Page 1

ESPRI T I1968r ei s t eetungtk j ær es t eparf r aSanFr ans i s c o, l angsCal i f or ni asv ak r es ol k y s t , ogs ol gt eegenpr odus er t ek l ær . Hunv ark l es des i gneroghanv ar k uns t ner . Sl i ks t ar t ethi s t or i enom Es pr i t . PåPar k en finnerdumot eduel l er smår ei s et i l s t or by ers om London, St oc k hol m, Københav nogPar i sf orå finne. Es pr i tharetbr edtut v al gavt i ds r i k t i gek l ær t i l hy ggel i gepr i s er !

Bj ør nør Bj ør nørerPar k ensc af éogs pi s es t ed. Iet moder neoghy ggel i gmi l j ø, k andut aenpaus e medengodk oppk affeognoeåbi t ei . Erdu s ul t enpål i t tmermat , k anBør nørbl antannet bypåul i k es andwi c her , pi z z ael l erenv ar mr et t . PåBj ør nørf årduogs åk j øptÅf j or dsbes t e br ødf r ahåndv er k s bak er i etpåSt ok k øy a!

Vårebut i kker Fr i t tl ever t ! B&B™t i l by rv ar erf r afler ek j edek ons ept ers om Eur oni c s , Fagmøbl er , HappyHomesogVar mef ag: Øns k erduv ar enl ev er thj em, k anduf åden l ev er erf r ak t f r i t t ! B&B™uk ent l i gharf as t ek j ør er ut ert i l hel eFos en, s åhandl erduf . ek s . hv i t ev ar er , møbl erel l erandr e v ar erhosB&B™, k anduf åv ar enedi nehj em t i l di n går ds pl as s , f r ak t f r i t t !

Vimøt espå

t akPar ken

Fagmøbl er

I3. et as j efinnerduut gangs dør ent i l t ak Par k en. Herharv i Cagebal l bane/ bal l bi nge, k l at r ebor g, benk erogbor d. Ar eal etert i l gj engel i gal l edager , unnt ats øndager , i s ommer hal v år et , oggr at i s f oral l e. Ny tdagens ammenmedgodev enner , mensbar nal ek erpåt ak etavPar k en. t ak Par k ens k al v ær eetnat ur l i gmøt es t ed, mi dti s ent r um avÅf j or d.

IB&B™s i nFagmøbl er av del i ngfinnerdual tdu behøv eravmøbl erogi nnr edni ngt i l hj emmet di t t . It i l l eggt i l møbl er , harav del i ngenogs ået br edtut v al gavbel y s ni ng, gav erogi nt er i ør t ek s t i l . Hus katB&B™br i ngermøbl enehj em t i l deg, v i as i t t “ Fr i t tl ev er t ” k ons ept !

Formeri nf o:www. par ken. no J oaki m Br evol dsAl l é4,7170Åf j or d Tel ef on:98337777 Epos t :pos t @par ken. no

Føl gos spå

Parken - BF 20072197 - 2017/2018  
Parken - BF 20072197 - 2017/2018  

Briefing Fosen