Page 1

Tabula Rasa for the creative mind Een nieuw interieur voor het Sandberg Instituut


82%-/3/27

Tabula Rasa for the creative mind 9-&:-''/+&;/-+0-%3&<."3-1/-& -2&,-+&6"23#-'7&82(+/+$$+& =/>2&?%"22-2&""2&,-+&1"@-2& *1&,$2&7-#*$5-2&+-& ,-'(+'$.+$'-'-2A&*?2/-$5&/2& +-&3-%-2A&+5--&2-0-2%*."+/-(& +-&(%$/+-2&-2&--2&(+$@& 2/-$5#*$5&+-&'-"%/(-'-2& *?&3-&,$/3/7-&,**)3%*."+/-& /2&<1(+-'3"1BC$/3D&E**'& ,-+&6"23#-'7&82(+/+$$+& ,-##-2&5/>A&<22-&9-((/27&

-2&<'>-2&<"'2*$3(-A& --2&(.,-+(*2+5-'?& 7-1""@+&0**'&,-+&2/-$5-& /2+-'/-$'D&F-+&*2+5-'?& /2+'*3$.--'+&G*?7-'$/13-H& 7-1--2(.,"??-%/>@-& '$/1+-2A&1-+&-%@&--2&-/7-2& @"'"@+-'A&3/-&("1-2&1-+&3-& (+'$.+$$'&0"2&,-+&7-#*$5& 3-&5-'@'$/1+-&0**'&3-& (+$3-2+-2&0*'17-0-2D


<)3-%/27('$/1+-2

N/2-&<'+( G.*$%3&+,/(&.*20-'("+/*2&#-&0/-5-3&"(&"&(.$%?+$'-bH

a"(+-'&*)&<??%/-3&<'+( !,-&9/'+Z&<'+&9-?"'+1-2+ G+,-&.'-"+/*2&*)&2-5&"23&"%+-'2"+/0-&'-"%/+/-(& /(&+,-&*2%Z&?*((/#%-&5"Z&+*&?'*0/3-&2-5& ?-'(?-.+/0-(&*2&*$'&%/)-&*2&+,/(&?%"2-+DH

a"(+-'&82+-'/*'&<'.,/+-.+$'6+$3/*&9"0/3&F*.@2-Z 6+$3/*&N*'&811-3/"+-&6?".-( G"%%&+,-&(?".-(&5-&(--&5,-2-0-'&5-&%**@&"'*$23&$(DH

6/23(&3-&*?'/.,+/27&0"2& ,-+&6"23#-'7&82(+/+$$+&/2& UXXR&/(&,-+&*'7"2/(-'-2& 0"2&?*(+"."3-1/(.,-& ".+/0/+-/+-2&=*"%(& (-1/2"'(&-2& +-2+**2(+-%%/27-2& --2&@-'2+""@&0"2& ,-+&F-+&6"23#-'7& 82(+/+$$+D&I""(+&3-& 7-'-2*11--'3-&a"(+-'& ?'*7'"11"H(&3/-&5*'3-2& ""27-#*3-2A&=/>2&-'& #/22-2&3-&0-'(.,/%%-23-& ")3-%/27-2&+/>3-%/>@-& ?'*7'"11"H(&3/-&=/.,& /2+-2(/-)&-2&0**'&3-&3$$'& 0"2&,-+&*23-'=*-@&*?& --2&(?-./)/-@&*23-'5-'?& '/.,+-2D&

V'&=/>2&0/>)&a"(+-'& ?'*7'"11"H([&N/2-&<'+(A& <??%/-3&<'+(A&82+-'/*'& <'.,/+-.+$'-A&9-(/72& -2&<'+JV3$."+/*2D&9-& ")3-%/27('$/1+-2&-2& 3-&'$/1+-2&0**'&3-& +/>3-%/>@-&?'*7'"11"H(& 0"2&3-&0-'(.,/%%-23-& ")3-%/27-2&%/77-2&#/>& -%@""'&-2&,-##-2&--2& 3/'-.+-&'-%"+/-D&V'&/(& WW2&")3-%/27&L<'+&J& V3$."+/*2M&3/-&1/23-'& '$/1+-&2*3/7&,--)+&-2& 1--'&7-#'$/@&1""@+&0"2& ("+-%%/-+?%-@@-2&3/-&*0-'& 3-&*0-'/7-&")3-%/27-2& =/>2&0-'(?'-/3D&9/+& ,--)+&+-&1"@-2&1-+&3-& ""'3&0"2&3-=-&a"(+-'&

3/-&1--'&/(&7-'/.,+&*?& *23-'=*-@&-2&3""'0**'& ""2(%$/+/27&=*-@+&#/22-2& WW2&0"2&3-&*0-'/7-& ?'*7'"11"H(D 9-&")3-%/27('$/1+-2& 5*'3-2&=*0--%&1*7-%/>@& *2+5*'?-2&"%(&G+"#$%"& '"("HD&9-=-&'$/1+-2& @$22-2&@--'&*?&@--'& 2""'&-/7-2&/2=/.,+& 0"2&3-&5/((-%-23-& ")3-%/27(,**)3-2&-2& (+$3-2+-2&5*'3-2& /27-'/.,+D&

a"(+-'&*)&9-(/72 !,/2@&!"2@&)*'&E/($"%&6+'"+-7/-( G.'/+/."%&"7-2+(&*)&(*./"%&?'*.-((-(& "23&+,-Z&7*0-'2&3/"%*7$-(A&'-)%-.+/*2A& $23-'(+"23/27&"23&3-#"+-D&<(&+,-Z&3*A& +,-Z&0/($"%/(-&2-5&?-'(?-.+/0-(&+,"+& -27"7-&5/+,&(*./"%&/(($-(H

<'+&-2&V3$."+/*2 6+$3/*&_*(-?,&O-$Z(


<)3-%/27('$/1+-2

N/2-&<'+( G.*$%3&+,/(&.*20-'("+/*2&#-&0/-5-3&"(&"&(.$%?+$'-bH

a"(+-'&*)&<??%/-3&<'+( !,-&9/'+Z&<'+&9-?"'+1-2+ G+,-&.'-"+/*2&*)&2-5&"23&"%+-'2"+/0-&'-"%/+/-(& /(&+,-&*2%Z&?*((/#%-&5"Z&+*&?'*0/3-&2-5& ?-'(?-.+/0-(&*2&*$'&%/)-&*2&+,/(&?%"2-+DH

a"(+-'&82+-'/*'&<'.,/+-.+$'-

6+$3/*&P%"$3-&a*2-+

6+$3/*&N*'&811-3/"+-&6?".-( G"%%&+,-&(?".-(&5-&(--&5,-2-0-'&5-&%**@&"'*$23&$(DH

6/23(&3-&*?'/.,+/27&0"2& V'&=/>2&0/>)&a"(+-'& ?'*7'"11"H([&N/2-&<'+(A& ,-+&6"23#-'7&82(+/+$$+&/2& <??%/-3&<'+(A&82+-'/*'& UXXR&/(&,-+&*'7"2/(-'-2& 0"2&?*(+"."3-1/(.,-& <'.,/+-.+$'-A&9-(/72& -2&<'+JV3$."+/*2D&9-& ".+/0/+-/+-2&=*"%(& (-1/2"'(&-2& ")3-%/27('$/1+-2&-2& 3-&'$/1+-2&0**'&3-& +-2+**2(+-%%/27-2& +/>3-%/>@-&?'*7'"11"H(& --2&@-'2+""@&0"2& 0"2&3-&0-'(.,/%%-23-& ,-+&F-+&6"23#-'7& ")3-%/27-2&%/77-2&#/>& 82(+/+$$+D&I""(+&3-& 7-'-2*11--'3-&a"(+-'& -%@""'&-2&,-##-2&--2& 3/'-.+-&'-%"+/-D&V'&/(& ?'*7'"11"H(&3/-&5*'3-2& ""27-#*3-2A&=/>2&-'& WW2&")3-%/27&L<'+&J& V3$."+/*2M&3/-&1/23-'& #/22-2&3-&0-'(.,/%%-23-& '$/1+-&2*3/7&,--)+&-2& ")3-%/27-2&+/>3-%/>@-& ?'*7'"11"H(&3/-&=/.,& 1--'&7-#'$/@&1""@+&0"2& ("+-%%/-+?%-@@-2&3/-&*0-'& /2+-2(/-)&-2&0**'&3-&3$$'& 6+$3/*&N*%@-'+&3-&_*27 0"2&,-+&*23-'=*-@&*?& 3-&*0-'/7-&")3-%/27-2& =/>2&0-'(?'-/3D&9/+& --2&(?-./)/-@&*23-'5-'?& '/.,+-2D& ,--)+&+-&1"@-2&1-+&3-& ""'3&0"2&3-=-&a"(+-'&

3/-&1--'&/(&7-'/.,+&*?& *23-'=*-@&-2&3""'0**'& ""2(%$/+/27&=*-@+&#/22-2& WW2&0"2&3-&*0-'/7-& ?'*7'"11"H(D 9-&")3-%/27('$/1+-2& 5*'3-2&=*0--%&1*7-%/>@& *2+5*'?-2&"%(&G+"#$%"& '"("HD&9-=-&'$/1+-2& @$22-2&@--'&*?&@--'& 2""'&-/7-2&/2=/.,+& 0"2&3-&5/((-%-23-& ")3-%/27(,**)3-2&-2& (+$3-2+-2&5*'3-2& /27-'/.,+D&

a"(+-'&*)&9-(/72 !,/2@&!"2@&)*'&E/($"%&6+'"+-7/-( G.'/+/."%&"7-2+(&*)&(*./"%&?'*.-((-(& "23&+,-Z&7*0-'2&3/"%*7$-(A&'-)%-.+/*2A& $23-'(+"23/27&"23&3-#"+-D&<(&+,-Z&3*A& +,-Z&0/($"%/(-&2-5&?-'(?-.+/0-(&+,"+& -27"7-&5/+,&(*./"%&/(($-(H

<'+&-2&V3$."+/*2


!"#$%"&'"("&)*'&+,-&.'-"+/0-&1/23

`?-2&%$.,+&(+$3/*&_$%/"2&6.,2"#-%

VW2&0"2&3-& #-+-@-2/((-2&0"2& G+"#$%"&'"("H&/(&3-& @-22/(+,-*'/-&3/-& #-(.,'/>)+&3"+&1-2(-2& 5*'3-2&7-#*'-2& =*23-'&/27-#*$53-& 1-2+"%-&/2,*$3& -2&3"+&,$2&@-22/(& 0**'+@*1+&$/+&-'0"'/27& -2&#-%-0/27D&C*&@$2&>-& **@&""2@/>@-2&+-7-2& ,-+&@$2(+*23-'5/>(& -2&,-+&*2+5/@@-%-2& 0"2&.'-"+/0/+-/+D&82& 3-&@$2(+-2&/(&0""@& 7-(.,'-0-2&*0-'&,-+&

2*7&+-&0$%%-2&G2/-+(HD& 82&UXYS&(*13-&<3& ;-/2,"'3+&/2&=/>2&-(("Z& !5-%0-&;$%-(&N*'&<& I-5&<."3-1Z&"%&*?[& \:--2&0*'1-2D&:--2& %/.,+D&:--2&0**'5-'?& LDDDMA&7--2&+,-1"D] 9-&+-'1&/2&,-+&^"+/>2& @*1+&*0-'--2&1-+&,-+& I-3-'%"23(-&&G(.,*2-& %-/H&*)&G7-(.,'""?+& +"#%-+H&3"+&0-'5/>(+& 2""'&,-+&(.,'/>0-2&*?& --2&%-/#%"3&/2&@'/>+D&F-+& 5**'3&+"#$%"&@*1+&0"2&

3-&;*1-/2(-&+"#$%"& *)&5"(+"#%-+D&9/+& +"#%-+&5-'3&7-#'$/@+& 0**'&2*+/+/-(&3/-& 5-'3-2&7-5/(+&3**'& ,-+&0-'5"'1-2&0"2&3-& 5"(&-2&,-+&0-'0*%7-2(& 7%"3(+'/>@-2&*1&--2& +"#$%"&'"("&+-&7-0-2D E**'&3-& 5-'@'$/1+-&0"2& --2&@$2(+"."3-1/-& (+$3-2+&/(& 5"23*??-'0%"@& -'7&#-%"27'/>@D&9-& /3-"%-&5-'@'$/1+-&

,--)+&=*0--%& 1*7-%/>@&#'$/@#""'& 5"23*??-'0%"@&-2& ,--)+&3-&1*7-%/>@,-/3& *1&")(+"23&+*+&,-+& 5-'@&""2&3-&1$$'&+-& @$22-2&2-1-2D&V-2& 0**'#--%3&0"2&=*H2& /3-"%-&5-'@'$/1+-&/(& ,-+&*?-2%$.,+&"+-%/-'& 0"2&_$%/"2&6.,2"#-%D& V2@-%&#'$/@#""'&-2& %--7&5"23*??-'0%"@& 3"+&5-'@+&"%(&--2& -.,+-&G!"#$%"&'"("&)*'& +,-&.'-"+/0-&1/23HD& &


I/-$5#*$5&;/-+0-%3&<."3-1/-& J&6"23#-'7&82(+/+$$+

9-&*?7"0-&0**'&--2& 2/-$5&/2+-'/-$'&0**'& ,-+&6"23#-'7&82(+/+$$+& @*1+&0**'+&$/+&3-& ,-'(+'$.+$'-'/27&-2& 2/-$5#*$5?%"22-2& 0"2&3-&:-''/+&;/-+0-%3& <."3-1/-&-2&,-+& 6"23#-'7&82(+/+$$+&D& K-7-2(&3-&(?'-/3/27& 0"2&3-&%*."+/-(A&,-+& '$/1+-7-#'-@&*?& 3-&,**)3%*."+/-&-2& --2&0-'"23-'-23-& ("1-2(+-%%/27&0"2& (+$3-2+-2&L1--'& 1"(+-'(+$3-2+-2A&1/23-'& #".,-%*'(+$3-2+-2M&/(& #-(%*+-2&--2&2/-$5&

7-#*$5&+-&'-"%/(-'-2& *?&,-+&+-''-/2&0"2&3-& ,$/3/7-&%*."+/-&""2&3-& N'-3-'/@&;*-(@-(+'""+D F-+&*2+5-'?&0**'&3-& 2/-$5#*$5&-2&3-& "%7-,-%-&,-'(.,/@@/27& 0"2&3-&'$/1+-2&5*'3+& 3**'&6+$3/*&N-3%-0& *2+5/@@-%3D&C/>&=/-2&0**'& 3-&+*-@*1(+&0"2&3-& *23-'5/>(/2(+-%%/27-2& @"2(-2&+*+&,-+&0-'7'*+-2& 0"2&3-&1*7-%/>@,-3-2& +*+&("1-25-'@/27A& @-22/($/+5/((-%/27&-2& 1$%+/3/(./?%/2"'/+-/+D& 9/+&/2&""20$%%/27&*?&3-&

"$+*2*1-&(+'$.+$$'&3/-& ,-+&,$/3/7-&*23-'5/>(A& 0-'3--%3&*0-'&3-& 0-'(.,/%%-23-&")3-%/27-2A& @-21-'@+D& 9**'&--2&,-'(.,/@@/27& 0"2&3-&0-'(.,/%%-23-& ")3-%/27-2A&,-+& +*-0*-7-2&0"2&--2& ""2+"%&?$#%/-@-&-2& .*%%-.+/-0-&'$/1+-(&-2& 3-&,-'?'*7'"11-'/27& 0"2&3-&#-7"2-& 7'*23A&*2+(+""+&--2& 0-'#/23-23-&'$/1+-&+-'& #-0*'3-'/27&0"2&--2& 2/-$5-&(*./"%-&(+'$.+$$'D&


#-(+""23-&7-#*$5&6"23#-'7&82(+/+$$+ 3**'&O-2+,-1&-2&P'*$5-%&<'.,/+-.+-2

7-="1-%/>@-&2/-$5#*$5& 3**'&(+$3/*&N-3%-0


82+-'/-$'&6"23#-'7&82(+/+$$+

9-&(+'$.+$$'&0"2&,-+& 3**'&O-2+,-1&-2& P'*$5-%&*2+5*'?-2& 7-#*$5&5""'&,-+& 6"23#-'7&82(+/+$$+& 2$&*?&3-&#*0-2(+-& 0-'3/-?/27-2&/(& 7-,$/(0-(+A&/(& 7-#"(--'3&*?&--2& @"2+**'/23-%/27D&F-+& 7-#*$5&5-'3&/2&--'(+-& /2(+"2+/-&*2+5/@@-%3& "%(&@"2+**''$/1+-& -2&/(&0"2")&3-& *?%-0-'/27&/2&QRRS&/2& 7-#'$/@&3**'&#-/3-& *23-'5/>(/2(+-%%/27-2D&

82&,-+&7-#*$5&#-0/23-2& =/.,&""2&3-&2**'3=/>3-& "+-%/-''$/1+-2&-2& ""2&3-&=$/37-0-%& @"2+**''$/1+-2D&9-& ?%"++-7'*23&0"2&,-+& 7-#*$5&5*'3+&/2&(+-'@-& 1"+-&#-?""%3&3**'&3-& #-$@1""+&0"2&SAT&1-+-'A& 3-&7-(%*+-2&7-0-%(& L#-,"%0-&3-&2**'37-0-%M& -2&3-&7"27&3/-&0"2&**(+& 2""'&5-(+&%**?+D& 9-&2/-$5#*$5&/(&0*%%-3/7& *?-2&0"2&*?=-+&1-+&--2& 7'/3&0"2&@*%*11-2&-2&

--2&?"+/*&/2&,-+&,"'+& 0"2&3-&?%"++-7'*23D& <%(&*23-'3--%&0"2& 3-&0**'7-(+-%3-& ,-'(.,/@@/27&-2& 1-27/27&0"2&3-& 7-1--2(.,"??-%/>@-&-2& 2/-+B7-1--2(.,"??-%/>@-& '$/1+-2&#-0/23+&=/.,& **@&--2&?'*>-.+'$/1+-& 0"2&./'."&URR&1Q&*?& 3-&0-'3/-?/27&0"2&3-& 2/-$5#*$5&3/-&#-(+-13& /(&0**'&,-+&6"23#-'7& 82(+/+$$+D


huidige situatie

afdelingen en kantoor 494m2

7 Medialab 65m2

2

The One Minutes

Video Studio

Rental+ Sound OfďŹ ce Studio

49m2

19m2

19m2

14m2

6

afdelingen 484m2

Links een overzicht van de huidige situatie. De bovenste drie verdiepingen van het Benthem en Crouwel gebouw zijn nu door het Sandberg in gebruik. Rechts een overzicht van het nieuwe plan De afdelingen gaan naar de

derde en vierde verdieping en naar het nieuwe gebouw. In de kelder is ruimte voor opslag en op de 5e verdieping zijn het medialab en The One Minutes geplaatst. Dit om aansluiting te vinden met programma van de Rietveld Academie.

Huidige situatie

1

5

0

4

-1

3


nieuwe situatie

7

2

6

Medialab 100m2

The One Minutes 40m2

1

5

Afdelingen 494m2

8,41m2

0

4

Afdelingen en kantoor 484m2

Afdelingen 805m2

Opslag 69m2

Nieuwe situatie

-1

3

1


In het ontwerp staan de werkruimten centraal. In de bestaande bouw worden ze omsloten door â&#x20AC;&#x2DC;schoneâ&#x20AC;&#x2122; gemeenschappelijke ruimten die allemaal specifiek gematerialiseerd worden. De gemeenschappelijke ruimten zijn zo gepositioneerd dat er een

heldere werkruimte en een interessante routing ontstaat. De werkruimten zijn onontworpen gelaten. De werkruimten, ingedeeld per afdeling, kunnen elke paar jaar een eigen invulling krijgen en hoeven niet opgeruimd of netjes te blijven.


vierde verdieping

derde verdieping

3-'3-&0-'3/-?/27&#-(+""23-&7-#*$5

Studio Anne Dessing

project: Interieur Sandberg Instituut


O--%3

9-&")3-%/27('$/1+-(& =/>2&=*&--20*$3/7& 1*7-%/>@&7-,*$3-2D& F-+&?%")*23&/(&*?-2& +*+&""2&3-&.*2(+'$.+/-& -2&3-&/2(+"%%"+/-(&=/>2& =/.,+#""'&7-%"+-2&*1&3-&

'$/1+-&=*&7'**+&1*7-%/>@& +-&,*$3-2D&9-&5"23-2& %*?-2&3**'&+*+&,-+& .*2(+'$.+/-0-&?%")*23&-2& 3-&3**'7"27-2&=/>2&*?-2& 7-%"+-2&=*23-'&3-$'D&


O--%3

9-&.-2+'"%-&,"%&*?& 3-&3-'3-&0-'3/-?/27& 5*'3+&3-&,**)3-2+'--& 0**'&,-+&6"23#-'7& 82(+/+$$+D&9-=-&'$/1+-& ="%&--2&$/+7-(?'*@-2& 1"+-'/"%/(-'/27&@'/>7-2& *1&3-&'-?'-(-2+"+/-0-& )$2.+/-&0"2&,**)3-2+'--& +-&0-'0$%%-2D&<"2&

3-&-2+'--&%/77-2&3-& @"2+*'-2&0"2&3-&3/'-.+/-& -2&,-+&(-.'-+"'/""+&-2& @*1+&3-&0-'#/23/27& +$((-2&,-+&#-(+""23-& 7-#*$5&-2&3-& 2/-$5#*$5&3**'&1/33-%& 0"2&--2&%**?#'$7&L1-+& +'"?MD&


vierde verdieping

0/-'3-&0-'3/-?/27&#-(+""23-&7-#*$5


O--%3

9-&7-1--2(.,"??-%/>@-& @-$@-2&5*'3+&,-+&,"'+& 0"2&,-+&2/-$5-&6"23#-'7& 82(+/+$$+D&82&3-=-&7'*+-& 7-1--2(.,"??-%/>@-& '$/1+-&*?&3-&3-'3-& 0-'3/-?/27A&3/'-.+& 2""(+&3-&-2+'--&-2&3-& 0-'#/23/27(#'$7&1-+&3-& 2/-$5#*$5A&@"2&0**'& 0--%&1-2(-2&7-@**@+& 5*'3-2A&@"2&--2&'-.-?+/-&

5*'3-2&7-,*$3-2&-2&@"2& 3**'&(+$3-2+-2&5*'3-2& 7-de?-'/1-2+--'3&1-+& -+-2D&F-+&"$3/+*'/$1& #-0/23+&=/.,&/2&3-&'$/1+-& %/2@(&0"2&,-+&#--%3A&3-& -2+'--&#-0/23+&=/.,&""2& 3-&'-.,+-'@"2+&-2&3-& @-$@-2&=/+&/2&3-&2/(&""2& 3-&=$/3=/>3-&0"2&,-+& 7-#*$5D&


O--%3

O-%"27'/>@&0**'&--2& @$2(+"."3-1/-&/(& 3-&#"%"2(&+$((-2& 5-'@'$/1+-&-2& *?7-'$/13-&'$/1+-D& 9""'1--&("1-2,"27-23&& 1*-+&-'&3-&1*7-%/>@,-/3& =/>2&*1&*?&+-&'$/1-2& -2&(.,**2&+-&1"@-2D& 9-&0$/%5"+-'&?%-@@-2& 0-'0$%%-2&3""'#/>&--2& #-%"27'/>@-&'*%D&9**'& 3-=-&?%-@@-2&L-%@-&

0-'3/-?/27&@'/>7+&-'&WW2M& 0*%3*-23-&'$/1+-&+-& 7-0-2&-2&(?-./)/-@&+-& 1"+-'/"%/(-'-2&5*'3+&3-& )$2.+/-&--2&0*%5""'3/7& *23-'3--%&0"2&,-+& 3"7-%/>@(&7-#'$/@&0"2&3-& 5-'@'$/1+-D&&82&3/+&#--%3& /(&3-&0$/%5"+-'?%-@&*?&3-& 3-'3-&0-'3/-?/27&+-&=/-2D&&


Ook in de nieuwbouw staan de werkruimten centraal. De verdieping wordt ingedeeld door een afdelingskantoor, de liftkern of een toiletgroep, die als objecten in de grote open ruimte staan.

Dit vloerveld kan naar eigen inzicht door de afdelingen worden ingevuld. Het oppervlak biedt ruimte aan meerdere afdelingen, waardoor interactie ontstaat.


eerste verdieping nieuwbouw

3-'3-&0-'3/-?/27&#-(+""23-&7-#*$5


O--%3

82&3/+&#--%3&=/-2&5-&--2& ")3-%/27('$/1+-&/2&3-& 2/-$5#*$5&1-+&3""'/2& --2&")3-%/27(@"2+**'D& 9-&*#>-.+-2&)$27-'-2& "%(&G0-'="1-%?$2+H& 0**'&3-&""20$%%-23-&

)$2.+/-(&/2&3-&'$/1+-D&C*& @$22-2&=-&*?#-'7'$/1+-A& --2&*0-'%-7?%-@A&--2& ")3-%/27(@"2+**'&*)&--2& 0$/%5"+-'?%-@&,-'#-'7-2D&


c'*7'"11"

afdelingsruimte Art & Education 78 m2

A&E programma Interieur & Architectuur 75 m2

gemeenschappelijke ruimte 110 m2

afdelingskantoor 37 m2

afdelingsruimte Interieur & Architectuur 200 m2

theorieruimte 40 m2

theorieruimte 28 m2

gem. 53 m2

afdelingsruimte Applied Arts 200 m2

afdelingskantoor 32 m2

vierde verdieping

A&E

programma Applied Arts 80 m2

A&E

kantoren 66 m2

afdelingskantoor 37 m2

afdelingsruimte Design 162 m2

A&E

gemeenschappelijke ruimte 188 m2 afdelingsruimte Fine Arts 240 m2 afdelingskantoor 35 m2

programma Fine Arts 85 m2

auditorium 71 m2

gemeenschappelijke ruimte 43 m2

derde verdieping

programma Design 68 m2 A&E

eerste verdieping nieuwbouw

Studio Anne Dessing ontwerp: Anne Dessing i.s.m. Adriaan Aarnoudse

project: Interieur Sandberg Instituut onderwerp: plattegronden programma

Schaal 1:300 @ A3

Datum 03.02.2014

Tekening PL_03


afdelingsruimte Interieur & Architectuur 200 m2

programma I&A 75 m2 (100)

uitbreiding opslag kelder ?

opslag kelder 40 m2

afd. hoofd 30 m2 (35)

afd. hoofd 38 m2 (35)

afd. hoofd 35 m2

audit. 71 m2 (70)

The One Minutes 40 m2

programma A&E 0 m2 (70)

elders in het gebouw

Medialab 100 m2

theorie 40 m2

afdelingsruimte Art & Education 78 m2 (140)

programma Design 68 m2 (80)

ondersteunende functies

afd. hoofd 32 m2 (35)

afdelingsruimte Design 162 m2 (160)

tijdelijke masters

theorie 28 m2 (40)

afdelingen Sandberg Instituut

tekort tov PVE en gemeenschappelijke ruimten

afdelingsruimte Applied Arts 200 m2

afdelingsruimte Fine Arts 240 m2

programma AA 80 m2 (100)

programma FA 60 m2 (120)

kantoren 66 m2 (90)

tekort PVE 268 m2

gemeenschappelijke ruimte 188 m2

Studio Anne Dessing ontwerp: Anne Dessing i.s.m. Adriaan Aarnoudse

gem. 110 m2

gem. 43 m2

gem. 53 m2

project: Interieur Sandberg Instituut onderwerp: programma in relatie tot PVE

Schaal 1:300 @ A3

Datum 03.02.2014

Tekening -


P*%*)*2

*?3'".,+7-0-'

6"23#-'7&82(+/+$$+ _$'7-2&O-Z <22-&F*%+'*? ;/2(@-&K-((-%( a"'>*&0"2&O""'

<'.,/+-.+

<22-&9-((/27 <'>-2&<"'2*$3(-

3"+$1

1""'+&QRUf


Sandberg Interior  

The Gerrit Rietveld Academie and the Sandberg Instituut are planning to relocate their spaces including a new building in Amsterdam-Zuid. Fo...

Sandberg Interior  

The Gerrit Rietveld Academie and the Sandberg Instituut are planning to relocate their spaces including a new building in Amsterdam-Zuid. Fo...

Advertisement