Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

1. NIEDZIELA ADWENTU Nr 464-C44β. * 03. grudnia ‘17 r. * Rok IX.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie !


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 713 – 433 – 521 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 4 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto BS: 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Papieski twitter Nigdy nie można wzywać najświętszego imienia Boga dla usprawiedliwienia nienawiści i przemocy wobec naszych bliźnich. Miłość Chrystusa jest jak „duchowy GPS”, który niezawodnie kieruje ku Bogu i ku sercu bliźniego. Jak wielkiego potrzeba otwarcia, aby przyjąć tych, którzy czują się samotni i zagubieni w poszukiwaniu sensu życia!

****************************************************** Duch Święty jest duchem jedności w Kościele i poza Nim W niedzielę 03. grudnia rozpoczyna się Adwent. Z tej okazji przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski abp Wiktor SKWORC prezentuje w rozmowie z KAI (Panowie: Marcin PRZECISZEWSKI, Krzysztof TOMASIK) główne założenia nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, skoncentrowanego wokół Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Realizacja nowego programu duszpasterskiego rozpoczyna się zawsze w pierwszą niedzielę Adwentu.

KAI: Nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce skoncentrowany jest wokół osoby Ducha Świętego. Jakie są jego główne elementy? Abp Wiktor SKWORC, metropolita katowicki: Począwszy od Adwentu, przez najbliższe dwa lata będziemy wpatrywali się w osobę Ducha Świętego, w Jego dary i charyzmaty. Człowiek żyjący Duchem Świętym staje się Jego świątynią i jest narzędziem Jego działania i oddziaływania w świecie. To syntetyczne ujęcie określa główne założenie programu duszpasterskiego i skierowane jest do wszystkich wiernych, kiedykolwiek bierzmowanych, szczególnie zaś do zaangażowanych w życie parafii. Parafia bowiem nadal jest tą pierwszą, podstawową wspólnotą zbawienia, miejscem budowania Kościoła.


KAI: Wydaje się, że osoba Ducha Świętego to najbardziej tajemnicza i słabo znana przeciętnemu katolikowi osoba Trójcy Świętej. A tym bardziej fakt, że każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego... – W jakimś stopniu Duch Święty pozostaje nadal wielkim Nieznajomym. Podczas liturgii Mszy św. pogrzebowej kapłan, okadzając trumnę, przypomina obecnym, że ciało zmarłego było świątynią Ducha Świętego. Szkoda, że ta świadomość bycia świątynią Ducha na co dzień nam umyka. Tymczasem ona stanowi podstawowy element naszej relacji z Bogiem, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. KAI: Co powinno się zmienić w Kościele w oparciu o program skoncentrowany wokół Trzeciej Osoby Trójcy Świętej? Krótko mówiąc, jakich owoców Ksiądz Arcybiskup oczekuje? – Program duszpasterski wyznacza pewne ramy formacji chrześcijańskiej, ale jego realizacja zawsze nosi znamiona procesu. Być może po dwóch latach jego realizacji – jako wspólnota katolicka w Polsce – będziemy mogli stwierdzić, że skutkiem naszego skupienia się na Duchu Świętym będzie świadomość, że w nas mieszka i otwartość na Jego światło, a w konsekwencji jeszcze większe zaangażowanie apostolskie i ożywienie wiary. KAI: Pierwszy rok programu poświęcony jest odkrywaniu darów Ducha Świętego, a drugi misji. Na czym będzie to polegać? – Na przypominaniu osoby Ducha Świętego i Jego darów. Św. Paweł stwierdził jasno, że nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. Jego pierwszymi darami – od dnia chrztu św. – są cnoty teologalne: wiara, nadzieja i miłość. Te z kolei, wzmocnione łaską sakramentu bierzmowania, rodzą radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność. Jednym z darów jest również jedność, ponieważ Duch Święty jest duchem jedności w Kościele i poza nim. Czy może zatem być lepsza definicja chrześcijańskiego powołania? Czy ludzi tak duchowo „wyposażonych” nie potrzebuje dzisiaj świat? KAI: A jak to konkretnie można sprawić na naszym polskim podwórku, które wydaje się coraz bardziej podzielone? – Duchową przemianę należy rozpocząć od siebie – od pielęgnowania żywej relacji z Bogiem przez Jezusa w Duchu Świętym. Jeśli człowiek zbuduje tę relację w swoim sercu, w swojej przestrzeni duchowej, to będzie miało wpływ na budowanie relacje z innymi, z bliźnimi. Ponadto pierwszą szkołą relacji międzyludzkich jest rodzina. Tymczasem nawet nasze rodziny pełne są podziałów. Dzielimy się z różnych powodów: ambicjonalnych, materialnych, a nawet światopoglądowych. Jako wierzący jesteśmy wezwani do jedności – mamy więc wiele granic do przezwyciężenia. Potrzebujemy modlitwy, pomocy Ducha Świętego. Uwzględniając ostatnie inicjatywy modlitewne w naszym kraju, dałbym pierwszeństwo modlitwie różańcowej w każdej rodzinie, w każdym naszym domu, abyśmy przezwyciężali te granice, które nas nie tylko głęboko dzielą, ale i ranią. KAI: Mówi Ksiądz Arcybiskup o potrzebie budowania jedności poczynając od rodziny. Ale spójrzmy na teren społeczny czy wprost na teren polskiej polityki. Dziś zdecydowana większość polskich polityków to katolicy. Co to znaczy budować jedność będąc politykiem? – Pierwszym zadaniem polityka winna być służba obywatelom. Niestety, powinność tę w sferze publicznej sami politycy przesłaniają podziałami i walką partyjną, budząc tym samym negatywne społeczne emocje, jakże chętnie nagłaśniane w mediach. W konsekwencji aktualne podziały dotykają wielu środowisk w Polsce, nie wyłączając rodzin i wspólnot kościelnych. Prawdziwy dramat. KAI: A gdyby przyszedł do Księdza Arcybiskupa wysokiej rangi, na dodatek deklarujący publicznie swą wiarę polityk, co by mu Ksiądz Arcybiskup powiedział – jeśli chodzi o zadanie budowania jedności, które przecież dotyczy każdego wierzącego? - Zacząłbym od zachęty do budowania dobra wspólnego. Powiedziałbym też o potrzebie odkrywania prawdy, zaznaczając, że nie jest ona własnością konkretnych osób, wpływowych polityków lub grup nacisku. Prawdy nie jesteśmy w stanie całościowo ogarnąć, ale możemy odkrywać ją wspólnie, w postawie dialogu społecznego dla dobra wspólnego. Podobne wezwanie spadnie na przyszłe pokolenia. Za każdym razem, kiedy siłowo próbujemy narzucić innym własne przekonania, ideologizujemy prawdę, przyczyniając się do podziałów w społeczeństwie. Pamiętajmy, że chrześcijanin służy nie czemuś; służy komuś: Chrystusowi i człowiekowi.


Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa dla sanktuarium w Kaliszu. Zacznie się od 1. niedzieli Adwentu. To zachęta nie tylko dla tego zacnego miasta, uchodzącego za najstarsze na polskiej ziemi, ale i dla całego Kościoła w Polsce. Odkryjmy na nowo św. Józefa. Najpierw jako wzór mocnego i pokornego człowieka, mężczyzny silnej wiary, ukochanego męża Maryi, ziemskiego ojca Jezusa, filaru Świętej Rodziny. Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za opiekuna... Tak śpiewamy w jednej z pieśni (…). Codzienne życie Kościoła pozwala doświadczać wielkiej skuteczności Jego wstawiennictwa. Święta Teresa z Avila wyznała: innym świętym dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub owej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu [Józefowi], jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkim. Błogosławiony papież Pius IX, widząc pilną potrzebę nadprzyrodzonej pomocy wobec ówczesnych zagrożeń, 08. grudnia 1870 roku ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego. Kolejni Papieże czcili św. Józefa i nauczali o jego troskliwej opiece i skutecznym wstawiennictwie u Boga. Wielkim czcicielem Świętego Józefa był, tak nam bliski, św. Jan Paweł II. W Adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos, o Świętym Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła napisał: Dziś także mamy wiele powodów, aby tak samo się modlić: Oddal od nas, ukochany Ojcze wszelką zarazę błędów i zepsucia..., przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską w walce z mocami ciemności..., a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus od niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwności. Dziś też mamy nieustanne powody do tego – wskazuje papież – aby Świętemu Józefowi polecać każdego człowieka. (…) Zdając sobie sprawę z tego – pisze biskup kaliski – że (…) ma[my] w osobie Świętego Józefa tak potężnego Patrona i Opiekuna, zwróciłem się za pośrednictwem Penitencjarii Apostolskiej, do Papieża Franciszka, by zechciał udzielić łaski Nadzwyczajnego Roku w kaliskim sanktuarium Świętego Józefa. Ojciec Święty przychylił się do mojej prośby i od I niedzieli Adwentu Roku Pańskiego 2017, tj. od 03. grudnia aż do 06. stycznia 2019 roku będziemy przeżywać w kaliskim sanktuarium Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa połączony z odpustem zupełnym. Cieszy mnie również fakt, iż Ojciec św. nasze kaliskie sanktuarium Świętego Józefa nazwał sanktuarium narodowym. Dar Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego i nazwanie kaliskiego sanktuarium narodowym jest (…) zadaniem, aby miłość i nabożeństwo do świętego Józefa były obecne i rozwijały się w naszych rodzinach, parafiach (…) i w naszej Ojczyźnie. (…). Łaski, jakie możemy otrzymać w czasie Nadzwyczajnego Roku, są ściśle związane z sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Jest to przede wszystkim łaska odpustu zupełnego, a więc darowanie kar doczesnych za popełnione grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty i pojednania. Odpust zupełny oznacza w praktyce dla tego, kto go uzyska, możliwość bezpośredniego wejścia do chwały nieba bez konieczności odbywania kary czyśćca, a dla zmarłych, za których można go ofiarować, oznacza skrócenie kar czyśćcowych. Aby uzyskać taki odpust należy:  po pierwsze w czasie Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa nawiedzić kaliskie sanktuarium Świętego Józefa;  po drugie spełnić tzw. warunki zwyczajne odpustu, czyli odbyć spowiedź sakramentalną, przyjąć Komunię Świętą oraz pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, a także wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego. Wierni w podeszłym wieku, a także dotknięci ciężką chorobą lub z innych przyczyn nie mogący osobiście przybyć do kaliskiego sanktuarium Świętego Józefa mogą uzyskać odpust zupełny tam gdzie przebywają odmawiając pobożnie modlitwy przed obrazem Patriarchy z Nazaretu i ofiarując Miłosiernemu Bogu swoje cierpienia i trudności życia jeżeli tylko w duchu będą wolni od jakiegokolwiek grzechu oraz postanowią, że w najbliższym czasie zadośćuczynią trzem zwykłym warunkom odpustu. Papież Franciszek, czciciel Świętego Józefa, wyznaczył także szczególne intencje, w jakich w czasie Nadzwyczajnego Roku ma być zanoszona modlitwa przed cudownym wizerunkiem Świętego Józefa Kaliskiego. Należą do nich:


 modlitwa o wierność Polski powołaniu chrześcijańskiemu;  modlitwa za kapłanów i zakonników;  modlitwa o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego;  modlitwa w obronie instytucji rodziny. (…) Zapraszam – pisze biskup kaliski – do jak najczęstszego nawiedzania naszego narodowego sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. (…). 13. października tego roku w czasie uroczystych procesji i w nabożeństwach świętowaliśmy setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Siostra Łucja, jedna z wizjonerek, w piśmie do swego biskupa diecezjalnego, tak wspominała ostatnie objawienie: Kiedy Nasza Pani znikła w nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Naszą Dobrą Panią ubraną w bieli, w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża. Jestem przekonany, że Święty Józef i Jego Dziewicza Małżonka wyproszą obfitość łask Bożych dla Swych czcicieli, do których my wszyscy, Drodzy Diecezjanie, w szczególny sposób się zaliczamy. Fragmenty Listu biskupa kaliskiego

******************************************************

Roraty 2017

Tegoroczne Roraty opowiadają o św. Józefie, człowieku, któremu Bóg – jak podkreślił Jan Paweł II w adhortacji „Redemptoris custos” – „powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami”. Temat wpisuje się w obchody Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego, który dla Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu specjalnym listem ogłosił papież Franciszek. Rok św. Józefa – jak jest wyżej podane – zacznie się tam dzisiaj, 03. grudnia 2017 r., tj. w pierwszą niedzielę Adwentu i potrwa do uroczystości Objawienia Pańskiego, 06. stycznia 2019 r. Pouczeni doświadczeniem minionych lat chcemy, aby każda niedzielna Msza św. Rodzin z dziećmi, tj. o 10:30, bogata była ważnymi czynnościami odnoszącymi się do naszych przedświątecznych przygotowań. I tak błogosławić będziemy: 1. Niedziela => 03. XII., lampiony i wianki adwentowe; 2. Niedziela => 10. XII., żłóbki dla Bożej Dzieciny; 3. Niedziela => 17. XII., będzie okazją, aby przygotować i pobłogosławić sianko dla Bożego Dzieciątka; 4. Niedziela => 24. XII., figurkę Dzieciątka Jezus, którą dla swojej szopki winno posiadać każde dziecko i dom. Zróbmy wszystko, co jest możliwe, aby nie przegapić świąt. Abyśmy w naszych Rodzinach wspólnie podjęli przygotowania tak duchowe, jak i materialne. Wspaniale byłoby, aby w każdym z naszych domów stanęła szopka bożonarodzeniowa, wspólnie przygotowywana przez wszystkich członków Rodziny. => Msze święte roratnie (Roraty) sprawować będziemy w naszej świątyni parafialnej we wszystkie dni powszednie: => od poniedziałku do piątku: o godz. 18.00; => w soboty: o godz. 7.00 rano; => Roraty, jak co roku, rozpoczynać się będą procesją z lampionami wewnątrz naszej świątyni; => Zachęcamy, aby każdy z uczestników Rorat (nie tylko dzieci), zechciał notować wszystkie tzw. dobre uczynki na małych sercach z papieru. Wzory = szablony tych serc będą ujednolicone dla wszystkich. => Jak co roku, dobrymi uczynkami będziemy mościć Panu Jezusowi drogę do naszych serc a papierowe serca zawiesimy na choinkach w naszej świątyni.


Natomiast, gdy w świątyni rozbierać będziemy choinki, serca przekażemy naszym Parafianom w zamian za obiecaną modlitwę w intencji ich Autorów; => Jak co roku prosimy też bardzo, aby dobrych uczynków nie mieszać ze swoimi domowymi, szkolnymi czy zawodowymi obowiązkami. Dobry uczynek jest zawsze gestem ponad własne powinności; => Serca przynoszone będę osobiście przez swych Autorów podczas procesji z darami. Nie przyjmujemy serc przekazanych przez kogoś; => Jedno z serc będzie wylosowane pod koniec Mszy św. Jego Autor otrzyma na jedną dobę figurkę Dzieciątka Jezus oraz księgę: PAMIĘTNIK RORAT 2017, w której winien opisać /na jednej stronie/ swoją domową modlitwę rodzinną i podać jej intencje; => W ramach REKOLEKCJI NA POCZĄTEK ROKU KOŚCIELNEGO (02-06.12.), w poniedziałek 04.12.; wtorek 05.12.; oraz w środę 06.12. Msze św. roratnie sprawować będziemy o godz. 16.30;

******************************************************

03. grudnia

–> 1. NIEDZIELA ADWENTU

    

 Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących lokalną Rodzinę Chrystusową – Kościół;  W ramach Mszy św. o godz. 10.30 poświęcone będą lampiony i wieńce adwentowe. Zapraszamy;  Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji ks. Rekolekcjonisty, Księży Spowiedników a nade wszystko w int. Uczestników rekolekcji;  Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Wolontariuszom, którzy pomogli dostarczyć do domów naszych Parafian wigilijne opłatki; Bóg zapłać wszystkim, którzy przy tej okazji zechcieli wspomóc swoim gestem nasze parafialne koszty funkcjonowania i prowadzone inwestycje. Jak mamy to w zwyczaju, każda z ofiar dodana zostanie do osobistych kont parafialnych; Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej; Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ; Młodzież oferuje wieńce adwentowe w zamian za pomoc na rzecz kosztów wyjazdu do Panamy i Bazylei; Zachęcamy również do skorzystania z KALENDARZA ADWENTOWEGO – Vademecum, przygotowanego także przez młodych; Od piątku, 01. grudnia nastąpiły zmiany w składzie osobowym duszpasterzy naszej Parafii. Ks. Arcybiskup Metropolita przychylił się do prośby ks. Piotra RAPACZA, o urlop zdrowotny. Ten brak zmusza nas do „przeredagowania” wszystkich pól odpowiedzialności. Niestety, raczej nie możemy liczyć na kogoś, kto przejąłby opuszczone agendy. Dziękujemy za zrozumienie i bardzo gorąco prosimy o modlitewną pomoc;

 MEMENTO! Pan Bóg, w minionym tygodniu odwołał z naszego grona do wieczności:  byłą Parafiankę, Panią Irenę SEMENIUK z ul. Mościckiego; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.


7.30

}

MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Joanny KACZAN;

/Intencja Elżbiety i Roberta/;

MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

9.00

10.30

}

w int. śp. Krystyny WOLSKIEJ oraz w int. śp. Pawła i Ryszarda KRZESIEK;

}

w int. wnuczki Oli, o szczęśliwą operację i łaskę zdrowia;

} }

12.00

}

MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Ryszarda OLESIEWICZA => gregorianka 20.; w int. śp. Janiny, w 2. rocznicę śmierci oraz Antoniego MARCIÓW, w 20. rocznicę śmierci; MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Franciszka, Jadwigi, Bronisławy i Piotra PAWELSKICH;

INTENCJA TYGODNIA: prośmy o obfite owoce rekolekcji

NIEDZIELNE 17.00 } NIESZPORY => Rekolekcyjne spotkanie Członków Wspólnot Pobożnych;  Zgodnie ze zwyczajem, rekolekcyjne spotkanie w ramach popołudniowego nabożeństwa niedzielnego jest skierowane do członków wspólnot pobożnych naszej Parafii, czyli Rodziny Różańcowej, Rodziny Rodzin, SLO;

18.00

}

MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Bronisławy, Tadeusza, Anny, Antoniego, Marii i Bazylego;

OTWORZYĆ DRZWI ks. Tadeusz MROWIEC, Materiały Homiletyczne, 311/2017, s.31-32;

Ref.:

Boże, jesteś moim Bogiem Ciebie z troską szukam

Ciebie całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję, jak spękana zeschła ziemia w czas posuchy wody łaknie. W Twej świątyni ujrzeć pragnę Twą potęgę, moc i chwałę, Bowiem Twoją miłość, Panie, bardziej cenię niźli życie.

Panie Jezu Chryste, bądź uwielbiony w Najświętszym Sakramencie. Ty jesteś Alfą i Omegą, Początkiem i Kresem czasu i życia. Z ufnością rozpoczynamy kolejny rok liturgiczny. Przed nami stoją otworem wszystkie misteria Twojego życia, wszystkie dary historii zbawienia. Od nas zależy, ile tych darów łaski w tym kolejnym roku stanie się naszym udziałem. Dlatego rozpoczynamy czas Adwentu rozmową z Tobą i pytamy: Panie, jakie jest pierwsze słowo, które dajesz nam na kolejny czas przygotowania na Twoje narodzenie? Od czego mamy rozpocząć? Boski Nauczycielu, w dzisiejszej Ewangelii na początek Adwentu dajesz nam jedno słowo: „Lecz co wam mówię, mówię do wszystkich: «Czuwajcie»” (Mk 13, 37). W krótkiej przypowieści ukrywasz się w obrazie człowieka, który powierzył swój dom sługom i niedługo powróci, aby zobaczyć, jak sobie radzą z otrzymanym zadaniem. Powierzył staranie o wszystko i każdemu wyznaczył zajęcie. Wszyscy mają czuwać, na czele z odźwiernym. Ref.:

Boże, jesteś moim Bogiem Ciebie z troską szukam

Póki tylko istnieć będę, pragnę Ciebie chwalić Boże. Dusza moja pełna szczęścia, będzie śpiewać Ci z radością. Jesteś mym wspomożycielem, cień Twych skrzydeł daje radość. Całym sercem lgnę do Ciebie, Twa prawica mnie prowadzi.

Adwent to czas otwierania drzwi. Kolejne przygotowanie na Twoje przyjście, Panie, to zdobywanie umiejętności do otwierania drzwi naszego życia. Świat naszych myśli, świat naszego serca, w małżeństwie, w rodzinie, w powołaniu, w szkole, w pracy, zawsze jest jakimś zamknię-


tym kręgiem. Każdego dnia trzeba go otwierać na Twoją obecność. Każdego dnia trzeba go otwierać dla drugiego człowieka. Ty, Panie, każdego dnia czekasz u naszych drzwi z darem łaski. Ty, Panie, czekasz u drzwi naszego życia o każdej porze dnia: przed wschodem słońca, o pianiu kogutów, rankiem, wieczorem, a nawet o północy. Drzwi naszego życia otwieramy modlitwą. Dlatego wspólnie prosimy: Przyjdź, Panie Jezu! – otwieramy drzwi naszego serca, bo brakuje nam Twojej miłości – Przyjdź, Panie Jezu! – otwieramy drzwi naszej myśli, bo brakuje nam Twojej prawdy; – otwieramy drzwi naszego sumienia, bo brakuje w nim wrażliwości na dobro i zło; – otwieramy drzwi naszej woli, bo brakuje nam mocy płynącej od Ciebie; – otwieramy drzwi naszego ciała, bo chcemy, aby było świątynią Ducha Świętego; – otwieramy drzwi naszych pragnień, aby chcieć tego, co najważniejsze w życiu; – otwieramy drzwi naszych marzeń, aby doświadczyć prawdziwego szczęścia; – otwieramy na oścież drzwi naszej duszy, abyś znowu w niej zagościł. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

******************************************************

04. grudnia –> PONIEDZIAŁEK

* św. Jana DAMASCEŃSKIEGO, kapłana i doktora Kościoła

-> wspomnienie dowolne

* św. Barbary, dziewicy i męczennicy -> wspomnienie dowolne Legenda całkowicie zasłoniła nam historyczną postać św. Barbary. Pochodziła być może z Nikomedii. Według tradycji jej ojciec, poganin, uwięził ją jako chrześcijankę w wieży i wydał na śmierć w czasie prześladowania za rządów cesarza Maksymina Daji w 306 r. Jest ona patronką górników oraz wszystkich narażonych na gwałtowną śmierć, a także patronką ludwisarzy.     

Poniedziałek, w tradycji, jest dniem modlitw w intencji dusz czyśćcowych; Z racji na rekolekcje spotkania LEGO => ROBOKLOCKI zostały dziś odwołane; O 19.00 – miting Brochowskiej wspólnoty AA i AN; Od godz. 19.00 do 19.30 => Adoracja Najśw. Sakramentu Rodziny Rodzin;

PLAN REKOLEKCJI  Msze św. o 9.00 i o 18.00 z rozważaniem ogólnym

poprzedzone kwadransem czuwania różańcowego;  16.30 => RORATY – Msza św. Rodzin uczniów Szkoły Podstawowej;  ok. 19.00 => Po wieczornej Mszy św. spotkanie młodzieży

gimnazjalnej, licealnej i studenckiej;  21.00 => APEL JASNOGÓRSKI;

7.00

}

9.00

}

16.30

}

18.00

}

w int. Pań Barbary GABRYLUK oraz Barbary SPORNEJ, z okazji Imienin => dziękczynno – błagalna; MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Czesława SKRZYNECKIEGO, w 30. dniu po pogrzebie; /Intencja uczestników pogrzebu/; MSZA ŚW. RORATNIA z rozważaniem rekolekcyjnym :

w int. śp. Ryszarda OLESIEWICZA => gregorianka 21.; MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Tadeusza CIOSEK;

/Intencja brata Jana z Rodziną/;

******************************************************

05. grudnia –> 1. WTOREK


 Pierwszy wtorek jest comiesięcznym wspomnieniem ku czci św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów;  Zapraszamy do udziału we Mszy św. o 18.00. Jak zawsze też zachęcamy do składania próśb o wstawiennictwo św. Michała;  14.30 => Pracownia komputerowa w Domu katechetycznym => zajęcia nauki podstaw programowania komputerowego;  PLAN REKOLEKCJI  Msze św. o 9.00 i o 18.00 z rozważaniem ogólnym

poprzedzone kwadransem czuwania różańcowego;  16.30 => RORATY – Msza św. Rodzin uczniów Szkoły Podstawowej;  ok. 19.00 => Po wieczornej Mszy św. spotkanie młodzieży

gimnazjalnej, licealnej i studenckiej;  21.00 => APEL JASNOGÓRSKI;

7.00

}

9.00

}

16.30

}

18.00

}

w int. śp. Ryszarda OLESIEWICZA => gregorianka 22.; MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Wojciecha, Zofii i Jana RYCHLEWSKICH; MSZA ŚW. RORATNIA z rozważaniem rekolekcyjnym :

}

w int. uczniów, Ich Rodziców, Wychowawców i nauczycieli Brochowskiej Szkoły Podstawowej oraz funkcjonujących w naszym osiedlu Przedszkoli; MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. p. Barbary DEREŃ, z okazji Imienin => dziękczynno – błagalna; MSZA ŚW. O UZDROWIENIE:

w intencjach próśb o wstawiennictwo św. Michała Archanioła:          

}

       

o wybawienie od ducha bezbożności, niemocy, zwątpienia i beznadziei; za zniewolonych duchem lęku, rozpaczy i depresji; za uzależnionych od narkotyków, leków, alkoholu i tytoniu; za uzależnionych od hazardu, pornografii i nieczystości ciała i serca; za uzależnionych od telewizji, Internetu, telefonu i gier komputerowych; za zniewolonych duchem pracoholizmu kosztem życia rodzinnego; za uzależnionych wiarą w zabobony, przesądy, astrologię, magię, jasnowidztwo, wróżbiarstwo i zniewolonych duchem okultyzmu, sekciarstwa; za zniewolonych nienawiścią, mściwością, niewybaczaniem i niezgodą; za zniewolonych chciwością pieniędzy i dóbr materialnych; za poddających się duchowi kłamstwa, oszustwa, obłudy, pychy, zarozumiałości, egoizmu i wyniosłości serca; o uwolnienie od ducha złości, lenistwa, gniewu i nieumiarkowania; za zniewolonych grzechami języka: obmową, oszczerstwami, plotkami, fałszywymi podejrzeniami i osądami; o wolność serca dla naszych Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; za kapłanów, siostry zakonne i osoby poświęcone Panu Bogu; za mieniących się naszymi nieprzyjaciółmi i tych, którzy nas zranili; o wyzwolenie od działania złego ducha dla wrogów Chrystusa, Kościoła, Bożego Prawa oraz szerzących pogańską kulturę życia; o uzdrowienie dusz i ciał z chorób duchowych, psychicznych i fizycznych nas, uczestników modlitwy do św. Michała Archanioła; w bieżących intencjach własnych:

******************************************************

06. grudnia –> ŚRODA


* Św. Mikołaja, biskupa -> wspomnienie dowolne Mikołaj (grec. nike - zwycięstwo i laos - lud => Dający ludowi zwycięstwo), urodził się ok. 270 r. w mieście PATARA (Azja Mniejsza) jako jedyne, wymodlone dziecko swoich rodziców. Od dzieciństwa wyróżniał się pobożnością i wrażliwością na ludzką niedolę. Wybrany na biskupa Miry, otaczał opieką ludzi ubogich, wspierając ich ze swego rodzinnego majątku. Tradycja przekazała opowiadanie o dyskretnym podrzuceniu przez niego posagu trzem biednym siostrom. Znane jest także jego miłosierdzie wobec więźniów. Często wstawiał się za nimi u władz cesarskich. Podczas prześladowania cesarza DIOKLECJANA (284 – 305) został uwięziony i dopiero edykt cesarza Konstantyna (313) przywrócił mu wolność. Biskup Mikołaj uczestniczył w soborze nicejskim (325) na którym została potępiona herezja ariańska. Zmarł dnia 06. grudnia około 350 roku. W 1687 roku relikwie św. Mikołaja zostały przeniesione do Bari (Włochy). Kult tego świętego bardzo szybko rozprzestrzenił się w całym Kościele, stawiając go w rzędzie najpopularniejszych patronów. Był tematem wielu legend. Wyjątkowa dobroć św. Mikołaja przyczyniła się i niezmiennie przyczynia się do rozpowszechnienia jego kultu. W XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem św. Mikołaja stypendiów i zapomóg. Przekształcił się później w zwyczaj ofiarowania prezentów, zwłaszcza dzieciom jako dowodów dobroci i miłości. Św. Mikołaj jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy. Jest jednym z Czternastu Świętych Wspomożycieli. Także w Kościele Wschodnim do dzisiaj doznaje wyjątkowej czci: jego ikona znajduje się w każdej cerkwi. Patronuje nie tylko dobroczynności, ale także pannom, młodym małżeństwom i osobom podróżującym na morzu. W ikonografii św. Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub greckiego. Jego atrybutami są m. in.: anioł, anioł z mitrą, chleb, troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, trzy jabłka, trzy złote kule na księdze lub w dłoni (posag, jaki według legendy podarował biednym pannom), pastorał, księga, kotwica, sakiewka z pieniędzmi, trzy sakiewki, okręt, worek prezentów. Dzieci oczekują na podarki, a dorośli na szlachetne uczynki. Idea ewangelicznej dobroci, szerzona przez świętego Mikołaja, wciąż jest żywa. Jesteśmy jednak świadkami jej wypaczenia i zamieniania na szaleństwo zakupów. Zadbajmy, by reklamy nie odwróciły naszej uwagi od tego, co jest treścią tradycji wspomnienia świętego Mikołaja, tj. od czynienia dobra. Głośmy prawdziwego Boga – Dawcę wszelkiej dobroci i miłości.     

Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP; W sali nr 1. Domu Katechetycznego => kurs języka angielskiego o 16.45; Po Mszy św. o 16.30, spotkanie ze św. Mikołajem;

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI => DZIEŃ POKUTY i POJEDNANIA; PLAN REKOLEKCJI  8.30 – 9.00 => wystawienie Najświętszego Sakramentu;  8.30 – 9.15 => okazja do spowiedzi św.;  8.45 => Czuwanie różańcowe;  9.00 => Msza św. kończąca rekolekcje;  15.30 – 16.30 => okazja do spowiedzi św. uczniów Szkoły Podstawowej;  16.30 => RORATY – Msza św. Rodzin uczniów Szkoły Podstawowej;  17.00 – 18.00 => wystawienie Najświętszego Sakramentu;  17.00 – 18.30 => okazja do spowiedzi św.;  17.45 => Czuwanie różańcowe;  18.00 => Msza św. kończąca rekolekcje;  21.00 => APEL JASNOGÓRSKI;

7.00

}

w int. śp. Ryszarda OLESIEWICZA => gregorianka 23.;


MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

9.00

}

16.30

}

18.00

}

w int. Księdza Rekolekcjonisty, Spowiedników oraz wszystkich uczestników Rekolekcji => dziękczynno – błagalna; MSZA ŚW. RORATNIA z rozważaniem rekolekcyjnym :

w intencji Ojczyzny => dziękczynno – błagalna; MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Tadeusza DUTKOWSKIEGO;

} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:  w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;  w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”;  w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;  w grudniowych intencjach Apostolstwa Modlitwy;  w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych;  w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego;  we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia;  w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania;  w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;  w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii;  w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych;  w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza;  w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy;  w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia;  w int. społeczności Brochowskich Romów;  w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców;  w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy;  w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu;  we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego;  w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy;  we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła;  w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;  W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

******************************************************

07. grudnia –> 1. CZWARTEK

* św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła -> wspomnienie obowiązkowe  Czwartek w katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najśw. Sakramentu;  Ideałem byłoby uczestniczyć dziś we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.;  Okazja do spowiedzi św. miesięcznej: od 6.30 do 7.00 oraz od 17.30 do 18.00;


 O 17.15 => GODZINA ŚWIĘTA; Godzina Święta jest jedną z najpiękniejszych praktyk miłości w nabożeństwie do Jezusowego Serca, jest wynagrodzeniem Chrystusowi za nasze grzechy. W nocy z czwartku na piątek oddajemy się gorącej modlitwie rozmyślając o Jego męce. Towarzyszymy modlitwie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym przeżywającego trwogę zbliżającej się męki i konania. Godzinę świętą można odprawiać w kościele w obecności Najświętszego Sakramentu, ale również w jakimkolwiek innym miejscu; we wspólnocie lub prywatnie. Ważne jest, by w czasie tego nabożeństwa całym sercem zbliżyć się do Jezusowego Serca i rozmyślać nad Jego męką i śmiercią lub nad Jego niepojętą miłością objawioną nam w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu.

7.00 18.00

} }

w int. śp. Ryszarda OLESIEWICZA => gregorianka 24.; MSZA ŚW. RORATNIA: w int. Ojca Świętego Franciszka, abpa Józefa, biskupów, kapłanów, diakonów oraz o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;

}

w int. śp. Henryka MAJ, w 5. rocznicę śmierci;

}

w int. śp. Tadeusza MERSKIEGO, w 30. dniu po pogrzebie /Intencja uczestników pogrzebu/

GODZINA ŚWIĘTA

=> Bóg, który spełnia oczekiwania Pieśń: Głos wdzięczny z nieba … . Przychodzimy do Ciebie, Panie Jezu, przeżywając czas Adwentu. Jego patronem jest ten, który był głosem zapowiadającym Twoje przybycie. Pragniemy modlić się do Ciebie poprzez orędownictwo św. Elżbiety i Zachariasza – rodziców św. Jana Chrzciciela. Spełniając ich pragnienie radowania się darem rodzicielstwa, posłałeś proroka, który utwierdza nas w przekonaniu, że Ty nie tylko słuchasz, ale też wysłuchujesz. Wpatrując się w znak chleba wyrażający Twoją obecność, prosimy, abyśmy nigdy nie utracili nadziei i potrafili niezłomnie, jak św. Elżbieta i Zachariasz, modlić się, czekając, aż wypełnisz swoją obietnicę. Pieśń: Spuśćcie nam na ziemskie niwy … . Rozważanie biblijne Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach (Łk 1,5). W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,39). Imię Elżbieta w języku hebrajskim znaczy Bóg przysiągł. Historia Zachariasza i jego żony pokazuje nam, że Pan ma wobec każdego człowieka plan. Wpisuje się on w historię zbawienia wszystkich ludzi. Bóg, pragnąc szczęścia dla całej ludzkości, nie zapomina o konkretnym człowieku. Patrzy jednak w jego serce. Pragnie, aby ono było czyste i ufne. Takie serce jest bowiem zdolne przyjąć to dobro, którego udziela nam Pan. Wydarzenia te pokazują również, że Bóg nie opuszcza ludzi doświadczanych różnego rodzaju trudnościami. Posyła im pomocników, którzy dobrocią serca potrafią zaradzić ich potrzebom. Maryja ani przez chwilę się nie wahała. Od razu podjęła decyzję, że musi pomóc swojej krewnej. Stała się co dopiero Matką Boga, lecz odczytała to jako zachętę do miłości, która nie boi się ofiary. Św. Łukasz, umieszczając opis zwiastowania przez Gabriela dobrej nowiny Zachariaszowi i Maryi, pokazuje nam, że Bóg szu-


ka współpracowników, którzy zaangażowaliby się w Jego plan. Szanuje ich wolność. Nie czyni ich bezdusznymi narzędziami, lecz partnerami. Dobra nowina najpierw musi znaleźć dobre i ufne serce. Jego zadaniem będzie dotrzeć do tych, którzy często przytłoczeni siłą zła, opuścili bezradnie ręce. Historia rodziny Zachariasza i Elżbiety to nie tylko zapis minionych już dziejów. Opisuje ona również nasze życie, które jest adwentem, czyli oczekiwaniem. Nie jest to czas biernego trwania, lecz wołania z wiarą w stronę nieba. Uświadamiamy sobie na nowo, że Bóg nigdy nie zawodzi, wiernie wypełnia swoje obietnice, nie zraża się niewiernością człowieka i nieustannie szuka współpracowników, którzy staną się apostołami Jego dobrej nowiny. Pieśń: Po upadku człowieka grzesznego … . Wpatrując się we wdzięczną postawę Zachariasza, który uwielbia Boga spełniającego pragnienia, powtarzajmy słowa: „Dziękujemy Ci, Panie!”.  Wtedy ojciec jego, Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prorokował mówiąc. Za Twoje natchnienia, inspiracje, dzięki którym możemy w życiu podejmować trudne wyzwania …  Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go. Za Twoją wierność złożonym obietnicom i nieustanną troskę o naszą duchową wolność …  Moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida. Za proroków, których nieustannie posyłasz, objawiających nam Twoją wolę …  Wybawi nas od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Za siły, jakie nam dajesz, abyśmy mogli znosić trudności i prześladowanie …  Miłosierdzie okaże naszym ojcom i wspomni na swoje święte Przymierze. Za sakrament pojednania, który pozwala cieszyć się Twoją przyjaźnią i trwać w przymierzu …  Na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani, bez lęku służyć Mu będziemy. Za powołanych do szczególnej służby: kapłanów, osoby konsekrowane, którzy są znakiem Twojej miłości …  A i ty dziecię zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Za naszych nauczycieli, wychowawców, katechetów, którzy przekazali nam wiarę i otworzyli oczy na Twoją miłość … Pieśń: Grzechem Adama … . Zachęceni przykładem ufnej modlitwy Elżbiety i Zachariasza, powtarzajmy słowa: „Prosimy Cię, Panie!”. Za małżeństwa, które nie mają potomstwa, aby nie ustawały w ufnej modlitwie oraz dojrzewały do decyzji o adopcji – Za lekarzy, którzy pomagają ludziom pragnącym mieć dzieci, aby nigdy nie uciekali się do metod niegodziwych – Za wszystkich stanowiących prawo, aby pisząc ustawy, pamiętali o granicach etycznych, których nie wolno naruszać – Za organizacje wspierające rodziny, aby ich pomoc w realny sposób wspierała działania wychowawcze podejmowane przez rodziców – Za instytucje szkolne, aby od samego początku uczyły dzieci, czym jest prawdziwe dobro – Za wszystkie dzieci żyjące w krajach, gdzie toczy się wojna, aby mogły radować się darem pokoju – Za polskie rodziny, aby wielkodusznie otwarły się na dar rodzicielstwa – Pieśń: Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry … . Prosimy Cię, Panie, o błogosławieństwo. Przez wstawiennictwo św. Elżbiety i Zachariasza jeszcze raz chcemy wołać, abyś umocnił naszą wiarę. Spraw, abyśmy nigdy nie przestali Ci ufać. Nawet, gdy wydaje się nam, że nasza modlitwa nie jest wysłuchana. Dopomóż nam, byśmy czytając słowo Boże i rozważając je, umieli bezgranicznie powierzyć Twojej opatrzności nasze intencje. Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem … .

******************************************************

08. grudnia –> PIĄTEK

* Niepokalanego Poczęcia N.M.P. -> uroczystość Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków chrześci-


jaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Na Wschodzie święto to zaczęto obchodzić pod nazwą Poczęcie Maryi albo Poczęcie Anny, na Zachodzie natomiast obchodzone było początkowo w Neapolu i Irlandii. W 1437 sobór bazylejski postanowił wpisać je do kalendarza powszechnego. W 1477 Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+1572) zaczęto obchodzić. Niektórzy teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ – wg nich – przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII wieku Jan DUNS SZKOT, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. Ostatecznie, prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go 08. grudnia 1854 r. bullą INEFFABILIS DEUS papież Pius IX. W bulli tej pisał on tak: Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że

nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietkniętą od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci – stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego – braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi. W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie 4. lata wcześniej dogmat. BERNARDECIE SOUBIROUS przedstawiła się mówiąc: Jestem Niepokalane Poczęcie.  Zachęcamy (szczególnie dzisiaj) do śpiewu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny;  W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – pozostajemy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę;  Nie obowiązuje dziś wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych;  O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych;  O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu;  15.30 => Dom Katechetyczny => Szkółka gitarowa;  16.00 – próba scholi dziecięcej => ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW Sz.P.;  17.00 => Zbiórka ministrantów;  Mszą św. o 18.00 rozpocznie się kolejne, comiesięczne spotkanie Katechumenów do bierzmowania z grona uczniów klas II gimnazjalnych. Po Mszy św. spotkanie katechetyczne. Rodziców Katechumenów zachęcamy i bardzo prosimy o obecność – przynajmniej podczas Mszy św.;

08. grudnia 1947 r. w Montichiari we Włoszech Maryja powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.


Jak godnie przeżyć Godzinę Łaski?  Jeśli to możliwe, módl się w kościele, np. w miejscach wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, od 12.00 – 13.00;  Zacznij modlitwę od wzbudzenia w sobie nadziei na spełnienie słów Maryi, która obiecała skruszyć serca zatwardziałych grzeszników;  Módl się szczególnie za kapłanów, także tych, którzy porzucili Kościół, bo to o nich szczególnie prosi Maryja w objawieniach w Fontanelle;  Proś z wiarą o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników;  Zachęć do tego nabożeństwa inne osoby. Dziel się tą informacją oraz przesłaniem Maryi.

7.00

}

w int. śp. Ryszarda OLESIEWICZA => gregorianka 25.;

9.00

}

w int. śp. Józefa KAŹMIERCZAK, w 13. rocznicę śmierci oraz śp. Marianny z okazji Imienin;

18.00

} }

20.00

MSZA ŚW. RORATNIA:

w int. śp. Tadeusza DUTKOWSKIEGO;

/Intencja Sąsiadów/;

w int. śp. Włodzimierza SZYMCZAKA, w 30. dniu po pogrzebie /Intencja uczestników pogrzebu/

}

Modlitewne spotkanie młodzieży przygotowującej swoją wyprawę do Panamy.

ZAPRASZAMY

******************************************************

09. grudnia –> SOBOTA

* św. Jana Diego CUAUHTLATOATZIN

-> wspomnienie dozwolone Juan Diego (hiszpańska forma imienia Jan; hebr. Johhanan => Bóg jest łaskawy), urodził się w 1474 r. w wiosce TLAYACAC, odległej o ok. 20 km od obecnej stolicy Meksyku. Rodzice dali mu indiańskie imię CUAUHTLATOATZIN, które w języku Azteków znaczy „Mówiący Orzeł”. Należał do najbiedniejszej, a zarazem najliczniejszej klasy społeczności Azteków. Ciężko pracował na roli i zajmował się wyrabianiem mat w zamieszkanym przez plemię NAHUA mieście CUAUTITLAN, zdobytym przez Azteków w 1467 r. Gdy państwo Azteków zostało podbite przez Hiszpanów (1519 /21) Juan Diego wraz z żoną MALITZIN (Maria Łucja) przyjęli w 1524 r. chrzest, prawdopodobnie z rąk hiszpańskiego misjonarza Indian, franciszkanina o. TORBIO de BENAVENTE. Otrzymał imię Juan Diego. Byli jednymi z pierwszych nawróconych Azteków. Po śmierci Marii Łucji w 1529 roku, Juan Diego przeniósł się do swego wuja do TOLPETLAC. Juan Diego był bardzo gorliwym chrześcijaninem. W każdą sobotę i niedzielę przemierzał pieszo kilkanaście mil ze swojej wioski do kościoła w TENOCHTITLAN, by uczestniczyć we Mszy Św. i katechizacji. Podczas jednej z takich wypraw, w sobotni poranek 09. grudnia 1531 r., na wzgórzu TEPEYAC objawiła mu się Matka Boża. Zgodnie z życzeniem Maryi, na wzgórzu wkrótce wybudowano kaplicę, w której umieszczono Jej cudowny wizerunek odbity na płaszczu Indianina. Juan Diego zamieszkał w pokoju, przygotowanym dla niego obok świątyni. Spędził tam resztę życia, opowiadając przybywającym do sanktuarium pielgrzymom o objawieniach, wyjaśniając prawdy wiary i przygotowując wielu do chrztu. Zmarł 30. maja 1548 r. w wieku 74 lat i został pochowany na wzgórzu TEPEYAC. W 1990 r. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, a 31. lipca 2002 r., podczas kolejnej pielgrzymki do Meksyku, włączył do grona świętych.

7.00

}

MSZA ŚW. RORATNIA:

w int. śp. Ryszarda OLESIEWICZA => gregorianka 26.;


16.00

}

SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;

18.00 => cotygodniowa Msza św. Rodzin dzieci komunijnych tj. uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej

}

w int. śp. Franciszki i Michała BIELECKICH,

oraz Katarzyny i Leona MARMOLAK;

} w int. śp. Teofila BEDNAROWICZ, w 14. rocznicę śmierci; ******************************************************

10. grudnia

–> 2. NIEDZIELA ADWENTU  W ramach Mszy św. o godz. 10.30 poświęcone będą żłóbki dla Bożej Dzieciny. Zapraszamy;  Dziś 2. niedziela miesiąca. Naszą szczególną modlitwą i gestem wspieramy funkcjonowanie Parafii i prowadzone przez nas inwestycje. Na cele te, przeznaczona jest także dzisiejsza zbiórka ofiar na tacę. Dziękujemy za każdy gest;  Jak co roku, druga niedziela Adwentu jest – już po raz 18. – Dniem Modlitw i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Zbiórka do puszek jest sposobnością do gestu na ten cel; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. p. Ireny => dziękczynno – błagalna;

9.00

} }

w int. śp. Wandy i Jana STANIEWSKICH;

10.30

}

w int. śp. Mariana WOŹNIAK, w 22. rocznicę śmierci;

12.00

}

w int. śp. Mikołaja, Anastazji i Kazimiery WASYŁEJKO;

w int. śp. Ryszarda OLESIEWICZA => gregorianka 27.;

INTENCJA TYGODNIA: prośmy w intencji naszych Rodaków na Wschodzie

17.00 } NIESZPORY NIEDZIELNE 18.00

}

w int. śp. Heleny MONCZAK, w 20, rocznicę śmierci oraz w int. śp. Władysława i Mariusza;

Adsum nr 464 c44b 03 xii  
Advertisement