Page 1

Advokatkurser → vinter/forår → 2010/2011 Obligatorisk efteruddannelse for advokater


2

Indhold/tilmelding København

Århus

Vinterkurser

tilmeld dig på www.juc.dk eller udfyld og send/fax nedenstående blanket

København

Århus

Selskabsret, skatteret & regnskab

20-12-10

Vinterkursus - selskabsret → side 6

20-12-10

Vinterkursus - forsvaret i straffesager → side 7

20-12-10

Vinterkursus - byggeret → side 8

20-12-10

Vinterkursus - selskabsret → side 6

Netværk

23-11-10

DEN NY SELSKABSLOV → side 17

JUC NETVÆRK I SELSKABSRET → side 9

02-12-10

SELSKABSRET I PRAKSIS → side 18

14-12-10

Efter den nye selskabslov - praksis og overgangsregler → side 19

JUC NETVÆRK I STRAFFERET → side 10

JUC NETVÆRK I SELSKABSRET → side 9

JUC NETVÆRK ENTREPRISERET → side 11

Proces, procedure & strafferet JUC Netværk strafferet → side 10 20-12-10

Vinterkursus - forsvaret i straffesager → side 7

17-11-10

PROCEDURE I CIVILE SAGER → side 12

30-11-10

PROCEDURE PÅ DET FAGRETLIGE OMRÅDE → side 13

06-12-10

NYHEDER INDENFOR STRAFFERETTEN 2010 → side 14

08-12-10

BEVISLÆRE → side 15

13-12-10

FORSVARERENS FORBEREDELSE & PROCEDURE → side 16

04-01-11

18-01-11

Aktuel skat → side 20

12-01-11

International skatteret → side 21

06-05-11

Bestyrelses- og ledelsesansvar → side 45

Fast ejendom, Bygge & lejeret JUC NETVÆRK ENTREPRISERET → side 11 20-12-10

Vinterkursus byggeret → side 8

11-11-10

DEN DIGITALE TINGLYSNINGS ABC → side 22

25-11-10

DIGITAL TINGLYSNING FOR FEINSCHMECKERE → side 23

23-11-10

AB FORBRUGER → side 24

03-12-10

SYN & SKØN → side 25

31-01-11

Paradigma kursus: BYGGERIETS KONTRAKTER → side 26

07-02-11

ABT 93 for praktikere → side 27

05-04-11

ERHVERVSLEJEKONTRAKTER → side 28

Forsikrings- & erstatningsret

firmastempel/adresse

navn: stilling: e-mail: juc / fruebjergvej 3 / 2100 kbh Ø / t +45 39 17 97 90 / F +45 39 17 97 91 / juc@juc.dk / www.juc.dk

10-11-10

ERSTATNINGSRETLIG HÅNDTERING AF RYG-NAKKE- & ARMLIDELSER → side 29

30-11-10

PROCEDURE PÅ DET FAGRETLIGE OMRÅDE → side 13

+ 3


4

Indhold/tilmelding Rådgivningsansvar

København 17-03-11

09-05-11

DEN DIGITALE TINGLYSNINGS ABC → side 22 12-05-11

DIGITAL TINGLYSNING FOR FEINSCHMECKERE → side 23

04-04-11

EU-udbud i praksis → side 31

15-11-10

EU-UDBUD FOR FEINSCHMECKERE I → side 32

23-11-10

EU-UDBUD FOR FEINSCHMECKERE II → side 33

Immateriel- & IT-ret 01-12-10

København

Århus

PENGEINSTITUTTERS RÅDGIVNINGSANSVAR → side 30

Offentlig ret 25-11-10

tilmeld dig på www.juc.dk eller udfyld og send/fax nedenstående blanket

PRODUKTEFTERLIGNINGER & VAREMÆRKEKRÆNKELSER → side 34

Formue- & kontraktret 11-04-11

FORÆLDELSE → side 35

09-12-10

KREDITAFTALELOVEN → side 36

Konkurrence& markedsføringsret

01-12-10

PRODUKTEFTERLIGNINGER & VAREMÆRKEKRÆNKELSER → side 34

13-12-10

Grænseoverskridende markedsføring → side 43

08-03-10

Aktuelle ænderinger i konkurrenceloven - fusionskontrol → side 44

15-11-10

EU-UDBUD FOR FEINSCHMECKERE I → side 32

23-11-10

EU-UDBUD FOR FEINSCHMECKERE II → side 33

12-01-11

International skatteret → side 21

04-04-11

EU-udbud i praksis → side 31

13-12-10

Grænseoverskridende markedsføring → side 43

Internationale retsforhold

Ledelse, kommunikaiton & forhandling

Insolvens

06-05-11

Bestyrelses- og ledelsesansvar → side 45

29-11-10

TVANGSAUKTIONER → side 37

15-11-10

PERSONLIG EFFEKTIVITET → side 46

14-12-10

Inkasso I → side 38

09-05-11

Lederudvikling → side 48

15-12-10

Inksasso II → side 39

14-04-11

SPØRGETEKNIK → side 49

21-03-11

Rekonstruktion - nye regler → side 40

09-06-11

Introduktion til projektledelse → side 50

16-05-11

Nyheder indenfor inkasso og retslig inddrivelse → side 41

15-06-11

Projektledelse → side 51

Familieret

6+7-12-2010

PROFESSIONEL FORHANDLING → side 52

24-11-10

IT-kurser

SAMLIVSFORHOLD FRA START TIL SLUT → side 42 15-12-10

Word og Outlook → side 54

16-12-10

Excell og powerpoint → side 55

Kurser i Århus

firmastempel/adresse

navn: stilling: e-mail: juc / fruebjergvej 3 / 2100 kbh Ø / t +45 39 17 97 90 / F +45 39 17 97 91 / juc@juc.dk / www.juc.dk

15-03-11

DEN NY SELSKABSLOV → side 17

12-05-11

DIGITAL TINGLYSNING FOR FEINSCHMECKERE → side 23

18-01-11

Aktuel skat → side 20

+ 5


6 Et års obligatorisk efteruddannelse på 2 dage Vinterkursus i selskabsret

Et års obligatorisk efteruddannelse på 2 dage Vinterkursus i forsvaret i straffesager

Undervisere

Indhold

Undervisere

Advokat Peter Michael Andersen, Advokat (H), Partner, /Bech Bruun, København, Advokat Lars Merrild Hareskov, Advokat (H), Partner, /Hørlyck & Steffensen, Århus.

Undervisningens indhold vil bestå i en emneorienteret gennemgang af følgende: • Generel indledning vedrørende selskabslovgivningen, herunder den selskabsretlige aftalefrihed, lov om erhvervsdrivende virksomheder samt diverse enkeltspørgsmål. • Interessentskaber • Andre skattetransparente selskabsformer, herunder særligt kommanditselskaber og partnerselskaber. • Aktie- og anpartsselskaber, herunder med fokus på den nye selskabslovgivning • Ejeraftaler • Bestyrelsesarbejde og -ansvar • Valg af virksomhedsform. • Omdannelser mellem forskellige virksomhedsformer. • Udvalgte skatteproblemstillinger.

Højesteretsdommer Thomas Rørdam Advokat Jakob Lund Poulsen, Stagetorn Wenzel Lund Poulsen

Begge undervisere har i stort omfang undervist tidligere, herunder på universiteterne i København og Århus, den tidligere advokatfuldmægtiguddannelse, den senere obligatoriske advokatuddannelse samt diverse advokatkurser m.v.

Formål Formålet med kurset er - ved en teoretisk gennemgang af udvalgte selskabsretlige hovedområder kombineret med praktiske eksempler og cases - at give deltagerne et generelt overblik over selskabsretten med fokus på særlige problemområder

18 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagerne på kurset vil på kursusdagen modtage en mappe indeholdende alt relevant materiale.

Tid og sted Dag 1 Mandag den 20. december 2010 kl. 9.30 – 22.30 Dag 2 Tirsdag den 21. december 2010 kl. 9.00-17.00

Formål Kursets formål er at give såvel erfarne som nye forsvarsadvokater indsigt, inspiration og råd i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af forsvaret i straffesager.

Målgruppe Kurset henvender sig navnlig til advokater og advokatfuldmægtige, der beskæftiger sig med straffesager som forsvarere, men også til andre jurister, der beskæftiger sig med straffesager.

Indhold Med udgangspunkt i undervisernes erfaring som forsvarere (og til dels dommer) i straffesager omfatter kurset en gennemgang og drøftelse af forsvarerstrategier, afhøringsteknik, bevisførelse og andre emner af betydning for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af forsvaret. Kurset vil med en praktisk indgangsvinkel illustrere det ideelle forsvar og gennemgå typiske problemstillinger og faldgruber. I kurset vil endvidere indgå løsning af opgaver i grupper og diskussion af udvalgte problemstillinger. Tiden om aftenen efter middagen på den første kursusdag vil udelukkende blive anvendt til opgaver og diskussion.

I hovedpunkter vil indholdet af kurset se således ud:

• Forsvarerstrategi • Forsvarerens vejledning af klienten. Hvor langt kan forsvareren gå? • Plea bargaining • Best practice. – Forsvarere, som overtræder reglerne • Forsvarerens adgang til aktindsigt • Varetægtsfængsling og isolation • Forsvarerens tilstedeværelse i retsmøder, navnlig vedrørende medsigtede/medtiltalte • Anklageskriftet. – Forholdet mellem påtale og dom • Nævningesager • Bevisvurderinger og bevisbyrderegler • Dokumentation af politirapporter m.v. som surrogat for vidneforklaringer • Afhøring af vidner og tiltalte, herunder afhøringsteknik og bevisførelse og vidners troværdighed • Proceduren • Erstatning for uberettigede straffeprocessuelle indgreb 18 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle kursusdeltagere vil få udleveret en kursusmappe indeholdende relevant materiale.

Tid og sted

Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V

Mandag den 20. december 2010 kl. 9.30 - 22.30 Tirsdag den 21. december 2010 kl. 9.00 - 17.00 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V

Pris ekskl. moms kr. 12.995

Pris eksl. moms kr. 12.995

Prisen inkluderer 2-dags kursus, kursusmappe og forplejning.

Prisen inkluderer 2-dags kursus, kursusmappe og forplejning.

+ 7


8 Et års obligatorisk efteruddannelse på 2 dage Vinterkursus i byggeret Underviser Advokat Simon Heising, Aumento advokatfirma

Formål Med dette kursus gives deltagerne indblik i de grundlæggende entrepriseretlige regler og retspraksis på området. Herudover vil en række entrepriseretlige kerneproblemer blive drøftet i detaljen udgangspunkt i cases og konkrete domme og kendelser fra VBA.

Målgruppe Advokater, jurister, ingeniører, arkitekter, entreprenører, bygherrer og andre rådgivere, der dagligt har behov for at være bekendt med de regelsæt, love og bestemmelser, der regulerer byggeriets forhold.

Indhold Kurset indeholder en gennemgang af AB 92 og andre relevante love. Derudover vil der blive inddraget eksempler og afgørelser fra Voldgiftsretten og domstolene.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Forsikring og risiko ved byggeri Betalingsregler – standsningsretten Ansvar for forsinkelse/tidsfristforlængelse Ansvar for mangler, herunder afhjælpningsretten Forældelse i relation til private bygherre (forbrugere) Misligholdelse – ophævelse af kontrakter Syn og skøn Konfliktløsning, herunder sagkyndig beslutning Risikoafdækning ved etablering af selskabskonstruktion Obligatorisk byggeskadeforsikring Ny forældelseslov Forenklet voldgiftsprocedure Dansk byggeris standardforbehold Tilretning af kontraktsklausuler på baggrund af nye lovgivning Rådgivningsansvar for tekniske rådgivere Ekstraarbejder Bygherrens ændringsret

JUC NETVÆRK SELSKABSRET Undervisere JUC Netværkets koordinator er advokat (H) Peter M. Andersen, som er partner i Bech-Bruun Advokatfirma, og som også vil stå for en del af indholdet i netværket. Derudover vil der være indlæg både fra medlemmer af netværket og fra eksterne indlægsholdere, som besluttes mellem deltagerne og Peter M. Andersen i samarbejde med JUC. Som deltager i netværket har du derfor mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

Formål Netværkets formål er at skabe et forum af advokater og jurister, som på praktisk og teoretisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international selskabsret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og jurister, der i deres daglige virke beskæftiger sig med selskabsret.

+ 9 Du ansøger om at deltage ved at tilmelde dig på www.JUC.dk eller pr. telefon til JUC. Ansøgninger behandles af JUC i samarbejde med Peter M. Andersen.

Indhold Indholdet af arrangementerne vil som anført være aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international selskabsret på såvel praktisk som teoretisk niveau. 21 lektioner

Tid, sted og pris Netværket løber et år ad gangen. Arrangementerne i 2011 ligger på følgende dage: Onsdag den 23. februar Mandag den 21. marts Onsdag den 20. april Onsdag den 18. maj Mandag den 22. august Tirsdag den 25. oktober Onsdag den 7. december

18 KURSUSLEKTIONER

På kurset gennemgåes følgende emner: • AB 92 – værd at vide • ABT93 • Aftaleindgåelse, herunder en kortfattet gennemgang af aftaleloven samt en kort orientering om reglerne for tilbud og overslag • Garantibestemmelserne – entreprenørens og bygherrens

Materiale Alle kursusdeltagere vil få udleveret en kursusmappe indeholdende relevant materiale.

Tid og sted Mandag den 20. december 2010 kl. 9.30 - 22.30 Tirsdag den 21. december 2010 kl. 9.00 - 17.00 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris eksl.moms kr. 12.995 Prisen inkluderer 2-dags kursus, kursusmappe og forplejning.

Netværket vil holde 7 årlige effektive og målrettede arrangementer á 3 timers varighed. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier kravet om 18 timers årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

Målgruppe Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende samt dommere, der som udgangspunkt har minimum 5 års erfaring med selskabsret i praksis.

Alle arrangementer kører fra kl. 16.30-19.30 og afholdes på Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Prisen for ét års deltagelse i JUC Netværk i selskabsret er kr. 15.450 excl. moms. Prisen dækker deltagelse i arrangementerne, herunder materialer og forplejning. Ved optagelse i JUC Netværk i selskabsret i løbet af et kalenderår, beregnes forholdsmæssig pris for den resterende del af det pågældende år.


10 JUC NETVÆRK STRAFFERET

JUC NETVÆRK ENTREPRISERET

+ 11

Underviser

Indhold

Undervisere

Indhold

Netværkets leder er Højesteretsdommer Thomas Rørdam, som også vil stå for en del af indholdet på JUC netværket

Der holdes 7 arrangementer årligt af 2-3 timers varighed.

Netværkets leder er advokat Simon Heising, Aumento advokatfirma, som også vil stå for en del af indholdet på netværket.

Der holdes 7 arrangementer årligt af 3 timers varighed.

Derudover vil der være oplægsholdere fra såvel netværket som oplægsholdere som besluttes mellem deltagerne og Thomas Rørdam i samarbejde med JUC.

Formål Netværkets formål er at skabe ny viden samt erfaringsudveksling og kontakt blandt Danmarks erfarne strafferetsadvokater. I et forum af landets dygtigste og mest erfarne strafferetsadvokater kan du få diskuteret og erfaringsudvekslet nogle af tidens aktuelle og vigtige emner.

Målgruppe Netværket optager strafferetsadvokater og dommere indenfor strafferetssager med længere tids erfaring.

Nogle arrangementer vil være arrangeret af JUC i samarbejde med netværkets leder Thomas Rørdam, mens andre arrangementer vil blive udviklet i samarbejde med netværket. For en mere detaljeret beskrivelse af netværket, se vores hjemmeside www.juc.dk 21 kursuslektioner

Tid, sted og pris Netværket løber et år ad gangen. Arrangementerne i 2011 ligger på følgende dage: Mandag den 7. februar 2011 Mandag den 14. marts 2011 Onsdag den 27. april 2011 Mandag den 30. maj 2011 Mandag den 15. august 2011 Onsdag den 5. oktober 2011 Torsdag den 1. december 2011. Alle arrangementer kører fra kl. 16.30-19.30 og afholdes på Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Prisen for ét års deltagelse i JUC netværk indenfor strafferet er kr. 15.450 ekskl. moms. Prisen dækker udover selve arrangementerne ligeledes materialer og forplejning.

Derudover vil der være oplægsholdere fra såvel netværket som oplægsholdere, som besluttes mellem deltagerne og Simon Heising i samarbejde med JUC. Dette betyder, at du som deltager på netværket har mulighed for at påvirke indhold via valg af temaer og oplægsholdere.

Formål Netværkets formål er at skabe ny viden samt erfaringsudveksling og kontakt blandt Danmarks advokater indenfor entrepriseret, fast ejendom og byggeri. I et forum af landets dygtigste og erfarne advokater indenfor entrepriseret kan du få diskuteret og erfaringsudvekslet nogle af tidens aktuelle og vigtige emner. Netværket holder 7 årlige effektive og målrettede møder og arrangementer af kortere varighed alene med fokus på dansk og international byggeret. Hvis du er advokat, betyder dette du samtidig indfrier ét års krav i obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i dette netværk.

Målgruppe Netværket optager advokater, dommere, jurister og andre aktører, der arbejder med entrepriseretslige forhold. Det forventes at deltagerne har en del erfaring. Du ansøger om at deltage ved at tilmelde dig på www.JUC.dk eller pr. telefon til JUC. Ansøgninger behandles af Simon Heising og JUC.

Nogle arrangementer vil være arrangeret af JUC i samarbejde med netværkets leder Simon Heising mens andre arrangementer vil blive udviklet i samarbejde med netværket. Emner der tages op vil dække information om og debat af aktuelle emner indenfor fast ejendom og byggeri – både nationalt og internationalt. 21 lektioner

Tid, sted og pris Netværket løber et år ad gangen. Arrangementerne i 2011 ligger på følgende dage: Tirsdag 18. januar 2011 Onsdag 2. marts 2011 Mandag 21. marts 2011 Mandag 2. maj 2011 Tirsdag den 16. august 2011 Torsdag den 13. oktober 2011 Tirsdag den 13. december 2011 Alle arrangementer kører fra kl. 16.30-19.30 og afholdes på Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Prisen for ét års deltagelse i JUC netværk indenfor byggeri og fast ejendom er kr. 15.450. Prisen dækker udover selve arrangementerne ligeledes materialer og forplejning. Prisen er excl. moms. Ved optagelse i JUC’s netværk, mens netværket er i gang, beregnes en forholdsmæssig pris for resten af det pågældende år.


12 PROCEDURE I CIVILE SAGER

PROCEDURE PÅ DET FAGRETLIGE OMRÅDE

- med hovedvægt på landsretssager

Underviser Tidl. landsdommer Holger Kallehauge, Østre Landsret, som har hørt procedurer i mere end 30 år.

Formål At skabe forståelse for, hvad der kræves af en god procedure.

Målgruppe Kurset retter sig til advokatfuldmægtige og yngre advokater, herunder prøvekandidater.

Indhold Proceduren er den mundtlige sammenfatning af retsfaktum, bevisførelse og jus, hvor stoffet skal leveres klart, forståeligt og gerne kortfattet. Hovedpunkter, som vil blive gennemgået i dialog med deltagerne: • Sagens forberedelse Den gode forberedelse -- Oplysning af sagen -- Beviser, deres værdi og bevissikring -- Retlig kvalifikation -- Rådgivning af klienten -- Skal sagen føres? -- Er der andre muligheder? -- Kan sagen vindes? -- Skriftveksling -- Forberedelse af proceduren • At kunne sagen Domsforhandlingens stadier -- Forelæggelse og dokumentation -- Afhøringer ++ Egen part og modparten ++ Egne vidner og modpartens ++ Skønsmænd og andre sagkyndige

-- Procedure ++ 1. indlæg ++ Replik – duplik ++ Rettens tilkendegivelse ++ Ankeovervejelser • At kunne levere sagen -- Form og tempo -- Brug af bilag, herunder hjælpebilag -- Gentagelse -- Tidsstyring -- Takt og tone i retten • Prøvesager -- Hvad skal der til for at få en sag godkendt? -- Hvad skal der til for at bestå? -- Hvad er det vigtigste for en prøvekandidat? • Landsrettens vejledning vedr. civile sager 7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Tid og sted Onsdag den 17. november 2010 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.700

Undervisere

Indhold

Dommer Niels Waage, dommer i Arbejdsretten, byretspræsident ved Retten i Roskilde Advokat Tine B. Skyum, Dansk Arbejdsgiverforening Advokat Christian Clasen, NorrbomVinding

Kurset er praktisk orienteret og vil med udgangspunkt i undervisernes erfaring bl.a. omfatte følgende: • Organiseringen af det fagretlige system -- Hvor behandles hvilke sagstyper? -- ”Forumshopping” • De formelle regler om de enkelte fora -- Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter -- Regler for behandling af faglig strid -- Forretningsorden for Afskedigelsesnævnet/Ledernævnet • De almindelige domstoles rolle i forhold til det fagretlige system, herunder uorganiseredes retsstilling • Nyere praksis i forbindelse med ovennævnte • Forberedelse og gennemførelse af sager for ovennævnte fora -- Typiske faldgruber -- Gode råd -- Praktiske bemærkninger

Formål Kursets formål er at give deltagerne dels en orientering om de forskellige fora inden for det fagretlige system, herunder Arbejdsretten, faglig voldgift og Afskedigelsesnævnet, dels praktiske råd og vejledning med hensyn til tilrettelæggelse og gennemførelse af sager i det fagretlige system.

Målgruppe Advokater, øvrige jurister og andre, der beskæftiger sig med sager på det arbejdsretlige område, f.eks. i arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og medarbejdere i HR funktioner.

7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende bl.a. relevante afgørelser og artikler samt en samling af slides/overheads.

Tid og sted Tirsdag den 30. november 2010 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.700

+ 13


14 NYHEDER INDENFOR STRAFFERETTEN 2010

BEVISLÆRE

+

- i civilretlige sager

15

Undervisere

Indhold

Underviser

Indhold

Professor, lic. jur. Gorm Toftegaard Nielsen, Århus Universitet. Højesteretsdommer og tidligere forsvarsadvokat Thomas Rørdam.

Kursets indhold vil bl.a. omfatte følgende: • Ny lovgivning på det strafferetlige område, der er vedtaget i sidste halvdel af 2009og vedtages i løbet af 2010 op til kursets afholdelse • Ny relevant strafudmålingspraksis • Anden aktuel praksis på det strafferetlige område

Fhv. landsdommer Holger Kallehauge

Kurset behandler de civilretlige bevismidler, spørgsmål vedr. bevisbyrde, bevislære og vurderer bevisernes indbyrdes vægt og betydning: • Partsforklaringer • Vidneforklaringer • Sagkyndige vidner • Syn & skøn • Afhjemling • Dokumentbeviser

Formål Kursets formål er at opdatere deltagerne på det strafferetlige område, og kurset vil således have fokus på nyheder og ændringer vedr. lovgivning, afgørelser og praksis inden for ca. det sidste år. Kurset vil omfatte straffeloven, speciallovgivningen og straffuldbyrdelsesloven.

Det nærmere indhold af kurset vil blive fastlagt i efteråret 2010, således at det sikres, at alt relevant nyt stof indgår.

Målgruppe Kurset henvender sig til advokater, dommere, anklagere og andre jurister der beskæftiger sig med strafferet.

Formål Kurset giver deltagerne viden om, hvordan beviser i civile sager sikres, optages, føres og vurderes. Hvornår har man de beviser, der skal til for at vinde sagen? Beviserne drøftes og vurderes i dialog med deltagerne skiftevis set fra advokatens og dommerens side.

7 KURSUSLEKTIONER

Målgruppe

Materiale

Den primære målgruppe til kurset er advokatfuldmægtige og advokater med begrænset retssagserfaring.

Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende nyt lovstof, nye domme og andet relevant nyt stof samt eventuelt oversigter.

Gennemgangen omfatter tillige: • Editionsreglerne • Spørgsmålet om, hvornår det tillægges processuel skadevirkning, at en part ikke fører bevis • Problematikken i relation til ensidigt indhentede beviser Endvidere indeholder kurset en drøftelse af bevissikkerhed, tab af bevis og hvornår særlige beviser ikke kan føres.

Tid og sted Mandag d. 6. december 2010 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDAKalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.700

7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende relevant materiale.

Tid og sted Onsdag den 8. december 2010 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.700


16 FORSVARERENS FORBEREDELSE & PROCEDURE Undervisere Forsvarsadvokat Merethe Stagetorn, Stagetorn & Wenzel Advokater. Højesteretsdommer og tidligere forsvarsadvokat Thomas Rørdam. Forfatter til bl.a. ”Forsvareren”.

Formål Kursets sigte er at give såvel erfarne som uøvede aktører inspiration og gode råd i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af forsvaret i straffesager.

Målgruppe Advokater, advokatfuldmægtige og øvrige jurister, der beskæftiger sig med straffesager.

Indhold Med udgangspunkt i undervisernes erfaring i rollen som forsvarer i straffesager, omfatter kurset en gennemgang og drøftelse af forsvarerstrategier, afhøringsteknik, bevisførelse og andre emner af betydning for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af forsvaret. Kurset vil med en praktisk indgangsvinkel illustrere det ideelle forsvar og gennemgå typiske problemstillinger og faldgruber.

Med vægt på det praktiske omfatter kurset følgende: • Forsvarerstrategi • Forsvarerens rådgivning og instruktion af klienten. Hvor langt må forsvareren gå • Afhøring af vidner og tiltalte, herunder afhøringsteknik og bevisførelse om vidners troværdighed • Bevisførelse i øvrigt • Bevisvurderinger og bevisbyrderegler • Procedure • Forsvarerens tilstedeværelse i retsmøder vedr. medsigtede/medtiltalte • Ansøgning om tredjeinstansbevilling • Evt. nyheder 7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kursus få udleveret en kursusmappe indeholdende relevante artikler, domme mv.

Tid og sted Mandag den 13. december 2010 kl. 9.30 – 16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V

+

DEN NY SELSKABSLOV

17

Undervisere

Indhold

Advokat (H) Lars Merrild Hareskov, Hørlyck & Steffensen Advokatfirma Advokat (H) Peter Michael Andersen, BechBruun AdvokatfirmaFormål

Kurset indeholder en gennemgang af den samlede, nye selskabsretlige lovgivning med fokus på følgende: : • Overblik over den samlede, nye selskabslovgivning, herunder strukturen i lovgivningen • Gennemgang af de enkelte bestemmelser med hovedvægt på stiftelse, selskabskapital, kapitalforhøjelser og –nedsættelser, ledelse, generalforsamlinger, omstruktureringer og filialer • Sammenligning med den nuværende lovgivning, herunder forklaring af baggrunden for og hensynene bag de foreslåede ændringer • I relevant omfang inddragelse af betænkning nr. 1498/2008

Formål Formålet med kurset er en gennemgang af den nye selskabslovgivning, der blev fremsat ved lovforslag i februar 2009 og vedtaget før sommerferien 2009. Loven trådte delvist i kraft pr. 1. marts 2010. Kurset vil give deltagerne en grundig indføring i de nye regler, baggrunden for og hensynene bag disse.

Målgruppe Kurset henvender sig til advokater, virksomhedsjurister, advokatfuldmægtige og andre, der regelmæssigt beskæftiger sig med selskabsret.

7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende relevante eksempler.

Tid og sted Tirsdag den 23. november 2010 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V

Pris ekskl. moms kr. 4.700 Pris ekskl. moms kr. 4.700


18 Efter den nye selskabslov

SELSKABSRET I PRAKSIS

+

- praksis og overgangsregler

19

Underviser

Indhold

Undervisere

Indhold

Advokat Lars Merrild Hareskov, Hørlyck & Steffensen Advokatfirma.

Kurset tager udgangspunkt i en kort gennemgang af selskabsretlige regler vedrørende: • Kontantstiftelse ApS og A/S • Stiftelse ved apportindskud A/S • Stiftelse af partnerselskab • Vedtægtsændringer • Kapitalændringer • Frister • Fusion og spaltning • Likvidation

Kontorchef Lars Bunch, Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Lars Bunch er leder for center for CVR registrering og har det overordnede ansvar for selskabsregistrering.

Med afsæt i den nye selskabslov og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens administrative praksis i relation til selskabsloven vil blandt andet følgende blive gennemgået: • Stiftelse • Kapitalforhøjelse • De forskellige former for kapitalafgang, herunder også reglerne om egne kapitalandele samt reglerne om aktionærlån og selvfinansiering • De forskellige former for opløsning • Fusioner og spaltninger (både nationale og grænseoverskridende transaktioner) • Reglerne om generalforsamling og ledelse

Formål Formålet er at gennemgå de mest almindelige ekspeditioner i forbindelse med on-line registrering på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens online (webreg.dk) og registreringer, som endnu ikke kan foretages on-line.

Målgruppe Advokatsekretærer og juridiske sagsbehandlere som ønsker indsigt i de praktiske håndteringer af dokumenter indenfor selskabsretten.

4 KURSUSLEKTIONER

Materiale Der vil på kurset blive udleveret kursusmappe indeholdende eksempler på en række af de enkelte dokumenter, og eksempler skridt for skridt på enkelte af de ovennævnte ekspeditioner.

Tid og sted Torsdag den 2. december 2010 kl. 13.00 - 17.00 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 3.300

Formål De selskabsretlige regler er på en lang række punkter blevet ændret væsentligt ved den nye selskabslov. Den 1. marts 2010 trådte den første del af de nye regler i kraft. Lars Bunch modtager løbende henvendelser om fortolkningen af den nye selskabslov. På dette kursus vil vi gennemgå reglerne i selskabsloven med udgangspunkt i disse konkrete henvendelser og de fortolkninger m.v., der er blevet afgivet vedrørende den nye selskabslovs regler. Formålet med kurset er at give deltagerne et overblik over den seneste udvikling i forhold til fortolkningen af den nye selskabslovs regler.

Det vil være muligt at sende spørgsmål vedr. anvendelse og fortolkning af loven til Lars Bunch inden kurset på e-mail Lars Bunch lbu@eogs. dk. Han vil så vidt muligt søge at inkorporere disse spørgsmål i kursets indhold

Målgruppe

4 KURSUSLEKTIONER

Kurset henvender sig til advokater og virksomhedsjurister, der ønsker at være opdateret i forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens administrative praksis m.v. i forhold til den nye selskabslovs regler. En grundlæggende viden om selskabsregulering vil være en fordel.

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende al relevant materiale.

Tid og sted Tirsdag den 14. december 2010 kl. 13-16.30 Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 3.300


20 Aktuel skat

+

International skatteret

21

Undervisere

Målgruppe

Underviser

Indhold

Senior Tax manager, cand. jur. Ebbe Melchior, Revitax Tax manager Martin K. Jensen, Revitax

Kursets målgruppe er alle, der har behov for at være opdateret indenfor skat.

Professor, cand.jur. Aage Michelsen, Juridisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

Formål

Indhold

Formål

Kursets indhold vil afhænge af de lovændringer og afgørelser, der gennemføres henholdsvis træffes i løbet af året. Det er dog formålet at sprede kursusindholdet ud over flere skatteretlige discipliner.

Kurset tilsigter at give deltagerne en grundlæggende forståelse for grundprincipperne i den internationale skatteret. Retsudviklingen på det internationale skatteretsområde vil blive behandlet, herunder ny lovgivning, ny dansk praksis, udviklingen vedrørende OECD’s modeloverenskomst og nye EU-domstolsafgørelser. Der vil blive lagt vægt på forholdet mellem dansk udlandsskatteret, dvs. interne danske skatteregler, der regulerer relationer til udlandet, dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og EU-retten. De efterhånden mange værnsregler i den internationale skatteret vil blive behandlet.

Kurset vil bl.a. indeholde en gennemgang af følgende emner: • Dansk udlandsskatteret, herunder subjektive skattepligt for fysiske personer og selskaber, globalindkomstprincippet for fysiske personer, begrænset territorialprincip for selskaber og foreninger m.v. • Dobbeltdomicilproblemer for fysiske personer og selskaber m.v. • Dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder fortolkning af disse og forholdet mellem disse og henholdsvis intern dansk ret og EU-retten • EU-rettens betydning på den internationale skatterets område • Fordelingen af beskatningsretten mellem domicilland og kildeland • Lempelse af dobbeltbeskatning • Værnsregler til imødegåelse af international skatteflugt • Transfer Pricing • Den gensidige aftaleprocedure og EU-voldgiftskonventionen

Skatteretten ændres næsten konstant, ligesom der løbende afsiges en lang række domme og kendelser af betydning for den skattemæssige stilling. Kurset har til formål at give deltagerne en orientering om de seneste lovændringer og afgørelser på skatteområdet.

7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Kursisterne vil få udleveret en mappe indeholdende relevant materiale.

Tid og sted Tirsdag den 4. januar 2011 kl. 9-16 Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41 2600 Glostrup Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 9-16 Radisson Blu Scandinavia, Margrethepladsen 1 8000 Århus

Målgruppe Kurset henvender sig til personer, der såvel i den private som i den offentlige sektor beskæftiger sig med skatteret, herunder, revisorer og skatterevisorer, økonomer advokater, jurister.

7 KURSUSLEKTIONER

Pris ekskl. moms kr. 3.000

Materiale Alle deltagere vil få udleveret en mappe indeholdende relevant kursusmateriale. Det vil desuden være muligt at tilkøbe bogen ”International skatteret”, 3. udg. 2003 af professor, cand.jur. Aage Michelsen, Forlaget Thomson.

Tid og sted Onsdag den 12. januar 2011 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 3.600 (kursus) Kr. 600 (bog)


22 DIGITAL TINGLYSNING FOR FEINSCHMECKERE

DEN DIGITALE TINGLYSNINGS ABC

Undervisere Sekretariatschef, Brian Pedersen, Tinglysningsretten. Advokat Grethe Opstrup, Holst, advokater.

Formål Kursets formål er • at give deltagerne fornøden baggrund for at kunne foretage almindelige tinglysningsforretninger via www.tinglysning.dk. • at give deltagerne en oversigt over materielle ændringer i tinglysningssystemet og -loven.

Målgruppe Kursets målgruppe er alle, der praktisk beskæftiger sig med tinglysning af dokumenter og ekspederer tinglysningsdokumenter, men som ikke har den store rutine endnu. Det kan være sagsbehandlere/sekretærer i/hos kreditforening, bank, advokat, ejendomsmægler, landinspektør, landbrugscenter og tilsvarende.

Indhold

Undervisere

Indhold

Digital tinglysning, herunder tinglysning af skøder, pantebreve (ejerpantebreve), servitutter m.v. • Kort om det digitale tinglysningssystem www. tinglysning.dk • Underskrift af tinglysningsdokumenter • Fuldmagtsordning – håndtering mv. • Underskriftsmappe og –database, håndtering mv. • Nye funktioner • Tingbogsoplysning/opslag i tingbog og akt, samt tinglysningsafgift • Tinglysning af skøde • Tinglysning af pantebrev – ejerpantebrev • Tinglysning af servitut • lovændringer i forbindelse med digital tinglysning • Håndtering af fristlyste dokumenter fra papirtinglysning

Sekretariatschef, Brian Pedersen, Tinglysningsretten. Advokat Grethe Opstrup, Holst, advokater.

Der er mulighed for at maile spørgsmål og emneforslag til Brian Pedersen på brpe@domstol. dk. For at kunne tage hensyn til input herfra, vil kursusindholdet blive endeligt fastlagt ca. en måned før kursets afholdelse, og herefter opdateret med de emner deltagerne fremsender i ugen op til kursets afholdelse.

7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale

Tid og sted Torsdag den 11. november 2010 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDAKalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.700

Formål Kursets formål er at give kursisterne indsigt i det nye og på det tidspunkt netop implementerede digitale tinglysningssystem – med fokus på de udfordringer den indtil kurset korte driftstid har vist, og herunder hvilke omgåelsesskridt set i forhold til det optimale, anmelder må tage for at sikre anmeldelse af tinglysningsrettigheder. For optimal udbytte af kurset vil kursisterne den sidste uge før kurset kunne maile spørgsmål til kurset til Brian Pedesen på mail adr. brpe@ domstol.dk

Målgruppe Målgruppen er alle professionelle anmelder af tinglysningdokumenter. For at sikre et optimalt udbytte for kursisterne, vil kurset være delt op i adkomstdokumenter, pantedokumenter og servitutdokumenter – med afsat tid til hvert emneområde i tingbogen, men derfor også med en fast tidsramme rundt om hvert hovedemne.

Emner vil kunne være: • Fuldmagter • CVR -• Dødsboer • Tinglysningsafgift – dokument slettes ved fristudløb • Påtaleberettiget – servitutdokumenter • Servitutter - stedfæstelse – rids og gml-fil • Bygning på lejet grund • Pantebreve • Etc. Der vil herudover være mulighed for en kort demonstration af digital tinglysning i bil-, personog andelsboligbogen 7 KURSUSLEKTIONER

Kurset forudsætter kendskab til tinglysning, og at kursisterne har anvendt det digitale tinglysningssystem inden kurset. På kurset vil der ikke blive gennemgået større tinglysningsflow – hvilket har været emnet på tidligere kurser, men kurset vil tage udgangspunkt i dels juridiske interessante emner vedr. digital tinglysning og dels de praktiske udfordringer kursisterne og andre er stødt på vedr. digital tinglysning. Kursisterne må forvente at skulle deltage aktivt i drøftelser af egne erfaringer med digital tinglysning.

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale

Tid og sted Torsdag den 25. november 2010 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.700

+ 23


24 AB FORBRUGER

+

SYN & SKØN

25

Underviser

Indhold

Underviser

Indhold

Advokat Simon Heising, Aumento Advokatfirma Simon Heising har i en årrække beskæftiget sig på specialistniveau indgåelse af entreprise- og rådgivningskontrakter samt med tvisthåndtering af entrepriseretlige sager.

Kurset indeholder en gennemgang af ABForbruger med en sammenligning med AB92 og ABT93.

Advokat Simon Heising, Aumento Advokatfirma.

På kurset vil bl.a. følgende blive gennemgået: • Formålet med syn og skøn • Fremgangsmåden ved syn og skøn • Syn og skønsbetingelser for udmeldelse • Skønstemaets udformning – med udgangspunkt i retspraksis • Ensidigt indhentede erklæringer • Isoleret bevisoptagelse • Valg af syn- og skønsmænd og krav til samme • Habilitet • Nyt syn og skøn • Syn- og skønsomkostninger • Syn og skøn ved anke og klagenævn • Krav til syn- og skønsmandens sagkundskab og habilitet • Flere syns- og skønsmænd • Afhjemling af syns- og skønsmand • Retningslinjer for syn- og skønsmandens arbejde, herunder en gennemgang af vejledninger for syns- og skønsmænd fra Voldgiftsnævnet og Sammenslutningen af Beskikkede Bygningssagkyndige

Formål Givet vil give deltagerne en grundig indføring i AB-Forbruger samt foretage en sammenligning mellem AB92 og ABT 93, der vil give deltagerne et overblik over forskellene.

Målgruppe Advokater, entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører, forsikringsfolk samt andre, der ønsker at blive opdateret indenfor byggeriets retsforhold.

På kurset vil følgende emner blive gennemgået: • AB-Forbruger • Hvorved adskiller AB-Forbruger sig fra AB92? • Er AB-Forbruger en fordel for entreprenøren? • Hvilke kontraktuelle overvejelser giver ABForbruger anledning til? • Vedtagelsesproblematikken • Forsikringsforhold • 1. års og 5. års gennemgang • Betaling • Overslag • Aflevering • Mangelsbegrebet • Reklamation 7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende relevant materiale.

Tid og sted Tirsdag den 23. november 2010 kl. 9.30-16.00 Ingeniørforeningen, IDAKalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.700

Formål Kurset tager sigte på at belyse nyeste retspraksis vedrørende syn og skøn. Der vil blive taget udgangspunkt i en lang række praktiske eksempler til belysning af det mere teoretiske stof.

Målgruppe Kurset henvender sig til advokater, øvrige jurister og andre, der beskæftiger sig med syn og skøn vedrørende fast ejendom. Kurset retter sig såvel mod generalister uden indgående kendskab til området, som mod specialister, der ønsker at få adgang til den nyeste praksis.

7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en fyldig materialesamling indeholdende bl.a. en lang række utrykte afgørelser og anvendte slides.

Tid og sted Fredag den 3. december 2010 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.700


26 Paradigma kursus: BYGGERIETS KONTRAKTER

+

ABT 93 for praktikere

27

Underviser

Indhold

Underviser

Indhold

Advokat Simon Heising, Aumento Advokatfirma

På kurset vil følgende kontraktsparadigmaer detaljeret blive gennemgået: • Hovedentrepriseaftale • Totalentrepriseaftale • Fagentrepriseaftale • Underentrepriseaftale • ABR 89 Rådgiveraftale

Advokat Simon Heising, Aumento advokatfirma

Med udgangspunkt i de centrale bestemmelser i AB 93 og andre relevante love gennemgås forskellige eksempler på entreprisekontrakter med fokus på at identificere de typiske faldgruber samt muligheder.

Formål Givet vil give deltagerne en grundig gennemgang af paradigmaer til en hovedentrepriseaftale, totalentrepriseaftale, fagentrepriseaftale, underentrepriseaftale og ABR 89 Rådgiveraftale. Deltagerne får udleveret de pågældende paradigmaer digitalt til fri benyttelse.

Målgruppe Advokater, entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører, forsikringsfolk samt andre, der ønsker at blive opdateret indenfor byggeriets retsforhold og entreprisekontrakter.

21 KURSUSLEKTIONER

Formål Deltagerne sættes i stand til at identificere centrale entrepriseretlige problemstillinger med henblik på at blive bedre til forhandling og indgåelse af entreprisekontrakten. Endvidere gennemgås forskellen på AB 92 og ABT 93, herunder hvornår ABT 93 med fordel kan anvendes.

Materiale

Målgruppe

Alle kursister vil få udleveret en kursusmappe med al relevant materiale.

Primært til advokater, entreprenører, bygherrer og andre rådgivere, der deltager i kontraktforhandlinger samt medvirker ved udarbejdelse af kontrakter. Kurset forudsætter et basalt kendskab til AB 92.

Deltagerne får desuden udleveret de pågældende paradigmaer digitalt til fri afbenyttelse.

Tid og sted Dag I Mandag den 31. januar 2011 kl. 9.30-16.30 Dag II Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 9.30-16.30 Dag III Onsdag den 2. februar 2011 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 14.100

På kurset vil følgende emner blive gennemgået: • Entreprisekontrakten fra A-Z • Aftaleindgåelse, herunder en kortfattet gennemgang af aftaleloven samt en kort orientering om reglerne for tilbud og overslag • Hvad omfatter en totalentreprisekontrakt • Forskelle på AB 92 og ABT 93 • Hvornår kan ABT 93 med fordel anvendes • Risikoafdækning ved etablering af selskabskonstruktion 7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle kursusdeltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende relevant materiale

Tid og sted Mandag den 7. februar 2011 Kl. 09.30-16.30 Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.850


28 ERSTATNINGSRETLIG HÅNDTERING AF RYG-NAKKE- & ARMLIDELSER

ERHVERVSLEJEKONTRAKTER Undervisere

Indhold

Undervisere

Advokat Andreas Antoniades, Bech-Bruun, specialiseret inden for erhvervslejeret Advokat Frederik Foged, Bech-Bruun, specialiseret inden for lejeret.

Med udgangspunkt i en konkret lejekontrakt gennemgås en række erhvervslejeretlige forhold, herunder: • Erhvervslejeloven - baggrund og anvendelse • Lejemålets anvendelse - forskellige typer af lejemål • Depositum/bankgaranti • Vedligeholdelse • Bygningsændringer • Varme- og driftsudgifter • § 14- aftaler • Aftalt regulering af lejen, herunder iht. prisindekser, skatter og afgifter og markedslejen • Fremleje og afståelse • Change of control • Afståelse • Lejemålets ophør - opsigelse, ophævelse og tidsbegrænsninger • Fraflytning og fraflytningsopgøret • Tvister - voldgift og boligret og syn og skøn

Advokat Søren Vagner Nielsen, advokatfirmaet Plesner. Erik Tøndevold, overlæge på Rigshospitalet og speciallæge i ortopædkirurgi.

Formål Erhvervslejeloven giver udlejer og lejer mulighed for at forhandle en række individuelle vilkår. En forudsæt-ning for en god forhandling er kendskab til erhvervslejelovens udgangspunkter og fortrolighed med en ræk-ke erhvervslejeretlige problemstillinger.

Målgruppe Advokater, advokatfuldmægtige, jurister, ejendomsadministratorer, ejendoms-mæglere og andre, der i det daglige beskæftiger sig med erhvervslejeretlige emner, herunder erhvervsleje-kontrakter.

7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Tid og sted Tirsdag den 5. april 2011 kl. 9.30 - 16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.850

Formål Kursets formål er at give deltagerne en praktisk indføring i alle aspekter i forbindelse med behandling af specielt sager om whiplash, rygsmerter og armlidelser, herunder museskader.

Målgruppe Praktiserende advokater, virksomhedsjurister, sagsbehandlere hos forsikringsselskaber og andre, der behandler personskadesager.

Indhold På kurset vil der blive givet en grundig gennemgang af medicinske og juridiske forhold af betydning for behandling af sagerne, herunder hvad man kan bruge Arbejdsskadestyrelsen, Retslægerådet og neuropsykologer til og hvordan de medicinske afgørelser og erklæringer kan anvendes i juridisk sammenhæng. Kurset vil primært berøre følgende punkter: • Whiplash (højenergi- og lavenergiskader) -- Problemets størrelse erstatningsretligt -- Anatomi -- Lidelsens karakter -- Diagnostiske og behandlingsmæssige muligheder -- Domspraksis vedrørende årsagssammenhæng

• Lænderyglidelser -- Problemets størrelse erstatningsretligt -- Anatomi -- Lidelsens karakter -- Diagnostiske og behandlingsmæssige muligheder -- Domspraksis vedrørende årsagssammenhæng • Museskader og andre armlidelser -- Problemets størrelse erstatningsretligt -- Anatomi -- Lidelsens karakter -- Diagnostiske og behandlingsmæssige muligheder -- Domspraksis vedrørende årsagssammenhæng • Arbejdsskadestyrelsens behandling af sagerne • Forelæggelse for retslægerådet -- Lovgrundlaget og fremgangsmåden -- Indhentelse af lægelige bilag - hvor og hvordan -- Hvorfor svarer Retslægerådet som de gør - set fra et medicinsk perspektiv -- Juridiske regler om årsagssammenhæng 7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende alt relevant materiale.

Tid og sted Onsdag den 10. november 2010 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.700

+ 29


30 PENGEINSTITUTTERS RÅDGIVNINGSANSVAR Undervisere

Indhold

Underviser

Professor Lars Bo Langsted, Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Professor Peter Møgelvang-Hansen , Juridisk Institut, CBS Forbrugerombudsmand Henrik Øe

Kurset er bygget op omkring indlæg fra de to undervisere, suppleret med debat og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Advokat Thomas Ryhl, MAQS Law Firm. Mange års erfaring med EU-udbudsret i praksis, herunder førelse af sager for Klagenævnet for Udbud og domstolene.

Formål I kølvandet på den finansielle krise er der siden foråret 2009 ved Pengeinstitutankenævnet påkendt en række sager om investeringsrådgivning mv. Med udgangspunkt i det efterhånden temmelig omfattende antal afgørelser og de krav, der ifølge bekendtgørelserne om god skik og om investorbeskyttelse stilles til de finansielle virksomheder, belyser kurset juridiske spørgsmål i forbindelse med pengeinstitutternes kunderådgivning, herunder • de forpligtelser, der påhviler pengeinstitutterne ved rådgivning af kunder • hvornår overtrædelse heraf kan udløse erstatningsansvar • bevismæssige og processuelle spørgsmål • hvor i hierarkiet et eventuelt ansvar kan placeres.

Kurset koncentreres især om: • Bankrådgiveren – sælger eller kundens rådgiver? • God rådgivningsskik i den finansielle sektor • Culpa & offentligretlige regler om god skik mv. • Konsekvenserne af dårlig rådgivning, herunder principperne for erstatningsfastsættelse • Udvalgte rådgivningsområder, f.eks. -- Finansieringsrådgivning -- Rådgivning vedrørende fast ejendom -- Værdipapirer Forbrugerombudsmanden vil redegøre nærmere for det særlige (civilretlige) tilsyn med pengeinstitutterne, som Folketinget har indført med bankpakke II. 7 KURSUSLEKTIOINER

Målgruppe

Materiale

Kurset henvender sig til medarbejdere i banker og sparekasser, advokater og andre, der beskæftiger sig med ansvarsspørgsmål

Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende relevante domme og artikler, de slides, underviserne anvender, samt eventuelle cases og tjeklister hertil.

Tid og sted Torsdag den 17. marts 2011 kl. 9.30 - 16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.850

+

EU-udbud i praksis

31

Kurset henvender sig til advokater og andre jurister, der rådgiver tilbudsgivere, som frygter at blive forbigået eller er blevet det. Ordregivere og deres rådgivere vil dog også kunne lære meget om at komme fejl og klager i forkøbet.

På kurset vil blandt andet følgende temaer således blive berørt: • De EU-retlige udbudsregler og de grundlæggende principper bag disse • Ligebehandling ved prækvalifikation og kontrakttildeling • Inhabilitet hos rådgivere, ordregivere og tilbudsgivere • Gennemsigtighed – udbudsmaterialet, tildelingsprocessen og begrundelseskrav • Dialog før og efter tilbudsafgivelse – hvor går grænsen? • Forbehold i tilbud og i udbudsbetingelser hvorfor går det tit så galt? • Afvigelser mellem udbud og den endelige ydelse – kan nyt udbud kræves? • Sanktioner overfor ordregivere – hvad virker bedst? • Erstatningskrav og deres praktiske gennemførelse • Indgivelse af klager – Konkurrencestyrelsen, Klagenævnet for Udbud eller domstolene? Stand-still og klagefrister: Hvornår skal der sættes ind? Før eller efter tilbudsfrist eller tildeling? Erstatningskrav som selvstændig sag? • Processuelle forhold ved klager og retssager,

Indhold

7 KURSUSLEKTIONER

Formål Kursets sigte er at give deltagerne en aktuel og opdateret viden om de nye regler for EU-udbud, herunder de nye regler om klagefrister og strengere sanktioner, og om de seneste års vigtigste tendenser i praksis fra EF-domstolen, Klagenævnet for Udbud og de danske domstole. Derudover vil kurset give inspiration og gode råd i forbindelse med indgriben over for ordregivere, der anvender udbudsreglerne forkert: Udbudsloven har fra den 1. juli 2010 givet forbigåede tilbudsgivere helt nye og mere effektive muligheder for at gribe ind ved fejl og forkerte tilbudsvurderinger.

Målgruppe

Kurset indledes med en kort gennemgang af de seneste ændringer i EU’s udbudsdirektiver og de praktiske konsekvenser heraf, herunder ændringerne indført fra 1. juli 2010 med den nye udbudslov. Dernæst behandles en række centrale udbudsretlige emner, der belyses gennem den nyeste retspraksis, og siden gennemgås de forskellige faser af udbuds- og klageprocessen, med vægt på både de processuelle og de indholdsmæssige aspekter af klager over EU-udbud.

Materiale På kurset vil alle deltagere få udleveret en mappe indeholdende relevante kendelser, domme samt udtalelser fra Konkurrencestyrelsen m.v., suppleret med eksempler på klageskrifter og andre processkrifter.

Tid og sted Mandag den 4. april 2011 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.850


32 EU-UDBUD FOR FEINSCHMECKERE I

EU-UDBUD FOR FEINSCHMECKERE II

Undervisere

Målgruppe

Undervisere

Indhold

Advokat Milena Krogsgaard, Kammeradvokaten. Advokat Jesper Fabricius, Accura Advokataktieselskab. Leder af Accura’s afdeling for konkurrence- og udbudsret.

Kurset henvender sig navnlig til advokater og andre jurister, der enten som rådgivere eller ansatte i den offentlige forvaltning eller hos private tilbudsgivere har en vis praktisk erfaring med EU-udbud og regelsættet herom.

Advokat Milena Krogsgaard, Kammeradvokaten. Advokat Jesper Fabricius, Accura Advokataktieselskab. Leder af Accura’s afdeling for konkurrence- og udbudsret.

Indhold

Vi vil gennemgå, give gode råd om og orientere om faldgruber angående formulering og vægtning af lovlige tildelingskriterier samt anvendelsen af disse, blandt andet belyst gennem den seneste praksis fra Klagenævnet for Udbud og EU-Domstolen.

Formålet med kurset er at gå i dybden med enkelte udbudsretlige emner. Udformning og anvendelse af tildelingskriterierne og tildelingsprocessen er særligt vigtige områder, idet netop disse forhold ofte har givet anledning til klagenævnssager.

Formål Formålet med kurset er at gå i dybden med enkelte udbudsretlige emner. Udbudsbekendtgørelsen er et af udbuddets vigtigste dokumenter, og da dens ordlyd binder igennem hele udbudsforløbet, vil der blive givet råd om formuleringer og faldgruber. Endvidere vil vi belyse relevante problemstillinger i forbindelse med gennemførelse af prækvalifikation. Kursisterne vil på dette kursus også blive udfordret på de EU- udbudsretslige krav til udbudsmaterialet og få gode råd om hensigtsmæssige måder at udforme udbudsmaterialet på.

Kurset gennemgår blandt andet: • En gennemgang af udfyldelsen af udbudsbekendtgørelsen • En EUgennemførelse af en prækvalifikation, herunder de praktiske håndteringsmåder. • Kravene til udbudsmaterialet og anvisninger for den mest hensigtsmæssige udformning gennemgås gennem praktiske eksempler For en mere detaljeret uddybning af disse punkter se JUC’s hjemmeside www.juc.dk Der inddrages konkrete cases i undervisningen. 7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende undervisernes præsentationer, klagenævnskendelser og praksis fra EU-Domstolen m.v. samt konkrete cases

Tid og sted Mandag den 15. november 2010 kl. 9.30- 16.00 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V

Formål

Vi vil også fokusere på gennemførelse af tilbudsevalueringen og tildeling af kontrakten, ligesom det vil blive belyst, hvordan evalueringen skal foregå. Sluttelig vil vi kigge på klager og sanktioner.

Desuden vil vi fokusere på de regler og den praksis, der findes om klager over udbud og sanktioner for overtrædelser af udbudsreglerne.

Der inddrages konkrete cases i undervisningen.

Målgruppe

For en mere detaljeret og punktvis beskrivelse af kursets indhold – se JUC’s hjemmeside www.juc.dk

Kurset henvender sig navnlig til advokater og andre jurister, der enten som rådgivere eller ansatte i den offentlige forvaltning eller hos private tilbudsgivere har en vis praktisk erfaring med EU-udbud og regelsættet herom.

7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende undervisernes præsentationer, relevante klagenævnskendelser og praksis fra EU-Domstolen m.v. samt konkrete cases.

Tid og sted Tirsdag den 23. november 2010 kl. 9.30 - 16.00 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.700

Pris ekskl. moms kr. 4.700

+ 33


34 PRODUKTEFTERLIGNINGER & VAREMÆRKEKRÆNKELSER Underviser Frank Bøggild, advokat (H), LLM, HD, partner i Kromann Reumerts immaterialretsgruppe, medforfatter til bogen Markedsføringsloven.

Formål Kurset henvender sig navnlig til virksomhedsjurister og har til formål at sætte deltagerne i stand til at vurdere, hvornår der foreligger en ulovlig produktefterligning, renommésnyltning eller en varemærkekrænkelse i forbindelse med produktefter-ligninger samt at lægge en strategi og skride til handling, når problemet opstår, både for rettighedshaver og for den mulige krænker.

Indhold En praktisk orienteret gennemgang af seneste retspraksis og need-to-know-lovgivningen om varemærker, markedsføring, ophavsret og design vedr. efterligninger af produkter, varemærker, emballage og markedsføring, samt de processuelle regler der har betydning for rettighedshåndhævelsen. Derudover praktiske vink mht. håndteringen af produktefterligningssager mv.

Kurset vil bl.a. gennemgå følgende: • Hvordan sikrer virksomheden sine produkter og rettigheder bedst muligt • Hvordan bliver virksomheden opmærksom på krænkelser i tide • Hvordan vurderes det, hvorvidt der er en rettighedskrænkelse • Hvad gør virksomheden – rettighedshaveren såvel som krænkeren - når en rettighedskrænkelse indtræder 4 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende relevant lovgivning, retspraksis og slides.

Tid og sted Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 - 16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 3.300

FORÆLDELSE

+

– efter overgangsperioden

Underviser Forbrugerombudsmand Henrik Øe, .

Formål Der er pr. 1. januar 2008 gennemført en gennemgribende reform af grundlæggende danske forældelsesregler. De hidtil gældende generelle regler om forældelse i Danske lov og forældelsesloven af 1908 er ophævet, og en ny forældelseslov er trådt i kraft. Der er tale om en langt højere grad af lovregulering af forskellige forældelsesmæssige spørgsmål end tidligere, og reformen vil få stor betydning i alle dele af samfundslivet. Den særlige overgangsperiode i forældelsesloven (de første tre år) ophører ved årets udgang, hvorefter det alene er fristerne i forældelsesloven, der afgør, hvornår et krav fra før 1. januar 2008 forældes. Kurset vil have særligt fokus på de juridiske problemstillinger, der opstår i den forbindelse.” Kursets formål er at informere om denne ændring af retstilstanden, som påvirker den juridiske verden på tværs af faggrænser.

Målgruppe Kurset henvender sig til medarbejdere med juridisk berøringsflade i bred forstand, herunder advokater, advokatfuldmægtige, virksomhedsjurister, revisorer, kommunalt ansatte jurister, juridiske sagsbehandlere, advokatsekretærer etc.

Indhold Kurset vil bl.a. gennemgå • Lovens anvendelsesområde, herunder hvilke fordringer der er undergivet forældelse • forældelseslovens almindelige frister, begyndelsestidspunkter og suspensionsmuligheder, • særlige forældelsesfrister for f.eks. lønkrav, fordringer, der har særligt retsgrundlag, og pengelån,

35 • systemet med tillægsfrister ved f.eks. solidariske skyldforhold, • reglerne om egentlig afbrydelse og den nye frists længde og begyndelsestidspunkt, • reglerne om foreløbig afbrydelse ved f.eks. administrativ sagsbehandling og kombination af tillægsfrister, • kravet til retlige skridt, • retlig vildfarelse, • virkningen af forældelse, • overgangsreglerne i perioden 2008-2011 • forholdet mellem generelle og specielle forældelsesregler • lovens præceptivitet og betydningen heraf i f.eks. forbrugerforhold • nye reklamationsregler i købeloven vedr. byggematerialer og farlige produkter, • forældelse af krav på forsikringsområdet, • forældelse af erstatningskrav for produktskade, • forældelse af erstatningskrav som følge af miljøskade, • betydningen af de nye regler på konkurrenceretsområdet, • forældelse af skatte- og afgiftskrav, og • forældelse af tilbagesøgningskrav i forbindelse med EU-tilskud. 4 kursuslektioner

Materiale Alle kursusdeltagere vil få udleveret en kursusmappe med relevante love og forarbejder samt konkrete eksempler, slides mv.

Tid & sted Mandag den 11. april 2011 kl. 13.00-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 3.400


36 KREDITAFTALELOVEN Underviser Forbrugerombudsmand Henrik Øe

Formål Det er hensigten med kurset at give deltagerne en gennemgang af ændringerne af kreditaftaleloven som følge af gennemførelsen af EU’s forbrugerkreditdirektiv i dansk ret og de væsentligste (allerede eksisterende) regler, der har relation til disse ændringer.

Målgruppe Kursets målgruppe er advokater, jurister og andre, der arbejder med ydelse af forbrugslån mv.

Indhold Folketinget har vedtaget lovforslag L 91 om ændring af kreditaftaleloven og markedsføringsloven som følge af forbrugerkreditdirektivet (direktiv 2008/48/EF). Lovændringen, der træder i kraft den 1. november 2010, vil få stor betydning for afbetalingskøb og ydelse af lån til forbrugere, idet der bl.a. skal udarbejdes helt nye oplysningsskemaer og forretningsbetingelser. Endvidere opstilles der krav til kreditvurdering mv., skærpede krav til oplysning om renteændringer, detaljerede regler om fortrydelsesret, førtidig tilbagebetaling af kreditter og opsigelse af kreditaftaler. På kurset vil der være en grundlæggende gennemgang af alle de nye regler. Følgende emner vil bl.a. blive berørt: • Lovens anvendelsesområde • Standardoplysninger ved markedsføring af lån • De prækontraktuelle oplysningskrav • Særlige krav til kreditvurdering

+

TVANGSAUKTIONER • Adgang til databaser om kreditværdighed mv. • Udformningen af kreditaftalen, herunder oplysningskrav • Beregning af og oplysning om årlige omkostninger i procent (ÅOP) • Oplysningskrav ved særlige typer af lån, herunder kassekreditter og lån mod pant i fast ejendom • Underretning om ændring i debitorrenten • Opsigelse af tidsubegrænsede aftaler • Førtidig tilbagebetaling og det økonomiske opgør • Regler om kreditformidlere • Regler om fortrydelsesret og begrænsninger heriKrav mod kreditgiver ved tilknyttede kreditaftaler • Indsigelser i forbindelse med kreditorskifte • Lovens ufravigelighed • Særlige problemstillinger som følge af lovens sene ikrafttræden • Tilsyn og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af reglerne

4 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere på kurset vil få udleveret en mappe indeholdende al relevant materiale.

37

Undervisere

Indhold

Partner, advokat Carsten Ceutz, Bech-Bruun Specialistadvokat Kristin Jonasson, BechBruun

På kurset vil sagsbehandlingsforløbet for en tvangsauktionssag fra udarbejdelse af auktionsbegæring til udstedelse af auktionsskøde bliver gennemgået. Vinklen vil være såvel rekvirentens, som fogedrettens. Derudover vil undervisningen blive tilrettelagt således, at panthavers, ejers og øvrige rettighedshaveres synspunkter vil blive belyst. På kurset vil følgende emner blive berørt: • Forberedelse af auktionsbegæring • Indsamling af materiale til brug for udarbejdelse af salgsopstilling og for auktionens gennemførelse • Salgsopstilling - udarbejdelse -- Ejendommens beskrivelse -- Panthaverregnskab (i konkursboer) • Møderne i fogedretten • Budgivning • Opgørelse efter auktionen

Formål Kursets formål er at give kursisten kompetence til at repræsentere en panthaver, ejer eller liebhaver på tvangsauktion over fast ejendom. Kurset vil give en grundlæggende indføring i regler og vilkår for tvangsauktioner over fast ejendom, og vil være en kronologisk gennemgang af forløbet af en tvangsauktionssag. Formålet er at give en generel indføring i emnet, således at kurset ikke kun fokuserer på enkelte typer af ejendomme.

Målgruppe Kurset henvender sig til jurister og sagsbehandlere på advokatkontorer, hos investorer og pantebrevsselskaber. Derudover henvender kurset sig til ejendomsadministratorer og liebhavere.

4 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende slides, uddrag af relevante love og bekendtgørelser, uddrag af relevante domme, eksempel på en salgsopstilling, eksempel på panthaverregnskab og andre eksempler.

Tid og sted

Tid og sted

Torsdag den 9. december 2010 kl. 13.00-16.30 Ingeniørforening, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V

Mandag den 29. november 2010 kl. 13.00 – 16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V

Pris ekskl. moms kr. 3.300

Pris ekskl. moms kr. 3.300


38 Inkasso I Underviser Advokat Brian Nygaard Oswald, Advokatgruppen. Forfatter til ”Inkassosager i praksis”.

Formål Kursets formål er at sætte deltagerne i stand til på egen hånd at stå for det grundlæggende sagsforløb i en inkassosag samt at møde i fogedretten. Kurset vil lægge vægt på at give deltagerne praktiske redskaber, som kan tages med hjem til kontoret, således at deltagerne ikke blot lærer reglerne at kende, men også lærer at bruge dem. Kurset udgør første halvdel af et kursusforløb, men kan tages enkeltvist.

Målgruppe Kurset henvender sig primært til juridiske sagsbehandlere, advokatsekretærer, advokatfuldmægtige og andre uden eller med kun lidt erfaring med inkassosager, eller som har en viden om en del af forløbet i en inkassosag, men ønsker sig en bred grundlæggende viden.

Indhold Kurset vil omfatte mange praktiske eksempler, opgaver i udarbejdelse af skrivelser, erfaringsudveksling etc., og forudsætter således aktiv deltagelse fra kursisterne. Følgende vil blive gennemgået: • En inkassosags forløb inkl. typiske skrivelser/opkald som deltagerne vil komme ud for at skulle lave -- Første rykker til debitor samt anerkendelsesskrivelse til klient -- Eventuelt yderligere rykkerskrivelse -- Telefonopkald til/fra debitor -- Udfærdigelse af stævning -- Udfærdigelse af fogedrekvisition -- Udfærdigelse af betalingspåkrav

+

Inksasso II • De typiske skrivelser, der modtages i en inkassosag -- Skrivelser fra retten -- Skrivelser fra debitor -- Adresseoplysninger, fx fra Folkeregisteret og CVR-registeret • Hvorledes man skal opføre sig overfor debitor -- Det nærmere omfang af god inkassoskik • Renteberegning -- Hvor meget kan man beregne og fra hvilket tidspunkt? • Gebyrer - inkassogebyr og rykkergebyrer -- Hvilke beløb kan kræves betalt af debitor? • Inkassoomkostninger -- Introduktion til hvad debitor skal betale • Hvorledes man afholder et fogedretsmøde 7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil få udleveret en kursusmappe med relevante love, domme mv., samt konkrete eksempler, slides mv.

Tid og sted Tirsdag den 14. december 2010 kl. 9.30 - 16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.700

39

Underviser

Indhold

Advokat Brian Nygaard Oswald, Advokatgruppen. Forfatter til ”Inkassosager i praksis” 2. udgave 2005, DJØF forlagene.

Kurset vil omfatte praktiske eksempler, opgaver, erfaringsudveksling etc. og forudsætter således aktiv deltagelse fra kursisterne. Kurset vil bl.a. gennemgå følgende: • Nyeste regler • Nyeste praksis • Udlæg • Fogedretsmøder

Formål Kursets formål er at sætte deltagerne i stand til på egen hånd at tage stilling til mere komplicerede inkasso-problemstillinger og afklare tvivlsspørgsmål og praktiske problemer (ligesom nyeste regler og retspraksis gennemgås). Kurset vil lægge vægt på at give deltagerne praktiske redskaber, som kan tages med hjem til kontoret, således at deltagerne ikke blot lærer reglerne at kende, men også lærer at bruge dem. Kurset udgør anden halvdel af et kursusforløb, men kan tages enkeltvist.

Programmet vil blive tilpasset den løbende udvikling i regler og praksis. En mere detaljeret og punktvis beskrivelse af kurset findes på vores hjemmeside www.juc.dk 7 KURSUSLEKTIONER

Målgruppe

Materiale

Kurset henvender sig primært til juridiske sagsbehandlere, advokatsekretærer, advokatfuldmægtige og andre, som har nogen erfaring med inkassosager, eller som har gennemført grundmodulet – ”Inkasso I - Grundlæggende”.

Alle kursusdeltagere vil få udleveret en kursusmappe med relevante love, domme mv. samt konkrete eksempler og slides.

Tid og sted Onsdag den 15. december 2010 kl. 9.30 - 16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.700


40 Rekonstruktion - nye regler Undervisere Advokat Carsten Ceutz, Bech-Bruun

Formål Det er kursets formål at give deltagerne grundlag for at rådgive virksomheder i krise om mulighederne for rekonstruktion, og således både at agere som rekonstruktør samt rådgive kreditorer om konsekvenserne af at deltage i en rekonstruktion. Kursets hovedvægt lægges på at give deltagerne et indgående kendskab til rekonstruktionsarbejde i praksis med udgangspunkt i reglerne om hvornår insolvens foreligger, risiko for ansvar ved ledelse af insolvenstruede virksomheder, hvordan drift af insolvenstruede virksomheder bør tilrettelægges. Særligt problemer forbundet ved overdragelse af kriseramte virksomheder, håndtering af interne og eksterne aktører, og grundlaget for frivillige gældsordninger vil blive behandlet. Kurset vil endvidere men i mindre omfang inddrage de skattemæssige, regnskabsmæssige og selskabsretlige konsekvenser af forskellige rekonstruktionsmodeller. Ved inddragelse af cases vil deltagerne aktivt arbejde med rekonstruktionsmodeller. Kurset er målrettet til advokatfuldmægtige og advokater, der arbejder med insolvensret eller ønsker dette, samt ansatte i den finansielle sektor, ansatte i forsikringsselskaber der behandler sager vedrørende rådgiveransvar, revisorer, økonomiske rådgivere og ledere af kriseramte virksomheder.

Indhold Følgende emneområder vil blive berørt: • Identifikation af krisen - krisetegn og analyse • Regler for drift af insolvenstruede virksomheder • De generelle opgaver for ledelse og rekonstruktøren, henholdsvis kreditorernes rådgivere

Nyheder indenfor inkasso og retslig inddrivelse • Likviditet og omkostninger ved rekonstruktionen • Rekonstruktionsmodellerne - målet med en løsning: -- Tvangsakkord (ligelighedsprincippet, tillidsmænd, afstemningsregler m.v., mindstedividende, retsvirkninger) -- Frivillige gældsordninger – singulære/ generelle -- Erhvervsdrivendes muligheder for at opnå gældssanering -- Tvangsakkord i konkurs -- Virksomhedsoverdragelsesmodeller (søster- og datterselskabsmodeller, virksomhedsoverdragelsesloven, masseafskedigelser), -- Kapitaltilførsel og gældskonvertering) Forholdet til de enkelte aktører i en rekonstruktion (panthavere, SKAT, banker, øvrige kreditorer, ansatte, LG, ledelse m.v.) 7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Der vil blive udleveret en kursusmappe, indeholdende et omfattende materiale i form af undervisningsplancher, paradigmer, lovgrundlag mv. med henblik på at give deltagerne arbejdsredskaber til håndtering af praktiske problemer, herunder selskabsretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse, kapitaltilførsel og gældskonvertering, de skattemæssige virkninger af rekonstruktion og håndtering praktiske forhold vedrørende rekonstruktion i øvrigt.

Tid og sted Mandag den 21. marts 2011 Kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.850

Underviser

Indhold

Advokat Brian Nygaard Oswald. Forfatter til bogen ”Inkassosager i praksis”

Kurset vil bl.a. gennemgå følgende: • Status på de forventede kommende lønindeholdelsesregler. • Grundig gennemgang af nyeste retspraksis • Status på de forskellige måder at foretage retsskridt på (Den forenklede inkassoproces, småsagsprocessen, den ”almindelige” stævningsproces, gruppesøgsmål). • Forældelsesregler herunder overgangsreglerne. • Erfaringsudveksling og tip til sagsbehandlingen på forskellige tvivlsområder (indsigelser, rykkergebyrer, inkassoomkostninger, udlæg mod vaneskyldnere mv.)

Formål I den sidste par år er der sket en lang række ændringer på inkasso- og retssagsområdet som gør, at inddrivelse af fordringer er ændret fuldstændigt. Drøftelser om lønindeholdelse, mange nye domme, nye regler om retsmægling, småsagsproces, gruppesøgsmål, ophævelse/liberalisering af advokaters mødemonopol, ny forældelseslov er blot nogle af de tiltag, der er sket. Kursets formål er at indføre deltagerne i disse omfattende nye og væsentlige regler, og i nyeste praksis på inddrivelsesområdet.

Programmet vil blive tilpasset den løbende udvikling i regler og praksis.

Målgruppe

7 KURSUSLEKTIONER

Kurset henvender sig bl.a. til advokater, virksomhedsjurister samt advokatfuldmægtige, juridiske sagsbehandlere, advokatsekretærer, bogholdere, inkassochefer, ansatte i debitorbogholderier og andre, som ønsker en opdatering på området.

Materiale Alle kursusdeltagere vil få udleveret en kursusmappe med relevante love, domme mv., samt konkrete eksempler, slides mv.

Tid og sted Mandag den. 16. maj 2011 Kl. 9.30 - 16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.850

+ 41


42 SAMLIVSFORHOLD FRA START TIL SLUT Undervisere Advokat Grethe Opstrup, Holst advokater

Formål Kursets formål er at belyse retsforhold vedr. parforholdet – fra start til slut.

Målgruppe Kurset retter sig mod alle, uanset erfaringsniveau, herunder advokater, fuldmægtige og domstolsjurister, der praktisk beskæftiger sig med familieret samt andre, der i øvrigt har behov for at blive bekendt med området.

Indhold Kurset vil behandle væsentlige retsspørgsmål, der relaterer sig til samlivet – fra start til slut. Dette omfatter spørgsmål vedr. forskelle og ligheder for ægtefæller og ugifte samlevende, aftaler vedr. formueforhold for ægtefæller og sluttelig forhold i forbindelse med separation eller skilsmisse.

Kursets indhold er punktvis beskrevet nedenfor: • Formueholdet mellem ægtefæller og ugifte samlevende – forskelle og ligheder • Aftaler om ægtefællers formueordning -- Ægtepagter -- Ulovlige aftaler -- Gaver mellem ægtefæller • Separation/Skilsmisse -- ægtefælle – og børnebidrag -- forældremyndighed, samvær og bopæl -- fællesboskiftet, udvalgte emner herunder ++ forhåndsaftaler ++ værdiansættelse ++ skæringsdag/opgørelsesdag ++ forrentning af boslodskrav 7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende al relevant materiale.

Tid og sted Onsdag den 24. november 2010 kl. 9.30 - 16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.700

Grænseoverskridende markedsføring Undervisere Forbrugerombudsmand Henrik Øe. Professor, ph.d. LL.M., Peter Arnt Nielsen, CBS

Formål At give jurister et indgående kendskab til de regler, der gælder ved international markedsføring, herunder nethandel. Den stadig stigende internationalisering af markedsføringsretten gennem nye EU-regler stiller virksomhederne over for nye store udfordringer, når der skal sælges varer og tjenesteydelser på tværs af grænserne.

Målgruppe Kurset henvender sig til først og fremmest til virksomheds-/organisationsjurister og advokater, men også dommere og myndighedsansatte mv., der har berøring med markedsføringsretten.

Indhold Kurset vil fokusere på reglerne i markedsføringsloven, e-handelsloven, forbrugeraftaleloven, købeloven, aftaleloven, lov om betalingstjenester, retsplejeloven, CISG, løsørelovvalgsloven og den tilhørende praksis af betydning for den grænseoverskridende handel. Også relevante EU-regler i markedsføringsdirektivet, servicedirektivet, fjernsalgsdirektiverne, Domsforordningen, Rom I-forordning, Rom-konventionen, håndhævelsesforordningen og e-handelsdirektivet vil blive gennemgået. Endelig vil Kommissionens nye direktivforslag om forbrugerrettigheder og de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkter for nethandel blive omtalt. Kurset vil bl.a. omfatte spørgsmål vedrørende

• Jurisdiktions-, værnetings- og lovvalgsspørgsmål • Krav til markedsføringen, herunder markedsføringsdirektivets fortolkning og indflydelse på markedsføringsloven • Anvendelse af markedsføringslovens generalklausul i grænseoverskridende sager • Betydningen af ehandelsdirektivets afsenderlandsprincip • Indretning af en hjemmeside, herunder oplysningsforpligtelser mv. • God skik med hensyn til reklamer mv. • Salgsfremmende foranstaltninger • Problemstillinger ved aftaleindgåelsen, herunder lovvalgsspørgsmål • Fortrydelsesret ved fjernsalg • Nyhedsbreve mv. (spamforbuddet) • Betaling • Postkontraktuelle forpligtelser • Ansvarsretlige problemstillinger vedrørende indholdet på hjemmesider • Servicedirektivets liberalisering og forbud mod diskrimination på grundlag af nationalitet, vedtægtsmæssigt hjemsted og opholdssted 7KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende plancher, relevant lovgivning og praksis.

Tid og sted Mandag den 13. december 2010 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.700

+ 43


44 Aktuelle ændringer i konkurrenceloven

- fusionskontrol

Bestyrelses- og ledelsesansvar

45

Undervisere

Målgruppe

Undervisere

Indhold

Jens Munk Plum, partner, Kromann Reumerts Konkurrencegruppe Morten Kofmann, partner, Kromann Reumerts Konkurrencegruppe

Målgruppen er virksomhedsjurister samt CFO’s og advokater, som arbejder med virksomhedstransaktoner.

Advokat Søren Lundsgaard, Bruun & Hjejle Der vil desuden være indlæg fra journalist, kurator og praktikker.

Indhold

Formål

Jens og Morten har mangeårig erfaring med håndtering af fusionssager, og herunder med fusioner som har krævet tilsagn som led i godkendelsen. Deres erfaringer omfatter sager med EU Kommissionen og danske myndigheder såvel som ”multiple filing-sagerne”, hvor de har koordineret godkendelsesprocesserne ved anmeldelse af fusioner hos flere nationale konkurrencemyndigheder.

• De danske fusionsregler efter de seneste ændringer - forenklet anmeldelse • Hvor opstår de konkurrenceretlige udfordringer • Tilsagnsprocessen - hvornår og hvordan • Hvor skal der anmeldes - henvisningsregler og - muligheder • Klagerens muligheder i processerne

Formålet med kurset er, at skabe indsigt i ledelsesansvarets praktiske realiteter. Dette gøres ved at belyse forskellige vinkler af bestyrelsens arbejde, ansvar og den retspraksis, der er på området.

Følgende emner vil blive belyst på kurset: • kravene til ledelsen • praktiske anbefalinger • pressens vinkel • kurators fremgangsmåde • samspillet med revisorerne • retspraksis • konsekvenserne af advokatundersøgelser og retssagsførelse • Mulighederne for forsikring og ansvarsbegrænsning vil også blive belyst

Formål Formålet med kurset er dels at give deltagerne indblik i de danske fusionskontrolregler efter de seneste ændringer, herunder reglerne om forenklet anmeldelse, samt bibringe deltagerne indblik i, hvorledes større og komplekse fusionsretlige problemstillinger håndteres fra start til slut, både i forhold til myndighederne og klienten, og herunder hvorledes strategier for sagerne behandling bør fastlægges.

+

4 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende de væsentligste regler samt slides.

Tid og sted Tirsdag den 8. marts 2011 kl. 13-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 3.400

Målgruppe Kurset henvender sig bredt til alle, der deltager i professionelt bestyrelsesarbejde eller har ledelseserhverv samt advokater, domstolsjurister og praktikere i forsikringsselskaber, der beskæftiger sig med ledelsens erstatningsansvar.

7 KURSUSLEKTIONER

Materiale Kursisterne vil modtage en mappe indeholdende al relevant materiale.

Tid og sted Fredag den 6. maj 2011 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.850


46 PERSONLIG EFFEKTIVITET

+

- lær at planlægge dit fokus

47

Underviser

Målgruppe

Indhold

Mark Mayland er foredragsholder og partner i rådgivningsvirksomheden Personligworkflow. com. Han er uddannet Cand.merc. med speciale i innovation og forretningsudvikling fra Handelshøjskolen i København. Med baggrund i projektarbejde fra internationale virksomheder har han en bred erfaring med personlig kompetence udvikling på alle niveauer. Med speciale i personlig workflow holder Mark Mayland inspirations foredrag, virksomheds kurser samt en-til-en undervisning af ledere og projektmedarbejdere i store og mellemstore organisationer.

Du har i dit job mange bolde i luften. Du har meget travlt og vil gerne være mere produktiv, men du har ofte svært ved at finde tiden til at nå det hele. Du vil gerne vide om tingene kan gøres på en fornuftigere måde, hvor du bruger mindre energi, men når flere opgaver. Du vil gerne have et enklere overblik og kunne prioritere bedre mellem dine arbejdsopgaver. I fremtiden vil du gerne have en bedre balance mellem dine forpligtelser overfor dig selv og andre og dermed overholde de aftaler du har indgået. Kurset henvender sig til dig, der er parat til at gøre en indsats for at sikre, at du fremover er klar til at modtage endnu flere udfordrende opgaver fra kollegaer, klienter eller samarbejdspartnere uden, at dit system og din måde at arbejde på bryder sammen.

Kurset vil give dig nogle modeller og best practices indenfor området personlig produktivitet, der samlet giver en enkel tilgang til, hvordan du definerer, prioriterer og løser dine opgaver fra start til slut. Essensen af kurset er, at du lære at have et langsigtet perspektiv med de ting som du forpligter dig til og samtidigt har fuld kontrol med, hvad du skal gøre her og nu. På kurset vil du gennemgå, hvordan du kan sikre dig, at dine opgaver og projekter passer sammen med dine langsigtede målsætninger, samt hvordan du med enkle midler, kan gøre dine projekter meget handlingsorienterede og dermed styre dem. Ideen bag kurset er, at de ting du lærer, skal kunne tilpasses den måde du arbejder på og ikke omvendt, dvs. at du ikke skal til at vende fuldstændig op og ned på din hverdag, for at kunne blive mere produktiv. Du skal kun tage de ting med fra kurset, som giver mening for dig, og arbejde videre med dem. Kurset vil indeholde flere øvelser og være meget inspirerende samtidigt med, at du vil få hjælp til at bruge, det du har lært på kurset på dine arbejdsopgaver. Allerede efter første dag, vil du kunne tage nye ideer i brug og forbedre din produktivitet.

Formål Kursets formål er at lære dig at planlægge dit fokus. Du vil lære at styre dine arbejdsopgaver gennem praktiske og afprøvede metoder, som giver dig overblik og kontrol med dine forpligtelser, så du sikre, at der ikke er noget, der bliver overset. Kvalifikationer opnået med kurset: • Du vil være i stand til at påtage dig flere opgaver, når du har gennemgået undervisning i personlig workflow. • Du vil spare tid hver dag på dine arbejdsopgaver. • Du vil få et helt nyt overblik over dine arbejdsopgaver, projekter og fokusområder. • Du vil føle at dine forpligtelser overfor dig selv og andre er organiseret og klar til at blive gennemført.

Kurset henvender sig særligt til advokater, advokatfuldmægtige, advokatsekretærer og revisorer.

Hovedpunkterne for kurset: • Hvordan holder man fokus på fokus • Gennemgang af ”De 5 workflow processer” • Hvordan gør man sine projekter handlingsorienteret Kursisterne får opgaver med hjem efter kursets første dag. Kursets første dag bliver efterfulgt af en opfølgningsdag ugen efter. Her vil der være anledning til spørgsmål og refleksioner over, hvordan det har været at arbejde med i ugens løb. Desuden bliver det gennemgået hvordan man laver en ”ugentlig gennemgang” af alle sine forpligtelser. 11 KURSUSLEKTIONER

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende en samling af slides med oversigter, checklister, og øvelser.

Tid og sted Dag I Mandag den 15. november 2010 kl. 9.30 - 16.30 Dag II Mandag den 22. november 2010 kl. 13.00- 16.00 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 6.300


48 Lederudvikling

- effektivitet og kvalitet i ledelsesdisciplinen

SPØRGETEKNIK

- Lær at stille spørgsmål, så du får de svar, du gerne vil have

Undervisere

Indhold

Underviser

Pia Palm, erhvervspsykolog, MBA/MMD, HD(O), direktør i Signal Arkitekter. Pia har mere end 9 års erfaring med lederudvikling og HR på højt niveau i advokat-, revisions- og konsulent branchen. Birgitte Andersen, cand.psych.aut., partner i Momentum Consulting.Birgitte har gennem 9 år arbejdet med lederudviklingsprogrammer og personvurderinger på højt niveau i advokatbranchen og den finansielle sektor.

Kurset er et to-dags kursus, der Kurset vil give et generelt overblik over advokatbranchens ledelsesmæssige udfordringer, og vil gennem træning i konkrete værktøjer styrke den enkelte deltagers muligheder for effektivt og systematisk at anvende centrale ledelsesværktøjer i dagligdagen. • Advokatbranchens HR- og ledelsesmæssige udfordringer • Situationsbestemt ledelse • Produktive MUS og karrieresamtaler • Konflikthåndtering og den vanskelige samtale • Motivation og anerkendende kommunikation • Den uddannende leder

Paula Larrain, Larrain Consult. Journalist, medierådgiver, tidligere nyhedsvært med mange hundrede interviews bag sig.

Formål Formålet med kurset er at kvalificere ledere i advokatbranchen til at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer i dagligdagen., således at Lledelse skal ikke opleves som et nødvendigt onde, der tager tid fra sagerne og det faglige arbejde, men sikrer at ledelse skaber synergi og værdi i dagligdagen. Dermed og gøres ledelsestid mere effektivt og værdiskabende. Deltagerne vil opnå kendskab til grundlæggende ledelsesmæssige værktøjer, samtidig med at der vil blive lejlighed til at arbejde med konkrete ledelsesmæssige udfordringer i egen virksomhed, således at effektiviteten og kvaliteten i virksomhedens HR-processer styrkes.

Målgruppe Kurset henvender sig til partnere, maneging partnere og senior advokater og revisorer med ledelsesmæssig erfaring. Kurset forudsætter ingen forudgående lederuddannelse.

14 KURSUSLEKTIONER

Formål At give kursisterne et indblik i samtalens muligheder via spørgeteknik, hvad enten der er tale om en klientsamtale eller en medarbejdersamtale.

Målgruppe Kurset henvender sig til alle, der har brug for at få svar fra anden part i forbindelse med arbejdet, eksempelvis advokater i forhold til klienter og ledere i forhold til ansatte. Man behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage i kurset.

Materiale

Indhold

Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende oplæg, artikler, redskaber og værktøjer, der gør deltagerne i stand til at fastholde læringsindholdet fremover.

I en samtale mellem to mennesker får man som regel svar på, hvad man spørger om. Selvom man dybest set er interesseret i at få et fyldestgørende svar, kan man let komme til at spænde ben for sig selv som udspørger ved at formulere spørgsmålene forkert eller måske stille de forkerte spørgsmål. På dette kursus bliver du bevidst om, hvad der skal til for at få rigtig svar på tiltale.

Tid og sted Dag I Mandag den 9. maj 2011 kl. 9.30-16.30 Dag II Mandag den 20. juni 2011 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 9.700

• Lær at kende forskel på forskellige typer spørgsmål og hvornår man skal bruge hvad • Find ud af, hvordan du kan styre en samtale udelukkende ved at stille spørgsmål • Lær at planlægge et interview/samtale, så du får mest muligt ud af din samtalepartner • Bliv bevidst om samtalens muligheder og faldgruber • Lær at vinkle og strukturere et interview • Få mulighed for at øve dig i et lukket værksted og oplev selv at sidde under forhør • Se eksempler på, hvornår det går godt eller galt for professionelle udspørgere 7 kursuslektioner

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende eksempler og lister over gode spørgsmål samt andet relevant materiale

Tid og sted Torsdag den 14. april 2011 kl. 9.30 - 16.00 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 6.500

+ 49


50 Introduktion til projektledelse Underviser Projektleder Thomas Pulawski. Thomas har mere end 15 års erfaring som projektleder og projektledelsesunderviser. Thomas har en uddannelsesmæssig baggrund som internationalt certificeret projektleder i både PRiNCE2 (UK certificering) og PMI (US certificering).

Formål

Kurset vil give deltagerne en grundig introduktion til projektledelse som disciplin. Kurset introducerer den overordnede værktøjskasse og metodeapparat, som sætter deltagerne i stand til at arbejde projektorienteret.

Målgruppe Kurset henvender sig til alle, der i perioder arbejder med projekter som en del af opgaveløsningen i egen organisation eller i forbindelse med klientopgaver. Kurset henvender sig således til advokater, revisorer, juridiske sagsbehandlere, advokatsekretærer samt administrative medarbejdere, der arbejder eller skal til at arbejde med projekter.

Projekter i denne sammenhæng skal forstås som større sager, der tager form som projekter, eller egentlige projekter i egen virksomhed eller for klienter. Kurset tager udgangspunkt i et mindre casearbejde.

Indhold

Kurset dækker en introduktion til projektbegreberne og giver deltagerne mulighed for at afvikle projekter under overordnet anvendelse af de vigtigste projektværktøjer. På kurset fokuseres på tiden fra projektet starter til det afsluttes. For en oversigt over, hvad der konkret arbejdes med på kurset, se vores hjemmeside www.juc.dk 7 kursuslektioner

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende relevant materiale.

Tid og sted Torsdag den 9. juni 2011 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.850

+

Projektledelse

51

Underviser

Indhold

Projektleder Thomas Pulawski. Thomas har mere end 15 års erfaring som projektleder og projektledelsesunderviser. Thomas har en uddannelsesmæssig baggrund som internationalt certificeret projektleder i både PRiNCE2 (UK certificering) og PMI (US certificering).

De 2 kursusdage er opbygget om konkrete cases, hvor deltagerne får mulighed for at gennemleve et projekt fra start til slut med de udfordringer, risici, interessenter, ændrede forudsætninger m.m., som kendetegner projekter i praksis.

Formål

Kurset vil give deltagerne viden og værktøjer, der konkret sætter deltagerne i stand til at agere mere sikkert som projektleder. På kurset vil deltageren arbejde med konkrete cases, som illustrerer relevante udfordringer og risici på den ene side og muligheder og løsninger på den anden side. Kurset er opbygget således at der arbejdes med projekter i praksis.

Målgruppe Kurset henvender sig til alle, der arbejder på advokatkontorer eller i revisionsvirksomheder, herunder advokater, revisorer, juridiske sagsbehandlere, sekretærer samt administrative medarbejdere, der arbejder eller skal til at arbejde med projekter. Projekter i denne sammenhæng skal forstås som større sager, der tager form som projekter, eller egentlige projekter i egen virksomhed eller for klienter. Kurset tager udgangspunkt i konkrete projektcases. Som deltager på kurset forventes du at have deltaget på kurset ”JUC Introduktion til projektledelse” eller have en tilsvarende basisviden om projekter.  

For en oversigt over, hvad der konkret arbejdes med på kursets 2 dage se vores hjemmeside www.juc.dk 14 kursuslektioner

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret en kursusmappe indeholdende relevant materiale.

Tid og sted Onsdag den 15. juni og torsdag den 16. juni 2011 kl. 9.30-16.30 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 9.700


52 +

PROFESSIONEL FORHANDLING Underviser Mikkel Gudsøe, Negotiator.dk Chefadvokat (Brancheorganisationen Dansk Mode & Textil – 340 danske virksomheder), Ekstern lektor i kandidatfaget Juridisk Forhandling – teori og praksis ved Aarhus Universitet , Ekstern lektor i the International Negotiation Competition (INC) – the nationals ved Aarhus Universitet, Master Class forelæser (”Preparing Negotiations”) og dommer ved the INC 2009 hos John Marshall Law School, Chicago. Dommer ved the International Commercial Mediation Competition 2009 hos International Chamber of Commerce, Paris. Forhandlingscoach for Aarhus Universitet ved the INC 2008, London. Underviser og foredragsholder i professionel forhandling hos organisationer og private virksomheder.

Formål At give kursisterne et indgående kendskab til teorierne bag forhandling herunder opdeling i distributive og integrative tilgange til forhandling. Lær de essentielle systematiske metoder til at forberede, identificere og klassificere forhandlinger i såvel stil, strategi og taktikker – herunder competitive, cooperative og problem solving. Forstå stadierne i forhandling og lær om kropssprogets betydning samt om forhandling in persona, over telefon og ikke mindst over e-mail. Kort sagt – optimér professionalismen i dine forhandlinger.

Målgruppe Kurset henvender sig til alle, der – uanset erfaringsniveau - beskæftiger sig professionelt med forhandlinger på vegne af sig selv og/eller klienter. Kurset er relevant i alt fra forhandling af kontrakter til forhandlinger af forlig i retssager. Indsigten i forhandlingsteori vil kunne applikeres direkte i fremtidige forhandlinger samt anvendes til efterrationalisering af tidligere forhandlinger.

53 Indhold Vi forhandler alle hver eneste dag. Dette sker bevidst som ubevidst. De fleste har bare aldrig lært at forhandle kvalitativt. Teori kombineret med træning i praksis giver større gennemslagskraft og de bedste resultater. Hvordan forberedes, gennemføres, afsluttes, opfølges og senere evalueres en forhandling? Hvorledes forklarer man professionelt sin klient eller arbejdsgiver ræsonnementerne for ens repræsentation heraf i konkrete forhandlinger/ sager? Hvert af bl.a. disse stadier vil blive gennemgået og forklaret med illustrative eksempler, herunder også emner som kropssprog, aktiv lytning, assertiv adfærd, ”spot en løgner” og meget mere inkl. udlevering af et eksemplar pr. deltager af Forhandl-O-meterTM værktøjet. En detaljeret og punktvis beskrivelse af kurset findes på vores hjemmeside www. juc.dk Der forhandles en udleveret case. 7 kursuslektioner

Materiale Alle deltagere vil på kurset få udleveret det laminerede forhandlingsværktøj ForhandlO-meterTM. Desuden vil kursisterne få en mappe indeholdende slides og andet relevant materiale.

Tid og sted Mandag den 6. december 2010 kl. 9.30 - 17.00 Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 9.30 - 17.00 Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Pris ekskl. moms kr. 4.850


54 +

Tips og Tricks til Officepakken Formål

Indhold

Rigtig mange af os har igennem længere tid arbejdet med MS Office, f.eks. i Word, Excel PowerPoint og/eller Outlook. Vi løser de daglige opgaver, men da der som regel ikke er tid til at eksperimentere, løser vi dem så godt vi kan med den viden vi nu engang har.

Word Tips og Tricks

Selv om masser af analyser viser, at vi slet ikke arbejder optimalt med værktøjerne, er det svært at vide, hvor man skal sætte ind for at optimere dagligdagen uden at gå på en forfærdelig masse kurser. Det har vi nu et forslag til en løsning på. Vi tilbyder en række ultra korte men ekstremt effektive kurser, i de 4 mest anvendte værktøjer Word,Excel,PowerPoint og Outlook. Kurserne giver dig alle de rigtige og gode tricks, der gør, at du kan spare en masse tid, giver dig effektive redskaber til at præstere professionelle resultater, samt inspiration til nye måde at gøre tingene på. Alle 4 kurser er udviklet ud fra en brugerfaglig synsvinkel, og tager altså ikke, som de fleste andre kurser, udgangspunkt i programmet, men i hvordan man som bruger arbejder optimalt med programmet. Kurserne er udviklet til MS Office 2007.

Målgruppe Kurserne er til dig, som arbejder med programmerne på et grundlæggende niveau, og gerne vil lære at spare tid, og have et godt og professionelt resultat af dit arbejde med programmerne. Kurserne er målrettet jurister, advokater, advokatfuldmægtige, revisorer og deres sekretærer.

• Lær alle de smarte genveje til nem opsætning af dokumenter • Få styr på de vigtigste af genvejstasterne, der letter dagligdagen, både når du opretter, og når du redigerer. • Lær at bruge de nye grafiske muligheder med temaer, direkte eksempelvisning, typografier, skabeloner samt brug af billeder og cliparts. • Lær at oprette simple makroer, der letter hverdagen • Få styr på skemaer, tabelopsætninger og kæder til data i andre dokumenter • Lær at flette dokumenter med f.eks. data fra Excel • Samt masser af tricks til ting der driller i Word. Outlook Tips og Tricks

• Lær at udnytte den nye brugerflade optimalt • Effektive indstillinger, der letter din hverdag • Effektive tricks, der gør det lettere at håndtere mails. Herunder oprette, modtage, sende og organisere mails. • Lær de vigtige tips til håndtering af vedhæftninger, hyperlinks samt andre objekter • Lær at håndtere regler samt oprette dine egne • Tips til brug af kalender, brug af flere kalender , mødebooking, oprette gentagne aftaler og begivenheder samt check i andres kalendere efter ledig tid. • Lær at benytte opgavedelen til simpel projektstyring med tidstildelinger samt håndtering af opgavetildelinger • Samt masser af små tricks, som du garanteret ikke kender i Outlook

55 Excel Tips og tricks

PowerPoint Tips og Tricks

• Få de rigtige tips til oprettelse af modeller, hvad skal du og hvad skal du ikke. • Tricks til effektiv oprettelse af modeller ved brug af fyldhåndtag og Ctrl-tasten • Lær at benytte formelguiden effektivt • Lær at benytte de nye formategenskaber herunder betingede formeter • Få de ”fede” tips til håndtering af tabeller og lister, herunder sortering, filtrering og udtræk af subdatabaser • Lær at udnytte Pivottabeller på den nemme måde • Lær om effektiv brug af navngivning samt brug af datavalidering • Nem håndtering af grafer • Lær at tilrette Excel med egne funktioner og knapper til hyppigt anvendte funktioner • Lær at oprette og benytte makroer • Samt masser af tips til at spare tid i dit arbejde med Excel

• Få de smarte tricks til hurtig oprettelse af professionelle præsentationer • Alt om hvordan du effektivt styrer budskaberne i din præsentation • Smart brug af Layout og mastere, samt tilpasning og oprettelse af disse • Gode tips til brug af objekter som billeder, clips-arts, indscanninger, tekstbokse og smart-arts • Lær hvordan du benytter overgange og animationer effektivt til at understøtte budskaberne • Lær hvordan du kan gemme i forskellige formater til forskellige formål • Tricks til sammenkædning med data fra Word og Excel • Tips til oprettelse af dynamiske præsentationer • Masser af gode tips til brug af præsentationsdelen i PowerPoint

4 kursuslektioner pr. kusus

Materiale:

Tid og sted:

Alle deltagerne på kurset vil modtage relevant materiale og opgavesamlinger til programmerne.

Word:

Onsdag den 15. december 2010 kl. 9.30-12.30 Outlook:

Kurserne kan tages separat eller som et samlet forløb. Alle arrangementer afholdes på Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V

Onsdag den 15. december 2010 kl. 13.30-16.30 Excel:

Torsdag den 16. december 2010 kl. 9.30-12.30 PowerPoint:

Torsdag den 16. december 2010 kl. 13.30-16.30


layout: nxtbrand.dk foto: baandsalat.dk

Nye medlemmer af JUC’s Advisory Board JUC’s Advisory Board består af højesteretsdommere, professorer, partnere og advokater samt personer med nøgleroller i forhold til de enkelte faglige områder. Fra efteråret 2010 kan vi byde velkommen til nye medlemmer, herunder Georg Lett fra LETT advokatfirma, Torben Melchior der er tidl. præsident for Højesteret, N. E. Nielsen fra Bech-Bruun, Leif Djurhuus fra Plesner og Henrik Høpner fra Advodan. JUC’s Advisory Board består hermed af:

Forbrugerombudsmand Henrik Øe Højesteretsdommer Thomas Rørdam Professor Lars Bo Langsted, Århus Universitet Tidl. præsident for højesteret Torben Melchior Landsretsdommer, Karen Anke Tørring, Østre landsret Nordisk skadechef Lina Gregers Meulengracht, TrygVesta Partner, advokat Allan Kvist-Kristensen, Erritzøe Advokater Partner, advokat Birgitte Sølvkær Olesen, Flink, Halling-Overgaard & Partnere Partner, advokat Carsten Ceutz, Bech Bruun Partner, advokat Frank Bøgild, Kromann Reumert Partner, advokat Georg Lett, LETT advokatfirma Partner, advokat Henrik Høpner, Advodan Partner, advokat Jesper Hedegaard, Interlex Partner, advokat Leif Djurhuus, Plesner Partner, advokat N. E. Nielsen, Bech-Bruun Partner, advokat Nicolai Jung, Rønne & Lundgren Partner, advokat Simon Heising, Aumento Partner, advokat Søren Jørgensen, Lind Cadovius Partner, advokat Thomas Ryhl, MAQS Partner, advokat Yvonne Frederiksen, Norbomm Vinding

JUC advokatkurser  

Vinterforår 2010/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you