Page 1

20 s

zima-proljeće

no ed

ona zaj z e TISKANICA

Pošiljatelj: ADRIATOURIS putnička agencija d.o.o. Rooseveltov trg 4, 10000 Zagreb

2012 POŠTARINA PLAĆENA U POŠTANSKOM UREDU 10101 Zagreb

ZLATNO DOBA


2 Dragi na i umirovljenici, pred vama je na novi katalog Zlatno doba zima-prolje e 2012. godine koji obuhva a boravke u hotelima na Jadranu na bazi 5 ili 7 polupansiona s organiziranim autobusnim prijevozom. I ove godine, u njemu se nalaze na e "klasi ne" destinacije kao to su Lovran, Opatija, Selce i Lo inj. Novi program je sedmodnevni boravak u Vodicama (predvi ena su tri polaska u razdoblju od 21. travnja do 12. svibnja 2012.). Program za umirovljenike u Makarskoj organiziran je u suradnji s autoprijevoznikom Promet d.d. iz Makarske. Na alost, moramo skrenuti pa nju da su hotelijeri postro ili uvjete svog poslovanja te molimo da pozorno pro itate Op e uvjete i upute za putovanja. U hotelima LRH d.d. iz Opatije do znatnog povi enja cijena do lo je zbog promjena vlasni ke strukture unutar te grupacije. To je i jedan od razloga za to na katalog Zlatno doba zima prolje e 2012. tek sada dr ite u svojim rukama. Katalog Zlatno doba zima-prolje e 2012. godine namijenjen je odmoru hrvatskih umirovljenika, te Vas molimo da prilikom potpisivanja Ugovora predate presliku osobne iskaznice i obavijesti o mirovinskim primanjima (ne stariju od tri mjeseca) iz kojeg je vidljiv va osobni broj u HZMO-u (iznos mirovine nije bitan za kori tenje umirovljeni kog programa). Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i elimo Vam ugodan odmor!

Va ADRIATOURS

MOLIMO DA PA LJIVO PRO ITATE NAJVA NIJE DIJELOVE IZ NA IH OP IH UVJETA I UPUTSTVA ZA PUTOVANJA CIJENE ARAN MANA Sve cijene su izra ene u kunama te se odnose na sedmodnevne boravke u hotelima s organiziranim prijevozom. U cijene je uklju en Porez na dodanu vrijednost, tro kovi jam evine (polica upla ena kod Sunce osiguranja d.d.), rezervacije i organizacije putovanja. ADRIATOURS zadr ava pravo promjene i pove anja cijena u slu aju promjene kalkulativnih elemenata i promjene te aja kune. Za povi enje cijene do 10% nije potrebna suglasnost kupca (pove anje se obra unava na svakom dijelu upla enog aran mana). Cijene putovanja navedene u na em programu nastale su na osnovi ugovora s na im partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj boravite te eventualna razlika u cijeni ne mo e biti predmet reklamacije. Obra unske gre ke kod naplate aran mana ne osloba aju putnika od naknadne doplate do stvarne cijene ko tanja aran mana. PRIJAVE I REZERVACIJE Prilikom prijave ispunjava se i potpisuje Ugovor o putovanju na ijoj se pole ini nalaze Op i uvjeti i upute za putovanja. Va im potpisom iskazujete suglasnost s uvjetima koji su navedeni na prijavi odnosno ugovoru o putovanju. Rezervaciju svog boravka na Jadranu mo ete izvr iti i pismenim putem. Iz cjenika izaberite eljenu destinaciju, hotel i termin boravka (izaberite i rezervnu varijantu ako je eljeni aran man popunjen). U prijavi za putovanje potrebno je navesti eljenu destinaciju te termin boravka, imena svih osoba koje putuju, OIB ugovaratelja putovanja, ku nu adresu, broj telefona i faxa ili e-maila na koji emo vam dostaviti potvrdu o rezervaciji i ponudu.

broj telefona za telefonske rezervacije: 01 48 26 377; broj faxa: 01:48 26 934 e-mail adresa: adriatours@zg.t-com.hr Po primitku pismenog zahtjeva sa svim potrebnim podacima rezervaciju emo potvrditi odmah ili u roku od 48 sati (ako se moraju tra iti dodatna slobodna mjesta). Kao potvrdu rezervacije poslat emo ponudu u kojoj ete dobiti sve upute vezane za uplatu. Omogu it emo da u roku od 24 sata izvr ite uplatu putem HUB-a ili ekovima gra ana. Prilikom prijave gotovinom ili ekovima teku eg ra una gra ana upla ujete 40% iznosa aran mana ime je Va a rezervacija potvr ena. Ostatak iznosa upla ujete najkasnije 21 dan prije polaska na putovanje ukoliko se niste odlu ili za obro no pla anje. MOGU NOST OBRO NOG PLA ANJA Obro no pla anje mogu e je putem ekova gra ana na 4 jednaka mjese na obroka. Prvi obrok uve an za tro kove putnog osiguranja dospijeva na naplatu prilikom rezervacije aran mana, a ostali u razmaku po mjesec dana od dana uplate akontacije. Za obroke koji dospijevaju na naplatu nakon Va eg putovanja ostavljate nam ispunjene i potpisane ekove teku eg ra una gra ana. Bez obzira na informaciju u nekim bankama da se ekovi teku eg ra una gra ana vi e ne koriste, oni su i dalje sredstvo pla anja u Republici Hrvatskoj te inzistirajte kod svog osobnog bankara da vam osigura iste. PLA ANJE KARTICAMA Diners Club karticama - jednokratno pla anje - od 2 do 12 mjese nih obroka bez kamata i naknada American Express karticama (izdanim od Privredne banke Zagreb) - jednokratno pla anje - do 4 mjese na obroka bez kamata i naknada - potro a ki kredit od 3 do 60 obroka za iznose ve e od 1.000 kn jednokratna naknada za obradu kredita kupcu je 1,5 %, a kamata za kupca je 7,00 % PBZ Maestro karticama i PBZ Visa karticama (izdanim od Privredne banke Zagreb), Maestro karticama, MasterCard i VISA AM kreditnim karticama (izdanim od Zagreba ke banke) - jednokratno pla anje - od 3 do 6 mjese nih obroka bez kamata i naknada za iznose ve e od 500 kn MasterCard i Visa kreditnim karticama i MasterCard electron i Visa electron karticama - jednokratno pla anje

Za gotovinske uplate u cijelosti do 29. veljaÄ?e 2012. odobravamo 5% popusta na osnovnu cijenu aranĹžmana.

BORAVI NA PRISTOJBA Boravi na pristojba nije uklju ena u cijene i pla a se prilikom uplate aran mana (osim ako nije druga ije navedeno). Osobe koje su oslobo ene pla anja boravi ne pristojbe molimo da o istome obavijeste prodajna mjesta i recepciju hotela (preslika invalidske iskaznice). Djeca do 12 godina ne pla aju boravi nu pristojbu, a osobe od 12 do 18 godina imaju 50% popusta na iznos boravi ne pristojbe (ukoliko u cjeniku kod pojedinih destinacija nije druga ije navedeno). Osobama do 18 godina bit e odobren popust prilikom uplate boravi ne pristojbe prema gore navedenim uvjetima uz predo enje dokumenta (preslika zdravstvene iskaznice ili kopija rodnog lista). OP I UVJETI I UPUTE ZA PUTOVANJA Uvjeti koji su objavljeni na pole ini ugovora za putovanje sastavni su dio ovog programa. HOTELI I KATEGORIZACIJA Ponu eni hoteli opisani su prema slu benoj kategorizaciji u trenutku pripreme za izdavanje programa. Adriatours putni ka agencija d.o.o. Zagreb se ogra uje od mogu ih promjena kategorije objekata navedenih u cjeniku do kojih je do lo naknadno ili o njima nije pravovremeno obavije tena.


3 PO ETAK I ZAVR ETAK KORI TENJA SOBE/APARTMANA

Smje taj u sobe ili apartmane mogu je poslije 16 sati na dan po etka kori tenja usluga, a isti se trebaju napustiti do 10 sati na dan zavr etka kori tenja usluga (osim ako u cjeniku nije druga ije navedeno). Za dolaske u objekte poslije 20 sati potrebno je prethodno obavijestiti Adriatours najmanje jedan dan prije polaska na putovanje. U slu aju da gost ranije napu ta hotel (zbog bolesti, smrtnog slu aja u u oj obitelji ili radnih obveza), agencija e po dobitku stvarnih tro kova vratiti pla enu razliku, ali samo ako je pribavio pismenu potvrdu od hotela da taj iznos agenciji ne e biti fakturiran. Pismenu potvrdu du an je potpisati ef recepcije ili direktor hotela.

U hotelima LRH d.d. u slu aju prijevremenog odlaska gosta zara unava se 100% rezerviranog aran mana.

PUTNO OSIGURANJE

Cijena aran mana ne uklju uje putno osiguranje. Kod prijave za putovanje, prema Zakonu o pru anju usluga u turizmu, putniku e biti ponu ena putna osiguranja i to: dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slu aja i bolesti na putovanju, osiguranje od o te enja i gubitka prtljage, osiguranje od otkaza putovanja od strane putnika, te osiguranje kojim se osiguravaju tro kovi pomo i i povratka putnika u mjesto polazi ta u slu aju nesre e i bolesti. Odabrana putna osiguranja pla aju se u gotovini, te se moraju ugovoriti kod sklapanja ugovora za putovanje i ne mogu se uplatiti naknadno. Osiguranje od otkaza putovanja od strane putnika pru a za titu za putnike koji su zbog nepredvidivih okolnosti prisiljeni otkazati ili prekinuti ugovoreno putovanje. Osiguravatelj e isplatiti 90% iznosa koji je zadr ala putni ka agencija ukoliko nastane osigurani slu aj u skladu s uvjetima osiguranja. Iznos premija za osiguranje u slu aju otkaza putovanja ovisi o cijeni aran mana, a za osiguranje od posljedica nesretnog slu aja i bolesti o broju dana provedenih na putovanju. Potpisivanjem ugovora putnik potvr uje da su mu bila ponu ena i preporu ena putna osiguranja. Iznos upla enih putnih osiguranja se kod otkazivanja aran mana ne ispla uje. Kod otkazivanja aran mana ne ispla uje se tro ak nabave viza, cijepljenja i dr. i u slu aju kada putnik ima upla en paket putnog osiguranja. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u slijede im slu ajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slu aj u u oj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slu aju, ADRIATOURS putni ka agencija zadr ava pravo isplate prema pravilima navedenim u lanku 10. Uvjeta putovanja.

OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA Ugovaratelj ili putnik koji eli otkazati upla eni aran man treba to u initi pisanim putem. U tom slu aju Adriatours ima pravo na ime naknade tete zadr ati iznos koji ovisi o datumu prijema pisanog otkaza putovanja kako slijedi (ukoliko u programu nije navedeno druga ije): za otkaz do 30 dana prije polaska 10% cijene aran mana po osobi, a najmanje 200,00 kn po Ugovoru; za otkaz od 29 do 22 dana prije polaska 30% cijene aran mana po osobi, za otkaz od 21 do 15 dana prije polaska 40% cijene aran mana po osobi, za otkaz od 14 do 8 dana prije polaska 80% cijene aran mana po osobi, za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aran mana po osobi,

Ovi otkazni uvjeti primjenjuju se i na promjenu datuma polaska ili hotelskog objekta, te u svim drugim slu ajevima. Ukoliko ugovaratelj ili putnik koji otka e upla eni aran man na e drugog korisnika iste rezervacije, a koji zadovoljava sve uvjete za kori tenje navedenog aran mana, Adriatours putni ka agencija zara unat e tro kove uzrokovane zamjenom (ako je ista mogu a), uz nadoplatu od 200 kuna. Ako putnik za vrijeme trajanja aran mana na vlastitu elju otka e aran man, po povratku nema pravo na naknadu i bilo kakvu od tetu od organizatora bez obzira na osiguranje od rizika otkaza putovanja. Vremenski uvjeti nisu razlog za odustajanje od putovanja, raskid Ugovora od strane putnika ili naknadnu reklamaciju. U slu aju otkazivanja putovanja putnik mora prilo iti odgovaraju e dokumente kojima dokazuje razloge otkazivanja aran mana. Ako putnik ima upla en paket putnog osiguranja, nositelj police osiguranja osobno potra uje napla enu naknadu tete od osiguravaju e ku e iju je policu putnog osiguranja ugovorio prilikom rezervacije aran mana. Uvjet naplate tete je kompletno upla en iznos tro kova otkazivanja aran mana. U slu aju otkazivanja aran mana putniku se ne vra a iznos upla ene premije police osiguranja, eventualni tro kovi viza, cijepljenja i sli nih tro kova. Osiguravatelj zadr ava manipulativne tro kove u visini 10% od iznosa napla enog na ime naknade tete. Za aran mane koji su upla eni kreditnim i debit karticama tro kovi otkazivanja uve avaju se za 5%. NAKNADA TETE

Za naknadu tete koja je putniku prouzro ena neispunjenjem, djelomi nim ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket aran mana, Adriatours putni ka agencija d.o.o. ugovorila je Policu za osiguranje od odgovornosti organizatora paket aran mana kod osiguravatelja Sunce osiguranje d.d., Zagreb.

JAM EVNO OSIGURANJE

ADRIATOURS putni ka agencija d.o.o. ugovorila je jam evno osiguranje kod osiguravaju eg dru tva Sunce osiguranje d.d., Zagreb. U skladu sa Zakonom, u slu aju platne nemogu nosti ili ste aja organizatora putovanja, putnici zate eni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje, trebaju na najbr i na in kontaktirati osiguravatelja Sunce osiguranje d.d., Zagreb, Trnjanska 108, tel: 62 92 600 ili na fax: 62 92 739 i 62 92 649 te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja mo e kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slu aj ste aja ili platne nemogu nosti organizatora putovanja.

ZA TITA OSOBNIH PODATAKA

Ugovaratelj putovanja dobrovoljno daje svoje i osobne podatke ostalih putnika iz Ugovora o putovanju. Osobni podaci putnika potrebni su za realizaciju rezervacije ugovorenog putovanja i koristit e se za daljnju komunikaciju. Adriatours se obvezuje da osobne podatke putnika ne e dati tre im osobama. Iznimka od davanja osobnih podataka tre im osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, tada e se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravaju em dru tvu. Osobni podaci putnika uvat e se u bazi podataka, sukladno Zakonu o za titi osobnih podataka i Odluci Uprave Adriatoursa o na inu prikupljanja, obrade i uvanja istih. Ugovaratelj putovanja je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketin kih akcija Adriatoursa.

ORGANIZIRANI PRIJEVOZ SVAKE SUBOTE

Za realizaciju prijevoza potrebno je minimum 35 putnika. Kod autobusnog prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz dvije torbe uobi ajene veli ine. U slu aju da prijevoznik odredi druga ija ograni enja u prijevozu prtljage od navedenog Adriatours e o tome obavijestiti Ugovaratelja putovanja. Putnik je sam du an voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putni ku kabinu prijevoznog sredstva (vlak, avion, autobus, brod..), te ih je prilikom svakog napu tanja prijevoznog sredstva du an ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za kra u, gubitak ili o te enje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Adriatours nije odgovoran za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uni tenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za kra u prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu. Prijave za izgubljenu ili o te enu prtljagu Putnik upu uje prijevozniku. S obzirom na velik broj programa, za prijevoz koristimo razli ite tipove autobusa. U svim autobusima nisu uvijek jednako raspore eni brojevi autobusnih sjedala, zato posebne zahtjeve (mjesto do prozora / do prolaza / do srednjih vrata, je li grupa sjedala jedna do druge ili jedna iza druge..) nismo u mogu nosti potvrditi. U autobusima nije mogu e koristiti wc. Svi polasci navedeni u ovom katalogu su iz Zagreba i kre u s Autobusnog kolodvora (turisti ki peroni od 502 do 506). Ovo je jedino i isklju ivo mjesto za ukrcaj, ali i iskrcaj putnika na povratku s putovanja. Po tuju i sigurnost putnika i njihove prtljage, kao i gradske odredbe, ne mo emo putnike ukrcavati, ni iskrcavati na stajali tima gradskog prijevoza, neosvijetljenim cestama, u blizini tramvajske stanice i sli no. Zbog prometnih gu vi u sezoni, promjene voznog reda trajekta ili lo ijeg vremena postoji mogu nost izmjene vremena polazaka ili promjene smjera za to ne snosimo odgovornost. U svakom autobusu e biti turisti ki pratitelj. Putnici se ostavljaju pred odabranim hotelom ili najbli e mogu e hotelu. U cijenu aran mana nije uklju eno no enje prtljage od prijevoznog sredstva do recepcije hotela i obratno.

Brojevi sjedala u autobusu odre uju se redoslijedom uplate akontacije. U slu aju nedovoljnog broja gostiju postoji mogu nost spajanja autobusnih linija. To mo e dovesti do promjene brojeva sjedala kao i vremena polaska i povratka autobusa koja je putnik dobio prilikom sklapanja Ugovora.


4

LOVRAN

Lovran je grad duge i bogate pro losti sa stogodi njom tradicijom u turizmu. Ime je dobio po lovoru (laurus nobilis) koji u izobilju raste u zimzelenim gajevima u mjestu i okolici. Od mjesta koja su se razvila na isto nim strmim padinama U ke, Lovran je najstarije naselje koje je izraslo neposredno uz obalu Liburnije. Lovran je sa uvao svoju povijesnu jezgru srednjovjekovne urbane koncepcije. Stari grad je bio okru en obrambenim zidom i bastionima na ijim su temeljima i zidovima vremenom izgra ene ku e. Dobra klima, bujna mediteranska vegetacija i povoljan zemljopisni polo aj omogu ili su sna ni razvoj turizma na prijelazu iz 19. u 20. stolje e. Lovran je od tog vremena, uz Opatiju, najva nije mjesto glasovite Rivijere. Lovran na pragu 21. stolje a raspola e s bogatom povijesnom ba tinom, stoljetnom turisti kom tradicijom, o uvanom prirodom i izgra enom infrastrukturom.

Hotel PARK **** Polo aj: u sredi tu mjesta uz samo more na vlastitoj pla i, udaljen 6 km od Opatije Hotelska ponuda: "internet kutak" kod recepcije te be i ni pristup internetu u krugu recepcije i kavane, hotelski restoran, hotelska kavana, aperitiv bar, praonica rublja, vlastito parkirali te i gara a (kori tenje uz prethodnu rezervaciju i pla anje na licu mjesta), wellness centar koji se prostire na dva kata, zatvoreni bazen (dimenzije 7 m x 10 m), fitness, jacuzzi, saune i masa e Sobe: klimatizirane, mini bar, sef, telefon, sat TV, besplatan ADSL pristup internetu (broad-band connection), su ilo za kosu, pogled na Kvarnerski zaljev ili Park prirode U ka, mogu nost pomo nog le aja (rezervacija uz prethodni upit) Prehrana: buffet doru ak i ve era (u slu aju manjeg broja gostiju ve era je klasi no poslu ivanje); svakog petka nacionalna ve era - poslu uju se jela neke hrvatske regije/kraja (osim prigodnih ve era za vikende Ma kara (3.2.-5.2.; 10.2.-12.2.; 17.2.-19.2.) Ku ni ljubimci: nisu dopu teni

cijena po osobi za 7 no i PARK ****

7.1.-25.2. 25.2.-31.3. 31.3.-7.4. 7 no i 7 no i 7 no i

vrsta sobe / usluga 1/2+1 mansarda, pol., prijevoz 1/2+1 standard PS, pol., prijevoz 1/2+1 standard MS, pol, prijevoz

doplata za 1/1 standard PS za 7 dana doplata za 1/1 single use za 7 dana dijete od 7 do 14 god. u 1/2+1 sobi mansarda na pomo nom le aju dijete do 14 godina u 1/2 sobi mansarda na osnovnom le aju

7.4.-14.4. 14.4.-21.4. 21.4.-28.4. 28.4.-5.5. 7 no i 7 no i 7 no i 7 no i

5.5.-19.5. 7 no i

1.414

1.498

1.582

1.631

1.533

1.694

1.792

1.638

1.547

1.645

1.736

1.785

1.687

1.862

1.974

1.799

1.834

1.918

2.198

2.268

2.128

2.296

2.443

2.226

434

434

616

616

616

616

616

616

616

616

959

959

959

959

959

959

798

833

889

917

861

938

987

917

1.043

1.099

1.162

1.197

1.127

1.239

1.295

1.197

Cijena uklju uje: neograni eno kori tenje bazena (uprava hotela zadr ava pravo zatvoriti bazen u slu aju neophodnih popravaka) i fitnessa od 8,00 -20,00 sati, ru nik i le aljke bez nadoplate, wellness popust: 15% popusta na sve naredne wellness usluge (masa e, tretmane, SPA), no no kupanje (svake subote) u ugodnom ambijentu hotelskog bazena (od 21,0023,00 sata); gosti mogu besplatno koristiti SPA zonu (subotom od 12 do 15 sati u trajanju jedan sat (potrebna je prethodna rezervacija termina na recepciji hotela - kori tenje SPA zone prema raspolo ivosti). SPA zona uklju uje finsku i bio saunu, jacuzzi, Kneipp, tematske tu eve i izbor ajeva. Svi gosti dobivaju poklon bon 1 u iznosu 35 kn za bilo koji tretman/masa u do vrijednosti 330 kn (jednokratno po osobi) iz redovne ponude, poklon bon 2 u iznosu 70 kn za bilo koji tretman/masa u u vrijednosti iznad 330 kn (jednokratno po osobi) iz redovne ponude. Napomena: cijene vrijede za boravak od minimum 4 no i. Smje taj je mogu nakon 14 sati na dan po etka kori tenja usluga, a isti se mora napustiti do 12 sati na dan zavr etka kori tenja usluge. Djeca do 6 godina koja ne koriste hotelske usluge (spavaju s odraslom osobom i nemaju prehranu) pla aju pau al u iznosu od 200 kn i imaju sjedalo u busu. Za drugi i svaki slijede i tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aran mana odobravamo popust 7%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne mo e se odobriti popust na du inu boravka (nema zbrajanja popusta). Popusti za du i boravak ili vlastiti prijevoz ne odobravaju se prilikom pla anja karticama. Dodatak (po osobi i danu) : 35 kn za posljednji karnevalski vikend (17.2.-19.2.2012.). Od 31.3. do 5.5.2012. obavezan je boravak 7 dana. Obavezna doplata u Lovranu (po osobi i danu - pla a se kod rezervacije): boravi na pristojba koja do 30.4.2012. iznosi 5,50 kn, a poslije 7,00 kn.

Hotel EXCELSIOR ****

cijena po osobi za 7 no i

Polo aj: uz samo more na vlastitoj pla i, oko 6 km udaljen od Opatije Hotelska ponuda: hotel je u cijelosti klimatiziran; pristupa an ulaz osobama s invaliditetom; pansionski i Ă la carte restoran, pizzeria, aperitiv - cocktail bar, kavana, TV salon; kongresne dvorane; bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 18 x 12 m) s grijanom morskom vodom; bazen na otvorenom (dimenzije bazena 20,75 x 11,58 m) s morskom vodom; bazen za djecu; sauna (prema raspolo ivosti, uz raniju najavu); hotelska pla a; suncobrani i le aljke (prema raspolo ivosti); uz doplatu na licu mjesta: masa a; sef na recepciji; hotelski parking (45 kn dnevno), hotelska gara a (75 kn dnevno) Sobe: sat TV, telefon s direktnim biranjem broja, internet priklju ak (bez doplate), mini bar, su ilo za kosu, sef, pisa i stol, javlja po ara i vatrodojavni sustav Prehrana: buffet doru ak (od 7 do 10 h) i ve era (od 19 do 21 h); vegetarijanska kuhinja; jela bez glutena; ve er kvarnerskih jela - utorkom uz akusti ni trio ili klape; Mediteranska ve er - petkom uz glazbu Napomena: smje taj je mogu nakon 14 sati na dan po etka kori tenja usluga, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan zavr etka kori tenja usluge Ku ni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit i doplatu po danu 90 kn (na licu mjesta)

vrsta sobe / usluga

EXCELSIOR **** 1/2 ulica, pol., prijevoz doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana doplata za sobu 1/1 ulica za 7 dana doplata za sobu 1/1 morska strana za 7 dana dijete do 12 godina u 1/2 sobi ulica na osnovnom le aju

10.3.-24.3. 7 no i

24.3.-31.3. 7 no i

31.3.-14.4. 21.4.-28.4. 7 no i

14.4.-21.4. 5.5.-12.5. 7 no i

28.4.-5.5. 7 no i

1.743

1.869

2.331

2.121

2.247

294

294

294

294

294

770

770

770

770

770

1.064

1.064

1.064

1.064

1.064

1.274

1.365

1.687

1.547

1.631

Napomena: za drugi i svaki slijede i tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aran mana odobravamo popust od 5%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne mo e se odobriti popust za du inu boravka (nema zbrajanja popusta). Popusti za du i boravak ili vlastiti prijevoz ne odobravaju se prilikom pla anja karticama. Cijene vrijede za minimum boravka 4 no i. Jedno dijete do 12 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomo ni le aj pla a pau al u iznosu od 200 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu). Obavezna doplata u Lovranu (po osobi na dan - pla a se kod rezervacije): 4 kn za tro ak prijave i boravi na pristojba koja do 30.4.2012. dnevno iznosi 5,50 kn, a poslije 7,00 kn.

Prvi polazak autobusa za Opatiju i Lovran je u ponedjeljak - 2.1.2012., a daljnji polasci su svaku subotu od 7.1.2012. do 12.5.2012. u 10,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu (turistiÄ?ki peroni 502 do 506). Povratak ispred recepcija hotela oko 14,00 sati.


5

OPATIJA

Opatijska rivijera smje tena je u Kvarnerskom zaljevu na isto noj obali Istarskog poluotoka, na podru ju gdje se more najdublje usijeca u kopno. Niska od osam turisti kih mjesta prote e se u du ini od 25 km na uskom obalnom pojasu u podno ju planine U ka (1401 m). Udaljena samo tri sata vo nje autobusom od Zagreba, Opatija je ve 160 godina uvar tradicije turizma u Hrvatskoj. Zaklonjena od hladnih vjetrova, utonula u bogatu, uvijek zelenu vegetaciju, Opatija ima sve prednosti umjerene mediteranske klime. Nastala kao zimovali te otmjenog stale a, ubrzo je (1889.) progla ena klimatskim lje ili tem.

Hotel AMBASADOR ***** Polo aj: uz samo more na ulazu u Opatiju, 100 m od glavne prometnice u blizini sredi ta grada Hotelska ponuda: hotel je u cijelosti klimatiziran; pristupa an ulaz osobama s invaliditetom; klimatizirani pansionski i Ă la carte restoran, kavana-dancing bar "Palma", aperitiv bar, kongresna dvorana, sale za sastanke, salon za dru tvene igre; bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 15 x 5,6 m) s grijanom morskom vodom (temperatura vode 29ÂşC), bazen na otvorenom s morskom vodom (dimenzije bazena 20,75 x 11,58 m), whirpool za 8 osoba (temperatura vode 34ÂşC), zatvoren bazen za djecu (dubine 40 cm) (temperatura vode 34ÂşC), sauna (prema raspolo ivosti, uz najavu), fitness, kori tenje hotelske pla e, suncobrani i le aljke na hotelskoj pla i (prema raspolo ivosti); uz doplatu na licu mjesta: Five Elements Ambasador - Wellness & Spa centar, sef na recepciji, internet kutak, hotelski parking (60 kn dnevno) i gara a (75 kn dnevno) Sobe: sat TV, balkon, telefon s direktnim biranjem broja i internet priklju ak (bez doplate), pisa i stol, mini-bar, sef, su ilo za kosu, ogledalo s pove alom i ugra enom rasvjetom za minkanje/brijanje, ogrta za kupanje; 3 sobe za osobe s invaliditetom; na zahtjev se mogu rezervirati povezane sobe; mogu nost odvajanja kreveta, francuskog kreveta i pomo nog kreveta Prehrana: buffet doru ak (od 6 do 10 h) i ve era (od 19 do 22 h); vegetarijanska kuhinja i jela bez glutena; Kvarnerska ve era utorkom uz akusti ni trio ili klapu; Napomena: smje taj je mogu nakon 14 sati na dan po etka kori tenja usluga, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan zavr etka kori tenja usluge Ku ni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata po danu 110 kn - na licu mjesta) cijena po osobi za 5 ili 7 no i

vrsta sobe / usluga

AMBASADOR ***** 1/2 ulica, pol., prijevoz doplata za morsku stranu po osobi za 5 ili 7 dana doplata za 1/1 sobu za 5 ili 7 dana dijete do 12 godina u 1/2 ulica na osnovnom le aju

2.1.-7.1. 5 no i 2.049

21.1.-4.2. 31.3.-14.4. 14.4.-21.4. 4.2.-10.3. 10.3.-24.3. 28.4.-5.5. 7.1.-21.1. 24.3.-31.3. 21.4.-28.4. 5.5.-12.5. 7 no i 7 no i 7 no i 7 no i 7 no i 7 no i 7 no i 2.793

2.849

2.597

2.646

3.549

3.213

3.395

275

385

385

385

385

385

385

385

600

840

840

840

840

840

840

840

1.495

2.009

2.051

1.876

1.897

2.541

2.296

2.429

Hotel KRISTAL **** Polo aj: smje ten je tik uz more uz poznatu opatijsku etnicu Lungo mare Hotelska ponuda: hotel je u cijelosti klimatiziran; pristupa an ulaz osobama s invaliditetom; pansionski restoran, aperitiv-cocktail bar i kavana s terasom; bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 14 x 7 m) s grijanom morskom vodom; sauna (prema raspolo ivost uz najavu); mini fitness; hotelska pla a; whirpool na hotelskoj pla i; le aljke i suncobrani na hotelskoj pla i (prema raspolo ivosti); uz doplatu na licu mjesta: masa a, sef na recepciji, internet kutak, hotelski parking (50 kn dnevno) Sobe: sat TV, telefon s direktnim biranjem broja, internet priklju ak (bez doplate), pisa i stol, su ilo za kosu, mini-bar, sef, automatski sustav bu enja, javlja po ara i vatrodojavni sustav Prehrana: buffet doru ak (od 7 do 10 h) i ve era (od 19 do 21 h); Kvarnerska ve er - utorkom od 19 h; vegetarijanska kuhinja i jela bez glutena Napomena: smje taj je mogu nakon 14 sati na dan po etka kori tenja usluga, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan zavr etka kori tenja usluge. Ku ni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata 90 kn dnevno - na licu mjesta) Sobe na morsku stranu imaju mogu nost tre eg le aja i mogu nost odvajanja kreveta. Dvokrevetne sobe koje gledaju na ulicu imaju francuski le aj, iste ne mogu biti trokrevetne. Jednokrevetne sobe imaju isklju ivo pogled ulica. cijena po osobi za 5 ili 7 no i

vrsta sobe / usluga

KRISTAL **** 1/2 ulica, pol., prijevoz doplata za morsku stranu po osobi za 5 ili 7 dana doplata za sobu 1/1 ulica za 5 ili 7 dana doplata za sobu 1/1 morska strana za 5 ili 7 dana dijete do 12 godina u 1/2 sobi ulica na osnovnom le aju

2.1.-7.1. 5 no i

10.3.-24.3. 7 no i

24.3.-31.3. 7 no i

31.3.-14.4. 21.4.-28.4. 7 no i

14.4.-21.4. 5.5.-12.5. 7 no i

28.4.-5.5. 7 no i

1.185

1.743

1.869

2.331

2.121

2.247

200

294

294

294

294

294

550

770

770

770

770

770

750

1.064

1.064

1.064

1.064

1.064

885

1.274

1.365

1.687

1.547

1.631


6

Hotel ADMIRAL **** Polo aj: na samom moru, ispred hotela se nalazi marina, 300 m udaljen od centra Hotelska ponuda: potpuno klimatiziran hotel, pristupa an ulaz osobama s invaliditetom, pansionski restoran, Ă la carte restoran, aperitiv-cocktail bar, kavana; kongresne dvorane; bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 14 x 14 m) s grijanom morskom vodom i 2 whirpoola, bazen na otvorenom (dimenzija bazena 22,50 x 12 m) s morskom vodom, sauna (prema raspolo ivosti, uz najavu), fitness, le aljke i suncobrani na vanjskom bazenu (prema raspolo ivosti); uz doplatu na licu mjesta: spa relax zona, masa a, solarij, sef na recepciji, internet kutak, hotelska gara a (75 kn dnevno), na zahtjev gosta ogrta za kupanje (gratis) Sobe: ve im dijelom s pogledom na more i balkonom, sat TV, sef, mini-bar, telefon s direktnim biranjem broja, internet priklju ak (bez doplate), pisa i stol, su ilo za kosu, javlja po ara i vatrodojavni sustav; mogu nost odvajanja kreveta, francuskog kreveta i pomo nog kreveta Prehrana: buffet doru ak (od 7 do 10 h) i ve era (od 19 do 21 h); Kvarnerska ve er - utorkom uz akusti ni trio ili klape; Mediteranska ve er - petkom uz glazbu; vegetarijanska kuhinja, jela bez glutena Napomena: smje taj je mogu nakon 14 sati na dan po etka kori tenja usluga, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan zavr etka kori tenja usluge Ku ni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata 90 kn dnevno - na licu mjesta)

cijena po osobi za 7 no i

vrsta sobe / usluga

ADMIRAL **** 1/2 more, pol., prijevoz doplata za 1/1 sobu za 7 dana dijete do 12 godina u 1/2 sobi na osnovnom le aju

10.3.-24.3. 7 no i

24.3.-31.3. 7 no i

31.3.-14.4. 21.4.-28.4. 7 no i

14.4.-21.4. 5.5.-12.5. 7 no i

28.4.-5.5. 7 no i

2.163

2.331

3.045

2.793

2.933

770

770

770

770

770

1.568

1.687

2.184

2.009

2.114

Hotel PALACE-BELLEVUE *** Polo aj: u centru grada, na Slatini, u blizini autobusne stanice Hotelska ponuda: klimatizirani pansionski restoran, aperitiv-cocktail bar, ljetna plesna terasa, TV salon; kongresna dvorana (kapacitet 100 do 200 osoba), manja dvorana (do 20 mjesta); bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 12 x 9 m) s grijanom morskom vodom; uz doplatu na licu mjesta: sauna, masa a; sef na recepciji; internet kutak; hotelski parking (45 kn dnevno) Sobe: sat TV, telefon s direktnim biranjem broja, su ilo za kosu; na zahtjev se mogu rezervirati povezane sobe; mogu nost odvajanja kreveta, francuskog kreveta i pomo nog kreveta Prehrana: buffet doru ak (od 7 do 10 h) i ve era (od 19 do 21 h); uz ve eru uklju ena pi a iz ankomata; Kvarnerska ve er etvrtkom uz glazbu; vegetarijanska kuhinja; jela bez glutena. Napomena: smje taj je mogu nakon 14 sati na dan po etka kori tenja usluga, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan zavr etka kori tenja usluge Ku ni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata 70 kn dnevno - na licu mjesta)

cijena po osobi za 7 no i

vrsta sobe / usluga

PALACE - BELLEVUE *** 1/2 park/ulica, pol., prijevoz doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana doplata za 1/1 park/ulica za 7 dana dijete do 12 godina u 1/2 sobi park/ulica na osnovnom le aju

Hotel ISTRA ***

cijena po osobi za 7 no i

24.3.-31.3. 7 no i

31.3.-14.4. 21.4.-28.4. 7 no i

14.4.-21.4. 5.5.-12.5. 7 no i

28.4.-5.5. 7 no i

1.785

2.163

1.995

2.086

245

245

245

245

665

665

665

665

1.295

1.568

1.449

1.512

Polo aj: uz more na etali tu, nekoliko minuta hoda od centra Opatije Hotelska ponuda: klimatizirani pansionski i Ă la carte restoran, aperitiv - cocktail bar, TV salon; bez doplate: zatvoreni bazen (dimenzije bazena 7 x 7 m) s grijanom morskom vodom; hotelska pla a; uz doplatu na licu mjesta: sef na recepciji; suncobrani i le aljke; internet kutak; hotelsko parkirali te (45 kn dnevno); dodatni hotelski sadr aji: frizerski salon, rent a car Sobe: sat TV, telefon s direktnim biranjem broja, su ilo za kosu; mogu nost odvajanja kreveta, francuskog kreveta i pomo nog kreveta. Sobe na morsku stranu imaju mogu nost tre eg le aja i odvajanja kreveta. Prehrana: buffet doru ak (od 7 do 10 h) i ve era (od 19 do 21 h); uz ve eru uklju ena pi a iz ankomata; Kvarnerska ve er - etvrtkom uz glazbu; vegetarijanska kuhinja; jela bez glutena; Napomena: smje taj je mogu nakon 14 sati na dan po etka kori tenja usluga, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan zavr etka kori tenja usluge Ku ni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata 70 kn dnevno - na licu mjesta)

vrsta sobe / usluga

ISTRA *** 1/2 ulica, pol., prijevoz doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana doplata za 1/1 park/ulica za 7 dana dijete do 12 godina u 1/2 sobi park/ulica na osnovnom le aju

24.3.-31.3. 7 no i

31.3.-14.4. 21.4.-28.4. 7 no i

14.4.-21.4. 5.5.-12.5. 7 no i

28.4.-5.5. 7 no i

1.785

2.163

1.995

2.086

245

245

245

245

665

665

665

665

1.295

1.568

1.449

1.512

Napomena: za drugi i svaki slijede i tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aran mana odobravamo popust od 7%. Navedeni popust se ne odnosi na hotele Admiral i Ambasador, gdje je isti 5%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne mo e se odobriti popust za du inu boravka (nema zbrajanja popusta). Popusti za du i boravak ili vlastiti prijevoz ne odobravaju se prilikom pla anja karticama. Cijene vrijede za minimum boravka 4 no i. Jedno dijete do 12 godina u sobi s dvije odrasle osobe koje koristi pomo ni le aj pla a pau al u iznosu od 200 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu). Obavezna doplata u Opatiji (po osobi - pla a se kod rezervacije): 4 kn za tro ak prijave i boravi na pristojba koja dnevno iznosi 7,00 kn.


7

Hotel OPATIJA ** Polo aj: u samom srcu Opatije, okru en predivnim parkom "Margarita", udaljen samo par minuta hoda od gradskog kupali ta i poznatog etali ta "lungo mare" Hotelska ponuda: restoran s doma im i me unarodnim specijalitetima, aperitiv bar s jednom od najve ih i najljep ih terasa u gradu, 6 dvorana za konferencije opremljene najnovijom tehnologijom, zatvoreni bazen (dimenzije bazena 14 x 9 m; dubina od 1,20 do 1,80 m) s grijanom morskom vodom, masa a, sauna, vlastito parkirali te (ograni eni broj parking mjesta - za goste hotela doplata 25 kn dnevno) Sobe: telefon, sat TV, dio soba je klimatiziran Prehrana: buffet doru ak i ve era Ku ni ljubimci: mogu boraviti uz prethodni upit (doplata 52 kn dnevno - na licu mjesta) tip sobe / usluga

2.1.-7.1. 5 no i

7.1.-21.1. 7 no i

21.1.-11.2. 7 no i

11.2.-3.3. 7 no i

3.3.-17.3. 7 no i

17.3.-7.4. 7 no i

7.4.-14.4. 7 no i

14.4.-12.5. 7 no i

1/2+1 park, pol. + prijevoz

1.125

1.477

1.449

1.498

1.519

1.568

1.729

1.659

cijena po osobi za 5 ili 7 no i Hotel OPATIJA **

175

245

245

245

245

245

245

245

doplata za 1/1 park za 7 dana

-

-

-

-

385

385

476

476

dijete od 7 do 12 godina u 1/2+1 park

-

-

-

-

-

-

959

924

dijete od 7 do 12 godina u 1/2 park

-

-

-

-

-

-

1.267

1.218

doplata za MS po osobi za 5 ili 7 dana

Napomena: gore navedene cijene vrijede za boravak 5 ili 7 no i. Na vouchere i najave obavezno navesti Ponuda za umirovljenike - zima prolje e 2012.. Hotel zadr ava pravo zatvoriti bazen iz tehni kih razloga. Kori tenje bazena i spa programa za djecu ovisno o dobi regulirano je hotelskim pravilnikom i razlikuje se od hotela do hotela. Posebna pogodnost: do 3.3.2012. godine boravak u jednokrevetnoj sobi po cijeni dvokrevetne sobe (bez doplate). Obavezna doplata (po osobi - pla a se kod rezervacije): boravi na pristojba koja dnevno iznosi 7,00 kn. Posebna pogodnost u hotelu Opatija do 7.4.2012.: jedno dijete do 12 godina u 1/2+1 sobi plaća paušal od 200 kn (ima prehranu i sjedalo u autobusu); jedno dijete do 12 godina u 1/2 sobi - odrasla osoba plaća jednokrevetnu sobu a dijete do 12 godina plaća paušal 200 kn (ima prehranu i sjedalo u autobusu). Posebna pogodnost u hotelu Opatija od 7.4. do 12.5.2012.: jedno dijete do 7 godina u 1/2+1 sobi plaća paušal od 200 kn (ima prehranu i sjedalo u autobusu); jedno dijete do 7 godina u 1/2 sobi - odrasla osoba plaća jednokrevetnu sobu a dijete do 7 godina plaća paušal 200 kn (ima prehranu i sjedalo u autobusu).

Grand hotel 4 opatijska cvijeta **** Polo aj: smje ten u samom centru Opatije, okru en parkom i uvenim obalnim etali tem "lungo mare" Hotelska ponuda: hotelski kompleks sastavljen od 4 hotela (Wisteria, Melia, Camelia i Magnolia), kongresni centar sa vi e klimatiziranih dvorana opremljenih najsuvremenijom opremom, wellness centar, aperitiv bar, restorani, gara a sa 200 parkirnih mjesta. Sobe: stilski i moderno ure ene, pogled na Kvarnerski zaljev, klimatizirane, sat TV, telefon, mini-bar, sef, su ilo za kosu. Prehrana: buffet doru ak i ve era. Ku ni ljubimci: nije dozvoljeno dr anje ku nih ljubimaca. Wellness centar Grand Hotela 4 opatijska cvijeta: prostran i sadr ajima bogati wellness centar gdje su vam na raspolaganju otvoreni i zatvoreni bazen, finska sauna s kristalo i kromo terapijom, hidromasa e, rimska kupelj, jacuzzi, prostor za relaksaciju s le aljkama uz bazen i na terasi, terapeutski i kozmeti ki tretmani lica i tijela (pla anje usluga na licu mjesta). cijena po osobi za 5 ili 7 no i

vrsta sobe / usluga

1/2 ulica, pol., prijevoz Grand hotel 4 opatijska cvijeta **** doplata za 1/1 sobu za 5 ili 7 dana doplata za sobu u Villi Cameliji za 5 ili 7 dana doplata za sobu na morsku stranu za 5 ili 7 dana dijete od 3 do 7 godina u 1/2+1 ulica na pomo nom le aju dijete od 3 do 7 godina u 1/2 ulica na osnovnom le aju dijete od 7 do 12 godina u 1/2+1 ulica na pomo nom le aju dijete od 7 do 12 godina u 1/2 ulica na osnovnom le aju

2.1.-7.1. 5 no i

7.1.-21.1. 7 no i

21.1.-11.2. 7 no i

11.2.-10.3. 7 no i

10.3.-31.3. 7 no i

31.3.-21.4. 7 no i

21.4.-19.5. 7 no i

1.270 320

1.694 448

1.666 448

1.729 448

1.757 448

1.897 504

1.953 630

250

350

350

350

350

350

350

250

350

350

350

350

630

630

405

497

483

497

511

532

539

735

945

931

959

973

1.043

1.071

735

945

931

959

973

1.043

1.071

1.055

1.393

1.365

1.421

1.442

1.554

1.596

Napomena: za drugi i svaki slijede i tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aran mana odobravamo popust od 7%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne mo e se odobriti popust za du inu boravka (nema zbrajanja popusta). Popusti za du i boravak ili vlastiti prijevoz ne odobravaju se prilikom pla anja karticama. Cijene vrijede za minimum boravka 4 no i. Obavezna doplata (po osobi - pla a se kod rezervacije): boravi na pristojba koja dnevno iznosi 7,00 kn. Prvi polazak autobusa za Opatiju i Lovran je u ponedjeljak 2.1.2012., a daljnji polasci su svaku subotu od 7.1. do 12.5.2012. u 10,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, peroni 502 do 505. Povratak ispred recepcije hotela oko 14,00 sati.


8

Hotel MOZART ***** Polo aj: u samom centru Opatije. Hotelska ponuda: restoran, piano bar, be i ni internet, vrtna terasa, ogra ena parkirna mjesta (75 kn dnevno - doplata na licu mjesta), wellness, spa i beauty centar, turska i finska sauna, sauna s infra crvenim zrakama, japanska kupelj, whirlpool, specijalni tu evi, fitness centar s nekoliko kombiniranih sprava, razne vrste masa a, pedikure, manikure. Sobe: klimatizirane, ure ene u duhu secesije, ali nadopunjene potrep tinama sada njice, stilski namje taj, sat i pay TV, mini bar, sef, priklju ak na internet, Wi-Fi, su ilo za kosu, ve ina soba s balkonom i pogledom na more; sobe su dvokrevetne s bra nim ili odvojenim krevetima, podijeljene na standard, superior i deluxe kategoriju; standard sobe imaju pogled na park prirode U ku i rasko ne opatijske vile; superior sobe imaju balkone, a deluxe sobe imaju direktan pogled na itav Kvarnerski zaljev i centralnu opatijsku pla u - Slatinu. Prehrana: buffet doru ak, ve era klasi no poslu ivanje (izbor menija). Pla a: gradska pla a, 30 m od hotela. Sport i zabava: fitness. Ku ni ljubimci: dopu teni (na upit, uz doplatu u hotelu). Napomena: u cijenu je uklju eno kori tenje wellness sadr aja, fitnessa te wireless interneta u cijelom hotelu. vrsta sobe / usluga

7.1.-10.3. 7 no i

10.3.-31.3. 7 no i

31.3.-7.4. 7 no i

7.4.-28.4. 7 no i

28.4.-5.5. 7 no i

5.5.-19.5. 7 no i

1/2 PS standard, pol., prijevoz

2.233

2.422

2.513

3.059

3.381

3.549

cijena po osobi za 7 no i

MOZART *****

doplata za sobu superior za 7 dana doplata za sobu deluxe za 7 dana doplata za sobu 1/1 PS standard za 7 dana

637

637

637

637

637

637

1.274

1.274

1.274

1.274

1.274

1.274

910

910

910

910

910

910

Napomena: za drugi i svaki slijede i tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aran mana odobravamo popust od 5%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne mo e se odobriti popust za du inu boravka (nema zbrajanja popusta). Popusti za du i boravak ili vlastiti prijevoz ne odobravaju se prilikom pla anja karticama. Cijene vrijede za minimum boravka 4 no i. Obavezna doplata (po osobi - pla a se kod rezervacije): boravi na pristojba koja dnevno iznosi 7,00 kn.

OTOK LO INJ

Zahvaljuju i izuzetno blagoj klimi, kristalno plavom moru i opojnom mediteranskom zelenilu, otok Lo inj idealan je ambijent za odmor duha i tijela. Zajedno s otokom Cresom ini dio mitskih Apsyrtida, ipku od 36 otoka i oto i a, uvala i pla a i aranih bujnim borovim umama. Da li znate da je Lo inj otok s vi e od 1200 registriranih biljnih vrsta, da je ovo najsjevernija to ka u Europi gdje limun uspijeva na otvorenom bez ikakve za tite, da je ovdje temperatura od -4 º C zabilje ena svega 3 puta u posljednjih 100 godina? Ove i mnoge druge karakteristike jedinstvene lo injske klime, koje je otkrio i znanstveno obradio Ambroz Hara i , znameniti profesor uvene lo injske pomorske kole, priskrbile su Lo inju status klimatskog lje ili ta, jo daleke 1892. godine i pretvorile ga u mondeno austro-ugarsko zimovali te. Blagotvorni utjecaj mora i ljekovitog bilja, sport, rekreacija, opu tanje, bogata povijest i udoban smje taj i izvrsna kuhinja ine Lo inj idealnim mjestom za odmor u svim godi njim dobima.

Hotel AURORA **** Polo aj: hotel je smje ten u Sun anoj uvali, udaljen je svega 50 m od mora i sportskih sadr aja, te 20 minuta lagane etnje od centra Malog Lo inja. U 2007./2008. godini hotel je u potpunosti renoviran. Hotelska ponuda: hotel je u cijelosti klimatiziran, ima pansionski restoran sa 700 sjede ih mjesta, aperitiv bar, hotelski lobby, prostranu terasu s pogledom na more i borovu umu. Spa & wellness centar koji je ure en u mediteranskom stilu nudi pomno birane tretmane njege lica i tijela (dogovor o tretmanima i pla anje istih na licu mjesta). U produ etku spa centra nalaze se 4 unutarnja bazena s hidromasa ama, te vanjski bazen s le aljkama i suncobranima, svi s morskom vodom. U blizini hotela nalazi se 8 teniskih terena od kojih su 2 osvijetljena, zatim polivalentno igrali te, kola tenisa, kuglana, mini golf, bo ali te, odbojka na pijesku, sportovi na vodi, mogu nost najma bicikla i tapova za Nordic Walking. Sobe: sobe su klimatizirane, imaju balkon i grijanje, opremljene telefonom, priklju kom za internet, sat TV, su ilom za kosu, mini barom i sefom. Gostima su na raspolaganju jednokrevetne i dvokrevetne sobe (s dva le aja ili francuskim le ajem) tip standard, superior i premium, obiteljske sobe i sobe prilago ene osobama s invaliditetom. U sobama 1/2 PS (park strana) blk standard i 1/2 MS (morska strana) blk standard nije mogu pomo ni le aj. Jednokrevetne sobe su isklju ivo 1/1 PS (park strana). U sobama 1/2+1 MS (morska strana) blk superior mogu je pomo ni le aj. Prehrana: buffet doru ak i ve era s bogatim izborom jela. Tematske ve ere i show cooking. "Lo injski restoran": à la carte odjeljak s ponudom oto kih specijaliteta i uslugom pripreme vegetarijanskih kulinarskih u itaka. Pla a: nagra ena Plavom zastavom, tu evi i kabine za presvla enje, spasila ka slu ba, najam plovila, le aljki i suncobrana. Dvije ljun ane pla e pogodne za malu djecu i dje je igrali te. Kameniti dio pla e ima ravne plohe idealne za sun anje. U neposrednoj blizini nalazi se FKK pla a. Ku ni ljubimci: nije dozvoljeno dr anje ku nih ljubimaca. cijena po osobi za 9 no i izražena u kunama

Hotel AURORA **** wellness &conference

vrsta sobe

usluga

17.2.-1.4.2012.

1/2 PS

pol + prijevoz

1.998 630 360 720

doplata za 1/1 PS sobu za 9 dana doplata za morsku stranu po osobi za 9 dana doplata za puni pansion po osobi za 9 dana Napomena: minimalni boravak 9 noći. Obavezna doplata (po osobi - pla a se kod rezervacije): 7 kn za tro ak prijave i boravi na pristojba koja dnevno iznosi 5,50 kn.

Polazak autobusa za Mali Lošinj petkom u 15,30 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, peron 502, povratak iz Malog Lošinja nedjeljom u 16,00 sati ispred hotela Aurora. Odgovorni organizator prijevoza: JADRANKA HOTELI d.o.o., Mali Lošinj.


9 vrsta sobe / usluga

31.3.-7.4. 7 no i

7.4.-14.4. 7 no i

14.4.-28.4. 7 no i

28.4.-12.5. 7 no i

12.5.-26.5. 7 no i

26.5.-9.6. 7 no i

9.6.-30.6. 7 no i

1/2 PS blk standard, pol., prijevoz

2.016

2.093

2.044

2.149

2.198

2.494

3.416

doplata za 1/1 PS blk standard za 7 dana

490

490

490

490

490

434

497

doplata za 1/2 MS blk standard / superior * po osobi za 7 dana

280

280

280

280

280

205/319*

224/364*

doplata za puni pansion po osobi za 7 dana

cijena po osobi za 7 no i AURORA ****

560

560

560

560

560

728

728

dijete od 7 do 12 g. na pomo nom le aju u 1/2+1 MS blk superior

1.295

1.337

1.316

1.365

1.386

1.554

2.037

dijete od 2 do 12 g. na osnovnom le aju u 1/2 PS blk standard

1.498

1.554

1.519

1.596

1.624

1.834

2.478

* POSEBNA POGODNOST U HOTELU AURORA: jedno dijete do 7 godina u 1/2+1 MS blk pla a pau al od 370 kn (ima prehranu i sjedalo u autobusu).

Hotel BELLEVUE *** Polo aj: hotel je smje ten u zelenoj oazi uvale i Park ume ikat, 50 m od mora i svega 1,5 km udaljen od centra grada Malog Lo inja. Kategorija tri zvjezdice garantira visoki standard usluge. Hotelska ponuda: klimatizirani restoran, aperitiv bar i terasa u atriju hotela, lift, parkirali te pred hotelom, fitness studio, masa e, frizer, trgovina suvenira i tiska, biljar, internet kutak, klimatizirana sala za seminare, unutarnji bazen s grijanom morskom vodom (dimenzije bazena 17 x 8,5 m) i hidromasa om, sauna, dnevna animacija za djecu i odrasle Sobe: sve sobe su s telefonom, stropnim ventilatorom, sat TV i centralnim grijanjem, a kupaonica s tu kadom i su ilom za kosu. Ve ina dvokrevetnih soba je s balkonom na morsku ili park stranu, manji broj dvokrevetnih je s francuskim balkonom i pogledom na atrij hotela. Jednokrevetne imaju francuski balkon i pogled na park u atriju hotela. Hladnjak na upit. Prehrana: buffet doru ak i ve era. Pla a: kamenita, djelomi no poplo ena i sjenovita, tu evi i kabine za presvla enje, najam le aljki, suncobrana i plovila, pje ana pla a pogodna za malu djecu Ku ni ljubimci: nije dozvoljeno dr anje ku nih ljubimaca

31.3.-7.4. 7 no i

7.4.-14.4. 7 no i

14.4.-5.5. 7 no i

5.5.-26.5. 7 no i

26.5.-2.6. 7 no i

2.6.-9.6. 7 no i

9.6.-30.6. 7 no i

1/2 PS bez blk ili PS blk, pol., prijevoz BELLEVUE *** doplata za 1/1 sobu za 7 dana doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana doplata za puni pansion po osobi za 7 dana

1.928

1.897

1.848

1.946

2.016

2.233

2.688

490

490

490

490

490

406

420

280

280

280

280

280

280

280

560

560

560

560

560

728

728

dijete od 2 do 12 g. na pomo nom le aju u 1/2+1 PS bez blk ili PS blk

1.099

1.092

1.071

1.113

1.155

dijete od 2 do 12 g. na osnovnom le aju u 1/2 PS bez blk ili PS blk

1.435

1.414

1.379

1.449

1.498

1.267 1.645

1.491 1.967

cijena po osobi za 7 no i

vrsta sobe / usluga

POSEBNA POGODNOST U HOTELU BELLEVUE: 1 odrasla osoba + dijete do 12 godina u 1/1 atrij - soba s francuskim le ajem - odrasla osoba pla a jednokrevetnu sobu, a dijete do 12 godina pla a pau al od 370 kn (ima prehranu i sjedalo u autobusu).

Guest house HELIOS Polo aj: smje ten je u borovoj umi uvale ikat, nekoliko metara od pla e. Udaljen je 2 km od centra Malog Lo inja. Helios je pravi izbor za povoljno ljetovanje u Hrvatskoj, na atraktivnoj lokaciji uz more u hladu borove ume. Hotelska ponuda: aperitiv bar s prostranom terasom i hotelski lobby, parkirali te, u blizini se nalaze Ă la carte restorani Diana i Hortensia Sobe: jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe i bungalovi skromnog ure enja s kupaonicom; dio soba ima balkon Prehrana i usluge: buffet doru ak i ve era Pla a: kamenita, djelomi no poplo ena i stjenovita, pje ana pla a pogodna za malu djecu, dje je igrali te, tu evi i kabine za presvla enja, najam le aljki, suncobrana i plovila Sport i zabava: u blizini hotela nalaze se brojni sportski sadr aji: teniski tereni, travnato i pje ano nogometno igrali te, mini golf, kola ronjenja i jedrenja na dasci, vodeni sportovi, igrali te za vaterpolo, najam bicikla, pje a ke staze i etnice Nordic Walking; dnevni i ve ernji zabavni i edukativni programi animacije za djecu i odrasle Ku ni ljubimci: nije dozvoljeno dr anje ku nih ljubimaca

cijena po osobi za 7 no i Guest House Helios

vrsta sobe / usluga 1/2 PS, pol., prijevoz 1/2+1 blk, pol., prijevoz 1/1 PS, pol., prijevoz

9.6.-16.6.2012. 7 no i

16.6.-23.6.2012. 7 no i

23.6.-30.6.2012. 7 no i

1.995

2.037

2.086

2.093

2.142

2.191

2.149

2.198

2.247


10

Vitality Hotel PUNTA ****

Polo aj: hotel i apartmani Punta turisti ki su kompleks smje ten iznad mora na rtu koji dominira nad ulazom u pitoresknu velolo injsku lu icu i u neposrednoj blizini stoljetne borove ume Hotelska ponuda: klimatizirani hotelski restoran, lobby & lounge bar, beach bar, pool bar, tenis bar, à la carte restoran, unutarnji bazen i whirpool s grijanom morskom vodom, jacuzzi za 6 osoba, 2 x parna (turska) sauna, 2 x suha (finska) sauna, prostorija za relaksaciju, vanjski bazeni s morskom vodom, le aljke i suncobrani na bazenima (prema raspolo ivosti); Beauty centar - kozmeti ki tretmani, masa e, pedikura i manikura, solarij (usluge beauty centra pla aju se na licu mjesta); ostali sadr aji: stomatolo ka ordinacija i lije ni ka ambulanta, trgovina tiska, mjenja nica, Wi-Fi pristup internetu - recepcija i lobby & lounge bar, hotelsko parkirali te Sobe: klimatizirane sobe s pogledom na more ili na park stranu, imaju balkon, telefon, internet priklju ak, sat TV, mini bar, sef, su ilo za kosu, ogrta i papu e, jedan ru nik za pla u po osobi i boravku i torba za pla u, ko arica vo a u sobi na dolasku, mali poklon u sobi na odlasku Prehrana: polupansion - buffet doru ak i ve era (bogati buffet + show cooking bogati izbor mediteranskih i oto kih jela). Pla a: kamenita s ravnim plohama za sun anje sa suncobranima i le aljkama (prema raspolo ivosti), opremljena tu evima i kabinama za presvla enje, ulazima u more, nagra ena Plavom zastavom Ku ni ljubimci: nisu dopu teni

cijena po osobi za 7 no i

PUNTA ****

vrsta sobe / usluga

9.6.-16.6.2012.

16.6.-30.6.2012.

1/2 PS blk standard, pol., prijevoz doplata za 1/2 PS blk standard single use 1/2 MS blk standard, pol., prijevoz doplata za 1/2 MS blk standard single use

2.968

3.031

1.337

1.365

3.199

3.234

1.449

1.463

Napomena: za drugi i svaki slijede i tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aran mana odobravamo popust od 10%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne mo e se odobriti popust na du inu boravka (nema zbrajanja popusta). Popusti za du i boravak ili vlastiti prijevoz ne odobravaju se prilikom pla anja karticama. U hotelu Aurora od 26.5. do 9.6. , te u hotelu Punta od 9.6. do 30.6.2012. obavezan je boravak 7 dana (na voucher i najavu navesti AKCIJA 7=6). U hotelima Aurora i Bellevue od 9.6. do 30.6.2012. obavezan je boravak 7 no i (na voucher i najavu navesti ALOTMAN). U hotelima na Lo inju morska strana ne zna i da soba ima direktan pogled more. Obavezna doplata (po osobi - pla a se kod rezervacije): 7 kn za tro ak prijave i boravi na pristojba koja do 30.4.2011. dnevno iznosi 5,50 kn, a poslije 7,00 kn.

Polazak autobusa za otok Lošinj svaku subotu od 31.3. do 23.6.2012. u 6,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, peroni 502 – 505. Povratak ispred recepcije hotela od 12,45 do 13,15 sati. U slučaju manjeg broja gostiju postoji mogućnost spajanja linija za otok Lošinj i Selce.

SELCE

Selce je primorski gradi na Crikveni koj rivijeri s dugom turisti kom tradicijom. Neko naselje ribara i zidara, Selce se tijekom zadnjih stotinjak godina pretvorilo u atraktivnu turisti ku destinaciju. Nalazi se u slikovitoj uvali, u neposrednoj blizini Crikvenice, na jednom od najraznolikijih i najslikovitijih dijelova Jadranske obale. Blaga klima, s vi e od 2500 sun anih sati godi nje, omogu uje ugodan boravak u svim godi njim dobima. ist zrak, bistro more, etali te uz more, ure ene pla e, koje ve nekoliko godina nose Europsku plavu zastavu omogu it e vam ugodan i zabavan boravak.

Hotel VARA DIN ** Polo aj: smje ten na samom ulazu u Selce, pored betonirane pla e i kompleksa bazena Hotelska ponuda: restoran i terasa, aperitiv-bar, TV salon, dvorana za proslave, sala za sastanke, frizerski salon, unutarnji bazen s grijanom morskom vodom, kompleks otvorenih bazena s morskom vodom i sun ali tem mo e se pohvaliti s Plavom zastavom koju nosi ve niz godina, uz doplatu na licu mjesta gosti mogu koristiti saunu, solarij, masa u, parkirali te i gara ni prostor Sobe: sat TV, telefon, balkon (osim prizemlja); sobe na morsku stranu imaju mogu nost tre eg le aja Prehrana: buffet doru ak i ve era, za vrijeme ve ere uklju eno pi e iz ankomata: voda, vino, pivo i bezalkoholna pi a Pla a: betonirana Ku ni ljubimci: nije dozvoljeno dr anje ku nih ljubimaca

cijena po osobi za 7 no i VARA DIN **

vrsta sobe / usluga

7.4.-28.4.2012. 7 no i

28.4.-12.5.2012. 7 no i

12.5.-26.5.2012. 7 no i

26.5.-16.6.2012. 7 no i

1/2 SS, pol., prijevoz

1.176

1.246

1.295

1.365

315

315

315

315

147

147

147

147

455

455

455

455

686

721

742

777

686

721

742

777

875

931

777

1.015

987

1.036

1.071

1.127

doplata za 1/1 SS sobu za 7 dana doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana doplata za puni pansion po osobi za 7 dana dijete od 3 do 12 godina na osnovnom le aju u 1/2 SS sobi dijete od 7 do 12 godina na pomo nom le aju u 1/2+1 SS sobi dijete od 12 do 18 godina na pomo nom le aju u 1/2+1 SS sobi osoba starija od 18 godina na pomo nom le aju u 1/2+1 SS sobi

Napomena: za drugi i svaki slijede i tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aran mana odobravamo popust od 10%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne mo e se odobriti popust na du inu boravka (nema zbrajanja popusta). Popusti za du i boravak ili vlastiti prijevoz ne odobravaju se prilikom pla anja karticama. Jedno dijete do 7 godina koje koristi pomo ni le aj u sobi s dvije odrasle osobe pla a pau al u iznosu od 200 kn (ima prehranu u hotelu i sjedalo u busu). Obavezna doplata (po osobi - pla a se kod rezervacije): boravi na pristojba koja dnevno iznosi 5,50 kn.

Polazak autobusa za Selce 7.4. do 9.6.2012. u 6,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, peroni 502 – 505. U slučaju manjeg broja gostiju postoji mogućnost spajanja linija za otok Lošinj i Selce. Povratak ispred recepcije hotela između 16,00 i 17,00 sati.


11

VODICE Hotelski kompleks IMPERIAL

Hotel IMPERIAL ***/**** Polo aj: 1 km isto no od centra Vodica, uz more. Hotelska ponuda: klimatizirani zajedni ki prostori, restoran, à la carte restoran, caffe bar, aperitiv bar, dva snack bara na pla i, TV salon, prodavaonica novina, dizalo, dio glavne zgrade sa klimom; bez doplate: zatvoreni bazen s grijanom morskom vodom, otvoreni bazen s morskom vodom za djecu i odrasle, igrali te za djecu; uz doplatu na licu mjesta: sauna, fitness, masa a, 4 teniska terena, vodeni tobogan, sportovi na vodi, biljar, hotelski parking. Sobe 4*: klimatizirane, morska strana/pogled more/park strana, sat TV, telefon, sef, mini bar, su ilo za kosu. Sobe 3*: sat TV, telefon. Prehrana: buffet doru ak i ve era; Pla a: ljun ana, betonirana, opremljena tu evima, prirodni hlad, najam le aljki i suncobrana uz doplatu. Ku ni ljubimci: na upit. DEPANDANSE FLORA - MADERA 3* Hotelska ponuda: recepcija, dizalo, na raspolaganju svi sadr aji hotela Imperial. Sobe: tu , telefon, balkon, SAT TV. Prehrana: buffet doru ak i ve era u hotelu Imperial.

cijena po osobi za 7 no i

Hotel IMPERIAL ***/****

Depadansa FLORA-MADERA ***

vrsta sobe / usluga

Depandanse FLORA-MADERA*** Hotel IMPERIAL *** Hotel IMPERIAL ****

21.4.-28.4.2012. 7 no i

28.4.-5.5.2012. 7 no i

5.5.-12.5.2012. 7 no i

1.519

1.568

1.617

350

364

385

1.638

1.694

1.715

1/2 PS, pol., prijevoz doplata za 1/1 PS 1/2 PS, blk, pol., prijevoz doplata za 1/1 PS, blk 1/2 PS, blk, pol.,prijevoz doplata za 1/1 PS, blk

doplata za morsku stranu po osobi za 7 dana doplata za puni pansion po osobi za 7 dana

385

413

532

1.995

2.058

2.093

497

518

525

147

147

147

560 560 560 Napomena: za drugi i svaki slijede i tjedan boravka, odnosno za goste koji koriste vlastiti prijevoz na osnovnu cijenu aran mana odobravamo popust od 10%. Popust se primjenjuje samo prilikom rezervacije, naknadnog odobravanja popusta nema. Ako se odobri popust na vlastiti prijevoz ne mo e se odobriti popust na du inu boravka (nema zbrajanja popusta). Popusti za du i boravak ili vlastiti prijevoz ne odobravaju se prilikom pla anja karticama. Obavezna doplata (po osobi - pla a se kod rezervacije): boravi na pristojba koja dnevno iznosi 7,00 kn.

Polazak autobusa za Vodice u 7,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu, peroni 502 – 505. Povratak ispred recepcije hotela u 14,00 sati. U slučaju manjeg broja gostiju postoji mogućnost prijevoza na redovnoj liniji Zagreb - Vodice - Zagreb.

MAKARSKA Hotel METEOR ****

Polo aj: hotel suvremene arhitekture uklopljen u more, pla u i obalu; udaljen od mora 20 m, a od centra mjesta 400 m Hotelska ponuda: restoran, taverna, aperitiv bar, pool - bar, diskobar Tropicana, prodavaonica suvenira, poklona i tiska, kongresna dvorana, biljar sala, mjenja nica, kozmeti ki i frizerski salon; bez doplate: zatvoreni bazen s grijanom slatkom vodom (dimenzije bazena 12,50 m x 25 m x 1,90 m; temperatura od 26ºC do 28ºC), whirpool, fitness; uz doplatu na licu mjesta: upotreba saune i masa e te tenis terena. Sobe: klimatizirane, balkon, bo ni pogled more, mini bar, sef, sat TV, telefon s izravnim biranjem, su ilo za kosu. Prehrana: buffet doru ak i ve era. Pla a: ure ena ljunkovita pla a s tu evima ispred hotela, najam suncobrana, le aljki, ru nika, pedalina, sandolina, kabine za presvla enje. Ku ni ljubimci: nije dozvoljeno dr anje ku nih ljubimaca.

cijena po osobi za 7 no i METEOR ****

vrsta sobe / usluga

31.3.-7.4.2012. 7 no i

7.4.-14.4.2012. 7 no i

14.4.-21.4.2012. 7 no i

1/2, pol., prijevoz

1.674

1.723

1.772

doplata po osobi za 7 dana 1/1 soba puni pansion 322

294

Cijena uklju uje: 7 polupansiona, pozdravno pi e, kori tenje zatvorenog bazena, whirlpoola, gym kabineta i prijevoz. Obavezna doplata (po osobi na dan - pla a se kod rezervacije): boravi na pristojba i osiguranje koje iznosi 6,50 kn. Prijevoz na relaciji Zagreb - Makarska - Zagreb organiziran je u suradnji s autobusnim prijevoznikom PROMET d.o.o. iz Makarske. Polasci su 31.3., 7.4. i 14.4.2012. u 8,00 sati s Autobusnog kolodvora u Zagrebu. Po dolasku u Makarsku prvo se putnici iskrcavaju na Autobusnom kolodvoru Makarska, a zatim pred hotelom Meteor. Povratak za Zagreb je u 11,15 sati ispred recepcije hotela. Prvo se ukrcavaju putnici koji borave u hotelu, a zatim na Autobusnom kolodvoru Makarska i ostali putnici. Dolazak u Zagreb je u 18,30 sati.


ODGOVORNI ORGANIZATOR:

putnička agencija d.o.o. Rooseveltov trg 4, 10000 Zagreb • tel.: 01 48 26 377 • fax: 01 48 26 934 OIB: 51440157844 • ID KOD: HR - AB - 01 - 080116727 www.adriatours.hr • E-mail: adriatours@zg.t-com.hr

Katalog ZLATNO DOBA zima - proljeće 2012. je turistički materijal koji je uračunat u cijenu aranžmana.

Adriatours Katalog ''Zlatno Doba 2012.''  

Adriatours Katalog ''Zlatno Doba 2012.''