__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GODINA 2020., BROJ 2 • ISSUE No.2

BUSINESS • PEOPLE • EXPERIENCE

navještenje BROJ 2

A N N U N C I AT I O N BY L OV R O ART U KOV I Ć

• ISSUE NO.2

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN 2021 • BUSINESS STRATEGIES • PREMIUM EXPERIENCE


KRUŽNO KRUŽNO KRUŽNO GOSPODARSTVO GOSPODARSTVO GOSPODARSTVO

Hrvatska Hrvatska udruga Hrvatska udruga poslodavaca udruga poslodavaca poslodavaca i i i National National Geographic National Geographic Geographic Hrvatska Hrvatska predstavljaju: Hrvatska predstavljaju: predstavljaju:

Online Online konferenciju Online konferenciju konferenciju „Kružno „Kružno „Kružno gospodarstvo“ gospodarstvo“ gospodarstvo“ 24. studenoga 24. studenoga 24. 2020. studenoga 2020. 10 - 13.30 10 2020. - 13.30 sati 10 -sati 13.30 sati Pratite Pratite nas na Pratite nas ngm-odrzivi-razvoj.adriamedia.hr nanas ngm-odrzivi-razvoj.adriamedia.hr na ngm-odrzivi-razvoj.adriamedia.hr U sklopu projekta U sklopuOdrživi projekta U sklopu razvoj Održivi projekta i Žuti razvoj okvir, Održivi i Žuti koji razvoj okvir, su i koji Žuti su okvir, koji suLinearno 10.00 – 10.40 10.00 – 10.40 10.00 vs. Linearno –kružno 10.40vs. gospodarstvo Linearno kružno gospodarstvo vs. kružno gospodarstvo pokrenulipokrenuli časopis National časopis pokrenuli Geographic National časopis Geographic National HrvatskaGeographic Hrvatska 10.55 –Hrvatska 11.35 10.55Primjeri – 11.3510.55 dobre Primjeri – 11.35 prakse dobre Primjeri u Hrvatskoj prakse dobre u Hrvatskoj prakse u Hrvatskoj i tvrtka Adria i tvrtka Media Adria Zagreb, i tvrtka MediaAdria održat Zagreb, Media će održat se Zagreb, online će seodržat online će–se12.30 online 11.50 11.50Cirkularna – 12.3011.50 Cirkularna ekonomija – 12.30 ekonomija Cirkularna u kućanstvu ekonomija u kućanstvuu kućanstvu konferencija konferencija o kružnom konferencija o kružnom gospodarstvu ogospodarstvu kružnom u suradnji gospodarstvu u suradnji 12.50u–suradnji 13.30 12.50Klima, – 13.3012.50 energetika Klima, – 13.30 energetika i zaključci Klima, energetika i zaključci i zaključci s Hrvatskom s Hrvatskom udrugom s Hrvatskom udrugom poslodavaca, poslodavaca, udrugom na kojoj poslodavaca, će na kojoj će na kojoj će sudjelovati sudjelovati eminentni sudjelovati eminentni stručnjacistručnjaci eminentni i predstavnici i stručnjaci predstavnici i predstavnici tvrtki s iskustvom tvrtki s iskustvom u primjeni tvrtki s uiskustvom cirkularne primjeni cirkularne uekonomije primjeni ekonomije cirkularne ekonomije

P A R T N PE AR RI T N E PRAI R T N E R I


UVODNIK

STRATEGIJA RASTA: PREMIUM EXPERIENCE

G

FOTOGRAFIJ E_PHOTOS : ROB ERT GAŠP ERT

odina koja je na izmaku izazvala nas je na najneočekivanije moguće načine, a tržište luksuza, kao i većina drugih tržišta, doživjelo je težak udarac, posebice u mjesecima lockdowna. Neki od njegovih segmenata vratili su se u međuvremenu u igru, i to mnogo bolje nego što se isprva očekivalo, ali mnogi još traže načine kako se “saživjeti” s novim pravilima i mogućnostima kupaca i konzumenata. Godina iza nas rapidno je ubrzala online prodaju i nove kanale komunikacije, a drastično smanjila mogućnost putovanja i doživljaja novih, premium iskustava izvan granica domicilnih država. Dok prodaja luksuznih proizvoda u Aziji doživljava novi procvat, tržišta Europe i Amerike bilježe pad. Sudeći prema trendovima u 2020. godini, a pogotovo projekcijama za sljedeće razdoblje, premium proizvodi i usluge bit će u fokusu snažnije nego ikada prije. U vremenima krize sa smanjenom potrošnjom dolazi i veći oprez potrošača pa se njihovi odabiri polariziraju između jeftinijih proizvoda i onih vrhunske kvalitete. O tome govore naši sugovornici u ovom broju – od ekonomskih analitičara preko vodećih menadžera regionalnih korporacija do snažnih kreativaca – i svaki od njih vjeruje u viziju podizanja kvalitete kao ključne odrednice na putu prema oporavku. U nadolazećem razdoblju razliku kod kupaca i korisnika činit će kvaliteta i unique experience, ono što luxury segment ima u svojem DNK. To su bile ključne poruke i ovogodišnjeg Adria Luxury Summita koji smo drugi put organizirali u zagrebačkom hotelu Esplanade. Na summitu smo okupili opinion makere iz regije koji su prezentirali relevantne informacije kroz primjere i strategiju poslovanja na temu premium usluga i proizvoda te otvorili pitanja daljnjeg razvoja regije u smjeru luksuza. Svi paneli dostupni su na platformi www.adrialuxurysociety.com te donose uvid u trenutačno stanje tržišta i očekivanja u sljedećem razdoblju, kao i iskustva u brendiranju te stvaranju vrhunske, jedinstvene ponude. Uz Adria Luxury Summit i sadržaj koji donosimo u ovom broju magazina, želja nam je osnažiti i podržati regionalne aktere u segmentu luksuznih usluga i vrhunskih proizvoda te pokazati svijetle primjere promjene i napretka unatoč krizi, predstaviti mindset biznis lidera i kreativaca koji će u sljedećem razdoblju biti ključan za pokretanje ekonomije i nove, premium ponude u regiji i šire. Dobro došli u drugi broj Adria Luxury Societyja! Izabela Vrtar, glavna urednica Adria Luxury Society

OD EKONOMSKIH ANALITIČARA PREKO VODEĆIH MENADŽERA REGIONALNIH KORPORACIJA DO SNAŽNIH KREATIVACA U OVOM BROJU – SVAKI OD NJIH VJERUJE U VIZIJU PODIZANJA KVALITETE KAO KLJUČNE ODREDNICE NA PUTU PREMA OPORAVKU

P ra t i t e n a s n a a d r i a l u x u r y s o c i e t y.c o m t e n a I G @ a d r i a l u x u r y s o c i e t y

5


ADRIA LUXURY SOCIETY

EDITOR’S LETTER

GROWTH STRATEGY: PREMIUM EXPERIENCE

T

he year that is coming to an end challenged us in the most unexpected ways possible, and the luxury market, like most other markets, suffered a heavy blow, especially in the months of lockdown. Some of its segments have got back on track in the meantime, much better than initially expected, but many are still looking for ways to come to terms with the new rules and opportunities for customers and consumers. The year behind us has rapidly accelerated online sales and new channels of communication, and drastically reduced the ability to travel and experience new, premium experiences beyond the borders of our own countries. While sales of luxury products in Asia are experiencing a new boom, the markets of Europe and America are declining.

6

RANGING FROM ECONOMIC ANALYSTS AND LEADING MANAGERS OF REGIONAL CORPORATIONS TO CREATIVE INDIVIDUALS IN THIS ISSUE - EACH OF THEM BELIEVES IN THE VISION OF RAISING QUALITY AS A KEY DETERMINANT ON THE ROAD TO RECOVERY

Judging by the trends in 2020, and especially the projections for the next period, premium products and services will be in focus stronger than ever before. In times of crisis with reduced consumption, consumers are more cautious, so their choices are polarized between cheaper products and those of the highest quality. The latter was the topic we discussed in this issue with our interlocutors – ranging from economic analysts and leading managers of regional corporations to creative individuals - and each of them believes in the vision of raising quality as a key determinant on the road to recovery. In the coming period, the difference between customers and users will be the quality and unique experience, the very thing that the luxury segment has in its DNA. These were also the key messages of this year’s Adria Luxury Summit, which we organized for the second time at the Esplanade Hotel in Zagreb. At the summit, we gathered opinion makers from the region who presented relevant information through different examples and their business strategy regarding premium services and products and opened questions of further development of the region in the direction of luxury. All panels are available on the platform www.adrialuxurysociety.com and give insight into the current state of the market and expectations for the next period, as well as experience in branding and creating a top, unique offer. With the Adria Luxury Summit and the content we present in this issue of the magazine we wish to strengthen and support partakers in the segment of luxury services and premium products from the region and show bright examples of change and progress despite the crisis, and also to present the mindset of business leaders and creative individuals which will be key to boosting the economy and new, premium offerings in the region and beyond. Welcome to the second issue of Adria Luxury Society!

Izabela Vrtar Editor-in-Chief Adria Luxury Society

Fo l l o w u s o n a d r i a l u x u r y s o c i e t y.c o m a n d o n I G @ a d r i a l u x u r y s o c i e t y


SADRŽAJ CONTENT IMPRESSUM

GL A V NA UREDNICA_ EDITOR- IN- CHIEF

I ZA BE L A V RTA R i .v r t a r @ a d ria media . hr UR E DNIŠTVO_ EDITORS

M A RT I N A R A FA EL I DA N I JE LA PET R OV GR A FIČK I UREDNIK_ ART DIRECTOR

M A R I O C E L IN ŠČA K STR ATE ŠK A SURADNICA I KOORDINATORICA PROJEK TA STR ATE GIC ASSOCIAT E AN D PROJECT COORDIN ATO R

08 22

| NOVOSTI_NEWS

30

| V IZIJ A_V IS ION Izazovi i prilike 2021. | Challenges and Opportunities in 2021

38

| MODA_FAS HION Što je ključno za tržišni oporavak | What is necessary for survival in the market

46

| INTERVJ U_INTERV IEW NENAD NIZIĆ: Stay Small, Think Big

50

| STRATEGIJ A_STRATEGY NIKOLA ŽINIĆ: Kriza je samo promjena | The crisis is just a change

54

| INTERVJ U_INTERV IEW IVAN KOVAČIĆ: “Moramo se okrenuti master projektima” | We need to turn to master projects

60

| LJ EPOTA_B EAUTY Kakvo je stanje na beauty tržištu Hrvatske i svijeta | The situation on the beauty market in Croatia and the world

66

| INTERVJ U_INTERV IEW IDIS TURATO: “Čovjek svakodnevno mora projektirati, misliti, kreirati nove narative bez obzira na struku kojom se bavi” | “One has to design, think and create new narratives every day, regardless of the profession”

76

| INTERVJ U_INTERV IEW DR. MORGAINE GAYE: Svjetski priznata futurologinja o trendovima budućnosti | A world-renowned futurologist on future trends

82

| S ATOV I I NAKIT_WATCHES A ND JEW EL ERY Nova tradicija | New Tradition

| INTERVJ U_INTERV IEW MARIJA DESIVOJEVIĆ CVETKOVIĆ: Sve je moguće | Anything is possible

DUBR A V K A TO M E KOVIĆ A R A L ICA FOTOGR A F IJE I ILUST RACIJE PHOTOS AN D ILLUST RAT ION S

DR A ŽE N KO KO R IĆ, R O BE RT GA ŠPERT, I V A N P O SA VEC S H U T T E R STO CK, PR O FI M EDI A , UN SPLA SH PR IJE VOD NA EN GLESKI_ EN GLISH T RANSLAT ION

M I R E LA ČE ŠKIĆ L E K TU R A_ PROOF READING

LI D I JA M EN GE S, SA N DA SM O L J O BA ZD UL J, M I HA E L A ŠT EFEC I Z DA V AČ _PUBLI SH ER A D R I A M E D IA ZAGR E B D .O .O . Ore š ko v i ć eva 6 H / 1 , H R - 1 0 0 0 0 Z a greb

UPR AV A _ M AN AGEMEN T

I V A N A K RA J IN OVIĆ VOD ITE L JICA B2 B/ CUSTOM PUBLISHING ODJELA HE A D OF B 2 B / CUSTOM PUBLISHING DEPART M EN T

B L A N K A ŠIM UN D ŽA A N UŠIĆ b.s i m u n dza @ a dria media . hr Te l : + 3 8 5 1 4 4 4 4 8 4 5 DIR E K TOR PRODAJE MEDIJSKIH RJEŠENJA ME DIA SOLUT IONS SALES DIRECTOR

B R A N I M I R CE BO CI b.c e bo c i @a dria media . hr Te l : + 3 8 5 1 4 4 4 4 8 4 3 SPE C IJAL IST PRODAJE B2 B & M EDIJSKIH RJEŠENJ A SA L E S SPECIALIST FOR B2 B & MEDIA SOLUT IONS

A L E KS A N D R A GO L UBOVIĆ a . g o l u bo v ic @ a dria media . hr SPE C IJAL IST DIST RIBUCIJE DISTR IB UTI ON SPECIALIST

I N D I R A DUR A N OVIĆ i .du ra n o v i c @ a dria media . hr JUNIOR KO ORDIN ATOR PROIZVODNJE JUNIOR PR ODUCT ION COORDIN ATOR

S A N E L A RO ŠKE R s. ro s ke r @ a dria media . hr

7

88

| INTERVJ U_INTERV IEW MAXIMILIAN RIEDEL: Strast u čaši | A glass of passion

92

| AUTOMOB ILI_AUTOMOB ILE Dvije vizije budućnosti | Two visions of the future

98

| INTERVJ U_INTERV IEW MAJA BRUČIĆ: Projekt - jedinstveni experience | Project - unique experience

108

| INTERVJ U_INTERV IEW LOVRO ARTUKOVIĆ: “Stvarno umjetničko djelo mogu doživjeti samo u realnosti” | “I can only experience a real work of art in real life”

TISAK _ PR INT ING

P R I N T E R A GR UPA d.o.o. D r. Fra n j e Tuđma na 1 4 , Sveta N edelja I SSN 2 7 1 8 - 4 2 4 2

9 7 7 2 7 1 8 42 4 0 0 3

‘One h day, re


ADRIA LUXURY SOCIETY

LVMH U NEKIM SEGMENTIMA IZNAD OČEKIVANJA LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, vodeća svjetska luksuzna grupa, u nedavnom je izvješću navela da su u prvih devet mjeseci 2020. ostvarili 30,3 milijarde eura prihoda uz pad od 21 posto, uspoređujući prihode s onima u istom razdoblju 2019. godine. U izvješću se ističe da grupa od početka godine uspješno posluje usprkos krizi koja je zahvatila brojne grane poslovanja. Zanimljiv je podatak da u trećem kvartalu bilježe pad prihoda od 7 posto te znatan porast u prodaji konjaka, modnih i predmeta od kože zahvaljujući pokretanju prodaje u SAD-u i Japanu. Pozitivan se rast bilježi i u šampanjskom poslovanju te prodaji jakih pića. U svijetu mode Louis Vuitton ističe se po odličnim rezultatima zahvaljujući kreativnosti u svim segmentima, od proizvoda do originalnih formata revija i predstavljanja te komunikacije s klijentima. Slični se rezultati odnose i na poslovanje kuće Christian Dior te brendova koji bilježe pojačanu aktivnost u trećem kvartalu - Fendi, Loewe i Bernard Arnault, Celine. Divizija mirisa i kozmetike bilježi pad od 25 CEO LVMH posto, ali se ističe kako najjači brendovi pokazuju konstantno dobre rezultate, što zahvaljuju i globalnoj potražnji za skincare linijama proizvoda. Kategorija nakita i satova bilježi pad od 30 posto, ali to nije zaustavilo lansiranje nove kolekcije nakita Barocko za Bvlgari, sudjelovanje u manifestaciji Geneva Watch Days te obilježavanje 160 godina TAG Heuera plasiranjem novog modela sata iz linije Carrera. Svim svojim aktivnostima grupa aktivno nastoji očuvati vrijednosti LVMH brenda vođena idejom održavanja pozicije svjetskog lidera na tržištu luksuza u izazovnoj 2020. godini.

USPOREDBA DIVOVA THE COMPARISON OF LUXURY GOODS GIANTS

LVMH ABOVE EXPECTATIONS IN CERTAIN SEGMENTS

8

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, the world leader in luxury products, indicated in a recent report that they generated revenue of € 30.3 billion in the first nine months of 2020 with a 21 percent drop, compared to revenue for the same period in 2019. The report points out that since the beginning of the year, the group has been operating successfully regardless of the crisis that has affected many industries. It is interesting to note that in the third quarter they recorded a decline in revenue of 7 percent, and a significant increase in sales of cognac, fashion and leather goods, thanks to the launch of sales in the USA and Japan. Positive growth was also recorded in the champagne business and the sale of spirits. In the world of fashion, Louis Vuitton stands out for its excellent results thanks to creativity in all segments, from products, original fashion shows and presentation formats to communication with clients. Similar results apply to the business operations of Christian Dior and brands which recorded increased activity in the third quarter - Fendi, Loewe and Celine. The fragrance and cosmetics division recorded a drop of 25 percent, but it is pointed out that the strongest brands show consistently good results, which is also thanks to the global demand for skincare product lines. The jewellery and watch category dropped by 30 percent, but that did not stop the launching a new Barocko jewellery collection for Bvlgari, the holding of the Geneva Watch Days, and marking 160 years of TAG Heuer by launching a new watch model from the Carrera line. Through all their activities, the group actively seeks to preserve the values of the LVMH brand with the idea of maintaining its position as a world leader in the luxury market in the challenging year 2020.

Luis Vuitton, Spring/ Summer 2021.


NEWS

KERING BILJEŽI USPJEH U TREĆEM KVARTALU U izvješću o poslovanju u prvih devet mjeseci 2020. François-Henri Pinault, predsjednik i glavni izvršni direktor francuske luksuzne grupe Kering, istaknuo je: “U izazovnom okruženju Kering je u trećem tromjesečju postigao značajan oporavak prihoda. Kreativnost svake naše kuće i okretnost naše tvrtke doveli su do naglog skoka prodaje, gotovo podudarajući se s rezultatima iz trećeg tromjesečja 2019. godine. Odlučni u provođenju naših strateških inicijativa, internalizacija naših aktivnosti e-trgovine dosegnula je druge ključne prekretnice te nastavljamo jačati rast naše platforme. Uz solidnu financijsku situaciju, koja je nedavno dodatno ojačana, nastavljamo ulagati u naše kuće kako bismo pospješili njihovu ekskluzivnost i tako ojačali François-Henri Pinault, naše pozicije. Usprkos neizvjesnosti, dobro smo CEO Kering pripremljeni i sigurni u našu sposobnost postizanja dobrih rezultata." Uspjehu trećeg kvartala snažno je pridonio porast prodaje u Sjevernoj Americi od čak 44,1 posto, Aziji od 18,5 posto, a brojke vezane uz poslovanje u zapadnoj Europi pokazuju pad od 41 posto te u Japanu od 22,8 posto. Online prodaja ističe se snažnim rastom od čak 101,9 posto s naglaskom na tržište Sjeverne Amerike te azijsko-pacifičke regije. Ukupan prihod u trećem kvartalu manji je za procijenjenih 4,3 posto u odnosu na onaj u istom razdoblju 2019., što se u novim okolnostima smatra uspjehom iza kojeg se posebno ističe Gucci, čija se prodaja pokazala iznimno uspješnom otvaranjem prodajnih mjesta diljem svijeta. Rezultatima ga slijede Saint Laurent i Bottega Veneta.

KERING RECORDED SUCCESS IN THE THIRD QUARTER In a business report for the first nine months of 2020, François-Henri Pinault, President and CEO of the French luxury group Kering, noted: “In a challenging environment, Kering achieved a significant revenue recovery in the third quarter. The creativity of each of our maisons and the agility of our company have led to a sharp increase in sales, almost matching the results of the third quarter of 2019. Being determined to implement our strategic initiatives, the internalization of our e-commerce activities reached other key turning points and we continue to intensify the growth of our platform. With a solid financial situation, which has recently been further strengthened, we continue to invest in our maisons to become even more exclusive and thus strengthen our position. Despite the uncertainty, we are well prepared and confident in our ability to deliver good results.” The success of the third quarter was strongly contributed by sales growth in North America of as much as 44.1 percent and 18.5 percent in Asia, whereas the figures in Western Europe fell by 41 percent and 22.8 percent in Japan. Online sales stand out with strong growth of as much as 101.9 percent with a focus on the North American and Asia-Pacific markets. Total revenue in the third quarter was 4.3 percent lower compared to the revenue for the same period in 2019, which is, in new circumstances, considered a success, especially for Gucci, whose sales proved to be extremely successful when the stores opened around the world. Saint Laurent and Bottega Veneta follow the same trend.

Gucci, Spring/ Summer 2021.

9


ADRIA LUXURY SOCIETY

POTPREDSJEDNICA D E LT A H O L D I N G A MARIJA DESIVOJEVIĆ C V E T KO V I Ć, U N ATO Č N E STA B I L N O ST I N A TRŽIŠTU, NAJAVLJUJE N A STA V A K P L A N I R A N I H INVESTICIJA TVRTKE U NEKRETNINE I PODRUČJE LUKSUZA TE OTKRIVA KAKVIM JE NAČINOM RAZMIŠLJANJA DOŠLA DO JEDNE OD NAJVAŽNIJIH MENADŽERSKIH POZICIJA U TVRTKI, ALI I DO NAJTEŽEGA SPORTSKOG N A TJ E C A N J A N A SVIJETU - IRONMANA

22

SVE S JE MOGUĆE R A Z G OVA R A LA _ I N TER VI EW ED BY: IVANA ZOB ENICA FOTO G R A FI JE_ PH OTO G R A PH S: PRIVATNI ALB U M


MARIJA DESIVOJEVIĆ CVETKOVIĆ ANYTHING IS POSSIBLE D E LT A H O L D I N G S E N I O R V I C E P R E S I D E N T MARIJA DESIVOJEVIĆ CVETKOVIĆ A N N O U N C E S T H E C O N T I N U AT I O N O F T H E C O M PA N Y ' S P L A N N E D I N V E ST M E N TS I N R E A L E STAT E A N D L U X U RY D E S P I T E T H E I N STA B I L I T Y I N T H E M A R K E T A N D R E V E A L S T H E W AY O F T H I N K I N G W H I C H L E A D H E R TO O N E O F T H E M O ST I M P O R TA N T M A N A G E R I A L P O S I T I O N S I N T H E C O M P A N Y, B U T A L S O T H E M O S T D I F F I C U LT S P O R T S C O M P E T I T I O N I N THE WORLD - IRONMAN

23


ADRIA LUXURY SOCIETY

V

irus nije donio nove i nikada viđene ili predviđene koncepte poslovanja. Samo je, čini mi se, ubrzao promjene koje su već počele. Nije se promijenila osnova biznisa, kao ni strateško opredjeljenje da razvijanjem svojih ljudi gradimo tvrtku i osvajamo nove poslove. Osnovni principi komuniciranja također su ostali isti jer oni postoje oduvijek. S druge strane, u velikoj su se mjeri promijenile neke navike partnera, klijenata, pa i naših zaposlenika, zbog čega smo počeli obavljati sastanke na daljinu, klijenti ne moraju dolaziti na mjesto prodaje i slično. Koronakriza nije suštinski promijenila poslovnu strategiju, ali nas je natjerala da još jednom razmislimo o takozvanom konceptu crnog labuda i o tome kako se pripremiti za sljedeći koji dolazi - govori Marija Desivojević Cvetković, viša potpredsjednica tvrtke Delta Holding, regionalnog diva čiji portfelj obuhvaća širok spektar djelovanja – od agrarnog biznisa i distribucije do nekretnina. Unatoč nestabilnim vremenima u kojima živimo, vizija rasta i razvoja tvrtke u kojoj je Desivojević Cvetković od 2008. godine, prema njezinim riječima, stabilna je i jasna. Ona je u Delta Holdingu zadužena za strategiju i planiranje, stoga je savršeni sugovornik kad je riječ o postavljanju strategije u okolnostima koronakrize. Idućih godina u njihovu će fokusu, među ostalim, biti ulaganje u nekretnine i luksuzne hotele.

24

Fokusiranost i ustrajnost u srži su osobnosti Marije Desivojević Cvetković koja je, uz poziciju potpredsjednice Delta Holdinga i članica Upravnog odbora Addiko banke u Srbiji, Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera te poslovnog kluba Privrednik i predsjednica Srpske triatlonske unije. Posljednja pozicija proizišla je iz njezine velike ljubavi prema triatlonu. Naime, ova je menadžerica 2016. godine završila najteže natjecanje na svijetu, Ironman, koje obuhvaća tri fizički i psihički iznimno zahtjevne discipline - plivanje, bicikliranje i trčanje. Mindset potreban za sudjelovanje u triatlonu ne razlikuje se od onoga potrebnog za vođenje tima u jednoj od najvećih regionalnih tvrtki. U intervjuu za Adria Luxury Society Desivojević Cvetković otkriva planove Delta Holdinga u nadolazećem razdoblju te najavljuje nastavak strateških investicija.

T

he virus has not brought new and never seen or anticipated business concepts. It has only, as it seems to me, accelerated the changes that had already begun. The basis of the business has not changed, nor has the strategic commitment to build a company and win new jobs by investing in human resource development. The basic principles of communication have also remained the same because they have always existed. On the other hand, some habits of partners, clients, and even our employees have changed a lot, which is why we have started having meetings at a distance so clients do not have to come to the physical store etc. The corona crisis did not fundamentally change the business strategy, but it made us think once again about the so-called black swan concept and how to prepare for the next one - says Marija Desivojević Cvetković, Senior Vice President at Delta Holding, a regional giant whose portfolio covers a wide range of activities - from agriculture and distribution to real estate. Despite the unstable times we live in, the vision of growth and development of the company she has been a part of since 2008 is stable and clear, according to her. She is in charge of strategy and planning at Delta Holding, so she is the perfect interlocutor when talking about setting a strategy in the corona crisis circumstances. In the coming years, the company’s focus will be, among other things, investing in real estate and luxury hotels. Focus and perseverance are at the core of Marija Desivojević Cvetković’s personality. Along with the position of Senior Vice President at Delta Holding, she is also a member of the Board of Addiko Bank in Serbia, the Board of the Serbian Association of Managers, Business Club Privrednik and the President of the Serbian Triathlon Union. This last position stemmed from her great love of triathlon. Namely, in 2016, this manager finished the most difficult competition in the world, Ironman, which includes three physically and mentally extremely demanding disciplines: swimming, cycling and running. The mindset required to participate in a triathlon is no different from the one required to lead a team in one of the largest regional companies. In an interview for Adria Luxury Society, Desivojević Cvetković reveals Delta Holding's plans for the coming period and announces the continuation of strategic investments. Delta Holding is one of the largest companies in the region. What are the challenges that lie ahead and what will you focus on in the next couple of year?

DELTA SE STRATEŠKI OPREDIJELILA ZA HOTELSKI BIZNIS I SPREMNI SMO PRIČEKATI OPORAVAK TE INDUSTRIJE, U KOJI NE SUMNJAMO DELTA HAS STRATEGICALLY OPTED FOR THE HOTEL BUSINESS AND WE ARE READY TO WAIT FOR ITS RECOVERY, WHICH WE HAVE NO DOUBT ABOUT


Delta Holding jedna je od najvećih tvrtki u regiji. Koji su izazovi pred vama i na što ćete se fokusirati u idućih nekoliko godina?

Fokus tvrtke postavljen je strateškim planom i on se neće mijenjati u idućih nekoliko godina. Realizirat ćemo veliki investicijski ciklus u području nekretnina, vrijedan oko 500 milijuna eura, koji obuhvaća gradnju hotela najviše kategorije, šoping centara i poslovnih prostora u Srbiji i regiji. Ostajemo u svome temeljnom, agrarnom biznisu, uz primjenu najsuvremenijih tehnologija koje donose maksimalne prihode. Nastavljamo razvijati logistiku i distribuciju. Osim toga, planiramo neke nove poslove, a o tome ćemo moći govoriti možda već početkom sljedeće godine. Neprestano razvijamo svoju kadrovsku bazu zapošljavanjem mladih, stručnih i ambicioznih ljudi, što smatramo jednim od strateških ciljeva. Kako vidite gospodarstvo naše regije?

Takve su prognoze nezahvalne jer ovise o puno, u ovom trenutku nepredvidljivih, faktora. Ne znamo kako će se razvijati pandemija ni kada će se pojaviti šire dostupno i efikasno cjepivo protiv bolesti COVID-19. S druge strane, ne znamo ni kakve će se mjere primjenjivati u fiskalnoj i monetarnoj politici. Naša je regija u bliskoj prošlosti prošla toliko kriza da nekada u šali kažemo kako je kriza naše permanentno stanje. Baš zato imamo razloga vjerovati u vitalnost biznisa te da će on uvijek pronaći put za opstanak i razvoj. Važnije je pitanje hoće li u tome imati adekvatnu podršku i uvjete. U Delti ste zaduženi za strategiju, komunikaciju i informacijske tehnologije, koliko je u današnje vrijeme važno uskladiti digitalizaciju i komunikaciju?

Ne bih govorila o usklađivanju digitalizacije i bilo kojega drugog procesa u tvrtki. Digitalizacija nije nešto što se uvodi trenutačno, jednim propisom, niti se delegira samo jednom sektoru. Riječ je o promjeni paradigme, cjelokupnog pogleda na poslovanje, a samim time i na komunikaciju. Tako mi u Delti shvaćamo taj proces i vjerujem da smo prilično daleko odmaknuli u tom smislu. Toliko da se riječi “digitalizacija” i “digitalno” više i ne koriste. Nemamo osobe zadužene za digitalni marketing i komunikaciju, nego osobe zadužene za komunikaciju. U 21.

The focus of the company is set by the strategic plan and it will not change in the next few years. We will carry out a large investment cycle in the field of real estate, worth about 500 million euros, which includes the construction of hotels of the highest category, shopping centres and business premises in Serbia and the region. We continue our core, agrarian business, with the application of the most modern technologies which bring maximum income. We continue to develop logistics and distribution. In addition, we are planning some new ventures which we will be able to talk about perhaps as early as next year. We are constantly developing our human resource base by employing young, professional and ambitious people, which we consider one of our strategic goals. How do you perceive the economy of our region?

Such predictions are ungrateful because they depend on many, at the moment unpredictable, factors. We do not know how the pandemic will develop or when the more widely available and effective vaccine against COVID-19 will emerge. On the other hand, we do not know what measures will be applied in fiscal and monetary policy. Our region has gone through so many crises in the recent past that we sometimes joke that the crisis is our permanent condition. That is why we have reason to believe in the vitality of the business and that it will always find a way to survive and develop. The more important question is whether we will have adequate support and conditions in all this. At Delta, you are in charge of strategy, communication and information technology; How important is it today to synchronize digitalisation and communication?

I would not talk about synchronization of digitalization and any other process in the company. Digitalization is not something that is introduced at once, by a single regulation, nor is it delegated to only one sector. It is a matter of changing the paradigm, the overall view of business, and thus of communication. That is how we at Delta understand the process and I believe we have come a long way in that regard. So far that the words “digitalization” and “digital” are no longer used. We do not have people in charge of digital marketing and communication, only people in charge of communication. In the 21st century, it is understood that this communication is digital for the most part. The fact that we constantly employ only young people helps a lot - they are the digital native generation who do not need to be explained the benefits of new technologies because they live with them. What does digital transformation of commerce bring?

Commerce is one of the businesses in which digitalization is most noticeable. Customers are everywhere now, and stores are one click away from them, and this dramatically changes the trade business, but also the logistics and communication. We all must take this fact into consideration. In Serbia, the number of mobile banking users and transactions done by it is growing rapidly. In the second quarter of this year, the number of mobile transactions was 50% higher than in the same period last year. How will certain brands position themselves in the market without direct contact with consumers?

25


ADRIA LUXURY SOCIETY

30

IZAZOVI I PRILIKE

2021.

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOTOGRAFIJ E_PHOTOGRAPHS : PRES S, S HU T T ERSTOC K


| Zvonimir Savić, glavni ekonomist HGK i posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske za ekonomska pitanja | Zvonimir Savić. Chief Economist, Croatian Chamber of Economy, and Special Advisor to the Prime Minister for Economic Issues

ZVONIMIR SAVIĆ EKONOMSKI ANALITIČAR DONOSI P O G L E D N A STA N J E T R Ž I ŠTA T E M O G U Ć I SMJER OPORAVKA U 2021. GODINI I PRILIKE KOJE ONA NOSI, POSEBICE ZA TURISTIČKI SEKTOR

G

otovo sve gospodarske djelatnosti osjećaju posljedice krize, odnosno rijetke su one koje ih ne osjećaju s obzirom na pad domaće i inozemne potražnje izazvan pandemijom. Industrija općenito manje proizvodi, trgovina trpi posljedice osjetnog smanjenja sklonosti potrošnji, u graditeljstvu je došlo do usporavanja provedbe projekata. Posljedice krize osjeća i financijski sektor, a najviše su pogođene djelatnosti vezane uz prijevoz, turizam i industriju zabave. Pojedini su segmenti gospodarstva ipak manje pogođeni, kao što su prehrambena industrija, čija je proizvodnja u prvih devet mjeseci na godišnjoj razini smanjena samo 2,4%, dok je izvoz u prvih osam mjeseci, za koje su dostupni podaci, čak i blago povećan. No i unutar prehrambene industrije postoje pojedine grane koje je kriza znatnije pogodila, primjerice proizvodnja vina čiji je plasman smanjen oko 50%. Svaka kriza donosi i određene prilike za gospodarstvo ili barem za njegove pojedine dijelove. Konkretnije možemo govoriti o primjerima proaktivnih poduzetnika koji su pokrenuli proizvodnju zaštitne opreme, dezinficijensa ili čak sofisticiranih uređaja za mjerenje temperature. Osim toga, primjer prehrambene industrije pokazuje da pojedine industrije mogu profitirati i od otežanih tokova globalne robne razmjene i nesigurnosti globalnog tržišta, pogotovo što je Hrvatska dio zajedničkog tržišta EU. SMJER OPORAVKA

Iduća bi godina, prema svemu sudeći, trebala donijeti smirivanje pandemije i oporavak globalnoga gospodarstva. Takva se očekivanja trenutačno temelje na vijestima o cjepivima u visokoj fazi testiranja. Uspije li se to zaista postići, globalno bi gospodarstvo trebalo biti obilježeno brzim oporavkom globalnih robnih tokova i visokim rastom BDP-a. Taj se efekt može očekivati i na regionalnoj razini, a i u Hrvatskoj. Naravno, uvijek postoji opasnost da nešto poremeti takve planove, ali ovaj se put to više odnosi na područje medicine nego na područje ekonomije. S obzirom na “žilavost” koju je turizam pokazao u ovoj godini, očekujemo da bi ta djelatnost trebala imati najveći pozitivan efekt oporavka. Naravno, uz ugostiteljstvo i smještaj u širem smislu, pozitivne bi posljedice trebale osjetiti i sve prateće djelatnosti. Efekte pozitivnog ozračja trebala bi snažno osjetiti i trgovina, pogotovo zato što je spomenuti pad sklonosti potrošnji u većem broju kućanstava doveo do porasta štednje pa postoje raspoloživa sredstva koja bi mogla brzo dovesti do oporavka potrošnje.

ONLINE TRGOVINA

Pandemija je snažno utjecala na rast online prodaje. Prema podacima DZS-a, trgovina na malo poštom ili internetom porasla je u prvih devet mjeseci na godišnjoj razini za 11,4%. Slični podaci Eurostata pokazuju da je riječ o globalnom trendu pa je tako online trgovina na razini cijele Europske unije u istom razdoblju povećana za čak 21,2%. Pritom treba napomenuti da ta vrsta trgovine ima dugogodišnji trend rasta, ali on je u razdoblju prije pandemije ipak bio osjetno manji. Za usporedbu, u prvih devet mjeseci prošle godine na razini EU iznosio je 10,5%. Daljnji rast se, bez obzira na razvoj situacije, može očekivati i u sljedećim godinama, ali po umjerenijim stopama, pri čemu bi izuzetak mogao biti barem dio iduće godine, u kojem se može očekivati nastavak snažnog rasta. Online trgovina u Hrvatskoj također ima višegodišnji trend rasta, a situacija u ovoj godini dodatno će pozitivno utjecati na razvoj tog segmenta prodaje. Pravila i regulaciju online trgovine ponajprije će određivati zajedničko tržište, poput uvođenja plaćanja poreza na pošiljke male vrijednosti što stupa na snagu početkom srpnja iduće godine, odnosno mogućnosti državne regulacije kojom bi se online trgovina usmjerila na domaće internetske trgovine gotovo i nema. TURIZAM

Podaci o udjelu turizma u gospodarstvu su poznati, a i ova je godina pokazala kolika je stvarna važnost turizma za Hrvatsku. Ako na trenutak zaboravimo prisutnu pandemiju i njezine posljedice na ostvarenja u idućoj godini, može se reći da se turistička djelatnost u Hrvatskoj neprestano poboljšava te razvija sukladno mogućnostima i zahtjevima tržišta. Pritom je došlo do znatne diverzifikacije turističke ponude na još relativno skromne i povoljne uvjete smještaja te one koja nudi znatnu dozu luksuza uz visoke cijene. Hrvatska treba pažljivo pratiti zahtjeve tržišta i razvijati oba segmenta, ali uz trend ostvarivanja većih prihoda s manjim brojem turista. Ova je godina bila potpuno specifična, pokazala je određene sposobnosti prilagodbe ponude, ali i otpornost na izraženije snižavanje cijena bez obzira na umanjenu potražnju. Idućih nekoliko godina trebalo bi biti obilježeno nastavkom trendova prisutnih do ove godine, rastom investicija u turizmu i infrastrukturi, povećanjem fizičkih pokazatelja i nastavkom rasta deviznog prihoda od turizma. Pritom još jednom treba napomenuti da visoka ovisnost hrvatskoga gospodarstva o turizmu ne proizlazi iz (pre)snažnog turizma, nego iz nedovoljno razvijenih drugih dijelova gospodarstva.


ADRIA LUXURY SOCIETY

V O D E Ć E S VJ E T S K E K O R P O R A C I J E , P O P U T LV M H - a I K E R I N G A , P R I J A V I L E S U PA D P R I H O D A D O Č A K 6 8 % U PRVOJ POLOVICI GODINE, A BROJNI MANJI IGRAČI, OD DIZAJNERA I MODNIH KUĆA DO LANACA VELIKIH ROBNIH K U Ć A , B A N K R O T I R A L I S U Z B O G P O M A N J K A N J A S VJ E Ž E G K A P I TA L A I KO N K R E T N I H N O V Č A N I H Z A L I H A KO J E S U U V R I J E M E K R I Z E N U Ž N E Z A T R Ž I Š N I O P STA N A K

QUO VADIS, MODO? W O R L D L E A D I N G C O R P O R A T I O N S , S U C H A S LV M H A N D K E R I N G , REPORTED DECLINE IN REVENUE OF AS MUCH AS 68% IN THE F I R ST H A L F O F T H E Y E A R , A N D M A N Y S M A L L E R P L AY E R S, F R O M D E S I G N E R S A N D FA S H I O N H O U S E S TO L A R G E D E PA R T M E N T STORE CHAINS, WENT BANKRUPT DUE TO LACK OF FRESH C A P I TA L A N D A D E Q U AT E C A S H STO C K , W H I C H A R E N E C E S S A RY FOR SURVIVAL IN THE MARKET IN TIMES OF CRISIS

N A PI SAO _ W O R DS: SA ŠA J O KA

38

FOTOGRAFIJ E_PHOTOS : PROFIMEDIA

Š

ećući pariškom avenijom Montaigne ili milanskom ulicom Montenapoleone, donedavno je bilo uobičajeno vidjeti redove turista koji čekaju pred trgovinama najprestižnijih modnih kuća, poput Louis Vuittona ili Hermesa, kao najbolji pokazatelj potražnje za njihovim luksuznim proizvodima, ali i ekskluzivnosti i moći tih planetarno obožavanih brendova. I ne samo to – čekanje u redu za torbice koje stoje od 2500 eura pa naviše, a u slučaju Hermèsove birkinice od krokodilske kože s dijamantnom kopčom i nevjerojatnih 140.000 eura, predstavljalo je ultimativni dokaz robusne kupovne moći i bezgraničnih potrošačkih apetita globalnih konzumenata dizajnerske mode. Ipak, dovoljan je bio samo jedan virus, čije su čestice mikroskopske veličine, da industrijskoga golijata baci na koljena te pokaže svu krhkost i nestabilnost modnog biznisa i sustava kakav smo poznavali prije početka pandemije koronavirusa u proljeće ove turbulentne godine na izmaku. Jer moda je, prije svega, upravo to – biznis u kojem se okreće golem novac u svim segmentima proizvodnje, od poljoprivrednih uzgajivača i proizvođača tkanina do tekstilnih tvornica, luksuznih butika i specijaliziranih medija. Uostalom, ne ubraja se bez


QUO VADIS,

FASHION?

PHYGITAL TSUNAMI

W

alking along Montaigne Avenue in Paris or Montenapoleone Street in Milan, up until recently it was common to see queues of tourists waiting in front of the stores of the most prestigious fashion houses, such as Louis Vuitton or Hermes, which was not only the best indicator of the demand for their luxury products, but also the exclusivity and power of these brands adored by people around the world. And not only that - waiting in line for handbags priced from € 2,500 and up, and in the case of the Hermès Birkin bag made of crocodile leather with a diamond adorned clasp even an incredible € 140,000, was the ultimate proof of massive purchasing power and limitless consumer appetites for fashion design. However, only one virus with particles of microscopic size was enough to bring industrial Goliath to its knees and show all the fragility and instability of the fashion business and the system as we knew it before the COVID-19 pandemic began in spring of this turbulent year. Because fashion is, above all, just that - a business in which big money is made in all segments of production, from agricultural and fabric producers to textile factories, luxury

39


46

STAY

SMALL

ADRIA LUXURY SOCIETY

THINK BIG


H

otel Kazbek, The Pucić Palace, Villa Dubrovnik, Adriana Hvar Spa hotel, hotel Adriatic, Wine hotel & Winery Meneghetti, hotel San Rocco, Valamar Collection Isabella Island Resort, Lešić Dimitri Palace, boutique hotel Alhambra, hotel Bevanda, hotel Navis, luxury boutique hotel Vestibul Palace, D-Resort Šibenik, heritage hotel Life Palace, Martinis Marchi te hotel Bastion više su od prestižnih hrvatskih hotelskih adresa. Svaki od ovih hotela mjesto je koje pruža izniman doživljaj, osvaja goste nasljeđem, pričom, lokacijom, pogledom, dizajnom, ali ponajprije vrhunskom uslugom. Svi su ovi hoteli dio grupacije Stories, Croatian Unique Hotels s čijim smo predsjednikom Nenadom Nizićem razgovarali o sezoni 2020. te planovima za 2021. godinu. Nenad Nizić vlasnik je splitskog luxury boutique hotela Vestibul Palace, osoba koja je zaslužna za kreiranje luksuznog turizma na našoj obali, što potvrđuju brojna međunarodna priznanja i nagrade, a bio je i jedan od sudionika prvog Adria Luxury Summita održanog u jesen 2019. u Zagrebu.

NENAD NIZIĆ, PREDSJEDNIK G R U PA C I J E STO R I E S, C R O AT I A N UNIQUE HOTELS, PREDVODI SCENU MALIH, LUKSUZNIH HOTELA U H R V ATS KO J. Z A A D R I A L U X U RY S O C I E T Y P R E D V I Đ A K R E TA N J A U TURIZMU TE GOVORI O PLANOVIMA ZA TURISTIČKU SEZONU 2021. I P O S L O V A N J U 1 7 U N I K AT N I H U Z D A N I C A H R V ATS KO G H OT E L I J E R ST V A THE PRESIDENT OF THE STORIES C R O A T I A N U N I Q U E H O T E L S G R O U P, NENAD NIZIĆ, IS THE LEADER ON THE SCENE OF SMALL, LUXURY HOTELS IN C R O A T I A . F O R A D R I A L U X U R Y S O C I E T Y, HE PREDICTS TRENDS IN TOURISM AND TA L KS A B O U T P L A N S FO R T H E TO U R I ST SEASON 2021 AND THE BUSINESS MANAGEMENT OF 17 UNIQUE PILLARS OF T H E C R O AT I A N H OT E L I N D U ST RY RAZGOV ARALA_INTERV IEWED BY: MARTINA R A FA EL I FOTOGRAFIJE_PHOTOS : P RIVATNI ALB U M, PR OF I MED I A

Između dva vala pandemije doživjeli smo možda i nikad kraću turističku sezonu. Koliko se od očekivanog, onog prvotnog te COVID-19 poslovnog turističkog plana uspjelo realizirati unutar grupacije Stories, Croatian Unique Hotels?

Svaki plan u sezoni za nama bio je izazovan za ostvarenje, bilo je zahtjevno nositi se s predviđanjima te realnom situacijom izazvanom koronavirusom. Sezona je bila kratka, ali iznenađujuće dobra za sjeverni Jadran i Istru, gdje su hoteli iz naše grupacije ostvarili popunjenost i do 80% uspoređujući s prošlogodišnjim rezultatima. Hoteli u Dalmaciji i Dubrovniku bilježe nižu popunjenost, od 40 do 50%, primarno zato što su to destinacije koje posjećuju avioputnici, a letovi ove sezone nisu bili dostupni kao inače. Nove mjere, svrstavanja Hrvatske na narančastu i crvenu listu, uzrok su skromnog poslovanja u rujnu i listopadu. Koja je vaša procjena vezana uz poslovanje u 2021. godini?

Već je ova sezona pokazala da su gosti koji su odabrali neki od hotela Stories grupacije, europski gosti

47


ADRIA LUXURY SOCIETY

“ČOVJEK SVAKODNEVNO MORA PROJEKTIRATI, MISLITI, KREIRATI NOVE NARATIVE BEZ OBZIRA NA STRUKU KOJOM SE BAVI”

H

rvatska svoju prepoznatljivost mora graditi na luksuzu, ali za uglednoga hrvatskog arhitekta Idisa Turata on nije formalan i materijalan. Riječ je o pristupu svakodnevici, odnosu prema poslu te, dakako, hrabrosti i stavu, stvaranju inteligentnih sadržaja i promišljenih narativa, a toga u Hrvatskoj, nažalost, nedostaje. I to ne samo u arhitekturi, nego i u svim segmentima društva, premda – složit će se i Turato – postoje iznimni i inteligentni pojedinci koji promišljaju drukčije i žele stvoriti lijepu priču.

66

“Svaka zemlja koja želi biti prepoznata u svijetu mora imati jasan narativ. Pogledajte, primjerice, Veliku Britaniju koja filmovima o Jamesu Bondu desetljećima neprestano prikazuje ono što ta zemlja jest. Agent 007 – od Seana Conneryja do Daniela Craiga – uvijek je dio identiteta Velike Britanije. Onaj tko to ne vidi, ima problem”, govori Turato dok sjedimo u centru Zagreba, u blizini Arhitektonskog fakulteta, kamo svaki tjedan dolazi iz Rijeke održati predavanje studentima. Voli, kaže, raditi s mladim ljudima jer su izuzetno kreativni, no pitanje je koliko se njih vidi unutar kaosa koji smo producirali i konzumirali. “Ljudi se vežu uz neko mjesto samo ako ono ima kvalitetnu priču i identitet. A identitet je, moramo to shvatiti – konstrukcija, on nije nešto što imate, neprestano se mijenja, nadograđuje,

ON JE JEDAN OD NAŠIH N A J V E Ć I H A R H I T E K ATA , A RADOVI KOJIMA SE P R E D STA V L J A G O V O R E O K R E AT I V N O ST I I BESKOMPROMISNOJ ŽELJI ZA RAZVOJEM I STVARANJEM I Z V A N O K V I R A . I D I S T U R ATO DUBOKO RAZUMIJE IZAZOV I L J E P OT U N E STA L N O ST I TE OVO VRIJEME “BEZ T R E N D O V A ” S M AT R A SAVRŠENIM POLIGONOM Z A K R E AT I V N O ST I N E VJ E R O J A T N E D O S E G E U SVIM ŽIVOTNIM SFERAMA RAZGOV ARALA_INTERV IEWED BY: DANIJEL A PET ROV FOTOGRAFIJ E_PHOTOS : MAJA B OSNIĆ, SANDRO LENDLER, B OSNIĆ + DOROTIĆ, I G OR CRNKOVIĆ, GEOARHEO


INTERVJU • INTERVIEW

IDIS TURATO

“ONE HAS TO DESIGN, THINK AND CREATE NEW NARRATIVES EVERY DAY, REGARDLESS OF THE PROFESSION” H E I S O N E O F O U R G R E AT E ST A R C H I T E C TS A N D H I S W O R KS T E L L A STO RY O F C R E AT I V I T Y A N D A N UNCOMPROMISING DESIRE FOR DEVELOPMENT AND C R E A T I N G O U T S I D E T H E B O X . I D I S T U R A T O P R O F O U N D LY U N D E R STA N D S T H E C H A L L E N G E A N D B E A U T Y O F IMPERMANENCE AND CONSIDERS THIS “TRENDLESS” TIME A S T H E P E R F E C T T E ST I N G G R O U N D FO R C R E AT I V I T Y A N D INCREDIBLE ACHIEVEMENTS IN ALL SPHERES OF LIFE

67


ADRIA LUXURY SOCIETY

C

roatia must build its recognizability on luxury, but for Idis Turat, eminent Croatian architect, luxury is not something formal nor material. It is about the approach to everyday life, the attitude towards work and, of course, audacity and taking a stand, creating intelligent content and thoughtful narratives, and that is something unfortunately lacking in Croatia. And not just in architecture but in all segments of society, although, as Turato agrees, there are exceptional and intelligent individuals who think differently and wish to create a beautiful narrative. “Every country that wants to be recognized in the world must have a clear narrative. Take, for example, the UK, which has been, through James Bond films, for decades constantly showing what that country is all about. Agent 007 - from Sean Connery to Daniel Craig - is always part of the UK identity. Anyone who cannot see it has a problem”, says Turato as we are sitting over a cup of coffee in the centre of Zagreb, near the Faculty of Architecture, where he comes every week from Rijeka to give a lecture to students. He likes to work with young people because they are extremely creative, but it is questionable how many of them can be noticed in the chaos we produced and are consuming. “People get attached to a place only if it has a quality story and identity. And identity is, and we have to understand that – a construction; it is not something you have, it is constantly changing, upgrading, adapting. You have to invest a lot of resources, energy, innovation and knowledge to keep it alive”, Turato says.

68

Hotel Navis near Opatija, located in a rocky bay, with each room oriented towards the sea; Roxanich Hotel and Winery in Motovun; Nest and Cave House, a cave house in the Opatija hinterland which he constructed to help the owners solve the problem of fear of living in a house; The Museum of Apoxyomenos and Gumno House are only some of the examples of architectural genius bearing his signature, and many of them have significantly influenced the shaping of the tourist identity of Croatia. He agrees that such and similar projects can contribute to the recognizability of Croatia in the world and, which is very important, prolong the tourist season, but claims that the problem is that we have a very small number of brave and intelligent people who know how to and who want to tell an authentic narrative. | Nest and Cave House, Drvena Kuća, Muzej Apoksiomena u Malom Lošinju te Bedrock House prepoznatljiva su djela Idisa Turata | Nest and Cave House, Wooden House, The Museum of Apoxyomenos in Mali Lošinj and Bedrock House are some of the most recognizable works of Idis Turato

“There are a lot more of those superficial, impatient people who will rent out their grandfather’s apartment on Airbnb and wait for the money to land in their account so that they do not have to do anything for months. That idea of rental business, according to which one works only three months a year, is the disease of our society. One has to design, think and create new narratives every day, regardless of the profession. Let’s look, for instance, at hotels: in one day a hundred mistakes can happen, but also just as many wonderful things. Breakfast served to the guest, parking in the garage, wellness experience and the like - if you manage to wrap all that into an authentic narrative, then you have succeeded and people will return to you. The key thing is to change the way of thinking; not collective, but individual. You need to start with yourself. I do it every day and it fulfills me”, says Turato and admits that he rejects many projects


| Gumno House

because they are not challenging enough. It is important for him that the project he takes over enables progress for both him and the client he is “solving the problem to” just as it was the case with Cave House in the Opatija hinterland. “That is crucial. I meet my clients first. I want to uncover their frustrations, ecstasies, ambitions, some hidden intentions. If they just want to boast and show off, then I am not interested in their project at all. I am interested in the problem, whatever it is: technical, emotional, the problem of ego, love, passion… These are the main ingredients; open and authentic design themes”, says Turato adding that he is a man of projects.

prilagođava. Morate uložiti jako puno sredstava, energije, inovativnosti i znanja da biste ga održali živim”, kaže Turato. Hotel Navis pokraj Opatije, smješten u stjenovitoj uvali, gdje je svaka soba orijentirana prema moru, hotel i vinarija Roxanich u Motovunu, Nest and Cave House, kuća-špilja u opatijskom zaleđu koju je konstruirao kako bi vlasnicima pomogao riješiti problem stra ha od života u kući, Mu zej Apoksiomena i Gumno House samo su neki primjeri arhitektonske genijalnosti s njegovim potpisom, a mnogi od njih znatno su utjecali i na oblikovanje turističkog identiteta Hrvatske. Iako se slaže da upravo takvi i slični projekti mogu pridonijeti prepoznatljivosti Lijepe Naše u svijetu te, što je jako važno, produljiti turističku sezonu, problem je, smatra Turato, što imamo vrlo malo hrabrih i inteligentnih ljudi koji znaju i žele ispričati autentičnu priču. “Puno je više onih površnih, nestrpljivih, koji će iznajmljivati djedov apartman na Airbnbu i čekati da im pristigne novac kako mjesecima ne bi trebali raditi ništa. Ta ideja rentijerstva prema kojoj se radi samo tri mjeseca u godini jest rak-rana našeg društva. Čovjek svakodnevno treba projektirati, misliti i kreirati nove narative bez obzira na struku kojom se bavi. Pogledajmo, primjerice, hotele: u

“For several generations, my family has been involved in architecture, and the famous painter Oton Gliha was a very good friend of my father. I hung out with him while I was studying and it was he who taught me that you cannot be a painter or an architect if you do not live it. Architecture is not a job to me, it is everything to me. Even now when I am talking to you, that is also architecture, designing some relationship. The house that I design is a medium you can watch like a play, a movie, or a book; when you move from one room to another, you feel like you are reading a book and going through chapters, as if you are going in and out of a movie, drama, comedy or reality show”, Turato explains, noting that he realized early on in his career that he must have some kinds of five-year and ten-year time periods carefully pre-planned. “I learned that a long time ago and took it over as a working method from David Bowie.” Today, after ten years of independent work (he used to work in Randić – Turato Architects tandem), he is at a kind of a turning point. Although he does not reveal much about the new plans, he says that he will certainly do architecture, but no longer as he had done it so far. “It is time to open the door to some new people, new ideas and ways to act. For sure, one part will be focused on DeltaLab - Centre for Urban Transition, Architecture and Urbanism, a newly established program at the University of Rijeka. I created a platform that connected the university and some kind of creation in architectural space. As part of the Rijeka 2020 - European Capital of Culture program, we have prepared a large exhibition in the premises of ExportDrvo in the Delta area in Rijeka titled “Fiume Fantastika”, which is very architectural and spatially experiential and shows the last 150 years of Rijeka’s urban history, during which the city experienced a drastic growth and became the traffic and industrial centre. We are going to publish the book entitled “Fiume Fantastika” and launch a postgraduate study based on it. In the upcoming period, I will conduct research and education and in parallel continue to act and do architecture. It will be like a kind of agency, and my goal is to solve problems that are not exclusively related to building houses by using my own intelligence and the experience I have with young people. I have been developing this idea for the last three years, and it is also related to the theme of togetherness and the Venice Biennale project”, Turato says. Namely,

69


ADRIA LUXURY SOCIETY

POVRATAK U BUDUĆNOST Z A D A Ć A J E F U T U R O L O G A P R E D V I Đ AT I TRENDOVE I POMOĆI NAM RAZUMJETI S U T R A Š N J I C U. D R . M O R G A I N E G AY E , S VJ E T S K I P R I Z N A T A F U T U R O L O G I N J A , ZA ADRIA LUXURY SOCIETY NAJAVLJUJE KLJUČNE TRENDOVE KROZ PRIZMU V A N J S K I H I U N U T A R N J I H U TJ E C A J A K O J I Ć E P O K R E TAT I B U D U Ć E P OT R O Š A Č E N A PI SA LA _ WORDS : MARTINA RAFAELI FOTO G R A FI JE_PHOTOS : DR MORGAINE GAY E P RESS

76


BACK TO THE FUTURE THE JOB OF A FUTUROLOGIST IS TO A N T I C I PAT E T R E N D S A N D H E L P U S U N D E R STA N D TO M O R R O W A N D P U T I T I N C O N T E X T. I N A N I N T E R V I E W F O R A D R I A L U X U R Y S O C I E T Y, D R M O R G A I N E G A Y E , A W O R L D - R E N O W N E D F U T U R O L O G I S T, ANNOUNCES KEY TRENDS THROUGH THE PRISM OF EXTERNAL AND EMOTIONAL INFLUENCES WHICH THE CONSUMERS OF T H E F U T U R E W I L L B E D R I V E N B Y.

T

rends are a very important element in business planning of the world's leading food companies, food and beverage producers, but also governments, numerous institutions and non-food, technology and media companies. We are now at a time when ideas and thoughts about what awaits us in the future are more important than ever. This very look into the future is what makes Dr Morgaine Gaye one of the world's top futurologists since her predictions are part of the strategies of global companies. Her specialty is food and food industry and she is the author of the first book of reports on food trends entitled Bellwether: Food Trends. In her practice, she studies food through various influences - social, cultural, economic and geopolitical - on the basis of which he shapes trends that affect the market. She collaborates on new product developments with companies such as Mondelēz, Mars, Unilever and Nestlé, among others. She gives her vision of future predictions for the next ten years and it is interesting that, in addition to the usual clients from the food industry, she also collaborates with numerous technology companies such as Panasonic, Siemens, Samsung, De’Longhi, Braun, BMW, etc. Amazon’s online store of the future includes her predictions on how we will celebrate and share moments in the year 2050. Her research is valued in the academic world. She has also participated in the work of the European Parliament and is currently preparing a book on trends in food and why they are so important, entitled ‘A Taste of Things to Come’. Dr Gaye presents herself as a person who feels a great passion for her job because food strongly affects all of us every day. With the changes taking place globally in the service industries and, inevitably, in the gastronomy and hospitality segment, the possible direction of the industry's recovery largely depends precisely on forecasting trends. And that includes much more than emotions and physiological needs for food because it is, as Dr. Gaye describes, “a complex concept that connects social characteristics, behaviours, geopolitical influence, beliefs, history, trends, fashion, art, marketing, sensory perception, biology, etc.”. When it comes to food, we make personal, cultural, social, political and proactive decisions every day - with every purchase, cultiva-

T

rendovi su iznimno važan element planiranja poslovanja vodećih svjetskih prehrambenih tvrtki, proizvođača hrane i pića, ali i neprehrambenih, tehnoloških i medijskih kompanija, vlada te brojnih drugih institucija. Danas su ideje i zamisli o onome što nas očekuje važnije nego ikada prije, a upravo je pogled u budućnost ono što dr. Morgaine Gaye svrstava u vrh svjetskih futurologa jer njezina su predviđanja dio strategija globalnih svjetskih tvrtki. Gaye je stručnjakinja za hranu i prehrambenu industriju te autorica prvog priručnika o prehrambenim trendovima “Bellwether: Food Trends”. Proučavajući različite utjecaje – društvene, kulturološke, gospodarske i geopolitičke – predviđa kako će se razvijati tržište hrane u sljedećih deset godina. Među ostalima, surađuje s tvrtkama Mondelēz, Mars, Unilever i Nestlé, a zanimljivo je da, uz klasične klijente iz prehrambene industrije, radi i s brojnim tehnološkim kompanijama kao što su Panasonic, Siemens, Samsung, De'Longhi, Braun i BMW. Na njezina predviđanja o tome kako ćemo slaviti 2050. godinu oslanja se Amazonova internetska trgovina budućnosti, njezina istraživanja cijenjena su u akademskom svijetu, sudjelovala je u radu Europskog parlamenta, a trenutačno priprema knjigu o važnosti prehrambenih trendova “A Taste of Things to Come”. Dr. Gaye predstavlja se kao osoba koja osjeća veliku strast prema svojemu poslu jer hrana snažno utječe na sve nas, i to svakodnevno. U usluž-

77


ADRIA LUXURY SOCIETY

SATOVI I NAKIT

82

NOVA ERA

TRADICIJE

IZAZOVI S KOJIMA SE NOSI URARSKA INDUSTRIJA DUBOKO SU UZDRMALI TA J B A ST I O N K R E AT I V N O ST I , D I Z A J N A I T E H N O L O G I J E . OT K R I V A M O K A K V A J E B U D U Ć N O S T N A J P R E S T I Ž N I J I H S VJ E T S K I H I Z L O Ž B I S A T O V A I

N A K I T A T E K O L I K O J E U S PJ E Š N A D I G I T A L N A T R A N S F O R M A C I J A J E D N E O D NAJTRADICIONALNIJIH BRANŠI U SVIJETU LUKSUZA N A PI SA LA _ W O R DS: D UBR A VK A TOMEKOVIĆ ARALICA

FOTOGRAFIJE_PHOTOS : PRESS P HOTOS


WATCHES AND JEWELLERY | Britanski glumac Benedict Cumberbatch u videu “In A Breath” uspoređuje osjećaj za vrijeme tijekom meditacije i ronjenja s novim satovima Polaris Mariner manufakture Jaeger LeCoultre (lijevo); manufaktura MB&F u M.A.D. Galleryju predstavlja virtualnu izložbu kinetičkih instalacija “Forward Motion” američkog umjetnika Pedra Sancheza de Movellána | British actor Benedict Cumberbatch in the video ‘In a Breath’ compares the sense of time during meditation and diving with the new Polaris Mariner watches manufactured at Jaeger LeCoultre (left); MB&F Manufacture in its M.A.D. Gallery presents virtual exhibition Forward Motion, a collection of kinetic artworks by American artist Pedro Sanchez de Movellan

A NEW ERA OF

TRADITION T H E C H A L L E N G E S W H I C H T H E W A T C H M A K I N G I N D U S T R Y I S F A C I N G H A V E D E E P LY S H A K E N T H A T B A S T I O N O F C R E A T I V I T Y, D E S I G N A N D T E C H N O L O G Y. W E D I S C O V E R T H E F U T U R E W I T H T H E W O R L D ’ S M O S T P R E S T I G I O U S E X H I B I T I O N S A N D H O W S U C C E S S F U L LY T H E D I G I T A L TRANSFORMS ONE OF THE MOST TRADITIONAL INDUSTRIES IN THE WORLD OF LUXURY

83


ADRIA LUXURY SOCIETY

G

odina kao nijedna dosad. Tako protagonisti sektora urarstva i draguljarstva složno opisuju 2020., turbulentnu i prepunu izazova u svakom pogledu. Kada su potkraj prošle godine globalni igrači za procjene svjetskih trendova objavili svoje prognoze do 15 posto rasta industrije procijenjene na 586 milijardi dolara, nitko nije mogao ni pretpostaviti da će već u ožujku 2020. prodaja luksuzne robe pasti za 25 posto. Prema najboljem scenariju, bit će to rezultat pada prodaje u odnosu na prošlu godinu, a onaj najcrnji predviđa čak 45 posto. Koliko su u tome nastradali urari i draguljari, još će se dugo zbrajati, no predviđa se da će se industrija luksuza oporaviti i dosegnuti rezultate iz 2019. tek za dvije godine. Sve što su cijelo desetljeće manufakture satova i nakita ulagale u dizajn, poboljšanje tehničkih performansi i ekskluzivne promocije pandemija i ekonomska kriza anulirale su u samo nekoliko mjeseci. Globalna nesigurnost nije zaobišla ni poštovatelje vrhunskih satova i nakita koji su jednostavno promije­nili popis prioriteta u trošenju novca. Urari i draguljari – pripadnici tradicionalno sporijeg, ali temeljitog sektora – morali su djelovati brzo i radikalno. Najveće svjetske izložbe satova i nakita u Ženevi i Baselu, na kojima su najprestižniji brendovi medijima i trgovcima desetljećima predstavljali svoje novitete, ove godine nisu održane. Umjesto tih velikih okupljanja krajem kolovoza u Ženevi je nekolicina brendova organizirala Geneva Days i na gotovo konspirativna predstavljanja novih modela satova, u apartmane vodećih hotela, pozvala malu skupinu novinara.

84

Dok je Europa iščekivala drugi val pandemije, na drugom kraju svijeta, u Šangaju je početkom rujna pod najstrožim mjerama sigurnosti, održana četverodnevna manifestacija koja je okupila 3800 entuzijasta. U suradnji s digitalnom platformom Watches and Wonders održane su radionice, panel-diskusije i predstavljanja noviteta. No iz Europe je stiglo jako malo ljudi. Da takav oblik okupljanja i promoviranja nedostaje cijeloj branši, potvrđuju nam otac i sin Peter i Jure Malalan, čije se obiteljske draguljarnice Malalan nalaze u Zagrebu i Ljubljani, o čemu kažu: “Novitete smo mogli vidjeti posredstvom online platforme, svi su nam predstavljeni elektronički, a samo je nekoliko naših partnera došlo do nas. Iako smo se relativno brzo naviknuli na online suradnju, jako nam nedostaju susreti uživo s ljudima iz naše industrije, ona zajednička kava i dobar osjećaj pripadnosti branši. Nadamo se da ćemo to moći ponovno doživjeti iduće godine.”

VIRTUALNA STVARNOST PRUŽA KUPCU DETALJAN POGLED U SRCE SATA, NO NE MOŽE ZAMIJENITI LJUBAV NA PRVI DODIR VIRTUAL REALITY PROVIDES A DETAILED LOOK INTO THE HEART OF THE WATCH TO THE CUSTOMER, BUT STILL CAN NOT REPLACE THE LOVE AT FIRST TOUCH

A

year like no other so far. That is how the protagonists of the watchmaking and jewellery sector unanimously describe 2020; turbulent and full of challenges in every respect. When late last year, global players released their forecasts of up to 15 percent industry growth, estimated at $ 586 billion, no one could have guessed that as early as March 2020, luxury goods sales would fall by 25 percent. According to the best-case scenario, this will be the result of a drop in sales compared to last year’s, and the worst-case scenario predicts as much as 45 percent drop. The loss watchmakers and jewellers have suffered will still be added up for a long time, but it is predicted that the luxury industry will recover no sooner than in two years’ time and reach the results from 2019. Everything that watch and jewellery manufacturers have been investing in design, improvement of technical performance and exclusive promotions for a decade was annulled in just a few months by the pandemic and the economic crisis. Global insecurity has also affected high-end watch and jewellery lovers, which have simply changed the list of priorities in spending money. On the other hand, watchmakers and jewellers - members of a traditionally slower but thorough sector - had to act quickly and radically. The world’s largest exhibitions of watches and jewellery in Geneva and Basel, where the most prestigious brands presented their novelties to the media and retailers for decades, were not held this year. Instead of these large gatherings at the end of August in Geneva, several brands organized Geneva Watch Days and invited a small group of journalists to the almost conspiratorial presentations of new watch models, in the suites of partner hotels.

| Čuveni Chopardov reli, 1000 Miglia u talijanskom gradu Brescia, održan je u listopadu umjesto u svibnju, pod strogim epidemiološkim mjerama | Chopard’s 1000 Miglia rally in Italian city of Brescia, organised in October instead of May, was held in compliance with the prevailing public health regulations


Unatoč tome, posao nije smio stati. Malalani su ponešto promijenili portfelj brendova u svojim izlozima. Tako satovi brenda Bulgari više nisu dostupni u njihovim prodavaonicama, ali su zato u Zagrebu i Ljubljani otvorili kutak za satove Cartier. Susrete s kupcima nisu prekinuli, štoviše, oni su postali još ekskluzivniji jer su se u pojedinačnoj prezentaciji više mogli posvetiti kupcu. Kako se u svakom zlu nađe i nešto dobro, tako je i industrija satova i nakita svoju kreativnost više nego ikad prije usmjerila na nove, maštovitije oblike promoviranja svojih postignuća. Mnogi su se okrenuli prirodi i zaštiti njezinih ljepota ostvarujući suradnju s najboljim jedriličarima, roniocima, alpinistima, surferima, arhitektima i umjetnicima. U cijeloj toj operaciji preispitivanja – što je zapravo pravi luksuz za konzumente koji traže svoj identitet u novim pravilima života – ekološka i socijalna osviještenost postale su jednako važne kao i digitalna platforma za prodaju satova i nakita. “Ova je kriza poput apokalipse koja je ispod površine otkrila ono skriveno, što mi u industriji satova nismo mogli ili željeli vidjeti. Nezavisni urari moraju se držati svoje misije: biti neobični, potpaljivati maštu te se isticati u gomili”, smatra Jean-Marie Schaller, CEO i umjetnički direktor Ateliersa Louis Moinet, u kojem se od 1806. izrađuju urarska umjetnička djela. Kada je otkazan sajam u Baselu, shvatili su da svoju priču moraju ispričati na drugi način. “Izložbe su mjesta na kojima predstavljate svoje satove, no digitalni svijet omogućuje vam da njihovu priču približite kupcima. Tako smo i mi prvi put u povijesti producirali tri videa u holivudskom stilu. U rekordnom smo roku svojoj web stranici dodali digitalni muzej i svoju ‘Crnu knjigu’, koja na sto stranica prati povijest Ateliersa Louis Moinet. No digitalna je tehnologija samo instrument. U središtu su naše pozornosti ljudi. Želimo razgovarati s kupcima i zato smo za njih otvorili radionicu u Saint-Blaiseu, u koju se lako mogu uključiti putem našeg weba. Nudimo im i mogućnost da virtualno sudjeluju na predstavljanju prvoga kronografa, da dohvate Mjesec i posjete opservatorij u Neuchatelu. Na našu i njihovu radost, oslobađamo se rutine i stereotipova.” Premda su i prije pandemije mnogi čelnici urarskih i draguljarskih manufaktura u medijskim istupima promovirali svoja djela, mnogi su sada postali protagonisti filmova ili su preuzeli ulogu novinara i putem različitih online platformi intervjuiraju prominentne sugovornike. Tako Christoph Grainger-Herr, CEO IWC-a iz Schaffhausena, o arhitekturi, dizajnu i izradi satova razgovara s arhitektom Hanijem Rashidom koji je u New Yorku. U drugom pak videu

| Glumica Marion Cotillard i Caroline Scheufele, kreativna direktorica Choparda, zalažu se za etički čisto zlato (gore); nova “žaba” MB&F-a HM3 Frog X ponovno pomiče granice trodimenzionalnih satova – napravljeno je po deset primjeraka s odgovarajućim rotorom, brtvom i SuperLuminovom u tirkiznoj, ljubičastoj i plavoj boji (lijevo) | Oscar winning actress Marion Cotillard and Caroline Scheufele, Artistic Director of Chopard collaborate in promoting ethical jewellery (above); The new HM3 Frog X is pushing the limits of three-dimensional horology, crafted in three limited editions of 10 pieces each with matching rotor, gasket and Super-LumiNova in turquoise, purple and blue

On the other hand, while Europe was waiting for the second wave of the pandemic, a four-day event was held on the other side of the world, in Shanghai, in early September in strict compliance with the security measures, bringing together 3,800 enthusiasts. Workshops, panel discussions and presentations of novelties were held in cooperation with the digital platform ‘Watches and Wonders’. But very few people arrived from Europe. Peter and Jure Malalan, father and son, whose family-owned jewellery stores Malalan are located in Zagreb and Ljubljana, say that such form of gathering and promotion is what the entire industry lacks. “We could see the novelties through the online platform. They were all presented to us online, and only a few of our partners came to us in person. Although we got used to the online collaboration relatively quickly, we really miss meeting with people from our industry in person over a cup of coffee and having that good feeling of belonging to the industry. We hope to be able to experience it again next year”, they add. Despite all this, the business has to go on. The Malalans have somewhat changed the portfolio of brands in their shop windows. Thus, Bulgari watches are no longer available in their stores, but that is why they opened a Cartier watch corner in Zagreb and Ljubljana. They did not stop meeting with the customers, on the

85


108

LOVRO ARTUKOVIĆ

ADRIA LUXURY SOCIETY


“STVARNO UMJETNIČKO DJELO MOGU DOŽIVJETI SAMO U REALNOSTI” NASLOVNICU OVOG BROJA MAGAZINA ADRIA LUXURY SOCIETY KRASI SLIKA “ N A VJ E Š T E N J E ” P R O S L A V L J E N O G H R V ATS KO G U M J E T N I K A L O V R E ARTUKOVIĆA , S KOJIM SMO RAZGOVARALI O INSPIRACIJI, RADU I LJEPOTI KAO S A STA V N O M D I J E L U P R I V L A Č N O ST I NJEGOVIH DJELA R A Z G OV AR A LA _ I N TER VI EW ED BY: D UBR A V K A TOMEKOVIĆ ARALICA

| Ulje na platnu “Na prozoru” | Oil on Canvas “At the window”

FOTO G R A FI JE_ PH OTO G R A PH S: IVAN POSAVEC

O

tkako od sredine osamdesetih godina svoja djela izlaže na samostalnim i grupnim izložbama, njegove slike – ulja na platnu, šperploči i MDF ploči – te crteže ugljenom na papiru, osim u Hrvatskoj, vidjela je i likovna publika u Aleksandriji, Ankari, Beču, Berlinu, Budimpešti, Krakovu, Lisabonu, Münchenu, Moskvi, Parizu, Pragu, Sarajevu, Skoplju… Svoju posljednju skupinu djela, sastavljenu od 43 slike, Lovro Artuković, rođeni Zagrepčanin koji od 2003. živi u Berlinu, nazvao je “Usporavanje”. U zagrebačku Modernu galeriju, nacionalni muzej moderne umjetnosti, privukao je mnogo posjetitelja, a od početka prosinca isti će ciklus biti izložen u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Kada dosegnu životnu zrelost, mnogi umjetnici postaju produktivniji i mahnito slikaju. Koji je bio vaš okidač zbog kojeg ste izabrali ritam usporavanja?

Mislim da je Louise Bourgeois rekla kako se mogla ozbiljno posvetiti umjetnosti tek kada se riješila muževa, djece i ljubavnika. Tako

mi je nekako ostalo u sjećanju, nadam se da nisam pogrešno prenio njezine misli. U jednom trenutku, potpuno biološki, više nemate potrebu raditi nešto što vam je nekada oduzimalo puno vremena i koncentracije ili vam to prestane imati smisla. Ako se to dobiveno vrijeme, bez distrakcija i s jednakom strašću kojom se prije živjelo, iskoristi za rad, mogu se dogoditi čuda. Nisam želio “štancati” djela nego sam, unatoč ovom vremenu površnosti i brze potrošnosti, odlučio pokušati napraviti nešto kvalitetno prema vlastitim standardima. Nešto što će i od mene i od promatrača zahtijevati da usporimo, zastanemo i stvarno se posvetimo slici. U kakvoj su vezi kod vas produktivnost i radna disciplina?

Relativno sam neproduktivan, slike stvaram sporo i dugo. Nisam ni posebno discipliniran, jednostavno imam potrebu stvarati, ali to ne radim prema nekom rasporedu. Osim toga, smatram da radim i kada ne radim jer tada punim baterije nečim što će se jednom možda odraziti na slike. Dakle, gotovo bih mogao reći da radim i kada spavam. Koji vam je detalj najzahtjevnije naslikati i zašto?

109


ADRIA LUXURY SOCIETY

| Ulje na platnu “Jesenjski izlet”, ulje na MFD ploči “Lene u potopu”i crtež ugljenom na papiru “Brandenburška palma” (prema snimci Gunter Lepkowski) | oil on canvas “Autumn excursion”, oil on MDF board “Lene in a deluge”, charcoal on paper “Brandenburg palm” (photographed by Gunter Lepkowski)

Svi su mi detalji na slici jednako važni, uglavnom ih obrađujem jednakom pažnjom, stoga su mi svi jednako zahtjevni. Kada se umorim stvarajući sliku, znam zamuljati ili ostaviti nešto poludovršeno, ali ako ona ostane kod mene, vratim joj se te novom energijom i novim iskustvom nastavim raditi na njoj. Kakvu atmosferu želite postići ugljenom, a kakvu uljem na platnu?

Budući da ne moram miješati boje, ugljen mi omogućava da se potpuno posvetim motivu. Korištenje boja je zahtjevnije jer one su žive i moram voditi računa o njihovoj snažnoj prisutnosti. Neću reći da je tada motiv u drugom planu, na mojim slikama to svakako nije slučaj, ne radim apstraktno, ali u posljednje se vrijeme trudim bojama ostaviti više prostora da slobodno dišu. Frustrira li vas što neke slike stvarate i dulje od dvije godine?

Ne. Mislim da je za mnoge moje slike bilo presudno upravo to što sam im se vratio nakon duljeg razdoblja. Čini mi se kako neke slike jednostavno ne žele da ih stvaram, da to ne zaslužujem sve dok ne savladam neke nove razine, tada mogu nastaviti. Kako izgleda taj čarobni osjećaj zadovoljstva i olakšanja kada završite sliku?

110

asfaltu, a ne Berlin. To sam oduvijek želio slikati, a poklopilo se s mojim boravkom u Berlinu. Koja vam mjesta u Berlinu najupečatljivije ocrtavaju duh grada i zašto?

U Berlinu ljudi uglavnom žive u svom Kiezu (četvrt) pa ne mogu govoriti o gradu u cjelini. Golem je i strukturiran je tako da svaka četvrt ima uglavnom sve potrebne sadržaje. Najčešće se krećem u krugu od kilometar i pol oko svog ateljea i rijetko odlazim u druge kvartove. Moj je atelje već dvanaest godina smješten na granici Kreuzberga i Neuköllna, u blizini Hermannplatza, koji nije baš na dobrom glasu. Ondje je okupljen velik broj naroda, rasa, skupina, hipstera, čudaka svih vrsta, ostarjelih hipija, dilera, narkomana, beskućnika, besposličara, radnika i umirovljenika, turista i mnogo mladih ljudi željnih zabave. Ponekad je iritantno i naporno, bučno i agresivno, ali neobično je kad se nađete negdje gdje je mirno. Posljednjih godina osjećaju se posljedice izbjegličke krize te su prisutni problemi manjka stambenog prostora i kriminala, ali živo je i još se osjeća dašak slobodarskog duha koji je prije bio prisutan u cijelom gradu. Ipak, ne tvrdim da želim ondje provesti ostatak života. Na koje vas ljude i događaje asocira šuma? Zašto vam je privlačna?

Ideja o završavanju slike pomalo je mistificirana. Njemački umjetnik Gerhard Richter u jednom je dokumentarcu o sebi rekao da je slika gotova onda kada je lijepa. To mi se jako svidjelo, pogotovo s obzirom na to da se na umjetničkoj sceni riječ “ljepota” gotovo više i ne smije koristiti. Otad se i ja vodim tom idejom: slika mora biti lijepa. Osim toga, kada napusti atelje, ona počinje svoj autonomni život i u tom je trenutku za mene definitivno završena. Mogao bih reći da tada nastupa osjećaj olakšanja. Ali puno je slika kojima se divimo po muzejima slaveći njihove autore i ne znajući da su stoljećima drugi ljudi nešto mijenjali ili dodavali, ne mislim pritom samo na restauratore, tako da nikada ne znate kada je ona stvarno gotova.

Na narodnooslobodilačku borbu i partizane, Ivicu i Maricu, Crvenkapicu. Na bijeg od kuće. Na gledanje, osluškivanje, mirisanje. Na samoću. Šuma je prostor bez dubine i preglednosti. Ona za nas – iako smo je gotovo svagdje pripitomili – ima duboko mitsko značenje. Lijepa je, ali i opasno neizvjesna. Odrastao sam na rubu šume, na Pantovčaku, i tamo su nastali moji prvi crtački pokušaji. Devedesetih sam godina neko vrijeme dosta intenzivno slikao šumske prizore upravo zbog odsutnosti dubine i zagušenosti, jer sam tako osjećao to vrijeme. Sada se ponovno pojavila na mojim slikama jer sam želio neku banalnu situaciju izleta urbanih ljudi u prirodu prikazati u višeznačnom kontekstu.

Zašto vas Berlin noću osobito inspirira?

Koga puštate u svoj atelje dok radite?

Zato što sam danju uglavnom u ateljeu. Šalim se. Inspirirali su me noć i svjetla grada koja se odražavaju razlijevajući se na mokrom

Dok slikam, uglavnom ne puštam nikoga, no ako radim s modelima, naravno da su i oni sa mnom. Navečer je svatko dobrodošao ako ne


'I CAN ONLY EXPERIENCE A REAL WORK OF ART IN REAL LIFE' THE COVER OF THIS ISSUE OF THE ADRIA LUXURY SOCIETY M A G A Z I N E I S F E A T U R E D B Y T H E P A I N T I N G 'A N N U N C I A T I O N ' BY T H E P R O M I N E N T C R O AT I A N A R T I ST L O V R O A R T U KO V I Ć . W E TA L K E D TO H I M A B O U T I N S P I R AT I O N , W O R K A N D B E A U T Y A S A N I N T E G R A L PA R T O F T H E A P P E A L O F H I S W O R KS

F

rom the mid-1980s, since he has been exhibiting his works in solo and group exhibitions, his paintings - oil on canvas, plywood and MDF board, and charcoal drawings on paper - have been seen by art audiences in Alexandria, Ankara, Vienna, Berlin, Budapest, Krakow, Lisbon, Munich, Moscow, Paris, Prague, Sarajevo and Skopje, as well as Croatia. Lovro Artuković, a native of Zagreb who has been living in Berlin since 2003, entitled his last collection of 43 works ‘Deceleration’. The exhibition has attracted many visitors to Modern Gallery in Zagreb - the National Museum of Modern Art, and as of the beginning of December the same works will be exhibited at the Art Gallery in Dubrovnik. When they reach life maturity, many artists start painting very quickly and become more productive: what was the trigger that made you choose the rhythm of deceleration?

I think that Louise Bourgeois said she could only truly dedicate herself to art when she got rid of husbands, children, lovers, etc. I hope I did not misquote it. At some point, purely biologically, it does no longer make sense or there is no longer a need to do things which used to take up a lot of time and concentration. If this extra time is used for work, without distractions and with the same passion that you used to live, then miracles can happen. However, I decided not to use the time I got for hyper-production but on the contrary, to spite this time of superficiality and fast consumption, I am trying to make something of quality by my own standards. Something which will require both me and the observer to slow down, to pause, and really dedicate their time to the painting. What is the connection between productivity and work discipline when it comes to you?

I am quite unproductive. I work on paintings slowly and for a long time. I am not particularly disciplined; I just have the need to work, but I do not put that in any time frame. Besides, I believe that I work even when I am not working, but then I “recharge my batteries” with something that might one day be reflected in the paintings. So, we could say that I work even when I sleep.

Which detail is the most demanding for you to paint and why?

All the details in the picture are equally important to me. I paint them with the same attention, more or less, and therefore they are all equally demanding. When I get tired of working on a painting, I sometimes paint over it or leave something half-finished, but if the painting stays with me, I go back to it again and then with new energy and new experience I continue to work on it. What kind of atmosphere do you wish to achieve with charcoal, and what kind with oil on canvas?

Charcoal gives me the ability to fully concentrate on the motif since I do not have to mix paints. Working with paints is more demanding, because paints are actually alive. I have to take care of their strong presence. I would not say that then the motif is less important- it is certainly not the case in my paintings. I do not do abstract works, but lately I have been trying to give paints more space to breathe freely. Does it frustrate you when you work on some paintings for more than two years?

Not at all. I think it was crucial for many of my paintings that I returned to them after a long period of time. It seems to me that some paintings just do not want me to work on them anymore, that I do not deserve it until I master some new levels and then be able to continue. What does that magical feeling of satisfaction and relief feel like when the painting is finished?

The completion of a painting is a bit mystified. German artist Gerhard Richter said in a documentary about himself that the painting is finished when it is beautiful. I really liked that, especially at a time when the word “beauty” is almost no longer allowed on the art scene. Since then, it has been a criterion for me as well: the painting must be beautiful. Besides, by leaving the studio the painting begins its autonomous life and at that point for me it is definitely finished. Let’s say that some sense of relief ensues then. But there are a lot of paintings that we admire in museums praising their authors and not knowing that for centuries some others have

111


Vaše snove kujemo u vječnost. Nakit s potpisom Malalan ima svoj šarm koji mnogi povezuju s bogatom obiteljskom tradicijom. Generacije, koje su desetljećima ugrađivale snove u komade nakita, usavršile su se u bezvremenskom isprepletanju starih vještina, suptilnosti trenutka sadašnjosti i domišljatosti zakritom velom šarene budućnosti. Naši majstori zlatari kuju vaše snove u vječnost sa skulpturama kojima započinje tradicija obiteljskog nakita ili obogaćivanjem kutije nakita koja godinama prelazi s naraštaja na naraštaj.

Augusta Cesarca 6–8, Zagreb

malalan.hr

Profile for adrialuxurysociety

ALS_No02 - S  

ALS_No02 - S  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded