Page 1

I N F O R M AT I O N O C H N Y H E T E R F R Å N B E N G T DA H L G R E N A B • N R 2 • 2 0 1 1

UPPDRAGET:

Energisnål nobelmiddag

Brinkåsen -

ett miljövänligt bygge ”Där vardagen spelar roll”

NYA MUNKEBÄCK


LEDARE

D

et händer mycket på Bengt Dahlgren just nu. Vi är mitt uppe i en implementering av ett nytt affärssystem. En utveckling som inte bara kommer att underlätta för våra medarbetare, utan våra kunder kommer också få bättre projektuppföljning, fakturaunderlag med mera. Nya byggregler om bl.a. brandskydd och skärpta energikrav är på ingång. Något som gör att våra ingenjörer får nyttja sin spetskompetens till fullo. Ingenjörskonst helt enkelt.

nr

2

innehåll

Vi har dessutom gjort en organisationsförändring på koncernnivå under året. Syftet med den nya organisationen är bl.a. att få • En tydlig och nära beslutsprocess. • Ett ”självstyre” hos dotterbolagen inom givna ramar. D.v.s. jobba för Bengt Dahlgrens bästa med lokal optimering. • Ett förbättrat samarbete mellan bolagen. VD:arna för våra sex systerbolag träffas månadsvis för samordning, optimering och erfarenhetsutbyte av våra gemensamma verksamheter. Detta samutnyttjande av våra resurser, kompetenser och verktyg har vi stor nytta av i vår vardag. Något som är till gagn för både kund och medarbetare. Det som är unikt med Bengt Dahlgren är mycket. Storleksmässigt med våra drygt 300 medarbetare på tolv orter är vi mitt emellan de stora börsnoterade konsultföretagen och de mindre lokala företagen på 10–50 personer.

sid 18–19

Vi strävar hela tiden att ha både det stora och det lilla företagets fördelar. Vi har god kvalitet och struktur i allt vi gör. Vi har utmärkta stödfunktioner som underlättar vårt arbete. Vi har dessutom en närhet i beslutsfattande, till specialistkunskap och till kollegial samverkan. Våra värdegrunder Helhetssyn, Engagemang, Nytänkande och Spetskompetens är så mycket mer an fyra vackra ord. Det genomsyrar vår vardag, dels gentemot varandra, dels gentemot kunder och medkonsulter. Tillsammans är vi starka. Vi ser mycket positivt på framtiden, både på kort sikt och på längre sikt. Vår orderstock är stabilare än tidigare, vårt varumärke blir allt starkare och våra tjänster blir alt mer efterfrågade.

Per-Anders Marberg VD, BENGT DAHLGREN Brand & Risk

BENGT DAHLGREN NYTT NR 2 - 2011 UTGES AV: Bengt Dahlgren AB Krokslätts fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Tel: 031-720 25 00 Fax: 031-720 25 01

Telefon: 031-720 25 00 Fax: 031-720 25 01 www.bengtdahlgren.se REDAKTÖR: Peter Orrö peter.orro@bengtdahlgren.se LAYOUT, ORIGINAL & ILLUSTRATIONER: Zebra Reklambyrå, Trollhättan

6

Bergvärme i Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden

7

Återvinning av energi i anspänningsånga

8

Leed på ingång vid Kungens kurva

11

Driftoptimering i Växjö

sid 36–37

12

Energisnål nobelmiddag

sid 21

17

Operation: tillbyggnad

18

Brinkåsen - ett miljövänligt bygge

22

Ny standard för vattensprinkleranläggningar

24

Bergrummet med nya möjligheter

26

Energiuppföljning av Bengt Dahlgren-huset

30

Miljösamordnare för norska kontorslokaler Bengt Dahlgren hjälper till att sänka elförbrukningen Energisamordnare för kvarteret Duggregnet

32 34

TRYCK: IT Grafiska AB, Kungälv BILD FRAMSIDA: Gehl Architects BILD BAKSIDA: Elina Jonason Nästa nummer av Bengt Dahlgren Nytt utkommer i juni 2012

2

38

Zoologen blir till nytt HT-centrum

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


r

fö g n li v tä s g in tn is v n a k r a ahlgren får pris för m

Bengt D

nya munkebäck ”Där vardagen spelar roll”

Text Lars Östlund Bild Gehl Architects

Uppdraget: omvandla ett befintligt bostadsområde och utveckla ett miljö- och energimässigt hållbart bostadsområde vid det gamla munkebäcksgymnasiet i göteborg. Bengt dahlgren AB var med i teamet som i slutändan stod som ensam segrare. BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

3


Bild Wingårdhs Arkitekter AB

Genom ett väl genomarbetat tävlingsförslag stod förslaget ”Där vardagen spelar roll” som vinnare. Tävlingen var utformad som en anbuds- och gestaltningstävling med ett stort fokus på, dels att ta tillvara sociala värden i omvandling av befintligt byggnadsområde och dels att utveckla ett miljö- och energimässigt hållbart bostadsområde vid det före detta Munkebäcksgymnasiet. Det nya bostadsområdet kommer att innehålla cirka 300 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, dagis och aktivitetshus. För Bengt Dahlgren AB innebar tävlingen att i ett tidigt skede få möjligheten att

påverka bostadsområdets utformning och karaktär. Arkitekternas vision och fastighetsaktörernas ekonomiska ramar vävdes samman med våra synpunkter och förslag. Sammantaget blev detta det vinnande förslaget på hur ett nytt bostadsområde för Munkebäck kan ta form. Att få vara delaktiga i ett engagerat team, utveckla ett nytt bostadsområde och uppfylla tävlingsförslagets visioner kommer att bli en stor utmaning.

FAKTA teamet består av: • Riksbyggen Ekonomiska Förening • Tornet Bostadsproduktion AB • Wingårdhs Arkitekter AB • Gehl Architects – Urban Quality Consultants • Bengt Dahlgren AB

På bilden från vänster: Gert Wingårdh - Wingårdhs, Göran Wendel - Tornet, Anders Sandberg - Riksbyggen, Lars Östlund - Bengt Dahlgren, Jonas Edblad - Wingårdhs, Lars Hovius Riksbyggen. På bilden saknas: Bertil Engström - Tornet, Louise Grassov och Louise Didriksson - Gehl Architects.

Bild Gehl Architects

44

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


Juryns motivering ”Där vardagen spelar roll” bedöms av juryn vara det sammantaget bästa förslaget av de fem inlämnade. Förslaget presenterar en hållbar lösning för tävlingsområdet som ger bäst förutsättningar för ett gott socialt liv, liten miljöpåverkan och bra ekonomi. Förslaget har passats in i sitt sammanhang på ett känsligt och precist sätt, där kopplingarna till befintliga strukturer fokuserats i några punkter, t.ex. parken i områdets sydöstra del och längs Munkebäcksgatan. Förslagets främsta tillgångar är den robusta strukturen med en variation mellan olika rumsbildningar och bra kopplingar till omgivande miljöer, den väl sammanhållna bebyggelsen i en måttfull skala och de välstuderade bostäderna samt förslagets ekonomi.

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 1 2 2011

5


nu blir det bergvärme i uppenbarelsekyrkan i saltsjöbaden Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden är ritad av Ferdinand Boberg. Kyrkan uppfördes under 1910 1913. Kyrkan var en gåva till församlingen från Saltsjöbadens grundare, Knut Wallenberg. Den är tidstypisk för jugendstilen och att jämföra med Engelbrektskyrkan i Stockholm som stod klar året därpå. Den konstnärliga utsmyckningen utfördes av Olle Hjortzberg och Carl Milles. Byggtiden var mycket kort och därför fick många yngre målare bl. a. Sven X-et Erixon och Filip Månsson delta i målningen av kyrkans interiör.

år beräknas investeringen vara avbetalad. Som kuriosa kan nämnas att en insamling från församlingsborna startade projektet och gjorde investeringen möjlig. Närboende volontärer har också bidragit med sin kunskap och expertis på frivillig basis.

När kyrkan byggdes bestod uppvärmningen av koks och ved. Kokspannan ersattes senare med en oljeeldad panna, förstärkt med en elpanna. Kyrkan och tillhörande närliggande byggnader har under många år varit stora energislukare. Därför påbörjades först diverse energisparåtgärder såsom minskad självdragsventilation i kyrkan, tidsstyrning av värmesystemet, tilläggsisolering av vinden i församlingshemmet mm.

Under försommaren började arbetena och under augusti togs värmepumparna i drift. Nu pågår intrimning av systemen. Det är en utmaning att trimma in en kyrka som har så ojämn verksamhet, tung byggnadsstomme stor takhöjd och rumsvolym. Med förhållandevis många borrhål och tre värmepumpar räknar vi med att kunna ”ladda på” när det behövs som bäst, exempelvis till Julottan. Näst på tur att få bergvärmeinstallationer står närbelägna Klockargården och församlingshemmet.

Efter utförda utredningar togs beslut på att satsa på bergvärme, ett välbeprövat och lättskött system för driftpersonalen. Ett annat alternativ var att utnyttja närliggande sjövatten för uppvärmning. Med bergvärmeinstallationen beräknas energikostnaderna minska med ca 200 000 kr/år. På drygt sju 6

Den stora oljepannan är nu riven och ersatt av tre värmepumpar placerade i pannrummet. Den gamla kokspannan står kvar som ett museiföremål. Utanför kyrkan i sluttningen ner mot sjön finns åtta stycken 200 m djupa borrhål ner i berggrunden.

FAKTA UPPENBARELSEKYRKAN Arkitekten Ferdinand Boberg har bl. a. även ritat Värtagasverket i Hjorthagen, Mosebacke Vattentorn, Rosenbad, LO-borgen, NK huset på Hamngatan, Bjertorps Slott.

Samtidigt som kyrkan blir klimatsmart frigörs pengar till annan verksamhet.

FAKTA Beställare: Text: Madelaine Bobeck, Stockholm Bilder: Birgitta Thelander

Saltsjöbadens

Församling. Projektör:

Bengt Dahlgren AB

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


återvinning av energi i avspänningsånga

- en lönsam åtgärd

I Mölndal har AstraZeneca en av sina mest framgångsrika siter för forskning inom områdena hjärt/kärl, mage/tarm samt andningsvägar. Här har flera av AstraZenecas bäst säljande läkemedel, som tex. Losec/Nexium, forskats fram. Dessa framgångar har resulterat i en kontinuerlig utbyggnad av siten under de senaste 20 åren. Verksamheten och myndigheter ställer mycket höga krav på klimat, hygien och skyddsventilation vilket gör att energianvändningen står för en betydande del av anläggningens driftskostnad. Arbetet med att hitta energieffektiva lösningar för att spara pengar och miljö har alltid funnits på agendan. De senaste åren har AstraZenecas krav på att minska energianvändningen blivit allt hårdare. En del i anläggningen som använder mycket energi är systemet för ånga. Ångan används för befuktning av luft och för värmning av div. processer som tex. autoklaver och diskmaskiner. Ångan produceras centralt med 4 st naturgaseldade pannor med en sammanlagd kapacitet på 18 ton ånga/timme (motsvarar en effekt på ca 13 MW), och distribueras via ett kulvertsystem till hela siten. Allt kondensat från värmning samt

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

stamdränage leds tillbaka till ångpannornas matarvattentank men det finns ändå mycket förluster på vägen. Bla. avspänningsånga från kondensattankar där kondensatet samlas upp innan det pumpas tillbaks till ångpannorna. Kalla vindstilla dagar kan man se ett antal ”rökpelare” från hustaken vilket till stor del är sk. avspänningsånga från dessa kondensattankar. Man kan då enkelt räkna ut att mycket energi lämnar byggnaderna denna väg. Den senaste satsningen som gjorts för att minska energianvändningen är återvinning av energi ur avspänningsånga från kondensattankar. Detta görs genom att temperaturen i kondensattankarna sänks vilket resulterar i att avspänningsångan som tillförs i botten av kondensattanken via ett sk. tystkokarrör, kondenserar på väg upp genom tanken. Detta gör att energin i avspänningsångan överförs till vattnet i tanken istället för att lämna byggnaden via avspänningsledningen som mynnar utomhus. Temperatursänkningen i tanken åstadkommes genom att kondensatet via värmeväxlare värmer VVC (varmvattencirkulation) och värmebärare. Dvs. energin i avspänningsångan används för

att värma VVC och värmebärare. För att detta skall vara möjligt krävs installation av ett antal pumpar och värmeväxlare vid varje kondensattank. Återvinning av avspänningsångan gör även att behovet av nytt matarvatten, som skall värmas och behandlas, till ångpannorna minskar. De planerade åtgärderna kommer ytterligare att bidra till att AstraZeneca minskar sin energianvändning och sitt CO2 utsläpp. Målet för AstraZeneca är att från 2010 till 2015 reducera sin energianvändning med 30 %. Mölndalsanläggningen är redan idag en mycket effektiv anläggning. Text: Jakob Pontusson, Göteborg Bild: AstraZeneca

FAKTA Avspänningsånga (även kallad flashånga) i ett system för vattenånga, är den ånga som frigörs när trycket och därmed också kokpunkten sänks. I ett ångsystem med kondensatavledare sker detta bla. när kondensat lämnar de trycksatta ångledningarna och via kondensatavledare passerar över till det i princip trycklösa kondensatsystemet.

7

7


LEED på ingång vid Kungens kurva

Nu ska köpcentret Kungens Kurva i Stockholm miljö-klassas med det amerikanska systemet LEED. Bengt Dahlgren är samordnare för projektet. IKANO Fastigheter bygger ett nytt köpcentrum, Kungens Kurva i Stockholm på 25 000 m2. Köpcentret skall byggas med stor miljöhänsyn samt ha låg energianvändning. IKANO har därför valt att klassa byggnaden med det internationella miljöklassningssystemet LEED. Bengt Dahlgren AB har under ramhandlingsskedet tagit fram ett miljö- och energiprogram för nybygg-

interna miljökrav. Under byggskedet fortsätter Bengt Dahlgren som LEEDsamordnare för att stötta projektaktörerna, följa upp att kraven uppfylls och sammanställa klassningsunderlag. LEED är ett amerikanskt system för miljöklassning som i Sverige främst används för nybyggnation. Systemet omfattar plats- och landanvändning, vattenanvändning, energi och atmosfär, material och resurser, innemiljö samt innovation.

LEED har ca 9 000 certifierade byggnader varav ett tiotal i Sverige. nationen. Detta miljö- och energiprogram omfattar dels de krav som ställs för att kunna klassa byggnaden enligt LEED med nivå Gold, dels IKANOs 8

LEED har ca 9 000 certifierade byggnader varav ett tiotal i Sverige. Sweden Green Building Council arbetar i dagsläget med att ta fram gemensamma svenska tolkningar av LEED, bland annat vad gäller hur fjärrvärme och fjärrkyla ska hanteras.

Bengt Dahlgren har personer som är utbildade inom LEED i både Göteborg, Stockholm och Malmö. Bengt Dahlgren har dessutom en person som är LEED Green Associate. Förutom Kungens Kurva arbetar Bengt Dahlgren i dagsläget i ett antal projekt som klassas enligt LEED. Bengt Dahlgren ansvarar även för projektering av ramhandlingar för VVS och sprinkler samt brandskydd för Kungens Kurva.

TEXT Maria Perzon och Tobias Hellgren, Göteborg BILD Ågrenkonsult AB

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


Brandskyddskurser för byggbranschen År 2011 har varit en spännande tid för brandskyddssverige. Det har remissats och diskuterats kring brandskyddskapitlet, kapitel 5, i Boverkets Byggregler. Blir det revolutionära ändringar eller blir det bara en tummetott? Bengt Dahlgren AB har varit högst aktiva i förarbetet till de nya reglerna men även i remisskedet. Med anledning av detta ansåg vi oss kunna vara en del av det informations- och utbildningsflöde som naturligt skulle föregå de kommande reglerna. Brandskyddskurser har därför hållits på kontoret i Krokslätts Fabriker för olika målgrupper i byggbranschen. En första kurs hölls för Bygginspektörer och Räddningstjänst och därefter för Förvaltare och Fastighetsägare samt Projektledare och Arkitekter. I skrivande stund är en kurs för Entreprenörer inplanerad samt ytterligare en för Projektledare och Arkitekter

eftersom intresset varit så stort! Kursprogrammen är skräddarsydda för respektive målgrupp men innehåller alla en genomgång av förändringarna i kommande BBR19 kap 5 som träder i kraft 1 januari 1012 (med ett års övergångsperiod). Övriga delar i programmet har bl a varit erfarenheter från besiktningar, erfarenheter från inträffade bränder samt brandskydd under förvaltningsskedet. Föreläsare var PerAnders Marberg, Nils Olsson och Jennie Werner.

Text Jennie Werner, Göteborg

Dahlgrenare sprang tjurruset En mil med vattenlöpning, skidbacke och träsklöpning i det, enligt arrangörerna, tuffaste tjurruset hittills. Men efter målgång tog det bara 30 minuter för chocken att lägga sig innan alla började prata om att springa igen nästa år. Då hoppas vi få se ännu fler Dahlgrenare med oss ut i gyttjan, inbjudan kommer! Deltagande Dahlgrenare från vänster; Jonas Aalto, Simon Bergström Nic Häggblom, Sebastian Becker, Peter Sellberg, Carl Killander och Fernando Öberg

TEXT Simon Bergström, Stockholm BILD Karl Sandström BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

99


miDmarKe ting . Se

om vi Slutar lära Stannar värlDen I allt vi gör måste tanken om att ständigt bli bättre finnas med. Att använda erfarenhet och kunskap för att vara med och bygga det goda samhället. Och att alltid söka bättre, smartare och mer hållbara lösningar än i går. På kort sikt har vi ett ansvar gentemot våra kunder. På lång sikt handlar det om vad vi lämnar efter oss till våra barn. Våra uppdragsgivare ställer höga krav, men lika viktigt är vår egen drivkraft att aldrig stå stilla i utveck­ lingen. Att lära så länge man lever skapar resultat och arbetsglädje. Läs mer på www.bengtdahlgren.se

Ingenjörskonst, helt enkelt

bengt Dahlgren är en av SverigeS leDanDe teKniKKonSulter inom vvS, energi & miljö, Styr & övervaKning, branD & riSK Samt teKniSK förvaltning

10

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


Driftoptimering i Växjö ”Skruvad” verksamhet på VÄXJÖkontoret, som nu satsar på driftoptimering av värmeoch kylsystem med målet att spara energi. Under 2011 har Växjökontoret genomfört ett antal driftoptimeringsuppdrag samt om- och injusteringsarbeten av värme- och kylsystem. Ett större omjusteringsarbete gällde VP-krets (utetemperaturstyrd huvudprimär) för huvuddelen av Växjö lasarett omfattande bl.a. 10 st. husvisa differenstrycksregulatorer samt ca 80 st. shuntgrupper. Shuntgrupperna hade innan omjusteringen påbörjades uppdaterats och då försetts med nya energisnåla cirkulationspumpar, mätbara reglerventiler typ STAD/STAF, mätuttag för att kunna differenstrycksmäta samt nya styrventiler med för anslutet objekt uttagna Kvs-värden för att erhålla optimal ventilauktoritet. Dimensionering av grovinställningsvärden differenstrycksregulatorer och reglerventiler gjordes via en 3-dimensionell beräkningsmodell i MagiCAD där objektens dimensionerande data lades in efter att en inventering av befintlig anläggning hade utförts på plats. På Växjö lasarett har även det nya köldbärarsystemet injusterats efter att lasarettet har anslutits till Växjös fjärrkylnät.

och Videum har anslutits till Växjös fjärrkylnät. Injusteringen har föregåtts av inventering av befintlig kylanläggning, projektering av nya fjärrkylcentraler samt tryckfallsberäkning i MagiCAD för att ta fram grovinställning av STAD/ STAF-ventiler. För vissa befintliga luftbehandlingsaggregat har kylbatteri omräknats till dagens luftflöden, detta för att kunna sänka fjärrkylreturtemperaturen optimalt genom rätt anpassat köldbärarflöde. Uppdraget på Linnéuniversitet utfördes av Henrik Gustavsson och Lennarth Svensson på beställning av fastighetsägaren Videum AB. Åt Växjöhem AB har Lennarth Svensson haft ett uppdrag att optimera och injustera ett befintligt värmesystem

för bostadsområdet Väderkvarnen, detta efter att anläggningens värmeväxlare hade bytts ut samt att det hade monterats in differenstrycksregulatorer på utgående värmekulvertar. I arbetet ingick att beräkna en ny framledningskurva, ny drifttemperatur för värmekretsen med ett högre temperaturfall mellan tillopp och retur (för att sänka fjärrvärmeretur), ett lägre flöde (spara pumpenergi samt minskar risken för oljud), byta ut befintliga radiatorventiler till nya förinställbara dito, beräkna nya förinställningsvärden för både radiatorventiler och STADventiler samt utföra injustering på plats av dessa ventiler.

Text Lennarth Svensson, Växjö BILD Pernilla Lundgren

Arbetet på Växjö lasarett utfördes av Ola Kanterud och Lennarth Svensson på uppdrag av Landstinget Kronoberg. På Videum som äger Linnéuniversitetet lokaler har ett injusteringsuppdrag utförts av södra delen av fastighetsbeståndet, detta efter att även Universitet

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

11


Energisnål nobelmiddag

2012 års nobelmiddag kommer att tillagas med energieffektivare utrustning än tidigare. Bengt Dahlgren AB har ett finger med i spelet när Stadshusets storkök ska renoveras. Man planerar även installation av fjärrkyla och lysdioder. Fastighetskontoret Stockholms stad planerar för renovering och ombyggnad av Stadshusets storkök. Bankettköket på vinden som bland annat tillagar Nobelmiddagen installerades när Stadshuset uppfördes och den senaste ombyggnaden av köket ägde rum 1972. Kökets planlösning lever inte upp till dagens krav och är i stort behov av ombyggnad. Förutom Bankettköket ska även Stadshuskällarens kök och restaurang, Ekens kök, genomgå viss renovering. Total yta för storköken är 1250 kvadratmeter och varje vecka bereds ca 4500-5000 portioner mat. Bengt Dahlgren AB har fått i uppdrag att projektera kyla samt upprätta miljöprogram och samordna miljö- och energiarbetet i projektet. Storkök använder energikrävande utrustning för tillagning, kylförvaring och disk. Storköken i Stadshuset använder ca 440 kWh el per kvadratmeter och år för sin verksamhet, därtill kommer värme och fastighetsel. - Målsättningen med projektet är att minska användningen av värme, fastighetsel och verksamhetsel med 30 % säger Gunnar Kempe, Fastighetskontoret. I Bankettköket byts all storköksutrustning mot modernare och mer energieffektiv utrustning, bland annat har Miljöstyrningsrådets spjutspetskrav gällande storköksutrustning ställts i projektet. Den värme som genereras från processkylan till kyl- och frysrum samt kyl- och frysmöbler skall återvinnas för uppvärmning av lokalerna och alla gamla ventilationsaggregat byts till nya och förses med värmeåtervinning för att tillvarata värmen i frånluften. Ventilationen förses med smart styrning som anpassas efter behov och användning av storköksutrustningen. Bankettköket som är beläget allra högst upp i Stadshuset har haft stora problem med inomhusklimatet under varma sommar-

12

dagar och kalla vintrar, det beror bland annat på att det på vissa ytor varit öppet upp till vindsvåningen. Denna öppning sätts igen och vindsbjälklaget tilläggsisoleras. När köket ursprungligen byggdes fanns inget vindsbjälklag alls. Två nya centralkylanläggningar med köldbärarsystem (etylalkohol) för processkyla installeras. En anläggning försörjer Bankettköket (Gyllene Salens Kök) och en anläggning försörjer Stadshuskällarens kök samt Ekens restaurang med kyla. Kondensorvärmen återvinns till köken. Då värmebehov inte föreligger kyls kondensorvärmen bort av fjärrkylan. Två mindre serveringskök i anslutning till Norra- och Södra Koppartornen får också nya kylmaskiner. Tidigare kyldes flera av kylmaskinerna med stadsvatten. Fastighetskontoret Stockholms stad arbetar också aktivt med att installera lysdioder i Stadshuset, något som Gunnar Kempe på Fastighetskontoret brinner lite extra för. All ny belysning i storköken ska utgöras av lysdioder vilket är helt unikt och det första projekt i Sverige där detta testas fullt ut i lokaler för storkök. Trots höga krav på ljusstyrka i storköken kan den installerade effekten begränsas

FAKTA Stadshuset Stockholms stadshus (kv. Eldkvarn 1) invigdes på midsommarafton 1923. Stadshuset ritades av arkitekt Ragnar Östberg. Stadshuset består av cirka 8 miljoner tegelstenar och har ett 106 meter högt torn, Stadshustornet, med det svenska riksvapnet tre kronor i toppen. Bakom den pampiga fasaden döljer sig såväl kontor som samman-trädeslokaler för politiker och tjänstemän samt pampiga festlokaler och unik konst. (Källa: Stockholms Stad)

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


till 10 W/kvm. Ytterligare en energiåtgärd är att belysningen styrs via ljud så att ljuset inte är på i onödan i de utrymmen där ingen befinner sig. Förutom ombyggnaden av storköken planeras även för installation av fjärrkyla i Stadshuset. Fjärrkylan ersätter många MWh el som förbrukas för att driva kylmaskiner och många kilo köldmedium kommer att sändas för destruktion. Ca femton kylmaskiner kommer att demonteras och ersättas av fjärrkyla. Flera av kylmaskinerna kyls idag med stadsvatten. Möjlighet kommer att finnas att utnyttja fjärrkyla i stora delar av Stadshuset när köldbärare kommer installeras, t. ex kommer kylmaskiner i luftbehandligsaggregat ersättas av fjärrkyla. Det har inte varit helt lätt att hitta placeringar för ny rördragning genom denna unika fastighet med alla dess salar och speciella utrymmen.

Storköken i Stadshuset använder ca 440 kWh el per kvadratmeter och år för sin verksamhet.

beställare som tar energi- och miljöfrågorna på allvar. För tio år sedan var det få beställare som beaktade miljö och energi vid ombyggnad, nu blir det vanligare och vanligare. Miljö- och energi-samordnaren får en allt viktigare roll och de rekommendationer som miljö- och energisamordnaren ger tar projektledningen allt oftare hänsyn till. När årets Nobelmiddag är avslutad vidtar ombyggnationerna av köken. 2012 års Nobelmiddag kommer att tillagas med betydligt energieffektivare utrustning än föregående års middagar!

TEXT Sandra Holmström & Madelaine Bobeck, Stockholm BILD Bror-Aron Darje (trappan till vänster) BILD Stadshusets hemsida (nobelfesten)

FAKTA beställare:

Fastighetskontoret Stockholms Stad. miljösamordnare:

Bengt Dahlgren AB. Dahlgren AB. Arkitekt: Arcona. KYLA: Bengt

Sandra Holmström, miljösamordnare i projektet och Madelaine Bobeck som ansvarar för kylprojekteringen tycker att det är roligt att arbeta för en BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

13


VÄLKOMMEN TILL BENGT DAHLGREN Göteborg

Maria Sörensson, Avd G1 Anställd sedan den 13 juni. Kommer närmast från Stadsbyggnadskontoret i Göteborg där hon jobbat som byggnadsinspektör i dryga 6 år. Innan dess har hon jobbat både med VVS och styrprojektering på Bengt Dahlgren Göteborg sedan mitten på 80-talet. Kommer nu att jobba med VVS-projektering på avdelning G1. Stefan Hägg, Avd G1 Anställd sedan augusti 2011. Nyutexaminerad civilingenjör från Automation och Mekatronik, inriktning uthålliga energisystem, Chalmers tekniska högskola. Skrev examensarbetet på Göteborgskontoret nu i våras. Christoffer Isaksson, Avd G2 Nyutexaminerad civilingenjör Väg- och vattenbyggnad från Chalmers. Anställd som VVS-konstruktör sedan 8 augusti 2011. Har tidigare haft två sommarpraktiker på Bengt Dahlgren. Patrik Kwiatkowski, Avd G3 Nyutexaminerad Byggingenjör med inriktning mot installationsteknik vid CTH. Anställd som VVS-konstruktör sedan september 2011. Kaia Eichler, Avd G6 Anställd sedan augusti 2011 på G6, Energi&Miljö. Civilingenjör inom VVS, utbildad vid Tallinn University of Technology, Estland. Skrev sitt examensarbete om ”Thermal Energy Storage” på BDAB:s Göteborgskontor i samarbete med Chalmers under våren 2011.

Magnus Unger, Avd G8 Anställd sedan 22 augusti 2011. Jobbar på styr och övervakning och är utbildad till data- och elektronikingenjör. Har även jobbat 1 år som elektriker inne på Volvo PV & AB som konsult. Michael Watson, Avd G8 Anställd sedan augusti 2011 som styringenjör på G8. Har arbetat inom Building Services branschen med drift och styr sedan 1983. Ursprungligen från Skottland, men är bosatt Sverige sedan 1999. Flera år som HVAC driftchef i Saudi Arabia och senast 11 år som projektingenjör hos Honeywell AB i Göteborg. Lars-Erik Johansson, Avd G8 Började den 14 november som driftingenjör. Har varit 4 ½ år på XPEKT Energi och klimatanalys AB i Borås. Innan dess var han på INUcontrol/Honeywell i 12 år. Jobbat som energiexpert, konstruktör och servicetekniker. PATRICK LILJEROTH, AVD IT/CAD Börjar arbeta den 2 januari 2012. Patrick kommer jobba dels som IT-chef för göteborgsbolaget och dels som ansvarig för den operativa IT-delen i koncernen. Han har tidigare jobbat för Volvo, Ericsson och Pharmadule. Närmast kommer han från EDB Consulting group. Malmö

Björn Olsson, Avd M1 Björn är sedan den 15 september anställd som VVS konstruktör. Nyexaminerad från energispecialist programmet på KYH i Malmö, en utbildning som Bengt Dahlgren är med och driver.

Mats Ola Rasmusson, Avd M3 Har arbetat i branschen i drygt 30 år. Utbildningen omfattar förutom teknik även ekonomi på Lunds universitet. Han har en bakgrund från bla CLC och ÅF där han byggde upp IT system som var ledande i branschen. Senast kommer han från StruSoft där han etablerade VIP-Energy till en marknadsledande position. Matthias Lindberg, M3. Anställd sedan Juni 2011. Nyutexaminerad Energispecialist från KYH Malmö. Har praktiserat och skrivit sitt examensarbete på Malmökontoret under vinter och vår 2011. Finn Hultman, Avd M3 Började den 1 september och skall arbeta med Teknisk Förvaltning i syd. Finn håller i en del utbildningar på bland annat IUC Malmö, vilket han kommer att fortsätta med. Finn kommer närmast från ÅF Infrastruktur Malmö, Han har tidigare arbetat i 10 år på Energi & VVS Utveckling AB i Lund och som teknisk förvaltare hos HSB Malmö, dessförinnan 10 år som driftingenjör på VA verken i Trelleborg. Driftingenjör, certifierad energiexpert med styr&regler som spetskompetens. Carina Heintze, Avd M9 Carina är sedan den 26 september anställd som ekonomiansvarig på Malmökontoret. Carina kommer närmast från Comtech Group AB där hon jobbat som ekonomiansvarig, samt tidigare som controller inom Thule koncernen. Har erfarenhet av både projekt- och koncernredovisning inom såväl svenska som internationella bolag.

Maria Sörensson

Stefan Hägg

Christoffer Isaksson

Patrik Kwiatwowski

Kaia Eichler

Magnus Unger

Michael Watson

Lars-Erik Johansson

Patrick Liljeroth

Björn Olsson

Mats Ola Rasmusson

Matthias Lindberg

Finn Hultman

Carina Heintze

14

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


VÄLKOMMEN TILL BENGT DAHLGREN Ewa Lundén, Energi & Miljö Anställd sedan den 19 september som utbildningssamordnare för Malmöbolaget och energiingenjör på avd M3. Erfarenhet inom olika delar av bygg- & fastighetsbranschen sedan 1986. Kommer senast från samarbete med Grontmij inom energieffektivt byggande. Bengt Lundin, Avd M3 Anställd nov 2011 i Malmö som Energi och värmepumpsexpert. Jobbar mycket med projektering och ombyggnad av nya och gamla värme och värmepumpsanläggningar. Sysslar även med Solpaneler. Kommer närmast från ÅF. Kristianstad Björn Spångberg, Avd K1 Björn är VVS-ingenjör och har jobbat som konsult i 18-år, senast på CLC, innan han lämnade konsultbranschen. Därefter har han arbetat som VVSansvarig på LB-Hus i Bromölla, där han också bor. Efter drygt 3 år av nya erfarenheter har han nu återvänt som konsult och är sedan september anställd som projektansvarig på Kristianstadskontoret. Helsingborg Patrik Bursell, Avd H1 Patrik kommer senast från EVP i Helsingborg och dessförinnan från CLC, han kommer förstärka kontoret i Helsingborg som handläggare och konstruktör. Robert Hoflund, Avd H1 Robert Hoflund har anställts som VVSingenjör ocht började sin anställning den 1/8-2011. Robert kommer senast från ÅF/CLC där han var avdelningsansvaring för VVS. Robert är utbildad civilingenjör inom maskinteknik med inriktning energi- och installationsteknik och kommer att jobba som projektansvarig/ handläggare på Helsingborgskontoret. Marc Kauhanen, Avd H1 Marc Kauhanen har anställts som VVS-ingenjör den 7 juni. Marc har läst YH-utbildning till VVS-projektör i Eslöv, är 38 år och arbetat som VVS-montör i ca 5 år. Marc kommer att arbeta som konstruktör i Helsingborg. Olof Ek, Avd H1 Blev anställd i maj som VVS-ingenjör efter att ha läst en YH-utbildning i Eslöv

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

Personalnytt 2011

med inriktning VVS-projektör. Har tidigare arbetat som VVS-montör i ca 10 år varav de fem senaste åren i egen verksamhet. Kommer att arbeta som konstruktör i Helsingborg. Linköping Henry Örberg, Avd L1 Henry är tillbaka på Bengt Dahlgren efter 5 år som beställare, närmast på det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping. Han började den 18 augusti som kontorschef på vårt Linköpingskontor. Norrköping David Andersson, Avd L2 David började den 1 november som kontorschef på vårt Norrköpingskontor. Han kommer att förstärka bolaget med ytterligare energikompetens. Närmast kommer David från YIT Sverige AB där han jobbat med energifrågor i 18 år. Stockholm Carl Lindvall, Avd S2 Calle började på Bengt Dahlgren i Juni 2011 som VVS-projektör. Civilingenjör, Maskinteknik med inriktning på Energiteknik. Har arbetat på Energo/ÅF sedan 2007 med energifrågor och VVS-projektering (V &W). Tidigare erfarenhet inom försäljning. Magnus Agdahl, Avd S3 Anställd sedan November 2011. Kommer närmast från Gunnar Karlsen Sverige AB, arbetade där med driftsättning, injustering och utredningar. Sebastian Becker, Avd S6 Började på Bengt Dahlgren september 2011. Anställd som konstruktör Kyla/ Energi. Avslutade sin utbildning i kemiteknik på KTH våren 2011. Har tidigare praktiserat på Bengt Dahlgren sommaren 2010 och 2011. Skövde Peter Mårdestam, Avd SK1 Anställdes den 1 augusti 2011 på kontoret i Skövde. Han är anställd som VVS-konstruktör och kommer att jobba med inriktning mot energi. Peter är uppvuxen i Boden och Östersund och har bl.a. utbildat sig till Maskiningenjör med inriktning mot energi vid Tekniska Högskolan i Linköping.

Ewa Lundén

Björn Spångberg

Bengt Lundin

Robert Hoflund

Patrik Bursell

Olof Ek

Marc Kuhanen

David Andersson

Henry Örberg

Magnus Agdahl

Carl Lindvall

Peter Mårdenstam

Sebastian Becker

15 15


OMTAG AV

KVALITETSSYSTEM I MALMÖ

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av vår ambition att vara det självklara valet för kunder och medarbetare! Bengt Dahlgren Malmö AB har genomfört ett stort förändringsarbete det senaste året. Med denna bakgrund väljer vi nu att ta ett omtag i vårt kvalitetssystem så att det kan anpassas till dagens, och morgondagens, behov och krav. Under den tid vi kommer att arbeta om vårt kvalitetssystem kommer vårt certifikat att vara ”vilande” efter rekommendation av vårt kontrollorgan. Ni, kunder eller andra intressenter, kommer inte att märka av denna period då allt vårt arbete även fortsättningsvis kommer att vara enligt riktlinjerna i ISO.

För att lyckas med detta kommer vi internt att införa nya rutiner och arbetssätt i verksamheten, allt för att ständigt utveckla oss och hålla högsta kvalitet. Vi räknar med att vårt nya kvalitetssystem skall vara lanserat och godkänt före 1 mars 2012. TEXT Anders Thomasson & Björn Hermansson, Malmö

Med Bengt Dahlgren i täten

utförs nya miljöklassningar Bengt Dahlgren hjälper er med miljöklassning enligt BREEAM. BREEAM är ett brittiskt system för miljöklassning som i Sverige främst används för nybyggnation. Systemet omfattar management, hälsa och välbefinnande, energi, transport, vatten, material och avfall, markanvändning och ekologi samt förorening. BREEAM har ca 115 000 certifierade byggnader varav ett fåtal i Sverige. Sweden Green Building Council arbetar i dagsläget med att ta fram en svensk version av BREEAM som kommer att kunna användas för kontor och liknande byggnader.

byggnad till registrering och inskickande av klassningsunderlag till BREEAM. Bengt Dahlgren AB arbetar för närvarande med BREEAM-klassningar i ett flertal nybyggnadsprojekt. Inom kort kommer även kontoren i Malmö och Stockholm att få licensierad personal.

TEXT Maria Perzon, Göteborg

Bengt Dahlgren i Göteborg är först ut med licensierad BREEAM Assessor. Detta innebär att vi kan hjälpa till med allt ifrån en första uppskattning av möjligt betyg för en 16

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


OPERATION:

tillbyggnad Bengt Dahlgren AB har via Wihlborgs Fastighets AB fått förtroendet att medverka vid om- och tillbyggnad av det gamla Regionhuset i Lund, till Psykiatrisk klinik åt Region-Skåne. Då stort fokus ligger på energianvändning kommer byggnaden att klara kraven för att bli GreenBuilding certifierad samt uppfylla krav för att erhålla certifikat i miljöbyggnad. Uppdraget omfattar ombyggnad av Region Skånes Regionhus, från 1968, på ca. 17 000 m2 och en tillbyggnad på ca. 12 000 m2. Byggnaden består av 3 våningsplan som kommer att innehålla administrationslokaler för öppenvård, vårdavdelningar med ca. 107 platser, akutmottagning, träningskök för patienter med ätstörningsproblem, lokaler för olika former av behandling t.e.x. ljusbehandling, sjukgymnastik och ett storkök. BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

Bengt Dahlgren AB:s åtagande har varit att upprätta program- och systemhandlingar för upphandling av entreprenörer på totalentreprenad, omfattande VVS-, Styr- & Övervaknings- och sprinklerinstallationer samt energisamordning. I utförandeskedet har Bengt Dahlgren AB fått fortsatt förtroende att detaljprojektera VS- och Sprinklerinstallationen åt AB Rörläggaren respektive C2M. Åt Sydtotal är uppdragets omfattning att projektleda och handlägga luftbehandlingsprojekteringen, då Sydtotal själv ritar anläggningen i CadVent. I den befintliga byggnaden har extra mycket fokus lagts på systemuppbyggnad och samordning av installationer, då takhöjden är begränsad till endast 2,7 m i stora delar av byggnaden. I vårdrum inom vårdavdelningar ställs höga säkerhetskrav vilket påverkar val och utformning av installationer, för att undvika att patienter skadar sig själva eller personal.

Inflyttning är beräknad till sommaren 2013 vilket medför att projektering och utförande sker parallellt.

TEXT Magnus Nilsson, Malmö BILD White Arkitekter AB

FAKTA Byggherre: Wihlborgs Fastigheter AB. Hyresgäst: Region Skåne Arkitekt: White Arkitekter AB VVS: Bengt Dahlgren AB Sprinkler: Bengt Dahlgren AB. Energisamordning: Bengt Dahlgren AB.

17


brinkåsen

Brinkåsens rättspsykiatri i Vänersborg flyttade in i nya lokaler under hösten 2011. Bengt Dahlgren var miljö- och energisamordnare för projektet. Brinkåsen är en nybyggnad för rättspsykiatri belägen i Vänersborg. Den 17 000 m2 stora anläggningen har byggts av Västfastigheter och inflyttning skedde under hösten 2011.

Med kontinuerliga energiberäkningar som underlag har energianvändningen minimerats för att bli så låg som byggnaden/verksamheten tillåter.

Bengt Dahlgren AB har varit miljö- och energisamordnare för hela Brinkåsenprojektet. Projektet har haft en stark miljöprofil. Utifrån högt ställda miljö- och energikrav har ett miljöprogram för projektet utarbetats. Utgående från detta har respektive aktör upprättat en miljöplan där miljömålen säkerställs.

Verksamhetens krav på tillgänglighet, transparens och personsäkerhet har gett byggnaden en form som gör det svårt att göra den till en lågenergibyggnad. För att kompensera detta har Bengt Dahlgren varit en styrande faktor av det som ändå kan påverkas, t.ex. omfattning och typer av glasytor, lufttäthet, köldbryggor etc. Resultatet av detta arbete har kontinuerligt följts upp med energiberäkningar. För att minimera energianvändningen har anläggningen dessutom hög återvinningsgrad av energin i frånluften samt långtgående behovsstyrning av luftflöden.

Under hela projektet har miljömöten hållits varje månad. På dessa har konsulter, entreprenör och underentreprenörer samlats för att diskutera alla de miljöfrågor som varit aktuella för den byggfas man befunnit sig i. För att minska miljöbelastning och restid har mötena huvudsakligen varit telefonmöten mellan Bengt Dahlgrens kontor i Göteborg, byggarbetsplatsen i Vänersborg och övriga projektdeltagares kontor. De övergripande miljömålen för projektet var: • Energianvändningen minimeras med bibehållet gott inomhusklimat • Långsiktigt hållbara systemval ur ett livscykelperspektiv • Val av mer miljöanpassade byggmaterial • Val av material, sammansatta byggdelar och komponenter med lång livslängd • Inköp baseras på lägsta livscykelkostnad (LCC) där så är lämpligt • Val med stor betydelse för drift, förvaltning och miljö skall vara ”Medvetna val”, dessa skall vara dokumenterade. Samtliga övergripande miljömål hade nåtts vid projektets slut.

18

ö j l i ett m

För att säkerställa miljöanpassade byggmateriel har de byggvaror som förts in i projektet följt Byggvarubedömningens riktlinjer samt så långt det gått varit fria från bland annat PVC och tungmetaller. Alla byggmaterial har dessutom samlats i en ”loggbok”. Detta för att i framtiden när nya rön om kemikaliers miljöoch hälsofarlighet framkommer kunna veta var i byggnaden dessa eventuellt finns. Beslut med stor påverkan på miljö eller energianvändning har varit ”Medvetna val”, det vill säga val av stor betydelse för drift, förvaltning och miljö. Som underlag för att fatta dessa beslut har bland annat LCC-kalkyler använts. Bengt Dahlgren AB har dessutom projekterat värme, ventilation, kyla, VA, styr & övervakning och brandskydd.

TEXT Maria Perzon, Göteborg BILDER Frenning & Sjögren Arkitekter AB

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


övän

e g g y b t g i l

Projektet har haft en stark miljöprofil, och samtliga miljömål hade nåtts vid projektets slut.

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

19 19


ny uppvärmning i

karlsborg

Karlsborgs kommun fortsätter sitt arbete med att ersätta oljeeldade anläggningar och minska sin elanvändning. Bengt Dahlgren har del i detta arbete under året utfört två energiuppdraguppdrag åt Karlsborgs kommun. Ett av objekten som fått ny uppvärmning är Haganäsets äldreboende. Haganäset byggdes år 1979 och genomgick en totalrenovering och tillbyggnad 2004-2006. Anläggningen är kommunens största sammanhängande fastigheter. Haganäset värms med värmepumpar men vintertid så har man också använt cirka 75 m3 olja. I år så har anläggningen byggt om under sommar och hösten, oljeeldningen rivits ut och är nu ersatt med en 600 kW pelletsanläggning. Valet på att installera en pelletsanläggning var inte självklart. Bengt Dahlgren gjorde därför ett antal LCC-beräkningar för olika uppvärmningsalternativ. Anläggningen är byggd för att ha stort effektområde och kan eldas på underhållsläge och därigenom kan anläggningen vara i drift under i hela eldningssäsongen. Under oktober och delar av november pågår provdrift av anläggningen där entreprenören kontrollerar och finjusterar så den fungerar på avsett sätt inför besiktning överlämnade till Karlsborgs kommun. Det andra objektet finns I Mölltorp. Det är en lite mindre förskola med två avdelningar som värmts med en elpanna. Det är planerat en utbyggnad av förskolan med ytterligare en avdelning.I denna anläggning valdes en ombyggnad med en värmepump samt solfångare. I den nya delen kommer golvvärme installeras vilket ger solvärmen bra energitäckning över året. Bengt Dahlgren har utfört förstudie med lönsamhetsanalyser och projekterat handlingar för totalentreprenad samt medverkat som byggledare för bägge projekten.

Text & BILD Peter Sundell, Skövde

FAKTA nordea 1400 stycken. Nordea har verksamhet på nio hemmamarknader, Danmark, Finland, Norge och Sverige, samt de nya europeiska marknaderna Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Antal kontor: OM:

20

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


Nordea har anpassat kontoret

för framtiden Nordea har totalt ca 300 kontor spritt över Sverige, varav merparten är koncentrerade till storstadsområdena. Man har inom Nordea arbetat fram ett nytt kontorskoncept med öppna planlösningar där en sk. Floormanager skall leda kunden rätt inom kontoret. Syftet med detta är att förstärka kundframtoningen och därmed möta ökad konk-urrens. Konceptet är tänkt att under de närmaste åren implementeras i Nordeas hela kontorsbestånd i Norden. Som följd av det nya kontorskonceptet genomförs en effektivisering och anpassning av personalstyrkan totalt inom banken. Bengt Dahlgren AB har tillsammans med Niras projektledare under BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

året börjat hjälpa Nordea i arbetet med att se över sina bankkontor för att möta såväl ökad konkurrens som den egna kundframtoningen. Projektet påbörjades för Nordeas del i Öresund och Sörmland /Östergötland, därefter bankkontor inom Stockholms- och Göteborgsregionen, för att framgent fortsätta med flertalet övriga kontor. Ledstjärna och fokus för installationerna inom projektet har varit energimedvetenhet, hållbarhet och miljö- och kvalitetsmässighet. Exempelvis VAV-lösningar, dvs luft efter be-hov, där så är motiverat. Det vanligaste är att Nordea är hyresgäst i de befintliga lokalerna, varför de installationstekniska förutsättningarna varierar för varje kontor. Möjligheterna att genomföra förändringar beror av hyreskontrakt,

byggnadernas befintliga förutsättningar samt även i många fall också av vissa byggnaders kulturminnesmärkning. Bengt Dahlgrens roll i detta är att i tidigt skede bistå och hjälpa banken att arbeta fram installationskoncept anpassat för varje enskilt kontor. Varje kontor är sedan ett eget projekt som var för sig genomförs som egna totalentreprenader.

Text Anders Björk, Stockholm Bild Sweco Avista

21


miDmarKe ting . Se

lite riSKer måSte man ta Om vi eliminerade alla risker skulle världen stanna. Därför gäller det att identifiera vad som kan hända och vilka konsekvenserna kan bli. Vilka risker kan vi leva med och vilka måste vi bygga bort eller skydda oss mot? Riskhantering är en av våra spetskompetenser. Vårt jobb är att identi­ fiera, dokumentera, projektera och åtgärda risker mot miljö, hälsa och egendom hos våra kunder. Läs mer på www.bengtdahlgren.se

Ingenjörskonst, helt enkelt

bengt Dahlgren är en av SverigeS leDanDe teKniKKonSulter inom vvS, energi & miljö, Styr & övervaKning, branD & riSK Samt teKniSK förvaltning

22

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


SBF 120:7

- en ny utgåva av regelverket för vattensprinkleranläggningar SBF 120:7 gäller tillsammans med den svenska standarden SS-EN 12845 Brand och räddning – Fasta släcksystem – Automatiska sprinklersystem – Utförande, installation och underhåll. I SBF 120 står komplement till SS-EN 12845 där man anpassar standarden efter svenska förhållanden. SBF 120:7 är framtagen av Brandskyddsföreningen i samarbete med Försäkringsförbundet, Besiktning.org, Sprinklerfrämjandet och VVS Företagen. Den föregående utgåvan SBF 120:6 dras in 2011-12-31. Några viktiga skillnader mellan SBF 120:6 och SBF 120:7 • SBF 120:7 är nu uppbyggd enligt SS-EN 12845 vad gäller kapitel och avsnittsindelning så den är mycket enkel att läsa tillsammans med standarden för att få fram vad som gäller att projektera efter. • Skyddssprinkler av t.ex. el-stegar ovan undertak skall ske med spraysprinkler Quick Response (QR). • Vid projektering av Extended Coverage

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

(EC) sprinkler med förlängd räckvidd så skall riskklassificeringen göras enligt NFPA 13 (amerikanskt sprinklerregelverk). • Det finns nu möjlighet att enbart sprinklerskydda i tak även vid höga byggnader (mer än 4m höjdskillnad mellan gods och taket) om man ökar vattentätheten. • Förtätad placering av sprinkler krävs inte för öppningar som är större än 90m2 och alla sidor i öppningen är minst 6m. • Avluftningsventiler får högst placeras 3 m.ö.g. • Larmklockan kan ersättas av blixtljus som försörjs av två separats strömkällor via övervakad ledning.

från den riskklass som verksamheten kräver. OH3 var tidigare minsta krav på riskklass för flervåningsbyggnader med mer än 45m mellan högsta och lägsta sprinklerhuvudet. • Bilaga F Särskilda krav för anläggningar för personskydd är nu frivillig att tillämpa. • Bilaga J anvisningar och rutiner när systemet är taget ur normal drift är ny som norm. Tidigare var denna enbart informativ. • Bilaga 120-08 Placering av sprinklercentral är helt ny. Sprinklercentralen placeras i anslutning till entré eller trapphus och så nära ingång som möjligt. Sprinklercentralen bör inte placeras längre ned än ett vånings-

• Sprinklermatning får placeras i osprinklad yta om byggnadsstommen har en brandklassning som minst motsvarar sprinkleranläggningens varaktighet och röret skyddssprinklas med maximalt C/C 4m. • Det behöver inte längre vara besiktningsmannen som väljer ut de rör som skall bedömas i den invändiga kontrollen av rörnätet (s.k. 25års kontroll). Den underhållsansvarige bedömer rörens funktionsduglighet. • I bilaga E Särskilda krav för anläggningar i höga hus behöver inte riskklassen ökas

plan under markplan och högst två dörrar bör behövs passeras fram till sprinklercentralen (helst med samma nyckel). Med dessa ändringar kommer sprinklersystemen att optimeras. Regelverket har helt enkelt anpassat sig till verkligheten och det kommer inte att bli lika många avsteg från sprinklerreglerna att hantera i brandskyddsdokumentationen.

Text Ann-Sofie Lindström, Göteborg

23


Bergrummet

med nya möjligheter

På uppdrag av Fastighetskontoret har Bengt Dahlgren AB genomfört en energi-, fukt- och brandteknisk utredning av det gamla skyddsrummet i Kallebäck. Motivet är att bergrummet skall kunna anpassas för presumtiva hyresgäster och att driften i samband med detta kan effektiviseras. Det primära målet har varit att tillse att det är tillräckligt med utrymningsvägar och att ventilationsbehovet och avfuktning kan tillgodoses för verksamhet nere i bergrummet. Bengt Dahlgren AB har tidigare gjort en liknande analys på skyddsrummet i Kvarnberget. Bergrummet är ett gammal skyddsrum och vittnar om en spännande epok i svensk nutidshistoria. Skyddsrummet byggdes under det kalla kriget och det var tänkt att härbärgera kommunledning och sambandscentral. Nu hoppas Fastighetskontoret, som 24

äger bergrummet, att man kan attrahera hyres-gäster, t ex någon form av idrottsklubb. Anläggningen är speciell på så sätt att den kan köras i skyddsdrift där man har ett skydd mot tryckvågor, stridsgas och brand. Ett bergrum är också mycket utsatt för fukt, främst från diffusion från berget och från varm fuktig ventilationsluft som kondenserar på det kalla berget.

För att klara kraven på friskluftstillförsel installeras nya frekvensstyrda fläktar där flödet styrs på närvaro (CO2), inomhustemperatur och avfuktningsbehov. Med föreslagen systemlösning och styrning kommer anläggningen att driftas säkert och energieffektivt samtidigt som man skapar en flexibilitet för framtida användningar av bergrummet.

För att anpassa bergrummet för hyresgäster gjorde även Bengt Dahlgren en åtgärdsplan Genom att för att klara Skyddsrummet byggdes under utföra en utrymning och det kalla kriget och det var fuktbelastningsbrandskydd. tänkt att härbärgera kommun- Det som bland beräkning kunde ledning och sambandscentral. annat behövde avfuktningsbehovet estimegenomföras var ras. Huvudparten av fukttillskottet vid brandcellsindelning, öppna och märka dimensionerande förhållande kommer upp utrymningsvägar, installera nödbefrån ventilationen (uteluft). För att lysning och släckutrustning etc. avfukta uteluften föreslås en ny kylmaskin där kondensorvärmen återvinns till ventilationen. Text Tobias Hellgren, Göteborg BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


Ny sjukhusbyggnad För drottning silvias barn- och ungdomssjukhus Västfastigheter planerar att bygga en ny byggnad för Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus inom Östra Sjukhuset, Göteborg. Byggnaden skall bland annat innehålla entré, avdelningar för operation, intensivvård och vård, lek- och arbetsterapi samt sjukgymnastik. Bengt Dahlgren AB är projektets miljösamordnare under programskedet. Uppdraget omfattar bland annat upprättande av ett miljöprogram där projektets miljömål ingår. Projektet har stort fokus på miljö och energi och byggnadens och byggnationens totala miljöpåverkan skall minimeras under hela livscykeln, från projektering till slutlig rivning. Målet är även att uppnå Miljöbyggnad Guld. Följande övergripande tekniska mål finns för att uppnå detta: • Tekniska val baserade på livscykelstudier för lägsta miljöpåverkan. • Total energianvändning minimeras för minsta möjliga miljöpåverkan. • Innemiljö som uppfyller programmerade krav för god innemiljö. Vi har under hösten 2011 slutfört ett liknande uppdrag åt Västfastigheter vad gäller Brinkåsen, en nybyggnation för psykiatri i Vänersborg. Dessutom har våra brand- och riskingenjörer fått uppdraget att se till att barnsjukhuset får ett robust brandskydd baserat på ett väl utfört riskanalysarbete. Förhoppningen är att samma konsultgrupp sedan skall finnas kvar under projektering, produktion och idrifttagande.

Text Maria Perzon, Maria Skarrie & Per-Anders Marberg, Göteborg BILD White arkitektur

frukostseminarium med fokus på:

Energi- och miljöklassningssystem Torsdagen den 10 november anordnande Bengt Dahlgren ett frukostseminarium i Skövde kring aktuella energifrågor. Intresset för energi är stort och vi kunde räkna in över 50 kunder och kollegor. till frukosten fick besökarna höra en intressant föredragning av Bengt DahlBENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

grens Catarina Warfvinge. Hon redogjorde inledningsvis för hur de skärpta energikraven påverkar framtida ombyggnadsprojekt och vilka olika systemlösningar som ger bäst resultat för byggnadens energiprestanda. Den andra delen av seminariumet avhandlade om de olika miljöklassningssystem som nu snabbt ökar i omfattning. Catarina berättade då om skillanderna mellan Green Building, Miljöbyggnad, LEED eller BREEAM och hur de olika systemen påverkar projektet.

Text & Bild Peter Sundell, Skövde

25 25


energiuppföljn blev det så bra som vi trodde?

Bengt Dahlgren AB i Göteborg flyttade för nästan precis ett år sedan in i den nya kontorsfastigheten inom Krokslätts Fabriker. Målsättningen var att bygga en fastighet som är:

• Nära till allmänna kommunikationer • Värdeskapande – för företaget och medarbetarna • Energieffektiv • Kostnadseffektiv att bygga • Underhållseffektiv • Baserad på våra grundläggande värderingar Helhetssyn Engagemang Spetskompetens Nytänkande 26

Nu har fastigheten varit i drift i snart ett år och frågan är då – blev den så bra som vi räknade med?

En av de viktigaste målsättningarna för byggnaden var att den skulle vara energieffektiv och på så sätt visa på ett tydligt exempel för våra medarbetare och kunder att det verkligen går att bygga ett hus som både använder lite energi och har ett bra inomhusklimat. Som övergripande målsättning fanns att byggnaden skulle uppfylla GreenBuildingkravet inklusive verksamhetsel, dvs den totala mängden köpt energi skulle maximalt vara 75 kWh/m2, år.

Förutom detta krav skulle byggnaden uppfylla GreenBuilding, dvs 75 % av BBR-kravet och Miljöbyggnad GULD som är 65 % av BBR-kravet. BBR kravet för denna byggnad är 100 kWh/m2, år och således är målet som skulle uppnås 75 kWh/m2, år resp 65 kWh/m2, år (värme+fastighetsel).

För att säkerställa detta upprättades i projektet en energiberäkning i ett mycket tidigt skede, som därefter förfinades under projekteringsskedet och slutligen gjordes en sista energiberäkning för den färdiga byggnaden. BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


FAKTA Värme:

Fjärrvärme. Radiatorer sekvensstyrda med tilluftsdonen. Värme återvinns från kylmaskin för servrar. Kyla:

Uteluftsvärmepumpar för värme/kyla till luftbehandlingsaggregat. Värmepumparna är placerade framför avluftsgallren. Vätskekylmaskin till serverrum och KK-rum. Luftbehandling:

Ventilation styr på närvaro- och temperaturgivare i tilluftsdonen. Variabelt flöde i tre steg; frånvaroflöde –> närvaro min –> närvaro max. Dubbla aggregat med hög återvinning och låg elenergianvändning. Kraft och belysning:

Behovsstyrd belysning (närvaro + dagsljus). Eluttag i kontoren styrs på närvaro. Klimatskal:

Krav – mycket fönster (hyresvärd och antikvarie). Ufönster = 0,85 W/m2, K inklusive karm. Uvägg = 0,2 W/m2, K. Umedel = 0,4 W/m2 °K. Solavskärmning:

ppföljning Energiberäkning visade att såväl BBR-krav som GreenBuilding- och Miljöbyggnadskrav uppfylldes då total mängd köpt energi till byggnaden beräknades till 45 kWh/m2, år (värme+fastighetsel). Enligt beräkningen uppfylldes dock inte målet om att total köpt energi till byggnaden (fastighetsenergi + verksamhetsenergi) på 75 kWh/m2, år då beräkningen resulterade i 88 kWh/m2, år. Byggnaden ingår i LÅGAN – ett projekt som stödjer uppförandet av energieffektiva byggnader. Som en del i detta projekt ingår att följa upp den beräknade BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

Uppföljningen bygger på mätdata för driftsperioden och en prognos på hur energianvändningen kommer att bli på årsbasis. Den visar att energianvändningen motsvarande BBR-kravet (fastighetsel+ värme) prognostiserats till 38 kWh/m2, år och total köpt energi (fastighetsenergi + verksamhetsenergi) prognostiseras till 78 kWh/m2, år. Detta innebär alltså att beräkningen uppfylls med den driftstrategi som råder i byggnaden idag. Det som är extra roligt är att den övergripande målsättningen att byggnaden skall uppfylla GreenBuilding-kravet på 75 kWh/m2, år inklusive verksamhetselen inte är alldeles långt borta.

Det skall tilläggas att det är mycket viktigt att ha intresserad driftspersonal som styr husets funktioner på de sätt som är avsedda – något som vi har i denna fastighet. Det är också viktigt att ha kontinuerlig uppföljningen av fastighetens energianvändning av olika delfunktioner med hjälp av flertalet undermätare. På så sätt kan eventuella felaktigheter som ger upphov till ökad energianvändning enklare och snabbare upptäckas. I detta fall ägs byggnaden av Husvärden AB och driftoptimering sköts av vår egen avdelning för Teknisk Förvaltning.

Utvändig motoriserad solavskärmning av lameller Effektiv styrning – fälls ner vid kylbehov och kalla klara vinternätter vid värmebehov (termoseffekt, dvs behålla värmen inomhus), tvingas upp vid sol ute och värmebehov inne (tillvarata gratisenergi). Solceller 50 m2 (motsvarar ca 5 000 kWh el/år). All el och fjärrvärme som köps in är märkt med Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningen.

energianvändningen mot den verkliga energianvändningen inom en tvåårsperiod. En sådan uppföljning skall även göras enligt BBR. Byggnaden har varit i full drift sedan årsskiftet varpå uppföljning nu gjorts.

Så blev då huset så bra som vi räknade med? Ja det blev ett riktigt bra hus som verkligen är något som vi inom Bengt Dahlgren kan vara stolta, över både ur energisynpunkt och ur innemiljösynpunkt. På så sätt är vår nya arbetsplats i högsta grad värdeskapande både för företaget och dess medarbetare.

Text Maria Skarrie, Göteborg Bilder Håkan Jerkstrand

27


Business Arena 2011 – Vi var där! Även i år så var Bengt Dahlgren med som partner och utställare vid Business Arena. Business Arena är ett årligt återkommande event med den nordiska fastighetsmarknaden i fokus. I år har arrangören, tidningen Fastighets Nytt, valt att flytta från Clarion hotell på söder i Stockholm till nyöppnade Stockholm Waterfront Congress Center. Om det var flytten eller det ständigt ökande intresset för fastighetsbranschen som bidrog till det höga deltagarantalet, 4500 under de två dagarna låter vi vara osagt, men helt klart var att årets ”arena” var välbesökt.

Precis som tidigare år så blandar Business Arena djuplodande seminarium om allt från energibesparing till fastighetsfinansiering blandat med branschmässa och nätverkande mingel i en kreativ och inspirerande mix. Bengt Dahlgren som sedan tidigare vid flertalt tillfällen varit med, både som partner- föreläsare- och utställare, var självklart med i år också. Fokus kring vårt deltagande i år har legat på ansvarstagande säger Lars Kjellgren, VD för Bengt Dahlgrens Stockholmsbolag. Vad jag syftar på är två av de tjänster som jag ser som mest efterfrågade just nu, fortsätter Lars, Energi och Miljö samt Brand och Risk. Vi har därför valt att lyfta fram vår erfarenhet och expertis kring dessa områden i vår monter på årets ”arena”. Våra brand- och energikonsulter har gjort ett fantastiskt arbete med att möta de besökare som har kommit till vår monter med nyfikenhet och faktiska frågor avslutar Lars. Vi på Bengt Dahlgrens ser redan fram emot att få träffa ännu fler av våra nuvarande och blivande kunder på nästa års Business Arena!

Text Anders Jonsson, Stockholm Bild Fastighetsnytt

Ny kombihall i

Mariestad

Mariestads kommun skall uppföra en ny kombihall med två sportplaner. Den nya hallen kommer att byggas samman med de två idrottshallar som finns idag för att därigenom FAKTA skapa en av Skaraborgs största Byggherre: Mariestads inomhusytor. Byggkommun naden ger möjlighet Arkitekt: Amnehärad att kunna tillhandaByggkosult. hålla lokaler för Brand: Bengt Dahlgren AB större turneringar VVS: Bengt Dahlgren AB och evenemang i Energi: Bengt Dahlgren AB en sammanhäng-

28

ande anläggning. Driften av anläggningen kommer skötas av ett nybildat hallbolag. Bengt Dahlgren i Skövde kommer att upprätta rambeskrivningar för totalentreprenad, utför brandskyddsprojektering och energiberäkningar. Energiberäkningarna används för att utforma byggnadsdelar i klimatskärmen men även för att säkerställa en framtida optimal driftskostnad i förhållande till investeringen.

Text Peter Sundell, Skövde Bild Amnehärad Byggkonsult AB

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


Ny energiplaner för

Värmdö kommun Värmdö kommun har en formulerad miljöpolicy som lett till strategiska mål inom miljö, energi, klimat och transport. Strategin är framtagen utifrån internationella klimat-, energi- och miljömål från FN och EU samt Kyotoprotkollet samt nationella mål från riksdag och regering. Detta har lett till fokus på nedanstående områden: • energieffektiva lönsamma investeringar • uppföljning och analys av energianvändningen • implementering av energiledningsrutiner • ny energieffektiv teknik • energiförsörjning • nöjda hyresgäster Ett viktigt steg i att förverkliga strategin om minskad klimatpåverkan från fastigheternas energianvänding är

att upprätta energiplaner för strategiska områden. Dessa områden är i detta skede: • implementering av förnyelsebara energikällor • konvertering av oljeeldade anläggningar till andra energislag med mindre miljöpåverkan • minskning av energianvändningen för fastighetsbeståndet Bengt Dahlgren AB har i uppdrag att hjälpa till att ta fram ovanstående energiplaner. Tidigare har Bengt Dahlgren AB även hjälpt till med att genomföra en kartläggning av energianvändningen i fastighetsbeståndet för att klargöra och sammanställa hur mycket energi som går åt samt vilken typ av energi som används.

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

Denna kartläggning har legat till grund för vilka fastigheter som fokuserats på gällande energiplanerna. I arbetet med energiplanerna görs en prioritering baserat på ovanstående kartläggning. På utvalda objekt genomförs ett platsbesök för att kunna komma fram till lämpliga åtgärdsförslag i energiplanerna. Då utvärderas tekniska parametrar, utrymmeskrav/möjligheter samt eventuella investeringars lönsamhet. Detta är ett utmärkt sätt för oss att komma vidare i vårt arbete att minska miljöbelastningen från våra fastigheter, säger Per Hallsten , fastighetschef på Värmdö kommun.

Text Joakim Nordemo, Stockholm

29 29


Bengt dahlgren är miljösamordnare för

norska kontorslokaler Bengt Dahlgren har utarbetat ett miljöprogram för nya kontorslokaler på Øvre Torv, Sandvika i Norge. Bengt Dahlgren kommer att vara delaktiga tills projektet är slutför t, till skolstar ten år 2013. Bengt Dahlgren AB arbetar för närvarande med ett antal olika projekt i Norge. Ett av dessa är det uppdrag vi har som innebär att ansvara för miljösamordningsarbetet för ett fastighetskomplex. Fastigheten ingår i en större upprustning av ett centrumområde strax utanför Oslo. Projektet omfattar dels en nybyggnad av utbildningslokaler och kontor samt renovering av befintliga byggnader bestående av kontor på Øvre Torv, Sandvika. Byggnaderna omfattar ca. 10 400 m2 befintliga byggnader (BTA) + 4 000 m2 nybyggnad. Vår uppdragsgivare är Optimo Prosjekt AS, som projektleder ny- och ombyggnaden för Entra Eiendom AS, ett statligt företag som både bygger och förvaltar kommersiella lokaler i Norge. Företaget har ett starkt miljöengagemang vilket naturligtvis skall återspeglas i deras arbete både i byggprojekten och i det senare förvaltningsskedet. Ett av de viktigaste miljömålen för Entra Eiendom AS är att minska energianvändningen i sina lokaler. Detta blir därmed en av de viktigaste parametrarna i det miljöprogram som ligger till grund för byggprojektet Øvre Torv. Den befintliga byggnaden skall uppnå energiklass B enligt den norska energimerkeordningen (www.energimerking.no) vilket innebär 126 kWh/m2 BRA, år i levererad energi för kontor. Vad gäller nybyggnaden skall energiklass A för universitet- och högskolor eftersträvas (95 kWh/m2 BRA, år). Energikraven gäller inklusive verksamhetsenergi. Entra Eiendom AS:s miljöstrategi innehåller dessutom mål för att minska vattenförbrukningen, höja miljöstandarden på alla sina byggnader samt öka avfallssorteringsgraden. Utöver detta skall området bli en naturlig 30

mötesplats för Sandvika. Bengt Dahlgren AB har utifrån beställarens egna miljöambitioner utarbetat ett miljöprogram som innehåller krav på både renovering av befintlig byggnad och krav för nybyggnaden. Energi- och miljöarbetets huvudfokus kan summeras i följande punkter: • Huvudmålet är en energieffektiv byggnad där energianvändningen minimeras utan att försämra inomhusklimatet. • Materailval skall ske med hänsyn till både inomhusmiljö och utomhusmiljö. • Miljöhänsyn skall tas i byggskedet så att omgivBENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


Området ska bli en naturlig mötesplats för Sandvika. ningen påverkas minimalt av byggarbetet. • Livscykelperspektivet skall gälla för såväl systemlösningar som materialval och avfallshantering i såväl byggskedet som driftsskedet. • Bra stadsmiljö och arkitektur skall tas tillvara. • Särskilt fokus skall läggas på att bygga fuktsäkert så att det inte uppstår olägenheter som beror av fukt i den färdiga byggnaden. BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

Bengt Dahlgren AB kommer att vara miljösamordnare genom hela projektet vilket omfattar dels att upprätta miljöprogrammet och dels att leda arbetet med att uppfylla de krav som ställs i miljöprogrammet i såväl projekteringsskedet som byggskedet. Projektet beräknas vara klart till skolstarten 2013.

Text Maria Skarrie, Göteborg Bild Dyrvik Arkitekter 31


BENGT DAHLGREN hjälper till att

sänka energiförbruk Att sänka sina kostnader är det många fastighetsägare som vill göra. För GE Capital Real Estate har det blivit en självklarhet att sträva mot en sänkt energiförbrukning. Man vet vilka kostnader man har i sin fastighet via fakturorna varje månad från energileverantören. Men gör den köpta energin egentligen nytta fullt ut och hamnar den på rätt ställe? För att få reda på det så får man utgå ifrån hur anläggningen ser ut och fungerar idag? Därefter kan man utreda möjliga åtgärder och insatser.

GE Capital Real Estates fastigheter. Inte sällan är det en äldre styr- och övervakningsanläggning som sitter i fastigheten. Det kan t.ex. vara gamla reglercentraler som styr utgående värme till radiatorer. Att bilda sig en uppfattning om hur den är inställd går ju självklart att göra, men när börvärdet i vissa fall får justeras med en skruvmejsel, ja då blir det sällan mer än ganska bra. Vidare kanske pumpar startas manuellt för värme någon gång på hösten och går dygnet runt tills på vårkanten då någon i driftpersonalen kommer dit och stänger av den igen. Visst går det att göra småinsatser som att installera lokala tidsrelä och tryckstyrning på fläktar, ersätta med en nyare reglercentraler för att styra värmen men vad blir egentligen besparingen i energianvändning av sådana insatser?

I många fall stöter man ganska snart på problem. Man har inte möjlighet att ”se” systemen i sina anläggningar vilket gällde för en del av 32

För att få ett bra utgångsläge behöver man kunna ”se”sin anläggning för att veta att allt fungerar som det ska. Det gör man genom att i exemplet ovan datorisera styr- och övervakningsanläggningen och ansluta detta till ett övervakningssystem med dynamiska flödesbilder, larm- och tidkanalshanteringar mm.

Möjlighet att t.ex via internet kunna se sin anläggning på distans och snabbt och effektivt vara säker på att temperaturer och tryck är rätt och att pumpar och fläktar går som de skall samt att förbrukningar redovisas på rätt sätt. Att kunna felsöka och åtgärda ett fel innan hyresgästen ens märker något är ju dessutom mycket bättre och mindre kostsamt än att få reda på felet via klagomål. Hur gör man om det inte längre tillverkas reservdelar till något i en gammal anläggning som styr värmen eller ventilationen i en fastighet? Hur lång tid tar det att byta till något nytt? Vad kostar det? Var börjar man? Dessa frågor ställde GE Capital Real Estate till oss på Bengt Dahlgren AB. GE Real Estate äger ca 25 fastigheter i Göteborgsområdet och har i flera av dessa ett behov av att modernisera sina styr och övervakningsanläggningar. Tillsammans med GE Capital Real Estate inventerade vi och dokumenterade styranläggningarna i två utvalda fastigheter för att få en samlad bild av statusen. Sedan tog vi gemensamt fram en strategi baserat på GE BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


kningen Capital Real Estates krav. Dessa krav var följande: • Fastigheterna skall kunna övervakas från central plats och/eller internet. • Man vill inte låsa sig till en leverantör eller entreprenör. • Varje ombyggnad skall kunna konkurrensutsättas. Detta medför att alla styranläggningar, efter ombyggnad, ansluts till ett centralt placerat universellt övervakningssystem (ÖS), med åtkomst via web, som kan hantera flera olika DUC/ PLC-fabrikat. Alternativt väljs styranläggning med inbyggd/tillhörande web-server så det går att surfa direkt in i respektive styranläggning. Detta i kombination med en s.k. ”webportal” gör att man kan logga in på en hemsida och där sedan kan gå vidare till sina övriga fastigheter. Det finns såklart för och nackdelar med de två olika lösningarna men det ena behöver inte utesluta det andra och vilket det blir är inte slutgiltigt beslutat. Efter detta har vi hjälpt till att ta fram åtgärdsförslag och kostnadskalkyler som underlag för GE Capital Real BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

Estates budgetarbete. Kommande steg är att ta fram förfrågningsunderlag för att sedan gå vidare till ombyggnad. I och med att förfrågningsunderlaget tas fram kommer vi självklart att, bl.a. i samarbete med vår Energi och Miljö avdelning, kritiskt se över de befintliga funktionerna. Fokus kommer att ligga på att föra in energibesparande lösningar och åtgärder. Vi jobbar mycket med denna typ av uppdrag och har en stor erfarenhet av att utforma effektiva lösningar för att jaga kostnader. Styr- och övervakningsgruppen har ofta en rådgivande roll under tidiga skeden i uppdragen, för att därefter erbjuda stöd under hela projektets genomförande, från inventering och upprättande av handlingar till upphandling och entreprenadbesiktningar samt driftoptimering i förvaltningsskedet.

FAKTA GE Capital Real Estate Ett fastighetsbolag för den nordiska marknaden och ingår i den globala koncernen General Electric där de erbjuder lokal expertis med globalt kapital. GE Capital Real Estate är framför allt koncentrerade på Stockholm och Göteborg där de har de flesta fastigheterna i dagsläget. I Växjö utvecklar de stadens största köpcentrum Tegnér Gallerian. GE Capital Real Estate satsar främst på kontorslokaler, butikslokaler, industrilokaler och lagerlokaler. Av hyresgästerna är över 70 % privata, 25 % statliga och resterande hyresgäster i form av kommuner. GE Capital Real Estate har funnits i Sverige sedan mitten av 90-talet.

En mycket uppskattad styrka i detta är att vi är opartiska vad gäller leverantörer. Detta borgar för en bra lösning för varje enskilt tillfälle.

Text Mattias Gevreus, Göteborg Bild Tony Kristiansen 33


Bengt Dahlgren som energisamordnare i nybyggnadsprojektet för

kvarteret duggregnet Projektet kvarteret Duggregnet är ett ny- och tillbyggnadsprojekt i Björkhagen, Stockholm. Fastigheten ligger naturskönt precis intill Nacka-reservatet. Projektet består av tre stycken punkthus om åtta våningar samt en tillbyggnad om sex våningar till ett befintligt hus. Total innehåller de fyra huskropparna 74 lägenheter, BTA är drygt 13.000 m². De tre punkthusen är sammanbundna med ett garage i källarplan. Verksamheten kommer i huvudsak att utgöras av bostäder men även vissa lokaler i markplan. I ett av punkthusen finns även en förskola inrymd i tre plan. 34

Kv. Duggregnet är ett av de första projekten där Svenska Bostäder vill ta hjälp av en energisamordnare genom hela projektet, från programhandling till uppföljning av färdig byggnad. Bengt Dahlgren AB fick förtroende att vara energisamordnare i detta projekt och arbetet med programhandlingen har precis avslutats. Bengt Dahlgrens arbete har hittills bestått i att beräkna energianvändningen, genomföra systemvalsanalyser och föreslå samt kontrollera eventuella ändringar i utförande. Svenska Bostäders energimål i detta projekt är 75 kWh/m²,år, till detta krävs även en säkerhetsmarginal på 10 %. Beräkningarna visar att energimålet uppfylls. Energimålen ska bevakas genom hela projektet, även genom uppförandefasen där provtryckning och termografering av klimatskal kan ingå.

Under arbetets gång har Bengt Dahlgren även varit Svenska Bostäder behjälpliga med att uppdatera de mallar som fanns framtagna för rapportering av energiberäkningar, mål och uppföljning. Arbetet med kvarteret Duggregnet har även inneburit att Bengt Dahlgren AB har fått ytterligare uppdrag som energisamordnare åt Svenska Bostäder.

Text Stefan Olsson, Stockholm

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


miDmarKe ting . Se

Klimatfrågan börjar på Kontoret Ett sunt inneklimat på jobbet gör att människor mår bra. Medarbetarna blir effektivare, sjukfrånvaron sjunker och företaget drar nytta av att personalen trivs. Om dessutom energianvändningen minskar, bidrar alla till en hållbar utveckling genom att använda mindre resurser. På Bengt Dahlgren pratar vi gärna om helhetssyn som den rätta vägen till långsiktiga och värdeskapande lösningar i våra kunduppdrag. Läs mer om oss på www.bengtdahlgren.se

Ingenjörskonst, helt enkelt

bengt Dahlgren är en av SverigeS leDanDe teKniKKonSulter inom vvS, energi & miljö, Styr & övervaKning, branD & riSK Samt teKniSK förvaltning

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

35


Bengt Dahlgren Hjälper företag att energieffektivisera

vardagen Sätt foten på bromsen, inför ett energiledningssystem! Att beakta energi i alla de beslut du tar varje dag är extremt lönsamt och bromsar framtida kostnadsökningar. Att energieffektivisera i vardagen kan ju låta tråkigt, men det är precis vad energiledning handlar om. Energi ska genomsyra dina vardagliga rutiner, i allt från planering av underhållsåtgärder, ekonomiska uppföljningar, tecknande av avtal, tillsyn och skötsel av tekniska system till beslut om stora ombyggnader. Energiledning är det mest lönsamma sättet för att åstadkomma energieffektivisering i och med att du utför energiåtgärder i samband med en ombyggnad eller planerat underhåll. Det är då enbart merkostnaden som energieffektiviseringen ger upphov till som ska täckas av framtida minskade driftkostnader. Bengt Dahlgren hjälper fastighetsägaren Micasa Fastigheter att bygga upp ett energiledningssystem med målet att 36

bli den första fastighetsägaren i Sverige som certifierat sitt system enligt

förbättra sitt energiarbete kontinuerligt.

ISO 50001. – Vi väljer att certifiera vårt energiledningssystem eftersom den externa revisionen ger organisationen en spark där bak. Vi måste ju helt enkelt leva efter systemet för att få behålla certifieringen, dessutom ger revisionen oss tips till förbättringar säger Micasas energiingenjör Sara Nilsson.

Det första steget i energiledningssystemet är att kartlägga verksamhetens nuläge. Energianvändningen för fastighetsbeståndet analyseras och aktiviteter som utförs i fastighetsförvaltningen och som påverkar energianvändningen i fastigheterna identifieras. De aktiviteter som identifieras i kartläggningen värderas sedan enligt en modell. De aktiviteter som anses vara betydande ligger till grund för de energimål, handlingsplaner och rutiner som upprättas och som sedan utgör energiledningssystemet.

Under hösten 2011 sjösattes en ny internationell standard för energiledning, ISO 50001. ISO 50001 liknar miljöledningsstandarden ISO 14001 och kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 i sin struktur, med skillnaden att energi står i fokus. Energiledningssystemet kan därför med fördel implementeras i det befintliga miljö- och kvalitetsledningssystemet. Energiledningsprocessen är uppbyggd enligt en cyklisk process med stegen planera, genomföra, följa upp och förbättra. Den cykliska processen innebär att företaget måste

Micasa Fastigheter är ett kommunalt bolag i Stockholms stad som förvaltar vård- och omsorgsfastigheter. Micasa förvaltar ca 1 miljon kvadratmeter fördelat på ca 130 fastigheter runt om i Stockholm. Energikostnaden står för ca 15 % av bolagets totala omsättning och energifrågan står högt på agendan hos Micasa. Sedan 2007/2008 har bolaget arbetat stenhårt för att minska sin energianvändning, bland annat har Micasa genomfört ett enormt energisparprojekt som omfattat stora delar av fastighetsbeståndet. Projektet har bidragit till minskningar på 30 % i snitt för de ingående fastigheterna. Micasa miljöcertifierade sin verksamhet enligt ISO 14001 under 2010 och organisationen kände det naturligt att gå vidare och även certiBENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


fiera energiarbetet. En anledning till att Micasa valt att bygga upp ett energiledningssystem är att säkerställa att energisparprojektets besparingar bibehålls i framtiden. Bengt Dahlgren inledde arbetet med att kartlägga verksamhetens nuläge under våren 2011. Ett antal nyckelpersoner har identifierats och intervjuats. – Det har varit otroligt intressant att kartlägga hur mjuka parametrar såsom organisationsstruktur, ansvarsfördelning, beslutshantering, verksamhetsrutiner etc. påverkar energianvändningen i ett fastighetsbestånd. Vad som krävs rent tekniskt för att energieffektivisera har fastighetsbranschen matats med under lång tid, men vad som krävs av organisationen har inte riktigt kommit upp till ytan. Det krävs ett enormt mod av en fastighets-

tionen och hela organisationen måste dra sitt strå till stacken för att energieffektiviseringen ska komma till stånd och bibehållas på sikt. Det är viktigt att poängtera att de förbättringsområden som identifierats hos Micasa inte är något som är unikt enbart hos Micasa, de flesta fastighetsägare har samma förbättringspotential säger Sandra Holmström.

Vi hoppas att det nära samarbetet med organisationen ska underlätta implementeringen av energiledningssystemet som certifieras i februari 2012. Text Sandra Holmström, Stockholm

ägare att blotta sig i dessa frågor, men att kartlägga och identifiera förbättringsområden är en förutsättning för att energiarbetet ska drivas framåt säger Sandra Holmström, miljö- och energisamordnare på Bengt Dahlgren AB och uppdragsansvarig för energiledningssystemet. Det som konstaterades under kartläggningen var bland annat att det läggs större fokus på att åtgärda felanmälningar och återställa larmer istället för att arbeta förebyggande med systematisk tillsyn, skötsel och driftoptimering. Felavhjälpande underhåll är kostsamt och bidrar inte till att de tekniska systemen driftas energieffektivt. Vidare konstaterades att energi inte beaktas vid planering och budgetering av underhållsåtgärder. I de förslag till underhållsåtgärder som kommer från konsulter och entreprenörer har man inte tagit höjd för den merkostnad som energieffektivisering kan ge upphov till, därför är det också stor risk att tilläggsisolering, belysningsstyrning etc. prioriteras bort vid genomförandet av underhållsåtgärderna. Idag belastas organisationens energiingenjörer av det mesta som rör energi, trots att de inte kan vara med och påverka alla beslut. Energieffektivisering berör hela organisaBENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

Nästa steg i processen är att upprätta energiledningsrutiner, detta sker i nära samarbete med organisationen. Nära hälften av alla medarbetare ska delta på workshops och diskutera hur energi kan bli en naturlig del i deras vardag. Förhoppningsvis utmynnar detta i rutiner som svarar på frågan vad, vem, hur och när.

37


tv å bef intl iga fa st igheter bind s samman

till

Bengt Dahlgren har ett finger med i spelet när Zoologen och Zoofysiologen, ihop med Språk- och litteraturcentrum, från och med 2014 knyts samman. Från och med sommaren 2014 blir gamla Zoologen och Zoofysiologen, tillsammans med grannen Språk- och litteraturcentrum som Bengt Dahlgren projekterade under 20012004, den centrala mötesplatsen för studenter och lärare inom humaniora och teologi. HT-fakulteterna knyts samman geografiskt och ett nytt HT- centrum bildas. Akademiska Hus äger och förvaltar fastigheterna samt svarar för projektering och kommande byggnation. Leif Jacobsson från Akademiska Hus Syd är projektledare. Två befintliga fastigheter binds samman med en ny byggnadsdel till ett komplex på 17500m 2. Pågående systemhadlingsskede beräknas att vara färdigt till årsskiftet 2011/12 med efterföljande bygghandligsprojektering till hösten

38

2012. Energimålet för byggnaden är Miljöbyggnad silver. En energimodell i VIP+ har använts i projektet sedan programhandlingarna och förfinats efterhand för att kunna optimera energiprestanda. Systemval är VAV system med motoriserade don och låg inblåsningstemperatur samt luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare. Beredning av tappvarmvatten sker lokalt med mindre elbredare för att minimera vvc förluster. Total projekterad maximal luftmängd för hela anläggningen är 48m3/s. Hela systemhandlingsskedet har projekterats i 3D både från arkitekten samt på VVS, El och sprinkler. Befintliga byggnader har mätts upp och ritas upp i Revit.

FAKTA ZOOLOGEN TEXT Christer Trumstedt, Malmö BILD Jais-Nielsen, White Arkitekter BYGGHERRE:

Akademiska Hus ARKITEKT:

Jais-Nielsen, White Arkitekter VVS INKL. STYR:

Bengt Dahlgren AB ENERGISAMORDNING:

Bengt Dahlgren AB BRAND:

Bengt Dahlgren AB SPRINKLER:

Bengt Dahlgren AB

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011


ett nytt ht-centrum

r Å t t y n t t o G & l u J d Go

Önskar vi på bengt dahlgren

Alldeles för många barn dör varje dag av sjukdomar som kan förebyggas. UNICEF kämpar över hela världen för att ge barn allt det som behövs för att överleva och växa. Som till exempel vaccin mot dödliga sjukdomar, hälsovård, rent vatten, toaletter, vätskeersättning, näringstillskott och myggnät som skyddar mot malaria. I år skänker vi på Bengt Dahlgren AB pengar till Barncancerfonden och UNICEF. Till UNICEF har vi startat en egen insamling. Vi har börjat med en grundplåt på 25.000 kronor. Anställda kan plussa på beloppet genom att gå in på http://unicef.se/egnainsamlingar/bdab och skänka pengar. Vi hoppas att pengarna skall rädda liv och komma behövande och nödlidnade barn i världen till nytta.

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

39 39


STOCKHOLMSKONTORET kristianstad Östra Kaserngatan 3F 291 32 KRISTIANSTAD Tel: 044-780 94 30 Tel: 044-780 94 31

Norrköping Källvindsgatan 3 602 40 NORRKÖPING Tel: 011-415 92 00 Fax: 011-13 70 74

Uddevalla Kurödsvägen 13A 451 55 UDDEVALLA Tel: 0522-60 19 00 Fax: 0522-60 19 01

Borås Albanoliden 5 506 30 BORÅS Tel: 033-430 97 00 Fax: 033-430 97 01

Helsingborg Ängelholmsväg 10 254 42 HELSINGBORG Tel: 042-444 29 50 Fax: 042-444 29 51

Linköping Runstensgatan 5 582 78 LINKÖPING Tel: 013-37 40 50 Fax: 013-37 40 69

Skövde Högskolevägen 6A 541 45 SKÖVDE Tel: 0500-49 58 00 Fax: 0500-49 58 25

Uppsala Börjegatan 78 752 29 UPPSALA Tel: 018-430 60 30 Fax: 018-430 60 31

Göteborg Krokslätts fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Tel: 031-720 25 00 Fax: 031-720 25 01

Härnösand Kastellgatan 7 871 33 HÄRNÖSAND Tel: 0611-33 33 10 Fax: 0611-33 33 11

Malmö Sallerupsvägen 11D 212 18 MALMÖ Tel: 040-635 17 00 Fax: 040-635 17 01

Stockholm Sickla Industriväg 6 131 34 NACKA Tel: 08-588 88 100 Fax: 08-588 88 101

Växjö Sandgärdsgatan 26 352 30 VÄXJÖ Tel: 0470-73 18 50 Fax: 031-720 25 01

40

w w w.bengtdahlgren .se

BENGT DAHLGREN NYTT - nr 2 2011

Bengt Dahlgren Nytt 2 - 2011  

Nya Munkebäck

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you