Page 1

MAART 2017 - JAARGANG 16 - NR. 1

ADREM TIJDSCHRIFT VAN DE ORDE VAN VLAAMSE BALIES

4 X UITGELICHT FINANCIËLE PLANNING BEZORGDHEDEN CONFERENTIES UW VERZEKERINGEN DE ADVOCATENKAART

INTEGRALE AANPAK NODIG … ook de balie kan een tandje bijsteken

+

DEBAT

PLAATSVERVANGENDE RECHTERS, PLAATSVERVANGENDE SCHAAMTE?

Erkenningsnummer P209424 / Afgiftekantoor 1099 Brussel X

HENRI HEIMANS HOUDT DE INTERNERINGSPROBLEMATIEK SCHERPER DAN OOIT IN HET OOG


Uit voorzorg… nu denken aan later

Marleen, 42 jaar, verdient als vennoot in een middelgroot kantoor 45.000 € (basis: geïndexeerd belastbaar beroepsinkomen 2014) Hoeveel kan zij maximaal veiligstellen voor een gewoon VAPZ contract: 3.127,24 €* Wat ontvangt Marleen op het einde van de overeenkomst op 67 jaar**

Bruto ouderdomskapitaal Indicatief winstaandeel (1%)

Totaal op 67 jaar

*

92.400,87 € 12.500,83 € 104.901,70 €

Naast een gewoon VAPZ contract bestaat ook de mogelijkheid om een sociaal VAPZ contract af te sluiten. Simulatie: berekeningsdatum 01.01.2017, gewoon VAPZ met overlijdensdekking en een rendement van 1,75% rekening houdend met 3% kosten/jaar.

**

De VAPZ-premies zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. U betaalt door die aftrek ook minder sociale bijdragen. Op een VAPZ bijdrage betaalt u geen premietaksen. Het VAPZ is combineerbaar met andere vormen van aanvullende pensioenopbouw zoals een Individuele pensioentoezegging (IPT), groepsverzekering en pensioensparen.

Deze simulatie werd u aangeboden door de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen (VKAG). Voor alle voorwaarden, een persoonlijke simulatie en een antwoord op al uw vragen verwijzen we u naar www.vkag.be of neem contact op met de Voorzorgskas via e-mail info@vkag.be of op het telefoonnummer 02/534.42.42.

VKAG, Gulden Vlieslaan 64, 1060 Brussel • info@vkag.be • www.vkag.be

2017_Adv_200x270_NL.indd 3

13/01/17 12:17


RECHTUIT

A

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER lle advocaten zouden het moeten kennen: artikel 495, al.2 Ger.W. zoals het vorm kreeg bij wet van 4 juli 2001. “Ze (lees: OVB en OBFG) nemen initiatieven en maatregelen die nuttig zijn voor de opleiding, de tuchtrechtelijke regels en de loyauteit in het beroep en voor de behartiging van de belangen van de advocaat en van de rechtzoekende”.

Vooral die laatste vier woorden waren nieuw in 2001 en plaatsten de communautaire ordes voor een aanvullende uitdaging: zij moesten op zoek naar het juiste evenwicht tussen de belangen van de advocaat en die van de rechtzoekende. Over dat evenwicht bestaan heel wat misverstanden, en al te vaak hoor ik advocaten klagen dat de OVB niet genoeg op de barricaden staat om hun belangen en voortbestaan te verdedigen. Die visie is fout: artikel 495, al.2 Ger.W. is er niet om de inhoud van het discours en van de taken van de OVB en de OBFG af te zwakken, wel integendeel. De nieuwe invalshoek – de belangen van de rechtzoekende – benadrukt de maatschappelijke rol van de advocatuur. Wij ontlenen ons bestaan aan de nood van de rechtzoekenden aan bijstand van een volstrekt onafhankelijk optredende juridisch geschoolde deskundige. De advocaat bestaat niet voor zichzelf. Elk initiatief dat wij zouden ontwikkelen met de uitsluitende bedoeling te ijveren voor het (voort)bestaan van de advocatuur an sich zou om die reden fout zijn. Het is met die dubbele opdracht voor ogen dat de OVB in al haar geledingen moet werken. Vandaar dat wij blijvend vechten voor onafhankelijkheid en strikt beroepsgeheim, maar ook voor strenge kwaliteit, transparantie van onze erelonen en nog zoveel meer. Niet vanuit het perspectief van ons eigen voordeel, maar om de noodzaak om vrij, krachtig en deskundig te kunnen optreden telkens wanneer het individu in conflict komt met de macht. Er is dus hoegenaamd geen interne strijdigheid tussen de twee componenten van artikel 495, al.2 Ger.W., en aan de OVB kan noch mag worden verweten dat haar tussenkomsten bij de totstandkoming van wetgeving te weinig zijn ingegeven door corporatisme. Dat besef vormt voor het jaar 2017 ongetwijfeld een grote uitdaging: geplaatst voor de steeds groter wordende bedreigingen van de vrijheid alom, moeten wij beseffen waar onze verantwoordelijkheden liggen. Ik las het onlangs in treffende woorden: “2017 zal een jaar moeten worden van de overwinning van de wilskracht van het hart op het pessimisme van de intelligentie”.

DOMINIQUE MATTHYS, VOORZITTER

3

HET OGENSCHIJNLIJKE DILEMMA VAN ARTIKEL 495, AL.2 GER.W.


Een exclusieve en gratis service voor alle leden van de aangesloten balies bij PRECURA: REHALTO-LUISTERT

TELEFONISCHE & INDIVIDUELE PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

Vertrouwelijke telefonische Dienstverlening voor advocaten

• Een concrete hulp bij het aanpakken van uw persoonlijke of professionele problemen • Vertrouwelijk en discreet • Onbeperkt toegankelijk • Kosteloos

www.precura.be/nl/content/prevoca-voor-advocaten

Bereikbaar 24 / 7

Groen nummer 0 800 32 151

ECO.5.Pre.NL- 2016

Photo : Thinkstock

OPROEP VANAF EEN VAST TOESTEL IS GRATIS


INHOUD DIT NUMMER IN AD REM

18

28 10

ONDERNEMEND Financiële planning voor de advocaat: herken de sleutelmomenten in uw loopbaan.

RONDETAFEL Plaatsvervangende rechters liggen onder vuur. Terecht?

MEER...

34

22

ESTAFETTE Portret van Stefanie Keyser, advocaat familierecht. “Passie is een krachtig instrument.”

OP DE STOEL Mensenrechtenautoriteit Henri Heimans evalueert de nieuwe interneringswet. Plus: waarom en hoe de OVB mee sensibiliseert.

WAAR EET… een advocaat het best wanneer hij in Leuven is?

3 RECHTUIT: de voorzitter aan het woord 6 QUID? Waarom verplichte verzekeringen nodig zijn 14 TERZAKE: uw informatieplicht gaat (soms exuberant) ver 30 KNOWHOW: klaar voor de digitale toekomst dankzij de advocatenkaart 32 TUCHTRECHTSPRAAK geselecteerd 34 UIT DE BALIES: open brief namens de voorzitters van de conferenties 36 EXTRA MUROS: fotoverslag nieuwjaarsreceptie 38 DE EERSTE MAAND: stagiair aan het woord

LEES ADREM OOK ONLINE

5


QUID?

VERZEKERINGEN VOOR DE ADVOCAAT

WAAROM

6

DAT (MEE) DE TAAK IS

VAN DE OVB EEN STEVIG DEEL VAN UW BALIEBIJDRAGE WORDT AAN

VERZEKERINGEN BESTEED. DE BALIES KRIJGEN DAAROM REGELMATIG DE VRAAG OF DAT WEL NODIG IS. HOE ZIT DAT, OVB? ID OVER DE GEÏNTERVIEWDE: EDWARD PIETERS IS ADVOCAAT VERZEKERINGSRECHT, (LETSEL)SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID. HIJ IS LID VAN DE OVB-COMMISSIE SOCIALE VOORZIENINGEN EN VERZEKERINGEN.

Edward Pieters geeft een direct antwoord: “Ook binnen de OVB zelf bestond hierover discussie. Af en toe steekt die zelfs nog eens de kop op. Maar in 2003 al stelde het Hof van Cassatie zeer duidelijk dat het inderdaad tot de opdracht van de OVB behoort om te streven naar een optimale verzekeringstoestand voor elke advocaat.”

EEN KWESTIE VAN SOLIDARITEIT “De bottom line is dat we er mee voor moeten zorgen dat advocaten persoonlijk noch financieel in de problemen raken”, zegt Pieters. “En met hen, hun cliënten.” Hij weet dat je solidariteit niet alleen

inhoudelijk maar ook financieel moet organiseren. Pieters hoeft maar even terug in de tijd om dat te illustreren. “Voor de OVB bestond, was de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ook verplicht. De advocaat had daarin de keuzevrijheid maar beter verzekerd was hij in geen geval”, legt hij uit. Toen ik aan de balie kwam, kostte de BA verzekering aan mijn patroon ongeveer 60.000 frank per jaar. Dat is 3 keer zoveel dan de huidige premie.”

CONFECTIE EN MAATWERK Het departement sociale voorzieningen heeft het voorbije decennium samen met de commissie voor


WAARBORG: € 1,25 MIO PER SCHADEGEVAL

PREMIE: € 451

(BA € 413, INSOLVENTIE € 38)

sociale voorzieningen stevig aan de weg getimmerd. Een benchmarkstudie bewijst dat in vergelijking met de buurlanden de polisvoorwaarden uitzonderlijk gunstig zijn. Wie klaagt over hoge verzekeringskosten, wordt tegengesproken door de feiten. “Ik nodig iedereen uit de rekensom te maken”, zegt Pieters. “Je kan natuurlijk de vrije keuze voorop stellen en zeggen: ‘ik wil dat allemaal zelf regelen en betalen’. Maar we kunnen niet half solidair zijn. Zo’n keuze kost een andere, vaak jonge advocaat, geld. Overigens blijft er ruime vrijheid om individueel verder te gaan dan het collectieve.” Eigenlijk biedt de OVB een combinatie van confectie en maatwerk aan. In de algemene vergadering werd beslist dat drie polissen het basismenu vormen van de sociale voorzieningen en verzekeringen van de balies: BA, gewaarborgd inkomen bij ziekte of ongeval en de hospitalisatieverzekering. Samen met Pieters overlopen we het drietal en nemen we tegelijk een kijkje achter de schermen. Want daar wordt hard onderhandeld.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID “Deze verplichting is logisch”, vindt Pieters. “­Advocaten gaan om met gelden van derden en soms betreft het enorme bedragen.” De optelsom van alle polissen samen impliceert eveneens een groot bedrag. Daarom gaat aan elke onderhandeling een uitgebreid marktonderzoek vooraf, in dit geval door Van Breda Risk & Benefits. De aanbeveling van de commissie sociale voorzieningen wordt vervolgens gestemd in de algemene vergadering van de OVB. Na haar akkoord werd Amlin in 2013

EXTRA-CONTRACTUELE BA: € 6,2 MILJOEN (LICHAMELIJKE SCHADE) EN € 620.000 (STOFFELIJKE SCHADE)

VRIJSTELLING: € 2.500 (OF € 300 BIJ AANSTELLING BJB)

de BA-verzekeraar. De geïndexeerde premie voor 2016 bedroeg € 451 per jaar. Stagiairs betalen slechts de helft. “Ik wil er wel aan herinneren dat de advocaat als gerechtelijk mandataris zelf de goederen moet verzekeren waarvoor hij instaat”, verduidelijkt Pieters. “Alle advocaten kunnen individueel en aan uiterst gunstige voorwaarden een bijkomende dekking van € 2,5 miljoen afsluiten.” Confectie en maatwerk, inderdaad.

HOSPITALISATIEVERZEKERING Hier bestond de strategie erin om na het marktonderzoek een zelf opgemaakte polis voor te leggen aan de kandidaat-verzekeraars. De modelpolis werd gebaseerd op de gunstigste voorwaarden in de markt, maar uiteraard toegespitst op een zo gunstig mogelijke dekking voor alle advocaten. “Allianz kwam met de beste voorwaarden, op voorwaarde dat 5.500 advocaten zich zouden inschrijven”, vertelt Pieters. “In dat geval stelde de maatschappij zo’n € 9 per maand per aangeslotene voor, in plaats van € 17 voor een facultatieve aansluiting.” De drempel werd gehaald: de balies Dendermonde, Oudenaarde, Antwerpen, Mechelen, Veurne en Tongeren gaven in 2013 hun akkoord. Andere balies zagen een verplichting niet zitten omdat ze reeds een hospitalisatieverzekering aanboden of omdat ze de baliebijdrage al hoog genoeg vonden. Wel kregen alle advocaten, en hun gezinsleden, de kans zich aan te sluiten aan d ­ ezelfde

7

IN VERGELIJKING MET DE BUURLANDEN ZIJN DE POLISVOORWAARDEN UITZONDERLIJK GUNSTIG.


voorwaarden: geen medische formaliteiten, geen wachttijden, zelfs voor bestaande aandoeningen. Wie zich vandaag nog wil aansluiten, moet die formaliteiten wél ondergaan. Al bij al een gemiste kans? “Het is jammer voor de advocaten die van een aangesloten balie naar een niet-aangesloten verhuizen”, klinkt het. “Tenzij ze 6 jaar aangesloten zijn, moeten ze een flink hogere premie betalen dan de € 112,60 die ze in 2016 betaalden.” Toch is mr. Pieters niet ontevreden. “Een advocaat die op pensioen gaat, kan blijven genieten van de collectieve voorwaarden. Zelfs advocaten die om het even welke reden de balie verlaten, kunnen – opnieuw met als voorwaarde dat ze 6 jaar aangesloten zijn – aan dezelfde voorwaarden het hospitalisatieplan levenslang behouden. Dat is uitzonderlijk.”

8

UITKERINGEN BIJ ZIEKTE OF ONGEVAL

Extra inlichtingen? U vindt alle detailinformatie en voorwaarden op het privaat luik en op www.solidarit.be voor het solidariteitsfonds. Voor meer informatie over het VAPZ verwijzen we u naar Ad Rem nr. 3/2015 en www.vkag.be

De Onderlinge Ziekenkas waarbij de meeste balies sinds vele jaren waren aangesloten werd intussen omgevormd tot de onderlinge verzekeringsvereniging Precura. “Daarmee sloot de OVB een overkoepelend akkoord af onder de naam Prevoca”, legt Pieters uit. Opnieuw wilde het departement geen dwingeland zijn maar wel een richting aangeven. “Elke balie heeft zijn eigenheid en traditie en dus konden ze zelf onderhandelen over het bedrag van de dekking. In het algemeen zijn de tableau-advocaten van alle Vlaamse balies verzekerd van een dagvergoeding van € 75 of € 100, wat overeenstemt met respectievelijk ongeveer € 1.950 of € 2.600 per maand.” Bij de meeste balies zijn de stagiairs verzekerd voor hetzelfde bedrag en bij sommige balies voor een lager bedrag. “Belangrijk is dat elke advocaat individueel kan beslissen om de dekking

te verdubbelen of gedeeltelijk te verhogen aan dezelfde voorwaarden, waarbij de jaarpremie gelijk is aan de dagvergoeding x 5,16”, vult Pieters aan. Er is ook oog voor het stressvolle bestaan van de advocaat. Na een eenmalige wachttijd dekt Prevoca ook zogenaamde ‘psychische aandoeningen’ waaronder burn-out en depressie.

DE IDEALE VERZEKERINGSMIX Daarnaast is er het aloude Solidariteitsfonds, waarop advocaten die geconfronteerd worden met probleemsituaties een beroep kunnen doen. (Zie ook kader.) Tot slot heeft de OVB in het verlengde van de polis BA nog een afzonderlijke polis insolventie afgesloten waarbij een beperkte tussenkomst wordt verleend in geval van malversaties door een advocaat of zijn aangestelde. Daarbij beschikt de maatschappij onder bepaalde voorwaarden wel over een recht van terugvordering maar de premie van € 38 per jaar is dan ook bescheiden. En wat brengt de toekomst? Heeft een veranderende advocatuur ook meer verzekeringen nodig? Pieters: “Ik denk dat we de voorbij jaren de risico’s behoorlijk hebben afgedekt. We volgen de markt op en bekijken voorstellen aandachtig – zo heeft Prevoca onlangs een offerte voor een ongevallenverzekering overgemaakt maar het is allerminst onze ambitie om te veel op te leggen. Dan vraag ik hier liever aandacht voor het luik pensioenopbouw. Ook al is er geen collectieve voorziening waarbij advocaten aan pensioensparen doen, er is wél de Voorzorgskas voor Advocaten en Gerechtsdeurwaarders. Het rendement is het meest gunstige in de markt van het VAPZ.” Ook een goed pensioen is een verzekering, dat is waar.

VEELZEGGENDE VOORBEELDEN HOSPITALISATIEVERZEKERING Een advocaat wordt onwel en met de ambulance naar spoed afgevoerd. Na een kort ziekenhuisverblijf wordt type 1 diabetes vastgesteld: de advocaat zal ­ levenslang insuline moeten spuiten. Uiteraard zijn alle verblijfskosten, erelonen, enz. gedekt maar ook de kosten voor ambulante opvolging en de diabetes­­medicatie worden volledig vergoed. HET SOLIDARITEITSFONDS Een beginnende advocaat overlijdt. Hij heeft nog geen voorzieningen voor zijn vrouw en 2 kinderen kunnen treffen. Zijn weduwe ontvangt € 7.000 en de 2 wezen ontvangen elk een rente van € 5.000 bruto per jaar zolang ze kinderbijslag genieten en geen 25 jaar zijn. Bij hogere studies wordt het bedrag opgetrokken tot € 7.000 per jaar. BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Een advocaat maakt een agendafout waardoor zijn cliënt, een verhuurder van kantoorgebouwen, niet tijdig kan reageren op een vraag tot handelshuurhernieuwing. Wettelijk wordt nu onweerlegbaar vermoed dat de cliënt akkoord gaat met de voorwaarden aangeboden door de huurder… De schade is aantoonbaar te begroten op € 50.000. De fout kost de advocaat een franchise van € 2.500 maar de schade wordt volledig vergoed door de polis BA.


90% van de juridische beroepen pleit voor ING.

De dienst Privalis : oplossingen op maat voor advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. 9 op 10 van uw confraters vertrouwen voor hun bankzaken op de dienst Privalis van ING. En dat is geen toeval. Want onze gespecialiseerde adviseurs beantwoorden aan de noden van alle juridische beroepen. En ze zijn niet alleen aanwezig in uw dichtstbijzijnde kantoor, maar ook in 19 justitiepaleizen of online, waar en wanneer u maar wilt. Geef toe: dat zijn toch al heel wat argumenten die in het voordeel van ING pleiten, niet ? ing.be/privalisservices

Aanbod geldig voor professionele en privé doeleinden, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en van wederzijds akkoord. De ING Privalis Services zijn voorbehouden aan advocaat(-stagiairs), (kandidaat-)notarissen of (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders. De voorwaarden en modaliteiten van de ING diensten en producten (reglementen, tarieven en rentes, productfiches en alle bijkomende informatie) zijn beschikbaar in alle ING-kantoren, op ing.be of telefonisch op het nummer 02 464 63 01. ING België nv – Bank – Marnixlaan 24 – 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Verantwoordelijke uitgever : Marie-Noëlle De Greef – Sint-Michielswarande 60 – B-1040 Brussel – België.


ID OVER DE GEÏNTERVIEWDE: HENRI HEIMANS IS EREKAMERVOORZITTER BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT EN WAS VOORZITTER VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ BIJ DE GEVANGENIS TE GENT. IN 2015 ONTVING HIJ DE PRIJS VOOR DE MENSENRECHTEN VAN DE LIGA VOOR MENSENRECHTEN. HIJ GING VERVROEGD MET PENSIOEN OM ZICH VOLLEDIG TOE TE LEGGEN OP HET INTERNERINGSRECHT.

10


DE STOEL

HENRI HEIMANS MAAKTE NAAM ALS DE MAGISTRAAT DIE DECENNIALANG DE INTERNERINGSWANTOESTANDEN AANKLAAGDE. HIJ SPEELDE OOK EEN GROTE ROL BIJ DE MODERNISERING VAN DE WET IN 2014. IS DE TOESTAND AL MINDER ERNSTIG OF BLIJFT DIE HOPELOOS, NA DE TALLOZE – EN RECENTE – OPMERKINGEN VAN HET EHRM?

HENRI HEIMANS EVALUEERT DE NIEUWE INTERNERINGSWET

DE ZORG-

VOORZIENINGEN MOGEN NU NIET

ACHTERBLIJVEN DOOR: ERIC BOON, ADVOCAAT AAN DE BALIE VAN ANTWERPEN

Al sinds 1930 waren er regelmatig initiatieven om de interneringswet te hervormen. Desinteresse en vooral andere politieke prioriteiten zorgden ervoor dat die telkens strandden, tot in 2014. Rekening houdend met enkele kinderziekten en verzuchtingen vanuit het werkveld werd die wet van 2014 inmiddels in mei 2016 bijgestuurd in Potpourri III.

Hoe evalueert u de nieuwe wetgeving? “Het allerbelangrijkste is dat ‘het recht op zorg1’ de finaliteit van de wet uitmaakt. De overheid moet zorgen voor de nodige zorgvoorzieningen en op termijn alle geïnterneerden uit de gevangenis halen. Daarnaast werd de drempel voor internering verhoogd om te voorkomen dat daders van minder zware feiten die ingrijpende maatregel opgelegd krijgen. Dat impliceert uiteraard andere nog op te lossen zaken: wat is bijvoorbeeld het lot van mensen die aan een ernstige geestesstoornis lijden maar net onder die drempel vallen, en van de op dit moment geïnterneerde personen die niet meer voldoen aan de nieuwe criteria?” “Met de oprichting van de multidisciplinair samengestelde Kamers tot bescherming van de maatschappij (KBM, de vroegere Commissie, red.) is de justitiële aanpak geprofessionaliseerd en worden slachtoffers eindelijk bij procedures betrokken. 1

 oals vastgelegd in art. 2 van de Wet van 5 mei 2014 betreffende de Z internering, BS 9 juli 2014, 52159.

11


DE KRACHT VAN KUNST

12

Wat met de advocaat die een dieper inzicht in het thema wil krijgen? Opvallend vaak verwijst Henri Heimans naar kunst. “Ik denk o.a. aan de documentaire van Ellen Vermeulen, getiteld “9999”, wat verwijst naar de datum van invrijheidsstelling op de opsluitingsfiche van elke geïnterneerde persoon”, zegt Heimans. De film maakt bovendien deel uit van het recente arrest en de argumentatie van het EHRM. Ook het beklijvend toneelstuk “Angelena” van Mieke Dobbels heeft een ruim publiek emotioneel aangegrepen.

Toch blijven er pijnpunten. De inrichting van een klinisch observatiecentrum is uitgesteld en hoewel het deskundigenonderzoek beter is georganiseerd, blijft meer uniformiteit in de expertise en een betere verloning voor de psychiaters nodig. Voor de zomer wil de minister van Justitie de wet een eerste keer evalueren: dat is terecht en dringend want het EHRM legde de Belgische Staat een termijn van twee jaar op om een aantal zaken te remediëren. Men mag de mooiste en sluitendste juridische teksten opstellen, alles hangt af van de organisatie voor residentiële of ambulante opvang…. Het aantal geïnterneerde personen in penitentiaire context is geenszins verminderd sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet in oktober vorig jaar, maar dit jaar opent nog een nieuw FPC in Antwerpen.”

hebben regelmatig overleg. Het is vooral een kwestie van budgetten. Een gemengde parlementaire commissie kon bij de voorbereiding van de wet allicht meer rekening houden met de mogelijkheden van de zorgsector in het algemeen. De toestand van geïnterneerde personen in de arresthuizen blijft intussen wel schrijnend. Daarom moet je inzetten op een betere doorstroming maar langdurig geïnterneerde personen met weinig veiligheidsrisico hebben vaak geen sociaal netwerk meer. Op het vlak van begeleid wonen moet er dus snel een adequate infrastructuur uitgebouwd worden. Maar is er voldoende draagvlak om een integrale aanpak te realiseren?”

Vindt u de privatisering van die forensisch psychiatrische centra een goede zaak?

“Het masterplan internering moet verder uitgevoerd worden ondanks de budgettaire moeilijkheden. Mee door aandacht vanuit de media, is het taboe rond geestelijke aandoening verkleind en begint de publieke opinie te beseffen dat geïnterneerden niet per se levensgevaarlijk zijn. Ook door initiatieven van de kunstwereld groeit het bewustzijn.” (Zie ook kader, red.)

“Ik heb ingezien dat er ook voordelen zijn. De commerciële partner Sodexo komt in het FPC in Gent niet tussen in het therapeutisch gedeelte en de behandeling is in handen van een Nederlands consortium dat tbs-klinieken (terbeschikkingstellingsklinieken, red.) uitbaat. In elk geval is de infrastructuur vermenselijkt: er zijn moderne kamers met sanitaire voorzieningen en patiënten nemen verplicht deel aan therapie. De personeelsbezetting in de centra blijft echter een aandachtspunt. Ik hoor ook veel lof over de long stay-afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis van Bierbeek, waar mensen verblijven die waarschijnlijk nooit meer terug kunnen keren naar de maatschappij. Ook daar is de aanpak zeer menselijk, met veel bewegingsvrijheid, maar die long stay-afdeling is al volzet…”

Is er bij de wetshervorming dan wel genoeg rekening gehouden met het werkterrein? “Het departement Justitie en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap

Lijkt er toch enige kentering aan de gang, getuige daarvan het beleidsplan van minister Geens en de aandacht in andere middens?

Kunnen balie en magistratuur een tandje bijsteken? “Er moet absoluut geïnvesteerd worden in opleiding. Interneringszaken zijn arbeidsintensief en de advocaat vervult er meer dan alleen een juridische rol. Hij moet samen met zijn cliënt op zoek gaan naar therapeutische alternatieven voor detentie. Dat vergt kennis van de sociale kaart van Vlaanderen én een elementair inzicht in de verschillende psychiatrische aandoeningen. Niet in het minst moet men in de opleiding aandacht besteden aan de bijzondere manier van communiceren met mensen met een psychiatrische aandoening of mentale beperking. Een uitwisseling van kennis met verzorginstellingen en therapeuten opent voor juristen een heel nieuwe wereld.”

(ON)BEHANDELD. OVER INTERNERING, SCHULD EN BOETE De OVB organiseert tussen 5 mei en 15 oktober 2017 de tentoonstelling “(On)behandeld. Over internering, schuld en boete” in Museum Dr. Guislain in Gent, in samenwerking met Handelsreizigers in Ideeën. Er zullen ook verschillende seminaries georganiseerd worden. Tussen de veroordeelde misdadiger en de psychiatrische patiënt staat de geïnterneerde persoon: iemand die een misdaad beging, maar die niet verantwoordelijk is voor zijn daden als gevolg van een psychische problematiek. Ruim één op vier geïnterneerden in België wordt niet behandeld in een psychiatrisch centrum, maar verblijft achter slot en grendel. België is daarvoor al meermaals door Europa veroordeeld omdat het amper hulp of begeleiding aanbiedt. (On)behandeld wil die problematiek en de complexiteit van de schuldvraag breder onder de aandacht brengen, want achter juridische uitspraken gaan mensen en verhalen schuil die al te vaak naar de achtergrond verdwijnen. Meer info: museumdr.guislain.be en advocaat.be Met dank aan onze partner:


AD

OVB-PERSPRIJS

DIRK LEESTMANS WINT MET ‘EUTHANASIE IN DE GEVANGENIS’ VRT-journalist Dirk Leestmans won de tweede Persprijs Orde van Vlaamse Balies met zijn Panorama-uitzending ‘Euthanasie in de gevangenis’ van 1 oktober 2013 over de geïnterneerde Frank Van den Bleeken die euthanasie vroeg als uitweg voor zijn situatie.

VALVAS

VAN EN VOOR ADVOCATEN

Taal TIP

De jury motiveerde dat het gaat om een “sterke, beklijvende, goed gedocumenteerde reportage in heldere stijl over de gebrekkige behandeling van geïnterneerden in het Belgische rechtssysteem én over het euthanasievraagstuk. Dirk Leestmans belichtte beide moeilijke problematieken op een humane, concrete en tegensprekelijke wijze.” De prijs bedraagt € 7.500 en wordt driejaarlijks uitgereikt om de kwaliteit van de journalistiek over recht en rechtbankverslaggeving te bevorderen. De twee andere genomineerden waren Nikolas Vanhecke en Marjan Justaert met een artikel in De Standaard ‘De machteloosheid van de politierechter’ (7/11/2015) en Knack-journalist Kristof Clerix met het boek ‘Spionage. Doelwit: Brussel’ (september 2013).

MOGELIJKS “Let op bij uw contacten met getuigen. Mogelijks maakt u een inbreuk op art. 154 van de Codex Deontologie”. Klinkt die zin ok in uw oren? Dan maakt u ook nog eens een inbreuk op de taalregels. Want mogelijks, hoewel in België vaak voorkomend, is geen standaardtaal. Wel standaardtaal zijn mogelijk, wellicht en misschien.

[T]HE BAR ASSOCIATIONS HAVE BEEN THE SOLE OR AT LEAST THE MAIN DRIVING FORCE FOR LEGAL TECH INNOVATION IN BELGIUM. THIS RESULTED IN A SLOW PROCESS […] IN A SECTOR THAT […] HAS BEEN DOING THINGS THE SAME WAY FOR LITERALLY ALMOST 200 YEARS. […] FOR 2017, HOPES ARE HIGH INDEED FOR LEGAL TECH IN BELGIUM.” Mr. Tom Pieters benadrukt dat de balies onder de radar gestaag vooruitgaan op IT-vlak. (Artificiallawyer.com 14/12/16)

Q&A

KORT

KOMEN PRO-DEOVERGOEDINGEN IN AANMERKING VOOR HET BELASTINGREGIME VAN DE ACHTERSTALLEN (ART. 171, 6° WIB/92)?

Ja. Het Grondwettelijk Hof beslechtte in zijn arrest 30/2016 d.d. 25 februari 2016 een jarenlange discussie daarover binnen de rechtspraak. De fiscus bevestigde die interpretatie in de Circulaire AAFisc. 30/2016 d.d. 22 september 2016 (gewijzigde versie). Als de pro-Deovergoeding van een advocaat betrekking heeft op dossiers waarin hij gedurende meer dan 12 maanden prestaties leverde, kan hij bijgevolg vragen om een deel van de vergoeding als achterstal te belasten. Hij moet dan de vergoeding voor die dossiers opsplitsen. Het gedeelte van de vergoeding dat overeenstemt met de laatste 12 maanden prestaties zal aan de gewone progressieve belastingtarieven worden belast; het gedeelte van de vergoeding dat overeenstemt met prestaties van meer dan 12 maanden eerder, zal als achterstal aan het gemiddelde belastingtarief belastbaar zijn.

13


TERZAKE VOOR EEN BETERE PRAKTIJKVOERING

DE INFORMATIEPLICHT VAN DE ADVOCAAT 14

VEEL VERREGAANDE

VERPLICHTINGEN

zijn (nog) onbekend DOOR DIRK LINDEMANS

INFORMATIEPLICHTEN EN -RECHTEN, EEN ADVOCAAT MOET ZE KENNEN OM ZIJN BEROEP BEHOORLIJK TE KUNNEN UITOEFENEN. NIET ALLEEN DE ID OVER DE AUTEUR: DIRK LINDEMANS IS ADVOCAAT AAN DE BALIE BRUSSEL EN HOUDT ZICH VOORAL BEZIG MET PUBLIEK RECHT EN DEONTOLOGIE. HIJ IS GEWEZEN STAFHOUDER (BRUSSEL-NL), VOORZITTER VAN DE TUCHTRAAD VAN HET GERECHTSGEBIED VAN HET HOF VAN BEROEP VAN BRUSSEL EN STICHTER-VOORMALIG VOORZITTER VAN HET GENOOTSCHAP ADVOCATEN PUBLIEKRECHT (GAP).

DEONTOLOGISCHE MAAR OOK DE WETTELIJKE, EN VAAK GAAT HET NIET ALLEEN OVER DE VERPLICHTING OM INFORMATIE TE GEVEN, MAAR OOK OM ZE IN TE WINNEN.


De meeste van de informatieplichten zijn beschreven in formele regels. De OVB vindt het belangrijk haar advocaten regelmatig op die regels te wijzen. Het niet-naleven van bepaalde regels schaadt immers niet alleen de goede verstandhouding met de cliënt, maar kan ook verstrekkende (tucht)gevolgen hebben. Mr. Dirk Lindemans verzamelde ze in een cahier dat elke advocaat dit voorjaar in zijn brievenbus mag verwachten. In tussentijd schotelt Ad Rem u alvast deze bloemlezing voor. Daaruit blijkt dat extra informatie over de informatieplicht geen overbodige luxe is, want de praktische vereisten zijn talrijk. En soms zelfs haast exotisch – een gevolg van het WER.

BEWIJZEN Zowel de wetgever als de rechtspraak breiden de informatieplichten van advocaten steeds meer uit. En door een gewijzigd maatschappelijk en juridisch kader volstaat het niet langer om louter wat mondelinge toelichting te geven bij werkzaamheden. Volgens de traditionele leer is het de cliënt (als informatiegerechtigde) die moet bewijzen dat hij bepaalde informatie niet heeft gekregen. Maar uit een arrest van het Hof van Cassatie (Cass., 25 juni 2015, RW 2015-16, 1664) blijkt het tegendeel. Dat arrest is zeer algemeen geformuleerd, waardoor we mogen veronderstellen dat de advocaat zelf moet bewijzen dat hij zijn cliënt voldoende heeft geïnformeerd. De bewijslast ligt dus niet langer bij die cliënt zelf.

krijgen van de consument om een prijssupplement te vragen: “Voordat de consument gebonden is door een overeenkomst of een aanbod, vraagt de beoefenaar van een vrij beroep de uitdrukkelijke toestemming van de consument voor elke betaling boven de vergoeding die is overeengekomen voor de contractuele hoofdverbintenis van de beoefenaar van een vrij beroep.” Doet hij dat niet, dan staat daartegenover dat de consument recht heeft op de terugbetaling van die bepaalde bedragen. Bij overeenkomsten op afstand gelden dezelfde en extra informatieverplichtingen. Vooraleer een consument gebonden is door een overeenkomst op afstand, moet de advocaat hem informeren over wel 20 aangelegenheden, waaronder ook het herroepingsrecht (art. XIV.27 WER). Wordt de overeenkomst gesloten via “een techniek voor communicatie op afstand die beperkte ruimte of tijd biedt”, dan moet de advocaat minstens deze informatie meedelen: de voornaamste kenmerken van de dienst, zijn identiteit, de totale prijs, het herroepingsrecht, de duur van de overeenkomst en de voorwaarden om de overeenkomst op te zeggen. Enkele artikels van Boek XIV WER kunnen advocaten misschien vreemd of exuberant in de oren klinken, maar weet dan dat die teksten geschreven zijn voor alle vrije beroepers. Bovendien gelden de regels “onverminderd de bijzondere regels die hieromtrent zijn vastgesteld”, waarmee de deontologische regels worden bedoeld.

VERPLICHTINGEN VOLGENS HET WER Daar advocaten ondernemers zijn, legt het Wetboek Economisch Recht hen specifieke informatieverplichtingen op, zowel gericht op ondernemingen in het algemeen, als op beoefenaars van vrije beroepen in het bijzonder (zie ook het artikel van mr. Ann Devroe in Ad Rem 4-2015, red.). Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de informatieplichten ten aanzien van de consumenten. Nochtans zijn te weinig advocaten(kantoren) zich daarvan bewust, zo blijkt als we de proef op de som nemen en de websites van enkele kantoren bekijken. Vooraleer een advocaat een overeenkomst sluit met een cliënt moet hij die “op duidelijke en begrijpelijke wijze” informeren over o.a. de kenmerken van de dienstverlening, zijn identiteit en de prijs of de wijze van prijsbepaling (art. XIV.3 WER). Verder bepaalt art. XIV.22 WER dat een advocaat de uitdrukkelijke toestemming moet

Advocaten zijn ook verplicht consumenten te informeren over de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (federale naam Ligeca1).

EEN ADVOCAAT MOET DE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING KRIJGEN VAN DE CONSUMENT OM EEN PRIJSSUPPLEMENT TE VRAGEN.

15


Consumenten moeten altijd eerst een klacht rechtstreeks bij het kantoor kunnen indienen. Als die klacht geen oplossing krijgt binnen een redelijke termijn, moet de advocaat op eigen initiatief de consument inlichten over Ligeca. Daarbij moet hij vermelden of hij bereid is om een beroep te doen op zo’n buitengerechtelijke geschillenregeling. Een en ander moet schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager worden verstrekt, zodat ook hier weer de advocaat kan bewijzen dat hij die informatie heeft meegedeeld.

16

Parallel met het WER beschrijft de Codex Deontologie dat de advocaat tarieven en voorwaarden ondubbelzinnig en duidelijk moet vermelden. Dat is bij velen voor verbetering vatbaar, getuige de websites van advocatenkantoren. Het volstaat niet om te verwijzen naar basis- of minimumprijzen en alle aangekondigde voorwaarden en prijzen zijn bindend.

ADVOCAAT-CLIËNTRELATIE Voor een goede relatie met de cliënt is het belangrijk om die regelmatig op de hoogte te houden van het procedureverloop. De Codex beschrijft daarover geen formele verplichting, maar een gebrek aan informatie komt vaak terug in klachten bij de stafhouder en tuchtraden. Overigens moet een advocaat regelmatig een stand van zaken geven wanneer hij bijvoorbeeld het akkoord van de cliënt nodig heeft om gegevens bekend te maken in procedurestukken.

VEEL WEBSITES VAN ADVOCATEN ZIJN VOOR VERBETERING VATBAAR. HET VOLSTAAT BIJVOORBEELD NIET OM TE VERWIJZEN NAAR BASIS- OF MINIMUMPRIJZEN.

Vanaf de eerste contacten moet de advocaat zijn cliënt ook informeren over de rechtsbijstandsverzekering. Hij moet vragen of de cliënt gedekt is door zo’n verzekering en onder welke voorwaarden; hij moet erop wijzen dat de cliënt aangifte moet doen bij de verzekeraar; hij moet de cliënt informeren over de rol van de verzekeraar tijdens de precontentieuze fase; hij overlegt met de verzekeraar en informeert hem over zijn tussenkomst en hij neemt alle dringende maatregelen die noodzakelijk zijn voor de verdediging van de cliënt. Zo weet de cliënt precies wanneer de rechtsbijstandsverzekeraar dan wel de advocaat, met financiële tussenkomt van de verzekeraar, zijn belangen kan behartigen.

INFORMATIEPLICHTEN AAN DERDEN Informatieplichten gaan evenwel verder dan enkel de advocaat-cliëntrelatie. Zo moet een advocaat zijn stafhouder raadplegen vooraleer hij mededelingen doet in de media over een zaak waarin hij als raadsman optreedt. Wordt hij door een journalist gecontacteerd, dan moet hij, vooraleer hij die van antwoord dient, eerst het standpunt van zijn stafhouder inwinnen. Een belangrijke regel, want de praktijk leert dat advocaten al eens hun beroepsgeheim durven te miskennen bij uitlatingen in de media. De recente Potpourri I-wetgeving bevat dan weer een bepaling die de advocaat onrechtstreeks verplicht om de rechter informatie te geven over ontwikkelingen in de advocaat-cliëntrelatie. Het nieuwe art. 729/1 Ger. W. stelt immers: “De advocaat die optreedt voor een partij die voordien geen advocaat had, de advocaat die een andere advocaat opvolgt en de advocaat die ophoudt voor een partij op te treden zonder te worden opgevolgd door een andere advocaat, geven daarvan onverwijld bij gewone brief kennis aan de griffie (…)”. Zolang de advocaat dat niet doet, kan de griffier blijven kennis geven aan de partij in plaats van haar advocaat, of aan een advocaat die niet langer optreedt voor die partij. Ook wat betreft de derdenrekening zijn er strenge bepalingen die een advocaat verplichten om elke derde waarmee hij in contact komt erop te wijzen overschrijvingen uitsluitend te verrichten via zijn derdenrekening.


CHECKLIST Kan u deze informatieverplichtingen afvinken, dan bent u alvast op de goede weg2 . • U raadpleegt geregeld uw Cahier Codex Deontologie? • U bent zich bewust van de bepalingen uit de ‘Witwaswet’ van 11.1.1993? • U weet dat u als advocaat-ondernemer gehouden bent door bepalingen uit het WER?

EXTRA AANDACHTSPUNTEN Enkele kleinere, maar daarom niet minder belangrijke, aandachtspunten handelen o.a. over briefpapier, grensoverschrijdende contacten en schorsing. • Ondertekent een advocaat een brief, dan moet hij zichzelf bij naam identificeren en mag hij dus niet ondertekenen ‘namens de associatie’. De wens om zich als kantoor te manifesteren, doet die verplichting wel eens uit het oog verliezen, maar artikelen 192 en 193 in de Codex Deontologie stellen expliciet dat brieven duidelijk moeten vermelden wie de verzender is en dat de ondertekenaar geïdentificeerd moet kunnen worden “door de vermelding van zijn naam”. • De CCBE-Gedragscode, die van toepassing is op grensoverschrijdende contacten, specificeert, in tegenstelling tot de Codex, ook heel duidelijk een onthoudingsplicht indien een advocaat ontoereikende kennis heeft om een zaak te behartigen. Hij moet zijn buitenlandse confrater informeren en zelfs helpen in de zoektocht naar een geschikte confrater die die bekwaamheid wel bezit. • Is een advocaat geschorst, dan moet hij zijn cliënten informeren dat hij “verhinderd is bijstand te verlenen”. Ook als de stafhouder geen brief stuurt met toelichting over de gevolgen van de schorsing is dat verplicht.

witwaspreventie, zoals bepaald in de wet van 11 januari 1993. Daarbij heeft de advocaat een identificatieplicht en plicht tot identiteitscontrole van de cliënt en uiteindelijke begunstigden en van verrichtingen en zakelijke relaties, en moet hij die gegevens up-to-date houden (actualiseringsplicht). Ook mediagenieke zaken brengen een extra verplichting tot screening met zich mee. Volgens die wet moeten advocaten immers ook specifieke maatregelen treffen wanneer ze zakelijke relaties aangaan met ‘politiek prominente personen’ (art. 12, §3). Wanneer de advocaat zijn mandaat niet rechtstreeks van de cliënt ontvangt, moet hij de goede trouw en de geoorloofde activiteit van de opdrachtgever controleren en moet hij toezien op de vrijheid van keuze van advocaat. Ook hier moet hij kunnen bewíjzen dat hij die gegevens heeft gecontroleerd. Het beroep van advocaat houdt veel meer in dan het puur juridische. Tegenwoordig volstaat een perfect juridisch advies of dienstverlening niet meer om het beroep naar behoren uit te oefenen. Verplichtingen allerhande – uit het WER, de potpourriwetten, de Codex Deontologie en de CCBE-gedragscode – manen advocaten aan om ook aandacht te besteden aan bijvoorbeeld de relatie met de cliënt. En hoewel sommige van die verplichtingen niet formeel beschreven staan, ze naleven draagt sowieso bij tot cliënttevredenheid. De verplichtingen niet-naleven daarentegen, kan zware gevolgen hebben.

VERPLICHT OM INFORMATIE IN TE WINNEN Advocaten moeten niet alleen voldoende informeren, in bepaalde gevallen zijn ze ook verplicht om informatie in te winnen. Denk bijvoorbeeld aan het cliëntenonderzoek in het kader van de

DIT MOET U ONTHOUDEN • Advocaten moeten zich houden aan allerlei deontologische en wettelijke verplichtingen. • Er zijn verschillende informatieplichten ten aanzien van cliënten, zoals over de identiteit, dienstverlening en prijs; over de ombudsdienst Ligeca; over de rechtsbijstandsverzekering en over de derdenrekening. • Een advocaat heeft ook informatieplichten tegenover derden, zoals zijn stafhouder bij mededelingen in de media.

• Daarnaast is een advocaat ook verplicht om informatie in te winnen, bijvoorbeeld in het kader van de witwaspreventie. • Leeft een advocaat die regels niet na, dan schaadt dat niet alleen de relatie met zijn cliënt, maar kan hij ook bepaalde (tucht)straffen opgelegd krijgen.

1

Ligeca.be

2

Deze lijst is uiteraard niet exhaustief.

17


ONDERNEMEND

FINANCIËLE PLANNING VOOR DE ADVOCAAT

WANNEER BEGINT

UW TOEKOMST?

DAT U ALS ADVOCAAT OOK ONDERNEMER BENT, IMPLICEERT DAT U ZICH MOET AANPASSEN AAN DE ECONOMISCHE EN FINANCIËLE MARKT EN MOET INSPELEN OP DE GANGBARE MARKTPRAKTIJKEN. EEN GOED UITGEBOUWDE FINANCIËLE PLANNING MET AANDACHT VOOR DE VERSCHILLENDE CARRIÈRESTADIA IS DAARBIJ ONONTBEERLIJK. DRIE TIJDSHORIZONTEN (HEDEN, MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN) BIEDEN EEN HANDIG HOUVAST EN ZORGEN ERVOOR DAT U OPGEWASSEN BENT TEGEN PROBLEMEN DIE ZICH ONDERWEG KUNNEN STELLEN. DOOR: FRANK HUYBERECHTS

FASE 1: HET HEDEN

ID OVER DE AUTEUR: FRANK HUYBERECHTS IS ACCOUNTANTBELASTINGCONSULENT EN PARTNER BIJ MOORE STEPHENS BELGIUM.

Het prille begin van uw advocatencarrière begint met twee keuzemogelijkheden. Een financieel plan is een wettelijke vereiste wanneer u ervoor opteert uw beroep via een vennootschap uit te oefenen. Maar ook wanneer u uw advocatenpraktijk opstart en/of uitbouwt in eigen naam vormt een realistisch plan hét werkinstrument om met een optimaal inzicht uw praktijk te runnen. Een financieel plan berekent immers het evenwicht tussen de behoeften en middelen van een advocatenpraktijk, met het oog op een beleid gedurende een bepaalde periode. Het spoort incoherenties op in de omzetvooruitzichten, de kostenprognoses, de investerings-

© gudrun makelberge

18


plannen en de financiële middelen waarover men zou kunnen beschikken. Het plan verantwoordt ook het kapitaal van de vennootschap of geeft, bij een eenmansactiviteit, een duidelijke kijk op de toekomstige inspanningen en de opbrengsten die de activiteit zou moeten genereren.

PRAKTISCH: 1. Beschrijf in uw plan uw activiteiten en doelstellingen en toets de nodige materiële en menselijke middelen hiervoor aan gegevens over uw marktomgeving. 2. Raam de omzet: schat het te realiseren activiteitenvolume in. 3. Stel een voorlopige resultatenrekening op die het rentabiliteitsvooruitzicht berekent. De rentabiliteit is onontbeerlijk voor de continuïteit en het behoud van voldoende financiële middelen.

4. Omschrijf waar de behoeften (vast en vlottend kapitaal en geldelijke behoeften) en de middelen (interne en externe middelen, zoals investeringskrediet, leverancierskrediet en krediet van kredietinstellingen) zich bevinden. Het is belangrijk om regelmatig de realiteit te toetsen aan de vooropgestelde doelen. Na afloop van de eerste boekjaren kan u na zo’n kritische vergelijking de bedrijfsplannen bijsturen of ingrijpen indien nodig.

19


FASE 2: DE MIDDELLANGE TERMIJN

20

Vijf jaar later. Als de hierboven beschreven planning goed is gevolgd, bevindt uw kantoor zich op kruissnelheid en dienen andere opportuniteiten zich aan. De advocaat die zijn activiteit heeft georganiseerd binnen een vennootschap kan zeker nu nadenken over alternatieve verloningsmiddelen voor een fiscale optimalisatie: dividenden, tantièmes, forfaitaire onkostenvergoedingen, dagvergoedingen, gewaarborgd inkomen en pensioenopbouw of verhuur van de eigen woning aan de vennootschap kunnen voor een advocatenvennootschap veel voordeliger uitkomen dan de uitkering in loon. Wie geen vennootschap heeft, doet er daarom goed aan na te gaan of die alsnog wordt opgestart. Heeft uw kantoor overtollige liquiditeiten, dan moet u plannen hoe u die aanwendt. Belegt u ze in financiële producten of kiest u voor bijvoorbeeld onroerend goed? Belangrijke afweging daarbij is of die investering gebeurt binnen het advocatenkantoor (waardoor het ondernemingsrisico op het aangekochte goed wordt gelegd) of in een aparte (patrimonium)vennootschap die het pand aan de advocatenvennootschap verhuurt.

FASE 3: DE LANGE TERMIJN Wat wil u als het einde van uw carrière in zicht komt? Die vraag tijdig stellen, is cruciaal, want afhankelijk van het antwoord vergt de stopzetting of vereffening wel wat voorbereiding. Er zijn drie opties. Steeds moet u rekening houden met een vorm van taxatie. Bij het stopzetten van een éénmansactiviteit, waarbij op de klantenportefeuille of andere activa een meerwaarde wordt gerealiseerd, is een (personen)belasting van 16,5 % op de gerealiseer-

WANNEER U UW LOOPBAAN BEËINDIGT, HEEFT U DRIE OPTIES. BEKIJK ZE WEL RUIM OP VOORHAND.

INVESTEREN IN ONROEREND GOED VRAAGT OM BELANGRIJKE AFWEGINGEN. EN VAAK OM EEN APARTE VENNOOTSCHAP. de meerwaarde van materiële vaste activa van toepassing. 33 % wordt gevorderd op de gerealiseerde meerwaarde op het immateriële vaste actief (de klantenportefeuille) indien de advocaat-verkoper jonger is dan 60 jaar.1 Ontplooide u uw beroepsactiviteiten via een vennootschap, dan kan u die overdragen aan een eventuele overnemer door de verkoop van het handelsfonds of de aandelen. De prijs hangt af van o.a. de aard van de activiteit, de structuur van het kantoor en de klantenportefeuille. Ook de afschrijfbaarheid van het over te dragen activum speelt mee. Een handelsfonds is afschrijfbaar voor de overnemer (maar genereert inkomsten voor de vennootschap), aandelen zijn dat niet en genereren belastingvrije inkomsten voor de verkopende aandeelhouder-advocaat. Onthoud dat de waardering van de vennootschap steeds wordt gemaakt op basis van cijfers uit het recente verleden! Een derde optie voor de stopzetting is een andere bestemming te geven aan uw advocatenvennootschap, bijvoorbeeld een patrimoniumvennootschap. Dat impliceert een doelwijziging maar ook een nieuw financieel plan. Nieuwe doelen en nieuwe activiteiten resulteren immers in nieuwe noden en verplichtingen die eveneens financieel ingeschat moeten worden…

1

 et dien verstande dat de verkoopprijs voor dat activum lager ligt dan M het referte-inkomen. Is de advocaat-verkoper ouder dan 60 dan wordt dat 16,5 %. Alle vergoedingen boven het referte-inkomen die worden bekomen door de overdracht van immaterieel vast actief worden in de personenbelasting getaxeerd aan het progressief tarief. Daarop zijn ook sociale bijdragen verschuldigd.


CONFRATER AAN HET WOORD

“KOSTEN- ÉN IMMOASSOCIATIE HOUDEN ONS FUTUREPROOF”

ID OVER DE GEÏNTERVIEWDE: GOELE SEVERIJNS STUDEERDE RECHTEN AAN DE KU LEUVEN EN AAN DE UNIVERSITEIT PARIJS. ZE IS ADVOCAAT AAN DE BALIE LIMBURG EN PARTNER BIJ HEGIUS ADVOCATEN. HET KANTOOR PROFILEERT ZICH DOOR DOORGEDREVEN VAKKENNIS TE COMBINEREN MET PERSOONLIJKE BETROKKENHEID VOOR DE CLIËNT EN IN ALLES EEN HELDERE COMMUNICATIE CENTRAAL TE STELLEN.

TOO BUSY TO MAKE MONEY?

MR. GOELE SEVERIJNS RICHTTE 5 JAAR GELEDEN EEN KOSTENASSOCIATIE OP MET ENKELE HASSELTSE CONFRATERS. ONLANGS INVESTEERDEN ZIJ SAMEN IN EEN EIGEN PAND, EN RICHTTEN ZE DAARVOOR EEN AFZONDERLIJKE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP OP. ZIJ IS ERVAN OVERTUIGD DAT EEN GOED UITGEDACHT FINANCIEEL PLAN VOORDELEN HEEFT, MAAR DAT HET BLIJVEND AAN DE REALITEIT GETOETST MOET WORDEN. “Een advocatenloopbaan is erg onvoorspelbaar. Beginnende advocaten bijvoorbeeld hebben nog weinig vaste cliënten zodat hun maandelijkse inkomsten moeilijk vooraf in te schatten zijn. Nadenken over een financieel plan is zeker nuttig, maar het op dat ogenblik al heel gedetailleerd uitwerken, is vaak niet haalbaar. Een carrière groeit meestal organisch. Dat was ook bij mij het geval. Na mijn stage en navolgende jaren als medewerker, kwam ik op een bepaald ogenblik twee gelijkgestemde confraters tegen. We besloten we om de kostenassociatie Hegius op te richten. Toen onlangs – na jaren van huren – de opportuniteit zich voordeed om te investeren in vastgoed hebben we die kans met beide handen gegrepen. Ons huidige huurpand was – als gevolg van een groeiend aantal medewerkers – ondertussen te klein geworden. Het spreekt voor zich dat we, voordat we die beslissing namen, een financieel plan opstelden. Wij hebben onze plannen uitgewerkt met het oog op de toekomst. Breiden wij bijvoorbeeld op termijn uit, dan kunnen nieuwe medewerkers gemakkelijk instappen in de kostenassociatie, zonder dat ze ook meteen in de patrimoniumvennootstap moe-

ten stappen. Ook als medewerkers/partners zouden wegvallen, houden onze plannen daar rekening mee. Een associatie heeft enkele belangrijke voordelen ten opzichte van een eenmanskantoor. Uiteraard is ze kostenbesparend – er is maar één investering nodig in bijvoorbeeld huur, briefpapier, een kantoorwebsite, enzovoort. Daarnaast heeft ze een belangrijk sociaal voordeel dat eveneens een return genereert. Je kan makkelijk overleggen over problemen en inspringen voor elkaar waar nodig om toch ook de work-life balans in het oog te houden. Ook de cliënt put er voordeel uit: door schaalvergroting bied je de cliënt een ruimer aanbod aan materies en specialisaties. Jonge advocaten kan ik alleen maar aanraden eerst goed na te denken over waar ze naartoe willen: deel uitmaken van een groot kantoor of toch opteren voor een eenmanszaak? Specialiseren of allround advocaat worden? Heb je daar een beeld van, dan moet je durven te investeren in jezelf en je eigen cliënteel. Verder is het belangrijk om mee op de kar te springen bij vernieuwingen en jezelf voortdurend in vraag te stellen.”

5 REDENEN VOOR FINANCIËLE PLANNING DIE ZO LOGISCH ZIJN DAT VELEN VERGETEN ZE TOE TE PASSEN: 1.  E en goed financieel plan vergemakkelijkt beslissingen en geeft u vooraf inzicht in mogelijke pijnpunten. Aantal billable hours nodig voor x aantal cliënten: u ziet het meteen. Planning stelt de zaken scherp en doet de juiste vragen stellen. Dat is iets anders dan ‘ik wil vooral op mezelf beginnen’. 2.  N  eem nooit genoegen een ‘prefab’ financieel plan, ook als starter niet. Laat er één op uw maat maken of investeer er zelf tijd in. Dat zorgt voor zelfinzicht, marktkennis én gemoedsrust voor de toekomst. Een plan dat rekening houdt met marktscenario’s (best, medium, worst case) kan jarenlang functioneren als een gids om uw manier van werken te toetsen. 3.  F inanciële planning is dynamisch. Het vraagt om regelmatige evaluatie. ‘Too busy to make real money’ is een val waarin vele vrije beroepers trappen. Laat u regelmatig bijstaan door een specialist. Net zoals in de advocatuur kan een tijdige consultatie veel geld besparen. 4.  W  anneer u uw doelstellingen enkele kwartalen niet bereikt of daarentegen overschrijdt, moet er een knipperlicht afgaan: het betekent dat dringende bijsturing nodig is en optimalisatie mogelijk. 5.  Z elfs advocaten zijn niet onsterfelijk. Reflecteer tijdig over uw fin de carrière. Zet u alles stop of wilt u uw kantoor overlaten? De waardering ervan wordt steeds gebaseerd op de cijfers uit het recente verleden. M.a.w.: bepaal goed hoe u wil uitlopen!

21


RONDE TAFEL

RONDETAFELGESPREK: PLAATSVERVANGENDE RECHTERS

22

“JA, ER SCHORT WAT AAN DIT SYSTEEM” HET IS VASTE PRIK IN HAAST ELKE RECHTBANK. DAAR STAAT U ALS ADVOCAAT DAN PLOTS TE PLEITEN VOOR EEN CONFRATER DIE DE RECHTER VERVANGT. OF MISSCHIEN DOET U DAT ZELF, AL DAN NIET OCCASIONEEL. DAARIN ZIET DE RAAD VAN EUROPA EEN BEHOORLIJK PROBLEEM: DE VOORWAARDEN OM PLAATSVERVANGEND RECHTER TE WORDEN HADDEN AL TWEE JAAR GELEDEN VERSTRENGD EN VOLLEDIG TRANSPARANT MOETEN ZIJN. DE GRECO (‘GROEP VAN STATEN TEGEN CORRUPTIE’) EIST TEGEN OKTOBER MAATREGELEN OM BELANGENVERMENGING UIT TE SLUITEN. MAAR ZIEN ADVOCATEN EN MAGISTRATEN ZÉLF EEN PROBLEEM? DOOR: JAN-PIETER MATEUSEN

De hamvraag van dit debat is helder: komen plaatsvervangende rechters de rechtsbedeling in het algemeen en de advocatuur in het bijzonder wel ten goede? En niet alleen wanneer ze structureel ingeschakeld worden wegens een tekort in het vaste korps maar ook wanneer ze sporadisch invallen. Dat laatste gebeurt immers onbezoldigd en daarom vaak met de verwachting ‘in ruil’ een gerechtelijk mandaat te krijgen. De voor- en tegenstanders van het systeem zijn behoorlijk verdeeld en beide kampen zijn aanzienlijk in aantal. Volgens de HRJ bedroeg

het aantal plaatsvervangende magistraten anno 2004 maar liefst 2.056 voor 1.055 werkende magistraten en 112 werkende parketmagistraten. Recente analyses lijken onbestaand, onvolledig of gedecentraliseerd. Aan hoeveel voltijdse equivalenten die plaatsvervangers eigenlijk gelijk zijn, weet ook na een parlementaire vraag niemand. Rond de tafel zitten Edward Janssens, Lode Vrancken, Bart Willocx en Bruno Alderweireldt. Een pleidooi à charge en decharge aan de hand van vier soms provocerende stellingen (niet noodzakelijk OVB-standpunten).


23


THEMA 1: TWEE PETJES, (G)EEN PROBLEEM? STELLING: De plaatsvervangende rechter is een wandelende contradictio in terminis en een bedreiging van de rechtsstaat. Het valt niet uit te leggen aan de rechtzoekende hoe een advocaat tegelijk ook magistraat kan zijn. LODE VRANCKEN: “Je hebt je deontologie als advocaat en je hebt die als rechter. Er kunnen geen tegenstrijdige belangen spelen als je de juiste deontologie op de juiste plaats respecteert. Daarvoor heb ik althans geen gespleten persoonlijkheid nodig. Ik heb daarentegen wel de indruk dat de Vlaamse balies in eigen voet schieten wanneer ze opnieuw lijken te stellen dat de combinatie advocaat-plaatsvervangend rechter niet langer kan. Een visie die de advocaat, omdat hij partijdig is, verbiedt om de functie van onpartijdige rechter waar te nemen, is kortzichtig. Dan moet je consequent zijn en ook vragen formuleren bij alle gerechtelijke en andere mandaten die advocaten opnemen. Ik praat dan niet alleen over bemiddeling, over curateles of bewindvoering, maar ook over de advocaten die pakweg in commissies van de voetbalbond zetelen. Want daar gaat het om financiële belangen die, vergeleken met die van een plaatsvervangend vrederechter, het duizendvoudige bedragen. Ik begrijp de commotie niet goed. Ik vind het systeem een verrijking voor zowel de advocatuur als de magistratuur.”

24

PLAATSVERVANGERS ZIJN EEN GOED EN GOEDKOOP MEDICIJN VOOR EEN PATIËNT MET TERMINALE AANDOENINGEN. MAAR ZE ZULLEN HEM NOOIT GENEZEN.

BRUNO ALDERWEIRELDT: ADVOCAAT EN GEWEZEN STAFHOUDER BALIE DENDERMONDE. VOORMALIG BESTUURDER VVB. LID VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVB. SINDS 1994 PLAATSVERVANGEND VREDERECHTER TE SINT-NIKLAAS.

EDWARD JANSSENS: ADVOCAAT EN GEWEZEN STAFHOUDER BALIE ANTWERPEN, ALSOOK GEWEZEN VOORZITTER VLAAMSE CONFERENTIE ANTWERPEN EN VOORMALIG BESTUURDER VAN HET DEPARTEMENT DEONTOLOGIE VAN DE OVB.

EDWARD JANSSENS: “Ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de plaatsvervangers goed werk verricht. Maar we moeten – zeker in een tijd waarin de advocatuur het zo moeilijk heeft – meer dan ooit waken over de eigenheid en reputatie van onze beroepsgroep. Het gaat mij hier dus in de eerste plaats over langdurige, structurele vervangingen van magistraten door plaatsvervangers en over mogelijke uitwassen van het systeem. Het Europees Hof is duidelijk: zelfs de loutere schijn

LODE VRANCKEN: ERE-ADVOCAAT BALIE TONGEREN, WAS BIJNA 5 JAAR VOLTIJDS PLAATSVERVANGEND RECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TONGEREN. EREVOORZITTER VAN HET KONINKLIJK VERBOND VAN DE VREDE- EN POLITIERECHTERS.

BART WILLOCX: STARTTE ALS ADVOCAAT AAN DE BALIE GENT. WAS GERECHTELIJK STAGIAIR, WERD RECHTER EN ONDERZOEKSRECHTER IN MECHELEN, IS THANS VOORZITTER RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG PROVINCIE ANTWERPEN, MET RUIM 1,8 MILJOEN RECHTSONDERHORIGEN DE GROOTSTE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK.


CONCLUSIE THEMA 1 CONCLUSIE: Toch enig werk aan de winkel, zo blijkt. Justice must not only be done, it must also be seen to be done. Edward Janssens verwijst naar Art. 297 Ger. W. (plaatsvervangers zijn onderworpen aan dezelfde onverenigbaarheidsregels als werkende rechters) en Art. 437 Ger. W. (advocaten mogen bepaalde functies niet uitoefenen, o.a. dat van ‘werkend magistraat’). “Helaas blijven de interpretaties over die term talrijk”, stelt hij. Volgens het panel is er op het terrein al sprake van een veranderende mindset maar staan her en der vooral praktische bezwaren in de weg. De consensus aan tafel is alleszins dat minstens tijdens zittingen elke stoelendans dringend moet ophouden.

van partijdigheid volstaat opdat het onpartijdigheidsbeginsel geschonden is. Zeker wanneer er tijdens eenzelfde zitting van stoel wordt gewisseld, is dat uiterst verwarrend voor de rechtzoekende. In dezelfde zin is het niet goed dat talrijke advocaten publiciteit maken door op hun website nadrukkelijk te vermelden dat ze plaatsvervangend rechter zijn. Zo wekken ze bij de cliënt de indruk dat ze meer gedaan krijgen op de rechtbank. Dat is een bedenkelijke praktijk, net zoals wanneer het plaatsvervanger-zijn ingegeven wordt door de verwachting om curateles, bewindvoeringen en schuldbemiddelingen in ruil te krijgen. Ik heb geen probleem met de uitoefening van die mandaten an sich, maar wel met het ontbreken van transparantie. Ik ben niet de enige: in 2006 al bestond er een meerderheid binnen de algemene vergadering om aan een en ander paal en perk te stellen. Intussen heeft ook de HRJ tot tweemaal toe opmerkingen geformuleerd. Het systeem moet minstens bijgestuurd worden, bijvoorbeeld naar Nederlands model waar men alleen in een ander arrondissement vervanger kan zijn. Overigens vinden velen intussen zelfs dat onvoldoende en wil men het liefst dat er eerst binnen de magistratuur naar vervanging wordt gezocht, wat ons natuurlijk al snel bij het tweede thema brengt.”

BART WILLOCX: “Als jonge advocaat heb ik het zelf meegemaakt op een vredegerecht: je krijgt het je cliënt inderdaad niet uitgelegd hoe een rechter zijn stoel kan verlaten en vervolgens je tegenstrever wordt. Dat geeft een indruk die niet juist is en soms zal het ook niet juist zijn, al is het maar omdat er onbewust toch beïnvloeding kan spelen. Ik bedoel daarmee dat veel advocaten in bepaalde betwistingen toch een bepaalde positie hebben, bijvoorbeeld gekleurd door hun specialisme en cliënten. Ik twijfel er niet aan dat veel plaatsvervangers prima werk verrichten en dat zij zeker kleine korpsen prachtig hebben bijgestaan, maar wanneer je het systeem vanop een afstand bekijkt, zie je dat er aan het hele concept iets principieels schort. Magistratuur en advocatuur hebben er alle belang bij zo zuiver en integer mogelijk te werken, en elke schijn van het tegendeel moet vermeden worden. Ik denk dat zeker vandaag veel korpschefs en vrederechters geen probleem zouden hebben met de afschaffing van dit systeem op zich. Alleen bestaat er helaas wel een verschil tussen principes en de realiteit, in het bijzonder het tekort aan magistraten. Je kan bijvoorbeeld beslissen dat je geen collegiale zetel meer wil waar een advocaat-plaatsvervanger deel van uitmaakt, maar op

een gegeven moment stopt het. Want dan kan je minder zaken verwerken en moet de rechtzoekende steeds langer wachten waardoor uiteindelijk de geloofwaardigheid van justitie wordt ondergraven. Dit is het praktische dilemma waarmee wij dagelijks worstelen.”

BRUNO ALDERWEIRELDT: “Laten we de zaken niet te zwart-wit stellen. Ten eerste is het systeem tot nader order wettelijk geregeld en zolang dat niet verandert, moeten we roeien met de riemen die we hebben. Ten tweede hebben we overwegend te maken met een kwestie van perceptie en daar kan een andere organisatie, o.a. met flexibele titularissen al een verschil maken. Ten derde moet je een onderscheid maken tussen de verschillende rechtbanken en hoven. De plaatsvervangende politie- of vrederechter is onvergelijkbaar met de plaatsvervangende handelsrechter, waar de negatieve connotatie wegens de schijn van wederdienst makkelijker opduikt. Voorts vraag ik me af in welke mate een plaatsvervanger in eerste aanleg echt kan wegen op een vonnis – men zetelt er in een college van 3 en heeft er, om kort door de bocht te gaan, een zekere ‘bloempotfunctie’. De situatie kantelt voor mij pas wanneer vervanging structureel wordt en men in het systeem van werkend magistraat komt waarbij men de helft van de magistratenwedde ontvangt. Al die nuance is wel nodig.”

THEMA 2: KUNST- EN VLIEGWERK STELLING: De inzet van advocaten als plaatsvervangende rechters houdt de onderbezetting van de kaders van de rechtbanken en hoven in stand. Als de advocatuur consequent dergelijke inzet zou verbieden in plaats van te gedogen, waren de personeelstekorten al lang opgelost. BART WILLOCX: “Was het maar zo eenvoudig. We dragen de gevolgen – en dat is ook in dit debat wezenlijk – van de langdurige onderbudgettering en van de weinig consistente hervorming van justitie. Enerzijds heeft men een schaalvergroting doorgevoerd naar grote entiteiten van om en bij de 100 rechters maar in alle afdelingen hiervan moet zo goed als alles nog mogelijk zijn, en tegelijk blijven er ook nog bijzonder kleine entiteiten behouden, vaak op dezelfde locatie. Men wilde niet weten van de eenheidsrechtbank waardoor de schotten tussen vredegerechten, arbeidsrechtbanken en koophandel zijn gebleven, wat samenwerking bemoeilijkt, temeer omdat er op al die aparte rechtbanken nog verder bespaard moet worden.”

25


“Ik begrijp dat de minister onze vraag naar meer mensen wellicht beu wordt, maar men moet ons wel de mogelijkheid geven om efficiënt te werken. Vele beleidsmakers willen niet inzien hoeveel wij zelf al constructief oplossen en welke creativiteit het vraagt om de winkel draaiende te houden. Dat wordt erg moeilijk als samenwerking, bijvoorbeeld op het niveau van de griffies, niet mogelijk is en vacante plaatsen nauwelijks gepubliceerd worden. En telkens kom je ook bij ICT uit. Stel je nu al eens voor dat we met een elektronisch dossier kunnen werken. Op haast elke entiteit vind je een ander computersysteem. Op die manier is er weinig management mogelijk. Ook op het personeelsbeleid heeft een voorzitter weinig greep, en al evenmin op de procedures die worden toegepast. Ik wil echt beklemtonen dat we vaak reeds doen wat we kunnen. In Antwerpen is onze inzet op de kamers voor minnelijke schikking daarvan een voorbeeld. Ik kan een paar zaken bijsturen maar er zijn te veel domeinen waarop ik geen stuur héb.”

26

LODE VRANCKEN: “Wanneer een bank een nieuw informaticasysteem implementeert, zijn alle bankfilialen daarvan geruime tijd op voorhand op de hoogte. Ik verwijs naar de nieuwe wet op de bewindvoering uit 2014: er was geen enkel computerprogramma voorzien. Het gevolg was dat elk van de 187 vrederechters zijn eigen modelletjes ging improviseren. Ik ben het eens met Bart: het is moeilijk besparen als je de modaliteiten niet krijgt om efficiënter te gaan werken. Ik bespeur geen integrale visie bij de politici, maar zie onderhand een bewuste strategie om de toegang tot de vrede-

Lees het vervolg van dit debat beslist verder op www.advocaat.be/adrem. Thema 3: OVER ROEPINGEN EN ANDERE VERDIENSTEN Thema 4: HOEZO, WERELDVREEMD?

rechter, die het dichtst bij de mensen moet staan, te beperken. Dat is funest voor ons maatschappelijk weefsel, zeker zolang er geen werk wordt gemaakt van alternatieve bemiddelingsmogelijkheden. Ook ik kijk over de grens: in Nederland ligt een wetsvoorstel voor om van de van de burger vervreemde kantonrechters opnieuw nabijheidsrechters te maken.”

EDWARD JANSSENS: “Nochtans was de situatie zich een paar jaar geleden haast overal aan het normaliseren. Op het arrondissement Brussel na viel er binnen het jaar een vonnis of een arrest. De paradox is dat uitgerekend met de wet op de gerechtelijke achterstand de problemen pas echt zijn begonnen. Als partijen geen akkoord over de conclusietermijnen bereiken, dan moet de rechtbank zich daar telkens mee bezig houden. Dat hele systeem is niet soepel genoeg. Ook het feit dat magistraten nu volgens het Ger. W. binnen de maand een vonnis moeten vellen, vind ik geen verbetering voor onze rechtspraak. Als advocaat zijn wij graag snel bediend, maar soms maanden bezig met een conclusie. Het hele probleem is dit: minister Geens heeft de lineaire besparing kunnen afhouden, maar moet nu heel snel inlopen en vandaar de huidige situatie waarbij de rechtstoegang problematisch wordt. Veel mensen uit middenklasse, vallen al uit de boot. Als de drempel verder wordt verhoogd, hebben we over vijf jaar zelfs te veel magistraten. Is het de bedoeling de rechterlijke macht af te bouwen? Een vlotte toegang tot het recht is nochtans fundamenteel voor een democratie.”


BRUNO ALDERWEIRELDT: “Klopt: in de praktijk eindigt het op een afbouw van onze juridische dienstverlening. In Dendermonde krijgen we - mede ingevolge een onwerkbaar en onhoudbaar tekort aan rechters - van een welbepaalde kamer fixaties voor na het zomerreces 2019, en dat voor eenvoudige zaken. Dan moet men toch inzien dat er iets fundamenteels mank loopt? Om terug te keren naar het debat van de plaatsvervangers: er is nu een horizontale mobiliteit tussen vrederechters opgestart waardoor er minder structurele vervangingen nodig zijn, maar als rechters zich voortdurend bezig moeten houden met kunst- en vliegwerk, knapt op een gegeven moment de elastiek, zeker door het aanhouden van 187 kantons. De onderbezetting is maar één facet van het probleem. Je kan daar zoveel rechters of plaatsvervangers aan toevoegen als je wilt maar als je ook niet voor de vereiste griffiers en logistiek zorgt, schiet de zaak niet op. Er is een manifeste onwil in sommige politieke kringen om de problemen ten gronde aan te pakken.”

CONCLUSIE THEMA 2 CONCLUSIE: Het persbericht van het College hoven en rechtbanken van 18 mei jl. dat volgde op een uitspraak van minister Geens dat het met de onderbezetting best meevalt, zegt alles. Volgens het College is de blijvende onderbezetting te wijten aan de beslissing van de uitvoerende macht om rechters en medewerkers die vertrekken, slechts gedeeltelijk te vervangen en om bewust slechts een klein gedeelte van de vacante plaatsen te publiceren. “Een dergelijke houding vormt wel degelijk een schending door de uitvoerende macht van haar verplichting om de wettelijke bepalingen correct uit te voeren en tast het evenwicht tussen de drie grondwettelijke machten aan”, staat er te lezen. Het panel onderschrijft dat vooral door budgettaire noden het systeem van (gratis) plaatsvervangers wordt aangehouden. Bruno Alderweireldt: “Plaatsvervangers zijn een goed en goedkoop medicijn voor terminale aandoeningen, maar ze zullen de terminale patiënt nooit genezen.”

Jura, uw virtuele juridische bibliotheek

360° view Jura belicht alle aspecten van uw rechtsvragen.

17-0075

Uw rechtsvragen verdienen het om serieus genomen te worden. Daarom krijgt u in Jura een antwoord op uw complete vragenronde. Aandachtspunten, pro’s, contra’s, gevarenzones: Jura doet voor u de 360gradencheck en belicht daarmee elk aspect van uw vraag. Met de antwoorden van Jura formuleert u bewuste, doordachte oplossingen en bent u goed voorbereid om sluitend advies met meerwaarde te geven. Meer weten over Jura? Kijk op  wkbe.be/jura-zoekvriendelijk jura@wolterskluwer.com  0800 95 177

10022017-adv-JURA-170x115mm-Kermis-NL.indd 1

10/02/17 10:09

27


THEMA 3: OVER ROEPINGEN EN ANDERE VERDIENSTEN STELLING: Advocaten die zetelen als plaatsvervangend rechter hebben hun roeping gemist en zouden beter meteen opteren voor een loopbaan als magistraat. Dat de financiële verdiensten mogelijk lager liggen dan men als advocaat gewend was, moet men er bij nemen. LODE VRANCKEN: “Ik zou niet spreken van ‘gemiste

CONCLUSIE THEMA 3 Advocaten realiseren zich te weinig hoe een rechter werkt, en vice versa. En hoe dan ook blijft veel van individuen afhangen. Kwaliteit in de selectie is echter nog steeds niet evident, zij het meer dan vroeger. Edward Janssens: “Ik herinner me een rechtbank in een arrondissement waarvan de naam me nu even ontsnapt (lacht). Daar had men een voorzitter die heel streng mee selecteerde en zo een van de betere rechtbanken uitbouwde. Zijn opvolgers waren minder scrupuleus waardoor die rechtbank thans enorm grote problemen kent.” Wat verloning betreft is Bart Willocx het eens met Bruno Alderweireldt: “Bovendien horen mensen die geld prioritair vinden volgens mij niet thuis in de magistratuur. Je mag van niets of niemand afhankelijk zijn. Dat is meteen het bijzondere aan het ambt: je hebt voltijds en volledig de vrijheid om in eer en geweten je beslissingen te nemen.”

roepingen’. Het uitoefenen van het ambt van plaatsvervangend rechter biedt de mogelijkheid aan de advocaat om weloverwogen te opteren voor de magistratuur. Ik kon zo alleszins perfect de voor- en nadelen van het vrije beroep – ook als ondernemer – afwegen tegen die van een leven als magistraat en kiezen voor een profes­ sioneel leven dat het best beantwoordde aan mijn persoonlijkheid. Ik vind ook dat het advocaten siert dat zij zich belangeloos willen inzetten voor de derde pijler van onze democratie. En wat geld betreft: in de tijd dat ik bijna voltijds plaatsvervanger was, betekende die extra wedde een welkom toemaatje op mijn bescheiden inkomen als jonge advocaat. Ik vermoed overigens dat het merendeel van de advocaten het belastbaar in­ komen van een magistraat van dezelfde leeftijd nooit bereikt.” EDWARD JANSSENS: “Weet u, aanvankelijk was het mijn ambitie om net zoals mijn vader magistraat te worden. Ik bewonderde hem zeer om zijn maatschappelijk engagement. In die tijd had je geen andere keuze dan via de advocatuur te passeren en ik heb die droom uitgesteld omdat ik de advocatuur toch bijzonder boeiend vond. En vind. Nu is het te laat, wat er mogelijk op wijst dat de roeping onvoldoende sterk was. Want dat is het volgens mij toch wél, ongeacht de toegangsweg tot de magistratuur die men volgt. Elk van die toegangswegen heeft eenvoudigweg zijn voor- en nadelen. Doorslaggevend zijn je kwaliteiten als rechter. Naast onafhankelijkheid en juridische kennis lijken vooral ijver, zelfreflectie en wijsheid mij de belangrijkste.” BART WILLOCX: “Voor alle duidelijkheid vind ik dat de magistratuur zeker open moet blijven staan voor advocaten, maar er is door de band genomen wel een reden dat rechters geen advocaten zijn en omgekeerd. Opleiding, achtergrond, de terughoudendheid die je aan de dag moet leggen,… dat verschilt toch wezenlijk van het DNA van een advocaat die bij wijze van spreken zelfs een BV kan zijn, een politicus of tal van mandaten kan bekleden. Daarnaast kan je er niet om heen dat de toegangspoort erg smal geworden is

omdat er zo weinig plaatsen, en dan nog heel onvoorspelbaar, vacant worden verklaard. Het klopt wel dat de overstap financieel niet meer zo interessant is door de veranderde pensioenregels en dergelijke meer. Wij merken daardoor een terugval van advocaten met pakweg 15 jaar ervaring die de overstap willen maken, wat jammer is. In dit kader vind ik het systeem van plaatsvervangende rechters wel positief: het laat toe advocaten die het attest beroepsbekwaamheid hebben behaald te laten proeven van het beroep, en wij kunnen nagaan of het werkelijk iets voor hen is en goede kandidaten betreft. Ik geef in adviezen voor een vacature van plaatsvervangend rechter dan ook voorrang aan wie de ambitie heeft om rechter te worden. Onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld niet bij de eigen ­balie) kan dat toelaten de overstap advocatuur-magistratuur te vergemakkelijken en te verbeteren.” BRUNO ALDERWEIRELDT: “Ik denk alleszins dat zowel advocaten als magistraten gebaat zouden zijn met meer kennis van elkaars deontologie en manier van werken. Mijn eerste ervaring als plaatsvervanger was dat een bestaan als advocaat eigenlijk veel eenvoudiger is. Je verdedigt een stelling en je werkt die uit. Als magistraat moet je een soms gordiaanse knoop doorhakken tot een oplossing die de toets van een eventueel hoger beroep moet doorstaan. En men wordt daarvoor m.i. niet overdreven betaald, zeer veel rechters werken keihard en verdienen een stuk minder dan een advocaat met een goed draaiende praktijk. Edward had het over ijver en dat klopt: je moet er altijd het tempo inhouden, want op achterstand is het moeilijk in te lopen. Tot slot hebben we het in dit debat al vaak over duidelijkheid gehad. Misschien moet het debat over echte magistratenscholen heropgestart worden (die zijn er door communautaire perikelen nooit gekomen, red.).”


THEMA 4: HOEZO, WERELDVREEMD? STELLING: Advocaten die zetelen als plaatsvervangend rechter spreken beter recht, omdat ze door hun professionele ervaring veel meer dan andere magistraten voeling kunnen houden met de maatschappelijke werkelijkheid en minder last hebben van een ivoren toren-mentaliteit. LODE VRANCKEN: “Zeker als vrede- of politierechter weet je dat de werkelijkheid veel rijker is dan de fantasie. Als dit probleem nog bestaat, gaat het om een kleine groep rechters. Bovendien zal die kans op wereldvreemdheid alleen maar afnemen, daar zorgen de toegangswegen tot het ambt wel voor, wellicht juist dankzij de derde weg. (Het mondeling evaluatie-examen om ‘zeer ervaren’ advocaten te motiveren de overstap alsnog te maken, red.) Maar de toegang tot de magistratuur via de derde weg word beperkt tot 12 % van de magistraten.” BART WILLOCX: “Ik word de clichés van ivoren torens en wereldvreemde rechters toch wel beu. Daarnaast impliceert de stelling dat een actieve advocaat een betere rechter zou zijn. Dat is onzin. Sta me een voorbeeld uit mijn eigen leven toe: ik heb vrijwillig stage gelopen in een therapeutische gemeenschap voor drugsverslaafden in Gent. Er zijn veel advocaten die wekelijks voor de opname van hun cliënt in zo’n instelling pleiten, maar weinigen hebben concreet ervaren hoe het er werkelijk aan toegaat. Heel veel collega’s hebben daar door een grondige opleiding een prima zicht op. Ik heb geen probleem met kritiek op beslissingen – dat mag en ze kunnen daardoor verbeteren – maar rechters als wereldvreemd omschrijven is wel heel makkelijk, maar niet zonder gevaar. Je haalt de geloofwaardigheid van de rechtsstaat onderuit. Wij proberen bezig te zijn met de zaken die er fundamenteel toe doen. Zo hadden we het daarstraks heel even over de middenklassers die we niet meer bereiken. Dààrover moeten wij praten. Wanneer onze bouwrechters signaleren dat ze betwistingen over airco’s en zwembaden behandelen maar geen jonge tweeverdieners meer zien omdat men voor een fout geplaatste keuken de kosten voor procedure, deskundige en advocaat niet kan betalen, dan ligt daarin een veel belangrijker debat. Daar liggen wij van wakker, want op de duur worden mensen heel negatief over justitie en verliest die haar legitimiteit. We zijn heus niet zo wereldvreemd als sommigen graag beweren.” BRUNO ALDERWEIRELDT: “Het verwijt komt nauwelijks uit de advocatuur maar vanuit de politiek. Hoogstens kan je wat dit thema betreft stellen

wat de meeste advocaat-plaatsvervangers zeggen, namelijk dat ze een betere advocaat worden omdat ze de kant van de rechter ervaren. Men leert wat een rechter verwacht, hoe men een zaak het beste aankaart. Als er aan iets moet worden gewerkt, dan is het aan de wederzijdse empathie.” EDWARD JANSSENS: “Dat is waar. Rechters hebben soms te weinig zicht op de dynamiek tussen advocaat en cliënt. Die willen in de rechtbank wel echt gehoord worden. Te vaak ontbreekt daarvoor de tijd of de wil. Het eerste begrijp ik, het tweede niet. Maar in beide gevallen zorgt het voor frustratie bij de cliënt.” BART WILLOCX: “Toch zullen jullie ook allemaal voorbeelden kennen van advocaten die eens benoemd tot rechter plots hun empathie verliezen. Dat kan bij voormalige advocaten en ook bij anderen, en moeten we vermijden.” LODE VRANCKEN EN BRUNO ALDERWEIRELDT: “Gefrustreerde advocaten zijn slechte rechters. En als je voor een confrater pleit, dan hoop je dat hij de klik maakt.” EDWARD JANSSENS: “Een Schotse raadsheer vertelde me ooit dat het bij hen lange tijd mogelijk was dat zonen van magistraten voor hun vader konden pleiten. Uiteindelijk is die regel afgeschaft omdat in zaken die niet zo clear cut waren de vader altijd tegen zijn kinderen inging. Er zijn zeker gevallen van plaatsvervangende rechters bekend die extra streng zijn om elke negatieve perceptie te vermijden. Dat risico bestaat toch wel – vaak onbewust – bij de plaatsvervangers, die zo hun onafhankelijkheid willen benadrukken. Dat wringt natuurlijk ook: nog een reden om komaf te maken met het systeem. Maar laat iedereen voor eigen deur vegen. Dat zou al een begin zijn.”

CONCLUSIE THEMA 4 Een pleidooi voor een systeem waarbij advocatuur en magistratuur hun eigenheid bewaken maar tegelijk de dialoog aangaan over hoe men samen de toegang tot het recht kan blijven verzekeren. Bruno Alderweireldt vat samen: “Ik denk we het er allemaal over eens zijn dat het afgelopen moet zijn met structureel in te vallen, maar dat het systeem vooralsnog onmisbaar blijft op sommige echelons waaronder zeker dat van vrederechter, zij het alleen voor acute omstandigheden zoals wettig belet.” Misschien is er één groot lichtpunt. “Zowel in de advocatuur als in de magistratuur is de betrokkenheid van de cliënt enorm vergroot”, stelt het panel vast. Wanneer die betrokkenheid kantelt naar bekommernis bij de burger-kiezer over de verminderende rechtstoegang, en zo op de politieke agenda belandt, verandert er misschien wat.


28

1. BESTE BOEK “Uit de biografie van Steve Jobs is me bijgebleven wat voor een krachtig instrument passie is. Combineer die passie met een duidelijke visie, en je hebt de sleutel tot succes. Als je iets met passie doet, valt de puzzel echt in elkaar.”

2.

HANDIGSTE OPLEIDING “Ik hecht veel belang aan talen en volgde tijdens mijn studies nog een opleiding legal English in Oxford en juridisch Frans aan de VUB. Door die talenkennis in de verf te zetten, heb ik doorheen de jaren een vrij groot internationaal cliënteel aangetrokken en dat zorgt voor een boeiende afwisseling in mijn zaken.”

3. SLIMSTE TIP “Verlies nooit het persoonlijke uit het oog. Van advocaten wordt verwacht dat zij het meest succesvolle (lees: financieel gunstige) resultaat behalen. Bij elke beoordeling moet het menselijke aspect net zo nauwkeurig afgewogen worden. Een advocaat sluit dan wel zijn dossier af, maar de cliënt gaat verder met de gevolgen.”


CONFRATER AAN HET WOORD DOOR: BABETTE DE GROM, DEPARTEMENT COMMUNICATIE

STEFANIE KEYSER, ADVOCAAT FAMILIERECHT “ALS ADVOCAAT BEN JE VERTROUWENSPERSOON VOOR JE CLIËNT. HET MENSELIJKE ASPECT IS DAN OOK ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET HET JURIDISCHE.”

ID OVER DE GEÏNTERVIEWDE: STEFANIE KEYSER VOLTOOIDE HAAR STUDIES AAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN EN STARTTE IN 2008 AAN DE BALIE VAN ANTWERPEN, SINDSDIEN HAAR THUISHAVEN. ZE IS GEHUWD EN MOEDER VAN EEN DOCHTERTJE VAN 2,5 JAAR. HAAR VRIJE TIJD SPENDEERT ZE DAN OOK HET LIEFST MET HAAR GEZIN EN FAMILIE.

MIJN SPECIALITEIT

“Tijdens mijn studies zag ik het rechtssysteem als een mechanisme om de rechtzoekende te dienen. Hoe groot de impact van een procedure kon zijn op het leven van een procespartij was mij daarbij niet duidelijk. Het is pas bij aanvang van de stage dat ik heb ingezien hoe cliënten de wet en de rechtbank beleven. Hoe beangstigend het kan zijn en hoe de wet soms slechts een klein aspect in het geheel vormt. Op dat ogenblik kwam ik tot het besef dat ik net hierin een verschil wou maken; een verschil in het persoonlijke leven van cliënten. Op die wijze ben ik in het familierecht gerold, wat sindsdien mijn passie is.” “Een moderne advocatuur aangepast aan de noden van de hedendaagse cliënten betekent voornamelijk snel en efficiënt handelen. De omloopsnelheid van communicatie lag nog nooit zo hoog. In het familierecht zie je bovendien veel menselijk leed en ben je vertrouwenspersoon van je cliënt. Je moet daarom ook tijd maken voor gesprekken die verder gaan dan het juridische. Door de onvoorwaardelijke steun van mijn gezin en familie, kan ik mijn tijd ten volle investeren in mijn werk. Iets waar ik hen zeer dankbaar voor ben. Het is een wisselwerking: pas als alles thuis op rolletjes loopt, kan ik me volledig focussen op mijn job, maar omdat ik mijn job zo graag doe, kom ik ook tevreden thuis.”

MIJN BELANGRIJKSTE UITDAGING NU

IN HET VOLGENDE NUMMER In het volgende nummer laat ik graag Filip Dewallens aan het woord: een advocaat met veel zin voor ondernemerschap. Hij richt zich vooral op medische aansprakelijkheid en heeft een zeer mooi kantoor uitgebouwd.

MIJN UITDAGING IN DE TOEKOMST

“Door de toenemende globalisering is de wereld meer en meer ons dorp geworden. Ik tracht proactief in te spelen op die veranderende maatschappij en richt me in die zin dan ook op een internationale dienstverlening. Ook de inhoudelijke noden van cliënten zijn in sneltempo veranderd. Het is een uitdaging om steeds te denken vanuit het perspectief van de cliënt in plaats van de theoretische advocaat. Jammer genoeg worden studenten in de rechtenopleiding vaak te theoretisch klaargestoomd en wordt er vanuit de studie minder focus gelegd op de praktische noden van de professionele markt waarin zij terecht zullen komen. Het vormt een grote uitdaging voor de universiteiten en beroepsgroepen om ook daarop adequaat in te spelen.”

29


TIPS & BEST PRACTICES

DE ADVOCATENKAART

STARTKLAAR VOOR DE DIGITALE TOEKOMST

30

DOOR: ANNICK VERCRAEYE EN BABETTE DE GROM

ADVOCATEN DIE ZICH IN TIJDEN VAN DIGITALISERING NOG IDENTIFICEREN VIA EEN PAPIEREN PASJE? HOOG TIJD VOOR EEN STAP VOORWAARTS RICHTING EEN DIGITALE JUSTITIE. DE NIEUWE ADVOCATENKAART BIEDT ALLE GARANTIES VAN DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART EN MÉÉR.

ID OVER DE AUTEUR: ANNICK VERCRAEYE IS ALGEMEEN SECRETARIS BIJ DIPLAD, DE DOCHTERORGANISATIE VAN DE OVB DIE INSTAAT VOOR DE UITWERKING VAN ALLE IT-PROJECTEN.

HOE VRAAGT U DE KAART AAN?

ID OVER DE AUTEUR: BABETTE DE GROM IS STAFMEDEWERKER COMMUNICATIE BIJ DE OVB.

Vanaf maart zal er voor iedere advocaat aan een Belgische balie een elektronische advocatenkaart beschikbaar zijn. De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone zetten samen de schouders onder dit project omdat er dringend nood was aan een veilig alternatief voor het CCBE-pasje en een identificatie- en authenticatiemiddel voor buitenlandse advocaten die geen Belgische eID hebben.

UNIEK EN GEPERSONALISEERD De advocatenkaart wordt uitgegeven door Zetes – het bedrijf dat ook instaat voor de Belgische elektronische identiteitskaart – en lijkt in alles op uw eID: ze bevat een chip, uw foto, persoonlijke gegevens: naam, voornaam, uniek

1. A dvocaten en medewerkers kunnen in de loop van maart hun kaart online aanvragen met hun Belgische eID. Buitenlandse advocaten kunnen daarvoor terecht bij het baliesecretariaat met een identiteitsdocument. 2. Zetes bezorgt de geblokkeerde kaart per koerierdienst aan de balie en de pin- en pukcode per gewone post aan de advocaat/ medewerker. 3. De advocaat/medewerker haalt de kaart persoonlijk op aan de hoofdbalie (dus niet bij de OVB) en activeert daar de kaart met de ontvangen pincode. De kaart kost € 85, excl. btw. Het elektronisch handtekencertificaat is optioneel. Wilt u dat laten activeren, dan betaalt u € 15 (excl. btw) extra. De baliesecretariaten spelen een belangrijke rol in de verspreiding van de kaarten en worden opgeleid om de strikte procedures te volgen. Vragen over de online kaartaanvraag of het gebruik van de kaart? Neem contact op met het secretariaat van uw balie of met de service desk van de OVB via servicedesk@ordevanvlaamsebalies.be.


TOEPASSINGEN In eerste instantie kunnen advocaten hun kaart gebruiken als identificatiemethode om de gevangenis binnen te gaan (de kaart vervangt zo het papieren CCBE-pasje). Op korte termijn zullen ze ook toegang krijgen tot de bestaande diensten op het DPA: Rijksregister, CBB, Graydon (de kaart vervangt hier de eID). De kaart past in een groter project van digitalisering, want vanaf april biedt ze ook toegang tot het DPA-deposit. Dat is een nieuw online platform waarlangs advocaten digitaal kunnen communiceren met alle Belgische rechtbanken, confraters en zelfs derden (cliënten). Ook hier is de garantie dat de houder van de kaart ook effectief advocaat is ontzettend belangrijk. In volgende fases zal u de kaart ook kunnen gebruiken om een gekwalificeerde elektronische handtekening (optioneel) te plaatsen op documenten, als identificatiemiddel bij (versnelde) toegang tot hoven en rechtbanken, als registratiemiddel bij erkende opleidingen permanente vorming en om aan te melden op de Salduzwebapplicatie.

VRAAG 1

A Ja. De stille vennoot treedt niet actief op: hij

Mag u een gewone com­ manditaire vennootschap oprichten voor uw ­advocatenactiviteiten, met uw echtgeno(o)t(e) die geen advocaat is als stille vennoot?

oefent geen daden van beheer uit, noch beroepswerkzaamheden binnen de vennootschap. B Nee. Alle aandelen – ook die van een stille vennoot – moeten op naam van een advocaat staan. C Nee. U mag als advocaat geen gewone commanditaire vennootschap oprichten.

31

VRAAG 2

A Sowieso de CCBE-gedragscode. Biedt die

U heeft in een procedure een deontologisch geschil met uw confrater-tegenstrever. Welke deontologische regels raadpleegt u om te weten wie het bij het rechte eind heeft?

geen oplossing voor het probleem, dan raadpleegt u de Codex. De Europese regels primeren op de Belgische. B Eerst de Codex. Pas als die geen oplossing biedt, de CCBE-gedragscode. C Dat is afhankelijk van de situatie. Bent u beiden Belgische advocaten in een procedure in België, dan is de CCBE-gedragscode niet van toepassing.

DE ANTWOORDEN

1 = B De advocaat kan zijn beroepswerkzaamheden uitoefenen in een vennootschap. Geen enkele rechtspersoon wordt daarvoor uitgesloten. Een gewone commanditaire vennootschap oprichten, mag, op voorwaarde dat alle aandelen in handen zijn van een advocaat. Art. 171.7 van de Codex Deontologie voor Advocaten legt die verplichting op voor alle rechtspersonen.

Ook medewerkers van advocatenkantoren zullen een gepersonaliseerde kaart kunnen aanvragen, na akkoord van de advocaat voor wie ze werken. Die kaart, eveneens met chip maar qua lay-out eenvoudiger, biedt een oplossing voor professionele toegang, zonder dat ze een beroep moeten doen op hun persoonlijke identiteitskaart.

KEN UW DEONTOLOGIE

2 = C De Codex is nationaal van toepassing. Voor grensoverschrijdende activiteiten (i.e. alle professionele contacten met advocaten uit andere lidstaten en de professionele activiteiten van de advocaat in een andere lidstaat, ook al begeeft hij zich niet daarheen) van een Belgische advocaat binnen de EU en de EER geldt de CCBE-gedragscode (zie art. 232 Codex).

advocatennummer, een barcode en een kaartnummer. Maar waar de eID enkel garandeert dat u de persoon bent die u beweert te zijn, gaat de advocatenkaart verder en identificeert ze u ook als advocaat. De kaart is ontworpen conform de CCBE-voorschriften en allerlei beschermmechanismen, zoals micro-printing en UV-elementen, voorkomen dat de kaart nagemaakt kan worden. De chip met pincode verzekert dat enkel u de kaart kan gebruiken. Op die manier combineert de advocatenkaart veiligheid en privacy.


TUCHT RECHTSPRAAK

WETTEN, REGLEMENTEN EN DEONTOLOGIE BESTAAN NIET ZOMAAR. EN SOMS IS EEN VERWITTIGD MEESTER ER TWEE WAARD. AD REM SERVEERT U DAAROM ELKE EDITIE EEN INTERESSANTE UITSPRAAK VAN EEN VAN DE TUCHTRADEN.

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

BESLISSING TUCHTRAAD VOOR ADVOCATEN VAN DE BALIES VAN HET RECHTSGEBIED VAN HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN - 29/06/2016

32

ONVOLDOENDE PUNTEN PERMANENTE VORMING – MINSTENS GEEN VERSLAG AAN STAFHOUDER – SUBJECTIEVE INVULLING PERMANENTE VORMING – PERMANENTE VORMING CONFORM HET REGLEMENT – GEEN RECHTSDWALING – STAFHOUDER BESLIST SOEVEREIN – BLANCO TUCHTVERLEDEN – WAARSCHUWING Het komt niet toe aan de individuele advocaat om de permanente vorming te organiseren zoals het hem/haar belieft door diverse ‘activiteiten’ te doen (plaatsvervangend vrederechter, wekelijkse besprekingen op kantoor, inzet voor justitie zoals rondleidingen in het justitiepaleis, het volgen van niet door het OVB erkende cursussen bij de verzekeringsjuristen). Het reglement op de permanente vorming moet volledig worden gerespecteerd en opgevolgd. Een opleiding kan slechts leiden tot punten erkend voor de permanente vorming als ze erkend is in toepassing van de Codex deontologie. De subjectieve invulling blijft enkel binnen dat kader vrij. De advocaat stelt dat het “gedogen” van een puntentekort in het verleden en een gebrek van reactie daarop voor haar een onoverkomelijke rechtsdwaling uitmaakt. Het komt de advocaat echter niet toe om over het verleden te oordelen. De stafhouder beslist soeverein of hij een tuchtonderzoek instelt en of het dossier al dan niet naar de tuchtraad wordt verwezen. Mede gelet op de inhoud van het verhoor van de advocaat, is er geen sprake van een onoverkomelijke rechtsdwaling. Rekening houdend met het blanco tuchtverleden wordt de sanctie van “waarschuwing” opgelegd.

I. PROCEDURE De voorzitter van de Tuchtraad heeft Mr. X bij aangetekend schrijven van 31 december 2015 opgeroepen om te verschijnen voor de Tuchtraad voor Advocaten van de Ordes van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer 2, op de zitting van donderdag 28 januari 2016 te 14uur. Op deze zitting werd de zaak uitgesteld naar de zitting van 31 maart 2016 en vervolgens nogmaals naar de zitting van 28 april 2016. Op de zitting van 28 april 2016 was Mr. X aanwezig en werd ze bijgestaan door mr Y. De Tuchtraad heeft de zaak behandeld met open deuren. Stafhouder Z werd gehoord in haar verslag. Mr. X werd gehoord in haar middelen van verdediging, hierin bijgestaan door haar raadsman, Mr. Y. Er werd een verweerschrift en een bundel met stukken door Mr Y neergelegd. De uitspraak gebeurt met open deuren. II. DE TENLASTELEGGING Mr X werd opgeroepen om haar verdediging waar te nemen en om uitspraak te horen doen over de volgende feiten die haar ten laste worden gelegd : Mr. X heeft voor het jaar 2013-2014 onvoldoende punten behaald, minstens nagelaten verslag uit te brengen aan de stafhouder over de door haar gevolgde vormingen. Dit vormt mogelijk een inbreuk op artikel II.3.1, II.3.2 en III.3.6 van de Codex

deontologie voor advocaten. M.b.t. deze feiten en tuchtrechtelijke kwalificatie wordt tevens uitdrukkelijk verwezen naar art 456 van het Gerechtelijk Wetboek. III. BEOORDELING VAN DE TENLASTELEGGING : De tenlastelegging is bewezen : voor het gerechtelijk jaar 2013-2014 werden onvoldoende punten voor de permanente vorming behaald. Er konden slechts 4 punten worden toegekend hetgeen ook niet wordt betwist. De Stafhouder besliste daarom op 18.08.2015 een tuchtonderzoek te openen. Op 11.09.15 werd Mr X verhoord. Ze verklaarde geen probleem te hebben om lessen te volgen in zoverre deze kaderen in haar specialisatie en dus nuttig zijn. Ze verwees naar het feit dat ze als Plvv Vrederechter ook noties had van huur en dergelijke en verder naar de wekelijkse besprekingen op haar kantoor. Haar raadsman haalde nog ter zitting diverse activiteiten aan, die alle haar inzet voor Justitie zouden benadrukken, zoals rondleidingen in het Justitiepaleis of het volgen van niet door het OVB erkende cursussen bij de verzekeringsjuristen. Tevens wees ze er op dat ze nooit enige aansprakelijkheidsvordering had gehad hetgeen getuigde van haar beroepsbekwaamheid. De raad wijst er op dat het niet aan de individuele advocaat toekomt om zijn permanente vorming te organiseren zoals


het hem belieft. Het reglement op de Permanente vorming moet inderdaad volledig worden gerespecteerd en opgevolgd. De OVB heeft in het kader van haar wettelijke opdracht een reglement goedgekeurd dat de permanente vorming van de advocaten regelt, en objectiveert. De permanente vorming dient zich binnen dat kader te situeren om als dusdanig in aanmerking te komen. (zie : Stefan Pieters : “Duiding, Deontologie, Juridische beroepen, Advocatuur “ Larcier 2015, blz 180). Een opleiding kan slechts leiden tot punten erkend voor de permanente vorming als ze erkend is in toepassing van art. II.3.4 van de Codex deontologie, Hfdst II.3 – Permanente vorming. De subjectieve invulling blijft enkel binnen dat kader vrij. Ter zitting erkent Mr X het belang en de waarde van de deontologische plicht tot permanente vorming en stelt ze dat zij hieraan – naar haar mening - in de voorbije jaren steeds voldoende invulling heeft gegeven. Ze legt ter staving een aantal attesten en stukken voor maar geeft toe dat de meeste van deze vormingen niet in aanmerking kwamen voor punten volgens het OVB reglement op de permanente vorming. Mr X verwijst dan naar het feit dat ze zich - telkens ze in de voorbije jaren op een puntentekort werd gewezen – beriep op de haar gegeven invulling van de plicht tot permanente vorming en op het feit dat ze daarop nooit reactie heeft bekomen.

Ze stelt dat dit “gedogen” voor haar een onoverkomelijke rechtsdwaling uitmaakt. De raad meent dat het haar niet toekomt om over het verleden te oordelen. Terloops wordt wel vastgesteld dat er in de voorbije jaren soms sprake was van langdurige periodes van ziekte van Mr X. De stafhouder beslist soeverein of hij een tuchtonderzoek instelt en of het dossier al dan niet naar de tuchtraad wordt verwezen. In casu heeft de stafhouder - wat het puntentekort over het jaar 2013-2014 betreft – op 18.8.15 beslist om een tuchtonderzoek te openen en – na verhoor van Mr X per 11.09.15 – beslist om haar in tucht te vervolgen. Mede gelet op de inhoud van het verhoor van 11.9.15 meent de raad dat er geen sprake is van een onoverkomelijke rechtsdwaling. IV. SANCTIE Rekening houdend met het feit dat Mr X geen tuchtverleden heeft, beslist de raad om haar de sanctie van “waarschuwing” op te leggen.

OM DEZE REDENEN, DE TUCHTRAAD VOOR ADVOCATEN VAN DE ORDES VAN HET RECHTSGEBIED VAN HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, Rechtsprekend in tuchtzaken, in eerste aanleg en tegensprekelijk Verklaart de tuchtvervolging toelaatbaar; Verklaart de tenlasteleggingen bewezen; Beslist Mr. X de sanctie op te leggen van de waarschuwing. Houdt de uitspraak over de kosten aan.

33


CULINAIRE AANBEVELINGEN VAN CONFRATERS

ID

34

Leuven is met een van oudste universiteiten van Europa een echte studentenstad. Maar wie denkt dat de culinaire ontdekkingen zich daardoor beperken tot bier en goedkope frieten, heeft het goed mis.

KATLIJN POLLARIS IS ADVOCAAT AAN DE BALIE VAN LEUVEN. ZIJ WAS ER VOORZITTER VAN DE CONFERENTIE VAN DE JONGE BALIE VAN 2012 TOT 2014.

BISTRO TRIBUNAL VAARTSTRAAT 9 3000 LEUVEN

IN DEN BOULE AUGUSTIJNENSTRAAT 2 3000 LEUVEN

RESTAURANT D’ARTAGNAN NAAMSESTRAAT 72 3000 LEUVEN

Tegenover de rechtbank bevindt zich het kleine vleesparadijs Bistro Tribunal. U kan er zowel terecht voor een snelle lunch als voor een romantisch diner bij kaarslicht. Het interieur met grote bar, uitgebreide wijncollectie en krijtborden aan de muren straalt klasse uit. Pronkstuk is de koeltoog waar het rundsvlees wordt uitgestald. Het vlees is te verkrijgen per 100 gram en is afkomstig van de bekende Leuvense beenhouwerij Rondou, een garantie voor kwaliteit op zich. Visliefhebber? Bistro Tribunal heeft dagelijks ook kreeft en oesters in de aanbieding.

Pure nostalgie…. Een groot aantal advocaten heeft hier ongetwijfeld vele uren gesleten tijdens de studententijd. ‘s Avonds wordt het etablissement omgetoverd tot een café waar enkele studentenclubs hun thuisbasis hebben. Overdag is de zaak toegankelijk voor iedereen die zin heeft in een snelle, kleine hap. De spaghetti Boule, te verkrijgen aan een zeer democratische prijs, is wellicht de bekendste. Tijdens de lunch komt u In den Boule steevast advocaten en magistraten tegen.

Wilt u liever wat exclusiever gaan eten, dan bent u bij restaurant d’Artagnan aan het juiste adres. Naast het à la carte- en degustatiemenu serveert d’Artagnan elke middag een businesslunch: een dagelijks wisselend en licht verteerbaar tweegangenmenu dat samengesteld wordt volgens aanvoer en inspiratie van de chef en sinds 2006 bekroond wordt door Gault Millau als “Excellente Businesslunch”. d’Artagnan bevindt zich op zo’n 10 minuten wandelen van de rechtbank van Leuven en is ook toegankelijk voor grotere groepen.

OPEN

NAMENS D

VAN DE CO Advocaat zijn is een mooi beroep. Meer nog, het is een engagement: meedraaien in een vaak inefficiënte justitie door o.a. onderbezetting van de magistratuur en griffies, strijden voor cliënten zonder een idee te hebben van de uiteindelijke verdienste, constant bereikbaar zijn, de betrokkenheid om activiteiten te organiseren of bij te wonen van de eigen en ook andere balies,… Er hopen zich echter donkere wolken op boven de advocatuur. Een eerste regenbui kregen we enkele jaren terug te verwerken met de komst van de btw, waardoor privaat cliënteel moeilijker de stap zet naar een advocaat. Nu lijkt er wel een heus onweer aan te komen. Het pleitmonopolie staat opnieuw onder druk. Verzekeringsmaatschappijen dringen ons meer en meer vaste tarieven op en binnenkort zullen hun juristen misschien ook wel in de politierechtbanken verschijnen. De waarde van een pro Deopunt is nu al maanden een groot vraagteken. Het staat echter wel al vast dat op deze vergoeding 21% btw verschuldigd zal zijn, zonder de zekerheid te hebben dat de vergoedingen in dezelfde lijn zullen stijgen. En hoe zal de toegang tot de advoca-


UIT DE BALIES

BRIEF

NIEUWS EN ACTIVITEITEN

DE VOORZITTERS

ONFERENTIES

ANTWOORD VOORZITTER DOMINIQUE MATTHYS

16 januari 2017 tuur evolueren? Er heerst op dit moment grote onduidelijkheid, zowel voor stagiairs als voor toekomstige stagemeesters, over de verwachtingen van het aangekondigde extra opleidingsjaar, de kostprijs, het sociaal statuut,‌ Het zijn maar enkele van de vele vragen die snel een antwoord behoeven. Bovenal willen we dat er werk gemaakt wordt van een visie op lange termijn. Een visie om ons beroep als essentieel en waardevol in de maatschappij te blijven verankeren, zoals notarissen en gerechtsdeurwaarders daar wel in geslaagd zijn. Ons huidig economisch klimaat heeft de advocatuur van weleer voorgoed veranderd en de klok terugdraaien kan nu eenmaal niet. De vraag is of we er voor kiezen om die klok eindeloos opnieuw op te winden dan wel te vervangen door een eigentijds (digitaal) model. Want geen enkele tak binnen het recht, geen enkele generatie, geen enkele kantoorstructuur zal gevrijwaard blijven van veranderingen. Als voorzitters krijgen we heel wat vragen en/of verzuchtingen te horen. Met deze gezamenlijke brief wensen we onze bezorgdheid te uiten en hopen we dat de OVB verder de handen uit de mouwen steekt en open communiceert over de weg die de advocatuur verder moet inslaan. Advocaat zijn is een mooi beroep, laat het dat blijven. Namens de Voorzitters van de Conferenties

30 januari 2017 Uw bekommernissen en verzuchtingen delen wij allemaal, maar ik begrijp dat de jongeren onder ons van nature uit meer betrokkenheid voelen bij de onzekerheden die ze in hun brief hebben geuit. Onze raad van bestuur en dienst communicatie doen er alles aan om de Vlaamse advocaten op de hoogte te houden van alle teksten die worden uitgewerkt, van alle initiatieven die door de studiedienst worden opgevolgd, van alle werkzaamheden van onze algemene vergadering, commissies en werkgroepen. U leest erover in Ad Rem, OrdeExpress, aparte mailings en op onze websites. Wij beseffen dat dat u niet geruststelt. Het is niet omdat wij standpunten overmaken aan de wetgever, dat die die ook opvolgt. Het is niet omdat de raad van bestuur een ontwerpreglement voorlegt aan de algemene vergadering, dat die dat goedkeurt. Het wekt dan ook geen verbazing dat er onzekerheid heerst over de toekomst van ons beroep. Maar we gaan vooruit en we zijn vastbesloten van algemene vergadering tot algemene vergadering te bouwen aan de hertekening van de advocatuur. Die zal nooit meer zijn wat ze de voorbije decennia is geweest. We werken aan de toegang tot het beroep, de stagevergoedingen, de kwaliteitscontrole, de erelonen, het statuut van de advocaat, de vergoedingen van de prestaties in de tweedelijnsbijstand en voor Salduz bis, en we laten onze stem horen aan de wetgever en de minister, telkens wanneer zij voor de dag komen met nieuwe plannen die een invloed kunnen hebben op onze beroepsuitoefening. Lees onze informatiekanalen en aarzel niet ons daarover vragen te stellen als een en ander niet duidelijk is. De OVB is er voor alle advocaten. Voor al die advocaten bouwen wij aan de toekomst van het beroep. Dominique Matthys Voorzitter

35


EXTRAMUROS NAAST BUREEL & BALIE

MOEDIG MET MAN EN MACHT AANWEZIG

1

DE TRADITIONELE NIEUWJAARSRECEPTIE VAN DE ORDE VAN VLAAMSE BALIES STOND DIT JAAR 36

IN HET TEKEN VAN MOED. VOORZITTER MATTHYS HAMERDE ER IN ZIJN TOESPRAAK OP DAT ‘MOED MOET’ EN GASTSPREKER CHRISTIAN DENOYELLE, VOORZITTER VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, HAD HET OVER DE NOODZAAK VAN KRITIEK MAAR OOK OVER DE GRENZEN ERVAN. NADIEN HIEVEN ADVOCATEN, MAGISTRATEN, POLITICI, MEDEWERKERS VAN DE ORDES EN VERTEGENWOORDIGERS VAN ALLERLEI BEDRIJVEN, SAMEN HET GLAS OP HET NIEUWE JAAR. Voorzitter Denoyelle sprak het bonte gezelschap toe over kritiek en vrije meningsuiting. Hij verwees naar recente uitlatingen van ‘sommige’ politici over ‘sommige’ wereldvreemde rechters. Kritiek van de ene macht op de andere moet kunnen, maar kent haar grenzen als die een verwijtend of scheldend, insinuerend of intimiderend karakter krijgt. Dan wordt het evenwicht tussen de machten verstoord. Elkeen moet zijn plaats

kennen en niet in overdrive gaan als ze een bepaald beleid zouden willen afvallen. Dat verhindert een vreedzame samenleving. Voorzitter Matthys drong er bij de genodigden dan weer op aan dat ze zich niet mogen laten verleiden om te reageren met reflexen ingegeven door angst. Advocaten zijn tegenspelers van de macht en hebben daarin een maatschappelijke rol. Zij moeten de waar-

3

den van de rechtsstaat verdedigen. Daarnaast riep hij ook op tot moed in de eigen beroepsgroep. Moed om het diepgewortelde conservatisme overboord te gooien en verder te bouwen aan de advocatuur van de toekomst in plaats van verkrampt te reageren op veranderingen. Hij verwees naar de gevulde OVB-agenda voor 2017 met o.a. tweedelijnsbijstand, hervorming beroepsopleiding, strengere tucht en informatisering op de planning.

6

1. Het Koloniënpaleis in Tervuren is tot de nok gevuld voor de traditionele inzet van het nieuwe jaar. 2. Dirk Leestmans krijgt de Persprijs Orde van Vlaamse Balies voor zijn Panorama-uitzending over euthanasie in de gevangenis. 3. Voorzitter Dominique Matthys bedankt uitvoerig alle OVB-bestuurders en –medewerkers, stafhouders, leden van de algemene vergadering, commissieleden, leden van de tuchtraden, de ombudsvrouw en de voorzitters en bestuursleden van de conferenties en jonge balies: “samen zijn we erin geslaagd om van 2016 desondanks een productief en positief jaar te maken.” 4. Gracy Saerens, bestuurder communicatie en personeelsbeleid, onthult bij de uitreiking van de persprijs de motivatie van de jury over de 3 genomineerde werken. 5. Gastspreker Christian Denoyelle, voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie. 6. Een delegatie uit Nederland: JFC Schnitzler, deken Orde van Advocaten Oost Brabant; Rob Meijer, deken Orde van Advocaten Rotterdam; D.M. de Knijff, deken Haagse Orde van Advocaten. 7. Stafhouders Christian Vandenbogaerde, balie Kortrijk, Erik Schellingen, balie Limburg, en Eric Halsband, balie Leuven. 8. Sevdra Karsikaya, lid van de Raad van de Orde bij de Brusselse balie; Tim Op de Beeck, balie Leuven en Saskia Kerkhofs, balie Brussel-Nl. 9. Stafhouders Frédéric Busschaert, balie Kortrijk, Koen Lips, balie Gent, en Jan Meerts, balie Antwerpen.

8


2

4

5

7

9


EERSTE MAAND STAGIAIR AAN HET WOORD

OVB GAAT VERDER

COLOFON

SAVE THE DATE ID

38

NAAM: VALÉRIE JANSEN UNIVERSITEIT: UNIVERSITEIT ANTWERPEN BALIE: TURNHOUT KANTOOR: MAGISTER IURIS ADVOCATEN

“Tijdens mijn bacheloropleiding aan de Hogeschool in Geel liep ik al eens drie maanden stage op de griffie van de raadkamer te Turnhout. Daardoor ben ik al wat vertrouwd met de procedures binnen de raadkamer en de werking van het gerechtsgebouw. Maar ik heb ook al veel bijgeleerd tijdens mijn eerste maand aan de balie, vooral wat de praktische kant betreft. Mijn stagemeester betrekt mij van bij het begin bij besprekingen, zittingen etc. waardoor ik een prima begeleiding krijg om uit te groeien tot zelfstandige advocate.”

VIEL DE EERSTE MAAND MEE?

“Ik heb mijn eed pas afgelegd in november. Omdat ik pas later ben opgenomen op de lijst van stagiairs heb ik de algehele voorstelling van stagiairs aan de rechtbank gemist en moet ik steeds mezelf laten voorstellen voor elke rechtbank. Een klein obstakel, maar vanuit de balie wordt er heel veel moeite gedaan om elkaar beter te leren kennen.”

WAT VALT JE OP AAN DE BALIE?

WAT IS JE GROOTSTE LES TOT HIERTOE?

“De advocatuur is een boeiende en afwisselende job met veel sociale contacten en veel variatie in zaken. Maar wat steeds in acht genomen moet worden is de transparantie naar de cliënt toe. Een goede verstandhouding is uitermate belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen en dat impliceert dat een advocaat zijn cliënt regelmatig moet informeren over de te volgen procedure en de consequenties van beslissingen.”

Sportief aangelegd? Geniet u ook van een dagje lopen, fietsen, wandelen of gewoon gezellig samenzijn met confraters, vrienden en familie? Hou dan 4 juni vrij in uw agenda want dan organiseert de OVB haar jaarlijkse Advocatenrun! Een vertrouwde mix van sport- en randactiviteiten voor jong en oud.

Alle info vindt u binnenkort op www.advocaat.be/advocatenrun.

AD REM JAARGANG 16 – NR.1 2017 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Dominique Matthys, voorzitter Orde van Vlaamse Balies Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel Tel. 02 227 54 70, Fax 02 227 54 79 E-mail: info@advocaat.be www.advocaat.be REDACTIE Marijke Aps Bart Coppein Katrien Crauwels Ann Devroe Babette De Grom Frank Judo Jan Leysen Jan-Pieter Mateusen Dominique Matthys Anne-Lise Ndeberi Katlijn Pollaris Gracy Saerens Ingrid Speels Anne Thys Arnaud Vannieuwenhuyze Nicolaas Vinckier

OVB OP TWITTER EN FACEBOOK

CONCEPT & REALISATIE

Graag snel op de hoogte van wat de OVB doet of bezighoudt? Volg ons dan op Twitter en Facebook!

Vorstemanstraat 14A, B, 2000 Antwerpen Tel. 03 260 08 30 www.headlinepublishing.be

www.facebook.com/ordevanvlaamsebalies/ twitter.com/vlaamsebalies

RECLAMEREGIE

WELKOM OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVB Met zo’n 80 vertegenwoordigers uit de 13 balies evalueert de algemene vergadering de werkzaamheden van de raad van bestuur en beslist zij over zaken die tot de bevoegdheid van de OVB behoren. Alle algemene vergaderingen zijn openbaar. De meeste vinden plaats in het Provinciehuis in Leuven. Benieuwd hoe zo’n algemene vergadering te werk gaat? Kom kijken op 22 maart en 24 mei 2017.

Bie Van Cleuvenbergen B-Net Tel. 016 63 20 65 bie@b-net.be Alle adreswijzigingen van advocaten moeten doorgegeven worden aan de balie. Lees Ad Rem ook online via OrdeExpress of op www.advocaat.be/adrem.


Advocar

”Het bestaat voor de advocaat”

EXCLUSIEF AANBOD VOOR ADVOCATEN Beter verzekerd op weg tegen een supervoordelig tarief?

Met Advocar natuurlijk! Omdat we deze verzekering alleen aanbieden aan advocaten, kunnen we u unieke voorwaarden aanbieden. Oordeelt u vooral zelf: ◼ U profiteert van stevige premiekortingen. ◼ Uw bonus-malusgraad blijft vanaf dag 1 vastgeklikt op -2. ◼ Uw gezinsleden genieten van dezelfde gunstige condities. ◼ Uw professionele makelaar staat u bij met advies op maat. Protectas is uw vertrouwen waard! Al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in verzekeringen voor vrije beroepen. Neem vandaag nog contact op en geniet van de meest competitieve contractvoorwaarden! Bel ons vrijblijvend op 02 465 91 01, of ga naar www.protectas.be en vul het contactformulier in. U zal merken, kwaliteit en een scherpe premie gaan bij ons hand in hand.

Protectas Insurance Brokers - FSMA 16896A - info@protectas.be

ADV_Protectas.indd 1

20/02/17 12:32


Bijlage - Insert Wolters Kluwer bij Ad Rem - maart 2017 Cover 200 mm

Maart 2017

Kwalitatief informatieaanbod voor de advocaat

In de kijker: Handboek Belgisch Socialezekerheidsrecht


In de kijker: Handboek Belgisch Socialezekerheidsrecht

SOCIAAL RECHT

Handboek Belgisch Socialezekerheidsrecht Deel II van het Handboek Belgisch Sociaal recht

Auteur: W. van Eeckhoutte

Nieuw

Het Handboek Belgisch Socialezekerheidsrecht geeft inzicht in de juridische aspecten van de sociale zekerheid en de sociale bijstand zoals die op dit ogenblik in België werken en in volle evolutie zijn . Het handboek zet de volledige socialezekerheidswetgeving op een overzichtelijke wijze uiteen, telkens met verwijzing naar de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, de relevante rechtspraak van het Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie en vermelding van de meest actuele boeken en tijdschriftartikelen. Van dat alles is een leesbaar geheel gemaakt met talrijke kruisverwijzingen die de onderlinge samenhang van de verschillende deelregelingen aan bod laten komen. Een uitgebreid zaakregister waarborgt een vlotte consultatie. Wat de wet voorschrijft, de interpretatie die de rechtspraak daaraan geeft, de duiding die de rechtsleer toevoegt en de wisselwerking tussen de verschillende onderdelen, dat zijn de zaken die u, met precieze verwijzingen, vindt in het Handboek Belgisch Socialezekerheidsrecht. Samen met het Handboek Belgisch Arbeidsrecht bieden deze twee Gandaius-handboeken u een volledig overzicht van het in België vigerende arbeidsrecht, met verwijzing naar de verschillende internationale, Europese, federale, communautaire en regionale bronnen daarvan, zonder echter in detail te gaan. De nadruk ligt op de concepten en hun onderlinge samenhang, al kunnen ook eenvoudige problemen met behulp van deze handboekeen een antwoord krijgen. Deze twee delen vormen samen het volledige Handboek Belgisch Sociaal recht.

Bekijk de inhoudstafel en bestel online

 shop.wolterskluwer.be/GANDMON-BI15002

Bestelcode: BP/GANDMON-BI15002 Omvang: 608 pagina's Eenmalige aankoop: € 146,00 (€ 137,74 excl. btw)

2

2

shop.wolterskluwer.be


Ook interessant voor u SOCIAAL RECHT

Handboek Belgisch Arbeidsrecht Deel I van het Handboek Belgisch Sociaal recht Auteur: W. van Eeckhoutte

Het Handboek Belgisch Arbeidsrecht is een basistekst voor wie, bij voorkeur al over een zekere juridische basiskennis beschikkend, meer inzicht wil krijgen in die rechtstak. Het boek wordt gebruikt in de basisopleiding van de rechtenstudenten van de Universiteit Gent en geeft een volledig overzicht van het in België vigerende arbeidsrecht, met verwijzing naar de verschillende internationale, Europese, federale, communautaire en regionale bronnen daarvan, zonder echter in detail te gaan. De nadruk ligt op de concepten en hun onderlinge samenhang, al kunnen ook eenvoudige problemen met behulp van het handboek een antwoord krijgen.

Bekijk de inhoudstafel en bestel online

 shop.wolterskluwer.be/GANDMON-BI14002

Bestelcode: BP/GANDMON-BI14002 Omvang: 684 pagina's Eenmalige aankoop: € 164,00 (€ 154,72 excl. btw)

shop.wolterskluwer.be

3

3


Ook interessant voor u SOCIAAL RECHT

SOCIAAL RECHT

Sociaal compendium socialezekerheidsrecht

Sociaal zakboekje 2016/2

W. van Eeckhoutte

Voor wie een gedetailleerde analyse van het Belgisch socialezekerheidsrecht nodig heeft, kan terecht bij het Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht. In deze encyclopedie van het socialezekerheidsrecht verwerkt de auteur alle rechtsbronnen, met extra aandacht voor de invloed van de fiscale implicaties op de verschillende socialezekerheidsbijdragen en -uitkeringen.

De talloze technische aspecten (bedragen, cijfers, termijnen en toepassingsvoorwaarden) van de socialezekerheids- en socialebijstandsregelingen zijn, samen met die van het arbeidsrecht, sneller en accurater dan op het internet te vinden in het schematische en overzichtelijke Sociaal Zakboekje. Dit zakboekje biedt u een heldere kijk op de volledige Belgische sociale wetgeving.

U krijgt in dit werk niet alleen de oplossing mee voor allerlei socialezekerheidsproblemen, u verneemt ook welke bronnen dit antwoord staven. Als er geen directe oplossing bestaat, verwijst auteur Willy van Eeckhoutte u meteen door naar meer specifieke bronnen, zodat u altijd op het goede spoor zit.

Essentiële informatie, in korte, kernachtige termen. Voor de volledigheid werden de referenties naar de wetgeving mee opgenomen. Op die manier kunt u er zelf makkelijk de letter van de wet op nalezen.

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online

 shop.wolterskluwer.be/SOZE-YB

 shop.wolterskluwer.be/SOCZ-PB

Bestelcode: BP/SOZE-YB Omvang: 2.183 pagina's - 2 boekdelen Abonnement: € 515,20 (€ 486,04 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 669,76 (€ 631,85 excl. btw)

Bestelcode: BP/SOCZ-PB Omvang: 1.293 pagina's - 2 updates per jaar Abonnement: € 118,14 (€ 111,45 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 153,58 (€ 144,89 excl. btw)

4

4

W.van Eeckhoutte, A. Taghon, E. Van Oostveldt

shop.wolterskluwer.be


Nieuw STRAFRECHT

De inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken in België Auteurs: F. Desterbeck, J. Van Droogbroeck Nieuwe editie

Dit werk verscheen een eerste maal in de reeks ‘Recht en Praktijk’ in 2007. Het was een eerste kennismaking met de wetgeving inzake beslag en verbeurdverklaring, die toen in verschillende opzichten nog in zijn kinderschoenen stond. Inmiddels is de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer dermate geevolueerd dat een herwerking zich opdrong. De auteurs behandelen het strafrechtelijk beslag, dat afgelijnd wordt ten opzichte van het burgerlijk beslag en het administratief beslag, en de verbeurdverklaring. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV), dat een centrale rol speelt in de materie. Nieuw is een hoofdstuk over de procedures, die op strafrechtelijk gebied kunnen ingesteld worden na veroordeling om opgelegde verbeurdverklaringen ook effectief uit te voeren. Het boek omvat de cassatierechtspraak van de laatste tien jaar, en wordt aangevuld door een omvattende bibliografie.

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online

 shop.wolterskluwer.be/R_P-BI17092

Bestelcode: BP/R_P-BI17092 Omvang: 198 pagina's Abonnement: € 57,03 (€ 53,80 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 74,14 (€ 69,94 excl. btw)

shop.wolterskluwer.be

5

5


Nieuw GERECHTELIJK RECHT

De strategie in internationale arbitrage Bijdragen aan het colloquium van CEPANI van 12 januari 2017

Auteurs: H. Boularbah, P. Callens, D. De Meulemeester, E. Geisinger, B. Hanotiau, P. Jous, J. Kraus-Kolber, D. Matray, D. Philippe, K. Van Den Broeck, O. van der Haegen Nieuw

In dit boek wordt de strategie in internationale arbitrage behandeld in al haar aspecten, i.e. van bij het opstellen van een arbitrageclausule, tot de uitvoering van een arbitrale uitspraak. Daarbij wordt de strategie van elk van de actoren onder de loep genomen, i.e. van de advocaat, de bedrijfsjurist, de expert en de arbiter. Aan de hand van uiteenzettingen en schriftelijke bijdragen is dit colloquium de vrucht van de rijke ervaring van belangrijke actoren in arbitrage; ervaringen die zelden zijn terug te vinden in een boek of een mondelinge uiteenzetting. Meer nog, de discussies en panelgesprekken zullen leiden tot een boeiende uitwisseling van ervaringen en praktijken. Het gaat dus om een unieke positieve inbreng inzake internationale handelsarbitrage en arbitrage in het algemeen.

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online

 shop.wolterskluwer.be/CEPANI-BI17001

Bestelcode: BP/CEPANI-BI17001 Omvang: 164 pagina's Eenmalige aankoop: € 61,34 (€ 57,87 excl. btw)

6

6

shop.wolterskluwer.be


Nieuwe editie FISCAAL RECHT

Jaarboek Successierechten 2016-2017 + nieuwsbrieven Auteurs: J. Decuyper, J. Ruysseveldt (jaarboek); H. Casier, R. Deblauwe, J. Decuyper, M. Delboo, N. Labeeuw, A. Maelfait, J. Ruysseveldt (nieuwsbrief)

Nieuwe editie

De nieuwste editie van het Jaarboek Successierechten geeft een overzicht per gewest en op federaal niveau van de meest recente ontwikkelingen en wijzigingen van de successierechten. Het jaarboek wordt aangevuld met recente rechtspraak, nieuwe standpunten, administratieve beslissingen en de administratieve circulaires. Een extract van de wijzigingen die opgenomen zijn in deze editie van het Jaarboek:  Voor Vlaanderen: na de overname van de heffing en de invordering van de erfbelasting door de Vlaamse overheid, bleef het op wetgevend vlak m.b.t. de erfbelasting rustig. De activiteit heeft zich nu verplaatst naar het administratieve niveau. De Vlaamse Belastingdienst heeft het voorbije jaar een groot aantal standpunten gepubliceerd, bv. de standpunten over levensverzekeringscontracten.  Voor Brussel: opheffing artikel 66bis Br.W.Succ. waardoor het progressievoorbehoud dat nog bestond voor schenkingen van onroerende goederen binnen de drie jaar voor het overlijden, wegvalt.  Voor Wallonië: uitbreiding van de toepassing van artikel 60bis W.W.Succ.  Federaal: aanpassing van artikel 161 e.v. W.Succ.; aanpassing van de titels en graden in een hele reeks artikelen van het W.Succ. Het jaarboek behoort tot een uniek informatiepakket dat de hele materie inzichtelijk bespreekt. Een abonnement op dit informatiepakket omvat:  Het Jaarboek Successierechten (met tweejaarlijkse update)  Een maandelijkse Nieuwsbrief.  Een tweejaarlijkse studienamiddag

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online

 shop.wolterskluwer.be/12083-IP

Bestelcode: BP/12083-IP Omvang: 2.394 pagina's - 2 boekdelen - jaarboek Abonnement: € 825,62 (€ 778,89 excl. btw)

shop.wolterskluwer.be

7

7


Nieuw

Nieuw reeksboek

BURGERLIJK RECHT

BURGERLIJK RECHT

Onroerend goed en de internationale nalatenschap

Melding witwassen van geld of financiering van terrorisme

Overzicht van IPR en intern recht over de landsgrenzen

N. Vandebeek

De publicatie bundelt de Belgische internationaal privaatrechtelijke en successierechtelijke aspecten. Bovendien kijkt de auteur ook over de landsgrenzen heen en wordt bekeken op welke wijze enkele buitenlandse rechtsstelsels met deze vragen omgaan. Advocaten en notarissen kunnen nagaan op welke wijze de vereffening-verdeling van een nalatenschap die buitenlandse onroerende goederen bevat, verloopt. Estate planners en belastingconsulenten kunnen het boek raadplegen teneinde hun cliënten met kennis van zaken te informeren, hen te begeleiden bij de aanschaf van een tweede woning in het buitenland en hen te wijzen op de mogelijke fiscale en juridische gevolgen van een dergelijke aanschaf.

F. Thierens

De auteur gaat in het bijzonder in op een aantal praktische aspecten m.b.t. de melding aan de Cel voor Financële Informatieverwerking. Het boek biedt een overzicht van de concrete richtijnen, reglementen en circulaires van diverse beroepsgroepen die onderworpen zijn aan de witwaswetgeving en is daarom een nuttig naslagwerk voor o.a. advocaten, notarissen, accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, vastgoedmakelaars, diamanthandelaars, enz.

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online

 shop.wolterskluwer.be/RNPS-BI16063

 shop.wolterskluwer.be/RNPS-BI16064

Bestelcode: BP/RNPS-BI16063 Omvang: 600 pagina's Abonnement: € 142,00 (€ 133,96 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 184,60 (€ 174,15 excl. btw)

Bestelcode: BP/RNPS-BI16064 Omvang: 120 pagina's Abonnement: € 50,00 (€ 47,17 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 65,00 (€ 61,32 excl. btw)

8

8

Nieuw reeksboek

shop.wolterskluwer.be


Nieuw FISCAAL RECHT

Nieuw reeksboek

De registratieen erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit - Volume I E. Spruyt, N. Geelhand de Merxem, H. Pelgroms

De integratie van de Vlaamse registratie- en erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit is het orgelpunt van een intussen sinds 1989 ingezet regionaliseringsproces in deze fiscale materie. Dit boek is het enige basiswerk tot hiertoe dat een overzicht biedt van de talrijke inhoudelijke en formele wijzigingen die de Vlaamse registratiebelasting heeft ondergaan sedert 1 januari 2015. Het bevat ook een grondige en kritische bespreking van de totstandkoming van deze wijzigingen, van de berichten op het e-notariaat, en van de talrijke standpunten die sedert 1 januari 2015 door de Vlaamse fiscale administratie zijn ingenomen. Dit volume I bespreekt de registratiebelasting. Volume II (erfbelasting) verschijnt later in 2017.

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online

 shop.wolterskluwer.be/RNPS-BI15060 Bestelcode: BP/RNPS-BI15060 Omvang: 1.104 pagina's Abonnement: 209,00 (€ 197,17 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 271,70 (€ 256,32 excl. btw)

shop.wolterskluwer.be

HANDELSEN ECONOMISCH RECHT

Reiscontract F. Van Bellinghen Nieuw reeksboek

De wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling is in de reissector en voor elke reiziger een belangrijk maar vaak onbekend instrument. Enkele tendensen vallen bij de toepassing van deze wet waar te nemen. Het gemeen verbintenissenrecht is niet weg te denken en dat merkt men in de rechtspraak van de laatste jaren. Formalisme wordt functioneel en in het belang van de reiziger gewikt en gewogen en desnoods opzij gezet. De reiscontractenwet wordt in dit boek artikelsgewijs besproken met commentaar en vermelding van relevante rechtspraak en rechtsleer en met reeds een blik in de toekomst. Getracht wordt aldus een leidraad te bieden aan wie geconfronteerd wordt met een reisgeschil of wie beroepshalve dit bijzonder recht dient toe te passen.

Bekijk de volledige inhoudstafel en bestel online

 shop.wolterskluwer.be/ARTCOMM-BI16004 Bestelcode: BP/ARTCOMM-BI16004 Omvang: 239 pagina's Abonnement: € 72,58 (€ 68,47 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 94,35 (€ 89,01 excl. btw)

9

9


Nieuwe editie VERZEKERINGSRECHT

Wetgeving Verzekeringen 2017 Auteurs: H. Cousy, C. Van Schoubroeck

Nieuwe editie

Door evoluties in het Belgisch en Europees verzekeringsrecht is een jaarlijkse update van Wetgeving Verzekeringen een absolute must. Dit wetboek bundelt het complete publiek en privaat verzekeringsrecht. De auteurs coördineren alle Europese richtlijnen en besteden uitgebreid aandacht aan de wetshistoriek. De verzekeringsactiviteit en de distributie van verzekeringen wordt steeds meer geregeld door rechtstreeks werkende Europese wetgeving. De opgenomen wetgeving in het wetboek wordt dan ook in dat kader geactualiseerd en aangevuld. De unieke structuur maakt Wetgeving Verzekeringen uniek:  De wetgeving is gerangschikt volgens trefwoorden wat uw opzoekwerk vereenvoudigt, want ook zonder publicatiedatum vindt u de toepasselijke wetgeving snel terug.  Het trefwoorden- en het chronologische register helpen u bij het opsporen van minder gekende wetsbepalingen. Nieuw in deze editie  Richtlijn 2016/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking)  Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen  Koninklijk besluit van 13 mei 2016 tot goedkeuring van de statuten van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, het Belgisch Bureau van Autoverzekeraars en CANARA

Bekijk de inhoudstafel en bestel online

 shop.wolterskluwer.be/WVER-YB

Bestelcode: BP/WVER-YB Omvang: 1.000 pagina's Abonnement: € 164,08 (€ 154,79 excl. btw) Eenmalige aankoop: € 213,30 (€ 201,23 excl. btw)

10

10

shop.wolterskluwer.be


Juridische actualiteit M&D Seminars biedt opleidingen aan over juridische en juridisch-fiscale thema’s. De opleidingen zijn bedoeld voor advocaten, notarissen, bedrijfsrevisoren, accountants en belastingconsulenten, magistraten en financiële functies met een goede juridische voorkennis. Elk jaar organiseert M&D Seminars meer dan 120 opleidingen voor 5.000 juristen.

Een greep uit de ingeplande actua-opleidingen 

23/03/2017

Bemiddeling anno 2017

24/03/2017

Themadag Huur: 4 juridische en 4 fiscale items

25/04/2017

Herstructureren-reorganiseren: aspecten van individueel en collectief arbeidsrecht

Studienamiddag

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen

Studienamiddag

11/05/2017

Studienamiddag - Kontich Themadag - Gent Leuven Kontich of Gent

of 28/06/2017 

08/06/2017

Actualia ontslagrecht

20/06/2017

Actualia overheidsopdrachten

M&D Seminars werd opgericht in 1990. Sinds 2013 maakt M&D Seminars deel uit van Kluwer Opleidingen nv.

adv-LA-KluwOpl-180x180mm-07022017.indd 1

Studienamiddag - Sint-Niklaas Studiedag - Gent

www.mdseminars.be

11

7/02/17 10:18

11


Een ongeval is zo gebeurd.

De schadevergoeding berekenen ook.

15-0271-3

Vijf onweerstaanbare voordelen Snel: schadeposten selecteren en cijfers invullen. That’s it.

Altijd correct: up-to-date sterftetabellen van Schryvers en achtergrondberekeningen.

Logisch: voor elke schadepost een aparte plaats in een handige boomstructuur.

Flexibel: onbeperkt simuleren en opslaan.

Veilig: alleen u heeft toegang tot de beveiligde cijfers in Repair.

Repair gebruiken voor uw volgende dossier? U krijgt Repair nu één maand helemaal gratis. Surf naar  www.wolterskluwer.be/repair/nl of bel 0800 14 500.

JN1143-KLUW-LEG-Repair-Adv 180x180-NL 1.indd 1

12

4/09/15 09:47

17-0005-120 - V.U.: Hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen - Bijsluiter bij Ad Rem van 8 maart 2017

Repair, praktische en snelle calculatietool voor de berekening van schade bij verkeersongevallen.


Jura Virtuele juridische bibliotheek voor advocaten Advocaten oefenen een bijzonder beroep uit Met de rechtsvragen van uw cliënt weet u wel raad. Als vertrouwenspersoon neemt u zijn dossier in handen en tekent u de koers uit. U formuleert advies, tracht te bemiddelen en bedenkt oplossingen voor moeilijke geschillen. Advocaten van vandaag zijn ook ondernemers die een bedrijf runnen. Ook u hebt deadlines. Ook u moet facturen verantwoorden met resultaten en timesheets. Deze unieke combinatie van rechtsvragen van cliënten oplossen en een stuk ondernemerschap opnemen, maakt uw beroep interessant en veelzijdig.

Ontdek binnenin hoe Jura hierbij aan uw zijde staat.

Meer info  wkbe.be/jura-nl of bel 0800/95 177

13


Advocaten vinden de letter van de wet te droog De wet gisteren, vandaag en morgen. In Jura consulteert u alle versies van de wet: de gecoĂśrdineerde, de historische en de toekomstige versie. De ontstaansgeschiedenis en intentie van elke wet. U vindt in Jura bij elke wet de link naar de parlementaire voorbereidingen en de uitvoeringsbesluiten. Een uitvoerige selectie rechtspraak. Jura neemt van de uitspraken van de hoogste rechtscolleges systematisch een heldere samenvatting en de volledige tekst op. Bovendien publiceert Jura dagelijks tientallen vonnissen en arresten van hogere en lagere rechtbanken met referenties en handige samenvattingen. Rechtsleer, commentaren en interpretaties bij wet en rechtspraak zijn onmisbare ingrediĂŤnten voor inspirerend advies of een authentiek pleidooi. Daarom zijn in Jura meer dan 250.000 verwijzingen opgenomen naar tijdschriftartikels en boeken, vaak ook met de volledige tekst.

Jura exploreert de rijke smaak van wet, rechtspraak en rechtsleer. Meer info ďƒœ wkbe.be/jura-nl of bel 0800/95 177

14


Advocaten komen tijd tekort Wetgeving in stijgende lijn. Juridische informatie neemt met de jaren toe. Net daarom is het zo belangrijk dat u kunt profiteren van de kennis, ervaring en deskundigheid van het Jura-team. Zij screenen dagelijks voor u het juridische landschap. Het Jura-onderzoeksteam levert kant-en-klare bouwstenen. Het Jura-team screent dagelijks de stroom aan juridische gegevens en maakt er overzichtelijke, heldere informatie van. Dat gebeurt door de informatie vast te klikken aan de juiste trefwoorden, door kruisverwijzingen toe te voegen aan wetgeving en samenvattingen te maken van arresten en vonnissen. Rechtspraak met tijdbesparende samenvattingen. Als advocaat verwijst u regelmatig naar rechtspraak. Het Jura-team selecteert de vonnissen en arresten en geeft er duiding bij. Deze samenvattingen besparen u veel tijd.

Het Jura-researchteam doet het voorbereidende werk. Meer info ďƒœ wkbe.be/jura-nl of bel 0800/95 177

15


Advocaten staan voortdurend voor nieuwe uitdagingen Met Jura gaat u een langetermijnpartnership aan. In uw professioneel parcours wordt u regelmatig geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Het is belangrijk dat u tevreden bent over Jura. Nu, maar ook binnen vijf of tien jaar. Daarom kiezen we bewust voor echte ondersteuning en service. Opleidingen om het maximale rendement en gebruikscomfort te halen uit Jura. Jura is een gigantische juridische bibliotheek met een zeer gevarieerd informatieaanbod. Wilt u uw zoekstrategieën perfectioneren, tips en tricks krijgen om Jura optimaal te gebruiken? U vindt zeker uw gading in ons uitgebreid scala aan opleidingen.

Jura-opleidingsaanbod Jura-opleiding op maat: onze online adviseur helpt u om Jura optimaal in te zetten op kantoor Jura-gebruikersopleidingen in groep: praktijkopleiding waar we ook uw concrete cases behandelen Jura-webinars: interactieve online opleidingen met gebruikerstips en toelichting bij zoekstrategieën Jura online ideeënbar: e-mail met tips & tricks, boeiende juridische ontwikkelingen en artikels Initiatieven zoals de Snel Van Start Gids of de Jurasupportpagina voor nieuwe gebruikers

Jura denkt met u mee als een echte partner. Meer info  wkbe.be/jura-nl of bel 0800/95 177

16


 Ja, ik vervolledig mijn bibliotheek.

Bestel eenvoudiger online: shop.wolterskluwer.be

Handboek Belgisch Socialezekerheidsrecht BP/GANDMON-BI15002 Deel II van het Handboek Belgisch Sociaal recht  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 146,00 (€ 137,74 excl. btw) Handboek Belgisch Arbeidsrecht BP/GANDMON-BI14002 Deel I van het Handboek Belgisch Sociaal recht  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 164,00 (€ 154,72 excl. btw)

„ Bestel in enkele clicks

„ Gratis levering

„ Snellere verwerking van uw bestelling

„ Betaal na ontvangst op factuur of via Zoomit

Sociaal compendium socialezekerheidsrecht BP/SOZE-YB  ......... ex. Abonnement: € 515,20 (€ 486,04 excl. btw)  ......... ex. Eenmalige aankoop: € 669,76 (€ 631,85 excl. btw)

Voornaam

Sociaal zakboekje 2016/2 BP/SOCZ-PB  ........ ex. Abonnement: € 118,14 (€ 111,45 excl. btw)  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 153,58 (€ 144,89 excl. btw)

Beroep/Functie

 Dhr  Mevr

Naam

De inbeslagneming en verbeurdverklaring BP/R_P-BI17092 in strafzaken in België  ........ ex. Abonnement: € 57,03 (€ 53,80 excl. btw)  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 74,14 (€ 69,94 excl. btw)

Bedrijf/Organisatie

De strategie in internationale arbitrage BP/CEPANI-BI17001 Bijdragen aan het colloquium van CEPANI van 12 januari 2017  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 61,34 (€ 57,87 excl. btw)

Straat

Jaarboek Successierechten 2016-2017 + nieuwsbrieven  ........ ex. Abonnement: € 825,62 (€ 778,89 excl. btw)

BP/12083-IP

Onroerend goed en de internationale nalatenschap BP/RNPS-BI16063 Overzicht van IPR en intern recht over de landsgrenzen  ........ ex. Abonnement: € 142,00 (€ 133,96 excl. btw)  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 184,60 (€ 174,15 excl. btw) Melding witwassen van geld of financiering BP/RNPS-BI16064 van terrorisme  ........ ex. Abonnement: € 50,00 (€ 47,17 excl. btw)  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 65,00 (€ 61,32 excl. btw) De registratie- en erfbelasting in de Vlaamse Codex BP/RNPS-BI15060 Fiscaliteit - Volume I  ........ ex. Abonnement: 209,00 (€ 197,17 excl. btw)  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 271,70 (€ 256,32 excl. btw) Reiscontract BP/ARTCOMM-BI16004  ........ ex. Abonnement: € 72,58 (€ 68,47 excl. btw)  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 94,35 (€ 89,01 excl. btw) Wetgeving Verzekering 2017 BP/WVER-YB  ........ ex. Abonnement: € 164,08 (€ 154,79 excl. btw)  ........ ex. Eenmalige aankoop: € 213,30 (€ 201,23 excl. btw)

Juridische Vorm

Postcode

Btw Nr/bus Woonplaats

Tel.

Fax

E-mail  Ja, ik wil via e-mail op de hoogte blijven van uw promoties, nieuws en activiteiten. Datum

Handtekening

Mijn WATERDICHTE GARANTIE: indien ik, om welke reden ook, niet tevreden zou zijn over de bestelde publicatie(s) (met uitzondering van e-books), dan stuur ik ze binnen de 14 dagen na ontvangst terug. Wolters Kluwer bezorgt mij dan een creditnota. Zonder discussie, zonder vragen. Stuur mij dus zo snel mogelijk de publicatie(s) die ik hiernaast aankruis. Al onze prijzen zijn btw inbegrepen. Als u bestelt op shop.wolterskluwer.be, betaalt u geen verzend-kosten. U betaalt pas na ontvangst van de factuur. Bij ondertekening van deze bestelling verklaart u zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden van Wolters Kluwer. De verkoopsvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.wolterskluwer.be of via email opgevraagd worden: klant.BE@wolterskluwer.com. Wolters Kluwer respecteert uw privacy. Uw gegevens worden enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van uitgaven en activiteiten van Wolters Kluwer. Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? Of wilt u dat we uw adres schrappen? Neem dan contact op met Wolters Kluwer Belgium nv, Motstraat 30, 2800 Mechelen. Wenst u niet dat uw gegevens worden doorgegeven aan bedrijven of organisaties met interessante informatie voor u, kruis dan dit vakje aan .

Uw klantenreferentie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17-0005-120

Bestellen is makkelijk: bel 0800 14 500  fax 0800 17 529  klant.BE@wolterskluwer.com  shop.wolterskluwer.be

17


ONNODIG TE FRANKEREN

Wolters Kluwer t.a.v. klantenservice DA 850-113-2 Ragheno Business Park Motstraat 30 2800 Mechelen

18


Bijlage - Insert M&D Seminars bij Ad Rem - maart 2017 Combineer:

+ abonnement

Studienamiddag

Spreker(s) prof. dr. Bernard Tilleman

Donderdagnamiddag 11 mei 2017 | De Jachthoorn - Kontich OF Woensdagnamiddag 28 juni 2017 | Holiday Inn Gent Expo

decaan rechtsfaculteit KU Leuven – gewoon hoogleraar KU Leuven

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen

meester Emmanuel Leroux advocaat-vennoot Laga

doelgroep ‹ advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten ‹ accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders/fiscalisten ‹ financiële en algemene directies met juridische vooropleiding

Met de mogelijkheid het boek ‘Vennootschap in pocket 2017/1’ (uitgave Wolters Kluwer ter waarde van �187,92)

aan gunsttarief te kopen

Ad Rem - 15 maart 2017

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert M&D Seminars dit overzicht vennootschapsrecht. Een degelijk inzicht in de interpretatie van het vennootschapsrecht door rechtbanken en hoven is voor elke practicus van het vennootschapsrecht immers een must. Een goede kennis van gerechtelijke uitspraken belangt in de eerste plaats de juristen aan, maar ook accountants en bedrijfsrevisoren moeten over deze kennis beschikken, gezien de talloze opdrachten die hen door de wetgever worden toegewezen. Ook in 2016 werden er opnieuw opmerkelijke vonnissen en arresten gewezen en/of gepubliceerd, waarvan de draagwijdte voor de praktijk niet mag worden onderschat.

PROGRAMMA vanaf 12.30 u. 13.30 u.

registratie van de deelnemers (broodjesbuffet voorzien) start van de uiteenzetting (pauze rond 15.15 u.)

Wordt behandeld (programma in voorbereiding): • Korte bespreking van de wetswijzigingen in het vennootschapsrecht in 2016 De geplande wijzigingen in 2017: een stand van zaken • Bespreking van rechtspraak, gepubliceerd in 2016 rond 17.00 u.

mogelijkheid tot vraagstelling 17-1105-2806-A4-SND


Deelnameprijs

inschrijvingsformulier

‹ € 199 (excl. 21% btw) inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken. ‹ € 329 (excl. 21% btw) inclusief het boek ‘Vennootschap in pocket 2017/1’ (uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 187,92), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken. ‹ € 30 (excl. 21% btw) supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

NAAM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORNAAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNCTIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONDERNEMINGSNUMMER - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N R.----------------------POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ---------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEL.--------------------------------------------------------------------- FAX--------------------------------------------------------------------

‹ Abonnement M&D Als u een abonnement neemt bij M&D Seminars, geniet u van een aanzienlijke korting! => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING ‹ subsidiemaatregel KMO-portefeuille De aanvraag moet ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding ingediend worden! Het bedrag exclusief btw komt in aanmerking. Gelieve in ieder geval te wachten tot u een factuur heeft ontvangen om KMO-portefeuille aan te vragen, zodat u voor het juiste bedrag subsidie kan aanvragen. Erkenningsnummer: DV.O215472 => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING ‹ Aanwezigheidsattest De aanvraag gebeurt op het einde van de opleiding. Orde van Vlaamse Balies: 4 juridische punten Nationale Kamer van Notarissen: aanvraag ingediend voor 3,5 uren BIBF/IBR: 4 uren IAB-B0458/2016-01: 3,5 uren

NR. abonnement (graag invullen indien van toepassing) ------------------------------------------------------------------------

FACTURATIEGEGEVENS BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BTW-NUMMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N R.---------------------POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ---------------------------------------------------------------------------------------------schrijft in voor de opleiding Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen en betaalt na ontvangst factuur.  op 11 mei 2017 in Kontich  op 28 juni 2017 in Gent  zonder boek  met boek ‘Vennootschap in pocket 2017/1’  wenst een uitgeprinte versie van de documentatie (in uitzonderlijke gevallen per post toegestuurd na het seminarie) wenst volgende boeken te kopen aan gunsttarief: (Duid uw keuze aan)  Duiding Vennootschappen 2017 Gunsttarief: € 96 (excl. 6% btw) – uitgave Larcier ter waarde van €120  Delegatie en taakverdeling in de NV 2016 Gunsttarief: € 60 (excl. 6% btw) – uitgave Larcier ter waarde van €75  Dé gids voor vennootschappen 2016 Gunsttarief: € 252 (excl. 6% btw) – uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 315,91  Share Purchase Agreements 2016 Gunsttarief: € 128 (excl. 6% btw) - uitgave Intersentia ter waarde van €160  Contractuele clausules. Koop - Aandelen 2016 Gunsttarief: € 135 (excl. 6% btw) - uitgave Intersentia ter waarde van €170

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Handtekening “Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze opleidingen. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 heeft u het recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.”

! Enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard (per brief - per fax) tot 2 weken voor de opleiding ! Nadien blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is toegelaten een ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen.

Ad Rem - 15 maart 2017

Terugsturen of faxen naar: M&D Seminars | Bollebergen 2a bus 33 | BE-9052 Zwijnaarde (Gent) | T 09 224 31 46 | F 09 225 32 17 | info@mdseminars.be 17-1105-2806-A4-SND


Combineer:

+ abonnement

Studienamiddag

Spreker(s)

Donderdagnamiddag 18 mei 2017 | Hotel Serwir - Sint-Niklaas

prof. dr. Diederik Bruloot docent Instituut Financieel Recht UGent

Contracten: de redactie van de vaste standaardbepalingen

meester Arne Gutermann advocaat-vennoot Baker & McKenzie

1. De tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden 2. Het belang én het gevaar van boilerplate provisions (de varia bepalingen die zich klassiek achteraan in een overeenkomst bevinden)

doelgroep ‹ advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten

PROGRAMMA vanaf 12.30 u. 13.30 u.

Met de mogelijkheid het boek ‘Algemeen verbintenissenrecht - 2016’ (uitgave Larcier ter waarde van �75)

aan gunsttarief te kopen

Ad Rem - 15 maart 2017

registratie van de deelnemers (broodjesbuffet voorzien) start van de uiteenzetting (pauze rond 15.15 u.)

1. Clausules in verband met de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden (prof. dr. Diederik Bruloot) Tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden: algemeen kader - basisvoorwaarden - bewijs - toepassingen Contractuele clausules m.b.t. de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden - kennisnameclausules - aanvaardingsclausules - wijzigingsbedingen - toepassingsproblemen - beperkingen t.a.v. consumenten Bijzondere vraagstukken - conflicterende algemene voorwaarden (battle of the forms) • uitsluitingsbedingen • mogelijke oplossingen - algemene voorwaarden & IPR 2. Het belang én het gevaar van boilerplate provisions (de varia bepalingen die zich klassiek achteraan in een overeenkomst bevinden) (meester Arne Gutermann) - De klassieke boilerplate bepalingen: overmacht, splitsbaarheid van de overeenkomst, volledige overeenkomst, geen impliciete afstand van recht, geen overdraagbaarheid, beëindiging bij controle-wijziging, beëindiging bij faillissement, enz. - De belangrijke gevaren verbonden aan deze bepalingen, die te vaak van ondergeschikt belang geacht worden en/ of op het einde van de opstelling van de overeenkomst er nog even snel, als het ware achteloos, aan toegevoegd worden, want dit is ‘standaard’. De verrassende en dikwijls ongewilde gevolgen bij een verkeerd gebruik. rond 17.00 u.

mogelijkheid tot vraagstelling 17-1805-A1-SND-SN


Deelnameprijs

inschrijvingsformulier

‹ € 189 (excl. 21% btw) inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken. ‹ € 249 (excl. 21% btw) inclusief het boek ‘Algemeen verbintenissenrecht - 2016’ (uitgave Larcier ter waarde van €75), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken. ‹ € 30 (excl. 21% btw) supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

NAAM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORNAAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNCTIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONDERNEMINGSNUMMER - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N R.----------------------POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ---------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‹ Abonnement M&D Als u een abonnement neemt bij M&D Seminars, geniet u van een aanzienlijke korting! => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING ‹ subsidiemaatregel KMO-portefeuille De aanvraag moet ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding ingediend worden! Het bedrag exclusief btw komt in aanmerking. Gelieve in ieder geval te wachten tot u een factuur heeft ontvangen om kmo-portefeuille aan te vragen, zodat u voor het juiste bedrag subsidie kan aanvragen. Erkenningsnummer: DV.O215472 => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING ‹ Aanwezigheidsattest De aanvraag gebeurt op het einde van de opleiding. Orde van Vlaamse Balies: 4 juridische punten IAB-B0458/2016-01: 3,5 uren IBR/BIBF: 4 uren

TEL.--------------------------------------------------------------------- FAX-------------------------------------------------------------------NR. abonnement (graag invullen indien van toepassing) ------------------------------------------------------------------------

FACTURATIEGEGEVENS BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BTW-NUMMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- NR.---------------------POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ---------------------------------------------------------------------------------------------schrijft in voor de opleiding Contracten: de redactie van de vaste standaardbepalingen – 18 mei 2017 en betaalt na ontvangst factuur.  zonder boek  met het boek ‘Algemeen verbintenissenrecht - 2016’  wenst een uitgeprinte versie van de documentatie (in uitzonderlijke gevallen per post toegestuurd na het seminarie) wenst volgende boeken te kopen aan gunsttarief: (Duid uw keuze aan)  Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging Gunsttarief: € 97 (excl. 6% btw) - uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 129,26  Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen 2015 Gunsttarief: € 125 (excl. 6% btw) - uitgave Die Keure ter waarde van € 155  Koop en aanneming: faux amis? 2015 Gunsttarief: € 130 (excl. 6% btw) - uitgave Intersentia ter waarde van € 160  Voorwaardelijke verbintenissen 2014 Gunsttarief: € 58 (excl. 6% btw) - uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 76,70  Gemeenrechtelijke clausules, vol. I en II - 2013 Gunsttarief: € 190 (excl. 6% btw) - uitgave Intersentia ter waarde van € 238  Standard Business Contracts 2013 (boek én CD-Rom) Gunsttarief: € 125 (excl. 6% btw) - uitgave Larcier ter waarde van € 166

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Handtekening “Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze opleidingen. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 heeft u het recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.”

! Enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard (per brief - per fax - per e-mail) tot 2 weken voor de opleiding ! Nadien blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is toegelaten een ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen.

Ad Rem - 15 maart 2017

Terugsturen of faxen naar: M&D Seminars | Bollebergen 2a bus 33 | BE-9052 Zwijnaarde (Gent) | T 09 224 31 46 | F 09 225 32 17 | info@mdseminars.be 17-1805-A1-SND-SN


Bijlage - Insert M&D Seminars bij Ad Rem - maart 2017 Combineer:

+ abonnement

Studienamiddag

Spreker(s)

Donderdagnamiddag 8 juni 2017 | Hotel Serwir - Sint-Niklaas

meester Bart Vanschoebeke advocaat-vennoot Claeys & Engels (Gent)

Actualia ontslagrecht

meester Ann Witters advocaat-vennoot Claeys & Engels (Antwerpen)

doelgroep ‹ advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten ‹ personeelsverantwoordelijken, financiële directies en algemene directies met goede vooropleiding

Voor iedere arbeidsrechtpracticus is het nuttig een jaarlijkse update te krijgen van de recente ontwikkelingen rond ontslagrecht. Ook het afgelopen jaar werden tientallen belangrijke vonnissen en arresten geveld, die een nieuwe blik werpen op het ontslagrecht. Deze studienamiddag behandelt de voornaamste ontwikkelingen in het ontslagrecht vanuit en voor de praktijk. De sprekers op dit seminarie hebben, naar jaarlijkse gewoonte, de wetgeving en de rechtspraak van het afgelopen jaar grondig bestudeerd en hieruit een aantal belangrijke topics geselecteerd.

Met de mogelijkheid het ‘Praktijkboek ontslag 2017 van Claeys & Engels’ (uitgave Wolters Kluwer ter waarde van ongeveer �510)

aan gunsttarief te kopen

PROGRAMMA vanaf 12.30 u. 13.30 u.

registratie van de deelnemers (broodjesbuffet voorzien) start van de uiteenzetting (pauze rond 15.15 u.)

Programma in voorbereiding

Ad Rem - 15 maart 2017

rond 17.00 u.

mogelijkheid tot vraagstelling 17-0806-A2-SND-SN


Deelnameprijs

inschrijvingsformulier

‹ € 210 excl. 21% btw) inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken. ‹ € 540 (excl. 21% btw) inclusief het boek ‘Praktijkboek ontslag 2017 van Claeys & Engels’ (uitgave Wolters Kluwer ter waarde van ongeveer €510 – verschijnt in mei 2017), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken. ‹ € 30 (excl. 21% btw) supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

NAAM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORNAAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNCTIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONDERNEMINGSNUMMER - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- NR.----------------------POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ---------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‹ Abonnement M&D Als u een abonnement neemt bij M&D Seminars, geniet u van een aanzienlijke korting! => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING ‹ subsidiemaatregel KMO-portefeuille De aanvraag moet ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding ingediend worden! Het bedrag exclusief btw komt in aanmerking. Gelieve in ieder geval te wachten tot u een factuur heeft ontvangen om kmo-portefeuille aan te vragen, zodat u voor het juiste bedrag subsidie kan aanvragen. Erkenningsnummer: DV.O215472 => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING ‹ Aanwezigheidsattest De aanvraag gebeurt op het einde van de opleiding. Orde van Vlaamse Balies: 4 juridische punten BIBF/IBR:4 uren IAB-B0458/2016-01: 3,5 uren

TEL.--------------------------------------------------------------------- FAX-------------------------------------------------------------------NR. abonnement (graag invullen indien van toepassing) ------------------------------------------------------------------------

FACTURATIEGEGEVENS BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BTW-NUMMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N R.---------------------POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ---------------------------------------------------------------------------------------------schrijft in voor de opleiding Actualia ontslagrecht – 8 juni 2017 en betaalt na ontvangst factuur.  zonder boek  met het ‘Praktijkboek ontslag 2017 van Claeys & Engels’  wenst een uitgeprinte versie van de documentatie (in uitzonderlijke gevallen per post toegestuurd na het seminarie) wenst volgende boeken te kopen aan gunsttarief: (Duid uw keuze aan)  Ontslag wegens dringende reden 2016 Gunsttarief: € 78 (excl. 6% btw) - uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 98,47  Kroniek Ontslagrecht. Overzicht van rechtspraak 2011-2015 Gunsttarief: € 100 (excl. 6% btw) - uitgave Larcier ter waarde van € 125  De beschermde werknemers en de duur van hun bescherming tegen ontslag en overplaatsing na de sociale verkiezingen 2016 (reeks CABG) Gunsttarief: € 36 (excl. 6% btw) - uitgave Larcier ter waarde van € 45  Herstructurering doorheen het (arbeids)recht 2016 Gunsttarief: € 72 (excl. 6% btw) - uitgave Intersentia ter waarde van € 89,50  Arbeidsrecht geannoteerd 2016 Gunsttarief: € 96 (excl. 6% btw) - uitgave Die Keure ter waarde van € 120

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Handtekening “Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze opleidingen. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 heeft u het recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.”

! Enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard (per brief - per fax - per e-mail) tot 2 weken voor de opleiding ! Nadien blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is toegelaten een ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen.

Ad Rem - 15 maart 2017

Terugsturen of faxen naar: M&D Seminars | Bollebergen 2a bus 33 | BE-9052 Zwijnaarde (Gent) | T 09 224 31 46 | F 09 225 32 17 | info@mdseminars.be 17-0806-A2-SND-SN


Combineer:

+ abonnement

Studiedag

Spreker(s)

dinsdag 20 juni 2017 | Holiday Inn Gent Expo

de heer Constant De Koninck eerste auditeur bij het Rekenhof

Actualia overheidsopdrachten

De spreker op deze jaarlijkse studiedag wordt als auditeur bij het Rekenhof beroepsmatig dagelijks geconfronteerd met de praktijk van het overheidsopdrachtenrecht. Hij zal u een volledig overzicht bieden van de meest recente evoluties in dit complexe rechtsdomein. Niet alleen komt uiteraard de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en zijn diverse uitvoeringsbesluiten (alsook de gewijzigde Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten) aan bod, ook de Europese en nationale rechtspraak van 2016 en de eerste helft van 2017 (in het bijzonder Hof van Justitie en Raad van State) wordt kritisch besproken.

PROGRAMMA vanaf 09.30 u. 10.00 u.

doelgroep ‹ advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten ‹ verantwoordelijken uit de publieke sector ‹ financiële en algemene directies, investerings- en aankoopverantwoordelijken

1. Structuur van de nieuwe wet- en regelgeving op grond van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 2. De Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten • Overzicht van de belangrijkste nieuwigheden: - structuur van de wet - invloed van de Overheidsopdrachtenrichtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU en de Con-cessierichtlijn 2014/23/EU • De belangrijkste kenmerken van de Overheidsopdrachtenwet 2016 • Frappante wijzigingen t.o.v. de Overheidsopdrachtenwet 2006 • Blijvende knelpunten van het Overheidsopdrachtenrecht: - het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwet - de aanwending van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - de (facultatieve en verplichte) uitsluitingsgronden - … 3. Het nieuwe KB Plaatsing dat het KB Plaatsing van 15 juli 2011 integraal vervangt 4. Het gewijzigde KB Algemene Uitvoeringsregels van 14 januari 2013 • Hier zal in het bijzonder worden ingegaan op de omzetting van artikel 72 Richtlijn Klassieke Sec-toren m.b.t. de (on) mogelijkheid tot wijziging van een overheidsopdracht eens deze opdracht is gesloten rond 13.00 u. 14.00 u.

Inclusief het ‘Jaarboek overheidsopdrachten 2016-2017’ (uitgave EBP ter waarde van ongeveer �200) Ad Rem - 15 maart 2017

registratie van de deelnemers start van de uiteenzetting (pauze rond 11.30 u.)

broodjesbuffet start van de uiteenzetting

5. Overzicht van rechtspraak inzake overheidsopdrachten gepubliceerd in 2016 en de eerste helft van 2017 De spreker zal een 60-tal uitspraken behandelen uitgaande van • het Hof van Justitie • het Gerecht van de Europese Unie • het Hof van Cassatie • de Raad van State • de Hoven van Beroep • eindvonnissen van de rechtbank van eerste aanleg • relevante auditverslagen van het Rekenhof Deze uitspraken zijn geselecteerd op hun praktijkwaarde en hun illustratief karakter voor de rechts-praktizijn. rond 15.45 u.

laatste mogelijkheid tot vraagstelling en einde van de studiedag 17-2006-A2-SD-G


Deelnameprijs

inschrijvingsformulier

‹ €379 (excl. 21% btw) inclusief het ‘Jaarboek overheidsopdrachten 2016-2017’ (uitgave EBP ter waarde van ongeveer €200), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

NAAM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORNAAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNCTIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEDRIJF -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‹ Abonnement M&D Als u een abonnement neemt bij M&D Seminars, geniet u van een aanzienlijke korting! => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING ‹ subsidiemaatregel KMO-portefeuille De aanvraag moet ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding ingediend worden! Het bedrag exclusief btw komt in aanmerking. Gelieve in ieder geval te wachten tot u een factuur heeft ontvangen om kmo-portefeuille aan te vragen, zodat u voor het juiste bedrag subsidie kan aanvragen. Erkenningsnummer: DV.O215472 => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING ‹ Aanwezigheidsattest De aanvraag gebeurt op het einde van de opleiding. Orde van Vlaamse Balies: 6 juridische punten IAB-B0458/2016-01: 5 uren IBR/BIBF: 6 uren

ONDERNEMINGSNUMMER - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N R.----------------------POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ---------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEL.--------------------------------------------------------------------- FAX-------------------------------------------------------------------NR. abonnement (graag invullen indien van toepassing) ------------------------------------------------------------------------

FACTURATIEGEGEVENS BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BTW-NUMMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N R.---------------------POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ----------------------------------------------------------------------------------------------

schrijft in voor de studiedag Actualia overheidsopdrachten – 20 juni 2017 en betaalt na ontvangst factuur

wenst volgende boeken te kopen aan gunsttarief: (Duid uw keuze aan)  Zakboekje overheidsopdrachten 2017 Gunsttarief: € 85 (excl. 6% btw) – uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 113,44  Overheidsopdrachtenrecht De Wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten 2016 Gunsttarief: € 100 (excl. 6% btw) – uitgave Larcier ter waarde van € 132  De uitvoering van overheidsopdrachten 2014 Gunsttarief: € 80 (excl. 6% btw) – uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 105,40  De Plaatsing van Overheidsopdrachten 2013 Gunsttarief: € 99 (excl. 6% btw) – uitgave Wolters Kluwer ter waarde van € 130,90  Overheidsopdrachten voor beginners 2013 Gunsttarief: € 40 (excl. 6% btw) – uitgave Die Keure ter waarde van € 49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Handtekening “Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze opleidingen. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 heeft u het recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.”

! Enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard (per brief - per fax - per e-mail) tot 2 weken voor de opleiding ! Nadien blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is toegelaten een ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen.

Ad Rem - 15 maart 2017

Terugsturen of faxen naar: M&D Seminars | Bollebergen 2a bus 33 | BE-9052 Zwijnaarde (Gent) | T 09 224 31 46 | F 09 225 32 17 | info@mdseminars.be 17-2006-A2-SD-G

Adrem1 2017  

Driemaandelijks ledenblad van de Orde van Vlaamse Balies van de advocatuur.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you