Page 1

AdRem

tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies

www.advocaat.be

maart 2013 - jaargang 12 - nr.1

Kamercommissie Justitie spreekt vrijuit

Vier hete hangijzers rond de toekomst van de advocatuur Het vonnis van de commissie familierecht

Tussen borrel en balie

Trouwen: romantiek of noodzaak?

Nieuwjaarsreceptie OVB in beeld


PRECURA, uw verzekering tegen inkomensverlies bij ziekte en ongeval. Uw carrière draait op volle toeren, maar er zijn van die dingen die u niet kunt zien aankomen – waarschuwingssignalen of niet: een oncologische aandoening, een depressie of een banaal ongeluk met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. PRECURA biedt u op dat moment een stevige bescherming tegen inkomensverlies. Al sinds 1953 is PRECURA een onafhankelijke sociaal verzekeraar. Daardoor is PRECURA uiterst stabiel, maar ook flexibel, met snelle beslissingsprocedures, en als verzekerde bent u bij ons meer dan een polisnummer alleen. Geen wonder dat PRECURA de geprefereerde partner is voor vrije en intellectuele beroepen. Als verzekeringnemer kiest u zelf de hoogte van uw vervangingsinkomen. Via uw Balie bent u automatisch verzekerd dankzij de “collectieve Prevoca Basiswaarborg”. U kan uw dagvergoeding ook nog optrekken à la carte via onze “individuele inkomensverzekering Precura”. Sta even stil bij het belang van uw inkomensbescherming en contacteer ons: 02 444 55 33. www.precura.be

Precura

Uw individuele inkomensverzekering

Prevoca

Uw collectieve inkomensverzekering

Louis Mettewielaan 74-76, 1080 Brussel T 02 444 55 33 F 02 444 55 30 info@precura.be www.precura.be


recht

uit

voorzitter Edgar Boydens geeft zijn kijk op de actualiteit

Elke tijd heeft zijn modewoord. Maar moet populisme de leidraad worden voor nieuwe wetgeving?

Begin dit jaar kondigden parlementsleden met veel tamtam aan dat er een nieuwe wet was gestemd om procedurefouten en nietigheden in strafprocedures definitief aan banden te leggen. Beklaagden en verdachten zouden niet langer meer in vrijheid gesteld worden alleen maar omdat in het dossier een procedurefout werd begaan. Deze nieuwe wet bekend als de wet Landuyt - implementeert slechts de bestaande Antigoonrechtspraak en betekent dus geen vernieuwing. Bovendien is er andermaal een kans gemist om een echte hervorming door te voeren met een algehele regeling rond nietigheden in het strafrecht waarbij rekening wordt gehouden met de fundamentele grondrechten. Een nieuw wetboek van stafvordering lijkt meer dan ooit aan de orde nu de nieuwe Franchimont er wellicht nooit meer komt. De wetgever, parlementsleden en senatoren, verkiezen echter in te spelen op wat het publiek zegt en voelt wanneer – zij het vrij zeldzaam – huiszoekingen of andere onderzoeksdaden nietig worden verklaard en verdachten of beklaagden in vrijheid worden gesteld. Louter inspelen op deze publieke ergernis en zich alleen daarop baseren om nieuwe wetten te maken, is helaas een zoveelste uiting van populisme.

Populisme: elke tijd heeft zijn modewoord. Niet het populisme zelf is de grootste bedreiging, maar het onvermogen om er beleidsmatig iets tegenover te plaatsen. De strijd tegen populisme wordt niet met woorden gevoerd maar met daden, schreef Bart Sturtewagen terecht in De Standaard (27 december 2012). Waar is de geloofwaardigheid van de wetgever? Op 21 april 2007 werd eindelijk de wet betreffende de internering van personen gestemd. Bijna zes jaar later, op 27 december 2012, besliste de Kamer om de inwerkingtreding van deze wet uit te stellen tot 1 januari 2015. Dit is een schande omdat de zwaksten in onze samenleving weer aan de kant blijven staan. Nog geen twee weken later werd België opnieuw veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het gaat daarbij steeds om zaken waarin geïnterneerden nu al meer dan 15 jaar moeten doorbrengen in onze gevangenissen zonder gepaste psychiatrische of andere verzorging. Dit is een rechtsstaat onwaardig, tenzij populisme inderdaad de leidraad wordt voor nieuwe wetgeving.

Edgar Boydens, voorzitter

3


inhoud

Colofon Ad Rem jaargang 12 – nr.1 2013 Verantwoordelijke uitgever Edgar Boydens, voorzitter Orde van Vlaamse Balies Koningsstraat 148, 1000 Brussel Tel. 02 227 54 70, Fax 02 227 54 79 info@advocaat.be www.advocaat.be Redactie Edgar Boydens, advocaat, voorzitter Johan Copermans, Headline Publishing Bart Coppein, stafmedewerker studiedienst Babette De Grom, stafmedewerker communicatie Ann Devroe, advocaat Bruno De Vuyst, advocaat Werner Heyvaert, advocaat Frank Judo, advocaat Jan-Pieter Mateusen, Headline Publishing Dominique Matthys, advocaat, bestuurder Stefan Pieters, advocaat Ingrid Speels, stafmedewerker communicatie Kathleen Vercraeye, advocaat, bestuurder Realisatie

Vorstemanstraat 14A, B, 2000 Antwerpen Tel. 03 260 08 30 www.headlinepublishing.be Reclameregie

lees de nieuwe

AdRem

Bie Van Cleuvenbergen B-Net Tel. 016 63 20 65, Fax 016 64 02 02 bie@b-net.be Alle adreswijzigingen van advocaten moeten doorgegeven worden aan de balie.

ook online

Met extra thema’s Ronde Tafel

Niet elke advocaat krijgt nog een gedrukte versie van Ad Rem. Wenst u dit toch nog, stuur dan een e-mail naar info@advocaat.be, met vermelding van naam en adres. Deel uw mening De vernieuwde Ad Rem gaat voor een fris uiterlijk, een andere aanpak en nieuwe rubrieken. Wat vindt u ervan? Deel uw mening, stuur een mail naar babette.de.grom@advocaat.be

ad rem inhoud

Lees Ad Rem ook online via OrdeExpress of op www.advocaat.be.


10

beroep

16

OVB actua

26

doorgelicht Kamercommissie Justitie rond de tafel over de toekomst van de advocatuur

ESTAFETTE Advocate Vanessa Foncke geeft inzage in haar carrière en ambitie

28 © Jurgen Walschot

BEROEP ACTUA Het beroepsgeheim van de voorlopige bewindvoerder

31

BEROEP ACTUA Wat als aanvraag tot juridische tweedelijnsbijstand geweigerd wordt?

34

UITGERUST Noodzakelijk of nuttig? Nieuwigheden voor bureel en balie

26

OVB

06

op de STOEL Liliane Versluys over het bestaansrecht van de commissie familierecht

Estafette

10

OVB ACTUA Lobbywerk op Europees niveau: Anne Jonlet over de CCBE

15

OVB ACTUA De risico’s van het beroep: nieuwe polis beroepsaansprakelijkheid amici

22

nieuws uit de balies

22

NIEUWS UIT DE BALIES Van een vernissage tot een nieuw gerechtsgebouw

24

extra muros Nieuwjaarsreceptie: confraters netwerken in het Koloniënpaleis

en verder ... COLUMN Ann Devroe AD VALVAS Sprokkels uit de advocatenwereld ADVIEZEN DEONTOLOGIE Voorbeelden uit de praktijk 5


OVB

Trouwen: romantiek of noodzaak? op de stoel: liliane versluys, voorzitter commissie familierecht

ad rem op de stoel

door Riki Heps

Sinds september 2011 zit meester Liliane Versluys de commissie familierecht voor. De commissie buigt zich over allerhande thema’s binnen het familierecht en familiaal vermogensrecht. Waar is die commissie nu concreet mee bezig, vraagt u zich ongetwijfeld af. Voorzitter Versluys neemt plaats op de stoel en beantwoordt enkele prangende vragen.

Hoezo, commissie? Talrijke commissies die beleidsvoorbereidend werk voeren staan de OVB bij in het dagelijkse beleid. In elke commissie zetelen advocaten die een specifieke kennis over of interesse voor een bepaald onderwerp hebben of die een bepaalde functie binnen de balie hebben, bijv. afgevaardigde in de algemene vergadering OVB, lid van de raad van de Orde, expert. 6

AdRem 01/2013

Hoe ziet u de commissie familierecht?

“De commissie is een samenwerkingsverband van experten uit alle Vlaamse balies en heeft voor mij twee belangrijke taken. Enerzijds ijvert de commissie voor de verbetering van de rechtspraktijk. Anderzijds heeft zij een adviserende functie ten aanzien van het beleid, wat ook de rechtzoekende ten goede komt. De initiatieven van de commissie hiertoe krijgen dan ook af en toe aandacht in de media.” Waar houdt de commissie familierecht zich momenteel mee bezig?

“Momenteel heeft de commissie vier grote projecten lopen. Op de eerste plaats houden we ons bezig met de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand. In het huidige systeem wordt het familierecht in belangrijke mate ondergewaardeerd tegenover sommige andere rechtstakken. Daarom streven wij

naar een puntenverdeling die overeenstemt met de reële werklast. Bovendien is het belangrijk dat de tweedelijnsbijstand ook de pogingen van de advocaat om een onderling akkoord te bereiken, honoreert. Daarnaast streven we naar een verkorting van de behandelingstermijnen van burgerlijke zaken voor de jeugdrechtbanken. We hebben een rondvraag gehouden bij de verschillende balies en daaruit blijkt dat er belangrijke verschillen zijn. Die moeten worden weggewerkt. We willen ook werken aan duidelijke informatie voor de rechtzoekende rond het thema ‘trouwen of samenwonen’. In onze praktijk merken we dat de mensen daar de meeste vragen rond hebben. Door de vele gelijkschakelingen tussen het huwelijk en de wettelijke of feitelijke samenwoning op het vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit, denken zij dat dit ook op burgerlijk vlak zo is. Hier bestaan echter belangrijke verschillen waarop we de mensen attent moeten maken. Tot slot volgt onze commissie de ontwikkelingen van de oprichting van de familierechtbank op de voet.” Wat kon de commissie zoal realiseren in het verleden?

“De commissie heeft belangrijk werk geleverd bij de hervorming van het echtscheidingsrecht in 2007. De bemerkingen die tijdens onze bijeenkomsten naar voren kwamen, werden overgemaakt aan de Kamercommissie Justitie. Via amendering hebben we zo belangrijke aanpassingen kunnen verwezenlijken. Daarnaast speelde onze commissie een


OVB

Een recht is geen recht als het je kan worden afgenomen zonder dat je het weet

ad rem op de stoel

wie is Liliane Versluys is sinds 1973 aan de balie. In haar praktijk legt zij zich voornamelijk toe op het familierecht, maar daarnaast houdt zij zich ook bezig met erfrecht, burgerlijk en contractenrecht in het algemeen, strafrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van verschillende boeken over het familierecht, die zowel gericht zijn op de advocatuur als op de rechtzoekenden. Sinds 2003 is zij lid van de commissie familierecht van de OVB, waarvan zij sinds september 2011 het voorzitterschap waarneemt.

belangrijke rol bij de afschaffing van de persoonlijke verschijning bij echtscheiding in december 2011.”

Is het zinvol om de wettelijke samenwoning te behouden nu het huwelijk werd opengesteld voor partners van hetzelfde geslacht?

Tegenwoordig lopen veel huwelijken stuk. Raadt u de mensen nog aan om te trouwen?

“Het klopt dat de wettelijke samenwoning aan belang heeft ingeboet. Momenteel wordt die samenlevingsvorm hoofdzakelijk gebruikt door mensen die bijvoorbeeld hun overlevingspensioen of een groot stuk van hun inkomen zouden verliezen als zij zouden trouwen. Eigenlijk is dat niet de bedoeling. De sociale zekerheid zou daar soepeler in moeten zijn en de rechten individueel binden aan de persoon. Dan is dat probleem opgelost. Nu creëert men scheve situaties die achteraf tot grote problemen kunnen leiden. Toch zou ik deze samenlevingsvorm behouden, maar laat het ons dan als een creatief instrument gebruiken. Zo zou de wettelijke samenwoning kunnen worden opengesteld voor meer dan twee personen. Mensen kunnen op die manier makkelijker in groep een huis kopen of huren of kinderen opvoeden.”

“Zeker! Ik ben een groot voorstander van het huwelijk. De partners moeten daarbij belangrijke beslissingen nemen zoals over het huwelijkscontract, waardoor zij gedwongen worden om over die essentiële zaken met elkaar te spreken. Bovendien biedt de erfrechtelijke reserve van de langstlevende echtgenoot een belangrijke bescherming. Wettelijk samenwonenden hebben wel een erfrecht, maar dat kan je kwijtspelen als je partner een testament maakt ten voordele van iemand anders. Als wettelijk samenwonende heb je dus geen echt erfrecht. Een recht is voor mij immers geen recht als het je kan worden afgenomen zonder dat je het weet. Bovendien stelt het huwelijk de maatschappij en de ouders gerust. Het is een stabiele verbintenis en ouders die in het huwelijk van hun kinderen willen investeren, kunnen perfect inschatten welke implicaties dat zal hebben. Verder ben ik een groot voorstander van het wettelijk stelsel. Dat heeft intussen zijn waarde bewezen en het is een solidair stelsel, bijv. bij werkloosheid, ziekte, thuisblijven voor de kinderen. Ik kan mij enkel achter een scheiding van goederen scharen als daarbij een duidelijk verrekeningsbeding wordt afgesproken. Wie niet met zijn partner wil delen, moet eigenlijk niet trouwen, vind ik. Zowel voor als tijdens het huwelijk is er voor de advocatuur een belangrijke adviserende rol weggelegd. Anders dan de notarissen, kunnen wij immers advies geven vanuit de valkuilen en problemen die wij in onze dagelijkse praktijk tegenkomen.”

Riki Heps, departement studiedienst, interviewde Liliane Versluys

8

AdRem 01/2013

Om de burgers wegwijs te maken bij de beeindiging van hun partnerrelatie heeft de OVB in 2007 deze website opgericht. Hier vindt u informatie zowel over de echtscheiding als over de beëindiging van de wettelijke en feitelijke samenwoning. www.onzewegenscheiden.be


ad

valvas

BERICHTEN VAN EN VOOR ADVOCATEN

aija-leden komen samen in Barcelona AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats – International Association of Young Laywers) werd 50 jaar geleden opgericht. Door seminaries wil AIJA de juridische opleiding en samenwerking tussen jonge advocaten en bedrijfsjuristen verbeteren. Op die manier ontstaat ook een internationaal netwerk van jonge professionals in de juridische sector. Elk jaar komen de leden van AIJA samen voor een groot vijfdaags congres. Voor het laatste congres, van 28 augustus tot 1 september 2012, was Barcelona onze gaststad. Op het programma juridische uiteenzettingen op het scherp van de snede, een bezoek aan de (culinaire) pareltjes van Barcelona en vooral een weerzien van jarenlange vrienden. Dankzij het lidmaatschap van AIJA kunnen advocaten en bedrijfsjuristen die jonger zijn dan 45 jaar vanuit heel de wereld contact leggen met elkaar en ideeën uitwisselen over thema’s die hen beroepsmatig bezighouden. Wie lid wil worden, of wie verdere vragen heeft over de congressen en seminaries, kan terecht op de website www.aija.org, of kan contact opnemen met confrater Michel Bonne via mbonne@vbb.com.

Permanente vorming? Vergeet uw handtekening niet!

Volgt u een opleiding in het kader van het OVB-reglement permanente vorming? Teken dan de aanwezigheidslijst bij aankomst én bij vertrek. Een advocaat ontvangt immers een attest met vermelding van de erkende punten op basis van het aantal uren effectieve aanwezigheid.

ovb-wedstrijd

en de winnaar is...

De organisatoren moeten hiertoe de deelnemerslijsten met vermelding van duur van aanwezigheid binnen de tien dagen na de opleiding overmaken aan de OVB. Ook bij wie vertrekt vóór het einde

In het themanummer van Ad Rem over IT konden alle advocaten

van de opleiding wordt het

deelnemen aan de OVB-wedstrijd. Wij gaven vijf Office Professional 2010

aantal punten berekend

pakketten weg ter waarde van € 699. Om kans te maken op zo’n Office

op basis van de effectieve

pakket volstond het om enkele vragen te beantwoorden over welke

aanwezigheid.

IT-toepassing u zelf gebruikt/overweegt en natuurlijk een antwoord te

Zo wordt, in goede samen-

geven op de schiftingsvraag. Meesters Lieven De Graeve, Tom Decaigny,

werking met de organisatoren,

Wim Van Caeneghem, Christophe Coen en Kristof Swennen benaderden

een correcte toepassing van

het dichtst de schiftingsvraag en mogen zich nu de trotse eigenaar

het OVB-reglement perma-

noemen van een Office Professional 2010 pakket. Proficiat!

nente vorming gewaarborgd.

9


OVB

Anne Jonlet legt uit: wat is, doet en betekent de CCBE?

De CCBE

ontsluierd De CCBE (Raad van de balies van de Europese Unie) is een beroepsgroepering van Europese nationale balies. Welke rol speelt ze? Hoe groot is haar invloed? Tijd voor klare taal door Anne Jonlet.

ad rem actua

door Kathleen Vercraeye

Š Jurgen Walschot

10

AdRem 01/2013


De CCBE vertegenwoordigt de belangen van zo’n 1 000 000 Europese advocaten en is het aanspreekpunt voor Europese instellingen. De Belgische leden van de CCBE zijn de OVB en OBFG (AVOCATS.BE).

CCBE in cijfers • 31 nationale delegaties

Kunnen we stellen dat de CCBE min of meer hetzelfde is en doet als de OVB en AVOCATS.BE, maar dan op een hoger niveau?

“Dat klopt gedeeltelijk. De CCBE speelt dezelfde rol op het vlak van de wet in wording, maar dan op Europees niveau. De CCBE beschermt de elementaire waarden van het beroep van de advocaat ten aanzien van de EU en draagt als lobbygroep bij aan de kwaliteit van de regelgeving. Ook al is de EU bij het wetgevende proces voor materies die de advocaat aanbelangen niet verplicht om advies te vragen aan de CCBE, toch wordt de CCBE in de praktijk vaak geconsulteerd. Wanneer de CCBE een raadpleging, vragenlijst, studie, rapport of ontwerptekst toegestuurd krijgt, buigt zij zich over de vraag of die documenten de kernwaarden al dan niet respecteren.”

wie is Anne Jonlet vormt samen met Laura Mols het vertegenwoordigingsbureau van de OVB en AVOCATS.BE bij de CCBE

De beslissingen die genomen worden, oefenen invloed uit op de dagelijkse praktijk van de advocaat in de toekomst Wat houdt het lobbywerk van de CCBE concreet in?

“De CCBE volgt alle Europese initiatieven op over het beroep van advocaat, de mensenrechten, de rechtsstaat en de democratische waarden. Afhankelijk van de fase van het wetgevend proces en de aard van de wetgeving (verordening, richtlijn, besluit) komt de CCBE bij de bevoegde Europese instellingen tussen. Zo’n wetgevend proces kan jaren aanslepen. Daarom merkt de individuele advocaat misschien niet meteen het concrete nut ervan. Maar de beslissingen die genomen worden, oefenen uiteraard invloed uit op de dagelijkse praktijk van de advocaat in de toekomst. Er ligt bijvoorbeeld al lang een voorstel op tafel in het domein van het familierecht over het huwelijksvermogensrecht van internationale koppels. In elke stap van het proces heeft de CCBE de mogelijkheid om tussen

• elke nationale delegatie bestaat uit max. 6 personen (waarvan een voorzitter) die zetelen in het standing committee of de plenary session, de uitvoerende organen van de CCBE • 17 comités en 11 werkgroepen waarin experten uit de delegaties zitten • huidige voorzitter van CCBE: Evangelos Tsouroulis

te komen en die kans benut ze dan ook ten volle. Concreet: op 17 juli 2006 heeft de Europese Commissie hierover een groenboek gepubliceerd. De nationale experten in de werkgroep familierecht van de CCBE hebben dat groenboek geanalyseerd en hebben hierover een ontwerp CCBE-standpunt voorbereid. Dat standpunt heeft de CCBE (i.e. de algemene vergadering van de nationale delegaties) goedgekeurd en naar de Commissie gestuurd. In maart 2011 heeft de Commissie twee ontwerpen van reglement inzake het vermogensrecht van gehuwden en wettelijk samenwonenden - COM(2011) 126/2 en COM(2011) 127/2 - gepubliceerd. Een jaar later heeft de CCBE opnieuw een standpunt ingenomen op basis van de adviezen van haar nationale experten over deze ontwerpen. Ondertussen heeft ook de commissie van juridische zaken (JURI) van het Europese Parlement 11


OVB

ontwerpen van rapporten gepubliceerd over beide ontwerpen met talrijke bijkomende amendementen. Dit alles wordt door de nationale experten van de CCBE opnieuw besproken. Aangezien het Europese Parlement in deze aangelegenheid enkel een adviserende rol heeft, volgt de CCBE nu aandachtig de reacties van de Europese Raad om dan haar lobbywerk hierop te richten. Een reglement van de Raad is rechtstreeks toepasbaar in alle Europese lidstaten. Daarom is het van cruciaal belang dat de CCBE in het wetgevend proces haar standpunt tijdig verkondigt.” Wat zijn enkele andere actuele dossiers, in het strafrecht bijvoorbeeld ?

ad rem actua

www.ccbe.eu voor de standpunten van de CCBE en de lijst van de werkgroepen en commissies www.europarl. europa.eu voor meer info over de Europese wetgeving

1. nvdr. Het interview werd afgenomen op 20 december 2012. 12

AdRem 01/2013

“De Commissie heeft op 8 juni 2011 een belangrijke ontwerprichtlijn over het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures gepubliceerd. Op dit ogenblik1 onderhandelen de drie instellingen Raad, Commissie en Parlement – hierover en in de volgende maanden zou er een akkoord moeten komen. De belangrijkste discussiepunten zijn het toepassingsgebied van de richtlijn, de mogelijke beperkingen op het beroepsgeheim, de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt, de rol van de advocaat en het ogenblik waarop die mag tussenkomen. De meeste lidstaten zijn het er wel al over eens dat een advocaat zo vlug mogelijk aanwezig moet zijn en dat hij een actieve rol moet spelen bij het eerste verhoor. Als de richtlijn het recht op verhoorsbijstand in meer gevallen mogelijk maakt dan de Belgische wet bepaalt, dan zal die laatste moeten worden aangepast. Een ander actueel thema in het strafrecht is de invoering van een Europees openbaar ministerie. Vorig najaar heeft de Commissie haar bedenkingen over dit project aan de CCBE overgemaakt. De Commissie is vastbesloten om binnen drie à vijf jaar een Europees openbaar ministerie op te richten.” Bestaan er tussen de lidstaten grote verschillen in de opvattingen over de uitvoering van ons beroep?

“Zeker en vast. De grote verschillen in opvatting hebben vooral te maken met de taken die een advocaat mag uitvoeren. Zo mag een advocaat in sommige Länder van Duitsland als notaris optreden (evenwel niet voor dezelfde cliënt) en in Groot-Brittannië mag de advocaat (sollicitor), zowel in het kader van een nalatenschap als in het kader van een vastgoedtransactie, dezelfde taak vervullen als een Belgische notaris. De sollicitor is bijvoorbeeld ook niet aan de regels van de onverenigbaarheid met andere beroepen onder-

worpen en mag dus tegelijkertijd als vastgoedmakelaar optreden. Een ander belangrijk verschil ligt in de toegangsvoorwaarden tot het beroep van advocaat die van land tot land variëren. In Frankrijk zijn die bijvoorbeeld veel strenger dan in Spanje.” Welke invloed hebben die verschillende opvattingen op de werking van de CCBE?

“Die verschillen zijn heel belangrijk. Ze maken het voor de CCBE immers niet gemakkelijk om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Naar aanleiding van de discussies die gevoerd worden – zowel door de experten in de werkgroepen (op raadgevend niveau) als tussen de nationale delegaties (op politiek niveau) – komen de nationale verschillen naar voren. De experten moeten zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen van een bepaald ontwerp in hun nationale recht en in de andere lidstaten. Op die manier werken ze een opbouwende oplossing uit die aanvaardbaar is voor de nationale delegaties van de CCBE.” Het is dus belangrijk welke vertegenwoordigers je kiest voor de CCBE. Zijn onze delegaties en experten representatief voor wat bij ons leeft?

“Zoals in het Gerechtelijk Wetboek staat beschreven, bestaat de Belgische delegatie uit twee leden van de OVB en twee leden van AVOCATS.BE. Het hoofd van de delegatie is steeds afwisselend Franstalig of Nederlandstalig. Het is cruciaal dat de nationale ordes een efficiënt werkende delegatie hebben die hun standpunten vertegenwoordigt. De delegatie beschikt over zeven niet-deelbare stemmen en vertegenwoordigt de OVB en AVOCATS.BE dus samen. Bovendien zetelen in de werkgroepen en comités tal van experten die benoemd zijn door beide ordes en die bepaalde gevoeligheden kunnen uitleggen.” Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst?

“Een van de grootste uitdagingen zal zijn om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de advocatuur te vrijwaren. Daarom moeten we bijzonder waakzaam zijn bij de huidige evaluatie van de “advocatenrichtlijnen” en moeten we goed nadenken over de voorwaarden voor een mogelijke inbreng van vreemd kapitaal in advocatenkantoren en voor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. De balies willen ook hun zelfregulering niet kwijt en willen de tuchtrechtelijke controle behouden. We moeten het beroepsimago hoog houden. Er is dus heel wat werk aan de winkel.”

Kathleen Vercraeye, bestuurder departement communicatie, interviewde Anne Jonlet


ING Privalis Services viert zijn 10de verjaardag!

En daar willen we u graag voor bedanken! 85% van de advocaten, notarissen en deurwaarders kiest ING als financiële partner voor zijn professionele bankzaken. Dat maakt ING Privalis Services dé voorkeurspartner van de juridisch vrije beroepers. Natuurlijk kan dit enkel door het vertrouwen dat u ons schenkt. En daar willen we u in deze vernieuwde

‘Ad Rem’-  editie graag voor bedanken. Wilt u samen met ons verder schrijven aan dit succesverhaal? Laten we onze samenwerking dan voortzetten en bouwen aan de volgende 10 jaar. Hebt u nog tips of feedback? Deel het ons mee op ing.be/privalis10.

ing.be/privalisservices ING België nv – Bank – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verantwoordelijke uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel – 706780 – 02/13 © Editing Team & Graphic Studio – Marketing ING Belgium.


Kleos, software voor de juridische praktijk

Advocaten aan het woord “Kleos, hefboom naar de mobiele advocaat” “Door de overstap van Jurisoft naar Kleos is alle informatie altijd beschikbaar. Erg handig wanneer een dossier ook behandeld wordt in één van de andere kantoren van onze associatie. Dat vergemakkelijkt het werken en verhoogt de flexibiliteit. De mogelijkheden van Kleos drukken onze overheadkosten en zorgen voor een performanter kantoor.”

Kleos, vereenvoudigd dossierbeheer en kantooradministratie Kleos is dé online tool om administratie en dossiers te beheren en te beheersen. Gebouwd voor en door advocaten. U hebt altijd en overal toegang tot uw documenten, dossiers, adresboek, timesheets en facturen. En kennisdeling binnen uw kantoor wordt met één klap een pak eenvoudiger.

Mr. Eddie Carnewal

“Kleos biedt de vrijheid om je leven te organiseren” “Met onze dossiers en alle gegevens online, heb ik de kans meer thuis te werken en bij mijn kinderen te zijn. Ook beheer en beheers ik mijn agenda nu veel makkelijker. Vanuit Outlook, documenten en e-mails in een dossier slepen en agenda’s vlekkeloos synchroniseren –zelfs vanuit de smartphone– is een echte vooruitgang. De module tijdsbesteding verhoogt de efficiëntie enorm, o.m. door te signaleren wanneer een prestatie kan gefactureerd worden.” Mr. Veronique Van Asch en mr. Renaat Lievens

Meer Kleos getuigenissen op  www.kluwer.be/MyKleosStory

Interesse?  Maak een afspraak via info@kleos.be of bel 0800 14 500  Surf naar  www.kluwer.be/kleos Nu ook op uw smartphone: de Kleos app


OVB nieuwe polis

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid

Advocaten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten en schade door de gebrekkige kwaliteit van hun dienstverlening (bijv. laattijdige vordering of rechtsmiddel, foutief of onvolledig advies of optreden zonder mandaat). De OVB heeft samen met verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits nv onderhandeld over de nieuwe polis. Dit past in haar taak om te zorgen voor een “behoorlijke beroepsuitoefening” (artikel 456 Ger.W). PREMIES EN TUSSENKOMSTEN

De nieuwe polis trad op 1 januari 2013 in werking. De globale premie bedraagt 451 euro (tableau-advocaat) en 225,50 euro (stagiair) per jaar en wordt door de balie geïnd. De B.A. Beroepswaarborg is verworven voor 1 250 000 euro per schadegeval, met een vrijstelling van 2 500 euro per schadegeval en per advocaat. Voor de advocaat-stagiair is er een vrijstelling van 1 250 euro. Voor zaken ingevolge aanstelling door het BJB bedraagt de vrijstelling 300 euro. Advocaten die hun beroep uitoefenen in een vennootschap zijn eveneens gedekt en ook als gerechtelijk mandataris blijft de advocaat verzekerd, behalve als hij benoemd is door de rechtbank van koophandel. Let wel, in bepaalde situaties is de advocaat als gerechtelijk mandataris niet verzekerd, zoals voor schade aan de goederen waarover hij het bewind voert. Als hij nalaat die goederen te

verzekeren, moet hij hiervoor zelf instaan. Hiervoor heeft de verzekeraar een dekking van negentig dagen bepaald. De waarborg burgerlijke beroepsaansprakelijkheid uitbating van het kantoor (extra-contractuele aansprakelijkheid) is gedekt voor 6 200 000 euro (lichamelijke schade) en 620 000 euro (stoffelijke en onstoffelijke schade) per schadegeval. Na het beëindigen van de beroepsactiviteit is de tussenkomst van de verzekeraar beperkt tot eenmaal de waarborg van de polis voor alle schadegevallen samen. EN ER IS NOG MEER

Verder is een zo ruim mogelijke anterioriteitsdekking afgesproken. In ieder geval doet u het best zo snel mogelijk aangifte van elk potentieel schadegeval. Zo kunt u, indien nodig, al overleg plegen met de raadsman van de verzekeraar. Maar elke erkenning van aansprakelijkheid moet worden vermeden, omdat door erkenning de verzekeraar wordt ontslagen van alle verplichtingen. Daarnaast heeft de OVB opnieuw een polis insolvabiliteit afgesloten. Die polis biedt geen bescherming aan de advocaten zelf, maar wel aan de slachtoffers van advocaten die misbruik maken van derdengelden. De uitgekeerde vergoedingen worden integraal teruggevorderd van de betrokken advocaten.

Praktisch • Algemeen contact: Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. • Tweederangspolis: mevr. Aafje Greyson, 03 217 54 04 of aafje. greyson@vanbreda.be • Aangifte schadegevallen: mevr. Caroline Marichal, 03 217 55 73 of caroline.marichal@ vanbreda.be, mevr. Jantine de Kock, 03 217 50 35 of jantine. dekock@vanbreda.be.

1.De polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid eerste rang is online consulteerbaar op www. advocaat.be (privaat luik > informatie > fiscaliteit, collectieve & sociale voorzieningen > verzekering).

Ann Vanderhaeghen, departement studiedienst

15

ad rem actua

door Ann Vanderhaeghen

De Ethias-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid voor de advocaat eindigde op 31 december 2012. Vanaf 1 januari 2013 zijn de risico’s voor fouten in de beroepsuitoefening gedekt bij nv Amlin Europe als hoofdverzekeraar (en medeverzekeraars Zurich, KBC).1


beroep

meer thema’s? Lees het vervolg van de Ronde Tafel online op www.advocaat.be

Rondetafelgesprek over de toekomst van de advocatuur

Hete

hangijzers volgens de Kamercommissie Justitie Een donderdagochtend enkele weken geleden. Aan tafel zitten zes leden van de Kamercommissie Justitie. Voor een debat over justitie in het algemeen en de advocatuur in het bijzonder. Want 2013 wordt een scharnierjaar. De Orde van Vlaamse Balies legde de commissieleden daarom vier thema’s voor. Om na te gaan wat de hervorming van justitie straks voor elke advocaat betekent.

ad rem doorgelicht

Door Jan-Pieter Mateusen

De Vlaamse partijen laten zich vertegenwoordigen door Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), Carina Van Cauter (Open VLD), Renaat Landuyt (s.pa), Bert Schoofs (Vlaams Belang), Sonja Becq (CD&V) en Stefaan Van Hecke (Groen). “We zitten twee dagen per week bij elkaar”, stipt Renaat Landuyt aan.“Wie in deze commissie zit, weet dat hij werk heeft.” En dat werk is nodig. De commissieleden zijn unaniem: er moeten heel wat knopen worden doorgehakt, liefst snel, maar sommige daarvan zijn haast gordiaans. Tijd dus om de tafelpartners de thema’s te serveren, met als lontje telkens een provocerende stelling (niet te beschouwen als OVB-standpunt!) om het debat te openen. 16

AdRem 01/2013

THEMA 1 DE HERVORMING VAN DE JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND Stelling: De toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand moet worden beperkt. Kristien Van Vaerenbergh: “De kosten

swingen alleszins de pan uit. Van 25 miljoen euro in 2001 zitten we nu aan 70 miljoen euro. Alleen daarom is een hervorming nodig.” Renaat Landuyt: “Ik verwijs naar de woorden van Hans Rieder (die wantoestanden omtrent de nomenclatuur en het bijhorende ‘puntjesverzamelen in het pro-Deosysteem’ aanklaagde, red.). We zien


De thema’s en hun bijhorende stellingen: THEMA 1: DE HERVORMING VAN DE JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND Stelling: De toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand moet worden beperkt. THEMA 2: DE HERTEKENING VAN HET GERECHTELIJK LANDSCHAP Stelling: De Ordes van Advocaten moeten de structuur van de nieuwe gerechtelijke arrondissementen volgen. THEMA 3: DE DEMOCRATISERING VAN DE ADVOCATUUR Stelling: Het aantal advocaten dient te worden beperkt door een numerus clausus. THEMA 4: DE ROL VAN DE ADVOCATUUR IN DE RECHTSSTAAT Stelling: Het pleitmonopolie van de advocaat kan niet verder worden aangetast.

17


beroep

We moeten komaf maken met meervoudige aanvragen.

ad rem doorgelicht

Carina Van Cauter (Open VLD)

wel degelijk dat grote kantoren zich onder de impuls van Salduz organiseren in bepaalde specialismen om aan de pot te zitten. Maar ik blijf de essentie positief benaderen: hoe kunnen we het vele geld beter aanwenden? Enerzijds moet men op controle werken, maar anderzijds moeten we de doelstelling van de ‘tweedelijns’ bekijken. Velen met zware familiale problemen en armoede worden minder goed geholpen door het huidige systeem, dan zij die bij manier van spreken even worden opgepakt. Een pijnlijke vaststelling. Ik pleit voor een betere ordening, bijvoorbeeld met maatschappelijke advocaten, die zich op een lonende manier specialiseren in pro-Deozaken. Ook een budget per materie zou soelaas kunnen brengen.” Sonja Becq: “Ik zie problemen bij de toegang en het puntensysteem. Wie een beetje boven het minimuminkomen zit, valt volledig uit de boot en bemiddeling scoort veel lager dan een ‘gewone’ procedure - zo krijgt een echtscheiding weinig punten voor soms intens werk. Het gaat niet enkel om controle, ook de basiswetgeving loopt mank. We moeten de héle werking herzien, en ik kijk wat dat betreft uit naar voorstellen van de advocatuur zelf.” Bert Schoofs: “Ik hou de sociale dimensie voor ogen en pleit voor een getrapt systeem waarbij bijvoorbeeld met remgeld wordt gewerkt. Of: waarbij mensen die een bepaalde tijd geen inkomen hebben of hun vermogen niet kunnen aanspreken, nadien eventueel wel een afrekening krijgen. De toegang moet niet worden beperkt, wel hervormd.” Stefaan Van Hecke: “We discussieerden hierover al vaak in de Kamer; iedereen is het erover eens dat de nomenclatuur dringend herzien moet worden. Ik erger me ook bijzonder aan strafpleiters die altijd klagen in de kranten, terwijl ik net daar grote misbruiken zie. Advocaten die ernstig bezig zijn met burgerlijk recht, opzoekingswerk verrich18

AdRem 01/2013

ten en conclusies schrijven, worden via het huidige systeem allerminst beloond. Remgeld is zinloos als de misbruiken eruit zijn.” Carina Van Cauter: “De nomenclatuur moet worden aangepast en ook het invoeren van een remgeld is een middel om het gebruik van het aantal punten te beperken, zolang het recht op bijstand maar blijft gewaarborgd. Verder kan via een centrale databank het ‘shoppen’ om rechtsbijstand van het ene bureau naar het andere worden vermeden. We moeten hier ten gronde werk van maken om meervoudige aanvragen, zoals in het vreemdelingenrecht, uit te sluiten.” KRISTIEN Van Vaerenbergh: “Wij stellen verschillende zaken voor. Alleszins moet de nomenclatuur worden aangepast en moet er meer controle op het puntensysteem komen. Maar ook een fonds voor tweedelijnsbijstand zou kunnen worden opgericht. De toegang zou beperkt kunnen worden door bijvoorbeeld de provisies meer af te stemmen op het inkomen. Een bijkomende optie is


wie is wie

Kristien Van Vaerenbergh (N-VA)

Carina Van Cauter (Open VLD)

Renaat Landuyt (s.pa)

de categorieën te herbekijken: wie minderjarig of gedetineerd is, of in een collectieve schuldenregeling zit, valt nu automatisch in een categorie. Je zou eerder naar het totaalplaatje moeten kijken.” Sonja Becq: “Dat is dan nog een momentopname. Sommige ‘rechtzoekenden’ zijn erg creatief. Samenwonend of niet: vaak worden daar constructies rond opgezet. De ontsporingen zijn bekend. Je zal op verschillende sporen tegelijk moeten werken. Ik sta volledig achter het recht van verdediging, maar hoe ver ga je daarin? Waar zit je deontologie als advocaat, wat is haalbaar, wat is een vertragingsmanoeuvre? Moet het kunnen dat men in het vreemdelingenrecht vijf keer een procedure instelt? Zelfregulering lijkt me aangewezen.” Stefaan Van Hecke: “De goede naam van de advocatuur lijdt onder de praktijken van een groep cowboys. Misschien zijn de stafhouders daarin wel te soft. Men kan niet altijd naar tucht grijpen, maar de controle op het vlak van deontologie moet wel sterker door hen worden uitgeoefend.”

THEMA 1: DE CONCLUSIES Ja, de hervorming van justitie is alleszins (dringend) nodig, bij de beperking tot de tweedelijnsbijstand plaatsen de Commissieleden een vraagteken, en men is het erover eens dat de controle complex zal zijn. De leden verwelkomen suggesties van de Ordes, maar zien een herziening van de nomenclatuur als prioriteit. Renaat Landuyt gaat nog verder en wenst een budget per materie.

Bert Schoofs (Vlaams Belang)

Sonja Becq (CD&V)

Stefaan Van Hecke (Groen) 19


beroep

Inzake de structuur van de Ordes lijkt politieke inmenging me uit den boze, elke beroepsgroep wenst een zo groot mogelijke autonomie. Sonja Becq (CD&V)

ad rem doorgelicht

THEMA 2 DE HERTEKENING VAN HET GERECHTELIJK LANDSCHAP Stelling: De Ordes van Advocaten moeten de structuur van de nieuwe gerechtelijke arrondissementen volgen. Carina Van Cauter: “Een logisch gevolg van

Lees het vervolg van dit debat met de Commissieleden beslist verder op www.advocaat.be/ adrem. Thema 3: Over de democratisering van de advocatuur en een numerus clausus: “Hoe groter het overschot aan advocaten, hoe gelukkiger de maatschappij.” Thema 4: Over het pleitmonopolie en de uitholling ervan: “Waarom zouden we niet denken aan advocaten die ambtenaar worden?” 20

AdRem 01/2013

de hertekening van het gerechtelijk landschap, zeker omdat tucht al aan de lokale balies is onttrokken. Wat overblijft kan georganiseerd worden per nieuw gerechtelijk arrondissement. Er moet wel in elk geval een permanentie zijn op de zittingsplaats van de rechtbank van eerste aanleg – in de nieuwe hervorming wordt hieraan niet geraakt. Voor het overige: als de balie een rol wil spelen in adviesverlening – en daar heeft ze toch een belangrijke rol – organiseert ze zich het best zo, dat er snel eensluidende adviezen tot stand komen. Organisatie per nieuw gerechtelijk arrondissement betekent in die zin een voordeel.” STEFAAN VAN HECKE: “Ik zou graag eerst het standpunt van de balies kennen, maar ook ik ben gewonnen voor het werken met hubs en spokes: kleinere balies samenvoegen, met één secretariaat voor een goede ondersteuning en met antennes en een loket voor dienstverlening. Wie bij zittingsincidenten dan stafhouder zou moeten zijn, is een kwestie van organisatie.” Sonja Becq: “Ook ik wacht op de Ordes zelf; politieke inmenging lijkt me uit den boze. Elke beroepsgroep wenst toch een zo groot mogelijke autonomie?” RENAAT LANDUYT: “Ik hoop dat de structuren los zullen komen en zelfs dat het parket los komt van de structuur van het gerecht. Omwille van het onafhankelijksprincipe, maar ook omwille van praktische redenen: dat men de kar niet overlaadt

door alle stafhouders in het land bang te maken voor hun positie. Het belangrijkste is dat de rechtbanken qua beheer provinciaal georganiseerd raken. De rest is onze politieke zorg niet.” BERT SCHOOFS: “Advocaten zijn vrije beroepers die werken in corporatie – in deze context geen vies woord. Ze hebben hun eigen positie als groep binnen de samenleving. Men zal wel mee moeten evolueren, maar de advocaten vormen samen een Orde en zij moeten die ‘orde’ ook zelf vinden bij een gerechtelijke hertekening. Wanneer ze dat niet kunnen, zijn ze dan nog de naam Orde waard?” KRISTIEN VAN VAERENBERGH: “De autonomie van de balies moet blijven, maar organisatorisch lijkt het me logisch dat men zich aansluit bij de nieuwe structuur.” STEFAAN VAN HECKE: “Als er binnen de Ordes een consensus is, waarom zouden we ze dan niet volgen? Er was indertijd een akkoord om de Nationale Orde van Advocaten te splitsen en aparte Ordes op te richten. De politiek heeft daarvan akte genomen en dat geregeld.” BERT SCHOOFS: “We hebben de eerste kleine hertekening van het gerechtelijke landschap al gehad: de ontdubbeling van BHV. Dat is de eerste lakmoesproef denk ik, voor alle Vlaamse advocaten: hoe de Vlaamse en Brusselse broeders en zusters het doen. Want die hebben geen cadeau gekregen.”

THEMA 2: DE CONCLUSIES Voor alle leden van de Commissie lijkt het logisch dat de Ordes de structuur van de nieuwe gerechtelijke arrondissementen (op termijn) zullen volgen, maar de bal wordt teruggekaatst. De Commissie ziet graag suggesties van de beroepsgroep zelf tegemoet.


THEMA 3 DE DEMOCRATISERING VAN DE ADVOCATUUR Stelling: Het aantal advocaten dient te worden beperkt via een numerus clausus. KRISTIEN VAN VAERENBERGH: “Het aantal

advocaten per inwoner ligt hoger dan in de ons omliggende landen, maar blijft aanvaardbaar. En de verdoken armoede in de sector, vraagt u? Er kan in elk geval iets gebeuren. Ik denk dat we bijvoorbeeld de rechtsbijstandsverzekeringen moeten promoten, zodat advocaten meer garantie op een behoorlijk inkomen krijgen.” BERT SCHOOFS: “Ik ben niet te vinden voor een aanbodjustitie.” SONJA BECQ: “Zoeken we nu naar manieren om advocaten geld te laten verdienen? Ik zou liever oplossingen vinden om zo min mogelijk conflicten in de maatschappij te hebben. Akkoord: er is verdoken armoede, maar ik vind vrije toegang wel belangrijk. Ik heb drie jaar balie-ervaring. Ik stopte omdat ik een nieuwe richting wou inslaan, maar ik deed er wel veel bagage op. We focussen te weinig op middelen voor bijvoorbeeld stagiairs binnen de advocatuur en vooral van bemiddeling moet werk worden gemaakt. Overigens, wat betreft een numerus clausus: kunnen we dat in Europees verband wel maken? In Nederland is er vrije toegang: moet je dan voorkomen dat men van daaruit terug naar België komt?” STEFAAN VAN HECKE: “Ik zie geen reden voor een numerus clausus. Bij de invoering ervan zal er nog altijd een groep zijn die weinig of net veel verdient. Stelt iemand na tien jaar vast dat hij als advocaat niet kan overleven, dan moet hij zich misschien heroriën­ teren. Onderschat de stage ook niet: die biedt een rijkdom, in welk beroep dan ook.” CARINA VAN CAUTER: “Ik ben er persoonlijk geen voorstander van om wie een opleiding tot ons beroep heeft gevolgd de toegang tot de advocatuur te ontzeggen. En hoe dan ook is het onaanvaardbaar dat advocaten vaak niet worden vergoed voor prestaties die ze hebben geleverd. Maar goed: het promoten van rechtsbijstandsverzekeringen kan misschien een oplossing betekenen, al vermoed ik dat we wat betreft het aantal stagiairs stilaan over de hoogste toppen heen zijn.” BERT SCHOOFS: “De stagemeesters zijn er toch ook allemaal om de waardigheid van de beroepsgroep te dragen en te schragen? En hoe zou je een numerus clausus doorvoeren: via examen of een beperkt aantal stageplaatsen? Dan weet ik al wie er uit de boot zal vallen. Kijk naar het notariaat, ook al is er daar intussen een examen.”

STEFAAN VAN HECKE: “Daarmee ben ik het totaal

oneens. Dat systeem werkt goed om het nepotisme tegen te gaan.” BERT SCHOOFS: “Ik zeg dat de advocatuur nu democratisch is, en dat het gevaar bestaat. Niet meer, niet minder.” RENAAT LANDUYT: “Vrijheid, blijheid. Hoe groter het overschot aan advocaten, hoe gelukkiger de maatschappij. Ernstig: ik denk dat de advocatuur een moderniseringsoperatie moet opstarten wat betreft de diversifiëring van het beroep – er zijn meer terreinen te betreden voor de advocaten. Binnen de vrije markt van de juridische beroepen zou de advocatuur zich nog beter kunnen positioneren en moet ze oppassen dat bijvoorbeeld het notariaat zich niet beter positioneert. Daar moet je de concurrentie aangaan, en ook als individu je strepen verdienen.” KRISTIEN VAN VAERENBERGH: “De advocatuur is een beroep dat tegelijk ook een maatschappelijke rol speelt, en misschien haar bestaan ontleent aan die maatschappelijke invulling. Dan ontstaat er een spanningsveld: moet een advocaat een pleitmonopolie hebben of heeft de maatschappij net nood aan veel advocaten en juristen? En waar zit het evenwicht?”

THEMA 4 DE ROL VAN DE ADVOCATUUR IN DE RECHTSSTAAT Stelling: Het pleitmonopolie van de advocaat kan niet verder worden aangetast. SONJA BECQ: “Een voorbeeld uit mijn eigen regio:

een jurist is er aangeworven voor verschillende OCMW’s. Die weet meer van die materie dan vele advocaten. Bijkomend voordeel: we weten aan het eind van de rit wat we eraan hebben uitgegeven.” STEFAAN VAN HECKE: “En of die jurist nu beslist om in beroep te gaan of niet, die zal er geen euro méér aan verdienen.” CARINA VAN CAUTER: “Alsof een advocaat die optreedt voor een OCMW zomaar in beroep gaat. Het is niet omdat je bij een advocaat terechtkomt, dat er per definitie een procedure volgt. Als advocaat kan je een even belangrijke rol spelen bij bemiddeling, minnelijke schikking, enzovoort. Het voordeel van de tussenkomst van een advocaat hierbij is de vertrouwelijkheid van de inhoud van de onderhandelingen en de briefwisseling. Zijn wij niet de enige beroepsgroep waarin dat gereglementeerd is? Hoe zit het met de beroepsaansprakelijkheid en de bijhorende verzekering van niet-advocaten? Een derde aspect is de opleiding. Die is cruciaal, laat ons die kwaliteitsgarantie niet weggooien. Verder moet je je hoeden voor een tweesporenbeleid, met een circuit

THEMA 3: DE CONCLUSIES De commissieleden zien geen heil in een numerus clausus. De vaststelling dat er een verdoken armoede heerst in de sector is geen valabel argument. Vrije toegang blijft het meest democratisch, en een survival of the fittest zal er altijd zijn. Al zou het promoten van rechtsbijstandsverzekeringen en bemiddeling door advocaten (om te vermijden dat meer advocaten ook synoniem wordt voor meer procedures) volgens de meeste leden een oplossing kunnen betekenen voor de financiële problemen die sommige advocaten ondervinden. THEMA 4: DE CONCLUSIES Het pleitmonopolie blijft voor polemiek zorgen. De expertise van de advocaat mag niet worden onderschat, maar in de praktijk komen de meest hulpbehoevende mensen eerder terecht bij vakbonden enz. De Commissieleden zijn niet per definitie tegen het doorbreken van het pleitmonopolie, maar een aantal zaken zoals deontologie en vertrouwelijkheid in hoofde van juristen en andere specialistenadviseurs moet worden geregeld. CD&V, sp.a en Groen zien hierin ook een oplossing om de problemen in de tweedelijnsbijstand op te lossen. De cirkel is daarmee voor hen rond, of zoals Renaat Landuyt het vertolkt: “Alles hangt met alles samen.”

Extra pagina

AdRem 01/2013


beroep ad rem doorgelicht

En de volgende maanden praktisch? Sonja Becq en Kristien Van Vaerenbergh zijn het met elkaar eens: “De hervorming van het gerechtelijk landschap en de tweedelijnsbijstand zullen twee serieuze en heikele dossiers zijn die op tafel moeten komen.” Stefaan Van Hecke en Renaat Landuyt voegen daaraan toe dat er eindelijk ook een keer een knoop rond de class action/collectieve vordering moet worden doorgehakt - “In de beleidsnota van de minister van Justitie stond daarover helaas geen woord.” Stefaan Van Hecke: “Daarnaast hebben we nog het vorderingsrecht voor verenigingen, wat een beetje moeilijker ligt, maar we gaan proberen daar ook door te raken. Idem voor het consumentenrecht.” Ook Bert Schoofs sluit zich hierbij aan en ziet op ministerieel vlak te weinig concrete actie. Vijf van de zes partijen wijzen verder op de urgentie voor de familierechtbank. “Er was hierover nochtans een consensus in de Kamer, en de Senaat mag wijzigingen aanbrengen, geen probleem. Maar de boel is daar platgelegd”, klinkt het. Carina Van Cauter pareert dat: “De familierechtbank nu oprichten, om ze dan over een paar maanden te laten opgaan in een nieuw en groter geheel houdt geen steek. Dan zie ik eerder zaken als Elektronisch Toezicht als autonome straf en de verfijning van de pestwetgeving als maar enkele van de dossiers die onze aandacht dringend opeisen.”

Extra pagina

voor wie geen of een laag inkomen heeft en een ander circuit voor wie wel over middelen beschikt.” RENAAT LANDUYT: “Dat is nu ook al zo. Ik ben voor een verdere aantasting van het pleitmonopolie, dat er puur wettelijk nooit is geweest. Vanuit een sociale bekommernis merk ik bovendien dat echte rechtsbijstand en verdediging voor de allerzwaksten vaak vanuit organisaties zoals de vakbond komt, en in dezelfde zin zou ik ook graag de Huurdersbond zien pleiten. Zij kennen die materie veel beter dan de advocaat. Je kan die specialisatie nu eenmaal niet opbouwen vanuit een zelfstandigenstatuut omdat het niet rendabel is. Dus treedt men niet of slecht op. Daarom zou ik liever hebben dat we zoeken naar de juiste pleitkwalificaties die ambtenaren, werknemers én zelfs sommigen die zich advocaat noemen, moeten hebben. We hadden het over tweedelijnsbijstand: die functioneert beter met pleiters die werken voor organisaties met een effectieve sociale doelstelling.” BERT SCHOOFS: “Helemaal niet akkoord. Ik ben een absolute voorstander van het pleitmonopolie van de advocaat. Ik krijg op mijn dienstbetoon wekelijks mensen die klagen over hun verdediging bij de vakbond. Ik wil de expertise van niet-advocaten (vakbonden, huursyndicaten, ...) niet zomaar wegwerpen. Maar ze werken het best in samenwerking met en onder toezicht van advocaten. Dan komen ze tot hun recht.” RENAAT LANDUYT: “Vergeet uw obsessie. Bij u komen ze klagen over de vakbond, bij mij pochen ze daarover. Het pleitmonopolie stoort mensen die echt hulp nodig hebben, punt aan de lijn. Er mag wel gedacht worden aan een systeem waarin je werknemers-advocaten en ambtenaren-advocaten zou hebben. Al die mooie kenmerken van de advocatuur waaronder vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid kan je zo organiseren dat deze groepen ook gebonden zijn aan een stuk deontologie die buiten hun organisatie valt. Dan kunnen mensen met een knowhow in een bepaald gegeven een soort hoedanigheid als pleiter krijgen. Dat vind ik moderne advocatuur. Juristen zijn toch ook mensen met een specialisatie?” CARINA VAN CAUTER: “Wat belet u om als advocaat op te treden in het kader van tweedelijnsbijstand?” RENAAT LANDUYT: “Heel interessant: hier zie je dat alles met alles samenhangt. Je kan als kantoor beslissen om 25% pro-Deo, verlieslatend, te doen. Maar er is wel een probleem met het rechtsbijstandsstelsel wanneer dat er zelfs niet in slaagt om hier binnen het zelfstandigenstatuut een leefbare situatie op te bouwen. We komen terug uit bij het begin: waar grote firma’s mensen nu vrijstellen om op een venijnige manier pro-Deo’s in te pakken, zou ik liever als gemeenschap mensen vrijstellen om dat te doen.”

AdRem 01/2013

STEFAAN VAN HECKE: “Het voorbeeld van de

huurders is zeer goed. Waarom zouden huurders door juristen van de Huurdersbond niet begeleid mogen worden voor het vredegerecht? De advocaten gaan daardoor hun broodwinning niet verliezen. Vanuit die vaststelling, gekoppeld aan de misbruiken in de tweedelijns, zou je naar een systeem kunnen evolueren waarbij de overheid ambtenaren aanstelt die bijvoorbeeld alle zaken vreemdelingenrecht doen. De ambtenaar heeft er geen belang bij om vijf of tien keer een procedure te starten als daarvoor geen grond is. En misschien zijn er wel advocaten bereid naar zo’n statuut over te stappen, omdat ze vaststellen dat een zelfstandige praktijk niet loont, of omdat ze wegens familiale redenen liever werken van 9 tot 5. Natuurlijk moet je de deontologie regelen, maar toch enkel in domeinen als de vakbond, huurderszaken, mutualiteit, en nog een paar. Ik vind dat op termijn een interessante piste.” SONJA BECQ: “Juist, daar zijn we nog niet meteen aan toe. Het zal toch een enerzijds-anderzijds verhaal worden. (Lacht) Misschien moeten we ons afvragen wat dat pleitmonopolie betekent. Is het zo dat iemand die nog nooit de trappen van het justitiegebouw heeft beklommen om te pleiten effectief een andere deontologie heeft? Laat ons omgekeerd denken en nagaan welke voorwaarden, kwalificaties en welke deontologie gekoppeld moet worden aan het pleiten. Want in vele grote kantoren werken advocaten – al dan niet schijnzelfstandigen – eigenlijk als jurist. En natuurlijk vat ik ook dat advocaten gefrustreerd raken als ze in aanraking komen met een maatschappelijk werker die meent dat hij alle juridische finesses kent, een overeenkomst opstelt die de partijen dan voorleggen aan de rechtbank, waarna pas de echte problemen bij de advocaat terechtkomen. Laat ons dus werk maken van extra garanties bij bemiddeling. Waarmee ik dus ook benadruk dat pleitervaring een meerwaarde is.” KRISTIEN VAN VAERENBERGH: “Ieder zijn beroep, dokters zijn dokters, advocaten hebben de gewoonte om te pleiten, dus ik denk dat zij het best geplaatst zijn, al waardeer ik het werk van juristen. Hoe dan ook vind ik een advocaat zeker aangewezen eens er in eerste aanleg wordt gegaan.” STEFAAN VAN HECKE: “Maar kijk dan naar de wijkgezondheidscentra: de arts daar heeft er geen belang bij om iemand om de twee weken voor een voorschriftje terug te laten komen. De totale gezondheid is belangrijk. Is dat daarom een slechte arts? Ik denk het niet. En de rechtzoekende heeft nog altijd de vrijheid. Om een advocaat te nemen, of om eventueel een beroep te doen op die dienstverlening.” RENAAT LANDUYT: “Als we dat zouden kunnen toepassen voor het straf- en vreemdelingenrecht, we zouden vraag 1 niet gehad hebben!”


Klare taal...

Naast het magazine biedt de redactie ook meer en meer boeiend leesvoer online. De uitbreiding van het rondetafelgesprek is een eerste voorbeeld. Benieuwd? Surf naar www.advocaat.be en klik op ‘Ad Rem digitaal’.

ook digitaal Het vernieuwde Ad Rem magazine mikt (nog meer dan vroeger) op klare taal, heldere artikels, hete hangijzers, relevante informatie. Maar we gaan verder.

Beheersoftware voor advocatenkantoren gebouwd op Microsoft technologie Afgeschermde en uitgebreide Management rapportering Efficiënt en intelligent facturatieproces en rappelbeheer Eenvoudig om te leren Gebruiksvriendelijk tijdschrijven Uitgebreide Outlook integratie Volledige CRM en Document Management module Geïntegreerde boekhouding U kiest: installatie op uw servers of in “the Cloud” DLex© is de eerste door Microsoft® gecertificeerde beheerssoftware voor advocatenkantoren in Europa

w w w. a u re l i u m . b e /dl ex


amici

nieuws

er beweegt heel wat bij de balies

uit de balies

Š Edward Smeets, ondervoorzitter REA Hasselt.

balie hasselt

ad rem nieuws uit de balies

nieuw gebouw De balie Hasselt is sedert midden juni 2012Â verhuisd

uw balie in

Ad Rem?

Ad Rem maakt vanaf nu plaats vrij voor meer nieuws van de balies. Iets te melden? Mail het naar babette.de.grom@advocaat.be

22

AdRem 01/2013

naar een nieuwe locatie: het nieuwe gerechtsgebouw aan de Parklaan 25. Het gebouw heeft een specifieke stijl die verwijst naar de Hazelarenboom, waaraan Hasselt zijn naam mee te danken heeft.


balie antwerpen

elektronisch kan (straks) al Vanaf 1 maart 2013 kunt u bij het Antwerpse hof van beroep en het arbeidshof conclusies en dossiers elektronisch neerleggen. In afwachting van de inwerkingtreding van artikel 32bis Ger.W. is dan al het protocol van kracht waarover de Antwerpse balie onderhandelde met de voorzitters van beide hoven. U kunt het protocol raadplegen op het privaat luik van de balie. De neerlegging doet u via een speciaal daartoe bestemd e-mailadres, dat enkel voor die doeleinden mag worden gebruikt. * Voor het hof van beroep te Antwerpen In strafzaken voorlopig enkel neerlegging ter zitting mogelijk.

Titel: “class action”

In alle andere zaken: burgerlijkegriffie.hofvanberoep.antwerpen@just.fgov.be * Voor het arbeidshof te Antwerpen

els haagsman

Afdeling Antwerpen: griffie.arbeidshof.antwerpen@just.fgov.be

houdt zich recht met kunst

Afdeling Hasselt: griffie.arbeidshof.hasselt@just.fgov.be

50 jaar of meer

‘on the job’ in Brussel

Van 15 oktober tot 30 november 2012 vond de tentoonstelling “RECHT” van Coming Art plaats in de wandelzaal van het Gerechtsgebouw te Antwerpen. Coming Art is een groep (amateur)kunstenaars die graag met hun kunst naar buiten komen. Voor deze tentoonstelling nodigde de groep ook een aantal gastkunstenaars uit. Els Haagsman, juridisch documentalist in de bibliotheek van de Orde van Advocaten Confraters die respectievelijk 50 en 60 jaar het beroep hebben uitgeoefend wegen

te Antwerpen, was één van hen.

sterk door op 201 jaar balie Brussel. Op 15 november 2012 werden zo Mr. Lieve

Els heeft in deze tentoonstelling verschillende

Van Hout-Koninckx en Mr. Paul De Scheemaecker gelauwerd voor 50 jaar

onderwerpen binnen het thema ‘recht’ onder

beroepsactiviteit. Ook deken en stafhouder Hugo Van Eecke, Mr. Frans De Luyck en

de aandacht gebracht, zoals blijkt uit de titels:

Mr. Luc Silance kregen geschenken en bloemen van stafhouder Hugo Vandenberghe

“Accès à la justice”, “We will meet again”,

en voorzitter Edgar Boydens voor 60 jaar (of meer) balie. Zij bewezen, zoals de

“Class action”, “Pleidooi”.

Franse auteur Georges Bernanos ooit schreef, dat de grondigste kennis van een

Voor meer info

beroep bereikt wordt door het lief te hebben. Met dergelijke beroepsuitoefening

http://comingart.blogspot.be

bewandelden de jubilarissen de koninklijke weg van de hogere beroepskennis.

www.elshaagsman.com

23


amici

champagne & confraters

Sprankelende nieuwjaarsreceptie

Een warme avond tijdens een koude winternacht: meer dan 400 genodigden trotseerden de vrieskou op 21 januari, voor een warm onthaal en sprankelend weerzien in het Koloniënpaleis in Tervuren. De Nieuwjaarsreceptie is voor Orde van Vlaamse Balies de traditionele manier om haar (beste) wensen over te maken aan haar talrijke commissieleden, leden van de raden, de algemene vergadering, stafhouders en politiekeen juridische contacten. Ad Rem was er vanzelfsprekend bij en maakte enkele snapshots. 1. Voorzitter Boydens met de quote uit zijn toespraak die meteen alle media haalde: “De wetgevers zouden niet mogen toegeven aan populisme maar moeten het fundamenteel debat durven aan te gaan.” 2. Stafhouder Marc Callant, bijgestaan door twee confraters en een ere-politierechter, brengt met veel

ad rem extra muros

bravoure een stukje van Franz Schuberts “die Advokaten”. 3. Leen Hubo, Sabine Van Laethem, Véronique Vandewalle, Philippe Dupont. 4. Herman Buyssens, John-John Ackaert 5. Tony Heeren, Alex Tallon, Willem Meuwissen 6. Tom Dekeersmaeker, David Serrus, Nicolaas Vinckier, Filip De Reuse, Pieter Huyghe 7. Nog 13 parlementaire maanden tot aan de volgende verkiezingen is kort dag, dat gaf ook minister van Justitie Turtelboom toe in haar toespraak. 24

AdRem 01/2013

3


1

2

4

5

6

7 25


beroep ad rem estafette

de anekdote Ik kreeg de kans om aan Columbia University aan een mediation clinic deel te nemen. Na vier weken opleiding tot bemiddelaar werd ik samen met een medestudent al meteen het veld ingestuurd. Op donderdagavond hadden we een vaste afspraak in het Harlem Small Claims Court dat vooral zaken met een kleine inzet behandelt. Op een avond stonden er zo’n tweehonderd zaken op de rol. Die konden uiteraard niet allemaal in een keer worden behandeld, dus konden partijen ook kiezen voor arbitrage of bemiddeling. Er werden ons twee corpulente dames toegewezen die ons volgden naar een klein kamertje naast de zittingszaal. Het ging blijkbaar om een babysitschuld van tachtig dollar. Naarmate de bemiddeling vorderde, raakten de gemoederen meer en meer verhit en de temperamentvolle dames scholden elkaar de huid vol. Wij weken voorzichtigheidshalve al uit naar de deur, tot ze op een bepaald moment effectief op de vuist gingen en vechtend de zittingszaal binnenrolden. Gelukkig greep de alomtegenwoordige security snel in waarna de dames terug het bemiddelingskamertje werden ingestuurd en ook de zitting kon worden hervat. Na een lang gesprek en veel omwegen zijn we dan toch tot een uiterst complexe en gedetailleerde oplossing gekomen, maar ik heb die avond vooral geleerd dat de beoefening van het recht de gezondheid wel degelijk kan schaden.

26

AdRem 01/2013

Wie is Vanessa Foncke? • Geboren in 1981, afgestudeerd aan de Universiteit Gent in 2004. • 2007-2008: LL.M. aan Columbia University in New York. • Aan de balie sinds 2004, gespecialiseerd in nationale en internationale geschillenbeslechting bij het kantoor Jones Day. • Houdt van lezen, reizen en dansen.


Vanessa Foncke, advocaat geschillenbeslechting

“Beoefening van het recht

kan de gezondheid schaden” Elke confrater bewandelt een eigen piste en legt eigen accenten. Ad Rem nodigt advocate Vanessa Foncke uit om de nieuwe rubriek Estafette af te trappen. Geschillenbeslechting leverde haar ei zo na een vechtpartij op in New York. Voor een keer mag zij zichzelf verdedigen. door babette de grom

mijn specialiteit?

“Ik ben gespecialiseerd in nationale en internationale geschillenbeslechting. Dat is zeer uitgebreid qua inhoud, maar de klemtoon van mijn praktijk ligt vooral op burgerlijk en commercieel recht. Die keuze stamt uit mijn studententijd toen ik nog het klassieke beeld voor ogen had van de advocaat die pleit voor rechtbanken. Doorheen de jaren ben ik bij die eerste ‘roeping’ gebleven, hoewel ik mijn praktijk intussen heb aangevuld met arbitrage. Ik trad al een paar keer op als arbiter, waardoor ik de zaken ook eens van de andere kant kon bekijken. Dat was soms wel confronterend.” IN het Volgende nummer

mijn Belangrijkste uitdaging nu?

“Mij als advocaat op de kaart plaatsen. Dat betekent, naast het inhoudelijke werk, vooral netwerken en zich op één of andere manier onderscheiden. Dat vraagt een belangrijke tijdsinvestering, maar saai is het allerminst. Als covoorzitster van CEPANI40 zet ik me in voor de promotie van arbitrage en ik ben bestuurder bij het Vlaams Pleitgenootschap. Daar werk ik mee aan de organisatie van culturele activiteiten en zo houd ik ook contact met de balie.”

mijn uitdaging in de toekomst?

“Een goede work-life balance aanhouden. Ik behandel soms zeer uiteenlopende materies, dus mijn praktijk wordt nooit routine. Maar het is wel zeer veeleisend. Ook cliënten lijken – al dan niet terecht – steeds meer te verwachten op kortere termijn. De digitale revolutie is daar natuurlijk niet vreemd aan. Kijk alleen maar naar hoe snel een antwoord op een e-mail wordt verwacht.”

mijn prive ambitie?

“Ik ben eerder een doener dan een dromer. Ik vind het net zo belangrijk om dagelijks tijd voor mezelf, vrienden en familie te maken. Ik beschouw mijzelf in het algemeen als een zeer gelukkig persoon. Als ik ergens mijn zinnen op heb gezet, ga ik er wel volledig voor en zou ik zelfs mijn job even opzij durven te schuiven. Zo heb ik na enkele jaren advocatuur besloten dat het tijd was voor wat afwisseling en ben ik naar New York getrokken om er een opleiding aan Columbia University te volgen.”

“Ik geef de estafettestok graag door aan confrater Bjorn Adins. Als advocaat is hij vooral gespecialiseerd in ICT recht (zoals e-commerce en e-banking) met ook alle daaraan verbonden aspecten van intellectuele eigendom, een niet te onderschatten onderwerp in deze tijden. Hij is, net als ik, ook náást de advocatuur met veel bezig. Zo is hij voorzitter van de Young Business Club van SV Zulte Waregem.” Babette De Grom, departement communicatie

27


beroep ad rem actua

Š Jurgen Walschot

28

AdRem 01/2013


Is een schuif met zwart geld een ‘beschermd’ geheim?

Het beroepsgeheim van de voorlopige bewindvoerder

door Kristien De Backer

Aan een meerderjarige die niet meer in staat is om zijn goederen te beheren, kan een voorlopige bewindvoerder worden toegevoegd om zijn vermogen te beschermen (art. 488bis a) ev. BW). In de praktijk bestaat er discussie over de geheimhoudingsplicht van die voorlopige bewindvoerder. Kan de bewindvoerder vertrouwelijke informatie over zijn pupil vrijgeven aan derden of is hij gebonden door het beroepsgeheim?

Advocaat-voorlopige bewindvoerder De wetgever verkiest een naaste van de pupil aan te stellen als voorlopige bewindvoerder. Slechts in geval van tegenstrijdige belangen wordt een professionele bewindvoerder aangesteld. Of de voorlopige bewindvoerder advocaat is of niet, heeft geen invloed op de vraag over het beroepsgeheim. Vaak denken advocaten die voorlopige bewindvoerder zijn dat hun beroepsgeheim als advocaat ook geldt voor hun opdracht als voorlopige bewindvoerder. Dat beroepsgeheim geldt echter enkel tijdens de uitoefening van het beroep van advocaat. Geen beroepsgeheim Het beroepsgeheim wordt niet opgelegd omdat beroepsbeoefenaars dat wenselijk vinden, maar wel

omdat het noodzakelijk is om het beroep of de taak uit te oefenen. De voorlopige bewindvoerder is geen noodzakelijke vertrouwenspersoon van zijn pupil. Het is wel aangewezen om de nodige informatie van de pupil te krijgen, maar vaak (bijv. als de pupil dementerend is) zal hij die informatie krijgen via diens omgeving, de bank, openbare overheden … In de rechtspraak wordt trouwens gesteld dat het gebrek aan vertrouwen tussen de pupil en de bewindvoerder geen reden is om die laatste te vervangen. Daarnaast is het beroepsgeheim niet verenigbaar met diverse taken van de bewindvoerder, zoals de belastingaangifte indienen. Als de bewindvoerder een beroepsgeheim zou hebben, zou hij dit schenden door de fiscale aangifte in te dienen. 29


beroep

Geen meldingsplicht Aangezien de voorlopige bewindvoerder geen beroepsgeheim heeft, moet hij meewerken met bijvoorbeeld de onderzoeksrechter en de fiscus wanneer hij wordt ondervraagd over zijn pupil. Er bestaat geen wettelijke basis voor een zwijgrecht van de bewindvoerder. Het is ook niet de taak van de bewindvoerder om het (illegaal verworven) geld van zijn pupil te helpen verbergen. Hij is strafrechtelijk verantwoordelijk als hij dit wel doet. Het gebrek aan beroepsgeheim voor de voorlopige bewindvoerder (art. 488bis a) ev. BW) impliceert echter geen meldingsplicht die

bijvoorbeeld rust op de voorlopige bewindvoerder bedoeld in de Faillissementswet in het kader van de witwaswetgeving. Wel privacy respecteren Ten slotte wijs ik erop dat het hier enkel het beroepsgeheim in art. 458 Sw. betreft. Dat verschilt van de discretieplicht en van het respect voor de privacy. Uiteraard moet de voorlopige bewindvoerder discreet omgaan met de vertrouwelijke gegevens van de pupil en moet hij de Wet op de Verwerking van de Persoonsgegevens (Privacywet) respecteren.

• Hoewel veel voorlopige bewindvoerders dit wenselijk vinden, hebben zij in hun functie van bewindvoerder geen beroepsgeheim. • Zij moeten wel discreet omgaan met informatie van de pupil en diens privacy respecteren. • Van het zich verschuilen achter een zwijgrecht, kan geen sprake zijn. Of de voorlopige bewindvoerder een advocaat is of niet, verandert daar niets aan.

Standpunt van de OVB

Wat bij schenking of legaat? door Riki Heps

ad rem actua

Dit moet u onthouden

Volgens het huidige recht is het mogelijk dat ook een professionele bewindvoerder zoals een advocaat, een schenking of legaat ontvangt van de persoon die onder zijn bewind is gesteld. Dat vindt de OVB allerminst wenselijk. De advocaat zou hierbij immers misbruik kunnen maken van de zwakke positie van de beschermde persoon. Bovendien verbiedt de wet andere beroepsgroepen, die de schenker of testator op het einde van zijn leven bijstonden (artsen, verplegend personeel, …) een gift te ontvangen. Ook een voogd kan geen schenking of legaat ontvangen van zijn pupil. De Orde maakte daarom verschillende nota’s over aan de Kamer- en Senaatscommissie Justitie. Deze suggesties werden opgepikt in het kader van de besprekingen van het wetsontwerp tot hervorming van de onbekwaamheidsstatuten (Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53-1009/013). Het opnieuw in te voeren artikel 908 BW zou luiden: “De in boek 1, titel XI, hoofdstuk II/1 bedoelde bewindvoerder en eenieder die een gerechtelijk mandaat uitoefent, kunnen geen schenking of legaat ontvangen van de beschermde persoon of de persoon ten aanzien van wie hij dit mandaat uitoefent. Hetzelfde verbod geldt voor de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn van deze bewindvoerder of gerechtelijk mandataris, evenals diens echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. De uitzonderingen bepaald in artikel 909, derde lid, 2°-3° zijn van overeenkomstige toepassing.” Voor familiale bewindvoerders wordt een uitzondering gemaakt. De nota’s waarvan sprake, kan u raadplegen op onze website: www.advocaat.be -> pers, communicatie en standpunten -> standpunten -> 2012 Kristien De Backer, departement studiedienst

30

AdRem 01/2013


© Jurgen Walschot

De gevolgen van de weigering van juridische tweedelijnsbijstand

74% van de respondenten rondt het geschil dan tòch af met een advocaat Wat gebeurt er wanneer rechtzoekenden die aanspraak willen maken op kosteloze tweedelijnsbijstand geweigerd worden wegens een te hoog inkomen? De rechtssociologen van de universiteit Antwerpen onderzochten dit op vraag van de OVB. door Bernard Hubeau

De OVB wilde vooral weten welke stappen deze mensen vervolgens ondernamen voor de oplossing van hun conflict en wilde hun daarbij horende tevredenheidsgraad kennen. Want werd het conflict alsnog beëindigd? Zagen deze ‘geweigerden’ af van verdere juridische stappen (‘leave’) of zetten ze de procedure verder (‘stay’)? Of werden er nog andere alternatieven gezocht? Was een en

ander bovendien afhankelijk van de aard van de zaak? Veel vragen dus, waarmee de onderzoekers in 2011 aan de slag gingen. Resultaten en acties Uit de interviews (zie ‘De methode’) blijkt dat de betrokkenen vooral hun rechten willen laten gelden in ‘every day-life problems’, 31


beroep ad rem actua

De methode De OVB leverde een databestand aan van 891 personen van wie de vraag om rechtsbijstand in het gerechtelijk jaar 2008-2009 werd afgewezen. Men trok een gestratificeerde steekproef van 452 cases, representatief wat betreft geslacht, leeftijd, gezinssituatie en nationaliteit. Via een telefonische enquĂŞte werd een vragenlijst met zowel open als gesloten vragen voorgelegd aan 100 personen uit het bestand. 32

AdRem 01/2013

voornamelijk wb. echtscheidingsgeschillen (28%), strafrechtelijke aangelegenheden (21%) en huurgeschillen (13%). Na het inwinnen van advies (46%) en een beroep doen op meestal familie en vrienden (42%) besloot maar liefst 74% verder te gaan met een (meestal andere) advocaat. Opvallend is ook dat vaak bij het OCMW advies werd ingewonnen (vooral voor familierechtelijke problemen) terwijl de kosten voor de advocaat regelmatig opliepen tot 1 500 euro of meer. Naast het verderzetten van de procedure met een advocaat, werd er ook vaak (63%) voor geopteerd om opnieuw contact op te nemen met de tegenpar-


Verwonderlijk: drie kwart was tevreden tot zeer tevreden met de wijze waarop het geschil werd opgelost

tij. In 38% van deze gevallen en vooral in huurgeschillen slaagden de respondenten erin – veelal zonder advocaat – hun conflict in der minne te regelen. De meerwaarde van de advocaat? Wanneer we echter naar de laatste handelingen kijken die meestal het conflict oplossen, blijkt het merendeel van de respondenten hun geschil wél te hebben afgerond met behulp van een advocaat (de geciteerde 74%). Het contact met de tegenpartij betekende in 22% van de gevallen de laatste stap. Advies vragen en een beroep doen op anderen bleken samen slechts in 1% de laatste actie in te houden. Grote tevredenheid met uiteindelijke oplossing Hét in het oog springende resultaat is wellicht de tevredenheid met de uiteindelijke oplossing van het geschil: drie kwart van de respondenten was ‘tevreden tot heel tevreden’ met de wijze waarop dit werd opgelost. 12% was bovendien ‘min of meer’ tevreden; slechts 9% zag zijn conflict ‘niet of helemaal niet goed’ opgelost. De algemeen positieve toon kan verwondering wekken, al speelt die wel in voornamelijk huur- en financiële geschillen en de hoogste tevredenheidsgraad wordt bereikt wanneer er een minnelijke schikking was zonder advocaat.

Nuances en besluit De cijfers tonen aan dat wie geweigerd wordt voor kosteloze tweedelijnsbijstand, meestal toch het geschil verder probeert op te lossen door een advocaat in te schakelen, die dan zelf bekostigd wordt. Daarnaast is ‘self help’ (de zaak zelf in der minne proberen te regelen) populair. Bovendien beoordelen de ondervraagden de beëindiging van het conflict dan als het meest gunstig. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er ruimte is in het geschilbeslechtingslandschap voor (een vorm van spontane of georganiseerde) ADR. Toch moeten we kanttekeningen maken m.b.t. de hoge tevredenheidsgraad: omdat de respondenten reeds een aanvraag tot gratis juridische tweedelijnsbijstand via een advocaat indienden, gaat het om een groep die al de intentie had om het recht voor de oplossing van hun probleem te mobiliseren. Rechtssociologisch onderzoek, onder meer van Rottleuthner, toont echter aan dat vele anderen grote drempels ervaren in het mobiliseren van het recht, die in verschillende fases verlopen: behoefte aan recht, rechtsvoorlichting, rechtsverschaffing en rechtsdoorzetting. Deze personen komen dus niet voor in de populatie, waardoor de conclusie dat het stelsel van kosteloze juridische tweedelijnsbijstand kan worden teruggeschroefd, manifest onjuist zou zijn.

dit moet u onthouden • Mensen aan wie kosteloze tweedelijnsbijstand wordt geweigerd, vervolgen hun weg om een oplossing te vinden voor hun geschil. Daarbij staan ze zelf in voor het ereloon van de advocaat. • Daarnaast trachten ook veel indieners de zaak in der minne te schikken, wat de hoogste tevredenheidsgraad oplevert. • Er wordt bovendien veel advies en bijstand gevraagd, maar dit leidt zelden rechtstreeks tot de oplossing van het probleem.

door Bernard Hubeau, Stien Mercelis, Steven Gibens, Jean Van Houtte, Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen

33


beroep

getest en goedgekeurd

Voor bureel Tijd is geld, we werken het liefst zo efficiënt mogelijk. Gelukkig zijn er heel wat tools om ons het professionele leven aangenamer te maken. Als ze dan nog mooi ogen, is dat meegenomen. Ad Rem scheidt het kaf van het koren en nodigt een confrater uit voor een test.

getest door uw confrater: de icodex

mobiel met zonne-energie

ad rem uitgerust

Stefan Pieters, advocaat bij de balie te Brugge.

Wetgeving op zak, dat is iCodex. Een app voor iPad en iPhone, ook beschikbaar voor Android (= iLex). Meester Pieters: “De toepassing bevat zelf geen teksten maar sluist de gebruiker door naar de website waar de gezochte wetgeving gratis raadpleegbaar is, zowel op federaal, Vlaams, Waals, Brussels als Europees niveau en als toemaatje: fisconet. Internettoegang is wel vereist om opzoekingen te kunnen doen. In vergelijking met bookmarks biedt de app een grote meerwaarde. De diverse wetgeving wordt immers mooi gestructureerd aangeboden, zodat u, wanneer u bijvoorbeeld het gerechtelijk wetboek raadpleegt, eerst nog de keuze krijgt tussen de verschillende onderdelen. Op Vlaams niveau wordt dan weer een onderscheid gemaakt naargelang de materie. Versie 3 biedt nóg meer inhoud aan, waaronder Wb Sv. en de euCodex.”

Het nieuwe KANZ Field Power Desk is méér dan een bureau.

Het is compact, verplaatsbaar en u kunt al uw elektronische apparaten opladen via het ingebouwde zonnepaneel. Het is het meest vooruitstrevende all-in-one bureau dat u zich kunt voorstellen en het ziet er op de koop toe nog mooi uit ook. Prijs: $ 1 995 Info: www.kanzoutdoors.com

PRIJS: e 250 INFO: WWW.icodex.be 34

AdRem 01/2013


en balie moleskine gaat digitaal

Moleskine staat voor understamentkwaliteit, en niets is dan ook wat het lijkt met de Evernote Smart Notebook by Moleskine. Het Moleskine-papier hier is speciaal gemaakt om uw notities, via uw smartphone, makkelijk op te slaan op uw (gratis downloadbare) Evernote account. Met de Smart Stickers kunt u zelfs de informatie labellen. Zo kunt u losse ideeĂŤn op papier verder uitwerken op scherm.

black is back

scan overal

De aluminium chair, een design van Charles & Ray Eames, die al decennialang zijn stempel drukt in kantoren overal ter wereld, krijgt er nu een broertje bij. De Dark Chrome variant geeft de klassieke aluminium chair een nieuwe, eigentijdse esthetiek. Het model en de hoogwaardige zwart lederen bekleding bieden u bovendien het hoogste comfort.

De IRIScan Anywhere 3 is een compacte draadloze scanner. U kunt de scanner overal meenemen en elk type document (een blad per keer) scannen. De documenten worden opgeslagen en kunt u achteraf op uw computer converteren naar digitale documenten.

Prijs: e 24,95

Prijs: e 3 333,55

Prijs: e 164,46

Info: http://evernote.com/intl/nl/

info: www.vitra.com

Info: www.irislink.com

moleskine/

35


adviezen deontologie

Sprekende voorbeelden uit de praktijk

Een verwittigd meester is er twee waard. Met dat motto verstrekt het departement deontologie van de Orde van Vlaamse Balies adviezen aan de stafhouders en aan de raad van de lokale ordes. Die kunt u nalezen op het privaat luik van de website www.advocaat.be, in de rubriek ‘informatie > deontologie, wetgeving en reglementen > adviezen deontologie’. Hieronder sprokkelt Ad Rem, bij wijze van voorbeeld, enkele sprekende adviezen.

Advies 382 Beroepsgeheim – vertrouwelijkheid van briefwisseling – gerechtelijk mandaat

Vraag: 1.

Advies: 1.

Kan een rechter bevelen dat een advocaat zijn beroepsgeheim schendt door vertrouwelijke briefwisseling voor te leggen?

Hoe kunnen cliënten vertrouwelijke briefwisseling voorleggen waarvan zij niet in het bezit zijn?

Een rechter kan dit bevelen, maar een advocaat mag zijn beroepsgeheim niet schenden, ook niet wanneer een rechter hem dit zou bevelen. Een advocaat die vertrouwelijke briefwisseling overmaakt aan de rechtbank of aan derden, zelfs na een bevel van de rechtbank, stelt zich eventueel bloot aan tuchtrechtelijke vervolging.

3.

2.

De voogden ad hoc zijn benoemd door en staan onder het toezicht van de vrederechter, die op elk moment inzage kan krijgen van het dossier, waarin de vertrouwelijke briefwisseling zich zou bevinden. Dit zou noch min noch meer betekenen dat het principe van de vertrouwelijkheid van briefwisseling tussen advocaten wordt geschonden. Wat is ter zake het standpunt van de balie?

Het is een geruststellende vaststelling dat de cliënten niet in het bezit zijn van de vertrouwelijke briefwisseling, zo niet was er reeds schending van het vertrouwelijk karakter. De cliënten kunnen inderdaad geen gevolg geven aan het bevel om deze briefwisseling neer te leggen of over te maken aan de voogd ad hoc. Zij kunnen enkel laten weten dat zij niet in het bezit zijn van deze briefwisseling.

2.

3. Artikel 2 van het Reglement van 21 november 2007 betreffende de aanvaarding van gerechtelijke mandaten bepaalt dat de advocaat belast met een gerechtelijk mandaat onderworpen blijft aan de deontologie van de advocaat, tenzij de deontologische regel onverenigbaar is met zijn mandaat.

36

AdRem 01/2013

Zoals mr. X terecht opmerkt, wringt hier het schoentje. De voogd ad hoc staat onder toezicht van de vrederechter en de vrederechter kan en mag inzage nemen van het dossier van de voogd ad hoc. Een voogd ad hoc handelt overigens niet in de hoedanigheid van advocaat. Om die reden is het beroepsgeheim van de voogd ad hoc niet gelijk aan het beroepsgeheim van de advocaat. Om die reden ook is briefwisseling tussen een advocaat en een voogd ad hoc in principe niet vertrouwelijk. Een advocaat kan zijn beroepsgeheim dus niet delen met een voogd ad hoc.


Advies 401 Beroepsgeheim – fiscale controle – derdengelden Vraag: In goede orde ontving ik uw fax van 1 augustus jl. met betrekking tot de vraag van mr. X die door de belastingadministratie gevraagd wordt het boekhoudjournaal van haar derdenrekening te bezorgen aan het controlekantoor. Confrater X stelt zich de vraag of deze stukken mogen worden overgemaakt aan het controlekantoor dan wel of de stukken op haar kantoor het voorwerp dienen uit te maken van controle.

Advies: Terecht stelt u in uw ontwerpschrijven dat een controle enkel mogelijk is voor zover het beroepsgeheim niet wordt geschonden. Evenwel komt het mij voor dat de namen van de cliënten verborgen dienen te worden. Een advocaat kan tegenover de fiscale administratie het beroepsgeheim niet inroepen om zichzelf in te dekken tegen rechtmatige aanspraken van de fiscus, maar dit sluit niet uit dat hij de plicht blijft behouden om in zijn contact met de fiscale administratie zijn beroepsgeheim ten aanzien van zijn cliënten te behouden. De stelling dat een advocaat zich in het kader van een fiscale controle van zijn aangifte niet zou kunnen beroepen op het beroepsgeheim is in strijd met artikel 334 WIB 92 dat voorziet dat de belastingplichtige het beroepsgeheim kan doen gelden en dat het de bevoegde tuchtoverheid is die oordeelt of de vraag om inlichtingen of het voorleggen van boeken/journaals verzoenbaar is met het eerbiedigen van het beroepsgeheim. De wet plaatst dus het beroepsgeheim boven de verplichting van de belastingplichtige om bepaalde gegevens en documenten aan de belastingadministratie mee te delen. Dit alles doet evenwel geen afbreuk aan het feit dat de belastingplichtige advocaat zich niet achter zijn beroepsgeheim kan

verschuilen louter om zichzelf te beschermen tegen wettelijke en gewettigde vragen van de fiscale administratie. Artikel 334 WIB 92 stelt dat de territoriaal bevoegde tuchtoverheid een oordeel velt. Er is geen sprake van een advies van de stafhouder, wel van een oordeel. Het hof van beroep te Gent bevestigde deze stelling in een arrest van 15 juli 2010. (Hof Gent, 15 juli 2010, T.F.R., november 2010, 908): “Dat de advocaat enkel inzage kan geven van de derdenrekening in de mate dat elke verwijzing naar de cliënt geschrapt is.” In een noot onder het aangehaalde arrest schrijven mr. Thierry AFSCHRIFT en mr. Pitou VAN HISSENHOVEN: “Wij sluiten ons aan bij het hof waar het stelt dat op de advocaat enerzijds de verplichting rust om de bescheiden voor te leggen aan de controlerende ambtenaar van de fiscale administratie, maar dat hij anderzijds ook gebonden is aan het beroepsgeheim en in het licht van de beslissing van de stafhouder de identiteit van zijn cliënten verborgen moet houden. De advocaat heeft hierover zelfs niets te beslissen: het beroepsgeheim raakt de openbare orde en hij kan zichzelf er niet van ontslaan. - (Cass., 20 februari 1905, Pas., 1905, I, pag. 141; Cass., 30 oktober 1978, Arr.Cass. 1979, 235; Cass., 17 juni 1992, JT, 1993, 106; Luik, 7 januari 1991, JLMB, 1991, 722; Antwerpen, 17 mei 1992, R.W., 1991-1992, 470). “Het hof stelt terecht vast dat het technisch niet onmogelijk is om de documenten waarvan de administratie de overlegging vraagt te anonimiseren, maar dat de betrokkene hiervoor voldoende tijd moet krijgen. Zo kan de belastingplichtige advocaat ervoor zorgen dat zijn boekhou-

ding geen namen van cliënten, maar enkel refertes vermeldt. Op rekeninguittreksels kan hij de namen van cliënten verwijderen of onleesbaar maken. Het hof bevestigt met dit arrest het algemeen aanvaarde standpunt dat het beroepsgeheim enkel bestaat in het belang van derden en niet aan de fiscale administratie kan worden tegengeworpen in het kader van het onderzoek naar de eigen belastingplicht van de geheimhouder, hier advocaat.” (F. CAPELLE, “Het onderzoek bij derden inzake inkomstenbelastingen” in De Fiscale Controle, Kalmthout, Biblo, 1993, 70; C. DE BUSSCHERE, “Enkele aspecten van de notariële deontologie en notarieel tucht, R.W., 2004-2005, 685; A. SPRUYT, “De rechten van onderzoek van de fiscus inzake inkomstenbelastingen”, in Actuele Problemen van fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, 1989, 173; M. VAN DEN BOSSCHE, “Het beroepsgeheim van de boekhoudkundige en fiscale raadgevers : de verschillende regelingen inzake B.T.W. in directe belastingen en hun gevolgen”, TFR, 2007, afl. 329, (835) 847)” (T. AFSCHRIFT en P. VAN HISSENHOVEN, noot : “Beroepsgeheim en fiscus…bis”, TFR, 390, 915). Bovendien refereer ik aan het artikel van Professor MAUS in AD REM, 4/2005, p. 4. Resumerend meen ik dat er geen bezwaar bestaat dat confrater X de geanonimiseerde documenten zou bezorgen aan de belastingcontrole tenzij dat het verbergen van de namen niet voldoende duidelijk is. In dat geval zal de controle op haar kantoor moeten plaatsvinden.

37


column

Een confrater schiet met scherp

vrank en vrij

7 000 frank. Meer was niet nodig om een toga te verwerven die all-sports, all-season én zwangerschapsbestendig was. Maar nu is het valse konijnenbont dus zoek. door ann devroe

Mijn toga is stuk. Het valse konijnenbont is eraf gerukt. Ben ik blijven hangen in een lift of aan een deur, hollend van de ene zitting naar de volgende? Een toga mag de leeftijd van zijn eigenaar etaleren. Het monsteren van toga’s volstaat soms om in te schatten welke confrater het toekomt niet-poorters en neofieten aan de rechtbank voor te stellen. Anciënniteit wordt in ons beroep gerespecteerd en een toga die vele veldslagen uitdraagt, dwingt eerbied af. Zo ook mag een toga versleten, maar niet vuil zijn. Een kleine staatsgreep was nodig om de befjes van de toga’s op kantoor te ontvreemden voor een wasbeurt, en zelfs Jan Theys had deze met kilo’s Dash hun originele witte glans niet kunnen teruggeven. Er zijn natuurlijk grenzen. Een gehavende toga is erover.

38

AdRem 01/2013

Een nieuwe toga dus. Het model dat via juffrouw De Cuyper, die in Antwerpen de plak zwaaide in de kleedkamer van de advocaten, ergens in West-Vlaanderen werd besteld bij de kleermaker met de beste prijs-kwaliteitverhouding, heeft mij enkele decennia gediend. Meer dan opgave van een gewichtsklasse en lengte en betaling van 7 000 frank (toch best veel geld voor een stagiair) was niet nodig om een toga te verwerven die all-sports, all-season én zwangerschapsbestendig was. Oprolbaar en op alle manieren transporteerbaar en zelfs Gaia-proof, getuige het valse konijnenbont dat mijn toga nu dus kwijt is. Enige inlooptijd zal nodig zijn. Zal ik mij in een nieuwe toga even strijdvaardig voelen? Zal deze mij in dezelfde mate beschutten tegen scherpe vragen? Zal ik met eenzelfde zwier een wijds armgebaar kunnen maken wanneer de retoriek van mijn pleidooi dat vergt? Met mijn oude toga zal ik een bondgenoot begraven.


***pub 5***

Win tijd voor uw cliënten Meester Peeters pleit morgen een cruciale zaak. Wanneer hij de laatste hand wil leggen aan zijn pleidooi valt de kantoorserver uit. Meester Peeters verliest kostbare uren en moet ’s avonds laat doorwerken om de verloren tijd in te halen… Het kantoor van Meester Janssens kampt met e-mailproblemen. E-mails komen vaak niet aan of belanden in de spambox van cliënten. Hun IT-leverancier raadt een upgrade van de mailserver en internetverbinding aan. Meester Janssens vraagt zich af of dat wel de oplossing is… Herkenbaar? U bent niet alleen. Veel advocaten verliezen regelmatig tijd door IT-problemen. Tijd die ze liever zouden besteden aan hun cliënten. Stel u eens voor hoe het zou zijn om een IT-platform te hebben dat gewoon werkt, zonder kopzorgen of onverwachte kosten. Dat al uw IT-risico’s in één keer afdekt voor een betaalbare prijs. Stel u eens voor hoeveel sneller en beter u zo voor uw cliënten kan werken! Everyware wil u daar graag bij helpen.

Ontdek wat we voor u kunnen doen:

www.everyware.be/advocaten


TOGA

Advocatensoftware

Optimaliseer uw kantooradministratie •

Krijg in één oogopslag een volledig overzicht van een dossier met alle partijen, documenten, berichten, kosten en prestaties, de boekhouding, ...

Raadpleeg en verwerk uw Outlook e-mails rechtstreeks in TOGA. Samen met uw ingescande documenten bekomt u zo een compleet DIGITAAL DOSSIER.

Synchroniseer uw TOGA-agenda en taken met Outlook.

Maak gebruik van de zeer krachtige zoekfuncties die het zelfs mogelijk maken uw Word- en PDF-documenten op INHOUD te doorzoeken.

Werk in verschillende dossiers en modules tegelijk dankzij het handige systeem van tabbladen.

Ontdek de naadloze integratie van de modules INCASSO, CURATOR en TOGANET (online dossieropvolging).

Softconstruct NV Singel 6 • 2550 Kontich Tel. 03 237 79 15 • Fax 03 237 79 16 info@softconstruct.be • www.toga.be ON 0431.495.788 RPR Antwerpen


Bijlage – Insert Kluwer bij Ad Rem - maart 2013

Legal Actua

Bijsluiter bij Ad Rem van maart 2013 Met deze maand onder meer: Nieuw: ° Praktische gids voor de schuldbemiddelaar ° De plaatsing van overheidsopdrachten ° Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling Nieuwe reeksboeken: ° De gewijzigde vereffeningsprocedure: een eerste commentaar ° Fiscale geschillen In promotie tot 20% korting: ° Het Tijdschrift voor Familierecht ° De Bestendige Handboeken ° De Artikelsgewijze commentaren En verder: ° Nieuwe edities ° Een overzicht van de monografieën (2012)


Nieuwe editie Praktische gids voor schuldbemiddelaars Auteurs: E. Van Acker, C. Verbeke, B. Wylleman Of u nu een toekomstige, een beginnende of een ervaren schuldbemiddelaar bent, met zijn 62 modellen en vele nuttige tips is dit dé leidraad bij collectieve schuldbemiddeling! De praktische gids is al sinds 2004 hét standaardwerk voor schuldbemiddeling. Het werd een eerste keer herwerkt in 2006. Nu, 7 jaar later, hebben de auteurs deze gids volledig herwerkt met de nieuwe wetten van 26 maart 2012 én 14 januari 2013! Nieuw tegenover de editie van 2006: Nieuwe editie

° Alle cijfers en bedragen bv. de beslaggrenzen, de leeflonen en niet onbelangrijk de erelonen van de schuldbemid-

delaars (die pas op 15.01.2013 gepubliceerd zijn in het BS) zijn aangepast t.e.m. januari 2013. Verwerking van alle bepalingen van de wetten van 26 maart 2012 en 14 januari 2013. Verwerking van alle rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie. Toevoeging van onuitgegeven rechtspraak van de Arbeidshoven. Een aangevuld en meer gedetailleerd trefwoordenregister (met verwijzing naar de randnrs) zodat u het antwoord op al uw vragen zeer gemakkelijk terugvindt. ° In de modellen zijn niet alleen de cijfers maar ook de inhoud aangepast aan de nieuwe regelgevingen. ° …. ° ° ° °

Het boek is geschreven door practici en voor practici. Het is geschreven vanuit de praktijk waar de drie auteurs met beide voeten instaan. In de klassieke literatuur worden voor tal van concrete problemen geen pasklare oplossingen gevonden. In dit boek worden echter wel doordachte en praktisch haalbare oplossingen voorgesteld. Het praktijkgerichte van deze gids belet echter niet dat het ook stevig juridisch onderbouwd is. Moeilijke juridische vragen, waarover totnogtoe niet of nauwelijks werd geschreven, worden niet uit de weg gegaan. Ook notarissen, gerechtsdeurwaarders, belastingsontvangers en vele andere juristen die met collectieve schuldbemiddeling worden geconfronteerd, zullen in dit boek zeker hun gading vinden!

Bekijk de volledige inhoudstafel online ‹ shop.kluwer.be/PGSCHULD-BI13001

Bestelcode: BP/PGSCHUL-BI13001 Ǧ’›†“Œƿ 550 pagina’s Eenmalige aankoop: € 155,00 (incl. btw) HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT ‹ shop.kluwer.be/PGSCHUL-BI13001

2


ŽŠšœ‡”Š� De Plaatsing van Overheidsopdrachten Artikelsgewijze commentaar van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 houdende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Auteurs: C. De Koninck, P. Flamey, J. Bosquet

ŽŠšœ boek

In 2013 treedt de nieuwe overheidsopdrachtenwet- en regelgeving – gebaseerd op de Overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 – in werking. Voorliggend boek heeft het belangrijke koninklijk uitvoeringsbesluit van 15 juli 2011 houdende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren tot voorwerp. Dit koninklijk besluit bevat de speciďŹ eke voorschriften met betrekking tot het gunnen – nu ‘plaatsen’ – van overheidsopdrachten en vervangt het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. In een eerste deel behandelt het boek de ratio legis, de structuur en de belangrijkste nieuwigheden van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. In een tweede deel volgt de artikelsgewijze commentaar, aangevuld door een exhaustief overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Raad van State. Vooral de jurisprudentie van de Raad – bijna 600 arresten die ook onder de nieuwe regelgeving hun belang hebben behouden zijn in samengevatte vorm onder de daartoe relevante artikelen van het koninklijk besluit opgenomen – reikt de rechtspraktizijn een interessante bijkomende informatiebron en interpretatiemiddel aan waardoor u een scherper juridisch perspectief kan bereiken van de – vaak abstracte – rechtsnormen, -begrippen en â€“ďŹ guren vervat in de wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten. Bij die artikelen van het koninklijk besluit die in nauw verband staan met belangrijke leerstukken van het overheidsopdrachtenrecht, zijn de voornaamste principes en de do’s and don’ts in gesynthetiseerde vorm weergegeven. Vanzelfsprekend zijn ook verwijzingen naar relevante rechtsleer en andere pertinente informatiebronnen, zoals omzendbrieven, opgenomen. Bestelcode: BP/OOKBGUN-BI12001 ÇŚ Ćż 9789046543207 ÇŚÂ’Â›Â†Â“ÂŒĆż +/- 990 pagina’s Eenmalige aankoop: â‚Ź 154,00 (incl. btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č›Čœ

 

Zijn overheidsopdrachten ook úw zaak? Dan is Kluwer uw geknipte kennisleverancier. Onze auteurs volgen de regelgeving en de procedures voor overheidsopdrachten op de voet. Dat maakt onze publicaties actueel en concreet. Zodat u ze, terecht, vol vertrouwen in uw dagelijkse praktijk gebruikt. Bekijk ons volledig aanbod op ‚ www.kluwer.be/overheidsopdrachten

3


ŽŠšœ‡”Š� Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling Auteur: H. Casman Dit boek bevat een eerste toelichting over de wet van 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling. Deze wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2013 en in werking getreden op 21 januari 2013. De uiteenzetting is hoofdzakelijk gesteund op de parlementaire voorbereiding, die de auteur op de voet heeft gevolgd; ze relateert uitvoerig hoe de nieuwe regels werden geconcipieerd en ingevoerd. ŽŠšœ boek

Verkorte inhoudstafel: n n n n n n n n

””‹‰˜™šÂ?ČœÇ€ Wetsgeschiedenis ””‹‰˜™šÂ?Č?Ç€ Erfrechtelijke onwaardigheid ””‹‰˜™šÂ?Ȟǀ Alimentaire onwaardigheid als gevolg van erfrechtelijke onwaardigheid ””‹‰˜™šÂ?Č&#x;. Verval van huwelijksvoordelen wegens onwaardigheid ””‹‰˜™šÂ?Č Ç€ Herroeping van giften wegens ondankbaarheid ””‹‰˜™šÂ?ČĄÇ€ Nieuwe regels inzake plaatsvervulling ””‹‰˜™šÂ?Ȣǀ Toepassing in de tijd ””‹‰˜™šÂ?ČŁÇ€ GecoĂśrdineerde wettekst

Bestelcode: BP/ERFCAS-BI13001 ÇŚ Ćż 9789046555187 ÇŚÂ’Â›Â†Â“ÂŒĆż 100 pagina’s Eenmalige aankoop: â‚Ź 50,00 (incl. btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČžČ›Č›Čœ

  —‹—ŠˆÂ?™Ǣ˜ˆÂ?Š“Â?Ž“ŒŠ“Ǣ™Š˜™†’Š“™Š“Š“Â?šœŠ‘ŽÂ?Â?˜›Š—’”ŒŠ“˜—ŠˆÂ?™

ÂŽÂ?‰˜ˆÂ?—Ž‹™›””— †’Ž‘ŽŠ—ŠˆÂ?™ F. Buyssens, C. Declerck, H. Jacobs, P. Senaeve (Hoofdredacteur), F. Swennen, S. Van Gheluwe (Redactiesecretaris), G. Verschelden In het Tijdschrift voor Familierecht komt het volledige familierecht aan bod. Er wordt een eerste commentaar gegeven bij nieuwe wetgeving, bestaande wetgeving wordt kritisch geĂŤvalueerd. Uitgebreide overzichten van rechtspraak worden afgewisseld met grondige doctrinebijdragen. In de rubriek ‘rechtspraak’ wordt alle opgenomen rechtspraak geannoteerd, waarbij de belangrijke arresten van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie over familierecht niet ontbreken. Ç‚Č?Č›Ę?

Č?Č›Ę?Â?”—™Ž“Œ›””—“ŽŠšœŠ†‡”““ŠŠ˜ŒŠ‘‰ŽŒ›†“ČœČ˘Ç Čž™”™ȞțǠČ&#x; Bestelcode: BP/ECHT-MG ÇŚ —Š–šŠ“™ŽŠƿ 10 nummers per jaar ÇŚÂ’Â›Â†Â“ÂŒĆż 24 pagina’s per nummer Abonnement: â‚Ź 185,21 (incl. btw) Ç‚Č?Č›Ę?Ç‚ĘšČ•ČœČ&#x;ČŁĆ˝ČœČ˘ÇŠÂŽÂ“ÂˆÂ‘Ç€Â‡Â™ÂœÇŞ ‚˜Â?”•ǀÂ?‘šœŠ—ǀ‡ŠǠ Ç‚ 

4

  


ŽŠšœŠ‡”ŠÂ?Š“ Š“‘Š›Š“›†“Ž“Â&#x;Š™ǀŽ‡Š—’Žˆ”—š’ŽˆÂ?Š‘†ŒŽ™˜ RedactiecomitĂŠ: D. De ruysscher, M. De Metsenaere, P. De Hert Op 1 oktober 2012 trad professor Michel Magits toe tot het emeritaat. Hij heeft zich in zijn carrière onderscheiden door zijn grote inzet voor onderwijs, onderzoek en beleid van de Vrije Universiteit Brussel en van haar Faculteit Recht en Criminologie. Hij was vicerector en decaan, gaf de colleges ‘Historische inleiding tot het recht’ en ‘Moderne Staten’, en hij verzorgde rechtshistorische publicaties.

ŽŠšœ boek

Hij publiceerde verder bijdragen en artikels over administratief, sociaal en socialezekerheidsrecht. Ook werkte hij rond het niet-confessioneel onderwijs, de organisatie van levensbeschouwingen en euthanasie. Zijn maatschappelijke engagement, in de humanistisch-vrijzinnige beweging, ging steeds gepaard met de academische gedrevenheid die hem kenmerkt. De vakgroep Interdisciplinaire studies van het recht (JURI) wenst haar coryfee met het boek Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits te danken. Het boek bundelt bijdragen die de onderzoeksinteresses van de gevierde aanraken: ze betreffen thema’s als religie, vrijzinnigheid, onderwijs, bestuursrecht, socialezekerheidsrecht en andere, die vaak vanuit een rechtshistorische invalshoek werden onderzocht. Bestelcode: BP/LAMAG-BI12001 ÇŚ Ćż 9789046547182 ÇŚÂ’Â›Â†Â“ÂŒĆż 790 pagina’s Eenmalige aankoop: â‚Ź 115,00 (incl. btw)     ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç  Ç‚ ČœČ?Č›Č›Čœ

De Wet van A tot Z bis Auteur: G. Van der biesen De wet is de koning van de rechtsbronnen. Gezaghebbend, richtinggevend, onuitputtelijk. Maar niet onfeilbaar. De wetgever maakt fouten. Hij struikelt over zijn woorden. Hij zegt te veel of te weinig. Hij verliest het overzicht. Hij is laks en zelfs roekeloos. De wet van a tot zbis is een rondreis langsheen het wetgevende falen. In 27 etappes ontdekt de lezer hoe en waarom de wetgever uit de bocht gaat, – en hoe dat onheil te vermijden is. Een excursie die uitgroeit tot een speurtocht naar de mooiste en meest memorabele momenten van de wetgever. Dit boekje bundelt de columns van Gert Van der biesen zoals ze eerder verschenen in De Juristenkrant in 2011 en 2012. Gert Van der biesen is juridisch adviseur in de Senaat en praktijkassistent aan de Universiteit Hasselt. ŽŠšœ boek

Bestelcode: BP/WETAZB-BI13001 ÇŚ Ćż 9789046547175 ÇŚÂ’Â›Â†Â“ÂŒĆż 116 pagina’s Eenmalige aankoop: â‚Ź 18,00 (incl. btw)     ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČžČ›Č›Čœ

5


ŽŠšœŽ“‰Š—ŠŠÂ?˜ÇŽŽŠšœŠœŠ™ŒŠ›Ž“Œ•†—‘Š’Š“™†Ž—Š›””—‡Š—ŠŽ‰Ž“ŒÇ? De reeks ‘Nieuwe Wetgeving Parlementaire Voorbereiding’ biedt u de parlementaire voorbereiding van belangrijke wetteksten, kort na publicatie of inwerkingtreding. Wil u nieuwe wetten steeds van meet af aan correct interpreteren of toepassen, dan is dit de ideale reeks. Bekijk het volledige overzicht van boeken verschenen in deze reeks en bestel onmiddellijk:

‚ shop.kluwer.be/ǃ

De gewijzigde vereffeningsprocedure: een eerste commentaar Auteurs: T. Baart, V. Schoeters Huidige bijdrage behandelt de wijzigingen die op 17 mei 2012 van kracht werden met betrekking tot de vereffeningsprocedure. Door de Wetten van 19 maart 2012 en 22 april 2012 werden de vereffeningsformaliteiten verder verduidelijkt en vooral vereenvoudigd. ŽŠšœ —ŠŠ�˜ǂ boek

Deze verduidelijkingen en vereenvoudigingen hebben betrekking op de volgende aspecten van de vereffeningsprocedure: n de ontbinding en vereffening krijgen een wettelijke basis in ĂŠĂŠn akte, n

de bevoegdheid van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel,

n

de invoeging van relatieve en absolute onmogelijkheidsgronden om als vereffenaar benoemd te kunnen worden,

n

de geldigheid van zogenaamde tussentijdse handelingen,

n

de mogelijkheid voor de algemene vergadering om in het benoemingsbesluit alternatieve vereffenaars te benoemen.

Deze bijdrage tracht op beknopte wijze een vergelijking te maken tussen de vorige en de huidige vereffeningsprocedure en formaliteiten ter zake waarbij op exhaustieve wijze wordt ingegaan op de wijzigingen van voornoemde wetten van 2012.

Bekijk de volledige inhoudstafel online: ‚ ˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č&#x;Ȣ Bestelcode: BP/NWPV-BI12047 ÇŚ Ćż 9789046543160 ÇŚÂ’Â›Â†Â“ÂŒĆż 154 pagina’s Abonnement: â‚Ź 42,20 (incl. btw) ÇŚŠ“’†‘ŽŒŠ††“Â?””•ƿ â‚Ź 54,86 (incl. btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?‘šœŠ—ǀ‡ŠǠÇ‚ ČœČ?Č›Č&#x;Ȣ

6

 ǃ  †Ž‘‘Ž˜˜Š’Š“™˜—Šˆ�™


ŽŠšœŽ“‰Š—ŠŠÂ?˜ÇŽ—™ŽÂ?Š‘ĘŽ”’’Š“™††—Ç? U kent ongetwijfeld de A—™ŽÂ?Š‘˜ŒŠœŽÂ?Â&#x;Š”’’Š“™†—Š“ als een praktische collectie rechtsleer die tegelijk heel breed ĂŠn heel diep gaat. Anders gezegd: in de zwarte banden vindt u over bijna elk wetsartikel een uitgebreide bijdrage van de hand van specialisten, vol nuttige verwijzingen. Geen wonder dat ze voor velen ĂŠĂŠn van dĂŠ vertrekpunten vormt van hun juridische opzoeking. Klein minpunt van dat succes? De Artikelsgewijze Commentaren tellen intussen meer dan vijftig losbladige banden. Niet handig als u maar informatie nodig hebt over ĂŠĂŠn speciďŹ ek thema. Onze oplossing? Š“†ŒŠ‘“ŽŠšœŠ‡”ŠÂ?Š“—ŠŠÂ?˜—™ŽÂ?Š‘Š“”’’Š“™††—. Die bundelt de belangrijkste bijdragen rond een speciďŹ ek trefwoord in een gebonden boek. Zo verrijkt u uw bibliotheek met een diepgravend, thematisch standaardwerk vol nuttige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer.

Ž˜ˆ†‘ŠŒŠ˜ˆÂ?Ž‘‘Š“ Auteurs: L. Vanheeswijck, L. Kell Wanneer in de ďŹ scale wetgeving een administratief beroep wordt georganiseerd, moet dit worden doorlopen alvorens het geschil aan de rechtbank kan worden voorgelegd (artikel 1385 undecies, 1ste lid Ger.W.). Bij de concrete toepassing van de toelaatbaarheidsvoorwaarde rijzen verschillende vragen. Vooreerst moet worden uitgemaakt of er al dan niet een georganiseerd administratief beroep door de ďŹ scale wet wordt voorzien. In voorkomend geval moeten de vorm- en termijnvoorwaarden die de ďŹ scale wetgeving voor dit beroep voorschrijft, in acht worden genomen.

ŽŠšœ —ŠŠ�˜ǂ boek

De bespreking van de artikelen 1385 decies en undecies Gerechtelijk Wetboek noopt dan ook tot een overzicht van de administratieve beroepen die in de verschillende ďŹ scale wetgevingen worden voorzien. Een georganiseerd administratief beroep is tevens bepalend voor de vorm- en termijnvoorwaarden die gelden voor het inleiden van een belastinggeschil bij de rechtbank van eerste aanleg (zie respectievelijk artikel 1385 decies, 3de en 4de lid en artikel 1385 undecies 2de en 3de lid). Tenslotte wordt melding gemaakt van enkele bijzonderheden waarmee bij de gerechtelijke beslechting van een ďŹ scaal geschil rekening moet worden gehouden.

Bestelcode: BP/ARTCOMM-BI12C01 ÇŚ Ćż 9789046555330 ÇŚÂ’Â›Â†Â“ÂŒĆż 90 pagina’s Abonnement: â‚Ź 33,00 (incl. btw) ÇŚŠ“’†‘ŽŒŠ††“Â?””•ƿ â‚Ź 42,90 (incl. btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Čœ

 

””—‰Š‘Š“›””—†‡”““ŠŠ˜ ††—‡”ŠÂ?ÂŠÂ“Ç †Â?‡”ŠÂ?Â?Š˜Š“Ǡ”‹Š™‡”ŠÂ?Š“ ††—‡”ŠÂ?Š“*Ć˝ Zakboekjes of Wetboeken en proďŹ teer van volgende Opteer voor een abonnement op de voordelen: ° Gegarandeerd de meest actuele versie van de markt: u ontvangt automatisch als eerste de nieuwe editie van de publicatie ° Blijvend voordelig tarief: u ontvangt elke nieuwe editie aan het voordelige abonnementstarief. Dit tarief is meer dan 20% goedkoper dan de normale prijs voor een eenmalige aankoop * Jaarboeken verschijnen niet noodzakelijk jaarlijks: omdat Kluwer u de meest actuele informatie wil verlenen is de frequentie van de wijzigende materies bepalend voor de frequentie van uitgave van de jaarboeken.

7


ÂŽÂ?‰˜ˆÂ?—Ž‹™›””—•—Ž›††™—ŠˆÂ?™ Redactieraad: M. Storme, G. Baeteman (†), H. Bocken, Y.-H. Leleu, M. Puelinckx-Coene, W. Rauws, M. E. Storme, W. Van Gerven, A. Verbeke, A. Wylleman Redactiesecretariaat: C. Beyaert, S. Steverlynck, E. Vanneste Het Tijdschrift voor Privaatrecht dankt zijn grote bekendheid ongetwijfeld aan de indrukwekkende overzichten van rechtspraak. Deze thematische bundeling van abstracts zijn van onschatbare waarde voor juristen die vanuit praktisch of theoretisch perspectief willen doordringen in ĂŠĂŠn speciďŹ ek onderwerp. Ook de hoogstaande artikels uit “Redactie Privaatâ€? waarin gerenommeerde rechtsgeleerde zijn persoonlijke visie geeft over actuele ontwikkelingen in het privaatrecht, dragen bij tot een verdieping ĂŠn verbreding van uw kennis. Sedert 1964 al volgen gezaghebbende auteurs met dit tijdschrift op de voet de rechtsontwikkeling van het privaatrecht in zijn ruime betekenis. Enkel streng geselecteerde en oorspronkelijke bijdragen worden gepubliceerd. Elk nummer omvat 4 rubrieken : “redactie privaatâ€? met een persoonlijke visie over een juridische ontwikkeling, “bijdragenâ€? met diepgaande en kritische artikelen die alle takken van het privaatrecht bestrijken, “overzichten van rechtspraakâ€? en “boekbesprekingenâ€?. ŽŠšœŽ“Č?Č›ČœČ?ǂȞƿ ŠŠ‰†ˆ™ŽŠ—Ž›††™ C. Sieburgh, Duurzame rechtswetenschap Bijdragen n I. Samoy en S. Van Loock, De rol van de leidende partij in het kader van een meerpartijenovereenkomst: zoektocht naar de gepaste juridische kwaliďŹ catie n B. Krans, Europees recht en nationaal burgerlijk procesrecht: een onzichtbare pijler n S. De Geyter, De toezichtstaak van de raad van bestuur Overzicht van rechtspraak R. Jansen en V. Sagaert, Zakelijke zekerheden (2004-2010) Boekbesprekingen Aangekondigd

Bestelcode: BP/TPR-MG ÇŚ —Š–šŠ“™ŽŠƿ 4 nummers per jaar Abonnement: â‚Ź 125,00 (incl. btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ 

    

Het Tijdschrift voor Privaatrecht is ook online beschikbaar! Voor meer informatie ga naar ‚ œœœǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Â™Â•Â—Ç‚Â”Â“Â‘ÂŽÂ“ÂŠ

8


ŽŠšœŠŠ‰Ž™ŽŠ˜ š“‰†’Š“™Š‘ŠŠ‘ŒŽ˜ˆÂ?ŠŠ™ŒŠ›Ž“ŒČ?Č›ČœČž Auteurs: G. Baeteman (†), G. Ballon, R. Blanpain, H. Cousy, A.M. Dancot-Devriendt, L. De Wilde, E. Dirix,F. Gotzen, L. Hellin, P. Lemmens, J. Stuyck, P. Taelman, O. Vanachter, F. Vanistendael, J. VanLangendonck, E. Wymeersch FBW is mĂŠĂŠr dan een uitgebreid wetboek dat alle belangrijke wetteksten bevat en elk jaar aangepast wordt. Want in FBW vindt u niet alleen de wettekst. U krijgt er ook een hele reeks essentiĂŤle randinformatie bij. ŽŠšœŠ editie

De drie banden van FBW bevatten samen alle belangrijke wetteksten uit publiek recht, burgerlijk recht, gerechtelijk recht, strafrecht, handels- en economisch recht, ďŹ scaal recht en sociaal recht. Bestelcode: BP/NFBW-YB ÇŚ Omvang: jaarboek 3 delen (+/- 5500 pg’s) + register (+/- 620 pg’s)

Ćż 9789046549421 ÇŚ Abonnement: â‚Ź 742,58 (incl. btw) ÇŚŠ“’†‘ŽŒŠ††“Â?””•ƿ â‚Ź 965,36 (incl. btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚   

Š˜‘†ŒÂ&#x;†Â?‡”ŠÂ?Â?ŠČ?Č›ČœČž Auteur: V. Van Herreweghe

ŽŠšœŠ editie

De wetgeving is bijgehouden tot 3 januari 2013, de rechtsleer en rechtspraak tot medio 2012 Het Beslagzakboekje biedt een schematisch en praktijkgericht overzicht van het volledige Belgische privaatrechtelijke beslagrecht, vertrekkende vanuit de wettekst en de rechtspraak, maar zonder academische of theoretische polemieken. Bestelcode: BP/BSLZ-PB ÇŚ Ćż 9789046550359 ÇŚÂ’Â›Â†Â“ÂŒĆż +/- 650 pagina’s Abonnement: â‚Ź 70,98 (incl. btw) ÇŚŠ“’†‘ŽŒŠ††“Â?””•ƿ â‚Ź 92,27 (incl. btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚  

†Â?‡”ŠÂ?Â?Š”›Š—Â?ŠŽ‰˜”•‰—†ˆÂ?™Š“Č?Č›ČœČž Auteur: L. Westhovens ŽŠšœŠ editie

Een heldere en systematische uiteenzetting van de materie overheidsopdrachten via praktijkgerichte commentaren, voorbeelden en rechtspraak. Bestelcode: BP/ZOO-PB ÇŚ Ćż 9789046541432 ÇŚÂ’Â›Â†Â“ÂŒĆż 946 pagina’s Abonnement: â‚Ź 73,16 (incl. btw) ÇŚŠ“’†‘ŽŒŠ††“Â?””•ƿ â‚Ź 95,11 (incl. btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚

  

†Â?‡”ŠÂ?Â?Š—šŽ’™Š‘ŽÂ?Â?Š”—‰Š“Ž“ŒČ?Č›ČœČž Auteurs: I. Leenders, F. Van Acker, V. Tollenaere, P. Van Assche, J. Verkest, K. Vanherck, G. De Wolf, J. Van den Berghe, P. Vansant ŽŠšœŠ editie

Dit zakboekje maakt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening praktisch en inzichtelijk, met aandacht voor recente wijzigingen. Bestelcode: BP/STEZ-PB ÇŚ Ćż 9789046541265 ÇŚÂ’Â›Â†Â“ÂŒĆż 948 pagina’s Abonnement: â‚Ź 116,84 (incl. btw) ÇŚŠ“’†‘ŽŒŠ††“Â?””•ƿ â‚Ź 151,90 (incl. btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚

  šŽ’™Š‘Ž��Š”—‰Š“Ž“ŒŠ“˜™Š‰Š“‡”šœ

9


ŠŠ˜™Š“‰ŽŒŠ †“‰‡”ŠÂ?Š“›†“Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ćżš“ŽŠÂ?Ž“Â?š“ŒŠ“—Š n n n n n

Tien speciďŹ eke rechtsmateries Vertrekkend vanuit duidelijk herkenbare situaties Concreet advies, nuttige tips en handige voorbeelden door specialisten in de materie Aangevuld met relevante wetgeving, rechtspraak en doctrine Altijd op de hoogte van de nieuwe reglementering en ontwikkelingen dankzij de actualisaties

Wilt u graag meer weten over deze bestendige handboeken? Surf dan naar ‚ shop.kluwer.be/bestendighandboek Hier kunt u van elk boek de inhoudstafel bekijken en ›””—‡ŠŠ‘‰•†ŒŽ“†Ç?˜ consulteren.

Š˜™Š“‰ŽŒ †“‰‡”ŠÂ?š—ŒŠ—‘ŽÂ?Â?•—”ˆŠ˜—ŠˆÂ?™ Ç‚ČœČ Ę?Çť

Ç‚ČœČ Ę?Çť

Editor: E. Brewaeys Basiswerk: â‚Ź 145,24 (incl. btw) ‥ Č•ČœČ?ȞƽČ&#x;ČĄ(incl. btw) Prijs per supplement: â‚Ź 203,66 (incl. btw) Bestelcode: BP/BHBPD-LL ‚ shop.kluwer.be/ ǃ

Š˜™Š“‰ŽŒ †“‰‡”ŠÂ? Deskundigenonderzoek Redactie: D. Debuyst, P. Kortleven, T. Lysens, C. Ronse (Redactieraad) Basiswerk: â‚Ź 145,24 (incl. btw) ‥ Č•ČœČ?ȞƽČ&#x;ČĄ(incl. btw) Prijs per supplement: â‚Ź 203,66 (incl. btw) Bestelcode: BP/BHDOD-LL ‚ shop.kluwer.be/ ǃ

Ç‚ČœČ Ę?Çť

Š˜™Š“‰ŽŒ †“‰‡”ŠÂ?Ž˜™—Ž‡š™ŽŠ—ŠˆÂ?™ Editor: D. Struyven Basiswerk: â‚Ź 145,24 (incl. btw) ‥ Č•ČœČ?ȞƽČ&#x;ČĄ(incl. btw) Prijs per supplement: â‚Ź 197,11 (incl. btw) Bestelcode: BP/BHDRD-LL ‚ shop.kluwer.be/ ǃ Ç‚ČœČ Ę?Çť

Š˜™Š“‰ŽŒ †“‰‡”Š�ˆ�™˜ˆ�ŠŽ‰Ž“Œ

Ç‚ČœČ Ę?Çť

Ç‚ČœČ Ę?ÇťŠ˜™Š“‰ŽŒ †“‰‡”ŠÂ?—Ž›††™—ŠˆÂ?™Š‘ŽÂ?Â? Bouwrecht Hoofdredactie: G. Baert Basiswerk: â‚Ź 197,65 (incl. btw) ‥ Č•ČœČĄČŁĆ˝Č›Č›(incl. btw) Prijs per supplement: â‚Ź 193,28 (incl. btw) Bestelcode: BP/BHPBD-LL ‚ shop.kluwer.be/ ǃ

Ç‚ČœČ Ę?Çť

Š˜™Š“‰ŽŒ †“‰‡”ŠÂ? Vennootschap en Aansprakelijkheid RedactiecomitĂŠ: P. Ernst, A. François, A. Van Oevelen, M. Van Passel Basiswerk: â‚Ź 145,24 (incl. btw) ‥ Č•ČœČ?ȞƽČ&#x;ČĄ(incl. btw) Prijs per supplement: â‚Ź 197,65 (incl. btw) Bestelcode: BP/VENAD-LL ‚ shop.kluwer.be/ǃ

Š˜™Š“‰ŽŒ †“‰‡”Š�Š—‡Ž“™Š“Ž˜˜Š“—Šˆ�™

Ç‚ČœČ Ę?Çť Hoofdredacteur: J. Roodhooft Basiswerk: â‚Ź 145,24 (incl. btw) ‥ Č•ČœČ?ȞƽČ&#x;ČĄ(incl. btw) Prijs per supplement: â‚Ź 203,66 (incl. btw) Bestelcode: BP/BHVRD-LL ‚ shop.kluwer.be/ ǃ

Editor: S. Brouwers Basiswerk: â‚Ź 197,65 (incl. btw) ‥ Č•ČœČĄČŁĆ˝Č›Č›(incl. btw) Prijs per supplement: â‚Ź 218,42 (incl. btw) Bestelcode: BP/HBERD-LL ‚ shop.kluwer.be/ ǃ Ç‚ČœČ Ę?Çť

Š˜™Š“‰ŽŒ †“‰‡”ŠÂ?—†Â?™ŽÂ?Â?ŒŽ‰˜ šš— Hoofdredactie: W. Van Putten en T. Dekeersmaeker Basiswerk: â‚Ź 145,24 (incl. btw) ‥ Č•ČœČ?ȞƽČ&#x;ČĄ(incl. btw) Prijs per supplement: â‚Ź 407,32 (incl. btw) Bestelcode: BP/PRHUD-LL ‚ shop.kluwer.be/ ǃ

10

* Bestel uw bestendige handboeken vóór 30/04/2013 mèt vermelding van de promocode ČœČžÇ‚Č›Č›Č&#x;Č&#x;Ç‚Čœ en ontvang 15% korting op het basiswerk.


Š—™ŽÂ?Š‘˜ŒŠœŽÂ?Â&#x;Š”’’Š“™†—Š“›†“Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ćżš“ŽŠÂ?Ž“Â?š“ŒŠ“—Š n n n

Ç‚ČœČ Ę?Çť

Elf speciďŹ eke rechtsmateries Grondige commentaren onder elk wetsartikel, geschreven door specialisten in de materie Altijd op de hoogte van de nieuwe reglementering en ontwikkelingen dankzij de supplementen

Wilt u graag meer weten over deze Artikelsgewijze commentaren? Surf dan naar ‚ shop.kluwer.be/artcomment Hier kunt u van elk boek de inhoudstafel bekijken en ›””—‡ŠŠ‘‰•†ŒŽ“†Ç?˜ consulteren.

Ç‚ČœČ Ę?Çť

Š—ŠˆÂ?™Š‘ŽÂ?Â?ŠˆÂ?™ÇŚ Artikelsgewijze commentaren

Auteurs: E. Dirix, A. Van Oevelen

Auteurs: B. Allemeersch, P. Depuydt, D. Lindemans, S. Raes

Omvang: 10 ringbandenÇŚ •‰†™Š‹—Š–šŠ“™ŽŠƿ 4 suppl. /jaar Basiswerk: â‚Ź 1.493,90 (incl. btw) ‥Č•ČœÇ€Č?ȥȤƽȣČ?(incl. btw) Updatekost op jaarbasis: â‚Ź 834,29 (incl. btw) Bestelcode: BP/OBOT-LL ‚ shop.kluwer.be/ǃ

Auteurs: R. Barbaix, M. Coene, J. Du Mongh

Omvang: 9 ringbandenÇŚ •‰†™Š‹—Š–šŠ“™ŽŠƿ 4 suppl./jaar Basiswerk: â‚Ź 1.236,17 (incl. btw) ‥Č•ČœÇ€Č›Č Č›Ć˝Č˘Č (incl. btw) Updatekost op jaarbasis: â‚Ź 807,00 (incl. btw) Ç‚ČœČ Ę?Çť Bestelcode: BP/OGRT-LL ‚ shop.kluwer.be/ ǃ

š‡‘ŽŠÂ?—”ˆŠ˜—ŠˆÂ?™ÇŚ Artikelsgewijze commentaren

Omvang: 4 ringbandenÇŚ •‰†™Š‹—Š–šŠ“™ŽŠƿ 2 suppl./jaar Basiswerk: â‚Ź 591,87 (incl. btw) ‥Č•Č Č›ČžĆ˝Č›Č¤(incl. btw) Prijs per supplement: â‚Ź 297,01 (incl. btw) Bestelcode: BP/OESTD-LL ‚ shop.kluwer.be/ǃ

Auteurs: P. Lemmens, J. Velaers, W. Verrijdt, L. Walleyn Omvang: 3 ringbandenÇŚ •‰†™Š‹—Š–šŠ“™ŽŠƿ 2 suppl./jaar Basiswerk: â‚Ź 464,10 (incl. btw) ‥Č•ȞȤČ&#x;Ć˝Č&#x;Ȥ(incl. btw) Prijs per supplement: â‚Ź 328,71 (incl. btw) Ç‚ČœČ Ę?Çť Bestelcode: BP/OAPRD-LL ‚ shop.kluwer.be/ǃ

›Š—Â&#x;ŽˆÂ?™Š““””™˜ˆÂ?†••Š“Š“Š—Š“ŽŒŽ“ŒŠ“ÇŚ Artikelsgewijze commentaren

Š—˜”“Š“ǂŠ“‹†’Ž‘ŽŠ—ŠˆÂ?™ÇŚ Artikelsgewijze commentaren Auteurs: P. Senaeve, F. Swennen, G. Verschelden

Ç‚ČœČ Ę?Çť

Omvang: 7 ringbandenÇŚ •‰†™Š‹—Š–šŠ“™ŽŠƿ 3 suppl./jaar Basiswerk: â‚Ź 977,37 (incl. btw) ‥Č•ȣȞțƽȢȥ(incl. btw) Updatekost op jaarbasis: â‚Ź 618,09 (incl. btw) Bestelcode: BP/OPFT-LL ‚ shop.kluwer.be/ ǃ

Auteurs: H. Braeckmans, K. Geens, E. Wymeersch Omvang: 4 ringbanden en 3 supplementen per jaar •‰†™Š‹—Š–šŠ“™ŽŠƿ 3 suppl./jaar Basiswerk: â‚Ź 720,74 (incl. btw) ‥Č•ČĄČœČ?ƽȥȞ(incl. btw) Updatekost op jaarbasis: â‚Ź 618,09 (incl. btw) Ç‚ČœČ Ę?Çť Bestelcode: BP/OVVT-LL ‚ shop.kluwer.be/ǃ

””——ŠˆÂ?™Š“Š“Â?ž•”™Â?ŠÂ?Š“ÇŚ Artikelsgewijze commentaren

›Š—Â&#x;ŽˆÂ?™›Š—Â&#x;ŠÂ?Š—Ž“Œ˜—ŠˆÂ?™ÇŚ Artikelsgewijze commentaren

Auteurs: E. Dirix, A. Cuypers, M. Tison

Ç‚ČœČ Ę?Çť

Omvang: 4 ringbandenÇŚ •‰†™Š‹—Š–šŠ“™ŽŠƿ 2 of 3 suppl./jaar Basiswerk: â‚Ź 850,69 (incl. btw) ‥Č•ȢČ?ȞƽțȤ(incl. btw) Prijs per supplement: â‚Ź 348,88 (incl. btw) Bestelcode: BP/OVHD-LL ‚ shop.kluwer.be/ ǃ

Auteurs: H. Cousy, L. Schuermans, C. Van Schoubroeck, G. JocquĂŠ Omvang: 1 ringbandÇŚ •‰†™Š‹—Š–šŠ“™ŽŠƿ 1 suppl./jaar Basiswerk: â‚Ź 318,73 (incl. btw) ‥Č•Č?ȢțƽȤČ?(incl. btw) Prijs per supplement: â‚Ź 212,40 (incl. btw) Ç‚ČœČ Ę?Çť Bestelcode: BP/OVERD-LL ‚ shop.kluwer.be/ǃ

†“‰Š‘˜ǂŠ“Šˆ”“”’Ž˜ˆÂ?—ŠˆÂ?™ÇŚ Artikelsgewijze commentaren

™—†‹—ŠˆÂ?™Š“˜™—†‹›”—‰Š—Ž“ŒÇŚ Artikelsgewijze commentaren

Auteurs: R. Steennot, J. Stuyck, H. Vanhees, E. Wymeersch

Ç‚ČœČ Ę?Çť

Auteurs: A. Vandeplas, P. Arnou, S. Van Overbeke, S. Vandromme

Omvang: 7 ringbandenÇŚ •‰†™Š‹—Š–šŠ“™ŽŠƿ 4 suppl./jaar Basiswerk: â‚Ź 977,37 (incl. btw) ‥Č•ȣȞțƽȢȥ(incl. btw) Updatekost op jaarbasis: â‚Ź 770,97 (incl. btw) Bestelcode: BP/OHRAT-LL ‚ shop.kluwer.be/ ǃ

›Š—Â&#x;ŽˆÂ?™ Ž“†“ˆŽŠŠ‘ŠˆÂ?™ÇŚ Artikelsgewijze commentaren Auteurs: R. Steennot, J. Stuyck, H. Vanhees, E. Wymeersch

Ç‚ČœČ Ę?ÇťÂŽÂ?Â&#x;”“‰Š—Š›Š—ŠŠ“Â?”’˜™Š“ÇŚ Artikelsgewijze commentaren

Â—Â‹ÂŠÂ“ÂŽÂ˜Â˜ÂŠÂ“Ć˝˜ˆÂ?Š“Â?Ž“ŒŠ“Š“™Š˜™†’Š“™Š“ÇŚ Artikelsgewijze commentaren

Ç‚ČœČ Ę?ÇťOmvang: 4 ringbandenÇŚ •‰†™Š‹—Š–šŠ“™ŽŠƿ 2 suppl./jaar Basiswerk: â‚Ź 720,74 (incl. btw) ‥Č•ČĄČœČ?ƽȥȞ(incl. btw) Prijs per supplement: â‚Ź 443,38 (incl. btw) Bestelcode: BP/OHRFD-LL ‚ shop.kluwer.be/ ǃ

Ç‚ČœČ Ę?Çť

Omvang: 5 ringbandenÇŚ •‰†™Š‹—Š–šŠ“™ŽŠƿ 3 suppl./jaar Basiswerk: â‚Ź 850,69 (incl. btw) ‥Č•ȢČ?ȞƽțȤ(incl. btw) Updatekost op jaarbasis: â‚Ź 666,14 (incl. btw) Bestelcode: BP/OSST-LL ‚ shop.kluwer.be/ǃ

*Bestel uw abonnement ‘Artikelsgewijze Commentaren’ vóór 30/04/2013 mĂŠt vermelding van de promocode ČœČžÇ‚Č›Č›Č&#x;Č&#x;Ç‚Čœ en ontvang 15% korting op het basiswerk.

11


Â”Â“Â”ÂŒÂ—Â†ĘŹŠ¡“ verschenen in 2012   †“‰‡”ŠÂ?›””—‰Š†‰›”ˆ††™ǂ˜™†ŒŽ†Ž—‹†’Ž‘ŽŠ—ŠˆÂ?™ Č?Č›ČœČ?Ç‚Č?Č›ČœČž Auteurs: F. Aps, S. Brouwers, M. Colette, C. Huysmans, D. Pignolet, E. Stoop, J.Tremmery Bestelcode: BP/OVBHFAM-BI12001 Omvang: 656 pagina’s

Ćż 9789046547328 Eenmalige aankoop: â‚Ź 118,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č›Čœ †“‰‡”ŠÂ?›””—‰Š†‰›”ˆ††™ǂ˜™†ŒŽ†Ž—Â?ŠšŒ‰—ŠˆÂ?™ Č?Č›ČœČ?Ç‚Č?Č›ČœČž Auteurs: S. Brouwers, G. Decock, A. De Puydt, C. d’Hooghe, J. Put, E. Van der Mussele Bestelcode: BP/OVBHJEU-BI12001 Omvang: 290 pagina’s

Ćż 9789046547359 Eenmalige aankoop: â‚Ź 52,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č›Čœ Š˜™†’Š“™Š“Ç‚Š—‰ŠÇŠÂ?Š—Â&#x;ŽŠ“ŠǪšŽ™Œ†›Š Auteur: R. Dillemans herwerkt door A. Van den Bossche en M. De Clercq Bestelcode: BP/BBP-BI12032 Omvang: 420 pagina’s

Ćż 9789046547564 Eenmalige aankoop: â‚Ź 171,60 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 132,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?țȞČ?

BESTSELLER

Praktische gids voor de syndicus Auteur: R. Timmermans Bestelcode: BP/PGSYN-BI12001 Omvang: 650 pagina’s

Ćż 9789046547465 Eenmalige aankoop: â‚Ź 130,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č›Čœ Privaatrechtrechtelijke aspecten koop van appartementen Auteur: R. Timmermans Bestelcode: BP/R_P-BI12068 Omvang: 608 pagina’s

Ćż 9789046543320 Eenmalige aankoop: â‚Ź 171,60 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 132,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Č„Ç‚ ČœČ?țȥȣ

12

Praktische gids handelshuur Auteurs: K. Koenigsmann, L. Linders Bestelcode: BP/PGHAHU-BI12001 Omvang: 190 pagina’s

Ćż 9789046540053 Eenmalige aankoop: â‚Ź 67,64 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ  Ç‚ ČœČ?Č›Č›Čœ

BESTSELLER

ŠœŠ™›†“ČœČž†šŒš˜™š˜Č?Č›ČœČœ™”™Â?Š—›”—’Ž“Œ›†“‰Š•—”ǂ ˆŠ‰š—Š›†“ŒŠ—ŠˆÂ?™Š‘ŽÂ?Â?Š›Š—Š‹‹Š“Ž“Œǂ›Š—‰Š‘Ž“Œǀ Auteur: A. Vanderhaeghen Bestelcode: BP/NWPV-BI12045 AANRADER Omvang: 580 pagina’s

Ćż 9789046543146 Eenmalige aankoop: â‚Ź 159,90 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 123,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č&#x;Č  De aannemingsovereenkomst Auteurs: V. Van Houtte, B. Kohl Bestelcode: BP/ARTCOMM-BI11003 Omvang: 148 pagina’s

Ćż 9789046539330 Eenmalige aankoop: â‚Ź 56,68 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 43,60 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČœČ›Č›Čž

ǃ  †ˆ™šš— Auteurs: E. Dirix, G.L. Ballon Bestelcode: BP/APR-BI12076 Omvang: 430 pagina’s

Ćż 9789046547427 Eenmalige aankoop: â‚Ź 107,99 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 54,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?țȢȥ

AANRADER

—†�™Ž˜ˆ�ŠŒŽ‰˜Š—Œ†‰Š—˜™š��Š“ǂ‘ŒŠ’Š“ŠŠ—Œ†‰Š—Ž“Œ Š™’”‰Š‘‘Š“ Auteur: H. De Wilde Bestelcode: BP/VERGST-BI12001 Omvang: 282 pagina’s

Ćż 9789046547472 Eenmalige aankoop: â‚Ź 100,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č›Čœ


Â”Â“Â”ÂŒÂ—Â†ĘŹŠ¡“ verschenen in 2012 De wettelijke regeling inzake auteurscontracten Auteur: H. Vanhees Bestelcode: R_P-BI12069 Omvang: 136 pagina’s

Ćż 9789046547403 Eenmalige aankoop: â‚Ź 62,39 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 48,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Č„Ç‚ ČœČ?țȥȤ Onrechtmatige bedingen Auteur: R. Steennot Bestelcode: BP/ARTCOMM-BI12002 Omvang: 290 pagina’s

Ćż 9789046542392 Eenmalige aankoop: â‚Ź 103,35 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 79,50 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?țțČ? Š›Š—Š‹‹Š“Ž“Œ›†“‰ŠŠ“‰Š Auteur: J. Lambrechts Bestelcode: BP/RNPS-BI12049 Omvang: 280 pagina’s

Ćż 9789046543382 Eenmalige aankoop: â‚Ź 101,39 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 77,99 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č&#x;Ȥ Deel 2 Bijzondere overeenkomsten A. Verkoop: Deel 2 Gevolgen van de koop Auteur: B. Tilleman Bestelcode: BP/BBP-BI12031 Omvang: 1005 pagina’s

Ćż 9789046542422 Eenmalige aankoop: â‚Ź 344,50 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 265,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›ČžČœ Ž˜ˆ††‘Ž“›”—‰Š—Ž“Œ˜—ŠˆÂ?™ Auteur: M. Delanote Bestelcode: BP/APR-BI12074 Omvang: 304 pagina’s

Ćż 9789046542361 Eenmalige aankoop: â‚Ź 77,99 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 39,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?țȢČ&#x;

†’Š“œŠ—Â?ÂŽÂ“ÂŒÂ˜Â›Â”Â—Â’ÂŠÂ“Ć˝‹š˜ŽŠ˜Š“˜•‘Ž™˜Ž“ŒŠ“Ž“‰Š˜”ˆŽ†‘ profit Auteur: S. Tuytten Bestelcode: BP/RNPS-BI12047 Omvang: 222 pagina’s

Ćż 9789046539316 Eenmalige aankoop: â‚Ź 79,31 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 61,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č&#x;Ȣ

    Š™‡”ŠÂ?›””—‰Š†‰›”ˆ††™ǂ˜™†ŒŽ†Ž—Č?Č›ČœČ?Ç‚Č?Č›ČœČžŒŠ—ŠˆÂ?™Šǂ ‘ŽÂ?Â?—ŠˆÂ?™ƽÂ‰ÂŠÂ”Â“Â™Â”Â‘Â”ÂŒÂŽÂŠĆ˝Â˜Â™Â†ÂŒÂŠĆ˝˜”ˆŽ††‘Â˜Â™Â†Â™ÂšÂšÂ™Ć˝˜™—†‹—ŠˆÂ?™ Bestelcode: BP/OVBWVER-BI12001 Omvang: 818 pagina’s

Ćż 9789046547342 Eenmalige aankoop: â‚Ź 147,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č›Čœ †“‰‡”ŠÂ?›””—‰Š†‰›”ˆ††™ǂ˜™†ŒŽ†Ž—›Š—•‘ŽˆÂ?™ŠݠÂ?Â?Š“ Š”“™”‘”ŒŽŠČ?Č›ČœČ?Ç‚Č?Č›ČœČž Auteurs: E. Boydens, H. Buyssens, V. Coigniez, Ph. De Jaegere, L. Kenis, J. Stevens Bestelcode: BP/OVBHDEO-BI12001 Omvang: 410 pagina’s

Ćż 9789046547298 Eenmalige aankoop: â‚Ź 74,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č›Čœ Š™‡”ŠÂ?›””—‰Š†‰›”ˆ††™ǂ˜™†ŒŽ†Ž—Č?Č›ČœČ?Ç‚Č?Č›ČœČž ‹†’Ž‘ŽŠ—ŠˆÂ?™ƽÂ?ŠšŒ‰—ŠˆÂ?™ƽ›—ŠŠ’‰Š‘Ž“ŒŠ“—ŠˆÂ?™ Bestelcode: BP/OVBWKEU-BI12001 Omvang: 610 pagina’s

Ćż 9789046547335 Eenmalige aankoop: â‚Ź 110,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č›Čœ

13


Â”Â“Â”ÂŒÂ—Â†ĘŹŠ¡“ verschenen in 2012   

De immobilisering in verkeerszaken door het openbaar ministerie Auteur: R. Beirinckx Bestelcode: BP/R_P-BI13070 Omvang: 260 pagina’s

Ćż 9789046548011 Eenmalige aankoop: â‚Ź 92,29 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 71,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Č„Ç‚ ČœČžČ›Č˘Č› Drugs Auteur: A. De Nauw Bestelcode: BP/APR-BI12075 Omvang: 190 pagina’s

Ćż 9789046542378 Eenmalige aankoop: â‚Ź 49,99 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 24,99 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?țȢȠ

  ŠˆŠ“™Š”“™œŽÂ?Â?Š‘Ž“ŒŠ“Ž“Â?Š™ŒŠÂ&#x;”“‰Â?ŠŽ‰˜—ŠˆÂ?™ Auteur: H. Nys Bestelcode: BP/ONTGEZ-BI12001 Omvang: 138 pagina’s

Ćż 9789046544044 Eenmalige aankoop: â‚Ź 63,76 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č›Čœ Overzicht van het Belgisch administratief recht 2012 Auteurs: A. Mast †, J. Dujardin, M. Van Damme, J. Vande Lanotte Bestelcode: BP/OBAR-BI12001 Omvang: 1414 pagina’s

Ćż 9789046543184 BESTSELLER Eenmalige aankoop: â‚Ź 230,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č›Čœ ”‰ŠÂ? ŠÂ&#x;”“‰Â?ŠŽ‰˜—ŠˆÂ?™‰Ž™ŽŠČ?Č›ČœČ? Auteurs: T. Balthazar, T.GofďŹ n, E. Guldix, H. Nys, Th. Vansweevelt Bestelcode: BP/WETGEZ-BI12001 Omvang: 305 pagina’s

Ćż 9789046543740 Eenmalige aankoop: â‚Ź 65,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č›Čœ

14

™š‰ŽŠ›””—™Œ†“Œ˜‡Š™œŽ˜™Ž“ŒŠ“ Auteur: J. Deridder Bestelcode: BP/R_P-BI12066 Omvang: 254 pagina’s

Ćż 9789046539224 Eenmalige aankoop: â‚Ź 90,48 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 69,60 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Č„Ç‚ ČœČ?țȥȥ †“‰‡”ŠÂ?›†“Â?Š™Š‘ŒŽ˜ˆÂ?™††™˜—ŠˆÂ?™ Auteurs: A. Alen, K. Muylle Bestelcode: BP/BELSTA-BI11001 Omvang: 1096 pagina’s

Ćż 9789046538999 Eenmalige aankoop: â‚Ź 105,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČœČ›Č›Čœ

BESTSELLER

‘††’˜Š”‰ŠÂ?Ç‚ŽŠšœŠ‰Šˆ—ŠŠ™Â•Â‘Â†Â“Â“ÂŽÂ“ÂŒÂ˜Ç‚Ć˝ ›Š—Œš““Ž“ŒŠ“ǂŠ“Â?†“‰Â?†›Ž“Œ˜‡Š‘ŠŽ‰Ç‚ČœČœÂ‰ÂŠŠ‰Ž™ŽŠ Auteur: A. Desmet Bestelcode: BP/NWPV-BI12046 Omvang: 540 pagina’s

Ćż 9789046543153 Eenmalige aankoop: â‚Ź 149,50 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 115,00 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č&#x;ČĄ

  Š‡ŽÂ?Â&#x;”“‰Š—Š”“™˜‘†Œ—ŠŒŠ‘Ž“Œ›†“‰Š•Š—˜”“ŠŠ‘˜†‹ŒŠ›††—ǂ digden Auteur: B. Mergits Bestelcode: BP/R_P-BI12067 Omvang: 144 pagina’s

Ćż 9789046543313 Eenmalige aankoop: â‚Ź 51,29 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 39,45 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Č„Ç‚ ČœČ?țȥȢ

  ”‹›†“˜˜Ž˜Š“ Auteur: L. Gyselaers Bestelcode: BP/ARTCOMM-BI12001 Omvang: 176 pagina’s

Ćż 9789046542385 Eenmalige aankoop: â‚Ź 63,94 (incl.btw) Abonnement: â‚Ź 49,18 (incl.btw) ‚˜Â?”•ǀÂ?Â‘ÂšÂœÂŠÂ—Ç€Â‡ÂŠÇ Ç‚ ČœČ?Č›Č›Čœ


Word Jura expert! Jura gebruikersopleiding

Gratis 2 punten (1 jur. + 1 niet-jur.)

Volg de gratis opleiding en word Jura-expert !

Als Jura-gebruiker bent u al overtuigd van de kracht van Jura, maar weet u hoe u Jura optimaal en efficiënt kan gebruiken? In amper 2 uur toveren wij u om in een echte Jura-expert en haalt u het maximum uit Jura! Johan Van Driessche, partner bij Van Driessche Advocatenkantoor, toont u alle tips & tricks. Schrijf u nu in voor deze doorgedreven opleiding en ° leer efficiënter en sneller wetgeving, rechtsleer en rechtspraak terug te vinden, ° deel uw ervaringen met collega Jura-gebruikers, ° maak kennis met het Jura-team. Ga naar www.klu.be/QJURDNB en schrijf u meteen in! Wees snel want het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven kan tot 22 mei 2013.

Programma 28 mei 18.00u Ontvangst met broodjes 18.30u Opleiding 20.30u Netwerken met een drankje Deze gratis opleiding gaat door in Mechelen.

13-0044-1 - V.U.: Hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen

Extra opleiding wegens groot succes van vorige editie! 200 deelnemers volgden al een opleiding. Wegens succes is er op 28 mei een nieuwe gebruikersopleiding.


Legenda

Kalender juridische opleidingen april - juni 2013 Losbladig werk

Boek

Praktische vraagstukken over ondernemingen in moeilijkheden

jaarboek

Zeven strategische vragen rond onroerend goed

Mechelen Campus Toren, 16/04/2013 van 9u tot 17u30 ‹ www.klu.be/ONDERNB

Elewijt Center, 16/04/2013, van 14u tot 17u30 ‹ www.klu.be/VAGTONB Reeks

De Luxemburgse vennootschappen Novotel Brussels Airport, 7/05/2013, van 14u tot 17u30 ‹ www.klu.be/LUXEMNB

De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling huwelijksgemeenschap onder de loep ALM Antwerp Learning & Meeting Point, 7/05/2013, van 14u tot 17u30 ‹ www.klu.be/VERFINB

Zonevreemde constructies in de ruimtelijke ordening Conference Centre Diamant, 16/04/2013, van 14u tot 17u30 ‹ www.klu.be/ZONEJNB

Zakboekje

Blijft de maatschap overeind als controlevehikel? Novotel Mechelen, 16/05/2013, van 14u tot 17u30 ‹ www.klu.be/MAAATNB

Het internationaal belastingrecht in de praktijk Tijdschrift of Nieuwsbrief

Elewijt Center, 17/04/2013, van 9u tot 17u30 ‹ www.klu.be/INFISNB

Productaansprakelijkheid en product recall Elewijt Center, 6/06/2013, van 9u tot 17u30 ‹ www.klu.be/ASPARNB

Public Affairs en Lobbying Conference Centre Diamant, 18/04/2013, van 9u tot 17u30 ‹ www.klu.be/PAFFLNB

Student

Update Vlaams milieurecht Park Inn by Radisson Leuven, 11/06/2013, van 14u tot 17u30 ‹ www.klu.be/UPMINNB

Compensation & Benefits 2013 Online databank

Business Faculty, 18/04/2013, van 9u tot 17u ‹ www.klu.be/COBENNB

De fiscale en vermogensrechtelijke oplossingen voor nieuw samengestelde gezinnen

Update overheidsopdrachten

Elewijt Center, 18/06/2013, van 14u tot 17u30 ‹ www.klu.be/SAGEZNB

Conference Centre Diamant, 23/04/2013, van 9u tot 16u ‹ www.klu.be/OVACNNB Software

Actuele vraagstukken rond de schenking Abonnement

Elewijt Center, 24/04/2013, van 14u tot 17u30 ‹ www.klu.be/SCHENNB

Succesvol uitvoeren van overheidsopdrachtenHoliday Inn Hasselt, 25/04/2013, van 9u tot 16u30 ‹ www.klu.be/OVUITNB

Op JuraIntellectuele eigendomsrechten in een onderneming Holiday Inn Brussels Airport, 25/04/2013, van 14u tot 17u30 ‹ www.klu.be/INRIONB

Notaris

Vruchtgebruik en erfpacht vandaag Informatiepakket

Jura Books

Elewijt Center, 26/04/2013, van 14u tot 17u30 ‹ www.klu.be/VRUGTNB

De toekomst van de managementvennootschappen na Di Rupo I Business Faculty, 20/06/2013, van 14u tot 17u30 ‹ www.klu.be/MAVENNB

De regresvordering onder de loep Elewijt Center, 20/06/2013, van 14u tot 17u30 ‹ www.klu.be/REGRENB

Het Nieuwe Werken vanuit juridisch perspectief Hotel Ter Elst, 20/06/2013, van 14u tot 17u30 ‹ www.klu.be/JUHENNB

Bodemsanering: stand van zaken in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en het Europees perspectief Conference Centre Diamant, 25/06/2013, van 14u tot 18u30 ‹ www.klu.be/WAABNNB

Meer info: ‹ www.klu.be/juridisch Tel: +32 15 - 45 34 30 Fax: +32 15 - 42 28 31 E-mail: info@kluweropleidingen.be

11


q

Ja, ik vervolledig mijn bibliotheek.

Praktische gids voor schuldbemiddelaars q ........ ex. Eenmalige aankoop: € 155,00 (incl. btw)

BP/PGSCHUL-BI13001

De Plaatsing van Overheidsopdrachten q ........ ex. Eenmalige aankoop: € 154,00 (incl. btw)

BP/OOKBGUN-BI12001

Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling q ........ ex. Eenmalige aankoop: € 50,00 (incl. btw)

BP/ERFCAS-BI13001

De Wet van A tot Z bis q ........ ex. Eenmalige aankoop: € 18,00 (incl. btw) De gewijzigde vereffeningsprocedure: een eerste commentaar q ........ ex. Abonnement: € 42,20 (incl. btw) q ........ ex. Eenmalige aankoop: € 54,86 (incl. btw) Fiscale geschillen q ........ ex. Abonnement: € 33,00 (incl. btw) q ........ ex. Eenmalige aankoop: € 42,90 (incl. btw) Tijdschrift voor privaatrecht q ........ ex. Abonnement: € 125,00 (incl. btw) Fundamentele Belgische Wetgeving 2013 q ........ ex. Abonnement: € 742,58 (incl. btw) q ........ ex. Eenmalige aankoop: € 965,36 (incl. btw)

BP/WETAZB-BI13001

BP/NWPV-BI12047

BP/ARTCOMM-BI12C01

Juridische Vorm

Btw

Straat

Nr/bus Woonplaats

Tel.

Fax

E-mail BP/TPR-MG BP/NFBW-YB

q Ja, ik wil via e-mail op de hoogte blijven van uw promoties, nieuws en activiteiten.

Datum

Zakboekje overheidsopdrachten 2013 q ........ ex. Abonnement: € 73,16 (incl. btw) q ........ ex. Eenmalige aankoop: € 95,11 (incl. btw)

BP/ZOO-PB

Zakboekje ruimtelijke ordening 2013 q ........ ex. Abonnement: € 116,84 (incl. btw) q ........ ex. Eenmalige aankoop: € 151,90 (incl. btw)

BP/STEZ-PB

Handtekening Bestellen via mail, via Kluwershop.be of per telefoon? Vermeld zeker code:

13-0044-1

titel

Bestelcode

Artikelsgewijze Commentaren titel

Bestelcode

q ........ ex. Abonnement: q ........ ex. Abonnement: q ........ ex. Abonnement: q ........ ex. Abonnement: q ........ ex. Abonnement: q ........ ex. Abonnement: titel

Bedrijf/Organisatie

Postcode

BP/BSLZ-PB

Monografieën 2012 q ........ ex. q ........ ex. q ........ ex. q ........ ex. q ........ ex.

Naam & Voornaam

BP/LAMAG-BI12001

Beslagzakboekje 2013 q ........ ex. Abonnement: € 70,98 (incl. btw) q ........ ex. Eenmalige aankoop: € 92,27 (incl. btw)

Bestendige Handboeken

qDhr qMevr

Beroep/Functie

Tijdschrift voor Familierecht BP/ECHT-MG q ........ ex. Abonnement: € 185,21 (incl. btw) -20% -> € 148,17 (incl.btw) Een leven van inzet. Liber Amicorum Michel Magits q ........ ex. Eenmalige aankoop: € 115,00 (incl. btw)

Online bestellen is makkelijk:

Bestelcode

Mijn WATERDICHTE GARANTIE: indien ik, om welke reden ook, niet tevreden zou zijn over de bestelde publicatie(s), dan stuur ik ze binnen de 14 dagen na ontvangst terug. Kluwer bezorgt mij dan een creditnota. Zonder discussie, zonder vragen. Stuur mij dus zo snel mogelijk de publicatie(s) die ik hiernaast aankruis. Deze bestelling is onderworpen aan de algemene voorwaarden en de licentievoorwaarden van Wolters Kluwer Belgium nv, die kunnen geraadpleegd worden op www.kluwer.be of kunnen opgevraagd worden bij Wolters Kluwer Belgium n.v. en waarvan de ondergetekende erkent kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden. Kluwer (Wolters Kluwer Belgium n.v.) respecteert uw privacy. Uw gegevens gebruiken we alleen om u op de hoogte te houden van onze uitgaven en activiteiten. Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? Of wilt u dat we uw adres schrappen? Neem dan contact op met Kluwer, Motstraat 30, 2800 Mechelen. Soms geven wij adressen door aan bedrijven of organisaties met interessante informatie voor u. Wilt u dit liever niet? Kruis dan dit vakje aan q . Verzendkosten en btw inbegrepen. De prijzen in deze publicatie zijn onder voorbehoud van wijzigingen en mogelijke fouten. De meest actuele prijzen zijn te vinden op www.kluwer.be. Betaal pas na ontvangst factuur.

Uw klantenreferentie: ........................................................................

BESTELLEN shop.kluwer.be BESTELLEN IS IS MAKKELIJK: MAKKELIJK: bel bel 0800 0800 14 14 500 500Ǧ fax 0800 0800 17 17 529 529Ǧ info@kluwer.be ‹ Ǧfax Ǧinfo@kluwer.be ‹ shop.kluwer.be


PORT BETAALD DOOR DE BESTEMMELING ONNODIG TE FRANKEREN

KLUWER t.a.v. klantenservice DA 850-113-2 Ragheno Business Park Motstraat 30 2800 Mechelen


Bijlage - Insert M&D Seminars bij Ad Rem - maart 2013 Minstens 62,5% KORTING Combineer:

www.mdseminars.be

+ abonnement

Studiedag

Spreker(s)

vrijdag 19 april 2013 | Holiday Inn Gent Expo OF donderdag 30 mei 2013 | Hof ter delft (Ekeren)

onder het voorzitterschap van

meester Marco Schoups | advocaat Schoups Advocaten

meester Chantal De Smedt-Quintelier | advocaat Schoups Advocaten

meester Maarten Somers | advocaat Schoups Advocaten

meester Siegfried Busscher | advocaat Schoups Advocaten

Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen 1. De tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken 2. De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken 3. De procedure- en waarborgtermijnen bij opeenvolgende contracten

doelgroep ‹ advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten ‹ bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis ‹ ondernemers uit de vastgoedsector

4. Enkele termijnen inzake verzekeringen en andere termijnen inzake bouwgeschillen 5. De rechtstreekse vordering van onderaannemers PROGRAMMA Vanaf 09.00 u. 09.30 u.

registratie van de deelnemers start van de uiteenzetting (pauze voorzien rond 11.15 u.)

1. Inleiding door de voorzitter (meester Marco Schoups) 2. De tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken. (meester Chantal De Smedt-Quintelier) 3. De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken (meester Siegfried Busscher) 12.45 u. 13.30 u.

Met de mogelijkheid een aantal boeken aan gunsttarief aan te kopen

13-1904-3005-AR1-SD-G

Ad Rem - maart 2013

broodjesbuffet start van de uiteenzetting (pauze voorzien rond 15.15 u.)

4. De procedure- en waarborgtermijnen bij opeenvolgende contracten t.a.v. de verschillende bouwactoren (meester Maarten Somers) 5. Enkele termijnen inzake verzekeringen en enkele andere termijnen inzake bouwgeschillen (meester Siegfried Busscher en meester Chantal De Smedt-Quintelier) 6. De rechtstreekse vordering van onderaannemers. (meester Maarten Somers) 7. Afsluiting door de voorzitter (meester Marco Schoups) rond 17.00 u.

laatste mogelijkheid tot vraagstelling en einde van de studiedag.


Deelnameprijs

inschrijvingsformulier

‹ €330 (excl. 21% btw) inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken. ‹ €360 (excl. 21% btw) inclusief documentatie (digitaal en uitgeprinte versie in een map), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

NAAM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORNAAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNCTIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONDERNEMINGSNUMMER - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- NR.-----------------------

‹ Abonnement M&D Als u een abonnement neemt bij M&D Seminars, geniet u van een aanzienlijke korting! => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING ‹ subsidiemaatregel KMO-portefeuille De aanvraag moet ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding ingediend worden! Het bedrag exclusief btw, cateringkosten en cursusmateriaal komt in aanmerking. Gelieve te wachten tot u een factuur heeft ontvangen om KMO-portefeuille aan te vragen, zodat u voor het juiste bedrag subsidie kan aanvragen. Zo vermijdt u het risico dat uw aanvraag door M&D Seminars zal geweigerd worden, wegens niet-conform met de nieuwe richtlijnen vanaf 1 januari 2013! Erkenningsnummer: DV.O103701 => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING ‹ Aanwezigheidsattest De aanvraag gebeurt op het einde van de opleiding. Orde van Vlaamse Balies: 6 juridische punten Nationale Kamer voor Notarissen: aanvraag ingediend voor 6 uren BIV/BIBF/IBR: 6 uren IAB-B0306/2013-01: 5,5 uren

POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ---------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEL.--------------------------------------------------------------------- FAX-------------------------------------------------------------------NR. abonnement (graag invullen indien van toepassing) ------------------------------------------------------------------------

FACTURATIEGEGEVENS BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BTW-NUMMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- NR.---------------------POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ---------------------------------------------------------------------------------------------schrijft in voor de opleiding Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen en betaalt na ontvangst factuur

o Vrijdag 19 april 2013 - Holiday Inn Gent Expo o Donderdag 30 mei 2013 - Hof ter Delft (Ekeren) o wenst de documentatie ook in uitgeprinte versie in een map te ontvangen (mits toeslag – zie deelnameprijs, wordt per post toegestuurd na het seminarie) wenst ook volgende boeken te kopen aan gunsttarief: (Duid uw keuze aan)  Gevolgen van de koop – editie 2012 Gunsttarief: € 315 (excl. 6% btw) – uitgave Kluwer ter waarde van € 344,50  Vastgoedzakboekje 2012 Gunsttarief: € 100 (excl. 6% btw) - uitgave Kluwer ter waarde van € 114,80  Het onroerend goed in het straf(proces)recht - 2012 Gunsttarief: € 50 (excl. 6% btw) – uitgave Intersentia ter waarde € 58  De makelaar - 2012 Gunsttarief: € 130 (excl. 6% btw) – uitgave Die Keure ter waarde € 145  Themawetboek Vastgoedmakelaar - Vastgoedpromotor – editie 2012/2013 Gunsttarief: € 80 (excl. 6% btw) - uitgave Larcier ter waarde van € 95  Actuele reflecties over notariële materies. Familie - Vastgoed - Rechtspersoon - Fiscaal – editie 2012 Gunsttarief: € 60 (excl. 6% btw) - uitgave Larcier ter waarde van € 70  Knelpunten Vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect – 2011 Gunsttarief: € 30 (excl. 6% btw) – uitgave Intersentia ter waarde van € 40

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Handtekening “Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze opleidingen. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 heeft u het recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.”

! Enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard (per brief - per fax) tot 3 dagen voor de opleiding ! Nadien blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is toegelaten een ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen.

13-1904-3005-AR1-SD-G

Ad Rem - maart 2013

Terug sturen of faxen naar: M&D Seminars | Eikelstraat 38 | 9840 De Pinte | T 09 224 31 46 | F 09 225 32 17 | info@mdseminars.be


Minstens 62,5% KORTING Combineer:

www.mdseminars.be

+ abonnement

Studieavond

Spreker(s)

dinsdagavond 23 april 2013 | Holiday Inn Gent Expo

meester Rony Vermeersch |

Wilsgebreken bij vastgoedtransacties

advocaat-vennoot Stibbe

Topic uit de reeks ‘Juristenavonden 2013’

Deze Juristenavond is de zesde avond van de reeks ‘Wilsgebreken’ Hierbij alle topics, gedetailleerde informatie is terug te vinden op www.mdseminars.be:

doelgroep ‹ advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten ‹ bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis ‹ ondernemers uit de vastgoedsector

Met de mogelijkheid een aantal boeken aan gunsttarief aan te kopen

13-2304-AR3-SA-G

Ad Rem - maart 2013

Topic 1: Wilsgebreken: dwaling, bedrog, geweld en benadeling in het hedendaagse contactenrecht (dinsdagavond 22 januari 2013) Topic 2: Wilsgebreken in het arbeidsrecht (dinsdagavond 29 januari 2013) Topic 3: Wilsgebreken in het familiaal vermogensrecht (dinsdagavond 5 februari 2013) Topic 4: Wilsgebreken in het vennootschapsrecht (dinsdagavond 19 februari 2013) Topic 5: Dwaling en bedrog bij aan- en verkoop van roerende goederen (dinsdagavond 19 maart 2013) Topic 6: Wilsgebreken bij vastgoedtransacties (dinsdagavond 23 april 2013) Topic 7: Wilsgebreken in het arbeidsrecht (dinsdagavond 11 juni 2013)

PROGRAMMA vanaf 18.30 u. 19.00 u.

registratie van de deelnemers (broodjesbuffet voorzien) start van de uiteenzetting

Dwaling bij koop-verkoop van onroerend goed - echte dwaling • toepassingsvoorwaarden • toepassingen - conventioneel remediëren aan het dwalingsrisico - informatieplicht ■ Bedrog bij koop-verkoop van onroerend goed - bedrog als wilsgebrek • toepassingsvoorwaarden • toepassingen - informatieplicht ■ Benadeling en gekwalificeerde benadeling bij koop-verkoop van onroerend goed - benadeling voor meer dan zeven twaalfden • algemeen • speciaal geval: koop-verkoop tegen lijfrente - gekwalificeerde benadeling ■ Wilsgebreken bij andere vastgoedtransacties ■

rond 20.30 u.

mogelijkheid tot vraagstelling


Deelnameprijs

inschrijvingsformulier

‹ €120 (excl. 21% btw) inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken. ‹ €150 (excl. 21% btw) inclusief documentatie (digitaal én uitgeprinte versie in map), broodjesbuffet en koffiefrisdranken.

NAAM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORNAAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNCTIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONDERNEMINGSNUMMER - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‹ Abonnement M&D Als u een abonnement neemt bij M&D Seminars, geniet u van een aanzienlijke korting! => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING

STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- NR.-----------------------

‹ subsidiemaatregel KMO-portefeuille De aanvraag moet ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding ingediend worden! Het bedrag exclusief btw, cateringkosten en cursusmateriaal komt in aanmerking. Gelieve te wachten tot u een factuur heeft ontvangen om KMO-portefeuille aan te vragen, zodat u voor het juiste bedrag subsidie kan aanvragen. Zo vermijdt u het risico dat uw aanvraag door M&D Seminars zal geweigerd worden, wegens niet-conform met de nieuwe richtlijnen vanaf 1 januari 2013! Erkenningsnummer: DV.O103701 => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING

NR. abonnement (graag invullen indien van toepassing) ------------------------------------------------------------------------

‹ Aanwezigheidsattest De aanvraag dient te gebeuren op het einde van de opleiding. Orde van Vlaamse Balies: 2 juridische punten BIV/BIBF/IBR: 2 uren IAB-B0306/2013-01: 1,5 uren Nationale Kamer van Notarissen: aanvraag ingediend voor 1,5 uren

POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ---------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEL.--------------------------------------------------------------------- FAX--------------------------------------------------------------------

FACTURATIEGEGEVENS BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BTW-NUMMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- NR.---------------------POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ---------------------------------------------------------------------------------------------schrijft in voor de opleiding Wilsgebreken bij vastgoedtransacties – 23 april 2013 en betaalt na ontvangst factuur. o wenst de documentatie ook in uitgeprinte versie in een map te ontvangen (mits toeslag – zie deelnameprijs, wordt per post toegestuurd na het seminarie) wenst ook volgende boeken te kopen aan gunsttarief: (Duid uw keuze aan)  Wilsgebreken – uitgave 2007 Gunsttarief: € 55 (excl. 6% btw) – uitgave Die Keure ter waarde van € 65  Dwaling – editie 2011 Gunsttarief: € 40 (excl. 6% btw) – uitgave Larcier ter waarde van € 50  Dading – uitgave 2000 Gunsttarief: € 110 (excl. 6% btw) – uitgave Kluwer ter waarde van € 130  Gevolgen van de koop – editie 2012 Gunsttarief: € 315 (excl. 6% btw) – uitgave Kluwer ter waarde van € 344,50  Knelpunten Vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect - 2011 Gunsttarief: € 30 (excl. 6% btw) – uitgave Intersentia ter waarde van € 40  Wet en Duiding Vastgoedmakelaars 2013 Gunsttarief: € 105 (excl. 6% btw) – uitgave Larcier ter waarde van € 125

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Handtekening “Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze opleidingen. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 heeft u het recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.”

! Enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard (per brief - per fax) tot 3 dagen voor de opleiding ! Nadien blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is toegelaten een ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen.

13-2304-AR3-SA-G

Ad Rem - maart 2013

Terug sturen of faxen naar: M&D Seminars | Eikelstraat 38 | 9840 De Pinte | T 09 224 31 46 | F 09 225 32 17 | info@mdseminars.be


Bijlage - Insert M&D Seminars bij Ad Rem - maart 2013 Minstens 62,5% KORTING Combineer:

www.mdseminars.be

+ abonnement

Studienamiddag

Spreker(s)

Dinsdagnamiddag 16 april 2013 | Serwir Hotel (Sint-Niklaas)

meester Steven Brouwers |

Echtscheiding, voorlopige maatregelen en uitkering na echtscheiding: een stand van zaken

advocaat-bemiddelaar in familiezaken onderwijsprofessor Vrije Universiteit Brussel

PROGRAMMA vanaf 12.30 u. 13.30 u.

doelgroep ‹ advocaten, notarissen en magistraten

Met de mogelijkheid een aantal boeken aan gunsttarief aan te kopen

13-1604-AR2-SN-SN

Ad Rem - maart 2013

registratie van de deelnemers (broodjesbuffet voorzien) start van de uiteenzetting (pauze voorzien rond 15.15 u.)

EOO: • betwisting onherstelbaar karakter van de ontwrichting • oorzakelijk verband en graad van zwaarwichtigheid van de fout • … ■ EOT: • voorafgaande overeenkomsten • gekwalificeerde benadeling, dwaling en (gewone) benadeling • afstand van de procedure • overstap naar EOO • bevoegde rechter • … ■ Voorlopige maatregelen in kort geding: • bevoegdheid ratione temporis van de kortgedingrechter • onderhoudsgeld en het criterium ‘alsof er geen scheiding zou zijn geweest’ • impact van de ‘zware fout’ op de hulpplicht tijdens de procedure • … ■ Wet tijdelijk huisverbod en overgang naar (dringende) voorlopige maatregelen ■ Uitkering na EOO: • begroting en methodiek • beoordeling van de behoeftetoestand en van de aanzienlijke economische terugval • plaats van de ‘levensstandaard’ in de begroting • ‘uitgaven’ als basis van de begroting • impact van de zware fout • … ■ Uitkering na EOT: interpretatieproblemen bij onduidelijke en dubbelzinnige bedingen, ■

rond 17.00 u.

mogelijkheid tot vraagstelling


Deelnameprijs

inschrijvingsformulier

‹ €159 (excl. 21% btw) inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken. ‹ €189 (excl. 21% btw) inclusief documentatie (digitaal én uitgeprinte versie in map), broodjesbuffet en koffiefrisdranken.

NAAM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORNAAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNCTIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONDERNEMINGSNUMMER - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‹ Abonnement M&D Als u een abonnement neemt bij M&D Seminars, geniet u van een aanzienlijke korting! => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING

R.----------------------STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N

‹ subsidiemaatregel KMO-portefeuille De aanvraag moet ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding ingediend worden! Het bedrag exclusief btw, cateringkosten en cursusmateriaal komt in aanmerking. Gelieve te wachten tot u een factuur heeft ontvangen om KMO-portefeuille aan te vragen, zodat u voor het juiste bedrag subsidie kan aanvragen. Zo vermijdt u het risico dat uw aanvraag door M&D Seminars zal geweigerd worden, wegens niet-conform met de nieuwe richtlijnen vanaf 1 januari 2013! Erkenningsnummer: DV.O103701 => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING

NR. abonnement (graag invullen indien van toepassing) ------------------------------------------------------------------------

‹ Aanwezigheidsattest De aanvraag gebeurt op het einde van de opleiding. Orde van Vlaamse Balies: 4 juridische punten Nationale Kamer van Notarissen: aanvraag ingediend voor 3,5 uren BIV/BIBF/IBR: 4 uren IAB-B0306/2013-01: 3.5 uren

POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ---------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEL.--------------------------------------------------------------------- FAX--------------------------------------------------------------------

FACTURATIEGEGEVENS BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BTW-NUMMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N R.---------------------POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ---------------------------------------------------------------------------------------------schrijft in voor de opleiding Echtscheiding, voorlopige maatregelen en uitkering na echtscheiding: een stand van zaken en betaalt na ontvangst factuur. o wenst de documentatie ook in uitgeprinte versie in een map te ontvangen (mits toeslag – zie deelnameprijs, wordt per post toegestuurd na het seminarie) wenst ook volgende boeken te kopen aan gunsttarief: (Duid uw keuze aan)  De beëindiging van de tweerelatie – editie 2012 (diverse auteurs) Gunsttarief: € 60 (excl. 6% btw) - uitgave Intersentia ter waarde van € 75  EOT-overeenkomsten. Een empirisch-juridische studie – editie 2012 (R. Hemelsoen) Gunsttarief: € 95 (excl. 6% btw) - uitgave Intersentia ter waarde van € 110  Echtscheiding-Alimentatie/Divorce–Aliments. POJT-Thema/RPRJ-Thématique – editie 2011 (diverse auteurs) Gunsttarief: € 90 (excl. 6% btw) – uitgave Larcier ter waarde van € 110  Echtscheiding door onderlinge toestemming – editie 2010 (S. Brouwers) Gunsttarief: € 60 (excl. 6% btw) - uitgave Larcier ter waarde van € 75  Huwelijk en (echt)scheiding: een modellenboek – editie 2009 (S. Brouwers en M. Govaerts) Gunsttarief: € 90 (excl. 6% btw) - uitgave Kluwer ter waarde van € 105

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Handtekening “Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze opleidingen. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 heeft u het recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.”

! Enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard (per brief - per fax) tot 3 dagen voor de opleiding ! Nadien blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is toegelaten een ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen.

13-1604-AR2-SN-SN

Ad Rem - maart 2013

Terug sturen of faxen naar: M&D Seminars | Eikelstraat 38 | 9840 De Pinte | T 09 224 31 46 | F 09 225 32 17 | info@mdseminars.be


Minstens 62,5% KORTING Combineer:

www.mdseminars.be

+ abonnement

Studieavond

Spreker(s)

woensdagavond 17 april 2013 | Faculty Club Leuven

meester Guy Hermans | rechter in de rechtbank van koophandel te Tongeren

Een theoretische en praktische kijk op de WCO Ondernemingen in moeilijkheden krijgen een waaier van mogelijkheden om hun problemen te overwinnen. Het gerechtelijk akkoord is verdwenen, maar er zijn nu tal van andere hulpmiddelen. Ondernemingsbemiddelaars doen hun intrede en het buitengerechtelijk minnelijk akkoord wordt aangemoedigd. Uiteraard blijft een gerechtelijke procedure mogelijk, maar men spreekt nu van gerechtelijke reorganisaties. Zij gaan gepaard met een opschortingstermijn van in principe zes maanden. De rechtbank van koophandel kan de gerechtelijke reorganisaties om drie redenen toestaan: om een minnelijk akkoord met de schuldeisers te bereiken, om een reorganisatieplan op te stellen, of om een gerechtelijke overdracht door te voeren. De nieuwe wet heeft ongetwijfeld een aantal mogelijkheden. Zij biedt de onderneming de mogelijkheid verder te bestaan zonder de verplichting het volledig passief aan te zuiveren. Zelfs de impliciete voorwaarde van het gerechtelijk akkoord om onmiddellijk winstgevend te worden valt weg. Dit opent perspectieven. Tijdens deze studieavond krijgt u van de spreker zowel een theoretische als praktische kijk op de toepassing van de WCO.

doelgroep ‹ advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten ‹ accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten en boekhouders/fiscalisten ‹ financiële en algemene directies met goede vooropleiding

U kan een aantal boeken aan gunsttarief kopen!

13-1704-AR2-SA-L

Ad Rem - maart 2013

PROGRAMMA vanaf 18.30 u. 19.00 u.

registratie van de deelnemers (broodjesbuffet voorzien) start van de uiteenzetting

Korte inleiding over de filosofie van de wet Het toepassingsgebied: - Voor wie? - Territoriale bevoegdheid ■ De mogelijkheden buiten de aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie: - De ondernemingsbemiddelaar - De gerechtsmandataris - Het minnelijk akkoord ■ De (aanvraag tot) gerechtelijke reorganisatie: - Algemeen - Voorwaarde - Het verzoek - De behandeling - De beslissing - De diverse actoren - De gevolgen van de aanvraag - Het minnelijk akkoord binnen de gerechtelijke reorganisatie - Het collectief akkoord - De overdracht onder gerechtelijk gezag ■ ■

rond 20.30 u.

mogelijkheid tot vraagstelling


Deelnameprijs

inschrijvingsformulier

‹ €120 (excl. 21% btw) inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken. ‹ €150 (excl. 21% btw) inclusief documentatie (digitaal én uitgeprinte versie in map), broodjesbuffet en koffiefrisdranken.

‹ Abonnement M&D Als u een abonnement neemt bij M&D Seminars, geniet u van een aanzienlijke korting! => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING ‹ subsidiemaatregel KMO-portefeuille De aanvraag moet ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding ingediend worden! Het bedrag exclusief btw, cateringkosten en cursusmateriaal komt in aanmerking. Gelieve te wachten tot u een factuur heeft ontvangen om KMO-portefeuille aan te vragen, zodat u voor het juiste bedrag subsidie kan aanvragen. Zo vermijdt u het risico dat uw aanvraag door M&D Seminars zal geweigerd worden, wegens niet-conform met de nieuwe richtlijnen vanaf 1 januari 2013! Erkenningsnummer: DV.O103701 => Alle info op www.mdseminars.be binnen de rubriek KORTING ‹ Aanwezigheidsattest De aanvraag dient te gebeuren op het einde van de opleiding. Orde van Vlaamse Balies: aanvraag ingediend voor 2 juridische punten BIV/BIBF/IBR: 2 uren IAB-B0306/2013-01: 1,5 uren

NAAM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORNAAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNCTIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONDERNEMINGSNUMMER - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- NR.----------------------POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ---------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEL.--------------------------------------------------------------------- FAX-------------------------------------------------------------------NR. abonnement (graag invullen indien van toepassing) ------------------------------------------------------------------------

FACTURATIEGEGEVENS BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BTW-NUMMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STRAAT - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- NR.---------------------POSTCODE --------------------- GEMEENTE - ---------------------------------------------------------------------------------------------schrijft in voor de opleiding Een theoretische en praktische kijk op de WCO – 17 april 2013 en betaalt na ontvangst factuur. o wenst de documentatie ook in uitgeprinte versie in een map te ontvangen (mits toeslag – zie deelnameprijs, wordt per post toegestuurd na het seminarie) wenst ook volgende boeken te kopen aan gunsttarief: (Duid uw keuze aan)  De vereffening van de BVBA en de NV Gunsttarief: € 90 (excl. 6% btw) – uitgave Kluwer ter waarde van € 101,39  Themawetboek Vennootschapsrecht - editie 2012-2013 Gunsttarief: € 49 (excl. 6% btw) – uitgave Larcier ter waarde van € 59  Modellen voor het vennootschapsleven 2012 Gunsttarief: € 120 (excl. 6% btw) – uitgave Kluwer ter waarde van € 135,86  Handboek Vennootschapsrecht – editie 2011 Gunsttarief: € 195 (excl. 6% btw) – uitgave Intersentia ter waarde van € 230  De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden – editie 2011 Gunsttarief: € 40 (excl. 6% btw) – uitgave Intersentia ter waarde van € 50  Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II – editie 2010 Gunsttarief: € 125 (excl. 6% btw) – uitgave Intersentia ter waarde van € 140  Vereffening van vennootschappen buiten faillissement – editie 2008 Gunsttarief: € 40 (excl. 6% btw) – uitgave Intersentia ter waarde van € 49

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Handtekening “Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze opleidingen. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 heeft u het recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.”

! Enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard (per brief - per fax) tot 3 dagen voor de opleiding ! Nadien blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is toegelaten een ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen.

13-1704-AR2-SA-L

Ad Rem - maart 2013

Terug sturen of faxen naar: M&D Seminars | Eikelstraat 38 | 9840 De Pinte | T 09 224 31 46 | F 09 225 32 17 | info@mdseminars.be


Bijlage - Insert Data Translations bij Ad Rem - maart 2013

vertalen is een kunst


Voor een goede vertaling is de selectie van de juiste vertaler zeer belangrijk. Data Translations International kiest consequent voor vertalers en vertaalbureaus met een lokale verankering in het doeltaalgebied. Omdat we al zo lang actief zijn in onze sector, hebben we een uitgebreid internationaal netwerk van gespecialiseerde vertalers kunnen uitbouwen. Een medische Enkel lokale bijsluiter, een vertalers jaarverslag, een kennen alle wetenschappelijk nuances artikel over van hun een innovatief moedertaal. industrieel proces Denk maar aan ... voor elke tekst Amerikanen vinden we de en Britten: geknipte vertaler. ze spreken wel dezelfde taal, maar gebruiken ze anders. Net als Vlamingen en Nederlanders.

U krijgt bij Data Translations International zo’n talenknobbel als vaste revisor. Hij leert uw organisatie, uw huisstijl en uw voorkeuren kennen, en maakt zich Na elke opdracht ook uw terminologie evalueert uw eigen. Zodra hij revisor de uw vertaling heeft vertaler. Zo ontvangen van een waken we gespecialiseerde voortdurend native speaker, over de kwaliteit reviseert hij ze van a van ons netwerk. tot z. En dankzij de En wanneer u finishing touch van ons een nieuwe uw revisor ontvangt u opdracht geeft, een tekst die volledig zoeken we in beantwoordt aan uw onze rijkgevulde eisen. database de vertaler die het beste profiel heeft om een vlekkeloze vertaling te leveren.

Voor vertalingen naar Europese talen schakelen wij rechtstreeks de geschikte vertaler in. Uw andere opdrachten worden toevertrouwd aan de beste overzeese vertaalbureaus. Zij maken deel uit van het wereldwijde netwerk van partnerschappen dat Data Translations International de voorbije 20 jaar met zorg heeft uitgebouwd. Een netwerk dat staat voor kwaliteit, ervaring en vakmanschap. In Amerika gingen we nog een stapje verder: in 2007 openden we een dochteronderneming - New England Translations (NET) in Boston (www.newenglandtranslations.com). Braziliaans Portugees en het Portugees van Portugal, bijvoorbeeld, kennen belangrijke verschillen. Dankzij NET kunnen we daar perfect op inspelen en dat is een enorm voordeel voor klanten die internationaal actief zijn.

De juiste vertaler

Data Translations International garandeert u een optimale service en kwaliteit. Om die te bereiken hebben we een heel bijzondere manier van werken. In tegenstelling tot de meeste andere vertaalbureaus beschikken we immers over een uitgebreid team van interne revisoren. En dat is een enorme troef.

Ook in Boston

Thuis in uw stijl


Waar informatica en vertaalkunst elkaar ontmoeten Om efficiënt te werken maakt Data Translations International gebruik van de modernste vertaalsoftware. Die bestaat uit vertaalgeheugens en elektronische glossaria. • Dankzij de vertaalgeheugens, die werken op basis van eerder vertaalde documenten, kunnen we nieuwe vertalingen sneller afleveren. Ze zorgen er ook voor dat uw vertalingen consistent blijven en dat we uw huisstijl beter kunnen respecteren. • Dankzij de elektronische glossaria kunnen we uw huiswoordenschat of andere terminologie automatisch invoegen in de tekst. Zo wordt Deze vertaalsoftware is een uitstekend hulpmiddel, maar eenzelfde term steeds op dezelfde het laatste woord blijft natuurlijk aan de vertaler. Het is manier vertaald. zijn inbreng die de kwaliteit van de vertaling bepaalt. Ook wat dienstverlening betreft, laat Data Translations International niets aan het toeval over. Al onze medewerkers gebruiken consequent hetzelfde projectmanagementsysteem. En dat garandeert een snelle en efficiënte service. Essentiële informatie over uw projecten kan immers onmiddellijk worden opgevraagd. Bijvoorbeeld uw voorkeurvertalers, instructies voor lopende projecten, feedback over afgeleverde vertalingen. Of hebt u een vraag over een opdracht of factuur uit het verleden? Wij geven u meteen een gedocumenteerd antwoord.


Trouwe klantenbasis, onze signatuur

Hoe meer we voor u werken, hoe beter we u kennen. En dat vertaalt zich in een steeds hogere efficiëntie. Het mag dan ook niet verbazen dat Data Translations International een zeer trouwe klantenbasis heeft, maar ook een erg gevarieerde: van privésector tot overheid en van eenmanszaak tot multinational. Vaak gaat de samenwerking al We zijn er trots jaren terug, want de band die we met hen op dat ook de Europese hebben, is er een Commissie klant van vertrouwen. Net bij ons is. Dat is zoals ze die hebben geen verworven met hun notaris of recht, maar een financieel adviseur. bewijs dat we steeds opnieuw beantwoorden aan haar zeer strenge selecties en evaluaties.

Uw extra, objectieve kwaliteits­ garantie Data Translations International onderschrijft het charter van de BQTA (Belgian Quality Translation Association - www.bqta.be) en werkt volgens de Europese norm voor vertaalbureaus en vertalers (EN15038).

EN 15038

EN 15038

Data Translations International werkt onder meer voor banken, overheidsinstellingen, kmo’s, zelfstandigen,

farmaceutische bedrijven, advocatenkantoren, culturele instellingen, bouwfirma’s en publiciteitsbureaus. Een uitgebreide klantenlijst vindt u, gerangschikt per sector, op www.datatra.be


Vertalen is een kunst Data Translations International, sinds 1989 Als u iets te vertellen hebt, wilt u correct begrepen worden. In een gesprek is dat gemakkelijk: als er iets niet duidelijk is, kunt u het meteen even toelichten. Maar op papier kan dat niet. Daar moet u onmiddellijk de nagel op de kop slaan, ook in een andere taal. Data Translations International is een vertaalbureau met meer dan 20 jaar ervaring. In welke taal u ook wilt communiceren, wij brengen uw boodschap meteen correct over, zonder dat ze vragen oproept. En dat is een ware kunst. Om een goede vertaling te maken, moet je immers een aantal basistechnieken beheersen, maar de passie en het talent van de vertaler verraden de hand van de meester. Zoekt u een woordkunstenaar die uw boodschap - hoe technisch ook - perfect kan overbrengen in een andere taal? Een vertaalbureau dat vertalingen aankan in de meest ongewone talencombinaties? Dan is Data Translations International uw ideale partner.

www.datatra.be


Als groot, ervaren en goed georganiseerd vertaalbureau kan Data Translations International u zeer scherpe tarieven aanbieden voor een waaier van taal- en tolkdiensten: vertalingen, revisies, correcties, copywriting, transcripties, simultaan tolken, ondertiteling, ... Wenst u helder te communiceren, in welke taal ook? Data Translations International beheerst de regels van de kunst.

Data Translations International, uw garantie voor kwaliteit ❶ Elke opdracht start met een strenge selectie van de geschikte vertaler. ❷ Onze revisoren staan in voor een permanente evaluatie van de vertalers. ❸ We noteren uw feedback in ons projectmanagementsysteem, zodat we er bij de volgende opdrachten rekening mee kunnen houden.

www.datatra.be Vertalingen, tekstrevisies, tolkopdrachten, copywriting

DATA TRANSLATIONS INTERNATIONAL Olmenstraat 64, 1930 Zaventem Tel.: 02 725 23 70 Fax: 02 725 49 33 info@datatra.be - www.datatra.be

AdRem1  

Driemaandelijks ledenblad van de Orde van Vlaamse Balies over de advocatuur.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you