Page 12

12 ID OVER DE AUTEUR: PHILIPPE GÉRARD IS JURIST EN WERKT VOOR DE STUDIEDIENST VAN DE OVB

heb ik ook van mijn fouten geleerd en van die van anderen natuurlijk. Zo kom ik op de advocatuur in het algemeen: ook daar dienen volgens mij kritisch denkvermogen, (zelf)bevraging en het opnemen van verantwoordelijkheid centraal te staan. De advocaat moet zich voldoende bewust zijn van zijn/haar rol en positie als advocaat. De advocateneed leert ons dat het kritisch en onafhankelijk denken en handelen ook in de relatie tot de cliënt en diens wensen steeds gewogen moet worden. Wij advocaten hebben voor onze maatschappelijke opdracht ethische ankers gekregen voor ons handelen.”

Hoe heeft u de rol van ethiek onder uw decanaat ervaren? “De deken is er voor iedere advocaat om te worden geraadpleegd bij vragen van gedragsrechtelijke aard. Dat vormt een essentieel deel van de dekentaak die ik met heel veel genoegen heb ingevuld. Soms schrijven de gedragsregels voor dat overleg met de deken moet worden gevoerd voorafgaand aan een actie; dan wordt gediscussieerd over de diverse aspecten van de zaak en komt de advocaat tot een beslissing. Wanneer er geen voorschrift bestaat, is de discussie opener en kan dat vaak discussie met meerdere kantoorgenoten betreffen. Dat heb ik altijd als een waardevolle interactie met mijn baliegenoten ervaren. Ik mis dat zelfs. Ook mijn taak als behandelaar van tuchtklachten in eerste instantie – het onderzoek – heb ik bijzonder belangrijk gevonden. Ethiek heeft zeker een belangrijke rol gespeeld tijdens mijn decanaat. Ik ben er overigens van overtuigd dat de noodzaak tot ethisch handelen én de belangstelling ervoor alleen maar zal toenemen.”

Hebt u dan de indruk dat ethiek onder druk staat? En zo ja, maakt dat misschien deel uit van een ruimere maatschappelijke evolutie, die ook de advocatuur treft? “Ethiek staat maatschappijbreed onder druk,

DE DILEMMAPP VAN DE NEDERLANDSE ORDE IS EEN PRACHTIG ‘TOOL’ VOOR HULP BIJ ONTWIKKELING VAN DE ETHISCHE BEROEPSUITOEFENING, VOOR JONG EN OUD

al is dat waarschijnlijk van alle tijden. Ethisch handelen, is geen incidenteel verschijnsel en is niet slechts aan enkele beroepsgroepen verbonden. Het vraagt om constante aandacht, in brede maatschappelijke zin. Discussies over privacy, vluchtelingenaanpak, verkiezingsvrijheid en zoveel meer terreinen zijn overal aan de orde van de dag.”

Zou het kunnen dat de jongere generatie advocaten minder voeling heeft met de wenselijkheid om een ethische invulling te geven aan de beroepsuitoefening? “Die vraag is mij eerder gesteld, in een interview voor jonge, startende advocaten bij de beroeps­­opleiding. Ik denk dat dat niet het geval is. Ik ga ervan uit, dat degenen die de lange weg afleggen om tot het moment van de beëdiging als advocaat te komen, zich al eerder hebben afgevraagd hoe zij zichzelf in het beroep zien.”

Heeft een en ander ermee te maken dat de advocaat meer en meer een ondernemer is, die sterker dan vroeger een economische actor is geworden? Kan hij zich nog wel laten leiden door het nobele maxime “ius est ars aequi et boni ”? “Ondernemerschap op zich is in de huidige tijd geen kleinigheid en geenszins eenvoudig, met alle wettelijke en andere verplichtingen, met

Ad Rem_december 2018  

Driemaandelijks ledenblad van de Orde van Vlaamse Balies over de advocatuur.

Ad Rem_december 2018  

Driemaandelijks ledenblad van de Orde van Vlaamse Balies over de advocatuur.