Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

6. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 474-C54β. * 11. lutego ‘18 r. * Rok X.

Jeśli chcesz możesz mnie

oczyścić !? (…). Chcę, bądź oczyszczony !


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 71 343 – 35 – 21 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 4 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto BS: 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

AUDIENCJA GENERALNA KAI => 2018-02-07

Witam serdecznie obecnych na tej audiencji Polaków. Uczestnicząc w mszalnej liturgii słowa, pamiętajmy zawsze o nakazie misyjnym, jaki Pan Jezus powierzył apostołom i każdemu z nas: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). Umocnieni Eucharystią i „Dobrą Nowiną”, bądźcie wiarygodnymi świadkami Chrystusa w waszych rodzinach, wspólnotach, w miejscach pracy, na uczelniach, w codziennych i wyjątkowych zdarzeniach życia. Z serca wam błogosławię! Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir NASIROWSKI

Drodzy bracia i siostry, dialog między Bogiem a Jego ludem, który ma miejsce podczas Mszy św. w liturgii słowa, osiąga swój szczyt w proklamacji Ewangelii. Dzięki niej w Kościele rozbrzmiewa orędzie Chrystusa, mające moc nawrócenia i przemiany. Jest to autentyczne słowo Boga, na które z wdzięcznością odpowiadamy: „Chwała Tobie, Panie” i „Chwała Tobie, Chryste”. Proklamacja „Dobrej Nowiny” jest zastrzeżona dla pełniących posługę święceń i uwieńczona ucałowaniem księgi. Słuchając Ewangelii uświadamiamy sobie, że to, co Pan Jezus kiedyś uczynił i powiedział, czyni nadal i mówi teraz również do nas. Wynika z tego, że uczestnicząc we Mszy Świętej musimy Mu dać konkretną odpowiedź. Szczególną pomocą w tym powinna być dla nas głoszona podczas Mszy św. homilia. Jej rolę bardzo mocno podkreśla Sobór Watykański II. Nie jest ona przemówieniem okolicznościowym, ani też konferencją, ani wykładem. Jest przepowiadaniem, które ma nam pomóc, by dialog podjęty z Bogiem znalazł swoją realizację w codziennym życiu. Dlatego głoszący homilie powinni dobrze wypełniać swoją posługę, wierni natomiast dołożyć starań, by słuchać słowa z należną uwagą i właściwą dyspozycją wewnętrzną. Wszelkie niedociągnięcia w przekazie i przyjęciu Bożego Słowa, należałoby korygować przez życzliwy dialog kapłana i wiernych. Warto pamiętać, że w zrozumieniu liturgii słowa bardzo pomaga znajomość Biblii. Niech to będzie dla nas zachętą do częstej lektury Pisma Świętego.


Gdy się modlicie mówcie: „Ojcze nasz”… =>4. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja Z traktatu św. Cypriana, biskupa i męczennika, O Modlitwie Pańskiej (nr 13-15).

Mówimy z kolei: „Przyjdź królestwo Twoje”. Prosimy, aby przyszło do nas królestwo Boże, podobnie jak błagamy, aby Imię Boga było w nas uświęcone. Kiedyż bowiem Bóg nie jest Królem albo kiedy rozpoczęło się w Nim to, co było zawsze i nigdy nie ustało? Toteż my prosimy, aby nadeszło nasze królestwo, obiecane nam przez Boga, a wysłużone Męką i Krwią Chrystusa, abyśmy, gdy zapanuje ostatecznie Chrystus, my również, niegdyś niewolnicy tego świata, otrzymali królestwo zgodnie z Jego obietnicą: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata”. Możliwe jest także, bracia umiłowani, iż sam Chrystus jest tym królestwem, którego przyjścia codziennie pragniemy, którego objawienia się pilnie oczekujemy. Albowiem jak Chrystus jest Zmartwychwstaniem, bo w Nim zmartwychwstaniemy, tak samo możemy powiedzieć, iż jest On królestwem Boga, bo w Nim będziemy królować. Słusznie zaś prosimy o królestwo Boże, to jest królestwo niebieskie, ponieważ istnieje też królestwo ziemskie. Ten jednak, kto się wyrzekł świata, jest wyższy od jego zaszczytów i królowania. Mówimy dalej: „Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”. Prosimy zaś nie o to, aby Bóg mógł czynić to, co chce, lecz abyśmy my potrafili to, czego Bóg chce. Któż zresztą zdołałby przeszkodzić Bogu w dokonywaniu tego, co chce. Ponieważ jednak szatan przeszkadza nam być posłusznym Bogu w myślach i uczynkach, dlatego błagamy, aby spełniała się w nas Boża wola. Aby to się stało, potrzeba nam woli Bożej, to jest Bożego wsparcia i opieki. Nikt o własnych siłach nie jest dość mocny, ale dopiero łaskawość i miłosierdzie Boże czynią go bezpiecznym. Zresztą także sam Pan, wskazując na słabość przyjętej przez siebie natury ludzkiej, powiada: „Ojcze, jeśli możliwe, niech odejdzie ode Mnie ten kielich”. Dając zaś przykład uczniom, aby czynili nie swoją, ale Bożą wolę, dodał: „Wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty”. Wolą Bożą jest to, co Chrystus wypełnił i czego nauczał: pokora w postępowaniu, stałość w wierze, powściągliwość w słowach, prawość w działaniu, miłosierdzie w uczynkach, ład w obyczajach; wolą Bożą jest niezdolność wyrządzania krzywdy, zdolność znoszenia krzywdy wyrządzonej, zachowanie pokoju z braćmi, miłowanie Boga całym sercem, miłowanie Go, dlatego że jest Ojcem, lękanie się, bo jest Bogiem, nieprzedkładanie niczego ponad Chrystusa, bo i On niczego ponad nas nie przedkładał. Wolą Bożą jest trwać nieprzerwanie w Jego miłości, ufnie i mężnie stać pod krzyżem: kiedy wypadnie walczyć w Jego Imię i o Jego cześć, okazać w słowach stanowczość wyznawania wiary, podczas tortur – ufność, która podtrzymuje w walce, w chwili śmierci cierpliwość, za którą dostępujemy nagrody. To właśnie oznacza chcieć być współdziedzicem Chrystusa, to oznacza zachowywać Boże przykazania, to oznacza spełniać wolę Ojca.

******************************************************

11. lutego –> 6. NIEDZIELA ZWYKŁA Po uzdrowieniu trędowatego, Jezus surowo mu przykazał, aby nikomu nic nie mówił. Ale trędowaty nie mógł nie mówić. Dzięki Jezusowi przeszedł ze śmierci do życia, chory na trąd bowiem był dla społeczeństwa – choć brzmi to drastycznie – chodzącym trupem. Trudno milczeć, gdy odzyskało się utracone życie, a przyszłość znów nabrała sensu. Gdy do trędowatego porównamy samych siebie, uświadomimy sobie, że w wielu przypadkach ewangeliczny bohater jest naszą antytezą. My bowiem – odwrotnie niż on – nie rozgłaszamy tego, co zaszło. Dlaczego? Czyżby nic nie zaszło w naszym życiu? W końcu z pokorą przyznajemy,


że tak, że nieraz wołaliśmy jak trędowaty: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić (Mk 1, 40), a Bóg chciał i oczyszczał nas. Skąd więc to milczenie? Największym zwycięstwem świata jest wmówienie nam, że ludzie „nowocześni” nie opowiadają o Bogu. A jeśli w Niego wierzą, czynią to jedynie w skrytości serca. To, czego trzeba chrześcijanom żyjącym w XXI wieku, to odwaga mówienia o Bogu. Trzeba o Nim mówić. I to nie, dlatego że Jezusowi zależy na rozgłosie. Jezus nie jest gwiazdą filmową i Jego misja nie zależy od popularności. Jezus jest Zbawicielem. A Jego zbawcza misja zależy także od tego, ilu ludziom o Nim powiemy. ks. Andrzej Draguła  11. lutego 1858 r. 14-letniej Bernadetcie w Lourdes po raz pierwszy objawiła się Matka Boża. Dziś więc obchodzimy 160-tą rocznicę tego wydarzenia;  Od wczoraj uczestniczymy w 26. Światowym Dniu Chorego => prosimy o modlitwę w tej intencji;  Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących lokalną Rodzinę Chrystusową – Kościół;  Dziś 2. niedziela miesiąca. Naszą szczególną modlitwą i gestem wspieramy funkcjonowanie Parafii i prowadzone przez nas inwestycje. Na cele te, przeznaczona jest także dzisiejsza zbiórka ofiar na tacę;  Dziękujemy za każdy życzliwy gest udziału;  Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej;  Dzisiaj rozpoczyna się 51. Tydzień Modlitwy o Trzeźwość Narodu. Jest to czas przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także czas podejmowania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników; Rok 2018 jest rokiem wyjątkowego jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Trzeba nam Polakom radośnie świętować odzyskanie wolności zewnętrznej po tak długim okresie zniewolenia przez zaborców. Zadajmy sobie jednak pytanie, czy możemy naprawdę radośnie świętować, skoro tak wielka liczba rodaków jest zniewolona przez nałogi, zwłaszcza przez pijaństwo i alkoholizm? Dla naszego Narodu nie ma innej drogi niż droga ku trzeźwości. Rok jubileuszowy 2018 w Apostolstwie Trzeźwości przeżywamy pod hasłem: „Trzeźwość egzaminem z wolności”. Nawiązujemy w nim do słów św. Jana Pawła II, który powiedział, że „egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać”. Musimy też pamiętać o jego niezwykle cennej radzie, abyśmy dziękując za wolność Ojczyzny, równocześnie rozważali, „co robić, aby nadawać jej ewangeliczny i ludzki kształt. Stale trzeba do tego pytania powracać, aby wolność źle wykorzystana nie prowadziła ku wewnętrznemu zniewoleniu jednostek i całego Narodu”.  W tym duchu, zachęcamy do podejmowania przyrzeczeń abstynenckich;  Dzisiejsza niedziela jest ostatnią przed Wielkim Postem. Wielu wiernych swoim udziałem we Mszy św. rozpoczyna dzisiaj nabożeństwo czterdziestogodzinne. Inauguracja nabożeństwa związana jest z „prymarią”, czyli Mszą św. o godz. 7.30. Polega na przystąpieniu do sakramentu pokuty oraz przynajmniej pół godziny adoracji, w niedzielę, poniedziałek lub we wtorek przed Środą Popielcową; Współcześnie 40-godzinne nabożeństwo jest niestety stopniowo zapominane. Najczęściej służy jedynie jako „wstęp” do Wielkiego Postu. Ma jednak bardzo bogatą i długą tradycję. Już w 1539 r. papież Paweł III


pisał, że powstało, aby „ułagodzić gniew Boga, spowodowany występkami chrześcijan, oraz aby udaremnić wysiłki i machinacje Turków, dążących do zniszczenia chrześcijaństwa”. 40-godzinne nabożeństwo bywa nazywane Quarant’Ore (lub Quarantore), od quarant – „czterdzieści” oraz hora – „godzina”. Najkrócej mówiąc, polega na nieustannej, trwającej czterdzieści godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. Jest to więc nabożeństwo eucharystyczne i powinno się zarówno zaczynać, jak i kończyć Mszą św. Adoracja trwa 40 godzin przede wszystkim dla upamiętnienia czasu, jaki według tradycji ciało Zbawiciela było złożone w grobie. Ale liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas: przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi błąkali się na pustyni przez 40 lat. Współcześnie jednak oficjalne dokumenty liturgiczne mówią nie tyle o „czterdziestogodzinnym nabożeństwie”, co o dłuższej adoracji, bez określania czasu jej trwania. Termin zachował się w praktyce duszpasterskiej i najczęściej – zwłaszcza w Polsce – określa się nim trzydniową adorację, odbywającą się albo w trzy kolejne niedziele przed Wielkim Postem, albo w niedzielę (od Mszy św. porannej), poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową. Nie jest jednak związane wyłącznie z tym okresem liturgicznym. Zachęca się również, by urządzać je w Adwencie, czy przed istotnymi momentami dla danego kościoła lokalnego. W niektórych miastach, np. Rzymie, Mediolanie czy Paryżu, było sprawowane bez ustanku w kolejnych kościołach: gdy tylko kończyło się w jednym miejscu, rozpoczynane było w następnym. Zwyczaj ten uprawiany jest w naszej Archidiecezji w ramach tzw. Adoracji wieczystej. W ten sposób nieustannie, przez okrągły rok, trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Jej celem jest pogłębienie zjednoczenia z Chrystusem całej wspólnoty wierzących, która gromadzi się w swojej świątyni, gdzie sprawuje się i przechowuje Najświętszy Sakrament.  Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ; 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE! Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:

NARZECZONY

NARZECZONA

Zapow.

Marek - Jan POSYNIAK Sandra - Paulina GOMZA 1. Wrocław, Kwiska Wrocław, Kwiska Polecając modlitwie przygotowujących się do małżeństwa przypominamy, że ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających pobłogosławienie wyżej wspomnianego związku, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym tutejsze duszpasterstwo. 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa Patron dnia: sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński Intencja: Modlitwa za wszystkich Polaków, aby na fundamencie wiary i trzeźwości budowali pomyślność swojej Ojczyzny.

7.30

}

w int. śp. Marii i Alfreda KRAJEWSKICH oraz zmarłych z całej Rodziny;

9.00

}

w int. śp. Zofii DULEWICZ => gregorianka 11.;

10.30

}

w int. śp. Katarzyny, w 5. rocznicę śmierci i Władysława, MASŁOWSKICH;

12.00

}

w int. PP. Pelagii i Andrzeja SICIŃSKICH, w 50. rocznicę ślubów małżeńskich => dziękczynno – błagalna;

}

w int. P. Barbary SMOLIŃSKIEJ - KAMINIARZ, w 88. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

INTENCJA TYGODNIA: błagajmy w intencjach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu


17.30 => NIESZPORY NIEDZIELNE 18.00

}

w int. Urszuli WERESZCZYŃSKIEJ oraz Kewina BOBEL => dziękczynno – błagalna;

******************************************************

12. lutego –> PONIEDZIAŁEK

 Poniedziałek, w tradycji, jest dniem modlitw w intencji dusz czyśćcowych;  16.30 – 19.00 => zajęcia dla dzieci z programowania: LEGO => ROBOKLOCKI;  O 19.00 – miting Brochowskiej wspólnoty AA i AN; Patron dnia: bł. ks. Jerzy Popiełuszko Intencja: Modlitwa za ludzi pracy, aby pielęgnując cnotę trzeźwości sumiennie wypełniali swoje obowiązki zawodowe.

7.00

}

w int. śp. Zofii DULEWICZ => gregorianka 12.;

18.00

}

w int. śp. Janiny ZARĘBSKIEJ, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

}

w int. śp. Stanisława ZUBRZYCKIEGO, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

******************************************************

13. lutego –> WTOREK

 Jak w każdy wtorek, zapraszamy do modlitwy o uzdrowienie za przyczyną św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów;  14.30 => Pracownia komputerowa w Domu katechetycznym => zajęcia nauki podstaw programowania komputerowego; Patron dnia: bł. ks. Michał Sopoćko Intencja: Modlitwa za spowiedników, aby swoją ofiarną posługą pomagali wiernym walczyć z grzechami pijaństwa.

7.00

}

w int. śp. Zofii DULEWICZ => gregorianka 13.;

 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. Kontynuujemy naszą praktykę parafialną zapraszając wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, przez cały rok, tj. 13. dnia każdego miesiąca, do udziału w wieczornej Mszy św., o godz. 18.00 oraz następującej tuż po Mszy św. PROCESJI FATIMSKIEJ. W szczególny sposób zapraszamy do udziału wszystkich członków wspólnot pobożnych;  Miejmy ze sobą świece do wieczornej procesji ze światłami;

18.00

}

w int. śp. Zbigniewa RUPNICKIEGO, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

}

w int. śp. Krzysztofa KRYGIER;

/Intencja Rodzin WALADA i MAZUR/;

******************************************************


Papieski twitter Życie wiarą polega na pragnieniu przebywania z Panem, a zatem na stałym poszukiwaniu miejsca, w którym On mieszka.

******************************************************

14. lutego –> ŚRODA POPIELCOWA

W starożytnej tradycji chrześcijańskiej środa zwana „popielcową” rozpoczynała czas publicznej pokuty dla wszystkich, którzy popełnili ciężkie grzechy. W tym dniu publiczni pokutnicy ubierali pokutny strój i posypywali się popiołem. Na przełomie X i XI wieku praktyka pokuty publicznej powoli zaczyna zanikać, ale pozostał obrzęd posypania głów popiołem, rozszerzony teraz na wszystkich chrześcijan. Od XII wieku używa się popiołu z palm poświęconych w Niedzielę Palmową, a obrzęd posypania głów popiołem rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Posypywanie głowy popiołem, podrzucanie ziemi w górę albo tarzanie się po ziemi, było u ludów pierwotnych wyrazem żałoby, bólu i żalu. Na starożytnych inskrypcjach nagrobkowych popiół jest wspominany na oznaczenie znikomości człowieka i jego życia. Posypując głowę popiołem kapłan przypomina i dziś o ludzkim przemijaniu, o kruchości jego ziemskiego życia: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Uświadomienie sobie tej prawdy prowadzi do podjęcia czynów pokutnych. Każdy, kto pozwala posypać sobie głowę popiołem zaręcza, że wraz z pokutującym Kościołem chce zmienić swój sposób myślenia, że przez pokutę i żal chce powrócić do Boga, którego porzucił przez grzech. Uświadamia sobie, że odwracając się od Boga wybrał raczej śmierć niż życie, powracając zaś do Boga przez pokutę odzyskuje życie i nieśmiertelność. Dlatego popiół jest także symbolem oczyszczenia i zmartwychwstania. Ogień pokuty oczyszcza człowieka z jego słabości i grzechów. Kiedyś cały świat ma zostać oczyszczony przez ogień, jednak z tej ziemi oczyszczonej przez ogień, a więc z popiołu, ma powstać nowe niebo i nowa ziemia. Można więc powiedzieć, że popiół dla pokutującego człowieka jest czymś ostatecznym - śmiercią i przemijaniem, a jednocześnie jest czymś pierwszym pierwszym stopniem wiodącym jego kroki do zmartwychwstania, nieśmiertelności, czyli życia wiecznego. Należy pamiętać, że okres Wielkiego Postu rozpoczynający się w Środę Popielcową przygotowuje do świąt wielkanocnych, czyli do święta Zmartwychwstania Jezusa, a wraz z nim wszystkich w Niego wierzących. Od najdawniejszych czasów Kościół nakazuje w tym dniu ścisły post. Nie chodzi tylko o zewnętrzne powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, ale przede wszystkim o stworzenie przestrzeni dla Boga, spotkania się z Jego łaską, synowskiego kontaktu z Bogiem. Oprócz postu poleca się jako praktyki pokutne modlitwę i jałmużnę. Modlitwy mszalne Środy Popielcowej podkreślają, że ich celem jest uzdolnienie do walki ze złem, odpuszczenie grzechów, zadośćuczynienie za grzechy, pokonanie swoich wad, dar nowego życia, uzdrowienie duszy i dobre przygotowanie się do świąt wielkanocnych. ks. Dariusz KWIATKOWSKI  Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego w Środę Popielcową obowiązuje tzw. wstrzemięźliwość (nie spożywa się pokarmów mięsnych) i post ścisły (ilościowy). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Nie istnieje natomiast obowiązek uczestniczenia w dzisiejszej Mszy świętej. Mimo to zachęcamy do wzięcia w niej udziału;


 W czasie Mszy dokonuje się obrzędu posypania głowy popiołem. Jest on przygotowywany z gałązek palm lub innych drzew poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej. Akt ten symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem żałoby i pokuty; 

KWARTALNY DZIEŃ MODLITW O DUCHA POKUTY I DOBRE ODPRAWIENIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH;

 Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP;  W sali nr 1. Domu Katechetycznego => kurs języka angielskiego o 16.45; Patron dnia: św. Brat Albert Chmielowski Intencja: Modlitwa za ludzi nadużywających alkoholu, aby dzięki mądrej pomocy bliźnich podźwignęli się z nałogu.  W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

7.00

}

w intencji Parafian => dziękczynno – błagalna;

9.00

}

w int. śp. ks. prałata Walentego SZAŁĘGI, w rocznicę śmierci i z okazji Imienin;

18.00

}

w int. śp. Zofii DULEWICZ => gregorianka 14.;

} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:  w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;  w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”;  w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;  w lutowych intencjach Apostolstwa Modlitwy;  w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych;  w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego;  we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia;  w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania;  w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;  w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii;  w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych;  w int. o zdrowie dla p. Romana;  w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza;  w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy;  w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia;  w int. społeczności Brochowskich Romów;  w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców;  w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy;  w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu;  we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego;  w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy;


 we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła;  w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;

******************************************************

Z ORĘDZIA NA WIELKI POST

Drodzy Bracia i Siostry! Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego nawrócenia”, który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem. Również w tym roku – przez to przesłanie – pragnę pomóc całemu Kościołowi w przeżywaniu z radością i w prawdzie tego czasu łaski; a inspiruję się w tym słowami Jezusa z Ewangelii Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (24,12). (…). Chciałbym, aby mój głos dotarł poza granice Kościoła katolickiego, aby dosięgnął was wszystkich, mężczyzn i kobiety dobrej woli, otwartych na słuchanie Boga. Jeżeli tak jak my jesteście zasmuceni szerzeniem się niegodziwości w świecie, jeżeli niepokoi was lodowacenie paraliżujące serca i działania, jeżeli widzicie, że słabnie poczucie wspólnego człowieczeństwa, przyłączcie się do nas, byśmy razem błagali Boga, by razem z nami pościć i razem dawać, ile możecie, żeby pomóc braciom! Płomień Paschy Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy. Jeżeli niekiedy wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Boga! On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać. Dobrą okazją będzie, również w tym roku, inicjatywa „24 godziny dla Pana”, która jest zachętą do tego, by sakrament pojednania był sprawowany w kontekście adoracji eucharystycznej. W 2018 r. odbędzie się ona w piątek 09. i w sobotę 10. marca, a inspiracją do niej będą słowa z Psalmu 130,4: „Ty udzielasz przebaczenia”. W każdej diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez 24 godziny bez przerwy, co stworzy sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej. W noc Zmartwychwstania Pańskiego będziemy na nowo przeżywać sugestywny rytuał zapalenia paschału: światło, odpalone od „nowego ognia”, stopniowo rozproszy mrok i oświetli zgromadzenie liturgiczne. „Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy ciemności naszych serc i umysłów”, abyśmy wszyscy mogli na nowo przeżyć doświadczenie uczniów z Emaus – słuchanie Słowa Pana i karmienie się Chlebem eucharystycznym sprawi, że nasze serce będzie mogło znów płonąć wiarą, nadzieją i miłością. Błogosławię wam z serca i modlę się za was. Nie zapominajcie modlić się za mnie.

******************************************************

Jałmużna Wielkopostna

„Dawanie jałmużny może się wydawać rzeczą prostą, ale musimy uważać, aby nie ogołocić tego gestu z wielkiej zawartej w nim treści. Termin „jałmużna” pochodzi z języka greckiego i oznacza właśnie „ miłosierdzie”. Zatem jałmużna powinna nieść z sobą całe bogactwo miłosierdzia. A ponieważ miłosierdzie wyraża się na tysiące dróg i tysiące sposobów, to także jałmużna wyraża się na wiele sposobów, aby ulżyć trudnościom osób potrzebujących.”

Wzorem lat ubiegłych przystępujemy do ogólnopolskiej akcji „Jałmużna Wielkopostna”. Cel jest prosty – pomoc w leczeniu dzieci i osób starszych. Akcja ma charakter wychowawczy: uczy miłości bliźniego, która kosztuje – najczęściej chodzi o dar materialny, ale też o czas poświęcony bliźniemu, okazane wsparcie duchowe i kochającą obecność. Poprzez małą ofiarę możemy pomóc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.


Na czym polega akcja? Chodzi o rezygnację z konkretnych przyjemności i przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na rzecz potrzebujących pomocy. Caritas przygotowała specjalne skarbonki, do których można wrzucać ofiary podczas całego okresu Wielkiego Postu. W Środę Popielcową skarbonki zostają udostępnione wiernym. Do tematu Jałmużny Wielkopostnej warto wielokrotnie powracać w całym okresie Wielkiego Postu. Po 40. dniach Wielkiego Postu skarbonki przynoszone są do parafii. Finał akcji powinien mieć bardzo uroczysty charakter: przynoszący składają swoje skarbonki jako dar ołtarza w niedzielę Miłosierdzia Bożego. Co to jest jałmużna? Jałmużna to „datek dla biednych i potrzebujących”, uczynek miłosierny. Pismo Św. wiele razy wspomina o obowiązku dawania jałmużny. Jest ona czymś innym niż zwykła filantropia. Właściwym motywem dawania jałmużny jest miłość – miłość Boga i miłość bliźniego: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 41). Związek jałmużny z miłością sprawia, że jest ona cenniejsza od złota, że ubogaca nie tylko tego, który coś otrzymuje, ale również tego, który daje (por. Tb 12, 8-9; Ps 41, 2). Owoce akcji Jałmużna Wielkopostna Owoce duchowe: Skarbonki wzięte do domów przypominają o potrzebie praktykowania jałmużny, jako elementu życia chrześcijańskiego. Ma to duże znaczenie dla rozwoju duchowego we współczesnym, bardzo komercyjnym społeczeństwie. Owoce materialne: Ofiary składane do skarbonek powinny być przeznaczone na pomoc w leczeniu dzieci i osób starszych. Dzieło Jałmużny postnej można podjąć także bez specjalnej i przystosowanej do tego skarbonki. Proponujemy, aby – jeśli ktoś uzna za stosowne zebrane w czasie Wielkiego Postu ofiary zainwestować we wskazanym celu przez nasze pośrednictwo – złożyć je wraz z zawartością na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia, czyli w niedzielę, 08. kwietnia br.

Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu w Środę Popielcową 14. lutego rozpoczyna się Jałmużna Wielkopostna. Jest to ekumeniczna akcja charytatywna, której celem jest zwrócenie uwagi społecznej i konkretnych ludzi, szczególnie dzieci i młodzieży, na los osób chorych i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz. To także szczególne wezwanie do zainteresowania potrzebującymi, będącymi tuż obok nas, których w natłoku codziennych spraw, tak często nie zauważamy. Kościół w okresie Wielkiego Postu, obok postu i modlitwy, zachęca szczególnie do jałmużny. Musimy jednak pamiętać, że jałmużna nie może być pozbyciem się tego, co zbędne, ale wyrzeczeniem dóbr, które tak naprawdę nie należą do nas. Wszystko jest darem. My jesteśmy jedynie „dzierżawcami” otrzymanych od Boga rzeczy. Od roku 1995 kilkaset tysięcy skarbonek trafia do parafii na terenie całej Polski, w tym roku będzie to 700 tysięcy skarbonek miłosierdzia. Niewielkie kwoty zbierane przez młodzież i dzieci do skarbonek są wyrazem ich osobistej rezygnacji z drobnych przyjemności na rzecz drugiego człowieka. Zebrane środki rozdysponowane zostaną przez Caritas parafialne i diecezjalne. Od 2000 roku Jałmużna Wielkopostna jest akcją ekumeniczną, w którą poza Caritas Kościoła Katolickiego włączają się również Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Jałmużna jest dobrowolnym aktem miłosierdzia wobec drugiego człowieka.


Nie chodzi jednak jedynie o wymiar materialny, ale przede wszystkim o aspekt duchowy ofiarowywanych darów, by dać coś z siebie drugiemu człowiekowi. Dobre uczynki powinny być sprawowane w duchu bezinteresownej miłości i szczerości intencji, które może ocenić tylko Bóg, jako jedyny znający serce człowieka. Ojciec Święty Franciszek podkreśla szczególne wezwanie samego Boga do prostych, ale szczerych gestów jałmużny wielkopostnej: „Będziemy do tego zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, który stał się ubogi i ubogacił nas swoim ubóstwem. Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego możemy się pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby nie miało wymiaru pokutnego.” Caritas Polska od kilku lat zwraca uwagę na wartość solidarności międzypokoleniowej. Dlatego zachęca wszystkich, przede wszystkim dzieci i młodzież do włączenia się w Jałmużnę Wielkopostną poprzez: - ofiarowanie uwagi i czasu osobom, które żyją tuż obok nas, a pozostają samotne i na co dzień niezauważane - osoby starsze, chore, dziadków, sąsiadów. Wielki Post jest czasem budzenia wrażliwości i dzielenia się tym, co mamy najcenniejszego – czasem; - skarbonkę miłosierdzia, do której przez Wielki Post zbiera się pieniądze, które są konkretnym wyrzeczeniem przyjemności na rzecz drugiego człowieka. - skarbonkę online, która umożliwia przekazanie jałmużny poprzez przelew internetowy;

******************************************************

15. lutego –> CZWARTEK PO POPIELCU KWARTALNY DZIEŃ MODLITW O DUCHA POKUTY I DOBRE ODPRAWIENIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH Rozpoczęte wczoraj, kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, trwać będą do najbliższej niedzieli. Uczestnicy publicznej modlitwy w tej intencji, tj. o szczere pojednanie się z Bogiem i braćmi poprzez dobrze odprawioną spowiedź oraz o dobre przygotowanie do Wielkanocy, o godne przeżycie rekolekcji, mogą uzyskać odpust zupełny; Modląc się w tych intencjach prywatnie, można zyskać odpust cząstkowy.  Czwartek w katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najśw. Sakramentu;  Ideałem byłoby uczestniczyć dziś we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.;  WIELKOPOSTNA SZTAFETA MODLITWY Inaugurujemy dziś tegoroczną Sztafetę wielkopostną. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w naszej Brochowskiej praktyce pobożnej. Patron dnia: bł. O. Honorat Koźmiński Intencja: Modlitwa za apostołów trzeźwości, aby świadectwem życia w abstynencji i ofiarną pracą przyczyniali się do otrzeźwienia Narodu.

7.00

}

w int. śp. Andrzeja ŚCIBOR – KOTKOWSKIEGO oraz wszystkich zmarłych z Rodziny KOTKOWSKICH;

18.00

}

w int. śp. Krzysztofa KRYGIER, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/;

}

w int. śp. Zofii DULEWICZ => gregorianka 15.;


16. lutego –> PIĄTEK PO POPIELCU KWARTALNY DZIEŃ MODLITW O DUCHA POKUTY I DOBRE ODPRAWIENIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH  W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – pozostajemy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę;  Pamiętajmy dziś o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych;  O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych;  O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu;  15.30 => Dom Katechetyczny => Szkółka gitarowa;  16.00 – próba scholi dziecięcej => ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW Sz.P.;  Mszą św. o 18.00 rozpocznie się kolejne, comiesięczne spotkanie Katechumenów do bierzmowania z grona uczniów klas III gimnazjalnych. Po Mszy św. spotkanie katechetyczne. Rodziców Katechumenów zachęcamy i bardzo prosimy o obecność – przynajmniej podczas Mszy św.; Patron dnia: św. Stanisław Kostka Intencja: Modlitwa za dzieci i młodzież, aby trwając w abstynencji do pełnoletności wzrastali w miłości do Boga i Ojczyzny.

7.00

}

w int. śp. Zofii DULEWICZ => gregorianka 16.; 100 lat temu, 20. września 1918 roku, św. Ojciec Pio, modląc się w chórze zakonnym przed krucyfiksem, otrzymał stygmaty – 5 ran, które nosił 50 lat – na rękach, boku i nogach. Jak obliczyli lekarze, którzy go wielokrotnie badali, z tych ran w ciągu 50 lat wypłynęło 3 400 litrów krwi. Rany krwawiły szczególnie, gdy odprawiał Mszę Świętą. W tym roku przeżywamy 100. rocznicę otrzymania stygmatów i 50-lecie śmierci Ojca Pio. Jubileusz będzie świętowany w całym Kościele. „Ojciec Pio jest jednym z najpopularniejszych świętych Kościoła na świecie. To był człowiek po pierwsze wielkiej modlitwy, był bardzo pokorny, chodził w obecności Boga”. O. Pio to człowiek, który się modlił i ta modlitwa była poparta wielkim cierpieniem. „Świat potrzebował i potrzebuje ojca. Ojciec Pio stał się takim ojcem dla milionów ludzi”. „To był człowiek, który do szaleństwa kochał ludzi”. Podczas pierwszego nabożeństwa Drogi Krzyżowej – dzisiaj, 16. lutego – uczestnicy otrzymają duży tekturowy obrazek z wizerunkiem św. ojca Pio, który można zawiesić w domu. Z tyłu obrazka jest miejsce na przyklejanie obrazków otrzymywanych podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej i wpisanie postanowienia na kolejne tygodnie Wielkiego Postu.

17.00 => NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ „Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze Mną zbawiać świat w kolejny już wiek”.


Poczynając od dnia dzisiejszego, tj. 16. lutego, rozpoczynamy tegoroczne REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DEDYKOWANE MŁODYM NASZEJ PARAFII. Wzorem zeszłorocznych, „rozpisaliśmy” je na kolejne piątki Wielkiego Postu. Na każde ze spotkań składać się będzie Msza św. o 18.00 z rozważaniem rekolekcyjnym oraz – jak mamy to w wielkopostnym zwyczaju – nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W ramach spotkania zawsze, okazja do sakramentalnego pojednania, do spowiedzi św. Bardzo wdzięczni jesteśmy rekolekcjoniście, O. Oskarowi MACIACZYKOWI OFM duszpasterzowi akademickiemu, za podjęty trud poprowadzenia i przygotowania młodych naszej Parafii do świąt paschalnych a wcześniej, do święta Młodych, tj. Niedzieli Palmowej, 25.03. Zapraszamy wszystkich młodych do obecności i zaangażowania. Podpowiadamy, by katechumeni do bierzmowania potraktowali to zaproszenie jako powinność. Będziemy cieszyć się każdym, kto w serdecznej modlitwie stanie przy młodych naszej Parafii.

18.00

} }

               

w int. śp. Janusza PURTAK; INTENCJA ZBIOROWA: DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:

Dziękczynno – błagalna w intencji:

Uczestników parafialnej i szkolnej katechezy; Przygotowujących się do sakramentów Chrztu św., Bierzmowania i Eucharystii; Wytrwale odkrywających Objawienie Boże zawarte na kartach Pisma Świętego; Przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego; Mieszkańców naszej Parafii, żyjących w nieformalnych związkach, w tzw. „małżeństwach na próbę” czy w związkach partnerskich; Obarczonych ciężarem grzechu przeciwko świętości życia; Zaniedbujących swoją więź z Chrystusem przez zarzucanie codziennej modlitwy, udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz regularnej Spowiedzi i Komunii św.; Intrygantów i sprawców rozdarć rodzinnych, sąsiedzkich i środowiskowych; Nieprzyjaciół Kościoła św., „donosicieli”, szyderców Eucharystii, Ewangelii i Krzyża Św. oraz otwartych wrogów Ojca Świętego i Pasterzy Kościoła; Trwających w nałogach, zwłaszcza okultyzmu, wróżbiarstwa i ezoteryki; Naszej Ojczyzny w Jej wielorakich doświadczeniach; Ludzi tworzących świat polityki państwa, regionu i miasta; Naszych bliskich przebywających na emigracji; Zagubionych i tracących nadzieję; Zmarłych w czyśćcu cierpiących; We wszystkich bieżących intencjach przygotowanych do dzisiejszej modlitwy:

19.00 NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ * W piątki Wielkiego Postu za pobożne odmówienie modlitwy: Oto ja, o dobry Jezu… po Komunii św. przed wizerunkiem Chrystusa

ukrzyżowanego można zyskać odpust zupełny (w inne dni roku można zyskać odpust cząstkowy).


20.00

Modlitewne spotkanie młodzieży przygotowującej swoją wyprawę do Panamy.

}

ZAPRASZAMY

******************************************************

17. lutego –> SOBOTA PO POPIELCU

KWARTALNY DZIEŃ MODLITW O DUCHA POKUTY I DOBRE ODPRAWIENIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH * Św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP -> wspomnienie dozwolone Patron dnia: sługa Boży Ks. Piotr Skarga Intencja: Modlitwa za sprawujących rządy, aby w duchu odpowiedzialności za Ojczyznę wprowadzili w życie Narodowy Program Trzeźwości.

7.00

}

16.00

}

w int. śp. Zofii DULEWICZ => gregorianka 17.; SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;

18.00 => cotygodniowa Msza św. Rodzin dzieci komunijnych tj. uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej

}

w int. śp. Krystyny JACKOWSKIEJ, w 1. rocznicę śmierci;

} w int. śp. Tadeusza MACIEJEWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci; ******************************************************

18. lutego –> 1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Jest pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczynamy czas podejmowania w naszym życiu duchowym trudnych decyzji - trudnych, bo dotyczących naszego stosunku do Boga, do świata, do ludzi i do wieczności. W przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę Ewangelii sam Jezus daje nam wzór postępowania wobec szatańskich pokus. On, Bóg-Człowiek, Chrystus Pan, pozwolił złemu duchowi, aby Go kusił. Stało się to przede wszystkim po to, aby nam, słabym i grzesznym ludziom, pomóc w walce ze złym. Jezus swoim postępowaniem uczy nas, abyśmy zmagali się ze złem i wobec pokus potrafili powiedzieć: „nie!”, zwyciężając zasadzki szatana. Nie ma takiej pokusy, której człowiek wierzący nie mógłby zwyciężyć w imię Boże. „Idź precz szatanie!” - taka odpowiedź, dopełniona modlitwą, westchnieniem do Boga, czyni nas mocarzami, bez względu na nasz wiek i zaistniałe okoliczności. Boże, pełen miłosierdzia, spraw, aby ten Wielki Post był


wypełniony dobrymi decyzjami i zwycięstwem nad pokusami złego ducha. Obdarz mnie wytrwałością w modlitwie, w umartwieniu i dobrych uczynkach, abym nawrócił się i wierzył w Ewangelię Twojego Syna. ks. Zdzisław J. PESZKOWSKI  Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących lokalną Rodzinę Chrystusową – Kościół;  Z niedzielnym „Słowem Bożym” gościć dziś będziemy Rektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, ks. dra Kacpra RADZKIEGO;  Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej;  Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. śp. Zofii DULEWICZ => gregorianka 18.;

9.00

}

w int. p. Longiny KIEDRZYŃ, w 93. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

10.30

}

w int. śp. Aleksego CHWALIK, w 15. rocznicę śmierci oraz w int. śp. Bogusławy CHWALIK;

12.00

}

w int. Martyny – Neli, w 1. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

/Intencja dzieci/;

INTENCJA TYGODNIA: polecajmy intencje kwartalnych dni modlitwy

17.00 => Nabożeństwo Gorzkich Żalów Przypominamy, że uczestnicząc w nabożeństwach

DROGI KRZYŻOWEJ czy GORZKICH ŻALÓW, można uzyskać odpust zupełny. Podczas tych pasyjnych nabożeństw zbierana jest także tzw.: JAŁMUŻNA POSTNA. W nawiązaniu do zwyczaju wpisanego w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, po zakończonym nabożeństwie Gorzkich Żalów, można będzie dołączyć do uczestników parafialnej drogi przygotowania do świąt paschalnych, przez przyjęcie obrzędu posypania głów popiołem. Zapraszamy wszystkich tych, którym obowiązki nie pozwoliły uczestniczyć w tym obrzędzie w środę popielcową.

18.00

}

w int. śp. Józefa, w 25. rocznicę śmierci; Władysława, w 2. rocznicę śmierci i Jadwigi, w 39. rocznicę śmierci oraz w int. wszystkich zmarłych z Rodziny NICZYPOR;

ok. 19.00 (po Mszy św.) => Dom Katechetyczny

KATECHEZA (PRZED)MAŁŻEŃSKA


SZTAFETA MODLITWY WIELKOPOSTNEJ BROCHOWIAN 2018 ✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka (Mk 9, 14-29) Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go. On ich zapytał: «O czym rozprawiacie z nimi?» Jeden z tłumu odpowiedział Mu: «Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli». Odpowiadając im, Jezus rzekł: «O plemię niewierne, jak długo mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do Mnie!» I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca: «Od jak dawna to mu się zdarza?» Ten zaś odrzekł: «Od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam». Jezus mu odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy». Zaraz ojciec chłopca zawołał: «Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!» A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: «Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź!» A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: «On umarł». Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali Go na osobności: «Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?» Powiedział im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem».

******************************************************

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 17, 14-29) Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając przed Nim na kolana, prosił: «Panie, zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić». Na to Jezus odrzekł: «O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was cierpieć? Przyprowadźcie Mi go tutaj!» Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: «Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?» On zaś im rzekł:


«Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: „Przesuń się stąd tam!”, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem»

******************************************************

Drodzy Brochowianie,

Wielki Post jest czasem w którym szczególniej i częściej niż zwykle staramy się posługiwać modlitwą, postem i jałmużną. Często jest to swojego rodzaju sprawdzian z umiejętności posługiwania się tymi „narzędziami” w naszej pobożności. To pewnie dlatego, w swojego rodzaju „spadku” po naszych Rodzicach i Wychowawcach, po naszych Przodkach i Poprzednikach w wierze, nosimy przekonanie, że nie można dobrze i z satysfakcją przeżyć 40. dni wielkopostnej drogi, bez akuratniejszego, niż zwykle, podejmowania modlitwy porannej i wieczornej. Sięgamy po święty Różaniec czy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. A i łatwiej nam zwrócić uwagę, gdy „na Anioł Pański dzwonią dzwony…”. Wielu z nas stawiając sobie to za swojego rodzaju „punkt Honoru”, dokonuje czasem niepojętej wręcz ekwilibrystyki organizacyjnej, by móc każdego tygodnia włączyć się do wielkopostnych nabożeństw pokutnych: Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żalów. Wielu z nas, rezygnując z ofert telewizyjnych, kinowych a nawet teatralnych, częściej sięga po książkę, prasę religijną, czy choćby niedzielną Ewangelię, by ją dla siebie odczytać i opracować swoje własne „kazanie”. Chcąc w ten sposób lepiej przygotować się do udziału w niedzielnej Mszy św. Powiększa się grono odwiedzających „na chwilę ciszy”, kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu. A i częściej niż zwykle klękamy „u kratek konfesjonału”, konsekwentnie zaś systematyczniej inwestujemy w naszą Komunię z Panem Jezusem przyjmując Go pod postacią Chleba. To wszystko mocno cieszy. W tym okresie także, jakoś nam łatwiej otwiera się dłoń i serce gotowe podzielić się z potrzebującymi, jakimś gestem, darem, dobrym słowem czy choćby strzępem, stale brakującego nam czasu. Jestem pod urokiem świadectwa o Rodzinie, w której wszyscy jej członkowie, rokrocznie ustawiają się w wielkopostnej konkurencji o to, kto więcej odda krwi w nurcie Honorowego Krwiodawstwa. Tak wielu jest wśród nas potrzebujących. I tak czasem niewiele kosztuje reakcja na tę potrzebę. Tym bardziej, że mocno jesteśmy przekonani o geście kochającej bliskości Pana Boga, w postaci tzw. łaski uczynkowej, czyli Jego pomocy otrzymywanej dla dokonania jakiegoś dobrego uczynku. Zadbajmy o to proszę, także po to, aby się nam nie marnowała łaska Boża. A szczególnie gdy chodzi o wspomniany wyżej wzajemny gest serdecznej uwagi i czasu. Wielokrotnie też przypominaliśmy sobie, że każde z tych trzech tzw. najprzedniejszych dobrych uczynków, czyli Modlitwa, Post i Jałmużna są także swojego rodzaju wyrazem i znakiem naszych relacji i odniesień, które powierzone są naszej czujności i trosce. A teraz w Wielkim Poście – jak co roku – wymagają bardzo szczególnego odczytania i „opatrzenia”. A zatem:  Modlitwa, jest naszym odniesieniem do Pana Boga;  Jałmużna, kieruje naszą uwagę nade wszystko na bliźniego;  Post, pozostaje umiejętnością kierowania samym sobą. W każdym z tych odniesień potrzeba nam wspomnianej czujności i troski. Nie możemy i generalnie rzecz biorąc, nie chcemy pozwolić sobie, by w którejkolwiek z tych relacji zaistniały jakiekolwiek zaniedbania i braki.


Mało tego, staramy się wykorzystać każdą pojawiającą się w naszym życiu okoliczność czy sposobność do znalezienia w nich dodatkowego uzasadnienia lub motywacji, celem doskonalenia się w przywołanych wyżej relacjach. Taką okolicznością jest trwający rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Pamiętamy o nadziejach wpisanych w ogólnopolski program duszpasterski: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Patronem bieżącego roku jest Opiekun Kościoła, Św. Józef Oblubieniec NMP. My na Brochowie chcemy mieć udział w Jubileuszach odnoszących się do świętego patrona Bieńkowic, św. Ojca Pio. Bieżący rok przynosi nam setną rocznicą otrzymania stygmatów i 50. rocznicą Jego śmierci. Wraz ze wspomnieniem św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży chcemy „mieć swoją cząstkę” w przygotowaniach odnoszących się do jesiennego Synodu Biskupów poświęconego młodzieży. Gdy o młodych mowa, nieustająco jesteśmy rzecznikami wszystkich przygotowań związanych z 34. Światowym Dniami Młodych w Panamie w styczniu 2019 r. Wreszcie, sam Wielki Post i wiązane z nim nasze – równie wielkie – nadzieje na przygotowanie się do świąt paschalnych są także kapitalną okolicznością i motywacją, aby uzasadnić kolejne starania w których owe relacje czy odniesienia będą mogły się, choćby nieco rozwinąć. Zróbmy więc wszystko co jest możliwe, by nie stracić żadnej możliwości do rozwinięcia czy rozbudowania naszej więzi z Bogiem, bliźnim i samym sobą. Drodzy Brochowianie, w tym duchu wszystkich Nas: Rodziców, Małżonków, Księży, Wychowawców, Nauczycieli, Seniorów, Młodzież i Dzieci; WSZYSTKICH I KAŻDEGO, w jakikolwiek sposób związanych zarówno z Brochowem jak i z Kościołem na Brochowie zapraszam do udziału w szóstej edycji:

BROCHOWSKIEJ SZTAFETY MODLITWY WIELKOPOSTNEJ Nasza SZTAFETA trwa od czwartku po Popielcu, czyli od 15. lutego do Wielkiej Środy, tj. 28. marca br. Obejmuje tylko dni powszednie. Niedziele i liturgiczne uroczystości nie mogą mieć charakteru pokutnego. Każdy uczestnik SZTAFETY zobowiązuje się przeżyć wybrany przez siebie dzień poszcząc o „chlebie i wodzie”. W ten wybrany dzień wpisana też być winna modlitwa, także wobec Najświętszego Sakramentu, udział we Mszy św. – najlepiej – wraz z przystąpieniem do Komunii św. Bardzo ważne też, aby w wybranym dniu nie przegapić żadnej okazji do ofiarowania komuś – szczególnie naszym bliskim – jakiegoś dobrego uczynku. Obok intencji osobistych, wspólnie ofiarujmy udział w SZTAFECIE w następujących intencjach:

o odnowienie i ożywienie wiary i wierności nas Brochowian; o cześć i szacunek dla Krzyża Świętego; o świętość małżeństw i Rodzin oraz we wszystkich nadziejach tzw. „trudnej miłości”.


Zainteresowanych udziałem w SZTAFECIE prosimy, aby w zamieszczonym poniżej diagramie dni powszednich tegorocznego Wielkiego Postu, zechcieli wybrać swój lub swoje dni udziału w naszej SZTAFECIE i zaznaczyli je znakiem X.

15. lutego czwartek

08. marca

czwartek

16. lutego piątek

09. marca

piątek

17. lutego sobota

10. marca

sobota

19. lutego poniedziałek

12. marca

poniedziałek

20. lutego wtorek

13. marca

wtorek

21. lutego środa

14. marca

środa

22. lutego czwartek

15. marca

czwartek

23. lutego piątek

16. marca

piątek

24. lutego sobota

17. marca

sobota

26. lutego poniedziałek

20. marca

wtorek

27. lutego wtorek

21. marca

środa

28. lutego środa

22. marca

czwartek

01. marca czwartek

23. marca

piątek

02. marca piątek

24. marca

sobota

03. marca sobota

26. marca

poniedziałek

05. marca poniedziałek

27. marca

wtorek

06. marca wtorek

28. marca

środa

07. marca środa Imię => ……………………………………………………………………………………… ; Nazwisko => ………………………………………………………………………………. ; ul. => ………………………………………………………………… ; Kod => …… - ……… ;

BIEŃKOWICE  IWINY  WROCŁAW – BROCHÓW Adres mailowy: Nieustająco prosimy o udostępnienie nam swoich adresów mailowych. Podpis zaś potwierdzający udział w SZTAFECIE, rozumiemy w tym wypadku jako równoznaczny ze zgodą na posługiwanie się tym adresem w parafialnych kontaktach duszpasterskich. Jeśli adres Pani  Pana był już wcześniej nam udostępniony, prosimy by go nie powtarzać. Swój udział w SZTAFECIE można też przekazać na adres: parafia.brochow@gmail.com

________________________________ podpis

Będziemy bardzo wdzięczni za szybką informację zwrotną. Najlepiej do środy popielcowej


„Jeśli życie jest dla Ciebie wartością, jeśli czujesz bunt w obliczu świata, który krzyczy o dowolności aborcji i selekcji dzieci, jeśli czujesz bezsilność i myślisz, że Twój głos sprzeciwu jest niesłyszalny, dołącz do naszej krucjaty”: „40 Dni Dla Życia” Idea 40. dniowej krucjaty modlitewnej „40 Dni Dla Życia” zrodziła się w Stanach Zjednoczonych. Tam katolicy modlą się przez 40 dni przed klinikami aborcyjnymi. Bezustannie – w dzień i w nocy. Ta skoordynowana, już międzynarodowa kampania, jest prowadzona dwa razy do roku w wielu miejscach świata. Biorą w niej udział setki tysięcy ludzi. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 250 miast w 9. krajach na świecie. Ocenia się, że tegoroczna – w Polsce, już ósma – w 400 miastach świata i na pięciu kontynentach, złączy w modlitwie 700 tys. wolontariuszy pro-life. Włączając się z naszą Parafią po raz kolejny do tej krucjaty, spróbujmy, wnieść do niej każdego z 40. dni Wielkiego Postu jedną godzinę modlitwy. Wspólną godziną – w świątyni – będzie godzina wieczornej Mszy św. Indywidualnie zaś można zgłosić swój udział podając w zakrystii lub w kancelarii parafialnej własną, którą zagospodarujemy osobistą modlitwą.

Uczestnicy krucjaty wybierają dowolną formę udziału w modlitwie Krucjaty. Może to być Różaniec, Adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, Koronka do Miłosierdzia Bożego czy modlitwy proponowane przez obrońców życia. Bardzo wiele osób decyduje się na udział w Eucharystii, ofiarowanej w intencji dzieci poczętych. Ważna jest intencja. Sposób jest własnym wyborem. Można się modlić indywidualnie, w rodzinie czy we wspólnocie. Włączających się prosimy, aby w zamieszczonym poniżej diagramie godzin dnia, zechcieli wybrać swoją lub swoje godziny w ramach których, każdego dnia Okresu Wielkiego Postu włączą się do krucjaty „40. Dni dla Życia”. Jeśli ktoś chce uczestniczyć w tej modlitwie tylko w określonym dniu, proszę to również zaznaczyć wybierając dzień tygodnia albo zupełnie jednorazowo wpisując datę dnia udziału:

06.00 – 07.00

18.00 – 19.00

poniedziałek

07.00 – 08.00

19.00 – 20.00

wtorek

08.00 – 09.00

20.00 – 21.00

środa

09.00 – 10.00

21.00 – 22.00

czwartek

10.00 – 11.00

22.00 – 23.00

piątek

11.00 – 12.00

23.00 – 24.00

sobota

12.00 – 13.00

24.00 – 01.00

niedziela

13.00 – 14.00

01.00 – 02.00

14.00 – 15.00

02.00 – 03.00

15.00 – 16 00

03.00 – 04 00

16.00 – 17.00

04.00 – 05.00

17.00 – 18.00

05.00 – 06.00

Miejsce na wybraną datę:

Prosimy, by P.T. uczestniczący w Krucjacie, swoje dane osobowe, zanotowali na poprzedniej stronie.

Adsum nr 474 c54b 11 ii  
Adsum nr 474 c54b 11 ii  
Advertisement