Page 1

รายชื่อนักเรียนและแบบสรุปผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1/1 ปการศึกษา 2554 เลขที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ครูผูสอน................................................................... ครูที่ปรึกษา นายทนงศักดิ์ อังกุรวิโรจน หมายเหตุ user ชื่อผูใช ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว 17050 ด.ช. กฤษณะ ดีขัน 101n1 17051 ด.ช. จักรพันธ จันทรพุม 101n2 17052 ด.ช. จิรายุทธ พวงมาลัย 101n3 17053 ด.ช. ณัฐพงษ สอนเขียว 101n4 17054 ด.ช. ธนกฤช สุวรรณโครธ 101n5 17055 ด.ช. ธนากร เณรนอย 101n6 17056 ด.ช. ธนาวุฒิ สีใส 101n7 17057 ด.ช. นฤภัทร กองเงิน 101n8 17058 ด.ช. ปกรณ ละมุล 101n9 17059 ด.ช. ปฏิภาณ เพ็งเภา 101n10 17060 ด.ช. ปวัน ศรีนวล 101n11 17061 ด.ช. พงศกร พุมกาหลง 101n12 17062 ด.ช. พลวัต บุตรครุธ 101n13 17063 ด.ช. ภานุเดช อินทรศรี 101n14 17064 ด.ช. ภานุวัฒน จําปาแขก 101n15 17065 ด.ช. รัตนะ สวางการ 101n16 17066 ด.ช. วศิน เทียนทอง 101n17 17067 ด.ช. ศุภกร อินทรปญญา 101n18 17068 ด.ช. สหรัฐ รังษีธรรม 101n19 17069 ด.ช. เสฎฐวุฒิ จามจุรี 101n20 17070 ด.ญ. กิตติราภรณ ออนใจ 101n21 17071 ด.ญ. กนกวรรณ กันยานุช 101n22 17072 ด.ญ. กิตติยาพรรณ สืบบุก 101n23 17073 ด.ญ. จิตราภา พิมพินิจ 101n24 ลาออกสละสิทธิ์ 17074 ด.ญ. จิราวรรณ นามสงา 17075 ด.ญ. ชลลดา วงศสุนทร 101n26 17076 ด.ญ. ชาลิสา ขันกสิกรรม 101n27 17077 ด.ญ. ณัฐมล ซุมจีน 101n28 17078 ด.ญ. ธนิตา จันทนะ 101n29 17079 ด.ญ. นภัสกรณ อุดมเพชรทวีสิน 101n30 17080 ด.ญ. นัฐวรรณ คะสีทอง 101n31 17081 ด.ญ. นุชรี สดุดี 101n32 17082 ด.ญ. บุษบา สุวรรณดี 101n33 17083 ด.ญ. เบญจวรรณ นิสังรัมย 101n34 17084 ด.ญ. ปภัสสร ยงจันทึก 101n35 17085 ด.ญ. พรพรรณ พุมพวง 101n36 17086 ด.ญ. วชิราภรณ ณรงคอินทร 101n37 17087 ด.ญ. ศศิธร คลองแคลว 101n38 17088 ด.ญ. ศศิพร อาษากิจ 101n39 17089 ด.ญ. ศิริรัตน ธารีเวทย 101n40 17090 ด.ญ. สโรชา ทรงคะรักษ 101n41 17091 ด.ญ. สลิลทิพย จิตคง 101n42 17092 ด.ญ. อนุสราภรณ ทับทิม 101n43 17093 ด.ญ. อภิญญารัตน สมศักดิ์ 101n44 17094 ด.ญ. อรชา ครองชีพ 101n45

password 68597432 80251364 08435296 10748259 08152679 10483956 78165490 45607238 02467538 48169052 25001876 92351640 46893510 18296740 14957283 42681703 32067951 04563189 53741986 92653017 57430692 84193672 43591780 18725406 48902375 69534280 53047186 57410286 78394621 72635001 02517986 72604935 75936240 63140075 34295671 95468217 72693154 90368247 19728560 20689431 05417286 41625007 31762059 58002713


รายชื่อนักเรียนและแบบสรุปผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1/2 ปการศึกษา 2554 เลขที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ครูผูสอน................................................................... ครูที่ปรึกษา นายสําเริง หมายเหตุ ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว 17095 ด.ช. ชนายุทธ ละไม 17096 ด.ช. ธนวิศว พิพัฒนถิระวรกุล 17097 ด.ช. ธนัทชัย กลิ่นหอมหวล 17098 ด.ช. นพรัตน วรรณสอน 17099 ด.ช. มนตรี พรอมทรัพย 17100 ด.ช. รินทอง บรรจง 17101 ด.ช. ศรัณย ปูรณโชติ 17102 ด.ช. ศุภเดช คงประเสริฐ 17103 ด.ช. อนุกรณ เต็มเปยม 17104 ด.ช. อัษฎา วงษเจริญ 17105 ด.ช. อาณัติ อาหมัด 17106 ด.ช. เอกรัฐ ชูแกว 17107 ด.ญ. กติกา รัตนปลัมธน 17108 ด.ญ. กนกอร มูฮําหมัด 17109 ด.ญ. เกวลี นนทตา 17110 ด.ญ. จิตรลดา ธานีวรรณ 17111 ด.ญ. เจนจิรา มูลเพ็ญ 17112 ด.ญ. เจนจิรา ปดสา 17113 ด.ญ. ชนิสรา ทองผอง 17114 ด.ญ. ชลิดา ทารักษ 17115 ด.ญ. ชาลินี วงศเที่ยง 17116 ด.ญ. ชุติมณฑน ปงฉิม 17117 ด.ญ. ณัฐฐิยา ขํามิน 17118 ด.ญ. ดวงกมล เสือเหลือง 17119 ด.ญ. ดาริณี วงษสลาม 17120 ด.ญ. ธัญยชนก พิรมรัมย 17121 ด.ญ. นภาภักดิ์ จักษุบท 17122 ด.ญ. นลิน กองเต็ก 17123 ด.ญ. บุญยนุช สุขสําราญ 17124 ด.ญ. ปาริชาติ กาละพัฒน 17125 ด.ญ. พิมผกา ดีสุทธิ์ 17126 ด.ญ. พิรมพร ปดถา 17127 ด.ญ. ไพรัญญา หนูบอลึก 17128 ด.ญ. ภวิกา ประวิเศษ 17129 ด.ญ. ภัทรวรรณ ธูปน้ําคํา 17130 ด.ญ. มิเชล กิ่งแกว 17131 ด.ญ. ฤทัยพร โตโส 17132 ด.ญ. วรกานต ปนสุวรรณ 17133 ด.ญ. ศรัญญา เกิดกุรัง 17134 ด.ญ. ศิริพร ปญญาธร 17135 ด.ญ. ศิริพร โยประทุม 17136 ด.ญ. สนธยา บุญเถื่อน 17137 ด.ญ. เหมือนฝน ยาวิลาศ 17138 ด.ญ. อรทัย มวงตุน 17139 ด.ญ. อาทิตยา โนรีวงศ

ทีเจริญ user ชื่อผูใช

password

102id1 102id2 102id3 102id4 102id5 102id6 102id7 102id8 102id9 102id10 102id11 102id12 102id13 102id14 102id15 102id16 102id17 102id18 102id19 102id20 102id21 102id22 102id23 102id24 102id25 102id26 102id27 102id28 102id29 102id30 102id31 102id32 102id33 102id34 102id35 102id36 102id37 102id38 102id39 102id40 102id41 102id42 102id43 102id44 102id45

85279104 60745918 10497563 07864352 93678415 16053928 83150027 82761400 84031527 67315928 61870453 07395284 13500679 82600471 27310864 60342978 93810752 85036192 93285471 60314759 67914528 25649380 08792465 65318794 09341562 10726398 80219534 36271548 74196053 98504712 87341206 89265134 63078541 36457908 51296087 52136784 92715046 96078352 08615349 57624398 79580326 60531984 36518297 14762900 74165298


รายชื่อนักเรียนและแบบสรุปผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1/3 ปการศึกษา 2554 เลขที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ครูผูสอน................................................................... ครูที่ปรึกษา นางสาวสมพิศ หมายเหตุ ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว 17140 ด.ช. กาณฑ คุณทรัพย 17141 ด.ช. เกริกเกียรติ ศิลปวิลาศ 17142 ด.ช. ขจรพล ทิพชัยยา 17143 ด.ช. เจตจันทร เอกมฤเคนทร 17144 ด.ช. ชยานันต เผือกอําไพ 17145 ด.ช. ธนพล พุฒพวง 17146 ด.ช. ธนาเทพ ศรีวรพรกุล 17147 ด.ช. ธนาวิทย สมศรี 17148 ด.ช. ธีระศักดิ์ สิทธมเหสักข 17149 ด.ช. ประภากรณ จําเริญ 17150 ด.ช. พนารัตน ปรีกสันเทียะ 17151 ด.ช. ยุทธนา พุมสุข 17152 ด.ช. สิทธิชัย ขาวลมัย 17153 ด.ช. สุภเดช วัฒนะโรจน 17154 ด.ช. สุรพิสิทธิ์ พรมนาทม 17155 ด.ช. อภิชา จรัสเรือง 17156 ด.ญ. กุลวดี ภูครองตา 17157 ด.ญ. จันทรเพ็ญ พลสําโรง 17158 ด.ญ. จิรดา กาฬภักดี 17159 ด.ญ. จิระนันท พวงบุบผา 17160 ด.ญ. ชรินรัตน ขานพิมาย 17161 ด.ญ. ชลนภา พัสดา 17162 ด.ญ. ณัฐติยา เทพบุรี 17163 ด.ญ. ตติยา เวชยันต 17164 ด.ญ. นวพร พันธโสรี 17165 ด.ญ. น้ําฝน ชุมลํา 17166 ด.ญ. นิรชา คลายรุง 17167 ด.ญ. เนตรชนก ขุนอาจ 17168 ด.ญ. บุสริน โตะเส็น 17169 ด.ญ. เบญจรงค จันทรนวล 17170 ด.ญ. ใบเตย ศรีหาภูธร 17171 ด.ญ. พรญาณี กิมประพันธ 17172 ด.ญ. วิภาพร ชนาธิปกรณ 17173 ด.ญ. ศดานันท วงษสะและ 17174 ด.ญ. ศิขริน พรหมนุช 17175 ด.ญ. ศิริรัก ทิพวัน 17176 ด.ญ. ศุภนิดา ขวัญเมือง 17177 ด.ญ. สุกัญญา พาลาด 17178 ด.ญ. เสาวณีย นันทจักร 17179 ด.ญ. หัสยา นราแยม 17180 ด.ญ. อนัญพร จินดา 17181 ด.ญ. อมิตตา บุญคําภา 17182 ด.ญ. อรพินท พิมพกิจ 17183 ด.ญ. อรภร รุจิเพ็ชร 17184 ด.ญ. อรวี กลวยดี

ชาบําเหน็จ user ชื่อผูใช

password

103m1 103m2 103m3 103m4 103m5 103m6 103m7 103m8 103m9 103m10 103m11 103m12 103m13 103m14 103m15 103m16 103m17 103m18 103m19 103m20 103m21 103m22 103m23 103m24 103m25 103m26 103m27 103m28 103m29 103m30 103m31 103m32 103m33 103m34 103m35 103m36 103m37 103m38 103m39 103m40 103m41 103m42 103m43 103m44 103m45

91683072 98234501 07952834 51486023 37824965 13769524 58130294 86253974 92104657 82976143 31596240 00689712 25864971 61950082 38401527 24961058 12684739 50031872 79001465 23908765 02176439 84026937 46523091 00823516 01493628 00356981 68072193 20496815 20763951 50987461 72681493 30621579 76158294 74651832 46923100 94100786 68057234 30968421 25601437 63529471 45289100 03287694 39645021 52063894 38694102


รายชื่อนักเรียนและแบบสรุปผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1/4 ปการศึกษา 2554 ครูผูสอน................................................................... ครูที่ปรึกษา นางสาวสิรินทรรัตน แกวเปย ชื่อ - สกุล

เลขที่

เลขประจําตัว

1

17185

ด.ช. กฤษฏิ์พิภัช

2

17186

3

หมายเหตุ

user ชื่อผูใช

password

อัฒจักร

104m1

83570916

ด.ช. ฆนาการ

จารุสาร

104m2

98261743

17187

ด.ช. จิรวัฒน

ชูมณี

104m3

67403215

4

17188

ด.ช. เจษฎา

ชางนอย

104m4

70918652

5

17189

ด.ช. ชุติพนธ

จุลกะโสภณ

104m5

61374800

6

17190

ด.ช. ธเนศ

บินฮาซัน

104m6

48731295

7

17191

ด.ช. บัว

เกตุคํา

104m7

75932814

8

17192

ด.ช. ปกรณ

ดํารงศรี

104m8

57316094

9

17193

ด.ช. ปฏิพัทธ

ลีลาอุดมลิป

104m9

00961358

10

17194

ด.ช. ปฏิภาณ

รุงสุวรรณ

104m10

63791850

11

17195

ด.ช. พลทัต

ปนภัย

104m11

15309467

12

17196

ด.ช. ศราวุฒิ

วงษสมบัติ

104m12

31908256

13

17197

ด.ช. สมิทธ

เข็มเพชร

104m13

65983214

14

17198

ด.ช. สรศักดิ์

บรรจุทรัพย

104m14

68002973

15

17199

ด.ช. สิรวิชญ

สัณฑมาศ

104m15

37241086

16

17200

ด.ช. สุรพงษ

ตงสาลี

104m16

83127596

17

17201

ด.ช. อภิวัฒน

ทองเอก

104m17

92046583

18

17202

ด.ช. อรรคเดช

วงษสาลี

104m18

58732410

19

17203

ด.ช. อิทธิศักดิ์

เสาทอง

104m19

69435008

20

17204

ด.ญ. กมลชนก

วงคแปลก

104m20

14089362

21

17205

ด.ญ. เขมจิรา

บัวจันทร

104m21

93860157

22

17206

ด.ญ. จุฑามาศ

เพิ่มทรัพย

104m22

71862349

23

17207

ด.ญ. จุฑามาศ

จํานงคทอง

104m23

92304157

24

17208

ด.ญ. ชลลดา

ทองยอย

104m24

42037165

25

17209

ด.ญ. ธิฆัมพร

บุญชัย

104m25

50392648

26

17210

ด.ญ. นันทิยา

ประทุมแสง

104m26

86547213

27

17211

ด.ญ. บุษยารัตน

บุญเลิศ

104m27

25438160

28

17212

ด.ญ. พลอยไพลิน

ฟุงมี

104m28

49265083

29

17213

ด.ญ. พิชญาณี

คงเจริญ

104m29

03896547

30

17214

ด.ญ. ภัทรวดี

แกวพล

104m30

52730189

31

17215

ด.ญ. โยษิตา

พิรธนาพัฒนดํารง

104m31

47028951

32

17216

ด.ญ. วชิรนันท

นนทะภา

104m32

54280693

33

17217

ด.ญ. วณิชชา

อาดํา

104m33

09786523

34

17218

ด.ญ. วนิดา

ตนแกว

104m34

02657493

35

17219

ด.ญ. วารุณี

อินทรทิพันธุ

104m35

83029761

36

17220

ด.ญ. วิชยา

จันทะวงษ

104m36

70541263

37

17221

ด.ญ. อมรดา

ญาติอยูพรอม

104m37

70895231


รายชื่อนักเรียนและแบบสรุปผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1/5 ปการศึกษา 2554 เลขที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

ครูผูสอน................................................................... ครูที่ปรึกษา 1.นางบุญญามา พงษสุวรรณ 2.นายศิริศักดิ์ ขําสุวรรณ หมายเหตุ user ชื่อผูใช password ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว 17222 ด.ช. กฤษฎิ์ นารูลา 105m1 81723500 17223 ด.ช. กฤษณะ ดวงสีเสน 105m2 32607148 17224 ด.ช. กฤษดา สังขบําหรุ 105m3 50398476 17225 ด.ช. ชานุวัฒน แสนอินภิบาล 105m4 41056237 17226 ด.ช. ณัฐวุฒิ แสงฮาด 105m5 79302456 17227 ด.ช. ทักษอร คําชนแดน 105m6 02536749 17228 ด.ช. เทพนิมิตร นิธิชัยธนา 105m7 93601458 17229 ด.ช. ธนวัฒน ศิริอัฐ 105m8 82795316 17230 ด.ช. ธนากร มะนิยะ 105m9 04382915 17231 ด.ช. ธนากร ออนผา 105m10 81607594 17232 ด.ช. ธนากร วารีบอ 105m11 02968513 17233 ด.ช. ธนาทิพย คลายสอน 105m12 63290875 17234 ด.ช. ธนาวุฒิ ภูเดช 105m13 67394210 17235 ด.ช. ธีรชัย อารีย 105m14 38270465 17236 ด.ช. นที มะโนสา 105m15 28391675 17237 ด.ช. นันทวัฒน สีใส 105m16 94205368 17238 ด.ช. ยงยุทธ ตรีรัตน 105m17 29014857 17239 ด.ช. ยุทธภูมิ ภาระเวช 105m18 53240198 17240 ด.ช. วรวัตร จินดา 105m19 83106524 17241 ด.ช. วรุตน จันทายนะ 105m20 83916574 17242 ด.ช. วันชัย ศรีจันทร 105m21 31794625 17243 ด.ช. วีระวุฒิ รัศมีพลอยจินดา 105m22 12058973 17244 ด.ช. วีระศักดิ์ รักษมณี 105m23 13758026 17245 ด.ช. สมทรง สุดใจ 105m24 43705169 17246 ด.ช. สุณัฏฐนันท บุตรแวว 105m25 67503298 17247 ด.ช. สุรศักดิ์ โทธรรมพาส 105m26 68713524 17248 ด.ช. อธิวัฒน พรานไพร 105m27 89341657 17249 ด.ช. อภิวัฒน นาดี 105m28 48723965 17250 ด.ช. อินทนนท พรมมาเสริฐ 105m29 84790132 17251 ด.ญ. กมลวรรณ วงศประดิษฐ 105m30 60328749 17252 ด.ญ. จินดา วิรุณพันธ 105m31 03482165 17253 ด.ญ. ณัฐฐา แกวรัตน 105m32 29064735 17254 ด.ญ. ดวงใจ นัดแล 105m33 49835260 17255 ด.ญ. ทิพเกสร สินชัย 105m34 73251690 17256 ด.ญ. บุลิน ตันติเจริญยศ 105m35 01475398 17257 ด.ญ. ปภัตรสรา ทองปรีชา 105m36 14283967 17258 ด.ญ. พิชญา ดรพลกอม 105m37 28461579 17259 ด.ญ. มาริษา ฉิมวิเศษ 105m38 35068497 17260 ด.ญ. วราพร เฉลิมฤทธิ์ 105m39 64130589 17261 ด.ญ. สมฤทัย กรเจริญพร 105m40 40215369 17262 ด.ญ. สิราวรรณ ไขโพธิ์ 105m41 38724096 17263 ด.ญ. หัทยา เสาทอง 105m42 72901348 17264 ด.ญ. อรการ ปนฉิม 105m43 92348007 17265 ด.ญ. อารีรัตน แกวมุข 105m44 30562741 17266 ด.ญ. อุไรวรรณ แกวศรี 105m45 71943826 16874 ด.ช. สราวุตน ลากอก * 105m46 36148590 16869 ด.ช. เรืองรุจ มะหะหมัด * 105m47 76932145 15971 ด.ช. สุทธิเดช พานะ * 105m48 64597823 16652 ด.ช. ภราดร พนมภคากร * 105m49 72530941


เลขที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

รายชื่อนักเรียนและแบบสรุปผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1/6 ปการศึกษา 2554 ครูผูสอน................................................................... ครูที่ปรึกษา 1.นางสุณี สมพงษผึ้ง 2.นางจารุณี พัดเย็นใจ หมายเหตุ user ชื่อผูใช ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว 17267 ด.ช. กษมา คามทิตย 106m1 17268 ด.ช. จตุพร ปจฉมางกูร 106m2 17269 ด.ช. ชนะภัย แสนกลา 106m3 17270 ด.ช. ธนธนณ แชมปก 106m4 17271 ด.ช. ธนิศร เปรมกมลฉัตร 106m5 17272 ด.ช. ธาดา มาลากุล 106m6 17273 ด.ช. นรุตม แสงสากล 106m7 17274 ด.ช. นิติพงศ จํานงเวช 106m8 17275 ด.ช. ปยะพงษ ชัยพัตร 106m9 17276 ด.ช. พงศธร นวมสวาท 106m10 17277 ด.ช. พลตรี แกววรรณรัตน 106m11 17278 ด.ช. พีรณัฐ มาศมลทิน 106m12 17279 ด.ช. พีรพัฒน รัตนสินเกลา 106m13 17280 ด.ช. มานพ กรินทร 106m14 17281 ด.ช. วรายุทธ จิตรนอก 106m15 17282 ด.ช. สนธิชัย คําพวง 106m16 17283 ด.ช. สิวะ แกวผนึก 106m17 17284 ด.ช. สุชาติ แนวพนัด 106m18 17285 ด.ช. สุรศักดิ์ สุขประเสริฐ 106m19 17286 ด.ช. อดิศักดิ์ ชอบสอาด 106m20 17287 ด.ช. อรรฆพร แสงวรเทศ 106m21 17288 ด.ช. อริยธัช ลายสนธิ์ 106m22 17289 ด.ช. เอกลักษ ศรีชนะ 106m23 17290 ด.ญ. ชอผกา ศรีลือแสง 106m24 17291 ด.ญ. ญาสุมินทร รงคทอง 106m25 17292 ด.ญ. ฐิมาพร ดานกลาง 106m26 17293 ด.ญ. ทิพยสุดา คาวาโกเอะ 106m27 17294 ด.ญ. ธันยธรณ ฐิตะสุวรรณ 106m28 17295 ด.ญ. ธิติมา อุดมผล 106m29 17296 ด.ญ. นัจนันท บุญเพ็ชร 106m30 17297 ด.ญ. นันทิยา อิสมาแอล 106m31 17298 ด.ญ. นิสารัตน ขินลอ 106m32 17299 ด.ญ. เบญจมาภรณ มีชม 106m33 17300 ด.ญ. พิมลพรรณ เพิ่มพลู 106m34 17301 ด.ญ. เมศิริ สุกใส 106m35 17302 ด.ญ. รตา มานวงค 106m36 17303 ด.ญ. รัญยา โมรัษเฐียร 106m37 17304 ด.ญ. รามาวดี นากลม 106m38 17305 ด.ญ. รุงทิวา ยิ้มวิไล 106m39 17306 ด.ญ. ลลิตา ลี้ศิริดํารงคชัย 106m40 17307 ด.ญ. วิลาวัณย พงศพันธุ 106m41 17308 ด.ญ. สุภัทธา เหมณี 106m42 17309 ด.ญ. สุวัจนี เณรแกว 106m43 17310 ด.ญ. อมรรัตน เพ็ชรธรรมชาติ 106m44 17311 ด.ญ. อริศรา อุมเถื่อน 106m45 17440 ด.ญ. ภูริมาศ สุขสําราญ 106m46 17441 ด.ญ. วราภรณ วิเป 106m47 17442 ด.ญ. วัลภรณ เพ็ญสุข 106m48

password 23479106 35897140 42350876 73869015 70218964 24387196 71039265 42953108 93265748 49158260 73985026 92713685 85392760 74689512 28319056 70365184 34895200 90721846 84023961 53872649 73120496 57261398 30429817 64239751 68420193 96741350 59861730 40317986 39687204 48613257 49815026 43095782 12347589 91460823 89346021 02764385 05928164 83650794 97568310 63184079 81056934 73684125 06527184 17235069 92357461 74982305 20561894 16890473


เลขที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

รายชื่อนักเรียนและแบบสรุปผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1/7 ปการศึกษา 2554 ครูผูสอน................................................................... ครูที่ปรึกษา 1.นางจันตนา มะสกุล 2.น.ส.จิตสุขพัฒน สุขถา หมายเหตุ user ชื่อผูใช ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว 17312 ด.ช. กิจจพัสส พรมทัน 107m1 17313 ด.ช. กิตติกร เฉยดี 107m2 17314 ด.ช. กิตติพศ สะพันธ 107m3 17315 ด.ช. จารุวิทย กีรติวิทยานุรักษ 107m4 17316 ด.ช. จิรายุทธ สวัสดี 107m5 17317 ด.ช. ณรัสติพงศ โกศัยกานนท 107m6 17318 ด.ช. ณัฐนนท สุดมรรคา 107m7 17319 ด.ช. ณัฐนันท ชลคีรี 107m8 17320 ด.ช. ณัฐวุฒิ งาชัย 107m9 17321 ด.ช. ธนาวุฒิ โมเหล็ก 107m10 17322 ด.ช. ธีรวุฒิ หวยยาง 107m11 17323 ด.ช. นนทวุธ จอยรุง 107m12 17324 ด.ช. นพดล หวังและห 107m13 17325 ด.ช. ปริญญา สมจิต 107m14 17326 ด.ช. พงศกร เกษสุวรรณ 107m15 17327 ด.ช. พงษศธร มะหะมาน 107m16 17328 ด.ช. ภานิตย สําเร็จพร 107m17 17329 ด.ช. มาวินท เหมวัน 107m18 17330 ด.ช. แมน 107m19 17331 ด.ช. โรจนชนะชัย นาคะสถิตย 107m20 17332 ด.ช. วัชรพงศ ขําเจริญจิต 107m21 17333 ด.ช. วัชรพล ตางจรูญ 107m22 17334 ด.ช. วิรุณ รัตนวราหะ 107m23 17335 ด.ช. ศราวงศ สุวัฒนภักดีพงศ 107m24 17336 ด.ช. เศวต พันธุมะเกียรติ 107m25 17337 ด.ช. สรวิศ แสนรักษ 107m26 17338 ด.ช. สีหราช สิงหสําราญ 107m27 17339 ด.ช. อธิติพันธ ธรรมสนธิเจริญ 107m28 17340 ด.ช. อนุชา ชางทอง 107m29 17341 ด.ช. อภิสิทธิ์ มังคลัง 107m30 17342 ด.ช. อรรถพล ไชยสัตย 107m31 17343 ด.ญ. ถิรพร จันทะไทย 107m32 17344 ด.ญ. ธัญญเรศ ศรีเนตร 107m33 17345 ด.ญ. ธัญดา พรมมหาชัย 107m34 17346 ด.ญ. ธิดารัตน กระวีพันธ 107m35 17347 ด.ญ. นรีกานต หนอคํา 107m36 17348 ด.ญ. วรดา อุตโม 107m37 17349 ด.ญ. วาริณี โตงาม 107m38 17350 ด.ญ. วินิดา มวงออน 107m39 17351 ด.ญ. ศศิพร ศุภลักษณ 107m40 17352 ด.ญ. สิรินันท ธินาน 107m41 17353 ด.ญ. สิริวรรณ แกวคําปอด 107m42 17354 ด.ญ. สุภิญญา ภาษา 107m43 17355 ด.ญ. สุรนุช รัศมีพลอยจินดา 107m44 16511 ด.ช. นันทิยะ คําทอน * 107m45 16527 ด.ช. สุรศักดิ์ อนเตา * 107m46 16528 ด.ช. อธิชา ไชยปดถา * 107m47 16529 ด.ช. อนุชา คําหลา * 107m48

password 36842051 24790185 51682470 29673805 34092865 16852930 23805791 97100436 52106397 61287005 16942583 07568931 54891703 19837605 86250741 38417026 26509874 61352948 67053284 42906815 94583621 93145682 65408321 81795003 72319068 76021485 70128563 10065849 26409835 83729415 60417253 96570384 60754298 05132769 09612783 38065924 53647198 12804735 60793245 16023975 73419620 29635180 84631529 26740195 49736001 38495021 43281709 85243096


เลขที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

รายชื่อนักเรียนและแบบสรุปผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1/8 ปการศึกษา 2554 ครูผูสอน................................................................... ครูที่ปรึกษา 1.นางเบญจพร ไทยเขียว 2.น.ส.ชนากานต ศรีโพนทัน หมายเหตุ user ชื่อผูใช password ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว 17590 ด.ช. กฤษ อิสมัญ 108m1 36879051 17357 ด.ช. จิรพันธ ชอบธรรม 108m2 85120374 17358 ด.ช. โชคอนันต เอกระโทก 108m3 50891627 17359 ด.ช. ณัฐพงศ งามแสง 108m4 47392180 17360 ด.ช. ณัฐวุฒิ สิงหสูง 108m5 84217360 17361 ด.ช. ดนัย สาโสภา 108m6 13980675 17362 ด.ช. ธนกฤต ศรีทองดี 108m7 02937146 17363 ด.ช. นันทิพัฒน แยมทุง 108m8 81526930 17364 ด.ช. นิทัศนพงศ วงมณี 108m9 26598473 17365 ด.ช. ปฏิภาณ ครุวรรณ 108m10 03761548 17366 ด.ช. ประยูร กรอยกระโทก 108m11 32985614 17367 ด.ช. พัชรพล เกตุวิชิต 108m12 85093147 17368 ด.ช. พัฒนชัย เชี่ยวชาญ 108m13 37605918 17369 ด.ช. พีระพงษ กิติพิมพ 108m14 61502784 17370 ด.ช. ภาคิน คุมเหลายูง 108m15 02679538 17371 ด.ช. ยุทธนา ชางชัย 108m16 29810045 17372 ด.ช. ระพีพัฒน พระพินิจ 108m17 17069235 17373 ด.ช. วรพจน สัญญากฤษ 108m18 30578491 17374 ด.ช. วัศพล เอี่ยมประดับ 108m19 16425938 17375 ด.ช. วิทยากร อุตวงค 108m20 14670928 17376 ด.ช. สุวรรณเนตร สุรินทอง 108m21 72603845 17377 ด.ช. อดิศร ศรีอุทธยาน 108m22 69854270 17378 ด.ช. อดิศักดิ์ เดชเจริญ 108m23 27814953 17379 ด.ช. อาทิตินันท แปนแกว 108m24 08725641 17380 ด.ญ. กรรณิกา วงศสกุลชัย 108m25 43576280 17381 ด.ญ. กิตติญารัตน โชตินอก 108m26 98351267 17382 ด.ญ. ขวัญชีวา เกษะ 108m27 67238159 17383 ด.ญ. แคทรียา สังขกลม 108m28 39154607 17384 ด.ญ. จีราภรณ เขียวออน 108m29 03698421 17385 ด.ญ. ชนันพร งามชื่น 108m30 23689407 17386 ด.ญ. ฐานิกา สงางาม 108m31 38426701 17387 ด.ญ. ณัฐชา เฉยดี 108m32 27508936 17388 ด.ญ. นฤมล พันโกฏิ 108m33 87964201 17389 ด.ญ. เนตรอัปสร แซเหลี่ยง 108m34 68170043 17390 ด.ญ. ไพลิน พุฒปอง 108m35 51827400 17391 ด.ญ. มัลลิกา แกวตัน 108m36 37508691 17392 ด.ญ. มาเรียม พลายแกว 108m37 54289710 17393 ด.ญ. ยุพา ดอกมะนาว 108m38 21765384 17394 ด.ญ. วนิดา วิมลพักตร 108m39 62971804 17395 ด.ญ. วลัยลักษณ เดนศรี 108m40 13849650 17396 ด.ญ. ศุทธินี ชูสวาง 108m41 15426890 17397 ด.ญ. สโรชา เรียงสอน 108m42 10463592 17398 ด.ญ. สิริรัตน ทัพมาก 108m43 37600219 17399 ด.ญ. สุธิษา พรมนัส 108m44 17269853 17400 ด.ญ. อติพร เกิดดี 108m45 06413725 17401 ด.ญ. อาทิตยา ไพบูลย 108m46 14290038 16552 ด.ช. ฐิติพล สิบคําพระ * 108m47 70845632 16797 ด.ช. อภิสิทธิ์ หงษเจริญ * 108m48 64297008 16810 ด.ญ. อาทิตติญา บุญอน * 108m49 74039158


เลขที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

รายชื่อนักเรียนและแบบสรุปผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1/9 ปการศึกษา 2554 ครูผูสอน................................................................... ครูที่ปรึกษา 1.น.ส.เสาวณีย สมสุขทวีกูล 2.นายธรรมนูญ สวนสุข หมายเหตุ user ชื่อผูใช password ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว 17402 ด.ช. จตุรงค โตสวัสดิ์ 109m1 78359006 17403 ด.ช. จารุพงค จันทรเทียน 109m2 70846123 17404 ด.ช. ชาคลิส แซจิ้ว 109m3 86094713 17405 ด.ช. ณัฐพงศ กุศลเอี่ยม 109m4 58763400 17406 ด.ช. ณัฐพงศ ผดุงโชค 109m5 97028543 17407 ด.ช. ณัฐวุฒิ นาพุดซา 109m6 16092843 17408 ด.ช. ทรงธรรม แกววิเฃียร 109m7 70159468 17409 ด.ช. ธนภัทร โชติวัธนกุล 109m8 82739456 17410 ด.ช. ธนัช ศรีธิ 109m9 80354619 17411 ด.ช. ธีรชัย เหมือนสิงห 109m10 86297150 17412 ด.ช. นธพล ใจใหญ 109m11 25486710 17413 ด.ช. บดีพัฒน แสงทองถาวร 109m12 01942756 17414 ด.ช. บุญยศักดิ์ ออสถิตย 109m13 68015794 17415 ด.ช. บูรณภิภพ สังเวียน 109m14 45806971 17416 ด.ช. พงศธร สุวรรณประภา 109m15 10482693 17417 ด.ช. พศิน ชุมเจริญสุข 109m16 69854317 17418 ด.ช. พสธร ตันติวราชัย 109m17 95782160 17419 ด.ช. รณชัย มุมณี 109m18 53276810 17420 ด.ช. รัชพล เอี่ยมจันทร 109m19 24390087 17421 ด.ช. รัฐศาสตร บุตรโบราณ 109m20 91784620 17422 ด.ช. วราวุฒิ คันทะชัย 109m21 10438527 17423 ด.ช. วายุ นิมา 109m22 16098453 17424 ด.ช. วีรยุทธ เดชจร 109m23 25437001 17425 ด.ช. สกนธญา สังขเงิน 109m24 93146207 17426 ด.ช. สรรพศิริ สายศรีเเกว 109m25 45298631 17427 ด.ช. สัณฑพงศ อินทรโพธิ์ 109m26 25001683 17428 ด.ช. สุกิจ ใจกวาง 109m27 62178495 17429 ด.ช. อัมรินทร ครุฑหมื่นไวย 109m28 91308567 17430 ด.ช. อานนท สุมกัน 109m29 54782093 17431 ด.ญ. จารุวรรณ ทะรงคอาจ 109m30 47152806 17432 ด.ญ. ดารารัตน ลุนบุดดา 109m31 23896415 17433 ด.ญ. ดารารัตน ธรรมมา 109m32 59007623 17434 ด.ญ. ทักษิณา พันธจําป 109m33 31482569 17435 ด.ญ. ธีรกานต พงษพันธ 109m34 65102349 17436 ด.ญ. นพวรรณ ธราสิริเรืองชัย 109m35 68940137 17437 ด.ญ. บุศบา ดีสุข 109m36 92645170 17438 ด.ญ. พรพรม เชษฎางษศรี 109m37 71560284 17439 ด.ญ. พริมประภัส เหล็กดี 109m38 82056917 16604 ด.ช. ภูดิศ จูโพธิ์แกว * 109m39 39871002 16606 ด.ช. รุจดนัย มะหะหมัด * 109m40 21760394 16608 ด.ช. ศักดิ์ชัย ดุษฎีปญจพร * 109m41 70062935 16610 ด.ช. ศุภกิตดิ์ เทพสุดี * 109m42 95048123 16611 ด.ช. สรายุทธ จันประภากร * 109m43 16428590 16614 ด.ช. อภิวัฒน ศรีทองคํา * 109m44 35409281 16615 ด.ช. อรรนพ ถําวาป * 109m45 82495671 16827 ด.ช. รัฐภูมิ อุยวงศ * 109m46 79432051 16838 ด.ช. โอรส อาจแกว * 109m47 68975432 เด็กพิเศษ 17447 ด.ช. กนกพล เรืองพณิชยกุล ** 109m48 26351079 เด็กพิเศษ 17448 ด.ช. ณัฐพนธ ขันกสิกรรม ** 109m49 19568004 เด็กพิเศษ 17449 ด.ช. ณัฐพล บุญกาญจน ** 109m50 15769400 เด็ ก พิ เ ศษ 17450 ด.ช. เผาไท ภูโต ** 109m51 26057319 เด็กพิเศษ 17451 ด.ญ. อังศุธร แดงสุข ** 109m52 56180073


เลขที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

รายชื่อนักเรียนและแบบสรุปผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1/10 ปการศึกษา 2554 ครูผูสอน................................................................... ครูที่ปรึกษา 1.น.ส.ยุบล ภัทรเสวิการ 2.นางมะณี เซะวิเศษ หมายเหตุ user ชื่อผูใช ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว 17452 ด.ช. กฤตภัค ธนูศร 110m1 17453 ด.ช. กิตติภูมิ โคตุทา 110m2 17454 ด.ช. เกรียงศักดิ์ โพธิ์ทอง 110m3 17455 ด.ช. เกษมสันต หมายชัย 110m4 17456 ด.ช. จักรกฤษณ ผลโพธิ์ 110m5 17457 ด.ช. ชวิน สินเหล็ก 110m6 17458 ด.ช. ฐิติพันธ ราชานา 110m7 17459 ด.ช. ณัฐวุฒิ ขาวเขียว 110m8 17460 ด.ช. ตรีทเศศ คําสุข 110m9 17461 ด.ช. ทนพล มูลทรัพย 110m10 17462 ด.ช. ธนพล กะแตเซ็ง 110m11 17463 ด.ช. ธนพัฒน พิเคราะหเหตุ 110m12 17464 ด.ช. ธนากร ปรีชล 110m13 17465 ด.ช. นราเทพ ไทยเจริญ 110m14 17466 ด.ช. บริพัฒน วันแปง 110m15 17467 ด.ช. ปฎิภาณ จันทรงาม 110m16 17468 ด.ช. ภูวนาท บุตรอิ่ม 110m17 17469 ด.ช. รัฐกรณ เหมือนหมาย 110m18 17470 ด.ช. รุงโรจน เล็กจันทร 110m19 17471 ด.ช. วรวิทย พุดสีทอง 110m20 17472 ด.ช. วันชัย เกตุจันทึก 110m21 17473 ด.ช. สมิทธ ใยทอง 110m22 17474 ด.ช. สามารถ หุนงาม 110m23 17475 ด.ช. อนาวิล พวงมณี 110m24 17476 ด.ช. อนุชา กลิ่นหอม 110m25 17477 ด.ช. อภิเดช ทองมาก 110m26 17478 ด.ช. อภิสิทธิ์ วงศสมศรี 110m27 17479 ด.ญ. กนกวรรณ บุญศรี 110m28 17480 ด.ญ. กมลพรรณ แซงุย 110m29 17481 ด.ญ. คนางค เกิดจันทึก 110m30 17482 ด.ญ. จันทรธิมาพร สุทธิวิริวรรณ 110m31 17483 ด.ญ. จีรนันท ศิริโชติธนธรณ 110m32 17484 ด.ญ. ชลธิชา ทํากิน 110m33 17485 ด.ญ. ณัฐกานต วิไลชน 110m34 17486 ด.ญ. ธิดารัตน เขียนเขวา 110m35 17487 ด.ญ. นงนุช ชัยแดง 110m36 17488 ด.ญ. นัฎชา อินจะนา 110m37 17489 ด.ญ. ปราณชนก สายเสมา 110m38 17490 ด.ญ. พรนภา พวงบุบผา 110m39 17491 ด.ญ. ไพรวรินทร บุทธิจักร 110m40 17492 ด.ญ. รุงทิพย ปนเเกว 110m41 17493 ด.ญ. วชิรญาณ เกิดศิริ 110m42 17494 ด.ญ. สุณิษา จิตตใจดี 110m43 17495 ด.ญ. สุพรรษา เสียงหวาน 110m44 17496 ด.ญ. อภิญญา ผลภักดี 110m45 17446 ด.ญ. อภิญญา วิชาสวัสดิ์ 110m46 16646 ด.ช. ธนากร ลีมา * 110m47 16648 ด.ช. ปรเมศร กลมพุก * 110m48 15975 ด.ช. อํานาจ ฆองบัวพา * 110m49 15768 ด.ญ. ณัฐริกา บุญชน * 110m50

password 82439056 79815246 92345068 73918640 56207981 56194827 93042576 57392810 75390182 74091583 42076851 78613924 69810532 53918647 41853207 65723108 54906738 02971346 98674100 80365914 97103268 06542981 54231906 50213769 18492657 89437126 47218356 71902863 71864253 79805163 46132590 82304651 82951374 81762340 15069237 20314958 35271640 13697842 85127396 34571900 45371682 07986241 68325794 70418652 40653192 35018647 36054728 47200189 03186479 68549721


เลขที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

รายชื่อนักเรียนและแบบสรุปผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1/11 ปการศึกษา 2554 ครูผูสอน................................................................... ครูที่ปรึกษา 1.น.ส.สมพร ชางทอง 2.น.ส.ปราณี ปมาละ หมายเหตุ user ชื่อผูใช ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว 17497 ด.ช. จักรี ซาลัง 111m1 17498 ด.ช. จิรพงษ ตั้งชนะไพบูลย 111m2 17499 ด.ช. จุรจิต เกษรสุริวงษ 111m3 17500 ด.ช. ชนน ศรีนาคา 111m4 17501 ด.ช. ชานุ บูหาด 111m5 17502 ด.ช. ณภัทร เพ็ชรขํา 111m6 17503 ด.ช. ทวีสิน แสงภูพาด 111m7 17504 ด.ช. ธนาทร แกวพวง 111m8 17505 ด.ช. นพรุตน แกววิเชียร 111m9 17506 ด.ช. ปรัชญา เลิศปญญา 111m10 17507 ด.ช. ปริญญา ปาลี 111m11 17508 ด.ช. ปณณทัต วงศเลิศสุวรรณ 111m12 17509 ด.ช. พงศธร แจมสอน 111m13 17510 ด.ช. พรดี โพธิทัน 111m14 17511 ด.ช. พัชรพงศ นิลเกษม 111m15 17512 ด.ช. มีชัย สิ่วไธสง 111m16 17513 ด.ช. รชานนท มานแกว 111m17 17514 ด.ช. รัชพล จันทรอํารุง 111m18 17515 ด.ช. รุจิกร ซอมอ 111m19 17516 ด.ช. วรพงศ ทรัพยชม 111m20 17517 ด.ช. วรรณชาติ จันทรอิ่ม 111m21 17518 ด.ช. วรวุฒิ สุขสอางค 111m22 17519 ด.ช. วิฑูรย มณีฉาย 111m23 17520 ด.ช. อภิชัย โสสลาม 111m24 17521 ด.ช. อัษฎากรณ แสงจันทร 111m25 17522 ด.ช. อิทธิพล มังคลัง 111m26 17523 ด.ช. เอกสิทธิ์ จะริบรัมย 111m27 17524 ด.ญ. กชกร เนียมหอม 111m28 17525 ด.ญ. กิตติยา ศรีมะโรง 111m29 17526 ด.ญ. เกสุดา ยานะ 111m30 17527 ด.ญ. แกวมณี วงศสุรินทร 111m31 17528 ด.ญ. จัทรรัตน สงวนศักดิ์ 111m32 17529 ด.ญ. ชญานิศ ฟามุด 111m33 17530 ด.ญ. ญาดา วงษหลอด 111m34 17531 ด.ญ. ทักษิณา เกิดละมูล 111m35 17532 ด.ญ. ธนาธร รังสิตระกูลชัย 111m36 17533 ด.ญ. นุสรา สีเที่ยงธรรม 111m37 17534 ด.ญ. ภณิตา เฉลิมแสน 111m38 17535 ด.ญ. ลัดดาวัลย บุญยิ่ง 111m39 17536 ด.ญ. วัชรี ธีระบุตร 111m40 17443 ด.ญ. วีนัสรา สุระภา 111m41 17537 ด.ญ. สุพัชรินทร เจนกาญจนดิลก 111m42 17538 ด.ญ. หทัยชนก เทียนมณีโชติ 111m43 17444 ด.ญ. หทัยภัทร เทพเสนา 111m44 17445 ด.ญ. อติพร ธัญญเจริญ 111m45 17356 ด.ญ. อมรลักษณ คงนุช 111m46 17539 ด.ญ. อมาวสี วาจาใจ 111m47 17540 ด.ญ. อาทิตยา ศรีวัฒนปรีดา 111m48 17541 ด.ญ. อารียา ปญจขันธ 111m49 รายชื่อนักเรียนและแบบสรุปผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1/12 ปการศึกษา 2554

password 05927468 95864023 12043958 89354026 67253081 64532170 20196748 00265974 72450819 6539782 74352681 37642051 01543697 39581720 29653417 86237194 01467932 05473916 86140792 08152973 35741289 50276189 43562971 07189426 97236041 07934156 26578094 34205879 23186549 87293106 42693017 67295410 19376425 65208937 97054283 42397580 96380472 73140892 07396185 23467519 18946720 08964231 83207495 40213768 82759140 65097832 08175624 03952764 72815409


เลขที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

ครูผูสอน................................................................... ครูที่ปรึกษา 1.นางสุดธาดา สวนสุข 2.น.ส.สุรัตน ดําบรรพ หมายเหตุ user ชื่อผูใช ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว 17542 ด.ช. เกียรตินันต ฟองมะณี 112m1 17543 ด.ช. ชินภัทร จันทรบุตราช 112m2 17544 ด.ช. ณัฏฐากร ทองดีนอก 112m3 17545 ด.ช. ณัฐพงศ แคลวออม 112m4 17546 ด.ช. ณัฐพล เมาบํารุง 112m5 17547 ด.ช. ณัฐพล ระยาพวง 112m6 17548 ด.ช. ณัฐวุฒิ จันทรสงศรี 112m7 17549 ด.ช. ติณณ อิงคนันท 112m8 17550 ด.ช. ธนากร โมรีรัตน 112m9 17551 ด.ช. ธิติพงษ พูลสุขโข 112m10 17552 ด.ช. นิรุตน โสดาวัง 112m11 17553 ด.ช. ปฏิภาณ สูเจริญ 112m12 17554 ด.ช. พีรพล พุมหิรัญ 112m13 17555 ด.ช. มาวิน อัคคีสุวรรณ 112m14 17556 ด.ช. รณกร ภาษีรอด 112m15 17557 ด.ช. วยัคฆ กิจจะ 112m16 17558 ด.ช. วรพงษ ปอมภา 112m17 17559 ด.ช. วรพล หวังบุญ 112m18 17560 ด.ช. วรพล โพธิ์อุปถัมภ 112m19 17561 ด.ช. วรวุฒน ภูนอย 112m20 17562 ด.ช. ศรัณย อารีพันธุ 112m21 17563 ด.ช. ศราวุฒิ กลิ่นหอม 112m22 17564 ด.ช. ศักดิ์อาทิตย นามขันธ 112m23 17565 ด.ช. ศุภชัย อุตมะ 112m24 17566 ด.ช. อภิชัย อนเตา 112m25 17567 ด.ช. เอกรัตน เปลี่ยนอํารุง 112m26 17568 ด.ญ. กชกร แสงมาน 112m27 17569 ด.ญ. กัญจรัตน สะไสย 112m28 17570 ด.ญ. กาญจนา กําลา 112m29 17571 ด.ญ. ชรินทรรัตน พูมมวง 112m30 17572 ด.ญ. ซัลบีบะห หมัดปญยัง 112m31 17573 ด.ญ. ณัฐมน ลียะวณิช 112m32 17574 ด.ญ. ณัฐสิมา วงษภู 112m33 17575 ด.ญ. นิตยา วงศดา 112m34 17576 ด.ญ. ปทมา มณีสุข 112m35 17577 ด.ญ. ปาริชาติ มีรส 112m36 17578 ด.ญ. ปยวรรณ พันธทอง 112m37 17579 ด.ญ. พฤษณา ภูแข็ง 112m38 17580 ด.ญ. สมิตา มิตรสมาน 112m39 17581 ด.ญ. สุพิศ ไตรรุง 112m40 17582 ด.ญ. อณัญญา นามสา 112m41 17583 ด.ญ. อรญา ยะรังวงษ 112m42 17584 ด.ญ. อรษา หนูจันทร 112m43 17585 ด.ญ. อังคณา สุยะดวง 112m44 17586 ด.ญ. อัจฉราภรณ บุญหนุน 112m45 15903 ด.ช. ฐาปนา หวางไพรี * 112m46 15747 ด.ช. พรเทพ กูทก * 112m47 16740 ด.ช. วิเชียร สนั่นไพร * 112m48 16661 ด.ช. อรรถพล ทองใบ * 112m49

password 38620514 13920845 87091354 10367584 05386214 36042785 64527180 81305276 19405287 91008743 34156072 35897102 98541063 45293086 84215036 54913007 52398146 51760098 07836124 41923586 45817930 45160037 74296015 59762004 47950312 19054378 39058267 65721498 97582630 37025164 42519673 51270684 50731498 46851207 40653921 97052681 92340157 78259401 24731856 00287614 76583921 82067413 14920538 12847563 25187930 94001672 92500683 76495081 13005489


ตารางเรียน  

ตารางเรียน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you