Page 1

„A powiedzia³ to o Duchu, którego mieli otrzymaæ wierz¹cy w Niego; Duch bowiem jeszcze nie by³ dany, poniewa¿ Jezus nie zosta³ jeszcze uwielbiony.” Ewangelia J,7,39

PrzyjdŸ Uwielbiæ 19 V 2018


„Przyb¹dŸ Œwiêty Niepojêty, z Nieba na nas tchniêty Duchu”


Jêzyku ognia przyjdŸ i p³oñ w naszych sercach Duchu Mi³oœci przemieniaj nas Swe pocieszenie nam daj i nim wype³niaj Duchu Nadziei umacniaj nas Przyb¹dŸ Œwiêty Niepojêty, z Nieba na nas tchniêty Duchu Rozpal Œwiêt¹, Niepojêt¹, z Nieba na nas tchniêt¹ mi³oœæ Ni¹ ogarnij nas, Amen /x2 Ob³oku jasny ochroñ nas przed gniewem z³ego Daj soli smak i œwiat³u blask Nie daj siê ukryæ miastu Boga przedwiecznego Os³aniaj je, strze¿ jego bram. Przyb¹dŸ Œwiêty Niepojêty, z Nieba na nas tchniêty Duchu Rozpal Œwiêt¹, Niepojêt¹, z Nieba na nas tchniêt¹ mi³oœæ Ni¹ ogarnij nas, Amen /x2 Pocieszycielu radoœæ Sw¹ zeœlij z Nieba Wszak Dobry j¹ obieca³ nam Przerwij milczenie w Imiê Syna s³owa chleba Najœwiêtsze tchnienie wo³aj w nas niemaGOtu Przyb¹dŸ Œwiêty, Niepojêty


Przyb¹dŸ Œwiêty Niepojêty, z Nieba na nas tchniêty Duchu Rozpal Œwiêt¹, Niepojêt¹, z Nieba na nas tchniêt¹ mi³oœæ Ni¹ ogarnij nas, Amen /x2 Przyb¹dŸ Œwiêty Niepojêty, z Nieba na nas tchniêty Duchu Rozpal Œwiêt¹, Niepojêt¹, z Nieba na nas tchniêt¹ mi³oœæ Ni¹ ogarnij nas, Amen /x2 Witaj Œwiêty Niepojêty, z Nieba na nas tchniêty Duchu Rozpal Œwiêt¹, Niepojêt¹, z Nieba na nas tchniêt¹ mi³oœæ Ni¹ ogarnij nas, Amen /x2 Witaj Œwiêty Niepojêty, z Nieba na nas tchniêty Duchu Rozpal Œwiêt¹, Niepojêt¹, z Nieba na nas tchniêt¹ mi³oœæ Ni¹ ogarnij nas, Amen Ni¹ ogarnij nas, Amen

niemaGOtu Przyb¹dŸ Œwiêty, Niepojêty


„Wiêc odrzuæ lêk i wiernym b¹dŸ!”


Wznoszê swe oczy ku górom sk¹d przyjdzie mi pomoc, Pomoc od Pana, wszak Bogiem On mi³osiernym jest. Kiedy zb³¹dzimy sam szuka nas, by w swe ramiona wzi¹æ, Rany uleczyæ krwi¹ swoich ran, nowe ¿ycie tchn¹æ. B³ogos³awieni mi³osierni, Albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹. B³ogos³awieni mi³osierni, Albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹. Gdyby nam Pan nie odpuœci³ win, któ¿ ostaæ by siê móg³? Lecz On przebacza, przeto i my czyñmy jak nasz Bóg! B³ogos³awieni mi³osierni, Albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹. B³ogos³awieni mi³osierni, Albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹.

ŒDM B³ogos³awieni Mi³osierni


. Pan Syna krwi¹ zmaza³ wszelki d³ug, Syn z grobu ¿ywy wsta³, Panem jest Jezus, mówi w nas Duch, Niech to widzi œwiat. B³ogos³awieni mi³osierni, Albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹. B³ogos³awieni mi³osierni, Albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹. Wiêc odrzuæ lêk i wiernym b¹dŸ! Swe troski Panu z³ó¿! I ufaj bo zmartwychwsta³ I wci¹¿ ¿yje Pan, twój Bóg! B³ogos³awieni mi³osierni, Albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹. B³ogos³awieni mi³osierni, Albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹. B³ogos³awieni mi³osierni, Albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹. B³ogos³awieni mi³osierni, Albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹. ŒDM B³ogos³awieni Mi³osierni


„Zatrzymaj mnie i powiedz mi czego pragniesz”


Jeœli chcê tego czego nie chcesz Ty Zatrzymaj mnie i powiedz mi czego pragniesz Jeœli idê Tam gdzie nie idziesz Ty Zatrzymaj mnie Nie pozwól dalej iœæ Bo chcê widzieæ Ciê w ¿yciu mym Wywy¿szonego Chcê widzieæ Ciê w ¿yciu mym Chcê widzieæ Ciê w ¿yciu mym Wywy¿szonego Chcê widzieæ Ciê w ¿yciu mym Cokolwiek czyniê dla swojej w³asnej chwa³y Zatrzymaj mnie i zbadaj moje serce Gdy oceniam innych bez mi³oœci Zatrzymaj mnie I zniszcz moj¹ pychê Chcê widzieæ Ciê w ¿yciu mym Wywy¿szonego Chcê widzieæ Ciê w ¿yciu mym Chcê widzieæ Ciê w ¿yciu mym Wywy¿szonego Chcê widzieæ Ciê w ¿yciu mym

Fisheclectic Chcê widzieæ Ciê


Gdy bojê siê O to co pomyœl¹ inni Zatrzymaj mnie Wa¿ne jest co myœlisz Ty Gdy troszczê siê tylko o to co jest moje Zatrzymaj mnie I skrusz moje serce Chcê widzieæ Ciê w ¿yciu mym Wywy¿szonego Chcê widzieæ Ciê w ¿yciu mym Chcê widzieæ Ciê w ¿yciu mym Wywy¿szonego Chcê widzieæ Ciê w ¿yciu mym Chcê widzieæ Ciê, Chcê widzieæ Ciê, Chcê widzieæ Ciê Bo tylko Twoja jest Chwa³a Twoja jest Chwa³a I tylko Tobie siê k³aniam Tobie siê k³aniam /x4 Bo tylko Twoja jest Chwa³a Twoja jest Chwa³a

Fisheclectic Chcê widzieæ Ciê


„Cokolwiek jest ju¿ za mn¹ i to wszystko co przede mn¹”


Duszo ma Pana chwal Oddaj Bogu czeœæ Œwiêtemu œpiewaj pieœñ Z moc¹ wywy¿szaj Go Duszo ma Uwielbiam Bo¿e Ciê Nowy dzieñ wraz ze wschodem s³oñca Znów nadszed³ czas by Ci œpiewaæ pieœñ Cokolwiek jest ju¿ za mn¹ i to wszystko co przede mn¹ Wiem, bêdê œpiewaæ gdy nadejdzie zmrok Duszo ma Pana chwal Oddaj Bogu czeœæ Œwiêtemu œpiewaj pieœñ Z moc¹ wywy¿szaj Go Duszo ma Uwielbiam Bo¿e Ciê Bogaty w mi³oœæ gniew oddalasz Panie Twe serce mi³e wielbiê imiê Twe Ze wzglêdu na Tw¹ dobroæ bêdê œpiewaæ Tobie pieœni Wiele powodów by uwielbiaæ Ciê Exodus 15 Duszo ma Pana chwal


Duszo ma Pana chwal Oddaj Bogu czeœæ Œwiêtemu œpiewaj pieœñ Z moc¹ wywy¿szaj Go Duszo ma Uwielbiam Bo¿e Ciê Przyjdzie dzieñ gdy bez si³ zostanê Nadejdzie czas mego koñca tu Dusza ma bêdzie ju¿ na zawsze Ciê uwielbiaæ W wiecznoœci z Tob¹ piêkna zabrzmi pieœñ Duszo ma Pana chwal Oddaj Bogu czeœæ Œwiêtemu œpiewaj pieœñ Z moc¹ wywy¿szaj Go Duszo ma Uwielbiam Bo¿e Ciê /x2 Uwielbiam Bo¿e Ciê Uwielbiam Bo¿e Ciê

Exodus 15 Duszo ma Pana chwal


„Jeœli nasz Bóg jest przy nas ju¿ nic nas nie zatrzyma!”


Wodê zamieni³eœ w wino Œlepi przy Tobie znów widz¹, któ¿ jest jak Ty? Tylko Ty? Blaskiem rozœwietlasz ciemnoœci Cz³owiek powstaje z marnoœci, któ¿ jest jak Ty? Tylko Ty? Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny Bo¿e nikt inny nie równa siê z Tob¹. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmog¹cy. Nasz Bóg, Nasz Bóg. Blaskiem rozœwietlasz ciemnoœci. Cz³owiek powstaje z marnoœci, któ¿ jest jak Ty? Tylko Ty? Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny Bo¿e nikt inny nie równa siê z Tob¹. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmog¹cy. Nasz Bóg, Nasz Bóg. Jeœli nasz Bóg jest przy nas ju¿ nic nas nie zatrzyma! Jeœli nasz Bóg jest z nami, któ¿ jest przeciwko nam? /x2 Któ¿ jest przeciwko nam? Exodus 15 Nasz Bóg


Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny Bo¿e nikt inny nie równa siê z Tob¹. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmog¹cy. Nasz Bóg, Nasz Bóg. Jeœli nasz Bóg jest przy nas ju¿ nic nas nie zatrzyma! Jeœli nasz Bóg jest z nami, któ¿ jest przeciwko nam? /x2 Któ¿ jest przeciwko nam? Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny Bo¿e nikt inny nie równa siê z Tob¹. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmog¹cy. Nasz Bóg, Nasz Bóg.

Exodus 15 Nasz Bóg

Adsum nr 492 c72b 19 v uwielbienie  
Adsum nr 492 c72b 19 v uwielbienie  
Advertisement