Page 1

Videregående uddannelser

D

el u k ek a tr n s on ø is ge k på om w op w ta w g .o el pt se ag el se

.d

k

2012

Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding


Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet

3

Hvor får du hjælp?

7

Optagelse.dk

8

Sådan ansøger du

9

Skemaerne

10

Fristerne

11

Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet

12

Prioriteringsskemaet

16

Ændringsprioriteringsskemaet

17

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

18

Ansøgningsskemaerne

24

Uddannelsesoversigt

40

Generel vejledning Fuldmagt

62

Arbejdsgivererklæring

64

Ansøgning om bolig

66

Landekoder

68

2


Oplysning fra ministeriet Bonus for tidlig studiestart For optagelsen 2012 vil ansøgere, der søger optagelse i kvote 1, få ganget deres eksamensgennemsnit med 1,08, hvis de har afsluttet deres gymnasiale uddannelse i 2010, 2011 eller 2012. Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivende uddannelse er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset. For optagelsen 2013 vil ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale uddannelse i 2011, 2012 eller 2013, blive omfattet osv. Hvis ansøgerens eksamensgennemsnit ikke er givet efter 7-trinsskalaen, vil justeringen først ske efter, at det er omregnet til 7-trinsskalaen. Ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale uddannelse i 2008 og frem, og som er forhindret i at påbegynde en uddannelse inden for toårsfristen, kan få forlænget denne frist med op til 4 år på grund af følgende dokumenterede forhold: 1. Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår 2. Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer 3. Adoption eller barsel 4. Længerevarende sygdom 5. Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende 6. Træning til og deltagelse i OL eller PL som elite- eller verdensklasse- atlet, udpeget af Team Danmark

Ansøgningen om fristforlængelse og dokumentation herfor skal vedlægges ansøgning om optagelse. Specifikke adgangskrav til uddannelserne Du skal være opmærksom på, at der er specifikke adgangskrav (bestemte gymnasiale fag på A-, B- eller C-niveau) til alle universiteternes bacheloruddannelser og til en del af de øvrige videregående uddannelser, og at disse fag skal være bestået med mindst 2,0 (7-trinsskalaen). Du kan få yderligere oplysninger på www.optagelse.dk og på uddannelses-stedernes hjemmesider. Hvis du ikke via din adgangsgivende uddannelse opfylder de specifikke adgangskrav, der kræves, eller ikke har bestået disse, har du mulighed for at supplere til de krævede niveauer eller forbedre karakteren gennem GS-supplering, se nedenfor. Du skal her være særligt opmærksom på ”turbokurserne”, hvor du til en lang række uddannelser kan hæve et niveau eller en karakter i sommerferien.

bacheloruddannelser, at du har bestået din gymnasiale uddannelse med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 2,0 (7-trinsskalaen). Hvis den uddannelse, du søger, har særlige karakterkrav for bestemte fag, har du mulighed for at forbedre karakteren eller karakterer gennem GS-supplering. Bemærk dog, at du kun har mulighed for at forbedre enkeltkarakterer og ikke dit samlede eksamensgennemsnit fra din adgangsgivende uddannelse. For optagelsen 2012 kræver følgende af universiteternes bacheloruddannelser særlige karakterkrav (7-trinsskalaen):

Du skal være opmærksom på, at visse sproglige adgangskrav også kan opnås undervejs i bacheloruddannelsen (propædeutik), og i disse tilfælde forlænges uddannelsen med ½ eller 1 år. Særlige karakterkrav til en række bacheloruddannelser Ud over de specifikke adgangskrav kræver enkelte af universiteternes

3


Universitet

Uddannelse

Karakterkrav

Københavns Universitet Økonomi

Gennemsnittet af gennemsnitskarakter for matematik A og eksamensgennem- snittet ifølge beviset for den adgangsgi- vende eksamen skal være på mindst 6,0

Veterinærmedicin

Eksamensgennemsnit ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 6,0

Farmaci

Enten: Eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 6,0 Eller: Gennemsnit tet af karaktererne i matematik, fysik og kemi/bioteknologi (mindst på de krævede niveauer) skal være 6,0.

Handelshøjskolen i København

Asian Studies Programme (Chinese/English)

Kinesisk A med et gennemsnit på mindst 6,0

Asian Studies Programme (Japanese/English)

Japansk A med et gennemsnit på mindst 6,0

Business Language and Culture (SPRØK) (English)

Erhvervsøkonomi-virksomheds- kommunikation HA (kom.)

Hvis det valgte 2. fremmedsprog er fransk fortsættersprog B eller tysk fortsættersprog B, kræves et gen- nemsnit på mindst 6,0 i det valgte fag Dansk A med et gennemsnit på mindst 6,0

IT-Universitetet i København Softwareudvikling Digitale medier og design

Matematik A med et gennemsnit på mindst 6,0 og engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0 Matematik B med et gennemsnit på mindst 6,0 og engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0

Global Business Informatics

Matematik B med et gennemsnit på mindst 6,0 og engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0

4


BEMÆRK, at for optagelsen 2013 indføres følgende særlige karakterkrav (7-trinsskalaen): Københavns Universitet

Fødevarevidenskab

Eksamensgennemsnit ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 4,0

Biologi-bioteknologi

Eksamensgennemsnit ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 6,0

Syddansk Universitet

Farmaci

Enten: Eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen skal være på mindst 6,0. Eller: Gennemsnittet af karaktererne i matematik A, fysik B og enten kemi B eller bioteknologi A skal være på mindst 6,0.

Bemærk, at fra optagelsen 2013 indføres følgende skærpede specifikke adgangskrav:

Bemærk, at fra optagelsen 2014 indføres følgende skærpede specifikke adgangskrav:

Professionsbachelor i finans: Ved adgang via en erhvervsuddannelse: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Diplomingeniør, trafik og transport: Ved adgang med gymnasial uddannelse og ved adgang med anden uddannelse: matematik A og fysik B

Professionsbachelor, jordemoder: Ved adgang via relevant erhvervsuddannelse: Uddannelsen skal være af mindst 2½ års varighed. De specifikke adgangskrav ved adgang via en relevant erhvervsuddannelse vil fortsat være: dansk A og engelsk B og kemi C og enten psykologi C eller samfundsfag C.

Garantikvotienter på nogle videregående uddannelser Nogle uddannelsessteder har indført garantikvotienter på nogle af deres bacheloruddannelser. Garantikvotient betyder, at uddannelsesstedet har fastsat et mindste eksamensgennemsnit, der garanterer tilbud om optagelse. Har du dette eksamensgennemsnit eller et højere gennemsnit, er du altså helt sikker på at få tilbudt en plads, hvis du søger om optagelse og i øvrigt opfylder adgangskravene til uddannelsen. Du kan få nærmere oplysninger om garantikvotienter på www.optagelse. dk og hos det uddannelsessted, som du søger optagelse på.

5


Gymnasial supplering (GS) Hvis du har en adgangsgivende uddannelse, der ikke opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du gerne vil søge, har du mulighed for at supplere til de niveauer og karakterer, der er adgangsgivende for uddannelsen, i de fag du mangler. GS-kurser og prøver er gratis, så længe du påbegynder undervisningen senest 1. oktober i kalenderåret 2 år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse. Kursus og prøver skal være afsluttet senest 1 år efter, at du har påbegyndt kurset. Det vil sige, at hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse i juni 2012, skal du senest påbegynde GS-kurset 1. oktober 2014, og prøverne til GS-kurset skal være afsluttet senest 1. oktober 2015. Du kan få yderligere oplysninger om de enkelte GS-kurser, tilmelding og undervisningssteder på www.gsdanmark.dk eller hos GS-koordinatorerne på følgende adresser:

Odense Katedralskole Jernbanegade 34 5000 Odense C tlf. 6612 2240 fax 6612 2991 www.odensekatedralskole.dk

Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14 9400 Nørresundby tlf. 9817 2833 fax: 9817 2907 www.nghf.dk

Vil du vide mere om GS-supplering, kan du finde oplysninger på www.gsdanmark.dk

VUC Aarhus Ingerslevs Boulevard 3 8000 Aarhus C tlf. 8732 2500 fax 8732 2598 www.vucaarhus.dk

KVUC Vognmagergade 8 1120 København K tlf. 8232 6690 fax 8232 6651 www.kvuc.dk Gentofte HF Dahlénsstræde 5 2820 Gentofte tlf. 3965 8449 eller 3965 1103 fax 3968 3670 www.gnf.dk Niels Brock Kultorvet 2 1175 København K tlf. 3341 9100 www.brock.dk

Betinget optagelse På nogle uddannelser er det muligt at søge betinget optagelse, selvom du mangler et fagniveau eller ikke opfylder et eventuelt karakterkrav. Nogle uddannelsessteder vil give dig en forhåndsgaranti på optagelse, således at du er sikker på en plads på uddannelsen, når du har bestået suppleringsfagene. Den betingede optagelse afhænger af, om du kan

nå at supplere. Suppleringen skal dog være afsluttet efter uddannelsesstedets nærmere bestemmelse inden studiestart eller umiddelbart derefter. Hvis du fx har matematik på Bniveau, og uddannelsen kræver et A-niveau, så kan du supplere på et GS-kursus i sommerferien, de såkaldte ”turbokurser”. Du skal have afsluttet både undervisning og prøver inden studiestarten 1. september eller umiddelbart derefter. Det samme gælder, hvis du skal have bestemte karakterer for at opfylde adgangskravene. Din endelige optagelse og ret til at starte/fortsætte på studiet er dog uden undtagelse betinget af, at du aflægger de nødvendige prøver inden studiestart eller umiddelbart derefter og består eksamen i fagene på det krævede niveau eller med den krævede karakter. Det betyder, at hvis du ikke består din supplering, bortfalder din studieplads. Du skal altså søge betinget optagelse på normal vis 15. marts 2012 / 5. juli 2012. Du skal selv søge optagelse på et suppleringskursus. Vær opmærksom på, at udbuddet af disse suppleringskurser er begrænset til ganske få kursussteder. Nogle enkelte uddannelser afholder selv suppleringskurser i august. Få nærmere oplysninger på det uddannelsessted, du søger optagelse på. Nogle uddannelser kræver, at du senest 5. juli 2012 indsender dokumentation for, at du er tilmeldt GS. Muligheden for at søge betinget

6


Hvor får du hjælp? optagelse gælder ikke på alle uddannelser. På visse uddannelser med adgangsbegrænsning kan der kun gives betinget optag, hvis du mangler at løfte ét fag ét niveau. Spørg for en sikkerheds skyld GS-koordinatorerne eller det uddannelsessted, du ønsker optagelse på. Du kan finde yderligere oplysninger om de enkelte uddannelser, adgangskrav m.v. på www.optagelse.dk samt www.ug.dk. Godkendte, danske heltidsuddannelser er uden deltagerbetaling Hvis du søger om optagelse på en godkendt, dansk heltidsuddannelse (en bachelor- eller kandidatuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en erhvervsakademiuddannelse), og du er dansk statsborger eller statsborger i et EU/EØSland, skal du ikke betale for deltagelse i undervisningen og i de prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.

www.ug.dk På ug.dk finder du adgangskrav til alle uddannelser i Danmark. Her kan du også bruge Studievælgeren, hvor du på egen hånd kan sortere i uddannelserne ud fra dine interesser. Studievalg og eVejledning Hos Studievalg og eVejledning kan du få: • Vejledning vedrørende ansøgningen til videregående uddannelser • Svar på, hvilke adgangskrav de forskellige uddannelser har • Information om optagelsesprocedurer i kvote 1 og kvote 2 • Vejledning om muligheder for suppleringskurser • Vejledning om uddannelsers generelle indhold og opbygning • Vejledning om økonomi under uddannelse

Studievalg Du er også velkommen til at kontakte et af de syv Studievalgscentre, hvor vejledere kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge. Studievalg er specialister i videregående uddannelse. I Studievalgscentrene kan du få vejledning og information om dine uddannelsesmuligheder. Tidsbestilling er ikke nødvendig. Studievalgs åbningstider og kontaktinfo finder du på www.studievalg.dk. Studievalg København Købmagergade 52, 3. sal 1150 København K Studievalg Sjælland Jernbanegade 12 4700 Næstved

eVejledning eVejledning vejleder om valg af uddannelse og hjælper dig med at få overblik og idéer til dit uddan- nelsesvalg. eVejledning vejleder digitalt dag, aften eller weekend. Du kan: • Ringe eller sende en sms på 70 22 22 07 • Sende en mail til kontakt@evejledning.dk • Chatte via www.evejledning.dk

Studievalg Fyn Albanigade 30 5000 Odense C

Se mere på www.evejledning.dk.

Studievalg Østjylland Vestergade 24 8000 Aarhus C

Studievalg Sydjylland Nytorv 5, 1. sal 6000 Kolding Studievalg Midtog Vestjylland Birk Centerpark 3 7400 Herning

Studievalg Nordjylland Slotsgade 27 9000 Aalborg

7


Digital ansøgning – optagelse.dk Du kan i stedet for at bruge skemaerne anvende www.optagelse.dk til at søge optagelse på en videregående uddannelse digitalt: • Alle kan søge optagelse digitalt, det kræver blot, at du har en NemID eller Digital Signatur. Du logger dig på med NemID eller Digital Signatur og udfylder og af- sender ansøgningen digitalt. Når du underskriver din ansøgning digitalt, bliver den automatisk sendt til det uddannelses sted, som du søger optagelse på. Du kan bestille en NemID på www.nemid.nu.

Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra 2004 eller senere, overføres dit eksamensgennem- snit automatisk til din ansøgning. Hvis du afslutter din adgangsgi- vende eksamen i 2012, skal du være opmærksom på, at dit eksamensgennemsnit ikke kan hentes fra eksamensdatabasen, før du selv har fået beviset udleveret, og at de uddannelsessteder, du søger ind på, ikke får det med, hvis du søger optagelse, før du har fået dit eksamensbevis. Hvis du søger digitalt, inden du har fået dit eksamensbevis, skal du derfor selv sørge for at eftersende kopi af dit eksamensbevis. Hvis du an- fører andre oplysninger på din an- søgning, skal du selv sørge for at sende dokumentation for oplys- ningerne til de ansøgte uddannel- sessteder (husk, at skrive dit cpr- nummer på alle bilag). Efter 15. marts kan du sende eksamensbe-

vis og anden dokumentation digi- talt på optagelse.dk, også efter du har sendt din ansøgning. Du skal dog altid overholde uddannelses- stedets frist, som du skal tjekke på deres hjemmeside.

Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra før 2004, skal du selv sørge for at sende kopi af eksa- mensbeviset og evt. anden doku- mentation til de ansøgte uddan- nelsessteder (husk, at skrive dit cpr-nummer på alle bilag).

adgangsgivende eksamen og eventuelt andre relevante bilag). Hvis du har søgt digitalt og på et senere tidspunkt ønsker at ændre prioriteringsrækkefølgen af de uddannelser, du har søgt, eller du ønsker at søge nye uddannelser, kan du også gøre det digitalt. Hvis du har søgt optagelse ved hjælp af papirskemaer, som du har sendt eller afleveret, og du på et senere tidspunkt ønsker at ændre prioriteringsrækkefølgen af de uddannelser, du har søgt, eller du ønsker at søge nye uddannelser, kan du ikke gøre det digitalt. Du skal bruge et ændringsprioriteringsskema (se s. 17), som du finder og printer ud på optagelse.dk. Husk også at indsende et ansøgningsskema til uddannelsesstedet, hvis du søger en ny uddannelse.

• Har du ikke NemID eller Digital Signatur, kan du alligevel udfylde din ansøgning på optagelse.dk. Du udfylder ansøgningen på optagelse.dk uden login og af slutter med at printe en følgeskri- velse. Følgeskrivelsen skal du underskrive og sende eller aflevere personligt på de uddannelsesste- der, hvor du søger optagelse. Husk, at vedlægge dokumentation for de oplysninger du anfører på ansøgningsskemaet (kopi af eksamensbevis for din adgangs- givende eksamen og eventuelt andre relevante bilag).

På optagelse.dk finder du også oplysninger om uddannelsernes adgangskrav, eventuelle garantikvotienter, nye uddannelser og meget mere. Information om uddannelsernes indhold og jobmuligheder, kan du finde på Uddannelsesguiden, www.ug.dk, eller på uddannelsesstedernes hjemmesider.

• Endelig kan du printe blanke ske- maer ud fra optagelse.dk og udfyl- de dem. Hvis du printer blanke skemaer, skal du huske også at printe et prioriteringsskema. Ansøgningerne skal du sende eller aflevere personligt på de ud- dannelsessteder, hvor du søger optagelse. Husk, at vedlægge dokumentation for de oplysninger du anfører på ansøgningsskemaet (kopi af eksamensbevis for din

På www.kot.dk kan du den 30. juli læse om årets optagelse i det, der kaldes Hovedtal. Her kan du se antallet af ansøgere og optagne på de enkelte uddannelser, og du kan finde årets grænsekvotienter, dvs. de gennemsnit, der som minimum skulle til for at blive optaget i kvote 1 på adgangsbegrænsede uddannelser. Du kan også se en oversigt over de uddannelser, der fortsat har ledige studiepladser.

8


Sådan ansøger du på papir: Uanset om du søger uddannelse med frist 15. marts eller 5. juli, skal du ansøge på samme måde. Du kan søge optagelse digitalt via optagelse.dk (læs nærmere om at søge optagelse digitalt s. 8). Hvis du vælger at søge på papir, skal du indsende en ansøgning til hver af de uddannelser, du vil søge optagelse på. Uddannelserne har hver sit optagelsesområdenummer, se s. 40 og frem. En ansøgning består af et ansøgningsskema med de bilag, som den uddannelse, du søger optagelse på, kræver. Derudover skal du indsende et prioriteringsskema, hvor du skriver alle de uddannelser, du vil søge. Prioriteringsskemaet skal du medsende til det uddannelsessted med den uddannelse, du helst vil optages på, dvs. din 1. prioritet. Hvis du senere får brug for at ændre prioriteringsrækkefølgen af de uddannelser, du har søgt, eller du vil søge flere uddannelser, skal du bruge et ændringsprioriteringsskema. Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til den 1. prioritet, der står på dit ændringsprioriteringsskema. Hvis du søger nye uddannelser, skal du også sende et ansøgningsskema til de nye uddannelser. Hvis du istedet vælger at søge digitalt, kan du ændre i din ansøgning og prioriteringsrækkefølge på optagelse.dk. Her kan du også søge nye uddannelser.

1

Udfyld altid prioriteringsskemaet – også selvom du kun søger én uddannelse. Hver uddannelse (optagelsesområdenummer) må kun skrives på prioriteringsskemaet én gang. Prioriteringsskemaet er på side 16 og der er en vejledning til udfyldelsen på siderne foran skemaet.

2

Udfyld et ansøgningsskema for hver uddannelse (optagelsesområdenummer), du vil søge. Skemaerne er på siderne 24 - 39. Der er en vejledning til udfyldelsen på siderne foran skemaerne.

3

Læg ansøgningsskemaerne med bilag og krævet dokumentation i hver deres A4-kuvert. På hver kuvert skriver du den adresse, som ansøgningen skal sendes til. Du kan finde adresserne i uddannelsesoversigten bagerst i hæftet fra side 40. Læg prioriteringsskemaet i kuverten sammen med ansøgningen til den uddannelse, der er din 1. prioritet. Læg et sæt dokumentation i hver kuvert, gerne i den rækkefølge, de er nævnt på ansøgningsskemaet. Hvis du søger optagelse i kvote 1 er dokumentation som minimum en kopi af dit eksamensbevis fra din gymnasiale eksamen. Søger du kvote 2 eller en uddannelse med optagelsesprøve, skal du vedlægge dokumentation for de aktiviteter, der skal lægge til grund for vurderingen af din ansøgning.

Send ansøgningerne til kvote 2 og til de øvrige steder med frist 15. marts, så uddannelsesstederne kan have dem senest 15. marts kl. 12. Send ansøgningerne til kvote 1 så uddannelsesstederne kan have dem senest 5. juli kl. 12. Hvis du sender ansøgningerne med posten fra Danmark, skal de være poststemplet senest dagen før ansøgningsfristen.

4

Uddannelsesstedet er ikke forpligtet til at bekræfte modtagelsen af din ansøgning. Derfor vil det være en sikkerhed for dig at få en kvittering for afsendelsen på posthuset. Hvis du istedet vælger at søge digitalt, kan du se, når uddannelsesskolen har modtaget din ansøgning. Husk korrekt porto! Du har også mulighed for at aflevere din ansøgning personligt på det eller de uddannelsessteder, du søger. Når du afleverer personligt, kan du bede om en kvittering. Fortryder du en ansøgning, skal du henvende dig til det uddannelsessted, ansøgningen er sendt til.

9


Skemaerne Hæftet indeholder de skemaer, du skal bruge ved ansøgning om optagelse til videregående uddannelser tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, hvis du søger på papir. Hvis du søger digitalt gennem optagelse.dk, vil vejledningen være knyttet til de enkelte punkter, du udfylder.

1

Et prioriteringsskema Alle ansøgere skal udfylde et prioriteringsskema og indsende det sammen med ansøgningsskemaet til det uddannelsessted, der står som 1. prioritet.

4

4 arbejdsgivererklæringer Til brug for dokumentation af erhvervserfaring ved kvote 2-ansøgninger, eller hvor erhvervserfaring indgår som en del af adgangskravet. Uddannelsesstedet kan fortælle dig mere om, hvad de kræver af dokumentation. Se side 64 og 65.

5

En fuldmagtsblanket Hvis du vil give en person fuldmagt til at søge på dine vegne, kan du benytte hæftets fuldmagtsblanket. På bagsiden af fuldmagtsblanketten er der en vejledning i at bruge blanketten. Se side 62 og 63.

2

Et ændringsprioriteringsskema Hvis du ønsker at ændre din prioriteringsrækkefølge eller søge nye uddannelser, skal du bruge et ændringsprioriteringsskema. Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til det uddannelsessted, der nu står som 1. prioritet. Uddannelsesstedet skal have modtaget skemaet senest 5. juli kl. 12.

3

8 ansøgningsskemaer Hæftet indeholder 8 ansøgningsskemaer, da du maksimalt kan søge 8 uddannelser. Du skal bruge et ansøgningsskema til hver uddannelse, uanset om du søger pr. 15. marts eller pr. 5. juli.

10


Fristerne 15. marts

5. juli

Bekræftelse

Kvote 2 og øvrige optagelsesområder med frist 15. marts Uddannelsestedet, du søger optagelse på, skal have modtaget ansøgningen senest den 15. marts kl. 12. Hvis du sender din ansøgning med posten fra Danmark, skal den være poststemplet senest dagen før. Følgende ansøgere skal søge 15. marts: • Ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2, herunder ansøgere der søger dispensation fra adgangskravene • Ansøgere med International Baccalaureate (IB) - uanset om uddannelsen er taget i Danmark eller i udlandet • Ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer • Ansøgere til uddannelser med optagelsesprøve

Kvote 1 Uddannelsesstedet, du søger optagelse på, skal have modtaget ansøgningen senest den 5. juli kl. 12. Hvis du sender din ansøgning med posten fra Danmark, skal den være poststemplet senest dagen før.

Hvis du modtager et tilbud om en uddannelsesplads, skal du bekræfte, at du ønsker at bruge den. Du skal bekræfte tilbuddet inden for den frist, uddannelsesstedet angiver i brevet. Hvis du ikke bekræfter inden fristen, bortfalder tilbuddet. Du kan give en anden fuldmagt til at bekræfte på dine vegne. På side 62 er der en fuldmagtsblanket, som du kan bruge.

De forhold, som du vil have taget hensyn til i kvote 2 eller lignende optagelsessystemer, skal være nævnt i ansøgningen pr. 15. marts. Hvis du først opfylder kvalifikationskriterierne efter 15. marts, vil en evt. optagelse være betinget af, at kravene er opfyldt og dokumenteret inden 5. juli. Hvis du har eller får en gymnasial adgangsgivende eksamen, og du opfylder/kan opfylde adgangskravene, vil du desuden automatisk blive prøvet i kvote 1 uden at skulle indsende en ny ansøgning.

Hvis du ønsker at ændre et prioriteringsskema, du allerede har sendt ind, skal du indsende et ændringsprioriteringsskema til det uddannelsessted, der er 1. prioritet på ændringsprioriteringsskemaet (se side 17). Uddannelsesstedet skal have modtaget skemaet senest 5. juli. 30. juli Svar Den 30. juli får du svar. Du får kun ét brev. Enten får du et optagelsesbrev (dvs. et tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted). Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt.

11


Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet 1. Personlige oplysninger

Prioriteringsskema 2012 Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted.

holdt Tilmeldingssekretariatet

CPR-nummer Hvis du har et dansk CPR-nummer, skriver du det her.

CPR-nummer Fastnettelefon

Ansøgere uden dansk CPR-nummer Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer, skal du i stedet skrive dato, måned og år for din fødselsdag i den angivne rækkefølge i de seks felter før stregen. I de første tre felter efter stregen skriver du de to første bogstaver i dit første fornavn efterfulgt af det første bogstav i dit sidste efternavn. I den sidste rubrik skal du angive dit køn med 1 for mand eller 2 for kvinde. En mand, der hedder Claes Anders Fredrik Moen og er født den 31. august 1990, skal altså skrive: 310890-CLM1.

Mobiltelefon

ummer

Prioriteringsskema 2012

By

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted.

E-mail eholdt Tilmeldingssekretariatet

Landekode (se side 68-69)

Land CPR-nummer

3 1 0 8 9 0

C L M1

Fastnettelefon

tog din adgangsgivende eksamen

Mobiltelefon

kun ét kryds)

nummer

By

(7)

Adgangseksamen til ingeniørudd.

(5)

Højere teknisk eksamen (htx) E-mail International Baccalaureate (IB)

(8)

Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

(6)

GIF

(9)

Andet adgangsgrundlag

(4)

(10) Den Koordinerede Tilmelding

Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

t kryds (11)

1. Personlige oplysninger Fornavn(e)

Optagelsesområdenavn

ummer og kun én lign. angives på

sninger Underskrift

Uddannelsesstedets navn Efternavn Vej Den Koordinerede Tilmelding Landekode (se side 68-69)

Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Postnummer

By

1.Land Personlige oplysninger

E-mail

Fornavn(e)

2. Statsborgerskab Efternavn

Landekode (se side 68-69)

Dansk Andet Vej Den Koordinerede Tilmelding

Kontaktoplysninger Prioriteringsskema 2012 Det kan blive nødvendigt at kontakte dig i den periode, hvor ansøgningerne Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted. bliver behandlet. Derfor er det vigtigt, at du udfylder kontaktoplysninger med telefon/mobil, mailadresse og postadresse. CPR-nummer Du skal udfylde din postadresse med alle oplysninger om gade/vej, husFastnettelefon nummer, evt. etage eller værelsesnummer, postnummer, by (postdistrikt) Prioriteringsskema 2012 Mobiltelefon Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. og land. Bortil det duhøjestpåprioriterede et privatudlejet værelse skal du medtage navnet på din Skemaet skal du sende uddannelsessted. udlejer (C/O). Bor du på kollegium skal du medtage kollegiets navn. Hvis CPR-nummer du bor i udlandet, skal du skrive landekoden på det land, du bor i Prioriteringsskema 2012 Fastnettelefon Land side 68-69). (se Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Mobiltelefon Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted.

Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

3. Eksamensår

Eksamensår Postnummer By Landekode (se side 68-69) årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen 1. PersonligeSkriv oplysninger

2. Statsborgerskab

Fornavn(e) 4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds) Land E-mail Studentereksamen (stx) (1)Efternavn 2. Du må skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. 2. højst Statsborgerskab 3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten. Højere forberedelseseksamen (hf) VejDansk Andet (3) Højere handelseksamen (hhx) (2)

3. Eksamensår Landekode (se side 68-69) fra udlandet 5. Adgangsgivende eksamen Eksamensår

(4)

CPR-nummer

Højere teknisk eksamen (htx)

Fastnettelefon Adgangseksamen til ingeniørudd. Hvis (7)du er dansk statsborger, sætter du kryds i feltet "dansk". Er du ikke (8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) Mobiltelefon dansk(9) statsborger, skriver du landekoden på det land, hvor du er statsborger Andet adgangsgrundlag (se side 68-69).

Landekode (se side 68-69) (5) International Baccalaureate (IB) Land (6)

GIF

Postnummer

By

Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10) Land E-mail

4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds) Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)

2. (1)

Statsborgerskab Studentereksamen (stx)

6. Prioriteringsliste

Højere forberedelseseksamen (hf) OptagelsesDansk Andet områdenummer Prioritet (3) Højere handelseksamen (hhx) (2)

3. Eksamensår

(4)

Højere teknisk eksamen (htx)

(5)

International Baccalaureate (IB)

Landekode (se side 68-69)

Optagelsesområdenavn (6) GIF

(7)

Adgangseksamen til ingeniørudd.

(8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) 3. Eksamensår

Land

(9)

Uddannelsesstedets navn Andet adgangsgrundlag

5. Adgangsgivende 1Eksamensår eksamen fra udlandet

Her skal du skrive, hvilket år du tog din adgangsgivende eksamen. Hvis du har taget flere gymnasiale eksaminer, er det altid den første Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11) 3 til ingeniørudd. Studentereksamen (stx) Højere teknisk eksamen (htx) (1) (4) 6. Prioriteringsliste eksamen, (7) der Adgangseksamen er grundlaget for optagelse. Derfor er det altid årstallet for 4 (2) Optagelses(5) International Baccalaureate (IB) (8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) Højere forberedelseseksamen (hf) områdenummer Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn Prioritet den første adgangsgivende eksamen, du skal skrive. 5 (3) (6) GIF (9) Andet adgangsgrundlag Højere handelseksamen (hhx) Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen

2

Har du en IB fra udlandet, sæt kryds

(10)

4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds)

1 65. Adgangsgivende eksamen fra udlandet 2 (10) 7 Har du en IB fra udlandet, sæt kryds 3 Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11) 8 46. Prioriteringsliste 1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én

2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet.

Optagelses- praktiksteder o.lign. angives på gang (studieretninger, 3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten. Husk 5 Prioritetansøgningsskemaets områdenummer Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn punkt 3).

Underskrift 6

1

Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger Dag/md/år Underskrift

7 2

12

8 3 Husk4

1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på ansøgningsskemaets punkt 3).

5

Underskrift Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger

2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. 3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.


Prioriteringsskema 2012 Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted.

Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

Den Koordinerede Tilmelding

1. Personlige oplysninger Fornavn(e)

CPR-nummer

Efternavn

Fastnettelefon Mobiltelefon

Vej Postnummer

Landekode (se side 68-69)

Prioriteringsskema 2012

By

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted.

Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

Den Koordinerede Tilmelding Land

E-mail

1. oplysninger 2. Personlige Statsborgerskab Fornavn(e)

CPR-nummer

Land

Landekode (se side 68-69)

Dansk Efternavn

Andet Fastnettelefon

3. Eksamensår Eksamensår Vej

Mobiltelefon 4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds) Prioriteringsskema 2012

Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen

4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds) Postnummer By Landekode (se side 68-69) Den Koordinerede Tilmelding

Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted.

Adgangseksamen til ingeniørudd. (7) Her skal du med et kryds – og kun ét kryds – markere, hvilken dansk ad1. Personlige oplysninger (8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) (2) Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB) gangsgivende eksamen, du har taget. Hvis du har taget flere gymnasiale CPR-nummer 2.Fornavn(e) Statsborgerskab (9) Andet adgangsgrundlag (3) Højere handelseksamen (hhx) (6) GIF Landekode (se side 68-69) Land eksaminer, er det altid den første eksamen, der er grundlaget for optagelse. 5.Efternavn Adgangsgivende eksamen fra udlandet Fastnettelefon Dansk Andet 3. Eksamensår Derfor er det altid typen af din første adgangsgivende eksamen, du skal Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10) Mobiltelefon Vej Eksamensår Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen krydse af. Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11) By Postnummer Landekode (se side 68-69) Studentereksamen (stx)

(1) Land

(4)

Højere teknisk eksamen (htx) E-mail

4. 6. Adgangsgivende Prioriteringsliste eksamen fra Danmark (kun ét kryds) Land (1) Prioritet

OptagelsesStudentereksamen områdenummer(stx)

(2) Højere forberedelseseksamen (hf) 2. Statsborgerskab

1

(3)

Højere handelseksamen (hhx) Dansk Andet

E-mail Højere teknisk eksamen (htx) (4) Optagelsesområdenavn (5)

International Baccalaureate (IB)

Landekode (se side 68-69) (6) GIF

2 5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet 3. Eksamensår

(7)

Adgangseksamen til ingeniørudd. Uddannelsesstedets navn

(8)

Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet Land (9) Andet adgangsgrundlag Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra udlandet, skal du krydse et af felterne af.

3

Eksamensår Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10) Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen uddannelsefra fraDanmark udlandet, sæt kryds 4 adgangsgivendeeksamen 4.Anden Adgangsgivende (kun ét (11) kryds)

6. Prioriteringsliste

5

(1) Prioritet (2)

Studentereksamen (stx) Optagelsesområdenummer

(4)

Højere teknisk eksamen (htx)

Optagelsesområdenavn

(7)

Adgangseksamen til ingeniørudd. Uddannelsesstedets navn

Højere forberedelseseksamen (hf) (5) International Baccalaureate (IB) (8) Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) 6 (3) Højere handelseksamen (hhx) (6) GIF (9) Andet adgangsgrundlag 1 7 5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet 2 8 Har du en IB fra udlandet, sæt kryds (10) 3 6. Prioriteringsliste 1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én 2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11) på praktiksteder o.lign. angives 3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten. Husk gang (studieretninger, ansøgningsskemaets punkt 3). 4 6. Prioriteringsliste

Underskrift

Du skal her skrive, hvilke uddannelser, du ønsker at søge optagelse på og i Uddannelsesstedets navn hvilken rækkefølge. Du kan søge op til 8 uddannelser. Hver uddannelse må kun skrives én gang på prioriteringsskemaet. For hver uddannelse skriver du uddannelsens optagelsesområdenummer, optagelsesområdets navn og uddannelsesstedets navn. I uddannelsesover2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. 3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten. sigten bagerst i hæftet (fra side 40) kan du finde optagelsesområdenumre og optagelsesområdenavne for samtlige uddannelser.

Optagelsesområdenummer Prioritet Optagelsesområdenavn Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger Dag/md/år Underskrift

5

61 72 83

4 Husk

1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på ansøgningsskemaets punkt 3).

5

Underskrift Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger Dag/md/år Underskrift

6 7 8

Husk

1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på ansøgningsskemaets punkt 3).

Underskrift Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger Dag/md/år Underskrift

Du skal kun indsende ét prioriteringsskema, også selvom du både søger uddannelser i kvote 1, kvote 2 eller på uddannelser med optagelsesprøver. 2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. 3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten. vedlægger du sammen med ansøgningsskemaet til Prioriteringsskemaet den uddannelse, der står øverst på din prioriteringsliste (din 1. prioritet). Det uddannelsessted, hvor du har din 1. prioritet sørger for, at dit prioriteringsskema bliver videresendt til Den Koordinerede Tilmelding, hvor optagelsen til de videregående uddannelser bliver koordineret. Husk at sende en ansøgning til alle de uddannelser, du skriver på dit prioriteringsskema.

13


Eksempel på prioritering

Prioritet

Optagelsesområdets nummer

Optagelsesområdets navn

Uddannelsesstedets navn

1

3 0 0 6 0

2

7 3 0 1 0

Designteknolog

Københavns Erhvervsakademi

3

1 7 6 1 0

Journalistik

Syddansk Universitet

4

1 7 2 5 0

Medievidenskab

Syddansk Universitet

Arkitekt

Arkitektskolen Aarhus

5 6 7 8

Notér dine egne prioriteter her: Prioritet

Optagelsesområdets nummer

Optagelsesområdets navn

Uddannelsesstedets navn

1 2 3 4 5 6 7 8

Fortryder du en ansøgning, skal du henvende dig til det uddannelsessted, som du har sendt ansøgningen til.

14


Ændringsprioriteringsskema 2012 Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted.

Ændringsprioriteringsskema

1. Personlige oplysninger Fornavn(e)

CPR-nummer

Efternavn

Fastnettelefon Mobiltelefon

Vej Landekode (se side 68-69)

Postnummer

By

Land

E-mail

2. Statsborgerskab Landekode (se side 68-69) Dansk

Land

Andet

3. Eksamensår Eksamensår Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen

4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds) Studentereksamen (stx)

(4)

(2)

Højere forberedelseseksamen (hf)

(5)

(3)

Højere handelseksamen (hhx)

(6)

(1)

Højere teknisk eksamen (htx)

(7)

Adgangseksamen til ingeniørudd.

International Baccalaureate (IB)

(8)

Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

GIF

(9)

Andet adgangsgrundlag

5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet Har du en IB fra udlandet, sæt kryds

(10)

Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)

OBS! Når du ændrer prioritering, skal alle uddannelser fra tidligere skema(er) med, også ikke længere aktuelle uddannelser. Hvis du søger nye uddannelser skal de have en ansøgning. Se vejledning side 15. 6. Prioriteringsliste Prioritet

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

1 2 3

Hvis du ønsker at ændre din prioriteringsrækkefølge, skal du indsende et ændringsprioriteringsskema. Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten på ændringsprioriteringsskemaet, og det skal være fremme på uddannelsesstedet senest den 5. juli klokken 12.

4 5 6 7 8 Husk

1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på ansøgningsskemaets punkt 3).

Underskrift Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger Dag/md/år Underskrift

2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. 3. Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.

Ændringsprioriteringsskemaet skal indeholde alle de prioriteter, som du har skrevet på det første prioriteringsskema, men gerne i en anden rækkefølge. Du må også tilføje nye uddannelser (optagelsesområder) på ændringsprioriteringsskemaet, men husk, at du skal sende en ansøgning til de nye. Hvis der er uddannelser, du ikke længere ønsker at søge, skal du annullere dem ved at kontakte uddannelsesstederne, men du skal stadig skrive dem på ændringsprioriteringsskemaet, selvom de er annulleret. Du skal også fortsat skrive uddannelser, der ikke længere er aktuelle af andre årsager, på skemaet. Det kan fx være uddannelser, hvor du ikke har bestået en optagelsesprøve eller uddannelser, hvor du har fået besked om, at du ikke opfylder et bestemt adgangskrav. Det er altså nødvendigt, at du medtager alle uddannelser, du har søgt, også selvom de ikke længere er aktuelle. Hvis der ikke er plads til annullerede eller aktuelle ansøgninger på de 8 pladser, skal du notere dem på ændringsprioriteringsskemaets bagside. Husk at datere og underskrive dit ændringsprioriteringsskema, da det nu er dette skema, der viser den rækkefølge, du ønsker at blive optaget i, og som vil blive lagt til grund for din optagelse.

15


Prioriteringsskema 2012 Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted.

1. Personlige oplysninger Fornavn(e)

CPR-nummer

Efternavn

Fastnettelefon

Vej

Mobiltelefon Postnummer

Landekode (se side 68-69)

By

Land

E-mail

2. Statsborgerskab Landekode (se side 68-69) Dansk

Land

Andet

3. Eksamensår Eksamensår Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen

4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds) (1)

Studentereksamen (stx)

(4)

Højere teknisk eksamen (htx)

(7)

Adgangseksamen til ingeniørudd.

(2)

Højere forberedelseseksamen (hf)

(5)

International Baccalaureate (IB)

(8)

Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

(3)

Højere handelseksamen (hhx)

(6)

GIF

(9)

Andet adgangsgrundlag

5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet Har du en IB fra udlandet, sæt kryds

(10)

Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)

6. Prioriteringsliste Optagelsesområdenummer

Prioritet

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

1 2 3 4 5 6 7 8 Husk

1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på ansøgningsskemaets punkt 3).

Underskrift Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger Dag/md/år Underskrift

2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. 3. Prioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.


Ændringsprioriteringsskema 2012 Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet

Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det højest prioriterede uddannelsessted.

1. Personlige oplysninger Fornavn(e)

CPR-nummer

Efternavn

Fastnettelefon

Vej

Mobiltelefon

Landekode (se side 68-69)

Postnummer

By

Land

E-mail

2. Statsborgerskab Landekode (se side 68-69) Dansk

Land

Andet

3. Eksamensår Eksamensår Skriv årstallet for det år, hvor du tog din adgangsgivende eksamen

4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark (kun ét kryds) (1)

Studentereksamen (stx)

(4)

Højere teknisk eksamen (htx)

(7)

Adgangseksamen til ingeniørudd.

(2)

Højere forberedelseseksamen (hf)

(5)

International Baccalaureate (IB)

(8)

Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

(3)

Højere handelseksamen (hhx)

(6)

GIF

(9)

Andet adgangsgrundlag

5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet Har du en IB fra udlandet, sæt kryds

(10)

Anden adgangsgivende uddannelse fra udlandet, sæt kryds (11)

OBS! Når du ændrer prioritering, skal alle uddannelser fra tidligere skema(er) med, også ikke længere aktuelle uddannelser. Hvis du søger nye uddannelser skal de have en ansøgning. Se vejledning side 15. 6. Prioriteringsliste Prioritet

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

1 2 3 4 5 6 7 8 Husk

1. Du skal skrive optagelsesområdets nummer og kun én gang (studieretninger, praktiksteder o.lign. angives på ansøgningsskemaets punkt 3).

Underskrift Jeg bekræfter hermed rigtigheden af de angivne oplysninger Dag/md/år Underskrift

2. Du må højst skrive 8 ønsker på prioriteringsskemaet. 3. Ændringsprioriteringsskemaet skal du sende til 1. prioriteten.


Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Print hele hæftet ud og hav vejledningen ved siden af skemaet, mens du udfylder det! Der er 8 ansøgningsskemaer i hæftet, svarende til at du højst kan søge 8 uddannelser (optagelsesområder). For hver uddannelse du søger, skal du udfylde et skema, også selvom flere af uddannelserne er på det samme uddannelsessted, eller du søger den samme uddannelse flere steder. Optagelsesregler og adgangskrav kan være forskellige fra uddannelse til uddannelse og fra uddannelsessted til uddannelsessted. Spørg derfor altid på uddannelsesstedet, tjek uddannelsesstedets hjemmeside eller tjek på ug.dk inden du indsender ansøgningen. Du skal til hver af dine ansøgninger vedlægge dokumentation for din adgangsgivende eksamen og de aktiviteter, du har skrevet på skemaet. Ansøgningen og den tilhørende dokumentation skal du sende eller aflevere til uddannelsesstedet. Alle de aktiviteter, du vil have taget i betragtning ved vurderingen af din ansøgning, skal du nævne på selve ansøgningsskemaet.

1. Personlige oplysninger

Ansøgningsskema 2012

CPR-nummer

3 1 0 8 9 0

1. Personlige oplysninger Fornavn(e)

Fastnettelefon

Efternavn

Mobiltelefon

CPR-nummer Hvis du har et dansk CPR-nummer, skriver du det her.

C L M1

Ansøgere uden dansk CPR-nummer Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer, skal du i stedet skrive dato, måned Landekode (se side xx-xx) Postnummer By og år for din fødselsdag i den angivne rækkefølge i de seks felter før stregen. Land E-mail I de første tre felter efter stregen skriver du de to første bogstaver i dit Land Landekode (se side xx-xx) Vedlagt opholdstilladelse første Ansøgningsskema 2012fornavn efterfulgt af det første bogstav i dit sidste efternavn. I den Ja Nej sidste rubrik skal du angive dit køn med 1 for mand eller 2 for kvinde. ede Tilmelding Uddannelsesstedets navn En mand, der hedder Claes Anders Fredrik Moen og er født den 31. svejledningen på de CPR-nummer Studiestart er. Skemaet skal du sende tilEvt. detstudieretning eller uddannelses-/praktiksted august 1990, skal altså skrive: 310890-CLM1 stedet for sommer ed, du søger på. 1. Personlige oplysninger oretrækker jegoptagelse vinter Vej

Fornavn(e) 6. Bonus for tidlig studiestart

dannelsesstedet

Fastnettelefon

Jeg har eksamen fra 2007 eller 2008 og søger dispensation fra toårsreglen. JegEfternavn har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation

n fra optagelsen i 2010

msnit

År

Vej Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes)

msnit

År

Landekode (se side 68-69) Postnummer By Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

msnit

År

Land 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

erskab

msnit

År

Andet

År g om optagelse på

Optagelsesområdenavn År

År by g ikke bliver optaget på denne else, søger jeg om standby År

rundlag

undlag

tereksamen (stx)

forberedelsesDato en (hf)

handels-

Optagelsesområdenummer

Prioritet

msnit

ådenr. msnit

Mobiltelefon

7. Gymnasial supplering

1

E-mail

Optagelsesområdenavn

Landekode (se side 68-69)

Land

Vedlagt opholdstilladelse Ja

2

Adresse Hvis din adresse er i udlandet, skal du skrive landekoden på det land, du bor i (se side 68-69).

Nej

Uddannelsesstedets navn

3 4

Studiestart I stedet for sommer foretrækker jeg vinter

5 6

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011

8

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation

7. Gymnasial supplering

7 Eksamensgennemsnit

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Eksamensgennemsnit År Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse efter med din d. 5.ansøgning, juli (punktsom 10 udfyldes) uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) brev med relevant dokumentation. Eksamensgennemsnit År

18


e til det .

Ansøgningsskema 2012 Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, du søger optagelse på. Forbeholdt uddannelsesstedet

CPR-nummer

1. Personlige oplysninger Fornavn(e)

Fastnettelefon

Efternavn

Mobiltelefon

Vej Landekode (se side 68-69)

Postnummer

Land

E-mail 2. Statsborgerskab Ansøgningsskema 2012

Landekode (se side 68-69)

Land

2. Statsborgerskab Den Koordinerede Tilmelding

Vedlagt opholdstilladelse

Nej om du er dansk statsborger eller har udenlandsk Du skal med krydsJa angive, 3. Ansøgning om optagelse på Læs udfyldningsvejledningen på de CPR-nummer Uddannelsesstedets navn Optagelsesområdenavn Optagelsesområdenr. statsborgerskab. foregående sider. Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, du søger optagelse på. 1. Personlige oplysninger Forbeholdt uddannelsesstedet Fornavn(e) Fastnettelefon Hvis du sætter kryds i “Andet”, skal du skrive en landekode og landets Standby Studiestart Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted I stedet for sommer Hvis jeg ikke bliver optaget på denne Efternavn Mobiltelefon foretrækker jeg vinter uddannelse, søger jeg om standby navn (se side 68-69). Er du ikke fra et EU eller EØS-land, skal du desuden 6. Bonus for tidlig studiestart 4. Adgangsgrundlag Vej A. Tilsagn Jeg markere, har eksamen fra 2007, 2008 2009 oghar søger dispensation fra omellerdu vedlagt kopi af din opholdstilladelse. Andet

Dansk

toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation Postnummer By

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 Landekode (se side 68-69)

B. Adgangsgrundlag

Ansøgningsskema 2012

7. Gymnasial supplering

Land Eksamensgennemsnit Den Koordinerede Tilmelding Studentereksamen (stx)

E-mail Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes)

År

3. Ansøgning om optagelse på

2. Statsborgerskab

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Eksamensgennemsnit År Højere forberedelsesefterLand d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) Landekode (se side 68-69) Vedlagt opholdstilladelse eksamen (hf) Læs udfyldningsvejledningen på de 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Andet Dansk Ja Nej CPR-nummer Eksamensgennemsnit År foregående sider. Skemaet skal du sende til det Højere handels3.uddannelsessted, Ansøgning optagelse på du søger optagelse på. 1. Personlige oplysninger Optagelseseksamenom (hhx) områdenummer Prioritet Optagelsesområdenavn Forbeholdt uddannelsesstedet Fastnettelefon Uddannelsesstedets navn Optagelsesområdenavn Optagelsesområdenr. År Eksamensgennemsnit Fornavn(e) Højere teknisk eksamen (htx) Efternavn Mobiltelefon Eksamensgennemsnit År Standby Studiestart Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted GIF I stedet for sommer Hvis jeg ikke bliver optaget på denne Vej jeg vinter foretrækker uddannelse, søger jeg omEksamensgennemsnit standby År Adgangseksamen til 6. Bonus for tidlig studiestart 4. Adgangsgrundlag ingeniøruddannelser Landekode (se side 68-69) Postnummer A. Tilsagn Jeg har eksamen fra 2007,By2008 eller 2009 og søger dispensation fra Total Points År International toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 Baccalaureate (IB) dokumentation Land År E-mail Hvilken B. Adgangsgrundlag Udenlandsk adgangs7. Gymnasial supplering givende eksamen Den Koordinerede Tilmelding Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli 2. Statsborgerskab Hvilken Eksamensgennemsnit År Erhvervsuddannelse (punkt 10 udfyldes) (EUD, SOSU) Land Landekode (se side 68-69) Vedlagt opholdstilladelse Studentereksamen (stx) Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Hvilket Andet Dansk Ja Nej Andet Eksamensgennemsnit År Læs udfyldningsvejledningen Højere forberedelses- på de efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) CPR-nummer adgangsgrundlag foregående sider. Skemaet skal du sende til det eksamen (hf) 3. Ansøgning om optagelse på uddannelsessted, du søger optagelse på. 1. Personlige oplysninger 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Ingen adgangsgivende eksamen Eksamensgennemsnit År Uddannelsesstedets navn Optagelsesområdenavn Optagelsesområdenr. Højere handelsForbeholdt uddannelsesstedet Fornavn(e) Fastnettelefon Optagelseseksamen (hhx) Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse områdenummer Prioritet Optagelsesområdenavn År Eksamensgennemsnit Journalnummer Højere teknisk Dato Efternavn Mobiltelefon Jeg har tidligere fået Standby Studiestart Evt.du, studieretning eller uddannelses-/praktiksted Mener at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som eksamen (htx) til særlig I stedet for sommer Hvistilladelse jeg ikke bliver optaget på denne uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et denne uddannelse foretrækker År jeg vinter Eksamensgennemsnit uddannelse, søger jeg om standby brev med relevant dokumentation. Vej 6. Bonus for tidlig studiestart Adgangsgrundlag GIF tidligere optagelse på videregående uddannelse 5. 4. Eventuel

I feltet markeret med sort skriver du optagelsesområdenummeret på den uddannelse, du søger optagelse på. Nummeret står i den farvede ramme i uddannelsesoversigten (se side 40 og frem), og det er også det nummer, du skal bruge på prioriteringsskemaet og på prioriteringslisten på ansøgAnsøgningsskema 2012 ningsskemaets forside (punkt 8). Optagelsesområdenavn (uddannelsens navn) og uddannelsesstedets navn skriver du i de efterfølgende felter.

1 2 3 4 5 6 7

Standby Du kan søge en standby-plads til de fleste uddannelser. Spørg på uddannel1 sesstedet, tjek på uddannelsesstedets hjemmeside eller tjek ug.dk. Hvis du 2 Underskrift Eksamensgennemsnit A. Tilsagn År Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller og søger dispensation fra Antal bliver en2009standby-plads, bliver du ikke optaget på en lavere prioritet. Adgangseksamen til Landekode (se side 68-69) Postnummertilbudt By toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant Uafsluttede videregående uddannelser du har ingeniøruddannelser Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 Jeg3vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de dokumentation været og/eller er optaget på oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. År B. Adgangsgrundlag International Hvis du får en standby-plads, men ikke får tilbuddet om at begynde i år, vil Land 7. Gymnasial supplering E-mail Baccalaureate (IB) Jeg4bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli Jeg har en kandidateksamen ÅrÅr ansøgningsskemaet og i bilagene. Eksamensgennemsnit Udenlandsk adgangsdu10få et tilsagn om optagelse til næste år. (punkt udfyldes) 2. Statsborgerskab givende eksamen 8

Total Points

Hvilken

5

Studentereksamen (stx) Dag/md/år Land Underskrift Landekode (se side 68-69) Vedlagt opholdstilladelse Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Hvilken Erhvervsuddannelse Eksamensgennemsnit År Højere forberedelsesAndet efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) Dansk Ja Nej (EUD, SOSU) eksamen (hf) 3. Ansøgning om optagelse på Hvilket 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Andet Eksamensgennemsnit År Højere handelsadgangsgrundlag Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn Optagelsesområdenr. Optagelseseksamen (hhx) 1 af 2 Ingen adgangsgivende eksamen områdenummer Prioritet Optagelsesområdenavn År Eksamensgennemsnit Højere teknisk eksamen (htx) Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse Studiestart Standby Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted I stedet for sommer Hvis jeg ikke bliver optaget på denne Eksamensgennemsnit Journalnummer År Dato Jeg har tidligere fåetjeg om standby foretrækker jeg vinter uddannelse, søger Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som CPR-nummer særlig GIF tilladelse til 6. Bonus for tidligskal studiestart uddannelsesstederne være opmærksomme på, skal du vedlægge et 4. Adgangsgrundlag uddannelse 1. Personlige oplysninger denne Eksamensgennemsnit År brev med relevant dokumentation. Adgangseksamen til A. Tilsagn Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra 5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse Fornavn(e) Fastnettelefon ingeniøruddannelser toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant Underskrift Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 Antal dokumentation Total Points År International videregående uddannelser du har B.Uafsluttede Adgangsgrundlag Efternavn Mobiltelefon Baccalaureate (IB) Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de 7. Gymnasial supplering været og/eller er optaget på oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Hvilken År Udenlandsk adgangsJeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli Eksamensgennemsnit År givende eksamen Vej (punkt 10 udfyldes) Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på Studentereksamen (stx) Jeg har en kandidateksamen ansøgningsskemaet og i bilagene. Hvilken Erhvervsuddannelse Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Eksamensgennemsnit År (EUD, SOSU) Højere forberedelses- By Landekode (se side 68-69) Postnummer efter d. 5. juli (punktUnderskrift 10 udfyldes) Dag/md/år eksamen Hvilket Andet (hf)

Ansøgningsskema 2012 6

Studiestart De fleste uddannelser har kun studiestart én gang om året (sommer), og så 81 skal dette felt ikke benyttes. 2 Hvis et optagelsesområde har studiestart både sommer og vinter, kan du se 3 det i uddannelsesoversigten (fra side 40). Du kan med et kryds markere, at du 4 foretrækker at begynde uddannelsen til vinter. Det er dog ikke en garanti for, 5 at uddannelsesstedet kan opfylde dit ønske. 6 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Bemærk, at en del uddannelser har en selvstændig optagelse om vinteren 7 Optagelsesområdenummer Kontakt uddannelsesstederne for nærmere oplysninger Prioritet (vinteroptagelse). Optagelsesområdenavn 8 1 eller tjek ug.dk. Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som 7

adgangsgrundlag Eksamensgennemsnit År Højere handelsE-mail eksamen (hhx) Ingen adgangsgivende eksamen År Eksamensgennemsnit Højere teknisk 1 af 2 Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse eksamen (htx) Land Landekode (se side 68-69) Vedlagt opholdstilladelse Journalnummer Dato Jeg har tidligere fået Eksamensgennemsnit År et Ja Nej særlig tilladelse til GIF denne uddannelse Eksamensgennemsnit År Adgangseksamen til 5.Uddannelsesstedets Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse navn enavn ingeniøruddannelser Antal Total Points År Uafsluttede videregående uddannelser du har International været og/eller er optaget Baccalaureate (IB) på Studiestart Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted I stedet for sommer ne Hvilken År Udenlandsk adgangsforetrækker jeg vinter givende eksamen Jegfor hartidlig en kandidateksamen 6. Bonus studiestart Hvilken Erhvervsuddannelse Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra (EUD, SOSU) toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant g har tilsagn fra optagelsen i 2011 Hvilket Andet dokumentation adgangsgrundlag Land

7. Gymnasial supplering

nsgennemsnit

År

nsgennemsnit

År

nsgennemsnit

År

nsgennemsnit

År

nsgennemsnit

År

nsgennemsnit

År

oints

By

Ingen adgangsgivende eksamen Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt udfyldes) Jeg søger10om optagelse med særlig tilladelse

1 af 2

Journalnummer Jeghar er tidligere tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventerDato at afslutte Jeg fået efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) særlig tilladelse til denne uddannelse

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) 5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse OptagelsesAntal områdenummer Prioritet Optagelsesområdenavn Uafsluttede videregående uddannelser du har været og/eller er optaget på

1 2 3

År År

4 1 af 2

5

Jeg har en kandidateksamen

uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation.

2

Studieretning/uddannelses-/praktiksted Nogle optagelsesområder omfatter flere studieretninger eller praktiksteder, Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. 5 som du skriver på her. Dag/md/år Underskrift 6 I alle tilfælde må du kun søge det samme optagelsesområde én gang!

Underskrift

3

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

4

7 8 Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation.

Underskrift Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år

Underskrift

19


Ansøgningsskema 2012 Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, du søger optagelse på.

CPR-nummer

1. Personlige oplysninger

Forbeholdt uddannelsesstedet

Fornavn(e)

Fastnettelefon

Efternavn

Mobiltelefon

Vej Landekode (se side 68-69)

Postnummer

By

E-mail Ansøgningsskema 2012

Land

2. Statsborgerskab

Den Koordinerede Tilmelding

Land

Landekode (se side 68-69)

Vedlagt opholdstilladelse

Andet

Dansk

Ja

3. Ansøgning om optagelse på Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det Optagelsesområdenavn Optagelsesområdenr. uddannelsessted, du søger optagelse på.

Uddannelsesstedets navn

1. Personlige oplysninger Fornavn(e)

Forbeholdt uddannelsesstedet Standby Hvis jeg ikke bliver optaget på denne uddannelse, søger jeg om standby

Nej

CPR-nummer

Studiestart I stedet for sommer Efternavn foretrækker jeg vinter

4. Adgangsgrundlag

Fastnettelefon

4. Adgangsgrundlag

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted Mobiltelefon

6. Bonus for tidlig studiestart

Vej

Jeg harJeg eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger fra A. har tilsagn fradispensation optagelsen i 2011 toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant Postnummer By dokumentation Ansøgningsskema 2012 B. Adgangsgrundlag Hvis du sidste år fik tilsagn om at blive optaget på denne uddannelse, skal 7. Gymnasial supplering Land E-mail Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli Den Koordinerede Tilmelding Eksamensgennemsnit År du sætte (punkt 10 udfyldes) kryds her. (Husk at vedlægge dit tilsagnsbrev). Studentereksamen (stx) 2. Statsborgerskab Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Eksamensgennemsnit År Det er 10ikke krav, at du søger den uddannelse, som du har tilsagn til, Højere forberedelsesLand Landekode (se side 68-69) opholdstilladelse efter d. 5. juli (punkt udfyldes)et Vedlagt Læs udfyldningsvejledningen på de CPR-nummer eksamen (hf) foregående Dansk sider. Skemaet skal du sende til det Andet Ja Nej 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Eksamensgennemsnit År uddannelsessted, du søger optagelse på. 1. Personlige oplysninger som din 1. prioritet. Søger du den uddannelse, du har tilsagn til, som en laveHøjere handels3. Ansøgning om optagelse på OptagelsesForbeholdteksamen uddannelsesstedet Fornavn(e) Fastnettelefon (hhx) Uddannelsesstedets navn Optagelsesområdenavn Optagelsesområdenr. områdenummer Prioritet Optagelsesområdenavn År Eksamensgennemsnit re prioritet, er tilsagnet fortsat gældende, og du vil blive tilbudt en plads på Højere teknisk Efternavn Mobiltelefon eksamen (htx) 1 Eksamensgennemsnit uddannelsen, medmindre du bliver tilbudt en plads på en højere prioritet. Er Standby Studiestart År Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted IVej stedet for sommer Hvis jeg ikke bliver optaget på denne GIF 2 foretrækker jeg vinter uddannelse, søger jeg om standby Eksamensgennemsnit År du ikke længere interesseret i at blive optaget på en uddannelse, du har tilAdgangseksamen til 6. Bonus for tidlig studiestart 4. Adgangsgrundlag Landekode (se side 68-69) By ingeniøruddannelser 3 Postnummer A. Tilsagn Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra År sagn til, du blot at søge den og kan som alle andre ansøgere søge International toårsreglen. Jeg har undlader vedlagt en dispensationsansøgning og relevant Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 Baccalaureate (IB) Land 4 dokumentation E-mail B. Adgangsgrundlag År 7. Gymnasial supplering Udenlandsk adgangsoptagelse på andre uddannelser på almindelig vis. givende eksamen A. Tilsagn

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 Landekode (se side 68-69)

Total Points

Hvilken

2. Statsborgerskab

5

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli Eksamensgennemsnit År Hvilken Land Landekode (se side 68-69) Vedlagt opholdstilladelse (punkt 10 udfyldes) Erhvervsuddannelse Studentereksamen (stx) (EUD, SOSU) Andet Dansk Ja forventer at afslutte Nej Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg Eksamensgennemsnit År Hvilket Andet Højere forberedelsesefter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) 3. Ansøgning om optagelse på adgangsgrundlag eksamen (hf) Uddannelsesstedets navn (se uddannelsesoversigten) Optagelsesområdenavn Optagelsesområdenr. 8. Prioriteringsliste Eksamensgennemsnit År IngenHøjere adgangsgivende handels- eksamen Optagelseseksamen (hhx) Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse områdenummer Prioritet Optagelsesområdenavn År Eksamensgennemsnit Højere teknisk Standby Studiestart Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted Dato Jeg fået på Journalnummer I stedet for sommer Hvis jeghar ikketidligere bliver denne eksamen (htx) optaget Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som foretrækker jeg vinter særlig tilladelse til om standby uddannelse, søger jeg uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et Eksamensgennemsnit År denne uddannelse 6. Bonus forrelevant tidlig dokumentation. studiestart 4. Adgangsgrundlag brev med GIF Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse A. 5. Tilsagn Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra Eksamensgennemsnit Underskrift År Adgangseksamen til toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant Jeg har tilsagn fra optagelsenAntal i 2011 ingeniøruddannelser dokumentation Uafsluttede videregående uddannelser du har Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de B. Adgangsgrundlag været og/eller er optaget på Total Points 7. Gymnasial År oplysninger,supplering jeg har angivet på ansøgningsskemaet. International Baccalaureate (IB) Jeg er i gang med et suppleringskursus ogoplysningerne afslutter indenpå5. juli Eksamensgennemsnit År Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af Hvilken År (punkt 10 udfyldes) Udenlandsk adgangsJeg har en kandidateksamen ansøgningsskemaet og i bilagene. Studentereksamen (stx) givende eksamen Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Eksamensgennemsnit År Dag/md/år Underskrift Hvilken Højere forberedelsesErhvervsuddannelse efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) eksamen (EUD, (hf) SOSU)

6

B. Adgangsgrundlag Du skal sætte ét kryds i felt 4.B Adgangsgrundlag. 8 Hvis du har en dansk gymnasial eksamen (stx, hf, htx eller hhx) eller et 1 gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF), skal du 2 sætte kryds ud for den type eksamen, du har, og du skal notere dit samlede 3 gennemsnit (det eksamensresultat der står på dit eksamensbevis) og det år, 4 du afsluttede. Hvis du først afslutter din adgangsgivende eksamen i juni 5 2012,(seskriver du 2012 under afslutningsåret. Husk inden 5. juli at sende dit 8. Prioriteringsliste uddannelsesoversigten) 6 Optagelseseksamensbevis til de uddannelser, du har søgt. Prioritet Optagelsesområdenavn 7 områdenummer 7

Eksamensgennemsnit Hvilket

År

Eksamensgennemsnit 1 af Ingen 2 Højere adgangsgivende eksamen teknisk

År

Andet Højere handelsadgangsgrundlag eksamen (hhx)

eksamen (htx) Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse Eksamensgennemsnit Journalnummer GIF Jeg har tidligere fået særlig tilladelse til Eksamensgennemsnit denne uddannelse Adgangseksamen til ingeniøruddannelser

År

18

Dato

År

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse Total Points International Baccalaureate (IB) Uafsluttede videregående uddannelser du har været og/eller er optaget påHvilken Udenlandsk adgangsgivende eksamen

År

Antal

År

Hvilken Erhvervsuddannelse Jeg har en kandidateksamen (EUD, SOSU)

Andet adgangsgrundlag

Hvilket

8

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse Jeg har tidligere fået særlig tilladelse til denne uddannelse

Journalnummer

Dato

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse Uafsluttede videregående uddannelser du har været og/eller er optaget på

Jeg har en kandidateksamen

3

7

Ingen adgangsgivende eksamen 1 af 2

Har du taget flere gymnasiale eksaminer, skal du være opmærksom på, at det er den første gymnasiale eksamen, der er dit adgangsgrundlag. Underskrift Supplerende kurser skal du notere i punkt 10 på ansøgningsskemaets bag4Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. side. Er du i gang med supplering eller har du tilmeldt dig et sommersupple5Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. ringskursus, skal du også udfylde punkt 7 på ansøgningsskemaets forside. 6Dag/md/år Underskrift 2

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation.

Antal

Har du en Adgangseksamen til ingeniøruddannelser eller en International Baccalaureate (IB) skriver du dit eksamensgennemsnit og det år, du afsluttede.

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation.

Underskrift

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, noterer du hvilken, og hvilket år du afsluttede.

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år

1 af 2

Underskrift

Har du en erhvervsuddannelse eller et andet adgangsgrundlag, noterer du uddannelsens navn. Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen og ønsker at søge optagelse med særlig tilladelse, sætter du kryds i feltet. Du kan altid kontakte uddannelsesstedet for at få information om reglerne for optagelse med særlig tilladelse, eller du kan finde information på uddannelsesstedets hjemmeside. Fristen for at søge optagelse med særlig tilladelse er altid 15. marts kl. 12. Hvis du tidligere har fået særlig tilladelse, skal du notere journalnummer og dato for tilladelsen.

20


Standby Hvis jeg ikke bliver optaget på denne uddannelse, søger jeg om standby

Studiestart I stedet for sommer foretrækker jeg vinter

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

4. Adgangsgrundlag A. Tilsagn

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 B. Adgangsgrundlag

7. Gymnasial supplering Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Studentereksamen (stx) Højere forberedelseseksamen (hf) Højere handelseksamen (hhx) Højere teknisk eksamen (htx)

Eksamensgennemsnit

År

Adgangseksamen til ingeniøruddannelser

Eksamensgennemsnit

År

International Baccalaureate (IB)

Total Points

År

Udenlandsk adgangsgivende eksamen

Hvilken

År

Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

Hvilken

Andet adgangsgrundlag

Hvilket

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Prioritet

2 3 4 5 6 7

Ingen adgangsgivende eksamen

Ansøgningsskema 2012 Journalnummer

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse

Dato

Jeg har tidligere fået særlig tilladelse til denne uddannelse

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse Antal

CPR-nummer Uafsluttede videregående uddannelser du har 1. Personlige oplysningerværet og/eller er optaget på Fornavn(e) Jeg har en kandidateksamen

Mobiltelefon

Vej Landekode (se side 68-69) 1 af 2

Postnummer

By

Land

E-mail

Land

Landekode (se side 68-69)

Vedlagt opholdstilladelse

det

Ja

nne y

Nej

Uddannelsesstedets navn

denavn

Studiestart I stedet for sommer foretrækker jeg vinter

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

Ansøgningsskema 2010

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation

7. Gymnasial supplering

ensgennemsnit

År

ensgennemsnit

År

ensgennemsnit

År

Efternavn ensgennemsnit

År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes) CPR-nummer Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte

efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes) 1. Personlige oplysninger Fornavn(e) Fastnettelefon 8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Vej ensgennemsnit

Prioritet

oints

År

2

Postnummer

3

År

By E-mail

4

År Landekode (se side 71-72)

n

Mobiltelefon Optagelsesområdenavn

1

Landekode (se side 71-72) ensgennemsnit År Land

Optagelsesområdenummer

5

n

Land

Vedlagt opholdstilladelse Ja

Nej

6

avn

Uddannelsesstedets navn

Studiestart I stedet for sommer ig tilladelse foretrækker jeg vinter lnummer Dato

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

7

arvideregående tilsagn uddannelse Antal

du har

sgennemsnit

År

sgennemsnit

År

sgennemsnit

År

sgennemsnit

År

sgennemsnit

År

sgennemsnit

År

8

6. Bonus forattidlig Mener du, der erstudiestart særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation. Jeg har eksamen fra 2007 og søger dispensation fra 2 års reglen

7. Underskrift Gymnasial supplering Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de Jeg er i jeg gang et suppleringskursus oplysninger, harmed angivet på ansøgningsskemaet. Jeg er tilmeldt suppleringskursus med på betinget Jeg bekræfter underetstrafansvar rigtigheden af henblik oplysningerne på optagelse ansøgningsskemaet og i bilagene.

8. Prioriteringsliste Dag/md/år Prioritet

År År

Optagelsesområdenavn

1 2 3 4 5

7 8

tilladelse Dato

deregående uddannelse har

Antal

Underskrift

Er du eller har du tidligere været optaget på videregående uddannelse(r) uden at fuldføre, skal du her angive hvor mange. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Hvis du to gange tidligere har været optaget på en videregående uddannelse Dag/md/år Underskrift uden at have fuldført, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser (den såkaldte 3. gangsregel). Hvis du har en kandidatuddannelse, skal du sætte kryds i feltet. Hvis du har en kandidatuddannelse, kan du kun optages på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser (den såkaldte kandidatregel).

Du får bonus for tidlig studiestart, hvis du har en adgangsgivende eksamen fra 2010, 2011 eller 2012. Bonussen bliver tildelt af uddannelsesstedet ved, at de ganger dit gennemsnit (det eksamensresultat der står på dit eksamensbevis) med 1,08. Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra 2007, 2008 eller 2009, kan du få bonus for tidlig studiestart, hvis du opfylder et af seks krav. Toårsfristen forlænges, hvis du har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af: 1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår 2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets interna tionale operationer 3) Adoption eller barsel 4) Længerevarende sygdom 5) Pasning af nærstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende 6) Træning til og deltagelse i OL og PL som elite- eller verdensklasseatlet, udpeget af Team Danmark 7. Gymnasial supplering

Underskrift

Optagelsesområdenummer

6

ummer

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse

6. Bonus for tidlig studiestart

6. Bonus for tidlig studiestart

eg har tilsagn fra optagelsen i 2011

8

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation.

Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.

Fastnettelefon

Efternavn

Optagelsesområdenavn

1

GIF

de til det å.

Optagelsesområdenummer

Hvis du er i gang med at supplere din adgangsgivende eksamen, og du planlægger at afslutte inden d. 5. juli, skal du sætte kryds i det øverste felt. Husk at sende eksamensbeviser for supplerende kurser til de uddannelser, du har søgt ind på, så de har dem senest d. 5. juli. Hvis du planlægger at supplere din adgangsgivende eksamen med et sommersuppleringskursus, som du så afslutter efter d. 5. juli, skal du sætte kryds i det nederste felt. Eksamensbeviser fra supplering efter d. 5. juli skal du eftersende hurtigst muligt.

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du skrive et brev og vedlægge relevant dokumentation.

Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene. Jeg har medsendt bilag

Dag/md/år

Underskrift

21


CPR-nummer

il det

1. Personlige oplysninger Fornavn(e)

Fastnettelefon

Efternavn

Mobiltelefon

Vej Landekode (se side 68-69)

Postnummer

Land

By E-mail

Land

Landekode (se side 68-69)

Vedlagt opholdstilladelse Ja

Nej

Uddannelsesstedets navn

avn

Studiestart I stedet for sommer foretrækker jeg vinter

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation

har tilsagn fra optagelsen i 2011

7. Gymnasial supplering

sgennemsnit

År

sgennemsnit

År

sgennemsnit

År

sgennemsnit

sgennemsnit

sgennemsnit

ts

År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes) Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Optagelsesområdenavn

Prioriteringslisten i dette felt er en nøjagtig kopi af dit prioriteringsskema med de samme oplysninger om dine uddannelsesønsker i den samme prioriterede rækkefølge.

1 2

År

År

Optagelsesområdenummer

Prioritet

År

År

8. Prioriteringsliste

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

3

Ansøgningsskema 2012 4 Ansøgningsskema 2012 5

Optagelsesområdenr.

CPR-nummer

Optagelsesområdenr.

CPR-nummer

6Beståede dele af en videregående uddannelse 9. Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. 9. Beståede dele af en videregående uddannelse 7Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. Optagelsesområdenavn

tilladelse

mmer

Dato

8 Ansøgningsskema 2012

Antal

Hvis du stadig er optaget, sæt kryds her

År afbrudt

År bestået/ År påbegyndt forventet bestået

Hvis du stadig År du har Her skal du skrive, hvis bestået dele af en videregående uddannelse. er optaget, afbrudt sæt kryds her

År bestået/ Optagelsesområdenr.År CPR-nummer Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn påbegyndt forventet bestået 2. Mener 1. du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som 3. uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et 2.med relevant dokumentation. brev4. 3. 1.

deregående uddannelse har

Uddannelsesstedets navn

9. Beståede dele af en videregående uddannelse

Underskrift 9.4.Beståede dele af en videregående uddannelse Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. Jeg min ansøgning som dokumentation for de den adgangsgivende eksamen 10. vedlægger Beståedebilag ogtilforventede beståede prøver udover oplysninger, har angivet på ansøgningsskemaet. Under jeg »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, År År År bestået/ Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn påbegyndt forventet bestået afbrudt 10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, 1. Under »Type«ogskriver ansøgningsskemaet i bilagene. værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.

Hvis du stadig er optaget,

sæt kryds her 10. Beståede og forventede beståede prøver

2. Dag/md/år 3.

Type

Karakter

Underskrift

Fag

Niveau

Mundtlig Skriftlig Karakter

Md/år bestået/ forventet bestået Md/år bestået/ forventet bestået

Niveau du søger Mundtlig Skriftlig Hvis i kvote 1, skal du her skrive, hvis du har suppleret fag eller forventer at supplere fag for at opfylde specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger. 6. 5. Md/år bestået/du her skrive samtlige kurser, du ønsker med Hvis rækkefølge du søgerKarakter i kvote 2, skal 6. 11. Erhvervserfaring, forventet bestået Type praktik og militærtjeneste Fag (barsel kan anføres her) i kronologisk Niveau Mundtlig Skriftlig 1. Antal Ugentlig betragtningen, når uddannelsesstedet skal vurdere din ansøgning. Du kan 11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i ikronologisk rækkefølge måneder arbejdstid Arbejdsgiver Arbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år) 2. Antal Ugentlig 3.1. få mere information på uddannelsesstedet om, hvilke typer kurser, der er måneder arbejdstid Arbejdsgiver Arbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år) 4.2. 1. 5.3. relevante at tage med. 2. 4.1.

Type

2. 1. 3.

Fag

10.2.Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen 4. 3.Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, 5.værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. 4.

6.4. 3. 5. 4.

11.6.Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge 5. 6.

Arbejdsgiver Arbejdets art Fra (dato/år) 12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

11. ErhvervserfaringUgentlig 12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed 1.

2.

3.1. 4.2. 1. 5.3. 2. 6.4. 3. 5. 4.

Antal måneder

Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

arbejdstid Ugentlig arbejdstid

Antal måneder Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

Fra(dato/år) (dato/år) Fra

(dato/år) TilTil(dato/år)

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Her kan du skrive den erhvervserfaring, du har. Du kan få mere information på uddannelsesstedet om, om de stiller særlige krav til ugentligt timetal, job12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed 5. type eller lignende. Ugentlig Antal 13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser arbejdstid måneder Fra (dato/år) Til (dato/år) Inden for hvilken institution/organisation Aktivitetens navn Antal 13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser Du kan bruge en arbejdsgivererklæring, som du finder bagerst i hæftet. måneder På hvilken skole? Fra (dato/år) Til (dato/år) 1. 2.1. 3.2. 1. 4.3. 2. 5.4. 3.

På hvilken skole?

4.

14.Højskoleophold, Udlandsophold daghøjskole og husholdningsskolekurser 13. 14. Udlandsophold

Hvilket land?

1.1. 2.2. 1. 3.3. 2. 4. 3.

Hvilket land?

Hvad foretog du dig i landet? På hvilken skole?(Rejse, arbejde, studieophold) Hvad foretog du dig i landet? (Rejse, arbejde, studieophold)

Underskrift 14.Jeg Udlandsophold bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Underskrift Dag/md/år Underskrift

foretog du dig iog landet? Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne påHvad ansøgningsskemaet i bilagene. (Rejse, arbejde, studieophold) Hvilket land? Dag/md/år Underskrift 1.

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal Antal måneder måneder Antal måneder

Antal måneder

2. 2 af 2 3. 2 af 2

Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år Underskrift

2 af 2

22


1.

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

År År År bestået/ påbegyndt forventet bestået afbrudt År År År bestået/ påbegyndt forventet bestået afbrudt

er optaget, Hvis stadig sæt du kryds her er optaget, sæt kryds her

1. 2. 3. 2. 4. 3.

4.

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen Under »Type« skriver du f.eks. GSK,prøver enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, 10. Beståede og forventede beståede udover den adgangsgivende eksamen værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser,

værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole.

Karakter 1.

Type

Fag

Niveau

Mundtlig KarakterSkriftlig

Type

Fag

Niveau

Mundtlig

Skriftlig

Md/år bestået/ forventet bestået Md/år bestået/ forventet bestået

2. 1. 3. 2. 4. 3.

4. 5. 6. 5.

6.

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge 1.

Arbejdsgiver

Arbejdets art

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Arbejdsgiver

Arbejdets art

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid Ugentlig arbejdstid

Antal måneder Antal måneder

2. 1. 3. 2. 4. 3.

4. 5. 6. 5.

6.

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed

12. - 14. Andre aktiviteter, højskoleophold og udlandsophold Ugentlig Antal

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed 1.

Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

arbejdstid Ugentlig arbejdstid

måneder Antal måneder

Her skal du skrive, hvis du har nogle af de nævnte aktiviteter. Husk at dokumentere det, du skriver på skemaet.

2. 1. 3. 2. 4. 3. 5. 4.

5.

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser 1. 2. 1.

På hvilken skole?

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

På hvilken skole?

UnderskriftFra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder Antal måneder

3. 2. 4. 3.

4.

14. Udlandsophold

14. Udlandsophold Hvilket land? 1. 2. 1. 3. 2.

3.

Underskrift

Hvilket land?

Du skal selv datere og underskrive ansøgningen. Hvis du ikke har mulighedAntal for at underskrive selv, kan du give en fuldmagt måneder Fra (dato/år) Til (dato/år) Antal måneder (dato/år) Tilsom (dato/år) du til en anden Fra person, giver fuldmagt til at ansøge på dine vegne. Fuldmagten skal indsendes sammen med ansøgningen. Du kan bruge en fuldmagtsblanket, som du finder bagerst i hæftet.

Hvad foretog du dig i landet? (Rejse, arbejde, studieophold) Hvad foretog du dig i landet? (Rejse, arbejde, studieophold)

Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Underskrift Dag/md/år Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år Underskrift

2 af 2

2 af 2

Kontrol af oplysninger og dokumentation Husk, at du underskriver din ansøgning under strafansvar. Det betyder, at du under strafansvar står inde for, at de oplysninger, du angiver, er korrekte. Uddannelsesstedet har ret til under eller efter optagelsen at kontrollere ægtheden af dine oplysninger og din dokumentation. Hvis det viser sig, at der er anvendt forfalsket eller på anden måde vildledende dokumentation vil det medføre politianmeldelse og annullering af ansøgningen eller en evt. tilbudt studieplads. Om dokumentation Det er meget vigtigt for behandlingen af dine ansøgninger, at du har vedlagt en korrekt og fuldstændig dokumentation. Kontroller derfor på uddannelsesstedet eller på deres hjemmeside, hvilken dokumentation, de kræver. Indsend kun fotokopier. Husk at mærke al dokumentation med CPR-nummer.

23


Ansøgningsskema 2012 Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, du søger optagelse på.

CPR-nummer

1. Personlige oplysninger

Forbeholdt uddannelsesstedet

Fornavn(e)

Fastnettelefon

Efternavn

Mobiltelefon

Vej Landekode (se side 68-69)

Postnummer

Land

By E-mail

2. Statsborgerskab Land

Landekode (se side 68-69)

Vedlagt opholdstilladelse

Andet

Dansk

Ja

Nej

3. Ansøgning om optagelse på Optagelsesområdenr.

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenavn

Standby Hvis jeg ikke bliver optaget på denne uddannelse, søger jeg om standby

Studiestart I stedet for sommer foretrækker jeg vinter

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

4. Adgangsgrundlag A. Tilsagn

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 B. Adgangsgrundlag

7. Gymnasial supplering Eksamensgennemsnit

År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Adgangseksamen til ingeniøruddannelser

Eksamensgennemsnit

År

International Baccalaureate (IB)

Total Points

År

Udenlandsk adgangsgivende eksamen

Hvilken

År

Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

Hvilken

Andet adgangsgrundlag

Hvilket

Studentereksamen (stx) Højere forberedelseseksamen (hf) Højere handelseksamen (hhx) Højere teknisk eksamen (htx) GIF

Jeg har en kandidateksamen

1 2 3 4

8 Dato

Antal

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation.

Underskrift Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år

1 af 2

Optagelsesområdenavn

7

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse Uafsluttede videregående uddannelser du har været og/eller er optaget på

Optagelsesområdenummer

6

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse Journalnummer

Prioritet

5

Ingen adgangsgivende eksamen

Jeg har tidligere fået særlig tilladelse til denne uddannelse

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

Optagelsesområdenr.

CPR-nummer

9. Beståede dele af en videregående uddannelse Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Hvis du stadig er optaget, sæt kryds her

År afbrudt

År År bestået/ påbegyndt forventet bestået

1. 2. 3. 4.

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. Karakter Type

Fag

Niveau

Mundtlig

Skriftlig

Md/år bestået/ forventet bestået

1. 2. 3. 4. 5. 6.

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge Arbejdsgiver

Arbejdets art

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

1. 2. 3. 4. 5. 6.

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

1. 2. 3. 4. 5.

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser På hvilken skole? 1. 2. 3. 4.

14. Udlandsophold Hvilket land?

Hvad foretog du dig i landet? (Rejse, arbejde, studieophold)

1. 2. 3.

Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år Underskrift

2 af 2


Ansøgningsskema 2012 Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, du søger optagelse på.

CPR-nummer

1. Personlige oplysninger

Forbeholdt uddannelsesstedet

Fornavn(e)

Fastnettelefon

Efternavn

Mobiltelefon

Vej Landekode (se side 68-69)

Postnummer

Land

By E-mail

2. Statsborgerskab Land

Landekode (se side 68-69)

Vedlagt opholdstilladelse

Andet

Dansk

Ja

Nej

3. Ansøgning om optagelse på Optagelsesområdenr.

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenavn

Standby Hvis jeg ikke bliver optaget på denne uddannelse, søger jeg om standby

Studiestart I stedet for sommer foretrækker jeg vinter

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

4. Adgangsgrundlag A. Tilsagn

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 B. Adgangsgrundlag

7. Gymnasial supplering Eksamensgennemsnit

År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Adgangseksamen til ingeniøruddannelser

Eksamensgennemsnit

År

International Baccalaureate (IB)

Total Points

År

Udenlandsk adgangsgivende eksamen

Hvilken

År

Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

Hvilken

Andet adgangsgrundlag

Hvilket

Studentereksamen (stx) Højere forberedelseseksamen (hf) Højere handelseksamen (hhx) Højere teknisk eksamen (htx) GIF

Jeg har en kandidateksamen

1 2 3 4

8 Dato

Antal

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation.

Underskrift Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år

1 af 2

Optagelsesområdenavn

7

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse Uafsluttede videregående uddannelser du har været og/eller er optaget på

Optagelsesområdenummer

6

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse Jeg har tidligere fået særlig tilladelse til denne uddannelse

Prioritet

5

Ingen adgangsgivende eksamen

Journalnummer

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

Optagelsesområdenr.

CPR-nummer

9. Beståede dele af en videregående uddannelse Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Hvis du stadig er optaget, sæt kryds her

År afbrudt

År År bestået/ påbegyndt forventet bestået

1. 2. 3. 4.

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. Karakter Type

Fag

Niveau

Mundtlig

Skriftlig

Md/år bestået/ forventet bestået

1. 2. 3. 4. 5. 6.

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge Arbejdsgiver

Arbejdets art

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

1. 2. 3. 4. 5. 6.

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

1. 2. 3. 4. 5.

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser På hvilken skole? 1. 2. 3. 4.

14. Udlandsophold Hvilket land?

Hvad foretog du dig i landet? (Rejse, arbejde, studieophold)

1. 2. 3.

Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år Underskrift

2 af 2


Ansøgningsskema 2012 Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, du søger optagelse på.

CPR-nummer

1. Personlige oplysninger

Forbeholdt uddannelsesstedet

Fornavn(e)

Fastnettelefon

Efternavn

Mobiltelefon

Vej Landekode (se side 68-69)

Postnummer

Land

By E-mail

2. Statsborgerskab Land

Landekode (se side 68-69)

Vedlagt opholdstilladelse

Andet

Dansk

Ja

Nej

3. Ansøgning om optagelse på Optagelsesområdenr.

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenavn

Standby Hvis jeg ikke bliver optaget på denne uddannelse, søger jeg om standby

Studiestart I stedet for sommer foretrækker jeg vinter

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

4. Adgangsgrundlag A. Tilsagn

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 B. Adgangsgrundlag

7. Gymnasial supplering Eksamensgennemsnit

År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Adgangseksamen til ingeniøruddannelser

Eksamensgennemsnit

År

International Baccalaureate (IB)

Total Points

År

Udenlandsk adgangsgivende eksamen

Hvilken

År

Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

Hvilken

Andet adgangsgrundlag

Hvilket

Studentereksamen (stx) Højere forberedelseseksamen (hf) Højere handelseksamen (hhx) Højere teknisk eksamen (htx) GIF

Jeg har en kandidateksamen

1 2 3 4

8 Dato

Antal

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation.

Underskrift Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år

1 af 2

Optagelsesområdenavn

7

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse Uafsluttede videregående uddannelser du har været og/eller er optaget på

Optagelsesområdenummer

6

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse Journalnummer

Prioritet

5

Ingen adgangsgivende eksamen

Jeg har tidligere fået særlig tilladelse til denne uddannelse

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

Optagelsesområdenr.

CPR-nummer

9. Beståede dele af en videregående uddannelse Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Hvis du stadig er optaget, sæt kryds her

År afbrudt

År År bestået/ påbegyndt forventet bestået

1. 2. 3. 4.

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. Karakter Type

Fag

Niveau

Mundtlig

Skriftlig

Md/år bestået/ forventet bestået

1. 2. 3. 4. 5. 6.

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge Arbejdsgiver

Arbejdets art

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

1. 2. 3. 4. 5. 6.

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

1. 2. 3. 4. 5.

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser På hvilken skole? 1. 2. 3. 4.

14. Udlandsophold Hvilket land?

Hvad foretog du dig i landet? (Rejse, arbejde, studieophold)

1. 2. 3.

Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år Underskrift

2 af 2


Ansøgningsskema 2012 Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, du søger optagelse på.

CPR-nummer

1. Personlige oplysninger

Forbeholdt uddannelsesstedet

Fornavn(e)

Fastnettelefon

Efternavn

Mobiltelefon

Vej Landekode (se side 68-69)

Postnummer

Land

By E-mail

2. Statsborgerskab Land

Landekode (se side 68-69)

Vedlagt opholdstilladelse

Andet

Dansk

Ja

Nej

3. Ansøgning om optagelse på Optagelsesområdenr.

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenavn

Standby Hvis jeg ikke bliver optaget på denne uddannelse, søger jeg om standby

Studiestart I stedet for sommer foretrækker jeg vinter

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

4. Adgangsgrundlag A. Tilsagn

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 B. Adgangsgrundlag

7. Gymnasial supplering Eksamensgennemsnit

År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Adgangseksamen til ingeniøruddannelser

Eksamensgennemsnit

År

International Baccalaureate (IB)

Total Points

År

Udenlandsk adgangsgivende eksamen

Hvilken

År

Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

Hvilken

Andet adgangsgrundlag

Hvilket

Studentereksamen (stx) Højere forberedelseseksamen (hf) Højere handelseksamen (hhx) Højere teknisk eksamen (htx) GIF

Jeg har en kandidateksamen

1 2 3 4

8 Dato

Antal

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation.

Underskrift Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år

1 af 2

Optagelsesområdenavn

7

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse Uafsluttede videregående uddannelser du har været og/eller er optaget på

Optagelsesområdenummer

6

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse Journalnummer

Prioritet

5

Ingen adgangsgivende eksamen

Jeg har tidligere fået særlig tilladelse til denne uddannelse

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

Optagelsesområdenr.

CPR-nummer

9. Beståede dele af en videregående uddannelse Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Hvis du stadig er optaget, sæt kryds her

År afbrudt

År År bestået/ påbegyndt forventet bestået

1. 2. 3. 4.

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. Karakter Type

Fag

Niveau

Mundtlig

Skriftlig

Md/år bestået/ forventet bestået

1. 2. 3. 4. 5. 6.

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge Arbejdsgiver

Arbejdets art

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

1. 2. 3. 4. 5. 6.

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

1. 2. 3. 4. 5.

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser På hvilken skole? 1. 2. 3. 4.

14. Udlandsophold Hvilket land?

Hvad foretog du dig i landet? (Rejse, arbejde, studieophold)

1. 2. 3.

Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år Underskrift

2 af 2


Ansøgningsskema 2012 Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, du søger optagelse på.

CPR-nummer

1. Personlige oplysninger

Forbeholdt uddannelsesstedet

Fornavn(e)

Fastnettelefon

Efternavn

Mobiltelefon

Vej Landekode (se side 68-69)

Postnummer

Land

By E-mail

2. Statsborgerskab Land

Landekode (se side 68-69)

Vedlagt opholdstilladelse

Andet

Dansk

Ja

Nej

3. Ansøgning om optagelse på Optagelsesområdenr.

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenavn

Standby Hvis jeg ikke bliver optaget på denne uddannelse, søger jeg om standby

Studiestart I stedet for sommer foretrækker jeg vinter

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

4. Adgangsgrundlag A. Tilsagn

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 B. Adgangsgrundlag

7. Gymnasial supplering Eksamensgennemsnit

År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Adgangseksamen til ingeniøruddannelser

Eksamensgennemsnit

År

International Baccalaureate (IB)

Total Points

År

Udenlandsk adgangsgivende eksamen

Hvilken

År

Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

Hvilken

Andet adgangsgrundlag

Hvilket

Studentereksamen (stx) Højere forberedelseseksamen (hf) Højere handelseksamen (hhx) Højere teknisk eksamen (htx) GIF

Jeg har en kandidateksamen

1 2 3 4

8 Dato

Antal

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation.

Underskrift Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år

1 af 2

Optagelsesområdenavn

7

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse Uafsluttede videregående uddannelser du har været og/eller er optaget på

Optagelsesområdenummer

6

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse Jeg har tidligere fået særlig tilladelse til denne uddannelse

Prioritet

5

Ingen adgangsgivende eksamen

Journalnummer

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

Optagelsesområdenr.

CPR-nummer

9. Beståede dele af en videregående uddannelse Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Hvis du stadig er optaget, sæt kryds her

År afbrudt

År År bestået/ påbegyndt forventet bestået

1. 2. 3. 4.

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. Karakter Type

Fag

Niveau

Mundtlig

Skriftlig

Md/år bestået/ forventet bestået

1. 2. 3. 4. 5. 6.

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge Arbejdsgiver

Arbejdets art

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

1. 2. 3. 4. 5. 6.

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

1. 2. 3. 4. 5.

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser På hvilken skole? 1. 2. 3. 4.

14. Udlandsophold Hvilket land?

Hvad foretog du dig i landet? (Rejse, arbejde, studieophold)

1. 2. 3.

Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år Underskrift

2 af 2


Ansøgningsskema 2012 Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, du søger optagelse på.

CPR-nummer

1. Personlige oplysninger

Forbeholdt uddannelsesstedet

Fornavn(e)

Fastnettelefon

Efternavn

Mobiltelefon

Vej Landekode (se side 68-69)

Postnummer

Land

By E-mail

2. Statsborgerskab Land

Landekode (se side 68-69)

Vedlagt opholdstilladelse

Andet

Dansk

Ja

Nej

3. Ansøgning om optagelse på Optagelsesområdenr.

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenavn

Standby Hvis jeg ikke bliver optaget på denne uddannelse, søger jeg om standby

Studiestart I stedet for sommer foretrækker jeg vinter

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

4. Adgangsgrundlag A. Tilsagn

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 B. Adgangsgrundlag

7. Gymnasial supplering Eksamensgennemsnit

År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Adgangseksamen til ingeniøruddannelser

Eksamensgennemsnit

År

International Baccalaureate (IB)

Total Points

År

Udenlandsk adgangsgivende eksamen

Hvilken

År

Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

Hvilken

Andet adgangsgrundlag

Hvilket

Studentereksamen (stx) Højere forberedelseseksamen (hf) Højere handelseksamen (hhx) Højere teknisk eksamen (htx) GIF

Jeg har en kandidateksamen

1 2 3 4

8 Dato

Antal

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation.

Underskrift Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år

1 af 2

Optagelsesområdenavn

7

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse Uafsluttede videregående uddannelser du har været og/eller er optaget på

Optagelsesområdenummer

6

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse Jeg har tidligere fået særlig tilladelse til denne uddannelse

Prioritet

5

Ingen adgangsgivende eksamen

Journalnummer

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

Optagelsesområdenr.

CPR-nummer

9. Beståede dele af en videregående uddannelse Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Hvis du stadig er optaget, sæt kryds her

År afbrudt

År År bestået/ påbegyndt forventet bestået

1. 2. 3. 4.

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. Karakter Type

Fag

Niveau

Mundtlig

Skriftlig

Md/år bestået/ forventet bestået

1. 2. 3. 4. 5. 6.

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge Arbejdsgiver

Arbejdets art

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

1. 2. 3. 4. 5. 6.

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

1. 2. 3. 4. 5.

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser På hvilken skole? 1. 2. 3. 4.

14. Udlandsophold Hvilket land?

Hvad foretog du dig i landet? (Rejse, arbejde, studieophold)

1. 2. 3.

Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år Underskrift

2 af 2


Ansøgningsskema 2012 Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, du søger optagelse på.

CPR-nummer

1. Personlige oplysninger

Forbeholdt uddannelsesstedet

Fornavn(e)

Fastnettelefon

Efternavn

Mobiltelefon

Vej Landekode (se side 68-69)

Postnummer

Land

By E-mail

2. Statsborgerskab Land

Landekode (se side 68-69)

Vedlagt opholdstilladelse

Andet

Dansk

Ja

Nej

3. Ansøgning om optagelse på Optagelsesområdenr.

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenavn

Standby Hvis jeg ikke bliver optaget på denne uddannelse, søger jeg om standby

Studiestart I stedet for sommer foretrækker jeg vinter

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

4. Adgangsgrundlag A. Tilsagn

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 B. Adgangsgrundlag

7. Gymnasial supplering Eksamensgennemsnit

År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Adgangseksamen til ingeniøruddannelser

Eksamensgennemsnit

År

International Baccalaureate (IB)

Total Points

År

Udenlandsk adgangsgivende eksamen

Hvilken

År

Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

Hvilken

Andet adgangsgrundlag

Hvilket

Studentereksamen (stx) Højere forberedelseseksamen (hf) Højere handelseksamen (hhx) Højere teknisk eksamen (htx) GIF

Jeg har en kandidateksamen

1 2 3 4

8 Dato

Antal

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation.

Underskrift Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år

1 af 2

Optagelsesområdenavn

7

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse Uafsluttede videregående uddannelser du har været og/eller er optaget på

Optagelsesområdenummer

6

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse Journalnummer

Prioritet

5

Ingen adgangsgivende eksamen

Jeg har tidligere fået særlig tilladelse til denne uddannelse

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

Optagelsesområdenr.

CPR-nummer

9. Beståede dele af en videregående uddannelse Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Hvis du stadig er optaget, sæt kryds her

År afbrudt

År År bestået/ påbegyndt forventet bestået

1. 2. 3. 4.

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. Karakter Type

Fag

Niveau

Mundtlig

Skriftlig

Md/år bestået/ forventet bestået

1. 2. 3. 4. 5. 6.

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge Arbejdsgiver

Arbejdets art

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

1. 2. 3. 4. 5. 6.

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

1. 2. 3. 4. 5.

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser På hvilken skole? 1. 2. 3. 4.

14. Udlandsophold Hvilket land?

Hvad foretog du dig i landet? (Rejse, arbejde, studieophold)

1. 2. 3.

Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år Underskrift

2 af 2


Ansøgningsskema 2012 Den Koordinerede Tilmelding

Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet skal du sende til det uddannelsessted, du søger optagelse på.

CPR-nummer

1. Personlige oplysninger

Forbeholdt uddannelsesstedet

Fornavn(e)

Fastnettelefon

Efternavn

Mobiltelefon

Vej Landekode (se side 68-69)

Postnummer

Land

By E-mail

2. Statsborgerskab Land

Landekode (se side 68-69)

Vedlagt opholdstilladelse

Andet

Dansk

Ja

Nej

3. Ansøgning om optagelse på Optagelsesområdenr.

Uddannelsesstedets navn

Optagelsesområdenavn

Standby Hvis jeg ikke bliver optaget på denne uddannelse, søger jeg om standby

Studiestart I stedet for sommer foretrækker jeg vinter

Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted

6. Bonus for tidlig studiestart

4. Adgangsgrundlag A. Tilsagn

Jeg har eksamen fra 2007, 2008 eller 2009 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant dokumentation

Jeg har tilsagn fra optagelsen i 2011 B. Adgangsgrundlag

7. Gymnasial supplering Eksamensgennemsnit

År

Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte efter d. 5. juli (punkt 10 udfyldes)

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Eksamensgennemsnit

År

Adgangseksamen til ingeniøruddannelser

Eksamensgennemsnit

År

International Baccalaureate (IB)

Total Points

År

Udenlandsk adgangsgivende eksamen

Hvilken

År

Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU)

Hvilken

Andet adgangsgrundlag

Hvilket

Studentereksamen (stx) Højere forberedelseseksamen (hf) Højere handelseksamen (hhx) Højere teknisk eksamen (htx) GIF

Jeg har en kandidateksamen

1 2 3 4

8 Dato

Antal

Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelsesstederne skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et brev med relevant dokumentation.

Underskrift Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som dokumentation for de oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år

1 af 2

Optagelsesområdenavn

7

5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse Uafsluttede videregående uddannelser du har været og/eller er optaget på

Optagelsesområdenummer

6

Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse Journalnummer

Prioritet

5

Ingen adgangsgivende eksamen

Jeg har tidligere fået særlig tilladelse til denne uddannelse

8. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten)

Underskrift


Ansøgningsskema 2012

Optagelsesområdenr.

CPR-nummer

9. Beståede dele af en videregående uddannelse Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

Hvis du stadig er optaget, sæt kryds her

År afbrudt

År År bestået/ påbegyndt forventet bestået

1. 2. 3. 4.

10. Beståede og forventede beståede prøver udover den adgangsgivende eksamen Under »Type« skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. Karakter Type

Fag

Niveau

Mundtlig

Skriftlig

Md/år bestået/ forventet bestået

1. 2. 3. 4. 5. 6.

11. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge Arbejdsgiver

Arbejdets art

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Ugentlig arbejdstid

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

Fra (dato/år)

Til (dato/år)

Antal måneder

1. 2. 3. 4. 5. 6.

12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed Inden for hvilken institution/organisation

Aktivitetens navn

1. 2. 3. 4. 5.

13. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser På hvilken skole? 1. 2. 3. 4.

14. Udlandsophold Hvilket land?

Hvad foretog du dig i landet? (Rejse, arbejde, studieophold)

1. 2. 3.

Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet og i bilagene. Dag/md/år Underskrift

2 af 2


Uddannelsesoversigt Københavns Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske Universitet Roskilde Universitet Syddansk Universitet Aarhus Universitet Aalborg Universitet Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmark Biblioteksskole) Designskolen Kolding Arkitektskolen Aarhus

41 42 42 43 43 44 46 47

49 49 49 49

Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC Professionshøjskolen UCC University College Professionshøjskolen Sjælland University College Professionshøjskolen Lillebælt University College Professionshøjskolen UC Syddanmark Professionshøjskolen VIA University College Professionshøjskolen University College Nordjylland

50 50 51 52 52 53 54

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Københavns Erhvervsakademi (KEA) Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademi Kolding Erhvervsakademi SydVest Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademi Dania

55 55 56 57 57 58 58 58 59

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Den Frie Lærerskole Ingeniørhøjskolen i København - University College Ingeniørhøjskolen i Århus Pharmakon

60 60 60 60 61 61

40


Københavns Universitet Københavns Universitet Nørregade 10, Postboks 2054 1017 København K Tlf. 3532 2626 sa-optagelse@adm.ku.dk www.studier.ku.dk Civilingeniør i medicin og teknologi udbydes i samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Ansøgningen sendes til Danmarks Tekniske Universitet. Farmaci

10117

Folkesundhedsvidenskab

10115

It og sundhed

10150

Medicin

10110

Studiestart: sommer og vinter

Audiologopædi

10304

Dansk

10306

Engelsk

10308

Eskimologi

10310

Europæisk etnologi

10312

Film- og medievidenskab

10314

Filosofi

10316

Finsk

10318

Forhistorisk arkæologi

10322

Fransk

10324

Græsk, klassisk

10326

Historie

10332

Indianske sprog og kulturer

10334

Indoeuropæisk

10336

Italiensk

10338

Klassisk arkæologi

10344

Kommunikation og it

10345

Kunsthistorie

10348

Latin

10350

Lingvistik

10380

Litteraturvidenskab

10352 10360

Odontologi (tandlæge)

10120

Tandplejer (professionsbachelor)

10160

Veterinærmedicin

10140

Biokemi

10205

Biologi

10250

Biologi - Bioteknologi

10234

Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)

Datalogi

10220

Studieretninger: Assyriologi, Nærorientalsk arkæologi, Ægyptologi

Forsikringsmatematik (forsikringsvidenskab/aktuar)

10221

Mellemøstens sprog og samfund (arabisk)

10302

Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi)

10230

Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk)

10330

Fødevarevidenskab

10242

Mellemøstens sprog og samfund (persisk)

10362

Geografi og geoinformatik

10270

Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)

10389

Geologi-geoscience

10275

Moderne Indien og Sydasienstudier

10341

Husdyrvidenskab

10237

Musikvidenskab

10354

Idræt

10285

Pædagogik

10370

Jordbrugsøkonomi

10238

Religionsvidenskab

10372

Kemiske fag (kemi, miljøkemi)

10286

Retorik

10374

Landskabsarkitektur

10240

Spansk sprog og kultur

10378

Matematik

10287

Teatervidenskab

10382

Matematik-økonomi

10288

Molekylær biomedicin

10289

Nanoscience

10290

Naturressourcer (planter, miljø, naturforvaltning, miljøøkonomi)

10244

Naturvidenskab og it

10294

Skov- og landskabsingeniør (professionsbachelor)

10246

Asienstudier (indologi)

10335

Asienstudier (indonesisk/sydøstasienstudier)

10337

Asienstudier (japanstudier)

10340

Asienstudier (kinastudier)

10342

Asienstudier (koreastudier)

10346

Asienstudier (thai-/sydøstasienstudier)

10384

Asienstudier (tibetologi)

10386

Tysk

10390

Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier)

10392

Øst- og sydøsteuropastudier (grækenlandsstudier)

10328

Øst- og sydøsteuropastudier (polsk)

10364

Øst- og sydøsteuropastudier (russisk)

10376

Jura

10410

Antropologi

10440

Psykologi

10368

Sociologi

10435

Statskundskab/Samfundsfag

10420

Økonomi

10430

Teologi

10500

41


Handelshøjskolen i København

IT-Universitetet i København

Handelshøjskolen i København/ Copenhagen Business School Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Tlf. 3815 2738 bacheloradmission@cbs.dk www.cbs.dk

Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Tlf. 7218 5000 itu@itu.dk www.itu.dk

Erhvervsøkonomi, HA

13010

Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it)

13015

Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.)

13020

Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.)

13025

Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.)

13030

Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.)

13035

Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.)

13040

Digitale medier og design

14505

Softwareudvikling

14510

Uddannelser, der udbydes på engelsk: Global Business Informatics

14515

Uddannelser, der udbydes på engelsk: Business, Language and Culture (SPRØK)

13055

Studylines: French, German, Spanish

International Business

13060

International Business and Politics

13070

Business Administration and Sociology

13075

Business Administration and Service Management

13080

Asian Studies Programme, Japanese/English

13085

Asian Studies Programme, Chinese/English

13090

Engelsk og organisationskommunikation

13240

Interkulturel markedskommunikation

13265

Studieretninger: Engelsk, Fransk, Spansk, Tysk

International virksomhedskommunikation, 1 fremmedsprog og europæiske studier

13250

Studieretninger: Engelsk, Fransk, Spansk, Tysk

International virksomhedskommunikation, 1 fremmedsprog og amerikanske studier

13255

Studieretninger: Engelsk, Spansk

Uddannelser, der udbydes på engelsk: Information Management

13270

42


Danmarks Tekniske Universitet

Roskilde Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Anker Engelunds Vej Bygn. 101a 2800 Kongens Lyngby Tlf. 4525 2525 dtu@dtu.dk www.dtu.dk

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Tlf. 4674 2000 ruc@ruc.dk www.ruc.dk

Bacheloruddannelsen i it og sundhed udbydes i samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Ansøgningen sendes til Københavns Universitet.

Naturvidenskabelig bacheloruddannelse

16010

Et naturvidenskabeligt fag (og et andet fag): almen biologi, datalogi, fysik, geografi, informatik, kemi, matematik, medicinalbiologi, miljøbiologi, molekylærbiologi, teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning

Naturvidenskabelig bacheloruddannelse med journalistik

16012

Journalistik og et andet fag

Teknisk videnskab (civilingeniør):

Humanistisk bacheloruddannelse

Bioteknologi

15010

Byggeteknologi

15015

Bygningsdesign

15017

Et humanistisk fag (og et andet fag): arbejdslivsstudier, dansk, engelsk,filosofi og videnskabsteori, historie, kommunikation, kulturog sprogmødestudier, performance-design, psykologi, pædagogik oguddannelsesstudier, tysk

Design og innovation

15020

Humanistisk bacheloruddannelse med journalistik

Elektroteknologi

15025

Journalistik og et andet fag

Fysik og nanoteknologi

15030

Geofysik og rumteknologi

15033

It og kommunikationsteknologi

15040

Kemi og teknologi

15035

Matematik og teknologi

15045

Medicin og teknologi

15050

Miljøteknologi

15055

Produktion og konstruktion

15060

Softwareteknologi

15065

Teknisk biomedicin

15075

Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse

16020

16022 16030

Et samfundsvidenskabeligt fag (og et andet fag): arbejdslivsstudier, erhvervsøkonomi/HA, forvaltning, geografi, Global Studies, internationale udviklingsstudier, politik og administration, socialvidenskab, sundhedsfremme og sundhedsstrategier, teknologisksamfundsvidenskabelig planlægning, virksomhedsstudier

Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med journalistik

16032

Journalistik og et andet fag

Humanistisk-Teknologisk bacheloruddannelse

16040

Et humanistisk-teknologisk fag (og et andet fag): datalogi, geografi, informatik, plan, by og proces, teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning

Humanistisk-Teknologisk bacheloruddannelse med journalistik

16042

Journalistik og et andet fag

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Diplomingeniør: Arktisk teknologi

15110

Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik)

15120

Bygningsdesign

15115

Elektro

15125

Fødevareanalyse

15127

It

15130

Kemi- og bioteknologi

15135

Maskin

15140

Teknologi og økonomi (internetteknologi og økonomi)

15160

Teknologi og økonomi (kemi og økonomi)

15150

Trafik og transport

15165

Internationale bacheloruddannelser + visse fag svarende til de naturvidenskabelige/samfundsvidenskabelige/humanistiske bacheloruddannelser

Naturvidenskabelig international bacheloruddannelse

16015

Humanistisk international bacheloruddannelse

16025

Samfundsvidenskabelig international bacheloruddannelse

16035

43


Syddansk Universitet Syddansk Universitet Studiekontoret, mrk. "KOT" Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1051 studenterservice@sdu.dk www.sdu.dk

Samfundsfag

17412

Statskundskab

17415

Økonomi

17420

Erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi, International Business, Strategisk kommunikation)

17510

Studieretninger: Generel erhvervsøkonomi, International Business, Strategisk kommunikation

Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.)

17520

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot)

17530

Studieretninger: Arabisk, Engelsk, Spansk, Tysk

Journalistik

17610

Biologi

17010

Datalogi

17020

Diplomingeniør:

Farmaci

17025

Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik)

17815

Idræt og sundhed

17040

Elektro

17820

Matematik-økonomi

17050

Kemi (kemiteknik)

17825

Naturvidenskab (anvendt matematik, biokemi og molekylærbiologi, biomedicin, fysik, kemi, matematik, nanobioscience)

17060

Informations- og kommunikationsteknologi

17830

Integreret design

17835

Maskin

17840

Produktion (produktionsteknik)

17845

Stærkstrøm

17850

Studieretninger: Anvendt matematik, Biokemi og molekylærbiologi, Biomedicin, Fysik, Kemi, Matematik, Nanobioscience

Klinisk biomekanik

17110

Medicin

17115

Studiestart: sommer og vinter

Folkesundhedsvidenskab

17120

Teknisk videnskab (civilingeniør):

Psykologi

17200

Energiteknologi

17895

Amerikanske studier

17217

Fysik og teknologi

17875

Audiologi

17245

Kemi

17880

Bibliotekskundskab og videnskommunikation

17205

Lærings- og oplevelsesteknologi

17865

Dansk/nordisk

17210

Robotteknologi

17870

Engelsk

17215

Software Engineering

17892

Filosofi

17220

Velfærdsteknologi

17860

Historie

17235

Interkulturel pædagogik og arabisk

17237

Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog

17238

Litteraturvidenskab

17240

Logopædi

17247

Medievidenskab

17250

Global Management and Manufacturing (diplomingeniør)

17822

Oldtidskundskab

17230

Market and Management Anthropology

17430

Pædagogisk audiologi

17246

Product Development and Innovation (civilingeniør)

17890

Religion

17260

Spanske og spanskamerikanske studier

17265

Tysk

17270

Uddannelser, der udbydes på engelsk: Klinisk Biomekanik

17113

Der tages forbehold for endelig godkendelse. Se Syddansk Universitets hjemmeside for opdaterede oplysninger om uddannelsen eller www.optagelse.dk.

International virksomhedskommunikation: 1 fremmedsprog og kommunikation

17350

Studieretninger: Spansk, Tysk

1 fremmedsprog og medier

17340

Studieretninger: Engelsk, Spansk, Tysk

2 fremmedsprog

17310

Studieretninger: Engelsk-spansk, Engelsk-tysk, Tysk-spansk

Arabisk og kommunikation

17360

Jura

17410

44


Syddansk Universitet i Kolding Tlf. 6550 1101 sdu-kolding@sdu.dk

Syddansk Universitet i Esbjerg Tlf. 6550 1103 sdu-esbjerg@sdu.dk

Dansk/nordisk

18010

Designkultur og økonomi

18030

Engelsk

18015

Historie

18025

Informations- og kommunikationsvidenskab

18020

Erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi, Sports- og eventmanagement, Virksomhedsudvikling i praksis)

20210

Studieretninger: Generel erhvervsøkonomi, Sports- og eventmanagement, Virksomhedsudvikling i praksis

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot) (SDU - Esbjerg)

20215

Studieretninger: International turisme og fritidsmanagement

International virksomhedskommunikation:

Miljø- og ressource management

20015

1 fremmedsprog, It og webkommunikation

18140

Sociologi og kulturanalyse

20220

18110

Syddansk Universitet i Slagelse Tlf. 6550 9100 slagelse@sdu.dk

Studieretninger: Engelsk, Spansk, Tysk

2 fremmedsprog Studieretninger: Engelsk-spansk, Engelsk-tysk, Tysk-spansk

Erhvervsøkonomi, HA (Generel erhvervsøkonomi, Entreprenørskab og innovation, International Business)

18210 International virksomhedskommunikation:

Studieretninger: Generel erhvervsøkonomi, Entreprenørskab og innovation, International Business

1 fremmedsprog og international marketing

20520

Studieretninger: Engelsk

Syddansk Universitet i Sønderborg Tlf. 6550 1102 sdu-soenderborg@sdu.dk

1 fremmedsprog og kommunikation Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation (professionsbachelor)

20525

Studieretninger: Engelsk

Teknisk videnskab (civilingeniør): Mekatronik

20515

Studieretninger: Engelsk

19015

Erhvervsøkonomi, HA

20530

Studieretninger: Generel erhvervsøkonomi, sport- og eventmangement

Diplomingeniør: Mekatronik

19125

Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK)

19220

Studieretninger: Dansk-engelsk, Engelsk-tysk

Uddannelser, der udbydes på engelsk: Bachelor of Economics and Information Technology (professionsbachelor)

20540

International virksomhedskommunikation: Sproglig og kulturel formidling

19250

Studieretninger: Engelsk-dansk, Engelsk-tysk

Uddannelser, der udbydes på engelsk: Bachelor of Engineering in Interaction Design (diplomingeniør)

19115

Bachelor of Engineering in Mechatronics

19120

Business, Language and Culture (Chinese)

19230

Economics and Business Administration

19215

European Studies

19225

Innovation and Business (civilingeniør)

19010

Mechatronics (civilingeniør)

19020

45


Aarhus Universitet Aarhus Universitet Bacheloroptaget Fredrik Nielsens Vej 5, Postboks 888 8000 Aarhus C Tlf. 8715 0720 optagelse@au.dk www.au.dk Medicin

Japanstudier

22280

Kinastudier

22285

Klassisk arkæologi

22290

Klassiske sprog

22295

Studieretninger: græsk, klassisk filologi, latin

22010

Studiestart: sommer og vinter

Odontologi (tandlæge)

22015

Tandplejer (professionsbachelor)

22020

Folkesundhedsvidenskab

22025

Molekylær medicin

22105

Biologi

22110

Datalogi

22115

Fysik

22120

Geologi

22125

Idræt

22130

Kemi

22135

Matematik

22140

Matematik-økonomi

22145

Medicinalkemi

22150

Molekylærbiologi

22155

Nanoscience

22160

It

22170

Jordbrug, fødevarer og miljø

22175

Kunsthistorie

22300

Lingvistik

22310

Litteraturhistorie

22315

Medievidenskab

22320

Middelalder- og renæssancearkæologi

22325

Musikvidenskab

22330

Nordisk sprog og litteratur (dansk)

22335

Religionsvidenskab

22340

Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

22355

Sydasienstudier

22265

Tysk sprog, litteratur og kultur

22365

Æstetik og kultur

22375

Østeuropastudier

22350

Studieretninger: bosnisk-kroatisk-serbisk, russisk, tjekkisk, ungarsk

Teologi

22390

Erhvervsøkonomi

22410

Jura

22415

Psykologi

22420

Samfundsfag

22422

Statskundskab

22425

Økonomi

22430

Uddannelsesvidenskab - Aarhus

22510

Uddannelsesvidenskab - København

22520

Erhvervsøkonomi: Teknisk videnskab (civilingeniør): Bioteknologi

22131

Geoteknologi

22133

Kemi og teknologi

22132

Antropologi

22225

Arabisk og islamstudier

22205

Studiestart: sommer og vinter

Brasilianske studier

22210

Digital design - it, æstetik og interaktion

22380

Dramaturgi

22215

Engelsk

22220

Filosofi

22230

Forhistorisk arkæologi

22240

Fransk sprog, litteratur og kultur

22245

Historie

22255

Idéhistorie

22260

Informationsvidenskab

22270

Italiensk sprog, litteratur og kultur

22275

Erhvervsøkonomi, HA

22610

Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.)

22650

Erhvervsøkonomi med tysk, HA med tysk

22620

International virksomhedskommunikation: Engelsk og tysk

22710

Engelsk og fransk

22715

Engelsk og spansk

22720

Engelsk og kommunikation

22740

Tysk og kommunikation

22745

Fransk og kommunikation

22750

Spansk og kommunikation

22755

Arabisk og kommunikation

22757

Studiestart: sommer og vinter

Engelsk og europæiske studier

22760

Tysk og europæiske studier

22765

Fransk og europæiske studier

22770

Spansk og europæiske studier

22775

Studiestart: sommer og vinter

46


Diplomingeniør, Eksportteknologi

25220

22615

Diplomingeniør, Kemi- og bioteknologi

25230

22780

Biologi

25305

Datalogi

25306

Fysik

25307

Geografi

25311

Informatik

25312

Informationsteknologi

25340

Kemi

25313

Diplomingeniør:

Matematik og statistik

25314

Business Development Engineer

22950

Matematik-økonomi

25319

Elektro

22955

Medicin

25320

Idræt

25325

Medicin med industriel specialisering

25330

Anvendt filosofi

25405

Dansk

25410

Engelsk

25450

Engelsk sprog og internationale studier

25455

Humanistisk informatik

25420

Uddannelser, der udbydes på engelsk: Economics and Business Administration Marketing and Management Communication Aarhus Universitet i Herning Erhvervsøkonomi: Erhvervsøkonomi, HA

22930

Uddannelser, der udbydes på engelsk: Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing

22965

HA International Management

22935

International Communication and Multimedia

22925

Aalborg Universitet

Studieretninger: Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier, Kommunikation

Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9425 studiekontoret@aau.dk www.aau.dk

Musik

25425

Musikterapi

25430

Psykologi

25435

Spansk sprog og internationale studier

25460

Tysk

25465

International virksomhedskommunikation

25515

Studieretninger: Engelsk, Spansk, Tysk

Teknisk videnskab (civilingeniør): Arkitektur og design

25015

Bioteknologi

25017

By-, energi- og miljøplanlægning

25055

Byggeri og anlæg

25020

Elektronik og it

25030

Energi

25075

Globale forretningssystemer

25035

Internetteknologier og computersystemer

25025

Kemiteknologi

25047

Maskin og produktion

25040

Miljøteknologi

25042

Nanoteknologi

25050

Produkt- og designpsykologi

25335

Software

25060

Sundhedsteknologi

25065

Landinspektør

25090

Teknoantropologi

25100

Diplomingeniør

25210

Politik og Administration

25610

Samfundsfag

25612

Historie

25615

Sociologi

25620

Økonomi

25625

Jura

25630

Erhvervsøkonomi, HA

25710

Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.)

25715

Socialrådgiver (professionsbachelor)

25810

Uddannelser, der udbydes på engelsk: Art and Technology

25345

Economics and Business Administration

25712

Medialogy

25317

Studieretninger: Byggeri og Anlæg, Bæredygtig Energiteknik, Datateknik og It, Elektronik og Elektroteknik, Industri og Produktion, Nanoteknologi

47


Aalborg Universitet i København By-, energi- og miljøplanlægning

25070

Humanistisk informatik

25440

Studieretninger: Informationsvidenskab, Kommunikation

Landinspektør

25085

Teknoantropologi

25071

Uddannelser, der udbydes på engelsk: IT, Communication and New Media (civilingeniør)

25095

Medialogy

25315

Sustainable Biotechnology (civilingeniør)

25072

Aalborg Universitet i Esbjerg Teknisk videnskab (civilingeniør): Bygge- og anlægskonstruktion

26511

Energi

26513

Kemi og bioteknologi

26515

Maskinkonstruktion

26514

Diplomingeniør

26610

Studieretninger: Byggeri og Industri, Elektronik og Datateknik

Diplomingeniør, Kemi- og bioteknologi

26620

Fiskeriteknolog

26710

Studieretninger: Indledende trin, Fagligt trin

Uddannelser, der udbydes på engelsk: Electronic and Computer Engineering (civilingeniør)

26512

Medialogy

26520

48


Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip De Langes Allé 10 1435 København K Tlf. 3268 6000 info@kadk.dk www.kadk.dk Arkitekt

30010

32010

Ansøgningsfrist: 15. marts. Optagelse sker på grundlag af en optagelsesprøve. Nærmere oplysninger finder du i skolens optagelsesmateriale.

32110

Ansøgningsfrist 15. marts. Uddannelsen har optagelsesprøve. Studieretninger: Mode og Tekstil, Industrielt Design, Kommunikationsdesign (Grafisk design, Illustration og Interaktionsdesign)

Arkitektskolen Aarhus Arkitektskolen Aarhus Nørreport 20 8000 Aarhus C Tlf. 8936 0000 a@aarch.dk www.aarch.dk

Studieretninger: Beklædningsdesign, Industriel Design, Keramikdesign, Møbel- og Rumdesign, Spil- og Interaktionsdesign, Tekstildesign, Visuel Kommunikation

Kunstakademiets Designskole, Bornholm Stenbrudsvej 43 3730 Nexø Tlf. 5649 1003 bornholm@kadk.dk www.dkds.dk/bornholm Kunsthåndværker

Designskolen Kolding Ågade 10 6000 Kolding Tlf. 7630 1100 dk@designskolenkolding.dk www.designskolenkolding.dk Designer

Optagelse i kvote 2 sker på grundlag af indsendt materiale og optagelsesprøve. Informationsmateriale og tekst til hjemmeopgave kan hentes på Arkitektskolens hjemmeside www.karch.dk

Designer

Designskolen Kolding

Arkitekt

30060

Optagelsen i kvote 2 sker på grundlag af indsendt materiale og optagelsesprøve. Informationsmateriale og tekst til hjemmeopgave kan hentes på hjemmesiden.

32610

Ansøgningsfrist: 15 marts. Optagelsesprøve uge 26. Studieretninger: Glas, Keramik

Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) Birketinget 6 2300 København S Tlf. 3258 6066 iva@iva.dk www.iva.dk Akademiet i København Informationsvidenskab og kulturformidling

31010

Akadiemiet i Aalborg Informationsvidenskab og kulturformidling

31060

49


Professionshøjskolen Metropol, University College

Professionshøjskolen UCC (University College)

Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC Sigurdsgade 26 2200 København N Tlf. 7248 7500 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk

Professionshøjskolen UCC (University College) Titangade 11 2200 København N Tlf. 4189 8258 optagelse@ucc.dk www.ucc.dk

Administrationsøkonom (erhvervsakademiuddannelse), København N Beredskab, katastrofe- og risikomanagement, København N

70010 40510

Studiestart: sommer og vinter

Bioanalytiker, København N

40610

Studiestart: sommer og vinter

Ergoterapeut, København N

46010

Folkeskolelærer, Bornholm

46036

Folkeskolelærer (Blaagaard/KDAS), Søborg (dag)

46040

Folkeskolelærer (Blaagaard/KDAS), Søborg (aften)

46042

Fysioterapeut, Hillerød

47040

Studiestart: sommer og vinter

42020

Studiestart: sommer og vinter

Ernæring og sundhed, København K

Folkeskolelærer (Zahle), København K

45010

Psykomotorisk terapeut, Hillerød

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog (Frøbel), Frederiksberg C

Folkeskolelærer, Frederiksberg

46020

Studiestart: sommer og vinter

Fysioterapeut, København N

47020

Studiestart: sommer og vinter

Jordemoder, København N

50010

Studiestart: sommer og vinter

40010

Ansøgningsfrist: 15. marts Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, København Ø

53010 53020

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog (Sydhavn), København SV

53030

Studiestart: sommer og vinter

Kristendom, kultur og kommunikation, (Diakonissestiftelsen), Frederiksberg

50810

Pædagog, Skovlunde

Laborant, København N

78010

Pædagog, Hillerød

Offentlig administration, København N

52610

Pædagog, Bornholm

53120

Procesteknolog (erhvervsakademiuddannelse), København N

Sygeplejerske, Hillerød

56080

83010

Studiestart: sommer og vinter

Radiograf, København N

54020

Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk

Studiestart: sommer og vinter

55010

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Hillerød

53100

Studiestart: sommer og vinter

57010

Uddannelsessteder: Skovlunde og Aarhus

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Frederiksberg

53040

Studiestart: sommer og vinter

55017

Tekstildesign, -håndværk og formidling (Håndarbejdets Fremme), København K

57310

Ansøgningsfrist: 15. marts

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Bornholm

55020

Sygeplejerske (Diakonissestiftelsen), Frederiksberg

56020

Studiestart: sommer og vinter

Sygeplejerske, København N

56040

Studiestart: sommer og vinter

Uddannelser, der udbydes på engelsk: Bachelor of Global Nutrition and Health., København K

45012

50


Professionshøjskolen Sjælland University College

Pædagog, Nykøbing F Pædagog, Nykøbing F

University College Sjælland Optagelsen Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1001 optagelse@ucsj.dk www.ucsj.dk

Pædagog, Vordingborg Pædagog, Vordingborg Socialrådgiver, Roskilde

Bioanalytiker, e-læring, Næstved

40645

Socialrådgiver, Nykøbing F

Ergoterapeut, Næstved

42040

Studiestart: sommer

Ergoterapeut, e-læring, Næstved

42045

Socialrådgiver, Nykøbing F

Ernæring og sundhed, Sorø

45110

Studiestart: sommer

45115

Studiestart: vinter

45117

Studiestart: sommer

45119

Studiestart: vinter

46045

Studiestart: sommer

Folkeskolelærer, Roskilde

46046

Studiestart: vinter

Folkeskolelærer, e-læring, Roskilde

46047

Folkeskolelærer, Holbæk

46050

Folkeskolelærer, Vordingborg

46070

Studiestart: sommer

Folkeskolelærer, Vordingborg

46072

Studiestart: vinter

Fysioterapeut, Roskilde

47050

Fysioterapeut, Næstved

47060

Studiestart: sommer

Fysioterapeut, Næstved

55030

Studiestart: sommer

Studiestart: vinter

Folkeskolelærer, Roskilde

53167

Studiestart: vinter

Socialrådgiver, Roskilde

Ernæring og sundhed, e-læring, Sorø

53165

Studiestart: sommer

40640

Ernæring og sundhed, e-læring, Sorø

53162

Studiestart: vinter

Bioanalytiker, Næstved

Ernæring og sundhed, Sorø

53160

Studiestart: sommer

47062

55032 55050 55052

Studiestart: vinter

Socialrådgiver, e-læring, Nykøbing F

55057

Studiestart: vinter

Sygeplejerske, Roskilde

56120

Studiestart: sommer

Sygeplejerske, Roskilde

56122

Studiestart: vinter

Sygeplejerske, Slagelse

56140

Studiestart: sommer

Sygeplejerske, Slagelse

56142

Studiestart: vinter

Sygeplejerske, e-læring, Slagelse

56145

Studiestart: sommer

Sygeplejerske, e-læring, Slagelse

56147

Studiestart: vinter

Sygeplejerske, Næstved

56160

Studiestart: sommer

Sygeplejerske, Næstved

56162

Studiestart: vinter

Sygeplejerske, Nykøbing F

56180

Studiestart: sommer

Sygeplejerske, Nykøbing F

56182

Studiestart: vinter

Studiestart: vinter

Fysioterapeut, e-læring, Næstved

47065

Leisure Management, Roskilde

44250

Studiestart: sommer

Leisure Management, e-læring, Roskilde

44256

Studiestart: vinter

Pædagog, Roskilde

53130

Uddannelser, der udbydes på engelsk: Leisure Management, Nykøbing F

44115

Study start: summer

Leisure Management, e-learning, Nykøbing F

44121

Study start: winter

Studiestart: sommer

Pædagog, Roskilde

53132

Studiestart: vinter

Pædagog, e-læring, Roskilde

53135

Studiestart: sommer

Pædagog, e-læring, Roskilde

53137

Studiestart: vinter

Pædagog, Slagelse

53140

Studiestart: sommer

Pædagog, Slagelse

53142

Studiestart: vinter

51


Professionshøjskolen Lillebælt University College

Professionshøjskolen UC Syddanmark

Professionshøjskolen Lillebælt University College Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense SØ Tlf. 6318 3000 ucl@ucl.dk www.ucl.dk

Professionshøjskolen UC Syddanmark Degnevej 16 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7266 2000 ucsyd@ucsyd.dk www.ucsyd.dk

Bioanalytiker, Odense SØ

40650

Bioanalytiker, Esbjerg Ø

40660

Ergoterapeut, Odense SØ

42060

Ergoterapeut, Esbjerg Ø

42080

Studiestart: sommer og vinter

Studiestart: sommer og vinter

Folkeskolelærer, Odense V

46080

Folkeskolelærer, Jelling

46120

Fysioterapeut, Odense SØ

47080

Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation, Haderslev

43200

Ernæring og sundhed, Haderslev

45160

Folkeskolelærer, Haderslev

46100

Offentlig administration, Odense C

52620

Folkeskolelærer, Esbjerg Ø

46110

Offentlig administration, it-baseret, Odense C

52625

Fysioterapeut, Esbjerg Ø

47100

Pædagog, Odense V

53170

Studiestart: sommer og vinter

Studiestart: sommer og vinter

Fysioterapeut, Haderslev

47110

53185

Grafisk kommunikation, Haderslev

47560

Pædagog, Jelling

53230

Ansøgningsfrist: 15. marts

Radiograf, Odense SØ

54040

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Svendborg

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Odense C

55110

Studiestart: sommer og vinter

Jordemoder, Esbjerg Ø

50015

Studiestart: sommer og vinter

Medie- og sonokommunikation, Haderslev

51510

Ansøgningsfrist: 15. marts

Offentlig administration, Esbjerg Ø

52630

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Kolding

53190

Sygeplejerske, Odense SØ

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, it-baseret, Odense C

55120 56200

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, netbaseret, Aabenraa

Sygeplejerske, Svendborg

Studiestart: sommer og vinter

56220

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Aabenraa

Sygeplejerske, Vejle

Studiestart: sommer og vinter

Studiestart: sommer og vinter

56280

Pædagog, Esbjerg Ø

53200 53210 53220

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Esbjerg Ø

55210

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Aabenraa

55220

Sygeplejerske, Sønderborg

56240

Studiestart: sommer, dagstudium Studiestart: vinter, dag- og netstudium

Sygeplejerske, Esbjerg Ø

56260

Studiestart: sommer og vinter

52


Professionshøjskolen VIA University College

Pædagog, Ikast Pædagog, Holstebro

Professionshøjskolen VIA University College Skejbyvej 1, Postboks 2155 8240 Risskov Tlf. 8755 0000 viauc@viauc.dk www.viauc.dk

53240

Studiestart: sommer og vinter

53250

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, Horsens

53280

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog (Peter Sabroe), Aarhus C

53260

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog (Jydsk), Aarhus N

53270

Studiestart: sommer og vinter

Bandagist/ortopædiingeniør, Horsens

40310

Ansøgningsfrist: 1. december Studiestart: kun vinter

Bioanalytiker, Aarhus N

40670

Studiestart: sommer og vinter

Bygningskonstruktør, Horsens

41160

Bygningskonstruktør eller afstigningsforløb som byggetekniker eller kort- og landmålingstekniker. Studiestart: sommer og vinter

Bygningskonstruktør, Aarhus N

41170

Bygningskonstruktør, Holstebro

41215

Designteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Herning

73110

Ansøgningsfrist: 15. marts Studiestart: sommer og vinter

54550

Studiestart: sommer og vinter

Diplomingeniør, bygning (byggeri og anlæg/ bygningsteknik), Horsens

49310

Diplomingeniør, maskin, Horsens

49325

Diplomingeniør, materialeteknologi, Herning

49200

Studieretninger: Tekstilingeniør, Møbelingeniør

Pædagog, Viborg

53290

Studiestart: sommer og vinter

Pædagog, netbaseret, Viborg

53292

Pædagog, Thisted

53295

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Aarhus N

55310

Studiestart: sommer og vinter

Socialrådgiver, Holstebro

55320

Sygeplejerske, Holstebro

56300

Studiestart: sommer og vinter

Sygeplejerske, Thisted

56320

Sygeplejerske, Aarhus N

56340

Sygeplejerske, Silkeborg

56360

Studiestart: sommer og vinter

Sygeplejerske, Horsens

56370

Studiestart: sommer og vinter

42100

Studiestart: sommer og vinter

Ergoterapeut, Aarhus N

53275

Studiestart: sommer og vinter

Studiestart: sommer og vinter

Studiestart: sommer og vinter

Ergoterapeut, Holstebro

53273

Pædagog, Randers C

Studiestart: sommer og vinter

Studiestart: sommer og vinter

Diakoni og socialpædagogik

Pædagog (Jysk), Grenaa

Sygeplejerske, Viborg

56380

Studiestart: sommer og vinter

42120

Studiestart: sommer og vinter

Sygeplejerske, netbaseret, Viborg

56385

Sygeplejerske, Randers

56400

Ernæring og sundhed, Aarhus N

45210

Folkeskolelærer, Nørre Nissum

46130

Folkeskolelærer, Skive

46140

Folkeskolelærer, Aarhus N

46150

Folkeskolelærer, Silkeborg

46160

Uddannelser, der udbydes på engelsk:

Fysioterapeut, Holstebro

47120

Animation, Viborg

47140

Application deadline: March 15. Admission is determined by the applicant´s portfolio and an admissions test. Studylines: Character Animation/Computer Graphic Artist

Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Horsens

79460

AP Graduate in Design, Technology and Business, Herning

Kristendom, kultur og kommunikation, Højbjerg

50860

AP Graduate in Marketing Management, Horsens

79465

Offentlig administration, Aarhus N

52640

41165

Offentlig administration, Viborg

52645

Architectural Technology and Construction Management, Horsens

Produktionsteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Horsens

84360

Studiestart: sommer og vinter

Fysioterapeut, Aarhus N Studiestart: sommer og vinter

Ansøgningsfrist: 15. marts Studiestart: sommer og vinter

Tekstildesign, -håndværk og formidling, Herning

57360

Ansøgningsfrist: 15. marts

50610

73115

Application deadline: March 15.

Studiestart: sommer og vinter

Psykomotorisk terapeut, Randers

Studiestart: sommer og vinter

Study start: summer and winter

Architectural Technology and Construction Management, Aarhus N

41175

Study start: summer and winter

40060

Bachelor of Civil Engineering, Horsens

49410

Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology, Horsens

49320

53


49205

Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Thisted

79620

Bachelor of Global Nutrition and Health, Aarhus N

45215

81610

Global Business Engineering, Horsens

49315

Multimediedesigner (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV

Global Business Engineering, Aarhus C

49317

Natur- og kulturformidling, Hjørring

52510

Mechanical Engineering, Horsens

49425

Offentlig administration, Aalborg

52650

Value Chain Management, Horsens

44310

Produktionsteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV

84460

Value Chain Management, Aarhus C

44315

Studiestart: sommer og vinter

Bachelor of Engineering in Material Technology, Herning Studylines: tekstilingeniør, møbelingeniør

Pædagog, Hjørring

53330

Studiestart: sommer og vinter

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Pædagog, Aalborg

Professionshøjskolen University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2, postboks 38 9100 Aalborg Tlf. 7269 0000 ucn@ucn.dk www.ucn.dk

Radiograf, Aalborg Øst

53300

Studiestart: sommer og vinter

54060

Studiestart: sommer og vinter

Serviceøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Nørresundby

86210

Studieretninger: Hotel, Turisme, Service (Sportsmanagement eller Service- og oplevelsesøkonomi)

Sygeplejerske, Hjørring

56440

Studiestart: sommer og vinter

Automationsteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV

70390

Bygningskonstruktør, Aalborg

41210 Uddannelser, der udbydes på engelsk: 71810

AP Graduate in Computer Science, Aalborg SV

71815

73160

AP Graduate in Design, Technology and Business, Aalborg SV

73165

Studiestart: sommer og vinter

Designteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV

56420

Studiestart: sommer og vinter

Studiestart: sommer og vinter

Datamatiker (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV

Sygeplejerske, Aalborg Øst

Application deadline: March 15. Studylines: Graphics

Ansøgningsfrist: 15. marts Studieretninger: Design, Produktion, Marketing

Eksport og teknologi, Nørresundby

41590

Energiteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Hjørring

73360

Energiteknolog (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV

73390

Ergoterapeut, Aalborg Øst

42140

Studiestart: sommer og vinter

Finans, Aalborg

45880

Finansøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Thisted

74165

Finansøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg

74160

Studiestart: sommer og vinter

AP Graduate in Energy Technology, Aalborg SV

73365

AP Graduate in Financial Management, Aalborg

74162

AP Graduate in Marketing Management, Nørresundby

79615

AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Aalborg SV

81615

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management, Nørresundby

86215

AP Graduate IT Technology, Aalborg SV

76265

Architectural Technology and Construction Management, Aalborg

41212

Study start: summer and winter

Folkeskolelærer, Hjørring

46180

Export and Technology Management, Nørresundby

41595

Folkeskolelærer, Aalborg SØ

46170

Natural and Cultural Heritage Management, Hjørring

52515

Fysioterapeut, Aalborg Øst

47160

Studiestart: sommer og vinter

Installatør, stærkstrøm (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV

75410

Studiestart: kun vinter

Installatør, VVS (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV

75415

Studiestart: kun vinter

It- teknolog (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV

76260

Jordemoder, Aalborg Øst

50020

Studiestart: sommer og vinter

Laborant (erhvervsakademiuddannelse), Aalborg SV

78410

Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse), Nørresundby

79610

54


Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Vigerslev Allé 18 2500 Valby Tlf. 3341 9193 kontakt@cphbusiness.dk www.cphbusiness.dk

Københavns Erhvervsakademi (KEA) Ryesgade 3F, 4. 2200 København N Tlf. 4646 0000 kea@kea.dk www.kea.dk

Datamatiker (København Nord), Kongens Lyngby

Automationsteknolog, Frederiksberg

71110

Finans (professionsbachelor) (Niels Brock), Frederiksberg C

45810

Bygningskonstruktion (professionsbachelor), København N

Finansøkonom (Niels Brock), Frederiksberg C

74010

Studiestart: sommer og vinter Studieretning: Byggetekniker (studiestart: sommer og vinter) Studieretning: Kort- og Landmålingstekniker (studiestart: kun sommer)

Finansøkonom (København Nord), Kongens Lyngby

74020

Datamatiker, København NV

Handelsøkonom (Niels Brock), Frederiksberg C

74605

Studiestart: sommer og vinter

Laborant (Laborantskolen Nordsjælland), Hillerød

78060

Studiestart: sommer og vinter

Studiestart: sommer og vinter

Designteknolog, København Ø

87010

E-designer, København Ø

Markedsføringsøkonom (Niels Brock), København N

79010

Ansøgningsfrist: 15. marts

Studiestart: sommer og vinter

Energiteknolog, Frederiksberg 79060

Multimediedesigner (København Nord), Kongens Lyngby

71060 73010

73610 73310

Studiestart: sommer og vinter

Installatør, stærkstrøm, Frederiksberg

Studiestart: sommer og vinter

41010

Ansøgningsfrist: 15. marts Studiestart: sommer og vinter

Logistikøkonom (Niels Brock) , Frederiksberg C

Markedsføringsøkonom (København Nord), Kongens Lyngby

70310

Studiestart: sommer og vinter

Studiestart: sommer og vinter

75010

Studiestart: sommer og vinter

81060

Studiestart: sommer og vinter

Serviceøkonom (Hotel- og Restaurantskolen), Valby

86010

Serviceøkonom (København Nord), Kongens Lyngby

86060

Installatør, VVS, Frederiksberg

75015

it-teknolog, København NV

76010

Studiestart: sommer og vinter

Multimediedesigner, København NV

81010

Studiestart: sommer og vinter

Optometri (professionsbachelor), Frederiksberg

52710

Studiestart: sommer og vinter

Uddannelser, der udbydes på engelsk: AP Graduate in Computer Science (København Nord), Kongens Lyngby

71115

AP Graduate in Marketing Management (Niels Brock), København N

79015

AP Graduate in Marketing Management (København Nord), Kongens Lyngby

79065

Produktionsteknolog, København N

84010

Studiestart: sommer og vinter

Smykker (professionsbachelor)

59010

Ansøgningsfrist: 15. marts

Økonomi og it (professionsbachelor)

58500

Studiestart: sommer og vinter

Study start: summer and winter

AP Graduate in Multimedia Design and Communication (København Nord), Kongens Lyngby

81065

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management (Hotel- og Restaurantskolen), Valby

86015

AP Graduate in Computer Science, København NV

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management (København Nord), Kongens Lyngby

86065

AP Graduate in Design, Technology and Business, København Ø

Uddannelser, der udbydes på engelsk: 71065

Study start: summer and winter

73015

Application deadline: March 15.

AP Graduate in Multimedia Design and Communication, København NV

81015

Study start: summer and winter

AP Graduate It Technology, København NV

76015

Study start: summer and winter

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management, København N

41015

Study start: summer and winter

55


Bachelor of Economics and Information Technology, København NV

58505

AP Graduate in Commerce Management, Næstved

Study start: summer and winter

Bachelor of Jewellery, Tehnology and Business, København Ø

Uddannelser, der udbydes på engelsk: 74615

Study start: summer and winter

59015

AP Graduate in Computer Science, Roskilde

71215

Study start: summer and winter

Application deadline: March 15.

Erhvervsakademi Sjælland

AP Graduate in Computer Science, Slagelse

71265

AP Graduate in Logistic Management, Køge

87035

AP Graduate in Marketing Management, Roskilde

79165

Study start: summer and winter

AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Køge

Erhvervsakademi Sjælland Lyngvej 19 4600 Køge Tlf. 5076 2600 easj@easj.dk www.easj.dk

81215

Study start: summer and winter

AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Slagelse

81165

AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Nykøbing F

81235

Study start: summer and winter

Administrationsøkonom, Køge

70020

Administrationsøkonom, Nykøbing F

70060

Automationsteknolog, Nykøbing F

70320

Autoteknolog, Næstved

70410

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management, Køge

86085

Studiestart: sommer og vinter

Bygningskonstruktør (professionsbachelor), Næstved

41060

Studiestart: sommer og vinter

Datamatiker, Roskilde

71210

Studiestart: sommer og vinter

Datamatiker, Næstved

71310

Finansøkonom, Næstved

74030

Handelsøkonom, Næstved

74610

Studiestart: sommer og vinter

Have- og parkingeniør (professionsbachelor), Roskilde

47710

Bemærk: De erhvervsrettede dele af uddannelsen afvikles på Campus Roskilde, men undervisningen foregår overvejende på Skovskolen i Nødebo.

Installatør, Stærkstrøm, Nykøbing F

75160

Installatør, VVS, Slagelse

75115

Jordbrugsteknolog, Slagelse

77010

Laborant, Roskilde

78110

Studiestart: sommer og vinter

Laborant, Slagelse

78160

Studiestart: sommer og vinter

Logistikøkonom, Køge

87030

Markedsføringsøkonom, Roskilde

79160

Studiestart: sommer og vinter

Multimediedesigner, Køge

81210

Multimediedesigner, Slagelse

81160

Procesteknolog, Roskilde

83060

Studiestart: sommer og vinter Studieretninger: Procesteknolog, Ernæringsteknolog, Fødevareteknolog

Produktionsteknolog, Slagelse

84060

Serviceøkonom, Køge

86090

Serviceøkonom, Slagelse

86080

56


Erhvervsakademiet Lillebælt

AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Odense M

81315

Study start: summer and winter

Erhvervsakademiet Lillebælt Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf. 7010 5800 eal@eal.dk www.eal.dk

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management, Odense S

86115

AP Graduate IT Technology, Odense C

76065

Study start: summer and winter Studylines: IT-networks, Electronics

Automationsteknolog, Odense C

70330

Bygningskonstruktør (professionsbachelor), Odense C

41110

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management, Odense C

41120

Bachelor of Export and Technology Management, Odense C

41505

Studiestart: sommer og vinter

Datamatiker, Odense C

71410

Studiestart: sommer og vinter

Datamatiker, Vejle

71560

Erhvervsakademi Kolding

Eksport og teknologi (professionsbachelor), Odense C

41500

Energiteknolog, Odense C

73330

Finans (professionsbachelor), Odense C

45830

Finansøkonom, Odense C

74060

Erhvervsakademi Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding Tlf. 7224 1800 info@eakolding.dk www.eakolding.dk

Handelsøkonom, Vejle

74630

E-designer, Kolding

Installatør, Stærkstrøm, Odense C

75210

Studiestart: sommer og vinter

Studiestart: sommer og vinter

Studiestart: sommer og vinter

Finansøkonom, Kolding

Installatør, Stærkstrøm, Vejle

75260

Studiestart: sommer og vinter

Installatør, VVS, Odense C

75215

Markedsføringsøkonom, Kolding

It-teknolog, Odense C

76200

Studiestart: sommer og vinter

Jordbrugsteknolog, Odense S

77060

Studieretninger: Miljø og natur, Jordbrugsøkonomi og driftledelse, Planteproduktion, Husdyrproduktion

73650

Ansøgningsfrist: 15. marts

74070 79260

Studiestart: sommer og vinter

Multimediedesigner, Kolding

81360

Uddannelser, der udbydes på engelsk: AP Graduate in E-design, Kolding

73655

Laborant, Odense S

78210

Logistikøkonom, Vejle

87060

AP Graduate in Financial Management, Kolding

74075

Markedsføringsøkonom, Odense C

79210

AP Graduate in Marketing Management, Kolding

79265

Mejeriteknologi (professionsbachelor), Odense S

52300

81365

Multimediedesigner, Odense M

81310

AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Kolding

Studiestart: sommer og vinter

Procesteknolog, Odense S

Application deadline: March 15.

Study start: summer and winter

83110

Studieretninger: Ernæringsteknologi, Fødevareteknologi, Mejeriteknologi, Procesteknologi

Procesteknolog, Vejle

83160

Studieretninger: Procesteknologi, Ernæringsteknologi, Fødevareteknologi

Produktionsteknolog, Odense C

84110

Serviceøkonom, Odense S

86110

Serviceøkonom, Vejle

86130

Økonomi og It (professionsbachelor), Vejle

58040

Uddannelser, der udbydes på engelsk: AP Graduate in Logistic Management, Vejle

87065

Study start: summer and winter

AP Graduate in Marketing Management, Odense C

79215

57


Erhvervsakademi SydVest

Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademi SydVest Spangsbjerg Kirkevej 103 6700 Esbjerg Tlf. 7613 3200 vest@easv.dk www.easv.dk

Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2 7400 Herning Tlf. 9627 5700 eamv@eamv.dk www.eamv.dk

Bygningskonstruktør (professionsbachelor), Esbjerg

41115

Studiestart: sommer og vinter

Datamatiker, Esbjerg

71510

Datamatiker, Sønderborg

71460

Designteknolog, Sønderborg

73060

Ansøgningsfrist: 15. marts

Driftsteknolog - Offshore, Esbjerg

73410

Finansøkonom, Esbjerg

74080

Installatør, Stærkstrøm, Esbjerg

75230

Laborant, Esbjerg

78260

Markedsføringsøkonom, Esbjerg

79310

Markedsføringsøkonom, Sønderborg

79290

Multimediedesigner, Esbjerg

81410

Produktionsteknolog, Esbjerg

84210

Produktionsteknolog, Sønderborg

84160

Uddannelser, der udbydes på engelsk: AP Graduate in Computer Science, Esbjerg

71515

AP Graduate in Computer Science, Sønderborg

71465

AP Graduate in Design, Technology and Business, Sønderborg

73065

Application deadline: March 15.

AP Graduate in Management Technology Offshore, Esbjerg

73415

AP Graduate in Marketing Management, Esbjerg

79315

Datamatiker, Herning

71610

Finansøkonom, Herning

74090

Finansøkonom, Holstebro

74100

Installatør, Stærkstrøm, Herning

75310

Installatør, VVS, Herning

75315

Laborant, Holstebro

78310

Markedsføringsøkonom, Herning

79360

Multimediedesigner, Herning

81460

Procesteknolog, Holstebro

83210

Studieretninger: Fødevareteknolog

Produktionsteknolog, Herning

84260

Serviceøkonom, Holstebro

86150

Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademi Aarhus Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf. 7228 6000 info@eaaa.dk www.eaaa.dk Autoteknolog, Viby J

70460

Studiestart: sommer og vinter

AP Graduate in Marketing Management, Sønderborg

79295

Datamatiker, Viby J

AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Esbjerg

81412

Studiestart: sommer og vinter

71710

Finans (professionsbachelor), Viby J

45860

Finansøkonom, Viby J

74110

It-teknolog, Viby J

76210

Studiestart: sommer og vinter

Jordbrugsteknolog, Risskov

77110

Studieretninger: Jordbrugsøkonomi og driftsledelse, Bygninger og teknik, Landskab og anlæg, Miljø og natur, Husdyrproduktion - hest, Husdyrproduktion - svin, Husdyrproduktion - kvæg, Planteproduktion - landbrug, Planteproduktion - gartner

Laborant, Viby J

78360

Studiestart: sommer og vinter

Markedsføringsøkonom, Viby J

79410

Studieretninger: Almen, Biløkonom, Iværksætter

Miljøteknolog, Viby J

77700

Studiestart: sommer og vinter

Multimediedesigner, Viby J

81560

Studiestart: sommer og vinter

58


Uddannelser, der udbydes på engelsk: AP Graduate in Agro Business and Landscape Management, Risskov

77115

Studylines: Environmental Management

AP Graduate in Automotive Technology, Viby J

70470

Study start: summer and winter

AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science, Viby J

78370

AP Graduate in Computer Science, Viby J

71715

AP Graduate in Marketing Management, Viby J

79415

AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Viby J

81565

Study start: summer and winter

AP Graduate IT Technology, Viby J

76215

Study start: summer and winter

Bachelor of Financial Management and Services, Viby J

45865

Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Minervavej 63 8960 Randers SØ Tlf. 8711 4430 eadania@eadania.dk www.eadania.dk Administrationsøkonom, Viborg

70210

Automationsteknolog, Hadsten

70370

Autoteknolog, Viborg

70510

Datamatiker, Grenaa

71665

Datamatiker, Skive

71660

Energiteknolog, Hadsten

73370

Finansøkonom, Silkeborg

74215

Studiestart: sommer og vinter

Finansøkonom, Hobro

74210

Handelsøkonom, Hobro

74675

Handelsøkonom, Horsens

74680

Handelsøkonom, Randers SØ

74660

Handelsøkonom, Silkeborg

74670

Installatør, Stærkstrøm, Hadsten

75360

Studiestart: sommer og vinter

Installatør, VVS, Hadsten

75365

Markedsføringsøkonom, Randers SØ

79560

Markedsføringsøkonom, Viborg

79510

Optometri (professionsbachelor), Randers

52750

Produktionsteknolog, Randers

84410

Produktionsteknolog, Skive

84310

Serviceøkonom, Randers SØ

86160

Studieretninger: Turisme Management, Hotel Management, Service Management (Sport & Event management eller Fitness management)

Serviceøkonom, Skive

86170

Studieretninger: Turisme Management, Service Management (sociale medier)

Uddannelser, der udbydes på engelsk: AP Graduate in Automotive Technology, Viborg

70515

AP Graduate in Marketing Management, Randers SØ

79565

AP Graduate in Marketing Management, Viborg

79512

AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management, Randers SØ

86165

Studylines: Tourism Management

AP Graduate IT Technology, Viborg

76255

59


Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Den Frie Lærerskole

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne Tlf. 3698 2900 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk

Den Frie Lærerskole Svendborgvej 15, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf. 6224 1066 dfl@dfl-ollerup.dk www.dfl-ollerup.dk

Sygeplejerske, Rønne

56100

Studiestart: sommer og vinter

Ingeniørhøjskolen i København - University College

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Emdrupvej 72 2400 København NV Tlf. 8944 0440 info@dmjx.dk www.mediehojskolen.dk

Ingeniørhøjskolen i København - University College Lautrupvang 15 2750 Ballerup Tlf. 4480 5088 ihk@ihk.dk www.ihk.dk 50745

Studiestart: kun vinter

Medieproduktion og ledelse, København NV

Diplomingeniør: 52010

Ansøgningsfrist 15. marts. Optagelse sker på grundlag af optagelsesprøve. Optagelsesprøven afholdes i København.

Tv- og medietilrettelæggelse, København NV

Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Ballerup

48010

Studiestart: sommer

52030

Ansøgningsfrist 15. marts. Optagelse sker på grundlag af optagelsesprøve. Optagelsesprøven afholdes i København.

Visuel kommunikation, København NV

46510

Ansøgningsfrist 15. marts

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kommunikation, København NV

Fri-, Høj og Efterskolelærer, Vester Skerninge

Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Ballerup Bæredygtig energiteknik, Ballerup

47510

Ansøgningsfrist 15. marts. Optagelse sker på grundlag af optagelsesprøve. Optagelsesprøven afholdes i København. Studieretninger: Grafisk Design, Kreativ Kommunikation, Interaktivt Design, Fotografisk Kommunikation, Flere studieretninger

48110

Studiestart: vinter

48013

Studiestart: sommer

Eksport, Ballerup

48015

Studiestart: sommer

Eksport, Ballerup

48115

Studiestart: vinter

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Olof Palmes Allé 11 8200 Aarhus N Tlf. 8944 0440 info@dmjx.dk www.journalisthojskolen.dk

Elektro, Ballerup Elektro, Ballerup Informations- og kommunikationsteknologi, Ballerup

50315

Studiestart: sommer

48130

Studiestart: vinter

Maskin, Ballerup

48035

Studiestart: sommer

50310

Maskin, Ballerup

48135

Studiestart: vinter

Ansøgningsfrist 15. marts. Optagelse sker på grundlag af optagelsesprøve. Optagelsesprøven afholdes i Aarhus. Studiestart: sommer og vinter.

Kommunikation, Aarhus N

48030

Studiestart: sommer

Ansøgningsfrist 15. marts. Optagelse sker på grundlag af optagelsesprøve. Optagelsesprøven afholdes i Aarhus Studiestart: sommer og vinter

Journalist, Aarhus N

48125

Studiestart: vinter

Informations- og kommunikationsteknologi, Ballerup Fotojournalist, Aarhus N

48025

Studiestart: sommer

Proces og innovation, Ballerup 50750

48037

Studiestart: sommer

Produktion (produktionsteknik), Ballerup

48040

Studiestart: sommer

Produktion (produktionsteknik), Ballerup

48140

Studiestart: vinter

Stærkstrøm, Ballerup

48045

Studiestart: sommer

60


Sundhedsteknologi, Ballerup

48050

Studiestart: sommer

Uddannelser, der udbydes på engelsk: Bachelor of Engineering in Electronics and Computer Engineering, Ballerup

48020

Study start: summer

Bachelor of Engineering in Electronics and Computer Engineering, Ballerup

48120

Ingeniørhøjskolen i Århus Ingeniørhøjskolen i Århus Dalgas Avenue 2 8000 Aarhus C Tlf. 4189 3000 iha@iha.dk www.iha.dk

Study start: winter

Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology, Ballerup

48032

Bioprocesteknologi, Aarhus C

Study start: summer

Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology, Ballerup

48132

48027

48042

Study start: summer

Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Aarhus C Bygningsdesign, Aarhus C

49015 49115

48213

49010

Studiestart: sommer

Bygningsdesign, Aarhus C

Study start: summer

Bachelor of Engineering in Sustainable Energy Engineering, Ballerup

Bygning (byggeri og anlæg/bygningsteknik), Aarhus C

Studiestart: vinter

Study start: summer

Bachelor of Engineering in Production Engineering, Ballerup

49005

Studiestart: sommer

Studiestart: sommer

Study start: winter

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering, Ballerup

Diplomingeniør:

49110

Studiestart: vinter

Elektro, Aarhus N

49020

Studiestart: sommer

Elektro, Aarhus N

49120

Studiestart: vinter

Informations- og kommunikationsteknologi, Aarhus N

49025

Studiestart: sommer

Informations- og kommunikationsteknologi, Aarhus N

49125

Studiestart: vinter

Maskin, Aarhus N

49030

Studiestart: sommer

Maskin, Aarhus N

49130

Studiestart: vinter

Stærkstrøm, Aarhus N

49035

Studiestart: sommer

Stærkstrøm, Aarhus N

49135

Studiestart: vinter

Sundhedsteknologi, Aarhus N

49040

Studiestart: sommer

Pharmakon Pharmakon Farmakonomskolen Milnersvej 42 3400 Hillerød Tlf. 4820 6000 elev@pharmakon.dk www.farmakonomuddannelsen.dk Farmakonom, Hillerød

45610

Særligt optagelsessystem. Ansøger skal selv finde en uddannelsesplads på et apotek. Dette gøres ved at sende en normal jobansøgning til apoteket. En liste over ledige uddannelsespladser kan medio februar ses på www.farmakonomuddannelsen.dk.

61


Fuldmagt Den Koordinerede Tilmelding

Undertegnede: Navn

CPR-nummer

Dato

Underskrift

giver hermed: (nedenstående person er kontaktperson vedr. spørgsmål i forbindelse med ansøgningen) Navn Adresse Postnummer

By

Mobiltelefon

Fastnettelefon E-mail

Dato

Underskrift

i ansøgningsåret 2 0

fuldmagt til at søge følgende uddannelser (optagelsesområdenumre) i viste prioriterede rækkefølge samt at sige »ja tak« til den uddannelse, som jeg bliver optaget på. Prioritet

Optagelsesområdenummer

Optagelsesområdenavn

Uddannelsesstedets navn

1 2 3 4 5 6 7 8 Skemaet herover udfyldes som et prioriteringsskema, og der markeres med kryds, hvor der evt. skal søges om standby. Se vejledning på næste side.

Standby (sæt kryds)


Fuldmagt Den Koordinerede Tilmelding

Ansøgning om optagelse på I feltet »Optagelsesområdenummer« skriver du optagelsesområdenummeret på den uddannelse, du søger optagelse på. Hver uddannelse har et optagelsesområdenavn og et optagelsesområdenummer, som du kan finde i Uddannelsesoversigten. Hvis du ikke har Uddannelsesoversigten fra det år, hvor du søger, udfylder du ikke rubrikken med »Optagelsesområdenummer«, men du udfylder naturligvis »Optagelsesområdenavn« (uddannelse) og »Uddannelsesstedets navn«. Standby Standby-plads kan søges til de fleste uddannelser. Hvis du bliver optaget på en standby-plads, kan du ikke optages på en lavere prioritet. Hvis du får en standby-plads, men ikke får tilbuddet om at begynde i år, vil du få et tilsagn om optagelse til næste år. Bekræftelse Hvis du modtager et tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads, skal du bekræfte, at du ønsker at modtage den, inden for den frist, uddannelsesstedet angiver i brevet. Hvis du ikke bekræfter inden den frist, uddannelsesstedet har sat, bortfalder tilbuddet. Fuldmagten skal vedlægges både ansøgningerne og »ja-tak« brevet.


Arbejdsgivererklæring Den Koordinerede Tilmelding

Erklæring om arbejdets omfang og art til brug ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelsessteder.

Det attesteres herved, at Navn

CPR-nummer

i perioden Fra (dato, måned, år)

Til (dato, måned, år)

Timer pr. uge (nøjagtigt timetal)

har været hos undertegnede som Arbejdets art

Erklæringen udstedt Dato

Arbejdsgiverens underskrift og stempel

Arbejdsgivererklæring Den Koordinerede Tilmelding

Erklæring om arbejdets omfang og art til brug ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelsessteder.

Det attesteres herved, at Navn

CPR-nummer

i perioden Fra (dato, måned, år)

Til (dato, måned, år)

har været hos undertegnede som Arbejdets art

Erklæringen udstedt Dato

Arbejdsgiverens underskrift og stempel

Timer pr. uge (nøjagtigt timetal)


Arbejdsgivererklæring Den Koordinerede Tilmelding

Arbejdsgivererklæring til brug for ansøgere med skiftende ugentligt timetal. Det ugentlige timetal kan beregnes som et gennemsnit over en periode på indtil 4 sammenhængende uger.

Det attesteres herved, at Navn

CPR-nummer

i nedenstående måneder Måned

Timetal pr. måned

Måned

Januar

Juli

Februar

August

Marts

September

April

Oktober

Maj

November

Juni

December

Timetal pr. måned

i år Årstal

har været hos undertegnede som Arbejdets art

Erklæringen udstedt Dato

Arbejdsgiverens underskrift og stempel

Employer’s Declaration Den Koordinerede Tilmelding Declaration concerning the extent and type of employment for use in connection with application for admission to higher education in Denmark.

It is hereby certified that Name

CPR-nr. (Danish Civilian Registration Number)

during the period From (date, month, year)

To (date, month, year)

has been employed by the undersigned as Type of employment

Issued on the Date

by Signature, address and stamp of employer

Exact no. of working hours per week


Ansøgning om bolig Det er en fordel at søge bolig samtidig med, du søger optagelse på en videregående uddannelse. Du kan godt søge bolig i flere byer samtidig. Der er kollegiekontorer i følgende byer: København CIU-CentralIndstillingsUdvalget Al ansøgning foregår via internettet på www.ciu.dk CentralIndstillingsUdvalget Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 3311 6444 Fax 7030 2021 info@ciu.dk www.ciu.dk Telefontid: Mandag til fredag: 10 - 15 Personlig henvendelse i BoligButikken på Københavns Hovedbanegård tirsdag og torsdag: 13 - 17 Kollegiernes Kontor I København (KKIK) Ansøg via www.kollegierneskontor.dk Personlig henvendelse: KKIK Dahlerupsgade 3. st. 1603 København V. Tlf. 3363 0500 Telefontid/åbningstid: Mandag, tirsdag og onsdag: 10- 12 og 13 - 15 Torsdag: 10 - 12 samt 15 - 17 og fredag: 10 - 12

Odense Andelsboligforening Yderligere information findes på Tlf. 6313 3134 www.kollegierneskontor.dk Al ansøgning foregår via internettet. Arbejdernes Boligforening Tlf. 6612 4201 Roskilde RIU-Roskilde Fyns almennyttige Boligselskab Al ansøgning foregår Tlf. 6312 5600 via www.riu-roskilde.dk RIU-Roskilde Byvolden 1, kld. 4000 Roskilde Tlf. 3946 6262 Fax 7030 2021 info@riu-roskilde.dk Kontortid: Mandag til fredag: 7.30 - 10.30 samt tirsdag: 14 - 19 og torsdag: 14 - 16 Telefontid: Mandag til fredag: 10 - 15 Postadresse: RIU-Roskilde c/o Ungesboligservice.dk Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Boligforeningen Højstrup Tlf. 6312 5100 Kollegieboligselskabet Tlf. 6613 4008 Boligforeningen Kristiansdal Tlf. 6314 2220 Sønderborg Kollegiernes kontor Skovvej 20 6400 Sønderborg Tlf. 7442 4849 Fax 7413 4849 kontor@kk.kollegie6400.dk www.kk.kollegie6400.dk

}

Åbningstid: Mandag: 8.00-14.00 Tirsdag - onsdag: 11.00-15.00 Odense Torsdag: 11.00-17.00 På www.studiebolig-odense.dk finder du information om ungdoms- Fredag: 10.00-12.00 og kollegieboligerne i de seks største boligselskaber i Odense. Hvis du Ansøgning om bolig sker via vores herefter får lyst til at søge en eller hjemmeside, hvor du også kan flere af deres boliger, er det muligt finde andre relevante informationer. via det elektroniske ansøgningsskema, der findes på siden. Hvis du ikke har adgang til Internettet, kan du henvende dig til et af nedenstående boligselskaber for at få tilsendt ansøgningsskema. Fortsættes næste side

66


Esbjerg Esbjerg Kollegieforening Nygårdsvej 37 6700 Esbjerg Tlf. 7613 5060 Fax 7613 5090 post@e-k-f.dk www.e-k-f.dk Brochure og ansøgningsskema findes på hjemmesiden. Kolding KUA-Kolding Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 1365 Fax 7979 1370 student@kolding.dk www.studentkolding.dk Boligoplysninger findes på hjemmesiden. Jelling Jelling Boligselskab v/Boligcenter Vejle Damhaven 1 7100 Vejle Tlf. 7664 6750 eda@domea.dk www.jellingboligselskab.dk Horsens VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4 8700 Horsens Tlf. 8755 4000 www.viauc.dk/horsens

Der er gode muligheder for at finde et sted at bo under studietiden i Horsens. Det kan vi hjælpe dig med. VIA er i kontakt med boligformidlere i Horsens, der kan hjælpe dig med at finde en bolig i Horsens. Byen er godt forsynet med ungdomsboliger, kollegieværelser og gode muligheder for privat udlejning. Se mere på www.studyhorsens.dk Aarhus UngdomsboligAarhus c/o Kollegiekontoret i Aarhus Nordhavnsgade 1, 1. th. 8000 Aarhus C Tlf. 8613 2166 info@ungdomsboligaarhus.dk www.ungdomsboligaarhus.dk Du kan søge ca. 9.000 lejemål i Aarhus, og det er hurtigt og let at få en bolig. Kig ind på www.ungdomsboligaarhus.dk og opret en ansøgning. På hjemmesiden finder du også flere informationer om kollegierne og ansøgningsproceduren. Skive Skive Ungdomsboliger Nygade 2 7800 Skive Tlf. 9752 2733 Ansøgning fås ved henvendelse eller sendes fra www.skiveungdomsboliger.dk

Nørre Nissum Læreruddannelsen kollegier: Elysium, Home og Troja Svinget 5 7620 Lemvig 87553255 www.viauc.dk/laererinissum AD.L Hansens kollegium og Brunsgårdkollegiet Kollegievej 1 7620 Lemvig 96645500 www.adlkollegiet.dk Aalborg AKU-Aalborg Kayerødsgade 39, 4. 9000 Aalborg Tlf. 9931 4298 Fax 9931 4275 aku@aalborg.dk www.aku-aalborg.dk Åbningstider: Mandag, tirsdag og fredag kl. 10 - 15. Torsdag kl. 10 - 17. Onsdag lukket. Telefontid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10 - 15. Onsdag lukket. AKU-Aalborg anviser kollegieog ungdomsboliger til unge under uddannelse i Aalborg. Der er både værelser, 1- til 4-værelses lejligheder og rækkehuse. Det er gratis at blive skrevet på venteliste via www.aku-aalborg.dk, hvor du også kan finde priser, faciliteter, billeder mv. vedr. alle vores boliger.

67


Landekoder Landenavn

Landekode

Afghanistan

AF

Landenavn Congo

Landekode

Albania

AL

Congo, The Democratic Republic

Algeria

DZ

Of the

CD

Andorra

AD

Cook Islands

Angola

AO

Costa Rica

Antigua And Barbuda

AG

Argentina

AR

Armenia Australia

CG

Landenavn

Landekode

Haiti

HT

Honduras

HN

Hong Kong

HK

CK

Hungary

HU

CR

Iceland

IS

Cote D'ivoire

CI

India

IN

Country unknown

ZZ

Indonesia

ID

AM

Croatia

HR

Iran

IR

AU

Cuba

CU

Iraq

IQ

Austria

AT

Cyprus

CY

Ireland

IE

Azerbaijan

AZ

Czech Republic

CZ

Israel

IL

Bahamas

BS

Denmark

DK

Italy

IT

Bahrain

BH

Djibouti

DJ

Jamaica

JM

Bangladesh

BD

Dominica

DM

Japan

JP

Barbados

BB

Dominican Republic

DO

Jordan

JO

Belarus

BY

Ecuador

EC

Kazakhstan

KZ

Belgium

BE

Egypt

EG

Kenya

KE

Belize

BZ

El Salvador

SV

Kiribati

KI

Benin

BJ

Equatorial Guinea

GQ

Korea, Democratic

Bhutan

BT

Eritrea

ER

People's Republic Of

KP

Bolivia

BO

Estonia

EE

Korea, Republic Of

KR

Bosnia And Herzegowina

BA

Ethiopia

ET

Kuwait

KW

Botswana

BW

Faroe Islands

FO

Kyrgyzstan

KG

Brazil

BR

Fiji

FJ

Lao People's Democratic

Brunei Darussalam

BN

Finland

FI

Republic

LA

Bulgaria

BG

France

FR

Latvia

LV

Burkina Faso

BF

Gabon

GA

Lebanon

LB

Burundi

BI

Gambia

GM

Lesotho

LS

Cambodia

KH

Georgia

GE

Liberia

LR

Cameroon

CM

Germany

DE

Libyan

LY

Canada

CA

Ghana

GH

Liechtenstein

LI

Cape Verde

CV

Greece

GR

Lithuania

LT

Central African Republic

CF

Greenland

GL

Luxembourg

LU

Chad

TD

Grenada

GD

Macedonia, The Former

Chile

CL

Guatemala

GT

Yugoslav Republic Of

MK

China

CN

Guinea

GN

Madagascar

MG

Colombia

CO

Guinea-bissau

GW

Malawi

MW

Comoros

KM

Guyana

GY

}

Fortsættes næste side

68


Landenavn

Landekode

Landenavn

Malaysia

MY

Russian Federation

Maldives

MV

Mali

ML

Malta Marshall Islands

Landekode

Landenavn

Landekode

RU

Turkmenistan

TM

Rwanda

RW

Tuvalu

TV

Saint Kitts And Nevis

KN

Uganda

UG

MT

Saint Lucia

LC

Ukraine

UA

MH

Saint Vincent And

United Arab Emirates

AE

Mauritania

MR

The Grenadines

VC

United Kingdom

GB

Mauritius

MU

Samoa

WS

United States

US

Mexico

MX

San Marino

SM

Uruguay

UY

Micronesia

FM

Sao Tome And Principe

ST

Uzbekistan

UZ

Moldova

MD

Saudi Arabia

SA

Vanuatu

VU

Monaco

MC

Senegal

SN

Venezuela

VE

Mongolia

MN

Serbia

RS

Viet Nam

VN

Montenegro

ME

Seychelles

SC

Virgin Islands (U.s.)

VI

Morocco

MA

Sierra Leone

SL

Yemen

YE

Mozambique

MZ

Singapore

SG

Zambia

ZM

Myanmar

MM

Slovakia

SK

Zimbabwe

ZW

Namibia

NA

Slovenia

SI

Nauru

NR

Solomon Islands

SB

Nepal

NP

Somalia

SO

Netherlands

NL

South Africa

ZA

New Zealand

NZ

Spain

ES

Nicaragua

NI

Sri Lanka

LK

Niger

NE

Stateless

XX

Nigeria

NG

Sudan

SD

Norway

NO

Suriname

SR

Oman

OM

Swaziland

SZ

Pakistan

PK

Sweden

SE

Palestinian Territory, Occupied

PS

Switzerland

CH

Panama

PA

Syrian Arab Republic

SY

Papua New Guinea

PG

Taiwan, Province of China

TW

Paraguay

PY

Tajikistan

TJ

Peru

PE

Tanzania, United Republic Of

TZ

Philippines

PH

Thailand

TH

Poland

PL

Togo

TG

Portugal

PT

Tonga

TO

Puerto Rico

PR

Trinidad And Tobago

TT

Qatar

QA

Tunisia

TN

Romania

RO

Turkey

TR

69


Tilmeldingssekretariatet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videreg책ende uddannelser

Ansøgnings Vejledning  

Ansøgnings vejledning som er en god idé at læse igennem før man ansøger.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you