Page 1

JUNI 2017 - JAARGANG 16 - NR. 2

ADREM TIJDSCHRIFT VAN DE ORDE VAN VLAAMSE BALIES

4 X PRAKTISCH HET NUT VAN DE GCR 3 JAAR FAMILIERECHTBANK CUSTOMER SERVICE FAILLISSEMENTSBEHEER

BUZZ-WORDS hebben weinig met échte innovatie te maken

+

DEBAT

PERMANENTE VORMING: TIJD VOOR (R)EVOLUTIE?

Erkenningsnummer P209424 / Afgiftekantoor 1099 Brussel X

LEGAL TECH PIONIER JEROEN ZWEERS


Uit voorzorg… nu denken aan later

Jonas, 35 jaar, verdient als jongste partner in een advocatenkantoor 40.000 € (basis: geïndexeerd belastbaar beroepsinkomen 2014) Hoeveel kan hij maximaal veiligstellen voor een gewoon VAPZ contract: 3.127,24 €* Wat ontvangt Jonas op het einde van de overeenkomst op 67 jaar** Bruto ouderdomskapitaal Indicatief winstaandeel (1%) Totaal op 67 jaar *

125.040,19€ 22.809,81 € 147.850,00 €

Naast een gewoon VAPZ contract bestaat ook de mogelijkheid om een sociaal VAPZ contract af te sluiten. Simulatie: berekeningsdatum 01.01.2017, gewoon VAPZ met overlijdensdekking en een rendement van 1,75% rekening houdend met 3% kosten/jaar.

**

De VAPZ-premies zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. U betaalt door die aftrek ook minder sociale bijdragen. Op een VAPZ bijdrage betaalt u geen premietaksen. Het VAPZ is combineerbaar met andere vormen van aanvullende pensioenopbouw zoals een Individuele pensioentoezegging (IPT), groepsverzekering en pensioensparen.

Deze simulatie werd u aangeboden door de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen (VKAG). Voor alle voorwaarden, een persoonlijke simulatie en een antwoord op al uw vragen verwijzen we u naar www.vkag.be of neem contact op met de Voorzorgskas via e-mail info@vkag.be of op het telefoonnummer 02/534.42.42.

VKAG, Gulden Vlieslaan 64, 1060 Brussel • info@vkag.be • www.vkag.be


RECHTUIT

I

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER n juni 2014 stelde ik met trots onze nieuwe Codex Deontologie voor Advocaten voor: een bundeling van alle bestaande OVB-reglementen, aangevuld met bepalingen die de verschillen tussen de balie­ reglementen met elkaar verzoenen. Onze deontologie is echter zoveel meer dan een verzameling van reglementen: het is een gedragscode. Ze maakt ons beroep tot wat het is, en stelt ons in staat om de principes die aan dat beroep ten grondslag liggen op kwalitatieve en waardige wijze tot hun recht te laten komen.

Die principes staan al opgenomen in hoofdstuk I.1 (art.1): “De advocaat oefent zijn beroep op deskundige wijze uit met eerbiediging van het beroepsgeheim, van de essentiële plichten van onafhankelijkheid en partijdigheid, en met het vermijden van belangenconflicten. Hij eerbiedigt de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid, die aan het beroep ten grondslag liggen”. Eigenlijk zou dat ene artikel moeten volstaan. Bij de veelheid van regels en bepalingen die erop volgen – over onze omgang met confraters, cliënten, rechterlijke orde en pers, over de vorm die onze kantoren aannemen of over de wijze waarop wij onze opdrachten invullen – blijft dat eerste artikel de rode draad. Om juridisch advies te verstrekken of juridische bijstand te leveren – het optreden in rechte uitgezonderd – zijn specifieke kwalificaties, noch diploma’s vereist. Vormen de dienstverleners niet-advocaten voor ons een bedreiging omdat zij – in tegenstelling tot wij – niet door deontologische regels en principes worden ‘geremd’? Integendeel. Onze deontologie laat ons toe het verschil te maken voor onze cliënten: wie op onafhankelijke wijze wordt bijgestaan, geniet meer waarborgen dan wie te rade gaat bij een dienstverlener die schatplichtig is aan een derde en een dienstverlener die zich houdt aan een onvoorwaardelijk beroepsgeheim schept een grotere vertrouwensband dan wie die waarde niet kan bieden. Maar: voor wat hoort wat. Wie zich op de juridische markt wil onderscheiden, moet bewijzen dat hij zijn meerwaarde aankan, zowel ethisch als inhoudelijk. Onze deontologie mag niet beperkt blijven tot ethische normen, maar moet ook eisen stellen op het vlak van de geboden kwaliteit. Vooral wat dat laatste betreft, hebben wij nog een lange weg af te leggen. We mogen onze deontologie niet ervaren als een beperking, we moeten ze beleven en uitdragen op een positieve wijze. Alleen op die manier wordt ze het keurmerk dat ons van de andere juridische dienstverleners kan onderscheiden.

DOMINIQUE MATTHYS, VOORZITTER

ONZE DEONTOLOGIE ALS KEURMERK

3


8e E D I T I E

RECHTSDAGEN 2017 Permanente vorming à la carte

Suggestie

VROEG BOEKKORTIN G TOT 1/7/201 7

HET VOLLEDIGE PROGRAMMA EN INSCHRIJVEN WWW.RECHTSDAGEN.BE

22/08/2017 Gent

24/08/2017 Hasselt

29/08/2017 Edegem

30 TOPSPREKERS 3 LOCATIES 8 RECHTSTAKKEN

6 JURIDISCHE PUNTEN PER DAG VENNOOTSCHAPSRECHT ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN FAMILIERECHT

BOUWRECHT VERZEKERINGSRECHT STRAFRECHT

HUUREN HANDELSHUURRECHT ADMINISTRATIEF RECHT


INHOUD DIT NUMMER IN AD REM

18

28 10

ONDERNEMEND Inzetten op customer service hoeft niet veel te kosten maar kan u veel opleveren.

RONDETAFEL Permanente vorming is verplicht. En niet altijd even populair. Ten onrechte? Een debat ten gronde.

MEER...

34

22

ESTAFETTE Het gezondheidsrecht waaiert steeds verder uit. Filip Dewallens wil de samenhang bewaren.

5

OP DE STOEL Jeroen Zweers is dé legal tech pionier van de Lage Landen. “Innovatie is zoveel meer dan artificial intelligence.”

WAAR EET… Er is veel ‘jong geweld’ in Kortrijk. Gelukkig ook culinair. Jan Leysen gidst.

3 RECHTUIT: de voorzitter over deontologie 6 QUID? Wat de gemengde commissie rechtsbijstand voor u kan doen 14 TERZAKE: te weinig eenvormigheid in de familierechtbank 30 KNOWHOW: online faillissementen beheren 32 TUCHTRECHTSPRAAK geselecteerd 34 UIT DE BALIES: opendeur in Brussel, medewerkersdag in Brugge 36 EXTRA MUROS: vernissage expo (ON)BEHANDELD. OVER INTERNERING, SCHULD EN BOETE 38 DE EERSTE MAAND: stagiair aan het woord

LEES ADREM OOK ONLINE


QUID?

GEMENGDE COMMISSIE RECHTSBIJSTAND 6

UW HULP BIJ

GESCHILLEN MET DE

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR SOMS HEBBEN ADVOCATEN EEN GESCHIL MET DE RECHTSBIJSTANDS­ VERZEKERAAR VAN HUN CLIËNT OVER HET AANGEREKENDE ERELOON. DAN KUNNEN ZIJ TERECHT BIJ DE GCR. DIE COMMISSIE GEEFT GRATIS ADVIES EN PROBEERT IN ZULKE GESCHILLEN EEN OPLOSSING AAN TE BIEDEN. ID OVER DE AUTEUR: LIEVE KENIS IS JURIST BIJ HET DEPARTEMENT DEONTOLOGIE VAN DE OVB EN VOLGT ER O.A. DE GEMENGDE COMMISSIE RECHTSBIJSTAND OP.

DE OVB ORGANISEERT MEE EN VOLGT OP. De Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering werd opgericht door een protocolakkoord tussen de bij Assuralia aangesloten rechtsbijstandsverzekeraars (Assuralia is de vrije beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, red.), de OVB en OBFG. Voordien bestonden er ook al aparte protocolakkoorden tussen Assuralia en de beide Ordes apart. Aanleiding tot de nieuwe protocolakkoorden vormde de Europese richtlijn 87/344/EEG van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandsverzekering en de daaruit volgende artikelen 154-157 van de ‘Verzekeringswet’ van 4

april 2014 (de vroegere artikelen 90-93 wet landverzekeringsovereenkomst, red.). Naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van het zogenaamde ‘KB Onkelinx’ (KB van 15 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand moet voldoen om te worden vrijgesteld van de jaarlijkse belasting op de verzekeringsverrichtingen bedoeld in artikel 173 van het wetboek diverse rechten en taksen) kwamen de OVB, de OBFG en Assuralia sinds begin 2008 op regelmatige tijdstippen samen om na te gaan hoe enerzijds de toegang tot het recht en anderzijds de verhouding


SPREKENDE CIJFERS Twee gemengde commissies (GCR saisine en GCR erelonen) stellen maandelijks adviezen op en bestaan telkens uit twee advocaten en twee verzekeraars. In 2016 vergaderden zij 11 keer. Er werd een totaal van 47 verzoekschriften ingediend. 41 werden door advocaten geïnitieerd, 6 door verzekeraars. Het merendeel (25) ging over erelonen en kosten. 51 dossiers werden afgesloten. 30 25 20 15 10 5 0

Verzoekschriften ingediend in 2016 (47) Erelonen

Saisine

Dekking

tussen de rechtsbijstandsverzekeraars en de advocatuur konden worden verbeterd. Met betrekking tot dat laatste bleek het wenselijk te zijn om de twee bestaande protocollen van de Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering (tussen Assuralia en de OVB, respectievelijk de OBFG) te harmoniseren. Daarom werd op basis van een vergelijking van de twee aparte protocollen gewerkt aan een nieuwe geharmoniseerde tekst waarover na de nodige besprekingen en opmerkingen een consensus werd bereikt door de drie partijen. Het nieuwe gezamenlijk protocol werd ondertekend op 3 november 2011 en trad in werking op 1 januari 2012. In dat protocol werden gemeenschappelijke beleidslijnen vastgelegd om een goede samenwerking tussen de rechtsbijstandsverzekeraars en de advocatuur na te streven. Volgens die beleidslijnen speelt de advocaat een belangrijke rol om de cliënt te informeren over de rechtsbijstandsverzekering, staat rechtstreeks overleg tussen advocaat en rechtsbijstandsverzekeraar centraal en respecteert de rechtsbijstandsverzekeraar het beginsel van de vrije keuze van advocaat. De oprichting van de Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering – met subcommissies erelonen en saisine/ dekking  – maakt er ook deel van uit.

SAMENSTELLING De GCR is een paritaire commissie, samengesteld uit rechtsbijstandsverzekeraars en advocaten. Ze behandelt concrete geschillen over erelonen, saisine of dekking die tussen advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars bestaan. Twee advocaten (waarvan één voorzitter) en twee vertegenwoordigers van de verzekeraars zetelen in de commissie

7

Dossiers afgesloten in 2016 (51)

en verlenen advies over de voorliggende geschillen. Vanuit de OVB is er een permanente en actieve input om de concrete werking van de GCR mogelijk te maken. Medewerkers van de OVB staan in voor de administratieve opvolging en afhandeling: ze organiseren de zittingen, zorgen voor de geldige samenstelling, volgen de briefwisseling op en verzenden de adviezen. Een jurist van de OVB woont de vergaderingen bij en stelt de adviezen op conform de besprekingen van de vier zetelende GCR-leden. Het spreekt voor zich dat de dossiers daarbij in alle discretie behandeld worden. De werkingskosten van de GCR worden bij helften gedragen door Assuralia enerzijds en de OVB/OBFG anderzijds.

GRATIS ADVIES BIJ ERELOONGESCHIL Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk? Stel dat de verzekeringsmaatschappij na uw tussenkomst om de belangen van uw cliënt te verdedigen in de rechtsbijstand uw kosten- en ereloonstaat niet (volledig) wil voldoen. Ze vindt het uurloon te hoog, de verplaatsingskosten buiten proportie of de aangerekende uren te veel. U meent daarentegen dat u uw staat wel correct begrootte. U – of de maatschappij – kan dan een eenzijdig, schriftelijk en gemotiveerd verzoekschrift overmaken aan de GCR1. De vier zetelende leden van de GCR nemen het hele dossier, ­inclusief stukken en argumenten van partijen, grondig door en komen na overleg tot een gemotiveerd advies als ­mogelijke oplossing van het geschil. De commissie dient conform art. 14 van het protocol uitspraak te doen binnen een maand na het sluiten van de debatten. Het advies wordt dan binnen de kortst mogelijke termijn schriftelijk meegedeeld aan de partijen en hun In het protocol vindt u de procedure (conclusietermijnen etc.) en op het privaat luik van de OVB kunt u een modelformulier downloaden. 1

HET ADVIES VAN DE GCR BEËINDIGT VAAK LANG AANSLEPENDE GESCHILLEN.


eventuele raadslieden. Het is conform het protocol eenmalig, vrijblijvend en er is geen verhaal tegen mogelijk. De GCR-leden houden bij hun adviesverlening o.a. rekening met de complexiteit van de zaak en de aard van het dossier, want de ene zaak is de andere niet. Soms is men dezelfde mening toegedaan en komt de commissie snel tot een akkoord, soms zijn er lange en verhitte discussies vooraleer de leden een consensus bereiken. Hoe dan ook wordt over geen enkel dossier licht gegaan. De leden zijn er zich dan ook van bewust dat zo’n geschil voor alle partijen – zowel de verzekeraar als de advocaat en zijn cliënt – van groot belang is en dat hun advies verstrekkende gevolgen kan hebben. De GCR-­ commissie erelonen zetelt zo’n tien keer per jaar op de zetel van de OVB en behandelt per zitting drie tot vijf dossiers.

8

GRATIS ADVIES BIJ SAISINE EN DEKKING Geschillen inzake saisine gaan over het ‘moment’ waarop de advocaat mag optreden: vanaf wanneer is uw tussenkomst gedekt en komt de maatschappij tussen in de vergoeding van uw staat en kosten en erelonen? Als uw cliënt u bijvoorbeeld al heeft geconsulteerd terwijl de maatschappij het dossier nog ‘in minnelijk beheer’ behandelde om een oplossing te vinden, kan het zijn dat die maatschappij bepaalde prestaties niet voor haar rekening wil nemen omdat ze u nog geen mandaat had verleend. Ook dan kan u – of de maatschappij – een eenzijdig verzoekschrift richten tot de GCR-commissie saisine. Die zal daar, net als bij ereloongeschillen, na een debat over oordelen en een advies formuleren. Een vaak voorkomend geschil dat aan de GCR-­ commissie saisine wordt voorgelegd, gaat over de

“objectiviteitsclausule”: een verschil in mening tussen de verzekerde en de rechtsbijstandsverzekeraar over de aanpak/gedragslijn van de regeling van het schadegeval. Daarbij heeft de verzekerde het recht om advies te vragen aan een advocaat van zijn keuze (cf. art. 157 Verzekeringswet). De GCR-commissie saisine zetelt ongeveer vijf keer per jaar. Deze commissie behandelt ook geschillen inzake dekking. Waar bij geschillen over erelonen en saisine een eenzijdig verzoekschrift mogelijk is, is dat bij zaken over dekking anders: beide partijen moeten akkoord gaan om een geschil voor te leggen aan de GCR. In principe zijn dekkingsgeschillen eerder een geschil tussen verzekerde en verzekeraar, dan een geschil met de advocaat. Ze gaan immers over de vraag of er überhaupt recht was op bijstand van een advocaat. In de praktijk geeft de GCR-commissie saisine ook hierover een advies aan de partijen, dat zoals alle adviezen van de GCR evenwel ‘slechts’ de waarde van een advies heeft en dus niet bindend is.

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND? De GCR kan veel advocaten van dienst zijn: als u in eindeloze discussies verwikkeld bent met de rechtsbijstandsverzekeraar van uw cliënt, als u vreest de vergoeding van uw ereloon niet (volledig) te bekomen, … Het is daarom belangrijk deze dienst aan te bieden en er de nodige middelen voor vrij te blijven maken. Wees u er wel van bewust dat de GCR zich niet per se in uw voordeel zal uitspreken. Ook de verzekeringsmaatschappij kan over de hele lijn gelijk krijgen, of beide partijen voor een deel. Niettemin betekent een advies van de GCR vaak een einde aan een aanslepend geschil.

FAQ WAT KOST EEN PROCEDURE BIJ DE GCR? De procedure is geheel kosteloos want de werkingskosten worden bij helften gedragen door OVB/OBFG en Assuralia. HOE LANG DUURT HET VOORALEER U EEN ADVIES KRIJGT VAN DE GCR? De commissie erelonen vergadert zo’n tien keer per jaar, de commissie saisine/dekking vijf keer. In principe wordt het advies verleend binnen de maand na de behandeling van het dossier ter zitting. KAN U IN BEROEP GAAN TEGEN HET ADVIES? Neen. De GCR verleent eenmalige, definitieve, niet-bindende adviezen. Er is geen verhaal mogelijk en elk concreet geschil kan maar één keer aan de GCR worden voorgelegd, tenzij er nieuwe relevante elementen zouden optreden.


90% van de juridische beroepen pleit voor ING.

De dienst Privalis : oplossingen op maat voor advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. 9 op 10 van uw confraters vertrouwen voor hun bankzaken op de dienst Privalis van ING. En dat is geen toeval. Want onze gespecialiseerde adviseurs beantwoorden aan de noden van alle juridische beroepen. En ze zijn niet alleen aanwezig in uw dichtstbijzijnde kantoor, maar ook in 19 justitiepaleizen of online, waar en wanneer u maar wilt. Geef toe: dat zijn toch al heel wat argumenten die in het voordeel van ING pleiten, niet ? ing.be/privalisservices

Aanbod geldig voor professionele en privé doeleinden, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en van wederzijds akkoord. De ING Privalis Services zijn voorbehouden aan advocaat(-stagiairs), (kandidaat-)notarissen of (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders. De voorwaarden en modaliteiten van de ING diensten en producten (reglementen, tarieven en rentes, productfiches en alle bijkomende informatie) zijn beschikbaar in alle ING-kantoren, op ing.be of telefonisch op het nummer 02 464 63 01. ING België nv – Bank – Marnixlaan 24 – 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Verantwoordelijke uitgever : Marie-Noëlle De Greef – Sint-Michielswarande 60 – B-1040 Brussel – België.


ID OVER DE GEÏNTERVIEWDE: JEROEN ZWEERS BEGON ZIJN CARRIÈRE ALS ZELFSTANDIG IT-CONSULTANT. BIJ DIRKZWAGER ADVOCATEN EN NOTARISSEN ZETTE HIJ EEN PROFESSIONELE IT-ORGANISATIE OP, WAARDOOR DAT KANTOOR IN 2011 DE GOUDEN ZANDLOPER VOOR ‘BESTE EN MEEST INNOVATIEVE KENNISDELER’ ONTVING. SINDS 2014 WERKT ZWEERS ALS INNOVATION DIRECTOR BIJ KENNEDY – VAN DER LAAN IN AMSTERDAM. HIJ IS TEVENS MEDEOPRICHTER VAN DUTCH LEGAL TECH, EEN PLATFORM DAT ZICH TOELEGT OP LEGAL INNOVATION.

10


DE STOEL

JEROEN ZWEERS IS CO-FOUNDER VAN DUTCH LEGAL TECH EN INNOVATION DIRECTOR BIJ KENNEDY - VAN DER LAAN, EEN NEDERLANDS ADVOCATENKANTOOR EN VOORLOPER OP VLAK VAN IT-RECHT. DE IDEALE PLAATS DUS OM INNOVATIE TE OBSERVEREN EN MEE VORM TE GEVEN. AD REM SPRAK MET HEM OVER INNOVATIE IN DE ADVOCATUUR EN VOORAL HOE U DAAR ZELF MEE AAN DE SLAG KAN. LEGAL TECH PIONIER JEROEN ZWEERS OVER INNOVATIES IN DE ADVOCATUUR

AI, BIG DATA EN ANDERE

HOCUS POCUS DOOR: TOM PIETERS, ADVOCAAT AAN DE BALIE VAN DENDERMONDE

AI, big data, block chain, … volgens Jeroen Zweers zijn het vooral buzz-words en is de advocaat binnen 5 jaar bijlange na niet op sterven na dood, zoals sommigen beweren. “Artificiële intelligentie in de juridische wereld is heel pril en volop in ontwikkeling. Leuk voor in de etalage, maar als je het hebt over echte veranderingen, dan is het op dit moment van ondergeschikt belang.”

Waar gaat innovatie in onze sector dan wel over? “De kern van innovatie is durf. Niet alleen kijken naar je peers maar ook naar andere branches en daarvan leren en adopteren. Via zo’n open mindset begrijp je beter wie je cliënten zijn en wat ze zoeken. Jaren geleden zette ik daarom een kennisdelingsproject op bij Dirkzwager. (Zie ook ‘over de geïnterviewde’, red.) De meeste advocaten praten namelijk over hun rechtsgebied, maar cliënten denken in problemen waarvoor ze een advocaat nodig hebben. Door advocaten te laten bloggen over thema’s die in het nieuws waren, vertelden ze op een andere manier waar ze goed in waren. Bloggen was revolutionair in die tijd, maar de connectie met de cliënt verbeterde enorm. Innovatie heeft vooral te maken met begrip voor de cliënt. Al dat gegoochel met buzz-words kan helpen om de mentaliteit te veranderen, maar échte veranderingen binnen de juridische

11


OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET LAATSTE TECH-NIEUWS? www.dutchlegaltech.nl http://bit.ly/legaltechupdate @zweers

12

ID OVER DE AUTEUR: TOM PIETERS IS ADVOCAAT AAN DE BALIE VAN DENDERMONDE. HIJ IS LID VAN DE COMMISSIE IT EN DE WERKGROEP AI-DI (ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE – DIGITALE INNOVATIE) VAN DE OVB. @T42PIETERS

­ ereld hoeven niet per se technologisch te zijn. w Natuurlijk ondersteunt technologie wel vaak innovatie.”

De OVB richtte 2 jaar geleden een werkgroep AI op om vinger aan de pols te houden. Was dat dan voorbarig? Moeten we leren stappen vooraleer we beginnen te lopen? “Veel hangt af van je de definitie van AI. Er zijn kantoren die op expertsystemen zoals een procurement analysetool een AI-label plakken, maar dat is niet hoe ik het zie. AI in legal tech is nu nog heel analyserend: de tools die momenteel ontwikkeld worden, zijn nog lang niet self-learning. Er stelt zich ook een probleem van taal en schaal. Hoewel de taaldrempel minder groot is dan ik oorspronkelijk dacht, blijf ik erbij dat er in het Nederlandse taalgebied niets wezenlijks zal gebeuren op vlak van AI binnen de eerste 5 jaar. Innovatie is zoveel meer dan AI. Het gaat ook over een verschuiving naar systeemdeken. Slim ingezette technologie gecombineerd met inhoudelijkheid kan een grote rol spelen om processen efficiënter te maken. Mijn kantoor werkte bijvoorbeeld een tool uit die aan contractanalyse doet. Die tool analyseert voor een groot bedrijf aankoopcontracten en plakt daar een risicoprofiel op. Pas bij een hoog risicoprofiel, gaat het contract naar de juridische afdeling van dat bedrijf. Bij een van onze cliënten stroomt op die manier nog amper 20 % van de contracten door naar legal. De automatisering maakte het werk bovendien leuker, want counsels en advocaten vinden complexe contracten veel uitdagender. AI? Neen! Innovatie? Ja!”

Hoe vertaalt u die efficiëntiewinst naar kleinere advocaten­ kantoren? “Ook daar ontstaan er juridische innovaties waar die kleinere kantoren baat bij kunnen hebben, denk maar aan ODR (online dispute resolution, red.) Dat gaat wel moeizaam: onlangs sneuvelde de

online tool Rechtwijzer in Nederland (een ODR-platform, ontwikkeld door de Raad der Rechtsbijstand en HiiL, red.). Tegelijk voelen de eenmanskantoren de hete adem van juridische platformen in hun nek.”

De belofte van die platformen dat het advocatenwerk niet zal verminderen omdat er nieuwe bronnen van cliënten worden aangeboord, gaat niet op? “Er is een algemene juridisering van onze economie en leefwereld, maar ik geloof niet dat het werk, dat door nieuwe spelers à la Legalzoom, RocketLawyer, ROSSIntel, Capitain Contrat, wordt weggehaald bij advocaten, gecompenseerd zal worden doordat die technologieën ook nieuwe cliënten creëren. Alle mooie marketingbeloftes ten spijt, zijn dat heel commerciële verhalen die, zeker op het vlak van adviesverlening, een grote concurrentie kunnen vormen. Kanttekening daarbij is wel dat je de Nederlandse (en ook Vlaamse, red.) markt niet kan vergelijken met de Amerikaanse. Wij hebben een ander rechtssysteem, ander consumentengedrag en niet alle jurisprudentie wordt hier gepubliceerd, wat data-analyse bemoeilijkt.”

Hoe ga je de concurrentie aan? Hoe begin je als kantoor aan innovatie? “Ga om te beginnen in je kantoor na wie het leuk vindt zich in innovatie te verdiepen en gebruik dat enthousiasme. Ga naar bijeenkomsten als Dutch Legal Tech of de Brussels Legal Hackers en laat je informeren en inspireren. Breng ook je kantoorprocessen in kaart en formaliseer ze. Alleen al door daarover in discussie te treden, kom je haast vanzelf tot verbeterpunten en innovatie. Wat je zeker niet moet doen, is na zo’n congres op een AI-verkoper afstappen en zomaar, zonder nadenken diens product afnemen. Dat is absoluut de verkeerde weg. Bepaal je onderscheidende factor, betrek andere specialisten en zet daarop in.”

EMPATHIE ALS ECHTE INNOVATOR? Jeroen Zweers geldt in het legal techland van de lage landen als een visionair. Hoe ziet hij de toekomst? “Ik denk dat uiteindelijk de superspecialist zal overleven”, zegt hij. “De standaardmarkt zal bediend worden door de nieuwe spelers, waardoor advocaten zich zullen moéten onderscheiden om te overleven. De concurrentie wordt keihard. In Nederland zie je bijvoorbeeld verzekeraars de advocatuur instappen, wat een grote bedreiging voor de kleinere kantoren vormt. Maar anderzijds geloof ik in wat Steven Van Belleghem zegt: dat er een nieuw soort waarde zal ontstaan aan de mensenkant, nl. empathisch vermogen. En dáár kunnen advocaten zeker een meerwaarde betekenen. Nogmaals: het is niet AI, het is niet block chain, het is je cliënt begrijpen, zijn behoeftes begrijpen, en daar adequaat en met durf op i­nspelen.”


90 JAAR UIA

AD

VALVAS

VAN EN VOOR ADVOCATEN

Het is feest! Dit jaar viert de ­Union Internationale des A ­ vocats (UIA) haar 90ste v­ erjaardag. De UIA werd opgericht op 8 juli 1927 in C ­ harleroi. Het was een tijd waarin alle advocaten generalist en solist waren, maar waar het inzicht groeide dat uitwisseling met beroeps­ genoten uit andere landen belangrijk was voor zowel individuele advocaten als balies. Al snel groeide de UIA uit tot een echte internationale organisatie die inmiddels in 120 landen vertegenwoordigd is, 8 officiële talen heeft (Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, ­Portugees, Chinees en Arabisch) en 3 werkingstalen (Engels, Frans en Spaans). De UIA is een uniek forum geworden waar advocaten uit alle disciplines en uit zowat alle landen van de wereld elkaar kunnen ontmoeten en professioneel kunnen s­ amenwerken. Op studiedagen en congressen wisselen ze informatie uit en leggen ze professionele ­contacten. Verdere informatie over de UIA vindt u op de website www.uia.org. U kan eveneens contact opnemen met : Leo Van den hole, voorzitter van het Belgisch comité (leo.vandenhole@dlapiper.com) Patrick De Wolf, ondervoorzitter van het Belgisch comité (pdw@daldewolf.com)

“WIJ WERKEN OOK NIET MET EN VOOR DOSSIERS, MAAR MET EN VOOR MENSEN […] ELK DOSSIER IS IMMERS NIET ALLEEN EEN JURIDISCHE MAAR OOK EEN EMOTIONELE UITDAGING VOOR DE CLIËNT.” HuisRAAD Advocaten uitgeroepen tot beste Unizostarter (Deze Week/GenkMaasland 19/04/2017)

Q&A

KORT

Sinds de Beslissing Btw nr. E.T. 126.564/2 d.d. 23 september 2016 beschouwt de fiscus de verzekerde werknemer, die de effectieve cliënt is van de advocaat, als diens medecontractant. Daarom moet de advocaat zijn prestaties op naam van de werknemer factureren, die vervolgens de factuur mag bezorgen aan de rechtsbijstandsverzekeraar. De fiscus aanvaardt bij wijze van administratieve tolerantie dat de werkgever, die de verzekeringsnemer is, de door de advocaat aan de verzekerde werknemer aangerekende btw volgens de normale regels in aftrek mag brengen. Bijgevolg zal de rechtsbijstandsverzekeraar de hoofdsom van de factuur van de advocaat betalen en daarna de factuur overmaken aan de verzekeringsnemer-werkgever, met het verzoek de btw aan de advocaat te betalen.

WIE BETAALT DE BTW ALS EEN ADVOCAAT OPTREEDT VOOR EEN WERKNEMER DIE VIA ZIJN WERK­ GEVER EEN RECHTSBIJSTANDSVER­ ZEKERING HEEFT?

De OVB en de OBFG trachten samen met Assuralia tot een structurele oplossing te komen voor die gevallen waarin de advocaat wordt geconfronteerd met een niet-betaling van de btw door de verzekeringsnemer, zodat het btw-risico niet langer bij de advocaat ligt. Daartoe zal een addendum bij het protocol tussen de Ordes en Assuralia worden afgesloten, waarin wordt afgesproken de problematiek cijfermatig in kaart te brengen en op basis daarvan verder te evalueren en remediëren.

13


TERZAKE VOOR EEN BETERE PRAKTIJKVOERING

FAMILIERECHTBANKEN 14

GOEDE INTENTIES MAAR ONHOUDBARE SITUATIES

OP HET TERREIN SINDS 1 SEPTEMBER 20141 IS ER BINNEN ELKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG EEN AFDELING FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK. ER WERD ID OVER DE AUTEUR: ISABELLE VANTOMME, JURISTE STUDIEDIENST OVB, VOLGT O.A. DE COMMISSIE FAMILIERECHT MEE OP

HOOG GEMIKT, MET TOEGANKELIJKHEID, EENVORMIGHEID, SOEPELHEID, SPECIALISERING EN BEMIDDELING ALS KERNDOELSTELLINGEN. MAAR NA 3 JAAR BLIJKT DAT DIE HOGE VERWACHTINGEN NIET ALLEMAAL ZIJN INGELOST, VOORAL DOOR EEN GEBREK AAN COÖRDINATIE EN ORGANISATORISCHE BEGELEIDING. 1

ingevoerd door de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 september 2013.


Het oude systeem van rechtspleging in familiale geschillen werd gekenmerkt door een versnippering van rechterlijke bevoegdheden met alle gevolgen van dien. Na vier decennia van diverse wetgevende initiatieven om de rechtspleging efficiënter, evenwichtiger en transparanter te maken, werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar de oprichting van een familierechtbank. Nu, 3 jaar later, wordt een eerste balans opgemaakt. Is de wetgever geslaagd in zijn opzet om de procedureregels te harmoniseren, de kosten te drukken en doorverwijzingen van rechtbank naar rechtbank te bannen? De OVB-commissie familierecht startte in het voorjaar van 2015 met een evaluatie van de familierechtbanken en kwam tot enkele opmerkelijke vaststellingen.

KAMERS VOOR MINNELIJKE SCHIKKING Wat de promotie van de bemiddeling betreft, is er alvast een duidelijke vooruitgang te bespeuren. De meeste familierechtbanken faciliteren alternatieve vormen van geschillenafhandeling, in het bijzonder via de kamers voor minnelijke schikking, en via familiale bemiddeling. Kanttekening daarbij is wel dat die kamers voor minnelijke schikking in sommige arrondissementen niet of nauwelijks bestaan – hoewel de wet de oprichting ervan voorschrijft. Daar wordt eerder ingezet op externe familiale bemiddelaars. In de gerechtelijke arrondissementen waar de kamers wel zijn ingevoerd en gepromoot, zijn ze doorgaans een succes. Hoewel er nog geen officiële cijfers zijn, is het duidelijk dat een groot deel van de zaken die er behandeld worden uitmondt in (deel)akkoorden. Sommige magistraten spreken van een succesratio tot 75 %. Soms worden zaken doorverwezen naar de kamer voor minnelijke schikking door de rechters die zetelen in de familiekamers, elders wordt de kamer voor minnelijke schikking rechtstreeks gevat. Indien de partijen gedurende de eerste sessie niet tot een akkoord komen, krijgen ze meestal de kans om een tweede keer naar de kamer voor minnelijke schikking te komen. Het belang van die kamers mag niet onderschat worden: ze kunnen onderlinge communicatie in familiegebonden materies nieuw leven inblazen. De partijen staan er mee aan het roer van hun eigen zaak en krijgen de kans om zelf oplossingen te zoeken voor hun geschilpunten. Een akkoord dat op die manier bereikt wordt, heeft meer kans gedragen te worden dan wanneer de familierechter knopen doorhakt. De toekomst

zal moeten uitwijzen of akkoorden gevormd in de kamers voor minnelijke schikking daadwerkelijk minder aanleiding geven tot vervolggeschillen in vergelijking met vonnissen of arresten die tot stand kwamen in de familiekamers.

ÉÉN RECHTBANK Een tweede positief punt is dat het voor rechtzoekenden een pak eenvoudiger is te achterhalen welke rechtbank bevoegd is voor hun familiale geschillen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen voortaan die geschillen voorleggen aan één rechtbank. Ook hier is een kanttekening noodzakelijk, want geschillen tussen feitelijke samenwoners werden door de wetgever niet uitsluitend toevertrouwd aan de familierechtbank. Het Grondwettelijk Hof bevestigde recent in een antwoord op een prejudiciële vraag dat hierin geen schending van het gelijkheidsbeginsel schuilgaat.

GEEN UNIFORMITEIT Het grootste pijnpunt is de grote verscheidenheid qua organisatie en toepassing van de wet. Niet alleen bestaan er grote verschillen tussen de arrondissementen onderling, maar ook tussen de afdelingen binnen eenzelfde arrondissement. Soms kan zelfs een andere samenstelling van de zetel tot een andere aanpak leiden. Door een gebrek aan coördinatie en organisatorische begeleiding interpreteert iedere rechtbank de wet naar eigen goeddunken en volgens de beschikbare materiële, logistieke en personele middelen. Het mag dan ook niet verbazen dat dat tot onhoudbare situaties leidt op het terrein. Zoals hoger gesteld verloopt de inrichting van de kamers voor minnelijke schikking op verschillende

DIT MOET U ONTHOUDEN • Sinds 1 september 2014 is de familierechtbank operationeel in het hele land en bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven, op enkele uitzonderingen na. • Hoewel de verminderde bevoegdheidsversnippering en grotere aandacht voor alternatieve geschillenbeslechting goede zaken zijn, is de kerndoelstelling van eenvormigheid verre van behaald. • Door een gebrek aan coördinatie en organisatorische begeleiding interpreteert iedere rechtbank de wet naar eigen goeddunken. Personeelstekorten en weinig performante informaticasystemen helpen de situatie ook niet vooruit. • De OVB organiseert nu overleg met alle betrokken actoren. Advocatuur, magis­ tratuur, parket en griffie werken samen naar oplossingen om de situatie op het terrein werkbaar te houden.

15


16

manieren. Maar de problemen situeren zich ook op talrijke andere vlakken. Bepaalde rechtbanken eisen de neerlegging van meerdere verzoekschriften, wat de vraag doet rijzen naar de naleving van het principe ‘één rechtbank, één dossier’. Waar de ene familierechtbank werkt met inleidingskamers, doet de andere dat niet, of enkel voor welbepaalde dossiers. Verder zit er geen systeem in de wettelijk vereiste aanwezigheid van de partijen in persoon op de inleidingszitting. Het valt voor dat mensen na uren wachten in een overvolle wachtzaal amper of zelfs niet gehoord worden, wat tot veel frustraties leidt. Vervolgens verloopt de doorverwijzing van de zaken naar gespecialiseerde kamers niet eenvormig. Ook het aantal zaken dat wordt behandeld per zitting of per sessie van de kamer voor minnelijke schikking, kan danig verschillen naargelang de familierechtbank. Ook het Openbaar Ministerie werkt in ieder arrondissement op een andere manier. Sommige parketten krijgen enkel de rollen te zien, andere nemen automatisch ook kennis van verzoekschriften en dagvaardingen en beroepsaktes. In de ene rechtbank geeft het Openbaar Ministerie schriftelijk advies, in de andere doet ze dat mondeling. En er kan geen lijn getrokken worden in de verdeling van de zaken. Sommige familierechtbanken maken een onderscheid tussen zaken met of zonder hoogdringendheid of houden afzonderlijke zittingen naargelang de betrokkenen al dan niet gehuwd zijn of kinderen hebben.

TIP VOOR ADVOCATEN Door de verschillende werkwijzen bij de verschillende rechtbanken, is het voor advocaten niet altijd eenvoudig werken. Bent u minder vertrouwd met de werkwijze van een bepaalde rechtbank waar u minder vaak komt, dan zit er niks anders op dan even contact op te nemen met een confrater van een andere balie of met de griffie om te polsen naar de gangbare praktijken. Dat ene extra telefoontje kan u heel wat tijdsverlies besparen.

Grote verschillen bestaan ook in de doorstromings- en vaststellingstermijnen: een beslissing op korte termijn is geenszins zeker en de doorverwijzing van de zaken van de ene kamer binnen de familierechtbank naar de andere kan voor bijkomende vertragingen zorgen in de afhandeling van het geschil. Oorzaken daarvan zijn het beperkte personeelsbestand in sommige arrondissementen en de toevloed aan dossiers sinds de wet van 30 juli 2013. Ook het al dan niet gerechtvaardigde gebruik van het verruimde mechanisme van de permanente saisine om een dossier opnieuw voor de rechtbank te brengen, leidt in sommige arrondissementen tot een toevloed van zaken.

ADVIESVERLENING DOOR PARKET Sinds de Potpourri I-wet heeft het Openbaar Ministerie een veel minder centrale rol in familiezaken. De wetgever heeft de systematische tussenkomst van het Openbaar Ministerie in burgerlijke procedures immers beperkt. Enerzijds werd de mededeelbaarheid van zaken losgekoppeld van de adviesverlening door het parket, anderzijds werd de adviesverlening losgekoppeld van de aanwezigheid tijdens de debatten. Facultatief advies en facultatieve aanwezigheid van het Openbaar Ministerie op de pleitzittingen gelden nu als algemene principes. Nochtans biedt de tussenkomst van het parket in delicate dossiers vaak een grote meerwaarde. Sommige familierechters zijn dan ook vragende partij voor de aanwezigheid van het Openbaar Ministerie op de zittingen, omdat dat vaak nuttige informatie ter beschikking stelt die de partijen en hun raadslieden niet altijd aanbrengen. Meerdere parketten hebben zich zodanig georganiseerd dat er, wanneer het advies facultatief is, standaard geen advies meer wordt verstrekt, behalve in uitzonderlijke situaties. In de praktijk gebeurt het frequent dat de advocaat pas ’s morgens op de zitting verneemt of het OM het dossier al dan niet dienstig voor advies acht. Afhankelijk daarvan wordt de zaak behandeld in een bepaald tijdsblok, waarin soms de zaken mét advies worden gegroepeerd. Het resultaat is dat advocaten én hun cliënten urenlang hun tijd verdoen in de wachtzaal. Bovendien hebben advocaten niet steeds de garantie dat ze voor de zitting kennis kunnen nemen van de adviezen, wat


met het oog op de voorbereiding van cliënten toch aangewezen is.

HET GROOTSTE PIJNPUNT IS DE GROTE VERSCHEIDENHEID QUA ORGANISATIE EN TOEPASSING VAN DE WET.

COMMUNICATIE IS DE SLEUTEL De manier van werken van de ene beroepsgroep kan leiden tot problemen en frustraties bij de andere. Zo zijn familierechters zich niet steeds bewust van de grote verschillen in werkwijzen tussen de arrondissementen en de gevolgen daarvan voor advocaten en rechtzoekenden. Advocaten beseffen dan weer niet altijd dat lange conclusies en onvolledige stukkenbundels leiden tot ergernissen bij magistraten. Parketmagistraten zijn niet noodzakelijk op de hoogte van de impact van hun adviezenbeleid op de dagelijkse running van een advocatenkantoor. Daarbij komt nog een gebrek aan personeel en magistraten in de familierechtbanken én enkele weinig performante informaticasystemen, die aan de grondslag liggen van heel wat problemen. De OVB wees er in een schriftelijk advies van 26 februari 2015 al op dat het zonder eenduidige

werkwijze en interpretatie van de wet zowel voor de advocaat als voor de rechtzoekenden bijzonder moeilijk is om te weten waaraan ze zich kunnen verwachten. De rechtszekerheid komt zo in het gedrang. Communicatie en overleg is daarom cruciaal. De OVB-commissie familierecht pleegde inmiddels al overleg met magistraten van de zetel en de parketmagistraten en zit binnenkort samen met de leden van de griffie. Via die overlegplatformen waar magistratuur, advocatuur, parket en griffie met elkaar in open dialoog treden, kan alvast gepoogd worden om tot een uniformere toepassing van de wet – en zo een werkbare situatie voor alle partijen – te komen. De toekomst zal uitwijzen of advocatuur, magistratuur, parket en griffie samen afspraken kunnen uitwerken om eventueel via protocollen de grootste frustraties te ondervangen én meer zekerheid te bieden aan alle betrokkenen, inclusief de rechtzoekende.

General data protection regulation: texts, commentaries and practical guidelines

Nieuw

Auteurs: A. Bensoussan, J.-F. Henrotte, M. Gallardo, S. Fanti The General Data Protection Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data is a landmark that will disrupt the rules in the world of data and the digital environment of businesses.

17-0068-141

Public and private enterprises need to get started now by knowing and understanding the obligations it creates and the innovative concepts it introduces in order to be able to proactively grasp how it is going to impact their activities. This practical guide, which provides an article-by-article commentary of Regulation 2016/679, will help you prepare and get ahead.

Bestel nu

wkbe.be/prodon-adrem

Bestelcode: BP/PRODON-BI17001 Publicatievorm: boek Omvang: 528 pagina’s Eenmalige aankoop: € 144,04 incl. btw (€ 135,89 excl. btw) Ook verkrijgbaar als e-book

17


ONDERNEMEND

CUSTOMER SERVICE

EEN VERGETEN DIMENSIE

IN LEGAL MARKETING ADVOCATEN EN ADVOCATENKANTOREN SPELEN VOORAL OP HUN KENNIS EN EXPERTISE IN EEN

VAKGEBIED. MAAR VERGEET U NIET DAT UW CLIËNT OOK ANDERE ARGUMENTEN MEENEEMT OM TE BESLISSEN OF HIJ MET U IN ZEE GAAT OF BLIJFT GAAN? EEN PLEIDOOI VOOR EEN BEWUSTE AANDACHT VOOR CUSTOMER SERVICE. DOOR: DANY DAELEMANS

Hoe goed u ook bent in uw vak, er zijn andere ­advocaten die ook uw vakgebied beheersen. ­Cliënten zullen, bewust of onbewust, voor u kiezen omdat ze zich goed voelen bij u, zich (h)erkend voelen, omdat ‘het klikt’. Bewust omgaan met customer service maakt die ‘klik’ extra duurzaam.

DE EFFECTEN VAN CUSTOMER SERVICE Een goede customer service heeft een positieve invloed op de groeikansen van uw kantoor, uw omzet en winstgevendheid. Een cultuur van klantgerichtheid versterkt de band van uw cliënten met uw kantoor. Ze zullen langer cliënt blijven en hun positieve ervaringen makkelijker doorgeven aan anderen. En is die mond-aan-mond-reclame niet net belangrijk in de advocatuur? ID OVER DE AUTEUR: DANY DAELEMANS WERKTE 20 JAAR ALS MARKETEER, PRODUCT DEVELOPER EN SALESMANAGER VOOR UITGEVERIJ WOLTERS KLUWER. SINDS 2004 IS HIJ ACTIEF MET COMMUNICATIEBUREAU THINK AND TOUCH. HIJ BOUWDE EEN RIJKE ERVARING OP IN DE B2B-MARKT, BIJ PROFESSIONAL SERVICES EN VRIJE BEROEPERS. IN 2015 ZETTE HIJ MEE ZIJN SCHOUDERS ONDER KNOWTOGROW-LEGAL (LEGAL MARKETING EN BUSINESS DEVELOPMENT).

Aandacht voor uw cliënten rendeert dus. Ooit adviseerden we een Brussels niche­kantoor om actiever klantenfeedback te verzamelen. Een tweetal maanden later liet de vennoot ons weten dat hij aangenaam verrast was door de reacties. Door tijd te nemen om met klanten af te spreken, had hij ook een mooi nieuw dossier gekregen. Het bevestigt het credo: wanneer u goede relaties onderhoudt met uw cliënten is het makkelijker om een extra opdracht binnen te halen bij een bestaande cliënt dan een nieuwe te werven.

© gudrun makelberge

18


Betekent dat dat kennis van het recht naar de achtergrond verdwijnt? Laten we duidelijk zijn: neen. Uw kennis en expertise zijn het olympische minimum. Zonder dat zal u nooit een goede advocaat zijn. Maar de klantgerichtheid van uw kantoor kan wél een bindende factor worden waarom cliënten voor u kiezen en niet voor een ander kantoor.

DOELGROEPEN, DOELEN EN SERVICEMOMENTEN Customer service management is in essentie een manier van omgaan met (potentiële) klanten waardoor u een positieve klantenbeleving ­creëert. In moderne marketing spreekt men over service design.

Alles start bij het bepalen van uw doelen. Wat is de doelgroep waarop u zich richt? Hoe wil u dat (potentiële) cliënten u ervaren? In een tweede stap brengt u de verschillende contactmomenten van een (potentiële) cliënt met uw kantoor in kaart: telefoon, e-mail, website, persoonlijk, … Ga na wie bij die contactmomenten betrokken is: welke medewerkers doen wat? Doe dat voor elke fase van de samenwerking – vanaf de informatie- of offertevraag tot en met de factuur – en evalueer die contactmomenten: wat doet u goed, wat kan verbeterd worden?

INHOUSE OF MET EXTERNE HULP? Voor de inventarisatie van de contactmomenten kan u gerust zelf aan de slag gaan. Zit samen met (een deel van) uw team, zorg dat er flink wat post-its zijn en vraag iedereen per post-it een contactmoment te noteren.

Doe dat voor 3 fases in uw samenwerking: wanneer iemand overweegt om met u in zee te gaan, de contactmomenten tijdens een zaak, de administratieve afhandeling. De meerwaarde van een externe marketeer/customer service consultant? Diversiteit zorgt voor diepgang. Zaken die voor u evident lijken, zijn dat voor een buitenstaander vaak niet. En uw cliënt is ook een buitenstaander, niet?

HOE ERVAART UW CLIËNT U? Het klinkt wellicht ontnuchterend: uw (potentiële) cliënt ervaart uw customer service anders dan uzelf.

19


UW KENNIS IS HET OLYMPISCHE MINIMUM. WANNEER U GOEDE RELATIES ONDERHOUDT MET UW CLIËNTEN IS HET MAKKELIJKER OM EEN EXTRA OPDRACHT TE KRIJGEN VAN EEN BESTAANDE CLIËNT DAN EEN NIEUWE TE WERVEN. 20

Een voorbeeld: in het kader van een zaak waarvoor ik een advocatenkantoor inschakelde, ontvang ik nu en dan een mail met een stand van zaken van mijn dossier. Ondanks het feit dat de mails in het Nederlands zijn en de advocaat op en top Nederlandstalig is, zijn ze opgesteld in een schabouwelijke taal. Mijn advocaat denkt wellicht dat hij een goede service levert. Persoonlijk denk ik: dit verdient zes op tien, mijn advocaat neemt niet eens de tijd om een degelijke e-mail op te stellen. Cliënten en recente contacten betrekken bij uw analyse is een echte meerwaarde. Dat kan via een online of telefonische enquête, een groepsgesprek, … Laat u hierover adviseren: een evenwichtige enquête opstellen is vakwerk en ook telefonische enquêtes vragen specifieke vaardigheden. Kiest u voor een groepsgesprek, let dan op de samenstelling van de groep. Kies een externe m ­ oderator en hou u zelf afzijdig of afwezig t­ ijdens het gesprek. In een vorige functie liet ik klantendienstmedewerkers en verkopers na hun gesprek met een (potentiële) klant 3 korte vragen stellen rond een

CONFRATER AAN HET WOORD

CSM IS OOK JEZELF IN VRAAG DURVEN TE STELLEN BIJ BRIGHT, OPGESTART IN 2010, WETEN ZE WAT CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT INHOUDT. ALS JONG KANTOOR WAREN ZE ZICH VAN BIJ HET BEGIN BEWUST VAN HET BELANG VAN EEN DUIDELIJKE PROFILERING.

ID OVER DE AUTEUR: DIRK CLARYSSE IS ADVOCAAT EN VENNOOT BIJ BRIGHT, EEN ADVOCATENKANTOOR IN ROESELARE DAT KWALITATIEVE, DESKUNDIGE EN INNOVATIEVE JURIDISCHE OPLOSSINGEN IN HET ONDERNEMINGS- EN VERMOGENSRECHT BIEDT AAN PARTICULIEREN, KMO’S EN GROTE ONDERNEMINGEN.

“Jong zijn is in onze branche niet altijd een meerwaarde. Kennis en ervaring wordt nogal makkelijk, zij het niet altijd terecht, gekop­ peld aan leeftijd. Een advocaat met enkele jaren ervaring op de teller heeft daarom vaak een soort van concurrentieel voordeel. Ons van meet af aan goed profileren was dus van groot belang voor onze uitstraling.

Customer service management is ook jezelf in vraag durven te stellen. Eind 2014 hebben we een bevraging laten doen bij ons cliënteel en tussenpersonen zoals deurwaarders, notarissen en accountants. We wilden te weten komen of de perceptie die wij over onszelf hadden ook weerspiegeld werd in hoe onze cliënten en contacten over ons dachten.

In dat opzicht hebben wij steeds veel aandacht gehad voor ser­ vice: kort op de bal spelen, te allen tijde bereikbaar zijn, efficiënt en pragmatisch werken. Zaken die in se geen geld kosten, maar erg gewaardeerd worden door de cliënten. Daarnaast hebben wij ook altijd sterk ingezet op het creëren van iets extra’s: we organiseren regelmatig ontbijtseminaries over actuele topics (breakfast@bright), zenden tips & tricks via een maandelijkse nieuwsbrief (TheBrightSide) of lanceren newsfeeds via blog­ berichten en Twitter.

De resultaten van die marktbevraging waren op sommige vlakken verrassend, wat bewijst wat Dany Daelemans (zie hoofdartikel, red.) over cliëntenervaring stelt. De externe perceptie lag heel anders dan wat wij verwacht hadden. Het gevolg daarvan was een vrij ingrijpende rebranding, met een ander logo en een nieuwe baseline, maar ook het verschuiven van enkele klemtonen in de richting van de verwachtingen bij de cliënt. Verder zijn we vooral gaan automatiseren, wat onrechtstreeks de service aan de cliënt verbetert.”


specifiek aspect van onze service. Maximaal een minuutje tijd. Op 14 dagen verzamelden we op die manier flink wat reacties van klanten.

HOE INBEDDEN IN UW ADVOCATENPRAKTIJK? Bent u een eenpitter dan weet u wat u te doen staat en kan u meteen zelf aan de slag. Als partner of vennoot van een advocatenkantoor zal u de customer service-gedachte in uw kantoor moeten managen. Sommige personen hebben een natuurlijke aanleg voor positieve klantencontacten. Anderen zijn eerder rationeel, zakelijk en focussen op hun dossiers en niet op de klantenrelaties. Wil u als kantoor een eendui­dige uitstraling creëren dan hebt u er alle belang bij een visie en beleid uit te tekenen. Uit uw actieplan zullen thema’s naar boven ­komen die u centraal kunt opzetten zoals uw website of een factuur lezersvriendelijker maken, of zelfs een jaarlijks cliënt event organiseren. Ook kleine dagelijkse aanpassingen zijn vaak al een stap in de goede richting: de dag voordien een afspraak nog even bevestigen, een eenduidige beginzin wanneer u de telefoon opneemt, een verslag beperken tot 1 A4 en in begrijpbare taal,

transparantie over de ­vergoeding, … Vaak zijn dat eenvoudige zaken die u makkelijk op papier zet en afspreekt, maar regelmatig opnieuw onder de aandacht moet brengen. M.a.w: uw collega’s en medewerkers hierop c­ oachen.

MORGEN ALLEMAAL SERVICE DESIGNEN? Zo’n vaart zal het niet lopen. Een bewuste customer service-strategie uitwerken, zien we vooral bij kantoren met een duidelijke visie en ambitie om een sterk merk uit te bouwen en/of te groeien. Omdat ze erin geloven dat tevreden klanten makkelijker terugkomen en hen spontaan aan­bevelen bij collega’s. Een service designproject vraagt ook tijd. Op een doorlooptijd van een 4 tot 6 weken kan u wellicht een inventaris van maken van alle contactmomenten, die evalueren en verbeterpunten definiëren. De concrete actiepunten uitwerken en uw medewerkers meekrijgen, zijn de volgende stappen. Is tijd een struikelblok? Wellicht wel. Maakt u van customer service echter een prioriteit dan vindt u hiervoor tijd en ruimte. Niets doen is ook geen optie.

5 VALKUILEN 5 VALKUILEN BIJ CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT 1. Te veel uitgaan van aannames (eigen opinies), te weinig van feiten 2. Blind zijn voor de veranderende perceptie van wat goede klantenservice is (bijvoorbeeld bij jongere cliënten) 3. Geen cliënten of recente contacten betrekken in uw visie-ontwikkeling 4. Geen aandacht voor begeleiding of coaching van medewerkers 5. Geen evaluatie en bijsturing

DIT MOET U ONTHOUDEN Klantenwerving en klantenbinding is gebaseerd op meer dan uw juridische kennis of expertise. Klanten vandaag zijn mondig en minder loyaal. Eén zoekopdracht op Google en de weg naar een concurrent ligt open. Ze willen betrokken worden, zullen makkelijker cliënt blijven wanneer het met u ‘klikt’. Slaagt u hierin dan versterkt u uw klantenwerving en klantenbinding. Klantenbeleving wordt een extra dimensie in uw marketing.

Service design is een aanpak en techniek waarmee u op een bewuste manier customer service in kaart brengt, evalueert en vorm geeft. Dat doet u in 5 stappen: 1. Doelen bepalen 2. Contactmomenten inventariseren 3. Betrokkenen in kaart brengen 4. Contactmomenten evalueren 5. Een actieplan opstellen

21


RONDE TAFEL

RONDETAFELGESPREK: PERMANENTE VORMING

TIJD OM EEN PUNT TE MAKEN?

22

ZESTIEN: DAT IS HET AANTAL PERMANENTE VORMINGSPUNTEN DAT ELKE ADVOCAAT PER GERECHTELIJK JAAR MOET VERZAMELEN. OPVALLEND IS DAT DE VORMINGSPLICHT DOOR SOMMIGEN HAAST ALS ‘STRAFSTUDIE’ WORDT BESCHOUWD, ANDEREN HET VANZELFSPREKEND VINDEN EN EEN DERDE GROEP MÉÉR VORMING WIL. WAT IS ER AAN DE HAND IN PERMANENTE-VORMINGSLAND? DOOR: JAN-PIETER MATEUSEN

Permanente vorming is – tot spijt van sommigen en tot vreugde van anderen – een deontologische plicht voor elke advocaat. Omdat de bijscholingsverplichting voor vrije beroepers bovendien in het WER werd opgenomen, is er al helemaal geen ontsnappen meer aan. Dat leidt soms tot gemor op het terrein. Interessante opleidingen kunnen vele honderden euro’s kosten. Gespecialiseerde advocaten halen sowieso hun quotum via hun publicaties

VALERIE DE SCHEPPER: ADVOCAAT BALIE BRUSSEL, LID VAN DE RAAD VAN DE ORDE EN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVB. TEVENS VRIJWILLIG WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER AAN HET INSTITUUT GRONDWETTELIJK RECHT VAN DE KU LEUVEN, WAAR ZE OOK 6 JAAR PRAKTIJKASSISTENT WAS.

of als spreker. En dat handtekenen bij het binnenkomen én vertrekken op de vorming, die een vol uur en dus geen 50 minuten moet duren om een punt te verdienen, is dat niet een béétje kinderachtig? Of is dat mee gelegen aan de advocaat die een buitenlandse wijnreis als een vorming in ‘intellectual property’ aan de erkenningscommissie voorlegt of zijn stagiair in zijn naam aan e-learning laat doen?

WILFRIED RAUWS: HOOGLERAAR ARBEIDSRECHT UNIVERSITEIT MAASTRICHT EN VUB. ALDAAR OOK DECAAN VAN DE RECHTSFACULTEIT. LIGT MEE AAN DE BASIS VAN DE HUIDIGE STAGE-OPLEIDING EN IS NOG STEEDS DOCENT AAN DE STAGESCHOOL VAN ANTWERPEN.

Feit is dat de OVB sterker dan ooit wil inzetten op deontologie (Zie ook p. 3, red.) en dat ook de permanente vorming permanent evolueert. Rond de OVB-tafel zitten advocaten Valérie De Schepper en Luc Steyaert, professor Wilfried Rauws en Stef Van Attenhoven van het IBR. Zoals steeds schotelde Ad Rem het panel vier, soms provocerende, stellingen voor (niet noodzakelijk OVB-standpunten).

LUC STEYAERT: ADVOCAAT BALIE DENDERMONDE EN GEWEZEN STAFHOUDER ALDAAR. GEWEZEN LID VAN DE ERKENNINGSCOMMISSIE PERMANENTE VORMING, DIE HIJ EIND JAREN 90 MEE IN DE STEIGERS ZETTE. DOCENT DEONTOLOGIE BIJ DE BEROEPSOPLEIDING.

STEF VAN ATTENHOVEN: JURIST, VERBONDEN AAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN (IBR). IS ER O.A. VERANTWOORDELIJK VOOR HET SECRETARIAAT VAN DE COMMISSIE PERMANENTE VORMING.


23


THEMA 1: NODIG OF OVERBODIG? STELLING: Bijscholing is inherent aan het beroep van advocaat. Omdat een advocaat voortdurend opzoekingen doet in de zaken waarmee hij bezig is, is een bijkomende opleidingsplicht ­overbodig en betuttelend. LUC STEYAERT: “Eind jaren 90, toen de verplichting

24

EEN REVISOR VOLGT GEMIDDELD 80 UUR VORMING, HET DUBBELE VAN WAT VERPLICHT IS. MEN BESEFT DAT MEN ZONDER BIJSCHOLING NA VERLOOP VAN TIJD GEEN BUSINESS MEER HEEFT.

werd ingevoerd, vond het merendeel van de advocatuur dat erg betuttelend en soms zelfs beledigend. Velen interpreteerden de permanente vormingsplicht alsof de Orde vond dat advocaten de wet of de evoluties in het recht onvoldoende kenden. Daarnaast vreesde men dat de Orde een fout signaal aan de cliënten uitstuurde: zouden die niet denken dat hun advocaat zijn vak eigenlijk niet kende? De achterliggende redenering bij die kritiek was inderdaad dat de advocaat zich de facto permanent vormt dankzij de behandeling van zijn dossiers en de beoordeling van de rechter, die hij op zijn beurt evalueert. Maar de geesten zijn gerijpt en het aanbod van de opleidingen ook. In de hele maatschappij is levenslang leren ingeburgerd. Permanente vorming geeft een kwaliteitslabel aan de advocaat en een waarborg aan de cliënt. Meer en meer begrijpt men ook de rol van de OVB hierin. Want willen we de maatschappelijke functie van de advocaat vrijwaren en daarmee ook de toegang tot het recht waarborgen, dan is het belangrijk niet alleen de evolutie van het recht te volgen. Even noodzakelijk is het als practicus zich te bekwamen in alle aspecten van de conflicthan­ tering.”

WILFRIED RAUWS: “Als advocaten zich louter zouden bijscholen aan de hand van individuele dossiers, dan verliest men algauw het algemene overzicht en de bredere kijk die vereist is voor het beroep. Ook al ben je bijvoorbeeld specialist in arbeidsrecht, dan nog zijn er talrijke andere ‘belendende percelen’ waarin men zich permanent moet scholen. Ook al zullen er altijd advocaten zijn die een broertje dood hebben aan permanente vorming, bij het merendeel leeft intussen de consensus dat deze net zoals in andere beroepsgroepen absoluut noodzakelijk is. De hamvraag is niet of de Orde permanente vorming organiseert, maar hoe de kwaliteit wordt bewaakt en geoptimaliseerd.”

VALERIE DE SCHEPPER: “En dat is mee aan de OVB gelegen. De wet vermeldt niet alleen de verplichting tot permanente vorming, maar ook dat de OVB en de lokale Ordes de plicht hebben om over de ­behoorlijke beroepsuitoefening te waken. Zich


CONCLUSIE THEMA 1 CONCLUSIE: Een beroeps­ groep als de revisoren (met een vergelijkbaar opleidings­ traject van 3 jaar stage, bekwaamheidsproef, eed­ aflegging én verplichte permanente vorming) is heel wat veeleisender. Hoewel het belang van bijscholing meer dan ooit wordt onder­ schreven, lijkt de weerstand echter nog niet volledig verdwenen. Daarvoor zijn de anekdotes over advocaten die een confrater laten handtekenen, geen punten­ kaart indienen of een stagiair in hun naam afvaardigen, net iets te talrijk. Valérie De Schepper: “Veel confraters worden nog altijd gedwon­ gen louter in billable hours te denken, en niet wat billable is. Dat is uiteraard jammer: een goede én goed gekozen opleiding verdient zichzelf dubbel en dik terug.”

permanent vormen is nu eenmaal essentieel om het beroep van advocaat behoorlijk uit te oefenen. Alleen is dat woord ‘verplichting’ steeds zo geladen… Persoonlijk ervaar ik de permanente vorming nochtans als een verrijking en daarom volg ik met plezier de opleidingen die ik immers vrij kan kiezen. Dat heeft te maken met interesse en leergierigheid enerzijds en mijn visie op de rol van de advocaat anderzijds. Waarden als wijsheid, maatschappelijke verantwoordelijkheidszin en uiteraard kiesheid, waardigheid en rechtschapenheid staan daarbij centraal naast de ondernemer die de advocaat ook geworden is. En laat ons wel wezen: we spreken op dit moment nog steeds over nauwelijks 16 uur per jaar. Er ligt weliswaar een ontwerpreglement voor om dat te verhogen tot 20 uur, maar ook dat blijft nog zeer weinig.”

STEF VAN ATTENHOVEN: “Voor de bedrijfsrevisoren werd al in de jaren 70 de verplichting ingevoerd om zich permanent bij te scholen. In 2007 werd dan een norm uitgevaardigd die de huidige grote principes van de permanente vorming vastlegt en vergelijkbaar is met andere economische vrije beroepers zoals accountants en boekhouders. Het minimaal aantal uren permanente vorming bedraagt 40 per jaar, wat merkelijk hoger is dan in de advocatuur. Over het principe van permanente bijscholing heeft bij mijn weten nooit discussie bestaan, laat staan dat men het betuttelend vindt. Integendeel: de revisor die zich niet bijschoolt, weet dat hij na verloop van tijd geen business meer heeft, want die kan niet meer mee. De discussies waarmee het IBR wordt geconfronteerd, gaan vooral over praktische zaken zoals het tekenen van aanwezigheidslijsten bij het binnen- en buiten­ komen. Die worden dan vooral geïnitieerd door zij die te laat zijn of vroeger willen vertrekken.”

THEMA 2: OVER VRIJE KEUZES, SPECIALISATIES EN PUNTEN SPAREN STELLING: De huidige permanente vorming gaat niet ver genoeg en is te vrijblijvend. De mogelijkheid om punten over te dragen moet afgeschaft worden: het gaat niet op dat een advocaat zich 2 jaar niet moet bijscholen omdat hij de voorgaande jaren ‘voldoen­ de’ punten heeft verzameld. VALERIE DE SCHEPPER: “Wat voor mij primeert, is dat de advocaat zijn beroepsactiviteit onder zijn eigen verantwoordelijkheid en dus met de grootst mogelijke vrijheid kan uitoefenen, dit natuurlijk onder controle van de OVB en de lokale Ordes wat de behoorlijke beroepsuitoefening betreft. De mogelijkheid

tot overdracht is voor mij daarbij een positief element dat net inspeelt op die vrijheid. Overigens geloof ik niet dat er zoveel confraters zijn die het ene jaar bewust veel punten sprokkelen om daarna 2 jaar op hun lauweren te rusten.”

LUC STEYAERT: “Ik zie toch een contradictie: permanente vorming is permanent of ze is het niet. Dat men 32 punten kan overdragen naar volgende jaren, vind ik een zeer bizarre redenering, zeker omdat het aantal uren al zo beperkt is.”

STEF VAN ATTENHOVEN: “Opnieuw zijn de revisoren blijkbaar strenger. Overdracht is mogelijk, maar elk jaar moet er minstens 20 uur vorming gevolgd worden waarvan 8 uur op het IBR zelf, dat jaarlijks zo’n 80 seminaries gespreid over een 40-tal onderwerpen organiseert. In het uiterste geval kan men over een periode van 3 jaar dus voor een 80/20/20 verdeling gaan. Dat komt echter zelden voor. De meeste revisoren volgen jaarlijks minstens 80 uren permanente vorming waarvan de gemiddelde revisor er 20 uur aan het IBR volgt.”

WILFRIED RAUWS: “Ik zou de overdracht liever niet zien maar heb er momenteel geen onoverkomelijk probleem mee, door de bulk aan zware, nieuwe wetgeving die minister Geens als een nieuwe Napoleon doorvoert. Burgerlijk recht, strafrecht, het WER: het is allemaal heel veel en dit alles belangt advocaten en rechtzoekenden bijzonder aan. Dan kan het verantwoord zijn dat er in sommige jaren een extra inspanning wordt gedaan. Er is wel een meer fundamenteel punt dat ik wil signaleren. Hoe organiseren wij de permanente vorming terwijl specialisatie almaar toeneemt? Wanneer ik het balieboekje bekijk, merk ik dat steeds meer advocaten meer specialisaties vermelden. De permanente vorming houdt daarmee echter nog geen rekening. Nochtans vind ik dat wie zegt specialist in bijvoorbeeld sociaal recht te zijn, in zijn permanente vorming een aantoonbaar deel daaraan moet besteden. Daarop moet bovendien enige vorm van toezicht mogelijk zijn. Zoniet zijn de vermelde specialisaties, die de rechtzoekende aanbelangen, gratuit. Dan wordt de fiabiliteit en betrouwbaarheid van de advocatuur ondergraven.”

VALERIE DE SCHEPPER: “Samen met een voorstel reglementering over de permanente vorming dat het aantal uren licht wil verhogen, aanvaardde de algemene vergadering met 65 stemmen op 82 ook

25


een voorstel reglementering over de advocaat erkend als specialist. Of deze reglementen het halen, weten we nu nog niet (dit debat werd georganiseerd vòòr de eindstemming op 28 juni, red.). Minstens voor de duidelijkheid naar buiten toe vind ik dat er objectieve en dwingende criteria nodig zijn om jezelf ‘specialist’ te mogen noemen. In het voorstel is dat: minstens 5 jaar advocaat zijn, minimaal 50 dossiers voor de betrokken materie behandeld hebben (met afwijkingsmogelijkheid indien de materie dit vereist, red.) en ten derde moet men minstens 60 uur permanente vorming gevolgd hebben per vakgebied waarvoor men de erkenning wenst te bekomen. Bij erkenning moet men per driejaarlijkse periode minstens 36 uur permanente vorming in de betrokken materie volgen.”

26

HOE GAAN WE OM MET DE TOENEMENDE SPECIALISATIE EN HOE STEMMEN WE DE PERMANENTE VORMING DAAROP AF? DÀT IS EEN FUNDAMENTELE KWESTIE.

Lees het vervolg van dit debat beslist verder op www.advocaat.be/adrem. Thema 3: CONFRATER, QUO VADIS? Thema 4: IT’S (NOT) THE ECONOMY, STUPID!

CONCLUSIE THEMA 2 CONCLUSIE: Niet alleen méér uren permanente vorming maar ook een mogelijke aardverschuiving in het systeem door de toenemende specialisatie? Op het moment dat u deze Ad Rem leest, vernam u misschien al meer via de Orde Express. In elk geval is er slecht nieuws voor zelfuitgeroepen specialis­ ten-in-alles. Weliswaar is misleidende reclame verboden en stelt art. 85 Codex Deontologie dat men geen kennis mag poneren waarover men niet beschikt maar dat is in de praktijk quasi oncontroleerbaar. Stef Van Attenhoven verwijst naar de sturende en controlerende factor die binnen het IBR aanwe­ zig is: “70 procent van de uren permanente vorming moet over de corebusiness gaan, denk aan audit en controle, boek­ houding, consolidatie en deontologie. De andere 30 procent (12 uur) kan bijv. over zuiver juridische aspecten gaan maar ook dat wordt gestuurd – zo is er bijna elk jaar een update over sociaal recht.” Het panel is regulering van specialisatie alleszins genegen en signaleert een positief neveneffect zoals dat in het buitenland bestaat. “De specialisatieverenigingen daar nemen een belangrijk deel van de vorming op zich en garanderen tegelijk kwaliteit aan democratische prijzen.”


SOFTWARE FOR LAWYERS AND LEGAL DEPARTMENTS CICERO LawPack is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in software voor advocaten, onder meer door een zeer persoonlijke aanpak en de voortdurende verbeteringen en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen die uw werk gemakkelijker en efficiënter maken.

Profiteer van onze cloud oplossing. Al uw apparaten verbonden en gesynchroniseerd.

Discover the possibilities of CICERO LawPack www.cicerosoftware.com sales@cicerosoftware.com

27


THEMA 3: CONFRATER, QUO VADIS? STELLING: Het ontbreekt advocaten soms aan visie bij de samenstelling van hun permanente vormingen. Vaak wordt gekozen voor de makkelijkste onderwerpen om toch maar aan het aantal punten te komen. De OVB moet dat beter sturen. WILFRIED RAUWS: “Ik sprak onlangs met een aantal

CONCLUSIE THEMA 3 Al bij al vindt het panel het huidige systeem behoorlijk functioneren, al benadrukt het opvallend het belang van deontologie. Wilfried Rauws: “Wat in de dikke Stevens staat is fenomenaal belangrijk terwijl de beroepsopleiding nauwelijks 12 uur deontologie telt. En sta me toe nog een andere knuppel in het hoenderhok te gooien. Stagiairs moeten een examen afleggen, bij de opleiding notariaat wordt men ook getoetst… waarom doet de balie dat niet wanneer het over permanente vorming gaat? Laat advocaten niet alleen dat evaluatieformulier invullen, maar ook 5 vragen beantwoorden waarvan er 3 juist moeten zijn om de punten toegekend te krijgen. Als we vorming een beetje ernstig nemen, waarom niet?” De andere panelleden vinden dat verregaand, maar zien wel heil in een visiesysteem zoals dat in Engeland bestaat. Luc Steyaert: “Advocaten zouden moeten motiveren waarom zij voor een bepaalde vorming kiezen. Die zelfreflectie en visie is niet alleen nuttig voor de advocaat, maar ook voor de cliënt, de maatschappij én de economische resultaten van een kantoor.”

bedrijfsrevisoren en dat bracht me op het volgende idee: waarom geen permanente vorming verplichten in een aantal niet-juridische domeinen, zoals de evolutie van politiek en maatschappij? Het viel mij immers op dat met name qua ethiek en deontologie bedrijfsrevisoren er zich soms meer dan advocaten van bewust zijn dat er zich op beide domeinen almaar meer problemen kunnen stellen bij de beroepsuitoefening.”

conflicterende partijen. Hoewel ik net als mr. De Schepper de indruk heb dat niet menig advocaat dit als prioriteit beschouwt, is een goede kennis van beide onderwerpen essentieel voor een adequate beroepstuitoefening.”

WILFRIED RAUWS: “Precies: ik hoor van zoveel advocaten dat er problemen zijn met de vertrouwelijkheid van de briefwisseling tussen advocaten onderling. De actualisering van de deontologie meegeven moet dus een prioriteit zijn. Idem voor de anti-witwaswetgeving: advocaten die in contact komen met kleine of grote criminelen kunnen in een aantal gevallen in een precaire situatie t.o.v. de onderzoeksrechter komen. En dan vind ik het aan de OVB en niet aan een academicus of een plaatsvervangend raadsheer op een hof van beroep gelegen om daarop passende antwoorden te formuleren.”

STEF VAN ATTENHOVEN: “Misschien kan er – om de vrijheid van keuze toch te waarborgen maar ook de onderwerpen die vandaag te weinig aan bod komen onder de aandacht te brengen – een proactief systeem ontwikkeld worden? Laat advocaten aangeven wat ze het volgende jaar of jaren wat permanente vorming betreft willen volgen en vanuit welke visie. Ik begrijp dat jullie erkenningscommissie veel werk heeft (Zie cijfers hiernaast, red.) en soms mensen moet ontgoochelen wanneer ze individuele aanvragen indienen. Zo zou je heel wat discussies achteraf uit kunnen sluiten.”

VALERIE DE SCHEPPER: “Het al dan niet sturen van een visie behoort niet tot de taken van de OVB en ik vind het ook niet wenselijk. Dat gezegd zijnde vind ik wél dat het de taak van de OVB en de Ordes is om voldoende in te zetten op vormingen die te midden van alle specialisatie ervoor zorgen dat we het geheel van het recht blijven zien. Het overkoepelend denken is inderdaad essentieel om onze waarde als advocaat in de maatschappij te kunnen behouden. En hoewel het misschien lastig over te brengen is, blijft ook onze deontologie daarbij cruciaal. We redeneren al eens gemakkelijk dat als we al met een deontologische kwestie te maken krijgen, we de regels dan wel zullen opzoeken maar dan is het vaak al te laat, natuurlijk.”

LUC STEYAERT: “Deontologie maar ook conflicthantering in het algemeen zijn voor mij twee cruciale onderwerpen die deel zouden moeten uitmaken van de permanente vorming. De advocaat is tenslotte de eerste die in contact komt met de

* (De erkenningscommissie verwerkte in 2016 7.171 aanvragen. Daarvan werden er 4.623 erkend en 1.363 geweigerd. 313 werden laattijdig ingediend en 812 werden uitgesteld (wegens ontbrekende informatie of betaling van het dossierrecht i.g.v. organisatoren.)


THEMA 4: IT’S (NOT) THE ECONOMY, STUPID! STELLING: De erkenningscommissie ziet toe op de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen. Laat ze met al die centralistische controle ophouden zodat de vrije markt volledig speelt. STEF VAN ATTENHOVEN: “Elke beroepsvereniging moet hier een evenwichtsoefening maken, zo ook het IBR. De opleidingsverstrekkers hebben natuurlijk ook hun eigen agenda en volgen niet noodzakelijk de noden van de beroepsgroep. Een belangrijk verschil is dat er bij ons a posteriori geen opleidingen goedgekeurd worden, maar over de inhoud van externe vormingen of cursussen die grote revisorenkantoren in-house willen organiseren, ontstaat bijvoorbeeld wel eens discussie in de commissie vorming. Dan gaat het vaak over soft skills: hoe breed kan je daarin gaan? Een vormingscentrum zal altijd graag een informaticaopleiding promoten omdat daar nu eenmaal een grote belangstelling voor bestaat én talrijke docenten voor zijn maar het IBR zal daarbij wel waken over relevantie én diepgang. In dezelfde zin wordt een cursus ‘spreken in het openbaar’ door sommigen te generiek bevonden, maar een vorming hoe men een ondernemingsraad duidelijk leert toespreken, vindt elke bedrijfsrevisor relevant. Elke opleidingsaanbieder, commercieel of vzw, moet een meerwaarde bieden voor de beroepsuitoefening. Er moet een duidelijke link zijn.”

VALERIE DE SCHEPPER: “Enige vorm van controle blijft altijd noodzakelijk. Als je de vrije markt laat spelen zonder kwaliteitscontrole, dan moeten we de permanente vorming ook niet verplichten. In zekere zin wérkt de vrije markt: elke organisator kan een erkenning aanvragen en ja, daar bestaat een kwalitatieve controle op. Punt aan de lijn voor mij.”

LUC STEYAERT: “Het is een én-énverhaal. Een erkenningscommissie die waakt over de inhoud, zal altijd nodig zijn. Daarbij kan de werking ervan misschien nog verder geoptimaliseerd worden of de rol verduidelijkt. Om de vrijheid in de keuze van opleiding te garanderen, verwerkt de commissie momenteel ruim 7.000 aanvragen per jaar. Een enorme en belangrijke taak. Een organisator of advocaat wiens aanvraag wordt geweigerd, aanvaardt deze beslissing niet altijd even makkelijk waardoor de commissie aan populariteit inboet.

Toch hoop ik dat de perceptie nog positief evolueert. Hoewel de commissie soms als persona non grata wordt aangezien, is het toezicht op de permanente vorming een absolute meerwaarde voor elke advocaat. In mijn ervaring kiest de advocaat gelukkig meer dan vroeger voor wat hem echt interesseert en volgt het merendeel wel degelijk de opleiding conform de doelstelling ervan. Tot slot moet ook de permanente vorming en de erkenningscommissie zélf permanent geëvalueerd worden. De algemene vergadering is hiervoor het geschikte instrument.”

WILFRIED RAUWS: “Het zou verstandig zijn na te denken over mogelijke samenwerking met andere actoren in het juridische veld. De commerciële opleidingsinstituten bieden zeer zeker waardevolle zaken aan, maar laten we ook de dialoog aangaan met de magistraten, want zij ondervinden ten dele hetzelfde probleem en hebben ook een opleidingsinstituut. Misschien kunnen we zo meteen een meer geïntegreerde aanpak onderzoeken die iedereen ten goede komt en de prijzen democratisch houdt. Ik verwijs naar het CBR, het centrum voor beroepsopleiding in de rechten, wat in Antwerpen als triumviraat balie, magistratuur en universiteit erg goed werkt. Een bijkomend voordeel is bovendien dat de kostprijs beter bewaakt kan worden. Want het aanbod moet ook democratisch toegankelijk blijven zoals vandaag misschien te weinig het geval is.”

CONCLUSIE THEMA 4 Op zoek naar efficiëntiewinst. Het panel vindt dat er meer geïnvesteerd mag worden in de responsabilisering van de organisatoren, zeker als die een commerciële finaliteit hebben. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met een systeem naar Nederlands model, waar opleidingsverstrekkers op basis van hun visie, aanbod en kwaliteitsgaranties voor een periode van 3 jaar een erkenning van de orde krijgen – met mogelijkheid tot intrekking als bij controle blijkt dat de kwaliteit onvoldoende is. Intussen ziet Luc Steyaert optimalisatiemogelijkheden in het bestaande evaluatiesysteem: “Verplicht de advocaat die een individuele aanvraag indient de gevolgde lezing of cursus ook te evalueren. Op die manier kan de commissie waardevolle zaken sneller oppikken. Weliswaar leggen we zo een mogelijk bijkomende inspanning bij de advocaat, maar m.i. het is niet louter aan de OVB om aan kwaliteitsbewaking te doen. Het hoeft geen betoog dat deze individuele verantwoordelijkheid een meerwaarde betekent voor de advocatuur.”


28

1. BESTE BOEK “Cicero. The life and times of Rome’s greatest politician van Anthony Everitt heb ik al drie maal gelezen. Het gaat over een getalenteerde intellectueel die niet in de wieg gelegd was voor het hoogste ambt, maar dat door inzet en ambitie finaal toch bekleedt. Cicero is een tragisch figuur, met kleine kantjes, wat hoogmoedig, niet altijd even moedig. Het oordeel van de geschiedenis over hem is hard geweest. Het is een boek dat elke advocaat zou moeten lezen.”

2.

WAARDEVOLSTE OPLEIDING “Ik heb twee jaar geleden een doctoraal proefschrift verdedigd. De combinatie met de advocatuur was, zoals te voorspellen, loodzwaar. Het systematisch moeten problematiseren en de vereiste diepgang van het onderzoek hebben van mij nochtans wellicht een betere jurist gemaakt.”

3. SLIMSTE TIP “The key to a lawyer’s success is availability, the key to a law firm entrepreneurs success is limiting his availability. Die spagaat tussen beschikbaarheid voor het cliënteel en voldoende tijd nemen om strategisch na te denken over de toekomst van het kantoor, is moeilijk te maken maar cruciaal. Ik ben gezegend met een topteam dat me daar ruimte voor geeft.”


CONFRATER AAN HET WOORD

FILIP DEWALLENS, ADVOCAAT GEZONDHEIDSRECHT “IK WERK OP HET SNIJVLAK VAN DE OUDE JURIDISCHE DISCIPLINES”

ID OVER DE GEÏNTERVIEWDE: FILIP DEWALLENS IS ADVOCAAT AAN DE BALIE VAN ANTWERPEN EN LEUVEN. HIJ STUDEERDE RECHTEN AAN DE KU LEUVEN EN IS AAN DE BALIE SINDS 1993. HIJ IS VADER VAN 2 KINDEREN EN HOUDT VAN LOPEN IN DE OCHTENDZON EN FILOSOFEREN MET VRIENDEN.

IN HET VOLGENDE NUMMER Voor het volgende nummer geef ik de fakkel graag door aan Hans Van Gompel van de balie van Limburg: een gepassioneerd advocaat met een bijzondere expertise in ondernemingsrecht en arbitrages. Als jonge snaak leerde hij de knepen van het vak bij Loeff Claeys Verbeke (thans Allen & Overy). Hans is net als ik een fervente jogger en een weekend is geen weekend zonder kranten en espresso’s.

MIJN SPECIALITEIT

“Het gezondheidsrecht was voor mij geen doelbewuste keuze. Eind jaren tachtig was dat nog een premature rechtstak. Er bestond enkel een wat ob­ scuur seminarie gezondheidsrecht waar je een paper voor moest schrijven. Dat seminarie heb ik gevolgd en mijn paper werd gepubliceerd. Zo ben ik er als het ware ingerold. Ik werd assistent be­ stuursrecht in Leuven en vanuit dat perspectief ben ik gezondheidsrecht beginnen te beoefenen. Geen liefde op het eerste gezicht, maar wel een liefde die duurzaam is gebleken. In gezondheidsrecht kan je werken op het snijvlak van de oude juridische disciplines; het deed me denken aan de kleur­ rijke prenten uit de aardrijkskundeles waarop continentale tektonische platen elkaar wegduwden. Daar, op die plaatsen en uit dat geweld, daar ontstonden de nieuwe dingen. Fantastisch toch?!”

MIJN BELANGRIJKSTE UITDAGING NU

“De gezondheidszorg bruist en kent een dynamiek die de beoefenaars van ‘les vieilles dames’ van het recht, de klassieke respectabele rechtstakken, vaak amechtig naar adem laat happen. De advocaten van ons kantoor zijn wel allemaal primair gefocust op het gezondheidsrecht, maar door het uitwaaierende gezondheids­ recht superspecialiseren ze in ziekenhuisrecht, intellectueel eigendomsrecht, productveiligheids­ recht, privacyrecht, informaticarecht enz. Ze zijn bijna allemaal ook academisch actief. Het vormt dan ook een hele uitdaging om de intellectuele samenhang te bewaren voor onze adviespraktijk.”

MIJN UITDAGING IN DE TOEKOMST

“De toekomst in de gezondheidszorg en dus ook van onze advocatenprak­ tijk is big data, globale verbinding en personalisering van de zorg. Op dit moment beschikt ons recht nog niet over een adequaat normatief kader daarvoor. Meewerken aan de totstandkoming van die nieuwe normen, zowel academisch als vanuit de praktijk, is mijn ambitieuze uitdaging. In de – misschien niet eens zo verre – toekomst zal een gezond­ heidsprofiel in detail van elk individu beschikbaar zijn. Een volledig gepersonaliseerde gezondheids­ zorg wordt daardoor mogelijk gemaakt. Nadenken over de juridische gevolgen daarvan in een breed rechtsvergelijkend perspectief, is een boeiende uitdaging voor een wakkere gezondheidsjurist.”

29


TIPS & BEST PRACTICES

REGSOL

30

ONLINE FAILLISSEMENTEN BEHEREN DOOR: ANNICK VERCRAEYE

OP 1 APRIL 2017 GING REGSOL VAN START. SINDSDIEN WORDT ELK NIEUW FAILLISSEMENTSDOSSIER VERPLICHT ELEKTRONISCH INGEDIEND EN BEHEERD EN MOETEN SCHULDEISERS HUN SCHULDVORDERING ONLINE INDIENEN. OOK DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE, MEER IN HET BIJZONDER VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL, KOMT MET DIT PROJECT IN EEN STROOMVERSNELLING.

ID OVER DE AUTEUR: ANNICK VERCRAEYE IS ALGEMEEN SECRETARIS BIJ DIPLAD

De wet van 1 december 2016 vertrouwde de ontwikkeling van het Centraal Register Solvabiliteit toe aan de OVB en OBFG. RegSol streeft ernaar alle uitwisselingen tussen actoren van het faillissement te digitaliseren. Via het nieuwe platform kunnen rechtbanken, curatoren en schuldeisers op elektroni­ sche wijze de belangrijkste documenten van een faillissementsdossier opstellen, ondertekenen en uitwisselen. Het geldt daardoor als authentieke bron van gegevens van faillissementen. OVB en OBFG zijn ook verantwoordelijk voor de opslag en archivering van de documenten van de nieuwe faillisse­ menten.

WAT IS ER VERANDERD SINDS 1 APRIL? De curatoren beheren voortaan de faillissementsdossiers, volledig e­ lektronisch. Ze laden de stukken, voorgeschreven door de wet, op via private.regsol.be. Ook de rechtbanken (rechters, rechters-­

TIPS EN TRICKS DEZE TIPS KAN MR. ANNEMIE MOENS, VOORZITTER VAN DE OVB-COMMISSIE CURATOREN NOG MEEGEVEN: 1. L ees regelmatig de berichten onder de berichtentegel op private.regsol.be. Zo blijft u op de hoogte van wijzigingen, tijdelijke ingrepen en de oplossing van vaak voorkomende problemen. 2. Door te klikken op de Ctrl-toets en in RegSol op ‘Mijn Faillissementen’ kan u meerdere faillissementsdossiers in RegSol openen. 3. V oor stortingen aan de deposito- en consignatiekas vraagt u het best via de DCK-tegel een gestructureerde mededeling aan. Zo zal uw betaling onmiddellijk elektronisch toegevoegd worden aan de juiste faillissementsrekening. De curatoren konden in de maanden maart en april interactieve opleidingen volgen over RegSol. Toch nog vragen over het gebruik van het platform? Bekijk de instructiefilmpjes op https://vimeo.com/ordevanvlaamsebalies of neem contact op met de service desk RegSol via support@regsol.be.


commissarissen en griffiers) kunnen via private.regsol.be vonnissen en beschikkin­ gen opladen en tekenen. De papierstroom die voordien via de griffies van de recht­ banken van koophandel liep, is verleden tijd. Schuldeisers moeten sinds 1 april hun schuldvordering elektronisch indienen via regsol.be. Ontvangen de griffies van de rechtbanken van koophandel nog papie­ ren schuldvorderingen, dan moeten ze die terugsturen naar afzender. Alleen buiten­ landse rechtspersonen of particulieren zonder raadsman kunnen hun vordering nog indienen op papier.

ENKELE STATISTIEKEN Meer dan 40.000 (bestaande) faillisse­ mentsdossiers werden bij de start geïmpor­ teerd uit de TCKH-databank van de recht­ banken van koophandel. Fouten die daarbij gebeurden, werden verholpen al worden sommige dossiers op dit moment1 nog opgekuist. Op regsol.be worden dagelijks meer dan 20.000 bewerkingen geteld om nieuwe faillissementen aan te geven, nieuwe docu­ menten toe te voegen of te wijzigen. Na één maand zijn er al meer dan 2.500 schuldeisers geregistreerd en gebruiken meer dan 2.500 personen (curatoren, ­rechters, rechters-commissarissen, griffier) private.regsol.be voor het beheer van de faillissementsdossiers.

KEN UW DEONTOLOGIE

VRAAG 1

A U vermeldt de wijze waarop uw honoraria

Een cliënt wil een beroep doen op uw diensten en vraagt hoeveel die zullen kosten. U kan op voorhand geen vaste prijs bepalen. Hoe voldoet u toch aan uw informatieverplichtingen conform het WER?

worden berekend. U verwijst naar de tarieven op uw website en vermeldt de omstan­ digheden die bijkomende kosten kunnen ge­ nereren. B U vermeldt een prijs die overeenstemt met de gangbare prijs in een soortgelijk dossier. C U verzekert de cliënt dat u tussentijdse fac­ turen zal opstellen.

VRAAG 2

A U maakt de overeenkomst ter informatie

U wenst een associatie op te richten met enkele ­confraters van dezelfde balie. Wat doet u?

over aan de stafhouder. B U maakt de overeenkomst over aan de staf­ houder die ze moet goedkeuren. C U maakt de overeenkomst over aan de Orde van Vlaamse Balies die ze moet goedkeuren.

VRAAG 3

A Nee. Dat zou het gezag ondermijnen dat

Uw stafhouder legt u een bewarende maatregel op. Kan u die aanvechten als u daarmee niet akkoord gaat?

een stafhouder moet kunnen hebben t.a.v. de leden van zijn balie. B Ja. U kan hoger beroep instellen bij de tuchtraad van beroep, maar enkel tegen de bewarende maatregel van ‘verbod het ge­ rechtsgebouw te betreden’ (paleisverbod). C Ja. U kan hoger beroep instellen bij de tuchtraad van het bevoegde rechtsgebied tegen alle bewarende maatregelen van de stafhouder.

DE ANTWOORDEN

KOSTENPLAATJE

1 = A De cliënt moet bepaalde informatie krijgen, ook al is de prijs vooraf niet vaststelbaar. U dient mee te delen hoe de prijs wordt berekend of een voldoende gedetailleerde raming maken. Ook informeert u de cliënt over evt. bijkomende kosten die niet als honoraria kwalificeerbaar zijn.

Redactie artikel 2 mei 2017.

2 = B Schriftelijke overeenkomsten over de oprichting/wijziging van een associatie kunnen slechts gesloten worden na goedkeuring door de stafhouder(s), ongeacht hun vorm of opschrift (Art. 172.1 Codex). Melding volstaat bij toetreding tot een bestaande associatie die eerder door de stafhouder(s) werd goedgekeurd en waarvan de statuten door de toetreding niet wijzigen (art. 172.2). Bij toetreding tot een bestaande associatie die niet eerder aan de stafhouder(s) werd meegedeeld, moet de advocaat zowel de toetredingsovereenkomst als de reeds bestaande overeenkomsten vooraf meedelen aan de stafhouder(s) (art. 172.3).

1

3 = B Conform art. 473 Ger. W., 3de lid kan enkel tegen de beslissing van de stafhouder om toegang te verbieden tot het gerechtsgebouw (max. 3 maanden) hoger beroep worden ingesteld bij de tuchtraad van beroep. Ook de strafinrichtingen of politiekantoren waar een advocaat bv. aanwezig moet zijn om bijstand te verlenen bij een verhoor, kunnen onder het zogenaamde ‘paleisverbod’ vallen.

RegSol wordt geprefinancierd door beide communautaire ordes. Diplad, de dochter­ onderneming van de OVB die het IT-pro­ ject concreet uitwerkte, zal in de eerste helft van 2017 € 1,2 miljoen in Regsol investeren. De OBFG draagt verhoudingsge­ wijs bij. Inkomsten zullen komen uit retri­ buties, die worden vastgelegd op basis van het actief van het faillissement (< € 1.500: gratis; € 1.500 - € 5.000: € 25/jaar; > € 5.000: € 295/jaar). Een schuldvordering indienen kost € 6. Die bedragen zijn vast­ gelegd in het KB van 27 maart 2017.

31


TUCHT RECHTSPRAAK

WETTEN, REGLEMENTEN EN DEONTOLOGIE BESTAAN NIET ZOMAAR. EN SOMS IS EEN VERWITTIGD MEESTER ER TWEE WAARD. AD REM SERVEERT U DAAROM ELKE EDITIE EEN INTERESSANTE UITSPRAAK VAN EEN VAN DE TUCHTRADEN.

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

BESLISSING TUCHTRAAD VOOR ADVOCATEN VAN DE BALIES VAN HET RECHTSGEBIED VAN HET HOF VAN BEROEP TE GENT - 15/02/2017

32

INBREUK REGLEMENTERING ADVOCAAT EN MEDIA – PUBLICITEIT MAKEN VOOR ECHTGENOTE – AANSCHRIJVEN VAN CONFRATERS EN DERDEN – BERISPING Het aanschrijven van confraters en andere derden om publiciteit te maken voor de echtgenote stemt niet overeen met wat van een advocaat kan worden verwacht. Dergelijk handelen druist in tegen de deontologische regels die door hem in acht moeten worden genomen. De advocaat had zich vooraf minstens moeten inlichten of een dergelijke vorm van publiciteit voor zijn echtgenote, zowel gericht naar confraters als naar derden, aanvaardbaar was en in overeenstemming met de deontologische regels en hij had, vooraleer op die wijze te handelen, de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen. Het feit houdt een inbreuk in op de beginselen van waardigheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen en een behoorlijke beroepsuitoefening moeten waarborgen. Rekening houdend met de aard van de feiten en met de oprechtheid en het inzicht dat de advocaat heeft betuigd ter zitting, het besef dat hij in de fout is gegaan en zijn belofte dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren, wordt hem de tuchtsanctie van berisping opgelegd.

I. PROCEDURE Mr. X werd conform artikel 459 § 1, 2de lid Ger. W. door de voorzitter van deze tuchtraad uitgenodigd bij aangetekende brief van 27 oktober 2016 om te verschijnen op de zitting van 16 november 2016, teneinde zich te verantwoorden voor : Bij inbreuk op het art. 1.1 en 1.2 van het Reglement van 04.06.2003 inzake Advocaat en Media in een rondschrijven van 14.11.2014 aan een onbenoemd aantal confraters van uw Balie publiciteit te hebben gevoerd voor mevrouw C. Op de zitting van 16 november 2016 verscheen mr. X in persoon. De zaak werd behandeld met open deuren. De procedure werd overeenkomstig art. 457 bis Ger.W. in het Nederlands gevoerd. Mr. Z, oud-stafhouder balie … werd gehoord in zijn verslag. Mr. X werd gehoord in zijn verdediging. De debatten werden gesloten, de zaak werd in beraad genomen en voor uitspraak gesteld op de zitting van 14 december 2016; zitting waarop de uitspraak werd uitgesteld naar 18 januari 2017 en vervolgens naar de zitting van 15 februari 2017. De tuchtraad heeft met gesloten deuren beraadslaagd.

II. TOELAATBAARHEID VAN DE TUCHTVERVOLGING De tuchtraad heeft vastgesteld dat de door art. 459 § 1, tweede lid Ger.W. op straffe van nietigheid voorgeschreven oproepingstermijn van minstens 15 dagen werd geëerbiedigd. De feiten in de oproeping van 27 oktober 2016 van de voorzitter van de tuchtraad stemmen overeen met deze vermeld in de verwijzingsnota van de stafhouder. De tuchtvervolging is regelmatig ingesteld en is toelaatbaar. III. BEOORDELING Preliminaire opmerking : De tuchtraad stelt vast dat Mr. X vervolgd werd om inbreuk te hebben gepleegd op het art. 1.1 en 1.2 van het reglement van 04.06.2003 inzake Advocaat en Media. De tuchtraad stelt tevens vast dat dit artikel werd gewijzigd bij beslissing van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies dd. 25.01.2006, wijziging welke werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 08.02.2006 en in voege is getreden op 08.05.2006. De tuchtraad herkwalificeert zodoende de tenlastelegging als volgt: Bij inbreuk op artikel 1.1 en 1.2 van het reglement van 25.01.2006 inzake Advocaat en Media gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 08.02.2006 en in voege is getreden op 08.05.2006. De tuchtraad stelt vast dat zij hoe dan ook gevat is door de algeheelheid van de feiten en zodoende dat de vordering toelaatbaar is.


Mr. X formuleert hieromtrent geen enkele opmerking noch betwisting. 1. Mr. X stelt ter zitting dat, indien het zo is dat hij in de fout is gegaan, hij wel zich degelijk op dat moment niet bewust was van het feit dat hij door zijn manier van handelen, meer specifiek het aanschrijven van confraters en andere derden, in de fout was gegaan. Intussen is hij echter tot inzicht gekomen en is hij er zich wel degelijk van bewust dat zijn wijze van handelen inderdaad niet overeenstemt met wat van hem als advocaat kan worden verwacht. Mr. X betwist de inbreuk niet en vraagt een milde bestraffing. 2. Het kan niet worden betwist dat mr. X wel degelijk heeft gehandeld in strijd met de principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid, die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen. De tuchtraad is de mening toegedaan dat dergelijke praktijken en meer specifiek de feiten die gepleegd werden door mr. X, indruisen tegen de deontologische regels dewelke door hem dienen in acht genomen te worden en dewelke hij over het hoofd heeft gezien. De tuchtraad is de mening toegedaan dat hoe dan ook mr. X, vooraleer op dergelijke wijze te handelen, zich minstens had moeten inlichten of een dergelijke vorm van publiciteit voor zijn echtgenote, zowel gericht naar confraters als naar derden, aanvaardbaar was en in overeenstemming met de deontologische regels en hij had, vooraleer op die wijze te handelen, de nodige voorzichtigheid aan de dag dienen te leggen.

Besluit ten gronde: De tuchtraad is de mening toegedaan dat het feit een inbreuk inhoudt op de beginselen van waardigheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen en een behoorlijke beroepsuitoefening moeten waarborgen. IV. BESTRAFFING Wat de graad van de tuchtsanctie betreft, houdt de tuchtraad enerzijds rekening met de aard van de feiten, en anderzijds met de oprechtheid en het inzicht dat mr. X heeft betuigd ter zitting. Hij beseft dat hij in de fout is gegaan en heeft ter zitting bevestigd dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren. OM DEZE REDENEN, DE TUCHTRAAD, beslissend in eerste aanleg en op tegenspraak • Gelet op art. 456 ev. Ger. W. • Verklaart de tuchtvervolging toelaatbaar. • Herkwalificeert de feiten als zijnde een inbreuk op art. 1.1 en 1.2 van het reglement van de Orde dd 25.01.2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 08.02.2006 en in voege getreden op 08.05.20016. • Verklaart de tenlasteleggingen bewezen. • Legt mr. X als tuchtsanctie een berisping op.

33


BALIE BRUSSEL CULINAIRE AANBEVELINGEN VAN CONFRATERS

ID

Kortrijk heeft een rijke culinaire traditie. De ‘grote namen’ van weleer zijn vandaag vervangen door ‘jong geweld’ of hebben een familiale opvolger. Drie aanraders, waarvan twee in de schaduw van het gerechtsgebouw.

OPENDEURDAG TREKT 2.800 BEZOEKERS

JAN LEYSEN IS ADVOCAAT AAN DE BALIE TE KORTRIJK SINDS 1986

34 DESANTO LOUIS VERWEESTRAAT 1 8500 KORTRIJK

Op nauwelijks twee woonblokken van het gerechtsgebouw ligt Bistro Desanto ietwat verborgen in een zijstraat van het Rooseveltplein. Chef Dejonghe combineert op meesterlijke wijze de traditionele keuken met hedendaagse toetsen. Hier dus zowel ganzenleverpastei en krokant gebakken kalfszwezeriken als vitello tonato. Lekkerbekken komen van overal voor de gereputeerde karnemelkstampers (met gepocheerd ei en grijze garnalen of met zeetong). Wie nog dessert op kan, raden we zeker ‘Jantje Speculoos’ aan. In de week hebt u een vlotte zakenlunch voor net geen € 30 en u bent er ook welkom voor één gerecht.

HET VLIEGEND TAPIJT POTTELBERG 189 8510 MARKE

Net buiten Kortrijk huist het culinair-creatieve restaurant Het Vliegend Tapijt. Hoe vaak u er ook komt, u ontdekt steeds nieuwe dingen. De jonge chef slaagt erin om elk ingrediënt op zo’n smaakniveau te tillen, dat het een verrassende fijnproeverij wordt. Lever u over aan de inspiratie van de keuken en laat de wonderbaarlijke combinaties tot u komen. Vegetariër? Dan wordt u even goed verwend, maar laat het even op voorhand weten. De wijnkaart is verfrissend en de gastvrouw biedt een perfect samenspel tussen maaltijd en drank. ’s Middags is er een lunch aan € 25 of aan € 30. Binnen is er een stemmige bar voor een achterafje en bij mooi weer kan u eten op het terras.

BALTHAZAR PALEISSTRAAT 20 8500 KORTRIJK

Deze stemmige café-bistro vindt u aan de achterzijde van het gerechtsgebouw, aan een oever van de Leie. Op zomerse dagen is het niet makkelijk om na een maaltijd op het terras weer naar kantoor te stappen. De inrichting is Parijs/Brussel, een pretentieloze bistro met dito gerechten. Balletjes in Oude Geuze, steak tartare “met het mes gesneden”, risotto of artisanaal bereide kaaskroketten, alles wordt er met zorg en jeugdige vrolijkheid verzorgd en geserveerd. Balthazar is ook een café, waar u met meer dan 10 verschillende soorten gin en een overvloed aan biersoorten makkelijk kan blijven hangen.

Op 3 december 2016 opende het Justitiepaleis van Brussel zijn deu­ ren voor het grote publiek. De Brus­ selse balie sprong mee op de kar en organiseerde een opendeurdag met als doel een brug te slaan tussen de rechtsonderhorigen en de juridi­ sche wereld. Zo’n 2.800 bezoekers kwamen een kijkje nemen. Ze woonden fictieve processen bij en maakten zo kennis met het ver­ loop van een procedure. Een gids nam hen mee op ontdekkingstocht door het paleis en toonde aan dat de hiërarchie binnen justitie zich ook vertaalt in het gerechtsgebouw zelf. Tot slot lichtte minister van Justitie Koen Geens de grootschali­ ge hervorming van justitie toe. Afspraak binnen twee jaar voor een nieuwe opendeurdag!


UIT DE BALIES

BALIE BRUGGE

BRUGGE, DIE SCONE SUSPENS OP MEDEWERKERSDAG

NIEUWS EN ACTIVITEITEN

35

Medewerkersdag, een inmiddels ja­ renlange traditie aan de balie en het ideale moment voor de balie-, OVB- en Dipladmedewerkers om elkaar beter te leren kennen, ervaringen te delen en van gedachten te wisselen over hot topics aan de balie. De locatie dit jaar was Brugge en de advocatenkaart en de nieuwe wetgeving over de juridi­ sche tweedelijnsbijstand gingen er vlot over de tongen, maar er was ­natuurlijk ook tijd voor plezier. Na een stevig ontbijt splitste de groep zich in twee. Een deel bezocht het

penitentiair complex van Brugge waar ze door een enthousiaste begeleider een beklijvende rondleiding kregen langs o.a. de vrouwen- en moeder/ kinderafdeling. Het leek wel een dorp in een gevangenis met werkplaatsen, crèche, keukens waar de mama’s het eten voor de kinderen maken, wasse­ rij, ... dat alles onder het toeziende oog van toegewijde cipiers. De andere groep toerde in een huif­ kar rond de stadsrand en werd nadien te water rondgeleid door de stads­ kern.

Beide groepen verzamelden voor een heerlijk middagmaal en namen na­ dien deel aan het stadspel Cluedo. In kleine groepjes holden ze doorheen het historisch centrum om vragen en mysteries op te lossen. Geen makkelij­ ke combinatie, maar gelukkig scheen de zon en was iedereen in opperbeste stemming. De dag werd afgesloten in het ge­ rechtsgebouw waar de hele ploeg verwend werd met pannenkoeken. Volgend jaar is het de beurt aan ­Leuven.


EXTRAMUROS NAAST BUREEL & BALIE

(ON)BEHANDELD. OVER INTERNERING, SCHULD EN BOETE.

1

BEGIN MEI OPENDE IN HET MUSEUM DR. GUISLAIN DE EERSTE TENTOONSTELLING IN BELGIË OVER 36

DE SITUATIE VAN GEÏNTERNEERDE PERSONEN VROEGER EN NU IN AANWEZIGHEID VAN MINISTERS GEENS EN DE BLOCK. DE TENTOONSTELLING IS DOORWEVEN MET GETUIGENISSEN OP VIDEO, GELUIDSFRAGMENTEN, KUNST- EN ANDERE CREATIEVE WERKEN. ER IS EEN UNIEKE FOTOREEKS TE ZIEN VAN SÉBASTIEN VAN MALLEGHEM. DE ORDE VAN VLAAMSE BALIES VOND IN HET CREATIEF BUREAU HANDELSREIZIGERS IN IDEEËN EN HET MUSEUM DR. GUISLAIN DE GESCHIKTE PARTNERS

3

OM HET PROJECT AAN EEN BREED PUBLIEK VOOR TE STELLEN. Voorzitter Matthys verwees bij de ver­ nissage naar de vele decennia waarin geïnterneerde personen hetzelfde lot beschoren was als voor misdadigers die wel toerekeningsvatbaar waren. Bestuurder Johan Van Driessche toonde zich tevreden over de moderne interneringswet dankzij Potpourri III, waarop 70 jaar is gewacht. Voor de OVB moet er nu verder ernstig

nagedacht worden over de mogelijk­ heden om te werken aan gradaties van toerekeningsvatbaarheid, zoals in Nederland. Ministers Geens en De Block vonden elkaar in de materie toen ze (elk) hun portefeuille kregen. Ze waren vast­ beraden een eind te maken aan de veroordelingen van België door het

EHRM. Intussen werken ze gestaag ver­ der aan de creatie van extra plaatsen in zorginstellingen. In de zomer opent het Forensisch Psychiatrisch Centrum van Antwerpen en een afdeling voor verstandelijk gehandicapten in het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus (Bierbeek).

6

1. Sébastien Van Malleghem maakte een unieke fotoreeks voor de tentoonstelling 2. De 23 veroordelingen van België door het EHRM, netjes naast elkaar. 3. Artistiek directeur van het Museum Dr. Guislain Patrick Allegaert. 4. Voorzitter Dominique Matthys. 5. Bestuurder Johan Van Driessche. 6. Minister van Justitie Koen Geens. 7. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. 8. Minister Geens zet ere-magistraat Henri Heimans in de bloemetjes. Hij zette zich jaren in voor het lot van geïnterneerde personen en schreef mee aan de nieuwe wet. 9. Minister De Block bezoekt de tentoonstelling samen met directeur Allegaert en curator Frederik De Preester. 10. Artistieke bijdrage van Villa Voortman, een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor o.a. mensen met een psychotische problematiek in combinatie met drugsgebruik.

Met dank aan onze partner:

(On)behandeld. Over internering, schuld en boete. Nog tot 15 oktober in Museum Dr. Guislain Jozef Guislainstraat 43, Gent www.museumdrguislain.be

8


2

4

5

7

9

10


EERSTE MAAND STAGIAIR AAN HET WOORD

OVB GAAT VERDER

COLOFON

UW BALIE IN AD REM? ID

38

NAAM: GÖKHAN KURTULUS UNIVERSITEIT: GENT BALIE: GENT KANTOOR: SQUADRAT

“Het is een warme, goed WAT VALT JE OP georganiseerde omgeving AAN DE BALIE? waarin je al snel het ge­ voel krijgt dat je welkom bent. Iedereen probeert te helpen waar mogelijk, ieder telefoontje, elke vraag – en dat zijn er vaak veel – wordt met de grootste bereidwilligheid beantwoord. Ook op het kantoor waar ik werk, staat iedereen klaar om ondersteuning te bieden. En dat is nodig, want er is een ontzettende kloof tussen de theorie en de praktijk. Het enige wat ik al zeker weet, is dat ik nog veel te leren heb.” “Als advocaat heb je een diepere impact op een mensenleven dan je zelf voor mogelijk acht. Ik mocht al eens iemand verdedigen die ik moest opzoeken in de gevangenis. Die persoon kwam vrij en ik werd overdonderd door de aangrijpende reactie van de familieleden. Dat doet deugd. Het laat je beseffen dat je voor velen een soort gerust­ stelling vormt: mensen komen bij je terecht met een probleem, ze weten niet waar te beginnen, maar na een consultatie hebben ze een plan en betere vooruitzichten. Je kan echt een verschil maken voor hen.”

WAT RAAKTE JE TOT NU TOE HET MEEST?

“Ik wist wel dat de advoca­ tuur hard werken is, maar het is bijzonder om aan den lijve te ondervinden hoe hard precies. Er komt zoveel kijken bij een procedure, zoveel inspanningen zijn nodig om een zaak tot een goed einde te brengen. Het ver­ groot alleen maar mijn respect voor confraters.”

WAT IS JE GROOTSTE LES TOT HIERTOE?

Belangrijke wetenswaardigheden uit uw eigen balie? Leuke nieuwtjes? Spannende activiteiten? Vooruitstrevende veranderingen? Laat het ons weten via adrem@advocaat.be want Ad Rem maakt plaats voor de balies!

SNEL OP DE HOOGTE VIA ORDEEXPRESS Elke twee weken ontvangt u de digitale nieuwsbrief OrdeExpress met het meest actuele nieuws op vlak van wet in wording of wet geworden, nuttige tips en weetjes voor de advocaat in actie en een update over de orde in actie. Met een klik op een artikel in de nieuwsbrief komt u terecht op www.ordeexpress.be waar u het uitgebreide artikel leest en via de zoekfunctie kunt snuisteren in de vorige edities en jaargangen.

AD REM JAARGANG 16 – NR.2 2017 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Dominique Matthys, voorzitter Orde van Vlaamse Balies Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel Tel. 02 227 54 70, Fax 02 227 54 79 E-mail: info@advocaat.be www.advocaat.be REDACTIE Marijke Aps Bart Coppein Katrien Crauwels Ann Devroe Babette De Grom Frank Judo Jan Leysen Jan-Pieter Mateusen Dominique Matthys Anne-Lise Ndeberi Katlijn Pollaris Gracy Saerens Ingrid Speels Anne Thys Arnaud Vannieuwenhuyze Nicolaas Vinckier

CONCEPT & REALISATIE

OVB OP TWITTER EN FACEBOOK Volg ons ook op de sociale media: www.facebook.com/ordevanvlaamsebalies/ twitter.com/vlaamsebalies

Vorstemanstraat 14A, B, 2000 Antwerpen Tel. 03 260 08 30 www.headlinepublishing.be RECLAMEREGIE

Bie Van Cleuvenbergen B-Net Tel. 016 63 20 65 bie@b-net.be Alle adreswijzigingen van advocaten moeten doorgegeven worden aan de balie. Lees Ad Rem ook online via OrdeExpress of op www.advocaat.be/adrem.


Advocar

”Het bestaat voor de advocaat”

EXCLUSIEF AANBOD VOOR ADVOCATEN Beter verzekerd op weg tegen een supervoordelig tarief?

Met Advocar natuurlijk! Omdat we deze verzekering alleen aanbieden aan advocaten, kunnen we u unieke voorwaarden aanbieden. Oordeelt u vooral zelf: ◼ U profiteert van stevige premiekortingen. ◼ Uw bonus-malusgraad blijft vanaf dag 1 vastgeklikt op -2. ◼ Uw gezinsleden genieten van dezelfde gunstige condities. ◼ Uw professionele makelaar staat u bij met advies op maat. Protectas is uw vertrouwen waard! Al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in verzekeringen voor vrije beroepen. Neem vandaag nog contact op en geniet van de meest competitieve contractvoorwaarden! Bel ons vrijblijvend op 02 465 91 01, of ga naar www.protectas.be en vul het contactformulier in. U zal merken, kwaliteit en een scherpe premie gaan bij ons hand in hand.

Protectas Insurance Brokers - FSMA 16896A - info@protectas.be


Bijlage - Insert Wolters Kluwer bij Ad Rem - juni 2017 Cover 200 mm

When you have to be right

Lawyersâ&#x20AC;&#x2122; Focus

Kwalitatief informatieaanbod voor de advocaat

Juni 2017

In de kijker

General Data Protection Regulation: texts, commentaries and practical guidelines


In de kijker: General Data Protection Regulation Handels- en economisch recht

General Data Protection Regulation: texts, commentaries and practical guidelines

Auteurs: A. Bensoussan, J.-F. Henrotte, M. Gallardo, S. Fanti

Nieuw

The General Data Protection Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data is a landmark that will disrupt the rules in the world of data and the digital environment of businesses. Adopted on 27 April 2016, its provisions will be directly applicable in all Member States starting from 25 May 2018. The countdown is on. Both public and private enterprises need to get started now by knowing and understanding the obligations it creates and the innovative concepts it introduces (such as privacy by design, security by default, accountability, data protection officer) in order to be able to proactively grasp how it is going to impact their activities. The stakes are high and the risks are great for all organisations: harm to brand and reputation, misappropriation of trade secrets, data theft (not only their data but also those of their partners and customers) and civil and criminal suits, especially where their computer network has been hacked and used for unlawful activities. In today’s hyper-connected and Big Data-driven world, securing personal data is a major concern for all businesses. Protection is the watchword, now more than ever.

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online: wkbe.be/lawyersfocus Bestelcode: BP/PRODON-BI17001 Omvang: 528 pagina's ¾ Ook verkrijgbaar als e-book Eenmalige aankoop: € 144,04 (€ 135,89 excl. btw)

2

2


Nieuw Handels- en economisch recht

Praktijkboek Internetrecht Auteur: O. Sustronck

Nieuw

Het internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. E-commerce, mobiele applicaties en sociale netwerken beheersen ons dagelijks leven, zowel privĂŠ als professioneel. Juristen worden steeds meer geconfronteerd met juridische problemen die hierop betrekking hebben. De tijd dat het internet het ongereglementeerde wilde westen van het recht was, ligt ver achter ons. Nieuwe wetten inzake internetrecht rijzen als paddenstoelen uit de grond. Het grootste probleem hierbij is dat de wetgeving inzake internetrecht verspreid staat over de verschillende specifieke wetten. Dit boek geeft een praktijkgericht overzicht van de meest relevante wetgeving inzake internetrecht. Achtereenvolgens worden de consumentenbescherming bij verkoop op afstand en de specifieke handelsrechtelijke regelgeving omtrent e-commerce besproken. Vervolgens wordt de wetgeving inzake privacyrecht en verwerking van persoonsgegevens behandeld, daarbij inbegrepen een uitgebreide analyse van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in werking treedt op 25 mei 2018. Ten slotte worden concrete internetgerelateerde juridische problemen geanalyseerd in domeinen als het intellectuele eigendom, de online reclame en het burgerlijk bewijsrecht.

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online: wkbe.be/lawyersfocus Bestelcode: BP/PBINT-BI17001 Omvang: 248 pagina's Eenmalige aankoop: â&#x201A;Ź 92,75 (â&#x201A;Ź 87,50 excl. btw)

3

3


Onmisbaar Privaatrecht

Tijdschrift voor privaatrecht Redactie: H. Bocken, J. Delvoie, Y.-H. Leleu, M. Puelinckx-Coene, W. Rauws, R. Steennot, F. Swennen, A. Verbeke, A. Wylleman Directie: M. E. Storme, V. Sagaert - Eredirecteur: M. Storme Redactiesecretariaat: C. Beyaert, S. Steverlynck, S. Demeyere

Tijdschrift

Nieuw in 2016-4 Ten Geleide M. E. STORME De Redactie Privaat V. SAGAERT, Vriendschap in het recht TPR-Prijs 2016 Bijdragen S. SOBRIE, Procesvoering zonder raadsman in het burgerlijk geding. Wat je zelf doet, doe je beter? D. GRUYAERT, Het kredieteigendomsvoorbehoud. S. DE DIER, Pauliaanse vordering en nietigheidsvordering tegen vennootschapsbesluiten met externe werking: aan elkaar gewaagd. M. AERTS, De schenking over verschillende generaties heen: het napoleontisch wantrouwen voorbijgestreefd? Een kritische vergelijking tussen de Belgische erfstelling over de hand bij schenking, de Franse donation graduelle en de Zuid-Afrikaanse fideicommissary donation. G. JOCQUÉ, Tijdsverloop en schadevergoeding. M.R. HEBLY en S.D. LINDENBERGH, Schadebegroting en tijdsverloop. Over schade als veranderlijk verschijnsel, en wat dit betekent voor het schadevergoedingsrecht. Boekbesprekingen Aangekondigd Op www.tpr.be vindt u het gratis online archief van alle afleveringen van het TPR van 1964 tot 1998, naast informatie over de redactie en de juridische doelen die TPR dient.

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online: wkbe.be/lawyersfocus Bestelcode: BP/TPR-MG Frequentie: 4 nummers per jaar Abonnement: € 150,00 (€ 141,51 excl. btw)

4

4


Nieuwe edities Algemene en interdisciplinaire werken

Fundamentele Belgische Wetgeving 2017 Auteurs: G. Ballon, H. Cousy, A.M. Dancot-Devriendt, G. De Wilde, L. De Wilde, E. Dirix, F. Gotzen, L. Hellin, F. Hendrickx, P. Lemmens, J. Stuyck, P. Taelman, O. Vanachter, F. Vanistendael, J. Vanlangendonck, E. Wymeersch

Nieuwe editie

Alle fundamentele wetgeving in één werk De drie banden van FBW bevatten samen alle belangrijke wetteksten uit het publiek recht, burgerlijk recht, gerechtelijk recht, strafrecht, handels- en economisch recht, fiscaal recht en het sociaal recht. FBW is bovendien méér dan alleen een uitgebreid wetboek dat alle belangrijke wetteksten bevat en elk jaar aangepast wordt. U kan niet alleen de wettekst opzoeken, u krijgt er ook een hele reeks essentiële randinformatie bij. Zo bevat FBW kruisverwijzingen naar andere wetteksten om u snel door het woud van wetten te gidsen. FBW bevat ook systematische verwijzingen naar uitvoeringsbesluiten, en een overzicht van de wetsgeschiedenis per artikel, zodat u zeker altijd de juiste versie in handen hebt. En dankzij het handige trefwoordenregister en het chronologische register hebt u altijd snel de juiste tekst te pakken. De editie van 2017 is bijgewerkt tot BS 1 januari 2017 en bevat onder andere volgende nieuwe akten:  Vlaams decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014.  Verordening (EU) nr. 2015/848 betreffende insolventieprocedures van 20 mei 2015.  Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming van 24 juni 2016.

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online: wkbe.be/lawyersfocus Bestelcode: BP/NFBW-YB Omvang: 3 boekdelen + apart register (± 6000 pagina's) Abonnement: € 885,53 (€ 835,41 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 1.151,19 (€ 1.086,03 excl. btw)

5

5


Nieuwe edities Gerechtelijk recht

Strafrecht

Beslagzakboekje 2017

Zakboekje Strafprocesrecht 2017

Auteur: V. Van Herreweghe

Nieuwe editie Het zakboekje biedt een schematisch en praktijkgericht overzicht van het volledige Belgische privaatrechtelijke beslagrecht, vertrekkende vanuit de wettekst en de rechtspraak, maar zonder academische of theoretische polemieken. Aan de orde komen: de basisbegrippen, de algemene regels, en een gedetailleerde behandeling van alle afzonderlijke beslagvormen. Alleen dagelijks bruikbare informatie wordt opgenomen. In deze editie 2017 vindt u onder meer:  de nieuwe wetgeving inzake de invordering van onbetwiste geldschulden  het dwangbevel in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hoe de beslagrechter volgens het Hof van Cassatie hiermee moet omgaan  de nieuwe cassatierechtspraak inzake de omvang van de bevoegdheid van de beslagrechter

Sinds de Salduz-wet komen politiemensen en advocaten steeds vaker met elkaar in contact. Voor beiden is het belangrijk om te weten welke procedureregels omschreven staan in het Wetboek van strafvordering, en hoe ze praktisch toegepast kunnen worden. Dit Zakboekje Strafprocesrecht is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Nieuw in editie 2017: In deze editie zullen onder meer alle wijzigingen opgenomen zijn n.a.v. Potpourriwetten en de wetswijziging rond Salduz.

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online: wkbe.be/lawyersfocus

Bestelcode: BP/BSLZ-PB

Bestelcode: BP/STRAFV-PB

Abonnement: € 84,64 (€ 79,85 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 110,04 (€ 103,81 excl. btw)

6

Auteurs: M. Bockstaele, T. De Wolf, A. Liners, K. Vanderheiden, F. Van Volsem m.m.v. S. Verhelst

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online: wkbe.be/lawyersfocus

Omvang: ± 734 pagina's ¾ Ook verkrijgbaar als e-book

6

Nieuwe editie

Omvang: 512 pagina's ¾ Ook verkrijgbaar als e-book Abonnement: € 37,41 (€ 35,29 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 48,63 (€ 45,88 excl. btw)


Nieuw Burgerlijk recht

Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk Auteur: R. Timmermans

Nieuw

In het Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk brengt de auteur alle rechtsfiguren samen die het meest geschikt zijn om aan de nieuwe trend van verdichting en stapeling van bouwwerken gestalte te geven, zoals bv.: erfdienstbaarheden, gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak, appartementseigendom, erfpacht, verdiepingseigendom, volume-eigendom, dubbel grondgebruik, stapeling van beperkte rechten. Per afzonderlijk zakelijk recht worden alle relevante wettelijke voorschriften en praktijkontwikkelingen opgegeven en ontleed, en aangevuld met een ruime keuze tussen tientallen modelakten die naargelang het geval kunnen worden gebruikt. De auteur besteedt aandacht aan bouwwerken met een specifiek bouwkundig patroon, zoals geclusterde bouw, parkmanagement, weekendverblijfpark en stadsontwikkelingsgebied, of aan bouwwerken met een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld een gebouw met parkeervoorzieningen, een kantoorflatgebouw, een serviceflatgebouw, een assistentiewoonflatgebouw. In een omgeving waar de vrijheid om te bouwen kleiner en kleiner wordt, bevat dit naslagwerk niet alleen de nodige stof tot overdenking over verdichting en stapeling, maar leert het tevens hoe de diverse zakelijke rechten door aangepaste montages inzetbaar zijn bij de uitgiftepraktijk van modernistische en futuristische bouwprojecten.

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online: wkbe.be/lawyersfocus Bestelcode: BP/RNPS-BI17065

Omvang: 1.368 pagina's ¾ Ook verkrijgbaar als e-book Abonnement: € 244,50 (€ 230,66 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 317,85 (€ 299,86 excl. btw)

7

7


Nieuw Gerechtelijk recht

De Belgische class action

Een grondige commentaar op de wet van 28 maart 2014 tot invoeging van de rechtsvordering tot collectief herstel Auteur: E. De Baere

Nieuw

Dit boek bevat een grondige commentaar op de wet van 28 maart 2014 tot invoeging van de rechtsvordering tot collectief herstel. Deze wet maakt voor het eerst in de geschiedenis van het Belgische recht een collectieve procedure mogelijk die strekt tot vergoeding van schade. In essentie betreft het een gerechtelijke procedure waarbij een groepsvertegenwoordiger optreedt voor een groep consumenten die schade hebben geleden, veroorzaakt door een onderneming ten gevolge van een inbreuk op een contractuele of een wettelijke bepaling. Deze procedure strekt ertoe een vergoeding te bekomen voor de leden van de groep in een gerechtelijke uitspraak, die verbindend is voor alle leden van de groep, zonder dat zij (noch individueel, noch als groep) als procespartij in de procedure zijn betrokken. De auteur geeft een kritische duiding bij deze nieuwe wet en brengt de mogelijkheden en beperkingen ervan in kaart. Daarbij besteedt de auteur bijzondere aandacht aan de verhouding van de nieuwe bepalingen tot enkele basisbeginselen van het burgerlijke procesrecht en aansprakelijkheidsrecht. Het boek biedt aan de practicus een uitstekend inzicht in de bijzondere dynamiek en complexiteit waarmee een groepsprocedure gepaard gaat, en benadert dit vanuit het perspectief van de verschillende actoren die erbij betrokken zijn. De auteur heeft daarbij ook bijzondere aandacht voor de maatschappelijke context waarin de groepsprocedure zich afspeelt.

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online: wkbe.be/lawyersfocus Bestelcode: BP/R_P-BI17093 Omvang: 188 pagina's ¾ Ook verkrijgbaar als e-book Abonnement: € 54,14 (€ 51,08 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 70,38 (€ 66,40 excl. btw)

8

8


Nieuwe edities

Nieuwe editie

Sociaal recht

Sociaal recht

Sociaal zakboekje 2017/1

Pensioenzakboekje 2017

Auteurs: W. van Eeckhoutte, A. Taghon, E. Van Oostveldt

Het Sociaal Zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving. Essentiële informatie, in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid werden de referenties naar de wetgeving mee opgenomen. Op die manier kunt u er zelf makkelijk de letter van de wet op nalezen. De inhoud van deze pocket wordt 2 keer per jaar geactualiseerd. Recente bedragen en nieuwe reglementeringen met de gevolgen voor uw praktijk worden daardoor snel opgenomen. Deze nieuwe editie van het Sociaal Zakboekje bevat het meest recente cijfermateriaal.

Nieuwe editie

M. Bruyninckx, M. Deeren, B. Vandenbussche, G. van Gool

Het Pensioenzakboekje is een praktische leidraad voor iedereen die te maken heeft met pensioenregelingen. In afzonderlijke hoofdstukken wordt de pensioenregeling voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, alsook de inkomensgarantie voor ouderen toegelicht. Telkens worden de belangrijkste principes en regels betreffende de toekenningsvoorwaarden en berekeningen uiteengezet. In de editie 2017 van het pensioenzakboekje zijn de meest recente pensioenbedragen en coëfficiënten opgenomen. Bovendien bevat deze editie alle nieuwe pensioenmaatregelen die tot en met 11 januari 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden, zoals de wijzigingen inzake minimumpensioenen of de hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte.

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online: wkbe.be/lawyersfocus

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online: wkbe.be/lawyersfocus

Bestelcode: BP/SOCZ-PB Omvang: 1.293 pagina's ¾ Ook verkrijgbaar als e-book Abonnement: € 118,14 (€ 111,45 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 153,58 (€ 144,89 excl. btw)

Bestelcode: BP/PENZ-PB Omvang: 360 pagina's ¾ Ook verkrijgbaar als e-book Abonnement: € 144,13 (€ 135,97 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 187,37 (€ 176,76 excl. btw)

9

9


Nieuw Sociaal recht

Arbeidsongeschiktheid

Rechtsgevolgen voor werkgever en werknemer Auteurs: S. Demeestere, K. De Schoenmaeker

Nieuw

De al dan niet langdurige afwezigheid van werknemers ten gevolge van ziekte vormt voor ondernemingen een toenemend probleem. Taken moeten worden herverdeeld of er moet voor vervanging worden gezocht om continuïteit van diensten te verzekeren. Onzekerheid over de eventuele terugkeer van de zieke werknemer is niet eenvoudig organisatorisch op te vangen. De functie is mogelijks al overbodig geworden of de vervanger blijkt ondertussen zijn kwaliteiten op overtuigende wijze te hebben aangetoond. De personeelsdienst wacht dan angstig de dag af waarop de zieke werknemer zich plots terug op het werk aanbiedt. Werkgevers weten in die omstandigheden niet altijd wat gedaan, wat hun rechten zijn dan wel hun verplichtingen. Ook werknemers weten niet altijd wat hun rechtspositie is bij ziekte. Dit boek beoogt op allerlei praktische vragen een antwoord te formuleren, door de relatie tussen de werkgever en zijn arbeidsongeschikte werknemer vanuit alle mogelijke hoeken te belichten en een overzicht te geven van hun wederzijdse rechten en verplichtingen.

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online: wkbe.be/lawyersfocus Bestelcode: BP/SPS-BI17001 Omvang: 230 pagina's ¾ Ook verkrijgbaar als e-book Abonnement: € 66,24 (€ 62,49 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 86,11 (€ 81,24 excl. btw)

10

10


Exacte wetenschap Jura ordent complexe rechtsmaterie.

17-0075

Complexe redeneringen en denkpistes zijn eigen aan uw vak. Net daarom is het fijn om te rekenen op een informatiebron die ingewikkelde materie logisch ordent en inzichtelijk maakt. Dat is precies wat Jura doet: elk stukje wetgeving, rechtspraak en rechtsleer klikken we vast op zijn unieke plaats. Dit ingenieuze classificatiesysteem geeft u veel voorsprong als jurist. Elk document verschijnt automatisch in de juiste context. Binnen een specifiek domein vindt u moeiteloos alle relevante informatie. Via het trefwoord krijgt u snel zicht op de inhoud van een document.

Meer weten over Jura? Kijk op ď&#x192;&#x153;

wkbe.be/jura-ingenieus

jura@wolterskluwer.com

ď Ž

0800 95 177

17-0099-120 - V.U.: Hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen - Bijsluiter bij 'De Juristenkrant' 343 van 14 juni 2017

Jura, uw virtuele juridische bibliotheek

11


Het zomerprogramma van M&D Seminars Leuvense en Gentse Wetsdagen 3 t.e.m. 7 juli 2017

Juristendagen

Estate Planningsdagen

22, 24 en 29 augustus 2017

25 en 30 augustus 2017

M&D Seminars werd opgericht in 1990. Sinds 2013 maakt M&D Seminars deel uit van Kluwer Opleidingen nv.

www.zomermd.be 11

12


When you have to be right

Het is tijd voor Kleos Praktijkmanagementsoftware in de cloud

Kleos maakt het beheer van grote en kleine advocatenkantoren een stuk makkelijker Test Kleos 3 maanden GRATIS

wolterskluwer.be/kleos

13


Dankzij Kleos leos wint u gegarandeerd tijd terug

Met een cloudoplossing kiest u voor veiligheid en bent u verlost van IT-investeringen

De Boer / ABC BV

U kan steeds en vanop elk device werken. U hoeft zich geen zorgen te maken over back-ups, servers â&#x20AC;Ś daar zorgen wij voor.

Uw dossiers steeds en instant geĂźpdatet Met Kleos worden taken, e-mails, partijen, prestaties â&#x20AC;Ś automatisch in het juiste dossier opgeslagen. De plug-ins zorgen voor een vlekkeloze centralisatie. Modellen maken u het leven gemakkelijk Uw brieven, e-mails, faxen en procedurestukken zijn zo klaar: adressen, aansprekingen en refertes worden vanuit het dossier automatisch toegevoegd aan uw standaarddocumenten.

14


Verhoog de rentabiliteit van uw kantoor Met Kleos registreert u continu de gemaakte kosten en prestaties op eenvoudige wijze. Zo houdt u de gepresteerde tijd en uw facturatie in evenwicht.

Professionele service en ondersteuning Een team van experts staat voor u klaar. Zij weten wat er speelt binnen de juridische praktijk. Onze helpdesk heeft ruime openingsuren en helpt u steeds snel en effectief.<

Jura Eenvoudige opzoeking in Jura Vanuit uw documenten en dossiers in Kleos, klikt u makkelijk door naar Jura, de virtuele juridische bibliotheek met alle actuele informatie over wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Onnodig om in te loggen. En de resultaten van uw zoekopdracht bewaart u met 1 klik in het juiste dossier.

Klaar voor de digitale rechtbank

Kleos Connect Met Kleos Connect deelt u eenvoudig uw documenten met de tegenpartij of uw cliĂŤnt, via een beveiligd portaal. Onveilige e-mails worden zo vermeden, en de samenwerking wordt geoptimaliseerd.

Het Digital Platform for the Attorney (DPA) gaat zeker een belangrijke rol spelen. De koppeling met een beheersoftware is hierbij essentieel. Wij volgen het project op de voet en bereiden de ontwikkelingen voor. Het werken wordt een stuk eenvoudiger dankzij de link tussen Kleos en het DPA, bijvoorbeeld voor het neerleggen van conclusies en stukken.

Surf naar wolterskluwer.be/kleos en test Kleos 3 maanden gratis.

15


Vicky Buelens Advocatenkantoor Stroobants Buelens Advocatenkantoor Stroobants Buelens 5 advocaten + 2 juridische medewerkers Gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht Kleos sinds 2011 Regio Antwerpen - Gent Kleos troeven: mobiel werken, overzichtelijke rapporten, innovatie

maakt het mogelijk om een massa aan informatie â&#x20AC;&#x153; Kleos te stroomlijnen en zelfs in grote mate te automatiseren. â&#x20AC;? Voor meer infomatie of aanvragen van een demo Bel: 0800 14 500

Mail: kleos.be@wolterskluwer.com

Surf: wolterskluwer.be/kleos en test Kleos 3 maanden gratis uit

16

V.U.: Hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen

Klant aan het woord


 Ja, ik vervolledig mijn bibliotheek General Data Protection Regulation:

Bestel eenvoudiger online: wkbe.be/lawyersfocus

BP/PRODON-BI17001

texts, commentaries and practical guidelines

 Bestel in enkele clicks

 Gratis levering

Praktijkboek Internetrecht

 Snellere verwerking van uw bestelling

 Betaal na ontvangst op factuur of via Zoomit

 ........ ex. Eenmalige aankoop: € 144,04 (€ 135,89 excl. btw) BP/PBINT-BI17001  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 92,75 (€ 87,50 excl. btw)

Tijdschrift voor privaatrecht

 ........ ex. Abonnement: € 150,00 (€ 141,51 excl. btw)

Fundamentele Belgische Wetgeving 2017

BP/TPR-MG BP/NFBW-YB

Voornaam

 Dhr  Mevr

Naam

 ........ ex. Abonnement: € 885,53 (€ 835,41 excl. btw)  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 1.151,19 (€ 1.086,03 excl. btw)

Beroep/Functie

Beslagzakboekje 2017

BP/BSLZ-PB  ........ ex. Abonnement: € 84,64 (€ 79,85 excl. btw)  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 110,04 (€ 103,81 excl. btw)

Bedrijf/Organisatie

Zakboekje Strafprocesrecht 2017

BP/STRAFV-PB  ........ ex. Abonnement: € 37,41 (€ 35,29 excl. btw)  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 48,63 (€ 45,88 excl. btw)

Straat

Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk

Tel.

BP/RNPS-BI17065

 ........ ex. Abonnement: € 244,50 (€ 230,66 excl. btw)  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 317,85 (€ 299,86 excl. btw)

De Belgische class action

BP/R_P-BI17093

Een grondige commentaar op de wet van 28 maart 2014 tot invoeging van de rechtsvordering tot collectief herstel  ........ ex. Abonnement: € 54,14 (€ 51,08 excl. btw)  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 70,38 (€ 66,40 excl. btw)

Sociaal zakboekje 2017/1

BP/SOCZ-PB  ........ ex. Abonnement: € 118,14 (€ 111,45 excl. btw)  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 153,58 (€ 144,89 excl. btw)

Pensioenzakboekje 2017

BP/PENZ-PB

 ........ ex. Abonnement: € 144,13 (€ 135,97 excl. btw)  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 187,37 (€ 176,76 excl. btw)

Arbeidsongeschiktheid

Rechtsgevolgen voor werkgever en werknemer

BP/SPS-BI17001

 ........ ex. Abonnement: € 66,24 (€ 62,49 excl. btw)  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 86,11 (€ 81,24 excl. btw)

Juridische Vorm

Postcode

Btw Nr/bus

Woonplaats Fax

E-mail  Ja, ik wil via e-mail op de hoogte blijven van uw promoties, nieuws en activiteiten.

Datum

Handtekening

Mijn WATERDICHTE GARANTIE: indien ik, om welke reden ook, niet tevreden zou zijn over de bestelde publicatie(s) (met uitzondering van e-books), dan stuur ik ze binnen de 14 dagen na ontvangst terug. Wolters Kluwer bezorgt mij dan een creditnota. Zonder discussie, zonder vragen. Stuur mij dus zo snel mogelijk de publicatie(s) die ik hiernaast aankruis. Al onze prijzen zijn btw inbegrepen. Als u bestelt op shop.wolterskluwer.be, betaalt u geen verzendkosten. U betaalt pas na ontvangst van de factuur. Bij ondertekening van deze bestelling verklaart u zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden van Wolters Kluwer. De verkoopsvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.wolterskluwer.be of via email opgevraagd worden: klant.BE@wolterskluwer.com. Wolters Kluwer respecteert uw privacy. Uw gegevens worden enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van uitgaven en activiteiten van Wolters Kluwer. Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? Of wilt u dat we uw adres schrappen? Neem dan contact op met Wolters Kluwer Belgium nv, Motstraat 30, 2800 Mechelen. Wenst u niet dat uw gegevens worden doorgegeven aan bedrijven of organisaties met interessante informatie voor u, kruis dan dit vakje aan .

Uw klantenreferentie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17-0099-120

Bestellen is makkelijk: bel 0800 14 500  fax 0800 17 529  klant.BE@wolterskluwer.com  wkbe.be/lawyersfocus

17


ONNODIG TE FRANKEREN

Wolters Kluwer

t.a.v. klantenservice DA 850-113-2 Ragheno Business Park Motstraat 30 2800 Mechelen

18


Bijlage â&#x20AC;&#x201C; Insert M&D Seminars bij Ad Rem â&#x20AC;&#x201C; juni 2017

Zomerprogramma Zomerprogramma Zomerprogra van van van M&D Seminars M&D Seminars M&D Seminar

Het

Het

Het

Leuvense en Gentse Wetsdagen

Estate Planningsdagen

3 t.e.m. 7 juli 2017

25 en 30 augustus 2017

Leuvense Juristenen Gentse dagen Wetsdagen 4 t.e.m. 8

22, 24juli en 29 2016 augustus 2017

Webinar Leuvense Days en Gentse Wetsdagen

Webina Days

17 4 t.e.m. en 18 8 augustus juli 2016 2016

17 en 18 augustus 2

Juristen- Juristendagen dagen

Estate Planningsdagen

26 en 30 augustus en 30 2016

23, 25 en 30 augustus 2016

23, 25 augustus 2016

juristendagen.be

juristendagen.be

Estate Plannin dagen

26 en 30 augustus 2

zomermd.be

â&#x17E;&#x201D;


Leuvense en Gentse Wetsdagen 3 t.e.m. 7 juli 2017

Leuvense en Gentse Wetsdagen 3 t.e.m. 7 juli 2017 Na de juni-drukte bieden wij u tijdens de Leuvense en Gentse Wetsdagen een aantal juridische topics aan. Deze worden grondig geanalyseerd en besproken in de Faculty Club in Leuven en de Holiday Inn Gent Expo. Het accent ligt hierbij op (nieuwe) wetgeving. In een uniek dubbelprogramma bieden we u 8 seminaries aan gedurende 5 dagen. Het programma wordt afwisselend in Leuven en in Gent gegeven.

Gent Maandag 3 juli 2017 Dinsdag 4 juli 2017

11.00 - 15.00 uur

09.30 - 12.45 uur

13.30 - 17.00 uur

Woensdag 5 juli 2017

09.30 - 12.45 uur

13.30 - 17.00 uur

Donderdag 6 juli 2017

09.30 - 12.45 uur

13.30 - 17.00 uur

Vrijdag 7 juli 2017

11.00 - 15.00 uur

Leuven

Actualia Insolventierecht: 15 praktijkgerichte onderwerpen

Woninghuur - actuele topics

Meester Joris J. De Smet

Meester Pieter Pauwels

Actualia Ontslagrecht

Actua Omgevingsrecht

Meester Bart Vanschoebeke

Meester Bart De Becker

Clausules in de arbeidsovereenkomst

Informatieverplichtingen bij verkoop van onroerend goed: bodemverontreiniging & stedenbouwkundige vergunningen

Meester Maarten Simon

Meesters Michiel Deweirdt en Steve Ronse

De sociale inspectie - actuele topics

Actualia Insolventierecht: 15 praktijkgerichte onderwerpen

Meesters Bart Adriaens en Veerle Van Keirsbilck

Meester Joris J. De Smet

Woninghuur - actuele topics

Appartementsrecht - actuele topics

Meester Pieter Pauwels

Meester Astrid Clabots

Actua Omgevingsrecht

Actualia Ontslagrecht

Meester Bart De Becker

Meester Ann Witters

Informatieverplichtingen bij verkoop van onroerend goed: bodemverontreiniging & stedenbouwkundige vergunningen

Clausules in de arbeidsovereenkomst

Meesters Michiel Deweirdt en Steve Ronse

Meesters Maarten Simon en Gil Lagacie

Appartementsrecht - actuele topics

De sociale inspectie - actuele topics

Meester Astrid Clabots

Meesters Bart Adriaens en Veerle Van Keirsbilck

Volledig programma en inschrijven op zomermd.be

â&#x17E;&#x201D;


Juristendagen 22, 24 en 29 augustus 2017

Juristendagen 22, 24 en 29 augustus 2017 De tiende editie van de Juristenda-

Dinsdag 22 augustus 2017 - Lochristi

gen van M&D Seminars, die dit jaar georganiseerd wordt in samenwerking

Keuzesessie 1

met Jura, combineert traditiegetrouw juridische bijscholing met een zomerse ontspannen sfeer. Op rustig gele-

09.30 - 11.00 uur

gen, aantrekkelijke locaties worden gedurende drie dagen vierentwintig opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij telkens een ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

11.30 - 13.00 uur

De rode draad van de uiteenzettingen is dit jaar Handels- en ondernemings-

Keuzesessie 2

Het nieuw regime van zakelijke zekerheden op roerende goederen: een stand van zaken na de wet van 25 december 2016

Verkoop via internet

De heer Eric Dursin

Meester Ruben Roex

Vennootschapsrecht. Overzicht van recente evoluties/knelpunten voor de rechtspraktijk: selectie uit (on)gepubliceerde rechtspraak

Keuze voor het juiste distributiemodel

Meester Brecht Lambrecht

Meester Stijn Claeys

The postman always rings twice. Besturen in tijden van risicoâ&#x20AC;&#x2122;s

Overeenkomst tot overdracht/ overname van aandelen: een overzicht van relevante rechtspraak

recht, Vennootschapsrecht, en Zekerheden en insolventierecht. 14.00 - 15.30 uur In samenwerking met

Meesters Annick Alders en Mats Muys 16.00 - 17.30 uur

Meester Emmanuel Leroux

E-commerce en mededinging: valkuilen en hoe ze te vermijden

Intellectuele eigendomsrechten: actualia inzake bescherming

Meester Joost Haans

Meester Pieter Callens

Volledig programma en inschrijven op juristendagen.be

â&#x17E;&#x201D;


Donderdag 24 augustus 2017 - Antwerpen Keuzesessie 1 09.30 - 11.00 uur

11.30 - 13.00 uur

14.00 - 15.30 uur

16.00 - 17.30 uur

Dinsdag 29 augustus 2017 - Leuven

Keuzesessie 2

Keuzesessie 1

Keuzesessie 2

De geplande wijzigingen in het Vennootschapsrecht: een overzicht voor de practicus

Oneerlijke handelsprak­tijken: een stand van zaken

De geschillenregeling: actualia (met bijzondere aandacht voor de waardering van de aandelen)

GDPR: de impact voor de dagelijkse handels­ praktijk

Prof. dr. Philippe Ernst

Meester Herman De Bauw

Meester Tom Vanraes

Meester Anouk Focquet

Zakelijke zekerheden en (deficitaire) vereffening: de verschilpunten tussen de afwikkeling van een vereffening en van een faillissement

Onderhandelen bij bedrijfsovernames: welke stappen leiden wel/niet tot bindende afspraken?

Update strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersoon en leidinggevenden

De vennootschap in moeilijkheden: de WCO in de praktijk

Meesters Koen Baluwé en Mieke Vansteenkiste

Meester Henri Derycke

Meester Patrick Waeterinckx

De heer Guy Hermans

De schuldeisers, hun rechten en (on)zeker­ heden in geval van faillissement en WCO van hun debiteuren: capita selecta

De vier gezichten van M&A

De kapitaalloze BVBA: een eerste verkenning van het BVBA-recht ná de grote hervorming

De handelsagentuur­ wetgeving: een stand van zaken

Meester Joris J. De Smet

Meester Michael Heene

Prof. dr. Diederik Bruloot

Meester Koen De Bock

De nieuwe (Europese) regelgeving inzake Europees bewarend bankbeslag

Capita selecta algemene voorwaarden

Verklaringen, waarborgen en vrijwaring in het kader van bedrijfsovernames

Handelshuur: de laatste rechtspraak, een overzicht van de geplande hervormingen

Meesters Bart Volders en Eveline Van Laere

Meester Jochen Schraeyen

Meester Bart Bellen

Dr. Kristof Vanhove

Volledig programma en inschrijven op juristendagen.be


Estate Planningsdagen 25 en 30 augustus 2017

Estate Planningsdagen 25 en 30 augustus 2017 Op vrijdag 25 en woensdag 30 augustus 2017 organiseert M&D Seminars de jaarlijkse Estate Planningsdagen in Sint-Niklaas. Tijdens deze tweedaagse wordt gefocust op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning, waarbij deelnemers kunnen kiezen uit een aanbod van 6 sessies (2 op vrijdag 25 augustus en 4 op woensdag 30 augustus 2017).

Vrijdag 25 augustus 2017 Sint-Niklaas

Woensdag 30 augustus 2017 Sint-Niklaas Keuzesessie 1

09.30 - 12.45 uur

13.45 - 17.15 uur

Keuzesessie 2

Immigratie naar België: aandachtspunten voor de vermogensplanning van uw cliënt

De familiale holding en overdracht familiebedrijven: stand van zaken

Testamenten en huwelijks­ contracten

Meester Ferenc Ballegeer

Meesters Peter Meeuwssen en Philippe Hinnekens

Vruchtgebruik, erfpacht en opstal in technieken van (inter-) nationale successieplanning.

Vermogensstructurering via levensverzekeringen: wat is nog mogelijk anno 2017?

Buitenlandse structuren – Regularisatie

Meester Wim Vermeulen

De heer Paul Van Eesbeeck

Meester Gerd D. Goyvaerts

Meester Ann Maelfait

Volledig programma en inschrijven op zomermd.be


Algemene informatie Subsidies en erkenningen

Onze opleidingen zijn erkend door deze beroepsorganisaties: • Orde van Vlaamse Balies (OVB) • Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) • Nationale Kamer van Notarissen • Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders • Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) • Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) • Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) • Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) • Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) • Liberform, het opleidingscentrum voor de sector van het vrije beroep Onze opleidingen zijn erkend door de Vlaamse overheid en door beroepsfederaties. U kunt dus gebruik maken van deze subsidies: • Kmo-portefeuille Vlaanderen. Erkenningsnummer: DV.0215472

Holiday Inn Expo Gent

Kasteel van Brasschaat

Maaltekouter 3

Gemeentepark 5

9051 Sint-Denijs-Westrem

2931 Brasschaat

Faculty Club

Serwir Hotel

Groot Begijnhof 14

Koningin Astridlaan 57

3000 Leuven

9100 Sint-Niklaas

De Lozen Boer Lozen Boer 3-5 9080 Lochristi

Het volledige zomerprogramma, prijzen, voorwaarden en inschrijven via zomermd.be Kluwer Opleidingen - M&D Seminars

Tel.: 09 224 31 46

Bollebergen 2a bus 33

Fax: 09 225 32 17

BE-9052 Zwijnaarde (Gent)

info.mdseminars@wolterskluwer.com www.mdseminars.be

➔ M01 - MDZQQNB - NJ17

Locaties

Verantwoordelijke uitgever: Johan De Meyer, Bollebergen 2a bus 33, 9052 Zwijnaarde

• Liberform, het opleidingscentrum voor de sector van het vrije beroep

Adrem 02 2017  

Driemaandelijks ledenblad van de Orde van Vlaamse Balies van de advocatuur.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you