Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

34. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 463-C43β. * 26. listopada ‘17 r. * Rok IX.

Wszystko, co uczyniliście

jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 713 – 433 – 521 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą średnio ok. 4 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto BS: 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

AUDIENCJA GENERALNA KAI => 2017-11-22

Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiejsza katecheza uświadamia nam, że Chrystus pozostaje z nami w tajemnicy Eucharystii. Jest naszym pokarmem i napojem zbawienia. Przyjmujmy Go często w Komunii świętej, adorujmy Go w tabernakulach i w naszych sercach. Służmy Mu w braciach, by wraz z nimi budować nową wspólnotę ludzką, bardziej sprawiedliwą i braterską. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Reagując na głośne brawa Polaków i ich transparent, Ojciec Święty zauważył: „Ta polska młodzież prosiła, aby papież pobłogosławił ich raban! Popatrzcie na nich, są dzielni!”. Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir NASIROWSKI

Drodzy bracia i siostry, spróbujmy odpowiedzieć sobie dzisiaj na pytanie: czym właściwie jest Msza św.? Otóż jest ona pamiątką misterium paschalnego Chrystusa. Uświadamiając sobie biblijne znaczenie „pamiątki”, wspominamy Paschę narodu wybranego – jego wyjście z niewoli egipskiej i przejście do ziemi obiecanej. To wydarzenie było przez pokolenia uobecniane każdego roku w pamięci wierzących. Msza św. jest też „pamiątką”, ale innej Paschy, niezwykłego „exodus” Chrystusa, Jego przejścia ze śmierci do życia, jakiego dokonał dla nas, by wyprowadzić nas z niewoli grzechu i wprowadzić do życia wiecznego. Jest pamiątką Jego męki, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Msza św., to jednak nie tylko wspomnienie. Eucharystia w rzeczywisty sposób uobecnia Chrystusa. Sprawia, że staje się On obecny wśród nas, żyje w nas, a my żyjemy w Nim. Jego Krew uwalnia nas od lęku przed śmiercią, wyzwala nas z grzechu i zła. Niech naszą wyobraźnię przenika to przeświadczenie, że Pascha Chrystusa powtarza się za każdym razem, gdy odprawiamy Mszę św., gdy w niej uczestniczymy. Dostrzegajmy sens i znaczenie tej szczególnej „pamiątki”, która wprowadza nas w tajemnicę Chrystusa, pozwalając nam przejść wraz z Nim ze śmierci do życia.

******************************************************


26. listopada –>

34. NIEDZIELA ZWYKŁA Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, tuż przed rozpoczęciem Adwentu, Kościół celebruje Uroczystość Chrystusa Króla. Została ona ustanowiona przez papieża Piusa XI w roku 1925, w 1600 rocznicę Soboru w Nicei, który dogmatycznie uznał równość Jezusa z Bogiem Ojcem. Papieska encyklika QUAS PRIMAS ustanawiająca tę uroczystość jako przeciwstawienie się silnym tendencjom ateistycznym i laickim, które w tym czasie były bardzo popularne, wskazywała na Chrystusa jako Króla mającego władzę nad człowiekiem i całym światem. Ojciec święty nakazał w niej, aby tego dnia we wszystkich świątyniach po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest BogiemCzłowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje!

Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata. Władcy ziemscy nabywają tytuł królewski przez dziedziczenie, nominację i podbój. Wszystkie trzy tytuły dają Chrystusowi pełne prawo do korony i najwyższej władzy. Jako człowiek, w swej ludzkiej naturze, pochodził on przecież w prostej linii od króla Izraela, Dawida. Wykazują to Ewangeliści, podając Jego rodowód (Mt 1, 5-16; Łk 3, 23-38). W narodzie wybranym ta prawda była tak pospolicie znana, że powszechnie nazywano Go Synem Dawida (Mt 22, 41-46; Mk 12, 35-37; Łk 1, 27. 32; 20, 41-44; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16). Tak więc z krwi i dziedziczenia Chrystus miał prawo do tytułu Króla. Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi, Panem najwyższym i absolutnym, z którym wszelkie królestwa ziemskie nie mogą się porównywać. Aby to powszechne władztwo Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu „Król” dopełnienie „Wszechświata”.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W rocznicę zakończenia Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, by odnowić wybór Twego Panowania, poddania się Twemu Prawu, zawierzenia i poświęcenia Tobie naszej Ojczyzny i Narodu. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!


W naszych sercach – Króluj nam Chryste! W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste! W naszych parafiach – Króluj nam Chryste! W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste! W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste! W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste! W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste! W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste! Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:  Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!  Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!  Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!  Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!  Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy! Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:  Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!  Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!  Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!  Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!  Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu. Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.        


 Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących lokalną Rodzinę Chrystusową – Kościół;  Dziś niedziela chrzcielna. Dziękujemy za dar Chrztu św. i łaskę wiary, tak-

że tych, którzy dziś będą przez ten sakrament włączeni do wspólnoty Chrystusowego Kościoła;  Zgodnie z zachętą naszych Pasterzy tuż po Komunii św. odnawiać będziemy JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA. Zachęcamy też do ponowienia go w Rodzinach oraz indywidualnie;  Podczas Mszy św. o godz. 10.30 jedenaścioro uczniów Szkoły Podstawowej zostanie przyjętych do Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu Młodych (ERM). Dzień dzisiejszy jest świętem Patronalnym ERM;  Podczas Mszy św. o godz. 12.00 pobłogosławimy tegoroczne opłatki wigilijne;  Dzięki pomocy wolontariuszy w najbliższych dniach będziemy chcieli dotrzeć do każdego Domu Rodzin Brochowa z tym znakiem jedności parafialnej, z życzeniami świątecznymi oraz z zaproszeniem do udziału w rozpoczynających się 02. grudnia br. dorocznymi rekolekcjami na początek roku kościelnego;  Wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w dystrybucji opłatków wigilijnych, zapraszamy na godz. 16.30 do Świetlicy Środowiskowej;  Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej;  Młodzież przygotowała wieńce adwentowe, które oferować będą nam w zamian za pomoc na rzecz kosztów wyjazdu do Panamy i Bazylei;  Zapraszamy do niedzielnych spotkań w KAWIARENCE PARAFIALNEJ;

INTENCJA TYGODNIA: dziękujmy za łaskę wiary i dar obecności Bożej w naszym życiu

17.15 }

 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE => prowadzą członkowie wspólnoty pro-life naszej Parafii; Po nabożeństwie w Sali katechetycznej => Spotkanie

MEMENTO!

Pan Bóg, w minionym tygodniu odwołał z naszego grona do wieczności:  Pana Czesława KRYGIER z ul. 3-go Maja;

******************************************************

27. listopada –> PONIEDZIAŁEK

16.30 – 19.00 => zajęcia dla dzieci z programowania LEGO => ROBOKLOCKI; Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Rozpoczynamy czytanie Księgi Daniela, która w nawiązaniu do tradycji o historycznym Danielu jest pouczeniem moralnym z bogatą problematyką eschatologiczną, Jezus zaś poucza o wartości wdowiego grosza. 1. 2.

7.00

}

w int. śp. Ryszarda OLESIEWICZA => gregorianka 14.;

18.00

}

w int. śp. Genowefy, Bronisława i Tadeusza PIEŃKOWSKICH oraz Heleny, Antoniego, Mieczysława i Edwarda JAMNY;

} }

w int. śp. zmarłych z Rodzin: SUSEŁ, BRODZINOWSKICH i BRUD; w int. śp. Antoniego MAJOWSKIEGO, w 30. dniu po pogrzebie


28. listopada –> WTOREK Jak w każdy wtorek, zapraszamy do modlitwy o uzdrowienie za przyczyną św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów => Zachęcamy; 2. 14.30 => Pracownia komputerowa w Domu katechetycznym => zajęcia nauki podstaw programowania komputerowego; 3. Ok. 19.00 w Sali nr 2 Domu katechetycznego – cotygodniowy KRĄG BIBLIJNY; 1.

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Daniel tłumaczy sen królowi Nabuchodonozorowi, podkreślając wszechwiedzę i potęgę Boga, który panuje nad dziejami. Z Ewangelii dowiadujemy się, że zmierzają one do kresu, co wymaga od nas czujności, aby nie dać się zwieść fałszywym proroctwom. 4.

7.00

}

w int. śp. Ryszarda OLESIEWICZA => gregorianka 15.;

18.00

}

w int. śp. Tadeusza DUTKOWSKIEGO, w 30. dniu po pogrzebie /Intencja uczestników pogrzebu/

}

w int. śp. Ryszarda, w 13. rocznicę śmierci oraz w int. śp. zmarłych z Rodziny DĘBICKICH i PARÓW;

******************************************************

29. listopada –> ŚRODA

1. 2.

Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP; W sali nr 1. Domu Katechetycznego => kurs języka angielskiego o 16.45.

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Daniel odczytuje tajemniczy napis stwierdzający, że czyny każdego człowieka są osądzone i czeka za nie odpowiedzialność wobec Boga. Każdy ma złożyć świadectwo Bogu, a okazją do tego będą zapowiadane przez Jezusa prześladowania. 3.

7.00

}

w int. śp. Ryszarda OLESIEWICZA => gregorianka 16.;

18.00

}

w int. ks. prałata Andrzeja DZIEŁAKA, z okazji Imienin => dziękczynno – błagalna;

}

w int. p. Marianny PIKULSKIEJ, w 92. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna;

} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:  w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii;  w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”;  w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.;  w listopadowych intencjach Apostolstwa Modlitwy;  w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii;  w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych;  w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego;  we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia;  w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania;  w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii;  w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii;


w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii; w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych; w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza; w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia; w int. społeczności Brochowskich Romów; w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego; w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła; w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów; w int. śp. Iwana DZIDZIUKA, w 21. rocznicę śmierci => Intencja żony, dzieci i wnuków; 4. W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne;

             

******************************************************

30. listopada –> CZWARTEK

* św. Andrzeja Apostoła -> święto Andrzej ((grec. anér (andrós) => mąż, mężczyzna), pochodził z BETSAIDY nad Jeziorem Galilejskim, ale mieszkał w KAFARNAUM. Był – jak jego brat, św. Piotr – rybakiem. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł za Chrystusem, gdy Ten przyjmował chrzest w Jordanie. Był pierwszym powołanym przez Jezusa na apostoła uczniem. Przez cały okres publicznej działalności Pana Jezusa należał do Jego najbliższego otoczenia. W domu Andrzeja i Piotra w KAFARNAUM Chrystus niejednokrotnie się zatrzymywał. Andrzej był świadkiem cudu w Kanie (J 1, 40 - 2, 12) i cudownego rozmnożenia chleba (J 6,8nn). Pośredniczył między Mistrzem a poganami (J 12, 21nn). O dalszym życiu św. Andrzeja mówi nam jedynie tradycja i apokryfy (m.in. Dzieje Andrzeja i Męka Andrzeja). Według tych źródeł po Zesłaniu Ducha Świętego Andrzej miał pracować w PONCIE i BITYNII (dzisiaj zach. Turcja) oraz w Tracji (Bułgaria), SCYTII (dolny bieg Dunaju) i Grecji. Tam też, w PATRAS, 30. listopada 65 lub 70 roku, przeżegnawszy zebranych wyznawców, został ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w kształcie litery X. Wyrok ten przyjął z wielką radością – cieszył się, że umrze na krzyżu, jak Jezus. W 356 roku relikwie św. Andrzeja przewieziono z PATRAS do Konstantynopola i umieszczono je w kościele Apostołów. Krzyżowcy z czwartej wyprawy krzyżowej, którzy w 1202 r. zdobyli Konstantynopol, zabrali relikwie i umieścili w AMALFI w pobliżu Neapolu. Głowę św. Andrzeja papież Pius II w XV w. kazał przewieźć do Rzymu, do bazyliki św. Piotra. 25. września 1964 r. papież Paweł VI nakazał ją zwrócić kościołowi w PATRAS. Kościół grecki posiada też relikwie krzyża, na którym umarł św. Andrzej. Jest on patronem prawosławia, Słowian (gł. wschodnich); archidiecezji warmińskiej, Austrii, Bułgarii, Burgundii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji, Sycylii, Szkocji; szeregu miast, m. in. Bordeaux, Brescii, Brugii, Hanoweru, Neapolu, Rawenny, oraz małżeństw, podróżujących, rybaków, rycerzy, woziwodów, rzeźników. Orędownik zakochanych, wspomaga w sprawach matrymonialnych i wypraszaniu potomstwa. Dużą czcią cieszył się św. Andrzej również w Polsce. Istniał u nas zwyczaj wróżb andrzejkowych. Dziewczęta lały wosk roztopiony na wodę i zgadywały z figur, jakie się tworzą, która będzie miała pierwsza wesele. W ikonografii powracającą sceną jest chwila jego ukrzyżowania. Atrybutami Świętego są: krzyż św. Andrzeja w kształcie litery X, księga, ryba, sieć.


Czwartek w katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę Komunii duchowej i nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najśw. Sakramentu. 2. Ideałem byłoby uczestniczyć dziś we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.; 3. Mszą św. o godz. 18.00 rozpocznie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas VII Szkoły Podstawowej. Spotkanie związane z katechumenatem do bierzmowania.  Jest mocno ważne by uczestniczyli w tym wszyscy Rodzice uczniów kl. VII; 1.

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Daniel otrzymuje objaśnienie wizji czterech królestw, które wypełnią czas aż do sądu nad narodami. W tym kontekście tak bardzo wyraźnie brzmią słowa Jezusa: Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. 4.

7.00

}

w int. śp. Ryszarda OLESIEWICZA => gregorianka 17.;

18.00

}

w int. śp. ks. prałata Kazimierza MALINOSIA, w 6. rocznicę śmierci;

}

w int. śp. ks. prałata Kazimierza MALINOSIA, w 6. rocznicę śmierci; /Intencja Rodziny Rodzin/;

******************************************************

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń;

Intencja Krucjaty w int. obrony życia: O mądrość dla wychowawców;

Intencja parafialna: Aby w drodze tegorocznego Adwentu policzonej m.in. codziennymi roratami, rekolekcjami adwentowymi (02.-06.XII), sakramentalnym pojednaniem i Komunią św. oraz gestem przebaczenia i pojednania w naszych Rodzinach, Parafii, sąsiedztwie i środowiskach pracy nie zabrakło nam Ducha Chrystusa, którego naszym Adwentem wyglądamy;

******************************************************

01. grudnia –>1. PIĄTEK

W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – pozostajemy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę; 2. Pamiętajmy o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych; 3. Okazja do spowiedzi św. miesięcznej: Rano: od 6.45 do 7.00 1.

 Po południu: od 17.30 do 18.00; 4.

Zapraszamy do sakramentalnego pojednania oraz do kontynuowania lub podjęcia inicjatywy udziału w nabożeństwie (9.) pierwszych piątków miesiąca. Okazja do spowiedzi św. miesięcznej w kontekście Mszy św. przed i po południu;

Od godz. 14.30 5.

O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych;


6. 7. 8. 9. 10.

O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu; Zachęcamy do prywatnego odprawienia nabożeństwa DROGI KRZYŻOWEJ; 15.30 => Dom Katechetyczny => Szkółka gitarowa; 16.00 – próba scholi dziecięcej => ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW Sz.P.; 17.00 => Zbiórka ministrantów;

11. Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia:

Księga Daniela zapowiada wieczne panowanie Syna Człowieczego podchodzącego do tronu Przedwiecznego. Tej rzeczywistości Ewangelia przeciwstawia przemijający eon doczesny, a od drzewa figowego trzeba się uczyć rozpoznawania czasów.

7.00

}

w int. śp. Ryszarda OLESIEWICZA => gregorianka 18.;

18.00

}

w int. wynagrodzenia Panu Jezusowi za nasze grzechy i o godne przystępowanie do Komunii św.;

}

w int. śp. Rodziców: Anny, w 29., i Stanisława, w 60. rocznicę śmierci; Dziadka Michała, w 51. rocznicę śmierci oraz zmarłych z Rodziny STRYJEK;

}

w int. śp. Tadeusza KRUKOWSKIEGO;

20.00

/Intencja synów: Jerzego i Marka z Rodzinami/

}

Modlitewne spotkanie młodzieży przygotowującej swoją wyprawę do Panamy.

ZAPRASZAMY

ROZWAŻANIE PIERWSZOPIĄTKOWE => Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych Dwudzieste szóste wezwanie Litanii do Bożego miłosierdzia brzmi: „Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych”. Wezwanie to podsuwa bardzo istotną myśl do refleksji. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy w ludzki umysł i w ludzkie serce wsącza się rozpacz. Rozpacz polega zaś na głębokim przekonaniu, że sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest bez wyjścia, że nie ma już żadnych szans, że ludzkie siły nie są już w stanie zaradzić powstałemu problemowi. Jeśli w takiej sytuacji człowiek otwarty jest tylko na świat i jego siły, to bardzo często jedynym rozwiązaniem wydaje się śmierć. I wielu ludzi sięga po samobójstwo. Jeśli jednak człowiek pozostanie otwarty na Boga i liczy na Jego pomoc, to zawsze pozostaje nadzieja, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Im bliżej Boga, tym więcej nadziei. Słusznie napisał kiedyś Dante w „Boskiej komedii”, że tylko nad bramą piekła można umieścić napis: „Ty, który tu wchodzisz, żegnaj się z nadzieją”. Tylko w piekle nie ma miłości, nie ma więc i Boga, nie ma i nadziei. Miłosierdzie Boże daje nadzieję Miłosierdzie Boże jest źródłem nadziei dla ludzi przeżywających dramatyczne chwile. Oczywiście, ono nie rozwiąże za nas naszych problemów. Sami musimy wziąć je w swoje ręce. Miłosierdzie Boga podpowiada jednak, że się da, że nigdy nie jesteśmy w tym zmaganiu sami, choćby cały świat wołał, że tak jest. W takim przypadku, choć sama trudna sytuacja nie znika, to jednak zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. Jeśli w mój trud zaangażowany jest także Bóg, to wygramy, bo będąc z Bogiem, nigdy się nie przegrywa. To wezwanie litanii także mocno podpowiada, że Bóg jest obecny i działa nawet wtedy, gdy wydaje się, że On milczy, że o nas zapomniał. Czasami słyszy się głosy, że po dramacie Oświęcimia i innych obozów nie można już mówić o miłosierdziu Boga, o Jego trosce o człowieka. A On tam był i miał pełne ręce pracy i widział jej owoce. Na własne miłosierne ręce przyjmował tych, którym ludzka nienawiść i pogarda odbierała życie. Dostrzegł Go o. Maksymilian Kolbe. Napisał bowiem w jednym z listów do swojej mamy „Mamo, nie martw się, Bóg jest wszędzie, a szczególnie w takim miejscu jak to”. A takich jak on było bardzo wielu. Wędrowali po obozowych ścieżkach z krzyżem i z nadzieję, jak Jezus po Golgocie. Z Golgoty dwóch powędrowało do domu Ojca, z obozów śmierci niezliczone rzesze.


Miłosierdzie Boże zdejmuje blokadę z ludzkiego umysłu Boskie serce cierpiało, gdy cierpiało Jezusowe serce. Boskie serce cierpi, gdy cierpi serce ludzkie. To miłosierne serce Boga zawsze przychodzi z pomocą cierpiącemu sercu ludzkiemu, choć często robi to w sposób niewidoczny dla oczu. Ten, kto kocha, nie pozostawi w cierpieniu tego, kogo kocha. Miłosierdzie Boże w sytuacji spotkania ze zrozpaczonym człowiekiem często działa jak mądry i dobry trener drużyny sportowej. Otóż czasami zdarzają się sytuacje, w których drużyna w zmaganiu z przeciwnikiem zaczyna przegrywać. Wydaje się, że nie da się już nic zrobić, że nie da się skutecznie powstrzymać przeciwnika. I wtedy z pomocą przychodzi trener. On wie, że to drużyna musi znaleźć w sobie siły, by wygrać. Trener nie zrobi tego za swoich zawodników. Nie taka też jest jego rola. Jego zadanie polega na wypędzeniu z ich umysłów myśli o porażce, o poddaniu się. A potem, odwołując się do swojej wiedzy i doświadczenia, musi pokazać, w czym tkwi szansa na zwycięstwo. Musi tchnąć w zawodników nadzieję. Gdy oni w to uwierzą, stają się inni. I choć na razie rezultat gry jest ten sam, to ich nastawienie do walki jest zupełnie inne. I w wielu takich sytuacjach obraz gry zaczyna się zmieniać. Zawodnicy wstają z kolan, bo widzą szansę, bo mają nadzieję, a to daje największą siłę. Tak też jest w naszej duchowej walce. Czasami opadają siły, czasami trud życia próbuje odebrać nadzieję. Trzeba wtedy pamiętać, że mamy niezwykłego trenera. Z nim zawsze wygrywa się zawody, on ma najlepszą strategię działania, trzeba tylko Mu wierzyć i słuchać Go. Podziękujmy Bogu za Jego stałą troskę o nas, szczególnie w sytuacjach trudnych, gdy zbliża się do nas rozpacz.

******************************************************

ROZWAŻANIE PIERWSZOSOBOTNIE => Maryja o końcu świata – Dn 7, 15-27 i Łk 21, 34-36;

Zbliża się do końca przeżywany przez nas obecnie rok liturgiczny. Stoimy już właściwie na progu Adwentu. Do końca dobiega także rok kalendarzowy. Stąd nasze myśli biegną ku temu, co ostateczne, ku końcowi naszego życia, a także ku ponownemu przyjściu Chrystusa. Ku takim rozważaniom prowadzi nas także dzisiejsza liturgia. Wzywa nas ona do gotowości do stanięcia przed Jezusem, przed „Synem Człowieczym”. Ta perspektywa stanięcia przed Synem skłania nas do zwrócenia się także w kierunku Jego Matki. Często podążamy za tym wezwaniem. Widać to już w bardzo osobistym wymiarze – śmierci osób, które znamy. W liturgii pogrzebowej wyjątkowe miejsce zajmuje antyfona „Witaj Królowo”. Prosimy, aby Matka Boża wspierała zmarłego w Jego drodze przed Oblicze Boga i w momencie, gdy stanie on przed Stwórcą. Także w osobistych modlitwach zawierzamy często naszych bliskich zmarłych pośrednictwu Maryi. Widać to choćby na nagrobkach, które zawierają napisy o maryjnym charakterze. Chętnie ofiarujemy w intencji zmarłych różaniec. Maryja także w swoich objawieniach często przemawia w duchu dzisiejszej Ewangelii, przestrzegając przed tym, co ostateczne. Wzywa do czuwania. Taki charakter miało orędzie Maryi w La Salette. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu także o Fatimie. Przestrogi takie były także w japońskim mieście Akita, czy też w Kibeho położonym w Rwandzie. Maryja nie straszy nas. Nie straszy nas też Kościół czy sam Bóg. Te trudne, a czasem nawet przerażające słowa mają służyć naszemu dobru. To sprawa uczciwości. Wszystko ma swoje konsekwencje, z którymi trzeba się liczyć. Jesteśmy więc uprzedzani, że zostaniemy rozliczeni z naszych decyzji i czynów. Matka Boża wzywa nas do modlitwy, pokuty i nawrócenia. To są podstawowe wymiary czuwania, bycia gotowym. Maryja chce, aby nasze spotkanie z Bogiem było prawdziwie radosne. Sąd byłby wtedy dla nas momentem zdjęcia ciężarów i otrzymania nagrody. Słuchajmy więc Maryi, która nas wzywa, byśmy byli gotowi. Wie bowiem dobrze, czego nam potrzeba. Ona w momencie swojego Wniebowzięcia przeszła drogę do nieba. Możemy Jej zaufać. Trzymając się Jej wskazań, też tam dojdziemy. Pamiętajmy o Niej, nie tylko prosząc o niebo dla zmarłych. Patrzmy na Nią, do tego nieba zmierzając.

******************************************************


02. grudnia –> 1. SOBOTA Zapraszamy do udziału w przedświątecznym spotkaniu Brochowian. W programie spotkania przewidziane są zabawy animacyjne z SERCEM w roli głównej, utworzenie świątecznego łańcucha, wspólne śpiewy i tańce. A na zakończenie zdobienie świątecznej choinki => Patrz afisz!; 2. Następnym krokiem spotkania będzie ŚWIĄTECZNY PRZYSTANEK BROCHÓW – strefa chillout na placu przy świątyni parafialnej => Zapraszamy!; 1.

3. DZIEŃ SKUPIENIA WSPÓLNOT POBOŻNYCH => od

8.00 do 10.00 => będzie początkiem REKOLEKCJI NA POCZĄTEK ROKU KOŚCIELNEGO; ZAPRASZAMY I WZYWAMY WSZYSTKICH identyfikujących się z tutejszą wspólnotą Kościoła, nadto wszystkich mieszkańców Brochowa do udziału. Jednocześnie, gorąco prosimy o modlitwę w intencji Ks. Romana – rekolekcjonisty oraz w intencji wszystkich naszych Spowiedników a nade wszystko zaś w intencji wszystkich i każdego stanowiących naszą Rodzinę parafialną. Prosimy też, byśmy chcieli przeznaczyć „tacę” zbieraną w dni powszednie rekolekcji, jako jeden z wyrazów naszej podzięki za posługę rekolekcyjną.

PLAN REKOLEKCJI 02. grudnia – sobota => INAUGURACJA REKOLEKCJI 

8.00 do 10.00 => DZIEŃ SKUPIENIA WSPÓLNOT POBOŻNYCH;

 18.00 => Msza św. Rodzin komunijnych


03. grudnia – 1. Niedziela Adwentu  Msze św. o 7.30; 9.00 i o 12.00 z rozważaniem ogólnym;  10.30 => Rekolekcyjna Msza św. Rodzin uczniów Sz.P.;  17.00 => Adwentowe NIESZPORY NIEDZIELNE;

wraz ze spotkaniem członków wspólnot pobożnych;  18.00 => Msza św. młodych z rozważaniem rekolekcyjnym

oraz Rodzin katechumenów do bierzmowania;

04. grudnia – poniedziałek  Msze św. o 9.00 i o 18.00 z rozważaniem ogólnym

poprzedzone kwadransem różańcowym;  16.30 => RORATY – Msza św. Rodzin uczniów Sz.P.;  ok. 19.00 => Po wieczornej Mszy św. spotkanie młodzieży

gimnazjalnej, licealnej i studenckiej;

05. grudnia – wtorek  Msze św. o 9.00 i o 18.00 z rozważaniem ogólnym

poprzedzone kwadransem różańcowym;  16.30 => RORATY – Msza św. Rodzin uczniów Sz.P.;  ok. 19.00 => Po wieczornej Mszy św. spotkanie młodzieży

gimnazjalnej, licealnej i studenckiej;

06. grudnia – środa => DZIEŃ POKUTY i POJEDNANIA  8.30 – 9.00 => wystawienie Najświętszego Sakramentu;  8.30 – 9.15 => okazja do spowiedzi św.;  8.45 => Czuwanie różańcowe;  9.00 => Msza św. kończąca rekolekcje adwentowe;  15.30 – 16.30 => okazja do spowiedzi św. uczniów Sz.P.;  16.30 => RORATY – Msza św. Rodzin uczniów Sz.P.;  17.00 – 18.00 => wystawienie Najświętszego Sakramentu;  17.00 – 18.30 => okazja do spowiedzi św.;  17.45 => Czuwanie różańcowe;  18.00 => Msza św. kończąca rekolekcje adwentowe;

Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Daniel otrzymuje objaśnienie wizji czterech królestw, które wypełnią czas aż do sądu nad narodami. W tym kontekście tak bardzo wyraźnie brzmią słowa Jezusa: Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. 4.

7.00

}

w int. śp. Ryszarda OLESIEWICZA => gregorianka 19.;

COMIESIĘCZNY DZIEŃ SKUPIENIA WSPÓLNOT POBOŻNYCH  7.30 => 9.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu;  8.30 => 9.00 - okazja do Spowiedzi św.;  9.00 => Msza św. w int. wszystkich członków parafialnych

wspólnot pobożnych => dziękczynno – błagalna;

 zmiana Tajemnic Żywego Różańca;


16.00

}

SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;

Bardzo prosimy Rodziny uczniów klas 2. o przygotowanie oprawy liturgicznej dzisiejszej Mszy św. wigilijnej. I oczywiście, zapraszamy najserdeczniej wszystkie Rodziny komunijne do włączenia się w rozpoczynające się rekolekcje.

18.00 => cotygodniowa Msza św. Rodzin dzieci komunijnych tj. uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej

}

w int. Ewy i Adama oraz Ich Rodziców, o szczęśliwą podróż i bezpieczny powrót do Domu; /Intencja Babci Oli i Dziadka Mieczysława/

} w int. śp. Franciszki i Michała BIELECKICH oraz Karoliny i Piotra DULSKICH;

19.00

}

CZUWANIE ADWENTOWE => do udziału zapraszają członkowie

wspólnoty Szafarzy Nadzwyczajnych Eucharystii;

******************************************************

ADWENT

Adwent rozpoczyna się 1. Nieszporami 1. Niedzieli Adwentu i trwa do 1. Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego 25. grudnia. Trwa od 23. do 28. dni i obejmuje cztery kolejne niedziele. Dzieli się na dwie części: A. dni do 16. grudnia włącznie – wspominając pierwsze przyjście Chrystusa kierujemy nasze myśli i serca ku radosnemu oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Dni powszednie w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uroczystości); B. dni od 17. do 24. grudnia włącznie – czas bezpośredniego przygotowania do Narodzenia Pańskiego; w tym okresie w dni powszednie można obchodzić jedynie święta i uroczystości. Zwornikiem tekstów liturgii adwentowej jest czytanie ciągłe księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem. Niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi obchodami liturgicznymi, nawet tymi w randze uroczystości. 1. Niedziela Adwentu przypomina nam o obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa, 2. i 3. (zwana także GAUDETE ) mówią o postaci św. Jana Chrzciciela. Ostatnia, 4. Niedziela Adwentu skupia naszą uwagę na osobie Maryi – Matki Boga. W czasie Adwentu przypada zawsze jedna uroczystość – 08. grudnia, obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Roraty 2017 => Msze święte roratnie (Roraty) sprawować będziemy w naszej świątyni parafialnej we wszystkie dni powszednie:


=> od poniedziałku do piątku: o godz. 18.00; => w soboty: o godz. 7.00 rano; => Roraty, jak co roku, rozpoczynać się będą procesją z lampionami wewnątrz naszej świątyni; => Zachęcamy, aby każdy z uczestników Rorat (nie tylko dzieci), zechciał notować wszystkie tzw. dobre uczynki na małych sercach z papieru. Wzory = szablony tych serc będą ujednolicone dla wszystkich. => Jak co roku, dobrymi uczynkami będziemy mościć Panu Jezusowi drogę do naszych serc a papierowe serca zawiesimy na choinkach w naszej świątyni. Natomiast, gdy w świątyni rozbierać będziemy choinki (przełom stycznia i lutego), serca przekażemy naszym Parafianom w zamian za obiecaną modlitwę w intencji ich Autorów; => Jak co roku prosimy też bardzo, aby dobrych uczynków nie mieszać ze swoimi domowymi, szkolnymi czy zawodowymi obowiązkami. Dobry uczynek jest zawsze gestem ponad własne powinności; => Serca przynoszone będę osobiście przez swych Autorów podczas procesji z darami. Nie przyjmujemy serc przekazanych przez kogoś; => Jedno z serc będzie wylosowane pod koniec Mszy św. Jego Autor otrzyma na jedną dobę figurkę Dzieciątka Jezus oraz księgę: PAMIĘTNIK RORAT 2017, w której winien opisać /na jednej stronie/ swoją domową modlitwę rodzinną i podać jej intencje; => W ramach REKOLEKCJI NA POCZĄTEK ROKU KOŚCIELNEGO (02-06.12.), w poniedziałek 04.12.; wtorek 05.12.; oraz w środę 06.12. Msze św. roratnie sprawować będziemy o godz. 16.30; Tegoroczne Roraty opowiadają o św. Józefie, człowieku, któremu Bóg – jak podkreślił Jan Paweł II w adhortacji „Redemptoris custos” - „powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami”. Temat wpisuje się w obchody Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego, który dla Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu specjalnym listem ogłosił papież Franciszek. Rok św. Józefa zacznie się tam w pierwszą niedzielę Adwentu, 03. grudnia 2017 r., i potrwa do uroczystości Objawienia Pańskiego, 06. stycznia 2019 r. Pouczeni doświadczeniem minionych lat chcemy, aby każda niedzielna Msza św. Rodzin z dziećmi, tj. o 10:30, bogata była ważnymi czynnościami odnoszącymi się do naszych przedświątecznych przygotowań. I tak: 1. Niedziela => 03. XII., poświęcimy lampiony i wianki adwentowe; 2. Niedziela => 10. XII., pobłogosławimy żłóbki dla Bożej Dzieciny; 3. Niedziela => 17. XII., będzie okazją, aby przygotować i pobłogosławić sianko dla Bożego Dzieciątka; 4. Niedziela => 24. XII., pobłogosławimy figurkę Dzieciątka Jezus, którą dla swojej szopki winno posiadać każde dziecko i dom.

Zróbmy wszystko, co jest możliwe, aby nie przegapić świąt. Abyśmy w naszych Rodzinach wspólnie podjęli przygotowania tak duchowe, jak i materialne. Wspaniale byłoby, aby w każdym z naszych domów stanęła szopka bożonarodzeniowa, wspólnie przygotowywana przez wszystkich członków Rodziny.


Papieski twitter Niech prosty i czysty uśmiech Maryi będzie źródłem radości dla każdego z nas wobec trudności, jakie niesie z sobą życie.

******************************************************

03. grudnia

–> 1. NIEDZIELA ADWENTU 1. Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest

więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących Rodzinę Chrystusową – Kościół; 2. W ramach Mszy św. o godz. 10.30 poświęcone będą lampiony i wieńce adwentowe. Zapraszamy; 3. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji ks. Rekolekcjonisty, Księży Spowiedników a nade wszystko w int. Uczestników rekolekcji; 4. Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej; 7.10

7.30

=>

}

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P. MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Joanny KACZAN;

/Intencja Elżbiety i Roberta/;

MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

9.00

}

10.30

}

12.00

}

w int. śp. Krystyny WOLSKIEJ oraz w int. śp. Pawła i Ryszarda KRZESIEK; MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym: w int. śp. Ryszarda OLESIEWICZA => gregorianka 20.; MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Franciszka, Jadwigi, Bronisławy i Piotra PAWELSKICH;

INTENCJA TYGODNIA: prośmy o obfite owoce rekolekcji

NIEDZIELNE 17.00 } NIESZPORY => Rekolekcyjne spotkanie Członków Wspólnot Pobożnych; 5.

Zgodnie ze zwyczajem, rekolekcyjne spotkanie w ramach popołudniowego nabożeństwa niedzielnego jest skierowane do członków wspólnot pobożnych naszej Parafii, czyli Rodziny Różańcowej, Rodziny Rodzin, SLO;

18.00

}

MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Bronisławy, Tadeusza, Anny, Antoniego, Marii i Bazylego;

******************************************************

Papieski twitter

Chrześcijanin nie może być nigdy pesymistą!


Adsum nr 463 c43b 26 xi  
Advertisement