Page 1

Aanbesteding & Bezuiniging drie grote steden CAO RET 1 januari 2011 / 1 februari 2012

DÊ Onafhankelijke vakbond voor het RET personeel P e r i o d i e k m ed e d e l i n g e n b l a d v oor VOR-leden • Jaa r gang 2011 n r :1

1


Bestuur Perry Koster Voorzitter

perry@vor-rotterdam.nl 06 - 14539744

Bas Schefferlie 2e voorzitter Belangenbehartiging

bas@vor-rotterdam.nl 06 - 20245734

Rob Houtman secretaris Redactie d’r VORgaan.

info@vor-rotterdam.nl 06 - 24599176

Ad Verschuren Ledenadministrateur/ Website VOR Piet Dakkus IB-coordinator

ad@vor-rotterdam.nl 06 - 23110774

Jan van Huizen Bestuur adviseur

vhuizen@zonnet.nl 06 - 28065340

Cees Dorsman Bestuur adviseur

piet@vor-rotterdam.nl 06 - 14047374

cees@vor-rotterdam.nl 06 - 12880900

Inhoud Voorwoord Receptie 2011 De RET verlaten en toch lid blijven Aanbesteding & bezuinigingen drie grote steden Ontmoeting met het RET verleden CAO RET 1 januari 2011 / 1 februari 2012 De volgende IB-ers zijn werkzaam voor de VOR op de volgende afdelingen: Hoe te handelen bij verhuizing VOR Belastingconsulent Indeling VOR-OR/ OC leden Cees Dorsman 40 jaar overheidsjubileum Uitleg contributie vermelding op uw loonstrook Welkom bij Unie reizen! Schema Arbeidsduur RET NV ABP Kwartaalbericht: 4e kwartaal 2010 Beste collegae,

p. 3 p. 5 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 11 p. 11 p. 12 p. 13 p. 15 p. 17 p. 19 p. 20 p. 22

Noot redactie: Om meer inhoud te geven aan op- en aanmerkingen vanuit de VOR leden, staat het uiteraard ieder lid vrij zijn mening te geven over VOR zaken, dit kan bijdragen aan het beter functioneren van de vakbond. Bij een gezonde vakorganisatie moet dit kunnen. Bijdragen kunnen per post of per e-mail Secretariaat: Streepvaren 9 - 3069 HT Rotterdam - E-mail: info@vor-rotterdam.nl - 06-245 99176.


Beste collega’s 2010 ligt inmiddels al weer een maand achter ons. Het is een mild jaar geweest, zeker met wat er voor ons in het vooruitzicht ligt. Wij hebben het hier over de aanbesteding en de bezuinigingen van ons nieuwe kabinet. Ik zal hier nu niet verder op ingaan, over dit onderwerp wordt verderop gesproken in deze editie. De nieuwjaarsreceptie was wederom een groot succes, dit is op de genomen foto’s (genomen door Hans Buys) wel te zien. Zoals u op de onderstaande foto kunt zien is het samenwerkingsverband getekend door de bestuurders van de VOR en de Unie (MHP). Wij als VOR zijn nu officieel aangesloten bij één van de grootste vakcentrales van Nederland. Ik zal u verder niet in spanning houden, veel leesplezier. All for one, One for all. Perry Koster Voorzitter

3


Op vertoon van uw VOR lidmaatschapkaart krijgt u bij

Rotterdam- Stadion en Charlois een korting van 10% op alle artikelen. GAMMA Rotterdam-Stadion Koperslagerstraat 9 3077 MD Rotterdam-Stadion Tel: +31 10 2928585 GAMMA Rotterdam-Charlois Driemanssteeweg 120 3084 CB Rotterdam-Charlois Tel: 010 4800897

4


Receptie 2011 Vrijdag 7 januari was het weer zover, De leden van de VOR hielden voor de 4e maal in brasserie The jungle haar receptie. De opkomst was gezellig druk te noemen. Ook de genodigde van andere vakbonden en relaties waren naar het establishment gekomen voor een gezellige babbel en natuurlijk niet te vergeten de heerlijke Hollandse pot. Voor de leden die er niet waren door werk of andere verplichtingen, noteer vast in uw agenda, vrijdag 6 januari 2012 weer een nieuwe kans. De secretaris.

De RET verlaten en toch lid blijven Regelmatig krijgen wij als bestuur de vraag gesteld of men lid kan blijven als men het bedrijf verlaat. Het bestuur heeft deze vraag behandeld in haar vergadering en is tot de conclusie gekomen dat ook deze collega’s die met FLO of pensioen gaan lid kunnen blijven van de VOR en zo nog gebruik kunnen maken van al haar diensten en kortingen. Er is besloten in de Algemene Jaarvergadering dat leden op hun verzoek de helft van de normale contributie kunnen betalen. Dat betekent nu dus ₏ 4,00. Het bestuur.

Op vertoon van uw lidmaatschapspas 10% korting Alexandrium I Oosterhof, Poolsterstraat 121, 3067 LX Rotterdam

5


Aanbesteding & bezuinigingen drie grote steden Zoals jullie op de website van de VOR al hebben kunnen volgen , heeft de minister van Verkeer en Infrastructuur de volgende stap gezet: zij heeft besloten de aanbesteding van de bus met een jaar uit te stellen. Dit besluit moet zij nog in de Tweede Kamer brengen, maar wij zijn een heel klein stapje verder. Dit betekent dat in elk geval de aanbesteding van de bus niet voor het eind van 2012 een feit is. Met deze stap winnen wij wat tijd, uitstel betekent zeker geen afstel. Dit houdt in dat wij niet stil blijven zitten, We moeten ons ondertussen wel voorbereiden op een mogelijke aanbesteding bus.

HELP, Is dit onze toekomst ?

Wat is er ondertussen gebeurd: de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de stadsregio Rotterdam, mevrouw Jeannette Baljeu, Pedro Peeters en de bonden hebben gesproken met de minister. Daar is aangegeven dat de aanbesteding larie is, er valt niets meer te halen, de RET heeft immers vanaf 2005 al een slordige 50 miljoen bezuinigd. Ingrijpend snijden in het voorzieningenniveau zal daardoor voor de politiek in de Rotterdamse regio alleen al onontkoombaar zijn door deze taakstelling van 40 miljoen. De beïnvloedbare budgetten van het openbaar vervoer betreffen vooral het vervoeraanbod, de sociale veiligheid en geplande investeringen. Bezuinigingen in de omvang van 30 tot 40% van het huidige voorzieningenniveau zijn reële verwachtingen. Naast de eerder genoemde bezuiniging zorgt de landelijke bezuiniging van 5 % op de BDU (brede doel uitkering) voor een taakstelling van nog eens € 120 miljoen voor dezelfde drie stadsregio’s (voor stadsregio Rotterdam is dit ongeveer 40 miljoen). In totaal moet er in de regio Rotterdam een bedrag bezuinigd worden op het openbaar vervoer, dat kan oplopen tot 80 miljoen. Deze bezuiniging treft de gehele RET, niemand uitgezonderd. Wie denkt dat dit zijn deur voorbij gaat komt van een koude kermis thuis. Dit is een onzekere toekomst voor uw werkgelegenheid. Dit alles kan betekenen dat er bij de RET mogelijk honderden ontslagen (al of niet gedwongen) gaan vallen. Ook zal dit gevolgen voor onze klanten hebben, tram en buslijnen zullen verdwijnen en intervallen bij metro, tram en bus zullen verslechteren. Nogmaals willen wij duidelijk maken dat deze maatregelen gevolgen zullen hebben voor iedere RET-er, op kantoor, techniek, infra, bus, tram, metro en veiligheid. 6


Verder is de VOR ook vertegenwoordigd bij het overleg met de vervoersbedrijven van de drie grote steden, de zo geheten G3, daar zal een strategie bepaald worden hoe het een en ander aangelopen zal worden om de bezuinigingen en de aanbesteding te voorkomen c.q. te verzachten. 14 GVB, 15 HTM en 16 RET Februari zijn er door de G3 acties aangekondigd, let dus goed op alle nieuwsflitsen.

U kunt op ons rekenen, maar zonder uw steun redden wij het niet. Het bestuur.

Ontmoeting met het RET verleden In oktober 2010 had ik nog een weekje vrij en verkende ik met mijn vrouw het openluchtmuseum in Arnhem. Op deze mooie dag zag ik bij de remise van dit park een oude bekende. Rijtuig 631 van de RET. Een goed onderhouden oude dame waar ik vroeger op lijn 5 vaak dienst mee heb gereden. Ik dacht, het doet mij niets al die wagens van vroeger. Maar toen ik haar zag staan kreeg ik toch een brok in mijn keel. Ik dacht ook meteen aan de mogelijke aanbesteding die men van plan is. Je moet er toch niet aan denken dat het wel eens kan zijn dat de naam RET geschiedenis wordt en alleen op parken als deze en musea tegenkomt. Daarom mensen volg je RET hart en kom op tegen de plannen van het kabinet. Rob Houtman Trambestuurder RET.

OPHOF SPORT 20% Korting voor VOR Leden.

Winkelcentrum “De Binnenhof ” Ommoord. Binnenhof 90 3069KV Rotterdam • Telefoonnummer 010-455 11 57

7


CAO RET 1 januari 2011 / 1 februari 2012 Op maandag 13 december jl. is tussen de vakbonden en de RET N.V. een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de CAO RET N.V. 2011 / 2012. Het is de onderhandelingspartners gelukt om in deze voor de Openbaar Vervoerbedrijven onzekere tijd toch snel tot overeenstemming te komen. In dit op zich sobere akkoord hebben de vakbonden rekening gehouden met de komende bezuinigingen in het openbaar vervoer door de looneisen te matigen. Cao-partijen beseffen evenwel goed, dat het in deze periode van bezuinigingen ook voor de minder draagkrachtigen onder ons vaak moeilijk zal zijn om rond te komen. Daarom is gekozen voor loonsverhogingen “in centen en niet in procenten”. In deze moeilijke en onzekere tijden heeft de RET in overleg met de bonden als goed werkgever er voor gekozen om werknemers met een lager inkomen er procentueel meer op vooruit te laten gaan, dan werknemers die wat hoger zijn ingeschaald. Donderdag 27-01-2011 is het nieuwe onderhandelaarsakkoord voorgelegd aan de leden van de gezamenlijke vakbonden. Tijdens de goed bezochte vergadering is er unaniem een goedkeuring gegeven aan de volgende punten: Onderhandelaarsakkoord CAO RET N.V. 1 Looptijd De looptijd van deze CAO is 13 maanden, nl. van 1 januari 2011 tot 1 februari 2012. 2 Loonparagraaf Per 1 februari2011 zal een structurele loonsverhoging worden toegekend van € 30 bruto per maand. Per 1 juli 2011 zal een structurele loonsverhoging worden toegekend van € 20 bruto per maand. Deze verhogingen werken uiteraard ook door in de TOD. De eindejaarsuitkering wordt verhoogd met 0,5 procent. De minimum eindejaarsuitkering wordt verhoogd van € 1100 naar € 1200 bruto. 3. Éénmalige uitkering In januari 2011 zal aan alle werknemers een eenmalige uitkering worden verstrekt van € 50 bruto. 4. Tegemoetkomingziektekostenpremiebasisverzekering Er komt een werkgeversbijdrage voor de premie van de basiszorgverzekering van € 10 per maand. Deze bijdrage zal worden verstrekt naast de reeds in de CAO opgenomen tegemoetkoming van de werkgever in verband met premie aanvullende ziektekostenverzekering. 5. Overwerk tot 36 uur naar 100% vergoeding Alle medewerkers die een dienstverband hebben van minder dan36 uur krijgen de 9t uren die zij extrawerken tot aan 36 uur betaald volgens de normale regels (I00% vergoeding) en niet 8


meer volgens de regels voor overwerkvergoeding. In dit verband geldt uiteraard, dat parttimers niet worden verplicht tot overwerk. De volgende onderwerpen behoeven nog nader onderzoek en zullen uiterlijk v贸贸r 1 juli 2011 tussen Cao-partijen verder worden besproken en uit onderhandeld: 6. Een verbetering van de reiskostenregeling, opdat iedere medewerker in staat wordt gesteld om gratis met openbaar vervoer van huis naar werk en terug te reizen. 7. Verlenging van garanties zoals thans vastliggend in het Sociaal Plan. De onderhandelaars VOR Perry Koster Piet Dakkus

De volgende IB-ers zijn werkzaam voor de VOR op de volgende afdelingen: Mocht u een beroep willen doen op een individuele belangenbehartiger van de VOR, neem dan contact op met de co枚rdinator IB-zaken Piet Dakkus, tel 06-14047374. Rob Houtman Cees Dorsman Mea Emans Maarten Kappe Bas Schefferlie Henk Lansink Rene Lucas Martin Veenstra Ren茅 Sandifort Piet Dakkus Peter Lafeber Ad Verschuren

rob@vor-rotterdam.nl cees@vor-rotterdam.nl mea@vor-rotterdam.nl maarten@vor-rotterdam.nl bas@vor-rotterdam.nl henk@vor-rotterdam.nl renelucas@vor-rotterdam.nl martin@vor-rotterdam.nl renesandifort@vor-rotterdam.nl piet@vor-rotterdam.nl peter@vor-rotterdam.nl ad@vor-rotterdam.nl In November vond de cursus individuele belangenbehartiging plaats. Alle individuele belangenbehartigers van onze vakbond hebben met goed gevolg de cursus arbeidsrecht 2010/ 2011 afgerond. Zo ziet u maar dat de VOR scherp staat om uw belangen te verdedigen. 9


PROFILE TYRECENTER

Op vertoon van uw VOR ledenpas ontvangt u bij ons: 20% KORTING OP ONS SERVICETARIEF • EXTRA VOR-KORTING OP BANDEN • ALTIJD GRATIS STIKSTOF IN UW BANDEN • GRATIS WINTER/ZOMER CHECK • ALTIJD LEKKERE KOFFIE.

GRAAG TOT ZIENS IN ONZE VESTIGING. POFILE TYRECENTER SCHIEBROEK AUTOZONE 010 Telefoon: 2181288 • Frobenstraat 17e • 3045 RD ROTTERDAM

Hakzo op Schoenreparaties 5 % korting.

Poolsterstraat 8

10

3067LX Rotterdam


Hoe te handelen bij verhuizing Ik heb al vaker in ons blad geschreven dat leden, vaak vergeten door de drukte van het verhuizen, mij niet hun juiste adres doorgeven. Ook blijkt dan vaak, als wij poststukken retour krijgen en er contact wordt gezocht met betreffend lid, dat men denkt dat wanneer men het opgeeft bij de RET administratie, dit dan vanzelf bij ons, de VOR, terecht komt. Niets is minder waar, was het maar zo, zou ik bijna zeggen, dat zou voor iedereen makkelijker zijn. Ditzelfde geldt overigens ook voor bank en telefoonnummers en E-mail adressen. Mochten er in deze zaken veranderingen optreden graag melden aan mij. Liefst per mail ad@vorrotterdam.nl of anders per telefoon 0623110774. Eventueel kunt u het ook via onze website opgeven door dit te doen met de contact bullit links boven de home pagina. Nu ik het er toch over heb, heeft u zich al aangemeld zodat u alles op onze website kunt bekijken? Nee? Zou ik toch zeker doen, zeker als u op de hoogte wilt blijven van bijvoorbeeld de laatste ontwikkelingen op het gebied van de CAO onderhandelingen. Ad Verschuren, ledenadministrateur en webmaster VOR site

VOR Belastingconsulent Regelmatig krijg ik te horen dat ik niet of slecht bereikbaar ben. Het feit dat ik niet altijd direct aanspreekbaar ben heeft te maken met andere werkzaamheden en ook, net als bij u, een privĂŠ leven. Om dit in de toekomst te voorkomen wil ik u hierbij aangeven op welke manier ik altijd bereikbaar ben. U kunt mij in de avond, tussen 18:00 en 22:00 uur bellen op nummer 0610255392 na deze tijd zal mijn telefoon uit staan. Mocht ik in die tijd niet bereikbaar zijn dan verzoek ik u om mij een SMS te zenden met daarin uw telefoonnummer zodat ik u kan terug bellen. De reden om op deze manier contact met mij te maken is dat u regelmatig met een beschermd nummer belt waardoor uw gegevens niet bekend zijn. Ik hoop dat met deze informatie de bereikbaarheid vergroot wordt. Mijn gegevens zijn ook te vinden op de website: www.vor-rotterdam.nl onder de bullit belastingservice Tevens zijn we na aangeven van u bezig om te bezien of we de service kunnen uitbreiden richting het Vasteland, dit op een paar vastgestelde momenten gedurende februari en maart. Zodra deze plannen vaste vormen hebben aangenomen, zullen wij u via de Vorgaan informeren. Houd dus u vakbondsblad in de gaten. Met vriendelijke groet Imro Davids, VOR-belastingconsulent.

WWW.VOR-ROTTERDAM.NL 11


Indeling VOR-OR/ OC leden Geachte leden, De leden van de OR en OC zijn in verschillende commissies en werkgroepen verdeeld. De meeste spreken voor zichzelf. De VWGM zal bij u wellicht minder of niet bekend zijn. Deze afkorting staat voor Veiligheid Welzijn Gezondheid en Milieu. Indien u een onderwerp bij hen onder de aandacht wilt brengen kunt u hen bereiken onder een van de volgende email adressen: OC Piet Dakkus PHEDakkus@ret.nl Arie Hoek AHoek@ret.nl Henk Lansink HLansink@ret.nl Maarten Kappe MAKappe@ret.nl René Lucas RLucas@ret.nl René Sandifort RSandifort@ret.nl Rob Houtman RHoutman@ret.nl OC Commissie VGWM René Lucas RLucas@ret.nl Arie Hoek AHoek@ret.nl René Sandifort RSandifort@ret.nl Piet Dakkus PHEDakkus@ret.nl OC Werkgroep Bus Arie Hoek AHoek@ret.nl Henk Lansink HLansink@ret.nl OC Werkgroep Tram Maarten Kappe MAKappe@ret.nl Rob Houtman RHoutman@ret.nl OC Werkgroep Metro/CVL René Lucas RLucas@ret.nl OC Werkgroep Veilig Henk Lansink HLansink@ret.nl René Sandifort RSandifort@ret.nl Maarten Kappe MAKappe@ret.nl OC Werkgroep KCC/V&I Rob Houtman RHoutman@ret.nl Piet Dakkus PHEDakkus@ret.nl 12

1e Voorzitter

Fractie Voorzitter

1e Voorzitter 1e Secretaris Res


OC Werkgroep Algemene zaken Piet Dakkus PHEDakkus@ret.nl OR Ad Verschuren AFCMVerschuren@ret.nl Bas Schefferlie Martin Veenstra Perry Koster Peter Lafeber Cees Dorsman

BSchefferlie@ret.nl MVeenstra@ret.nl PKoster@ret.nl PLafeber@ret.nl CDorsman@ret.nl

OR Commissie VWGM Martin Veenstra MVeenstra@ret.nl l Bas Schefferlie BSchefferlie@ret.nl Perry Koster PKoster@ret.nl OR FinanciĂŤn/Staf Ad Verschuren AFCMVerschuren@ret.nl OR Sociaalbeleid Peter Lafeber PLafeber@ret.nl Cees Dorsman CDorsman@ret.nl OR Stof Perry Koster PKoster@ret.nl

Cees Dorsman 40 jaar overheidsjubileum Onze Cees Dorsman, adviseur bestuurslid van de VOR, en de man die altijd klaar staat voor de medemens zowel binnen als buiten de RET was jongstleden januari 40 jaar in overheidsdienst. Hij wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigde het bestuur uit voor een hapje en een drankje. Het bestuur verraste Cees met een grote bos bloemen en een leuke attentie. Cees, nogmaals van harte gefeliciteerd en natuurlijk nog vele jaren. Het bestuur.

13


Welkom bij de New Age winkel, Wicca winkel, Gezondheidswinkel en Cadeauwinkel Lotusblad. Lotusblad is een jong en dynamisch bedrijf opgezet vanuit een ideologisch standpunt. Het aanbieden van artikelen via internet is wijdverbreid. Ons bedrijf wenst niet de zoveelste aanbieder te zijn, maar dit op een andere, informatieve manier tot stand te brengen. Onze doelstelling is om artikelen aan te bieden met daarbij een uitgebreide uitleg en verwijzing naar informatie over deze artikelen. Het is ons doel om er zorg voor te dragen dat het aangekochte artikel niet in de kast verdwijnt, maar daadwerkelijk gebruikt zal worden. Overtuigt u van ons uitgebreide aanbod, onze concurrerende prijzen en onze zeer goede service. Neem eens vrijblijvend een kijkje in onze online winkel. www.lotusblad.nl Bent u op zoek naar een artikel dat u hier niet kunt vinden, laat het ons even weten en we zullen zien wat we voor u kunnen doen! Ons assortiment zal wekelijks worden uitgebreid met nieuwe producten. Kom dus regelmatig eens kijken wat er allemaal nieuw is. Staat er iets niet bij mail ons dan gaan we kijken of we iets voor u kunnen doen.

14


Uitleg contributie vermelding op uw loonstrook Beste leden Ik zal proberen u uit te leggen wat er aan de hand is met de contributie vermelding op uw loonstrook. Sinds enige jaren krijgt u als lid een onbelaste en premievrije vergoeding van de vakbondscontributie. Dit leidt vaak tot vragen. Vorig jaar hebben wij Arnold Groenendal (een lid van ons) bereidt gevonden om dit wat te verduidelijken met onderstaand bericht. “De medewerker kan ervoor kiezen om in aanmerking te komen voor een onbelaste en premievrije vergoeding van de vakbondscontributie. Het fiscale voordeel dat via deze regeling kan worden gehaald hangt af van de hoogte van de contributie en het inkomen van de medewerker. Hoe werkt dit: Uw jaarlijkse contributie aan uw vakbond, bijvoorbeeld € 96.-, wordt in de maand december als Fiscale Aftrekpost (FAP) in mindering gebracht op uw belastbaar inkomen, hetgeen betekent dat u minder loonheffing verschuldigd bent. Omdat het gaat om een fiscale aftrekpost, kunnen we dit bedrag niet zomaar van het brutosalaris afhalen, daarom wordt er eveneens een netto correctie element van € 96.- bijgeschreven. Het lijkt dus of er (bijna) niets met uw vakbondscontributie (€ 96.- ) en uw salaris is veranderd. Wat wel is gebeurd is dat uw bruto salaris met € 96.- is verlaagd om minder premies te betalen, hetgeen voor u voordeel oplevert. Hopelijk geeft deze uitleg u wat meer duidelijkheid. Met vriendelijke groet, Ad Verschuren Bestuurslid & Ledenadministrateur VOR

15


Bij vertoon van uw ledenpas 10% korting op uw aanschaf

Plaza Juwelier Plaza 10B 3012 CW Rotterdam tel: 010-4134882 fax: 010-4134882 www.plaza-juweliers.eu info@plaza-juweliers.eu 16


Welkom bij Unie reizen! Vanaf heden kunt u als lid van de VOR bij Unie reizen boeken en profiteren van een ledenkorting die wel kan oplopen tot € 65,- p.p.! Unie reizen is een volwaardig reisbureau met een zeer groot en gevarieerd reisaanbod. Het enige verschil is dat u bij ons niet aan de balie zit, maar lekker op uw gemak, vanuit huis of werk, direct online, via de telefoon of per e-mail uw reis kunt reserveren. Waarom boeken bij Unie reizen? • Service, kennis en professionaliteit • Ledenkorting (Geldt ook voor medereizigers.) • Unie reizen is een Holland International reisbureau • Aangesloten bij ANVR en SGR • Geen administratiekosten bij online boekingen • Reisadvies • Maatwerk • Prijsvergelijking • Toezending reisgidsen • Toeristiek reisinformatie • Aanbod reis- en annuleringsverzekeringen • Autohuur • Schiphol Travel Taxi • Losse (charter)vliegtickets Reisorganisaties: Holland International, Kras, Oad Reizen, De Jong Intra Vakanties, Neckermann, Vrij Uit, SRC Cultuurvakanties, Zeetours Cruises, Cruise Travel, Primavera, Kuoni, Isropa, Sunrise/Kidsworld, Vacansoleil, Buro Britain / Scandinavia en nog vele anderen…. Belangrijk De ledenkorting geldt niet alleen voor u als lid, maar ook voor uw medereizigers! U kunt zelfs een reis boeken voor een familielid, vriend of bekende met korting. Contact U kunt ons bereiken op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur: Tel: 0345- 851 200 •E-mail: reisbureau@unie.nl • Website: www.UnieReizen.nl Uiteraard kunt u ook langskomen op afspraak. Boekingskosten Unie reizen: Autovakanties € 12,50, verre reizen € 22,50 en overige reizen € 17,50. Géén boekingskosten bij reserveringen via onze website! ** Ledenkorting bedraagt 3% van de reissom met een maximum van € 65,- p.p.. Ledenkorting is niet van toepassing op losse lijndiensttickets. 17


Rabobank: nummer

in hypotheken.

Scherpe tarieven en een deskundig en persoonlijk advies. Bel voor meer informatie naar Rabobank Rotterdam (010) 400 33 33.

Vertrouw op de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl/rotterdam


Schema Arbeidsduur RET NV Hieronder treft u het schema aan voor de Arbeidsduur RET NV op jaarbasis 2011-2015. Doe er u voordeel mee. Jaar 2011 2012 2013 2014 Feestdagen Nieuwjaarsdag Zaterdag Zondag Dinsdag Woensdag Goede Vrijdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag 2e Paasdag Maandag Maandag Maandag Maandag Koninginnedag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Bevrijdingsdag ======== ======== ======== ======== Hemelvaartsdag Donderdag Donderdag Donderdag Donderdag 2e Pinksterdag Maandag Maandag Maandag Maandag 1e Kerstdag Zondag Dinsdag Woensdag Donderdag 2e Kerstdag Maandag Woensdag Donderdag Vrijdag

2015 Donderdag Vrijdag Maandag Donderdag Dinsdag Donderdag Maandag Vrijdag Zaterdag

Totaal aantal dagen in jaar Aantal weekenddagen

365

366

365

365

365

105

105

104

104

104

Feestdagen niet in het weekend

5

7

8

8

8

Te werken dagen x 7,2 uur

255

254

253

253

253

Arbeidsduur per jaar (36 uur)

1836

1828.8

1821.6

1821.6

1821.6

ADV bij 36 uur in rooster van 40 uur!

204

204

202.4

202.4

202.4

Arbeidsduur per jaar (40 uur)

2040

2040

2024

2024

2024

Arbeidsduur RET NV op jaarbasis 2011 - 2015 LET OP! Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend!

19


ABP Kwartaalbericht: 4e kwartaal 2010 Hoofdpunten: • Rendement over het vierde kwartaal 2010 bedraagt 2,8% (13,5% over heel 2010) • De toename beleggingen bedraagt 6,3 miljard (28 miljard over heel 2010). • Dekkingsgraad stijgt in vierde kwartaal met 13%-punt naar 107% • Dekkingsgraad na verwerking CBS-prognose levensverwachting komt uit op 105% • Pensioenaanspraken en -uitkeringen worden niet gekort Aan het eind van het vierde kwartaal 2010 staat de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP op, afgerond, 105%. Ten opzichte van het derde kwartaal is dat een toename van 11%-punt. De dekkingsgraad was in het vierde kwartaal opgelopen naar 106,8%, afgerond 107%. Na verwerking van de meest recente CBS-prognoses (december 2010) over de levensverwachting, stelt ABP de dekkingsgraad eind 2010 vast op 105,4%, afgerond 105%. Bij deze stand hoeft er door ABP niet gekort te worden op de pensioenaanspraken en -uitkeringen. De waarde van de verplichtingen, de pensioenuitkeringen die ABP nu en in de toekomst moet doen, neemt, vergeleken met het derde kwartaal 2010 af. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de rente die ABP moet hanteren voor het berekenen van de verplichtingen. Een positieve ontwikkeling is dat de bezittingen voor het vierde kwartaal op rij toenemen. De teller staat aan het einde van 2010 op 237 miljard euro. Het rendement over het vierde kwartaal bedraagt 2,8% (6,3 miljard euro), over heel 2010 is het behaalde rendement 13,5% (28,0 miljard euro). Levensverwachting gestegen De meest recente CBS-prognose van december 2010 laat zien dat Nederlanders nog langer gaan leven dan eerder werd verwacht. Dat betekent dat deelnemers gedurende een langere periode pensioen krijgen en dat pensioenfondsen dus meer moeten reserveren om pensioenen vandaag en in de toekomst uit te kunnen keren. De verplichtingen van ABP (en pensioenfondsen in het algemeen) nemen dus toe. Zonder genoemde verhoging van de verplichtingen zou de dekkingsgraad zijn uitgekomen op 106,8%. De verwerking van de meest actuele CBS-prognose over de levensverwachting eind 2010 leidde tot een stijging van de verplichtingen met 2,5 miljard euro en een neerwaartse bijstelling van de dekkingsgraad met 1,4%-punt. De dekkingsgraad kwam daardoor eind 2010 uit op (afgerond) 105%. Ook aan het einde van 2009 verwerkte ABP de toen meest actuele prognose levensverwachting van CBS. Dat zorgde toen voor een stijging van de verplichtingen met 11 miljard euro en een neerwaartse bijstelling van de dekkingsgraad met 5,8%-punt. De invloed van de gestegen levensverwachting op de dekkingsgraad in de afgelopen 2 jaar is dus aanzienlijk.

Wilt u in dit blad adverteren? Dat kan! Neem contact op met de redactie, d’r VORgaan. info@vor-rotterdam.nl Rob Houtman 06 - 24599176

ABP heeft eerder al aangekondigd dat de gestegen levensverwachting ook gevolgen zal hebben voor de hoogte van de premie. Deze verhoging, die het ABP-bestuur nog moet vaststellen, zal pas ingaan per 1 april 2011. 20


Geen korting van pensioenaanspraken en uitkeringen In het herstelplan van ABP was voor eind 2010 een dekkingsgraad voorzien van tenminste 96%. Aangezien de werkelijke dekkingsgraad daar duidelijk boven lag is korting van de pensioenen niet aan de orde. Wel besloot ABP in november 2010 dat gezien de dekkingsgraad op dat moment de pensioenen in 2011 niet zullen meestijgen met de lonen bij overheid en onderwijs. Rendement De beleggingsportefeuille van ABP heeft over 2010 een rendement behaald van 13,5%. In Euro’s is het beleggingsresultaat dit jaar 28 miljard. Vrijwel alle bouwstenen hebben een positieve bijdrage aan de rendementen geleverd in 2010. De beleggingen in aandelen, bedrijfsobligaties, private equity en vastgoed hebben de grootste bijdragen geleverd, in totaal 21 miljard Euro. In het vierde kwartaal zijn de rendementen op de vastrentende waarden negatief door de stijging van de rente gedurende de laatste drie maanden. De zakelijk waarden en de overige beleggingen hebben wel positieve resultaten behaald waardoor het totaalrendement over het vierde kwartaal op 2,8% uitkomt. De gedeeltelijke afdekking van het renterisico heeft vanwege de daling van de rente over heel 2010 een positieve bijdrage aan het totale rendement geleverd van 1,4%. Voor meer informatie gaat u naar www.ABP.nl Mijnpensioenoverzicht.nl: uw pensioen en AOW op een rij Eén totaaloverzicht van al uw pensioenaanspraken: vanaf 6-1-2011 beschikbaar op mijnpensioenoverzicht.nl. Deze nieuwe website is vooral handig als u van pensioenfonds of -verzekeraar bent gewisseld en verschillende ‘potjes’ met pensioen hebt opgebouwd. bestaat het totaaloverzicht op mijnpensioenoverzicht.nl? Waaruit Door veilig en gratis in te loggen met DigiD ziet u op mijnpensioenoverzicht.nl • bij welke pensioenfondsen of -verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd • wat de hoogte is van uw pensioenaanspraken • uw opgebouwde AOW-rechten • waar u terecht kunt voor meer informatie Hoe komt mijnpensioenoverzicht.nl aan mijn gegevens? De initiatiefnemer van de website is Stichting Pensioenregister. Deze stichting is opgericht door: • de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, waaronder ABP • de pensioenverzekeraars • en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die het AOW-pensioen uitbetaalt In de Pensioenwet is bepaald dat de pensioenuitvoerders mijnpensioenoverzicht.nl van gegevens voorzien. Wilt u uw meest actuele ABP-pensioengegevens inzien waarmee u direct kunt rekenen? Dan gaat u naar Mijn ABP. 21


Beste collegae, Het jaar 2010 ligt achter ons en 2011 is als een onbeschreven blad. Ondanks dat het onbeschreven is hebben we wel een verwachtingspatroon voor het komende jaar. Het heeft geen zin om een opsomming te geven van gewonnen en verloren zaken in 2010. Iedere zaak waarbij de VOR jullie heeft vertegenwoordigd is er een te veel geweest. We kunnen wel stellen dat 2010 wat IB zaken betreft een bewogen jaar was met veel uiteenlopende zaken. Alle IB-ers zijn het afgelopen jaar geslaagd voor hun cursus waar onder ander arbeidsrecht een onderdeel van was zodat we jullie nog beter kunnen vertegenwoordigen. In 2011 zullen we zeker proberen om de kwaliteit die u van onze IB-ers gewend bent nog verder te verhogen. 2011 zal met alles wat er op ons afkomt een bewogen jaar worden. We kunnen hierbij denken aan de eventuele aanbesteding en de mogelijke bezuinigingen. Over die onderwerpen wilde ik het niet hebben maar wel wat jullie zelf voor je eigen rechten kunnen doen. Eind 2010 heeft de OR een nieuwsflits uitgebracht die ook door de VOR werd gesteund. De inhoud ging over het feit dat de RET nv zijn menselijke gezicht begon te verliezen. Wij kunnen dat, gezien de vele zaken, onderschrijven. Mensen zijn bang voor hun baantje. Veel nieuwe mensen die hun mond bij misstanden niet durven open te doen enz, enz. Een groot deel van jullie rechten zijn terug te vinden in de CAO RET nv en de WRR die op de site van de VOR staan (www.vor-rotterdam.nl). Ik spreek de hoop uit dat de mensen die het gevoel hebben dat ze onrecht wordt aangedaan zich uitspreken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want wat is je recht? De IB-ers van de VOR kunnen jullie met raad en daad bijstaan. De IB-ers zijn raadsmannen en doen niets zonder jullie toestemming, ze geven in eerste instantie raad! Jullie integriteit staat bij de VOR voorop. Nu is het zo dat sommige mensen mondiger zijn dan andere. Voor diegene die zich verbaal niet kunnen verdedigen staan de raadsmannen met woord en daad klaar. Via onze site kunt u eenvoudig vragen stellen die we zo snel mogelijk zullen proberen te beantwoorden. Natuurlijk kunt u ons bij wat gecompliceerdere zaken telefonisch benaderen om advies te vragen. We hebben, mocht u het liever persoonlijk doen, geprobeerd om onze raadsmannen over zoveel mogelijk afdelingen te verspreiden. Hun namen staan allemaal in de VORgaan. Als zij op de werkvloer zijn dan zullen ze u graag adviseren. Als raadsman adviseer ik u om lid te worden van welke vakbond dan ook (het liefst natuurlijk de VOR). Samen staan we tenslotte sterk! Rest mij nog slechts om u een goed en gezond en vooral rechtvaardig 2011 toe te wensen. Piet Dakkus (Coรถrdinator IB)

22


In deze onzekere tijden hebben wij elkaars steun hard nodig. Sluit u nu aan bij de sterkste vakbond van de RET. De eerste 6 maanden voor half geld, geen 8,- maar 4,- euro per maand, of u kiest voor een geweldige gratis MP4 Speler (4Gb). Wordt nu lid en vul de achterzijde van deze flyer in.


6 maanden voor 4,- euro, of een gratis MP4 speler (4Gb)

Lidmaatschap nu 6 maanden voor 4,- euro of

een gratis 4Gb MP4 speler

Dr vorgaan nr1 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you