Page 1

bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 1

INFORMATIONSTIDNING FRÅN BENGT DAHLGREN AB

1-2008

Forum Nacka - DUBBELT SÅ STORT!

SID 22-23

I detta nummer bland annat

Kv Svanen - nytt höghus i Gårda, Göteborg

3

Energideklarering - BDAB stämmer av läget

8

Internationell brandkonferens - brandskyddsidéer på hög nivå

21


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 2

BDAB-NYTT

VD har ordet

När vi med vårt brutna räkenskapsår summera året 07/08 ser vi en koncern där samtliga bolag genererat ett bra resultat. Med den starka och uthålliga konjunktur vi haft har mängden förfrågningar om vår medverkan i diverse stora som små projekt varit mycket stor. I vissa fall större än vad vi kapacitetsmässigt kunnat ta till oss.

En del i vår teknikutveckling är att rationalisera hantering av information. Med neutrala format ökar möjligheterna att överföra information mellan olika program. Bengt Dahlgren AB väljer att aktivt ta ställning för neutrala format som IFC, bl.a. för att inte utbudet av program skall minska och kompatibiliteten mellan dessa skall bli sämre.

Hur det ser ut i våra orderböcker inför den försämrade byggkonjunktur som man hör talas om från många olika håll? Vi ser en fortsatt god orderingång och en bra beläggning den närmaste tiden, på alla våra kontor från Malmö i söder till Härnösand i norr. Med den bild vi idag har av kommande höst så tror och hoppas vi på en fortsatt god beläggning även om en inbromsning av konjunkturen kommer att ske.

Det är inte bara i Sverige den här debatten äger rum utan våra grannländer driver även de dessa frågor starkt. Detta för att utbytet av information mellan program sker på ett neutralt och i tiden hållbart sätt.

Numera har vi en ny tjänst som vi kan erbjuda våra kunder: Energideklarationer. Hela Bengt Dahlgren –koncernen är ackrediterat för att upprätta Energideklarationer. Lagen som införts om Energideklarationer där det bland annat står att: ”Specialbyggnader och byggnader med nyttjanderätt ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008/09”, har redan gett oss en stor uppdragsvolym. Men med den stora volym av Energideklarationer som totalt skall utföras runtom i landet så tror vi dock att målet som Boverket satt, att ha upprättat alla deklarationerna till årsskiftet 2008/09 blir svårt att uppnå.

Bengt Dahlgren AB ser positivt på att STD, Svensk Teknik & Design, tillsammans med en grupp förvaltare har tagit ett initiativ till ett projekt där man bl.a. vill definiera innehållet och inte bara formatet, vid utbyte av information från projektering till förvaltning. Avslutningsvis vill jag önska Er alla en trevlig läsning och samtidigt önska er alla en riktigt härlig och skön sommar.

I D E T TA N U M M E R :

BDABNYTT NR 1 - 2008 U T G E S AV :

Bengt Dahlgren AB Victor Hasselblads gata 16 421 31 Västra Frölunda Telefon: 031-720 25 00 Fax: 031-720 25 01 www.bengtdahlgren.se

2 VD har ordet

10-11 Personalnytt

3 Kv Svanen, Göteborg

12-13 Kuggen, Campus Lindholmen

4 Tåkern Naturrum 5 Neutrala format 6 Kommersiellt intressant att spara energi 7 Öppet Hus Härnösand 8-9 Energideklarationer så här långt 9 GreenBuilding

14-15 Dammexplosioner 16 Vimmerby Gymnasium

19 Visma SPCS, Växjö 20 Energideklaration värdera verksamheten 21 Konferens SFPE

16 Kv Päronet, Lund

22-23 Forum Nacka

17 Kv Pennfäktaren, Stockhom

23 Tre kvinnliga stipendiater

R E DA K T Ö R :

Peter Orrö peter.orro@bengtdahlgren.se L AYO U T O C H O R I G I N A L :

MID Marketing AB T RY C K :

Risbergs Tryckeri, Uddevalla

24 Brand & Risk

18-19 Vasakronan Region Öresund

Nästa nummer av BDAB-nytt utkommer i december 2008

-2-


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 3

BDAB-NYTT

Perspektiv över Kv Svanen från söder med E6 i förgrunden.

Nytt ”Grönt Hus” FÖR SKANSKA I GÅRDA Ett nytt kontorshus på 25.000 m2 BTA skall byggas av Skanska i Gårda i Göteborg. BDAB har fått i uppdrag att projektera handlingar för utförandeentreprenader på VVS samt för funktionsentreprenader på sprinkler och styr- och övervakning. Det ingår även i uppdraget att utföra beräkningar av brandgasspridning via ventilationssystemen samt beräkning av trycksättning av trapphus samt hisschakt.

Byggnaden skall uppfylla kraven enligt ”Green Building” vilket innebär att energianvändningen skall vara 75% av kraven enligt BBR. Energianvändningen får då maximalt vara 90 kWh/m2 och år mot BBR-kravet på 120 kWh/m2 och år (inklusive tillägg för ventilationsflöde över 0,35 l/s o m2). Detta krav framkom i slutskedet av den systemhandling som Skanska tagit fram och det första som utförts av BDAB är energianalyser av fastigheten. Vissa ändringar av systemen beslutades om direkt såsom att ändra från batterivärmeväxlare till roterande värmeväxlare och att återvinna all frånluft. I dagsläget har man inte riktigt nått målet och analyser av förbättrade U-värden, eventuellt minskade fönsterareor mm pågår för att sänka energianvändningen. Fastigheten består av två byggnadskroppar på 18.800 resp. 6.850 m2 med två respektive ett garageplan nederst. Anledningen till att det är två byggnadskroppar är att det passerar ett U-område (mark som skall vara tillgängligt för underjordiska ledningar). Här ligger bl.a. högspänningskablar. -3-

Entrévåningen skall innehålla allmänna konferensrum samt eventuellt kök och restaurang och övriga våningar blir kontorsplan. Teknikrum är placerade i entréplan samt även på översta planet i ena byggnaden som är 19 våningar. Uppvärmning sker i huvudsak med radiatorer/ konvektorer via fjärrvärme och kylningen sker via kylbafflar via fjärrkyla samt via luftbehandlingen. PETER COTTMAN GÖTEBORG

FAKTA Beställare: Totalentreprenör: Arkitekt: Konstruktör: VVS-konsult: El-konsult: Akustiker:

Skanska Fastigheter Göteborg Skanska Sverige AB White WSP Bengt Dahlgren AB Ramböll WSP


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 4

BDAB-NYTT

Bilder av Wingårdh Arkitektkontor AB

TÅKERN NATURUM Vid en av norra Europas mest framträdande fågelsjöar, Tåkern i Östergötland intill Omberg, kommer ett nytt Naturum att uppföras. Här kan man skåda drygt tvåhundra fågelarter. För att förbättra möjligheterna till fågelskådning kommer under år 2009 en stealth-liknande byggnad på pålar att uppföras. Vassstrån utgör byggnadens ytbeklädnad. Sammantaget smälter byggnaden på ett naturligt sätt ihop med omgivningens skogar, vatten och vassruggar. Byggnaden har av tidskriften Architectural Review utsetts som ”en av nutidens mest spännande byggnader på gång” där man valt ut ett fyrtiotal olika internationella projekt och med

Tåkern Naturum som enda svenska representant. Solvärmepaneler förser byggnaden med basvärme under vår-, sommar- och höstsäsongen. Spetsvärme erhålles från en pelletseldad värmepanna. Pannan skall om så är möjligt förses med sterlingmotor som drivs av spillvärme så att elförsörjningen under vinterns lågsäsong kan klaras. En borrad brunn förser byggnaden med vatten och spillvattnet renas av ett minireningsverk. GÖRAN ÅSLUND GÖTEBORG

-4-

FAKTA Yta: Beställare: Arkitekt: Konstruktör: VVS/Styr: Brand:

700 m2 Länsstyrelsen Östergötland Wingårdh Arkitektkontor AB SP Engineering AB Bengt Dahlgren AB Bengt Dahlgren AB


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 5

BDAB-NYTT

BIM – Building Information Model - INTE BARA GEOMETRIER BIM handlar om att skapa en digital modell av en byggnad. Informationen kan användas och kompletteras genom byggnadens hela livscykel. Möjligheten till informationsutbyte styrs bl.a. genom val av lagringsformat. Med ett neutralt format kan fler applikationer utnyttja data från BIM-modellen. Mycket av diskussionen kring BIM, Building Information Model – ”en digital byggnad”, handlar om geometrier, 3D-information och ytor. Men med hjälp av information från en BIM-modell skulle man även kunna lägga upp underhållsplaner, energianalyser, livscykelanalyser och mycket mer. Inom VVS- och energiområdet se vi nya möjligheter och stora vinster om vi kan utnyttja BIM-modellen för t.ex. effektbetraktelser, solstudier, temperaturfördelning, flödesbilder och luftflöden under projekteringsfasen. Vi använder oss av olika program och dessa program kräver en mängd indata. I dagsläget samlas mycket av informationen på flera ställen av olika orsaker. Bland annat begränsas informationsutbytet av att olika dataprogram håller på sina format. Flera applikationer har inte utvecklats för att kunna utbyta information med andra system. Detta kan medföra att vissa beräkningar blir onödigt komplicerade och dyra att utföra. Med neutrala format ökar möjligheterna att på ett enkelt sätt överföra information mellan olika program och från CAD-modellen direkt till beräkningsprogrammen. Det ökar också de marknadsmässiga incitamenten för utveckling av program inom snäva tillämpningsområden.

Samordningsritning med objekt från PDMS (Process), MagiCAD (V) och Tekla (K).

ställning för neutrala format som IFC. Vi har här en samsyn med STD, Svensk Teknik och Design. De neutrala formaten ger helt nya möjligheter inte minst för samordningen mellan olika aktörer. Ett exempel på en sådan synergieffekt mellan program är att man i MagiCAD kan göra en förfrågan om håltagning, som exporteras till Tekla. Tekla kan kontrollera om det fungerar att göra hål t.ex. i en balk. MagiCAD ställer frågan med information om hålet via IFC. Våra nordiska grannländer har starkt tagit ställning för neutrala format. Utvecklingen har i många fall kommit längre där än i Sverige. För att driva utvecklingen framåt i Sverige måste beställare tillsammans med projektörer hitta former där informationsutbytet utvecklas på ett konkurrensneutralt och ett för alla långsiktigt hållbart sätt. I dagsläget är det ofta mest praktiskt under projekteringsfasen att använda programknutna format vid utbytet av information mellan konsulter. IFC-formatet lämpar sig än så länge inte för alla situationer. Det klarar inte fullt ut att representera all information som skapas i flera av de CADprogram som används idag. Det är dock fullt möjligt att välja företagsknutna CAD-format som inte utestänger etablerade CAD-applikationer.

na format och ökar möjligheten att byggmodellen kan användas längre fram, som underlag för fortsatt projektering och som underlag för förvaltningsinformation. Bengt Dahlgren AB ser positivt på att STD har tagit ett initiativ till ett projekt där man vill definiera innehållet vid utbyte av information och inte bara formatet för informationen. ROLAND MAGNUSSON GÖTEBORG

FAKTA BIM – Building Information Model Digital representation av byggnader som skapas och vidmakthålls genom en byggnads hela levnadscykel. Används för att underlätta utbyte av information och göra olika system kompatibla med varandra. IFC – Industry Foundation Classes En neutral datamodell och öppen specifikation som inte kontrolleras av ett enskilt företag. Det är ett objektorienterat filformat med datamodell definierad av IAI International Alliance for Interoperability, för att underlätta utbyte av information inom byggindustrin. IFC är ett vanligt format för informationsutbyte för BIM. MagiCAD CAD-applikation för installationer utvecklad av Progman OY i Finland. Programmet kan köras på alla AutoCAD-plattformar.

Byggnadsfysikalisk avbildning för sol och energistudie. Ursprunglig design White Arkitekter Göteborg.

Tekla Structures Är en CAD och konstruktionsmiljö för konstruktörer utvecklad av Tekla Corporation med huvudsäte i Finland.

För att få en hög kvalitet är det viktigt att man kan välja bland ett så stort utbud av programvaror som möjligt på marknaden. Bengt Dahlgren AB har bl.a. därför valt att aktivt ta

PDMS Är en kontruktions och CAD-programvara bl.a. för process och industri, utvecklad av brittiska AVEVA plc.

IFC har idag en given plats som utbytesformat för beräkningar i projekteringsskedet. En annan tillämpning för IFC är att komplettera de modellfiler, som sparas efter projekteringsskedet, med filer i IFC-format. Detta minskar beroendet av företagsknut-5-


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 6

BDAB-NYTT

NU BÖRJAR DET BLI

kommersiellt intressant ATT SPARA ENERGI! än att titta på om det lönar sig, kan vän av ordning undra. För att exemplifiera att det kan finnas andra sätt att värdera ett investeringsförlag, behöver man inte gå längre än till sin egen privatekonomi: Ytterst få inköp av bilar, platt-TV, nya kök och badrum etc., torde bli genomförda därför att de är ekonomiskt lönsamma. Men ändå investerar vi. Ganska häftigt t.o.m., på senaste tiden…. Orsaken är naturligtvis att vi vad gäller dessa varor ser andra värden än de strikt ekonomiska att öppna plånboken. På samma sätt kan vi nu i flera fall konstatera att våra beställare helt plötsligt börjar lägga ett kommersiellt värde i att spendera pengar på energieffektiviserande åtgärder. Det har helt enkelt börjat bli ett konkurrensmedel att kunna visa för sina kunder att man bedriver en verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan. Helt plötsligt är det således inte längre bara strikta ekonomiska värderingar som avgör om man skall investera i energibesparande åtgärder! Orsaken till detta är naturligtvis i hög grad det ökande intresset för klimatfrågan hos ”allmänheten”, till vilken ju även våra beställares kunder tillhör. Många har idag uppfattningen att vi nu, och i framtiden, i allt högre grad, kommer att beakta miljöpåverkan då vi väljer leverantörer. Det gäller såväl när vi väljer vem vi ska handla matvaror eller möbler av, som när vi väljer hyresvärd. Därmed har det blivit kommersiellt intressant att kunna visa att man bedriver en verksamhet med låg miljöpåverkan. Detta kan vi kalla den kommersiella orsaken. Men visst finns det också en moralisk orsak. Våra beställare påverkas naturligtvis av klimatfrågan såväl privat som i sin yrkesroll, och det leder till en ökad vilja att ta ökade miljömässiga hänsyn. Historiskt har vi lärt oss leva med att våra kära beställare visserligen ofta varit intresserade av energieffektiviserande åtgärder, men ändå ställt våra förslag inför en strikt ekonomisk värdering. Investeringen i energibesparande åtgärder har tvingats konkurrera med andra alternativa placeringsmöjligheter. T ex, i vår industri, har våra förslag ofta tvingats att konkurrera om tillgängliga investeringsmedel med maskininvesteringar och andra pengaplaceringar med mycket höga avkastningskrav. Krav på ”pay off ” på några få år har inte varit ovanliga. I vissa fall har vi, framför allt hos beställare

med fastighetsförvaltning som huvudsyssla, och därmed med ett långsiktigare investeringsperspektiv, kunnat få acceptans för ett livscykelkostnadsperspektiv vid värdering av effektiviseringsförslag. En värdering baserad på livscykelkostnad innebär visserligen att man applicerar ett betydligt mera långsiktigt perspektiv vid värdering av ett investeringsförslag, men det är fortfarande ett strikt ekonomiskt sätt att värdera ett investeringsförslag. Men hur skall man då värdera ett förslag som innebär att sätta sprätt på pengar, på annat sätt -6-

En konsekvens av ovanstående orsaker, är att många företag redan idag, på ledningsnivå, fattat policybeslut i riktning mot minskad miljöpåverkan. Exempel på sådana beslut kan vara: ”Vår energianvändning skall år x ha minskat med y % ”Vår verksamhet skall vara klimatneutral senast år x”


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 7

BDAB-NYTT

Öppet Hus i Härnösand LUNCHSEMINARIUM 10 APRIL ”År x skall vår energianvändning till y% bestå av förnyelsebar energi” Ett annat sätt att tydliggöra en ambition att minska sin miljöpåverkan är att ingå i avtal av typen ”Bygga-Bo dialogen”, ”GreenBuilding” eller PFE (programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri). Därigenom förpliktigar man sig på olika sätt att verkligen genomföra energieffektiviseringsåtgärder och därmed minska sin miljöpåverkan. Dessa policybeslut och åtaganden skall sedan implementeras neråt i organisationen. Vi märker att de beställare som har sådana specifika mål mot minskad miljöpåverkan, är särskilt ”ivriga” att komma igång med sin energideklaration, och också har ambitioner att verkligen dra nytta av denna som ett verktyg att nå sina mål om minskad miljöpåverkan. Det betyder att de har en ambition att verkligen genomföra de åtgärder som framkommer i energidekalrationen. Vi har också flera kunder, främst på industrisidan, som inte enligt lag är skyldiga att genomföra energideklarationer, men som ändå har fastlagt någon form av mål om minskad miljöpåverkan/minskad energianvändning, och där vi därför ändå genomför energikartläggningar med målsättningen att identifiera besparingsåtgärder som skall genomföras. Ibland uppstår problem när tuffa energimål skall implementeras neråt i organisationen. Målen måste t ex vara realistiska. Mål av typen… ”Vi skall minska vår energianvändning med 30 % fram till år 2020. Energieffektiviserande åtgärder skall ha en återbetalningstid på max 4 år” …förekommer, och har inte alltid en lösning! Vidare måste företagsledningen signalera att detta är viktigt, och nödvändiga resurser måste finnas tillgängliga, såväl organisatoriska som ekonomiska.

Torsdagen den 10 april 2008 så ”invigde” Härnösandskontoret sina nya lokaler med ett Lunchseminarium på Kastellgatan 7. Seminariet började med en kort information om BDAB för de ca 15 gästerna, av Lars Kjellgren. Därefter tog Jan Gustafsson, brandingenjör med 40-års branscherfarenhet, över och berättade om ”Brandskyddsprojektering – Vi ställer inga krav - Vi ger lösningar” Nästa talare var Joakim Nordemo, som pratade om ”Energideklarationer i praktiken/Energisamordning enligt BBR”. Efter ca 1 timmes matnyttig och lärorik information var det dags för en lunchbuffé med kallskuret och exotiska frukter, härligt! Härnösandskontoret startade 2001 i och med att Patrik Höglund flyttade tillbaka hem efter några år i Stockholm. När sedan Anders

Det väsentliga och positiva, är att energieffektiviseringsåtgärder idag börjar bedömas på annat än enbart ekonomiskt sätt! MAGNUS REHNBY GÖTEBORG

-7-

Fritzon, även han efter några år i Stockholm tog beslutet att flytta norröver så blev det än mer naturligt med en större satsning på Härnösandskontoret. Hösten 2007 så anställdes även Adam Lockner som CAD- och konstruktionsresurs. I början av året så flyttade man således in i nya lokaler på Kastellgatan och det pågår ett ständigt sökande efter duktiga medarbetare. Bland de inbjudna gästerna noterade vi besök från bl.a. Härnösands kommun, Sundsvalls kommun samt ett antal lokala arkitekter och elkonsulter. KARL SANDSTRÖM STOCKHOLM


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 8

BDAB-NYTT

Energideklarationerna - så här långt

I G R ENE ERAT R

DEKLA

Energideklareringen av flerbostadshus, lokalbyggnader och specialfastigheter är i full gång och tur är väl det eftersom dessa ca 350 000 byggnader enligt lag ska vara färdiga till årsskiftet 08/09. I maj 2008 finns 400 energiexperter och till nyår räknar Boverket med att de är dubbelt så många. Hittills finns ca 10 000 energideklarationer i Boverkets databas Gripen varav ca hälften är definitiva. Av statistiken att döma är det tuffa tider för energiexperterna och de behöver all hjälp de kan få för att för att hinna med! Som fastighetsägare kan man spara både tid och konsultkostnader genom att plocka fram t ex uppgifter om areor, energifakturor om driftstatistik saknas, intyg från den obligatoriska ventilationskontrollen, uppgifter om utförda energibesparande åtgärder osv. För att energiexperterna ska utnyttjas effektivt har Bengt Dahlgren AB tagit fram ett utbildningspaket för

expertens medhjälpare tillsammans med Centrum för energi och inneklimat i södra Sverige. Målet med femdagarskursen är deltagarna ska få tillräcklig teoretisk och praktisk kunskap för att energiexperten kan känna sig trygg i samarbetet. Genomförandet av Energideklareringen en utmaning för både Boverket och fastighetsbranschen. Det finns all anledning att arbeta för att den ska bli lyckad så att den kommer att fungera som stomme för det fortsatta arbetet med energieffektivisering. Tanken är ju att mängden importerad energi, läs fossila bränslen ska minska till unionen och att klimatpåverkan från energianvändning ska minskas. Vissa fastighetsägare ser energideklareringen som ytterligare en kostsam pålaga från myndigheterna. Den generella inställningen hos professionella förvaltare så här långt är dock mestadels positiv och man försöker utnyttja energideklareringen till att få reda på byggnadens energistatus och vilka energieffektiviserande åtgärder som är lönsamma. Intressant är lagens betoning av konsumentperspektivet hos energideklarationen. Hyresgäs-8-

ter/brukare ska bli medvetna om husets energioch miljöstatus i form av storleken på energianvändning och på vilket sätt den påverkar yttre miljön. På det viset skapar man ett allmänt medvetande om kopplingen mellan energianvändning och klimathot som i förlängningen förhoppningsvis påverkar till ett mer energimedvetet beteende. Lagen kräver därför att en sammanfattning av energideklarationen ska placeras väl synligt i entrén och att den ska vara formulerad för lekmän. Den viktigaste informationen är hur mycket energi som huset använder och hur mycket andra liknade hus använder. Jämförelsesiffrorna eller referensvärden som de också kallas är idag relativt trubbiga eftersom vi saknar egentlig energistatistik men efterhand som databasen byggs upp kommer den att förbättras – under förutsättning att rapporteringen sker korrekt. Deklarationsskylten i entrén ska också informera om radonhalten i huset är mätt. Just detta har blivit en kontroversiell fråga eftersom det i många byggnader inte finns anledning att mäta radon, det kanske varken finns radon i marken eller i aktuella byggnadsmaterial. Formuleringen på informationsskylten: ”Radonmätning är ej


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 9

BDAB-NYTT

GreenBuilding utförd” kan lätt missuppfattas av lekmän som att fastighetsägaren försöker smita undan. Från början var det också meningen att hyresgästerna skulle få information om vilka energibesparande åtgärder som energiexperten bedömde som lönsamma. Kravet på den öppna redovisningen har tyvärr tagits bort. Åtgärderna är inte tvingande för fastighetsägaren att genomföra och de ville förmodligen inte heller känna sig moraliskt tvingade. En annan viktig fråga som dykt upp är om byggnaden ska besiktigas eller ej. Enligt föreskriften är det inte nödvändigt om man inte kan räkna hem den extra kostnaden med lönsamma åtgärder. Som energiexpert vet man att det är nödvändigt med besiktning för att få reda på husets tekniska status – skicket går ju inte att se på en ritning eller beskrivning. Energideklarationen utan platsbesök riskerar att bli ett slag i luften och som sagt förhoppningen är den ska skapa intresse för fortsatt och frivilligt effektiviseringsarbete. Utgångspunkten hos Bengt Dahlgren AB:s energiexperter är att det ska finnas speciella skäl för att inte göra en besiktning. I annat fall är det svårt att bedöma vilka åtgärder som är kostnadseffektiva, d.v.s. de som ska rapporteras till databasen Gripen. Definitionen av elposter är hamnar också under aktuella frågor. I nyckeltalet energiprestanda som ska redovisas både i energideklarationen och på deklarationsskylten i entrén ingår egentligen inte den el som hyresgästerna använder varken hushållselen i bostäder eller verksamhetselen i lokalbyggnader. Hushållsel är relativt lätt att bestämma men det har visat sig vara svårt att skilja verksamhetens elanvändning från el för fastighetens drift. Diskussionen kan t ex gälla om fast installerad belysning ska tillhöra fastighetsel även om den tillhör verksamheten eftersom de mäts gemensamt. Mot att verksamhetens el till belysning ska ingå i fastighetselen talar lagens konsumentperspektiv om att skapa ett medvetande om den egna energianvänd-ningen. För att den ska ingå i fastighetselen talar enkelheten vid mätning och att den utgör en så stor del av den totala energianvändningen att den måste lyftas fram. Många fastighetsägare har ett intresse av att få med den totala elanvändningen vid energideklareringen och det är inte förbjudet att rapportera in verksamhetselen till Boverkets databas Gripen. Diskussionen lär fortsätta… CATARINA WARFVINGE GÖTEBORG/MALMÖ

LÖNSAMT ÅTAGANDE SOM GER ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER Trots att förvaltare av många byggnader skulle tjäna drastiskt på att minska energianvändningen, är det inte överallt det blir verklighet. EU-projektet GreenBuilding har startats för att övervinna dessa barriärer, speciellt när det gäller dålig information och lågt intresse. Det övergripande målet är att stimulera energieffektiva investeringar och att se till att förnyelsebara energikällor används i större utsträckning. Bengt Dahlgren var tidigt ute med GreenBuilding-certifiering och är en av de partners som är utsedda av EU och Fastighetsägarna som ett stödjande företag.

På ett sätt kan man säga att GreenBuilding är en fortsättning av energideklarationen. I energideklarationen fastslås kostnadseffektiva åtgärdsförslag. I en GreenBuildingcertifiering är målet att åtgärdsförslagen också skall genomföras.

25 procentig riktlinje för nya såväl som gamla byggnader Det är i huvudsak befintliga byggnader som GreenBuilding-certifieringen är framtagen för. Där är riktlinjen att energianvändningen ska minska med 25 procent. När det gäller nybyggnationer vill man att dessa ska nyttja 25 procent mindre energi än kraven i Boverkets byggregler. Det finns även speciella regler för byggnader renoverade efter den 1 januari 2000. – Även om det finns tydliga krav för hur byggnaderna ska kunna effektiviseras, så är det viktigt att poängtera att det inte bara handlar om en engångsinsats, uppger Christopher Irminger, involverad i GreenBuilding-certifierade projekt.

Involverad i de första projekten i Sverige Bengt Dahlgren var som sagt tidigt ute med certifieringen. Kaggen var ett projekt som

-9-

drevs för NCC för drygt ett år sedan. Sedan dess har en handfull fastigheter börjat utredas, varav de flesta är nybyggnationer kopplade till Skanska. – Det är ett flertal projekt som diskuteras, fortsätter Christopher Irminger. Ett av de mer prestigefyllda är att vi involverats i Skanskas egna regionkontor på Drottningtorget här i Malmö. En stimulerande utmaning är också att kraven i dag är ännu hårdare än de var då vi började med den här certifieringen.

GreenBuildings fyra steg En viktig detalj i GreenBuilding är att det är ett frivilligt åtagande. I princip kan man säga att det består av fyra steg. Först gör företaget en energiinventering av aktuell byggnad. Därefter tar man fram en åtgärdsplan där lejonparten av de tilltänkta energieffektiviseringsåtgärderna ingår. Därefter införs ett energiledningssystem, och det sista steget innebär att verkställa åtgärdsplanen och att sköta rapportering till EU och till Fastighetsägarna. GreenBuilding-projektet själva står för tekniskt stöd om hur energiinventeringen kan gå till samt vilka åtgärder som vanligtvis kan rekommenderas. De sköter också publicitet och ser således till att certifieringen blir en gynnande faktor för såväl Europa som helhet, för miljön och för de inblandade företagen. CHRISTOPHER IRMINGER MALMÖ


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 10

BDAB-NYTT

PERSONALNYTT PERSONALNYTT PERSONALNYTT GÖTEBORG

Urban Johansson Avd G1

Timo Kantola Avd G1

Hanna Johansson Avd G2

Carl Palstam Avd G3

Peder Johansson Avd G4

Pär Svensson Avd G8

Anställdes den 10 mars -08 som driftingenjör Medicinska gaser. Kommer från Härryda kommun, där han arbetat med fastighetsteknik.

Anställdes som certifierad besiktningsman medicinska gaser 14 april -08 och kommer från Västfastigheter distrikt Uddevalla.

Anställdes i juli -07. Föräldraledig, började först nu i april -08. Efter ha studerat till installationsingenjör på IUC i Katrineholm började Hanna på IBA i Skövde -05.

Anställdes som VVS-konstruktör i mitten av februari. Är nyutexaminerad civilingenjör från Chalmers väg och vatten.

Började på BDAB den 4 februari -08 som VVSkonstruktör. Kommer direkt från studier på Chalmers Tekniska Högskola där han läste Byggingenjörsprogrammet.

Driftingenjör på avd teknisk förvaltning i GBG sedan jan -08. Har studerat på Fastighetsakademin till drifttekniker i ca 3 år. Har senast jobbat på Migrationsverket som boendeansvarig och OV samordnare.

Jeanette Meyer Avd G8

Anna Petersson Avd G8

Shirin Ali Avd IT/CAD

Marc Lindberg Avd IT/CAD

Anställd som driftingenjör i dec. -07. Har studerat på Fastighetakademin i Göteborg till drifttekniker i 2,5 år. Tidigare yrken inom servicenäringen: säljare, kock, servitris, taxi mm.

Började den 14 april -08. Teknisk assistent. Gymnasieingenjör, kommer närmast från möbelbranschen men har tidigare jobbat på Skanska Teknik.

Anställd sedan april -08 som datatekniker på IT/CAD. Har studerat Nätsystem på Nackademin i Stockholm och är ganska nyexaminerad.

Började som inhyrd systemutvecklare i december -07, men är anställd från mars 08. Utbildad ekonom från Handelshögskolan iGöteborg, studerar till jurist parallellt med arbetet på BDAB.

GÖTEBORG

GÖTEBORG

SKÖVDE

Torbjörn Schwartz Brand & Risk AB

Anders Björklund Brand & Risk AB

Nils Olsson Brand & Risk AB

Mattias Svanström Brand & Risk AB

Ingrid Almgren Brand & Risk AB

Martin Adolfsson Brand & Risk AB

Började på avd G7 i februari 08. Brandingenjör sedan 1981. Kommer närmast från GM/Saab Automobile och en 11år lång anställning. Bred kunskap i industribrandskydd. Har dessutom jobbat inom kommunal räddningstjänst, framför allt med förebyggande brandskydd.

Började i april -08 och kommer direkt från Lunds Tekniska Högskola där han pluggade till brandingenjör och Civilingenjör i riskhantering. Inte riktigt klar med sina studier än då han fortfarande håller på med sitt exjobb.

Började på Brand & Risk i Göteborg i juni. Brandingenjör LTH, mer än 10 års erfarenhet inom brandteknisk konsultation. Kommer förutom att arbeta med brandskydd att vara engagerad i koncernens utbildnings- och utvecklingsfrågor.

Arbetar sedan januari på Göteborgskontoret som brand- och riskingenjör. Kommer närmast från LTH där han avslutat sina studier till Brandingenjör och Civilingenjör Riskhantering. Hösten 2007 arbetade han till viss del även på Malmökontorets brandavdelning.

Brandingenjör vid Skövdekontoret sedan oktober. Tidigare vid Räddningsverkets skola i Skövde, därefter flera år inom kommunal Räddningstjänst, främst med inriktning mot olycksförebyggande verksamhet. Kommer närmast från Räddningstjänsten Falköping- Tidaholm.

På Brand & Risk i Skövde sedan maj. Brandingenjör LTH, mer än 10 års erfarenhet inom brandskydd. Kommer närmast från Länsförsäkringar och har tidigare varit anställd på vårt Göteborgskontor 1995-1999.

- 10 -


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 11

BDAB-NYTT

MALMÖ

Christopher Irminger Avd M1

Magnus Nilsson Avd M1

Marika Andersson Avd M1

Marcus Runefors Avd M2

Carl Ernerot Avd M3

Mattias Jeppsson Avd M3

Har under hösten skrivit examensarbete på BDAB i Malmö. Anställd som VVSingenjör januari -08. Examen som byggnadsingenjör från LTH, civilingenjör i Väg- och Vattenbyggnad. Tidigare VVSingenjör på Energi & VVS planering i Helsingborg.

Börjar den 26 maj -08 på Malmökontoret som projektansvarig VVS. Kommer närmast från Sweco Theorells, där han arbetat som projektansvarig VVS i 8 år med huvudsaklig inriktning på ventilation.

Sedan den 1 juni -08 anställd som energiingenjör på Malmökontoret. Marika kommer närmast från Länsstyrelsen i Skåne län där hon arbetade som energihandläggare men även med radonfrågor och Skånes miljömål God bebyggd miljö.

Började maj -08 som brandingenjör och civilingenjör i riskhantering. Kommer närmast från Räddningsverket i Karlskoga där han arbetat som analytiker vid NCO. Har under denna tid även bedrivit viss forskning vid Lunds universitet.

Började i januari -08 på Malmökontorets avdelning för Teknisk Förvaltning. Han arbetar som Driftingenjör med inriktning Energideklarationer. Har läst sjö/drift-ingenjör på CTH men kommer närmast från Totalinstallatören.

Anställdes januari -08 som driftingenjör på Malmökontoret och skall huvudsakligen arbeta med energideklarationer. Kommer närmast från VFB i Malmö där han främst arbetade med OVK projekt.

MALMÖ

STOCKHOLM

Christoffer Malm Avd M3

Tomas Persson Avd M3

Anneli Tapper Avd S2

Kristoffer Persson Avd S2

Peter Sandö Avd S2

Torbjörn Andersson Avd S2

Timanställd som energiutredare sedan april -08 Studerar för tillfället på KYH ”Energikonsult – Inriktning mot energideklarationer”. Kommer närmast från Svenska kyrkan där han arbetat med fastighets-, energi- och miljöfrågor.

Började januari -08 som driftingenjör, arbetar med förvaltnings- och energifrågor. Har under lång tid jobbat med Styr & Regler samt Energi bl a i Malmö Stad. Kommer närmast från Economizer AB.

Började hos oss 080407. Arbetar inom Teknisk Förvaltning med inriktning på Pondus. Kommer från Dalkia FM AB där hon arbetat som drift/kundsamordnare inom fastighetsförvaltning.

Anställd sedan april -08 i gruppen Energi & Miljö. Tidigare på Fortum Service som processteknisk konsult. Har läst civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå tekniska högskola följt av 2,5 års forskarstudier.

Började 080204, civilingenjör Bygg & Energi. Har rekryterats som energispecialist till BDAB i Stockholm. Peter har tidigare varit anställd på Tyréns AB som byggnadskonstruktör.

Började 080107. Anställts som kyltekniker och är energiingenjör. Torbjörn var tidigare kyltekniskt ansvarig på Hemglass.

STOCKHOLM

VÄXJÖ

Tomas Engdahl Avd S3

Olof Johansson Avd S3

Johan Bengtson Avd V1

Började hos oss i februari i år. Tomas kommer närmast från Sweco, där han arbetat sedan -90.

Började 071203. Har anställts som VVSkonstruktör. Olof kommer närmast från PGB VVS & Energi AB i Stockholm.

Började i mars som VVSkonstruktör på Växjökontoret. Han är maskiningenjör i botten och kommer från industrisidan där han jobbat med konstruktion, data och kvalitetssystem.

- 11 -


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 12

BDAB-NYTT

Kuggen - en symbolbyggnad

Chalmersfastigheter bygger ytterliggare ett hus på Campus Lindholmen. Huset är tänkt att fungera som ett kugghjul mellan näringsliv och akademi.

Lindholmen Science Park är ett företag som är skapat för att vara en mötesplats mellan den akademiska forskningen och näringslivet. Förhoppningen är att skapa en grogrund för att korta ledtiderna mellan forskning och fram till praktisk genomförande. Lindhomen är idag ett av Sveriges mest snabbväxande områden inom områdena mobildatakommunikation, integrerade fordons- och logistiklösningar och modern media design. Lindholmen är också ett av Sveriges mest ingenjörstäta områden med cirka 16 000 studenter och ingenjörer som kommer till området varje dag. Avsikten är i skrivande stund att Lindholmen Science Park skall hyra de två nedre våningarna i Kuggen av Chalmersfastigheter.

Chalmersfastigheters programförutsättningar

nad med placering på Navettorget-Lindholmstorget, i kravspecifikationen för huset fanns följande: Funktion – nytta - Långsiktig utveckling - Flexibilitet - Kravet på energiförbrukning som i BBR anges till max 100 kWh/m2 och år skall radikalt understigas. Gestaltning - En symbolbyggnad - En byggnad som ”sticker ut” – en byggnad som skapar glädje och stolthet. Tidplan - Byggnaden skall vara klar att ta i drift augusti 2010. Kostnad - Ett max belopp för byggandet av fastigheten fanns också med.

Wingårdhs Arkitektkontor fick i uppdrag att upprätta ett antal olika alternativ till en ny bygg- 12 -

Alternativet Kuggen valdes av Chalmers styrelse, och projekteringen av systemhandlingen går nu mot sitt slut. Chalmersfastigheter har för avsikt att driva projektet som en partner entreprenad, systemhandlingen kommer därför att användas som förfrågningsunderlag för att knyta upp en entreprenör till den fortsatta projekteringen.

Arkitektur – Kuggens utformning Kuggen som hörs på namnet skall symbolisera ett kugghjul mellan akademi och näringsliv. Huset är i fem plan över mark och en teknikvåning i källaren. På taket ordnas en stor terrass med utsikt över hamninloppet. På plan 2 kommer Kuggen att knytas samman med de befintliga husen Navet (näringslivet) och Jupiter (akademin) via spänger som ”svävar” fritt över Navettorget. På spängerna kommer det att finnas sittgrupper och mindre mötesrum för möten och spontana träffar.


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 13

Bilder av Wingårdh Arkitektkontor AB

FAKTA 5 300 m2 Chalmersfastigheter AB Wingårdh Arkitektkontor AB Projektledare Liljewall arkitekter AB Konstruktör VBK VVS/styr Bengt Dahlgren AB Brand/sprinkler Bengt Dahlgren AB El och akustik WSP Kontorshus, Beställare Arkitekt

Kugghjulets form erhålls med ett fasadprefabelement utformat som en trekant, som hängs mellan bjälklagen. För varje våningsplan så läggs 2 st element till, detta medför att huset blir större för varje våning. Utkragningen sker mot söder, detta för att huset skall skugga sig självt. Ingen solavskärmning behövs på de tre nedre våningarna. På de översta två våningarna räcker inte utkragningen för att ge tillräcklig skugga. Huset runda form utnyttjas därför till att montera en räls på taket, i denna räls hängs en solskyddskärm utformad av solceller som skuggar de översta två planen. Skärmens motor drivs av solceller och är därmed självförsörjande på energi, skärmen kommer också att följa solen och skugga de fönster som för tillfället solen skiner på, det innebär att på vår, höst och vinter när man vill ha in solen sitter inget fast solskydd i vägen. Vintertid eller mulna dagar parkeras solskärmen framför ett utrymningstrapphus utan fönster.

Installationer I och med kravet på energiförbrukningen, har stor vikt lagts på vilka system som byggs in i huset både på VVS- och elsidan. Bengt Dahlgren AB projekterar VVS, Styr, Brand och Sprinkler. Huset kommer att anslutas till fjärrvärme och solfångare kommer att monteras på taket för att förse huset med tappvarmvatten. Huset kommer att kylas med luft och ventilationssystemet kommer att byggas som ett VAV-system med motoriserade tilluftsdon. I donen finns bland annat en närvarogivare som styr både ventilation och belysning. Kontorsrum som inte används för tillfället ventileras med minflöde och belysningen är släckt. All belysning är dessutom dagsljus reglerad. För att förse ventilationssystemet med kyla finns två stycken alternativ. Alt. 1 Huset ansluts till kommunal fjärrkyla. Alt. 2 En egen vätskekyld kylmaskin. Från Göta Älv hämtas vatten som kyler kondensorn på - 13 -

kylmaskinen, vattnet från Göta Älv nyttjas också till frikyla. T.ex. serverrum som har ett kylbehov året runt kan stora delar av året förses med kyla från Göta älv. Problemet med fjärrkyla är att varje köpt kWh skall räknas med i energiförbrukningen. Med en egen kylmaskin blir energiförbrukningen bara ca 25 % av energiförbrukningen med fjärrkyla trots att lika mycket kyla används. Detta är något som Boverket tittar på, men i dags läget finns inga direktiv på hur frågan skall hanteras. Vilket alternativ som väljs i Kuggen får den fortsatta projekteringen via LCC-beräkningar utvisa. Kuggen kommer preliminärt att förbruka ca 75 kWh/m2 och år med alternativet fjärrkyla. CHRISTIAN JOHANSSON GÖTEBORG


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 14

BDAB-NYTT

Risk för

dammexplosion inom fastbränsleanläggningar Varje år sker ett flertal olyckor i Sverige där brännbart damm antänds och förbränns explosionsartat. Lyckligtvis resulterar dessa dammexplosioner oftast endast i mindre skador på människor och egendom. Damm kan dock explodera minst lika våldsamt som gaser och leda till både dödsfall, byggnadskollaps och stora skador på produktionsutrustning.

Många av de dammexplosioner som sker årligen kan emellertid förhindras med hjälp av bättre medvetenhet om riskerna som är knutna till verksamhet som producerar brännbart damm. Bristande kunskaper och hemmablindhet är ofta stor inom många av de verksamheter som hanterar brännbart damm som en normal del av verksamheten. De flesta sorters damm som hanteras inom industrin är brännbara. När de antänds kan de brinna hastigt och om de blandas med luft i lämpliga proportioner kan en explosiv atmosfär bildas som vid antändning utvecklar stor och förödande kraft. Ett fenomen som kan förvärra effekten av en dammexplosion är den tryckvåg som fortplantar sig i en byggnad från primära explosionen. Om tryckvågen når andra områden med dammansamlingar virvlas dessa upp, blandas med luft, och riskerar antändas av primärexplosionens flamfront. Resultatet blir då en sekundär explosion som orsakar ytterligare skada på byggnaden, produktionsutrustning och människor. I Sverige har dammexplosioner nämnts i större omfattning i massmedia först under senare år, ofta rörande explosioner i pelletsanläggningar. Pellets har använts som bränsle i fastbränsleanläggningar under decennier men ökade kraftigt i popularitet under början av 2000-talet då många villor gick över till pellets som bränsle istället för eldningsolja som ökade kraftigt i pris. Pellets används också i många kraftvärmeverk för fjärrvärmeproduktion. Processen är i princip densamma för både små som stora pannor. Pellets lagras i behållare, för större anläggningar i silos, och matas till pannan med hjälp av skruvtransportörer eller med tryckluft. Hanteringen av bränslet leder till att pelletsbitarna delvis sönderdelas varvid damm bildas. Om en gnista uppstår antänds dammet och kan i värsta fall explodera. Bara under 2007 inträffade flera explosioner i pelletsanläggningar Sverige. I Västerås inträffade i april en dammexplosion i en lagerbyggnad vid ett kraftvärmeverk med pelletsanlägg-

Dammexplosionspentagonen

ningar. På Södra Cells pelletsanläggning i Mönsterås inträffade en explosion i november som flyttade en hel vägg, dock utan att orsaka personskador eftersom personalen inte befann sig i byggnaden då explosionen inträffade. För att förbränning av damm ska ske krävs bränsle, syre och en antändningskälla. För att dammförbränningen ska orsaka plötslig personskada krävs dessutom att dammet virvlas upp i luften vilket vid antändning skapar ett eldklot som kan ge brännskador. Om tillräckligt med damm virvlas upp och det dessutom sker inom en inneslutning (rum/byggnad, behållare, eller processkärl) kan förbränningen leda till en hastig tryckökning, explosion, som i värsta fall orsakar kollaps i delar av byggnaden eller spränger behållaren. Personskaderisken är även här mycket stor då nedfallande byggnadsdelar, inredning, och processutrustning likt projektiler kan träffa människor i byggnaden. Utöver dessa villkor krävs dessutom att dammet har en partikelstorlek som understiger 0,4 mm, att fukthalten i partiklarna understiger ca 20 %, samt att mängden uppvirvlat damm överstiger ca 40 g/m2 luft. Att damm i sig utgör låg risk för människor så länge det ligger på golv eller andra ytor, och att dammexplosioner inträffar relativt sällan är de - 14 -

främsta anledningarna till att medvetenheten om risker, förknippade med damm, är låg. Om en tillverkningsindustri läcker ut en pöl med aceton så orsakar detta omedelbart besvärliga förhållanden med exempelvis en stark odör. På så sätt blir brandrisken tydligare i personalens medvetande, varvid omedelbara åtgärder vidtas i form av att vätskan saneras och brandrisken elimineras. Att det däremot i ett bageri ligger ett tjockt lager mjöldamm på golv, balkar och utrustning utgör inte nödvändigtvis en stor olägenhet för personalens hälsa. Men om en tryckluftslang plötsligt går av och virvlar upp mjöldammet och en tändkälla (t.ex. elutrustning) tänder mjölmolnet kan en förödande explosion inträffa med stora skador på människor, byggnad och produktionsutrustning. Att man dessutom i många verksamheter inte ser dammbildningen, som t.ex. sönderdelning i en pelletssilo, gör att den explosionsrisken dessutom kan vara dold för ögat och därför missas. Arbetsmiljöverkets föreskrift 2003: 3 ”Arbete i explosionsfarlig miljö” ställer bland annat krav på att en riskbedömning ska utföras för anläggningar som hanterar brännbart damm. Det ställs även krav på att explosionsfarliga områden eller lokaler skall klassas i zoner efter hur ofta explo-


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 15

BDAB-NYTT

siv atmosfär uppstår och hur länge denna varar. Ett syfte med zonklassningen är att elutrustning som installeras inom explosionsfarliga områden inte ska utgöra en tändkälla och utlösa en brand eller explosion. Föreskriften är tvingande sedan i juli 2006, men många anläggningar med dammexplosionsrisk har ännu inte hunnit genomföra riskbedömning och zonklassning. Ett företag som agerat är Skövde kraftvärmeverk AB som har uppmärksammat brand- och explosionsrisken som är knuten till fastbränslehanteringen. Man gav därför i början av 2008 Bengt Dahlgren Brand & Risk AB i uppdrag att utföra riskbedömning och klassningsplaner för deras tre fastbränsleanläggningar i Skövde kommun i syfte att förhindra att tändkällor såsom elektrisk och annan gnistalstrande utrustning introduceras i områden där dammexplosionsrisk kan förekomma. Fastbränsleanläggningen Lövängsverket eldar flis från skogsavverkning och producerar fjärrvärme till Skövde tätort, anläggningen i Skultorp eldar briketter och anläggningen i Stöpen eldar pellets. Anläggningarna har inte tidigare råkat ut för någon dammexplosion. Egenskaperna på bränslet som används i de olika fastbränsleanläggningarna skiljer sig åt i ganska stor utsträckning. Främsta skillnaden ligger i fukthalten i bränslet samt partikelstorleken på det damm som alstras från bränslet. Flis från skogsavverkning har en fukthalt som ligger på 30-55 % och utgör inte en explosionsrisk så länge det är färskt, medan briketter och pellets levereras med en fukthalt på mellan 5 och 15 % vilket är torrt nog att göra damm från dessa explosivt omedelbart. Pelletsen sönderdelas delvis till mycket fint damm vid hantering vilket gör denna bränsletyp mer explosionsbenägen än flis och briketter. Ett kritiskt moment med damm från flis är lossningen till flisfickan. Vid lossning virvlar damm upp både i lossningshallen och i transportörutrymmet under hallen. Dammet hamnar då på installationer och byggnadskonstruktioner och utrustning (balkar, ljusarmaturer, elmotorer och annat) och torkar mer och mer ju längre tid det får ligga. Efter några dagar, eller veckor, är fukthalten i dammet lägre än 20 % och blir då lättantändligt och vid uppvirvling i luften explosivt. Uppdraget för Skövde Värmekraftverk startades med platsbesök på samtliga tre fastbränsleanläggningar för att bedöma omfattningen av dammbildning i lokaler och utrustning och för att samla in dammprov för vidare analys av partikelstorlekar för bedömning av explosionsrisken. Dammproverna som togs analyserades i stereomikroskop varvid det kunde konstateras att partikelstorlekarna i stor omfattning underskred 0,4 mm på samtliga anläggningar, ovan till höger visas ett exempel på hur ett dammprov ser ut i mikroskop (0,1 mm = 100 µm): För vissa dammtyper kan det förutom partikelanalysen vara nödvändigt att skicka damm-

Dammprov, mikroskopbild (0,1 mm = 100 µm)

prover på analys utomlands för att erhålla explosionsegenskaper. Men för många dammtyper finns en dammdatabas som är EU-finansierad, och sköts av tyska BGIA, som var användbar i aktuellt projekt. Parametrar som är viktiga för val av elutrustning är dammets antändningsenergi, tändtemperatur, och explosionsbenägenhet (Kst). Efter dessa delsteg kunde sedan zonklassningen utföras för anläggningarna vilka presenteras i form av ritningar med zonerna 20, 21, och 22 inritade för lokaler och utrustning. Ett exempel på klassningsplan visas nedan, taget från fastbränsleanläggningen i Skultorp.

Klassningsplanen syftar till att visa i vilka områden det kan föreligga dammexplosionsrisk. I dessa områden ställs krav på att elektrisk utrustning, och annan utrustning, inte får ge upphov till gnista eller ha en yttemperatur som kan leda till antändning av dammlager. Med klassningsplanen kan Skövde Värmekraftverk AB som ett nästa steg göra en inventering av befintlig elutrustning för att säkerställa att den inte utgör en tändkälla, ta fram säkerhetsrutiner för personalen så att inte de introducerar tändkällor i form onödiga hetarbeten och gnistbildande verktyg, arbeta fram släcktaktik för brand i silo eller transportörer, mm. BENGT ANDREASSON BRAND & RISK

Klassningsplan för Skultorps fastbränsleanläggning (lossningshall, brikettransportörer samt stoftavskiljare). - 15 -


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 16

BDAB-NYTT

Vimmerby Gymnasium

Sektion C-huset/Fasad söder. Bild av White Arkitekter.

På skolfastigheten i kvarteret Strutsen i centrala Vimmerby har det bedrivits undervisning i 100 år. Kommunen har nu valt att satsa stort för att utveckla gymnasieutbildningen. Man har byggt om och till två byggnader från 1958 resektive. 1972 till en modern undervisningsbyggnad med bl.a. en ljusgård i tre plan innehållande kom-

munikationsytor till undervisningslokalerna. I projektet ingår även att riva och avveckla diverse lokaler. För att möjliggöra öppna och flexibla lokaler installeras ett brandskydd med bl.a. vattensprinkler. För ett bra och energieffektivt inneklimat installeras luftbehandlingssystem med variabelt

flöde via temperatur- och CO2-givare. Projektet omfattar totalt ca 10 000 m2 och har en budget på ca 110 miljoner kronor, vilket innebär en mycket stor investering för framtiden för en kommun av Vimmerbys storlek. Byggstart är planerad till juni-augusti 2008. LEIF VIKING LINKÖPING

Fakta om Vimmerby

FAKTA

Centralort och kommun i norra Småland gränsande mot Östergötland med ca 8.000 invånare. En av Sveriges äldsta städer med stadsrättigheter från 1300-talet och även idag ”marknadsplats” för regionen. I Vimmerby kan du bekanta dig med bl.a. Emil i Lönneberga och Pippi Långstrump på Astrid Lindgrens Värld som är ett välbesökt turistmål i staden. Till Vimmerby kan man åka tåg från övriga Sverige via t.ex. Linköping eller Kalmar via Stångådalsbanan.

Arkitekt:

White Arkitekter, Linköping

VVS, Styr och Övervakning:

Bengt Dahlgren AB, Linköping

Brandskydd och Sprinkler:

Bengt Dahlgren AB, Linköping

BENGT DAHLGREN MEDVERKAR NÄR

Vasakronan bygger nytt kontorshus i Lund

I en parkliknande miljö bygger Vasakronan ett nytt kontorshus i Lund. Projektet går under benämningen Päronet 17 och är ett kontorshus på ca 6 500 m2 fördelade på 2 byggnadskroppar på vardera fyra respektive tre våningsplan samt källare med garage. Översta våningsplanet är indraget. Vasakronans mål med projektet är nöjda hyresgäster samt ett vackert hus med funktionella, förvaltningseffektiva och energieffektiva lokaler där byggnaden och installationer samverkar.

För att få ett bra inomhusklimat samt låga energikostnader har vi valt ett VAV-system med motoriserade tilluftsdon samt roterande värmeväxlare. Kravet på förbrukad energi är tuffare än BBR och satt till 90 kWh/m2. Tidiga energiberäkningar är gjorda som visar att detta skall kunna uppnås. För att minimera behovet av kyla i byggnaden har man valt effektiva solskyddsglas i kombination med utvändig solavskärmning. Byggnaden är helsprinklad ovan mark och vi har tidigt varit med och tagit fram en lösning - 16 -

med särskilda trapphus för utrymning. Vi har kunnat maximera flexibiliteten för hyresgästindelningar med bibehållen utrymningssäkerhet. Tack vare sprinklersystemet utgör hela byggnaden ovan mark en enda brandcell vilket sparar stora pengar och underlättar vid produktion och förvaltning. Arkitekt är Arkitekterna Krook & Tjäder i Malmö. HÅKAN JERKSTRAND MALMÖ


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 17

BDAB-NYTT

KV PENNFÄKTAREN 11, VASAGATAN, STOCKHOLM

AP Fastigheter bygger om omodern cityfastighet

Fastigheten ligger centralt på Vasagatan i Stockholm i kvarteret vid hotell Royal Viking. Byggnaden uppfördes av Byggnadsstyrelsen och togs i bruk 1977 för kontorslokaler åt SJ och Polisen. Byggnaden inrymmer kontor i 7 plan, sex restauranger i bottenvåning samt garage och teknikutrymmen etc. i källarplan. I det program- och systemarbete som har pågått under det senaste året har stort fokus lagts på energi- och miljöfrågor. Det har dessutom varit viktigt att skapa ett modernt hus med bra inneklimatmiljö. Ombyggnaden innebär kortfattat: - Helt nya moderna glasfasader - Fläktrum på plan 10 (vind) flyttas till plan 3 och en ny kontorsvåning skapas - Komplett nya VVS-installationer inkl värmeoch kylundercentraler (fjärrvärme & fjärr-

kyla), nytt fläktrum inkl nya luftbehandlingsaggregat - Nytt heltäckande sprinklersystem inkl. sprinklercentral - Komplett nya elinstallationer - Nya moderna planlösningar med kontor, storrumskontor m.m. Flexibla lösningar. Projektet har en ambition om att utföras i ”GreenBuilding anda” d.v.s. stort fokus på energi och miljö. Det är dessutom med som en av sex byggnader i ett Belok-projekt avseende Energieffektivisering. Vi har genomfört ett antal beräkningar, LCC-aggregatval, klimatanalyser (IDA), Energibalans (VIP+) m.m. Dessutom kan följande ”energiåtgärder” nämnas: - Behovsanpassad ventilation (VAV) - Effektiva fönster och glasfasader, låga u-värden (max 1,2 W/m2, K) - Utvändigt solskydd - Nya undercentraler med effektiv verkningsgrad - Nya imkanaler och fläktar för restauranger med värmeåtervinning - 17 -

- Solfångare för värmeproduktion - Solceller för produktion av elenergi - Dagsljus- och närvarostyrd belysning i hela fastigheten - Mätning av samtliga media, även av kall- och varmvatten till enskilda hyresgäster Under våren -08 pågår projekteringar av bygghandlingar (FU-handlingar), under hösten -08 påbörjas produktion och ombyggnaden skall stå färdig i slutet av 2009. KARL SANDSTRÖM STOCKHOLM

FAKTA Fastighetsägare: Arkitekt: Konstruktör: VVS-projektör: El-projektör:

AP-Fastigheter AB Reflex Arkitekter Konkret Bengt Dahlgren Stockholm AB ÅF


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 18

BDAB-NYTT

Illustration av CAD-Walk

Vasakronan Region Öresund gissar inte - MÄTBARA RESULTAT DIREKT Vasakronan AB, Region Öresund energideklarerar sina byggnader. Inför energideklaration genomförs en energi och klimatkartlägger av Vasakronans samtliga byggnader i regionen. Resultatet skall ligga till grund för handlingsplan där varje byggnad får en unik loggbok med observationer och åtgärdsrekommendationer. Upplägget bygger på en samverkan med flera aktörer hos Vasakronan och oss själva.

Screening Vi vågar påstå att det gamla talesättet om att statistik är den värsta formen av lögn inte stäm-

mer. För att lyckas hålla tidplanen använder vi till att börja med vår ”Screeningmodell” för att prioritera vilka byggnader som vår kartläggning skall starta med. Siffrorna ”ljuger” inte. Det gäller särskilt för oss som arbetar med analys av mediestatistik.

Energi- Klimat och InstallationsBedömning (EKIB) Vi vill gärna tro att erfarenhet och magkänsla leder rätt och det brukar ofta fungera i det vanliga livet. När det gäller att få ett grepp över hur ens installation fungerar mot de krav som en gång ställts kan det bli fel om inte man även mäter olika faktorer. EKIB är en strukturerar

arbetsmetodik där ett flertal parametrar mäts och valideras, resultatet överförs till rapporten. Spårgasmätning av totalluftflöden och eventuella kortslutningar är grundstommen i kartläggningen liksom loggningar av effekter, strömmar och temperaturer. Stickprov av de fyra klimaten genomförs på rumsnivå samt loggningar. El-, värme-, kyl- och systemvätskeanalys ingår också i konceptet. Den byggnadsfysiska bedömningen utförs via samarbetspartner.

Siffror att förstå Varje kartlagd byggnad avrapporteras vid en sittning hos Vasakronan. Utmaningen är att finna de åtgärder som ger en stor vinst för en liten

”Bengt Dahlgren löser problem ingen annan klarat av” När Vasakronan behöver ta in spetskompetens i olika projekt, har de som regel att alltid konkurenssätta tilltänkta konsulter för att på så sätt få fram rätt kompetens till rätt pris. Konsulter som levererar rätt arbete till rätt pris blir i regel alltid tillfrågade nästa gång kompetensbehovet uppstår. Bengt Dahlgren har tidigare varit involverade i samarbete med Vasakronan i såväl Göteborg som Stockholm och där visat mycket goda resultat. Nu har det även blivit Malmökontorets lott att ta sig an Vasakronans byggnader. Resultatet har hittills varit mycket positivt. Det säger Alexander Millo, inköpschef på Vasakronan i Öresund. Samarbetet med Bengt Dahlgren i Malmö startade för drygt ett halvår sedan och idag har man flera olika projekt igång med Vasakronan i region Öresund, bland annat nybyggnation av kvarteret Päronet i Lund, teknisk utredning på energi- och innemiljöfrågor på Sony-Ericsson i Lund, energideklarering av Vasakronans samtliga fastigheter i region Öresund osv.

– Energi- och miljöfrågor har blivit en stor utmaning inom förvaltningsbranschen, säger Alexander Millo. Med dagens insikt i miljöfrågor och med ständigt ökande energipriser är det nödvändigt att se om ”sitt hus” dvs. lokalisera eventuella brister och sätta in förbättringsåtgärder.

- 18 -

Tilltalande arbete med energideklarationer Det är ett aktuellt område, med ett totalt åtagande för Bengt Dahlgrens, uppger han vidare. Arbete har dragits igång och han medger att det presenterade tillvägagångssättet och arbetsplanering från Bengt Dahlgrens för att klara av samtliga fastigheter innan slutet av året är väldigt genomtänkt och tilltalande, märkbart bättre än hos andra konsulter som har varit med i konkurrensen. – Det är duktiga tekniker vi samarbetar med, det märks att de inblandade konsulterna på Bengt Dahlgren vet vad de pysslar med, säger han. Första rapporten har kommit nu och jag kan bara konstatera att den samstämmer mer än väl med våra förväntningar. Han tillägger också att även om energideklarationerna är något som de så att säga är påtvingade från lagstiftarna, så vill Vasakronan gärna se det som en möjlighet – inte bara en kostnad. Bengt Dahlgren har redan tillskrivit


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 19

BDAB-NYTT

TILLBYGGNAD AV insats. Det kräver både eftertanke och fantasi. Här är möten viktiga då bland annat värdefull kunskap utbyts mellan oss. Våra rekommendationer kan enkelt mätas i siffror och eventuella åtgärdsidéer kan påskyndas.

Visma Spcs kontor i Växjö

JOACIM TYDÉN MALMÖ

i levererade rapporter flera förbättringsförslag och om de genomförs kommer att spara många KWh och kronor för Vasakronan.

Behöver spetskompetens Alexander Millo uppger att även om Vasakronan har god intern kompetens, så behöver man ändå ta in spetskompetens när det gäller exempelvis energifrågor. I flera fall har man trots inköpt ”spetskompetens” inte kunnat lösa problemet. – En stor fastighet vi har i Lund har inneburit problem på det här området i en längre tid, uppger han. Trots att vi anlitat en rad konsulter har ingen kunnat lösa problemet. Men nu tycks vi ha hittat ett sätt i alla fall med Bengt Dahlgrens hjälp. Det är en väldigt bra lösning och energiförbrukningen har börjat minska markant.

Specialiserade driftingenjörer framgångsrikt recept Det som enligt Millo gör att Bengt Dahlgren utmärker sig, är det unika i att de är energiexperter. Många andra som Vasakronan anlitat har varit konstruktörer och VVS-folk, och inte människor 100-procentigt inriktade på energibesparingar. Således har man saknat den totalsyn inom just detta område som Bengt Dahlgrens konsulter besitter. Dessutom menar han att Bengt Dahlgrens alla driftingenjörer på många sätt slår andra konsultföretags civilingenjörer, just för att man blir mer praktiskt sinnade. – Tidigare har det förvånansvärt ofta blivit halvtaskiga resultat på detta område, säger han. Nu är resultaten helt andra, och denna kompetens är något som absolut kommer att behövas mer framöver.

Bengt Dahlgrens Växjökontor har fått förtroendet från fastighetsbolaget Norrporten att projektera ventilation,vs och kyla i en tillbyggnad på ca.3 500m2 kontor med Visma Spcs som hyresgäst. Norrporten har ett stort antal fastigheter med lokaler för kontor och butiker från Luleå i norr till Hamburg i söder. När man bygger läggs focus på att skapa miljöer som inspirerar till spontana möten där informationen kan flöda fritt och där medarbetare och kunder trivs. Kontoret byggs i fem våningar med kontorslokaler i fyra plan och personalavdelning med relax, takterrass, bar och matsal i översta plan. Visma Spcs AB med sina drygt 260 medarbetare ingår i den nordiska Vismakoncernen och är ett av de större svenska mjukvaruföretagen som säljer produkter för ekonomisystem. De ligger också i toppen på listan av Sveriges bästa arbetsplatser! - 19 -

För att möta kraven på ett bra inomhusklimat förses kontoret med ett system med kyld luft i kombination med kylbafflar. Vi har hög värmebelastning i kontoret vilket leder till att vi behöver kyla med baffelsystemet från tidig vår till sen höst. För att minimera energiåtgången installeras en kylanläggning med frikyla. Frikyla innebär att vi kyler vattnet till baffelsystemet via kylmedelkylaren på tak utan att kylmaskinen är igång stora delar av året. Livscykelkostnaden för kylsystemet sjunker eftersom vi bara har drivenergin för pumparna och fläktarna i kylmedelkylaren som driftkostnad stora delar av året. I oktober drar bygget igång för att vara färdigställt för inflyttning hösten 2009 och ger då Visma Spcs ytterligare möjligheter till expansion. BOEL HOLMSTEDT VÄXJÖ


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 20

BDAB-NYTT

VID ENERGIDEKLARATIONEN PASSA PÅ ATT ÄVEN

värdera verksamheten !

Intentionen i lagen om energideklarationer är generellt att undanta verksamhetens påverkan på energianvändningen. Man undantar den s.k. ”verksamhetselen” och indikerar även möjligheter att undanta även annan ”verksamhetsgenererad energianvändning”, t ex hög varmvattenanvändning i restauranger. Samtidigt är energiprestandan som genereras ju beroende av vilken verksamhet som bedrivs i byggnaden. Möjligheterna till fria tolkningar i detta gränsland är många. Vi har redan varit med om förslag på tolkningar från fastighetsägare där man i stort kunnat eliminera hela byggnadens energianvändning som ”verksamhetsgenererad”. Allt för att kunna rapportera in så bra värden som möjligt för sina fastigheter.. Boverkets tankesätt kan möjligen härstamma från bostadssidan, där man med rätta kan ha uppfattningen att fastighetsägaren inte kan påverka vilken belysningsarmatur hyresgästen hänger upp eller hur länge han står vi spisen. Tankesättet är i detta avseende analogt med det i de nyligen reviderade Byggreglerna (BBR) där energikraven gäller exklusive verksamhetselen. Där får det konsekvensen att det enklaste sättet att klara gränsvärdet för fastighetens energianvändning, är att generera mycket internvärme, via t ex ineffektiv belysning (verksamhetsel), så uppvärmningsbehovet, blir låg… Men när man går över till lokalsidan inser man snabbt att energianvändningen i byggnad och

verksamhet är oskiljaktigt förenade, och påverkade av varandra. Inte sällan är det ju också samma företag som äger fastigheten och bedriver verksamhet i den. Den verksamhetsgenererade energianvändningen kan dessutom till sin storlek vara flera gånger större än den fastighetsrelaterade energianvändningen. Om man för ett ögonblick lämnar paragrafrytteriet och ser till syftet med energideklarationen, d v s att minska energianvändningen, och därmed miljöpåverkan, i det redan byggda fastighetsbeståndet, så är det ju dessutom så att en sparad kWh är lika viktig oavsett om den sparas i fastigheten eller verksamheten. Flera fastighetsägare, som verkligen har ett intresse av att minska sin energianvändning, och för vilka vi nu utför energideklarationer, har insett detta. De har dessutom insett att, om man lägger ned tid och pengar på att energiinventera i samband med upprättande av energideklaration, så är - 20 -

det kostnadseffektivt att även beakta verksamhetsgenererad energianvändning vid inventeringen. I den verksamhetsgenererade delen räknar jag då även in sådant som är relaterat till brukarvanor och energimedvetenhet hos personal. Att man sedan, när man rapporterar in deklarationen till Boverket, ”skalar bort” verksamhetsgenererad energianvändning, är en enkel operation i sammanhanget! MAGNUS REHNBY GÖTEBORG


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 21

BDAB-NYTT

Himlen sätter gränserna Årets stora internationella brandkonferens arrangerad av SFPE gick av stapeln den 16-18 april i Auckland, Nya Zeeland. Bengt Dahlgren var representerade med två deltagare, Erik Grahn och Nils Olsson. De senaste idéerna och smartaste lösningarna för brandskydd världen över bevakades. Årets tema var höga byggnader vilket är ett populärt ämne internationellt. Byggande på höjden slår alla rekord där ”Burj Dubai” redan är uppe på 629 m (drygt 3 gånger så högt som Turning Torso) och siktar på en höjd på minst 800 m när det står färdigt. Nätverk byggdes och erfarenheter byttes när världens alla stora aktörer möttes under tre dagar.

Några av konferensens höjdpunkter: En föreläsare från USA redogjorde för historiken kring krav på bredder i utrymningsvägar från 1800-talet och framåt samt jämförde kraven mellan olika länder. En representant för NFPA (amerikanskt statligt finansierad brandorganisation) redogjorde för deras framtida satsningar på utrymningsforskning och utveckling av verktygen för att beräkna utrymningsförlopp vid brand. Att se skillnaderna i krav på utformning av samma byggnad i olika länder i konferensens ”case study”. Bl a finns stor frustration i Kina över de allt mer vanliga öppna kökslösningarna i lägenheter. De har nämligen krav på att brandavskilja köket från resten av lägenheten. Internationella reaktioner när de förstod att vi i Sverige får bygga 16 våningar utan att sprinkla och dessutom kan göra det med ett enda trapphus för vissa verksamheter. Mingel utanför konferenstid för att diskutera utformning och projektering av flera av världens mest omtalade projekt med internationella kollegor. ERIK GRAHN BRAND & RISK

FAKTA SFPE SFPE står för ”Society of Fire Protection Engineers” och är en branschorganisation för brandingenjörer over hela världen. En av föreningens stora arrangemang är den konferens som anordnas vartannat år och flyttar runt i världen. 2010 kommer konferensen till Sverige. I Sverige finns en dotterförening till SFPE som heter BIV – Föreningen för Brandteknisk Ingenjörsvetenskap. Läs mer på: www.sfpe.org

www.sfpe-biv.se Burj Dubai Tower - sluthöjd över 800 meter - 21 -


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 22

BDAB-NYTT

Forum Nacka Forum Nacka byggdes 1989 och ersatte då köpcentrumet Skvaltan som var ett barackcentrum som stått på platsen sedan slutet av 60-talet. Centrumet byggdes ut 1999 till 23 000 m2 butiksyta i fyra plan. Forum Nacka ligger bostadsnära med Nacka och Värmdö som huvudsakligt upptagningsområde och har ca 4,6 miljoner besökare årligen. Köpcentret ägs sedan 1996 av Rodamco Europe i Norden. Den utbyggnad som nu pågår av centrumet kommer att öka butiksytan till totalt 48 000 m2. I projektet ingår även ett nytt garage som kom-

mer att resultera i totalt 1 900 parkeringsplatser samt ett bostads projekt där det byggs ca 260 bostadsrätter åt HSB. Arbetet startade hösten 2005 och kommer att slutföras hösten 2008. Bengt Dahlgren AB har projekterat luft och röranläggning i centrumtillbyggnaden samt luftanläggning i garage projektet. Samtliga discipliner i projektet har jobbat i 3D från idé- och programstadiet till bygghandlingsskedet. Vid samordning har alltså samtliga installationer samt huset kunnat visualiseras i 3D. - 22-

Den nya centrumdelen har en VAV anläggning med central frånluft som tas till fläktrummen via en sugkammare placerad runt det elliptiska glastaket i centrumets mitt. Hyresgästerna har även tillgång till extra kyla via ett köldbärarsystem.

SIMON BERGSTRÖM STOCKHOLM


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 23

BDAB-NYTT

Tre kvinnliga stipendiater Bengt Dahlgren rekryterar ständigt nya och duktiga medarbetare. Den 20 maj uppmärksammades 3 st kvinnliga ingenjörer från Bengt Dahlgren för sina examensarbeten när FFU hade Stipendieutdelningen på Radisson SAS Strand Hotel i Stockholm.

Lena Lindbäck, BDAB Stockholm

Camilla Nyberg, BDAB Göteborg

FFU - Fastighetsarbetsgivarnas Förening för Utveckling – är en ideell förening med 278 medlemsföretag som är verksamma inom fastighetsbranschen. FFU bjuder årligen in studerande vid både universitet/högskolor och KY-skolor att delta i tävlingar om bästa uppsats i ett fastighetsrelaterat ämne. Lena Lindbäck, BDAB Stockholm och Camilla Nyberg, BDAB Göteborg vann hederspris på 10 000 kronor för sitt examensarbete från Chalmers ”Hur påverkar Boverkets regelverk energianvändningen i kontorsbyggnader med glasfasad?”, som är en studie av Postens huvudkontor.

FAKTA Yta Antal våningar Byggherre Arkitekt Totalentreprenör Luftentreprenör Rörentreprenör VVS

ca 23 000 kvm butiksyta 6 Rodamco-Unibail Europe Arkitekterna Krook och Tjäder AB Skanska Skanska Inneklimat NVS Bengt Dahlgren AB

Syftet med Lenas och Camillas examensarbete var att kartlägga hur energianvändningen i en kontorsbyggnad påverkas av att fasaden är av glas. Rapporten syftar även till att redogöra för hur Boverkets byggregler och energideklarationen gäller för en kontorsbyggnad med glasfasad. För att se hur energianvändningen påverkas av att fasaden består av glas har beräkningar med olika fasadandelar glas utförts. Det har även gjorts beräkningar för hur dagsljusinsläppet varierar med olika mängd glas och om det är möjligt att minska mängden artificiell belysning vid stora fasadandelar glas. I rapporten har Postens huvudkontor i Solna använts som tillämpningsobjekt.

- 23 -

Renate Rook Sandehl, BDAB Stockholm

Renate Rook Sandehl, BDAB Stockholm vann hederspris på 10 000 kronor för sitt examensarbete från IUC ”En studie om prefabstyr i luftbehandlingsaggregat” Renates examensarbete var inriktat på att presentera för och nackdelar med prefabstyr på ett objektivt sätt för att förenkla för beställare och projektör vid val av anläggning och upprättande av handlingar. Prefabriceringen innebär effektivt resursutnyttjande, högre kvalitet och kortare byggtider till lägre pris och är ett viktigt led i byggbranschens satsning på att effektivisera och sänka kostnader i byggprocessen. En del av produktionen kan förläggas till fabriker ute i landet. Luftbehandlingsaggregat med prefabstyr är en teknisk lösning som rätt använd ger fördelar gällande kostnader och kortare installationstider jämfört med platsmonterad styr. De är lämpliga när man inte behöver något annat än ett aggregat med grundläggande funktioner. Måste man blanda prefab med platsbyggt när standardfunktionen inte räcker till för behovet, visade rapporten bl.a. att man inte tjänar ekonomiskt på prefab-alternativet. Det finns också behov av ett samarbete mellan tillverkare och integratörer att ta fram en standard som förenklar för integratören/slutförbrukaren ute i anläggningen. CHRISTER LARSSON STOCKHOLM


bdabnytt_08_nr1.qxd

08-06-04

13.43

Sida 24

Bengt Dahlgren Brand & Risk AB hantering och sprinklerteknik. Se vidare under Personalnytt i tidningen. I nästa nummer kommer fler, jag lovar!

Sedan ett drygt halvår har vi ett nytt dotterbolag inom BDAB-koncernen. I Bengt Dahlgren Brand & Risk AB har vi samlat alla brand-, risk- och sprinkleringenjörer i koncernen under ett gemensamt tak. Vi är idag 30 personer på 7 orter och är i och med det, bland de största och mest geografiskt spridda brandkonsultföretagen i Sverige. Vi är indelande i 4 olika avdelningar. Undertecknad är VD samt chef för vår avdelning med verksamhet i västra Sverige. Jan Gustafsson är avdelningschef för den del som täcker Stockholmsområdet och upp till Härnösand. Erik Grahn är chef för avdelningen som har södra Sverige som sin region. Mellansverige täcks av avdelningen där Bengt Andreasson är chef, idag med medarbetare i Linköping och Skövde. Gruppchef för sprinklerverksamheten är Kristian Holmberg, son till Lars Holmberg, vår legendariske sprinklerchef under flera decennier.

GÖTEBORG BENGT DAHLGREN AB

Victor Hasselblads gata 16 421 31 V FRÖLUNDA Telefon 031-720 25 00 Telefax 031-720 25 01

Syftet med ett gemensamt Brand & Risk-bolag är dels att stärka företagets profil och varumärke inom brand-, risk- och sprinklermarknaden, dels att lättare kunna fördjupa och bredda oss, både tekniskt och geografiskt. Vi får dessutom en ökad samsyn och kommunikation mellan olika kontor och mellan våra discipliner. Under den korta tid som Brand & Risk-bolaget funnits har vi knutit till oss ytterligare ett gäng duktiga medarbetare med unik spetskompetens som gör oss till ett av de absolut vassaste företagen inom våra discipliner brandskydd, risk-

Förutom alla lokala/regionala uppdrag som vi har, arbetar vi just nu med en mängd spännande projekt över kontorsgränserna. Utbildning av IF’s försäkringsingenjör kunde ni läsa om i förra BDAB-nytt. Skövde Kongress&Arena där ingenjörer från tre av våra kontor är delaktiga. Riskanalys för Akzo´s anläggning i Gamleby, Naturum i Tåkern, Nytt Gjuteri åt Volvo Powertrain, Bovieran©, Hornbach´s olika etableringar i Sverige, SBA-stöd åt riksomfattande fastighetsägare som Akademiska Hus och Aberdeen är exempel på projekt där vår bästa kompetenser från olika kontor och för just det specifika uppdraget samlats för att optimera vår insats för kunden. Vi kommer att på sikt etablera oss på fler strategiskt viktiga orter samt utöka och bredda våra kompetensområden så att vi kan erbjuda våra kunder än mer närhet och genomtänkta helhetslösningar inom brandskydd, riskhantering och sprinklerteknik.. Vi ställer inga krav vi erbjuder lösningar! PER-ANDERS MARBERG GÖTEBORG

Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Göteborg

Linköping /Skövde

Per-Anders Marberg

Bengt Andreasson

Malmö

Erik Grahn

Stockholm

Jan Gustafsson

BENGT DAHLGREN BRAND & RISK AB

LINKÖPING BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB

MALMÖ BENGT DAHLGREN MALMÖ AB

SKÖVDE IBA INGENJÖRSBYRÅN BYGGINSTALLATIONER AB

STOCKHOLM BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB

Victor Hasselblads gata 16 421 31 V FRÖLUNDA Telefon 031-720 25 00 Telefax 031-720 25 01

Runstensgatan 5 582 78 LINKÖPING Telefon 013-37 40 50 Telefax 013-37 40 69

Sallerupsvägen 11D 212 18 MALMÖ Telefon 040-635 17 00 Telefax 040-635 17 01

Skåningstorpsvägen 5 541 65 SKÖVDE Telefon 0500-49 58 00 Telefax 0500-49 58 25

Sickla Industriväg 6 131 34 NACKA Telefon 08-588 88 100 Telefax 08-588 88 101

www.bengtdahlgren.se

www.ibainstallation.se

Bengt Dahlgren Nytt 1 - 2008  

Forum Nacka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you