Page 1

§ 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy gamingstore.pl dostępny pod adresem www.gamingstore.pl, prowadzony jest przez firmę „Buzz One” Krzysztof Petryka, zarejestrowaną przez Prezydenta Miasta stołecznego Warszawy pod numerem ewidencyjnym 508700. NIP: 113-253-89-32 REGON: 142366811 Siedziba firmy znajduje się pod adresem: 03-468 Warszawa, ul. Jagiellońska 62/60. 2. Sklep, o którym mowa w pkt 1 jest prowadzony w formie sklepu internetowego o charakterze otwartym dla zainteresowanych Użytkowników. 3. Niniejszy Regulamin określa zasady działania sklepu gamingstore.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych przez firmę „Buzz One” o której mowa w pkt 1, zwaną dalej Sprzedawcą, z Nabywcami zwanymi dalej Użytkownikami sklepu gamingstore.pl. 4. Użytkownikiem sklepu jest osoba fizyczna zarejestrowana w Sklepie gamingstore.pl która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. 5. Rejestrując się w Sklepie gamingstore.pl Użytkownik zwany dalej Klientem otrzymuje dostęp do konta podstawowego o unikalnej nazwie (zwanej loginem), w której przechowywane są wszystkie dane użytkownika oraz historia jego transakcji. 6. Użytkownik może rozszerzyć konto o którym mowa w pkt 5 do Konta PRO w dowolnym momencie bycia użytkownikiem Sklepu chyba, że jest już posiadaczem Konta PRO. 7. Korzystanie z usług świadczonych przez firmę „Buzz One” o której mowa w pkt 1 za pośrednictwem Sklepu gamingstore.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 8. Promocje w sklepie nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej. 9. Sklep gamingstore.pl nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązanie się z określonej przez Dostawcę lub Dystrybutora promocji dotyczącej produktu zamieszczonego w Sklepie. 10. Sklep gamingstore.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od niego.


§ 2 Zamówienia 1. Zakłada się, iż Klient składając zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu pod adresem www.gamingstore.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Gamingstore.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

3. Zamówienie odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza podczas rejestracji nowego użytkownika za podanie nieprawdziwych danych przez które Sklep lub Kurier nie będzie mógł dostarczyć zamówionego towaru Sklep nie odpowiada.

4. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie poprawnych danych przy rejestracji Klienta: Imię Nazwisko Adres do wysyłki Nr telefonu Adres Email 5. Gamingstore.pl w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonywanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

6. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nie aktualności danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie, przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

7. W celu złożenia zamówienia Klient powinien określić towar, który zamierza nabyć poprzez dodanie minimum 1 sztuki towaru do jego „koszyka”. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez Klienta funkcji „złóż zamówienie” dostępnej w jego koszyku. Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do Użytkownika na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.


8. Złożone zamówienia są realizowane tylko w dni robocze. Zamówienia płatne przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) będą realizowane natychmiast po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta. Zamówienia płatne przelewem będą realizowane po zaksięgowaniu wpłaty.

9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dystrybutora (przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności towaru). W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub całościowe anulowanie).

10. Sklep gamingstore.pl zastrzega sobie prawo do całkowitego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie.

11. Klientowi przysługuje prawo do anulowania złożonego zamówienia. W tym celu zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedawcę za pomocą poczty e-mail lub tel. kontaktowego.

§ 3 Konto PRO 1. Sklep gamingstore.pl oferuje rozszerzenie konta podstawowego Klientom do konta PRO o którym mowa w art. 1 pkt 6.

2. Klient korzystający z Konta PRO otrzymuje dostęp do spersonalizowanej (dla posiadaczy kont PRO) oferty w Sklepie gamingstore.pl o której wszystkie informacje znajdują się na stronach Sklepu gamingstore.pl.

3. Klient Sklepu gamingstore.pl może w każdej chwili rozszerzyć Konto podstawowe do Konta PRO korzystając z jednej z dwóch opcji dostępnych w sklepie.

4. Konto PRO można wykupić na:

- 12 miesięcy - 6 miesięcy


5. Po zakończonym okresie Konta PRO konto Klienta przechodzi do statusu konta z przed wykupienia Konta PRO.

6. Klient może przedłużyć okres Konta PRO po zakończeniu jego okresu o którym mowa w pkt 5, wykupując nowe konto o którym mowa w pkt 4.

7. Klienci posiadający Konto podstawowe w Sklepie gamingstore.pl nie mogą skorzystać z promocji przewidzianych dla Klientów z Kontem PRO.

8. Promocje zawarte w koncie PRO nie łączą się z promocja w Sklepie gamingstore.pl, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

§ 4 Ceny 1. Wszystkie ceny towarów podane na stronie Sklepie są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT )w polskich złotych.

2. Cena podana przy towarze jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep gamingstore.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu bez uprzedzenia. Zmiana nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

4. Sklep gamingstore.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

§ 5 Koszty i czas dostawy


1. Przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności towaru, czyli przewidywanym czasie realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji (art.2 pkt.9), do momentu wysłania zamówionych towarów, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

2. Sklep gamingstore.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki, wynikające z pomyłek wewnętrznych w firmie kurierskiej lub poczcie polskiej.

3. Sklep gamingstore.pl pobiera opłatę obejmującą koszt transportu przesyłki na adres Klienta, którą zdefiniuje w trakcie rejestracji Użytkownika w Sklepie gamingstore.pl poprzez wybór odpowiadającej formy wysyłki. Z formami wysyłki oraz związanymi z nimi kosztami Klient może w każdej chwili zapoznać się na stronie sklepu.

§ 6 Formy płatności 1. Klient może wybrać następujące formy płatności: TUTAJ FORMY PŁATNOŚCI 2. Na płatność składa się cena towaru oraz koszt przesyłki

3. W przypadku gdy Klient nie dokonał płatności w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia Sklepie gamingstore.pl uprawniony jest do anulowania zamówienia bez podania przyczyny.

§ 7 Zwroty i reklamacje 1. Wszystkie towary w Sklepie gamingstore.pl pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i pochodzą od autoryzowanych polskich dystrybutorów.

2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Nabywca może zrezygnować z towaru z zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki.

3. Zwrot jest możliwy tylko wówczas gdy, towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony i nie nosi śladów użytkowania. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń.


4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym paragonem lub fakturą.

5. Sklep gamingstore.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sklep gamingstore.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

6. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta dystrybutora. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub brakujących elementów i skierowania reklamacji bezpośrednio do Sklepu gamingstore.pl, Klient powinien odesłać wadliwy produkt pod nasz adres. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć pismo z dokładnym opisem zaistniałego problemu oraz dowodem zakupu. Reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), zwrócimy Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferujemy mu inny, dostępne w sklepie towar do wyboru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, Sklep gamingstore.pl zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. Sklep gamingstore.pl ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową. Nabywca traci to uprawnienie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

8. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi zewnętrznego pochodzenia. Dlatego zalecamy przed odebraniem przesyłki sprawdzenie, czy opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (jest niezbędny do uwzględnienia reklamacji) i skontaktować się jak najszybciej z Sklepem gamingstore.pl w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 8 Ochrona danych osobowych 1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą


ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich wykorzystywania.

§ 9 Postanowienia końcowe 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu gamingstore.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

3. Sklep gamingstore.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

regulamin gamingstore  

regulamin gamingstore

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you