Page 1

De kracht van de wijk

Het

M U R T N E C K J I W D N E R E L

Kracht van de lerende wijkcentra

Samen leren in de praktijk

Haagse Onderwijsprijs 2011

In deze uitgave: De kracht van de lerende wijkcentra IN DE MEDIA Projecten in Beeld, lerende wijkcentra IN DE MEDIA Wethouder Van Alphen opent Lerend wijkcentrum Den Haag IN DE MEDIA Leren in de praktijk IN DE MEDIA Aanval op de schooluitval IN DE MEDIA Lerend wijkcentrum geselecteerd voor manifestatie Buurtalliantie Lerende wijkcentrum, samen leren in de praktijk! IN DE MEDIA Het neusje van de Zorg, Welzijn en Sport Sociale innovatie in een krachtwijk in Den Haag IN DE MEDIA Werken in de wijk Het Lerende Wijkcentrum op internet IN DE MEDIA ROC Mondriaan wint Haagse Onderwijs Prijs 2011

4 8 9 11 12 16 17 19 20 22 26 27


INLEIDING Beste lezer, Met plezier en trots presenteren wij de 1ste uitgave van het magazine van de Lerende Wijkcentra. We zijn trots op het Lerend Wijkcentrum en trots op alle aandacht die het Lerend Wijkcentrum heeft. Het lerend wijkcentrum Bouwlust staat al sinds 2007 in de belangstelling van tijdschriften, kranten, internetsites, gemeente, brancheorganisaties en andere media. Al deze artikelen, documenten, foto’s en verhalen vertellen iets over het concept ‘Lerende Wijkcentra’. Om u een beeld van dit concept te geven heeft ROC Mondriaan het initiatief genomen een aantal van de verschenen artikelen te bundelen in een magazine. In dit eerste magazine staat het Lerende Wijkcentrum Bouwlust centraal. Veel leesplezier en inspiratie!

Lerend Wijkcentrum Bouwlust


Lerend Wijkcentrum Bouwlust ROC Mondriaan startte in 2007 samen met Stichting MOOI, Hoge school InHolland, de Haagse Hogeschool, VMBO Zuidwest en kenniscentrum Calibris het concept Het Lerend Wijkcentrum. Met het Lerend Wijkcentrum is er een dynamische relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt ontstaan. Deze relatie leidt tot professionele en uitdagende stages die ingebed zijn in het onderwijscurriculum. De slagingspercentages zijn hoog. Ook bij de studenten die extra aandacht nodig hebben.

Er is meer mogelijk door de komst van de stagiaires, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. De frisse inbreng van studenten heeft geleid tot nieuwe en kwalitatief goede activiteiten. Het welzijnswerk heeft de mogelijkheid om activiteiten ‘uit te proberen’ om te zien of zij goed gaan lopen. Het speerpunt van stichting MOOI om vernieuwde activiteiten op te zetten kreeg met behulp van de stagiaires meer invulling. Er zijn nieuwe projecten gestart zoals de opzet van een Jongeren Preventie Team, activiteiten voor allochtone vrouwen en er is speciaal voor de meiden in Bouwlust een meidensoos opgezet. De studenten van het Lerend Wijkcentrum worden in het jongerenwerk ingezet bij de talentontwikkeling van jongeren uit de wijk. Behalve het uitbreiden van de activiteiten, heeft het Lerend Wijk Centrum ook een kwalitatieve impuls gekregen. Er is nu een handboek waarin de verschillende processen beschreven staan, dit komt de continuïteit en kwaliteit van de activiteiten ten goede. De welzijnswerkers in het Lerend Wijkcentrum hebben met de komst van de studenten minder uitvoerend en meer coachend leren werken. De welzijnswerker nieuwe stijl realiseert zijn doelen met inzet van stagiaires, vrijwilligers en het steunsysteem van mensen zelf.

Ruim 60 studenten en leerlingen van verschillende onderwijsinstellingen ( Haagse Hogeschool, InHolland, ROC Mondriaan en VMBO zuidwest ) werken samen in verschillende teams in het Wijkcentrum Bouwlust ( Stichting MOOI ) en ‘draaien’ daar met elkaar zo goed als alle activiteiten die zich afspelen binnen en buiten de muren van het wijkcentrum. De essentie is dat de studenten van elkaar leren en worden uitgedaagd de eigen talenten te ontwikkelen en deze in te zetten voor (innovatieve) oplossingen. Studenten worden opgeleid als medewerker van de toekomst in een reële beroepssituatie en maken hierdoor een goede start in hun leerloopbaan. Begeleiding Hbo’ers coachen de Mbo’s die op hun beurt weer de VMBO leerlingen begeleiden. Zelf worden de studenten intensief begeleid door professionals uit het werkveld en de docenten van de scholen, die meerdere dagdelen aanwezig zijn en zowel klassikaal als individuele lesactiviteiten verzorgen. De studenten gaan tijdens deze beroepspraktijkvorming periode niet meer naar school, maar krijgen onderwijs op locatie. In het project wordt het leerklimaat bewaakt en randvoorwaarden gecreëerd om te mogen leren. De verantwoording hiervoor ligt bij de praktijkopleider, in samenspraak met de docenten van de onderwijsinstellingen.

Een niet te stoppen Olievlek Het Lerend Wijkcentrum Bouwlust in Den Haag heeft zich in de afgelopen 4 jaar voortdurend uitgebreid met projecten die de wijk ten goede komen. Het lerende wijkcentra startte met de MBO opleiding Sociaal Cultureel Werk en de HBO opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming. De studenten hielden zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten in het wijkcentrum. Gaande weg het tweede en verdere projectjaren zag de projectgroep grote kansen om het concept LWC uit te breiden met andere aanverwante projecten en initiatieven. Een paar voorbeelden:

Onderwijs in de wijk Het concept Lerend Wijk Centrum wil jongeren uit de wijk (zonder startkwalificatie) de kans bieden om, in de eigen vertrouwde ( en niet-schoolse) omgeving, een praktisch opleiding te volgen. Bijvoorbeeld de opleiding helpende zorg en welzijn, of assistent fitness. Het lerend wijkcentrum gaat fungeren als wijkschool. De jongeren uit de wijk zullen de studenten van het Lerend Wijk Centrum zien als positief voorbeeld en rolmodel.

I-Shops van MOOI De I-Shops zijn een initiatief van de gezamenlijke welzijnsorganisaties in Den Haag en de gemeente. Ze maken deel uit van het netwerk voor informatie en advies van de gemeente Den Haag. I-Shop is de plaats waar buurtbewoners welkom zijn voor informatie en advies over alles wat hen bezig houdt op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk, inkomen en ontspanning. De I-Shops van MOOI zijn gevestigd in de buurtcentra en onder andere in wijkcentrum Bouwlust. De projectgroep van het Lerende Wijkcentrum heeft de I-Shop geïntegreerd in het Lerende Wijkcentrumconcept en de I-Shop bemand met stagiaires van de opleiding Sociaal Maatschappelijke dienstverlening. De I-shop kreeg met de komst van deze stagiaires een continue bezetting en een nieuwe impuls.

Winnend concept Kenniscentrum voor leren in de praktijk, Calibris heeft het Lerende Wijkcentrum in 2009 uitgeroepen tot het beste leerbedrijf in de sector Welzijn. Onlangs heeft wethouder van onderwijs Ingrid van Engelshoven de Haagse onderwijsprijs 2011 uitgereikt Deze prijs wordt uitgereikt in het kader van Talentontwikkeling .

School Maatschappelijk Werk Studenten van de opleiding Maatschappelijke Werk die stage lopen in het Lerende Wijkcentrum begeleiden de VMBO leerlingen van het VMBO-Zuidwest. Hiermee heeft het bestaande schoolmaatschappelijk werk meer tijd en handen voor de deze veelal tijd en aandacht vragende doelgroep met relatief veel ‘zorgleerlingen’. De inschakeling van maatschappelijk werk studenten (3e jaars) is ook bedoeld om andere MBO stagiaires die dreigen ‘overbelast’ te raken te coachen. Met deze ‘peer to peer’ coaching hoeft er minder beroep te worden gedaan op professionele ondersteuning (docent/agoog/hulpverlening) en wordt VSV voorkomen.

De ambities in de wijk Tot zover de onderwijskundige kant van het concept Het concept Lerend Wijkcentrum gaat uit van bestaande structuren in de wijk en sluit daarop aan. Welke behoefte leeft er in de wijk? Wat heeft de wijk nodig? Welke ambities heeft het welzijnswerk en de gemeente in de wijk. Welke zorginstellingen en organisaties ( werkgevers ) zijn er gevestigd in de wijk en welke samenwerking en afstemming is er mogelijk. Na een analyse van bovenstaande wordt er bepaald op welke wijze het onderwijs kan aansluiten bij de behoeften in de wijk. Het is een samenspel tussen de wijk(bewoners) de werkgevers in de wijk en het onderwijs. Nieuwe impuls voor het welzijnswerk Met het Lerend Wijkcentrum heeft het welzijnswerk in de wijk Bouwlust en nieuwe impuls gekregen.

De studenten leren van elkaar en worden uitgedaagd om hun eigen talenten te ontwikkelen

DE KRACHT VAN DE LERENDE WIJK CENTRA

Resto Kleurrijk en Help 17 Ambities van de gemeente Den Haag en stichting MOOI en ROC Mondriaan zoals ‘Gezond Geweten’, eenzaamheidbestrijding en koppeling van Jong en Oud vonden hun weg in het concept Lerend Wijkcentrum. Resto Kleurrijk en Help 17 zijn een Win-Win situaties pur sang. In Resto kleurrijk koken studenten van de opleiding helpende zorg&welzijn bijna dagelijks een Gezonde warme 3 gangen-lunch voor mensen uit de wijk die het prettig vinden om in gezelschap te eten. Deze lunch wordt aangeboden tegen een tarief van €4,00. De studenten leren naast gezond koken ook hospitality vaardigheden 4

5


Help 17 Bij loket Help 17 ( lees: help-eens-even ) kunnen wijkbewoners terecht voor vragen die niet ( meer) worden vergoed door de AWBZ en de WMO. Studenten van ROC Mondriaan geven ondersteuning bij de uitvoering van deze diensten en voorzien daarmee in een behoefte in de wijk. De studenten worden hierbij intensief begeleid. Met de implementatie van Help 17 in het Lerende Wijkcentrum draagt het concept bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen van oudere en hulpbehoevende wijkbewoners. Er is een goede samenwerking tussen Help 17 als onderdeel van het lerende wijkcentrum, de ouderen consulenten in de wijk en het Zorgloket van Saffier. Deze laatste twee signaleren hulpvragen en spelen die vragen door aan Loket van Help 17. Sinds enige tijd is er contact met de ‘zichtbare schakels’ in de wijk. Zichtbare schakels zijn wijkverpleegkundigen die vanaf 2010 in het stadsdeel Escamp ingezet zijn voor de zorg aan huis. Deze wijkverpleegkundigen nemen contact op met het loket van Help 17 om cliënten aan te melden voor nietgeïndiceerde zorg door de studenten. Ook zorg en welzijnsinstellingen en zelfs kinderdagverblijven in de wijk maken gebruik van de aangeboden diensten.

Het project zou nooit zo succesvol zijn geweest zonder leden die hun nek durven uit te steken

zoals gastvrouw/gastheer zijn. De diabetes vereniging heeft aansluiting gevonden bij Resto Kleurrijk en organiseert samen met de studenten kookcursussen voor diabetici. Ook worden er kookcursussen voor mannen gegeven.

Succesfactoren De succesfactoren voor het welslagen van een dergelijk project zijn onder andere de samenwerking met de bestaande organisaties in de wijk. Een Lerend Wijkcentrum staat niet op zichzelf. Het project moet een meerwaarde zijn voor de hele wijk. Samenwerking en afstemming met bestaande zorg en welzijns organisaties zijn een must. Durf te innoveren De partners in het project hebben ieder vanuit de eigen organisatie een stuurgroep lid benoemd. De stuurgroep gaf opdrachten aan projectleider en projectgroep. Het project zou nooit zo succesvol geweest zijn zonder stuurgroep leden die hun nek durven uit te steken, die durven te innoveren en die vertrouwen hebben in elkaar. Innoveren is een sprongsgewijze verandering van het oude naar het nieuwe. Innoveren is niet allen vernieuwend maar ook grensverleggend. De stuurgroep van het project Lerend Wijkcentrum heeft als geen ander de sprong naar verandering durven maken, mede doordat de samenwerking gebaseerd is op onderling vertrouwen. Projectduur Het Lerend Wijkcentrum heeft een projectduur gekend van 3 jaar ( 2007-2010) in 2010 is het project ingebed in de organisatiestructuur van het ROC Mondriaan, Stichting MOOI en Hogeschool InHolland. Ambities 2012 De partners in het Lerend Wijkcentrum hebben de ambitie om in het komend jaar op nog meer fronten samen te werken met organisaties in de wijk.

Najaar 2011

6

7


Wethouder Van Alphen opent Lerend Wijkcentrum Den Haag 07-02-2008

Projectenbureau Jonguh Règeâhrs nauw betrokken bij opzet centrum Mede dankzij het projectenbureau Jonguh Règeâhrs van Hogeschool INHOLLAND Den Haag werd woensdag het Lerend Wijkcentrum feestelijk geopend door Bert van Alphen, wethouder van Volksgezondheid. Hij deelde drie fietscertificaten uit aan buitenlandse vrouwen die de fietscursus van het wijkcentrum volgden. De kersverse gediplomeerden demonstreerden dat zij het certificaat terecht behaald hadden. Het Lerend Wijkcentrum is een vernieuwende vorm van onderwijs waarbij studenten Social Work van Hogeschool INHOLLAND Den Haag, de Haagse Hogeschool en mbo- en vmbo-leerlingen een grote verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling, uitvoering en planning van activiteiten in een realistische beroepssituatie. Het Lerend Wijkcentrum is gehuisvest in het zogeheten Vader- en Moedercentrum Zuidwest, en wordt mede gerund wordt door twintig stagiaires van genoemde onderwijsinstellingen. Er worden taal- en computerlessen gegeven en buitenlandse vrouwen leren er fietsen. Ook de activiteiten rondom de feestelijke opening waren georganiseerd door de studenten en leerlingen. De genodigden konden onder het genot van een drankje en multiculturele hapjes kennismaken met de activiteiten van het wijkcentrum, zoals taalcursussen, computerlessen, kooklessen en sport en beweging. Het Lerend Wijkcentrum is een initiatief van Hogeschool INHOLLAND Den Haag, de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, Calibris, Stichting MOOI en Scholengroep Den Haag Zuidwest.

Uit: KEI Kenniscentrum stedelijke vernieuwing (www.kei-centrum.nl) 12-2007

8

InHolland 02-2008

9


10

Uit: De Stadskrant Den Haag 03-2008

11


12

13


14

Uit: Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 04-2008

15


Lerend Wijkcentrum geselecteerd voor manifestatie Buurtalliantie 13-11-2008

Buurtalliantie, het platform voor innovatief en maatschappelijk ondernemen, heeft het Lerend Wijkcentrum in Den Haag geselecteerd voor de ‘Manifestatie Buurtalliantie’. Het Lerend Wijkcentrum is een vernieuwende vorm van onderwijs waarbij onder meer studenten van Hogeschool INHolland Den Haag zijn betrokken. Studenten van de School of Social Work van INHolland Den Haag en de Haagse Hogeschool, en mbo- en vmbo-leerlingen hebben bij deze vorm van onderwijs een grote verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, uitvoering en planning van activiteiten in een realistische beroepssituatie. Op donderdag 20 november is het Lerend Wijkcentrum een van de 100 innovatieve samenwerkingsprojecten die zich op de manifestatie Buurtalliantie in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Naast de presentaties biedt de manifestatie debatten, gesprekken, dilemmatheater, workshops, films met nagesprekken, dating, games en presentaties. “Helemaal geweldig!” is de reactie van Greet Fokker, projectleider vanuit INHolland. “We zijn supertrots dat ons project is gekozen. Op de manifestatie willen we graag de maatschappelijke meerwaarde van een intensieve samenwerking met het onderwijs tonen. Ons project laat zien hoe professionals op een andere wijze leerlingen in de praktijk kunnen inzetten en wat de voor- en nadelen hiervan zijn.” Het eerste Lerend Wijkcentrum (LWC) startte een jaar geleden in de Vogelaarwijk Bouwlust. Het LWC is een vernieuwde vorm van werken en leren, waarbij studenten een grote verantwoordelijkheid krijgen voor de activiteiten in de wijk. Hbo- en mbo-studenten organiseren bijvoorbeeld fietscursussen voor allochtone vrouwen en computerlessen. Zij worden daarbij weer ondersteund door vmbo-leerlingen uit de wijk. Daarnaast onderzoeken ze waar de behoeften van buurtbewoners en jongeren liggen. Dit jaar starten er ook activiteiten buiten het wijkcentrum. In de wijkprojecten werken studenten en leerlingen uit verschillende onderwijsinstellingen in vier teams samen. Twee hbo’ers coachen zes mbo’ers, die op hun beurt weer vmbo-leerlingen begeleiden. Zelf worden de hbo’ers intensief begeleid door professionals van welzijnsorganisatie Stichting Mooi Eskamp en hun docenten. De essentie is dat zij van elkaar leren en worden uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen. Ook geeft het vmbo’ers en mbo’ers de mogelijkheid om door te groeien naar hogere onderwijsniveaus. Het lesprogramma wordt uitgevoerd in het LWC. Volgens Greet Fokker maken haar studenten door de tien maanden lange stage bij het LWC intensiever kennis met de praktijk. “Die maatschappelijke betrokkenheid nemen ze mee als ze zijn afgestudeerd.” Op 20 november hoopt de LWC-projectleider in contact te komen met ondernemers en maatschappelijke organisaties in Den Haag of van elders die ideeën hebben voor projecten met studenten. “We willen samen met professionals zoeken naar mogelijkheden om leerlingen op een andere wijze in de praktijk in te zetten en te kijken welke ondersteuning daarvoor nodig is.” Studenten uit het hbo en mbo komen zelf op de manifestatie vertellen over hun praktijkervaring met het LWC.

16

Lerende Wijkcentrum, samen leren in de praktijk! De innovatieve onderwijskundige leeropbrengsten van het project Lerend Wijkcentrum Hoe gaat het onderwijs er voor de leerlingen uitzien en wat levert het hen concreet op? Waarom is het lerend wijkcentrum een unieke leeromgeving ? Wat maakt dat de studenten die in het Lerend Wijkcentrum leren en werken, beter zijn voorbereid op de praktijk? De grootste winst op onderwijskundig gebied is dat er meerdere studenten stage lopen en dat er met en van elkaar geleerd wordt. De professionals zijn in de rol van werkbegeleiders (coaches) eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk. Daarbij vormt de authentieke werksituatie met veel eigen verantwoordelijkheid een belangrijke basis van een zeer krachtige leeromgeving waarbij het leren van de studenten centraal staat. Het bovenstaande vertaalt naar het Lerend wijkcentrum en afgezet tegen een reguliere stage resulteert in de onderstaande winstpunten. • Stagiaires lopen stage in een multidisciplinair team;verschillende opleidingen door elkaar VMBO MBO en HBO, wat betreft inhoud en niveau. • Studenten van alle niveaus hebben een gezamen lijke (team)verantwoordelijkheid. • De stage voltrekt zich in directe relatie met de praktijk en in permanente driehoek: wijk (bewoners )-welzijn-onderwijs • De stageopdrachten zijn gericht op vernieuwing nieuwe producten en diensten binnen welzijn (dit is doorgaans niet het geval bij stage): • Het onderwijs d.w.z. begeleiding en lessen/train ingen/workshops worden gezamenlijk met prak tijk en op de werkplek gerealiseerd, dus sluit optimaal aan op leersituatie. • De betrokken docenten leren van elkaar en leren van professionals en vice versa. Dit bevordert deskundigheid bij docenten, ten behoeve van studenten/deelnemers/leerlingen. • Complexiteit leeromgeving is hoog, dit geeft goed inzicht in praktijk van werken in complexe situaties waarin veel dilemma’s voorkomen. Hierdoor is er sprake van een contextrijkje leeromgeving. • Doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo wordt gestimuleerd door voorbeeldgedrag en peerassesment/eduation.

17


18

Uit: Calibris Vizier 12-2009

19


Voor bijzonder innovaties hoeft niet altijd gekeken te worden naar hoogwaardige technologie

SOCIALE INNOVATIE IN EEN KRACHTWIJK IN DEN HAAG

student kost minder dan een betaalde kracht.

22/11/2010 Lex Sanou Het Platform Beroepsonderwijs

Voor ROC Mondriaan en twee HBO-instellingen betekent het uitbesteden van activiteiten een flink volume aan stageplaatsen (inmiddels zo’n 60) extra stageplaatsen oplevert. Daarnaast maakt dit volume het mogelijk een mbo-docent fulltime en een hbo-docent parttime op het wijkcentrum in te zetten. Deze verzorgen onderwijs op de werkplek en begeleiden de studenten.

Een innovatie waarvan alle betrokken partijen: beroepsonderwijs, bedrijfsleven en studenten, in gelijke mate profiteren, komt niet zo vaak voor. Maar als het voorkomt, is het meteen een pareltje, omdat het samenwerken zoveel energie geeft dat innoveren haast als vanzelf gaat. Zo’n pareltje is het innovatiearrangement Lerende Wijkcentra in Den Haag dat kortgeleden werd afgerond.

Voor de studenten is de stageplek erg interessant omdat leren en praktijkervaring organisch met elkaar verweven zijn. Zij worden zowel begeleid door de agogen als door de docenten en ook door medestudenten: de hbo-student begeleidt in het kader van het opdoen van leidinggevende competenties de mbo-studenten.

Het project ‘Lerende wijkcentra’ heeft in één concept antwoorden gevonden voor vraagstukken waar de afzonderlijke partners mee worstelden. ROC Mondriaan, de Haagse Hogeschool en de hogeschool IN Holland waren op zoek naar voldoende en kwalitatief goede stageplaatsen voor de studenten zorg en welzijn. Het wijkcentrum Bouwlust, gelegen in een Haagse krachtwijk, zocht naar mogelijkheden om het aanbod aan activiteiten te verhogen en beter af te stemmen op de behoeften in de buurt.

Navraag leert dat alle betrokkenen enthousiast zijn over het concept en doorgaat na de projectperiode. Opvallend is dat zowel op directieniveau als op de werkvloer eensgezindheid is over het waarom en het doel van het concept en dat het project bijzonder professioneel is uitgevoerd. Studenten zeggen het wijkcentrum als stageplek te waarderen, vanwege de leerkwaliteit en begeleiding, met name van medestudenten. Ook het feit dat meer studenten op de werkplek hetzelfde doen, vinden zij belangrijk. In een gewone stage voelt men zich als eenling vaak geïsoleerd.

Onderwijs en bedrijfsleven konden bijdragen aan oplossingen voor elkaars vraagstukken. Het onderwijs kon voor voldoende capaciteit zorgen en het wijkcentrum voor voldoende stageplaatsen. De kwaliteit daarvan werd gevonden in een sterke begeleiding vanuit zowel de onderwijsinstelling als het wijkcentrum, in het zelfstandig ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten door studenten en in het verzorgen van theorie op de werkplek.

Tot slot zijn ook de buurtbewoners content met het aanbod dat kwalitatief hoog ligt en aansluit bij de behoeften van verschillende doelgroepen, waaronder jongeren.

Werkprocessen ontleed De werkprocessen van de agogen die de activiteiten van het wijkcentrum Bouwlust (onderdeel van de Stichting MOOI) verzorgen, waren het aangrijpingspunt voor de innovatie. Agogen zijn over het algemeen all rounders die zowel de ontwikkeling van activiteiten, de uitvoering als de werving van deelnemers voor hun rekening nemen. Daar zit een beperking aan: een agoog kan maar een bepaalde hoeveelheid werk verzetten. Daarnaast is een agoog voor bepaalde taken een te duur betaalde kracht. Vanuit het project heeft men dus besloten, ondersteund door het kenniscentrum Calibris, de werkprocessen van de agogen te analyseren en te bepalen welke onderdelen bij de professional horen en welke onder begeleiding gedaan zouden kunnen worden door hbo-studenten en/of mbo-studenten.

Geen weg terug Het concept is de afgelopen vier jaar met vallen en opstaan ontwikkeld, maar staat nu op een stevig fundament. Alle partijen beseffen dat de wederzijdse afhankelijkheid gedurende de projectperiode is toegenomen, wat aangeeft dat er eigenlijk geen weg terug meer is. Sterker nog: het wijkcentrum zal gezien de bezuinigingen in de toekomst nog een groter beroep moeten doen op studenten. En dat is de reden waarom ook andere wijkcentra geïnteresseerd zijn in het concept. Dit project laat zien dat voor bijzondere innovaties niet altijd gekeken hoeft te worden naar hoogwaardige technologie, maar dat het gaat om een helder idee en resultaten waar alle partijen van profiteren.

Uit de analyse kwam naar voren dat studenten heel goed in staat zouden zijn om activiteiten zelfstandig te ontwikkelen en uit te voeren. De agogen zouden in die opzet veel meer een strategische rol krijgen en meer op de begeleidingskant van het werk zitten.

Het eindrapport van het project ‘De lerende wijkcentra’ is verkrijgbaar bij Het Platform Beroepsonderwijs, info@hpbo.nl

Voordeel van deze innovatie is dat het wijkcentrum meer activiteiten kan ontwikkelen, uitgevoerd door studenten die vaak een afspiegeling vormen van de bevolking in de wijk, soms zelfs afkomstig uit de wijk zelf, en tegen gereduceerde kosten, want een

Lex Sanou, HPBO

20

21


22

23


24

Uit: PGGM&CO najaar 2011

25


Het Lerende Wijkcentrum op internet Stichting Mooi Lerende Wijkcentra Beste Calibris Leerbedrijf 2009

ROC Mondriaan wint Haagse Onderwijs Prijs 2011 1 sept 2011

Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Dienstverlening) heeft tijdens de officiële opening van het schooljaar 2011-2012 De Haagse Onderwijs Prijs uitgereikt aan ROC Mondriaan. De prijs is bedoeld voor scholen en opleidingen met een bijzondere aanpak op het gebied van talentontwikkeling en bestaat uit een beeld ontworpen door Emma Dekker, een 14-jarige leerling van het HML. Ook krijgt de school een geldbedrag van 5.000 euro voor een workshop naar keuze. ROC Mondriaan won de prijs voor het project ‘Lerend Wijkcentrum’. Jongeren werken samen in verschillende teams in het Wijkcentrum Bouwlust en Vrederust (Stichting MOOI) en draaien daar met elkaar zo goed als alle activiteiten die zich afspelen binnen en buiten de muren van het wijkcentrum. Het project is innovatief door het onderwijs de wijk in te brengen, waardoor maatschappelijke problematiek aangepakt wordt. De jury is van mening dat ROC Mondriaan op een uiterst enthousiaste, gedreven en professionele wijze werk maakt van talentontwikkeling en daarmee het beste uit jongeren weet te halen. De andere genomineerden voor De Haagse Onderwijs Prijs waren SBO Merlijn met het project De Magie van Merlijn en De Vrije School met de projectweek Duurzame Ontwikkeling. Vorig jaar won basisschool De Toermalijn de prijs.

ROC Mondriaan winnaar van de Haagse Onderwijsprijs 2011

Hbo SPH en MWD: in de praktijk Bij Stichting Mooi

26

27


Het concept lerende wijkcentra kent een aantal doestellingen:

Colofon: Tekst: Marion Vroon Marjolijn van der Meer Lex Sanou Eindredactie: Marjolijn van der Meer Fotografie: Tino ten Dam Vormgeving: Adrienne de Vries Met dank aan: HPBO KEI Centrum PGGM Stadskrant Den Haag Tijdschrift voor sociale vraagstukken Vizier (Calibris)

Partners:

1. Voldoende kwalitatief goede stageplaatsen 2. Succesvolle beroepskeuzemogelijkheid voor VMBO-leerlingen door het bieden van (maatschappelijke) stage plaatsen 3. Vermindering schooluitval VMBO, MBO en HBO door de directe begeleiding 4. Uitdagen van jongeren in de wijk om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan welzijn in de wijk 5. Het vergroten van de kansen op succesvol behalen van een startkwalificatie en/of het doorstuderen naar een hoger opleidingsniveau 6. Een rijke stimulerende leeromgeving voor alle betrokkenen, studenten, professionals, vrijwilligers, docenten en management van de deelnemende organisaties 7. Een impuls voor het welzijn nieuwe stijl 8. Aansluiten bij de ambities van de wijk en de ambities van de gemeente De grootste winst op onderwijskundig gebied en winst voor de studenten is dat er meerdere studenten stage lopen en dat er met en van elkaar geleerd wordt. Door de directe begeleiding is het uitvalspercentage laag. Veel lager dan in het traditionele onderwijs op school in combinatie met een individuele stage. Het concept levert natuurlijk ook winst op voor het Welzijnswerk. Met het concept Lerend Wijkcentrum en daarmee komst van de stagiaires is er veel meer mogelijk in een wijkcentrum, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. De frisse inbreng van studenten leidt tot nieuwe en kwalitatief goede activiteiten. Ieder lerend wijkcentrum is uniek en zal opgezet worden na een grondige verkenning van de wensen en ambities van alle betrokkenen in de wijk, de bewoners, de zorg, welzijns en onderwijs instellingen, de gemeente, en ieder die een bijdrage levert of wil leveren aan het leren in de wijk.

Het Lerend Wijkcentrum Bouwlust  

Magazine over het Lerend Wijkcentrum Bouwlust