Page 1

CI E P S

JA

DANJE_ST U LNO IZ

DENI 2011

10.

A R T EX

kongres Sindikata turizma i usluga Hrvatske

10. studenoga 2011. godine I umag

10.

kongres Sindikata turizma i usluga Hrvatske ud bu d u ć n o ss tt !! ab

-- zz a o vv o t s t uu s k duć no st ! u b s k i a z І is І t o s v t s oo s t u d aa d is k l І m l st І m o t s І o st ad n j l o r b o b r o j n jno st І m 10. studenoga 2011. godine I umag

b ro

3. 3. strukovno-sportski susreti strukovno-sportski susreti strukovno-sportski susreti

11. i 12. studenoga 2011. godine I umag

11. i 12. studenoga 2011. godine I umag 11. i 12. studenoga 2011. godine I umag

T I S K A NI C A

Poštarina plaćena u poštanskom uredu 10000 Zagreb

ISSN 1845 4143


IMPRESSUM

1 0 . KO N G R E S

GLASILO SINDIKATA TURIZMA I USLUGA HRVATSKE Specijalno izdanje, studeni 2011 Za izdavača: STUH Glavna urednik: Eduard Andrić Ovo izdanje pripremili su: Nada Fofić i Ljubomira Lončar

Grafičko oblikovanje i priprema: PRINTERA GRUPA, Sv. Nedelja; Ivo Mađor Tisak: PRINTERA GRUPA, Sv. Nedelja CIJENA OGLASA: 1/1 stranica 2.000,00 kuna 1/2 stranice 1.000,00 kuna 1/4 stranice 500, kuna

10000 Zagreb, Krešimirov trg 2 Telefon: +385 1 4655 620 Telefax: +385 1 4655 012 e-mail: stuh@stuh.hr Galeb online: www.stuh.hr

2

Novo staro rukovodstvo

Z

avršio je 10. kongres STUH-a, II. strukovno natjecanje, te III. sportsko natjecanje članova Sindikata turizma i usluga Hrvatske u Umagu. Nakon svih događanja ostaju nam dojmovi i sjećanja. Kao izabrani predsjednik našeg sindikata u drugom mandatu osjećam zadovoljstvo iskazanom podrškom zastupnika, te veliku obvezu da započete, ali nažalost slijedom nepredviđenih događanja zaustavljene programe i aktivnosti, nastavimo i završimo, uz stalnu borbu za očuvanje i povećanje radno-socijalnih prava naših članova. Odajem priznanje i iskazujem zahvalnost osobama koje su ovaj složeni zadatak odradile na način da su se sva događanja odvijala prema usvojenom planu i bez problema, zahvalan sam natjecateljima na korektnom odnosu prema kolegama i sucima odajući im priznanje na iskazanoj stručnosti i sposobnostima tijekom natjecanja. Posebnu zahvalnost moram iskazati domaćinima koji su kvalitetnim smještajem, uslugom i ljubaznošću osoblja – naših kolegica i kolega, upotpunili ukupan osjećaj zadovoljstva tijekom boravka u Umagu. Na kraju, uvjeren sam da ne mogu pogriješiti u tvrdnji da će boravak u Umagu svim sudionicima ostati u lijepom sjećanju na izuzetno druženje sa kolegicama i kolegama iz cijele Hrvatske, razmjenu iskustava, ali i na sklapanje trajnih prijateljstava, te značaj zajedništva iskazan kroz članstvo u Sindikatu turizma i usluga Hrvatske. Doprinos lijepom i dugom sjećanju je i ovo izvanredno izdanja Galeba. Predsjednik STUH-a Eduard Andrić


1 0 . KO N G R E S

3


1 0 . KO N G R E S

10.

kongres Sindikata turizma i usluga Hrvatske 10. studenoga 2011. godine I Umag

brojnost I mladost I iskustvo

 za budućnost! I. STANJE U TURIZMU - refleksija na STUH 1. Turizam i ugostiteljstvo kao gospodarska djelatnost II. IZVJEŠĆA O RADU TIJELA STUH-a - Izvanredni kongresi - Predsjedništvo - Financijski odbor - Statutarna komisija (sjednice, zaključci, odluke)

Sindikat turizma i usluga Hrvatske održao je 10. studenoga 2011. godine svoj 10. Kongres u Umagu, hotel Sol Garden Istra. Zastupnicima Kongresa predsjednik STUH-a Eduard Andrić podnio je Izviješće o radu u mandatnom razdoblju 2006. – 2011 godine, koje je Kongres usvojio, a koje je sačinjavalo:

4

III. PODRUČJE DJELOVANJA - AKTIVNOSTI 1. Kolektivno pregovaranje (nacionalna razina, razina trgovačkih društava) 2. Edukacija 3. Zaštita prava članova 4. Informiranje 5. Sudjelovanje u odlučivanju 6. Industrijske akcije 7. Međusindikalna suradnja- središnjica 8. Međunarodna suradnja 9. Projekti u kojima je sudjelovao Sindikat


1 0 . KO N G R E S Na Kongresu usvojene su i dvije programske deklaracije - O borbi protiv nesigurnih oblika rada (prekarni rad) i o položaju mladih na radnom mjestu i u Sindikatu. Eduard Andrić ponovno je izabran za predsjednika STUH-a; Također je izabrano novo Predsjedništvo STUH-a u sastavu: 1. Pero Beš 2. Ferdinand Čabov 3. Željko Ivanetić 4. Rajko Jurišić 5. Željko Kovačić 6. Krešimir Kordić 7. Valter Knapić 8. Damir Lučić 9. Ivanka Očić 10. Pero Prkoča 11. Igor Spinčić 12. Stanislav Vinković 13. Nina Vitas Predsjednik Eduard Andrić i tajnica Duška Ljubomira Lončar, koju je Predsjedništvo na prijedlog predsjednika, istoga dana na konstituirajućoj sjednici jednoglasno izabralo za tajnicu STUH-a i u ovom mandatu, članovi su Predsjedništva po funkciji.

Za članove Financijskog odbora STUH-a izabrani su: 1. Bruno Bedrica 2. Iva Blažević 3. Janko Mandić 4. Goran Micarev 5. Igor Vugrinčić

Za članove Statutarne komisije STUH-a izabrani su: 1. Miljenko Alerić 2. Branko Bulić 3. Slavica Čomov 4. Jadranka Marinac 5. Miroslav Šestak U Vijeću Saveza samostalnih sindikata Hrvatske slijedećih pet godina STUH će predstavljati Ivan Dzale, Matko Munitić i Stanko Zenzerović.

5


DEKLARACIJE

SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE Polazeći od činjenica: - da se gotovo svi novi ugovori o radu u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, kao i putničkih agencija, sklapaju isključivo na određeno vrijeme - da je hrvatski turizam izrazito sezonskog karaktera, što otežava zapošljavanje na neodređeno vrijeme - da se sve veći broj radnika zapošljava putem agencija za privremeno i povremeno zapošljavanje - da radnici zaposleni na određeno vrijeme nisu u ravnopravnom položaju s radnicima na neodređeno vrijeme - da veliki broj radnika u turizmu radi na „crno“ - bez ugovora o radu, što za posljedicu ima nezakonitu isplatu primanja, neuplatu doprinosa za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, uskratu mogućnosti ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme nezaposlenosti, a stvara i negativnu sliku o sektoru turizma - da nesiguran rad znači: mala plaća, nesigurnost zapošljavanja, nedostatak zaštite od otkaza, nedostatak socijalne zaštite, nemogućnost edukacije i razvoja karijere - da su nesigurnim radom obuhvaćene posebno određene kategorije radnika, prije svega žene i mladi radnici - da nesigurno zapošljavanje stavlja takve radnike u neravnopravan položaj, zbog čega zaziru od sindikalnog organiziranja Zastupnici 10. kongresa STUH-a, održanog 10. studenoga 2011. godine u Umagu, donijeli su

DEKLARACIJU o borbi protiv nesigurnih oblika rada S ciljem suzbijanja svih oblika nesigurnog rada(tzv prekarni rad) kroz osiguranja jednakog položaja svih zaposlenih u turističkoj djelatnosti, promicanju zapošljavanja u djelatnosti i na taj način promoviranju hrvatskog turizma kao strateške grane gospodarstva

Sindikat turizma i usluga Hrvatske zauzimat će se za: - „ublažavanje“ učinaka nesigurnih oblika rada kroz kolektivno pregovaranja na nacionalnoj razini i u trgovačkim društvima te kvalitetnija rješenja u zakonskim odredbama - dosljednu primjenu u praksi Zakona o radu, nacionalnih kolektivnih ugovora i kolektivnih ugovora društava vezanih uz sklapanje ugovora o radu, primjenu odredbi o stalnom sezoncu, kao i EU direktive o radnicima na određeno vrijeme - efikasniji rad inspekcija rada i drugih tijela državne uprave u kontroli i sankcioniranju poslodavca koji ne poštuju zakonske propise, ne isplaćuju plaće i ne uplaćuju doprinose i poreze - osiguranje plaća koje će radnicima u nesigurnom (prekarnom) radu i njihovim obiteljima osigurati dostojanstven život, za jednak rad jednaka plaća - uključivanje sezonskih radnika u proces stručnog osposobljavanja i drugih oblika obrazovanja kako bi zadovoljili potrebe novih tehnologija i procesa na radnim mjestima u turizmu i osigurali buduće zapošljavanje - uspostavu kontrolnih mehanizama za nadzor rada agencije za privremeno i povremeno zapošljavanje - preveniranje socijalnog dampinga i diskriminacije prekarnih radnika, posebno žena i mladih radnika - zaustavljanje tendencije pada u zapošljavanju radnika u turističkoj djelatnosti zbog angažiranja studenata i učenika - razvijanje hrvatskog turizma u novim okvirima koji će imati za cilj cjelogodišnje, a ne isključivo sezonsko poslovanje, čime će se stvoriti uvjeti za sigurno zapošljavanja u djelatnosti turizma - sindikalno organiziranje radnika u prekarnom radu, povezivanje s drugim sindikatima na nacionalnoj i međunarodnoj razini u zajedničkoj strateškoj borbi za suzbijanje svih oblika nesigurnog rada 10. KONGRES STUH-a Umag, 10. studenoga 2011.

6

Polazeći od: - činjenice da su mladi danas posebno ugrožena skupina na tržištu rada, uslijed činjenice da je stopa nezaposlenosti mladih gotovo dvostruko veća od one u ukupnoj populaciji, te da mladi daleko češće rade na nesigurnim i netipičnim radnim mjestima, neprijavljeni, s ugovorima o radu na određeno vrijeme, neplaćenim prekovremenim radom i poslovima ispod njihove razine kvalifikacije, a što ih dovodi u nesigurnu egzistencijalnu situaciju - činjenice da postupno povećanje prosječne dobi članova sindikata i smanjivanje njihova broja uslijed odlazaka u mirovinu i gubitka radnih mjesta s jedne, te neučlanjivanja mladih radnika s druge strane, predstavlja jedan od temeljnih problema i najvećih izazova snazi i budućnosti Sindikata turizma i usluga Hrvatske te - činjenice da je udio mladih među sindikalnim povjerenicima te članovima tijela odlučivanja Sindikata turizma i usluga Hrvatske znatno manji od njihova udjela u ukupnom broju članova zastupnici 10. kongresa Sindikata turizma i usluga Hrvatske donose

DEKLARACIJU o položaju mladih na radnom mjestu i u sindikatu Svjesni problema s kojima se mladi radnici susreću na tržištu rada, radnom mjestu i unutar sindikata, Sindikat turizma i usluga Hrvatske shvaća i vjeruje: - da je borba za veću zaposlenost, socijalnu sigurnost i kvalitetu radnih mjesta mladih radnika u sektorima turizma, ugostiteljstva i usluga od ključne važnosti za dugoročno očuvanje radnih i socijalnih prava svih radnika u turizmu, ugostiteljstvu i uslugama - da je za dugoročnu održivost i snagu Sindikata turizma i usluga Hrvatske potrebno posebno voditi računa o učlanjivanju mladih radnika, o specifičnim problemima i položaju mladih radnika i članova te nastojati u većoj mjeri uključiti mlade članove u aktivni sindikalni rad i tijela odlučivanja Sindikat turizma i usluga Hrvatske stoga se obvezuje: - u sindikalnom djelovanju voditi računa o problemima i potrebama mladih radnika u turizmu, ugostiteljstvu i uslugama, kao skupine koja se na tržištu rada i radnom mjestu susreće sa specifičnim problemima, a posebice ugovorima o radu na određeno vrijeme, nereguliranim i neplaćenim prekovremenim radom te nepovoljnim uvjetima rada - uložiti dodatne napore u približavanje sindikata mladima i učlanjivanju mladih radnika u sindikat - u većoj mjeri nego dosad poticati aktivno uključivanje mladih u sindikalni rad, te posebno u izbore za sindikalne povjerenike, članove sindikalnih povjereništava, članove radničkih vijeća, povjerenike zaštite na radu te tijela odlučivanja STUH-a - omogućavati mladim članovima da iznesu svoje stavove, probleme i ideje koji će biti ozbiljno saslušani, a mladi uključeni u procese donošenja odluka unutar STUH-a - pružiti stručnu, organizacijsku i financijsku potporu aktivnostima Sekcije mladih STUH-a usmjerenima na učlanjivanje mladih radnika i poticanje mladih članova na aktivnije uključivanje u sindikalni rad, kao i ostalim aktivnostima predviđenima u Programu i Planu rada kako bi Sekcija mladih u što većoj mjeri u praksi mogla preuzeti ulogu koja joj je tim dokumentima namijenjena, a čime će pridonijeti snazi i aktivnosti Sindikata turizma i usluga Hrvatske - omogućiti i poticati sindikalno educiranje mladih članova, s posebnim naglaskom na razvoj liderskih i drugih sposobnosti potrebnih za aktivnije uključivanje u sve aspekte sindikalnog rada i razine sindikalnog organiziranja - uključivati mlade u kolektivno pregovaranje, kako na razini samog procesa, tako i na razini sadržaja, vodeći računa o specifičnim problemima i interesima mladih radnika u sektorima ugostiteljstva, turizma i usluga - uključivati mlade u sve ostale aktivnosti sindikalnih podružnica - voditi računa o potrebama i interesima mladih radnika i članova pri sastavljanju programskih dokumenata i organizaciji sindikalnih aktivnosti - aktivno financirati sindikalni rad članova Sekcije mladih STUH-a i educirati ih u njihovu daljnjem usavršavanju na području sindikalnog rada 10. KONGRES STUH-a Umag, 10. studenoga 2011.


3 . S T R U KO V N O - S P O R T S K I S U S R E T I

3.

strukovno-sportski susreti 11. i 12. studenoga 2011. godine I Umag

brojnost I mladost I iskustvo

 za budućnost!

ODRŽANI TREĆI STRUKOVNO SPORTSKI SUSRETI ČLANOVA SINDIKATA TURIZMA I USLUGA HRVATSKE

I

ove godine Sindikat turizma i usluga Hrvatske organizirao je strukovno sportsko natjecanje među svojim članovima. Natjecanje je održano u Umagu, hotel Sol Garden Istra koji posluje u sklopu Istraturista d.d., 11. I 12. studenoga 2011. godine. U strukovnom dijelu natjecali su se Kuhari - slastičari, Konobari, Barmeni, Recepcionari, Sobarice. Najbolji u pojedinoj disciplini, po ocjeni stručnih ocjenjivačkih sudova, bili su:

Kuhari – slastičari Prvo mjesto, pehar i zlatnu medalju osvojila je ekipa iz Prve regije u sastavu: Darko Gerenčir, Zoran Stanisavljević i Mišo Đokić. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je ekipa iz Druge regije u sastavu Dragan Begčević, Tomislav Krpan i Josip Macolić. Treće mjesto i brončanu medalju osvojila ekipa iz Četvrte regije u sastavu: Kate Ivanković, Ljube Pezo i Luce Šmanjak. U ekipi kuhara natjecali su se i slastičari. Najboljim slastičarima proglašeni su: Prvo mjesto i zlatnu medalju osvojio je Mišo Đokić iz Prve regije. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je Vera Penezić iz Pete regije, a treće mjesto i brončanu medalju osvojio je Luka Bedrica iz Treće regije.

7


3 . S T R U KO V N O - S P O R T S K I S U S R E T I Konobari Prvo mjesto, pehar i zlatnu medalju osvojila je ekipa iz Prve regije u sastavu Dean Klunić, Vesna Peruško i Elvis Turković. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je ekipa iz Pete regije u sastavu Miroslav Šestak, Ivana Podnar i Zoran Vavrica. Treće mjesto i srebrnu medalju osvojila je ekipa iz Šeste regije u sastavu Antun Tržić, Ivica Maslak i Branko Brkić.

Barmeni Prvo mjesto, pehar i zlatnu medalju osvojila je ekipa iz Četvrte regije u sastavu Mario Đurić, Srđan Perišić i Mario Putica. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je ekipa Pete regije u sastavu Srećko Šoh, Zlatko Orečić i Sven Borčić. Treće mjesto i brončanu medalju osvojila je ekipa iz Druge regije u sastavu Alen Mravić, Pero Akik i Benjamin Čajić.

8


3 . S T R U KO V N O - S P O R T S K I S U S R E T I Recepcionari Prvo mjesto, pehar i zlatnu medalju osvojile su natjecateljice iz Pete regije Melida Bešić i Andreja Rukavina. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je ekipa iz Prve regije u sastavu Ivica Barić i Valter Žiković. Treće mjesto i brončanu medalju osvojila je ekipa iz Treće regije u sastavu Božidar Medić i Antonija Pulić.

Sobarice Prvo mjesto, pehar i zlatnu medalju osvojila je ekipa iz Prve regije u sastavu Smilja Vukojević, Marija Dujović i Ljiljana Čikada. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojile su natjecateljice iz Četvrte regije u sastavu Mirjana Mozara, Ljiljana Đurković i Aida Ćosić. Treće mjesto i brončanu medalju osvojila je ekipa iz Treće regije u sastavu Danica Radić, Lola Skorić i Irena Kraljev.

9


3 . S T R U KO V N O - S P O R T S K I S U S R E T I

U sportskom dijelu natjecanja medalje su osvojili:

Nogomet Prvo mjesto, pehar i zlatnu medalju osvojila je ekipa iz Šeste regije u sastavu Ivica Marošević, Nikola Radovanović, Zvonko Kampić, Damir Terzić, Pavo Pejić, Hrvoje Živić, Dalibor Biondić i Mato Jerković. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je ekipa iz Četvrte regije u sastavu Obrad Damjanović, Dino Tursić, Elin Đapo, Mladen Govorko, Denis Hasanović, Jerko Šperanda, Alžan Bajramović i Kristijan Sabljić. Treće mjesto i brončanu medalju osvojila je ekipa Pete regije u satavu Mario Čuvalo, Ivan Prgomet, Rok Đordić, Slavko Kolar, Asmir Bešić, Albin Jusufi, Mladen Mikić i Željko Ivanetić.

10


3 . S T R U KO V N O - S P O R T S K I S U S R E T I Kuglanje – žene Prvo mjesto, pehar i zlatnu medalju osvojile su natjecateljice iz Prve regije Dušanka Molnar i Biserka Težak. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojile su natjecateljice iz Pete regije Karolina Grčević i Katica Delize. Treće mjesto i brončanu medalju osvojile su natjecateljice iz Druge regije Verica Filić i Jasmina Žužić.

Kuglanje – muškarci Prvo mjesto, pehar i zlatnu medalju osvojila je ekipa iz Četvrte regije u sastavu Marko Kličan i Dean Antunović. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je ekipa iz Druge regije u sastavu Dražen i Ivan Rubčić. Treće mjesto i brončanu medalju osvojila je ekipa iz Šeste regije u sastavu Ivica Maslak i Slavko Karakašić.

Boćanje Prvo mjesto, pehar i zlatnu medalju osvojila je ekipa iz Treće regije u sastavu Ante Fuštin, Milan Božić i Jere Miliša.

Pikado - žene

Pikado – muškarci

Prvo mjesto, pehar i zlatnu medalju osvojila je ekipa iz Druge regije u sastavu Ivana Šervedija i Ruža Brusić.

Prvo mjesto, pehar i zlatnu medalju osvojila je ekipa iz Treće regije u sastavu Ivan Novaković i Boris Jelovčić.

Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je ekipa iz Treće regije u sastavu Lola Skorić i Danica Radić.

Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je ekipa iz Druge regije u sastavu Ivica Rubčić i Dražen Rubčić.

Treće mjesto i brončanu medalju osvojila je ekipa iz Pete regije u sastavu Vesna Pleško i Natalija Ćuk.

Treće mjesto i brončanu medalju osvojila je ekipa iz Šeste regije u sastavu Antun Tržić i Stanislav Vinković.

Najbolji!

Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je ekipa iz Prve regije u sastavu Elio Ivić, Silvano Fornažar i Marijan Učkar. Treće mjesto i brončanu medalju osvojila je ekipa iz Četvrte regije u sastavu Leonardo Storelli, Marko Kličan i Pero Đuka.

Najbolji pojedinci u sportskom dijelu su: Kod nogometaša Hrvoje Živić iz Šeste regije sa sedam pogodaka, u kuglanju – žene Katica Delize iz Pete regije, u kuglanju - muškarci Dražen Draženović iz Pete regije, u pikadu - žene Danica Radić iz Treće regije i pikado - muškarci Ivan Novaković iz Treće regije.

11


PODJELA MEDALJA

12


, e t i đ e s o e t i D natječ i e s e t i n a l č u

ANKETNI UPITNIK Vaše mišljenje o strukovno sportskom natjecanju 1. Podržavate li ovakve oblike natjecanja ?

DA NE

2. Koje bi natjecateljske discipline još uvrstili u strukovno natjecanje ? a. Natjecanje turističkih pratitelja b. Natjecanje nautičara – mornara c. Natjecanje – animatora d. Ostalo ____________________________ (navedi prijedlog) 3. Slažete li se da uz strukovno natjecanje i u buduće organiziramo natjecanje u sportskim disciplinama ?

DA NE

4. Vaša ocjena ovogodišnjih strukovno – sportskih susreta a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5

Molimo vas anketu otrgnite i stavite u priloženu kuvertu te pošaljite na adresu STUH-a zahvaljujemo


PRISTUPNICA Ime

Radno mjesto

Prezime

Adresa tvrtke Ulica

Datum rođenja

Grad Poštanski broj

Stručna sprema

Ovlašćujem Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) da u moje ime pregovara o Kolektivnom ugovoru.

Adresa stanovanja

Vlastoručnim potpisom potvrđujem da dobrovoljno pristupam ovom sindikatu.

Ulica Grad Poštanski broj

E-mail adresa

a) potpisom pristupnice dajem suglasnost za odbijanje članarine sukladno Statutu Sindikata i Zakonu o radu (iz plaće) b) samostalno i redovito uplaćivati ću članarinu prema Odluci Sindikata na žiro račun, trajnim nalogom: 2360000-1101364829

Telefon / Mobitel

Datum

Naziv tvrtke

Potpis

Ugovor o radu (označiti) Neodređeno Određeno Sezonac


A D R E S E Č L A N O VA T I J E L A ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA STUH: EDUARD ANDRIĆ (predsjednik) STUH – PODRUČNI URED IV SINDIKALNE REGIJE (JUŽNA DALMACIJA) Marmontova 1/II 21 000 Split Tel: 021 341 075 Fax: 021 341 075 Mob: 098 265 362 e-mail: predsjednik@stuh.hr edi@stuh.hr PERO BEŠ HOTELI MAESTRAL D.D. Ć. Carića 3 20 000 Dubrovnik Tel: 020 433 620 Fax: 020 433 590 Mob: 099 21 93 909 e-mail: perobes@net.hr FERDINAND ČABOV PRIMOŠTEN HOTELI D.O.O. PRIMOŠTEN Bana Jelačića 17 22 202 Primošten Tel: 022 581 111 Fax: 022 570 317 Mob: 098 277 506 ŽELJKO IVANETIĆ THE REGENT ESPLANADE ZAGREB Mihanovićeva 1 10 000 Zagreb Tel: 01 45 66 666 Fax: uslužno: 45 66 050 Mob: 098 9835854 RAJKO JURIŠIĆ HOTELI BAŠKA VODA Zrinsko Frankopanska 2 21 320 Baška Voda Tel: 021 604 877 Fax: 021 620 702 Mob: 091 524 9081 e-mail: rajko.jurisic@inet.hr

LJUBOMIRA LONČAR (tajnica Sindikata) Ured Predsjedništva Krešimirov trg 2 10 000 Zagreb Tel: 01 46 55 620 Fax: 01 46 55 012 Mob: 098 249 427 e-mail: tajnica@stuh.hr IVANKA OČIĆ ADRIA GRUPA D.O.O. ZAGREB Heinzelova 53 a 10 000 Zagreb Tel: 01 2440 340 Fax: 01 2359 920 Mob: 098 454 740 e-mail: ivanka.ocic@adria-servis.hr IGOR SPINČIĆ GRAND HOTEL ADRIATIC D.D. M. Tita 200 51 410 Opatija Tel: 051 719 000 Fax: 051 719 025 Mob: 091 371 90 16 e-mail: igorspinci@net.hr NINA VITAS NOVI RESORT d.o.o. Kralja Tomislava 4 51250 Novi Vinodolski Tel: 051 244 317 Fax: 051 668 416 e-mail: nina.vitas@hoteli-novi.hr STANISLAV VINKOVIĆ SLAVONKA D.D. NAŠICE Pejačevićev trg 4 31 500 Našice Tel. 031 614 739 Fax: 031 613 882 Mob: 099 21 93 914 DAMIR LUČIĆ ARENATURIST D.D. PULA Smareglina ulica 3 52100 Pula Tel: 052 223 811 Fax: 052 215 261 Mob: 098 262 119 E-mail: dalu1958@net.hr

REGIONALNI POVJERENICI SALVINO BIBULIĆ STUH - REGIONALNI URED I. SINDIKALNE REGIJE Mate Vlašića 20 52 440 Poreč Tel: 052 452 568 i 431 927 Fax: 052 452 568 Mob: 098 335 899 e-mail: salvino@stuh.hr LOREDANA GLUHAK STUH - REGIONALNI URED II. SINDIKALNE REGIJE Krešimirova 4 51 000 Rijeka Tel: 051 335 934 Fax: 051 335 934 Mob: 098 368 545 e-mail: loredana@stuh.hr SVETISLAV DŽALE STUH - REGIONALNI URED III. SINDIKALNE REGIJE P. Grubišića 3 22 000 Šibenik Tel: 022 212 220 Fax: 022 213 853 Mob: 098 238 720 e-mail: dzale@stuh.hr LOVRE RAFFANELLI STUH - REGIONALNI URED IV. SINDIKALNE REGIJE Pekarska 5 21300 Makarska Tel: 021 678 990 Fax: 021 612 188 Mob: 098 423 597 e-mail: lovre@stuh.hr MATO JERKOVIĆ STUH -REGIONALNI URED VI. SINDIKALNE REGIJE Petra Krešimira IV. 12 35 000 Slavonski Brod Tel: 035 449 114 Fax: 035 449 114 Mob: 098 340 757 e-mail: mato@stuh.hr PODRUČNI POVJERENICI

KREŠO KORDIĆ DUBROVNIK BABIN KUK D.D. Iva Dulčića 34 - Hotel Tirena 20 000 Dubrovnik Tel: 020 445 626 Fax: 020 445 602 Mob: 098 273 167

VALTER KNAPIĆ RIVIERA ADRIA D.D. St. Kaligari 1 52 440 Poreč Tel: 052 404 000 Fax: 052 404 091 Mob: 099 217 3916 E-mail: recsol@riviera.hr

ZINKA KADUM STUH - PODRUČNI URED POREČ-VRSAR Mate Vlašića 20 52 440 Poreč Tel: 052 452-568, 431 927 Fax: 052 452 568 Mob: 098 441 591 e-mail: zinka@stuh.hr

ŽELJKO KOVAČIĆ JADRANKA D.D. Hotel Aurora, Čikat 13 51 550 Mali Lošinj Tel: 051 233 251 Fax: 051 231 164 Mob: 098 443 887 e-mail: zeljko.kovacic@ri.hinet.hr

PERO PRKOČA HOTELI CROATIA D.D. Frankopanska 10 20 210 Cavtat Tel: 020 475 893 Fax: 020 478 770 Mob. 098 982 3615 E-mail: pero.prkoca@du.t-com.hr

ANTON CERIN STUH - PODRUČNI URED ROVINJ Trg m. Tita 3 52 210 Rovinj Tel: 052 813 349 Fax: 052 813 349 Mob: 098 441 830 e-mail: sssh@pu.htnet.hr

STUH - PODRUČNI URED ZADAR C. F. Bianchija 2 23 000 Zadar Tel: 022 212 220 Fax: 022 213 853 Mob: 098 238 720 STUH - PODRUČNI URED SPLIT Marmontova 1 21 000 Split Tel: 021 341 075 Fax: 021 341 075 DOLORES LUJIĆ STUH - PODRUČNI URED DUBROVNIK A. Hebranga 83 20 000 Dubrovnik Tel: 020 418 976 Fax: 020 418 976 Mob: 098 427 842 e-mail: dolores@stuh.hr ČLANOVI STATUTARNE KOMISIJE STUH MILJENKO ALERIĆ TURIST HOTEL d.d., ZADAR Obala kneza Branimira 6 23 000 zadar Tel: 023 280 416 Fax: 023 280 307 Mob: 098 981 1320 SLAVICA ČOMOV ZLATNI OTOK D.D. KRK Vršanska bb 51 500 Krk Tel: 051 258 553 Fax: 051 221 137 Mob: 099 219 39 16 JADRANKA MARINAC LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE Sv. Stjepana 63 52 470 Livade Tel. 052 603 421 Fax: 052 603 403 Mob: 098 441 689 BRANKO BULIĆ DALMA D.D. SPLIT Kopilica 5 21 000 Split Tel: 021 490 699 Fax: 021 490 741 Mob: 098 983 39 191 MIROSLAV ŠESTAK TURIST DOO Aleja kralja Zvonimira 1 42 000 Varaždin Tel: 042 1395 395 Fax: 040 1215 028 Mob: 098 1353276

ČLANOVI FINANCIJSKOG ODBORA STUH GORAN MICAREV APARTMANI MEDENA D.D. 21 220 Seget Donji - Trogir Tel: 021 800 008 Fax: 021 880 024 Mob: 098 317 779 BRUNO BEDRICA SOLARIS ŠIBENIK Hotelsko naselje 22 000 Šibenik Tel: 022 364 000 Fax: 022 362945 Mob: 099 2045 087 IVAN BLAŽEVIĆ JADRAN D.D. u stečaju Bana Jelačića 16 51260 Crikvenica Tel: 051 431 044 Fax: 241 158 Mob: 098909 1297 E-mail: Iblazev2@gmail.com JANKO MANDIĆ PLAVA LAGUNA D.D. POREČ Rade Končara 12 52440 Poreč Tel: 052 412 509 Fax: 052 412 501 Mob: 098 969 0538 IGOR VUGRINČIĆ ERSTE CARD CLUB D.D. Praška 5 10000 Zagreb Tel: 01 49 29 393 Fax: 01 45 20 507 Mob: 091 480 7726 E-mail: igor.vugrincic@erstecardclub.hr ČLANOVI VIJEĆA SSSH IZ STUH STANKO ZENZEROVIĆ ARENATURIST D.D. - HOTEL BRIONI Verudela bb 52 100 Pula Tel: 052 215 585 Fax: 052 213 671 Mob: 098 219 685 IVAN DŽALE SOLARIS D.D. ŠIBENIK Solaris bb 22 000 Šibenik Tel: 022 361 666 Fax: 022 361 801 Mob: 095 904 2748 E-mail: ivan.dzale@solaris.hr MATKO MUNITIĆ HOTELI MAESTRAL D.D. Ćira Carića 3 20 000 Dubrovnik Tel: 020 434 584 Fax: 020 433 590 Mob: 098 980 9021

15


10. kongres Sindikata turizma i usluga Hrvatske Prekrasna i pitoma Istra, u svoj raskoši jesenjih boja dočekala nas je toplo i srdačno, kao i domaćini i organizatori kongresa te strukovnog i sportskog natjecanja. S kongresa su poslane snažne poruke i važne deklaracije, zbrajale su se medalje u struci i sportu, ponosna i ozarena lica ispunjavala su dvoranu. Ja neću zbrajati medalje, već istaknuti nešto po meni jednako vrijedno, ako ne i vrednije od pojedinačnih uspjeha. Bilo je prekrasno osjetiti tu energiju zajedništva članova sindikata. Naši članovi širom „ lijepe naše“, zaposleni u različitim tvrtkama i uvjetima, dobili su priliku da se upoznaju, sprijatelje, razmjene iskustva, skupa vesele ili podijele brige.

Mnogi od nas međusobno komuniciraju telefonom ili e- mailom, ali čovjek u srcu osjeti radost i toplinu kad starom, dragom poznaniku može stisnuti ruku. Obnovljena su mnoga stara poznanstva, razmijenjene adrese i telefonski brojevi. Jednostavno, želim reći da su mnogi od nas iz Umaga otišli plemenitiji i bogatiji, bogatiji za ugodna poznanstva, nove prijatelje i nezaboravno druženje. Sve je to veliki poticaj za kvalitetan sindikalni rad u našim radnim okruženjima i šire. Zbog svega rečenog, jedno veliko DA strukovnom i sportskom natjecanju STUH-a. Ivanka Očić

Galeb Extra  

Galeb Extra

Galeb Extra  

Galeb Extra