Page 1

Curso 2013-2014 Adriana GarcĂ­a Rey Grupo C


Índice: • Práctica 01. Evaluación inicial……………………………...……….02 • Práctica 02. Videocurriculo………………………………………….02 • Práctica 03. Actividad física y Deporte……………………………..03 • Práctica 04. Lei Galega del Deporte………………………………...05 • Práctica 05. Cartas Europeas del Deporte………………………….10 • Práctica 06. Examen Planificación Estratégica…………………….13 • Práctica 07. Análisis del Sistema Deportivo………………………..13 • Práctica 08. Plan A+D del deporte………………………………….21 • Práctica 10. Sistema de Formación del Deporte…………………...24 • Práctica 11. Comunicación Corporativa Profesional……………...31 • Práctica 12. Avaliación docente…………………………………......23 • Práctica 09. EDT Acto Formal Fin de Grado………………………33

1


Prรกctica 01. EVALUACIร“N INICIAL

Prรกctica 02. VIDEOCURRICULO

DXD1314 2Q P02 Garcia Rey, Adriana. a

2


Práctica 03. ACTIVIDAD FÍSCA Y DEPORTE

1.

Definición.

– Actividad física: Movimiento corporal que utiliza los músculos esqueléticos y que supone un gasto mayor que el de reposo, es decir que supera el gasto del metabolismo basal. Anónimo “Actividad física y salud: Definición” http://www.actividadfisica.net/actividad-fisica-definicion-actividad-fisica.html [consultado el 12 de febrero de 2014] – Ejercicio físico: Es toda actividad física siempre que esta sea planificada, estructurada y que se realice de forma repetida en el tiempo y debe tener como objetivo la mejora o el mantenimiento de alguno de los componentes de la condición física. Anónimo (20 de febrero de 2009) “Concepto de actividad física, ejercicio físico, condición física, condición motriz y capacidades físicas” http://supervisef.blogspot.com.es/2009/02/concepto-de-actividad-fisicaejercicio.html [consultado el 12 de febrero de 2014] – Deporte: Es aquella actividad física que se realiza dentro de un juego o una competición de cualquier tipo, cuya práctica está sujeta a tiene normas específicas. Puede hacer referencia a una competición, a un entretenimiento.. Como dato de interés, la práctica del deporte parece una actividad exclusivamente humana, ya que no se registran actividades similares en otras formas de vida animal. Anónimo “Definición de deporte” http://www.definicionabc.com/deporte/deporte.php [consultado el 12 de febrero de 2014]

3


2.

Mapa conceptual:

ACTIVIDAD FÍSICA

DEPORTE

3.

EJERCICIO FÍSICO

Actividad:

Algunos de estos términos si que sirven para diferenciarlo, puesto que el deporte se rige por unas reglas pero, la actividad física y el ejercicio físico no. Pero tanto la actividad física como el ejercicio físico pueden ser lúdicos y educativos. Además estos tres aspectos nos ayudan a tener un estado de salud óptimo. Y por último, el carácter competitivo no sería una diferencia ya que el deporte puede ser competitivo o lúdico. 4.

Actividad:

Después de leer los artículos la conclusión a la que llego es que no se consigue llegar a un acuerdo a la hora de definir cada uno de estos términos, ya sea por los puntos de vista de cada uno o por la utilidad que le quieren dar. Además hay que tener en cuenta que intervienen muchos factores a la hora de definirlos como puede ser la psicología, la zona en la que nos encontremos… lo cual no ayuda a que haya una idea común, puesto que dependiendo de la perspectiva se ve de una forma o de otra. 5.

Actividad:

Desde mi punto de vista, dependiendo de la profesión y del lugar, existe diferentes puntos de vista, lo cual no permite que se llegue a un acuerdo para definir cada uno de estos términos.

4


Práctica 04. LEI GALEGA DO DEPORTE

INFORME DO DEBATE PARLAMENTARIO DA LEI DO DEPORTE GALEGA Introducción: Neste video recóllense as enmendas formuladas tanto polo Partido Socialista Galego como, polo Bloque Nacionalista Galego. E a resposta do partido do goberno ( Partido Popular) ás enmendas formuladas.

Bloque Nacionalista Galego: Suárez Canal Os compoñentes do partido recoñecen que se fixo un bo traballo pero con algunhas discrepancias. Na lei que pretende modificar a do 97, deberíase facer un cambio, en función de como interpretan os homes e mulleres galegas o deporte. A sociedade pensa que a actividade física e o deporte é unha necesidade , e na lei non se recollen novidades significativas nese aspecto. Algunhas dos erros desta lei son: 1. Aporta escasas novidades ( son aporta novidades na dopaxe, no ámbito da xustiza deportiva e na violencia e disciplina no deporte) 2. No ámbito de lecer e do desenvolvemento integral da personalidade non hai novidades significativas respecto a lei do 97. 3. A lei non recolle un modelo de deporte que contemple a actividade físicodeportiva como un dereito, e cales son as obrigas que teñen que desenvolver os poderes públicos ( asegurar que a práctica sexa un dereito) 4. Non hai regulacións no ámbito dos profesionais, nin de asociacións, nin de aspectos sanitarios que non teñen que ver co deporte de competición. 5. Non se atende a colectivos importantes como poden ser as mulleres ou persoas con discapacidades. 6. Póñenselle dificultades para desenvolver competicións aos clubs modestos ou de base.

5


7. Non se contempla a cohesión social que ten o deporte na sociedade ( deporte como ferramenta de cohesión social) 8. Non se lle dá importancia os deportes autóctonos para fortalecer a cohesión nacional. 9. Non están ben definidos os espectáculos deportivos, o cal presenta unha inseguridade xurídica. 10. Non indican cales son as obrigas das administracións e dos poderes públicos para garantir o deporte. 11. O que máis destaca é que só regula o deporte de competición, o que quere dicir que fan un sesgo elitista.

Grupo parlamentario Socialista Galego: Acuña Do Campo Os compoñentes do partido consideran que a lei chega tarde, mal e sen consenso. Dín que se debería de elaborar unha lei que resulte boa, útil e suficiente. Tamén son contrarios a lei nalgúns aspectos como pode ser:

1. Non contempla o deporte en toda a súa extensión. 2. Só se limita a regular o deporte federado e obvia todo o que ten que ver coa actividade física. (Isto pódese contemplar no art. 10 no cal se subdivide o deporte en: actividade física, si ten como finalidade a mellora da saúde e en actividade deportiva, si a finalidade é a competición) E elimina a actividade física da lei por crer que non necesita regulación 3. Non garante o acceso da cidadanía á actividades física. 4. Non garante o participación da muller á práctica deportiva. 5. Non integra a actividade física e o deporte no sistema educativo xeral e na educación especial, nin procura o coñecemento do deporte a toda a poboación. 6. Non regula a práctica para persoas con algunha discapacidade. 7. Non regula nin fomenta o deporte. 8. Non se fomenta a saúde deportiva. 9. É intervencionista en exceso. 10. Propoñen que mellor maneira de combater a violencia é a educación en valores, por iso se debe empezar desde a baixo. 11. Que se esixa a cualificación especifica e axeita para os profesionais responsables das actividades físicas e deportivas acorde co grado de complexidade das súas funcións e tarefas. Así como, a elaboración e seguimento dun rexistro de profesionais. 6


12. Non fomenta unha axeitada protección aos deportistas a través do sistema sanitario público e dos sistemas de previsión social de carácter mutualístico. 13. Igualdade da muller da acorde cos méritos logrados, igualando os premios que reciben ámbolos dous. 14. Non crea unha comisión galega da violencia e da ética deportiva. 15. Non contempla ningunha medida económica.

Grupo parlamentario Popular: Suárez Romero Por outro lado, o partido popular di que esta nova lei é unha lei adecuada aos novos tempos que: 1. 2. 3. 4.

Promove o deporte. Ten un compromiso co deporte de alto nivel. Trata o deporte como un dereito. Adecuar a normativa do 97 a realidade actual, aos novos tempos. Catorce anos de vixencia serviron para unha boa consolidación do deporte galego , como fonte de saúde, de cohesión social e de éxitos e esforzos colectivos. 5. Non pon dificultades as competicións que fagan os clubs de base nin ningún outro club. 6. Aumento un 30% as axudas para o deporte. 7. Ten maior concreción e delimitación das competencias das administracións autonómica e local. 8. Contempla as dúas tipos de actividades: física e deportiva. 9. Ten unha ordenación das licencias deportivas e realizase unha categorización das competicións deportivas. 10. Define aos profesionais e faille un recoñecemento aos mestre de educación física. 11. Garante a igualdade e a protección e asistencia sanitaria.  Ademais de rebater as emendas dos grupos da oposición, puxo un exemplo dunha lei que os membros da oposición querían levar a cabo, a cal tiña os mesmos defectos que agora critican.

7


Bloque Nacionalista Galego: Suárez Canal. Despois da intervención do grupo do partido popular o bloque nacionalista galego replicoulle dicindo o seguinte: 1. Que non viña o caso falar agora dunha lei que nin tan sequera vira a luz, xa que só foi un tramite interno. 2. Preguntoulle cales son as profesións que se preocuparán do deporte e onde están as asociacións que non teñen que ver co mundo da competición (refírese a onde aparecen na lei) 3. Ademais di que moitos clubs de base non se poden crear xa que non cumpren os requisitos necesarios.

Grupo parlamentario socialista de Galicia: Acuña Do Campo Os socialista volven a pedir de novo o seguinte: 1. A creación dun plan estratéxico xeral de deporte galego. 2. A garantía do deporte como un dereito para a cidadanía. 3. A elaboración dun rexistro de profesionais do deporte. 4. A supresión da fundación deporte galego. 5. Un proxecto de lei complementario que regule as actividades deportivas no medio natural. 6. Critica de novo que na lei non se contemplan os piares do deporte, nin a actividades física nin os profesionais do deporte. 7. Tampouco recolle o modelo asociativo que se adecúe á realidade.

Grupo parlamentario popular: Suárez Romero. De novo volvé a rebatir as propostas dos partidos da oposición.

CONCLUSIÓN: Por moito que se debatesen todas as emendas propostas polos partidos da oposición, estas non foron aprobadas. A lei foi aprobada por maioría.

8


Votacións: •

BNG: fíxose en 3 bloques por petición:

o    

Bloque 1(emendas = 35,44,67,74,82): Presentes:72 Si: 12 Non: 37 Abstención: 23

o    

Bloque 2 (emendas 22,26,59,72): Presentes:72 Si: 12 Non: 60 Abstención: 0

o    

Bloque 3 (emendas resto): Presentes:72 Si: 35 Non: 37 Abstención: 0

• o o o o

PSOE: Presentes:72 Si: 35 Non: 37 Abstención: 0

• o o o o

Ditame da comisión: Presentes:72 Si: 37 Non: 35 Abstención: 0

9


Práctica 05. CARTAS EUROPEAS DEL DEPORTE

1.

¿Cómo se justifica la elaboración de cada carta?

• Carta de 1975: Se elabora la “Carta Europea del Deporte para Todos” porque era necesario la existencia de un texto en el que se definan los principios del deporte para todos. Y así, constituir una base común para la actuación de los gobiernos y demás instancias interesadas. • Carta de 1992: La situación actual del deporte en Europa llevo a reafirmar el importante lugar que ocupa este sector en la sociedad y reunir los medios necesarios para tal fin. Se pretende revisar la anterior Carta, realizando los cambios necesarios con el fin de mejorar. 2.

¿Qué diferencias se observan entre las exposiciones de motivos de 1975 y 1992?

• Carta de 1975: Explica los motivos por lo que se elabora dicha carta en base a las necesidades de la población europea. • Carta de 1992: Teniendo en cuenta los diferentes cambios políticos, sociales y económicos que ocurrieron en Europa desde 1976, el rápido ritmo de estos cambios y su efecto con respeto al deporte. Mejorando, en la medida de lo posible, los futuros desafíos. 3.

¿Para qué le sirve el Deporte al Consejo de Europa?

• Realizar una unión más estrecha entre sus miembros. • Promover los ideales y principios que constituyen su patrimonio común. • Favorecer su progreso económico y social, mediante la persecución de objetivos comunes dirigidos a proteger y desarrollar la cultura europea. • Contribuir al desarrollo personal y social, ya que el hombre necesita ejercicio físico para su equilibrio fisiológico y psicológico. • Promover el desarrollo cultural y hacer llegar los beneficios del deporte al mayor número posible de personas. • Establecer y poner en funcionamiento una planificación estratégica de los objetivos en el ámbito del deporte. • Reforzar los lazos entre los pueblos y desarrollar la conciencia de una identidad cultural europea. 10


4.

¿Qué valores y beneficios tiene el deporte según las cartas?

• Contribuir al desarrollo personal y social, y que el hombre necesita ejercicio físico para su equilibrio fisiológico y psicológico. • Garantizar el derecho a practicar deporte a todas las personas sin distinción de sexo, raza, color, idioma, opinión política o cualquier otro tipo de circunstancia. • Considerando que el deporte es una actividad social y cultural basada en la libre elección, que favorece los contactos entre las personas y los países europeos, ayuda a reforzar los lazos entre los ,pueblos y desarrollar una identidad cultural europea. • Garantizar a todos la posibilidad de mejorar su condición física en un entorno sano y seguro. 5.

¿Qué relación observas entre la estructura de los artículos de 1975 y la de 1992?

• El objetivo principal es el mismo en las dos cartas, aunque la carta de 1992 se explica de una forma mucho más amplia. • Ambas resaltan la importancia de la cooperación de los movimientos deportivos con otros ámbitos local, regional y nacional, gubernamental o no gubernamental. • En los dos se expone la necesidad de instalaciones y las posibilidades de acceso a ellas, y así cubrir las necesidades que demanda la población. La planificación global de dichas instalaciones debe considerarse competencia de los poderes públicos. En la carta del 1992 se detalla más. • Las dos resaltan la importancia de defender y proteger el deporte y al deportista. • En ambas se buscan potenciar el deporte en la sociedad. • Las dos coinciden en que se deberá contar con un personal cualificado todos los niveles de la gestión administrativa y técnica, de la animación y del entrenamiento. 6.

¿Qué causas pueden haber provocado el cambio de carta? • Los recientes acontecimientos en los países de Europa central y oriental. • Pretende definir el funcionamiento futuro del Comité para el desarrollo del deporte. • Al fijar una misión y objetivo, y al establecer las fuentes y medios necesarios para su logro permitirá que le Consejo de Europa continúe estableciendo un conjunto coherente de políticas deportivas con el fin de lograr los objetivos que se fijasen, incluyendo al deporte como fundamento asociativo del aprendizaje democrático. 11


• Reafirmar la importancia del deporte en Europa. • Potenciar la naturaleza mixta, pública y privada, del apoyo financiero al deporte. • Otorgarle a la educación física en la escuela la importancia que le corresponde. • Ayudar al movimiento deportivo a mantener su nivel adecuado. 7.

¿Cuándo y dónde se revisó la Carta Europea del Deporte?

En la séptima Conferencia, celebrada en Rodas, los días 14 y 15 de Mayo de 1992. 8.

¿Qué cambios aportó la revisión? Se amplio el objetivo de la carta : se pretende dar a cada persona la posibilidad de practicar deporte sin ningún tipo de discriminación. Además de proteger y desarrollar los fundamentos morales y éticos del deporte, la dignidad humana y la seguridad de los participantes en cualquier tipo de practica deportiva.

9.

¿Qué dice sobre el deporte la Constitución Europea? • La Unión Europea contribuirá a fomentar los aspectos europeos del deporte teniendo en cuenta sus características específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado, y su función social y educativa. • Propiciarán la cooperación con los terceros países y con las organizaciones internacionales competentes en materia de educación y deporte, especialmente con el Consejo de Europa. • Desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la equidad y la apertura en las competiciones deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del deporte, y protegiendo la integridad física y moral de los deportistas, especialmente la de los jóvenes.

10.

¿Cuál ha sido el último trabajo de la Comisión Europea en materia de deporte? En bruselas el 13 de Noviembre de 2012 por su participación en la negociación de un Convenio Internacional del Consejo de Europea para combatir la manipulación de los resultados deportivos.

12


Práctica 06. EXAMEN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Práctica 07. ANÁLISIS DEL SISTEMA DEPORTIVO a) Prepara un listado con todos aquellos documentos, informes, en definitiva, la información que quieres disponer para poder tomar unas correctas decisiones. •

Factores Internos (Deporte Municipal):

o Estructura de nuestra organización: - Organigrama existente. - Funciones de los trabajadores. - Flexibilidad y toma de decisiones descentralizada o no. - Relación entre trabajadores y dirección. o Recursos humanos: - Planes de formación propia o conjuntos con otras administraciones o instituciones. - Sistemas de selección (transparentes y profesionales). - Remuneración y sistemas de motivación. o Recursos materiales, calidad, infraestructura deportiva y tecnología - Antigüedad de las instalaciones - Calidad de nuestro servicio - Estabilidad y seguridad de nuestros servicios - Control de usuarios (mejora de la gestión) - Sistemas de gestión utilizados - Sistemas informáticos como mejora de nuestra gestión - Calidad en nuestras instalaciones o Prestación de servicios: - Estudios de demandas existentes - Análisis de costes y precios o Análisis económico: - Control presupuestario acorde a nuestra planificación de actividades, mantenimiento de instalaciones y recursos humanos. - Fuentes de financiación.

13


 Factores Externos (Entorno y Deporte Privado): o Análisis del medio:  Entorno social y demográfico: - Pirámide de edades y sexos, evolución natalidad para que la oferta este de acuerdo a ello. - Inmigración. - Población flotante, que por diferentes motivos se encuentra en nuestra ciudad. - Entornos turísticos cercanos o propios. - Situación geográfica, comunicaciones con otras poblaciones (ofertas conjuntas, optimización de recursos). - Planificación urbanística de la ciudad. - Infraestructura deportiva existente. - Espacios verdes. - Espacios susceptibles de práctica deportiva.  Entorno educativo: - Nivel de alfabetización y sistema de educación. - Idiomas.  Entorno socio-cultural: - Hábitos deportivos de nuestros clientes. - Estudios de las diferentes actividades profesionales, horarios de las mismas, congresos, etc. - Recursos culturales existentes como forma de complemento de nuestro producto. - Existencia de asociaciones deportivas, empresas de servicios, técnicos disponibles. - Participación ciudadana.  Entorno económico: - Perfil que buscamos. - Situación laboral de la población. - Costes de mano de obra. - Tendencias de precios de nuestra ciudad y alrededores.  Entorno tecnológico y medioambiental: - Nivel tecnológico. - Recursos naturales existentes. - Si existen iniciativas de respeto con el medio ambiente.  Entorno político y agentes sociales: - Programas electorales. 14


- Agentes sociales con influencia especial en la ciudadanía. - Nivel de autonomía en las actuaciones deportivas y turísticas.  Entorno sanitario: - Servicios sanitarios existentes. o Análisis del mercado:  Clientes potenciales: - Tipo de usuarios, perfil que queremos buscar. - Estudio de sectores a los cuales no llega nuestra estructura de deporte.  Estructura del sector: - Que competencia va existir. - Nivel de estructuración social e implicación.  Estudio de precios: - Calidad y precios.  Marketing: - Forma en que publicitan sus servicios.  Estudios de tendencias y estudios: - Prever el futuro. - Estudios de crecimiento. o Análisis de los clientes usuarios:    -

Conocer nuestros clientes-usuarios Necesidades y preferencias: Prever la evolución del deporte y la actividad física. Características de los clientes según el estudio sociológico. Demanda: Demanda existente. Estudios de demandas de la ciudadanía, estudios de viabilidad. Demandas futuras.

o Análisis de la competencia:  -

Factores a tener en cuenta en caso de existir competencia: Clubes de la modalidad y de otras modalidades. Otras alternativas deportivas y de ocio.

15


Mantener conversaciones con iniciativa privada. Realización de fichas sobre puntos fuertes, débiles, amenazas, observaciones (DAFO). b) Complétalo con fuentes documentales. 1. 2. 3. 4.

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) Instituto Nacional de Estadística (INE) Instituto Nacional de Meteorología (INM) Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Ejercicio 2: Considera el siguiente esquema para analizar el sistema deportivo y desarrolla cada uno de los puntos señalando los indicadores que creas más interesantes para tu estudio. Equipamiento: a. b. c. d. e. f. g. h.

III. a. b. c. d.

Tipología Localización Estado de conservación Propiedad Gestión Oferta de servicios Usuarios Nº de equipamientos disponibles

II. Entidades: a. Nº de entidades b. Tipología c. Listado de entidades públicas y privadas d. Grado de incidencia social e. Radio de influencia f. Estructura interna g. Aspectos organizativos Actividades: Oferta Agentes promotores Equipamientos Material 16


e. IV. a. b. c. d. e. V.

VI. a. b. c.

Personal f. Practicantes Practicantes: Nº de practicantes Tipología de practicantes Tipología de no practicantes Motivos por los que practican y motivos por los que no practican Equipamientos f. Tipo de actividades Sistema cultural: a. Nivel de equipamientos escolares. b. Grado de escolarización. c. Porcentaje de ciudadanos con estudios superiores y con estudios medios. d. Presupuesto destinado a eventos culturales. e. Movimiento asociativo. Sistema político: Partido en el poder. Programa del Partido en el gobierno local. Distribución del voto y de los escaños EJERCICIO 2:

Considera el siguiente esquema para analizar el sistema deportivo y desarrolla cada uno de los puntos señalando los indicadores que creas más interesantes para tu estudio.

VII. a. b. c. d. e. f. g. VIII.

Equipamientos: Nº de equipamientos disponibles Tipología Localización Estado de conservación Propiedad Gestión Oferta de servicios h. Usuarios Entidades: a. Nº de entidades b. Tipología

17


IX. a. b. c. d. e. X. a. b. c. d. e. XI.

XII. a. b. c. d. XIII. a. b. c. d. e. f. XIV. a. b.

c. Listado de entidades públicas y privadas d. Grado de incidencia social e. Radio de influencia f. Estructura interna g. Aspectos organizativos Actividades: Oferta Agentes promotores Equipamientos Material Personal f. Practicantes Practicantes: Nº de practicantes Tipología de practicantes Tipología de no practicantes Motivos por los que practican y motivos por los que no practican Equipamientos f. Tipo de actividades Sistema cultural: a. Nivel de equipamientos escolares. b. Grado de escolarización. c. Porcentaje de ciudadanos con estudios superiores y con estudios medios. d. Presupuesto destinado a eventos culturales. e. Movimiento asociativo. Sistema político: Partido en el poder. Programa del Partido en el gobierno local. Distribución del voto y de los escaños. Estabilidad política en el consistorio. Sistema socioeconómico: Presupuesto municipal Renta per cápita. Nivel de paro. Distribución por sectores económicos. Nivel de delincuencia. Relación socioeconómica del municipio con su entorno. Sistema urbanístico: Sistema residencial predominante. Distribución urbana, porcentaje de suelo edificado y edificable. 18


c. d. e. XV. a. b. c. d. e. f. XVI. a. b. c.

Movilidad urbana. Porcentaje de suelo destinado a zonas verdes y a zona industrial. Plan de Infraestructuras de la comunidad. Sistema demográfico: Nº de habitantes. Pirámide poblacional, distribución por edades y sexos. Distribución de la población en el municipio. Movimientos migratorios. Estabilidad social. Densidad familiar. Sistema geográfico: Ubicación. Climatología. Morfología de la zona.

Ejercicio 3. Análisis del sistema deportivo en Santiago de Compostela •

¿Dónde se realiza actividad física?

En la zona universitaria, en la que se encuentran diversas instalaciones (estadio de atletismo, piscina universitaria, pabellón polideportivo, pista de tenis, pistas exteriores y campos de fútbol). Estadio multiusos San Lázaro y Estadio Multiusos Fontes do Sar. Pabellón municipal del Apóstol Santiago, Santa Isabel, Carmen Estévez, Quiroga Palacios, Lamas de Abade, Lorenzo de la Torre, Monte dos Postes, Pio XII, Vite, Vite I , Restollal... Campo municipal de As cancelas, Santa Isabel, Conxo... En diversas instalaciones de institutos y colegios de todo el municipio. Además la ciudad dispone demás de 40 centros socioculturales por todo el territorio municipal en los que se desarrollan actividades de todo tipo, incluida, la actividad física. Zonas verdes y espacios naturales (parques, zonas rurales, etc.)

19


¿Qué tipo de actividad física se realiza?

Se realiza práctica deportiva dentro del ámbito escolar (dentro o fuera del horario lectivo), en actividades regladas por federaciones y clubes deportivos del concello, así como, actividad física de carácter libre y actividades propuestas por los servicios deportivos municipales. Existen clubs de diferentes deportes como pueden ser: fútbol, ciclismo, baloncesto, atletismo, pádel, tenis, judo, karate, natación, tiro olímpico, patinaje, esgrima, deportes populares, voleibol, gimnasia rítmica, artes marciales, balonmano, béisbol, hockey, taekwondo, gimnasia de mantenimiento, boxeo, rugby, triatlón.. •

¿Quién realiza actividad física?

Mayoritariamente realizan actividad física los jóvenes y niños, pero cada vez más gente adulta empieza a practicar actividad física, aunque no he encontrado estadísticas que lo confirmen. La práctica de actividades físicas y deportivas debe estar orientada a la población en su conjunto, sin discriminación de edad, sexo, condición física, social, cultural o étnica. •

¿Quién promueve la actividad física?

- Federaciones, asociaciones y clubes deportivos del Concello. - Instituciones educativas. - Concejal delegado de Deportes: Adrián Varela Sarandeses EJERCICIO 4:

 Indica el autor y la obra donde se puede encontrar este esquema.

. El autor de este esquema es Joan Carles Burriel i Paloma, profesor de Legislación, Organización y Administración del Deporte en el INEFC- Barcelona.

20


La obra donde se puede encontrar el esquema es Análisis y diagnóstico del sistema deportivo local: Punto de partida para el diseño de políticas deportivas municipales.

 ¿Podrías aportar algún elemento más del sistema deportivo que amplíe este esquema? -

Historial deportivo Distinción entre datos objetivos y subjetivos Publicidad

Bibliografía:

Apuntes del moodle: munideporte.com 2009 Aspectos a tener en cuenta en el análisis de una estructura deportiva. José Carlos Garcia Consuegra http://www.santiagodecompostela.org http://agaxede.org/

“Aspectos a tener en cuenta en análisis de una estructura deportiva” PARIS ROCHE , Fernando; LARA, Belén

Práctica 08. Plan A+D del Deporte Examen: Preguntas tipo test 1.

El Plan A + D es un instrumento creado por:

a) Unión Europea. b) Consejo Superior de Deportes c) Organización Mundial de la Salud. 2.

Los objetivos del Plan A+D son:

1......................................................................... 2......................................................................... 3......................................................................... 4.........................................................................

21


3.

El plan tiene un alcance previsto de:

a) 10 años b) 15 años c) 20 años 4. Dentro del nivel básico se encuentran las áreas de: a) actividad física y deporte en el ámbito laboral; actividad física, deporte y discapacitados; actividad física, deporte e inclusión social. b) actividad física, deporte y mujer; actividad física, deporte y personas mayores. c) actividad física, deporte y salud; actividad física y deporte en edad escolar. 5.

¿ Cuántos ejes estratégicos presenta el Plan A+D?

a) 10 b) 15 c) 7 6. La organización Mundial de la Salud confirma que el sedentarismo es un factor de riesgo en los países desarrollados, ¿ en qué posición se encuentra? a) 1º b) 7º c) 4º 7. Las Comunidades Autónomas , según su propio criterio tienen dos formas de abordar su implicación en el Plan, y de acuerdo a sus competencias, afrontar el desarrollo de las directrices internacionales y nacionales estas son: 1...................................................................................... 2...................................................................................... 8. Dentro del programa Sanitario de promoción de la actividad física, la medida número 10 hace referencia a la creación de un servicio dentro del hospital para la prevención primaria y secundaria, dirigida específicamente a la valoración y tratamiento de enfermos susceptibles de ser tratados mediante programas de ejercicios. ¿ A qué profesionales corresponde esta labor ? a) Médicos especialistas MEFyD y Licenciados CCAFyD. b) Cualquier persona puede realizar esta labor. c) Médicos especialistas MEFyD y Fisioterapeutas.

RESPUESTAS: 1. B 2. - Incrementar los niveles de la práctica de actividad física y deportiva de la población española.

22


- Generalizar el deporte en la edad escolar. - Impulsar el deporte como una herramienta de inclusión social. - Avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 3. A 4. C 5. C 6. B 7. - Crear y poner en marcha un Plan propio en su Comunidad. - Adaptar el Plan A+D a su ámbito territorial. 8. A

Verdadero / Falso: 1. Uno de los indicadores de resultados del Plan A+D es el descenso en el nivel de sobrepeso y obesidad infantil hasta el 20%, partiendo de los niveles elevados actuales del 38%. 2. Las propuestas de actuación del Plan A+D se estructuran en : 8 niveles, 3 áreas, 15 programas y 100 medidas que recogen las diferentes formas de aumentar la práctica físico-deportiva. 3. Con este Plan se busca que aumente hasta el 30% la práctica de actividad física y deportiva en personas mayores de 65 años. 4. España está ubicada entre el 8º y 12º lugar de la clasificación de potencias deportivas mundiales. Sin embargo, el nivel de práctica de actividad física de la población española es todavía bajo y con grandes diferencias con el resto de países desarrollados como Francia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Suecia... 5. El sedentarismo y sobrepeso en España no supone un coste económico importante para la sanidad pública. 6. Las Comunidades Autónomas tienen como objetivo la coordinación e impulso del plan integral en su territorio. 7. El informe de la OMS sobre la salud en el mundo “Reducir los riesgos y Promover una vida sana” estima que la prevalencia a nivel mundial de inactividad física en los adultos es del 17%. Las estimaciones de la prevalencia de cierto grado de actividad física, así y todo insuficiente ( < 2.5 horas semanales de actividad moderada) se sitúa entre el 31% y el 51%, con una media mundial de un 41%. 8. Según el estudio realizado sobre hábitos deportivos de las personas con discapacidad en la ciudad de Barcelona en el año 2003, de los diferentes tipos de discapacidad: las personas con discapacidad Intelectual son las que más practican actividad física, seguido de las personas con discapacidad física y las personas con discapacidad sensorial.

23


RESPUESTAS: 1. V 2. F ( 3niveles, 8 áreas, 15 programas y 100 medidas) 3. V 4. V 5. F ( sobrepeso representa un 7% de los gastos sanitarios en la UE, un adulto obeso gasta un 37% en atención sanitaria y un 75% más en medicación) 6. V 7. V 8. F ( las que más practican son las personas con discapacidad física, seguido de las personas con discapacidad intelectual y las personas con discapacidad sensorial.)

Práctica 10. SISTEMA DE FORMACIÓIN EN EL DEPORTE 1. Tipos de enseñanza / Vías de aprendizaje. Son cuatro los tipos de enseñanza hablando pedagógicamente y estos son con sus respectivas características: - Formativa.- Énfasis en el desarrollo de capacidades intelectuales. - Informativa.-Énfasis en la transmisión de conocimientos. - General.- Predominio de herramientas fundamentales para abordar gran número y variedad de problemas. - Específica.- Orientada hacia temas específicos. Ahora también existen las enseñanzas a distancia, presencial y virtual.

2. ¿Cómo se clasifican los niveles de educación? Una estructura de organización de los niveles de aprendizaje, desde los aprendizajes más básicos a los de mayor complejidad, y que incluye: - Enseñanza en centros formativos (colegios, institutos, universidad, centros de formación dependientes de los ayuntamientos, instituciones formativas autorizadas…) - Aprendizaje en el trabajo (actividades de formación la propia actividad profesional) - Otras vías de aprendizaje (ONGs, aficiones, actividades culturales…) El MECU se está elaborando. Los criterios para determinar los niveles se basarán en los resultados del aprendizaje, es decir, en las capacidades que se han adquirido, independientemente del modo de aprendizaje (en el sistema educativo, en el trabajo...)

24


3. ¿Qué es un título oficial académico? Un grado académico, titulación académica o título académico, es una distinción dada por alguna institución educativa, generalmente después de la terminación exitosa de algún programa de estudios. Sin embargo, esta denominación suele utilizarse para denominar más concretamente a las distinciones de rango universitario, que también se denominan titulación superior o titulación universitaria. Una titulación académica es el reconocimiento de la formación educativa o profesional que una persona posee tras realizar los estudios, exámenes y pruebas pertinentes. Puede referirse a una etapa de educación obligatoria o postobligatoria, de estudios generales o específicos de la formación profesional. Popularmente, se suele llamar carrera universitaria a los estudios de Educación superior. Pero generalmente el término se usa preferentemente para referirse a las certificaciones expedidas por las Universidades tras la realización de los correspondientes estudios. Cada país suele regular de modo independiente el tipo de titulaciones y la forma de adquirirlas. Cada centro educativo posee asimismo su propio catálogo de titulaciones académicas.

4. ¿Qué es un título oficial profesional? Documento oficial expedido por las instituciones que imparten estudios de tipo superior, ya sea estatales o privadas, con reconocimiento de validez oficial de estudios, a los estudiantes egresados que cumplen con los requisitos académicos y administrativos necesarios.

5. Títulos oficiales en el sistema educativo español. Títulos oficiales que se imparten en la actualidad son: Graduado en ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) Se estudia hasta los 16 años y son los estudios fundamentales, en ellos se adquieren las competencias básicas como la lectura, escritura y redacción, matemáticas básicas y demás conocimientos esenciales para seguir una formación. Todo el mundo debería finalizar con éxito estos estudios para poder seguir estudiando, aunque el sistema educativo deja puertas abiertas para quienes no finalizaron los estudios obligatorios, mediante pruebas de acceso. Bachiller o Bachillerato Sería una continuación de la ESO donde se profundiza más en materias como literatura, historia, matemáticas o física. Son conocimientos que serán especialmente necesarios si se quiere estudiar en la universidad. Es por eso que los alumnos que tienen claro que van a ir a la universidad eligen estos estudios.

25


Ciclo Formativo Grado Medio o grados medios de FP Son un primer nivel de FP, pensados para insertarse rápidamente en el mundo laboral. Se permite el acceso directo a CFGM al finalizar la ESO, o bien mediante una prueba de acceso. CFGS o grados superiores de FP Los grados superiores de FP permiten insertarse en el mercado laboral con mayores garantías o acceder a la universidad, para seguir con carreras relacionadas. En los grados superiores se aprende una profesión con la garantía de un temario oficial y homologado por el ministerio. Son prerrequisitos para acceder a determinados puestos o para presentarse a ciertas oposiciones. Grado universitario Tras la reforma de la universidad, llamada EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) o comúnmente “proceso de Bolonia”, todas las antiguas titulaciones de “diplomatura”, “licenciatura”, “ingeniería” e “ingeniería técnica” han pasado a llamarse títulos de grado. Una denominación algo desafortunada ya que se presta a confusiones con los “grados medios” y los “grados superiores” de FP, aunque obligatoria por la unificación de estudios en Europa, incluso la compatibilidad con los Estados Unidos y otros países, donde reciben el título de “Degree” (grado). Máster universitario Los másters universitarios son especializaciones que se pueden estudiar voluntariamente tras obtener un título de grado. Deben ser expedidos por una universidad y estar homologados para que sean títulos de máster universitario. Ojo aquí, porque antes de la entrada en vigor del EEES existían multitud de cursos llamados “master” que nada tienen que ver con los actuales másters universitarios y que, en muchos casos, no estaban homologados ni avalados por ninguna universidad.

6. Títulos oficiales en Ciencias del deporte. - Grado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte. - Grado en ciencias del Deporte - Grado en Gestión Deportiva - Técnico deportivo de Grado Medio - Técnico deportivo de Grado Superior.

7. ¿Qué son los certificados de profesionalidad? Un certificado de profesionalidad es un documento que acredita un trabajador/a en una cualificación profesional del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. Configuran un perfil profesional entendido como un conjunto de competencias profesionales identificable en el sistema productivo y reconocido y valorado en el mercado laboral. El certificado de profesionalidad es aquel que acredita con carácter oficial las competencias profesionales que has adquirido y que te capacitan para desarrollar una determinada actividad. Son emitidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o, en su caso, por las Comunidades Autónomas, y tienen validez en todo el territorio nacional. 26


Poseer un certificado de profesionalidad supone sin lugar a dudas incrementar sustancialmente tu currículo profesional, ya que, al ser un documento oficial, se valora en cualquier proceso de selección que convoque la Administraciones Públicas, y te acredita profesionalmente ante la empresa privada.

8. ¿Cuáles son los certificados profesionales en la familia de actividades físicas y deportivas? El marco de referencia tomado para delimitar las cualificaciones profesionales en Actividades Físico Deportivas ha sido el sector deportivo, entendido como el conjunto de actividades que afectan a la práctica y gestión directa de las actividades físicas y deportivas. Aquí se incluye tanto el ámbito competitivo-asociativo como en el recreativo. Se ha distribuido en tres grandes áreas Profesionales: -

Deporte de alto rendimiento. Actividades físicos- deportivas recreativas. Actividades de prevención y recuperación.

A continuación se enumeran los Certificados de Profesionalidad de la familia de Actividades Físicas y Deportivas, así como la normativa reguladora y la posibilidad de realizar la Formación No Formal para poder Acreditar la Experiencia Profesional:

Código

Nivel cualificación

AFDA0109

2

AFDA0110

3

AFDA0111

3

AFDA0112

2

AFDA0209

2

AFDA0210

3

AFDA0211

3

AFDA0212 AFDA0310 AFDA0311 AFDA0411

2 3 3 3

Certificado de profesionalidad

Real Decreto

GUIA POR ITINERARIOS EN BICICLETA

RD 1209/2009RD 711/2011

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN GRUPO CON SOPORTE MUSICAL FITNESS ACUÁTICO E HIDROCINESIA GUÍA POR BARRANCOS SECOS O ACUÁTICOS GUÍA POR ITINERARIOS ECUESTRES EN EL MEDIO NATURAL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN SALA DE ENTRENAMIENTO POLIVALENTE ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA GUÍA DE ESPELEOLOGÍA ACTIVIDADES DE NATACIÓN INSTRUCCIÓN EN YOGA ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y

RD 1518/2011 RD 1076/2012 RD 982/2013 RD 711/2011 RD 1518/2011 RD 1076/2012 RD 982/2013 RD 1518/2011 RD 1076/2012 RD 1076/2012

27


AFDA0511

1

AFDA0611

2

RECREATIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD OPERACIONES AUXILIARES EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GUÍA POR ITINERARIOS DE BAJA Y MEDIA MONTAÑA

RD 611/2013

RD 711/2011RD 611/2013

RD 611/2013

AFDP0109

2

SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS

AFDP0111

2

BALIZAMIENTO DE PISTAS, SEÑALIZACIÓN Y SOCORRISMO EN ESPACIOS ESQUIABLES

RD 1076/2012

AFDP0209

2

SOCORRISMO EN ESPACIOS ACUÁTICOS NATURALES

RD 711/2011RD 611/2013

AFDP0211

3

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE SOCORRISMO EN INSTALACIONES Y ESPACIOS NATURALES ACUÁTICOS

RD 1076/2012

9. ¿Qué son los certificados y diplomas? •

Diplomas: Un diploma es un documento emitido tras la realización de un curso, por una institución educativa, que afirma que el destinatario ha completado con éxito el estudio. Los diplomas también pueden conferir un grado académico al destinatario Certificados: el certificado es un término más amplio. Puede referirse a documentos en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como un certificado de nacimiento, certificado de licenciatura, certificado de matrimonio e incluso un certificado de reconocimiento. Por lo que un certificado es un documento oficial que afirma un hecho. En el ámbito educativo, los certificados pueden darse cuando un estudiante pasa un examen, gana un premio o incluso completa un curso. Sólo certifica que algo que está indicado en el certificado, se ha realizado. Es un tipo de texto administrativo empleado para constatar un determinado hecho. En el proceso de solicitud de un puesto de trabajo, en especial cuando se trata de una institución oficial, los certificados son fundamentales para demostrar la formación y la experiencia

9. ¿Diferencia entre certificado y diploma de participación con uno de aprovechamiento? Certificados de Participación Los certificados de participación son los títulos de crédito que ostenta la participación de una persona en un negocio, el cual según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito podrá ser un fideicomiso. Definición legal: 28


Los certificados de participación son títulos de crédito que representan: a) El derecho de una parte alícuota de los frutos o rendimiento de valores, derechos o bienes. b) El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de esos bienes, derechos o valores; c) O bien el derecho de una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bines, derechos o valores. Naturaleza Jurídica: • Cumplen con las generalidades de los títulos de crédito. • Permiten la flexibilidad. • Se pueden trasmitir con endoso. • Pueden entrar al mercado de valores. • Son títulos de copropiedad autónomos. - Clasificación: • Ordinarios: son bienes muebles dados en fideicomisos. • Inmobiliarios: son bienes inmuebles dados en fideicomisos. - Tipos: 1. Amortizables: derecho a una parte alícuota al fruto y dan a sus tenedores el del reembolso del valor nominal de los certificados. 2. No amortizables: imponen a la institución emisora la obligación de hacer el pago del valor nominal de ellos, a sus tenedores. 3. De copropiedad: Aquí se hace constar la distinta participación de los copropietarios de bienes, títulos o valores que se encuentren en su poder. 4. Fiduciarios de adeudo: Las instituciones fiduciarias pueden concertar y obtener préstamos para el mejoramiento e incremento de los bienes inmuebles objeto de la emisión. 5. De vivienda: son títulos que representan del derecho mediante el pago de cuotas estipuladas a que se trasmita la propiedad de una vivienda, gozándose entre tanto del aprovechamiento directo del inmueble. 6. Inversión: Son fideicomisos en donde el cliente traslada dinero. Certificado de aprovechamiento Un certificado de aprovechamiento por horas realizadas, confirma la realización de un curso y las horas dedicadas a él. Sirve para el currículo y para sumar puntuación en caso de oposiciones, no específicas que curso es realmente, pero siempre servirá presentarlo fotocopiado y compulsado para cualquier trabajo al que se opte y que tenga que ver con el curso realizado.

11. ¿Qué es un certificado de calidad? Primero debemos definir el concepto de normalización. Se trata de un proceso por el que las características, de un producto o servicio, quedan reflejadas en un documento denominado norma, esto se consigue tras el acuerdo de todos los grupos de interés en ese producto o servicio: fabricantes, usuarios, autoridades, asociaciones profesionales…

29


Considerando lo anterior entenderemos que la certificación, es el resultado de un proceso por el que los evaluadores o auditores de la entidad de la certificación, examinan la conformidad de producto o sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de la norma. Si es conforme emitirán un documento público, el certificado, que da fe del resultado del examen. Los certificados de calidad, siempre deben contener, además de periodo de validez, la siguiente información:  El alcance de certificado: a qué tipo de productos o servicios se aplica.  La norma de referencia que se ha utilizado como elemento de examen. En este punto aparecen definidas de las características del producto o servicios que ampara el certificado.  La entidad u organismo de certificación que ha emitido el certificado. Después del examen de sus auditores y expertos.  Información sobre el fabricante u organización que ostenta el certificado.

12. Formaciones universitarias de postgrado: Tipos y diferencias. - Máster propio-postgrados: Enseñanza especializada que deberá tener un mínimo de 50 ECTS y se desarrollará durante un periodo de uno o dos años académicos. Para acceder a estos estudios se deberá estar en posesión de un título de licenciado, ingeniero, arquitecto (R.D. 1393/2007 de 30 de octubre) o equivalente si se trata de títulos extranjeros. - Especialista universitario: Acredita una formación especializada de postgrado y para acceder al mismo es necesario estar en posesión de un título universitario español o equivalente si se trata de un título extranjero. Deberá tener un mínimo de 30 ECTS. - Experto universitario: Acredita una formación de postgrado y pueden acceder al mismo, tanto español como extranjero, que sin tener titulación universitaria, acrediten una notable experiencia profesional en el campo de actividades propias del Programa. - Cursos universitarios: Acreditan una formación muy especializada y concreta sobre diferentes habilidades necesarias en cada campo.

Bibliografía: • http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/formacion-profesionalempleo/cursos/certificados-de-profesionalidad •

http://www.certificadosprofesionalidad.com/

• • •

http://www.diferenciaentre.net/la-diferencia-entre-certificados-y-diplomas/ http://es.wikipedia.org/ http://www.certificatuprofesionalidad.com/familias-profesionales/actividades-fisicas-ydeportivas/

30


• •

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad /AFD.html es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070327161735AA2SNS

Práctica 11. COMUMICACIÓN CORPORATIVA PROFESIONAL

DXD1314 2Q P11 Garc+¡a Rey Adriana

31


Prรกctica 12. AVALIACIร“N DOCENTE

32


Prรกctica 09. EDT ACTO FORMAL

Prácticas Dirección y Gestión  
Prácticas Dirección y Gestión  

2º Cuatrimestre Curso 13-14 García Rey, Adriana

Advertisement