Page 54

Vormingsonderdeel

4

STRAF- EN STRAFPROCESRECHT

Leuven donderdag 9 mei 2019 van 14u00 tot 18u00 (ook livestream) Voorzitter: Patrick Vits, procureur des Konings te Leuven

Hasselt dinsdag 21 mei 2019 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Tony Heeren, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg

Kortrijk maandag 13 mei 2019 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Patrick Arnou, advocaat balie Brugge De vooruitstrevende codificatie-initiatieven van de minister van Justitie moeten het Belgisch strafrecht en strafprocesrecht van de eenentwintigste eeuw verankeren. Hoewel de voorstellen steeds concreter vorm krijgen, is nog niet helemaal duidelijk welke de slaagkansen zijn van deze noodzakelijke, maar ambitieuze en onder tijdsdruk geschreven nieuwe wetboeken. Het nieuwe Algemeen Deel van het Strafwetboek passeerde al eens bij de Raad van State, maar die zal zich nog eens over het hele nieuwe Wetboek, dus over de nieuwe Boeken I en II moeten buigen. In het najaar van 2018 zal het wetsontwerp dan waarschijnlijk in het parlement belanden. Als het wetboek er komt, dan zullen Frank Verbruggen en Bart Spriet het grondig analyseren. Zowel voor het algemeen als het bijzonder strafrecht krijgt de belangrijke kwestie van overgangsrecht de nodige aandacht. Als in het najaar blijkt dat het nieuwe Strafwetboek er toch niet komt in een nabije toekomst, dan schakelen ze over op plan B, waarbij de rechtspraktijk hoe dan ook een belangrijke update krijgt op het vlak van het materieel strafrecht. Ook voor het strafprocesrecht is het onzeker of de hervorming op korte termijn zal kunnen gerealiseerd worden. Reflectie over en evaluatie van de voorliggende voorstellen is maatschappelijk evenwel hoe dan ook uiterst relevant. Raf Verstraeten zal de krachtlijnen en achterliggende ideeën toelichten. Middagprogramma Leuven - Brussel en livestream

Avondprogramma Kortrijk - Hasselt

Programma

13u30 - 14u00

17u00 - 17u30

Onthaal van de deelnemers

14u00 - 14u15

17u30 - 17u45

Verwelkoming en inleiding door de voorzitter

14u15 - 15u05

17u45 – 18u35

Het nieuwe Strafwetboek, algemeen deel Prof. dr. Frank Verbruggen, hoogleraar KU Leuven, advocaat Frank Verbruggen overloopt opmerkelijke aspecten in het nieuwe algemeen deel, met de regels over toerekening, schuld, rechtvaardiging en schulduitsluiting, rechtspersonen, poging, gevolgloze aanzetting en deelneming, de straffen en de straftoemeting. Plan B: Mensenrechten en Europees straf(proces)recht: een update voor de Belgische rechtspraktijk Als het nieuwe wetboek er nog niet komt, dan brengt hij een update van de belangrijkste nieuwigheden inzake internationaal en Europees recht, in het bijzonder regelgeving en grondrechtenrechtspraak die een weerslag kan hebben op de Belgische praktijk. Ook nationale rechtspraak en wetgeving over het Europees Aanhoudingsbevel of over grensoverschrijdende onderzoeksbevoegdheden en procedurekwesties passeren de revue.

15u05 - 15u35

18u35 – 19u05

De belangrijkste nieuwigheden bij de misdrijven in boek II van het nieuwe Strafwetboek Prof. dr. Bart Spriet, deeltijds docent KU Leuven, advocaat Bart Spriet maakt een selectie van de belangrijkste nieuwigheden bij de omschrijving van de concrete misdrijven en de erbij horende straffen. Plan B: Recente ontwikkelingen van materieel strafrecht, met bijzondere aandacht voor fraudemisdrijven Als het nieuwe wetboek langer op zich zou laten wachten, dan zal Bart Spriet een overzicht geven van recente rechtspraak (2008-2018) over een aantal belangrijke fraudemisdrijven in het bestaande wetboek, met aandacht voor mogelijke wijzigingen op dit vlak in een toekomstig strafwetboek.

15u35 - 15u50

19u05 – 19u20

Vraagstelling

15u50 - 16u15

19u20 – 19u45

Netwerkmoment met koffie/thee en versnaperingen

16u15 - 16u45

19u45 – 20u15

Vervolg van lezing 2 Prof. dr. Bart Spriet, deeltijds docent KU Leuven, advocaat

16u45 - 17u35

20u15 – 21u05

Krachtlijnen van een mogelijk toekomstig strafprocesrecht? Een overzicht van de voorstellen van de Commissie tot hervorming van het strafprocesrecht Prof. dr. Raf Verstraeten, deeltijds gewoon hoogleraar KU Leuven, advocaat In oktober 2015 stelde de minister van Justitie een Commissie aan om voorstellen uit te werken voor een mogelijk toekomstig strafprocesrecht. De Commissie heeft dergelijke voorstellen uitgewerkt en wetteksten geredigeerd m.b.t. de algemene beginselen van het strafprocesrecht en de fase van het onderzoek tot en met de afsluiting hiervan. Dit behelst o.m. de rol van de onderzoeksrechter, de positie van het slachtoffer, de rechten van partijen in het onderzoek, de bewijsregeling, de verjaring en de voorlopige hechtenis. Ook met betrekking tot de fase van het vonnisgerecht werden reeds krachtlijnen vooropgesteld. Huidige bijdrage beoogt een helder overzicht te bieden van de bestaande voostellen.

17u35 - 18u00

21u05 - 21u30

Vraagstelling en slotbeschouwing

-6-

Coördinatie: Prof. dr. Frank Verbruggen

AdRem _ oktober 2018  

Driemaandelijks ledenblad van de Orde van Vlaamse Balies over de advocatuur.

AdRem _ oktober 2018  

Driemaandelijks ledenblad van de Orde van Vlaamse Balies over de advocatuur.