Årbog 2018

Page 1

FODBOLD FÆLLESSKAB FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2018 1


FORMANDENS BERETNING

Redaktion: OMBOLDs sekretariat Layout: Martin Ørsted Sekretariat Kofoeds Skole, Holmbladsgade 120, 2300 København S Mail: ombold@ombold.dk Administration Martin S. Pedersen, Sekretariatsleder. Martin@ombold.dk Lene Knudtzen, Projektchef. Lene@ombold.dk Tea Sylvest, Viden og dokumentation. Tea@ombold.dk Thomas Hye-Knudsen, Projektleder AsfaltLiga. Thomas@ombold.dk Rikke Sparving, Idrætskonsulent og landstræner. Rikke@ombold.dk Astrid Jakobsen, Foreningskonsulent. Astrid@ombold.dk Bestyrelse Bestyrelsen er sammensat af en række fagspecialister med kompetencer, der styrker OMBOLDs vision om at udbrede og udvikle gadefodbold for hjemløse og udsatte. Formand: Merete Nordentoft, professor i psykiatri, overlæge, ph.d. og Master of Public Health Næstformand: Niels Neergaard, adm. direktør FG (Forenede Gruppeliv A/S) Lykke Friis, prorektor for Københavns Universitet. Fhv. klima- og energiminister 2009-2011 Frits Ahlstrøm, fhv. mediedirektør og pressechef UEFA Jonas Lindholm, velfærdsleder Jim Stjerne, tidligere generalsekretær hos DBU Morten Bødskov, Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet. Lene Knudtzen, medarbejderrepræsentant


INDHOLD 4. FORMANDENS BERETNING 10. HVORFOR OMBOLD? 14. STÆVNER OG MESTERSKABER 18. HJEMLØSELANDSHOLDET 24. ASFALTLIGAEN 28. FORENINGSSERVICE 32. LOKALE TRÆNINGER 36. ØKONOMI 38. FRIVILLIGE I OMBOLD 52. ANDRE AKTIVITETER I LØBET AF ÅRET 60. HOLDBILLEDER


FORMANDENS BERETNING

FORMANDENS BERETNING MERETE NORDENTOFT

4


5


FORMANDENS BERETNING

OMBOLD ENGAGERER HVERT ÅR OVER

1200 HJEMLØSE OG

UDSATTE I HELE LANDET

2018 har været et godt år, hvor antallet af udsatte deltagere ved stævner, mesterskaber og åbne træninger samt Asfaltligaen har holdt et stabilt niveau på omkring 1200 deltagere.

Det er positivt, at OMBOLD formår at tiltrække så mange

I 2019 skal Asfaltligaen efter alt at dømme stå på egne ben,

deltagere, men hvad er endnu vigtigere: Vi formår langt

da TrygFondens støttebevilling ophører. Selv om OMBOLD

hen ad vejen at fastholde de udsatte spillere i aktiviteterne

har ambitionen om at understøtte bliver det vanskeligt,

og inkludere dem i både små og store idrætsfællesskaber

hvis der ikke tilføres midler til det arbejde, da det er res-

over hele landet. Flere end halvdelen af OMBOLDs aktive

sourcekrævende, og det desværre ikke er lykkedes at skabe

spillere melder direkte adspurgt, at de spiller fodbold en

tilstrækkelig med lokal opbakning til, at det kan køre vide-

gang om ugen, og det er gennem den kontinuerlige delta-

re i lokal regi. Det er en proces der er i gang, og vi håber at

gelse i fodbolden, at det reelt gør en positiv forskel i spiller-

det lykkes så Asfaltligaen – de udsattes svar på superligaen

nes sundhedstilstand og i det mentale boost af samhørig-

kan fortsætte i 2019.

hed, som fællesskaber bidrager med på og udenfor banen. Her spiller OMBOLDs åbne træninger rundt omkring i

Flere skal med i fællesskabet

landet en afgørende rolle. Der er plads til alle uanset per-

OMBOLD er sat i verden for at sikre, at hjemløse og socialt

sonlige udfordringer, diagnoser eller baggrund. Hvad der

udsatte mennesker i Danmark har mulighed for at spille

er med i den personlige bagage bliver efterladt i omklæd-

gadefodbold og blive en del af et fællesskab med idrætten

ningsrummet, og OMBOLD formår at skabe både et socialt,

som omdrejningspunkt. Der er stadig et stykke vej til at

inkluderende og sportsligt attraktivt tilbud for mange. Det

vi kan sige, at det mål er nået. Der er stadig rigtig mange

er her, hvor de spillere der kommer uge efter uge, bliver en

udsatte mennesker, psykisk sårbare, misbrugere, asylansø-

del af et fællesskab, hvor de bliver set, og hvor de får mulig-

gere og skæve eksistenser, der ikke har en reel mulighed

hed for at bidrage med det de kan. Som spillere, frivillige,

for at dyrke idræt.

hjælpetrænere og trøjevaskere og som holdkammerater. Der er langt fra tilbud nok, der appellerer til mennesker OMBOLDs stævner og mesterskaber er i de seneste tre

hvis sociale og fysiske funktionsniveau ikke kan rummes

år blevet suppleret af Asfaltligaen, der har vist sin beret-

indenfor rammerne af den frivillige foreningsidræt.

tigelse som en aktivitet og et koncept, som fastholder og

Den opgave hverken kan eller skal OMBOLD klare alene.

motiverer nogle af de allermest udsatte, og også nogle af

Hvis det for alvor skal lykkes, at få samfundets allersvageste

dem, som ikke deltager i vores åbne træninger. Det er især

op af sofaen og ind i kampen, kræver det en fælles indsats

i Aarhus og København det har fungeret med mere end

af de aktører, der har kontakten til de udsatte grupper –

600 deltagende spillere og hold. Mens der har været store

hvoraf nogen både får midler og har et formelt ansvar for

udfordringer i Odense og Næstved, hvor det ikke i samme

rehabiliteringsindsatsen.

grad er lykkedes at skabe tilstrækkelig med lokal opbakning.

6


4 10 UD AF

SPILLER

OMBOLD UGENTLIGT Det er både offentlige sundhedstilbud og på hele socialområdet. I misbrugsbehandling, på herberger og i psykiatrien. Men også civilsamfundets frivillig-aktører kan bidrage. I OMBOLD samarbejder vi med både DIF og DBU, hvor vi kæmper for at få skabt større rummelighed og inklusion, så også idrætssvage grupper bliver tænkt ind i normal-idrætten. I 2018 er samarbejdet blevet mere konkret og formaliseret, og der er en gensidig forståelse af de udfordringer, som knytter sig til idræt for udsatte grupper i foreningslivet. OMBOLD modtager støtte til uddannelsesaktiviteter, og både DIF og DBU bruger ressourcer på at skaffe politisk lydhørhed for udsatte-idrættens reelle udfordringer. Sammen med DAI og idræt for Sindet har OMBOLD taget hul på udviklingen af en række indsatser på tværs af organisationerne – med fælles målgrupper som udgangspunkt. Arbejdet med at få etableret samarbejde med beslægtede aktører,

49%

AF OMBOLDS SPILLERE ER HJEMLØSE – DVS. BOR PÅ HERBERG, BOFORM ELLER IKKE FAST HOS VENNER ELLER FAMILIE

har OMBOLD intensiveret i 2018, og det vil fortsat være et fokuspunkt i årene der kommer. Samarbejdet med DIF og DBU har styrket samarbejdet med den etablerede idræt, og har sat gang i udviklingen af en række spændende tiltag, som vi tager hul på i 2019.

7


FORMANDENS BERETNING

9 10 UD AF

Økonomi OMBOLDs økonomi ser fornuftig ud i 2018 og vi går ud af året med et mindre overskud der dels kan overføres til næ-

OPLEVER,

ste års drift og dels kan tilføres OMBOLDs egenkapital. Det

AT DE FÅR DET

skyldes ikke mindst, at det er lykkedes at øge de midler

BEDRE PSYKISK AF

vi modtager som sponsorater fra virksomheder og organisationer, men også at omkostningerne er reduceret på en række områder. OMBOLD har gennem de sidste tre år fået driftsstøtte gen-

AT SPILLE OMBOLD

nem Kulturministeriet, hvilket fortsætter i 2019 - dog med mere end en halvering af støtten - hvilket har givet anledning til bekymring gennem året, da nedgangen i driftsstøtten ville betyde en stor reducering af aktivitetsniveauet i 2019. OMBOLD kom lykkeligvis på satspuljen med 1 million kroner i driftsstøtte for 2019, hvilket betyder at aktivitetsniveauet kan fortsætte Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at OMBOLD havde håbet på mere end overlevelseshjælp. OMBOLD har i samarbejde med DIF og DAI arbejdet hårdt på at realisere en pendant til TeamDanmark, som i stedet for at støtte eliten skal støtte dem der har brug for ekstra støtte og hjælp til at komme ind i idrætsfællesskabet. En platform for udsatte-idrætten der sikrer permanente støttestrukturer for de landsdækkende aktører indenfor udsatte-idrætten der igennem årtier har bevist deres eksistensberettigelse men som stadig har karakter af projekter. Ambitionen blev ikke ført ud i livet i dette års finanslovsforhandlinger – endsige i satspuljen. OMBOLD vil sammen med DIF og DAI fortsætte arbejdet med at sikre, at udsattes idrætsdeltagelse ikke skal afhænge af midlertidige puljer Mens vejen til de faste støttestrukturer indtil videre må nøjes med at være brolagt med de positive forhåbninger, er sekretariatets bemanding og arbejdsopgaver som altid primært dikteret af de midler, som puljer og projektansøgninger fra år til år kaster af sig. Det er en virkelighed, som mange projekter lever med, men det er ikke noget ønske-

8

scenarie. Der kan være en tendens til, at man bliver nødt til at opfinde noget nyt, selv om det bliver på bekostning af noget, som rent faktisk virker. Derfor arbejder bestyrelsen og sekretariatet målrettet på at finde alternative finansieringskilder, som kan understøtte OMBOLDs grundlæggende aktiviteter, der for længst har vist sit værd. Bestyrelsen styrket med Morten Bødskov OMBOLDs bestyrelse er sammensat af personer med erfaring og kompetencer indenfor områder som presse og kommunikation, organisation og fundraising, økonomi, forskning. Med tilgangen af Morten Bødskov er OMBOLDS bestyrelse blevet styrket med Morten Bødskov, der er valgt på baggrund af hans viden om politiske processer og hans engagement i idræt for alle målgrupper generelt.FORMANDENS BERETNING

HVORFOR OMBOLD?

10


11


HVORFOR OMBOLD?

12


OMBOLD ER SAT I VERDEN FOR AT SIKRE HJEMLØSE OG UDSATTE ET REELT IDRÆTSTILBUD Gennem mottoet ’Fodbold, fællesskab og forandring’ laver vi gadefodboldaktiviteter, der fokuserer på fællesskabet – og samtidig tager højde for den enkelte spillers livssituation, der kan være præget af hjemløshed, misbrug, psykisk sårbarhed, social isolation eller andet, der betyder, at de ikke passer ind i den traditionelle foreningsidræt. Og fodbolden og fællesskabet virker. Det skaber positive forandringer i livet hos vores spillere. De bliver sundere, mere aktive og engagerede, og frem for alt bliver de en del af et fællesskab, hvor spillerne oplever, at der er brug for dem, og hvor de får muligheden for at bidrage som holdkammerater og frivillige. OMBOLDs aktiviteter spænder bredt: Fra Hjemløselandsholdet til lokale træninger rundt omkring i landet. Det handler om at skabe plads, så alle kan være med lige meget hvilken diagnose eller hvilken historie man slæber rundt på. Alle er velkomne – og alle kan få lov til at bidrage; for et hold fungerer kun hvis man spiller bolden, kampene i AsfaltLigaen kan kun spilles hvis der er en frivillig dommer, og stævnerne er afhængige af, at nogen stiller banerne op og brygger kaffen. Læs i denne årsrapport om OMBOLDs forskellige aktiviteter, som 1200 udsatte mennesker hvert år engageres i.

13


FORMANDENS BERETNING

STÆVNER OG MESTERSKABER 2018

14


OVER

100 HOLD

HAR SPILLET MED I OMBOLDS STÆVNER OG MESTERSKABER

FORÅRSSTÆVNE [ODENSE] OMBOLD-sæsonen blev skudt igang på flotteste vis d. 15 marts, hvor 200 spillere havde rejst fra hele landet til Odense, for at fylde fodboldfabrikken med smil, grin, flotte fodboldfinter og highfives. De lokale helte fra St. Dannesbo viste dagen lang overskud – og kunne både stille med spillere til to hold – og samtidig med frivillige, der styrede måltavler, kaffebrygning, forplejning osv. Virkelig godt gået!

SJÆLLANDSMESTERSKABET [VORDINGBORG] Regnen blev spillet væk til De Åbne Sjællandske Mesterskaber – årets første udendørsstævne. Det blev til i alt 75 kampe på de to opstillede baner med Gåsetårnet og slotsgraven (hvor adskillige bolde landede) i baggrunden, før vi nåede til dagens finale, der stod mellem Aarhus-drengene fra Grønnegade og Københavner-holdet Pink Devils 1: En utroligt velspillet kamp – med god fairplay og masser af lækre detaljer – måske lidt til ære for de mange publikummer! Derudover blev de efterhånden garvede OMBOLD-spillere fra OPUS FC hyldet, der (igen) gjorde sig bemærkede med deres flotte og fair spil både på og udenfor banen, og som derfor kunne løfte den eftertragtede Go’Stil-pokal over hovedet – sammen med deres velfortjente bronze-pokal.

15


STÆVNER OG MESTERSKABER

KØBENHAVNERMESTERSKABET [RÅDHUSPLADSEN] Torsdag d. 24 maj var en særlig dag: Her afholdt OMBOLD det traditionsrige og spændingsfyldte Åbne Københavnske Mesterskab. Der var plads til 24 hold – og stævnet var overtegnet under et døgn efter invitationen blev sendt ud, så forventningerne var høje, men heldigvis skuffede det ikke: Den torsdag var i særdeleshed en fodboldfest! Stævnet blev skudt i gang af Københavns socialborgmester Mia Nyegaard – og godt 250 spillere fra hele landet var dagen igennem samlet omkring ’deres fodboldspil’ – OMBOLD – og det fællesskab, der følger med!

JYLLANDSMESTERSKABET [ESBJERG] Trods brosten, der gav fodboldbenene kamp til stregen, var der liv og mange tilskuere blandt de omkringliggende cafeers gæster til årets Åbne Jyske Mesterskaber. 20 hold havde taget turen til det vestjyske – og adskillige OMBOLD Esbjerg-spillere stod klar som værter. Generelt var stævnet præget af mange lige kampe, og adskillige puljer måtte fintælles før de kunne afgøres - men efter en hel dag med kampe, kunne Sundholm United løfte B-pokalen, mens Pink Devils kunne tage A-pokalen med tilbage til hovedstaden.

FYNSMESTERSKABET [SVENDBORG] Det sydfynske viste sig fra sin aller mest solrige side, da Svendborg Havn lagde (lidt bumpet) asfalt til dette års åbne Fynske Mesterskaber i OMBOLD. Selve stævnet kunne ikke være afholdt uden de mange hjælpende hænder fra Forsorgscenter Sydfyn – Svendborg Kommune og ikke mindst Stenbruddet, der stillede med ikke mindre end 3 hold.

16

CIRKA

150 FRIVILLIGE

HAR HJULPET MED AT AFVIKLE STÆVNERNE


OVER

DANMARKSMESTERSKABET [NÆSTVED] Næstved lagde kampgejst, engagement og håndpolerede brosten til Danmarksmesterskabet i OMBOLD 2018! Og Danmarksmesterskabet var pseudonym med smil på læben, fællesskab og 18 timers hjertehamrende fodboldpuls og mål i stride strømme. Både på og uden for banen. 27 hold deltog - og overnattede på skolen. De lokale helte fra Næstved

600 KAMPE ER AFVIKLET – OG VI HAR OPGIVET AT TÆLLE MÅLENE!

stod på én gang for at være frivillige - og samtidig formåede de at stille 4 hold, der alle viste, hvad OMBOLD handler om: Fællesskab og godt fodboldspil. Og det ene hold nåede da også helt til semifinalen, hvor Næstved dog måtte se sig slået af et spritnyt asylhold fra FC Sandholm, som havde terpet regler mellem fredag og lørdag. Pink Devils tabte i den anden semifinale til Brug Bolden. De orange-klædte spillere fra Brug Bolden viste overskud og målsikkerhed, da de vandt finalen over FC Sandholm med 3 mål. Stort tillykke! Klem, Kram, Kærligheds-prisen – den mest prestigefyldte pris hos OMBOLD, der uddeles hvert år til DM – blev overdøvet af klapsalver fra alle spillere: Prisen gik til Kravlegården, der er kendt for deres kampgejst og høje humør, til trods for, at de for det meste ligger sidst i placeringer, og har masser af udfordringer at tackle uden for banen. Kravlegården er også grunden til, at vi altid lander på et ulige antal ben, når vi tæller spillere

JULESTÆVNE [VALBY] Julestævnet var det sidste i OMBOLD-sæsonen og satte punktum for året – og traditionen tro havde stævnet en helt særlig betydning og stemning, da spillerne blandes på kryds og tværs af de normale hold, hvilket betyder, at man kommer til at spille på hold med andre, som man har spillet imod gennem sæsonen. Det gav mulighed for at lære nye mennesker at kende, og det er i bund og grund det OMBOLD handler om – Fodbold og Fælleskab.

17


FORMANDENS BERETNING

HJEMLØSELANDSHOLDET HVAD ER HJEMLØSELANDSHOLDET? / TUREN TIL VM I MEXICO

18


19


HVAD ER HJEMLØSELANDSHOLDET

HVAD ER HJEMLØSELANDSHOLDET? Siden 2003 har OMBOLD udtaget et Hjemløselandshold, der skal repræsentere Danmark og de danske hjemløse og udsatte ved det årlige Homeless World Cup. Der udtages otte spillere til Hjemløselandsholdet blandt de ca. 1200 hjemløse og udsatte gadefodboldspillere, der deltager i OMBOLDs stævner, asfaltligaer og lokale træninger. Spillerne

HJEMLØSELANDSHOLDET

deltager i et landsholdsforløb over et halvt år – der ender ud med turen til verdensmesterskabet i hjemløsefodbold.

Hjemløselandsholdsspillerne har alle været berørt af hjemløshed indenfor de sidste to år.

Derudover udvælges de også på baggrund af deres fodboldmæssige og sociale kompetencer. Hjemløselandsholdet kæmper for nationens ære, og har samtidig som formål at nuancere

omverdenens forståelse af hjemløshed og vise, hvad mennesker er i stand til, når de går fra at være udsatte til at være udvalgte. Spillerne er på Hjemløselandsholdet, fordi de spiller sevær-

dig fodbold – og repræsenterer derfor hjemløshed i en positiv ramme, med fokus på noget de har stort talent for: fodbolden.

20


21


LANDSHOLDET

TUREN TIL VM I MEXICO Det danske Hjemløselandshold deltog i november i det 16.

tigelse, er når de alligevel formår at holde sammen som

Homeless World Cup, som blev afholdt i Mexico City. Mere

et hold, få hinandens humør op, give en krammer efter et

end 450 spillere berørt af hjemløshed var rejst til Mexico

brændt straffe, og igen gå på banen for at spille ordentlig

fra 42 nationer, for at deltage i Verdensmesterskabet un-

fodbold – sammen! Og når man er et hold, der har masser

der mottoet ’A ball can change the world’ .

af historier om stof- og alkoholmisbrug, kriminalitet, psykiske diagnoser og andre udfordringer i bagagen, er det

Det var 8 højspændte spillere, der gik på banen tirsdag

altså godt gået!

formiddag mod Frankrig. Øjeblikket var kulminationen på et halvt års arbejde, både på fodboldbanen, mentalt og

Og da Homeless World Cup torsdag eftermiddag annon-

som gruppe. Flyveturen havde trukket tænder ud: 17 timer

cerede, at Danmark havde vundet Fifpros Fairplaypris,

i luften er ikke sjovt, når man normalt ryger to smøger i

kunne ingen holde armene nede (og nogen kunne heller

timen, har store armbevægelser og brug for ’sit space’ – og

ikke holde tårerne tilbage). Sammen med Grækenlands

samtidig ved, at man er på vej til at skulle repræsentere sit

kvinder var vi blevet udtaget blandt samtlige nationer til

land og være rollemodel, med al den nervøsitet, der hører

at spille mest fair og være ordentlige overfor modspillere

med til dette. Der var rystende hænder i mål- mands-

både på og udenfor banen de første 3 dage. Større ære og

handskerne, bævrende ben og kuldegysninger op og ned

pris findes ikke i OMBOLD- eller Homeless World Cup-ver-

ad begge arme under nationalsangen før Hjemløselands-

denen.

holdets åbningskamp mod Frankrig. Det danske Hjemløselandshold endte på en samlet. 20. Men det er ikke for sjov, at vi i OMBOLD siger, at de 8

plads.

spillere bliver udtaget på deres fodboldkompetencer: De leverede ikke bare otte præstationer hver for sig: De

Tusind tak til alle sponsorer, der med deltagelsen i

spillede også sammen som et hold – og som Landstræ-

SponsorCuppen sparkede liv i Hjemløselandsholdets

ner-Tim udbrød med stolthed i stem- men efter kampen,

drømme!

’så holdt gutterne aftalerne om både løbemønstre og taktik’. Frankrig blev besejret 8-5! Og den kamp blev startskuddet til en fantastisk tur: De 8 spillere kæmpede sig bravt i A-puljespillet (den bedste halvdel). Men her kom nederlagene så. Nederlag gør ondt i fodboldhjerter – uanset om man er hjemløs eller ej. Sådan skal det selvfølgelig være! Men der, hvor de 8 spillere viser, at OMBOLD og Hjemløselandsholdet har sin beret-

22


23


FORMANDENS BERETNING

ASFALTLIGAEN 2018 VAR SIDSTE ÅR HVOR ASFALTLIGAEN KØRTE MED BEVILLING FRA TRYGFONDEN OG ERFARINGERNE HAR VÆRET MANGE

24


25


ASFALTLIGAEN

600

SPILLERE I HOVEDSTADEN

150

SPILLERE I ØSTJYLLAND VÆRET MED I ASFALTLIGAEN

26


ASFALTLIGAEN HAR FRA START VÆRET ET AMBITIØST PROJEKT, HVOR OMBOLD HAR FORSØGT AT ORGANISERE HOLD I EN MERE FORPLIGTENDE STRUKTUR END DEN HOLDENE ER VANT TIL FRA ÅBNE TRÆNINGER OG STÆVNER OG MESTERSKABER. Og det har virket. Flere hold end tidligere er aktive henover hele året og der er kommet nye hold til, der ikke naturligt benytter sig af OMBOLDs øvrige tilbud. Derudover har det forpligtende format i AsfaltLigaen også skabt mere ejerskab for holdene såvel som for den enkelte spiller, hvor praktikken på kampdagene i høj grad klares af spillerne selv. Asfaltliga er således ved udgangen af 2018 i gang i fire områder: Hovedstaden, Midtjylland, Sydsjælland og på Fyn. Hvor der i Hovedstaden og i Midtjylland kører en AsfaltLiga i traditionel forstand med faste ugentlige kampe, har Sydsjælland og Fyn udviklet en mere fleksibel Asfaltliga-struktur hvor holdene blandes på dagen. Rekruttering af hold og involvering af kommunale såvel som frivillige sociale organisationer, herberger, væresteder etc. har været langt mere udfordrende end forventet. Til gengæld har fastholdelsen for de involverede hold været imponerende. AsfaltLiga konceptet har vist sit potentiale, men er langt fra færdigudviklet og ambitionen er at OMBOLD i 2019 kan fortsætte med at udvikle AsfaltLiga konceptet til glæde for endnu flere spillere og byer.

7 10 UD AF

ASFALTLIGA-KAMPE BLEV DØMT AF OMBOLD SPILLERE 27


FORMANDENS BERETNING

FORENINGSSERVICE

28


29


FORENINGSSERVICE

30


DET 2-ÅRIGE PROJEKT ’FORENINGSSERVICE’ AFSLUTTEDES MED UDGANGEN AF 2018 Projektets formål har været at udvikle en foreningsstruktur, der kan favne målgruppen af socialt udsatte, og ad den vej imødekomme nogle af de barrierer (sociale, psykiske, økonomiske, der kan være for udsatte gruppers idrætsdeltagelse. For at udforske mulighederne for dette, har projektet afprøvet forskellige koncepter og metoder i forhold til organisering, rekruttering og forankring. Dette har bl.a. resulteret i:

• Udvikling af 3 modeller for foreningsorganisering; brugerdrevet forening, tværgående forening hvor flere hold samles under én, og en medarbejdermodel, hvor medarbejdere sidder med i bestyrelsen.

• Udarbejdelse af værktøjer til understøttelse af foreningsarbejdet, bl.a. guides til foreningsdrift (regnskabshåndtering, afholdelse af generalforsamling, årshjul), dokumentationsværktøjer, guides til fundraising og fondsoversigt.

• Udvikling af samarbejdsmodel for etablerede idrætsforeninger og foreninger målrettet socialt udsatte med henblik på brobygning, facilitetssamarbejde og understøttelse af bestyrelsesarbejde. • Facilitering af netværksmøder for foreninger med henblik på at dele erfaringer og få ny inspiration ift. rekruttering og fastholdelse af spillere, engagering af frivillige og kontakt til sponsorer. Du kan læse mere om de forskellige foreningsmodeller og erfaringerne fra projektet i ’Erfaringer fra Foreningsservice’, som kan findes på ombold.dk

31


FORMANDENS BERETNING

LOKALE TRÆNINGER OMBOLD HAR ÅBNE TRÆNINGER I HELE LANDET I SAMARBEJDE MED LOKALE AKTØRER. DE ÅBNE TRÆNINGER GIVER UDSATTE OG HJEMLØSE MULIGHED FOR AT SPILLE FODBOLD OG VÆRE EN DEL AF ET FODBOLDFÆLLESSKAB MED LIGESINDEDE.

32


10 STEDER

I LANDET ER DER LOKALE TRÆNINGER

HVER UGE DELTAGER OVER

100 SPILLERE

33


FORMANDENS BERETNING

AARHUS: I Aarhus afholder både Aarhus Street Soccer (selvstændig idrætsforening for og af udsatte borgere) og Grønnegade (under Center for Misbrugsbehandling) hver en ugentlig træning.

ESBJERG: Esbjerg er OMBOLDs længst kørende træning udenfor Kbh. Træningen faciliteres af Kraftcenter Ribe og Kraftcenter Esbjerg.

ODENSE: Hver onsdag lægger Fodboldfabrikken i Odense græs til en træning for udsatte Odense borgere.

SVENDBORG: Svendborg har en fast ugentlig træning. Fodbold er primære aktivitet, men også andre idrætsgrene prøves af.

34


HILLERØD: På Skansegården holdes der fast i en træning i de uger hvor holdet ikke deltager i AsfaltLiga.

BIRKERØD: Asylcenter Sandholm træner ugentligt fodbold. Træningen varetages af en frivillig ildsjæl.

KØBENHAVN Tirsdage og torsdage varetager OMBOLD en træning på GAME på Vesterbro. Onsdag er der åben træning på Sundholm.

FREDERIKSBERG: Hver mandag trænes der i Grøndal Multicenter, en træning der primært er målrettet Frederiksberg borgere.

NÆSTVED: I Næstved skydes hver weekend i gang med en velbesøgt træning fredag eftermiddag.

NYKØBING FALSTER: I 2018 startede F.A.A.S.T. med hjælp fra OMBOLD fodboldtræninger op i Sakskøbing og Nykøbing Falster.

35


ØKONOMI

ØKONOMI OMBOLDS ØKONOMI ER AFHÆNGIG AF DRIFTSTILSKUD FRA KULTURMINISTERIET SOM SKAL DÆKKE DE DRIFTSOMKOSTNINGER, DER ER FORBUNDET MED AT DRIVE ET SEKRETARIAT OG SAMT UNDERSTØTTE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER SÅSOM HJEMLØSELANDSHOLDET, DE ÅBNE LOKALE TRÆNINGER OG STÆVNER/MESTERSKABER.

7%

10%

Kommunale samarbejdsaftaler

Kommunikation/ formidling

19% Administration

10%

Hjemløselandshold

UDGIFTER

14%

4.498.509

12%

Asfaltliga

Åbne træninger

4%

Opsøgende arbejde

36

12%

Foreningsservice

15% Stævner


Herudover består ca. 25 % af OMBOLDs samlede økonomi af midler fra større og mindre projekter, hvor de største er AsfaltLigaen (Trygfonden), Foreningsservice (udviklingsprojekt under Socialstyrelsen) og Mod Nye Mål (Veluxfonden). De to førstnævnte ophører ved årets udgang, mens Mod Nye Mål fortsætter til november 2020. OMBOLD arbejder på at mindske afhængigheden af statslige puljer ved at arbejde for, at en bred vifte af andre finansieringskilder bidrager til driften af kerneaktiviteterne. Her er kommunal medfinansiering til afholdelse af stævneaktiviteter og sponsorater samt bidrag fra organisationer og virksomheder af afgørende betydning - og disse udgør nu godt 10 % af det samlede budget. Målet er, at dette skal være endnu højere i 2019.

19% Statslige puljer

41%

Driftsstøtte kulturministeriet

INDTÆGTER

4.651.995

13%

Egenfinansiering

7%

Kommunale samarbejdsaftaler

20% Fonde

37


FORMANDENS BERETNING

250 FRIVILLIGE OVER HELE LANDET – TIL ALLE AKTIVITETER

FRIVILLIGE I OMBOLD

38


14

FRIVILLIGE FYSIOTERAPEUT STUDERENDE

At være aktiv i OMBOLD kan komme til udtryk på et utal af måder henover året. For nogen er det rigeligt blot at få parkeret tankerne i hovedet og få benene til at bevæge sig til træning eller stille sig til rådighed i kamp for et hold i AsfaltLigaen eller til et stævne. For andre, med større overskud, er OMBOLD også et sted, hvor man som spiller kan få mulighed for at tage ansvar og bidrage med mere. Hvis lysten pludselig opstår og dagsformen er til det, kan man påtage sig en dommertjans til træning eller AsfaltLigaer, eller være tidtager eller passe måltavle. Til stævnerne er det ofte også lokale hold og spillere i værtsbyen, der står klar, når OMBOLDs 18 meters lastbil med to baner, bander, gear og grej skal tømmes og på få timer skal forvandle et bytorv eller en parkeringsplads til en sprudlende fodboldarena. Ikke at forglemme, at de samme mennesker – efter at have tonset rundt som spillere på banerne, 8 timer efter skal hjælpe med at pakke hele baduljen ned igen. Det aftvinger respekt, og viser noget om dedikation og ejerskab – uden krav om modydelse. Det er fantastisk at opleve. Ud over de spiller-frivillige engagerer OMBOLD ofte lokale organiseringer – kommunale eller ngo’er i stævnebyerne til at levere alt det udenom, som gør at spillerne kan fokusere på fodbolden. Det handler om catering, hold-guidning, resultat-indsamling og kommunikation til stævneansvarlige og dommerbord. OMBOLD har en lang tradition for at involvere fag-frivillige – primært studerende, inden for social- eller sundhedsområdet. Mest gennemgående har været fysioterapeut-studerende. I 2018 er samarbejdet med en af landets største uddannelsesinstitutioner – Professionshøjskolen i København blevet yderligere intensiveret med tilgangen af fem fys-studerende, der i halvandet år er tilknyttet OMBOLD i tilknytning til et uddannelsesmodul, der har fokus på ulighed i sundhed og udsatte gruppers udfordringer i forhold til at gøre brug af eksisterende sundhedstilbud. De studerendes primære fokus handler om relations-arbejdet, men de vil uden tvivl også komme i spil med deres fysiologiske viden, når de af OMBOLD-spillerne er blevet ”anerkendt” som spillere og ressourcepersoner i forbindelse med OMBOLDs lokale og landsdækkende aktiviteter.

39


FORMANDENS BERETNING

OMBOLD I MEDIERNE

40


41
ANDRE AKTIVITETER I LØBET AF ÅRET

52


53


ANDRE AKTIVITETER

FEBRUAR Fastelavn, Asfaltfællesskabet: Asfaltfællesskabet holder fastelavn for foreningens medlemmer, hvor der bl.a. bliver slået katten af tønden.

Frivillig Kampagne i Københavns Kommune: OMBOLD er en del af en større kampagne, der skal få flere Københavnere til at engagere sig i frivilligt arbejde omkring hjemløshed.

MARTS Uddannelsesdag for holdledere og trænere: Trænere og holdledere undervises i differentierede træningsøvelser, personlighedstyper, konflikthåndtering og hvordan man generelt sikrer fællesskabet på fodboldbanen.

Oplæg i Fredericia: Kent, der er tidligere Hjemløselandsholdsspiller, fortæller sin historie til tilhørerne hos Ungdommens Hus i Fredericia

APRIL Skoindsamling: I samarbejde med Grøndal Multicenter blev der indsamlet løbe- og sportssko til OMBOLDs spillere – tak til brugerne af Grøndal Multicenter for donationerne!

Idrætskonference: OMBOLDs medarbejdere er til konference om Idrættens udfordringer, afholdt af Idrættens Analyseinstitut. Her blev det bl.a. diskuteret, hvordan man får udsatte målgrupper mere med i idrætten.

54


Hjemløsedagen 2018

Fastelavn, AsfaltfĂŚllesskabet

Skoindsamling/donation

55


ANDRE AKTIVITETER

JULI Roskilde festival: Et sammensat OMBOLD hold bestående af landsholdsspillere og medarbejdere spillede showkamp på Roskilde Festival mod et hold af tidligere professionelle fodboldspillere.

AUGUST Futsaltræninger: OMBOLDs træninger i Esbjerg, Næstved, Odense og København fik besøg af en af landets førende futsal-trænere, Tai Pundik, som lærte spillerne nye øvelser, spil og tricks med bolden.

Sommerstævne på Kollegiet:

MAJ

Kollegiet Gl. Køge Landevej inviterede til sommerstævne, og OMBOLDs medarbejdere stillede op mod vel-

Kravlegården IF stiftes: Spillere med tidligere tilknytning til Multihuset i Brøndby

kendte hold fra bl.a. Asfaltliga Hovedstaden. OMBOLDs medarbejdere måtte desværre se sig slået af Skansegården i finalen.

er gået sammen og har stiftet deres egen forening, Kravle-

Gadefodbold til gadefest på Istedgade:

gården IF.

DBU Sponsorcup: Et hold af OMBOLD-medarbejdere og – frivillige deltager i

Sammen med Mændenes Hjem arrangerede OMBOLD gadefodbold for forbipasserende gæster til Vesterbroernes årlige gadefest på Istedgade.

DBUs Sponsorcup for samarbejdspartnere. Holdet kæmper sig til semifinalen, der efter en tæt kamp desværre

OMBOLD til Brugernes Bazar:

tipper til modstanderens fordel.

Til Rådet for Socialt Udsattes årlige arrangement i Kongens Have var OMBOLD med og bød deltagerne op til en omgang fodbold.

JUNI Sommerstævne til sommermarked: I forbindelse med Kofoeds Skoles årlige sommermarked afholder OMBOLD et sommerstævne med deltagelse af lokale hold.

OMBOLD til Folkemøde: OMBOLDs medarbejdere var med på Folkemødet på Bornholm og deltog bl.a. i debatter om social ulighed i sundhed, frivillighed, hjemløshed og idrættens rummelighed.

56


Kulbroen i Aarhus

Kvindetræninger/GAME

Idræts- og velværedag

Kvindetræninger/GAME 57


ANDRE AKTIVITETER

OKTOBER OMBOLD har ’Plads til forskelle’: Lukas Graham og Muskelsvindfonden kom forbi Hjemløselandsholdets træningssamling for at overrække Muskelsvindfondens Plads til forskelle-pris, inkl. 100.000kr, der skal gå til at engagere endnu flere udsatte som frivillige.

SEPTEMBER

Det var en vild dag, både for OMBOLD og Hjemløselandsholdets spillere. Tusind tak til Muskelsvindfonden og Lukas Graham for anerkendelsen!

Kvindetræninger skydes i gang: Med støtte fra Tuborgfondet og Gadeidrætten er

OMBOLDen rullede til Hjemløsedagen:

Asylum United, OMBOLD og GAME gået sammen om

Rigtig mange mennesker kiggede forbi Rådhuspladsen til

at afholde fælles kvindefodboldtræninger.

Hjemløsedagen. Mennesker i alle former for fodbold-form

Siden september er GAME Streetmekka København

var på banen til masser af fodbold, high fives, krammere

den første fredag i hver måned blevet fyldt med kvinder

og god stil!

til leg med bolden, miniturneringer og socialt samvær.

Udstilling og foredrag i Næstved:

Netværksmøde med fokus på kommunikation:

Som optakt til DM i Næstved lagde Næstved Bibliotek

Trænere og holdledere var samlet for at dele erfaringer

lokaler til et foredrag om OMBOLDs fodboldfællesskab

og få ny inspiration til hvordan man kommer ud med sit

samt en portræt-udstilling med et udpluk af nogle af

budskab, når man fx skal engagere frivillige, rekruttere nye

alle de forskellige mennesker, der er en del af dette

spillere eller kontakte sponsorer.

fællesskab.

Indvielse af ny gadefodboldbane i Aarhus:

NOVEMBER

På mindre end et døgn blev der, med hjælp fra 50 frivillige, etableret en gadefodboldbane ved Kulbroen i Aarhus. Buus Anlægsgartner var primus motor på tilblivelsen af banen, hvis bander er genbrug af gamle plantekasser. OMBOLD var medarrangør, da banen blev indviet med en mini-turnering. Vi er meget imponerede over det store engagement og den super seje bane!

Asfaltfællesskabet hepper på Hjemløselandsholdet: Mens Hjemløselandsholdet kæmpede i Mexico, samledes Asfaltfællesskabets medlemmer for sammen at se kampene hjemmefra og heppe på de danske drenge.

Trænerkursus: I samarbejde med DBU afholdes der trænerkursus med deltagelse af både kommende OMBOLD-trænere, personale fra den sociale verden og frivillige.

DECEMBER

Idræts- og velværedag på Frederiksberg:

STU-stævne: Alle STU’er i Hovedstadsområdet samle-

Frederiksberg Sundhedscenter inviterede til idrætsdag

des til OMBOLD-stævne på GAME. Der blev spillet masser

for psykisk sårbare på Frederiksberg, hvor deltagerne

af fodbold – og frivillige STU-elever havde sørget for kaffe

havde mulighed for at prøve kræfter med bl.a. badmin-

og kage til alle deltagere.

ton, yoga, dans – og selvfølgelig OMBOLD.

Kvindestævne: I samarbejde med GAME og Asylum United afholder OMBOLD stævne kun for kvinder. Ca. 70 kvinder mødte op og kæmpede om den eftertragtede pokal, og fik samtidig stiftet nye bekendtskaber udenfor banen.

58


Hjemløsedagen 2018

KvindetrĂŚninger/GAME

Brugernes Bazar: 59


HOLDBILLEDER

60


61


HOLDBILLEDER 2018

62


63


HOLDBILLEDER 2018

64


65


FORMANDENS BERETNING

66


67


FORMANDENS BERETNING

PRO BONO

SAMARBEJDSPARTNERE

BIDRAGSYDERE

68


FODBOLD FÆLLESSKAB FORANDRING 69


FODBOLD FÆLLESSKAB FORANDRING 70


LANDSHOLD SPONSORER

VÆLG FÆLLESSKAB DER ER NEMLIG SÅ MEGET VI SKAL PASSE PÅ df.dk

I DANMARK SKAL VI

GRIBE HINANDEN SAMMEN ER VI STÆRKERE

M

FODBOLD

FÆLLESSKAB

FORANDRING

L

Det handler om mennesker

PLADS TIL ALLE BRUG FOR ALLE

71


FODBOLD FÆLLESSKAB FORANDRING

Kære spillere, sponsorer, frivillige og andre, der var med til at gøre 2018 til et fantastisk år! Tak for kampen - vi glæder os til 2019 Kærlig Hilsen OMBOLD