Bases selecció personal 2014

Page 1

C/Francesc Macià, 12 1er, 2a (08600) Berga 93 821 42 25

BASES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL (SUBSTITUCIÓ PER MATERNITAT) PER A UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A A L’ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL

Denominació del lloc de treball: personal tècnic de control, certificació, RSE i comptabilitat Descripció breu del lloc de treball: col·laboració en la gestió tècnica i administrativa del programa europeu LEADER. Atenció als emprenedors. Certificació i verificació d’inversions dels expedients que generi l’activitat de l’Associació. Control d’inversions globals i del programa, Responsabilitat Social de l’empresa, comptabilitat, justificació de despeses. Durada del contracte de substitució: fins a la finalització la baixa de maternitat. S’establirà un període de prova inicial de 15 dies. Jornada laboral: 37,5 hores setmanals. La jornada habitual de treball serà de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. En períodes de major activitat, la jornada serà de dilluns a dissabte. Retribució: 25.000,00 euros bruts anuals. Revisions salarials d’acord amb el règim general que s’estableixi per l’IPC establert en el conveni. Lloc de treball: la seu és a Berga i l’àrea de treball comprèn el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, Mura, Talamanca, Gaià, Santa Eulàlia de Riuprimer i Muntanyola. Sistema de selecció: currículum, entrevista i prova. Requisits per a prendre part en la selecció: a) Ser ciutadà d’un país de la Unió Europea. b) No excedir de 65 anys. c) Estar en possessió de llicenciatura o grau en econòmiques i/o ciències empresarials, Cas que el títol sigui expedit per una universitat no espanyola, se n’haurà d’acreditar l’homologació. d) Experiència amb l’administració pública. e) Experiència en gestió comptable acreditada. f) No partir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec. g) No haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública. h) Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell C de la Junta Permanent de Català o algun dels certificats o títols equivalents esmentats a l’annex del Decret 14/1994, de 8 de febrer (DOGC 1859 d’11.2.94) de la Generalitat de Catalunya. i) Estar en possessió del carnet de conduir classe B-1 i tenir vehicle propi. j) Coneixements bàsics d’informàtica.

Presentació d’instàncies: Les instàncies per prendre part en la selecció, en què les persones aspirants declaren que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la convocatòria, s’adreçaran al president de l’Associació i es presentaran en dia i hora hàbils d’oficina, fins al dia 11 d’abril de 2014 fins a les 14:00h., en els següents llocs: Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (C. Francesc Macià, 12 1er, 2a), Consorci del Lluçanès (C. Vell, 3 –


C/Francesc Macià, 12 1er, 2a (08600) Berga 93 821 42 25

Sta. Creu de Jutglar), Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès (Edifici Can Carner – C. Joies, 11-13 – Moià).

Fases que constarà la selecció: Fase 1. Valoració del currículum de les persones aspirants Fase 2. Prova i entrevista personal Fase 1 a) Títols: es valoraran la llicenciatura o altra diplomatura, màsters o cursos de postgrau, relacionats directament amb el lloc de treball. b) Cursos: cursos de formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb el lloc de treball, amb una durada mínima de 20 hores. També es podran tenir en compte aquells cursos o jornades que tinguin una durada inferior a 20 hores sempre que, relacionant les matèries entre si i sumant la durada, siguin iguals o superiors a 25 hores, comptant la suma com a un curs. c) Experiència: Coneixements demostrables de comptabilitat. Coneixements pràctics acreditats per serveis en gestió tècnica d’expedients i certificació i verificació d’inversions prestats en administracions públiques amb una categoria o nivell igual o superior a la del lloc de treball objecte de selecció. d) Informàtica: coneixements de microinformàtica i de programes de tractament de textos, fulls de càlcul i altres relacionats amb el lloc de treball. e) Coneixement del territori on es treballarà. f) Coneixements de responsabilitat social empresarial (RSE). Els currículums presentats seran valorats i només podran passar a la fase 2 els 8 més ben puntuats. Les puntuacions sortiran publicades el dia 17 d’abril de 2014 a la pàgina web de l’Associació pel Desenvolupament rural de la Catalunya Central (www.catcentral.cat). Fase 2 La prova i l’entrevista personal tindrà lloc el proper dia 23 d’abril de 2014 1er. La prova es realitzarà de 9.00 a 10.00h. a la Cambra de Comerç delegació del Berguedà (C/ Rafael Casanova,6- Berga). 2n. El tribunal entrevistarà personalment les persones aspirants per tal d’avaluar el seu nivell de formació i la seva capacitat per al desenvolupament del lloc de treball, a partir de les 11.00h.

Forma d’acreditar els mèrits: Tots els mèrits s’hauran d’acreditar amb l’aportació dels diplomes o certificats corresponents, originals o fotocòpies compulsades, expedits pels centres oficials competents. Aquesta documentació s’haurà de presentar juntament amb la instància i el currículum, i haurà d’estar a disposició de l’Associació abans del dia de la selecció, per tal que el tribunal pugui valorar-la.


C/Francesc Macià, 12 1er, 2a (08600) Berga 93 821 42 25

Circumstàncies de cessament: La persona aspirant que, si escau, hagi resultat nomenada per a ocupar el lloc de treball temporal objecte d’aquesta convocatòria, cessarà automàticament quan finalitzi el seu contracte i no se n’hagi disposat la renovació.

Composició del tribunal: Tècnic d’inserció, gerent i directora tècnica. La prova serà valorada per la directora tècnica i la responsable comptable de l’Associació.

Berga, 7 d’abril de 2014

Més informació: 93 821 42 25 (Cristina Garròs) C/ Francesc Macià, 12 1er 1a Horari: De dilluns a dijous de 9.00-14.00h. i de 16.00-18.00h. De divendres de 9.00-14.00 h.