__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AngkoR

Your Inflight Magazine

March - April 2020


ក្នង ុ ឱកាសបុណយ្ ចូលឆ្នថ ំា ី្ម ប្រពណ ៃ ខ ី រែ្ម ឆ្នជ ំា ត ូ ទោស័ក នេះ ខ្ញស ំុ ម ូ ជូនពរដល់អតិថជ ិ ន ដៃគអា ូ ជីវកម្មព្រមទាំងថ្នក ា ដ ់ ក ឹ នាំ និងបុគល ្គ កទ ិ ាំងអស់

របស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ ដែលតែងតែគាទ ំ ្រ និងចូលរួមជម ្រោ ជង ្រែ យ៉ង ា សសក ្រា ស ់ សដ ំ្រា ម ើ ប្ ឱ ី យ្ ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ ជាតិ កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ សមច ្រេ តាមផែនការ ។ សូមឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រទ ី ទួលបាននូវសិរស ី ស ួ ក ី្ត ង ុ្ន ឆ្នថ ំា ី្ម និងប្រកបតែសច េ ក្តស ី ខ ុ សុភមង្គល ។

ប្រធានក្រម ុ ប្រក ឹ សា ្ ភិបាល ឯកឧត្តម តឹករ៉ត េ សំរច េ

On the occasion of Khmer New Year 2020, I would like to wish you all the best, and may this new year bring happiness, blessing, prosperity, and health our passengers, business partners, Cambodia Angkor Air management teams and staffs who always support and actively participate to bring success to the company. I would like to wish Excellencies, Ladies and Gentlemen joy and happiness. Chairman – H.E. Tekreth Samrach


Publisher: Cambodia Angkor Air Co-ordinating Editorial Board: H.E Tekreth Samrach Director: H.E Lim Kao Graphic Designer: Avago Design Services Editorial Contributors: Steve Noble Marrisa Curuthers Sowath Panharidh Chhorn Kim Huon Max Headroom

WELCOME ABOARD

CHUM REAP SUOR

Photographers: Chanmolida Chum Elite Studio Sothy An Nhut Minh Ho traditional mans Dale Warren Demamiel62 Andrii Lutsyk Nataliia Sokolovska S-F Thapakorn Hemgo David Bokuchava Yuriy Boyko Geet Theerawat Denis Amirtharaj Theskaman306 Gpointstudio Rocksweeper DeltaOFF Jesse33 Luciano Mortula - LGM

Cambodia Angkor Air is the national flag carrier of the Kingdom of Cambodia. Cambodia Angkor Air currently offers domestic flights between Phnom Penh, Siem Reap, and Sihanoukville, and international flights to Ho Chi Minh City and Da Nang in Vietnam, Beijing, Shanghai and Guangzhou in China. In the near future, we have planned to expand our route network to more destinations in the ASEAN region and Northeast Asia. Our fleet is comprised of current modern aircraft, including Airbus A320 and A321 jets and ATR 72-500 turboprop planes, which allow you to fly safely and in comfort. And you will receive attentive in-flight service from our dedicated staff. Your satisfaction is our pleasure!

#39

Advertising Sales: Sowath Panharidh sowathpanharidh@angkor-air.com Ms. Kim sales@ava-go.info +855 (0) 92 256 388 Contact Us: #206A, Preah Norodom Boulevard Phnom Penh, Cambodia +855 (0) 23 66 00 032

4

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


សូមស្វាគមន៍ការធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរ របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ WELCOME ABOARD YOUR FLIGHT WITH CAMBODIA ANGKOR AIR សូមស្វគ ា មន៍កង ុ្ន ការហោះហើរជាមួយកម ុ្រ ហ៊ន ុ

អាកាសចរណ៍ជាតិ

កម្ពុជា

អង្គរ

អ៊រែ

សូមសមល ួ្រ

ឥរិយាបថនិងរីករាយជាមួយទស្សនាវដ្តី បា ្រច ខ ំ ែ

និង មេសា ឆ្ន២ ំា ០២០ ។

មីនា

ទស្សនាវដ្តល ី ខ េ នេះ នឹងនាំយកទិដា ្ឋភ ពទាក់ទាញ

នៅពះ ្រ រាជាណាចកក ្រ ម្ពុជា និងគោលដៅទស េ ចរណ៍ មកជូនលោក-អ្នកដើមប្ ស ី ង ែ្វ យល់ និងអានកំសាន្ត ។

លោក-អ្នកនឹងបានយល់ពដ ី ណ ំ រើ រឿងនរៃ ប ូ គំនរូ

ទស្សនាវដ្តល ី ខ េ នះ េ ក៏បាននាំយកខួបលើក ទី២១

Make yourself comfortable, and enjoy the new issue

ពីរទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះ ប្រទស េ កម្ពជា ុ បានបោះជំហាន

In each issue we bring you articles and information

ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឬអាស៊ាន ។ រយៈពេលជាង អភិវឌ្ឍសដ េ ក ្ឋ ច ិ ្ច សង្គមរបស់ខន ួ្ល យ៉ង ា ឆាប់រហ័ស ។

បន្ទាប់មកទៀតលោក-អ្នកនឹងទទួលបាននូវភាព

សស ្រ ស ់ យ ្រា ពីឋបនីយជីវមណ្ឌលបឹងទន្លេសាបដល ែ ជា តំបន់មយ ួ ក្នង ុ បទ ្រ ស េ កម្ពជា ុ ដល ែ តវូ្រ បានកំណត់ដោយ

នៅតាមជញ្ជង ំ ា វត្តអារាម ។ សាសនាព្រះពុទ្ធ គឺជាសាសនា

អង្គការយូណេស្កូថាជា " តំបន់ការពារ " តាមរយៈកម្ម

សហគមន៍ទទា ូ ង ំ ប្រទស េ ។ វត្តនម ី យ ួ ៗមានការតុបតង ែ

Programme) ។ គោលបំណងសំខាន់នកា ៃ រការពារនះ េ

របស់រដ្ឋ

ដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាមានវត្តអារាមនៅគ្រប់

វិធីមនុសស្ និងជីវមណ្ឌល ( the Man and the Biosphere

ដ៏ទាក់ទាញប្លក ែ ៗពីគា្ន ហើយនៅផ្នក ែ ខាងក្នង ុ វត្ត មានរូប

គដ ឺ ម ើ ប្ ធ ី កា ើ្វ រសិកសា ្ និងជួយផ្សព្វផសា ្ យ ចំណះ េ ដឹងប្រពន ័ ្ធ

សត្វលោករបស់ពះ ្រ ពុទ្ធ ។

ទៅក្នង ុ ផន ែ ការគ្របគ ់ ង ្រ របស់សហគមន៍មល ូ ដ្ឋន ា ។

គំនរូ ចមះ ុ្រ ពណ៌ដល ែ រៀបរាប់អព ំ ជ ី វី ត ិ

និងការទូនន ា្ម

បន្ទប ា ម ់ កលោក-អ្នកនឹងស្គល ា ់ លោក លឹម កៅ

ដែលជាបុគល ្គ ដល ែ មានបទពិសោធន៍កង ុ្ន វិសយ ័ អាកាស

ចរណ៍សវី៊ ល ិ រយៈពេលជាង៣០ ឆ្នាំ និងជានាយកមជ្ឈ មណ្ឌលហ្វឹកហ្វន ឺ អាកាសចរសវី៊ ល ិ ។

Welcome on board your Cambodia Angkor Air flight.

របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចូលជាសមាជិកសមាគម

អក េ ឡ ូ ស ូ ម ី៊ ល ូ ដ្ឋន ា និងការដាក់បញ្ចល ូ ចំណេះដឹងនេះ សូមជូនពរឱ្យការធ្វដ ើ ណ ំ រើ របស់លោក-អ្នកជាមួយ

ជើងហោះហើរកម ុ ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិកម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ ប្រកបដោយភាពរីករាយ និងសុខសុវត្ថា ិភ ពល្អ ៕

ក្រម ុ អ្នកនិពន្ធ

of our inflight magazine, Angkor. about the Kingdom of Wonder, and the amazing destinations we fly to. Starting with one of the biggest and most-anticipated annual festivals in Cambodia. Undoubtedly Khmer New Year is the highlight of the year. Then read and view the timeless stories of the wall murals on Pagoda walls. With Buddhism Cambodia’s national religion, the country is dotted with ornate pagodas that sit at the heart of communities. Inside, each feature colourful murals that depict the lives and teachings of revered Buddha. Come exploring Bakong. The original temple mountain constructed by the mighty Khmer Empire. Dating back to the late 9th Century, more than 200 years before work began on Angkor Wat. This issue we hear from Mr Lim Kao. He tells us a bit about himself and the CATC, Civil Aviation Training Center. From humble beginnings to an important part in the development of Cambodia. This year we celebrate our Asean's Anniversary. On April 30th 2020, Cambodia marks its 21st anniversary since joining ASEAN, or Southeast Asian Nations. Over the course of more than two decades, the Kingdom of Cambodia has made some giant strides to improve its socio-economic development, as well as broadening its economic diversity. Come cast a line, fishing in Cambodia. There is seldom a better way to experience a country than by partaking in one of its traditional or cultural activities. For Cambodia, fishing definitely fits that mould, as an activity enjoyed from youth through to adulthood. Tonle Sap's Biosphere Reserve is the only area in Cambodia labelled by UNESCO’s directive as “protected”. The main goal of the reserve is to study and promote indigenous ecological knowledge and its incorporation in the management practices of the local communities. Finally we'll show you what nightlife there is in Da Nang boasting a collection of swanky rooftop bars, sophisticated lounges, friendly expat bars, and vibrant nightclubs where fun-loving travellers can enjoy a night out with likeminded locals. So sit back, relax, and let the world fly by as you enjoy your flight with Cambodia Angkor Air.

The Editorial Team


Contents Your In-Flight Magazine

March-April 2020

28 Khmer New Year 14

16

17

Phnom Penh Guide

Siem Reap Guide

Sihanoukville Guide

Phnom Penh’s bevy of businesses

Whether you are looking to shop

Sun, sea, sand – this southern coastal

have grown to offer something for

till you drop, tuck in to some

resort town has it all, and more.

everyone, meaning there’s never

scrumptious food, or simply relax

With an abundance of exquisite

been a better time to visit the

with a sensual spa treatment or a dip

beaches, both on the mainland and on

Kingdom’s capital.

in a luxurious hotel pool, we have

islands offshore, and plenty of great

Here’s our selection of outstanding

have you well covered with this list of

restaurants, bars, activities and hotels,

establishments to get you started:

top spots in Siem Reap:

you're all set for an unforgettable holiday:

6

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


Contents 2

Chairman's Message

5

Welcome Aboard

12

Cambodian Holidays

15

Khmer Food: Num Banh Chok

22

Route Map

64

Cambodia in Brief

66

Destination Phnom Penh

68

Destination Siem Reap

70

Destination Sihanoukville

72

Destination Vietnam

74

About K6 (Cambodian Angkor Air)

80 Flight Schedule 84

ATR Safety

85

Our Planes

86

Immigration / Customs forms

88

Angkor Shopping

92

Kiosk Check in

93

Digital Exerience check in

94

International Terminals AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

7


Contents Your In-Flight Magazine

March-April 2020

30 Timeless Stories

8

18

24

30

Motor Profile

Khmer New Year

Timeless Stories

The stand-out profile and cutting-edge

One of the biggest and

With Buddhism Cambodia’s national

design make a real impression. The

most-anticipated annual festivals

religion, the country is dotted with

superior stying of the Mercedes-Benz

in Cambodia is undoubtedly Khmer

ornate pagodas that sit at the heart

V-Class is consistently reflected

New Year.

of communities. Inside, each feature

throughout the interior and catches

colourful murals that depict the lives

the eye with luxurious details.

and teachings of revered Buddha.

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


44 Asean Anniversary

48 Casting a Line 36

40

44

Bakong

Q&A: Mr Lim Kao. The

Asean Anniversary

Civil Aviation Training Center

This year, on April 30th 2020, Cambodia

constructed by the mighty Khmer Empire. Bakong, which dates back to

Mr. Lim Kao has been a driving force in

ASEAN, or Southeast Asian Nations.

the late 9th Century, more than 200

the Cambodian Aviation Industry for

Over the course of more than two

years before work began on Angkor

many years. We met with him and asked

decades, the Kingdom of Cambodia has

Wat.

him a few questions.

made some giant strides to improve its

The original temple mountain

marks its 21st anniversary since joining

socio-economic development, as well as broadening its economic diversity.

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

9


Contents Your In-Flight Magazine

March-April 2020

54 Tonle Sap Reserve

36 Bakong 48

54

Casting a Line

Tonle Sap Reserve

There is seldom a better way to

The Tonle Sap Biosphere Reserve is the

experience a country than by partaking

only area in Cambodia labelled by the

in one of its traditional or cultural

Man and the Biosphere Programme

activities. For Cambodia, fishing

(MAB) under UNESCO’s directive as

definitely fits that mould, as an

“protected”. The main goal of the

activity enjoyed from youth through to

reserve is to study and promote

adulthood.

indigenous ecological knowledge and its incorporation in the management practices of the local communities.

10

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

11


Holidays

Cambodian 2020

KHMER

NEW YEAR

13-16 April 2020

It is called “Khmer” New Year because Khmer are the dominant ethnic group within the nation. Ninety-five percent of Cambodia’s 16 million people follow Theravada Buddhism, which is also the official religion. The calendar they follow is deeply steeped in their Buddhist religious traditions. The Cambodian New Year falls on either the 13th or 14th of April, depending on the dictates of an ancient horoscope reading called “Maha Sangkran.” Khmer New Year arrives just after the harvest has been gathered and safely stored, which is significant since the majority of the population are still involved in agriculture. In fact, an earlier lunar calendar was abandoned in favour of the present solar-based one in order to ensure the holiday fell just after harvest time and before the rainy season. The celebrations begin on New Year’s Day, but they last for three consecutive days. On the first day of celebration, Cambodians dress in fine clothes, go to family shrines with lit candles and incense to burn, and thank Buddha for his teachings by bowing to the ground to his image three consecutive times. To bring good luck on this day, the Khmer wash their faces with holy water in the morning, wash their chests at noontime, and wash their feet just before going to sleep. On the second day, great attention is given to helping the poor through charity. A special dedication ceremony to family ancestors is also attended at a monastery. On the third and final day, the images of Buddha are washed in a mixture of water and perfume, which is meant to symbolize the washing away of evil deeds. Elders are also washed in this way, and doing this is thought to bring good luck, happiness, and long life. Good advice is also sought upon washing parents and grandparents in this manner.

INTERNATIONAL

WOMEN'S DAY

08 March 2020

International Women’s Day in Cambodia is held every 8 March to celebrate the social, economic, cultural and political achievements of women. It is also a day used to highlight ongoing gender inequality and to call for further change.

12

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

13


PHNOM PENH GUIDE

Phnom Penh’s bevy of businesses have grown to offer something for everyone, meaning there’s never been a better time to visit the Kingdom’s capital. Here’s our selection of outstanding establishments to get you started:

Phnom Penh Shooting Club

Pumi Knhei, Trapeang Krasang, Posenchey Snar, Kampong Spoe 095 555 572 Sitting atop many an adventurous traveller’s bucket list to Cambodia is taking the opportunity to shoot a wide array of guns. The Phnom Penh Shooting Club has been in operation since 2017 and is a professional shooting range located outside of Phnom Penh. They are open 9 AM - 6 PM every day and the indoor gun range is open to group and individual bookings. They carry a diverse assortment of handguns, semi-automatic and automatic rifles, shotguns and machine guns. On their price list, they also list the selection available which include the ever-popular AK47, M16 and Desert Eagle handgun. You pay a fee per gun and per bullet used on each weapon, but its best to contact them directly to confirm all the rates. Before starting, you will be provided with a safety briefing and provided with ear protection before you shoot on the range at immobile targets. On-site, the facilities include a bar and pool table for those guests wanting to watch or for you to enjoy a drink, ideally after you have fired your weapons!

Mojito's

#93, Street 172

This new Americana pub-restaurant opened up in Phnom Penh earlier this year and is open daily from 11:30 to midnight. Mojitos offer a selection of local craft and regular beers as well as mixed drinks, cocktails and wines. If you are craving a great meal, they specialise in American southern-style Tex-Mex food (nachos, burritos, tacos etc.) with steaks, burgers, BBQ and pasta as well as a load of sides on offers such as Mexican rice, cornbread, fried okra and more. The bar currently offers a happy hour on some local beers from 11:30 AM-7 PM. They also have regular live music sessions, the downstairs lounge hosts gigs from 7-9 PM, with Open Mic nights planned. The two-storey building is conveniently located on the corner of two streets popular with backpackers, tourists and expats. The upstairs area also has air-conditioning and can be rented for private events (15-30 persons) and you can enjoy playing pool, darts or the shuffleboard. Both floors are perfect for people watching though while enjoying drinks and great Americana food and rock and roll music in the nation’s capital.

Snowbell

The Bridge SoHo @28th Floor, No 14, Street 78, Tonle Bassac. Snowbell Hotel opened its doors in 2019 after a collaboration between a designer, financier and hospitality professor joined forces and selected the prestigious Bridge SOHO Tower for their hospitality vision. This hotel is situated in an area of Phnom Penh that is rapidly changing and the mixed development building comprises of shops, apartments and restaurants. Nearby are the only casino’s in the city as well as one of the largest shopping malls, Aeon. The hotel itself says it caters for independent and business travellers, and families, who can choose from a selection of 75 rooms which have either river or city views. The rooms are located on the 28th and 29th floors so they do offer a fantastic vantage point of Phnom Penh. In addition, the building boasts the highest swimming pool in the country (situated on the 40th floor.) Design-wise, the rooms are minimalist and modern, built with a wood interior and marble. Other benefits include access to the sky gym, sauna and pool, as well as dining options at an award-winning restaurant (Collins) and sky garden.

Phnom Penh Fishing Venturing out on the rivers in Phnom Penh is a fantastic way of enjoying a break from the city, and allows you to unwind. Throw in some laid back fishing, drinks & food and Phnom Penh Fishing Tours has you covered. The fishing tour company has been operating since 2013 and provides friendly, and more importantly, experienced tour guides, who navigate the Tonle Sap, Upper Mekong River and Lower Mekong River on their traditional Cambodian fishing boat, to whisk you away from the city’s busier riverbanks and to cleaner areas. Tours can be booked for groups of about 6-8 people and are available as half-day and full-day adventures (you can contact them directly but rates are about $120 for a half-day). A wide variety of fish are available including the Mekong Carb, Asian Catfish and other fish species. Everyone is supplied with their own fishing gear, and instructions are provided on how to bait as well as fishing tips. Meals (often a BBQ) and drinks are included on your fishing expedition, and they will also provide insight on some of the key attractions of the shoreline (Night Market, Royal Palace etc.) and the local community who live on their boats on the rivers.

14

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


Num Banh Chok: the quintessential Khmer noodle dish

Cambodian cuisine is renowned for its freshness of ingredients, and few dishes exemplify this more than num banh chok. The legendary rice noodle recipe is carved in stone, or rather it features noodles freshly pounded out of fermented rice using heavy stone mills – a skill passed down from generation to generation. Once the noodles are ready, a delicate and fragrant fish gravy is added along with crisp chopped cucumber, long beans, bean sprouts, water lily stem and banana blossom. Fresh basil, mint and chilli elevate the subtle flavours to the perfect wake-me-up dish for breakfast or a cooling snack in the balmy hours of the afternoon. Num banh chok is traditionally served at room temperature. Khmers proudly regard the dish as part of their national identity and many eat it multiple times during the week. There are numerous varieties associated with various regions of the Kingdom. The Siem Reap version adds extra coconut milk and garlic and accompanies with a sweet sauce. Num banh chok in Kampot, meanwhile, contains dried prawns, coconut cream, fish sauce and peanuts. There’s also a style created for special occasions such as weddings called num banh chok nam ya, which incorporates a red fish curry. In Cambodian folklore, num banh chok is immortalised in the legend of Thun Chey. As the story goes, a 3rd-Century King of the Khmer Empire became wary of the growing popularity of a revolutionary scholar named Thun Chey and had him banished to China. Once settled, Thun Chey again attracted a following among locals, this time for his Khmer-style rice noodles. Word got round to the Emperor of China, who invited the charismatic Cambodian to his palace to sample the unique delicacy. Some Khmers will recite this tale as proof that rice noodles originated in Cambodia and the Chinese merely inherited the time-treasured recipe. Num banh chok can still be purchased the traditional way, from elderly women walking the city streets with fresh rice noodles piled in bundles in one basket and condiments in the other, balancing off a pole across their shoulders. You’ll also be able to easily find nom banh chok in local markets and restaurants in cities and towns across the country. Most rice noodles are now produced in factories to meet the huge consumptions demands of a growing population. However, traditional handmade nom banh chok (the name of the noodles themselves as well as the dish) is highly sought after and appreciated. It’s an arduous method to produce the noodles, requiring numerous time-consuming steps. Rice is softened through boiling, ground into a wet dough with in a heavy stone mill and has excess water squeezed out through a cloth bag. It is then left to ferment, producing it’s distinctive sourness. Once firm and dry, the dough is pounded into powder and then rehydrated into a thick paste and pushed through a tin can with holes into a pot of boiling water. A continuous motion is able produce num banh chok that stretch hundreds of metres long!

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

15


SIEM REAP GUIDE

Whether you are looking to shop till you drop, tuck in to some scrumptious food, or simply relax with a sensual spa treatment or a dip in a luxurious hotel pool, we have have you well covered with this list of top spots in Siem Reap:

Apps Cambodia is experiencing a mini tech boom and over the past couple of years, a number of apps and digital platforms have made getting around and tourism easier. Tourism - The country’s first tour guide booking platform, Guide Direk, allows international and local tourists to find professional tour guides for their travels online, and the startup venture currently only works with Certified Tour Guides from Ministry of Tourism of Cambodia. Siem Reap Urban Adventures is another great online resource to connect with local guides and they offer a variety of tours, with the packages online. Transport - Tuk-tuk and taxi ride-hailing apps have changed the way people get around in Cambodia, allowing for easier hassle-free travel experiences and the rates are preset and available on the apps. In Siem Reap its worth downloading apps such as Grab and Wego, which offer transport services that can be linked to your credit card or you pay in cash. For longer distance travel, BookMeBus is a fantastic app that you can use to book bus (and check bus schedules) and other transportation for long-distance trips within Cambodia. They also offer a range of digital payment options.

BookMeBus

visit them at www.bookmebus.com

BookMeBus is the No.1 transportation booking platform in Cambodia that offers a user-friendly and reliable online service for booking Bus, Taxi and Ferry tickets within Cambodia, Vietnam, and Thailand. With a partnership with over 60 transport operators, and cover more than 300 routes, it has grown to be the largest online booking platform in the kingdom. As a fast-growing tech company, BookMeBus started to focus on digitizing the traditional SMTEs ( Small & Medium Transport Enterprises) and help them make sales across the globe through international OTAs while efficiently use technology to expand their market share. To build and grow the ecosystem around transportation in ASEAN countries with powerful core management and distributed systems is their vision. Use code PGO10 to get 10% (up to $5) now until 30th May 2020 for any purchase on their website or mobile App.

Pub Street

St 8. (Pub Street) No self respecting visitor can go to Siem Reap and not visit Pub Street, the beating heart of nightlife in Siem Reap. In the heart of the city nearby to Siem Reap river and various markets, Pub Street is where tourists from all over the world gather and dance the night away. Come sunset, the road is blocked off to traffic, becoming a walking street, then a circus of activity comes alive. Let down your hair, dance, and let loose. You will be spoilt for choice with a variety of culinary offerings, from Khmer to Western favorites offered in food trucks, bars and restaurants. 50 cent draft beers, for the adventuous crispy insect munchies to go with the beer, spend your night on this lively street and not run out of things to do. Everywhere you look theres something going on, Markets, Live Music, Bars, clubs, cafes and food options galore. St 8 (Pub Street). Don't get lost in the passages and lanes surrounding Pub Street, also offering something for everyone.

Angkor National Museum

No.968, Vithei Charles de Gaulle The Angkor National Museum is an important archaeological museum which opened in 2007 and houses rare collections of Angkorian artefacts. The museum also provides abundant information and education on Khmer art and culture, most notably the Khmer Empire's Angkor period from the 9th to 14th-century. Over the years the exhibits have been modernised to include multimedia technology and improved visual storytelling for all visitors. The huge historical collection is split into 8 galleries including themes of the Khmer origins, the clothes and costumes and on religion. On entering the Angkor National Museum, an 80-seater theatre provides orientation with shows running every 15 minutes in a number of languages including Khmer, Korean, Japanese, Chinese, English, French and Thai. The opening times vary depending on the season, but generally, the museum is open from 8 AM to 6 PM and the website is kept up to date with exhibitions. You can also pre-book meetings with the curators and to shows and events

16

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


SIHANOUKVILLE GUIDE

Sun, sea, sand – this southern coastal resort town has it all, and more. With an abundance of exquisite beaches, both on the mainland and on islands offshore, and plenty of great restaurants, bars, activities and hotels, you're all set for an unforgettable holiday:

Queenco Watersports

www.facebook.com/queenco.watersports Queenco Watersports are linked to the Queenco Hotel and offer a huge choice of water sports and water-based activities from Victory Beach in Sihanoukville. Among these are Kayaking and SUP (Stand Up Paddleboarding), super dinghy activities, jet ski rentals, as well as a range of island and speedboat island tours. Lifejackets and safety equipment are supplied by the trained team at Queenco Watersports and some of the activities can be done by groups or individuals. Depending on the water activity, sessions can be booked by the hour, a half-day or full-day package. Kayaking, for example, starts from $20USD for 1 hour while jet skis are $40USD for 15 minutes. The day trips are made on the Princess Elina speedboat and allow up to 8 guests to explore islands such as Koh Sakor, Koh Sach, Koh Ream islands, Koh Rong and Koh Rong Sanloem, with prices starting from $750 depending on the package chosen. We advise you contact them directly and they have Khmer, English and French-speaking staff available.

Rush all terrain adventure Kampot

#23, Tola RUSH all-terrain adventures offer an exciting choice of adventures and tours in Kampot and in the surrounding areas on the Cambodian coast. You can select tours in their 4x4 off-road buggies, Motocross bikes, jet skis or rent a catamaran or speed boat for a private charter. The tour options are designed for thrill-seekers and come as full-day, half-day and 2-hour trips. Off-road adventures could include racing around muddy tracks and exploring secret waterfalls, caves and national parks but the tours can be customised to cater for your needs. The buggy and Motocross tours will be muddy and adventurous so the goggles and bandanas, as well as rain protection, are supplied by Rush. They offer some of the best sports and remote trails on their all-terrain adventures, however, they also jam pack sightseeing (lakes, hillsides and the Cambodian countryside) into the day and throw in some challenging obstacles. Trips can be booked online, or visit them at the Old Market in Kampot to find out more.

Red Shark Snorkelling

Saracen Bay, Koh Rong Sanloem Red Shark, is the name of the traditional Cambodian boat from Red Shark Charters, who offer tours off the coast of Sihanoukville to the waters around Koh Ta Kiev, Bambu Island and Koh Preah. The crew consists of local boat captains and an expat sailor from Italy, and they ensure for fun-filled day tours whose activities include snorkelling, cliff jumping, island and beach visits and treks through some local jungles. Red Shark offers pickups and drop-offs for private tours and charters otherwise they depart from Otres Beach 2, and can cater tours to your needs. This will depend on whether you are visiting Sihanoukville via one of the cruise liners or staying in the coastal city. Part of the adventure is seeking out some of the crystal clear waters and relaxing on secluded sandy-white beaches with an emphasis on fun and exploration, or extreme relaxation as per your requirements.

Exploring the islands off Sihanoukville The islands off the southern Cambodian coast have seen rapid development over recent years but have not lost all their charms and remain idyllic beach getaways. The accommodation options on the islands have become diversified with Cambodian rustic bungalow hideaways, as well as more luxurious pampering choices on offer. Scuba Nation is one of the 5 Star PADI operators available who provide scuba and snorkelling services as well as certified PADI courses for most levels. Koh Rong and Koh Rong Sanloem are home to rocky outlets and reefs with good diving depths and seasonal visibility. Marine life includes popular eels, rays, a diverse selection of fish and more. Long Beach remains a popular destination on Koh Rong and on-island activities like treks, mountain biking etc. are available. Koh Rong Sanloem is smaller & less developed than Koh Rong and most guests enter via Saracens Bays which has the biggest selection of places to stay. A trek across the island brings you to the well maintained Lazy Beach. There are a lot of boat transport options to the islands but do bring cash with you and there might be limited mobile network connectivity.

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

17


AngkoR Motor Profile Overview

The Mercedes-Benz V-Class The successful model even more attractive. Style. Acceleration. Elegance the excites. Stand-out profile and cutting-edge design make a real impression. The superior stying of the V-Class is consistently reflected throughout the interior and catches the eye with luxurious details. Always on the move.-Sporty driving meets exceptional performance. Thanks to the efficient and high-performance engine, the V-Class creates a unique driving experience. Exclusive features from the new AMG Line make the inner drive even more expressive. Sustains more than just the first impression. The future's driving ahead. Thanks to its high performance engine and low emission drive, the V-Class effortlessly lives up to the demands of tomorrow. With agile road handeling and cutting-edge efficiency, it's paving the way for the future.

Design - Exterior Sporting pleasures.

Power and driving comfort combine to produce a refined sporty character. You will be delighted at the power and agility of the V-Class on the road. The drivetrain and suspension reconcile agility and comfort to perfection. For all its space inside, the V-Class demonstrates excellent manouvering capability even in tight situations on the road and boasts a small turning circle. With plenty of variable space to accommodate sports equipment, the V-Class is the ideal vehicle to support your sporting aspirations.

Both side power sliding doors. The two electric sliding doors on either side of the vehicle may be opened or closed using a smart key or by pressing a black button located behind the B-pillar. The doors also feature an additional safety function that detects obstructions and prevents injuries to passengers.

EASY-PACK tailgate The EASY-PACK tailgate opens and closes automatically at the simple press of a button.

Design - Interior Comfort zone.

The luxurious electronic single seats are equipped with armrests on both sides, luxurious headrests and leg rests, offering unparalleled comfort for passengers. What's more, the active seat ventilation function, climayised seats and leg rests, and massage function further enhance the level of comfort and ride experience. The centre console with integrated refrigerated compartment underscores the luxurious passenger-car feel with 2 temperature-controlled double cup holders, a mulimedia box, an armrest and varios stowage facilities.

18

AngkoR


Mercedes-Benz V-Class Comfort

New design and even greater comfort. A stronger visual presence and broader apperance comes of a new bumper design with striking cooling air inlets and a new diamond structure in the radiator grille and framed by two slats in silver. New paint colours in graphite grey metallic and selentite grey metallic expand the palette of popular black and white tones. Equally new is the optional paint colour steel blue. With the new colour hyacinth red metallic. The new V-Class makes an especially emotive statement. The interior follows the trend of modernity and clarity. The facelifted Mercedes-Benz MPV presents itself with new air vents in a more sporty turbine look as well as new dials in the instrument cluster. The new upholstery and equipment colour tartufo nappa leather makes a modern and elegant statement. Modern and elegant can also be used to describe the new trim element in twin-stripe look which is used on the instrument panel and in the side paneling. Comfort is an obligation in the MPV segment. With the facelift, passengers in the first rear row can now enjoy luxury seats with a reclining function, a back massage function and climatization. Passengers can choose from three different massage intensities and three climatisation. A trip in the V-Classs - for instance. What's more, after among others the A-Class, the CLA and the GLC. The V-Class is also available with the intuative and self-learning MBUX multimedia system - MBUX can be ordered in the Mercedes-Benz MPV since December 2019.

Safety - Even safer. For the first time ever, the V-Class can be ordered with Active Brake Assist. It can detect when there is a risk of collusion with a vehicle ahead and gives an initial visual and acoustic signal. If the driver reacts, the Active Brake Assist builds up braking pressure adequate to the situation. If there is no reaction, the system actively supports evasion and maneuvers. In urban traffic, the Active Brake Assist can also react to stationary obstacles or pedestrian crossings.

Highbeam Assist Plus available for the first time. Another new safety feature is the optional Highbeam Assist Plus. In main-beam mode, Highbeam Assist Plus supports the driver with a permanent, broad illumination of the roadway. In the event of vehicles in front or oncoming traffic, the LEDs of the main-beam module are partially deactivated and thus create a U-shaped cut-out in the cone of light. The reamaining areas of the roadway continue to be illuminated with the main-beam headlamps (partial main beam).

ATTENTION ASSIST: amazing concentration. The standard-fit ATTENTION ASSIST system is able to enhance driving safety - particularly on long journeys and when driving at night - and can help prevent microsleep. The system gives visual and acoustic warnings if it detects typical signs of drowsiness or inattention, and urges the driver to take a break. To analyse the driving style, steering movements are assessed and used to create an individual driver profile.

AngkoR

19


Parking package: copilot. With the help of Active Parking Assist and its 360o camera, gives extensive assistance to the driver when looking for a parking space, negotiating in or out of a space and manouvering. Active Parking Assist searches for suitable parking spaces and steers the vehicle automatically into parallel and end-on parking spaces, the 360o camera makes the area immediately behind the vehicle visible including from a bird's-eye view and below the window line. As a result it helps with being able to see abstacles when parking and manouvering.

Technical Data

Re-styled, striking front-end design. The V-Class builds upon the core values of the MPV: Now, its presence in XXL (Extra Long Version) format is even more stylish and dynamic. Focal points include a re-styled and striking front-end design, as well as the introduction of the OM 654 four-cylinder diesel engine generation with the V 250 reaching the new top value of 211ho - plus safety and assistance systems up to the latest technological level. V 250 Avangard AMG Line EL: Fule Consumption: 6.0-5.9 1/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 157-154 g/km.

New engine, new transmission The V-Class is equipped with the four-cylinder diesel or petrol engine in three output variants: V 220 d with 163hp and 380 Nm torque, V 250 with 211hp and 440 Nm torque as well as V 300d with 239hp and 500 NM torque. The latter sets the benchmark in the MPV segment. The new engine generation is even more efficient and clean and offers further improved noise and vibration characteristics.. It is pleasantly quiet inside the vehicle and annoying vibrations have been reduced. The facelift also sees the V-Class equipped with the 9G-TRONIC automatic transmission for the first time. The particularly comfortable and efficient converter automatic transmission is available as standard for the V 300 d and V 250 as well as the V220 d.

Driving

Dynamic presence in XXL format. "With the introduction of the V-Class five years ago, we showed that a stylish and dynamic presence is also possible in XXL (Extra long version) format. In doing so, we were able to convince families, leisure adventurers and business customers alike from Europe right across to Asia. Proof of this can be found in the

20

AngkoR


209,000 or so V-Class units that have been sold since its market launch as well as in the fact that the vehicle has one of the youngest buyer groups across Mercedes-Benz. At the beginning of 2020, we'll soon also make the next statement in the segment by expanding our portfolio with a fully electric MPV," says Wifried Porth, Member of the Board of management of Daimler AG; Human Resources and Director of Labor Relationss, Mercedes-Benz Vans.

Where to see, test-drive and buy! Star Auto (Cambodia) is the exclusive general distributor of Mercedes-Benz passenger cars, suvs and commercial vehicles. Please visit us at our showroom located at Hun Sen Blvd, Phnom Penh. To see the cars and vehicles as well as book a test-drive.

Contact numbers. Dynamic presence in XXL format. Please contact us at 017 231 488 or via email: info@starauto-cambodia.com

AngkoR

21


AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

23


Khmer New Year

A celebration of c One of the biggest and

most-anticipated annual festivals in Cambodia is undoubtedly Khmer New Year.

Khme 24

AngkoR


hange

er New Year AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

25


Bon Chol C 26

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


Known locally as “Bon Chol Chhnam Thmey”, which translates to “Holiday of Entering the New Year”, the Cambodian population is granted at least 3 whole days off work to return to their home provinces or communities and enjoy boisterous celebrations with family reunions, festive feasts, pagoda trips and traditional games. Despite being a Buddhist festival, Khmer New Year follows the solar rather than the lunar calendar. Depending on the readings of an ancient horoscope, New Year’s Day falls on either April 13 or April 14 each year, coinciding with the solar New Years of neighbouring Thailand and Laos, as well as Myanmar, Sri Lanka, Nepal and parts of India. This year, the holiday will run for 4 days from April 13 to 16. Farmers and fishermen can kick back and relax as they mark the end of their harvest and fishing seasons, and begin preparations for the imminent arrival of the monsoon season. Weather conditions are generally scorching hot at this time of year, so it’s probably just as well they don’t need to labour outside. Contrary to appearances, Khmer New Year is not strictly a religious holiday. However, the majority of Cambodians are Buddhist and will make visits to local pagodas for purification rituals as well as bringing freshly-cooked foods, desserts and other offerings to the monks. It is believed that these donations can reach the hands of ancestor spirits languishing in hell. The greater the gifts, the more “grateful” the ancestors will become and the more wishes of rewards they will bestow on their descendants. Temple entrances are beautified with garlands of flowers and coconut palm leaves, while incense and candles are lit by visitors throughout the holiday. Tourists are welcome to visit the pagodas, or “wats” in Khmer, providing they observe general rules of etiquette including wearing non-revealing clothing. Local men usually put on a smart shirt and trousers, while the women dress up in traditional long-sleeved, white tops and long skirts featuring ornate patterns. The first day of Khmer New Year is called “Maha Songkran”, which is derived from the Sanskrit for “Great Movement” in reference to the sun moving into a different sign of the Zodiac. As well as visiting the pagoda, people will also clean and decorate their houses and arrange fruit and drinks on a table at the front door or shrine. This is said to give welcoming nourishment to new spirits,

Chhnam Thmey

who give blessings in return to the household and help protect the family throughout the year.

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

27


The next day (or two days as is the case in 2020) is “Virak Vanabat”, a time for remembrance rituals honouring your elders, both living and departed. Younger family members will present gifts to their parents and relatives and give donations to underprivileged members of society. During a visit to the pagoda, people pay tributes to the lives of ancestors at mounds of sand fashioned around the temple. These are said to represent Culamuni Cetiya, the sacred burial place of Buddha's hair and diadem (ornamental crown). Families can also enjoy a nice lunch together and take a trip to somewhere scenic. The final day of the festival is officially the start of the new year. Named “Thgnai Loeung Sak”, it sees cleansing ceremonies carried out at temples. Buddhist statues and elders are bathed in perfumed water in a ritual meant to wash away the personal indiscretions of the past year and ask for forgiveness. Blessings of good luck and fortune are received in return, along with some sage advice for the year ahead. Khmer New Year is not all about Buddhist rituals, temple offerings and paying your respects, it’s also about fun. Along with the customary water and talcum powder throwing, numerous traditional outdoor games are vociferously enjoyed by locals in public spaces, often during the weeks building up to the holiday as well. Some games are played by large groups of males and females, such as in “Chol Chhoung”. Two rows stand opposite each other and take turns to throw the “Chhoung”, a knotted up karma (headscarf). When caught it can be thrown quickly back and if it hits an opposition member, the whole group must dance while their victors sing. The game of “Chab Kon Kleng” involves singing too, with a ‘hen’ character trying to protect her ‘chicks’ from a marauding ‘crow’. Cambodia also has its own variation of Tug of War called “Teanh Prot”. In “Leak Kanseng”, a player walks around a circle of fellow revellers trying to discretely place a krama behind one of them. Once alerted, the person must grab the scarf, take chase around the circle and try to hit the instigator with it. The skill game of “Bos Angkunh” has players throw the angkunh (a large dried fruit seed) at a target of other angkunhs. As a painful but playful punishment, losers have their knee, shoulder or elbow joint struck by the hard angkunh. A delicious part of the Khmer New Year culture is to prepare and share steamed sticky rice cakes, “Num Ansom”, which come in large cylindrical rolls wrapped in banana leaves. There are a variety of fillings, including pork, mung beans, banana and coconut. Try slicing these rice cakes and pan-frying till crispy for a roast-flavoured treat.

Thgnai Loeung 28

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


g Sak

AngkoR

29


Ornate pagodas

Timeless Stories‌

With Buddhism Cambodia’s national religion, the country is dotted with ornate pagodas that

TimelessStori sit at the heart of communities. Inside, each feature colourful murals that depict the lives and teachings of revered Buddha.

30

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


ies

AngkoR

31


Designed to draw attention with gleaming

colourful painted walls emerge, the intricate

depictions of the Reamker adorn three-metre

gables, golden finials stretching to the sky,

murals telling tales throughout the temple’s

tall walls that stretch more than 600 metres.

and towering columns topped by terracotta

vihara, or congregational hall.

tiles, Cambodia’s pagodas serve as spiritual,

The styles of the mural vary slightly, according

Sometimes the murals are painted in bold

to Dr Vittorio Roveda from Sri Lanka. The

colours, others feature rich, deep hues that

renowned authority on Khmer mythology and

soften the soul on sight. Each depict scenes

iconography has identified three distinct styles.

from Buddha’s 547 lives, often interspersed

He says, “There are early murals, for example at

As worshippers step through carved wooden

with tales from the Reamker, the Khmer

the monastery of War Kampong Tralach Leu in

doors into dim light, they are greeted by the

version of Hindu epic poem, the Ramayana.

Kampong Chhnang; the classic or aristocratic

communal and visual beacons for communities. And the dramatic visual representations don’t stop there.

sweet scent of incense sticks planted at the feet of Buddha statues, wisps of smoke spiralling into the air. As visitors’ eyes adjust to the light,

32

AngkoR

Examples

of

these

can

be

found

in

highly-revered Wat Bo in Siem Reap, and Phnom Penh’s treasured Silver Pagoda, where minute

In-Flight Magazine March - April 2020

group, such as those at the Gallery of the Silver Pagoda in Phnom Penh; and a vernacular group of paintings that we find in northern provinces.”


Dr Roveda claims the visual style arrived from

Here, older and newer murals sit side-by-side,

The artists themselves tend to be anonymous,

Sri Lanka at some unknown time, and was

depicting Buddha’s journey.

although it is known the Silver Pagoda’s murals

adapted across Indochina. However, while the form may be ancient, the images seen today are relatively modern, created when oil paints and other materials were imported from Thailand, and later from Europe, around the mid-19th century.

“Religious art must respect traditions and inner rules that forbid any evolution or development,” explains Dr Roveda. However, traditions are never

completely

unassailable…

Changes

did happen with the arrival of the French in the early 19th century. They gradually spread

were painted in 1903 by a team of students working under the direction of artist Vichitre Chea and architect Oknha Tep Nimit Thneak. Usually, the only names associated with murals in a Khmer pagoda are those of the donors, whose details and the amount gifted are carefully carved into panels on the walls.

Perhaps the oldest example of this style can

principles of European art, including the study

be found at Wat Piphoat Rangsey, near Phnom

of volumes, shades, perspectives, and colour

However, artists sometimes find ways of

Penh’s Japanese Bridge. A French research

theory.”

slipping in personal touches reflecting the

team claim paintings date back to the 1870s.

secular world around them. Eagle-eyed visitors

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

33


to the pagoda within the grounds of Bakong temple east of Siem Reap will find a Japanese World War II fighter plane in among the scenes of Buddha’s path to enlightenment. A hidden dinosaur carved into the walls of Ta Prohm at Angkor Wat Archaeological Park has also baffled historians for decades Painters were regarded as manual workers, in much the same way as the carvers of the bas-reliefs of Angkor Wat were. Some may have been members of large workshops, or perhaps capable and itinerant artists, but their names were not required for the temple to be complete. Their valuable work is vulnerable today because, despite restoration programmes run by the APSARA (Authority for the Protection of the Site and Management of the Region of Angkor) and organisations including École Française d’Extrême Orient, old monasteries are sometimes abandoned to pave the way for new structures. Despite this, the country is home to an abundance respectful stunning

of

temples,

visitors murals

inside and

which to

ornate

welcome

admire

the

décor. Just

remember to keep shoulders and knees covered, and to leave shoes at the door.

34

AngkoR


AngkoR

35


Cambodia’s first temple mountain

Bakong

36

While the awe-inspiring Angkor Wat remains one of the world’s most recognisable religious structures, taking pride of place on Cambodia’s national flag, it was in fact not the original temple mountain constructed by the mighty Khmer Empire. That distinction falls to the Bakong, which dates back to the late 9th Century, more than 200 years before work began on Angkor Wat.

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


Bakong The Bakong was constructed out of sandstone by King Indravarman I as

the state temple dedicated to Shiva, Hindu mythology’s much-revered God of Destruction. According to an inscription discovered on a stele, or stone slab, the temple was completed in 881. It formed the centrepiece

of the King’s capital city, Hariharalaya, in an area now known as Roluos, around 15 kilometres East of Siem Reap town. The King also built Preah Ko and the Lolei temples as part of this ancient city, along with extensive irrigation infrastructure such as canals and reservoirs. The Bakong’s official shrine status was short lived, however. Just 8 years on, Indravarman died and was succeeded by his son Yasovarman I, who founded a new capital called Yasodharapura around another new temple mountain named Bakheng. This area later became known as the Angkor Archaeological Park. Despite the shift of focus of the Khmer Empire, the Bakong was not abandoned as structural additions during the 12th and 13th Centuries testify. The rectangular area of the site is enclosed by two sets of walls and moat, the outer most measuring 900 metres by 700 metres and the inner enclosure being 160 metres by 120 metres. 22 brick temple structures were originally built between these enclosures, containing statues of Shiva and fellow Hindu deity Vishna

along with numerous lingas, abstract iconography symbols of Shiva. The majority of these have now collapsed. Moats are crossed by paved causeways, lined by gigantic stone Nagas (multi-headed serpents). These are the first known examples of Naga Bridges, commonly found around the later Angkor temples.

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

37


the original temple mountain constructed by the mighty Khmer Empire 38

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


The five-tiered temple mountain structure of the Bakong, like at Angkor Wat and many others, is a representation of Mount Meru – a sacred five-peaked mountain of Hindu, Jain and Buddhist mythology believed to be the centre of physical, metaphysical and spiritual universes. Four levels of the pyramid leading to the Central Sanctuary correspond to the worlds of Nagas, Garudas (bird-like creatures), Raksasas (man-eating giants) and Yaksas (nature spirits). Eight large brick towers surround the pyramid feature some of Cambodia’s most intricately carved stone lintels above their doorways. Highlights of these carvings include stunning depictions of Vishnu on top of Garuda, ancient Khmer warriors, and mythological beasts such as Makaras (guardian-like sea creatures). The central sanctuary atop the pyramid has some decoration styles that allude to the belief it was built some 200 years later that the rest of the temple. This structure completely collapsed but was rebuilt in the late 1930’s and early 1940’s by French architecture conservator Maurice Glaize using original materials and methods wherever possible. Visitors to the Bakong and other Roluos Group temples still require a temple pass, despite the location being outside of the Angkor Archaeological Park. It makes for an excellent half-day trip during the morning or afternoon.

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

39


The Civil Aviation Training Center

Q&A

40

Mr. Lim Kao has been a driving force in the Cambodian Aviation Industry for more than 30 years. We met with him and asked him a few questions. Q: We asked Mr. Lim Kao to tell us something about himself and how he became involved with the CATC ? A: I was born in Kampot Province, Cambodia. I am one of many who went through the Pol Pot regime. A year after the victory over genocide regime, I returned to Phnom Penh where I completed high school in 1989. In that same year, I served in the air force hoping to continue my studies abroad in this field. At that time I had a chance to study in the former Soviet Union. As you known, the Soviet Union collapsed in 1989 due to the reform called Perestroika, so I was unable to continue my studies abroad as I had planned. In the meantime, our country was also experiencing an unstable time. When there was a negotiation of 4 parties until the Paris Peace Agreement was signed on 23rd October 1991. In 1992, the United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) was in Cambodia. At that time, there were quite a lot of foreigners and many Khmers were studying foreign languages such as English, French, etc. I studied English, the book I studied at that time was Essential English Book 3. I also attended more English courses including conversation class and translation of newspapers by renting the newspaper by the hour from 300 Khmer Riel to 500 Khmer Riel. In March 1993, I went to Thailand to study air traffic control for about 14 months. This was a scholarship offered by the International Civil Aviation Organization (ICAO). I then became an air traffic controller in Phnom Penh, Siem Reap and Ratanakiri Airports. In 1997, I was appointed an office chief, issuing licenses to pilots and air traffic controllers. From that time on, I had a chance to attend a lot of courses related to the civil aviation field. I studied a Master’s Degree in Public Administration and learnt to fly small aircrafts. I also worked as a Flight Operation Inspector, Cabin Crew Trainer and Advance Manager in Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, South Korea, China, Spain, Japan, UK and the US.

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

Lim


Q: How was the Civil Aviation Training Center established ? A: The Civil Aviation Training Center (CATC) was funded by the Republic of Korea for Cambodia as a grant. The building construction was completed in 2016, I was assigned by the management of the Civil Aviation Secretariat to manage the center.

Q: What are the plans of the Civil Aviation Training Center this year ? A: The center is planning to increase the training courses every year and is also contacting international trainers from abroad to provide training. CATC is increasing more training courses than in previous years and is applying to be a member of 'Train Air Plus of International Civil Aviation Organization' to ensure that the training center provides the civil aviation courses following the international standards. This year, the center is providing 52 training courses, each of which lasts from 1 week to 3 months. Some courses require a practice in real situation such as Air Traffic Controlling course as we also have specialised equipment called 'Air Traffic Control Simulator'. I hope the Civil Aviation Training Center will develop human resources in line with the 3rd phase of 'rectangle strategy' of the Royal Government of Cambodia, so Cambodia can integrate into ASEAN.

Kao AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

41


បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក លឹម កៅ

ឯកឧត្តម​​​​ លឹម​​​ កៅ ​​​​គឺជាបុគ្គលដែលមានពិសោធន៍កង ុ្ន វិសយ ័ អាកាសចរណ៍សវី៊ ល ិ រយៈពេលជាង៣០ ឆ្នាំ ។​​​​ យើងបានជួបជាមួយគាត់ហើយយើងក៏មានសំនួរខ្លះ

សំនួរ​​​៖ តើលោកអាចរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកបានឬទេ ? តើលោកបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនអាកាសចរស៊ីវិលតាមរបៀបណា ?

ចំលើយ ៖ ខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពត ហើយក៏ជាក្មេងម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់ជំនាន់ប៉ុលពត ។ ក្រោយពេលរំដោះគ្រួសារខ្ញុំនៅកំពតបានមួយឆ្នាំ ក៏បានវិលមក

ទៅកាន់គាត់ ​។

ភ្នំពេញវិញ ទើបខ្ញុំបានរៀនចប់បាក់ឌុប (វិទ្យាល័យ) នៅឆ្នាំ ១៩៨៩ ។ នៅឆ្នាំ ១៩៨៩ ដដែលខ្ញុំក៏បានចូលបម្រើកងទ័ព ផ្នែកទ័ពអាកាស ហើយសង្ឈឹមថានិង បានទៅរៀននៅបរទេសខាងអាកាសចរណ៍នេះ គឺពេលនោះសំដៅទៅរៀននៅប្រទេសសមាជិកអតីតសហភាពសូវៀត ។

យើងដឹងហើយថានៅឆ្នាំ ១៩៨៩ សហភាពសូវៀតក៏រលំ ដោយកែទម្រង់ហៅថា Perestroika ( ប៉េរ៉េសស្រ្តូយការ ) ខ្ញុំក៏មិនបានទៅរៀនក្រៅប្រទេសដូចបំណង

ទន្ទឹមនឹងនេះប្រទេសយើងក៏ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រែប្រួលដែរ

គឺការចរចាររវាងភាគីខ្មែរទាំង ៤ រហូតបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា

ឆ្ន១ ាំ ៩៩១ ។

នៅឆ្នាំ ១៩៩២ កងទ័ពរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកកម្ពុជា ពេលនោះហើយប្រទេសយើងមានបរទេសជាច្រើន ហើយចាប់ផ្តើមត្រូវការភាសា

ខ្ញុំបានរៀនអង់គ្លេសដល់ Book 3 សម័យនោះបើថា Book 3 អញ្ជឹង គឺសៀវភៅ Essential English ដែលមាន ៤ ភាគប៉ុណ្ណោះ ។ ខ្ញុំក៏ចេះតែចូលរៀនអង់គ្លេសបន្ថែម

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ខ្ញុំក៏បានចេញទៅរៀននៅប្រទេសថៃ ប៉ុន្មាន ១៤ ខែ កន្លះ ផ្នែកបញ្ជាចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាស ដែលជាអាហារូបករណ៍របស់

នៅដើមឆ្នាំ ១៩៩៧ ខ្ញុំក៏ត្រូវបានចាត់តាំងអោយមកទទួលភារកិច្ចថ្មីជាប្រធានការិយាល័យផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណដល់អាកាសនាវិក និងអ្នកបញ្ជាចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាស ។

បរទេសជាពិសេស អង់គ្លេស បារាំង ជាដើម ។ ផ្សេងៗ ដូចជាថ្នាក់សន្ទនា រៀនបកប្រែតាមកាសែត ដោយបង់លុយ មួយម៉ោង ៣០០ រៀល ទៅ ៥០០ រៀល ប៉ុណ្ណោះ ។

អង្គការអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិ (ICAO) ។ ចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំជាអ្នកបញ្ជាចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសនៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញ សៀមរាម និងរតនគីរី ។

ចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំក៏ចេះតែមានឱកាសបានចូលរួមវគ្គសិក្សាជាច្រើនលើវិស័យអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល

ដូចជា មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនីតិរដ្ឋបាល

សាធារណៈ រៀនបើកយន្តហោះធុនតូច គ្រប់គ្រងអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល (Civil Aviation Management) ស្រាវជ្រាវឧប្បត្តិហេតុគ្រោះថ្នាក់អាកាសចរណ៍ (Accident and Incident

Investigation) Flight Operation Inspector, Cabin Safety, Train the Trainees, Advance Manager នៅតាមប្រទេសមួយចំនួនដូចជា ថែឡង់ដ៍, សិង្ហបុរី, ម៉ាឡេស៊ី, ឥណ្ឌូនេស៊ី

កូរ៉េខាងត្បូង, ចិន, អេស្ប៉ាញ, ជប៉ុន, អង់គ្លេស, អាមេរិក, ជាដើម ។

42

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

43


Ma

Cambodia’s Coming of Age

Maturing into ASEAN: This year, on April 30th 2020, Cambodia marks its 21st anniversary

since joining ASEAN, or Southeast Asian Nations. Over the course of more than two decades, the Kingdom of Cambodia has made some giant strides to improve its socio-economic development, as well as broadening its economic diversity. ASEAN Roots and Development In 2000, the “Initiative for ASEAN Integration (IAI)” was launched to expand ASEAN and bridge the gap between the old and new ASEAN nations. This meant that Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam expanded on the existing members of Brunei, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. The main goals of growing the ASEAN membership was to reduce the development gap between these two groups of Asian nations. This inclusion certainly helped Cambodia transition from a cycle of post-war recovery, and into gradual, and then consistent rapid economic growth for decades. More recently ASEAN members have also benefited from the Belt and Road Initiative (BRI) which was initiated by China in 2013. Cambodia has benefited hugely as it has enhanced the economic opportunities, strengthened infrastructure connectivity in the form of more and better roads, expressways, railroads, airports, and seaports. In 2015, working with the Asean Economic Community, Cambodia also introduced the National Single Window (NSW) to help reduce bureaucratic red tape, which had previously hampered intra-ASEAN trade and investment. In October 2018, a Sub-decree on Tax Incentives for Small and Medium Enterprises (SMEs), was brought in to encourage the expansion of Cambodian SMEs. This business category represents the majority of Cambodian manufacturers.

Finding Identity

44

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


aturing into Asean

Change of Fortune The influx of Chinese investment and tourism to Cambodia has dramatically increased over 21 years, but generally, the benefits of being an ASEAN member have seen many doors open for the future of Cambodia’s development. Areas such as trade, culture, infrastructure, real estate and construction, agriculture, and international contact have all garnered increased opportunities. Domestically too, the ongoing improvement of the country's transport infrastructure has created new links between urban and rural areas in the Kingdom. This has been important to modernise and broaden the economic horizons of the country. Foreign Direct Investment (FDI) from the ASEAN member countries and the other key Asian economic powerhouse nations such as Japan, China, South Korea and even Australia and the United States have all increased over the past 21 years. One of the main reasons is that the market of Cambodia is more accessible and it has enjoyed the potential to trade with and tap into these lucrative markets itself. On the table currently is the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), which includes the ten ASEAN member countries in addition to Japan, China, South Korea, Australia and New Zealand. The potential to have a stronger trade and market access will reportedly be even more lucrative for Cambodia.

Embracing Technologies More recently Cambodia has diversified away from its traditional key exports in agriculture and tourism and enjoyed a tech boom. Through its association with ASEAN members, some key relationships have developed to grow the tech and fintech sector in Cambodia. Some of the leading institutions in Singapore have been assisting the Kingdom to be prepared for the Fourth Industrial Revolution, in terms of embracing digital technologies and adapting to the changes this will bring in affecting the way everyone lives, works and interacts. As recently as 2019 Singapore institutions were collaborating with the Cambodian government on a programme that is designed to equip Cambodian students with the skill set to face these challenges. Key to this, is also embracing digital payment platforms, e-commerce and the burgeoning startup tech scene which should allow Cambodia to compete on a more even footing with other developed and developing nations.

Finding Identity Finally, ASEAN membership has given Cambodians and its government a sense of stability as well as safeguards in protecting its borders and independence. With the support of ASEAN, Cambodia and its partners has seen pivotal regional integration in Southeast Asia and beyond. This has also allowed the country to develop and build on its national identity on the regional and global stage, and as such, find its feet as a maturing and learning nation. Cambodia is coming to grips with its past and future and embracing its coming of age through the ongoing support of its integration with ASEAN.

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

45


ភាពចាស់ទុំរបស់ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជានៅក្នុងសមាគមអាស៊ាន

ថ្ងទ ៃ ៣ ី ០ ខែមេសា ឆ្ន២ ំា ០២០ នេះ គឺជាខួបលើកទី២១ របស់បទ ្រ ស េ កម្ពុជាដែលបានចូលជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊អា ី គ្នយ េ ៍ ឬអាស៊ន ា ។ រយៈពល េ ជាងពីរ

ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះប្រទស េ កម្ពជា ុ បានបោះជំហានអភិវឌ្ឍសេដក ្ឋ ច ិ ្ច សង្គមរបស់ខន ួ្ល យ៉ង ា ឆាប់រហ័ស ។

46

AngkoR


ប្រវត្តិ និងការអភិវឌ្ឍនៃអាស៊ាន

ក្នង ុ ឆ្ន២ ំា ០០០ " គំនត ិ ផ្តច ួ ផ្តម ើ សមប ្រា ស ់ មាហរណកម្មអាស៊ន ា (IAI) " តវូ្រ បានចាប់ផម ើ្ត ដើមប្ ព ី ងក ី្រ អាស៊ន ា និងបន្ថយគម្លត ា របស់សមាជិកអាស៊ន ា ចាស់ និងថ្មី ។

ប្រទស េ ជាសមាជិកថ្មីមាន ប្រទស េ កម្ពុជា ឡ ាវ មីយន ា៉ ម ់ ា៉ និងវៀតណាម បានចូលជាបន្តបន្ទាប់ទៅក្នង ុ សមាគមដែលមាន សមាជិកចាស់ ដូចជា ប្រទស េ ប៊យ ុ្រ ណេ

ឥណ្ឌន ូ ស េ ី៊ ម៉ឡ ា ស េ ី៊ ហ្វល ី ព ី ន ី សិងប ្ហ រុ ី និងថៃ ។ គោលបំណងចម្បងរបស់អាស៊ន ា គឺកាត់បន្ថយគម្លត ា អភិវឌ្ឍរវាងសមាជិកថ្មី និងសមាជិកចាស់ ការចូលជាសមាជិក

អាស៊ន ា នេះ ពិតជាបានជួយឲ្យប្រទស េ កម្ពុជាផ្លស ា ប ់ រូ្ត ពីបទ ្រ ស េ ដល ែ ញាំញដោ ី យសងម ្គ្រា ឲ្យទៅជាបទ ្រ ស េ មួយដល ែ មានការអភិវឌ្ឍសដ េ ក ្ឋ ច ិ ឆ ្ច ាប់រហ័សក្នុងរយៈ ពេលប៉ន ុ ន ា្ម ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះ ។

សមាជិកអាស៊ន ា ថ្មីជាចន ើ្រ ទៀត ក៏បានទទួលបោ ្រយ ជន៍ពី “ គំនត ិ ផ្តច ួ ផ្តម ើ ខ្សក ែ វា ្រ ត់មយ ួ និងផ្លវូ មួយ (BRI) ” ដល ែ ផ្តច ួ ផ្តម ើ ឡើងដោយបទ ្រ ស េ ចិនក្នង ុ ឆ្នំា ២០១៣

ផងដែរ ។ ប្រទស េ កម្ពជា ុ បានទទួលប្រយោជន៍ដច ៏ ន ើ្រ ដូចជាបង្កនកាល ើ ានុវត្តភាពសេដក ្ឋ ច ិ ្ច និងពង្រងកា ឹ រតភ្ជប ា ហ ់ ដ េ ារចនា ្ឋ សម្ពន ័ ប្រសើរជា ្ធ ងមុន និងចនជា ើ្រ ងមុន

ដូចជា ផ្លវូ ថ្នល់ ផ្លវូ ល្បឿនលឿន ផ្លវូ រថភ្លង ើ អាកាសយានដ្ឋន ា និងកំពង់ផស ែ មុទ្រ ។ បទ ្រ ស េ កម្ពុជាបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍សដ េ ក ្ឋ ច ិ អាស៊ានក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ្ច

និងបានណែនាន ំ វូ គមង ្រោ “ប្រពន ័ ប ្ធ ញ្ជរតែមយ ួ ជាតិ ” ផងដែរដើមប្ ជ ី យ ួ កាត់បន្ថយច្បាប់ទន្លប ា ស ់ គ ុ្ម ស្មញ ា ដែលពីមន ុ គឺជាឧបសគ្គនៃការធ្វើពាណិជក ្ជ ម្ម និងវិនយោ ិ គ

នៅក្នង ុ អាស៊ន ា ។

នៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ អនុក្រឹត្យស្តីពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការ

ពង្រីកនៃសហគស ្រា ទាំងនោះក្នង ុ ប្រទស េ កម្ពុជា ខណៈរោងចក្រ និងក្រម ុ ហ៊ន ុ ភាគច្រន ើ ក្នង ុ ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាសហគស ្រា ធុនតូច និងមធ្យម ។

ការប្រែប្រួលជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ការវិនយោ ិ គ និងទេសចរណ៍ចន ិ ដ៏ចន ើ្រ លើសលុបមកកាន់បទ ្រ ស េ កម្ពុជា បានកើនឡើងជាលំដាប់កង ុ្ន រយៈពេល ២១ ឆ្នក ំា ន្លងទៅនេះ ។ នៅពេលបានក្លយ ា

ជាសមាជិកអាស៊ន ា ប្រទស េ កម្ពុជាបានទទួលប្រយោជន៍កាន់តច ែ នដោ ើ្រ យកម្ពុជាបានបើកចំហសមប ្រា ់ការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅលើវស ិ យនានា ័ ដូចជា ពាណិជក ្ជ ម្ម

វប្បធម៌ ហេដរា្ឋ ចនាសម្ពន ័ ្ធ អចលនទ្រពយ្ សំណង់ កសិកម្ម និងទំនាក់ទន ំ ងអន្តរជាតិ ។ ដូចគ្នានោះដែរការធ្វឲ ើ យ្ ប្រសរើ ឡើងនៃហដ េ រា្ឋ ចនាសម្ពន ័ ដ ្ធ ក ឹ ជញ្ជនជា ូ បន្ត បន្ទប ា ក ់ ង ុ្ន ប្រទស េ បានបង្កន ើ ទំនាក់ទន ំ ងថ្មរវា ី ងទីកង ុ្រ និងជនបទដែលបានធ្វឲ ើ យ្ សេដក ្ឋ ច ិ រ្ច បស់បទ ្រ េសមានភាពរីកចម្រនកា ើ ន់តែខ្លង ំា ។

ការវិនយោ ិ គផ្ទល ា ព ់ ប ី រទេស (FDI) ពីបទ ្រ ស េ សមាជិកអាស៊ន ា និងប្រទស េ មហាអំណាចសេដក ្ឋ ច ិ អាស៊ីធំៗ ដូចជា ជប៉ុន ចិន ្ច កូរ៉េខាងត្បូង អូស្ត្រាលី និងសហរដ្ឋ

អាមេរក ិ មានការកើនឡើងក្នង ុ រយៈពេល ២១ ឆ្នក ំា ន្លងទៅនេះ ។ មូលហេតច ុ ម្បងមួយក្នង ុ ចំណោម មូលហេតជា ុ ច្រន ើ ទៀតគឺទផ ី សា ្ រកម្ពុជាផ្តលា ់ភ ពងាយសលជា ួ្រ ង មុន និងមានសក្តានុពលក្នង ុ ការធ្វើពាណិជក ្ជ ម្មដល ែ អាចហុចផលចំណញ េ បានចន ើ្រ គឺភាពជាដគ ៃ ស ូ ដ េ ក ្ឋ ច ិ គ ្ច ប ្រ ជ ់ ង ុ្រ ជយ ្រោ ក្នង ុ តំបន់ ( RCEP ) រួមមានប្រទស េ

សមាជិកអាស៊ន ា ទាំងដប់បក ូ បន្ថែមទៅលើបទ ្រ ស េ ជប៉ន ុ ចិន កូរខា េ៉ ងត្បង ូ អូសល ្ត្រា ី និងណូវល ែ ហ្សឡ េ ង់ ។ ភាពជាដៃគន ូ ះ េ នឹងផ្តលន ់ វូ សក្តានុពលពាណិជក ្ជ ម្មរមា ឹង ំ ជាងមុននិងឱកាសទីផសា ្ រច្រនជា ើ ងមុនដែលនឹងផ្តលផ ់ លចំណញ េ កាន់តច ែ ន ើ្រ សមប ្រា ប ់ ទ ្រ ស េ កម្ពុជា ។

ការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យា

ពេលថ្មៗ ី នេះកព ្រៅ កា ី រនាំចញ េ ផលិតផលកសិកម្ម និងទស េ ចរណ៍ បទ ្រ ស េ កម្ពុជាបានឈានជើងមួយជំហានទៀតដើមប្ អ ី ភិវឌ្ឍបច្ចក េ វិទ្យាដល ែ កំពង ុ មានភាព

រីកចម្រន ើ យ៉ង ា ខ្លង ំា ដើមប្ ប ី ង្កត ើ ឲ្យមានផលិតផលថ្មៗ ី កាន់តច ែ ន ើ្រ ។ តាមរយៈការចូលជាសមាជិកអាស៊ន ា កម្ពុជាក៏បានបង្កន ើ ទំនាក់ទន ំ ងជាមួយបទ ្រ េសជាសមាជិក ដទៃទៀតដើមប្ អ ី ភិវឌ្ឍបច្ចក េ វិទយា ្ និងប្រពន ័ ហ ្ធ រិ ញ្ញវត្ថុតាមបច្ចក េ វិទយា ្ ផងដែរ ។ ស្ថប ា ន ័ ល្បៗ ី មួយចំនន ួ ក្នង ុ ប្រទស េ សិងប ្ហ រុ ី

បាននិងកំពង ុ ជួយបទ ្រ ស េ កម្ពុជាឲ្យតៀ្រ មខ្លន ួ សមប ្រា ប ់ ដិវត្តនឧ ៍ ស្សាហកម្មជំនាន់ទី ៤ ដោយចាប់យកបច្ចក េ វិទ្យា

ឌីជថ ី លនិងសម្របខ្លន ួ ទៅតាមការផ្លស ា ប ់ រូ្ត ដែលជះឥទ្ធព ិ លដល់របៀបរស់នៅ ការងារ និងទំនាក់ទន ំ ងរបស់យង ើ ទាំងអស់គា្ន ។ ក្នង ុ ឆ្នំា ២០១៩ ថ្មៗ ី កន្លងទៅនេះ​​​

រដ្ឋភ ា បា ិ លសិងប ្ហ រុ ី បានសហការជាមួយរដ្ឋភ ា ិបាលកម្ពុជាទៅលើកម្មវធ ិ ម ី យ ួ ដល ែ នឹងបំពាក់ដល់សស ិ សា ្ នុសស ិ ស្ កម្ពុជានូវជំនាញដើមប្ ត ី ៀ្រ មបឈ ្រ មនឹងការវិវឌ្ឍទាំង​

នេះ ។

ជាគន្លះ ឹ ដើមប្ ដ ី រើ ឲ្យទាន់ភាពរីកចម្រន ើ នៃបច្ចក េ វិទយា ្ កម្ពុជា ត្រវូ អភិវឌ្ឍមធ្យោបាយបង់បក ្រា ់តាមប្រពន ័ ឌ ្ធ ជ ី ថ ី ល ធ្វើពាណិជក ្ជ ម្មតាមប្រពន ័ អ ្ធ ឡ េ ច ិ តន ូ្រ ច ិ និង

បង្កត ើ មូលដ្ឋន ា បច្ចក េ វិទយា ្ ដើមប្ ប ី ក ្រ ត ួ ប្រជង ែ ជាមួយប្រទស េ អភិវឌ្ឍ និងប្រទស េ កំពង ុ អភិវឌ្ឍ ។

ការកសាងកិត្តិសព្ទនៅក្នុងតំបន់ និងឆាកអន្តរជាតិ

ជារួម ការចូលជាសមាជិកអាស៊ន ា បានផ្តលឲ ់ យ្ ប្រជាជន និងរដ្ឋភ ា ិបាលកម្ពុជាទទួលបានស្ថរភិ ាព ការការពារពដ ំ្រ ន ែ និងឯករាជ្យភាពរបស់ខន ួ្ល ផងដែរ ។ ការ

គាំទរ្រ បស់អាស៊ន ា ផ្តលឲ ់ យ្ ប្រទស េ កម្ពុជា និងដៃគរូ បស់ខន ួ្ល បានទទួលបោ ្រយ ជន៍កាន់តច ែ ន ើ្រ ពីសមាហរណកម្មនៅក្នង ុ តំបន់អាសអា ី៊ គ្នយ េ ៍ និងសកលលោក ។ សមាជិកភាពរបស់បទ ្រ ស េ កម្ពុជានៅក្នងអា ុ ស៊ន ា នេះ បានធ្វឲ ើ យ្ កម្ពុជាអភិវឌ្ឍ និងកសាងកេរឈ ៍្តិ ះ ោ្ម របស់ខននៅ ួ្ល ក្នង ុ តំបន់ និងសកលលោក ជាប្រទស េ ដែលចាស់ទំុ

និងមានសមត្ថភាពគ្របគ ់ ន ្រា ដ ់ ម ើ ប្ ប ី ឈ ្រ មមុខនឹងការវិវឌ្ឍផ្សង េ ៗ ។

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

47


Cambodian Fishing Trips

Casting a Line There is seldom a better way to experience a country than by partaking in one of its traditional or cultural activities. For Cambodia, fishing definitely fits that mould, as an activity enjoyed from youth through to adulthood.

Casting a Lin 48

AngkoR


ne AngkoR

49


We want th get the real e the Mekong

50

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


he traveller to experience of g River

It is also, one of the main economic activities in the Kingdom, with locals sporting

a wide array of unique angling techniques that yield some impressive results. Fish is such as staple of the Khmer diet that most families living near a body of water consume seafood at least twice a day. Fishing is also a considerable tourist draw in its own right, with a host of excellent boat tours available off the southern Cambodian coast, and along some of the major rivers near the nation’s capital. We start our piscary odyssey in Phnom Penh. Make a stop in Phnom Penh and you’ll find that the mighty Mekong River offers keen anglers the opportunity to test their skills. Fisherman are often on the banks of the river but some boat operators may also offer more modern launches to fish from, rather than the traditional basic Cambodian fishing craft. Local man Dorn Phok, who runs Phnom Penh Fishing Tours, takes tourists on boats up the Mekong River, where he says the fish are plentiful and the view, both of the city and its adjacent islands, is spectacular. Customers can hope to get their lines hooking local specimens such as the Mekong Spotted Catfish, the Silver Catfish, or different types of carp. “We want the traveller to get the real experience of the Mekong River, and to improve their understanding of Cambodian culture,” says Dorn, adding that he endeavours to also provide an education on the history and customs of his country’s waterways. However, don’t expect to catch any of the legendary Mekong Giant Catfish, as they are critically endangered and their fishing is fiercely prohibited. From Phnom Penh, we travel south to the coast. The Gulf of Thailand – its turquoise waters dotted with paradisiacal islands – is a very attractive location to drop some fishing lines and wait for something to bite. The islands off Sihanoukville offer abundant angling opportunities with the best time of the year said to be during the dry season from November - May. The options of hiring a boat in the coastal resort town of Sihanoukville are ampler than on the islands – half-day or full-day tours onboard outfitted traditional Cambodian fishing boats, which usually includes refreshments, will set you back around $15-20 per person. Two or three-day fishing cruises aboard luxury motor yachts (island-hopping included) can be found for those craving a more refined experience. And there is the choice of hiring a private small longtail boat and a captain from $50-60 per day. Spearfishing is also popular further offshore on islands like Koh Ta Tiev, while casual fishing can be enjoyed around Sihanoukville with a laid back experience and some basic fishing equipment. Or explore the uninhabited islands in front of Otres Beach, where the sea perch and barracuda are the main catch. When it comes to fishing trips, Cambodia won’t let you down. You are in for a unique experience, whether you choose the pristine coastal waters or the mighty rivers. All you need is some luck to hook that elusive catch. However, heed the timeless words of Ernest Hemingway from his classic short novel, The Old Man and the Sea, about an elderly fisherman and his battle with a huge marlin, “Luck is a thing that comes in many forms and who can recognise her?”

AngkoR

51


ភាពទាក់ទាញ របស់ដាណាំង

52

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


ស្ថិតនៅចន្លោះហួយ អាន (Hoi An) និងហ៊ូ (Hue) មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងបុរាណ

អាន ណាសរី៊ យ ី ា៉ (An Nasiriyah) និងតំបន់មស ី ន ុ៊ (My Son) ដល ែ ជាបត េ ក ិ ភណ្ឌពភ ិ ពលោក

របស់អង្គការយូណស េ ូ្ក ទីកង ុ្រ ដាណាំងជាតំបន់ទស េ ចរណ៍ដទា ៏ ក់ទាញសមប ្រា ភ ់ ៀ្ញ វទេសចរ ដែលចង់ទៅកម្សាន្តនៅភូមភា ិ គកណ្តល ា របស់បទ ្រ ស េ វៀតណាម ។ ទីកង ុ្រ នេះមានភ្នថ ំ ម ្ម ប ា៉

នៅភាគខាងត្បង ូ និងអាចមើលឃើញទន្លេហាន់ (Han River) ហូរចូលទៅសមុទច ្រ ន ិ ខាងត្បង ូ ដែលបង្កើតបានជាឈ្មោះថា “កន្លែងបើកទូលាយរបស់ទន្លេធ”ំ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ

ដាណាំងគឺជាទីក្រុងទីបីរបស់ប្រទេសវៀតណាម

និងជាមជ្ឈមណ្ឌល

ដែលមានសន្ទុះអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុត ។ លើសពីនេះទៅទៀត យើងអាចទៅកម្សាន្ត នៅដាណាំងដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្រ្តនគរចំប៉ា

ដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ

១៩២

ទីក្រុងនេះជាកន្លែងចូលសំចតរបស់អាណានិគមបារាំង យើងអាចឃើញសំណង់អគារចាស់ៗ បប ែ បារាំងជាចននៅ ើ្រ បន្សល់ទក ុ ដល ែ ធ្វើអោយទីកង ុ្រ នះ េ រត ឹ តមា ែ នភាពសស ្រ ស ់ ត ា្អ បន្ថម ែ ទៀត ។

នៅសារមន្ទីរចំប៉ា លោក-អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជានាំទៅរកអតីតកាល

ក្រោយពីបានទស្សនារូបចម្លាក់ និងស្នាដៃសិល្បៈជនជាតិចំប៉ា ដែលគេប្រមូលទុកច្រើន

ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ។ ស្ថិតនៅលើភ្នំតូចដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយនៅតាមមាត់ទន្លេ សារមន្ទរី នេះធ្វឡ ើ ង ើ អំពថ ី ភ ្ម ក់ និងរូបចម្លក ា នា ់ នាធ្វព ើ ឥ ី ដ្ឋចន ំ ន ួ ៣០០ដុំ ដែលបានឆ្លក ា ់ និង រក្សាទុកយ៉ាងល្អសមប ្រា ប ់ ៀ្រ បធៀបគ្នារវាងសាសនាហិណូនៅ ្ឌ ប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ខែរ្ម ។

អគារចំណាស់នៅលើកំពូលភ្នំបាណា (Ba Na) ក៏ជាកន្លែងគួរទៅទស្សនាផងដែរ

ដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលធ្វើដំណើរ១ម៉ោងទៅខាងលិចក្រុង ។ អាកាសធាតុក្តៅល្មម

ព្រៃឈើពណ៌បៃតង សមុទ្រពណ៌ខៀវ និងជួរភ្នំរបស់ឡាវបានធ្វើអោយទីនោះក្លាយជា រមណីយដ្ឋានសំណព្វចិត្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរ ។ ឥឡូវនេះ យើងអាចឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំ

បានយ៉ង ា ងាយដោយជិះកន្រក ្ត ខ្សកា ែ បដ៏វង ែ មួយ មុនពេលទៅដល់សន ួ កម្សាន្តនៅកំពល ូ ភ្នំ ដែលមានកម្ពស់ ១៥០០ ម៉ែត្រ យើងអាចចូលទស្សនារូបសំណាកព្រះពុទ្ធបដិមាកម្ពស់ ៦៧ ា ដែលគ្មន ា មនុសស្ រស់នៅ និងសួនផ្កាជាដើម ។ ម៉ត ែ នៅ ្រ វត្តលង ី អ៊ង ុ (Linh Ung) វីឡាបែបបារំង

សព្វថ្ងៃនេះ ឆ្នេរសមុទ្រនៅដាណាំងកំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់ទិសទី ។

ឆ្នេរដែលមានខ្សាច់ពណ៌សនេះ មានប្រវែងដល់ទៅ ៣០ គីឡូម៉ែត្រ ចាប់ពីតំបន់ភ្នំស្វារហូត

ដល់ហូយអាន (Hoi An) ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោក-អ្នកចង់ស្វែងរកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់វិញនោះ

លោក-អ្នកអាចទៅលេងកោះចំប៉ាពេញមួយថ្ងៃបាន ដោយគ្រាន់តែជិះទូកឈើ

ឬទូក

ល្បឿនលឿន ។ លោក-អ្នកគួរទៅទស្សនាផ្សារបៃឡេង (Bai Leng) បន្ទាប់មកបន្តទៅ

លេង បៃចុង (Bai Chong) ដើម្បីហែលទឹក និងជ្រមុជទឹកមើលផ្កាថ្ម មុននឹងទទួលទាន អាហារថ្ងៃត្រង់នៅភោជនីយដ្ឋានគ្រឿងសមុទ្រ ជាពិសេស សូមកុំភ្លេចឈប់សម្រាកមើល ថ្ងៃលិចដ៏រូម៉េនទិច!

នៅពេលយប់មកដល់ កន្លែងដែលគេនិយមទៅលេងជាងគេនោះគឺ ស្ពាននាគ ។

រាល់ថសៅ ៃ្ង រ៍ និងថ្ងអា ៃ ទិតយ្ នៅទីនោះមានការសម្តង ែ ពិសស េ អំពស ី ត្វនាគព្រស ួ ភ្លង ើ និងទឹក ដ៏ធស ំ បើម រីឯជមស ើ្រ មួយទៀតនោះគឺ ជិះទូកកម្សាន្តតាមដងទន្លេ ដើមប្ ម ី ល ើ ទស េ ភាពទីកង ុ្រ និងទៅមើលស្ពានដ៏ស្រស់ស្អាតបីផ្សេងទៀត ។

ទីកង ុ្រ ដាណាំង ត្រវូ បានគេលប្ ថា ី ជាទីកង ុ្រ ដែលមានបដិសណ្ឋក ា ច ិ ល ្ច ្អ និងសម្បរូ ម្ហប ូ

ឆ្ងាញ់ពិសារជាពិសេសនៅតាមមាត់ទន្លេ ។ នៅទីនោះក៏ជាកន្លែងកម្សាន្តនាពេលរាត្រីរបស់

ទីកង ុ្រ នះ េ ផងដរែ ។ បស ្រ ន ិ បើលោក-អ្នកស្ថតនៅ ិ តំបន់នោះនៅពាក់កណ្តល ា យប់ សូមកុភ ំ ច េ្ល ទស្សនាបាតុភត ូ ពិសស េ នៅ ពេលដែលស្ពន ា ទន្លេហាន់បង្វល ិ ទិសដើមប្ ឱ ី យ្ កប៉ល ា ឆ ់ ងកា ្ល ត់ ។

ទីកង ុ្រ ដាណាំង គឺជាបេះដូងនៃភម ូ ភា ិ គកណ្តល ា របស់បទ ្រ ស េ វៀតណាម ដែលមាន

ការវិវត្តក្នុងល្បឿនមួយគួរអោយសរសើរ ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយភ្នំ និងឆ្នេរសមុទ្រ

របស់ដាណាំងនៅតែស្រស់ស្អាត និងមិនមានការរំខានដល់ធម្មជាតិ ។ សូមប្រញាប់កក់ សំបត ុ ្រ ទៅលេងដាណាំងមុននឹងភ្ញៀវទេសចរផ្សង េ ទៀតរកឃើញកំណប់ដមា ៏ នតម្លន ៃ ះ េ ៕

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

53


Protected Perfection

Tonle Sap Reserve

54

The Tonle Sap Biosphere Reserve is the only area in Cambodia labelled by the Man and the Biosphere Programme (MAB) under UNESCO’s directive as “protected”. The main goal of the reserve is to study and promote indigenous ecological knowledge and its incorporation in the management practices of the local communities.

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


AngkoR

55


The Tonle Sap Biosphere Reserve consists

the dry season when they colonise every

of a lake and its floodplain with three distinct

piece of open water. The rarest stork in the

zones: an open lake at its centre, a freshwater

world, the Greater Adjutant, can be found

swamp forest surrounding it and seasonally

in the waterways. More than 400 species of

flooded grasslands at the margins, mainly in

fish have been identified, along with many

the eastern shore. The hydrological regime of

species of mammals and reptiles. Formerly

the Mekong River which feeds the area is highly

endangered species such as the long tailed

variable: the area underwater in the dry season

macaque, smooth coated and hairy nosed

is five times smaller than in the rainy season,

otters have returned to the area.

and the mass of flood water reverses direction between seasons. Swamp forest habitat is critical for ecosystem productivity (fisheries) and biodiversity (particularly water birds and reptiles). Only 10 percent of the area is covered by tall-tree forest, mainly along streams and wetter areas. The least disturbed and most botanically diverse areas have been gazetted as core areas: Prek Toal (Battaming Province), Moat Khla / Boeng Chhma (Siem Reap/Kompong Thom Provinces) and Stung Sen (Kompong Thom Province). The

bird

striking

56

communities

natural

feature,

AngkoR

are

the

This area is vital for the economy of Cambodia, since its fisheries provide 80 percent of the protein consumed within the country. The capital Angkor, situated 10 km from the north-eastern edge of the lake at the edge of the biosphere reserve is a World Heritage site. More than one million inhabitants live mainly in the buffer and transition areas. Some sixty floating villages are found on the lake and lake edges in the buffer zone. Fishing is the main activity but

most

particularly

in

the fertile flood plain is also used to produce rice and vegetables.

In-Flight Magazine March - April 2020


Eco-tourism is being encouraged throughout

“We are hopeful for Cambodia’s future.

local

The efforts we make now will sustain our

communities to conserve the environment

environment for generations to come. The

and improve the well-being of local people

more we all learn about the importance

through the revenue generated. The creation

of

of

villages,

responsibility for protecting the fragile world

transportation services, and handicraft stores

around us,” explained H.E. Dr. Say Samal,

is assisting communities to become more

Minister of the Environment.

the

region

homestay

in

conjunction

programs

in

with

local

sustainable and see the value in preserving the environment around them.

conservation, the

“By

investing

time

more

and

we

can

resources

take

into

education at a school level, the upcoming

Other conservation efforts include employing

generations will learn about environmental

local community rangers to patrol the reserve

issues and hopefully enhance their sense of

by foot and by boat to protect against poachers

social responsibility. We also run community

and reduce water bird colony disturbance.

educational workshops to raise awareness. The

Several

been

success of any environmental plan depends

established to assist in data collection and

on everyone taking ownership over conserving

protection monitoring.

and protecting the environment”.

tree-top

platforms

have

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

57


ជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែប របស់ឋបនីយជីវ មណ្ឌលបឹងទន្លេសាប ឋបនីយជីវមណ្ឌលបឹងទន្លេសាប គឺជាតំបន់មួយ

ពោលគផ ឺ ប ៃ្ទ ង ឹ កណ្តល ា ពល ្រៃ ច ិ ទឹកជុវំ ញ ិ និងវាលស្មៅ

អង្គការយូណស េ ថា ូ្ក ជា " តំបន់ការពារ " តាមរយៈកម្ម

ច្រាំង ។ តំបន់ដែលទទួលប្រភពទឹកពីទន្លេមេគង្គមួយ

ក្នង ុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលតវបា ូ្រ នកំណត់ដោយ

វិធីមនុស្ស និងជីវមណ្ឌល ( the Man and the Biosphere

លិចទឹកតាមរដូវ ដែលភាគច្រើនឋិតនៅប៉ែកខាងកើត

នះ េ បប ្រែ ល ួ្រ ខ្លង ំា ពោលតំបន់លច ិ ទឹកនៅរដូវបង ំ្រា មាន

Programme ) ។ គោលបំណងសំខាន់នៃការការពារនេះ

វិសាលភាពតូចជាងតំបន់លច ិ ទឹកក្នង ុ រដូវវស្សារហូតដល់

ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមូលដ្ឋាន និងការដាក់បញ្ចូលចំណេះ

គ្នរា វាងរដូវទាំងពីរផងដរែ ។ ពល ្រៃ ច ិ ទឹកមានសារៈសំខាន់

គឺដើម្បីធ្វើការសិក្សា

និងជួយផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹង

ដឹងនេះទៅក្នុងផែនការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍មូល

ទៅប្រាំដង ហើយលំហូរទឹកទៀតសោតក៏ហរូ បញ្ច្ស រា ់ ខ្លង ំ ា ណាស់ ចំពោះទាំងផលិតកម្មបព ្រ ន ័ អ ្ធ េកូឡូស៊ីដែល

ដ្ឋាន ។

មានដូចជាវិស័យជលផល និងចំពោះជីវៈចម្រុះដែល

និងវាលទំនាបលិចទឹក ត្រវូ បានបែងចែកជាបីផក ែ ្ន សំខាន់ៗ

្រៃ ន ប្រហល ែ ១០% នៃតប ំ ន់នះ េ គ្របដណ្តបដោ ់ យពមា

ឋបនីយជីវមណ្ឌលបឹងទន្លេសាប រួមមានផ្ទៃបឹង

58

AngkoR

មានដូចជាពពួកបក្សីទឹកសាប និងសត្វលនជា ូ្ម ដើម ។

In-Flight Magazine March - April 2020


ដើមឈើខ្ពស់ៗ ជាពិសេសនៅតាមស្ទឹងនិងតំបន់ដីសើម

នៅតាមគេហដ្ឋានក្នុងភូមិ សេវាដឹកអ្នកដំណើរនិងហាង

ទៅដោយជីវៈចម្រុះត្រូវបានចាត់ចូលជា តំបន់ស្នូលដែល

ចីរភាព និងស្គល ា ច ់ បា ្ ស់នវូ គុណបោ ្រយ ជន៍នកា ៃ រថែរក្សា

លក់ផលិតផលសិបប្ កម្មបានជួយសហគមន៍ឱយ្ កាន់តមា ែ ន

តែមង ្ត ។ តំបន់ទទួលរងការប៉ះពាល់តច ិ តួចនិងតំបន់សម្បរូ

បរិសន ា្ថ ជុវំ ញ ិ ។

មានដូចជា ៖ ព្រែកទាល់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង មាត់ខ្លាក្នុង ខេត្តសៀមរាប បឹងឆ្មា និងស្ទឹងសែនក្នុងខេត្តកព ំ ង់ធំ ។

កិចខ ្ច ត ិ ខំបង ឹ្រ បង ្រែ អភិរក្សផ្សង េ ៗទៀត មានដូចជា

ហ្វង ូ បក្សី គឺជាទស្សនីយភាពបែបធម្មជាតិដទា ៏ ក់ទាញ

ការជួលឧទ្យានុរក្សក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានឱ្យជួយល្បាត

ចេញមកប្រមល ូ ផ្តគ ំុ នៅ ា្ន លើផទ ៃ្ទ ក ឹ ។ សត្វតដ ្រ ក់ធំ ដល ែ

ប្រមាញ់ និងកាត់បន្ថយការរំខានទៅដល់ការតាំងលំនៅ

បំផត ុ ក្នង ុ តំបន់នះ េ ជាពិសស េ នៅរដូវបង ំ្រា នៅ ពល េ ពួកវា

ជាបក្សីដ៏កម្របំផុតក្នុងលោកក៏មានវត្តមាននៅទីនេះផង ដែរ ។ ត្រជា ី ង ៤០០ បភ ្រ ទ េ តវូ្រ បានបទ ្រ ះឃើញ រួមជា

មួយនឹងពពួកថនិកសត្វ និងសត្វលន ូ ្ម ជាច្រន ើ ប្រភទ េ ទៀត ។

ប្រភេទសត្វជិតផុតពូជមួយចំនួន ក៏បានត្រឡប់មកជ្រក កោនវិញដែលក្នុងនោះមានដូចជាស្វាកន្ទុយវែង និងភេ ខ្លួនរលោងមានរោមច្រមះ ុ ច្រន ើ ជាដើម ។

តំបន់នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់

វិស័យសេដក ្ឋ ច ិ ក ្ច ម្ពជា ុ ដោយវិសយ ័ ជលផលបានផ្គតផ ់ ង ្គ ់ ជាតិបត ូ្រ អ េ ន ី៊ ៨០% នត ៃ មវូ្រ ការទាំងមូលរបស់បទ ្រ ស េ

នេះ ។ ទីកង ុ្រ អង្គរដល ែ ជាករេ ដ ៍្តិ ណ ំ ល ែ ពិភពលោកមាន

ទីតាំងឋិតនៅភាគឦសាននៃឋបនីយជីវមណ្ឌលនិងឋិត នៅចម្ងយ ា បមា ្រ ណ ១០ ឋគីឡម ូ ត ែ៉ ព ្រ គ ី ា្ន ។ ប្រជាជនជាង

ឋបនីយដោយថ្មើជើងនិងតាមទូក របស់បក្សទ ី ក ឹ សាប

ដើម្បីទប់ស្កាត់ការ

ប៉មលើដម ើ ឈើជាចន ើ្រ កន្លង ែ

ត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការប្រមូល ទិនន ្ន យ ័ តាមដាននិងការពារ ។

ឯកឧត្តមបណ្ឌត ិ សាយ សំអាល់ រដម ្ឋ នក ី្ត្រ ស ្រ ង ួ

បរិសន ា្ថ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ "យើងមានក្តស ី ង្ឃម ឹ ខ្ពស់ សមប ្រា អ ់ នាគតប្រទស េ កម្ពុជា ។ កិចប្រ ្ច ង ឹ បង ្រែ ដែលយើង

កំពង ុ ធ្វស ើ ព្វថន ៃ្ង ះ េ នឹងជួយអភិរក្សបរិសន ា្ថ ឱ្យនៅស្ថត ិ ស្ថរេ សមប ្រា ម ់ នុសស្ ជំនាន់កយ ្រោ ។ នៅពល េ ណាយើងយល់ ដឹងកាន់តច ែ បា ្ ស់អព ំ សា ី រៈសំខាន់នកា ៃ រអភិរក្ស យើងនឹង

កាន់តមា ែ នទំនល ួ ខុសតវូ្រ ខ្ពសក ់ ងកា ុ្ន រជួយការពារបរិសន ា្ថ ដល ែ ងាយប៉ះពាល់នៅជុវំ ញ ិ ខ្លន ួ យើង "​។ "ការអប់រនៅ ំ តាមសាលា

គជា ឺ ការវិនយោ ិ គមួយ

មួយលាននាក់ភាគច្រនអា ើ ស្រយនៅ ័ តាមតំបន់ទ្រនាប់ និង

ដល ែ តវូ្រ ចំណាយពល េ វេលានិងធនធាន ។ យើងសង្ឃម ឹ

៦០ កន្លង ែ ដល ែ តាំងនៅលើផប ៃ្ទ ង ឹ និងនៅតាមចង ំ្រា ។

ចះ េ រួមចំណក ែ ទទួលខុសតវូ្រ សង្គម ទន្ទម ឹ នឹងនោះយើងក៏

អន្តរតំបន់ ។ ក្នង ុ តំបន់ទនា ្រ ប់ មានភូមប ិ ណ្តត ែ ទឹកជាង

ការនេសាទគជា ឺ សកមា ្មភ ពចម្បង ប៉ន ុ ែវា ្ត លទំនាបលិចទឹក

ក៏តវូ្រ បានបប ើ្រ ស ្រា ់ សមប ្រា ធ ់ ស្ ើ្វ រែ និងដាំដណា ំ ផ ំ ស្ ង េ ៗ ផងដែរ ។

វិសយ ័ អក េ ទ ូ ស េ ចរណ៍តវូ្រ បានលើកកម្ពសក ់ ង ុ្ន តំបន់

ទាំងមូល តាមរយៈការជួយសហគមន៍មល ូ ដ្ឋន ា ឱ្យចះ េ ថែ រក្សាបរិសន ា្ថ និងជួយលើកស្ទយ ួ ជីវភាពប្រជាជនក្នង ុ តំបន់

ថាមនុសស្ ជំនាន់កយ ្រោ នឹងអាចយល់ដង ឹ បញ្ហប ា រិសន ា ្ថ និង បានរៀបចំសិក្ខាសាលាអប់រំសហគមន៍ដើម្បីបង្កើនការ

យល់ដង ឹ ផងដរែ ។ ផន ែ ការផ្នក ែ បរិសន ា្ថ ទាំងឡាយអាច ជោគជ័យទៅបាន

គឺអាស្រ័យដោយមានការចូលរួមពី

មនុស្សគ្រប់រូបទៅលើទំនួលខុសតូ្រវក្នុងការជួយអភិរក្ស និងការពារបរិសន ា្ថ "​​​​​​៕

តាមរយៈចំណល ូ ដែលទទួលបាន ។ ការបង្កត ើ កម្មវធ ិ ស ី ក ា្ន ់

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

59


Da Nang’s Most Popular Nightlife Spots

Da Nang Nightlife Nightlife in Da Nang boasts a collection of swanky rooftop bars, sophisticated lounges, friendly expat bars, and vibrant nightclubs where fun-loving travellers can enjoy a night out with likeminded locals. Da Nang’s most popular nightlife spots often stay open as late as 03:00, featuring talented DJs spinning funk, EDM, house, and trance tunes as well as live bands covering your favourite classic rock songs.

From exquisite wines and aged whiskies to local beers and exotic cocktails, you’ll be glad to know that drinks in Da

Nang’s bars and pubs are cheap according to European standards. Whether you’re looking to catch the latest sports matches or dance until the wee hours of morning, our comprehensive list of 10 best nightlife in Da Nang caters to any budget and preference.

Sky36 Club Sky36 Club is the highest rooftop bar in Da Nang City Centre, attracting a steady clientele of affluent travellers and local elites looking to party in style. Set along Bach Dang Street, Sky36 Club at Novotel Danang Premier Han River is a 15-minute taxi ride from Da Nang International Airport. This swanky three-storey nightlife spot is set within the upper levels of Novotel Danang Premier Han River, featuring neon-lit fixtures, state-of-the-art audio visual systems, outdoor bar, elegant sofa beds, and private VIP lounges. The rooftop terrace section is hailed one of the best places in Da Nang to enjoy panoramic views of the city, Han River, Dragon River Bridge, as well as the Monkey and Marble mountain ranges in the distance.

Waterfront Danang Restaurant & Bar Waterfront Danang Restaurant & Bar overlooks Han River in Da Nang City Centre, where sports fans can catch the latest sports events whilst enjoying authentic Vietnamese, Thai, European, Japanese and American cuisine. Set along Bach Dang Street, the establishment is fitted with a modern dining venue and terrace on the upper level and a lively sports bar downstairs. Waterfront Danang Restaurant & Bar’s extensive drinks list ranges from imported wines by glass and bottle, malt whiskies, ciders and beers to vodkas, rums, and cocktails. There’s also live music performances every Friday and daily happy hour promos are between 17:30 and 18:30.

60

D N

AngkoR


Da Nang Nightlife Brilliant Hotel, Brilliant Top Bar Set on the rooftop of

Top Bar

Brilliant Hotel, Brilliant

offers a good selection of cold beers, bar

snacks, and western delicacies as well as expansive views of Han River, My Khe Beach and Da Nang City. With a capacity of 100 people, the rooftop bar is fitted with rattan chairs, warm lighting, unobtrusive music, and glass panels that overlook the iconic Dragon River Bridge - perfect for quiet evenings with fellow tourists and expats. Brilliant Top Bar also offers a daily happy hour promo from 17:00 and 23:00, where you can enjoy free flow of Tiger draught beers for VND 110,000.

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

61


Phuong Dong Nightclub New

Phuong Dong Nightclub is Da Nang’s definitive club, having been operating since 1994.

Located within the city centre, it boasts modern audio-visual systems, a spacious dancefloor, and a centre stage where prominent local DJs, dancers, and bands perform every night. New Phuong Dong Nightclub’s music policy ranges from EDM, disco and house to rock, jazz and funk. Offering an extensive array of cognacs, tequila, beers, wines, and champagnes. The price range here may be higher than your average bar in Da Nang, but the fun-loving crowds and lively atmosphere makes it well worth the extra expense.

Writer's Bar Inspired by classic European reading rooms,

Writer's Bar

is furnished with mahogany

bookshelves and leather couches, resulting in an elegant space for Vinpearl Da Nang Resort & Villas’ affluent guests. The bar is located on the first floor, overlooking the pristine Non Nuoc Beach and Marble Mountain while a professional pianist provides romantic yet unobtrusive tunes in the background which allows for easy conversation with fellow tourists. Drinks-wise, Writer’s Bar serves a selection of exquisite wines by glass and bottle, beers, aged whiskies, champagnes, and classic cocktails.

Oasis Tapas Bar

Oasis Tapas Bar stands out amongst most expat bars in Da Nang City for its tasty and authentic Spanish delicacies, friendly service, and satisfying range of cocktails, wines, and premium gins. Just a four-minute stroll from Bac My An Beach, this funky bar opens at 17:00 onwards, where you can enjoy over 40 types of tapas such as stuffed eggplants, buffalo mozzarella, Spanish omelette and duck crepe for as low as VND 20,000 per dish. Great for unwinding after a day at the beach, Oasis Tapas Bar plays a wide selection of funk, soul, chilled out beats and Spanish classics until late.

62

AngkoR


Seventeen Saloon Seventeen Saloon Da Nang is the second branch of Saigon’s iconic live music bar, featuring fun-loving waitresses in sexy cowgirl costumes, ice cold beers, and talented musicians performing until late. Attracting mostly expats and backpackers, this western-style bar overlooks the tranquil Han River in Da Nang City with a Filipino band covering a medley of classic rock tunes by U2, Aerosmith, and Bon Jovi. Drinks are priced between VND 44,000 and VND 150,000, serving a selection of imported and Vietnamese beers, wines, shots, cocktails, and liquors. Happy hour promos for Tiger draught beers are from 19:00 until 21:00 daily.

Bamboo2 Bar

Bamboo2 Bar Da Nang is a small yet vibrant nightlife spot along the bustling Bach Dang Street, drawing mostly expats and tourists looking to catch live sports matches such as AFL, NRL, Rugby Union, and Premier League. The bar has three levels with open-air terraces that overlook the Han River and Dragon River Bridge, as well as walls decorated with graffiti by past patrons, ample bamboo bar stools, and a pool table. With a music policy of popular English tunes, Bamboo2 Bar Da Nang hosts a local DJ every Fridays at 21:00 onwards. You can also enjoy ‘buy two, free one’ drinks promos from 17:30 until 19:00.

Billabong Pub & Restaurant

Billabong Pub & Restaurant is an Australian-owned nightlife spot in Da Nang City, offering an extensive selection of beers and western fare until late. Great for a relaxing night out, this classic-looking tavern features bare-bricked walls, wooden furnishing, and vintage photographs while English tunes plays unobtrusively in the background. There are also several flat-screen TVs airing Australian sports matches such as Rugby World Cup, Caufield Cup, and AFL. Patrons can also enjoy an extensive menu of Asian, Italian, Australian, and Scottish delicacies as well as imported beers, wines, ciders, and cocktails.

AngkoR

63


Cambodia History and Geography Comprising

an

area

of

181,035

Climate

Economy

square

Cambodia’s tropical climate is affected by the

Around 70 percent of the population work in

kilometres, the Kingdom of Cambodia was

monsoons. The cool, dry Northeast monsoon,

agriculture, such as rice cultivation, rubber,

once part of the ancient Kingdom of Funan.

which brings little rain, lasts from November to

cassava, and pepper. Cambodia is also rich in

Today, it is comprised of 25 provinces.

March. April and May are the hottest months,

hardwood (teak and mahogany) and precious

with generally clear skies and temperatures

gems, which are found in the Northwest. Other

reaching upwards of 38°C during the day.

major industries include garments, tourism

From late May to early October, the Southwest

and light manufacturing assembly.

The Mekong River, which flows through the country, and the Tonle Sap (Great Lake) are the lifeline of the people who live along the waterways. The Tonle Sap is one of the richest sources of freshwater fish in the world. There

are

three

main

mountain

monsoon brings rains and high humidity. The average annual daytime temperature is 32°C, and around 24°C at night.

ranges,

namely the Cardamom mountains in the Southwest, the Dangkrek mountains up in the North and the Annamese mountains away in the Northeast.

The

economy

operates

on

free

has adopted one of the region’s most liberal

Religion

investment laws for foreign investors.

The official religion is Theravada Buddhism and

Entry Requirements

almost 90% of the population are of this faith. The rest of the population is made up primarily

market

principles, and in recent years Cambodia

A

valid

passport

and

visa

are

required

for entry. Visas can be obtained at the

Population and People

of Muslims and Christians.

Of the 16 million people (according to the latest

Language

Siem Reap, and other international border

The official language is Khmer, while the

bring

second language (spoken by the educated older

fill out the forms. A one-month tourist visa

Cambodians) has traditionally been French.

costs $30, while a one-month "ordinary"

However in recent years, English has gained

(business) visa costs $35. Only the latter

huge popularity and is widely spoken.

can be extended indefinitely.

UN estimates), about 90% are ethnic Khmers. There are several minorities such as the Chams (Khmer Muslims), Vietnamese and Chinese. Hill tribes, such as the Pnong, Tampoun, Jarai and Kreung, can be found in the country’s mountainous regions.

64

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

international airports in Phnom Penh and checkpoints two

on

arrival.

passport-size

Travellers

should

photographs

and


Currency

There are many tour operators in Phnom Penh

start with codes such as 010, 011, 012, 013, 015,

and Siem Reap who offer tours to other parts of

016, 017, 077, 098 and so forth.

Cambodian Riel is the country’s official currency.

the country. Several of them also provide cars

However, the US dollar is accepted in most

and mini-vans for hire, as do a number of car

places. Travellers’ cheques in US dollars can be

rental agencies. Regular bus services to most

exchanged at most banks in Phnom Penh, Siem

provinces are available.

Reap and other major cities. If you travel to the more distant provinces, it is advisable to take plenty of riel. Credit card facilities are readily available in tourist destinations, but are limited in other locations. ATMs are widespread, though international accounts may incur fees

Main landline numbers are as follows: Phnom Penh 023 Siem Reap 063 Sihanoukville 034 Battambang 053 Kampot 033 / Kep 036 Koh Kong 035

Traffic can be busy and congested in Phnom

Kampong Cham 042 Kampong Thom 062

Penh, and at night the risk of accidents is even higher. It is recommended that only experienced drivers attempt to drive here.

Clothing Cambodians

are

usually

casual

in

their

as high as $5 per withdrawal. The currency

Time

dressing, except when they are attending

exchange rate is approximately 4,000 riel to $1.

Cambodia is seven hours ahead of GMT.

formal wear is required. It’s not unusual to see

Transport

Business Hours

The best and most inexpensive way to take

Government offices are open from 7.30am to

in the sights and sounds of Phnom Penh is by

5pm, weekdays only. Lunch break is from 11.30

motodop (motorcycle) or motorised rickshaw

to 2pm. Banks open from 8am to 4pm. Most

(tuk-tuk). Fares increase at night. Siem Reap

businesses open between 8am and 5pm.

formal events or business meetings, for which both men and women wearing a krama, a long, narrow, checked cotton cloth round their neck

has motodops, tuk-tuks and taxis as well as App based Transport.

Electricity

Metered taxis are now available in Phnom Penh.

The electrical supply uses 220 volts.

Alternatively, you may want to hire a car with a driver at around $35 a day, a tuk-tuk from around $20, or a motordop from $10 a day. Many

or on their head. In the provinces, traditional sarongs are also worn frequently. When visiting temples or wats (pagodas), your shoulders should be covered and shorts should cover below the knees.

Communication

online transport apps are now available, like

Mobile SIM cards can be easily purchased at

Passapp, Exnet Taxi, and iTsumo are Uber-like

the airports on arrival as well as phone shops

taxi apps operating in Phnom Penh that allow

all over, but you'll need a passport to register

you to book a metered tuk tuk, taxi, or SUV with

them. Phone credit can be topped up via

minimum of fuss. Ask hotel staff to find the best

scratchcards bought at phone shops, minimarts

option for you.

and streetside kiosks. The international dialling code is +855, and locally the phone numbers

in brief...

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

65


DESTINATION PHNOM

PENH

River Cruises

Royal Palace

National Museum

THE HEART OF THE KINGDOM Things to do and see in Phnom Penh

3. The National Museum

Shanghai

The National Museum displays more than

1. The Royal Palace & Silver Pagoda

5,000 works of art from the 7th to the

Built in 1866, the Khmer-style Throne Hall served

19th century, including sculptures, dance

as the residence of the King of Cambodia, his

costumes, royal barges and palanquins.

family and foreign dignitaries, and as a venue for

Visitors can rest by the peaceful, palm-shaded

court ceremonies and performances. A highlight

central courtyard and lotus ponds and

in the Palace is the revered Emerald Buddha

contemplate one of Asia’s riches cultures.

made of Baccarat Crystal, alledgedly dating back

Open everyday from 8am-5pm, $10 per person

to the 17th century. Behind it, another Buddha

(for foreigners).

statue was cast in 1906, using 90kg of gold and

4. Wat Phnom

9,584 diamonds. Located within the Royal Palace compound, the Silver Pagoda is so named because of its floor, which is made up of 5,000 silver tiles. However, only a small area is open for viewing.

A small hill crowned by an active wat (pagoda) marks the legendary founding place of Phnom Penh. The temple was built

China

Guangzhou Hanoi

Laos

Vietnam

Thailand Bangkok

Danang

Siem Reap

Cambodia

Phnom Penh Sihanoukville

Ho Chi Minh City

in 1434 to house sacred Buddhist relics. The green surroundings offer relief from the city

Admission: $10/person (foreigners only),

heat, with a nearby playground for children

lunches and dinners, and an upstairs bar.

includes camera use. Open everyday from

to enjoy. Temple admission is $1 each for

Tours include the best-selling sunset cruise

7.30-11am and 2-5pm.

foreigners, and the museum is another $2.

(5pm to 7pm), and a half-day trip over the

2. Oudong Mountain

5. River Cruises

About 40km northwest of Phnom Penh,

Short river cruises are easy to arrange

a mountain topped with three ancient

from the northern part of Phnom Penh's

stupas rears from the plain like a fairytale

riverfront, and offer an interesting

castle. This is Phnom Oudong, the capital

perspective of the city. A cruise typically

of Cambodia between 1618-1866, a truly

takes about 1-2 hours and runs along

monumental necropolis for past kings of the

the Tonle Sap River and then across

Khmer Empire. A short but often sweaty climb

the large river confluence and up the

up from the base of the mountain affords

Mekong, passing some floating fishing

breathtaking views of the surrounding rice

villages. Meanwhile, Cambo Cruise has

fields, floodplains and temples, which are well

specially-designed 30-metre ferryboats,

worth the effort.

replete with Westernised kitchen for

Mekong to Silk Island.

66

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

Head Office Phnom Penh: 206A, Preah Norodom Boulevard, Tonle Bassac, Phnom Penh, Cambodia Tel:(+855) 23 6666 786, 788, 789; (+855) 23 21 25 64 Facebook: Cambodia Angkor Air Website: www.cambodiaangkorair.com


from Cambodia to the World


DESTINATION SIEM

REAP

Tonle Sap lake

Bayon Temple Ta Prom Temple

NATIONAL TREASURES Things to see and do in Siem Reap

3. Phnom Kulen National Park

Shanghai

Situated about 50km north of Siem Reap,

1. Angkor Wat

Phnom Kulen National Park is one of the

One of the ten man-made wonders of the

most revered destinations in Cambodia as it

world and a UNESCO World Heritage site, the

features Kulen Mountain, home to a slew of

spectacular ruins of Angkor Wat are located

temple ruins and old consecrated carvings as

in the Angkor Archaeological Park. With

well as many excellent sculptures.

its five lotus-like towers rising 65 meters into the sky, it is truly a monumental and awe-inspiring sight. To visit, you must have a valid admission pass, now costing $37 for a one-day pass, $62 for a three-day pass, and $72 for a seven-day pass.

China

Guangzhou Hanoi

Visitors can immerse themselves in the cool,

Laos

spellbinding attractions that nature offers by way of jungle-covered verdant surrounds, rivers and gushing waterfalls. Meanwhile, the remote archaeological site of Kbal Spean, or the “River of a Thousand

2. Bayon Temple and Ta Prohm

Lingas”, has a riverbed with a myriad of carved

Ta Prohm and the Bayon are the best known

sculptures dating back to the 11th and 12th

and most photographed of the “other” temples

centuries of Hindu Gods. Costs $20 per person

in the Angkor complex. The huge, enigmatic

for the road toll.

Vietnam

Thailand Bangkok

Danang

Siem Reap

Cambodia

Phnom Penh Sihanoukville

Ho Chi Minh City

compared to the dry season, making it the best time to visit, especially allowing easy

stone faces of the Bayon are some of the most iconic and recognisable features associated

4. Apsara Dance Shows

access to the bird sanctuaries and their

with the ancient Khmer Kingdom and its

Several restaurants and hotels in Siem Reap

abundant wildlife.

architecture. The temple is at the centre of the

present performances of Apsara dancing, and

great walled city of Angkor Thom and is rich

dinner shows are included in many tours.

in decoration – the bas-reliefs on the exterior

Although little explanation is provided about

walls are outstanding.

the meaning of the classical Khmer art form,

Ta Prohm is a quiet and sprawling monastery made famous in the 2001 film 'Tomb Raider' starring Angelina Jolie. Its most distinguishing features are the trees that probe walls and push terraces apart as their gigantic roots intertwine to form a roof over the stone structures.

68

AngkoR

they are still an interesting and a beautiful way to experience the ancient culture.

5. Tonlé Sap Lake The Tonlé Sap Lake is the largest freshwater lake in Southeast Asia and home to several floating villages. In the rainy season, the lake swells to more than six times its size

In-Flight Magazine March - April 2020

Branch Office Siem Reap: House 17D, Omkhun Street, Siem Reap, Cambodia Tel: ( +855) 63 969 268, (+855) 63 636 3666 Website: www.cambodiaangkorair.com


CAMBODIA’S TOURIST HOT SPOTS 10

Oddar Meanchey

4

11

1 2 Banteay Meanchey

Stung Treng

Preah Vihear

3

Rattanakiri

Siem Reap Battambang

8

Pailin

Kratie

12

5

Kampong Thom

Mondulkiri

Pursat Kampong Chnang

Kampong Cham

7

Koh Kong

Kampong Speu Phnom Penh

Prey Veng

Kandal Svay Rieng

6

9

Takeo Sihanoukville

Kampot Kep

1. Angkor Wat

7. Silver Pagoda

Angkor Wat is the most magnificent and largest of all the Angkorian

Located within the Royal Palace compound in Phnom Penh,

temples and the top tourist attraction in Cambodia. Built during the 12th century by King Suryavarman II, the temple’s balance,

the Silver Pagoda houses many national treasures.

composition and beauty make it one of the finest religious

8. Tonle Sap

monuments in the world.

Tonlé Sap is the largest freshwater lake in Southeast Asia and is of

2. Bayon Temple Part of the world-famous Angkor temple complex, the Bayon features a total of 216 massive stone faces on the sides of its towers.

3. Banteay Srei Banteay Srei, with its stunning carvings in red sandstone, lies 25km north-east of the main group of temples.

4. Koh Ker Koh Ker was the capital of the Khmer Empire from 928 to 944 AD, and is home to many overgrown temples structures with sculptures.

5. Kratie Kratie is a small town located on the banks of the Mekong River and is dominated by a central marketplace and colonial architecture.

major importance to Cambodia, rising and falling with the seasons.

9. Sihanoukville Sihanoukville hosts an array of white-sand beaches and several undeveloped tropical islands – a perfect getaway destination.

10. Preah Vihear Preah Vihear is a temple that sits atop a 525-metre cliff in the Dangrek Mountains, with the most spectacular views of the jungle canopy below.

11. Yeak Loam Lake Set in a volcanic crater, Yeak Loam lake is one of Ratanakiri's most popular tourist spots. Formed by a volcanic eruption almost 4,000 years ago, there is a 2.5km walking path around the lake as well as a quaint wooden visitor’s centre housing tribal handicraft.

6. Bokor Hill Station

12. Bou Sra Waterfall

Bokor Hill Station near Kampot was built by the French in the 1920s.

Bou Sra Waterfall is considered by many to be the most beautiful

While abandoned for nearly a century, the site is currently being

waterfall in Mondulkiri. Divided into three picturesque stages, the

revived, including the completion of a large hotel and resort.

waterfall is popular with tourists and locals alike.

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

69


DESTINATION SIHANOUKVILLE

Ochheuteal Beach

The Sandy Beach, Koh Rong Samloem

Koh Ta Kiev Island

RELAX AND UNWIND Things to see and do in Sihanoukville

scene. Numerous residents come out of the

Shanghai

woodwork to display their crafts, sell their

1. Island Hopping

homemade food and have a good time.

Finding pristine, unspoiled beaches around

From jewellery makers and locals artists to

Sihanoukville is no trouble at all, with daily

people selling clothes and pastries, there

ferries taking you out on day-trips to the

is definitely enough to make it interesting.

islands that are just a short journey away

After dark, live gigs start, and it’s not just

from the mainland. One-day trips include

your normal rock band playing – ladder

snorkelling, fishing, lunch and a light breakfast

balancing and blind juggling, anyone?

China

Guangzhou Hanoi

Laos

that can be booked from as low as $12 at

4. Koh Rong / Koh Rong Samloem

various places.

The islands of Koh Rong and Koh Rong

Vietnam

Thailand Bangkok

Danang

2. Scuba Diving

Samloem – around 90 minutes by fast boat

Many of the islands boast coral and fish

from the mainland – have plenty to see

sanctuaries that are great for diving

and do. Their best attraction is arguably

expeditions. There are a number of PADI

the bioluminescent phytoplankton, which

authorised dive centres in Sihanoukville that

sparkle like tiny stars when disturbed during

provide a range of diving and snorkelling

a twilight swim. You can go snorkelling

parks in Cambodia, Ream covers 15,000

services. The main scuba diving areas can be

straight off the beach, book a scuba diving

hectares of land and 6,000 hectares of

found at Koh Rong Samloem and Koh Tang,

excursion to the superb nearby dive sites, or

marine habitat. There are over 155 species

home to “Explosion Reef” – fields of staghorn

go trekking through the relatively untouched

of birds in the park, including a few that are

corals that act as a nursery and “explode”

jungles on the islands. If you're heading

threatened. The park offers walking tours of

with the dazzling colours of juvenile fish

to the smaller and more relaxed Koh Rong

the mountain, and safari tours of the smaller

and marine life. All-inclusive day trips cost

Samloem – which was recently lauded by

mammals, birds and waterfalls. Hotels and

upwards of $59, while overnight trips such as

National Geographic as having one of the

guesthouses have $15 or $20 tickets for a

to the more distant Koh Tang cost from $185.

top 21 best beaches in the world – you'll

day-tour to the park.

Siem Reap

Cambodia

Phnom Penh Sihanoukville

Ho Chi Minh City

likely arrive at Saracen Bay, a stunning

3. Otres Night Market

two-kilometre long crescent of white sand

A little off the beaten track you can find

and crystalline waters.

the Otres Night Market, which opens only on Saturday evenings. Organised by a

5. Ream National Park

small community of expats, the market

This park is located roughly 18km southeast

has become quite popular on the tourist

of Sihanoukville. One of seven national

70

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

Website: www.cambodiaangkorair.com Cambodia Angkor Air Operates regular flights between Sihanoukville and Beijing, Ho Chi Minh City and DAILY flights between Sihanoukville and Guangzhou. Domestically, Cambodia Angkor Air operates regular flights between Sihanoukville and Phnom Penh and DAILY between Sihanoukville and Siem Reap.


AngkoR

71


DESTINATION VIETNAM

Ho Chi Minh City Hall, Ho Chi Minh City

The Dragon Bridge in Da Nang

Ho Chi Minh City

AN ENCHANTING LAND Vietnam is a country that lures in travellers with

more landscaped area setting, is about 200 years

its spectacular scenery and keeps them thoroughly

old, while the Emperor of Jade Pagoda, built in 1909,

fascinated with its unique heritage. Millions of

is a colourful Chinese temple filled with statues

visitors graces its shores each year, attracted by

of deities. Not to be missed is the Notre Dame

luscious landscapes, picturesque villages, colonial

Cathedral, a replica of its namesake in Paris, France.

architecture, war museums, and ancient fortresses. And lets not forget the food – Vietnamese cuisine is regarded as one of the best in the world!

Shanghai

China

To trace the origins of Vietnam, head for the

Guangzhou

Museum of Vietnamese History, which has

Hanoi

artefacts dating from 3,300 BC. And for those that

Laos

Vietnam

The capital Hanoi in the north, the southern hub of

want to find out more about the country's more

Ho Chi Minh City, and the central city of Da Nang are

recent history, you can visit the War Remnants

the top three Vietnamese tourist destinations, the

Museum, the Museum of Revolution and the

latter two of which are served by Cambodia Angkor

Reunification Hall, the former Presidential Palace

Air and have direct links to Siem Reap. Ho Chi Minh

of South Vietnam. Flora and fauna lovers will

City also connects to Phnom Penh and Sihanoukville.

enjoy the zoo and botanical gardens close by.

Hanoi is a city of lakes, and Hoan Kiem Lake is

Over to Da Nang, and a stroll along the Han

one of the most popular with visitors. Superbly

riverfront will bring you face-to-face with the

scenic and serene, the lake provides a habitat for

city’s frenetic development, with its gleaming

soft-shell turtles and contains many photogenic

new modernist hotels, towering apartments

Business Hours

pagodas and small bridges. Tran Quoc, meanwhile,

blocks and a never-ending array of restaurants. As

Most government offices are open from

is the most historic pagoda in all of Hanoi and is

more and more bridges cross the Han river, the

8-11.30am and from 2-5pm on weekdays. Most

the foremost symbol of Buddhism in the country.

landmark new D-City rises from the flatlands.

shops are open from 8am-9pm.

You can also take a two-hour drive down to

But this busy port has also space for those

the famous Ha Long Bay – a UNESCO World

who seek solace in nature. Head south and

Currency

Heritage Site – where you'll have your breath

you’ll have a chance to unwind at China

well and truly taken away by its emerald

Beach, a strip of white-sand coastline booming

waters and thousands of towering limestone

with hostel and resort developments.

islands topped by jungle flora.

Languages

Head down to Ho Chi Minh City for some more

Vietnamese is the national official language

cultural and religious centres. The oldest temple in

of Vietnam. English is now widely spoken in

Thailand Bangkok

Danang

Siem Reap

Cambodia

Phnom Penh Sihanoukville

Ho Chi Minh City

Vietnamese Dong is the official currency of Hanoi. The exchange rate is around 22,800 Vietnamese Dong to $1. Website: www.cambodiaangkorair.com

Cambodia Angkor Air operates Daily between Phnom Penh and Da Nang and all the major tourist destinations, as well as DAILY between Siem Reap and Da Nang. distinctive architecture. The Giac Vien Pagoda, in a French in some parts. Also, we operate regular flights between Siem Reap and Ho Chi Minh and DAILY flights between Phnom Penh/Siem Reap and Ho Chi Minh city. AngkoR In-Flight Magazine March - April 2020 the city is the Giac Lam Pagoda, which has highly

72


Bana Hills in Da Nang

Turtle Tower in Hoan Kiem lake, Hanoi

Ha Long Bay, Hanoi

Ho Chi Minh City

Da Nang

Hanoi

Formerly known as Saigon, this is the

Once upon a time, Da Nang was little more

Hanoi is the capital of Vietnam and the

than a provincial backwater, but this is not the

country’s second largest city. Although in

case anymore. In recent decades, the city has

recent years it has become a sophisticated

experienced steadfast development, growing

metropolis with the high-rise buildings,

into a transportation and logistics hub for

sensational cuisine and world-class art that

Central Vietnam. Da Nang now stands as the

it boasts today, Hanoi still retains much of

fifth largest city in Vietnam, and one of the

its older charm from bygone eras.

largest city and the dynamic business centre of Vietnam. Economic changes sweeping the country are more evident here than anywhere else. There is much to see here – from pagodas and ancient cathedrals to museums and central markets. There are also several places on the outskirts worth exploring – the tunnels of Cu Chi, the Caodai Great Temple, where the architecture is an interesting combination of a church and a Chinese pagoda, the Tiger Balm Gardens, Madame Tussauds Wax Museum and Vung Tau, a beach resort on the Sea.

country’s major ports.

The streets are wonderfully atmospheric

Da Nang is a perfect base for day trips. The

with well-preserved colonial and pre-colonial

city is located within 100 kilometres of several

architecture. The city has an understated

UNESCO World Heritage Sites. 70 kilometres

charisma that is definitely worth enjoying and,

west of Da Nang lies My Son, an archaeological

with countless transport options, it’s a perfect

site that dates back more than a thousand

base for exploration of the North.

years. Other scenic jaunts include the Old Town of Hoi An, the Marble Mountains, and

As you walk along the street, you may find that locals start talking to you. It is a cultural

Right in the middle of the city is the Saigon

the Imperial City of Hue.

Central Mosque and a Hindu temple.

This is also the region where you can find the

strangers. They might ask you where you

strongest and boldest flavours in Vietnam.

are from and other general questions. It may

Some of its delicious delicacies include bun

take a while to get used to, but there will be

cha ca (fish ball noodle soup) and canh ga

times when you might find this friendliness

chien mam (fried chicken wings in fish sauce).

extremely helpful.

Climate

Climate

Da Nang has a tropical monsoon climate

Hanoi experiences relatively high humidity,

with two seasons: a typhoon and wet season

all year and a hot rainy season from May to

lasting from September through March, and a

October, where temperatures are in the high

dry season lasting from April through August.

30s, sometimes dipping over 40°C. Winter

Temperatures are typically high, with an

months are much cooler, often getting down to

annual average of 26 °C.

the low teens between January and March.

Climate A tropical wet and dry climate, with average temperatures between 21°C and 31C. The rainy season runs from May to late October, featuring high humidity in the earlier stages. The dry season is from November through to April, with temperatures and humidity steadily increasing throughout.

norm in Vietnam to make conversation with

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

73


ABOUT K6

IATA ASSIGNS CODE TO CAMBODIA ANGKOR AIR The assigned code of K6 allowed Cambodia Angkor Air to join the airline industry. The code has been advised to OAG and INNOVATA LLC for schedule distribution and has been updated into the Global Distribution System for reservations. Cambodia Angkor Air has had the accounting code of 188 since September 2009 and installs the aero network of SITA under the code of K6 at the same time. The strategy of the airline is safety first, with plans to expand the network to several other major cities of Asia in the next five years, as well as growing their fleet.

K6 INSURANCE Cambodia Angkor Air (K6) is pleased to confirm that it has obtained insurance in relation to potential liabilities that may arise for the airline during the course of its operations, at levels consistent with international airline standards. This insurance has been placed with Cambodia Vietnam Insurance Company, and is reinsured within the international aviation insurance in the international market. The arrangements have been organized by Wills Limited, one of the world’s foremost aviation insurance and reinsurance brokers.

CAMBODIA ANGKOR AIR BECOMES MEMBER OF IATA Greetings from Cambodia Angkor Air (K6)!

information and data. Cambodia Angkor Air's

In July 2017, Cambodia Angkor Air became

The airline's management and all our staff

existence, development and prestige are built

the first Cambodian airline to pass the IATA

are always striving to understand thoroughly

on the safety and quality of our service.

Operational Safety Audit (IOSA) and officially become a member of the IATA.

that the existence and development of a company are based on customers’ trust and

OUR SERVICE SYSTEM

The IOSA registration process, created by

Cambodia Angkor Air (K6) endeavours to

IATA in 2003, requires a comprehensive audit

1. Strictly applying the quality management

offer service along with the company's

of operational standards, control processes

system in compliance with all requirements

commercial plans, thereby introducing

and safety systems. Registrations are audited

of Regulatory Aviation Authorities, applicable

a new system provided by SABRE, an

every two years, and all airlines must remain

legal regulations and international

internationally renowned company

registered to maintain IATA membership.

conventions.

specialising in airline solutions. K6 provides

loyalty. We commit ourselves to:

their customers with high levels of service and operational efficiency.

GUIDELINES FOR BOOKING AND TICKETING

regulations in operations, maintenance

On May 23rd, 2010, the airline initiated and

Cambodia Angkor Air (K6) has many sales

and services with safety and quality to be

launched their SABRE System. The first flight

networks for booking and ticketing facilities,

continually sustained and improved.

was K6101 from Phnom Penh to Siem Reap.

so our valued customers can access all they

3. Providing sufficient resources and necessary

After a successful cross-over was completed,

conditions to implement the company's

Cambodia Angkor Air connected directly to

policy and objectives regarding safety and

the full suite of passenger service systems

quality. We are continuously improving

and better operations. Founded in 2009,

HOW TO BOOK AND ISSUE WITH K6

management system, creating reliable working

K6 currently offers flights between three

All K6 flights can be booked and tickets issued

environments with the highest sense of

domestic cities: Phnom Penh, Siem Reap,

via our agent network using the following Global

responsibility to satisfy customers’ demands

Sihanoukville.

Systems (GDS), Amadeus (1A), Abacus (1B),

2. Ensuring that our members always consciously abide by the requirements,

and expectations.

The airline also serves five international

require from our services and fares.

Travelsky (1E), Infini (1F), Topaz, and Galileo.

4. Establishing an efficient and effective

destinations: Ho Chi Minh City and Da Nang

Tickets can also be issued via our offices, our

communication system to ensure continual

(in Vietnam), and Beijing, Guangzhou, and

appointed agents and via our official website

provision of updated safety and quality

Shanghai (in China).

at www.cambodiaangkorair.com.

74

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


HOW TO CONTACT US HEAD OFFICE PHNOM PENH

AVIAREPS AG

Eng Molina (molina@angkor-air.com)

Ms. Elena Fursa

+855 23 6666 786 | +855 23 6666 788

Regional Director Finance, CIS Region

+855 23 6666 789 | +855 23 212 564

EFursa@aviareps.com

PHNOM PENH AIRPORT OFFICE Ung Seamleng (seamleng@angkor-air.com) +855 97 973 1001

BRANCH OFFICE SIEM REAP +855 63 969 268 | +855 63 636 3666

MAIN EMAIL MKarakozyan@aviareps.com +7 (495) 937 59 50

DEKS AIR (SINGAPORE) PTE LTD. Ms. Karen Tan Sale and Marketing Manager

SIEM REAP AIRPORT OFFICE

Karen@deksair.com.sg

Mak Lak (maklak@angkor-air.com)

TEL: +65 63388188

+855 31 6487 666

MOB: +65 91119671

BRANCH OFFICE GUANGZHOU

FALCON MARKETING LIMITED

Bui Hai Nam (bhnam@angkor-air.com)

Mr. Simon

+86 20 83310123 | +86 20 83312213

simonyung@pam.com.hk

seleneli@angkor-air.com / reganliu@angkor-air.com

BRANCH OFFICE SHANGHAI

MAIN EMAIL K6.RNT@pam.com.hk

INDOCHINA TRAVELS/ EUVIBUS GMBH Mrs. Xuan Tinh Herfort herfort@indochinatravels.com MAIN EMAIL: k6@indochinatravels.com +49 (0) 69 90 43 49 50

SOUTHERN BREEZE INTERNATIONAL CO., LTD Mr.Akio Mamada lpmamada@gmail.com +81 3 5295 0251

+86 21 60562320 | vivien@angkor-air.com /

(852) 2830 4883

THAIPHUM SKYLIGHTS CO., LTD

melodyzhang@angkor-air.com

(852) 2830 4889

Mr. Chayapaporn

+852 9739 1322

tktg@tpsl.co.th

Sihanoukville Airport Office

+852 3180 3237

Wattanak@angkor-air.com +855 12 507 050

BRANCH OFFICE VIETNAM Le Hoang Hai lhhai@angkor-air.com +84 862 92 79 88

XIN FLIGHT TRAVEL SERVICE CO., LTD

HG AVIATION SERVICE CO., LTD

Mr. Kevin Tu

Mr. Ngo Minh Duc

CEO

ductour@hgtravel.com

taipeitu@gmail.com / taipeitu@xinflight.com

(+84-28) 39 330633

+886911 813 943

(+84-28) 39 330633

+886-2-25170142

Hanoi Branch

APG INC

(+84-24) 37 333333

K.I.S INTERNATIONAL CO., LTD

Mrs. Sandrine de Saint Sauveur

(+84-24) 37 333337

Mr. KIS SAWAKI

President & CEO s.de-saint-sauveur@apg-ga.com Main email:

President sawaki@kisinter.co.jp +81 3 5295 0251

BE: (pax.sales@airagencies.be) DK, SE & NO: (nordic@apg-ga.com) FR: (cambodiaangkorair.fr@apg-ga.com) NL: (sales@apg-airagencies.com) ES: (cambodiaangkorair@apg-spain.com) UK: (cambodiaangkorair@apg-ga.co.uk) US: (usa.k6@apg-ga.us)

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

75


អំពីអាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ (K6) សូមស្វាគមន៍

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន

អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ បានយល់យង ា៉ ច្បាស់

ការផ្លស ា ប ់ រូ្ត បព ្រ ន ័ ន ្ធ ះ េ តវូ្រ បានចាប់ផមនៅ ើ្ត ថ្ងទ ៃ ី ២៣

យុទសា ្ធ សរ្ត្រ បស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ គស ឺ វា េ កម្មការហោះហើរ

ខឧ ែ សភា ឆ្នំា ២០១០ ហើយជើងហោះហើរដំបង ូ បង្អសបា ់ ន

ប្រកបដោយស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងពង្រីកគោលដៅ

K6-101 ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឆ្ពោះ

៥ឆ្នំា ខាងមុខ ពម ្រ ទាំងបង្កន ើ ចំនន ួ យន្តហោះបន្ថម ែ ទៀត ។

ដំណរើ ការតាមរយៈប្រពន ័ ថ ្ធ ី្ម គឺជង ើ ហោះហើរដំបង ូ លេខ

ហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងសំខាន់ៗ នៅអាស៊ីក្នុងរយៈពេល

ថា ភាពឋិតថរេ និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ គឺពង ឹ ផ្អក ែ

ទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប ។

យើងប្តេជ្ញាៈ

ចប់សព្វគប ្រ ក ់ ម ុ ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ (K6)

ការធានារ៉ប ា រ់ ងរបស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ (K6)

ដូចបានអធិបបា ្ យនៅក្នង ុ សៀវភៅណែនាគ ំ ណ ុ ភាពដោយ

ខ្លួនឯងជាមួយនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការកាន់តែប្រសើរឡើង ។

ជមប ្រា ជូនថា ទាក់ទងទៅនឹងសំណងដល ែ អាចកើត ឡើងពី

ដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ ។

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានជើងហោះហើរ

រ៉ាប់រងក្នុងកម្រិតសមស្របមួយ

នឹងគោរពតាមតម្រវូ ការបទដ្ឋន ា ប្រតប ិ តិ្តការថែរក្សាជួសជុល

ទីកង ុ្រ ព្រះសីហនុ ។

ជាប់ជានិច្ច ព្រមទាំងបន្តកែលំអជាលំដាប់ ។

អន្តរជាតិផងដែរគឺ រដ្ឋធានីហាណូយ ទីក្រុងហូជីមីញ

ទាំងស្រុង ទៅលើទំនុកចិត្ត និងភក្តីភាពរបស់អតិថិជន ។

បន្ទា ប់ ពី កា រផ្លា ស់ ប្តូ រ ប្រ ព័ ន្ធ ថ្មី ជំ នួ ស ប្រ ព័ ន្ធចា ស់

១. អនុវត្តយង ា៉ ខ្ជប ា ខ ់ ន ួ្ជ នូវបព ្រ ន ័ គ ្ធ ប ្រ គ ់ ង ្រ គុណភាព

បានចាប់ដណ ំ រើ ការសវា េ កម្មលក់សប ំ ត ុ ្រតាមបព ្រ ន ័ ដោយ ្ធ

គោរពតាមតមវូ្រ ការ ច្បាប់-បទបញ្ញតរិ្ត បស់រដល ្ឋ េខាធិការ

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ បង្កត ើ ឡើង

២. ធានាថាបុគល ្គ ក ិ បស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ ម្នក ា ៗ ់ ជានិច្ចកាល

ក្នុងស្រុកចំនួនបីគឺ រាជធានីភព ំ្ន ញ េ ទីកង ុ្រ សៀមរាប និង

និងផ្តល់សេវាកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងគុណភាព

កម ុ្រ ហ៊ន ុ មានជើងហោះហើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅ

៣. ផ្តល់ធនធានគ្រប់គ្រាន់ និងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់

នានាដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយ កត្តាសុវត្ថិភាព និង

គុណភាពបន្តធ្វើការកែលំអប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង បង្កើតនូវ

(ប្រទេសវៀតណាម) រដ្ឋធានីប៉េកាំង ទីក្រុងសៀងហៃ (ប្រទេសចិន) ។

ទីក្រុងក្វាងចូវ និង

កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ មានសច េ ក្តីសោមនស្សរីករាយសូម

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អំឡង ុ ពេលប្រតប ិ ត្តិការ ក្រម ុ ហ៊ន ុ បានដាក់ធានា អាកាសចរណ៍អន្តរជាតិ ។

តាមស្តង់ដារក្រុមហ៊ុន

ការធានារ៉ប ា រ់ ងនេះបានធ្វឡ ើ ង ើ ជាមួយនឹងក្រម ុ ហ៊ន ុ

ធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា-វៀតណាម (CVI) និងត្រូវបានធ្វើការ

ធានារ៉ប ា រ់ ងបន្តកង ុ ្ន ទីផសា ្ រធានារ៉ប ា រ់ ងកម ុ ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ អន្តរជាតិ ។ ការចាត់ចង ែ ការធានារ៉ប ា រ់ ងបន្ត ត្រូវបានរៀបចំ ឡើងដោយក្រុមហ៊ុនវីលីស លីមីតធីត

(Willis Limited)

ដែលជាក្រម ុ ហ៊ន ុ ធានារ៉ប ា រ់ ងអាកាសចរណ៍ពភ ិ ពលោក

ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ និងក្តីរំពឹងរបស់អតិថិជន ។

ការផ្តល់លេខកូដជើងហោះហើរដល់ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ ដោយសមាគមដឹកជញ្ជូន ផ្លូវអាកាស អន្តរជាតិ (IATA)

ការណែនាំសម្រាប់ការកក់ និងទិញសំបុត្រ

ភាព ដើម្បីធានាបាននូវការផ្តល់ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យអំពី

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ ចូលរួមក្នង ុ

សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ថា

ត្រវូ បានជូនដំណង ឹ ទៅអង្គការ OAG និង INNOVATA LLC

សំបត ុ ជា ្រ ចន ើ្រ សមប ្រា ស ់ មល ួ្រ ដល់ការកក់ ឬលក់សប ំ ត ុ ្រ

ចែកចាយពិភពលោក

ការទាំងសេវា និងតម្លៃ ។

បរិយាកាសការងារដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដោយមាន

ការទទួ ល ខុ ស ត្រូ វ ខ្ព ស់ បំ ផុ ត នៅក្នុ ង ក្រុ ម ហ៊ុ ន ទាំ ង មូ ល ៤. បង្កត ើ ឡើងនូវប្រពន ័ ទ ្ធ នា ំ ក់ទន ំ ងឲ្យមានប្រសទ ិ ិ្ធ

ការទទួលបានលខ េ កូដជើងហោះហើរ អនុញត ា្ញ ឲ្យ

គុណភាព និងសុវត្ថិភាពថ្មីៗជាប់ជានិច្ច ។ ភ ាពឋិតថេរ

វិសយ ័ ឧស្សាហ៍កម្មអាកាសចរណ៍ ។ លខ េ កូដជើងហោះហើរ K6

ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ ត្រូវបានកសាងឡើងតាមរយៈ

ដើមប្ ច ី ក ែ ចាយកាលវិភាគ និងធ្វប ើ ច្ចប ុ ប្ នា ្នភ ពទៅក្នង ុ បព ្រ ន ័ ្ធ

ការអភិវឌ្ឍន៍ និងកិតយា ្ នុភាពរបស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ សុវត្ថិភាព និងគុណភាពក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម ។

(Global Distribution System-GDS)

សំរាប់ការកក់ ឬ ទិញសំបត ុ យ ្រ ន្តហោះតាមអ៊ន ី ធើណត េ ។

ដ៏លេចធ្លោបំផុតមួយ ។

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិកម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ

(K6)

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ មានវិធល ី ក់

ជូនអតិថិជន ដូច្នេះអតិថិជនអាចជ្រើសរើសតាមតម្រូវ

លេខកូដសំបុត្រ ១៨៨ នៅ ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩ ហើយ

តើការកក់សំបុត្រជើងហោះហើរ (K6) ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

ខ្លួ ន សូ ម ជូ ន នូ វ ប្រ ព័ ន្ធ ថ្មី មួ យ ដែ ល ផ្ត ល់ ដោ យក្រុ ម ហ៊ុ ន

ក្នុងពេលតែមួយ ។

នៅតាមភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុន

ជំនាញក្នង ុ វិសយ ័ អាកាសចរណ៍ ។ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ ផ្តលជ ់ ន ូ

សំខាន់ៗមួយចំនួនគឺ រាជធានីភ្នំពេញ ទីក្រុងសៀមរាប

Global System (GDS), Amadeus (1A), Abacus (1B), Travelsky (1E) និង Infini (1F) ។ ការកក់/ទិញសំបត ុ ្រ

យ៉ាងមានប្រសិទិ្ធភាព ។

សៀងហៃ និងទីក្រុងក្វាងចូវ ។

គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន www.cambodiaangkorair.com

សេវាកម្ម

កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ

កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ បានដំណើការរបស់ខ្លួនក្រោម

(K6)

ខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជូន

សេវាកម្មរួមជាមួយនឹងផែនការពាណិជ្ជកម្មរបស់កុម ្រ ហ៊ុន

SABRE ដល ែ ជាកម ុ្រ ហ៊ន ុ អន្តរជាតិដល ៏ ប្ ឈ ី ះ ោ្ម ដែលមាន អតិថជ ិ នរបស់ខន ួ្ល នូវសវា េ កម្មលប ្អ ផ ំ ត ុ និងធ្វប ើ ត ្រ ប ិ ត្តិការ

76

AngkoR

ក៏បានដំឡើងបណ្តាញប្រព័ន្ធ SITA ក្រោមលេខកូដ K6 កម ុ្រ ហ៊ន ុ របស់យង ើ កំពង ុ បត ្រ ប ិ ត្តិការទៅកាន់ទក ី ង ុ្រ

រដ្ឋធានីហាណូយ ទីក្រុងហូជីមីញ រដ្ឋធានីប៉េកាំង ទីក្រុង

In-Flight Magazine March - April 2020

គប ្រ ជ ់ ង ើ ហោះហើរទាំងអស់របស់ K6 ត្រវូ បានលក់

ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

អាចធ្វនៅ ើ ការិយាល័យក្រម ុ ហ៊ន ុ ភ្នក ា ា ់ង រលក់សប ំ ត ុ ្រ និង


បដិសណ្ឋារកិច្ច កាបូបយួរដៃ

បន្ទបទ ់ ក ឹ

ការកក់/ទិញសំបុត្រ

មួយឡើងលើយន្តហោះ ។ ទុកដាក់កាបូបរបស់លោក-អ្នក

យន្តហោះ Airbus A320 និង A321 រីឯយន្តហោះ ATR-72

ដ៏ទូលំទូលាយមួយ ។ សូមទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យ

អ្នកដំណរើ ទាំងអស់អនុញត ា្ញ ឲ្យយកបានតកា ែ បូប

នៅក្នុងធ្នើរពីលើកន្លែងអង្គុយ ឬទុកក្រោមកៅអី ។ នៅ ពល េ ចាកចញ េ ពីយន្តហោះ តវូ្រ បក ្រា ដថាលោក-អ្នកបាន

បន្ទប់ទឹកស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយ និងខាងមុខនៃ

បន្ទប់ទឹកនៅតែខាងក្រោយ ។

ជំនយ ួ ជាពិសស េ

កៅអីអង្គយ ុ

របស់យើងរីករាយបំរើលោក-អ្នក ។ លោក-អ្នកអាចចុច

ប័ ណ្ណ ឡើ ង ជិះ យន្ត ហោះរបស់ ​លោ ក-អ្ន ក មាន

ប្រសន ិ បើលោក-អ្នកត្រវូ ការជំនយ ួ ផ្សង េ ៗ បាហុនកា ិ

ប៊ូតុង ឬហៅបាហុនិកាផ្ទាល់តែម្តង ។

ជិះយន្តហោះនោះទៅបាហុនកា ិ (អ្នកបំរល ើ យ ើ ន្តហោះ)

សេវាកម្មនៅអាកាសយានដ្ឋន ា ការបំពញ េ បែបបទ

លោក-អ្នក ។ នៅគ្រប់កៅអីមានប៊ូតុងចុចសម្រាប់បញ្ជា

បានមុនរយៈពេល ៦០នាទីមន ុ ពេលចេញដំណរើ សមប ្រា ់

មាននៅជាប់នឹងភ្នាក់ដៃកៅអី ឬនៅពិដានខាងលើកៅអី

នាទី សម្រាប់ជើងហោះហើរអន្តរជាតិ ។

លោក-អ្នកពុប ំ ក ្រា ដក្នង ុ ចិត្ត សូមមេត្តាបង្ហញ ា ប័ណឡ ្ណ ង ើ

ដូ ច្នេះ គេ នឹ ង នាំ លោ ក-អ្ន កទៅ រកកន្លែ ង អង្គុ យ របស់

បង្អែកកៅអី និងហៅបាហុនិកា ។ ប៊ូតុងទាំងនោះអាច របស់លោក-អ្នក អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទយន្តហោះ ។

សុវត្ថិភាព

ដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន លោក-អ្នកត្រូវពាក់ខែ្ស

សូមយកចិតទ ្ត ក ុ ដាក់អានប័ណណ ្ណ នា ែ ស ំ វុ ត្ថា ិភ ពដែលមាន នៅក្នុងហោប៉ៅកៅអីរបស់លោក-អ្នក ។

ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច

យន្តហោះកំពង ុ ហោះហើរពឹងផ្អក ែ ទៅលើបព ្រ ន ័ ្ធនាំ

ផ្លូវជាក់លាក់មួយ ។ ទូរស័ព្ទដៃ ឧបករណ៍ទទួលសម្លេង

និងវិទយ្ ទា ុ ក់ទងអាចរំខានដល់ឧបករណ៍យន្តហោះ ដូចនេះ ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពក្នុងការហោះហើរ ត្រូវបិទ

ថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ និងថ្ងៃបុណ្យ) ។

ចំពោះអ្នកដំណរើ ដល ែ ទិញសំបត ុ ធ ្រ ម្មតាសមប ្រា ់

ធ្វើដំណើរ អាចផ្ញើវ៉ាលិសដែលមានទម្ងន់មិនឲ្យលើស

រាល់វល ា៉ ស ិ ដែលផ្ញគ ើ រួ តែចាក់សោរ និងមានស្លក ា ឈ្មះ ោ

អុកសស ី៊ ន ែ និងឧបករណ៍សវុ ត្ថភា ិ ពសំខាន់ៗដ៏ទទ ៃ ៀត ។

ល្ងាច រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ (ឈប់សំរាក

វ៉ល ា ស ិ /ហិប

ខ្សក ែ ្រវ៉ត ា ស ់ វុ ត្ថភា ិ ពភ្លឡ ឺ ង ើ ។ ចូរយកចិតទ ្ត ក ុ ដាក់តាមដាន

បាហុនិកានឹងណែនាំអំពីខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ម៉ាស់

ម៉ោងធ្វើការ ៨:០០-១២:០០ ព្រឹក និង ១៣:៣០-១៧:៣០

ជើងហោះហើរក្នុងស្រុក និងឲ្យបានមុនរយៈពេល ៩០

ពី ២៣គីឡក ូ ម ្រា ហើយ ចំពោះអ្នកដំណរើ ដល ែ ទិញសំបត ុ ្រ

ការបង្ហាញអំពីសុវត្ថិភាព និងការណែនាំពីបាហុនិកា ។

គហ េ ទំពរ័ របស់យង ើ គៈឺ www.cambodiaangkorair.com ។

លោក-អ្នកបំពញ េ បប ែ បទនៅអាកាសយានដ្ឋន ា ឲ្យ

ក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពឲ្យជាប់នៅពេលយន្តហោះកំពុងហោះ ឡើង និងចុះចត ឬនៅពេលណាដែលភ្លើងសញ្ញាពាក់

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ ឬក៏ភក ា្ន ា ់ង រ លក់ទទៅ ូ របស់យង ើ ឬទិញសំបត ុ តា ្រ មអនឡាញ តាមរយៈ

យកទ្រព្យសម្បតិ្តទាំងអស់របស់លោក-អ្នកទៅជាមួយ ។

សរសេរនូវលេខកៅអីរបស់លោក-អ្នក ។ ប្រសិនបើ

យើងខ្ញផ ំុ ល ្ត ជ ់ ន ូ នូវសេវាកម្មការកក់ទក ុ និងលក់សប ំ ត ុ ្រ

ធ្វដ ើ ណ ំ រើ ថ្នក ា ធ ់ រុ កិច្ច អាចផ្ញវ ើ ល ា៉ ស ិ ទម្ងន់ ៣២គីឡក ូ ម ្រា ។

សម្រាប់សំគាល់អត្តសញ្ញាណ ។ រាល់វត្ថុមានតម្លៃគួរតែ យកទៅតាមខ្លួន ។

ការរៀបចំជាពិសេស

យើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្តល់ការថែទាំជា

ពិសេសសម្រាប់ មនុស្សចាស់ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះទារក កូនក្មេង ជនពិការ និងអ្នកដែលត្រូវការរបបអាហារ

ជាពិសេស ។ សូមផ្តល់ព័ត៌មានមកយើងខ្ញុំនៅពេល ដែលលោក-អ្នកកក់ជើងហោះហើរ ប្រសិនបើ លោក-អ្នកត្រូវការសេវាកម្មពិសេសនេះ ។

ឧបករណ៍ទាំងនោះ ។

ការកំសាន្ត

ទស្សនាវដ្តី " អង្គរ "​​គឺជាទស្សនាវដ្តីផ្លូវការដាក់លើ

យន្តហោះរបស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិយង ើ វាមាន

នៅក្នុងហោប៉ៅកៅអីនៅពីមុខលោក-អ្នក ។

អាហារ និងភេសជ្ជៈ

កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ សង្ឃម ឹ ថាលោក-អ្នកនឹងមានសេចក្តី

រីករាយជាមួយនឹងអាហារនិងភេសជ្ជៈដែលមានបំរើជូន

នៅលើយន្តហោះ ។ គ្រឿងស្រវឹងដែលពិសារនៅលើ

យន្តហោះត្រវូ បានផ្តលជ ់ ន ូ ដោយបាហុនកា ិ (ការីបរ ំ ល ើ ើ យន្តហោះ) របស់យង ើ ។ តាមបទដ្ឋន ា អន្តរជាតិ បាហុនកា ិ

របស់យើងអាចបដិសេដ មិនផ្តល់គ្រឿងស្រវឹងជូនដល់ អ្នកដំណើរទាំងឡាយណាដែលមានសភាពស្រវឹង ។

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

77


OUR HOSPITALITY CARRY-ON HAND LUGGAGE We allow passengers to carry only one item of hand luggage on board, suitable in size for placing in storage in the overhead compartments or under your

OUR GROUND SERVICES CHECK-IN Passengers should check in at least 60

seat. When leaving the aircraft, please

minutes before departure for domestic

make sure that you take your personal

flights, and 90 minutes before departure

belongings with you.

for international flights.

SEATING

LUGGAGE

All seats are numbered and the class of

For passengers travelling in Economy

travel is marked either Premium (C) and

Class, the maximum weight for baggage

Economy (Y). Your boarding pass has

is 23kg and for Economy or Premium

your seat number printed on it. If you

Class passengers it is 32kg. All check-in

are unsure, show the boarding pass to

baggage should be locked and have

our crew members and they will direct

name tags for identification. Valuable

you to your seat. All seats have their own

items should be hand carried.

reading light button, recliner, as well as call buttons. These buttons can be

SPECIAL ARRANGEMENTS

found either on the overhead panel or at

We extend special care and attention to

the arm-rest, depending on the type of

the elderly, expectant mothers, babies,

aircraft you are on.

children, the disabled and those with special dietary needs. Please inform us

SAFETY

when booking your flight if you need this

For your own safety, your seat belt

special service.

must be fastened during take-off and landing and whenever the seat belt sign

BOOKINGS

is switched on. It is advisable to keep

We offer you a wide range of ticketing

your seat belt fastened when you’re

and reservation services. Contact

seated during the flight. Life jackets are

Cambodia Angkor Air office: Phnom

stored under the seats. Each seat pocket

Penh: 206A, Preah Norodom Boulevard

in-front of you has a safety booklet.

Operating Hours: 8.00am-noon and

Please read it carefully.

1:30-5:00pm

ELECTRONIC EQUIPMENT

Tel: +855 23 6666 786

As most portable electronic equipment interferes with the aircraft navigational equipment on board the aircraft, they are not permitted to be used on board

+855 23 212 564 Fax: +855 23 224 164 www.cambodiaangkorair.com

the aircraft. However, personal stereos and laptop computers can be used in the aircraft during the flight but not during take-off and landing.

ENTERTAINMENT Angkor, the official In-flight Magazine, is available in the seat pocket in front of you.

WASHROOMS Toilets are located in the back and front section of our Airbus A320 and A321, and in the back section of our ATR 72.

SPECIAL ASSISTANCE If you need any assistance, our cabin crew will be happy to take care of your needs. You can either press the call button or approach them personally.

78

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

HOW TO BOOK AND ISSUE WITH K6 SPECIAL SERVICE: Extra Baggage, Preferred seats, Travel insurance, meet and assist Inorder to make our travel become more covenince please visit our website: www.cambodiaangkorair.com


PHNOM - GUANGZHOU - PHNOM Penh to Da Nang PENH K6846 PENH Phnom

1-Mar-20

28-Mar-20

Daily

13:00

15:00

AT7

to -Phnom Penh Phnom Penh to Guangzhou K6668 PENH -Da PHNOM DANang NANG PHNOM PENH K6847

1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily

08:25 15:35

12:15 17:50

A320 AT7

SIEM REAP - DA NANG - SIEM REAP Guangzhou to Penh K6669 Phnom Penh toPhnom Da Nang K6846

1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily Daily

13:25 13:00

15:15 15:00

A320 AT7

Siem Reap Da Nang K6840 1-Mar-20 SIHANOUKVILLE -Nang HO CHI MINH CITY 1-Mar-20 Da to to Phnom Penh- SIHANOUKVILLE K6847

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily

16:20 15:35

17:35 17:50

A321 AT7

K6841 Da Nang -toSIEM Siem Reap SIEM REAP - DA NANG K6836 Sihanoukville toREAP

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 23467

18:40 12:50

20:00 14:10

A321 AT7

1-Mar-20 Winter schedule 2020 1-Mar-20 K6840 K6838

Ho Chi Minh Siem Reap to City Da Nang

1-Mar-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily Daily

16:20 10:45

17:35 12:00

A321 AT7

K6841 K6837

Da to Siem Ho Nang Chi Minh CityReap to Sihanoukville

1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

23467 Daily

14:55 18:40

16:05 20:00

A321 AT7

1-Mar-20

28-Mar-20

Daily

08:20

09:30

AT7

K6839

EFFECTIVE FLIGHT PENH - HO SIEM REAP - PHNOM PENH PENH PHNOM CHI MINH CITY - PHNOM

ARRIVAL

AIRCRAFT

17:35 17:50

18:35 18:35

AT7 AT7

Daily 15 Daily Daily

21:10 11:35 09:55 13:00

22:10 12:30 10:50 15:00

AT7 AT7 AT7 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily Daily 23467

08:30 14:30 17:50 15:35

09:30 15:25 18:35 17:50

AT7 AT7 AT7 AT7

1-Jan-20 1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 15

13:00 18:25 11:35

14:00 19:15 12:30

AT7 AT7 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 246 Daily

18:40 20:35 16:20 14:30

19:40 21:30 17:35 15:25

AT7 AT7 A321 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

37 Daily

20:35 18:25 18:40

21:30 19:15 20:00

AT7 A321 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

15 246

20:00 20:35

20:55 21:30

AT7 AT7

1-Mar-20

28-Mar-20

37

20:35

21:30

AT7

1-Mar-20

28-Mar-20

15

20:00

20:55

AT7

1-Mar-20

28-Mar-20

3467

09:30

10:30

AT7

1-Mar-20

28-Mar-20

2

09:35

10:30

AT7

K6105

1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

15 3467 Daily

09:55 09:30

10:45 10:30 10:50

AT7 AT7

K6108 K6106 K6109

1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 2 23467

11:25 09:35 17:50

12:15 10:30 18:35

AT7 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

2467 15

16:05 09:55 11:35

16:50 10:45 12:30

AT7 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

1 Daily

15:40 11:25 14:30

16:25 12:15 15:25

AT7 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 35 2467 Daily

10:30 16:15 16:05 18:25

11:45 17:10 16:50 19:15

AT7 A321 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

15 24 1 246

13:30 19:10 15:40 20:35

15:00 19:55 16:25 21:30

AT7 AT7 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

23467 6 35 37

13:50 18:55 16:15 20:35

15:00 19:55 17:10 21:30

A320 AT7 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 24 15 37

20:50 19:10 20:00 19:00

22:00 19:55 20:55 19:55

A321 AT7 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 61

08:20 18:00 18:55

09.35 18:55 19:55

A321 AT7 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 5 37

12:30 18:00 19:00

13:40 19:00 19:55

A321 AT7 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

15 3467 13457 1

16:00 09:30 20:05 18:00

17:25 10:30 21:00 18:55

AT7 AT7 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20

23467 26 2 5

16:00 19:55 09:35 18:00

17:10 20:45 10:30 19:00

A321 AT7 AT7 AT7

NO

K6812 K6105

D O M E S T I C

SECTOR/ROUTE

TIME DAY OF OPERATIONS

Penh -toPHNOM PENH PHNOM PENH -Phnom - DA SIEM REAP K6816 PENH PHNOM NANG - PHNOM PENH Ho Chi Minh City K6109 K6818 K6105 Phnom Penh to Da Nang K6846 K6813 K6115 Da Nang to Phnom Penh K6847 K6109 Ho Chi Minh City K6817 SIEM REAP - DA NANG - SIEM REAP to Phnom Penh Phnom Penh to Siem Reap K6117 K6819 Siem Reap to Da Nang K6840 K6115 K6119 K6841 K6117

Da Nang to Siem Reap Phnom Penh to Siem Reap

K6119

PHNOM K6106 PENH - SIEM REAP - PHNOM PENH

SIEM REAP - HO CHI MINH CITY - SIEM REAP K6108 K6116 K6115 K6808 K6117 K6116 K6824 K6119

Phnom Penh to Siem Reap Siem Reap to Phnom Penh Siem Reap to Ho Chi Minh City

K6828 K6118

Siem Reap to Phnom Penh

K6809 K6825 K6118

Ho Chi Minh City to Siem Reap

FROM

28-Mar-20 28-Mar-20

1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 23467

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20

K6829 K6120 1-Mar-20 1-Mar-20 K6106 PHNOM PENH - SIHA NOUKVILLE - PHNOM PENH 1-Mar-20 K6120 1-Mar-20 K6108 1-Mar-20 Phnom Penh to Sihanoukville K6143 1-Mar-20 1-Jan-20 K67112 1-Mar-20

K6130 K6131

DEPARTURE

06:50 09:55

07:55 10:50

AT7 AT7

15 13457

09:55 20:05

10:45 21:00

28-Mar-20 28-Mar-20

23467 Daily 26

11:30 11:25 19:55

12:15 12:15 20:45

AT7 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20

15 7 2467

08:30 16:15 16:05

09:15 17:00 16:50

AT7 A320 AT7

1-Jan-20 1-Mar-20 1-Mar-20

12-Jan-20 28-Mar-20 28-Mar-20

141

06:30 08:55 15:40

07:15 09:45 16:25

A320 A320 AT7

Sihanoukville to Phnom Penh

1-Mar-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

23467 73 35

16:40 16:15

17:20 17:00 17:10

A320 AT7 A320 AT7

Siem Reap to Phnom Penh

1-Mar-20 1-Jan-20 1-Mar-20

28-Mar-20 12-Jan-20 28-Mar-20

415 24

09:55 06:30 19:10

10:40 07:15 19:55

AT7 A320 AT7

1-Jan-20 1-Mar-20

28-Mar-20

3 6

16:15 18:55

17:00 19:55

A320 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

46 37

08:55 19:00

09:55 19:55

A321 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 1

12:05 18:00

13:05 18:55

A321 AT7

1-Jan-20 1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 5 357 13457

10:20 18:00 16:15 20:05

11:20 19:00 17:15 21:00

A321 AT7 A321 AT7

1-Mar-20

28-Mar-20

26

19:55

20:45

AT7

SIEM REAP - SIHANOUKVILLE - SIEM REAP K67112 K6132 K6118

Daily Daily

28-Mar-20

K6140 K67112 K6116 K67112 K67112 K6142 K67112

TO

1-Mar-20 1-Mar-20

Sihanoukville to Siem Reap Siem Reap to Sihanoukville

K6133 K6120 SIHANOUKVILLE - BEIJING - SIHANOUKVILLE

1-Mar-20

28-Mar-20

357

20:00

02:00

A320

Beijing to Sihanoukville K6875 SIHANOUKVILLE - BEIJING - SIHANOUKVILLE

1-Mar-20

28-Mar-20

146

02:55

07:20

A320

PHNOM - GUANGZHOU PHNOM PENH to-Beijing K6874 PENHSihanoukville K67112

1-Mar-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20

357 7

20:00 16:15

02:00 17:00

A320 A320

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20 12-Jan-20

Daily 146 4

08:25 02:55 06:30

12:15 07:20 07:15

A320 A320 A320

1-Mar-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 3

13:25 16:15

15:15 17:00

A320 A320

SIHANOUKVILLE - HO Penh CHI MINH CITY - SIHANOUKVILLE 1-Mar-20 Phnom to Guangzhou K6668

28-Mar-20

Daily

08:25

12:15

A320

1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

23467 Daily

12:50 13:25

14:10 15:15

A320 AT7

K6874

K6668 K6875 K67112

Sihanoukville to Beijing

Phnomto Penh to Guangzhou Beijing Sihanoukville

to Phnom Penh K6669 PENH Guangzhou PHNOM - GUANGZHOU - PHNOM PENH K67112 K6836 K6669

Guangzhou to to Phnom Penh Sihanoukville Ho-Chi City CITY - SIHANOUKVILLE 1-Jan-20 SIHANOUKVILLE HO Minh CHI MINH K6838

80 AngkoR In-Flight Magazine March - April 2020 1-Mar-20 K6837 1-Mar-20 K6836 Ho Chi Minh City Sihanoukville to

28-Mar-20

Daily

10:45

12:00

AT7

28-Mar-20 28-Mar-20

23467 23467

14:55 12:50

16:05 14:10

AT7 AT7

1-Mar-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily Daily

08:20 10:45

09:30 12:00

AT7 AT7

K6839 K6838

to Sihanoukville Ho Chi Minh City


K6119 K6669

1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 37 6

13:25 20:35 18:55

15:15 21:30 19:55

A320 AT7

1-Mar-20 SIHANOUKVILLE -- HO CHI MINH CITY - SIHANOUKVILLE 1-Mar-20 K6118 SIHANOUKVILLE BEIJING - SIHANOUKVILLE K6836 1-Mar-20 K6874 Sihanoukville to Beijing

28-Mar-20 28-Mar-20

15 37

20:00 19:00

20:55 19:55

AT7

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

23467 1 357

12:50 18:00 20:00

14:10 18:55 02:00

AT7 AT7 A320

Guangzhou to Phnom Penh

Ho Chi Minh City K6838 K6875 Beijing to Sihanoukville PHNOM PENH - SIEM REAP - PHNOM PENH K6837 Chi Minh City PHNOM PENH Ho - GUANGZHOU - PHNOM PENH K6120 to Sihanoukville K6105 K6839 K6106 K6668 Phnom Penh to Guangzhou

1-Jan-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 146 5

10:45 02:55 18:00

12:00 07:20 19:00

AT7 AT7 A320

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

23467 3467 13457 Daily 2 Daily 26

14:55 09:30 20:05 09:55 09:35 08:20 19:55 08:25

16:05 10:30 21:00 10:50 10:30 09:30 20:45 12:15

1-Mar-20 1-Mar-20 K6669 Guangzhou to Phnom Penh K6109 1-Mar-20 K6108 PENH - HO PHNOM CHI MINH CITY - PHNOM PENH1-Mar-20 SIHANOUKVILLE - HO CHI MINH CITY - SIHANOUKVILLE

28-Mar-20 28-Mar-20

23467 15 Daily

17:50 09:55 13:25

18:35 10:45 15:15

AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 A320 AT7 A320

28-Mar-20 28-Mar-20

15 Daily

11:35 11:25

12:30 12:15

AT7 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Jan-20 1-Mar-20 FROM 1-Mar-20 1-Mar-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Mar-20 1-Jan-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 TO 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 12-Jan-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 2467 Daily 7 OF DAY 23467 OPERATIONS

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

37 24 Daily Daily Daily 15 Daily 6 Daily

28-Mar-20 28-Mar-20

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20

K6115 FLIGHT K6812 K67112 K6836 NO

I N T E R N A T I O N A L

EFFECTIVE

Sihanoukville to SECTOR/ROUTE Phnom Penh City to Ho Chi Minh Phnom Penh City to Siem Reap Ho Chi Minh

K6816 K6116 K67112 K6838 K6117 K6818 K67112 K6837 PENH Ho PHNOM - DA NANG PHNOM PENH Chi Minh- City K6119 Siem Reap to Phnom Penh to Sihanoukville 1-Mar-20 K6813 1-Mar-20 K6839 Phnom Penh to Da Nang K6846 Ho Chi Minh City 1-Mar-20 1-Jan-20 K6817 1-Mar-20 1-Mar-20 DaPhnom Nang to Phnom Penh K6847 to Penh 1-Mar-20 K6819 K6118REAP PHNOM PENH - HO CHI -MINH - PHNOM PENH SIEM - DA NANG SIEMCITY REAP K6812 K6840 K6816 K6841

Siem Reap to Da Nang Phnom Penh to Da Nang to Siem Reap Ho Chi Minh City

K6106 K6818 K6120 SIHANOUKVILLE - BEIJING - SIHANOUKVILLE K6813 Ho Chi Minh City K6108 Sihanoukville to Beijing K6874 K6817 to Phnom Penh Beijing to Sihanoukville K6875 K6819 K6116 K67112 PENH PHNOM - PHNOM PENH PHNOM PENH--GUANGZHOU SIEM REAP - PHNOM PENH

Daily Daily 1 4 Daily 246 Daily 35 3 23467

15:25 16:50 07:55 17:00 14:10 19:15 18:35 16:25 07:15 12:00 21:30 22:10 17:10 17:00 16:05

ARRIVAL

AT7 AT7 AT7 A320 AT7 AT7 AT7 A320 AT7

AIRCRAFT AT7

AT7 AT7 A320 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7

Daily 37

21:30 19:55 09:30 09:30 15:00 20:55 14:00 19:55 17:50 19:40 19:55

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

1 Daily 3467 5 Daily 2 13457 Daily

18:00 06:50 16:20 09:30 18:00 17:35 18:40 09:35 20:05 21:10

18:55 07:55 17:35 10:30 19:00 18:35 20:00 10:30 21:00 22:10

AT7 AT7 A321 AT7 AT7 AT7 A321 AT7 AT7 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

15 26 Daily Daily 357 Daily

09:55 19:55 08:30 11:25 20:00 13:00

10:45 20:45 09:30 12:15 02:00 14:00

AT7 AT7 AT7 AT7 A320 AT7

1-Mar-20 1-Mar-20

28-Mar-20 28-Mar-20

2467 146 Daily

16:05 02:55 18:40

16:50 07:20 19:40

AT7 A320 AT7

1-Mar-20 1-Jan-20

28-Mar-20

1 7

15:40 16:15

16:25 17:00

AT7 A320

K6825 PHNOM PENH HO CHI MINH CITY - PENH PHNOM Ho Minh SIHANOUKVILLE -Chi BEIJING -City SIHANOUKVILLE PHNOM PENH -- DA NANG -CITY PHNOM SIEM REAP - HO CHI MINH - SIEM REAP PENH1-Mar-20 to Siem Reap Sihanoukville Beijing K6874 1-Mar-20 K6812 1-Mar-20 1-Mar-20 Phnom Penh totoDa Nang K6846 K6808 K6829 Phnom Penh to 1-Jan-20 K67112 1-Mar-20 Beijing toto Sihanoukville K6875 K6816 1-Mar-20 Da Nang Phnom Penh 1-Mar-20 K6847 Siem Reap to City Ho Chi Minh K6824 1-Jan-20 K67112 Ho Chi Minh City K6818 SIHA NOUKVILLE - PHNOM PENH 1-Mar-20 PHNOM PENH - GUANGZHOU PHNOM PENH SIEM REAP - DA NANG - SIEM -REAP 1-Mar-20 K6106 1-Jan-20 K67112 1-Mar-20 Siem Reap to Da Nang Phnom Penh to Guangzhou K6668 K6813 K6840 1-Mar-20 K6828 Phnom Penh to Sihanoukville K6143 Ho Chi Minh City 1-Mar-20 1-Jan-20 K6817 Guangzhou to Phnom Penh K6669 K6841 1-Mar-20 Da Nang to Siem Reap 1-Mar-20 K6809 1-Mar-20 K6108 to Phnom Penh 1-Mar-20 SIHANOUKVILLE HO CHI MINH CITY SIHANOUKVILLE K6819 K6140 K6825 1-Mar-20 Ho Chi Minh City K6836 K6116 K6142 K6829 K6838

DEPARTURE

20:35 19:10 08:30 08:20 13:00 20:00 13:00 18:55 15:35 18:40 19:00

1-Mar-20 28-Mar-20 1-Jan-20 12-Jan-20 K67112 1-Mar-20 28-Mar-20 K6668 Phnom Penh to Guangzhou K6105 1-Mar-20 28-Mar-20 Siem Reap to Phnom Penh 1-Mar-20 28-Mar-20 1-Jan-20 28-Mar-20 1-Mar-20 28-Mar-20 K67112 K6669 Guangzhou to Phnom Penh 1-Mar-20 28-Mar-20 K6109 1-Mar-20 28-Mar-20 SIEM REAP - HO CHI CITY -CITY SIEM- REAP SIHANOUKVILLE - HOMINH CHI MINH SIHANOUKVILLE 1-Mar-20 28-Mar-20 1-Mar-20 28-Mar-20 K6118 28-Mar-20 1-Mar-20 K6836 K6808 1-Mar-20 28-Mar-20 K6115 Sihanoukville to Ho Chi Minh City 1-Mar-20 28-Mar-20 1-Mar-20 28-Mar-20 1-Jan-20 K6838 Siem Reap to 1-Mar-20 28-Mar-20 K6824 Phnom Penh City to Siem Reap K6117 Ho Chi Minh 1-Mar-20 28-Mar-20 1-Mar-20 28-Mar-20 K6837 Ho Chi Minh City EFFECTIVE 1-Mar-20 28-Mar-20 to Sihanoukville FLIGHT 1-Mar-20 28-Mar-20 1-Mar-20 28-Mar-20 K6828 K6839 K6119 1-Mar-20 28-Mar-20 K6120 SECTOR/ROUTE FROM NO TO 1-Mar-20 28-Mar-20 1-Mar-20 28-Mar-20 K6809 1-Mar-20 28-Mar-20

to Siem Reap to Phnom Penh Sihanoukville Sihanoukville to Ho Chi Minh City

14:30 16:05 06:50 16:15 12:50 18:25 17:35 15:40 06:30 10:45 20:35 16:15 21:10 16:15 14:55

TIME

1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20 1-Mar-20 1-Jan-20 1-Mar-20

35 4 Daily Daily 24 3 Daily 23467 6 15 37 Daily 23467 Daily 1 15 Daily 5 23467 246 DAY OF 13457 Daily 37

OPERATIONS

26 Daily 15

20:45 09.35 20:55

AT7 A320 A320 AT7 AT7 A320 A320 AT7 AT7 AT7 AT7 A321 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 A320 AT7 AT7 AT7 A321 AT7 AT7 AIRCRAFT AT7 A321 AT7

16:15 17:10 06:30 07:15 08:25 12:15 09:55 10:50 19:10 19:55 16:15 17:00 13:25 15:15 17:50 18:35 18:55 19:55 11:35 12:30 19:00 19:55 10:30 11:45 12:50 14:10 14:30 15:25 18:00 18:55 13:30 15:00 10:45 12:00 18:25 19:15 18:00 TIME 15:00 19:00 13:50 14:55 16:05 20:35 21:30 20:05 21:00 20:50 22:00 08:20 09:30 21:30 20:35

DEPARTURE

19:55 08:20 20:00

ARRIVAL

28-Mar-20

Daily

12:30

13:40

A321

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 12-Jan-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

20:00 16:00 06:50 13:00 10:30 16:15 02:55 16:00 17:35 15:35 13:30 09:30 06:30 21:10 13:50 09:35 16:15 11:30 08:25 08:30 16:20 20:50 09:55 13:25 08:30 13:00 18:40 08:20 11:25

02:00 17:25 07:55 15:00 11:45 17:00 07:20 17:10 18:35 17:50 15:00 10:30 07:15 22:10 15:00 10:30 17:00 12:15 12:15 09:30 17:35 22:00 10:45 15:15 09:15 14:00 20:00 09.35 12:15

A320 AT7 AT7 A321 A320 AT7 A320 A321 AT7 AT7 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

357 15 Daily Daily 7 146 23467 Daily 15 3467 4 Daily 23467 2 3 23467 Daily Daily Daily 15 15 Daily Daily Daily

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 1 Daily 2467

18:40 08:55 12:30 16:05

19:40 09:45 13:40 16:50

AT7 A320 A321 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

23467 15 1 15 Daily 23467 35

12:50 16:40 16:00 15:40 09:55 10:45 16:00 16:15

14:10 17:20 17:25 16:25 10:40 12:00 17:10 17:10

AT7 AT7 AT7 AT7 A321 AT7

SIEM REAP - SIHANOUKVILLE - SIEM REAP PENH 1-Mar-20 28-Mar-20 23467 14:55 16:05 K6837 toCity Phnom Penh PHNOM PENH -Siem SIHA NOUKVILLE - PHNOM Ho ChiReap Minh 1-Mar-20 28-Mar-20 24 19:10 19:55 to Sihanoukville 28-Mar-20 46 08:55 09:55 K6132 1-Mar-20 Daily 08:20 09:30 PHNOM K6839 PENH - SIEM REAP - PHNOM PENH 23467 28-Mar-20 11:30 12:15 1-Mar-20 28-Mar-20 6 18:55 19:55 Sihanoukville toSihanoukville Siem Reap Phnom Penh to K6143 1-Mar-20 28-Mar-20 Daily 12:05 13:05 SIHANOUKVILLE - BEIJING - SIHANOUKVILLE K6130 K6105 1-Mar-20 28-Mar-20 Daily 09:55 10:50 1-Mar-20 28-Mar-20 15 08:30 09:15 1-Mar-20 28-Mar-20 37 19:00 19:55 K6118 1-Mar-20 28-Mar-20 357 20:00 02:00 K6874 Sihanoukville to Beijing 1-Jan-20 Daily 10:20 11:20 K6131 PHNOM - HO CHI MINH CITY - PHNOM PENH1-Mar-20 28-Mar-20 23467 17:50 18:35 1-Mar-20 28-Mar-20 1 08:55 09:45 K6140 PENH Siem 28-Mar-20 18:00 18:55 Reap to Sihanoukville K6109 1-Mar-20 28-Mar-20 146 02:55 07:20 K6875 Beijing to Sihanoukville 1-Mar-20 357 16:15 17:15 K6133 28-Mar-20 Daily 06:50 07:55 K6812 1-Mar-20 28-Mar-20 15 11:35 12:30 Sihanoukville to Phnom Penh 1-Mar-20 28-Mar-20 23467 16:40 17:20 1-Mar-20 28-Mar-20 5 18:00 19:00 K6142 Phnom Penh to PHNOM PENH GUANGZHOU PHNOM PENH Note:  1-Mar-20 28-Mar-20 Daily 17:35 18:35 K6816 28-Mar-20 Daily 14:30 15:25 15 09:55 10:40 K6115 1-Mar-20 28-Mar-20 13457 20:05 21:00 Ho Chi Minh City 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday K6120 Daily 08:25 12:15 K6668 Phnom Penh to Guangzhou 28-Mar-20 K6818 1-Mar-20 22:10 21:10 1-Mar-20 28-Mar-20 Daily 18:25 19:15 SIEM REAP - SIHANOUKVILLE - SIEM REAP Detail schedule visit our website www.cambodiaangkorair.com 1-Mar-20 28-Mar-20 26 19:55 20:45 Phnom Penh to Siem Reap Angkor Air reserves the right to change schedule without prior notices K6117 Cambodia 1-Mar-20 28-Mar-20 Daily 13:25 15:15 K6669 Guangzhou Phnom Penh 1-Mar-20 Daily 08:30 09:30 K6813 28-Mar-20 46 08:55 09:55 SIEM REAP - HO CHI MINHto CITY - SIEM REAP K6132 1-Mar-20 28-Mar-20 246 20:35 21:30 All times are in local time. Sihanoukville to Siem Reap Ho-Chi Minh City SIHANOUKVILLE HO CHI MINH CITY SIHANOUKVILLE 1-Jan-20 28-Mar-20 13:00 14:00 Daily K6817 10:30 11:45 K6119 1-Mar-20 28-Mar-20 Daily 12:05 13:05 21:30 1-Mar-20 28-Mar-20 37 20:35 K6130 K6808 to Phnom Penh 1-Mar-20 28-Mar-20 12:50 23467 14:10 K6836 Daily 18:40 19:40 K6819 1-Mar-20 28-Mar-20 15 13:30 15:00 1-Mar-20 28-Mar-20 15 20:00 20:55 1-Jan-20 Daily 10:20 11:20 Sihanoukville to K6131 1-Jan-20 28-Mar-20 7 16:15 17:00 Siem K67112 Siem Reap Reap to to Sihanoukville K6824 Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City 1-Jan-20 Daily 10:45 12:00 K6838 1-Mar-20 28-Mar-20 23467 13:50 15:00 357 16:15 17:15 K6133 1-Jan-20 12-Jan-20 4 06:30 07:15 K67112 1-Mar-20 28-Mar-20 14:55 23467 16:05 K6837 Ho Chi Minh City 1-Mar-20 28-Mar-20 Daily 20:50 22:00 K6828 1-Jan-20 28-Mar-20 3 16:15 17:00 K67112 to Sihanoukville 1-Mar-20 28-Mar-20 08:20 Daily 09:30 K6839 1-Mar-20 28-Mar-20 Daily 08:20 09.35 K6809 1-Mar-20 28-Mar-20 3467 09:30 10:30 K6825 1-Mar-20 1-Mar-20 Ho Chi Minh City K6106 Siem PHNOM PENH to - HO CHIReap MINH CITY - PHNOM PENH1-Mar-20 1-Mar-20 K6829 1-Mar-20 K6812 1-Mar-20 1-Mar-20 K6108 Phnom Penh to 1-Mar-20 K6816 PENH - SIHA NOUKVILLE - PHNOM PENH 1-Mar-20 PHNOM Ho Chi Minh City

AT7 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 2 15 15 Daily AngkoR 23467 Daily Daily 2467

A320 AT7 A320 AT7 A320 AT7 A320 A321 A321 AT7 A320 AT7 A321 A321 AT7

AT7 AT7 A321 AT7 AT7 A321 AT7 AT7 AT7 A320 A321 AT7 A320 AT7 A320 A321 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 A320 AT7 AT7 AT7 A320 AT7 A321 AT7 AT7 A321 AT7 AT7 AT7 A321 A320 AT7 A320 A321 A320 AT7 A321 A320 AT7 A321 AT7

12:30 09:35

13:40 10:30

AT7 A321

16:00 09:55

17:25 10:45

AT7 AT7

07:55 06:50 AT7 In-Flight March - AprilA321 2020 16:00 17:10 AT7 11:25 Magazine 12:15 17:35 16:05

18:35 16:50

AT7 AT7

81


24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20

5 Daily Daily Daily 37 Daily Daily Daily 146

20:35 15:40 06:45 11:30 20:25 08:10 17:45 21:00 03:10

02:20 17:35 07:50 13:05 02:10 20:15 18:50 22:35 07:50

A320 AT7 AT7 A320 AT7 AT7 A320

SIEM REAP - HO CHI MINH CITY - SIEM REAP 29-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 29-Mar-20 K6824 K6818 PHNOM PENH - GUANGZHOU - PHNOM PENH K6808 29-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 29-Mar-20 K6809 K6813 K6668 29-Mar-20 24-Oct-20 Phnom Penh to Guangzhou Da Nang to Phnom Penh 29-Mar-20 24-Oct-20 K6828 29-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 K6825 Ho Chi Minh to Siem K6817 Siem Reap to City Ho Chi MinhReap City K6668 29-Mar-20 29-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 K6824 29-Mar-20 K6829 K6819 K6669 29-Mar-20 24-Oct-20 Guangzhou to Phnom Penh 29-Mar-20 24-Oct-20 K6809 SIEM REAP - DA NANG - SIEM REAP PHNOM PENH - SIHANOUKVILLE - PHNOM PENH 29-Mar-20 EFFECTIVE K6669 24-Oct-20 FLIGHT 29-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 K6825 Ho Chi Minh City to Siem Reap K6840 31-May-20 Phnom Penh to Sihanoukville K6140 29-Mar-20 PHNOM - HAIKOU -to PHNOM PENH SECTOR/ROUTE Reap Da Nang FROM NO PENHSiem TO 29-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 31-May-20 K6829 K6841 K6141 Sihanoukville to Phnom Penh 29-Mar-20 K6914 29-Mar-20 24-Oct-20 Phnom Penh to Haikou 1-June-20 24-Oct-20 SIHANOUKVILLE - PHNOM K6840 PENH PHNOM NANG - PHNOM PENH PHNOM PENH -- DA SIEM REAP - PHNOM PENHPENH 29-Mar-20 24-Oct-20 K6914 Da Nang to Siem Reap 1-June-20 Phnom K6140 29-Mar-20 24-Oct-20 K6841 1-Mar-20 28-Mar-20 Phnom Penh Penh to to Sihanoukville Da Nang K6105 K6846 29-Mar-20 24-Oct-20 K6915 Haikou to Phnom Penh K6141 Sihanoukville to Phnom Penh 29-Mar-20 24-Oct-20 SIEM REAP HO CHI MINH CITY SIEM REAP 1-Mar-20 28-Mar-20 Da Nang to Phnom Penh K6847 K6117 29-Mar-20 24-Oct-20 K6915 Phnom Penh to Siem Reap SIEM REAP DA NANG SIEM REAP PHNOM PENH SIEM REAP PHNOM PENH 29-Mar-20 24-Oct-20 K6808 29-Mar-20 24-Oct-20 K67117 PENH - HANGZHOU - PHNOM PENH PHNOM Siem Reap Reap toto Da Nang K6840 1-Mar-20 28-Mar-20 29-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 K6105 29-Mar-20 24-Oct-20 K6828 K67117 Siem to Ho Chi Minh City K6978 29-Mar-20 Phnom Penh Hangzhou

Daily Daily

21:05 18:50

22:10 20:25

AT7

Daily Daily 147 Daily Daily Daily 2356

11:30 08:25 08:20 08:45 21:00 12:00 13:40 08:25

13:05 09:25 09:45 12:35 22:35 13:00 15:05 12:15

AT7 A320 AT7 A320

18:50 20:25 18:30 19:30 16:50 18:15 13:45 15:35 08:20 09:45 13:25 TIME 15:05 13:40 15:05 15:40 17:35 16:30 17:10

AT7 A320 AT7 A320 AT7 AT7

K6874 K6840 K6808 K6812 K6874 K6841 K6828 K6816 K6875

Sihanoukville - Beijing Da Nang to Siem Reap Phnom Nang Siem Reap to to HoDa Chi Minh City Beijing -Penh Sihanoukville

29-Mar-20 1-June-20 29-Mar-20 29-Mar-20 29-Mar-20 1-June-20 29-Mar-20 29-Mar-20 29-Mar-20

SUMMER schedule 2020

D O M E S T I C

OPERATIONS

Daily Daily Daily 4 Daily 1 Daily Daily Daily 4 Daily 1

DEPARTURE

16:50 18:10 15:15 19:00 15:40 16:55 08:10 16:30 13:00 10:00 23:05 15:15 15:35 18:45 21:05

ARRIVAL

18:15 20:15 15:55 22:00 17:35 19:55 20:15 17:10 15:00 10:55 0:10 15:55 17:50 19:40 22:10

AIRCRAFT

AT7 AT7 A320 AT7 A320 AT7 AT7 AT7 A320 AT7 AT7 AT7 A320

Daily 5

16:05 11:30

16:50 13:05

AT7 A320

16:20 21:00 10:00 11:30 15:55 18:50 18:40 18:45 13:45 21:40 16:05 08:20 20:50 21:35

17:35 22:35 10:55 12:15 20:35 20:25 20:00 19:40 14:40 0:50 16:50 09:45 21:45 0:45

A321 AT7 A320 A320 A321 AT7 A320 A320 AT7 A320

11:30 13:40 06:30

12:15 15:05 07:15

A320 AT7

29-Mar-20 1-Mar-20 29-Mar-20 29-Mar-20 29-Mar-20 29-Mar-20 29-Mar-20

24-Oct-20 28-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20

29-Mar-20 29-Mar-20

24-Oct-20 24-Oct-20

Daily Daily 2 13 Daily Daily 3 5 Daily Daily 1 2 Daily 6

29-Mar-20 29-Mar-20 29-Mar-20

24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20

Daily Daily 51

16:50 13:45 11:30 16:00

18:15 14:40 12:15 20:35

AT7 A320 A320

29-Mar-20 K6118 PHNOM PENH - SIHANOUKVILLE - PHNOM Hangzhou to Siem Reap K6957 SIEM REAP - SIHANOUKVILLE - SIEM REAP PENH 29-Mar-20 Siem Reap to Phnom Penh PHNOM PENH - SIEM Penh REAP - PHNOM 29-Mar-20 K67112 Phnom to Sihanoukville K6140 K6130 SIEM REAP - SHANGHAI - SIEM REAP PENH 29-Mar-20 Sihanoukville to Siem Reap 29-Mar-20 K6105 1-Mar-20 K67112 K6141 Sihanoukville to Phnom Penh 29-Mar-20 K6132 Siem Reap to Shanghai K6860

24-Oct-20 24-Oct-20

Daily 5

20:50 21:35

21:45 0:40

24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 28-Mar-20 24-Oct-20

6 Daily Daily 1 Daily Daily 246 146

06:30 16:30 12:40 11:30 09:55 15:15 18:10 09:20

07:15 17:10 13:30 12:15 10:50 15:55 23:00 10:10

AT7 A320 A320 AT7 A320

1-Mar-20 PHNOM PENH - SIEM REAP - PHNOM PENH SIEM REAP - SIHANOUKVILLE - SIEM Shanghai to Siem Reap REAP K6131 K6861 29-Mar-20 K6109 Siem Reap to Sihanoukville 1-Mar-20 K6130 PENH - MACAU - PHNOM PENH K6105 29-Mar-20 PHNOM K6133 Sihanoukville to Siem Reap 1-Mar-20 K6115 K6132 K6117 K6198 Phnom Penh to Macau 29-Mar-20 Phnom Penh to Siem Reap 1-Mar-20 29-Mar-20 K6131 K67117 K6199 Macau to Phnom Penh 29-Mar-20 Phnom Penh to Siem Reap K6117 Siem Reap to Sihanoukville 1-Mar-20 29-Mar-20 K67117 K6133 SIHANOUKVILLE - HO CHI MINH CITY - SIHANOUKVILLE K6119 1-Mar-20 K6116 K6838 Sihanoukville to Ho Chi Minh City 29-Mar-20

28-Mar-20 24-Oct-20

23467 246 Daily

28-Mar-20 24-Oct-20

15 Daily 357 Daily Daily 146 2

17:50 23:55 11:00 11:35 12:40 10:00 17:40

18:35 03:15 11:50 12:30 13:30 10:55 18:30

Daily Daily 25

14:30 18:45 09:20 16:15 18:25 16:05 11:00 22:55

15:25 19:40 10:10 19:55 19:15 16:50 11:50 22:35

28-Mar-20 24-Oct-20

246 2 357

20:35 11:30 17:40

21:30 12:15 18:30

AT7 A320

37 Daily 15 Daily

20:35 13:45 10:10 20:00 20:50 08:20

21:30 14:40 11:25 20:55 21:45 09:35

AT7 AT7

1-Mar-20 29-Mar-20 29-Mar-20

28-Mar-20 24-Oct-20 28-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20

29-Mar-20

24-Oct-20

6

06:30

07:15

A320

29-Mar-20 29-Mar-20 1-Mar-20 29-Mar-20

24-Oct-20 24-Oct-20 28-Mar-20 24-Oct-20

1 Daily 3467 Daily

11:30 13:35 09:30 16:05

12:15 15:30 10:30 18:10

A320 AT7 AT7 AT7

K6841 K6824 K6117 K6116 K6979 K6809 K67117 K6118 K6979

Da Nang to Siem Reap Phnom Penh to SiemPenh Reap Hangzhou to Phnom

Siem Reap to Phnom Penh K6825 K67117 Ho Chi Minh- SIEM City to Siem Reap K67112 SIEM REAP - HANGZHOU REAP K6116 K6829 K67112 K6956

Siem Reap to Hangzhou

K6839 K6118

I N T E R N A T I O N A L

Daily Daily 147 Daily 2356 DAY OF Daily Daily Daily

Ho Chi Minh City to Sihanoukville Siem Reap to Phnom Penh K67112 PENH - DA NANG - PHNOM PENH PHNOM K6846 K67112

Phnom Penh to Da Nang

K6847REAP - SIHANOUKVILLE Da Nang to Phnom PenhREAP SIEM - SIEM

28-Mar-20 24-Oct-20 28-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20

1-Mar-20 28-Mar-20 K6106 PENH - HO CHI MINH CITY - PHNOM PENH29-Mar-20 PHNOM K6130 24-Oct-20 EFFECTIVE Sihanoukville to Siem Reap 1-Mar-20 28-Mar-20 FLIGHT K6812 29-Mar-20 24-Oct-20 K6132 SECTOR/ROUTE FROM NO TO 1-Mar-20 28-Mar-20 K6108 29-Mar-20 24-Oct-20 K6131 K6816 Phnom Penh to Da Nang Siem Reap to Sihanoukville 1-Mar-20 28-Mar-20 29-Mar-20 SIHANOUKVILLE-BEIJING-SIHANOUKVILLE K6818 29-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 K6133 1-Mar-20 28-Mar-20 K6116 29-Mar-20 24-Oct-20 K6813 K6874 Sihanoukville - Beijing 1-Mar-20 28-Mar-20 Da Nang to Phnom Penh 29-Mar-20 24-Oct-20 K6817 K6874 Siem Reap to Phnom Penh 1-Mar-20 28-Mar-20 Beijing - Sihanoukville K6875 29-Mar-20 24-Oct-20 K6819 1-Mar-20 28-Mar-20 PHNOM PENH GUANGZHOU - PHNOM PENH SIEM REAP - DA- NANG - SIEM REAP K6118 K6668 K6840 K6668 K6841 K6669 K6840

Phnom Penh Siem Reap to to DaGuangzhou Nang

Guangzhou to Phnom Da Nang to Siem Reap Penh

K6669 K6841 K6120 PHNOM PENH - HAIKOU - PHNOM PENH SIEM REAP - HO CHI MINH CITY - SIEM REAP FLIGHT K6914 K6808 NO

09:35 10:30 12:40 TIME 13:30 09:55 10:45 06:45 07:50 09:20 10:10 DEPARTURE ARRIVAL 11:25 12:15 17:45 18:50 11:00 11:50 16:05 16:50 21:05 22:10 17:40 18:30 15:40 16:25 08:25 09:25 20:35 02:20

AT7 AT7 A320 AT7 AT7 A320 AT7 A320

AT7 AT7

AT7 A320 AT7 AT7 A320 AIRCRAFT AT7 AT7 A320 AT7 AT7 A320 AT7 AT7 A320

35 Daily 37 24 146 Daily

16:15 12:00 20:25 19:10 03:10 18:30

17:10 13:00 02:10 19:55 07:50 19:30

AT7 AT7 A320 AT7 A320 AT7

6

18:55

19:55

AT7

1-Mar-20 29-Mar-20

28-Mar-20 24-Oct-20 31-May-20

37 Daily 147

19:00 08:45 15:40

19:55 12:35 17:35

AT7 A320 AT7

1-Mar-20 29-Mar-20

28-Mar-20 24-Oct-20 31-May-20

1 Daily 2356

18:00 08:25 18:10

18:55 12:15 20:15

AT7 A320 AT7

1-Mar-20 1-June-20 29-Mar-20

28-Mar-20 24-Oct-20

5 Daily 147

18:00 15:40 13:45

19:00 17:35 15:35

AT7 AT7 A320

1-Mar-20 29-Mar-20 1-June-20

28-Mar-20 24-Oct-20

13457 2356 Daily

20:05 13:25 08:10

21:00 15:05 20:15

AT7 A320 AT7

19:55 TIME

20:45

AT7

1-Mar-20 28-Mar-20 EFFECTIVE

29-Mar-20 29-Mar-20 SECTOR/ROUTE FROM Phnom Penh to Haikou 29-Mar-20 K6914 29-Mar-20 K6828 Siem Reap to Ho Chi Minh City SIHANOUKVILLE-BEIJING-SIHANOUKVILLE 1-Jan-20 K67112 29-Mar-20 K6915 29-Mar-20 K6824 Haikou to Phnom Penh 29-Mar-20 1-Jan-20 K6874 K67112 29-Mar-20 K6915 29-Mar-20 K6809 Sihanoukville - Beijing 29-Mar-20 K6874PENH - HANGZHOU - PHNOM PENH 1-Jan-20 K67112 PHNOM 29-Mar-20 K6825 Ho Chi Minh City to Siem Reap 29-Mar-20 Beijing - Sihanoukville K6875 K6978 29-Mar-20 Phnom Penh to Hangzhou 29-Mar-20 K6829 PHNOM PENH - GUANGZHOU - PHNOM PENH K6979 PENH - SIHANOUKVILLE - PHNOM PENH 29-Mar-20 PHNOM Hangzhou to Phnom Penh K6668 29-Mar-20 K6979 Phnom Penh Guangzhou 29-Mar-20 Phnom Penh toto Sihanoukville K6140 K6668 29-Mar-20 SIEM REAP - HANGZHOU - SIEM REAP Penh K6141 Sihanoukville to Phnom 29-Mar-20 K6669 29-Mar-20 AngkoR In-Flight Magazine March - April 202029-Mar-20 Siem Reap to Hangzhou Guangzhou toPHNOM Phnom Penh K6956 PHNOM PENH SIEM REAP PENH K6669 29-Mar-20 Hangzhou to Siem Reap 29-Mar-20 K6957 K6105 29-Mar-20

82

2 Daily 15 DAY Daily 146OF OPERATIONS Daily Daily Daily 2467 Daily 357 1 Daily 5

AT7 A320 AT7 A320 AT7 A320

26

24-Oct-20 24-Oct-20 TO

DAY OF 4 Daily OPERATIONS

11:30 DEPARTURE

19:00

13:05 ARRIVAL

22:00

AT7 AIRCRAFT

24-Oct-20 24-Oct-20 28-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20

1 Daily 7 4 Daily

16:55 21:00 16:15 23:05 18:50

19:55 22:35 17:00 0:10 20:25

24-Oct-20 12-Jan-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 28-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20

4 15 Daily 37 3 Daily 146 13 Daily

20:35 06:30 21:05 08:20 20:25 16:15 13:40 03:10 15:55 16:50

02:20 07:15 22:10 09:45 02:10 17:00 15:05 07:50 20:35 18:15

A320 AT7 A320 A320 AT7 A320 A320 A320 AT7 A320 A320 AT7

24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20

3 147 1 Daily 2356 Daily 147 5 2356 5 Daily

21:40 08:45 21:35 16:30 08:25 15:15 13:45 16:00 13:25 21:35 10:00

0:50 12:35 0:45 17:10 12:15 15:55 15:35 20:35 15:05 0:40 10:55

A320

A320 A320 AT7

A320 A320 A320 AT7 A320 AT7 A320 A320 A320 A320 AT7


Phnom Penh to Guangzhou Siem Reap to Hangzhou Phnom Penh to Guangzhou K6668 Hangzhou to Siem Reap K6669 K6957 Guangzhou to Phnom Penh FLIGHT K6669 SIEM REAP - SHANGHAI - SIEM REAP SECTOR/ROUTE NO Guangzhou to Phnom Penh K6669 PHNOM - HAIKOU PENH Reap -toPHNOM Shanghai K6860 PENHSiem K6668 K6956

29-Mar-20

24-Oct-20

29-Mar-20 24-Oct-20 EFFECTIVE 29-Mar-20

24-Oct-20

29-Mar-20

24-Oct-20

FROM

TO

K6914 PENHShanghai 29-Mar-20 24-Oct-20 Siem Reap PHNOM - HAIKOUto - PHNOM PENH K6861 SIHANOUKVILLE-BEIJING-SIHANOUKVILLE Phnom Penh to Haikou K6914 PENH - MACAU - PHNOM PENH PHNOM 29-Mar-20 24-Oct-20 K6874 Sihanoukville Phnom Penh to- Beijing Haikou K6915 K6914 29-Mar-20 24-Oct-20 K6198 Phnom Penh to Macau EFFECTIVE K6874 Haikou to Phnom Penh FLIGHT 29-Mar-20 24-Oct-20 Beijing - Sihanoukville K6915 K6875 K6199 Macau to Phnom Penh FROM NO TO HaikouSECTOR/ROUTE to Phnom Penh 29-Mar-20 24-Oct-20 PHNOM PENH GUANGZHOU PHNOM PENH K6915 PHNOM PENH HANGZHOU PHNOM PENH SIHANOUKVILLE - HO CHI MINH CITY - SIHANOUKVILLE

PHNOM -- DA NANG PHNOM PENH PHNOM PENHPhnom HANGZHOU - Hangzhou PHNOM PENH 24-Oct-20 K6668 K6978 Penh- to K6838 PENH Sihanoukville to Ho Chi Minh City 29-Mar-20 EFFECTIVE Phnom Penh to Guangzhou 1-Mar-20 28-Mar-20 K6668 FLIGHT K6839 K6978 24-Oct-20 Phnom PenhCity to Hangzhou Da Phnom Penh to K6979 Ho Chi Minh to Nang Sihanoukville 29-Mar-20 K6846 Hangzhou to Phnom Penh SECTOR/ROUTE FROM NO TO 1-Mar-20 28-Mar-20 Nang to Phnom Penh K6669 29-Mar-20 24-Oct-20 K6847 PENH Da PHNOM - DA NANG - PHNOM PENH K6979 Hangzhou totoPhnom Guangzhou PhnomPenh Penh SIEM DA NANG - SIEM REAP - SIEM REAP K6669 29-Mar-20 24-Oct-20 K6979REAP - HANGZHOU K6846 Phnom Penh to Da Nang SIHANOUKVILLE-BEIJING-SIHANOUKVILLE Siem Reap to Da Nang K6840 1-Mar-20 28-Mar-20 SIEM REAP HANGZHOU SIEM REAP Siem Reap to Hangzhou 29-Mar-20 24-Oct-20 K6847 K6956 PHNOM - HAIKOU PHNOMPenh PENH Nang to-Phnom 29-Mar-20 24-Oct-20 29-Mar-20 24-Oct-20 K6874 PENHDa Sihanoukville - Beijing K6841 1-Mar-20 28-Mar-20 Da Nang Reap Siem Reap toSiem Hangzhou to Siem Reap K6914 29-Mar-20 24-Oct-20 K6956 K6957 PHNOM - HO CHI to MINH CITY - PHNOM PENH 29-Mar-20 24-Oct-20 K6874 PENHHangzhou Phnom Penh to Haikou Hangzhou SiemREAP Reap SIEM REAP - SHANGHAI -toSIEM K6957 29-Mar-20 24-Oct-20 K6914 K6812 Beijing - Sihanoukville 29-Mar-20 24-Oct-20 K6875 EFFECTIVE

SIEM REAP - SHANGHAI -to SIEM K6915 FLIGHT Siem Reap Shanghai K6860 K6816 Phnom Penh to Da Nang PENH PHNOM PENH - GUANGZHOU -REAP PHNOM HaikouSECTOR/ROUTE to Phnom Penh NO Shanghai Reap K6915 K6861 Siem ReaptotoSiem Shanghai K6860 K6818 K6668 Phnom Penh to Guangzhou Shanghai to Siem Reap PHNOM PENH HANGZHOU PHNOM PENH K6861 MACAU - PHNOM PENH K6813 K6668 SIHANOUKVILLE-BEIJING-SIHANOUKVILLE

29-Mar-20

24-Oct-20

2356 147 5

08:25 08:45 16:00

12:15 12:35 20:35

A320

2356 147 5

08:25 TIME 15:35 12:15 13:45 21:35 0:40

A320

DAY 2356 147OF OPERATIONS

DEPARTURE

ARRIVAL

AIRCRAFT

4 246

19:00 23:55

22:00 03:15

A320

4 1 5

19:00 16:55 20:35

22:00 19:55 02:20

A320 A320

2356 246

4 1 37 2 DAY 146 1 4 2 OF OPERATIONS

1

147 13 Daily 2356 13 DAY Daily 3 OF OPERATIONS

Daily 147 1 3

13:25 13:45

13:25 18:10

15:05 15:35

15:05 23:00

A320

A320

23:05 0:10 16:55 19:55 16:15 TIME 02:10 20:25

A320 A320

21:05 23:05 03:10 22:55

A320

DEPARTURE

22:10 0:10 07:50 22:35

ARRIVAL

AIRCRAFT

22:10

A320

08:45 12:35 15:55 20:35 10:10 11:25 TIME 08:25 12:15 13:00 15:00 15:55 20:35 21:40 0:50 09:35 08:20

A320 AT7

21:05

A320 AT7 AT7

DEPARTURE

ARRIVAL

AIRCRAFT

15:35 13:45 21:35 21:40

17:50 15:35 0:45 0:50

A320 AT7

2356 1 Daily

13:25 21:35 13:35

15:05 0:45 15:30

A320 AT7

Daily 5 Daily 5 Daily 5 4 37

16:20 16:00 16:05 20:35 18:40 16:00 19:00 21:35 20:25

17:35 20:35 18:10 02:20 20:00 20:35 22:00 0:40 02:10

A321 A320 AT7 A320

5 1 Daily 146

21:35 0:40 16:55 06:45 07:50 03:10 TIME 19:55 23:05 0:10 18:10 23:00 17:45 18:50

A321 A320 A320 A320 AT7 A320 A320 AT7

29-Mar-20 29-Mar-20

TO

24-Oct-20 24-Oct-20

4 OF Daily 246 DAY OPERATIONS

DEPARTURE

ARRIVAL

AIRCRAFT

29-Mar-20 29-Mar-20

24-Oct-20 24-Oct-20

246 Daily 2356

23:55 08:25 08:25

03:15 09:25 12:15

A320 AT7 A320

PHNOM PENHPhnom SIEM - PHNOM PENH Da NangREAP to- PHNOM Phnom Penh K6978 29-Mar-20 PHNOM PENH -- MACAU PENH Penh to Hangzhou K6198 Macau K6817 K6669 29-Mar-20 K6874 Guangzhou to -Phnom Sihanoukville BeijingPenh K6105 1-Mar-20 K6199 Macau to Phnom Penh K6198 Phnom Penh to Macau K6979 29-Mar-20 K6819 K6669 29-Mar-20 K6874 Hangzhou to Phnom Penh 1-Mar-20 K6199 Macau Penh K6979 SIHANOUKVILLE - HOto MINH CITY - SIHANOUKVILLE SIEM REAP - DA NANG -Phnom SIEM REAP 29-Mar-20 -CHI Sihanoukville PHNOM - HAIKOU - PHNOM PENH K6875 K6109 PENHBeijing SIEM REAP - HANGZHOU SIEM REAP 1-Mar-20 K6838 SIHANOUKVILLE - HO CHI-MINH CITY - SIHANOUKVILLE Sihanoukville to Ho Chi Minh City 29-Mar-20 K6840 K6914 29-Mar-20 PHNOM PENH - GUANGZHOU - PHNOM PENH Siem Reap to to DaHaikou Nang Phnom Penh 1-Mar-20 Siem Reap to Hangzhou K6115 K6839 29-Mar-20 K6956 Ho Chi Minh City to Chi Sihanoukville K6838 Sihanoukville to Ho Minh City 29-Mar-20 K6841 K6914 K6668 Phnom Penh to Guangzhou 1-Mar-20 to-City Siem K6839 PHNOM - DA NANG PHNOM PENH 1-June-20 29-Mar-20 K6957 Ho Chi Minh toReap Sihanoukville K6840 PENHHangzhou 29-Mar-20 K6915 K6668 Phnom Penh to Siem Reap K6117 Haikou Penh Da Nangto toPhnom Siem Reap PHNOM PENH - DA NANG - to PHNOM PENH 1-Mar-20 SIEM REAP - SHANGHAI - SIEM K6846 Phnom Penh DaREAP Nang 1-June-20 K6841 29-Mar-20 K6915 K6669 29-Mar-20 Guangzhou to Phnom Penh K6119 K6847 1-Mar-20 Da Nang toto Phnom Penh PENH K6846 Phnom Penh to Siem Reap Shanghai K6860 SIEM REAP - HO CHI MINH CITY - Nang SIEM REAP 29-Mar-20 PHNOM PENH - HANGZHOU - Da PHNOM K6669

24-Oct-20 24-Oct-20 28-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20

13 2 Daily 147 5 Daily 2 Daily 3 2356 37

15:55 16:15 12:00 13:45 20:35 09:55 22:55 16:15 18:30 21:40 13:25 20:25

28-Mar-20 24-Oct-20

23467 2 1 146

17:50 22:55 21:35 03:10

20:35 19:55 13:00 15:35 02:20 10:50 22:35 19:55 19:30 0:50 15:05 02:10 18:35 22:35 0:45 07:50

AT7 A320 A320 AT7 A320 AT7 A320 AT7 A320 A320

28-Mar-20 24-Oct-20 31-May-20 24-Oct-20

15 Daily 4

11:35 10:10 15:40 19:00

12:30 11:25 17:35 22:00

AT7 AT7 A320

28-Mar-20 24-Oct-20 31-May-20 24-Oct-20

14:30 16:00 10:10 18:10 08:20 16:55 08:45 18:25 15:40 21:35 08:20 23:05 08:25

15:25 20:35 11:25 20:15 09:35 19:55 12:35 19:15 17:35 0:40 09:35 0:10 12:15

AT7 AT7 A320 A320

28-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20

Daily Daily 5 1 147 Daily Daily 5 4 2356

AT7 A320 AT7 A320

28-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20

246 Daily 1 147

20:35 08:10 13:35 21:05 13:45

21:30 20:15 15:30 22:10 15:35

AT7 AT7 A320

28-Mar-20 24-Oct-20 28-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20

37 246 Daily 2356 15 246 Daily Daily 13

20:35 18:10 13:35 16:05 13:25 20:00 23:55 16:05 15:55 11:30

21:30 23:00 15:30 18:10 15:05 20:55 03:15 18:10 20:35 13:05

AT7 A320 AT7 A320

PHNOM - MACAU -to PHNOM HO Reap CHI MINH - PHNOM K6812 29-Mar-20 29-Mar-20 K6914 K6828 PENHSiem K6979 HoCITY ChiPENH Minh City PENH 29-Mar-20 Hangzhou to to Phnom Penh Phnom Penh Haikou K6198 Phnom Penh to Macau 29-Mar-20 K6812 29-Mar-20 K6816 Da Nang K6979 K6824 K6914 29-Mar-20

24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20

06:45 21:00 19:00 21:40

07:50 22:35 22:00 0:50

AT7 AT7 A320

24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20

Daily Daily 4 3 Daily 2 Daily 1

16:15 17:45 06:45 18:50 16:55 21:35

19:55 18:50 07:50 20:25 19:55 0:45

AT7 A320 A320

1-Mar-20 29-Mar-20 K6199 Macau to Phnom Penh K6818 K6816 Phnom Penh to Da Nang SIEM REAP - HANGZHOU - SIEM REAP 29-Mar-20 K6809 29-Mar-20 K6915 Haikou to Phnom Penh 1-Mar-20 29-Mar-20 SIHANOUKVILLE -Chi HO CHItoMINH CITY - SIHANOUKVILLE K6813 K6818 29-Mar-20 Siem Reap Hangzhou K6106 K6825 29-Mar-20 Ho Minh City to Siem Reap K6956 K6915 1-Mar-20 Da Nang to Phnom Penh K6838 K6817 to HoReap Chi Minh City 29-Mar-20 K6813 29-Mar-20 Hangzhou to Siem 29-Mar-20 K6957 PHNOM - HANGZHOU - PHNOM PENH K6829 PENHSihanoukville

28-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20

3467 Daily 2 Daily 4

09:30 21:05 22:55 17:45 08:20 23:05

10:30 22:10 22:35 18:50 09:45 0:10

AT7 A320 AT7 A320

28-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 28-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20

25 Daily Daily 1 15 Daily Daily 5

09:35 21:05 08:25 13:40 16:00 21:05 09:55 10:10 08:25 12:00 16:50 21:35

10:30 22:10 09:25 15:05 20:35 22:10 10:45 11:25 09:25 13:00 18:15 0:40

Da Nang to- Phnom 1-Mar-20 28-Mar-20 K6108 K6839 Ho Chi Minh City to Sihanoukville 24-Oct-20 K6817 K6819 SIEM REAP - SHANGHAI SIEM REAP PENH - SIHANOUKVILLE -Penh PHNOM PENH 29-Mar-20 K6978 29-Mar-20 24-Oct-20 PHNOM Phnom Penh to Hangzhou 1-Mar-20 28-Mar-20 PHNOM PENH - DA NANG PHNOM 29-Mar-20 24-Oct-20 SIEM REAP - DA NANG - SIEM REAP PENH K6819 Phnom Penh Sihanoukville Siem Reap to- to Shanghai K6140 29-Mar-20 24-Oct-20 K6860 K6979 Hangzhou to Phnom Penh 1-Mar-20 28-Mar-20 K6846 K6116 SIEM REAP - DA NANGPenh - to SIEM REAP K6840 Phnom totoDa Nang Penh 31-May-20 29-Mar-20 24-Oct-20 Shanghai Siem Reap K6861 K6979 K6141 Sihanoukville Phnom 29-Mar-20 24-Oct-20 Siem Reap to Da Nang 1-Mar-20 28-Mar-20 K6847 Da NangREAP to- PHNOM Phnom Penh 31-May-20 K6840 K6841 29-Mar-20 24-Oct-20 SIEM REAP - HANGZHOU - SIEM REAP MACAU PENH PHNOM PENH - SIEM - PHNOM Siem Reap to Da Nang PENH Siem Reap to Phnom Penh 1-Mar-20 28-Mar-20 1-June-20 24-Oct-20 29-Mar-20 24-Oct-20 31-May-20 K6840 PHNOM - HO Reap CHI MINH CITY - PHNOM PENH29-Mar-20 K6841 PENHPhnom Siem to to Hangzhou K6956 K6198 Penh Macau K6105 Da Nang to Siem Reap 1-Mar-20 28-Mar-20 1-June-20 24-Oct-20 K6841 K6840 K6812 29-Mar-20 Hangzhou to SiemPenh Reap K6199 Macau to Phnom K6957 29-Mar-20 24-Oct-20 K6117 Da NangPenh to Siem ReapReap Phnom to Siem 1-June-20 1-Mar-20 28-Mar-20 K6841 29-Mar-20 24-Oct-20 SIEM REAP CHI MINH CITY -CITY SIEM- REAP K6118 K6816 Phnom Penh to DaREAP Nang SIEM REAP -- HO SHANGHAI - SIEM SIHANOUKVILLE - HO CHI MINH SIHANOUKVILLE 29-Mar-20 24-Oct-20 EFFECTIVE K67117 FLIGHT 1-Mar-20 28-Mar-20 29-Mar-20 24-Oct-20 SIEM REAP - HO CHIReap MINH - SIEM REAP K6818 K6808 29-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 K6838 Sihanoukville to Ho Chi Minh City 29-Mar-20 Siem toCITY Shanghai K6860 K67117 SECTOR/ROUTE FROM NO TO 1-Mar-20 28-Mar-20 29-Mar-20 24-Oct-20 K6813 29-Mar-20 24-Oct-20 K6808 K6839 K6828 Shanghai to Siem Reap Ho Chi Minh City to Sihanoukville K6861 Siem Reap to Ho Chi Minh City 29-Mar-20 24-Oct-20 K6116

Daily Daily 13 2467 Daily 246 Daily 3 1 Daily 246 Daily 1

11:25 18:30 12:00 08:20 15:55 16:05 18:30 18:10 16:30 21:40 15:40 15:40 13:35 23:55 15:15 21:35

12:15 19:30 13:00 09:35 20:35 16:50 19:30 23:00 17:10 0:50 16:25 17:35 15:30 03:15 15:55 0:45

AT7 AT7 AT7 A320 AT7 AT7 AT7 A320 AT7 AT7 A320

Daily 35 Daily

16:15 18:10 15:40 16:05

17:10 20:15 17:35 18:10

AT7 AT7

24 Daily 5 2 Daily 6 Daily 2 5 Daily

19:10 15:40 18:10 16:00 16:15 10:00 15:40 18:55 08:10 06:45 22:55 21:35 18:45 08:10 19:00 17:45 16:05

19:55 17:35 20:15 20:35 19:55 10:55 17:35 19:55 20:15 07:50 22:35 0:40 19:40 20:15 19:55 18:50 16:50

AT7 A320 AT7 AT7 A320 AT7 AT7 AT7 A320

18:55 22:10 13:05 11:25 23:00 12:15 19:00 09:25 22:35 13:05 03:15 09:35 14:40

AIRCRAFT

FROM

1-Mar-20 K6847 to Siem Reap Da Nang to Penh K6861 PHNOM -- HO CHI MINH CITY - PHNOM PENH 29-Mar-20 K6808 PENH 29-Mar-20 K6978 Phnom Penh to Hangzhou PHNOM PENHShanghai HAIKOU -Phnom PHNOM PENH

1 246 Daily 147

Daily 37 5 1 Daily DAY Daily Daily 246 2 OF OPERATIONS 5 Daily Daily 246 Daily

21:05 23:55 18:10 08:45

18:00 21:05 11:30 10:10 18:10 11:30

TIME

DEPARTURE

18:00 08:25 21:00 11:30 23:55 08:20 13:45

22:10 03:15 23:00 12:35

ARRIVAL

Nang to-to Phnom 1-Mar-20 28-Mar-20 13457 20:05 21:00 29-Mar-20 24-Oct-20 Daily 12:00 13:00 K6817 29-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 Daily 18:50 20:25 21:00 22:35 K6824 PHNOM - DA NANG - PHNOM PENH K6828 PENHDa SIHANOUKVILLE-BEIJING-SIHANOUKVILLE Siem Reap Ho ChiPenh Minh City MACAU PHNOM PENH 29-Mar-20 Daily 20:50 21:45 K6118 K6120 Siem Reap to Phnom Penh 1-Mar-20 28-Mar-20 26 19:55 20:45 29-Mar-20 24-Oct-20 Daily 18:30 19:30 18:50 20:25 29-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 K6819 Daily 08:20 09:45 K6809 K6824 K6846 Phnom Penh to Da Nang 20:35 02:20 K6198 Macau 2 16:15 19:55 Daily 13:35 15:30 5 K6874 29-Mar-20 6 06:30 07:15 K67112 Sihanoukville - Beijing SIEM REAP DA NANG SIEM REAP 29-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 08:20 09:45 K6825 Daily 13:40 15:05 K6809 Ho Chi to Minh City Penh toPenh Siem Reap K6847 Da Nang to Phnom 37 K6199 Macau Phnom 2 22:55 22:35 20:25 02:10 K6874 Daily 16:05 18:10 29-Mar-20 1 11:30 12:15 K67112 Daily K6840 31-May-20 15:40 17:35 146 29-Mar-20 24-Oct-20 29-Mar-20 24-Oct-20 Beijing Sihanoukville Daily 16:50 18:15 K6825 13:40 15:05 03:10 07:50 Ho Minh City to Siem Reap PENH K6875 K6829 PHNOM PENH - HO CHI MINH CITY - PHNOM SIHANOUKVILLE -Chi HO CHI MINH CITY - SIHANOUKVILLE SIEM REAP - SIHANOUKVILLE SIEM REAP Siem Reap to Da-Nang 1-Jan-20 28-Mar-20 7 16:15 17:00 Daily K67112 29-Mar-20 31-May-20 18:10 20:15 K6841 29-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 16:50 18:15 Daily PHNOM PENHSihanoukville GUANGZHOU -PHNOM PENH Daily K6829 PENH PHNOM --SIHANOUKVILLE -Chi PHNOM PENH 10:10 11:25 Note: K6838 K6812 29-Mar-20 06:45 07:50 to Ho Minh City 29-Mar-20 K6130 24-Oct-20 Daily 12:40 13:30 1 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday Sihanoukville to Siem Reap 1-Jan-20 12-Jan-20 4 06:30 07:15 1-June-20 24-Oct-20 Daily 15:40 17:35 K67112 PENHPhnom K6840 K6668 147 08:45 12:35 PHNOM - SIHANOUKVILLE -Sihanoukville PHNOM Penh toDetail Sihanoukville K6140 24-Oct-20 Daily 16:30 17:10 K6839 Ho Chi Minh toNang 17:45 18:50 K6816 08:20 09:35 Da Phnom Penh City to schedule PENH visit our29-Mar-20 website www.cambodiaangkorair.com 29-Mar-20 24-Oct-20 K6132 146 09:20 10:10 Da NangPenh to Siem Reap Phnom to Guangzhou 1-Jan-20 28-Mar-20 3 16:15 17:00 Cambodia Angkor Air reserves the right to change schedule without prior notices 1-June-20 24-Oct-20 Daily 08:10 20:15 K67112 PENHSihanoukville K6841 K6668 2356 08:25 12:15 21:05 22:10 Phnom Penh- to K6140 16:30 17:10 PHNOM - DA NANG PHNOM PENH K6141 toSihanoukville Phnom Penh 29-Mar-20 24-Oct-20 Daily 15:15 15:55 K6818 K6131 24-Oct-20 29-Mar-20 Daily 11:00 11:50 All times are in local time. Siem Reap to Sihanoukville SIEM REAP - HO CHI MINH - Nang SIEMPENH REAP K6669 147 13:45 15:35 08:25 09:25 K6141 Sihanoukville Phnom Penh 29-Mar-20 24-Oct-20 Daily 15:15 15:55 K6846 Phnom Penh CITY to Da K6813 PHNOM PENH - SIEM REAP -to PHNOM 13:35 15:30 29-Mar-20 24-Oct-20 357 17:40 18:30 K6133 Guangzhou to Phnom Penh Daily Da Nang to Phnom Penh K6669 29-Mar-20 24-Oct-20 2356 13:25 15:05 K6808 PENH - SIEM REAP - PHNOM PENH 29-Mar-20 24-Oct-20 24-Oct-20 K6847 11:30 13:05 12:00 13:00 K6817 Daily PHNOM K6105 29-Mar-20 16:05 18:10 10:00 10:55 29-Mar-20 PHNOM - HAIKOU -toPHNOM K6828 PENHSiem HoCITY Chi PENH Minh City PENH HO Reap CHI MINH - PHNOM 29-Mar-20 K6819 K6105 K6117 Phnom Penh to Siem Reap 29-Mar-20 K6914 K6824 SIEM REAP - DA NANG - SIEM REAP 29-Mar-20 K6812 K67117 K6117 Phnom Penh to Haikou Siem Reap 29-Mar-20 K6809 K6914 K6840 29-Mar-20 K67117 K6816 Phnom Penh to Da Nang Siem Reap to Da Nang 29-Mar-20 K6825 Ho Chi Minh City to Siem Reap K6915 K6841 29-Mar-20 K6116 K67117 K6818

24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 24-Oct-20 31-May-20 24-Oct-20 24-Oct-20 31-May-20 24-Oct-20

Daily Daily Daily 4 Daily 5

AngkoR Daily 1 Daily 5 2 Daily Daily 4 2 Daily

A320 AT7 A320

AT7 A320 AT7 A320

AT7 AT7 A320 AT7 AT7 AT7 A320 AT7

AT7 AT7 AT7 A320 AT7 AT7 AT7 A320 AT7

AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 A320 AT7 AT7 A320 AT7 A320

A320 AT7 AT7 A320 A320 AT7 A320 AT7 A320 A320 AT7 A320 AT7 A320 A320 AT7 A320 A320 AT7 AT7

21:00 18:30 18:45 10:00

22:35 19:30 19:40 10:55

AT7 AT7

18:50 19:00 16:05 06:45 18:45

20:25 22:00 16:50 07:50 19:40

AT7 A320 A320 AT7

In-Flight March - AprilA320 2020 AT7 A320 08:20 Magazine 09:45 16:55 19:55 15:40 17:35 16:05 16:50 AT7

15:40 17:45 11:30

17:35 18:50 12:15

13:40 23:05 18:10 21:05 11:30 13:45

15:05 0:10 20:15 22:10 12:15 14:40

AT7 A320 A320 AT7

83


ATR SAFETY

យន្តហោះបភ ្រ ទ េ ATR 72 រចនា ATR 72: DESIGNED WITH SAFETY IN MIND ឡើងដោយផ្តត ោ លើសវុ ត្ថភា ិ ពខ្ពស់ Cambodia Angkor Air is proud to count the ATR 72 among its airliners. This prestigious aircraft is a twin-engine turboprop short-haul airliner built by the French-Italian manufacturer ATR. The ATR 72 is widely recognised as the most cost-effective regional aircraft, a reputation that has made it the preferred choice for short-haul flights. The craft’s innovative design introduces a range of improvements that have dramatically improved the passenger experience. The airliner’s revolutionary design minimises noise within the cabin, thanks to the installation of dynamic vibration absorbers and the use of advanced, soundproof materials. This makes for a silent and serene environment, maximising customer satisfaction. The innovations introduced by the design of the ATR 72 are not limited to passenger comfort. Powered by PW127 engines, the ATR 72 provides outstanding short-field landing performance, particularly for an aircraft of its size. With regards to safety, the ATR 72-500 has been suitably modified to better handle icing, and has a clean safety record. To deal with control surface jams, the ATR 72 has a provision to disconnect the otherwise linked elevator, allowing for the captain or the first officer to have full authority over their respective, independent elevators. With the inclusion of the revolutionary ATR 72, Cambodia Angkor Air offers its customers one of the best flying experiences of any airliner in the region. Clients can enjoy the aircraft on Phnom Penh-Siem Reap, Siem Reap-Sihanoukville and Phnom Penh-Ho Chi Minh City routes, and more to come. Always giving maximum priority to safety, Cambodia Angkor Air continues to invest in new aircrafts that adhere to all international safety requirements.

84

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ មានមោទភាពដោយមានយន្តហោះ ATR 72 ក្នុងចំណោម

យន្តហោះផ្សង េ ទៀតរបស់ខន ួ្ល ។ យន្ដហោះដ៏លប្ ល ី បា ្ ញនះ េ ផលិតដោយកម ុ្រ ហ៊ន ុ បារាំង អ៊តា ី លី ATR មានម៉ស ា ន ី៊ ភ្លះ ោ និងផលិតជាពិសស េ សមប ្រា ហោ ់ ះហើររយៈចម្ងយ ា ខ្លី ។

យន្តហោះ ATR 72 នះ េ តវូ្រ បានគទ េ ទួលស្គល ា យ ់ ង ា៉ ទូលទ ំ លា ូ យថាជាយន្តហោះ

ក្នង ុ តំបន់ដល ែ ចំណាយតិច និងជាជម្រស ើ ដ៏បស ្រ រើ សមប ្រា ជ ់ ង ើ ហោះហើររយៈចម្ងយ ា ខ្លី ។

ម៉ូដប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់វាបានបង្ហាញនូវភាពរីកចម្រើនមួយ ដែលធ្វើឱ្យ អ្នកដំណើរទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការហោះហើរប្រសើរជាងមុន ។

ការរចនាថ្មជ ី យ ួ កាត់បន្ថយសម្លង េ រំខាន ដោយមានការដំឡង ើ ឧបករណ៍សប ូ្រ

យករំញរ័ និងឧបករណ៍បបា ំ ត់សម្លង េ បែបទំនប ើ ដែលបង្កត ើ បានជាបរិយាកាសស្ងប់ ស្ងៀមមួយគួរជាទីពេញចិត្តសម្រាប់អតិថិជន ។

យន្តហោះនេះក៏ផ្តល់ជូននូវផាសុកភាពសម្រាប់អ្នកដំណើរផងដែរ ព្រោះវា

្រា ងា ់ យស្រល ួ ចុះចតក្នង ុ ទីវាលខ្លី ដល ែ សមសប ្រ បំពាក់ដោយម៉ស ា ន ី៊ PW127 សមប

នឹងទំហំរបស់វា ។

ទាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពវិញ យន្តហោះប្រភេទ ATR 72-500 ត្រូវបានកែប្រែ

ឡើងដើមប្ ស ី ម្របនឹងភាពកក និងមានកំណត់តស ្រា វុ ត្ថា ិភ ពត្រម ឹ ត្រវូ ។ ដើមប្ ងា ី យសល ួ ្រ

ដល់ការបញ្ជយ ា ន្តហោះ យន្តហោះATR 72 អាចកាត់ផច ្តា ទ ់ នា ំ ក់ទន ំ ងនានាដែលមាន

តភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្លាបយន្តហោះ ដូច្នេះ អ្នកបើកយន្តហោះ ឬជំនួយការអាចមាន អំណាចពេញលេញដើម្បីបញ្ជាលើស្លាបដោយឯករាជ្យ ។

ជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលនៃយន្តហោះប្រភេទ ATR 72 នេះ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ

ផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននូវបទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់ ។ អតិថិជនអាច

រីករាយជាមួយនឹងការធ្វដ ើ ណ ំ រើ លើយន្តហោះនេះពីភព ំ្ន ញ េ ទៅសៀមរាប សៀមរាប ទៅក្រង ុ ព្រះសីហនុ ភ្នព ំ ញ េ ទៅហូជម ី ញ ិ និងផ្លវហោ ូ ះហើរជាច្រន ើ ទៀត ។ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ

តែងតែផល ្ត អា ់ ទិភាពទៅលើសវុ ត្ថា ិភ ព និងនៅតែបន្តវន ិ ោ ិយ គលើយន្តហោះថ្មីៗ ដែល ប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងតម្រូវការសុវត្ថិភាពខ្នាតអន្ដរជាតិ ។


OUR PLANES


IMMIGRATION & CUSTOMS Each document point to be completed is numbered according to its description in the legend. Please note that sections to be completed which appear on more than one document (ie. Surname or Date Of Birth) are given the same number and coloured red.

1

WEST

3

JAMES MICHAEL

2

ü

NEW YORK

4 5

22

05

6 AMERICAN

1975

87 6 5 4 3 2 1

7

15

9

8 08

2013

PHNOM PENH

11

MEDIA

10

14

08

2023

13 K6123

12 NEW YORK

10, 5T H AVENUE, DOWNTOWN, NEW YORK

14

jwest@email.com

16

COMFORTABLE HOT EL, PHNOM PENH

17 19

TOURIST

18

ü

20

28

21 22

06

2019

J. West

9

Date Passport Issued

13

Flight Number

Nationality

10

Date Passport Expires

14

Home Address

7

Passport Number

11

Place of Entry

15

Email Address

8

Profession / Job

12

Place of Departure

16

Address in Cambodia

1

Surname / Family Name

5

Date of Birth

2

Given Name / First Name

6

3

Gender / Sex

4

Place of Birth

86

AngkoR

7 DAYS

In-Flight Magazine March - April 2020


1

WEST

3 M

2 JAMES MICHAEL

5 22/05/1975 6 AMERICAN 7 87654321 13 K6123 12 NEW YORK

19 7 DAYS

18 TOURIST

23 54321 16 COMFORTABLE HOT EL, PHNOM PENH 21 28 06 2019 22

1 3 6 11 12

WEST JAMES MICHAEL

ü

22/05/1975 87654321 AMERICAN MEDIA

13

7

J. West

2 5 8

K6123

SHANGHAI / PHNOM PENH

ü

COMFORTABLE HOT EL

25

ü

26

27

ü

28

29

30

22

J. West

17

 Name & Date of Birth of Children Under 12 Years Old on Your Passport Who Are Traveling with You

21

20

Visa Type Required

24

21

Today’s Date

25

Place Visa Issued

28

Quantity

Goods to Declare

29

Weight

30

Value

18

Purpose of Visit

22

Signature

26

 Foreign Currency Over $10,000

19

Length of Stay

23

Visa Number

27

 Description of Goods to Declare

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

87


92

AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020


AngkoR

In-Flight Magazine March - April 2020

93


94

AngkoR


Profile for admin-ava-go

CAA Angkor Inflight Magazine #39  

Tourist information on Cambodia

CAA Angkor Inflight Magazine #39  

Tourist information on Cambodia

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded