Page 1

Werkzeuge fürs Leben

Werkzeuge fürs Leben

Narzędzia na życie

Narędzia na życie

MAGIC

GEDORE POLSKA Spółka z o.o. ul. Żwirki i Wigury 56a 43-190 Mikołów · POLAND Fon + 48 (0) 32 / 738-4010 Fax + 48 (0) 32 / 738-4020 gedore@gedore.pl · www.gedore.pl © copyright GEDORE Germany

1917900 Pro POL Magic 16 S&K 01/07


Narzędzia na życie

GEDORE - narzędzia o wysokiej jakości „Made in Germany“ z jednej ręki

T GEDORE Werkzeugfabrik Otto Dowidat KG założona została w roku 1919. Dzisiaj do Grupy GEDORE należy pokaźna ilość spółek-córek - każda z nich wyspecjalizowana jest w produkcji określonego typu narzędzi. Dzięki temu GEDORE zaliczana jest do największych producentów narzędzi na świecie. Przedstawicielstwa handlowe znajdujące się w Austrii, Hiszpanii, Brazylii, Polsce, Rosji, Chinach oraz Południowej Afryce umożliwiają wejście na rynki międzynarodowe. Zarząd przedsiębiorstwa oraz główne centrum produkcyjne znajdują się ciągle jeszcze w Remscheid, mieście najbardziej kojarzonym w Niemczech z produkcją narzędzi. W Remscheid wytwarzane są narzędzia o wysokiej jakości marki GEDORE, DAKO, HABERO i OCHSENKOPF. Zaś dalsze miejsca produkcji, gdzie mają swoje siedziby pozostałe centra produkcyjne z własnymi spółkamicórkami to: Solingen (RAHSOL DREMOTEC), Waldkirchen (GEDORE) oraz Förderstedt (METEC). Natomiast produkcja asortymentu szczypiec GEDORE stanowi jedyny wyjątek, jakim jest zakład produkcyjny w Austrii. T GEDORE zachowując miejsca produkcji w siedzibie w Niemczech traktuje to jako element filozofii przedsiębiorstwa, która także w przyszłości zapewni wypróbowaną jakość ‘Made in Germany’. Ponadto w ten sposób można zawsze sięgnąć po wykwalifikowanych pracowników w trójkącie miast w Bergisches Land. Dla zapewnienia odpowiedniego serwisu i logistyki, GEDORE postanowiło utworzyć w Remscheid nową firmę - Tool Center KG. Jej sercem jest centrum logistyki i dystrybucji z kompleksowym, centralnym magazynem zorganizowanym na wysokim poziomie technicznym. Właśnie stąd zaopatrywani są nasi klienci z całej Europy w asortyment składający się 12.000 produktów z programu Grupy GEDORE. Narzędzia Grupy GEDORE podlegają najwyższym wymaganiom pod względem jakości – dla Państwa bezpieczeństwa. Szczególny nacisk kładziemy na najwyższą jakość materiałów do produkcji oraz ich właściwą obróbkę, zapewniającą utrzymanie tolerancji wymiarowych

produktu ostatecznego. W tym przypadku stosowane są zarówno tradycyjne procesy produkcyjne, jak i również najnowocześniejsze technologie z uwzględnieniem ochrony środowiska. Obowiązującymi dla nas są właściwe normy DIN oraz ISO, a jakość naszych produktów przekracza zwykle ich wymagania. Dzięki naszemu wydziałowi badań i rozwoju nasza Grupa może reagować elastycznie na zmieniające się wymagania rynku. Ciągłe zgłaszanie patentów i wzorów użytkowych świadczy o wysokim stopniu wprowadzanych przez nas rozwiązań innowacyjnych. Ponadto popieramy produkcję narzędzi specjalnych oraz proponujemy unikatowe rozwiązania dla różnorodnych wymagań naszych klientów. Obojętnie czy dotyczy to produkcji rzemieślniczej, budowy mostów, wież wiertniczych, żeglugi morskiej, sektora budowy pojazdów mechanicznych lub przemysłu ciężkiego - wszędzie, gdzie chodzi o bezpieczeństwo, możecie również i Wy, drodzy Państwo zawierzyć wiodącej jakości „Made by GEDORE“. Produkujemy narzędzia na całe życie - wszystko z jednej ręki.
Narzędzia na życie

Wózki narzędziowe, systemy porządkujące

4-8

Torby narzędziowe, lampy robocze

9

Klucze maszynowe

10

Narzędzia NC-Corostop

11

Grzechotki i zestawy kluczy nasadowych

12-15

Wkrętaki

16

Szczypce

17-20

Ściągacze 21-23

Narzędzia dynamometryczne 24-25

Narzędzia do rur 26-27

Młotki i przecinaki 28-29

Grzechotki, klucze maszynowe, bity 30-31

Ceny specjalne za sztukę/zestaw netto bez podatku VAT .Cena nie obejmuje dekoracji-narzędzi. Ważne do wyczerpania stanów magazynowych. Zmiany techniczne zastrzeżone. Nie odpowiadamy za błędy składu i druku. Wszelkie pytania kierować do regionalnych przedstawicieli.
WÓZKISYSTEMY NARZ¢DZIOWE PORZÑDKUJÑCE

Narz´dzia na ˝ycie

WÓZKI NARZ¢DZIOWE X450,00

2000 Wózek narz´dziowy z 5 szufladami Kod 6627710 T W niewywrotnym, trapezowym kszta∏cie T 5 szuflad, ka˝da do indywidualnego podzia∏u T W komplecie przegrody szuflad -10 wzd∏u˝nych i 2 poprzeczne T Szuflady wysuwane na obie strony, ze Êrodkowà i koƒcowymi blokadami T Szczególnie du˝y pojemnik dolny T ˚aluzje boczne zabezpieczajà wn´trze T Centralne zamkni´cie na k∏ódk´ T Ko∏a GEDORE o wysokiej wytrzyma∏oÊci T Cena nie obejmuje dekoracji - narz´dzi

2000-1433 Wózek warsztatowy ze skrzynkà narz´dziowà T T

+

X750,

00

T T T T

Zawiera 3 modu∏y-walizki narz´dziowe 1072 ES-1500 (puste), do mobilnego zastosowania Pe∏ne wysuni´cie, centralne zamykanie z blokadà na k∏ódk´ P∏yta robocza z ABS z 3 wg∏´bieniami na ma∏e elementy Wymiary: H 295 x B 625 x T 400 mm Opis wózka warsztatowego Nr 2000 powy˝ej Cena nie obejmuje dekoracji - narz´dzi

Kod

Nr

Opis

1907840

2000-1433

Wózek warsztatowy ze skrzynkà narz´dziowà

1502 Stó∏ warsztatowy na kó∏kach

Kod 6620540 Mocna, 11-warstwowa p∏yta z twardego drewna T Centralne zamkni´cie na k∏ódk´ T Du˝e, ∏atwo dost´pne pó∏ki na pojemniki T 6 wysoko obcià˝alnych szuflad z indywidualnà blokadà, prowadnicami na ∏o˝yskach kulkowych, obs∏uga jednà r´kà T 10 wzd∏u˝nych i 2 poprzeczne przegrody oraz 2 wk∏adki 1500 ED-70 K T 5 szuflad ze 100% wysuwem i mo˝liwoÊcià indywidualnego przegradzania T Ko∏a GEDORE o wysokiej wytrzyma∏oÊci T Obcià˝alnoÊç statyczna ponad 700 kg, mobilna powy˝ej 500 kg T Wymiary: H 875 x B 950 x T 550 mm T Cena nie obejmuje dekoracji - narz´dzi T

X720,00

4


WÓZKI NARZ¢DZIOWE SYSTEMY PORZÑDKUJÑCE

WÓZKI NARZ¢DZIOWE

Narz´dzia na ˝ycie

2525 BLAU Wózek narz´dziowy Kod 1587102 T P∏yta robocza z ABS z 3 wg∏´bieniami na ma∏e elementy T 2 perforowane boczne Êciany, 1 zag∏´biona do wn´trza T 1 rynienka + komplet 10 haków T Centralne zamykanie zamkiem cylindrycznym T 7 szuflad w pe∏ni wysuwanych, 1-5 do indywidualnego przegradzania T 8 wzd∏u˝nych i 2 poprzeczne przegrody T Szuflady z indywidualnà, uchylnà listwà blokujàcà – obs∏uga jednà r´kà T Pojemnik na ma∏e elementy – przesuwny T Boczne listwy ochronne T Wymiary: H 930 x B 730 x T 390 mm

X420,00

2530 BLAU Wózek narz´dziowy poszerzony Kod 1602691 Wykonanie jak wózek narz´dziowy 2525 BLAU, lecz w ekstra szerokiej wersji. Dodatkowy schowek z p∏ytà perforowanà w tylnej Êcianie T Wymiary: H 930 x B 720 x T 520 mm T Cena nie obejmuje dekoracji - narz´dzi T

X471,00

1578 BLAU Wózek narz´dziowy poszerzony Kod 9018140 Stabilna konstrukcja z elektrolitycznie ocynkowanej blachy stalowej – malowanie proszkowe T 6 obustronnie wysuwanych szuflad T Szuflady 1-4 do indywidualnego przegradzania, 4 wzd∏u˝ne przegrody w zestawie T Centralne zamkni´cie na k∏ódk´ T Zestaw kó∏ jakoÊciowych: 2 sztywne i 2 obrotowe z jednym hamulcem blokujàcym T Wymiary: H 930 x B 605 x T 375 mm T

X280,00

1504 0511 Stó∏ warsztatowy na kó∏kach Kod 6622830 T Wysoka obcià˝alnoÊç, szczególnie du˝a pojemnoÊç T Ergonomiczna wysokoÊç 985 mm T Solidny blat z bukowej sklejki Multiplex 30 mm T Centralne zamkni´cie na k∏ódk´ T 7 szuflad o du˝ej obcià˝alnoÊci z indywidualnym blokowaniem T Wszystkie szuflady o 100% wysuwie, prowadnice na ∏o˝yskach kulkowych, obs∏uga jednà r´kà T WysokoÊci szuflad: 5x Typ 1 67 mm, 1x Typ 2 137 mm i 1x Typ 3 207 mm T 10 wzd∏u˝nych i 2 poprzeczne przegrody T Ko∏a GEDORE o wysokiej wytrzyma∏oÊci T Obcià˝alnoÊç statyczna ponad 700 kg, mobilna powy˝ej 500 kg T Mo˝liwoÊç zabudowania wysuwanej Êciany tylnej R 1504 T Cena nie obejmuje dekoracji - narz´dzi

X835,00

5


MODU¸Y NARZ¢DZIOWE SYSTEMY PORZÑDKUJÑCE

Narz´dzia na ˝ycie

MODU¸Y NARZ¢DZIOWE 1500 ES-7 R 1500 ES-7-32

1500 ES-1 B

Kod 1410199 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19

Kod 1761145

Kod 6612280

7 23 24 27 30 32

1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm)

 75,80

 56,00

3

 107,00

3

35

1500 ES-D 19 Kod 1899694

1500 ES-19

1500 ES-7

D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 IN 19 6 7 8 9 10 12 14

Kod 6626580

Kod 6612520

19 10 11 14 15 16 19 21 22 26 27 28 IN 19 6 7 10 12 14

7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm)

12 13 17 18 23 24 30 32 8 9

O T 1 5

 117,00

 88,60

35

O T13 1500 ES-19 IS Kod 1733109

1500 ES-2

1500 ES-IN 19 LKM

Kod 6621190

Kod 1402234

2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22

19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 IS 19 10x1,6 12x2 IKS 19 2 3 4 INX 19 8 10

IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140

 49,00

 131,00

OT1?;.

 75,60

1500 ES-ITX 19 LKP

OT5

3

Kod 1402226

1500 ES-2 B

1500 ES-K 19 L

Kod 1731165

Kod 1640836

2 B 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 17x19

K 19 L 10 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27

 32,80

ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100 708

 125,00 OT7

 113,

00

1500 ES-30 Kod 6626070

OT1

3 1500 ES-20

1500 ES-6

Kod 6626230

Kod 6621000 6 6x7 10x11 14x15 18x19 21x23

 117,00

m b 1 5 7 9

20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IN 20 3 4 5 6 8 TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 2087 2090-4 2095 2098 2093 U-10

8x9 12x13 16x17 20x22 24x27

 38,40

 164,00 1500 ES-20 BIT

 116,00

Kod 1733419

mbei ?5.71;<

20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 680 4 5,5 6,5 8 685 2,5 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 3 690 PZD 1 2 3 649 673 6,3 699 620 676 639

6

30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 IN 30 4 5 6 8 10 3095 3087 3090-5 -10 3093 U-10

 135,00 nc15 1500 ES-ITX 30 Kod 1640860 IN 30 L 4 5 6 7 8 10 ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 IS 30 5,5 6,5 8 10 12 IKS 30 1 2 3 IKS 30 PZD 1 2 3

 212,00

N S 5 9 7 ? ; <


MODU¸Y NARZ¢DZIOWE SYSTEMY PORZÑDKUJÑCE

MODU¸Y NARZ¢DZIOWE 1500 ES-DT 42

1500 ES-34

1500 ES-350

Kod 1543474

Kod 6605070

Narz´dzia na ˝ycie

Kod 6613760

DT 42 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10

34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17

350 5x120 351 5 352 250 353 5 355 1,5 3 4 8606 300

 51,40

 101,00

 47,90

5

3 1500 ES-400

1500 ES-534

1500 ES-1993 U-20

Kod 1731157

Kod 1813196

Kod 1550756

534 10 11 13 14 15 17 19 26 RS 1 2

1993 U-20 1987 1995 1990-5 -10

400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19

 46,70

 72,00

 83,70

3

3

1500 ES-711

1500 ES-2133

Kod 1402218

od 1500 ES-2150 PH

Kod 1751239

140 4534-5 708 711 720 745

Kod 1523708

2133 5,5 6 7 8 9 10

2150 4 5,5 6,5 8 2160 PH 1 2

 40,60

 124,80 97

 24,90

1

?;

1500 ES-2163 TXB

1500 ES-2150 PZ

Kod 1402242

Kod 1616625

Kod 1523694

K 19 10 880 7 8 885 5 6 890 1 2 KB 819 K 1900

2163 TXB T10 T15 T20 T25 T30 T40

2150 4 5,5 6,5 8 2160 PZ 1 2

1500 ES-K 1900 13 14 17 19 9 12 8 10 3 4

 37,

 26,00

85

 79,90

? < 1500 ES-8000

8

od 1h j 5 ? ;

 22,

40

Kod 1402196

1500 ES-2163 BTX Kod 1582666 2163 BTX T8 T10 T15 T20 T25 T30

1500 ES-1993 T

 74,40 od

BAMN

44,50

7

Kod 6626740 1993 U-10 T 1987 1995 1990-5 -10

8000 A1 A2 A21 J1 J2 J21

1500 ES-145 Kod 6614650 142 10 JC 8250-180 JC 8132-160 JC 8316-160 JC

57,20 TP

7

Pasujàce wózki warsztatowe znajdziecie Paƒstwowo na stronach 4 i 5


WALIZKI NARZ¢DZIOWE SYSTEMY PORZÑDKUJÑCE

Narz´dzia na ˝ycie

WALIZKI NARZ¢DZIOWE 1101 EU Walizka narz´dziowa ALL STAR ze 101-cz´Êciowym zestawem Kod 1812998

X469,00

GEDORE T T T

T

Twarda skorupa, Mocna zawartoÊç …

T T

T T T

Tablica 1 - Strona przednia pusta Tablica 1 - Strona tylna Nr 137 10 60 CP 8 145 10 JC 8098-160 JC 8132-160 JC 8316-160 JC 8250-180 JC

Tablica 2 - Strona tylna

Opis Szczypce zaciskowe Klucze nastawne Szczypce uniwersalne Szczypce do zdejmowania izolacji Szczypce p∏asko-okràg∏e Szczypce tnàce boczne wzmocnione Kombinerki wzmocnione

Nr 78 79 7-08

Opis Klucz p∏asko-oczkowy pojedynczy (8 + 9 mm) Zestaw klucz p∏asko-oczkowych (10-24 mm) 5 H 42-10 Zestaw kluczy trzpieniowych, kàtowych (1,3-10 mm) 7 43 TX-09 Zestaw kluczy trzpieniowych, kàtowych (T7-T40)

Tablica 2 - Strona przednia Nr ? 2150 3 4 5,5 6,5 8 ; 2160 PH 1 2 ; 2161 PH 1 ? 4615 3,5 4534-3

Dno

Opis 3K-Wkr´tak 3K-Wkr´tak 3K-Wkr´tak Próbnik napi´cia Przymiar taÊmowy stalowy

Nr 406 644 2 708 711 8728 20 EC

Opis Pi∏a-Hobby Szczotka druciana, 2-rz´dowa Wzornik rozmiarów TORX® Suwmiarka cyfrowa Zestaw pilników precyzyjnych Zestaw narz´dzi ¼” Blue Edition Classic 247 H-35 M∏otek HABERO KOMBI PLUS R 302 P Zestaw narz´dzi HABERO ZawartoÊç: Wybijaki 3, 4, 6 mm Przebijak 120x10x3 Punktak 120x12 Przecinak p∏aski 150x12

1000 TOURING Walizka narz´dziowa 47-cz´Êciowa

Kod 6600780 T T T T

Uniwersalny, 47-cz´Êciowy zestaw narz´dzi GEDORE dla najbardziej wymagajàcych Porzàdek i przejrzystoÊç – narz´dzia zaciÊni´te w piankowych wk∏adkach Walizka z tworzywa - pakowna, odporna na udary, zamykana, olejoodporna Ci´˝ar: 6,7 Kg

X270,00

8

zalety:

Ekskluzywny wybór jakoÊciowych narz´dzi GEDORE Praktyczny zestaw o wielostronnym zastosowaniu Zamykana, skorupowa walizka z wysoko udarowego ABS, z wygodnym pasem naramiennym Obustronna ochrona naro˝y, ekstremalna obcià˝alnoÊç Wyjmowane tablice narz´dziowe z GEDORE-Check-Tools-System Z dodatkowà tablicà do indywidualnego wyposa˝enia ( z drugiej strony kieszeƒ na dokumenty) Wymiary wewn´trzne: 440x305x185 mm Wymiary zewn´trzne: 480x430x200 mm Ci´˝ar: ok.13 kg ( maks. noÊnoÊç 20 kg)


LAMPY WARSZTATOWE WARSZTATOWE & ROBOCZE LAMPY

LAMPY ROBOCZE

Narz´dzia na ˝ycie

900 02 LED Lampa warsztatowa Duo-Akku T T T

Lampa z podwójnà funkcjà, snop Êwiat∏a jak z latarki lub Êwiat∏o robocze rozproszone Âwiat∏o robocze z 26 bia∏ych LED (4 h Êwiecenia), latarka z 9 bia∏ych LED (10 h Êwiecenia) Wtyczka mi´dzynarodowa na zapytanie

Kod

Nr

1816489 900 02 LED

Napi´cie robocze Klasa ochrony

/

3,6 V

940

900 10 Lampa do komory silnika T T T T

X109,00

Klasa ochrony II, Êwietlówka 36 W Automatyczny zacisk w przedziale 110-170 cm Gumowane haki chroniàce lakier Wtyczka mi´dzynarodowa na zapytanie

Kod

Nr

1816586

900 10

Klasa ochrony

X96,00

Moc

Napi´cie robocze

36 W

230 V

/ 1950

KAMIZELKI NARZ¢DZIOWE

TORBY NARZ¢DZIOWE

PASY PROFESJONALNE WT 1056 11 Plecak narz´dziowy PROFI, pusty T T T

Ekstremalnie ∏adowny Odporna na p´kni´cia tkanina poliestrowa 600D Cena nie obejmuje dekoracji - narz´dzi

Kod

Nr

1818244

WT 1056 11

szer. mm

wys. mm

g∏´b. mm

0

300

400

120

2,300

X60,60

X35,60 WT 1056 13 Kamizelka narz´dziowa, pusta T T T

Kod

Nr

1818260

WT 1056 13

WielkoÊç uniwersalna z 4 regulacjami Odporna na p´kni´cia tkanina poliestrowa 600D Cena nie obejmuje dekoracji - narz´dzi

szer. mm

wys. mm

0

480

660

1,000

9


KLUCZE OCZKOWE ZESTAWY KLUCZY

KLUCZE PŁASKIE

Narz´dzia na ˝ycie

6 Zestaw kluczy p∏askich, podwójnych Wykonanie wg DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Z p∏askimi g∏ówkami i por´cznym trzonkiem Stal GEDORE Vanadium 31CrV3, chromowane

T T T

Kod

Nr

!

6077380

6-8

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22

24,00

6077890

6-120

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32

50,00

3 3

1 B Zestaw kluczy oczkowo-p∏askich

2 Zestaw kluczy oczkowych, podwójnych G∏´boko wykorbione, z cienkoÊciennym pierÊcieniem Wykonanie wg DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 Stal GEDORE Vanadium 31CrV3, chromowane

T T T

Kod

Nr

!

2-8

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22

42,20

6031040

2-120

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32

85,40

T T

6030580

T

Wykonanie wg DIN 3113, ISO 3318, Forma B, ISO 7738 Stal GEDORE Vanadium 31CrV3, chromowane Obustronnie ten sam rozmiar klucza, strona oczkowa 10° odsadzona

Kod

Nr

!

6011950

1 B-080

8 9 10 11 13 14 17 19

6012170

1 B-012

10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32

6012920

1 B-026

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

7 Zestaw kluczy oczkowo-p∏askich T T T

Nr

!

6092850

7-080

8 9 10 11 13 14 17 19

6093150

7-012

10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32

6093740

7-026

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

94,05 199,00

3

Wykonanie wg. DIN 3113, ISO 3318, Forma A, ISO 7738 Stal GEDORE Vanadium 31CrV3, chromowane Obustronnie ten sam rozmiar klucza, strona oczkowa 15° odgi´ta

Kod

37,25

1

UNIT DRIVE PROFIL

29,15

2

72,80

Chroni g∏ówki Êrub

154,00

3

60 CP Klucz nastawny T T T

Wykonanie wg. DIN 3117, Forma A Model szwedzki, rolka lewobie˝na Nachylenie szcz´ki = 15°

1

2

3

Kod

Nr

Wymiar "

y

O

_

6380990

60 CP 6

6

155

20

25/32

9,90

6381020

60 CP 8

8

205

25

1

10,70

6381100

60 CP 10

10

255

30

1.3/16

13,70

6381290

60 CP 12

12

305

36

1.7/16

20,00

4

10

Falista forma profilu daje w ka˝dym przypadku pewne przyleganie – tak˝e Êrub, których wymiary le˝à poza granicami zakresu tolerancji. Si∏a dzia∏a wy∏àcznie na Êcianki g∏ówki Êruby. Nacisk nie dzia∏a na kraw´dzie g∏ówki Êruby i Êruba jest chroniona. Powierzchnie przylegania g∏ówki Êruby i klucza sà, przez falisty profil, znacznie zwi´kszone. W wyniku tego nast´puje równomierne roz∏o˝enie si∏, co umo˝liwia zastosowanie wi´kszej si∏y. Profil dba o szczególnie ∏agodne przeniesienie si∏. Poprzez to mo˝na ∏atwo odkr´ciç uszkodzone Êruby.

4


NAUTIC-NARZ¢DZIA COROSTOP-NARZ¢DZIA

NAUTIC-COROSTOP

Narz´dzia na ˝ycie

COROSTOP-NARZ¢DZIA

INNOWACJA Z GEDORE

Wszystkie narz´dzia ze znakiem NC posiadajà pow∏ok´ COROSTOP Uszlachetnienie powierzchni zewn´trznej COROSTOP jest specjalnà metodà ochrony przed korozjà narz´dzi, które b´dà zastosowane w wilgotnym Êrodowisku. Przez specjalne, galwaniczne uszlachetnienie narz´dzia osiàgajà pow∏ok´, która podwy˝sza ich wytrzyma∏oÊç na korozj´ wielokrotnie, (co najmniej 500%) w stosunku do narz´dzi w wykonaniu tradycyjnym. Dzia∏anie anodowe gwarantuje ochron´ przed rdzà; pow∏oka ochronna COROSTOP chroni niezawodnie i samodzielnie tak˝e przy lekkich jej uszkodzeniach. Dzi´ki tej metodzie, narz´dzia COROSTOP nadajà si´ najlepiej do stosowania na statkach, na platformach wiertniczych i wsz´dzie tam gdzie potrzeba solidnych narz´dzi w d∏ugotrwa∏ym kontakcie z wodà lub wilgocià.

Wskazówka dot konserwacji: Po u˝yciu sp∏ukaç narz´dzia pod bie˝àcà wodà (wodà s∏odkà) i wytrzeç do sucha. To daje d∏ugotrwa∏à odpornoÊç na korozj´.

502 M Zestaw NAUTIC JOLLE 11-cz´Êciowy

T T T T

Wyposa˝enie ogranicza si´ do narz´dzi najpotrzebniejszych na ma∏ej ˝aglówce WypornoÊç walizeczki z narz´dziami jest wi´ksza ni˝ 20 N Wymiary: 255x180x80 mm Oferowane bez dekoracji (okulary, zegarek, telefon itp.)

Kod

Nr

ZawartoÊç

1657453

502 M

NC 42 2,5 4 5 6 8 NC 2150 5,5 NC 2160 PH 2 NC 8210-180 J 4900 Zestaw pierwszej pomocy E-502/503 EH Prostokàtny pojemnik E-502 P

X75,90

0 1,5

503 M Zestaw NAUTIC MOTORBOOT 22-cz´Êciowy T T T

WypornoÊç walizeczki z narz´dziami jest wi´ksza ni˝ 10 N Zestaw pierwszej pomocy w pokrywie Wymiary: 255x180x80 mm

504 M Zestaw NAUTIC YACHT 58-cz´Êciowy n c Kod

Nr

ZawartoÊç

1657461

503 M

NC H 42-10 (1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm) NC 49 D, NC 49 R NC 145 10 NC 2150 5,5 NC 2160 PH 2 NC 8210-180 J 4900, 648, 4610, 4629, 8729 Zestaw pierwszej pomocy E-502/503 EH

X122,10

0

T

2,4

T

WypornoÊç walizeczki z narz´dziami wynosi ok.100 N Wymiary: 380x250x120 mm

Kod

Nr

ZawartoÊç

1658344

504 M

NC 7 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 NC H 42-10 (1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm) NC SCL 43 TX-80 (T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40) NC 52, NC 53, NC 60 P 8 NC 30 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NC 3087, NC 3090-5, NC 3093 U-10 NC 137 10, NC 2150 3 5,5 8, NC 2160 PH 1 2 406, 4522, 4534-3, 4610, 4629 NC 8132-160 J, NC 8210-180 J, NC 8316-160 J, 247 H-30

X502,00

NC 1.04 Âciàgacz uniwersalny COROSTOP 2-ramienny T T T T T T

Pow∏oka COROSTOP jako optymalna ochrona przed korozja Wzmocniona trawersa SamonoÊne haki, szybkonastawne Wrzeciono hartowane termochemicznie Wymienne koƒcówki wrzeciona (kulka lub szpic) Przystosowanie do wrzeciona hydraulicznego

Kod

Nr

y

Y

A

1829521

NC 1.04/1A

130

100

M 14x1,5 x 140

1829548

NC 1.04/2A

200

150

G 1/2 x 210

1829556

NC 1.04/3A

350

200

G 3/4 x 280

d

maks. t

X

3,0

61,95

1.06/HSP1

5,0

115,90

1.06/HSP2

7,5

202,80

11

0 7,0


ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH GRZECHOTKI

KLUCZE NASADOWE

Narz´dzia na ˝ycie

U-20 Grzechotki prze∏àczalne T T T T T

mbncod

Wykonanie wg. DIN 3122, ISO 3315 Drobno uz´bione, z prze∏àcznikiem i przyciskiem blokujàcym nasadk´ AntypoÊlizgowy, 2-komponentowy uchwyt z otworem do zawieszania Do r´cznie u˝ywanych elementów z czopem kwadratowym wg. DIN 3120 - C 6,3/C 10/C 12,5, ISO 1174 z blokadà kulkowà Ma∏a g∏ówka w formie kropli, do trudno dost´pnych Êrub

Kod

Nr

a„

a

d∏ug. mm

/

X

1703749

2093 U-20

1/4

6,3

6

127

91

27,40

1556800

3093 U-20

3/8

10

6

200

320

34,00

1436686

1993 U-20

1/2

12,5

6

270

530

34,60

INS 20 PM MR 5 ? ; < Zestaw wkr´taków 1/4“

T T

15-cz´Êciowy

T

ITX 20 PM MR 7 Zestaw wkr´taków 1/4“

W skrzynce z tworzywa Z nasadkami do r´cznej pracy, ze stali GEDORE Vanadium 31CrV3 Wype∏nienie GEDORE-Check-Tool

9-cz´Êciowy

Kod

Nr

Nasadki

1815636

ITX 20 PM

7 ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

275

X41,60

/ Kod

Nr

Nasadki

1815601

INS 20 PM

5 IN 20 3 4 5 6 8 ? IS 20 4 5,5 6,5 8 ; IKS 20 1 2 3 < IKS 20 PZD 1 2 3

X59,70

200

/

ITX 20 TX-015 MR 7 9 Zestaw wkr´taków 1/4“ 15-cz´Êciowy Kod

Nr

Nasadki

1815628

ITX 20 TX-015

7 ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 9 TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10

X62,40

295

/

X166, mb 1 3 1175 ei ? 5 . 7 ; <

00

X119,00

/

20 LMU-10 Zestaw kluczy nasadowych 1/4“ 49-cz´Êciowy T T

T T

1900

/

Z solidnà, prze∏àczalnà grzechotkà Klucze nasadowe do r´cznej pracy, kute, ulepszane, d∏ugie 6-kàtne i krótkie z UD-profilem Narz´dzia nap´dzajàce ze stali GEDORE Vanadium 31CrV3 Wype∏nienie GEDORE-Check-Tool

30 GMU-10 Zestaw kluczy nasadowych 3/8“ 17-cz´Êciowy n c 1 T T

Kod

Nr

Grzechotka

Nasadki

Akcesoria

1815687

20 LMU-10

$ 2093 U-10

3 D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 ? 680 4 6,5 5 685 3 4 5 6 8 . 685 X 5 6 8 7 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 ; 690 1 2 < 690 PZD 1 2 3

620 7 676 699 2090-2 -6 ‚ 2095 )

T

T

12

Z solidnà prze∏àczalnà grzechotkà, w metalowej skrzynce Klucze nasadowe do r´cznej pracy, kute, ulepszane, 6-kàtne Narz´dzia nap´dzajàce ze stali GEDORE Vanadium 31CrV3

Kod

Nr

Grzechotka

Nasadki

Akcesoria

6235710

30 GMU-10

$ 3093 U-10

1 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19

+ 3087 ‚ 3090-5 -10 ) 3095

TORX® = rej.znak towarowy Firmy Camcar-Textron Inc.USA


ZESTAWYGRZECHOTKI KLUCZY NASADOWYCH

KLUCZE NASADOWE

ITX 30 LKP NS 7 Zestaw wkr´taków 3/8“ 14-cz´Êciowy

X80,80

1065

/

Do Êrub z wewn´trznym TORX®, krótkie i d∏ugie

T

Kod

Nr

Nasadki

1509950

ITX 30 LKP

7 ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 7 ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

X139,00 1465

19 V20U-10 od mb 1 5 ? ; Zestaw kluczy nasadowych 1/4“-1/2“ 50-cz´Êciowy T T T

Narz´dzia na ˝ycie

/

30 TX 20 MR NS 7 9 Zestaw wkr´taków 1/4“- 3/8“ 28-cz´Êciowy

Z ekstra drobno uz´bionà, prze∏àczalnà U-3 grzechotkà 1/4“ Z solidnà, prze∏àczalnà U-10 grzechotkà 1/2”, z kulkowà blokadà nasadki Z kutymi i ulepszanymi kluczami nasadowymi do r´cznej pracy oraz narz´dziami nap´dzajàcymi ze stali GEDORE Vanadium 31CrV3, w stalowej kasecie 5000 /

T

Do Êrub z wewn´trznym i zewn´trznym TORX®

Kod

Nr

Nasadki

1509969

30 TX 20

c 7 ITX 30 T25 T27 T30 T40 T45 T50 c 7 ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 c 9 TX 30 E8 E10 E11 E12 E14 b 7 ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 b 9 TX 20 E4 E5 E6 E7 2030

X43,15 Kod

Nr

Grzechotka

Nasadki

Akcesoria

6157490 19 V20U-10 d $T 1993 U-10 T d 1 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 d 5 IN 19 7 8 10 12 14 ? IS 19 8 10 ; IKS 19 3

X289,00

b # 2093 U-3

b 1 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 b 5 IN 20 3 4 5 6 ? IS 20 4 5,5 6,5 ; IKS 20 1 2

‚ 1990-5 ‚ 1990-10 ) 1995

820

/

IN 19 PM O T 5 Zestaw wkr´taków 1/4“ 9-cz´Êciowy

- 2098 ‚ 2090-2 ‚ 2090-4 + 2087 ) 2095

T

19 FMU-10 Zestaw kluczy nasadowych 1/2“ 19-cz´Êciowy od1 T T T

Do Êrub z wewn´trznym gniazdem 6-kàtnym (INBUS®)

Kod

Nr

Nasadki

6156250

IN 19 PM

5 IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17

Z kutymi, ulepszanymi, 6-kàtnymi kluczami nasadowymi do r´cznej pracy Z narz´dziami nap´dzajàcymi ze stali GEDORE Vanadium 31CrV3, w stalowej kasecie Z solidnà, prze∏àczalnà grzechotkà, z kulkowà blokadà nasadki

X68,50 2500

/

ITX 19 PM O T 7 Zestaw wkr´taków 1/2“

X148,00

9-cz´Êciowy T

4600

/ Kod

Nr

Grzechotka

6150990

19 FMU-10

$T 1993 U-10 T 1 19 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 27 30 32

Nasadki

Do Êrub z wewn´trznym TORX®, ( z bolcem centralnym i bez)

Kod

Nr

Nasadki

6158970

ITX 19 PM

7 ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

Akcesoria + 1987 ‚ 1990-5 ‚ 1990-10 ) 1995

T T

13

TORX® = rej.znak towarowy Firmy Camcar-Textron Inc.US INBUS®= rej.znak towarowy Firmy Bauer + Schaurte


WKR¢TAKI WKR¢TAKI

WKR¢TAKI

Narz´dzia na ˝ycie

2140-5,4 ei mb ? ; 5 3 Wkr´tak dynamometryczny w zestawie 3,0-5,4 N•m 25-cz´Êciowy T T T T T

Idealny do pracy w zakresie ma∏ych momentów Wkr´tak dynamometryczny z wyczuwalnà i s∏yszalnà sygnalizacjà wyzwolenia Dok∏adnoÊç wyzwalania: w tolerancji +/- 6% wartoÊci nastawionej (PN EN ISO 6789) Wype∏nienie GEDORE-Check-Tool Wkr´tak z uchwytem 2K-Multigriff, proste osadzanie koƒcówek

Kod

Nr

ZawartoÊç

/

1802429

2140-5,4-025

? 680 4 6,5 5 685 2 2,5 3 4 5 6 ; 690 0 1 2 3 D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 5 42 6 673 L, 676, 699 L 2140 5,4 N·m

570

X80,00

;

SK 2154 PH-06 3K-Zestaw wkr´taków z ko∏pakiem do pobijania 6-cz´Êciowy ? ; T T T T T

Z ko∏pakiem do pobijania Z 6-kàtnym zabierakiem na trzonie Do mocno osadzonych Êrub krzy˝owych i z rowkiem Ostrze ze stali Vanadium Plus, matowo chromowane 3 sk∏adnikowy uchwyt Kod

<

1878743

?

X36,75

Nr

ZawartoÊç

SK 2154 PH-06

? 2154SK 4 5,5 6,5 8 ; 2160SK PH 1 2

2150-2160 3K-Zestaw wkr´taków 6-cz´Êciowy / 10-cz´Êciowy

T T T

Do Êrub z rowkiem i krzy˝owych PH albo PZ Ostrza ze stali Vanadium Plus, matowo chromowane 3 sk∏adnikowy uchwyt z otworem do wieszania

X22,00

X31,10

X21,00

2150-2160 PH-010

Kod

Nr

ZawartoÊç

/

1482319

2150-2160 PH-06

? 2150 4 5,5 6,5 8 ; 2160 PH 1 2

650

1482343

2150-2160 PH-010

? 2150 3 4 5,5 6,5 8 ? 2153 5,5 ; 2160 PH 1 2 ; 2161 PH 1 ? 4615 3,5

780

1482300

2150-2160 PZ-06

? 2150 4 5,5 6,5 8 2160 PZ 1 2

650

2150-2160 PZ-06

2150-2160 PH-06

16


SZCZYPCE SZCZYPCE

SZCZYPCE

Narz´dzia na ˝ycie

JEDEN DLA WSZYSTKICH WSZYSCY DLA JEDNEGO

Jeden zacisk bazowy…

… do osadzania wszystkich wk∏adek modu∏owych T

T T T T

Praktycznie dobrane zestawy do specyficznych zastosowaƒ w przemyÊle (S 8140 J), pojazdach (S 8140 A), teletechnice ( S 8140 D) albo dla elektroinstalatorów (S 8140 E) Idealne do odpowiedzialnych zaciskaƒ Indywidualne rozszerzanie zastosowaƒ kolejnymi wk∏adkami modu∏owymi W praktycznym opakowaniu typu blister Wk∏adki modu∏owe wymienne bez u˝ycia narz´dzi

S 8140 J Zestaw szczypiec zaciskowych Przemys∏ 4-cz´Êciowy Kod 1830929

X120,90 8140-18

8140-02

8140-06

ZawartoÊç 8140 Szczypce zaciskowe bazowe bez wk∏adki 8140-18 Wk∏adka modu∏owa do mocnych z∏àczy wtykowych 0,14-4 mm2 8140-02 Wk∏adka modu∏owa do izolowanych koƒcówek kablowych 0,5-2,5 mm2 8140-06 Wk∏adka modu∏owa do tulejek przewodowych 0,25-10 mm2

S 8140 E Zestaw szczypiec zaciskowych Elektryk 4-cz´Êciowy Kod 1830899

X103,90 8140-05

8140-02

8140-01

ZawartoÊç 8140 Szczypce zaciskowe bazowe bez wk∏adki 8140-05 Wk∏adka modu∏owa do nieizolowanych koƒcówek kablowych 0,5-2,5 mm² oraz 4-6 mm2 8140-02 Wk∏adka modu∏owa do izolowanych koƒcówek kablowych 0,5-2,5 mm2 8140-01 Wk∏adka modu∏owa do izolowanych koƒcówek kablowych 0,1-0,4 mm² oraz 4-6 mm2

S 8140 D Zestaw szczypiec zaciskowych Data-Com 4-cz´Êciowy Kod 1830937

X116,50 8140-17

8140-16

8140-14

ZawartoÊç 8140 Szczypce zaciskowe bazowe bez wk∏ 8140-17 Wk∏adka modu∏owa do wtyczek modularnych Western RJ 11 6/6 6/4 6/2 8140-16 Wk∏adka modu∏owa do wtyczek modularnych Western RJ 45 8/8 8140-14 Wk∏adka modu∏owa do z∏àczy koncentrycznych 1,69 5,41 6,48

S 8140 A Zestaw szczypiec zaciskowych Automotive 4-cz´Êciowy Kod 1830910

X137,90 8140-11

8140-09

8140-05

ZawartoÊç 8140 Szczypce zaciskowe bazowe bez wk∏adki 8140-11 Wk∏adka modu∏owa do p∏askich tulejek wtykowych 6,3, 0,5-6 mm2 8140-09 Wk∏adka modu∏owa do p∏askich tulejek wtykowych 2,8, 0,1-1 mm2 8140-05 Wk∏adka modu∏owa do nieizolowanych koƒcówek kablowych 0,25-0,25 mm² oraz 4-6 mm2

17


SZCZYPCE

SZCZYPCE

SZCZYPCE Narz´dzia na ˝ycie

¥y X109,50

8141 Precyzyjne szczypce zaciskowe Kod 1830759 T Do tulejek przewodowych 0,6 – 6 mm2

8142 Precyzyjne szczypce zaciskowe

X104,90

Kod 1830767 T Do izolowanych koƒcówek kablowych 0,5 m- 6 mm2

8145 Precyzyjne szczypce zaciskowe Kod 1830791 T

X123,90

Do p∏askich tulejek kablowych 1,5/2,5/6,0 mm2

8146 Szczypce do zdejmowania izolacji z wymiennym modu∏em samonastawne T

T T

8146 Precyzyjne narz´dzie do zdejmowania izolacji i ci´cia wraz z wymiennà wk∏adkà modu∏owà 8146-1(Nó˝ p∏aski: 0,02-10 mm2 / AWG 34-8) Dodatkowe wk∏adki modu∏owe: 8146-2 (nó˝ okràg∏y: 4-16 mm2 / AWG 12-6) 8146-3 (V-nó˝: PTFE 0,1-4 mm2 / AWG 26-12do wszystkich izolacji)

Kod

Nr

1830805

8146

1830821

8146-2

4,0-16,0

1830848

8146-3

0,1-4,0

Ø mm2

AWG

/

X

136

49,90

12-6

51

28,50

26-12

51

19,90

S 8003 JC Zestaw szczypiec 3-cz´Êciowy Kod 6701110 8132-160 JC 8250-180 JC 8316-160 JC

8146-2 8146-3

U

S 8303 JC Zestaw szczypiec 3-cz´Êciowy Kod 6703160 142 10 JC 8250-180 JC 8316-160 JC

X36,30 S 8200 JC Zestaw szczypiec 4-cz´Êciowy Kod 6730800 8098-160 JC 8132-160 JC 8250-180 JC 8314-160 JC

X43,50

S 8008 Zestaw szczypiec do pierÊcieni osadczych 8-cz´Êciowy Kod 6700490 8000 A 1 A 11 A 2 A 21 8000 J 1 J 11 J 2 J 21

BA X44,90

X54,50 18


SZCZYPCE

SZCZYPCE

SZCZYPCE

Narz´dzia na ˝ycie

RZB1-1 Zestaw szczypiec 6-cz´Êciowy

RZB1-11 Zestaw szczypiec 4-cz´Êciowy

Kod 1689312

Kod 1692283

0 142 10 JC 8136-200 JC 8250-180 JC 8316-160 JC 8010 A 2 8010 J 2

X77,50

X179,

8000 A 2 8000 A 21 8000 J 2 8000 J 21

X29,50 RZB1-18CR Zestaw szczypiec

50

2-cz´Êciowy + dodatki Kod 1895249 8141 8146 Tulejki koƒcówek przewodów 0.50 0.75 1.00 1.50 2.50 4.00 6.00 T Abbildung ähnlich

Übersetzung fehlt

RZB2-14E Zestaw szczypiec 4-cz´Êciowy

RZB1-2 Zestaw szczypiec 6-cz´Êciowy

Kod 1895230

Kod 1708155

8350-3 8350-4 8350-6 8352-1

8098-160 JC 8120-160 JC 8122-160 JC 8132-160 JC 8250-180 JC 8316-180 JC

X39,50

X73,50

36 1-140

X11,

90

36 2-200

X12,50

145 10 C

X25,20

36 Klucz taÊmowy T

145 10 JC

X14,50

T T

145 10 Szczypce nastawne T T T T T T T

DIN ISO 8976 Forma A 7-punktowa nastawa, bardzo wàska szcz´ka Z nastawnym przegubem Êlizgowym i ochronà przed zaciÊni´ciem Z´by hartowane indukcyjnie Stal specjalna GEDORE Chrom-Vanadium Wykonanie C = r´kojeÊci karbowane Wykonanie JC = r´kojeÊç powleczone tworzywem, dwu komponentowo

Kod

Nr

6412000 6415610

O

/

X

145 10 C

39

320

11,90

145 10 JC

39

330

14,50

Z mocnà, nie Êliskà taÊmà, bardzo szerokà = 25 mm 36-1 ze stali jakoÊciowej C35 36-2 ze stali specjalnej GEDORE Chrom-Vanadium

Kod

Nr

d∏ug. mm

,

[

/

X

6327320

36 1-140

220

140

9/64

220

12,50

6327400

36 2-200

285

200

13/64

470

25,20

142 10 JC Szczypce uniwersalne 7-punktowa nastawa Kod 6416340 T T T T T T

DIN ISO 8976 Forma C Przegub przewini´ty i ochrona przed zaciÊni´ciem r´ki Z´by hartowane indukcyjnie Przycisk obs∏ugiwany 1 r´kà Szcz´ki samo zaciskowe do nakr´tek i rur Stal specjalna GEDORE Chrom-Vanadium

19

X19,50


SZCZYPCE

SZCZYPCE

SZCZYPCE Narz´dzia na ˝ycie

X19,90

137 KR 10 Szczypce zaciskowe z „bocianià“ szcz´kà Kod 1868039 T T

O d∏ugich, wàskich szcz´kach do pracy w miejscach trudno dost´pnych Do roz∏àczania przewodów powietrznych, hydraulicznych i hamulcowych do ok. u 12 mm

137 GEDORE Szczypce zaciskowe T T

Ze Êrubà nastawczà i dêwignià odblokowujàcà, w modelu 137 10 powleczonà niebieskim tworzywem Specjalna szcz´ka dla pewnego uchwycenia, zaciÊni´cia lub przytrzymania

138 Szczypce zaciskowe spawalnicze

Nr

y

O

_

/

X

6406620

137 7

175

25

1

300

9,90

6406700

137 10

240

32

1.1/4

550

11,20

6407270

137 11

280

45

1.3/4

750

17,30

X15,50

Kod 6407350 T

Kod

Do dociskanie spawanych taśm lub profili

X15,95

138 X Szczypce zaciskowe spawalnicze do rur Kod 6407510 T Do mocowania spawanych rur i pr´tów

138 Y Szczypce zaciskowe spawalnicze do profili Kod 6407860 T Do mocowanie ukrytych profili i kàtowników

X15,95

137 T Szczypce zaciskowe do klejenia Kod 6403600 T Do Êciskania naro˝y i innych po∏àczeƒ

O X15,50

136 BM Szczypce zaciskowe z szerokà szcz´kà

X18,90

Kod 6406030 Do mocowania kraw´dzi i powierzchni, szerokoÊç szcz´ki 80 mm

T

20


NARZ¢DZIA SPECJALNE ÂCIÑGACZE

ÂCIÑGACZE

Narz´dzia na ˝ycie

1.04/HP Âciàgacz Uniwersalny HIGH POWER 2-ramienny T T T T

Szczególnie ulepszona trawersa wytrzymuje wy˝sze si∏y, mo˝liwe dwukrotnie wy˝sze obcià˝enie Szybko zaciskowe haki szybkie w ustawieniu Wymienna koƒcówka wrzeciona (kulka lub ostrze) Mo˝liwe zastosowanie z wrzecionem hydraulicznym

Kod

Nr

y

Y

A

1868152

1.04/HP1A

130

100

M 14x1,5 x 140

1868160

1.04/HP2A

200

150

G 1/2 x 210

1868179

1.04/HP3A

350

200

G 3/4 x 280

d

maks. t

X

6,0

72,80

1.06/HSP1

10,0

126,75

1.06/HSP2

15,0

213,65

1.06/E Âciàgacz szybko zaciskowy 2-ramienny T T T T

Mocna wersja, kuta matrycowo, do pewnego i szybkiego Êciàgania Przek∏adane haki dajà mo˝liwoÊç pracy od zewnàtrz i od wewnàtrz Szybkie i nieskomplikowane ustawienie szybko zaciskowych haków Mo˝liwe zastosowanie z wrzecionem hydraulicznym d

Kod

Nr

y

Y

A

1213830

1.06/1-E

90

100

M 14x1,5 x 140

maks. t

X

3,0

45,90

1215140

1.06/1A-E

130

100

M 14x1,5 x 140

1216570

1.06/2-E

160

150

G 1/2 x 210

1.06/HSP1

3,0

49,35

5,0

1217720

1.06/2A-E

200

150

G 1/2 x 210

1.06/HSP1

5,0

83,75 92,00

1218980

1.06/3-E

250

200

G 3/4 x 280

1.06/HSP2

7,5

153,00

1.06/AS Zestaw Êciàgaczy z 6 hakami

T T

2 ramienny Êciàgacz z 6 wàskimi hakami w 3 d∏ugoÊciach Najlepiej stosowaç w trudno dost´pnych miejscach

Kod

Nr

y

Y

X

8001710

1.06/AS

130

100/200/250

173,95

1675974

1.06/AS-2

200

150/220/300

275,75

1.07/AS Zestaw Êciàgaczy z 9 hakami T T

3 ramienny Êciàgacz z 9 wàskimi hakami w 3 d∏ugoÊciach Najlepiej stosowaç w trudno dost´pnych miejscach

Kod

Nr

y

Y

X

8117260

1.07/AS

130

100/200/250

270,25

1675990

1.07/AS-2

200

150/220/300

420,50

21


NARZ¢DZIA SPECJALNE ÂCIÑGACZE

ÂCIÑGACZE

Narz´dzia na ˝ycie

 127,35 1.07/K-1-SE Zestaw Êciàgaczy z 3 hakami w walizeczce z tworzywa

Kod 1438484 T Po jednej 2- i 3-ramiennej trawersie (rozstaw 90 mm), 1 wrzeciono i 3 wàskie, szybko nastawne haki (g∏´bokoÊç 100 mm) w praktycznej walizeczce z tworzywa

1.07/K-1-SE 200S Zestaw Êciàgaczy z 6 hakami, w walizeczce z tworzywa

Kod 1745158 T Po jednej 2- i 3-ramiennej trawersie (rozstaw 90 mm), 1 wrzeciono i 6 wàskich, szybko nastawnych haków (g∏´bokoÊç 100/200 mm) w praktycznej walizeczce z tworzywa

1.07/K-2-E-HSP1 Zestaw Êciàgaczy z 3 hakami w walizeczce z tworzywa

Kod 1438492 T Po jednej 2- i 3-ramiennej trawersie (rozstaw 160 mm), 1 wrzeciono hydrauliczne 1.06/HSP1 i 3 szybko nastawne haki (g∏´bokoÊç 150 mm) w praktycznej walizeczce z tworzywa

 307,80  215,30 1.34/10 Zestaw Êciàgaczy wewn´trznych 5-cz´Êciowy Kod 1638629 T 4 wewn´trzne Êciàgacze i 1 m∏otek Êlizgowy w praktycznej walizeczce T Gwint ∏àczàcy M 10 T Wymaga kluczy 11-13 mm

Nr

C

1.34/1

5,0-8,5

1.34/2

8,0-15,0

1.34/3

15,0-25,0

1.34/4

25,0-36,0

22

 235,50


NARZ¢DZIA SPECJALNE ÂCIÑGACZE

ÂCIÑGACZE

Narz´dzia na ˝ycie

1.92/12 Zestaw Êciàgaczy PLUS Kod 1553550 T

T T

P∏yty monta˝owe zaskakujà przyjaznym u˝ytkowaniem: haki osadzajà si´ mocno w szczelinach Samoblokujàce haki przenoszà 100% si∏y Pasuje do nast´pujàcych ∏o˝ysk: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407

 540,05 1.26/1 HYD Przecinak nakr´tek hydrauliczny

T T

 20,35

T

1.75/1 Klucz do filtrów oleju 3-ramienny

Do nakr´tek o klasie wytrzyma∏oÊci 10 Trwa∏y, lekko przesuwny przecinak hartowany indukcyjnie w obszarze pracy Fazowanie kraw´dzi przecinaka wzmacnia efekt rozrywania i zapobiegajà odpryskom

Kod 8117420 T

Wewn´trzny kwadrat 3/8” i adapter 12“ klucz 17mm

 118,90

 209,90 Kod

Nr

do nakr´tek

8009450

1.26/1 HYD

SW 7 - SW 22, M4 - M14

1.09/1 Âciàgacz TWIST+PULL

3-ramienny z obrotowym areta˝em

T T T T T

Szybkie i dok∏adne stosowanie wynikiem precyzji wykonania Haki otwierajà si´ po przekr´ceniu g∏owicy i automatycznie zamykajà na Êciàganym elemencie Odpada czasoch∏onne ustawianie i blokowanie haków Wysokiej jakoÊci stal i termochemiczna obróbka gwarantujà najwy˝sze obcià˝enie haków i wrzeciona Wymienna koƒcówka wrzeciona (kulka lub ostrze)

Kod

Nr

y

Y

A

maks. t

1748173

1.09/1

150

130

G 1/2 x 250

6,5

23

maks. t 5,0


KLUCZEKLUCZE DYNAMOMETRYCZNE DYNAMOMETRYCZNE

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

Narz´dzia na ˝ycie

Nr 4549-01

Nr 4549-02

4549-4550 Klucze dynamometryczne TORCOFIX K mb nc 1-750 N·m / 0,75-550 lbf·ft

T T T T T

Nr 4550-10

od pe

Nr 4549-05 Solidne, jedwabiÊcie matowo chromowane konstrukcje z rur stalowych Chromowane grzechotki i elementy z poliamidu wzmocnionego w∏óknem szklanym Grzechotki z przek∏adanym kwadratowym zabierakiem w formie grzybka lub prostej (od Nr 4550-55) Nr 4550-20 Dokr´canie w prawo i w lewo przez proste prze∏o˝enie grzybka/czworokàta Dok∏adnoÊç wyzwalania: tolerancja +/-3% (DIN EN ISO 6789) Nr 4550-30

Nr 4550-55

Nr 4550-75

Kod

Nr

a

N·m

lbf·ft

y

9

/

1545124

4549-01

b

1-5

0,75-3,7

220

0,025 N·m

300

113,80

1545132

4549-02

b

2-25

1,5-18

285

0,1 N·m

450

130,30

1545140

4549-05

c

5-50

4-37

335

0,25 N·m

540

134,00

7601530

4550-10

d

10-100

8-75

395

0,5 N·m

900

124,30

7601610

4550-20

d

20-200

15-150

485

1 N·m

1100

133,40 153,30

7601880

4550-30

d

60-300

45-220

575

1 N·m

1400

7674330

4550-40

d

75-400

55-300

665

1 N·m

2000

241,20

7674760

4550-55

e

100-550

75-405

960

1 N·m

3800

397,90

1521365

4550-75

e

140-750

105-550

1240

1 N·m

4800

451,60

3550 Klucz dynamometryczny TORCOFlEX K 8-300 N·m / 6-220 lbf·ft

T T T T T

Malowane proszkowo konstrukcje z rur stalowych z ocynkowanà grzechotkà Nap´d kwadratowym czopem poprzez zintegrowanà grzechotk´ Dokr´canie w prawo i w lewo przez proste prze∏o˝enie kwadratu Dok∏adnoÊç wyzwalania: tolerancja +/-3% (DIN EN ISO 6789) Podwójna skala N·m/Ibf·ft

nc od

Kod

Nr

a

N·m

lbf·ft

y

9

/

1477978

3550-07

c

8-70

6-52

350

2 N·m

600

86,50

1379534

3550-10

d

10-100

8-75

395

5 N·m

1000

88,90

1379526

3550-20

d

20-200

15-150

485

10 N·m

1250

91,40

1379518

3550-30

d

60-300

45-220

575

10 N·m

1450

94,80

8450 Elektroniczny klucz dynamometryczny TorcoTronic 20-300 N·m / 15-220 lbf·ft T T T T T T T

Z kwadratowym czopem nap´dowym Kontrolowane dokr´canie w prawo i w lewo Wysoka dok∏adnoÊç pomiarowa: tolerancja +/-3%, +/- 1 cyfra Solidna konstrukcja warsztatowa (opcjonalnie z szeregowym gniazdem RS 232 i pami´cià) Prosta obs∏uga dwoma przyciskami wielofunkcyjnymi Zgodny z DIN EN ISO 6789, odniesiony do wzorców krajowych Automatyczna kalibracja przyciskiem

odS

24

Kod

Nr

a

N·m

lbf·ft

y

0

1833588

8450-020

d

20-200

15-150

508

1,2

344,60

7726070

8450-030

d

30-300

22-220

575

1,4

368,00


KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE Wolne od b∏´dów obs∏ugi Oboj´tnie gdzie przy∏o˝ycie si∏´, w Êrodku uchwytu lub w innym miejscu klucza DREHMOMETER, dwoma r´kami lub poprzez przed∏u˝k´, nastawiony moment zawsze b´dzie dok∏adnie osiàgni´ty – Bez przesuni´cia wartoÊci. Uwa˝aç nale˝y jednak przy u˝ywaniu nasadek specjalnych i o zró˝nicowanych d∏ugoÊciach.

Narz´dzia na ˝ycie

Nr 753-01

Nr 8561-01 B Nr 8574-10 DS Nr 8560-01 A

Klucz dynamometryczny DREMOMETER

mb nc od pe

1-760 N·m / 10 lbf·in - 560 lbf·ft Kod 7680060 7775440 7682000 7683320 7685530 7685450 7688470 1427156 7691500

Nr 753-01 8554-01 8560-01 8561-01 8573-00 8562-10 8570-10 8574-10 8563-10

Typ MINI AM A B BC C CD DS D

a b b c d d d e e e

s s s s s s s s s

N·m 1-12 6-30 8-40 20-120 40-200 50-300 80-360 110-550 140-760

lbf·in 10-100 50-270 70-350

lbf·ft

15-90 30-150 35-220 60-260 80-405 105-560

9 1 N·m / 10 lbf·in 1 N·m / 10 lbf·in 5 N·m / 50 lbf·in 5 N·m / 5 lbf·ft 5 N·m / 5 lbf·ft 5 N·m / 5 lbf·ft 5 N·m / 5 lbf·ft 10 N·m / 10 lbf·ft 10 N·m / 10 lbf·ft

y 185 265 340 463 553 618 718 812 812

/ 245 580 1000 1500 1400 2000 2400 2900 3200

T

 148,60 175,40 204,00 226,50 247,80 283,50 380,90 504,40 535,00

T

T

T

Ekstra solidna, ca∏kowicie metalowa konstrukcja ze stopu aluminium o wysokiej wytrzyma∏oÊci Z prostym kwadratowym czopem nap´dowym, do kontrolowanego dokr´cania w prawo Dok∏adnoÊç wyzwalania: tolerancja +/-3% (DIN EN ISO 6789) Podwójna skala N·m/Ibn·ft

8608 Wzmacniacz momentu obrotowego DREMOPLUS max. 1.300 N·m - max. 2700 N·m T T T T

Powielanie w efektywnej proporcji prze∏o˝enia 1:5 Gwarantowana dok∏adnoÊç: tolerancja lepsza ni˝ +/- 4% Zaleca si´ u˝ywaç wraz z kluczem dynamometrycznym Z ramieniem reakcyjno-oporowym

Kod

Nr

1471678 1471651

8608-01 8608-02

perf

max. N·m-WyjÊcie

max. lbf·ft-WyjÊcie

g

Q

a

1300 2700

960 2000

1:5 1:5

T U

e f

; max. N·m-WejÊcie $ 4,2 260 4,3 540

0

629,50 713,30

8613 Wzmacniacz momentu obrotowego DREMOPLUS MINI max. 1000 N·m / 738 lbf·ft T T T T

Powielanie w efektywnej proporcji prze∏o˝enia 1:22 Gwarantowana dok∏adnoÊç: tolerancja lepsza ni˝ +/- 4% Zaleca si´ u˝ywaç wraz z kluczem dynamometrycznym Z ramieniem reakcyjno-oporowym

Kod

 681,70

Nr

1820044 8613-01 1820052 8613-02

max. N·m-WyjÊcie 1000 1000

max. lbf·ft-WyjÊcie 738 738

pe

g

Q

a

0

1:22 1:22

S T

e e

2,3 2,3

1.981,90 1.981,90

8612-300 Elektroniczny przyrzàd kontrolny DREMOTEST E 9-320 N·m T T T T T T

Do poziomego sprawdzania lub nastawiania prawoskr´tnych kluczy dynamometrycznych w zakresie 9 – 320 N·m Z wbudowanym wskaênikiem wartoÊci mierzonej i znakiem CE Z wyjÊciowym 6-katem SW 17 mm Z adapterami kwadrat 3/8” i 1/2” na SW 17 Wysoka dok∏adnoÊç: tolerancja +/-1%, +/- 1 cyfra Detekcja 1. wartoÊci szczytowej/punktu zadzia∏ania

Kod

Nr

1856111

8612-300

!

N·m

0

17

9-320

3,0

681,70

25


NARZ¢DZIA SPECJALNE SZCZYPCE

SYSTEMY GI¢CIA RUR

Narz´dzia na ˝ycie

100 Trzypunktowe, wysokowytrzyma∏e szczypce do rur Eck-Schwede-snap® Kod

Nr

[

O

y

0

4500060 4500140 4500220 4500300 4500490

100005 100010 100015 100020 100030

1/2 1 1.1/2 2 3

35 48 60 80 110

245 320 420 550 630

0,380 0,800 1,400 2,240 3,580

28,20 38,70 48,60 68,00 104,00

T T T T T

Trzypunktowe, wysokowytrzyma∏e szczypce do rur Zgodne z DIN 5234 forma C Stal chromo-wanadowa Kute matrycowo W ca∏oÊci ulepszane, z´by dodatkowo hartowane p∏omieniowo

,

224021 Obcinacz do rur zapadkowy niro do rur ze stali szlachetnej

Kod 1600885 T Wymaga niewiele miejsca T Korpus z ocynkowanego, aluminiowego odlewu ciÊnieniowego T Automatyczne zacieÊnienie kó∏ek tnàcych przy ka˝dym obrocie T Kó∏ka tnàce o szczególnie wysokiej trwa∏oÊc T D∏ugoÊç 360 mm, Ø 35-66 mm

220 Obcinacz rur stalowych TUBEX® z 1 no˝em krà˝kowym T T T

Wysokowytrzyma∏y obcinacz rur stalowych z jednym kó∏kiem tnàcym Jarzmo z ciàgnionego ˝eliwa, wersja 1.1/4” kuta Mo˝na zastosowaç kó∏ka tnàce do rur ˝eliwnych i nierdzewnych (wielkoÊci 2” i 4”)

Kod

Nr

4503320 4503400 4503590

220012 220020 220040

[

,

y

0

1/8-1.1/4 1/8-2 1.1/4-4

10-42 10-60 42-114

275 380 520

1,250 2,900 4,960

68,90 70,50 156,80

 352,70

321000 Szybkozaciskowy klucz do armatury Fixo-spann®

 34,

20

Kod 4509790 T Stal chromo-manganowa T Z wymiennymi mosi´˝nymi szcz´kami ochronnymi T Do niklowanej i chromowanej armatury

T T

RozwartoÊç 65 mm, G∏´bokoÊç chwytu 45 mm D∏ugoÊç 290 mm

226100 Zestaw no˝yc

do rur z tworzywa sztucznego

Kod 1637983 Umo˝liwiajà czyste ci´cie dok∏adnie pod wyznaczonym kàtem

T

Zestaw sk∏ada si´: 1 no˝yce do rur z tworzywa Nr 226000 1 pryzma 90° Nr 226001 1 Kszta∏tka 16 + 19 mm Nr 226002 1 Kszta∏tka 25 mm Nr 226003 1 Nak∏adka - wzornik kàta Nr 226004 1 Kaseta z tworzywa Nr 226090

229010 Obcinacz do rur miedzianych

 23,60

Kod 4503910 T T T

Korpus z cynkowego odlewu ciÊnieniowego Z frezem do rur w uchwycie D∏ugoÊç 185 mm, Ø 3-35 mm 26

 22,60


NARZ¢DZIA SPECJALNE SZCZYPCE

SYSTEMY GI¢CIA RUR 380000 Klucz stopniowy Combi w zestawie

Narz´dzia na ˝ycie

 31,90

Kod 4512900 T Do za- i wybudowania zaworów kaloryferowych i Êrubunków zwrotnych 3/8” do 1” oraz krótkich przed∏u˝ek T Z zabierakiem krzywkowym, szeÊciokàtnym i dwunastokàtnym T Sk∏ada si´ z: klucza stopniowego Combi Nr 380100 z grzechotkà Nr 380200 na kwadrat 1/2”

570303 Zestaw wybijaków do otworów 10-cz´Êciowy

Kod 1549502 T Zgodne z DIN 7200 forma A T Ostrza hartowane T Do wybijania w papie, skórze, gumie, uszczelnieniach i innych mi´kkich materia∏ach T W zestawie po 1 sztuce: wybijaki 3, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm

 55,80 241500 Szczypce do gi´cia rur

 20,20

Kod 1442007 T Wymiary 3/16” – 3/8” Ø (4,76 – 9,52 mm Ø) do maks.90° T Do rur miedzianych DIN EN 1057, rur z metali kolorowych T Do cienkoÊciennych precyzyjnych rur stalowych i przewodów hamulcowych T D∏ugoÊç 260 mm

317100 Klucz do szpilek Kod 4509440 T Do mocowania toalet, umywalek itp. T Z obrotowym elementem gwintowanym T Wymiary M6, M8, M10, M12 T D∏ugoÊç 220 mm

O 3175 Klucz monta˝owy

T T T

 1.102,00

Stal chromo-wanadowa Do monta˝u toalet, umywalek itp.(szpilki M10 lub M12) oraz zaworów kàtowych Z prze∏àczalnà grzechotkà oczkowà SW 17 mm albo SW 19 mm i kluczem p∏askim SW 19 mm o specjalnym kszta∏cie

Kod

Nr

Wymiar

4509520 4609580

317500 317512

M10, SW 17x19 mm M12, SW 19x19 mm

y

0

235 235

0,270 0,260

44,60 44,60

257100 Maszyna do gi´cia rur Kod 4587590 T R´czno-hydrauliczny nap´d T Otwierana rama- Rozmiar 2 z 7 segmentami Nr 263103-263120 T Do rur wodnych i gazowych zgodnych z DIN 2440/2441 od 3/8” do 2”, maksymalnie 90º T Do rur p∏omieniowych wg DIN 2448 od 25 do 51 mm T Do rur zasilajàcych wg DIN 2442 od 1” do 1.1/2” T Nacisk 100 kN T W skrzyni

27

 13,70


PRZECINAKI M∏OTKI

WYBIJAKI

Narz´dzia na ˝ycie

600 H M∏otki Êlusarskie ROTBAND-PLUS T T T

T

Kuty ∏eb m∏otka DIN 1041 z wysokiej jakoÊci stali specjalnej Podwójnie wygi´ty trzonek hikorowy DIN 5111 Dodatkowa, d∏uga, hartowana, stalowa, tuleja os∏onowa i przykr´cana p∏ytka zabezpieczajàca Patentowane mocowanie trzonka, wysokie bezpieczeƒstwo, d∏uga ˝ywotnoÊç

248 ST M∏otki bezodrzutowe z mi´kkim bijakiem T T T T

Nr

8828950

248 ST-30

8829090

248 ST-35

,

y

/

30

290

585

15,75

35

295

670

16,50

8829170

248 ST-40

40

300

820

19,30

8829410

248 ST-45

45

305

1030

21,60

8829250

248 ST-50

50

310

1180

23,95

8829330

248 ST-60

60

325

1800

38,40

Nr

y

/Z

/[

8582850

600 H-100

260

100

170

8,35

8582930

600 H-200

280

200

275

8,65

8583070

600 H-300

300

300

425

9,30

8583150

600 H-400

310

400

510

10,00

8583230

600 H-500

320

500

615

10,80

8583310

600 H-600

330

600

765

12,70

8583580

600 H-800

350

800

1000

14,25

8583660

600 H-1000

360

1000

1215

16,85

8583740

600 H-1500

380

1500

1750

21,20

8583820

600 H-2000

400

2000

2375

27,00

116 A+D Zestaw wybijaków

Stabilny i solidny trzonek z rury stalowej Bezodpryskowy, odporny na p´kni´cia i zeszlifowania poliamidowy ∏eb Chroni powierzchnie i kraw´dzie przed uszkodzeniami Zdrowsza praca poniewa˝ brak odbiç (Odcià˝enie Êci´gien i przegubów)

Kod

Kod

6-cz´Êciowy

T

T

T

Stal chromo-molibdenowa hartowana powietrzem 45CRMoV7 Na ca∏ej d∏ugoÊci równomiernie na wskroÊ hartowana i starannie odpuszczana Pobijane g∏ówki indukcyjnie odpuszczane, koƒcówki robocze g∏adko szlifowane i malowane bezbarwnie

Kod

Nr

Wykonanie

ZawartoÊç

247 H M∏otki KOMBI-PLUS R

8757670

116 A

Uchwyt PVC

119-3 -4 -5 -6 -7 -8

14,50

M∏otek kombinowany bezodrzutowy i Êlusarski Istotnie wy˝szy efekt uderzania ni˝ w innych m∏otkach, w wyniku zastosowania specjalnego wype∏niacza w ∏bie m∏otka Oszcz´dnoÊç kosztów – dwa m∏otki w jednym Ergonomicznie uformowany trzonek hikorowy (E 247 H) Z wymienialnymi wk∏adkami poliamidowymi L˝ejsza praca wymagajàca mniejszych si∏

8758050

116 D

Kaseta metalo- 119-3 -4 -5 wa zamykana -6 -7 -8

16,60

T T

T T T T

Kod

Nr

,

y

/

1885979

247 H-30-200

30

200

480

18,50

1603299

247 H-30

30

305

570

18,70

1603396

247 H-35

35

310

670

19,95

T

1687883

247 H-40

40

330

820

25,95

T

119 L Zestaw wybijaków 6-cz´Êciowy

T

226 E M∏otki gumowe twarde T T

T

DIN 5128-90, 90 Shore Trzonek jesionowy, obie powierzchnie m∏otka wypuk∏e

Kod

Nr

V

y

, /

8825690

226 E-1

90

320

55 310

3,40

8825770

226 E-2

115

340

65 540

4,70

8825930

226 E-3

130

380

75 800

6,95

T

28

X18,50

D∏uga forma, w uchwycie z PVC Stal chromo-molibdenowa hartowana powietrzem 45CRMoV7 Na ca∏ej d∏ugoÊci równomiernie na wskroÊ hartowana i starannie odpuszczana Pobijane g∏ówki indukcyjnie odpuszczane, koƒcówki robocze g∏adko szlifowane i malowane bezbarwnie ZawartoÊç: - po 1 szt. wybijaków 4 i 6 mm (D∏ugoÊç ca∏kowita 180 mm, d∏ugoÊç cz. roboczej 80 mm) - po 1 szt. wybijaków 5, 7, 8, 10 mm (D∏ugoÊç ca∏kowita 175 mm, d∏ugoÊç cz. roboczej 80 mm) Kod

Nr

ZawartoÊç

8866290

119 L

119-84 -86 119-175-5 175-7 175-8 175-10

¥y


PRZECINAKI M∏OTKI

WYBIJAKI

Narz´dzia na ˝ycie

95 Przecinak p∏aski p∏asko-owalny T T T T T T

X4,95

DIN 6453 Stal chromo-molibdenowa hartowana powietrzem 45CRMoV7 Na ca∏ej d∏ugoÊci równomiernie na wskroÊ hartowana i starannie odpuszczana Pobijane g∏ówki indukcyjnie odpuszczane Koƒcówki robocze g∏adko szlifowane i malowane bezbarwnie, ostrza bez gratu Rozmiary 250 + 300 nie normowane

104 Przecinak szczelinowy p∏aski T T T

Kod

Nr

K

y

/

T

8698720

95-150

18

150

225

3,40

T

8698990

95-200

24

200

400

4,70

8699100

95-250

28

250

560

6,40

8699370

95-300

30

300

700

7,30

Stal chromo-molibdenowa hartowana powietrzem 45CRMoV7 Wykonanie kute Na ca∏ej d∏ugoÊci równomiernie na wskroÊ hartowana i starannie odpuszczana Pobijane g∏ówki indukcyjnie odpuszczane Koƒcówki robocze g∏adko szlifowane i malowane, ostrza bez gratu

Kod

Nr

8723850

104

y

K

/

240

26

245

X18,50

138-400 ¸om T

X1,95

T

Stal chromo-wanadowa, niklowana Na ca∏ej d∏ugoÊci równomiernie na wskroÊ hartowana i starannie odpuszczana

108 UNI Os∏ona d∏oni T T

T T T T T T

Z PVC Podwójna i powi´kszona p∏yta ochronna skuteczniej ochrania d∏oƒ przy niecelnych uderzeniach Ergonomiczne profilowanie Unikni´cie uszkodzenia d∏oni Nie odtacza si´ Wibracje nie przenoszà si´ na d∏oƒ Niezm´czona r´ka trzyma mocno i pewnie Do wszystkich przecinaków o d∏ugoÊci powy˝ej 250 mm

Kod

Nr

1396609

138-400

T T T

Pasuje do owalu

8-kàt

/

8658500

108 UNI

20 x 12 23 x 13 26 x 13 26 x 7

14 16 18 20

182

T T

Kod

Nr

1859188

142-430

y

/

430

400

139-400 Dêwignia z zaokràglonà g∏ówkà

T T

1396595

139-400

y

/

400

490

X18,50

T T T

T T T

Stal chromo-molibdenowa hartowana powietrzem 45CrMoV7, chromianowana Hartowane na ca∏ej d∏ugoÊci Ergonomiczny uchwyt PVC X Zàb niezniszczalny

Kod

Nr

8721050

100-10

Nr

ZawartoÊç

/

1525476

S 141-3

141-300 390 600

510

X1,50

,

8-kàt

y

/

4

10

120

60

103-60 Przecinak do fug p∏asko-owalny

T T

26,50

Kod

X15,90

DIN 7250 Stal chromo-molibdenowa hartowana powietrzem 45CRMoV7 Na ca∏ej d∏ugoÊci równomiernie na wskroÊ hartowana i starannie odpuszczana Pobijane g∏ówki indukcyjnie odpuszczane Koƒcówki robocze g∏adko szlifowane i malowane bezbarwnie

S 141-3 Zestaw dêwigni 3-cz´Êciowy T

610

100-10 Punktak

Stal chromo-wanadowa, niklowana

Nr

400

WysokojakoÊciowe aluminium Skrajnie lekka i bardzo stabilna Zastosowanie uniwersalne – dêwignia i ostrze Czu∏e elementy mo˝na chroniç przed uszkodzeniem D∏ugoÊç 430 mm

y Nr

Kod

/

142-430 Aluminiowa dêwignia

Kod

T

y

T

X5,95

T

29

Stal chromo-molibdenowa hartowana powietrzem 45CRMoV7 Na ca∏ej d∏ugoÊci równomiernie na wskroÊ hartowana i starannie odpuszczana Pobijane g∏ówki indukcyjnie odpuszczane, cz´Êç robocza malowana na srebrno Szerokie ostrze do czyszczenia fug, zbijania tynku, kafelków itp.

Kod

Nr

8723500

103-60

y

K

/

250

60

600


ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH GRZECHOTKI

KLUCZE NASADOWE

Narz´dzia na ˝ycie

0100 VK Zestaw kluczy oczkowych podwójnych T T T T

Wed∏ug DIN 838 Odsadzone Chrom-wanadium 31CrV3, chromowane VK= przyjazne dla Êrodowiska powleczenie kartonu opakowania

Kod 1693964 1694014

Nr 0100.08VK 0100.120VK

! 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32

/ 1400 3600

X 30,00 60,50

0500 VK Zestaw kluczy p∏askich podwójnych T T T

Wed∏ug DIN 3110 Chrom-wanadium 31CrV3, chromowane VK= przyjazne dla Êrodowiska powleczenie kartonu opakowania

Kod 1694332 1694383

Nr 0500.08VK 0500.120VK

! 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32

/ 750 2200

X 18,30 38,20

0900 VK Zestaw kluczy oczkowo-p∏askich T T T T

Wed∏ug DIN 3113 Cz´Êç oczkowa odgi´ta 15°º Chrom-wanadium 31CrV3, chromowane VK= przyjazne dla Êrodowiska powleczenie kartonu opakowania

Kod 1694642 1694715

Nr 0900.080VK 0900.120VK

! 8 9 10 11 13 14 17 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30

/ 600 1850

X 23,00 52,20

1507.00 Zestaw kluczy z oczkowà grzechotkà 12-cz´Êciowy

Kod 1597175

ZawartoÊç: Klucze z grzechotkà oczkowà prze∏àczalnà dêwignià, G∏ówka o 15° odgi´ta, Rozmiary 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm Adaptery a 1/4“ x 10 mm, 3/8“ x 15 mm, 1/2“ x 19 mm Adaptery Bitów - 1/4“ x 8 m 5/16“ x 13 mm T

X163,50

X107,

65

2322

/

1512.00 Zestaw kluczy z oczkowà grzechotkà 17-cz´Êciowy

Kod 1597167

ZawartoÊç: Klucze z grzechotkà oczkowà prze∏àczalnà dêwignià, G∏ówka o 15° odgi´ta, Rozmiary 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm Adaptery a 1/4“ x 10 mm, 3/8“ x 15 mm, 1/2“ x 19 mm Adaptery Bitów - 1/4“ x 8 mm, 5/16“ x 13 mm T

2926

/

4003.80 Zestaw narz´dzi Maximus® XXL

m b ei 18k9 ?; < X50,20

Kod 1819984 T Ponad 400 ró˝nych mo˝liwoÊci T Maximus® XXL- Wkr´tak z ekstra d∏ugà, teleskopowà klingà, nastawianà w 19 punktach, d∏ugoÊç klingi 170 – 360 mm T ZawartoÊç: 910 Wkr´tak Maksimus® / Nasadki 1 5 6 8 9 10 9 E5 E6 E7 E8 E10 22 Bity k 3 4 5 6 8 mm ? 4,5 5,5 6 6,5 8 mm ; PH 1 2 3 PZ 1 2 3 8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 Adapter 1/4“ a x 1/4“ k Uchwyt magnetyczny 30


ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH GRZECHOTKI

KLUCZE NASADOWE

Narz´dzia na ˝ycie

odOTHZ1

5000.00 Zestaw kluczy nasadowych 1/2“ Kod 1516191 T ZawartoÊç: Grzechotka prze∏àczalna dêwignià Klucze nasadowe 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 28 30 32 mm Przed∏u˝ki 75, 125, 250 mm & Przegub kardana ) Pokr´t∏o przesuwne + Adaptery 1/2“ Q x 5/16“ -

5160

/

X88,55 5800.00 Zestaw kluczy nasadowych 1/2“ + 1/4“ Kod 1516906 T

4900

/

mb od OT HZ 1?;<k8

X118,65

Zawartość: Wyposażenie 1/2“ : Grzechotka przełączalna dźwignią Klucze nasadowe 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Przedłużki 75, 125, 250 mm &, Przegub kardana ) Adaptery 1/2“ Q x 5/16“ - ( stosowalne także jako SW 8 mm) Wyposażenie 1/4“ na module: Grzechotka przełączalna dźwignią Klucze nasadowe 1 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Nasadki wkrętakowe k 4 5 6 8 mm ? 5,5 mm ; PH 2 < PZ 2 8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Przedłużki 50, 100 mm &, Przegub kardana )

mb ei 1 8 k 4004.99 Zestaw kluczy nasadowych 1/4“

Kod 1514512 T

X51,30 1080

/

Zawartość: Grzechotka przełączalna pierścieniem Klucze nasadowe 1 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Nasadki wkrętakowe k 3 4 5 6 8 10 mm 8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Przedłużki 50, 100 mm &, Przegub kardana ), Pokrętło przesuwne +, Adapter maszynowy 1/4“ a x 1/4“ k Długość 50 mm Rączka wymienna Minimus k, Trzpień z kwadratem ¼”, wymienny z adapterem maszynowym 50 mm

OT1

5575.00 Zestaw kluczy nasadowych do zakrętarki udarowej 1/2“ 3-częściowy T

Kod 1854178

Zawartość: Klucze nasadowe, 85 mm Długie, 1 17 19 21 mm

X19,15 X42,20

5576.00 Zestaw kluczy nasadowych do zakrętarki udarowej 1/2“ 6-częściowy

OT1

T

TORX® = rej.znak towarowy Firmy Camcar-Textron Inc.USA 31

Kod 1854194 Zawartość: Klucze nasadowe, 150 mm Długie, 1 17 19 21 mm, Tuleje z tworzywa


Werkzeuge fürs Leben

Werkzeuge fürs Leben

Narzędzia na życie

Narędzia na życie

MAGIC

GEDORE POLSKA Spółka z o.o. ul. Żwirki i Wigury 56a 43-190 Mikołów · POLAND Fon + 48 (0) 32 / 738-4010 Fax + 48 (0) 32 / 738-4020 gedore@gedore.pl · www.gedore.pl © copyright GEDORE Germany

1917900 Pro POL Magic 16 S&K 01/07

Gedore  

Katalog Gedore

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you