Page 1

DANAVL

MAGASINET

Magasinet for danske svineproducenter // juli 2011

#

41

Tema eksport: Optimering af økonomien i svineproduktionen

Fremragende genetik – og grundlag for øget markedsandel

I marts 2010 modtog Matthias Friess, Tyskland, de første DanAvl sopolte, og resultaterne har vist sig fra første hold. Læs mere på side 18

En undersøgelse af det tyske marked giver os et indblik i, hvad tyskernes opfattelse er af DanAvl og genetikken. Læs mere på side 20

– frugtbar økonomi


leder

Birgitte Pedersen Marketingchef, Dan Avl Marketing Tlf.: 33 39 44 03 bip@lf.dk

DanAvl magasinet udgives af: DanAvl Marketing Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Tlf.: 33 39 44 03 bip@lf.dk

Ansvarshavende redaktør: Birgitte Pedersen Tlf. 33 39 44 03 bip@lf.dk

Ansvar: Oplysningerne i DanAvl Magasinet er alene af informativ karakter, og DanAvl påtager sig intet ansvar for rigtigheden heraf. Der kan således ikke gøres ansvar gældende mod DanAvl for tab som følge af dispo­ sitioner foretaget på grundlag af oplysninger i DanAvl Magasinet.

adresseændringer: Hvis du ønsker din adresse på bag­ siden af bladet ændret, bedes du meddele det til redaktøren. Det samme gælder, hvis du ønsker at blive slettet af adresselisten – el­ ler hvis du vil foreslå bladet sendt til en person, som ikke har fået det indtil nu. Send en mail til: bip@ lf.dk, eller ring på 33 39 44 03.

Forsiden: Matthias Friess har siden 1999 drevet bedriften i Oberrimbach, Creglingen, og han har indtil marts 2010 haft egen polteproduktion på bedriften.

DanAvl Marketing og stigende efterspørgsel Fra DanAvl strategien 2009 udspringer en øget indsats på eksportmarkederne, med det formål at bringe merværdi tilbage til dig som dansk svineproducent. For at øge salget på de globale markeder, kræver det en øget synlig­ hed. Det kræver ligeledes, at når vi taler om DanAvl, så fremstår vi professionelt og ens­ artet. Vi skal værne om DanAvl produktet og brandet. På denne baggrund er der pr. 1. janu­ ar 2011 oprettet et DanAvl MarketingUdvalg (DMU). Marketingudvalget er sammensat af repræsentanter fra alle interessenter i DanAvl systemet, heraf DanAvl Opformering (DAO), Dansk SvineAvl (DSA), Videncenter for Svine­ produktion (VSP) og alle DanAvl omsættere.

Som første sten i husets fundament, har DMU set på, hvad vi vil med DanAvl, hvad er vores ambitioner og vores eksistensgrundlag.

Marketingudvalget har til formål at opti­ mere omsætningen og eksporten af DanAvl avlsmaterialet, for at skabe størst mulig mer­ værdi til dansk svineproduktion. Dette vil sige, at vi gennem et fælles fodslag skal sik­ re en ensartet og professionel kommunikati­ on med markedet.

Efterfølgende har vi arbejdet med strategien for det tyske marked, for en målrettet ind­ sats der giver resultater. Vi ser ligeledes ind i fremtiden, og hvilke andre markeder der har potentiale. Men al fokus er ikke rettet på globalisering og eksport. Marketingudvalget har også sat fokus på jer som danske svine­ producenter. Derfor har vi været ude og spør­ ge et antal producenter om deres oplevelse og opfattelse af DanAvl og kommunikationen med markedet. Dette vil resultere i en klar strategi for kommunikationen med de dan­ ske svineproducenter, som i efteråret vil ud­ mønte sig i yderligere arbejde med Internet­ tet, DanAvl Magasinet og andre kommunika­ tionskanaler.

Dette arbejde startede allerede med den ny DanAvl strategi, men det er fra januar in­ tensiveret. DMU er kommet godt i gang med klare mål om, at samarbejde, dialog og fæl­ les fodslag skal sikre, at vi når vores mål. Det handler om at bygge DanAvl huset op fra fundament til tag, således at vi baserer vo­ res indsats ud fra mulighederne og potentia­ let på markederne. Indsatsen vil, til enhver tid, bakke op om omsætternes indsats på det danske og det globale marked. I sidste ende vil vi måle på, om indsatsen så også har en effekt. For igen, det vi gør, skal være værdi­ skabende. 1

02

danavl magasinet // juli 2011

Vision DanAvl vil være markedets foretrukne leve­ randør og rådgiver, når fremtidens fødevare­ producenter vælger svineavlsmateriale, fordi vi skaber mest mulig merværdi. Mission DanAvl udvikler, markedsfører og sælger avls­ materiale fra verdens mest innovative svineavlssystem, for at optimere udbyttet hos vores kunder.

Men eksporten fylder meget i disse tider, ik­ ke mindst i hele samfundsdebatten om land­ brugets fremtid. Derfor vil vi i dette nummer af DanAvl Magasinet også rette blikket mod det globale marked. God læselyst.

D a n Av l o m s æ t t e r e : A G S G ( T y s k l a n d ), B r e e d e r s o f D e n m a r k , DTL , D a n B r e d I n t e r n at i o n a l , E u r o g e n , G lo b a l P ig s , H at t i n g KS , P o r c - E x B r e e di n g , S c a n - P o r k , S P F s e l s k a b e t, O r n e s tat i o n M o r s o g V e s t s j æ l l a n d s - KS .


indhold 04 Kravene til leverandøren er opfyldt, og det skaber værdi

04

06 Nærhed, overblik og god dialog er med til at skabe resultater 08 S tatus over det seneste års udvikling og projekter 10 T ema eksport: Studietur til Vietnam 13 Ke  rnestyring – også vigtigt for smågrisekøbere

06

14 Kam  pen om forspringet gennem DanAvl grisens genetik 16 PRR  S-strategi i DanAvl-systemet 18 T ema eksport: Optimering af økonomien i svineproduktionen 20 Tema  eksport: Fremragende genetik – og grundlag for øget markedandel 23 o pslagstavlen

Læs flere artikler på:

www.danavl.com På vores hjemmeside, www.danavl.com, kan du læse de artikler, der ikke blev plads til i dette nummer af DanAvl Magasinet:

10 16

h vad siger de danske kunder?

I maj var vi været ude og spørge de danske svineproducenter om tilfredsheden med DanAvl – herunder også den information der udsendes om DanAvl via forskellige kanaler. Resultatet af undersøgelsen er overvejende positiv – men med oplæg til forbedringer.

18

magasinet for danske svineproducenter

03


Birgitte Pedersen Marketingchef, Dan Avl Marketing Tlf.: 33 39 44 03 bip@lf.dk

Vidste du ...

... at det tager ≥6 år før 50 % af effekten af den første selektion på et nyt avlsmål kan observeres i slagtegrisene?

Kravene til leverandøren er opfyldt, og det skaber værdi På Lillemosegård har de prøvet flere leverandører af sopolte til besætningen. Igennem de seneste 2½ år har de indkøbt polte hos Bæklund Opformering. Her opfyldes kravene til top indeks, god benstilling, rolige dyr og ikke mindst, at tilliden og dialogen fungerer. I forbindelse med et generationsskifte i 2005 byggede Lars Tran­ kjær Larsen en ny stald med plads til 700 søer. På gården i Avn­ slev på det østlige Fyn indkøbes der i dag LY sopolte til produk­ tion og salg af 7 kilos og 30 kilos grise. Siden starten har han prø­ vet flere leverandører, men det nuværende og fjerde valg synes at være det rigtige. »Jeg får det hele nu. Jeg oplever en stor grad af fleksibilitet, jeg ikke har prøvet før. Da jeg startede, oplevede jeg, at da de første polte kom ud af karantænestalden, blev der konstateret PRRS. Herefter prøvede jeg to andre leverandører, der ikke leverede den standard jeg sætter krav til. De havde for dårlig bestilling. Dette er netop en af vores væsentligste krav, da vores produktion er med transponder i drægtighedsstalden, hvor søerne går i store dynamiske grupper på op til 150 i et hold. I dag får jeg sunde dyr, der lever op til mine krav,« siger Lars Trankjær Larsen. I besætningen er der i dag, foruden Lars Trankjær Larsen selv, tre medarbejdere. Den gode kontakt med dyrene er i højsæde, og derfor er det også vigtigt ved valg af leverandør, at der indkøbes ensartede og rolige dyr med god styrke. Han indkøber 350 polte om året, som modtages i hold med 70 polte hver 10 uge. Udover krav til bestilling stilles der også krav til holdbarhed, pattesæt,

04

danavl magasinet // juli 2011

knoglestyrke, ensartethed og selvfølgelig de genetiske parametre som levende fødte, tilvækst og indeks i det hele taget. »Jeg får opfyldt alle mine krav hos min nuværende samarbejdspartner, blandt andet ved at de gør meget ud af at beskytte patterne i de første levedøgn. Så vi får ingen blinde patter, som vi tidligere også har oplevet som et problem. Jeg har en åben dialog med Bæklund, hvilket har gjort det nemt. De få gange der har været problemer, så har det bare været at tage telefonen eller skrive en e-mail og bruge fem minutter. Denne form for fleksibilitet gør bare, at det hele kører nemmere,« siger Lars Trankjær Larsen Poltene får en varm velkomst på Lillemosegård. Ejeren og de an­ satte på gården går op i, at vaccinationerne overholdes, og at gri­ sene får det rigtige at spise, så som mineraler for at styrke knog­ lerne. Poltene løbes når de er omkring 32-33 uger – holdningen er at de ikke skal løbes for unge. Udbyttet er flere og større grise. Gyltene er også mere udviklet og klar til livet som so. Resultatet er også tydeligt med 15,2 levende fødte hos gyltene, som anses som meget tilfredsstillende på bedriften. Men indeks gør det ikke alene, en god kontakt til dyrene fastholdes, og god management i stalden er også vigtig. Resultaterne i stalden kan ikke opnås, medmindre medarbejderne også er indstillet på det.


Kravene til leverandøren er opfyldt, og det skaber værdi

M a r i e L a r s e n o g At t i l a D e m e t e r ( to a f t r e a n s at t e ).

»Der er en stor glæde at se pæne og reelle polte, frem for at vi skal bruge tiden på at tælle skavanker. Og med gode avlsdyr er det er vigtigt, at grundmaterialet er i orden, så de grise jeg sælger videre også er i top – at de har udgangspunktet for at levere topresultater. Dette er jo også vigtigt, når jeg sidder over for en køber og skal lave en kontrakt. Det sætter de også pris på,« siger Lars Trankjær Larsen. Selve opstaldningen af poltene sker først i karantænestald i 6-9 uger, hvorefter de flyttes til selve sostalden. Her kommer de i transpondere med det samme, så de lærer det hurtigt. Netop det med hurtig oplæring og den menneskelige kontakt er med til, at det på Lillemosegård er rolige og nemme dyr der arbejdes med. »Det gør det bare nemmere, når man er ‘dus’ med dyrene. Og mine gode resultater opnår jeg på baggrund af fornuftigt indkøb, rådgivning og ved at arbejdet i stalden fungerer. Og som jeg har et godt samarbejde med min leverandør, har jeg ligeledes et tæt samspil med mine to aftagere. Vi har arbejdet sammen i godt 2½ år, og de drager værdi af det gode arbejde der starter allerede hos mine leverandører,« siger Lars Trankjær Larsen.

L a r s T r a n k j æ r L a r s e n ( e j e r).

fakta: lillemosegård • Stalden til 700 søer bygget i 2005 som barmarksprojekt. • Transponder i polte, gylte og drægtighedsafsnit. • 4-ugers opboksning omkring løbning og sidevendt farestier i sektioneret farestalde. • 30 kilos grise producers i lejet stald. • Ca. 7.500 grise til 30 kg, resten af produktionen som 7 kilos grise. • Antal levende fødte pr. kuld gylte 15,2. • Antal levende fødte pr. kuld søer 15,7. • Omløberprocent 4,7. • Faringsprocent 91,1.

magasinet for danske svineproducenter

05


Birgitte Pedersen Marketingchef, Dan Avl Marketing Tlf.: 33 39 44 03 bip@lf.dk

Nærhed, overblik og god dialog er med til at skabe resultater Hos Karen Bjerg og Søren Olsen ved Hårby i det sydfynske er holdningen klar. De har fokus på at bevare en stor grad af fleksibilitet og et godt overblik for at kunne levere den bedste rådgivning og service til deres kunder, når de handler DanAvl avlsdyr fra bedriften.

Det syner af idyl og bakkede natur, når man drager mod det syd­ fynske, hvor man blandt andet finder Bæklund opformering. Her driver Karen Bjerg og Søren Olsen en opformeringsbesætning med godt 230 søer og med 32,3 fravænnede grise pr. årsso. Parret har desuden siden 1. august 2010 lejet en stald i nærheden, hvor de har 1.200 stipladser til galtgrise. Fokus er på en høj grad af fleksibilitet og overblik i hverdagen. »Vi ønsker at bevare bedriften i dens nuværende størrelse og form, da vi mener det er det rigtige for os, for at vi kan sikre vores kunder en fortsat høj kvalitet af avlsdyr. En del af det, kræver en god daglig kontakt med dyrene, og vi mener ikke selv vi kan styre dette, hvis vi vokser os alt for store,« siger Karen Bjerg.

06

Parret handler i dag med godt 15 kunder i Danmark, hvor den største kunde har 1.000 søer. Der lægges vægt på samarbejdet i denne leverandørkunde relation. Parret ønsker at fastholde et samarbejde i forhold til kunderne, og herved sikre dyrenes triv­ sel, efter de har forladt gården. På Bæklund oplever de da også en stigende efterspørgsel, som de mener har lige så meget med dialogen og sparringen med kunderne at gøre, som med de gode resultater, de opnår i stalden. Der bruges Yorkshire og Landrace som moderdyr af eget tillæg – heraf er der i dag 105 Landrace hundyr og 130 Yorkshire hundyr i besætningen. Der bruges få, men gode handdyr til løbning, som samlet set giver et høj kva­ litets produkt.

Parret købte i 2003 Bæklund af Søren Olsens far, hvorefter parret har totalt renoveret og bygget om, således at alt i dag står nyt og opfylder 2013 kravene. Begge har tidligere erfaring fra arbejde i en opformeringsbesætning, hvorfor det har været et naturligt valg for dem at fortsætte med opformeringsarbejdet i egen besætning.

»Vi opnår gode resultater med de renracede hundyr, der ligger over gennemsnitsindeks, og vi bruger sæd med højt indeks til løbning. Vi må dog sige, at det ville være rart at få en melding i god tid om, hvilken indeks af sæd vi får leveret. Herved kan vi fravænne søer med højt indeks, når vi får højt indeks sæd. På denne måde kan vi forberede os i driften,« konstaterer Karen Bjerg.

»Det ligger lige til os at arbejde med opformering. Og tid og sted passede, da vi i 2003 fik mulighed for at købe gården, så vi tog springet. En væsentlig det af valget ved opformering er, at vi kan fastholde kundekontakten. Det er vigtigt for os at have dialogen med vores kunder. At kende deres behov og rådgive dem er lige så vigtig en del af vores arbejde, som arbejdet i stalden,« siger Karen Bjerg og Søren Olsen enstemmigt.

Parret følger med i avlsmålet for DanAvl dyr, og de mener det er positivt, at der sker noget i forhold til antal levende fødte efter fem dage (LG5). Begge har dog en tanke om, at det kunne være smart at udvikle dette ved at indføre et kodesystem for, hvad grisene dør af. De mener også, at styrken på dyrene er en vigtig egenskab at se på i avlsmålet. Begge dele er i fokus deres dagligdag.

danavl magasinet // juli 2011


Nærhed, overblik og god dialog er med til at skabe resultater

S ø r e n O ls e n, k a r e n b j e rg o g H e i d i Da l l.

Resultaterne på Bæklund er tydelige, hvor de renracede søer har godt 15 levende fødte grise pr. kuld. Poltene bliver løbet ved omkring 9 måneder – og holdningen er, at størrelsen på polten skal være i orden, inden de løbes. De er for nyligt gået over til hjemmebladet foder, og her er resultatet pænere polte og stort set ingen diarre hos dyrene. Samlet set er et mål om 30 franænnede grise pr. årsso nu nået. Næste skridt er at nå 35 fravænnede grise pr. årsso – dog mener parret at det skal hænge sammen økono­ misk, og dyrevelfærden skal ikke sættes på spil. Kunden i fokus Pasningen af dyrene på Bæklund varetages af Karen Bjerg og Søren Olsen selv og en ansat. Der er tid til dyrene, og der kom­ mer ofte kunder på besøg og rundtur, for at se og opleve den vare de køber.

»Kunden har altid ret, og vi tænker altid på, hvad vi selv gerne vil modtage. Så vi prøver at se det fra kundens vinkel. Tillid og dialog giver tilfredse kunder,« siger Karen Bjerg.

fakta: Bæklund opformering • Rød SPF: Bæklund er en besætning med højeste sundhedsstatus • Besætningen har 105 Landrace hundyr og 130 Yorkshire hundyr.

»Vi gør meget ud af, at der er tid til, at vi passer vores grise selv sammen med vores ansatte. Den daglige kontakt med dyrene er vigtig – de skal have det godt og være i trivsel. Og vi kan se, det gør en forskel. Vi hører også vores kunder bemærke, hvor rolige dyr de køber, og at de drager gevinst af vores arbejde. Når kunderne køber dyr af os, får de dyrets historie med.« siger Søren Olsen.

• Der sælges ca. 3.000 polte om året.

At kunderne er tilfredse taler sit tydelige sprog med en reklama­ tionsprocent på mindre end 1%. Der bruges meget tid på en tæt dialog med kunderne op til et køb. Men det er også vigtigt for parret, at de følger handelen i hus. Der følges altid op og evalu­ eres på et salg. Og har kunderne brug for råd og vejledning, efter de har modtaget dyrene, så står de klar. Sker der fejl eller rekla­ mationer, så er dialogen med kunden vejen frem, da tilfredse kunder er et mål i sig selv.

• Der anvendes få gode fædre til løbning af søerne.

• Ud fra rangering af opformeringsbesætninger i Danmark (danavl.dk) ligger bedriftens renrace­ de LL-hundyr nr. 6 på listen. De renracede YYhundyr ligger nr. 6 på listen. LY krydsningskuld nr. 18 på rangeringslisten med 104,4 i index.

• Indeks for egne LL-polte er 116,3 og egne YY-pol­ te er 113,9 (et procentpoint over gennemsnittet.) • Højt indeks på de orner der anvendes til krydsning – indeks 111,9.

magasinet for danske svineproducenter

07


Trine Strange

Vidste du ...

Projektleder, Avl & Genetik, Videncenter for Svineproduktion

... at de fleste fødselslidelser hos grise, såsom svømmere og brok, hovedsageligt er miljøbetingede og kun i lav grad genetisk betingede?

Tlf.: 33 39 43 69 trs@lf.dk

Status over det seneste års udvikling og projekter Det forløbne år har budt på en fortsat fremdrift inden for eksport af DanAvl-materiale. Duroc er efterspurgt som ornerace på mange af de europæiske markeder. I 2009/2010 var salget af Durocsæd i udlandet på godt 400.000 doser, hvilket forventes at stige til mere end det dobbelte antal doser i 2011 (se tabel 1). For de hvide racer opgøres salget ikke i antal doser, men i antal produktionssøer, som anvender sæd fra Dan­Avl orner. I 2010 var 100.000 søer i udlandet kunder til LL og YY. Her forventes en vækst på 50 % i 2011. Det er dog primært på sosiden, at systemets virkelige styrke kom­ mer til udtryk. LY-polten, produceret i Danmark såvel som lokalt i udlandet, er efterspurgt i mange lande. Der er ingen tvivl om, at

Tabel 1: Salg af avlsmateriale fra DanAvl fra 2007 til 2011 i udlandet.

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

20111

4.755

12.618

10.214

12.226

12.600

Krydsningspolte

84.960

133.900

171.700

243.098

230.700

0

11.070

20.900

46.050

30.000

810

930

970

1.481

1.000

1.017

1.300

1.300

1.493

1.650

0

0

411.000

671.500

1.000.000

23.000

51.000

101.000

156.100

130.000

LL & YY orner DD orner DD sæd Hjemmeavlssøer i udlandet

08

Avlsarbejdet i fremdrift Det stigende salg til og i udlandet er samtidig en enorm udfor­ dring for avlssystemet. Det betyder nemlig, at vore konkurrenter på markedet ligger på lur efter den mindste skavank ved mate­ rialet. Dette tackler vi dels ved en løbende justering af avlsmålet, dels ved den markedsføringsindsats, der nu er vedtaget i forbin­

Renracede polte

– heraf fra opf.bes. i udland

1

DanAvls LY-hundyr nu er kendt og accepteret som det mest frugt­ bare produkt på markedet, samtidig med at DanAvl-soen leverer et suverænt slagteprodukt.

Budgettal, gældende for de sidste ni måneder af 2011.

danavl magasinet // juli 2011


Status over det seneste års udvikling og projekter

delse med dannelsen af DanAvl MarketingUdvalget (DMU), som blandt andet har resulteret i, at Dan­Avl-systemet nu har sin egen markedsføringsenhed (som beskrevet tidligere i magasinet). Selve avlsarbejdet er justeret en del i 2010/11. En justering af avls­ målet blev gennemført i marts 2011. Justeringen omfattede dog kun en opdatering af den økonomiske vægtning af indeksegen­ skaberne, hvilket ikke har medført store rangeringsændringer blandt avlsdyrene i de tre racer. I oktober blev genomisk information (= DNA-testresultater) ind­ draget i indeksberegningen med henblik på en tidligere og mere nøjagtig vurdering af avlsdyrenes genetiske potentiale. Vi samar­ bejder tæt med Aarhus Universitet om udviklingen af genomisk selektion. Indtil videre anvendes genomiske data til at forbedre fremgangen på de allerede kendte indeksegenskaber. Men meto­ den åbner for, at data registreret på nye egenskaber, der reelt kun kan måles i produktionsbesætningerne, kan indgå i avlsarbejdet. Foreløbig er metoden indført i Duroc og ventes at bidrage med en forøgelse af fremgangen – målt i kroner – på ca. 20 %. I efteråret 2011 planlægges metoden også indført i Landrace og Yorkshire. For begge racer forventes en endnu mere markant ef­ fekt af genomiske data end i Duroc, da en større del af avlsin­ dekset hos disse racer udgøres af frugtbarhed og holdbarhed, der måles sent og kun på søerne.

Det forgangne år har desuden budt på en del polemik på frugt­ barhedsområdet, hvor avlssystemet får en del af skylden for en stor dødelighed blandt pattegrise. De nyeste undersøgelser om­ handlende overlevelsesevne og dødelighed hos Landrace- og Yorkshirepattegrise viser imidlertid en positiv effekt af egenska­ ben levende grise på dag 5 efter faring (LG5) i avls- og opforme­ ringsbesætningerne (Figur 1 og 2). Avl for større kuldstørrelse (totalfødte grise i kuldet) startede til­ bage i 1992. Den øgede kuldstørrelse betød, at vi allerede omkring år 2000 kunne konstatere, at avl for en øget kuldstørrelse havde medført betydelig flere døde pattegrise. Efter flere undersøgelser blandt andet i samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelig Fa­ kultet, Aarhus Universitet (dengang Danmarks JordbrugsForsk­ ning, Foulum) blev avlsmålet ændret i 2004. Avl for højere kuld­ størrelse blev afløst af LG5, som er en kombineret egenskab for både kuldstørrelse og overlevelsesevnen hos pattegrise. På nuværende tidspunkt er der intet som tyder på at denne ud­ vikling af LG5 stopper. Vi forventer således en fortsat stigning i overlevelsen af de nyfødte grise i avls- og opformeringsbesætnin­ gerne, og dermed forventeligt også i produktionsbesætningerne. Samlet set har det seneste år sat fokus på nye muligheder in­ denfor udvikling af avlssystemet, men det har også været et år, hvor vi har set resultaterne af de seneste års arbejde med avls­ egenskaberne.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

FØDSELSÅR FOR KULDET F i g u r 1. O v e r l e v e l s e s e v n e n h o s pat t e g r i s e e r s t e g e t m e d g e n n e m s n i t l ig t 6 % - p o i n t i L a n d r a c e - o g Yo r k s hi r e p o p u l at i o n e r n e .

11,5 11,0

Yorkshire

10,5

80

Yorkshire

Landrace

10,0

ANTAL OVERLEVENDE FREM TIL DAG 5

82

Landrace

78

OVERLEVELSE FREM TIL DAG 5 (%)

84

12,0

Disse nye initiativer er langsigtede, og der kræves enorme data­ mængder for at åbne for disse muligheder. Det tager med andre ord et par år, inden vi har resultater, der gør det muligt at anven­ de teknikken til at bringe nye egenskaber ind i avlsmålet.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

FØDSELSÅR FOR KULDET F i g u r 2 . A n ta l g r i s e på d a g 5 e f t e r fa r i n g e r s t e g e t m e d o m k r i n g 1, 5 g r i s i b å d e L a n d r a c e o g Yo r k s hi r e p o p u l at i o n e n .

magasinet for danske svineproducenter

09


tema: eksport

Vidste du ...

Nicola j Nørgaard Direktør, Videncenter for Svineproduktion (VSP)

... at moderens genetik generelt er vigtigere for pattegrisedødeligheden end grisenes egen genetik?

Tlf.: 33 39 44 20 nin@lf.dk

Vietnam – Det nye Kina Svineproduktionen i Vietnam er præget af en voldsom vækst og ikke mindst en vilje til at lære nyt og skabe resultater. Der er mange muligheder for Danmark, men også udfordringer i det land, som kan overtage efter Kina.

10

Nogenlunde centralt placeret i Sydøstasien finder vi Vietnam med sine pt. 87 mio. mennesker. Et antal som inden længe forventes at runde 100 mio. ud af 1 mia. i hele regionen. Og at udviklingen går stærkt på alle fronter, er der ingen tvivl om – med en årlig vækst i 2010 på 6,8 pct. Og en inflation på 11,75 pct. Dog var der en re­ alfremgang på grund af en høj produktivitet. Det giver udfordrin­ ger, men det giver også plads til drømme.

og som koster producenterne mange penge. Sygdommene er alt fra Mund- og klovsyge, til PRRS og svinepest.

Så det var et land med en voldsom vækst og med mange mulighe­ der, der mødte bestyrelsen fra Landbrug & Fødevarer, Svinepro­ duktion på en studietur. Men det viste sig hurtigt, at det også er et land, som stadig har mange udfordringer.

»Vietnamesernes arbejdsomhed og iver oplevede vi blandt andet ved, at de var meget nysgerrige efter viden, som de straks tager i brug og ser resultaterne af. Ligesom de gerne vil vide, hvordan produktionen foregår i Danmark,« siger Lindhart B. Nielsen, for­ mand Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Selvom de generelt er mange ansatte på en enkelt farm – fx 13 mand til 300 søer og produktion af slagtesvin – så er produktivi­ teten ikke derefter, når det måles i danske standarder. Men det er bestemt noget vietnameserne arbejder hårdt med.

Landbruget udgør 21 pct. af Vietnams bruttonationalprodukt, hvoraf ris er den største del, idet landet er verdens anden stør­ ste eksportør af ris. Hvilket fra et dansk perspektiv må siges at være fantastisk, eftersom langt det meste af arbejdet udføres med håndkraft. Husdyrene holdes for en stor del stadig på mindre fa­ miliebrug eller som baggårdsgrise. Men de store farme er på ha­ stig fremmarch, og de er ofte drevet af et foderstoffirma. Det var nogle af de virksomheder og farme, som blev besøgt at gruppen af danske svineproducenter.

Endelig importerer vietnameserne omkring 60 pct. af deres fo­ der, som distribueres rundt i sække. Denne import er en meget dyr post, og noget bl.a. myndighederne prøver at ændre på. Det er dog ikke let eftersom hver familie har et lille jordlod, hvor de prioriterer at dyrke mad i stedet for foder, eftersom maden er me­ re værdifuld. For alle udfordringer gælder det, at der er fokus på at få dem løst, for vietnameserne vil gøre meget for at komme på et højt internationalt niveau.

Udfordringer kan løses Store som små har svineproducenterne nogle fælles udfordringer, som de kæmper med at løse. For eksempel er svineproduktionen i landet meget præget af alle de sygdomme, som hærger i landet

Mad på gadeplan En af drivkræfterne bag ønsket om et højere niveau er, at de ger­ ne vil hæve fødevaresikkerheden. I dag er der tre millioner regi­ strerede tilfælde årligt af madforgiftning.

danavl magasinet // juli 2011


Vietnam – Det nye Kina

Vietnam i tal I 2010 var væksten i Vietnam på 6,8 pct., mens inflationen var på 11.75 pct. Det til trods var der dog en realfremgang på grund af den høje produktivitetsfremgang. Udviklingen holdes i gang af de 87 millioner mennesker, som i dag bor i landet og som inden længe ventes at runde 100 millioner. Hver vietnameser spiste i 2003 20 kg. svinekød om året og mere end 98 pct. af husstandene spiste svinekød. Dette kød blev primært produceret på farme med en eller to grise. I 1994 var der kun 2,2 pct. af alle farme, som havde flere end seks grise. Dette tal steg til 7,9 pct. i 2002. Svinesektoren i Vietnam har en årlig vækstrate på ca. 7,7 pct.

»Men det er nærliggende at tro, der er flere tilfælde, når en vietnameser fortæller, at man handler hos den gadehandler, som ikke giver en mavepine,« siger Lindhart B. Nielsen. Hos gadehandlerne og på de mange markeder, hvor kødet bliver solgt varmt og næsten lige fra slagtning, er priserne forskellige, men generelt lave. Kødet er friskslagtet i de få supermarkeder, som findes i de allerstørste byer. Prisen i supermarkederne er lidt under dansk niveau, dog er delikatesserne som grisetæer og skank dyrere end fx en mørbrad. Der er stort set ikke frosset svi­ nekød nogen steder. Fremtiden Retningen for udviklingen er sat – det går mod store svinefar­ me, som har godt styr på sundheden, hygiejnen og management, i takt med at udbredelsen af supermarkeder og forædlede varer stiger. Mens deres produktivitet også vil forbedres, efterhånden som deres avlssystem professionaliseres mere og mere. »Landet er i stærk vækst både befolkningsmæssigt og økonomisk, og der er ingen tvivl om, at det vil komme øget efterspørgsel på den fødevarekvalitet og -sikkerhed, som Danmark kan levere. Samtidig er der stærk interesse for DanAvl avlssvin og danske produktionsteknikker og teknologi, og med den vietnamesiske samfundsudvikling, er jeg ikke i tvivl om, at Vietnam kan komme til at være et vigtigt marked inden for en overskuelig årrække, ligesom Kina er blevet det,« siger Lindhart B. Nielsen.

Vietnamesere på returbesøg Der er stort og stigende behov for øget kødproduktion i Sydvi­ etnam, og for at imødekomme dette behov er den vietnamesi­ ske regering gået aktivt ind i planlægning og udvikling af svine­ sektoren. Helt aktuelt har de givet en bevilling til udviklingen, og 70 pct. af denne bevilling skal gå til import af topgenetik fra det danske DanAvl system. Derfor var en indkøbsdelegation med professorerne Nguyen Huu Tinh og La Van Kinh fra lnstitute of Agricultural Sciences for Southern Vietnam i Danmark fra 14. til 19. maj for at se og udvælge avlsdyr og høre mere om de danske produktions- og avlsmetoder. Her fik de bl.a. foredrag om dansk avl og opformering, var på staldbesøg i forskningsstalden Bøgild­ gård og på rundtur hos Danish Meat Research Institute (DMRI). Også Danbred International’s agent i Vietnam Dao Dang Trinh var med på turen, og han tror på, at dansk avlsmateriale går en stor fremtid i møde på det vietnamesiske marked. »Stigende fødevareproduktion er et politisk prioriteret område i Vietnam, og blandt producenter og investorer er der meget stor interesse for området, så hvis Danmark formår at markedsføre sig på området er der et stort potentiale på markedet,« siger Dao Dang Trinh.

magasinet for danske svineproducenter

11


Vietnam – Det nye Kina 1

2 3

1: Ri s m a r k , a lt f o r e g å r m e d h æ n d e r n e . 2: Gård med 300 søer. Soafsnit og smågrisea f s n i t t i l v e n s t r e . M e d a r b e j d e r b o l ig e r t i l h ø j r e . N o r dpå v e d H a n o i . 3 : D e d r æ g t ig e s ø e r f o d r e s .

4

5

4 : B e s ø g i s o b e s æ t n i n g s y dpå i n æ r h e d e n a f S a ig o n . 5: F ø d e va r e m a r k e d i S a ig o n – u d t i l s to r t r a f i k e r e t v e j. 6 : S a ig o n .

12

danavl magasinet // juli 2011

6


Tom Madsen Svinerådgiver, LandboNord Tlf.: 96 24 18 85 tma@landbonord.dk

Vidste du ...

... at der er vidt forskellig genetisk baggrund for grise, der er dødfødte og grise der er levende fødte, men dør inden dag 5?

Kernestyring – også vigtigt for smågrisekøbere Hvorfor skal du som smågrisekøber gå op i kernestyring? Det skal du for at være sikker på, at du også køber den vare, du regner med, når der laves smågrisekontrakt. Hvis en sobesætning har valgt ikke at indkøbe sine polte, men vil lave dem selv, er kernestyring den eneste måde, hvorpå du kan være sikker på, hvor godt et avlsmateriale der er i soholdet. Det er en måde, hvorpå en soholder kan dokumentere, hvor avlsni­ vauet ligger på de smågrise han sælger. Det er også en tryghed for dig som aftager at vide, om avlen er i orden i den besætning, grisene købes fra. Det er desværre med kernestyring som med så meget andet, at udbyttet ikke er mere værd, end det som databanken (danavl.dk) oplyser om. Der breder sig i kernestyringsbesætninger en tendens til, at kun de bedste dyr oprettes i databanken for at placere sig så godt som muligt på rangeringslisten. Det hæver gennemsnittet på de dyr, der er oprettet. Men alle de søer og gylte, der ikke er opret­ tet, står stadig i sobesætningen og producerer smågrise. Det betyder, at hvis du som smågrisekøber, køber smågrise hos en soholder, som laver sine egne avlsdyr ved hjælp af kernesty­ ring – og alle søer ikke er oprettet i databanken – så er de smågri­ se som udgangspunkt ikke så gode, som tallene ellers indikerer.

Er det en renracet kerne, behøver krydsningssøerne ikke nødven­ digvis at være oprettet i databanken. Her virker den rene kerne som opformering. Men i en zigzag besætning skal alle søer være oprettet for at få det reelle billede. Selvfølgelig med den lille mar­ gen at enkelte dyr kan have tabt deres øremærke. Køber du smågrise, og kernestyringen bruges som argument for at smågrisene er i orden, bør du som køber have lov til at se sæl­ gers besætningsregistreringer. Her skal du se om alle søer er sat i avl, ellers skal tallene tages med meget stort forbehold. Som køber kan du hurtigt få et overblik over, om alle søerne er med. I Agrosoft kan der trækkes en besætningsliste. Her skal an­ tallet af kernesøer gerne ligge meget tæt på antallet af søer i be­ sætningen, ellers er avlsniveauet usikkert. Du kan også gå videre og tjekke, hvor mange aktive dyr der er i databanken. Så som køber skal du stille krav og sikre dig avlsniveauet. Kerne­ styring er et godt styringsværktøj, hvis så også alt indberettes, så gennemsnitsindekset bunder i virkeligheden.

magasinet for danske svineproducenter

13


Birgitte Ask Senior projektleder, Avl & Genetik Videncenter for Svineproduktion Tlf.: 33 39 44 13 bas@lf.dk

Vidste du ...

... at succesfuld selektion for øget sundhed normalt vil kræve rigtig mange nøjagtige registreringer fra mange produktionsbesætninger?

Kampen om forspringet gennem DanAvl grisens genetik – Vi skaber mest mulig merværdi til den danske svineproducent. De danske svineproducenters succes er tæt knyttet til DanAvls avlssystem, hvor den genetiske fremgang i det definerede avls­ mål bidrager til merværdien i produktionsleddet. Avlsmålet er en samlet økonomisk vægtning af de egenskaber – delmål – vi vil forbedre (se Figur). P.t. forventes den samlede årlige fremgang i avlsmålet at øge dækningsbidraget med ~16 kr./slagtesvin. For at opnå en øget genetisk fremgang i avlsmålet, er det essentielt hele tiden at udvikle avlsprogrammet, og at tilpasse avlsmålet til dine behov som svineproducent. Udviklingsprocessen Hos Avl og Genetik er udviklingen en fortløbende proces, hvor vi med udgangspunkt i avlsmålet konstant forsøger at nytænke og forbedre vores nuværende avlsprogram (se figuren). Resultatet af udviklingen – den genetiske fremgang – udspringer af tre stadier: 1) Projektidéer: Nye idéer og revideringer af det eksisterende avlsprogram, base­ ret på fx videnskabelige litteraturstudier eller diskussioner med vores faglige netværk – blandet andet dig som dansk svinepro­

14

danavl magasinet // juli 2011

ducent. Evaluering af for eksempel en potentiel ny egenskab til avlsmålet foretages på baggrund af blandt andet egenskabens økonomiske betydning i produktionsleddet, forventet arvelighed og målbarhed. 2) Dybtgående studier: Grundige undersøgelser baseret på blandt andet litteraturstudi­ er, specielt designede eksperimenter med opfølgende statistiske analyser og matematiske simuleringer. Evaluering baseres på blandt andet forventet genetisk fremgang, økonomisk værdi af fremgangen, mulighed for indsamling af data og omkostninger forbundet hermed. 3) Under implementering: Implementering af resultater i avlsmålet, avlsværdivurdering og organisering af den rutinemæssige dataindsamling, herunder udvikling af nødvendigt software. Værdien af udviklingen En fremsynet, men også fagligt velfunderet udvikling af avlspro­


Kampen om forspringet gennem DanAvl grisens genetik

F i g u r : E k s e m p l e r på p r o j e k t e r i f o r s k e l l ig e s ta di e r a f u d v i k l i n g s p r o c e s s e n .

Genetisk Fremgang Øget produktivitet i DanAvl-grisene

1) Projektidéer:

Avlsmålet:

• Gruppeselektion (avl for teamplayers) • Navlebrok

Tilvækst (0 - 30 kg, 30 - 100 kg), LG5, foderudnyttelse, kød-%, benstyrke, slagtesvind

3) Under implementering:

Evaluering:

2) Dybtgående studier:

Evaluering:

• Genomisk Selektion • Indavlsstyring

• Soholdbarhed (alder ved afgang) • 14g (soens evne til at passe 14 grise) • Arvelighed af pattegrisedødelighed

Undersøges ikke videre:

Ikke implementeret:

• Osteochondrose

• Lungesyge • Ornelugt

grammet er vigtig, hvis vi fortsat vil være på forkant og derved opnå større genetisk fremgang og merværdi til de danske svine­ producenter. Et eksempel på, hvor vi allerede er langt fremme i forhold til an­ dre avlsprogrammer, er inden for genomisk selektion. Vores un­ dersøgelser og analyser viser, at genomisk selektion burde kunne give os en ekstra genetisk fremgang på 20-30%. Dette sker ved, at vi via DNA analyser opnår flere og mere præcise informationer til at udvælge de bedste avlsdyr. Et andet eksempel er inden for selektion med indavlsstyring. Her kigger vi på en ny metode, der ifølge vores analyser kan bruges til at formindske indavlen med helt op til 50% – uden at tabe genetisk fremgang. Ligeledes opstarter vi snart et pilotprojekt om gruppeselektion – en helt ny metode, som ifølge litteraturen kan give øget genetisk fremgang. For eksempel har litteraturen fundet, at arvelighed for tilvækst er to gange så stor som normalt. Gruppeselektion øger fremgangen ved, udover at kigge på grisenes egen evne til for eksempel at vokse, også ser på effekten af konkurrencen grisene imellem i en sti. Derved avler man altså for en slags teamplayergris.

Herudover evaluerer vi løbende potentielle nye egenskaber til avlsmålet. Egenskaber der på langt sigt kan være vigtige egenskaber for dig som dansk svineproducent, såsom sund­ hedsrelaterede egenskaber. Et eksempel er lungesyge, hvor en omfattende arvelighedsundersøgelse med registreringer i pro­ duktionsbesætninger er blevet udført. Resultaterne tyder dog på, at der på nuværende tidspunkt ikke kan opnås tilstrækkelig genetisk fremgang. Et andet eksempel er LG5, som i 2004 blev en del af avlsmålet i stedet for total kuldstørrelse. Statistiske analyser havde vist os, at selektion for LG5 kunne give både større kuldstørrelse og mindre pattegrisedødelighed. Vi kan nu se, at dette er lykkedes, da kuldstørrelsen ved fem dage er steget med 20%, mens pattegrisedødeligheden hos renracede gylter er faldet med 6%. Genetisk fremgang og et veltilpasset avlsmål er succeskriterier for vores udvikling og helt centrale for DanAvls nytteværdi for den danske svineproduktion. Vi har i Avl og Genetik hele tiden fokus på udviklingen af DanAvl grisen, så vi kan skabe størst mulig merværdi hos dig som dansk svineproducent.

magasinet for danske svineproducenter

15


ks-status

Per Nyby Pedersen Adm. direktør, A/S Hatting-KS Tlf.: 76 26 55 30 pnp@hatting-KS.dk

PRRS-strategi i DanAvl-systemet Systemet med PRRS-vaccinerede KS-orner blev etableret for ca. 10 år siden, og det er siden drevet adskilt fra de PRRS-frie KS-stationer. Det har bety­ det, at avlsbesætninger der bliver smittet med PRRS, de kan fortsætte med at sætte orner på KS. Dermed har vi undgået et stort tab af gener ved en sanering. Systemet gør det også muligt for alle avlere at indføre sæden i deres besætninger – uanset PRRS-status. Som KS-selskab er A/S Hatting-KS en del af DanAvl-systemet. Det er vi for, at alle avlsbesætninger skal have adgang til at bruge de bedste orner. Avlerne er konkurrenter, og hver avler ejer sine egne KS-orner – og det er aftalt, at alle avlere har mulighed for at bruge hinandens orner. Det er helt nødvendigt for at skabe en væsentlig avlsfremgang. Det PRRS-frie system KS-stationer med PRRS-frie orner udgør i dag ca. 60 % af kapa­ citeten. Ornerne rekrutteres fra de PRRS-frie avlsbesætninger og blodprøves to gange med mindst 14 dages mellemrum i en iso­ lationsstald, inden de sættes på en KS-station. De PRRS-frie KSstationer overvåges med blodprøver i hvert staldafsnit to gange om måneden. Sådan er den PRRS-frie status defineret, men der er selvfølgelig en risiko for indslæbning af smitte med ornerne eller vinden og dermed for at få sæd fra smittede orner, indtil en smitte opdages. Der kan gå flere uger, inden eventuel smitte opdages. Det PRRS-vaccinerede system KS-stationer med PRRS-vaccinerede orner kan rekruttere orner fra alle avlsbesætninger uanset PRRS-status og ligeledes fra den fælles individprøvestation »Bøgildgård«. Inden ornerne kan kom­ me på disse KS-stationer, skal de igennem en forlænget isolati­ onsperiode. Ornerne vaccineres ved indsættelse mod den ame­ rikanske PRRS-type (levende vaccine). Herefter går der mindst

16

danavl magasinet // juli 2011

90 dage, inden ornerne må indsættes på en KS-station. Midtvejs kontrolleres om alle ornerne har serokonverteret (dannet anti­ stoffer), og der suppleres med vaccination mod den europæiske PRRS-type (dræbt vaccine). Sådan er den PRRS-vaccinerede sta­ tus defineret. Det er ved forsøg vist, at PRRS-virus sandsynligvis ikke udskilles i sæden efter de 90 dage i isolation, og at ornerne har en immunitet mod ny smitte. Disse orner er således beskyttet mod PRRS-smitte, og risikoen for udskillelse af virus via sæden anses for at være meget meget lille. Hvordan er det så gået? Aktuelt har vi set, at de PRRS-frie KS-stationer er sårbare. I skri­ vende stund – ultimo maj – bliver to af A/S Hatting-KS’ frie sta­ tioner saneret, efter at de er blevet smittet med nyindsatte orner. Ornerne var testet frie i isolationsstalden, men blev efterfølgende smittet med vinden fra isolationsorner i en anden sektion i sam­ me stald. Straks der opstod mistanke, fik KS-stationerne salgs­ stop, og heldigvis nåede vi ikke at sælge doser fra de smittede orner. Det er dog yderst sjældent, at vi har smitte på en PRRS-fri KS-station. Sidst det skete var for ca. ni år siden, hvor »Minister­ gården« ved Viborg blev smittet med vinden. I 10 år har de PRRS-vaccinerede orner nu leveret sæd til alle avlsog opformeringsbesætninger op til tre gange pr. uge. Besætnin­ gerne har efterspurgt denne sæd for at få del i det bedste avls­


D e n r e l at i v t n y e KS - s tat i o n B i l l u n d m e d 4 0 0 o r n e r va r e n a f d e KS - s tat i o n e r , d e r b l e v s m i t t e t.

materiale. En undersøgelse allerede i 2006 viste, at risikoen for smitte ved at anvende sæd fra det positive system var meget lav. I dag har langt hovedparten af producenterne også givet deres ac­ cept til sæd fra de PRRS-vaccinerede orner. Det er der god fornuft i, for det koster et par indekspoint at fravælge over halvdelen af de bedste orner. Derfor er der meget få producenter der fasthol­ der, at de ikke vil købe sæd fra PRRS-vaccinerede orner. Fremtiden Vi har i 10 år kørt et utroligt sikkert system med PRRS-vacci­ nerede orner, og vi har kun haft smitte på to PRRS-frie KS-sta­ tioner i denne periode. Det naturlige spørgsmål i forlængelse af den nuværende PRRS-situation er, hvorfor vi ikke lægger alle KSstationer om til PRRS-vaccinerede orner? Det er jo dyrere at have to systemer kørende end et, og risikoen for smitte og salgsstop kræver, at vi har en overkapacitet af orner i begge systemer. Til gengæld er de PRRS-vaccinerede orner i isolation i to måneder længere end de PRRS-frie. Dette betyder, at avlerne må vente læn­ gere, inden de kan tage de nye toporner i brug, og herved tabes der avlsfremgang. Vi vil naturligvis analysere den nuværende PRRS-situation og eventuelt ændre procedurerne, så vi undgår en lignende situation i fremtiden. Specielt er vi blevet udfordret på vores forsynings­ sikkerhed ved, at to KS-stationer måtte lukke samtidig. Dette har

betydet en reduktion af antal sædceller med 20%, indtil de to KSstationer igen den 1. juli 2001 er i drift med PRRS-frie orner.

fakta: PRRS En virussygdom der rammer svin og som kan forårsage: • Abort hos søer. • Øget dødelighed hos smågrise. • Lungebetændelse hos pattegrise og slagtesvin. Smitter ved flytning med svin, via sæd, luft over afstande på 3-5 km og via inficerede lastbiler. Observeret i Danmark første gang i 1991. Der findes to typer PRRS-virus i Danmark: Europæisk og amerikansk. PRRS-fri status: Dyrene har ikke haft PRRS.

magasinet for danske svineproducenter

17


tema: eksport – tysk kundecase

Birgitte Pedersen Marketingchef, Dan Avl Marketing Tlf.: 33 39 44 03 bip@lf.dk

Optimering af økonomien i svineproduktionen I marts 2010 modtog Matthias Friess, Tyskland, de første DanAvl sopolte, og resultaterne har vist sig fra første hold. DanAvl soens bedre frugtbarhed giver mindst fire smågrise mere pr. so om året. Stor frugtbarhed, DanAvl soens gode moderegenskaber og fokus på management har fra starten bidraget til en forbedring af total­ økonomien i besætningen. Strukturudviklingen og økonomisk krise har i de sidste år sat svineproduktionen på en alvorlig prøve, også uden for Danmarks grænser. Samtidig stilles der gennem EU større og større krav til bl.a. miljø og staldindretning, som kræver nye investeringer. Dette gør, at landbruget konstant skal nytænke og effektivisere driften, og herunder også se på nye muligheder for øget ind­ tjening. Her er Matthias Friess et eksempel på, at det at drive et moderne landbrug kræver indsigt, positivt samarbejde med partnere og ikke mindst at have visioner. Desuden er han et godt bevis på, at DanAvl avlsmaterialet skaber værdi hos vores udenlandske kunder, og heraf at der bringes værdi tilbage til vores avlssystem. »Lige nu svømmer det for mange, og med 2013 kravene vil vi se store strukturelle ændringer. Efter 2013 vil der nok blive 30 – 40% færre søer i Sydtyskland. Men jeg har nu det rigtige produkt, og jeg vil gerne intensivere samarbejdet med mine partnere. Jeg forestiller mig, at jeg om fem år har 400 søer på ejendommen, og smågrisene på en anden ejendom. Men for at det kan lykkes, skal der viden til. Viden om den so man køber, og hvad det kræver at passe den. Der er stadig alt for mange, der mangler baggrundsviden. Brugsanvisning, tillid, åbenhed og kommunikation er grundlaget for succes,« siger Matthias Friess. Matthias Friess har siden 1999 drevet bedriften i Oberrimbach, Creglingen, og han har indtil marts 2010 haft egen polteproduk­ tion på bedriften. I starten af 1990’erne var han på en tur til Dan­ mark, hvor han første gang fik en stor interesse for at se nærmere på, hvad der gjorde at danskerne kunne tjene penge på DanAvl

18

danavl magasinet // juli 2011

soen. Ikke mindst under hårde betingelser med arealkrav, dyr ar­ bejdskraft og stor gæld i landbruget. Under de bedre betingelser, der er i Tyskland med fx mindre gæld hos den enkelte landmand, mente Friess, at kunne der tjenes penge i Danmark, så måtte det også kunne lade sig gøre i Tyskland. Det var omkring den tid, vi i Danmark talte om 30 grise pr. årsso. »Jeg går under ingen omstændigheder tilbage til selv at lave polte. Jeg kan ikke gøre det bedre, end danskerne,« siger Matthias Friess. Dokumenteret økonomisk gennemslagskraft i produktionen Omkring 2004 stod en udvidelse af bedriften klar med plads til 220 – 230 søer. Gennem et tæt samarbejde med sin rådgiver, star­ tede Matthias Fries i marts 2010 op med de første DanAvl søer. »Jeg har kendt min rådgiver igennem 21 år, og hans sparring i forbindelse med overgangen til DanAvl soen har været vigtig. Soen har brug for en brugsanvisning. Vi har set resultater fra hold 1, hvor vi er gået fra godt 12 levendefødte grise pr. kuld før DanAvl, til at vi i dag får godt 15 levendefødte grise pr. kuld.« siger Matthias Friess. Rådgiveren startede med at fraråde Matthias Friess til at starte op uden karantænestald, med den begrundelse at soen med den hø­ jeste sundhedsstatus snubler uden karantæne. Karantænen blev herefter indrettet i en fart – før de første dyr ankom. I dag ind­ købes der 16 – 18 polte hver 8. uge. Halvdelen er 21 uger og den anden halvdel er 24 uger (+/- 1 uge). Skiftet til DanAvl er foregået med almindelig udskiftning.


Optimering af økonomien i svineproduktionen

fakta: Matthias Friess • Matthias Friess driver svinebrug med produktion af smågrise i Oberrimbach, Creglingen i delstaten Baden-Württemberg i det sydlige Tyskland. • Han har drevet bedriften siden 1999, hvor der i dag er godt 230 søer. • I dag indkøbes alle polte i besætningen – der indkøbes DanAvl produktionssøer. • Tidligere har Fries selv produceret polte, hvor han igennem 10 år brugte tysk landrace i besætningen. Han gik siden over til Leicoma (Leipzig-Cottbus-Magdeburg). • Matthias Friess passer selv dyrene i besætningen. Men har en halv mand og sin hustru til at hjælpe sig. Svarer i alt til 1,8 personers arbejdskraft.

Poltene modtages i en stald med fuldspalter, langtrug med våd­ fodring og direkte udluftning. Ved modtagelse af DanAvl poltene, bliver de ved ankomsten vaccineret mod Mycoplasma og influen­ za. Besætningen er fri for Circovirus, PRRS og Ap. Poltene holdes fuldstændigt isoleret i fire uger, hvorefter de i 12 timer bringes i kontakt med en gruppe søer, der lige er fravænnet. Herefter flyttes de tilbage i isolation. Efterfølgende bliver kontakten med mennesker prioriteret højt. Efter sammenlagt 7 - 7,5 uger flyttes søerne ind i løbeafdelingen. I løbeafdelingen opstaldes poltene i samme sti foran en DanAvl Duroc orne. Når dyrene viser brunst, markeres de. Matthias Friess bruger ingen hormoner, da poltene kommer fint i brunst, og Friess ønsker en naturlig brunst hos poltene. Hos Friess er der ingen polte, der løbes under 240 dage. Med indkøbsalderen og ugerne i karantæne, er poltene godt 34 uger ved løbning. Efter løbning opstaldes de i bokse. DanAvl soen med de bedste egenskaber Matthias Friess bruger en produktionsso. Denne so lever op til forventningerne, men Matthias Fries gør også meget ud af pas­ ningen og management omkring søerne. Blandt andet fodrer Friess stadig søerne i farestalden ved håndkraft, og kan derved hurtigt reagere og agere over for hver enkelt so. Efter de første 50 kuld kan Friess konstatere; »Det er den helt rigtige retning. Jeg har fået en so, der honorerer alt det gode, jeg gør for hende. DanAvl søerne giver mig lyst til at producere smågrise. Det jeg investerer i dyret, betaler sig. Soen er

lige så villig til at yde en indsats, som driftslederen er. DanAvl soen koster godt nok lidt ekstra i forhold til andre på markedet, men det henter hun nemt ind i første læg,« siger Matthias Fries. Friess oplever, at de klare fordele ved DanAvl soen er dens gode moderegenskaber, dens store frugtbarhed, en god styrke og at den er rolig og nem at omgås. Smågrisene er lidt mindre, men det vægter noget mere, at der er flere af dem. Vægten på smågrisene er godt 1.200 gram, som er tilfredsstillende. Smågrisene er lige­ ledes meget vitale. Hos Matthias Friess ligger 14 - 15 smågrise hos soen de første 4 - 5 dage. Herefter reduceres antallet til 12 grise. Selv ved 1. lægs søerne fungerer dette tilfredsstillende. Der laves to-trins amme­ søer med 10,5 dages mellemrum, som er besætningens rytme. Den so, der fravænner store grise, får de største og flotteste 10 dages grise. Og den so, der havde dem, får 4 - 5 dages grise. Dette fungerer rigtigt godt i besætningen, og søerne får kun forlænget diegivningsperioden med 10 dage, i stedet for tre uger. Matthias Friess får sine DanAvl søer fra Møllevang i Danmark. Hans rådgiver besøger selv de danske besætninger, inden dyrene sendes til Tyskland. Både Friess og rådgiveren mener, at dette samarbejde er absolut nødvendigt. »Man skal vide, hvilke forventninger man har til hinanden, og tilliden skal være til stede,” siger Matthias Friess.

magasinet for danske svineproducenter

19


tema: eksport – tysk kundetilfredshed

Birgitte Pedersen Marketingchef, Dan Avl Marketing Tlf.: 33 39 44 03 bip@lf.dk

Fremragende genetik – og grundlag for øget markedsandel I forbindelse med den aktive indsats på eksportmarkederne, er der i maj måned lavet en markedsundersøgelse af det tyske marked. Denne giver os et indblik i, hvad tyskernes opfattelse er af DanAvl og genetik­ ken. Resultaterne er mangfoldige, og der er grundlag for en målrettet aktiv indsats for yderligere at skabe værdi for alle i DanAvl systemet. I maj måned blev 200 landmænd interviewet pr. telefon, hvor de er blevet spurgt til deres oplevelse og opfattelse af DanAvl. For­ målet med undersøgelsen var følgende: • Undersøge markedspotentialet for DanAvl i nordvest Tyskland. • Få indsigt i hvordan kunder – og potentielle kunder – opfatter DanAvl systemet og genetikken. • Undersøge kommunikationen med markedet – nu og i fremti­ den.

F i g u r 2 : F o r d e l i n g e n a f i n t e r v i e w e d e i f o r h o l d t i l k u n d e r – p ot e n t i e l l e k u n d e r .

■ p ot e n t i e l l e k u n d e r ■ t id l ig e r e k u n d e r

Undersøgelsen har begrænset sig til vores nærmeste marked i de tre nordvestlige delstater i Tyskland – SchleswigHolstein (13 respondenter), Niedersachsen (108 respondenter) og NordrheinWestfalen (79 respondenter). Det er i disse tre stater, at langt den største del af svineproduktionen i Tyskland foregår. Fordelingen af de interviewede er som vist nedenfor. F i g u r 1: F o r d e l i n g e n a f i n t e r v i e w e d e i f o r h o l d t i l a n ta l l e t a f s ø e r på b e d r i f t e n .

■ m i n d r e l a n db r u g ( 10 0 – 19 9 s ø e r ) ■ s to r e l a n db r u g ( ≥ 3 0 0 s ø e r ) ■ m e l l e m l a n db r u g ( 2 0 0 – 2 9 9 s ø e r )

20

danavl magasinet // juli 2011

■ kunder

Aldersmæssigt fordeler de interviewede sig ved, at 38% findes i aldersgruppen 41 - 50 år og 36% er i mellem 51 - 59 år. 77% af de interviewede træffer alene selv beslutningen ved valg af genetik. Godt 40% forventer at vokse i størrelse i de kommende år. Ser vi på hvem det er, der i dag bruger DanAvl genetik, så er der en tendens til, at det er de større bedrifter med mellem 150 250 søer, der vælger DanAvl – 47 % af kunderne i undersøgelsen har denne størrelse bedrift. Mindre landbrug har ikke en entydig præference for valg af genetik. Når vi ser på kunder, indkøber 75% af dem krydsningssøer (LY/YL) til deres produktion. Fler­ tallet af kunderne er skiftet til DanAvl inden for de seneste 3 år – og undersøgelsen indikerer, at når kunderne først er skiftet til DanAvl, så forbliver de DanAvl kunder. Altså oplever vi stor loyalitet hos eksisterende kunder.


Fremragende genetik – og grundlag for øget markedandel

Samlet set fortæller vores undersøgelse af markedet, at vi i de tre nordvestlige stater har en markedsandel på 26%. Deler vi markedsandelen i store og små landbrug, så er den hhv. 37% for store bedrifter og 9% for mindre bedrifter. Set i forhold til vores nærmeste konkurrent, som er hollandske Topigs, der har en markedsandel på 16% (er nogenlunde ens for både store og små bedrifter), så kan vi i dag konstatere at vi er markedsledende i dette svinetætte område af Tyskland. Dog med potentiale for yderligere vækst. I forhold til markedsandele er PIC tredjestørst med 13%, BHZP nummer 4 med 12% og herefter er der en række mindre genetikker. Afgørende faktorer ved valg af genetik For valg af genetik hos søerne, er den væsentligste beslutnings­ faktor for de tyske respondenter antallet af levende grise pr. årsso Figurerne nedenfor viser prioriteringen i de faktorer, der er afgø­ rende for en beslutning.

Figur 4 viser, at daglig tilvækst er opfattet mere positiv hos eksi­ sterende kunder, end hos potentielle kunder og tidligere kunder. Figuren viser, at den største forskel ses i opfattelsen af sundheds­ status. Tilfredsheden med DanAvl Blandt nuværende DanAvl kunder mener flertallet af de intervie­ wede, at DanAvl tilfører værdi til deres bedrift – på en skala fra 1 – 10, (1 er at DanAvl ingen værdi bringer, og 10 er at DanAvl bringer meget værdi) lander vi på et gennemsnit på 7,6. Kunder­ ne er ligeledes blevet spurgt til deres oplevelse før, under og efter købet, hvor tilfredsheden kan ses i nedenstående figur. F i g u r 5: Ti l f r e d s h e d e n m e d D a n Av l – f ø r , u n d e r o g e f t e r e t k ø b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 = Meget dårlig, 10 = Fremragende

A. Support I en situation før en endelig købssituation i relation til tilgængelighed og kvaliteten af materialer, personlig rådgivning etc.

F i g u r 3 : A f g ø r e n d e fa k to r e r f o r s ø e r ( i p r i o r i t e r e t r æ k k e f ø lg e ).

11% Total (n = 200)

Kunder (n = 47)

Tidligere kunder (n = 15)

Ikke kunder (n = 138)

Antallet af levende fravænnede grise pr. so

Antallet af levende fravænnede grise pr. so pr. år

Antallet af levende fravænnede grise pr. so pr. år

Antallet af levende fravænnede grise pr. so pr. år

Reproduktion generelt

Reproduktion generelt

Sundhedsstatus / modstandskraft mod sygdomme

Reproduktion generelt

Sundhedsstatus / modstandskraft mod sygdomme

Nemme / behagelige / rolige

Reproduktion generelt

Sundhedsstatus / modstandskraft mod sygdomme

Nemme / behagelige / rolige

Smågrise relaterede egenskaber

Nemme / behagelige / rolige

Smågrise relaterede egenskaber

Smågrise relaterede egenskaber

Amning / mælk til smågrisene

Fod- og benstilling

Amning / mælk til smågrisene

6%

28%

26%

11%

4%

Intet svar: 11%.

b. Support under en konkret købssituation i relation til rådgivning, service etc.

13%

21%

30%

4% 6%

c. Support efter et køb i relation til assitance når fx spørgsmål eller problemer dukker op.

4%

Kunder, såvel som potentielle kunder opfatter antallet af levende fravænnede grise pr. årsso som en væsentlig faktor. Potentielle kunder har en relativ ringere opfattelse af sundhedsstatus.

6%

Intet svar: 15%.

13%

15%

32%

9%

9%

Intet svar: 15%.

Godt halvdelen af de tyske kunder har ligeledes tilkendegivet, at de har modtaget rådgivning ved køb af DanAvl genetik, hvor disse kunder udtrykker en nogenlunde tilfredshed med rådgiv­ ningen. Størstedelen af kunderne er tilfredse med kvaliteten af produktet, de får leveret – gruppering som bestilt, levering af korrekt alder og levering af homogene dyr med samme vægt. Udfra nedenstående figur kan vi se, at der dog er mulighed for, at vi gør det bedre.

F i g u r 4 : A f g ø r e n d e fa k to r e r f o r s m å g r i s e ( i p r i o r i t e r e t r æ k k e f ø lg e ). F i g u r 6 : Ti l f r e d s h e d m e d k va l i t e t e n a f d e l e v e r e d e D a n Av l dy r . Total (n = 200)

Kunder (n = 47)

Tidligere kunder (n = 15)

Ikke kunder (n = 138)

Sundhedsstatus / modstandskraft mod sygdomme

Høj daglig tilvækst

Sundhedsstatus / modstandskraft mod sygdomme

Sundhedsstatus / modstandskraft mod sygdomme

Høj daglig tilvækst

God tilvækst generelt

God foderoptagelse - udnyttelse

Høj daglig tilvækst

Søernes egenskaber nævnt

God tilvækst generelt

God tilvækst generelt

Sundhedsstatus / modstandskraft mod sygdomme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 = Meget dårlig, 10 = Fremragende

A. Gruppering af fravænnede søer er som bestilt.

4% 4%4% 6%

11%

26%

15%

19%

Intet svar: 17,7%. Middelværdi: 7,4

b. Levering af dyr med korrekt alder.

9%

Gode resultater ved slagtning / gode muligheder på markedet

Vitalitet / adfærd

Høj daglig tilvækst

Gode resultater ved slagtning / gode muligheder på markedet

Vitalitet / adfærd

Gode resultater ved slagtning / gode muligheder på markedet

God tilvækst generelt

Vitalitet / adfærd

15%

6%

23%

17%

15%

Intet svar: 21%. Middelværdi: 7,2

c. Levering af homogene dyr med ens vægt..

4%4% 11%

6%

17%

23%

11%

13%

Intet svar: 17,7%. Middelværdi: 7,0

magasinet for danske svineproducenter

21


Fremragende genetik – og grundlag for øget markedandel

Kommunikationen med markedet Vi har i foråret haft annoncer i to større tyske magasiner med budskaber om vores egenskaber i avlsmålet og deklareret sund­ hedsstatus. I undersøgelsen er de tyske respondenter derfor blevet spurgt til deres erindring af budskaberne fra annoncerne. Kun­ derne har en klar erindring om høj daglig tilvækst og deklare­ ret sundhedsstatus – hvorimod potentielle kunder ikke husker at have hørt budskaberne. Dette fortæller os, at vi skal ud og kom­ munikere vores deklareret sundhedsstatus bedre til markedet, da det også er en af de væsentligste faktorer for potentielle kunder ved valg af genetik. Gør vi det med succes, så rykker vi også mar­ kedsandele. Det er primært fra kolleger i branchen og fagmedier, at begge grupper har hørt budskaberne.

sen viser også, at det netop er via disse kanaler, kunderne første gang har hørt om og fået kontakt med DanAvl. Og det er også fra disse kilder, de interviewede forventer at få deres information fra i fremtiden. Samlet set har undersøgelsen givet os en fantastisk indsigt i mar­ kedet, og ligeledes for hvor vi kan intensivere vores indsats. Godt hjulpet af en målrettet kommunikation med markedet, kan mar­ kedsandelen nemt øges. Undersøgelsen viser, at når først DanAvl genetik er købt, så forbliver kunderne loyale over for DanAvl – grundet den gode genetik og resultaterne. Herved er det oplagt at søge at markedsføre os over for konkurrenternes kunder, da undersøgelsen også indikerer at de kan være forholdvis nemme at flytte. Så markedet er åbent….

Generelt set, så indhenter de tyske landmænd også meget af de­ res information fra fagblade, kolleger og rådgivere. Undersøgel­

Vidste du ...

... at vi i udviklingen p.t. undersøger, om vi kan udnytte genomisk selektions potentiale tilstrækkeligt ved kun at genotypere de 10% bedste dyr i afprøvningen, da det vil være for dyrt at genotypere alle dyr i avlen?

22

danavl magasinet // juli 2011


opslagstavlen DAO-Årsmøde 2011 Ved DAO-Årsmødet den 4. marts 2011 blev følgende priser uddelt:

Årets DanAvl-L-Opformeringsbesætning 2011

DSA generalforsamling 2011 Den 18. marts 2011 afholdt DSA generalforsamling, hvor følgende priser blev uddelt ift. bedste rangering i 2010.

Årets DUROC avler

NØRREDAL, Struer v/ Lars Jakobsen (indeks 108,2), der modtog prisen for 2. år i træk

Årets DanAvl-Y-Opformeringsbesætning 2011 FENSTENGAARD, Odder v/ Susanne og Henning Kreutzfeldt (indeks 104,3), der modtog prisen for 4. år i træk

Rønshauge A/S, Fredericia, v/ Per Kring – bedste rangering i 2010 – gns. i 52 uger 1,39. Prisen blev modtaget for 11 år i træk. På billedet ses Driftsleder Rene Lyngsøe

Årets LANDRACE avler

Årets DanAvl Leverandør 2011 Jesper Monk Rasmussen, ØRNDRUP HOVEDGAARD, Farsø

mer e e d i v l i v u d H vis d p å: n i å g å s , l v o m Da n A

m o c . l v a n a d . www ny ttige

e n ma s s e Her finder du om: oplysninger • D a n Av l g funk tioner, o g in n g y b p • Dan Avls o i D a n Av l r y d ls v a g o er -stationer • Besætning S K – g o e r e sætt • Dan Avl-Om

Molsgaard II, Øster Assels, v/Jørgen Gade Nielsen – bedste rangering i 2010 – gns. i 52 uger – 1,00 (har herved ligget nr. 1 i alle 52 uger i 2010). Det var andet år i træk, at Molsgaard II modtog prisen.

Årets YORKSHIRE avler

Hvinderupløkke, Christiansfeld, v/ Holger Callø – bedste rangering i 2010 – gns. i 52 uger – 1,51.

magasinet for danske svineproducenter

23


– frugtbar økonomi

opslagstavlen Nyansættelser i Avl og Genetik, Videncenter for Svineproduktion Den 15. april 2011 startede Birgitte Ask som senior projektleder i Avl & Genetik afdelingen med kontor på Axel­ borg i København. I denne funktion vil hun primært arbejde med udviklingen af avlsprogrammet, og hun vil ligele­ des bidrage med fagligt input til salgsog marketingarbejdet i forbindelse med DanAvl. Hun kommer til Avl & Genetik med en bred erfa­ ring. Birgitte har en Ph.D. i kvantitativ avl, hun har erfaring fra et slagtekyllinge-avlsfirma og ligeledes undervisnings­ erfaring fra universitetet (KU-LIFE). Hun har blandt andet undervist i kvantitativ avl, og hun har desuden været vejle­ der for fire specialestuderende – heriblandt Trine Strange.

Videncenter for Svineproduktion har meddelt følgende:

avl Nye avlere: 20. september 2010: STENDALGA ARD Kongstedvej 48, 7000 Fredericia n – tilhørende gdr. Kai Skou-Hanse 1. november 2010: MJELSGÅRD I/S Færgevej 9, 6430 Nordborg r Chr istia nsen – tilhørende gdr.’ne Pau l og Pete

OPFORMERING Ophør af opformeringsbesæstnin

ger:

Den 15. april startede Trine Strange som projektleder i Avl og Genetik. Trine vil ligeledes arbejde ud fra Axel­ borg i København. Trine er nyuddan­ net agronom fra KU-Life, hvor hun i sit speciale har undersøgt den genetiske baggrund for pattegrisedødelighed i danske krydsningssvin. Trine har si­ den gennem en periode været tilknyttet Avl og Genetik som volontør, og hun kender således arbejdet i og om­ kring afdelingen særdeles godt.

15. februar 2011: ØXENHOLM y Blåborgvej 56, Rak keby, 7960 Karb n Frøslev Søre og nar Gun ’ne gdr. e – tilhørend 31. marts 2011: HYLDIG s Præstbovej 6, 7900 Nykøbing Mor d gaar Nør en Torb gdr. e rend tilhø –

Dansk Svineavl 75 72 41 55

DanAvl Opformering 64 40 04 46

5

stærke fordele ved samarbejde med danavl

Viden og forskning Målrettet avl God produktionsøkonomi Tryghed Målrettet avlsvejledning

DanAvl Magasinet #41  

DanAvl Magasinet nr. 41

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you