Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA Nr 485-C65β. * 08. kwietnia ‘18 r. * Rok X.

Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. (…) Pan mój i Bóg mój !


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 71 343 – 35 – 21 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 4 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto BS: 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

AUDIENCJA GENERALNA KAI => 2018-04-04

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w oktawie Paschy oddajemy chwałę Chrystusowi, który przez swe zmartwychwstanie, otwarł nam bramy wieczności. Wiara w zmartwychwstanie niech będzie dla was źródłem chrześcijańskiej nadziei, braterskiej miłości, prawdziwej radości i pokoju! Niech Pan wam błogosławi! Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł PTASZNIK

Drodzy bracia i siostry, wraz z obecną katechezą kończymy cykl poświęcony Mszy św. Nasza uwaga kieruje się dzisiaj ku obrzędom zakończenia. Po modlitwie po Komunii św., celebracja kończy się błogosławieństwem udzielonym przez kapłana i odesłaniem ludu (por. Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego, 90). Akcja liturgiczna tak, jak zaczęła się od znaku krzyża, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak też kończy się w imię Trójcy Świętej. Wychodzimy z kościoła, aby „iść w pokoju”, wnosząc Boże błogosławieństwo i chrześcijańskie świadectwo w codzienne działania, w naszych domach, w miejscach pracy, „wielbiąc Pana naszym życiem”. Przez Eucharystię Pan Jezus wkracza w nas, do naszego serca i w nasze ciało, abyśmy „przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który przyjęliśmy z wiarą” (Mszał Rzymski, Kolekta Poniedziałku w Oktawie Wielkanocy). Trzeba pozwolić, aby Chrystus działał w naszym życiu: aby Jego myśli były naszymi myślami, Jego uczucia naszymi uczuciami, Jego wybory także naszymi wyborami. Rozpalając w naszych sercach Bożą miłość, Eucharystia oddziela nas od grzechu: „Im bardziej uczestniczymy w życiu Chrystusa i pogłębiamy przyjaźń z Nim, tym trudniej jest nam zerwać więź z Nim przez grzech śmiertelny” (tamże, 1395. ). Udział w Eucharystii zobowiązuje nas również do miłości braci, zwłaszcza potrzebujących, z którymi identyfikuje się Chrystus.

******************************************************


Abp Grzegorz Ryś: Wielkanocne Orędzie Szanowni Państwo, Drodzy Siostry i Bracia,

nie mam tytułu po temu, by zwracać się do Was tego wieczoru z własnym „orędziem”. Na szczęście nie muszę tego czynić. Chcę jedynie przekazać to samo Orędzie, z którym Kościół został posłany przez Pana w tamten - jedyny w ludzkich dziejach - Poranek. Wtedy zostało ono zlecone trójce Kobiet, które przyszły do grobu, „szukając Jezusa z Nazaretu. Spotkały Anioła, który kazał im iść do apostołów i oznajmić im: „Powstał! Nie ma Go tu! Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”. Orędzie nie jest więc - jak widać - jedynie informacją; nie jest wyłącznie „ogłoszeniem” (nawet najbardziej uroczystym!) faktu, że On zmartwychwstał. Wielkanocne Orędzie jest wezwaniem. Jest zaproszeniem i poleceniem, by ruszyć w drogę. Drogę dokąd? Wcale nie do pustego grobu. Zgodnie z orędziem apostołowie nie mają iść do grobu bo tam nie ma Jezusa! Mają iść do Galilei! „Iść do Galilei” to znaczy: wrócić do początku. Do dnia i miejsca, kiedy pierwszy raz zobaczyli Jezusa. Kiedy ich wezwał, i kiedy oni poszli za Nim. Wrócić do pierwszych Jego słów. A potem do każdego z następnych. Jeszcze raz - od nowa - otworzyć się na każdą z Jego nauk, każdą z Jego przypowieści, zmierzyć się z każdym z Jego zaleceń. To znaczy także przejść z Nim od nowa każde z poprzednich wydarzeń - wrócić na Tabor i nad Jezioro Galilejskie, odnaleźć się w samym środku Jego cudów, zobaczyć rozmnożenie chleba i oczyszczenie trędowatych, zdumieć się uzdrowieniem paralityka i kobiety cierpiącej na upływ krwi; być świadkiem wskrzeszenia młodzieńca z Nain, i córki Jaira, i sługi rzymskiego setnika. Wrócić do Galilei to znaczy od nowa przyjąć całą Jezusową naukę i poddać się każdemu z Jego czynów. Od nowa. Jeszcze raz. A właściwie: dopiero teraz. Dopiero teraz bowiem mogą odkryć naprawdę sens i cel swojego powołania; teraz dopiero mogą pojąć każde z Jego słów - zwłaszcza tych, których wcześniej nie rozumieli, albo tych, o których wprost zabraniał im mówić. Teraz dopiero zrozumieją najważniejsze z Jego czynów i sens Jego cudów. Dopiero teraz - w Jego zmartwychwstaniu - otrzymali klucz do zrozumienia Jego, siebie, świata, życia. I umierania. Tak! Ewangelię trzeba czytać od końca! Od Paschy Pana! To dopiero z perspektywy zmartwychwstania widać, że ostatni głos w historii człowieka i świata należy do dobra - nie do zła; należy do tych, którzy znoszą prześladowanie nie do prześladowców; do synów pokoju - nie do synów wojny; do ludzi łagodnego serca a nie gwałtu i gniewu. To dopiero w świetle zmartwychwstania widać, że lepiej jest być owcą i barankiem niż wilkiem; i że ubóstwo ma większe i trwalsze możliwości niż największy nawet pieniądz. I że... lepiej jest dać się ukrzyżować z Jezusem, niż z Piłatem skazywać innych. Życzę każdemu z Państwa - życzę, byśmy wszyscy się spotkali na tej wielkanocnej drodze do Galilei - do paschalnego zrozumienia i doświadczenia wszystkich słów i dzieł Jezusa. Wszyscy - bo orędzie jest dla każdego. W relacji Marka kobiety zostają posłane z nim do „uczniów i do Piotra!” To znaczy do tego, który najbardziej zawiódł... Miał być Opoką, a trzykrotnie wyparł się Pana. Piotr nie tylko otrzyma przebaczenie! Otrzyma też uzdolnienie - by przebaczać, jak jemu przebaczono... By stać się jak Pan! Bo Jezus zmartwychwstał jako pierwszy, jako pierworodny - spośród wielu sióstr i braci. Idźmy do Galilei. I zmartwychwstańmy wraz z Nim!


DUCH ŚWIĘTY PRZYNAGLA NAS List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 2018 Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! Wraz z całą wspólnotą Kościoła łączymy się w radości podniosłego śpiewu Alleluja, który rozbrzmiewa od Wigilii Paschalnej. Gorącym sercem uwielbiamy Boga Ojca za zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W tym świętym czasie przekazujemy wam, najmilsi, serdeczne pozdrowienie i najlepsze życzenia, abyśmy trwali w Duchu Świętym, którym zostaliśmy napełnieni (por. Dz 2, 4). Duch Święty, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, uzdalnia nas do głoszenia ewangelii i prowadzi do pełni życia, którego blask ukazał się w wielkanocny poranek. Dzięki Duchowi Świętemu rodzi się w świecie nadzieja i wzrasta Boża moc w życiu ludzi cierpiących z powodu niesprawiedliwości i różnorodnych niedomagań. W Jego świetle rozpoznajemy ostateczny cel swojego życia, a także wolność i godność dzieci Bożych. Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, chcemy pamiętać o słowach papieża Franciszka, który – komentując odczytany przed chwilą fragment ewangelii – wskazał, że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu Ducha Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów. „Miłosierdzie – naucza Franciszek – ma kluczowe znaczenie w życiu wiary i jest konkretną formą, poprzez którą ukazujemy zmartwychwstanie Jezusa” (23.04.2017 r.). Wcześniej Papież Benedykt XVI przypominał nam, że Duch Święty na nowo rozpala serca wiernych oraz nakłania ich do miłowania swoich braci i sióstr tak, jak Chrystus ich umiłował, a także do tego, aby czynami miłosierdzia dawali całej ludzkości świadectwo miłości Ojca (por. Deus caritas est, 19). Uwielbiamy dzisiaj Boga za to Jego zbawcze działanie pośród nas. Ważne jest tutaj świadectwo św. Pawła Apostoła o jego osobistej zażyłości z Duchem Świętym. Apostoł Narodów mówi bowiem, że w pewnym momencie został przez Ducha Świętego „przynaglony”, by udać się do Jerozolimy, chociaż ta podróż wiązała się dla niego z ryzykiem uwięzienia za wiarę (por. Dz 20, 20). Sami możemy dostrzec w naszych sercach i umysłach podobne „przynaglenia”, by np. nie odkładać ważnej decyzji, by udać się w drogę na spotkanie z oczekującym pomocy, by przeprowadzić z kimś ważną rozmowę, by przynieść komuś słowo pociechy lub słowo upomnienia, by zażegnać konflikt, czy rozwiązać problem utrudniający międzyludzkie relacje. Przekonujemy się wtedy, że był to najwyższy czas i należało się pośpieszyć, bo stosowna okazja mogłaby się już nigdy nie nadarzyć. Duch Święty – szanując naszą wolność – podpowiada takie czyny miłosierdzia, jakich sami nie bylibyśmy w stanie odkryć. Dzięki mocy Ducha Świętego możemy zatem przynosić konkretne owoce miłości. A „owocem Ducha jest: miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23). Te owoce służą dobru wspólnemu. Dostrzegamy je w życiu wielu wierzących, którzy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, kierują się zasadą chrześcijańskiej miłości – caritas, okazywanej ubogim, chorym, pogardzanym, zapomnianym i wszystkim potrzebującym pomocy. Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego to także święto patronalne Caritas. A zatem jest to szczególna okazja, aby wypowiedzieć słowo uznania i wdzięczności pod adresem wszystkich pracowników i wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych i Akademickich Kół Caritas. Przez wasze wrażliwe serca i pomocne dłonie Duch Święty pociesza strapionych, niesie konkretną pomoc w trudnościach oraz wielu naszym siostrom i braciom przywraca utraconą godność. Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy przynagleni Jego Duchem spieszą z pomocą swoim bliźnim, spontanicznie włączając się w akcje i dzieła charytatywne. Radością napełnia fakt, że w ciągu roku działalność charytatywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji realizujących 5 tysięcy różnego rodzaju dzieł, z których pomoc dociera do 3 milionów potrzebujących. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem wojny w Syrii. Wskutek konfliktu trwającego już 7 lat ponad 5 milionów osób uciekło z kraju, a liczba przesiedleńców wewnętrznych w Syrii szacowana jest na co najmniej 6,5 miliona. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci. Rodzinom brakuje środków, by zaspokoić podstawowe potrzeby. W skrajnie trudnej sytuacji znajdują się mieszkańcy miasta Aleppo, którzy – poza ubóstwem i niepewnością – zmagają się ze skutkami trwających działań wojennych. Wśród wielu inicjatyw, mających na celu niesienie pomocy cierpiącym Syryjczykom, jest realizowany przez Caritas Polska program „Rodzina Rodzinie”, który umożliwia materialne wspieranie konkretnej rodziny przez określone środowisko, instytucję, wspólnotę, rodzinę lub pojedyncze osoby. Aktualnie w ramach tego programu objętych jest stałą pomocą niemal 10 tysięcy syryj-


skich rodzin. W imieniu tych rodzin serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło miłosierdzia i nadal będą je wspierać. Przeżywając Rok Świętego Stanisława Kostki i angażując się w przygotowania do zwołanego w październiku 2018 r. Synodu Biskupów w Rzymie, poświęconego młodzieży i rozeznawaniu powołania, zachęcamy do realizowania przynagleń Ducha Świętego, do wytrwałej modlitwy i praktycznych czynów miłości. Niech nadal powstają i rozwijają się grupy charytatywne w placówkach oświatowych i akademickich, wspierane przez odważną dyrekcję i pełną poświęcenia kadrę pedagogiczną. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości nie zapominajmy również, że postawy zaszczepiane wśród młodego pokolenia wpisują się na trwałe w etos całego narodu. Nie może również zabraknąć osób żywo zaangażowanych w Zespołach Caritas działających w parafiach oraz wolontariuszy skupionych wokół placówek pomocowych, aby wzrastała miłość bliźniego, zakorzeniona w nauce Zbawiciela i dająca obietnicę wiecznego szczęścia. Caritas funkcjonuje m.in. dzięki ofiarom i darom rzeczowym, pochodzącym od osób prywatnych oraz wpłatom 1% z podatku dochodowego, a także dzięki wpływom z akcji dobroczynnych, darowizn, subwencji i dotacji, pochodzących od krajowych lub zagranicznych instytucji państwowych, samorządowych i społecznych. Już teraz wyrażamy wdzięczność wszystkim darczyńcom wspierającym działalność charytatywną oraz tym, którzy zechcą złożyć ofiarę zbieraną dziś do puszek w całej Polsce dla podopiecznych Caritas. Niech Maryja Matka Miłosierdzia wyjedna nam wszystkim obfitość łaski u swego Syna. Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa. Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce obecni na 378. Zebraniu Plenarnym KEP w Warszawie, w dniu 14. marca 2018 r.

******************************************************

08. kwietnia –> NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami.

Jezus wszedł, stanął pośrodA Jezus znowu rzekł do nich: ku i rzekł do nich: «Pokój wam!». «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie A to powiedziawszy, pokazał im posłał, tak i Ja was posyłam». ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».


A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!».

Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».

Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!». Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli Życie w imię Jego.

Postać św. Tomasza Apostoła kojarzymy ze sceną z Wieczernika rozgrywającą się w tydzień po Zmartwychwstaniu. Kiedy więc Jezus pojawi się w Wieczerniku, Tomasz zażąda od Niego znaków Męki, dowodów śmierci, przez którą miał Jezus przejść. I jest w tym jakaś konsekwencja. Zdaje się, że to właśnie Tomasz zrozumiał, że nie ma innej drogi dla Jezusa jak śmierć i innej drogi dla Jego ucznia jak współumieranie. Teraz jedynie chce potwierdzenia. Może więc ten jeden wierzył bardziej niż wszyscy inni? Kiedy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego wpatrujemy się w obraz Jezusa Miłosiernego, dostrzegamy rany na Jezusowym ciele. To z nich wypłynęły Krew i Woda, które stały się dla nas ożywczym źródłem. Śmierci Jezusa w żaden sposób nie da się porównać z naszą. Jego była ożywczym źródłem. Śmierci Jezusa w żaden sposób nie da się porównać z naszą. Jego była zwycięska, nasza – bez Niego – jest tylko końcem, przegranym bojem o życie. On umarł już za nas. Wziął na siebie wszystkie nasze śmierci. I w swoim konaniu zawarł wszystkie nasze konania. Dlatego możemy powiedzieć, że w Jego ranach jest nasze zdrowie. A Jego Zmartwychwstanie jest naszym zmartwychwstaniem. Nie uwierzę, jeśli nie dotknę i nie zobaczę – mówił Tomasz. A my mówimy tak razem z nim. Bo z ran Jezusa, zwycięskich i wziętych ze sobą w wieczność, jest nasza wiara. ks. Andrzej DRAGUŁA  Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek z przeznaczeniem na dzieła miłosierdzia;  Przy okazji święta Miłosierdzia Bożego przypominamy, że codziennie można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum;  Udziela się odpustu zupełnego na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli dziś w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w taber-


nakulum, modlitwy Ojcze nasz … i Wierzę …, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego, np. Jezu Miłosierny, ufam Tobie;  Dziś 2. niedziela miesiąca. Naszą szczególną modlitwą i gestem wspieramy funkcjonowanie Parafii i prowadzone przez nas inwestycje. Na cele te, przeznaczona jest także dzisiejsza zbiórka ofiar na tacę;  Dziś przypada także doroczny DZIEŃ ROMÓW – zachęcamy wszystkich Parafian do życzliwej modlitwy w intencji społeczności Brochowskich Romów;  W miniony czwartek minęła 825. rocznica „powstania” Brochowa, tj. pierwszej archiwalnej wzmianki o Brochowie w bulli papieża Celestyna III, wystawionej na Lateranie 05. kwietnia 1193 r. Papież na prośbę ówczesnego opata Alarda zatwierdzał przywileje i uposażenie kanoników regularnych od św. Augustyna;  MEMENTO! Pan Bóg, w minionym tygodniu odwołał z naszego grona do wieczności:  Panią Alicję TALAREK z Placu Mongolskiego;  Pana Ryszarda DROZD z ul. Chmurnej;  Pana Stefana SOŁTYS z ul. Mościckiego; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. śp. Jana WĄSOWSKIEGO, w 15. rocznicę śmierci;

9.00

}

w int. śp. Rodziców, Rodzeństwa oraz zmarłych z Rodziny: KANAŚ i JAWORSKICH;

10.30

}

w int. PP. Mieczysławy i Zbigniewa, w 40. rocznicę ślubów małżeńskich oraz w int. Ich synów: Rafała i Andrzeja z Rodzinami;

12.00

}

w int. Parafian i mieszkańców Brochowa => dziękczynno – błagalna;

}

w int. społeczności Brochowskich Romów => dziękczynno – błagalna;

}

w int. p. Stanisława CZERWIŃSKIEGO, w 98. rocznicę urodzin oraz w int. śp. Marii CZERWIŃSKIEJ, w 13. rocznicę śmierci;

15.00 => GODZINA

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Serdecznie zapraszamy wszystkich do jedności w modlitwie bez względu na miejsce przebywania.

INTENCJA TYGODNIA: módlmy się o wrażliwość na potrzebujących pomocy

17.15 } NIESZPORY NIEDZIELNE 18.00

}

w int. śp. Janiny WERESZCZYŃSKIEJ;

ok. 19.00 (po Mszy św.) => Dom Katechetyczny

KATECHEZA (PRZED)MAŁŻEŃSKA


ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE! Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:

NARZECZONY

NARZECZONA

Zapow.

Tomasz PIENIĄŻEK Anna – Małgorzata RACZYŃSKA 3. Wrocław, Semaforowa Wrocław, Semaforowa Polecając modlitwie przygotowujących się do małżeństwa przypominamy, że ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających pobłogosławienie wyżej wspomnianego związku, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym tutejsze duszpasterstwo.

HOSTIA ŚWIĘTA ks. Tadeusz MROWIEC, Materiały Homiletyczne, 314/2018, s.31-33;

O Krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego. jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Panie Jezu Chryste, w Święto Miłosierdzia klękamy przed Tobą wraz ze św. Siostrą Faustyną. To właśnie jej objawiłeś pragnienie, aby druga niedziela wielkanocna było poświęcona uwielbieniu Twego miłosierdzia. W tej modlitwie adoracyjnej chcemy zatem uwielbiać Twoją obecność w Świętej Hostii, tak jak to czyniła święta Faustyna i prosić o dar miłosierdzia dla siebie i dla całego świata. Zwracamy się do Ciebie słowami Apostołki Miłosierdzia zapisanymi w Dzienniczku, (159). Hostio święta – zachwycie nieba, „O Hostio święta, zamieszkaj w mej duszy, choć taisz piękność swą najczystsza Miłości serca mojego, a jasność Twoja niech ciemności rozproszy – i przedstawiasz mi się w okruszynie chleba, Ty nie odmówisz łaski dla serca pokornego. lecz wiara silna rozdziera zasłonę tą”.

}1 x

O Krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego. jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu Chryste, Zmartwychwstały Panie, klękamy przed Tobą z naszą przeszłością i przyszłością, aby prosić o dar miłosierdzia. W tej modlitwie prowadzi nas święta Faustyna. Kiedy myśli o tym, co ją czeka, pisze: „Gdy patrzę w przyszłość, ogarnia mnie trwoga. Ale po cóż zgłębiać się w przyszłości? Dla mnie jest tylko chwila obecna droga, bo przyszłość może w duszy mej nie zagości”. Panie Jezu, kiedy myślimy o przyszłości, o następnym dniu, kolejnym tygodniu, o czekających nas sprawach, to w sercu budzi się obawa, niepokój czy lęk. Twoja Sekretarka uczy nas ufności. Zachęca, aby skupić się na chwili obecnej, a przyszłość oddać w Twoje ręce. Podobną radę pozostawia nam siostra Faustyna, gdy powraca myślą do minionego czasu: „Czas, który przeszedł, nie jest w mojej mocy, by coś zmienić, poprawić lub dodać, bo tego nie dokazał ani mędrzec, ani prorocy. A więc co przeszłość w sobie zawarła, na Boga zdać”. Jezu Miłosierny, w Twojej obecności zawsze porusza się nasze sumienie. Przypominamy sobie braki, grzechy, błędy z przeszłości. Nie potrafimy już do nich wrócić. Błagamy, aby dar Twojego miłosierdzia leczył rany naszej przeszłości w bliźnich, którzy zostali przez nas skrzywdzeni, ale także w nas. Jezu, Boski Nauczycielu, w Ewangelii zachęcasz nas, aby w pełni żyć obecnym dniem. W duchu tego wskazania Siostra Faustyna pisze: „O chwilo obecna, ty do mnie należysz cała, ciebie wykorzystać pragnę, co tylko jest w mej mocy. A chociaż jestem słaba i mała, dajesz mi łaskę swej wszechmocy” (Dzienniczek, 2).

}1 x

O Krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego. jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Panie Jezu Chryste, chcemy odsłaniać przed Tobą naszą słabość, małość, braki w naszej miłości, aby Twoja wszechmoc mogła działać w naszym życiu. To niezgłębione orędzie Twego miłosierdzia. (można zakończyć wybranymi wezwaniami Litanii do Hostii świętej) – Hostio święta, w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników; – Hostio święta, ufam Tobie, gdy ciosy nieprzyjacielskie wymierzone przeciw mnie będą;

}1 x


– Hostio święta, w której zawarte jest lekarstwo na wszystkie niemoce nasze; ono płynie z nieskończonego miłosierdzia, jako z krynicy, dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników; – Hostio święta, ufam Tobie, gdy prace moje będą przechodzić siły moje, a niepowodzenie będzie stałym udziałem moim; – Hostio święta, ufam Tobie, gdy pełnienie cnoty trudnym mi się wyda i natura buntować się będzie; – Hostio święta, nadziejo nasza jedyna we wszystkich cierpieniach i przeciwnościach życia; – Hostio święta, jedyna nadziejo wśród ciemności i burz wewnętrznych i zewnętrznych; – Hostio święta, nadziejo nasza jedyna w życiu i śmierci godzinie. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

******************************************************

09. kwietnia –> PONIEDZIAŁEK

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Od III wieku dzień 25. marca uważany był przez wielu pisarzy kościelnych za dzień, w którym dokonało się wiele wydarzeń związanych z dziełem zbawienia. Św. Augustyn uważał, że tego dnia dokonało się poczęcie Jezusa w łonie Maryi. Trudno powiedzieć, czy to twierdzenie opierało się tylko na prostej zależności z dniem narodzenia Jezusa, czyli 25. grudnia (9 miesięcy od chwili poczęcia), czy również miało inne wytłumaczenie. W każdym bądź razie w VII wieku do liturgii papieskiej w Rzymie dołączone zostało święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. W starszych tekstach liturgicznych mówi się o święcie Zwiastowania Pańskiego. Odnowiony w czasie Soboru Watykańskiego II Kalendarz rzymski używa tej właśnie nazwy. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego Kościół czci tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Liturgiczne teksty modlitewne tej uroczystości podkreślają, że inicjatywa Wcielenia pochodzi całkowicie od Boga. Wcielenie jest przyjęciem przez Syna Bożego ludzkiego ciała, jest zaakceptowaniem wszystkich konsekwencji wypływających z tego faktu za wyjątkiem grzechu. Wiara we Wcielenie, czyli uznanie, że Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, prowadzi do uczestnictwa w Jego boskiej naturze, czyli do zbawienia. Poza tym Wcielenie Syna Bożego w tajemniczy sposób dało początek Kościołowi, który w pełni ujawni się w dzień Zesłania Ducha Świętego. Kościół, który gromadzi się na sprawowaniu Mszy św. w tym dniu uobecnia, czyli aktualizuje tę tajemnicę Wcielenia. Dlatego w czasie Wyznania wiary na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”, wszyscy klękają. Manifestuje się w ten sposób wiarę, że wydarzenie Wcielenia staje się aktualne i obecne dla wszystkich uczestników Eucharystii. Modlitwy mszalne podkreślają, że Wcielenie jest początkiem całego dzieła Odkupienia dokonanego przez Chrystusa. Bez Wcielenia nie byłoby Bożego Narodzenia, nie byłoby działalności Jezusa i w końcu nie byłoby Jego śmierci i zmartwychwstania. Trzeba więc w tę uroczystość widzieć całe odkupieńcze dzieło Jezusa, którego celem jest zbawienie człowieka. Nie można w tę uroczystość zapominać o osobie Maryi, Matki Jezusa. Ona swoim FIAT - „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”- nie tylko włączyła się w historię zbawienia, ale stanęła u jej początku. Scena Zwiastowania staje się pozytywną odpowiedzią człowieka - Maryi, na rajskie nieposłuszeństwo Ewy. 25. marca 1995 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę EVANGELIUM VITAE (Ewangelia życia) o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Podkreślając szczególnie znaczenie tej daty, Papież powiedział: Wybrałem tę datę dlatego, że nabiera ona szczególnego znaczenia właśnie


w kontekście życia. W chwili Zwiastowania Maryja Dziewica przyjmuje nowinę o swoim Bożym macierzyństwie. Wypowiedziane przez nią TAK jest kumulacją wszystkich TAK, które każda matka wypowiada wobec życia własnego dziecka. Maryjo, Matko Stwórcy życia, Matko żyjących, pomóż całej ludzkości coraz bardziej cenić wielki dar życia. W 1998 r. na wezwanie Jana Pawła II zawarte w encyklice EVANGELIUM VITAE, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła 25. marca DNIEM ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA.

Dziś, wierni Kościoła, ze szczególnym otwarciem pochylają się w refleksji i modlitwie nad misterium życia. Wielbimy Boga i dziękujemy Mu za otrzymane życie oraz błagamy, byśmy, tak my sami, jak i ci z którymi żyjemy, także i ci, za których odpowiadamy, nie zmarnowali tego daru. Dziękujemy Bogu za tych, którymi zechciał się posłużyć darząc nas życiem i pomagając je ukształtować. To jest nasze duchowe przygotowanie do Zwiastowania Pańskiego. W tych dniach też ponawia się, adresowane do każdego z nas, wezwanie do włączenia się i zaangażowania w ważne dzieła, na rzecz obrony i czci dla świętości życia. Należy do nich przede wszystkim dzieło tzw. Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Podobnie ważną jest swojego rodzaju adopcja dzieci, młodzieży i osób chorych, sędziwych i samotnych naszego środowiska. Wielu z nich żyje jak gdyby nie miało swoich bliskich, swojej Rodziny, Rodziców. Są dramatycznie pozostawiani sami sobie. Co najwyżej, niektórzy młodzi, obdarzeni dla tzw. „świętego spokoju Rodziców” obfitym kieszonkowym. Ostatnio, częstym sposobem zaangażowania się na rzecz promocji życia bywa też adopcja dzieci w krajach misyjnych. W wielu środowiskach, wierzący katolicy włączają się też rokrocznie w to świętowanie – godnym podziwu i wartym zachęty zaproszenia – gestem oddania krwi. Znane są również decyzje – podejmowane także w tym czasie – związane z pośmiertnym zadysponowaniem swoich organów dla pomocy czy ratowania komuś życia czy zdrowia.

Znajdźmy dla siebie jakąś formę włączenia się do naszej uroczystości. W każdej godzinie i minucie, gdzieś na świecie, umierają najmniejsi i najbardziej bezbronni nie narodzone dzieci. One wołają o pomoc również do Ciebie. Nie zwlekaj. Możesz się przyczynić do ich ocalenia, podejmując Duchową Adopcję. W 1987 r. ojcowie paulini w kościele Świętego Ducha w Warszawie rozpoczęli dzieło Duchowej Adopcji, które miało być jedną z form wypełniania Jasnogórskich Ślubów Narodu. Ruch Duchowej Adopcji pochodzi z Fatimy, gdzie został zainicjowany przez Błękitną Armię Matki Bożej Fatimskiej jako odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Duchową Adopcję propagowaną w Polsce pobłogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II w liście skierowanym do ks. prałata Franciszka KOŁACZA, Krajowego Moderatora Ruchu Domowego Kościoła. Zasady Duchowej Adopcji są proste. Jest to modlitewne zobowiązanie – złożone najlepiej przy ołtarzu – podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Imię tego dziecka jest znane jedynie Bogu. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję ogarnia modlitwą dziecko i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. W ten sposób staje się duchowym Rodzicem tego dziecka. Na modlitwę Duchowej Adopcji składa się jeden dziesiątek Różańca Świętego, codzienna modlitwa adopcyjna oraz dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzeczenie – jak post lub walka z nałogiem. Duchową Adopcję może podjąć każdy. Należy objąć modlitwą tylko jedno dziecko. Po jej zakończeniu można adoptować duchowo kolejne, pod warunkiem dopełnienia poprzednich zobowiązań. Należy pamiętać o codziennym wypełnianiu przyrzeczeń, w razie jednorazowego zapomnienia trzeba wydłużyć okres modlitwy o jeden zapomniany dzień. W przypadku dłuższej przerwy, modlitwę trzeba podjąć na nowo od początku.


   

Poniedziałek, w tradycji, jest dniem modlitw w intencji dusz czyśćcowych; 16.30 – 19.00 => zajęcia dla dzieci z programowania: LEGO => ROBOKLOCKI; O 19.00 – miting Brochowskiej wspólnoty AA i AN; Dziś podczas wyznania wiary na słowa: I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem – wszyscy klękają dla uczczenia tajemnicy Wcielenia;

 Podczas Mszy św., o 9.00 i 18.00, tuż po Wyznaniu wiary, składać będziemy Akt duchowej adopcji, dziecka poczętego. Najserdeczniej zapraszamy do duchowego RODZICIELSTWA wszystkich, szczególnie młodych, naszej Parafii;

7.00

}

w intencji Parafian

8.40

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

=> dziękczynno – błagalna;

PARAFIALNY DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA  7.30 – 9.00 => Adoracja Najświętszego Sakramentu;  Okazja do Spowiedzi św.;  9.00 => Msza św. w int. podejmujących dzieło

Duchowej Adopcji => dziękczynno – błagalna;

Intencje Mszy św. parafialnego Dnia Świętości Życia

9.00

18.00

}

w w w w w w w w w w w

int. dziękczynnej za dar życia i powołania do świętości każdego z nas; int. Rodzin ochrzczonych u nas dzieci => dziękczynno – błagalna; int. błagalnej, o świętość życia małżonków, Rodziców i Wychowawców; int. polskiej a szczególnie Brochowskiej służby zdrowia; int. o mądrą i przyjazną – niezbrodniczą – politykę prorodzinną; int. podejmujących starania o rodzicielstwo drogą naprotechnologii; int. o szczęśliwe rozwiązanie dla oczekujących go matek; int. o uratowanie małżeństw od rozdarcia a poczęte dzieci od śmierci; int. o nawrócenie dla skłaniających się i ulegających pokusie in vitro; int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji poczętego dziecka; intencjach zgłoszonych do dzisiejszej modlitwy;

}

w int. śp. Marianny i Ryszarda BOBER oraz w int. śp. Feliksy, Michaliny i Antoniego TARNOWSKICH;

******************************************************

Papieski twitter

Strzec świętego skarbu każdego ludzkiego życia, od poczęcia aż do kresu, to najlepsza droga, aby zapobiegać wszelkim formom przemocy.

******************************************************

10. kwietnia –> WTOREK

 Jak w każdy wtorek, zapraszamy do modlitwy o uzdrowienie za przyczyną św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów => Zachęcamy;  14.30 => Dom katechetyczny – Pracownia komputerowa => zajęcia nauki podstaw programowania komputerowego;  Dziś ósma rocznica katastrofy samolotu pod Smoleńskiem; uwzględnijmy w naszej modlitwie wszystkie ofiary tej katastrofy, ich bliskich oraz naszą Ojczyznę;  Trwa 74. Tydzień Miłosierdzia;


7.00

}

w pewnej intencji;

18.00

}

w int. śp. Janiny RACHWAŁ, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

}

w int. śp. Janusza CZAROS, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

******************************************************

11. kwietnia –> ŚRODA

 Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP;  W sali nr 1. Domu Katechetycznego => kurs języka angielskiego o 16.45;  Trwa 74. Tydzień Miłosierdzia;

7.00 18.00

}

w int. śp. Bogumiły JANOWSKIEJ;

} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:

 w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;  w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”;  w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;  w kwietniowych intencjach Apostolstwa Modlitwy;  w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych;  w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego;  we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia;  w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania;  w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;  w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii;  w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych;  w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza;  w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy;  w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia;  w int. społeczności Brochowskich Romów;  w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców;  w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy;  w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu;  we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego;  w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy;  we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła;  w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; 1. W kontekście Mszy św. wieczornej

=> NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

******************************************************


12. kwietnia –> CZWARTEK  Czwartek w katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najśw. Sakramentu;  Ideałem byłoby uczestniczyć dziś we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.;  Mszą św. o 18.00 rozpocznie się kolejne, comiesięczne spotkanie Katechumenów do bierzmowania z grona uczniów klas VII Szkoły Podstawowej. Po Mszy św. spotkanie katechetyczne;  Jest mocno ważne by uczestniczyli w tym Rodzice uczniów kl. VII;  Mszą św. o 18.00 rozpocznie się kolejne, comiesięczne spotkanie Katechumenów do bierzmowania z grona uczniów klas II gimnazjalnych. Po Mszy św. spotkanie katechetyczne. Rodziców Katechumenów zachęcamy i bardzo prosimy o obecność – przynajmniej podczas Mszy św.;

7.00

}

w pewnej intencji;

18.00

}

w int. śp. Maksymiliana STEPHAN, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

******************************************************

13. kwietnia –> PIĄTEK

 W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – pozostajemy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę;  O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu;  O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych;  15.30 => Dom Katechetyczny => Szkółka gitarowa;  16.00 – próba scholi dziecięcej => ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW Sz.P.; 

Dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; 7.00

}

w pewnej intencji;

 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. Kontynuujemy naszą praktykę parafialną zapraszając wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, przez cały rok, tj. 13. dnia każdego miesiąca, do udziału w wieczornej Mszy św., o godz. 18.00 oraz następującej tuż po Mszy św. PROCESJI FATIMSKIEJ. W szczególny sposób zapraszamy do udziału wszystkich członków wspólnot pobożnych;  Miejmy ze sobą świece do wieczornej procesji ze światłami;

18.00

}

w int. śp. Janiny KOBEL oraz śp. Kazimierza;

}

w int. śp. Romana RUDA; /Intencja Rodziny ROGOWSKICH ze SMĘTOWA GRANICZNEGO/;

20.00

}

Modlitewne spotkanie młodzieży przygotowującej swoją wyprawę do Panamy.

ZAPRASZAMY

******************************************************


14. kwietnia –> SOBOTA 

Jak co roku w dniu dzisiejszym, obchodzimy w Polsce Dzień Ludzi Bezdomnych; 

Eucharystyczny Ruch Młodych założony w Polsce 01. stycznia 1925 r., przez św. Urszulę Ledóchowską, ma wielkie tradycje także w naszej Parafii. Jesteśmy świadkami odradzania się tej czcigodnej formacji. W tym duchu:

9.30 7.00

}

16.00

}

=> Świetlica Środowiskowa => spotkanie wspólnoty ERM

w pewnej intencji; SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;

18.00 => cotygodniowa Msza św. Rodzin dzieci komunijnych tj. uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej

}

w int. śp. Jadwigi, Franciszka, Bronisławy i Piotra PAWELSKICH => w rocznicę śmierci;

******************************************************

15. kwietnia –> 3. NIEDZIELA WIELKANOCNA –>

BIBLIJNA

Pierwsi chrześcijanie nazywali siebie „braćmi”, „uczniami” „świętymi”. Nazwa „chrześcijanie” przyszła z zewnątrz, nazwano ich tak po raz pierwszy w Antiochii. To słowo wskazywało na ich założyciela i zawierało w sobie szyderstwo. A jednak byli tacy, którzy przyznawali się do tego miana. W 108 r. biskup Antiochii, Ignacy, skazany na męczeńską śmierć, pisał: „Abym był chrześcijaninem nie tylko z imienia, ale z czynu, dopiero wtedy na tę nazwę naprawdę zasługuję”. Nie da świadectwa ten, kto ma wiarę tylko z tradycji, z wychowania, a nie z osobistego wyboru. Taka wiara jest budowaniem na piasku i ma więcej odpływów, jak przypływów. Zadaniem człowieka wierzącego jest apostołowanie. Duszą apostolstwa jest modlitwa. Jeżeli Bóg nie przemieni ludzkiego serca, to najpiękniejsze słowa tego nie zrobią. Święty Franciszek Ksawery, powiedział: „Świat zbawiają ludzie klęczący”. Najważniejsze jest jednak apostolstwo życia: bezinteresowność, ofiarność, służba. Mamy wiele okazji, by to czynić np. słowem pociechy, dobrej rady, które rozbudzi w kimś sumienie lub wskaże właściwą drogę. Człowiek tęskni za prawdą i chce o niej nie tylko usłyszeć, ale i jej doświadczyć. ks. Andrzej BURYŁA


Kościół w Polsce przeżywa już 10. Niedzielę Biblijną, która otwiera Tydzień Biblijny poświęcony uwielbieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego za największy dar, jakim jest Słowo, które od Boga pochodzi i do Boga prowadzi. Słowo Boże, gdy jest czytane, rozważane i kontemplowane wprowadza człowieka w komunię z Bogiem żywym. Najpierw dzieje się to w sakramencie chrztu, w którym to Słowo Boże i Duch Święty jest tą Wodą żywą (por. J 3,5; 4,10.14), w której człowiek zostaje zanurzony, oczyszczony z grzechu i włączony w Paschę Jezusa Chrystusa. Nawiązana w chrzcie komunia z Bogiem jest umacniana i pogłębiana w innych sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii. Jak czytamy w najnowszym dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej „liturgia Słowa stanowi uprzywilejowaną przestrzeń komunikacji: Bóg w swej dobroci ludzkimi słowami zwraca się do swego ludu, a ten przyjmuje z wdzięcznością i w duchu uwielbienia słowo Boga. W liturgii Słowa, a najbardziej w liturgii Eucharystii [...] dokonuje się zbawienie ludzi, a równocześnie najwyższe i najdoskonalsze uwielbienie Boga. Celebracja służy temu, aby wierni uczyli się ofiarowywać samych siebie i za pośrednictwem Chry-

stusa z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą, aby ostatecznie Bóg był wszystkim we wszystkich (KL, n.48). Bóg, który w ramach historii zbawienia

kieruje do ludzi swe słowo i posyła swego Syna, będącego jego Słowem wcielonym (por. J 1,14), ma ten jedyny cel – ofiarować ludziom zjednoczenie ze Sobą”.  Z obchodzoną dziś Niedzielą Biblijną przeżywamy drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Towarzyszą nam słowa Chrystusa „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,21). Wypowiedział je wieczorem w dniu zmartwychwstania. Zalęknionym o własne życie, zagrożone przez Żydów, Zwycięzca śmierci, przekazuje swojego Ducha: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!”; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w pewnej intencji;

9.00

}

w int. śp. Krzysztofa KRYGIER; /Intencja cioci Alfredy PRASKIEJ z Częstochowy z Rodziną/;

10.30

}

w int. Barbary KRZAK, w 1. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

12.00

}

w int. PP. Barbary i Józefa GABRYLUKÓW, w 40. rocznicę ślubów małżeńskich => dziękczynno – błagalna;

}

w int. PP. Bożeny i Krzysztofa KOHYTÓW, w 35. rocznicę ślubów małżeńskich => dziękczynno – błagalna;

INTENCJA TYGODNIA: módlmy się o łaskę budowania swojej wierności Bogu na Piśmie

17.15 } NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO 18.00

}

w int. śp. Dominika KOZŁOWSKIEGO, w 35. rocznicę śmierci; /Intencja syna i żony/;


ok. 19.00 (po Mszy św.) => Dom Katechetyczny

KATECHEZA (PRZED)MAŁŻEŃSKA ******************************************************

Papieski twitter

Eucharystia wprowadza nas w misterium paschalne Chrystusa, pozwalając nam przejść razem z Nim od śmierci do życia. Wsłuchując się w aspiracje młodych, możemy zobaczyć przyszły świat i drogi, do których przejścia wezwany jest Kościół.

****************************************************** Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej

zaprasza do udziału w regionalnym spotkaniu Taizé we Lwowie. Odbędzie się ono od 27. kwietnia do 01. maja 2018. W spotkaniu mogą wziąć udział osoby pomiędzy 17. a 35. rokiem życia. W programie: wspólne modlitwy, rozmowy w międzynarodowych grupach, różnego rodzaju warsztaty. Zakwaterowanie w rodzinach. Wyjazd: 26.04.2018, 19:30 Powrót: 01.05.2018 (późnym wieczorem/w nocy) Koszt przejazdu + ubezpieczenie: 210 zł Udział w kosztach spotkania: 25 euro

Zapisy: do 15. kwietnia lub do wyczerpania wolnych miejsc poprzez formularz zapisów;

Pytania? Napisz: taize@archidiecezja.wroc.pl

******************************************************

Adsum nr 485 c65b 08 iv  
Adsum nr 485 c65b 08 iv  
Advertisement