Page 1


V

SADRZAJ

DECEMBAR 2013 2

ISO

3

Općinski

4

Konstituirajuća sjednica OV

5

Predsjedavajući

6-7

9001:2008 načelnik

OV

Vijećnici 2012-2016

8

Posjeta ministra Hrenovice

9

Transparency International

10 11-12 13

Druga sjednica OV Komisije

OV

Odluka o privremenom finansiranju

14-15

Sporazum parlamentarne većine OV

16-20

Projekti

21

Humanost na dijelu

22

Ekshumacija Miševići

23-24

Promocije

25-27

Da se ne zaboravi

IMPRESSUM Izdavač: Općina Hadžići Uređuje: Redakcijski kolegij Adresa: Hadželi br. 114, 71240 Hadžići e-mail:

ohadzici@bih.net.ba

web:

www.hadzici.ba

Telefon: ++387-33-475-900 Fax: ++387-33-475-952

Općini Hadžići dodijeljen certifikat ISO 9001:2008 Nakon uspješno provedenog audita sistema upravljanja od strane verifikacijske kuće Bureau Veritas Certification, Općini Hadžići je dodijeljen certifikat kojim je utvrđena usklađenost sa zahtjevima normi ISO 9001:2008 u opsegu ostvarivanja lokalne uprave i samouprave. Uz uslov trajne zadovoljavajuće primjene sistema upravaljanja organizacijom, certifakt vrijedi od 19. decembra 2012. godine do 19. decembra 2015. godine. ISO 9001:2008 je internacionalni standard koji daje zahtjeve za Sistem upravljanja kvalitetom ( QMS ). Ovaj standard je dio familije standarda izdatih od strane International Organisation for Standardisation ( ISO ) koji se često predstavlja u sklopu serije ISO 9000 standarda. Fokus ISO 9001:2008 je predstaviti set zahtjeva

koji, ukoliko su efektivno implementirani, predstavljaju sliku jedne organizacije koja daje sigurnost korisnicima da mogu konstantno: „Udovoljavati njihovim zahtjevima i potrebama“ te „Biti u skladu sa aplikativnim regulativama“. Zahtjevi pokrivaju cijelokupnu oragnizaciju, uključujući i zahtjeve za dobavljačima, fokusu na kupca, adekvatnosti iskorištavanja resursa , radnoj atmosferi, procesnom menadžmentu, planiranju, dizajnu, monitoringu i mjerenju efikasnosti procesa i proizvodnje, kalibracije, korektivnih i preventivnih mjera. Dakle, ISO 9001:2008 je uspješna osnova za organizaciju koja želi pokazati svojim klijentima da ona predstavlja ozbiljnog poslovnog partnera koji u svakom trenutku stavlja akcenat na ostvarenje poslovne izvrsnosti.


OPĆINA HADŽIĆI INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

3

Načelnik Općine Hadžići Biografija

Načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović dipl.ing.maš

Ejubović (Bego) Hamdo rođen je 10.04.1959. godine u Zoviku, Općina Hadžići, oženjen, otac petero djece. Osnovnu školu završio u Pazariću, a Gimnaziju u Hadžićima sa odličnim uspjehom. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, 14.02.1983. godine. Radio je u Energoinvestu od 21.02.1983. godine na poslovima samostalnog konstruktora, zatim glavnog konstruktura, a od 1990. godine na poslovima rukovodioca grupe za konstrukciju zračnih hladnjaka. 1990. godine raspisani su prvi višestranački izbori. Jedan je od osnivača Stranke demokratske akcije i član Izvršnog odbora od osnivanja. Za predsjednika Izvršnog odbora SDA Hadžići izabran je 02.11.1991. godine. Na prvim višestranačkim izborima izabran je za odbornika u Skupšini opštine Hadžići. Bio je član komande Opštinskog štaba TO od početka agresije u funkciji pomoćnika komandanta za politička pitanja. U julu 1992. godine izabran je za potpredsjednika Ratnog predsjedništva Opštine Hadžići. Za predsjedavajućeg Prelaznog Općinskog vijeća izabran je u januaru 1995. godine, gdje daje veliki doprinos naročito nakon reintegracije Općine Hadžići. Iz Armije BiH je na vlastiti zahtjev demobilisan 02.05.1996. Zasniva radni odnos u Energoinvestu na mjestu šefa projektno – konstrukcionog biroa. U junu 2001. godine ponovo je izabran za predsjednika OO SDA koju funkciju je obavljao do 2005. godine i u tom periodu daje puni doprinos u radu Općinskog vijeća, a naročito na međustranačkoj saradnji. Od 2002. godine pa do kraja 2004. godine radio je kao zamjenik direktora GIP „Ingrap“ Hadžići, da bi na prvim direktnim izborima 02.10.2004. godine bio izabran za načelnika Općine Hadžići, tu funkciju obavlja i sada veoma uspješno.

Poštovani građani, Želio bih se zahvaliti na povjerenju koje ste mi ukazali na proteklim općinskim izborima i nastojaću svakako da ga opravdam. Općina Hadžići ubrzano postavlja standarde primjerene ljudima koji žive u gradu, nastojimo gostima i partnerima omogućiti optimalne uslove poslovanja, a putnicima namjernicima otkriti atribute kojima se naša Općina ponosi. Kao načelnik, a zapravo tek prvi među jednakima, već više od osam godina se borim za što bolji položaj naše općine u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH. Sva vaša pitanja kao i sve dobronamjerne savjete, sve nove vizije i ideje rado ću prihvatiti i obećajem da ću i u budućnosti svu svoju energiju bezrezervno posvetiti dobrobiti i razvoju naših Hadžića. Srdačno Vas pozdravljam. Načelnik Općine Hamdo Ejubović dipl.ing.maš

Lokalni izbori 2012 potvrđeni rezultati Broj glasova

Redovni

Pošta

Odsustvo i mobilni tim

%

EJUBOVIĆ HAMDO SDA

5276

5181

19

76

42,70

ŠARIĆ ABID SBIH

3243

3205

11

27

26,24

DUPOVAC MIRSAD SDP

1643

1606

10

27

13,30

HUREM RAMIZ BPS

1217

1200

0

17

9,85

RAMIĆ ALEN SBB BIH

978

958

4

16

7,91

Kandidat


INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

4

Konstituirajuća sjednica OV Hadžići

Novoizabrani vijećnici Općinskog vijeća Hadžići 6. decembra su, davanjem svečane izjave, preuzeli prava i dužnosti vijećnika. Zakletvom su se obavezali da će u naredne četiri godine raditi u interesu građana općine Hadžići. Za predsjedavajućeg Općinskog vijeća izabran je Adnan Proha (SDA), a za zamjenika Salko Gosto (BPS-Sefer Halilović). U naredne četiri godine Općinsko vijeće Hadžići činit će 27 vijećnika. Svečanu izjavu dali su: Adnan Proha, Ramo Šehić,Tarik Dželilović, Admir Mujanović, Merima Mehmedić, Adnan Čomor, Hasan Lihovac, Muhamed Čović, Belma Horman Ismić, Aldin Ramić iz reda SDA BiH, Mujo Ibrica, Dženan Rizvo, Nihad Šehić, Zifet Dželko, Duran Bandić iz reda SBiH, Dževad Handžo, Rijad Boloban, Dina Ujkašević iz reda SDP BiH, Salko Gosto, Amra Sušić, Ejub Hujić iz reda BPS-Sefer Halilović, Zlatan Šehić, Edib Dupovac, Eldin Isić iz reda SBB BiH, Amila Čičko i Elmir Sadiković iz reda SDU BiH te Vedad Gačanović iz reda NSRZB. Izabranim vijećnicima i rukovodstvu Općinskog vijeća čestitke je uputio načenik Općine Hadžići Hamdo Ejubović i poželio uspješnu saradnju. Zahvaljujući se na ukazanom povjerenju novoizabrani predsjedavajući Općinskog vijeća Adnan Proha pozvao je vijećnike da svoje djelovanje usmjere ka razvoju Hadžića i stvaranju što bolje sutrašnjice za sve građane.

Lokalni izbori 2012 Općinsko vijeće potvrđeni rezultati Kandidat

Broj glasova

Redovni

Pošta

Odsustvo i mobilni tim

%

Mandati

SDA

4269

4185

17

67

35,52

10

SBIH

2029

1997

10

22

16,88

5

SDP

1505

1478

6

21

12,52

3

SBB BIH

1309

1284

3

22

10,89

3

BPS

1224

1210

1

13

10,18

3

SDU

674

666

1

7

5,61

2

NSRZB

450

445

2

3

3,74

1


OPĆINA HADŽIĆI INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

Adnan Proha predsjedavajući Općinskog vijeća Biografija Diplomirani sam inžinjer šumarstva, trenutno radim u JKP Sarajevo šume d.o.o. Sarajevo i obnašam funkciju rukovodioca Operativne jedinice za šumarstvo Tarčin, pri Šumskoj upravi Hadžići. Radio sam i u sektoru za uređivanje, projektovanje, investicije i edukaciju, kao tehnolog projektant. Radio sam i u preduzeću BH Šume na izradi ŠGO na ŠPP Igmansko, kao apsolvent Šumarskog fakulteta. Član sam udruženja inženjera i tehničara FBiH, također sam i član Saveza lovačkih organizacija BiH pri lovačkom društvu Bjelašnica Hadžići. Obavljam i funkciju člana skupštine preduzeća JKP Sarajevo šume. Od stranih jezika govorim engleski. Rođen sam u Hadžićima 07. januara 1979. godine, gdje sam završio osnovnu školu, a poslije agresije na BiH i srednju školu. Diplomirao sam 2005. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno sam student na postdiplomskom studiju Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na katedri za zaštitu šuma.

Poštovani građani, Pronaći pravi put da se Vaši interesi, potrebe i nastojanja artikuliraju kroz organe lokalne samouprave izazov je sa kojim se želim nositi cijelim tokom svoga mandata predsjedavajućeg Općinskog vijeća Hadžići. Osnovni koncept koji želim realizovati je unaprijeđenje koordinacije i komunikacije između nadležnih službi općine i općinskih vijećnika, odnosno klubova u OV Hadžići. Podnosit ću konkretne inicijative za donošenje adekvatnih Odluka iz nadležnosti OV Hadžići, a koje se tiču poboljšanja životnog standarda i životnog ambijenta građana naše općine. Sa posebnom pažnjom ću tretirati pitanja zaštite okoliša, ekologije, parkova u naseljenim mjestima, igrališta za djecu, sportskih terena, zaštite voda, zaštite od požara, prekomjerne sječe šuma, organizovanje akcija pošumljavanja šuma. Insistirat ću na donošenju razvojnih, prostornih i urbanističkih planova i programa, te provedbenih planova, uključujući zoniranje, aktivno se uključiti u analizu stanja javnog reda i mira, sigurnost ljudi i imovine, te predlagati mjere prema nadležnim organima.

Adnan Proha

5


6

INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

Općinsko vijeće Hadžići 2012-2016 Općinsko vijeće radi u sjednicama i odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti koja su u skladu sa Zakonom, Statutom Općine, Poslovnikom i Programom rada. Prijedloge akata može podnijeti svaki vijećnik, klub vijećnika, radno tijelo Vijeća i Općinski načelnik. O svakom pitanju iz nadležnosti Općinskog vijeća može se pokrenuti rasprava putem građanske inicijative. Broj građana koji mogu pokrenuti građansku inicijativu ne može biti manji od stotinu. Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova. U izuzetnim slučajevima Općinsko vijeće odlučuje dvotrećinskom većinom o slijedećim pitanjima: donošenju i promjeni Statuta Općine, zaduživanju Općine, eksproprijaciji nekretnina i prometu nekretnina i prava, prenesenim nadležnostima Općine i osnivanju mjesne zajednice. Osim materijala predviđenih Programom rada, Općinsko vijeće razmatra i prijedloge i akte koje, u zakonskoj proceduri, ovlašteni predlagač dostavlja Vijeću na razmatranje i usvajanje. U pripremi sjednica Općinskog vijeća značajnu ulogu ima Kolegij Općinskog vijeća koji, prema odredbama Poslovnika, vrši koordinaciju aktivnosti u pripremi sjednica. Potrebno je naglasiti da se za pripremanje i razmatranje prijedloga odluka i drugih akata, kao i za praćenje i proučavanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća, obrazuju stalna i povremena radna tijela.


OPĆINA HADŽIĆI INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

Općinsko vijeće Hadžići 2012-2016 Stručna služba za poslove Općinskog vijeća obavlja stručne, administrativne i druge poslove vezane za pripremu i održavanje sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. Vrši protokolarne poslove koji su u neposrednoj vezi sa vršenjem funkcije Općinskog načelnika. Vrši poslove informisanja, propagande i prikupljanja informacija i podataka vezanih za Općinu. Vrši poslove iz nadležnosti Općine u oblasti obrazovanja, kulture i sporta. Vrši poslove koordinacije rada sa udruženjima, organizacijama, klubovima,javnim institucijama i drugim društvenim institucijama iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta. Broj Uposlenih 2. Odgovorno lice Hajrija Ejubović.

Radna tijela daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju Općinsko vijeće o određenim pitanjima iz svog djelokruga, a odlučuju samo o pitanjima koja su im data u nadležnost. Rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan.

7


8

INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

Radni sastanak načelnika Ejubovića i ministra Hrenovice Radni sastanak načelnika Hamde Ejubovića i ministra privrede KS Emira Hrenovice održan je 19. decembra u zgradi Općine Hadžići. Teme sastanka su bile modeli unapređenja saradnje između Općine i Ministarstva privrede KS, mogućnost otvaranja novih industrijskih zona, razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj turističkih potencijala. Sastanku su prisustvovali i poslanici u Skupštini KS Eldar Čomor, Damir Čarđić te članovi Općinskog vijeća Hadžići. Ministar Hrenovica smatra da bi Općina Hadžići trebala ministarstvu ponuditi mapu budućih potencijalnih industrijskih zona koje bi se koristile na predstojećim sastancima sa inostranim investitorima. Prioritet u ovom momentu bi ministarstvu privrede bile mape potencijalnih industrijskih zona na području općine Hadžići. S obzirom na blizinu budućeg auto puta te blizine ogromnog tržišta Sarajeva, ova općina je itekako interesantna za buduće investicije. Svakako tu je tema razvoja malog i srednjeg poduzetništva te turistički potencijali Igmana i Bjelašnice. Možda bi bilo dobro razmišljati o nacionalnom parku čiji bi ulaz bio na putu prema Igmanu. Naravno, svjesni smo trenutnih nesuklađenosti zakonskih regulativa koje tretiraju ovo pitanje, kazao je ministar Hrenovica. Načelnik Općine Hadžići, Hamdo Ejubović, smatra da su ovakvi sastanci dobri i da mogu poboljšati odnose između

viših nivoa vlasti i lokalne zajednice te da dođe do boljeg međusobnog uvažavanja. Problemi naše općine, u čijem rješavanju Ministarstvo privrede KS može pomoći, jesu loše privatizirani privredni subjekti poput Bjelašnice čiji potencijali danas leže neiskorišteni. Potrebno je dobrom poreskom politikom natjerati te vlasnike da pokrenu proizvodnju ili da plaćaju visoke naknade ako se ne radi ništa. Ministartsvo privrede i Skupština KS mogu kroz Zakon o koncesijama zaštititi lokalnu zajednicu tako što će obezbjediti veća sredstva općinama

na čijim teritorijama se vrši eksploatacija vode,šume i kamena, rekao je Ejubović. Načelnik Ejubović smatra kako ideja o nacionalnom parku nije loša te da se jedan dio Igmana i Bjelašnice može proglasiti zaštićenim područjem uz uslov da se vodi računa o potrebama i interesima građana općine Hadžići. Ejubović se nada da će Federacija BiH pozitivno odgovoriti na zahtjev da se kasarna u Žunovnici stavi na raspolaganje općini Hadžići. Radi se o 2000 dunuma zemljišta sa dobrom infrastrukturom, koja bi zajedno sa Igmanom i Bjelašnicom bila baza za razvoj turizma.

Informacija o mjerenjima urana u rejonu Hadžića U periodu 2010-2011 godine vršena su mjerenja koncetracije uranovih izotopa u podzemnim vodama na području Hadžića. Ispitivanja su provedena u laboratorijama Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Rezultati alfa spektrometrijske analize su pokazali da koncetracija urana u ispitivanim vodama iznosi od 0.1 do 1.2 ug/L i ne ukazuje na prisustvo osiromašenog urana u ispitivanim vodama. Koncetracija urana u ispitivanim vodama je ispod preporučene vrijednosti koncentracije urana u vodi za piće koja iznosi 30 ug/L, prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. Obzirom na potencijalnu opasnost od moguće migracije čestica osiromašenog urana preporučuje se redovan godišnji monitoring izvorskih voda na ispitivanom području. Informaciju ispred Zavoda za javno zdravstvo FBiH sačinio Mr.sc. Alfred Vidić, a na osnovu zahtjeva općinskog načelnika Hamde Ejubovića br. 09-44-5-7598/12 od 06.09.2012. godine.


OPĆINA HADŽIĆI INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

Ministar Džambasović posjetio Hadžiće U cilju efikasnijeg rješavanja aktuelnih pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite na području općine Hadžići, 24. decembra u zgradi Općine održan je stručni i konsultativni sastanak, ministra za boračka pitanja KS Asima Džambasovića i šefa Službe za boračko invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica Općine Hadžići Izeta Kore. S obzirom da je ministar nedavno preuzeo dužnost ovo je bila prilika da se upozna sa brojnim stanjem uposlenih u našoj službi, brojnim stanjem korisinika naših usluga te aktivnostima koje provodimo na izgradnji spomen obilježja. Razgovarali smo i o položaju i problemima boračkih udruženja, kazao je nakon sastanka Izet Koro. Osim o redovnim projektima pomoći pripadnicima boračke populacije, razgovarano je i o projektima podrške boračkoj populaciji u narednom periodu. U tom smislu, naglašena je potreba za nastavkom saradnje boračkih udruženja i Vlade, kako bi se osigurao kontinuitet podrške pripadnicima boračke populacije u ostvarivanju njihovih prava. Sagledao sam situaciju iz prve ruke. Dobio sam zaista korisne informacije. Nakon ove posjete Hadžićima i posjeta koje će uslijediti drugim općinama u Kantonu Sarajevo, mogu dobiti jasan okvir za predstojeće kreiranje Budžeta Kantona, istakao je Džambasović. Nakon radnog sastanka, ministar Džambasović se sastao i sa načelnikom Općine Hadžići Hamdom Ejubovićem.

Javni Poziv Pozivaju se svi građani koji su rođeni na teritoriji općine Hadžići i upisani u MATIČNU KNJIGU ROĐENIH u Općini Hadžići, da izvrše provjeru u šalter sali Općine da li njihov upis sadrži podatak o JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU (JMB). Upis JMB je potreban zbog formiranja baze podataka za matični registar građana i izdavanje ličnih dokumenata. Prednost matičnog registra je mogućnost građana da sva pitanja iz oblasti matičnih knjiga mogu riješiti kod matičara u mjestu prebivališta-boravišta bez obzira gdje se pojedine matične knjige nalaze. Provjeru da li je vaš JMB upisan u matičnu knjigu rođenih možete izvršiti putem telefona 033/475-939 (Matični ured Općine Hadžići). Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Općina Hadžići 37. po transparentnosti u BiH Transparency International Bosne i Hercegovine , u okviru projekta „MAGG- Monitoring i zagovaranje za dobro upravljanje u BiH općinama“, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, organizovao je prezentaciju istraživanja o transparentnosti općina u BiH. Od 140 općina, Hadžići po ovom izvještaju zauzimaju 37. mjesto. Općina sa najboljim indeksom transparentnosti je Banja Luka (76), a sa najlošijim Kiseljak (7). Osnovni koncept transparentnosti rada jedinica lokalne samouprave posmatran je u širem smislu, kako bi se njime obuhvatila ukupna otvorenost lokalnih vlasti prema građanima i interesnim grupama koje postoje na lokalnom nivou. Stoga je istraživanje transparentnosti obuhvatilo pet segmenata: Rad lokalne skupštine, Rad lokalne administracije i načelnika jedinice lokalne samouprave, Saradnju jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva, Saradnju jedinica lokalne samouprave sa lokalnim institucijama/preduzećima/organizacijama, uključujući i mjesne zajednice, Postojanje antikorupcionih mehanizama. Istraživanje, prikupljanje i obrada podataka s ciljem utvrđivanja indeksa transparentnosti provedeno je u periodu od maja do avgusta 2012. godine. Više o ovom istraživanju možete saznati na web stranici Transparency International Bosne i Hercegovine.

9


10

INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

Druga sjednica Općinskog vijeća Hadžići Pod predsjedavanjem Adnan Prohe 27.12.2012. godine u Sali za sjednice Općine Hadžići održana je Druga sjednica općinskog vijeća Hadžići sa 15 tačaka dnevnog reda. Sjednici je prisustvovalo 26 vijećnika sa jednim opravdano odsutnim, predstavnici medija te direktori osnovnih i srednje škole s područja općine Hadžići. Prva tačka dnevnog reda Informacija o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period 01.01.- 30.09.2012. godine usvojena je sa 23 glasa. Budžetom Općine Hadžići za 2012. godinu utvrđen je ukupan nivo sredstva u iznosu od 9.487.000,00KM. U periodu 01.01.-30.09. 2012. godine su ostvareni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 5.323.580,73KM ili 56,1% planiranih sredstava dok izvršeni rashodi i izdaci iznose 5.119.558,07KM. Uz obrazloženje općinskog načelnika da smo iz stanja ekonomske krize prešli u stanje ekonomske katastrofe usvojena je i Odluka o privremenom finasiranju za period 01.01. – 31.03.2013. godine. Između ostalog usvojena je Informacija o uspjehu, učenju i vladanju učenika osnovnih i srednje škole na području općine Hadžići na kraju školske 2011/2012. godine i upis na početku školske 2012/2013. godine. Uz ovu informaciju je usvojen i prijedlog da odgovarajuća općinska služba u roku od 30 dana organizuje sastanak sa predstvnicima GRASA, zajedno sa direktorima osnovnih i srednje škole, kako bi se riješio gorući problem prijevoza učenika. Usvojene su i Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Hadžić, Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća, Odluka o finansiranju parlamentarnih grupa Općinskog vijeća Hadžići iz Budžeta Općine Hadžići,Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite, položaju članova šehidskih porodica, porodica poginulih boraca, RVI i demobilisanih boraca, Informacija o radu organa mjesnih zajednica na području općine Hadžići te Informacija o stanju mladih na području općine Hadžići.


OPĆINA HADŽIĆI INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

11

Radna tijela i komisije OV 2012-2016 Komisija za Statut i propise 1. Sadiković Elmir - predsjednik Komisije (SDU) 2. Kazić Azir - zamjenik predsjednika (SBiH) 3. Alađuz Vahid - član (SDA) 4. Šehić Ramo - član (SDA) 5. Bečić Sejad - član (NSRZB)

Komisija za Budžet, finansije i ekonomska pitanja 1. Fišo Muharem - predsjednik Komisije (BPS) 2. Duvnjak Junuz - zamjenik predsjednika (SDA) 3. Fatić Hamdija - član (SDA) 4. Murtić Vernes - član (SBiH) 5. Keško Suad - član (SDP)

Komisija za predstavke,prijedloge i pritužbe 1. Čović Sedik - predsjednik Komisije (SDP) 2. Mrkonja Elvira - zamjenik predsjednika (SDA) 3. Bužo Muamer - član (SDA) 4. Dupovac Edib - član (SBB) 5. Murtić Hikmet - član (SBiH)

Komisija za društvene djelatnosti i saradnju sa vjerskim zajednicama 1. Tabak Šaćir - predsjednik Komisije (SBiH) 2. Isufi Arben - zamjenik predsjednika (SBB) 3. Fazlić Mediha - član (SDA) 4. Horman Adnan - član (SDA) 5. Merđanović Ahmed - član (SDU)

Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova 1. Bajrić Amra - predsjednik Komisije (SBB) 2. Čekrlija Vernesa - zamjenik predsjednika (SBiH) 3. Topalović Anisa - član (SDA) 4. Sajnica Inel - član (SDA) 5. Musić Elvedina - član (SDU)

Komisija za izbor i imenovanja 1. Muhamed Čović - predsjednik Komisije (SDA) 2. Nihad Šehić - zamjenik predsjednika (SBiH) 3. Elmir Sadiković - član (SDU) 4. Zlatan Šehić - član (SBB) 5. Dževad Handžo - član (SDP) 4. Ejub Hujić - član (BPS)

Komisija za prostorno planiranje,uređenje i ekologiju 1. Kadić Mirza - predsjednik Komisije (BPS) 2. Ejubović Alma - zamjenik predsjednika (SDA) 3. Fišo Sanela - član (SDA) 4. Subašić Muhamed - član (SBiH) 5. Masleša Suad - član (SDP)

Komisija za nadzor zakonitosti rada 1. Fišo Aziz - predsjednik Komisije (SBiH) 2. Merdžanović Senada - zamjenik predsjednika (SDA) 3. Čović Eldar - član (SDA) 4. Sušić Amra - član (BPS) 5. Topalović Hasan - član (SDP)

Komisija za praćenje položaja boraca,RVI,porodica šehida i poginulih boraca 1. Korjenić Esman - predsjednik Komisije (SBIH) 2. Lihovac Hasan - zamjenik predsjednika (SDA) 3. Katkić Adem - član (SDA) 4. Selimović Adil - član (BPS) 5. Tufo Đemil - član (SBB)

Komisija za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti 1. Tufo Ekrem - predsjednik Komisije (SDA) 2. Ejubović Esad - zamjenik predsjednika (BPS) 3. Horman Isić Belma - član (SDA) 4. Dželko Zifet - član (SBiH) 5. Mukica Fikret - član (SDP)

Komisija za poslove mjesnih zajednica 1. Bajraktarević Ešref - predsjednik Komisije (SDA) 2. Dulić Meliha - zamjenik predsjednika (SBiH) 3. Korjenić Edin - član (BPS) 4. Horman Emir - član (SDA) 5. Fazlić Mustafa - član (SDU)

Administrativna komisija 1. Tiro Edin - predsjednik Komisije (SBB) 2. Hasanović Melisa - zamjenik predsjednika (SDP) 3. Krčalo Amel - član (SDA) 4. Masleša Almir - član (SDA) 5. Maksumić Mevzeta - član (SBiH)

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja 1. Fišo Rasim - predsjednik Komisije (SDA) 2. Hujić Ejub - zamjenik predsjednika (BPS) 3. Musić Dževad - član (SDA) 4. Čekrlija Atif - član (SBiH) 5. Čičko Amila- član (SDU)

Komisija za međuopćinsku saradnju 1. Proha Adnan - predsjednik Komisije (SDA) 2. Omerović Enes - zamjenik predsjednika (BPS) 3. Isić Medina - član (SDA) 4. Šehić Nasiha - član (SBiH) 5. Dupovac Mirsad - član (SDP)


INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

12

Komisija za sport i mlade 1. Mehmedić Merima - predsjednik Komisije (SDA) 2. Beganović Vernes - zamjenik predsjednika (SBiH) 3. Ramić Aldin - član (SDA) 4. Šahić Armin - član (BPS) 5. Dervišević Emir - član (NSRZB)

Komisija za nadziranje primjene Kodeksa ponašanja vijećnika OV Hadžići 1. Čičko Sidik - predsjednik Komisije (SDU) 2. Ujkašević Dina - zamjenik predsjednika (SDP) 3. Čomor Adnan - član (SDA) 4. Džankić Ajla - član (SDA) 5. Kurtanović Enita - član (SBB)

Drugostepeni organ za žalbe 1. Rijad Boloban - predsjednik (SDP) 2. Anes Kaleta - zamjenik predsjednika (SBB) 3. Minela Čardaković - član (SDA) 4. Halid Maslo - član (SDA) 5. Dženan Hujić - član (SBiH)

Upravni odbor Fonda za stipendiranje učenika i studenata „Mehmedalija Hujić“ Hadžići 1. Mahir Alađuz - predsjednik (SDA) 2. Zahida Merdžanović - zamjenik predsjednika (BPS) 3. Enis Čičko - član (SDA) 4. Alen Ramić - član (SBB) 5. Enis Proha - član (SBiH) 6. Vesna Šehović - član (SDP) 7. Rusmin Bužo - član (SDU)

Komisija za dodjelu građevinskog zemljišta 1. Japalak Mirsad - predsjednik Komisije (SBiH) 2. Mujanović Admir - zamjenik predsjednika (SDA) 3. Subašić Hazret - član (SDA) 4. Kazić Nihad - član (SDA) 5. Isić Eldin - član (SBB)

Odluka o izmjenama i dopunama budžeta Općine Hadžići za 2012.godinu Budžet Općine Hadžići za 2012. godinu usvojen je na 31. redovnoj sjednici općinskog Vijeća Hadžići održanoj 29.12.2011. godine. Razlozi za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine Hadžići za 2012. godinu su: korekcija viška prihoda po godišnjem obraćunu za 2011. godinu, korekcija neostvarenog prihoda od prodaje zemljišta, korekcija tekućih potpora od KS, korekcija kapitalnih grantova. Prvobitno planirana sredstva se smanjuju za 1.793.212,00KM ili 18,9% tako da novi prijedlog budžeta iznosi 7.693.788,00KM. Najveće korekcije su izvršene na kapitalnim grantovima u iznosu od 2.093.098,00KM. Na ovo smanjenje je uticalo neostvarivanje planiranog prihoda od prodaje zemljišta. Navedeni primici od prodaje zemljišta smanjeni su za 180.000,00KM. Primici od Kantona i drugih nivoa vlasti samnjeni su u iznosu od 1.698.000,00KM. Na navedeno smanjenje najviše je uticalo korigovanje sredstava za projekat izgradnje nove osnovne škole u Hadžićima. Urađena je korekcija na primljenim ostalim kapitalnim grantovima u okviru kojih su planirana namjenska sredstva od Sarajevske regionalne razvojen agencije za projekat izgradnja i opremanje multimedijalne sale u Hadžićima. Navedena agencija nije ispoštovala Ugovor o saradnji na realizaciji ovog projekta te su planirana sredstva umanjena za 200.000,00KM.


OPĆINA HADŽIĆI INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

13

Na osnovu člana 21. Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10 ), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:49/06) i člana 24. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 15/09), Općinsko vijeće Hadžići na 2. sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, d o n o s i ODLUKU O PRIVREMENOM FINANSIRANJU ZA PERIOD 01.01.-31.03.2013. GODINE

Član 1. Ovom Odlukom utvrđuje se privremeno finansiranje Općine Hadžići za period januar-mart 2013. godine. Član 2. Privremeno finansiranje u smislu člana 1. ove Odluke obavlja se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, odnosno najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu. Obrazloženje Član 3. Danom usvajanja Budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu prestaje primjena ove Odluke, a najkasnije do 31.03.2013. godine. Član 4. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, a primjenjivat će se od 01. januara 2013. godine.

PRESJEDAVAJUĆI Općinskog vijeća Hadžići Adnan Proha

Obrazloženje Pravni osnov za donošenje Odluke o privremenom finansiranju za period 01.01.-31.03. 2013. godine je član 21. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Heregovine“, broj:19/06, 76/08, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10). Razlog za donošenje Odluke o privremenom finansiranju za period 01.01.- 31.03.2013. godine je što u momentu izrade Nacrta Budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu nije usvojen Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu a koji je jedan od ključnih dokumenata za realno planiranje prihoda, posebno tekućih potpora i kapitalnih grantova. Pored naprijed navedenog treba uzeti u obzir i relativni kratak rok za izradu kvalitetnog dokumenta Nacrta Budžeta, od Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Hadžići (održana 06.12.2012. godine) do prve radne sjednice Općinskog vijeća-mandatni saziv 2012-2016. godina.


INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

14

Sporazum o uspostavi parlamentarne

Sporazum o uspostavi parlamentarne većine u

Općinskom vijeću Hadžići za mandatni period 2012-2016, potpisali su predstavnici SDA BiH, BPS-Sefer Halilović te NSRZBiH čime su se usaglasili da će jedinstveno djelovati na dobrobit svih građana općine Hadžići. Ovaj sporazum smo potpisali kako bi napravili što bolji ambijent djelovanja na lokalnom i višim nivoima. Svoju energiju moramo ujediniti i usmjeriti na ostvarivanje projekta koji su od interesa svih građana naše Općine, a ne na međusobne razmirice i prazan govor u Općinskom vijeću, kazao je Eldar Čomor, v.d predsjednika SDA Hadžići. Sporazum predviđa zajednički nastup i djelovanje u okviru nadležnosti OV propisanih članom 24. Statuta Općine Hadžići, a sa ciljem ostvarenja interesa svih građana na području cijele općine te u tom smislu voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti svih njenih mjesnih zajednica i naselja. Zalaganje za realizaciju strateških dokumenata Općinskog Vijeća, zalaganje za očuvanje ugleda boračke populacije i tekovina odbrane od agresije na BiH u periodu 1992. – 1995 također će biti prioritet.


OPĆINA HADŽIĆI INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

većine u Općinskom Vijeću Hadžići Odlučili smo se za ovaj Sporazum zato što zajedničkim nastupom možemo puno više doprinijeti prosperitetu građana i Općine, rekao je Gosto Salko, predsjednik BPS-Sefer Halilović Hadžići. Sastav komisija OV Hadžići bit će odraz izbornog rezultata stranaka potpisnica ovog Sporazuma sa dobrom željom na kompromisna rješenja vodeći računa da radna tijela OV Hadžići budu popunjena kvalificiranim kadrovima stranaka za oblasti za koje se biraju. Sva pitanja stranke potpisnice će rješavati međustranačkim usaglašavanjem prije sjednice Vijeća na kojoj će se raspravljati o tim pitanjima.

Stranke potpisnice Sporazuma na principima partnerstva jednoglasno zastupaju stav da načelniku Općine Hadžići treba pružiti nedvosmislenu podršku u cilju realizacije politike razvoja Općine Hadžići.Mi smo nova stranka u Vijeću i svojim radom, zajedno sa potpisnicima ovog Sporazuma, ćemo unijeti svježinu u rad Vijeća posebno po pitanju razvoja poljoprivrede, turizma i lobiranja za dobijanje Zimskih olimpijskih igra za mlade, kazao je između ostalog općinski povjerenik NSRZBiH Bečić Sejad.Ovaj Sporazum ostaje otvoren za pristup svim onim političkim subjektima koji participiraju u OV Hadžići i prihvataju navedena načela i principe.

15


16

INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

Podrška poljoprivredi: 50.000KM dodijeljeno za 34 poljoprivrednika Na osnovu Odluke o kriterijima raspodjele sredstava iz budžeta Općine Hadžići za 2012. godinu -podrška poljoprivredi, usvojene na 32. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići, 28. februara je upćen javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta Općine Hadžići za podršku poljoprivredi za 2012. godinu. Sredstva su se dijelila za nabavku nove poljoprivredene mehanizacije i odgovarajućih priključaka, za finansiranje izrade projekata u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i za finansiranje promotivnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede. Budžetska sredstva u iznosu od 50.000 KM su dodijeljena za 34 poljoprivrednika, registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata Općine Hadžići, te su podržana dva dodatna projekta iz oblasti poljopriverede. Komisija za raspodjelu budžetskih sredstava je istakla da je novac za ovu namjenu u potpunosti realizovan te da se isti trend očekuje i za naredni javni poziv koji će biti upućen početkom naredne godine.

Dodjeljena pčelinja društava i oprema za mlade pčelare U Srednjoškolskom centru Hadžići, Udruženje pčelara „Koščan“ Hadžići 11. oktobra je vršilo dodjelu pčelinjih društva i opreme za pčelare, polaznike druge sekcije mladih pčelara SC Hadžići. Oprema je uručena u SC Hadžići i pčelinjacima Remont i Žunovnica. Pčelinja društva i oprema dodjeljuju se u sklopu realizacije zajedničkog projekta Uključenje srednjškolaca u svijet pčelarstva. Projekat zajednički realizuju Udruženje pčelara „Koščan“ Hadžići, Općina Hadžići i SC Hadžići. Ukupna vrijednost projekta je 4.000 KM. Ovo je drugi projekat ove vrste koji je veoma uspješno realizovan sa učenicima SC Hadžići koji su uključeni u svijet pčelarstva. Cilj ovih projekata je udruživanje što većeg broja pčelara u Udruženje i pružanje pomoći svojim članovima i prijateljima pčelarstva, edukacija pčelarskih kadrova u cilju unaprijeđenja pčelarstva općine Hadžići. Stvaranja materijalnih uslova za razvoj pčelarstva i pčelarenja na savremeniji način primjeren novim naučnim dostignućima u oblasti pčelarstva, ekološkoj svijesti, razvoju svijesti o zdravoj ishrani i korisiti od pčela. Promocija malog porodićnog biznisa, otvaranje vrata mladim da uđu u svijet pčelarstva i zdravog načina življenja.

Otvorena firma „Krokodil“ d.o.o. Početkom oktobra u općini Hadžići svečano je otvorena firma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom “Krokodil” d.o.o Sarajevo. Na ovaj način i same osobe oštećena sluha doprinose izjednačavanju prava osoba sa invaliditetom kao i njihovoj inkluziji u naše društvo. Kako navodi direktor firme Herenda Šahzo, koji je i sam gluha osoba, za početak će biti uposlene tri gluhe osobe, a u planu je svakako i širenje kapaciteta u skladu sa mogućnostima. Firma se bavi pružanjem autolakirerskih i autolimarskih usluga.


OPĆINA HADŽIĆI INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

Asfaltiran put u MZ Donji Hadžići Lokalni put u MZ Donji Hadžići u dužini od 340 metara je asfalitran. Radovi su otpočeli 03.10.2012. godine, a završeni 21.10.2012. godine. Izvođač je bio „GPI“ d.o.o. Konjic, a investitor Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Vrijednost ugovora je 50.773,67KM. Ugovorom je definisano asfaltiranje puta u dužini od 340 metara, širene četiri metra sa pripadajućim bankinama širene 0,5 m te rješavanje odvodnje u vidu izgradnje jaraka i propusta. Radi se o nastavku na već asfaltirani put u Musićima. Nadzor je vršilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

Saniran spomenik NOR-a 1941-1945 na Igmanu S obzirom da su vandali ranijih godina krađom granitnih blokova devastirali spomenik na Igmanu, podignut u znak sjećanja na NOR 1941-1945, završena je njegova rekonstrukcija 2. oktobra ove godine. Sredstva u visini od 8.450,00 KM je obezbijedio Fond memorijala KS programom rada za 2012. godinu. Radove na rekonstrukciji je izvodila klesarska radnja „Šele“ Hadžići, a nadzor vršila Općina Hadžići. Većina spomenika antifašističkoj borbi u BiH podignuta je šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Mjesta sjećanja, u međuvremenu su postala mjesta zaborava. Spomenici su sagrađeni na lokacijama značajnih historijskih bitaka iz Drugog svjetskog rata ili na mjestima velikih stradavanja civila i partizana od okupatorske ruke i ruke domaćih izdajnika. 14.10.2012.

Tri kilometra nove kanalizacione mreže u 2012. godini Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije kroz naselja Grivići,Vrančići,Drozgometva, Selimovići i Koščan okončani su početkom novembra ove godine. Prva faza projekta je završena postavljanjem kanalizacione mreže na potezu Grivići-SelimovićiKoščan u dužini od 2400 metara sa cijevima promjera Ø300 te postavljanjem šahtova sa poklopcima. Također izvršeni su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Vrančići u dužini od cca 600 metara čime se i ovaj krak priključio na kanalizacioni sistem Hadžići-Grivići-Drozgometva-Koščan. Investitor ovog višefaznog projekta je Općina Hadžići i Fond za zaštitu okoliša FBiH. Ugovorena vrijednost radova je 373. 600 KM. Izvođač radova je „TB Inženjering“ d.o.o Breza. Nadzor nad izvođenjem radova vršila je Općina Hadžići. Na ovaj način u 2012. godini izgrađeno je oko 3000 metara nove kanalizacione mreže čime su se stekli uslovi za priključak svih stambenih objekata ovog područja na sistem. Najvažniji ekološki projekat Hadžića za tekuću godinu ovim je uspješno okončan.

17


INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

18

Certifikati “BH MAC”-a dodijeljeni općinama Hadžići, Vogošća i Ilijaš Ministar privrede Kantona Sarajevo Rusmir Sendić i savjetnik američkog ambasadora u BiH za ljudska prava i deminiranje Steven Gillen uručili su certifikate „BH MAC“-a načelnicima općina Hadžići Hamdi Ejuboviću, Vogošće Edinu Smajiću i Ilijaša Atifu Fazliću, nakon izvršenih poslova deminiranja šuma i šumskih zemljišta na područjima ovih općina. Na području tri općine u protekloj godini deminirano je ukupno 593.779 m² šumskog zemljišta. Uklonjene su 133 mine, te 66 minsko-eksplozivnih sredstava na lokalitetima put Hadžići-Igman, Butila, Lazine i GoraLjetovik 5, te Lješevo-Staro Selo 1, put Bukovik-Butila, Gora-Ljetovik 1, Gora-Lokve i Povača-Ulistovići. Projekt deminiranja sa po 600.000,00 KM finansirale su vlade Kantona Sarajevo i Sjedinjenih Američkih Država, dok je implementator bila međunarodna organizacija ITF Enhancing Human Security. Uprava za šumarstvo Ministarstva privrede Kantona Sarajevo je u koordinaciji sa općinskim službama civilne zaštite prethodno definisala prioritetne lokalitete i površine za deminiranje državnih šuma i šumskih zemljišta na području pomenutih općina. Na području KS-a ostalo je 8.057,15 hektara miniranih šuma i šumskog zemljišta, od kojih je 7.936,10 hektara u državnom vlasništvu, što čini 11,22 posto svih državnih šuma i šumskih zemljišta.

Ambulanta Binježevo Meram predata JU „Domovi zdravlja“ Sarajevo U novoizgrađenoj ambulanti porodične medicine Binježevo Meram 5.10.2012. je potpisan ugovor o primopredaji medicinske opreme i namještaja između Turske agencije za koordinaciju i razvoj TIKA i Općine Hadžići. Ugovor su potpisali načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović i Dr. Zulkuf Oruc program koordinator TIKAe. Nakon toga, 25. oktobra, Općina Hadžići je potpisala ugovor o ustupanju prostorija Ambulante Binježevo na korištenje JU „Domovi zdravlja“ Sarajevo. Direktoru Miokoviću su predati ključevi objekta te je on izrazio nadu će Amulata brzo biti stavljena građanima na upotrebu.


OPĆINA HADŽIĆI INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

19

Novi turistički proizvod BiH – Sarajevo Olympic Bike Park U oktobru ove godine u hostelu Feri na Igmanu je potpisan Memorandum o razumijevanju za razvoj biciklističkog turizma na Bjelašnici, Jahorini i Trebeviću. Memorandum je prva faza pokretanja novog turističkog proizvoda Bosne i Hercegovine Sarajevo Olympic Bike Park, usmjerenog prema turistima koji uživaju u vožnji biciklom kroz prirodu. Sarajevo Olympic Bike Park je sistem infrastruktura i usluga za cikloturiste, koji obuhvata mrežu označenih staza različite težine za prakticiranje različitih disciplina, pretežno Cross country, Downhill i Freeride. Osim staza, cikloturistima će biti dostupne i dodatne usluge, poput najma i servisiranja bicikala, mjesta za pranje i popravak te vertikalnih transporta za Downhill i Freeride staze. Memorandum su potpisali načelnici općina Hadžići, Ilidža, Stari Grad, Trnovo RS, Trnovo FBiH, Istočni Stari Grad, Pale, direktori OC Jahorina i ZOI’ 84, predstavnici Turističke organizacije Istočno Sarajevo, Turističke organizacije Trnovo, biciklističkih saveza i udruženja, Ski-kluba Bjelašnica, MTBA, BK Jahorina i Trebević, NVO Horizont i CHAV i Asocijacija zajednica planinskih općina pograničnog francusko-italijanskog područja. Saradnica italijanske Regije Piemonte za projekte u BiH Alma Mustajbegović kazala je da su uspješno obavljene promotivne vožnje u Sarajevo Olympic Bike Parku, na relacijama Igman – Bjelašnica i Jahorina – Trebević. “Učesnici promotivnih vožnji bili su zadovoljni stazama koje su ocijenili kao ne previše zahtjevne, te smatraju da je projekt od izuzetnog značaja za turizam i biciklizam u BiH”, naglasila je Mustajbegović i dodala da su potpisnici Memoranduma zadovoljni velikim brojem učesnika u projektu, zbog čega i vjeruju u uspjeh inicijative. Inicijativa je pokrenuta u okviru programa SeeNet “Translokalna mreža za saradnju između Italije i jugoistočne Evrope”, u saradnji s Regijom Piemonte koja predvodi akciju Razvoj agroturizma u planinskim područjima u BiH.

Obilježen Svjetski dan borbe protiv raka dojke U svijetu je 24. oktobra obilježen Svjetski dan protiv raka dojke, a sa 430.000 novih slučajeva koji se godišnje registruju u Europi, rak dojke je najrasprostranjenija, ali i najsmrtonosnija vrsta kancera među ženama u svijetu. Udruženje oboljelih od tumora Rubin iz Hadžića na taj dan sprovelo je akciju dijeljenja promotivnog materijala kako bi Hadžićanima i Hadžićankama skrenuli pažnju na ovu opaku bolest. U sklopu događanja članice Udruženja su posjetile javne ustanove te dijelile letke i edukativne knjižice o prevenciji te bolesti. Mogle su se dobiti i ružičaste vrpce, simbol nade i borbe protiv raka dojke te podrške ženama koje se liječe i sjećanja na one koje su tu bitku izgubile.


INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

20

Megara: Postavljeni putokazi i hladnjaci Prva faza uređenja izletišta Lanište i pristupne staze do pećine Megara u sklopu projekta „Valorizacija pećine Megara“ je završena. Postavljeni su turistički putokazi prema Laništu na magistralnom putu M-17 te dalje prema samoj pećini.Također su izgrađene info table od Laništa do Megare što će predstavljati edukacionu stazu u dužini od 800 metara. Edukaciona staza će sadržavati informacije o dendroflori, biljnom i životinjskom svijetu užeg i šireg područja Laništa i Bjelašnice te edukacione table o flori i fauni same pećine. Edukaciona staza sadrži i nekoliko odmorišta te hladnjake. Već ranije je dovedena električna energija do pećine. Doc. dr. Lada Lukić (PMF), Prof. dr. Samir Đug (PMF), Doc. dr. Nusret Drešković (PMF), Mr.sc. Roman Ozmec (HBSD, HR), Dr.sc. Kazimir Miculinić (HSBD, HR), Damir Basara (HSD, HR) će, po narudžbi Općine, raditi: topografske izmjere, izradu detaljnog digitalnog topografskog nacrta i 3D modela pećine Megara, definisati i izraditi sheme turističke staze pećine, definirati program za saniranje i konzervaciju paleontološkog lokaliteta, izraditi prijedlog adekvatnog pozicioniranja LE dioda u pećini, izraditi prijedlog za edukativno-promotivne table pećinske faune i flore okolnog područja.

Ovaj posao će biti realizovan do kraja juna 2013. godine. Pećina Megara poznata je kao jedno od najbogatijih nalazišta pećinskog medvjeda (Ursus spelacus) koji je živio u vrijeme posljednjeg ledenog doba. Prva iskopavanja su vršena 1892. godine i imali su velikog odjeka u tadašnjem naučnom svijetu u Europi zbog svojih nalaza, posebno zbog nalaza največe lubanje pećinskog medvjeda u ovom dijelu Europe. Zbog toga je nešto kasnije ovu pećinu posjetio i poznati hrvatski geolog i paleontolog Dragutin Gojanović-Kramberg, čuveni otkrivač krapinskog pračovjeka (neandertalca). Interesantno je napomenuti da je u ovoj pećini nastala krajem 19. stoljeća prva fotografija u unutrašnjosti jedne pećine u BiH. Po svom bogatstvu pećinskih ukrasa Megara spada među najljepše pećine u BiH.


OPĆINA HADŽIĆI INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

Načelnik Ejubović u posjeti porodici Omerović Omerović Vehbija, demobilisani borac ARBiH, otac dvoje djece, zahvalio se na svesrdnoj i brzoj pomoći komšija i Općine. Građane MZ Miševići je organizirao općinski vijećnik Admir Mujanović. Za jedan dan skupljeno je preko 5.000 KM i veći dio građevinskog materijala s namjerom da se kuća obnovi prije najavljenih padavina. Kuća je izgorjela i to me boli. Na svu sreću niko nije stradao. Djeca su spavala kada je požar buknuo i nekako su se spasili. Ja sam bio na terenu. Komšije su mi se našle u ovom teškom trenutku i ne znam šta bih bez njih. Hvala im i hvala načelniku Ejuboviću, rekao je Omerović.

Na Dan državnosti BiH porodica našeg sugrađanina Vehbije Omerovića iz MZ Miševići ostala je bez krova nad glavom. Nesipravne električne instalacije izazvale su požar koji je u kratkom vremenu spalio veći dio kuće. Na svu sreću nije bilo povrijeđenih. Općinski načelnik Hamdo Ejubović posjetio je porodicu Omerović i obećao kako će u skladu s mogućnostima učiniti sve da se izvrši sanacija i pruži pomoć unesrećenoj porodici.- Mi smo Vehbiji obezbijedili materijal da se kuća pokrije. Kao Općina stojimo na raspolaganju našim građanima o bilo kakvoj situaciji da je riječ. Pratiti ćemo razvoj situacije i djelovat ćemo u skladu sa mogućnostima. Uglavnom porodica Omerović će imati dobre uslove za život prije snijega. Moram pohvaliti građane koji su se brzo organizovali i krenuli u obnovu. Humanosti još ima, a dok je nje ima i budućnost, kazao je između ostalog Ejubović.

21


INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

22

U ekshumaciji na Miševićima pronađena dva ljudska skeleta Na lokalitetu Miševići, 300 metara udaljenom od naseljenog dijela, nakon probnog kopanja, pronađeni su lobanja, dijelovi ljudskog skeleta i ručni sat. Posmrtni ostaci su ukopani poprilično plitko, na dubini od oko 30-ak centimetara ispod površine zemlje. Odlukom Tužilaštva BiH ekshumacija je nastavljena početkom decembra, a nakon nepuna dva sata, pronađeni su ostali dijelovi skeleta, komadi odjeće te čekovna kartica na ime Zejnil Merdžanić. Lejla Čengić iz Instituta za nestale osobe BiH je po okončanju ekshumacije, potvrdila da su pronađeni kompletni posmrtni ostaci dvije žrtve, a skeleti će biti prevezeni u Gradska groblja u Visokom gdje će se izvršiti DNK analiza. Iako se pretpostavlja da je riječ o ubijenim civilima bošnjačke nacionalnosti: Ramiz i Osman Nizić te Zejnil Merdžanić, Čengić napominje da je i pored pronađene čekovne kartice na ime Zejnil Merdžanić ipak najbolje sačekati rezultate sudske medicinske obrade. Ferida Nišić iz Udruženja za traženje zarobljenih i nestalih osoba iz Hadžića ističe da je Tužilaštvo BiH odgovorilo na zahtjev članova porodica koji su tražili da se kosti, umjesto u Miljeviće u RS-u, prebace u Gradska groblja u Visokom.

Alma Merdžanić, kćerka ubijenog Zejnila, prisjetila se tog kobnog dana te vidno potresena ispričala da su njenog oca i još dvojicu komšija pripadnici srpske vojske tada odveli na jednu livadu gdje su ih strijeljali u noge, a potom odvukli beživotna tijela u nepoznatom pravcu. - Dvadeset godina ih tražimo. Prije šest godina smo imali lažnu uzbunu kada smo kopali na lokalitetu u neposrednoj blizini. Velika je vjerovatnoća da je ovdje sve ovo vrijeme ležao moj otac, kaže Alma. Radnici pokopnog društva Sveti Marko iz Lukavice koji su, odlukom Tužilaštva BiH, vršili iskopavanje posmrtnih ostataka ubijenih Hadžićana na lokalitetu Miševići, konzumirali alkohol tokom radova na ekshumaciji i pri tome još nudili članove porodica. Policijski službenik koji je vršio nadzor nad lokalitetom naredio je zabranu, a porodice su bile ogorčene ovim provokatorskim činom. - Ovo nije prvi put da se dešavaju ovakve nazovimo ih, sitnice. To nisu sitnice, i ne smijemo ih ignorisati. Ovo su osjetljive i bolne stvari. Ne želimo ni u čemu osjetiti i najmanju dozu provokacije, kazala je Ferida Nišić.


OPĆINA HADŽIĆI INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

Šejla Merdanović, bosanskohercegovačka Marlies Schild! Petnaestogodišnja Hadžićanka Šejla Merdanović, najperspektivnija bh. skijašica bi od februara naredne godine u tri ciklusa trebala boraviti u Norveškoj i trenirati u jednom od renomiranih ski kampova. Norveška ambasada u Sarajevu pružila je veliku podršku projektu priprema i treninga izdvojivši 30.000 KM od čega je planirano pokrivanje troškova treninga u Norveškoj, saopćeno je iz Skijaškog saveza BiH. Merdanović je ukupna pobjednica Kupa BiH u svojoj kategoriji za proteklih sedam sezona. Zadnje četiri sezone članica je A dječije reprezentacije BiH u alpskom skijanju. U vrijeme kada je u porastu maloljetnička delinkvencija, kada djeci u Bosni i Hercegovini ništa više nije interesantno,Šejla predstavlja rijedak primjer djevojke koja svojim trudom i svakodnevnim zalaganjem postiže odlične rezultate i predstavlja našu državu u najboljem svjetlu. Šejla Merdanović je rođena 11.08.1997. godine u Sarajevu, a trenutno je učenica prvog razreda Srednje mješovite škole Hadžići. Skijanjem se bavi od treće godine. Do sada je ostvarila mnogo sjajnih rezultata. Smatraju je bosanskom Marlies Schild, zbog njene izvrsne tehnike koju primjenjuje prilikom skijanja. Neki od njenih najzapaženijih rezultata su: drugo mjesto na nezvaničnom dječijem svjetskom prvenstvu u Italiji, treće mjesto u Francuskoj, treće mjesto u Italiji, dva prva mjesta u Hrvatskoj, treće i četvrto mjesto u Sloveniji. Općina Hadžići svake godine za Merdanovićevu izdvaja 4.000-6.000 KM za nabavku ski opreme.

23


INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

24 New Wave Hadžići Music Fest Grupa Filing Silence pobjednik je prvog festivala New Wave Hadžići Music Fest koji je svoje veliko finale imao 17. novembra u dvorani Kulturno sportskog i rekreacionog centra u Hadžićima. Oni su finalu odličnom svirkom pobrali simpatije prisutne publike i žirija i sasvim zasluženo došli do pobjede i prve nagrade, snimanja singla u Muzičkoj produkciji BHRT-a. Na ovom muzičkom festivalu nastupilo je 8 bendova: Karakter, Tempest, Time Code, Black Dots, Alternativna medicina, Futavci i Chill Out. Publiku su zabavljali gosti: grupa Zoster, Mirza Šoljanin, Berin Buturović te finalisti showa ZMBT. New Wave Hadžići Music Fest je festival urbane muzike koji ima za cilj podršku mladim demo pop-rock bendovima.

Kadeti Streljačkog kluba Igman drugi u BiH U posljednjem kolu Prve lige BiH u streljaštvu održanom 06.10.2012. godine u Zenici, kadeti Streljačkog Kluba Igman iz Hadžića završili su ovosezonski nastup u ovom prvenstvu osvojivši odlično drugo mjesto. Iako su kroz cijelo prvenstvo zauzimali treću poziciju u samom finišu su smirili ruku i veoma dobrim rezultatom postali viceprvaci Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju rezultat strijelaca Igmana su u toliko veći kad se uzme u obzir dotrajalost opreme i pušaka s kojima se takmiče.

Hadžićani dominiraju atletskim disciplinama

U organizaciji Ministarstva kulture i sporta i Atletskog saveza Kantona Sarajevo, 2.10.2012. godine, na Ilidži je održan Jesenji kros za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo za 2012. godinu. Plasman naših učenika je bio očekivano dobar s obzirom da hadžićki đaci dominiraju atletskim disciplinama već dugi niz godina. Rezultati: Učenice I i II razreda - 2. mjesto,Učenici I i II razreda- 1. mjesto, Učenice III i IV razreda, 1. mjesto, Učenici III i IV razreda- 2. mjesto. Ekipni plasman naše škole je 1. mjesto. Pojedinačni plasmani su slijedeći: Učenice I i II razreda, Hrnjić Ajla, 3. mjesto, Učenici I i II razreda, Imamović Alija 1. mjesto i Maslo Eldar 2. mjesto, Učenice III i IV razreda, Čomor Adela 1. mjesto i Fisović Alisa 2. mjesto. Mentor je bio profesor Begić Selman.

Promovisan dokumentarni film o Starom gradu Gradac Udruženje „Humus“ Hadžići, Općina Hadžići, „Alestis Band“ Hadžići i Srednjoškolski centar Hadžići 18. oktobra su u holu Srednjoškolskog centra Hadžići održali promociju dokumentarnog filma „ Stranac u našem susjedstvu - Gradac“. Premijerno je i izvedena prva autorska pjesma „Alestis Banda“ pod nazivom „Sada idi“. Ovaj film je nastao iz potrebe da se Stari grad Gradac otrgne od zaborava i stavi u fokus interesovanja institucija koje vode brigu o kulturno-historijskoj baštini BiH. Za odbranu užeg prostora gornjeg toka rijeke Bosne s pritokama, formiran je u XIV i prvoj polovini XV stoljeća, uz glavne komunikacijske pravce koji su pratili glavne riječne tokove, odbrambeni sistem utvrđenja. U sklopu ovog sistema manjih utvrda i gradskih kompleksa uz sliv Bosne, kojem pripadaju i Dubrovnik, Pavlovac, Gradina na Palama, Stari grad u Bulozima, Teferić i Tuhelj – gradovi izgrađeni uz Misoču, Praču, Miljacku, Željeznicu - uz posljednju rijeku izgrađen je i kompleks srednjovjekovnog Gradca. Arheološka istraživanja, vršena prije rata, u više kampanja, rezultirala su otkrivanjem dijela gradskih struktura, te srednjovjekovne crkve sa nekropolom stećaka, koja se nalazi u širem prostornom obuhvatu. U cilju zaštite ostataka graditeljske baštine i nadgrobnika in situ, čije stanje zahtijeva niz intervencija, te revitalizaciju i prezentaciju lokaliteta u cijelosti, Općina Hadžići je - na inicijativu Zavoda, tokom 2010. godine, pokrenula odgovarajuće aktivnosti. Završen je Elaborat zaštite, koji predstavlja prvu fazu Projekta. Elaboratom su obuhvaćeni valorizacija i pregled dosadašnjih istraživanja, te detaljna analiza karakteristika i stanja kompleksa srednjovjekovnog grada. Formulirani su elementi strategije revitalizacije, te sačinjen plan i program neophodnih aktivnosti s okvirnom dinamikom.


OPĆINA HADŽIĆI INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

25

Slučaj „Silos“: Uhapšenim Hadžićanima dopuštena odbrana sa slobode Osam Hadžićana, državljana BiH, uhapšenih zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, od 1.11.2012. godine su sa svojim porodicama. Tužilaštvo BiH je dopustilo Mustafi Đeliloviću (1955), Fadilu Čoviću (1953), Mirsadu Šabiću (1954), Neziru Kaziću (1960), Bećiru Hujiću (1957), Halidu Čoviću (1953), Šerifu Mešanoviću (1957) i Nerminu Kalemberu (1969) da se brane sa slobode. Naši sugrađani lišeni su slobode 22. novembra prošle godine, jer su osumnjičeni za učestvovanje u sistematskom udruženom zločinačkom poduhvatu i ratnim zločinima počinjenim u vremenskom periodu od maja 1992. godine do januara 1996. godine, za vrijeme rata u BiH, na širem području grada Sarajeva, uključujući opštinu Hadžići. Kako se navodi u optužnici, u različitom vremenskom trajanju od jedan do 1334 dana, u logoru “Silos“ bilo je protivpravno zatvoreno najmanje 500 civilnih osoba srpske nacionalnosti, te najmanje 90 osoba hrvatske nacionalnosti. U prostorijama Osnovne škole “9. maj“ u Pazariću bilo je protivpravno zatvoreno najmanje 140 osoba srpske nacionalnosti, a u magacinima kasarne u Zoviku bilo je protivpravno zatvoreno najmanje 150 osoba srpske nacionalnosti i najmanje 30 osoba hrvatske nacionalnosti. Zatočeni civili su bili izloženi nečovječnom postupanju, mučenju, namjernom nanošenju snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje, nanošenju velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta ili zdravlja, oduzimanju prava na pravično suđenje, kao i prisiljavanju na prinudni rad. Za zločine nad Bošnjacima u Hadžićima još niko nije odgovarao. Ovdašnje pravosuđe nije niti pokrenulo aktivnosti u vezi sa ubijenih preko 200 stanovnika Hadžića, od kojih 90 još nije pronađeno.

FONDACIJA PATRIOTSKI FRONT HADŽIĆI Broj računa: 186 - 000 - 1055685071 Turkish Ziraat Bank Bosnia dd Sarajevo


INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

26

Dvadeset godina 9. brdske brigade ARBiH Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i prigodnim govorima sjećanja na šehidskim mezarjima u Kahrimanima,Mokrinama, Bukovici i Rakovici te spomen obilježjima u Tarčinu, Pazariću i Hadžićima obilježena je 20. godišnjica osnivanja 9. brdske brigrade ARBiH. - Danas odajemo počast poginulim borcima 9. brdske brigrade, ali i svim njenim pripadnicima te im poručujemo da ih nismo zaboravili. Naša brigrada je odbranila narod ovoga kraja te je učestvovala na svim ratištima od Sarajeva do Bihaća. Naš ratni put je bio častan. Bez i jedne mrlje i na to smo veoma ponosni, kazao je između ostalog bivši komandant brigade Ešref Bajraktarević. Svečana akademija povodom 20. godišnjice održana je u atriju OŠ „6.mart“ Hadžići. Streljački klub “Igman” Hadžići u znak sjećanja na preko 250 šehida ove brigade održao je tradicionalno,sedmo po redu, takmičenje učenika osnovnih i srednje škole. Učešće je uzelo oko 270 učenika u muškoj i ženskoj konkurenciji. Sve ove aktivnosti odvijale su se u organizaciji Općine Hadžići i Udruženja „9.bbr“ Hadžići.


OPĆINA HADŽIĆI INFORMATIVNI BILTEN OPĆINE HADŽIĆI

Obilježena 17. godišnjica pogibije osam policajaca Na platou Godinjska brda, u općini Trnovo učenjem fatihe i polaganjem cvijeća obilježena je 17. godišnjica pogibije osmorice policajaca: Selima Tufe, Asima Tufe, Amira Agića, Erika Tire, Edina Hajre, Rusmira Nikšića, Šabana Muhibića i Šemsudina Čilaša iz Hadžića, koji su posljednjeg dana agresije 11. 10. 1995. godine poginuli na Treskavici. Cvijeće su položili delegacije Udruženja veterana SJB Hadžići, Općine Hadžići, delegacija IV PU Hadžići, porodice šehida, suborci poginulih te mnogobrojni prijatelji. Cvijeće je položeno na mezarjima: Budmolići, Trzanj, Vrbanja, Mokrine, Luke, Korča i na gradskom groblju Fojnica.

Sjećanje na komandanta Zaima Imamovića Nizom prigodnih aktivnosti obilježena je 17. godišnjica pogibije istinskog heroja i gazije s Drine Zaima Imamovića, komandanta 14. divizije Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća u haremu Ali-pašine džamije u Sarajevu brojne delegacije, Zaimovi sugrađani, saborci, članovi porodice i prijatelji, odali su počast ovom legendarnom heroju. Načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović, pomoćnik načelnika za boračka pitanja Izet Koro te predsjednik koordinacionog odbora boračkih udruženja Avdo Bašić su se u ime Općine pridružili ovom skupu. Imamović je poginuo na treskavičkom visu Čelina, 9 oktobra 1995 godine, odmah iznad prijevoja Rogoj. Posthumno je odlikovan najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“. Kasarna u Pazariću nosi njegovo ime.

27


Informativni bilten Opcine Hadžići Br. 19  

Informativni bilten Općine, mjesec Decembar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you