Page 1


EDITOR’s NOTE SMEs กับเศรษฐกิจดิจิตอล

ในปั จจุบนั SMEs ไทย ยังสามารถขยายตัวได้ อีกมาก แต่ ขาดการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริ มการแข่งขันในตลาดโลก ซึง่ ถ้ าได้ รับการสนับสนุนดูแลอย่างถูกต้ อง ก็จะสร้ างความเติบโตแก่ เศรษฐกิจไทยอย่างมาก ในส่วนของผู้ประกอบการ SMEs ไทยยัง คงต้ องช่วยเหลือตนเองเป็ นหลัก แม้ จะได้ รับการสนับสนุนจาก ภาครั ฐตามนโยบายเศรษฐกิจของรั ฐบาล และสถานการณ์ ของ ประเทศ ในแต่ละห้ องเวลา ก็ยงั ขาดแผนพัฒนา SMEs ในภาพรวม ทังประเทศโดยเฉพาะการปรั ้ บเปลี่ยน SMEs ไทย ไปสู่เศรษฐกิจ ยุคใหม่ หรื อเศรษฐกิจดิจิตอล ซึง่ เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง มีพลวัตของสังคมโลกในปั จจุบนั และอนาคต

สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการลงทุนและการขยายตัวของ SMEs และ มุ่งเน้ น SMEs ได้ รับการพัฒนาส่งเสริ ม เพื่อให้ สามารถก้ าวสูร่ ะดับ สากลได้ อย่างมัน่ คง การผลักดันธุรกิจ SMEs ไทยให้ ประสบความส�ำเร็ จในยุค เศรษฐกิจดิจิตอลนัน้ ความส�ำคัญไม่ใช่เทคโนโลยี หรื อเครื่ องมือใน การท�ำงานแต่เป็ นข้ อมูลข่าวสารต่างหากที่มีอิทธิพล และควบคุม การด�ำเนินธุรกิจและวิถีชีวิตของผู้คน ดังนันข้ ้ อมูลข่าวสารจะเป็ น จะเป็ นทรั พยากรที่ส�ำคัญ และเป็ นสิ่งที่สร้ างความได้ เปรี ยบ ใน การแข่งขันไม่ว่าจะเป็ นในระดับองค์กรของ SMEs เองหรื อระดับ ประเทศก็ตาม

การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศด้ วยการน� ำ เอา ดังนัน้ SMEs ไทยที่จะก้ าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลนัน้ จะต้ องเริ่ ม เทคโนโลยี ดิจิตอลเข้ ามาเพื่ อเพิ่ มประสิทธิ ภาพและสร้ างมูลค่า จากวิสยั ทัศน์ ของผู้ประกอบการที่เชื่อมัน่ ว่าการน� ำเทคโนโลยีมา เพิ่มให้ กบั ผลผลิตมวลรวมของประเทศ โดยเฉพาะด้ าน SMEs ไทย ใช้ ย่อมให้ เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ เพราะการเข้ าสู่โลกของดิจิตอล จะต้ องเตรี ยมความพร้ อมส�ำหรับการแข่งขันในทุกๆ ด้ าน เพื่อสร้ าง SMEs ต้ องอาศัยความมุ่งมัน่ อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว เจ้าของ : บริษัท แอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป จ�ำกัด บรรณาธิการ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : ปิยวิชช์ จาตุรันต์ ส�ำนักงานติดต่อ : บริษัท แอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป จ�ำกัด 70, 72 ถนนชั ย พฤกษ์ เขตตลิ่ ง ชั น กรุ ง เทพฯ 10170 โทร. 0-2881-3421-3 Fax. : 0-2423-0887 E-mail : news@advancedbizmagazine.com แยกสี, พิมพ์ : บริษัท บีเคเคโปร จ�ำกัด โทร 0-2954-3190-1 จัดจ�ำหน่ายทั่วประเทศ : บริษัท ดี.ซี.เอฟ จ�ำกัด โทร 02-2865-2445-6, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ โทร. 0-2218-9882 ติดตาม : www.advancedbizmagazine.com หรือ www.facebook.com/advancedbusinessmagazine หรือ E-BOOK www.mebmarket.com, www.magzter.com, www.ookbee.com,

สามารถติดตาม ADVANCED BUSINESS MAGAZINE รูปแบบ E-book ได้ทาง


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

CONTENT NO.341, 2018

14

5 5 COVER STORY

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

62 54 FINANCIAL FOCUS

ตั้งใจว่า... ชีวิตนี้มีแต่ให้ SETTING A LIFE GOAL: GIVING IS LIVING

60 MARKET MOVEMENTS นิสสันเผยโฉมรถยนต์ต้น แบบครอสโมชัน (“XMOTION”)

14 EXECUTIVE VISION ภูริต ภิรมย์ภักดี น�ำ “สิงห์” ขยับก้าวใหญ่ ตั้ง “Singha Ventures” ลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ดันไอเดียดาวรุ่งแจ้งเกิดเวทีโลก

62 EXCLUSIVE BUSINESS NEWS อลิอันซ์ อยุธยา เผยแผนธุรกิจปี 61 เดินหน้าเต็มสูบ 4 กลยุทธ์หลัก ตั้งเป้าเบี้ยรับรวม 3. หมื่นล้านบาท

20 SPECIAL SCOOP

64 SOCIETY FOCUS

24 SPECIAL REPORT

68 WORDS OF WISDOM ความรัก ความสูญเสีย ความทรงจ�ำ

28 SPECIAL COLUMN กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดแนวรุกปี 61 ตั้งเป้าสินเชื่อโต 10 เปอร์เซ็นต์

72 TRAVEL : THE LAND OF FASCINATING เที่ยวใกล้ไปเพชรบูรณ์

32 HIGHT PROFILE อรุณ เรืองจรุงพงศ์ มั่นใจเศรษฐกิจช่วงขาขึ้น น�ำไทยสเตนเลสสตีล เดินเกมสู้ศึกเครื่องครัวยุคดิจิตอล

76 BHUDHOLOGY ธรรมะประกันชีวิต

36 ADVANCED NEWS 48 BIZ EDGE ECONOMIC INTELLIGENCE CENTER (EIC) พลิกฟื้นขนส่งสินค้าทางน�้ำ ชูศักยภาพโลจิสติกส์ไทย

82 HIDDEN DEPTHS เกิดเป็นคน...ต้องทนล�ำบาก


รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ตั้งใจว่า... ชีวิตนี้มีแต่ให้

SETTING A LIFE GOAL: GIVING IS LIVING NO. 341

5


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

COVER STORY

6

NO. 341


ผู้บริหารจ�ำเป็นต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ หรือมีกลยุทธ์ในการบริหารงาน โดยเน้น งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ให้คนในหน่วยงานมีความสำ�ราญ หรือมีขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งาน ซึง่ จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิข์ องงานในองค์กรในจุดหมายปลายทาง มาทำ�ความรูจ้ กั ผูบ้ ริหารสถาน ศึกษา เช่น รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้บริหารองค์กรที่ใช้หลักธรรม “พรหมวิหารธรรม” ในการบริหารคนบริหารงาน

ประวัติการศึกษา และ การท�ำงาน “ประวัติการศึกษา ผมจบมัธยมศึกษา ตอนปลาย ที่โรงเรี ยนอ�ำนายศิลป์ พระนคร พ.ศ. 2521 และเข้ าศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญญาตรี ที่ คณะเทคนิ ค การแพทย์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลจนส� ำ เร็ จ การศึก ษา ปี พ.ศ. 2525 หลังจากนันศึ ้ กษาหลักสูตร มหาบั ณ ฑิ ต พยาธิ วิ ท ยาคลิ นิ ก ที่ ค ณะ แพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จนจบในปี พ.ศ. 2529 ...วันที่ 1 ตุลาคมปี พ.ศ. 2529 เริ่ มเข้ า ท�ำงานที่ คณะแพทยศาสตร์ มศว ซึง่ ตอน นัน้ คณะแพทย์ ฯ เพิ่ ง เริ่ ม ต้ น ตัง้ เป็ น คณะ เมื่อปี พ.ศ. 2528 ในปี พ.ศ. 2534 ได้ เป็ น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในช่วงเวลาตังแต่ ้ เข้ า มาท� ำ งานในคณะแพทย์ ไ ด้ ท� ำ งานด้ า น กิจการนิสิตมาโดยตลอดเริ่ มตังแต่ ้ อาจารย์ ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จน เป็ นผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2536 รั บทุนทบวงมหาวิทยาลัย หรื อ UDC และปี พ.ศ. 2537 จึงเดินทางไป ศึกษาต่อปริ ญญาเอกสาขา Microbiology ที่ Virginia Tech หรื อเรี ยกว่า VIP (Virginia Polytechnic Institute and State University) ที่สหรัฐอเมริ กา หลังจากจบกลับมา ปี พ.ศ. 2541 ซึง่ ใช้ เวลาเพียง 4 ปี เท่านัน้

...ในปี พ.ศ. 2541 รับต�ำแหน่งบริ หาร เป็ นรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิ สิต ในปี พ.ศ. 2542 ได้ เป็ นรองศาสตราจารย์ หลั ง จากนั น้ ได้ รั บ ต� ำ แหน่ ง บริ ห ารอื่ น ๆ คื อ รองคณบดี ฝ่ ายวิ จัย และสารสนเทศ รองคณบดี ฝ่ ายวิ จั ย และวิ เ ทศสัม พั น ธ์ ต่อมาปี พ.ศ. 2551 ได้ รับการสรรหาคัด เลื อกให้ เ ป็ น คณบดี บัณ ฑิ ตวิ ท ยาลัย เริ่ ม เป็ นคณบดีบณ ั ฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ท�ำอยู่ 4 ปี แล้ วก็ได้ รับ การสรรหาเป็ นสมัยที่ 2 จนถึงปี พ.ศ. 2558 ได้ รับสรรหาเป็ นอธิการบดี ตังแต่ ้ วนั ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยรักษาการเพื่อรอ โปรดเกล้ า จนได้ รับการโปรดเกล้ าเมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็นช่วงที่ มหาวิทยาลัย ออกนอกระบบเป็ นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของ รัฐแล้ว ซึง่ ในช่วงการด�ำรงต�ำแหน่งนี ้ จะมีการ เปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างด้ วยกัน นี่ก็เป็ นประวัติคร่ าวๆ ของผม ความจริ งมีงานมากมาย ท�ำงานตังแต่ ้ อยูค่ ณะแพทย์ทตี่ งแต่ ั ้ อยู่ วชิรพยาบาล 13 ปี ก่อนที่จะย้ ายเข้ ามาอยูท่ ี่ มศว ซึง่ อดีตคณะ แพทย์กบั วชิรพยาบาล ท�ำโครงการตังคณะ ้ แพทย์ ร่ว มกัน กับ มศว จนกระทั่ง ปั จ จุบัน ก็ เ ป็ น มศว เต็ ม ตัว มี โ รงพยาบาลอยู่ 2 โรงพยาบาล ทีค่ วบคุมดูแล ได้ แก่ชลประทาน ซึง่ ปั จจุบนั ชื่อโรงพยาบาลปั ญญานันทภิกขุ

ชลประทาน ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดูแ ลของ มหาวิ ท ยาลัย และโรงพยาบาลศูน ย์ ก าร แพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี มศว องครักษ์ ภายใต้ การ ก�ำกับดูแลของคณะแพทย์”

นโยบายในการน�ำพา มศว “ด้ ว ยความจริ ง บอกได้ เ ลยว่า จ� ำ นวน เด็กสมัยนี ้มีจ�ำนวนลดน้ อยลง เพราะฉะนัน้ พอเด็กลดลง โอกาสที่เด็กจะมาเรี ยนที่เรา ก็จะน้ อยลงไปเรื่ อยๆ และ Strategy ที่เรา ต้ องท�ำคือ อั น ดับ ที่ 1. เราต้ อ งหาคนที่จ ะมา เรียน เป็ นอันดับแรก แต่การที่เราจะหาคน ที่มาเรี ยนได้ หลักสูตรเราต้ องเป็ นหลักสูตร ที่จงู ใจ เป็ นที่เอกชนเขาอยากรับเด็กเราเข้ า ท�ำงาน เพราะฉะนันเราก็ ้ ต้องร่วมกับเอกชน เพราะว่า ในต่างประเทศ เขาท�ำงานร่วมกับ เอกชนมากมายเลย พอเราเป็ นมหาวิทยาลัย ในก�ำกับเรามีโอกาสและสามารถที่จะท�ำได้ ซึ่งถ้ ายัง เป็ น ระบบราชการจะท� ำ ได้ ย าก การส่งเสริ มให้ เด็กไปฝึ กงาน ซึง่ เราเรี ยกว่า สหกิจศึกษา เป็ นหนทางที่ท�ำร่ วมกับภาค เอกชน เรายังต้ องปรับปรุงหลักสูตรของเรา เพราะว่าเด็กสมัยนี ้บางทีเวลาเขาเรี ยน เขา อยากเรี ยนอะไรที่เขาต้ องการ ต้ องการเรี ยน สิง่ ที่จะให้ เขาเป็ นเจ้ านายของตัวเอง NO. 341

7


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

COVER STORY

อันที่ 2น�ำไปใช้ เพิม่ เติมได้ เรียนอันที่ 3 เรียน แล้ วได้ ความรู้ไปใช้ ได้ เอามารวมๆ กันแล้ ว ได้ หน่วยกิต ถึงปริ ญญาโท มาเรี ยนเพิม่ เติม และท�ำวิจยั ก็จะได้ ปริญญาโทไป ก็เป็ นสิง่ ที่ จูงใจส�ำหรับเขา

... เพราะฉะนัน้ เราก็ต้องปรั บตัวพอ สมควร ซึง่ เราก็ไม่ได้ นิ่งนอนใจ มีการพูด คุย กัน ในกลุ่ม ผู้บ ริ ห าร ในเรื่ อ งของการ เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ น้ ก็ ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ยนหลักสูตร แต่การเปลี่ยนแปลงมากๆ ไม่สามารถท�ำได้ ทนั ที เพราะว่าเราก็มีกฎ ระเบียบของ สกอ. ทีค่ วบคุมเราอยู่ ท�ำให้ มนั ไม่สามารถทีจ่ ะท�ำในสิง่ ทีเ่ ราคิดได้อย่างเต็มที่ เราเคยคิดว่าเราจะท�ำอย่างไรให้ หลักสูตร ของเรา เป็ นหลักสูตรที่คนที่ยงั ไม่อยากจะ มาเรี ยนปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอก แต่ ว่าอยากเอาความรู้ ไปใช้ ก่อน เราก็จดั แยก ออกมาเป็ นกลุม่ ๆ เรียกว่าเราให้ เป็ น Certificate มาเรี ยนเทียบแล้ ว ได้ กี่หน่วยกิต เรี ยน หลายๆ ตัว หลายๆ หลักสูตร รวมกัน แล้ วก็ สามารถมาขอปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอก ต่อไปได้ ในอนาคต เพราะฉะนันตรงนี ้ ้ ก็จะ สามารถท�ำให้ คนทีเ่ รี ยนรู้สกึ ว่าเรี ยนแล้ วอัน ที่ 1 ได้ ความรู้ เอาไปใช้ ได้ ในระดับหนึง่ เรียน

8

NO. 341

นึกถึง มศว ต้องนึกถึง…

นึกถึงการผลิตครู เพราะเป็ นสถาบันที่ เริ่ มก่อตังด้ ้ วยโรงเรี ยนฝึ กหัดครูชนสู ั ้ งก่อตัง้ โดยหม่อนหลวงปิ่ น มาลากุล ตามกระแส รั บ สั่ง ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว อันที่ 2. คือเรื่องของการศึกษาออนไลน์ อานั น ทมหิ ด ล จนกลายเป็ นวิ ท ยาลัย ซึ่งตอนนี เ้ ราก� ำลังคิดกันอยู่ว่า เนื่ องจาก วิชาการศึกษา และกลายเป็ นมหาวิทยาลัย เราเป็ น มหาวิ ท ยาลัย ที่ เ ริ่ ม ในเรื่ อ งของ ในปี พ.ศ. 2517 มีคณะศึกษาศาสตร์ และ การเรี ย นการสอนครู เรี ย กได้ ว่ า ครู ทัง้ คณะอื่นๆ ที่ผลิตครู ร่วมกัน ซึง่ เป็ นคณะที่ ประเทศส่ ว นใหญ่ ใ นอดี ต จะเป็ นครู ที่ เริ่มต้ นด้ วยองค์ความรู้นี ้ก่อนเลยในประเทศ ้ ความรู้อนั นี ้มันได้ ขยาย จบจากประสานมิ ต ร เพราะฉะนัน้ เรามี เพราะฉะนันในองค์ หลัก สูต รศึก ษาศาสตร์ ผ ลิต ครู หลัก สูต ร ไปแล้ ว นับว่าเป็ นความแข็งแกร่ง เวลาคิดถึง ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู ซึ่งหลักสูตรนี ้ ครู สิง่ แรกทีค่ ดิ ถึง ก็คอื ประสานมิตร ครูเก่าๆ ้ น เราก็มที งหลั ั ้ กสูตรทีส่ อนเป็ นภาษาไทย และ ส่วนใหญ่ ก็จบประสานมิตร เพราะฉะนันอั นี ้เราก็มีความแข็งแกร่งพอสมควรในด้ านนี ้ ภาษาอังกฤษ จะตอบสนองความต้ องการ นอกจากนันเรายั ้ งมีอีกหลายคณะ เพราะ ให้ กบั พวกโรงเรี ยนที่มีครู ที่เป็ นครู ต่างชาติ ว่ามหาวิทยาลัยเราเป็ น Comprehensive ก็สามารถที่จะมาเรี ยนได้ University เพราะฉะนัน้ เราก็ จะมี ความ ...ในระบบภาษาไทยนี ้ เราก�ำลังคิดอยู่ หลากหลาย “จริ งๆ เรามีหลายโครงการ ว่า ถ้ าเราสามารถท�ำได้ เราจะตังเป็ ้ นระบบ อย่างโครงการที่ฮิตอยู่ ณ.ปั จจุบนั นี ้ อย่าง ออนไลน์ ให้ ศกึ ษาทางออนไลน์ทางไกล เมือ่ เช่น โครงการของวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สาร ศึกษาทางออนไลน์ เสร็ จ ในช่วงปิ ดเทอม สัง คม ซึ่ง เป็ น คณะที่ เ ป็ นที่ นิ ยมเป็ น ยอด ของโรงเรี ยนนันเขาก็ ้ สามารถที่จะเดินทาง ฮิตมาก เป็ นโครงการแนวใหม่โดยการเอา มาคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ เพราะฉะนัน้ ดิ จิ ต อลเข้ า มาใช้ ใ นกลุ่ม ของการสื่ อ สาร ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จะ การสื่ อ สารของเราจึ ง มี ก ารศึก ษาหลาย สามารถเปิ ดให้ กบั ครูทงประเทศ ั้ ผมเข้ าใจ อย่าง การสือ่ สารท�ำเรื่ องเกี่ยวกับสังคม การ ว่าครู ในต่างจังหวัด เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ สื่อสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การสื่อสาร ลามาศึกษาต่อหรือมาเรียนเพิม่ เติม ถ้ าหาก เกีย่ วกับเรื่องของสุขภาพ แม้ แต่เรื่องของการ เขาใช้ เวลาว่างตอนเย็น ได้ มาเรียนหลักสูตร ท�ำเป็ น Digital Movie ซึง่ ตอนนี ้เราก�ำลังไป ออนไลน์ของเราได้ ก็จะเพิ่มศักยภาพของ เจรจากับ หัวเหว่ย (Huawei) เพือ่ จะมี MOU เขาในเรื่ องของการเรี ยนการสอนได้ ดีขึน้ กับหัวเหว่ย ในส่วนของการแสดงทางคณะ แล้ วแถมเวลาของเขาปิ ดเทอมแล้ วมาหา ศิลปกรรม เราก็เด่น มีพวกนักแสดง ดารา เข้ ามาอยูใ่ นสังกัดเยอะ เช่น “เบนซ์ พรชิตา” ครู บาอาจารย์ที่ มศว ก็จะท�ำให้ เขามีแนว หรื อ “เจมส์” เขาก็จบการศึกษาจาก มศว คิดใหม่ๆ หรือสามารถปรึกษาในเรื่องปัญหา กันทังนั ้ น้ และวิธีแก้ ไขในการเรียนการสอนได้ อันนี ้มัน ก็จะเป็ นสิง่ ที่เราก�ำลังด�ำเนินการอยูค่ รับ ”


...ข้ อส�ำคัญก็คือว่ า ในปั จจุบันเรา พยายามท�ำให้ หลักสูตร เป็ นหลักสูตรที่ เป็ นความต้ องการของสังคมจริงๆ เป็ น หลักสูตรที่เด็กๆ ต้องการจะเรียนจริงๆ ใน อนาคตถึงกับดีไซน์ไว้ วา่ ถ้ าเป็ นไปได้ เราก็จะ จัดเป็ นหลักสูตรเป็ นชุดๆ แล้ วเด็กก็สามารถ ที่ จ ะเลื อ กเรี ย น แล้ ว ก็ ม าจบปริ ญ ญาได้ ตามหลักสูตร ที่ชื่อนัน้ ชื่อนี ้ได้ อันนี ้ก็ต้อง ไปดีไซน์ในอนาคตอันใกล้ นี ้ เราคงต้ องรี บ ท� ำ เพราะว่า ในลัก ษณะของนิ สัย เด็ก ใน ปั จจุบนั นีเ้ ขามีความรู้ สึกว่าเขาอยากเป็ น นายของตัวเอง ความอดทนในการเรียนค่อน ข้ างจะต�่ำกว่าคนอื่น เพราะฉะนัน้ ก็ต้องมี เทคนิคในการเรี ยนการสอนที่ดี นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยของเรา เราสอนให้ เด็กของ เรา มีจติ สาธารณะ ช่ วยเหลือคน มีความ อดทน อดกลัน้ และมีความอ่ อนน้ อม ถ่ อมตน อั นนี เ้ ป็ นลั กษณะพิเศษของ เด็ก มศว ของเราเป็ นส่ วนใหญ่ แล้ ว เด็กๆ ของเราสามารถที่จะไปอยูก่ บั องค์กร ต่างๆ ได้ อย่างสบายๆ เพราะทุกคนที่เรา ส่งไปท�ำสหกิจศึกษาได้ รับค�ำชมว่าเป็ นเด็ก

ขยัน เอาการเอางาน อันนี ้เป็ นข้ อดี ในส่วน ของจิตสาธารณะ ก็มีการช่วยเหลือกันและ กัน ไปงานค่าย ไปสร้ างฝาย ซึง่ เราปลูกฝัง เรื่ องพวกนี ้ไว้ พอสมควร เพราะฉะนันเด็ ้ กๆ ของเราก็จะมีลกั ษณะที่จ�ำเพาะเจาะจงพอ สมควรเลยทีเดียว ”

การปรับตัวของ มศว กับเทคโนโลยี ดิจิตอล “ตอนนี ้ทางการศึกษาของเรา เราท�ำให้ มันเป็ น Active Learning เรี ยนรู้ตลอดชีวิต เพราะฉะนันทุ ้ กสิง่ ทุกอย่าง เราจะเอาขึ ้นใน อินเตอร์ เน็ตหมด ทุกสิง่ ทุกอย่างจะพยายาม ท�ำให้ ขึน้ อยู่ในเน็ต ซึ่งเด็กสามารถจะหา ข้ อมูลได้ เราพยายามเน้ นเรื่ องเนื ้อหา เด็ก สามารถหาเรี ยนรู้ เองได้ จากสิ่งที่อาจารย์ เขาส่ง ขึน้ เว็ บ ต์ แต่ ว่ า สิ่ ง ที่ เ ราจะสอน เป็ นเรื่ องของเทคนิค เรื่ องอะไรต่ างๆ ที่ ส ามารถถกปั ญหากั น มาคุ ย กั น ได้ ในส่ ว นของเนื อ้ หานั น้ จะหาที่ไ หนก็ หาได้ ทัง้ นั น้ แต่ วิธีการการเสริ มสร้ าง

ปั ญ ญาต่ า งๆ เราจะสอนให้ เ ด็ก ให้ มี เชาว์ ปัญญาดีขึน้ นะครั บ เราต้ องการ คนดีก่อน เพราะว่ าเมื่อมีคนดีแล้ ว เรา สอนให้ เก่ งสอนได้ ง่ายครั บ ถ้ าเด็กเก่ง แล้ วแต่ไม่ดี มันก็จะท�ำให้ เกิดความเสียหาย กับสังคมได้ จะเอารัดเอาเปรี ยบ โกง ซึง่ ไม่ เป็ นที่ต้องการของสังคม เราพยายามสอน เด็ก โดยเฉพาะเรามีกลุม่ องค์กรที่วา่ “กลุม่ ต้ านโกง” ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่เข้ มแข็ง หรื อกลุม่ ที่ ว่า “เมาไม่ขบั ” ก็มีคนที่เป็ นหัวหน้ าในส่วน ของสโมสรนิสติ โดยเฉพาะของคณะสังคม ซึ่งเป็ นเรี่ ยวแรงที่ส�ำคัญมากพอสมควรใน การท�ำครัง้ นี ้”

การเตรียมความพร้อมของนิสิตให้ แข่งขันกับตลาดโลก “ค� ำ ว่า เราแข่งขัน กับตลาดโลกนี ้ เรา ก็ต้องมองหลายมิติ ว่าเราจะเอาอะไรไป แข่งขันกับเขานะครับ เพราะว่าตอนนี ้โลก เราไปทางด้ านดิจิทลั ค่อนข้ างเยอะ ต้ องมี ความรู้ในเรื่ องของเน็ตและ application ที่ NO. 341

9


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

COVER STORY

ใช้ พอสมควร และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ต่า งๆ ที่ มัน เกิ ด ขึน้ ในโลกนี ไ้ ด้ การสร้ าง Cloud การฝากข้ อมูลใน Cloud ที่เป็ น Private หรื อเป็ น Public อย่างนี ้และสามารถ ดึงข้ อมูลได้ ไหม อย่างเช่นในกรณีของบัตร ประชาชน ซึ่งเขาบอกว่าสามารถดึงข้ อมูล บางส่วนได้ แต่ไม่ได้ ดงึ ได้ หมดเพื่อที่จะช่วย ในเรื่ องของวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ต่างๆ อย่างนี ้ เขาก็มีการอนุญาตบ้ างแต่ไม่ ทังหมด ้ ...การที่เราจะไปแข่ งขันนั น้ 1. เรา ต้ อ งวางระบบดิจิทัล ต้ อ งดี พ อสมควร 2. ภาษา ภาษาเป็ นเรื่องส�ำคัญมาก และผม มองว่าไม่ใช่เรี ยนรู้ เรื่ องภาษาอังกฤษอย่าง เดียว ในปั จจุบนั ภาษาจีนส�ำคัญมาก ผม มองถึงการลงทุนว่า การลงทุนถ้ าลงทุนที่จีน สมมติจีนมีจ�ำนวนประชากรอยู่ 1,300 ล้ าน คน แค่คนจีนซื ้อของเราคนละหยวนเท่านัน้ นะ ก็มีรายได้ 1,300 ล้ านหยวน เข้ าไปแล้ ว ใช่ไ หมครั บ ถ้ า เราลงทุนแบบนี ไ้ ด้ มี ก าร ปฎิ สัม พัน ธ์ ในเรื่ องของการค้ า โดยเฉพาะ อย่างยิง่ คนจีนชอบประเทศไทยมาก ก็เพราะ ว่าวัฒนธรรมใกล้ เคียงกัน อาหารการกินใกล้ เคียงกัน เพราะฉะนันเราไปนี ้ ้เราจะสามารถ ไปสื่อสารท�ำความรู้ จักและภาษานีส้ �ำคัญ มาก โดยเฉพาะภาษจีน ถ้ าเราสามารถพูด ภาษาจี นกับเขาได้ มันก็จะเป็ นสื่อที่จะท�ำ อะไรก็ได้ แต่นนก็ ั ้ ไม่ได้ หมายความว่าจะโดด เดีย่ วทีจ่ ะท�ำใหญ่ๆ เราจะต้ องร่วมมือกับเขา ท�ำ เพราะบางครัง้ เราไม่ร้ ูธรรมเนียมของเขา ...เราจะต้ องมี Partner ที่จะท�ำร่ วม มือกัน เพราะฉะนัน้ การที่เราจะไปแข่งขัน ที่ยุโรปหรื ออะไรต่างๆ พวกนี บ้ างทีก็ยาก เพราะจะต้ อ งจบที่ นัน้ มาถึ ง จะแข่ ง ขัน ได้ แต่ถ้าหากเฉพาะไทยอย่างเดียวนัน้ ก็ยาก แม้ แต่แพทย์ไทยเองจบที่นี ้ไม่ได้ หมายความ ว่ า จะไปท� ำ งานที่ อื่ น ได้ ต้ องไปสอบใบ อนุญาตวิชาชีพของต่างประเทศด้ วย ต้ องไป สอบ U-Smile 1, 2 ต้ องไปเรี ยน Resident ที่ 10

NO. 341

โน่นและจบออกมาและทางนันถึ ้ งจะยอมรับ เรา แต่ของในต่างประเทศทีเ่ ป็ นกลุม่ อาเซียน ด้ วยกันก็อาจเป็ นที่ยอมรั บได้ มากกว่ากัน เมื่อเทียบกับกลุม่ ของยุโรป หรื อในกลุม่ ของ อเมริ กา หรื อกลุม่ อื่นๆ ไทยเรายังติดกับดัก หลายอย่างในเรื่ องของการศึกษา คาดว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็ นรู ปธรรม มากขึ ้นในอนาคต”

คณะโพธิวชิ ชาลัย อยูท่ ี่นนั่ เราไปดูที่แม่สอด จังหวัดตากเพราะว่าเรามีศนู ย์การเรี ยนรู้อยู่ ที่แม่สอดนี ้ ประมาณ 200 ไร่ เราก็ดแู ลตรง จุดนัน้ เราไปตัง้ พิพิธภัณฑ์ พืน้ เมือง พวก ปกากะญอ ซึง่ จะมีเรื่ องเกี่ยวกับประวัติชน เผ่าต่างๆ และชนเผ่าที่อยูท่ ี่นนั ้ นอกจากนัน้ เรายังมีโรงเรี ยนสาธิตแม่แจ่ม ที่อยู่จงั หวัด เชียงราย เด็กส่วนใหญ่เป็ นชนเผ่าทังหมด ้ เลย 3-4 ชนเผ่า มานัง่ เรี ยนรวมกัน กินนอน จุ ดมุ่งหมาย มศว เปิ ดตัวกิจกรรม อยูท่ ี่นนั่ เราเรี ยกว่าโรงเรี ยนสาธิตสมเด็จย่า

โดนใจนักวิ่ง “หนองแสง LIGHT & ... เพราะฉะนันโรงเรี ้ ยนสาธิตของเรามี RUN 2018” ชมแสงริมเขื่อน วิ่งไป อยู่ 5 แห่ง ก็คือ สาธิตประถมที่ประสานมิตร กับธรรมชาติและวัฒนธรรม สาธิตมัธยมที่ประสานมิตร สาธิตที่ปทุมวัน “หนองแสง LIGHT & RUN คือหนอง แสงอยู่ ใ กล้ กั บ เขื่ อ นขุ น ด่ า นปราการชล หนองแสงเป็ นต�ำบลหนองแสงทีเ่ ราเข้ าไปท�ำ วิจยั ทางด้ านวิชาการ ท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม เราไปตังโรงเรี ้ ยนผู้สงู อายุ จนกระทัง่ ส�ำเร็ จ และเราไปดูเรื่ องการประกอบวิชาชีพต่างๆ ไปส่งเสริ มอะไรต่างๆ เหล่านี ้ซึ่งเป็ นหน้ าที่ ของเรา เพราะว่ามหาวิทยาลัยเรามี มศว องครักษ์ อยู่ดแู ลนครนายก เป็ นนโยบาย ของรัฐบาลว่า 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด แต่ ว่าเราไม่ได้ ดแู ลแค่ 1 จังหวัด แต่เรายังได้ ไป ดูแลที่จังหวัดสระแก้ วด้ วย เพราะว่าเรามี

สาธิ ตที่องครักษ์ อันสุดท้ ายสาธิ ตแม่แจ่ม หรื อสาธิตสมเด็จย่า ซึง่ อันนี ้เราก็ดแู ลเต็มที่ และตอนนี ้ก็ได้ สร้ างตึกเรี ยนไว้ ให้ เรี ยบร้ อย ในอนาคตจะเห็นว่าเราก็ไม่ได้ ทอดทิง้ ใคร นะครับ ชนเผ่าเราก็ดแู ล เราก็ดแู ลเยอะเหลือ เกิน เราก็สนุกกับงาน และมันเป็ นเรื่ องอะไร ที่พฒ ั นาคน ...ส�ำคัญเลยนะครั บเรื่ องการพัฒนา คน พัฒนาให้ ดีๆ ประเทศจะได้ เจริ ญขึน้ เรื่ อยๆ เราต้ องพัฒนาเรื่ องการศึกษาให้ ดี แต่ในปั จจุบนั เราจะสังเกตว่าคนที่ได้ รับการ ศึกษาจริ งนี ้มีโอกาสน้ อย เพราะฉะนัน้ ถ้ า


หลักในการท�ำงาน

หากว่ าเราสามารถที่จะให้ การศึกษาได้ ทั่วประเทศ เราจะสามารถปลู กฝั งใน หลายๆเรื่องได้ เช่ นการรักษาป่ าและน�ำ้ ไม่ ทำ� ลายสิ่งแวดล้ อม ท�ำตัวให้ ห่างไกล จากยาเสพติด ไม่ เสพไม่ ขาย ถ้ าเราท�ำสิง่ เหล่านี ้ได้ จะช่วยประเทศชาติได้ มากทีเดียว ถ้ าเราให้ ความรู้ กับเด็กที่เป็ นเด็กชายขอบ เขาก็มีความรู้ สกึ ว่าเขาเป็ นไทย ฉะนันใคร ้ จะมารุ กรานดินแดนเราก็จะท�ำได้ ยาก อัน นี ้ก็ส�ำคัญมาก” “จริ งๆ แล้ ว LIGHT & RUN หนองแสง นี ้ เราต้ องการโปรโมทเขื่อนขุนด่านปราการ ชลด้ วย เพราะเขือ่ นขุนด่านปราการชล สร้ าง มานานแล้ ว เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกัน แต่วา่ พอเวลาพูดถึงการท่องเที่ยวแล้ วก็ไป ขุนด่านปราการชล แล้ วก็ยังมองไม่เห็นมี อะไร เพราะฉะนันเราก็ ้ จดั LIGHT & RUN ให้ ดูว่ า การเกิ ด เขื่ อ นขุน ด่ า นปราการชล เกิ ดขึน้ มาได้ อย่างไร ในพระราชด� ำริ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ท่าน มีพระราชด�ำริ สร้ างเขื่อนนีเ้ พื่อช่วยชาวนา เพราะที่นครนายกค่อนข้ างแล้ ง แต่ว่าก็จะ ปลูกข้ าว แต่ข้าวนี ด้ ินมันก็เค็ม ฉะนัน้ จะ ต้ องปรับพื ้นดินนี ้ก็ค่อนข้ างยากล�ำบาก มี ประชากรที่นครนายก ตอนนันที ้ ่ผมมาตอน

ที่ มศว องครักษ์ ในปี 2543 มีประชากร ประมาณสองแสนกว่ า คน ปั จ จุบัน เราก็ เข้ าไปช่วยไปจัดเรื่ องการท่องเที่ยวให้ เขา เพราะว่ า เรามี ค ณะที่ ส อนเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การท่องเที่ยว อย่างคณะนวัตกรรมสื่อสาร สังคมนี ้สามารถออกแบบการท่องเที่ยวได้ เขาเข้ า ใจ ซึ่ง เราเคยไปท� ำ โครงการท่ อ ง เที่ ยวไหว้ พระ 9 วัดจังหวัดนครนายกมา แล้ ว ท�ำโบว์ชวั ร์ ให้ กบั จังหวัดเรื่ องการท่อง เที่ยวในการไหว้ พระ 9 วัดด้ วย คณะนี ม้ ี องค์ความรู้ ช่วยในเรื่ องนวัตกรรมของการ สื่อสารโดยการน�ำดิจิทลั มาใช้ มาครัง้ นี ้เรา ก็ จะให้ เห็นความเป็ นมาเป็ นไปของเขื่ อน ขุนด่านปราการชลในภาคค�่ำ และภาคเช้ า จะเป็ น การวิ่ ง ซึ่ ง สามารถชมทิ ว ทัศ น์ อัน สวยงามตลอดการวิ่งด้ วย ฉะนันในการจั ้ ด LIGHT & RUN นี ้ ก็ เป็ น นิ มิ ต อัน หนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ค นรู้ จัก ขุ น ด่ า น ปราการชลดี ขึ น้ ว่ า ก่ อ ก� ำ เนิ ด ขึ น้ มาได้ อย่างไร และช่วยชีวิตชาวนาได้ อย่างไรบ้ าง เพราะเราต้ องส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ใน รัชกาลที่ 9 ของเราที่ทรงด�ำริ โครงการนี ้ขึ ้น มาให้ กบั ชาวนครนายก ฉะนันก็ ้ เลยมีเรื่ อง ของ LIGHT & RUN เกิดขึ ้น ร่ วมกับจังหวัด นครนายก ครับ ”

“หลักการในการท�ำงานของผม คือ ถ้ า จะเป็ นเจ้ านายคนจะต้ อง 1. ปกครองคน ด้ วยธรรมะจะต้ องมีพรหมวิหาร 4 ต้ องมี เมตตา , กรุณา , มุทติ า และอุเบกขา การ ทีเ่ ราจะอยูก่ บั คนเยอะๆนี ้มันแน่นอนทีส่ ดุ คือ การบริ หารคนไม่ใช่เรื่ องง่าย พระพุทธเจ้ า บอกว่ าเมตตาชนะทุกสิ่ง เป็ นหลักธรรม ในการครองคน ครองใจของทุกๆ คน นอกจากมี พ รหมวิ ห ารแล้ วยั ง ต้ อ งมี ขันติ โสรัจจะ มีความอดทนอดกลัน้ และ ละอายต่ อการท�ำชั่ว ชีวิตนีเ้ กิดมาตาย ไปก็ไม่ สามารถน�ำอะไรไปได้ สักอย่ าง นอกจากบุญและบาป จึงควรท�ำกรรมดี ไว้ เป็ นบุญ ใช้ ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ต้องมี ความอยากเกิดขึ ้น อยากมันเป็ นตัณหา พอ เราอยากเราจะรู้ สึกอยากได้ โน่นอย่างได้ นี่ พอไม่ได้ มนั ก็เกิดเป็ นทุกข์ สู้อยูเ่ ฉยๆ ไม่มา ก็ไม่ต้องมา ก็เป็ นเรื่ องของมัน แต่เรามีชีวิต มีกินมีใช้ มีที่อยูท่ ี่นอน จบแล้ วพอแล้ ว ชีวิต เราต้ องการอะไรมาก ...ผมท�ำ ให้ ทุ กวั นมี ค วามสุ ขตลอด เวลา ตื่นขึน้ มาก็มีความสุขตลอดเวลา ถ้ าใครตื่ นมาแล้ ววั น ไหนไม่ อยาก ท�ำงาน แสดงว่ าเริ่ มชีวิตผิดพลาดแล้ ว ผมตื่นขึ ้นมาตังแต่ ้ ท�ำงานไม่เคยคิดเลยว่า ตื่นขึน้ มาแล้ วไม่อยากท�ำงาน ไม่อยากไป เลย..ไม่มีเลย บางครัง้ ตอนที่อยูค่ ณะแพทย์ นี ้ผมมาแทบจะสิงอยู่โรงพยาบาลเลย นอน ค้ างอยู่ที่โรงพยาบาลเลย ดูแลนิสิต เพราะ เมื่ อ สมัย ก่ อ นร่ ว มท� ำ กิ จ กรรมกับ ลูก ศิ ษ ย์ ด้ ว ย ก็ จ ะดูแ ลลูก ศิ ษ ย์ เ หมื อ นลูก เพราะ ฉะนัน้ เด็ ก รุ่ น แรกๆ ส่ ว นใหญ่ จ ะเรี ย กว่ า “ป๋ า” เพราะดูแลเขาเหมือนลูก และดูแล เขาอย่างดี เวลาหิวขนมเราก็มีขนมตุนไว้ ในตู้เย็น เวลาเด็กๆ หิว เขามากินได้ เราก็ ซื ้อขนมฝากเด็กๆ อย่างนี ้

NO. 341

11


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

COVER STORY

12

NO. 341


...เพราะฉะนั น้ ชีวิตเราก็มีความสุข ดีกับการท�ำงาน ที่ไม่ ได้ เป็ นการท�ำงาน ด้ วยความเคร่ งเครี ยด เราเข้ าใจ ปั ญหา ไม่ ได้ มีไว้ ให้ กลุ้ ม แต่ ปัญหามีไว้ ให้ แก้ แต่ วิ ธี ก ารแก้ มี ห ลายแบบ บางเรื่ อง มันจะต้ องใช้ เวลาแก้ บางเรื่ องจะต้ อง แก้ ทัน ที เพราะฉะนั น้ เราจะต้ อ งรู้ จั ก จั ง หวะและเวลาในการแก้ ไขปั ญหา ต่ างๆ ครั บ” “การครองตนส�ำคัญมากเลย ตอนปี พ.ศ. 2542 ผมได้ บวชที่วดั เทพศิรินทราวาส ซึง่ เป็ นวัดธรรมยุต มีสมเด็จพระวัน (นิรันดร์ นิรนฺตโร) เป็ นพระอุปัชฌาย์ บวชประมาณ 5 อาทิตย์ โดยอยู่อยู่ที่วดั เทพศิรินทราวาส 3 อาทิตย์ และไปอยูท่ ี่วดั ป่ านาค�ำน้ อย อ�ำเภอ นายูง จังหวัดอุดรโดยมีพระอาจารย์อินทร์ ถวายเป็ นเจ้ าอาวาส อยูป่ ระมาณ 2 อาทิตย์ ช่วงเวลาทีบ่ วชได้ ทำ� กิจของสงฆ์ตากก�ำหนด และยังหาความรู้จากพระไตรปิ ฎกฉบับแปล ซึ่งในความคิดที่เราอยากอ่านเพราะ ตอน เรียนทีอ่ เมริกาได้ ไปโบสถ์คริสต์กบั อาจารย์ที่ ปรึกษาเห็นเด็กๆ ทีน่ นั่ มาศึกษาคัมภีร์ไบเบิ ้ล เลยท�ำให้ เกิดความคิดว่า ท�ำไมเราคนไทย จึงไม่ศกึ ษาพระไตรปิ ฎกบ้ าง จึงอ่านจนจบ เล่มพระไตรปิ ฎกฉบับประชาชน ในวันที่สกึ จากการเป็ นพระมาเป็ นฆารวาสในใจคิดว่า ศีล 227 ข้ อยังรักษาไว้ ได้ แล้ วท�ำไมศีลเพียง 5 ข้ อจะรั กษาไม่ได้ วันที่ สึกจึงกราบพระ อุปัฌชาย์วา่ ผมจะถือศีล 5 ตลอดชีวิต เลิก

ดื่มเหล้ าเลย กระทัง่ ปั จจุบนั นี ้ก็ไม่ดื่มเหล้ า เพราะเราถือศีล 5 และศีล 5 จะท�ำให้ เรา ไม่ตกในอบายภูมิ ไม่ตกในที่ชวั่ และเทวดา รักษา หนทางที่จะเกิดเป็ นมนุษย์ในอนาคต หากจะต้ องมาเกิดอีก สามารถเข้ าไปในอริ ย ทรัพย์ต่างๆ ได้ อย่างเช่น เป็ นโสดาบันเป็ น เบื ้องต้ น ก็ด้วยต้ องมีศีล 5 ผมไม่ อยากตก นรก และไม่ อยากเกิดด้ วย มาในชีวติ นี ้ มาครั ง้ นี ส้ ุดท้ ายและตัง้ ใจว่ าจะไม่ เกิด อีกแล้ ว ไม่ อยากมาเกิดอีกแล้ ว เพราะ ว่ า เกิ ด ทุ ก ครั ้ง ก็ เ ป็ นทุ ก ข์ วนเวี ย นมา เรียนหนังสือ ท�ำงาน หมุนเวียนอยู่อย่ าง นี ส้ ร้ างความทุกข์ สร้ างเวรสร้ างกรรม อะไรต่ างๆ เราถือว่ าชีวิตนี เ้ ราท�ำให้ ดี ที่สุด ท�ำสิ่งดีๆ ไว้ คนจะได้ ไม่ ก่นด่ าเรา หลั ง จากที่เราตายไป ท�ำ อะไรดีๆ ไว้ เยอะๆ อย่ าไปท�ำชั่ว ท�ำแต่ ส่ งิ ดีๆ ท�ำแต่ คุณประโยชน์ ให้ คนอื่นเขา ...ถ้ ามีโอกาสก็ช่วยคนอื่นเขา มีคนบาง คนวิ่งมาบอกขอบคุณมากเลยตอนนันเซ็ ้ น งานให้ เขาทังที ้ ่เราอยูร่ ะดับคณบดีแต่วา่ เขา มาขอให้ เราเซ็น เราก็ลงมาเซ็นให้ ทนั ทีเลย เขาก็เลยรู้สกึ ซึ ้งใจมากทีเ่ จอกันวันนัน...ผมก็ ้ จ�ำไม่ได้ หรอกครับ เพราะเราถือว่าใครมาขอ ความช่วยเหลือเราก็ชว่ ยเหลือไปโดยทีเ่ ราไม่ ได้ จดจ�ำว่าเราช่วยใครไปบ้ าง เราไม่ได้ ถือ เป็ นสรณะว่าช่วยเธอ เธอต้ องมาทดแทนบุญ คุณฉันเพราะไม่เคยคิดอย่างนันเลย ้ ไม่เคย คิดว่าต้ องมีคา่ ตอบแทนใดใดทังสิ ้ ้น เพราะ

มันไม่มีประโยชน์หรอกครับเราหวังท�ำอะไร แล้ ว เราหวังอยากจะได้ ของจากคนอื่นเขา นันแสดงเราท� ้ ำเพื่ออามิสสินจ้ างซึง่ มันไม่ได้ อยูใ่ นคอนเซ็ปต์ของผมเลย” “ผมมีแต่ ให้ ตัง้ ใจไว้ อย่ างนัน้ ว่ าชีวติ นี ้ มีแต่ ให้ ” ท�ำในสิ่งดีดี มีประโยชน์ ต่อผู้คน ทัง้ หลาย การที่เราได้ บวชเรี ยนถือเป็ นการ พลิกชีวติ อันยิง่ ใหญ่ เราบวชในวัดฝ่ ายธรรม ยุต จึงค่อนข้ างเคร่งคัดในพระธรรมวินยั ได้ อะไรดีๆ หลายอย่าง นับว่ามีประโยชน์มาก ถ้ าเราตังใจจริ ้ งๆ นัง่ สมาธิเป็ น เดินจงกรม พวกนี ้ถือว่าเป็ นประโยชน์อย่างมากในการ ใช้ ชีวิต และมุมมองของชีวิต ... เพราะฉะนัน้ เราใช้ ชี วิ ต ของเรา ด้ วยความไม่ ประมาท หมั่นท�ำบุญท�ำ ทาน หมั่นสวดมนต์ ไหว้ พระแผ่ เมตตา ให้ กั บ สรรพสั ต ว์ ทั ง้ หลายด้ ว ย เพราะ ว่ า วิ ญ ญาณทั ง้ หลายที่ ต ายแล้ วนี ย้ ั ง ไม่ สามารถไปผุดไปเกิดได้ ก็จะล�ำบาก หิวโหย มีแต่ความทุกข์ นะครั บ ยิ่งเขาตายไปไม่ร้ ู ตัวด้ วยแล้ วยิ่งจะเป็ นทุกข์หนักเข้ าไปใหญ่ เราก็มีหน้ าที่ชว่ ยสัมภเวสีเหล่านี ้ด้ วย เพราะ ว่าผมเป็ นลูกศิษย์ของหลวงตาม้ า ที่วดั ถ� ้ำ เมืองหลวงปู่ ทวด หลวงปู่ ดวู่ ดั สะแก อยุธยา ท่านสอนให้ เรารู้จกั จะช่วยเหลือสรรพสิง่ ทัง้ หลายทีอ่ ยูใ่ นโลกนี ้ด้ วยนะครับ ท่านก็สอนไว้ อย่างนัน้ และให้ ท�ำไว้ เรื่ อยๆ และแผ่เมตตา ไปโดยตลอด.

NO. 341

13


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

EXECUTIVE VISION

ภูริต ภิรมย์ภักดี

นำ� “สิงห์” ขยับก้าวใหญ่ ตั้ง “Singha Ventures” ลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ดันไอเดียดาวรุ่งแจ้งเกิดเวทีโลก

โลกปั จจุ บันเปลี่ยนแปลงเร็ว มีธุรกิจเกิดใหม่มากมาย โดยไม่ต้องใช้ เงินลงทุน มหาศาล หากมีแพลตฟอร์มที่ดี จะสามารถสร้างการเจริญเติบโตได้อย่าง รวดเร็ว ทําให้ “Singha Ventures” มองเห็น โอกาสในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ การผลักดันนวัตกรรมและไอเดียธุ รกิจเด็ดๆ ให้มโี อกาส “แจ้งเกิด” ในวงการ จึง เกิดก้าวทีย่ งิ่ ใหญ่เมือ่ Singha Ventures เข้าไปลงทุนในสตาร์ทอัพดาวรุ ง่ ทัว่ โลก

14

NO. 341


NO. 341

15


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

EXECUTIVE VISION

“ภูริต ภิรมย์ ภักดี” ประธานกรรมการ บริ หาร Singha Ventures เปิ ดเผยว่า บริ ษัท แสวงหา โอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจให้ กว้ างมากขึ ้น สร้ างความเจริ ญเติบโตในระยะ ยาวให้ กับองค์กร เมื่อมองเทรนด์การลงทุน ทัว่ โลก พบว่าธุรกิจ “Start-ups” ถือเป็ นหนึง่ ใน New S-Curve หรื อธุรกิจแห่งอนาคตที่นา่ สนใจ เพราะสตาร์ ทอัพมักมีแนวคิดที่แปลก ใหม่ ตอบสนองการใช้ ชีวิตในปั จจุบนั ได้ เป็ น อย่างดี ด้ วยโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ที่แตก ต่าง แต่เจาะตลาดใหญ่ (Mass) ได้ ที่สําคัญ สร้ างการ เจริ ญเติบโตได้ อย่างรวดเร็ ว กลาย เป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่ในระยะเวลาอันสัน้

16

NO. 341

ปัจจุบนั สตาร์ ทอัพทีม่ ไี อเดียธุรกิจเจ๋งๆ จน กลายเป็ นดาวรุ่งเกิดขึ ้นจํานวนมากอยูท่ วั่ ไทย ทัว่ โลก และจํานวนไม่น้อยยังไม่มีผ้ สู นับสนุน ในด้ านต่างๆ เช่น เงินลงทุน แนวคิดหรื อไอเดีย ทางด้ านการตลาด ฯลฯ ที่ทําให้ Singha Ventures มองเห็นโอกาสที่จะร่ วมงานกับบรรดา สตาร์ ทอัพดาวรุ่งเหล่านัน้ ในฐานะ พาร์ ทเนอร์ และพร้ อมจะเป็ นกลไกสําคัญช่วยติดไอพ่นให้ ความคิดดีๆ ดังกล่าวสามารถเกิดขึ ้นจริ ง ต่อย อดเป็ นโมเดลธุรกิจทีผ่ งาดและพลิกโลกได้ เช่น เดียวกับธุรกิจสตาร์ ทอัพชื่อก้ องโลกหลายราย ที่ เกิดขึ ้นก่อนหน้ านี ้


จากปั จจัยข้ างต้ น ทําให้ ปี 2560 บริ ษัทได้ จัดตัง้ “Singha Ventures” ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Fund หรื อ CVC) มีบทบาท ในการเป็ นผู้สนับสนุนการลงทุนในนวัตกรรม และ ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ สตาร์ ทอัพดาวรุ่งระดับ โลก (World Start-up) เพื่อสร้ างประโยชน์ร่วม กันในอนาคต

1. สินค้ าอุปโภคบริ โภค (Consumer products) ทังกลุ ้ ่มอาหารและเครื่ องดื่ม ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ เครื่ องปรุ งรส รวมไปถึงบรรจุภณ ั ฑ์ ต่างๆ

2. เทคโนโลยีในการจัดการห่วงโซ่การผลิต (Supply chain) ด้ านการขนส่งและการจําหน่าย สินค้ า เช่น การขนส่งถึงลูกค้ าปลายทางโดยตรง สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ Singha Ven- (last mile) การขนส่งระหว่างภาคธุรกิจ (busitures ให้ ความสนใจเข้ าไปลงทุน ประกอบด้ วย ness to business Solution : B2B) และการส่ง 3 กลุม่ อดสาหกรรมหลักทังในประเทศไทยและ ้ สินค้ าและบริ การ e-Commerce ต่างประเทศ ได้ แก่

NO. 341

17


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

EXECUTIVE VISION

18

NO. 341


3. ลงทุนในระบบหรื อโปรแกรมต่างๆ เพื่อ ช่วยในการทํางานขององค์กร(Enterprise Solutions) เช่น Software as a Service (SaaS) Cloud Computing ระบบการจ่ายเงิน และ ระบบการให้ สนิ เชื่อแก่คคู่ ้ า นอกจากนี ้ ยัง เปิ ด กว้ า งความสนใจใน การลงทุนธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ธุรกิจด้ าน สุขภาพ (Healthcare) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) เทคโนโลยีสําหรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (Property technology) และ Internet of Things (IoT) เป็ นต้ น และการลงทุนจะโฟกัส ธุ ร กิ จ สตาร์ ท อัพ ที่ มี โ มเดล ธุ ร กิ จ ชัด เจน มี ตลาด และมีรายได้ แล้ ว(ระดับ Series A) และ มีความเป็ นไปได้ ในการเข้ าไปลงทุน ในระดับ Seed Funding stage หากธุรกิจดังกล่าวเป็ น ไอเดียที่โดดเด่น และอยู่ในอุตสาหกรรมที่มี สามารถ นํามาพัฒนาต่อยอด เสริ มศักยภาพ องค์กร (Synergy) สิงห์ได้ และเป็ นประโยชน์ ต่อพันธมิตรควบคูก่ นั ทัง้ นี ้ ปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ เข้ าไป ลงทุนแล้ ว ในกองทุน 2 กองทุน (Fund of Funds ได้ แก่ Kejora Ventures แพลตฟอร์ ม ในระบบนิเวศน์ทางเทคโนโลยี (Technology ecosystem) ที่ ใหญ่ที่สดุ ในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ โดยมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุ งจาการ์ ต้า ประเทศอินโดนีเซีย มีการ ลงทุนในธุรกิจ แล้ วกว่า 29 ธุรกิจ และ Vertex Ventures จาก สิงคโปร์ มีเครื อข่ายของบุคคลที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ในวงการ Technology และ Venture Capital อย่างกว้ างขวางทัว่ โลก

NO. 341

19


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL SCOOP

ดีแทค แอคเซอเลอเรท ปี 6 ชูจุดแข็ง Real บ่มเพาะสตาร์ตอัพทีส่ ร้างได้จริง น�ำอนาคตสตาร์ตอัพไทยสูย่ นู คิ อร์น ดีแทค แอคเซอเลอเรท เปิ ดโครงการ ยิ่งใหญ่ แตกต่างอย่าง ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 6 ชูจดุ แข็ง Real เป็ นโครงการบ่มเพาะสตาร์ ตอัพ ตัวจริ ง เสียงจริ ง เบอร์ หนึ่งของไทย เปิ ดเผยความร่ วมมือครัง้ ยิ่ง ใหญ่ระดับโลกมาสูเ่ มืองไทย จับมือผู้น�ำเทคโนโลยีเบอร์ หนึง่ ของ โลกทัง้ Google และ Line ประเทศไทย น�ำโมเดลหลักสูตรการ เรี ยนรู้ของสตาร์ ตอัพที่ประสบความส�ำเร็ จ และได้ รับการยอมรับ ในระดับโลก จากโครงการ Google LaunchPad Accelerator ซึง่ เป็ นโครงการบ่มเพาะสตาร์ ตอัพจากทัว่ โลกของ Google ใน สหรัฐอเมริ กา มาสอนสตาร์ ตอัพในดีแทค แอคเซอเลอเรท โดย ได้ น�ำเมนเทอร์ ระดับโลก ที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้ านในศาสตร์ ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็ นอย่างมากส�ำหรับสตาร์ ตอัพ เช่น มร.เจคอป กูรูอนั ดับ 1 ด้ าน UX/UI ซึง่ เป็ นการน�ำแนวคิดด้ าน User Experience และ User Interface (UX/UI) มาใช้ ในการพัฒนาสินค้ า และบริ การ การน�ำ มร.เจค คแนป (Jake Knapp) เจ้ าพ่อในโลก ของ design sprint การออกแบบส�ำหรับการสร้ างไอเดียใหม่ รวมถึงเมนเทอร์ ระดับโลกอีกมากมาย เพื่อเสริ มความแข็งแกร่ ง ให้ กบั สตาร์ ตอัพอีโคซีสเต็มในประเทศไทย และที่ส�ำคัญเรายินดี ที่จะประกาศที่จะเป็ นพันธมิตรกับ LINE SCALEUP โปรเจคใหม่ จาก LINE ประเทศไทย เพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพสตาร์ ตอัพไทย ด้ วยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ มของ LINEที่เข้ าถึงผู้ใช้ บริ การมากกว่า 42 ล้ านราย 20

NO. 341

ลาร์ ส นอร์ ล่ ิง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็ค เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) หรื อดีแทค กล่าวว่า “ดีแทค เริ่ มเข้ ามาสูส่ ตาร์ ทตอัพอีโคซีสเต็ม เป็ นรายแรกๆ จนถึงปั จจุบนั มีบริ ษัทสตาร์ ตอัพที่ประสบความส�ำเร็ จถึง 34 บริ ษัท มีมลู ค่า กว่า 100 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ มีเงินลงทุนมากถึง 5 ล้ านเหรี ยญ โดยมีอตั ราการลงทุนของนักลงทุนในบริ ษัทอย่างต่อเนื่องถึง 70 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ ประสบความส�ำเร็ จมากกว่าอัตราในตลาด เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากร 600 ล้ านคน เป็ นตลาดใหญ่ที่มี มูลค่า 2.6 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐ และตลาดนี ้ยังพร้ อมที่จะเป็ น ดิจิทลั ทุกเมื่อ เพียงต้ องการแรงผลักดัน สร้ างสรรค์ไอเดียใหม่ ที่ พร้ อมจะพุ่งทะยานเติบโตไปข้ างหน้ า ประเทศไทยมี อั ต ราการใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ต่ อ จ� ำ นวน ประชากร มากเกินกว่า 100 เปอร์ เซ็นต์ แต่ความเจริ ญก็ยงั ไปไม่ ถึง คนกลุ่ม ใหญ่ เราพยายามที่ จ ะน� ำ เทคโนโลยี ม าช่ว ยสร้ าง คุณภาพชีวิตที่ดีให้ กับประชาชนที่ต้องการใช้ ชีวิตดิจิทลั ซึ่งยัง สามารถพัฒนาไปสู่ดิจิทลั ได้ อีกมาก เช่น ในประเทศจีนที่ยงั มี โอกาสพัฒนาเป็ นดิจิทัลอี กมากมาย เช่นการใช้ จ่ายแบบ epayment ซึ่งเกิดขึน้ แล้ วอย่างรวดเร็ ว แต่ในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ยังคงต้ องสร้ างบริ การดิจิทลั อีกมาก


ในระยะเวลา 5 ปี ของดีแทค แอคเซอเลอเรท จนมาถึงวันนี ้ ดีแทคได้ สร้ างนวัตกรรมใหม่ ที่มาช่วยให้ ชีวิตของลูกค้ าสะดวก ง่ายดาย ในการใช้ ชีวิตประจ�ำวัน เพิ่มขึน้ ปี ละ 10-12 บริ ษัท เทคสตาร์ ตอัพ นอกจากนีด้ ีแทคยังได้ มอบสิ่งๆดีๆกลับคืนกับ สังคมไทย เช่น Seekster และ Skootar ที่ช่วยสร้ างงานให้ กบั กลุ่มแม่บ้าน แมสเซ็นเจอร์ เข้ าสู่แพลตฟอร์ มดิจิทลั Giztix ที่น�ำ กลุม่ ขนส่งโลจิสติกรายเล็กในระดับประเทศ เข้ ามาสูแ่ พลตฟอร์ ม การขนส่งระดับโลก Ricult ที่น�ำการใช้ Machine learning มา ช่วยพยากรณ์อากาศ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สตาร์ ตอัพ เหล่านี ้ไม่เพียงมาช่วยผลักดันสร้ างดิจิทลั แต่ยงั สร้ างพลังสตาร์ ตอัพอีโคซีสเต็มให้ ก้าวเดินไปได้ อย่างมัน่ คงและแข็งแรงมากขึ ้น และช่วยผลักดันให้ สตาร์ ตอัพเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป ดีแทค แอคเซอเลอเรท มีความมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างยูนิคอร์ นของ ประเทศไทย ซึ่งไม่เพี ยงท� ำตลาดแค่ในประเทศแต่ยังต้ องคิด ขยายออกไปต่างประเทศด้ วย เราช่วยสตาร์ ตอัพขยายตลาด ไป ยังลูกค้ าในกลุ่มเทเลนอร์ ทงโลก ั้ จากนอร์ เวย์จนถึงบังคลาเทศ เราเป็ นพันธมิตรที่ใกล้ ชิด กับ Google Facebook และ Line เพื่อเป้าหมายสูงสุด ให้ สตาร์ ตอัพไทย ช่วยประเทศไทย ให้ คน ไทยได้ มีชีวิตที่ง่ายสะดวกสบายและมีความสุข”dtac_accelerate_batch6_002นายแอนดริ ว กวาลเซท รองประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร กลุ่มการตลาด ดีแทค กล่าวว่า “ในปี 2560 ที่ผ่านมาเรา เห็น ดีลการลงทุนและเส้ นทางของสตาร์ ตอัพไทย ชัดเจนมากขึ ้น เป็ นล�ำดับ สะท้ อนให้ เห็นสตาร์ ตอัพของไทย ที่เข้ าสูช่ ่วงของการ

เติบโต ซึง่ ดีแทค แอคเซอเลอเรทเองก็มีบทบาทส�ำคัญที่ชว่ ยสร้ าง สตาร์ ตอัพอีโคซีสเต็มให้ กบั ประเทศไทย เฉพาะในปี ที่ผ่านมาส ตาร์ ตอัพของดีแทค แอคเซอเลอเรท มีเงินลงทุนเข้ ามา ในจ�ำนวน นี ้มี 3 บริ ษัทที่ได้ รับการลงทุนในระดับซีรี่ส์ A และในระดับ SEED อีก 8 บริ ษัท ด้ วยมูลค่าเงินลงทุน 9.5 ล้ านเหรี ยญ สตาร์ ตอัพ ของเราได้ รับการลงทุนอย่างต่อเนื่องมากถึง 70 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อ เที ย บกั บ สตาร์ ต อัพ ในภู มิ ภ าคนี ท้ ี่ ไ ด้ รั บ การลงทุ น เพี ย ง 20 เปอร์ เซ็นต์ แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นตัวจริ งในโครงการบ่มเพาะ สตาร์ ตอัพ ในไทย และภูมิภาคนี ้ สิ่งที่ส�ำคัญที่สดุ ในปี นี ้ คือ การที่ Google เลือกดีแทค แอค เซอเลอเรท เป็ นพันธมิตรส�ำคัญกับ Google Launchpad เราได้ เข้ าไปร่ วมในหลักสูตรการเรี ยน การสอนสตาร์ ตอัพ และได้ รับ การเลือกสตาร์ ตอัพให้ เข้ าร่ วมโครงการ รวมถึง Google ยังได้ ส่งกูรูสตาร์ ตอัพชันน� ้ ำให้ มาสอนสตาร์ ตอัพในประเทศไทย อย่าง เช่น เจคอป กรี นสแปน ปั จจุบนั ดีแทค แอคเซอเลอเรท ยังเป็ นรายแรกที่ท�ำงานร่ วม กับ Line ซึง่ จะช่วยให้ สตาร์ ตอัพน�ำบริ การไปยังกลุ่มลูกค้ าของ Line ที่มีกว่า 42 ล้ านรายในประเทศไทย ซึง่ Line มี LINE API ที่ช่วยสตาร์ ทอัพไทย ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและบริ การ ใหม่ ช่วยให้ สตาร์ ทอัพไทยปรับเปลี่ยนบริ การหรื อแอปพลิเคชัน ที่มีอยู่เดิมให้ เข้ ากับแพลตฟอร์ มของ LINE รวมถึงเพิ่มความ สะดวกให้ กบั ผู้ใช้ งาน LINE ให้ เข้ าบริ การต่างๆ ง่ายขึ ้น” NO. 341

21


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL SCOOP

แบรนด์ ซั นโทรี่ รับศักราชใหม่ เปิดตัว “แบรนด์รังนกแท้ สูตรน�้ำมะพร้าว” แบรนด์ ซันโทรี่ เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “แบรนด์รังนกแท้ สูตร น� ้ำมะพร้ าว” สุดยอดของการผสมผสานสองคุณค่าของวัตถุดิบ ล�ำ้ ค่า จากรั ง นกแท้ เกรดพรี เมี่ ย ม กับน� ำ้ มะพร้ าวบริ สุทธิ์ จ าก ธรรมชาติ ที่ มี ค วามหอมอร่ อ ย ภายใต้ ค อนเซ็ ป ท์ Double Beauty ในขวดเดียว เพื่อคุณประโยชน์จากภายในสู่ภายนอก ของการดูแลตัวเองอย่างพิถีพิถันด้ วยคุณภาพระดับ International World Class พร้ อมเปิ ดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ ร่วม พี่ เคน-ธีรเดช วงศ์พวั พันธ์ ควงคู่ ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์ บนั ด์ เผย หลัง Soft Launched กระแสตอบรับดีมากจนสินค้ าขาดตลาด สั่ง เพิ่ ม ก� ำ ลัง ผลิ ต ด่ว นหลัง ท� ำ การตลาดเต็ ม รู ป แบบในช่ ว งนี ้ มัน่ ใจจะเป็ นสินค้ าหลักในการสร้ างยอดขายอีกตัวหนึ่งในกลุ่ม แบรนด์รังนกแท้ ให้ เติบโตตามเป้าที่ตงไว้ ั ้ อย่างแน่นอน แบรนด์ รังนกแท้ ยงั คงครองแชมป์ ผู้น�ำเครื่ องดื่มรังนกส�ำเร็ จรู ปยอดขาย อันดับ 1 ในไทย ฮ่องกง และไต้ หวันยาวนานต่อเนื่อง ธญาพัชร์ เบญจภัทรเศรษฐ์ ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการตลาด บริ ษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด กล่าวว่า จากผลการ ตอบรั บเป็ นอย่างดี ของแบรนด์ รังนกแท้ ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัท 22

NO. 341

แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อ ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค และถือเป็ นค�ำขอบคุณ ลูกค้ าทุกท่านที่ให้ การสนับสนุนแบรนด์ รังนกแท้ ด้วยดีมาโดย ตลอด ดัง นัน้ ในปี นี ้ แบรนด์ รั ง นกแท้ เปิ ด ตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ “แบรนด์ รั ง นกแท้ … สูต รน� ำ้ มะพร้ าว” ที่ คัด สรร 2 ส่ว นผสม ธรรมชาติ คุณภาพระดับ International World Class ได้ แก่ รังนกแท้ เกรดพรี เมี่ยม รังนกแท้ สีขาว ชิ ้นใหญ่ เมื่อรับประทาน จะสัมผัสได้ ถึง ชิ ้นเนื ้อรังนกเต็มปากเต็มค�ำ ผสานน� ้ำมะพร้ าว ธรรมชาติ 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ที่ อุด มไปด้ ว ยคุณ ประโยชน์ จ าก ธรรมชาติ การเปิ ดตัวครัง้ นี ้นับเป็ นการสร้ างประสบการณ์ ใหม่ ให้ กบั ตลาดเครื่ องดื่มรังนกส�ำเร็ จรูป ให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ประเทศ และ เพื่อตอกย� ้ำความเป็ นผู้น�ำตลาดยอดขายอันดับ 1 ของเครื่ องดื่ม รังนก ทังในไทย ้ ฮ่องกง และไต้ หวันต่อเนื่องยาวนาน ซึง่ หลัง จากที่เปิ ดตัวอย่างไม่เป็ นทางการ (Soft Launched) ปรากฏว่า ได้ รับการตอบรับดีเกินคาด จนท�ำให้ สนิ ค้ าไม่พอขาย โดยแบรนด์ รังนกแท้ สูตรน� ้ำมะพร้ าวมีก�ำหนดวางขายพร้ อมกันทัว่ ประเทศ อย่างเป็ นทางการวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา


เปิ ดตัว พี่เคน-ธีรเดช วงพัวพันธ์ แบรนด์ แอมบาสเด อร์ ร่ วม ญาญ่ า -อุ รั ส ยา เสปอร์ บั น ด์ ภายใต้ ค อนเซ็ป ท์ Double Beauty ส�ำหรั บแบรนด์ รังนกแท้ สูตรน�ำ้ มะพร้ าวใหม่ในปี นี ้ ได้ รับ เกียรติจาก พี่เคน-ธี รเดช วงศ์พวั พันธ์ พระเอกหน้ าเด็กตลอด กาล มาร่ วมเป็ นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ค่กู บั ญาญ่า-อุรัสยา เส ปอร์ บนั ด์ นางเอกซุปตาร์ เบอร์ 1 ขวัญใจชาวไทย ควงคู่ยืนยัน ภายใต้ คอนเซ็ปท์ Double Beauty ของแบรนด์รังนกแท้ สูตรน� ้ำ มะพร้ าวที่สอดคล้ องกับความต้ องการของคนในยุคปั จจุบันที่ นอกจากต้ องการดูอ่อนเยาว์แล้ ว ยังปรารถนาที่จะดูดี อยู่เสมอ อีกด้ วย ซึ่งพี่เคนมีความเหมาะสมและตรงตามคอนเซ็ปท์ ทุก ประการ เพราะพี่เคนเป็ นผู้ชายใส่ใจสุขภาพ และดูแลตัวเองเป็ น อย่ า งดี อ ยู่เ สมอทัง้ ในเรื่ อ งของสุข ภาพความอ่ อ นเยาว์ จาก ภายในสู่ภายนอก ตังแต่ ้ เข้ าวงการมาตลอด 20 ปี พี่เคนก็ยงั คง เป็ นพี่เคนพระเอกหน้ าเด็กขวัญใจคนไทยอยู่เสมอ ส�ำหรับ ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์ บนั ด์ เป็ นตัวแทนของสาวๆ ยุคใหม่ที่ใส่ใจดูแลตัวเองตังแต่ ้ อายุยงั น้ อย เป็ นตัวแทนของคน รุ่ นใหม่ ที่หนั มาดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างพิถีพิถนั เลือกสิ่งที่ ดีที่สดุ ให้ ตวั เองอยู่เสมอ ในแคมเปญนี ้ญาญ่า ซึง่ มาพร้ อมกับความสวย สดใส เปล่ง ประกาย ดัง นัน้ แบรนด์ รั ง นกแท้ สูต รน� ำ้ มะพร้ าว จึง เหมาะ ส�ำหรั บชายและหญิ ง อายุ 30-55 ปี ที่รักในการดูแลสุขภาพ (Health-Conscious) และใส่ใจในเรื่ อง ความงาม เชื่อว่ายิ่งเรา ดูแลตัวเองดีเท่าไหร่ ก็ยิ่งท�ำให้ เรายิ่งดูดีมีโอกาสที่ดีหลายๆอย่าง มากขึ ้นในชีวิต มองหาสิ่งที่ดีที่สดุ ให้ กบั ตัวเองอยู่เสมอ

เปิ ดตัวหนั งโฆษณาชุดใหม่ สะท้ อนความต้ องการดูดี ของคนยุ คใหม่ ทุ่ม 80 ล้ านบาท ปูพรมสื่อทุกช่ องทาง เตรี ยมกวาดยอดเติบโต 2 ดิจิตตามเป้ า ในแคมเปญนี ้แบรนด์รังนกแท้ ท่มุ งบประมาณกว่า 80 ล้ าน บาท จัดเต็มทังสื ้ ่อ Below และ Above the Line ปูพรมกิจกรรม การตลาดครบวงจรเพื่อสร้ างการรับรู้ ให้ ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ใน วงกว้ าง ทังโฆษณา ้ ทางโทรทัศน์ และช่องทางการโฆษณาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ น Out of home ป้ายประกาศ ซื ้อหน้ าโฆษณา ใน หนังสือพิมพ์หรื อนิตยสาร รวมทัง้ การใช้ ช่องทางออนไลน์ ในการสื่อสารกับผู้บริ โภคที่ นิยมใช้ Social Media กันมากในปั จจุบนั เป็ นต้ น ส่วนหนังโฆษณาชุดใหม่ชื่อ “Beauty Power 2” จะเน้ นไปที่ การสร้ างการรับรู้ในวงกว้ างตามคอนเซ็ปท์ Double Beauty ผ่าน บอกเล่าเรื่ องราวจากชีวิตจริ งของแบรนด์แอมบาสเดอร์ อย่าง พี่ เคน-ธี รเดช วงศ์พวั พันธ์ และ ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์ บนั ด์ ที่ แสดงให้ เห็นผลลัพธ์ อย่างเป็ นรู ปธรรมของการดูแลตัวเองด้ วย แบรนด์รังนกแท้ ยิ่งเริ่ มใส่ใจดูแลตัวเองตังแต่ ้ อายุยงั น้ อย และ ดูแลอย่างสม�่ำเสมอยิ่งท�ำให้ เราเห็นผลลัพธ์ ได้ ชดั เจน จากผลการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากการวางขายอย่างไม่เป็ น ทางการที่ผ่านมา ท�ำให้ แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มัน่ ใจว่า แบรนด์รังนกแท้ …สูตรน� ้ำมะพร้ าว จะเป็ นสินค้ าหลัก ในการสร้ างยอดขายอีกตัวหนึง่ ในกลุม่ แบรนด์รังนกแท้ ให้ เติบโต ตามเป้าที่ ตัง้ ไว้ อย่างแน่นอน โดยแบรนด์ รังนกแท้ มีส่วนแบ่ง ทางการตลาด 60 เปอร์ เซ็นต์ จากมูลค่าตลาดเครื่ องดื่มรังนก ส�ำเร็ จรู ป 4,300 ล้ านบาท NO. 341

23


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL REPORT

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตเติบโตต่อเนื่อง

โชว์มูลค่าสินทรัพย์ลงทุน 102,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 เปอร์เซ็นต์

รมาศิริ มโนลม้ าย ประธาน เจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เอฟ ดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มี ผลการด�ำเนินงานเป็ นที่น่าพอใจ โดยช่อง ทางการขายผ่านตัวแทน บริ ษัทมุ่งเน้ นใน การสร้ างตัว แทนคุ ณ ภาพ โดยบริ ษั ท ฯ สามารถผลิตตัวแทนส�ำหรับขายแบบประ กัน ยูนิตลิ ้งค์ในช่องทางการขายผ่านตัวแทนได้ 230 คนภายใน 1 ปี ด้ านช่องทางการขาย ผ่านธนาคาร ในปี ทีผา่ นมา บริ ษัทได้ มีการ ต่อสัญญาการเสนอขายกรมธรรม์ประกัน ชีวิตผ่านธนาคารทีเอ็มบี เป็ นเวลา 15 ปี

24

NO. 341

และร่วมพัฒนาแบบประกันให้ เหมาะสมกับ ลูกค้ าของทีเอ็มบี ส�ำหรับช่องทางการขาย ทางเลื อ กอื่ น ๆ มี ก ารเติ บ โตสูง ถึ ง 101 เปอร์ เซ็นต์ ด้ านกลยุทธ์ การด�ำเนินธุรกิจภายใน 3 ปี ตังแต่ ้ ปี 2561 - 2563 บริ ษัทยังคงมุง่ เน้ น ไปทีล่ กู ค้ าเป็ นหลักเช่นเดิม ด้ วยกลยุทธ์หลัก ได้ แก่ การสร้ างประสบการณ์ที่ดีให้ กบั ลูกค้ า ทังในด้ ้ านการบริ การ การให้ คำ� แนะน�ำ และ การติดต่อบริษทั โดยน�ำดิจติ อลแพลตฟอร์ ม เข้ ามาใช้ ในการพิจารณาความสนใจส่วน

บุคคลของลูกค้ า และช่องทางการสื่อสาร เพื่อสามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การ ที่ตรงใจลูก ค้ ามากที่สดุ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบบูรณาการ ที่ผสมผสานนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบ สนองความต้ องการของลูกค้ า พั ฒ นาฝ่ ายขายและช่ อ ง ทา ง จั ด จ�ำหน่ายให้ มีคณ ุ ภาพสูงสุด ทังในด้ ้ านการ ติดต่อกับลูกค้ า และการสร้ างทีมงานฝ่ าย ขายให้ เป็ นระดั บ มื อ อาชี พ รวมทั ง้ มี โปรแกรมฝึ กอบรมที่ได้ มาตรฐาน


การสร้ างบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ค่ า ด้ วย โครงสร้ างทางวัฒนธรรมองค์กรในแบบเอฟ ดับบลิวดี ประกันชีวติ ทีส่ อดคล้ องกับคุณค่า ของแบรนด์ ปรมาศิริ กล่าวเพิ่มเติม ว่า จากกลยุทธ์ หลักนี ้ บริ ษัทฯคาดการณ์วา่ จะมีลกู ค้ าเพิ่ม เป็ น 1.6 ล้ านคน จากปั จจุบนั มีอยู่ 800,000 ราย และคาดว่าเบี ้ยประกันรับปี แรกจะมี การเติบโตตามแผนงานที่วางเป้าหมายไว้ “ทุ ก สิ่ ง ที่ เ อฟดับ บลิ ว ดี ประกั น ชี วิ ต ด�ำเนินการ เพราะเราต้ องการเปลีย่ นมุมมอง ข อ ง ค น ที่ มี ต่ อ ก า ร ป ร ะ กั น ชี วิ ต ซึ่ ง หมายความว่ า ถ้ าประชาชนเห็ น ความ ส�ำคัญของการประกันชีวิต เขาก็จะมีหลัก ประกันในชีวิตที่มนั่ คง เศรษฐกิจก็จะดีขึ ้น

และส่ง ผลให้ สัง คมไทยมี ค วามแข็ ง แรง” ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกล่าวในตอนท้ าย บ๊ อบ เวาเทอร์ ส ประธานเจ้ าหน้ าทีส่ าย งานช่องทางจัดจ�ำหน่าย เปิดเผยว่า ในปี 2560 บริษทั ฯได้มกี ารน�ำสินทรัพย์การลงทุนทังหมด ้ กลับมาบริหารงานเอง จากเดิมทีบ่ ริษัทฯว่า จ้ างผู้จดั การกองทุนเป็ นผู้ดำ� เนินการ ซึง่ ทีม งานฝ่ ายการลงทุนของบริษทั ฯสามารถสร้ าง ผลตอบแทนได้ อย่างดี โดยเลือกลงทุนใน ประเทศไทยเป็ นหลักและเน้ นผลตอบแทนที่ เหมาะสมกับระดับความเสีย่ ง เพือ่ ให้ บริษทั ฯ และลูกค้ าได้ รบั ผลตอบแทนทีด่ ี อภิรักษ์ จิตรานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ สายงานเทคโนโลยีและปฏิบตั กิ าร กล่าวว่า ในปี 2560 บริ ษัทฯได้ มีการเปลี่ยนระบบ

คอมพิวเตอร์ หลักที่ใช้ ในการด�ำเนินการ ซึง่ ช่วยให้ บริ ษัทฯสามารถพิจารณาสินไหมได้ รวดเร็ ว ยิ่ ง ขึน้ รวมทัง้ มี ก ารพัฒ นาการให้ บริ การต่างๆ แก่ลกู ค้ า ส่งผลให้ บริ ษัทฯได้ รั บรางวัลศูนย์ รับเรื่ องร้ องเรี ยนและแก้ ไข ปั ญ หาให้ กั บ ผู้ บริ โ ภค (Call Center) ประเภทดี เ ด่ น ติ ด ต่ อ กั น 2 ปี ต่ อ เนื่ อ ง ส� ำ หรั บ ในปี นี ้ บริ ษั ท ฯ จะมุ่ง เน้ น ในการ สร้ างความแตกต่างจากบริ ษัทประกันอื่นๆ ด้ ว ยการยึด ลูก ค้ า เป็ น ศูน ย์ ก ลางในแบบ FWD Way เพื่อที่จะส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีให้ กับลูกค้ าของเอฟดับบลิวดี ประกัน ชีวิตในทุกๆ ด้ าน

NO. 341

25


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL REPORT

KBTG ซุ่มสร้าง “เกด” คู่หูอัจฉริยะที่ท�ำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น

K

BTG เผยวิ สั ย ทั ศ น์ ล� ำ้ “ธนาคารแห่งอนาคตต้ อ ง ฉลาดรู้ ใจและท� ำ ให้ ชี วิ ต ของลู ก ค้ าดี ขึ น้ ” พร้ อมเปิ ดตั ว “เกด” นวั ต กรรมทางการเงิ น รู ปแบบใหม่ ที่ เป็ นการผสมผสานเทคโนโลยี ปั ญญา ประดิษฐ์ เข้ ากับการออกแบบที่ยึดถื อการ สร้ างคุณ ค่า ให้ กับ ลูก ค้ า เป็ น ส� ำ คัญ เพื่ อ สร้ างประสบการณ์ใหม่ในการใช้ บริ การ K PLUS ที่ง่ายรู้ ใจและสามารถเข้ าถึงผู้ใช้ ได้ ทุกกลุ่ม เสมือนมีคู่หูอจั ฉริ ยะอยู่เคียงข้ าง ตลอดการใช้ งาน ตอบโจทย์ ทัง้ ธุรกิจและ ชีวิตส่วนตัวของลูกค้ าทุกคน เตรี ยมสัมผัส “เกด” บริ การทางการเงินแห่งอนาคตที่ #รู้ ใจRightNow ได้ ภายในสิ ้นปี นี ้ 26

NO. 341

สมคิด จิรานันตรัตน์ ประธาน กสิกร บิซิเนส–เทคโนโลยี กรุ๊ ป (KBTG) เปิ ดเผย ว่า “บริ การด้ านการเงินในประเทศไทยมี ความก้ าวหน้ ามาแล้ วระดับหนึ่ง ปั จจุบนั ธนาคารกสิ ก รไทยมี ก ารท� ำ ธุ ร กรรมผ่ า น ช่องทางดิจิทลั มากกว่า 80 เปอร์ เซ็นต์ ของ ธุรกรรมทังหมด ้ ขณะที่ยงั มีผ้ คู นอีกจ�ำนวน มากยังเข้ าไม่ถึงบริ การของธนาคาร (unbanked) เนื่องจากข้ อจ�ำกัดในการเข้ าถึง บริ การรู ปแบบเดิมๆ เราจึงมี ความมุ่งมั่น อย่างมากในการน�ำเทคโนโลยีและความรู้ ที่มีอยู่ มาสร้ างโอกาสให้ กบั คนทุกกลุม่ รวม ทังกลุ ้ ่มที่เป็ น unbanked ด้ วย เพื่อให้ คน ไทยมี ชี วิ ต ที่ ดี ขึน้ ทัง้ ด้ า นชี วิ ต ส่ว นตัว และ ด้ านธุรกิจ

สมคิด กล่าวต่อว่า “ล่าสุด ได้ พฒ ั นา “เกด” (KADE: K PLUS AI-Driven Experience) ประสบการณ์ ใ หม่ ข องบริ ก าร ทางการเงิ น แห่ง อนาคตที่ ขับ เคลื่ อ นด้ ว ย เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรื อ AI ซึง่ ถือเป็ นก้ าวกระโดด จากการให้ บริ การผ่านช่องทางดิจิทลั ที่เป็ น อยู่ในปั จจุบนั ไปสู่โลกของบริ การทางการ เงินอันชาญฉลาดเป็ นครัง้ แรกของสถาบัน การเงิ น ในประเทศไทย ภายใต้ แ นวคิ ด “From Digital to Intelligence” ที่เป็ นการ สร้ างประสบการณ์ รู ป แบบใหม่ ใ ห้ ลูก ค้ า รู้ สึกเสมือนมีคู่หูอจั ฉริ ยะคอยช่วยคิดและ น�ำเสนอสิ่งดีๆ ที่ตรงใจอยู่เสมอในทุกที่ทกุ เวลา โดยเกดสามารถเรี ยนรู้ รูปแบบการใช้


ชีวิต (Life Style) ของลูกค้ า ตลอดจนความ ต้ องการทางการเงิ นทัง้ ในด้ านธุรกิ จและ ชีวิตส่วนตัว และท�ำหน้ าที่เป็ นคูห่ ผู ้ รู ้ ูใจคอย เติ ม เต็ ม ชี วิ ต ทางการเงิ น ของลูก ค้ า เช่ น เตื อ นให้ ลู ก ค้ าไม่ ลื ม ที่ จ ะท� ำ ธุ ร กรรมที่ จ� ำ เป็ น ช่ ว ยน� ำ เสนอสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เหมาะสมกับ ลูก ค้ า แต่ล ะท่า น ที่ มี ค วาม “ถูก ใจ ทุก ที่ ทุก เวลา” นอกจากนัน้ ยัง สามารถแนะน�ำการใช้ จ่ายและการลงทุน ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการเงินและโอกาส ทางธุรกิจให้ กบั ลูกค้ าในขันสุ ้ ดได้ อีกด้ วย โดยในอนาคตอันใกล้ นี ้ เกดจะเป็ น ส่ ว นส� ำ คัญ ที่ ท� ำ ให้ ธนาคารสามารถน� ำ เสนอบริ การในรู ปแบบที่ตรงใจและหลาก หลายเป็ นรายคน (Segment of One) ช่วย ตอบโจทย์การใช้ ชีวิตและความต้ องการที่ แตกต่างของลูกค้ าแต่ละคนได้ อย่างโดนใจ พร้ อมทัง้ สามารถขยายขอบเขตการให้ บริ ก ารไปยังลูก ค้ าทุก กลุ่ม อันรวมไปถึง กลุม่ ลูกค้ าที่ยงั เข้ าไม่ถึงบริ การทางการเงิน (Unbanked) ถือเป็ นการสร้ างโอกาสและ ยกระดับการเข้ าถึงบริ การทางการเงินของ คนไทยอย่างทัดเทียม” “เกด” เป็ นนวัตกรรมทางการเงินแห่ง อ น า ค ต ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ผ ส ม ผ ส า น ประสบการณ์ ท างการเงิ น ของธนาคาร กสิ ก รไทย เข้ ากั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละความ เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและการออกแบบ ของ KBTG อันประกอบด้ วย Machine Intelligence กลไกอัจฉริ ยะที่ใช้ AI เป็ นตัว จักรส�ำคัญในการสร้ างความฉลาดให้ กับ บริ การต่าง ๆ ใน K PLUS ให้ สามารถเข้ าใจ และเข้ าถึงความต้ องการของลูกค้ าในทุก ด้ าน ทุกระดับ ทุกที่ และทุกเวลา ซึง่ ความ อัจฉริ ยะนี ้จะเปลี่ยน K PLUS ให้ เป็ น K PLUS Intelligence Platform ที่รวบรวม การให้ บริ การอันรู้ ใจในรู ปแบบต่างๆ ไว้ ใน ที่เดียวกันและท�ำให้ เกด เป็ นคู่หคู รบวงจร

ที่สามารถตอบโจทย์การใช้ ชีวิตของลูกค้ า ได้ อย่างแท้ จริ ง

ในการสร้ างความมัน่ คงให้ กบั ธุรกิจ โดยมี ต้ นทุนการตลาดที่ต�่ำมาก

Design Intelligence การออกแบบ ผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างชาญฉลาดที่ยดึ แนวคิ ด ในการออกแบบที่ ใ ช้ ลู ก ค้ าเป็ น ศูนย์กลาง (Human-Centric Design) โดย เริ่ ม จากการศึ ก ษาและท� ำ ความเข้ าใจ ความต้ องการและลักษณะการใช้ ชีวิตของ ลูกค้ าอย่างลึกซึ ้ง เพื่อสร้ างประสบการณ์ การใช้ งานที่ตอบโจทย์ลกู ค้ าอย่างแท้ จริ ง ท�ำให้ บริ การของธนาคารอยู่ในหัวใจลูกค้ า ตลอดเวลา

นอกจากนี ใ้ นปั จ จุบัน ยัง มี โ ครงการ Machine Lending ที่เป็ นการน�ำ Machine Intelligence มาเพิ่มโอกาสในการเข้ าถึง แหล่งเงินทุนขนาดเล็ก (Micro Finance) ให้ กั บ ผู้ ค้ ารายย่ อ ยโดย KBTG ได้ น� ำ เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ม าใช้ ใ นการ เฟ้นหาลูกค้ าที่ น่าจะได้ รับประโยชน์ จาก สินเชื่อส่วนบุคคลขนาดเล็ก และน�ำเสนอ บริ การดังกล่าวโดยตรงสู่ลกู ค้ าผ่านทาง K PLUS ที่หากลูกค้ าสนใจรับบริ การจะได้ รับ การอนุมตั ิและรับเงินเข้ าบัญชีทนั ทีในเวลา ไม่เกิน 1 นาที โดยทัง้ นีไ้ ด้ เริ่ มทดลองให้ บริ การมาตัง้ แต่เดือนพฤศจิ กายน 2560 และพบว่าการเสนอสินเชื่อในรู ปแบบใหม่ ด้ ว ย Machine Intelligence นี ท้ � ำ ให้ มี ลูกค้ าตอบรั บบริ การในอัตราที่เพิ่มขึน้ ถึง 300 เปอร์ เซ็นต์ เมือ่ เทียบกับวิธีการแบบเดิม

ที่ส�ำคัญอีกเรื่ องคือ Service Intelligence เป็ นการสร้ างรู ปแบบของการให้ บริ ก ารที่ ใ ช้ เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ม าตอบ โจทย์ของลูกค้ าให้ มีความสะดวก รวดเร็ ว ตรงใจ ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนัน้ Service Intelligence ยังใช้ เทคโนโลยีด้านปั ญญา ประดิ ษ ฐ์ ใ นการช่ ว ยคิ ด ค้ นหาบริ ก ารที่ เหมาะสมตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ ได้ อีกด้ วย ทังนี ้ ้ นวัตกรรมทางการเงินที่ผ่านมา ของ KBTG ได้ มีการน�ำแนวคิดดังกล่าวมา ใช้ บ้างแล้ ว อาทิเช่น K PLUS Beacon ที่ น� ำ แนวคิ ด Design Intelligence มา ออกแบบการใช้ งานธนาคารบนโทรศัพท์ มือถื อในรู ปแบบใหม่ที่ผ้ ูใช้ ไม่จ�ำเป็ นต้ อง มอง เพื่อให้ ผ้ บู กพร่องทางการเห็นสามารถ ใช้ บริ การของธนาคารได้ อย่างสะดวกและ ทัดเทียม ตัวอย่างต่อมาคือ โครงการพรวน ฝั น ที่ใช้ Service Intelligence มาทดลอง น�ำเสนอสินค้ าเกษตรแบบตรงใจให้ กบั ผู้ซื ้อ อัน เป็ น การสร้ างโอกาสทางการค้ า และ รายได้ ที่ยงั่ ยืนให้ กบั เกษตรกร โดยสามารถ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ อยูใ่ น K PLUS วิธีการดังกล่าวนี ้จะสามารถ เพิ่มรายได้ ให้ กบั ผู้ค้ารายเล็กๆ ให้ มีโอกาส

สมคิด กล่าวปิ ดท้ ายว่า “เกด” จะช่วย พัฒนา K PLUS ให้ มีความฉลาดเพิ่มมาก ขึน้ เข้ า ใจและตอบโจทย์ ลูก ค้ า ได้ ใ นทุก สถานการณ์ และท� ำ ให้ ก ารเงิ น เป็ น เรื่ อ ง ง่ายที่สมั ผัสได้ ส�ำหรั บคนไทยทุกคน เพิ่ม โอกาสที่จะให้ บริ การกับกลุม่ คนที่ไม่เคยได้ รั บ บริ การจากธนาคารมาก่ อ น (unbanked) นอกจากนัน้ “เกด” ยังสามารถ สร้ างโอกาสในการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ อย่ า งทัน ท่ ว งที สร้ างธุ ร กิ จ ให้ เ ติ บ โต มี โอกาสขายสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ กับ ฐาน ลูกค้ าขนาดใหญ่ใน K PLUS ด้ วยต้ นทุน ทางการตลาดที่ต�่ำมาก จึงเชื่อว่า “เกด” จะ สร้ างโอกาสที่ดีและท�ำให้ ชีวิตคนไทยดีขึ ้น อย่างแน่นอน ทังนี ้ ้เตรี ยมพบกับ “เกด” ใน K PLUS ได้ ภ ายในสิ น้ ปี นี ้ #เกด #รู้ ใจ RightNow

NO. 341

27


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL COLUMN

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดแนวรุกปี 61 ตั้งเป้าสินเชื่อโต 10 เปอร์เซนต์ “กลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร - KKP” เผยในปี 60 กลุม่ ธุรกิจฯ ประสบความส�ำเร็จทังในด้ ้ านการเติบโตของสินเชื่อรวมกว่า 9 เปอร์ เซ็นต์ จากเป้าที่ตงไว้ ั ้ ไม่ต�่ำกว่า 5 เปอร์ เซ็นต์ ตลอดจนด้ าน การควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ โดยทังปี ้ มีก�ำไรเบ็ดเสร็จกว่า 6,100 ล้ านบาท ส�ำหรับแผนปี 61 ตังเป้ ้ าขยายฐานลูกค้ าเชิงรุกทังลู ้ กค้ า สินเชื่อ ลูกค้ าเงินฝาก และกลุม่ ลูกค้ าที่มงุ่ เน้ นผลตอบแทนจากการ ลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการท�ำ cross-sell นอกจากนันยั ้ งมุง่ พัฒนา ช่องทางการลงทุนในต่างประเทศของลูกค้ าบุคคลรายใหญ่ให้ เทียบ เท่า Private Bank ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยตังเป้ ้ าการเติบโต ของสินเชื่อรวมอยูท่ ี่ประมาณ 10 เปอร์ เซ็นต์ ทังนี ้ ้ จะมุง่ เน้ นการใช้ Information Technology เป็ นตัวช่วยน�ำผลิตภัณฑ์และบริ การที่ ตอบโจทย์ด้านการเงินและการลงทุนของกลุม่ ธุรกิจฯ ไปสูล่ กู ค้ าได้ อย่างกว้ างขวางและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กลุม่ ธุรกิจ การเงินเกียรตินาคินภัทร (Mr. Aphinant Klewpatinond, Chief Executive Officer, Kiatnakin Phatra Financial Group) กล่าวว่า ปี 2560 เป็ นอีกหนึง่ ปี ที่ผลประกอบการของกลุม่ ธุรกิจฯ ออกมาใน 28

NO. 341

ระดับทีน่ า่ พอใจ สะท้ อนความมีประสิทธิภาพของ Business Model ที่สามารถใช้ ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญของ บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ ได้ อย่างเต็มศักยภาพ เห็นได้ จากผลประกอบ การที่ประกาศไปเมื่อเร็ วๆ นี ้ ที่ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิ และก�ำไรเบ็ดเสร็ จ รวมทังมี ้ สินเชื่อรวมเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย จุดแข็งของกลุ่มธุรกิ จการเงิ นเกี ยรตินาคินภัทรคือมี บริ การและ ผลิตภัณฑ์ การเงิ นและการลงทุนมี คุณภาพที่ ดีที่สุดแห่งหนึ่งใน ประเทศไทย ท�ำให้ สามารถตอบโจทย์ลกู ค้ ากลุม่ เป้าหมาย ทังบรรษั ้ ท ขนาดใหญ่ ลูกค้ าสถาบัน เอสเอ็มอี และลูกค้ าบุคคลรายใหญ่ ได้ เป็ น อย่างดี อีกทังสามารถปรั ้ บการท�ำงานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ได้ อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม กลุม่ ธุรกิจฯ ยังคงไม่หยุดการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ตอบโจทย์ลกู ค้ าได้ ยิ่งกว่าเดิม “ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจฯ มุ่งเป้าขยายฐานลูกค้ าเชิงรุ ก เพื่อ ขยายฐานบัญชีทงสิ ั ้ นเชื่อและเงินฝาก และสร้ างโอกาสส�ำหรับการ ท�ำ cross-sell ผลิตภัณฑ์อื่นภายในกลุม่ ธุรกิจฯ นอกจากนี ้ยังจะ พัฒนาช่องทางการลงทุนในต่างประเทศของลูกค้ าบุคคลรายใหญ่ ให้ มีความหลากหลาย และท�ำให้ ลกู ค้ าสามารถรับค�ำแนะน�ำใน


การลงทุนและท�ำรายการได้ สะดวกและใกล้ ชิดยิ่งกว่าที่รับบริ การ Private Bank ต่างประเทศ ดังเช่นเมื่อกลางปี 2560 ที่บริ ษัทหลัก ทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน) (บล.ภัทร) ได้ เปิ ดตัวบริ การ Global Investment Service หรื อ GIS บริ การพิเศษที่ชว่ ยให้ ลกู ค้ าบุคคล รายใหญ่สามารถบริ หารเงินลงทุนในต่างประเทศผ่านสินทรัพย์ที่ หลากหลายได้ อย่างไร้ พรมแดน โดยเป็ นความร่วมมือกับพันธมิตร Private Bank ต่างประเทศ ส�ำหรับสินเชื่อรวม ธนาคารตังเป้ ้ าการ เติบโตที่ราว 10 เปอร์ เซ็นต์ ด้ านสินเชื่อด้ วยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (NPLs) คาดว่าจะลดลงไปที่ประมาณ 4.5 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนนโยบาย ทางด้ านสาขานัน้ ธนาคารมีแนวคิดเรื่ องการพัฒนาเครื อข่ายสาขา ซึง่ รวมถึงการปิ ด ย้ ายสาขาหรื อปรับปรุง ตังแต่ ้ เมื่อ 2 - 3 ปี ที่ผา่ นมา (ปั จจุบนั มี 66 สาขา) เพราะมองเห็นว่าการท�ำธุรกรรมที่สาขาอาจ มีไม่มากเท่าเดิม และยังมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมี เครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ เข้ ามาอ�ำนวยความสะดวกมากขึ ้น โดย ในอนาคต หลายสาขาของธนาคารจะถูกยกระดับให้ เป็ น Financial Hub (ปั จจุบนั มีอยู่ 2 แห่งคือสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และสาขาทองหล่อ และปี 2561 นี ้จะเปิ ดอีกหนึง่ สาขาที่เยาวราช) หรื อสถานที่ให้ ลกู ค้ า เข้ ามารับค�ำปรึกษาในการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญ ในขณะที่บริ การ อื่นๆ จะพัฒนาไปสูร่ ะบบอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้ องกับโครงสร้ างพื ้น ฐานทางการเงินของประเทศที่ก�ำลังทยอยเกิดขึ ้นภายใต้ โครงการ National e-Payment โดยกลุม่ ธุรกิจฯ จะใช้ เครื อข่ายสาขาที่มีอยู่ ตลอดจน Alternative Channel และ Information Technology มาสร้ างโอกาสในการเข้ าถึงสาขาและบริ การที่ตอบโจทย์ทกุ ความ ต้ องการด้ านการลงทุน โดยจะมีการเปิ ดตัวเร็ วๆ นี ้”

ส่วนภาพรวมการด�ำเนินงานปี 2560 ทังในส่ ้ วนธุรกิจธนาคาร พาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนมีพฒ ั นาการที่ดี โดยในปี 2561 นี ้ยังคง มุ่งเน้ น 3 ธุรกิจหลัก ซึง่ สะท้ อนจุดแข็งของกลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรติ นาคินภัทรได้ เป็ นอย่างดี ได้ แก่ 1. ธุรกิ จให้ สินเชื่ อและธุรกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง ประกอบไปด้ วย สินเชื่อรายย่อย (สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริ โภค) สินเชื่อธุรกิจ และธุรกิจ อืน่ ที่เกี่ยวเนื่องกับธนาคารพาณิชย์ (เงินฝาก ประกันและการลงทุน) เริ่ มต้ นจากสินเชื่อรายย่อยที่ธนาคารเกียรตินาคินมีส่วนแบ่งการ ตลาดทางด้ านสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ในอันดับต้ นๆ ของอุตสาหกรรม (ณ สิ ้นปี 2560 ยอดสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์อยูท่ ี่ 103,926 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้ า 8 เปอร์ เซ็นต์) ทัง้ นี ้ แม้ ว่ายอดการปล่อย สินเชื่อในกลุม่ นี ้จะลดลง เนื่องจากกลุม่ ธุรกิจฯ ให้ ความส�ำคัญใน การดูแลคุณภาพหนี ้ และมุง่ เน้ นการปล่อยสินเชื่อเฉพาะกับกลุม่ ที่ สามารถแข่งขันได้ ดีและมีศกั ยภาพในการเติบโตสูง อาทิ รถแท็กซี่ รถบ้ าน รวมถึงสินเชื่อรถกู้เงินด่วน เป็ นหลัก แต่เห็นได้ ชดั ว่าอัตรา ผลตอบแทนรวมของสินเชื่อเช่าซื ้อมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น ส่วนสินเชื่อ รายย่อยอื่น มีการขยายตัวในอัตราที่สงู ตลอดปี 2560 โดยมีปัจจัย หลักมาจากการขยายสินเชื่อผ่านสายงานช่องทางการตลาดและ พัฒนาฐานลูกค้ า ที่ธนาคารได้ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการ ขยายตลาด ไม่วา่ จะเป็ นสินเชื่อบุคคลสินเชื่อ KK SME และสินเชื่อ เพื่อที่อยูอ่ าศัย ส�ำหรับสินเชื่อธุรกิจ กลุม่ ธุรกิจฯ มุง่ เน้ นท�ำตลาดใน อุตสาหกรรมทีธ่ นาคารมีความเชีย่ วชาญเป็ นพิเศษ ได้ แก่สนิ เชือ่ กลุม่ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ อพาร์ ตเม้ นต์และโรงแรม สินเชื่อธุรกิจขนส่ง NO. 341

29


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL COLUMN

อภินันท์ เกลียวปฏินนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุ รกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ค�ำแนะน�ำ (Asset under Advice: AuA) คิดเป็ นมูลค่า 447,000 ล้ านบาท หรื อประมาณกว่า 580,000 ล้ านบาทหากรวมเงินฝากที่ ธนาคารด้ วย สะท้ อนถึงความเชื่อมัน่ ที่ลกู ค้ าบุคคลรายใหญ่มีต่อ กลุม่ ธุรกิจฯ ส่วนการท�ำงานต่อจากนี ้ ยังคงเน้ นการพัฒนาอย่างต่อ เนื่องเพื่อให้ ได้ มาตรฐานการบริ การเทียบเท่า Private Bank ในต่าง ประเทศ โดยส�ำหรับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ภัทร จ�ำกัด (บลจ. ภัทร) นัน้ ในช่วงปี ที่มามีผลงานที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย เฉพาะกองทุนที่เป็ น Flagship ไม่วา่ LTF, RMF หรื อกองหุ้น ล้ วน ติดอันดับกองทุนที่มีผลการด�ำเนินการยอดเยี่ยม ส�ำหรับปี 2561 นี ้ บลจ.ภัทร จะเน้ นการดูแลสินทรัพย์ที่หลากหลายขึ ้น โดยเฉพาะ Fixed Income และ Structure Products อีกทังจะขยายความ ้ สินเชื่อ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และสินเชื่อเพื่อเครื่ องจักร สามารถในการบริ หารจัดการสินทรัพย์ในต่างประเทศในประเภท และวัสดุก่อสร้ าง โดยสินเชื่อธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ มีสดั ส่วนคิด Mutual Fund และ Private Fund อีกด้ วย เป็ นครึ่งหนึง่ ของสินเชื่อกลุม่ นี ้ก�ำลังได้ รับการขยายตลาดไปสูล่ กู ค้ า 3. ธุรกิจ Investment Bank ประกอบไปด้ วยธุรกิจนายหน้ าค้ า ขนาดใหญ่หรื อบริ ษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ ้น เช่นล่าสุดที่ธนาคารได้ มี โอกาสให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท หลัก ทรั พ ย์ ลูก ค้ า สถาบัน ธุ ร กิ จ ลงทุ น และธุ ร กิ จ บรรษั ท และ จ�ำกัด (มหาชน) บริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ระดับแนวหน้ าของประเทศ วานิ ช ธนกิ จ โดย บล.ภัทร ได้ ให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน ในโครงการเดอะรีเซิร์ฟ สุขมุ วิท6 (คอนโดมิเนียมลักษ์ ชวั รี่) นอกจาก และการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ในธุรกรรมส�ำคัญระดับประเทศหลาย นี ้ในส่วนของเงินฝากประกันและการลงทุนนัน้ ในปี 2561 จะมีการ รายการ อาทิ การปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทสหพัฒน์ การเสนอขาย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ตราสารหนี ้ที่มี หุ้น IPO ของ บมจ. บี กริม เพาเวอร์ และ บมจ. โกลบอลกรี นเคมิคอล ้ งได้ รับคัดเลือกให้ ทำ� หน้ าทีท่ ปี่ รึกษาทางการเงินในการระดม อนุพนั ธ์แฝง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้ อนส�ำหรับลูกค้ ากลุม่ อีกทังยั ที่มีความช�ำนาญในการลงทุน ซึง่ มีเพียงสถาบันการเงินจ�ำนวนไม่ ทุนขนาดใหญ่อีกหลายรายการในปี 2561 และธุรกิจการเป็ นนาย หน้ าค้ าหลักทรัพย์ลกู ค้ าสถาบันและหน่วยงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ มากที่สามารถน�ำเสนอได้ ก็สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดและรายได้ เป็ นที่นา่ พอใจ 2. ธุรกิจ Private Bank ประกอบไปด้ วยสายงานที่ดแู ลให้ ค�ำ อนึง่ ฝ่ ายวิจยั เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ธนาคารเกียรตินาคิน ปรึกษาการลงทุนให้ แก่ลกู ค้ าบุคคลรายใหญ่ โดยธุรกิจนี ้นับเป็ นจุด แข็งของกลุม่ ธุรกิจฯ ที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นๆ เนื่องจาก จ�ำกัด (มหาชน) ประเมินว่าแนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี 2561 จะเติบโต กลุ่มธุรกิจฯ สามารถให้ บริ การแก่ลกู ค้ าได้ อย่างครบวงจร และมี ใกล้ เคียงกับปี ที่ผ่านมาที่ 3.8 เปอร์ เซ็นต์ โดยมีปัจจัยหนุนหลัก 2 ้ งออกและการ ผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่นมีบริ การซื ้อขายหน่วยลงทุนของ บลจ. ปั จจัย คือ 1. ภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ ทังจากการส่ 20 แห่ง มีบริ การกู้ยืมเพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อบริ การ ท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ ดตี อ่ เนื่อง ตามการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกที่ สินเชื่อเพื่อการลงทุน (สินเชื่อLombard) ทังนี ้ ้ สินทรัพย์ภายใต้ พร้ อมเพรี ยงกัน (Synchronized Growth) ขณะที่มาตรการปฏิรูป

30

NO. 341


ภาษี ของรัฐบาลสหรัฐก็จะเป็ นปั จจัยบวกต่อเศรษฐกิจโลกเช่นกัน และ 2. ภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้ าง พื ้นฐานและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น การเบิกจ่าย งบกลางปี เป็ นต้ น ด้ านการลงทุนและการบริ โภคภาคเอกชนเริ่ ม ฟื น้ ตัวดีขึ ้นแต่ไม่โดดเด่นนัก ทังนี ้ ้ มีประเด็นที่ต้องจับตา 3 ประการ ได้ แก่ 1. เศรษฐกิจไทยจะฟื น้ ตัวได้ อย่างทัว่ ถึงหรื อไม่ โดยที่ผา่ นมา เศรษฐกิจไทยฟื น้ ตัวจากภาคระหว่างประเทศเป็ นหลัก 2. การลงทุน ของภาครัฐและเอกชนจะกลับมาขยายตัวหรื อไม่ โดยที่ผา่ นมาการ เบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐ (ที่รวมรัฐวิสาหกิจ) ต�่ำกว่าเป้ามาโดย ตลอด และ 3. ความตึงตัวภาคการเงินจะผ่อนคลายลงหรื อไม่ โดยที่ ผ่านมาแม้ วา่ อัตราดอกเบี ้ยนโยบายและอัตราดอกเบี ้ยในตลาดการ เงินจะอยูใ่ นระดับต�ำ่ แต่สภาพคล่องทางการเงินมิได้ ไหลเข้ าไปสูภ่ าค ธุรกิจที่มีความต้ องการทางการเงินเท่าที่ควร ชวลิ ต จิ น ดาวณิ ค ประธานสายการเงิ น และงบประมาณ ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน) (Mr. Chavalit Chindavanig, Head of Finance and Budgeting, Kiatnakin Bank Plc.) เปิ ดเผยถึงผลการด�ำเนินงานปี 2560 เปรี ยบเทียบกับปี 2559 ว่า “ธนาคารและบริ ษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิ 5,737 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3.4 เปอร์ เซ็นต์ และมีก�ำไรเบ็ดเสร็ จรวมเท่ากับ 6,115 ล้ านบาท เพิ่ม

ขึ ้น 6.2 เปอร์ เซ็นต์ มีสนิ ทรัพย์รวม 259,335 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10.9 เปอร์ เซ็นต์ ทางด้ านอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (BIS Ratio) ค�ำนวณตามเกณฑ์ Basel III รวมก�ำไรถึงสิ ้นปี 2559 อยูท่ ี่ 16.46 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นเงินกองทุนชันที ้ ่ 1 เท่ากับ 13.31 เปอร์ เซ็นต์ หากรวม ก�ำไรถึงสิ ้นปี 2560 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ งจะเท่ากับ 17.95 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นเงินกองทุนชันที ้ ่ 1 เท่ากับ 14.80 เปอร์ เซ็นต์ ในส่วนของผลการด�ำเนินงานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์นนั ้ สินเชื่อ ของธนาคารในปี 2560 มีการขยายตัวที่9.3 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากที่มี การหดตัว 3 ปี ตอ่ เนื่องในปี 2557 - 2559 โดยสินเชื่อมีการขยายตัว ในเกือบทุกประเภทยกเว้ นสินเชื่อเช่าซื ้อที่ยงั คงมีการหดตัวลง ทังนี ้ ้ สินเชือ่ ของธนาคารทีม่ กี ารขยายตัวค่อนข้ างดี ได้ แก่ สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยู่ อาศัย (เพิม่ 205 เปอร์ เซ็นต์) สินเชื่อ Micro SMEs ซึง่ รวมสินเชื่อ KK SME (เพิม่ 84 เปอร์ เซ็นต์) สินเชื่อบุคคล (เพิม่ 35 เปอร์ เซ็นต์) สินเชื่อ บรรษัท (เพิม่ 130 เปอร์ เซ็นต์) สินเชือ่ Lombard (เพิม่ 62 เปอร์ เซ็นต์) ในด้ านคุณภาพของสินเชื่ออัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพต่อสินเชื่อ รวมอยูท่ ี่ 5.0 เปอร์ เซ็นต์ ปรับตัวดีขึ ้นจาก 5.6 เปอร์ เซ็นต์ สิ ้นปี 2559 ส�ำหรับธุรกิจตลาดทุนนัน้ มีรายได้ รวมราว 3,000 ล้ านบาท บล.ภัทร มีสว่ นแบ่งตลาด 4.69 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นอันดับที่ 5 จากบริ ษัทหลัก ทรัพย์ทงหมด ั้ 38 แห่ง ตลอดจนมีรายได้ จากค่าธรรมเนียมวานิชธน กิจและจากการลงทุนเพิ่มขึ ้นเป็ นที่นา่ พอใจ

NO. 341

31


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE HIGHT PROFILE

อรุณ เรืองจรุงพงศ์ มั่นใจเศรษฐกิจช่วงขาขึ้น นำ�ไทยสเตนเลสสตีล เดินเกมสู้ศึกเครื่องครัวยุคดิจิตอล 32

NO. 341


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE HIGHT PROFILE

-เน้ น การเติ บ โตทางธุ ร กิ จ คู่ สั ง คม สานต่ อ ยุโรป ญี่ปนุ่ ตลอดจนเศรษฐกิจไทยเกิดการฟื น้ ตัว โดยในปี ที่ผ่าน มา บริ ษัทฯ ได้ เดินหน้ ากลยุทธ์การเข้ าถึงผู้บริ โภคด้ วยการพัฒนา โครงการ CSR ในกลุ่มเยาวชนและเอสเอ็มอีไทยสเตนเลสสตีล หนึ่งในผู้น�ำธุรกิจเครื่ องครัวสเตนเลสสตีล คุณภาพและเครื่ องครัวเคลือบสารกันติดของไทย ทุ่มงบ 30 ล้ าน อัดกิจกรรมการตลาดทังออนไลน์ ้ และออฟไลน์ตลอดปี 61 เริ่ มต้ น ด้ วยการปรับ Marketing concept สู่ ‘Be Quality Lifestyle Kitchenware’ ปูทางเจาะกลุม่ ผู้บริ โภครายย่อยและขยายฐานกลุม่ เอส เอ็มอี จับมือพันธมิตรทางธุรกิจจัดกิจกรรมเสริ มทักษะผู้ประกอบ การอย่างต่อเนื่อง พร้ อมคืนกลับสูส่ งั คมด้ วยการยกระดับสุขภาวะ ด้ านโภชนาการ และเปิ ดเวทีให้ เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ โชว์ไอเดียหนุน พัฒนาการวงการเครื่ องครัวไทย

แคมเปญ ‘เรื่ องเล็กๆ ที่เราเห็น’ ซึง่ สะท้ อนถึงความพิถีพิถนั ในการ ออกแบบและพัฒนาสินค้ าออกสู่ตลาดเพื่อให้ สามารถตอบโจทย์ การใช้ งานได้ อย่างสมบูรณ์ แบบ และได้ จัดท�ำคลิปเผยแพร่ ทาง ออนไลน์ โดยน�ำปั ญหาที่ผ้ บู ริ โภคต้ องเผชิญมาสะท้ อนให้ เห็นและ แก้ ไขด้ วยดีไซน์เพื่อตอบสนองความต้ องการสูงสุดของผู้บริ โภค ซึง่ แคมเปญดังกล่าวได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี และท�ำให้ บริ ษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้ าไปสูก่ ลุม่ คนรุ่นใหม่ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามผู้บริ โภคยังชะลอการจับจ่ายใช้ สอย อีกทังต้ ้ นทุน การผลิตที่สงู ขึ ้นบวกกับค่าเงินบาทที่ผนั ผวน จึงส่งผลให้ ปีที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีอตั ราการเติบโตคงที่

อรุ ณ เรื องจรุ งพงศ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ไทยส ปั จจุบัน ธุรกิ จเครื่ องครั วในประเทศไทย มีมูลค่าตลาดรวม เตนเลสสตีล จ�ำกัด ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่ องครัวสเตนเลสสตีล ประมาณ 8,000 ล้ านบาท และเครื่ องครัวเคลือบสารกันติด ตรา “ซีกลั ” และ ตรา “จรวด” เปิ ด เผยว่า ในปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกทังสหรั ้ ฐอเมริ กา สหภาพ NO. 341

33


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE HIGHT PROFILE

ซึ่งรวมเครื่ องครั วทุกกลุ่มเข้ าด้ วยกัน ในขณะเดียวกันมูลค่า ตามคอนโดมิเนียมที่เพิ่มสูงขึ ้น ท�ำให้ เกิดความต้ องการเครื่ องครัว ตลาดรวมกลุม่ เครื่ องครัวส�ำหรับครัวเรื อนทัว่ ไป ส�ำหรับคอนโดมิเนียม ที่เน้ นท�ำอาหารง่ายๆ ล้ างท�ำความสะอาด ง่าย ขณะเดียวกันเทรนด์การรักสุขภาพยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่อง มีมลู ค่า 5,000 ล้ านบาท ซึง่ เครื่องครัวซีกลั ถือส่วนแบ่งการตลาด จึงท�ำให้ เครื่ องครัวเคลือบสารกันติด ใช้ น� ้ำมันน้ อย หรื อ ไม่ใช้ น� ้ำมัน ที่ 30 เปอร์ เซ็นต์ โดยไทยสเตนเลสสตีลถือเป็ นผู้น�ำตลาดเครื่ อง ในการท�ำอาหารได้ เข้ ามาตอบโจทย์กลุ่มผู้บริ โภคดังกล่าวได้ เป็ น ครัวเคลือบสารกันติด หรื อ เครื่ องครัวนอนสติก๊ และเป็ นหนึง่ ในสอง อย่างดี อีกทังซี ้ กลั มีโรงงานผลิตเครื่องครัวเป็ นของตนเองจึงสามารถ แบรนด์ที่ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในกลุม่ เครื่ องครัวสเตนเลสสตีล ควบคุมคุณภาพและต้ นทุนในการผลิตได้ เป็ นอย่างดี จึงท�ำให้ ซีกลั ของไทย หากพิจารณาจากตลาดรวมเครื่ องครัวทัว่ ไป ขึ ้นแท่นเป็ นผู้น�ำตลาดด้ านเครื่ องครัวเคลือบสารกันติดคุณภาพที่ ไทยสเตนเลสสตีล ครองส่วนแบ่งประมาณ 1 ใน 3 ของตลาด ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์การท�ำอาหารของคนรุ่นใหม่ แบ่งสัดส่วนรายได้ ระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศอยูท่ ี่ 80 ด้ านพฤติกรรมและไลฟ์ สไตล์ ของผู้บริ โภคในยุคปั จจุบันนัน้ เปอร์ เซ็นต์ และ 20 เปอร์ เซ็นต์ ตามล�ำดับ โดยรายได้ 70 เปอร์ เซ็นต์ ผู้บริ โภคให้ ความส�ำคัญกับคุณภาพความทนทานที่มาพร้ อมราคา มาจากกลุม่ เครื่องครัวสเตนเลสสตีล และ 30 เปอร์ เซ็นต์ มาจากกลุม่ ที่สมเหตุสมผล และค�ำนึงถึงสุขภาพเป็ นส�ำคัญ ดังนัน้ การน�ำเสนอ ผลิตภัณฑ์เคลือบสารกันติด ซึง่ แนวโน้ มการเติบโตของเครื่ องครัว สินค้ าของบริษทั ฯ ก็จะเป็ นไปอย่างสอดคล้ องกัน ซึง่ สินค้ าหลักในปี นี ้ เคลือบสารกันติดมีแนวโน้ มสูงขึ ้นเรื่ อยๆ จะมุง่ ไปที่กระทะเคลือบสารกันติด (Non-stick pan) ที่มีสารเคลือบ ในปี 2561 เนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึน้ และมีปัจจัย ทนทาน และปลอดภัยต่อสุขภาพ ได้ รับการรั บรองจากสถาบัน เสริ มที่ ผ้ ูบริ โภคที่ มีรายได้ ระดับกลางขึน้ ไป ส่วนใหญ่ จะมี ที่พัก U.S.FDA ( U.S. Food and Drug Administration) องค์การอาหาร อาศัยมากกว่า 1 หลัง นอกจากมีบ้านแล้ ว ยังมีคอนโดมิเนี ยม และยาแห่งสหรัฐอเมริ กา ส� ำ หรั บพักอาศัยใกล้ ที่ท�ำงาน หรื อ ปล่อยเช่า จึงท�ำให้ มีจ�ำนวน นอกเหนือจากนี ้บริ ษัทเห็นถึงการแข่งขันในตลาดเครื่ องครัวที่ ครัวเรื อนเพิ่มขึ ้น พร้ อมทังเทรนด์ ้ การอยูอ่ าศัยแบบครอบครัวเดี่ยว มีแนวโน้ มค่อนข้ างสูงขึ ้นเรื่ อยๆ (Verify Market, 2017) บริ ษัทฯ จึง 34

NO. 341


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE HIGHT PROFILE

ทุม่ งบการตลาด 30 ล้ านบาท ผ่านทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเดิน หน้ าสร้ างการรับรู้ในแบรนด์แก่กลุม่ ผู้บริโภครุ่นใหม่และกลุม่ เอสเอ็มอี เป็ นหลัก โดยจะสื่อสารภายใต้ แนวคิด ‘Be Quality Lifestyle Kitchenware’ เพื่อสร้ างให้ ผ้ บู ริ โภคมัน่ ใจ ในคุณภาพและความครบครันด้ านประโยชน์ใช้ สอยเป็ นส�ำคัญ ซึง่ เราจะเดินหน้ าพัฒนาด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยังมุ่งสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง เกี่ยวกับการใช้ เครื่ องครัวสเตนเลสสตีลและเครื่ องครัวเคลือบสาร กันติด ผ่านคลิปสาธิตการท�ำอาหาร เพื่อให้ เห็นว่าเครื่ องครัวซีกลั ช่วยให้ การท�ำอาหารเป็ นเรื่ องง่ายขึ ้น และน�ำเสนอเคล็ดลับการดูแล รักษาเครื่ องครัวเพื่อยืดอายุการใช้ งาน นอกจากนี ้แล้ ว บริษัทฯ ยังเน้ นด้ านการเติบโตทางธุรกิจควบคูก่ บั สังคม โดยปี นี ้จัดตังโครงการเพื ้ ่อสังคม ภายใต้ โครงการ “ซีกลั เอส เอ็มอี (Seagull SME)” ขึ ้น โดยได้ มีการเปิ ดสอนท�ำอาหารให้ กบั ผู้ประกอบการ เพื่อเป็ นศูนย์รวมและให้ ความรู้กบั ผู้ที่สนใจประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเต็มรูปแบบที่ ซีกลั คุกกิ ้ง คาเฟ่ สตูดโิ อสอนท�ำ อาหารที่มีอปุ กรณ์ครบครัน มีเชฟระดับมืออาชีพหมุนเวียนมาสอน ในแต่ละคลาสอย่างต่อเนื่อง และบริ ษัทฯ ยังมีโครงการเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริ ม ด้ า นสุข ภาวะด้ า นโภชนาการให้ กับ เยาวชน ภายใต้ โครงการ “ซีกลั ช้ อนความสุข” โดยมอบ ช้ อน ส้ อม ถาดอาหาร พร้ อม ด้ วยเครื่ องครัว และทุนอาหารกลางวัน รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท ให้ กบั โรงเรี ยนไผ่แถวอนุสรณ์ จ.ปราจีนบุรี ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนน�ำร่องของ โครงการ และโครงการ “ซีกลั ดีไซน์ คอนเทส (Seagull Design Contest)” อีกหนึ่งโครงการที่เปิ ดโอกาสให้ นิสิตนักศึกษาด้ านการ ออกแบบ ได้ แสดงไอเดียสร้ างสรรค์ผลงานในสถานการณ์จริ งซึง่ ได้ รับการตอบรับอย่างดีตลอด 10 ปี ที่ผา่ นมา เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ในการ ส่งเสริ มอาชีพ การศึกษา และสุขอนามัยของคนในสังคมให้ อยู่ร่วม กันอย่างยัง่ ยืน ซึง่ คาดว่าในปี 2561 ซีกลั จะเติบโตถึง 20 เปอร์ เซ็นต์ จากการ ใช้ กลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดที่ครอบคลุมทังออนไลน์ ้ และออฟไลน์ เพื่อให้ เข้ าถึงไลฟ์ สไตล์ของคนรักการท�ำอาหาร ในการศึกษาข้ อมูล เกี่ยวกับเคล็ดลับในการท�ำอาหาร และศึกษาข้ อมูลผลิตภัณฑ์ก่อน ตัดสินใจซื ้อ โดยพิจารณาด้ านความน่าเชื่อถือของบริ ษัทผู้ผลิตและ จัดจ�ำหน่าย มีโรงงานผลิตจริ ง ตรวจสอบได้ พร้ อมเลือกใช้ วสั ดุใน การผลิตและสารเคลือบที่ได้ มาตรฐาน ซึง่ เครื่ องครัวซีกลั นับว่าเป็ น เครื่ องครัวที่มาตอบโจทย์ความต้ องการดังกล่าว ผนวกกับแนวโน้ ม การขยายตัวของเศรษฐกิจ คาดว่าภายในอีก 2 ปี ข้างหน้ า มูลค่า ตลาดรวมเครื่ องครัวจะเติบโตประมาณ 25 เปอร์ เซ็นต์ หรื อประมาณ 10,000 ล้ านบาท อรุณกล่าวปิ ดท้ าย NO. 341

35


ADVANCED NEWS

KRUNGSRI

กรุงศรีผนึกศักยภาพ MUFG ขยายฐานลูกค้าธุรกิจ SME

รุ ง ศรี (ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จ�ำกัด (มหาชน)) เผยกลยุทธ์กลุม่ งานลูก ค้ า ธุ ร กิ จ SME ปี 2561 ตอกย� ำ้ เป้าหมายการเป็ นธนาคารหลักส�ำหรับลูกค้ า ธุรกิจ SME โดยการผสานความแข็งแกร่ ง กับเครื อข่ายระดับโลกของมิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป (MUFG) ที่มีลกู ค้ าอยู่ ทัว่ โลก ช่วยต่อยอดการให้ บริ การซัพพลาย เชนได้ อย่ า งครบวงจรตั ง้ แต่ ต้ นน� ำ้ และ ปลายน� ้ำและขยายไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ มากยิ่งขึ ้น อีกทังช่ ้ วยเพิ่มประสิทธิภาพ การให้ บริ การด้ านการค้ าต่างประเทศ รวม ทังพั ้ ฒนาศักยภาพด้ านดิจทิ ลั และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการให้ บริ การลูกค้ า ของธนาคาร โดยในปี นี ้ กรุงศรี ตงเป้ ั ้ าขยาย 36

NO. 341

พอร์ ตสินเชือ่ ส�ำหรับลูกค้ า SME ขนาดกลาง และขนาดเล็กโต 8 เปอร์ เซ็นต์ สยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะ เจ้ าหน้ าที่ด้านลูกค้ าธุรกิจ SME ธนาคาร กรุงศรี อยุธยา กล่าวว่า “แม้ สภาพแวดล้ อม ทางเศรษฐกิจในปี ที่ผ่านมามีความท้ าทาย ในหลายด้ าน กลุม่ ธุรกิจ SME ขนาดกลาง และขนาดเล็ ก ของกรุ ง ศรี ยั ง คงเติ บ โต ต่ อ เนื่ อ งโดยเฉพาะในด้ า นสิ น เชื่ อ โดย ล่ า สุด ในปี 2560 สิ น เชื่ อ SME ขนาด กลางและขนาดเล็กของกรุงศรี เติบโต 11.8 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง สูง กว่ า อุ ต สาหกรรมโดย รวม ทัง้ นี ส้ ิน เชื่ อ เพื่ อ การค้ า ต่า งประเทศ เติบโต 31 เปอร์ เซ็นต์ และสินเชื่อ Supply


ADVANCED NEWS

สยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Chain เติบโตถึง 46 เปอร์ เซ็นต์ ส�ำหรับ ปั จจัยขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มลูกค้ า ธุรกิจ SME ในปี 2561 กรุ งศรี ยงั คงมุ่งใช้ ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของกลุม่ ธุรกิจ ธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปนุ่ (JPC/MNC) และเครื อข่าย MUFG เพื่อต่อยอดการให้ บริ ก ารและขยายฐานลูก ค้ า โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ โภค และธุรกิจสูเ่ ทคโนโลยีดิจิทลั และยุคสังคม ไร้ เงินสด อีกทังให้ ้ บริ การที่ครอบคลุมและ ตอบสนองความต้ องการของธุรกิ จ SME ได้ ดียิ่งขึน้ ทัง้ นี ้ เพื่อชูศักยภาพเครื อข่าย MUFG ธนาคารได้ ออกแคมเปญ SME Export 3+2 ส�ำหรับผู้สง่ ออกไทยที่มีคคู่ ้ าต่าง ประเทศที่เป็ นลูกค้ าของ MUFG และเลือก ใช้ กรุงศรี เป็ นธนาคารหลักในการรับเงินโอน ค่าสินค้ าจากคูค่ ้ า จะได้ รับวงเงินสินเชื่อเพื่อ การค้ าต่างประเทศ ตลอดจนสิทธิพิเศษ ฟรี ค่าธรรมเนียมเงินโอนขาเข้ าและบริ การจัด ส่งเอกสารส่งออก”

เงิ น รู ป แบบใหม่ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การท�ำงาน ความคล่องตัวและลดต้ นทุน อย่างเช่น บริ การโอนเงินแบบเรี ยลไทม์ด้วย เทคโนโลยี Blockchain’s Interledger ที่ ลดระยะเวลาการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็ นวินาทีจากเดิมเป็ นวัน และในเร็ วๆ นี ้ ธนาคารจะสามารถให้ บริ การลูกค้ าในการ ขอเบิกใช้ วงเงินกู้หมุนเวียนแบบเรี ยลไทม์ (Electronic Notice of Drawdown) ที่ชว่ ย ให้ ลกู ค้ าสามารถส่งค�ำขอเบิกสินเชือ่ ผ่านมือ ถือและรับเงินเข้ าบัญชีได้ ทนั ที นอกจากนี กรุ ้ งศรีมแี ผนทีจ่ ะใช้ เทคโนโลยี ดิจิทลั RM 4.0 เพื่อสร้ างประสบการณ์ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ลูก ค้ า เพื่ อ ช่ ว ยให้ ธ นาคารเข้ า ใจ ความต้ องการของลูกค้ ามากขึ ้น สามารถ บริ หารจัดการในการเข้ าพบลูกค้ าได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ และติดตามการด�ำเนินงานได้ ทุกทีท่ กุ เวลา สยามกล่าว

ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้ านดิจิทลั และ นวัตกรรม กรุ งศรี ม่งุ สนับสนุนผู้ประกอบ การไทย ด้ วยการน�ำเสนอเทคโนโลยีการ NO. 341

37


ADVANCED NEWS

THE THAI LIFE ASSURANCE ASSOCIATION สมาคมประกันชีวิตไทย เผยธุรกิจประกันชีวิตปี 60 โตร้อยละ 5.89 คาดปี 61 โตต่อเนื่องร้อยละ 4-6

นุ สรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิ ดเผยว่า ธุรกิจประกันชีวิตไทยในปี 2560 ยังคงมี อัตราการเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบ กับธุรกิจอื่น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มี การฟื น้ ตัว มูลค่าการส่งออกขยายตัวอย่าง ต่อเนื่อง การลงทุนของภาครัฐในโครงการ ขนาดใหญ่ ส่ง ผลให้ ธุ ร กิ จ ประกัน ชี วิ ต ปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560) มีเบี ้ย ประกั น ชี วิ ต รั บ รวมทัง้ สิ น้ 601,724.69 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นอัต ราเติบโตถึงร้ อยละ 5.89 เมื่ อ เที ย บกับ ปี ที่ ผ่ า นมา และเบี ย้

38

NO. 341

ประกั น ชี วิ ต ปี ต่ อ ไป (Renewal Year Premium) 433,900.13 ล้ านบาท และมี อัตราการคงอยู่ของกรมธรรม์ ประกันชีวิต ร้ อยละ 84 คิดเป็ นสัดส่วนเบี ้ยประกันชีวิต ต่อ GDP (Insurance Penetration Rate) ร้ อยละ 3.89 และคิดเป็ นเบี ้ยประกันภัยรับ โดยตรงต่อประชากร (Insurance Density) จ�ำนวนกว่า 9,000 บาท/คน เติบโตขึ ้นร้ อย ละ 5.48 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ในส่ว นของช่ อ งทางการจ� ำ หน่ า ยนัน้ ตัวแทนประกันชีวิต (Agency) ยังคงเป็ น

ช่ อ งทางหลัก และช่ อ งทางส� ำ คัญ ในการ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดย ณ สิ ้น ปี 2560 มี สัดส่วนการจ� ำหน่ายผ่านช่อง ทางนี ม้ ากเป็ น อัน ดับ หนึ่ง คิ ด เป็ น ร้ อยละ 49.20 ด้ วยเบี ้ยประกันชีวิตรับรวมจ�ำนวน 296,046.92 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการ เติบโตร้ อยละ 3.08 อันดับสอง ช่องทางการ จ�ำหน่ายผ่านธนาคาร (Bancassurance) สัดส่วนการจ�ำหน่ายร้ อยละ 44.90 มีเบี ้ย ประกันชีวิตรับรวม 270,183.40 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 9.17 อันดับสาม ช่องทางการ จ�ำหน่ายผ่านการตลาดแบบตรง (Direct


ADVANCED NEWS Marketing) มีสดั ส่วนร้ อยละ 2.45 เบีย้ ประกันชีวิตรับรวม 14,752.34 ล้ านบาท เติบโตลดลงร้ อยละ 0.78 และช่องทางการ จ�ำหน่ายอื่นๆ (Other) อีกร้ อยละ 3.45 มี เบี ้ยประกันชีวติ รับรวม 20,743.37 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 11.03 ตามล�ำดับ

นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

ส�ำหรับแนวโน้ มธุรกิจประกันชีวิตในปี 2561 สมาคมฯ คาดว่าอัตราการเติบโตของ ธุรกิจประกันชีวิตจะยังคงเติบโตอย่างต่อ เนื่องประมาณร้ อยละ 4 - 6 โดยมีปัจจัยส่ง เสริ มจากเศรษฐกิจของประเทศที่จะขยาย ตัวดีขึ ้นประมาณร้ อยละ 3.6 - 4.6 จากปัจจัย เศรษฐกิจโลกทีม่ แี นวโน้ มขยายตัว และแรง ขับเคลื่อนภายในประเทศจากภาคการส่ง ออก การท่องเที่ยว การลงทุนของภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนการบริ โภคของภาค เอกชนท�ำให้ เศรษฐกิจมีการหมุนเวียนดีขึ ้น ส่งผลให้ มีการกระจายรายได้ ประชาชนมี ก�ำลังซื ้อเพิ่มมากขึ ้น และตระหนักถึงความ ส�ำคัญของการวางแผนทางการเงินตลอด จนการบริ หารความเสี่ยงของอนาคต รวม ถึงมาตรการส่งเสริ มจากภาครัฐ โดยกรม สรรพากรได้ ให้ สทิ ธิผ้ เู อาประกันภัยสามารถ น� ำค่าเบีย้ ประกันสุขภาพมาหักลดหย่อน ภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา จ�ำนวน 15,000 บาท ซึ่งเมื่อน�ำมารวมกับเบี ้ยประกันชีวิต แล้ ว สามารถน� ำ มาลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ สูง สุด ที่ 100,000 บาท นับ ว่ า เป็ น แรง จูงใจที่ส�ำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริ ม ให้ ป ระชาชนท� ำ ประกัน ชี วิ ต และประกัน สุขภาพเพิ่มมากขึ ้น ทังนี ้ ้ธุรกิจประกันชีวิต มีเบี ้ยประกันภัยรับรวมจากประกันสุขภาพ ระหว่าง มกราคม – กันยายน ของปี 2560 จ�ำนวน 46,337.49 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรา การเติบโตร้ อยละ 7.42 โดยในปี 2561 นี ้ คาดว่าจะเติบโตไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10

นุส รา ยัง ได้ ก ล่า วเพิ่ ม เติ ม ถึง ทิ ศ ทาง ธุรกิจประกันชีวิตในปี 2561 ว่า ภาคธุรกิจ ประกันชีวิตจะมีการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า ในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่ อ รองรั บ การวางแผนเกษี ย ณอายุ อัน เนื่ องมาจากการที่ ประเทศไทยก�ำลังก้ าว สู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ผลิตภัณฑ์ ประกัน ชี วิตแบบบ�ำนาญหรื อเงิ นได้ ประจ�ำ รวม ถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพที่ หลากหลาย ทังเหมาจ่ ้ าย ความคุ้มครอง โรคร้ ายแรงต่างๆ อันเนื่องมาจากค่ารักษา พยาบาลที่มีการปรับเพิ่มขึ ้นทุกปี นอกจาก นี ้แล้ วประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมีความรู้ความ เข้ าใจในเรื่ องของการลงทุนและการประกัน ชีวิตเพิ่มมากขึ ้น แบบประกันชีวิตควบการ ลงทุน (Unit-Linked) จึงเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ ก� ำลัง มี บทบาทต่อ ธุรกิ จ เพิ่ มมากขึน้ ด้ ว ย เช่นกัน และจากการที่พฤติกรรมผู้บริ โภค ได้ เปลี่ยนแปลงไปมีการเข้ าถึงเทคโนโลยี ใหม่ๆ ก็ นับเป็ นโอกาสอันดีที่ท�ำให้ ธุรกิ จ ประกันชีวิตเข้ าถึงประชาชนได้ งา่ ยขึ ้น โดย ได้ มีการพัฒนาช่องทางการขายผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับปรุ งกฎระเบียบ และกฎหมายเพื่อรองรับช่องทางการขายนี ้ เพื่อให้ ประชาชนและธุรกิจสามารถด�ำเนิน การท�ำธุรกรรมด้ วยความสะดวก รวดเร็ ว และมี ความปลอดภัยสูง ซึ่งคาดว่าช่อง ทางนี ้จะสามารถเติบโตได้ ดตี อ่ ไปในอนาคต อย่างไรก็ตามธุรกิจประกันชีวิตยังต้ อง จับตาดูผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ที่สง่ ผล ต่อธุรกิจ เช่น มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ (IFRS 9) ตารางมรณะ อัตราดอกเบี ้ย และ Market Conductเป็ นต้ น

NO. 341

39


ADVANCED NEWS

PTT

ปตท.จับมือยามาฮ่า และซิมเพนกวิน เอาใจผู้ขี่มอเตอร์ไซค์ ส่งแคมเปญ “เติมปั๊บ รับ 3 ต่อ”

ปตท.จับมือยามาฮ่า และซิมเพนกวิน เ อ า ใ จ ผู้ ขี่ ม อ เ ต อ ร์ ไ ซ ค์ ค รั ้ง แ ร ก ใ น ประเทศไทย ส่งแคมเปญ “เติมปั๊บ รับ 3 ต่อ” เติมน� ้ำมัน รับค่าโทร.ค่าเน็ตตลอดปี พร้ อม ให้ ล้ นุ โชคมอเตอร์ ไซค์ ยามาฮ่า ฟิ นน์ 50 คัน คืนก�ำไรยาวนานตลอดปี 2561 เอาใจ ผู้ขี่จกั รยานยนต์กว่า 20 ล้ านคนทัว่ ประเทศ พร้ อมลุ้นรั บโชคมอเตอร์ ไซค์ยามาฮ่า รุ่ น ฟิ นน์ จ�ำนวน 50 คัน มูลค่ารางวัลละ 42,500 บาท รวมมูลค่าทังสิ ้ ้น 2,125,000 บาท อรรถพล ฤกษ์ พิบูลย์ ประธานเจ้ า หน้ าที่ปฏิบตั ิการกลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขัน้ ปลาย บริ ษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) เป็ น ประธานในการแถลงข่าวเปิ ดตัวแคมเปญ “เติมปั๊ บ รับ 3 ต่อ” ซึง่ บริ ษัท ปตท. จ�ำกัด 40

NO. 341

(มหาชน) ร่ วมกับ บริ ษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ�ำกัด ผู้บริ หารซิมเพนกวิน ซิมเติมเงินแบบ ประหยัดรายแรกของไทย และบริษทั ไทยยา มาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด ร่วมกันจัดขึ ้นส�ำหรับ กลุม่ ลูกค้ าผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ซงึ่ ถือเป็ น กลุม่ ลูกค้ าส�ำคัญอีกกลุม่ ของ ปตท. พร้ อม เปิ ดตัว “ซิมเพนกวิน ไรเดอร์ ” ซึง่ ออกแบบ มาเพื่อผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ จิ ร าพร ขาวสวั ส ดิ์ รองกรรมการ ผู้จัด การใหญ่ ห น่ ว ยธุ ร กิ จ น� ำ้ มัน บริ ษั ท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท.มุง่ มัน่ พัฒนาทังสิ ้ นค้ าและบริ การในสถานีบริ การ น� ้ำมันเพื่อตอบสนองความต้ องการที่หลาก หลายของผู้บริ โภคให้ ดีที่สดุ มาโดยตลอด รวมทัง้ ยัง ได้ มี ก ารจัด แคมเปญส่ ง เสริ ม

การตลาดอย่างหลากหลาย เพื่อคืนก�ำไรผู้ บริ โภคที่สนับสนุน ปตท.เป็ นอย่างดี ที่ผา่ น มาแคมเปญส่งเสริมการขายในสถานีบริการ น� ำ้ มันส่วนใหญ่ มักมี การก� ำหนดการเติม น� ้ำมันขันต� ้ ่ำที่ท�ำให้ ผ้ ขู บั ขี่รถจักรยานยนต์ ไม่สามารถร่ วมรับสิทธิพิเศษได้ เนื่องจาก ลูก ค้ า กลุ่ม นี ม้ ี ย อดการเติ ม ต่ อ ครั ง้ โดย เฉลี่ยครัง้ ละประมาณ 50 ถึง 100 บาท ต�่ำ กว่าเกณฑ์ขนต� ั ้ ่ำในการเข้ าร่ วมกิจกรรมส่ง เสริ มการรขายต่าง ๆ ทังที ้ ่ลกู ค้ าในกลุ่มนี ้ มี ความถี่ ในการเติมเฉลี่ยสูงถึงประมาณ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ และยังเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่มี จ�ำนวนมากอีกด้ วย ปตท.ตระหนักถึงความ ส�ำคัญของลูกค้ ากลุม่ ผู้ขบั ขีร่ ถจักรยานยนต์ นี แ้ ละเล็ ง เห็ น ว่ า ควรมี กิ จ กรรมเพื่ อ ตอบ


ADVANCED NEWS

สนองลูกค้ ากลุม่ นี ้โดยเฉพาะ จึงได้ ร่วมมือ กับบริ ษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ�ำกัด หรื อซิม เพนกวิน และบริ ษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ จ�ำกัด จัดแคมเปญส่งเสริ มการขาย “เติม ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปั๊ บ รับ 3 ต่อ” เพื่อแสดงความขอบคุณและ บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) คืนก�ำไรให้ ลกู ค้ าผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ ไว้ วางใจใช้ บริ การในสถานีบริ การน� ำ้ มัน ปตท.ด้ วยดีเสมอมา ภาณุพล กิตติคำ� รณ ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายขาย บริ ษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด กล่าวว่า “ในปี 2018 บริ ษัท มีกลยุทธ์ ใน การพัฒนาสินค้ าใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ สามารถแข่ ง ขัน ในตลาดได้ ทุก เซกเมนต์ ยามาฮ่าได้ พฒ ั นาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง ผู้ขบั ขี่ในแต่ละไลฟ์ สไตล์ได้ อย่างครอบคลุม รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า นอกจากจะมีจดุ เด่นในการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีเครื่ องยนต์ ที่ มีความทันสมัยยัง มี ความโดดเด่นเรื่ อง การประหยัดน� ้ำมันเชื ้อเพลิงเพื่อตอบสนอง ความต้ องการผู้ใ ช้ รถจักรยานยนต์ แต่ละ กลุ่มให้ ได้ รับความคุ้มค่าและประหยัดได้ เป็ นอย่างดี การร่วมมือกันครัง้ นี ้ถือเป็ นการ ต่อยอดเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ยามาฮ่าได้ ดูแล ลูก ค้ า รถจัก รยานยนต์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด ทั่ว ประเทศโดยการร่ ว มลุ้น รถจัก รยานยนต์ ยามาฮ่า ฟิ นน์ จ�ำนวน 50 คัน ส�ำหรับผู้ที่ แลก “ซิมเพนกวินไรเดอร์ ” และเติมเงิน 20 บาท หรื อผู้ที่สง่ ภาพใบเสร็ จเติมน� ้ำมัน เพื่อ รั บ ค่า โทร.ค่า เน็ ต ซิ ม เพนกวิ น ฟรี 5 บาท

ทังนี ้ ้ ในช่วงวันนี ้ - 31 มีนาคม ลูกค้ าที่ซื ้อ จักรยานยนต์ ยามาฮ่าที่ร้านผู้แทนจ�ำหน่าย รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทัว่ ประเทศ ก็จะได้ รับ “ซิมเพนกวินไรเดอร์ ” เช่นกัน ดร.ชัยยศ จิรบวรกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารซิมเพนกวิน กล่าวว่า “การจับมื อ กับ ปตท.และยามาฮ่าครัง้ นี ้ถือเป็ นเกียรติ กับ แบรนด์ เ พนกวิ น เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความเชื่อมัน่ จากแบรนด์ระดับประเทศทัง้ สองแบรนด์ ส�ำหรับเพนกวิน เราถือว่าครัง้ นี ้เป็ นการขยายฐานลูกค้ าของเพนกวินครัง้ ส�ำคัญ เพื่อให้ เกิดการรับรู้ สวู่ งกว้ างขึ ้น ใน ปั จจุบนั การเติมน� ้ำมัน และการใช้ โทรศัพท์ มื อถื อต่างก็ เป็ นส่วนหนึ่งของชี วิตประจ�ำ วันผู้คน โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งต้ องเติมน� ้ำมันแทบทุกวัน เราจึงเปิ ดตัว “ซิมเพนกวินไรเดอร์ ” ซึ่งออกแบบขึน้ เพื่อ ให้ ลกู ค้ าได้ รับความคุ้มค่า และประหยัดค่า ใช้ จา่ ยในการใช้ มือถือมากขึ ้น โดยมาพร้ อม การเปิ ดตัวแคมเปญ “เติมปั๊ บ รับ 3 ต่อ” เมื่อ เติมน� ้ำมัน ปตท.ตังแต่ ้ 50 ถึง 100 บาท จะ ได้ รับค่าโทร. ค่าเน็ตฟรี ตลอดปี ซึง่ เป็ นการ คืนก�ำไรให้ ลกู ค้ าแบบง่าย ๆ แจกจริงแจกกัน ยาวนานถึง 1 ปี เต็ม ตลอดปี 2561 นี ้ และ มัน่ ใจว่าจะโดนใจกลุม่ ลูกค้ า ผลักดันให้ ซมิ เพนกวินเป็ นขวัญใจผู้ขี่รถจักรยานยนต์ทวั่ ประเทศ ด้ วยการเป็ นตัวช่วยในด้ านความ ประหยัดและความคุ้มค่า”

NO. 341

41


ADVANCED NEWS

KBANK

กสิกรไทย ยกระดับโมบาย แบงกิ้ง K PLUS ขึ้นแท่นเป็น “ไลฟ์สไตล์ แพลตฟอร์ม”

ธนาคารกสิ ก รไทย พัฒ นาศัก ยภาพ ของแอปฯ K PLUS ที่ได้ รับความนิยมมี คนใช้ สงู ถึง 7.5 ล้ านราย เป็ น “ไลฟ์ สไตล์ แพลตฟอร์ ม” (Lifestyle Platform) ตอบโจทย์ทกุ ด้ านของชีวติ เปิ ดตัว 4 ฟั งก์ชนั หมัด เด็ ด ที่ โ ดนใจทัง้ ลูก ค้ า รายย่ อ ยและ เจ้ าของร้ านค้ า จ่ายเงินรวดเร็วด้ วย Quick Pay QR Code แถมเลือกช้ อปสินค้ าหลาก หลายประเภทได้ บน K PLUS ซื ้อขายได้ สะดวกมากยิ่ ง ขึน้ ส� ำ หรั บ เจ้ า ของร้ านค้ า K PLUS SHOP ด้ วยฟั งก์ชนั ขายและเรียก เก็บเงินผ่านโซเชียลมีเดีย พร้ อมเสริมศักยภาพ ธุรกิจด้ วยสินเชื่อบุคคล ตังเป้ ้ ากวาดลูกค้ า K PLUS เพิม่ เป็น 10.8 ล้านรายภายในสิ ้นปี นี ้

42

NO. 341

พั ช ร สมะลาภา รองกรรมการ ผู้จดั การอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย กล่าว ว่า เป้าหมายของ K PLUS คือ การสร้ าง ประสบการณ์การใช้ บริ การของลูกค้ าอย่าง ไร้ รอยต่อ ทังลู ้ กค้ าบุคคลและลูกค้ าที่เป็ น เจ้ า ของร้ านค้ า รายย่ อ ยต่า ง ๆ ธนาคาร จึง ได้ พัฒ นาดิ จิ ทัล เทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิ ภาพของการให้ บริ การกับลูกค้ า ได้ ดียิ่งขึ ้น ด้ วยการน�ำข้ อมูลของลูกค้ า (Big Data) มาวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ธรุ กิจและ ปรับใช้ กบั กระบวนการหลังบ้ าน เช่น การ วิเคราะห์ข้อมูล การเพิม่ ประสิทธิภาพในการ บริหารความเสีย่ ง การให้ บริการสินเชื่อส่วน บุคคลและธุรกิจ ท�ำให้ การให้ บริ การผ่าน

แอปฯ K PLUS เข้ าถึงความต้ องการลูกค้ า เฉพาะกลุม่ ได้ ดียิ่งขึ ้น แอปฯ K PLUS ซึ่ง ได้ รั บ ความนิ ย ม ในการใช้ งานมากที่สุด ปั จจุบนั มียอดท�ำ ธุรกรรม 3 พันล้ านรายการต่อปี มีปริ มาณ ธุรกรรม 6.3 ล้ านล้ านบาท จากฐานลูกค้ า มากถึง 7.5 ล้ านราย และเป็ นผู้เข้ าใช้ งาน เป็ นประจ�ำ 80 เปอร์ เซ็นต์ โดยได้ พฒ ั นา K PLUS ให้ เป็ น “ไลฟ์ สไตล์ แพลตฟอร์ ม” (Lifestyle Platform) ทีใ่ คร ๆ ก็ใช้ ตอบโจทย์ ทุกด้ านของชีวิต รวมทัง้ ตอบสนองความ ต้ องการของลูกค้ ารายย่อยและเพิ่มโอกาส ให้ ธุรกิจขนาดเล็ก โดยได้ เชื่อมโยงบริ การ ของแอปฯ K PLUS SHOP เพื่อต่อยอดการ


ADVANCED NEWS

พัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย

เป็ น “ไลฟ์ สไตล์ แพลตฟอร์ ม” ของ K PLUS ส่วนบุคคล (K-Personal Loan) ที่เหมาะ ให้ แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น ซึง่ ไตรมาสแรกของปี นี ้ มี สมกับความต้ องการของลูกค้ าผ่านแอปฯ บริ การใหม่รวม 4 ฟั งก์ชนั ได้ แก่ K PLUS ในช่ ว งนี ไ้ ด้ เ ริ่ ม ทดลองกับ กลุ่ม ลูกค้ าที่ได้ ตรวจสอบล่วงหน้ า (Pre-Qualify) 1) ฟั งก์ชนั Quick Pay ลูกค้ าสามารถ แล้ วว่ามีเครดิตทีด่ ใี นการท�ำธุรกรรมการเงิน จ่ายให้ เงินกับร้ านค้ าได้ รวดเร็ วมากขึ ้น ไม่ โดยลูกค้ าสามารถกดเข้ าไปเลือกวงเงินที่ จ�ำเป็ นต้ องล็อกอินเข้ าระบบ แค่สแกนคิว ต้ องการกู้ ระบบจะแสดงวงเงินกู้สูงสุดที่ อาร์ โค้ ดของร้ านค้ าที่ใช้ K PLUS SHOP ลูกค้ าสามารถกู้ได้ กดรับสินเชื่อได้ วงเงินกู้ สามารถจ่ายเงินได้ ทนั ที ปั จจุบนั มีลกู ค้ าใช้ จะเข้ าในบัญชีทนั ที จ่ายด้ วย QR Code ผ่าน K PLUS จ�ำนวน 4) ในฝั่ งของร้ านค้ า มีร้านค้ าใช้ แอปฯ 1.3 ล้ านรายการ มีมลู ค่าการท�ำธุรกรรม 811 ล้ านบาท K PLUS SHOP จ�ำนวน 800,000 ร้ านค้ า มีจ�ำนวนธุรกรรม 1.4 ล้ านรายการ และมี 2) ช้ อปสินค้ าบนแอปฯ K PLUS เปิ ด มูลค่าการท�ำธุรกรรมรวม 1,100 ล้ านบาท ให้ บริ การในเดือนมีนาคมนี ้ เป็ นตลาดนัด และตังเป้ ้ าเพิม่ เป็ น 1 ล้ านร้ านค้ าภายในสิ ้น ออนไลน์ ที่ ลูก ค้ า สามารถเลื อ กซื อ้ สิ น ค้ า ปี นี ้ มุ่งเน้ นให้ ลกู ค้ าใช้ ค้ นุ เคยกับการช�ำระ หลากหลายประเภทได้ บน K PLUS เป็ นครัง้ เงินด้ วยคิวอาร์ โค้ ด จึงได้ ขยายฐานร้ านค้ า แรก เช่น ร้ านค้ าสินค้ าเกษตรกรคุณภาพจาก ไปยังกลุ่มธุรกิ จรายย่อยที่ ขายสินค้ าหรื อ โครงการพรวนฝั นและกลุ่มเกษตรกรจาก บริ การที่จ�ำเป็ นในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ร้ าน จังหวัดต่าง ๆ สินค้ าจากผู้ประกอบการราย อาหาร ร้ านเสื ้อผ้ า การเดินทาง ล่าสุดได้ ย่อยและกิ จการวิสาหกิ จขนาดกลางและ พัฒนาฟั งก์ชนั “ขายและเรี ยกเก็บเงินผ่าน ขนาดย่อม รวมถึงสินค้ าจากพันธมิตรทาง โซเชียลมีเดีย” (Social Payment) ให้ ผ้ ขู าย ธุรกิจของธนาคาร ทังบริ ้ การข่าวสารในรู ป รับเงินจากลูกค้ าผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น แบบดิจิทลั (Digital Content) และสินค้ า เฟสบุ๊ค เมสเสนเจอร์ , อินสตาแกรม, ไลน์, อุปโภคบริ โภค ตังเป้ ้ าหมายส่งมอบสินค้ า วอทแอพ ได้ ทนั ที เพียงแค่สง่ บิลที่อยูใ่ นรูป ให้ กบั ลูกค้ ากว่า 30 ล้ านรายการภายในปี นี ้ แบบคิวอาร์ โค้ ดที่เป็ นของร้ านค้ า ให้ ลกู ค้ า และมียอดการซื ้อขายผ่านระบบอีมาร์ เก็ต สามารถช�ำระเงินผ่าน K PLUS หรื อ โมบาย เพลสกว่า 600 ล้ านบาทในระยะเวลา 1 ปี แบงกิง้ ของทุกธนาคาร เพื่อซื ้อสินค้ าและ หลังจากเปิ ดให้ บริ การ บริ การได้ ทนั ที 3) บริ การสินเชื่ อบุคคลบน K PLUS ทัง้ นี ้ ธนาคารกสิกรไทยตัง้ เป้า หมาย ธนาคารใช้ ร ะบบค� ำ นวณอัต ราดอกเบี ย้ มี ผ้ ูใ ช้ ง านแอปฯ K PLUS เพิ่ มเป็ น 10.8 โดยพิ จ ารณาจากความเสี่ ย งของลูก ค้ า ล้ านราย และแอปฯ K PLUS SHOP เพิ่ม แต่ละราย ท� ำให้ ธนาคารน� ำเสนอสินเชื่ อ เป็ น 1 ล้ านร้ านค้ า ภายในสิ ้นปี 2561 NO. 341

43


ADVANCED NEWS

GPI

GPI มั่นใจอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัว หนุนงานมอเตอร์โชว์คึกคัก

กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล หรื อ GPI ชูก ลุ่ม ธุ ร กิ จ การจัด งานแสดงสิ น ค้ า และ จัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด รวมถึงกลุ่ม ธุรกิจรับจ้ างพิมพ์ ดันรายได้ ปี 2561 เติบโต 10 เปอร์ เซ็นต์ มัน่ ใจภาพรวมอุตสาหกรรม ยานยนต์ที่เริ่ มฟื น้ ตัวช่วยหนุนความคึกคัก การจัดงาน Bangkok International Motor Show 2018 วันที่ 28 มี.ค. - 8 เม.ย. นี ้พร้ อม โชว์ อัต ราจองพื น้ ที่ บูธ แสดงสิ น ค้ า เกื อ บ เต็ม แม้ ปรับขึน้ ค่าเช่าพื ้นที่แล้ วประมาณ 7 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ส่ว นความคื บ หน้ า การจัด งานมอเตอร์ โชว์ในเมียนมา มีแนวโน้ มได้ รั บสิทธิ จัดงานส่วนต่างๆ เพิ่มขึน้ พร้ อม วางเป้าหมายขยายฐานลูกค้ าการรับงาน 44

NO. 341

พิมพ์และพัฒนาสือ่ ออนไลน์เพื่อเพิม่ รายได้ ทดแทนสื่อสิง่ พิมพ์ ดร.ปราจิน เอี่ ย มล� ำ เนา ประธาน เจ้ าหน้ าที่ บ ริ หาร บริ ษั ท กรั ง ด์ ป รี ซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) หรื อ GPI ผู้น�ำการสร้ างสรรค์สื่อนวัตกรรมยาน ยนต์และการจัดกิจกรรมครบวงจรเพื่อเป็ น แรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ นานาชาติ เปิ ดเผยว่า ทิศทางการด�ำเนิน ธุรกิจในปี 2561 จะมุง่ สร้ างการเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง หลังจากน�ำบริ ษัทฯ เข้ าระดมทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นที่ เรี ยบร้ อย โดยวางแผนงานขยายธุรกิจส่วน

ต่า งๆ เพื่ อ สร้ างรายได้ เ ติ บ โตจากปี ก่ อ น 10 เปอร์ เซ็นต์ พร้ อมเพิ่มประสิทธิภาพการ บริ หารต้ นทุนและควบคุมค่าใช้ จา่ ยที่ดีขึ ้น ส� ำ หรั บ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ การจั ด งานแสดง สินค้ าและจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดซึง่ เป็ นพอร์ ตรายได้ หลัก ในปี นี ้ได้ ปรับขึ ้นค่า เช่าพื ้นทีอ่ อกบูธภายในงาน Bangkok International Motor Show 2018 แล้ วประมาณ 7 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ การรับรู้รายได้ ในช่วงครึ่งปี แรกของปี นี โดยงานดั ้ งกล่าวจะ จัดในวันที่ 28 มีนาคม-8 เมษายน 2561 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทอง ธานี บนพื ้นที่รวมกว่า 1.7 แสนตารางเมตร


ADVANCED NEWS

ดร.ปราจิน เอี่ยมล�ำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GPI

อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ รับการตอบ รั บที่ดีจากค่ายผู้ผลิตยานยนต์ ปั จจุบันมี อัตราการจองพื ้นที่ใกล้ เต็ม 100 เปอร์ เซ็นต์ และคาดว่าจะมีปริ มาณผู้เข้ าชมและยอด จองรถภายในงานสูงกว่าปี ก่อน จากปั จจัย ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์และภาวะ เศรษฐกิจที่เริ่ มฟื น้ ตัว โดยสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดการณ์ยอด ขายรถยนต์ในประเทศปี นี ้จะเพิ่มขึ ้นกว่า 3 เปอร์ เซ็นต์ หรื ออยู่ที่ประมาณ 9 แสนคัน ขณะเดียวกัน ได้ รุกขยายธุรกิจดังกล่าวใน ต่างประเทศเป็ นครัง้ แรก เริ่มจากงาน Motor Show ในประเทศเมียนมา ที่ปรับช่วงเวลา การจัดงานเป็ นภายในไตรมาส 3 ปี นี ้ ซึง่ มี แนวโน้ มที่บริ ษัทฯ จะได้ รับสิทธิการจัดงาน ในส่วนต่างๆ เพิ่มขึ ้น จากเดิมที่ท�ำบันทึกข้ อ ตกลง (MOU) เป็ นผู้ร่วมจัดงาน ส่วนการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด GPI เตรี ย มแผนการจัด กิ จ กรรมแข่ ง ขัน เครื่ องบินระดับภูมภิ าคเอเชียภายใต้ ชื่อ ‘Air Race 1’ ให้ แก่การกี ฬาแห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง เพื่อโปรโมทประเทศไทยและ กระตุ้นการท่องเที่ยว หลังการจัดงานเมื่อ ช่วงปลายปี ที่ผ่านมาประสบความส�ำเร็ จ เป็ น ที่ น่ า พอใจและถู ก บรรจุ เ ป็ น หนึ่ ง ใน สนามแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสม พร้ อม ขยายงานรับจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด ให้ แก่ลกู ค้ าภายนอก เช่น การจัดกิจกรรม ทดสอบสมรรถนะรถยนต์ให้ แก่ค่ายผู้ผลิต ยานยนต์ชนน� ั ้ ำ, การจัดคอร์ สฝึ กอบรมการ ขับขี่, การจัดแรลลี่และคาราวานเพื่อเพิ่ม รายได้ จากธุรกิจในส่วนนี ้

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร GPI กล่าวว่า ส่วนธุรกิจรับจ้ างพิมพ์นนั ้ บริ ษัทฯ มีความ มัน่ ใจในศักยภาพการเติบโตที่ดี หลังได้ ม่งุ ขยายการรับงานพิมพ์จากลูกค้ าภายนอก โดยนับตังแต่ ้ ไตรมาส 4/60 ได้ ขยายงานเข้ า สูก่ ารรับงานพิมพ์ เช่น ส.ค.ส., ไดอารี่ ให้ แก่ หน่วยงานต่างๆ เพิม่ ขึ ้น ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ การ รับรู้ รายได้ ในช่วงปลายปี ที่ผ่านมาต่อเนื่อง ถึงช่วงต้ นปี นี ้พร้ อมทังอยู ้ ร่ ะหว่างศึกษาการ ลงทุนซื ้อเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ การพิมพ์ สูงเพื่อขยายการรั บงานได้ อย่าง หลากหลาย เช่น การรับจ้ างพิมพ์บนกล่อง บรรจุภณ ั ฑ์, กระดาษห่อสินค้ า ขณะที่ ธุ ร กิ จ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว ง เปลี่ ย นผ่ า นสู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล บริ ษั ท ฯจึ ง มี นโยบายเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารต้ นทุน และควบคุมค่าใช้ จา่ ย พร้ อมทังจะเร่ ้ งพัฒนา สือ่ ออนไลน์เพือ่ ขยายฐานผู้เข้ าชมและสร้ าง รายได้ ทดแทนสื่อสิ่งพิมพ์ที่อยู่ในช่วงชะลอ ตัว โดยปั จจุบนั สื่อออนไลน์ของบริ ษัทฯ ถือ เป็ นหนึ่งในสื่อหลักแวดวงยานยนต์ที่ได้ รับ ความนิยมจากประชาชนและมีสถิตผิ ้ เู ข้ าชม เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง “จากแผนงานที่วางไว้ เชื่อว่าจะสามารถ สร้ างผลการด�ำเนิ นงานปี นีเ้ ติบโตได้ ตาม เป้าหมาย โดยมีการจัดงานมอเตอร์ โชว์ที่จะ สร้ างรายได้ หลัก พร้ อมอาศัยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการจัดงานดังกล่าว มาแล้ วถึง 38 ครัง้ ต่อยอดขยายธุรกิจจัดงาน มอเตอร์ โชว์ในเมียนมาและประเทศอื่นๆ ใน ภูมภิ าคอาเซียน ขณะทีธ่ รุ กิจรับจ้ างพิมพ์กม็ ี แนวโน้ มขยายตัวได้ ดแี ละมีโอกาสสร้ างราย ได้ เพิ่มขึ ้น” ดร.ปราจิน กล่าว

NO. 341

45


ADVANCED NEWS

SCB

ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ เชิดชู 5 เอสเอ็มอีไทย

ประกาศผลรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ร่ วมกับสถาบัน บั ณ ฑิ ตบริ หารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ แห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ประกาศผล รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของ เอสเอ็มอีไทย “Bai Po Business Awards by Sasin ครัง้ ที่ 13” ยกย่องผู้ประกอบการ ไทยที่ประสบความส�ำเร็ จโดยสร้ างความ เข้ มแข็งในมิตทิ มี่ คี วามส�ำคัญในการด�ำเนิน ธุรกิจได้ รวมทังก้ ้ าวเข้ าสูก่ ารแข่งขันเวทีใน ระดับนานาชาติได้ อย่างเต็มภาคภูมิ และ เพื่อให้ เป็ นแรงบันดาลใจแก่ผ้ ปู ระกอบการ รายอื่ น ๆ ได้ น� ำ ไปเป็ น แบบอย่ า งในการ พัฒนาธุรกิจ ในครัง้ นี ้มีผ้ ปู ระกอบการเอส เอ็มอีที่ได้ รับรางวัล 5 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ปุริ จ�ำกัด, บริ ษัท แปลน ครี เอชัน่ ส์ จ�ำกัด, 46

NO. 341

บริ ษัท โปรเฟสชัน่ แนล ลาโบราทอรี่ แมเนจ เม้ นท์ คอร์ ป จ�ำกัด, บริ ษัท วอริ กซ์ สปอร์ ต จ�ำกัด และบริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จ� ำกัด (มหาชน) พิธีมอบรางวัลก�ำหนดจัดขึ ้นใน วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี ้ โดยได้ รับเกียรติจาก อานันท์ ปั นยารชุน นายก กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็ นประธาน มอบรางวัล อารยา ภู่ พ านิ ช รองผู้จัด การใหญ่ ผู้บ ริ ห ารสูง สุด กิ จ กรรมเพื่ อ สัง คม และ สื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่ า วว่ า “กว่ า ทศวรรษที่ ธ นาคารไทย พ า ณิ ช ย์ ไ ด้ ร่ ว ม กั บ ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น การศึ ก ษาด้ าน

บริ ห ารธุ ร กิ จ ชัน้ น� ำ ของประเทศ จัด งาน มอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ขึ ้น เพื่อแสดงถึงความตังใจจริ ้ ง ของธนาคารฯ ที่ มุ่ง จะส่ง เสริ ม ศัก ยภาพ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอย่างเป็ นรู ป ธรรม โดยจัดพิธีมอบรางวัลให้ แก่ผ้ ปู ระกอบ การที่มีความโดดเด่นตามมิติส�ำคัญต่างๆ ที่ ก รรมการก� ำ หนดไว้ เพื่ อ ให้ ก ารตัด สิ น รางวัลมีความเป็ นกลาง ธนาคารฯ ไม่ได้ มี ส่วนในการพิ จารณารางวัลแต่อย่างใด และผู้ประกอบการที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ า ร่ วมพิจารณารางวัลในโครงการไม่จ�ำเป็ น ต้ องเป็ นลูกค้ าของธนาคารฯ ดังนันรางวั ้ ล นีจ้ ึงเป็ นรางวัลของผู้ประกอบการไทยที่มี ศักยภาพอย่างแท้ จริ ง


ADVANCED NEWS

การประกาศผลรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” จัดขึ ้นเป็ นประจ�ำ ทุกปี ตัง้ แต่ปีพ.ศ.2550 จนถึงครั ง้ นี เ้ ป็ น ครั ง้ ที่ 13 มี ผ้ ูประกอบการที่ ได้ รับรางวัล แล้ วทังสิ ้ ้น 66 บริ ษัท ซึง่ ถือได้ ว่าเป็ นพลัง ส�ำคัญและเป็ นรากฐานในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศไทยให้ เติบโตได้ อย่าง ยัง่ ยืน ธนาคารฯ ขอชื่นชมและแสดงความ ยินดีกบั ผู้ประกอบการทีไ่ ด้ รับรางวัลทุกท่าน สะท้ อนให้ เห็นว่าคนไทยมีพลังของการเป็ น ผู้ป ระกอบการ ที่ มี ค วามสามารถในการ ปรั บตัว สร้ างธุรกิจให้ เติบโตเป็ นธุรกิจใหญ่ และยกระดับ การแข่ ง ขัน ในเวที ส ากลได้ อย่างภาคภูมิใจ ธนาคารมุง่ หวังให้ รางวัลที่ มอบให้ นี ้เป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้ประกอบ การไทยรายอื่ น ๆ พัฒ นาศัก ยภาพธุ ร กิ จ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่ วมยกระดับมาตรฐาน ของภาคอุ ต สาหกรรมเอสเอ็ ม อี ใ ห้ เป็ น องค์กรทีจ่ ะเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน ซึง่ ผู้ทไี่ ด้ รับ รางวัลสามารถใช้ ตราสัญลักษณ์ของรางวัล ในสินค้ าและสถานประกอบการ เพื่อเป็ น เครื่องหมายรับรองความโดดเด่นของกิจการ และสินค้ าต่างๆ ที่จะเป็ นการเพิ่มโอกาส ทางการตลาด รวมถึ ง เป็ น เครื่ อ งหมาย สะท้ อนความน่าเชื่อถือแก่ลกู ค้ า หรื อคู่ค้า ของธุรกิจที่ได้ รับรางวัล” คงพันธุ์ ปราโมช ณ อยุธยา ที่ปรึกษา ศูนย์บริ หารจัดการความยัง่ ยืนและส่งเสริ ม ผู้ประกอบการแห่งศศินทร์ กล่าวถึงหลัก เกณฑ์ การพิจารณาตัดสินว่า ในปั จจุบัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อ SME

ของไทยต้ องเผชิ ญกับสภาวะการแข่งขัน ทางการค้ าที่ทวีความรุนแรงขึ ้น โดยเฉพาะ ในระดับนานาชาติ ปั จจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้ ธุรกิจไทยสามารถก้ าวสู่เวทีการแข่งขันได้ อย่างยัง่ ยืน คือ การสร้ างความแตกต่างทาง ธุรกิจ ดังนันในส่ ้ วนการพิจารณาผู้ที่สมควร จะได้ รับรางวัลจะต้ องผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการ ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้ านวิชาการ ด้ านธุรกิจ และมีความ โดดเด่นในมิติที่ส�ำคัญต่อศักยภาพในการ แข่งขันของธุรกิจเอสเอ็มอีในมิติใดมิติหนึ่ง หรือหลายมิติ ประกอบด้ วย 1.องค์กรทีม่ กี าร ด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Business Practice) 2.องค์กรที่มีการสร้ างสรรค์ นวั ต กรรม (Innovative Enterprise) 3.การบริหารจัดการด้ านสินค้ าและบริการที่ สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า (CustomerFocused Product and Service) 4.การบริ หารจัดการด้ านการสร้ างตราสิน ค้ าและการตลาด (Branding and Marketing) 5.การบริหารจัดการด้ านการปฏิบตั กิ าร (Operational Best Practice) 6.การบริ หาร จัดการด้ านการเงิน (Financial Strength) 7.การบริ หารจัดการด้ านบุคลากร (People Excellence) และ 8.การสร้ างธุรกิจด้ วย พลัง แห่ง การเป็ นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ซึง่ เกณฑ์ที่ก�ำหนดขึ ้นเหล่า นี ้เป็ นหัวใจส�ำคัญที่จะท�ำให้ ธุรกิจสามารถ เติ บ โตก้ า วหน้ า และแข็ ง แกร่ ง ทัง้ นี ค้ ณะ กรรมการตัดสินจะพิจารณามอบรางวัลแก่ ผู้ประกอบการที่มีคณ ุ สมบัติเหมาะสม โดย ไม่มีการจัดอันดับ และไม่จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ได้

รับรางวัลในแต่ละปี ในครัง้ นี ้คณะกรรมการ ได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัทผู้ประกอบการที่ สร้ างธุรกิจให้ มีความโดดเด่น ซึง่ สมควรได้ รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครัง้ ที่ 13 รวม 5 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ปุริ จ�ำกัด, บริ ษัท แปลน ครี เอชัน่ ส์ จ�ำกัด, บริษทั โปรเฟสชัน่ แนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้ นท์ คอร์ ป จ�ำกัด, บริ ษัท วอริ กซ์ สปอร์ ต จ�ำกัด และบริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ทังนี ้ ้ผู้ประกอบการที่ได้ รับรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ในครัง้ นี ้ นับเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กับผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี และแวดวงธุรกิจ ในการไม่หยุด นิ่งอยูก่ บั ที่แต่ให้ ความส�ำคัญกับการพัฒนา ตัวเองเพือ่ สร้ างความโดดเด่นและความแตก ต่างจากคู่แข่ง ได้ รับการยอมรับและความ เชื่อถือจากผู้บริ โภคจนก้ าวสูอ่ งค์กรธุรกิจที่ จะสามารถเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน

NO. 341

47


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

BIZ EDGE

ECONOMIC INTELLIGENCE CENTER (EIC) พลิกฟื้นขนส่งสินค้าทางน�้ำ ชูศักยภาพโลจิสติกส์ไทย โดย...ปุญญภพ ตันติปิฎก (Punyapob.Tantipidok@scb.co.th)

Highlight การขนส่งทางน�้ำมีความได้เปรียบกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ในหลายด้าน เช่น ต้นทุนค่าขนส่ง น�้ำหนักและ ปริมาณการบรรทุกสินค้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การขนส่งสินค้าทางน�้ำภายในประเทศมี สัดส่วนเพียง 17 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทั้งหมด โดยแบ่งเป็น 1) การขนส่งทางแม่น�้ำ ซึ่ง มีเส้นทางหลักคือระหว่างแม่นำ�้ ป่าสักและแม่นำ�้ เจ้าพระยา บริเวณ จ. อยุธยา ไปยัง จ. ชลบุรี และ 2) การขนส่งทางชายฝัง่ ทะเล ซึ่งมีเส้นทางหลักคือระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง, ท่าเรือในกรุงเทพฯ, และท่าเรือใน จ. สมุทรปราการ อี ไอซีประเมินว่าความคุ้มค่าของการขนส่งสินค้าทางถนนที่ลดลง ประกอบกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งทางน�้ำ และขนาดเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจาก ทางถนนมาใช้ทางน�้ำมากขึ้น โดยคาดว่าเส้นทางขนส่งเดิมจะเป็นเส้นทางหลักที่ ได้รับประโยชน์ และคาดว่าจะมีสินค้า เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ ไฟฟ้า หันมาใช้บริการขนส่งทางน�้ำมากขึ้น ซึ่งจะท�ำให้ปริมาณการ ขนส่งสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์ทางน�้ำภายในประเทศเติบโต 17 เปอร์เซ็นต์CAGR มาอยู่ที่ราว 16 ล้านตัน ในปี 2019 48

NO. 341


ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้บริการการขนส่งทางน�้ำมากขึ้น โดยภาครัฐต้องเร่งพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงกฎระเบียบและขอความเห็นจากภาคเอกชนในการท�ำโครงการต่างๆ ขณะที่ภาคเอกชน เช่น ผู้ ให้บริการ เดินเรือและท่าเรือ ควรจะพัฒนามาตรฐานการบริการของตน เพิ่มการเชื่อมต่อกับพื้นที่หลังท่า และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบ การอื่นๆ

การคมนาคมขนส่งทางน�้ำมีความได้เปรียบกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นในหลายด้าน แต่ยังไม่ ได้รับความนิยมมากนัก ในปัจจุบนั การขนส่งสินค้ าทางน� ้ำในไทยคิดเป็ น 17 เปอร์ เซ็นต์ จากปริมาณการขนส่งสินค้ าภายใน ประเทศทังหมด ้ โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ 1) การขนส่งทางแม่น� ้ำ (inland waterway) มีเส้ นทางหลักคือ ระหว่างบริ เวณแม่น� ้ำป่ าสัก และแม่น� ้ำเจ้ าพระยาใน จ. อยุธยา และ จ. อ่างทอง กับเกาะสีชงั จ. ชลบุรี มีปริ มาณขนส่งสินค้ าในปี 2016 ราว 50 ล้ านตัน ซึง่ มีการ เติบโต 1.5 เปอร์ เซ็นต์CAGR ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา และมีสินค้ าหลัก ได้ แก่ ดินหินทราย ถ่านหิน ปูนซีเมนต์ มันส�ำปะหลัง และข้ าว 2) การขนส่งทางชายฝั่ งทะเล (coastal transport) มีเส้ นทางหลักคือระหว่างท่าเรื อแหลมฉบังและมาบตาพุด กับท่าเรื อในกรุ งเทพ และสมุทรปราการ และกับท่าเรื อสุราษฎร์ ธานีและสงขลา มีปริ มาณการขนส่งสินค้ าในปี 2016 ราว 51 ล้ านตัน ซึง่ มีการเติบโต 3.6 เปอร์ เซ็นต์CAGR ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา และมีสินค้ าหลัก ได้ แก่ น� ้ำมันปิ โตรเลียม และตู้คอนเทนเนอร์ ทังนี ้ ้ การขนส่งทางน� ้ำมีต้นทุน เพียง 0.65 บาทต่อตัน-กิโลเมตร เมื่อเทียบกับการขนส่งทางถนนซึง่ มีต้นทุนอยู่ที่ 2.12 บาทต่อตัน-กิโลเมตร

NO. 341

49


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

BIZ EDGE

อี ไอซีประเมินว่าความคุ้มค่าของการขนส่งสินค้าทางถนนที่ลดลง การพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานทางน�้ำ และขนาดเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็น 3 ปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมการ ขนส่งทางน�้ำ โดย 1) ความคุ้มค่าของการขนส่งทางถนนมีแนวโน้ มลดลงจากราคาน�ำ้ มันดิบโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ปัญหาการจราจร

บนท้ องถนน และกฎเกณฑ์ด้านการบรรทุกน�ำ้ หนักของรถบรรทุก ซึง่ จะท�ำให้ สินค้ าหลายชนิดที่ใช้ การขนส่งทางถนนเป็ นหลัก เช่น อ้ อย แร่ ธาตุ มันส�ำปะหลัง เป็ นต้ น หันมาใช้ การขนส่งทางน� ้ำ 2) การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานจากภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ การขนส่งทาง น� ้ำภายใต้ งบประมาณราว 5 หมื่นล้ านบาท จะช่วยพัฒนาเส้ นทางการขนส่งทางแม่น� ้ำและแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนท่าเรื อชายฝั่ ง เช่น โครงการก่อสร้ างเขื่อนยกระดับแม่น�ำ้ เจ้ าพระยาและน่าน โครงการปรั บปรุ งเส้ นทางขนส่งทางน� ้ำจากแม่น�ำ้ ป่ าสักผ่านแม่น�ำ้ เจ้ าพระยาสู่ทะเล และโครงการก่อสร้ างท่าเรื อชายฝั่ งแห่งใหม่ และ 3) การเพิ่มขนาดของเรื อขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ ซึง่ ท�ำให้ เรื อ เทียบท่าได้ เฉพาะท่าเรื อแหลมฉบังตามระดับกินน�ำ้ ลึก ประกอบกับนโยบายปรับลดการใช้ ท่าเรื อกรุ งเทพในการขนส่งระหว่างประเทศ จะส่งผลให้ ความต้ องการในการล�ำเลียงสินค้ าต่อจากเรื อล�ำใหญ่ไปในประเทศเพิ่มขึ ้น

การปรับเปลี่ยนรูปแบบจะท�ำให้การขนส่งทางน�้ำภายในประเทศมีความคึกคักมากขึ้นโดย เฉพาะการขนส่งทางตู้คอนเทนเนอร์ อีไอซีคาดว่าหากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากถนนมาสู่ทางน�ำ้ ราว 10

เปอร์ เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 5 ปี จะท�ำให้ การขนส่งทางน�ำ้ มีโอกาสเติบโต 10 เปอร์ เซ็นต์CAGR ซึ่งคิดเป็ นการขนส่งทางเรื อบาร์ จ มากกว่า 9,000 เที่ยวต่อปี

50

NO. 341


โดยเส้ นทางการขนส่งสินค้ าทางแม่น� ้ำที่มีแนวโน้ มเติบโตคือ เส้ นทางแม่น� ้ำป่ าสักและแม่น� ้ำเจ้ าพระยาสูอ่ ่าวไทยที่ จ. สมุทรปราการ และเชื่อมต่อไปสิ ้นสุดที่ จ. ชลบุรี เนื่องจากเป็ นเส้ นทางแม่น� ้ำอยู่ใกล้ นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น โรจนะ นวนคร ไฮเทค บางกะดี เป็ นต้ น โดยมีระยะห่างไม่เกิน 15 กิโลเมตร ท�ำให้ มีความต้ องการขนส่งสินค้ าเพื่อน�ำเข้ าและส่งออกสูง โดยสินค้ าที่คาดว่าจะมีการ ขนส่งโดยวิธีการบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ได้ แก่ ชิ ้นส่วนรถยนต์ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และอาหารแปรรู ป เป็ นต้ น ซึง่ ประเมินว่าค่าขนส่งสินค้ าโดยตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต (twenty-foot equivalent unit: TEU) ทางเรื อมีค่าราว 2,500 บาท ขณะที่ ค่าขนส่งทางถนนมีค่าราว 7,000 บาท ส่วนเส้ นทางการขนส่งสินค้ าชายฝั่ งทะเลที่มีแนวโน้ มเติบโตคือ เส้ นทางระหว่างท่าเรื อบริ เวณกรุ งเทพฯ และ จ. สมุทรปราการกับ ท่าเรื อแหลมฉบัง เนื่องจากคาดว่าจะมีการใช้ เรื อบาร์ จ (barge) ในการล�ำเลียงสินค้ าในเส้ นทางนี ้เพิ่มขึ ้น โดยสินค้ าที่คาดว่ามีการขนส่ง เพิ่มขึน้ คือ ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งระหว่างปี 2012-2016 มีการเติบโต 12 เปอร์ เซ็นต์ CAGR และในอนาคตคาดว่าจะเติบโตราว 17 เปอร์ เซ็นต์CAGR ตามการเติบโตของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ระหว่างประเทศ นอกจากนี ้ เส้ นทางขนส่งจากท่าเรื อแหลมฉบังไปยัง สุราษฎร์ ธานี ยังเป็ นเส้ นทางที่มีศกั ยภาพในการเปลี่ยนจากการขนส่งทางถนนซึง่ มีสดั ส่วนราว 60 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นการขนส่งทางน� ้ำที่มี สัดส่วนราว 35 เปอร์ เซ็นต์ เนื่องจากมีต้นทุนต�่ำกว่า มีระยะทางที่สนกว่ ั ้ า และยังเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศได้ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์

เมื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบเสร็จสิ้นแล้ว ธุรกิจให้บริการเรือขนส่ง ท่าเรือ รับต่อเรือและซ่อมเรือ เป็นธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์ ในการเติบโตของ การขนส่งทางน�้ำ ความต้ องการในการขนส่งสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น จะสร้ างรายได้ ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการบริการเรือขนส่งโดยตรง ขณะ

ที่ธุรกิจท่าเรื อจะมีรายได้ จากค่าภาระตู้สินค้ ามากขึ ้น ส่วนในระยะยาว ความต้ องการใช้ เรื อที่เพิ่มขึ ้นจะสร้ างความต้ องการในการต่อ เรื อใหม่และซ่อมเรื อเก่า ซึง่ เป็ นโอกาสให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจรับต่อเรื อและซ่อมบ�ำรุ งเรื อขนส่ง

อย่างไรก็ดี การคมนาคมขนส่งทางน�้ำยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากข้อจ�ำกัดด้านเส้น ทางขนส่งและการเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่น นอกจากปัญหาด้ านความรวดเร็วในการขนส่งแล้ ว การขนส่ง

ทางน� ้ำยังต้ องเผชิญกับปั ญหาเรื่ องเส้ นทางขนส่ง เช่น ปั ญหาร่ องน� ้ำในด้ านความลึก ความกว้ าง ความโค้ ง ปั ญหาความสูงของสะพาน ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม และปั ญหาด้ านสภาพอากาศ เช่น คลื่นลมแรง พายุ ซึง่ อาจท�ำให้ ต้องใช้ ระยะเวลาขนส่งนานขึ ้นและท�ำให้ สินค้ า เสียหายได้ ในส่วนด้ านปั ญหาการเชื่อมต่อกับพื ้นที่หลังท่า (hinterland) การขาดโครงข่ายเชื่อมหลังท่าที่ดีจะท�ำให้ การขนส่งทางน� ้ำไม่ ดึงดูดผู้ใช้ บริ การ และเพิ่มต้ นทุนค่าขนส่ง เช่น ค่ายกขนตู้สินค้ าทับซ้ อน (double handling cost) ในการขนถ่ายระหว่างรู ปแบบขนส่ง (transshipment) เช่น ระหว่างเรื อขนส่งสินค้ าในประเทศกับเรื อระหว่างประเทศ และระหว่างเรื อขนส่งสินค้ ากับรถไฟหรื อรถบรรทุก ดัง นัน้ ผู้ประกอบการควรค�ำนึงถึงปั จจัยดังกล่าวในการวางแผนเส้ นทางการขนส่งสินค้ า เป็ นต้ น

หมายเหตุ: *จากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) Implication NO. 341

51


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

BIZ EDGE

Implication

• ผู้ประกอบการในห่วงโซ่คณ ุ ค่าการขนส่งทางน� ้ำ ควรเพิ่มคุณภาพการให้ บริ การ การสร้ างการ เชื่อมต่อกับพื ้นที่หลังท่า และผูกมิตรกับผู้เล่นอื่นๆ โดยผู้ประกอบการเดินเรื อขนส่ง ควรเลือก เส้ นทางที่ต่อเนื่องจากการขนส่งระหว่างประเทศ และมีสินค้ าให้ ขนส่งทัง้ ขาเข้ าและขาออก เนื่องจากการขนส่งสินค้ าประมาณ 85 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นการขนส่งสินค้ าต่อเนื่องจากการน�ำเข้ า หรื อส่งออก ซึ่งส่งผลให้ มีสินค้ าในการขนส่งจ�ำนวนมาก อีกทังจะช่ ้ วยลดต้ นทุนจากการเดิน เรื อหรื อบรรทุกตู้เปล่า • ส่วนผู้ให้ บริ การท่าเรื อควรเน้ นพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การ การสร้ างการเชื่อมต่อกับพื ้นที่หลัง ท่า และผูกมิตรกับผู้เล่นต่างๆ โดยความพร้ อมของท่าเรื อ ทังในด้ ้ านอุปกรณ์การขนถ่ายสินค้ า และการเชื่อมต่อกับพื ้นที่หลังท่า (hinterland) ผ่านทางถนนหรื อราง จะท�ำให้ ลกู ค้ าได้ รับการ บริ การที่รวดเร็ วและอยากกลับมาใช้ บริ การอีก ขณะที่การสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้เล่นอื่นๆ เช่น ผู้ขนส่งทางน� ้ำ ทางถนน ผู้ผลิตสินค้ า และหน่วยงานรัฐ จะช่วยขยายการให้ บริ การของตน ซึง่ เพิ่มโอกาสให้ มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การเพิ่มขึ ้น • นอกเหนือจากค่าขนส่งแล้ ว ผู้ใช้ บริ การขนส่งทางน� ้ำควรพิจารณาเลือกผู้ให้ บริ การเดินเรื อขนส่ง และท่าเรื อที่ตอบโจทย์ในหลายมิติ โดยในด้ านท่าเรื อ จะต้ องพิจารณาจากสถานที่ตงั ้ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้ า ระยะเวลาการขนถ่ายสินค้ า การติดต่อด้ านเอกสารและภาษี และการเชื่อมต่อของท่าเรื อกับพื ้นที่หลังท่า ขณะที่การพิจารณาผู้ให้ บริ การเดินเรื อต้ องค�ำนึง ถึงมาตรฐานและความถี่ในการให้ บริ การ • ภาครัฐควรจะร่ วมมือและสนับสนุนผู้ประกอบการในห่วงโซ่อปุ ทานการขนส่งทางน� ้ำ เช่น การ ให้ สทิ ธิประโยชน์ด้านการเงินหรื ออ�ำนวยความสะดวกด้ านกฎระเบียบ โดยการพัฒนาการขนส่ง ทางน� ้ำจะประสบความส�ำเร็ จได้ ต้ องอาศัยความร่ วมมือกับผู้ประกอบการในการบริ หารจัดการ โดยนอกจากภาครัฐต้ องเร่ งพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานแล้ ว ยังควรต้ องให้ สิทธิประโยชน์ด้านการ เงินแก่ทงผู ั ้ ้ ให้ บริ การและผู้ใช้ บริ การ เช่น การหักภาษี ค่าใช้ จ่าย และอ�ำนวยความสะดวกด้ าน กฎระเบียบด้ านเอกสารและด้ านสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น อีกทังควรมี ้ การสนับสนุนท่าเรื อที่มีการ สร้ างแล้ วเสร็ จมากขึ ้น เช่น ท่าเรื อคลองใหญ่ จ.ตราด ท่าเรื อคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

52

NO. 341


รู ปที่ 1: เส้ นทางหลักในการคมนาคมขนส่งทางน� ้ำไทย

รู ปที่ 2: ปริ มาณการขนส่งสินค้ าชายฝั่ งทะเล หน่วย: ล้ านตัน

ที่มา: ข้ อมูลของกรมเจ้ าท่าและส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สน

รู ปที่ 3: ปริ มาณการขนส่งสินค้ าตู้คอนเทนเนอร์ ชายฝั่ งทะเล หน่วย: ล้ านตัน

​ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้ อมูลของกรมเจ้ าท่า

รู ปทังหมดเป็ ้ นแค่ภาพประกอบเนื ้อหา

ที่มา: จากข้ อมูลของกรมเจ้ าท่า

รู ปที่ 4: ปริ มาณการขนส่งสินค้ าเทกองไทย หน่วย: ล้ านตัน

ที่มา: จากข้ อมูลของกรมเจ้ าท่า

NO. 341

53


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

FINANCIAL FOCUS

ME by TMB

เผยผลงาน 6 ปี ลูกค้าโตต่อเนื่อง 63 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นแท่นเป็นบัญชีเงินฝากของคนยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ME b y TMB ตอกย�ำ้ ความเป็ นผู้น�ำ ดิจิ ทัลแบงก์ กิง้ ด้ วยบัญชี เงิ นฝากดิจิทัล ที่ มี จ� ำ นวนลู ก ค้ าเติ บ โตต่ อ เนื่ อ งตลอด 6 ปี เฉลี่ยสูงถึง 63 เปอร์ เซ็นต์ เผยกลุ่ม ลูกค้ าเป็ นคนรุ่ นใหม่ถึงวัยท�ำงานกว่า 80 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และมี ย อดเงิ น ฝากเฉลี่ ย ต่ อ บัญชี 150,000 บาท พร้ อมเดินหน้ าสู่ปีที่ 7 ขึ ้นแท่นเป็ นบัญชีเงินฝากที่ดีที่สดุ มัน่ ใจ ขยายฐานลูกค้ าใหม่ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 20 เปอร์ เซ็นต์ ต่อปี มิ่ง ขวัญ พัฒนวงศ์ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ บริ ห ารส่งเสริ มการตลาดลูกค้ าบุคคล ที เอ็ม บี และ ME by TMB เปิ ดเผยถึงความ ส�ำเร็ จในการให้ บริ การตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ผา่ นมาของแบรนด์ ME ดิจิทลั แบงก์กิ ้ง แห่งแ รกของประเทศไทยด้ วยการเปิ ดตัว บัญชีเงินฝากดิจทิ ลั ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “SelfService Banking to Get More” บัญชีเงิน ฝากที่ ใ ห้ คุณ ท� ำ ธุร กรรมด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ผลตอบ แทนที่มากกว่า จนถึงวันนี น้ ับว่า ประสบ ความส�ำเร็ จเกิ นเป้าหมายที่ตัง้ ไว้ ทังจ� ้ ำนวนผู้เปิ ดบัญชี และจ�ำนวนเงินฝาก ที่สงู ขึ ้นทุกปี ปั จจุบนั มีลกู ค้ ารวมมากกว่า 300,000 บัญชี โดยในปี 2560 จ� ำนวน ลูกค้ าใหม่ของ ME เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า ถึง 21 เปอร์ เซ็นต์ และเติบโตต่อเนื่องตลอด 6 ปี ที่ผ่านมาเฉลี่ย 63 เปอร์ เซ็นต์ โดย จ�ำนวนเงินฝากของ ME นันมี ้ อตั ราเติบโต ต่อเนื่องเฉลี่ยถึง 41 เปอร์ เซ็นต์ และจ�ำนวน

54

NO. 341

ลูกค้ า ME คิดเป็ น 5 เปอร์ เซ็นต์ ของพอร์ ต ลูกค้ ารายย่อยทังหมดของที ้ เอ็มบี” “ทัง้ นี ้ จากตัวเลขการเติบโตของ ME พบว่าลูกค้ ากว่า 80 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นคน รุ่ นใหม่ถึงวัยท�ำงาน ช่วงอายุตงแต่ ั ้ 18-46 ปี จากสัดส่ว นดัง กล่า ว แสดงให้ เ ห็นว่า ลูกค้ าของ ME มีทงกลุ ั ้ ่มลูกค้ าเจน X คน วัยท�ำงาน และคนรุ่ นใหม่เจน Y และเจน M ซึ่ง ถื อ เป็ น กลุ่ม ที่ เ ปิ ด รั บ สิ่ ง ใหม่ ๆ อยู่ เสมอ พรัอมใช้ งานผ่านอินเทอร์ เน็ต ชอบ ความคล่องตัว ต้ องการบริ หารเวลาด้ วย ตนเอง ไม่ ส ะดวกไปท� ำ ธุ ร กรรมที่ ส าขา มิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ ในขณะที่ สัด ส่ ว นของลูก ค้ า ในกรุ ง เทพ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารส่งเสริมการตลาดลูกค้าบุคคล และปริ มณฑลอยู่ที่ 73 เปอร์ เซ็นต์ และ ทีเอ็มบี และ ME by TMB ต่างจังหวัด 27 เปอร์ เซ็นต์ โดยมีสดั ส่วน ยอดเงินฝากเฉลี่ยประมาณ 150,000 บาท ต่อ บัญ ชี นับ เป็ น กลุ่ม ลูก ค้ า เงิ น ฝากราย ย่อยที่ มีคุณภาพและมี ทัศนคติที่ดีในการ ออมเงิน” ถ้ าย้ อนไปเมื่ อ 6 ปี ที่ แ ล้ ว ME by TMB เข้ ามาเริ่ ม จุ ด กระแสในเรื่ อ งของ เทรนด์ ดิ จิทัลแบงก์ กิง้ เป็ นแบรนด์ แรกใน ประเทศไทย จนได้ สร้ างปรากฏการณ์ใหม่ แก่วงการธนาคาร ให้ ลกู ค้ าได้ ท�ำธุรกรรม การเงินด้ วยตนเองเพื่อผลตอบแทนที่มาก กว่า ไม่วา่ จะเป็ นการ ฝาก โอน เช็คยอดเงิน และเช็คดอกเบีย้ สะสม ได้ ทุกที่ ทุกเวลา โดยที่ไม่ต้องไปสาขา ไม่มีสมุดบัญชี ลูกค้ า สามารถท� ำ ได้ เ องผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์


แอปพลิเคชัน และบริ การ Call Center ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่ง ท�ำให้ เราสามารถบริ หารจัดการต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ แปลงเป็ นผลตอบแทนคืนเป็ นดอกเบีย้ สูงให้ กับลูกค้ าได้ และใน วันนี ้ ME บัญชีเงินฝากดิจิทลั ให้ ดอกเบี ้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ทัว่ ไปถึง 4.5 เท่า หรื อ 1.7 เปอร์ เซ็นต์ ต่อปี ในปี ที่ผ่านมา ME ได้ ก้ าวไปอีกขันในยุ ้ คดิจิทลั โดยเปิ ดตัว ME BOT อัจฉริ ยะที่สามารถ ตอบค�ำถามลูกค้ าเบื ้องต้ นได้ แบบเรี ยลไทม์ ตลอด 24 ชม. ผ่านช่อง ทาง Facebook Messenger นับเป็ นครัง้ แรกของวงการธนาคาร ไทย รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายให้ กบั ลูกค้ า ME โดยการพัฒนา ME Application ให้ ใช้ งานได้ ง่ายยิ่งขึ ้น ซึง่ ปั จจุบนั มียอดผู้ใช้ งาน กว่า 170,000 ราย มิ่งขวัญ กล่าวถึงทิศทางของ ME by TMB ในปี 2561 ว่า “ส� ำ หรั บ ปี นี ้ เราวางเป้ า หมายเพิ่ ม ลูก ค้ า ใหม่ 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามนโยบายของธนาคาร โดยใช้ กลยุทธ์ หลัก คือ ยึดลูกค้ าเป็ น ศูนย์กลาง (Customer Centric) ด้ วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริ ก ารเพื่ อ ตอบโจทย์ ไ ลฟ์ สไตล์ ค วามต้ อ งการของลูก ค้ า ตาม แนวทางของทีเอ็มบี คือ “Need-Based” และ “Simple & Easy” ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างตรงจุด เพื่อให้ ลกู ค้ า ME ได้ มากกว่าเสมอ ภายใต้ คอนเซปต์ “Always Get MORE with ME”

โดยน�ำเสนอ MORE Benefit รับดอกเบี ้ยสูง ไม่มีเงื่อนไข และไม่มี ค่าธรรมเนียมใดๆ MORE Convenient สะดวกสบายสูงสุด MORE Safe ปลอดภัยสูงสุด กับระบบบัญชีแบบปิ ดที่โอนไปยังบัญชีออม ทรัพย์ที่เป็ นชื่อคุณเองเท่านัน้ และ MORE Services & Products น�ำเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ให้ กบั ลูกค้ า โดย ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ นี ้ จะมีการให้ บริ การเรื่ องของการปลด ล็อคการโอนเงินแบบต่างธนาคาร ซึ่งจะฟรี ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครัง้ (จากเดิมสามารถโอนฟรี ต่างธนาคารได้ 2 ครัง้ ต่อเดือน) และจะ ได้ เห็นการให้ บริ การบัญชีเพื่อการใช้ จ่าย และผลิตภัณฑ์การเงิน เพื่ อตอบโจทย์ ด้านอื่ นๆ ที่ ตรงกับไลฟ์ สไตล์ ยุคดิจิทัล ซึ่งจะอยู่ ภายใต้ คอนเซปต์ “Always Get MORE with ME” ลูกค้ า ME ได้ มากกว่าเสมอ” “ด้ วยพฤติกรรมของผู้บริ โภคปั จจุบนั ที่เปลี่ยนวิถีเป็ นยุคดิจิทลั อย่างเต็มตัว เรามัน่ ใจว่าแบรนด์ ME จะเป็ นการธนาคารที่ให้ ผล ตอบแทนที่ ดีที่สุด และเหมาะส�ำหรั บไลฟ์ สไตล์ คนยุคดิจิทัล ที่ ต้ องการออมเงินอย่างคุ้มค่า พร้ อมใช้ จ่ายอย่างสมาร์ ท และเรา จะเดิ น หน้ า พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวก และตอบโจทย์การใช้ ชีวิตของลูกค้ าในยุคดิจิทลั อย่างไม่หยุดนิ่ง” มิ่งขวัญ กล่าวทิ ้งท้ าย

NO. 341

55


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

FINANCIAL FOCUS

บัตรเครดิตซิตี้วีซ่า

รับเทศกาลฟุตบอลโลก 2018 ลุ้นรางวัลรวม 5 ล้านบาทในแคมเปญ คงจะไม่มีการแข่งขันกี ฬาใดที่ รวมใจ คนทังโลกไว้ ้ ได้ เหมือนการแข่งขันฟุตบอล โลก หรื อ FIFA World Cup™ ในการ แข่ ง ขัน รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ของ 2014 FIFA World Cup Brazil™ มีผ้ ูชมทั่วโลกรวม กว่า 1 พันล้ านคน และคาดว่าในปี นี ้ 2018 FIFA World Cup Russia™ จะมีผ้ ชู มมาก เป็ นประวัติการณ์ การแข่งขัน 2018 FIFA World Cup Russia™ ในครัง้ นี ้จะจัดขึ ้น ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. – 15 ก.ค. ณ ประเทศ รั สเซีย และเพื่อเป็ นการอุ่นเครื่ องก่อนถึง ช่ ว งเวลาแห่ง การแข่ง ขัน บัต รเครดิ ต ซิ ตี ้ วีซ่า มอบโอกาสครัง้ หนึ่งในชีวิตให้ สมาชิก บัตรลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ ทริ ปสุดเอ็กซ์คลู ซีฟสู่ประเทศรัสเซียเพื่อชมการแข่งขันรอบ ชนะเลิศของ 2018 FIFA World Cup™ ในแคมเปญ“Citi Visa 2018 FIFA World Cup™ a Remarkable Experience from Visa” (ซิตี ้ วีซ่า ให้ คณ ุ ลุ้นเป็ นส่วน หนึ่งของการชม 2018 ฟี ฟ่ า เวิลด์ คัพด้ วย ประสบการณ์ที่เหนือกว่าจาก วีซ่า) โดย Visaผู้สนับสนุน FIFA อย่างเป็ นทางการ แคมเปญ “Citi Visa 2018 FIFA World Cup™ a Remarkable Experience from Visa” วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รอง กรรมการผู้จัด การใหญ่ สายงานบุค คล ธนกิ จ ธนาคารซิ ตี แ้ บงก์ ป ระเทศไทย จะมาพูด ถึ ง ความตัง้ ใจของซิ ตี แ้ บงก์ ใ น การมอบประสบการณ์ สุด พิ เ ศษให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อบัตร โดยมี มร.ซานดีพ บาตระผู้ช่วย

56

NO. 341

กรรมการผู้จั ด การใหญ่ ฝ่ ายธุ ร กิ จ บั ต ร เครดิ ต และสิ น เชื่ อ บุ ค คลธนาคารซิ ตี ้ แบงก์ ประเทศไทย สุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้ จัดการวีซา่ ประจ�ำประเทศไทยและ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจ�ำประเทศไทย มร.คิ ริ ล บาร์ ส กี เ้ ข้ า ร่ ว มงาน ในวัน ที่ 8 กุมภาพันธ์ ศกนี ้ที่ห้องรับรองลูกค้ า ขัน้ 19 อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21 “ซิตี ้แบงก์ เป็ นผู้น�ำด้ านนวัตกรรมบัตร เครดิ ต ในประเทศไทย เรามุ่ง มั่น ที่ จ ะน� ำ เสนอประสบการณ์ ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ ทุกไลฟ์ สไตล์ของผู้ถือบัตร และมอบสิทธิ ประโยชน์เหนือระดับตลอดทังปี ้ เราทราบ ดี ว่ า การแข่ ง ขัน ฟุ ต บอลโลกเป็ น หนึ่ ง ใน กิจกรรมที่คนไทยตัง้ ตารอคอย และเรามี ความยิ น ดี ที่ จ ะมอบประสบการณ์ พิ เ ศษ ให้ แก่ลกู ค้ าของเรา โดยการสนับสนุนของ


Visa ในแคมเปญ “Citi Visa 2018 FIFA World Cup™ a Remarkable Experience from Visa” นี ้ ผู้โชคดีจะได้ เดินทางสู่ประเทศ รัสเซียฟรี เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้ นถึงขอบสนาม และ ลุ้นไปกับการแข่งขัน2018 FIFA World Cup™ ซิตี ้แบงก์หวังว่าผู้ โชคดีจากแคมเปญนีจ้ ะชื่นชอบประสบการณ์ สดุ พิเศษที่เรามอบ ให้ ” วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล กล่าว

(Sochi) ในภาคใต้ และเกมรอบชิงชนะเลิศจะจัดกันที่สนามกีฬาลุ ซนิกิ (Luzhniki Stadium) ตังอยู ้ ่ในเมืองมอสโคว์ (Moscow) ซึง่ เพิ่งได้ รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่และเป็ นหนึง่ ในสนามที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกซึ่งสามารถบรรจุผ้ ูชมได้ ถึง 89,000 คน และนี่จะเป็ นครัง้ แรกที่การน�ำเทคโนโลยี VARs หรื อระบบวิดีโอช่วยตัดสิน (video assistant referees system) เข้ ามาใช้ ในการแข่งขัน FIFA World Cup™ และท้ ายสุดนี ้บรรดาแฟนฟุตบอลจะเพลิดเพลินไปกับการ ต้ อนรั บและการบริ การตามวิถีประเพณี ของรั สเซียที่ท่านอาจไม่ เคยประสบมาก่อน ต้ องลองมาดูกันว่า จิตวิญญาณแบบรัสเซีย อันลึกลับหรื อ “mysterious Russian soul” ที่เลื่องชื่อนันจะเป็ ้ น อย่างไร ผมขอต้ อนรับทุกท่านสู่เกมการแข่งขัน FIFA World Cup ที่ประเทศรัสเซียครับ”

มร. ซานดีพ บาตระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ฝ่ายธุรกิจ บัตรเครดิตและสินเชื่ อบุคคลซิตีแ้ บงก์ ประเทศไทย อธิ บายว่า “แคมเปญนี ้เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกบัตรของซิตี ้แบงก์ วีซา่ เปลีย่ นการ จับจ่ายในชีวิตประจ�ำวันให้ กลายเป็ นโอกาสสุดพิเศษครัง้ หนี่งใน ชีวิต เรามีรางวัลใหญ่ถึง 3ประเภทการแข่งขัน จ�ำนวน 6 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 3.5 ล้ านบาท ร่ วมสนุกง่าย ๆ เพียงใช้ จ่าย 1,000 บาทขึ ้นไปต่อใบเสร็ จโดยใช้ บตั รเครดิตซิตี ้ วีซ่าและพิเศษส�ำหรับ ในแคมเปญนี ้ ผู้ถือบัตรซิตี ้ วีซา่ สามารถร่วมลุ้นรางวัลทริ ปสุด ผู้ถือบัตรซิตี ้เอ็ม วีซ่า ก็ยงั มีสิทธิล้ นุ รางวัลรวมกว่า 1.4 ล้ านบาท พิเศษเพื่อรับชม 2018 FIFA World Cup Russia™ และสัมผัส รวมมูลค่ารางวัลทังหมดร่ ้ วม 5 ล้ านบาท” ประสบการณ์ พิ เ ศษจากวี ซ่ า ได้ ง่ า ย ๆ เพี ย งใช้ จ่ า ยผ่ า นบัต ร 1,000 บาทขึ ้นไปต่อใบเสร็ จ จะได้ 5 สิทธิ์ ส�ำหรับการใช้ จ่ายใน สุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จดั การวีซา่ ประจ�ำประเทศไทยกล่าวถึง ต่างประเทศเป็ นสกุลเงินต่างประเทศหรื อช้ อปออนไลน์ เป็ นสกุล ความร่ วมมืออันยาวนานของวีซ่าและซิตี ้แบงก์ “วีซ่าและซิตี ้แบงก์ เงินต่างประเทศ หรื อได้ 1 สิทธิ์ส�ำหรับการใช้ จ่ายอื่น ๆ ผ่านบัตร เป็ นพันธมิตรกันมายาวนาน และเราได้ ร่วมกันน�ำเสนอโปรโมชัน่ เครดิต ซิตี ้ วีซ่าในประเทศ และข้ อเสนอสุดพิเศษให้ กบั ลูกค้ าเสมอมา แคมเปญนี ้เป็ นตัวอย่าง ที่ดีที่แสดงให้ เห็นว่าเรามุง่ มัน่ ในการมอบประสบการณ์พิเศษให้ แก่ ระหว่างวันที่ 16 ก.พ. – 15 เม.ย. ผู้ถือบัตรซิตี ้ วีซ่า สามารถ ผู้ถือบัตรซิตี ้วีซ่า เรามีความภาคภูมิใจที่เป็ นผู้สนับสนุนอย่างเป็ น ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ ผ่านทาง SMS โดยลงทะเบียนเพียงครัง้ ทางการของ FIFA World Cup™ และกิจกรรมในครัง้ นี ้ และหวัง เดียวตลอดทัง้ แคมเปญ เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษจากแคมเปญ ว่าจะได้ มีโอกาสร่ วมมือกับซิตี ้แบงก์ ในการน�ำเสนอแคมเปญดีๆ นี ้ รางวัลที่ 1 ได้ แก่แพ็กเกจทัวร์ ส�ำหรั บสองท่านเพื่อเข้ าชมการ เช่นนี ้อีกในอนาคต” แข่งขัน 2018 FIFA World Cup™ รอบชิงชนะเลิศในประเทศ รั สเซีย ระหว่างวันที่ 12-16ก.ค.รางวัลที่ 2 ได้ แก่แพ็กเกจทัวร์ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจ�ำประเทศไทย มร.คิริล บาร์ สกี ้ ส�ำหรั บสองท่านเพื่อชมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และรางวัล กล่าวว่า “การแข่งขัน 2018 FIFA World Cup™ ในปี นี ้นับเป็ นครัง้ ที่ 3 ได้ แก่แพ็กเกจทัวร์ ส�ำหรั บสองท่าน เพื่อชมการแข่งขันรอบ แรกที่ประเทศรัสเซียได้ เป็ นเจ้ าภาพจัดงาน และยังเป็ นครัง้ แรกใน 8 ทีมสุดท้ าย มีทงั ้ หมด 4 รางวัลส�ำหรั บรางวัลที่ 1 จะได้ รับบัตร ประวัติศาสตร์ ที่การแข่งขันจะจัดกันที่สนามกีฬาหรื อสเตเดียมที่ดี โดยสารชัน้ ธุ ร กิ จ และส� ำ หรั บ รางวัล อื่ น ๆ เป็ น บัต รโดยสารชัน้ ที่สดุ ของประเทศ 12 แห่งกระจายใน 11 เมือง ไม่ว่าจะเป็ นเมือง ประหยัด และแพ็ ก เกจทัว ร์ ส� ำ หรั บ ทุก รางวัล จะรวมห้ อ งพัก ใน คาลินิงกราด (Kaliningrad) ทางภาคตะวันตกไปถึงเมืองเยคา โรงแรม 4 คืน และกิจกรรมสุดพิเศษส�ำหรั บ 2 ท่าน รวมมูลค่า เตอริ นเบิร์ก (Yekaterinburg) ทางภาคตะวันออก และเมืองเซนต์ รางวัลทัง้ สิ ้นกว่า 3.5 ล้ านบาท ปี เตอร์ สเบิร์ก (Saint Petersburg) ในภาคเหนือลงมาถึงเมืองโซชิ

NO. 341

57


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

FINANCIAL FOCUS

กรุงศรี

เดินหน้ามุ่งเป็นธนาคารหลักกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อปีนี้โต 6-8 เปอร์เซ็นต์ กรุ งศรี (ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)) เผยกลยุทธ์ของกลุม่ ธุรกิจลูกค้ า ธุรกิ จ (Commercial Banking) ภายใต้ แผนธุรกิจระยะกลางปี 2561-2563 ด้ วย เป้า หมายมุ่ง สู่ก ารเป็ น ธนาคารหลัก ของ กลุ่ ม ลู ก ค้ าธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ แ ละลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ SME พร้ อมขับ เคลื่ อ นศัก ยภาพ ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล และนวัต กรรมเพื่ อ ให้ บริ ก ารทางการเงิ น อย่ า งครบวงจร รวมทัง้ การผสานความรู้ ความเชี่ ยวชาญ ในประเทศกับ ศัก ยภาพความแข็ ง แกร่ ง ทางการเงิ น และเครื อข่ า ยระดั บ โลก ของ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป (MUFG) มุ่งเน้ นสร้ างพอร์ ตที่สมดุลและ เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2561 ตังเป้ ้ า สินเชื่ อธุรกิ จโต 6-8 เปอร์ เซ็นต์ และเงิน ฝากโต 6-8 เปอร์ เซ็นต์ พรสนอง ตู้จนิ ดา ประธานกลุม่ ธุรกิจ ลูกค้ าธุรกิจ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา กล่าว ว่ า “กลุ่ม ลูก ค้ า ธุ ร กิ จ ของกรุ ง ศรี ป ระสบ ความส�ำเร็ จในการสร้ างความเติบโตด้ าน สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องตามแผนธุรกิจระยะ กลางฉบับแรกที่ครอบคลุมปี 2558-2560 โดยภาพรวม มี สิ น เชื่ อ เติ บ โตเฉลี่ ย 7.5 เปอร์ เซ็นต์ ต่อปี และเงินฝากเติบโตเฉลี่ย 5.0 เปอร์ เซ็นต์ ต่อปี สะท้ อนถึงศักยภาพ ในการต่อยอดความส�ำเร็จภายหลังการควบ รวมธุรกิจของธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จ�ำกัด (BTMU) สาขากรุงเทพฯ และ

58

NO. 341

การผสานพลังเครือข่ายของ MUFG ส�ำหรับ แผนธุ ร กิ จ ระยะกลางในปี 2561-2563 กรุ งศรี มุ่งเน้ นในการน� ำเทคโนโลยี ดิจิทัล มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและยกระดับ กระบวนการท�ำงานเพื่อสร้ างประสบการณ์ ที่ดีและส่งมอบบริ การเพื่อสร้ างและขยาย โอกาสทางธุรกิจให้ กับลูกค้ าธุรกิจโดยจะ ให้ ความส�ำคัญกับการเติบโตของสินเชื่ อ และเงินฝากไปพร้ อมๆ กัน นอกเหนือจาก การกระชับสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าเดิมแล้ ว กรุ ง ศรี ยงั มีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้ าสู่ กลุ่มใหม่เชื่ อมโยงกับนโยบายขับ เคลื่ อ น พรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ ่ ม ธุ ร กิ จลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0” “กรุ ง ศรี เ ดิ น หน้ า สู่เ ป้า หมายการเป็ น ธนาคารพัน ธมิ ต รที่ ไ ด้ รั บ ความไว้ ว างใจ (Trusted Banking Partner) ส� ำ หรั บ ลูก ค้ า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ แ ละเป็ น ธนาคาร หลักส�ำหรั บบริ ษัทขนาดกลางและขนาด ย่ อ ม (SMEs) รวมทัง้ ตัง้ เป้ า ที่ จ ะขยาย พอร์ ตของธุรกิจดีลเลอร์ รถยนต์ โดยจะใช้ ประโยชน์ จ ากการท� ำ งานร่ ว มกับ บริ ษั ท ในเครื อกรุ งศรี กรุ๊ ป และศักยภาพความ แข็ ง แกร่ ง ของเครื อ ข่ า ยระดั บ โลกของ MUFG การผสานพลัง นี จ้ ะท� ำ ให้ ก รุ ง ศรี สามารถส่งมอบบริ การทางการเงินที่ครบ วงจร ไม่ ว่ า จะเป็ นบัญ ชี เ พื่ อ ธุ ร กิ จ และ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ธุรกรรมและสินเชื่อเพื่อ การค้ า ต่ า งประเทศ บริ ก ารทางการเงิ น ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ตอบสนองการลงทุ น

ในตลาดต่างประเทศ ส�ำหรั บกลุ่มลูกค้ า ธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ กรุ งศรี มุ่งเน้ นกลยุทธ์ Fee based business และ การปรั บสมดุลของพอร์ ตสินเชื่ อโดยเน้ น การเติบโตด้ านสินทรัพย์และการสร้ างผล ก�ำไรอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี ้ กรุ งศรี ได้ จดั กิ จกรรมเพื่ อเพิ่ มโอกาสทางธุรกิ จ ทัง้ ใน ด้ านการให้ ค�ำปรึ กษาและองค์ความรู้ เพื่อ ส่ ง เสริ ม การขยายตลาดของลูก ค้ า กลุ่ม ธุรกิจไทย รวมทังการสร้ ้ างเครื อข่ายธุรกิจ และการแนะน� ำ คู่ค้ า ธุ ร กิ จ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ” พรสนองกล่าว


ไทยพาณิชย์

ชูนวัตกรรม End to End Tracking ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ตอกย� ำ้ ความ เป็ นผู้น�ำด้ านนวัตกรรมทางการเงิน ผนึก SWIFT Global Payments Innovation (SWIFT gpi) ส่งนวัตกรรมระดับโลก End to End Tracking ระบบติดตามสถานะ การโอนเงิ น ต่ า งประเทศขาออกตั ง้ แต่ ต้ นทาง-ปลายทาง ให้ บริ การส�ำหรับลูกค้ า ธุรกิจเป็ นครัง้ แรกของประเทศไทย รุ กหน้ า สร้ างมาตรฐานบริ การโอนเงินต่างประเทศ ที่โปร่ งใส ติดตามและตรวจสอบได้ ตอบ โจทย์ผ้ ูประกอบการเพื่อสร้ างความมัน่ ใจ ให้ กับคู่ค้าจากทั่วโลก น�ำร่ องให้ บริ การผู้ ประกอบธุรกิจน�ำเข้ าที่ต้องการโอนเงินออก ไปช�ำระค่าสินค้ ายังต่างประเทศตังแต่ ้ วนั นี ้ (จากภาพคนกลาง) ภิมลภา สันติโชค รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solution ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็ นต้ นไป ครัง้ แรกในประเทศไทย นับเป็ นบรรทัดฐาน ให้ เป็ นหนึ่งเดียว ดังนันเมื ้ ่อสามารถตรวจ ภิมลภา สันติโชค รองผู้จดั การใหญ่ ใหม่ส�ำหรั บบริ การโอนต่างประเทศ ด้ วย สอบสถานะการรั บ โอนเงิ น ต่า งประเทศ อาวุโส ผู้บริ หารสูงสุด Commercial Bankการติ ด ตามสถานะและเส้ น ทางของเงิ น ขาออกตั ง้ แต่ ต้ นทาง-ปลายทางอย่ า ง ing Solution ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เปิ ด โอนได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว ตรวจสอบได้ โปร่ งใสเช่นนี ้ จะท�ำให้ คู่ค้าเกิดความเชื่อ เผยว่า ภาคธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ ทัน ที เพิ่ ม ความมั่น ใจในทุก ธุร กรรมโอน มัน่ ระหว่างกันมากยิ่งขึ ้น น�ำไปสู่ปริ มาณ ของไทยมี อัต ราการเติ บ โตเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า ง เงินไปยังต่างประเทศให้ กับคู่ค้า ปั จจุบนั การค้ าที่เติบโตยิ่งขึ ้นต่อไป ต่อเนื่อง ส่งผลให้ ธุรกรรมการโอนเงินต่าง ให้ บริ การน�ำร่องส�ำหรับการโอนเงินขาออก ประเทศมีการเติบโตตามไปด้ วย และเพื่อ ทังนี ้ ้ลูกค้ าธุรกิจที่ใช้ บริ การโอนเงินต่าง จากไทยไปยังต่างประเทศ และมีแผนที่จะ สนับสนุนให้ ภาคการค้ าระหว่างประเทศ ประเทศกับธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถ พัฒนาบริ การดังกล่าวครอบคลุมการโอน ขยายตัว อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึน้ ติดตามสถานะการโอนได้ ที่ศนู ย์ธุรกิจต่าง เงินขาเข้ าจากต่างประเทศด้ วยในอนาคต” ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงร่ วมเป็ นพันธมิตร ประเทศ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ 47 แห่ ง กับ SWIFT Global Payments Innovation “นวัตกรรม End to End Tracking เป็ น ทั่ว ประเทศ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติมแต่ (SWIFT gpi) น�ำนวัตกรรม End to End เรื่ องที่ธนาคารชัน้ น�ำจากทั่วโลกให้ ความ อย่า งใด หรื อ สอบถามข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม ได้ Tracking เข้ ามาใช้ ในการติดตามสถานะ ส�ำคัญ ขณะนีม้ ีธนาคารที่เข้ าร่ วมแล้ วถึง SCB Call Center 02-777-7777 การโอนเงิ น ต่ า งประเทศขาออกตั ง้ แต่ 40 แห่ง เนื่องจากสถาบันการเงินทุกแห่ง ต้ นทาง-ปลายทาง ส�ำหรับลูกค้ าธุรกิจเป็ น ตระหนักดีวา่ โลกการค้ าในปั จจุบนั ถูกเชื่อม

NO. 341

59


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

MARKET MOVEMENTS

นิสสันเผยโฉมรถยนต์ต้นแบบ ครอสโมชัน (Xmotion) ที่สะท้ อนแนวคิดของการออกแบบ ในอนาคตของรถยนต์เอนกประสงค์ต้นแบบที่ สานต่อประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานของนิสสัน ในกลุม่ ครอสโอเวอร์ และรถยนต์อเนกประสงค์

นิสสันเผยโฉมรถยนต์ต้น แบบครอสโมชัน (“XMOTION”)

ครอสโมชัน (Xmotion) เปิ ดตัวครัง้ แรก ในโลกในงาน 2018 North American International Auto Show ที่ จั ด ขึ น้ ณ เมื อ ง ดี ท รอยท์ ประเทศสหรั ญ อเมริ กา โดย ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวญี่ปนและความ ุ่ ประณี ต ศิ ล ป์ แบบดัง้ เดิ ม กับ การออกแบบ สไตล์อเมริ กนั และเทคโนโลยีนิสสัน อินเทลลิ เจ้ นท์ โมบิลติ ี ้ ทังนี ้ ้รถยนต์เอนกประสงค์ ครอ สโมชัน (Xmotion) จะมีทงหมด ั้ 6 ที่นงั่ จัดแบ่ง เป็ นแบบ 3 แถว “ส�ำหรับแนวคิดของ “ครอสโมชัน” เรา เน้ นการแสดงพลังและความแข็งแรงของนิส สัน อินเทลลิเจ้ นท์ โมบิลิตี ้ ซึง่ ความดุดนั และ ทรงพลังนี ้เป็ นองค์ประกอบที่รวมอยู่กบั ความ ประณีตและนุ่มนวลแบบญี่ปนได้ ุ่ อย่างลงตัว” มร. อัลฟองโซ อัลไบซา รองประธานอาวุโส ฝ่ ายการออกแบบของนิสสัน (Alfonso Albaisa, senior vice president of global design at Nissan Motor Co., Ltd.) กล่าว “ดีไซน์ ภายนอกของ “ครอสโมชัน” ผสานแนวคิด แบบตะวันตก และแบบตะวันออกเข้ าด้ วยกัน สะท้ อนให้ เห็นผ่านเทคโนโลยีการขับขีอ่ ตั โนมัติ และเทคโนโลยีเชื่อมต่ออัจฉริ ยะรวมถึงศิลปะ ยุคดิจิทัล และประณี ตศิลป์ แบบดัง้ เดิมของ ประเทศญี่ปนุ่ หากมองแบบผิวเผิน “ครอสโม ชัน” อาจดูเหมือนจะมีดีไซน์การออกแบบที่ เรี ยบง่ายธรรมดา แต่เมื่อพิจารณาเพิ่มเติม จะ เห็ น รายละเอี ย ดที่ ซับ ซ้ อ นมากมายที่ ท� ำ ให้ “ครอสโมชัน” เปี่ ยมไปด้ วยความโดดเด่นที่ เร้ าใจ” เพื่อส่งสัญญาณถึงทิศทางการออกแบบ รถยนต์ของนิสสันในอนาคต รถยนต์ต้นแบบ “ครอสโมชัน” ได้ มาพร้ อมดีไซน์ภายนอกที่ดู สวยงามและปราดเปรี ย ว ด้ ว ยด้ า นหน้ า รู ป

60

NO. 341


ทรงตัวยู (U-shaped highlights) และการ ปรั บปรุ งรู ปแบบของกระจังหน้ าแบบ VMotion ที่ดบู กึ บึนและทรงพลัง รูปลักษณ์ภายนอกทีเ่ รียบง่ายสง่างาม ของ “ครอสโมชัน” จะตัดกับซุ้มล้ อเหล็ก และยางที่ ส ามารถได้ กับ ทุ ก สภาพถนน ภายใต้ การออกแบบมาอย่างดีให้ เป็ นชิน้ เดียวกัน ยางจะดูเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับ ล้ ออลูมเิ นียม อัลลอยขนาด 21 นิ ้ว นอกจาก นี ้ ภายนอกของ “ครอสโมชัน” ยังโดดเด่น ด้ วยที่เก็บสัมภาระบนหลังคา หรื อ rooftop box ที่มีดไี ซน์อนั โดดเด่นรวมถึงไฟท้ ายที่ได้ แรงบันดาลใจจากงานไม้ ของญี่ปนุ่ อีกด้ วย ด้ ว ยฐานล้ อ ที่ ย าว ประกอบกับ ล้ อ และยางที่ได้ รับการวางให้ ต�ำแหน่งอยู่ที่ริม ด้ านนอก ท�ำให้ เกิดการจัดวางที่นงั่ “4+2” ในรู ปแบบใหม่ โดยมาในรู ปแบบที่นงั่ แถว คู่ 3 ตอน ซึง่ เหมาะส�ำหรับครอบครัว หรื อ คู่รัก ที่มีลกู 2 คน หรื อแม้ กระทัง่ ส�ำหรับ สัตว์เลี ้ยง

ด้ านการออกแบบภายในของ “ครอส โมชัน” ได้ รับอิทธิ พลจากรู ปแบบภูมิทศั น์ ของญี่ปนุ่ ที่ตอกย� ้ำรากฐานของความเป็ น นิสสัน ในขณะที่มีการใช้ กราฟฟิ คล� ้ำสมัย รวมถึงเทคโนโลยีการขับขี่อตั โนมัติ โดยห้ องโดยสารภายในได้ รั บ แรง บันดาลใจมาจากแม่น� ้ำ โดยมีคอนโซลกลาง ซึง่ เป็ นหัวใจของการออกแบบภายใน ที่เป็ น เสมือนสะพานพาดวางตังแต่ ้ ส่วนหน้ าไป จนถึงส่วนท้ ายของรถ โดยใช้ เทคนิคการ เชื่อมไม้ แบบตัวต่อ “kanawa tsugi” ซึ่ง มักพบในการสร้ างวัดและศาลเจ้ าของชาว ญี่ปนุ่ ส่วนแผงหน้ าปั ดของ “ครอสโมชัน” ปรั บใช้ เทคนิ คการเชื่ อมไม้ แบบ Kigumi สะท้ อนให้ เห็นความแข็งแรงของโครงสร้ าง ให้ ความรู้ สึกถึงความแข็งแกร่ งและความ น่าเชื่อถือ นอกจากนี ้ “ครอสโมชัน” ยังมาพร้ อม หน้ าจอดิจิทลั ถึง 7 จุด ได้ แก่ หน้ าจอขนาด

ยาวบริ เวณหน้ ารถ ซึ่งประกอบด้ วย หน้ า จอหลักทังหมด ้ 3 จอ พร้ อมจอซ้ ายและขวา รวมถึง digital room mirror บริ เวณเพดาน และแผงคอนโซลกลาง ระบบแสดงผลและข้ อ มูล สามารถ ควบคุมได้ โดยใช้ ทา่ ทางและการเคลือ่ นไหว ของดวงตา ด้ วยการควบคุมที่ชาญฉลาด และการสั่ง งานด้ วยเสี ย ง ท� ำ ให้ ผู้ ขั บ ขี่ สามารถมีสมาธิ ในการขับรถ และเข้ าถึง ข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย “นิสสันมองว่ารถยนต์ต้นแบบ “ครอส โมชัน” จะเป็ นรถยนต์ SUV เพื่อการใช้ งาน ซึ่งสามารถขับขี่ได้ ในชีวิตประจ�ำวัน และ ยังสามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ หรื อสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนได้ ทุกเมื่อที่ ต้ องการ การออกแบบและเทคโนโลยีนี ้จะ ท�ำให้ นิสสันสามารถบรรลุพันธกิ จในการ สร้ างโลกทีด่ กี ว่าให้ ผ้ คู น” มร. อัลไบซา กล่าว เสริ มในช่วงท้ าย

NO. 341

61


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

EXCLUSIVE BUSINESS NEWS

อลิอันซ์ อยุ ธยา เผยแผนธุรกิจปี 61 เดินหน้าเต็มสูบ 4 กลยุ ทธ์หลัก ตัง้ เป้าเบี้ยรับรวม 3. หมื่นล้านบาท

มจ. อลิอันซ์ อยุ ธยา ประกันชี วิต เผยแผนธุ รกิจปี 2561 เดินหน้าเต็ม สูบ 4 กลยุ ทธ์หลักขับเคลื่อนธุ รกิจเติบโตยั่งยืน ได้แก่ 1. เป็นผู ้น�ำดิจิทัล 2 เน้นตลาดความคุ้มครอง 3.ผลักดันยอดขายจากทุกช่ องทาง และ 4. รักษา คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (Net Promoter Score) ในฐานะ Loyalty Leader โดยตั้งเป้าพิชิตยอดเบี้ยรับรวมปี นี้แตะ 3.4 หมื่นล้านบาท ไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร บมจ.อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิ ดเผยว่า ปี 2560 ที่ผา่ นมา ถือเป็ นปี ที่อลิอนั ซ์ อยุธยา ได้ สร้ างนวัตกรรมใหม่หลาย อย่าง ไม่วา่ จะเป็ นด้ านผลิตภัณฑ์ การบริ การลูกค้ า การด�ำเนิน งานในช่องทางตัวแทน หรื อแม้ แต่การสนับสนุนกลุม่ สตาร์ ทอัพใน ไทย ซึ่ง ทุก กิ จ กรรมที่ ก ล่ า วมาได้ รั บ การตอบรั บ อย่ า งดี จ าก ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ในด้ านผลงานของแต่ละช่องทาง ช่องทาง ตัวแทน สามารถเพิ่มจ�ำนวนตัวแทนใหม่ได้ ถึง 10 เปอร์ เซ็นต์ ช่องทางแบงก์แอสชัวรันซ์ยงั คงมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ธนาคาร กรุงศรี ช่องทางขายตรง ยังคงครองอันดับ 1 ในส่วนแบ่งการตลาด สูงสุด และช่องทางประกันกลุม่ ประสบความส�ำเร็จในการน�ำเอา ระบบ top-up มาใช้ กบั ลูกค้ าองค์กร

62

NO. 341

“ความส�ำเร็ จในด้ านธุรกิจเป็ นส่วนหนึง่ ที่เราพอใจมาก แต่อีก ส่ว นหนึ่ง ที่ เ ราภูมิ ใ จมากที่ สุด คื อ บริ ษั ท ฯได้ รั บ คะแนนความ พึงพอใจสูงสุดจากลูกค้ า ด้ วยคะแนน 23.2 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของตลาดประกันชี วิต อยู่ที่เพี ยง 2.3 เปอร์ เซ็นต์ คะแนนสูงสุดที่เราได้ รับสอดคล้ องกับความส�ำเร็ จ ด้ านงานบริการที่การันตีด้วยรางวัลมากมายที่เราได้ รับในปี 2560 อาทิ Prime Minister’s Insurance Award for Excellent Development Insurance Company / Best Call Center and Complaint Handling Center และอีกมากมาย ซึง่ รางวัลเหล่านี ้เป็ น เครื่ องพิสจู น์ความส�ำเร็ จในกลยุทธ์ยดึ ลูกค้ าเป็ นศูนย์กลางอย่าง แท้ จริ ง” ไบรอัน กล่าว ส�ำหรับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจในปี 2561 ไบรอัน เปิ ดเผยว่า บริษทั ฯ จะเดินหน้ าขับเคลือ่ นการเติบโตผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก คือ


ดิจิทลั ซึง่ อลิอนั ซ์ อยุธยา เป็ นผู้น�ำในด้ านนี ้ โดยมีการด�ำเนิน กิจกรรมและธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิทลั ไม่วา่ จะเป็ นแอป พลิเ คชัน ส�ำ หรั บ ลูก ค้ า เพื่ อ ให้ ส ามารถเช็ ค และบริ ห ารข้ อ มูล กรมธรรม์ ไ ด้ แ บบออนไลน์ รวมทัง้ การส่ง เอกสารเคลมผ่ า น My Allianz และยังมีแพลทฟอร์ ม Healthy Living เพื่อเป็ นชุมชน ออนไลน์ แบ่งปั นความรู้ ด้ านการกินดี อยู่ดี สุขภาพ และการ บริ หารการเงิน พร้ อมสะสมพ๊ อยท์เพื่อแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย ส�ำหรับตัวแทนและพันธมิตรทางธุรกิจ เรามีแอพพลิเคชัน่ เพื่อ อ�ำนวยความสะดวกการขาย เช่น Allianz Discover และส�ำหรับ พนักงาน เรามีการน�ำเอาระบบ Robotic เข้ ามาใช้ เพื่อท�ำงาน เอกสารให้ เป็ นแบบอัตโนมัติ และมีการเปิ ดแพลทฟอร์ มเพื่อการ พัฒนาเพื่อเรี ยนรู้ผา่ น LinkedIn Learning ให้ พนักงานเลือกเข้ า คอร์ สได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา และล่าสุดบริ ษัทฯ ได้ จดั โครงการ อลิอนั ซ์ อยุธยา บริ ษัทฯ ได้ ออกผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดย ค�ำนึงถึงความต้ องการที่แท้ จริ งของลูกค้ าเป็ นส�ำคัญ โดยปี นี ้เน้ น ไปที่ Holistic Care คือการดูแลสุขภาพรอบด้ านให้ กบั ลูกค้ า ไม่ เป็ นเพียงแค่บริ ษัทประกันที่ช่วยแค่จ่ายค่ารักษาพยาบาล โดย ขณะนี ้มีบริ การที่ลกู ค้ าสามารถใช้ ได้ แล้ ว ได้ แก่ Nursing Care ดูแลยามพักฟื น้ ที่บ้าน และ Advance Second Medical Opinion เพื่อขอความเห็นที่สองจากแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ

บริษัทฯ ยังมุง่ ขับเคลือ่ นและให้ ความส�ำคัญกับทุกช่องทาง ไม่ ว่าจะเป็ นช่องทางตัวแทนที่ม่งุ สร้ างตัวแทนใหม่ ช่องทางแบงก์ แอสชัวรันซ์ที่ยงั คงเน้ นหารเป็ นพันธิมิตรร่ วมกันอย่างใกล้ ชิดกับ ธนาคารกรุ งศรี ช่องทางขายตรงที่ยงั คงมุ่งครองความเป็ นหนึ่ง และช่องทางดิจิทลั ที่ตงใจจะเติ ั้ บโตช่องทางนี ้อย่างจริ งจังในปี นี ้ ดัชนีชี ้วัดความภักดีของลูกค้ า (NPS)ไม่วา่ ธุรกิจจะเติบโตหรื อ ยอดขายในปี นี ้จะมากแค่ไหน แต่ตวั เลขเหล่านันจะไม่ ้ ยงั่ ยืนเลย หากคะแนน NPS ซึง่ สะท้ อนความพึงพอใจของลูกค้ าลดลง ดัง นัน้ บริษัทฯ จะยังเดินหน้ าให้ ความส�ำคัญกับกลยุทธ์ยดึ ลูกค้ าเป็ น ศูนย์กลางในทุกขันตอนการท� ้ ำงาน ซึง่ จากการด�ำเนินกลยุทธ์นี ้ มาอย่างยาวนาน ส่งผลให้ กลยุทธ์ ดงั กล่าวกลายเป็ น DNA ของ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนไปแล้ ว ซึง่ เป้าที่สำ� คัญ คือ รักษาการ เป็ นแบรนด์ที่ลกู ค้ าให้ ความภักดีและไว้ วางใจ (Loyalty Leader) “ด้ วยการมุ่งเน้ นขับเคลื่อนการเติบโตผ่าน 4 กลยุทธ์ หลัก เรามัน่ ใจว่าจะสามารถรักษาต�ำแหน่งผู้น�ำอันดับ 1 ด้ านคะแนน ความพึง พอใจจากลูก ค้ า ต่อ ไปอี ก ซึ่ง เราให้ ค วามส� ำ คัญ กับ ประเด็นนี ้สูงที่สดุ พอๆ กับเป้าหมายที่ชดั เจนในการพิชิตยอดเบี ้ย รับรวม 34,000 ล้ านบาทจากทุกช่องทาง รวมถึงการเพิ่มสัดส่วน ผลิตภัณฑ์ที่มงุ่ เน้ นความคุ้มครองไว้ ที่ระดับ 45 เปอร์ เซ็นต์ และ ก้ าวสูก่ ารเป็ นผู้น�ำด้ านความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และสร้ าง ให้ ปี 2561 เป็ นปี ที่เราประสบความส�ำเร็จอีกปี หนึง่ ” ไบรอัน กล่าว ทิ ้งท้ าย

NO. 341

63


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SOCIETY FOCUS

03 02

01

01

พัฒนาเมกะโปรเจกต์

พิศิษฐ์ เสรี วิวฒ ั นา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จดั การ ธนาคารเพื่อการส่ง ออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย(EXIM BANK) ร่ วมลงนามกับนริ ศ เชยกลิ่น ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร บริ ษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) และฐิ ติ ทอง เบญจมาศ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารสาย งานโครงการครอสโร้ ดส์ บริษทั สิงห์ เอส เตทจํากัด (มหาชน) ในสัญญาสนับสนุน ทางการเงินของ EXIM BANK มูลค่า 120 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐเพื่ อให้ บริ ษัท นํ า ไปใช้ ล งทุน ในโครงการครอสโร้ ดส์ (CROSSROADS) ซึง่ เป็ นเมกะโปรเจกต์ พัฒนารี สอร์ ตและแหล่งท่องเที่ยวครบ วงจรในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในเฟสแรก ประกอบด้ วยรีสอร์ ต 3 แห่งและทาวน์ชปิ (Township) ที่มาพร้ อมกับท่าเทียบเรื อ ยอช์ต ร้ านค้ าปลอดภาษี บีชคลับ ร้ าน ค้ า และภัต ตาคาร รวมถึ ง สถานที่ จัด ประชุม และนิทรรศการ ณ EXIM BANK สํานักงานใหญ่

64

04

ก้าวสู่ปีที่ 69

02

บริ ษั ท ไทยสมุท รประกั น ชี วิ ต จ�ำกัด (มหาชน) รักคือพลังของชีวิต โดยกี รติ อัสสกุล (กลาง) ประธาน กรรมการ นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติ ปิ ยพจน์ กรรมการผู้จดั การ วีรวุฒิ อัส สกุล ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมด้ วยผู้ บริ ห ารและพนั ก งาน ร่ ว มท�ำบุ ญ ตั ก บาตรพร้ อมรั บ พร จากพระสงฆ์เพื่อความเป็ นสิริมงคล เนื่องในโอกาสที่ OCEAN LIFE ไทย สมุทรประกันชีวิตได้ ด�ำเนินธุรกิจมา อย่างมั่นคงยาวนานจนก้ าวเข้ าสู่ปี ที่ 69 พร้ อมการเป็ น Digital Insurer ตอบโจทย์ ก ารบริ ก ารที่ เ น้ นลูก ค้ า เป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อตอบสนองทุกความต้ องการของ ลูกค้ าด้ วยแบบประกันและบริ การที่ ใช้ ความรักเป็ นพลังสร้ างสรรค์

NO. 341

03

ช�ำระเงินด้วย QR Code

สุวัฒ น์ เตชะวัฒ วรรณา (ที่ 2 จากซ้ าย) รองกรรมการผู้ จั ด การ ธนาคารกสิกรไทย และ สัตวแพทย์ หญิ ง กฤติ ก า ชัย สุพัฒ นากุล (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริ หาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ร่ วมเปิ ด ให้ บริ การรั บช�ำระเงินด้ วย “คิวอาร์ โค้ ด ” (QR Code Payment) แก่ โรงพยาบาลสัตว์ ทองหล่อทุกสาขา เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผ้ ูใช้ บริ การ ของโรงพยาบาลให้ ส ามารถช�ำระ เงิ น ค่า บริ ก ารผ่ า นแอปพลิ เ คชัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย และ โมบายแบงกิ ง้ ของธนาคารอื่ น ณ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ พระราม 9

04

“ด้วยรักและผูกพัน”

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (ที่ 3 จากซ้ าย) กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไทย จ�ำกัด (มหาชน) (SCG) พร้ อมด้ วยอารี ย์ ชวลิตชีวิน กุล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จดั การ ใหญ่ บริษทั เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง จ�ำกัด และคณะผู้บริ หารใน เครื อ ร่ วมจัดงานเกษี ยณอายุ “ด้ วย รักและผูกพัน” ให้ กับกิตติชยั ไกรก่ อกิต (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ ป (2008) จ�ำกัด ในโอกาสจะเกษียณการท�ำงาน ในปี นี ้ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุน่ ด้ วยมิตรภาพจากคณะผู้บริ หาร และ ตัวแทนจ�ำหน่ายวงการวัสดุกอ่ สร้ าง ที่ พร้ อมใจมากล่าวอ�ำลา ณ ห้ องพิมาน สยาม ชัน้ 29 โรงแรมพล่าซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ


03 02

01

01

กิจกรรมการสร้างชุมชน

ประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อ�ำนวย การฝ่ ายกรรมสิทธิ์ทดี่ นิ การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวง คมนาคม เป็ น ประธานในกิ จกรรม การสร้ างชุมชนเครื อข่ายเป็ นมิตรกับ การทางพิเศษและฝึ กซ้ อมการป้องกัน และระงับอัคคีภยั ใต้ ทางพิเศษฉลอง รัช ประจ�ำปี 2561 ณ บริ เวณด้ าน หน้ า อาคารส�ำนัก งานของโรงเรี ย น รั ต นโกสิ น ทร์ ส มโภชบางเขน โดย ได้ รับความร่ วมมื อจาก คณาจารย์ นักเรี ยน และชาวชุมชนบริ เวณรอบ เขตทางพิเศษ จ�ำนวน 3 ชุมชน ได้ แก่ ชุมชนล�ำชะล่า ชุมชนวัชรปราณี และ ชุมชนอนันต์ สุขสันต์ เข้ าร่ วมในกิ จ กรรมฯ และ กทพ. ยังได้ สนับสนุน อุปกรณ์ ดบั เพลิงจ�ำนวน 60 ถังรวม เป็ นเงิน 60,000 บาท

04

02

03

สุทธิพล ทวีชยั การ (ที่ 3 จากซ้ าย) เลขาธิการ คณะกรรมการก�ำกับและ ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ เกียรติเป็ นประธานในพิธี เปิ ดศูนย์ที่ปรึ กษาการเงิน (AIA FA Center) แห่งที่ 15 ณ อาคารศุภา คาร เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ โดยมี มร. บิล ไลส์ (ที่ 3 จากขวา) ประธาน เจ้ าหน้ าที่บริ หารประจ�ำภูมิภาค กลุม่ บริ ษัทเอไอเอ และ มร. ตัน ฮาค เลห์ (ที่ 2 จากซ้ าย) ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมเป็ น ประธานในพิธีเปิ ดศูนย์ที่ปรึกษาการ เงินแห่งที่ 15 แห่งนี ้ด้ วย พร้ อมกันนี ้ ประกิตติ บุณยเกียรติ (ซ้ าย) ผู้จดั การ ทัว่ ไปฝ่ ายตัวแทนประกันชีวติ กฤษณ์ จันทโนทก (ที่ 2 จากขวา)ประธานเจ้ า หน้ าที่ฝ่ ายบริ ห ารตั ว แทนประกั น ชี วิ ต และอลิสา สิมะโรจน์ ประธาน เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสนับสนุนตัวแทน ให้ เกียรติร่วมเป็ นสักขีพยานในพิธีเปิ ด ศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน (AIA FA Center) แห่งที่ 15

ธนาคารไทยพาณิชย์ รับมอบรางวัล “ธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอี” ในงาน Thailand’s Most Admired Brand 2018 โดยธนาคารได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นแบรนด์ ที่ได้ รับความน่าเชื่อถือมากที่สดุ ในกลุม่ ธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอี ต่อเนื่อง เป็ นปี ที่ 3 รางวัลที่ ได้ รับครั ง้ นี ม้ าจาก ผลส�ำรวจความคิดเห็นของผู้บริ โภคทัว่ ประเทศถึงการจดจ�ำได้ ในแบรนด์ ของ องค์กร ภาพลักษณ์ การเข้ าถึงผู้บริ โภค มีผลิตภัณฑ์และบริ การที่ครองใจลูกค้ า โดยที่ ผ่ า นมาธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ไ ม่ เคยหยุ ด นิ่ ง ในการพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ ก ารเพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนอง ต่อความต้ องการของผู้ประกอบการเอส เอ็มอีในมิติตา่ งๆ อย่างครบวงจร โดยมี เป้าหมายเพื่อเสริ มศักยภาพให้ เอสเอ็ม อี ไ ทยมี ค วามพร้ อมที่ จ ะเผชิ ญ กับ การ แข่งขันภายใต้ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมี พิกลุ ศรี มหันต์ รอง ผู้จดั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้ า เอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ รับมอบ รางวัลจาก อ่อนอุษา ล�ำเลียงพล นายก สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

เอไอเอ เปิดศูนย์ทปี่ รึกษาการเงิน คว้ารางวัล

จัดสัมมนา

04

ปรี ดี ดาวฉาย (ที่ 2 จากซ้ าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็ นประธานเปิ ดงานสัมมนา INSIGHT ON THE EMERGING FRONTIER : EMERGING MARKET OUTLOOK 2018 โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ (ที่ 3 จากซ้ า ย) อดี ต เลขาธิ ก ารที่ ป ระชุม สหประชาชาติ ว่า ด้ ว ยการค้ า และการ พั ฒ นา และอดี ต ผู้ อ�ำนวยการใหญ่ องค์ การการค้ าโลก และดร.มาร์ ค โม เบียส (ที่ 4 จากซ้ าย) ประธานกรรมการ บริ หาร เทมเพิลตัน อีเมอร์ จิ ้ง มาร์ เก็ตส์ กรุ๊ ป สิงคโปร์ ร่ วมบรรยาย เพื่อให้ ความ รู้ ทิ ศ ทางด้ า นการลงทุน แก่ ลูก ค้ า ไพร เวทแบงค์ธนาคารกสิกรไทย ณ โรงแรม สยามเคมปิ นสกี ้

NO. 341

65


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SOCIETY FOCUS

03 02

01

01

สร้างโอกาสธุรกิจ

พรสนอง ตู้จินดา (ที่ 3 จากขวา) ประธานกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ลู ก ค้ าธุ ร กิ จ ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธ ยา จ�ำกั ด (มหาชน) ให้ ก ารต้ อ นรั บ วิ ท ยากร พิเศษในงานสัมมนา “Krungsri Business Talk: กัมพูชา vs เวียดนาม ตลาดไหน ใช่เลย” ที่จัดขึน้ ส�ำหรั บ ลูกค้ า SME กรุงศรี เพื่อสร้ างโอกาส การลงทุนให้ ผ้ ปู ระกอบการไทย โดย มี ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ห ล า ย ท่ า น ร่ ว ม อภิปรายเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริ โภค และแบ่งปั น ประสบการณ์การค้ าการ ลงทุนในกัมพูชาและเวียดนาม ซึง่ เป็ น ประเทศในกลุม่ CLMV ที่มีการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

66

02

รับรางวัลอัน ดั บ 1

ธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ (กลาง) ผู้ชว่ ย ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุ งเทพ จ�ำกัด (มหาชน) รับมอบ รางวัลเกียรติยศ ใน ฐานะแบรนด์ที่ได้ รับความน่าเชื่อถือจาก ผู้ บ ริ โ ภคทั่ว ประเทศมาเป็ น อัน ดับ 1 ประเภท ‘ธนาคารที่นา่ เชื่อถือที่สดุ ’ จาก ‘Thailand’s Most Admired Brand 2018’ และ Why we buy? ซึง่ เป็ นผล ส�ำรวจความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และ ปั จจัยที่ท�ำให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อหรื อใช้ บริ การของผู้ บริ โภค โดยนิ ต ยสาร BrandAge ทีด่ �ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง และก้ าวขึ ้นสู่ปีที่ 18 อย่างเป็ นทางการ ซึง่ ตัวเลขผลการส�ำรวจถูกน�ำไปใช้ อ้างอิง ในการวัดผลของการท�ำสือ่ สารการตลาด อย่างมากมาย โดยธนาคารกรุงเทพได้ รับ การโหวตให้ เป็ น ธนาคารที่ น่าเชื่ อถื อ ที่สดุ ในอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 ด้ วย ความโดดเด่นในหัวข้ อ ความมัน่ คงของ ธนาคาร มีสาขาให้ บริการทีใ่ กล้ บ้าน หรือ ที่ท�ำงาน ครอบคลุมทุกพื ้นที่ ด้ วยสถาน ที่ให้ บริ การสะอาด สวยงาม กว้ างขวาง สะดวกสบาย และข้ อเสนออัตราดอกเบี ้ย ที่นา่ สนใจ

NO. 341

04

03

04

เอไอเอ ประเทศไทย โดย รพี พ ร วงศ์ ท องค�ำ ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายสื่ อ สาร องค์ ก รและภาพลัก ษณ์ ขึน้ รั บ รางวัล เกียรติยศ “Thailand’s Most Admired Brand 2018” ในหมวดธุรกิจประกันชีวติ ที่นา่ เชื่อถือที่สดุ ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง เป็ นปี ที่ 18 โดยรับมอบจาก สนธิ รัตน์ สนธิ จิ ร วงศ์ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวง พาณิชย์ ณ ห้ องศศินทร์ ฮอลล์ อาคาร ศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ซึง่ รางวัลดังกล่าวมาจากผลการ ส�ำรวจวิจยั กับกลุ่มผู้บริ โภคทัว่ ประเทศ โดยนิตยสาร BrandAge ถือเป็ นอีกหนึง่ ความภาคภูมใิ จของเอไอเอ ประเทศไทย ที่ ยืนหยัดมอบความคุ้มครองด้ านการ ประกั น ชี วิ ต ให้ กั บ คนไทยมาอย่ า ง ยาวนานถึง 80 ปี และเอไอเอ ยัง คง มุง่ มัน่ ที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สดุ ให้ แก่ลกู ค้ าชาวไทยทัว่ ประเทศ พร้ อมกับ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ มให้ คนไทยมี สุข ภาพแข็ ง แรง มี อ ายุยื น ยาว และมี คุณภาพชีวติ ที่ดขี ึ ้น (Healthier, Longer, Better Lives) สอดคล้ อ งกั บ ค�ำมั่น สัญญาของเอไอเอ

“กรุ งศรี ออโต้ ” ผู้น�ำธุรกิจสินเชื่อ ยานยนต์ ค รบวงจร เครื อ ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) โดย ไพโรจน์ ชื่ นครุ ฑ (กลาง) ประธาน คณะเจ้ าหน้ าที่ ด้ านธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ยานยนต์ ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จ�ำกั ด (มหาชน) เข้ ารั บ รางวั ล “Superbrands 2017” เป็ นปี ที่ 6 ติดต่อกัน จาก มร. ไมค์ อิงลิช (ซ้ าย) กรรมการผู้จัด การ Superbrands Organisation และปรี ชา แก่นพรหม (ขวา) ผู้อ�ำนวยการซุปเปอร์ แบรนด์ ประจ�ำประเทศไทย โดยกรุงศรี ออโต้ เป็ นแบรนด์สนิ เชื่อยานยนต์เพียงราย เดียวที่ได้ รับรางวัลดังกล่าว แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ในการมอบ ประสบการณ์ ที่ดีให้ กบั ลูกค้ า จนได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น และไว้ วางใจมา อย่างต่อเนื่อง

คว้ารางวัลแบรนด์ประกันชีวิต รางวัล Superbrands 6 ปีซอ้ น


03 02

01

01

02

วิรไท สันติประภพ ผู้วา่ การธนาคาร แห่ ง ประเทศไทย และปรี ดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้ อม ด้ วยผู้แทนจาก 14 ธนาคารในไทย และ รัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจใหญ่ 7 แห่ง เปิ ดตัวโครงการ Thailand Blockchain Community Initiative เพื่อน�ำเทคโนโลยี บล็อกเชนมายกระดับประสิทธิภาพและ ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ของประเทศ เริ่ มต้ นด้ วยโครงการบริ การ หนั ง สื อ ค� ำ้ ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ น ระบบบล็อกเชน สร้ างโครงข่ายหนังสือ ค� ้ำประกันที่สะดวกปลอดภัยบนบล็อก เชนเป็ นครัง้ แรกของไทย น�ำระบบหนังสือ ค� ้ำประกันวงเงิน 1.35 ล้ านล้ านบาท สูย่ คุ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 100 เปอร์ เซ็นต์ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ถึ ง 2 เท่ า โดยอยู่ใ น ระหว่างทดสอบภายใต้ การก�ำกับของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Regulatory Sandbox) เพือ่ ช่วยให้ พฒ ั นาบริการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้นเป็ นไปอย่างมีมาตรฐานและ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้ใช้ บริ การและ ภาคเศรษฐกิจของประเทศ คาดเริ่ มใช้ ไตรมาส 3 ปี นี ณ ้ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคาร แห่งประเทศไทย

เทสโก้ โลตัส แฮกกาธอน 2018 สร้ าง ประวัติศาสตร์ ให้ วงการค้ าปลีกและสตาร์ ท อัพไทย ด้ วยการระดมไอเดียเพื่อขับเคลื่อน ธุรกิจค้ าปลีกยุค 4.0 ได้ ทีมผู้ชนะเตรี ยมตัว เดินทางสู่เทสโก้ แล็บ ประเทศอังกฤษเพื่อ ศึกษาดูงาน ก่อนน�ำไอเดียมาต่อยอดร่ วม กับทีมงานเทสโก้ โลตัส สลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ ายกิ จ การบรรษั ท เทสโก้ โลตัส กล่ า ว ว่ า “หลังจากเทสโก้ โลตัส เปิ ดเวทีให้ กับ สตาร์ ท อัพ ได้ เ ข้ าแข่ ง ขัน ‘เทสโก้ โลตัส แฮกกาธอน 2018’ ภายใต้ ธีม ค้ าปลีกยุค ใหม่ สูป่ ระเทศไทย 4.0 หรือ Revolutionising Retail towards Thailand 4.0 โดยใช้ โจทย์ พัฒนานวัตกรรมเพื่อร้ านค้ าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ได้ รับความสนใจอย่างล้ นหลาม จากสตาร์ ท อัพ และนัก พัฒ นาโปรแกรม สมัครเข้ าร่ วมแข่งขันมากถึง 250 คน ซึ่ง เป็ นจ�ำนวนมากที่สุดเป็ นประวัติการณ์ ที่มี การจัดแข่ง ขัน แฮกกาธอนขึน้ ในเมื อ งไทย โดยเทสโก้ โลตัส ได้ คดั เลือกคุณสมบัตผิ ้ เู ข้ า สมัครจนได้ ผ้ เู ข้ าร่วมแข่งขันจริงๆ ทังหมด ้ 18 ทีม ซึง่ ใช้ เวลาทังหมด ้ 48 ชัว่ โมงในการระดม ไอเดีย จนได้ ทีมที่ชนะทังหมด ้ 4 ทีม และทีม ที่ได้ รับรางวัลใหญ่คือการเดินทางไปดูงาน เกี่ยวกับนวัตกรรมของกลุม่ เทสโก้ ที่ประเทศ อังกฤษ ก่อนที่จะมีการร่ วมงานกับเทสโก้ โลตัส ในการน�ำไอเดียต่างๆ มาต่อยอดเพื่อ ใช้ จริ งในธุรกิจต่อไป”

14 แบงก์ไทย ร่วมมือพัฒนา เฟ้นหาไอเดียค้าปลีก 4.0

04

03

04

ดร.สุทธิ พล ทวีชัยการ เลขาธิ การ คณะกรรมการก�ำกับ และส่ง เสริ ม การ ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็ น ประธานปล่อยขบวน Mobile “กรมธรรม์ ประกั น ภัย สงกรานต์ อุ่ น ใจ (ประกั น ภั ย 10 บาท) (ไมโครอิ น ชั ว รั น ส์ ) ” หลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารแถลงข่ า วเปิ ด ตัวอย่างเป็ นทางการ กิ จกรรม Road Show ส�ำนัก งาน คปภ. ร่ ว มกับ ภาค อุตสาหกรรมประกันภัยผนึกก�ำลังเปิ ด ตั ว กรมธรรม์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ประชาชนทราบถึงรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง แนะน�ำกระบวนการใน การซื อ้ และแนะน�ำบริ ษั ท ประกัน ภัย เข้ าร่ วมโครงการ โดยได้ เดินทางไปยัง เคาน์เตอร์ เทสโก้ ไฟแนนเชียล เซอร์ วิส เทสโก้ โลตัส สาขาประชาชื่ น โดยมี คุณนิค สมาร์ ท กรรมการผู้จดั การใหญ่ ให้ การต้ อนรับ

ผู้ จั ด การ สายงานธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย รถยนต์ บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ประสานคปภ.จ.กาฬสินธุ์ มอบ สินไหมทดแทนแก่ทายาทของผู้เสียชีวิต จากกรณี รถทัวร์ แหกโค้ งพุ่งชนต้ นไม้ ที่ อ.วังน� ้ำเขียว จ.นครราชสีมา ตามความ คุ้มครองของกรมธรรม์ ประกันภัยที่ท�ำ ไว้ กับบริ ษัทฯ รวมทัง้ สิ ้น 11,700,000 บาท โดยมีไกรสร กองฉลาด ผู้วา่ ราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้ อมด้ วยชนะพล มหาวงศ์ ผู้ แทนเลขาธิ ก ารคปภ.สายส่ ง เสริ ม และประกั น ภั ย ภู มิ ภ าค ชั ย ยุ ท ธ มั ง ศรี ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ ายคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ พร้ อมด้ วยผู้อ�ำนวยการ ภาคอาวุโ ส ส�ำนัก งาน คปภ.ภาค 3 จ.ขอนแก่น ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน คปภ. ภาค 4 จ.นครราชสีมา และหน่วยงาน ราชการต่างๆ ในพื ้นทีร่ ่วมเป็ นสักขีพยาน

โรดโชว์ ก รมธรรม์ ป ระกั น ภั ย อาคเนย์ประกันภัย มอบสินไหม วิชาญ พันธ์ ศรี มงั กร รองกรรมการ 10 บาท

NO. 341

67


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

WORDS OF WISDOM

LOVE L O S E ME M O R Y ความรั ก ความสูญเสีย ความทรงจ�ำ ขณะที่ผมเขียนบทความนี้ ก�ำลังฉลองบรรยากาศวันแห่งความรัก ก่อนหน้านี้ ผมจะหาดอกกุหลาบประดิษฐ์ต่างๆ แจกให้กับผู ้ร่วมงานทุกคน ที่ทำ� งานอยู ่ด้วย กัน แต่วันนี้ ผมคงเหลือที่จะซื้ อดอกกุหลาบสีชมพู เป็นแจกันบ้าง เป็นช่ อบ้าง เพื่อ มอบให้กับคนคนเดียวคือภรรยาของผม ผมท�ำเช่ นนี้มาตัง้ แต่เรารักกัน ยังไม่ได้ แต่งงาน และก็ท�ำเช่ นนี้ตัง้ แต่นนั้ ไม่เว้นจนถึงปั จจุ บันร่วมสามสิบเก้าปี มาแล้ว และ เล่าให้ใครต่อใครฟั ง บางคนกลับมาเล่าว่า ได้ท�ำเช่ นเดียวกันหลังจากฟั งผมเล่า แล้ว และดูว่าได้ผลดี บรรยากาศของคู่รักสดชื่ นมีชีวิตสดใสขึ้นมา เหมือนว่าปี หนึ่งๆ เราย้อนอดีตที่หวานชื่ นกันสักครัง้ ในวันแห่งความรัก

68

NO. 341


สมัยเด็กๆ

ผมก็ไม่ร้ ูวา่ มีวนั วาเลนไทน์ มา รู้ ว่ามีวนั แห่งความรักเมื่อโตเป็ นหนุ่ม โชคดีที่ภรรยาเกิดใน เดือนกุมภาพันธ์ และลูกชายคนเดียวก็เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ท�ำให้ เดือนกุมภาพันธ์เป็ นเดือนระลึกความรักครบถ้ วน แต่เดือนกุมภาพันธ์กเ็ ป็ นเดือนสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ของผม เช่นกัน ถัดจากวันแห่งความรักมาถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ แม้ วา่ จะเลยมาแล้ วห้ าสิบเจ็ดปี ผมก็ยงั ไม่ลมื ขณะนันยั ้ งเด็กมากๆ แต่ก็จ�ำการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ คุณพ่อของผมได้ เสียชีวิต วัน นันเป็ ้ นวันสุดท้ ายของการสอบชันประถมของผมพอดี ้ ต้ อง ไปสอบตามทีญ ่ าติผ้ ใู หญ่บอก แต่สอบไปร้ องไห้ ไปตลอดเวลา ผมเป็ นลูกคนเล็กของครอบครัว จึงดูเหมือนว่าญาติผ้ ใู หญ่จะ สงสารและเป็ นห่วงมากที่สดุ เดือนกุมภาพันธ์ จึงเป็ นเดือน แห่งความรัก ความสูญเสีย ความทรงจ�ำ คุณพ่อกับผม ความทรงจ�ำผมมีไม่มากนัก เพราะความเป็ นเด็ก แต่วา่ มีเรื่ องหนึง่ ที่จ�ำได้ และสอนผมถึง การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ที่เรารักได้ ดี วันอาทิตย์วนั หนึง่ ในช่วงอาหาร เที่ยง เราก�ำลังรอรับประทานอาหารด้ วยกันในครอบครัว คุณ แม่เป็ นผู้จดั เตรี ยมอาหาร วันนันคุ ้ ณแม่ทอดไข่ดาวเสียจน ไหม้ เกรี ยม สมัยนันยั ้ งไม่มีเตาแก๊ ส ใช้ เตาถ่านหรื อเตาฟื น ความร้ อนของกระทะจึงไม่คงที่ พอกับข้ าววางบนโต๊ ะ ได้ ยิน เสียงคุณพ่อพูดว่า “แหม ไข่ดาวเกรี ยมๆ นี่อร่อยดี พ่อชอบ” แบบเด็กๆ ผมได้ แต่สงสัยว่าพ่อชอบไข่ดาวไหม้ ๆ เกรี ยมๆ ได้ อย่างไร ต่อมาอีกวันหนึ่ง วันนันคุ ้ ณแม่ทอดไข่ดดู ี ไม่สกุ เกินไป ลักษณะยางมะตูม พออาหารลงโต๊ ะ ได้ ยินคุณพ่อพูดว่า “แหม ไข่ดาวน่ากินจัง พ่อชอบ” ผมนึกในใจว่า ตกลงคุณพ่อ

ชอบอย่างไรกันแน่ วันหนึง่ ผมก�ำลังท�ำการบ้ านคุณพ่อมานัง่ ดูผมท�ำการบ้ าน และคุยด้ วย คุณพ่อสอนว่า “ชีวิตคนเราไม่ แน่นอน เวลาอยู่ด้วยกันนันสั ้ นนั ้ ก วันหนึ่งก็ต้องพลัดพราก จากกันไป จะเหลือไว้ ก็แต่ความทรงจ�ำ เราอยู่ด้วยกันใน ครอบครัว หรื อไปโรงเรี ยนรู้ จกั กับเพื่อนกับครู หรื ออนาคต จะไปท�ำงานก็มีเพื่อนร่ วมงาน ต้ องรักทุกคนและคิดหรื อพูด กับทุกคนอย่างถนอมน� ้ำใจ ให้ เรารักทุกคน เพราะเราเป็ นคน จึงต้ องรักในความเป็ นคน เขาอาจจะมีอะไรไม่ดีบ้าง หรื อท�ำ อะไรพลาดบ้ างก็อย่าติเตียน อย่าด่าทอ พูดจาเหยียดหยาม หยาบคาย เพราะว่าคนเราก็มีเหมือนกันหมด รู้ จกั ให้ อภัย กัน แล้ วชีวิตและจิตใจเราจะมีความสุข เพราะเราเป็ นคน จิตใจดี มีน� ้ำใจ” “ขณะที่คณ ุ พ่อพูดกับผม ผมนึกถึงเรื่ องไข่ ดาวขึ ้นมาทันที สรุปเอาว่า คุณพ่อมองการกระท�ำของแม่ใน แง่ที่ดีหมดนัน่ เอง เป็ นค�ำสอนทีผ่ มได้ รับนานๆ มาแล้ ว แต่กย็ งั เป็ นข้ อคิดและ ความทรงจ�ำทีย่ งั ติดมาจนถึงปัจจุบนั และตนเองก็ได้ พยายาม ปฏิบตั เิ ช่นนันเสมอมา ้ คืออยูด่ ้ วยการถนอมน� ้ำใจกันและกัน ไม่ท�ำอะไรเป็ นที่บาดหมางน� ้ำใจ ด้ วยเหตุผลอย่างที่คณ ุ พ่อ บอก ชีวิตคนเรานันสั ้ นนั ้ ก อยู่เพื่อสร้ างความรู้ สกึ ที่ดีต่อกัน เมือ่ วันหนึง่ ทีต่ ้ องจากลากัน ภาพแห่งความประทับใจจะได้ อยู่ กับเราและเขาตลอดไป นักจิตวิทยา “เดล คาร์ เนกี ้” ได้ ให้ หลัก การอยูร่ ่วมกันในชีวิต ไม่วา่ จะเป็ นที่ท�ำงานหรื อในครอบครัว หรื อในสังคม เรี ยกว่าหลักมนุษยสัมพันธ์” กฎล� ้ำค่าของเดล คาร์ เนกี ้ ซึง่ มีผ้ รู วบรวมได้ หกสิบเจ็ดข้ อ เชื่อได้ ว่าผู้ที่ใช้ กฎ ล� ้ำค่านี ้แล้ ว จะเป็ นผู้ที่มีเสน่ห์ ชีวิตสง่างาม ถ้ าเป็ นผู้น้อยก็ น่ารักน่าสนับสนุนให้ อนาคต ถ้ าเป็ นผู้บริ หารก็เป็ นผู้บริ หาร ที่นา่ เชื่อถือ น่าสรรเสริ ญ และเป็ นผู้บริ หารที่มีประสิทธิภาพ

NO. 341

69


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

WORDS OF WISDOM

ผู้ย่งิ ใหญ่ ในการอยู่ร่วมกันที่แท้ จริง (Great) จะมีคณ ุ สมบัติ ดังนี ้

G

Give To Grow คือยิ่งให้ ยิ่งใหญ่ คนที่ให้ ผ้ อู ื่นจะมีความสุขที่ยิ่ง ใหญ่ ให้ เพื่อความเจริ ญเติบโต องค์กรโต เราก็โต ผู้ร่วมงานโต เรา ก็โตขึ ้นไปอีก

R

Respect And Trust With Integrity เคารพและไว้ ใจผู้อนื่ ด้ วยความ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ถ้ าเราเคารพผู้อื่น ผู้อื่นก็จะเคารพเรา

E

Empower With Love And Happiness ให้ โอกาสด้ วยความรักและ ความสุข ให้ บคุ คลอื่นแสดงความสามารถ หรื อมีบทบาทด้ วยความ จริ งใจ ไม่ใช่ท�ำงานแบบ “One Man Show” คือเก่งเสียคนเดียว

A Appriciate The Difference ชื่นชมในความแตกต่าง ยอมรับ

ความแตกต่างด้ วยความชืน่ ชม ไม่เอาความเห็นตนเป็ นหลัก และไม่ ยอมให้ ใครขัดแย้ งกับตนเอง ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดอ่อนของคน คือยิง่ ใหญ่ ยิ่งไม่ฟังใคร และไม่ให้ ใครขัดแย้ ง แต่ที่ดีกว่าคือท�ำตนเป็ นจุดศูนย์ รวมความคิดเห็น รับฟั งและสรุปความคิดที่ดีที่สดุ มาใช้ 70

NO. 341


T

Team Unity เป็ นหนึง่ เดียว ไม่สร้ างความแตกแยก และไม่ยอมให้ ใครสร้ างความแตกแยก เป็ นทีมเดียวกันเท่านัน้ ไหนๆ ก็เอ่ยกฎล� ้ำค่าหกสิบเจ็ดข้ อของเดลคาร์ เนกี ้แล้ ว คงจะน�ำ มาบอกเล่าทัง้ หมดไม่ได้ แต่จะขอน� ำส่วนหนึ่งในหกสิบเจ็ดข้ อ เดล คาร์ เนกี ้ แนะน�ำวิธีปฏิบตั ิ 7 ประการ เพือ่ ให้ ชวี ติ ครอบครัวหรือ องค์กรของเรามีความสุขยิง่ ขึ ้น มาน�ำเสนอดังนี ้ 1. อย่าท�ำตนเป็ นคนจู้จี ้ชอบหาเรื่อง ชอบพูดจาถากถางน� ้ำใจ เกิด จากการเขม่นกัน หรือไม่ถกู ชะตากัน 2. อย่าพายายามท�ำตัวเป็ นเจ้ า เป็ นหัวหน้ าหรื อจ่าฝูง ประเภท ก่อกวนคนอืน่ “คนต้ นแบบ” ตามแนวคิดของนักบริหารธุรกิจท่านหนึง่ จะต้ องมีคณ ุ สมบัตสิ ปี่ ระการ คือ Smile Smooth Small และ Smart (คือเป็ นคนยิ ้มแย้ มอารมณ์ดี หน้ าตารับแขก (Smile) คนเสมอต้ นเสมอปลาย ไม่เดีย๋ วดีเดีย๋ วร้ าย (Smooth) ไม่ทำ� ตัวใหญ่ทบั คนอืน่ รู้จกั อ่อนน้ อมถ่อมตนท�ำตัวให้ เล็ก (Small) และมีบคุ ลิกสง่างามน่าเชือ่ ถือ (Smart) 3. อย่าเป็ นคนชอบต�ำหนิตเิ ตียน ประนาม หรือพร�่ำบ่น เช่น มีนสิ ยั จุกจิกจู้จี ้ขี ้บ่น ใครท�ำงานด้ วยก็จะเบือ่ หน่าย 4. จงให้ คำ� ยกย่องสรรเสริญอย่างสุจริตใจและด้ วยความจริงใจ เท่ากับพูดในตัวผู้อนื่ แต่เรื่องดี แต่ไม่ใช่เขามีอะไรทีไ่ ม่ดี แต่เรากลับ ไปพูดว่าสิง่ นันเขาดี ้ คนทุกคนต้ องมีสว่ นดี อย่าพูดเรื่องไม่ดใี ห้ ดี เลีย่ งโดยไม่พดู แต่เอาเรื่องทีเ่ ขาดีมาพูดมาชมจะดีกว่า 5. จงเอาใจใส่อย่างแท้ จริงต่อผู้อนื่ เริ่มต้ นด้ วยมิตรไมตรี สนทนาในเรื่องทีอ่ กี ฝ่ ายสนใจ จงท�ำให้ เขาเกิดความรู้สกึ ส�ำคัญ และ ปฏิบตั ดิ ้ วยความบริสทุ ธิ์ใจ 6. มีวาจาสุภาพอ่อนโยน (ปิ ยวาจา) พูดจาดี วจีไพเราะ มีกาละเทศะ จงเคารพความคิดความเห็นของคนอืน่ และอย่าบอกว่า เขาเป็ นคนผิด 7. จงท�ำให้ ผ้ อู นื่ เกิดความรู้สกึ เป็ นคนส�ำคัญ จนเขาเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้ าทีจ่ ะร่วมอยูก่ บั เราและจงท�ำด้ วยความจริงใจ ข้ อคิดของคุณพ่อเตือนใจว่า ใหญ่เท่าไร สูงเท่าใด หรือจะต�ำ่ เตี ้ยเพียงใด ในทีส่ ดุ ก็เท่ากัน คือต้ องนอนราบกับพื ้น อยูใ่ นกล่องไม้ สีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า เวลาทีใ่ ช้ ชวี ติ อยู่ กิน นอน เป็ นเพือ่ นกันแสนสันนั ้ ก จะเหลือไว้ กแ็ ต่ความทรงจ�ำ อยากให้ เขา (ใครๆ) คิดถึงเรา ไม่ดา่ ตาม ไม่สาปแช่งเรา ก็คอื การรู้จกั ความดี อ่อนโยน เป็ นเพือ่ น ซึง่ กันและกัน ตามแนวทางปฏิบตั ิ 7 ประการข้ างต้ น.

NO. 341

71


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

TRAVEL : THE LAND OF FASCINATING

เที ่ ยวใกล้ไปเพชรบูร ณ์ คุณอร

www.advancedbizmagazine.com

ช่วงนี้อากาศก�ำลังดี ขับรถจากกรุงเทพไปเพชรบูรณ์ แวะเที่ยว บ้ า งกลางทาง ขั บ รถสบายๆ ประมาณ 6 ชั่ ว โมงก็ ถึ ง แล้ ว ที่ เพชรบูรณ์มีเที่ยวหลายแห่ง จะไปดูทะเลหมอก หรือนั่งจิบกาแฟ ใน ร้านน่ารักๆ หรือทานข้าวท่ามกลางขุนเขาก็ได้ และมีวัดที่ควรไปคือ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

72

NO. 341


วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ ว ตังอยู ้ ่บนเนื ้อที่ 91 ไร่ บริ เวณเนินเขาของหมู่บ้าน ทางแดง เขาค้ อ เพชรบูรณ์ มีพระครู สงั ฆรั กษ์ ปารมี สุรยุทโธ เป็ นเจ้ าอาวาส ที่ชื่อ ว่า ผาซ่อนแก้ ว มีที่มาจากชาวบ้ านในหมู่บ้านทางแดง เห็นลูกแก้ วลอยอยู่บนฟ้า แล้ วหายไปในถ�ำ ้ ที่ปลายยอดหน้ าผา ท�ำให้ ชาวบ้ านเชื่อว่ามี พระบรมสารี ริกธาตุ เสด็จมา จึงยกให้ สถานที่แห่งนีเ้ ป็ นสถานที่มงคลและศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ ว เขาค้ อ สร้ างขึน้ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลใน วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รั ชกาลที่ 9 ครองราชย์ ครบ 60 ปี เป็ นวัด ที่ สวยงามโดดเด่นอลังการ เพราะมี พระพุทธรู ป พระพุทธเจ้ า 5 พระองค์ เป็ น พระพุทธรู ปสีขาว ซ้ อนกันอยู่ 5 องค์ ใหญ่ โต สูงเด่น เป็ นสง่า บริ เวณโดยรอบ ประกอบไปด้ วย ทิวทัศน์ สวยงาม ยิ่งหน้ าหนาว จะเห็นเป็ นทะเลหมอกท่ามกลาง ขุนเขา ตระการตา

NO. 341

73


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

TRAVEL : THE LAND OF FASCINATING

ทุกอณูของพืน้ ที่ ไม่ว่าจะเป็ นพืน้ ทางเดิน ฝาผนัง เสา เพดาน ประดับ ประดาไปด้ วยเซรามิค หลากสีสนั ลวดลายสวยงาม น�ำมาตกแต่ง ให้ ความหมาย ทางด้ านธรรมะ ล้ วนแต่เป็ นความดีงาม มี คุณค่าทางจิ ตใจ นอกจากนัน้ ยังมี กระเบื ้องสี ถ้ วยชามเบญจรงค์ ประดับตกแต่งได้ อย่างลงตัว ท�ำให้ สถานที่แห่ง นีง้ ดงาม ศักดิ์สิทธิ์ ราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ ทางวัดเปิ ดให้ เข้ าชมทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.00-17.00 น. การไปเที่ยว ชมควรไปในวันธรรมดา เพราะวันธรรมดาผู้คนยังหลัง่ ไหลไปเที่ยวชมไม่ขาดสาย ถ้ าเป็ นเสาร์ -อาทิตย์ หรื อวันหยุดคนจะเยอะมาก ส�ำหรั บชัน้ ที่ 6 ซึ่งเป็ นสถานที่บรรจุ พระธาตุที่ชัน้ นีจ้ ะมีผ้ ูมีจิตศรั ทธา น� ำแหวนเพชร สร้ อยคอทองค�ำ เครื่ องประดับ ของมีค่าต่างๆ น� ำมาถวายเป็ น พุทธบูชา จะเปิ ดให้ ชม เฉพาะผู้ปฏิบตั ิธรรม ที่มาปฏิบตั ิธรรมที่วดั เท่านัน้ แต่แค่ ได้ มากราบพระ ท� ำบุญ ตัง้ จิ ตอธิ ษฐาน และเที่ ยวชมที่ วัด ก็ นับว่าเป็ นบุญตา ความสุขนัน้ อยู่ที่ใจ

74

NO. 341


การท่ อ งเที่ ย วถ้ าไปกัน เอง ควรศึ ก ษาเส้ น ทางสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วจาก Google ก่อน แค่พิมพ์สถานที่จะไป เพื่อค้ นหา ก็จะได้ ร้ ู รายละเอียดครบถ้ วน การ เดินทาง เปิ ดแผนที่การเดินทาง จากมือถื อ (Google map) ก็จะสะดวกสบาย ฉบับนีจ้ ึงมีภาพสวยๆ ของสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมี วัดพระธาตุผา ซ่อนแก้ ว พระต�ำหนักเขาค้ อ น� ้ำตกศรี ดษิ ฐ์ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก มาฝาก ผู้อา่ นทุกท่าน

เที่ยวไทย เงินไม่ ร่ ั วไหล สบายกระเป๋า

NO. 341

75


BHUDHOLOGY Buddhist Thought

โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

การ

ธรรมะประกันชีวิต

เจริ ญพระกรรมฐาน เป็ นการประกันค่าชีวิตไม่ ให้ ชีวิตตกต�่ำ ต้ องการให้ ชีวิตมีคา่ ประเมินผล ชีวิตคือสติสมั ปชัญญะ นัน่ เอง เพื่อไม่ให้ ชีวิตไปในทางเลว ฝื นใจ เรี ยกว่า ประกันชีวิต ท�ำให้ ตดิ ต่อเสมอต้ นเสมอปลายแล้ วชีวิตจะมี ค่า เวลาของเราจะมีประโยชน์

การปฏิบตั ธิ รรมจึงยากมากไม่ใช่ของง่าย แต่ทา่ นทังหลายที ้ ่งา่ ย คือมีจิตศรัทธา ท่านมีจิตกุศลตังหน้ ้ าตังตามาปฏิ ้ บตั ธิ รรมไม่คยุ กัน กินน้ อย ท�ำความเพียรให้ มาก ชีวิตท่านจะเด่นและมีคา่ คุณสมบัติ จะได้ เกิดขึ ้นกับตัวเองโดยเฉพาะมีสติสมั ปชัญญะตลอดรายการ เจริ ญสติปัฏฐาน ๔ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน กายจะเดินหรื อยืน ผู้ปฏิบตั ิธรรมทุกท่าน การที่เราตังใจปฏิ ้ บตั ิธรรมในเวลาจ�ำกัด นัง่ นอน มีสติ จะคู้เหยียดเหยียดขาก็มีสติ มีมารยาทเป็ นชาติผ้ ดู ี ท่านจะมีศีลธรรม จะเกิดเป็ นกิจกรรมประจ�ำชีวิตของท่านแน่นอน โดยใช้ เวลา ๗ วัน ก็ตาม นับว่าได้ ประโยชน์ส�ำหรับเราที่ตงใจ ั ้ ได้ ไม่มีอะไรมาท�ำให้ เราได้ ประโยชน์ได้ บุญกุศล ทังส่ ้ วนรวมและส่วนตน ถ้ าเราสนใจและมี ความดีนนต่ ั ้ างคนต่างท�ำ ต่างคนต่างสร้ าง มิใช่คนอื่นเขาท�ำให้ ศรัทธามีความเชื่อความเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาอย่างแท้ จริง จะ ได้ สติสมั ปชัญญะ ท�ำให้ เรามีธรรมะประจ�ำใจ ท�ำให้ ร้ ูเหตุการณ์ของ เราได้ และเราไปท�ำให้ คนอื่นเขาก็ไม่ได้ เป็ นเรื่ องเฉพาะตัวเป็ นเรื่ อง ้ ท่ ่ีตวั ของเราเอง เราท�ำชัว่ ก็ได้ ชีวติ ได้ ดอี ย่างสมดุลกันอย่างดี ชีวติ จะไม่ไร้ คา่ ชีวติ จะมีความหมาย ปั จจัตตัง ความดีหรื อความชัว่ นันอยู ชีวติ จะมีคา่ ความดีจะเกิดผล เวลาที่หมดไปแล้ วจะเรี ยกคืนอย่างไร ชัว่ ท�ำดีกไ็ ด้ ดี มีความหมายอย่างนัน้ เพราะชีวติ จิตใจมันเหลวแหลก ได้ เป็ นเรื่ องที่เราตังใจดี ้ เพราะเวลามีประโยชน์ตอ่ ชีวิตที่มีคา่ มาก แตกรานไม่มีอะไรรับประกันชีวิต การปฏิบตั ธิ รรมจึงมีผลตอนที่เรามีศรัทธา ไม่ใช่มาเที่ยวเล่นกันหรื อ การเจริ ญพระกรรมฐานต้ องการมาประกันชีวิต เหมือนประกัน มาคุยกัน ภัยเหมือนประกันรถ เมื่อมีอนั ตรายก็มีคา่ ชดใช้ เป็ นการประกันค่า เราต้ องการจะมาสร้ างบุญสร้ างกุศลให้ แก่ตวั เอง บุญคือความ ชี วิ ต ไม่ ใ ห้ ชี วิ ต ตกต�่ ำ ต้ อ งการให้ ชี วิ ต มี ค่ า ประเมิ น ผลชี วิ ต คื อ สุขต้ องการจะเอาความสุขมาไว้ ในใจ เอาความทุกข์ออกจากจิตใจ สติสมั ปชัญญะ นัน่ เอง การทีเ่ รามาปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ไม่ให้ ชีวติ ไปทาง เราจะได้ ไม่ต้องกังวล จะไม่สนเท่ห์ใจ มีประโยชน์ในชีวติ ในกิจประจ�ำ เลว ฝื นใจเรี ยกว่าประกันชีวิต ท�ำให้ ตดิ ต่อเสมอต้ นเสมอปลายแล้ ว วันมาก ถ้ าผู้ใดไร้ คา่ เวลาไร้ ผลจะไม่สนใจในหน้ าที่และการงานอัน ชีวติ จะมีคา่ เวลาของเราจะมีประโยชน์ ชีวติ จะไม่โฉดและไม่ฉนุ เฉียว นี ้เลย ไม่สนใจในภาคปฏิบตั ิไม่สนใจไหว้ พระสวดมนต์ไม่สนใจใน โกรธเคืองต่อท่านผู้ใด การปฏิบตั ธิ รรม ท�ำให้ เราเกิดความเยือกเย็น ท�ำให้ เรารู้จกั ความ การแผ่เมตตา อุทศิ ส่วนกุศลให้ แก่เจ้ ากรรมนายเวร จะเป็ นประโยชน์ เป็ นอยูข่ องชีวิตดี สามีภรรยาจะไม่มีการทะเลาะวิวาทอีกต่อไป จะ ในชีวิตนี ้ไม่ได้ 76

NO. 341


ค�ำว่าชี วิตมีค่า ที่ว่าเวลามีประโยชน์ก็คือว่า แม้แต่นาทีเดียว วินาทีเดียวก็มีประโยชน์ และคุ้มค่ากว่ากันแล้ว เป็นกฎแห่งกรรม จากการกระท�ำของเรานั่นเอง มิใช่ ใครท�ำให้ ไม่มีการหน่ายแหนงแคลงใจต่อกันอีกแล้ ว จะมีบตุ รธิดาก็เป็ นคนดี มีบตุ รธิดาก็จะมีผ้ อู ปุ การะคุณ มีการศึกษาดี จะสนใจต่อหน้ าที่รับ ผิดชอบต่อการงานมากมาย บางคนมาเล่าให้ ฟังว่า ลูกหลานไปบวช ที่ไหนไม่ทราบ สึกไปแล้ วกินเหล้ าเมายา เล่นการพนัน ไม่เอาเหนือ เอาใต้ แต่ประการใด เป็ นเพราะเหตุใด อาตมาตอบได้ เลยว่าเพราะ ไม่ปฏิบตั ิธรรม ไม่สนใจในหน้ าที่การงานในการรับผิดชอบนัน่ เอง เพราะฉะนันการปฏิ ้ บตั ิธรรมต้ องการจะรับผิดชอบตรงนี ้เอง ไม่ใช่ คนอื่นมารับผิดชอบเรา ชัว่ ดีถี่หา่ งเราก็รับผิดชอบของเราเอง นีแ่ หละท่านผู้ปฏิบตั ธิ รรมทีร่ ักทังหลายเอ๋ ้ ย ความดี มีปัญญา แก้ ปั ญหาเกิดขึ ้นด้ วยการรับประกันชีวิต ค� ้ำประกันชีวิตไม่ให้ ตกไปสูท่ ี่ ต�่ำ ค� ้ำไว้ ไม่ให้ ชีวติ ล้ มลุกคลุกคลานอีกต่อไปในโอกาสข้ างหน้ า ยาก เจ็ดทีมีเจ็ดหนก็ตาม เราไม่ประมาทอีกต่อไปแล้ ว ต่อนี ้ไปเราจะมี

สติสมั ปชัญญะตลอดรายการ มีอะไรเกิดขึ ้นจิตไม่ตก ปรารภในการ เจริ ญสติปัฎฐาน ๔ ยืนหนอ ๕ ครัง้ ให้ ได้ หลับตาทบทวนชีวิตของ เรา ยืนก�ำหนดจิตให้ มีสติปัญญา รอบรู้ในกองการสังขารให้ ชดั เจน แล้ วลืมตาดูปลายเท้ า ก�ำหนดขวาย่างหนอซ้ ายย่างหนอให้ ช้าๆ ตาม ล�ำดับที่ครูอาจารย์แนะน�ำ ฉะนันท� ้ ำได้ อย่างนี ้แล้ วชีวิตท่านจะมีคา่ เวลาจะมีประโยชน์ในเวลาที่เราท�ำ เลิกท�ำแล้ วมันจะมีกิจกรรมที่รับ ผิดชอบในหน้ าที่และการงานเสมอ ค�ำว่าชีวิตมีค่า ที่ว่าเวลามีประโยชน์ก็คือว่า แม้ แต่นาทีเดียว วินาทีเดียวก็มปี ระโยชน์ และคุ้มค่ากว่ากันแล้ วเป็ นกฎแห่งกรรมจาก การกระท�ำของเรานัน่ เอง มิใช่ใครท�ำให้ การเจริ ญพระกรรมฐาน ต้ องการให้ มีสติ ต้ องการให้ มีปัญญา ต้ องการให้ รอบรู้ในเหตุผล ใน กองการสังขาร เราจะได้ อา่ นตัวออก บอกตัวได้ ใช้ ตวั เป็ น เห็นตัว

ความดี มีปัญญา แก้ปัญหาเกิดขึ้นด้วยการรับประกันชี วิต ค�้ำประกันชี วิตไม่ให้ตกไปสู่ท่ีต่ ำ� ค�้ำไว้ไม่ให้ชีวิต ล้มลุกคลุกคลานอีกต่อไป ในโอกาสข้างหน้า

NO. 341

77


BHUDHOLOGY Buddhist Thought

ค่าของชี วิตคือธรรมะ ธรรมะเป็นธรรมชาติ ที่พระพุ ทธเจ้าสร้างให้เรามีธรรมะ ให้เรามีคุณภาพ ท�ำอะไรก็ให้มีคุณภาพ ตาย เราจะได้ คลายทิฏฐิ จะได้ ด�ำริ ชอบ เราจะได้ ประกอบกุศล ได้ หม้ อแบตเตอรี่ ก็เสีย เก็บไฟไม่อยู่ รถตายแน่ฉนั ใดฉันนัน้ ตัวเองก็ ผลอนันต์ เป็ นหลักฐานส�ำคัญ ตรงนี เ้ ป็ นหลักปฏิ บัติการเจริ ญ เช่นเดียวกัน มาปฏิบตั เิ จริ ญพระกรรมฐาน กลับไปบ้ านแล้ วเลิก ไม่ พระกรรมฐาน เคยท�ำอีกต่อไป ๓-๔ ปี จนจะตายขึ ้นมาจึงจะคิดถึงพระกรรมฐาน พระกรรมฐานท�ำให้ มีสติดี ยืน เดิน นัง่ นอน ขวาย่างหนอ ซ้ าย คิดถึงพระไปไม่รอดแน่นอน หม้ อแบตเตอรี่ เสียเก็บไฟไม่อยู่ตาย ย่างหนอ หยุด ตังสติ ้ ก�ำหนดจะรู้วา่ เกิดดับ รูปนามเป็ นประการใด ทุกราย ไม่มีรอดพ้ นจากความตายไปได้ ไหนเลยธรรมะจะช่วยท่าน จิตมันเกิดตรงไหน มันดับตรงไหน เราจะได้ ร้ ูเหตุการณ์ มาปฏิบตั ิ ได้ เพราะท่านทิ ้งธรรมะทิ ้งปฏิบตั ิธรรม ไม่มีกิจกรรมที่มีประโยชน์ ธรรม ๒ วัน กลับไปบ้ านก็ต้องท�ำต่อไป ก่อนจะนอนเดินจงกรมสัก โสตถิ ผ ลแต่ ป ระการใด ไหนเลยชี วิ ต นี จ้ ะมี ค่ า ล่ ะ เวลาที่ จ ะมี ๓๐ นาที ถ้ าท�ำได้ เสมอต้ นเสมอปลาย จะค้ าขาย ขายของขายดิบ ประโยชน์มนั หมดไปแล้ ว เรี ยกคืนไม่ได้ แน่นอน ขายดี อย่างเช่นโยมจินดา พาหุรัดค้ าขายขายดิบขายดี ลูกเต้ า ๔ - ๕ คน เรี ยนระดับปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก แม่ประถม ๔ เท่านัน้ ท�ำไม ลูกจบปริ ญญาเอกก็เพราะเจริ ญพระกรรมฐาน สวดพาหุงมหากา ทุกวันให้ เป็ นนิจ ไม่ใช่มาอยูว่ ดั ๓ วัน ได้ เจริญพระกรรมฐานเล็กน้ อย กลับไปบ้ านเลิกเลยและไม่ท�ำต่อไป ก็เหมือนหม้ อแบตเตอรี่ ใช้ ไฟ หมด เหลือแต่หม้ อแบตเตอรี่ ไม่ชาร์ จไฟ หม้ อแบตเตอรี่ มนั จะเสีย หายและจะเก็บไฟไม่อยู่ในโอกาสต่อไปแน่นอน และความดีจะไม่ สิงสถิตอยู่ในจิตใจของเราตลอดกัลปาวสานแน่นอน เพราะไม่ท�ำ เสมอต้ นเสมอปลาย

นี่แหละท่านทังหลายอย่ ้ าให้ อยู่วา่ ง อย่าห่างผู้ใหญ่ เราอยู่วา่ ง ว่างธรรมะไม่มีสติสมั ปชัญญะ ลดละภาวนาไหนเลยชีวิตท่านจะมี ค่า ค่าของชีวิตคือธรรมะ ธรรมะเป็ นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้ าสร้ าง ให้ เรามีธรรมะ ให้ เรามีคณ ุ ภาพ ท�ำอะไรก็ให้ มีคณ ุ ภาพ ประกาศตน ว่ายิ่งใหญ่ จะเป็ นสามีรับผิดชอบในฐานะพ่อบ้ าน เป็ นภรรยาก็เป็ น แม่บ้านที่ดี แม่บ้านแม่เรื อน เคหศาสตร์ แม่แบบ แม่แผน แม่ทพั ทุก อย่างรับผิดชอบ

พระกรรมฐานแปลว่ารับผิดชอบทุกอย่าง ต้ องการรับผิดชอบ ตัวเอง ต้ องการจะมีสติสมั ปชัญญะเป็ นการรับผิดชอบ คนเราเดี๋ยว หม้ อแบตเตอรี่ เหมื อนรถยนต์ เราซือ้ มาไว้ ไม่ใช้ เลย รั บรอง นี ้เห็นแก่ตวั เท่านัน้ ส่วนรวมจะไม่เห็นเลย ไม่มองเห็นส่วนรวมแต่ รถยนต์ของท่านไม่ช้าก็ไม่ตดิ หม้ อแบตเตอรี่ ไม่มีไฟ นานกว่านันอี ้ ก ประการใด จะมองเห็นแต่สว่ นตัว คนนันคนไร้ ้ ธรรมะ คนมีธรรมะคือ 78

NO. 341


้ นอน เราจะเข้ าสังคมก็มีคนนิยมชมชอบ สังคม คนรับผิดชอบประกอบด้ วยการงาน และหน้ าที่รับผิดชอบ การงาน เกิดขึ ้นในบ้ านนันแน่ ก็จะดีขึ ้นเพราะเราอยูด่ ้ วยหน้ าทีก่ ารงาน ถ้ าไม่รับผิดชอบต่อการงาน ยอมรับ หน้ าที่ เราไม่นา่ เป็ นมนุษย์ เป็ นคนไม่สมบูรณ์แบบแน่นอน บางบ้ านสังคมไม่ยอมรับเขาคัดออกจากสังคมเพราะเขาเป็ นคน คนที่มีธรรมะประจิตประจ�ำใจ บ้ านนันเป็ ้ นมงคลชีวิต เดินทาง ชัว่ เราเป็ นคนดีจะไปอยูก่ บั คนชัว่ ไม่ได้ มันเป็ น ๒ ประเด็น ๒ ประการ ้ บตั ิธรรมจึงมีประโยชน์ ไม่พลาดผิด บ้ านนันจะไม่ ้ ได้ ยินเสียงอัปมงคล เสียงอะไรจะไพเราะ ดังที่กล่าวเช่นเดียวกัน เพราะฉะนันการปฏิ เท่าเสียงระฆัง ตื่นเถิดพี่น้องชาวพุทธ เสียงระฆังดังขึ ้นตื่นประกอบ ต่อชี วิตในกิ จประจ�ำวันของท่านเอง ถ้ าท่านต้ องการก็เอาไปไม่ กิจหน้ าที่การงานรับผิดชอบตลอดไป เสียงอะไรจะหวานเท่าเสียง ต้ องการก็เสียดายนะ เดี๋ยวก็ตายจากโลกไป ท่านไม่มีอะไรติดตัวไป แม่เสียงพ่อสอนลูก เลย โลกเอ๋ยโลกมนุษย์นี ้เรามาอาศัยอยูช่ วั่ คราวเท่านัน้ ไม่มีโอกาส การเจริ ญพระกรรมฐานต้ องการเป็ นมงคลชีวิต ต้ องการให้ มีสติ ที่จะอยูค่ � ้ำฟ้า คนที่มีอายุ ๑๐๐ ปี น้ อยมาก เดี๋ยวนี ้อายุ ๗๐ - ๘๐ ปี ต้ องการให้ มีปัญญา จะไม่เห็นแก่ตวั เลย จะไม่กลัวความล�ำบากใน ก็ไปแล้ ว บางทีอายุไม่ถงึ ๘๐ ปี ก็ไปแล้ ว เป็ นอัมพาต เป็ นโรคมะเร็ง ชีวิต เดี๋ยวนี ้บ่นกันพึมพ�ำในสังคมว่า ลูกไม่เรี ยนหนังสือ สามีเจ้ าชู้ กันไปเป็ นต้ น ตายอย่างน่าอเนจอนาถ โดยไม่มธี รรมะประจ�ำใจ ไม่มี สามีเล่นการพนัน ดื่มสุรายาเมา ลูกเต้ าเอาดีไม่ได้ ท่านสาธุชนที่รัก ความสุขในชีวิตเลยตลอดไปจนชีวิตหาไม่ ทังหลาย ้ ถ้ าท่านทราบความหมายของชีวิตแล้ ว สามีจะเจ้ าชู้ สามี จะเล่นการพนัน ปล่อยไปเลยอย่าเอาคนชัว่ เข้ าบ้ าน ต้ องเอาคนดีเข้ า บ้ านแผ่เมตตาสร้ างความดีกบั ลูก ท�ำถูกให้ กบั หลาน รักให้ ถกู วิธี สร้ างความดีไว้ ให้ ลกู ดูเถิดประเสริฐที่สดุ แล้ วก็แผ่เมตตา หนักเข้ าใน อนาคตลูกโตขึ ้นได้ ปริญญาโท ปริญญาเอก สามีกลับร้ ายกลายเป็ น ดี กลับบ้ านได้ ตรงนี ้ขอยืนยันถ้ าใครเจริ ญพระกรรมฐานได้ สามีจะ เลิกดื่มสุราเลิกเล่นการพนัน เลิกเจ้ าชู้ในบ้ านนันได้ ้ ลกู แก้ วลูกขวัญ

เพราะฉะนันการเจริ ้ ญพระกรรมฐานจึงมีประโยชน์ในชีวิตกิจ ประจ�ำวันของท่านเอง ถ้ าท่านต้ องการก็เอาไปเถิดประเสริฐแล้ ว ไม่มี ใครทีจ่ ะแค่นกัน สร้ างความดีต้องแค่นกัน ต้ องจ้ างกัน มันน่าเสียดาย ชีวิตว่าเกิดมาพลาดผิดตลอดรายการ สร้ างความชัว่ ไม่ต้องจ้ าง รั่ว ไหลไปไม่มีการสนใจแต่ประการใด โบราณท่านว่าไว้ เข้ าวัดตาม พระพุทธเจ้ าสอนให้ ได้ ๓ วัด วัตถุธรรมมีธรรมะ ๔ ประการ ท่านสอน ธรรมชาติ ให้ ร้ ูจกั ธรรมชาติ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จ�ำต้ องพลัดพรากจาก NO. 341

79


BHUDHOLOGY Buddhist Thought ถ้ ามีธรรมะปฏิบตั ธิ รรมแล้ วจะรักกันมัน่ คงถาวร ความรักมัน่ คง คือความรักด้ วยเมตตา ปรารถนาดีมีความกรุ ณากับสรรพสัตว์ทงั ้ หลาย มีมทุ ิตาแสดงความยินดีซงึ่ กันและกัน มีอเุ บกขาเวทนา คือ ไม่สนใจในเรื่ องความเลวร้ ายของใครสนใจในเรื่ องความดี วาง อุเบกขา วางเฉยตลอดรายการไม่ไปผสมผเสความชัว่ ของใคร ไม่ แย่งเอาความดีเขามา เอาความชัว่ ไปให้ เขา เป็ นอุเบกขาภาวนา จะ ้ ขอฝากท่านผู้ปฏิ บัติธรรมไว้ คนที่ ไร้ ข้ อปฏิ บัติธรรม เกิ ดมา เป็ นประโยชน์แก่ทา่ นทังหลายเองโดยเฉพาะ เพราะฉะนันการเจริ ้ ญพระกรรมฐานจึงมีประโยชน์ นัง่ ภาวนา กระทัง่ แก่ เจ็บ และตายไม่เคยปฏิบตั ิเลย ไม่เคยรักษาอุโบสถศีล ้ ไว้ กระทัง่ ตายเลย บางคนมาผัดวันประกันพรุ่งบางบ้ านนันทะเลาะกั ้ น หายใจเข้ ายาวๆ พองหนอ ยุบหนอยาวๆ หายใจยาวๆ แล้ วตังสติ แตกแยกกันไปทังที ้ ่มีเขยมีสะใภ้ มีลกู หลานไม่เรี ยนหนังสือ ไม่มี ให้ ได้ ตามลมหายใจที่พองยุบ คนที่เจริญพระกรรมฐานจะไม่เป็ นคน ความสุขเลย ยังติดขัด ขัดข้ องทางเทคนิคเขาไม่นกึ ถึงความดีเลย ไม่ มากเรื่ องมากราว เป็ นคนไม่หาเรื่ องหาราวกับใคร เป็ นคนผูกจิตไว้ นึกถึงความดีของคนโน้ นแค่ตวั เองก็ไม่มีความดี ไหนเลยจะให้ คน ในพระกรรมฐาน มีสติมนั่ คงในปั ญญา มหาปั ญญา รอบรู้ ในกอง การสังขารอยู่ตลอดรายการ ไม่มีวี่แววไปสูค่ วามชัว่ เอาตัวไม่รอด อื่นเขาสร้ างความดีให้ กบั เราได้ เราทังหลายที ้ ่เป็ นพ่อแม่เขา ต้ องสร้ างความดีกบั ลูกท�ำถูกกับ ไม่มี จะต้ องเอาตัวรอดอย่างแน่นอน จะเปลี่ยนแปลงไปทางดี การ หลาน รักให้ ถกู วิธีท�ำความดีให้ ลกู ดู บางคนมีโกรธก็ให้ ก�ำหนดที่ลิ ้น ใช้ เงินจะไม่เสียที ไม่เป็ นหนี ้เป็ นสินใครมากมายก่ายกองอีกต่อไป ปี่ ยาวๆ โกรธหนอๆ อย่าเอาความโกรธมาไว้ ค้างคืน เอาความโกรธ แล้ ว เราจะไม่สร้ างเวรสร้ างกรรมกับใครอีกต่อไป กัน มีกรรมเป็ นของตน ไม่มีใครรอดพ้ นจากความตายได้ เลย โปรด อย่าประมาทเลย เราต้ องตายแน่นอน ไม่มีใครมายืนยันและประกัน ชีวติ ว่าไม่ต้องตาย ความตายนันแน่ ้ นอน ขอให้ ตายดีอย่าตายชัว่ เลย และมีลกู หลานก็เป็ นคนดีหมด ก็สบายอกสบายใจ เอาดีทิ ้งไว้ ให้ คน อื่นเขาได้ และเอาดีตดิ จิตวิญญาณไปสูส่ มั ปรายภพในอนาคตเบื ้อง หน้ าสืบต่อไป

ติดค้ างไว้ อิจฉาคนอื่นท�ำไมเล่าเขาไปท�ำอะไรให้ เราหนอ ท�ำให้ เรา ช� ้ำใจ ท�ำให้ เราเจ็บใจตรงไหน ไม่มเี ลย เราไปโกรธเขาเอง เราไม่ถกู ใจ เขา เขาท�ำไม่ถกู ใจเราเลยกลายเป็ นคนอยู่คนละโลกเหมือนสามี ภรรยาที่แตกแยกกัน ฟ้องหย่ากันมากมายหลายประการทุกวันนี ้ ไม่มีประโยชน์

สิง่ ใดเดือดร้ อนเป็ นบาป สิง่ ใดสะดวกสบายปลอดภัยในชีวติ และ ทรัพย์สนิ มีทพี่ งึ่ ทางใจนัน่ เป็ นบุญเป็ นคุณประโยชน์ในชีวติ ท่านมาก ในฐานะท่านเป็ นบิดามารดา จงสร้ างความดีเถิดประเสริ ฐที่สดุ ใน ฐานะท่านเป็ นบุตรธิดาจงปฏิบตั ิธรรมให้ แก่บิดามารดาของเราดี ที่สดุ สร้ างความดีให้ แก่พระอรหันต์ของเราคือบิดา มารดา คือ พ่อ

สิ่งใดเดือดร้อนเป็นบาป สิ่งใดสะดวกสบายปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน มีท่ีพ่ึงทางใจนั่นเป็นบุ ญเป็นคุณประโยชน์ในชี วิตท่านมาก ในฐานะท่านเป็นบิดามารดา จงสร้างความดีเถิดประเสริฐที่สุด ในฐานะท่านเป็นบุ ตรธิดาจงปฏิบัติธรรมให้แก่บิดามารดาของเราดีท่ีสุด

80

NO. 341


แม่พระในบ้ านนัน่ เอง ท่านจะมีแต่ความสุขความเจริ ญ ไม่เถียงพ่อ ไม่เถียงแม่ ท่าน เป็ นพ่อแม่ก็มีเมตตากับลูกให้ มากที่สดุ โปรดให้ เวลากับลูกให้ มากที่สดุ ให้ ลกู ได้ มีโอกาสได้ รับรสพุทธพจน์เทศนา ของพ่อแม่ สอนลูกให้ เป็ นคนดี สอนลูกให้ มีปัญญา สอนให้ ลกู แก้ ไข ปั ญหา สอนให้ ลกู สวดชัยมงคลคาถา คือ พาหุงมหากา ชาวต่างชาติ สวดพาหุงมหากาสามารถอ่านหนังสือไทยออกโดยไม่ต้องเรี ยนเลย ตรงนี ้ขอฝากไว้ ท่านสาธุชนทังหลาย ้ เป็ นบทความส�ำคัญของชีวิต การเจริ ญ พระกรรมฐานจึงมีประโยชน์ในชีวิตในกิจประจ�ำวันอย่าลืมก�ำหนด ตัวก�ำหนดคือตัวตังสติ ้ อย่าให้ ขาดสติจะได้ มีสตางค์ คนที่มีสตางค์ แต่ไม่มีสติ คนนันไร้ ้ ข้อคิดพิจารณา ขาดกุศลเทศนาดังกล่าวแล้ ว ไหนเลยท่านจะมีปัญญาแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว ฉะนันการเจริ ้ ญพระกรรมฐานจึงท�ำให้ มีความเฉลียวฉลาด ให้ ร้ ู หลักความจริ ง ให้ ร้ ูจกั ชีวิตประจ�ำวัน จะได้ ร้ ูจกั ชีวิตที่ควรท�ำไม่ควร ท�ำเกิดขึ ้นแก่ตวั เอง และท�ำให้ เราได้ ร้ ูจกั ปรมัตถธรรม ท�ำคนให้ มีศีล ธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ท�ำคนให้ รักใคร่ กันสนิทสนมกลม เกลียวเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท�ำให้ คนรั กกัน ท�ำให้ เรามีความ เมตตากรุณาและพลอยยินดีเมื่อเห็นคนอืน่ ได้ ดดี งั ทีอ่ าตมากล่าวใน ข้ างต้ น

นอกเหนือจากนันการเจริ ้ ญพระกรรมฐานยังท�ำให้ เราเป็ นคนให้ ดีกว่าคน มีคนนับหน้ าถือตา ท�ำให้ ใจประเสริฐล� ้ำเลิศทุกประการเกิด ขึ ้นในตัวเองโดยเฉพาะ ท�ำให้ เราไม่เบียดเบียนกัน เว้ นจากการเอารัด เอาเปรียบกันแน่นอน ท�ำให้ เรารู้จกั ตัวเอง รู้จกั ปกครองตัวเอง ไม่ต้อง ให้ คนอืน่ มาปกครองเราอย่างนี ้เป็ นต้ น ท�ำให้ เรารู้หลักของนักปราชญ์ ท�ำให้ เราเป็ นผู้วา่ นอนสอนง่าย ไม่มีทฏิ ฐิ มานะแต่ประการใด ท�ำให้ หันหน้ าเข้ าหากัน เป็ นผู้หนักแน่นในกตัญญูกตเวทิตาธรรม ท�ำให้ เรา มี กาย วาจา ใจบริ สทุ ธิ์ตลอด ท�ำให้ เราได้ รับความสุขความเจริ ญ ตลอดรายการ จนชีวิตจะหาไม่ ท�ำให้ เราพ้ นจากความเศร้ าโศก ปริ เทวนาการจะไม่เสียใจต่อไป ท�ำให้ เขาดับความร้ อนทางกายทาง จิตใจไว้ ท�ำให้ เราเดินทางถูกต้ องไม่ผดิ กฎจราจรชีวติ ดังกล่าวแล้ว นอก เหนือจากนันท� ้ ำให้ เราบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตต่อไปจงได้ ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านสาธุชนทังหลายที ้ ่เราตังใจปฏิ ้ บตั ิ ขอให้ ปฏิบตั ิสวดพาหุงมหากา ถวายพรพระชัยมงคลทุกบททุกวัน สวดมนต์เป็ นนิจ อธิษฐานจิตเป็ นประจ�ำ อโหสิกรรมก่อนแล้ วค่อย แผ่เมตตา รับรองได้ ผลแน่นอน เจริ ญพระกรรมฐานเดินจงกรมอยูท่ ี่ บ้ าน ๓๐ นาที นัง่ ๓๐ นาที แล้ วก็สวดพาหุงมหากา รับรองท่านเจริญ แน่ น อน ขอให้ ท� ำ เสมอต้ น เสมอปลาย รั บ รองท่ า นได้ ดี ๑๐๐ เปอร์ เซ็นต์ สมปรารถนาทุกประการดังที่ได้ ชี ้แจงแสดงมา

NO. 341

81


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

HIDDEN DEPTHS

เกิดเป็นคน...ต้องทนล�ำบาก คนที่ท้อแท้ ไม่เคยล�ำบาก...ไม่มีครู เหงื่อไม่ออกเมื่อยังเป็ นเด็กยังหนุม่ จะไปออกเป็ นน� ้ำตาเมื่อคราวแก่ เพราะไม่มีสมบัติอะไรจะเหลือแต่ประการใด อยูก่ ินอย่างคนรวยจะยากจนเมื่อภายแก่ อยูก่ ินอย่างคนยากจน จะร�่ ำรวยไปจนวันตาย แต่งตัวเหมือนเทวดาไม่มีปัญญาหาเลี ้ยงปากเลี ้ยงท้ อง เกิดเป็ นคนก็ต้องทนล�ำบาก ถึงตกยากก็ต้องอยูส่ ้ ไู ม่หนี ยุคใหม่สมัยใหม่นี ้ขอเตือนท่านสาธุชน ท�ำบุญก็พิจารณาก่อนท�ำ...อย่าให้ มนั มากไป ท�ำพอสมควรพอจะท�ำได้ มองเห็นผล อย่าฟุ่ มเฟื อย จ่ายมากจะอยากจน ประคองตนไว้ ให้ ถกู ทุกข์ไม่มี มีสลึงพึงบรรจบให้ ครบบาท อย่าให้ ขาดสิง่ ของต้ องประสงค์ มีน้อยใช้ น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้ มากจะยากนาน เป็ นมนุษย์บรุ ุษโชค อย่าโศกเศร้ าให้ เร่งเข้ าสร้ างฐานะมาต่อสู้ หนักก็เอาเบาก็รับประดับชู เป็ นเกียรติคคู่ วามดีศกั ดิ์ศรี ตวั  

82

NO. 341

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE ISSUE 341  
ADVANCED BUSINESS MAGAZINE ISSUE 341  
Advertisement