Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

3. NIEDZIELA ADWENTU Nr 402-82β. * 11. grudnia ‘16 r. * Rok VIII.

A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi!


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW

Tel. 713 – 433 – 521 wew. 20

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą ok. 2 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

PROSIMY O POMOC DLA POSŁUGIWANIA PARAFIALNEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto: BS 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej naszej Parafii. Znaleźć ją można pod adresem:

www.eadsum.org x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

AUDIENCJA GENERALNA KAI => 2016-12-07

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Jutro będziemy obchodzili Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa, Bóg zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu. Uczmy się od Niepokalanej życia w bliskości z Bogiem, zawierzenia Mu siebie, ufnej nadziei i pełnienia na co dzień Jego woli. Niech Jezus Miłosierny, Syn Maryi, za Jej przyczyną, pozwoli nam kiedyś, ze świadomością godnie przeżytego życia, osiągnąć z radością szczęście nieba. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir NASIROWSKI:

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl katechez na temat chrześcijańskiej nadziei. Wszyscy jej potrzebujemy w czasach, w których może czujemy się zagubieni w obliczu zła, przemocy, cierpienia. Temat nadziei jest szczególnie ważny w okresie Adwentu, który przygotowuje nas do rozważania tajemnicy Wcielenia, narodzenia Bożego Syna. Z uwagą słuchamy wezwania proroka Izajasza: „Pocieszajcie mój lud! Wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, drogę Panu przygotujcie na pustyni ” (40, 1-3). Były to słowa pełne nadziei. Dla narodu wybranego oznaczały zakończenie niewoli, powrót do ojczyzny, możliwość spełniania praktyk religijnych. Podobnymi słowami - w czasach okupacji rzymskiej - nadejście Mesjasza zapowiadał Jan Chrzciciel: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu” (Mt 3, 3). Przypomniał Izraelitom, którzy we własnej ojczyźnie czuli się cudzoziemcami, że prawdziwą historię tworzą nie wielcy tego świata, lecz Bóg wraz z Jego maluczkimi. Dlatego przy żłóbku Jezusa spotkamy tak wielu ludzi prostych: Zachariasza i Elżbietę, Maryję i Józefa, pasterzy… To oni w swej małości i pokorze stają się


wielkimi poprzez swoją wiarę, nadzieję i miłość. Uczmy się od nich tej ufnej nadziei i czujności w oczekiwaniu na przyjście Pana.

******************************************************

Orędzie Matki Bożej Fatimskiej

„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny” /13.05.1917/ Wszyscy ludzie dobrej woli mogą i powinni odmawiać różaniec każdego dnia. Mogą oni modlić się nie tylko w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, lecz także ukrytym w tabernakulum, w kręgu rodzinnym jak również w samotności, w drodze i podróży. Różaniec jest modlitwą, która jest najbardziej dostępna dla wszystkich: bogatych i biednych, mądrych i nie wykształconych. Modlitwa różańcowa powinna być dla każdego jakby chlebem duchowym, aby za jej pomocą pogłębiać i rozgrzewać w ludziach wiarę, nadzieję i miłość. „Chciałabym /.../ abyście każdego dnia odmawiali różaniec” /13.06.1917/ Powinniśmy odmawiać różaniec każdego dnia, a zwłaszcza, że wszyscy mamy potrzebę i obowiązek modlitwy. W przypadku obciążenia winą, musimy szukać ratunku poprzez pokutę. Podczas codziennej małej ofiary, którą składamy Bogu, jeśli odmawiamy różaniec, powinniśmy dlatego błagać: „Ojcze nasz, któryś jest w Niebie... odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” - „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej”. „Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec” /13.07.1917/ Matka Boża wzywa nas, abyśmy nieustannie trwali na modlitwie. Nie wystarczy modlić się w jakiś dzień, trzeba modlić się wciąż, każdego dnia, z wiarą i ufnością, ponieważ każdego dnia grzeszymy i ponieważ dla nas jest rzeczą konieczną szukać Boga po wszystkie dni, upraszając przebaczenia i pomocy. „Chcę, abyście nadal /.../ odmawiali codziennie różaniec” /19.08.1917/ Matka Boża ponownie żąda tego, ponieważ zna naszą niestałość w czynieniu dobra, nasze słabości i naszą nędzę. Jako Matka idzie nam naprzeciw, aby podać nam rękę i w naszych słabościach dopomóc na drodze, którą musimy kroczyć, ażeby nas utrzymać na drodze modlitwy będącej naszym spotkaniem z Bogiem. Z tej racji uczyła nas odmawiać na końcu każdej cząstki różańca następującego wezwania: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. /Przez tych ostatnich rozumie się wszystkich, którzy znajdują się w wielkim niebezpieczeństwie potępienia/. „Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny” /13.09.1917/ Matka Boża mówi nieustannie, że różaniec jest konieczny dla uzyskania łaski pokoju między narodami i ludami, w rodzinach, w ognisku domowym, w sumieniach, między Bogiem i ludźmi. Tylko światło, Moc i Łaska Boga przenikające dusze i serca mogą doprowadzić nas do rzeczywistego, wzajemnego pomagania sobie. Jedynie przez to jest możliwe osiągnięcie rzeczywistego i głębokiego pokoju. Ale, by to uzyskać, jest rzeczą konieczną, aby się modlić. „Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec” /13.10.1917/ Codzienna modlitwa różańcowa może nas zbliżyć do Boga. Bardziej niż maryjna, biblijna i eucharystyczna jest modlitwa, jaka jest skierowana do Trójcy Przenajświętszej. We wszystkich cząstkach różańcowych odmawiamy: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”, modlitwę „Ojcze nasz”, której nauczył nas Chrystus, aby skierować nas z całkowitą ufnością do Boga, do Ojca, odmawiamy też modlitwę: „Zdrowaś Maryjo”, która jest także pochwałą i pokorną prośbą do Boga za wstawiennictwem Maryi: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus”. Tak pozdrawiamy Maryję w tajemnicy naszego zbawienia, które podarował nam Bóg przez Maryję i przez które Maryja została Matką Boga, Matką Kościoła i Matką Człowieczeństwa. Maryja stała się dlatego pierwszą Świątynią, w której Ojciec zamknął Swoje słowo, pierwszą Monstrancją i pierwszym Ołtarzem, gdzie Bóg jest na zawsze umiłowany, aby odbierać naszą cześć i miłość.


11. grudnia –> 3. NIEDZIELA ADWENTU NIEDZIELA GAUDETE 1. Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest

więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących lokalną Rodzinę Chrystusową – Kościół; 2. III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub – z łaciny – NIEDZIELĄ GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: „Gaudete in Domino”, czyli „Radujcie się w Panu”. Szaty liturgiczne mogą być – wyjątkowo – koloru różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi. Warto pamiętać, że oprócz Niedzieli Gaudete jest jeszcze tylko jedna okazja do używania szat liturgicznych koloru różowego – jest nią Niedziela LAETARE – IV Niedziela Wielkiego Postu; 3. Dziś 2. niedziela miesiąca. Naszą szczególną modlitwą i gestem wspieramy funkcjonowanie Parafii i prowadzone przez nas inwestycje. Na cele te, przeznaczona jest także dzisiejsza zbiórka ofiar na tacę. Dziękujemy za każdy gest; 4. Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej; 5. W ramach Mszy św. o godz. 10.30 błogosławieństwo sianka do domowego, rodzinnego żłóbka Bożej Dzieciny => zapraszamy;

PARAFIALNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA    

Dekoracje świąteczne; Kawiarenka; 11.45 oraz 13.15 => przedstawienie: KRÓLOWA ŚNIEGU; Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom;


Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest wspólnym, ekumenicznym dziełem tworzonym przez Caritas Kościoła Katolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelickiego i Eleos Polskiego Kościoła Autokefalicznego. To akcja, która już od dwóch dekad (23 lata) służy potrzebującym dzieciom zapewniając im m.in. posiłki, stypendia, wakacje, leczenie i rehabilitacje. Corocznie diecezjalne Caritas rozprowadzają wspólnie blisko 3 miliony świec. Dzięki temu każdego roku kilka milionów dzieci z ubogich rodzin w całej Polsce otrzymuje m.in. ciepłe posiłki oraz wyjeżdża na wypoczynek w okresie wakacyjnym. Tegorocznej edycji przyświeca hasło „Płomień Miłosierdzia”.

Wyślij SMS o treści POMAGAM na nr 72052 (2,46 z VAT)

MEMENTO!

Pan Bóg, w minionym tygodniu odwołał z naszego grona do wieczności:  Pana Zygmunta KOZŁOWSKIEGO z ul. Ziemniaczanej w Bieńkowicach;  Pana Wiesława MASTEJA z ul. 3-go Maja; 7.10

=>

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P.

7.30

}

w int. śp. Zofii, w 35. rocznicę śmierci, Leona, w 70. rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z Rodziny WIDLICKICH:

9.00

}

w int. śp. Krystyny WOLSKIEJ oraz śp. Pawła i Ryszarda KRZESIEK;

}

w int. śp. Antoniego MARCIÓW, w 19. rocznicę śmierci oraz Janiny MARCIÓW, w 1. rocznicę śmierci;

}

w int. Anny MICHALAK, w 80. rocznicę urodzin => dziękczynno – błagalna; w int. śp. Jana MICHALAKA, w 11. rocznicę śmierci, zmarłych Rodziców i Teściów, śp. Bolesława STRZYLAKA oraz Haliny i Franciszka MAŁEK;

}

w int. śp. Jerzego KUŹDUB, w 9. rocznicę śmierci;

}

w int. śp. Heleny i Władysława, Janusza MONCZAK oraz śp. Teofili KOWIAKO;

10.30

12.00

Od 15.00 – Kaplica Adoracji => INTENCJA TYGODNIA: polecajmy Panu Bogu życie chrześcijańskie Rodzin. Zgodnie ze zwyczajem, w trzecim tygodniu Adwentu Kościół święty modli się o życie chrześcijańskie Rodzin. Dołączmy się do tej czcigodnej tradycji. Prosimy za Rodziny oraz za przygotowujących się do małżeństwa. Włączmy te i takie intencje do modlitwy osobistej, rodzinnej i parafialnej. Zachęcajmy się nawzajem do składania ofiar na potrzeby biednych Rodzin i osób samotnych (np. podarunki świąteczne) oraz do pielęgnowania chrześcijańskich zwyczajów w rodzinach.

=> NIESZPORY NIEDZIELNE

Podczas Nieszporów, w nawiązaniu do prastarego zwyczaju Kościoła, dokonamy dziś obrzędu błogosławieństwa Matek oczekujących potomstwa. Bardzo serdecznie zapraszamy i bardzo będziemy się cieszyć 17.15 obecnością Rodziców rodzących się w naszej Parafii dzieci.

18.00

}

w int. śp. Zdzisława WODOWSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci oraz we wspomnienie dnia urodzin i Imienin;

******************************************************


Roraty 2016 => Msze święte roratnie (Roraty) sprawujemy w naszej świątyni parafialnej we wszystkie dni powszednie: => od poniedziałku do piątku: o godz. 18.00; => w soboty: o godz. 7.00 rano;

******************************************************

12. grudnia –> PONIEDZIAŁEK

* Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe -> wspomnienie dowolne

W 1531 na wzgórzu Tepeyac nieopodal miasta Meksyk, na terytorium obecnego Meksyku, Dziewica Maryja objawiła się Janowi Diego Cuauhtlatoatzin z plemienia tamtejszych Indian. Na jego płaszczu w cudowny sposób utrwalił się Jej wizerunek, który miejscowi wierni aż do dziś otaczają wielką czcią. Przez tego Świętego, obdarzonego nieskazitelną wiarą, Święta Boża Rodzicielka i Matka Kościoła wzywa wszystkie narody do miłości Chrystusa. Poniedziałek, w tradycji, jest dniem modlitw w intencji dusz czyśćcowych; 16.30 – 19.30 => zajęcia dla dzieci z programowania LEGO => ROBOKLOCKI; O 19.00 – miting Brochowskiej wspólnoty AA i AN; Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Naród wybrany otrzymał obietnice, wypowiadane również przez pogańskich proroków, którymi Bóg może się także posłużyć. Przez swój upór nie chciał jednak znaków Bożych odczytać i dlatego Jezus nie może im udzielić odpowiedzi. Ich pytanie nie jest szukaniem prawdy, ale wyrazem przewrotności. 1. 2. 3. 4.

7.00

}

Ad intentionem dantis;

18.00

}

w int. śp. Marka PROKOPIUKA, w 30. dniu po pogrzebie /Intencja uczestników pogrzebu/;

}

w int. śp. Jana, w 2. rocznicę śmierci oraz w int. wszystkich zmarłych z całej Rodziny;

******************************************************

13. grudnia –> WTOREK

* Św. Łucji, dziewicy i męczennicy -> wspomnienie obowiązkowe Jak w każdy wtorek, zapraszamy do modlitwy o uzdrowienie za przyczyną św. Michała Archanioła oraz naszych Aniołów Stróżów => Zachęcamy; 2. NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. Stosownie do powszechnej praktyki sprawujemy je po zachodzie słońca i niezależnie od wieczornej Mszy św., czyli o godz. 19.30. Zapraszamy serdecznie całą Parafię, członków wspólnot pobożnych naszej Parafii, szczególnie Rodzinę Różańcową; 3. Miejmy ze sobą świece do wieczornej procesji ze światłami; 1.

4.

DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH STANU WOJENNEGO

Prosimy najserdeczniej, aby intencję tę dołączyć do swojej modlitwy !


Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Zbawienie Boże stanie się udziałem tych, którzy w pokorze go szukają. Każdy może podjąć to szukanie, bez względu na poprzednie swoje czyny. Jezus mówi o celnikach i nierządnicach dla których droga nawrócenia jest otwarta. Pycha jednak i zarozumiałość tę drogę zamyka. 5.

7.00

}

w int. Aleksandry BARANOWSKIEJ, z okazji Imienin => dziękczynno – błagalna;

18.00

}

w intencji Ojczyzny

}

w int. śp. Rodziców: Antoniny i Stanisława ŚLIWIŃSKICH; Braci: śp. Władysława i Stanisława; Siostry, Heleny oraz w int. wszystkich zmarłych z całej Rodziny;

=> dziękczynno – błagalna;

******************************************************

14. grudnia –> ŚRODA

* św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora K-ła -> wspomnienie obowiązkowe Środa, w tradycji, jest dniem czci św. Józefa, Oblubieńca NMP; W sali nr 1. Domu Katechetycznego => kurs języka angielskiego o 15.45 i 16.45; 3. W kontekście Mszy św. wieczornej => NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Korzystając z troskliwej opieki Matki Bożej, chcemy uczyć się wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Wyrazem tej troski jest m.in. gest ofiary. Taca zbierana podczas Mszy św. „nowennowej” przeznaczona jest na cele charytatywne; 4. Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Bóg, Stwórca wszystkiego, jest jedynym sprawiedliwym i zbawiającym. W Ewangelii wysłannikom Jana Chrzciciela pokazuje swoje czyny, które świadczą o tym, że On jest oczekiwanym Zbawicielem. 1. 2.

7.00 18.00

}

w int. ………………………………………..………………………….…. /BRAK INTENCJI/;

} Intencje nowennowe Mszy św. zbiorowej:

 w int. Ojca świętego Franciszka i Pasterza Kościoła wrocławskiego, ks. Abpa Józefa;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte               

powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; w int. dzieła beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”; w int. o pomoc Bożą w nadziejach; w int. Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.; w grudniowych intencjach Apostolstwa Modlitwy; w int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii; w int. o błogosławieństwo Boże we wszystkich inwestycjach parafialnych; w int. Brochowskich Rodziców duchowej adopcji dziecka poczętego; we wszystkich intencjach Brochowskich uczestników dzieła Świętości Życia; w int. o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych i katechumenów do bierzmowania; w int. o szczęśliwe rozwiązanie; w int. o zgodę i jedność w małżeństwach, Rodzinach i wspólnotach naszej Parafii; w int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii; w int. wspólnot pobożnych naszej Parafii; w int. chorych, cierpiących i samotnych oraz wszystkich opiekunów chorych; w int. Brochowskiej służby zdrowia – głównie ze Szpitala A. Falkiewicza;


         

w int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; w int. o błogosławieństwo Boże dla budowy Kaplicy na Dworcu Głównym Wrocławia; w int. społeczności Brochowskich Romów; w int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; w int. tych, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; w intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; we wszystkich intencjach Czcicieli Miłosierdzia Bożego; w intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; we wszystkich intencjach nabożeństwa do Św. Michała Archanioła; w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;

******************************************************

15. grudnia –> CZWARTEK

Czwartek w naszej katolickiej tradycji jest dniem czci Najśw. Sakramentu i dziękczynienia za dar kapłaństwa, tak charyzmatycznego, jak i sakramentalnego. Zachęcamy, by w ciągu dnia powtarzać formułę komunii duchowej i, jeśli to możliwe, nawiedzić Pana Jezusa w adoracji Najświętszego Sakramentu. Ideałem byłoby uczestniczyć dziś we Mszy św. i przystąpić do Komunii św.; 2. 19.00 => Świetlica Środowiskowa => Szkółka gitarowa; 3. O 19.00 w Sali nr 1. Domu katechetycznego – cotygodniowy KRĄG BIBLIJNY; 4. Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Długi tekst z Księgi Izajasza przedstawia dzieje przymierza, które Bóg zawarł z Izraelem. Litość Boża przezwycięża niewierności ludu i jest gwarancją stałości przymierza. Przed Jezusem kroczy Jan Chrzciciel, o którego wielkości słyszymy w Ewangelii. 1.

7.00

}

w int. śp. ks. prof. Piotra NITECKIEGO, w 5. rocznicę śmierci;

18.00

}

w int. śp. Marka SKRAJNOWSKIEGO, w 30. dniu po pogrzebie /Intencja uczestników pogrzebu/;

}

w int. śp. Stanisławy NOWAK, w 30. dniu po pogrzebie /Intencja uczestników pogrzebu/;

******************************************************

Papieski twitter

Adwent to czas przygotowania naszych serc na przyjęcie Chrystusa Zbawiciela, który jest naszą nadzieją.

******************************************************

16. grudnia –> 3. PIĄTEK MIESIĄCA

1. 2. 3. 4. 5. 6.

W dzień męki i śmierci Pana Jezusa – piątek – pozostajemy w szczególnej solidarności z naszym Mistrzem przez modlitwę, post i jałmużnę; Pamiętajmy o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych; O 15.00 – ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – modlitwa w int. chorych; O 15.00 w kaplicy adoracji => Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnoty modlitwy, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu; 16.00 – próba scholi dziecięcej => ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW Sz.P.; O 17.00 => ZBIÓRKA MINISTRANTÓW;


Mszą św. o 18.00 rozpocznie się spotkanie katechumenów do bierzmowania klas III gimnazjalnych. Rodziców Katechumenów zachęcamy i bardzo prosimy o obecność i udział w spotkaniu – przynajmniej podczas Mszy św.; 8. Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Zbawienie będzie udziałem wszystkich narodów. Przynosi je Chrystus, którego dzieła świadczą o Jego posłaniu przez Ojca. 7.

7.00

}

w int. śp. ks. Zenona SKOLASIŃSKIEGO, urodzinowo – Imieninowa;

Nabożeństwo 3. piątku miesiąca do Miłosierdzia Bożego Okazja do spowiedzi św.: od 17.30 do 18.00; Dziś w szczególny sposób zachęcamy – jeśli jest taka potrzeba – do skorzystania z sakramentalnego pojednania.

ZAPRASZAMY! 17.00

=>

DROGA KRZYŻOWA

„Jeżeli chcesz Mnie naśladować,

to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze Mną zbawiać świat w kolejny już wiek”.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

18.00

=> MSZA ŚW. DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w int. zbiorowej dziękczynno – błagalna w intencji:

Uczestników parafialnej i szkolnej katechezy; Wytrwale odkrywających Objawienie Boże zawarte na kartach Pisma Świętego; Przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego; Obarczonych ciężarem grzechu przeciwko świętości życia; Mieszkańców naszej Parafii, żyjących w nieformalnych związkach, w tzw. „małżeństwach na próbę” i w związkach partnerskich; 6. Zaniedbujących swoją więź z Chrystusem przez zarzucanie codziennej modlitwy, udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz regularnej Spowiedzi i Komunii św.; 7. Intrygantów i sprawców rozdarć rodzinnych, sąsiedzkich i środowiskowych; 8. Trwających w nałogach, zwłaszcza okultyzmu, wróżbiarstwa i ezoteryki; 9. Nieprzyjaciół Kościoła św., „donosicieli”, szyderców Eucharystii, Ewangelii i Krzyża Św. oraz otwartych wrogów Ojca Świętego i Pasterzy Kościoła; 10. Naszej Ojczyzny w Jej wielorakich doświadczeniach; 11. Ludzi tworzących świat polityki państwa, regionu i miasta; 12. Naszych bliskich przebywających na emigracji; 13. Zagubionych i tracących nadzieję; 14. Zmarłych w czyśćcu cierpiących; 15. We wszystkich bieżących intencjach przygotowanych do dzisiejszej modlitwy; 1. 2. 3. 4. 5.

20.00

}

Spotkanie modlitewne Młodych naszej Parafii, przygotowujących się do udziału w kolejnym Europejskim Spotkaniu Młodych – Taizé, które w tym roku odbędzie się w Rydze => Łotwa;


PRZYPOMINAMY!

Adwent trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne niedziele. Dzieli się na dwie odrębne części: A. dni do 16. grudnia włącznie – wspominając pierwsze przyjście Chrystusa kierujemy nasze myśli i serca ku radosnemu oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. B. dni od 17. do 24. grudnia włącznie – czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przez cały czas naszego adwentowego oczekiwania rozbrzmiewają w naszych kościołach błagalne śpiewy, przyzywające przyjścia Pana. Na wzór Kościeła pierwszych wieków wołamy nasze, Marana tha! => Przyjdź, Panie Jezu (por. Ap 22,20c) czy pełne wiary, nadziei i miłości Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, Sprawiedliwego wylejcie chmury. Ale im bliżej do chwili, kiedy Gwiazda Betlejemska zaświeci z całą mocą, wskazując na to jedno szczególne miejsce na ziemi, tym bardziej liturgia oraz związane z nią śpiewy nabierają intensywności. Ostatnie godziny oczekiwania na spotkanie z Nowonarodzonym przyozdobione są w liturgii siedmioma szczególnymi antyfonami, które śpiewamy w naszych wspólnotach od 17. grudnia; każdego dnia kolejną zwrotkę. Pierwsze wzmianki o tych antyfonach pochodzą z ok. VIII wieku. Nazywa się je wielkimi antyfonami „O”, gdyż w łacińskim oryginale wszystkie zaczynają się od tej litery alfabetu. Po niej następują w tekście starotestamentowe określenia oczekiwanego Mesjasza. Dziś już rzadko śpiewa się je w języku łacińskim. Warto jednak wiedzieć, że mają tak długą i bogatą historię, ale nade wszystko, że są wyrazem niecierpliwego i pełnego radości oczekiwania na Zbawiciela. Kryją w sobie coś jeszcze. Łączą w sobie element wysławiający Boga, jak również tęsknotę za Mesjaszem, odwołując się do obrazów i symboliki biblijnej. Czytając wspak pierwsze łacińskie litery, otrzymamy krótkie, siedmioliterowe zdanie: ERO CRAS, co znaczy: BĘDĘ JUTRO. Trudno już dziś dojść do tego, czy to celowy zabieg anonimowego autora, czy też zwykły przypadek. Jedno jest pewne. Będę jutro to przepiękna, kryjąca się w antyfonach odpowiedź Pana Jezusa na zanoszone przez cały adwent wołanie: Marana tha! – Przyjdź Panie Jezu.

******************************************************

17. grudnia –> SOBOTA

Dziś Kwartalny Dzień Modlitw o życie chrześcijańskie Rodzin; O 19.00 => spotkanie Rodziny Rodzin; Wprowadzenie do czytań liturgicznych dnia: Rozpoczynamy okres bezpośredniego przygotowania do Świąt. Księga Rodzaju zapowiada mającego przyjść jako potomka Judy, a rodowód umieszczony w Ewangelii według św. Mateusza ukazuje Jezusa na tle całych dziejów narodu wybranego od Abrahama przez Dawida. 4. WIELKIE ANTYFONY ADWENTOWE – 1.: Mądrości, która z ust Bożych wypływasz, Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz; Przybądź i naucz nas dróg roztropności, Wieczna Mądrości. 1. 2. 3.

KANTYK ZACHARIASZA: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela…”. 7.00 16.00

} }

MSZA ŚW. RORATNIA:

w int. p. Elżbiety WITEK, z okazji urodzin => dziękczynno – błagalna; SZPITAL:

w intencji Parafian

=> dziękczynno – błagalna;


5.

Mszą św. Rodzin dzieci komunijnych o godz. 18.00, rozpoczniemy REKOLEKCJE ADWENTOWE;

Wychodząc naprzeciw prośbie wielu Parafian i Ich Rodzin zgłaszających swoje wielkie trudności w możliwości udziału w odbywających się zwykle na początku Adwentu rekolekcjach „na początek roku kościelnego”, od dawna szukamy nowych form pomocy duszpasterskiej chcąc przysłużyć się wszystkim tworzącym Brochowski Kościół. Jedną z pierwszych jest próba zorganizowania dwukrotnych rekolekcji. Jeśli te pierwsze zatrzymują nas w refleksji odnoszącej się do perspektywy całego roku, to te drugie mają być okazją przygotowania samych tylko świąt Bożego Narodzenia i przełomu kalendarzowych lat. W tym więc duchu ZAPRASZAMY WSZYSTKICH identyfikujących się z tutejszą wspólnotą Kościoła, nadto wszystkich mieszkańców Brochowa do udziału w PARAFIALNYCH REKOLEKCJACH ADWENTOWYCH. O poprowadzenie ich poprosiliśmy ks. prof. dra hab. Józefa MANDZIUKA, kierownika Katedry Historii w Czasach Nowożytnych Uniwersytetu Ks. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Porządek rekolekcji będzie dokładnie taki sam jak w wypadku tych pierwszych. Rozpoczynamy dziś, w sobotę wieczorem, by zakończyć je we wtorek, 20. grudnia. Jak zawsze też, gorąco prosimy o modlitwę w intencji Ks. prof. Józefa – rekolekcjonisty oraz w intencji naszych Spowiedników. Nade wszystko polecajmy w naszych modlitwach wszystkich i każdego z nas stanowiących tutejszą Rodzinę parafialną. Zachęcamy też, by ofiarować „tacę” zbieraną w dni powszednie rekolekcji, jako jeden z wyrazów naszej podzięki za posługę rekolekcyjną.

18.00 => cotygodniowa Msza św. Rodzin dzieci komunijnych tj. uczniów klas 2. i 3. Szkoły Podstawowej

}

w int. śp. Rodziców: Jadwigi i Kazimierza oraz w int. śp. Braci: Jana, Wacława i Józefa; zmarłych z Rodziny DOROSZUK; nadto w int. śp. Jerzego ŁEPECKIEGO i Józefa WAWRYNIUK;

******************************************************

PLAN REKOLEKCJI

18. grudnia – niedziela  Msze św. o 7.30; 9.00 i o 12.00 z rozważaniem ogólnym;  10.30 => Rekolekcyjna Msza św. Rodzin uczniów Szkoły Podstawowej;  17.00 => Rekolekcyjne NIESZPORY NIEDZIELNE; wraz ze spotkaniem członków wspólnot pobożnych;  18.00 => Msza św. młodych z rozważaniem rekolekcyjnym; 19. grudnia – poniedziałek  Msze św. o 9.00 i o 18.00 z rozważaniem ogólnym poprzedzone kwadransem czuwania różańcowego;  16.30 => RORATY – Msza św. Rodzin uczniów Szkoły Podstawowej;  ok. 19.00 => Po wieczornej Mszy św. spotkanie młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studenckiej;


20. grudnia – wtorek => DZIEŃ POKUTY i POJEDNANIA => ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI  8.30 – 9.00 => wystawienie Najświętszego Sakramentu;  8.30 – 9.15 => okazja do spowiedzi św.;  8.45 => Czuwanie różańcowe;  9.00 => Msza św. kończąca rekolekcje;  15.30 – 16.30 => okazja do spowiedzi św. uczniów Szkoły Podstawowej;  16.30 => RORATY – Msza św. Rodzin uczniów Szkoły Podstawowej;  17.00 – 18.00 => wystawienie Najświętszego Sakramentu;  17.00 – 18.30 => okazja do spowiedzi św.;  17.45 => Czuwanie różańcowe;  18.00 => Msza św. kończąca rekolekcje;

******************************************************

18. grudnia

–> 4. NIEDZIELA ADWENTU 1. Niedziela jest dniem czci Trójcy Przenajświętszej. Jest

więc dniem wspólnoty wszystkich należących i tworzących lokalną Rodzinę Chrystusową – Kościół; 2. W ramach ostatniej niedzieli Adwentu podczas Mszy św. o godz. 10.30 poświęcimy figurki Dzieciątka Jezus do domowej szopki bożonarodzeniowej; 3. Członkowie sekcji ekonomicznej Rady Parafialnej dyżurują po każdej niedzielnej Mszy św. w Świetlicy Środowiskowej; 7.10

=>

7.30

}

9.00

}

10.30

}

12.00

}

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU N.M.P. MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Cecylii KOZIAN; MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Wandy i Jana STANIEWSKICH; MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym dla Rodzin uczniów Sz.P. :

w int. Zofii i Jerzego ŁABUDA, w 50. rocznicę ślubów małżeńskich => dziękczynno – błagalna; MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym:

w int. śp. Mariana WOŹNIAK, w 21. rocznicę śmierci;

Od 15.00 – Kaplica Adoracji => INTENCJA TYGODNIA: polecajmy Panu Bogu uczestników Brochowskich rekolekcji adwentowych => 17. – 20. grudnia 2016 r. 17.00 18.00

=> NIESZPORY NIEDZIELNE z rozważaniem rekolekcyjnym dla Parafialnych Wspólnot pobożnych:

}

MSZA ŚW. z rozważaniem rekolekcyjnym dla młodych:

w int. śp. Dariusza RECZULSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci;

Adsum nr 402 82b 11 xii  
Adsum nr 402 82b 11 xii  
Advertisement