Page 6

6

broj 70 privatno-javno partnerstvo i koncesije, korigovati politiku finansiranja lokalnih, regionalnih i nacionalnih projekata koji nisu u funkciji podsticaja proizvodnje i investicija namenjenih izvozu i novom zapošljavanju, uspostaviti sistem kontrole efekata utrošenih javnih sredstava, povećati učešće agrarnog budžeta u budžetu za 2012. godinu na minimum 5% i definisati dugoročnu politiku podsticanja poljoprivrede. S druge strane, smanjiti troškove poslovanja ukidanjem administrativnih troškova, smanjiti parafiskalna opterećenja privrede.

Dugoročne mere 2012–2016. Makroekonomska politika za period od 2012. do 2016. mora da bude zasnovana na smanjenju javne potrošnje do nivoa u zemljama sa sličnim stepenom razvoja, to jest sa učešćem od oko 35 odsto u BDP. Neophodna je strategija sveobuhvatne reforme javnog sektora sa dinamičkim planom realizacije i praćenjem efekata. Prioriteti reforme su reforma penzionog sistema, reforma javnih preduzeća, depolitizacija i profesionalizacija upravljanja, uvođenje korporativnog upravljanja, restrukturiranje i privatizacija i investicije po modelu PJP, sveobuhvatna poreska reforma – prioritet je smanjenje opterećenja na zarade, paralelno izgradnja sistema za efikasnu zaštitu poverilaca, poštovanje ugovora, uspostavljanje finansijske discipline. Zbog nesolventnih preduzeća i velikih sistema u restrukturiranju, može doći do novih pritisaka na smanjenje zaposlenosti, zato je neophodno paralelno ići sa reformom tržišta rada i reformom obrazovanja. Javni spoljni i javni unutrašnji dug povećani su u istoj meri – za po 1,3 milijarde evra. Povećanje stanja javnog duga rezultiralo je rastom njegovog učešća u procenjenom BDP na 46,7 odsto Nada Mitrović

događaji

Treća sednica Skupštine PKS

Komorski sistem opravdao postojanje Za prvih deset meseci 2011. PKS je premašila obim aktivnosti planiran za celu godinu, rekao je predsednik Miloš Bugarin na sednici Skupštine PKS, na kojoj su dodeljene godišnje nagrade najuspešnijim privrednim društvima i pojedincima

P

oslednja ovogodišnja sednica Skupštine PKS, treća u sazivu kojim predsedava dr Marko Ćulibrk, razmatrala je aktuelna privredna kretanja, koja je prezentovala potpredsednica PKS Vidosava Džagić. Ona je iznela osnovne karakteristike poslovanja u 2011, procene rizika za 2012, okvir kratkoročnih mera za narednu godinu, kao i polazne osnove za novi makroekonomski okvir do 2016, usvojen na Sedamnaestoj sednici Upravnog odbora PKS. Predsednik PKS Miloš Bugarin prezentovao je izveštaj o radu PKS za prvih deset meseci ove godine i konstatovao da je u tom periodu prema-

šen obim aktivnosti predviđen Programom rada za celu godinu. „Iako ovim obimom aktivnosti možemo biti zadovoljni, napori da se privredni sistem učini konkurentnim i kompatibilnim sa standardima EU, da se otklone administrativna ograničenja i smanje troškovi poslovanja, nisu dali očekivane rezultate, usled velikih otpora administracije i neprihvatanja suštinskih sveobuhvatnih reformi u zemlji”, rekao je Bugarin na sednici Skupštine PKS, održanoj 23. decembra 2011. „Aktivnosti komore su sistematizovane po tri zacrtana strateška cilja, a najveće učešće u realizovanim ak-

Predsednik Skupštine PKS Marko Ćulibrk i generalni sekretar PKS Goran Jevtić

www.pks.rs

Časopis KORAK februar 2012 - broj 70  

Elektronsko izdanje časopisa Korak, koji obrađuje najvažnije aktivnosti Privredne komore Srbije i bavi se temama bitnim za privredni ambijen...

Časopis KORAK februar 2012 - broj 70  

Elektronsko izdanje časopisa Korak, koji obrađuje najvažnije aktivnosti Privredne komore Srbije i bavi se temama bitnim za privredni ambijen...

Advertisement