Page 1


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


AD NFI.pdf 1 28/8/2560 16:32:03

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) ในประเทศไทย โดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โทร: 02-422-8688 แฟกซ์: 02-422-8558 www.nfi.or.th


EDITOR’s NOTE ตลาดผู้สูงอายุกำ�ลังโต โลกก� ำ ลัง เข้ า สู่สัง คมผู้สูง อายุ โดย เฉพาะประเทศไทยที่ สัด ส่ว นประชากรผู้ สูงอายุมากเป็ นอันดับสองของอาเซียนรอง จากสิงคโปร์ ซึง่ ญี่ปนถื ุ่ อเป็ นต้ นแบบในการ ผลิตสินค้ าที่เกี่ยวกับผู้สงู อายุ เนื่องจากเป็ น ประเทศที่ก้าวสูส่ งั คมผู้สงู อายุโดยสมบูรณ์ เป็ นประเทศแรกๆ ของเอเชีย ซึง่ ผู้ประกอบ การของญี่ ปุ่ นจึ ง ต้ อ งให้ ค วามส� ำ คัญ กับ การปรั บตัว เพื่อความอยู่รอดของกิ จการ เพราะกลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคกลุ่ม นี ถ้ ื อ ได้ ว่า เป็ นก ลุ่ม ประชากรที่ มี อ� ำ นาจต่อ รองในการซื อ้ และมีก�ำลังซื ้อสูง จึงเป็ นโอกาสทางธุรกิจ ของผู้ประกอบการ หน่ ว ยงานนี่ เ กี่ ย วข้ องต้ องเน้ นการ พัฒนาผู้ประกอบการให้ มองเห็นโอกาสใน การท�ำธุรกิ จรู ปแบบใหม่ๆ เพื่อหาโอกาส การขยายตลาดมาสู่ ก ลุ่ ม ผู้ บริ โ ภคสู ง อายุ เ หล่ า นี ้ โดยปรั บ กระบวนการผลิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการเฉพาะด้ านของ กลุ่มลูกค้ าผู้สูงอายุควบคู่ไปกับความสามารถในการเจาะตลาด เฉพาะกลุม่ โดยเพิ่มมูลค่าสินค้ าและบริ การให้ มีความแตกต่างจาก คูแ่ ข่ง ต้ องปรับการออกแบบให้ ใช้ งานง่าย ไม่ซบั ซ้ อน ซึง่ เหมาะสม กับทุกชนชาติ ทุกเพศทุกวัย เพราะกลุม่ ผู้สงู อายุเหล่านี ้มักเลือกซื ้อ สินค้ าที่มีคณ ุ ภาพฝี มือประณีต เน้ นการซื ้อด้ วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ ให้ ความส�ำคัญกับความพึงพอใจเป็ นหลัก

ที่ช่วยเหลือ หรื อคลายความกังวลให้ คนกลุ่มนี ้ ซึง่ หลักๆ แล้ วผู้สงู อายุมีความกังวลในเรื่ องไม่สามารถดูแลตัวเองได้ หรื อสูญเสีย ความสามารถ ผู้ประกอบการต้ องท� ำอย่างไรให้ ผ้ ูบริ โภคกลุ่มนี ้ คลายความกังวลทังเรื ้ ่ องจิตใจและร่ างกาย จึงถือเป็ นโอกาสอันดี ในการจับตลาดผู้สูงอายุที่ก�ำลังกลายเป็ นเทรนด์หลักในอนาคต อันใกล้

แน่นอนว่าการที่จ�ำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึน้ เรื่ อยๆ จึงเป็ น โอกาสและความท้ า ทายใหม่ๆ ของผู้ป ระกอบการที่ ส ามารถตี โจทย์ แตกว่าธุรกิ จหรื อสินค้ าประเภทไหนที่เจาะตลาดกลุ่มนี ไ้ ด้ ผู้ประกอบการมีความเข้ าใจผู้บริ โภคกลุ่มวนี ้ได้ มากน้ อยแค่ เพื่อรองรั บความต้ องการจ� ำนวนมาก ใครที่มองเห็นโอกาสและ ไหนจึงต้ องปรับวิธีคิด ผู้สงู อายุมีวิธีคิดไม่เหมือนผู้บริ โภคกลุม่ อื่นๆ สนใจธุรกิจไหน ก็อย่ารอช้ า มองหาช่องทางและเมื่อมีความรู้ความ อาจจะไม่ใช้ ผลิตสินค้ าเพื่อให้ โดนใจ แต่ต้องเป็ นสินค้ าหรื อบริ การ สามารถพอการจะประสบความส�ำเร็ จก็ไม่ใช่เรื่ องยาก เจ้าของ : บริษัท แอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป จ�ำกัด บรรณาธิการ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : ปิยวิชช์ จาตุรันต์ ส�ำนักงานติดต่อ : บริษัท แอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป จ�ำกัด 70, 72 ถนนชั ย พฤกษ์ เขตตลิ่ ง ชั น กรุ ง เทพฯ 10170 โทร. 0-2881-3421-3 Fax. : 0-2423-0887 E-mail : news@advancedbizmagazine.com แยกสี, พิมพ์ : บริษัท บีเคเคโปร จ�ำกัด โทร 0-2954-3190-1 จัดจ�ำหน่ายทั่วประเทศ : บริษัท ดี.ซี.เอฟ จ�ำกัด โทร 02-2865-2445-6, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ โทร. 0-2218-9882 ติดตาม : www.advancedbizmagazine.com หรือ www.facebook.com/advancedbusinessmagazine หรือ E-BOOK www.mebmarket.com, www.magzter.com, www.ookbee.com, book.truelife.com

สามารถติดตาม ADVANCED BUSINESS MAGAZINE รูปแบบ E-book ได้ทาง


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

CONTENT NO.338, 2017

9 64

16 80

64

9 COVER STORY ระเฑียร ศรีมงคล การเป็นนายคนที่ดี จะต้องเป็น “ผู้ให้”

50 FINANCIAL FOCUS

16 THE ENTREPRENEUR เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ เปิด ลีโอ เซลฟ์ สโตเรจ (LEO Self Storage) ห้องเก็บของส่วนตัวมาตรฐานสากล เปิดให้บริการ 24 ชม.

64 BIZ EDGE “CU TOYOTA Ha:mo”

20 BIZ CONCENTRATE กลุ่มเซ็นทรัล เขย่าวงการค้าปลีกโลก ด้วย AUX VILLES DU MONDE

58 BUSINESS SOCIETY

68 ACE PRODUCT READY กลุม่ ธุรกิจ TCP เปิดตัว “เรดดีแ้ บล็ค ส�ำหรับผูช้ าย” และ “เรดดีพ้ งิ ค์ ส�ำหรับผูห้ ญิง”

24 SPECIAL SCOOP

70 EXCLUSIVE BUSINESS NEWS ช้อปปี้เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ และภาพยนตร์โฆษณา

28 SPECIAL REPORT

72 SOCIETY FOCUS

36 SPECIAL COLUMN ทีเอ็มบี ยกระดับบริการด้านการลงทุน ตอกย�้ำการเป็นธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดียว “TMB Advisory”

76 WORDS OF WISDOM น�้ำใจ

38 ADVANCED NEWS 44 STAND OUT FROM THE CROWD ‘เอพี ไทยแลนด์’ เปิดตัว ‘LIFEONEWIRELESS’ ไฮเอ็นด์คอนโดมิเนียม มูลค่า 6,400 ล้าน 48 MARKET MOVEMENTS เซนไฮเซอร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุด ส�ำหรับเหล่าคนรักเสียงเพลง กลุ่มออดิโอไฟล์ คนใช้มือถือ กลุ่มผู้ผลิตงาน AR และ VR

80 TRAVEL : THE LAND OF FASCINATING ท�ำดีตามรอยพ่อ 84 BHUDHOLOGY ทางแห่งความเจริญ 86 HIDDEN DEPTHS ไม่ว่างเพราะไม่รู้จักวาง


"คปภ.ปลืม้ ประชาชนกว่า 4 หมื่นคนแห่รว่ มงานสัปดาห์ประกันภัยปี นีท้ ะลุเป้า..! เผย 3 วันเบี้ยประกันภัยสะพัดกว่า 600 ล้านบาท ทุนประกันภัยแตะ 5,000 ล้านบาท"

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่ง เสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิ ดเผยว่า ตามที่สำ� นักงาน คปภ. ได้ จดั งาน“สัปดาห์ประกันภัย” ประจ�ำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ภายใต้ แนวคิด “เทคโนโลยีประกันภัย เชื่อมต่อโอกาสและความท้ าทายเพื่ออนาคต ไทย” (InsurTech Connect : Opportunities and Challenges for Thailand Future) เพื่อให้ ทกุ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประกันภัยทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนได้ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันทีจ่ ะท�ำให้ ประชาชน ตระหนัก ถึง ความส�ำคัญของการบริ หารความเสี่ ยงและสร้ างหลัก ประกันความมัน่ คงทางเศรษฐกิจให้ กบั ตนเอง ครอบครัว และธุรกิจการ ค้ าการลงทุน รวมทังยั ้ งเป็ นการประชาสัมพันธ์ผลงานด้ านประกันภัย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชน ทุกภาคส่วนได้ รับประโยชน์ ส�ำหรับผลของการจัดงาน“สัปดาห์ประกันภัย”ประจ�ำปี 2560 ใน ครัง้ นีน้ บั ว่าประสบผลส�ำเร็ จเกินความคาดหมาย โดยประชาชนให้ ความสนใจเข้ าชมงานจ�ำนวน 43,431 คน มีการซื ้อกรมธรรม์ประกันภัย ภายในงานช่วง 3 วัน พบว่า มียอดซื ้อกรมธรรม์ประกันภัย รวมทังสิ ้ ้น 12,665 ฉบับ แบ่งเป็ นกรมธรรม์ประกันชีวิต จ�ำนวน 5,253 ฉบับ และ กรมธรรม์ประกันวินาศภัย จ�ำนวน 7,412 ฉบับ โดยมีเบี ้ยประกันภัย รวมทังสิ ้ ้น 628 ล้ านบาท แบ่งเป็ นเบี ้ยประกันชีวิต จ�ำนวน 571 ล้ าน บาท เบี ้ยประกันวินาศภัย 57 ล้ านบาท และทุนประกันภัยรวมทังสิ ้ ้น 5,254 ล้ านบาท แบ่งเป็ นทุนประกันชีวิต 2,689 ล้ านบาท และทุน ประกันวินาศภัย 2,565 ล้ านบาท ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่

ประชาชนนิ ยมซือ้ มากที่ สุดในงานสัปดาห์ ประกันภัยคือกรมธรรม์ ประกัน ภัย รถยนต์ รองลงมาเป็ นกรมธรรม์ ป ระกัน อุบัติ เ หตุ และ กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตามล�ำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ที่ ประชาชนนิยมซื ้อมากที่สดุ คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุ และกรมธรรม์แบบตลอดชีพ ตามล�ำดับ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ ความสนใจและตระหนักถึงความ ส�ำคัญของการท�ำประกันภัยมากขึ ้น โดยปั จจัยทีด่ งึ ดูดประชาชนให้ เข้ า ชมงานในครัง้ นี ้ คือ การซื ้อกรมธรรม์ประกันภัยในราคาถูกที่มีสว่ นลด สูงสุดถึง 30 เปอร์ เซ็นต์ การแสดงนวัตกรรมด้ านการประกันภัยใหม่ๆ รวมถึงการร่วมเล่นเกมส์ล้ นุ รับของรางวัลมากมายจากบูธต่างๆ และใน โอกาสนี ้ขอแสดงความยินดีกบั ผู้โชคดีที่ได้ รับรางวัลแจ๊ คพอตชิ ้นใหญ่ ในงาน “สัปดาห์ประกันภัย” เป็ นรถยนต์ Honda Jazz คือ คุณพรพิชญา เลขวัต ซึง่ เป็ นผู้ที่ซื ้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 และประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) “การจัดงานสัปดาห์ประกันภัยในปี นี ้ประสบความส�ำเร็ จอย่างยิ่ง และสมกับเป็ นปี พิเศษของส�ำนักงาน คปภ. ที่ก้าวเข้ าสูป่ ี ที่ 10 ในฐานะ เป็ นหน่วยงานก�ำกับดูแลส่งเสริ มธุรกิจประกันภัยให้ ด�ำเนินอยู่ภายใต้ กรอบกติกาของกฎหมายควบคูก่ บั การดูแลคุ้มครองประชาชนให้ ได้ รับ สิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้ วน ซึง่ ส�ำนักงาน คปภ. มี ความทุ่มเทเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ประชาชนทังในระยะสั ้ นและ ้ ระยะยาวอันเป็ นพืน้ ฐานส�ำคัญในการสร้ างการเจริ ญเติบโตให้ กับ อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยอย่างยัง่ ยืน


ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

I

การเป็นนายคนที่ดี จะต้องเป็น “ผู้ให้”

บท

พิสจู น์การบริหารงานที่พลิกจากบริษทั ที่ขาดทุนเมื่อ 6 ปี ที่แล้วขึน้ มาเป็น บริษัทที่มีผลประกอบการมีก�ำไรที่โดดเด่น เติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงเป็ นหนทางลัดสู่ความส�ำเร็ จ ด้ ว ยการเรี ย นรู ้ จ ากผู ้ ป ระสบความส� ำ เร็ จในวั น นี้ มาเรียนรู้เคล็ดไม่ลับในการบริหารของ น.พ.ระเฑียร ศรีมงคล ประธานผู ้บริหาร บริษัท กรุ งไทย จ�ำกัด(มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนามของ KTC


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

COVER STORY

สถานการณ์ บ ริ ษั ท ก่ อ นเข้ า บริหารงาน “มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ ้น ก่อนที่ผมจะเข้ ามาบริ หารงาน โดยสรุ ป คือ บริษทั นี ้สมัยนัน้ เผอิญตอนนันมั ้ นเป็ น หลังน� ้ำท่วม ฉะนันหนี ้ ้ที่มีปัญหานี ้ มันก็ โป่ งนะครับ ตอนที่มีปัญหาโป่ งนัน้ หนี ้ ทุกสถาบันการเงิน หรื อว่าอะไรพวกนี ้ถ้ า เรามีหนี ้ทีม่ ปี ั ญหาเยอะ มันก็จะมีผลก�ำไร ค่อนข้ างต�ำ่ หรือแม้ กระทัง่ ขาดทุนได้ และ ต้ นทุนในการท�ำธุรกิจนี ้ในอดีตอาจจะสูง ไปสักนิด ผมว่า 2 สิง่ นี ้เป็ นปั ญหาหลัก ๆ ของสาเหตุที่ท�ำให้ บริ ษัทขาดทุน เพราะ ฉะนันเมื ้ ่อเวลาเราเข้ ามาบริ หาร เราก็แก้ ปั ญหาพวกนีค้ รับ เดิมเรา Outsource เราคิ ด ว่า เราจะต้ อ งดึง ทุก อย่า งมาคุม เองทังหมด ้ ซึ่งผมต้ องเรี ยนก่อนเลยว่า สิง่ ที่อธิบายนี ้เป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้น เมื่อ 6 ปี ที่ แล้ ว แต่ ในวันนีเ้ ราก็ไม่ ได้ คิดแบบ 6 ปี ที่แล้ ว เพราะว่ ารู ปแบบของธุรกิจ มันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป”

10

NO. 338

เรามี วิธี ก ารจั ดการ Approach ให้ เลื อ ก 2 อย่ างคื อ 1. เรามาคนเดี ย ว แล้ วเราน�ำ ที ม เข้ ามา และปรั บ เปลี่ย นทุ ก อย่ าง หรื อ 2. เรามาคนเดี ย ว แล้ว เราศึ ก ษาปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น และอาศั ย ที ม งานที่ มี อ ยู ่ ปรั บ เปลี่ย นทุ ก อย่ าง

“ใน 6 ปี ที่ แ ล้ ว เราเชื่ อ ว่ า การที่ เราดึงทุกอย่างเข้ ามาที่ ศูนย์ กลางแล้ ว จัด การเอง จะเป็ นวิ ธี ที่ เ ร็ ว ที่ สุด และมี ประสิท ธิ ภ าพมากที่ สุด แล้ ว เราดึง ทุก อย่างเข้ ามาในส่วนกลาง Centralized คุมทุกอย่างให้ แน่ใจว่าต้ นทุนในการท�ำ ธุรกิจมันต�่ำสุด ตัดส่วนที่เป็ นติ่ง หรื อว่า เป็ นส่วนที่เกินออกทังหมด ้ ...ยกเว้ น อย่ า งเดี ย วที่ เ ราไม่ ท�ำ คือ เราไม่ ลดคนแม้ แต่ คนเดียว ด้ วย เพราะธุรกิจประเภทบัตรเครดิต หรือ สถาบันการเงิน เป็ นธุรกิจที่อาศัยคน แล้ วตอนที่ผมเข้ ามาบริหาร ผมมาคน เดียว เรามีวิธีการจัดการ Approach ให้ เลือก 2 อย่ างคือ 1.เรามาคนเดียว แล้ วเราน�ำทีมเข้ ามา และปรับเปลี่ยน ทุกอย่ าง หรื อ 2. เรามาคนเดียว แล้ ว เราศึกษาปั ญหาที่เกิดขึน้ และอาศัย ทีมงานที่มีอยู่ ปรั บเปลี่ยนทุกอย่ าง ผมเป็ นคนไม่เชื่อว่าเราน�ำทีมเข้ ามา เรา จะศึกษาปั ญหาเขาได้


ในวั น นี้ เราก็ พ ร้ อ มที่ จ ะใช้เทคโนโลยี เป็ น เครื่อ งมื อ สนั บ สนุ น การท� ำ ธุ ร กิจ ที่ จ ะเกิ ดขึ้ นในปี หน้ า

...ผมมี ความเชื่ อว่ า คนที่เข้ าใจ ปั ญหาที่ดีท่ ีสุดคือคนที่อยู่กับสิ่งนั น้ มา ผมก็ เ ลยเลื อ กวิ ธี ก ารจัด การ Approach แบบหลัง คือเรามาคนเดียวแล้ ว เราปรึ กษาปั ญหาให้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ แล้ วเราเอาทีมที่มีอยู่นนแหละมาจั ั้ ดการ ท�ำงาน ซึง่ จริ ง ๆ แล้ ว KTC เป็ นบริ ษัท ที่มีทีมงานที่ดีมากอยู่แล้ ว เพียงแต่เรา จะต้ องแนะน�ำเขาเพิ่มเติมเพียงเล็กน้ อย เท่านันเอง” ้

ปั จ จุ บั น พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภคผ่ า นการใช้ จ่ า ยทาง บัตรเครดิต มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไร “โลกที่เปลี่ยนไปท�ำให้ คนเปลี่ยนไป เหมือนกันนะครับ คนรุ่นใหม่เหมือนเด็ก รุ่นใหม่ ใจร้ อนมากขึ ้น มี Royalty หรื อมี ความภักดีกบั ยี่ห้อต่าง ๆ ลดน้ อยลง เช็ค สอบหรื อตรวจสอบทุกอย่างมากขึ ้น และ มีความเชื่อมัน่ ในแบรนด์ต่างๆ น้ อยลง อันนี ้คือสิง่ ต่าง ๆ ที่เริ่ มเปลี่ยนแปลงไป”

ผลประกอบการปี นี้เมื่อเทียบ กับปี ก่อน “ผลประกอบการในไตรมาส 3 ยังไม่ ออกมาครับ ส�ำหรับไตรมาส 1-2 ทีผ่ า่ นมา เรามีผลด�ำเนินงานที่ดีกว่าปี ที่แล้ วเกิ น กว่า 20 เปอร์ เซ็นต์”

กลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานส�ำ หรั บ ปี 2561 “ตอนนี ถ้ ้ าเราดู แ นวโน้ มทางด้ าน เทคโนโลยีมาเร็ วแล้ วก็แรง ปี นี ้กับปี หน้ า จริ ง ๆ มาเป็ น Disruptive Year ส�ำหรับ อุตสาหกรรม จริ งๆ ธนาคาร หรื อบัตร เคดิต จะอยู่ในกระแสนีเ้ หมือนกัน คือ เทคโนโลยีมนั ถาโถมเสียจน ถ้ าคุณไม่ เปลี่ยนตัวเอง ก็ต้องถูกเปลี่ยน นะ ครับ แล้ วรู ปแบบของการแข่ งขันนีจ้ ะ เปลี่ยนไปมาก เราก็จะต้ องปรั บตัว ทีนี ้เราโชคดีเพราะที่ผ่านมาประมาณ 6 ปี เราเตรี ยมคนของเราไว้ แล้ ว และในช่วง 1 ปี ก่อนหน้ านี ้ เราเชื่อแล้ วว่าเทคโนโลยี มันถึงจุดที่ในอดีตเราคิดว่า เทคโนโลยี

เป็ นต้ น ทุ น คื อ มัน เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย แต่ ส�ำหรั บวันนีเ้ ทคโนโลยีมันช่ วยลดค่ า ใช้ จ่าย เราตระหนักถึงสิง่ นี ้ ตังแต่ ้ ปีแล้ ว ว่ามันจะเกิดขึ ้น เพราะฉะนันสิ ้ ่งที่เราท�ำ คือเรารื อ้ Data Center ของเราทังหมด ้ ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างและ Infrastructure ของเราเพื่อที่จะรองรับเทคโนโลยี ใหม่ทงหมดนะครั ั้ บ โดยที่ย้ายศูนย์หลัก ของเราเมื่ อ เดื อ นมิ ถุน ายน และศูน ย์ ส�ำรองเราท�ำการเสร็ จเมื่อเดือนที่ผา่ นมา เพราะฉะนัน้ ในวันนีเ้ ราก็พร้ อมที่จะ ใช้ เทคโนโลยี เป็ นเครื่องมือสนับสนุน การท�ำธุรกิจที่จะเกิดขึน้ ในปี หน้ า”

KTC น�ำเทคโนโลยีในการใช้ เพื่อตอบรับความต้องการของ ผู ้บริโภคอย่างไรบ้าง “เยอะเลยนะครับ จะเห็นว่าเราเป็ น ผู้ น�ำของ SAMSUNG PAY นะครั บ คือการใช้ จ่ายบัตรโดยใช้ โทรศัพท์ซมั ซุง โดยไม่ต้องใช้ บตั รและไม่ต้องแสกน โดย มีการตังเครื ้ ่ องอยูใ่ กล้ ๆ ตามร้ านต่าง ๆ NO. 338

11


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

COVER STORY

ซึง่ เราใช้ อยูค่ อ่ นข้ างมาก และตามร้ านค้ า ต่าง ๆ ก็ใช้ บริ การ ของเราค่อนข้ างเยอะ นั บได้ ว่าเราก็เป็ นระดับต้ น ๆ ของ อุตสาหกรรมนี ้

Fingerprint ก็ยงั สามารถแสกนม่านตา ได้ ถือว่าเป็ นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ แล้ ว ก็จะเป็ นการตอบรั บถึงความปลอดภัย สูงสุดเลยนะครับ

...ถ้ าพูดถึง QR จริ ง ๆ ของ Alipay เราเป็ นคนที่ทำ� ร้ านค้ า และเราก็เป็ น อันดับหนึ่งในประเทศไทย อีกอันหนึ่ง ที่เราท�ำล่ าสุดคือ เราเปิ ดตัวแคมเปญ ใหม่ ของ Tap KTC ก็คอื ตัว Mobile แต่ เน้ นในเรื่ องของบัตรเครดิตทัง้ หมด นะครั บ เราเชื่อว่ าเราเป็ น Mobile ที่ ดีท่ ีสุดในปั จจุบัน เราท�ำการศึกษามา แล้ ว ใน Mobile อันนี ้ เราก็น�ำ Samsung Pass มาใช้ ซึง่ มันเป็ นเทคโนโลยีที่เรื่ อง ของการแสกนม่านตา คือ แทนที่จะไป เปิ ดเครื่ อ ง แต่ โ ดยการใช้ คื อ การที่ จ ะ ต้ องไปคีย์ Code ต่าง ๆ นอกจากจะใช้

...เพราะว่า ข้ อส�ำคัญคือ ไฟล์ของ Fingerprint หรื อ ไฟล์ของม่านตานี ้ไม่ได้ อยูท่ ี่เครื่ อง แต่อยูท่ ี่ Cloud ซึง่ ถ้ าเครื่ อง หายไปก็ไม่มีใครเอาไปท�ำอะไรได้ อันนี ้ ถือว่ามีความปลอดภัยสูงสุด ซึง่ เป็ นข้ อ ก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยว่า การจะท�ำการยืนยันตัวตนนัน้ ไฟล์ตวั นี ้ จะต้ องไม่อยู่ในเครื่ อง เพราะว่าถ้ าอยู่ที่ เครื่ อง มันจะไม่ปลอดภัย อันนี เราเป็ ้ นที่ 3 ในโลกและเป็ นที่แรกใน Southeast Asia ที่ใช้ เกาหลีเป็ นต้ นก�ำเนิดเจ้ าแรก แล้ วเผอิญในอาทิตย์ที่แล้ วอังกฤษใช้ พอ เรามาใช้ ประกาศในวัน 2 วันนี ้ เราก็เลย

12

NO. 338

กลายเป็ นที่ 3 ถ้ าเราประกาศก่อนหน้ านี ้ สัก 2 อาทิตย์ เราคงได้ เป็ นอันดับที่ 2 ”

สังคมไทย หรือสังคมในโลก จะเรียกได้วา่ ก้าวสูเ่ ป็น Cashless Society หรือว่าสังคมไร้เงินสด KTC มีการประยุ กต์และใช้อะไร ในการเข้าไปเสริมด้านนี้ “ธุ ร กิ จ บัต รเครดิ ต เป็ นธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น Cashless อยู่แล้ วนะครั บ คือเวลาซือ้ สินค้ า สมัยก่อนใช้ เงินสดซื ้อ แล้ วธุรกิจ บัตรเครดิตนี ้แหละครับทีเ่ ป็ นคนมาบอกว่า คุณไม่จ�ำเป็ นต้ องใช้ เงินสดซื ้อ เพียงคุณ ใช้ บตั รเครดิตซื ้อก็ได้ มันก็คือการเข้ าไป ซื อ้ แทนเงิ น สดอยู่แ ล้ ว นะครั บ เพราะ ฉะนัน้ เราอยู่ใ นธุ ร กิ จ ของ Cashless Society สังคมไร้ เงินสดมาโดยตลอด


...แต่ อั ต ราการใช้ บั ต รเครดิ ต ยั ง ไม่ แ พร่ ห ลาย วัน นี ม้ ี ค นใช้ บัต รเครดิ ต ประมาณ 6,500,00 คน ประชากรไทย มีประมาณเกือบ 70 ล้ านคน และเราจะ เห็นคนไม่ถงึ 10 % ที่ใช้ บตั ร แต่อย่าลืม ว่าไม่ใช่ทกุ คนทีม่ คี ณ ุ สมบัตทิ จี่ ะสามารถ มีบตั รเครดิตได้ ถึงขนาดนันก็ ้ ตาม ก็จะ มี อี ก หลายล้ า นคนที่ มี คุณ สมบัติ ที่ จ ะ มี บัต รเครดิ ต ได้ แ ต่ไ ม่ไ ด้ ใ ช้ บัต รเครดิ ต การทีรัฐบาลมาส่งเสริ มสังคมไร้ เงินสด นี ้ก่อให้ เกิด Awareness ท�ำให้ เกิดการ รั บ รู้ เป็ นการทั่ว ไปแล้ ว มี พร้ อมเพย์ การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมา ส่งเสริ ม QR อันนีเ้ ป็ นอีกองค์ประกอบ หนึ่งที่ท�ำให้ คนไทยทุกคนให้ ความสนใจ มากขึ ้น มันจะเปลี่ยนจากเงินสดมาเป็ น อิเล็กทรอนิกส์ เร็ วขึน้ ปั จจุบันนี อ้ ัตรา การเปลี่ยนอยูท่ ี่ปีละประมาณ 0.8 % ก็ ท� ำให้ เกิ ดอัตราเร่ งขึน้ โดยการเปลี่ยน จากเงินสดมาใช้ อเิ ล็กทรอนิกส์นี ้ในอัตรา ที่เร็ วขึ ้น”

ปั จจุ บั น การท� ำ ธุ ร กิ จ ทาง ออนไลน์มากขึ้น มีผลกระทบต่อ ธุรกิจอย่างไร “เราชอบ เพราะคนส่วนใหญ่ซื ้อของ ออนไลน์ ถ้ าเป็ นในต่างประเทศนี ้จะใช้ บัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิตทังหมด ้ และ ไม่ใช่เงินสด แต่เมืองไทยยังมีสิ่งที่เรี ยก ว่า Cash on delivery คือ เอาสินค้ ามา ส่งก่อนแล้ วแลกกับเงินสด เพราะฉะนัน้ Ecommerce ก็ เ ป็ นลัก ษณะ Ecommerce ที่ไม่ใช่ Ecommerce 100 % คือ

ยังเป็ นลักษณะมีรูปสินค้ า แล้ วสัง่ สินค้ า เอามาส่ง แล้ ว ค่อ ยเอาเงิ น สดกลับ ซึ่ง ธุรกิจแบบนี ้ผมว่าในระยะยาวนี ้การแลก เงินสด หรื อเรี ยกว่า Cash on delivery นี ้มันจะค่อยหายไป มันจะถูกทดแทนด้ วย การใช้ บตั ร ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ บตั รเครดิต หรื อการใช้ บตั รเดบิตก็ตาม”

Skill ไม่วา่ จะเป็ น Skill ทางด้ าน Digital ไม่วา่ เป็ น Skill ทางด้ าน Data และ Skill ทางด้ าน Consumer Experience เลย นะครับ”

ปั ญหาหรืออุ ปสรรคหลักของ KTC

“AI ก็ จ ะมาแทนคนในที่ สุด แต่ไ ม่ สามารถจะแทนได้ หมดนะครับ คือในงาน ที่เราเรี ยกว่า Routine work งานประจ�ำ ที่ไม่จ�ำเป็ นต้ องใช้ สมอง หรื อไม่ต้องคิด อะไรเลยนี ้ก็คงมาทดแทนได้ งานหลาย ส่วนที่มีขนตอนที ั้ ่ค่อนข้ างมากชัดเจนก็ คงมาแทนได้ แต่งานที่ต้องคิดและต้ อง กลัน่ กรองหรื อว่ายังต้ องใช้ วิจารณญาณ ยังต้ องใช้ ข้อสังเกตต่าง ๆ นี ้มันคงมาไม่ เร็ วนัก แต่ใช่ครับ ในระยะยาวนีผ้ มว่ า คนต้ องพัฒนาตัวเองว่ าจะท�ำอย่ างไร ที่จะท�ำในสิ่งที่เครื่องจักรท�ำไม่ ได้ คือ มีบางส่ วนที่เครื่ องจักรท�ำไม่ ได้ เช่ น อารมณ์ ก็เป็ นสิ่งหนึ่งที่เครื่ องจักรไม่ สามารถจะท�ำได้ ”

“อุปสรรคหลัก ๆ คือผมไม่ค่อยเห็น อะไรว่าเป็ นอุปสรรค ผมมองทุกอย่ าง เป็ นโอกาสไปหมด เพราะฉะนันผม ้ จึงยังมองไม่ออกว่าอะไรคือปั ญหาหรื อ อุปสรรค”

คู่แข่งขันหรือ ความท้าทาย ของ KTC “คู่แ ข่ง ผมเก่ ง หมดทุก คนเลย และ ใหญ่ ๆ ด้ วย อันนี ้มันเป็ นสิ่งท้ าทายว่า เราจะท�ำอย่างไรถึงจะชนะเขา และสร้ าง Business Model ที่สามารถดึงดูดลูกค้ า ที่ จ ะให้ อ ยู่กับ เรา ให้ เ ขาคิ ด ถึ ง เรา ใน ลักษณะบัตรที่เป็ น Default Card คือนึก อะไรไม่ออกก็หยิบ KTC มาใช้ ก่อน”

สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ สุ ดในการท� ำให้ KTC เป็นผู ้น�ำในธุรกิจด้านนี้ “ผมว่า คนเป็ นหัว ใจในการท� ำ สิ่ ง นี ้ นะครั บ เพราะไม่ว่า จะเป็ นระบบหรื อ กระบวนการนี ้ก็ต้องอาศัยคนทังนั ้ น้ คน ของเราถูก ฝึ กมาเยอะและเป็ นคนที่ มี

มุมมองเกี่ยวกับการน�ำ AI เข้า มาเสริมธุรกิจจุ ดนี้

ในฐานะผู ้ น� ำ ขององค์ ก ร ท่านมีแนวคิดอย่างไรที่ผลักดัน พนั ก งานรวมถึ ง คนในองค์ ก ร ไปสู่จุดมุ่งหมาย “พูดกับเขาตรง ๆ เล่ าอะไรให้ เขา ฟั งตรง ๆ แล้ วก็ชีท้ างเลือกให้ เห็น แล้ วบอกเขาว่ าองค์ กรของเราตัดสิน ใจเลือกทางเลือกไหน เพราะอะไร สิ่ ง ที่เ รารั บ ไม่ ไ ด้ คื อ นายสั่ ง เราไม่

ผมไม่ ค่ อ ยเห็ น อะไรว่ า เป็ น อุ ป สรรค ผมมองทุ ก อย่ า งเป็ น โอกาส NO. 338

13


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

COVER STORY

14

NO. 338


ผมคิดว่าความล้มเหลว ความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ ผมว่าคนเราเสียทรัพย์ หรือเสียอะไรก็เสียได้ แต่อย่าเสียก�ำลังใจ เพราะฉะนัน้ “ก�ำลังใจ” เป็นเรื่องส�ำคัญ ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ ถ้าเราต่อสู้ไปเรื่อย ๆ วันหนึ่งเราก็ประสบความส�ำเร็จ เคย คือเราจะไม่บอกว่าท�ำอันนี ้ไปเถอะ เพราะนายสัง่ ...ไม่ใช่ คือ ทุกอย่ างที่ทำ� ต้ องอธิบายได้ ว่าเหตุผลของการท�ำ คืออะไร และต้ องเปิ ดโอกาสให้ เขา สามารถที่จะย้ อนคิดได้ ว่าท�ำแบบนี ้ ไม่ ดีกว่ าหรื อ มันพิสูจน์ ได้ ว่ามันไม่ ดี กว่ าเพราะอะไร หรื อด้ วยเหตุด้วยผล กรณีทมี่ นั 50 ๆ เท่านันเองที ้ เ่ ราบอกได้ วา่ ลองท�ำอย่างนี ้ดูกอ่ นก็แล้ วกัน แล้ วดูผลที่ มันเกิดมาว่ามันเป็ นอย่างไร และเราไม่ คิดว่ ามีใครถูกตลอด”

วิ ธี ก ารจั ด การปั ญหาเมื่ อ มี การตัดสินใจและมีการผิดพลาด เกิดขึ้น “เราผิดบ่อย เราผิดเยอะมาก องค์ กร เราท�ำอะไรผิดเป็ นเรื่ องปกติ แต่ เขา ต้ องบอกได้ ว่าเขาได้ เรี ยนรู้ อะไรจาก ข้ อผิดพลาดอันนัน้ เราจะรับไม่ได้ ถ้า เกิดบอกไม่ได้ วา่ เรียนรู้อะไรจากความผิด พลาด แต่ถ้าบอกว่าเรียนรู้อะไรจากความ ผิดพลาด คือความผิดพลาดนันมั ้ นก็เป็ น เรื่ องปกติ ก็แล้ วแต่วา่ บทเรี ยนนันมั ้ นแพง หรื อมันถูก แต่มนั ก็เป็ นบทเรี ยนที่ต้อง เอามาสอนทุกคน ยิ่งแชร์ ไปเยอะแค่ ไหน ต้ นทุนของการเรี ยนรู้ จะถูกลง มากขึน้ เท่ านั น้ บทเรี ยนพวกนี เ้ ป็ น เรื่ องปกติ และเราก็ผิด เราผิดบ่อย เห็น เราเป็ นแบบนี ้ ก�ำไรแบบนี ้ ผมว่าใน 100

ของการตัดสินใจเราจะถูก 70 - 80 เรา ผิดไม่ต�่ำกว่า 20 แน่ ๆ แต่อาจไม่ถงึ 30 และก็ผิดเยอะ แต่เมื่อหักลบกันแล้ วผล ก็เลยดูดีกว่า เพราะส่วนที่ถกู เยอะ อันที่ ถูกเยอะไม่ ใช่ เพราะอะไร....เพราะเรา เรี ยนรู้ มาจากความผิดพลาดในอดีต มาปรั บปรุ งแก้ ไข”

บุ ค คลต้ น แบบ หรื อ ROLE MODEL ในการสร้างแรงบันดาล ใจที่น�ำมาใช้ในการท�ำงาน “ผมมี ROLE MODEL เยอะเลยครับ ว่าเป็ นเรื่ องไหน เรื่ องวิชาการ เรื่ องอะไร ต่าง ๆ ส�ำหรับในเรื่องของการปกครองคน ปกครองลูกน้ อง ผมชอบคุณอภิศกั ดิ์ ตัน ติวรวงศ์ เพราะท่ านเป็ นผู้ใหญ่ ท่ ดี ี ผม เคยไปพบท่านตอนที่ผมมารับต�ำแหน่งที่ KTC ใหม่ ๆ ตอนนันท่ ้ านเป็ น กรรมการ ผู้จดั การใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ท่านสอน ผมและผมก็น�ำมาใช้ ท่านถามผมว่าคุณ ระเฑียร คุณรู้ ไหมว่าการเป็ นนายคนนี ้ ต้ องท�ำอย่างไร? ...ท่ านสอนผมว่ า การเป็ นนายคน คุณต้ องเป็ นผู้ให้ ต้ องให้ เขาก่ อน เมื่อ เข้ าใจว่ าคุณต้ องให้ อย่ างไร คุณก็จะ เป็ นนายเขาได้ เราต้ องคิดว่ าเราต้ อง เมตตากับเขา เราต้ องให้ เขา เราต้ อง คิดว่ าเราจะช่ วยอย่ างไร เราจะท�ำให้ เขาดีขึน้ อย่ างไร เราอย่ าไปคิดว่ าเรา

จะไป Take เอาอะไรจากเขา เราให้ อะไรเขาได้ เราต้ องพยายามให้ ”

ฝากข้ อ คิ ด กั บ คนที่ ก� ำ ลั ง ท�ำงานอยู ท่ กุ วันนีใ้ ห้ประสบความ ส�ำเร็จแบบคุณระเฑียร “จริ ง ๆ ผมล้ มเหลวมาหลายครั ง้ นะครั บ กว่าจะมาถึงวันนี ้ และผมคิด ว่ าความล้ มเหลว ความผิดพลาดเป็ น เรื่องปกติ ผมว่ าคนเราเสียทรัพย์ หรือ เสียอะไรก็เสียได้ แต่ อย่ าเสียก�ำลัง ใจ เพราะฉะนัน้ “ก�ำลังใจ” เป็ นเรื่ อง ส�ำคัญ ล้ มแล้ วก็ลุกขึน้ มาใหม่ ถ้ าเรา ต่ อสู้ไปเรื่ อย ๆ วันหนึ่งเราก็ประสบ ความส�ำเร็จ แต่ คนจะประสบความส�ำเร็ จใน ชีวติ นี ้ ต้ องการคุณสมบัติ 3 ข้ อนี ้ 1. ต้ องเตรี ยมพร้ อมตลอดเวลา เราต้ องศึกษาหาความรู้ เตรียมตัวเรา ตลอดเวลา 2.เสาะแสวงหาโอกาส อย่ ามอง ทุกอย่ างเป็ นอุปสรรค ให้ มองดูว่ามี โอกาสอะไรกับสิ่งที่เกิดขึน้ บ้ าง และ 3. ข้ อสุดท้ ายนี ้ ถ้ าเราเชื่อว่ า นีเ้ ป็ นโอกาส และเราพร้ อมแล้ ว ให้ ลงมือท�ำเลย อย่ ารี รอ มี 3 ข้ อเท่ านัน้ เพื่อประสบความส�ำเร็จครั บ.”

NO. 338

15


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

THE ENTREPRENEUR

เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

เปิด ลีโอ เซลฟ์ สโตเรจ (LEO SELF STORAGE) ห้องเก็บของส่วนตัวมาตรฐานสากล เปิดให้บริการ 24 ชม.

ริ ษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) หนึ่ง ในผู้น�ำด้ านการให้ บริ การ โลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ ครอบคลุมทัว่ โลก End -to-End Global Logistics Services ที่มี ประสบการณ์มากว่า 26 ปี และเป็ นบริ ษัทที่ได้ รับรางวัล ELMA Excellent Logistics Management Award จากกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2559 ได้ ขยายบริ การธุรกิจจาก B2B สู่ B2C มากขึ ้นด้ วยการ เปิ ด LEO SELF STORAGE ห้ องเก็บของส่วนตัวมาตรฐานสากล ด้ วยระบบ Smart Security และ Keycard ที่ทนั สมัยและปลอดภัย ที่สดุ เข้ าออกได้ 24 ชัว่ โมง เปิ ดบริ การในย่านธุรกิจส�ำคัญ สีลม สาทรและพระราม3 เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์การใช้ ชีวิตปั จจุบนั และ เพิ่มความสะดวกทางธุรกิจของคนไทยยิ่งขึ ้น

storage เกิดขึ ้นครัง้ แรกในอเมริ กา มีการขยายตัวเข้ ามาในยุโรป และเอเชียตามล�ำดับ ส�ำหรับในเอเชีย เกิดขึ ้นในประเทศที่สงั คม เมืองขยายตัวและมีพื ้นที่จ�ำกัด อัตราเช่าที่ดินและอสังหาริ มทรัพย์ ที่สงู ท�ำให้ self storage เป็ นที่นิยมอย่างมาก ในประเทศญี่ปนุ่ ฮ่องกง สิงคโปร์ แต่ส�ำหรับประเทศไทย ยังเป็ นสิ่งค่อนข้ างใหม่ และมีโอกาสเติบโตสูง

ปั จจุบนั นี ้ไลฟสไตล์ของคนกรุ งเทพฯ เปลี่ยนไป คนนิยมอยู่ อาศัยในคอนโดมากขึ ้น ราคาที่ดินและอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวสูง ขึ ้นอย่างมาก การซื ้อขายสินค้ าก็เป็ นลักษณะของ e-commerce มากขึ ้น ธุรกิจ SMEs เกิดขึ ้นมากมาย ท�ำให้ กลุ่มลูกค้ ารายย่อยที่ เกตติวิทย์ สิทธิสนุ ทรวงศ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เป็ นแบบ B to C มีเป็ นจ�ำนวนมากเช่นกัน เราจึงคิดว่าเป็ นเวลา ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธุรกิจ self ที่เหมาะสมที่จะเริ่ มธุรกิจ self storage 16

NO. 338


NO. 338

17


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

THE ENTREPRENEUR

Leo Self Storage คือ บริ การห้ องเก็บของส่วนตัวมาตรฐานสากล มีหลากหลายขนาด ตังแต่ ้ ขนาด 3 – 30 ตารางเมตร ให้ ลูกค้ าเลือกใช้ พื ้นที่ตามความจ�ำเป็ น เหมาะส�ำหรับใช้ เก็บเครื่ องใช้ เฟอร์ นิเจอร์ สต๊ อกสินค้ า เอกสารส�ำนักงาน และอื่นๆ ซึ่งลูกค้ า สามารถเข้ า-ออก ได้ ตลอด 24 ชม.ทัง้ 7 วัน ด้ วยท�ำเลใจกลางเมือง บนถนนพระราม 3 ซอย 31 ติดถนนใหญ่ ใกล้ แหล่งธุรกิจส�ำคัญ และคอนโดมิเนียมหลายโครงการ เพียง 10 นาที จากสีลม นราธิวาส และ 5 นาที จากสาทร เราให้ ความส�ำคัญกับการพัฒนารู ปแบบ ธุรกิจและบริ การใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ลกู ค้ าในยุค 4.0 ได้ แบบจบในที่เดียว การที่ลกู ค้ าเช่า ห้ องเก็บของกับ Leo Self Storage ลูกค้ าไม่ใช่ได้ แค่ห้องเก็บของหรื อโกดัง แต่ลกู ค้ าได้ space solution ที่แก้ ปัญหาข้ อจ�ำกัด ของพื ้นที่ และท�ำให้ ชีวิตลงตัวมากขึ ้น นอกจากนี ้เรายังมีเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยด้ วยระบบ CCTV ที่สามารถมองเห็นแม้ ในยามกลางคืน รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม. และยังมีระบบ Smart Security และ Key Card ที่ต้องใช้ ในการเข้ า-ออกอาคาร และเพื่อใช้ สแกนขึ ้นลิฟท์ไปในชันของ ้ ตัวเองได้ เท่านัน้ ห้ องเก็บของทุกห้ องมีการติดตังระบบสั ้ ญญาณกันขโมย จะดังขึ ้นทันทีเมื่อมีคนมาเปิ ดห้ องของเราโดยไม่ได้ รับอนุญาต และระบบตัวจับสัญญาณควันเมื่อเกิดไฟไหม้ ประตูหนีไฟจะสามารถเปิ ดออกได้ ทนั ที ควบคุมระบบแสงไฟ พัดลมระบายอากาศและ เซ็นเซอรร์ ะบบไฟส่องสว่าง นอกเหนือจากความปลอดภัยแล้ ว ยังมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน เช่น บริ การรถเข็นของ ลิฟต์ขนของ กล่องใส่สินค้ า ชันวางสิ ้ นค้ า และบันได ช่วยให้ คณ ุ เก็บสิ่งของได้ ง่ายขึ ้น โดยผู้ใช้ บริ การสามารถเข้ ามาเอาของได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงเพียง แค่มีคีย์การ์ ดเพียงใบเดียว เรี ยกได้ ว่า เป็ น Intelligence Self Storage เลยทีเดียว

18

NO. 338


กลุ่มเป้าหมายของเราแบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ Business เหมาะกับออฟฟิ ศ ธุรกิจ SMEs รวมถึง กลุ่ม E-Commerce , Organizer , ส�ำนักงานตรวจสอบบัญชีที่ต้องการพื ้นที่ส�ำหรับเก็บเอกสาร สต็อกสินค้ า อุปกรณ์ ส�ำหรับจัดงานอีเว้ นท์ และกิจกรรม ด้ านการตลาด และ Lifestyle ส�ำหรับผู้ที่ต้องการมีพื ้นที่เพิ่มเติมในการเก็บของใช้ ที่ใช้ ไม่บ่อย โดยเฉพาะ lifestyle ของคนรุ่ นใหม่ที่ นิยมอยู่คอนโดฯ ชอบการเดินทางท่องเที่ยว และมีกิจกรรม outdoor เช่น จักรยาน, wakeboard, สกี, เสื ้อ overcoat , ถุงกอล์ฟ และ กระเป๋ าเดินทาง นอกจากนี ้ Leo Self Storage ยังเป็ นค�ำตอบส�ำหรับผู้ที่ต้องการพื ้นที่เก็บเฟอร์ นิเจอร์ ในช่วงที่ renovate บ้ านอีกด้ วย Self Storage นับว่าเป็ นสิ่งใหม่ส�ำหรับตลาดเมืองไทยในช่วงแรก เราจึงท�ำตลาดเราจึงเน้ นผ่าน social media และ online ช่อง ทางต่างๆ เพื่อให้ ข้อมูลที่ชดั เจน ในการสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมายส�ำหรับการเริ่ มปี แรกของธุรกิจ เราให้ ความส�ำคัญกับการท�ำ branding เพื่อให้ Leo Self Storage เป็ นที่ร้ ู จกั และสร้ างความน่าเชื่อถือ เพราะเรามีความเชื่อมัน่ ว่าเราต้ องการน�ำเสนอสิ่งที่ดีที่สดุ ไม่ว่าจะเป็ น คุณภาพ และการบริ การให้ กบั ลูกค้ า โดยมีเป้าหมายในการขยายสาขาธุรกิจ Leo Self Storage อย่างน้ อยปี ละ 1 สาขาทัว่ กรุ งเทพฯ ส�ำหรับโปรโมชัน่ ช่วงเปิ ดตัวของ Leo Self Storage คือ เช่า 1 ปี ฟรี 1 เดือน ลดอีก 15 เปอร์ เซ็นต์ ได้ รับ ความสนใจจากลูกค้ าหลายท่านที่ต้องการเช่าระยะยาว เพราะมีความคุ้มค่ามากๆ นอกจากนี ้ยังมีรายการส่งเสริ มการขายอื่นๆ และโปรโมชัน่ ระยะสัน้ ให้ ลกู ค้ าได้ มีโอกาสมาทดลองใช้ บริ การ ส�ำหรับปี แรกเราตังเป ้ ้ าหมายไว้ ที่ 50 เปอร์ เซ็นต์ ของการใช้ พื ้นที่ซงึ่ มีมากกว่า 125 ห้ อง และตังเป ้ ้ าการเติบโตไว้ ไม่น้อยกว่า 20 เปอร์ เซ็นต์ ในปี ถัดไป ส่วนการขยายสาขาอย่างน้ อยปี ละ 1 สาขา โดยเรามีแผนการขยายธุรกิจ และ business model ในรู ปแบบต่างๆ และในเร็ วๆ นี ้ Leo Self Storage จะมีบริ การเสริ มอื่นๆ เช่น E-FULFILLMENT CENTER , การกระจายสินค้ า เข้ ามารองรับกลุ่มธุรกิจ e-commerce และกลุ่มผู้ใช้ บริ การที่ต้องการ storage on demand อีกด้ วย”

NO. 338

19


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

BIZ CONCENTRATE

กลุ่มเซ็นทรัล เขย่าวงการค้าปลีกโลก ด้วย

AUX VILLES DU MONDE

โอ วิลส์ ดู มองค์ (Aux Villes Du Monde) เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่ น ที่ตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของสังคมเหนือระดับ เชื่ อมห้าง สรรพสินค้าหรู ของกลุ่มเซ็นทรัล และห้างพันธมิตรเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อน�ำเสนอประสบการณ์การช้อปปิ้ งระดับโลก พร้อม เปิ ดตัวบริการ On Demand การช้อปปิ้ งข้ามโลกรู ปแบบใหม่ให้เลือกช้อปฯ ได้ดังใจ ทุกที่ทุกเวลา เป็นครั้งแรกของโลก ห้างสรรพสินค้าหรู และห้างพันธมิตรของกลุ่มเซ็นทรัล ประกอบด้วย ห้างเซ็นทรัลชิ ดลม และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ในกรุ งเทพ และ ห้างเซ็นทรัล ภูเก็ต ที่พร้อมให้บริการ ในปี 2561 ลารินาเซนเต้ (Rinascente) ที่เปี ยซ่ า ดูโอโม ใจกลางกรุ งมิลาน และแฟล็กชิ ปสโตร์แห่งใหม่ ในกรุ งโรม ประเทศอิตาลี ที่จะเปิ ดในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ คาเดเว (KaDeWe) ในกรุ งเบอร์ลิน โอเบอร์พอลลิงเกอร์ (Oberpollinger) ในมิวนิก และ อัลสเตอร์เฮ้าส์ (Alsterhaus) ในฮัมบู ร์ก ประเทศเยอรมนี โกลเดนเนส ควอเทียร์ (Goldenes Quartier) ในกรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรีย และ อิลลุม (Illum) ในโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

20

NO. 338


NO. 338

21


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

BIZ CONCENTRATE

AVDM เปลี่ยนการช้อปปิ้ งให้เป็ นไลฟ์ สไตล์

ทางเว็บไซต์ AuxVillesDuMonde.com ด�ำเนินงานโดย Condè Nast Italia ส�ำนักพิมพ์ชนน� ั ้ ำของโลก เจ้ าของนิตยสารท่องเที่ยวชัน้ “ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ มีผลต่อการพัฒนาและคงความ แนวหน้ า บทความใน AVDM จะบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับเมืองทัง้ เป็ นศูนย์กลางของเมือง 8 รวมถึงแฟชัน่ การออกแบบ อาหาร และวัฒนธรรม โดยจะพาผู้ มีส่วนส่งเสริ มให้ เกิดความมัง่ คัง่ ในเชิงพาณิชย์และสังคม อัน อ่านไปท�ำความรู้ จกั กับสถานที่สดุ พิเศษ ไม่ว่าจะเป็ นรู ฟท็อปบาร์ เป็ นผลจากการเรี ยนรู้ ปรับตัว ให้ เข้ ากับไลฟ์สไตล์คนในพื ้นที่ Aux สุดฮิป ไปจนถึงสถานที่ฮิตใหม่ๆ Villes Du Monde ได้ ถ่ายทอดประสบการณ์ จากไลฟ์สไตล์ของ แพลทฟอร์ มของ AVDM ยังมี E-newsletter หรื อจดหมายข่าว สังคมเหล่านี ้ ผ่านห้ างสรรพสินค้ าหรู และห้ างพันธมิตรของกลุ่ม อิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับสมาชิกเดือนละ 2 ครัง้ รวมทัง้ แอปพลิเคชัน่ เซ็นทรัล ผ่านเครื อข่ายดิจิทลั ของห้ าง เพื่อท�ำให้ ห้างเหล่านี ้กลาย บนสมาร์ ทโฟน เพื่อให้ ติดต่อและนัดหมายกับ Concierge ของห้ าง เป็ นสถานที่ ที่นกั ท่องเที่ยวจะต้ องไปเยือนเมื่อมาถึงเมืองนันๆ ้ ที่ไม่ สรรพสินค้ าหรู ชนน� ั ้ ำระดับโลกของกลุม่ เซ็นทรัล และห้ างพันธมิตร เพี ย งเป็ นจุด หมายแห่ ง การช้ อ ปปิ ้ง แต่ยัง มี ส่ว นส่ง เสริ ม สิ น ค้ า โดยสามารถให้ เจ้ าหน้ าที่ช่วยจองโรงแรม จองร้ านอาหารในเมือง อาหาร วัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆ ของเมืองนันๆ ้ อีกด้ วย” ยุวดี นันได้ ้ ตามต้ องการ นอกจากนี ้ยังรวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ก ส�ำคัญ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ อย่างเฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม เป็ นต้ น กลุม่ ธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า บริ ษัท กลุม่ เซ็นทรัล จ�ำกัด กล่าว “ส�ำคัญที่สดุ คือการน�ำเสนอบริ การ On demand ลูกค้ าไม่ว่า AVDM คือเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่ น ซึ่ งประกอบด้วย คู่มือ จะอยูท่ ี่ไหนในโลก ทังชาวไทย ้ หรื อชาวต่างชาติ ไม่จ�ำเป็ นว่าจะต้ อง การใช้ชีวิตอย่างมีระดับ อยู่ในประเทศที่มีห้างของเราเท่านัน้ เพียงแอดหมายเลข Whatในเมืองส�ำคัญทัง้ 8 เมือง อันเป็ นที่ตงของห้ ั้ างในเครื อและห้ าง sApp ของห้ างที่ต้องการ ก็สามารถแชตกับเจ้ าหน้ าที่ของห้ าง เพื่อ ้ อกช�ำระเงินออนไลน์ พันธมิตร ด้ วยรู ปแบบนิตยสารดิจิทลั 8 ภาษา สามารถอ่านได้ ผ่าน สอบถามและสัง่ ซื ้อสินค้ าที่ต้องการ จากนันเลื

22

NO. 338


แล้ วรอรับสินค้ าที่จะส่งตรงถึงบ้ าน หรื อเลือกรับสินค้ าในห้ างฯ ที่ สามารถเลือกหาสินค้ า ‘ตามความต้ องการ’ ไม่จ�ำกัดเพียงแค่ใน สัง่ ซื ้อ เป็ นทางเลือกใหม่ของการช้ อปปิ ง้ ข้ ามโลก” แคตตาล็อก หรื อเว็บไซด์ เป็ นการน�ำเอาจุดเด่นของการช้ อปปิ ง้ แบบ ออฟไลน์ คือการแชตสดกับเจ้ าหน้ าที่ และการช้ อปปิ ง้ แบบออนไลน์ “ลูกค้ าชาวไทยสามารถสัง่ ซื ้อสินค้ าจากห้ างฯ ของเราในยุโรป ผ่านโซเชียลมีเดีย มาใช้ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ” หรื อชาวยุโรปก็สามารถสัง่ ซื ้อสินค้ าจากห้ างเซ็นทรัลชิดลม หรื อ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ได้ เช่นกัน แล้ วรอรับสินค้ าที่บ้าน ถือ ขันตอนของการใช้ ้ บริ การ CENTRAL On Demand ง่ายดาย เป็ นประสบการณ์ช้อปปิ ง้ รู ปแบบใหม่ที่ยงั ไม่เคยมีใครท�ำมาก่อน” ด้ ว ยคอนเซ็ปต์ “Chat – Shop – Ship” เริ่ มต้ น จากการสแกน บาร์ โค้ ด CENTRAL On Demand ในห้ า งเซ็ น ทรั ล และสื่ อ ยุวดี กล่าวเสริ ม ประชาสัมพันธ์ของห้ าง หรื อเสิร์ชหา @CentralOnDemand ตาม CENTRAL On Demand ไลฟ์ แชตและช้อปฯ ส�ำหรับลูกค้า ด้ วยสาขาที่ต้องการ ผ่านแอปพลิเคชัน่ LINE จากนัน้ แอดเป็ นเพื่อน ไทยโดยเฉพาะ แล้ วเริ่ มแชตสอบถาม หรื อหาสินค้ าที่ต้องการ จากนัน้ ก็ช้อปปิ ้ง ไม่เพียงจะเอาใจนักช้ อปฯ ทัว่ โลก ให้ สามารถช้ อปปิ ง้ “ตาม สินค้ าชิ ้นที่ต้องการผ่านช่องทางการช�ำระเงินที่ง่ายดาย เพียงเท่านี ้ ต้ องการ” ได้ งา่ ยดายจากทุกทีท่ วั่ โลกเพียงการแชต แต่ On demand ก็พร้ อมรอรับสินค้ าส่งตรงถึงบ้ าน หรื อเลือกรับสินค้ าที่ห้างเซ็นทรัล ยัง ออกแบบมาเป็ นพิ เ ศษส� ำ หรั บ นัก ช้ อ ปฯ ชาวไทยเมื่ อ เดื อ น สาขาที่สะดวก สิงหาคม ภายใต้ ชื่อ “CENTRAL On Demand” ผ่านช่องทางที่ ภายในปี นี ้CENTRAL On Demand จะให้ บริ การได้ ครบทัง้ 22 คุ้นเคยด้ วย LINE@ แห่งทัว่ ประเทศไทย แบ่งเป็ นภาคเหนือ 2 แห่ง ภาคกลาง 15 แห่ง สิริเกศ จิรกิติ กรรมการผู้จดั การใหญ่ร่วม บริ ษัท สรรพสินค้ า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง และภาคใต้ อีก 4 แห่ง ลูกค้ าอยู่ เซ็นทรัล จ�ำกัด กล่าวว่า “ห้ างเซ็นทรัลได้ เปิ ดบริ การ CENTRAL On ใกล้ หรื อสะดวกติดต่อสาขาไหน ก็สามารถแอด LINE@ สาขานัน้ ้ งที ้ ่อาศัย Demand เป็ นห้ างแรกในประเทศไทย เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ ได้ ทนั ที โดยคาดว่าภายในสิ ้นปี นี ้ จะมีลกู ค้ าทังชาวไทยทั ้ างชาติที่มีแอปพลิเคชัน่ LINE ลูกค้ าที่ไม่ได้ อยู่ในจังหวัดที่มีสาขาของห้ างเซ็นทรัล หรื อไม่สะดวก ในเมืองไทยและทัว่ โลก รวมทังชาวต่ เดินทางมายังห้ างฯ ก็สามารถช้ อปปิ ง้ ด้ วยการแชตสอบถาม และ ฟอลโลว์ CENTRAL On Demand ไม่ต�่ำกว่า 100,000 คน สัง่ ซื ้อสินค้ าตามความต้ องการกับเจ้ าหน้ าที่ของเรา หรื อ Digital Assistant ได้ อย่างสะดวกสบาย เหมือนมีเลขาส่วนตัวมาช่วยช้ อปฯ บริ การนี แ้ ตกต่างจากการช้ อปปิ ้งออนไลน์ อื่นๆ ที่ลูกค้ าของเรา

NO. 338

23


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL SCOOP

TTW พบนักวิเคราะห์

พร้อมแย้มทิศทางธุรกิจในอนาคต ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ที ทีดับบลิว (TTW) พร้ อมคณะผู้บริ หาร ร่ วมพบปะนักวิเคราะห์จากสถาบัน ต่างๆ กว่า 30 ราย ในงาน Analyst Meeting 2017 ซึง่ มีผ้ ใู ห้ ความสนใจเข้ าร่ วมรับฟั งการแถลงผลการด�ำเนินงานในครึ่ งปี แรกของปี 2560 พร้ อมรับฟั งทิศทางธุรกิจของ TTW ในอนาคต ณ ห้ องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ

“ส�ำหรับโอกาสทางธุรกิจภายในประเทศนัน้ TTW ก็ยงั เห็น โอกาสในการเข้ าไปร่ วมพัฒนาและบริ หารจัดการระบบผลิตน� ้ำ ประปาในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส� ำ คัญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ เช่ น เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี และ จ.ภูเก็ต เป็ นต้ น รวมถึงความเป็ น ไปได้ ในการเข้ าไปบริ หารจัดการระบบบ�ำบัดน� ้ำเสียให้ กบั เมือง ท่องเที่ยว หรื อเมืองใหญ่ๆ เหล่านัน” ้

คุณชัยวัฒน์ ได้ กล่าวถึงโอกาส และภาพรวมทางธุจกิจของ บริ ษัทฯ ว่า “ปั จจุบนั TTW ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจอยูเ่ สมอ ในโซนอาเซี ยนเราได้ รับเชิ ญเพื่ อหารื อเกี่ ยวกับโอกาสในการ เข้ า ไปพัฒ นาและบริ ห ารจัด การระบบผลิ ต น� ำ้ ประปาทัง้ ใน ประเทศกัมพูชา และในหลายเมืองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์ เช่น เมืองเมาะล�ำไย เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองเมียวดี โดยเราได้ ว่าจ้ างที่ปรึ กษาซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญเข้ าไปศึกษาความ ต้ องการใช้ น� ้ำประปา รวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุน”

“ด้ านฐานะการเงิน บริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตให้ สามารถน�ำเงิน ส� ำ รองพิ เ ศษออกมาบริ ห ารจัด การให้ เ กิ ด ประโยชน์ ไ ด้ โดย บริ ษัทฯ ได้ น�ำเงินมาช�ำระหนี ้เงินกู้จ�ำนวนกว่า 1,800 ล้ านบาท ส่งผลให้ ต้นทุนการเงินของ TTW มีการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ ดีขึ ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญ”

24

NO. 338


“ด้ านความคื บ หน้ าของโรงผลิ ต น� ำ้ ประปากระทุ่ ม แบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งใช้ เทคโนโลยี “เมมเบรน” (Membrane) ใน ระดับ การกรองแบบ Ultrafiltration โดยมีก�ำลังการผลิตเริ่ มต้ น ที่ 100,000 ลบ.ม./วัน และสามารถขยายก�ำลังการผลิตได้ สงู สุด ถึง 400,000 ลบ.ม./วัน ซึง่ ปั จจุบนั ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และก�ำลัง อยู่ในช่วงของการทดสอบระบบ โดยโรงผลิตฯ​ แห่งนี ้สามารถ รองรับการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วของเมื องในฝั่ งสมุทรสาคร ได้ เป็ นอย่างดี อีกทังยั ้ งถือเป็ น “Back up Plant” ให้ กบั โรงผลิต น� ้ำประปาบางเลน จ.นครปฐม ที่สามารถสร้ างสมดุลในการส่ง จ่ายน� ้ำประปาในพื ้นที่บริ การฝั่ งสมุทรสาคร-นครปฐมได้ อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น”

“ทังหมดดั ้ งที่กล่าวมานี ้ TTW พยายามยกระดับ และรักษา ความเป็ นผู้น�ำในการบริ หารจัดการน�ำ้ ครบวงจร ซึ่งความเป็ น มืออาชีพของเราได้ รับการยอมรับจาก Tris Rating ที่ได้ จดั อันดับ ทัง้ ในส่วนขององค์กรและตราสารหนีข้ อง TTW ที่ระดับ AA-/ Stable รวมถึงการยอมรับในด้ านอื่นๆ อาทิ ESG100, หุ้นยัง่ ยืน (THSI), Thailand Top Company Awards 2017 ฯลฯ และใน อีกหลากหลายสาขา ซึ่งรางวัลดังกล่าวนัน้ เป็ นการยืนยันถึง ความมุ่งมั่น และเป็ นความภาคภูมิใจที่ TTW ได้ เป็ นหนึ่งใน องค์กรธุรกิจชันน� ้ ำด้ านการบริ หารจัดการน� ้ำครบวงจร เพื่อให้ ได้ มาซึง่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน”

NO. 338

25


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL SCOOP

กคช. ปลื้ม

โครงการเชียงใหม่ (หนองหาร) โชว์ผลงานที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยสนองนโยบายรัฐ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) น�ำขบวนสือ่ มวลชนสัญจรที่จงั หวัด เชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการเคหะชุมชนและบริ การชุมชนจังหวัด เชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2 ซึง่ เป็ นหนึง่ ในโครงการ พัฒนาที่อยูอ่ าศัยชุดที่ 1 ปี 2557 และปี 2558 ที่รัฐบาลอนุมตั ใิ ห้ เร่งด�ำเนินการจัดสร้ างช่วยผู้มีรายได้ น้อยได้ มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของ ตนเอง ลดความเหลื่อมล� ้ำ สร้ างความเป็ นธรรมในสังคม ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้วา่ การการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการพัฒนาที่อยูอ่ าศัยชุดที่ 1 ปี 2557 – 2559 เป็ นโครงการ หนึง่ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) ของการเคหะแห่งชาติ ซึง่ รัฐบาลได้ อนุมตั ใิ ห้ การ เคหะแห่งชาติเร่งด�ำเนินการเพือ่ ช่วยผู้มรี ายได้ น้อยได้ มที อี่ ยูอ่ าศัย เป็ นของตนเองในระดับราคาที่สามารถผ่อนช�ำระได้ เพื่อลดความ เหลื่อมล� ้ำ สร้ างความเป็ นธรรมในสังคมด้ านที่อยูอ่ าศัย ปั จจุบนั มีการด�ำเนินงานในหลายจังหวัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน จังหวัดเชียงใหม่ การเคหะแห่งชาติได้ ดำ� เนินการก่อสร้ างโครงการ พัฒนาที่อยูอ่ าศัยชุดที่ 1 ปี 2557 และปี 2558 จ�ำนวน 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริ การชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

26

NO. 338

(หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2, โครงการเคหะชุมชนและบริ การ ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี ) ระยะที่ 1 และ 2, โครงการ เคหะชุมชนและบริ การชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (สันผีเสื ้อ) และ โครงการเคหะชุ ม ชนและบริ การชุ ม ชนจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (สันก�ำแพง) ส�ำหรับการจัดกิจกรรมสือ่ มวลชนสัญจรในครัง้ นี การเคหะแห่ ้ ง ชาติ ไ ด้ น� ำ สื่ อ มวลชนไปเยี่ ย มชมความก้ า วหน้ า การก่ อ สร้ าง โครงการเคหะชุมชนและบริ การชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนอง หาร) ระยะที่ 1 และ 2 ขนาดที่ดนิ ประมาณ 70 ไร่ ตังอยู ้ บ่ ริ เวณ ถนนสายเชียงใหม่ – พร้ าว (ทล.1001) ต�ำบลหนองหาร อ�ำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการก่อสร้ างออกเป็ น 2 ระยะ คือ โครงการเคหะชุมชนและบริ การชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนอง หาร) ระยะที่ 1 จัดสร้ างเป็ นบ้ านแฝด 2 ชัน้ 2 ห้ องนอน ขนาดที่ดนิ ประมาณ 22.75 ตารางวา จ�ำนวน 394 หน่วย พืน้ ที่ใช้ สอย ประมาณ 49 ตารางเมตร ราคาขาย 600,000 บาท ก่อสร้ างแล้ ว เสร็จ 100 เปอร์ เซ็นต์ ปั จจุบนั มีผ้ สู นใจจองเต็มโครงการแล้ ว และ อยูร่ ะหว่างการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน คาดว่าจะสามารถ ส่งมอบอาคารให้ ผ้ อู ยูอ่ าศัยได้ ประมาณเดือนตุลาคม 2560


ส่วนโครงการเคหะชุมชนและบริ การชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 2 จัดสร้ างเป็ นบ้ านแฝด 2 ชัน้ 2 ห้ องนอน ขนาดที่ดนิ ประมาณ 22.75 ตารางวา จ�ำนวน 390 หน่วย พื ้นที่ ใช้ สอยประมาณ 49 ตารางเมตร ราคาขาย 630,000 บาท ความ ก้ าวหน้ าการก่อสร้ าง 90 เปอร์ เซ็นต์ คาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และสามารถส่งมอบให้ ผ้ อู ยูอ่ าศัยได้ ประมาณเดือนมกราคม 2561 จุดเด่นของโครงการเคหะชุมชนและบริ การชุมชนจังหวัด เชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 และ 2 ตังอยู ้ บ่ นท�ำเลที่ดีตดิ ถนน ใหญ่ ก ารคมนาคมสะดวกแวดล้ อ มด้ ว ยสถานที่ ส� ำ คัญ เช่ น มหาวิทยาลัยแม่โจ้โรงพยาบาลสันทราย ตลาดสด แหล่งพาณิชยกรรม เป็ นต้ น มีการจัดวางผังโครงการน่าอยู่อาศัย พร้ อมด้ วยระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน ซึง่ การเคหะแห่งชาติ ให้ ความส�ำคัญด้ านคุณภาพงานก่อสร้ าง การออกแบบรูปลักษณ์ ที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์การใช้ ชีวิตด้ วยพื ้นที่ใช้ สอยที่กว้ าง ขวาง และการเลือกใช้ วสั ดุที่มีคณ ุ ภาพ อาทิ ประตู หน้ าต่าง บาน เลื่อนอลูมิเนียม กระเบื ้องปูพื ้น สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน� ้ำ เป็ นต้ น พื ้นผิวจราจรถนนสายเมนภายในโครงการกว้ างถึง 9 เมตร ส�ำหรับ ถนนสายรองกว้ าง 6 เมตร มีสวนสาธารณะ รวมถึงทัศนียภาพ และสิง่ แวดล้ อมภายในโครงการ เพื่อการใช้ ชีวิตที่มีคณ ุ ภาพของ ผู้อยูอ่ าศัย

ดร.ธัชพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการพัฒนาที่อยูอ่ าศัยชุดที่ 1 ปี 2557 – 2559 การเคหะแห่งชาติได้ คัดสรรท�ำเลดี มีศกั ยภาพ น�ำมาสรรสร้ างที่อยู่อาศัยส�ำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ โดย เฉพาะผู้ มี ร ายได้ น้ อยถึ ง ปานกลาง ครบครั น ทั ง้ ระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้ วยการออกแบบภายใต้ แนวคิด Life หรื อ ชีวิตคุณภาพ ให้ ความส�ำคัญกับชุมชน สิ่ง แวดล้ อมและคุณภาพชีวติ ของผู้อยูอ่ าศัย เน้ นให้ มพี ื ้นทีใ่ ช้ สอยของ ชุมชน เช่น พื ้นที่โล่ง สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ ส่วนบริ การ ชุมชน รวมทังค� ้ ำนึงถึงสิง่ แวดล้ อมให้ มีความร่มรื่ นน่าอยูน่ า่ อาศัย (Green Community) เพราะเรามุง่ สร้ างบ้ าน สร้ างสุข และสร้ าง สังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยูอ่ าศัย”

NO. 338

27


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL REPORT

BKI ผนึกก�ำลังกลับกลุ่มบริษัทในเครือ ร่วมออกบูทงานสัปดาห์ประกันภัย ประจ�ำปี 2560

รุ งเทพประกันภัย ผนึกก�ำลังธนาคารกรุ งเทพ และ กรุ งเทพประกันชีวิต ร่ วมออกบูทงานสัปดาห์ประกันภัย ประจ�ำ ปี 2560 หรื อ Insurance Expo 2017 โดยมอบโปรโมชัน่ ส่วนลดประกันภัยสูงสุด 30 เปอร์ เซ็นต์ พร้ อมของ สมนาคุณทุกกรมธรรม์ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ออกบูทในงาน “สัปดาห์ประกันภัย ประจ�ำปี 2560” ภายใต้ แนวคิด “Starting Your Smart Life by Insurtech Connect เชื่อมต่อทุกเทคโนโลยีการประกันภัย เพื่อก้ าวสู่มิติใหม่ของการใช้ ชีวิตแบบสมาร์ ต” จัดโดยส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่พร้ อมใจกันมาให้ บริ การทางการเงิน ประกันภัย ประกันชีวิต และสุขภาพอย่างครบวงจร ด้ วยการมอบโปรโมชัน่ ส่วนลดกรมธรรม์ประกันภัยราคาพิเศษสูงสุด 30 เปอร์ เซ็นต์ พร้ อมของสมนาคุณมากมาย ส�ำหรับทุกกรมธรรม์ประกันภัยที่ซื ้อภายในงาน โดยงานนี ้ชัย โสภณพนิช ที่ปรึกษาด้ านกิจการ ต่างประเทศ และประธานกรรมการมูลนิธิกรุ งเทพประกันภัย พร้ อมด้ วยคณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และผู้บริ หารธนาคาร กรุ งเทพ และกรุ งเทพประกันชีวิต ให้ การต้ อนรั บ ดร.สุทธิ พล ทวีชัยการ เลขาธิ การ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ เกียรติเป็ นประธานในพิธีเปิ ดบูทฯ ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่ง ชาติสิริกิต์ิ เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2560

28

NO. 338


นอกจากนี ้ ผู้บริ หารกรุ งเทพประกันภัยยังได้ ร่วมแสดงความยินดีแก่กิติพร ติยะพัฒนกุล ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริ ษัทฯ ใน โอกาสที่ได้ รับรางวัล “ตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่น ประจ�ำปี 2559” ภายในงานดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงานมีลกู ค้ าให้ ความสนใจและไว้ วางใจท�ำประกันภัยกับกรุ งเทพประกันภัยเป็ นอย่างมากมาย ทัง้ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ และประกันภัยอื่นๆ อีกมากมาย ทังประกั ้ นสุดคุ้มชุดมนุษย์เงินเดือน ประกันภัยโรคมะเร็ ง ประกันภัยสุขภาพ และนอกจากลูกค้ าจะได้ รับความคุ้มครองที่ค้ มุ สุดๆ แล้ ว ยังได้ ร่วมเล่นเกมสนุกๆ ลุ้นรับรางวัลกันง่ายๆ มากมาย

NO. 338

29


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL REPORT

เนอวานา ไดอิ (NVD) เตรียมเปิด 2 โครงการใหม่ รวมมูลค่ากว่า 8,000 ลบ.

มจ. เนอวานา ไดอิ (NVD) เปิ ด ตัวเลขผลประกอบการครึ่งปี แรก บันทึกรายได้ รวม 1,315 ล้ านบาท เติบโต จากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ที่ ผ่ า นมาถึ ง 226 เปอร์ เซ็นต์ สร้ างก�ำไรสุทธิ 112 ล้ านบาท เผย แผนครึ่งปี หลังเปิ ดตัวอีก 2 ​โครงการ มูลค่า กว่า 8,000 ล้ านบาท มัน่ ใจยอดขายหลักมา จากคอนโดระดับพรี เมียม Banyan Tree Residences Riverside Bangkok และ โครงการ Define ศรี นคริ นทร์ -พ ระราม 9 พร้ อมรุ กธุรกิจรั บสร้ างบ้ านโฉ มใหม่ เปิ ด โอกาสให้ ลกู ค้ าเป็ นเจ้ าของบ้ า นเนอวานา บนที่ดินของลูกค้ าเอง เร่ งสร้ าง Nirvana Home Building Center ศูนย์รั บสร้ างบ้ าน แห่งใหม่ พร้ อมจัดทัพผู้บริหารระดับมือดีมาดูแล ด้ านการเงิน ออกแบบ งานขาย งานก่อสร้ าง นายศรศัก ดิ์ สมวัฒ นา ประธานเจ้ า หน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เนอวานา ไดอิ จ�ำกัด (มหาชน) หรื อ NVD เผยว่า “ช่วงครึ่งปี ทผี่ า่ น มา NVD ท�ำรายได้ รวม (Total Revenue) ทัง้ 30

NO. 338

สิ ้น 1,315 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลการด�ำเนิน งานที่มีการเติบโตเป็ นที่นา่ พอใจ และ NVD ได้ เสริ มความแข็งแกร่งของทีมงาน และได้ ผ้ ู บริ หารมืออาชีพ ทัง้ ด้ านการด�ำเ นินธุรกิจ การบริ หารงานก่อสร้ าง การเงินแล ะการ จัดการเข้ ามา เพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพการ ด�ำเนินงานให้ บริ ษัทบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้ ั้ นอกจากนี ้การที่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอป เมนท์ จ�ำกัด ได้ ควบรวมกับ บริ ษัท ไดอิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) นับเป็ นการผนวกจุดเ ด่น ด้ านเทคโนโลยีการก่อสร้ างที่น�ำสมัย มัน่ คง แข็ ง แรง เข้ ากั บ ความสามารถด้ านการ ออกแบบที่ตรงใจกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของ เนอวานา ซึง่ จะน�ำมาซึง่ ประโยชน์แก่ NVD เป็ นอย่างมาก เป็ นที่มาของแผนยุทธศาสตร์ Synergistically Beyond” “ในด้ านการท� ำการตลาดนัน้ เราวาง กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของ NVD คือ กลุม่ B ถึง A++ ที่มีไลฟ์สไตล์ทนั สมัย ชอบความ แตกต่าง เน้ นรายละเอียด เพราะโครงการที่

เราพัฒนานัน้ จะพัฒนาภายใต้ แนวความคิด Life is Full of Details เน้ นการใช้ HumanCentered Design ในการออกแบบ โครงการ จะถู ก ออกแบบในสไตล์ โ มเดิ ร์ น ระดับ พรี เมียม ตอบรับ high-end lifestyle ส�ำหรับ ด้ านคุ ณ ภาพนั น้ เรามี ก ารก่ อ สร้ างที่ มี คุณภาพ โดยใช้ พื ้นฐานนวัตกรรมของไดอิ ที่ จะสร้ างความรวดเร็วในการก่อสร้ าง ทังยั ้ งมี ความแข็งแกร่ง สวยงาม และทนทาน ตอบ โจทย์ การขยายตลาดในวงที่ กว้ างขึน้ ทัง้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจรับ สร้ างบ้ าน ทังหมดนี ้ ้คือกลยุทธ์ Synergistically Beyond ที่จะตอบสนองการเติบโต ใน ช่วงเวลา 5 ปี ข้ างหน้ า ทังนี ้ ้นายศรศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การ ด�ำเนินธุรกิจของ NVD แบ่งเป็ น 3 หมวด คือ 1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์ เพื่อ ขาย ครอบคลุมโครงการทังบ้ ้ านเดี่ยว ทาวน์ โฮม โฮมออฟฟิ ศ ภายใต้ แบรนด์ Nirvana Beyond, Nirvana Define, Nirvana @


WORK และคอนโดมิเนียมแบรนด์ Banyan Tree Residences Riverside Bangkok 2) ธุรกิจรั บสร้ างบ้ าน ลูกค้ าสามารถ สร้ างบ้ านเนอวานา ในที่ดินของลูกค้ า โดย บริ ษั ท มองเห็ น โอกาสทางการตลาดที่ จ ะ เติบโตไปได้ ต่อเนื่องและยัง่ ยืน อีกทังยั ้ งมี ความพร้ อมที่จะต่อยอดธุรกิจนีไ้ ปได้ ด้วย Synergistically Beyond โดยมีแผนสร้ าง Nirvana Home Building Center แห่งใหม่ บริ เ วณพระราม 9 ให้ ลู ก ค้ าได้ สั ม ผั ส ประสบการณ์ รูปแบบใหม่ของการรับสร้ าง บ้ าน ทีจ่ ะมีบ้านจริงให้ ลกู ค้ าเลือก คาดว่าจะ แล้ วเสร็จภายในต้ นปี 2561 3) ธุรกิจวัสดุก่อสร้ างรูปแบบทันสมัย ธุรกิจนี ้จะใช้ ศกั ยภาพเชิงเทคโนโลยีการผลิต วัส ดุก่ อ สร้ างเดิ ม ของไดอิ โดยเสริ ม การ ออกแบบที่แตกต่างและทันสมัย ในสไตล์ ของเนอวานาเข้ าไป เป็ น Innovative Product รูปแบบใหม่ ที่ปรับเปลี่ยนได้ ตามความ ต้ องการของลูกค้ า คาดว่าธุรกิจนี ้จะเติบโต ไปพร้ อมกั บ NVD และตลาดพั ฒ นา อสังหาริ มทรัพย์โดยรวม ด้ านจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารการเงิน บริ ษัท เนอวานา ไดอิ จ�ำกัด

(มหาชน) ผู้บริหารมืออาชีพในวงการการเงิน ซึง่ ได้ เข้ ามาร่วมทัพผู้บริ หารเมื่อไม่นานมานี ้ โดยรั บผิดชอบสายงานการเงินของ NVD กล่าวถึงผลการด�ำเนินงานของ NVD ในช่วง ครึ่งปี ทผี่ า่ นมาว่า “ในครึ่งปี แรก NVD บันทึก รายได้ รวม 1,315 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 912 ล้ าน บาท หรื อ ร้ อยละ 226 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ครึ่งปี แรกของปี 2559 โดยการเติบโตนันมา ้ จากธุรกิจทัง้ 3 ส่วนของ NVD คือ 1) รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นเงิน 997 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 722 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2560 เนื่องจาก โครงการ ใหม่ๆ ได้ รับการตอบรั บเป็ นอย่างดี อาทิ โครงการ @WORK รามอิ น ทรา และ ลาดพร้ าว-เกษตร นวมินทร์ และโครงการ Define พระราม 9 2) รายได้ จากบ้ านสัง่ สร้ างและธุรกิจรับ สร้ างบ้ าน เป็ นเงิน 265 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 137 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 3) รายได้ จากการขายวัสดุก่อสร้ างเป็ น เงิน 53 ล้ านบาท ก�ำไรขันต้ ้ นเป็ นเงิน 415 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรกของปี 2560 เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 290 จากช่วงเดียวกันของปี กอ่ น และ มีก�ำไรสุทธิอยูท่ ี่ 112 ล้ านบาท ในครึ่งปี แรก

ของปี 2560 และ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 2 NVD มี รายได้ รอรับรู้ (Backlog) อยูป่ ระมาณ 920 ล้ านบาท” ในช่วงครึ่งปี หลัง NVD จะเปิ ดตัวอีก 2 โครงการ มูลค่ารวม 8,000 ล้ านบาท ได้ แก่ โครงการคอนโดมิ เ นี ย ม ภายใต้ แ บรนด์ Banyan Tree Residences Riverside Bangkok มูล ค่า 6,000 ล้ า นบาท และ โครงการ Define ศรี นคริ นทร์ -พระราม 9 มูลค่าโครงการ 2,000 ล้ านบาท” “โครงการ Define ศรี นคริ นทร์ -พระราม 9 เป็ นโครงการน�ำร่ องบนที่ดินผืนใหญ่ของ NVD ขนาด 237 ไร่ ติดสองฝั่ งถนนตัดใหม่ ศรี น คริ น ทร์ - ร่ ม เกล้ า ย่า นกรุ ง เทพกรี ฑ า NVD มีแผนจะพัฒนา 6-7 โครงการ มูลค่า รวมประมาณ 13,000 ล้ านบาท ให้ แล้ วเสร็จ ในอีกประมาณ 5 ปี ข้ างหน้ า ส่วนโครงการ คอนโดมิเนียม Banyan Tree Residences Riverside Bangkok น่ า จะทยอยโอน กรรมสิทธิใ์ นช่วงปลายปี 2561 เป็ นต้นไป”

NO. 338

31


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL REPORT

เชฟรอนสนับสนุน ครอบครัวปลอดหนี้ สู่วิถีพอเพียง

จาก

พลทหารที่ ก้าวพลาด ตลอดชีวิตการท�ำงาน มีแต่การกู้เงินและสร้ างหนี ้เงินเดือนที่ได้ มา ไม่เคยพอใช้ แต่ชีวิตสามารถพลิกกลับสูส่ ม ดุลได้ อีกครัง้ ด้ วยการน้ อมน�ำศาสตร์ พระ ราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็ นแนวทางด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ก่อนหน้ านี ้จ่าสิบตรี บวร พรมแพง นาย ทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จ. ลพบุรี ใช้ ชีวิตด้ วย ความขัด สน รายได้ ไ ม่ พ อรายจ่ า ย มี ห นี ้ พอกพูนจากการกู้เงินมาแต่งงาน ซื ้อรถ และ จุนเจือครอบครัวที่บ้านเกิด สุดท้ ายจึงต้ องกู้ เงินเพิ่มอยูเ่ รื่ อยๆ เพื่อน�ำมาโปะหนี ้เก่า เป็ น วัฏจักรที่ไม่เคยจบสิ ้น ชีวิตของเขาไม่ต่าง จากใครหลายๆ คนที่เมื่อมีโอกาสให้ ก้ เู งินได้ ง่าย ก็จะกู้มาใช้ เรื่ อยๆ กว่าจะรู้ตวั ก็ปรากฏ ว่ามีหนี ้ท่วมหัวแล้ ว

คุณภาพชีวิตของก�ำลังพลและครอบครัวใน กองทัพบก ให้ สามารถพึ่งพาตนเอง รู้ จัก อดออม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และด�ำเนิน ชี วิ ต อยู่อ ย่ า งพอประมาณด้ ว ยปั จ จัย ขัน้ พื น้ ฐานของการด�ำเนินชีวิต ตามปรั ชญา เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จึ ง ได้ จั ด โครงการ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของก�ำลัง พลและครอบครั ว ด้ ว ยศาสตร์ พ ระราชา พร้ อมจัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตร “ปลดหนี ้สูว่ ถิ ีพอเพียง” โดยความร่วมมือกับ สถาบั น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและมู ล นิ ธิ ศูนย์สงครามพิเศษ จ. ลพบุรี เล็งเห็น กสิกรรมธรรมชาติ ภายใต้ การสนับสนุนของ ความจ� ำ เป็ นในการส่ ง เสริ ม และพัฒ นา บริ ษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต

32

NO. 338

จ�ำกัด พร้ อมเปิ ดศูนย์ การเรี ยนรู้ “เกษตร อินทรี ย์วิถีไทย ตามรอยเท้ าพ่อ” เพื่อเป็ น แบบอย่างด้ านการพัฒนาเกษตรอย่างยัง่ ยืน และต้ นแบบการเรี ยนรู้ ศาสตร์ พระราชาใน หน่วยทหารส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป พลตรี สายัณห์ เมืองศรี ผู้บญ ั ชาการ ศูนย์สงครามพิเศษ กล่าวว่า “การอบรมเชิง ปฏิบตั ิการหลักสูตร ‘ปลดหนี ้สูว่ ิถีพอเพียง’ เป็ นหนึ่ ง ในโครงการส่ ง เสริ ม การพัฒ นา คุณภาพชีวิตด้ วยศาสตร์ พระราชา ที่ศนู ย์ สงครามพิเศษรับนโยบายมาจากกองทัพบก โดยผู้บญ ั ชาการทหารบกมีแนวทางในการ พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ด้ ว ยการส่ง เสริ ม ให้ ก�ำลังพลและครอบครัวมีคา่ นิยมในการด�ำรง ตนให้ อยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ ชี วิ ต อย่ า งรอบคอบ ไม่ ฟุ่ มเฟื อย ใช้ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งมี คุณค่า มีเงินออม และที่ส�ำคัญสามารถน�ำ ศาสตร์พระราชามาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตได้ อย่างถูกต้ องและยัง่ ยืน”


โครงการอบรมอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร หลักสูตร “ปลดหนี ้สู่วิถีพอเพียง” แบ่งการ อบรมออกเป็ น 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน โดยผู้เข้ า รั บการอบรมมีทัง้ ก� ำลังพลทหาร แม่บ้าน ทหารบก และบุคคลจากภายนอก ตลอดระยะเวลา 5 วันของการอบรม โดยวิทยากรจากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง อ. มาบเอื ้อง จ.ชลบุรี ผู้เข้ ารับการอบรมได้ เรี ยนรู้ ทัง้ ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ผ่าน กิ จ กรรมอบรมเชิ ง วิ ช าการที่ ห ลากหลาย ครอบคลุ ม องค์ ค วามรู้ ทั ง้ หลั ก ปรั ช ญา เศรษฐกิจพอเพียง หลักกสิกรรมธรรมชาติ ตลอดจนแนวทางการพึ่งพาตนเองในการ ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ การท�ำบัญชีครัวเรื อน การปลูกป่ า 3 อย่างประโยชน์ 5 อย่าง การท�ำคันนาทองค�ำ การออกแบบพื ้นที่เพื่อ บริ หารจัดการน� ำ้ และขุดคลองไส้ ไก่ และ การฝึ กอาชี พ เสริ มด้ วยการท� ำ น� ำ้ ยา เอนกประสงค์ โดยใช้ พื ้นที่ศนู ย์การเรี ยนรู้ ต้ นแบบการจัดการน� ้ำตามแนวทางศาสตร์ พระราชา “ป่ าสักโมเดล” หรื อ ห้ วยกระแทก ขนาด 600 ไร่ ของหน่วยบัญชาการสงคราม พิ เ ศษ ศูน ย์ ส งครามพิ เ ศษค่ า ยเอราวัณ จังหวัดลพบุรี เป็ นสถานที่ให้ ผ้ ูเข้ ารั บการ การอบรมได้ ลงมือฝึ กปฏิบตั ิจริ ง

จ่ าสิบตรี บวร ศิษย์รุ่นแรกในโครงการ อบรมปลดหนี ้ เล่าให้ ฟังว่า “ก่อนหน้ านี ้ ผม เคยไปอบรมกสิกรรมธรรมชาติกบั อาจารย์ ยักษ์ (ดร. วิวฒ ั น์ ศัลยก�ำธร) ที่ศนู ย์กสิกรรม ธรรมชาติมาบเอื ้อง และได้ เรี ยนรู้ เรื่ องการ ออกแบบพื น้ ที่ ก สิ ก รรม ‘โคก หนอง นา โมเดล’ และได้ น�ำความรู้มาปรับใช้ กบั พื ้นที่

การเกษตรของพ่อแม่ที่ตา่ งจังหวัด และเผย แพร่ ความรู้ ด้านการท�ำเกษตรรู ปแบบใหม่ ตามแนวพระราชด�ำริ ให้ กบั ครอบครัว ญาติ พี่น้อง และชาวบ้ านในละแวกใกล้ เคียง ภาย เวลาเพียง 6 เดือน ผืนดินที่แห้ งแล้ งของพ่อ ผมกลับมาอุดมสมบูรณ์และพลิกฟื น้ ให้ พ่อ แม่เลีย้ งตัวเองได้ อีกครั ง้ ต่อมาเมื่อได้ มา เรี ยนหลักสูตรปลดหนี ้ ซึง่ เป็ นหลักสูตรต่อยอดมาจากหลักสูตรของ อ. ยักษ์ ผมได้ เรียน รู้การออกแบบชีวิตของตัวเอง และท�ำให้ ผม ได้ ร้ ูวา่ ถึงมีเงินน้ อย แต่ผมก็สามารถใช้ ชีวิต ในแต่ละเดือนได้ โดยไม่ขดั สน ดังนันผมจึ ้ ง ยินดีอย่างยิ่งที่ ได้ เข้ ามาสนับสนุนการจัด อบรมรุ่นที่ 2 ในฐานะครูพเี่ ลี ้ยง เพือ่ ถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์ของผมให้ ทกุ คนได้ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการออมและ ด�ำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์ในหลวง” ศรีนวล ประทาพันธ์ หรือ พีน่ ดิ แม่บ้าน

ทหารผู้เข้ ารับการอบรมปลดหนี ้รุ่น 2 คืออีก หนึง่ ตัวอย่างของผู้ที่สามารถน�ำศาสตร์ พระ ราชามาใช้ ในการบริ หารจัดการการเงินของ ครอบครัว พี่นิดเปิ ดเผยว่า “สามีพี่เป็ นผู้เข้ า รั บการอบรมรุ่ นแรก ทุกวันหลังเสร็ จการ อบรม เขาจะกลับมาปลูกผัก และท�ำปุ๋ยน� ้ำ หมักต่างๆ เมื่อศูนย์ฯ เปิ ดการอบรมรุ่นที่ 2 จึงเข้ ารั บการอบรมด้ วย และพบว่าได้ รับ ความรู้มากกว่าทีค่ ดิ เมือ่ กลับบ้ านมาลองท�ำ สบู่ ยาสระผม และน� ้ำยาเอนกประสงค์ตา่ งๆ ส�ำหรับทุกคนในครอบครัว ภายในหนึง่ เดือน สามารถประหยัดค่าใช้ จา่ ยได้ มาก และยังมี

ผลิตภัณฑ์เหลือแจกจ่ายให้ กบั เพือ่ นบ้ านอีก ส่ ว นผั ก สวนครั ว ที่ ส ามี ป ลู ก ไว้ ก็ อ อกผล มากมาย ทุกวันนี ้จึงไม่ต้องไปซื ้อผักที่ตลาด อีกต่อไป และภายในไม่กี่เดือนก็สามารถ ออมเงินได้ อย่างที่ ไม่เคยท� ำได้ มาก่อน พี่ อยากสนับสนุนให้ ลกู หลานและเพื่อนบ้ าน มาอบรมปลดหนี ้ด้ วย นอกจากนี ้พี่และสามี ก็มีแผนที่จะลงมือท�ำการเกษตรตามแนว พระราชด�ำริ ในพื ้นที่ 10 ไร่ หลังจากที่สามี เกษี ยณอายุราชการในเร็วๆ นี ้อีกด้ วย”

ไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการ บริหาร บริษทั เชฟรอน (ประเทศไทย) ส�ำรวจ และผลิต จ�ำกัด กล่าวทิ ้งท้ ายว่า “โครงการ อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร ‘ปลดหนี ้สูว่ ถิ พี อ เพียง’ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ ‘ฟื น้ ฟูลมุ่ น� ้ำป่ าสัก ตามรอยพ่อ’ ระยะที่ 2 ทีเ่ ชฟรอน ให้ การสนับสนุน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคนตามหลัก ปรั ช ญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพือ่ การแก้ ไขปั ญหาการจัดการน� ้ำ ของประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน โดยผ่านทางการ ลงพื ้นทีใ่ ห้ ความรู้แก่ชมุ ชนในบริเวณลุม่ น� ้ำป่ า สัก การส่งเสริมการน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�ำริ มา ประยุกต์ใช้ภายใต้แนวคิด ‘โคก หนอง นา โมเดล’ เพือ่ น�ำมาเป็ นเทคนิคด้านการจัดการดิน น� ้ำ ป่ า ร่วมกับภูมปิ ั ญญาท้ องถิน่ และการสนับสนุน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชา สังคม ในการขับเคลือ่ นองค์ความรู้ของศาสตร์ พระราชาลงสูก่ ารลงมือปฏิบตั ”ิ NO. 338

33


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL REPORT

เปิด “พานาโซนิค สมาร์ท โซลูชั่น เซ็นเตอร์” โชว์รูมด้าน โฮม แอนด์ คอมเมอเชียล โซลูชั่น ครั้งแรกในไทย

ลุ่ ม บ ริ ษั ท พ า น า โ ซ นิ ค ใ น ประเทศไทย ผนึกก�ำลังท�ำตลาด แบบ B2Bเจาะกลุม่ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (Developer) และกลุม่ องค์กร เปิ ด “พานา โซนิค สมาร์ ท โซลูชนั่ เซ็นเตอร์ (Panasonic Smart Solution Center)” ขึ ้นเมื่อเร็ วๆ นี ้ซึง่ เป็ นโชว์ รู ม ด้ า น Home & Commercial Solution ของพานาโซนิคแห่งแรกในไทย และเป็ น 1 ใน 4 ประเทศที่พานาโซนิคเปิ ด โชว์ รูมเพิ่มเพื่ อรองรั บตลาดเอเชี ยตะวันออกเฉี ย งใต้ ส� ำ หรั บ จัด แสดงและสาธิ ต ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม รวมทังเทคโนโลยี ้ แห่ง อนาคตของทุกบริ ษัทในเครื อไว้ ในหนึง่ เดียว ครบทุกโซลูชนั่ ของการใช้ ชวี ติ ยุคใหม่ ตังเป ้ ้า เป็ นพื ้นที่อ�ำนวยความสะดวกด้ านงานขาย ให้ คคู่ ้ าทางธุรกิจ

มร. โทรุ นิชิดะ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท พา นาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค, มร. โยชิฮิเดะ นา กาโนะ รองกรรมการผู้จดั การ ส่วนงาน Developer Solution Centre บริษทั พานาโซนิค เอเชี ย แปซิ ฟิ ค, มร. ทาเคชิ โนโมโตะ กรรมการผู้จดั การ บริษทั พานาโซนิค แมเนจ เม้ นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด, มร. ฮิเดคาสึ อิโตะ รองกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท พานา โซนิค แมเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ มร. ริ วอูจิ โอกุชิ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชนั่ เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ภายใน Panasonic Smart Solution Center มีพื ้นที่ทงสิ ั ้ ้น 844 ตรม. จัดแสดง ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นต่างๆ ไว้ ถึง 6 โซน ได้ แก่ 1) Extreme Visual Space จัดแสดง นวัตกรรมในการแสดงภาพ 2) Smart & Healthy Living จัดแสดงสินค้ าเพือ่ ดูแลและ ภายในงานเปิ ดตัวได้ รับเกี ยรติจาก ผู้ สร้ างความสะดวกสบาย ปลอดภัย ให้ ชีวิต บริ ห ารพานาโซนิ ค ระดั บ สู ง จากเอเชี ย ง่ายขึ ้นด้ วยโซลูชนั่ ต่างๆ ทีต่ อบโจทย์ทกุ ไลฟ์ แปซิฟิคและประเทศไทย เข้ าร่ วมงาน อาทิ 34

NO. 338

สไตล์ ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี คุณ ภาพ 3) Modernized Office จัดแสดงประสิทธิภาพ ของการเชื่อมต่อทุกการสื่อสาร เพื่อความ สะดวกสบาย และตอบโจทย์การท�ำงานใน ออฟฟิ ศอย่างมืออาชีพ 4) Advanced Retail น�ำเทคโนโลยีสดุ ล� ้ำที่ใช้ ในการแสดงสินค้ า ในส่วนร้ านค้ าหรือห้ างสรรพสินค้ าทีท่ นั สมัย รวมเข้ ากับระบบรักษาความปลอดภัยในรูป แบบครบวงจร 5) Future Lifestyle ที่จดั แสดงสิ น ค้ า และเทคโนโลยี ใ นอนาคตได้ อย่างมืออาชีพ และ 6) Safety Town แสดง ให้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบรั ก ษา ความปลอดภัยแบบครบวงจร โดยโซลูชนั่ ที่ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ งานรูป แบบสาธารณะ ทังกล้ ้ องวงจรปิ ดและการ เชื่อมต่อ Public Wi-Fi รวมไปถึงการน�ำเอา พลังงานโซลาร์ เซลมาใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด


ไทยพาณิชย์ สานพลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างรากฐานระบบนิเวศน์ดิจิทัลสู่ชุมชนธรรมศาสตร์

นาคารไทยพาณิ ช ย์ ร่ วมกั บ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ โดย คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ลงนาม บัน ทึ ก ข้ อตกลงความร่ ว มมื อ TU-SCB Smart Ecosystem ร่วมพัฒนาระบบการให้ บริการด้ วยนวัตกรรม เดินหน้ าสร้ างรากฐาน ระบบนิเวศดิจทิ ลั (Digital Ecosystem) เพือ่ พัฒนาและส่งเสริ มการเรี ยนการสอน ยก ระดับการเรี ยนรู้ การให้ บริ การแก่นกั ศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการร้ านค้ า ตลอดจน

ชุม ชนโดยรอบมหาวิ ท ยาลัย ปลูก ฝั ง ให้ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็ นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจ�ำ วัน ของทุ ก คนในชุ ม ชนธรรมศาสตร์ ทัง้ ท่ า พระจัน ทร์ และรั ง สิ ต และพร้ อมมุ่ง สู่ มหาวิทยาลัยไร้ เงินสด (Cashless University) เพื่อเป็ นต้ นแบบให้ กับสังคม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ อธิการบดี (ที่ 2 จากซ้ าย) รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบั ญ ชี (ซ้ าย) มหาวิ ท ยาลั ย

ธรรมศาสตร์ อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร (ที่ 2 จากขวา) กิ ตติยา โตธนะเกษม รองผู้ จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer (ขวา) ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่ วมในพิธี โดย งานจัด ขึน้ ณ คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละ การบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

NO. 338

35


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SPECIAL SPECIALCOLUMN COLUMN

ทีเอ็มบี ยกระดับบริการด้านการลงทุน ตอกย�ำ้ การเป็นธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดียว “TMB Advisory” ทีเอ็มบี ปลื ้มมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวม (AUM) กองทุน รวมโต 17% แตะ 2.63 แสนล้ านบาท โตเหนืออุตสาหกรรมขยายตัว 6% ล่าสุดยกระดับบริ การด้ านการลงทุน “TMB Advisory” ที่ Make THE Difference เพื่อให้ ลกู ค้ ามีชีวติ ที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ชูจดุ เด่น ผลิตภัณฑ์ กองทุนคุณภาพทีค่ ดั สรรมาอย่างดี จากเหล่าพันธมิตร 8 บลจ.ชันน� ้ ำ และ พันธมิตรระดับโลกอย่าง Amundi ทีเ่ ข้ ามาช่วยออกแบบพอร์ ตการลงทุน 5 แบบ พร้ อมให้ ค�ำปรึกษาเพื่อตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ า ด้ วย ช่องทางที่หลากหลาย สะดวก เข้ าถึงง่าย นับเป็ นธนาคารไทยแห่งแรก และแห่งเดียวที่ให้ บริ การที่ปรึ กษาด้ านการลงทุนกับลูกค้ าทุกคนเพื่อ เพิ่มพูนความมัง่ คัง่ อย่างแท้ จริ ง นายรู ว์ ไฮซแมน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลูกค้ ารายย่อย ทีเอ็มบี เปิ ดเผยว่า ทีเอ็มบี ถือเป็ นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรก แห่งเดียวที่เปิ ด กว้ างเสรี ภาพการลงทุนตามความต้ องการและเป้าหมายของลูกค้ าทุก คน ไม่จ�ำกัดเฉพาะกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ อีกทังเพิ ้ ่มทางเลือกในการลงทุนที่ หลากหลายให้ กบั ลูกค้ าด้ วยการทลายข้ อจ�ำกัดเรื่ องการสังกัดค่ายของ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เพิ่มอิสระและโอกาส เพื่อให้ ลกู ค้ ามี โอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ดีขึ ้น ซึ่งได้ เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่ ้ ปี 2557 จนถึงวันนี ้ถือว่าสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าผู้ลงทุนและ และประสบการณ์ใหม่ที่มีความหมายต่อลูกค้ าอย่างมาก โดยในรอบ 3

36

NO. 338

ปี ผา่ นมา เรามีลกู ค้ าเพิม่ ขึ ้น 30% และทีเอ็มบียงั คงเดินหน้ าพัฒนาอย่าง ไม่หยุดยัง้ เพื่อให้ ลกู ค้ าทุกคนบรรลุเป้าหมายการลงทุนอย่างมัน่ ใจและ มีประสิทธิภาพด้ วย “TMB Advisory บริ การที่ปรึ กษาด้ านการลงทุน ส�ำหรับทุกคน” นางมารี แรมลี หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริ หารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย ทีเอ็มบี กล่าวว่า “เพราะทีเอ็มบีมงุ่ มัน่ ที่จะตอบโจทย์ลกู ค้ า โดยบริ การ TMB Advisory ประกอบไปด้ วยคอนเซ็ปต์ของบริการการลงทุนทีเ่ ปิ ดเสรี แบบ Open Architecture ที่คดั สรรกองทุนดีๆ ยี่ห้อดังๆ จากบริ ษัทหลัก ทรัพย์จดั การกองทุนชันน� ้ ำของประเทศถึง 8 แห่ง ซึง่ มีความเชี่ยวชาญ ในสินทรัพย์หลากหลายประเภททังในประเทศและต่ ้ างประเทศ รวมทัง้ มีจดุ เด่นและมีเครื อข่ายในต่างประเทศทัว่ โลก จะเข้ ามาช่วยเสริ มความ แข็งแกร่งและเพิม่ ทางเลือกในการลงทุนให้ กบั ลูกค้ า ประกอบด้ วย บลจ. ทหารไทย, บลจ.ยูโอบี(ประเทศไทย), บลจ.ซีไอเอ็มบี พริ นซิเพิล, บลจ.อ เบอร์ ดีน, บลจ.แมนูไลฟ์(ประเทศไทย), บลจ.วรรณ, บลจ.ทิสโก้ และล่า สุดบลจ.กสิกรไทย ทีเ่ ข้ าร่วมเป็ นพันธมิตร ซึง่ แต่ละแห่งทีเ่ ราเลือกมาเป็ น ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนที่แตกต่างกัน เรี ยกได้ วา่ ทีเอ็มบี รวมรวบกองทุน รวมดีๆ ผลตอบแทนติดอันดับทุกกอง มาไว้ ที่ ทีเอ็มบี ที่เดียวก็วา่ ได้ TMB Advisory จะวิเคราะห์ข้อมูลการรับความเสี่ยงในการลงทุน ของลูกค้ า พร้ อมๆ กับความต้ องการของลูกค้ า แล้ วให้ ค�ำปรึกษาการ


ลงทุน เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถได้ รับผลตอบแทนที่ต้องการในระยะยาวและไปถึง เป้าหมายการเงินที่วางไว้ โดยลูกค้ าที่ใช้ บริ การ TMB Advisory จะมี Amundi พันธมิตรใหม่จากฝรั่งเศส ซึ่งเป็ นบริ ษัทจัดการลงทุนรายใหญ่ของโลกและมี สินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารจัดการเป็ นอันดับ 1 ในยุโรป มูลค่ากว่า 1 ล้ านล้ าน เหรี ยญสหรัฐ มาช่วยออกแบบโมเดลพอร์ ตการลงทุน 5 รูปแบบ เพื่อแนะน�ำการ ลงทุนให้ กบั ลูกค้ าตามความเสี่ยงที่ลกู ค้ ารับได้ ทังนี ้ ้ พอร์ ตการลงทุนทัง้ 5 รูป แบบ จัดไว้ ส�ำหรับลูกค้ าที่รับความเสี่ยงได้ ต�่ำไปจนถึงสามารถรับความเสี่ยงได้ สูง พอร์ ต Risk Averse ไม่มีการลงทุนในหุ้น เน้ นคุ้มครองเงินต้ น โดยจะลงทุน ในตราสารหนี ้ไทย และตราสารหนี ้ต่างประเทศ, พอร์ ต Conservative ลงทุนใน หุ้น 20% ที่เหลือลงทุนตราสารหนี ้, พอร์ ต Balanced ลงทุนในหุ้น 50% และ ตราสารหนี ้ 50%, พอร์ ต Advanced ลงทุนในหุ้น 70% และตราสารหนี ้ 30% และพอร์ ต Aggressive ลงทุนในหุ้น 100% ซึง่ เหมาะส�ำหรับผู้ที่รับความเสีย่ งได้ สูง โดยทุกรูปแบบจะเน้ นจัดสรรสัดส่วนการลงทุนระยะยาว กระจายการลงทุน ทังในประเทศและต่ ้ างประเทศ โดยแต่ละพอร์ ตจะคัดเลือกกองทุนและแนะน�ำ สัดส่วนรายกองทุน ว่าควรจะลงทุนในกองทุนใดสัดส่วนเท่าไหร่ นอกจากนี ้จะ มีการแนะน�ำปรับพอร์ ตการลงทุนทุกเดือน เพื่อให้ เหมาะสมกับภาวะตลาด และ ควบคุมความเสีย่ งของพอร์ ตการลงทุนให้ อยูใ่ นกรอบทีว่ างไว้ โดยบริการนี ้จะไม่มี ข้ อผูกมัด และไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติมอีกด้ วย นอกจากนี ้ ลูกค้ ายังสามารถเลือกรับค�ำแนะน�ำ และปรึ กษาได้ ฟรี หลาก หลายช่องทาง เช่น TMB Advisory Room ที่สาขา ซึง่ ลูกค้ าสามารถปรึกษา กับผู้เชี่ยวชาญผ่าน VDO Conference ได้ แบบ Real Time, สามารถสอบถาม ซื ้อขายกองทุนผ่าน TMB Contact Center 1558 กด #9, เลือกรับข่าวสารการ ลงทุนได้ ฟรี จาก LINE @TMBadvisory และสามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ที่เว็บไซต์ TMB Advisory

NO. 338

37


ADVANCED NEWS

OOTAYA

โอโตยะ ลุยปรับโฉม พร้อมเพิ่มเมนูหลากหลายเจาะกลุ่มลูกค้า

อ�ำไพพรรณ จิราธิวัฒน์ ประธานแบรนด์โอโตยะ บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์ เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จ�ำกัด

โอ

โ ต ย ะ ใ น เ ค รื อ บ ริ ษั ท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จ� ำ กั ด ตอกย� ำ้ ผู้ น� ำ ร้ าน อาหารญี่ปนปรุ ุ่ งสดใหม่ ลุยปรับโฉมเปิ ดตัว เมนูโฉมใหม่ พร้ อมเพิ่มเมนูเน้ นความหลาก หลาย แต่ยังคงความโดดเด่นในเรื่ องของ รสชาติ วัตถุดิบสะอาด สดใหม่ และความ พิ ธี พิ ถัน ในการปุร งอาหาร พร้ อมเผยงบ ลงทุนอย่างต่อเนื่องกว่า 100 ล้ านบาทต่อ ปี ทั ง้ เรื่ อ งการเปิ ดสาขาใหม่ และการ ปรั บ ปรุ ง สาขาเก่ า ชูเ น้ น การจัด กิ จ กรรม ทางการตลาดต่อเนื่อง และเน้ นการสื่อสาร ให้ ถึงกลุ่มเป้าหมายเช่น การสื่อสานผ่าน ช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ ้น โดยตังเป ้ ้า ยอดขายปี 2560 เติบโตขึ ้นจากปี ที่แล้ วอีก 5 เปอร์ เซ็นต์

38

NO. 338

อ� ำ ไพพรรณ จิ ร าธิ วั ฒ น์ ประธาน แบรนด์ โ อโตยะ บริ ษั ท ซี อ าร์ จี อิ น เตอร์ เนชัน่ แนล ฟู้ดส์ จ�ำกัด เปิ ดเผยว่า ปั จจุบนั ร้ านอาหารญี่ปนุ่ ภายใต้ แบรนด์ โอโตยะ ได้ เปิ ดด�ำเนินการมาแล้ ว 12 ปี โดยภาพรวม ของธุรกิจร้ านอาหารญี่ปนในประเทศไทยนั ุ่ น้ ถือว่าเป็ นธุรกิจที่มีอตั ราการเติบโตต่อเนื่อง ซึ่ ง ปั จจุ บั น มี มู ล ค่ า ทางการตลาดรวม ประมาณ 2.2 หมื่นล้ านบาท โดยมองว่าร้ าน อาหารญี่ ปุ่นในประเทศไทยยังเป็ นที่นิยม ของผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่องและในปี 2560 นี ้ ยังสามารถเติบโตไปได้ อีก โดยจะเห็นได้ วา่ มีผ้ ูประกอบการธุรกิจร้ านอาหารญี่ ปนเข้ ุ่ า มาในตลาดมากขึ ้นท�ำให้ ผ้ บู ริโภคมีทางเลือก มากขึ ้นเช่นกัน

1. หาวัตถุดบิ ชันดี ้ ทมี่ คี ณ ุ ภาพมารังสรรค์ เป็ นเมนูใหม่ๆ ให้ ลกู ค้ าได้ ลิ ้มลอง เพื่อเพิ่ม ความหลากหลายและเพิ่มวัตถุดิบใหม่ๆ ที่ น่าสนใจ และแข่งขันกับตลาดคูแ่ ข่ง

2. พิ ถี พิ ถัน เรื่ อ งรสชาติ แ ละคุณ ภาพ อาหารทุก จานให้ ถึ ง รสถึ ง ชาติ ญี่ ปุ่ นแท้ ๆ โดยเน้ นตังแต่ ้ การคัดเลือกวัตถุดบิ การปรุ งสดใหม่ ทกุ จานก่ อนเสิร์ฟถึง มือลูกค้ า เน้ นพัฒนาการบริ การให้ รวดเร็ วขึน้ โดยจะเสิร์ฟอาหารให้ ทนั ภายใน 15 นาที เพื่ อให้ ลูกค้ าได้ อิ่มอร่ อยอย่างมี สุขภาพดี พร้ อมได้ รั บ การบริ ก ารที่ ดี ที สุด นี่ คื อ ค� ำ สัญญาของโอโตยะที่ยึดมัน่ เพื่อลูกค้ าของ ทัง้ นี จ้ ากที่ มี ก ารแข่ ง ขัน ในธุ ร กิ จ ร้ าน เราทุกคน อาหารญี่ ปุ่ นที่ สูง ขึ น้ การสร้ างความได้ 3. กลยุท ธ์ เ น้ น การสื่ อ สารให้ ถึ ง กลุ่ม เปรี ยบทางการแข่งขัน เพื่อเป้าหมายทาง เป้ าหมาย เช่น เน้ นช่องทางออนไลน์เพิ่ม ธุรกิจในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดนัน้ มากขึ ้น และคิดเมนูให้ ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย ท�ำให้ โอโตยะ ต้ องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะ หลายๆ วัย การเพิ่ ม การขายในช่ อ งทาง สามารถตอบโจทย์ผ้ บู ริ โภคมากยิ่งขึ ้น นอก ออนไลน์ และเดลิเวอรี่ ที่เพิ่มขึ ้น เหนื อ ไปจากรสชาติ และคุ ณ ภาพของ วัตถุดบิ ที่ผา่ นการคัดสรรอย่างพิถีพิถนั เมนู ส� ำ หรั บ การเปิ ดตัว “Grand Menu” อาหารที่สด อร่อย และการปรุงสดใหม่เมนู เมนูใหม่ล่าสุด และการปรับโฉมรู ปเล่มเมนู ต่อเมนูที่ร้านหลังจากได้ รับออเดอร์ และเรา ใหม่นนั่ มีความพิเศษคือ มีเมนูทหี่ ลากหลาย ยัง เน้ น การบริ ก ารที่ ดี การเสิ ร์ ฟ ถึ ง ลูก ค้ า เพิ่ มขึน้ โดยเน้ น ใช้ เ ป็ นวัตถุดิบและเครื่ อ ง รวดเร็ วภายใน 15 นาที และโปรโมชัน่ ที่โดน ปรุ ง ที่ มาจากญี่ ปุ่น โดยเพิ่ มทัง้ เมนูทาน ใจด้ วย โดยกลุ่มลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ การมี เล่น สลัด และซาชิมิ และเมนูจานหลักที่มี ตังแต่ ้ นกั เรี ยน-ศึกษา วัยท�ำงาน รวมทังกลุ ้ ม่ การคิดเมนูใหม่และการน�ำเมนูเก่าที่ได้ รับ ครอบครัว ส�ำหรับกลยุทธ์โอโตยะ ในปี 2560 ความนิ ย มกลับ มา และการเพิ่ ม เมนูข อง นี ้ แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นใหญ่ๆ หวานและเครื่ อ งดื่ ม ให้ ลูก ค้ า ได้ อิ่ ม อร่ อ ย หลากหลายในมือ้ อาหาร


ADVANCED NEWS

BEIN SPORTS

บีอิน สปอร์ต เปิดตัว “BEIN SPORTS CONNECT” แอพพลิเคชั่น multi-device player ข้ อคิดเห็น และประสบการณ์ตรงของผู้ใช้ งาน พร้ อมทังน� ้ ำมาปรับแก้ ไขโดยทันทีเพื่อ ให้ แอปพลิเคชันท�ำงานได้ ตรงใจผู้ใช้ และ ทันเวลาพอดีกบั ฤดูกาลแข่งขันพรี เมียร์ ลีก 2017/18 ที่ก�ำลังจะเริ่ มขึ ้นในอีกไม่ช้า”

บี

อิน เอเชีย แปซิฟิก บริ ษัทผู้ให้ บริ การสื่อแบบมัลติแพลตฟอร์ ม แถลงข่าวเปิ ดตัวแอพพลิเคชั่น beIN SPORTS CONNECT อย่า งเป็ น ทางการในประเทศไทย พร้ อมให้ คณ ุ สัมผัส กับฟี เจอร์ เสริมใหม่มากมาย ล� ้ำหน้ ากว่าเดิม beIN SPORTS CONNECT มอบ ประสบการณ์ เหนือระดับให้ แฟนบอลชาว ไทยสามารถรั บ ชมการแข่ ง ขั น ฟุ ต บอล รายการใหญ่ทวั่ โลก อาทิ พรี เมียร์ ลีก, ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ลีก, ยูฟ่า ยูโรปาลีก, ลาลีกา, เซ เรี ยอา, ลีกเอิง, เอ็มแอลเอส และอื่นๆ นอกจากคอนเทนต์ต่างๆ ที่เหมือนกับ ช่องทีวี beIN SPORTS 1, 2, 3 และ 4 แล้ ว ผู้ใ ช้ งานสามารถเลือ กชมรายการแข่งขัน กีฬาได้ ทงแบบถ่ ั้ ายทอดสดและออนดีมานด์ ที่มีให้ เลือกมากมายผ่านมือถือ แล็ปท็อป และพีซี ผู้ชมสามารถตังระบบแจ้ ้ งเตือนได้ ฟี เจอร์ Playback ช่วยให้ สามารถหยุดเล่น และย้ อนกลับไปดูขณะรับชมการถ่ายทอด

สด หรื อเลือกดูผา่ น Chromecast หรื อ AirPlay บนสมาร์ ททีวีด้วยภาพที่คมชัดระดับ HD ด้ วยฟี เจอร์ ล� ้ำๆ น่าตื่นตาตื่นใจนี ้ ผู้ใช้ สามารถวางแผนเพือ่ เลือกดูการถ่ายทอดสด รายการต่างๆ ได้ ตามต้ องการ มร.ไมค์ เคอร์ กรรมการผู้จดั การประจ�ำ ภูมิภาคเอเชีย บีอิน เอเชีย แปซิฟิก กล่าว แสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับการเปิ ดตัวใน ครัง้ นี ้ว่า “ประเทศไทยเป็ นประเทศแรกใน เอเชียที่จะได้ สมั ผัสกับแอพพลิเคชัน่ beIN SPORTS CONNECT โฉมใหม่นี ้ เรารับรู้ได้ ว่าแฟนชาวไทยมีความคลัง่ ไคล้ กีฬาอย่าง มาก โดยเฉพาะฟุตบอล เรารู้ สึกยินดีและ ปลื ้มใจที่จะมอบสุดยอดบริ การนี ้ให้ คอกีฬา ชาวไทยได้ ใกล้ ชิดกับทีมโปรดและผู้เล่นใน ดวงใจแบบแนบชิดติดจอ โดยน�ำสิ่งที่เรา เรียนรู้จากการเปิ ดตัว beIN SPORTS CONNECT แบบ soft-launched เมื่ อ เดื อ น มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงการให้ บริ การ ใหม่ลา่ สุดของเรา โดยศึกษาจากผลตอบรับ

“เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้ าที่จะ สร้ างการเติ บ โตให้ กับ beIN SPORTS CONNECT นอกจากประเทศไทยแล้ ว บริ ก ารนี จ้ ะเปิ ดตั ว ในเวลาเดี ย วกั น ที่ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และจะทยอย เปิ ดตัวในตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียใน เวลาไล่เลีย่ กันด้ วยแพลตฟอร์ มเฉพาะทีเ่ รา สร้ างขึน้ เอง โดยเป็ นทัง้ เจ้ าของและผู้ให้ บริการ ลูกค้ ามัน่ ใจได้ เลยว่าโปรดักต์ของเรา จะได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ขณะนี ้ เราได้ เริ่ มต้ นพัฒนาในเฟส 2 เรี ยบร้ อยแล้ ว” มร.เคอร์ กล่าว “ด้ วยราคาแพ็กเกจที่น่าดึงดูดใจและมี หลากหลายแบบให้ เลือก ตังแต่ ้ 49 บาท ถึง 1599 บาท แฟนๆ สามารถเลือกใช้ งานแบบ 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน หรื อ 1 ปี ถ้ าเลือก ซื ้อแพ็กเกจแบบรายปี ก็เฉลี่ยเพียงไม่ถึงวัน ละ 5 บาทเท่านัน้ แพ็กเกจนี ้คุ้มค่าและสบาย กระเป๋ าคอกีฬาชาวไทยที่สดุ ”

NO. 338

39


ADVANCED NEWS

AIA

เอไอเอ เดินหน้ายกระดับตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็น ‘ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน’

เอ

ไอเอ ประเทศไทย ผู้น� ำ ใน ธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต และอยู่ เคี ยงข้ างคนไทยมานานกว่า 79 ปี เดิน หน้ าตอกย� ำ้ พันธสัญญาที่ ต้องการให้ คน ไทยมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเพียง พอต่อความต้ องการ โดยลงทุนพัฒนาทัง้ นวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ที่ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การบริ การ ลูก ค้ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง สุด รวมทัง้ การ พัฒนาตัวแทนประกันชี วิตให้ มีศักยภาพ และคุณภาพเหนือคู่แข่ง โดยล่าสุดได้ เปิ ด ศูนย์ที่ปรึ กษาการเงิน (AIA FA Center) เพิ่ ม อี ก 9 แห่ง ให้ ค รอบคลุม ทั่ว ประเทศ จากเดิมซึง่ มีอยูแ่ ล้ ว 6 แห่ง เพื่อมุง่ ยกระดับ ตัว แทนประกัน ชี วิ ต ให้ ก้ าวไปสู่ก ารเป็ น

40

NO. 338

‘ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการประกัน ชี วิ ต และการ เงิน’ หรื อ AIA Financial Advisor’ (AIA FA) อย่างมืออาชีพ ผ่านการฝึ กอบรมด้ วย หลักสูตรที่ได้ มาตรฐานและเข้ มข้ น มร.ตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร เอไอเอ ประเทศไทย กล่ า วว่ า “ปั จจุ บั น คนไทยมี ค วามคุ้ มครองด้ าน ประกั น ชี วิ ต ในสั ด ส่ ว นที่ น้ อยกว่ า 40 เปอร์ เซ็นต์ ของประชากรทังหมด ้ ซึง่ สาเหตุ หลัก มาจากคนส่ ว นใหญ่ ยัง ขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับประกันชี วิต รวมทัง้ ยัง เข้ า ไม่ ถึ ง การท� ำ ประกัน ชี วิ ต และการ วางแผนทางการเงิ น ที่ เ หมาะสม ดัง นัน้ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ คนไทยเข้ าถึ ง ประกั น ชีวิตมากขึ ้น เอไอเอจึงให้ ความส�ำคัญและ


ADVANCED NEWS

ลงทุน อย่ า งมากกับ การพัฒ นาและสร้ าง ตั ว แทนประกั น ชี วิ ต ให้ ก้ าวสู่ ก ารเป็ น ‘ที่ปรึ กษาด้ านการประกันชีวิตและการเงิน’ หรื อ AIA Financial Advisor (AIA FA) ซึง่ เป็ นมากกว่าตัวแทนที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ ประกันชีวติ เพียงอย่างเดียว โดยสามารถให้ ค�ำปรึ กษาและวางแผนทางการเงินให้ กับ ลูกค้ าได้ อย่างมืออาชีพ ตลอดจนสามารถ ตอบสนองความจ�ำเป็ นและความต้ องการ ด้ านประกันชีวิตและการเงินของลูกค้ าได้ อย่างแท้ จริ ง นอกจากนี ้ โปรแกรม AIA Financial Advisor (AIA FA) ยังเป็ นอีกหนึ่ง โปรแกรมที่ ส ร้ างตัว แทนให้ ป ระสบความ ส� ำ เร็ จ และเติบโตในสายงานประกันชี วิต กับเอไอเอได้ อย่างมัน่ คง”

(AIA FA) แล้ วเกือบ 7,000 คน คิดเป็ น กว่า 13 เปอร์ เซ็นต์ ของตัวแทนทัง้ หมด โดยตัวแทนกลุ่มนี ม้ ี ผลผลิตเบีย้ ประกันปี แรก เป็ นสัดส่วน 20 เปอร์ เซ็นต์ ของเบี ้ย ประกันปี แรกของตัวแทนทังหมด” ้ “ส� ำ หรั บ โปรแกรม AIA FA เป็ น โปรแกรมที่ ร องรั บ ผู้ ที่ ม องหาอาชี พ ที่ มี รายได้ ที่ มั่น คงและมี ค วามอิ ส ระในการ ท�ำงาน พร้ อมเติบโตในสายอาชีพ โดยเรา จะเน้ น ไปที่ ค นรุ่ น ใหม่ ที่ พ ร้ อมจะเรี ย นรู้ และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็ น ‘ที่ปรึ กษา ด้ านการประกันชีวิตและการเงิน’ มืออาชีพ อย่างแท้ จริ ง รวมทังมี ้ เป้าหมายที่จะประสบ ความส� ำ เร็ จ ในอนาคตอย่ า งไร้ ขี ด จ� ำ กัด ทังนี ้ ้ผู้เข้ าร่วมโปรแกรมจะได้ รับแผนรับรอง รายได้ ที่มั่นคง มีโบนัสพิเศษแบบไม่มีขีด จ� ำกัด ได้ รับการฝึ กอบรมด้ วยหลักสูตรที่ ได้ ม าตรฐานและเข้ ม ข้ น พร้ อมทัง้ ได้ รั บ การสนับสนุนการท�ำงานด้ วยเทคโนโลยีที่ ล� ้ำสมัยอีกด้ วย”

มาตรฐานและเข้ มข้ นแล้ ว เรายั ง ได้ น� ำ ระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ เพื่อให้ ศนู ย์ แห่ง นี ม้ ี ค วามแตกต่า งจากศูน ย์ ฝึ กอบรม ตัว แทนทั่ว ไป อี ก หนึ่ง จุด เด่น ที่ ส�ำ คัญ คื อ เรามี สื่ อ การเรี ย นการสอนทางไกล หรื อ Distant Learning Platform (DLP) อยู่ ในทุกศูนย์ทวั่ ประเทศไทย เพื่อช่วยให้ การ เรี ยนการสอนเป็ นมาตรฐานเดียวกัน และ ท� ำให้ การส่ง ต่อข้ อมูล ข่าวสารไปยังผู้เข้ า ร่ วมอบรมได้ อย่างทัว่ ถึงกันทุกภูมิภาค ซึ่ง ในปี นี เ้ รามี แ ผนที่ จ ะเปิ ดศู น ย์ ที่ ป รึ ก ษา การเงิน (AIA FA Center) เพิ่มอีก 9 แห่ง จากเดิมที่เรามีอยู่แล้ ว 6 แห่ง ในกรุ งเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่ โดยปี นี ้ เราท�ำการเปิ ดศูนย์ AIA FA Center ตาม แผนไปแล้ วที่ นครปฐม และอุบลราชธานี นครสวรรค์ ซึง่ เอไอเอ อาคารสาทรเหนือ กรุ งเทพฯ เป็ นแห่งที่ 4 และมีแผนจะเปิ ด ที่อาคารศุภาคาร กรุ งเทพฯ ภูเก็ต อยุธยา อุดรธานี และสุราษฎร์ ธานี ให้ ครบทังหมด ้ 9 แห่งภายในเดือนมกราคม ปี 2561 ซึง่ จะ ท�ำให้ เอไอเอมีศนู ย์ที่ปรึ กษาการเงิน (AIA FA Center) รวมทังสิ ้ ้น 15 แห่งทัว่ ประเทศ เพื่อตอกย�ำ้ ถึงพันธสัญญาที่มุ่งให้ คนไทย ทุก พื น้ ที่ ทั่ว ประเทศเข้ า ถึง ความคุ้ม ครอง ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและเพี ย งพอต่อ ความ ต้ องการ” กฤษณ์ กล่าวปิ ดท้ าย

กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายบริ ห ารตัว แทนประกัน ชี วิ ต เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “โปรแกรม AIA FA เริ่ มก่อตังขึ ้ ้นเมื่อปี 2552 โดยเป็ นโปรแกรม ที่ อ อกแบบขึน้ เพื่ อ พัฒนาศัก ยภาพความ สามารถของคนรุ่ น ใหม่ เพื่ อ ยกระดับ ให้ “ทัง้ นี ้ ส� ำ หรั บ ศูน ย์ ที่ ป รึ ก ษาการเงิ น เป็ น ‘ที่ปรึกษาด้ านการประกันชีวิตและการ (AIA FA Center) เราจะใช้ เป็ นที่ ฝึ ก เงิน’ หรื อ AIA Financial Advisor (AIA FA) อบรมผู้ที่เข้ าร่ วมโปรแกรม โดยนอกจาก อย่างมืออาชีพ ซึง่ จากข้ อมูล ณ ปั จจุบนั เรา เรามี ห ลั ก สู ต รการเรี ยนการสอนที่ ไ ด้ มีตวั แทนที่เป็ น ‘AIA Financial Advisor’ NO. 338

41


ADVANCED NEWS

THANACHART BANK ธนชาตร่วมเป็นช่องทางการจองหนังสือ ธนบัตร ร.๙ : ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี

น า ค า ร ธ น ช า ต ร่ ว ม กั บ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศิ ล ปะไทยร่ ว ม สมัย (MOCA Bangkok) เป็ นช่ อ งทางสั่ง จองหนัง สื อ ธนบัต ร ร.๙ : ๗๐ ปี ใต้ ร่ ม พระบารมี หนัง สื อ ที่ จัดท� ำ ขึน้ เพื่อน้ อมร� ำลึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ แห่ ง พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิตร รวบรวมข้ อมูลและรูปภาพ ธนบัตรครบทุกแบบ ทุกชนิดราคา ทุกรุ่ น และทุ ก ลายเซ็ น เป็ นคลั ง ความรู้ ด้ าน ประวัติ ศ าสตร์ ธ นบัต รไทยที่ ล� ำ้ ค่ า และ สมบูรณ์แบบควรค่ากับการสะสมไว้ สมเจตน์ หมู่ ศิ ริ เ ลิ ศ ประธานเจ้ า หน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) กล่าว ถึงความรู้ สึกภาคภูมิใจที่เป็ นส่วนหนึ่งใน การส่ง ต่ อ หนัง สื อ ที่ มี คุณ ค่ า เล่ม นี ถ้ ึ ง มื อ 42

NO. 338

คนไทยทั่ว ประเทศว่ า “ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะธนาคารพาณิชย์ ที่เป็ นตัวกลางในการน�ำจ่ายธนบัตรที่ผลิต ออกใช้ โ ดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทยไป สู่ป ระชาชนที่ ม าท� ำ ธุ ร กรรมกับ ธนาคาร มองว่าธนบัตรไทยนอกจากจะมี มูลค่าที่ ใช้ ช� ำ ระหนี ไ้ ด้ ต ามกฎหมายแล้ ว ยัง ถื อ เป็ นประวัติศาสตร์ ชาติไทยที่บอกเรื่ องราว ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นแต่ละยุคแต่ละสมัยได้ เป็ น อย่ า งดี การที่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศิ ล ปะไทยร่ ว ม สมัย (MOCA Bangkok) จัดท�ำหนังสือ ธนบัตร ร.๙ : ๗๐ ปี ใต้ ร่มพระบารมี เป็ น เรื่ องที่น่าชื่นชมยินดีอย่างดี เพราะหนังสือ เล่มนีจ้ ะเป็ นหนังสือที่รวบรวมข้ อมูลและ ภาพธนบั ต รที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ในการศึกษาค้ นคว้ าส�ำหรับผู้ที่ สนใจเรื่ องการสะสมธนบัตร โดยเฉพาะ อ ย่ า ง ยิ่ ง เ ป็ น ธ น บั ต ร ใ น รั ช ก า ล ที่ 9 พระมหากษั ต ริ ย์ ผ้ ู เป็ นดั่ ง แสงทองของ ชาวไทย การได้ ชื่มชมและเห็นธนบัตรใน รั ช สมัย ของพระองค์ จึง เปรี ย บเสมื อ นได้ ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ไปด้ วย และ ทางธนาคารธนชาตยินดีที่ได้ ร่วมโครงการ เทิ ดพระเกี ยรติ ถวายความจงรั กภักดี แด่ พระองค์ ด้ วยการเป็ นช่ อ งทางการสั่ ง จองหนังสือ ธนบัตร ร.๙ : ๗๐ ปี ใต้ ร่ม พระบารมี โดยลูกค้ าของธนาคารฯ และ ประชาชนทัว่ ไปที่สนใจเก็บสะสมหนังสือที่ มีคณ ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ เล่มนี ้ สามารถ สัง่ จองได้ ท่ีเคาน์ เตอร์ ธนาคารธนชาตทุก


ADVANCED NEWS

สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

บุญชัย เบญจรงคกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok)

สาขาทั่วประเทศ ในราคาพิ เศษสุดเพี ยง กว่ า 30 ปี ด้ ว ยความรั ก และชื่ น ชอบใน 999 บาทเท่า นัน้ จากปกติ 1,200 บาท งานศิลปะและมองว่า ธนบัตรที่เราใช้ อยู่ ตังแต่ ้ วนั นี ้ถึง 30 พฤศจิกายน” ทุก วัน นี ้ นอกจากมูล ค่ า บนหน้ า ธนบัต ร แล้ ว ธนบัตรยังเปรี ยบเสมือนบทบันทึกทาง บุ ญ ชั ย เบญจรงคกุ ล ประธาน ประวัติศาสตร์ และงานศิลปะชิ ้นหนึ่งที่ทรง กรรมการและประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห าร คุณค่า สามารถสะท้ อนเรื่ องราวของวิถีชีวิต พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศิ ล ปะไทยร่ ว มสมัย (MOCA ศิ ล ปวัฒ นธรรม และความมี เ อกลัก ษณ์ Bangkok) กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการ ของไทยในช่ ว งเวลาที่ ธ นบัต รแต่ล ะฉบับ จัดท�ำ หนังสือ “ธนบัตร ร.๙ : ๗๐ ปี ใต้ ร่ม ถูกน�ำออกใช้ ในห้ วงเวลานันได้ ้ จึงเกิดแรง พระบารมี” ว่า “เพื่อเป็ นการเทิดพระเกียรติ บันดาลใจที่จะสะสมธนบัตรให้ เป็ นสมบัติ และน้ อมร� ำลึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณอัน ของแผ่ น ดิ น โดยในอนาคต พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าศิลปะไทยร่ วมสมัย (MOCA Bangkok) อยู่หัว ฯ ในรั ช กาลที่ 9 ที่ ท รงสร้ างความ จะน�ำธนบัตรทังหมดนี ้ ้ มาจัดแสดงเพื่อให้ เป็ นปึ กแผ่นมั่นคงให้ กับสถานะเศรษฐกิจ ความรู้ กบั ประชาชนต่อไป โดยในช่วงแรก การคลัง และการธนาคารของประเทศไทย จะพั ฒ นาให้ เป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ สมื อ นจริ ง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศิ ล ปะไทยร่ ว มสมัย (MOCA แสดงเรื่ องราวของธนบัตรบนหน้ าเว็บไซต์ Bangkok) จึงได้ จดั พิมพ์หนังสือเล่มนี ้ โดย ของพิพิธภัณฑ์ฯ คือ www.mocabangkok. รวมรวบเรื่ องราวของธนบัตรไทยในรัชกาล com และwww.thaibanknotes.com” ที่ 9 ที่ถกู น�ำออกใช้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ ที่สดุ ภาพของธนบัตรทุกภาพที่ปรากฎในหนังสือ หนังสือ ธนบัตร ร.๙ – ๗๐ ปี ใต้ ร่ม เล่มนี ้เป็ นธนบัตรสะสมที่เป็ นสมบัติสว่ นตัว พระบารมี มีขนาด 30.5 x 24 เซนติเมตร ที่ได้ เพียรพยายามเก็บสะสมมาเป็ นเวลา หน้ าปกแข็ง พิมพ์ พิเศษปั๊ มสีทองเค 4 สี

ทังเล่ ้ ม เนื ้อในกระดาษอาร์ตด้าน 128 แกรม จ� ำ นวน 416 หน้ า น� ำ้ หนัก หนัง สื อ 2.4 กิ โ ลกรั ม ติ ด ต่ อ สอบถามข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ พิพิธภัณฑ์ศลิ ปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) โทรศัพ ท์ 02-016-5555 ต่อ 2003, 2004, 2778 หรื อ 091-123-1111 วันจันทร์ -วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดราชการ) เวลา 10.00 น. – 17.00 น. หรื อ Line ID : mocashop

NO. 338

43


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

STANDOUT OUTFROM FROMTHE THECROWD CROWD STAND

44

NO. 338


‘เอพี ไทยแลนด์’

เปิ ดตัว ‘LIFEONEWIRELESS’ ไฮเอ็นด์คอนโดมิเนียม มูลค่า 6,400 ล้าน

พร้อมเผยแผนเตรียมส่งคอนโดแบรนด์ LIFE บุ กตลาดในครึ่งปี หลัง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน) ผู ้น�ำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส�ำหรับคนเมือง เสริมแกร่งความเป็นเจ้าตลาด คอนโดมิเนียมติดแนวรถไฟฟ้าเตรียมรุ กตลาดคอนโดครึ่งปี หลังผนึกก�ำลัง “มิตซู บิชิ เอสเตท กรุ ๊ป” (MEC) พันธมิตรญี่ป่ ุ น เปิ ดตัว คอนโดมิเนียมแบรนด์ LIFE 2 ท�ำเลใหม่ใจกลางเมือง ประเดิมด้วย“LIFE ONE WIRELESS (ไลฟ์ วัน ไวร์เลส)” คอนโดมิเนียมระดับ ไฮเอ็นด์ ภายใต้คอนเซปต์ “Live a Splendid Life” พบชี วิตสมบู รณ์แบบบนที่สุดของท�ำเลศูนย์กลางมหานครให้ผู้อยู ่อาศัยได้เติมเต็ม ประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างสมดุล ด้วยวิธีคิดในการจัดวางผังโครงการที่ให้ความส�ำคัญกับการออกแบบมุ มมองจากภายในออกสู่ ภายนอกในทุกมิติ ผ่านการผสานความร่วมมือจากผู ้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งด้านสถาปั ตยกรรม อินทีเรียดีไซน์ และแลนด์สเคป ดีไซน์ เพื่อให้ทุกพื้นที่ภายในโครงการ LIFE ONE WIRELESS มอบมุ มมองที่สวยที่สุดของกรุ งเทพมหานคร พร้อมเอกลักษณ์การ ตกแต่งในสไตล์ Modern Thai Heritage ที่คงเสน่ห์และความเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าไว้อย่างงดงามแวดล้อมด้วยความร่มรื่น ของต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียวกว่า 1 ไร่ ครบครันด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในพื้นที่ส่วนกลางที่รองรับชี วิตดิจิตอลกับนวัตกรรมล�้ำ สมัยหนึ่งเดียวบนถนนวิทยุ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์ สไตล์คนเมืองบนท�ำเลที่ยากจะได้เป็นเจ้าของ

NO. 338

45


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

STAND OUT FROM THE CROWD

คอนโดมิเนียม “LIFE ONE WIRELESS” แตกต่างเป็ นหนึ่ง เดียวด้ วยวิธีคิดในการจัดวางผังโครงการที่ให้ ความส�ำคัญกับการ ออกแบบมุมมองจากภายในออกสูภ่ ายนอกในทุกมิติ เริ่ มตังแต่ ้ การ จัดวางรู ปทรงอาคารไฮไรซ์ความสูง 43 ชัน้ ในรู ปแบบของการบิด อาคารเป็ นตัว Z เพื่อเปิ ดรับมุมมองความสวยงามของถนนวิทยุใน ทุกทิศได้ อย่างเต็มที่ ผ่านการผสานความร่ วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้ าน ทังด้ ้ านสถาปั ตยกรรม อินทีเรี ยดีไซน์ และแลนด์สเคป ดีไซน์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า LIFE ONE WIRELESS จะเป็ นคอนโดมิเนียม แบบไฮไรซ์เพียงแห่งเดียวในถนนวิทยุที่ทกุ พื ้นที่ได้ รับการออกแบบ มุมมองได้ อย่างเฉพาะด้ าน พร้ อมด้ วยความโดดเด่น ทังด้ ้ าน(1) Lo cationตังอยู ้ ่บนถนนวิทยุท�ำเลงามบนที่ดินผืนประวัติศาสตร์ ที่เก่า แก่ที่สดุ แห่งหนึ่งของกรุ งเทพมหานคร ศูนย์กลางย่านธุรกิจระดับ ไฮเอ็นด์ รายล้ อมด้ วยสถานที่ส�ำคัญมากมาย (2) Cosmopolitan Community คอนโดมิเนียมระดับไฮเอ็นด์ พรั่งพร้ อมครบครันด้ วย สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่สอดคล้ องกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ เป็ น ความสมบูรณ์ พร้ อมของการอยู่อาศัยแบบสังคมในอุดมคติ (3) Luxury Design โดดเด่นด้ วยเอกลักษณ์ การตกแต่งที่คงไว้ ด้วย

46

NO. 338

เสน่ห์แห่งความงามแบบยุคทองของสยาม ผสานการตกแต่งแบบ ยุโรป จนเป็ นสไตล์ Modern Thai Heritage ที่คงเสน่ห์ความเป็ น เอกลักษณ์ไว้ อย่างงดงาม วิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ สายงานธุรกิจ คอนโดมิเนียม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) เผยว่า “เอพีเข้ าใจในความ ต้ องการของลูกค้ าและเทรนด์ที่อยู่อาศัยของคนเมืองเป็ นอย่างลึก ซึ ้ง เราเน้ นย� ้ำให้ ทีมงานของเราคิดค�ำนึงเสมอว่า ‘ท�ำอย่างไรจึงจะ สร้ างความแตกต่าง และส่งมอบโครงการคุณภาพที่ดีที่สดุ ให้ กบั ลูกค้ าของเอพีได้ ’ ส�ำหรับคอนโดมิเนียมแบรนด์ LIFE ก็เป็ นอีก โครงการหนึง่ ได้ รับการตอบรับที่ดี และถือเป็ นความภาคภูมิใจของ เอพีเสมอมา ด้ วยท�ำเลที่ตงที ั ้ ่โดดเด่นใจกลางเมือง สะดวกในการ เดิ นทาง และมอบความสบายในการอยู่อาศัย ภายใต้ แนวคิด ‘Platform for Success’ ที่เรามุ่งมัน่ จะให้ คอนโดแบรนด์ LIFE เป็ น คอนโดมิเนียมแห่งแรกและแห่งเดียวที่มอบความสะดวกสบายใน การพักอาศัย และการเชื่อมต่อกับผู้คนได้ อย่างไร้ ขีดจ�ำกัด ตอบ โจทย์ความต้ องการของชีวิตยุคดิจิตอลของคนรุ่ นใหม่ที่ม่งุ มัน่ ที่จะ ประสบความส�ำเร็ จได้ อย่างดีที่สดุ ”


“ส�ำหรับ LIFE ONE WIRELESS นัน้ ตังอยู ้ ่บนท�ำเลที่ดีที่สดุ บน ถนนนวิทยุ มูลค่าโครงการ 6,400 ล้ านบาท ราคาเริ่ มต้ น 4.9 ล้ านบาท บนพื ้นที่ทงหมดกว่ ั้ า 4 ไร่ ประกอบด้ วยอาคารที่พกั สูงจ�ำนวน 1 อาคาร สูง 43 ชัน้ จ�ำนวน 1,344 ยูนิต มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอยตังแต่ ้ 1) ห้ องสตูดิโอ ขนาดพื ้นที่ใช้ สอย 24 – 28 ตารางเมตร 2) ห้ องชุด 1 ห้ องนอน 1 ห้ องน� ้ำ ขนาดพื ้นที่ใช้ สอย 35 - 45 ตารางเมตร และ3) ห้ องชุด 2 ห้ องนอน 2 ห้ องน� ้ำ ขนาดพื ้นที่ใช้ สอย 63 ตารางเมตร ใจกลางของห้ า งสรรพสิ น ค้ า และแหล่ง ชอปปิ ้ง ระดับ ไฮเอ็ น ด์ โรงเรี ยน อาคารส�ำนักงาน ทังยั ้ งเป็ นศูนย์กลางการคมนาคม ตังอยู ้ ่ บนท�ำเลเชื่อมต่อ ที่ส�ำคัญระหว่างถนนสุขมุ วิท เพชรบุรี พระราม 4 และสาทร และจุดขึ ้น-ลงทางด่วน สะดวกทังการใช้ ้ รถยนต์สว่ นตัว และระบบขนส่งสาธารณะ” วิทการกล่าวเสริ ม

ยูนิต ซึง่ มัน่ ใจว่าทุกๆ มุมมองจาก LIFE ONE WIRELESS จะมี องศาในการเปิ ดรับวิวที่สวยและดีที่สดุ อีกทัง้ ยังเพิ่มเสน่ห์ด้วยการ ออกแบบด้ วยคอนเซปต์ดีไซน์ท่ีมีเสน่ห์ หรู หรา มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตัว โดยได้ แรงบันดาลใจมาจากการน�ำเสน่ห์ของความ Heritage ของย่านถนนวิทยุมาผสานกับความทันสมัยในยุคปั จจุบนั ทังยั ้ ง รักษาไว้ ซงึ่ ความเป็ นธรรมชาติ ด้ วย ‘OneWireless Botany’ พื ้นที่ สวนขนาดใหญ่กว่า 1 ไร่ ร่ มรื่ นด้ วยต้ นไม้ ใหญ่ขนาดใหญ่ที่ทาง โครงการตังใจเก็ ้ บรักษาไว้ กว่า 12 ต้ น นอกจากนี ้ยังเติมเต็มพื ้นที่สี เขียว ด้ วย ‘Cascade Garden’ บนชัน้ 10 และ ‘High Garden Promenade’ บนชัน้ 42 ให้ ผ้ อู ยู่อาศัยได้ แวดล้ อมไปด้ วยธรรมชาติ ที่ ท� ำ ให้ ร้ ู สึก สงบและผ่ อ นคลาย ครบครั น ด้ ว ยสิ่ ง อ� ำ นวยความ สะดวกที่ จ ะช่ ว ยเชื่ อ มต่อ ทุก มิ ติ ข องการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในเมื อ งยุค ดิจิตอลอย่างไม่มีสะดุด ท�ำให้ ชีวิตประจ�ำวันกับการท�ำงานผสาน “นอกจากนี ้LIFE ONE WIRELESS เราตังใจออกแบบมุ ้ มมอง กันได้ อย่างลงตัวอย่างแท้ จริ ง” วิทการกล่าว การมองเห็นจากภายในออกสูภ่ ายนอกในทุกพื ้นที่ของโครงการเริ่ ม ตังแต่ ้ การจัดวางผังอาคารในลักษณะบิดเป็ นตัว Z เพือ่ เฟรมมุมมอง การมองเห็นความสวยของถนนวิทยุในทุกพืน้ ที่ให้ กว้ างมากขึน้ ตังแต่ ้ ทางเข้ าโครงการ พื ้นที่สว่ นกลาง และภายในห้ องชุดทัง้ 1,344 NO. 338

47


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

MARKET MOVEMENTS

เซน

เซนไฮเซอร์

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุด ส�ำหรับเหล่าคนรักเสียงเพลง กลุ่มออดิโอไฟล์ คนใช้มือถือ กลุ่มผู้ผลิตงาน AR และ VR

M2_IE_BT_SW_RGB_red

IE_80_S_Earphone_CloseUp_RGB_red

48

M2_IE_Wireless_Isofront_RGB_red

NO. 338

ไฮเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้ าน เสียงจากเยอรมัน น�ำเสนอ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ซลูชั่น ด้ า นเสี ย งระดับ ไฮ-เอ็ น ด์ รุ่ นใหม่หลากหลายรุ่ น ได้ แก่ หูฟัง หูฟังชนิด ไร้ สาย แอมป์ส�ำหรับหูฟังแบบพกพา รวมถึง ไมโครโฟนบันทึกเสียงขนาดพกพาส�ำหรับใช้ งานกับสมาร์ ทโฟน ทังหมดนี ้ ้เป็ นผลลัพธ์ของ การค้ นคว้ าวิจัยโดยส่วนงานก� ำหนดทิศทาง กลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ในเครื่ องหมายการค้ า ชื่อ AMBEO ที่มีระบบบันทึกเสียงแบบ 3 มิติ เป็ นไฮไลท์ส�ำคัญ และน�ำมาเป็ นขอบเขตของ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสียง 3 มิติ อันหลาก หลาย ทังซอฟแวร์ ้ และฮาร์ ดแวร์ ในทุกขันตอน ้ ของของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “เซนไฮเซอร์ ซาวด์ ฟอรั่ม เป็ นกิจกกรรม ที่แบรนด์ได้ ริเริ่ มขึ ้น เพื่อสานต่อความมุ่งมัน่ ในความเป็ นผู้น�ำด้ านเสียงที่มีตอ่ ประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ที่พฒ ั นามาอยู่ในการเปิ ดตัวล่าสุด นี ้ ถือเป็ นการสะท้ อนความเป็ นที่สดุ ของการ ขยายศัก ยภาพในด้ า นการค้ น คว้ า และวิ จัย ตลาดของแบรนด์ ความมุง่ มัน่ ในวิสยั ทัศน์ของ แบรนด์ในการเป็ นผู้ก�ำหนดแนวทางอนาคต ของโลกแห่ ง เสี ย ง เราเชื่ อ ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ รุ่ น ล่าสุดทังหู ้ ฟังและไมโครโฟน จาก เซนไฮเซอร์ จะสร้ างความคึกคักให้ กับธุรกิจด้ านเสียงใน ประเทศไทยอีกครัง้ ” มาร์ ติน โลว์ กรรมการผู้ จัดการ เซนไฮเซอร์ เอเชีย กล่าว จากการความนิยมทีเ่ ติบโตอย่างไม่หยุดยัง้ ของ หูฟังชนิดไร้ สาย เพื่อการติดต่อสื่อสารใน ชีวิตประจ�ำวัน ทังยั ้ งกระแสของตลาดสมาร์ ท โฟนทีแ่ ผ่ขยายอย่างรุนแรงในประเทศไทย กว่า ร้ อยละ 90 ของผู้ใช้ งานในประเทศไทยท่องโลก อินเตอร์ เน็ตผ่านสมาร์ ทโฟน เชื่อมต่อสู่โลก โซเชียลมีเดีย รวมถึงการดูทีวีดิจิตอล เซนไฮเซอร์ ไม่รอช้ าในการส่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง ความต้ องการของตลาดหลัก ด้ วยหูฟังบลูทธู แบบไร้ สาย 3 รุ่น ใหม่ลา่ สุด พร้ อมที่คล้ องคอ ส�ำหรับผู้นยิ มใช้ งานผ่านสมาร์ ทโฟนโดยเฉพาะ


Ambeo Smart Headset_1

AMBEO_3D_VR_Mic_Isofront_left_01_RGB_red

gopro3

ผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ สุดน�ำเสนอทีส่ ดุ ของ คุณภาพเสียงที่ได้ รับพัฒนาในมาตรฐาน ล่าสุดจาก เซนไฮเซอร์ ซาวด์ ฟอรั่ม ได้ แก่ หูฟัง แบบไร้ สาย 3 รุ่ น พร้ อมที่ ค ล้ อ งคอ ส�ำหรั บผู้ใช้ งานที่ ต้องการความคล่องตัว ขณะเดินทาง ได้ แก่ CX 7.00BT (ราคา 6,490 บาท) MOMENTUM In-Ear Wireless (ราคา 8,990 บาท) และ MOMENTUM Free (ราคา 8,990 บาท) โดยทังสามรุ ้ ่นมี เทคโนโลยีบลูทธู และ NFC ติดตังมาพร้ ้ อม กับหูฟัง รวมถึงไมโครโฟนฝั งคุณภาพสูง ที่ บังคับการท�ำงานรับสายหรื อฟั งเพลงด้ วย รี โมต 3 ปุ่ ม เชื่อมต่อได้ มากถึง 2 อุปกรณ์ ในขณะเดียวกัน ยิ่งไปกว่านันยั ้ งรองรับการ สนทนาพร้ อมกัน ได้ มากถึง 3 สาย (3 way calling) รวมถึงระบบเตือนการจับคูอ่ ปุ กรณ์ และสถานะแบตเตอร์ รี่ด้วยสัญญาณเสียง ในหูฟังด้ วย National Statistical Office of Thailand 2017 เซนไฮเซอร์ น�ำเสนออุปกรณ์ ออดิโอ ไฟล์ระดับไฮ-เอ็นด์ ที่มีทงแอมป ั้ ์ HDV 820 (ราคา 99,000 บาท) ที่เพิ่มสมดุลเสียงให้ กับหูฟัง และอีกหนึ่งโชว์เคสคือ หูฟังแบบ สอดหู IE 80 S (ราคา 15,390 บาท) ที่ มอบประสิ ท ธิ ภ าพออดิ โ อไฟล์ ใ นขนาด กะทัดรัดได้ แบบคาดไม่ถึง HDV 820 ต่อ ยอดพัฒนาการความส�ำเร็ จครัง้ แรกของผู้ เชี่ยวชาญเสียงเซนไฮเซอร์ จากรุ่ น HDVD

HDV_820_Front_RGB_red

800 – แอมพลิไฟเออร์ เพื่อใช้ งานกับหูฟัง ดิจิตอล HDV 820 ล่าสุดนี ้ น�ำเสนอความ ละเอียดเสียงที่สงู กว่า มาพร้ อมกับความ เพี ย้ นเสี ย งที่ แ ทบจับ ไม่ ไ ด้ อุป กรณ์ ที่ จ ะ เปลีย่ นประสบการณ์โลกแห่งเสียงทังใบของ ้ เหล่านักฟั งเพลงออดิโอไฟล์ไปอย่างสิ ้นเชิง IE 80 S ที่เป็ นอีกขันของเสี ้ ยงรายละเอียด สูง ที่ยกระดับประสิทธิภาพอะคูสติค โดด เด่นด้ วยฟี เจอร์ ที่แตกต่าง เช่น จุกโฟมหูฟัง จาก Comply™ รวมถึงมอบทางเลือกการ ใช้ สายเคเบิลรูปแบบต่างๆ ได้ ด้วย นอกจากนี ้ เซนไฮเซอร์ ยัง ยิ น ดี น� ำ เสนอกลุม่ ผลิตภัณฑ์สำ� หรับงานกลุม่ สือ่ สาร มวลชน ที่ ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารเสี ย ง ส�ำหรับการบันทึกภาพ ได้ แก่ MKE 2 elements (ราคา 8,949 บาท) ไมโครโฟนกัน น� ำ้ คุณ ภาพสูง ส� ำ หรั บ การใช้ ง านควบคู่ กับกล้ อง GoPro® HERO4 ไมโครโฟน บันทึกเสียงทัง้ สองรุ่ นเกิดจากการพัฒนา ร่ วมกับพันธมิตรอย่าง อะโพจี (Apogee) ผู้น� ำ เทคโนโลยี ก ารแปลงสัญ ญาณเสี ย ง อนาล็ อ กเป็ นดิ จิ ต อล ไมโครโฟน และ HANDMIC DIGITAL (ราคา 11,569 บาท) ไมโครโฟนแบบถือที่มีความทนทานสูงสุด ต่อการใช้ งาน เพื่อใช้ ในงานสัมภาษณ์และ บันทึกเสียง ผ่านอุปกรณ์ที่ปฏิบตั ิการด้ วย ระบบ iOs น�ำเสนอพร้ อมกันกับอุปกรณ์ บันทึกเสียงแบบ 3 มิติ AMBEO VR MIC (ราคา 73,699 บาท) ที่พฒ ั นาร่ วมกับการ

CX_7_InEar_Wireless_Product_Shot_Isometric_RGB_red

ผลิตคอนเทนต์ แบบ VR พัฒนามาอย่าง ลงตัวกับโปรแกรมอย่างหลากหลายที่ ใช้ ร่ ว มกัน ร่ ว มกับกลุ่มคนที่ เ ชี่ ยวชาญด้ า น ออดิโอ และ VR ด้ วย AMBEO SMART HEADSET (ราคา 13,390 บาท) เฮดเซ็ท พกพาขนาดกะทัดรั ดเพื่ อผู้ที่ชื่นชอบการ สร้ าง คอนเทนต์วดิ โี อด้ วยอันน่าทึง่ ด้ วยสมา ร์ ทโฟน เสียงแบบ 3 มิติ จากอุปกรณ์ iOS ผลิตภัณฑ์ที่เปิ ดตัวล่าสุด จาก เซนไฮ เซอร์ พร้ อมวางจ�ำหน่ายแล้ ว ณ ร้ านตัวแทน จ�ำหน่ายแบรนด์ เซนไฮเซอร์ ในประเทศไทย อย่างเป็ นทางการ อาทิ ร้ านมัน่ คง แก็ดเจ็ท ร้ านพาวเวอร์ บาย ร้ าน พาวเวอร์ มอล ร้ า นบีเทรน ร้ านลอฟท์ ร้ านจาเบ็น ประเทศไทย ร้ านโปรปลัก๊ อิน ร้ านเพชรสยามซาวด์กรุ๊ ป ร้ านไอสตูดิโอ โดย คอปเปอร์ ไวร์ ด ร้ าน ดอทไลฟ์ ร้ านอินดี ้แก็ดเจ็ท ร้ าน SoundProofBros ร้ านนี โอ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ เชียงใหม่ ร้ านเอียร์ ทิพย์ เชียงใหม่ รวมถึง ร้ านค้ าออนไลน์ ของเซนไฮเซอร์ อย่างเป็ น ทางการ ทังลาซาด้ ้ า ชอปปี ้ และ อีเลฟเว่น สตรี ท (11street) กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส� ำ หรั บ งานสื่ อ สาร มวลชนทีใ่ ช้ เครื่องมือสือ่ สาร จะวางจ�ำหน่าย ผ่าน เอเชีย-โปรออดิโอ ผู้แทนจ�ำหน่ายอย่าง เป็ นทางการของ เซนไฮเซอร์ และซื ้อได้ จาก ลาซาด้ า ร้ านค้ าออนไลน์อย่างเป็ นทางการ ของเซนไฮเซอร์ ได้ ตงแต่ ั ้ เดือนตุลาคม 2560 นี ้ เป็ นต้ นไป NO. 338

49


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

FINANCIAL FOCUS

กสิกรไทย

พลังงาน เกษตรแปรรูป อสังหาฯ หนุนสินเชื่อรายใหญ่กสิกรไทยโตเข้าเป้า

สิ ก รไทยเผยผลประกอบ การครึ่ ง ปี แรก 2560 สาย งานธุรกิจลูกค้ าบรรษัทโตได้ เกินกว่าเป้าหมาย สินเชื่อลูกค้ ารายใหญ่ โต 8 เปอร์ เซ็นต์ ชี อ้ ุตสาหกรรมเด่นครึ่ ง ปี แรก กลุ่มพลังงาน เกษตรแปรรู ป และ อสังหาริ มทรัพย์ คาดครึ่ งปี หลังเศรษฐกิจ ยังขยายตัวได้ จากการลงทุนภาครั ฐ การ ส่ ง ออก ส่ ง ผลให้ ก ารเติ บ โตของสิ น เชื่ อ กลุ่ม ลูก ค้ า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ จ ะอยู่ที่ 4-6 เปอร์ เซ็นต์ และรายได้ รวมเติบโตไม่น้อย กว่า 3 เปอร์ เซ็นต์ สุ วั ฒ น์ เตชะวั ฒ นวรรณา รองกรรมการผู้จดั การ ธนาคารกสิกรไทย เปิ ด เผยว่ า ผลการด� ำ เนิ น งานของสายงาน ธุรกิจลูกค้ าบรรษัทที่ดแู ลลูกค้ าธุรกิจขนาด ใหญ่ ณ 30 มิถุนายน 2560 เติบโตตาม เป้ าหมายเป็ นที่ น่ า พอใจ มี ย อดสิ น เชื่ อ คงค้ างอยู่ที่ 553,665 ล้ านบาท เติบโต 8 เปอร์ เซ็นต์ จาก 511,700 ล้ านบาท ใน ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ในส่ว นของราย ได้ รวมช่วงครึ่ งปี แรกนี ้อยู่ที่ 12,221 ล้ านบาท โตได้ 8 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เมื่ อ เที ย บกับ ช่ว งเดี ย วกัน ของปี 2559 คิ ด เป็ นรายได้ จากดอกเบี ้ย 4,959 ล้ านบาท และรายได้ ค่า ธรรมเนี ย ม 5,982 ล้ านบาท ส�ำ หรั บ อุตสาหกรรมที่โดดเด่นในครึ่ งปี แรกได้ แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน เกษตรแปรรู ป และ อสังหาริ มทรั พย์ เนื่ องจากประเทศไทย มี ค วามต้ อ งการใช้ พลังงานที่ เพิ่ ม ขึน้ น� ำ มาซึ่ง การลงทุน ในอุต สาหกรรมนี ้ โดยมี สัด ส่ ว นการใช้ พลัง งานทดแทนที่ สู ง ขึ น้ 50

NO. 338

กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมก็ ขยายตัว โดย เฉพาะกลุ่ม อาหารแปรรู ป ส่ ว นตลาด อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ยัง มี ก ารลงทุน ที่ เ พิ่ ม ขึน้ ผ่านการระดมทุนรู ปแบบต่างๆ อาทิ REIT และหุ้นกู้ ทั ง้ นี ้ ช่ ว งครึ่ ง หลัง ปี 2560 คาดว่ า เศรษฐกิจยังขยายตัวจากปั จจัยสนับสนุน ด้ านเงินลงทุนจากภาครัฐที่มีความชัดเจน และเป็ นรู ปธรรม อาทิ โครงการระเบี ยง เศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่เชื่อมต่อไปยัง ประเทศในกลุ่มอาเซียน อย่าง สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม รวมถึงเงินลงทุนขนาด ใหญ่ จากจีน ภายใต้ โครงการ One Belt One Road โครงการรถไฟความเร็ วสูงที่ จะเริ่ มสายแรกของประเทศ จากกรุ งเทพฯนครราชสีมา ตลอดจนการเดินหน้ าอนุมตั ิ โครงการโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ ค าดว่ า จะ แล้ วเสร็ จในรัฐบาลปั จจุบนั ก่อนการเลือก ตัง้ นอกจากนี ้ การส่งออกที่ขยายตัวได้ ดี เกิ นกว่า ที่ คาดผลจากเศรษฐกิ จโลกที่ จะ ขยายตัว เพิ่ ม ขึ น้ ส่ง ผลถึ ง เศรษฐกิ จ ใน ประเทศไทยที่น่าจะขยายตามไปด้ วย สุวฒ ั น์กล่าว ในตอนท้ ายว่าจากตัวเลข ที่เติบโต ตลอดจนแนวโน้ มการเติบโตของ ธุรกิจช่วงครึ่งปี หลังตามปั จจัยดังที่ได้ กล่าว มาข้ างต้ น จึงเชื่อมัน่ ว่าสิ ้นปี 2560 การ เติบ โตของสิน เชื่ อ กลุ่ม ลูก ค้ า ธุร กิ จ ขนาด ใหญ่ จะขยายตัวได้ และปิ ดตัวเลขได้ ตาม เป้าหมายที่ 4-6 เปอร์ เซ็นต์ และรายได้ รวม คาดจะเติบโตไม่น้อยกว่า 3 เปอร์ เซ็นต์

สุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย


คปภ.

ผู้บริโภคเฮ ! ประหยัดค่าเบี้ยประกันชีวิตได้สูงสุดถึง 35 เปอร์เซ็นต์

ร . สุ ท ธิ พ ล ท วี ชั ย ก า ร เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ก� ำ กั บ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิ ดเผยว่า จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ มีการพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์ที่ล� ้ำ สมัยมาใช้ เพือ่ รักษาพยาบาล รวมถึงกระแส นิ ย มเรื่ อ งการใส่ใ จสุข ภาพและการออก ก�ำลังกายส่งผลให้ โครงสร้ างประชากรไทย ในภาพรวมมีแนวโน้ มที่จะมีอายุยืนขึ ้น โดย คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 ประเทศไทย ก้ าวเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุอย่างสมบูรณ์ ส่ง ผลให้ มีจ�ำนวนผู้สงู อายุของไทยมีมากกว่า 14 ล้ านคน จากประชากรทังหมด ้ 72 ล้ าน คนทังประเทศ ้ ส่งผลต่อตารางมรณะไทย ที่ใช้ ในการค�ำนวณอัตราเบีย้ ประกันภัยที่ ผ่านมาจัดท�ำขึ ้นโดยใช้ สถิติการรับประกัน ภัยตังแต่ ้ ปี 2547 – 2551 มีความล้ าสมัย และไม่สอดคล้ องกับบริ บทของสังคมไทยที่ เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ�ำเป็ นที่จะต้ อง ปรับปรุงตารางมรณะไทยให้ เหมาะสมและ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน “ส� ำ นัก งานคปภ. จึง ได้ ร วบรวมสถิ ติ การรั บ ประกั น ชี วิ ต มาศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เพื่อปรับปรุ งตารางมรณะไทย รวมถึงได้ มี การเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ ประกันภัยพร้ อมกับประชุมหารื อแนวทาง การปรับปรุงร่วมกับสมาคมประกันชีวติ ไทย และบริ ษั ท Munich Re ซึ่ง เป็ นบริ ษั ท ที่ ปรึ กษาที่มีความเชี่ยวชาญด้ านสถิติ โดย ได้ เริ่ มด�ำเนินการตังแต่ ้ ปี 2559 จนส�ำเร็ จ ในปี นี ้ และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผม ในฐานะนายทะเบี ย นได้ ล งนามในค�ำ สั่ง

นายทะเบียนที่ 57/2560 เรื่ องให้ ใช้ ตาราง มรณะไทยปี 2560 โดยตารางมรณะใหม่นี ้มี ผลบังคับใช้ สำ� หรับอัตราเบี ้ยประกันภัยของ แบบประกันชีวิตที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ ตังแต่ ้ 1 กันยายน 2560 เป็ นต้ นไป” โดยผลจากการปรั บปรุ งตารางมรณะ ไทยในครั ง้ นี ท้ � ำ ให้ ป ระชาชนสามารถซื อ้ กรมธรรม์ประกันชีวติ ทังประเภทสามั ้ ญและ ประเภทอุตสาหกรรมถูกลง เนื่องจากอัตรา เบีย้ ประกันชีวิตดังกล่าวมีการค�ำนวณให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพการณ์ใน ปั จจุบนั อย่างแท้ จริ งและท�ำให้ เบี ้ยประกันภัยถูกลง โดยเมื่อท�ำการเปรี ยบเทียบอัตรา เบีย้ ประกันภัยที่ค�ำนวณจากอัตรามรณะ ระหว่างตารางมรณะไทยปี 2560 กับตาราง มรณะไทย ปี 2551 ของเดิมที่ใช้ มาตังแต่ ้ ปี 2554 ในแต่ละแบบประกันภัยของผู้เอา ประกันภัยอายุ 0-70 ปี โดยเฉลี่ยแบบถ่วง น� ำ้ หนัก จากจ� ำ นวนกรมธรรม์ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม เสี่ยงภัยปี 2557 และก� ำหนดสมมติฐาน ความคุ้มครองอ้ างอิ งจากลักษณะความ คุ้มครองที่มีโดยทัว่ ไปในธุรกิจประกันชีวิต ใช้ อตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2 และอัตราค่าใช้ จ่ายขันสู ้ งสุดตามที่ประกาศนายทะเบียน ก� ำ หนดในการค� ำ นวณอัต ราเบี ย้ ประกัน ภัย มี ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงอัตราเบีย้ ประกันภัย โดยภาพรวมกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ประเภทสามัญแบบตลอดชีพ มีอตั ราเบี ้ย ประกันชีวิตลดลงประมาณ 6 เปอร์ เซ็นต์ แบบสะสมทรั พย์ ลดลงประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ แบบชัว่ ระยะเวลาลดลงประมาณ 24 เปอร์ เซ็นต์ และแบบคุ้มครองสินเชื่อลด

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ลงประมาณ 35 เปอร์ เซ็นต์ ส�ำหรับกรมธรรม์ ประกัน ชี วิ ต ประเภทอุต สาหกรรม แบบ ตลอดชีพลดลงประมาณ 9 เปอร์ เซ็นต์ แบบ สะสมทรัพย์ลดลงประมาณ 2 เปอร์ เซ็นต์ และแบบชัว่ ระยะเวลาลดลงประมาณ 30 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นต้ น “ผมเชื่อมั่นว่าตารางมรณะไทยใหม่นี ้ สามารถสะท้ อนภาวะสังคมในปั จจุบนั ได้ เป็ นอย่างดี โดยนอกจากจะท�ำให้ บริ ษัท ประกั น ภั ย สามารถค� ำ นวณอั ต ราเบี ย้ ประกัน ภัย ของกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต ได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์มากขึ ้นแล้ ว ยังจะท�ำให้ ประชาชนสามารถประหยัดค่าเบี ้ยประกันภัยได้ สงู สุดถึง 35 เปอร์ เซ็นต์ อีก ด้ วย”เลขาธิการ คปภ. กล่าวในที่สดุ

NO. 338

51


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

FINANCIAL FOCUS

กรุงศรีหนุน SME

รับเทรนด์ผู้สูงวัย น�ำคณะศึกษาธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุในญี่ปุ่น

รุงศรี (ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จ� ำ กั ด (มหาชน)) น� ำ ผู้ ประกอบการ SME ไทย กว่า 30 ราย จากหลากหลายภาคธุรกิจ ร่ วมกิจกรรม “Krungsri Business Journey: Life Care Business Opportunities” ศึ ก ษาดูง านธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ผู้สูง วัย ณ นครโอซาก้ า ประเทศญี่ ปุ่ น เพื่ อ สนับ สนุน ผู้ป ระกอบการ SME เพิ่ ม โอกาสทางธุ ร กิ จ และเตรี ย มแผนรองรั บ ประเทศไทยเป็ นสังคมผู้สงู วัย โดยกรุ งศรี ร่ ว มมื อ กับ ธนาคารแห่ง โตเกี ย ว-มิ ต ซู บิ ชิ ยูเอฟเจ (BTMU) ในเครื อของมิตซูบิชิ ยู เอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึง่ เป็ นก ลุม่ สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนและ ุ่ หนึ่งในห้ ากลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สดุ ของโลก ด้ วยเครื อข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ งใน ญี่ปนุ่ ท�ำให้ สามารถน�ำผู้ประกอบการเข้ า ชมธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ รวมทังได้ ้ รับ การสนับสนุนจากส�ำนักงานส่งเสริ มการค้ า ระหว่างประเทศ ณ นครโอซาก้ า และหน่วย งานส่ง เสริ ม การลงทุน ของเมื อ งโอซาก้ า กิจกรรมครัง้ นี ้เป็ นหนึ่งในพันธกิจของกรุ งศรี ที่มงุ่ สร้ างโอกาสเติบโตให้ ผ้ ปู ระกอบการ SME และตอกย�ำ้ ศักยภาพของกรุ งศรี ใน การเป็ นบริ ษัทในเครื อ MUFG พรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจ ลูกค้ าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า “กิ จ กรรมครั ง้ นี ไ้ ด้ รั บ ความสนใจอย่ า ง ท่วมท้ นจากนักธุรกิจไทย เนื่องจากไทยมี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากร ใน ปี 2561 จะเป็ นปี แรกที่ จ� ำ นวนผู้สูง อายุ 52

NO. 338

มากกว่ า จ� ำ นวนประชากรเด็ ก ส่ง ผลให้ ความต้ องการสิน ค้ า และบริ การของผู้สูง อายุเ พิ่ ม มากขึน้ เจ้ า ของธุ ร กิ จ ต้ อ งปรั บ ตัว ให้ ทัน โดยในการศึ ก ษาดู ง านครั ง้ นี ้ นัก ธุ ร กิ จ ไทยได้ รั บ ฟั ง การบรรยายพิ เ ศษ จากผู้เ ชี่ ย วชาญจากบริ ษั ท วิ จัย ในเครื อ MUFG เกี่ ย วกับ ภาพรวมธุ ร กิ จ ผู้สูง อายุ ในเอเชีย ญี่ปนุ่ และไทย รวมถึงการเยี่ยม ชมธุรกิจดูแลผู้สงู อายุในโอซาก้ าและเมือง ใกล้ เ คี ย ง ด้ ว ยเครื อ ข่ า ยที่ แ ข็ ง แกร่ ง ของ MUFG ท�ำให้ คณะเราเข้ าศึกษาธุรกิ จได้ ซึง่ หลายธุรกิจไม่เปิ ดให้ บคุ คลภายนอกเข้ า พรสนอง ตู้จินดา ชม โดยนักธุรกิจไทยได้ รับประโยชน์อย่าง ประธานกลุ ่ ม ธุ ร กิ จลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เต็มที่จากการศึกษารู ปแบบการท� ำธุรกิ จ ที่ ห ลากหลาย การบริ ก าร อุป กรณ์ แ ละ สินค้ าที่จ�ำเป็ นส�ำหรับผู้สงู อายุและผู้ดูแล ผู้สงู อายุ เพื่อน�ำข้ อมูลมาปรับใช้ วางแผน ธุรกิจต่อไป” อุ ต สาหกรรมที่ นั ก ธุ ร กิ จ ไทยได้ เข้ า ศึกษาประกอบไปด้ วย โรงพยาบาลเฉพาะ ทาง ศูนย์ดแู ลผู้สงู วัย อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ สูงวัย ศูนย์ การออกแบบบ้ านเพื่ อการใช้ ชีวิตของผู้สงู อายุ บริ ษัทผลิตอาหารส�ำหรับ ผู้สงู วัย ห้ างสรรพสินค้ าเพื่อผู้สงู อายุ และ โรงแรมที่เปิ ดพืน้ ที่เพื่อบริ การผู้สูงวัยโดย เฉพาะ


ไทยพาณิชย์ (EIC)

เศรษฐกิจไทยปี 2560-2561: เติบโตต่อเนื่องแต่ยังไม่ทั่วถึง

อี

ไอซีปรับประมาณการการเติบโต ของเศรษฐกิ จ ไทยในปี 2560 เป็ น 3.6 เปอร์ เ ซ็น ต์ จากเดิ ม 3.4 เปอร์ เ ซ็น ต์ จากการส่ง ออกสิ น ค้ า ที่ เติบโตดีกว่าคาด เศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่าง สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป และญี่ปนุ่ ฟื น้ ตัวได้ พร้ อมกันเป็ นครั ง้ แรกในรอบหลาย ปี ส่งผลให้ การส่งออกของไทยเติบโตได้ ถงึ 8.9 เปอร์ เซ็นต์ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี น�ำ โดย สินค้ าเกษตร อาหารและเครื่ องดืม่ และ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยอีไอซีประเมินว่า การส่งออกจะสามารถขยายตัวได้ ต่อเนื่อง และคาดว่ามูลค่าการส่งออกทังปี ้ จะ เติบโตได้ ถงึ 7 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ ดีที่สดุ ในรอบ 6 ปี นอกจากนี ้ ภาคการท่องเที่ยวยังคงมี แนวโน้ มที่ดี อีไอซีคาดว่าทังปี ้ 2560 จะมี นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ ามาในประเทศไทย ราว 35.2 ล้ านคน เพิ่มจากปี ก่อนหน้ า 7.9 เปอร์ เซ็นต์ ก� ำ ลัง ซื อ้ ของครั ว เรื อ นไทยยัง ไม่ดี ขึน้ ตามก�ำลังซื ้อจากต่างประเทศ แม้ วา่ การใช้ จ่ายของผู้มีรายได้ สงู จะค่อนข้ างดี สะท้ อน จากยอดขายสินค้ าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์ นัง่ ทีม่ ีอตั ราการเติบโตสูง แต่การใช้ จา่ ยของ ผู้มี ร ายได้ ป านกลางถึ ง รายได้ น้ อ ยยัง คง ซบเซา เห็นได้ จากรายจ่าย ในสินค้ าจ�ำเป็ นอย่างอาหารและเครื่ อง ดื่มที่ ชะลอตัว ซึ่งเป็ นไปตามทิศทางของ รายได้ เกษตรกรที่ลดลงจากช่วงครึ่ งปี แรก ในขณะที่รายได้

นอกภาคเกษตรมีแนวโน้ มทรงตัว ทังนี ้ ้ อีไอซีมองว่าครั วเรื อนไทยยังมีแนวโน้ มที่ จะชะลอการก่อหนีใ้ หม่ เพราะยังมีภาระ หนีเ้ ดิมในระดับสูงประกอบกับมีการปรั บ มาตรการควบคุมสินเชื่ อบัตรเครดิตและ สินเชื่อส่วนบุคคลตามขันรายได้ ้ ใหม่ที่เริ่ ม มีผลตังแต่ ้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เป็ นต้ นไป อีไอซีประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2561 โต 3.5 เปอร์ เซ็นต์ จากแรงหนุนการลงทุนทัง้ รัฐและเอกชน นอกจากการลงทุนก่อสร้ าง โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการคมนาคมขนส่ง ของภาครัฐแล้ ว อีไอซียงั เห็นหลายสัญญาณ บ่งชี ว้ ่าภาคเอกชนน่าจะมี การลงทุนเพิ่ม ขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ในปี 2561 ทังจากภาค ้ อุตสาหกรรมส่งออกที่มีอตั ราการใช้ ก�ำลัง การผลิตเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากความ สนใจของต่างชาติที่จะลงทุนในโครงการ ระเบียงเศรษฐกิ จภาคตะวันออก (EEC) และจากการเข้ าบุ ก ตลาดผู้ บริ โ ภคไทย ของกลุ่ม ธุ ร กิ จ อี ค อมเมิ ร์ ซ ที่ จ ะน� ำ ไปสู่ ความต้ องการการลงทุนในด้ านต่างๆ เช่น การขนส่ง การเก็บและกระจายสินค้ า การ เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เป็ นต้ น อย่างไรก็ ดี ประเด็นการขาดแคลนแรงงานจากการ ปรับตัวรับ พรก. แรงงานต่างด้ าวฉบับใหม่ และก�ำลังซื ้อของครัวเรื อนไทยส่วนใหญ่ที่ ยังชะลอตัว เป็ นปั จจัยหลักที่อาจจะส่งผลก ระทบต่อการลงทุนในปี 2561 ได้

พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อ�ำนวยการเศรษฐกิจมหภาค

บริ โภคยุคดิจิทลั ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว ในประเทศไทย รวมถึ ง ในกลุ่ม ประเทศ อาเซียน อินเดีย และจีน ซึ่งเมื่อเชื่อมโยง กันแล้ วจะมีฐานผู้บริ โภคกว่า 3,000 ล้ าน คน จึ ง มี ศัก ยภาพที่ จ ะสร้ างโอกาสและ มูลค่าให้ แก่ธุรกิจได้ อย่างมหาศาล อีไอซี มองว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะมีแนวโน้ มขยาย ตัวเด่นชัดทังในฝั ้ ่ งของผู้ให้ บริ การและฐาน ผู้บริ โภคในปี 2561 และประเมินว่าโมเดล ธุ ร กิ จ ที่ เ น้ น ผู้บ ริ โ ภคเป็ นศูน ย์ ก ลางแ ล ะ ตอบสนองความต้ องการตรงจุ ด แก่ ผู้บ ริ โ ภคจะมี ค วามส� ำ คัญ ต่อ การเติ บ โต ของธุรกิจในระยะต่อไป

อีไอซีแนะธุรกิจท�ำความเข้ าใจรู ปแบบ เศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ ในบริ บ ทใหม่ จ าก การเติบโตของผู้บริ โภคยุคดิจิทลั ตลาดผู้

NO. 338

53


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

FINANCIAL FOCUS

ไทยพาณิชย์ ผนึก ทรูมันนี่ ขานรับนโยบาย National e-Payment

นาคารไทยพาณิชย์ ประกาศความ ร่วมมือ บริษทั ทรู มันนี่ จ�ำกัด ผู้ให้ บริ ก ารบัญ ชี ก ระเป๋ าเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Wallet) ยกระดับการช�ำระเงินของสังคม ไทยอีกขัน้ เปิ ดให้ บริ การ “เติมเงินพร้ อม เพย์ ” ตอบรั บ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ทัน ที ห ลัง ส่ ง สัญ ญาณพร้ อมให้ บริ การส่วนต่อขยายพร้ อมเพย์ส�ำหรับ eWallet ในวันนี ้ ผนึกก�ำลังเดินหน้ าขยาย ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น สู่ ประชาชนอย่างหลากหลายและสะดวกมาก ยิ่งขึ ้น พร้ อมรองรับการท�ำธุรกรรมทางการ เงิ น ลูก ค้ า ทรู มัน นี่ ก ว่ า 3 ล้ า นราย และ อ�ำนวยความสะดวกเติมเงินพร้ อมเพย์เข้ า 54

NO. 338

กระเป๋ าทรู มนั นี่พร้ อมเพย์ผ่าน 3 ช่องทาง หลักของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ แก่ SCB Easy App SCB Easy Net และตู้เอทีเอ็ม ตลอด 24 ชัว่ โมง ภิมลภา สันติโชค รองผู้จดั การใหญ่ อาวุโส ผู้บริ หารสูงสุด Commercial Banking Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิ ด เผยว่า ในวันนี ธ้ นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ ป ระกาศเปิ ดให้ บ ริ ก าร “เติ ม เงิ นพร้ อมเพย์ ” ซึ่งเป็ นส่วนต่อขยายของ โครงการพร้ อมเพย์ ที่จะช่วยให้ ประชาชน สามารถเข้ าถึงระบบการช�ำระเงินที่มีความ สะดวก และปลอดภัยได้ อย่างกว้ างขวาง มากยิ่งขึ ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงร่วมมือ

กับ บริ ษัท ทรู มันนี่ จ�ำกัด ผู้ให้ บริ การบัญชี กระเป๋ าเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ายใหญ่ ข อง ประเทศไทย มอบบริ การ “เติมเงินพร้ อม เพย์” ให้ กบั ประชาชน เพื่อร่ วมขับเคลื่อน สังคมไร้ เงินสดให้ เกิดขึ ้นจริงในประชาชนทุก กลุม่ อย่างทัว่ ถึง โดยเฉพาะประชาชนกลุม่ ที่ไม่มีบญ ั ชีธนาคารแต่ใช้ บริ การ e-Wallet และประชาชนทั่ว ไปที่ นิ ย มใช้ e-Wallet ส�ำหรับวัตถุประสงค์ตา่ งๆ จะสามารถโอน เงินด้ วย e- wallet ID ได้ อย่างสะดวกยิ่ง ขึ ้น โดยธนาคารไทยพาณิชย์จะเข้ าไปสนับ สนุนทรูมนั นี่ ในการเชื่อมต่อกับระบบช�ำระ เงินกลาง ตามข้ อก�ำหนดของ ธปท. ส�ำหรับ ผู้ให้ บริ การที่ไม่ใช่ธนาคาร เพื่อรองรับการ


ภิมลภา สันติโชค

ธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จ�ำกัด

ให้ บริ การพร้ อมเพย์ส�ำหรับลูกค้ าทรู มนั นี่ท่ี มีการใช้ งานอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 3 ล้ าน รายในปั จจุบนั ธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคปุ ต์ กรรมการ ผู้จดั การใหญ่ บริษทั แอสเซนด์ มันนี่ จ�ำกัด บริษทั ผู้ให้ บริการทรูมนั นี่ ประเทศไทย กล่าว ว่า บริ การทรู มนั นี่ พร้ อมเพย์ นับเป็ นก้ าว ครัง้ ส�ำคัญในการให้ บริ การธุรกรรมการเงิน โดยผู้ใช้ งานแอพพลิเคชัน่ ทรูมนั นี่ วอลเล็ท สามารถท�ำธุรกรรมการเงิน โดยการโอน จ่าย รับ กับบัญชีธนาคารพร้ อมเพย์ได้ แล้ ว ตัง้ แต่วัน ที่ 15 กัน ยายนเป็ นต้ น ไป โดย เฉพาะอย่างยิ่งกับการร่ วมมือกับธนาคาร ไทยพาณิชย์ ธนาคารผู้ให้ บริการการเงินราย ใหญ่ของประเทศไทย ซึง่ จะเป็ นการต่อยอด โครงการพร้ อมเพย์จากภาคธนาคาร ร่วมกับ ผู้ให้ บริ การรับช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่าง เป็ นรูปธรรม โดยสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานระบบการ

ช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ลูก ค้ าทรู มนั นี่สามารถโอนเงินหรื อรับจ่ายเงิน เข้ าบัญชีพร้ อมเพย์ที่ท่านลงทะเบียนด้ วย รหัสบัตรประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก หรื อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หากลูกค้ าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ต้องการเติมเงินเข้ าทรู มันนี่ พร้ อมเพย์ สามารถกดรหัสหมายเลข กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet ID) 15 หลัก การเปิ ดให้ บริ การทรู มนั นี่ พร้ อมเพย์ ครัง้ นี ้จะช่วยให้ คนไทยทุกกลุ่มครอบคลุม ทังผู ้ ้ ทไี่ ม่มบี ญ ั ชีธนาคาร อีกทังลู ้ กค้ าทรูมนั นี่ สามารถเข้ าถึงช่องทางการช�ำระเงินได้ สะดวกมากยิ่งขึ ้น สามารถรับเงินได้ ทนั ที พร้ อมมาตรฐานความปลอดภัย ความ รวดเร็ วด้ วยมาตรฐานเดียวกันกับสถาบัน การเงิน

SCB Easy App (โมบายแบงก์ กิง้ ) และ ตู้เ อที เ อ็ ม ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ก ว่ า 10,000 เครื่องทัว่ ประเทศ โดยก�ำหนดวงเงิน สูงสุดในการเติมเงิน ผ่าน SCB Easy App SCB Easy Net และตู้เอทีเอ็ม สูงสุด 7,500 บาทต่อครัง้ โดยไม่มีคา่ ธรรมเนียมเมื่อเติม ไม่เกิน 5,000 บาท พร้ อมกันนี ้ ลูกค้ า $ทรูมันนีท่ ตี่ ้ องการโอนเงินออกไปยังบัญชีพร้ อม เพย์ สามารถสมัครบริ การทรู มนั นี่ พร้ อม เพย์ ได้ โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน่ ทรู มนั นี่ วอลเล็ท และสามารถท�ำธุรกรรมไปยังบัญชี ธนาคารที่ผกู พร้ อมเพย์ จ�ำกัดวงเงินไม่เกิน 7,500 บาท/ครัง้ ไม่มีขนต� ั ้ ่ำการโอน ฟรี คา่ ธรรมเนียมการท�ำธุรกรรมทุกรายการ

ลูกค้ าทรู มันนี่ สามารถเติมเงินเพร้ อม เพย์ได้ อย่างสะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่าน SCB Easy Net (อินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ ้ง)

NO. 338

55


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

FINANCIAL FOCUS

กรุงศรี

มุ่งเป็นธนาคารชั้นน�ำครองใจลูกค้ารายย่อย มั่นใจปิดยอดสิ้นปีรายได้โตเกิน 15 เปอร์เซ็นต์

รุ ง ศรี (ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยา จ�ำกัด (มหาชน)) มุ่งขับเคลื่อน ธุ ร กิ จ ลู ก ค้ ารายย่ อ ยและเครื อ ข่ า ยการ ขาย สู่ก ารเป็ นธนาคารชัน้ น� ำ ในใจของ กลุ่มลูกค้ ารายย่อย (Top-of-Mind Retail Banking) ตามหลั ก การยึ ด ลู ก ค้ าเป็ น ศูนย์กลาง (Customer Centricity) ผ่าน กลยุท ธ์ ส ร้ างเสริ ม ประสบการณ์ ที่ ดี ข อง ลู ก ค้ าด้ วยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการ ท�ำงานที่ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั และนวัตกรรม การพั ฒ นาศั ก ยภาพเจ้ าหน้ าที่ ส าขาสู่ บริ บ ทที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น การจัด กลุ่ม ลูก ค้ า (Customer Segmentation) ที่ ชั ด เจน ให้ ความส� ำ คัญ และตอบสนอง 56

NO. 338

ความต้ อ งการของลูก ค้ า ในทุก เซ็ก เม้ น ท์ พร้ อมใช้ ประโยชน์จากการเป็ นสถาบันการ เงินในเครื อมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป หรื อ MUFG ซึง่ เป็ นหนึง่ ในสถาบันการ เงินที่ใหญ่ที่สดุ ของโลก เพื่อต่อยอดความ เติบโตด้ านธุรกิจลูกค้ ารายย่อย มัน่ ใจราย ได้ จากกลุม่ ลูกค้ ารายย่อยเติบโตสูงกว่า 15 เปอร์ เซ็นต์ ณ สิ ้นปี 2560 พงษ์ อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะ เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นธุ ร กิ จ ลูก ค้ า รายย่ อ ยและ เครื อข่ายการขาย ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า กรุ งศรี ยงั คง เดิ น หน้ ากลยุ ท ธ์ แ ละการด� ำ เนิ น งานใน การสร้ างความเติบโตด้ านธุรกิจลูกค้ าราย

ย่อยและเครื อข่ายการขายอย่างต่อเนื่ อง โดยมี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ ารายย่ อ ยออก เป็ นเซ็กเมนต์ต่างๆ เพื่อให้ เห็นและเข้ าใจ ความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละเซ็กเมนต์ ได้ ชัด เจนมากขึ น้ ท� ำ ให้ ก รุ ง ศรี ส ามารถ ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า ในแต่ละเซ็กเมนต์อย่างตรงจุด และประสบ ความส� ำ เร็ จ ในการน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ เหล่า นัน้ ผ่ า นช่ อ งทางสาขาของธนาคาร ที่มีอยู่ทวั่ ประเทศ ซึ่งมีส่วนท�ำให้ กรุ งศรี มี ผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่นในครึ่ งปี แรก ของปี 2560 นี ้


“ในช่ ว งครึ่ ง ปี แรกที่ ผ่ า นมา ผลการ ด� ำ เนิ น งานกลุ่ม งานลูก ค้ า รายย่ อ ยและ เครื อ ข่ า ยการขายของกรุ ง ศรี ส ามารถ เติบโตเป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ พร้ อม ขยายตัว มากกว่ า ตลาดทัง้ ด้ า นเงิ น ฝาก เงินลงทุน และสินเชื่ อ สะท้ อนให้ เห็นถึง ความส� ำ เร็ จ ของกลยุท ธ์ ก ารด� ำ เนิ น งาน และโมเดลธุรกิจที่วางไว้ จากการแบ่งกลุ่ม ลูกค้ ารายย่อยเป็ น กลุ่ม High Net Worth, Mass, และ Business Banking ทังนี ้ ้ ใน ช่วงครึ่ งหลังของปี นี ้ เราจะต่อยอดความ ส�ำเร็ จด้ วยการสร้ างความเติบโตในแต่ละ เซ็ ก เม้ น ท์ แ บบบูร ณาการ ซึ่ง รวมถึ ง การ ใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ในการออกแบบและ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิน เพื่ อ ยกระดับประสบการณ์ ที่ดีของลูก ค้ า ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการที่ ส อดคล้ อ งกับ พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของลูกค้ า อีกทัง้ ยังรองรับแผนยุทธศาสตร์ พฒ ั นาโครงสร้ าง

ระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่ง ชาติ (National e-Payment) นอกจาก นี ้ กรุ ง ศรี ยั ง มุ่ ง พั ฒ นาบทบาทของเจ้ า หน้ าที่ ส าขาสู่ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษาและน� ำ เสนอโซลูชั่นทางการเงินให้ กับลูกค้ าโดย พิจารณาถึงความต้ องการของลูกค้ าเป็ น รายบุคคลอีกด้ วย” พงษ์ อนันต์กล่าว “นอกจากกลยุทธ์ และโมเดลธุรกิ จดัง กล่าวแล้ ว ปั จจัยส�ำคัญที่ ช่วยสร้ างเสริ ม ความส�ำเร็ จคือการใช้ ประโยชน์ จากเครื อ ข่ายของกรุ งศรี กรุ๊ ป และการเป็ นสถาบัน การเงินในเครื อ MUFG ซึง่ การผนึกก�ำลังที่ แข็งแกร่ งนี ้ท�ำให้ กรุ งศรี สามารถขยายฐาน ลูกค้ ารายย่อยที่มีคณ ุ ภาพได้ อย่างทัว่ ถึง” พงษ์ อนันต์กล่าวเพิ่มเติม

มิ ถุ น ายนที่ ผ่ า นมา ได้ มี ก ารจั ด ตัง้ สาย งานกลุ่มลูกค้ าธุรกิจรายย่อย หรื อ Business Banking Division ขึ น้ เพื่ อ ดูแ ล และสนับสนุนให้ ลูกค้ าเซ็กเม้ นท์ นีเ้ ติบโต ผ่านช่องทางสาขาของกรุ งศรี ทั่วประเทศ พร้ อมปรับปรุงขันตอนการอนุ ้ มตั ิสินเชื่อให้ ยืดหยุ่นตามศักยภาพของลูกค้ าแต่ยังคง ให้ ได้ สินเชื่อคุณภาพดี โดยมีทีมพิจารณา สินเชื่ อส�ำหรั บลูกค้ าในกลุ่มนี โ้ ดยเฉพาะ นอกจากนี ้ ธนาคารยังมี แผนขยายเครื อ ข่ายสาขาและเอทีเอ็มเพิม่ เติม ท�ำให้ กรุงศรี มีสาขาธนาคาร 662 สาขา และจ�ำนวน เอทีเอ็ม 6,550 เครื่ อง ภายในสิ ้นปี นี ้

ในช่วงครึ่ งปี หลัง 2560 นี ้ กรุ งศรี จะ มุ่ง เน้ น การสร้ างความเติ บ โตทัง้ ด้ า นเงิ น ฝาก การลงทุน และสินเชื่อ โดยในเดือน NO. 338

57


BUSINESS SOCIETY

“ศรัณย์แคร์” ต่อยอดธุรกิจความงาม ส่งแบรนด์ อาหารเสริม เจาะกลุ่มสาวอยากหุ่นดี ประสบความส�ำเร็จในธุรกิจความงามมายาวนานกว่า 16 ปี ส�ำหรับ“ศรัณย์แคร์ คลินิก” คลินิกเสริม ความงามแบรนด์คนไทยมาตรฐานสากลบริหารงานโดยคนหนุ่มไฟแรง “ดร.ศรัณย์ รัตนจรัสกุล” หรือ ดร.บิ๊ก ปั จจุ บันคลีนิกแห่งนี้มีด้วยกัน 5 สาขา ได้แก่ สาขาสยามสแควร์ สาขาลาดพร้าวสาขาสุขุมวิท สาขาเจริญกรุ ง และใหม่ล่าสุดที่สาขาปิ่ นเกล้า

ล่าสุดนักธุรกิจหนุม่ ในวัย 38 ปี ทุม่ งบกว่า 10 ล้านบาท ต่อยอดธุรกิจความงาม บุกตลาด อาหารเสริมเต็มสูบ น�ำร่องผลิตภัณฑ์ลดน�้ำ หนัก กระชับสัดส่วน ภายใต้แบรนด์ ITCHA (อิชช่า) ภายใต้สโลแกน “รูปร่างใหม่ที่ใครก็ อิจฉาคุณ” เจาะกลุ่มสาวที่อยากมีรูปร่างดีวัย 25 – 45 ปี เน้นท�ำการตลาดออนไลน์และออฟ ไลน์ สร้างกระแสผ่านคลิปวิดีโอไวรัล ดึง จั๊กจั่น อคัมย์สิริ สุวรรณศุข เป็นพรีเซ็นเตอร์ ตั้งเป้ายอดขายก่อนสิ้นปีนี้ 50 ล้านบาท ดร.บิ๊ก เผยว่า แผนธุรกิจ “ศรัณย์แคร์ คลินิก” ปี 60 จะเน้นประชาสัมพันธ์ทาง สื่ อ ออนไลน์ ม ากขึ้ น เช่ น ท� ำ คลิ ป สั้ น เพื่ อ เปิดประสบการณ์ลูกค้า เพิ่มเนื้อหาในช่อง รายการผ่านยูทูป โฆษณากูเกิ้ลอย่างเต็มรูป แบบ เป็นต้น ด้ า นการแข่ ง ขั น ธุ ร กิ จ คลิ นิ ก ความงาม ดร.บิ๊ก ฉายภาพว่า ปัจจุบันธุรกิจนี้แข่งขันสูง มาก มีคลินิกใหม่ๆ เปิดขึ้นเยอะ คุณหมอยัง หันมาเปิดคลินิกเอง แต่ทว่าอยู่ได้ไม่นานต้อง ล้มหายตายจากไป ส่วนที่อยู่ได้นานมักจะเป็น คลินิกที่เปิดมานานแล้ว “ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี สินค้าหรือบริการ แทบทุกอย่าง ก�ำลังซื้อชะลอตัว โดยเฉพาะ บริการด้านความงาม เนื่องจากไม่ได้อยู่ใ น 58

ปั จ จั ย 4 แต่ ถ ้ า ลู ก ค้ า จะใช้ บ ริ ก าร มักจะ เลือกเข้ารับบริการคลินิกที่มีชื่อเสียง สืบค้น ประวัตหิ มอ ดูความน่าเชือ่ ของสถานประกอบ การ ดูรวี วิ ซึง่ ศรัณย์แคร์ เป็นคลินกิ ความงาม ทีต่ รวจมาตรฐานคลินกิ ทุกๆ 2 สัปดาห์ ยาทีใ่ ช้ สามารถตรวจสอบแหล่งทีม่ าได้ ฉะนัน้ จึงยังมี ลูกค้าเข้ามาใช้บริการอยูส่ ม�ำ่ เสมอ ตัง้ เป้าราย ได้ปีนี้ 180 ล้านบาท” นักธุรกิจหนุ่ม ย�้ำว่า ธุรกิจความงาม คือ งานบริการ ที่คลายความทุกข์ด้านบุคลิกภาพ ให้ลูกค้า ฉะนั้นสิ่งส�ำคัญ คือ ความประณีต และการเอาใจใส่ของพนักงาน ซึ่งจุดเด่นของ ศรัณย์แคร์ คือ ความพิถพี ถิ นั ของหมอให้เวลา รักษาคนไข้อย่างเต็มที่ อีกทั้งคลินิกไม่มีเซลล์ ขายคอร์ส แต่จะเน้นให้ลูกค้าได้เห็นคุณภาพ จากฝีมือแพทย์ ศรัณย์แคร์ คลินิก มีทั้งทรีทเมนท์ หรือ บ�ำรุงใบหน้า และการท�ำเมคโอเวอร์เพื่อปรับ เปลี่ ย นรู ป หน้ า เต็ ม รู ป บบครบวงจร อาทิ ฉี ด โบท็ อ กซ์ ฟิ น เลอร์ ร้ อ ยไหม ออโทร่ า (Ulthera) สารออกฤทธ์ทุกตัวผ่านการรับรอง

NO. 338

จาก อย.มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุ ข เครื่องหัตถการน�ำเข้ามาจากอเมริกา 100 เปอร์เซ็นต์ และเฉพาะสาขาลาดพร้าวมีผา่ ตัด เล็ก แบบไม่ต้องพักฟื้น ล่าสุดคุณศรัณย์ ทุม่ งบมากกว่า 10 ล้าน บาท ต่อยอดธุรกิจความงาม บุกตลาดอาหาร เสริม ออกผลิตภัณฑ์ลดน�ำ้ หนัก กระชับสัดส่วน ภายใต้แบรนด์ ITCHA (อิชช่า) เจาะกลุ่มสาว ที่อยากมีรูปร่างดีวัย 25 – 45 ปี เน้นท�ำการ ตลาดออนไลน์ “ผมอยู่ในแวดวงความงามมายาวนาน มองว่าโอกาสสร้างรายได้จากธุรกิจอาหาร เสริ ม ยั ง มี ช ่ อ งทางอี ก เยอะมาก เลยสร้ า ง แบรนด์ ITCHA (อิชช่า) คือ ผลิตภัณฑ์ลดน�้ำ หนัก กระชับสัดส่วน ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ได้รับเครื่องหมาย อย. GMP เน้นช่องทางจ�ำหน่ายออนไลน์และตัวแทน จ�ำหน่ายเบื้องต้น 2,000 คน ภายใต้งบการ ตลาด 18 ล้านบาท เพื่อท�ำโฆษณา ตั้งเป้า ยอดขายสิ้นปี 50 ล้านบาท” ส�ำหรับประวัติดร.บิ๊ก ก�ำเนิดในครอบครัว ที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับความงาม โดยที่ผ่านมา เป็ น ผู ้ รั บ จ้ า งผลิ ต เครื่ อ งส� ำ อางให้ แ บรนด์ อื่นมาตลอด โดยมีคุณอา หรือ ภก.สมคิด รัตนจรัสกุล จบการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยมหิดลรับหน้าที่เป็น ผู้คิดสูตร กระทั่งราวปี 2546 คิดค้นผลิตภันฑ์ ความงามภายใต้แบรนด์ของตัวเอง นั่นคือ “ศรัณย์แคร์” โดยมีจุดขาย คือ วิจัยและคิด สูตรโดยทีมแพทย์ – เภสัชกรมหิดล มีความ ปลอดภัยสูง ปราศจากสารเคมี เช่น สี กลิ่น น�ำ้ หอม แอลกอฮอล์ น�ำ้ มัน แป้ง หรือสารที่ ก่อให้เกิดการอุดตันระคายเคืองรูขุมขน รวม ถึงยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อผิวคน ไทยโดยเฉพาะ


BUSINESS SOCIETY

10 บริษัท ในเอสซีจี เคมิคอลส์ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว เอสซีจี เคมิคอลส์ โดย บริษัท ระยอง โอเลฟิ น ส์ จ� ำ กั ด หรื อ ROC ผู ้ ผ ลิ ต สาร โอเลฟิ น ส์ ชั้ น น� ำ ในภู มิ ภ าคเอเซี ย แปซิ ฟ ิ ค รั บ รางวั ล อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย วระดั บ 5 (Green Industry Level 5) ซึ่งเป็นระดับ สู ง สุ ด จาก ดร.สมชาย หาญหิ รั ญ ปลั ด กระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบใบรับรอง อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว ประจ� ำ ปี 2560 ซึ่ ง รางวั ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การพั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ในโรงงาน ของกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ เพื่อสร้างเครือ ข่ายสีเขียวตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผลักดัน ให้อุตสาหกรรมไทยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้โรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมี มงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรม และ อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมแสดง ความยินดี นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ ษั ท ในกลุ ่ ม เอสซี จี เคมิคอลส์ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 (Green Industry Level 4) ประจ�ำ

ปี 2560 อีกจ�ำนวน 9 บริษัท รวม 11 โรงงาน ได้แก่ บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ำกัด (ได้รับรางวัล 2 โรงงาน), บริษัท ไทย เอ็มเอฟ ซี จ�ำกัด, บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ำกัด (ได้รับ รางวัล 2 โรงงาน), บริษัท ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเพ็ท เรซิน จ�ำกัด, บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์ มินัล จ�ำกัด, บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จ�ำกัด, บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จ�ำกัด และ บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จ�ำกัด ทั้งนี้ “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” จัด ขึน้ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.

2554 เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการ ประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ภาคอุตสาหกรรม สามารถด� ำ เนิ น กิ จ การร่ ว มกั บ สั ง คมและ ชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน เพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Green Network) โดยมุ ่ ง เน้ น เรื่ อ งการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่ง แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ตลอด ห่วงโซ่อุปทาน

NO. 338

59


BUSINESS SOCIETY

ซีพีแรม เดินหน้า Eco Factory ยกระดับอุตสาหกรรมยั่งยืน

วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด เข้ารับโล่รับรองโรงงาน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ปี 2560 จากคุณสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย ในงาน “ECO Innovation Forum 2017 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในยุค 4.0” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประ ชุมไบเทค บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด สาขาชลบุรี ได้ รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) แสดงถึงโรงงานที่ยึดมั่นใน การประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่ง แวดล้อมบนพืน้ ฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่ อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

60

NO. 338


BUSINESS SOCIETY

OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ร่วมท�ำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 บริ ษั ท ไทยสมุ ท รประกั น ชี วิ ต จ� ำ กั ด (มหาชน) รั ก คื อ พลั ง ของชี วิ ต โดยคุ ณ สม ชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาบริษัท คณะผู้บริหาร และ พนักงาน OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ร่วม ในพิ ธีท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรพระสงฆ์ จ� ำ นวน 10 รูปถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมพิ ลอดุลยเดช พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา ตั้งจิตภาวนาถวายแด่พระองค์ท่าน และร่วม ร้องเพลง “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป” และ เพลง “สรรเสริญพระบารมี” อย่างกึกก้อง โดยในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ที่บริเวณหน้าอาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 1 ให้ เหลื อ งบานสะพรั่ ง พร้ อ มกั น ทั่ ว ประเทศใน ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม

NO. 338

61


BUSINESS SOCIETY

เคทีซีจัดกิจกรรม “เคทีซีส่งภาษามือ...ชวนน้องเรียนรู้วิถีแห่งสติ” ให้น้องๆ ผู้พิการทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ณ เสถียรธรรมสถาน “เคทีซี” หรือ บริษัท บัต รกรุง ไทย จ�ำ กัด (มหาชน) โดย กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สื่อสาร องค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ และพจนียพ์ ร ช�ำนาญภักดี ผูอ้ ำ� นวยการ ทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม “เคทีซีส่งภาษามือ...ชวนน้องเรียนรู้ วิถีแห่งสติ” ให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์” ในรูปแบบ เวิร์คช้อปซึ่งประกอบด้วย “ใจจัดดอกไม้...ดอกไม้จัดใจ” ตั้งจิต ภาวนาไปพร้อมๆ กับการพับดอกบัว ฝึกตามดูการเคลื่อนไหวของ กาย และใจตั้งมั่น ผ่อนคลาย และเยียวยาตนเองด้วยลมหายใจ แห่งสติ เวิร์คช้อป “หอมกลิ่นความสุข...ทุกฝีเข็ม” เรียนท�ำเครื่อง หอมจากสมุนไพรไทยมะกรูด โดยใช้หลักกายเคลื่อนไหว จิตตั้งมั่น ในทุกกระบวนการ เวิรค์ ช้อป “ภาวนาภาษามือกับบทเพลงแห่งสติ” เรียนรู้ลมหายใจกับสติผ่านบทเพลง “ธรรมชาติบ�ำบัด” เรียนรู้ทุน ชีวิตด้วยศาสตร์แห่งการใช้ชีวิต ศิลปะแห่งการปรับสมดุลย์ใจและ กาย พร้อมทั้งนมัสการพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ที่สถูปมนต์จิต ประภัสสร ณ เสถียรธรรมสถาน

62

NO. 338


BUSINESS SOCIETY

ชาวชุมชนดินแดง ปลูกดอกดาวเรือง ถวายความจงรักภักดี และร�ำลึกถึงรัชกาลที่ 9 การเคหะแห่ ง ชาติ ร ่ ว มกั บ ชาวชุ ม ชน ดินแดง จัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกดอกดาว เรือง ถวายพ่อ” เพื่อให้ดาวเรืองออกดอก บานสะพรั่งทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 และเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร�ำลึก ในพระมหากรุณาธิคณ ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ โดย มีไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะ แห่งชาติ ให้เกียรติร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.ธั ช พล กาญจนกู ล ผู ้ ว ่ า การการเคหะ แห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และ ตัวแทนผู้อยู่อาศัยเคหะชุมชนดินแดง 1 – 2 หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเอกชนในพื้นที่เขต ดินแดง จ�ำนวน 200 คน ณ กองอ�ำนวยการ ร่วมปฏิบัติการในพื้นที่เคหะชุมชนดินแดง (กอร.ดด.) แฟลต 5 เคหะชุมชนดินแดง 1 กรุงเทพฯ

NO. 338

63


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

BIZ EDGE

“CU TOYOTA HA:MO”

นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด และ มร.เคอิจิ ยามาโมโตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั คอนเน็คเต็ด พร้อม ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมัน่ ในธรรม รองอธิการบดีจฬุ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประกาศเปิดตัวความร่วมมือโครงการ “CU TOYOTA Ha:mo”

64

NO. 338


เชื่ อมต่ อยานพาหนะเข้ ากั บ ระบบเครื อข่ ายด้ วย อันท้ าทายเพื่อพัฒนาการเดินทางอัจฉริ ยะด้ วย โดยในสังคมแห่ง เทคโนโลยี IoT การเดินทางอัจฉริ ยะนี ้ ยานพาหนะต่างๆ จะมาพร้ อมกับฟั งก์ชนั่ ทุ ก วั น นี ้ โลกของเราเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ร อบด้ านที่ และอุปกรณ์ ใหม่ๆ ซึ่งจะเพิ่มทัง้ ความน่าสนใจและมูลค่าของรถ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทังจากการก้ ้ าวเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ โดยอาศัยการเชื่อมต่อผู้คน ยานพาหนะ และสังคมเข้ าไว้ ด้วยกัน อย่างต่อเนื่องของประเทศที่พฒ ั นาแล้ ว ในขณะที่ประเทศตลาด เพื่ อ บรรลุเ ป้ าหมายในการสร้ างสรรค์ สัง คมแห่ ง การเดิ น ทาง เกิดใหม่ตา่ งก็มีจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ ้นและเริ่ มเข้ าสูภ่ าวะสังคม อัจฉริ ยะในท้ ายที่สดุ ” เมือง อีกทังเรายั ้ งมีแหล่งก�ำเนิดพลังงานที่หลากหลายมากขึ ้น ด้ วย “Ha:mo” เครื อข่ ายการเดินทางที่สอดประสานกัน เหตุนี ้ การเชื่อมต่อยานพาหนะ เข้ ากับเครื อข่ายด้ วยเทคโนโลยี ด้ วยระบบการคมนาคมส�ำหรับยุคหน้ าอย่าง Ha:mo โตโยต้ า IoT(Internet of Things) จึงกลายเป็ นบริ การในรูปแบบใหม่ส�ำหรับ ลูกค้ าและผู้คนในสังคม ตลอดจนเป็ นรากฐานส�ำคัญให้ ผ้ ูผลิต มุ่งมัน่ ที่จะแก้ ปัญหาในการเดินทางด้ วยการเชื่อมต่อรถยนต์ส่วน รถยนต์รายต่างๆ พัฒนาธุรกิจเพื่อให้ รองรับกับการเปลี่ยนแปลง บุคคลเข้ ากับระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้ การเดินทางสัญจรเป็ น ไปอย่างราบรื่ นและไร้ รอยต่อ โตโยต้ าเชื่อว่าทางหนึง่ ที่จะช่วยแก้ ไข ต่อไป ปั ญหาได้ คือ การน�ำยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Ultra-compact ในปี 2559 โตโยต้ าได้ ก่อตังบริ ้ ษัท คอนเน็คเต็ด เพื่อเพิ่มความ Electrical Vehicle) มาให้ บริ การ ท�ำให้ ผ้ คู นสามารถใช้ ร่วมกันเพื่อ คล่องตัวในการตัดสินใจเรื่ องกลยุทธ์และการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้ อง เดิ น ทางไปยัง ที่ ต่า งๆ ได้ อ ย่ า งอิ ส ระโดยสร้ างผลกระทบต่อ สิ่ ง กับการเชื่ อมต่อยานพาหนะกับระบบเครื อข่าย ให้ เป็ นไปอย่าง แวดล้ อมให้ น้อยที่สดุ ด้ วยเหตุนี ้ ระบบการเดินทางแบบ Ha:mo รวดเร็ ว จึงถือก�ำเนิดขึ ้นในประเทศญี่ปนุ่ (ในโตโยต้ าซิตี ้ โตเกียว โอกายาม่า มร.เคอิจิ ยามาโมโตะ กล่าวว่า “ที่โตโยต้ า นอกเหนือจากการ และโอกินาว่า) ประเทศฝรั่งเศส (ในเมืองเกรโนเบิล) และล่าสุด ณ สร้ างสรรค์ น วัต กรรมเทคโนโลยี ย านยนต์ เ พื่ อ ให้ ผ้ ูค นได้ ใ ช้ ชี วิ ต วันนี ้ คือที่กรุ งเทพฯ ซึง่ ถือเป็ นประเทศตลาดเกิดใหม่ที่แรกที่โตโย อย่างคล่องตัวสะดวกสบายไร้ กงั วลแล้ ว เรายังมุ่งบรรลุเป้าหมาย ต้ าได้ น�ำเอานวัตกรรมนี ้มาใช้ NO. 338

65


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

BIZ EDGE

มร.เคอิจิ ยามาโมโตะ กล่าวว่า “Ha:mo คือการใช้ ยานยนต์ ไฟฟ้าขนาดเล็กร่ วมกัน ซึง่ เหมาะกับการเดินทางระยะสันในสั ้ งคม เมือง โดยเมื่อขับรถไปถึงที่หมายแล้ ว ผู้ใช้ รถ Ha:mo สามารถจอด รถทิ ้งเอาไว้ ได้ เลย Ha:mo ช่วยให้ ผ้ คู นเดินทางจากจุดเริ่ มต้ นไปยัง จุดหมายปลายทางได้ ง่ายขึ ้น การเปิ ดตัว Ha:mo ในกรุ งเทพฯ ถือ เป็ นการริ เริ่ มสร้ างต้ นแบบของแนวทางการเดินทางต่อเนื่องหลาย รู ปแบบ ที่ช่วยแก้ ปัญหาการจราจรในประเทศตลาดเกิดใหม่ ผม หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคนไทยจะให้ การยอมรับ Ha:mo โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่ นใหม่ในอนาคต” โครงการนี ้มีชื่อว่า “CU TOYOTA Ha:mo” ซึง่ ถือก�ำเนิดขึ ้น เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสถาปนาจุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และในโอกาสครบรอบ 55 ปี ของการก่อตังบริ ้ ษัทโต โยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด โดยจะมีการทดลองระบบการ แบ่งปั นรถกันใช้ ด้ วยยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (EV sharing) เพื่อ วิ่งในระยะสันๆ ้ ภายในพื ้นที่โดยรอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถื อ เป็ นการเชื่ อ มต่อ การเดิ น ทางกับ ระบบขนส่ง สาธารณะจาก ต้ นทางไปยังจุดหมายปลายทางของผู้ใช้ งาน

สู่ระยะที่สองในรู ปแบบทางธุรกิจเต็มตัว โดยจะเชิญชวนให้ ผ้ ทู ี่มี ความสนใจเข้ าร่ วมลงทุน เพื่อขยายการให้ บริ การออกไปในพื ้นที่ ใกล้ เคียงและพื ้นที่อื่นๆ โครงการจะเปิ ดให้ บริ การตังแต่ ้ เดือนธันวาคมนี ้เป็ นต้ นไป โดย ในช่วงระยะเริ่ มต้ นจะมีรถที่ให้ บริ การทังหมด10 ้ คัน และมี แผนจะเพิ่มจ�ำนวนรถอีก 20 คันในกลางปี หน้ า รวมจ�ำนวน รถทังสิ ้ ้น 30 คันที่จะให้ บริ การในช่วงระยะเวลา 2 ปี โดย พื น้ ที่ ก ารให้ บ ริ ก ารจะครอบคลุม ในบริ เ วณจุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัยทัง้ สองฝั่ ง โดยทางโครงการจะเตรี ยมสถานี จอดรถไว้ ทงหมด ั้ 12 สถานี กระจายครอบคลุมเพื่อรองรับ ความต้ องการใช้ งาน พร้ อมทังติ ้ ดตังสถานี ้ อดั ประจุไฟฟ้า 10 สถานี และมีจ�ำนวนช่องจอดรถให้ บริ การทังหมด ้ 33 ช่อง จอด ท�ำให้ สามารถอ�ำนวยความสะดวกให้ ผ้ ใู ช้ บริ การในการ เดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าทัง้ BTS, MRT และรถโดยสารประจ�ำทาง กลุม่ เป้าหมายในการ ให้ บริ การคือนิสติ อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทัว่ ไป โดย ผู้ใช้ บริ การจะต้ องสมัครเป็ นสมาชิกของโครงการผ่านระบบ ออนไลน์หรื อมาสมัครด้ วยตนเองที่ส�ำนักงานโครงการที่ตงั ้ อยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่าบริ การเริ่ มต้ นที่ 30 บาท ต่อครัง้ สามารถใช้ รถได้ 20 นาที”

นินนาท ไชยธีรภิญโญ กล่าวว่า “ทางโครงการได้ วางแผน เพื่อท�ำการศึกษาและทดลองระบบการแบ่งปั นรถกันใช้ ออกเป็ น 2 ระยะ โดยระยะแรกจะเรี ยกว่าช่วงพัฒนา (ตังแต่ ้ เดือนธันวาคม นอกจากนี ้ โครงการยังวางแผนที่จะให้ “CU TOYOTA 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562) หลังจากเสร็ จสิ ้นการด�ำเนินงาน ในระยะแรก ทางโครงการก็จะท�ำการทบทวนและสรุ ปผล เพื่อเข้ า Ha:mo” เป็ นเวทีเปิ ด เพื่อร่ วมพัฒนาสู่นวัตกรรมการเดิน 66

NO. 338


ทางของสังคมในอนาคต โดยมุ่งเน้ นให้ เกิ ดการมี ส่ว นร่ ว มจาก บุคคลและภาคประชาสังคมในเรื่ องระบบการแบ่งปั นรถกันใช้ ด้วย ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก อันเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ กับ การพัฒ นาสัง คม การเปิ ดโอกาสให้ ทัง้ บริ ษั ท ที่ ส นใจ นิ สิ ต นักศึกษา นักวิจยั อาจารย์ และองค์กรต่างๆ ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วม ในโครงการ ช่วยให้ สามารถรวบรวมแนวคิดต่างๆ คัดเลือกแนวทาง พัฒนาแผนโครงการ ตลอดจนทดลองใช้ ในพืน้ ที่จริ ง ซึ่งจะเป็ น แนวทางต่ออนาคตของระบบการแบ่งปั นรถกันใช้ ในประเทศไทย

เรี ยนรู้ และการท�ำกิจกรรมต่างๆ ของคนไทย นอกจากนี ้ เรายัง พัฒนาโครงการใหญ่ภายในบริ เวณมหาวิทยาลัย ด้ วยชื่อโครงการ ‘เมืองจุฬาฯ อัจฉริ ยะ’ (CU Smart City) เพื่อเป็ นต้ นแบบอนาคต ของกรุ งเทพฯ ในหลากหลายมิติ เช่น เรื่ องพลังงาน การเดินทาง สิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น ดังนัน้ เราจึงมีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ ร่วม มื อ กับ โตโยต้ า ในโครงการนี ้ และพร้ อมสนับ สนุน โครงการเพื่ อ ร่ วมพัฒนาสังคมการเดินทางในอนาคต ภายใต้ แนวคิด ‘เวทีเปิ ด ทางนวัตกรรม’ ”

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมัน่ ในธรรม กล่าวว่า “จาก วิสยั ทัศน์ของเรา เรามุ่งมัน่ ที่จะเป็ นมหาวิทยาลัยชันน� ้ ำระดับโลก โดยสร้ างความรู้ และนวัตกรรมที่จ�ำเป็ นส�ำหรับการพัฒนาสังคม ไทยอย่างสร้ างสรรค์ และยั่งยื น เราก่ อ ตัง้ โครงการ ’ศูนย์ กลาง นวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย’ (CU Innovation Hub) เมื่อปี ที่แล้ วเพื่อเป็ นเวทีส�ำหรับพัฒนาทังนวั ้ ตกรและนวัตกรรม อัน เป็ นการปูท างเพื่ อ ก้ า วสู่ก ารเป็ นมหาวิ ท ยาลัย ของประเทศที่ มี ศักยภาพเชิงนวัตกรรมในระดับโลก เพื่อเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิต การ

นินนาท ไชยธีรภิญโญ กล่าวทิ ้งท้ าย “ผมหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า โครงการนี จ้ ะได้ รั บ ความร่ ว มมื อ และสนับ สนุ น จากทุ ก ฝ่ ายที่ เกี่ยวข้ อง เพื่อร่ วมกันพัฒนาทางเลือกใหม่ส�ำหรับการเดินทางใน สังคมเมือง หัวใจส�ำคัญก็คือ การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือที่ แข็ ง แกร่ ง เพื่ อ ร่ ว มกัน เปลี่ ย นแปลงวิ ถี ก ารเดิ น ทาง อัน จะเป็ น ประโยชน์ ต่อ ส่ว นรวมและประเทศชาติ ที่ จ ะพัฒ นาต่อ ไปอย่ า ง ยัง่ ยืน”

NO. 338

67


ACE PRODUCT

READY กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดตัว “เรดดี้แบล็ค ส�ำหรับผู้ชาย” และ “เรดดี้พิงค์ ส�ำหรับผู้หญิง” กลุ่มธุ รกิจ TCP ผู ้ผลิต ‘เรดดี้’ เครื่องดื่มให้พลังงานพรีเมี่ยมรายแรกที่จับ กลุ่มเป้าหมาย White Collar อย่างชั ดเจน ตอกย�้ำความเป็นผู ้น�ำในกลุ่มสินค้า เครื่องดื่มให้พลังงานเพื่อคนรุ ่นใหม่ เปิ ดตัว “เรดดี้แบล็ค” (Ready Black) ส�ำหรับ ผู ้ชาย เพิ่มคุณประโยชน์จากคอลลาเจน และซิ งค์ และ “เรดดี้พิงค์” (Ready Pink) ส�ำหรับผู ้หญิง เพิ่มคุณประโยชน์จากคอลลาเจน และวิตามินซี ชู จุดขาย “ให้ พลังงานพร้อมสร้างให้คุณดูดี” ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์คนวัยท�ำงาน ดึงนักแสดงและ พิธีกรชื่ อดัง “กันต์ กันตถาวร” และ “มาร์กี้ ราศรี” นางเอกยอดนิยมเป็ น พรีเซ็นเตอร์ ทุ่มงบ 100 ล้านบาท จัดเต็มแคมเปญสื่อสารการตลาดทุกช่ องทาง ภายใต้แนวคิด “ท�ำงานหนักแค่ไหนก็ยังดูดี” เพื่อเข้าถึงคนรุ ่นใหม่ การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เรดดี ้แบล็ค และเรดดี ้พิงค์ ในวันนี ้ ถือเป็ นหนึ่งในก้ าว แรกตามแผนการลงทุน 5 ปี ของกลุ่มธุรกิจ TCP เพื่อมุ่งไปสู่เป้ายอดขาย 100,000 ล้ านบาท ที่ได้ ประกาศไว้ เพื่อให้ กลุ่มธุรกิจ TCP ก้ าวขึ ้นมาเป็ นหนึ่งในบริ ษัทของ ประเทศไทยที่ได้ รับการชื่นชมมากที่สดุ บนเวทีโลก สุรชัย จงเลิศวราวงศ์ ผู้อ�ำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “กลุ่มพนักงานออฟฟิ ศและกลุ่มคนรุ่ นใหม่เป็ นกลุ่มที่มีศกั ยภาพ และมีโอกาสเติบโต ที่ สูง มากในตลาดเครื่ อ งดื่ ม ให้ พ ลัง งาน พรี เ มี่ ย ม และหากเราสามารถน� ำ เสนอ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในทุกๆ ด้ าน ทังในด้ ้ านรู ปลักษณ์ รสชาติ และที่ส�ำคัญต้ อง มอบประโยชน์ด้านสุขภาพให้ กบั ผู้บริ โภคได้ ผู้บริ โภคเป้าหมายก็จะหันมาดื่มเครื่ อง ดื่มให้ พลังงานยิ่งขึ ้น” เรดดี ้ถือเป็ นเครื่ องดื่มให้ พลังงานพรี เมี่ยมแบรนด์แรกของไทยที่จบั กลุม่ เป้าหมาย White Collar อย่างชัดเจน และสร้ างจุดเด่นให้ ผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้ ขวดใส สร้ าง ความแตกต่างจากเครื่ องดื่มชูก�ำลังทัว่ ไปที่ใช้ ขวดสีชา ดีไซน์เหมาะกับกลุม่ เป้าหมาย และจากการพัฒนานวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำเสนอทางเลือกที่ หลากหลายให้ กบั ผู้บริ โภค วันนี ้เราพร้ อมแนะน�ำ 2 เครื่ องดื่มใหม่ คือ “เรดดี ้แบล็ค” (Ready Black) ส�ำหรับผู้ชาย เพิ่มคุณประโยชน์จากคอลลาเจน และซิงค์ และ “เรด ดี ้พิงค์” (Ready Pink) ส�ำหรับผู้หญิง เพิ่มคุณประโยชน์จากคอลลาเจน และวิตามินซี เพื่อเป็ นทางเลือกให้ กบั คนรุ่ นใหม่ คนท�ำงาน หนุ่มสาวออฟฟิ ศ อายุ 20-35 ปี กลุ่ม เป้าหมายของเราที่ต้องการดูดีทกุ สถานการณ์ คือ แม้ จะท�ำงานหนัก หรื อเรี ยนหนัก แค่ไหนก็ยงั ดูดี” สุรชัยกล่าว

68

NO. 338


ACE PRODUCT

เครื่องดืม่ เรดดี ้ 2 รสชาติใหม่ ได้ แก่ เรดดี ้ แบล็ค กลิ่นฮันนี่เลมอน มีฝาและฉลากสีดำ� เหมาะส�ำหรับผู้ชายยุคใหม่ ที่ท�ำงานหนัก ต้ องการดูดีและฟิ ตแอนด์เฟิ ร์ ม ได้ พลังงาน แบบพอดี ด้ วยสูตรน� ้ำตาลน้ อยที่หอมกลิ่น น� ้ำผึ ้งมะนาว รสชาติเปรี ย้ วหวาน ผสมคอล ลาเจน และซิงค์ และเรดดี ้พิงค์ กลิ่นลิ ้นจี่ เลมอน มีฝาและฉลากสีชมพู เหมาะส�ำหรับ ผู้หญิงยุคใหม่ที่พร้ อมท�ำงานเต็มที่ และยัง คงสามารถดูแลตัวเองได้ เช่นกัน น�ำเสนอ ในสูตรน� ้ำตาลน้ อย ที่หอมกลิ่นลิ ้นจี่ รสชาติ เปรี ย้ วหวานก�ำลังดี ผสมคอลลาเจน และ วิตามินซีสงู ช่วยให้ ผิวพรรณกระจ่างใส สุรชัยกล่าวว่า “เพื่อดึงดูดใจและเข้ าถึง กลุ่มเป้าหมาย เราได้ เลือก กันต์ กันตถาวร พระเอก/พิธีกรหนุ่มมากความสามารถ เป็ น ตัวแทนผู้ชายที่ท�ำงานหนักและยังฟิ ตพร้ อม ทุกสถานการณ์ ให้ กับ “เรดดี ้แบล็ค” และ มาร์ กี -้ ราศรี บาเลนซิเอก้ า นางเอกสาวที่ทงั ้ สวย เก่ง และสดใส มาเป็ นตัวแทนเวิร์คกิ ้งวู แม่น พร้ อมลุยงานหนักแต่ยงั ดูดีตลอดเวลา

ให้ กบั “เรดดี ้พิงค์” ซึ่งนักแสดงทัง้ 2 ท่าน สามารถน�ำเสนอจุดเด่นของแบรนด์เรดดี ้ได้ อย่ า งเหมาะสมที่ สุ ด นอกจากนี เ้ รายั ง เตรี ยมงบประมาณด้ านการตลาดไว้ สนับสนุนถึง 100 ล้ านบาท เพื่อจัดกิจกรรม ทางการตลาดอย่างครบวงจร อาทิ สื่อกลาง แจ้ ง สื่อ ณ จุดขาย โปรโมชัน่ ในร้ านค้ า และ การแจกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ว่ า 1 ล้ า นขวดทั่ ว ประเทศ” ภายใต้ แนวคิด ‘ท�ำงานหนักแค่ ไหนก็ยงั ดูดี’ ปั จจุบันเครื่ องดื่มให้ พลังงานพรี เมี่ยม (ราคาขวดละ 15 บาทขึ ้นไป) มีมลู ค่าตลาด รวมประมาณ 1,400 ล้ านบาท โดยมีเรดดี ้ เป็ นเจ้ า ตลาดด้ ว ยส่ว นแบ่ ง มากกว่ า 50 เปอร์ เซ็นต์ [ข้ อมูลจาก บจ. เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย)] “การเปิ ดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เรดดี ้แบล็ค และเรดดี ้ พิงค์ จะช่วยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กับแบรนด์เรดดี ้และตอกย� ้ำความเป็ นผู้น�ำ ในตลาดเครื่ อ งดื่ ม ให้ พลัง งานพรี เ มี่ ย ม อย่างแท้ จริ ง เราคาดว่ายอดขายของเรดดี ้

แบล็ค และเรดดี ้พิงค์ จะท�ำให้ ยอดขายรวม ของแบรนด์เรดดี ้เพิ่มขึ ้นกว่า 10 เปอร์ เซ็นต์ และผลั ก ดั น มู ล ค่ า ตลาดเครื่ องดื่ ม ให้ พลังงานระดับพรี เมี่ยมให้ เติบโตจาก 1,400 ล้ านบาท เป็ น 2,000 ล้ านบาท ในอีก 2 ปี ข้ างหน้ า” นายสุรชัยกล่าวสรุ ปส�ำหรับยอด ขายรวมของแบรนด์ เ รดดี ้ ณ สิ น้ เดื อ น กรกฎาคม 2560 มากกว่า 450 ล้ านบาท คาดว่ า สิ น้ ปี 2560 จะมี ย อดขายรวม มากกว่า 700 ล้ านบาท สูงขึ ้นจากปี 2559 ประมาณ 10 เปอร์ เซ็นต์ เครื่ องดื่มให้ พลังงานพรี เมี่ ยมแบรนด์ เรดดี ้ มีให้ เลือก 6 รส ได้ แก่ เรดดี ้โกจิเบอร์ รี่, เรดดี ้บู้ท, เรดดี ้พลัส, เรดดี ้ซ่าส์ รวมถึง 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เรดดื ้แบล็ค และเรด ดี ้พิงค์ ขนาด 150 ซีซี ราคา 15 บาท หาซื ้อ ได้ แล้ วที่ร้านค้ าชันน� ้ ำทัว่ ประเทศ

NO. 338

69


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

EXCLUSIVE BUSINESS NEWS

ช้อปปี้ เปิ ดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ และภาพยนตร์โฆษณา

ช้

อปปี้ ผู น้ ำ� ตลาดอีคอมเมิรซ์ ที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เปิ ดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ และ ภาพยนตร์โฆษณาครัง้ แรกของประเทศไทย โดยซุ ปเปอร์สตาร์ คู่จิ้นของเมืองไทย “แบร์ร่ี ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุ รสั ยา เสปอร์บนั ด์” ร่วมเผยประสบการณ์การ ช้อปปิ้ งออนไลน์ และแนะน� ำ แพลทฟอร์ ม ที่ อ อกแบบขึ้ น เพื่ อ ท� ำให้ ก ารช้ อ ปปิ้ ง ออนไลน์กลายเป็น เรื่องที่สะดวก ปลอดภัย และไร้ความยุ ง่ ยาก พร้อมเปิ ดตัว “Shopee 9.9 Mobile Shopping Day” แคมเปญ ที่ใหญ่ท่สี ุดในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ มร.เทเรนซ์ แพง ประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการ Shopee (ช้ อปปี )้ กล่าวว่า “เป็ นที่ทราบกันดีว่า ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นตลาด เป้าหมายส�ำคัญส�ำหรับแบรนด์ตา่ งๆ ในการขยายตลาด โดยเฉพาะประเทศไทยซึง่ ถือว่า เป็ นประเทศที่มีก�ำลังในการซื ้อขายสินค้ าสูง และ ความสนใจของผู้บริโภคที่หนั มาให้ ความนิยมในการซื ้อสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตขึ ้นทุกปี ในฐานะที่ช้อปปี เ้ ป็ นแบรนด์ที่ให้ ความ ส�ำคัญกับความต้ องการของผู้ใช้ งานเป็ นหลัก เราได้ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาแพลทฟอร์ มให้ ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานทังอั ้ นหมายถึงทังผู ้ ้ ขาย และผู้ซื ้อ รวมไปถึงการท�ำการตลาดด้ วยการเลือก แบรนด์แอมบาสเดอร์ เป็ นหนึง่ ในสิง่ ที่ช้อปปี ใ้ ห้ ความส�ำคัญ มาก เราพยายามคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สดุ ที่มาสะท้ อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ อย่างชัดเจน ทังนี ้ ้เนื่องจากการช้ อปปิ ง้ ออนไลน์เป็ น เรื่องทีใ่ กล้ ตวั ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เราจึงมีแนวคิดว่า ควรเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์ ทเี่ ป็ นทีร่ ้ ูจกั ในวงการ ทีท่ กุ คนชืน่ ชอบ รวมถึงมีไลฟ์สไตล์ แบบคนรุ่นใหม่อีกด้ วย และในที่สดุ เราได้ เลือก “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “อุรัสยา เสปอร์ บนั ด์” ขวัญใจนักช้ อปชาวไทย มาเป็ นแบรนด์แอม บาสเดอร์ ของช้ อปปี ้ ซึง่ ทังคู ้ ถ่ ือเป็ นไอคอนของคนรุ่นใหม่ที่อยูใ่ นกลุม่ มิลเลนเนียลที่สามารถสะท้ อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ช้อปปี ผ้ า่ นไลฟ์ 70

NO. 338


สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ชีวติ ในยุคดิจิทลั ด้ วยการช้ อปปิ ง้ ออนไลน์ได้ เป็ นอย่างดี นอกจากร่วมแสดงในภาพยนตร์ โฆษณา ของช้ อปปี ้ ทังคู ้ ย่ งั เป็ นผู้สร้ างสีสนั หลักให้ กบั แคมเปญต่างๆของ ช้ อปปี ้ ที่จะมีขึ ้นตลอดระยะเวลา 1 ปี นี ้อีกด้ วย ไฮไลท์ส�ำคัญของงาน น�ำโดย “แบร์ รี่ ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์ บนั ด์” ซุปเปอร์ สตาร์ ค่จู ิ ้นของเมืองไทย ที่มาร่วมแชร์ ประสบการณ์ช้อปปิ ง้ ออนไลน์ผา่ นช้ อปปี ง้ อุรัสยา เสปอร์ บนั ด์ กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้ องขอขอบคุณช้ อป ปี ท้ ี่ได้ ให้ โอกาสญาญ่าเป็ นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ค่กู บั พี่ณเดชน์ เห็นแบบนี ้ญาญ่าเป็ นนักช้ อปออนไลน์นะคะ ญาญ่าเชื่อว่าการ ช้ อปปิ ้งเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั คนทุกเพศ ทุกวัยมากๆ ยิ่งในยุคที่เรา สามารถท�ำทุกอย่างได้ บนมือถืออย่างเช่นทุกวันนี ้ด้ วยแล้ ว ยิ่ง ท�ำให้ ผ้ ูคนมีทางเลือกในการช้ อปปิ ง้ ที่หลากหลาย การช้ อปปิ ง้ ออนไลน์ท�ำให้ เราสะดวก และประหยัดเวลามากขึ ้น ส�ำหรับญ่า ซึง่ เป็ นลูกค้ าประจ�ำของช้ อปปี ้ โดยญ่าจะสนใจเรื่ องของคุณภาพ และราคาเป็ นหลัก ญ่าจะอ่านรายละเอียดทุกครัง้ ก่อนตัดสินใจ ซื ้อ พอเจอของที่ถกู ใจแล้ ว จะอ่านทุกรายละเอียดจนมัน่ ใจ จาก นันท� ้ ำการเปรี ยบเทียบราคา โดยเฉพาะที่ช้อปปี ม้ ีโปรโมชัน่ ใหม่ๆ มาทุกวัน ท�ำให้ ร้ ูสกึ คุ้มค่ามากเวลาช้ อปปิ ง้ นอกกจากนี ้ช้ อปปี ม้ ี ทีเด็ดที่ญ่าประทับใจคือฟั งก์ชนั่ “แชท”ที่ท�ำให้ ญาญ่าได้ มีโอกาส ซักถามกับผู้ขาย สอบถามโปรโมชัน่ ประเภท และสีของสินค้ า รู้สกึ เหมือนได้ ถามกับผู้ขายตามหน้ าร้ านค้ าเลยค่ะ ยิง่ ท�ำให้ ร้ ูสกึ มัน่ ใจ เวลาช้ อป ว่าจะได้ สนิ ค้ าตรงตามความต้ องการอย่างแน่นอน” ณเดชน์ คูกมิ ยิ ะ กล่าวว่า “ผมเองรู้สกึ เป็ นเกียรติมากที่ได้ รับ เลือกให้ เป็ นท�ำหน้ าที่ตวั แทนของช้ อปปี ้ ออนไลน์ช้อปปิ ง้ แพลท

ฟอร์ ม ที่ ท� ำ ให้ ร้ ู สึก ว่ า การซื อ้ ของออนไลน์ เ ป็ นเรื่ อ งง่ า ย และ ปลอดภัยมาก เมื่อก่อนคนชอบคิดว่าช้ อปปิ ง้ เป็ นเรื่ องของผู้หญิง แต่จริ งๆแล้ ว ผู้ชายก็มีมมุ อยากช้ อปเหมือนกัน แต่อาจจะไม่คอ่ ย มีเวลาได้ ออกไปเดิน หรื อเขินอายเวลาต้ องออกไปช้ อปคนเดียว พอมีออนไลน์ช้อปปิ ง้ มาก็นา่ จะตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของหนุม่ ๆ ได้ สิง่ ที่ท�ำให้ ผมประทับใจอีกเรื่ อง คือ การส่งของ บางครัง้ ผมสัง่ ให้ ไปส่งที่บ้านที่ขอนแก่น ซึง่ ปกติจะมีคา่ ขนส่งไปยังต่างจังหวัด แต่ ช้ อปปี ส้ ง่ ให้ ฟรี เลย ถูกใจคนไม่มีเวลาอย่างผมมาก แถมมีช้อปปี ้ การั น ตี ที่ ท� ำ ให้ ผ มมั่น ใจ เพราะสามารถคื น เงิ น ได้ ถ้ า สิน ค้ า มี ปั ญหา” เริ่ มต้ มด้ วยแคมเปญแรก “Shopee 9.9 Mobile Shopping Day” อันเป็ นแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ประจ�ำปี ของช้ อปปี ้ ที่จดั ขึ ้นทุก วันที่ 9 กันยายนของทุกปี มหกรรมลดราคาสินค้ า เอาใจเหล่าบร รดานักช้ อปให้ สนุกสนานไปกับการเลือกซื ้อสินค้ าโดนใจในราคา สุดเซอร์ ไพรส์ นอกจากความหลากหลายของสินค้ าที่เพิ่มมากขึ ้น ในปี นี ้แล้ วยังได้ รับความร่วมมือจากแบรนด์ใหญ่ อีกมากมายมา เสริ มทัพอีกด้ วย อีกหนึ่งความพิเศษที่ เกิ ดขึน้ ในปี ้นี ้ คือ ไลน์ สติก๊ เกอร์ Shogi ทีม่ าในรูปแบบน้ องหมาค็อกกี ้สุดน่ารัก ทีท่ กุ ท่าน สามารถดาวน์โหลดมาใช้ งานได้ ฟรี พร้ อมรับข่าวสารกิจกรรมและ โปรโมชัน่ ดีๆจากทางช้ อปปี แ้ บบไม่มีตกข่าว สามารถติดตามข่าวสาร และโปรโมชัน่ ดีๆ อย่างต่อเนื่องได้ ที่ เฟซบุ๊ก ShopeeTH ไลน์ @ShopeeTH หรือเข้ าไปทีเ่ ว็บไซต์ www. shopee.co.th พร้ อมทังดาวน์ ้ โหลดแอพพลิเคชัน่ ได้ ทงในระบบ ั้ iOS และ Android

NO. 338

71


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SOCIETY FOCUS

03 02

01

01

มอบทุนการศึกษา

พิ ศิ ษ ฐ์ เสรี วิ วั ฒ นา กรรมการ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ น�ำเข้ าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิ ดเผยว่า ปี 2560 EXIM BANK ได้ ริ เ ริ่ ม โครงการด้ านความรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ สัง คม (Corporate Social Responsibility : CSR) “เติ ม น� ำ้ ใจให้ ชุม ชน” ภายใต้ แ นวคิ ด “ตามรอยพ่อ ด้ า นการศึก ษา” เพื่ อ สื บ สานปณิ ธ าน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชในด้ านการส่งเสริ มการ ศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยปี แรกของ โครงการนี ้EXIM BANK ได้ มอบทุนการ ศึกษาให้ แก่เด็กและเยาวชนที่มีผลการ เรี ยนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุน ทรัพย์ ใน 4 ภูมิภาคทัว่ ประเทศ ได้ แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ และภาคตะวันออก ทุนการศึ ก ษา แบ่ ง เป็ น 3 ระดั บ ประกอบด้ วย 1. ระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 60 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เป็ นเงิ น 600,000 บาท 2. ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. จ� ำ นวน 40 ทุ น ๆ ละ 15,000 บาท เป็ นเงิน 600,000 บาท และ 3. ระดับ อุดมศึกษาและ ปวส. จ�ำนวน 20 ทุนๆ ละ 20,000 บาท เป็ นเงิน 400,000 บาท รวมเป็ นจ� ำนวนทังสิ ้ ้น 120 ทุน เป็ นเงิน 1.6 ล้ านบาท 72

04

02

รูดเที่ยวแรงทั่วไทย

พัช ร สมะลาภา (กลาง) รองกรรมการผู้จัด การอาวุโ ส ธนาคาร กสิกรไทย จับมือพันธมิตร การบินไทย โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา, เครื อออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี ้ กรุ๊ป, เครื อ ดุสิ ต ธานี และโรงแรมในเครื อ แมริ ออท ออกแคมเปญใหญ่ “รู ดเที่ยว แรงทั่ว ไทย” มอบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ให้ ผ้ ูถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ ชอบ การเดินทาง ท่องเที่ยว ด้ วยส่วนลด พิเศษสูงสุด 50 เปอร์ เซ็นต์ และโปร โมชั่น พิเศษมากมาย เพื่อสนับสนุน นโยบายภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยว ภายในประเทศ

NO. 338

03

DIGITAL WORKPLACE

วุ ฒิ ชั ย เจริ ญ ผล (ขวา) รอง ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร – ไอที “เคที ซี ” หรื อ บริ ษัท บัตรกรุ งไทย จ� ำ กัด (มหาชน) ร่ ว มเป็ นวิ ท ยากร พิเศษภายใต้ หวั ข้ อ VOICE FROM CUSTOMER ออฟฟิ ศยุ ค ใหม่ สไตส์ เ คที ซี ในงาน “DIGITAL WORKPLACE เปลี่ยนรู ปแบบการ ท� ำ งานให้ ล� ำ้ สมัย ด้ ว ย MODERN WORKPLACE SOLUTIONS” โดย มี วิสสุต เมธีสวุ กุล (ซ้ าย) ผู้จดั การ อาวุโ ส ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อฟฟิ ศ บริ ษั ท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ� ำกัด เป็ นผู้ด�ำเนินรายการ ซึง่ มีผ้ ใู ห้ ความ สนใจเข้ าร่ วมงานกว่า 150 คน ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพ

04

Healthy Living Day

มร.ไบรอัน สมิธ (กลาง) กรรมการ ผู้จัด การใหญ่ แ ละประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริ หาร พัชรา ทวีชยั วัฒนะ (ที่ 3 จาก ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย บริ ห ารการตลาดและสื่ อ สารองค์ ก ร และ วิรงค์ พัฒนก�ำจร (ที่ 3 จากซ้ าย) รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ส ายงาน บริ หารตัวแทน บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่ วมเปิ ดงาน Healthy Living Day สุขภาพดีไม่มีเงื่อนไข เพื่อสร้ าง แรงบั น ดาลใจในการใช้ ชี วิ ต พร้ อม ป้องกันและต่อสู้กบั โรคร้ าย จากแนวคิด ข อ ง ผู้ ผ่ า น โ ร ค ร้ า ย แ ล ะ แ พ ท ย์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านโรคมะเร็ ง โดยมี แซมมี่ เคาวเวลล์ ดาราสาวที่ ดูแ ลคุณ พ่ อ ที่ ตรวจพบโรคมะเร็ ง ด้ วยความเข้ าใจ นันทกานต์ ฤทธิวงศ์ นักร้ องดังที่เปลี่ยน จากอดี ต ผู้ ป่ วยมะเร็ งมาเป็ นผู้ ให้ พญ.พจนา จิ ต ตวั ฒ นรั ต น์ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ ง จากโรงพยาบาล ก รุ ง เ ท พ แ ล ะ พ ญ . ก อ บ ก า ญ จ น์ ไพบูลยศิลป์ แพทย์ที่น�ำความรู้ ทางการ แพทย์ มาสร้ างเมนูอาหารเพื่ อสุขภาพ ร่ วมให้ ความรู้ ภายในงาน ณ โรง ภาพยนตร์ สกาล่า สยามสแควร์ ซอย 1


03 02

01

วันมหิดล

01

ปาณี จารี วฒ ุ ิชยั ผู้ชว่ ยผู้อ�ำนวย การสายงาน สายงานกิ จกรรมเพื่อ สังคม บริ ษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นผู้แทนบริ ษัทฯ ร่วมวาง พวงมาลา ในพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุส าวรี ย์ ส มเด็ จ พระมหิ ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม ราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจ�ำปี 2560 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรง พยาบาลศิริราช

04

02

สัมมนาซีอีโอ 4.0

โนริ อากิ โกโตะ (ที่ 4 จาก ซ้ า ย) กรรมการผู้จัด การใหญ่ แ ละ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ธนาคาร กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จ� ำ กั ด (มหาชน) และ พรสนอง ตู้จิ น ดา (ขวาสุด ) ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ าธุรกิจ กรุ ง ศรี ให้ การต้ อนรับ ดร.พิชิต อัคราทิตย์ (กลาง) รัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวง คมนาคม พร้ อมด้ วยผู้บริ หารบริ ษัท ชัน้ น�ำของภาคธุรกิจไทยที่ให้ เกียรติ ร่ วมบรรยายในงานสัมมนา “กรุ งศรี บิซเิ นส ฟอรั่ม: ซีอีโอ 4.0 ปฏิรูปทาง ความคิด พลิกโฉมประเทศไทย” ที่ จัดขึ ้นส�ำหรับลูกค้ าธุรกิจทังไทยและ ้ ญี่ปนุ่ กว่า 700 ราย เพือ่ ให้ ข้อมูลเกีย่ ว กับภาพรวมเศรษฐกิจไทย การปฏิรูป โครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อสนับสนุนภาค ธุรกิจและแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 งานสัมมนาดัง กล่ า วจัด ขึ น้ ณ โรงแรมเซ็ น ทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

03

ซิตี้โกลด์ เวลท์ เซ็นเตอร์

วี ร ะอนงค์ จิ ร ะนคร ภู่ ต ระกู ล รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงาน บุคคลธนกิจ (คนกลาง) พร้ อมด้ วย มร.โดนั ล ด์ ออง ผู้ จัด การประจ� ำ ประเทศไทย มาสเตอร์ ก าร์ ด (คน ที่ 2 จากซ้ า ย) กวี พัน ธ์ เอี่ ย มสกุล รัตน์ ประธานกรรมการบริ หาร กลุม่ บริ ษัท เค.อี. (คนที่ 4 จากซ้ าย) และ ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธาน เจ้ าหน้ าที่บริ หาร กลุ่มบริ ษัท เค.อี. (คนที่ 5 จากซ้ า ย) ร่ ว มกัน เปิ ดตัว ซิตี ้โกลด์ เวลท์ เซ็นเตอร์ (Citigold Wealth Center) สาขาเดอะคริ สตัล ปาร์ ค เพื่อรองรับลูกค้ าซิตี ้โกลด์ ที่มา พร้ อมครบครัน อาทิ บริ การที่ปรึกษา ด้ านการลงทุน เครื่ องมือวางแผนทาง การเงินดิจิตลั พร้ อมด้ วยการบริ การ ห้ องรับรองพิเศษ ฯลฯ โดยกิจกรรมดัง กล่าวจัดขึ ้นเมือ่ เร็วๆ นี ภายในงานซิ ้ ตี ้ โกล์ด เวลท์ คาเฟ่ (Citigold Wealth Cafe) ณ ชัน้ 1 อาคารวีรันด้ า เดอะ คริ สตัล ปาร์ ค กรุ งเทพฯ

04

คิวรอน มอบอุปกรณ์

สุขใจ เสร็ จสวัสดิ์ ช่างผมชื่อดัง น�ำทีมผู้บริ หารบริ ษัท คิวรอน จ�ำกัด มอบอุป กรณ์ จัด แต่ง ทรงผมเลอซา ช่า และชุดชันในแบรนด์ ้ ลีน่า แก่ กรม ราชฑัณท์ธนบุรี เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ ต่อสาธารณะต่อไป โดยมี พรทิพย์ โชคสมัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนา พฤติ นิ สัย กรมราชฑัณ ฑ์ เป็ นผู้รั บ มอบ

NO. 338

73


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

SOCIETY FOCUS

03 02

01

04

01

02

03

04

วรนุช ศิรธรานนท์ (ขวา) เจ้ าหน้ าที่ บริ หารระดับ Vice President ฝ่ ายการตลาดบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ร่ วมกับ อากาธา โซห์ (ซ้ าย) หัว หน้ า ฝ่ ายการตลาด บริ ษั ท ช้ อ ปปี ้ ประเทศไทย ผู้น� ำ ตลาดอี ค อมเมิ ร์ ซ ที่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และ ไต้ หวัน จัดโปรโมชัน่ พิเศษส�ำหรับลูกค้ า บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รับสิทธิ์ 2 ต่อ เมื่อช้ อปออนไลน์ ผ่าน www.shopee. co.th โดยต่อที่ 1 ส�ำหรับลูกค้ าใหม่ รับ ส่วนลด 100 บาททันที เมือ่ ช้ อปครบ 500 บาทขึ ้นไป เพียงใช้ โค้ ด BBLSPNC และ ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ าทั่ ว ไป รั บ ส่ ว นลด 15 เปอร์ เซ็นต์ หรื อส่วนลดสูงสุด 80 บาท เพียงใช้ โค้ ด BBLSPEC ส�ำหรับต่อที่ 2 รั บ สิ ท ธิ์ แ ลกเครดิ ต เงิ น คื น สู ง สุ ด 15 เปอร์ เซ็นต์ โดยใช้ คะแนนสะสมเท่ายอด ซื ้อ (SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์) เมื่อช้ อป ครบ 1,000 บาทขึ ้นไป

จ� ำ กัด (มหาชน) รั ก คื อ พลัง ของชี วิ ต โดย สุว รรณ อุด มเฉลิมเดช (ขวา) ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การ เข้ ารั บ โล่ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ านการส่ ง เสริ มการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 4 จากหม่อมหลวงปุ ณ ฑริ ก สมิ ติ ปลัด กระทรวง แรงงาน ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรั ล ด์ ถ.รั ชดาภิ เษก กรุ งเทพฯ OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ได้ รับ การคัด เลื อ กให้ เ ป็ น 1 ใน 59 สถาน ประกอบการที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คัญ ในการ พัฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น ก า ร ท� ำ ง า น ตอกย�ำ้ การเป็ นองค์ กรแห่งความรั ก ที่ ใส่ ใ จและพร้ อมผลั ก ดั น ให้ พนั ก งาน พั ฒ นาขี ด ความสามารถของตนเอง โดยร่ วมกั บ โครงการส่ ง เสริ มการ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานประจ� ำ ปี พ.ศ. 2559 ส่ ง ผลให้ OCEAN LIFE ไทย สมุ ท รฯ มี ที ม งานที่ พ ร้ อมด้ วยความ สามารถที่ จะดูแลลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี

ที เ อ็ ม บี และ ไอเอ็ น จี แบงก์ กิ ง้ เอเชีย สนับสนุนโอกาสการเติบโตก้ าว กระโดดของกลุ่ ม ลู ก ค้ าขนาดกลาง ของไทยด้ วยการควบรวมและซื อ้ กิจการในต่างประเทศ จัดงานสัมมนา “Hunting Grounds Beyond the Comfort Zone” เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เปิ ด วิ สัย ทัศ น์ ด้ า นการลงทุ น ซื อ้ หรื อ ควบ รวบกิจการในต่างประเทศ โดยทีเอ็มบี มี ค วามพร้ อมด้ านการเข้ าใจความ ต้ องการ และเห็ น โอกาสการเติ บ โต ของลูก ค้ า โดยเฉพาะในต่ า งประเทศ ผสานกับ ไอเอ็นจี แบงก์ กิง้ เอเชี ย ที่ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง ความเชี่ ย วชาญ และเครื อข่ า ยทางธุ ร กิ จ ระดั บ โลก พร้ อมจั ด ที ม งานวาณิ ช ธนกิ จ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาลู ก ค้ าธุ ร กิ จ อย่ า งครบวงจร ตั ง้ แต่ ก ารวิ เ คราะห์ ห าโอกาส การ เจรจา จนถึ ง การสนั บ สนุ น การเงิ น เพื่ อ ต่ อ ยอด เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ ด� ำ เนิ นธุรกิ จ และประสบความส� ำ เร็ จ สูง สุด ณ ห้ อ งบอลรู ม โรงแรม โอกุระ เพรสที จ

ธนวั ฒ น์ สุ ธ รรมพั น ธุ์ (ซ้ าย) กรรมการผู้จัด การ บริ ษั ท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ� ำ กัด และ วรรณพร เทพหั ส ดิ น ณ อยุ ธ ยา (ขวา) เลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งานคณะ กรรมการดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และ สังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่ วมลงนาม บัน ทึก ความร่ ว มมื อ ระหว่า งบริ ษั ท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ� ำ กัด แ ล ะ ส� ำ นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคมแห่ง ชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรั ฐ มนตรี (ที่ 3 จาก ซ้ า ย) พลอากาศเอก ดร. ประจิ น จั่นตอง (ที่ 3 จากขวา) สมคิด จาตุศรี พิทักษ์ (ที่ 2 จากซ้ าย) รองนายก รั ฐ มนตรี และ ดร.พิ เ ชษฐ์ ดุร งคเวโรจน์ (ที่ 2 จากขวา) ร่ ว มเป็ น สักขี พยาน

เอาใจลูกค้าบัตรเครดิต ไทยสมุทรฯ ตอกย�ำ้ ความส�ำเร็จ หนุ น กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ขนาดกลาง ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital บริ ษั ท ไทยสมุ ท รประกั น ชี วิ ต เติบโตต่างประเทศ เมื่อช้อปออนไลน์ผ่าน ช้อปปี้ Transformation

74

NO. 338


03 02

01

01

02

พัฒนพงศ์ ตัณฑ์สมบุญ (ที่ 3 จาก ขวา) ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ ธนาคาร กสิกรไทย และนายอู ซอ มิน หม่อง (ที่ 4 จากขวา) หัวหน้ าคณะรัฐมนตรี ประจ�ำ เขตปกครองเมืองมัณฑะเลย์ ร่วมจัดงาน สัมมนาเพื่อให้ ความรู้ในการวางกลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพธุรกิจเอสเอ็มอี แก่ สมาชิกรัฐสภาและข้ าราชการระดับสูง ของเมียนมา จ�ำนวนกว่า 140 ท่าน โดย มี ฯพณฯ จักร บุญ-หลง (ที่ 5 จากขวา) เอกอัครราชทูต ณ กรุ งย่างกุ้ง ร่ วมเป็ น เกี ยรติภายในงาน และนิ ธิศ มนูญพร กรรมการและผู้จัด การทั่ว ไป บรรษั ท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พลาริ น แย้ มจิ นดา ผู้อ�ำนวย การส�ำนักข้ อมูลและวิจยั ส�ำนักงานส่ง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่ วมเป็ นวิทยากร ณ เมื องมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

พ.ต.อ.ภัคภณ เล็กท่าไม้ ผู้ก�ำกับ การสถานีต�ำรวจภูธรท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี รับมอบกรมธรรม์ประกัน ชีวิตกลุม่ ตามโครงการสวัสดิการเพื่อ ข้ า ราชการต� ำ รวจ สภ.ท่า ม่ว ง ทุน ประกันรวมทังสิ ้ ้น 12,100,000 บาท จากนายสระสม แสงสิน ผู้จัด การ สายการตลาดภู มิ ภ าค 1 บริ ษั ท ไทยประกัน ชี วิ ต จ� ำ กัด (มหาชน) ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ให้ ความคุ้ มครองแก่ ข้ าราชการต�ำรวจ สภ.ท่าม่วง โดย ไม่มีค่าใช้ จ่าย ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 10 ณ สถานีต�ำรวจภูธรท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี

พัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีเมียนมา มอบกรมธรรม์

04

03

04

พัช ร สมะลาภา รองกรรมการ ผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และนายอรรถพล ฤกษ์ พิบูลย์ รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิ จ น�ำ้ มัน บมจ.ปตท.ร่ วมเปิ ดตัว PTT Blue Credit Card (พีทีที บลู เครดิต การ์ ด) บัตรเครดิต แพลทินัม วีซ่า ใบแรก ที่ ต อบรั บ ไลฟ์ สไตล์ ก ารใช้ จ่ายของคนในยุคปั จจุบนั และผู้ที่ชื่น ชอบการเดินทางในประเทศ พร้ อม รับคะแนนสะสม 2 ทาง ทังจาก ้ PTT Blue Card และ KBank Reward Point ในบัตรเดียว คาดมีผ้ สู มัครบัตร 120,000 ใบ ภายใน 1 ปี มียอดใช้ จ่ายผ่านบัตรรวม 1,400 ล้ านบาท ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์

ศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานโครงการเวียนนา อาสาและกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท วีน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จ�ำกัด (เครื อ สหพัฒน์) น�ำคณะเวียนนาอาสาไป ให้ ความรู้ กบั พนักงานของ บมจ.ฟิ ล ลิปประกันชี วิต ถึงวิธีการตรวจเต้ า นมด้ วยตนเอง พร้ อมกิจกรรมเย็บเต้ า นมเทียมบริ จาคผู้ป่วยมะเร็งเต้ านมที่ ยากไร้ ภายในงาน นายปรัชญา กุล วณิชพิสฐิ กรรมการผู้จดั การ บมจ.ฟิ ล ลิปประกันชีวิต ได้ มอบเงินสมทบทุน เพือ่ ผู้ป่วยมะเร็งเต้ านมและสนับสนุน งานต้ านภัยมะเร็งเต้ านมให้ มลู นิธิถนั ยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี โดยได้ รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคณ ุ พญ.คุณ หญิงส�ำอางค์ คุรุรัตน์พนั ธ์ กรรมการ มูลนิธิถนั ยรักษ์ ฯ (ที่ 3 จากขวา) เป็ น ผู้แทนในการรั บมอบครั ง้ นี ้ ณ ห้ อง ประชุม ชัน้ 2 อาคารวรวัฒน์.

เปิดตัว PTT Blue Credit Card มอบเงินเพือ่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม

NO. 338

75


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

WORDS OF WISDOM

คุณ

น� ำ้ ใจ

เจ้ าท�ำการค้ าจนร�่ ำรวย ได้ ตดั สินใจ ซื ้อที่ดินแปลงใหญ่บริ เวณชานเมือง และสร้ างคฤหาสน์ หลัง งาม มี สวน และสระว่ายน� ้ำพร้ อม ด้ านหลังของคฤหาสน์มีต้นลิ ้นจี่ต้น ใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ถ้ าเดาอายุแล้ วน่าจะเป็ นร้ อยๆ ปี ต้ นลิ ้นจี่ นีเ้ ป็ นเหตุผลที่คณ ุ เจ้ าตัดสินใจซื ้อที่ดินผืนนี ้ เพราะภรรยา คุณเจ้ าเป็ นคนชอบรับประทานลิ ้นจี่มาก ระหว่างที่ก�ำลังตกแต่งบ้ าน เพื่อนๆ แนะน�ำว่าควรเชิญ ซินแสที่เชี่ยวชาญเรื่ องฮวงจุ้ยมาให้ ค�ำแนะน�ำ เพื่อจะได้ ท�ำ อะไรได้ ถกู ต้ องและเป็ นสิริมงคล ซึง่ แท้ จริ งแล้ วคุณเจ้ าก็ไม่ ค่อยเชื่อเรื่ องท�ำนองนี ้นัก แต่เมื่อเพื่อนให้ ค�ำแนะน�ำ ก็ตกลง เห็นด้ วยกับค�ำแนะน�ำของเพื่อนๆ เลยไปเชิญซินแสชื่อดัง มีชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนานกว่าสามสิบปี

76

NO. 338

เมื่อถึงวันนัดหมาย คุณเจ้ าได้ ขบั รถไปรับจากสนามบิน คุณเจ้ าได้ เชิญซินแสรั บประทานอาหารในเมืองก่อน แล้ ว จึงเดินทางต่อไปยังที่ของตนที่อยู่ชานเมือง ซินแสสังเกต เห็นว่า ระหว่างทางหากมีรถขับตามหลังมา และท�ำท่าเร่งรีบจะ แซง คุณเจ้ าก็จะขับรถของตนหลบเพื่อให้ คนั หลังได้ แซงขี ้น ไปอย่างสะดวก ซินแสหัวเราะชอบใจกล่าวว่า “ขับรถใจเย็น มากนะ” คุณเจ้ าตอบว่า “รถที่จะแซงเขาคงมีธุระด่วน ไม่ อยากให้ เขาเสียงานเสียการเลย” ก่อนถึงบ้ านคุณเจ้ า จะต้ องผ่านหมูบ่ ้ านเล็กๆ ถนนคับแคบ คุณเจ้ าได้ ขับรถช้ าลง ทันใดนัน้ มี เด็กวิ่งออกมาจากซอย ข้ างๆ ทาง ส่งเสียงหัวเราะเริ งร่ า ตัดหน้ ารถไปอย่างกระชัน้ ชิด คุณเจ้ าชะลอรถและมองเข้ าไปในซอย เหมือนรออะไร อย่างหนึ่ง พักเดียวก็มีเด็กอีกคนวิ่งออกจากซอยเดิมพร้ อม หัวเราะเริ งร่ าไล่ตามเด็กคนแรกไปอย่างรวดเร็ ว ซินแสถาม


คุณเจ้ าว่า “ท�ำไม ถึงรู้ ว่าจะมีเด็กวิ่งออกจากซอย” คุณเจ้ าตอบว่า เด็กคงไม่วิ่งและหัวเราะเล่นคนเดียว คงต้ องมีเพื่อนที่หยอก เล่นกัน ถึงได้ หวั เราะสนุกสนานอย่างนัน้ ซินแสยกนิ ้วโป้งให้ พร้ อมชมว่า “คนมีน� ้ำใจงาม” เมื่อถึงคฤหาสน์ ก่อนจะก้ าวลงจากรถ คุณเจ้ าสังเกตเห็นนกบินแบบแตกตื่นออกจากต้ นลิ ้นจี่ คุณเจ้ าขอให้ ซินแสนัง่ ในรถ แบบเงียบๆ สักพัก ซินแสถามว่า “มีอะไรหรื อ” คุณเจ้ าตอบว่า “สงสัยจะมีเด็กๆ ข้ างบ้ านมาปี นเก็บลิ ้นจี่ หากเราลงรถไป เด็ก อาจจะตกใจรี บร้ อน อาจพลาดพลังตกต้ ้ นไม้ และเกิดอันตรายได้ ปล่อยเด็กๆ เก็บลิ ้นจี่สกั พักหนึ่งแล้ วเรี ยนเชิญซินแสเข้ าบ้ าน คงดีกว่า” เมื่อเข้ าไปในคฤหาสน์ ซินแสนัง่ เงียบอยู่พกั ใหญ่ แล้ วกล่าวว่า “ฮวงจุ้ยคฤหาสน์หลังนี ้ไม่ต้องดูแล้ ว” คุณจ้ าวถามด้ วยความ สงสัยว่า “ท�ำไมซินแสถึงกล่าวเช่นนัน” ้ ซินแสตอบอย่างช้ าๆ และเสียงหนักแน่นด้ วยความมัน่ ใจว่า “ที่ไหนมีคนที่มีน� ้ำใจแบบคุณเจ้ าอยู่แล้ ว ที่นนั่ ฮวงจุ้ยดีเยี่ยม เจ้ าของอยู่เย็นเป็ นสุขแน่นอน” ถ้ าจิตใจของท่านใด รู้ จกั คิดดี รู้ จกั ปรานีต่อผู้อื่น ผู้ที่ได้ อานิสงส์ ไม่ใช่เพียงผู้รับ แต่ผ้ ใู ห้ ก็จะได้ รับอานิสงส์นนไปด้ ั ้ วย ความมีน� ้ำใจและการเสียสละให้ ส่วนรวม นี ้ไม่ได้ เป็ นกฎหรื อระเบียบปฏิบตั ิใดๆ แต่เป็ นวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึง่ ต่างคนต่าง ยินดีปฏิบตั ิโดยไม่มีข้อบังคับหรื อหวังผลหรื อได้ รับตอบแทนจากการปฏิบตั ิแต่ประการใด แต่ความสุขสบายใจจะเกิดในจิตใจ ของผู้ปฏิบตั ิมากกว่า คนมีน� ้ำใจแสดงถึงความมีจิตใจที่ดีงาม และแน่นอนความมีจิตใจที่ดี ย่อมท�ำอะไรก็มีความสุข และที่ใด มีความสุขที่นนฮวงจุ ั้ ้ ยย่อมดีเลิศอยู่ในตัวอยู่แล้ ว ความส�ำคัญจึงอยู่ที่จิตใจ ไม่ใช่สิ่งแวดล้ อม อาจจะเป็ นได้ ว่า สิ่งแวดล้ อมที่ ดีงามจะสร้ างความดีงามในจิตใจ การมีน� ้ำใจและการเสียสละ เป็ นเรื่ องที่ต้องฝึ กฝน ยิ่งปั จจุบนั ยิ่งต้ องฝึ กฝน เหตุเพราะยิ่งวันความเห็นแก่ตวั ความอยากได้ เข้ าครอบง�ำชีวิตเรา เพราะทุกคนต่างฝ่ ายต่างดิ ้นรนเพื่อประโยชน์ของตนเอง จนลืมการเสียสละและมีน� ้ำใจให้ กบั ผู้อื่น การ ฝึ กมีน� ้ำใจ ใจเมตตาเพื่ออยู่กบั คนอื่น จะเกิดประโยชน์ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงาน คนมีน� ้ำใจจะสร้ างความรู้ รักสามัคคีใน กลุ่ม ในองค์กร ซึง่ ก็น�ำความเจริ ญสู่บริ ษัท NO. 338

77


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

WORDS OF WISDOM

ตัวอย่างการมีน� ้ำใจและเสียสละกับผู้ร่วมงานหรื อผู้เป็ นเพื่อนบ้ าน รวมทังบุ ้ คคลในครอบครัวหรื อญาติพี่น้อง คัดลอกบาง ข้ อจากพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9 “แผนที่ชีวิต 80 ข้ อ” - เพื่อนใหม่ คือของขวัญที่ให้ กบั ตนเอง ส่วนเพื่อนเก่าคืออัญมณีที่นบั วันจะเพิ่มคุณค่า - ปฏิบตั ิต่อคนอื่น เช่นเดียวกับที่ต้องการให้ คนอื่นปฏิบตั ิต่อเรา - พูดค�ำว่า “ขอบคุณ” ให้ มากๆ - ประเมินคุณค่าของการให้ อภัยให้ สงู - ฟั งให้ มาก แล้ วจะได้ ค่สู นทนาที่ดี - จงท�ำตัวให้ ร่าเริ ง คอยช่วยเหลือ และท�ำหน้ าที่ให้ ดีในการท�ำงานของคุณ คุณจะพบว่า ไม่มีใครมาแข่งขันกับคุณ - อย่าก้ มหน้ าก้ มตาท�ำงาน จนไม่เคยสังเกตเห็นคนหรื อสิ่งแวดล้ อม นก ต้ นไม้ ดอกไม้ และปุยเมฆ - เมื่อใดที่ส�ำนักงานท�ำให้ คณ ุ รู้ สกึ เศร้ าสร้ อย จงนึกว่านี่เป็ นเกมส์กีฬา และอย่าได้ น�ำมันกลับไปบ้ านด้ วย - อย่าท�ำเป็ นคนตรงต่อเวลา ไปถึงก่อนเวลาจะดีกว่า - จงเก็บโต๊ ะของคุณให้ เรี ยบร้ อย บุคคลที่ประสบความส�ำเร็ จ มีโต๊ ะท�ำงานที่ว่างโล่ง - อย่าหยิ่ง หากจะกล่าวค�ำว่า “ขอโทษ” - อย่าอาย หากจะบอกว่า “ไม่ร้ ู ” 78

NO. 338


- คนไม่รักเงิน คือคนรักชีวิต รักอนาคต - อย่าทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อนคือผู้ที่มีการ อบรมสัง่ สอนที่ดี - เป็ นหน้ าที่ของเราที่จะพูดให้ คนอื่นเข้ าใจ ไม่ใช่หน้ าที่ของคนอื่นที่จะท�ำความเข้ าใจใน สิ่งที่เราพูด - อย่าตามใจตนเอง เรื่ องยุ่งๆ เกิดขึ ้นล้ วน จากตามใจตนเองทังสิ ้ ้น - อย่าท�ำลายความหวังของใคร เพราะเขา อาจจะเหลือแค่นนก็ ั ้ ได้ - หัดท�ำสิ่งดีๆ ให้ กบั ผู้อื่นจนเป็ นนิสยั โดยไม่จ�ำเป็ นให้ เขารับรู้ - เวลาเล่นเกมส์กบั เพื่อน ก็ปล่อยให้ เขาชนะไปเถิด - ใครจะวิจารณ์อย่างไร ก็ช่าง ไม่ต้องเสียเวลาตอบโต้ - ให้ โอกาสผู้อื่นเป็ นครัง้ ที่สอง แต่อย่าให้ ถึง สาม - ให้ เวลาน้ อยๆ ในการคิดว่า ใครเป็ นคนถูก แต่ใช้ เวลามากๆ ในการคิดว่า อะไรคือสิ่งที่ถกู - เมื่อมีใครสวมกอดคุณ ให้ เขาเป็ นฝ่ ายปล่อยก่อน - อย่าให้ ปัญหาของเรา ท�ำให้ คนอื่นเขาต้ องเบื่อหน่าย ถ้ ามีใครถามว่า “เป็ นอย่างไรบ้ าง” ก็บอกเขาไปเลยว่า “สบายดี” - จริ งจังและเคี่ยวเข็ญตนเอง แต่อ่อนโยนและผ่อนปรนต่อผู้อื่น - คงไว้ ซงึ่ ความเปิ ดเผยและอ่อนโยน และอยากรู้ - มีมารยาทและอดทนกับผู้สงู วัยกว่าเสมอ น�ำมาเพียงบางประการจากทังหมด ้ 80 ข้ อ เพื่อปฏิบตั ิในการมีน� ้ำใจกับผู้อื่น และขณะเดียวกันเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่าน ในวาระครอบรอบหนึ่งปี ที่พระองค์ท่านเสร็ จสู่สวรรคาลัย องค์การยูเนสโกท�ำพิธีประกาศยกย่องให้ พระองค์ท่านรัชกาลที่ 9 เป็ น “กษัตริ ย์นักพัฒนาของโลก” ซึง่ ไม่เคยปรากฏว่า องค์กรยูเนสโกจะเคยยกย่องใครมาก่อนในโลกนี ้ จึงเป็ นที่ตระหนักได้ ว่า “แผนที่ชีวิตของพ่ อ” เป็ นข้ อความที่มีคณ ุ ค่าควร ยึดถือปฎิบตั ิอย่างยิ่ง.

NO. 338

79


“ที่สุดผลงานของทุกคนนั้นจะไปรวมกันเข้าเป็นความสำ�เร็จ และการพัฒนาถาวร ของประเทศชาติได้ไม่นานเกินคอย” พระราชดำ�รัสของในหลวงรัชกาลที่ 9


ทำ�ดีตามรอยพ่อ คุณอร

www.advancedbizmagazine.com

พระสงฆ์ เตรี ยมรั บอาหารใส่บาตร

หน้ าโรงเรี ยนหาดเจ้ าส�ำราญ

ท่องเที่ยวฉบับนี ้ ขอน�ำท่านผู้อ่านไปอิ่มเอมใจร่ วมกัน กับการท�ำบุญตักบาตร ในตอนเช้ า ที่บริ เวณหน้ าธนาคารสงเคราะห์ มีการเลี ้ยงอาหารกลางวันเด็ก และ ร่ วมบริ จาคทุนการศึกษา ที่โรงเรี ยนหาดเจ้ าส�ำราญ ไปเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาสิ่งแวดล้ อม แหลมผักเบี ้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ที่จงั หวัดเพชรบุรี ที่ โ รงเรี ย นหาดเจ้ าส� ำ ราญ มี ก ารมอบอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา สิ่ ง ของที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ เด็ ก ทุ น การศึ ก ษา อาหารกลางวัน อร่ อ ยๆ ให้ เด็ ก รั บ ประทาน สัง คม จะน่ า อยู่ ก็ ด้ ว ยการแบ่ ง ปั น เติ ม เต็ ม สิ่ ง ที่ ข าดไป เป็ นการสร้ างความดี ทัง้ ผู้ ให้ ก็ อิ่ ม ใจผู้ รั บ ก็ มี ค วามสุ ข

ถ่ายรู ปร่ วมกันที่โรงเรี ยนหาดเจ้ าส�ำราญ

แจกรางวัลนักเต้ นตัวน้ อย NO. 338

81


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

TRAVEL : THE LAND OF FASCINATING

หมดจานแน่นอน

บ�ำบัดน�ำ้ เสียด้ วยกลไกธรรมชาติ

ถ่ายรู ปกับนักเรี ยนตัวน้ อย

เยี่ยมชมโครงการของพ่อ

ที่ โ ครงการพระราชด� ำ ริ แ หลมผั ก เบี ย้ นอกจากจะ ปล่อยปลา คณะเดินทางยังร่ วมกันบริ จาคเงิน และซ่อม สะพาน ที่ทอดยาวตามแนวป่ าชายเลนไปสู่ชายทะเล ได้ ชื่นใจไปกับธรรมชาติสวยๆ นกตัวน้ อยๆ ความเขียวชอุ่ม ของป่ าชายเลน ยิ่งเป็ นหน้ าฤดูกาลจะมี นกอพยพ เข้ า มาพักอาศัยเป็ นจ�ำนวนมาก มีคนกล่าวไว้ ว่าที่แหลมผัก เบี ้ยตรงนี ้ เป็ นสวรรค์ส�ำหรั บนักดูนก ดอกไม้ สายๆในโครงการฯ

82

NO. 338

วิวสวยๆที่แหลมผักเบี ้ย

วิวสวยๆที่แหลมผักเบี ้ย


การท�ำความดี ถ้ าทุกคนร่ วมแรงร่ วมใจเป็ นน� ้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้ รักสามัคคีจะเป็ นแรงผลักดันให้ ประเทศไทยเจริ ญ รุ่ งเรื อง “ท�ำความดีตามรอยพ่อ” ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดขึน้ ให้ กับลูกค้ าของธนาคารจึงนับว่าเป็ นโครงการ ที่น่าชื่นชม เป็ นส่วนส�ำคัญทางหนึ่ง ในการสร้ างแรงบันดาลใจให้ ทุกคนได้ ตระหนัก และสืบสานปณิธานที่พ่อท�ำไว้ ภาพของพ่อจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดกาล

“พวกเราจะทำ�ความดีตามรอยพ่อ”

ป้ายโครงการ แผนที่ป่าชายเลน

ป่ าชายเลนเขียวขจี

อุโมงค์ต้นไม้ ที่ป่าชายเลน

NO. 338

แอคชั่นกันหน่อย

83


ค�ำสอนพระพุ ทธเจ้าเหลือกินเหลือใช้ ท่านสอนให้เราเรียนรู ้ ดูจ�ำ ท�ำจริง สอนให้ละชั่ ว รักตัวให้ดีมีปัญญาจะได้แก้ปัญหาได้ สอนตรงนี้ แต่ไม่ได้สอนให้เราไปเบียดเบียนตนเอง เคยคิดตรงนี ้แต่พระพุทธเจ้ าสอนชัดเจนมาก พ่อแม่สร้ างความดีให้ เวทนา และก�ำหนดดับเวทนาให้ ได้ ตรงนี ้เป็ นอุปสรรคของการนัง่ กับลูก สร้ างความถูกให้ กบั หลาน รักให้ ถกู วิธี สร้ างความดีให้ ถกู เจริ ญพระกรรมฐาน ถ้ าท�ำได้ จะอดทนต่อกาลเวลาในชีวิตนี ้ ชัดเจน แต่ไม่เอาไม่สมปรารถนาตามทีต่ งใจ ั ้ ให้ ทงมื ั ้ อ ๒ เท้ า ๒ สมอง จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตเป็ นธรรมชาติ ต้ องคิดอ่านอารมณ์ ๑ เป็ นทีพ่ งึ่ แล้ วยังเอาไปทิ ้ง เสียมารยาทขาดชาติผ้ ดู ี ไร้ ศลี ธรรม ไม่มี รับรู้อารมณ์ไว้ ได้ เป็ นเวลานานเหมือนเทปบันทึกเสียง มันจะเกิดขึ ้น ประโยชน์โสตถิผลแต่ประการใดชัดเจน เฉพาะหน้ า ตาเห็นรูปเกิดจิตทางตา หูได้ ยนิ เสียงเกิดจิตทีห่ ู กลิน่ เกิด การที่เรามาเจริ ญพระกรรมฐาน ต้ องการจะมาตรงนี ้แหละ การ จิ ตที่ ทางจมูก ก� ำหนดกลิ่นหนอ รสอาหารเปรี ย้ วหวานมันเค็ม บ� ำ บัด ทุก ข์ ไม่ ต้ อ งการสร้ างความทุก ข์ ใ ห้ กับ ตัว อี ก ต่ อ ไปแล้ ว ก�ำหนดจิต ตังสติ ้ ไว้ เท่านี ้เอง และเคี ้ยวช้ าๆ กลืนลงไป รับรองแก้ ไข ต้ องการจะสร้ างความสุขให้ กบั ลูกหลาน ต้ องการมีครอบครัว เป็ น ปั ญหาในตัวได้ คือพระกรรมฐาน จิตคิดอะไรก็ก�ำหนด เสียใจก็ มงคลชีวิต แก้ ไขปั ญหาชีวิตของครอบครัว สามีภรรยาต้ องเป็ นคนๆ ก�ำหนด ดีใจก็ก�ำหนด ถ้ าไม่ก�ำหนดจะแก้ ปัญหาไม่ได้ ถ้ าเราสมาธิ เดียวกันแล้ ว ถ้ าหากท่านทังหลายปฏิ ้ บตั ธิ รรมได้ ท่านจะไม่บงั อาจ ดีแล้ ว ก�ำหนด เสียใจหนอ แค่ ๓ ครัง้ มันก็หายแล้ ว เราจะได้ ร้ ูวา่ กับสามีและภรรยา จะให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน และจะไม่สร้ างความ เสียใจเรื่ องอะไร แก้ อย่างไร ท�ำอย่างไร ไม่ใช่คนอื่นมาแก้ ให้ เราเป็ น ทุกข์ให้ แก่กนั และกันได้ แน่นอน คือสามีภรรยามีบตุ รธิดาก็ดีด้วย คนแก้ เพราะเป็ นกฎแห่งกรรมเท่านันเอง ้ เราเป็ นคนท�ำเราก็ต้องเป็ น บ้ านนันสะอาด ้ นักปราชญ์มาเกิดอย่างนี ้ นี่พระพุทธเจ้ าสอน คนแก้ บ้ านไหนจิตใจลามกสกปรก สัตว์นรกมาเกิด เถียงพ่อเถียงแม่ เราต้ องเสริ มดวงของเราเอง ดวงเราตก ขาดสติ ก็เติมสติให้ จิต ค�ำไม่ตกฟาก ขาดการเคารพผู้ใหญ่ ยืนพูดกับพ่อแม่ ไร้ มารยาทขาด เราดีขึ ้นเท่านี ้เอง ไม่ใช่คนอื่นมาช่วยได้ บางคนมาให้ เป่ าหัวจะให้ ศีลธรรม เพราะลูกมาจากเมืองนรก จะพูดให้ ฟังว่า เป็ นเพราะเด็ก เรี ยนหนังสือเก่ง อาตมาบอกถ้ าเป่ าตาม หมดลมพอดี ขี ้เกียจอย่าง ไม่ดีก็ไม่ใช่ พ่อแม่ใจสกปรก สัตว์นรกต้ องมาเกิดบ้ านนี ้ ท�ำให้ ต้อง นี ้เป่ าได้ หรื อ เป่ าหมดทุกคน เราก็มอ่ งเท่งเลย ตายแน่ๆ ต้ องช่วยตัว ลามกสกปรกทังบ้ ้ าน หาความดีไม่ได้ เลย พ่อแม่สะอาด นักปราชญ์ เองก่อน เพราะวิชาความรู้สำ� คัญมาก มาเกิด เกิดแล้ วสร้ างความดีให้ กบั พ่อแม่ตลอดกัลปาวสาน ไม่ผิด หวังในชีวิตแน่นอน นี่คือพระกรรมฐาน พระพุทธเจ้ าสอน การเจริ ญพระกรรมฐาน จะเกิดปั ญญา เกิด การเจริญพระกรรมฐาน ถ้ าท่านตังใจปฏิ ้ บตั ิ รับรองว่าแก้ ปัญหา การพัฒนาจิตขึ ้นมา เกิดการพัฒนาในการศึกษา อยากจะเรี ยน ได้ เป็ นขันตอน ้ และอาจจะรู้วา่ ปั ญหาจะมาข้ างหน้ า จะได้ เตรี ยมตัว อยากจะรู้ อยากจะดูให้ เห็น เกิดปั ญญาประกอบอาชีพการงาน และ ต่อสู้และแก้ ไขต่อไป อย่าเอาปั ญหามาอยูใ่ นอก พกอยูใ่ นใจ ตลอด ความถูกต้ อง เราจะได้ เรี ยนหนังสือที่มีปัญญา และเราจะได้ ปฏิบตั ิ รายการ ถ้ าท่านมีสติปัญญาจิตจะใส ใจจะสะอาด ท�ำอะไรจะเฉียบ พัฒนาสังคม อยูด่ ้ วยความร่มเย็นเป็ นสุขต่อไป เราจะมีเมตตา ไม่ ขาดเป็ นธรรม ท่านจะมีมนุษยสัมพันธ์ เช่นน� ้ำใสไหลไม่ขาด สาย ทะเลาะกับใคร ไม่ไปหาเรื่ องกับใครให้ เปลืองเวลา จะรักพี่รักน้ อง รักพ่อแม่ รักสามีภรรยา ให้ อภัยทาน อภัยโทษไม่โกรธกันได้ บ้ านนัน้ สวาทขาดได้ อย่างไร จะอยูด่ ้ วยกันแสนสุขอยูด่ ้ วยความสนุกสนานสมความปรารถนาทุก เพราะฉะนัน้ การปฏิบตั พิ ระกรรมฐาน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ประการ ก�ำหนดทางกาย วาจา ตังสติ ้ ไว้ เวทนาเกิดขึ ้น ปวดหนอ ปวดหนอ ขอให้ สร้ างแต่ความสุข เจริ ญยศ เจริ ญหน้ าที่การงาน เจริ ญ ตังอยู ้ ่ ดับไป จิตจะได้ ไม่กงั วลสงกา ต้ องก�ำหนดมันจะได้ อยูท่ นต่อ ั ้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป เจริญพระกรรม ไป นี่คือสมถะ แปลว่า การศึกษาเราทราบจริ ง และเวทนากลายเป็ น อัครฐาน เจริญคุณงามความดีตงแต่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรี ยกว่า พระไตรลักษณ์ เป็ นวิปัสสนา จะปวด ฐานเพื่อแก้ ไขปั ญหาชีวติ ได้ ดีแล้ ว ชีวติ ท่านจะรุ่งเรื องวัฒนาสถาพร ้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป แข้ ง ปวดขา ก�ำหนดตังสติ ้ ไว้ ให้ ได้ อย่าท้ อแท้ อย่าถอย ต้ องสู้กบั ตังแต่ NO. 338

85


BHUDHOLOGY Buddhist Thought

โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ทางแห่งความเจริญ ต่ อจากฉบับที่ 337

ระฆังที่พระพุทธเจ้ าสอนคืออย่าประมาท พยายามสร้ างความดี ให้ แก่ชวี ติ ของตนเอง ให้ เป็ นผลงานในอนาคตให้ จงได้ สนองพระเดช พระคุณบิดามารดาไม่ยาก สร้ างความดีให้ มากได้ ไหม อย่าให้ พอ่ แม่ต้องผิดหวัง ดังที่กล่าวแล้ ว บางทีบางบ้ านพ่อแม่ผิดหวัง เสียใจ มีอยูร่ ายหนึง่ พ่อแม่รวยเหลือเกิน มีลกู สาวคนเดียว จบปริ ญญาโท ตามผู้ชายไป และทางฝ่ ายแม่ผ้ ูชายเขาก็ไม่รับ บอกว่าเธอตาม ลูกชายฉันมาได้ อย่างไร อับอายขายหน้ ามาก และแถมมาให้ หลวงพ่อ วัดอัมพวันแผ่เมตตาให้ เขามาขอ เขาก็ไม่รับแล้ วจะมาขอได้ อย่างไร เสียราคาแล้ ว ราคาตกแล้ วให้ มาขออีกหรื อ อันนี ้เรื่ องจริงที่วดั แต่ไม่ ขอออกชื่อคนกรุงเทพฯ รวยมากมายลูกสาวเป็ นอย่างนี ้

เราจะเห็นน้ อยคนที่จะพาลูกหลานเข้ าวัด บางคนไปวัดไปหา เรื่องกับพระ ไปนินทาพระวัดโน้ น นินทาพระวัดนี น่้ าจะไปสร้ างความ ดีของตัวเอง อย่าไปสนใจคนอืน่ ได้ ไหม สนใจตัวเองให้ มากทีส่ ดุ ทีจ่ ะ มากได้ ตรงนี ้ซิเหตุผลที่พระพุทธเจ้ าสอน สอนให้ ช่วยตัวเอง ระวัง นะ เข้ าวัดมาหาเรื่ องกับพระ จดไว้ เลยจะเป็ นเวรกรรมของท่านเอง ท่า นมาสร้ างบุญได้ ไ หม สร้ างความสุขอย่าให้ มี ค วามทุกข์ รั บ พระกรรมฐานไปแล้ ว บางคนเป็ นหัวหน้ าเขา ไม่เอา เป็ นผู้น�ำที่ดีไม่ ได้ เป็ นพ่อแม่ที่ดีกบั ลูกไม่ได้ พระพุทธเจ้ าสอนให้ สร้ างความดี หนี ความชัว่ สร้ างตัวให้ ดีมีปัญญา จะได้ แก้ ปัญหาได้ มีศีลมีธรรม เรา ลู ก สาวสวยน่ า เกลี ย ดปริ ญ ญาโทด้ วย แม่ บ้ านการเรื อ น มาปฏิบตั พิ ระกรรมฐาน ขอให้ ท�ำให้ ได้ ถ้ าท่านท�ำได้ ท่านพ้ นทุกข์ ไม่มีทกุ ข์ไว้ ในใจเลย มีแต่ความสุข ความเจริ ญ จะไม่เชื่อใคร จะเชื่อ เคหศาสตร์ ใช้ ไม่ได้ แม่แบบแม่แผนใช้ ไม่ได้ ขอฝากผู้ปฏิบตั ิธรรมไว้ ด้ วย จะได้ ร้ ูวา่ อะไรเป็ นอะไร เรานี ้ต้ องตายด้ วยกันทังนั ้ น้ ไม่มีใคร พระพุทธเจ้ าเท่านัน้ รอดพ้ นจากความตาย เตรี ยมตัวไว้ ก่อน อย่าคิดว่าเราแก่แล้ ว ถึงจะ ค�ำสอนพระพุทธเจ้ าเหลือกินเหลือใช้ ท่านสอนให้ เราเรี ยนรู้ ดูจำ� ตายนะ หนุม่ สาวก็ตายได้ แน่นอน ไม่มใี ครรอดพ้ นความตาย อาตมา ท�ำจริ ง สอนให้ ละชัว่ รักตัวให้ ดีมีปัญญาจะได้ แก้ ปัญหาได้ สอนตรง ตายหลายครัง้ แล้ ว ตกเหวที่แม่สอด ไต่ขึ ้นมาคืนกับวันนึกว่าไม่ได้ นี แต่ ้ ไม่ได้ สอนให้ เราไปเบียดเบียนตนเอง บางคนนันสร้ ้ างทุกข์ สร้ าง รอดมาวัดแล้ ว ก็รอดมาได้ ท่านทังหลายต้ ้ องช่วยตัวเองทังนั ้ น้ ไม่มี เวรกรรมให้ กบั ตัวเองตลอดรายการ และไม่มีความอดทนเลย นัง่ คุย ท่านผู้ใดเลยที่ต้องให้ ผ้ อู ื่นมาช่วย กันเสียหน่วยกิต เวลาก็หมดไปเปล่าๆ เอาคืนไม่ได้ แล้ ว และท่านจะ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ เป็ นการสร้ างความสุขให้ กบั ชีวติ ของตน ได้ อะไรหรื อ เป็ นมงคลแก่ตนไม่เอา คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยลูกได้ ๑๐๐ เปอร์ เซ็นต์ ลูกสามารถช่วยพ่อช่วยแม่ได้ ๑๐๐ เปอร์ เซ็นต์ แต่เราไม่ 84

NO. 338


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE

HIDDEN DEPTHS

ไม่ว่างเพราะไม่รู้จักวาง บางคนเกิดมาไม่คดิ ว่าจะมีความส�ำคัญ จะเป็ นหน้ าที่การงานอันใด ย่อมมีความส�ำคัญทังนั ้ น้ ถ้ าเราขาดความคิดนึก คิดว่าเราไม่สำ� คัญ จะเป็ นคนดีได้ อย่างไรเล่า ตัวเองคิดว่าตัวเองไม่สำ� คัญเสียแล้ ว ไหนเลยกิจการงานหน้ าที่ของท่านจะดีได้ มันดีไม่ได้ แน่นอน คนเราจะดีได้ ต้ องอาศัยหน้ าที่การงานเท่านัน้ ถ้ าไม่มีหน้ าที่การงานแล้ ว อยูใ่ นโลกไม่ได้ แน่นอน ผู้มาปฏิบตั ธิ รรมและเนกขัมมะปฏิบตั ิ บวชในพระพุทธศาสนา นับว่าท่านโชคดีแล้ ว บางคนจะเข้ าวัดจะปฏิบตั ธิ รรม เจริ ญพระกรรมฐาน แสนจะยากมาก บางคนบอกงานไม่วา่ ง อะไรก็ไม่วางเพราะไม่วางงาน...ต้ องขาดทุน 86

NO. 338

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม


ADVANCED BUSINESS MAGAZINE ISSUE 338  

COVER STORY ระเฑียร ศรีมงคล การเป็นนายคนที่ดี จะต้องเป็น “ผู้ให้” THE ENTREPRENEUR เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ เปิด ลีโอ เซลฟ์ สโตเรจ (LEO Se...

ADVANCED BUSINESS MAGAZINE ISSUE 338  

COVER STORY ระเฑียร ศรีมงคล การเป็นนายคนที่ดี จะต้องเป็น “ผู้ให้” THE ENTREPRENEUR เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ เปิด ลีโอ เซลฟ์ สโตเรจ (LEO Se...

Advertisement