Page 29

VOORBEREIDINGEN PROFIEL NIEUWE RECTOR MAGNIFICUS IN VOLLE GANG Op 1 september 2015 zal de zittings­ of benoemingstermijn van onze huidige rector magnificus aflopen. Hoewel het nog even duurt, hebben Ondernemingsraad en de Universitaire Studentenraad op 14 januari jongstleden in de Gezamenlijke Vergadering gesproken over de voor hun belangrijke punten in het profiel van de rector dat wordt opgesteld door de Raad van Toezicht. De rector magnificus speelt een sleutelrol in het vormgeven van de kernwaarden van de universiteit – onderzoek en onderwijs. De GV heeft naar aanleiding van de vergadering op 14 januari haar input op papier gezet en toege­ zonden aan de Raad van Toezicht. Een opvallend punt van betekenis voor de GV is dat het van

COLUMN: NIEUW IN DE OR

groot belang is dat ten minste één van de leden van het College van Bestuur de organisatie en de cultuur van de VU van binnenuit kent. Daarom heeft de GV meegegeven dat de nieuwe rector magnificus in eerste instantie geworven zou moeten worden onder de hoogleraren van de VU (uiteraard inclusief VUmc en ACTA). De rol van de medezeggenschap in de procedure om tot de benoeming van de nieuwe rector te komen omvat de volgende stappen: adviesrecht van de Gezamenlijke Vergadering op het uit­ eindelijke profiel, vertegenwoordiging van de Gezamenlijke Vergadering in de benoemings­ adviescommissie en adviesrecht op de voordracht. Naar verwachting zal de hele procedure nog voor de zomer zijn afgerond.

PROMOTIETRAJECT VRIJE UNIVERSITEIT PROMOTIETRAJECT VU EN ACTA ONDER DE LOEP

VERANDERINGEN PROMOTIETRAJECT

De Ondernemingsraad gaat het promotietraject op de VU onderzoeken aan de hand van een enquête. De directe aanleiding van dit onderzoek is de officiële verkorting van het promotietraject naar drie jaar bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). De invoe­ ring van dit verkorte promotietraject is in mei bij ACTA in het Faculteitsblad gepresenteerd als een 'gelopen' bezuinigingsmaatregel en in oktober verscheen de eerste vacature voor een driejarige promovendus. Daarnaast bleek er een grote heterogeniteit te bestaan aan aanstellingen van promovendi bij ACTA, waarbij het soms niet duidelijk is of iemand formeel een ‘promovendus’ is of niet. Omdat hier ook binnen andere facultei­ ten op de VU geluiden over gehoord zijn, heeft de Ondernemingsraad besloten een commissie in te stellen om het promotietraject op de VU als geheel in kaart te brengen met aandacht voor onder andere de vorm en duur van de aanstel­ ling, de manier van financiering, onderwijslast (die gegeven en ontvangen wordt), secundaire arbeidsvoorwaarden, eisen aan de promovendus en het bestaan van een opleidings­ en begelei­ dingsplan (OBP). Daartoe zal de ProVU­fractie, mede op verzoek van UvApro, in samenspraak met de OR binnenkort de enquête rondsturen.

Het promotietraject is de laatste tijd ingrijpend veranderd en zal de komende tijd blijven veranderen: naast pogingen om het traject te verkorten naar drie in plaats van vier jaar, krijgen universiteiten minder geld per promovendus en zijn promovendi bekostigd vanuit de eerste geldstroom zeldzaam geworden. Ook is het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van plan om landelijk te gaan experimenteren met het bursalenstelsel, waarbij promovendi een studentenstatus krijgen en een beurs ontvangen van de universiteit. Tot op heden hebben promovendi een werknemersstatus en ontvangen zij een salaris. De Ondernemingsraad maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Een andere verandering op de VU is het nieuwe promotiereglement dat op 1 januari is ingegaan. Artikel 15 van dat regelement, waarin het college van de VU promovendi wil verplicht 30 ECTS scholing volgen, heeft echter nog geen instemming van de Ondernemingsraad gekregen. Dit artikel wordt in januari in de OR besproken.

I am not the only PhD candidate in the Works Council: there are 6 of us. I am also not the only member from Exact Sciences, nor am I the only foreigner. I wondered if I could find something unique about me being in the Council, and I have – I am the only experimental scientist. I play with lasers, proteins and DNA, but on Wednesdays I discuss reorganizations, regulations and new initiatives within the university. The Council is there to represent all employees regarding important matters and decisions made by the Executive Board. Many scientists are reluctant to get involved in university politics, but I feel fulfilled when I am involved. For me, this means being involved in the decision­making process and actively thinking about where our university is heading and how we can all help to shape it to be something that we are proud of. Something especially important to me is that we include all colleagues in university communication, also English­speaking ones. The fact that this year’s Christmas gift voucher and letter were sent only in Dutch angers me. Other issues that I am working on include new doctorate regulations and sick leave policy. Jona Mijalkovic, Member of the Works Council

COLOFON

COMMISSIE COMMUNICATIE OR ANNEMARIE BIBO, KARIN LURVINK, SANASSIN MAFTOUHI, HENK OLIJHOEK, JELLY REINDERS TEKST KARIN LURVINK, JELLY REINDERS BEELD HENK OLIJHOEK, PETER GERRITSEN VORMGEVING HAAGSBLAUW

WWW.FACEBOOK.COM/ONDERNEMINGSRAAD.VU @OR_VU

Profile for Advalvas

Nr 11 28 januari 2015  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Nr 11 28 januari 2015  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Profile for advalvas