Page 1


EDITOR’s NOTE ข้อดีข้อเสีย...สังคมไร้เงินสด สัง คมไร้ เงิ น สด กลายเป็ นเทรนด์ ที่ หลายประเทศทั่ว โลกพยายามจะท� ำ ให้ ส� ำ เร็ จ ให้ ได้ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ ธุ ร กรรมการเงิ น ในประเทศ ให้ มี ค วาม สะดวกรวดเร็ ว และปลอดภัยมากกว่าเดิม ซึง่ ปั จจุบนั ก็มีหลายประเทศทัว่ โลกที่ก�ำลัง เดิ น หน้ า ไปสู่สัง คมไร้ เงิ น สด ดัง นี จ้ ะเห็ น ได้ จ ากพฤติ ก รรมของประชาชนในแต่ล ะ ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป หันมาช�ำระเงิน ด้ วยระบบออนไลน์ หรื อบัตรมากขึน้ จน เป็ นเรื่ องปกติในชีวิตประจ�ำวัน

ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินได้ จะท�ำให้ ประชาชนสูญ เสียเสรี ภาพทางเศรษฐกิจ ซึง่ อาจจะน�ำไปสู่การควบคุมอย่างเต็ม รู ปแบบของระบบการเงินการธนาคารโดยรัฐบาล ในอนาคตก็เป็ น ได้ รวมถึงความเคลือบแคลงใจในระบบรักษาความปลอดภัยของ ระบบการเงินออนไลน์ ต่างๆ เนื่องจากน� ำข้ อมูลการเงินทุกอย่าง เข้ าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อาจจะท�ำให้ การโจรกรรมข้ อมูลส่วน ตัวท�ำได้ ง่ายขึ ้น

ปั จจุบนั หลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยจะมีการเริ่ ม เปลี่ยนแปลงจากสังคมเงินสด ไปสู่การใช้ ระบบบัตรเครดิตและ เดบิตตลอดจนการบริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในการใช้ จ่ายช� ำระ ค่าบริ การในชีวิตประจ�ำวัน ซึง่ ข้ อดีที่ส�ำคัญของสังคมไร้ เงินสดจะ ท�ำให้ เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ วขึ ้น เพราะการใช้ จ่ายเงินผ่านอีเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ช่วยส่งเสริ มบริ การการ ใช้ จา่ ยและการบริ โภคมากขึ ้น จึงส่งผลให้ ตวั เลข GDP ของประเทศ ข้ อ เสี ย อี ก ข้ อ หนึ่ง ก็ คื อ จะท� ำ ให้ ก ารบริ โ ภคสิน ค้ า และ เพิ่มขึ ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลยังสามารถเก็บภาษี ได้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนมากขึ ้น เพราะว่า E-payment ท�ำให้ ธุรกรรมการเงินทุก บริ การฟุ้งเฟ้อเกิ นความจ� ำเป็ น เพราะว่าความสะดวกสบายจะ เป็ นสิ่งล่อใจ ท�ำให้ ผ้ คู นมีการใช้ สอยจับจ่ายมากขึ ้น หากไม่ได้ ถือ อย่างสามารถตรวจสอบบัญชีย้อนหลังได้ ต่างจากเงินสด เงินสดอยู่กับสามารถใช้ แอพพลิเคชัน่ ในโทรศัพท์มือถือในการใช้ ข้ อเสียของสังคมใช้ เงินสด ก็คือการสูญเสียความเป็ น จ่ายได้ ไม่ต้องกังวลว่าจะมีเงินสดเพียงพออีกต่อไป ดังนัน้ ความ ส่วนตัวในธุรกรรมทางการเงิน อันเนื่องมาจากความสามารถใน กังวลด้ านความเป็ นส่วนตัว ความปลอดภัยของระบบและแนวโน้ ม การเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวของธนาคาร ผู้ประกอบการ และรัฐบาล ที่จะใช้ จ่ายเกินตัว จึงยังเป็ นอุปสรรคหนึ่งของระบบการเงินสังคม ท�ำให้ รัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐบาลเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัว และ ไร้ เงินสด

เจ้าของ : บริษัท แอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป จ�ำกัด บรรณาธิการ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : ปิยวิชช์ จาตุรันต์ ส�ำนักงานติดต่อ : บริษัท แอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป จ�ำกัด 70, 72 ถนนชั ย พฤกษ์ เขตตลิ่ ง ชั น กรุ ง เทพฯ 10170 โทร. 0-2881-3421-3 Fax. : 0-2423-0887 E-mail : news@advancedbizmagazine.com แยกสี, พิมพ์ : บริษัท บีเคเคโปร จ�ำกัด โทร 0-2954-3190-1 จัดจ�ำหน่ายทั่วประเทศ : บริษัท ดี.ซี.เอฟ จ�ำกัด โทร 02-2865-2445-6, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ โทร. 0-2218-9882 ติดตาม : www.advancedbizmagazine.com หรือ www.facebook.com/advancedbusinessmagazine หรือ E-BOOK www.mebmarket.com, www.magzter.com, www.ookbee.com, book.truelife.com

สามารถติดตาม ADVANCED BUSINESS MAGAZINE รูปแบบ E-book ได้ทาง


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

CONTENT NO.339, 2017

14

5

70

5 COVER STORY บิทคอยน์ ปัญหา และอุปสรรค เงินสกุลดิจิตอล

46 TALES FROM A PICTURE “ธนาคารไทยพาณิชย์” เปิดตัวบัตรเครดิต “SCB My Travel – รักจะเที่ยว...บัตรเดียวพอ”

10 ASCENSION เอสซีจี แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ในธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และเคมีภัณฑ์

48 FINANCIAL FOCUS

12 EXECUTIVE VISION ไทยพาณิชย์ – เดอะมอลล์ กรุ๊ป ปฏิวัติค้าปลีก 4.0 สร้างปรากฏการณ์ช้อปปิ้งไร้เงินสดครั้งแรกในประเทศไทย

56 MARKET MOVEMENTS ฟูจิฟิล์ม เปิดตัวกล้อง X-E3 60 EXCLUSIVE BUSINESS NEWS ‘โค้ก’ ปรับรสชาติ ‘โค้ก ซีโร่ สูตรไม่มีน�้ำตาล’ ท้าพิสูจน์ให้ลองรสชาติโค้กแท้ๆ แต่ไม่มีน�้ำ ตาล

16 SPECIAL SCOOP

62 SOCIETY FOCUS

20 SPECIAL REPORT

66 WORDS OF WISDOM เกมส์ หน้ากาก (Mask Singer)

26 SPECIAL COLUMN เปิดตัวโรงเรียนนานาชาติ ‘โชรส์เบอรี’ แคมปัสใหม่ใจกลางเมือง ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา 30 ADVANCED NEWS 42 BIZ EDGE EIC RESEARCH SERIES ใครใครในโลกล้วนอยากเป็น gig

70 TRAVEL : THE LAND OF FASCINATING เมืองมรดกโลกที่โปแลนด์ 76 BHUDHOLOGY อยู่อย่างมีสุขในยุคปัจจุบัน 82 HIDDEN DEPTHS หาวิชาหาทรัพย์ยังไม่พอ...ต้องหาดีด้วย


I

BITCOIN

PROBLEMS AND OBSTACLES IN DIGITAL CURRENCY. NO. 339

5


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

COVER STORY

บิทคอยน์

ปัญหา และอุปสรรค เงินสกุลดิจิตอล

บิทคอยน์ คือสกุลเงินในรูปแบบของดิจทิ ลั ถูกสร้างขึน้ มาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่มใี ครเป็นเจ้าของ Bitcoin ไม่มรี ปู ร่างและไม่สามารถจับต้องได้เหมือนธนบัตรหรือ เหรียญเงินบาท Bitcoin ถูกสร้างขึน้ มาด้วยกลุม่ นักพัฒนาเล็กๆ กลุม่ หนึง่ ตลอดจน บริษัทใหญ่ๆ ทั่วโลก โดยระบบของ Bitcoin ถูกรันโดยคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ทัว่ โลก โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการถอดสมการคณิตศาสตร์ Bitcoin ถือเป็นสกุล เงินแรกของโลกที่ถูกเรียกว่าคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency)

6

NO. 339


นักพัฒนาด้ านซอฟต์แวร์ ผ้ ใู ช้ นามแฝงว่าซาโตชิ นากาโมโตะเป็ นผู้พฒ ั นา Bitcoin ขึ ้นมาซึง่ เป็ นระบบจ่ายเงินทีอ่ ้ างอิงอยูบ่ นการถอดสมการคณิตศาสตร์ โดยจุดประสงค์ ของเขาคือการสร้ างสกุลเงินที่เป็ นอิสระจากรัฐบาลและธนาคาร, สามารถส่งหากัน ผ่านระบบอินเทอร์ เนตและมีค่าธรรมเนียมที่ถูกมากๆ และไม่มีใครสามารถพิมพ์ Bitcoin ได้ เพราะมันเป็ นสกุลเงินที่ไม่สามารถจับต้ องได้ เหมือนกับธนบัตรที่ถกู พิมพ์ โดยรัฐบาล, ไม่ได้ ถกู สร้ างขึ ้นมาให้ สอดคล้ องกับจ�ำนวนประชากร และมันมีกฏเกณฑ์ ในตัวของมันเอง ในขณะที่ธนาคารกลางบางประเทศสามารถที่จะพิมพ์เงินได้ เองเพือ่ กู้วิกฤตหนี ้แห่งชาติ หรื อประกาศอ่อนค่าเงินของตัวเอง แต่ Bitcoin ถูกสร้ างขึ ้นโดยเป็ นเหมือนกับไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยกลุม่ นักพัฒนา อิสระที่ใครๆก็สามารถเข้ าไปมีสว่ นร่ วมได้ การจะผลิต Bitcoin ขึ ้นมาได้ นนต้ ั ้ องใช้ วิธีการ “ขุด” โดยการใช้ คอมพิวเตอร์ ที่ตงอยู ั ้ ่บนเครื อข่ายที่จดั วางไว้ ให้ เท่านัน้ โดย เครื อข่ายนี ้ยังสามารถที่จะใช้ เพื่อช่วยในการจัดการการโอนส่ง Bitcoin ให้ กนั ได้ ซึง่ หากจะเรี ยกแล้ ว มันก็คือเครื อข่ายส่วนตัวของ Bitcoin นัน่ เอง

NO. 339

7


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

COVER STORY

บิทคอยน์ ก็สามารถถูกสร้ างขึ ้นมาแบบมีจ�ำกัดด้ วยการมีอยูข่ องระบบ Bitcoin โพรโตคอล ซึง่ สามารถที่จะถูกผลิต ขึ ้นมาได้ เพียงแค่ 21 ล้ าน Bitcoin เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เจ้ า Bitcoin พวกนี ้สามารถที่จะถูกแบ่งออกเป็ นจ�ำนวนย่อยๆ ได้ (โดยหน่วยที่เล็กที่สดุ ของ Bitcoin คิดเป็ นหนึง่ ร้ อยล้ านต่อ 1 Bitcoin โดยหน่วยนี ้ถูกเรี ยกว่า “ซาโตชิ” เพื่อเป็ นเกียรติ ให้ กบั ผู้สร้ าง Bitcoin ) ราคา บิทคอยน์ไม่ได้ ถกู อ้ างอิงกับทอง แต่ถกู อ้ างอิงด้ วยสมการทางคณิตศาสตร์ ผ้ คู นทัว่ โลกก�ำลังใช้ ซอต์แวร์ หรื อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยในการถอดสมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อผลิต Bitcoin โดยสูตรทางคณิตศาสตร์ เหล่านี ้มีอยู่ ให้ หาได้ แบบไม่คิดเงิน ท�ำให้ ทกุ คนก็สามารถเข้ าไปตรวจเช็คได้ แบบฟรี ๆโดยซฟอต์แวร์ ที่วา่ นันเป็ ้ นระบบ open source แปลว่าทุกคนสามารถที่จะตรวจสอบความโปร่งใสได้ ความบ้ าคลัง่ เงินสกุล “บิทคอยน์” ได้ แทรกซึมไปแทบทัว่ จะทุกๆ ซอกหลืบและเงาของทุกประเทศบนโลกนี ้ซึง่ บิทคอยน์ เป็ นเงินตราชนิดหนึง่ ซึง่ ผู้สร้ างขึ ้น ผ่านการใช้ ระบบอินเตอร์ เน็ต โดยบิทคอยน์เป็ นเงินที่ไม่มีตวั ตนที่จบั ต้ องได้ เช่น ธนบัตร หรื อเหรี ยญต่างๆ ที่พวกเราคุ้นเคย แต่เนื่องจากสามารถใช้ ซื ้อขายกันได้ ในโลกออนไลน์ เงินดิจิตอลนี ้ จึงเป็ นที่นิยมและ ได้ รับการกล่าวถึงค่อนข้ างมาก ในช่วงเวลานี ้ ผู้ที่ต้องการครอบครองบิทคอยน์ สามารถท�ำได้ สองทาง ทางแรกต้ องขุดค้ น คือ พยายามหาค�ำตอบส�ำหรับโจทย์ คณิตศาสตร์ ดงั กล่าว ซึง่ นับวันจะยิ่งยากขึ ้นเรื่ อยๆ และทางที่สอง คือ ซื ้อจากผู้ที่มี บิทคอยน์อยูใ่ นมือแล้ ว โดยการโอน เงินสกุลที่เป็ นที่ยอมรับ เช่นเงินสกุลดอลล่าร์ หรื อยูโร ฯลฯ ก็จะได้ บิทคอยส์ที่ได้ มาใส่ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทที่ให้ บริ การ เก็บบิทคอยน์ ซึง่ ท�ำหน้ าที่คล้ ายธนาคารโดยใช้ ระบบชื่อว่า BLOCK CHAIN ซึง่ ระบบนี ้จะมีข้อมูลของทุกรายการของ การท�ำธุรกรรมที่เคยเกิดขึ ้นทังหมด ้

8

NO. 339


ส�ำหรับการใช้ บทิ คอยน์นนมี ั ้ วตั ถุประสงค์เพื่อลดต้ นทุนในการท�ำธุรกรรมระหว่างกัน ผ่านการลดตัวกลาง ทางการเงิน ลง ซึง่ จะมีสว่ นช่วยให้ กิจกรรมการค้ าสินค้ าและบริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์เพิ่มขึ ้น ซึง่ ในช่วงแรกนิยมใช้ บทิ คอยน์ ในการซื ้อสินค้ า และฟี เวอร์ ต่างๆ ในเกมออนไลน์ เพื่อเป็ นที่สนใจของสังคมมากขึ ้น ได้ ขยายวงมาสู่ร้านค้ าประเภทอี คอมเมิร์ส ร้ านอาหารประเภทเสริ ฟด่วน และการช�ำระค่าบริ การต่างๆ ในต่างประเทศ ฯลฯ แม้ วา่ การใช้ บริการบิทคอยน์จะได้ รับความนิยมมากขึ ้นแต่ความท้ าทายต่อการใช้ บทิ คอยน์กเ็ ริ่มปรากฏให้ เห็นชัดมาก ขึ ้นเช่นกัน ความผันผวนของอัตราบิทคอยน์ ซึง่ เป็ น “เงินเสมือน” ที่ไม่มีทรัพย์สินหนุนหลัง ท�ำให้ อตั ราแลกเปลี่ยนของ บิทคอยน์มีความผันผวนสูงกว่าค่าเงินอื่นๆ รวมถึงมีโอกาสของการเสื่อมค่าอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะความเสี่ยงในด้ าน ความปลอดภัย เพราะบิทคอยน์เป็ นเงินดิจติ อลไม่มตี วั ตนจริง ส่งผลให้ การเก็บรักษาอาจจะเผชิญภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ ไม่วา่ จะเป็ นการถูกแฮกเกอร์ โจรกรรมข้ อมูลรวมทังภั ้ ยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่ก่อความเสี่ยงต่อการสูญหายของเงินได้ ความเสีย่ งด้ านกฎหมาย โดยเฉพาะประเทศไทยยังไม่มกี ฎหมายรองรับ อาจจะถูกใช้ เป็ นช่องทางของการฟอกเงิน โดย การมีลกั ษณะเฉพาะ (IDENTITY) ของผู้ถือ (BITCOIN WALLET) จะไม่มีการตรวจสอบส่งผลให้ มิจฉาชีพ ใช้ ฟอกเงิน หรื อถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือในการหลีกเลี่ยงภาษี จากการขายสินค้ าหรื อบริ การได้

NO. 339

9


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

ASCENSION

SCG

เอสซีจี แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ในธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และเคมีภัณฑ์ ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

1. นิธิ ภัทรโชค Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง เป็ น Vice President-Building Products and Distribution Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง 2. ชนะ ภูมี Vice President-Operations เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง เป็ น Vice President-Cement and Construction Solution Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง 3. ปรเมศวร์ นิสากรเสน กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทกรุงเทพ ซินธิตกิ ส์ จ�ำกัด เป็ น Vice President-Regional Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง ทังนี ้ ้ ให้ มีผลตังแต่ ้ วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป

10

NO. 339


ธุรกิจเคมีภัณฑ์

4. สมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่-ปฏิบตั กิ าร เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็ น Senior Vice President เอสซีจี เคมิคอลส์ 5. มงคล เฮงโรจนโสภณ Olefins Leader เอสซีจี เคมิคอลส์ และกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทมาบตาพุด โอเลฟิ นส์ จ�ำกัด เป็ น Vice President-Olefins Business and Operations เอสซีจี เคมิคอลส์ 6. ศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรี ชาวุฒิ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จ�ำกัด และบริ ษัทเอสซีจี เพอร์ ฟอร์ มานซ์ เคมิคอลส์ จ�ำกัด เป็ น Vice President-Polyolefins and Vinyl Business เอสซีจี เคมิคอลส์ ทังนี ้ ้ ให้ มีผลตังแต่ ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป

NO. 339

11


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

EXECUTIVE VISION

ไทยพาณิชย์ – เดอะมอลล์ กรุ๊ป ปฏิวัติค้าปลีก 4.0 สร้างปรากฏการณ์ช้อปปิ้งไร้เงินสดครั้งแรกในประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ผนึกก�ำลังเดอะมอลล์ กรุ๊ป พลิกโฉมประสบการณ์การช้อปปิ้ง ในยุคค้าปลีก 4.0 (Retail 4.0) ภายใต้แนวคิด “The First Cashless Retail Experience” เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคดิจิทัล สร้างประสบการณ์ ช้อปปิ้งแบบไร้เงินสดครั้งแรกในประเทศไทย ผ่านระบบการช�ำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด ใน Gourmet Market, Food Hall และ Take Home ทุกสาขา พร้อมเปิดบริการ Smart Tax Kiosk แห่งแรกของประเทศ อ�ำนวยความสะดวกลูกค้าไทยและลูกค้า ต่างประเทศ

12

NO. 339


ดร. วิชิต สุรพงษ์ ชัย ประธานกรรมการบริ หาร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ในนามของธนาคารไทยพาณิชย์ รู้ สึก ยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่วันนีไ้ ทยพาณิ ชย์ และเดอะมอลล์ กรุ๊ ป ซึ่ง เป็ นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน ก�ำลังสร้ างความเปลี่ยนแปลง ครัง้ ใหญ่ให้ เกิดขึ ้นในธุรกิจค้ าปลีก ด้ วยวิสยั ทัศน์ของเดอะมอลล์ กรุ๊ ป ที่ ต้องการสร้ างประสบการณ์ เหนื อระดับในการช้ อปปิ ้ง สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของไทยพาณิชย์ท่ีต้องการสร้ างดิจิทลั แพลตฟอร์ มร่วมกับพันธมิตร เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้ า ดัง นัน้ ความร่ ว มมื อ ครั ง้ นี ้ จึง เป็ นอี ก หนึ่ง หน้ า ประวัติ ศ าสตร์ ส� ำ หรั บ วงการค้ า ปลี ก 4.0 ที่ จ ะเห็ น ประสบการณ์ ช้ อ ปปิ ้ง ไร้ เงินสดเต็มรู ปแบบครั ง้ แรกของประเทศ รองรั บความต้ องการ ของลูกค้ าทังชาวไทยและชาวต่ ้ างประเทศ” “และนับเป็ นความตังใจของธนาคารที ้ ่ต้องการมีส่วนร่ วม สร้ างสังคมไร้ เงินสดส�ำหรั บธุรกิจค้ าปลีก ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีการ เติบโตสูงและเต็มไปด้ วยความท้ าทายจากพฤติกรรมผู้บริ โภค ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะไลฟ์สไตล์การช้ อปปิ ง้ และการช�ำระเงิน ของลูก ค้ า ซึ่ง เปลี่ ย นไปจากระบบเงิ น สดสู่ร ะบบดิ จิ ทัล ตาม เทคโนโลยีปัจจุบนั และธุรกิจค้ าปลีกเป็ น 1 ใน 7 อุตสาหกรรม เป้าหมายที่ธนาคารต้ องการมีส่วนร่ วมสร้ างระบบนิเวศสังคม ไร้ เงินสด โดยน�ำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ ามาเสริ มศักยภาพในการ แข่งขันในตลาด”

ศุ ภ ลั ก ษณ์ อั ม พุ ช ประธานกรรมการบริ ห าร บริ ษั ท เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จ�ำกัด ในฐานะผู้บริ หารศูนย์การค้ าและห้ าง สรรพสินค้ าชันน� ้ ำของเมืองไทย เดอะมอลล์ ดิ เอ็มโพเรี ยม ดิ เอ็มควอเทียร์ สยามพารากอน และบลูพอร์ ต หัวหิน กล่าวว่า “ความร่ วมมื อกับธนาคารไทยพาณิ ชย์ ภายใต้ แนวคิด “The First Cashless Retail Experience” ในครัง้ นี ้ ถือเป็ นการสร้ าง ปรากฏการณ์ ครั ง้ ส�ำคัญของวงการธุรกิ จห้ างสรรพสินค้ าและ ศูนย์การค้ าในประเทศไทยที่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีน�ำดิจิทลั แพลตฟอร์ มมาสร้ างประสบการณ์ ช้อปปิ ้งไร้ เงินสดครั ง้ แรกที่ ห้ างสรรพสินค้ าและศูนย์การค้ าในเดอะมอลล์ กรุ๊ ป ส�ำหรับการพัฒนาธุรกิจค้ าปลีกในยุค 4.0 ปฏิเสธไม่ได้ ว่า เทคโนโลยีคือหัวใจส�ำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ที่ต้องมี ทังการ ้ Evolution และ Revolution ไปพร้ อมๆ กัน เดอะมอลล์ กรุ๊ป พยายามน�ำเทคโนโลยีเข้ ามาอ�ำนวยความสะดวกกับลูกค้ า เพราะการพัฒนารี เทล 4.0 คือการพัฒนาเพื่อตอบสนองลูกค้ า ให้ ดียิ่งขึ ้น ภายใต้ แนวคิดแบบ Customer Centric โดยเฉพาะ การตอบโจทย์ลกู ค้ ากลุ่ม Generation Y และกลุ่ม Millennials ที่มีดิจิทลั ไลฟ์สไตล์ชดั เจน ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ ว มี ความจ�ำเป็ นอย่างยิ่งส�ำหรับตอบโจทย์ลกู ค้ ากลุ่มดังกล่าว

NO. 339

13


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

EXECUTIVE VISION

ดังนัน้ การผนึกความร่ วมมือในครัง้ นี ้จึงเป็ นการน�ำเทคโนโลยี ล� ้ำสมัยของธุรกิจการเงินมาเพิ่มทางเลือกให้ ผ้ บู ริ โภคในธุรกิจรี เทล รองรับสังคมไร้ เงินสด หรื อ Cashless Society เพื่อความสะดวก ในการช�ำระเงินเมื่อซื ้อสินค้ า ในรู ปแบบ QR Payment ที่ Gourmet Market และ Food Hall ทุกสาขา ควบคู่กบั โฉมใหม่ของ การบริ การในรู ปแบบของ Automation Technology ที่มาพร้ อม กับเครื่ องช�ำระเงินอัตโนมัติด้วยตนเอง Smart Self Check-Out Kiosk ที่ Gourmet Market และเครื่ อง Smart Tax Kiosk ที่ชว่ ย อ�ำนวยความสะดวกของการท�ำ Vat Refund ส�ำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ และการท�ำ Full Tax Invoice ส�ำหรับผู้บริ โภคชาว ไทย ซึง่ คาดว่า หลังเปิ ดให้ ใช้ บริ การ นอกจากความสะดวกสบายที่ ลูกค้ าได้ รับ ยังสามารถเพิ่มความถี่ในการช้ อปปิ ง้ ของผู้บริ โภค และ สามารถขยายกลุ่มลูกค้ าไปยังกลุ่มคนรุ่ นใหม่ รวมถึงการพัฒนา ระบบออนไลน์ต่างๆ ของห้ างฯ เพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ กบั ผู้

14

NO. 339

บริ โภคในอนาคต และสิ่งที่ส�ำคัญที่สดุ คือ การน�ำเทคโนโลยีเข้ า มาเสริ มศักยภาพทางการแข่งขันในตลาด เพื่ อตอกย� ำ้ การเป็ น ผู้น�ำตลาดค้ าปลีกของเมื องไทย โดยการผนึกก� ำลังในครั ง้ นี ถ้ ื อ เป็ นการผสานความลงตัวทัง้ ในส่วนของ เดอะมอลล์ กรุ๊ ป ผู้น�ำ ธุรกิ จค้ าปลีกของไทย และธนาคารไทยพาณิ ชย์ ผู้น� ำธุรกิ จการ เงินของไทย ที่จะร่ วมพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ยกระดับสู่ยคุ ไทย แลนด์ 4.0 อย่างแท้ จริ ง ทังนี ้ ้จากวิสยั ทัศน์และศักยภาพของธนาคารไทยพาณิชย์ เชื่อ ว่าความร่ วมมือในครัง้ นี ้จะช่วยสร้ างประสบการณ์ช้อปปิ ง้ รู ปแบบ ใหม่ให้ เกิดขึน้ อีกทัง้ ช่วยตอกย�ำ้ ความเป็ นที่ 1 ของแนวคิดการ พัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจยุค 4.0 สู่ความเป็ น The First Cashless Retail Experience อีกด้ วย


ทังนี ้ ้ ธนาคารไทยพาณิชย์ และเดอะมอลล์ กรุ๊ ป จะร่ วมกันติด 4) ติดตังเครื ้ ่ อง Smart Tax Kiosk ซึง่ จะช่วยอ�ำนวยความ ตังระบบช� ้ ำระเงินดิจิทลั ซึง่ ประกอบด้ วย สะดวกให้ แก่ลูกค้ าชาวต่างชาติในการท� ำ VAT Refund เพี ยง ใช้ พาสปอร์ ตและใบเสร็ จค่าสินค้ า และลูกค้ าชาวไทยในการท� ำ 1) การติดตังเครื ้ ่ องช�ำระเงินด้ วยตัวเอง หรื อ Smart Self Full Tax Invoice เพื่อออกใบก�ำกับภาษี ด้วยตัวเอง เพียงใช้ บตั ร Check-Out Kiosk ซึง่ เป็ นรู ปแบบใหม่ของการช�ำระค่าสินค้ าแบบ ประจ�ำตัวประชาชน ไร้ เงินสด cashless ด้ วยตัวเองใน Gourmet Market ทุกสาขา ซึ่งทัง้ หมดนี น้ ับเป็ นปรากฏการณ์ ครั ง้ แรกของธุรกิ จค้ าปลีก 2) ระบบ Gourmet Cashier การพัฒนาช่องทางการรับช�ำระ ในประเทศที่จะสามารถผลักดันสังคมไร้ เงินสดให้ เกิ ดขึน้ จริ งได้ เงินด้ วย QR Code (นอกเหนือจากบัตรเครดิตและบัตรเดบิต) ณ ในประเทศไทยซึ่งพร้ อมจะให้ บริ การได้ ในเดือนธันวาคม 2560 จุดเคาน์เตอร์ แคชเชียร์ ของ Gourmet Market ทุกสาขา เป็ นต้ นไป โดยธนาคารไทยพาณิชย์คาดว่า ความร่ วมมือดังกล่าว ท�ำให้ ผ้ บู ริ โภคจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ จ่ายสูส่ งั คมไร้ เงินสดเพิ่ม 3) SCB Money App การพัฒนาช่องทางการรับช�ำระเงิน มากขึ ้น ส�ำหรับของเดอะมอลล์ กรุ๊ป คาดว่าสามารถเพิ่มฐานลูกค้ า ด้ วย QR Code ให้ แก่ร้านค้ าใน Food Hall และ Take Home โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่มีดิจิทลั ไลฟ์สไตล์เข้ ามาใช้ บริ การ กว่า 500 ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ าในกลุ่มเดอะมอลล์เพิ่มขึ ้นต่อไป

NO. 339

15


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL SCOOP

โนโวเทล สุวรรณภูมิ

ทุ่มงบปรับปรุงครั้งใหญ่ ตั้งเป้าสู่ 1,000 ล้าน

ชัย

วัฒน์ อุทยั วรรณ์ ประธานกรรมการ บริ ษัท โรงแรม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด เปิ ดเผยว่า โรงแรม เตรี ยมทุม่ งบรี โนเวตโรงแรมครัง้ ใหญ่ หลังท�ำยอดขายมีก�ำไรเพิ่ม ขึ ้นกว่า 74.30 เปอร์ เซ็นต์ หรื อเกือบ 140 ล้ านบาทในรอบปี นี ้ พร้ อมตังเป ้ ้ าก้ าวสู่ทศวรรษใหม่ที่สดใส ด้ วยยอดขายทะลุเป้าสู่ 1,000 ล้ านบาทเป็ นครัง้ แรก ในปี 2563 โดยผลประกอบการในปี 2560 นี ้ เป็ นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ทังนี ้ ้เกิดขึ ้นมาจากจ�ำนวนห้ องพักของโรงแรมเป็ นปั จจัยส�ำคัญ ที่สามารถรองรับความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี และมี ลูกค้ าที่เข้ ามาพักกับโรงแรมอย่างต่อเนื่องในจ�ำนวนที่เพิ่มมาก ขึน้ อีกทัง้ โรงแรมได้ ให้ ความส�ำคัญกับช่องทางการตลาดต่างๆ ในทุกช่องทางอย่างเสมอกัน จึงท�ำให้ มีลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริ การ เป็ นจ� ำ นวนมากจากช่ อ งทางที่ แ ตกต่ า งกัน บวกกับ กลยุท ธ์ ทางการตลาดต่างๆ ที่ประสบความส�ำเร็ จเป็ นอย่างสูง รวมถึง

16

NO. 339

รางวัลต่างๆ ที่ได้ รับ ส่งผลให้ ในปี นี ้ โรงแรมสามารถท�ำก�ำไรได้ ถึง 139.93 ล้ านบาท เป็ นครัง้ แรกในรอบ 11 ปี นับตังแต่ ้ ที่เปิ ด โรงแรมมา “ส�ำหรับทิศทางในปี หน้ า โรงแรมตังเป ้ ้ ายกระดับ และรักษา มาตรฐานที่ท�ำมาได้ ดีแล้ วให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป โดยเฉพาะกิจกรรม ทางการตลาด และโปรแกรมส่งเสริ มการขายต่างๆ ที่ประสบ ความส�ำเร็ จในรอบปี ที่ผ่านมาเช่น โปรแกรมการให้ บริ การ 24 Hours Flexi บริ การพิเศษที่ลกู ค้ าสามารถยึดหยุ่นเวลาเช็คอิน และเช็คเอ้ าท์จากการนับเวลาเข้ าพักเป็ นแบบ 24 ชัว่ โมง หาก เข้ าพักเวลาไหน สามารถเช็คเอ้ าท์ นับไปอีก 24 ชัว่ โมง โดยจ่าย ในราคาเพียง 1 คืนเท่านัน้ รวมถึงให้ อาหารฟรี 1 มื ้อ ซึง่ ลูกค้ า เลือกได้ ว่าจะทานเป็ นมื ้อไหนถือเป็ นโรงแรมสนามบินเพียงแห่ง เดียวที่ท�ำได้ โปรแกรม Days Use Offer เหมาะส�ำหรับลูกค้ าที่ ต้ องการเข้ ามาพักช่วงสันๆ ้ ระหว่างวันเพียง 3, 6 หรื อ 9 ชัว่ โมง


เพื่อเรี ยกความสดชื่นทังก่ ้ อนหรื อหลังเที่ยวบิน ด้ วยการพักผ่อน ในห้ องพักแสนสบาย พร้ อมด้ วยสิทธิประโยชน์ใช้ บริ การห้ องออก ก�ำลังกายและสระว่ายน� ้ำกลางแจ้ งได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติม นอกจากนี ้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ และโปรโมชั่นส่งเสริ มการขาย ตามช่วงเวลาต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี ซึ่งคาดว่า หลังจากผ่านการรี โนเวตในบางส่วนแล้ ว โรงแรมมีความเชื่อมัน่ ว่ า จะส่ ง ผลให้ ย อดขายของโรงแรมสามารถเติ บ โตได้ ต าม เป้าหมายที่ตงไว้ ั ้ ที่ 1,000 ล้ านบาท อย่างแน่นอน” ชัยวัฒน์ กล่าว

กับไลฟ์ สไตล์ยคุ ดิจิทลั ของผู้บริ โภค โดยเฉพาะการเพิ่มขึ ้นมา ของ สปอร์ ต บาร์ ที่เป็ นไฮไลท์ส�ำคัญในการปรับปรุ งครัง้ นี ้ โดย จะท�ำไว้ ส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาทุกชนิด ซึง่ จะมีการถ่ายทอดสด กีฬาชนิดต่างๆ ที่มีการแข่งขันจากทัว่ โลกในแต่ละวัน ส�ำหรับ รองรับลูกค้ าห้ องพัก หรื อ นักเดินทางที่อยู่ในระหว่างรอเครื่ อง กลุ่ ม สายการบิ น ที่ ป ฎิ บัติ ง านที่ ส นามบิ น หน่ ว ยงานรอบๆ สนามบิน หรื อแม้ แต่บุคคลภายนอกที่อาศัยอยู่รอบๆ พื ้นที่ไม่ ห่างจากโรงแรมมากนัก พร้ อมบริ การเครื่ องดื่มและอาหาร

ส� ำ หรั บ การรี โ นเวตในครั ง้ นี ้ มี วัต ถุป ระสงค์ ห ลัก เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกับจ�ำนวนลูกค้ าที่เพิ่มมากขึ ้น และไลฟ์ สไตล์ของผู้ บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยโรงแรมจะใช้ เวลาในการปรับปรุ ง ทัง้ 2 อาคารให้ เสร็ จภายใน 2 ปี โดยจะสลับกันท�ำทีละอาคาร ทังนี ้ ้ ในการปรับปรุ งครัง้ นี ้ จะมีการยกระดับห้ องพักให้ มีความ ทันสมัยมากยิ่งขึ ้น ใส่เทคโนโลยีเข้ าไปให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อรองรับ

NO. 339

17


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL SCOOP

สายการบิน (NewGen)

สาย

ขยายเส้นทางบิน 50 เส้นทาง

การบินนิวเจนสายการบินน้ องใหม่ของคนไทย เฮรับข่าวดี ICAO ปลดธงแดงประเทศไทย เตรี ยมขยายเส้ นทางการบินเต็มอัตราทังเส้ ้ นทางบินในประเทศ และเส้ นทางบินระหว่างประเทศรวมเป็ นมากกว่า 50 เส้ นทาง เผย ธ.ค.นี ้เปิ ดเส้ นทางบินในประเทศต้ อนรับเทศกาลท่องเที่ยวในช่วง ท้ ายปี หลังจับมือภาครัฐ-เอกชน จ.นครราชสีมา ร่วมเปิ ดเส้ นทาง บิน นครราชสีมา-เชียงใหม่ และนครราชสีมา-ภูเก็ต รองรับผู้ โดยสารทังภาคธุ ้ รกิจและภาคท่องเที่ยว รวมถึงบุคคลทัว่ ไป คาด มี ผ้ ูใ ช้ บ ริ การปี ละ 200,000 คน มั่นใจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิ จ จ.นครราชสีมาคึกคัก พร้ อมเตรี ยมขยายเส้ นทางบินระหว่าง ประเทศ อีก 3 ประเทศในปี 2561 ในเกาหลีใต้ ไต้ หวัน และอินเดีย จากปั จจุบนั มีบินตรงสู่จีน 37 เส้ นทาง คาดเพิ่มผู้โดยสารอีก 500,000 ราย จากปี 2560 ที่คาดว่าจะมีผ้ ูโดยสารใช้ บริ การ 1,500,000 ราย เจริญพงษ์ ศรประสิทธิ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายการ บินนิวเจน ผู้ให้ บริ การเครื่ องบินโดยสารระหว่างประเทศด้ วย 18

NO. 339

บริการเกรดพรีเมีย่ ม เปิ ดเผยว่า หลังจากทีอ่ งค์การการบินพลเรือน ระหว่างประเทศ (ICAO) ซึง่ เป็ นหน่วยงานก�ำกับดูแลมาตรฐาน ความปลอดภัยทางด้ านการบินระดับโลกได้ ปลดธงแดงหน้ าชื่อ ประเทศไทยออกนัน้ ถือเป็ นข่าวดีของอุตสาหกรรมการบินของ ประเทศไทย เพราะจะท�ำให้ ผ้ ใู ห้ บริการสายการบินต่างๆ เดินหน้ า ขยายธุรกิจได้ อย่างเต็มทีโ่ ดยไม่มขี ้ อกังวลใดๆ อีกทังยั ้ งส่งผลดีตอ่ ภาพลักษณ์ การให้ บริ การของประเทศไทยที่ได้ มาตรฐานระดับ สากล และจะสร้ างความมัน่ ใจแก่นกั ท่องเที่ยวและผู้โดยสารที่จะ เดินทางมาประเทศไทย โดยในส่วนของสายการบินนิวเจนนันก็ ้ มี แผนที่ จ ะขยายธุ ร กิ จ อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ โดยจะท� ำ การขยาย เส้ นทางการบิ น ควบคู่กัน ทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ ซึ่ง ปั จจุบนั สายการบินนิวเจนประสบความส�ำเร็ จในการให้ บริ การ สายการบินระหว่างประเทศโดยเฉพาะเส้ นทาง ไทย-จีน จ�ำนวน 3 เส้ นทางนัน้ ล่าสุดได้ มีแผนที่จะเปิ ดให้ บริ การเส้ นทางการบิน ภายในปี 2561 อีก 3 ประเทศ ไต้ หวัน เกาหลีใต้ และอินเดีย ที่ให้ บริ การแบบพรี เมี่ยม และเป็ นทางเลือกของผู้โดยสารให้ มีความ หลากหลายขึ ้น


นอกจากนี ้ยังเตรี ยมเปิ ดเส้ นทางการบินภายในประเทศ โดย ได้ ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้อ�ำนวยการท่า อากาศยานนครราชสีมา หอการค้ าจังหวัดนครราชสีมา และ ตัวแทนจากภาคเอกชนทุกภาคส่วน เพือ่ เตรี ยมจะเปิ ดเส้ นทางบิน นครราชสีมา – เชียงใหม่ และเส้ นทางบินนครราชสีมา – ภูเก็ต ใน วันที่ 3 ธันวาคมปี นี ้ เพื่อเป็ นการต้ อนรับเทศกาลท่องเที่ยวที่จะมี ผู้โดยสารเดินทางหนาแน่น รวมถึงผู้โดยสารเดินทางเพือ่ ธุรกิจและ บุคคลทัว่ ไปอาทิ นักเรี ยน – ศึกษา ซึง่ มีความต้ องการใช้ บริ การ การเดินทางค่อนข้ างมาก ซึง่ คาดว่าการเปิ ดเส้ นทางบินใหม่โดย ใช้ ฐานที่ทา่ อากาศยาน จ. นครราชสีมา ทัง้ 2 เส้ นทางจะท�ำให้ สายการบินนิวเจนมีผ้ โู ดยสารเพิ่มขึ ้นปี ละ200,000 ราย ทังนี ้ ้หลังจากที่สายการบินนิวเจนเปิ ดเส้ นทางการบินใหม่ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศได้ ตามแผนจะท�ำให้ มีผ้ โู ดยสารเพิ่ม ขึ ้น ประมาณ.500,000ราย และหากรวมกับแผนการขยายเส้ น ทางการบินต่างประเทศแล้ วจะท�ำให้ สายการบินนิวเจนมีเส้ น ทางการบินรวมทังสิ ้ ้นมากกว่า 50 เส้ นทางภายในปี 2561 ส่วนปี 2560 นี ้ยังคงคาดการณ์วา่ จะมีจำ� นวนผู้โดยสาร 1,500,000 ราย “สาเหตุที่เลือกเปิ ดเส้ นทางบินในประเทศแห่งแรกโดยใช้ ท่า อากาศยานนครราชสีมา เป็ นศูนย์กลางนัน้ เนื่องจาก จังหวัด

นครราชสีมามีความพร้ อมหลายด้ าน ทังสนามบิ ้ น และการเติบโต ของเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็ นหัวเมืองใหญ่เป็ นประตูสภู่ าคอีสาน เป็ นศูนย์กลางการค้ าและการคมนาคม รวมถึงการท่องเที่ยว เป็ น จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย และมีประชากรเป็ น อันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด หรื อ GDP สูงที่สดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เจริ ญพงษ์ กล่าว ส�ำหรับนโยบายการเปิ ดเส้ นทางบินของสายการบินนิวเจน นัน้ เราจะเน้ นเส้ นทางบินที่ยงั ไม่มีการเปิ ดให้ บริ การหรื อมีการ เปิ ดให้ บริ การที่ยงั น้ อย เช่นปั จจุบนั ที่เราประสบความส�ำเร็ จใน การบินไทย-จีน ก็เป็ นการบินในเส้ นทางที่บินไปเมืองรอง ท�ำให้ ได้ รับการตอบรับจากผู้โดยสารที่ไม่ต้องการเดินทางไปขึ ้นเครื่ อง บินในเมืองใหญ่ และส�ำหรับการเปิ ดเส้ นทางจากนครราชสีมา ไปเมื อ งต่ า งๆ ก็ เ ป็ นการบิ น ตรงเช่ น กัน ก็ จ ะท� ำ ให้ ผ้ ูโ ดยสาร สะดวกและประหยัดค่าเดินทางจากเดิมที่ ต้องเดินทางไปขึน้ เครื่ องที่สนามบินหลักในเมืองหลวง นอกจากนี ้เราก�ำลังศึกษา เส้ นทางต่างๆจากสนามบินอูต่ ะเภา เพื่อเชื่อมโยงไปยังเมืองหลัก ส�ำคัญๆในประเทศที่ยงั ไม่มีเส้ นทางบินตรง ซึง่ คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การได้ ในเร็ วๆ นี ้”

NO. 339

19


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL REPORT

คปภ. เผย “นครพนมโมเดล” ช่วยเยียวยารถยนต์ นาข้าว บ้านเรือนที่ถูกน�ำ้ ท่วม ภาคอีสานได้รับค่าสินไหมทดแทนฉลุย

ร.สุทธิพล ทวีชยั การ เลขาธิการ คณะกรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิ ดเผยว่าตามที่ได้ เกิดเหตุอุทกภัยขึน้ ใน หลายพื น้ ที่ ข องประเทศไทยโดยเฉพาะ อย่ า งยิ่ ง พื น้ ที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เมื่ อ ช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคมที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง ส�ำนักงาน คปภ. ได้ มีการบูรณาการความ ร่ ว มมื อ กับ ภาครั ฐ และภาคอุต สาหกรรม ประกั น ภั ย ทั ง้ ระบบเพื่ อ วางมาตรการ ป้องกันและเยียวยาด้ านการประกันภัยแก่ ประชาชน โดยได้ มีการสนธิ ก�ำลังลงพื ้นที่ ในภาคอีสาน น�ำร่องที่จงั หวัดนครพนมเพื่อ

20

NO. 339

มอบเครื่ องอุปโภค บริ โภค รวมถึงน� ้ำดื่มใน การบรรเทาความเดือดร้ อนในเบื ้องต้ นให้ แก่ ผ้ ู ประสบภั ย พร้ อมทั ง้ ก� ำ หนดเป็ น “นครพนมโมเดล” เพื่อให้ เป็ นแนวปฏิบตั ิ ส� ำ หรั บ จัง หวัด อื่ น ๆ ทัง้ ในการเยี ย วยาผู้ ประสบภัย และการเร่ งประสานงานการ ส�ำรวจภัยและการประเมินความเสียหาย รวมทังประสานติ ้ ดตามเร่ งรัดให้ มีการจ่าย ค่าสินไหมทดแทน อย่างรวดเร็ ว ถูกต้ อง และเป็ นธรรม ทัง้ นี จ้ ากการมอบหมายให้ ส�ำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคทัว่ ประเทศติดตามและ รายงานความเสียหายรวมถึงประสานงาน

อย่ า งใกล้ ชิ ด กับ บริ ษั ท ประกัน ภัย ในการ เร่ ง รั ด การจ่ า ยค่ า สิ น ไหมทดแทนแก่ ผ้ ู ประสบภั ย จากรายงานเมื่ อ วั น ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 พบว่ามีพื ้นที่ความเสีย หายทังสิ ้ ้น 36 จังหวัด ทัว่ ประเทศ ซึง่ เป็ น พื ้นที่ประกาศภัยพิบตั ิ จ�ำนวน 329 อ�ำเภอ และที่ไม่มีการประกาศเป็ นพื ้นที่ประสบภัย พิบตั ิอีกจ�ำนวน 141 อ�ำเภอ มีรถยนต์ที่มี ประกันภัยและได้ รับความเสียหายทัง้ สิน้ 1,341 คัน คิ ด เป็ นมูล ค่ า ความเสี ย หาย 180,393,726.36 บาท ซึง่ บริ ษัทประกันภัย ได้ ด� ำ เนิ น การรั บ ผิ ด ชอบจัด ซ่ อ มรถยนต์ ทั ง้ หมดเป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว ในขณะที่


บ้ านเรื อนที่มีประกันภัยและได้ รับความเสีย หายมีจ�ำนวนทังสิ ้ ้น 159 หลัง คิดเป็ นมูลค่า ความเสียหาย 71,260,838.89 บาท บริ ษัท ประกันภัยได้ ด�ำเนิ นการชดใช้ ค่าสินไหม ทดแทนครบทุก หลัง เป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว ส�ำหรับความเสียหายต่อนาข้ าวที่มีประกัน ภัย มีจ�ำนวนทังหมด ้ 1,015,579.53 ไร่ คิด เป็ นมูลค่าความเสียหาย 582,850,206.54 บาท ซึง่ บริ ษัทประกันภัยได้ ด�ำเนินการจ่าย ค่ า สิ น ไหมทดแทนครบถ้ วนแล้ ว เช่ น กั น ทัง้ นี ต้ นได้ ร่วมเป็ นสักขี พยานในการจ่าย ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ในงานพิธีเปิ ดที่ท�ำการแห่งใหม่ของ ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) และส�ำนักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี ตังอยู ้ ่เลขที่ 131 ถนนศรี ณรงค์ ต�ำบลใน เมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เลขาธิ ก าร คปภ. กล่ า วเสริ มว่ า ส�ำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชน

ที่ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์น� ้ำท่วมใน ครั ง้ นี เ้ ป็ นอย่ า งมาก จึ ง อยากให้ ทุ ก คน ตระหนักถึงความส�ำคัญของการประกันภัย และใช้ ระบบประกันภัยในการบริ หารความ เสี่ยงและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิด ขึน้ ได้ ซึ่ง ในกรณี ข องอุท กภัย กรมธรรม์ ประกั น ภั ย ที่ ใ ห้ ความคุ้ มครอง ได้ แก่ กรมธรรม์ ป ระกัน อัค คี ภัย และซื อ้ ความ คุ้มครองภัยธรรมชาติเพิ่มเติม กรมธรรม์ ประกัน อัค คี ภัย ที่ อ ยู่อ าศัย แบบประหยัด ส� ำ หรั บ รายย่ อ ย (ไมโครอิ น ชั ว รั น ส์ ) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) หรื อ กรมธรรม์ ป ระกั น ภัย รถยนต์ภาคสมัครใจประเภทอื่นที่ซื ้อความ คุ้มครองภัยน�ำ้ ท่วมหรื อภัยธรรมชาติเพิ่ม เติ ม กรมธรรม์ ป ระกั น ความเสี่ ย งภั ย ทรัพย์สิน (IAR) รวมถึงกรมธรรม์ประกัน ชีวิต ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยข้ าวนาปี ปี การผลิต 2560 ที่เกษตรกรได้ ซื ้อไปแล้ ว จะได้ รับความคุ้มครองจากภัยน� ้ำท่วมหรื อ

ฝนตกหนักด้ วย ซึง่ เกษตรกรจะได้ รับวงเงิน คุ้มครอง 1,260 บาท ต่อไร่ ขอให้ ผ้ ูเอา ประกันภัยตรวจสอบกรมธรรม์ด้วยว่าเป็ น แบบใดและคุ้มครองเพียงใด ซึ่งหากมีข้อ สงสั ย ให้ ประสานงานกั บ บริ ษั ท ที่ รั บ ประกันภัยหรื อ สายด่วน คปภ. 1186

NO. 339

21


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL REPORT

“โฮมโปร” จัด Workshop ชวนจัดของขวัญสวยๆ ด้วยของตกแต่งบ้าน “Be inspired Pre new year gift party By HomePro”

ใกล้

ถึ ง เทศกาลแห่ ง ความสุข หลายท่านอาจก� ำลังมอง หาของขวัญดีๆ สักชิน้ ส�ำหรั บมอบให้ คน พิเศษ หรื อแม้ แต่โอกาสพิเศษ บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรื อ “โฮมโปร” น�ำโดย ผู้บริ หารคนเก่ง “ไม้ - สิริ วรรณ เสริ ม ชี พ ” ผู้ จั ด การทั่ ว ไป สาย โฆษณา และกิจกรรมพิเศษ บริ ษัท โฮม โป รดั ก ส์ เซ็ น เตอร์ จ� ำ กั ด (มหาชน) จั ด กิ จกรรม Workshop ชวนจัดของขวัญปี ใหม่ ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “Be inspired Pre new year gift party” ในบรรยากาศสุด คูล ต้ อนรับปี ใหม่ นอกจากนี ้ยังมี เวิร์คช้ อป เก๋ ๆ กับ การท� ำ คุก กี แ้ สนง่ า ยที่ คุณ เองก็ ท� ำ ได้ พร้ อมไอเดี ย การจัด ของขวัญ ด้ ว ย ของตกแต่งบ้ าน ภายใต้ 4 คอนเซ็ปต์ อาทิ For Him, For Her, For Kid, For Healthy โดยเน้ นสิ น ค้ าที่ ส ามารถน� ำ มาใช้ ใน 22

NO. 339

ชีวิตประจ�ำวันได้ สามารถได้ ง่ายๆ ด้ วยตัว คุณเอง ภายในงานเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยบรรยากาศที่ แสนน่ารักและอบอุ่น กับการต้ อนรับอย่าง เป็ นกันเอง น�ำโดย ไม้ บอสสาวคนสวยจาก โฮมโปร โดยได้ รับความร่วมมือจากแบรนด์ Ariston เป็ นแบรนด์เครื่ องใช้ ไฟฟ้าชัน้ น�ำ No.1 in Italy ซึง่ ทางแบรนด์ตงใจจะพั ั้ ฒนา เตาอบที่ ดี ที่ สุ ด ในโลก และสนั บ สนุ น รายการ Master Chief อีกด้ วย โดยความ พิ เ ศษของเตาอบที่ ท าง Ariston มามา สาธิตในวันนี ้เป็ นเตาอบที่สามารถอบของ หวานและของคาวพร้ อมกันได้ ทนั ที โดยที่ กลิ่นอาหารและของหวานไม่ปนกัน !! ฟั ง แล้ วอาจจะยังไม่เชื่ อ งานนี ้ เซฟคนสวย จาก Ariston เลยทดสอบกันให้ ดสู ดๆไป เลย โดยจะท�ำเมนู Red Velvet Cupcake และอบไก่งวงไปพร้ อมๆ กัน ขัน้ ตอนแรก

เซฟจะสาธิ ต การท� ำ คัฟ เค้ ก ที ล ะขัน้ ตอน บอกทังสู ้ ตร ทังเคล็ ้ ดลับ ให้ ทราบกันถ้ วน หน้ า เรี ยกได้ ว่า กลับไปท�ำที่บ้านได้ เลย เมื่อส่วนผสมของคัฟเค้ กเสร็ จแล้ วก็มา เทลงพิมพ์ที่เตรี ยมไว้ โดยใครอยากมาลอง เทคัฟเค้ กลงพิมพ์ ก็มาลองเทได้ เลย เมื่ อ เสร็ จแล้ ว เราก็มาเตรี ยมอบคัฟเค้ กกันได้ เลย โดยความพิเศษของการอบครั ง้ นีค้ ือ เราจะอบคัฟเค้ กในเตาที่อบไก่งวง ซึ่งไก่ งวงนัน้ ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วห้ อง Workshop เลยทีเดียว ระหว่า งรอคัฟ เค้ ก ก็ ไ ด้ เ วลาที่ ทุก คน รอคอย นันก็ ้ คือ ไก่งวง ที่หอมฟุ้ง ซึง่ เซฟก็ น�ำมาหัน่ แจกทุกคนที่มาร่ วมงานให้ ได้ ลอง ชิมไก่งวงสุดพิเศษกัน ซึง่ ไก่งวงอันนี ้เซฟได้ ปรั บสูตรให้ เข้ ากับคนไทย โดยไก่ง่วนจะ ไม่มีกลิ่นคาว ท�ำให้ ถกู ปากคนไทยยิ่งขึ ้น


ซึ่งเมื่อได้ ลองชิมแล้ วก็บอกได้ ค�ำเดียว ว่า “อร่อยมาก” ยิ่งทานคูก่ บั ซอสราสเบอร์ รี่ ที่คณ ุ เซฟภูมิใจน�ำเสนอก็ยิ่งอร่อยเข้ าไปอีก รสเปรี ย้ วของซอสเข้ ากันได้ ดีกบั ไก่งวงมาก ค่ะ แถมยังมีผกั ต่างๆไม่วา่ จะเป็ น ม็อกโคลี่ กระเทียม แครอท ให้ เลือกทานคูก่ บั ไก่งงวง อร่ อยจนลืมไม่ลงเลยทีเดียว

กระดาษฝอยๆ ไว้ ด้านในกล่องแล้ วค่อยน�ำ ของต่างๆ มาใส่ทบั ลงไป ก็จะท�ำให้ เซตของ ขวัญเราสวยงาม สามารถโชว์ของขวัญได้ ทุกอัน นอกจากนี ้ของขวัญทุกสิ่ง สามารถ หาซื ้อได้ เลยใน HomePro สะดวกสบาย มากๆ และของทุกสิ่งก็น่ารัก เหมาะสมกับ คนรับ เรี ยกได้ ว่าเอาไปใช้ ได้ จริ งๆ

ระหว่างที่คฟั เค้ กยังอบอยู่ ไก่งวงก็ทาน จนหมดตัวแล้ ว เราก็มาจัดเซตของขวัญซึง่ ถื อว่าเป็ นไฮไลท์ ของงาน workshop ใน ครัง้ นี ้ โดยเซตของขวัญที่เราจะจัดในวันนี ้ แบ่งออกเป็ น 4 เซต นันก็ ้ คือ For Him, For Her, For Kid, For Healthy ซึ่งเหมาะ ส� ำหรั บคนทุก เพศ ทุก วัย ทุก สไตล์ โดย แต่ละชุดก็จะมีตวั อย่างการจัดให้ เราดูแล้ ว การจัดเซตของขวัญก็งา่ ยมากเลย สามารถ จัดใส่ได้ เลยตามความครี เอฟของแต่ละคน แต่ ก็ มี เ คล็ ด ลับ เล็ ก น้ อย ว่ า ควรจัด ให้ ดู พองๆ ล้ นกล่องเข้ าไว้ โดยเราสามารถใส่

นอกจากของใช้ ที่ ใ ส่ล งไปในเซตของ ขวัญแล้ ว ก้ ยงั มีขนม 4 แบบ 4 สไตล์ ให้ ทกุ คนได้ เ ลื อ กเอาไปใส่ ใ นตะกร้ าของขวัญ ได้ แก่ 1.) เดียมันต์กาแฟ / เดียมันต์โกโก้ 2.) เมอแรงค์ 3.) สับเลอ 4.) ดาร์ คช็อกโก แลตบราวนี่ สไตล์ฝรั่ งเศส ใครชอบอะไร หรื อคิดว่าอันไหนเข้ ากับเซตของขวัญของ ตัวเองก็สามารถน�ำเอาไปใส่เซตของขวัญ ได้ เลย อย่ า งเมอแรงค์ ที่ มี สี สั น สดใส สวยงามก็เหมาะกับเซตของขวัญที่ดนู ่ารัก สดใส แบบ for kids หรื อดาร์ กช็อกโกแล ตบราวนีท่ ดี่ เู ข้ มๆเท่ๆ ก็เหมาะกับชุด For him

และตอนนี ค้ ัฟ เค้ ก ของเราก็ เ สร็ จ แล้ ว ก็ ไ ด้ เ วลาพิ สูจ น์ แ ล้ ว ว่า เตาอบที่ ว่า อบได้ พร้ อมกันทังของคาว ้ ของหวาน โดยกลิ่น ของอาหารไม่ปนกัน เป็ นเรื่ องจริ งหรื อไม่ และก็ได้ คำ� ตอบแล้ วว่า สามารถอบพร้ อมกัน หรื อ ใช้ เครื่ องเดียวกันได้ จริ งๆ ค่ะ เพราะ คั ฟ เค้ กของเราไม่ มี ก ลิ่ น ไก่ ง วงปนเลย แม้ แต่น้อย มีแต่กลิ่นหอมหวานของ Red Velvet Cupcake ซึง่ รสชาติดีงาม ไม่หวาน จนเกิ น ไป ใครที่ ส นใจแต่ง หน้ า คัฟ เค้ ก ก็ สามารถมาแต่งได้ เลย เพราะเซฟเตรี ยม อุปกรณ์ และท็อปปิ ง้ สุดน่ารักให้ แต่งหน้ า คัฟเค้ กเองได้ เลย ปิ ดท้ ายงานด้ วยการเชิญผู้ร่วม Workshop ถ่ า ยภาพร่ ว มกัน อย่ า งสนุก สนาน เรี ย กได้ ว่ า เป็ นงาน Pre-New year ที่ สนุกสนาน ทัง้ ยังช่วยสร้ างแรงบันดาลใจ และไอเดียในการเนรมิตของขวัญส�ำหรั บ คนพิเศษและโอกาสอีกด้ วย

NO. 339

23


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL REPORT

TTW มอบห้องสุขา พร้อมพัฒนาระบบน�ำ้ อุปโภคบริโภคโรงเรียนด้อยโอกาส

ริ ษัท ทีทีดบั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน� ้ำประปาภาคเอกชนราย ใหญ่ที่สดุ ของประเทศให้ กบั การประปาส่วน ภูมิภาค (กปภ.) ส่งจ่ายให้ กบั ประชาชนใน พื ้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานีรังสิตส่งมอบห้ องสุขา และระบบน� ้ำอุปโภค ในโครงการเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิ ต ของ นักเรี ยนในโรงเรี ยนที่ด้อยโอกาสปี 2559 ให้ แก่โรงเรี ยนบ้ านส�ำโรง อ.สนม จ.สุรินทร์ โดย มีพลอากาศเอกประจิน จัน่ ตอง รองนายก รัฐมนตรี เป็ นประธานในพิธีฯ “TTW ได้ รับเกียรติจากท่านรองนายก รัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จัน่ ตอง ให้ เข้ าร่วม กับองค์กรชันน� ้ ำของประเทศในการร่ วมกัน พัฒนาคุณภาพชีวติ ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน ทีด่ ้ อยโอกาสในต่างจังหวัด โดย TTW ซึง่ เป็ น ผู้ผลิตน�ำ้ ประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศ ได้ เข้ าไปด�ำเนินการสร้ างห้ องน� ้ำ และปรั บปรุ งระบบน�ำ้ ส�ำหรั บอุปโภคและ บริ โภคที่โรงเรี ยนบ้ านส�ำโรง จ.สุรินทร์ เพื่อ

24

NO. 339

ให้ นกั เรี ยน และครูอาจารย์มสี ขุ อนามัย และ สภาพแวดล้ อมที่ดีขึ ้น โดยในปี 2560 TTW ยัง ให้ ค วามสนใจเข้ า ร่ ว มโครงการฯ เพื่ อ สืบสานแนวทางประชารัฐของรัฐบาล และ ขยายผลการด� ำเนิ นการสู่การพัฒนาเด็ก และเยาวชน ซึ่ง เป็ นก� ำ ลัง ส� ำ คัญ ในการ พัฒนาประเทศชาติตอ่ ไป” ชัยวัฒน์กล่าว “ผลการด� ำเนิ นงานโครงการฯ พบว่า โรงเรี ยนมี การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ เหมาะสมมากขึ ้น มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างเป็ นระบบประหยัดพลังงาน ท�ำให้ ประหยัดค่าไฟฟ้าเพิ่มขึน้ จากเดิม อาคาร เรี ยนอยูใ่ นสภาพแข็งแรงและปลอดภัยมาก ขึน้ นัก เรี ย นมี แ หล่ง อาหารที่ ยั่ง ยื น มี สื่ อ ดิจิทลั เพื่อการเรี ยนรู้ที่หลากหลายที่จะช่วย ให้ ครู และนักเรี ยน สามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ และยังช่วยส่งเสริมให้ นกั เรียนรักการ อ่ า น กล้ าคิ ด และใช้ เวลาว่ า งให้ เป็ น ประโยชน์ นอกจากนี ยั้ งมีการปรับปรุงระบบ น�ำ้ อุปโภคบริ โภคที่จะช่วยให้ นักเรี ยนและ

ชุมชน มีน� ้ำส�ำหรับอุปโภคบริ โภคที่สะอาด และถูกสุขอนามัยมากขึ ้น” “ส�ำหรับโครงการฯ ในปี 2560 ได้ ก�ำหนด พื ้นที่ด�ำเนินงานใน 11 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัด หนองคาย เลย อุด รธานี หนองบัว ล� ำ ภู บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร พิจติ ร อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก โดยเชิญชวนหน่วย งาน บริ ษัท ห้ างร้ าน ทุกภาคส่วนเข้ าร่ วม โครงการในปี 2560 เพื่อสร้ างความร่วมมือ ร่ วมใจ พัฒนาเด็กและเยาวชน ที่จะเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของชาติ สื บ ไป สุ ด ท้ ายนี ้ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมมือ ร่ ว มใจกันด� ำ เนิ นโครงการฯ และสืบสาน แนวทางประชารัฐ ซึง่ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง แก่โรงเรี ยนและชุมชนในพื ้นที่ รวมถึงเป็ น แบบอย่างเพื่อการขยายผลให้ แก่โรงเรี ยน อื่ นๆ ทั่วประเทศต่อไป” พล.อ.อ.ประจิ น จั่นตอง กล่าวทิ ้งท้ าย


แต้ว ณฐพร แบรนด์แอมบาสเดอร์ เดอะเฟสชอปส่งต่อเทรนด์ความงามจากเกาหลีสู่สาวไทย

เด

อะเฟสชอป เครื่ อ งส� ำ อาง อันดับ 1 จากประเทศเกาหลี เปิ ดตัว “แต้ ว ณฐพร เตมีรักษ์ ” ดาราสาวชื่อ ดัง ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ คนไทยคน แรก และยังเป็ นแบรนด์แอมบาสเดอร์ คน แรกของเดอะเฟสชอปที่ ไ ม่ใ ช่ ช าวเกาหลี พร้ อมกับการเปิ ดตัว “Miracle Finish” คูชชัน่ ยอดนิยม 6 สูตรที่มีการปรับโฉมแพกเกจ

ใหม่ให้ หรู หราและ พรี เมียมขึน้ ด้ วยตลับ สีด�ำ-ทอง สุดหรู แฝงความเซ็กซี่ ลึกลับ และ ตลับสีขาว-ทอง สวยสง่า หรูหรา สะอาด น่าใช้ ในโอกาสนี ้เดอะเฟสชอปได้ เนรมิตพื ้นที่ บริเวณลานเอเดน ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ ไว้ อย่างสวยงาม เพื่อต้ อนรับกับการเปิ ดตัว แบรนด์ แอมบาสเดอร์ คนไทยคนแรกของ เดอะเฟสชอป โดยมีผ้ บู ริ หารทัง้ พิธาน องค์

โฆษิต มหิธร พงษารัตน์ และ วริ นดา เธียร อัจฉริ ยะ มาร่วมงานพร้ อมหน้ าพร้ อมตา ในงานนี ้ นอกจากแต้ วจะมาเปิ ดใจถึง ความรู้สกึ และความตื่นเต้ นกับบทบาทใหม่ ในการเป็ นตัวแทนส่งต่อ เทรนด์ความงาม จากเดอะเฟสชอปเกาหลีมายังเมืองไทยแล้ ว ยังได้ น�ำภาพยนตร์ โฆษณาชุด Miracle Finish Cushion มาให้ ผ้ รู ่วมงานได้ ชมก่อนใคร และยังมีเหล่าเซเลบริตี ้ทีม่ าร่วมพิสจู น์ความ เรี ยบเนียนจากคูชชัน่ ทัง้ 6 สูตร อาทิ แคท วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์, เปิ ล้ ชัชชฎา ก้ องธร นินทร์ , แป้ง อัชฌา เจริ ญรัศมีเกียรติ, หญิง ปรัชญมน บุรณศิริ, โบว์ ชมพูนชุ โรจน์ศริ ิรัตน์ และ มิ ้นต์ จินดาภา บุณยากร โดยมี กันต์ กันตถาวร พิธีกรที่ฮอตที่สดุ ในเวลานี ้มารับ หน้ า ที่ เ ป็ นพิ ธี ก รในงาน ปิ ดท้ า ยด้ ว ยมิ นิ คอนเสิร์ตจาก ลิปตา ที่น�ำเพลงเพราะๆ มา เอาใจแฟนคลับ ที่ ม าให้ ก� ำ ลัง ใจกับ อย่า ง คับคัง่

NO. 339

25


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL SPECIALCOLUMN COLUMN

เปิดตัวโรงเรียนนานาชาติ ‘โชรส์เบอรี’ แคมปัสใหม่ใจกลางเมือง ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา • ลงทุน 2,600 ล้ านบาท เนรมิตโรงเรี ยนแห่งใหม่ที่พร้ อมรองรับ นักเรี ยนกว่า 640 คน บนพื ้นที่ 15 ไร่ ย่านสุขมุ วิท-พระราม 9 • ผนวกการสอนภาษาไทยและภาษาจีนกลางเข้ าไปในหลักสูตร หลัก • เปิ ดการเรี ยนการสอน สิงหาคม 2561 “เรามุง่ ทีจ่ ะสร้ างโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาทีด่ ที สี่ ดุ ในประเทศไทย ซึง่ ขณะนี ้อยูใ่ นระหว่างการก่อสร้ าง เพื่อรองรับเด็ก วัยแรกเรี ยนโดยเฉพาะ โดยจะช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษา ระดับอนุบาลและประถมศึกษาในประเทศไทยให้ ก้าวขึ ้นไปอีกขัน้ ด้ วยสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ที่ทนั สมัย ปลอดภัย และมีพื ้นที่ สีเขียวของธรรมชาติอนั ร่มรื่ น ซึง่ ได้ รับการคิดและออกแบบรังสรรค์ อย่างละเอียดรอบคอบตังแต่ ้ ขนตอนแรกเริ ั้ ่มเพือ่ ให้ ทกุ องค์ประกอบ ผสานเข้ ากันอย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพมากที่สดุ พร้ อมจัดสรร ให้ มีครู ผ้ ชู �ำนาญการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่ดีที่สดุ ตอกย� ้ำและต่อยอดความส�ำเร็จอันยาวนานตลอดระยะเวลา 15 ปี ในประเทศไทยของ โรงเรี ยนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ” โรงเรี ยนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ประกาศเปิ ดตัวโรงเรี ยน นานาชาติโชรส์เบอรี ระดับอนุบาลและประถมศึกษา แคมปั สใหม่ 26

NO. 339

บนพืน้ ที่ 15 ไร่ ใจกลางกรุ งเทพ ระหว่างถนนสุขุมวิทและถนน พระราม 9 ด้ วยเงินลงทุน 2,600 ล้ านบาท เพื่อรองรับเด็กนักเรี ยน อายุ 3-11 ปี จ�ำนวน 640 คน โดยมีก�ำหนดเปิ ดการเรี ยนการสอน ในเดือนสิงหาคม 2561 โรงเรี ยนโชรส์เบอรี แคมปั สใหม่ใจกลางเมืองแห่งนี ้จะช่วยเติม เต็มความสมบูรณ์ แบบยิ่งขึน้ ให้ กับโรงเรี ยนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ริ เวอร์ ไซด์ แคมปั ส บนถนนเจริ ญกรุง ซึง่ ก่อตังขึ ้ ้นตังแต่ ้ ปี 2546 โดยการสนับสนุนของโรงเรี ยนโชรส์เบอรี ซึง่ เป็ นสถาบัน การศึกษาอันทรงเกียรติในประเทศอังกฤษ ทังนี ้ ้ โรงเรี ยนนานาชา ติโชรส์เบอรี กรุ งเทพ – ริ เวอร์ ไซด์ แคมปั ส ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นหนึง่ ในโรงเรี ยนที่ดีที่สดุ ในภูมิภาคมาโดยตลอด ประกอบด้ วย ระดับชันอนุ ้ บาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส�ำหรับนักเรี ยน อายุ 3-18 ปี จ�ำนวน 1,700 คน แคมปั ส แห่ ง ใหม่ นี ้ จะใช้ ชื่ อ ว่ า ‘โรงเรี ย นนานาชาติ โ ชรส์ เบอรี กรุ งเทพ – ซิตี ้ แคมปั ส’ มุ่งรองรับเด็กนักเรี ยนจ�ำนวนมาก ที่อยู่ระหว่างรอคิวเพื่อเข้ าศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่ โรงเรี ยนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุ งเทพ – ริ เวอร์ ไซด์ แคมปั ส โดย ขณะนี ้ โรงเรี ยนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุ งเทพ – ซิตี ้ แคมปั ส ได้


เริ่ มเปิ ดรับสมัครนักเรี ยนส�ำหรับปี การศึกษาที่จะเริ่ มต้ นในเดือน สิงหาคมปี 2561 แล้ ว ชาลี โสภณพนิช ผู้ก่อตังโรงเรี ้ ยนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ กล่าวว่า “เรามุง่ ที่จะสร้ างโรงเรี ยนระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่ ดีที่สดุ ในประเทศไทย บนท�ำเลแห่งใหม่ ซึง่ ขณะนี ้อยูใ่ นระหว่างการ ก่อสร้ างเพื่อรองรับเด็กวัยแรกเรี ยนโดยเฉพาะ โดยจะช่วยยกระดับ มาตรฐานการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาในประเทศไทย ให้ ก้าวขึน้ ไปอีกขัน้ ด้ วยสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ ที่ทนั สมัย ปลอดภัย และมีพื ้นที่สีเขียวของธรรมชาติอนั ร่มรื่ น ซึง่ ได้ รับการคิด และออกแบบรังสรรค์อย่างละเอียดรอบคอบตังแต่ ้ ขนตอนแรกเริ ั้ ่ม เพื่อให้ ทกุ องค์ประกอบผสานเข้ ากันอย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ มากที่สดุ พร้ อมจัดสรรให้ มีครูผ้ ชู �ำนาญการสอนระดับอนุบาลและ ประถมศึกษาที่ดีที่สดุ ตอกย� ้ำและต่อยอดความส�ำเร็ จอันยาวนาน ตลอดระยะเวลา 15 ปี ในประเทศไทยของโรงเรี ยนนานาชาติ โชรส์ เ บอรี กรุงเทพ” ชาลี กล่าวว่า “การมีสถาบันการศึกษาชันเลิ ้ ศในประเทศไทย เป็ นปั จจัยส�ำคัญที่สง่ ผลดีตอ่ ระดับความน่าสนใจของประเทศไทย ในฐานะจุดหมายปลายของการลุงทนจากต่างประเทศ เนื่องจาก ผู้บริ หารระดับสูงชาวต่างชาติจะค�ำนึงถึงเรื่ องการศึกษาของบุตร หลานเป็ นปั จจัยส�ำคัญอันดับต้ นๆ ในการตัดสินใจเลือกประเทศทีจ่ ะ เข้ าไปอยูอ่ าศัยและท�ำธุรกิจ ทังนี ้ ้ คุณภาพการศึกษาระดับอนุบาล และประถมศึกษาถือเป็ นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ เด็กมีผลการเรี ยนดี เยี่ยมในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา จนกระทัง่ ส�ำเร็ จการ ศึกษาออกมาเป็ นผู้น�ำที่มีความรอบรู้ และความสามารถรอบด้ าน

ครบทุกมิตขิ องชีวิต ดังนันการสร้ ้ างสรรค์โรงเรี ยนระดับอนุบาลและ ประถมศึกษาที่ดีที่สดุ แห่งหนึง่ ในภูมิภาคเอเชียจะเป็ นส่วนเติมเต็ม ที่ส�ำคัญต่อความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันบนเวที ระดับโลก” สตีเฟน ฮอลลอยด์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรี ยน โชรส์เบอรี อินเตอร์ เนชั่นแนล เอเชีย และนักการศึกษา ผู้มีประสบการณ์ 12 ปี ใน ประเทศไทยในฐานะครู ใ หญ่ ข องโรงเรี ยนนานาชาติโชรส์ เ บอรี กรุงเทพ – ริ เวอร์ ไซด์ แคมปั ส ซึง่ ประสบความส�ำเร็ จเป็ นอย่างสูง กล่าวว่า “โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ริเวอร์ ไซด์ แคมปั ส ซึ่งเปิ ดสอนทังระดั ้ บอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้ รับความสนใจอย่างยิ่งจากเด็กๆ ที่มีคณ ุ สมบัติเพียบพร้ อมและมี พรสวรรค์จ�ำนวนมาก เนื่องจาก โชรส์เบอรี เป็ นโรงเรี ยนที่สามารถ พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ความสามารถรอบด้ าน และประสบความ ส�ำเร็ จทังในเชิ ้ งวิชาการและวิชาชีพหลังจากส�ำเร็ จการศึกษา และ เด็กๆ ยังได้ รับการปลูกฝั งค่านิยมของความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แบบอีกด้ วย ผู้ปกครองจึงต้ องการส่งบุตรหลานเข้ ารับการศึกษาที่ โชรส์เบอรี ตงแต่ ั ้ ชว่ งปี แรกๆ ของวัยเรี ยน ส่งผลให้ มีเด็กที่อยูร่ ะหว่าง รอคิวเพื่อเข้ าศึกษาเป็ นจ�ำนวนมาก ในขณะที่เราสามารถรองรับ นักเรี ยนใหม่เข้ าเรี ยนระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้ เพียงปี ละ 75 คน” “ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา เราจ� ำเป็ นต้ องปฏิเสธเด็กที่สมัครเข้ า ศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ที่ริเวอร์ ไซด์ แคมปั ส และ มีคณ ุ สมบัตผิ า่ นเกณฑ์การคัดเลือก มากกว่า 650 คน เนื่องจากมี พื ้นทีจ่ ำ� กัด ดังนัน้ การเปิ ดโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี – ซิตี แคมปั ้ ส NO. 339

27


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL COLUMN

จะช่วยเปิ ดโอกาสทางการศึกษาให้ แก่เด็กๆ ที่มีคณ ุ สมบัตคิ รบถ้ วน ที่เราไม่สามารถรับเข้ าศึกษาได้ ในตอนแรก อีกทังยั ้ งเป็ นการสร้ าง แคมปั สแห่งใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเด็กนักเรี ยนอายุ 3-11 ปี โดย เฉพาะ” สตีเฟน กล่าว ทังนี ้ ้นักเรี ยนที่สำ� เร็จการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา จากโรงเรี ยนนาชาติโชรส์เบอรี กรุ งเทพ – ซิตี ้ แคมปั ส จะได้ รับ สิทธิเข้ าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรี ยนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ริ เวอร์ ไซด์ แคมปั ส สตีเฟน กล่าวว่า “ความต่อเนือ่ งของบุคลากรครูผ้ สู อนเป็ นปั จจัย ส�ำคัญต่อการพัฒนาโรงเรี ยนให้ มีคณ ุ ภาพ เราจึงแต่งตัง้ อแมนด้ า เดนนิสสัน ครู ใหญ่ ฝ่ายอนุบาล จากริ เวอร์ ไซด์ แคมปั ส มารั บ ต�ำแหน่งครู ใหญ่ของโรงเรี ยนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุ งเทพ – ซิตี ้ แคมปั ส” “อแมนด้ า จะรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นนาชาติ โชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี ้ แคมปั ส ให้ มีมาตรฐานการเรี ยนการสอน และค่านิยมเฉกเช่นเดียวกันกับที่ริเวอร์ ไซด์ แคมปั ส ตังแต่ ้ แรกเริ่ ม โดยหนึ่งในพันธกิจส�ำคัญคือมอบการศึกษาแบบองค์รวมอันเป็ น เอกลักษณ์ของโชรส์เบอรี ซึง่ จะช่วยพัฒนาเด็กนักเรี ยนทังในด้ ้ าน การศึกษาเชิงวิชาการและด้ านอารมณ์ พร้ อมทังปรั ้ บการเรี ยนการ สอนให้ สอดคล้ องกับบริ บทต่างๆ ในสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยน รู้แบบเกื ้อกูล ซึง่ จะช่วยให้ เด็กนักเรี ยนมีความพร้ อมส�ำหรับการใช้ ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปใน อนาคต” สตีเฟน กล่าว

28

NO. 339

ทังนี ้ ้ อแมนด้ า เดนนิสสัน เดิมด�ำรงต�ำแหน่งครู ใหญ่ฝ่าย อนุบาล ทีโ่ รงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี กรุงเทพ – ริเวอร์ ไซด์ แคมปั ส มาเป็ นระยะเวลา 7 ปี และก่อนหน้ านันเคยด� ้ ำรงต�ำแหน่งครูใหญ่ ของโรงเรี ยนประถมศึกษาชันน� ้ ำในกรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ แซลลี เวสตัน ซึ่งเดิมด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นผู้ช่วยครู ใหญ่ฝ่าย อนุบาลที่โรงเรี ยนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุ งเทพ ปั จจุบนั ได้ รับการ แต่งตังให้ ้ ด�ำรงต�ำแหน่งครูใหญ่ฝ่ายอนุบาลที่โรงเรี ยนนานาชาติโช รส์เบอรี กรุงเทพ – ริ เวอร์ ไซด์ แคมปั ส แทนอแมนด้ า อแมนด้ า กล่าวว่า “ผู้ปกครองต้ องการให้ บตุ รหลานเข้ าเรี ยนที่ โรงเรี ยนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ตังแต่ ้ อายุยงั น้ อย ซึง่ ในช่วง ปี แรกๆ ของการเรี ยนรู้ถือว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ดังนันการสอน ้ ให้ เด็กๆ ใช้ ภาษาแม่ของตัวเองได้ อย่างเชี่ยวชาญจึงเป็ นเรื่ องส�ำคัญ โดยแม้ วา่ ที่โรงเรี ยนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี ้ แคมปั ส จะ ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักในการเรี ยนการสอน แต่เรายังให้ ความส�ำคัญกับการผนวกหลักสูตรภาษาไทยและภาษาจีนกลางที่ ดีที่สุดเข้ าไปในกระบวนการเรี ยนการสอนด้ วย ดังนัน้ นักเรี ยน ทุกคนจะมีทกั ษะภาษาอังกฤษที่เป็ นเลิศ และสามารถใช้ ภาษาไทย ได้ อย่างคล่องแคล่วแตกฉาน รวมทังมี ้ พื ้นฐานการใช้ ภาษาจีนกลาง ที่ดีเยี่ยมอีกด้ วย” หนึง่ ในจุดเด่นด้ านนวัตกรรมการออกแบบของโรงเรี ยนนานาชา ติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี ้แคมปั ส คือการจัดวางผังห้ องเรี ยนเป็ นก ลุม่ อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยห้ องเรียนจะตังอยู ้ ภ่ ายในอาคาร สูง 3 ชัน้ สร้ างสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ที่ดียิ่งขึ ้น ด้ วยการเพิ่ม


ความเชื่อมโยงระหว่างห้ องเรี ยนและเด็กนักเรี ยน ซึง่ การออกแบบ ห้ องเรี ยนเป็ นกลุ่มในลักษณะนี ้ จะกระตุ้นให้ เด็กมีปฏิสมั พันธ์ กนั มากขึ ้นระหว่างชันเรี ้ ยนต่างๆ พร้ อมทังส่ ้ งเสริมให้ เด็กทุกคนมีโอกาส ผูกมิตรกับเด็กวัยใกล้ เคียงกันราว 80 คนได้ เป็ นอย่างดี เพื่อสานต่อ มิตรภาพทีเ่ ริ่มต้ นในช่วงวัยทีส่ ำ� คัญต่อไปในระยะยาวตลอดชีวติ กับ เพื่อนๆ กลุม่ นี ้ อแมนด้ า กล่าวว่า “การมีปฏิสมั พันธ์ กบั เพื่อนหลายคนในชัน้ ปี เดียวกันยังสนับสนุนพัฒนาการทางสังคมที่เหมาะสมของเด็กอีก ด้ วย เนื่องจากเด็กจะเรี ยนรู้ ได้ มากจากการมีปฏิสมั พันธ์ กบั กลุ่ม เพื่อนของตนเอง” “โดยเมื่อเร็ วๆ นี ้ การวิจยั เกี่ยวกับการออกแบบห้ องเรี ยนพบ ว่า เด็กจะเรี ยนรู้ ได้ ดีกว่า หากไม่ถกู จ�ำกัดพื ้นที่ให้ อยู่ใน ‘ห้ องเย็น คอนกรี ต’ ดังนัน้ ห้ องเรี ยนในอาคารของเราจึงได้ รับการออกแบบ ให้ พื ้นที่ส�ำหรับการเรี ยนการสอนเชื่อมโยงกับพื ้นที่สีเขียวภายนอก อาคารผ่านหน้ าต่างบานใหญ่ที่เปิ ดรับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่” อแมนด้ า กล่าว ห้ องเรี ยนส�ำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ถูกจัดสรรไว้ ในอาคารและพื ้นที่ ที่แยกเป็ นสัดส่วน มีระบบรักษาความปลอดภัยพิเศษที่เพิ่มเติมขึ ้น ส�ำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ นอกจากนัน้ เด็กๆ ยังมีห้องรับประทาน อาหารและโรงครัวเฉพาะ ซึง่ ออกแบบมาให้ เหมาะกับช่วงวัยของ เด็กๆ โดยเด็กๆ สามารถมองเห็นอาหารที่จดั วางบนโต๊ ะเตี ้ยๆ ได้ อีกทังยั ้ งมีที่วา่ งที่โต๊ ะอาหารส�ำหรับคุณครูคอยดูแลความเรี ยบร้ อย

โรงเรี ยนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุ งเทพ – ซิตี ้ แคมปั ส มีพื ้นที่ ภายในอาคารรวม (GFA) ทังหมด ้ 25,000 ตารางเมตร ประกอบด้ วย ห้ องประชุมขนาด 520 ทีน่ งั่ ห้ องสมุดทีท่ นั สมัย ห้ องแสดงดนตรี ห้ อง การแสดงและเต้ นร� ำ ศูนย์ยิมนาสติก และห้ องรับประทานอาหาร นอกจากนัน้ ภายพื ้นที่ 15 ไร่ ของโรงเรี ยนยังประกอบด้ วยอาคาร ออกก�ำลังกายขนาดใหญ่ซงึ่ มีสระว่ายน� ้ำ และสนามเด็กเล่นที่เป็ น สนามหญ้ าธรรมชาติ และลูก่ ีฬาในร่มและกลางแจ้ ง ขณะนี ้ มี ผ้ ูปกครองจองสิท ธิ์ เ ข้ า ศึกษาที่ โรงเรี ยนนานาชาติ โชรส์ เ บอรี กรุ ง เทพ – ซิตี ้ แคมปั ส ให้ แก่บตุ รหลานของตนเอง แล้ ว 40 ที่ ผู้ป กครองที่ ส นใจส่ ง บุต รหลานเข้ า ศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นนานา ชาติโชรส์เบอรี กรุ งเทพ – ซิตี ้ แคมปั ส สามารถสมัครผ่านทาง เว็บไซต์ http://city.shrewsbury.ac.th และสามารถมาพูดคุย กับ อแมนด้ า เดนนิสสัน ครู ใหญ่ หรื อพบปะครู ผ้ ูสอน และเยี่ยม ชมห้ องเรี ยนตัวอย่างได้ ที่ ส�ำนักงานรั บสมัครนักเรี ยน โรงเรี ยน นานาชาติโชรส์เบอรี กรุ งเทพ – ซิตี ้ แคมปั ส

NO. 339

29


ADVANCED NEWS

DITP

DITP เผยความส�ำเร็จงาน STYLE ดึงเงินเข้าประเทศทะลุเป้า งานแสดงสินค้ าของใช้ ในบ้ าน (BIG+BIH) และ งานแสดงสินค้ าเฟอร์ นิเจอร์ (TIFF) เข้ าไว้ ด้วยกันเป็ นครัง้ แรก เพื่อเปิ ดโอกาส ให้ ผ้ ูประกอบการทัง้ รายเล็กและรายใหญ่ กว่า 1,000 บริ ษัท โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs และ Start Up ได้ เ จรจาการค้ า กับ ผู้ซื อ้ สินค้ าแฟชัน่ เครื่ องหนัง ของขวัญ ของใช้ ในงาน และเฟอร์ นิเจอร์ จากทั่วโลกแบบ ครบวงจรภายในงานเดี ย ว ท� ำ ให้ งาน STYLE ได้ รั บ การตอบรั บ เป็ นอย่ า งดี สามารถน�ำผู้ซื ้อรายใหม่ๆ มาพบผู้ผลิตและ ผู้สง่ ออกของไทย ก่อให้ เกิดมูลค่าการสัง่ ซื ้อ เกินเป้าหมายที่ตงไว้ ั ้ โดยมียอดสัง่ ซื ้อทันที จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ มู ล ค่ า 5.11 ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ หรื อ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ประมาณ 168.80 ล้ านบาท และมียอดคาด กระทรวงพาณิชย์ การณ์ สงั่ ซื ้อภายใน 1 ปี 100.67 เหรี ยญ สหรัฐฯ หรื อประมาณ 3,322 ล้ านบาท สูง ทิ ร า ยิ ม เรวั ต วิ วัฒ น์ รั ต น์ จากที่ตงเป ั ้ ้ าหมาย” จันทิรา กล่าว อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ มการค้ า นอกจากสิ น ค้ า ไลฟ์ สไตล์ ที่ น� ำ มาจัด ระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยถึงผลการจัดงานแสดงสินค้ าไลฟ์ แสดงเพื่อเจรจาการค้ าแล้ ว ในงานนีย้ ังมี สไตล์ “STYLE” ซึง่ จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 17- สินค้ าอื่นๆ ที่น่าสนใจที่ผ่านการพัฒนาจาก 21 ตุลาคม 2560 ที่ผา่ นมา ว่าประสบความ ผู้เชี่ยวชาญตามกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche ส�ำเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีผ้ เู ข้ าชม Market) เช่น สินค้ าเกีย่ วกับแม่และเด็ก สินค้ า งานรวม 5 วัน ถึง 51,980 คน โดยประเทศ โอท็ อ ป สิ น ค้ าส� ำ หรั บ ผู้ สู ง อายุ สิ น ค้ า ที่เข้ าชมงานมากที่สดุ 5 อันดับแรก ได้ แก่ ส�ำหรับบุรุษ และสินค้ าส�ำหรับสัตว์เลี ้ยง ซึง่ ไต้ หวั น จี น ญี่ ปุ่ น สหรั ฐ อเมริ ก า และ ได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้ ยังมีการน�ำเสนอนวัตกรรมจากหลากหลาย มาเลเซีย ผู้ประกอบการไทยที่ได้ รับการส่งเสริ มจาก “ด้ วยจุดเด่นของงาน STYLE ซึ่งเป็ น DITP ผ่านนิทรรศการที่นา่ สนใจที่ได้ ชว่ ยจุด งานแสดงสินค้ าไลฟ์สไตล์มิติใหม่ที่ยิ่งใหญ่ ประกาย ไอเดีย สร้ างแรงบันดาลใจ สร้ าง และครบครันที่สดุ ในภูมิภาค ซึง่ ได้ รวมงาน โอกาส และความส� ำ เร็ จ ให้ ธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขึน้ แ ส ด ง สิ น ค้ า แ ฟ ชั่ น แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ห นั ง อาทิ นิทรรศการ Thai Herbal Life + Style (BIFF&BIL) งานแสดงสินค้ าของขวัญและ

จัน

30

NO. 339

Café ที่น�ำเสนอสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทยที่มีนวัตกรรมหรื อมีความโดด เด่น, นิทรรศการ T-STYLE ซึ่งน�ำผลงาน จาก 4 โครงการมาจัดแสดง ประกอบด้ วย T- STYLE : Eco Commercial Design ที่ ให้ ความส�ำคัญกับสิ่งแวดล้ อม, T-STYLE: DEWA ที่ได้ รับการพัฒนาจากพืชธรรมชาติ และวัสดุเหลือใช้ , T-STYLE : ISAAN Object ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน ภูมิปัญญา ความรู้ มุมมองของท้ องถิน่ อีสานและภาครัฐ จนเกิดเป็ นนวัตกรรมใหม่ รวมทัง้ Trend Forum 2018 นิทรรศการแนวโน้ มแฟชัน่ ปี 2561, QURATED Fashion Incubation Project นิทรรศการโครงการเตรี ยมความ พร้ อมของผู้ประกอบการสินค้ าแฟชัน่ , Talent Thai 2017 นิทรรศการแสดงผลงานนัก ออกแบบสิ น ค้ าไลฟ์ สไตล์ สู่ ต ลาดโลก 2560, Designers’ Room 2017 นิทรรศการ แสดงผลงานนัก ออกแบบสิ น ค้ า แฟชั่น สู่ ตลาดโลกปี 2560, I+D Style café การ จ� ำ ลองร้ านคาเฟ่ ต้ น แบบยุค ใหม่ ที่ มี ก าร ตกแต่งด้ วยสินค้ าที่มีการออกแบบที่ดีและ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม และนิ ท รรศการ Designer of the year ที่จดั แสดงผลงาน ของนักออกแบบที่ได้ รับรางวัลจากโครงการ รางวั ล นั ก ออกแบบแห่ ง ปี ซึ่ ง แต่ ล ะ นิทรรศการต่างก็มีผ้ ูให้ ความสนใจเข้ าชม เป็ นจ�ำนวนมากเช่นกัน


ADVANCED NEWS

SINGHA ESTATE

“สมดุลแห่งความต่าง” สิงห์ เอสเตท เปิดโครงการดิ เอส สุขุมวิท 36

ณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)

(THE ESSE at SINGHA COMPLEX) ซึง่ ทัง้ 2 โครงการได้ รับการตอบรับที่ดี โดยมียอด ขายรวมกว่า 85 เปอร์ เซ็นต์ และในวันนี ้เรา ได้ เปิ ดตัวโครงการที่ 3 คือดิ เอส สุขมุ วิท 36 คอนโดมิเนียมความสูง 43 ชัน้ จ�ำนวน 338 ยูนติ มูลค่าโครงการ 6,500 ล้ านบาท ซึง่ ตัง้ อยู่บนหนึ่งในท�ำเลที่ดีที่สดุ ของสุขมุ วิท คือ ติดกับรถไฟฟ้าสถานีทองหล่อ แหล่งรวมไลฟ์ สไตล์ แ ละที่ พั ก อาศั ย ในระดั บ บนของ กรุงเทพฯ รวมทังยั ้ งเป็ นท�ำเลยอดนิยมของ ชาวต่างชาติ จึงท�ำให้ ท�ำเลนี ้เป็ นที่ต้องการ และมีศกั ยภาพในการพัฒนาโครงการที่อยู่ อาศัยของลูกค้ าในระดับบนทังชาวไทยและ ้ ต่างชาติ ที่ต้องการซื ้อเพื่อพักอาศัยเองและ ซื ้อเพื่อลงทุน โดยโครงการนี ้ สิงห์ เอสเตท ร่ ว ม ทุ น กั บ ฮ่ อ ง ก ง แ ล น ด์ บ ริ ษั ท อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ทมี่ ปี ระสบการณ์ใน การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มากมาย ในเอเชีย รวมถึงได้ วา่ จ้ างทีป่ รึกษาระดับโลก อย่าง SOM มาช่วยดูแลด้านการออกแบบร่วม กับบริ ษัทออกแบบชัน้ น� ำของไทย เพื่อให้ โครงการ ดิ เอส สุขมุ วิท 36 มีความโดดเด่นใน ระดับลักชัวรี โดยตังเป ้ ้ าปิ ดการขายได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ในปี นี ด้้ วยยอดขายกว่า 3,000 ล้าน”

สิ ง ห์ เอสเตท” เปิ ดตัว ดิ เอส สุขมุ วิท 36 (THE ESSE SUKHUMVIT 36) คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี ติดรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีทองหล่อ ภายใต้ แนวคิด “สมดุลแห่งความต่าง” จากต้ นแบบ ของงานสถาปั ตยกรรมแบบบ้ านเรื อนไทย ประยุกต์เข้ ากับการอยูอ่ าศัยในยุคใหม่ เพื่อ ให้ สอดคล้ องกับการใช้ ชีวิตในปั จจุบนั ภาย ใต้ ความร่วมมือกับพาร์ ทเนอร์ ระดับโลก ตัง้ “โครงการ ดิ เอส สุขมุ วิท 36 ถูกพัฒนา เป้าปิ ดการขาย 50 เปอร์ เซ็นต์ ในปี นี ้ ด้ วย ภายใต้ แนวคิด “A Harmony of Contrast” ยอดขายกว่า 3,000 ล้ านบาท หรือ สมดุลแห่งความต่าง โดยการหลอมรวม ณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ อัตลักษณ์ของความเป็ นไทยกับเทรนด์การ บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย บริษทั สิงห์ อ ยู่ อ า ศั ย ใ น ยุ ค ปั จ จุ บั น เ ข้ า ด้ ว ย กั น เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า “บมจ. สถาปัตยกรรมทีส่ ร้ างในเขตร้ อนหรือ ทรอปิ คลั สิ ง ห์ เ อ ส เ ต ท ไ ด้ เ ปิ ด ตั ว โ ค ร ง ก า ร เฮ้ าส์ เช่น บ้ านเรื อนไทย ถูกน�ำมาใช้ เป็ น คอนโดมิ เ นี ย มในระดับ ลัก ชัว รี ม าแล้ ว 2 โจทย์หลักในการออกแบบตัวอาคาร อาทิ โครงการ ได้ แก่ ดิ เอส อโศก (The ESSE การเปิ ดช่ อ งให้ ล มผ่ า นหรื อ การยกพื น้ ใต้ Asoke) และ ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ อาคารเพื่ อ ให้ มี ก ารไหลเวี ย นของอากาศ

ภายใน แนวคิดดังกล่าวถูกน�ำมาประยุกต์ให้ เข้ ากับการออกแบบสมัยใหม่ ซึง่ นอกจากจะ สวยงามแล้ วยังเป็ นการออกแบบที่ค�ำนึงถึง ความยัง่ ยืน (Sustainability Design) อีกด้ วย ในส่วนของงานภูมทิ ศั น์ได้ แรงบันดาลใจจาก ภูมปิ ระเทศแถบชนบทของไทย เช่น ทุง่ ข้ าว และเนิ น เขา มาเป็ นต้ น แบบ ขณะที่ ง าน ตกแต่งภายในเองก็ได้ นำ� เอารูปแบบงานฝี มอื ของไทยเข้ าไปใส่ในรายละเอียดต่างๆ โดย ปรับแต่งให้ มีความทันสมัย ทังนี ้ ้อัตลักษณ์ ของความเป็ นไทยทังหมดได้ ้ ถกู ผสานกับการ ออกแบบสมัยใหม่ได้ อย่างสมดุลและลงตัว โดยมั่ น ใจว่ า การออกแบบดั ง กล่ า วจะ สามารถเข้ าถึงทังคนไทยและชาวต่ ้ างชาติ รวมถึงท�ำให้ โครงการมีความแตกต่างจาก โครงการลักชัวรีอนื่ ในตลาด” ณัฐวุฒิ กล่าวด้ วยว่า “ในส่วนของห้ องพัก อาศัยทัง้ 338 ยูนติ ประกอบด้ วย ห้ องชุดแบบ 1 ห้ องนอน ขนาด 38.50-43.25 ตารางเมตร แบบ 2 ห้ องนอน ขนาด 73.50-77.00 ตาราง เมตร แบบ 3 ห้ องนอน ขนาด 116.75-124.25 ตารางเมตร และเพนท์ เฮ้ าส์ ขนาด 252 ตารางเมตร ทุก ห้ อ งมี ก ารออกแบบพื น้ ที่ ใช้ สอยอย่างลงตัว มีการเลือกใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ คุณภาพสูงจากแบรนด์ชนน� ั ้ ำ รวมถึงมีการน�ำ เทคโนโลยีมาใช้ ในโครงการเพือ่ ให้ การใช้ ชวี ติ ในโครงการสะดวกสบายยิง่ ขึ ้น นอกจากนัน้ พื ้นที่สว่ นกลางยังครบครันไปด้ วยสิง่ อ�ำนวย ความสะดวกตอบโจทย์ทกุ วัฒนธรรมการอยู่ อาศัย อาทิ สระว่ายน� ้ำ ห้ องออกก�ำลังกาย ออนเซ็น สกายเลาจน์ เธียเตอร์ รูม กอล์ฟ ซิมู เลเตอร์ ฯลฯ”

NO. 339

31


ADVANCED NEWS

GSB

จัดงาน “Smart SMEs Smart START UP” ผลักดันสู่ INNOVATION HUB

นาคารออมสิน ทุ่มจัดงานใหญ่ “Smart SMEs Smart START UP” จัดพื ้นที่ให้ กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ Startup โชว์ ผลงานและนวัตกรรม ใหม่ๆ หวังเป็ น INNOVATION HUB เพื่อ ร่ ว มขับ เคลื่ อ นประเทศไทย 4.0 เผยมี ผ้ ู สนใจร่วมออกงานแล้ วกว่า 150 ราย พร้ อม จัดโปรโมชัน่ สินเชื่อดอกเบี ้ยพิเศษ โดยงาน จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม นี ้ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ�ำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิ ดเผยว่า จากนโยบาย ของภาครัฐภายใต้ Thailand 4.0 ในด้ าน ของการเร่ งพัฒนาทางด้ านของเทคโนโลยี และนวั ต กรรม สู่ ค วามเป็ นสัง คมแบบ Smart Life และ Smart City พร้ อมกับ

32

NO. 339

การเร่ งพัฒนาเศรษฐกิ จในระดับ SMEs และ Startup ทางธนาคารเองก็ได้ มีการ สนองตอบนโยบายดัง กล่า วมาอย่ า งต่อ เนื่อง โดยก่อนหน้ านี ้เริ่ มต้ นมาจากการจัด ท�ำโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริ ง เพื่อค้ นหาแนวความคิด และไอเดียใหม่ ๆ ในการท�ำธุรกิจ ซึง่ มีการ ด�ำเนินการมาแล้ วเป็ นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน สามารถที่จะสร้ างนักธุรกิ จรุ่ นใหม่เข้ าไป สู่ใ นวงการธุ ร กิ จ โดยมี ธ นาคารฯ เป็ นผู้ ให้ ก ารสนับ สนุน ทางด้ า นเงิ น ทุน เริ่ ม ต้ น ซึ่งปั จจุบนั มีนกั ธุรกิจรุ่ นใหม่จากโครงการ นี อ้ อกไปท� ำ ธุ ร กิ จ และประสบผลส� ำ เร็ จ เป็ นจ�ำนวนมาก ซึง่ ล่าสุด ธนาคารฯ ได้ มี การจัดตังสายงานใหม่ ้ เพื่อรองรับกับกลุ่ม SMEs และ Startup โดย มี เ ป้ าหมายที่ จะปล่อ ยสิ น เชื่ อ เข้ า สู่ธุ ร กิ จ รวม 10,000

ล้ านบาท ขณะเดียวกันยังมีเป้าหมายใน การเข้ าร่ วมทุนกับกิจการต่าง ๆ ในรู ปแบบ ของ Venture Capital อีก 2,000 ล้ านบาท โดยทางธนาคารฯ ได้ เตรี ยมจัดงาน Smart SMEs Smart START UP ขึ ้น ในระหว่าง วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การ ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ มีวตั ถุประสงค์ที่จะ แสดงศักยภาพของกลุ่มธุรกิจ SMEs และ Startup โดยเฉพาะการแสดงนวัตกรรม ใหม่ๆ เพื่อที่จะเร่ งพัฒนากลุ่มคนรุ่ นใหม่ ให้ เข้ าสู่ วงการธุ ร กิ จ ไทยเพิ่ ม มากขึ น้ พร้ อม วางเป้าหมายให้ งานนี ้เป็ นศูนย์กลาง INNOVATION HUB ของประเทศไทย ที่ รวบรวมผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ทัง้ สินค้ าและบริ การ ที่มีนวัตกรรมและความ


ADVANCED NEWS ธนาคารพร้ อมดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ดัง กล่าวจะได้ รับโปรโมชัน่ ต่าง ๆ อีกมากมาย

คิด สร้ างสรรค์ ขณะเดี ยวกันก็ มี สถาบัน การเงิน อย่างธนาคารออมสินที่จะเป็ นการ ศูนย์กลางทางด้ านแหล่งทุนและช่วยผลัก ดั น ธุ ร กิ จ กลุ่ ม นี ใ้ ห้ เติ บ โตและสามารถ แข่ง ขันในตลาดได้ อ ย่างมั่นคงและยั่งยื น ต่อไป ภายในงานจะเป็ นการจัด แสดงงาน บนพื น้ ที่ ร วมกว่ า 6,000 ตารางเมตร มี การรวบรวมกลุ่ม ผู้ป ระกอบการทางด้ า น SMEs และ Startup กว่า 150 รายเข้ ามา ร่ วมออกงาน แบ่งเป็ นโซน ประกอบด้ วย 1.Smart Life โซนของธุรกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ อง กับ ไลฟ์ สไตล์ ข องคนรุ่ น ใหม่, 2.Food & Cuisine โซนนวัต กรรมทางด้ า นอาหาร, 3.Smart Business โซนของกลุ่ม ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ , 4.Star Startup โซนสิ น ค้ า ของเหล่าดารา 5.Smart Innovation โซน ของสินค้ านวัตกรรมล� ้ำสมัยพร้ อมด้ วยบูธ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะเข้ ามาแสดง ผลงาน, 6.GSB Smart Startup โซนของ กลุ่มผู้ที่ผ่านโครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริ ง ซึง่ จะมาในรู ปแบบของการ แสดงสินค้ า พร้ อมด้ วย Showcase ของผู้ที่ ได้ อนั ดับ 1 – 3 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาอีก 15 ผลงาน, 7. Digital Playground โซนเสนอ

“งานนี ้เราคิดว่าจะเป็ นจุดรวมของธุรกิจ SMEs และ Startup เรารวบรวบธุ ร กิ จ สินค้ าและบริ การที่มีความโดดเด่นทางด้ าน ความคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อให้ เป็ นงานที่เป็ น INNOVATION HUB อย่าง แท้ จริ ง โดยมีธนาคารออมสินเป็ นผู้ให้ การ สนับสนุนด้ านเงินทุน ในรู ปแบบการปล่อย สินเชื่อ หรื อการร่ วมทุน ซึง่ ในระหว่างงาน คาดว่าจะสามารถต่อยอดธุรกิจในรู ปแบบ ต่างๆ ได้ อีกมากมาย และภายหลังงานเรา นวัตกรรมทางด้ านเทคโนโลยีและดิจิตอล, ก็จะได้ ชมุ ชนของนักธุรกิจรุ่ นใหม่เพื่อสร้ าง 8.Truck Business โซนของกลุม่ ผู้ประกอบ กิจกรรมอื่นๆ อีกต่อไปในอนาคต” ชาติชาย การทางด้ านรถทรั คเพื่อไปประกอบธุรกิจ กล่าว ประเภทต่างๆ เช่น รถ Food Truck, รถ ชาติชาย กล่าวต่อไปว่า นอกจากในงาน ทรัคส�ำหรับขายเสื ้อผ้ าเป็ นต้ น โดยภายใน งานจะมีรถทรัคจริ งๆ เข้ ามาจอดแสดงอยู่ จะเป็ นการแสดงสินค้าเชิงนวัตกรรม และไอเดีย ถึง 7 คัน และ 9.Strategic Partners โซน สร้ างสรรค์ตา่ งๆ แล้ ว ทางธนาคารฯ ยังจัด พันธมิตรของธนาคารซึ่งประกอบไปด้ วย พื น้ ที่ เวที กลาง ให้ กลุ่มนักธุรกิ จที่ มีความ ้ ม่ ทีก่ ำ� ลังจะเริ่มธุรกิจ รวมถึงกลุม่ องค์ กรต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จ SMEs สนใจทังกลุ และ Startup อีกถึง 11 องค์กรซึง่ ก็จะมา ที่เริ่ มท�ำธุรกิจแล้ วมาพบปะกัน พร้ อมด้ วย ให้ ค วามรู้ และค� ำ ปรึ ก ษาในด้ า นการท� ำ การจัดสัมมนาย่อยๆ บนเวที โดยมีกูรูที่มี ความรู้และมีช่ือเสียงเข้ ามาให้ ประสบการณ์ ธุรกิจโดยเฉพาะ และค�ำแนะน�ำต่างๆ รวมถึงจะมีกิจกรรม ในส่ว นของธนาคารฯ เองจะมี GSB เวิร์คช็อป ให้ กบั ผู้ที่สนใจได้ ลองฝึ กฝี มือใน Pavilion ที่พร้ อมรับกลุ่มผู้ที่เข้ ามาเดินชม การแก้ โจทย์ทางธุรกิจ พร้ อมทังยั ้ งมีกจิ กรรม งานที่ ต้ องการค� ำปรึ กษาทางด้ า นการท� ำ ด้ านความบันเทิง จากเหล่าศิลปิ น ดารา ที่ ธุรกิจ โดยธนาคารฯ จะมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ จะสลับสับเปลี่ยนขึน้ มาสร้ างสีสนั บนเวที ค�ำปรึ กษา รวมถึงผู้ที่สนใจต้ องการขอสิน- และปิ ดท้ ายด้ วยมินิคอนเสิร์ต จากศิลปิ น เชื่อเพื่อการท�ำธุรกิจ หรื อต้ องการร่วมลงทุน เอ๊ ะ จิรากร อีกด้ วย กับ ทางธนาคารฯ ผ่ า นการท� ำ Venture Capital ก็ สามารถเข้ า มาแวะชมภายใน บูธ ได้ น อกจากนี ท้ างธนาคารฯ ยัง ได้ จัด มุมส�ำหรับผู้ที่สนใจเข้ ามาดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ Mymo และแอพพลิเคชั่น GSB Pay ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ จ่ายซื ้อสินค้ าและ บริ การภายในงานโดยผู้ที่มาเปิ ดบัญชีกับ NO. 339

33


ADVANCED NEWS

BANGKOK BANK

ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัว “QR Code Payment on EDC” ประเดิม 4 พันธมิตร ขับเคลื่อนสู่สังคมไร้เงินสด โชค ณ ระนอง ผู้ช่ ว ยผู้จัด การใหญ่ สายบัตรเครดิต ธนาคารกรุ งเทพ จ� ำกัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า ธนาคารได้ พัฒนา บริ การ “QR Code Payment on EDC” อี ก หนึ่ง บริ ก ารรั บ ช� ำ ระเงิ น ค่า สิน ค้ า และ บริ การรู ปแบบใหม่ ที่ไม่ต้องใช้ เงินสด โดย ร้ านค้ าสามารถใช้ เครื่ องรับรู ดบัตร (EDC) ปริ น้ ท์สลิปซึง่ มี QR Code ออกมา เพื่อให้ ลูกค้ าสแกนช� ำระเงิ นผ่านโมบายแบงกิ ง้ ของทุกธนาคารในประเทศไทยได้ ทนั ที

นาคารกรุ ง เทพ เปิ ดตัว บริ ก าร “QR Code Payment on EDC” ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ ร้ านค้ า ขนาดใหญ่ รั บ ช� ำ ระ เงินด้ วยคิวอาร์ โค้ ดผ่านเครื่ อง EDC ที่เงิน จะเข้ าบัญชีร้านค้ าโดยตรง ช่วยให้ บริ หาร จัดการเงินสดง่าย พร้ อมสรุ ปเป็ นรายงาน ประจ�ำวัน ช่วยเพิ่มช่องทางการช�ำระเงิน ลดต้ นทุนการบริหารจัดการ เพิม่ โอกาสการ แข่งขันในตลาดด้ วยช่องทางการรับช�ำระ เงิ นที่ หลากหลาย สะดวก รวดเร็ ว และ ปลอดภัย สามารถตอบโจทย์ พฤติกรรม ลูกค้ าผู้ซื ้อสินค้ าที่นิยมท�ำธุรกรรมการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบงกิง้ พร้ อมรองรับ บริ การใหม่และเร่ งขยายบริ การรั บช� ำระ เงินด้ วยคิวอาร์ โค้ ดผ่านเครื่ อง EDC เพื่อ ให้ บริ การในวงกว้ างเพิ่มมากขึ ้นต้ อนรับปี ใหม่ 2561

34

NO. 339

บริ ก ารนี จ้ ะเข้ า มาช่ ว ยเพิ่ ม ช่ อ งทาง ช�ำระเงิน ซึง่ ระบบสามารถสร้ าง QR Code แบบเฉพาะเจาะจงให้ กับลูกค้ าแต่ละราย พร้ อมกับ ก� ำ หนดยอดเงิ น ค่ า สิ น ค้ า หรื อ บริ การที่ต้องช�ำระไว้ ใน QR Code ได้ อีก ด้ วย ลูกค้ าไม่ต้องเสียเวลากรอกยอดเงิน เพี ย งแค่ส แกน ตรวจสอบยอดเงิ น และ ท�ำรายการยืนยันเพื่อช�ำระเงินได้ ทนั ที ทัง้ ยังปลอดภัยเพราะ QR Code ที่สร้ างขึ ้น มาเพื่อใช้ งานส�ำหรับท�ำธุรกรรมเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ “ส�ำหรับลูกค้ าที่ต้องการใช้ บตั รเครดิต หรื อบัตรเดบิตท�ำรายการ ก็สามารถช�ำระ ได้ ตามปกติ แต่ส�ำหรับลูกค้ าปกติที่ช�ำระ ด้ วยเงินสด นับต่อจากนีก้ ็สามารถสแกน QR Code เพื่อช�ำระเงินค่าสินค้ าได้ ทนั ที โดยไม่ต้องพกเงินสดจ�ำนวนมาก ไม่เสีย เวลากดเงิ น จึ ง สะดวกรวดเร็ ว และที่


ADVANCED NEWS

“บริ ก าร “QR Code Payment on ส�ำคัญ สามารถใช้ ได้ กบั โมบายแบงกิ ้งของ ทุกธนาคารสแกนเพื่ อช� ำระค่าสินค้ าและ EDC” นับเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกการช�ำระ เงิ น ให้ แก่ ลู ก ค้ าแทนการใช้ เงิ น สด ทั ง้ บริ การผ่านระบบนี ้” ยั ง ช่ ว ยลดภาระในการบริ หารจั ด การ ในด้ า นผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารนี จ้ ะ เงินสด ลดต้ นทุน เพิ่มประสิทธิ ภาพและ ช่วยลดขัน้ ตอนการจัดการเงินสด เพราะ ยอดขาย ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ขณะเดี ย วกัน ยัง รายได้ จะถูกบันทึกในบัญชีของธุรกิจโดย สอดรั บ กับ นโยบายรั ฐ บาลและธนาคาร อัตโนม้ ติ เมื่อสิ ้นวันก็สามารถเรี ยกรายงาน แห่งประเทศไทยที่ มุ่งส่งเสริ มการพัฒนา การสรุ ป ยอดขายได้ ทัน ที ผ่ า นระบบของ โครงสร้ างพื ้นฐานและบริ การด้ านการเงิน ธนาคารกรุ งเทพ ขณะเดียวกัน เจ้ าของ อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ ประเทศไทย ธุรกิจสามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายในการท�ำ เดิ น หน้ า สู่ก ารเป็ น ‘สัง คมไร้ เงิ น สด’ อัน ธุรกรรมรับช�ำระเงินค่าสินค้ า เป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศตาม และบริ ก าร โดยพัน ธมิ ต รผู้ป ระกอบ นโยบาย ‘ไทยแลนด์ 4.0’” โชค กล่าว การทางธุรกิ จกลุ่มแรก 4 ราย ประกอบ ด้ วย แฟมิลี่มาร์ ท โฮมโปร อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ และแม็คโดนัลด์ ได้ ตอบรับเข้ าร่ วม ให้ บริ การรับช�ำระเงินรู ปแบบใหม่เพื่อเป็ น ทางเลือกให้ แก่ลกู ค้ า

NO. 339

35


ADVANCED NEWS

TISCO

กลุ่มทิสโก้ โชว์ก�ำไร 9 เดือน ทะลัก 4.5 พันล้านบาท โต 23 เปอร์เซ็นต์

ลุ่มทิสโก้ แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2560 มีก�ำไรสุทธิ 1,572 ล้ านบาท เติบโต 25.8 เปอร์ เซ็นต์ เมือ่ เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559 ขณะที่ ก�ำไรสุทธิงวด 9 เดือนแรก ปี 2560 มีจำ� นวน 4,568 ล้ านบาท เติบโต 23.0 เปอร์ เซ็นต์ จากความสามารถในการสร้ างรายได้ ดอกเบี ้ย และค่าธรรมเนียมที่แข็งแกร่ ง ชี ้ ไตรมาส 4 เริ่ มรั บรู้ รายได้ ในการรั บโอน พอร์ ตธุรกิจรายย่อยจากสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด มัน่ ใจเสริมความแข็งแกร่ง และสร้ าง โอกาสให้ ธรุ กิจในระยะยาว สุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้

สุทศั น์ เรื องมานะมงคล ประธานเจ้ า หน้ าที่บริ หารกลุ่มทิสโก้ เปิ ดเผยว่า กลุ่ม ทิสโก้ แจ้ งผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2560 มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 1,572 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 322 ล้ านบาท หรื อ 25.8 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ขณะ ที่ผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 มีก�ำไรสุทธิ 4,568 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 856 ล้ านบาท หรื อ 23.0 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน การขยายตัวในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 เป็ นผลมาจากกลุ่มทิสโก้ สามารถบริ หาร จั ด การธุ ร กิ จ ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบกับ รั ก ษาความสามารถในการ สร้ างรายได้ อย่ า งแข็ ง แกร่ ง ทั ง้ รายได้ ดอกเบี ย้ สุท ธิ ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ 0.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และรายได้ ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ ที่ เพิ่มขึน้ 8.5

36

NO. 339

เปอร์ เซ็นต์ โดยเฉพาะรายได้ คา่ ธรรมเนียม จากธุรกิจนายหน้ าประกันภัย (Bancassurance) และค่ า ธรรมเนี ย มธุ ร กิ จ ที่ เกี่ยวกับตลาดทุน นอกจากนี ้ กลุ่มทิสโก้ สามารถควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ อย่าง มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายหนี ้สูญ ลดลง 44.0 เปอร์ เซ็นต์ พร้ อมกับการปรับ ตัวดีขึ ้นของหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL) ซึง่ ลดลงมาอยูท่ ี่ 2.3 เปอร์ เซ็นต์ ในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2560 กลุ่ม ทิ ส โก้ ยัง คงเดิ น หน้ า สร้ างการเติ บ โตใน ทุกธุรกิจ โดยเน้ นประสิทธิภาพการบริ หาร จัดการภายใต้ การบริ หารความเสี่ยง และ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเดิน หน้ าสร้ างโอกาสในการเติบโตจากความ ส� ำ เร็ จ ในการรั บ โอนธุ ร กิ จ รายย่ อ ยจาก ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) หรื อ SCBT ที่ด�ำเนินการได้ เสร็ จสมบูรณ์ ตาม แผนที่ ว างไว้ ทั ง้ ในส่ ว นของเงิ น ฝาก สิ น เชื่ อ บริ การธนบดีธนกิจ และธุรกิจนาย หน้ าประกันภัย โดยสามารถรั บโอนย้ าย พอร์ ต รายย่ อ ยเข้ า มาด้ ว ยมูล ค่ า สิ น เชื่ อ ประมาณ 36,000 ล้ านบาท และเงินฝาก ประมาณ 15,000 ล้ านบาท ซึ่งจะท�ำให้ ทิสโก้ สามารถต่อยอดธุรกิจ และเพิ่มช่อง ทางการบริ การให้ เติบโตมากยิ่งขึ ้น ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จดั การ ใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน) กล่าว ว่า การรับโอนธุรกิจรายย่อยจากธนาคาร


ADVANCED NEWS สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดเข้ ามาช่วยเสริ มให้ ทิสโก้ มีโอกาสในการท�ำธุรกิจใหม่ๆ รวมทัง้ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การเด่นๆ ที่ตอบ โจทย์ ค วามต้ อ งการของลูก ค้ า มากยิ่ ง ขึน้ โดยเรามองประโยชน์ที่ลกู ค้ าจะได้ รับก่อน ส�ำหรั บลูกค้ าที่สนใจลงทุนเราเปิ ดบริ การ Open Architecture อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ ทัง้ เพื่ อ สร้ างความมั่ง คั่ง และมั่น คงให้ กับ ลูกค้ า จากที่โดยทัว่ ไปจะเห็นว่าเวลาลูกค้ า ไปธนาคารจะได้ รับการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ เฉพาะของธนาคารนันๆ ้ แต่ TISCO Open Architecture ก้ าวข้ ามข้ อจ�ำกัดนี ้ เราเป็ น ธนาคารที่ เ ปิ ดกว้ า งให้ ลูก ค้ า สามารถซื อ้ ผลิตภัณฑ์กองทุนและประกันชีวิตได้ หลาก หลายค่าย โดยเราคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ที่ดี ที่ สุด ของแต่ ล ะค่ า ยมาแนะน� ำ ให้ ต รงกับ ความต้ องการของลูกค้ าในที่เดียว ด้ านสินเชื่อ ธนาคารจะขยายการเติบโต ในธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ บ้ าน ด้ วยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ โดดเด่นส�ำหรับลูกค้ าที่ต้องการบริ หารเงิน ให้ เกิดประโยชน์ อย่างสินเชื่อ Mortgage Saver ทีจ่ ะช่วยให้ ลกู ค้ าจ่ายดอกเบี ้ยน้ อยลง และบริ หารสภาพคล่องได้ ในเวลาเดียวกัน โดยลูกค้ าสามารถช� ำระค่างวดเกิ นกว่าที่ ธนาคารก�ำหนด เพื่อน�ำมาลดเงินต้ นโดย ไม่มี ค่า ปรั บ และสามารถถอนเงิ น ส่ว นที่ ช� ำ ระเกิ น ออกมาใช้ ไ ด้ ช่ว ยให้ ลูก ค้ า เป็ น เจ้ าของบ้ านได้ เร็ วขึ ้น ส่วนธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่ง เป็ นธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ ด� ำ เนิ น การโดยบริ ษั ท ออล-เวย์ส จ�ำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุ่มทิส โก้ เราได้ ใช้ บริ การธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดให้ ดแู ลต่อเป็ นเวลา 1 ปี โดยเราจะ รักษาฐานลูกค้ าและดูแลสิทธิประโยชน์ของ ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง “ตอนนีเ้ ราจะมุ่งขยายฐานลูกค้ า เพื่อ เพิ่มโอกาสและต่อยอดการเติบโตในธุรกิจ มากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ าที่ใส่ใจด้ าน

เปอร์ เซ็นต์ จากการเติบโตของธุรกิจธนาคาร พาณิ ชย์ และธุรกิ จจัดการกองทุน อีกทัง้ การตังส� ้ ำรองหนี ้สูญลดลง 36.4 เปอร์ เซ็นต์ ตามคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ ้นอย่าง ต่อเนื่ อง ทัง้ นี ้ กลุ่มทิ ส โก้ ยัง คงสามารถ ควบคุม ต้ น ทุน การด� ำ เนิ น งานได้ อ ย่ า งมี กล่าวโดยสรุ ปผลประกอบการไตรมาส ประสิทธิภาพ ยังคงอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อ 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 กลุ่ม ทิสโก้ ในไตรมาส 3 ปี 2560 เมื่อเทียบกับ รายได้ รวมอยูใ่ นระดับต�่ำที่ 42.1 เปอร์ เซ็นต์ ช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ในปี ก่ อ นหน้ า บริ ษั ท มี ด้ านการให้ บริ การสิ น เชื่ อ รวมของ ก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 1,572 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น กลุม่ ทิสโก้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 มีจ�ำนวน 25.8 เปอร์ เซ็นต์ จากการเติบโตของรายได้ ดอกเบี ้ยและรายได้ คา่ ธรรมเนียมจากธุรกิจ 215,038 ล้ านบาท ลดลง 0.5 เปอร์ เซ็นต์ หลัก ประกอบกับ การตัง้ ส� ำ รองหนี ส้ ูญ ที่ จากไตรมาสก่ อ นหน้ า ตามนโยบายการ ปรั บตัวลดลง รายได้ ดอกเบี ้ยปรั บตัวเพิ่ม ปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ขึ ้น 0.5 เปอร์ เซ็นต์ จากความสามารถใน สินเชื่ออเนกประสงค์ยงั คงเติบโตได้ ดี โดย การรักษาอัตราดอกเบี ้ยของสินเชื่อรวม และ เฉพาะการขยายตัวของสินเชื่อ “สมหวัง เงิน การบริ หารจัดการต้ นทุนที่มีประสิทธิ ภาพ สัง่ ได้ ” ซึง่ เติบโตต่อเนื่องอีก 11.5 เปอร์ เซ็นต์ รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจากธุรกิจหลักเพิ่มขึ ้น ในไตรมาสนี ้ตามแผนการขยายธุรกิจ และ 8.5 เปอร์ เซ็นต์ สาเหตุหลักมาจากรายได้ ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่ม การขยายสาขาส�ำนักอ�ำนวยสินเชื่อ ขณะ ขึ ้น 7.8 เปอร์ เซ็นต์ จากการขยายตัวของ เดียวกัน หนี ้ทีไ่ ม่กอ่ ให้ เกิดรายได้ (NPL) ปรับ ธุรกิจนายหน้ าประกันภัย ประกอบกับราย ตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จากการปรับตัวดีขึ ้น ได้ คา่ ธรรมเนียมธุรกิจจัดการกองทุนเติบโต ของคุณภาพสินเชื่อรวม โดยอัตราส่วนหนี ้ 19.2 เปอร์ เซ็นต์ จากการออกกองทุนที่ตอบ ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ตอ่ สินเชื่อรวมลดลงมา รับความต้ องการของลูกค้ า ในขณะเดียวกัน อยูท่ ี่ 2.3 เปอร์ เซ็นต์ การตังส� ้ ำรองหนี ้สูญลดลง 44.0 เปอร์ เซ็นต์ ตามคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ ้นอย่าง “ธนาคารทิสโก้ ยังคงรักษาระดับฐานะ ต่อเนื่องตามแผนการควบคุมคุณภาพสิน เงินกองทุนทีแ่ ข็งแกร่งมาโดยตลอดทังปี ้ โดย เชื่อที่มีประสิทธิภาพ มีประมาณการอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ ส�ำหรั บงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 (BIS Ratio) เพิ่มขึ ้นมาอยู่ที่ 20.5 สูงกว่า เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า อัตราเงินกองทุนขันต� ้ ่ำ 9.75 เปอร์ เซ็นต์ ที่ บริ ษัทมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 4,568 ล้ านบาท ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดย เพิม่ ขึ ้น 23.0 เปอร์ เซ็นต์ จากการปรับตัวดีขึ ้น ้ ่ 1 และชันที ้ ่ 2 ต่อ ของรายได้ จากทุกภาคธุรกิจ รายได้ ดอกเบี ้ย มีอตั ราเงินกองทุนชันที ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 1.9 เปอร์ เซ็นต์ ขณะที่ราย สินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 15.6 เปอร์ เซ็นต์ และ ได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ยจากธุรกิจหลักเพิ่มขึ ้น 8.5 4.9 เปอร์ เซ็นต์ ตามล�ำดับ” การเงิ น และมองหาผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ประโยชน์ที่ดีในตลาด ทังผลิ ้ ตภัณฑ์สนิ เชื่อ การออม การลงทุน ประกันภัย โดยปั จจุบนั เรามีสาขา 60 แห่ง และในอนาคตเราจะท�ำ ตลาด รวมถึงพัฒนาช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ เข้ าถึงลูกค้ ากลุม่ นี ้มากขึ ้น” ศักดิ์ชยั กล่าว

NO. 339

37


ADVANCED NEWS

TQM

ทีคิวเอ็ม ผนึก กรุงเทพประกันภัย ปิ๊งโปรดักส์ใหม่ “ประกันภูมิภาค”

ที

คิ ว เอ็ ม จับ มื อ กรุ ง เทพประกัน ภัย ออกโปรดัก ส์ ใ หม่ “ประกัน ภู มิ ภ าค” ประกั น อุ บัติ เ หตุเ อาใจคนใน แต่ละภูมิภาคและคนชอบเที่ยว ชูจุดขาย เพิ่มความคุ้มครองอุบตั ิเหตุจากเครื่ องจักร ขณะท�ำงาน จากสัตว์ท�ำร้ าย และขณะร่วม งานเทศกาล คุ้มครองสูงถึง 4 เท่า สูงสุด 1 ล้ านบาท พร้ อมปูพรมลูกค้ าทุกภูมิภาคทัว่ ไทย กระตุ้นยอดขายไตรมาสสุดท้ าย

และ 13.10 เปอร์ เซ็นต์ ตามล�ำดับ ส่วน อาชีพหลักของแต่ละภาคก็มีความแตกต่าง กัน เช่น ภาคใต้ ท�ำสวนยางพาราและท�ำ ประมงชายฝั่ งทะเล ภาคอีสานจะเป็ นการ ท�ำนาข้ าว ไร่อ้อย และไร่มนั ส�ำปะหลัง ส่วน ภาคเหนือปลูกข้ าวและท�ำไร่ผลไม้ และภาค กลางก็ท�ำนาข้ าวและท�ำไร่ มันส�ำปะหลัง เป็ นส่วนใหญ่ และอาชีพเกษตรกรรมเหล่านี ้ ก็มคี วามเสีย่ งสูงทีจ่ ะถูกสัตว์ในพื ้นทีท่ ำ� ร้ าย ไม่วา่ จะเป็ นในสวนยางพารา ในไร่ผกั ผลไม้ จากทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบตั ิเหตุ ไร่ชา หรือแม้ แต่ในนาข้ าว ก็มโี อกาสถูกสัตว์ (H.W. Heinrich) พบว่าการเกิดอุบตั ิเหตุ ท�ำร้ ายมากด้ วยเหมือนกัน ที่ เ ป็ นผลให้ เ กิ ด การบาดเจ็ บ จะเป็ นผล ดร.อัญชลิน พรรณนิภา เนื่ อ งมาจากการกระท� ำ ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย และจากข้ อมู ล ของการท่ อ งเที่ ย ว ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ำกัด โดยมีสาเหตุมาจากคนถึง 88 เปอร์ เซ็นต์ แห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ปั จจุบันพบว่า และสภาพการณ์ ที่ไม่ปลอดภัยเพียง 12 ภาพรวมตลาดการท่องเที่ยวของคนไทย เปอร์ เ ซ็ น ต์ (จากเครื่ อ งจั ก รประมาณ ในประเทศมีอตั ราการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ 10 เปอร์ เ ซ็น ต์ และจากภัย ธรรมชาติ 2 มาโดยตลอด ล่าสุดในช่วงเทศกาลวันแม่ เปอร์ เซ็นต์) และจากการวิเคราะห์อบุ ตั เิ หตุ แห่งชาติที่ผ่านมา คนไทยมี การเดินทาง ที่มักจะเกิ ดขึน้ กับอาชี พต่าง ๆ ในแต่ละ ท่องเที่ยวประมาณ 1.96 ล้ านคน เพิ่มขึ ้น ภูมิ ภ าค พบว่ า อาชี พ ที่ มี ค วามเสี่ ย งภัย ร้ อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ อุบัติ เ หตุม ากที่ สุด คื อ อาชี พ เกษตรกรรม ปี ที่แล้ ว และในไตรมาส 4 คาดว่าการท่อง ป่ าไม้ และประมง โดยสัด ส่ ว นในเกิ ด เที่ยวในประเทศของคนไทยจะยังคงขยาย อุบตั ิเหตุของกลุ่มอาชีพข้ างต้ นนี ้ในแต่ละ ตัว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ วยปั จ จั ย สนั บ สนุ น ภาคแตกต่ า งกัน คื อ ภาคอี ส าน 40.39 หลายด้ าน ได้ แก่ ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่ ม เปอร์ เซ็นต์ ภาคใต้ 39.8 เปอร์ เซ็นต์ ภาค ฟื ้น ตัว วัน หยุด นัก ขัต ฤกษ์ การเดิ น ทาง เหนื อ 34.19 เปอร์ เซ็นต์ และภาคกลาง ช่วงประเพณีออกพรรษา กิจกรรมส่งเสริ ม 14.24 เปอร์ เซ็นต์ ขณะที่ภาคกลางมีอตั รา การตลาดต่าง ๆ อาทิ งานสีสนั แห่งสายน� ้ำ การเกิดภัยอุบตั ิเหตุของอาชีพเกษตรกรรม มหกรรมลอยกระทง ประเพณีแห่ผ้าขึ ้นธาตุ กับอาชีพที่ท�ำงานเกี่ยวข้ องกับเครื่ องจักร มี ประเพณียี่เป็ ง สัดส่วนที่ใกล้ เคียงกันคือ 14.24 เปอร์ เซ็นต์ 38

NO. 339


ADVANCED NEWS ผู้ควบคุมเครื่ องจักรโรงงานและเครื่ องจักร ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านการประกอบอุตสาหกรรม การผลิต (5) พนักงานบริ การและผู้จ�ำหน่าย สินค้ า ธุรกิจ ทีพ่ กั แรมและบริการด้ านอาหาร นอกจากนี ้ ยังให้ ค้ มุ ครองอุบตั ิเหตุ สอง เท่า ส�ำหรั บกรณี ถูกสัตว์ท�ำร้ าย สูงสุดถึง 500,000 บาท ให้ ความคุ้มครองอุบตั ิเหตุ จากภัยก่อการร้ าย สองเท่า สูงสุด 250,000 บาท และคุ้มครองอุบตั ิเหตุ สี่เท่า ส�ำหรับ กรณีเกิดอุบตั ิเหตุขณะเข้ าร่ วมงานเทศกาล ประจ�ำปี สูงสุด 1,000,000 บาท

“เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ พฤติ ก รรมของ การท�ำงานและกับอันตรายในแต่ละอาชีพ และพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของคนไทย ทีคิวเอ็ม ในฐานะโบรคเกอร์ ประกันภัย จับ มือร่วมกับ บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ ชื่อ ว่า “ประกันภูมิภาค” ซึง่ แนวทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่นี ้ อยูภ่ ายใต้ แคมเปญ “ทีควิ เอ็มสร้ างสุขชุมชนไทย” ทีเ่ น้ นพัฒนาประกัน ภัยให้ เข้ าถึงประชาชนทั่วประเทศให้ มาก ทีส่ ดุ ซึง่ ผลิตภัณฑ์นี ้เกิดขึ ้นจากการวิเคราะห์ ข้ อมูลอาชีพการท�ำงาน การเกิดอุบตั เิ หตุใน ขณะท�ำงาน และการเกิดอุบตั ิเหตุในช่วง เทศกาลการท่องเทีย่ วทีจ่ ะมากกว่าช่วงเวลา ปกติในทุกภูมิภาค จึงเป็ นที่มาของการออก โปรดักส์ “ประกันภูมิภาค” นี ้” ดร.อัญชลิน

ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริ ษัท กรุ งเทพประกัน ภัย จ�ำกัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า “ส� ำ หรั บ โปรดักส์ประกันภูมิภาคนี ้ถือเป็ นโปรดักส์ที่ เอาใจลูกค้ าในทุกภูมิภาคจริ ง ๆ ส�ำหรับผู้ที่ ประกอบอาชีพหลักในแต่ละภูมิภาคซึง่ เป็ น คนส่วนใหญ่ในภูมิภาคนัน้ ๆ และส�ำหรับผู้ ที่ชื่นชอบและรักการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ มนุษย์เงินเดือน ซึง่ ส่วนใหญ่มกั เดินทางไป ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว และช่วงงาน เทศกาลต่าง ๆ รวมไปถึงประชาชนที่อาศัย พรรณนิ ภ า ประธาน บริ ษั ท ที คิ ว เอ็ ม อยูใ่ นภูมิภาคนัน้ ๆ ซึง่ เข้ าร่วมงานเทศกาล เป็ นประจ�ำอยูแ่ ล้ ว โดยได้ เพิม่ ความคุ้มครอง อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จ�ำกัด กล่าว ให้ มากกว่าเพื่อให้ เหมาะสมกับความเสี่ยง “ประกันภูมิภาค” เป็ นประกันอุบตั ิเหตุ ภัยที่มีมากขึ ้น” ส่วนบุคคลทีใ่ ห้ ความคุ้มครองตามมาตรฐาน ดร.อัญชลิน กล่าวทิ ้งท้ ายว่า ทีคิวเอ็ม ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ส่ ว นบุ ค คลทั่ ว ไป แต่ มากกว่าคือคุ้มครองอุบตั ิเหตุขณะประกอบ และกรุ งเทพประกันภัย ต่างมุ่งเน้ นพัฒนา อาชีพของคนในภูมิภาคต่าง ๆ โดยคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ เข้ าถึงลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง อุบตั เิ หตุ สองเท่า ส�ำหรับกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ และมัน่ ใจเป็ นอย่างยิ่งว่า โปรดักส์ “ประกัน จากเครื่ องจักรขณะท�ำงาน สูงสุด 500,000 ภูมิภาค” จะตอบโจทย์ กลุ่มลูกค้ าได้ เป็ น บาท ซึ่ ง อาชี พ เหล่ า นี ค้ รอบคลุม ถึ ง (1) อย่างดี โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามราย พนักงานบริ การและผู้จ�ำหน่ายสินค้ า ธุรกิจ ละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สายด่วน 1737 และ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สามารถซื ้อประกันภูมิภาคทาง www.tqm. (2) ผู้ปฏิบตั ิงานที่มีฝีมือในด้ านการเกษตร co.th หรื อผู้ที่อาศัยอยูต่ ามภูมิภาคสามารถ ป่ าไม้ และประมง (3) ช่างฝี มือและผู้ปฏิบตั ิ ซื ้อประกันกับพนักงานขาย ทีม่ อี ยูท่ กุ จังหวัด งานที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการผลิต (4) ทัว่ ประเทศ

NO. 339

39


ADVANCED NEWS

TIPCO

“ทิปโก้”ส่งน�้ำผลไม้พรีเมี่ยม “Tipco Me” ชูจุดเด่น น�ำ้ ตาลน้อย และแคลอรี่ตำ�่ รับเทรนด์สุขภาพโตต่อเนื่องแบบฉุดไม่อยู่

เอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จ�ำกัด

40

NO. 339

“ทิ ป โก้ ” ส่ ง น� ำ้ ผลไม้ ระดับ พรี เ มี่ ย ม “ทิปโก้ มี”(TipcoMe)ชูกลยุทธ์น� ้ำตาลน้ อย และแคลอรี่ ต�่ำ อร่อย มีประโยชน์อดุ มด้ วย วิตามิ น เอซีอี สูง ครบคุณค่าของผลไม้ พร้ อมการันตีด้วยเครื่ องหมาย “เครื่ องดื่ม ทางเลือกสุขภาพ” (หรือ Healthier Choice) จากมูล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม โภชนาการ สถาบัน โภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล สร้ างความ มัน่ ใจให้ ผ้ บู ริ โภคที่รักสุขภาพอย่างแท้ จริ ง ทุ่มงบกว่า 30 ล้ านบาทรับเทศกาลปี ใหม่ มุ่งเน้ นตลาดเชิงสร้ างสรรค์ควบคู่กิจกรรม ส่งเสริ มให้ ความรู้ และบุกตลาดอย่างต่อ เนื่องสร้ างความใกล้ ชิดให้ กบั ผู้บริ โภคมาก ขึ ้น มัน่ ใจยอดโตตามเป้า เอกพล พงศ์ สถาพร กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จ�ำกัดผู้ผลิต และจัดจ�ำหน่ายน� ้ำผลไม้ เพื่อสุขภาพภาย ใต้ แบรนด์ ทิปโก้ และผู้น�ำตลาดน� ้ำผลไม้ ในเมืองไทยมานานกว่า 20 ปี เปิ ดเผยว่า ปั จจุบนั เทรนด์การดูแลใส่ใจสุขภาพก�ำลัง มาแรง ด้ วยสาเหตุจากปั จจัยหลายๆอย่าง ล้ ว นส่ ง ผลให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคหัน มาดูแ ลตัว เอง และใส่ใ จสุข ภาพมากยิ่ ง ขึน้ รวมทัง้ เพื่ อ ให้ สอดคล้ องภาวะปั จจุบันที่ รัฐบาลได้ มี มาตรการภาษี ความหวานฉบับใหม่ที่ออก มาเพื่ อดูแลสุขภาพคนไทย บริ ษัททิ ปโก้ เอฟ แอนด์ บี จ�ำกัดได้ ด�ำเนินตามนโยบาย ที่วา่ “ทิปโก้ มงุ่ มัน่ พัฒนาสินค้ าเพื่อส่งเสริ ม ให้ คนไทยสุขภาพดีและรูปร่างดีไปพร้ อมกับ ความอร่ อยของน�ำ้ ผลไม้ เพื่อความสดชื่น

และประโยชน์จากวิตามิน” จึงส่งผลิตภัณฑ์ ใหม่ลา่ สุด “ทิปโก้ มี (Tipco Me)”น� ้ำผลไม้ ระดับพรี เมี่ยมกลุม่ น� ้ำตาลน้ อยและแคลอรี่ ต�ำ่ โดยยังคงมีรสชาติอร่อยและมีประโยชน์ ถูกใจผู้บริ โภคTipco Me จึงนับเป็ นอีกหนึง่ ทางเลือกใหม่ของคนรั กสุขภาพและดูแล ใส่ใจตัวเองอย่างแท้ จริ ง ส่ ง “ทิปโก้ มี” (Tipco Me)ตอบโจทย์ ผู้บริโภครั ก-ใส่ ใจสุขภาพ จากเทรนด์ ผ้ ูบริ โภคที่หันมาดูแลและ ใส่ใ จสุข ภาพมี จ� ำ นวนเพิ่ ม มากขึน้ อย่ า ง ต่อ เนื่ อ ง จึง ส่ง ผลให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ต่า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ องสุข ภาพตื่ นตัว กันมากและออก สินค้ าใหม่ๆทัง้ เครื่ องดื่มสูตรน�ำ้ ตาลน้ อย พลังงานน้ อยลงต่างๆ เพื่อตอบสนองความ ต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภค ดัง้ นัน้ “ทิ ป โก้ มี ” (Tipco Me) จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็ นอีก ทางเลือกหนึง่ ของคนทีต่ ้ องการดูแลสุขภาพ เน้ นกลุม่ ผู้บริ โภคผู้หญิงที่มีอายุ 30 ปี ขึ ้นไป รักสวยงาม ที่ดแู ลตัวเอง ระมัดระวังเรื่ อง แคลอรี่ และน� ำ้ ตาลมากขึน้ รั กษาสุขภาพ และรู ปร่ างให้ ดูดี ซึ่งท�ำให้ กลุ่มเป้าหมาย มีค วามมั่น ใจมากขึน้ คาดว่า ผลิต ภัณ ฑ์ น�ำ้ ผลไม้ “ทิปโก้ มี” (Tipco Me) จะเป็ น ส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ ตลาดน�ำ้ ผลไม้ พรี เมี่ยมก ลุ่มน�ำ้ ตาลน้ อยและแคลอรี่ ต�่ำมีอตั ราการ เติ บ โตค่อ นข้ า งสูง และมี แ นวโน้ ม สูง ขึน้ เราจึงมัน่ ใจว่าปี นี ้จะเป็ นปี ที่ตลาดฯ มีการ เติบโตและกลับมาคึกคักอีกครัง้


ADVANCED NEWS

ผลิตภัณฑ์ “ทิปโก้ มี” (Tipco Me) มี 2 รสชาติ คือ

โฆษณา ณ จุดขาย กิจกรรมโรดโชว์และการ แจกชิมทัว่ ประเทศ รวมทังกิ ้ จกรรมส่งเสริ ม การขายต่างๆ และการจัดแคมเปญ CSR ด้ วยเพื่อสร้ างความใกล้ ชิดระหว่างแบรนด์ ทิปโก้ กบั ผู้บริ โภคมากขึ ้น ทังช่ ้ วยขยายช่อง ทางการจัดจ�ำหน่ายให้ กว้ างมากขึ ้น กระจาย สินค้ าอย่างทัว่ ถึงบริษทั ฯ เชือ่ ว่าหลังจากเปิ ด ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ทิปโก้ มี” และวางจ�ำหน่าย จนครอบคลุมแล้ ว เรามัน่ ใจว่าจะได้ รับการ ตอบรับทีด่ จี ากผู้บริโภคและจะสามารถครอง ใจผู้บริโภค และขยายฐานผู้บริโภคทีร่ ักและ ใส่ใจสุขภาพได้ อย่างแน่นอน

ปั จจุบนั ตลาดน� ำ้ ผลไม้ มีมูลค่าตลาด รวมประมาณ 14,000 ล้ านบาท ซึง่ ทิปโก้ ยงั 1. น� ้ำแอปเปิ ล้ รสชาติอร่อยกลมกล่อม คงเป็ นผู้น�ำตลาดน� ้ำผลไม้ อยูต่ ลอดมา หวานหอมกลิ่ น แอปเปิ ้ล ให้ แ คลอรี่ ต�่ ำ มี กลุ่ม ตลาดน� ำ้ ผลไม้ ร ะดับ พรี เ มี่ ย มจะ วิตามิน A,C, E สูง และยังมีสารสกัดจาก เป็ นน� ำ้ ผลไม้ ที่ มี ร ะดับ และคุณ ประโยชน์ หญ้ าหวานเพื่อสุขภาพที่ดี โดยตอบโจทย์ กลุ่มผู้บริ โภคที่ มองหาสิ่ง 2. น� ้ำเบอร์ รี่ รสชาติอร่ อยเปรี ย้ วนิดอม ที่ ดี มี ป ระโยชน์ ใ ห้ กั บ ตัว เองและคนรอบ หวานหน่อยๆ ให้ แคลอรี่ ต�่ำมีวิตามิน A,C, ข้ า งอย่ า งแท้ จ ริ ง ทัง้ นี ภ้ าพรวมตลาดน� ำ้ E สูง และสารสกัดจากหญ้ าหวานเพิม่ ความ ผลไม้ ตัง้ แต่ต้นปี มานัน้ มีการเติบโตลดลง แต่อ ย่ า งไรก็ ต ามตลาดน� ำ้ ผลไม้ ป ระเภท สดชื่นและเพื่อสุขภาพที่ดีเช่นกัน มี แ คลอรี่ ต�่ ำ หรื อ น� ำ้ ตาลน้ อ ยที่ ปั จ จุบัน มี โดยทัง้ 2 รสชาติ ยังคงคอนเซปต์“อร่อย มูลค่าตลาดรวมประมาณ 77 ล้ านบาท แต่ ก็ M e ประโยชน์ ก็ M e”รสชาติ ห อมหวาน มีอตั ราการเติบโตสูงถึง 51 เปอร์ เซ็นต์ นับ อร่ อย สดชื่น ดื่มง่าย พร้ อมดีไซน์แพคเกจ เป็ นตลาดที่น่าจับตามองและยังเป็ นตลาด จิ ้งทีพ่ รีเมีย่ มทันสมัย โดดเด่นสะดุดตามีวาง ที่ ยัง ไม่มี แ บรนด์ ใ ดเข้ า มามากนัก ดัง นัน้ จ�ำหน่ายขนาด1ลิตรในราคา69บาท โดยจะ บริ ษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะตอกย� ้ำความ วางจ�ำหน่ายตามร้ านค้ าชันน� ้ ำและห้ างสรรพ เป็ นผู้น�ำตลาดน� ำ้ ผลไม้ โดยส่งผลิตภัณฑ์ สินค้ าทัว่ ประเทศ “ทิปโก้ มี” เป็ นสินค้ าน�ำร่ องโดยคาดหวัง ปูพรมตลาดเชิงสร้ างสรรค์ – ใกล้ ชดิ ผลิ ต ภัณ ฑ์ มั่น ใจว่ า จะได้ เ ป็ นผู้ น� ำ ตลาด ผู้บริโภคทั่วประเทศ กลุ่มนี ้ตามเป้าฯ ที่วางไว้ อย่างแน่นอน ช่วงเทศกาลปี ใหม่นี ้ บริษัทฯ ทุม่ งบการ ตลาดกว่า 30 ล้ านบาท มุง่ เน้ นการตลาดเชิง สร้ างสรรค์และสร้ างการรับรู้ (Infotainment / Edutainment) ควบคูไ่ ปกับกิจกรรมส่งเสริม การตลาดต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งผ่านสือ่ ดิจติ อล

NO. 339

41


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

BIZ EDGE

EIC RESEARCH SERIES ใครใครในโลกล้วนอยากเป็น gig

EIC Research Series: เรื่ องของ gig EP1 โดย... กัลยรักษ์ นัยรักษ์ เสรี

ต้องอธิบายก่อนว่า gig ในที่นี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ กิ๊ก ที่หมายถึงความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนแต่ ไม่ใช่แฟน หรือ การแอบนอกใจไปคุยกุ๊กกิ๊กกับคนอื่น อย่างที่หลายคนเข้าใจ แม้ค�ำอ่านจะพ้องเสียงกัน แต่ความหมายนั้นทิ้งห่างกันไกล gig ในที่นี้ หมายถึง งานชั่วคราว งานที่รับจ้างเป็นระยะเวลาสั้นๆ และจบเป็นครั้งๆ ไป ไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่ง ตัวอย่าง เช่น งานพาร์ทไทม์ งานฟรีแลนซ์ จุดเด่นของรูปแบบการท�ำงานนีค้ อื มีอสิ ระ ไม่วา่ จะเป็นการเลือกรับงานหรือเวลาท�ำงาน โดยค่าตอบแทนขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนงานและความยากง่ายของงานทีท่ ำ� ซึง่ ระบบเศรษฐกิจทีป่ ระกอบด้วยลักษณะการท�ำงาน ในรูปแบบนี้ เรียกว่า Gig Economy ในประเทศไทย ศัพท์ค�ำนี ้อาจจะไม่เป็ นที่ค้ นุ หู แต่ความจริ งระบบการท�ำงานแบบ Gig Economy นันอยู ้ ่ค่กู บั ประเทศไทยมานาน แล้ ว ด้ วยความที่บ้านเราเป็ นประเทศเกษตรกรรม ในฤดูเพาะปลูกและฤดูเก็บเกี่ยวที่ต้องใช้ แรงคนเยอะๆ จึงเกิดอาชีพรับจ้ างตามเรื อก สวนไร่ นาขึ ้น หรื อถ้ าให้ ใกล้ ตวั ขึ ้นอีกหน่อย ลองนึกภาพอากงสมัยยังหนุ่มเพิ่งโล้ ส�ำเภาเข้ ามาตังรกรากในไทย ้ อาชีพเริ่ มต้ นของอากง ในสมัยนันคื ้ อการรับจ้ างแบกของส่งของให้ เถ้ าแก่เจ้ าต่างๆ โดยรับเงินเป็ นครัง้ ๆ ตามรอบที่สง่ ได้ ถ้ าเจ้ าไหนไม่มีงานก็ไปรับจ้ างจากเจ้ า อื่น ไม่ได้ มีพนั ธะสัญญาอะไรต่อกัน สิ่งที่อากงของเราท�ำนี่แหละคืองานแบบ gig

42

NO. 339


ส�ำหรับยุคปั จจุบนั การเติบโตของโลกออนไลน์ และแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปั น (Sharing Economy) ท�ำให้ Gig Economy ยิ่งเฟื่ อง ฟู ประเภทงาน gig ก็เริ่ มมีความหลากหลาย บวกกับค่านิยมของคนยุคใหม่ที่ต้องการมีอิสระเป็ นตัวของตัวเองก็ยิ่งท�ำให้ gig worker หรื อคนที่รับงานรู ปแบบ gig เพิ่มจ�ำนวนขึ ้นเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นที่พดู ถึงกันในวงกว้ างว่างานรู ปแบบ gig ที่ว่านี ้จะเข้ ามาแทนที่รูปแบบ งานนัง่ โต๊ ะที่เราท�ำกันอยู่ในไม่ช้า แล้ ว gig มันดียงั ไง ท�ำไมใครๆ ก็อยากเป็ น

ว่าด้วยประชากรชาว gig ก่อนจะถามตัวเองว่าอยากเป็ น gig หรื อไม่ หลายคนคงอยากรู้ ว่าประชากรชาว gig นี่มีอยู่กี่คนกันแน่ แม้ จะยังไม่มีประเทศไหนเปิ ดเผยตัวเลขอย่างเป็ นทางการ แต่ Mckinsey Global ซึง่ เป็ นสถาบันที่ปรึกษาชันน� ้ ำ ประเมินว่าในสหรัฐฯ และประเทศแถบยุโรปมีจ�ำนวนคนท�ำงานในลักษณะครัง้ คราวรวมกันอยู่ 162 ล้ านคน หรื อราว 1 ใน 4 ของประชากรวัยท�ำงาน ถือเป็ น ตัวเลขที่สงู แถมยังมีแนวโน้ มจะเพิ่มขึ ้นอีกเรื่ อยๆ เผลอๆ อาจจะโตดีกว่าจ�ำนวนคนท�ำงานในตลาดงานประจ�ำเสียด้ วยซ� ้ำ

ประเทศไทยเองก็ยงั ไม่มีการเก็บตัวเลขอย่างเป็ นทางการเช่นกัน แต่ผลส�ำรวจของอีไอซี (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 9,387 คน) พอ จะท�ำให้ เราประมาณการได้ ว่าประชากรชาว gig มีอยู่ประมาณ 30% ของคนวัยท�ำงาน หมายความว่าในคนจ�ำนวน 10 คน จะมีคนที่ เป็ น gig worker อยู่ 3 คน ซึง่ ในสามคนนี ้ก็แบ่งย่อยได้ อีกเป็ นคนที่มีงานประจ�ำอยู่แล้ วแต่รับงานอิสระเป็ นส่วนเสริ ม 2 คน และคนที่ รับงานอิสระหรื องานครัง้ คราวอย่างเต็มตัว (เช่น คนที่เป็ นฟรี แลนซ์) 1 คน อาชีพยอดนิยมของเหล่า gig worker ชาวไทยคือ รับจ้ างทัว่ ไป ธุรกิจส่วนตัว ขายสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ และลงทุนในหุ้นหรื อ สินทรัพย์อื่นๆ ส�ำหรับอาชีพรับจ้ างทัว่ ไปนันมี ้ ตงแต่ ั ้ ท�ำสวน แม่บ้าน บาริ สต้ าร้ านกาแฟ ไปจนถึงวิชาชีพเฉพาะทาง อย่างแพทย์พยาบาล นักออกแบบกราฟิ ก นักกฎหมายและที่ปรึ กษาทางการเงิน จะเห็นได้ ว่าสายอาชีพของงานในรู ปแบบ gig นันมี ้ หลากหลาย และยัง สามารถขยายขอบเขตประเภท เพิ่มความแปลกขึ ้นได้ อีกมาก เช่น ที่ญี่ปนุ่ มีอาชีพคุณลุงรับจ้ างไปเป็ นเพื่อนท�ำธุระ บริ การนี ้เรี ยกว่า Ossan Rental (ossan ในภาษาญี่ ปุ่นแปลว่า คุณลุง) แม้ จะเพิ่งเปิ ดให้ บริ การมา 4 ปี แต่ก็ได้ รับความนิยมสูง แถมเหล่าคุณลุงยัง มีรายได้ ดี คือราวๆ หนึ่งพันเยนต่อชัว่ โมง (หนึ่งพันเยนอยู่ที่ราวๆ 300 บาท)

ใครใครก็เป็น gig ได้ แน่นอนว่าถึงไม่ใช่รุ่ นลุง ก็สามารถรับงาน gig ได้ และค่าตอบแทนนันก็ ้ ไม่ได้ จ�ำกัดอยู่แค่ 300 บาทต่อชัว่ โมงเช่นกัน จากผลส�ำรวจของอีไอซี gig worker ชาวไทยนันมี ้ ความหลากหลายมาก ทังในแง่ ้ ของอายุ รายได้ ระดับการศึกษา ช่วงอายุที่มี

NO. 339

43


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

BIZ EDGE

สัดส่วนเป็ น gig worker มากที่สดุ คือรุ่ นเบบี ้บูมเมอร์ ซึง่ ส่วนใหญ่มีฐานรายได้ ที่มน่ั คงแล้ วจึงเลือกรับงานอิสระได้ อย่างเต็มตัว ส่วน ระดับรายได้ นนมี ั ้ ตงแต่ ั ้ น้อยกว่า 9,000 บาทต่อเดือน ไปจนถึงมากกว่า 100,000 บาทต่อเดือน โดย gig worker ส่วนใหญ่ตอบว่าระดับ รายได้ อยู่ที่ประมาณ 15,000-50,000 บาท ต่างกันไปตามประเภทงาน คุณภาพงานและความขยันของคนท�ำ (คือขยันมากงานก็มาก เงินก็เยอะ) อีกประเด็นที่ควรพูดถึงคือความหลากหลายในแง่ของการศึกษา อย่างที่เราพูดถึงกันในตอนแรกว่างาน gig ในประเทศไทยมีมา นานแล้ ว เช่น รับจ้ างแบกของ รับจ้ างเก็บเกี่ยวพืชผลตามไร่ นา เป็ นต้ น ซึง่ สมัยก่อนคนที่รับงานเหล่านี ้คือคนที่มีการศึกษาน้ อย คนการ ศึกษาดีส่วนมากมักไปสมัครรับราชการซึง่ ถือว่าโก้ มากๆ เมื่อหลายสิบปี ก่อน แต่มายุคนี ้เหล่า gig worker นันมี ้ ตงแต่ ั ้ คนที่จบน้ อยกว่า มัธยมไปจนจบปริ ญญาเอก จะเห็นได้ ว่าเทรนด์ Gig Economy ท�ำให้ ค่านิยมในรู ปแบบการท�ำงานเปลี่ยนไป ทังยั ้ งทลายข้ อจ�ำกัดการท�ำงานในเรื่ องอายุ ระดับ การศึกษา หรื อแม้ แต่เชื ้อชาติและภาษา ขอแค่มีทกั ษะ มีแรง มีเวลาที่จะท�ำงานได้ ก็เพียงพอแล้ ว ไม่ว่าใครก็สามารถรับงาน gig ได้

ใครใครก็อยากเป็น gig อ่านถึงตรงนี ้ ไหนใครอยากเป็ น gig บ้ างยกมือขึ ้น ไม่ต้องเขินอายไป เพราะไม่ใช่คณ ุ คนเดียวที่มีความคิดนี ้

ผลส�ำรวจของอีไอซีบอกเราว่าคนไทยที่อยากลาออกจากงานประจ�ำมารับงาน gig นันมี ้ มากถึง 86% นับเป็ นตัวเลขที่สงู จนน่าจะ ท�ำให้ หลายบริ ษัทที่จ้างพนักงานประจ�ำเยอะๆ ต้ องกุมขมับได้ แต่ที่เซอร์ ไพรซ์ยิ่งไปกว่านันคื ้ อ จ�ำนวนคนที่อยากเปลี่ยนงานมาเป็ น gig worker นันมี ้ มากเกิน 2 ใน 3 ของคนทุกกลุม่ ไม่วา่ จะแบ่งด้ วยช่วงอายุ สังกัดอาชีพ ระดับเงินเดือน หรื อภาระทางบ้ าน ตัวเลขเปอร์ เซ็นต์ อาจจะมากน้ อยต่างกันไปบ้ าง เช่น คนที่ท�ำงานบริ ษัทเอกชนอยากจะเปลี่ยนมากกว่าคนท�ำงานภาครัฐ คนเจนวายอยากเปลี่ยนมากกว่า คนรุ่ นเบบี ้บูมเมอร์ แต่โดยรวมแล้ วก็จะอยู่ที่ระดับประมาณนี ้ สาเหตุหลักๆ ที่ทำ� ให้ คนอยากเปลี่ยนมาท�ำงานเป็ น gig worker ก็คือเรื่ องการมีอิสระ นี่คือข้ อได้ เปรี ยบส�ำคัญของการเป็ น gig worker ซึ่งคนทัว่ ไปก็รับรู้ แบบนัน้ เพราะมันเป็ นจุดขายที่แพลตฟอร์ ม gig economy เจ้ าใหญ่ๆ อย่าง Uber และ Task Rabbit ต่างเอามาใช้ โฆษณาหาพาร์ ทเนอร์ (ซึง่ ก็คือคนขับหรื อคนรับจ้ างนัน่ แหละ) “เป็ นเจ้ านายตัวเอง สร้ างรายได้ ทุกเมื่อที่คุณต้ องการ” คือค�ำกล่าวชักชวนของ Uber 44

NO. 339


ถึงอย่างนันก็ ้ ตาม ใช่ว่าทุกคนที่อยากเปลี่ยนมารับงาน gig จะ 3. เลือกงานได้ เอง ยอมลาออกจากงานประจ�ำมาตามหาอิสรภาพแห่งการท�ำงานกัน ไม่ใช่แค่เลือกเวลาท�ำงานได้ อย่างเดียว แต่ gig worker ยัง ทุกคน ด้ วยค่านิยมทางสังคม บวกกับภาระ และข้ อผูกมัดอะไร เลือกงานที่ท�ำได้ ด้วย ขอบเขตของการเลือกนัน้ มีทัง้ เลือกงานที่ หลายๆ อย่าง ท�ำให้ คนเราไม่สามารถท�ำทุกอย่างได้ ตามใจคิด หลากหลายจะได้ มีความรู้ มีประสบการณ์รอบด้ าน เลือกงานให้ ไม่ ซ� ำ้ ไม่จ�ำ เจเพื่ อให้ ไ ม่เ บื่ อ เลือกงานที่ ท้าทายเพื่ อ พัฒนาฝี มื อ ได้ งันเรามาลองฟั ้ งความเห็นของคนที่เป็ น gig worker กันดีกว่า เรื่ อยๆ เลือกงานที่ท�ำแล้ วมีความสุข นี่อาจเป็ นสิ่งที่งานประจ�ำให้ ว่าที่เขาเลือกมารับงาน gig อย่างจริ งๆ จังๆ นันเป็ ้ นเพราะอะไร กับพนักงานไม่ได้ แต่งานในรู ปแบบ gig นันไร้ ้ ข้อผูกมัด ไม่มีคน มาคอยชี น้ ิ ว้ สั่ง และถ้ าต้ องร่ วมงานกับคนที่ ไม่ชอบ ก็ เซย์ โนได้ สบายๆ ไม่คิดมาก แต่ทงนี ั ้ ้ทังนั ้ น้ ระดับความเลือกเองก็มีผลต่อ เหตุผลที่คนเป็น gig จ�ำนวนงาน เคยลองถามเพื่อนที่เป็ นล่ามฟรี แลนซ์ว่างานมาเยอะ หลังจากที่ได้ พดู คุยกับคนรู้ จกั ที่เป็ น gig worker หลายๆ คน ไหม เธอตอบว่าก็มีงานเข้ ามาเรื่ อยๆ ถ้ าไม่ใช่คนเลือกมาก บวกกับดูตวั เลขในผลส�ำรวจของอีไอซี เราพอจะสรุ ปเหตุผลหลัก คนโบราณสอนว่า โลภมากมักลาภหาย แต่ส�ำหรับกรณีนี ้เลือก ที่คนเลือกมาท�ำงานในรู ปแบบ gig ได้ อยู่ 3 ข้ อ มากงานก็หายได้ เช่นกัน 1. บริ การจัดการเวลาได้ เอง มีเหตุผลอีกสองสามข้ อที่แม้ จะได้ แรงโหวตไม่มาก แต่ก็น่ายก ข้ อนีน้ บั ว่ามาแรงแซงโค้ งที่สดุ เพราะไม่ว่าจะจากการพูดคุย ขึ ้นมากล่าวถึง เรื่ องแรกคือการไม่มีข้อจ�ำกัดด้ านรายได้ อย่างที่ร้ ู หรื อจากผลส�ำรวจ gig worker ส่วนใหญ่ต่างเลือกตอบข้ อนี ้เป็ น กันว่างานในรู ปแบบ gig นันได้ ้ ค่าตอบแทนตามจ�ำนวนงานหรื อ อันดับแรก การบริ หารเวลาได้ เองนี ้ถือเป็ นจุดเด่นของการท�ำงาน คุณ ภาพงานที่ ท� ำ ขยัน มากก็ ไ ด้ ม าก เก่ ง มากก็ ไ ด้ ม าก คนที่ มี ในรู ปแบบ gig ยกตัวอย่างเช่น ถ้ าคุณเป็ นฟรี แลนซ์ คุณก็สามารถ เป้ าหมายเก็บเงินล้ านให้ ได้ เร็ วๆ คงจะชอบข้ อดีนี ้ เรื่ องที่สองคือ แบ่งเวลาท�ำงานได้ ตามใจตัวเอง อยากเริ่ มท�ำงานตังแต่ ้ เช้ า หรื อ ไม่มีข้อจ�ำกัดด้ านอายุ จากผลส�ำรวจ gig worker หลายคนก็อยู่ อยากตื่นสายแล้ วค่อยมานัง่ ปั่ นงานตอนดึกๆ อยากแบ่งเวลาให้ ในวัยเกษี ยณหรื อเข้ าใกล้ วนั ท�ำบุญแซยิดกันทังนั ้ น้ คนรับงาน gig ครอบครัว พบปะเพื่อนฝูง อ่านหนังสือเตรี ยมสอบ หรื อไปท�ำธุระ จึงไม่มีความกังวลว่าเกษี ยณแล้ วไปไหนดี ขอแค่มีทกั ษะต่างๆ ตรง อื่นๆ ได้ หมดตามที่สบายใจ แม้ จะฟั งดูชีวิตดี แต่จดุ เด่นข้ อนี ้ก็อาจ ตามเงื่อนไขของงานที่จะรับจ้ างก็พอแล้ ว เรื่ องสุดท้ ายคือเพื่อนร่วม ท�ำให้ ชีวิตคุณพังได้ เช่นกัน ถ้ าจัดสรรเวลาไม่เป็ น หรื อแยกชีวิตที่ งาน ถ้ าได้ เพื่อนร่ วมงานดีชีวิตท�ำงานก็ดีไป แต่ถ้าไม่ ก็ไม่เป็ นไร บ้ านกับชีวิตท�ำงานไม่ออก เพราะงาน gig รับแล้ วก็จบเป็ นครัง้ ๆ ไป เพื่อนร่ วมงานไม่ดีก็เจอ 2. ได้ ทำ� งานจากความชอบ และความสุข กันครัง้ เดียวจบ หมดปั ญหาดราม่า ความชอบและความสุขนี ้หมายรวมไปถึงแพสชัน (passion) ถ้ าลองดูดีๆ จะเห็นว่าเหตุผลที่กล่าวมาทังหมดล้ ้ วนมีพื ้นฐาน ซึง่ แปลความหมายได้ ว่า ความหลงใหล ความปรารถนาอย่างแรง มาจากความต้ องการมีอิสระในการเลือก ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการ กล้ าในการท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้ วย สมัยนี ้ ใครๆ ก็พดู ถึงการหาความ เลือกเวลาท�ำงาน เลือกงาน เลือกระดับรายได้ หรื อแม้ แต่เลือก สุขใส่ตัวกันทัง้ นัน้ จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกที่หลายคนจะยอมทิง้ งาน เพื่อนร่ วมงานที่ตรงกับความพอใจของเรา จึงอาจกล่าวได้ ว่า ใน ประจ�ำเงินเดือนสูงๆ เพื่อออกมาท�ำในสิง่ ที่ตวั เองชอบและมีแพสชัน ยุคนีท้ ี่ใครๆ ต่างบอกว่าเป็ นยุคแห่งการปรั บแต่งทุกสิ่งทุกอย่าง กับมัน เพื่อนชาว gig คนหนึ่งชอบสร้ างสรรค์งานประดิดประดอย ตามความต้ องการ (customization) การปรับแต่งที่ว่านี ้ไม่ได้ จ�ำกัด มากอยู่แล้ วเป็ นทุนเดิม พอเรี ยนจบเธอก็ได้ งานประจ�ำที่มนั่ คงเงิน อยู่แค่เพี ยงสินค้ าหรื อประสบการณ์ อีกต่อไป แต่เดินทางมาถึง เดือนดี จนสองปี หลังมานี ้ก็เริ่ มท�ำงานอิสระขายช่อดอกไม้ แห้ งผ่าน การปรับแต่งการท�ำงานตามใจเราแล้ วเช่นกัน โซเชียลคอมเมิร์ซไปด้ วย แม้ จะต้ องเจียดเวลาว่างหลังเลิกงานมา ท�ำ แม้ จะต้ องโบกมือลาวันหยุดแสนสบายออกไปเดินปากคลอง นี่ ค งเป็ นเหตุ ผ ลส� ำ คั ญ ที่ ท�ำ ให้ ใ ครๆ ก็ อ ยากเป็ น gig ตลาดเพื่อหาซื ้อดอกไม้ แต่เธอก็ยืนยันที่จะสานกิจการเล็กๆ นี ้ต่อ เพราะมันคือการท�ำงานในแบบที่คุณเลือกได้ อ่านจนจบแล้ ว เพราะมันคือพื ้นที่ที่สร้ างความสุขให้ กบั เธอ ไหนใครอยากเป็ น gig บ้ างขอให้ ยกมือขึน้ ! NO. 339

45


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

TALES FROM A PICTURE TALES FROM A PICTURE

“ธนาคารไทยพาณิชย์” เปิดตัวบัตรเครดิต “SCB My Travel – รักจะเที่ยว...บัตรเดียวพอ”

46

NO. 339

SCB My Travel


el

ธนาคารไทยพาณิชย์” ขอเอาใจสายเที่ยว เปิ ดตัวบัตรเครดิต “SCB My Travel – รักจะเที่ยว...บัตรเดียวพอ” ภายใต้ คอน เซปท์ “Your Real Travel Companion” มิตใิ หม่แห่งบัตรเครดิต ทีจ่ ะเป็ นเสมือนเพือ่ นแท้ การเดินทางทีด่ ที สี่ ดุ เนรมิตทริปการเดินทางของ คุณให้ งา่ ย เต็มไปด้ วยความคุ้มค่า และน่าจดจ�ำด้ วยสิทธิประโยชน์ด้าน การท่องเที่ยวแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็ นการแลกไมล์ด้วยเรทที่ร้อนแรง ที่สดุ เพียง 17 บาท ได้ 1 ROP ไมล์ หรื อ 15 บาท ได้ 1 แอร์ เอเชีย BIG Points พร้ อมดีลสุดพิเศษต่างๆ ทังรถเช่ ้ า ห้ องพัก พ็อกเก็ตไวไฟ และ ประกันการเดินทาง อีกทังคะแนนสะสมสามารถน� ้ ำไปแลกของรางวัลได้ อีกมากมาย โดยภายในงานได้ รับเกียรติจากเซเลบริ ตี ้สายเที่ยวตัวจริ ง อย่างกอล์ฟ – พิชญะ นิธิไพศาลกุล และขวัญ – อุษามณี ไวทยานนท์ พร้ อมด้ วยกูรูด้านการท่องเที่ยวอย่างแบม – ปี ติภทั ร คูตระกูล ที่จะมา ร่ วมแชร์ ประสบการณ์ก ารท่ อ งเที่ ย วสุด ประทับ ใจ พร้ อมแนะเทคนิ ค เตรี ยมตัวเที่ ยวแบบนักท่องเที่ยวตัวจริ ง ณ ศูนย์การค้ าสยามพารากอน ผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ ผู้บริหารสาย FIRST และ ผู้บริ หารสาย PRIME ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ปั จจุบนั ไลฟ์ สไตล์คนรุ่ นใหม่ชื่นชอบการท่องเที่ยวกันมากขึ ้น และรู ปแบบการท่อง เที่ยว ก็เริ่ มเปลี่ยนจากการเที่ยวกับคณะทัวร์ มาเป็ นการท่องเที่ยวด้ วย ตัวเอง ไม่วา่ จะเป็ นการท่องเทีย่ วทังในประเทศ ้ และต่างประเทศ ท�ำให้ คน ส่วนมากต้ องใช้ เวลาเตรี ยมตัวค่อนข้ างนาน ตังแต่ ้ การหาข้ อมูลสถานที่ ท่องเที่ยว จองที่พกั ตัว๋ เครื่ องบิน และการจองรถเช่า เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริ โภค ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะหนึ่ง ในผู้น�ำตลาดบัตรเครดิตในประเทศไทย จึงได้ เปิ ดตัวบัตรเครดิต ‘SCB My Travel – รักจะเที่ยว… บัตรเดียวพอ’ ภายใต้ คอนเซปท์ “Your Real Travel Companion” มิติใหม่แห่งวงการบัตรเครดิตที่เป็ นเสมือนเพื่อน แท้ การเดินทางที่ดที ี่สดุ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ รวบรวมสิทธิประโยชน์ ด้ านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร และสมบูรณ์แบบที่สดุ ไว้ ในบัตรเดียว”

รักจะเที่ยว...บัตรเดียวพอ

บัตรเครดิต ‘SCB My Travel – รักจะเที่ยว… บัตรเดียวพอ’ เป็ นบัตร เครดิตเวิลด์ รี วอร์ ดส มาสเตอร์ การ์ ด (World Rewards Mastercard) ที่มีแนวคิดในการสร้ างความประทับใจให้ ลกู ค้ าที่รักการท่องเที่ยว ด้ วย การมอบประสบการณ์ระดับโลก ทีม่ าพร้ อมสิทธิประโยชน์พเิ ศษมากมาย นอกจากความคุ้มค่าแล้ วลูกค้ าคนพิเศษของ ธนาคารไทยพาณิชย์จะ ได้ สมั ผัสประสบการณ์ที่โดนใจและแปลกใหม่ครบทุกมิติ โดยมีไฮไลท์ ส�ำคัญอยูท่ ี่ • แลกไมล์สะสมสุดคุ้มค่าด้ วยอัตราที่ร้อนแรงที่สดุ ในขณะนี ้ เพียง 17 บาท ต่อ 1 ROP ไมล์ หรื อ 15 บาท ต่อ 1 แอร์ เอเชีย บิก๊ พ้ อยท์ (Air Asia BIG Points) • รับคะแนนสะสม 2 เท่า เมื่อใช้ จา่ ยผ่านบัตรทุก 20 บาท/เซลล์สลิป • ดีลสุดพิเศษต่าง ๆ เพื่อการท่องเที่ยวจากพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ ตัว๋ เครื่ องบิน แพ็คเกจทัวร์ ห้ องพักโรงแรม รถเช่า พ็อกเก็ตไวไฟ • อุน่ ใจไปกับประกันภัยการเดินทาง พร้ อมมอบความคุ้มครองเมื่อ กระเป๋ าสตางค์และทรัพย์สินในกระเป๋ าสูญหาย หรื อถูกขโมย โดยจะ ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 100 ดอลลาร์ สหรัฐ (USD) ตลอดจนบริ การเลขา ส่วนตัว 24 ชัว่ โมง • สิทธิประโยชน์เพื่อการเดินทางทัว่ โลก จาก World Mastercard พิเศษ!!! กับโปรโมชัน่ สุดโดนใจ ส�ำหรับคนชอบเทีย่ ว เพียงสมัครบัตร เครดิต ลงทะเบียน และใช้ จา่ ยตามยอดที่ก�ำหนด รับฟรี ! ตัว๋ เครื่ องบิน 1 ที่นงั่ ฟิ นยิ่งขึ ้นเมื่อเที่ยวเป็ นก๊ วนกับโปรโมชัน่ “บินสุดคุ้ม พักฟรี ยกก๊ วน” แค่ชวนเพื่อนหรื อครอบครัวสมัครโปรโมชัน่ นี ้ แล้ วลงทะเบียนรวมกัน 4 คน รับทันที e-Voucher จาก อโกด้ า (Agoda) ไปพักกันแบบยกแก๊ งค์ พิเศษสุดส�ำหรับลูกค้ าใหม่! ฟรี คา่ ธรรมเนียมในปี แรกอีกด้ วย โปรโมชัน่ พิเศษนี ้เฉพาะลูกค้ าที่สมัครบัตรตังแต่ ้ วนั นี ้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2560 นี ้เท่านัน้ ร่วมออกเดินทางไปเปิ ดประสบการณ์การท่องเที่ยวไปกับ “SCB My Travel – รักจะเที่ยว… บัตรเดียวพอ” เพื่อนแท้ ที่ดที ี่สดุ ในทุกทริปการ เดินทางของคุณ ได้ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทกุ สาขาทัว่ ประเทศ สามารถดู ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.scb.co.th/creditcard/mytravel

NO. 339

47


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

FINANCIAL FOCUS

กสิกรไทย

หนุนเงินทุนสูงสุด 15 ล้าน ให้ SME เปิดแฟรนไชส์ร้านขายยาฟาสซิโนง่ายได้ดั่งใจ

สิกรไทยจับมือฟาสซิโน ร้ านขาย ยาชันน� ้ ำ ปล่อยกู้เปิ ดแฟรนไชส์ ร้ านขายยา ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ สุข ภาพและ ความงาม โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ ด้ วย วงเงินกู้สงู สุด 70 เปอร์ เซ็นต์ ของมูลค่าการ ลงทุน หรื อไม่เกิน 15 ล้ านบาท ผ่อนช�ำระ นานสูง สุด 10 ปี ไม่ต้ อ งใช้ ห ลัก ประกัน เผยท�ำดี 4 ปี ก็คืนทุน ตัง้ เป้าสินเชื่ อไว้ ที่ 100 ล้ านบาท พิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัด การ ธนาคารกสิก รไทย เปิ ดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับบริษทั โปรฟาสซิ โน จ�ำกัด เจ้ าของธุรกิจร้ านขายยาฟาสซิโน ให้ ก ารสนับ สนุน สิ น เชื่ อ เพื่ อ ธุ ร กิ จ แฟรน ไชส์ (K-SME Franchise Credit) ส�ำหรับ ลูกค้ าที่สนใจเป็ นเจ้ าของร้ านขายยาฟาสซิ โน ด้ วยวงเงินสินเชื่อสูงสุด 70 เปอร์ เซ็นต์ ของมูลค่าการลงทุนหรื อไม่เกิน 15 ล้ านบาท ผ่อนช�ำระนาน 10 ปี โดยไม่ต้องใช้ หลักประกัน ทังนี ้ ้ธุรกิจร้ านขายยายังมีแนวโน้ มการ เติบโตที่ดี เนื่องจากยาเป็ นหนึ่งในปั จจัยสี่ ที่มนุษย์ต้องการโดยเฉพาะร้ านขายยารู ป แบบแฟรนไชส์มีอตั ราการเติบโตสูง ท�ำให้ หลายคนมี ค วามสนใจท� ำ ธุ ร กิ จ ร้ านขาย ยารวมถึ ง เภสัช กรเองก็ มี ค วามต้ อ งการ เป็ นเจ้ าของธุรกิจร้ านขายยามากขึ ้น โดย ธุรกิจแฟรนไชส์เป็ นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต�่ำ แบรนด์ส่วนใหญ่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ู จัก ท� ำ ให้ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารสามารถขายได้ ทันที และหากมีการบริ หารจัดการที่ดีจะ

48

NO. 339

สามารถคืนทุนได้ ภายในระยะเวลาเพียง ไม่ กี่ ปี ซึ่ง ข้ อ มูล จากศูน ย์ วิ จัย กสิ ก รไทย คาดว่าในปี 2560 ธุรกิจร้ านขายยาจะมี มูลค่าตลาดประมาณ 40,000 ล้ านบาท ขยายตัว 8 -10 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ ปี ที่แล้ ว จากร้ านขายยาประมาณ 18,500 แห่ง แบ่งเป็ นร้ านขายยาทั่วไป (Standalone) 16,900 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ น ร้ านขายยาของผู้ประกอบการที่ เ รี ยนจบ ทางด้ า นเภสัช ศาสตร์ แ ละมาเปิ ดธุ ร กิ จ เป็ นของตนเอง และร้ านขายยาเชนสโตร์ (Chain Store)ของผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่มีประมาณ 1,600 แห่ง ทัง้ ที่เป็ นร้ านที่ บริ ษัทลงทุนเองและแฟรนไชส์ ที่เพิ่มเฉลี่ย ไม่ต�่ำกว่า 70 สาขาต่อปี ท�ำให้ สดั ส่วนของ ร้ านขายยาแบบเชนสโตร์ น่าจะมี จ�ำนวน เพิ่มขึ ้นมาก ซึง่ ถือเป็ นโอกาสทองส�ำหรับผู้ ประกอบการที่สนใจลงทุนในธุรกิจนี ้


พิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

ด้ าน ไชยเสน พิศาลวาเลิศ กรรมการ ผู้จดั การ บริ ษัท โปรฟาสซิโน จ�ำกัด เปิ ดเผย ว่า กลยุทธ์การขยายการลงทุนในธุรกิจร้ าน ขายยาฟาสซิโน จะเน้ นกระจายไปยังพื ้นที่ ต่างๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อครอบคลุมความ ต้ องการของกลุ่มผู้บริ โภค ใช้ ระบบบริ หาร จัด การร้ านที่ เ ป็ นมาตรฐาน จ� ำ หน่ า ยยา และผลิตภัณฑ์ท่ีดี มีเภสัชกรคุณภาพที่ผา่ น การคัดเลือกแล้ วให้ บริ การ ท�ำให้ มีแบรนด์ ที่น่าเชื่ อถื อ ส�ำหรั บปี นี ไ้ ด้ เพิ่มการบริ การ หลังการขาย ของกลุ่มอุปกรณ์ดแู ลผู้ป่วย ท�ำให้ ลกู ค้ ามีความมัน่ ใจเมื่อมาใช้ บริ การ นอกจากนันบริ ้ ษัท ฯ ยังให้ ความส�ำคัญใน การด�ำเนินธุรกิจร้ านขายยา คือ

100 สาขา จ�ำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เพื่อ สุข ภาพและความงามที่ มี คุณ ภาพอย่ า ง หลากหลายในราคายุติธรรม มีการบริ หาร งานอย่ า งมื อ อาชี พ ด้ ว ยมาตรฐานระดับ สากล รวมทัง้ การพัฒ นาหลัก สูต รอบรม เภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร เพื่อให้ บริ การลูกค้ า อย่างมี คุณภาพและประสิทธิ ภาพ และมี การส่ ง เสริ ม การขายและการตลาดที่ ต่ อ เนื่ องเพื่ อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้ า โดยในปี 2560 นี ้ ฟาสซิโนตัง้ เป้าหมายการขยายสาขา 35 สาขา เพื่อให้ ครอบคลุมพื ้นที่กรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด ให้ มากขึ ้น ซึง่ ในปั จจุบนั สามารถเปิ ดสาขา ในปี นี ้ไปแล้ ว 24 สาขา

1.ท� ำ เลที่ ตัง้ ของร้ านขายยา เป็ นสิ่ ง ส�ำคัญที่จะช่วยให้ ธุรกิจร้ านขายยาประสบ ความส� ำ เร็ จ โดยเฉพาะผู้ ประกอบการ รายใหม่ ต้ องเลือกท�ำเลให้ เหมาะสม โดย ค�ำนึงถึงนโยบายของร้ าน ลูกค้ า สินค้ าที่ จะขายภายในร้ าน รวมถึงการวิเคราะห์ถึง ศักยภาพของคู่แข่งโดยรอบพื ้นที่ เช่น ใกล้ แหล่งชุมชน ที่พกั อาศัย หรื อสถานพยาบาล เป็ นต้ น

พิภวัตว์ กล่าวทิ ้งท้ ายว่า นอกจากการ สนับสนุนสินเชื่ อเพื่อธุรกิ จแฟรนไชส์ ฟาส ซิโนแล้ ว ธนาคารยังสนับสนุนลูกค้ าให้ ท�ำ ธุรกิจได้ คล่องตัวมากขึน้ ด้ วยบริ การช� ำระ เงินด้ วย QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS SHOP และท� ำ โปรโมชัน ส่ ว นลด พิเศษส�ำหรับลูกค้ าของร้ านขายยาฟาสซิโน ที่ใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ส�ำหรับ สินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจแฟรนไชส์ฟาสซิโน ธนาคาร ตังเป ้ ้ าปล่อยสินเชื่อไว้ ที่ 100 ล้ านบาท

2.คุณภาพและมาตรฐานของร้ านขาย ยา ซึ่งเป็ นปั จจัยส�ำคัญของการท�ำธุรกิจที่ เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ เนื่องจากลูกค้ าคาด หวัง ที่ จ ะได้ รั บ การบริ ก ารเรื่ อ งการใช้ ย า อย่างถูกต้ อง 100 เปอร์ เซ็นต์ จากเภสัชกร ฉะนัน้ เภสัชกรประจ�ำร้ านจะต้ องมีความรู้ เรื่ องยาอย่างละเอียดและถูกต้ อง สามารถ ตอบปั ญหา ให้ ค�ำแนะน�ำการใช้ ยาได้ ดีและ เข้ าใจง่าย ซึ่งจะเป็ นจุดขายส�ำคัญในการ ดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริ การ ไชยเสน กล่าวเพิ่มเติมว่า ฟาสซิโน เป็ น ธุรกิจร้ านขายยาชันน� ้ ำของไทย ที่ให้ บริ การ มากว่า 26 ปี มี สาขาอยู่ทั่วประเทศกว่า

NO. 339

49


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

FINANCIAL FOCUS

เคทีซี

เขย่าวงการเปิดรับช�ำระ QR Code Payment ด้วยบัตรเครดิต ผ่านโมบายแอปฯ “TapKTC”

เค

ทีซีพร้ อมรับช�ำระบัตรเครดิต ผ่ า น QR Code Payment เป็ นรายแรกในไทย ด้ ว ยเครื อ ข่ า ยบัต ร เครดิ ต ระดั บ โลก รองรั บ การช� ำ ระเงิ น ทัง้ ด้ า นผู้ถื อ บัต ร (Issuer) และร้ านค้ า สมาชิกรับบัตร (Acquirer) หนุนสังคมไร้ เงินสดเต็ ม รู ป แบบ มั่น ใจสมาชิ ก และผู้ บริ โ ภค ทั่ว ไทยจะได้ รับประสบการณ์ ที่ดี (Customer Experience) จากนวัตกรรม บริ การล่าสุด วุ ฒิ ชั ย เจริ ญ ผล รองประธานเจ้ า หน้ าที่บริ หาร-ไอที “เคทีซี” หรื อ บริ ษัท บัตร กรุ งไทย จ�ำกัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า “เคทีซี ได้ พฒ ั นาเทคโนโลยีต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน ให้ การด�ำเนิ นธุรกิ จและการตลาดเติบโต ก้ าวหน้ าเพื่อรองรับการท�ำงานดิจิทลั ด้ วย จุดมุ่งหมายให้ ลกู ค้ าได้ รับประโยชน์และมี ประสบการณ์ตรงที่ดีจากการใช้ บริ การ โดย ในปี นี ้เคทีซีมีความเคลื่อนไหวทางด้ านไอที หลายอย่างทังงานหน้ ้ าบ้ านและหลังบ้ าน ไม่ว่าจะเป็ นการย้ ายและปรับแพลทฟอร์ ม ศูนย์ ข้อมูลดาต้ า เซ็นเตอร์ การปรั บโฉม และเพิ่ ม ฟี เจอร์ ใหม่ ใ นโมบายแอปพลิ เ คชั น “TapKTC” พร้ อมทังการตรวจ ้ สอบอัตลักษณ์ของผู้ใช้ (Biometrics) เพื่อ แสดงตัวตนครบทุกเทคโนโลยีล่าสุดและ การใช้ eCoupon” “ล่าสุดเคทีซีได้ พฒ ั นาระบบเพื่อรองรับ การรับช�ำระค่าสินค้ าและบริ การด้ วยบัตร เครดิตเพิ่มเติม ผ่าน QR Code Payment บนโมบายแอปฯ “TapKTC” โดยได้ รั บ

50

NO. 339

การอนุมตั ิเข้ า Regulatory Sandbox ของ ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นที่ เรี ยบร้ อย แล้ ว และจะให้ เริ่ มทดลองบริ การได้ ตงแต่ ั้ วัน ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2560 เป็ นต้ น ไป จึ ง นับ เป็ นบัต รเครดิ ต รายแรกและราย เดี ยวที่ ตอบสนองการใช้ งานทัง้ ผู้ถือบัตร เครดิตและร้ านค้ าในขณะนี ้ ซึ่งนอกจาก จะเป็ นการขานรับนโยบายสังคมไร้ เงินสด (Cashless Society) ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยแล้ ว ยังช่วยลดต้ นทุนให้ กับ ร้ านค้ า ที่ รั บ ช� ำ ระ รวมถึ ง ลดการใช้ พื น้ ที่ ในการวางเครื่ อ งรั บ บัต รและด้ ว ยความ เสถี ย รในการรั บ ช� ำ ระผ่ า นโมบายแอปฯ จึงสามารถรองรับการใช้ งานได้ ง่ายยิ่งขึน้ ในแง่ของลูกค้ าเองนอกจากจะได้ รับความ สะดวกในการใช้ ง าน จากการใช้ โ มบาย แอปฯ สแกน QR Code เพื่อช�ำระแล้ ว ยัง สามารถได้ รับเครดิตในการช�ำระเช่นเดียว กับการรู ดช� ำระด้ วยบัตรเครดิตตามปกติ อีกด้ วย”


“QR Code Payment ที่ เคที ซีจะให้ บริ การนัน้ เป็ นการน�ำมาตรฐานกลางของ QR Code มาใช้ กับการช�ำระเงินทัง้ ทาง ด้ านผู้ถือบัตร (Issuer) และร้ านค้ าสมาชิก รับบัตร (Acquirer) โดยจะสามารถรองรับ การช� ำ ระเงิ น ด้ ว ยเครื อ ข่ า ยบัต รเครดิ ต ระดับโลกทังวี ้ ซ่าและมาสเตอร์ การ์ ด และ ในอนาคตอัน ใกล้ จ ะสามารถครอบคลุม ครบทุก เครื อ ข่ า ยการช� ำ ระเงิ น อื่ น ๆ อี ก ด้ วย โดยลูกค้ าผู้ถือบัตรเครดิตจะสามารถ ซื ้อสินค้ าและหรื อบริ การด้ วย QR Code และท�ำรายการช�ำระได้ ด้วยตนเอง (Push Payment) ซึง่ แตกต่างจากบริ การรับช�ำระ ที่มีอยูเ่ ดิมที่ทางร้ านค้ าจะเป็ นผู้ท�ำรายการ (Pull Payment)” “การช�ำระแบบ QR Code Payment จะช่วยลดขัน้ ตอนและสะดวกกว่า เพียง ลูกค้ าผู้ถือบัตรสแกน QR Code ของร้ าน ค้ า และท�ำรายการช�ำระผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน่ “TapKTC” ง่ายๆ ตามขัน้ ตอน จากนันรายการจะถู ้ กส่งตรงไปยังสถาบัน การเงินผู้ออกบัตร (Issuer) และร้ านค้ า ที่ รับบัตร (Acquirer) เพื่ อท� ำการอนุมัติ รายการตามล�ำดับ โดยจะมีการแจ้ งเตือน (Push Notification) เมื่อท�ำรายการช�ำระ ค่าสินค้ าและบริ การส�ำเร็ จ ผ่านทางโมบาย แอปฯ และอีเมล ในขณะที่ร้านค้ าก็จะได้ รั บ การแจ้ งว่ า ลูก ค้ า ท� ำ การช� ำ ระส� ำ เร็ จ

แล้ วผ่ า นทางแอปพลิ เ คชั น “TapKTC Merchant” เช่นกัน” ธิดา บุณยเลขา ผู้จัดการอาวุโส – ธุรกิจร้ านค้ า “เคทีซี” กล่าวถึงร้ านค้ าที่รับ บัตรเครดิตผ่าน QR Code Payment ว่า “ร้ านค้ าสมาชิกที่รับบัตรเครดิต (Acquirer) จะสามารถรั บช� ำ ระค่า สินค้ า และบริ การ ด้ วยบัตรเครดิตผ่าน QR Code มาตรฐาน กลาง ซึ่งจะให้ บริ การทัง้ 2 รู ปแบบผ่าน โปสเตอร์ แ ละโมบาย แอปฯ “TapKTC Merchant” ซึง่ จะรองรับรู ปแบบของ QR Code ทัง้ 2 รู ปแบบ ได้ แก่ 1) “Static QR Code” เป็ น QR Code ที่ระบบสร้ างไว้ ส� ำ หรั บ การท� ำ รายการได้ ห ลายครั ง้ ซึ่ ง ข้ อมูล QR Code จะเหมือนเดิมทุกครัง้ ที่ ท�ำรายการช�ำระเงิน 2) “Dynamic QR Code” ข้ อมูล QR Code จะถูกสร้ างใหม่ ทุกครัง้ ที่ท�ำรายการช�ำระเงิน โดยสามารถ ระบุจ�ำนวนเงินลงในข้ อมูล QR Code” เพื่อ เพิ่มทางเลือกให้ ร้านค้ าสมาชิกรับบัตรที่มี ขนาดกลางและขนาดเล็กในการรั บช�ำระ เงิ น ซึ่ง สอดรั บ กับ นโยบายของธนาคาร แห่งประเทศไทยที่ ส่ง เสริ ม การช� ำ ระเงิ น ทาง​ อิเล็กทรอนิคส์” “ทั ้ งนี ้ ในระหว่ า งการทดลองให้ บริ ก ารตามข้ อ ก� ำ หนดของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ลูกค้ าจะสามารถท�ำรายการ

ช�ำระ ค่าสินค้ าและบริ การผ่าน KTC QR Code Payment ได้ ใน 4 พื ้นที่หลัก ได้ แก่ ตลาด อตก. ตลาดลุงเพิ่ม (การบินไทย) ตลาดหัวมุม เกษตร-นวมินทร์ และร้ านค้ า บริ เวณซอยสุขมุ วิท 31 และ ซอยสุขมุ วิท 33 โด ยร้ านค้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มในช่ ว งทดสอบ บริ กา ร จะเน้ นไปที่ร้านค้ าขนาดกลางถึง ขนาดเล็กที่ยงั ไม่เคยรับบัตรเครดิตมาก่อน และเป็ นร้ านค้ า ที่ อ ยู่ในหมวดการใช้ จ่า ย ในชีวิตประจ�ำวัน ได้ แก่ หมวดร้ านอาหาร ร้ านผลไม้ ร้ านขนม ร้ านขายของฝาก ร้ าน เสื อ้ ผ้ า ร้ านขายเครื่ อ งประดับ โดยเคที ซี ไ ด้ รั บ การอนุมัติ ใ ห้ ท� ำ การทดสอบการ ใช้ งาน KTC QR Code Payment อย่าง เต็มรู ปแบบ กับพนักงานเคทีซีเฉพาะกลุ่ม (Inte rnal Soft Launch) โดยจ�ำกัดพื ้นที่ ทดสอบเพียง 3 ร้ านค้ า เพื่อควบคุมการให้ บริ การทังด้ ้ านลูกค้ าและร้ านค้ า ตังแต่ ้ วนั ที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา” วุฒิชยั กล่าวปิ ดท้ ายว่า “เคทีซีหวังว่า บริ การ QR Code Payment จะเป็ นทาง เลือกหนึ่งที่เป็ นประโยชน์โดยองค์รวม ทัง้ ในแง่ผ้ บู ริ โภค ตอบโจทย์การใช้ ชีวิตคนรุ่ น ใหม่เพียงใช้ สมาร์ ทโฟนที่ติดตัวสแกน QR Code ก็ สามารถช� ำระเงิ น ได้ เพิ่ มความ ปลอดภัยของการใช้ บตั รเครดิต เนื่องจาก ลูก ค้ าไม่ต้ อ งให้ ข้ อ มูล บัต รกับ ร้ านค้ า อี ก ต่อไป และยังสามารถใช้ บตั รเครดิตช�ำระ ค่าสินค้ าหรื อบริ การได้ หลากหลายมากขึ ้น ที่ร้ านค้ าขนาดกลางถึงขนาดเล็กที่ไม่เคย รั บบั ตรเครดิตมาก่อน ส�ำหรั บผู้ประกอบ การร้ านค้ า จะช่วยเพิ่มโอกาสการแข่งขัน ในตลา ดทัง้ ด้ านธุรกิจบัตรและร้ านค้ ารั บ บัตรเ ครดิต ช่วยให้ ร้านค้ าขนาดกลางถึง ขนาดเ ล็ ก เพิ่ ม โอกาสในการขายและให้ บริ กา รด้ วยช่องทางการช�ำระเงินที่หลาก หลายขึ ้น อีกทังยั ้ งส่งผลดีต่อภาพรวมของ ประเทศ ในการร่วมกันผลักดันประเทศไทย ไปสู่ National e-Payment และไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคตอันใกล้ อีกด้ วย” NO. 339

51


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

FINANCIAL FOCUS

อลิอันซ์ อยุธยา

“Allianz Ayudhya Activator” บ่มเพาะสตาร์ทอัพ ดัน 3 กลุ่มธุรกิจ อินชัวร์เทค ฟินเทค และเฮลท์เทค สู่ตลาดโลก

ลิอนั ซ์ อยุธยา น�ำเทรน­­ด์สนับสนุน อินชัวร์ เทค เปิ ดโครงการ “Allianz Ayudhya Activator” (อลิอันซ์ อยุธยา แอคทิ เ วเตอร์ ) ครั ง้ แรกในประเทศไทย รั บ สมัค รสตาร์ ท อัพ 3 ธุ ร กิ จ ใหม่ ได้ แ ก่ เทคโนโลยี ด้ านประกั น (InsurTech) เทคโนโลยี ด้านการเงิ น (FinTech) และ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HealthTech) เข้ า รับการอบรมเข้ มข้ นตลอด 12 สัปดาห์เพื่อ ชิงทุนเริ่ มต้ นธุรกิ จ (Seed Investment) มูล ค่า รวมกว่า 2,000,000 บาท พร้ อม สัมผัสประสบการณ์ Startup ระดับโลกที่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี สร้ างเครื อข่าย พันธมิตรจากกว่า 100 เมืองทัว่ โลก หวังผลัก ดันผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กล้ าคิดนอกกรอบ และกล้ าลงมือท�ำ สร้ างธุรกิจแนวใหม่ตอบ โจทย์ผ้ ูบริ โภคยุคดิจิทลั ตอบสนองความ ต้ องการของตลาดโลก ไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวถึงนโยบาย ของกลุม่ อลิอนั ซ์ในการมุง่ สูด่ ิจิทลั และที่มา ของการจัดโครงการนี ้ว่า ปั จจุบนั กลุม่ อลิ อันซ์ เยอรมนี ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่ของ อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้ ให้ ความส�ำคัญกับ การปรับตัวเข้ าสูย่ คุ ดิจิทลั โดยเราเป็ นกลุม่ ธุรกิจการเงินชันนํ ้ าระดับโลก มีผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมทังประกั ้ นชีวติ ประกันภัย ประกัน สุขภาพ ประกันอุบตั เิ หตุ อีกทังยั ้ งเป็ นบริษทั จัด การสิ น ทรั พ ย์ ร ายใหญ่ ที่ สุด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก เราด�ำเนินกลยุทธ์ ยึดลูกค้ าเป็ น

52

NO. 339

ศูนย์ กลาง มุ่งสร้ างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัยเพือ่ ตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ า วันนี ้เราเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทลั ช่วยให้ เราน�ำเสนอโอกาสใหม่ๆ ในการสร้ างเสริ ม ประสบการณ์ที่ดีให้ กบั ลูกค้ า และยังสร้ าง ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ กบั บริ ษัทได้ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปั จจุบนั การเกิดขึ ้น ของ startup ผู้ประกอบการที่น�ำเทคโนโลยี เข้ ามาสร้ างสรรค์สินค้ าและบริ การ ซึง่ อลิ อันซ์ อยุธยา เห็นความส�ำคัญของ Startup ว่าจะเข้ ามาช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ เกิดขึ ้น ในธุรกิจอย่างยิ่งยวด จึงต้ องการสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของ Startup ไทย อัน จะน�ำมาซึง่ ประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจโดย รวมของประเทศ เราจึงจัดโครงการ “Allianz Ayudhya Activator” ขึ ้น โครงการ “Allianz Ayudhya Activator” เป็ นโครงการบ่มเพาะ Startup ด้ าน


เครือข่ายพันธมิตรกับผู้เข้ าร่วมโครงการจาก กว่า 100 เมืองทัว่ โลก “โครงการนี ้ถือเป็ นอีกก้ าวย่างที่สำ� คัญ ของ อลิอนั ซ์ อยุธยา ในการตอกย� ้ำความ เป็ นผู้ น� ำ ในด้ า นดิ จิ ทัล ของเรา ที่ มุ่ง มั่น สร้ างสรรค์ น วัต กรรมทัง้ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ การ รวมถึงการมุ่งสร้ างมูลค่าเพิ่ม ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ และระบบเศรษฐกิ จ โดยรวม ของประเทศมาโดยตลอด ผ่านหลากหลาย กิจกรรม ซึง่ ในครัง้ นี ้ เราหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ าร่ วมโครงการจะได้ รับประโยชน์อย่าง เต็มที่ สามารถน�ำไปสร้ างสรรค์และต่อยอด ไบรอัน สมิธ ธุรกิจให้ ก้าวไปสูร่ ะดับโลกได้ อย่างแท้ จริ ง” กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มร.ไบรอัน กล่าว บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต InsurTech แห่งแรกของประเทศไทย ที่ มุ่ ง สร้ างผู้ ประกอบการใหม่ ใ น 3 ด้ าน คือ เทคโนโลยีด้านประกัน (InsurTech) เทคโนโลยี ด้านการเงิน (FinTech) และ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HealthTech) โดย มุ่งมัน่ ผลักดันให้ ผ้ ทู ี่ “กล้ าคิด” แผนธุรกิจ โดยไม่ยึด ติ ด กับ กรอบความคิ ด เดิ ม ที่ จํ า กัดอยู่แต่ในประเทศไทย จึงเป็ นที่มาของ แนวคิดหลักของงาน คือ Think global from day one หรื อ คิดถึงตลาดระดับโลก ตังแต่ ้ วนั แรกที่เริ่ มต้ น ด้ วยความตังใจที ้ ่ จะ ให้ Startup ของไทย สามารถขับเคลื่อน ไปสู่ระดับโลกพร้ อมกับเรา จึงเปิ ดโอกาส ให้ ทกุ คนสมัครเข้ าร่ วมโครงการได้ โดยไม่ มีข้อจํากัดใดๆ ไม่จําเป็ นต้ องได้ รับรางวัล จากเวทีใดๆ มาก่อน โดยผู้ที่ผ่านการคัด เลือกจะได้ รับการอบรมเข้ มข้ นตลอด 12 สัปดาห์จากเหล่าโค้ ช (Activists) ชัน้ นํา ทังในระดั ้ บประเทศและนานาชาติ ชิงทุน เริ่ มต้ นธุรกิจ (Seed Investment) มูลค่า รวมกว่า 2,000,000 บาท (สองล้ านบาท) พร้ อมสัมผัสประสบการณ์ Startup ระดับ โลกทีเ่ มืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี และสร้ าง

ด้ าน มร. โรบิน โล เป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายดิจทิ ลั ของ อลิอนั ซ์ เอเชีย กล่าวว่า กลุม่ อลิอนั ซ์มีกลยุทธ์ที่ชดั เจน 3 กลยุทธ์ในการ มุ่งไปสู่การท� ำธุรกิ จในรู ปแบบดิจิทัล คือ 1. การหาพันธมิตรด้ านดิจิทลั ซึ่งจะช่วย ให้ เราเข้ าถึงฐานข้ อมูลของลูกค้ าจ�ำนวน มาก 2. การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data โดย เราได้ จดั ตังดิ ้ จิทลั แลป ตังอยู ้ ่ ณ ประเทศ สิง คโปร์ ซึ่ง มี ที ม งานวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ที่ จ ะ ช่วยให้ อลิอนั ซ์สามารถน�ำเสนอสินค้ าและ บริ การใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของผู้ บริ โ ภคได้ และ 3. Allianz-as-a-Service เรายังสร้ างดิจิทลั แพลตฟอร์ มของตัวเองเพื่อสามารถเปิ ดให้ บริ การกับพาร์ ตเนอร์ ของเราในการเข้ าถึง ลูกค้ าผ่านช่องทางดิจิทลั ทังหมดนี ้ ้ จะเห็น ว่าเรามีความพร้ อมมากทังในด้ ้ านโครงสร้ าง พื น้ ฐานและเครื อ ข่ า ยในการก้ าวสู่ ก าร ด�ำเนินธุรกิจในยุคดิจิทลั ดังนัน้ จึงไม่ยาก ที่เราจะผลักดันให้ Startup ที่มีศกั ยภาพได้ พบกับโอกาสทางธุรกิจในระดับโลก

เนือ้ หาครอบคลุมทุกองค์ ประกอบในการ สร้ าง Startup อย่างมีทิศทาง และออกแบบ มาโดยเฉพาะ สามารถตอบโจทย์และต่อ ยอดธุรกิจได้ จริ ง เปิ ดโอกาสกว้ างส�ำหรับ ทุกเพศทุกวัย ไม่จำ� กัด การศึกษาและอาชีพ ไม่จํากัดจํานวนผู้ร่วมทีม โดยเป็ นโครงการ เดียวในประเทศไทยที่เน้ นความแตกต่าง ด้ วยการเชิญวิทยากรจากนานาชาติจํานวน มาก เพื่อให้ ผ้ ูร่วมโครงการได้ เปิ ดมุมมอง ระดับโลกกับสุดยอดโค้ ช (Activist) ผู้ลงมื อทําจริงและสําเร็จจริงในระดับนานาชาติ ที่จะมาแบ่งปั นประสบการณ์อย่างใกล้ ชิด ผู้ ชนะ 3 ที ม สุ ด ท้ ายจะได้ สั ม ผั ส ประสบการณ์ Startup ระดับโลกที่เมือง มิวนิค เยอรมนี โอกาสในการสร้ างธุรกิจ ร่วมกับบริ ษัทชันนํ ้ าระดับโลก พร้ อมรับเงิน สนับสนุนการลงทุนเริ่ มต้ นมูลค่ารวมกว่า 2 ล้ านบาท พร้ อมเชื่อมโยงเครื อข่ายของ Allianz กว่า 70 ประเทศที่จะสร้ างผลลัพธ์ ได้ อย่างชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ ว ไม่มีค่า ใช้ จา่ ยตลอดระยะเวลาการอบรม สมัครได้ ตังแต่ ้ วนั นี ้ - 15 ธันวาคม 2560 ที่เว็บไซต์ www.activator.global เท่านัน้ ประกาศผล 50 ทีมที่ได้ รับการสัมภาษณ์ Top 50 Announcement วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สัมภาษณ์ผ้ รู ่วมสมัคร Audition Day วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 โดยคณะผู้บริ หาร ของ “อลิอนั ซ์ อยุธยา” และคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากนันประกาศผล ้ 10 ทีม สุดท้ าย Top 10 Finalist Announcement วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาอบรม Demo Day : ตังแต่ ้ วนั ที่ 15 มกราคม - 21 เมษายน 2561 (สัปดาห์ละ 2 วัน)

ทังนี ้ ้ โครงการ “Allianz Ayudhya Activator” เป็ นคอร์ สติวเข้ ม 12 สัปดาห์ตอ่ เนื่อง

NO. 339

53


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

FINANCIAL FOCUS

EXIM BANK

แถลงผลการด�ำเนินงานเดือนมกราคม-กันยายน 2560

พิ

ศิ ษ ฐ์ เสรี วิ วั ฒ นา กรรมการ ผู้ จั ด การ ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและน� ำ เข้ า แห่ง ประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี 2560 ในรอบ 9 เดือน ว่า EXIM BANK มีก�ำไรสุทธิ 1,016 ล้ านบาท โดย ณ สิ ้น เดื อนกันยายน 2560 มี เงิ นให้ สินเชื่ อคง ค้ างจ�ำนวน 84,937 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นจ� ำ นวน 10,469 ล้ า นบาท โดยเป็ นสิ น เชื่ อ ใหม่ ที่ เ บิ ก จ่ า ย เพิ่มขึ ้นในระหว่างปี จ�ำนวน 18,576 ล้ าน บาท และมี ก ารช� ำ ระคื น ของสิ น เชื่ อ เดิ ม บางส่วน ท�ำให้ เกิดปริ มาณธุรกิจ (Business Turnover) 115,718 ล้ านบาท รวม ทัง้ EXIM BANK ได้ ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ให้ แข่งขัน ได้ ม ากขึ น้ ทัง้ ทางการค้ า และการลงทุ น ระหว่างประเทศ โดยมีปริ มาณธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 74,034 ล้ านบาท และมีเงินให้ สินเชือ่ คงค้ างแก่ SMEs 35,890 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 5,023 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.27 อั ต ราส่ ว นสิ น เชื่ อ ด้ อยคุ ณ ภาพของ ธนาคาร (NPL Ratio) ณ สิ ้นเดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 3.96 โดยมีสินเชื่อด้ อย คุณภาพจ� ำนวน 3,367 ล้ านบาท ลดลง 407 ล้ านบาทจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมี เ งิ น ส� ำ รองหนี ส้ งสัย จะสูญ จ� ำ นวน 7,683 ล้ า นบาท โดยเป็ นส� ำ รองหนี พ้ ึ ง กัน ตามเกณฑ์ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย

54

NO. 339

จ�ำนวน 3,413 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วน เงินส�ำรองที่กนั ไว้ แล้ วต่อส�ำรองพึงกันร้ อย ละ 225.07 ท�ำให้ ธนาคารยังคงด�ำรงฐานะ การเงินที่มนั่ คง นอกจากนี ้ EXIM BANK ได้ ท�ำหน้ าที่ เป็ นองค์กรรับประกัน ให้ บริ การประกันการ ส่งออก เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ สู ่งออก ไทยในการขยายตลาดไปยังคูค่ ้ าหรื อตลาด ใหม่ๆ และช่วยให้ ผ้ ูส่งออกไทยแข่งขันได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ รับช�ำระเงินค่า สินค้ าจากคู่ค้าในต่างประเทศ ใน 9 เดือน แรกของปี 2560 EXIM BANK มีปริ มาณ ธุร กิ จ ด้ า นการรั บ ประกัน การส่ง ออกและ ประกันเสีย่ งลงทุนเท่ากับ 50,899 ล้ านบาท โดย 8,804 ล้ านบาทเป็ นธุรกิจส่งออกของ SMEs หรื อ ร้ อยละ 17.30 ของปริ ม าณ ธุรกิจสะสมรวม รวมทัง้ มียอดคงค้ างของ การรับประกันการส่งออกและประกันความ เสี่ ย งลงทุน ณ สิน้ เดื อ นกัน ยายน 2560 จ�ำนวน 20,478 ล้ านบาท ส� ำ หรั บ การสนับ สนุน ผู้ป ระกอบการ ไทยในการขยายฐานการค้ าและการลงทุน ไปยังต่างประเทศ ปั จจุบนั EXIM BANK มี วงเงินที่ให้ การสนับสนุนแก่สนิ เชื่อโครงการ ระหว่างประเทศรวมทังสิ ้ ้น 67,079 ล้ านบาท และมี เ งิ น ให้ สิ น เชื่ อ คงค้ า ง ณ สิ น้ เดื อ น กันยายน 2560 จ�ำนวน 35,555 ล้ านบาท อีกทัง้ EXIM BANK ยังมุ่งเน้ นการขยาย ฐานการค้ า และการลงทุน ในตลาดใหม่ อย่าง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา

พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออก และน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)


และเวี ย ดนาม) โดยเมื่ อ เดื อ นมิ ถุน ายน 2560 EXIM BANK ได้ เ ปิ ดส� ำ นัก งานผู้ แทนในย่างกุ้ง เมียนมา รวมทัง้ มีแผนจะ เปิ ดส� ำ นัก งานผู้แ ทนใน สปป.ลาว และ กัมพูชาต่อไป กรรมการผู้จดั การ EXIM BANK กล่าว ว่า EXIM BANK ยังมุ่งเน้ นการด�ำเนินการ ตามแผนแม่บท ปี 2570 และกระบวนการ ปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก รอย่ า งต่อ เนื่ อ งจากใน ช่วงครึ่ งปี ที่ ผ่านมา โดยใช้ จุดแข็งในการ เป็ นสถาบัน การเงิ น เฉพาะกิ จ ที่ มี ภ ารกิ จ ในการส่ง เสริ ม และสนับ สนุน การส่ง ออก การน�ำเข้ า และการลงทุน ท�ำงานร่ วมกับ พันธมิตร ผ่านโครงการความร่ วมมือต่างๆ อาทิ การส่ง เสริ ม การค้ า การลงทุน ไทยเมียนมาร่ วมกับธนาคารคันบาวซา (Kanbawza Bank: KBZ BANK) ความร่ ว มมื อ กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) และบริ ษัท ห้ องปฏิบตั ิ การกลาง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (เซ็นทรัล แล็บไทย) เพื่อส่งเสริ มศักยภาพและรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SMEs เพื่อการ

ส่ง ออก และเป็ นการยกระดับ มาตรฐาน สิ น ค้ า แบรนด์ ไ ทย และความร่ ว มมื อ กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคาร ไทย ส�ำนักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และกระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่ง เสริ มความรู้ ให้ กับ SMEs ในการป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้ น “EXIM BANK ท�ำงานอย่างใกล้ ชิดร่ วม กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยให้ ผ้ สู ่งออก ไทยแข่งขันได้ ในตลาดต่างประเทศ รวม ทั ง้ ข ย า ย ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต เ ข้ า ไ ป ล ง ทุ น ในต่างประเทศมากขึน้ ท่ามกลางโอกาส ทางธุ ร กิ จ ที่ ยั ง มี อ ยู่ ม าก โดยเฉพาะใน ตลาด CLMV ที่ มี ก� ำ ลั ง ซื อ้ และความ ต้ องการสิน ค้ า ไทยเพิ่ มมากขึน้ รวมทัง้ มี ความคุ้ นเคยทางสัง คมและวั ฒ นธรรม เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการเติบโต ของภาคการส่ ง ออกและเศรษฐกิ จ ของ ประเทศไทยและภูมิภาคโดยรวม” พิศิษฐ์ กล่าว

NO. 339

55


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

MARKET MOVEMENTS

ฟูจิฟิล์ม เปิดตัวกล้อง X-E3

เจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลการถ่ายภาพ

56

NO. 339

ริ ษั ท ฟู จิ ฟิ ล์ ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด ประกาศความเป็ นผู้น�ำทาง เทคโนโลยีกล้ องดิจติ อล หลังจากประสบความ ส�ำเร็จเป็ นอย่างดียงิ่ จากกล้ องระดับ Beginner ตังแต่ ้ ในรุ่น X-A2 และต่อยอดความส�ำเร็ จใน รุ่น X-A3 ล่าสุดจากฟูจิฟิล์ม และเพื่อการสร้ าง ฐานการตลาดขยายใหญ่ ยิ่งขึน้ ฟูจิฟิล์ มได้ เปิ ดตัวกล้ องดิจิตอลระดับ Middle Segment กล้ อง X-E3 ในคอนเซ็ปท์ “Minimalism” เจาะ กลุ่มไลฟ์สไตล์คนรุ่ นใหม่ที่หลงใหลการถ่าย ภาพ ในดีไซน์แบบ rangefinder style ที่ให้ คุณภาพไฟล์ตามปรัชญาของบริ ษัทคือ “The No. 1 of image quality” ซึง่ นับเป็ นแฟลกชิพ โมเดลรุ่นล่าสุด โดดเด่นด้ วยเซ็นเซอร์ X-Trans CMOS III และ X Processor Pro พร้ อมความ ละเอียดสูงถึง 24.3 ล้ านพิกเซล ออโต้ โฟกัส ความเร็ วสูง ที่จบั ภาพเคลื่อนไหวได้ เป็ นอย่าง ดี รองรับการถ่ายวิดีโอ ระดับ 4K จอภาพแบบ ทัชกรี น สามารถเชื่ อ มต่ อ ภาพแบบ Bluetooth ในบอดี ้สวยหรู คลาสสิก มีระดับเป็ น กล้ องที่ ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ ของคนรุ่นใหม่ ที่ ห ลงใหลการถ่ า ยภาพพร้ อมคุ ณ ภาพที่ ยอดเยี่ ย ม โดยเตรี ยมแผนการตลาดโฆษณา และประชาสัมพันธ์แบบ Total Communication เพื่อสร้ างการรับรู้ และสร้ างภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกลุม่ เป้าหมาย เตรี ยมใช้ งบการตลาดกว่า 50 ล้ านบาท หวังดันมาร์ เกต แชร์ เป็ น 40 เปอร์ เซ็นต์ ในสิ ้นปี 2560 นี ้ ซึโตมุ วาตะนาเบ้ กรรมการผู้จัดการ บริ ษัทฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิ ดเผย ว่า “ฟูจิฟิล์มประสบความส�ำเร็ จอย่างมากใน ตลาดกล้ องมิเรอร์ เลสจากกล้ องในตระกูล XSeries และทุก Lineup ของผลิตภัณฑ์ที่เจาะ ทุกกลุม่ เป้าหมาย โดยได้ รับความนิยมในตลาด โดยเฉพาะกล้ องในระดับ Beginner ในรุ่นของ X-A2 และต่อเนือ่ งมายังรุ่น X-A3 และในปี นี เรา ้ ได้ มองเป้าหมายขยายตลาดของกลุม่ Middle Segment เพิ่มขึ ้น โดยจากการท�ำวิจยั ตลาด พบว่า มีกลุม่ ผู้ใช้ กล้ องในกลุม่ ของ Beginner คือ X-A series ได้ Step up มาสูก่ ลุม่ Middle


Segment ซึง่ กลุม่ นี ้ คือกลุม่ ไลฟ์สไตล์ของ คนรุ่นใหม่ มีความหลงใหลการถ่ายภาพ มี เอกลักษณ์ในการถ่ายภาพของตนเอง ชอบ กล้ องระดับพรี เมี่ยม ที่มีขนาดเล็ก น� ้ำหนัก เบา และมีรูปทรง classic retro สามารถ พกพาไปได้ ทุกที่ และที่ส�ำคัญที่สุดคือให้ คุณภาพไฟล์ภาพสวยที่สดุ ล่ า สุ ด ฟู จิ ฟิ ล์ ม ได้ ท� ำ การเปิ ดตั ว กล้ องระดับ Middle Segment คือ X-E3 เป็ นกล้ องในระดับพรีเมีย่ มทีต่ อบโจทย์ ไลฟ์ สไตล์ของคนกลุ่มนีไ้ ด้ เป็ นอย่างดี ภายใต้ แนวคิด คือ “Minimalism” ที่จะให้ ความ ภูมิใจที่ได้ เป็ นเจ้ าของและสนุกกับการถ่าย ภาพ” (A pleasure to own and fun to shoot with) ซึง่ กล้ อง X-E3 จะท�ำให้ คณ ุ ได้ สนุกกับ การถ่ายภาพ พร้ อมกับประสิทธิภาพทีด่ ขี อง กล้ อง ทีใ่ ห้ คณ ุ ภาพของไฟล์ภาพทีย่ อดเยีย่ ม เซ็นเซอร์ X-Trans CMOSIII มีความละเอียด สูง และออโต้ โฟกัสความเร็ วสูง ที่จบั ภาพ เคลื่อนไหว รองรับการถ่ายวิดีโอ ระดับ 4K มาพร้ อม จอภาพแบบ ทัชกรี น เชื่อมต่อ Bluetooth อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในบอดี ้ สวยหรู คลาสสิก มีระดับ และส�ำหรับปี นี ฟู้ จฟิ ิ ลม์ ยังคงเป็ นผู้นำ� ตลาดกล้ องมิลเรอร์ เลส ครองมาร์ เกตแชร์ ถงึ 37 เปอร์ เซ็นต์ (ข้ อมูล จาก GFK) ซึง่ ทางบ ริ ษัทฯ หวังว่า การเปิ ดตัวกล้ องดิจิตอลของ ฟูจฟิ ิ ลม์ X-E3 รุ่นใหม่ลา่ สุดนี จะได้ ้ รับความ ส�ำเร็จอย่างดี และจะสร้ างปรากฏการณ์การ ตอบรับอย่างดีจากผู้บริ โภคในกลุม่ Middle

Segment เพราะตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ฟูจฟิ ิ ลม์ ได้ ตระหนักถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ คณ ุ ภาพที่ดีที่สดุ ตาม ปรัชญาของฟูจฟิ ิ ล์ม “คุณภาพไฟล์ภาพเป็ น อันดับ 1” (The No.1 Image Quality) พร้ อม กันนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมแผนการตลาดแบบ Total Communication ในการท�ำโฆษณา และประชาสัม พัน ธ์ ไ ปยัง กลุ่มเป้าหมาย ผ่า นทางสื่ อ ต่า ง ๆ อย่า งครบวงจร เพื่ อ สร้ างภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้ า” วาตะ นาเบ้ กล่าว สิทธิเวช เศวตรพัชร์ ผู้จดั การฝ่ าย อาวุโส ผลิตภัณฑ์กล้ องดิจิตอล อิมเมจจิ ้ง บริ ษัท ฟูจิฟิล์ ม (ประเทศไทย) จ� ำกัด เปิ ด เผยว่า “ภาพรวมของตลาดกล้ องดิจิตอล ในประเทศไทย ข้ อมูลจาก GFK โดยใน ครึ่งปี แรก 2560 อยูท่ ี่ 158,000 ตัว มูลค่า ตลาดประมาณ 4,200 ล้ านบาท รวมกล้ อง คอมแพค กล้ องดีเอสแอลอาร์ และกล้ อง มิเรอร์ เลส ซึง่ ตลาดโดยรวมเติบโตน้ อยลง ประมาณ 2.50 เปอร์ เซ็นต์ ในแง่จ�ำนวน ตัว แต่คิดเป็ นมูลค่าเพิ่มขึน้ ประมาณ 12 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยกล้ อง คอมแพคเกือบจะไม่มีในตลาด มีเพียง 9.9 เปอร์ เซ็นต์ เชิงมูลค่า ขณะทีก่ ล้ องดีเอสแอล อาร์ มีอตั ราการเติบโตเพียงประมาณ 3.4 เปอร์ เซ็นต์ เชิงมูลค่า และสัดส่วนเหลือเพียง 29 เปอร์ เซ็นต์ ในเชิงมูลค่า ขณะที่กล้ องมิลเรอร์ เรสมีสดั ส่วนถึง 62 เปอร์ เซ็นต์ โดยกล้ องมิลเรอร์ เลส มีอตั รา

การเติบโตเพิ่มขึ ้นถึง 22 เปอร์ เซ็นต์ ในเชิง มูลค่าเมื่อเทียบกับครึ่งปี แรก 2559 ซึง่ ฟูจิ ฟิ ล์มมีส่วนแบ่งการตลาดกล้ องมิเรอร์ เลส ในเดือนสิงหาคม 2560 อยูท่ ี่ 37 เปอร์ เซ็นต์ ในเชิ ง มูล ค่ า เนื่ อ งด้ ว ยฟู จิ ฟิ ล์ ม มี ค วาม แข็งแกร่งทังด้ ้ านผลิตภัณฑ์ และท�ำกิจกรรม การตลาดทีเ่ ข้ าทุกกลุม่ segment ของตลาด และในครึ่ ง ปี หลัง นี ้ ฟู จิ ฟิ ล์ ม ได้ ตัง้ เป้าหมายที่ท้าทาย โดยต้ องการเพิ่มส่วน แบ่ ง ทางการตลาดของกล้ องดิ จิ ต อล มิ ล เรอร์ เลส เพิ่มขึน้ เป็ น 40 เปอร์ เซ็นต์ แม้ ว่าการแข่งขันด้ านราคาของกล้ องมิเรอ ร์ เลสจะรุนแรงและการน�ำเสนอกล้ องรุ่นใหม่ จากคู่แข่งขัน แต่ด้วยทิศทางของกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ ที่ยังคงมุ่งเน้ นในการพัฒนา นวัต กรรมเทคโนโลยี ชัน้ สูง พร้ อมกับ น� ำ เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับกลยุทธ์ การสร้ างแบรนด์ของ กล้ องระดับ Middle Segment X-E3 นี ้หลัง จากได้ ท�ำวิจยั ด้ านการตลาดพบว่า กลุม่ คน รุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ทังชายและ ้ หญิง คือกลุม่ ลูกค้ าหลักของฟูจิฟิล์ม เนื่ อ งจากกลุ่ ม เป้ าหมายนี ช้ อบใน ดีไซน์แบบ classic retro อันเป็ น DNA ของ ฟูจิฟิล์ม สามารถพกพาไปได้ ทกุ ที่ พร้ อมทัง้ เทคโนโลยีที่ล� ้ำสมัยเสมอ เพื่อให้ คณ ุ ภาพ ไฟล์ ที่ ส วยโดนใจ โดยเฉพาะโทนสี ผิ ว ที่ ถูกใจกลุ่มคนรุ่ นใหม่ และมีเลนส์ให้ เลือก ใช้ ได้ หลากหลาย ตอบสนองความต้ องการ ในการถ่ายภาพได้ สมบรูณ์แบบ NO. 339

57


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

MARKET MOVEMENTS

เอ็มจี เปิดตัวระบบอัจฉริยะ i-SMART ก้าวสู่นวัตกรรมแห่งอนาคต

ริ ษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จ� ำกัด และ บริ ษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ� ำกัด ผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่าย รถยนต์ เอ็มจีในประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว เปิ ดตัวระบบอัจฉริ ยะใหม่ล่าสุด “i-SMART” ระบบที่จะพลิกโฉมภายในรถยนต์ด้วยความ สามารถในการเรี ย นรู้ พฤติ ก รรมผู้ขับ และ รองรับระบบสัง่ การภาษาไทยครัง้ แรกในโลก มุ่งหน้ าสู่ความเป็ นผู้น�ำการพัฒนานวัตกรรม ยานยนต์อจั ฉริยะหรือสมาร์ ทคาร์ เพือ่ ยกระดับ ความสะดวกสบายและความปลอดภัย พร้ อม ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในยุคไอที ระบบการเชื่อมต่อ “i-SMART” เกิดขึ ้น จากวิสยั ทัศน์ในการด�ำเนินธุรกิจของเอสเอไอ ซี คอร์ ปอเรชัน่ นัน่ คือการพัฒนารถยนต์แห่ง อนาคตให้ มีความเป็ นอัจฉริ ยะ (Intelligent) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตและ ระบบการเชื่อมต่อภายในรถยนต์ (Internet of thing) ซึง่ เป็ น 2 วิสยั ทัศน์หลักนอกเหนือจาก การพัฒนารถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ (New Energy) และ ระบบการแบ่งปั นรถยนต์ในการ ใช้ งาน (Car Sharing) ซื่ อ กั๋ว ย่ ง กรรมการผู้จัด การ บริ ษั ท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซี พี จ� ำ กั ด กล่ า วว่ า “เทคโนโลยี ย านยนต์ มี พัฒ นาการอย่ า งไม่ หยุดยัง้ เอ็มจี ไม่เพียงมีความมุ่งมัน่ เป็ นผู้น�ำ เทคโนโลยีใหม่ แต่เรายังต้ องการพัฒนาการ ใช้ งานเทคโนโลยี ในแบบที่ ไม่เคยมี บริ ษัท รถยนต์รายใดท�ำมาก่อน โดยเรามีความเชื่อว่า เทคโนโลยี ยานยนต์จะต้ องสอดคล้ องกลมกลืน กับทุกจังหวะไลฟ์สไตล์ของลูกค้ า จึงน�ำเสนอ ระบบการควบคุม ภายในรถยนต์ ที่ มี ค วาม ก้ าวล� ้ำ หน้ าและใช้ งานง่าย เพื่อให้ ชีวิตของ ลูก ค้ า มี ความสะดวกสบายและปลอดภัย ยิ่ ง กว่า เดิมไม่ว่าพวกเขาจะนัง่ อยู่ ในรถยนต์ หรื อไม่ก็ตาม”

58

NO. 339


เปี่ ยมด้ ว ยประสิ ท ธิ ภ าพที่ ชาญ ฉลาด ใช้ งานง่ าย และปลอดภัย นับเป็ นครั ง้ แรกในอุตสาหกรรมยาน ยนต์ที่ระบบการเชื่อมต่อในรถยนต์รองรับ การสั่ง งานภาษาไทย โดยผู้ใ ช้ ส ามารถ ควบคุมระบบ การสัง่ การด้ วยเสียง (Voice Command) เพียงแค่พดู “ฮัลโหล เอ็มจี” (Hello MG) เพื่อเริ่ มต้ นใช้ งานซึง่ สามารถ สั่ง การฟั งค์ ชั่ น ต่ า งๆ ในตั ว รถ รวมถึ ง ระบบเอ็ น เตอร์ เทนเมนต์ และระบบ ช่ ว ยน� ำ ทางท� ำ ให้ ผ้ ูขับ ขี่ ไม่ต้องละมือจาก พวงมาลัยเพือ่ ความปลอดภัย นอกจากนี ้ยัง สามารถควบคุมสัง่ การผ่านหน้ าจอภายในรถ และการสัง่ การผ่านโมบายแอปพลิเคชัน่ ใน อุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่อย่างสมาร์ ทโฟน หรื อแท็บเล็ต เอ็ม จี ตระหนัก ถึง ความส� ำ คัญ ของ เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) ซึง่ การเชื่อมต่อออนไลน์ ครอบคลุมทุกการใช้ ชีวิตของผู้บริ โภค การ ใช้ งานระบบนี ้จึงรองรับตังแต่ ้ ก่อนเดินทาง ขณะเดินทาง และหลังเดินทาง เมื่อติดตัง้ โมบายแอปพลิเคชั่ นไว้ ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ก็เหมือนการแต่งตังผู ้ ้ ชว่ ยส่วนตัวที่ ช่วยแจ้ ง ข้ อมูลและแจ้ งเตือนเมื่อถึงเวลานัดหมาย ต่างๆ ตลอดจนการค้ นหาเส้ นทางที่ เหมาะ สมที่สดุ รายงานสภาพจราจร และสภาพ อากาศเพื่อไปให้ ถึงจุดหมายที่ต้องการได้ เร็ วที่สดุ อย่างปลอดภัย

ก่อนที่จะเข้ าไปนั่งในรถยนต์ ผู้ขับขี่ สามารถสตาร์ ท รถและเปิ ดการท� ำ งาน ของระบบปรั บ อากาศในอุป กรณ์ สื่ อ สาร เคลือ่ นทีอ่ ย่างสมาร์ ทโฟนหรือแท็บเล็ต ช่วย สร้ างบรรยากาศที่ดีตงแต่ ั ้ ก้าวแรกที่เข้ าไป นัง่ ในรถ นอกเหนือจากนันแอปพลิ ้ เคชัน่ จะ แสดงจุดหมายของการเดินทางที่ ก�ำหนด ไว้ ล่ ว งหน้ าบนหน้ าจอของตัว รถ ท� ำ ให้ ผู้ขบั ขี่พร้ อมออกเดินทางได้ ทนั ทีโดยไม่ต้อง ก�ำหนดจุดหมายอีกครัง้ ในระหว่ า งการใช้ รถไปสู่จุ ด หมาย ต่างๆ ระบบใหม่ลา่ สุดของ เอ็มจี ยังรวบรวม ข้ อมูลที่มีความส�ำคัญและแจ้ งต่อผู้ขับได้ แบบเรี ยลไทม์ อาทิ ระดับน� ้ำมันเชื ้อเพลิง สภาพการท�ำงานของแบตเตอรี่ เครื่ องยนต์ และระบบเบรก รวมถึงอุณหภูมิภายนอก รถยนต์ผา่ นอุปกรณ์เคลื่อนที่ นอกจากนี ้ยัง ช่วยแจ้ งเตือนการเคลื่อนที่ของรถอย่างผิด ปกติซงึ่ อาจเกิดจากการโจรกรรม ซึง่ จะช่วย เพิ่มความปลอดภัยได้ อีกระดับ

ตอกย�ำ้ ความมุ่งมั่นของการพัฒนา ยานยนต์ อัจฉริ ยะในอนาคตระยะยาว ระบบเชื่อมต่อรุ่ นใหม่นี ้ ยังสามารถ อัพ เกรดเฟิ ร์ ม แวร์ ใ ห้ มี ค วามทัน สมัย ได้ ตลอดอายุการใช้ งานของรถยนต์ ฟั งก์ ชนั่ ต่างๆ จึงไม่เพียงแค่พร้ อมใช้ งานตลอดเวลา แต่ยังมีคุณสมบัติใหม่ๆที่เกี่ ยวกับความ บันเทิงภายในรถยนต์ การใช้ งานฟั งก์ ชั่น ต่างๆ และระบบน�ำทางที่จะพาท่านไปสู่ที่ หมายอย่างถูกต้ อง ซึง่ ฟั งก์ชนั่ ต่างๆ เหล่านี ้ จะสร้ างความประทับใจให้ แก่ลกู ค้ าอย่าง เหนือความคาดหมายในอนาคต

“ท่ า มกลางยุ ค อิ น เตอร์ เน็ ต ในทุ ก สรรพสิ่งหรื อ Internet of Things ผู้ใช้ งาน รถยนต์จะมีความคุ้ นเคยกับระบบการเชือ่ ม ต่อตลอดเวลาเช่นนี ้มากขึ ้นในอนาคต เรา ต้ องการเป็ นผู้สร้ างมาตรฐานการใช้ งาน เทคโนโลยี การเชือ่ มต่ออัจฉริยะภายในรถยนต์ ซึง่ จะท�ำให้ รถยนต์ไม่ได้ เป็ นแค่ ยานพาหนะ ดังเดิ ้ มทีม่ หี น้ าที่ น�ำพาไปสูจ่ ดุ หมาย แต่คือ อีกหนึ่งความโดดเด่นของระบบใหม่ ผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย i-SMART คือการเรี ยนรู้ พฤติกรรมของผู้ และความปลอดภัย พร้ อมกับท�ำให้ ชีวติ ง่าย ขับขี่และพัฒนาความสามารถให้ ดีขึ ้นด้ วย ขึ ้นด้ วยการตอบสนองความต้ องการที่ปรับ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intel- เปลี่ยนได้ ตามการใช้ งานของแต่ ละบุคคล ligence) เมื่อผู้ขบั ขี่เดินทางไปถึงจุดหมาย ระบบการเชื่อมต่อรุ่นใหม่นี ้ จะทยอยติดตัง้ ใดจุดหมายหนึ่งเป็ นประจ�ำทุกวัน ระบบนี ้ ในรถยนต์ เอ็มจี รุ่นใหม่ที่จะจัดจ�ำหน่ายใน จะเรี ยนรู้ เส้ นทางที่ช่วยให้ ผ้ ูขับขี่ไปถึงจุด ประเทศไทยในอีกไม่ช้า” พงษ์ ศกั ดิ์กล่าว หมายดั งกล่าวได้ งา่ ยดายและรวดเร็วยิ่ งขึ ้น ปิ ดท้ าย

NO. 339

59


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

EXCLUSIVE BUSINESS NEWS

‘โค้ก’ ปรับรสชาติ ‘โค้ก ซี โร่ สูตรไม่มีน้�ำตาล’ ท้าพิสูจน์ให้ลองรสชาติโค้กแท้ๆ แต่ไม่มีน้�ำตาล

ลุ่มธุ รกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ผู ้ผลิตเครื่องดื่ม ‘โค้ก’ ตอกย�้ำ ความ เป็นผู น้ ำ� ของแบรนด์เครื่องดื่มโคลา ยอดนิยมในประเทศไทยและทั่วโลก เปิ ดตัว “โค้ก ซี โร่ สูตรไม่มีน้ำ� ตาล” สูตรใหม่ รสชาติเหมือนโค้กแต่ปราศจากน�้ำตาล พร้อม ปรับการดีไซน์แพคเกจ ตอบสนองความต้องการทุกรู ปแบบให้แก่แฟนคลับตัวยงของ ‘โค้ก’ และกลุ่มคนรุ ่นใหม่ผู้ท่ีต้องการดื่มด�่ำความอร่อยตามแบบฉบับโค้กที่ไม่มีน้ำ� ตาล และพลังงานแคลอรี่ โดย “โค้ก ซี โร่ สูตรไม่มีน้ำ� ตาล” ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่ อ งดื่ ม ทางเลื อ กสุ ข ภาพจากมู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม โภชนาการ สถาบั น โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

60

NO. 339


คลาวเดีย นาวาร์ โร ผู้อ�ำนวยการ การตลาด บริ ษั ท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จ� ำกัด กล่าวว่า “ใน ฐานะผู้ น� ำ ตลาดเครื่ อ งดื่ ม โคลาใน ประเทศไทย ‘โค้ ก’ มุง่ มัน่ ในการคิดค้ น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้ กบั ผู้บริ โภค ตอบโจทย์ตลาดและเทรนด์ ใหม่ ๆ โดยปั จจุ บัน ผู้ บริ โ ภคหัน มา บริ โภคผลิตภัณฑ์ไม่มีน� ้ำตาลมากยิ่ง ขึ ้นโดย ‘โค้ ก ซีโร่ สูตรไม่มีน� ้ำตาล’ ได้ รับการพัฒนามาจาก ‘โค้ ก ซีโร่ ’ สูตร เดิ ม แต่ป รั บ ปรุ ง รสชาติ ใ ห้ อ ร่ อ ยซ่า เหมือนโค้ กรสชาติออริ จินอล เรามัน่ ใจว่าสูตรใหม่นี ้มีรสชาติใกล้ เคียงกับรสชาติของโค้ กออริ จินอลมากที่สดุ ยืนยันจากผลการ ทดสอบจากกลุม่ ผู้บริ โภคในหลายประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปน” ุ่ “นอกจากนี ้ เพื่อเสริ มสร้ างการรับรู้และการสื่อสารให้ ชดั เจน ยิง่ ขึ ้น ‘โค้ ก ซีโร่ สูตรไม่มนี � ้ำตาล’ สร้ างสรรค์การดีไซน์แพคเกจใหม่ โดยเพิม่ ‘โลโก้ โคคา-โคลา แถบแดง’ ทีม่ อี ยูใ่ นทุกผลิตภัณฑ์เครื่อง ดื่มภายใต้ แบรนด์โค้ ก ลงบนแพคสีด�ำของ ‘โค้ ก ซีโร่ สูตรไม่มี น� ้ำตาล’ เพื่อเน้ นย� ้ำรสชาติเอกลักษณ์อนั เป็ นหนึง่ เดียวที่ผ้ บู ริ โภค ชื่นชอบ

ทังนี ้ ้ ยังเพิ่ม ‘ซีโร่ ชูการ์ (ZERO SUGAR)’ ที่ด้านบนของแพค ให้ ผ้ บู ริ โภครับรู้ได้ ทนั ทีวา่ ผลิตภัณฑ์นี ้เป็ นเครื่ องดื่มไม่มีน� ้ำตาล โดยปั จจุบนั กลุม่ ธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย จัดจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มโคลาทังหมดสามรู ้ ปแบบ ได้ แก่ โค้ ก รสชาติ ออริ จินอล ซึง่ เป็ นรสชาติที่ได้ รับความนิยมมาอย่างยาวนาน และ กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มโคลาที่ไม่มีน� ้ำตาล ได้ แก่ โค้ ก ซีโร่ สูตร ไม่มนี � ้ำตาล และโค้ ก ไลท์ พัฒนาเพือ่ ตอบสนองความต้ องการของ ผู้บริ โภคที่แตกต่างกันออกไป” คลาวเดียเสริ ม “ขณะนี ‘โค้ ้ ก ซีโร่ สูตรไม่มนี � ้ำตาล’ ได้ รับสัญลักษณ์โภชนาการ ‘เครื่ องดื่มทางเลือกสุขภาพ’ ที่ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจาก มูลนิธิสง่ เสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล” นางคลาวเดียกล่าวสรุป ส�ำหรับ “โค้ ก ซีโร่ สูตรไม่มีน� ้ำตาล” ประกาศความเป็ นหนึง่ ด้ ว ยสื่ อ โฆษณา Building Wrap ใจกลางกรุ ง เทพมหานคร บิลบอร์ ด รถไฟฟ้า BTS รวมถึงโฆษณาออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดีย เพื่ อเป็ นการเสริ มสร้ างการรั บรู้ ของผู้บริ โภคเกี่ ยวกับการปรั บ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในรอบหลายปี ที่ผา่ นมาของ กลุม่ ธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย

NO. 339

61


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SOCIETY FOCUS

03 02

01

01

มอบของขวัญ

“เคที ซี ” หรื อ บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดย สุโสภิต วัฒนสิน ผู้ ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ฝ่ ายพัฒนา แพลตฟอร์ มบริ การท่องเที่ยวและการตลาด บริ การสินค้ า ร่ วมมือกับ บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชนั่ ออกาไนเซอร์ จ�ำกัด หรื อ “นีโอ” โดยบุษ ยา ประกอบทอง ผู้จัด การทั่ว ไป มอบสิ ท ธิ พิ เ ศษให้ กับ สมาชิ ก บัต รเครดิ ต เคทีซี เพื่ อ เป็ นของขวัญ ต้ อ นรั บ เทศกาล ส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่ ภายในงาน “Gift Fest by Thailand Bestbuys” มหกรรม งานที่รวบรวมของที่ระลึก สินค้ าคุณภาพ และของตกแต่งบ้ าน เพียงสมาชิกใช้ จ่าย ผ่ า นบัต รเครดิ ต เคที ซี ภ ายในงาน 3,000 บาทขึ ้นไป รับบัตรก�ำนัล สตาร์ บคั ส์ มูลค่า สูงสุด 1,200 บาท พร้ อมรับของสมนาคุณ และทุกการใช้ ผ่านบัตรฯ ครบ 500 บาท สามารถใช้ คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 500 คะแนน แลกรับเครดิต เงินคืน 15 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนีส้ มาชิก ยังสามารถเลือกช้ อปสินค้ าราคาพิเศษลด สูงสุด 70 เปอร์ เซ็นต์ และสามารถใช้ คะแนน สะสม KTC FOREVER REWARDS ขัน้ ต�่ำ 999 คะแนน แลกรับสินค้ าจาก KTC U SHOP ได้ ภายในงาน โดยงาน “Gift Fest by Thailand Bestbuys” มี ก� ำ หนดจัด ขึน้ ระหว่างวันที่ 13 -17 ธันวาคม 2560 ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูน ย์ ก ารประชุม แห่ง ชาติสิริกิต์ิ 62

04

02

มอบเงินสมทบทุน

ชัย โสภณพนิช (ที่ 3 จากซ้ าย) ที่ ปรึ ก ษาด้ า นกิ จ การต่ า งประเทศและ ประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกัน ภัย และพนัส ธี รวณิชย์ กุล (ที่ 2 จาก ซ้ า ย) กรรมการและประธานคณะผู้ บริ หาร บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) หรื อ BKI ร่วมมอบเงินจ�ำนวน 1,250,000 บาท จากโครงการประกัน ภัยโรคมะเร็ ง 70 ปี กรุ งเทพประกันภัย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสถาบันมะเร็ งแห่ง ชาติ โดยมีนายแพทย์ธีระวุฒิ คูหะเปรมะ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิ สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ เป็ นผู้รับมอบ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ทังนี ้ ้เงิน จ�ำนวนดังกล่าวเป็ นการสะสมเงินส่วน หนึง่ จากการขายประกันภัยโรคมะเร็งใน วาระที่บริ ษัทฯ ครบรอบ 70 ปี

NO. 339

03

04

กิตติเชษฐ์ สถิตย์ นพชัย ผู้อ�ำนวย การฝ่ ายการตลาด บริ ษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและ จัดจ�ำหน่าย สินค้ าเพือ่ สุขภาพภายใต้ แบรนด์ “ทิปโก้ ” รับรางวัล “Brand of the Year 20172018” ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 ในงาน World Branding Awards จัด โดย World Branding Forum (WBF) ซึ่งมอบให้ กับองค์กรที่ประสบความส�ำเร็ จในการ สร้ างแบรนด์ทงในระดั ั้ บนานาชาติและ ระดับประเทศ โดยพิจารณาถึงการสร้ าง คุณค่าของแบรนด์จากการวิจยั ตลาดผู้ บริ โภค พร้ อมเปิ ดให้ สาธารณชนทัว่ โลก ร่วมโหวตทางออนไลน์ มีแบรนด์ที่ได้ รับ รางวัล 245 แบรนด์ จาก 3,000 กว่า แบรนด์ที่ร่วมแข่งขันจากทัว่ โลก

หรื อ TTW คว้ ารางวัล “หุ้นยัง่ ยืน” หรื อ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2017 เป็ นปี ที่ 2 ติ ด ต่ อ กั น ตอกย� ำ้ การให้ ความส� ำ คั ญ และ พัฒนาการในการด�ำเนินธุรกิ จสู่ความ เจริ ญเติบ โตอย่างยั่ง ยื นของบริ ษัทจด ทะเบี ย นฯ ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความสมดุ ล ระหว่ า งผลประกอบการทางการเงิ น และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วน เสีย ตลอดจนดูแลสังคมและสิง่ แวดล้ อม อย่ า งยั่ ง ยื น ชั ย วั ฒ น์ อุ ทั ย วรรรณ์ กรรมการผู้ จัด การ บมจ.ที ที ดับ บลิ ว (TTW) เข้ ารับรางวัล “หุ้นยัง่ ยืน” (THSI) 2017 จากคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการ และผู้ จั ด การตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ณ ห้ อ งประชุม อาจารย์ สังเวียน อินทรวิชยั ชัน้ 7 ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

“ทิ ป โก้ ” คว้ า รางวั ล แบรนด์ TTW คว้ารางวัล บริ ษัท ทีทีดบั บลิว จ�ำกัด (มหาชน) ระดับโลก


03 02

01

01

รับโล่ประกาศเกียรติคณ ุ

เดชฤทธิ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง รองกรรมการ ผู้จดั การ บริษัท คิวรอน จ�ำกัด ผู้ผลิตและ จ�ำหน่ายอุปกรณ์จดั แต่งทรงผมอันดับ1 แบรนด์ “เลอซาช่า” ได้ รับการคัดเลือก ให้ เข้ ารั บรางวัลโล่ประกาศเกี ยรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017” (Quality Persons Of The Year 2017) ของ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่ ง ประเทศไทย (มสวท.) ในฐานะ นักธุรกิจที่มีผลงานในการด�ำเนินธุรกิจ อย่างดีเยี่ยม เป็ นต้ นแบบให้ กบั ผู้ด�ำเนิน ธุรกิจอื่นๆ และยังมีจิตสาธารณะในการ ด�ำเนินโครงการเพื่อสังคม โดยมีฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็ นผู้มอบ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบัน วิจยั จุฬาภรณ์

04

02

03

โชติ พั ฒ น์ พี ช านนท์ ประธาน กรรมการบริ หาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิ จ ประกัน และการเงิ น (ที่ 4 จากซ้ า ย) พร้ อมด้ วยคณะผู้บริ หาร น�ำทีมต้ อนรับ ฐาปน สิริวฒ ั นภักดี กรรมการผู้อ�ำนวย การใหญ่ บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้ าย) ในโอกาสเยี่ยม ชมบูธอาคเนย์งาน ThaiBev Expo 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อ น� ำ เสนอผลิต ภัณ ฑ์ ทางการเงิ นที่ ตอบ ทุก ความต้ อ งการของลูก ค้ า และมอบ ข้ อเสนอสุดพิเศษในฐานะที่เป็ นหนึ่งใน สายธุรกิจหลักของกลุ่มทีซีซี โดยได้ รับ ความสนใจจากผู้เข้ าร่วมงานอย่างคับคัง่

เอกรั ต น์ ฐิ ติ มั่น (ซ้ า ย) ประธาน เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายบริ ห ารลู ก ค้ า เอไอเอ ประเทศไทย ได้ รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สภาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย (มสวท.) ให้ เข้ ารับรางวัล “บุค คลคุณ ภาพแห่ ง ปี 2017” โดยมี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรั ฐ องคมนตรี ประธานในพิธีฯ เป็ นผู้มอบรางวัล ซึ่ง รางวัลดังกล่าวมอบให้ เพื่อยกย่องและ ประกาศเกี ยรติคุณแก่บุคคลที่ ประสบ ความส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ทั ง้ ชี วิ ต ส่ ว นตัว ชี วิ ต การท� ำ งาน รวมถึ ง เป็ นบุ ค คลที่ อุ ทิ ศ ตนท� ำ กิ จ กรรมเพื่ อ ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติใน ด้ านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็ นแบบอย่างที่ดี และควรค่าต่อการส่งเสริ มเพื่อประกาศ เชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ โดย พิธีประกาศเกียรติคณ ุ “บุคคลคุณภาพ แห่งปี 2017” จัดขึ ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์

น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017

04

กรุงศรีสนับสนุนสินเชือ่ ASAP

โนริ อ ากิ โกโตะ (ที่ 2 จากซ้ า ย) กรรมการผู้จัด การใหญ่ แ ละประธาน เจ้ าหน้ าที่บริ หาร ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) คาซูฮโิ ระ ซูโดะ (ซ้ ายสุด) รองประธานกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ลู ก ค้ าธุ ร กิ จ กรุ ง ศรี ทรงวิทย์ ฐิ ติปญ ุ ญา (ที่ 2 จาก ขวา) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ซิ น เนอร์ เ จติ ค ออโต้ เพอร์ ฟ อร์ ม านซ์ จ�ำกัด (มหาชน) หรื อ ASAP และปริญดา วงศ์วิทวัส (ขวาสุด) กรรมการ ASAP ร่ วมลงนามการสนับสนุนสินเชื่อจ�ำนวน 1,000 ล้ านบาท แก่ ASAP เพื่อใช้ ในการ ขยายธุรกิจบริ การรถยนต์ให้ เช่าส�ำหรับ ลูกค้ าองค์ กรและเพิ่มศักยภาพในการ จัดหารถยนต์

NO. 339

63


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SOCIETY FOCUS

03 01

02

01

จัดการบรรยายพิเศษ

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะ แพทย์ ที่ปรึ กษา จัดการบรรยายพิเศษ พร้ อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทางการแพทย์ เรื่ อง “การใช้ DRG version 6.1 ในระบบประกั น สุ ข ภาพ” (Thai Diagnosis Related Group;DRG) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือส�ำหรับ การจ่ายเงินผู้ป่วยใน กลุ่มวินิจฉัยโรค ร่ ว มไทย โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ดร. อรทั ย เขี ย วเจริ ญ ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การ, นพ.ชัยโรจน์ ซึงสนธิ พร ที่ปรึ กษา และ พญ.ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ จากส�ำนัก พั ฒ นากลุ่ ม โรคร่ วมไทย ส่ ว นงาน มาตรฐานและการบริ ก ารสารสนเทศ ระบบบริ การสาธารณสุข สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข ร่ วมเป็ นวิทยากรให้ ความรู้ ในเรื่ อ งดัง กล่ า ว เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และให้ ความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ย วกั บ การ ประเมินโรคและค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น อัน จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจ่าย สินไหมประกันสุขภาพให้ กับบุคลากร ของบริ ษัทประกันชีวิต

64

04

02

กองทุนสธ.เพื่ อ ผู ้ สูง วั ย

ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ส่ง เสริ ม การ พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ส� ำ หรั บ ผู้ สูง อายุ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ถึง การดูแ ลสุข ภาพที่ ดี ด้ ว ย การจัดสร้ าง “อาคาร ส.ธ.” ศูนย์บริ การ ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุข ด้ า นผู้ สู ง อายุ แ บบบู ร ณาการที่ ค รบวงจร เฉลิ ม พระเกี ย รติ 60 พรรษา สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุ ม า รี อุ ป น า ยิ ก า ผู้ อ� ำ น ว ย ก า ร สภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมอบ เงิน 10 ล้ านบาท ต่อเนื่องเป็ นเวลา 3 ปี โดยมี อารยา ภู่พานิช (กลางซ้ าย) รองผู้ จั ด การใหญ่ ผู้ บริ หารสู ง สุ ด กิ จ กรรมเพื่ อ สัง คม ภาพลัก ษณ์ แ ละ สื่ อ สารองค์ ก ร ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ เป็ นผู้แทนมอบให้ แก่ ม.ร.ว.ปรี ยางค์ศรี วัฒนคุณ (กลางขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ ายการจัดหารายได้ และผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ณ ตึกอ�ำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย

NO. 339

03

แนวโน้มอนาคตที่อยู่อาศัย

ดร.ธเนศ วี ระศิริ นายกวิ ศวกรรม สถานแห่ ง ประเทศไทย (วสท.) และ ทศพร ศรี เอี่ ย ม ประธานจั ด งาน วิ ศ วกรรมแห่ ง ชาติ 2560 แถลงข่ า ว เตรี ย มความพร้ อมจัด งานวิ ศ วกรรม แห่งชาติ และเปิ ดเสวนาเรื่ อง “แนวโน้ ม อนาคตการพัฒนาที่อยู่อาศัย...สมาร์ ท ไลฟ์และสังคมปลอดภัย ปี 2018 โดย 5 ท่ า น ได้ แก่ อิ ส ระ บุ ญ ยั ง นายก กิตติมศักดิ์ และที่ปรึ กษาสมาคมธุรกิจ บ้ านจั ด สรร, วิ ล าสิ นี จั น ทร์ วุ ฒิ ว งศ์ นางสาวไทย ปี 2557, ผศ.ดร.วรรณ รั ช สั น ติ อ มรทั ต หั ว หน้ าภาควิ ช า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสถาบันวิจัย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ดิ จิ ทั ล ม . ส ง ข ล า นคริ นทร์ , ดร.สุ ภ ชั ย วงศ์ บุ ณ ย์ ย ง ผช.ผู้อ� ำ นวยการฝ่ ายวิ จัย และกิจการ ต่างประเทศ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ ภาคสนาม ม.พระจอมเกล้ าธนบุรี และ คุณปิ ยลักษณ์ รั กประทานพร วิศวกร และสื่ อ สารมวลชน ณ ห้ องบอลรู ม โรงแรมอโนมาแกรนด์

04

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสนับสนุน

ชาติ ศิ ริ โสภณพนิ ช กรรมการผู้ จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) วี ร ะศัก ดิ์ สุตัณ ฑวิ บูล ย์ รองผู้จัด การใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) สอาด ธี ร โรจนวงศ์ ผู้ ช่ ว ย ผู้จดั การใหญ่ (ที่ 4 จากซ้ าย) บุญเกรี ยง ธนาพันธ์ สิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) ขจรศั ก ดิ์ มานะวิ ริ ย ะกุ ล ผู้จัด การศูน ย์ ป ฏิ บัติ ก ารธุ ร กิ จ ส่ง ออก และน� ำ เข้ า (ที่ 3 จากซ้ า ย) และรชฎ เสกตระกูล ผู้อ� ำ นวยการลูก ค้ า ธุ ร กิ จ รายปลีก นครหลวง (ขวาสุด) ธนาคาร กรุ ง เทพ จ� ำ กั ด (มหาชน) พร้ อมผู้ บริ หารและพนั ก งาน ร่ วมให้ การ ต้ อ นรั บ ผู้ ประกอบการ SMEs ผู้ เข้ า ร่ ว มสั ม มนาโครงการ “การบริ หาร ความเสี่ยง FX ของ SMEs” ที่ธนาคาร แห่ ง ประเทศไทย ส� ำ นัก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (สสว.) และธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออก และน� ำ เข้ า แห่ ง ประเทศไทย (เอ็ ก ซิ ม แบงก์ ) จัดขึน้ เพื่ อ สร้ างความรู้ ความ เข้ า ใจเรื่ อ งการบริ ก ารความเสี่ ย งจาก อัตราแลกเปลี่ ย น ด้ ว ยสัญญาสิท ธิ ใ น การซื อ้ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศใน อนาคต (FX Options) แก่ ผ้ ูป ระกอบ การ SME ที่ ป ระกอบธุร กิ จ น� ำ เข้ า และ ส่ง ออก


03 02

01

01

เอาใจผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์

มร. เจิ ้ง ผิงฝู ผู้อ�ำนวยการประจ�ำ ประเทศไทย บริ ษัทยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (UnionPay International Thailand) (ขวา) ร่วม กับ บุญย์ ญานุช บุญบ�ำรุ งทรั พย์ รอง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ฟู้ด แพชชั่น จ� ำ กัด (ซ้ า ย) ออกโปรโมชั่น สุดคุ้ม เอาใจผู้ถือบัตรเดบิตและเครดิต ยูเ นี่ ย นเพย์ มาอิ่ ม อร่ อ ยจุใ จทุก มื อ้ ที่ ร้ านบาร์ บีคิว พลาซ่า ให้ คุณได้ สมั ผัส เมนูปิง้ ย่างหลากหลายรสชาติที่คดั สรร มาพร้ อมเสิร์ฟความอร่อยให้ คณ ุ แบบคุ้ม สุดๆ แล้ ววันนี ้

04

02

03

04

สุรั ต น์ ลี ล าทวี วัฒ น์ (ขวา) รอง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายนิธิศ มนุญพร (ซ้ าย) กรรมการ และผู้จดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่ วมแถลงข่าว สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ภายใต้ ‘โครงการค� ้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอีทวี ทุน’ (PGS ระยะที่ 6) เพื่อช่วยเรื่ องเงิน ทุนหมุนเวียนและขยายกิจการแก่กลุ่ม ธุรกิจน�ำเข้ า-ส่งออก วงเงินสินเชื่อสูงสุด 60 ล้ านบาท และธุรกิจท่องเที่ยวให้ สิน เชื่อ 3.3 เท่าของหลักประกัน โดย บสย. ค�ำ้ ประกันเพิ่มสูงสุด 40 ล้ านบาทต่อ ราย ฟรี ค่าธรรมเนียม 1.75 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นเวลา 4 ปี แรก ตังเป ้ ้ าปล่อยสินเชื่อ เอสเอ็มอีสองกลุ่มธุรกิจนี ้ 1,500 ล้ าน บาทภายในสิ ้นปี นี ้ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน

สิริวรรณ เสริ มชี พ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ ายโฆษณา และกิจกรรมพิเศษ บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) พร้ อมด้ วย โชค ณ ระนอง ผู้ชว่ ยผู้จดั การ ใหญ่ สายบัตรเครดิต บมจ. ธนาคาร กรุ งเทพ ร่ วมกันแถลงข่าวเปิ ดตัว “QR Code Payment on EDC” การช�ำระเงิน ด้ วยคิวอาร์ โค้ ดผ่านเครื่ อง EDC ที่เข้ า บัญชี บริ ษัทฯโดยตรง เพื่ อช่วยให้ การ บริ หารจัดการเงิ นสดง่ายขึน้ เพิ่มช่อง ทางการช�ำระเงิน พร้ อมสรุปเป็ นรายงาน ประจ�ำวัน ลดต้ นทุนการบริ การจัดการ และขับเคลื่อนสู่สงั คมไร้ เงินสด มั่นใจ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ บริ การมาก ยิ่งขึ ้น ณ โรงแรมดุสติ ธานี

รองผู้จัด การใหญ่ รั บ “รางวัล บริ ษั ท จดทะเบียนด้ านผลการด�ำเนินงานยอด เยี่ยม” (Best Company Performance Awards) ประเภทบริ ษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ มี มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้ านบาท จากงานประกาศ ผลรางวัล “SET Awards 2017” ที่จดั โดยตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และวารสารการเงิ น ธนาคาร ซึ่ง เป็ น รางวัลที่มอบให้ กบั บริ ษัทจดทะเบียนที่ มีผลการด�ำเนินงานยอดเยี่ยม ทังด้ ้ าน ผลประกอบการทางธุ ร กิ จ การก� ำ กับ ดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ การปฏิบตั ิตาม กฎเกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ใน ประเด็นการเปิ ดเผยข้ อมูลและคุณภาพ ของงบการเงิน สะท้ อนการด�ำเนินธุรกิจ ของเอสซีจีอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส และ ปฏิบตั ิตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ ดีมาอย่างต่อเนื่อง

ค�้ำประกันสินเชื่อธุรกิจน�ำเข้า- เปิดตัว “QR Code Payment เอสซีจี รับรางวัล เอสซีจี โดย ชลณัฐ ญาณารณพ ส่งออกและท่องเที่ยว on EDC”

NO. 339

65


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

WORDS OF WISDOM

MASK SINGER 66

NO. 339


เกมส์ หน้ า กาก

(Mask Singer) มี เกมส์ โชว์ รายการหนึ่งในที วี ที่ น� ำดารามาเล่น โดยให้ ใส่หน้ ากาก Mask Singer จะเป็ นหน้ ากากใคร/ก็ ได้ และให้ แ สดงการร้ องเพลงโดยเรี ย นแบบดารานัก ร้ องคนไหนก็ ไ ด้ ที่ ต นถนัด ที่ สุด ดัด เสี ย งจนจ� ำ เสี ย งจริ ง ๆ ไม่ ได้ และให้ ผ้ ูเ ข้ า เล่น เกมส์ ท ายว่า ดาราในหน้ า กากคนนัน้ ตัว จริ ง คื อ ใคร ส่ว นมากก็ จ ะทายกัน ผิ ด พลาด เป็ น ความสามารถเฉพาะนัก แสดงปริ ศ นาที่ จ ะพยายามให้ ค นทายผิ ด โดยไปเลี ย นเสี ย งหรื อ ค� ำ พูด หรื อ เสี ย งร้ อง ของดาราคนอื่ น มา เกมส์ โ ชว์ นี ด้ ูแ ล้ ว ให้ ค วามบัน เทิ ง ข� ำ ขัน สนุก สนานเพลิ ด เพลิ น ดี รายการนี ไ้ ม่ มี พิ ษ มี ภัย ประโยชน์ นอกจากความสนุกเฮฮาแล้ ว อย่างอื่ นก็ ไ มมี ไม่มี เ สียดสีการเมื อง หรื อไปกล่าวร้ ายทับถมใคร เด็ก ดูไ ด้ ผ้ ูใ หญ่ ดูเ ฮฮา และป็ นการแสดงความสามารถของดาราโดยเฉพาะ เป็ นต้ น บุค คลภายใต้ ห น้ า กาก ที่ มี ความสามารถเลื อ กเพลงอะไรก็ ไ ด้ ที่ ต นเองเลี ย นเสี ย งได้ เ หมื อ นเจ้ า ของเพลงจริ ง ออกมาร้ องและแสดงออก ตามแบบฉบับ ของตน ความสนุกอยู่ตรงที่ ผ้ ูทายจะต้ องทายว่า ผู้ที่ร้องเพลงภายใต้ หน้ า กากคื อใคร เพราะใน ช่ว งที่ พูด คุยกันทางที ม งานจะใช้ เครื่ องดัดเสียงทัง้ ขณะถามตอบหรื อร้ องเพลง วั น นี้ เราลองมาถอดบทเรี ย น จากความรู้ สึกของเรากั บค�ำ ว่ าหน้ ากาก พวกเราส่ว นมากมองค� ำ ว่า สวมหน้ า กากเข้ า หากัน เป็ นเรื่ อ งของความไม่จ ริ ง ใจ ซ่อ นเร้ นความจริ ง ในใจ อย่า งหนึ่ง ออกปฏิ บัติ ภ ายนอกต่อ คนอื่ น อี ก อย่า งหนึ่ง ในสัง คมการใส่ห น้ า กากเข้ า หากัน จึง ออกมาในความ หมายทางลบ มากกว่าทางบวก Mask แปลเป็ นภาษาไทยได้ ว่า “หน้ ากาก” นักวิชาการรั บรู้ กันว่า ค� ำว่า “Mask” ตรงกับภาษาละติน ว่า “Persona” หรื อ “Personality” ซึ่งหมายถึงการแสดงออกของบุคคล ดังนัน้ ความหมายของค�ำว่า “หน้ ากาก” ในทางจิ ต วิทยา จึง ไม่ใ ช่ค วามหมายในแบบที่ เ ราเข้ าใจกันทั่ว ไปว่า เป็ นการเสแสร้ ง ไม่จริ งใจต่อกัน หรื อ นัย หนึ่ง คื อ การสวมหน้ ากากเข้ าหากัน แต่เ ป็ นความหมายที่ ตรงกับค� ำ ว่า “บทบาท” ที่ ในแต่ละคนจะมี บทบาทที่ แตกต่างกันไปตามกาลเทศะและบุคคล

NO. 339

67


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

WORDS OF WISDOM

ในแง่ ข องจิ ต วิ ท ยา คนเราในชี วิ ต จริ ง ต่ า งคนต่ า งใส่ ห น้ า กากเข้ า หากัน เพี ย งแต่ ค วามแตกต่ า งในเกมส์ โ ชว์ นัน้ ใส่ หน้ า กากที่ แ ลเห็นได้ แต่ค นเราใส่หน้ ากากที่ มองไม่เ ห็นการเปลี่ยนแปลง หน้ าตาเดิมเพี ยงแต่ซ่อนเร้ นอะไรในจิ ต ใจ ใน ใจอาจจะอย่า งหนึ่ง แต่ภ ายนอกที่ แ สดงออกอาจจะเป็ นอี กอย่าง เขาบอกกันว่า “จิ ตมนุษย์ นัน้ หยั่งลึกยากแท้ ห ยั่งถึง” เขี ยนอย่างนี ้ บางท่านเริ่ มนึกแล้ วว่า เอ....สงสัยจะสอนให้ เราระแวงกันและกันในกลุ่มผู้ร่วมงาน เพี ยงแต่เป็ นการจุด ประเด็น ว่า ทุก คนเราสวมหน้ ากากเข้ าหากัน เป็ นเหตุเ ป็ นผลที่ ยอมรั บกันได้ แต่หวังให้ เ ป็ นการสวมหน้ ากากไปในทางที่ ถูก ต้ อ งดี งาม แต่ไม่ใ ช่ใ นทางตรงกันข้ ามกับ ความดี งาม ตัว อย่างเช่น เมื่ อนานมาแล้ ว นานขนาดที่ บางคนยังไม่เ กิ ด ผม เป็ นตัวแทนขายประกันชี วิต หัวหน้ าที มจะแนะน� ำเป็ นการส่วนตัวว่า เวลาเข้ าบริ ษัท จะมี ตัวแทนถามว่า “เป็ นอย่างไร ไข่ แตกยัง (ขายได้ ยัง )” ให้ ต อบว่า “ได้ แ ล้ วครั บ ” “และก� ำลังนัดเก็ บเบี ย้ ประกันอี กสามราย” สรุ ปก็ คือพูดในทางที่ ดี และให้ ก� ำลัง ใจผู้ร่ ว มงาน (ตัวแทน) ที่ ส นทนา ไม่ได้ พูดโกหก แต่พูดแบบสร้ างสรรค์ ขายได้ แล้ ว ครั บ แทบตาย ยากนะกว่าจะ ขายได้ สัก ราย “อย่างนี ก้ ็ ไม่ได้ โกหก แต่ไปสร้ างทัศนคติให้ เ ห็นว่า ประกันชี วิตขายยาก กว่า จะได้ แต่ละรายๆ ปกติ อะไรที่ ไม่ดี จะท� ำได้ ง่าย แต่สิ่ง ดี ๆ จะท� ำยาก เราก็ ต้องฝึ กฟื นใจท� ำสิ่งดี ๆให้ ไ ด้ ถ้ าให้ ชมคนจะยากมาก ชมก็ ไ ด้ เพี ย งข้ อ สองข้ อ แต่เวลาติค นท� ำ ได้ ยาวหลายสิบข้ อ เราก็ ต้องใส่หน้ า กาก ฝึ กท� ำที่ ดี แม้ จะยากกว่า ก็ ตาม เดล คาร์ เ นกี ้ นักจิ ต วิทยาบอกกฎมนุษยสัมพันธ์ ว่า “จงกล่าวชื่ นชมผู้อื่ น” “จงอุปโลกน์ ผ้ ูอื่นในสิ่งที่ ดีงาม เพื่ อ เขาจะ ได้ เ ป็ นเช่น นัน้ ” “จงสรรเสริ ญผู้อื่ นในเรื่ อ งที่ ดี งาม” “จงสร้ างความเชื่ อมั่นว่า เขาท� ำได้ เพื่ อเขาจะท� ำได้ เ ช่นนัน้ ” ฯลฯ นี่ ก็ เป็ นส่ว นหนึ่ง ของหน้ ากากที่ เราควรจะใส่ ในทางตรงข้ า มที่ ไ ม่ควรใส่ อาทิ เ ช่น ต่อหน้ า ไม่ว่าไร เอาเพื่ อนไปต� ำหนิ ใ ห้ ผ้ ูอื่ น ฟั ง ต่อ หน้ า ชื่ น ชม ลับ หลัง ด่าเพื่ อ นเสียหาย น� ำเพื่ อนไปเยาะเย้ ยถากถางลับหลัง สิ่ง ที่ค วรท�ำ “เคารพพี่ ใ ห้ เกี ยรติเพื่ อ น คอยเตื อ นน้ อ ง

รั กพวกพ้ องสามัคคี มี เ หตุผล

ร่ ว มทุก ข์ สุขทุกที่ หมายคล้ ายญาติต น

ความสุขล้ นเกิ ดขึน้ ได้ ในการงาน

ไม่ฆ่า น้ อ งไม่ฟ้องนายไม่ข ายเพื่ อ น

ไม่บิดเบื อนความเป็ นจริ งทุกสิ่งสรรค์

เตื อ นกัน ได้ ไ ม่โกรธอาฆาตกัน

ไม่แก้ ตัว โดยหันไปโทษใคร

ในแง่ มุม หนึ่ง ความคิ ด จากเกมส์ ใ ส่ห น้ า กาก นัก จิ ต วิ ท ยาแนะน� ำ ให้ เ ราควรรู้ ว่า ขณะหนึ่ง ขณะใด เราสวมหน้ า กาก อะไร หน้ า กากเพื่ อ น หน้ ากากนาย หน้ ากากผู้ใต้ บังคับบัญชา หน้ ากากผู้ให้ บริ การ หน้ า กากผู้ใช้ บริ การ หน้ าการผู้น�ำ ครอบครั ว หน้ าการบิด าของลูก สามี ของภรรยา หรื อหน้ า กากลูกของพ่อแม่ ต้ องใส่หน้ ากากให้ ถูกบทบาทที่ ก�ำ ลังท� ำ อยู่ อย่าเอาหน้ ากากหัวหน้ างานไปใช้ กับผู้บังคับบัญชา หรื อเอาหน้ ากากเพื่ อนไปใช้ กับนายอย่างนี ก้ ็ จะขาดความเหมาะสม

68

NO. 339


เมื่ ออยู่ที่บ้ าน เล่นบทบาทเป็ นคุณ พ่อคุณแม่ ต้ องดูแลลูก ให้ ค�ำแนะน� ำ ที่ ดีแก่ ลูก สอนลูกให้ เ ป็ นคนเก่ งและคนดี ใน ขณะเดี ยวกันก็ ดูแ ลบ้ าน ท� ำ ความสะอาด จัดความเรี ยบร้ อย การแต่งกายก็ จะออกแบบง่ายๆ เช่น ใส่เ สือ้ ยื ด กางเกงขา สัน้ แบบสบายๆ พออยู่ที่ท� ำงาน บทบาทของผู้บ ริ หาร หน้ าตาที่ เ คยวางแบบสบาย ยิ ม้ แย้ มอารมณ์ ดี ก็ เ ปลี่ยนไป หน้ าตาเคร่ งเครี ย ด จริ งจัง พูด จาอะไรเป็ นทางการ การแต่งตัวก็ เ ปลี่ยนไป เป็ นผูกไทใส่สูท ไม่ใช่เ สือ้ ยื ดกางเกงขาสัน้ อี ก แล้ ว บางครั ง้ เรา ตัดสินคนอื่นผิดๆ เช่นตัดสินไปว่าผู้บริ หารคนนี ย้ ิม้ ไม่เป็ น จะเครี ยดไปไหน ท�ำตัวเนี๊ ยบตลอดเวลา วางท่าเต๊ ะจัง แต่จริ งๆ อาจจะไม่ใ ช่ตัวตนของเขา เป็ นแต่บ ทบาทหนึ่งที่ เ ขาสวมหน้ ากากอยู่ แต่ล ะคนอาจจะมี หลากหลายมิ ติ หรื อมี หน้ า กากหลายใบ ทัง้ ที่ เ ป็ นบวกและลบ บางที อ่อนโยน บางที ดุดัน ที่ เ ราไม่ เคยเห็นเขาในมุม นัน้ การได้ มี โอกาสรู้ จักคนในหลายๆ มิ ติ จึงเป็ นสิ่งที่ ดี เพื่ อเราจะได้ ร้ ู จักตัว เขามากขึน้ มุม ๆ หนึ่งเขา อาจจะลบในสายตาเรา แต่ยัง มี มุม ที่ เ ป็ นบวกแต่เ รายังมองไม่เ ห็น ถ้ า เห็นเราอาจจะทึง้ อึง้ หรื อรู้ สึก ดี กับเขาได้ ในขณะกับคนบางคน เรามองซ้ ายมองขวา มองหน้ ามองหลัง ดูแล้ วเขาดี ไปหมด แต่เราอาจจะยังไม่เห็นบางมุมของ ความเป็ นตัวตนในคนๆ นัน้ ก็ ได้ ลองเรี ยนรู้ ที่ จะท�ำให้ ตัวเรามองมิติ มองบทบาท ของผู้ร่วมงาน และบุคคลรอบข้ าง ไม่ว่าจะเป็ นญาติ เป็ นเพื่ อนบ้ าน ที่ แ ตกต่างกับ ที่ เราเคยมองเป็ น ลดการตี ตราหรื อตัดสินว่า คนๆ นัน้ ไม่ดี คนๆ นัน้ ดี กว่า คนๆ นัน้ ไม่มี ค วามสามารถท� ำ ในสิ่งที่ เราต้ อ งการ หรื อ ไม่เคยเห็น หรื อไม่คิดว่า จะเป็ นไปได้ ในทางกลับ กัน ในมุม ของอี ก คนหนึ่ง ซึ่ง ถูก ตี ต ราตัด สิ น ความเป็ นตัว ตนไปเรี ย บร้ อย ถื อ โอกาสฟั ง การสะท้ อ นกลับ เพื่ อ เรี ย นรู้ และปรั บ เปลี่ ย นตนเอง อยากให้ ค นอื่ น มองเราแบบไหน แบบเดิ ม หรื อ แบบใหม่ และเราอยากเป็ นแบบใด เป็ นการพัฒนาตนเองใหม่ ได้ ป ระสบการณ์ ใหม่ รั บรู้ ใหม่ และน้ อมรั บ รั บฟั งเสียงอย่า งเข้ า ใจ ไม่ว่าจะบวกหรื อ ลบ เพื่ อ น� ำ มาพัฒนาตนเอง ในแง่ นี ้ คนบางคนชอบวิ จ ารณ์ ค นอื่ น แต่ไ ม่ ฟั ง คนอื่ น วิ จ ารณ์ ต นเอง แสลงหูเ มื่ อ คนอื่ น วิ จ ารณ์ เ ราในแง่ ล บ และจะ แก้ ตัว คอเป็ นเอ็ น เราคงต้ อ งให้ ค นอื่ น เป็ นกระจกเงาสะท้ อ นเราบ้ า ง จะได้ เ ห็ น ภาพที่ แ ท้ จ ริ ง ของตัว เรา ชี วิ ต เราอาจจะ ไม่มี ใ ครเข้ าใจเราทุกอย่าง ส�ำคัญที่ ว่า เราอยากเข้ าใจตนเอง และอยากให้ คนอื่ นเข้ าใจเราอย่างไร เรื่ องเกมส์ หน้ ากาก “Mask Singer” ยังให้ ข้อคิดกับเราอี กมาก แต่ขอสรุ ปว่า เราควรใส่หรื อถอดหน้ ากากให้ ต รงกับ บทบาทและสถานการณ์ ใ นแต่ล ะขณะ ความดี งอกงามในชี วิตก็ จะเป็ นของเราเองครั บ.

NO. 339

69


WORLD HERITAGE SITES IN POLAND โปแลนด์เป็นประเทศเล็กๆ ตัง้ อยู ่ใจกลางทวีปยุ โรป โปแลนด์ช่ื อเป็น ทางการคือสาธารณรัฐโปแลนด์ มีวอร์ซอเป็นเมืองหลวงมีพลเมือง ประมาณ 39 ล้านคน ใครจะไปเที่ยวประเทศนี้ให้พกเงินยู โรไปแต่ต้อง ไปแลกเงินของประเทศนี้ซ่ึ งหาแลกได้ท่สี นามบิน และที่บูธแลกเงินตาม แหล่งท่องเที่ยว

BY คุณอร

www.advancedbizmagazine.com


NO. 338

71


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

TRAVEL : THE LAND OF FASCINATING

เมืองมรดกโลก ที่โปแลนด์ โปแลนด์มีประวัติศาสตร์ ที่เจ็บปวด น่าเศร้ าเพราะช่วงสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 เมือ่ เยอรมันยึดครองโปแลนด์ พวกนาซีได้ กวาดต้ อนชาวโปแลนด์ เชื ้อสายยิวหลายล้ านคนไปยังค่ายกักกันหลายแห่ง โดยเฉพาะค่ายกักกัน เอาชวิทซ์ได้ สงั หารหมู่ชาวยิวอย่างโหดเหีย้ มทารุ ณด้ วยแก๊ สพิษ เมื่อ เยอรมันแพ้ สงครามค่ายกักกันแห่งอื่นท�ำลายไปได้ เกือบหมด แต่ที่เอา ชวิทซ์ทำ� ลายไม่ทนั จึงเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วให้ นกั ท่องเทีย่ ว ได้ ร�ำลึกถึงอดีต และความโหดร้ ายที่ไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์ด้วยกันจะท�ำกันได้ ถงึ เพียงนี ้ ที่นี่ จะได้ เห็นเส้ นผม รองเท้ ามีทงรองเท้ ั้ าเด็ก รองเท้ าผู้หญิง รองเท้ าผู้ชาย ข้ าวของเครื่ องใช้ กองเป็ นภูเขาตามห้ องที่เก็บไว้ มีห้องลมแก๊ สพิษ เตาเผา มนุษย์และแดนประหารคนที่หลบหนี แต่หนีไม่พ้นถูกจับได้ ผู้เขียนเข้ าไป ดูไม่หมดทุกห้ อง ออกมายืนด้ านนอกอาคารแล้ วสวดมนต์ อุทิศส่วนกุศล ไปให้ ดูแล้ วเศร้ า

72

NO. 336

มุมสวยๆ ที่โรงแรมอมันตา


NO. 338

73


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

TRAVEL : THE LAND OF FASCINATING ย่านเมืองเก่าของกรุงวอร์ ซอ ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ เมืองนี ้องค์การยูเนสโกประกาศ ให้ เป็ นเมืองมรดกโลก ที่เมืองนี ้มีแหล่งสถาปั ตยกรรมต่างๆ มากมาย บ้ านเรื อนยังคงสภาพสไตล์เก่าๆ แบบเรเนซองส์ ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สถาปั ตยกรรมต่างๆ ถูกท�ำลาย เสียหายอย่างมากแต่หลัง สงครามก็ได้ รับการบูรณะจนเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญมีนกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากมาย เหมืองเกลือวีลซิ กา เป็ นเหมืองเกลือที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สดุ ของโปแลนด์ อยูใ่ ต้ ดนิ ชันที ้ ่ลกึ ที่สดุ 327 เมตร เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่แสนจะมหัศจรรย์ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก เวลาลงไปเที่ยวในเหมืองจะลง ลิฟต์ไปภายในเหมืองกว้ างขวางอากาศเย็นสบายเพราะมีแอร์ ในเหมืองใต้ ดนิ นี ้จะมีห้องต่างๆ มากมาย เป็ นเหมืองเกลือธรรมชาติที่มีการขุดเอาเกลือไปใช้ ในการถนอมรักษาอาหาร สมัยก่อนเกลือมีค่าดุจ ทองค�ำ ธรรมชาติจดั สรรภายในเหมืองเกลือไว้ อย่างลงตัว ยังมีร่องรอยของเกลือตามธรรมชาติให้ เห็น คณะท่องเที่ยวกลุม่ เรารับประทานอาหาร กลางวันที่เหมืองเกลือแห่งนี ้ด้ วยความเอร็ ดอร่อย และถ่าย รูปมุมต่างๆ กันอย่างสนุกสนาน หลายท่านซื ้อของที่ระลึกไปฝากคนทางบ้ านด้ วย เหมืองเกลือแห่งนี ้ องค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ สวยงามและมหัศจรรย์จริ งๆ

74

NO. 338


พระราชวังลาเซียนกี ้(Lazienki Palace) เป็ นพระราชวังอีกแห่งทีม่ คี วามส�ำคัญส�ำหรับคนไทยด้ วย คือเคยเป็ นทีป่ ระทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) เมือ่ ครัง้ เสด็จประพาส วอร์ ซอ ปั จจุบนั เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และเป็ นที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป โปแลนด์เป็ นปะเทศที่น่าท่องเที่ยวยังไม่มีขโมยให้ น่ากลัวอย่างประเทศอิตาลี สเปน แต่ก็อย่า ประมาท เวลาไปเที่ยวควรมีกระเป๋ าคล้ องคอสะพายบ่าใส่เงินและพาสปอร์ ต ซ่อนไว้ ในเสื ้อ เพื่อความ ปลอดภัยจะได้ เที่ยวได้ อย่างสบายใจ

NO. 338

75


BHUDHOLOGY Buddhist Thought

โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

อยู่อย่างมีสุขในยุคปัจจุบัน ความเจริ ญของโลกสมัยใหม่ มีความสับสนวุ่นวายและมีการ เปลี่ยนแปลง ถ้ าเราปรับตัวไม่ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโลก เรา จะอยูอ่ ย่างมีความสุขไม่ได้ ในฐานะทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนา จึงควร น�ำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ เพื่อต้ องการความสุขความ เจริ ญรุ่งเรื อง

หน้ าที่การงานก็มาก แต่ก็ไม่มีความสุข ท�ำอย่างไรเราจึงจะอยูอ่ ย่าง มีความสุข สุขในทีน่ ี ้ไม่ใช่สขุ แต่ทางกายอย่างเดียว แต่ต้องสุขใจด้ วย บางคนทุกข์ทงกายทุ ั้ กข์ทงใจ ั ้ บางคนสุขแต่กายแต่ใจไม่สขุ เลย ไม่ สบายอกสบายใจตลอดรายการ มีเครื่องพร้ อมยังไม่มคี วามสบายใจ เงินทองมากมายก่ายกองก็ยงั ไม่มีความสุขเลย

ท่านโปรดติดตามดูสงั คม จริงเท็จประการใด ดูตงแต่ ั ้ ครังอดี ้ ต ปู่ ยา่ อาตมาได้ ประสบการณ์จากญาติโยมที่มาวัดกันมากมาย ล้ วน แต่มีความทุกข์ด้วยกันทังสิ ้ ้น จึงอยากให้ เราทุกคนอยูอ่ ย่างมีความ ตาทวด เรียนหนังสือทีว่ ดั มีความสุขเข้ าวัดเข้ าวาไม่มคี วามทุกข์เท่าใด สุขในยุคปั จจุบนั ได้ บ้าง ความสุขของเราเกิดจากตัวเอง ไม่ได้ เกิด นัก เดี๋ยวนีเ้ ป็ นอย่างไร เปลี่ยนแปลงไปมาก คนเราที่ตามความ จากการเล่นการพนัน ดื่มสุรา เล่นไพ่ สนุกในสังคมที่เลวร้ าย ซึง่ ล้ วน เปลีย่ นแปลงของสังคมไม่ทนั ก็อาจจะพาตัวให้ เดือดร้ อนวุน่ วายไปได้ แต่ไม่มีประโยชน์แต่ประการใด ถ้ าเรามีคณ ุ ธรรม เราก็จะอยู่อย่างมีความสุข มีธรรมะ ปฏิบตั ิ ธรรม การที่เราจะมีสขุ ภาพทางกายและสุขภาพจิตที่ดีได้ พร้ อมกัน สุขในยุคปั จจุบนั ขอแยกข้ อความนีอ้ อกเป็ น ๓ ส่ วน เราจะต้ องบริ หารกายและบริ หารจิตด้ วยการเจริ ญพระกรรมฐานให้ ส่ วนที่ ๑ อยู่อย่ างมีความสุข สุขขนาดไหน ถูกต้ อง จึงจะมีความสุข การบริ หารกายคือ รู้จกั รับประทานอาหาร ส่ วนที่ ๒ ยุคโลกปั จจุบัน คืออย่ างไร ขอให้ ตคี วามไปในตัว ให้ ถกู สุขลักษณะ รู้จกั พักผ่อน รู้จกั รักษาสุขภาพ นี่คือสุขกาย ส่ วนที่ ๓ หลักธรรมอะไรทีจ่ ำ� เป็ นส�ำหรั บยุคนี้บ้าง ส่วนสุขใจนัน้ ต้ องรู้จกั ประพฤติธรรม ปฏิบตั พิ ระกรรมฐาน รู้จกั ๓ ประเด็ น นี ข้ อตอบตามแนวพระพุท ธศาสนาเป็ นส� ำ คัญ ก�ำหนดจิต สุขหนอ ทุกข์หนอ โกรธหนอ เสียใจหนอ ดีใจหนอ เป็ นต้ น ้ ขกายและ เพราะว่าเราเป็ นชาวพุทธก็ต้องยึดหลักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สิ่งที่ถกู ต้ องถ้ าท�ำได้ ทงั ้ ๒ อย่างนี ้ เราจะพบทังความสุ สุขใจ เป็ นแนวด�ำเนินชีวิตของเรา

บางคนนันสุ ้ ขคนเดียว อาจจะอยู่ในดงในป่ า อยู่ที่บ้าน อยู่คน อยูอ่ ย่างมีความสุขในที่นี ้คือ สุขทางกายและสุขทางใจ บางคน มีทรัพย์สมบัติ มีเกียรติยศชื่อเสียง แต่ไม่มีความสุข มีทกุ สิง่ ทุกอย่าง เดียวสุขคนเดียวแต่ไม่ได้ เหลียวแลญาติพี่น้อง หรื อเพื่อนมนุษย์ บ้ านก็ใหญ่โต รถยนต์ก็เพียงพอ มีบริ วารคนรับใช้ อีกทังต� ้ ำแหน่ง อย่างนี ้ส�ำหรับชาวพุทธถือว่ายังไม่เพียงพอ ยังใช้ ไม่ได้ ชาวพุทธไม่ 76

NO. 339


ค�ำว่า “โลกปั จจุ บัน” หรือ “โลกาภิวัตน์” คือ โลก+อภิวัตน์ หรือ พัฒนา โลก คือ อภิ อภิแปลว่ายิ่งใหญ่ท่วั ถึง วัตน์ตัวนี้ แปลว่า ความเป็นไป หรือการเปลี่ยนแปลงของโลก คือ ไม่ใช่ รุ่งเรืองอย่างเดียว แต่เปลี่ยนแปลงไปมาก เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมก็มี สู่ความเจริญก็มี การหวังความสุขส่วนรวมในขันแรกให้ ้ แก่ญาติพี่น้องลูกหลาน ควรหยุดอยูแ่ ค่นี ้เราจะต้ องเขยิบไปถึงความสุขของญาติพี่น้องของ ลูกหลานด้ วย และอีกทังต้ ้ องให้ ชาวโลก โดยเฉพาะเพื่อนร่ วมชาติ ของเราก่อน คือ ลูกหลานส่งเรี ยนหนังสือช่วยกันอย่างนัน้ เดี๋ยวนี ้ ไม่มีเลย แล้ วเข้ าสูป่ ระชาชนในชาติของเราเป็ นส่วนรวม ถ้ ามีความ ของเรามีความสงบสุขด้ วย สามารถก็เข้ าไปสูช่ าวโลกโดยส่วนรวม คือ ช่วยสังคมบ้ าง ฉะนัน้ ท�ำอย่างไรเราจึงจะสุขทังกายทั ้ งใจ ้ และให้ ญาติพี่น้อง ในยุคปั จจุบนั ชาวพุทธก็ไม่มีความเมตตาต่อหมูส่ ตั ว์เดรัจฉาน ของเรามีความสุขเจริ ญรุ่ งเรื องด้ วยและสนองความสุขไปยังเพื่อน ร่วมชาติร่วมโลกของเราด้ วย นีค่ อื ลักษณะของพระพุทธศาสนา ตาม ไม่ใช่แต่เพียงมนุษย์ และสัตว์เดรัจฉานทีห่ วังความสุขเท่านัน้ จะเป็ น ทีพ่ ระพุทธเจ้ าสอนมาทุกระยะ ทาน ศีล และภาวนานัน่ เอง ช่วยเหลือ สุนขั แมว หรื อสัตว์จงอย่าไปฆ่ามันเลย ญาติพนี่ ้ องไทยทุกผองโปรด ผู้อนื่ ได้ ให้ เขามีความสุข เปรียบเหมือนเรายังช่วยตัวเองไม่ได้ เหมือน เมตตาอย่ า ไปเอาหมี เ อาลิ ง มากิ น อย่ า ยิ ง นก ยิ ง กวาง กิ น มัน เรายังว่ายน� ้ำไม่เป็ นก็อย่าไปช่วยคนอืน่ เลย เพราะอาจจะจมน� ้ำตาย ท� ำไมเล่า นี่แหละเมตตาของชาวพุทธ ต้ องเมตตาต่อสัตว์เดรัจฉาน ด้ วยกันทังคู ้ ่ เราว่ายน� ้ำไม่เป็ นแล้ วไปช่วยคนตกน� ้ำ มันจะเป็ นไปยาก ด้ วย ซึง่ พระพุทธศาสนายอมรับว่ามีอยูจ่ ริ ง เราก็มีเมตตาหวังให้ เขา มาก เช่นเดียวกับคนไม่ปฏิบตั ธิ รรม ล�ำบากที่จะไปช่วยคนอื่น ก็ไม่ร้ ู มีความสุข จักความสุขแท้ ธาตุแท้ เป็ นอย่างไร เนื ้อแท้ เป็ นอย่างไรก็ไม่ทราบแต่ ค�ำว่ า “โลกปั จจุบนั ” หรือ “โลกาภิวตั น์ ” คือ โลก+อภิวตั น์ หรือ ประการใด พัฒนา โลก คือ อภิ อภิแปลว่ายิ่งใหญ่ทวั่ ถึง วัตน์ตวั นี ้แปลว่า ความ

NO. 339

77


BHUDHOLOGY Buddhist Thought

ความเจริญของโลกสมัยใหม่ มีความสับสนวุ ่นวายและมีกาเปลี่ยนแปลง ถ้าเราปรับตัวไม่ทัน กับความเปลี่ยนแปลงของโลก เราจะอยู ่อย่างมีความสุขไม่ได้

เป็ นไป หรื อการเปลีย่ นแปลงของโลก คือ ไม่ใช่รุ่งเรื องอย่างเดียว แต่ ความเป็ นอยูอ่ ย่างเรียบง่ายหมดไปไม่เหมือนอย่างโบราณแล้ ว กลับ เปลี่ ย นแปลงไปมาก เปลี่ ย นแปลงไปสู่ค วามเสื่ อ มก็ มี สู่ค วาม เป็ นความเป็ นอยูอ่ ย่างฟุ้งเฟ้อตามความเจริ ญของโลก เจริ ญก็มี ข้ อส�ำคัญก็คือ คนในโลกเข้ ามาอยูใ่ นเมืองใหญ่มากขึ ้น ก่อให้ มี เพราะฉะนันควรจะตี ้ ความหมายกว้ างๆ ว่า โลกนี ้คือ ความเป็ น ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาสังคม เศรษฐกิจ การจราจรวุน่ วาย เกิดเป็ น ไปและความเปลีย่ นแปลงของโลกในปั จจุบนั หรือทีเ่ รียกกันอีกอย่าง โรคจิต โรคประสาท ฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะคนหนุ่ม หนึง่ ในปั จจุบนั ว่า ยุคสารสนเทศ คือ ยุคแห่งความรุ่งเรื อง ซึง่ รุ่งเรื อง คนสาว เป็ นที่นา่ เสียดายทรัพยากรของชาติ บางคนไม่อยากฆ่าตัว ทางด้ านวัตถุแต่ด้านจิตใจหาได้ รุ่งเรืองไปตามความเจริญและความ ตายแต่ต้องตายมากขึ ้นในยุคโลกปั จจุบนั คือ ถูกรถชน คนที่ตาย ทัน สมัย ของโลกไม่ จิ ต ใจของคนเราทุก วัน นี ก้ ลับ ต�่ ำ กว่ า สมัย มากจากการถูกรถชนคือ คนหนุ่มคนสาว โดยเฉพาะคนหนุ่มตาย บรรพบุรุษของเรา ซึง่ ในสมัยก่อนนันเราเจริ ้ ญด้ วยจิตใจรุ่งเรืองเหนือ มากกว่าคนสาว และที่ตายเพราะมอเตอร์ ไซค์ก็มีมากมายเหลือเกิน ความเจริ ญทางด้ านวัตถุ ตายเนื่องจากอุบตั ิเหตุมากกว่าโรคมะเร็ งหรื อโรคอื่นๆ และตาย เพราะอุบัติ เ หตุร ถชนประมาทเพราะดื่ ม สุร าและยาเสพติ ด ซึ่ง ที่เป็ นเช่นนันเพราะว่ ้ าโลกเปลี่ยนแปลงมากเหลือเกิน ทังทาง ้ ้ คนี ้ ด้ านคมนาคม เทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็ นยุคข้ อมูลและข่าวสาร ซึง่ นายแพทย์บอกว่ารุนแรงที่สดุ ในบรรดายาเสพติดทังหลายในยุ ผลิตออกมาแทบตามไม่ทนั ติดต่อคมนาคมสะดวกขึ ้น โรคภัยไข้ เจ็บ เมื่อสรุปแล้ วไม่วา่ เฮโรอีน ผง กัญชา อะไรทังหมดก็ ้ ล้วนแล้ วแต่ มาง่ายขึ ้น ชาวต่างประเทศมาอยูป่ ระเทศไทยเรามากขึ ้น ความหลาก ร้ ายแรงที่สดุ พระพุทธเจ้ าตรัสว่าผิดศีลข้ อนี ้เป็ นบาปและก่อความ ้ ำรวจบอกว่า ๒๐ เปอร์ เซ็นต์ เกิดจากการ หลัง่ ไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้ ามามากขึ ้น จนวัฒนธรรมบาง เดือดร้ อน รถที่ชนกันนันต� อย่างของเราต้ องสลายไปอย่างน่าเสียดาย หมดไปแล้ วสูญไป ดื่มสุราและเกิดในช่วงตอนเย็น เพราะคนมักจะดื่มสุราตอนเย็น ที่

78

NO. 339


ตายมากและตายไวก็คือ ผู้ชายถัวเฉลี่ยผู้หญิ งตายช้ ากว่าผู้ชาย ฉะนัน้ ต่อไปนี ้จะขอเสนอหลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้ าทรงค้ นพบและ ราว ๖ ปี ท�ำไมจึงเป็ นเช่นนันเล่ ้ า ทังๆ ้ ทีม่ สี รี ระร่างกายเท่าๆ กัน ทังนี ้ ้ ทรงสอนไว้ พอที่เราชาวพุทธจะน�ำมาใช้ ให้ ได้ ถ้ าน�ำมาใช้ ไม่ได้ ก็นบั ก็เพราะว่าผู้ชายหาเรื่องตายมากกว่าผู้หญิง นอนดึก เทีย่ วส�ำส่อน หา ว่าเป็ นเวรเป็ นกรรมของเราเอง จะไปโทษคนอื่นไม่ได้ เหมือนเรามี เรื่องเดือดร้ อนใส่ตวั ตีรนั ฟั นแทง มีเรื่องอะไรก็ออกหน้ าจึงตายกันมาก น� ้ำมัน แร่ธาตุในชาติของเรา แต่เราไม่ขดุ เองจะไปโทษคนอื่นไม่ได้ เหตุที่เป็ นเช่นนี ้ก็เพราะความเจริ ญของโลกสมัยใหม่ มีความ ต้ องโทษตัวเองที่ไม่สามารถจะน�ำแร่ธาตุและน� ้ำมันที่บรรพบุรุษ เขา สับสนวุน่ วายและมีการเปลี่ยนแปลง ถ้ าเราปรับตัวไม่ทนั กับความ รักษาไว้ ในชาติมาใช้ เปลี่ยนแปลงของโลก เราจะอยูอ่ ย่างมีความสุขไม่ได้ ในฐานะที่เรา นับถือพระพุทธศาสนา ควรจะน�ำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของ เรานี ้มาใช้ ถ้ าเรามีพระพุทธศาสนาแล้ ว แต่เราไม่พงึ่ พระพุทธเจ้ า พระพุทธเจ้ าบอกให้ พงึ่ พระธรรม เราพึง่ พระสงฆ์ พระสงฆ์บอกให้ พึง่ พระธรรม เราขอพึง่ พระธรรม พระธรรมบอกให้ พงึ่ ตนเอง โยงกัน ไปโยงกันมา เหมือนเรามียาไว้ แต่ยามป่ วยไข้ กลับไม่รับประทานยา แล้ วมียาไว้ ท�ำอะไร เหมือนเรามีร่มถ้ าฝนตกแดดออก เราก็ไม่ยกร่ม ขึ ้นกาง ถือร่มไว้ ท�ำไม เรานับถือพระพุทธศาสนาเพื่อต้ องการความ เจริญรุ่งเรื อง หลีกเลีย่ งความทุกข์ พอความทุกข์เดือดร้ อนเกิดขึ ้นเรา ก็ต้องการความสุข เรามีพระพุทธศาสนาแต่ไม่ปฏิบตั ิ เช่น การปฏิบตั ิ พระกรรมฐานแก้ ปัญหาได้ ทกุ ชนิด ถ้ าเรานับถือแต่ไม่ปฏิบตั จิ ะไม่มี ประโยชน์โสตถิผลแต่ประการใด

หลักธรรมที่จะน�ำมาประคองส�ำหรับโลกปั จจุบนั มีมาก แต่ก่อน ที่จะพูดถึงหลักธรรมนี ้ ขอกล่าวย� ้ำเรื่ องหนึ่งว่า อันหลักธรรมใน พระพุทธศาสนาเป็ น อกาลิโก ไม่เปลี่ยนแปลงไม่วา่ กาลใด ใช้ ได้ ดี ทังสิ ้ ้น ไม่ใช่ใช้ ได้ ดีในสมัยพระพุทธเจ้ าเท่านัน้ เหมือนเกลือในยุค พระพุทธเจ้ าก็เค็ม ในยุคปั จจุบนั นี ้ก็เค็ม ไม่เปลี่ยนแปลงเลย เรี ยก ว่า อกาลิ โ ก พระธรรมของพระพุท ธเจ้ า ก็ เ หมื อ นกัน แม้ ใ นยุค พระพุ ท ธเจ้ าปฏิ บัติ อ ย่ า งไรก็ ไ ด้ รั บ ผลอย่ า งนั น้ ปั จจุ บัน ก็ ไ ม่ เปลีย่ นแปลงเลย หลักธรรมเป็ นอกาลิโก ไม่ใช่วา่ ยุคโลกาภิวตั น์แล้ ว ต้ องใช้ หลักธรรมอย่างโน้ นอย่างนี ้เป็ นวิเศษ แท้ จริ งเหมือนกันหมด เป็ นเพียงแต่ว่าเราต้ องประยุกต์ ใช้ ให้ มันถูกต้ องกับสถานการณ์ ปั จจุบนั หลักธรรมส�ำหรับยุคปั จจุบนั ที่เราปฏิบตั คิ ือ พระกรรมฐาน เป็ น ยุคปั จจุบนั ที่แก้ ไขได้ ทกุ สถานการณ์ ขอเสนอหลักธรรมที่ท�ำให้ อยู่ อย่างมีความสุขในปั จจุบนั ดังต่อไปนี ้คือ ๑. รู้เท่าทันสถานการณ์ของ โลกในปั จจุบนั นี ้คือพระกรรมฐาน ถ้ าเราปฏิบตั ไิ ด้ จะรู้เท่าทันโลกใน ปั จจุบนั ได้ ๒. รู้ เท่าทันโลกธรรม ไม่หวัน่ ไหว ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ แปรผัน ๓. อยูอ่ ย่างมีสนั โดษ สงบ โดยมีหลักธรรมเป็ นตัวหนุนอยู่ ๕ ประการทีเ่ รามีอยูด่ ้ วยกันทุกคน คือ ๑. ขันติ ความอดทน ๒. เมตตา ๓. เสียสละ ๔. ให้ อภัย ๕. ปล่อยวาง นีแ่ หละพระกรรมฐาน

เพราะฉะนัน้ ในยุคปั จจุบนั นี ้เราจะมีความสุขได้ อย่างไร ค�ำตอบ ก็คือ ต้ องอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เราพึง่ พระพุทธเจ้ า พระพุทธเจ้ าบอกให้ พงึ่ พระธรรม เราพึง่ พระสงฆ์ พระสงฆ์ก็บอกให้ พึง่ พระธรรม เราขอพึง่ พระธรรม พระธรรมบอกให้ พงึ่ ตนเอง เป็ นกฎ ธรรมชาติ เพราะการพึง่ พระธรรมนันต้ ้ องพึง่ ตนเอง คืออัตตาหิ อัตตา โน นาโถ ตนแหละเป็ นที่พงึ่ ของตน พระธรรมบอกให้ เราท�ำเอง ถ้ า เราไม่ท�ำ พระธรรมก็ชว่ ยท่านไม่ได้ พระพุทธเจ้ าจึงตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทังหลาย ้ ท่านทังหลายจงอยู ้ อ่ ย่างมีที่พงึ่ เถิด อย่าอยูอ่ ย่างไม่มีที่พงึ่ การรู้ เท่ า ทัน สถานการณ์ ข องโลก เราต้ อ งมี ห ลัก ธรรมทาง เลย เพราะศิษย์ที่อยูอ่ ย่างไม่มีที่พงึ่ ย่อมมีความทุกข์ พระพุทธศาสนา คือ ๑. พหูสตู ความรอบรู้วชิ าการต่างๆ โลกปั จจุบนั ที่พึ่งในพระพุทธศาสนาคือ พระธรรมค�ำสอน คือปฏิบตั ิธรรม เจริ ญไปมาก ถ้ าเราตามโลกไม่ทนั เราก็ปรับตัวเข้ ากับโลกไม่ได้ การ นัน่ เอง การปฏิบตั ธิ รรมนี ้ก็เพื่อต้ องการที่พงึ่ ตนเป็ นที่พงึ่ ของตนได้ จะปรับตัวให้ เข้ ากับโลกได้ ต้ องมีความรู้ คือ พหูสตู แน่นอน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ พระพุทธเจ้ าเองสูงสุดแล้ วยังต้ องเคารพพระ ในปั จจุบนั ความรู้มมี ากมาย เราต้ องมีความรู้ทที่ นั สมัยคือ ความ ธรรม พระองค์ตรัสว่า คนเราถ้ าอยูอ่ ย่างไม่มที เี่ คารพแล้ วย่อมอยูอ่ ย่าง รู้ที่ร้ ูบางสิง่ ในทุกสิง่ และรู้ทกุ สิง่ ในบางสิง่ คือ สิง่ ทังหลายในโลก ้ รู้ มีความทุกข์ เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้ าทรงตรวจดูแล้ ว ไม่มใี ครในโลก สิ่งที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ที่ก�ำลังเจริ ญก้ าวหน้ า เราต้ องรู้ บ้ างแต่ไม่ ไหนๆ เลยที่พระองค์จะเคารพเหนือพระองค์ไปได้ ยกเว้ นพระธรรม จ�ำเป็ นต้ องรู้ อย่างละเอียด เช่น เรื่ องเศรษฐกิจ เราต้ องรู้ บ้ างว่า พระพุทธเจ้ าจึงทรงเคารพพระธรรม คือกฎธรรมชาติทพี่ ระองค์ทรงค้ น เศรษฐกิจของโลกเป็ นอย่างไร เศรษฐกิจเมืองไทยเป็ นอย่างไร ไม่ใช่ พบขึ ้นมา ทรงท�ำตามกฎธรรมชาติ นัน่ คือ วิปัสสนากรรมฐาน ไม่ร้ ูเลย

คนเราถ้าอยู ่อย่างไม่มีท่เี คารพแล้วย่อมอยู ่อย่างมีความทุกข์

NO. 339

79


BHUDHOLOGY Buddhist Thought นี่แหละท่านทังหลาย ้ ต้ องรู้เหตุการณ์บ้างพอสมควร หลักธรรม ของพระพุทธเจ้ า รู้บางสิง่ รอบคอบทุกสิง่ ทุกประการ เราคิดว่ารถติด แต่เฉพาะกรุงเทพมหานครอย่างเดียว แต่ไม่ร้ ูหรื อว่าวันหยุดในต่าง จังหวัดก็ตดิ เหมือนกัน เราต้ องรู้ให้ ทนั สมัยตามสถานการณ์ของโลก เรื่องทีค่ วรรู้กลับไม่ร้ ู คนเราจะรู้ทกุ เรื่องไม่ได้ หรอก แต่ต้องรู้บางอย่าง หากไม่ร้ ู จะอยู่ในโลกเขาได้ อย่างไร รู้ อย่างนี ้เรี ยกว่า รู้ บางสิ่งบาง อย่างในทุกสิง่ หาความรู้ให้ มาก วันใดไม่ได้ หาความรู้ใส่ตน วันนัน้ คือวันขาดทุน วันไหนไม่มีความรู้เข้ ามาเลยก็ขาดทุน แต่ถ้าเจริ ญพระกรรมฐาน ถื อว่าไม่ขาดทุน เจริ ญวิปัสสนา กรรมฐาน ถือว่าได้ ก�ำไรอย่างยิ่ง ถือว่าได้ ก�ำไรได้ พิเศษ ดังนันต้ ้ อง ตังใจท� ้ ำให้ ได้ ทกุ วัน เจริ ญพระกรรมฐานให้ ทนั โลก ยิง่ เราเป็ นผู้ใหญ่ เรายิง่ ต้ องทันโลก ต้ องทันทุกสิง่ ทุกอย่างให้ มากทีส่ ดุ เท่าที่จะมากได้

พระพุ ท ธเจ้ าตรั ส ว่ า โลกธรรมถ้ าเกิ ด แก่ พ ระอริ ย เจ้ า หรื อ พระอริ ยบุคคลตังแต่ ้ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ท่านจะไม่ฟูขึน้ และไม่ยุบลงเหมือนอย่างปุถุชน ยิ่ง พระอรหันต์ยิ่งไม่ฟเู ลย เขาสรรเสริ ญท่านก็ธรรมดา เขานินทาท่าน ก็ธรรมดา การที่พระอริ ยเจ้ าท่านถือว่าโลกธรรมเป็ นเรื่ องธรรมดา เพราะว่าท่านคิดว่าสิง่ เหล่านี ้ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็ นธรรมดา แม้ เราไม่ได้ เป็ นพระอริ ยเจ้ าก็ควรถือตามพระอริ ยเจ้ าบ้ าง ถ้ ามีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ ได้ รับสรรเสริ ญ นินทา ทุกข์ สุข เกิดขึ ้นกับ เรา ก็ให้ พิจารณาในพระกรรมฐานเห็นว่าสิง่ เหล่านี ้มันไม่เที่ยง มัน เป็ นทุกข์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันต้ องมีการแปรเปลี่ยนไปตาม ธรรมดา จึงไม่ควรเข้ าไปยึดมัน่ ถือมัน่ จนเกินไป เพราะมันได้ อย่างนี ้ มันก็เป็ นอย่างโน้ น มีไหมคนที่ได้ ลาภยศแล้ วไม่เสื่อมลาภยศ แล้ ว คนที่ไม่เคยได้ อะไรเลยมีไหม…ไม่เคยมี คนที่ได้ นินทาอย่างเดียวมี ไหม…ก็ไม่มี คนที่ได้ สรรเสริ ญอย่างเดียวมีไหม…ไม่มี ได้ ยศ เสื่อม ยศได้ มีสขุ มันก็มีทกุ ข์ได้ เพราะฉะนันจึ ้ งขอให้ ร้ ูเท่าทันด้ วยพระกร รมฐาน ตราบใดที่เรายังอยูใ่ นโลก ไม่วา่ ผู้ใหญ่หรื อผู้น้อย ต้ องพบ โลกธรรมด้ วยกันทุกคนตราบนัน้

รู้ ให้ หมดในบางสิ่ง คือเราท�ำอะไรก็ให้ ร้ ู หมดในหน้ าที่ มีหน้ าที่ พิมพ์ดีดก็ร้ ู เรื่ องให้ หมด ไม่ใช่ไปรู้ เรื่ องอื่นแล้ วเรื่ องของตัวเองกลับ ไม่ร้ ู อย่างนี ้จะมีแต่เรื่ องวุน่ วาย ไม่ควรเก็บค�ำชัว่ หยาบ ที่คนอื่นพูด มาไว้ ในใจของตน ไม่ควรไปดูงานของคนอื่นเขาว่าท�ำเสร็ จหรื อยัง ควรตรวจดูงานของเราว่าท�ำเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วประการใด การมี อยู่อย่างมีสนั โดษ การอยู่อย่างมีสนั โดษคือ คนเราไม่วา่ ยุคใด ความรู้และการกระท�ำก็ต้องเข้ ากันด้ วย ไม่ใช่ร้ ูอย่างเดียวแล้ วท�ำไม่ ล้ วนมีทกุ ข์ด้วยกันทังนั ้ น้ ในปั จจุบนั บางคนอยากรวย แต่ไม่ยอมหยุด ได้ ต้ องรู้และพยายามท�ำให้ ได้ คือ คนจนในความรวยของตนเอง มีร้อยล้ านแล้ วยังไม่พอ ใจสัน่ ความรู้ที่จะให้ ทนั โลกปั จจุบนั วันนี ้ คือรู้ทกุ สิง่ ในบางสิง่ รู้ทกุ สิง่ อยากจะโกง อยากจะกิน อยากจะได้ อีกพันล้ าน บางคนนัง่ ชูคออยู่ คือทุกสิ่งที่เราท�ำ รู้ ทุกอย่างเช่นนี ้ เข้ าในหลักธรรมของพระพุทธ ในรถคันหรูหราแต่หาความสุขไม่ได้ เพราะใจร้ อน เพราะฉะนันโลก ้ ศาสนา คือรอบคอบ เป็ นพหูสตู รู้จริ งไม่ใช่ร้ ูมาก รู้จริ งต้ องท�ำ รู้จ�ำ วัฒนาการเจริญรุ่งเรืองอย่างไรก็ตาม ถ้ าเรามีสนั โดษมีความสุขมาก ต้ องท่อง รู้แจ้ งต้ องคิดก่อน นี่คือพหูสตู ความเป็ นผู้มีการศึกษามาก แม้ ปัญหาสังคมจะเกิดขึ ้นขนาดไหนก็ตาม ไม่ว่าปั ญหาเศรษฐกิจ เรี ยนรู้มาก เข้ าใจมาก รอบคอบมาก ถามว่ามีพหูสตู ไว้ ท�ำไม ตอบ ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาจราจร ปั ญหาต่างๆ แต่ ว่ามีไว้ ชว่ ยตัวเอง ช่วยสังคม ช่วยประเทศชาติ ช่วยได้ มากมาย ถ้ าเรามีสนั โดษเราก็มีความสุข รู้ เท่าทันโลกธรรม รู้ เท่าทันโลกเขาอย่างไร รู้ เท่าทันโลกก็คือ คนมีสนั โดษคือ ความพอใจจะมีสขุ มองเห็นโลกนี ้เต็มไปด้ วย โลกธรรม คือ ธรรมะที่ประจ�ำโลก พระพุทธเจ้ าตรัสว่า โลกยังหมุน ความสุข เหมือนคนสวมรองเท้ าหนังเดินอยูบ่ นพื ้นโลก รู้สกึ ว่าตัวเอง อยูต่ ราบใด มนุษย์ก็ยงั อยูใ่ นโลกตราบใด สิง่ ทัง้ ๘ ประการย่อมอยู่ ไม่ได้ เหยียบดินเลย เหยียบหนังตลอดเวลาทังที ้ ่ยืนอยูบ่ นพื ้นโลก ถึง กับมนุษย์ตราบนัน้ คือ ๑. มีลาภ ๒. เสื่อมลาภ ๓. มียศ ๔. เสื่อมยศ โลกจะวุ่นวายแต่เราคงเย็นอยู่และก้ าวเดินไปด้ วยความสุข ไม่ได้ ๕. สรรเสริ ญ ๖. นินทา ๗. สุข และ ๘. ทุกข์ เพราะฉะนันถ้ ้ าเรายัง ผ่านความทุกข์เข้ าไปเพราะรู้เท่าทันตลอดเวลา อยูใ่ นโลกตราบใด ก็จะต้ องพบสิง่ เหล่านี ้ตราบนัน้ แต่พระพุทธเจ้ า พระพุทธเจ้ าท่านตรัสสรรเสริ ญสันโดษไว้ วา่ ความสันโดษเป็ น ตรัสว่า โลกธรรมทัง้ ๘ ประการนี ้ เมื่อเกิดกับปุถชุ นกับพระอริ ยเจ้ า นันไม่ ้ เหมือนกัน ถ้ าเกิดขึ ้นกับปุถชุ นจะฟูขึ ้นเมื่อได้ สงิ่ ทีน่ า่ ปรารถนา ยอดทรัพย์ ค�ำว่า “ทรัพย์” แปลว่า สิง่ ที่น�ำความปลื ้มใจมาให้ อย่าง คือ อิฏฐารมณ์ ได้ ลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุข แต่จะทุกข์เมื่อไม่ได้ สงิ่ ที่นา่ เรามีทรัพย์เราก็ปลื ้มใจ ได้ เงินเดือนเราก็ปลื ้มใจ มีทรัพย์สมบัติ มี ้ น้ แต่ถ้าเรามีทรัพย์แล้ วไม่ปลื ้มใจ คน ปรารถนาคือ อนิฏฐารมณ์ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ มีการฟู โภคสมบัติ เราก็ปลื ้มใจทังนั ขึ ้นและยุบลงเหมือนลูกฟุตบอล ถ้ าเราปาลูกฟุตบอลอย่างแรง มัน นัน้ คือคนจน เพราะมีแล้ วไม่พอใจ ถ้ าเรามีความพอใจแล้ วเกิด ก็จะกระเด็นกระดอนไป คนเราเหมือนกัน เมื่อเขาสรรเสริ ญก็ฟมู าก สันโดษ เกิดมักน้ อย เกิดไม่ต้องการ หนักเข้ าเกิดเงินไหลนองทอง เวลาเขาติฉินนินทาก็ยบุ ลง หรื อเวลาได้ สขุ ก็ดใี จลิงโลดมาก เวลาได้ ไหลมาเองเป็ นปกติ ทุกข์ก็ทกุ ข์มาก 80

NO. 339


เพราะฉะนัน้ อยากให้ พวกเราเข้ าใจหลักสันโดษในพระพุทธ ศาสนาทีจ่ ะท�ำให้ เรามีความสุขตลอดปี นี ้และปี หน้ าตลอดไปจนตาย ถ้ าเราไม่เข้ าใจและขาดสันโดษเราจะเดือดร้ อนกันจนตายไป เพราะ ใจภายในมันเผาเอง คือเพลิงเผาซึง่ มี ๒ ชนิด คือ ๑. เพลิงกิเลส ๒. เพลิงทุกข์

คนโบราณท่านสอนให้ คดิ ด้ านธรรมะในฐานะที่เราเป็ นชาวพุทธ ก็สอนให้ เราคิดว่าตายแล้ วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ ที่เราเคยเห็นเด็ก เกิดมาใหม่ก�ำลังก�ำมือเหมือนเด็กคนนันจะบอกให้ ้ ทา่ นทังหลายรู ้ ้ วา่ ถ้ าฉันโตขึ ้นจะเก็บทรัพย์สมบัติ เกียรติยศ ชื่อเสียง หรื อให้ เป็ นของ ฉันให้ มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ บางทีก็ยกมือชูขึ ้นเหมือนกับจะบอก เพลิงกิเลส คือไฟอันเกิดจาก โลภ โกรธ หลง เราเคยเห็นเพลิง ว่า ข้ านี ้เอาแน่ เมื่อตายแล้ วก็เหมือนกันหมด ต้ องแบมือเหมือนกัน ชนิดนี ้ไหม้ คนเราได้ ชดั เช่น เกิดโลภจัด โกรธจัด นี่เห็นได้ ชดั บางคน หมดไม่มีอะไรที่เราจะเอาไปได้ บอกว่า พวกหลงจัดไม่คอ่ ยเห็น แต่ที่จริ งก็มีมาก เช่น ที่ตดิ บุหรี่ ติด ท่านสาธุชนทังหลาย ้ ตามทีพ่ ระท่านเทศน์เป็ นภาษิตให้ เราได้ ยนิ ยาเสพติด ติดสุรา ติดการพนัน ติดอะไรท�ำนองนี ้ คือพวกไฟไหม้ นี ้ เสมอว่า “เมื่อเรามามีอะไรมาด้ วยเจ้ า เจ้ าจะเอาแต่สขุ สนุกไฉน เมื่อ เรียกว่า เพลิงกิเลส เพลิงกิเลสนันเผาใจ ้ คือความทุกข์ คือเพลิงทีเ่ กิด เจ้ ามามือเปล่าจะเอาอะไรไป เจ้ าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ ามา” ก็บอก จากความแก่ ที่เป็ นทุกข์ เกิดจากความเจ็บ ความตาย เราเกิดมา ไว้ ชดั เจนอย่างนี ้ ไม่มีอะไรดีกว่าการเจริ ญวิปัสสนากรรมฐาน อย่า แล้ วก็ต้องถูกเพลิงชนิดนี ้เผาแน่นอน เพลิงทุกข์นี ้เป็ นทุกข์ที่เผากาย ไปคิดพะวงสงกา การเจริ ญพระกรรมฐานไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่ ส่วนเพลิงกิเลสเผาใจ ประการใด เพลิงทุกข์นี ้เราไม่สามารถทิ ้งได้ ในชาตินี ้ เพราะเราเกิดมาแล้ ว ไม่เหมือนพระอรหันต์ ท่านไม่ต้องถูกเพลิงนี ้เผาอีกต่อไปเพราะท่าน ไม่เกิดอีก แต่เราต้ องยอมให้ มนั เผาเพราะเราเกิดมาแล้ ว แต่ถงึ เผา ก็อย่าให้ ทรุ นทุรายเกินไป ถ้ าใจเราไม่ถกู เพลิงกิเลสเผาหรือเพลิงทุกข์ เผาเราก็ไม่ทรุ นทุรายนัก เพลิงทัง้ ๒ อย่างนี ้ที่เผาอย่างร้ ายแรงมาก ก็คือเพลิงกิเลส คนขาดสันโดษจะถูกเพลิงกิเลสเผาใจมาก เผาแม้ กระทัง่ เศรษฐี เผาแม้ กระทัง่ ผู้น�ำต่างๆ หรื อแม้ แต่ยาจก

เรามาวัดสดับพระธรรมเทศนา เจริญพระกรรมฐาน สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา ก็ได้ ประโยชน์ดีกว่าเราไม่ท�ำอะไร เสียเลย ผู้ที่เจริ ญพระกรรมฐานตลอดเสมอต้ นเสมอปลายแล้ วจะ เป็ นคนมี บุ ญ วาสนาน� ำ พาส่ ง ผลได้ อ านิ ส งส์ ถึ ง ความมุ่ง มาด ปรารถนาทุกประการ

“เมื่อเรามามีอะไรมาด้วยเจ้า เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน เมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรไป เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา”

NO. 339

81


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

HIDDEN DEPTHS

หาวิชา หาทรัพย์ยังไม่พอ... ต้องหาดีด้วย เมื่อพ้ นวัยศึกษาแล้ ว จงพยายามสร้ างฐานะให้ มนั่ คง การท�ำตนให้ เป็ นคนหลักลอย ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมหาควรไม่ เพราะเราเป็ นคนไม่ใช่นกหนู จะได้ เที่ยวเร่ร่อนหากินไป เพียงเฉพาะวันๆ หนึง่ จริ งอยูก่ ารท�ำงานทุกอย่างนัน้ ต้ องล�ำบากตรากตร� ำอย่างยิ่ง เราต้ องอดทน...ต้ องทนล�ำบากตอนหน่มุ ๆ สาวๆ ดีกว่าไปล�ำบากตอนแก่ ควรยึดภาษิตที่วา่ ... ตอนต้ นสู้ทนทุกข์ จะได้ สขุ เมื่อตอนปลาย ตอนต้ นชอบสบาย จะได้ ร้ายเมื่อปลายมือ พระพุทธเจ้ าท่านสอน ให้ หนักในทางสร้ างดี ที่เรี ยกทางศาสนาว่า ท�ำบุญ เพราะคนเราจะหาแต่วิชา หาแต่ทรัพย์เท่านันยั ้ งไม่พอ ต้ องหาดีประกอบด้ วย

82

NO. 339

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE ISSUE 339  
ADVANCED BUSINESS MAGAZINE ISSUE 339  
Advertisement