Page 1

Wijziging binnen het bestuur Algemene ledenvergadering 26 september 2013 Bericht van de penningmeester

DÊ Onafhankelijke vakbond voor het RET personeel P e r i o d i e k m e d e d e l i n g e n b l a d v o or VOR-leden • Jaa r gang 2013 n r. 2

1


Bestuur Perry Koster Voorzitter

perry@vor-rotterdam.nl 06 - 14539744

Bas Schefferlie 2e voorzitter Ledenadminstrateur

bas@vor-rotterdam.nl 06 - 48584960

Rob Houtman Secretaris Redactie d’r VORgaan.

rob@vor-rotterdam.nl 06 - 24599176

Ad Verschuren Penningmeester Website VOR

ad@vor-rotterdam.nl 06 - 48584968

René Sandifort Ib-coördinator Cees Dorsman Bestuursadviseur

renesandifort@vor-rotterdam.nl 06 - 22548814 cees@vor-rotterdam.nl 06 - 12880900

Inhoud Voorwoord Wijzigingen binnen het bestuur VOR TNS NIPO: regeling en service cruciaal voor tevredenheid deelnemers Brief staatssecretaris Weekers (Financiën) over omzetting levensloop in lijfrente Duurzame inzetbaarheid DREAMRUN 2013 Gezond en Veilig Werken De RET verlaten en toch lid blijven Verhuizen of andere persoonlijke aanpassingen? Even doorgeven AUB Facebook voor vrienden VOR… Indeling VOR-OR/ OC leden Wat houdt de individuele belangenbehartiging in? Wat kunt u verwachten? Algemene ledenvergadering Bericht van de penningmeester Levensfases Belastingservice VOR Nieuw OC-lid Vakbondslid en individuele hulp door vakmensen van de VOR (IBers) en juristen van een erkend juristen bureau, “Base Advocaten”

p. 3 p. 4 p. 4 p. 5 p. 7 p. 9 p. 11 p. 11 p. 13 p. 13 p. 14 p. 17 p. 17 p. 19 p. 19 p. 21 p. 24 p. 25 p. 26

Noot redactie: Om meer inhoud te geven aan op- en aanmerkingen vanuit de VOR leden, staat het uiteraard ieder lid vrij zijn mening te geven over VOR zaken, dit kan bijdragen aan het beter functioneren van de vakbond. Bij een gezonde vakorganisatie moet dit kunnen. Bijdragen kunnen per post of per e-mail Secretariaat: Streepvaren 9 | 3069 HT Rotterdam | E-mail: info@vor-rotterdam.nl | 06-245 99176.


Heerlijk, het is weer vakantietijd, voor de ĂŠĂŠn is het al voorbij maar voor de ander moet het nog beginnen. De fijnste periode van het jaar. Dit hebben wij zeker wel nodig, even een paar weken bijtanken om er vervolgens weer tegen aan te kunnen gaan. Na deze vakantie periode zal het bestuur en de VOR kaderleden er op uit trekken om te peilen hoe u denkt over eventuele nieuwe cao punten. De onderhandelingen beginnen medio Oktober/November 2013. Verder wil ik alle VOR leden feliciteren met ons 30 jarig bestaan. Wij zijn nog steeds trots op onze vakbond en doen het financieel nog altijd prima in deze barre tijden van economische crisis Dit laten wij niet onopgemerkt voorbij gaan, hou daarom in September/ Oktober uw brievenbus in de gaten. Wij zien elkaar na de vakantie op de werkvloer Met vriendelijke groet, Perry Koster. Voorzitter VOR

3


Wijzigingen binnen het bestuur VOR Geachte leden. Binnen het bestuur van de VOR hebben er wat mutaties plaatsgevonden door de hieronder omschreven reden. Dhr. P.H.E. Dakkus (Piet) heeft om persoonlijke redenen zijn functie als bestuurslid van de VOR neergelegd, ook de functie ib. coördinator alsmede CAO onderhandelaar namens de VOR zal Piet niet meer vervullen , Piet zal wel gewoon als OC lid aanblijven namens de VOR. Het bestuur van de VOR dankt Piet voor zijn inzet in de afgelopen jaren voor de VOR en wensen hem heel veel goeds toe in de komende jaren. De functie van ib coördinator zal ingevuld worden door René Sandifort en als reserve coördinator is Henk Lansink aangesteld.(dit is geen bestuursfunctie). René Sandifort zal voorlopig de rol als C.A.O onderhandelaar oppakken.(samen met Per Koster) Voor eventuele vragen kunt u terecht bij een van de bestuursleden van de VOR. Het bestuur

TNS NIPO: regeling en service cruciaal voor tevredenheid deelnemers Marktonderzoekbureau TNS NIPO heeft najaar 2012 een onderzoek uitgevoerd naar communicatie en dienstverlening van pensioenfondsen en de waardering voor deze communicatie en dienst- verlening onder deelnemers. Ten behoeve van het onderzoek zijn 18.500 deelnemers bij 17 pensioen- fondsen geïnterviewd. Over een deel van de uitkomsten van het onder- zoek, te weten het vertrouwen dat deelnemers in het eigen pensioenfonds en pensioenstelsel hebben. Op 23 juli jl. kwam de algemene tevredenheid van deelnemers over hun pensioenfonds aan bod. Opvallende conclusies : • De algemene tevredenheid van pensioengerech- 
tigden en actieve deelnemers over het eigen pensioenfonds wordt vooral bepaald door de tevredenheid over de pensioenregeling en de dienstverlening. • De deelnemers zijn het minst tevreden over de financiële resultaten van het eigen fonds – ongeacht hoe het fonds er feitelijk voorstaat – maar dit is nauwelijks van invloed op de alge- mene tevredenheid. • Bij de meeste pensioenfondsen wordt de informa- tievoorziening redelijk positief beoordeeld. Ook dit heeft meestal echter relatief weinig invloed op de algemene tevredenheid 4


over het eigen pensioen- fonds. De informatievoorziening van de pensioen- fondsen kan wel beter. De maatregelen die hiervoor moeten worden genomen, verschillen sterk per pensioenfonds en vereisen daardoor maatwerk. • Bij alle deelnemende pensioenfondsen zijn pensioengerechtigden meer tevreden over finan- ciële resultaten, informatievoorziening, dienst- verlening en pensioenregeling dan de actieve deelnemers. Ook de algemene tevredenheid over het eigen pensioenfonds is onder de pensioen- gerechtigden het hoogst. Actieve deelnemers onder de 40 jaar zijn bij de meeste pensioen- fondsen het minst tevreden.

Brief staatssecretaris Weekers (Financiën) over omzetting levensloop in lijfrente Tijdens de plenaire behandeling van het Belasting- plan 2013 had staatssecretaris Weekers van Financiën de Eerste Kamer toegezegd in een later stadium nog nader in te gaan op de budgettaire effecten en uitvoeringstechnische aspecten van het omzetten van levenslooptegoeden in een pensioen- product. De staatssecretaris schrijft nu in een brief aan de Eerste Kamer dat hij een geruisloze omzetting van levenslooptegoeden in lijfrente om enkele redenen ongewenst vindt: De eerste reden is volgens de staatssecretaris van beleidsmatige aard. Geruisloze onbeperkte omzetting, ook buiten de in de derde pijler beschikbare ruimte, is in strijd met het kabinetsbeleid om mensen langer te laten werken waar- door fiscale facilitering van oudedagsvoorziening ingeperkt kan worden. • De tweede reden is een budgettair argument. Invoering van een fiscaal geruisloze omzetting van levenslooptegoeden in een derde pijler product zonder dat daarvoor de geldende fiscale begrenzingen van de derde pijler zouden gelden leidt tot een budgettaire derving. Over lijfrente- uitkeringen die worden uitgekeerd na de AOW- gerechtigde leeftijd is namelijk een lager marginaal tarief verschuldigd. Deze mogelijkheid zou een nog groter fiscaal voordeel geven voor belastingplichtigen dan het gebruik van het overgangsrecht voor levensloop. • De derde reden is van administratieve aard. Een omzetting van levenslooptegoeden in een pensioenproduct leidt tot de nodige administra- tieve werkzaamheden bij zowel de werkgever als de Belastingdienst. Volgens de staatssecretaris is een wijziging in regelgeving ook niet nodig, omdat eenzelfde resul- taat kan worden bereikt door de werknemer het levenslooptegoed binnen de huidige regelgeving eerst te laten opnemen en vervolgens, binnen de in de derde pijler beschikbare ruimte, te laten gebrui- ken ter financiering van een pensioenproduct in de derde pijler. (bron: AC)

5


Duurzame inzetbaarheid Waarom duurzame inzetbaarheid? De wereld om ons heen verandert. De arbeidsverhoudingen moeten daar op aangepast worden. De Unie zet samen met andere vakbonden en de AWVN in op vernieuwing van de arbeidsverhoudingen. Uitgangspunt voor De Unie is meer gelijkwaardigheid tussen werkgever en werknemer. We hebben elkaar hard nodig om de BV Nederland op de economische wereldkaart te houden. Het betekent dat er een brug geslagen moet worden tussen de actualiteit van de economische omstandigheden en de lange termijnvisie van De Unie/VOR op de toekomstige arbeidsverhoudingen. Er is veel aan het veranderen in Nederland en daar buiten. Bedrijfsonderdelen worden in Nederland opeens gesloten. Werknemers staan bijvoorbeeld abrupt buitenspel. De sociale zekerheid wordt stelselmatig door de overheid verder afgebroken, pensioenuitkeringen zijn lager dan verwacht en reorganiseren is meer en meer een continu proces aan het worden. Het is afwachten welke moeilijke besluiten de nieuwe regering gaat nemen. Op basis van de verkiezingsuitslag 2010 en de verkiezingsprogramma’s zal de WW-uitkering waarschijnlijk aangepast worden. We moeten ook langer wachten op onze AOW, maar hoe en waar de werknemers aan de slag kunnen blijven is nog een open vraag. Gemeentes kijken ook steeds meer naar die groep die een redelijk tot goed inkomen heeft en willen vooral daar een steeds hogere bijdrage vragen om hun begroting op orde te krijgen. Dit terwijl de kosten van opgroeiende kinderen steeds hoger worden en vaker bij de ouders worden gelegd die een redelijk inkomen hebben. Van de werknemer wordt steeds meer flexibiliteit verwacht en het HRM-beleid richt zich lang niet altijd op het welzijn van de werknemer. Onze leden, sympathisanten en onze doelgroep weten in deze onzekere tijden niet meer waar zij aan toe zijn. Alle bestaande zekerheden lijken weg te vallen. We zijn best bereid een eind mee te gaan in de verdere flexibilisering, maar we willen er wil graag nieuwe zekerheden of nieuwe mogelijkheden voor terug. De zekerheid dat je altijd je baan zal behouden ligt intussen al ver achter ons. De zekerheid dat bij verlies van je baan je in ieder geval een zekerheid van inkomen behoudt begint ook al steeds verder van ons af te drijven met onze overheid. Dat vraagt om het creëren van nieuwe zekerheden, zekerheden binnen nieuwe collectiviteiten en zekerheden die ontleend kunnen worden aan de kracht van het individu. Rekening houdend met de verschillende levensfases waarin je je bevind. Dat we langer door moeten werken is ons wel duidelijk geworden maar dan moet er wel geïnvesteerd worden in de vitaliteit van de werknemer en ondernemer, de arbeidsparticipatie, slimmer werken, scholingsmogelijkheden en het creëren van ontwikkeling- en ontplooiingsmogelijkheden voor de individuele werknemer. De tijd van pappen en nathouden is nu echt wel voorbij. Als we nu geen duidelijke afspraken en een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen, zal de BV Nederland steeds verder wegzakken op de economische ladder met alle gevolgen van dien voor de Nederlanders.

7


Op vertoon van uw VOR lidmaatschapkaart krijgt u bij

Rotterdam- Stadion en Charlois een korting van 10% op alle artikelen. GAMMA Rotterdam-Stadion Koperslagerstraat 9 3077 MD Rotterdam-Stadion Tel: +31 10 2928585 GAMMA Rotterdam-Charlois Driemanssteeweg 120 3084 CB Rotterdam-Charlois Tel: 010 4800897


DREAMRUN 2013 Via deze weg wil ik mij graag even aan u voorstellen. Ik heet Huib Pouwe en werk sinds 1977 bij de R.E.T als buschauffeur. Ik heb met een aantal collega’s meegelopen met de Dreamrun en wil hier graag verslag van doen. De Dreamrun is een soort van tegenhanger van de Roparun en we lopen en fietsen om geld op te halen voor zieke en gehandicapte kinderen. Dit jaar was voor mij als loper en fietser de derde keer dat ik aan dit evenement deelnam. De eerste twee keer dat ik deelnam liepen we van Rotterdam via een behoorlijke omweg naar Kerkrade, een afstand die uiteindelijk uitkwam op 520 km. Dit jaar was de start in Kerkrade en ging via Limburg, Overijssel, Drenthe, Friesland en de Afsluitdijk uiteindelijk richting Rotterdam waar de finishstreep was getrokken op de Kleiweg. Ik had nog een andere route aangegeven maar ze wilden niet luisteren, haha. De start was op 9 mei 2013 en dat was (niet bij toeval) op Hemelvaartsdag en begon bij de Rolduc in Kerkrade. We liepen en fietsten in 3 groepen en ik zat zelf in groep 2 wat betekende dat wij de hele afstand gelopen en gefietst hebben. Wij loste groep 1 om half 1 af en voor mij was het toen ook echt begonnen. Het was mooi weer maar de harde wind op de Afsluitdijk maakte het erg zwaar want de fietsers hadden de wind fier op de kop. Maar door de geweldige ploeg waar ik mee gefietst en gelopen heb is het mij ook dit jaar weer gelukt om gezond en wel aan de finish in Rotterdam te komen. Het is uiteindelijk een grote zegetocht geworden richting de finish op de Kleiweg. Dit was voor mij de mooiste Dreamrun waar ik aan deelgenomen heb, alles klopte zoals de grote en kleine bussen die ons hadden begeleid, De catering was Top, de motorrijders met de navigatie, en niet te vergeten de heerlijke massage van de verzorgers, in een woord top !!!!! . Na de finish op de Kleiweg gingen we als een soort gladiatoren met een historische tram via Charlois naar de hoofdvestiging van de RET bus BV op de sluisjesdijk. Er was een groot feest georganiseerd en na afloop gingen we moe maar zeer voldaan naar huis. Volgend jaar hoop ik zeker weer mee te kunnen doen en hoop ik ook dat onze vakbond, de VOR, ons net als dit jaar weer wil sponsoren. Met vriendelijke groet, Huib Pouwe

9


Gezond en Veilig Werken Tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuw opgerichte ‘Forum Gezond en Veilig Werken’, georganiseerd door SZW, stond de werkdruk centraal. Minister Asscher sprak samen met werknemers, werkgevers, verzekeraars en deskundigen over hun ervaringen met gezond en veilig werken. De MHP was bij het forum aanwezig en sprak zich uit voor kennisoverdracht tussen jongere en oudere werknemers. Werkdruk en werkstress ontstaan vaak omdat er een slechte balans is tussen taakeisen en regelmogelijkheden van een werknemer. Het percentage burn-out onder jongeren stijgt gestaag, mede als gevolg van de individualisering en het gebrek aan feedback en coaching. Jong en oud kunnen veel van elkaar leren en daarom dienen zij ‘op de werkvloer’ dichter bij elkaar te worden gebracht, aldus MHP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. De aanpak van psychosociale arbeidsbelasting staat al geruime tijd hoog op de agenda van de MHP/VOR. Steeds meer mensen worden ziek als gevolg van werkdruk en werkstress. Inmiddels de twee meest voorkomende arbeidsrisico’s. (bron: MHP/VOR)

De RET verlaten en toch lid blijven Regelmatig krijgen wij als bestuur de vraag gesteld of men lid kan blijven als men het bedrijf verlaat. Het bestuur heeft deze vraag behandeld in haar vergadering en is tot de conclusie gekomen dat ook deze collega’s die met FLO of pensioen gaan lid kunnen blijven van de VOR en zo nog gebruik kunnen maken van al haar diensten en kortingen. Er is vastgesteld om deze leden het bedrag van € 4.- te laten betalen. Het bestuur

Wilt u in dit blad adverteren? Dat kan!. Neem contact op met de redactie, d’r VORgaan. rob@vor-rotterdam.nl RHoutman 06 - 24599176

11


Rabobank: nummer

in hypotheken.

Scherpe tarieven en een deskundig en persoonlijk advies. Bel voor meer informatie naar Rabobank Rotterdam (010) 400 33 33.

Vertrouw op de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl/rotterdam


Verhuizen of andere persoonlijke aanpassingen? Even doorgeven AUB Beste leden. Ik heb het al vaak gevraagd, sterker nog het staat de afgelopen uitgaven steeds weer in de VORgaan, echter nog steeds lopen we tegen verhuizingen aan. Zodra wij een postverzending hebben krijgen wij er diverse retour omdat de geadresseerde is verhuisd. Onlangs nog hebt u een oproep gekregen om uw persoonlijke gegevens plus IBAN nummer door te geven aan de penningmeester omdat de inning van de contributie binnenkort via dit nieuwe lange nummer gedaan moet worden. Een voorbeeld van ons eigen nummer is oud 6494781 dan wordt het zogenaamde IBAN nummer. NL90INGB0006494781. Kennelijk wordt er door vele van u vanuit gegaan dat, wanneer u uw verhuizing doorgeeft aan de RET, dit vanzelf door komt bij ons, ik zou bijna zeggen was het maar waar. Dus kortom gaat u verhuizen, krijgt u een ander tel. nr. of E-mailadres of u wilt dat de contributie van een nieuwe bankrekening wordt afgeschreven meldt dit dan even bij ons. Dit kan via de site of direct via de mail ad@vor-rotterdam.nl . Hopende op uw medewerking, Ad Verschuren Penningmeester VOR

Facebook voor vrienden VOR… Social media is ook voor de VOR geen vreemd item meer. De VOR heeft op Facebook een account aangemaakt. Daar kunnen leden en niet leden zich als vrienden van de VOR aanmelden. Op dit media zal geregeld nieuws of interessante onderwerpen worden geplaatst. Facebook ” Vrienden VOR.”

13


Indeling VOR-OR/ OC leden Geachte leden, De leden van de OR en OC zijn in verschillende commissies en werkgroepen verdeeld. De meeste spreken voor zich. De VGWM zal bij u wellicht minder of niet bekend zijn. Deze afkorting staat voor Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu. Indien u een onderwerp bij hen onder de aandacht wilt brengen kunt u hen bereiken onder een van de volgende email adressen:

OC Piet Dakkus PHEDakkus@ret.nl Arie Hoek AHoek@ret.nl Henk Lansink HLansink@ret.nl Maarten Kappe MAKappe@ret.nl René Lucas RLucas@ret.nl René Sandifort RSandifort@ret.nl Dimitri Sekertzis Dsekertzis@ret.nl OC Werkgroep Bus Arie Hoek AHoek@ret.nl OC Werkgroep Tram Maarten Kappe

MAKappe@ret.nl

OC Werkgroep Metro/CVL René Lucas Henk Lansink Dimitri Sekertzis Piet Dakkus

14

RLucas@ret.nl HLlansink@ret.nl Dsekertzis@ret.nl PHEDakkus@ret.nl


OC Werkgroep Veilig RenĂŠ Sandifort Maarten Kappe Henk Lansink

RSandifort@ret.nl MAKappe@ret.nl HLlansink@ret.nl

OR Ad Verschuren AFCMVerschuren@ret.nl Bas Schefferlie BSchefferlie@ret.nl Perry Koster PKoster@ret.nl Peter Lafeber PLafeber@ret.nl Cees Dorsman CDorsman@ret.nl Rob Houtman rhoutman@ret.nl OR Commissie VGWM Bas Schefferlie Perry Koster

BSchefferlie@ret.nl PKoster@ret.nl

OR Sociaalbeleid Peter Lafeber PLafeber@ret.nl Cees Dorsman CDorsman@ret.nl Ad Verschuren AFCMVerschuren@ret.nl Rob Houtman RHoutman@ret.nl

OR Stof PKoster@ret.nl

Perry Koster

15


NEW BASSY’S FASHION WWW.NEWBASSYSFASHION.COM

New Bassy’s Fashion is dé herenmodezaak v o o r ko s t u u m s , t r o u w p a kken , c a s u a l kl ed i n g en s c h o en en

OP VERTOON VAN VOR LEDENPAS

O P NI E T A F GE P R I J SD E A R T I K E L E N

1e Middellandstraat 7a 3014 BA Rotterdam CTelefoon: 010-4134668

VOLG ONS OOK OP:


Wat houdt de individuele belangenbehartiging in? De belangenbehartiging van de individuele leden beperkt zich tot zaken op het terrein van arbeid en inkomen in ruime zin, daaronder vallen onder meer kwesties rond: • arbeidsverhoudingen, waaronder: aanstelling, beoordeling, promotie, interne sollicitatie, ontslag, vertrekregelingen, disciplinaire straffen; • arbeidsvoorwaarden, waaronder: salaris, toelagen, vergoedingen, (vakantie)verlof, vakbondsfaciliteiten, overwerkregelingen, toepassing sociaal statuten, functiewaardering, FLO; • arbeidsomstandigheden, waaronder: klimaat, werkruimte, geluidshinder, gereedschappen, welzijn; • arbeidssituatie, waaronder: conflictbemiddeling, ongewenste intimiteiten, discriminatie, kwesties met betrekking tot fusies, privatisering, verzelfstandiging, reorganisaties, financieel- en personeelsmanagement; • sociale zekerheid, waaronder: pensioenen, uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid; • belastingzaken, voortvloeiend uit loon- en inkomstenbelasting. • schadezaken, waaronder: persoonlijk letselschade bij (bedrijfs)ongevallen en beroepsziekten maar ook letselschade te gevolge van (verkeers)ongevallen en medische fouten. Hierbij gaat het uitsluitend om persoonlijk letsel, niet om materiële schade. In bovengenoemde kwesties kan de VOR u zowel mondeling als schriftelijk advies en informatie geven. Het kan ook voorkomen dat de VOR met uw werkgever moet overleggen om zo tot een oplossing te komen. De VOR treedt alleen op in kwesties die zijn ontstaan ná aanmelding van het lidmaatschap.

Wat kunt u verwachten? Mocht u een beroep willen doen op een individuele belangenbehartiger van de VOR, neem dan contact op met de IB-coördinator René Sandifort. Tel. 06-22548814 Wanneer de VOR is ingeschakeld voor uw persoonlijke belangenbehartiging, staan de volgende collega’s voor u klaar: • • • • • • •

Rob Houtman 06-24599176 Bas Schefferlie 06-48584960 René Lucas 06-48045485 Maarten Kappe 06-48326821 Henk Lansink 06-27319104 Cees Dorsman 06-12880900 René Sandifort 06-22548814

17


Bij vertoon van uw ledenpas 10% korting op uw aanschaf

Plaza Juwelier Plaza 10B 3012 CW Rotterdam tel: 010-4134882 fax: 010-4134882 www.plaza-juweliers.eu info@plaza-juweliers.eu


Algemene ledenvergadering Op 26 september 2013 wordt een extra ledenvergadering gehouden, wederom aan de garage Sluisjesdijk. Aanvang 19:30 uur. Op deze avond zal het bestuur haar leden een verzoek doen om de huidige statuten aan te passen. De agenda van deze extra ledenvergadering van 26 september 2013 ziet er als volgt uit; Agenda 1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Vaststellen agenda. 4. Inning contributiedatum. 5. Statuten. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. Hiermee u voldoende te hebben geĂŻnformeerd. Secretaris R. Houtman

Bericht van de penningmeester Op dit moment van schrijven is zowat heel Nederland met vakantie (behalve de mensen van het OV) en zweten we met z’n allen heel wat af onder, voor ons landje, tropische temperaturen van boven de 30 graden Celsius, daar hoef je dit jaar dus niet voor naar het buitenland. Dit heeft als voordeel dat er wat geld overblijft en dat is mooi meegenomen in deze toch wel crisistijd. Dat de crisis onze leden ook treft kunnen wij merken, steeds vaker worden wij geconfronteerd met achterstand in de contributie. Vervelend voor de inkomsten van de vakbond maar natuurlijk vervelender voor het lid welke dit overkomt. Je vraagt er meestal niet om, het overkomt je gewoon dat, door wat voor reden dan ook, de betalingen je boven het hoofd gaan groeien. Om nu direct met incassobureaus te gaan dreigen is niet de stijl van werken van onze vakbond. Iedereen kan dit wel eens overkomen, dus de regel is dat als er eenmaal achterstand ontstaat die tot driemaal toe geprobeerd wordt om te innen via het bij ons bekende bankrekeningnummer. 19


PROFILE TYRECENTER

Op vertoon van uw VOR ledenpas ontvangt u bij ons: 20% KORTING OP ONS SERVICETARIEF • EXTRA VOR-KORTING OP BANDEN • ALTIJD GRATIS STIKSTOF IN UW BANDEN • GRATIS WINTER/ZOMER CHECK • ALTIJD LEKKERE KOFFIE.

GRAAG TOT ZIENS IN ONZE VESTIGING. POFILE TYRECENTER SCHIEBROEK AUTOZONE 010 Telefoon: 2181288 • Frobenstraat 17e • 3045 RD ROTTERDAM

Hakzo op Schoenreparaties 5 % korting.

Poolsterstraat 8

3067LX Rotterdam


Dit staat ook altijd op uw afschrift, bv contributie VOR jan., feb. en mrt. 2013. Mocht er dan nog niet betaald worden gaan wij u een brief of mail schrijven of zoeken telefonisch contact. In deze schriftelijke aanmaning staat dat wij samenwerken met een incassobureau maar dit heeft verder nog geen consequenties. Pas na herhaaldelijk verzoek tot betaling kunnen wij helaas niet anders dan proberen het geld te innen via dit incassobureau, wat natuurlijk extra kosten met zich meebrengt voor het betrokken VOR lid. Wij, als bestuur van de VOR, willen dit echter zoveel als mogelijk voorkomen. Mocht u om wat voor reden dan ook problemen hebben met de betaling neem dan contact met mij op zodat wij tot een eventuele regeling kunnen komen alvorens het te laat is en wij tot het incasseren via het incassobureau moeten overgaan. Om nu te voorkomen dat nog meer leden in de problemen gaan komen gaan wij de betalingsdatum wat dichter naar de salarisuitbetaling laten komen dus zo rond de 25e van iedere maand en dus niet meer rond de 1e van de maand. Het bestuur heeft hierover een besluitgenomen maar zal dit eerst met u doornemen op de algemene ledenvergadering van 26 september dit om het mondeling toe te kunnen lichten. Zoals het er nu uitziet zal deze verandering dan ook niet eerder ingaan dan oktober 2013. Met vriendelijke groet, Ad Verschuren Penningmeester VOR

Levensfases Voorheen werden werknemers in vakjes gedeeld. De jonge werknemer, tot 25 jaar, verder van 25 tot 45 jaar, kinderen krijgen en carrière maken. Van 45 tot 55 jaar. De werknemer die nog goed mee kan, maar niet al te veel ambities meer heeft. Vervolgens de groep 55 plus, eigenlijk te oud om nog een toegevoegde waarde voor de organisatie te hebben. Inmiddels hebben we deze indeling in leeftijdscohorten vervangen door het denken in levensfasen: De Ontwikkelfase, de Spitsuurfase, de Balansfase en vervolgens de Mogelijkhedenfase. Het lijkt echter op oude wijn in nieuwe zakken! Blijkbaar is het nog steeds gewenst om werknemers in hokjes te plaatsen. 21


Dit terwijl de individualisering van de maatschappij steeds verder gaat en vraagt om steeds verder gaande individuele oplossingen. Hierbij wil de VOR de individuele werknemer zelf laten bepalen of hij wel in een hokje wil en sowieso wel in een hokje past. Dit vraagt een nieuwe rol van de werkgever. Niet meer de rol van, u zit in deze fase, dus…., nee de nieuwe rol van de werkgever zal moeten worden, wat heeft u nodig op dit moment? Een transparante bedrijfsvoering en goede communicatie met de werknemers worden dan nog belangrijker zoals ook blijkt uit dit stukje van de site levensfasen.nl: “Wie de boot niet wil missen, moet een bewuste keuze maken. De term ‘Levensfasebewust personeelsbeleid’ richt zich op de duurzame inzetbaarheid van iedere werknemer, ongeacht leeftijd. De basis is het formuleren van de doelen van de organisatie en van de medewerker. Pas als de ambities van de organisatie helder en duidelijk zijn, is het mogelijk een doorzichtig beleid te voeren. Directie, management, personeelsadviseur, leidinggevenden en medewerkers moeten weten waar hun organisatie voor staat. Wanneer een medewerker voor ogen heeft hoe zijn werk bijdraagt aan het bereiken van de ambities, komt dat ten goede aan de motivatie en de kwaliteit. Voorwaarde om dat te realiseren is openheid: medewerkers en leidinggevenden moeten bereid zijn met open vizier te praten over hun wensen en mogelijkheden. “ Als we met open ogen naar de wereld om ons heen durven kijken zien we een verschuiving ontstaan. Door de ontgroening en vergrijzing zal de werkgever niet zo maar zonder meer kunnen zeggen: voor jou 5 anderen, het zou zo maar eens andersom kunnen worden. Niet dit jaar, maar een verandering in denken en een ander beleid is ook niet zo maar even ingevoerd. Dit alles betekent een mentale omslag bij werkgevers en hun HR afdelingen, maar vooral ook van de leidinggevenden. Uitgangspunt zal minder zijn: wat verlangt de organisatie van jou. Het uitgangspunt zal meer moeten worden, wat heb jij de organisatie te bieden en hoe kan de organisatie jou faciliteren een zo hoog mogelijk rendement te leveren aan de organisatie. Dit betekent ook dat Levensfase Bewust Personeelsbeleid een investering is voor de organisatie. Zoals met alle investeringen, zou ook hier een afschrijving op plaats moeten vinden. In de steeds sneller veranderende wereld om ons heen waar de bedrijven opereren is ook het belangrijkste kapitaal van de onderneming, de werknemer, onderhavig aan verlies van waarde als er geen onderhoud gepleegd wordt. De VOR is van mening dat de kosten voor Levensfase Bewust Personeelsbeleid als reguliere bedrijfskosten moeten worden beschouwd en dat ze niet ten koste moeten gaan van de loonruimte. De VOR vindt dat de werknemer met de werkgever in gesprek moet gaan op basis van gelijkwaardigheid. De werkgever en werknemer hebben elkaar iets te bieden. De VOR zal dit onderwerp zeker bespreekbaar maken in de CAO onderhandelingen

23


Belastingservice VOR Zoals ieder jaar is er ook weer hulp voor u beschikbaar gesteld door onze vakvereniging. U kunt hiervoor contact opnemen met dhr. I.A. Davids om een afspraak met hem te maken. Hij is telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 06-10255392. U kunt hem in de avonduren bellen tussen 18:00 uur en 22:00 uur. Mocht hij in die tijd niet bereikbaar zijn dan verzoek ik u om hem een sms te sturen met daarin uw telefoonnummer zodat hij u kunt terugbellen. WWW.VOR-ROTTERDAM.NL

KORTING KORTING KORTING OP VERTOON VAN JE V.O.R. LEDENPAS KRIJG JE

20% KORTING OP NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN Actie geldt alleen bij

ROTTERDAM Hoogstraat 181 010-2135594 24

Hoogstraat 194a 010-4046688


Nieuw OC-lid Hallo beste VOR leden. Mijn naam is Dimitri Sekertzis, ik ben van Griekse afkomst en geboren en getogen op het eiland Kreta. Ik ben in Nederland terecht gekomen door mijn vrouw, Adri Kouwen, die ik heb leren kennen in de jaren 70. Zij was op vakantie op Kreta toen wij elkaar ontmoetten en daaruit is een vakantieliefde ontstaan. Inmiddels zijn we bijna 34 jaar getrouwd en hebben 2 zoons en 2 kleinkinderen. Ik ben in 1984 bij de RET komen werken als combifunctionaris tram-bus, een functie die al snel opgeheven werd omdat het niet echt een succes was. Na 5 jaar als trambestuurder te hebben gewerkt, ben ik overgestapt naar de metro waar ik nog steeds werkzaam ben. Vanaf 1 mei dit jaar heb ik een zetel bij de OC aanvaard, die ontstaan is door het vertrek van collega en VOR lid Martin Veenstra en het doorschuiven van Rob Houtman naar de OR. Ik moet nog even wennen aan deze nieuwe inspraakfunctie, maar ik begin zachtjes aan gewend te raken. Ik hoop dat ik iets kan betekenen voor de VOR leden en ook voor alle andere collega’s. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen, dus ik moet in minder dan één jaar ervaren of dit iets voor mij is en of ik weer mee ga doen. Mijn hobby’s zijn: knutselen aan computers, badminton, en mij bezig houden met onze webwinkel “www.elladi.nl”, waar wij producten uit Kreta verkopen zoals olijfolie, honing, kruiden en thee, maar ook cosmetica op basis van olijfolie. Neem eens een kijkje op onze site zou ik zeggen. Voor de mensen die hun gezondheid belangrijk vinden (en wie vindt dat niet) wil ik zeker onze olijfolie aanraden die als beste ter wereld bekend staat door de lage zuurgraad van maximaal 0,5 %. Een medicijn tegen hart en vaatziekten! Dit is in het kort wie ik ben en wat ik doe. Jullie kunnen mij altijd bellen op 0620986537 en/of mailen naar dsekertzis@ret.nl. Tenslotte wil ik de VOR redactie bedanken voor de gelegenheid die mij geboden werd om mij in dit blad te presenteren. Tot ziens allemaal!

25


Vakbondslid en individuele hulp door vakmensen van de VOR (IBers) en juristen van een erkend juristen bureau, “Base Advocaten” Zoals u weet is een van de belangrijkste onderdelen binnen de VOR het helpen van haar leden door goed opgeleide individuele belangenbehartigers. Hier heeft, en wordt nog steeds, door de VOR veel in geïnvesteerd om deze belangenbehartigers Up to date te houden om hun cliënten zo goed mogelijk bij te staan. Ook wordt er gebruik gemaakt van professionele juridische ondersteuning indien dit nodig mocht zijn. U begrijpt dat, zodra dit een juridische zaak gaat worden, dit snel in de papieren gaat lopen. Dit is gelukkig voor een financieel gezonde vakbond, zoals de VOR is, geen probleem maar hulp is natuurlijk wel aan een aantal duidelijke voorwaarde gebonden. Voor hulp door eigen belangenbehartigers (Ib-ers) en, als dit nodig mocht zijn, later door juridische ondersteuning , is een lidmaatschap van de VOR natuurlijk voldoende, maar niet nadat er gekeken is of men eventueel achterstand heeft in zijn of haar contributie, alvorens men daadwerkelijk overgaat tot hulp. Dit wordt altijd, door belangenbehartiger nagevraagd bij de penningmeester, direct na het intake gesprek. Is dit in orde dan wordt direct de hulp in gang gezet. Mocht er echter een achterstand zijn kan dit dus leiden tot vertraging bij de snelle hulp. Kortom, het is van het grootste belang voor de VOR maar zeker voor u als lid, om altijd bij te zijn met uw contributie betaling, dit om te voorkomen dat, als u het echt nodig heeft, vertraging ontstaat bij directe hulp door onze belangenbehartigers. Ad Verschuren Penningmeester VOR.

26


Dr vorgaan aug 2013  

Vakbondsblad VOR

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you