Page 1

Stem je tegen of stem je “VOR” VOR - briesje

Dé Onafhankelijke vakbond voor het RET personeel P e r i o d i e k m e d e d e l i n g e n b l a d v o or VOR-leden • Jaa r gang 2013 n r. 3

1


Bestuur Perry Koster Voorzitter

perry@vor-rotterdam.nl 06 - 14539744

Bas Schefferlie bas@vor-rotterdam.nl 2e voorzitter 06 - 48584960 Ledenadminstrateur Rob Houtman Redactie d’r VORgaan

rob@vor-rotterdam.nl secretaris 06 - 24599176

Ad Verschuren Penningmeester Website VOR René Sandifort IB-coordinator

ad@vor-rotterdam.nl 06 - 48584968

Cees Dorsman Bestuur adviseur

cees@vor-rotterdam.nl 06 - 12880900

rene@vor-rotterdam.nl 06 – 22548814

Inhoud Voorwoord December 2013 Werken bij de RET en dan? Collega’s Facebook voor vrienden VOR… De RET verlaten en toch lid blijven Receptie 2014 Verhuizen of andere persoonlijke aanpassingen? Even doorgeven AUB Indeling VOR-OR/ OC leden Statutenwijzigingen Belastingservice VOR Wat houdt de individuele belangenbehartiging in? Wat kunt u verwachten? Wettelijke en bovenwettelijke vakantie uren Hoekse-Lijn Uitleg contributie vermelding op uw loonstrook van december 2013 Pensioen Verkiezingsprogramma VOR 2014 De visie van de VOR Contributie VOR per jaar?

p. 3 p. 5 p. 6 p. 7 p. 7 p. 7 p. 9 p. 9 p. 10 p. 13 p. 13 p. 15 p. 15 p. 19 p. 21 p. 23 p. 25 p. 27 p. 28 p. 29

Noot redactie: Om meer inhoud te geven aan op- en aanmerkingen vanuit de VOR leden, staat het uiteraard ieder lid vrij zijn mening te geven over VOR zaken, dit kan bijdragen aan het beter functioneren van de vakbond. Bij een gezonde vakorganisatie moet dit kunnen.Bijdragen kunnen per post of per e-mail Secretariaat: Streepvaren 9 | 3069 HT Rotterdam | E-mail: info@vor-rotterdam.nl | 06-245 99176.


VORwoord Collega’s Dit is alweer de laatste VORgaan in het jaar 2013. Ik zal niet te lang stil staan bij 2013, dat doen wij verder in deze editie. Om ons heen horen wij dat de collega’s hun werk als steeds zwaarder beginnen te ervaren. Dit kan ook niet anders, wij moesten immers veel efficiënter gaan werken. Zo ervaren de meeste afdelingen, dat het zelfde of zelfs meer werk, op minder schouders terecht is gekomen. Dit houdt niet in dat men maar kan doen wat men wil, de VOR zal zeer kritisch alle afgesproken spelregels in de gaten houden. Het toverwoord is momenteel de perfecte reis, een prima initiatief maar het moet wel uitvoerbaar zijn. Er spelen veel factoren een rol die roet in het eten kunnen gooien. Zo zal er door de stadsregio steeds minder geld beschikbaar zijn voor het openbaar vervoer, maar men verwacht wel dat de RET aan de verwachtingen blijft voldoen. Veder speelt het materiaal een rol in dit geheel, je bent hier namelijk afhankelijk van tijdens je rit of werkzaamheden. Het verkeer, dat steeds drukker en agressiever wordt, de passagier die veel mondiger en handtastelijker is. De druk vanuit de directie om maar aan de perfecte reis te voldoen. Dit alles geeft collega’s een groot gevoel van druk. Een advies om de druk enigszins te verzachten is om de werkvloer meer mee te laten denken om de opdrachten vanuit de stadsregio, en de dromen van de perfecte reis, te kunnen realiseren. Zij hebben de knowhow, zij weten na vele RET jaren heus wel hoe ze het beste hun job kunnen uitvoeren. Dit gebeurt naar onze menig te weinig, vaak zijn het de mensen die totaal niet weten wat zich buiten afspeelt, die het beleid bepalen. Stop daarmee “doe het samen” met de werkvloer, ga in overleg met elkaar. Als laatste wil ik (wij de VOR) stilstaan bij de collega’s die het afgelopen jaar van ons heen zijn gegaan, en met name bij het overlijden van Ama de echtgenote van Cees Dorsman.Cees, wij wensen je heel veel sterkte met dit grote verlies, ook als je ons ,de VOR, en de RET in 2014 gaat verlaten. Jullie hadden je er zo op verheugd om samen van de welverdiende oude dag te gaan genieten. S ‘winters in Nederland en s ‘zomers in Frankrijk. Helaas is deze droom in duigen gevallen. Cees nogmaals heel veel sterkte namens de VOR, wij zullen er altijd voor je zijn. Groetjes en tot in het nieuwe jaar. Perry Koster. Voorzitter VOR 3


December 2013 Collega’s, beste vrienden, Het kan geen toeval zijn dat ik per 1 mei 2014 afscheid wil nemen van de werkgever. Precies op dezelfde dag zevenendertig jaar geleden kwam ik in dienst van de gemeente Rotterdam als leerling autobuschauffeur bij de RET. Van begin tot het eind heb ik het in de afgelopen jaren geweldig naar mijn zin gehad. Ik heb mij altijd thuis gevoeld in de veilige omgeving van collega’s en leidinggevenden, ook op die momenten dat het allemaal wat minder ging. Omdat iedereen daar wel mee te maken krijgt, heb ik mij al direct na de oprichting bij de VOR aangesloten om iets te kunnen betekenen voor de individuele belangenbehartiging, met als basis het inlevingsvermogen en rechtvaardigheidsgevoel voor juist die mensen die in de hoek staan waar de meeste klappen vallen. Naast het vakbondswerk werd al snel duidelijk dat de inspraak in het bedrijf vanuit de ondernemingsraad van groot belang kan zijn om het algemeen welzijn binnen de organisatie te bevorderen. Maar, net als in de politiek, kunnen ambitieuze plannen alleen voortgang vinden langs de weg van begrip, overleg en overeenstemming tussen achterban, collega OR leden en directie. Dat viel echter niet altijd mee. Veel, heel veel extra uren zijn besteed aan overleg, overtuigen, plannen maken, deze weer inslikken, opnieuw beginnen en weer verder gaan. Het is niet vaak gebeurd, maar er zijn momenten geweest dat ik dacht: “als ik dit allemaal van te voren had geweten was ik liever gewoon mijn werk op de bus blijven doen.” Achteraf gezien was het vooral in de eerste jaren zwaar. Eigenlijk te zwaar om naast het jonge gezin en alle sociale contacten zoveel meer te doen dan in feite van mij werd verlangd. Nu, bijna aan het eind van mijn werkzame leven was de situatie in beschikbare tijd bijna hetzelfde: als mantelzorger voor mijn ernstig en ongeneeslijk zieke echtgenote kon en mocht ik alle aandacht schenken aan het dragelijk houden van haar leven tot de dag van overlijden op vrijdag 15 november 2013. Hoe relatief het leven kan zijn….. Niet alleen voor jezelf maar vooral ook voor dat van een ander. De belangrijkste reden voor mijn keuze mezelf in dienst van anderen in te zetten. Een keuze waarvan je de implicaties vooraf eigenlijk niet kunt overzien. Waarmee ik maar wil zeggen dat het aanmelden voor een functie in de OR en/of de vakbond geen sinecure is en een uitdaging is die geboren wordt uit de overtuiging er te willen zijn voor de ander. Enfin, met het oog op mijn te verwachten afscheid in het nieuwe jaar wil ik graag iedereen bedanken voor de geweldige tijd die ik bij de RET, de OR en binnen de VOR heb mogen beleven. Dank jullie wel, Cees Dorsman

5


Werken bij de RET en dan? Niemand kan in de toekomst kijken of voorspellen hoe dingen verlopen, of toch wel? Hoe het met iemand persoonlijk gaat is niet te voorspellen. Wat we wel weten is dat werken bij de RET normaliter volgens 3 scenario’s kan verlopen. • Je bent happy tot aan je pensioen. • Je raakt je baan kwijt, vrijwillig of niet vrijwillig. • Je raakt arbeidsongeschikt, al dan niet als gevolg van je werk. Wat we ook weten is, dat vanaf het moment dat je bij de RET komt werken, je te maken krijgt met het volgende; ABP, pensioenhuis, sociale partners, overheid, verzekeringen, aanvullend pensioen, sociale verzekeringen, keuze pensioen, nabestaanden pensioen, arbeidsongeschiktheid pensioen, pensioengevend inkomen, overgangsrecht, FPU, ouderdomspensioen, franchise, opbouwpercentage, pensioen geldende diensttijd, indexatie, waardevast, welvaartvast, eindloon, middelloon, dekkingsgraad, waardeoverdracht, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, levensloop. En dit heeft alleen nog maar te maken met je pensioen opbouw. Maar stel dat je ziek wordt al dan niet door het werk wat dan? Dan gaat de molen pas echt draaien. Wet poortwachter, eerste spoor, tweede spoor, WIA, UWV, IVA, WGA,WW, WAO, AO,VVU, regeling inkomstenvoorzieningen, regeling werkhervatting, ontslag beschermingstermijn, wachttijd, rest verdien capaciteit, loongerelateerde uitkering, loonaanvullingsuitkering, re-integratiebonus. Gaat het je al een beetje duizelen? Het zou mij niets verbazen en daarom zijn er leden van de VOR die zich hierin hebben vastgebeten en cursussen hebben gevolgd om jullie met al dit soort zaken te helpen. Dus zie jij door alle bomen het bos niet meer vraag dan gerust om hulp of informatie. Samen met mijn VOR fractie collega’s in de inspraak kunnen wij je met raad en daad terzijde staan. Met vriendelijke groeten. VOR

6


Collega’s Ook dit jaar zijn er weer collega’s die in aanmerking komen voor een CPU (Categoriale Prestatie Uitkering). Om hiervoor in aanmerking te komen moet u wel voldoen aan een aantal criteria die hieronder staan benoemd. • Geen klachten • Aantal keren verslapen 0 • Geen schades • Niet meer dan 3 ziekmeldingen • Men moet op max. salaris staan, U 20 De CPU wordt in de maand december uitbetaald bij het salaris. VOR

Facebook voor vrienden VOR… Social media is ook voor de VOR geen vreemd item meer. De VOR heeft op Facebook een account aangemaakt. Daar kunnen leden en niet leden zich als vrienden van de VOR aanmelden. Op dit media zal geregeld nieuws of interessante onderwerpen worden geplaatst. Facebook ” Vrienden VOR”

De RET verlaten en toch lid blijven Regelmatig krijgen wij als bestuur de vraag gesteld of men lid kan blijven als men het bedrijf verlaat. Het bestuur heeft deze vraag behandeld in haar vergadering en is tot de conclusie gekomen dat ook deze collega’s die met FLO of pensioen gaan lid kunnen blijven van de VOR en zo nog gebruik kunnen maken van al haar diensten en kortingen. Er is vastgesteld om deze leden het bedrag van € 4.- te laten betalen. Het Bestuur

7


NEW BASSY’S FASHION WWW.NEWBASSYSFASHION.COM

New Bassy’s Fashion is dé herenmodezaak v o o r ko s t u u m s , t r o u w p a kken , c a s u a l kl ed i n g en s c h o en en

OP VERTOON VAN VOR LEDENPAS

O P NI E T A F GE P R I J SD E A R T I K E L E N

1e Middellandstraat 7a 3014 BA Rotterdam CTelefoon: 010-4134668

VOLG ONS OOK OP:


Nieuwjaarsreceptie 2014 Zoals voorgaande jaren zal de VOR ook nu weer haar receptie houden. Op donderdag 9 januari 2014 heet het bestuur u dan ook van harte welkom in: CafĂŠ Melief Bender. Oude Binnenweg 134 b. Rotterdam. Aanvang 17:00 uur tot 21:00 uur. Noteer deze datum vast in uw agenda

Verhuizen of andere persoonlijke aanpassingen? Even doorgeven AUB Beste leden. Ik heb het al vaak gevraagd, sterker nog het staat de afgelopen uitgaven steeds weer in de VORgaan, echter nog steeds lopen we tegen verhuizingen aan. Zodra wij een postverzending hebben krijgen wij er diverse retour omdat de geadresseerde is verhuisd. Kennelijk wordt er door vele van u vanuit gegaan dat, wanneer u uw verhuizing doorgeeft aan de RET, dit vanzelf door komt bij ons, ik zou bijna zeggen was het maar waar. Dus kortom gaat u verhuizen, krijgt u een ander tel. nr. of E-mailadres of u wilt dat de contributie van een nieuwe bankrekening wordt afgeschreven meldt dit dan even bij ons. Dit kan via de site of direct via de mail bas@vor-rotterdam.nl. Hopende op uw medewerking, Bas Schefferlie Ledenadministrateur VOR

Wilt u in dit blad adverteren? Dat kan!. Neem contact op met de redactie, d’r VORgaan. rob@vor-rotterdam.nl RHoutman 06 - 24599176

9


Indeling VOR-OR/ OC leden Geachte leden, De leden van de OR en OC zijn in verschillende commissies en werkgroepen verdeeld. De meeste spreken voor zich. De VGWM zal bij u wellicht minder of niet bekend zijn. Deze afkorting staat voor Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu. Indien u een onderwerp bij hen onder de aandacht wilt brengen kunt u hen bereiken onder een van de volgende email adressen:

OC Piet Dakkus PHEDakkus@ret.nl Arie Hoek AHoek@ret.nl Henk Lansink Hlansink@ret.nl Maarten Kappe MAKappe@ret.nl René Lucas RLucas@ret.nl René Sandifort RSandifort@ret.nl Dimitri Sekertzis Dsekertzis@ret.nl OC Werkgroep Bus Arie Hoek AHoek@ret.nl OC Werkgroep Tram Maarten Kappe

MAKappe@ret.nl

OC Werkgroep Metro/CVL René Lucas Henk Lansink Dimitri Sekertzis Piet Dakkus

10

RLucas@ret.nl Hlansink@ret.nl Dsekertzis@ret.nl PHEDakkus@ret.nl


OC Werkgroep Veilig RenĂŠ Sandifort Maarten Kappe Henk Lansink

RSandifort@ret.nl MAKappe@ret.nl Hlansink@ret.nl

OR Ad Verschuren AFCMVerschuren@ret.nl Bas Schefferlie BSchefferlie@ret.nl Perry Koster PKoster@ret.nl Peter Lafeber PLafeber@ret.nl Cees Dorsman CDorsman@ret.nl Rob Houtman rhoutman@ret.nl OR Commissie VGWM Bas Schefferlie Perry Koster

BSchefferlie@ret.nl PKoster@ret.nl

OR Sociaalbeleid Peter Lafeber PLafeber@ret.nl Cees Dorsman CDorsman@ret.nl Ad Verschuren AFCMVerschuren@ret.nl Rob Houtman RHoutman@ret.nl

OR Stof Perry Koster

PKoster@ret.nl

11


Statutenwijzigingen Het bestuur heeft op 26 september jongstleden de laatste hand gelegd aan de wijziging van de statuten. Nadat de leden tijdens de tweede ledenvergadering hun toestemming hadden gegeven om deze wijzigingen te bekrachtigen, zijn deze door de notaris officieel vastgelegd. Zo kunnen we er weer voor jaren tegenaan. De statuten worden zo snel mogelijk op de website van de VOR geplaatst. Tevens kan hij op verzoek aan u worden verzonden. Het Bestuur

De secretaris ondertekend het officiĂŤle stuk

Belastingservice VOR Zoals ieder jaar is er ook weer hulp voor u beschikbaar gesteld door onze vakvereniging. U kunt hiervoor contact opnemen met dhr. I.A. Davids om een afspraak met hem te maken. Hij is telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 06-10255392. U kunt hem in de avonduren bellen tussen 18:00 uur en 22:00 uur. Mocht hij in die tijd niet bereikbaar zijn dan verzoek ik u om hem een sms te sturen met daarin uw telefoonnummer zodat hij u kunt terugbellen. WWW.VOR-ROTTERDAM.NL

13


PROFILE TYRECENTER

Op vertoon van uw VOR ledenpas ontvangt u bij ons: 20% KORTING OP ONS SERVICETARIEF • EXTRA VOR-KORTING OP BANDEN • ALTIJD GRATIS STIKSTOF IN UW BANDEN • GRATIS WINTER/ZOMER CHECK • ALTIJD LEKKERE KOFFIE.

GRAAG TOT ZIENS IN ONZE VESTIGING. POFILE TYRECENTER SCHIEBROEK AUTOZONE 010 Telefoon: 2181288 • Frobenstraat 17e • 3045 RD ROTTERDAM

Hakzo op Schoenreparaties 5 % korting.

Poolsterstraat 8

3067LX Rotterdam


Wat houdt de individuele belangenbehartiging in? De belangenbehartiging van de individuele leden beperkt zich tot zaken op het terrein van arbeid en inkomen in ruime zin, daaronder vallen onder meer kwesties rond: • arbeidsverhoudingen, waaronder: aanstelling, beoordeling, promotie, interne sollicitatie, ontslag, vertrekregelingen, disciplinaire straffen; • arbeidsvoorwaarden, waaronder: salaris, toelagen, vergoedingen, (vakantie)verlof, vakbondsfaciliteiten, overwerkregelingen, toepassing sociaal statuten, functiewaardering, FLO; • arbeidsomstandigheden, waaronder: klimaat, werkruimte, geluidshinder, gereedschappen, welzijn; • arbeidssituatie, waaronder: conflictbemiddeling, ongewenste intimiteiten, discriminatie, kwesties met betrekking tot fusies, privatisering, verzelfstandiging, reorganisaties, financieel- en personeelsmanagement; • sociale zekerheid, waaronder: pensioenen, uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid; • belastingzaken, voortvloeiend uit loon- en inkomstenbelasting. • schadezaken, waaronder: persoonlijk letselschade bij (bedrijfs)ongevallen en beroepsziekten maar ook letselschade te gevolge van (verkeers)ongevallen en medische fouten. Hierbij gaat het uitsluitend om persoonlijk letsel, niet om materiële schade. In bovengenoemde kwesties kan de VOR u zowel mondeling als schriftelijk advies en informatie geven. Het kan ook voorkomen dat de VOR met uw werkgever moet overleggen om zo tot een oplossing te komen. De VOR treedt alleen op in kwesties die zijn ontstaan ná aanmelding van het lidmaatschap.

Wat kunt u verwachten? Mocht u een beroep willen doen op een individuele belangenbehartiger van de VOR, neem dan contact op met de IB-coördinator René Sandifort. Tel. 06-22548814 Wanneer de VOR is ingeschakeld voor uw persoonlijke belangenbehartiging, staan de volgende collega’s voor u klaar:

• • • • • •

Rob Houtman Bas Schefferlie René Lucas Maarten Kappe Henk Lansink Cees Dorsman

06-24599176 06-48584960 06-48045485 06-48326821 06-27319104 06-12880900

15


Namens het bestuur van de VOR fijne feestdagen en een voorspoedig 2014


Bij vertoon van uw ledenpas 10% korting op uw aanschaf

Plaza Juwelier Plaza 10B 3012 CW Rotterdam tel: 010-4134882 fax: 010-4134882 www.plaza-juweliers.eu info@plaza-juweliers.eu


Wettelijke en bovenwettelijke vakantie uren Als de systemen van de RET het toelaten ontvangt u in januari 2014 een vakantiekaart. Hier volgt op verzoek uitleg hoe deze vakantiekaart is opgebouwd. Afhankelijk van de datum indiensttreding en loonschaal zal een werknemer het volgende aan vakantie ontvangen: Een voltijder (36 uur). • 173:36 waarvan 144:00 uur wettelijk en 29:36 bovenwettelijk (voor 1 januari 2008 in dienst) • 166:24 waarvan 144:00 uur wettelijk en 22:24 bovenwettelijk (op of na 1 januari 2008 in dienst) De wettelijke uren zijn 3x je contractduur. Hierbij komen de leeftijdsdagen (bovenwettelijk). De werknemer ontvangt als men de : • 30 jarige >> 7:12 uur, na of op 1 januari 1997 in dienst >> 00:00 uur. • 40 jarige >> 14:24 uur, na of op 1 januari 1997 in dienst >> 00:00 uur. • 45 jarige >> 21:36 uur, na of op 1 januari 1997 in dienst >> 7:12 uur. • 50 jarige >> 28:48 uur, na of op 1 januari 1997 in dienst >> 14:24 uur. • 55 jarige >> 36:00 uur, na of op 1 januari 1997 in dienst >> 21:36 uur. • 60 jarige >> 43:12 uur, na of op 1 januari 1997 in dienst >> 28:48 uur. Veteranen die gebruik maken van de veteranenregeling leveren hiervoor 7:12 aan looptijd in. Op 23 mei 2013 zijn de vakbonden en de RET overgekomen dat binnen de RET gebruik wordt gemaakt van de mogelijk af te wijken van de wettelijke verjaringstermijn voor wettelijke vakantie-uren. De verjaringstermijn voor wettelijke uren wordt vanaf 23 mei 2013 op grond van de RET NV cao gelijk gesteld met die van bovenwettelijke uren. Dat wil zeggen dat ook wettelijke vakantie-uren voor alle werknemers die onder de CAO RET nv vallen pas verjaren vijf jaren na de laatste dag waarin de aanspraak is ontstaan. Hierbij is afgesproken dat werknemers aan het einde van het kalenderjaar maximaal 180 verlofuren (inclusief bovenwettelijke uren) mogen meenemen naar het volgende jaar (bij een dienstverband van 36 uur, deeltijders naar rato). Deze regeling gaat pas in op 31 december 2014. In gevallen waarin de werknemer in verband met het bedrijfsbelang (afwijzing vakantieaanvraag) in redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen, mag hij de uren die hij in verband met het bedrijfsbelang niet heeft kunnen opnemen aan het eind van dat betreffende jaar naast de overgekomen 180 verlofuren meenemen naar het volgende jaar. Voor alle hierboven beschreven punten, geldt voor deeltijders naar rato. Indien bovenstaande nog vragen oplevert kunt u altijd contact opnemen met een van de individuele belangenbehartigers van de VOR. VOR

19


Rabobank: nummer

in hypotheken.

Scherpe tarieven en een deskundig en persoonlijk advies. Bel voor meer informatie naar Rabobank Rotterdam (010) 400 33 33.

Vertrouw op de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl/rotterdam


Hoekse-Lijn Vanaf medio 2017 gaat de oude trein verbinding tussen Rotterdam overgenomen worden door de Metro van de RET. Er komt dan een rechtstreekse verbinding te lopen van strand tot strand, te weten, het strand van Nesselande en het strand van Hoek van Holland. Begin 2014 wordt er een aanvang gemaakt om het bestaande spoor tussen Schiedam en Hoek van Holland aan te passen daar waar nodig. Zo zullen de bestaande stations totaal worden verbouwd en een moderne uitstraling krijgen. Ook komt er een nieuw station, bij in Maassluis “Steendijkpolder� en wordt het bestaande spoor doorgetrokken, 1,2 km, in Hoek van Holland zodat de reiziger zowat op het strand uitstapt. Verder zal de aansluiting op station Schiedam gerealiseerd moeten worden.

Van

Naar

Om deze lijn goed te kunnen rijden worden er 16 nieuwe metrotreinen aangeschaft van het type Bombardier wat nu ook al op de Calandlijn en RandstadRail rijdt. De verwachting is dat het reizigers aanbod van 13.000 nu, naar 18.000 per dag, dus met 40%, in 2020 zal toenemen.

Kortom een mooi stukje

dat

wordt!

21


Uitleg contributie vermelding op uw loonstrook van december 2013 Beste leden van de VOR, Ik zal proberen u uit te leggen wat er aan de hand is met de contributie vermelding op uw Loonstrook van december. Sinds enige jaren krijgt u als lid een onbelaste en premievrije vergoeding van de vakbondscontributie. Dit leidt vaak tot vragen. Wij hebben Arnold Groenendal (een lid van ons) bereidt gevonden om dit wat te verduidelijken met onderstaand bericht. De medewerker kan ervoor kiezen om in aanmerking te komen voor een onbelaste en premievrije vergoeding van de vakbondscontributie. Het fiscale voordeel dat via deze regeling kan worden gehaald hangt af van de hoogte van de contributie en het inkomen van de medewerker. Hoe werkt dit: Uw jaarlijkse contributie aan uw vakbond, bijvoorbeeld € 96.-, wordt in de maand december als Fiscale Aftrekpost (FAP) in mindering gebracht op uw belastbaar inkomen, hetgeen betekent dat u minder loonheffing verschuldigd bent. Omdat het gaat om een fiscale aftrekpost, kunnen we dit bedrag niet zomaar van het brutosalaris afhalen, daarom wordt er eveneens een netto correctie element van€ 96.- bijgeschreven. Het lijkt dus of er (bijna) niets met uw vakbondscontributie (€ 96.- ) en uw salaris is gebeurd. Wat wel is gebeurd is dat uw bruto salaris met € 96.- is verlaagd om minder premies te betalen, hetgeen voor u voordeel oplevert. Hopelijk geeft deze uitleg u wat meer duidelijkheid. Met vriendelijke groet, Ad Verschuren Bestuurslid & Penningmeester VOR

23


Stem je tegen of stem je “VOR”

VOR - briesje


Pensioen In oktober is de dekkingsgraad gestegen naar 106,2%. Dit is 2%-punt hoger dan de benodigde 104,2%. Toch is er nog steeds een kans dat de pensioenen volgend jaar verlaagd moeten worden. De dekkingsgraad op 31 december 2013 is bepalend. Als de dekkingsgraad op dat moment 104,2% of hoger is, hoeft ABP de pensioenen niet te verlagen. Dekkingsgraad kan sterk schommelen De dekkingsgraad kan in korte tijd sterk schommelen. Dat maakt het lastig om te voorspellen of de dekkingsgraad aan het eind van het jaar boven de vereiste 104,2% zal uitkomen. Een kleine verandering in de rentestand of in het rendement van onze beleggingen heeft een aanzienlijke invloed op de dekkingsgraad. In oktober steeg de rentestand en nam het vermogen van ABP toe. Beide factoren hebben voor een stijging van de dekkingsgraad gezorgd. In onderstaande grafiek ziet u de schommelingen van de dekkingsgraad in het afgelopen jaar. Wel of geen verlaging? En met hoeveel procent? De dekkingsgraad op 31 december bepaalt niet alleen 贸f de pensioenen verlaagd moeten worden, maar ook met hoeveel procent de pensioenen verlaagd zouden moeten worden. Eind 2013 moet de dekkingsgraad minstens 104,2% zijn, anders moet ABP de pensioenen in 2014 opnieuw verlagen. De hoogte van de dekkingsgraad bepaalt niet alleen 贸f een verlaging noodzakelijk is, maar ook met hoeveel procent de pensioenen eventueel verlaagd moeten worden. De hoogte van de eventuele verlaging is namelijk het verschil tussen de dekkingsgraad op 31-12-2013 en de vereiste 104,2%. bronABP

25


New Fork

Coolsingel 141 100% natuurlijke ontbijt- & lunchwinkel Op vertoon van je ledenpas ontvang je GRATIS een lekkere cappuccino, koffie of thee bij je sandwich of stokbrood.

Recht tegenover de uitgang van metro Beurs (voormalig RET-servicewinkel)

Iedere dag geopend vanaf 09.00uur en in het weekend vanaf 09.30uur


Één VOR alle En Alle VOR Één Verkiezingsprogramma VOR 2014 Inleiding: De verkiezingen voor de OR komen er weer aan en Ik hoor jullie al in koor roepen !!!!! ’hé DAAR ZIJN JULLIE EINDELIJK ER ZIJN ZEKER WEER VERKIEZINGEN, WANT ANDERS ZIEN WE JULLIE NIET “. Wij denken daar natuurlijk heel anders over want wij zijn weldegelijk dag en nacht bezig om de belangen van al onze collega’s zo goed als mogelijk te behartigen. Het verkiezingsprogramma ziet er dit keer anders uit dan in voorgaande edities. Natuurlijk, we kunnen opnieuw voor elke afdeling een lijstje maken met punten die we willen bewerkstelligen. Maar nee, wij willen jullie een ander verkiezingsprogramma voorleggen. Het is voor ons veel belangrijker om te weten welke speerpunten jullie terug willen zien. In dit verkiezingsprogramma stellen we de leden van de VOR centraal. De wensen, klachten, angsten en arbeidsvoorwaarden staan voor ons als VOR centraal. Daarom wordt jullie taak als lid van de VOR belangrijker dan ooit , van de leden wordt dus ook het een en ander verwacht. Ja, je leest het goed we spreken over VOR leden met een taak. Die taak bestaat uit het aanspreken van de inspraakleden en bestuursleden van de VOR, het bezoeken en participeren in algemene ledenvergaderingen. Wij hopen op een nieuwe succesvolle inspraak periode. Met vriendelijke groet. VOR

27


De visie van de VOR De VOR is ontstaan uit jullie midden, uit de ontevreden leden van landelijke vakbonden die steeds meer op politieke partijen gingen lijken in plaats van op werknemersorganisaties. De VOR is onafhankelijk en zal dat altijd blijven, wij willen niet aan een politieke richting worden gekoppeld. De VOR is niet links de VOR is niet rechts de VOR gaat niet door het midden, maar de VOR is er voor jullie. Voor ons staat het als een paal boven water dat wij dag en nacht bezig zijn met de belangen van onze leden en de organisatie waarvoor deze werken, het is ten slotte van groot belang dat de werkgelegenheid binnen de RET gegarandeerd is voor jullie als onze leden. In het openbaar vervoer zijn we sterk afhankelijk van de politiek kijk alleen maar naar de aanbesteding van de BUS. Onze onafhankelijkheid van de politiek is ook hier voor ons belangrijk gebleken. Dit heeft voor onze organisatie wel nieuwe perspectieven geopend maar heeft veel gekost van onze collega’s bij de bus, zowel bij de RET als bij QBUZZ. Mede door middel van de actie die wij samen met andere grote steden hebben gevoerd tegen de aanbesteding is deze voor het verdere openbaar vervoer binnen de grote steden van de baan. Wij beseffen dat er bij de BUS een bittere nasmaak hangt maar voor ons had het behoud van banen de grootste prioriteit. Het is voor ons als VOR glashelder dat we vanaf nu moeten kijken naar de toekomst. Onze organisatie is gegroeid met een aantal vestigingen en ons werkgebied is verder uitgebreid door de nieuwe concessie. Dit geeft een nog grotere verantwoordelijkheid voor ons als vakorganisatie, immers wij gaan ook de belangen van de nieuwe collega’s zo goed als mogelijk behartigen.De VOR zal altijd onafhankelijk, doortastend, oprecht en transparant handelen waar het gaat om de belangen van haar leden. Maar de inbreng van de leden van onze vakorganisatie is voor ons uitermate belangrijk, wij gaan ons opnieuw inzetten voor de leden van de VOR, maar jullie als lid zullen ook je verantwoordelijkheid moeten nemen door op een democratische manier de richting van onze vakbond aan te geven. De leden mogen van ons verwachten dat wij ons voor 100% inzetten. Maar wij leggen ook een verantwoordelijkheid bij de leden van de VOR, dit betekent o.a. het komen naar de jaarvergaderingen, het aanbrengen van belangrijke speerpunten voor de CAO onderhandelingen, het mee beslissen over de richting die wij als VOR gaan uitstippelen en vooral Stemmen tijdens de verkiezingen. Dit waren de laatste keer over alle bonden verdeeld 1168 van 2617 kiesgerechtigden ( 44% ) die hun stem hadden uitgebracht. Als wij onze inbreng willen uitbreiden en verder willen groeien als de grootste vakbond van de RET zullen wij als leden van de VOR onze stem moeten laten gelden.

28


Zo zijn jullie mede verantwoordelijk voor het succes dat wij als vakorganisatie kunnen behalen, het is dan ook duidelijk dat ons succes mede jullie succes is. Het is ons ook duidelijk dat wij uitvoeren wat er mede door jullie democratisch wordt besloten. Wij als bestuur en inspraakleden van de VOR zijn het gereedschap waar jullie gebruik van kunnen maken om jullie belangen te behartigen. Wat mogen jullie van ons de VOR verwachten ???? De leden van de VOR mogen van haar inspraakleden 100% inzet verwachten om de arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid te behouden of te verbeteren. Wij als VOR voeren uit wat de leden besluiten. VOR

Contributie VOR per jaar? Geachte leden, als lid betaald u €8,- per maand. Vanaf oktober 2013 zijn wij overgegaan tot het innen van deze contributie aan het einde van de maand, dit om mensen die in de financiële problemen dreigen te geraken tegemoet te komen. Om u in deze dure tijd een extra financiële opsteker te geven heeft het bestuur besloten om die leden die er voor willen kiezen om hun contributie in een keer te betalen daar een korting tegenover te stellen van twee maanden. Dus u betaald in januari 2014 vooruit 10 x 8 euro = 80 euro ineens, voor 12 maanden lidmaatschap. Als u hier gebruik van wilt maken dient u dit zo spoedig mogelijk aan te geven, maar wel voor 20 januari 2014, zodat ik dit in de automatische incasso kan verwerken. Met vriendelijke groet, Ad Verschuren Penningmeester VOR

29


Uw Vlees specialist Slagerij Vreugdenhil Amerstraat 20, Ridderkerk 0180-418692

10

% vo voo or rd pa VO alle eel sh R ou de rs

www.Slagerijvreugdenhil.nl

KORTING KORTING KORTING OP VERTOON VAN JE V.O.R. LEDENPAS KRIJG JE

20% KORTING OP NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN Actie geldt alleen bij

ROTTERDAM Hoogstraat 181 010-2135594

Hoogstraat 194a 010-4046688


Dr vorgaan nov 2013 lr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you