__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AngkoR

Your Inflight Magazine

January - February 2020


ក្នង ុ ឱកាសឆ្នថ ំា ី្ម ឆ្នស ំា កល ២០២០នេះ ខ្ញស ំុ ម ូ ជូនពរដល់អតិថជ ិ ន ដៃគអា ូ ជីវកម្មព្រមទាំងថ្នក ា ដ ់ ក ឹ នាំ និងបុគល ្គ កទ ិ ាំងអស់របស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ អាកាស ចរណ៍ជាតិ កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ ដែលតែងតែគាទ ំ ្រ និងចូលរួមជម ្រោ ជង ្រែ យ៉ង ា សស្រក ា ស ់ ស្រដ ំា ម ើ ប្ ឱ ី យ្ ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ សមច ្រេ តាមផែនការ ។ សូមឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រទ ី ទួលបាននូវសិរស ី ស ួ ក ី្ត ង ុ្ន ឆ្នថ ំា ី្ម និងប្រកបតែសច េ ក្តស ី ខ ុ សុភមង្គល ។ ប្រធានក្រម ុ ប្រក ឹ សា ្ ភិបាល ឯកឧត្តម តឹករ៉ត េ សំរច េ

On the occasion of New Year 2020, I would like to wish you all the best, and may this new year bring happiness, blessing, prosperity, and health our passengers, business partners, Cambodia Angkor Air management teams and staffs who always support and actively participate to bring success to the company. I would like to wish Excellencies, Ladies and Gentlemen joy and happiness. Chairman – H.E. Tekreth Samrach


សូមស្វាគមន៍ការធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរ របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ

Advertising Opportunities

AngkoR

WELCOME ABOARD YOUR FLIGHT WITH CAMBODIA ANGKOR AIR សូមស្វគ ា មន៍កង ុ្ន ការហោះហើរជាមួយកម ុ្រ ហ៊ន ុ

អាកាសចរណ៍ជាតិ

កម្ពុជា

អង្គរ

អ៊រែ

សូមសមល ួ្រ

ឥរិយាបថនិងរីករាយជាមួយទសស្ នាវដ្តី បា ្រច ខ ំ ែ

និង កុមៈ្ភ ឆ្ន២ ំា ០២០ ។

មករា

ទស្សនាវដ្តល ី ខ េ នេះ នឹងនាំយកអត្ថបទទាក់ទាញ

នៅពះ ្រ រាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងគោលដៅទស េ ចរណ៍

មកជូនលោក-អ្នកដើមប្ ស ី ង ែ្វ យល់ និងអានកំសាន្ត ។

ល្ខោនខោលជាប្រភេទល្ខោនដ៏ចំណាស់មួយក្នុង

ចំណោមទំរង់សល ិ ប្ ៈទសស្ នីយភាព នៅកម្ពជា ុ ដល ែ មាន នៅដើមសម័យអង្គរ ។ ភាពស្ងត ា ជ ់ ង ្រ បា ំ នគ្របដណ្តប់នៅ ក្នង ុ សាលមហោស្រព សិលប្ ៈតុបតែងខ្លន ួ

ក្នង ុ ខណៈពល េ ដល ែ អ្នកសម្តង ែ

ក្នង ុ ឈុតសម្លៀកបំពាក់ពណ៌លឿង

បត ៃ ង និងខៀវលាយឡំជាមួយពណ៌ដស ៏ ត ា្អ ប្លក ែ នៅលើ ឆាកខាងកយ ្រោ អសនៈ

របាំងមុខ សូនពីកា ្រដ សចមះ ុ្រ

ពណ៌កបា ៏ នចាំងពន្លភ ឺ ផ ឺ្ល ក េ្ល នៅលើផរៃ្ទ បស់វា ។ ពិធប ី ណ ុ យ្ ចូលឆ្នច ំា ន ិ

គឺជាថ្ងឈ ៃ ប់សមក ា្រ របស់

បជា ្រ ជនទ្វប ី អាស៊ម ី យ ួ ចំនន ួ ធំ ។ ម៉ង ុ សាយពណ៌កហ ្រ ម

និង លឿងតវូ ្រ បានសម្តង ែ នៅតាមដងផ្លវនៅ ូ ខាងក្រៅ អគារ ពាណិជក ្ជ ម្មដម ើ ប្ ដ ី ញ េ ភាពឧបទព ្រ ចងច ្រៃ ញ េ ហើយ នាំមកនូវលាភសំណាង និងសេចក្តស ី ខ ុ សមប ា្រ ឆ ់ ថ ំា្ន ី្ម ។

លោក នួន ឆៃឡត ូ ជាអតីតសិសស្ នៅសាលាមធ្យម

Welcome on board your Cambodia Angkor Air flight.

វិចត ិ ស ្រ ល ិ ប្ ៈផ្នក ែ ល្ខន ោ ខោល សព្វថន ៃ្ង ះ េ លោកជាមនី្ត្រ

Make yourself comfortable, and enjoy the January and

នម ៃ ហាវិទយា ្ ល័យសិលប្ ៈនាដសាស្ត្រ ។ លោកក៏នៅតែ

In each issue we bring you articles and information

បមកា ើ្រ រងារ នៅក្នងសា ុ កលវិទយា ្ ល័យភូមន ិ វ្ទ ច ិ ត ិ ស ្រ ល ិ ប្ ៈ

បន្តការសម្តង ែ សិលប្ ៈល្ខន ោ ខោលជាតួអង្គព្រះរាម កម ្រោ

ការជស ើ្រ រស ើ ពី

សម្តច េ រាជបុតី្រ

ព្រះរៀម នរោត្តម

February 2020 issue of our inflight magazine, Angkor. about the Kingdom of Wonder, and the amazing destinations we fly to. Firstly, Oudong Cambodia’s ancient capital, it may

បុបទ ា្ផ វេ ី ហើយក៏មានឱកាសបានសម្តង ែ រួមជាមួយ របាំ

appear quiet and unassuming these days but it was

ហស្តរបស់ទង ្រ ់ ។

Read about a Khmer tradition, Lakhon Khol.

ពះ ្រ រាជទព ្រ យ្ ជាតួអង្គសច េ្ត សម្ពល ិ គ ី ឌ ុ្រ កម ្រោ ស្នព្រ ា ះ

យើងសូមណនា ែ ជ ំ ន ូ លោក-អ្នកនូវដំណរើ កមសា ្ ន្ត

ដ៏សប្បាយរីករាយទៅកាន់រដ្ឋធានីសអ េ ល ូ ៊ នៃសាធារណរដ្ឋ កូរេ ៉ ។ សេអល ូ ៊ ជារដ្ឋធានីដល ែ លច េ ធ្លម ោ យ ួ ហើយប្រជា

ប្រយ ិ របស់រដ្ឋធានីសអ េ ល ូ ៊ បានកើនឡើងយ៉ង ា ខ្លង ំ ា ក្នង ុ រយៈ ពល េ ប៉ន ុ ន ា្ម ឆ្នក ំា ន្លងទៅនះ េ

ពិភពលោកមានការចាប់

អារម្មណទៅ ៍ លើអៗ ី្វ គ្របយ ់ ង ា៉ របស់បទ ្រ ស េ កូរខា េ៉ ងត្បង ូ

រាប់ចាប់តាង ំ ពីកបា ្ ច់រាំ ខេផប ( K-pop ) និងជ្រកគ ់ ម ី ឈីជា

ដើម ។

ទីកង ុ្រ ជាប់ឆរេ្ន សមុទ្រ ដាណាំង (Da Nang) ជាទី

កង ុ្រ មានឈ្មះ ោ ល្បល ី បា ្ ញដោយសារមានឆ្នរេ ខ្សាច់ពណ៌

សដូចសរសស ៃ ត ូ ប ្រ វ ្រ ង ែ ៦០គីឡម ូ ត ែ៉ ្រ និងរមណីយដ្ឋន ា

ជាច្រន ើ ដែលព័ទជ ្ធ វំ ុ ញ ិ ដោយជួរភ្នំ តឿ្រ ង សុន (Truong Son )

ដែលមានទេសភាពដ៏គរួ ឲយ្ គយគន់ ។

once the proud capital of Cambodia. Performers adorning ornately-decorated costumes in hues of yellow, green and blue interwoven with golden fibres sit on the stage behind an altar. Several brightly coloured papier maché masks rest on its surface. During this issue Lunar New Year is celebrated. Red and yellow dragon and lion performers slowly dance along the street, hovering outside businesses to ward away evil and shower them with prosperity for the year ahead. We are taking a look at Khmer Boxing. The past has a way of catching up to us - sometimes with the

ជើងហោះហើរកម ុ ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិកម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ ប្រកបដោយភាពរីករាយ និងសុខសុវត្ថិភាពល្អ ៕

ក្រម ុ អ្នកនិពន្ធ

“If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it well enough yourself” - Albert Einsteen

force of a flying fist. In the evening around Phnom Penh’s Olympic Stadium complex, as the sun sets and the air gets cooler, a bystander might hear the shouts and strikes drifting from a small gym along the stadium’s main running path.

សូមជូនពរឱយ្ ការធ្វដ ើ ណ ំ រើ របស់លោក-អ្នកជាមួយ

INFLIGHT MAGAZINE

In our Q&A, we talk to Mr Noun Chhay Lot, a former student at the School of Fine Arts specializing in Lakhon Khol. Currently working at the Royal University

Over a Million Passengers every year!

of Fine Arts at the Faculty of Choreographic Arts. He is still performing the Lakhon Khol art form as a character of Preah Ream. He was given the chance to perform in the Royal Ballet of Cambodia dance as the Royal Garuda character by the late Princess Norodom Buppha Devi. You can experience Seoul. The city has long been a prominent capital, but its popularity has exploded in recent years as visitors the world over have become enamored with all things South Korean, from K-pop to kimchi. See why Da Nang is a fantastic city. Da Nang City is well known for its 60 kms stretch of white silky sand beaches and resorts surrounded by the majestic Truong Son mountain range. Taipai is a fusion City. Nestled between mountains and the sea, Taipei is a cultural melting-pot that somehow remains even more flavourful than the sum of its parts. So sit back, relax, and let the world fly by as you enjoy your flight with Cambodia Angkor Air.

The Editorial Team

4

AngkoR

In-Flight Magazine September - October 2019

Sowath Panharidh

sowathpanharidh@angkor-air.com

Kim

sales@ava-go.info 092 256 388


Publisher: Cambodia Angkor Air Co-ordinating Editorial Board: H.E Tekreth Samrach Director: H.E Lim Kao Graphic Designer: Avago Design Services Editorial Contributors: Siev Omnoth Marrisa Curuthers Chornn Kim Houn

WELCOME ABOARD

Photographers: AS Food Studio Newet Elite Studio Dale Warren Tomas 123 Tepikina Nastya Guitar Photographer Sayan Uranan Travel Take Photos EBS Professional Dr_Flash PM8899 Hien Phung Thu Pitprapa HelloRF Cool Sutton Thotham Lucia T Chokniti Khongchum

CHUM REAP SUOR Cambodia Angkor Air is the national flag carrier of the Kingdom of Cambodia. Cambodia Angkor Air currently offers domestic flights between Phnom Penh, Siem Reap, and Sihanoukville, and international flights to Ho Chi Minh City and Da Nang in Vietnam, Beijing, Shanghai and Guangzhou in China. In the near future, we have planned to expand our route network to more destinations in the ASEAN region and Northeast Asia. Our fleet is comprised of current modern aircraft, including Airbus A320 and A321 jets and ATR 72-500 turboprop planes, which allow you to fly safely and in comfort. And you will receive attentive in-flight service from our dedicated staff. Your satisfaction is our pleasure!

Advertising Sales: Sowath Panharidh sowathpanharidh@angkor-air.com

Kim sales@ava-go.info +855 (0) 92 256 388

Contact Us: #206A, Preah Norodom Boulevard Phnom Penh, Cambodia +855 (0) 23 66 00 032

6

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020


Contents Your In-Flight Magazine

January - February 2020

28 Lunar New Year

42 Experience Seoul

4

14

Introduction

Oudong

18

20

21

22

24

28

Lakhon Khol

Lunar New Year

Welcome to the 38th issue of

The town of Oudong, around

Phnom Penh’s bevy of

Whether you are looking to

Sun, sea, sand – this southern

Cambodia Angkor Air's Route Map.

Silence ripples through the

Red and yellow dragon and lion

our in-flight magazine. Let

40 kilometres northwest of

businesses have grown to

shop till you drop, tuck in to

coastal resort town has it all,

theatre as performers adorning

performers slowly dance along

us show you what makes the

Phnom Penh, may appear

offer something for everyone,

some scrumptious food, or

and more. With an abundance of

ornately-decorated costumes in

the street, hovering outside

Kingdom of Wonder so special.

quiet and unassuming these

meaning there’s never been

simply relax with a sensual

exquisite beaches, both on the

hues of yellow, green and blue

businesses to ward away evil and

days but it was once the proud

a better time to visit the

spa treatment or a dip in a

interwoven with golden fibres

shower them with prosperity for

capital of Cambodia for over

mainland and on islands offshore,

Kingdom’s capital.

luxurious hotel pool, we have

and plenty of great restaurants,

sit on the stage behind an altar.

the year ahead.

Here’s our selection of

have you well covered with

bars, activities and hotels, you're

Several brightly coloured papier

outstanding establishments to

this list of top spots in Siem

all set for an unforgettable holiday.

maché masks rest on its surface.

get you started.

Reap.

6

250 years.

Welcome Aboard Chum Reap Suor! Welcome aboard your Cambodia Angkor Air flight. Your satisfaction is our pleasure.

16

Phnom Penh Guide

Siem Reap Guide

Sihanioukville Guide

Route Map

Calendar of Events A look at the year to come in Hoidays.

8

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

9


24 Lakhon Khol

Contents Your In-Flight Magazine

January - February 2020

78 Flight Schedule

82 Immigration and Customs

84 Angkor Shopping

34 24 Khmer Boxing 34 Khmer Boxing The past has a way of catching up to us - sometimes with the force of a flying fist.

10

AngkoR

38

42

48

54

58

Q&A

Experience Seoul

Da Nang Fantastic City

Taipei - Fusion City

Cambodia in Brief

In our Q&A, we talk to Mr Noun Chhay Lot, a former student at School of Fine Arts specializing in Lakhon Khol, is currently working at the Royal University of Fine Arts at the Faculty of Choreographic Arts.

The city has long been a prominent

Da Nang City is well known for its 60

Nestled between mountains and the

An overview and summation of

capital, but its popularity has

kilometers stretch of white silky sand

sea, Taipei is a cultural melting-pot

what you should need to know about

exploded in recent years as visitors

beaches and resorts surrounded by the

that somehow remains even more

the world over have become

Cambodia in a glance.

majestic Truong Son mountain range.

flavourful than the sum of its parts.

In-Flight Magazine January - February 2020

enamored with all things South Korean, from K-pop to kimchi.

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

11


Lok Lak Taste of Cambodia Loc Lac (occasionally, lok lak) is a superb expression of Cambodia’s recent colonial history and the imagined authenticity that is generally transferred by foreigners onto Asian food; an authenticity that is mirrored by the way that Khmer national culture itself is constructed.

Advertising Opportunities

AngkoR INFLIGHT MAGAZINE

Said to be Cambodia’s second signature plate, beef loc lac is ultimately a beef salad, with a few modern twists added along the way. Today’s version is commonly stir-fried strips of beef served atop crispy lettuce leaves, sliced tomatoes, cucumbers and onion. This is accompanied by French fries and a fried egg is served on top. The best part is the dipping sauce of lime juice and pepper – ideally renowned Kampot pepper to make the tastebuds truly pop. Like fish amok, loc lac tends to be a favourite with foreigners who also tend to confuse it for something much older, more Khmer and therefore somehow more authentic. What could be more authentically Asian than beef stir-fried with commercial ketchup and soy sauce, then served with a side of fries? I suspect that much of its popularity also comes from loc lac hitting directly within the Western palate and being packed full of umami-ness thanks to the folks at Ajinomoto. While beef is the most common meat used, pork, chicken or occasionally venison do come into play. Often the marinating step is removed entirely, and the beef is immediately stirfried with garlic and oil instead, or the sauce/oil is cooked together with the beef. The sauce elements seem to be interchangeable depending on availability – but there was some consensus that the sauce should appear brown in colour and contain the key components of oil, sugar and MSG.

12

AngkoR

“If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it well enough yourself” - Albert Einsteen

Over a Million Passengers every year!

Sowath Panharidh sowathpanharidh@angkor-air.com Kim sales@ava-go.info +855 (0) 92 256 388 AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

13


Visit Oudong

It was founded by King Srei Soryapor in 1601, when the nearby capital Longvek was abandoned following an invasion by Thai forces. Located around the base of the twin-hilled Phnom Oudong mountain, the town became the official capital in

Cambodia’s ancient capital The town of Oudong, around 40 kilometres northwest of Phnom Penh, may appear quiet and unassuming these days but it was once the proud capital of Cambodia for over 250 years.

1618 and was given the name Oudong Meanchey. Oudong is derived from the sankrit “uttunga” meaning great or supreme. The site remained a royal residence for a long succession of monarchs, some of whose ashes were interned in large stupas built on the predominant ridge of the mountain, known as Phnom Preah Reach Throap or “Hill of Royal Fortune”. Legend has it that an 18th Century Chinese emperor was concerned by reports of Oudong’s huge wealth and the belief that a naga, or mythical multi-headed serpent, would emerge from the cavern and herald the start of Khmer world dominance. So he commissioned the construction of the Arthaross Temple atop the hill with a Buddha facing north towards China, rather than the traditional east. King Ang Duong’s reign from 1841 to 1860 welcomed an impressive range of improvements in infrastructure, including construction of canals, terraces, bridges and a great number of pagodas. However, King Norodom shifted his royal court in 1866 to its current site in Phnom Penh. In 1992, Oudong was added to the UNESCO World Heritage Tentative List in the Cultural category and is now a popular site for Cambodians to visit, especially during religion celebrations. It makes for an ideal daytrip out of Phnom Penh. Climbing the hill requires considerable effort, but you are rewarded at the summit with spectacular views of the surrounding countryside. You can have fun with the macaque monkeys which frequent the steps on the way up too.

14

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

15


Holidays

Cambodian 2020

Cambodian Holiday's 2020 New Year's Day

Wed, Jan 1, 2020

Victory Day

Tue, Jan 7, 2020

International Women's Day

Sun, Mar 8, 2020

Cambodian New Year

Apr 13 – 16, 2020

Labour Day

Fri, May 1, 2020

Vesak Bochea Day

Wed, May 6, 2020

Royal Ploughing Ceremony

Sun, May 10, 2020

King Sihamoni's Birthday

Thu, May 14, 2020

Queen Mother's Birthday

Thu, June 18, 2020

Pchum Ben Day

Sep 16 – 18, 2020

Constitution Day

Thu, Sep 24, 2020

Comm' Day of King Father, Norodom Sihanouk

Thu, Oct 15, 2020

King Norodom Sihamoni’s Coronation Day

Thu, Oct 29, 2020

Bon Om Touk

Oct 30 – Nov 1, 2020

Independence Day

Mon, Nov 9, 2020

16

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

17


PHNOM PENH GUIDE

Phnom Penh’s bevy of businesses have grown to offer something for everyone, meaning there’s never been a better time to visit the Kingdom’s capital. Here’s our selection of outstanding establishments to get you started:

House of Scott

#29, St.228

Bold flavor combinations, exciting local ingredients, and abundant serving sizes: House of Scott. Voted one of Asia’s Hottest restaurants for 2020, House of Scott has become a Phnom Penh foodie hub, serving Asian-inspired creative cuisine in an art-infused atmosphere. Instagram-perfect starters, like fiery Kampot Pepper Beef Sashimi, lit up for tableside barbeque, are ideal to share among friends before indulging in mouth-watering mains. Celebrated dishes are Lobster Noodles and Pan-Fried Sea Bass. Not a dessert person? Allow local chefs to change your mind with the modern balance of sweetness in House of Scott’s homemade chocolate mousse. If you visit for lunch, ask about the promotional menu that updates weekly with fresh 2 and 3-course lunch sets. House of Scott has been created through the unique partnership between Cambodian Children's Fund (CCF) and the Academy of Culinary Arts (ACAC). With a shared vision, both organizations strive to support Cambodia's youth to become future leaders by addressing skills gaps through education and career prospects. The restaurant provides hands-on experience for ACAC's culinary students and all profits go towards running CCF's programs. 

COLLIN’S® Sky Dining & Gastro Bar

Level 13, The Bridge SoHo, St.78

First opened in Singapore in 2012 by Chef Collin Ho, each dish at Collin’s® is born from passion and keen attention to detail. With more than 20 years of experience, Chef Ho remains committed to making great food accessible to everyone. With a combination of healthy cooking and great ingredients, the multi-award winning restaurants embody his mission to serve up first-class Western food at affordable prices. Now in the Kingdom at The Bridge, an ultra-modern new skyrise, this restaurant and skybar brand with arguably the very best views of Phnom Penh exudes a warm, relaxed ambience and exceptional food. Choose from Basalt Plates such as USDA Graded Prime Ribeye, accompanied by Grilled Tiger Prawns, Australian Tender Lamb Chop, or Australian Wagu Steak. Classic dishes are on offer, including Norwegian Salmon, US Beef Short Ribs, and their Signature Grilled Chicken Chop. There are also pastas, burgers, Red Snapper and Sea Bass fillets, and our original cocktail creations – colourful and delightful and always a wonderful surprise.

Club 88 & Club 888

Samdech Techo Hun Sen Park, +855 23 22 88 22

Get ready to sing the night away at Phnom Penh’s premium karaoke experience! Club 88 at Level 2, NagaWorld1 and Club 888 at Level 6 & 7 of NagaWorld2 offer lavishly-appointed private rooms with plush furnishings and ambient lighting, open daily from 3pm to 5am. The state-of-the-art KTV systems are complete with thousands of popular songs in multiple languages, perfect for all groups including of mixed nationality. A top quality night of entertainment is guaranteed for you and your friends, singing to your heart’s content! Standard rooms accommodate up to 16 people, while the sumptuous VIP rooms can fit in as many as 60 of your fellow crooners and include a private bar and pool table for the ultimate party. An extensive drinks menu serves up a fine mix of cocktails, spirits, wines, beers and soft drinks, while a selection of delicious dishes and snacks to share is also available to maintain your energy levels. Look out for the special in-house promotions including bottle packages running regularly in both clubs.

Mimosa Bar & Grill

St. 19, cnr 148, Phnom Penh. 012 775 579

A visit to Phnom Penh is not complete without a visit to the Mimosa Bar & Grill, an institution in the city and where our famous Mimosa steaks are served. A full menu of Asian and Western Cuisine. Reasonable priced and best quality in a convenient central location. Even open for breakfast as well as lunch and dinner. The bar has a full range of wines, beers and spirits including one of Asia’s largest selection of cocktails. Our signature cocktail is the Raspberry Mimosa. Happy Hour; 50% off from 3-7pm weekdays and 3pm - Midnight on weekends.RElaxing environment accompanied by the live performances by the Khmer live band. Open every day till Midnight. Happy customers; "The food was well presented and cooked, with friendly service from the staff. The steak was well seasoned and perfectly cooked and cocktails freshly made, love the Singapore Sling". "Great place, day or night dining. Good place for business meetings with coffee and light snacks, staff very friendly, the atmosphere and food quality and beverages are an international standard.

18

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

19


SIEM REAP GUIDE

SIHANOUKVILLE GUIDE

Whether you are looking to shop till you drop, tuck in to some scrumptious food, or simply relax with a sensual spa treatment or a dip in a luxurious hotel pool, we have have you well covered with this list of top spots in Siem Reap:

BookMeBus

Sun, sea, sand – this southern coastal resort town has it all, and more. With an abundance of exquisite beaches, both on the mainland and on islands offshore, and plenty of great restaurants, bars, activities and hotels, you're all set for an unforgettable holiday:

La Rhumerie 

BookMeBus.com

Serendipity Beach

BookMeBus means to make the intercity trip easier and affordable for everyone. We grew from

StreetWhat kind of rum-haven harbours over 20 kinds of rum from 15 countries? From the outside

the web-based transports ticketing platform to offer global distributing systems that help our

the white ocean-bleached timber slats scream a hipster aquatic theme, perfect for its proximity to

transport partners make sales across the globe through international OTAs. With our quick

the ocean, however inside lies a cool black bar with pretty posters peeling off the walls. The house

growth as a tech company, we have upgraded and started to focus on digitizing the traditional

specialty is their own infused rum, saturated for 3 to 4 weeks, comprised of some of the following

SMTEs (Small & Medium Transport Enterprises) to efficiently use technology to benefit local

flavours; kampot pepper, chili, chocolate, passion fruit, coconut, blackberry and so on.. All-in-all there are 10 signature original cocktails, a great selection of wine and 10 classic cocktails. Diplomatico and

and international travelers and to help our transports partner expand their market share.

Zacapa are available for the real rum connoisseurs. The Ti Punch, Spicy Mango Margarita, Pina Colada,

We want to build and grow the ecosystem around Transportation in ASEAN countries with

Jager Mojito, Passion Dream are the most popular cocktails. Bitter Sweet is the critic’s choice. All the

powerful core management and distributed systems.

staff are highly experienced; from Japanese restaurants to big hotels, from managing bars in Istanbul to ones in Kiev. If you’re after a good mix, of both people and drinks, this is the place.

Angkor Golf Resort

Sihanoukville Plaza Hotel

Kasekam Village, Sra Nga, Krong Siem Reap, Cambodia#23, Tola

Angkor Golf Resort opened in January 2008 and was designed by British Golfer and former world number 1,

St.Just a stone’s throw to Ochheuteal beach, this 52-room hotel was established in 2013. There is no

Sir Nick Faldo. Built on former rice paddies, Faldo created subtle undulations, water hazard and aggressive

missing this institution with its central atrium capped by blue glass stretching over a lattice of steel

bunkering to create challenging but fair test for all levels of golfer. The compact yet contemporary clubhouse

trusses. Relax with an exotic cocktail at the cosy bar by the pool in this clean hotel. Some cocktails

offers indoor and outdoor dining, men’s and ladies changing facilities and a pro shop.

include the Blue Hawaii, Passion Fruit and Mojito. Offering service with a smile and great rooms,

When Angkor Golf Resort opened a new level of golf course had finally arrived in Cambodia. All year round

each room has a big window although some have as many as three windows and some select rooms

this course is presented in immaculate condition. The tees, fairways and greens are maintained to a high

also offer a bathtub. All the rooms have a flat screen TV, IDD phone, 24 hour front desk service, a hot

standard. The course measures 7,279 yards from the back tees. But don’t let the length deter you as there are

water shower, mini-fridge and safety box. The special discounted room rate runs from throughout

a further three tee boxes on each hole. Maybe the blue course measuring at 6,666 yards is more appealing

May to September. Feeling peckish? The Fusion restaurant open for all meals offers the popular

to the mid-handicap golfer.

Beef Lok Lak, Fish Amok, Chicken Curry and a tasty Beef Burger. Make your stay in Sihanoukville

The club has a 300-yard driving range, short game area, golf academy and par 3 practice hole. Angkor Golf

scintillating at the Sihanoukville Plaza Hotel.

Resort Yardage and Slope rating as of 2016.

Soieries du Mékong

The Pipes Resort

668, Hap Guan St, Krong Siem Reap, 077 207 550

The Pipes Resort is the perfect year-round getaway, located oceanfront on Koh Rong Sanloem Island,

province, Soieries du Mékong offers women from local communities the chance to earn a sustainable

southwest of Cambodia. Just about 45 minutes boat ride away from the mainland, this centre is a

income with social benefits and good working conditions. At the heart of an ancestral know-how, the

wonderful vacation destination with an abundance of outdoor adventures to suit the needs of many.

social enterprise draws its richness from an encounter with Cambodian weavers. Their exceptional

Fishing, amazing scenic coastline, wildlife watching in dense jungle, beautiful unexplored white-sand beaches, sightseeing, hiking and so much more await in this untouched natural gem.

technical skills combined with French elegance make Soieries du Mékong's scarves fashion pieces

The resort is newly built with unique style design featuring great luxury rooms, where you can enjoy

of rare finesse and beauty. With an irresistible touch, contemporary and modern colours, each scarf

unique and enchanting views with its exceptional amenities, while the bungalows are perfect for

is entirely handmade and each irregularity is the mark and warrant of a unique product. They also

getting out of the heat and taking in the sights by architectural details, almost Zen-like feeling. After

pride themselves on using only natural and precious fibers as silk, wool, cashmere, linen... and being

a day spent exploring the wild, waterfall or hiking, you can light a fire on the beach and shuck some

the expert for mix-fibers hand-woven scarves in Cambodia.

Apopo Visitor Center

Saracen Bay, Koh Rong Sanloem

Founded in 2001 by the NGO Enfants du Mékong as a social enterprise based in Banteay Chhmar

Trapeang ses village, siem reap koumai road, cambodia

seafood to enjoy with a wine as the sun goes down.

Shin Sushi 

Occheuteal Street 500

Join us at our Visitor Center and experience the realities of humanitarian demining and how we

“Irasshaimase!” The traditional Japanese welcome chorus chimes as you enter this gastropub with

train rats to save lives. You will learn about the mine clearance process from an expert, enjoy a

a twist. Hiro, the owner, offers the classic Japanese Izakaya experience in central Sihanoukville

series of videos showing our work and can read all about how Cambodia became one of the

with a few Western fusion variations, like the delicious soft-shell crab nori rolls dusted with caviar.

most mine affected countries in the world. Every guided tour is led by a mine action professional

Downstairs is the air-conditioned area or you can opt to dine al fresco upstairs. Indulge in the sushi

with real-life experience of humanitarian demining. Take the opportunity to learn more about landmines, Cambodia, APOPO, and the HeroRATs. See a HeroRAT in action! We have designed and built a demonstration area where the HeroRATs will sniff out buried items, scratch at the surface to indicate to trainers and of course then receive a treat. This is truly a once in a lifetime experience. At the end of your tour let us treat you to a refreshing drink and a bite to eat at our onsite café. Take a seat, relax, and watch videos of APOPO and the HeroRATs saving lives in countries around the world.

20

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

special, a generous plate of diverse sushi, accompanied by an entrée of your choice and a drink for only ten dollars. Just as the test of a western chef is the simple roast chicken, the test of a Japanese restaurant is the crispy deep-fried agedashi tofu, which in this case is done to perfection – the sauce and dried fish flakes are a perfect garnish. The kaki fry, or deep-fried oysters, are also a delectable treat, best had with either the sweet BBQ-style sauce or hot mustard, and the adjoining coleslaw with miso dressing. Indicative of meticulous Japanese culture, the dining is first rate.

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

21


Moscow

London

Amsterdam Frankfurt

Paris

Istanbul

Beijing Incheon

Seoul Daegu

Muan

Busan

Tokyo

Shanghai

Hangzhou

Kunming

Doha

Taipei Guangzhou

Hanoi Luang Prabang

Hong Kong

Kaohsiung

Vientiane

Yangon

Da Nang Siem Reap

Bangkok

Ho Chi Minh City Sihanoukville Phnom Penh Phu Quoc

International Routes Domestic Routes Code Share

Colombo Kuala Lumpur Singapore

Jakarta

Seattle

Chicago

San Francisco

New York City Washington, DC

Los Angeles

Sydney

Melbourne

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

23


Lakhon Khol

a Khmer Tradition Silence ripples through the theatre as performers adorning ornately-decorated costumes in hues of yellow, green and blue interwoven with golden fibres sit on the stage behind an altar. Several brightly coloured papier maché masks rest on its surface.

The high-pitched sound of a pinpeat orchestra shatters the silence. The performers spring to life as they bow to honour the masks they are about to put on before disappearing from the stage. The orchestra gains momentum as a demon pokes its head from behind the curtain and gracefully makes its way to the centre of the stage. A lively performance follows as the traditional Lakhon Khol show gets underway. Stretching back to the Angkor Empire – the treasured masked dance can be seen etched onto bas reliefs at Angkor Wat – the first performance is believed to have taken place in the 9th century when the Khmer capital was at Kulen Mountain. The performance is an art of epic proportions that retells select stories from the Reamker, Cambodia’s version of the Hindu poem Ramayana. The elaborate performances traditionally involve more than 100 actors, complete with a percussion-based orchestra, narrators, and singers. Traditionally, it was performed during Khmer New Year to ring in good prosperity and health for the year ahead, as well as during special ceremonies. The intricate masked dances also took over villages to bring on rain or ward off illness. Forming a pivotal part of Cambodia’s rich traditional arts, Lakhon Khol was inscribed on the UNESCO List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding in November 2018. Announcing the title, the Ministry of Fine Arts and Culture said in a statement: “Tangible and intangible heritage of our country have helped Cambodia become well-known on the international stage and they are important players on the world heritage stage. The decision to include Lakhon Khol in the world heritage list is a new pride for our nation,” Preing Chheang, a Lakhon Khol professor at the Faculty of Choreographic Arts in the Royal University of Fine Arts (RUFA), routinely danced in his youth for King Norodom Sihanouk. As a member of the Royal Ballet in the 1950s, he performed Lakhon Khol at the palace to mark Cambodian New Year. He likens the traditional art form to Khmer classical dance. “The movements, costumes, masks and roles are all quite similar,” he says. Many of the kbach (hand gestures) are the same, the costumes are richly decorated, and the characters bare similarities, from the deities, demons and apsaras, to monkeys, princes and princesses. The main difference lies in the use of narration. In classical dance performances, singers produce enthralling chants, whereas in Lakhon Khol they are used to narrate the story. Another marked difference is classical dance uses a mix of male and female performers, while, traditionally, Lakhon Khol was performed only by men. This has now been adapted so females can perform. In modern shows, females are often cast in the main roles of Preah Ream (Rama) and Preah Lek (Laksmana). It is believed the art form’s popularity peaked during the reign of King Ang Duong from 1841-1844 and 1845 to his death in 1860, who included a Lakhon Khol troupe among his court dancers. After his death, the troupe dissolved, and the art form started to fade. “Performances became a family affair,” says Chheang. “The art form was passed down from one generation to the next.” By the 1970s, only eight professional Lakhon Khol troupes existed. Today, the only remaining troupe from these can be found at Wat Svay Andet, 15km from Phnom Penh in Kandal. A further two troupes have since formed in Kampong Thom and at the National Theatre, and Lakhon Khol now forms part of RUFA’s curriculum alongside folk dance and Sbaek Thom (large shadow puppet theatre). Lakhon Khol was inscribed on the UNESCO List 28th November 2018. This, combined with its recently-awarded World Heritage status, have led to high hopes that the treasured dance will survive well into the future. ◗

24

AngkoR

AngkoR

25


ល្ខោនខោល

របស់អង្គការយូណស េ នៅ ូ្ក ថ្ងទ ៃ ២ ី ៨ ខវែ ច ិ កា ិ្ឆ ឆ្នំា ២០១៨ ។

បានសម្តង ែ ជាបា ្រច ថ ំ យ ា្វ ជូន ពះ ្រ ករុណាព្រះបាទសម្តច េ

ប្រកាសជាផ្លវកា ូ រថា “ បត េ ក ិ ភណ្ឌវបប្ ធម៌ទាង ំ រូបយ ិ និង

នៅក្មង េ ជាសមាជិកនៃកម ុ្រ របាំបាឡេបា ្រច ព ំ ះ ្រ បរមរាជ

សេចក្តជ ី ន ូ ដំណង ឹ របស់កស ្រ ង ួ វបប្ ធម៌ និងវិចត ិ ស ្រ ល ិ ប្ ៈ

ពះ ្រ នរោត្តម សីហនុ ពះ ្រ បរមរតនកោដ្ឋ កាលពីគាត់

អរូបយ ិ របស់ជាតិ បានរួមចំណក ែ ធ្វឲ ើ យ្ ករេ ឈ ិ៍្ត ះ ោ្ម របស់

វាំង

អង្គដល ៏ ច េ ធ្លម ោ យ ួ លើវទ េ កា ិ បត េ ក ិ ភណ្ឌពភ ិ ពលោក

បដ ្រ ច ូ ទមង ្រ ល ់ ន ោ្ខ ខោលទៅនឹងរបាំបរា ុ ណខ្មរែ ។ គាត់

ប្រទស េ កម្ពជា ុ លប្ រី ន្ទល ឺ ឆា ើ កអន្តរជាតិព្រមទាំង ជាតួ ថែមទៀតផង ។

ការសមច ្រេ ដាក់បញ្ចល ូ ល្ខោនខោល

ទៅក្នង ុ បញ្ជប ី ត េ ក ិ ភណ្ឌពភ ិ ពលោក

គឺជាមោទនភាព

ក្នង ុ ទសវតស្ រ៍ឆំា្ន ១៩៥០

គាត់បានសម្តង ែ ល្ខន ោ

ខោលនៅពះ ្រ បរមរាជវាំងដើមប្ ស ី គ ា្វ មន៍ឆថ ំា្ន ី្ម ។

គាត់

បញ្ជក ា ថា ់ “ ចលនា សម្លៀកបំពាក់ របាំងមុខ និងការ

សម្តង ែ មានភាពសដ ្រ ៀងគ្នច ា ន ើ្រ ” កបា ្ ច់ (កាយវិការដៃ)

ថ្មស ី ម្រប ា ជា ់ តិយង ើ ” ។

ភាគចន ើ្រ គឺដច ូ គ្នស ា ម្លៀកបំពាក់មានការតុបតែងច្រន ើ

របាំបរា ុ ណខ្មរែ នៅសាកលវិទយា ្ ល័យភូមន ិ វ្ទ ច ិ ត ិ ស ្រ ល ិ ប្ ៈ

យកស្ អបស្ រា ស្វា ស្តច េ និងតួអង្គមហស េ ី ។ រវាងរបាំ

លោក ពឿ្រ ង ឈៀង សាស្ត្ចា ារ រយ្ ល្ខោនខោលនិង

ហើយតួអង្គមានភាពស្រដៀងគ្នារាប់តាំងពីតួអង្គទេវតា បុរាណខ្មរែ

និងល្ខន ោ ខោលនោះគឺ

បុរាណអ្នកនិទានរឿង

ការសម្តង ែ របាំ

ស្មត ូ បក ្រ បដោយភាពលន្លង់

លន្លច ោ ។ ចំណក ែ ល្ខន ោ ខោល វិញការស្មត ូ នោះត្រវូ បានបប ើ្រ ស ា្រ ដ ់ ម ើ ប្ ព ី ណ៌នារឿង ភាពខុសគ្នដ ា ល ែ គួរឲ្យ សម្គល ា ម ់ យ ួ ទៀតគឺ របាំបរា ុ ណ មានអ្នកសម្តង ែ ប្រស ុ

និងសលា ី្រ យឡំគា្ន រីឯល្ខន ោ ខោល អ្នកសម្តង ែ សុទត ្ធ ែ បុរស ។ រីឯបច្ចប ុ ប្ ន្ន នះ េ មានការផ្លស ា ប ់ រូ្ត គឺសក ្តី្រ ៏អាច សម្តង ែ បានហើយជារឿយៗអាចដើរតួជា ពះ ្រ លក្ខណ៍

និង

។ បជា ្រ បយ ិ្រ ភាពរបស់លោនខោ ្ខ ល បាន

ឈានដល់កមត ិ្រ កំពល ូ ក្នង ុ កំឡង ុ អង្គឌង ួ

ព្រះរាម

( ១៨៤១-១៨៦០ )

រជ្ជកាលព្រះបាទ

ដល ែ បញ្ចល ូ អ្នកសម្តង ែ

ល្ខន ោ ខោល ជាមួយកម ុ្រ អ្នករបាំបា ្រច រា ំ ជវាំងរបស់ពះ ្រ អង្គ បន្ទប ា ព ់ ព ី ះ ្រ អងោ ្គស យទីវង្គតកម ុ្រ ល្ខោនខោលបាន រំសាយហើយក៏ចាប់ផម ើ្ត សាបរលាប ។

លោក ឈៀង បាននិយាយថា “ល្ខន ោ ខោលត្រវូ

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

ចម្ងយ ា ១៥ គីឡម ូ ត ែ៉ ្រ ពីរាជធានីភព ំ្ន ញ េ ពីរក្រម ុ ទៀតស្ថតនៅ ិ ខេតក ្ត ព ំ ង់ធំ

និងសាលមហោស្រពជាតិ ហើយបច្ចប ុ ប្ ន្នលោនខោ ្ខ លតវបា ូ្រ នបញ្ចលទៅ ូ ក្នង ុ កម្មវធ ិ ស ី ក ិ ្សានៅ

សាលកវិទយា ្ ល័យភូមន ិ វ្ទ ច ិ ត ិ ស ្រ ល ិ ប្ ៈរួមជាមួយនឹងរបាំប្រជាប្រយ ិ និងល្ខន ោ ស្រមោលស្បែកធំ ។ ល្ខោនខោលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី២៨

បានរកសា ្ ទុកដោយគ្រួសាររបស់អក ្ន សម្តង ែ ទម្រងស ់ ល ិ ប្ ៈ

ខែវច ិ កា ិ្ឆ ឆ្នំា ២០១៨ ល្ខន ោ ខោលត្រវូ បានគេរព ំ ង ឹ ថា នឹងបន្តជវី ត ិ របស់ខនបា ួ្ល នល្អទៅថ្ងៃ អនាគត ។

ទៀត ” ។

ជូននៅលើឆាកជាមួយនឹងសិលប្ ៈបុរាណខ្មរែ ផ្សង េ ទៀត ។

ល្ខន ោ ខោលនេះត្រវូ បានផ្ទរេ ពីជនា ំ ន់មយ ួ ទៅជំនាន់មយ ួ

26

ត្រម ឹ ទសវត្សរ៍ឆ១ ំា្ន ៩៧០ មានក្រម ុ ល្ខោនខោលអាជីពតែបប ំា្រ ក ី ម ុ្រ ប៉ណ ុ ះ ោ្ណ ។ សព្វថន ៃ្ង ះ េ ក្រម ុ ដែលនៅសេសសល់ មាននៅវត្តសយ ា្វ អណ្តត ែ ក្នង ុ ខត េ ក ្ត ណ្តល ា ដល ែ មាន

ល្ខន ោ ខោល ត្រវូ បានគេសម្តង ែ ក្នង ុ ឱកាសបុណយ្ ចូលឆ្នខ ំា ែរនៅ ្ម ក្នង ុ ខែមេសា ។ ជួនកាលត្រវបា ូ នសម្តែងជាមួយក្រម ុ សិលប្ ៈខ្មរែ អមតៈនៅពល េ ល្ងច ា ដល ែ តវបា ូ្រ នបង្ហញ ា

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

27


Lunar New Year Asia's holiday

Red and yellow dragon and lion performers slowly dance along the street, hovering outside businesses to ward away evil and shower them with prosperity for the year ahead. The ring of “Gong Xi Fa Cai� (Happy New Year) sounds through the air alongside beating drums, cymbals and gongs. This is a familiar sight across Cambodia during Chinese New Year.

28

AngkoR

AngkoR

In-Flight Magazine September - October 2019

29


While Chinese New Year – also called Lunar New Year – is not

The ancient temple is alive with revellers burning incense and candles, and bringing offerings of food. Throughout the

an official public holiday in Cambodia, it’s a special occasion

country, the bang of fire crackers fills the air and Cambodians burn paper money, cars and homes outside their houses –

that is increasingly being marked across the country.

all in a bid to bring in good luck for the New Year.

Following the ancient Chinese Lunar Calendar, this year starts on January 25 and welcome in the Year of the Rat. Festivities are steeped in tradition and their origins hail from the mythical beast Nian. Once a year, the monster was said to have emerged from the bottom of the ocean to feast on livestock, crops and its favourite delicacy, villagers’ children.

While it may not be marked with official holidays, Lunar New Year is a colourful time to be in Cambodia. Cheer is in the air, the streets spring to life with dainty decorations, and the distant sound of drums means a lively lion dance is never far away. If in Cambodia during Lunar New Year, it is worth noting that some businesses and restaurants may close for a few days, so check before. ◗

To appease Nian, townsfolk laid food at their doors as the New Year approached, but he continued to return. However, one year villagers were surprised when the monster fled from a curious child dressed in bright red pyjamas. The next year, red lanterns were hung on villagers’ doors and spring scrolls on windows across the village to scare the beast away. Nian was never seen again and the tradition carries on annually, forming an integral part of New Year rituals. Cambodian’s have been celebrating Lunar New Year ever year because Chinese have been immigrating to Cambodia for more than 1,000 years, the vast majority of Khmer-Chinese settled between 1910 and 1950, as their own nation waged war and revolution. Preparations start well ahead of New Year. Red and gold lanterns and banners line streets, homes and workplaces, and ornate fruit and yellow-flowering bushes, Angkea Sel, decorate houses. If the trees blossom during the first three days of the New Year, it is believed the year ahead will be filled with good fortune. Sale signs are flung up in stores across Cambodia as shop owners share their wealth. Restaurants also start serving a feast of food related to the celebrations, including red roast pig, rice cakes, dumplings, noodles and fruit. Celebrations begin on the 30th day of the last lunar month, and continue until the end of the 15th day of the first lunar month. This year’s New Year starts on January 25 which marks the first full moon of the new lunar year. Traditional lion dancers parade through the streets of Phnom Penh, and other cities, weaving past iconic landmarks, homes and businesses. The lions and their rowdy entourage of musicians and dancers are said to scare away bad spirits and bring good luck and prosperity to any place they enter. On the night of New Year’s Eve, people flock to pagodas to make offerings. These are believed to wash away the previous year’s bad luck and bring good fortune in the next. In Phnom Penh, Wat Phnom is the most popular spot, with crowds flocking there, especially on New Year’s Eve at midnight, to celebrate.

30

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

AngkoR

31


ពិធប ី ណ ុ យ្ ចូល

ឆ្នថ ំា ប ី្ម ព ្រ ណ ៃ ច ី ន ិ ម៉ង ុ សាយពណ៌កហ ្រ មនិងលឿងត្រវូ បានសម្តែងនៅតាមដងផ្លវនៅខ ូ ាងក្រអគ ៅ ារពាណិជក ្ជ ម្ម ឬមុខផ្ទះ

អ្នកមានស្តក ុ ស្តម្ភ ដើមប្ ដ ី ញ េ ឧបទ្រពចង្រច ៃ ញ េ ហើយនាំមកវិញនូវលាភសំណាង និងសេចក្តស ី ខ ុ សម្រប ា ់ ឆ្នថ ំា ី្ម ។ “ Gong Xi Fa Cai ” ឬ “ សួសឆ ី្ត ថ ំា្ន ី្ម ” ត្រវូ បានបន្លឡ ឺ ង ើ ជាមួយសំឡង េ ស្គរ និងឃ្មះ ោ ដ៏កងរំពង ។ នះ េ គឺជា

អ្វដ ី ល ែ តែងតែកត ើ ឡើង នៅរាជធានីភព ំ្ន ញ េ និងទីរម ួ ខត េ ម ្ត យ ួ ចំនន ួ ក្នង ុ ឱកាសបុណយ្ ចូលឆ្នថ ំា ប ី្ម ព ្រ ណ ៃ ច ី ន ិ ។

ពិធប ី ណ ុ យ្ ចូលឆ្នច ំា ន ិ មិនមន ែ ជាថ្ងប ៃ ណ ុ យ្ ជាតិផវូ្ល ការរបស់បទ ្រ ស េ កម្ពុជានោះទេ ប៉ន ុ ាជ ែវ្ត ាឱកាសពិសស េ

ដល ែ ជនជាតិខរែ្ម កាត់ចន ិ និយមប្ររា ព្ធឡង ើ ផ្អែកទៅតាមប្រតទ ិ ន ិ ចន្ទគតិ របស់ចន ិ បុរាណ ពិធប ី ណ ុ យ្ ចូលឆ្នំា ចិន ឆ្ន២ ំា ០២០ នះ េ នឹងប្ររា ព្ធនៅថ្ងទ ៃ ២ ី ៥ ខែមករា ត្រវូ នឹង ថ្ង០ ៃ ១កើត ខែមាឃ ដើមប្ ី ស្វគ ា មន៍ឆថ ំា្ន ី្ម ឆ្នជ ំា ត ូ ។

ពិធប ី ណ ុ យ្ ប្រពណ ៃ ច ី ន ិ នេះមានប្រវត្តិ និងប្រភពដើមចេញពីជន ំ ឿដែលបានតំណាលតគ្នា អំពប ី សា ិ ចដែល

មានឈ្មះ ោ ថា នៀន (Nian) ។ បិសាចនេះ បានផុសចេញពីកម ោ្រ បាតមហាសមុទម ្រ យ ួ ឆ្នម ំា ង ្ត ដើមប្ ម ី កស៊ី សត្វ ដំណាំ និង ក្មង េ ៗ នៅក្នង ុ ភូមដ ិ ល ែ ជាចំណវា ី ចូលចិត្ត

ដើមប្ ធ ី ឲ ើ្វ យ្ បិសាចនៀន (Nian) ស្ងបច ់ ត ិ ្ត

អ្នកភូមិ តង ែ តដា ែ ក់មប ូ្ហ អាហារ និងចំណច ី ណ ំ ក ុ នៅមុខផ្ទះរបស់ពក ួ គេ នៅពេលឆ្នថ ំា ម ី្ម កដល់ ។

នៅឆ្នម ំា យ ួ នោះអ្នកភូមមា ិ នការភ្ញក ា ផ ់ លន ើ្អ ៅពេលដែលបិសាចនោះបានគច េ ខ្លន ួ ចញ េ ពីកង េ្ម ម្នក ា ដ ់ ល ែ

មានពាក់សម្លៀកបំពាក់ដក េ យប់ពណ៌កហ ្រ ម ។ នៅឆ្នប ំា ន្ទប ា អ ់ ក ្ន ភូមក ិ ព ៏ យ្ រួ ចង្កៀង គោម ពណ៌កហ ្រ មតាម

ទ្វរា ផ្ទះ និងយ័នពណ៌កហ ្រ មតាមបង្អច ួ ទូទាង ំ ភូមដ ិ ម ើ ប្ ប ី ន្លច ា បិសាចនោះ ។ ចាប់ពព ី ល េ នោះមកគេមន ិ ដែល

ប្រទះឃើញបិសាចនៀន (Nian) នោះទៀតឡើយហើយទំនៀមទម្លប ា ន ់ ះ េ ក៏តវូ្រ បានប្ររា ព្ធយង ា៉ ពិសស េ ជា រៀងរាល់ឆត ំា្ន រៀងរហូតមក ។

នៅប្រទស េ កម្ពជា ុ ក៏បរា្រ ព្ធពធ ិ ន ី ះ េ រាល់ឆដ ំា្ន រែ ពីពះ ោ្រ ជនជាតិចន ិ ចូលមកប្រទស េ កម្ពុជាតាង ំ ពីជាងមួយ

ពាន់ឆម ំា្ន ន ុ ម្លះ ៉េ

។ មយ ្ ង ា៉ ទៀតចន្លះ ោ ឆ្នំា ១៩១០-១៩៥០ ប្រទស េ ចិនមានសង្គ្ម រា និងបដិវត្តនវ៍ ប្បធម៌នា ំ

ឲយ្ ប្រជាជនចិនបានធ្វអន ើ ប ោ្ត វ ្រ ស េ ន៍ចល ូ ប្រទស េ កម្ពុជាច្រន ើ ដែរ ។

ការរៀបចំតប ុ តង ែ លម្អ ត្រវូ បានចាប់ផម ើ្ត នៅពេលមុនចូលឆ្នថ ំា ី្ម ចង្កៀងគោម ផ្ទង ំា បដាពណ៌កហ ្រ ម

លាយមាស និងដើមផ្កាអងរ្គា សីលត្រវូ បានរៀបចំនៅតាមគេហដ្ឋន ា និងកន្លង ែ ធ្វើការនានា ។ ប្រសន ិ បើដម ើ

ឈើមានផ្ករា ក ី ស្គស ុ ស្គាយ នៅបីថដ ៃ្ង ប ំ ង ូ នៃឆថ ំា្ន ី្ម វាត្រវូ បានគេជឿថានឹងមានសំណាងល្អសម្រប ា ឆ ់ ថ ំា្ន ន ី្ម ះ េ ។

ភោជនីយដ្ឋន ា ក៏បានចាប់ផម ើ្ត លក់នវូ មុខម្ហប ូ សម្រប ា អ ់ បអរពិធប ី ណ ុ យ្ ចូលឆ្នច ំា ន ិ ផងដែរ រួមមាន ជ្រក ូ ខ្វៃ នំចហ ំ យ ុ មីឆា និងផ្លឈ ែ ជា ើ ដើម ។ ការប្ររា ព្ធពធ ិ ប ី ណ ុ យ្ ចូលឆ្នច ំា ន ិ នេះចាប់ផមន ើ្ត ៅថ្ងទ ៃ ៣ ី ០ ខែចង ុ ក្រយ ោ នឆ ៃ តា ំា្ន មប្រតទ ិ ន ិ ចន្ទគតិហយ ើ បន្តរហូតដល់ថទ ៃ្ង ១ ី ៥ ខែទម ី យ ួ នៃឆថ ំា្ន ី្ម ។ បុណយ្ ចូលឆ្នច ំា ន ិ នៅឆ្នន ំា ះ េ ចាប់ ផ្តម ើ នៅថ្ងទ ៃ ២ ី ៥

ខម ែ ករា ឆ្ន២ ំា ០២០ ដែលជាថ្ងព ៃ ះ ្រ ចន្ទពញ េ បូរមី ក្រមល ុ ោតម៉ង ុ សាយ ដើរក្បន ួ នៅតាម

ដងវិថក ី ង ុ្ន រាជធានី ភ្នព ំ ញ េ និងខេតក ្ត ង ុ្រ ដទៃទៀត ដោយឆ្លងកាត់គហ េ ដ្ឋន ា និងអគារពាណិជក ្ជ ម្មផស្ ង េ ៗ ។ ក្រម ុ វាយភ្លង េ និងអ្នកលោតម៉ង ុ សាយត្រវូ បាន គេជឿថាជាអ្នកបណ្តញ េ ព្រលង ឹ ខ្មច ោ ព្រយ ា បិសាចនិង អពមង្គលទាំងឡាយចេញ ហើយនាំមកវិញនូវសំណាងល្អនង ិ សច េ ក្តស ី ខ ុ នៅកន្លង ែ ដល ែ ពួកគបា េ នឆ្លងកាត់

ពល េ រាត្រី មុនថ្ងច ៃ ល ូ ឆ្នម ំា នុសស្ ម្នត ា ង ែ តែបម ្រ ល ូ ផ្តគ ំុ ៅ ាន្ន វិហារដើមប្ ធ ី ើកា ្វ របួងសួង ។ ការបួងសួង នេះត្រវូ បានគជ េ ឿថា នឹងបណ្តញ េ រឿងអាក្រក់ សម្រប ា ឆ ់ ថ ំា្ន ី្ម

និងឧបទ្រពចង្រៃកាលពីឆាំចា ្ន ស់

និងនាំមកវិញនូវសំណាងល្អ

។ នៅរាជធានីភព ំ្ន ញ េ វត្តភគ ំ្ន ជា ឺ កន្លង ែ ដែលមានការពេញនិយមបំផត ុ ដែលបានទាក់ទាញ

មនុសស្ ជាច្រន ើ ជាពិសស េ នៅពាក់កណ្តាលអា្រធា្រតមុនឆ្លងចូលឆ្នថ ំា ី្ម

វត្តបុរាណនេះមានមនុសស្ ទៅ

អុជទៀន ធូប និងឧទ្ទស ិ បួងសួងដោយសែនម្ហប ូ អាហារនិងនំចណ ំ ជា ី ប្រចាំ ។

ជនជាតិខរែ្ម កាត់ចន ិ ភាគច្រនបា ើ នដុតលុយក្រដាសសែន រថយន្តក្រដាសនិងផ្ទះក្រដាស ដើមប្ ជ ី ន ូ ដល់

បុពកា ្វ រីជន

ប្រសន ិ បើអក ្ន ឮសំឡង េ ស្គរពីចម្ងយ ា មានន័យថា ប្រក ា ដជាមានការលោតម៉ង ុ សាយ នៅ

ក្បរែ ៗនោះជាមិនខាន ។ សូមកត់ចណា ំ ថា ំ ក្នង ុ ឱកាសបុណយ្ ចូលឆ្នច ំ ា នន ិ ៅ ប្រទស េ កម្ពុជា អគារពាណិជក ្ជ ម្ម ភោជនីយដ្ឋន ា ក្រម ុ ហ៊ន ុ ឯកជនមួយចំនន ួ នឹងផ្អក ា ដំណរើ ការពី ពីរទៅបីថៃ្ង ដូចះ េ្ន សូមជ្រប ា ជាដំណង ឹ ។

32

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

AngkoR

33


Khmer boxing A punch from the past The past has a way of catching up to us sometimes with the force of a flying fist. In the evening around Phnom Penh’s Olympic Stadium complex, as the sun sets and the air gets cooler, a bystander might hear the shouts and strikes drifting from a small gym along the stadium’s main running path.

34

AngkoR

AngkoR

In-Flight Magazine September - October 2019

35


Whether your interest is cultural or historical -- or whether you just need a good work-out to burn some calories after feasting on Cambodian delicacies -- Khmer boxing is a great way to Brave enough to peek inside? Muster up the

connect with the sporting life of the kingdom.

courage to investigate, and you’ll be glad you did.

See you at the ring! ◗

This is Khmer boxing, and though you can easily spot its forms carved into the stone walls of ancient Angkorian temples, it’s a living and vital sport practiced by Cambodian people of all walks of life. Locals know it as pradal serey or khun Khmer, but whatever you call it, it’s a hard-knuckled display of athleticism and conditioning. Students of this art are keen to share its style, though it’s wise to keep a safe distance while watching an active bout, lest you catch a stray blow that wandered off-mark. That’s mostly a joke, but it’s worth remembering.

If

Pradal serey is related to other Southeast Asian

through the tropical heat, you can drop the

martial arts such as the muay thai of Thailand,

fitness and watch live bouts of pradal serey,

lethwei of Burma and tomoi from Laos, but it

which are usually held at local TV stations and

remains a beast all its own. This home-grown

screened live for viewers across the kingdom.

Khmer kickboxing style blends kicks, punches,

Ask the concierge at your guesthouse or hotel

elbows and knees in a ferocious blur.

to see which station is closest to you and

As rough and tumble as it looks, an official bout of

Many of the fighters come from poor backgrounds. For them, pradal

pradal serey can have deep religious and cultural

serey is more than just a way to honor their culture -- it’s a shot at a

significance. Before combat, the fighters perform

better life for both them and their families, won the hard way through

kun krou prayer rituals, swaying and kneeling

an intense boxer’s life.

around the ring, often to the tune of traditional Cambodian music.

customs. But in the decades since the sport was revived, its popularity has grown exponentially for both local and foreign fans.

provide a warbling melody to the ensemble, which continues to play even as the fighters begin to weave and dart, each trying to knock the other out to the cheers of an excited audience.

36

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

enough

just

walking

hosting fights.

regime of the Khmer Rouge, which targeted many native Cambodian

whine of the sralai, an instrument similar to a flute, of drum. The chhing, a stringed instrument, may

sweating

Despite its ancient roots, pradal serey was almost wiped out under the

To that effect, spectators might hear the high-pitched and the steady, driving beat of the skor yaul, a kind

you’re

Now, boxers-in-training can take their pick of gyms to learn the art from experts, many of whom are retired fighters from the professional circuit. Even if you’re not interested in stepping into a real fight, boxing training can be an intense cardiovascular workout that builds muscle at the same time.

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

37


Noun Chhay Lot In our Q&A, we talk to Mr Noun Chhay Lot, a former student at School of Fine Arts specializing in Lakhon Khol, is currently working at the Royal University of Fine Arts at the Faculty of Choreographic Arts. He is still performing in Lakhon Khol art form as a character of Preah Ream. After being selected, he was given the chance to perform in the Royal Ballet of Cambodia dance as the Royal Garuda character by the late Princess Norodom Buppha Devi.

Q Can you tell us briefly about the history of Lakhon Khol? A Lakhon Khol originated from Lakhon Khol “Pheaney” or traditional masked dance is the only performance that retells selected stories from the Reamker. It is one of the Cambodia’s rich traditional arts that came to life before Angkor era. The very first performance was believed to have taken place in the 9th century and can be seen etched onto the bas-reliefs on the walls of Angkor Wat Temple. During Angkor era, Lakhon Khol was performed regularly only by men in the Royal Palace. The rationale was not clearly stated. However, according to the researchers, due to the growth of religion, there was a conflict between Hinduism and Buddhism during Jayavarman VII era (1181-1218). At that time, many female dancers were murdered and used as mistresses, so the performance of Lakhon Khol was conducted by men. During Sangkum Reastr Niyum time, only eight professional Lakhon Khol troupes existed. Today, the only remaining troupe from these can be found at Wat Svay Andet, 15km from Phnom Penh. Two new teams of Lakhon Khol were formed after the war including the Kampong Thom team and the National Drama troupe from the Department of Culture and Fine Arts and Ministry of Culture and Fine Arts. Today, Lakhon Khol is also incorporate into the curriculum of School Fine Arts specializing

Q How meaningful is Lakhon Khol for Cambodin people? A To Cambodian people, Lakhon Khol is not only a form of entertainment but also provides knowledge as well as a conservative heritage back from the past, especially it is a very special part in Khmer literature. It is one of the respectful and reputable Khmer arts. It is very beneficial for researchers as well.

Q In which occasions Lakhon Khol was performed?

Q&A

38

AngkoR

A Lakhon Khol was seen to have been performed on Khmer New Year or when the country or an area in the country experienced drought. The performance was to ring in good prosperity and health by selecting a proper episode. In my point of view, Lakhon Khol shoud be performed more often than in the past. It should be incorporated into the national event. It should be used to welcome delegates in a particular event and performed regularly every week or every month at the theatre.

Q When did you start learning to perform Lakhon Khol? What inspired you to choose to learn Lakhon Khol?

A I started learning Lakhon Khol at the age of 13 from 1999, so it’s been 20 years now. The reason why I chose this major is the fact that I am passionate about this art Lakhon Khol and wish to contribute to this sector. I have decided since young age. One more thing is my family condition. The art school provides me with the knowledge and skill, and I have become what I am today.

Q What difficulties and challenges did you face when you learned Lakhon Khol? A To study this skill, I have to be very, very patient as it is a masked dance. We have to be physically strong, and it requires us to be smart as well. There are a lot of people registering for the course. However, only a few can complete their study. Another issue is the job market.

Q How do you conserve Lakhon Khol for the next young generation?

A To me, Lakhon Khol should be publicized more broadly so the Cambodian people can find out more and love. Lakhon Khol should also be incorporated into the curriculum of the Ministry of Education, Youth and Sport. Workshops about this treasured masked dance should be conducted at all academic institutions on a regular basis so the Cambodian people can discover the foundation of it. And there should be a regular show of Lakhon Khol for the Cambodian people, especially kids and youths. The next generations of performers and the current performers of Lakhon Khol should be appreciated and be provided with a proper employment due to their sacrifice and passion.

AngkoR

In-Flight Magazine September - October 2019

39


បទសម្ភាសន៍ជាមួយ លោក នួន ឆៃឡូត

សំនរួ ៖ តើលោកអាចពន្យល់អត្ថនយ ័ ខ្លះៗនៃល្ខន ោ ខោលចំពោះប្រជាជនខ្មរែ

បានទេ ?

ចម្លយ ើ ៖ ល្ខន ោ ខោលមិនគ្រន ា ត ់ ស ែ ម្រប ា ក ់ ម្សាន្តនោះទេ ប៉ន ុ ថ ែ្ត ម ែ ទាំងផ្តល់

ចំណះ េ ដឹង និងជាកេរម ិ៍្ត រតកដ៏មានវ័យចំណាស់ និងជាចំណក ែ យ៉ង ា ពិសស េ នៃអក្សរ សិលប្ ខ ៍ រែ្ម ។ វាជាទម្រងជា ់ ទីគោរពសក្ករា ៈបំផត ុ សម្រប ា ជា ់ តិខរែ្ម និងមានប្រយោជន៍ សម្រប ា អ ់ ក ្ន សិកសា ្ ស្រវា ជ្រវា ផងដែរ ។

សំនរួ ៖ តើលន ោ្ខ ខោលគួរសម្តង ែ នៅពេលណា ?

ចំលយ ើ ៖ ល្ខន ោ ខោល កាលពីបរា ុ ណគេតង ែ តែបរា្រ ព្ធសម្តែងនាពេលចូល

ឆ្នថ ំា ី្ម ឬនៅពេលប្រទស េ និងតំបន់ណាមួយជួបគ្រះ ោ រាំងស្ងត ួ ឬបួងសួងសុស ំ ច េ ក្តស ី ខ ុ

ផ្សង េ ៗដោយជ្រស ើ រើសយកឈុតឆាកណាមួយឲ្យសមស្របទៅតាមកម្មវធ ី ី ។ សម្រប ា ់ ពេលបច្ចប ុ ប្ ន្ននះ េ ល្ខន ោ ខោល គួរតែតវូ្រ បានសម្តង ែ ឲ្យបានលើសលប់ ជាងសម័យ បុរាណដោយគួរបញ្ចល ូ ទៅក្នង ុ កម្មវធ ិ ថ ី ក ា្ន ជា ់ តិនង ិ រាល់កច ិ ស ្ច គ ា្វ មន៍គណៈប្រតភ ិ ូ និង គួរមានការសម្តង ែ នៅមហោស្រពប្រចាំខែ ឬប្រចាំសប្តហ ា ៍ ។

សំនរួ ៖ តើលោកចាប់ផម ើ្ត រៀនល្ខន ោ ខោលតាំងពីពល េ ណា ? តើមល ូ ហេតអ ុ ី្វ

បានជំរញ ុ ឲ្យលោក ជ្រស ើ រើសរៀនល្ខោនខោល ?

ចំលយ ើ ៖ ខ្ញបា ំុ នចាប់ផម ើ្ត សិកសា ្ នៅអាយុ១៣ឆ្នំា ចាប់ពឆ ី ១ ំា្ន ៩៩៩ រហូតដល់

ពល េ នះ េ គឺបាន ២០ឆ្នហ ំា យ ើ ។ ហត េ ផ ុ លដល ែ ជំរញ ុ ឲយ្ ខ្ញជ ំុ ស ើ្រ រស ើ សិកសា ្ មុខជំនាញ

មួយនេះ ដោយសារតែកស ី្ត ្រឡាញ់ និងចង់ឲយ្ ខ្លន ួ ក្លាយជាចំណក ែ ក្នង ុ វិសយ ័ មួយនេះ ទើបធ្វកា ើ រសម្រច េ ចិតផ ្ត ល ា្ទ ខ ់ ន ួ្ល តាំងពីកមា ុ រភាព បូកផស្ ជា ំ មួយនឹងកត្តជ ា វភា ី ព

ព្រះ ោ

សាលាសិលប្ ៈបានផ្តលច ់ ណ ំ ះ េ ដឹងទូទៅ រួមទាំងជំនាញហើយសិលប្ ៈនះ េ បានប្រែកយ ា្ល

ខ្ញឲ ំុ យ្ មានថ្ងន ៃ ះ េ ផងដែរ ។

សំនរួ ៖ តើលោកមានការលំបាកអ្វខ ី ះ ្ល ចំពោះការរៀនល្ខោនខោល ?

ចំលយ ើ ៖ ការលំបាកចំពោះការសិកសា ្ មុខជំនាញមួយនះ េ គឺមានដូចជាទាម

ទារឲយ្ មាន ការតស៊អ ូ ត់ធត ្ម ឲ ់ យ្ បានច្រន ើ បំផត ុ ក្នងការហា ុ ត់រៀនព្រះ ោ ល្ខោនខោលជា

ទម្រងម ់ យ ួ ដល ែ ត្រវូ សម្តង ែ ពាក់មខ ុ និងត្រវូ ការប្រប ើ ស ា្រ ក ់ ម្លង ំា និងភាពឆ្លត ា វៃ ។

ជំនាញមួយនេះ មានអ្នកចុះឈ្មះ ោ សិកសា ្ ច្រន ើ ប៉ន ុ ែអ ្ត ក ្ន តស៊ដ ូ ល់ទប ី ញ្ចប់មានចំនន ួ តិច ណាមួយវាទាក់ទងជាមួយនឹងកត្តទ ា ផ ី សា ្ រការងារសិលប្ ៈនះ េ ផងដរែ មានការហៅទៅសម្តង ែ ទេ ។ លោក នួន ឆៃឡត ូ ជាអតីតសិសស្ នៅសាលាមធ្យមវិចត ិ ស ្រ ល ិ ប្ ៈផ្នក ែ ល្ខោនខោល ។ សព្វថន ៃ្ង េះលោកជាមនប ី្ត្រ ម្រើការងារនៅក្នងសា ុ កលវិទ្យាល័យភូមន ិ វ្ទ ច ិ ត ិ ស ្រ ល ិ ប្ ៈនៃ

មហាវិទ្យាល័យសិលប្ ៈនាដសាស្រ្ត ។ លោកក៏នៅតែបន្តសម្តែងជាតួអង្គព្រះរាមក្រោមការជ្រស ើ រើសពី សម្តេចរាជបុតី្រ ព្រះរៀម នរោត្តម បុបទ ា្ផ វេ ី ហើយក៏មានឱកាសបានសម្តង ែ រួមជាមួយរបាំពះរា ្រ ជទ្រពយ្ ជាតួអង្គសច េ្ត សម្ពល ិ គ ី ឌ ុ្រ ក្រម ោ ស្នាព្រះហស្តរបស់ទង ្រ ់ ។

ចម្លយ ើ ៖ ល្ខន ោ ខោលមានដើមកំណត ើ ពីលន ោ្ខ ខោល " ភាណី "ឬល្ខន ោ ពាក់របាំងមុខគឺ ជាល្ខន ោ មួយដែលសម្តង ែ អំពរ ី ឿងរាមកេរត ិ៍្ត ម ែ យ ួ គត់ ដែលមានលក្ខណៈស្វាហាប់ ។

វាត្រវបា ូ នគេជឿជាក់ថា

បានចាប់ផម ើ្ត ក្នង ុ អំឡង ុ សតវត្សទី៩ តាមសិលាចារឹក

k99-k270

និងតាម

រយៈចម្លក ា ល ់ ប ឹ នៅតាមជញ្ជង ំា ប្រសា ា ទអង្គរវត្ត ។ ក្នង ុ សម័យអាណាចក្រអង្គរ ល្ខោនខោលត្រវបា ូ នសម្តែងដោយបុរសទាំងអស់ហយ ើ រាំជាប្រចាំនៅព្រះរាជវាំងបុរាណខ្មរែ ។

ហេតផ ុ ល ដែលពិតប្រក ា ដនៅតែមន ិ ទាន់ដង ឹ ច្បាស់បន ុ៉ ែអ ្ត ក ្ន ស្រវា ជ្រវា បានបង្ហាញថាដោយសារការដុះដាលនៃសាសនាបានធ្វឲ ើ ្យសាសនាព្រហ ា ណ៍មា ្ម នជម្លោះជាមួយ សាសនា ព្រះពុទក ្ធ ង ុ្ន រជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្មន ័ ទី៧ (១១៨១- ១២១៨) រយៈពេលនោះមាននារីរបាំជាច្រន ើ ត្រវបា ូ នសម្លប ា ន ់ ង ិ ធ្វើជាស្រកំណា ី ន់ ដូចះ េ្ន ទើបមានការហ្វឹកហាត់អករបា ្ន ប ំ រុ ស ដើមប្ ប ី ង្កត ើ របាំនះ េ ផ្អក ែ ទៅលើអក ្ន មានជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនា ។

កាលសម័យសង្គមរាស្រន ្ត យ ិ ម មានប្រប ំា ក ី ម ុ្រ ល្ខោនខោល ដែលមានជំនាញ ។ បន្ទប ា ម ់ កត្រវូ បែកខ្ញែកដោយសារសង្គ្ម រា ប៉ន ុ ៅ ្តែន ពេលបច្ចប ុ ប្ ន្ននះ េ នៅសេសសល់មយ ួ

ក្រម ុ គឺនៅវត្តសយ ា្វ អណត ្ដែ ចម្ងយ ា

១៥គីឡម ូ ត ែ៉ ព ្រ រា ី ជធានីភព ំ្ន ញ េ

ក្រម ុ ថ្មព ី រី ទៀត បានចាប់ផម ើ្ត ក្រយ ោ សង្គ្ម រា រួមមានក្រម ុ កំពង់ធំ និងក្រម ុ ល្ខោនជាតិដល ែ មកពីមន្ទរី

វប្បធម៌ និងវិចត ិ ស ្រ ល ិ ប្ ៈ និងក្រសង ួ វប្បធម៌ និងវិចត ិ ស ្រ ល ិ ប្ ៈ ។ បច្ចប ុ ប្ ន្ននះ េ ល្ខោនខោល ក៏ជាផ្នក ែ មួយនៅក្នង ុ កម្មវធ ិ ស ី ក ិ ្សានៅសាលាមធ្យមវិចត ិ ស ្រ ល ិ ប្ ៈផងដែរ ។

40

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

សំនរួ ៖ តើលោកមានគំនត ិ អ្វខ ី ះទ ្ល ៅថ្ងៃអនាគតដើមប្ អ ី ភិរកស្ ល្ខោនខោល ?

ចម្លយ ើ ៖ សម្រប ា គ ់ ន ំ ត ិ ខ្ញច ំុ ពោ ំ ះល្ខន ោ ខោលទៅថ្ងៃអនាគត ល្ខោនខោលគួរ

តែតវូ្រ បានឲ្យប្រជាជនខ្មរែ ស្គាល់ និងយល់ដង ឹ ឲយ្ កាន់តទ ែ ល ូ ទ ំ លា ូ យដោយបណ្តះ ុ និងព្យាយាមបង្ហាញទៅតាមរូបភាពណាមួយដែលអាចទៅរួចដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរកាន់

សំនរួ ៖ តើលោកអាចរៀបរាប់ខះ ្ល ៗអំពប ី វ្រ ត្តិសាសន ្ត្រ ៃល្ខោនខោល ?

ជាសិលប្ ៈមានវ័យចំណាស់របស់កម្ពុជាហើយកើតមុនសម័យអង្គរ

គឺមន ិ សូវ

តែយល់ដង ឹ

និងស្រលាញ់ ។ ល្ខន ោ ខោល គួរត្រវូ បានបញ្ចល ូ ក្នង ុ កម្មវធ ិ ស ី ក ិ សា ្

របស់កស ្រ ង ួ អប់រំ មានកាលវិភាគសម្រប ា ស ់ ក ិ ាសាលាអ ្ខ ព ំ ី

ល្ខោនខោលនៅគ្រប់

ស្ថប ា ន ័ សិកសា ្ ដើមប្ ឲ ី យ្ កូនខ្មរែ គ្របរ់ ប ូ យល់ដង ឹ ពីមល ូ ដ្ឋន ា កបា ្ ច់នៃល្ខោនខោល និង បង្កត ើ ឲ្យមានការសម្តង ែ ល្ខន ោ ខោល ជាប្រចាំសម្រប ា ក ់ មា ុ រ

និងយុវជនខ្មែរបាន

ទស្សនា និងស្វង ែ យល់បន្ថម ែ ។ សិលប្ ករល្ខន ោ ខោលដល ែ មានវ័យចំណាស់ និង

សិលប្ ករល្ខន ោ ខោលដែលសម្តង ែ បច្ចប ុ ប្ ន្នគរួ តទ ែ ទួលបាននូវកិតយ ិ្ត ស និងជីវភាព សមរម្យជាមួយការផ្តលកា ់ រងារដើមប្ ឲ ី យ្ សមស្របទៅនឹងការលះបង់ របស់ពក ួ គាត់ ។

និងការតស៊ូ

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

41


Experience seoul

Even with so many places to see, moving around the city is a breeze thanks to its well-developed Metropolitan Subway system. Navigating is also fairly easy thanks to the natural landmark of the Han River, which runs from east to west through the heart of Seoul. You’ll find Gangnam District -- made famous by South Korean musician Psy in the 2012 K-pop song -- rising from the south bank of the river. This glittering heart of the city is actually made up of three districts and is a key destination for shoppers looking for high-end brands. Take the train to Gangnam Station and wander through one of the most upscale places in South Korea, swinging by the Apgujeong and Garosugil areas for their fashion and food offerings. If the Gangnam style isn’t for you, ride across the river to check out Myeongdong. The name of this place translates roughly to

The city has long been a prominent capital, but its popularity has exploded in recent years as visitors the world over have become enamored with all things South Korean, from K-pop to kimchi. A visit to Seoul can be almost all things to all people. Whether you’re arriving in search of traditional cultural sites and shows, traveling on a budget and looking for your next bowl of cheap, delicious fare or arriving with entourage to splurge on the highest fashion and nightlife, Seoul is the place for you.

“bright tunnel” which will make sense as soon as you walk among its towering, lit-up signs and shops. Sure, there’s shopping here, but there’s also plenty of street food carts laden with favorites like tteokbokki (spicy rice cakes), mandu (dumplings, steamed or fried) and the delectably saucy Korean fried chicken. That might not be enough food for you, so it’s definitely worth visiting Gwangjang Market. This is one of the largest, oldest markets in the country, and while you can buy anything here, we recommend visiting with a healthy appetite and loading up on some of Korea’s most iconic dishes. Gimbap and bulgogi, bindaetteok (the wordy but delicious golden-fried mung bean pancake) and bibimbap, you’ll find it all here. Once you’ve learned more about the culinary traditions of South Korea, head to Gyeongbokgung Palace to feel the living, historic heartbeat of the city. Give this place the time it deserves -- buying just one ticket will let you access the palace grounds and gardens, its museum and the National Folk Museum of Korea. By now, you’ve had a full day of food, shopping and culture. End it the right way -- or push it into tomorrow -- with a night on the town. Even the nightlife here has seemingly endless options. Whether you’re hanging at a “lookout cafe” on the Hangang River, showing your stuff at a Sinsa-dong nightclub back in Gangnam or haggling at the sprawling Dongdaemun Night Market, there’s something for everyone in Seoul.

42

AngkoR

AngkoR

In-Flight Magazine September - October 2019

43


ដំណរើ កំសាន្តដ៏ សប្បាយរីករាយទៅ កាន់រដ្ឋធានីសអ េ ល ូ៊

លតឆាហឹរ (tteokbokki) នំចំ

ហុយ ឬចៀន (mandu) និងមាន់

កូរ៉េចៀន ជាដើម ។ ប្រសន ិ បើមប ូ ្ហ នៅទីនោះមិនគប ្រ គ ់ ន ា្រ ់

សមប ា្រ ់

លោក-អ្នកទេ លោក- អ្នកអាចទៅ ផសា ្ រក្វង ា ចាង (Gwang- jang ) ដែល ជាផ្សារធំនិងចាស់ជាងគេមួយក្នុង ចំណោមផ្សារជាច្រន ើ

នៅក្នង ុ

ប្រទស េ កូរ៉េ ។ យើងសូមណែនាំ លោក - អ្នកមកសាកលប្ ងម្ហប ូ ដល ែ ពញ េ និយមបំផត ុ របស់ករ ូ េ៉

ដូចជា

បាយរុំ ហ្គម ី បាប ( Gimbap)សាច់អាង ំ

ប៊ល ុ ហ្គហី ្គ (Bulgogi) និងនំបន្ទះចៀន ប៊ប ី ម ី បាប សេអល ូ៊ ជារដ្ឋធានីដល ែ លេចធ្លម ោ យ ួ ហើយប្រជាប្រយភា ិ ពរបស់រដ្ឋ

បន្ទាប់ពីបានភ្លក្សម្ហូបប្រពៃណីកូរ៉េរួច

(Bibimbap) ។ ល ។

លោក-អ្នកគួរតែទៅទស្សនា

ធានីសអ េ ល ូ៊ បានកើនឡើងយ៉ង ា ខ្លង ំា ក្នង ុ រយៈពល េ ប៉ន ុ ន ា្ម ឆ្នក ំា ន្លងទៅនះ េ ។

រាជវាំង

ទេសចរមកពីជវំុ ញ ិ ពិភពលោក

ក្នុងបរិវណ េ រាជវាំងនះ េ ដូចជា សួនចបា ្ រ សារមន្ទរជា ី តិ National Folk Museum

រដ្ឋធានីរបស់បទ ្រ ស េ កូរខា េ៉ ងត្បង ូ នេះ

មានអ្វៗ ី គ្របយ ់ ង ា៉ សម្រប ា ភ ់ ៀ្ញ វ

ប្រសន ិ បើនយា ិ យអំពក ី បា ្ ច់រាំ

ខេផប

(K-pop ) ឬ ជ្រក់គីមឈី នោះគេនឹងនឹកឃើញដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

ភ្លាម ។ លោក-អ្នកនឹងបានទទួលនូវបទពិសោធន៍ និងអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជា ច្រើននៅពេលលោក-អ្នកទៅលេងរដ្ឋធានីសេអ៊ូល ។ មិនថា លោក-អ្នក ចង់ទៅលេងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រ ទៅទស្សនាការសម្តែងសិល្បៈបុរាណ គឺ ជាដំណើរកំសាន្ត ដោយចំណាយតិចដូចជា ការញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ហើយថោក

ការធ្វើដំណើរនិងការដើរលេងនាពេលរាត្រី រដ្ឋធានីសេអ៊ូល គឺជាកន្លែង ដ៏ស័ក្តិសមឥតខ្ចោះសម្រាប់លោក-អ្នក ។ រដ្ឋធានីនេះមានកន្លែងជាច្រើន ដែលត្រូវទៅទស្សនា

តែសូមកុំបារម្ភ ព្រោះការធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយ

ទៅកន្លែងមួយទៀតគឺមិនចំណាយពេលយូរឡើយដោយសារមានរថភ្លើង

ក្រោមដីដ៏ទំនើប ។ ម្យ៉ាងទៀតការស្វែងរកទីតាំងណាមួយក៏មិនមានការ

Gyeongbokgung ដើម្បីស្វែងយល់ពីអតីតរាជធានីប្រវត្តិសាស្ត្រ

ដ៏រស់រវើកនេះ ។

លោក-អ្នកអាចទិញសំបត ុ ច ្រ ល ូ ទស្សនាគ្របទ ់ ក ី ន្លង ែ

ជាដើម ឥឡូវនេះ លោក-អ្នកបានស្វែងយល់អំពីម្ហូប ការទិញទំនញ ិ និង វបប្ ធម៌របស់ករ ូ ហ េ៉ យ ើ

បន្តទៅទៀត

លោក-អ្នកអាចស្វង ែ យល់បន្ថម ែ ពី

របៀបរស់នៅនាពល េ រាតវី្រ ញ ិ ម្តង ។ សូមប្ ជ ី វី ត ិ នាពល េ រាត្រីនៅទីនះ េ មាន សកម្មភាពមមាញឹកឥតឈប់ឈរដែរ នឹងផ្តលជ ់ ន ូ នូវអ្វៗ ី គ្របយ ់ ង ា៉ សម្រប ា ់ លោក-អ្នកផងដរែ មិនថា លោក-អ្នកចង់ទៅហាងកាហ្វដ េ ល ែ អាចមើលទស េ

ភាពធម្មជាតិដស ៏ ស ្រ ត ់ ្រកាលនៅលើ ទន្លេ ហានហ្គាង ( Hangang ) ឬចូល

ទៅក្លឹបកម្សាន្តនៅស្រុកហ្គាងណាម ( Gangnam ) ឬតថ្លៃទំនិញ នៅផ្សារ រាត្រី ដុងដេមុម ( Dongdaemum ) នោះទេ រដ្ឋធានី សេអ៊ូលមិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់ទាស់ចិត្តឡើយ ។

លំបាកពេកដែរ ដោយសារមាន ទន្លេ ហាន ( Han River ) ជាសម្គាល់ដែល ហូរពីកើតទៅលិចឆ្លងកាត់ចំកណ្តាលរដ្ឋធានីសេអ៊ូលតែម្តង ។

លោក-អ្នក នឹងឃើញស្រុក ហ្គាងណាម ( Gangnam ) ដែលមានភាព

ល្បរី ន្ទដោ ឺ យសារកំពល ូ តារាចម្រៀង

ខេផប

( K-pop )

កូរខា េ៉ ងត្បង ូ

លោកសាយ ( Psy ) បានចៀ្រ ងបទ ហ្គង ា ណាមស្ទយ ា ( Gangnam Style ) ក្នង ុ ឆ្ន២ ំា ០១២ ។ សក ុ្រ នះ េ លច េ ចញ េ ពីចង ំា្រ ខាងតប្ ង ូ នទ ៃ ន្លេ នៅកណ្តល ា

រដ្ឋធានី មានស្រុកបី ហើយជាទីតាំងសំខាន់មួយសម្រាប់ លោក-អ្នកដែល ចូលចិត្តដើរទិញទំនិញម៉ាកល្បីៗ

ការជិះរថភ្លើងទៅកាន់ស្ថានីយក្នុង

ស្រុក ហ្គាងណាម ( Gangnam ) និងទៅទីតាំងដែលមានលក់ទំនិញថ្លៃៗ ណាមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

ដូចជាតំបន់ អាបគូជីង (Apgujeong )

និង ហ្គរា ស ូ៉ ហ ូ៊ ល ី្គ ( Garosugil ) លោក-អ្នកនឹងឃើញមានកន្លង ែ លក់សម្លៀក បំពាក់ និងម្ហប ូ ដ៏សមប្ រូ បប ែ ជាមិនខាន

ប្រសិនបើ លោក-អ្នកមិនចង់មកកាន់ស្រុក

ហ្គាងណាម ( Gangnam ) ទេ លោក-អ្នក

អាចឆ្លងកាត់

ទន្លេទៅតំបន់

( Myeongdong ) ដល ែ មានន័យថា កម ្រោ ដីដល ែ មានពន្លច ឺ ង ែ ចាំង នៅពេល

មីអវី ដុង

“ ផ្លវូ រូង ពះ ្រោ

លោក-អ្នកដើរកាត់តប ំ ន់នះ េ

លោក-អ្នកនឹងឃើញស្លក ា សញ្ញា និងហាង

ដែលមានពន្លឺយ៉ាងភ្លឺ ទីនេះមានហាងលក់ ទំនិញជាច្រើន ហើយក៏មានហាងលក់ម្ហូប តូចៗផងដែរ

44

AngkoR

ដែលមានដាក់លក់ ដូចជា

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

45


ស្ថិតនៅចន្លោះហួយ អាន (Hoi An) និងហ៊ូ (Hue) មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងបុរាណ

អាន ណាសរី៊ យ ី ា៉ (An Nasiriyah) និងតំបន់មស ី ន ុ៊ (My Son) ដល ែ ជាបេតក ិ ភណ្ឌពភ ិ ពលោក

របស់អង្គការយូណស េ ូ្ក ទីកង ុ្រ ដាណាំងជាតំបន់ទស េ ចរណ៍ដទា ៏ ក់ទាញសម្រប ា ភ ់ ៀ្ញ វទស េ ចរ ដល ែ ចង់ទៅកមសា ្ នៅ ្តន ភូមភា ិ គកណ្តល ា របស់បទ ្រ ស េ វៀតណាម ។ ទីកង ុ្រ នេះមានភ្នថ ំ ម ្ម ប ា៉

នៅភាគខាងត្បង ូ និងអាចមើលឃើញទន្លេហាន់ (Han River) ហូរចូលទៅសមុទច ្រ ន ិ ខាងត្បង ូ ដែលបង្កើតបានជាឈ្មោះថា “កន្លែងបើកទូលាយរបស់ទន្លេធ”ំ ។ បច្ចប ុ ប្ ន្ននះ េ

ដាណាំងគឺជាទីកង ុ្រ ទីបរី បស់បទ ្រ ស េ វៀតណាម

ដល ែ មានសន្ទះ ុ អភិវឌឍ្ សដ េ ក ្ឋ ច ិ ល ្ច ឿនបំផត ុ

លើសពីនះ េ ទៅទៀត

នៅដាណាំងដើមប្ ស ី ង ែ្វ យល់ពប ី វ្រ ត្តិសាស្រន ្ត គរចំបា៉

ភាពទាក់ទាញ របស់ដាណាំង

ទីកង ុ្រ នះ េ ជាកន្លង ែ ចូលសំចតរបស់អាណានិគមបារាំង

និងជាមជ្ឈមណ្ឌល

យើងអាចទៅកម្សាន្ត

ដល ែ បង្កត ើ ឡើងក្នង ុ ឆ្នំា

១៩២

យើងអាចឃើញសំណង់អគារចាស់ៗ

បែបបារាំងជាច្រនន ើ ៅបន្សល់ទក ុ ដែលធ្វោ ើអ យទីកង ុ្រ នេះរឹតតែមានភាពស្រសស ់ ត ា្អ បន្ថម ែ ទៀត។ នៅសារមន្ទីរចំប៉ា លោក-អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជានាំទៅរកអតីតកាល

ក្រោយពីបានទស្សនារូបចម្លាក់ និងស្នាដៃសិល្បៈជនជាតិចំប៉ា ដែលគេប្រមូលទុកច្រើន

ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ។ ស្ថិតនៅលើភ្នំតូចដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយនៅតាមមាត់ទន្លេ សារមន្ទរី នេះធ្វឡ ើ ង ើ អំពថ ី ភ ្ម ក់ និងរូបចម្លក ា នា ់ នាធ្វព ើ ឥ ី ដ្ឋចន ំ ន ួ ៣០០ដុំ ដែលបានឆ្លក ា ់ និង រក្សាទុកយ៉ាងល្អសម្រប ា ប ់ ៀ្រ បធៀបគ្នារវាងសាសនាហិណៅ ូន្ឌ ប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរ ។

អគារចំណាស់នៅលើកំពូលភ្នំបាណា (Ba Na) ក៏ជាកន្លែងគួរទៅទស្សនាផងដែរ

ដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលធ្វើដំណើរ១ម៉ោងទៅខាងលិចក្រុង ។ អាកាសធាតុក្តៅល្មម

ព្រៃឈើពណ៌បៃតង សមុទ្រពណ៌ខៀវ និងជួរភ្នំរបស់ឡាវបានធ្វើអោយទីនោះក្លាយជា

រមណីយដ្ឋានសំណព្វចិត្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរ ។ ឥឡូវនេះ យើងអាចឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំ

បានយ៉ង ា ងាយដោយជិះកន្រក ្ត ខស្ កា ែ បដ៏វង ែ មួយ មុនពល េ ទៅដល់សន ួ កម្សាន្តនៅកំពល ូ ភ្នំ ដែលមានកម្ពស់ ១៥០០ ម៉ែត្រ យើងអាចចូលទស្សនារូបសំណាកព្រះពុទ្ធបដិមាកម្ពស់ ៦៧ ា ដែលគ្មន ា មនុសស្ រស់នៅ និងសួនផ្កាជាដើម ។ ម៉ត ែ នៅ ្រ វត្តលង ី អ៊ង ុ (Linh Ung) វីឡាបែបបារំង

សព្វថ្ងៃនេះ ឆ្នេរសមុទ្រនៅដាណាំងកំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់ទិសទី ។

ឆ្នេរដែលមានខ្សាច់ពណ៌សនេះ មានប្រវែងដល់ទៅ ៣០ គីឡូម៉ែត្រ ចាប់ពីតំបន់ភ្នំស្វារហូត

ដល់ហូយអាន (Hoi An) ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោក-អ្នកចង់ស្វែងរកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់វិញនោះ លោក-អ្នកអាចទៅលេងកោះចំប៉ាពេញមួយថ្ងៃបាន ដោយគ្រាន់តែជិះទូកឈើ ឬទូក ល្បឿនលឿន ។ លោក-អ្នកគួរទៅទស្សនាផ្សារបៃឡេង (Bai Leng) បន្ទាប់មកបន្តទៅ

ី ល ែ ទឹក និងជ្រមជ ុ ទឹកមើលផ្កាថ្ម មុននឹងទទួលទាន លង េ បច ៃ ង ុ (Bai Chong) ដើមប្ ហ អាហារថ្ងៃត្រង់នៅភោជនីយដ្ឋានគ្រឿងសមុទ្រ ជាពិសេស សូមកុំភ្លេចឈប់សម្រាកមើល ថ្ងៃលិចដ៏រូម៉េនទិច!

នៅពេលយប់មកដល់ កន្លែងដែលគេនិយមទៅលេងជាងគេនោះគឺ ស្ពាននាគ ។

រាល់ថសៅ ៃ្ង រ៍ និងថ្ងអា ៃ ទិតយ្ នៅទីនោះមានការសម្តង ែ ពិសស េ អំពស ី ត្វនាគព្រស ួ ភ្លង ើ និងទឹក ដ៏ធស ំ បើម រីឯជម្រស ើ មួយទៀតនោះគឺ ជិះទូកកមសា ្ ន្តតាមដងទន្លេ ដើមប្ ម ី ល ើ ទស េ ភាពទីកង ុ្រ និងទៅមើលស្ពានដ៏ស្រស់ស្អាតបីផ្សេងទៀត ។

ទីកង ុ្រ ដាណាំង ត្រវូ បានគល េ ប្ ថា ី ជាទីកង ុ្រ ដល ែ មានបដិសណ្ឋក ា ច ិ ល ្ច ្អ និងសម្បរូ ម្ហប ូ

ឆ្ងាញ់ពិសារជាពិសេសនៅតាមមាត់ទន្លេ ។ ន ៅទីនោះក៏ជាកន្លែងកម្សាន្តនាពេលរាត្រីរបស់

ទីកង ុ្រ នះ េ ផងដរែ ។ ប្រសន ិ បើលោក-អ្នកស្ថតន ិ ៅតំបន់នោះនៅពាក់កណ្តល ា យប់ សូមកុភ ំ ច េ្ល ទសស្ នាបាតុភត ូ ពិសស េ នៅ ពល េ ដល ែ ស្ពន ា ទន្លេហាន់បង្វល ិ ទិសដើមប្ ឱ ី យ្ កប៉ល ា ឆ ់ ងកា ្ល ត់ ។

ទីកង ុ្រ ដាណាំង គឺជាបះ េ ដូងនភ ៃ ម ូ ភា ិ គកណ្តល ា របស់បទ ្រ ស េ វៀតណាម ដែលមាន

ការវិវត្តក្នុងល្បឿនមួយគួរអោយសរសើរ ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយភ្នំ និងឆ្នេរសមុទ្រ

របស់ដាណាំងនៅតែស្រស់ស្អាត និងមិនមានការរំខានដល់ធម្មជាតិ ។ សូមប្រញាប់កក់ សំបត ុ ្រ ទៅលង េ ដាណាំងមុននឹងភ្ញៀវទស េ ចរផស្ ង េ ទៀតរកឃើញកំណប់ដមា ៏ នតម្លន ៃ ះ េ ៕

46

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

47


Da Nang Fantastic city!

Welcome to Da Nang City Da Nang City is well known for its 60 kilometers stretch of white silky sand beaches and resorts surrounded by the majestic Truong Son mountain range. Da Nang is also the gateway to some world heritage sites - Hue Citadel, Hoi An Ancient Town with the image of an old busy commercial port; My Son Sanctuary, where a collection of temples of The Cham Kingdom between the 4th and 14th centuries is located; as well as Phong Nha – Ke Bang National Park featuring its distinct Karst topography formed 400 million years ago.

Da Nang attracts tourists not only by its natural beauty and sparkling colorful lights from the bridges along the Han River, but also by being a center for both national and international events and festivals with a variety of unique activities. To truly feel the essence and soul of this city, tourists should visit the traditional markets to enjoy the local cuisine and experience the daily life of the friendly local people. Enjoy your time in Da Nang and create your own remarkable memories. Welcome to Da Nang, welcome to the fantastic city!

48

AngkoR

AngkoR

49


Da Nang International Fireworks Festival The Da Nang International Fireworks Festival (DIFF) is an annual international event in Da Nang City. The festival is held along the Han River with pyrotechnic teams from different countries, attracting over 60,000 visitors to this event.

Bana Hills Bana Hills, where visitors can experience all 4 seasons in a day, is regarded as one of Da Nang’s gems. With one of the world’s longest cable cars as well as its latest attraction - the Golden Bridge - Ba Na Hills has received a lot of international recognitions, including one of the Top 5 Special Awards at The Guide Awards 2018, as well as being named one of the Top 100 best destinations in the world in 2018.

Han River and Bridges

Da Nang Beaches

Son Tra Peninsula

The romantic Han River is famous for its beauty

Stretching over 60 kilometers from Hai Van

Located 10 kilometers northeast from the city

spanning 8 kilometers long, floating from the

Pass to Non Nuoc, Da Nang’s silky white sandy

center, Son Tra Peninsula is considered as the

city to Da Nang Bay with six unique bridges

beaches were voted among the six most luxurious

old eco-jungle within a young city. It is a nature

including Thuan Phuoc Bridge, Han River

beaches on the planet by Forbes Magazine. There

reserve rich in biodiversity; where many rare

Bridge, Dragon Bridge, Tran Thi Ly Bridge, Tien

are hotels, restaurants, and pubs ranging from

species thrive, among which is the pygathrix

Son Bridge and Nguyen Van Troi Bridge. Every

budget-friendly to luxurious. Moreover, tourists

(red-shanked douc), listed on the IUCN’s Red

bridge has its own unique beauty and they are

can enjoy beach activities such as surfing,

List of endangered species.

ideal places for sightseeing and photoshoots in

parasailing, jet-sky, sailing, or paragliding – to

Da Nang City.

bring tourists the perfect experience.

Da Nang Cuisine Da Nang’s central location has made it home to a diverse array of culinary cultures, from fresh off the boat seafood to international haute cuisine, local dishes such as Quang noodles and Banh Xeo pancakes to pizzas and hamburgers. Seafood in Da Nang is very fresh with reasonable prices and cooked to its distinct local flavours. Seafood restaurants are mostly located along the beaches so that tourists can enjoy the tasty dishes and enjoy the city’s dreamy night simultaneously.

Da Nang Visitor Center Da Nang Visitor Center located at 108 Bach Dang Street. Besides, there are also two official information centers at the Domestic Arrival Terminal and International Arrival Terminal at Da Nang International Airport. The main function is to support visitors coming to Da Nang in order to create a safe and friendly tourist environment in Da Nang city. Some of its key features include:

-P  roviding free consultancy about Da Nang’s tourism information.

- Providing free tourist maps; leaflets, brochures about tourism

-R  eceiving feedbacks, suggestions or complaints of tourists about

destinations, hotels, restaurants and other entertainment services.

Marble Mountain

poor service quality; as well as any unsettling situations ... and

Located on the South East of Da Nang is Ngu Hanh Son, also known as the Marble Mountains. Each of the 5 mountains represents and is named for one of the 5 elements of Vietnamese tradition Kim Son

reporting to authorized offices.

-S  upporting tourists cases of emergency (accidents, thefts, scams, etc).

(Metal), Moc Son (Wood), Thuy Son (Water), Hoa Son (Fire), and Tho Son (Earth). These mountains are also home to a unique cave system, which houses Buddhist temples and ancient relics. In 2019, Ngu Hanh Son was honored with Special National Heritage Certificate.

50

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

Da Nang Visitor Center Address: 108 Bach Dang Street, Hai Chau District, Da Nang City Tel: 02363550111 – Fax: 02363863399 | E-mail: visitorcenter@danang.gov.vn | Website: http://danangfantasticity.com

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

51


ទីក្រុងដាណាំង

តាមបណ្តយ ោ ទន្លហា េ ន ដោយមានក្រម ុ មកពីបទ ្រ ស េ

សមុទ្រស្រស់ៗ អាហារបែបបរទេស និងអាហារប្រចាំ

ទាក់ទាញអ្នកទសស្ នាជាង ៦០០០០ នាក់ ក្នង ុ អំឡង ុ ពល េ

ជាដើម ។ ប្រសន ិ បើបានមកកំសាន្តហយ ើ លោក-អ្នកគួរ

ជាច្រន ើ ចូលរួមបញ្ចញ េ សមត្ថភាពបាញ់កាជ ំ ច ួ្រ ហើយ រៀបចំកម្មវិធីម្តងៗ ។

ភ្លករសជាតិមប ូ្ហ គ្រឿងសមុទ្រដាណាំង ដល ែ គ្រឿងសមុទ្រ

ម្ហូបប្រចាំតំបន់ដាណាំង

ជូនក្នុងតម្លៃសមរម្យ ។ ភោជនីយដ្ឋានដែលមានបម្រើ

ភាគច្រើនទើបតែនេសាទបានមកថ្មីៗ ហើយដាក់លក់

ដោយសារជាតំបន់ឋត ិ នៅភាគកណ្តល ា ប្រទស េ

នៅពេលរំលឹកដល់ក្រុង ដាណំាង គេតែងនឹកឃើញដល់ឆ្នេរខ្សាច់សក្បុស លាតសន្ធឹងដាច់កន្ទុយភ្នែក

ប្រវែង ៦០ គីឡូម៉ែត្រ និងរមណីយដ្ឋានដ៏ស្រស់ស្អាត ស្ថិតនៅជុំវិញជួរភ្នំ ទ្រុងសុន (Truong Son) ។ ជាងនេះ

បន្ទាយខ្វេ (Hue Citadel) ទីក្រុងបុរាណហៃអាន (Hoi An Ancient Town) ដែលជា ផែពាណិជ្ជកម្មវ័យចំណាស់

ជូននូវម្ហូបគ្រឿងសមុទ្រ ភាគច្រើនមានទីតាំងនៅតាម

បានធ្វឱ ើ យ្ ដាណាំង ក្លាយជាទីកង ុ្រ លប្ ដ ី ល ែ មានប្រមល ូ ផ្តំុ

ឆ្នេរសមុទ្រ ដូច្នេះលោក-អ្នកអាចរីករាយក្នុងការពិសារ

ចំណង់ចណ ំ ល ូ ចិត្ត ដោយក្នង ុ នោះរួមមាន អាហារគ្រឿង

ដ៏ត្រកាលនាពេលរាត្រីផងដែរ ។

ដោយម្ហប ូ ចម្រះ ុ បែប ។ លោក-អ្នកអាចស្វង ែ រកម្ហប ូ តាម

ទៅទៀត ដាណំាង ក៏ជាកន្លែងដែលមានប្រមូលផ្តុំដោយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកល្បីៗ ដូចជា ប្រាសាទ

ឺ ឺ្គ តំបន់ដូចជា គួង (Quang Noodle) បាញ់ឆែវ និងប៊ហ

អាហារសមុទ្រឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត

កំដរដោយទេសភាព

ដ៏មមាញឹកបំផុតមួយ បដិសរណដ្ឋាន ម៉ាយសាន់ (My Son Sanctuary) ដែលសម្បូរដោយប្រាសាទបុរាណ បន្សល់ទុកដោយអតីតព្រះរាជាណាចក្រចំប៉ាពីសតវត្សទី ៤ ដល់ទី ១៤ និងឧទ្យានជាតិ ផុងញ៉ាគេបាង (Phong

Nha-Ke Bang) ដល ែ ជាគោលដៅពេញនិយមសម្រប ា ទ ់ ស្សនាទស្សនីយភាពថ្មដះ ុ ប្លក ែ ភ្នក ែ មានអាយុកាលដល់ទៅ

៤០០ លានឆ្នាំ ។

ដាណាំង មិនត្រម ឹ តែទាក់ទាញចិតភ ្ត ៀ្ញ វទេសចរជាមួយនឹងសម្រសប ់ ប ែ ធម្មជាតិ និងការតុបតែងភ្លង ើ លម្អសន ា្ព

យ៉ាងស្រស់ស្អាតឆ្លងកាត់ទន្លេ ហាន (Han River) របស់វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ វាក៏ជាគោលដៅដ៏ពេញនិយម

បំផុតមួយសម្រាប់ការរៀបចំពត ឹ្រ ិកា ្ត រណ៍ថក ា្ន ់ជាតិ និងអន្តរជាតិសខា ំ ន់ៗផងដរែ ។ មិនតប ែ ណ ុ៉ ះ ោ្ណ ដើមប្ ជ ី ប ា្រ ឱយ្

កាន់តច ែ បា ្ ស់នវូ ជីវត ិ ដ៏សម្បរូ បែបរបស់ទក ី ង ុ្រ មួយនេះ ភ្ញៀវទេសចរអាចអញ្ជញទ ើ ៅទសស្ នាតាមផសា ្ រសម័យដើម ូ្ហ ពិសេសប្រចាំតំបន់ និងស្វែងយល់នូវជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រុកភូមិ ។ ដើមប្ មា ី នឱកាសបានភ្លករ់ សជាតិមប

ខាងក្រោមនេះជាគោលដៅដ៏ពេញនិយមប្រចាំក្រុងដាណាំង ដែលលោក-អ្នកពុំគួររំលងនោះឡើយ ។

ជិះស្គល ី ទ ើ ក ឹ ជិះឆ័តយោ ្រ ងអូសលើទក ឹ ជិះម៉ូតូទឹក និង ការជិះទូកក្តោងជាដើម ។

ឧបទ្វីបសុនត្រា (Son Tra Peninsula)

ឧបទ្វីបសុនត្រា ដែលឋិតនៅចម្ងាយប្រហែល

១០គីឡម ូ ត ែ៉ ព ្រ ទ ី ប ី ជ ្រ ជ ំុ នក្រង ុ ដាណាំង គឺជាតំបន់មយ ួ

ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាកូនព្រៃធម្មជាតិឋិតនៅ ចំកណ្តល ា ទីកង ុ្រ ។ តំបន់នះ េ សម្បរូ ទៅដោយជីវៈចម្រះ ុ

(Thuy Son) ធាតុទក ឹ វ៉ស ា ន ុ (Hoa Son) ធាតុភង ើ្ល

និងថាសុន (Tho Son) ធាតុដី ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ

តំបន់នះ េ ក៏សម្បរូ ទៅដោយរូងភ្នប ំ ក ែ្ល ពីគេ ដែលនៅក្នង ុ រូងទាំងនោះមានទាំងវិហារព្រះពុទ្ធ និងបដិមាបុរាណ ជាច្រើន ។ ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ង្វូអាំងសុនមានកិត្តិយស

(Special ទទួលបានវិញប ា ្ញ នប័តប ្រ ត េ ភ ិ ណ្ឌជាតិពស ិ ស េ National Heritage Certificate) ។

និងសត្វកម្រៗជិតផុតពូជ ក្នុងនោះមានទាំងសត្វសា្វ

បាណាហ៊ីល (Bana Hills)

កម្រជិតផុតពូជរបស់អង្គការ IUCN ផងដែរ ។

មួយរបស់ ដាណាំង ដែលភ្ញៀវទេសចរអាចមើលឃើញ

រោមមុខស (pygathrix) ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសត្វ

បាណាហ៊ីល ជាតំបន់ពិសេសប្លែកជាងគេបំផុត

រដូវទាំងបួនក្នុងថ្ងៃតែមួយបាន ។ កន្លែងកំសាន្តល្បីៗ

ប្រចាត ំ ប ំ ន់មានដូចជា ការជិះកនក ្ត្រ ខស្ កា ែ បវង ែ ជាងគេ លំដាប់ពិភពលោក និងស្ពានមាស (Golden Bridge) ជាដើម ។ ជាងនេះទៅទៀត បាណាហ៊ីល ក៏បានជាប់ ចំណាត់ថ្នាក់គោលដៅកំសាន្តកម្រិតអន្តរជាតិជាច្រើន

ទន្លេហាន និងស្ពានកាត់ទន្លេ (Han River and Bridges) ទន្លហា េ ន ជាទន្លដ េ ល ៏ ប្ ល ី បា ្ ញមួយរបស់បទ ្រ ស េ

វៀតណាម ដល ែ ទាក់ចត ិ អ ្ត ក ្ន ទស េ ចរជាមួយនឹងសម្រស់ ដ៏ត្រកាលបែបធម្មជាតិ លាតសន្ធឹងប្រវែងដល់ទៅ ៨ គីឡម ូ ត ែ៉ ្រ ចាប់ពទ ី ប ី ជ ្រ ជ ំុ នទៅដល់ឈង ូ សមុទ្រ ដាណាំង

ហើយមានស្ពានឆ្លងកាត់ដល់ទៅ ៦ ដែលក្នុងនោះមាន

ដូចជា ស្ពន ា វិនផុក (Thuan Phuoc) ស្ពន ា កាត់ទន្លហា េ ន

(Han River Bridge) ស្ពាននាគ (Dragon Bridge)

ស្ពន ា ត្រន ា ធ ់ ល ី ី (Tran Thi Li) ស្ពន ា តៀនសុន (Tien Son) និងស្ពានង្វៀងវ៉ាន់ត្រយ (Nguyen Van Troi) ។

52

AngkoR

ផងដែរ ដែលក្នុងនោះមានដូចជា ការទទួលពាន

រង្វាន់គោលដៅទេសចរណ៍ពេញនិយមបំផុតទាំង ៥

ឆ្នេរដាណាំង

ផ្តល់ជូនដោយកម្មវិធីពានរង្វាន់មគ្គុទេសក៍ឆ្នាំ ២០១៨

ឆ្នរេ ដាណាំង ជាឆ្នរេ ស្រសស ់ ាតមា ្អ នខសា ្ ច់សកប្ ស ុ

លាតសន្ធង ឹ ដាច់កន្ទយ ុ ភ្នក ែ ជាមួយប្រវង ែ រហូតដល់ទៅ

៦០គីឡូម៉ែត្រ ។ វាបានជាប់ឈ្មោះជាឆ្នេរខ្សាច់មួយក្នុង

បណ្តុំភ្នំថ្មម៉ាប (Marble Mountain)

នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តី ហ្វប

ក្រង ុ ដាណាំង គឺជាគោលដៅទេសចរណ៍ពញ េ និយមមួយ

ដោយសណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋន ា និងរង្គសាលចម្រះ ុ បប ែ

បណ្តុំភ្នំម៉ាបមានភ្នំចំនួន ៥ ដែលភ្នំនិមួយៗមានឈ្មោះ

ចំណោមឆ្នរេ ខសា ្ ច់បណ ្រ ត ិ ជាងគប េ ផ ំ ត ុ ទាំង ៦លើលោក

(Forbes Magazine) ។ ស្របតាមឆ្នរេ សមុទ្រ មានប្រជទៅ ំុ សម្រប ា ប ់ ម្រជ ើ ន ូ ដល់អតិថជ ិ ន ដែលក្នង ុ នោះមានទាំង

ប្រភទ េ តម្លម ៃ ធ្យម និងថ្លៃ ។ ភ្ញៀវទស េ ចរក៏អាចរីករាយ

ជាមួយនឹងសកម្មភាពកំសាន្តសប្បាយៗនៅតាមឆ្នរេ ដូចជា

In-Flight Magazine January - February 2020

ង្វអា ូ ង ំ សុន (Ngu Hanh Son) ឋិតនៅភាគអាគ្នយ េ ៍

ទៀត ដល ែ ជាទូទៅត្រវូ បានគេស្គាល់ថា បណ្តភ ំុ ថ ំ្ន ម ្ម ប ា៉ ។ តំណាងអោយធាតុសខា ំ ន់ៗនៅក្នង ុ វប្បធម៌របស់វៀតណាម

ដែលក្នុងនោះមានដូចជា គីមសុន (Kim Son) ធាតុ

លោហៈ ម៉ុកសុន (Moc Son) ធាតុឈើ ធុយសុន

(The Guide Awards 2018) និងជាប់នៅក្នុងបញ្ជី

គោលដៅទេសចរណ៍ពេញនិយមបំផុតលើលោកទាំង ១០០ កន្លែង។

ពិធីបុណ្យបាញ់កំាជ្រួចអន្តរជាតិដាណាំង (Da Nang International Fireworks Festival) ពិធប ី ណ ុ យ្ បាញ់កាជ ំ ច ួ្រ អន្តរជាតិដាណាំង (DIFF)

គឺជាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ ប្រារព្វធ្វើឡើងនៅ ក្នុងទីក្រុង ដាណាំង ។ កម្មវិធីត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅ

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍ដាណាំង (Da Nang Visitor Center)

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍ដាណាំង មានទីតាំងឋិតនៅផ្លូវ ១០៨ បាច់ដាំង (108 Bach

Dang Street) ក្នុងនោះផងដែរ លោក-អ្នកក៏អាចស្វែងរកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានផ្លូវការពីរផ្សេងទៀត

ដល ែ មានទីតាង ំ នៅស្ថន ា យ ី ធ្វដ ើ ណ ំ រើ ក្នង ុ ស្រក ុ និងស្ថន ា យ ី ធ្វដ ើ ណ ំ រើ អន្តរជាតិរបស់អាកាសយានដ្ឋន ា អន្តរជាតិដាណាំង ។ គោលបំណងសំខាន់នម ៃ ជ្ឈមណ្ឌលទាង ំ នេះ គឺដម ើ ប្ ជ ី យ ួ ផ្តលព ់ ត ័ មា ៌ នជូនដល់ភៀ្ញ វ ដែលមកកំសាន្តទីក្រុងដាណាំង

ដើម្បីសម្រួលឱ្យពួកគាត់ធ្វើដំណើរប្រកបដោយភាពរីករាយនិង

សុខសុវត្ថិភាពល្អ ។ ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលលោក-អ្នកអាចស្វែងរកបាន មានដូចជា៖

•កា រផ្ត ល់ ប្រឹ ក្ សា ដោយឥតគិ ត ថ្លៃ ស ម្រា ប់ កា រសាកសួ រ ព័ ត៌ មា នអំ ពី វិ ស័ យ ទេ ស ចរណ៍ នៅ ក្រុ ង ដាណាំង ។

•ផល ្ត ជ ់ ន ូ ដោយឥតគិតថ្លន ៃ វូ ផន ែ ទី និងខិតប័ណផ ្ណ ស្ ព្វផសា ្ យអំពគោ ី លដៅទេសចរណ៍ សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន និងសេវាកម្មកំសាន្តផ្សេងៗទៀត ។

•ទទួលយកមតិរិះគន់ ការផ្តល់យោបល់ ការមិនពេញចិត្តចំពោះការផ្តល់សេវាកម្មមិនល្អ ឬការ លំបាកផ្សេងៗ ដើម្បីរាយការណ៍ជូនទៅដល់ការិល័យមានសមត្ថកិច្ច ។

•ការផ្តល់ជំនួយដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយណាដែលជួបហេតុការណ៍ត្រូវការការសង្រ្គោះបន្ទាន់ (ជួបគ្រោះថ្នាក់ ចោរកម្ម ល្បិចបោកប្រាស់ ។ ល ។ )

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍ដាណាំង

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ ១០៨ បាច់ដាង ស្រុកហៃចូរ ក្រុងដាណាំង លេខទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៦៣៥៥០១១១

លេខទូរសារ៖០២៣ ៦៣៨៦៣៣៩៩

អ៊ីមែល៖ visitorcenter@danang.gov.vn

គេហទំព័រ៖ http://danangfantasticity.com

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

53


Taipei Fusion city! Nestled between mountains and the sea, Taipei is a cultural melting-pot that somehow remains even more flavourful than the sum of its parts.

This city is the capital of Taiwan, the semi-tropical island that rises from the South China Sea between Japan, the Philippines and the Chinese mainland. The jade-green hills and warm waters of this place have long welcomed visitors, and modern tourists will find a similar reception as they wander through a city stamped with the influence of distinct Asian cultures. It doesn’t take long to taste just how delicious that can be. Eating out is a treasured pastime in Taipei, where night markets bustle into the wee hours and many small apartments don’t even have kitchens. While night markets are a common feature in Asia, you haven’t truly experienced them until you’ve seen them in Taipei, where they feature a range of incredible eating and shopping options for any kind of palate. Rub elbows and cross chopsticks with the locals at hubs like the famed night markets of Shilin, Ningxia or the tourist-friendly Huaxi. Be warned -- that last one is also known as “Snake Alley,” a nickname it picked up with its plethora of vendors selling freshly cooked snake dishes, as well as snake-infused spirits.

Not feeling up for snake? Taipei is famous for its beef noodle soup, crispy Taiwan fried chicken, buns of all kinds of filling and preparation style, and lu rou fan, a home-grown soul food of pork and rice served in a bowl. Once you’ve filled your belly and left the market, it’s time to explore the rest of Taipei. This is a city that embraces its history -- good, bad and everything in between -- and has great museums and memorials to showcase it. The National Taiwan Museum is the oldest in the country and gives visitors an opportunity to learn about the island’s natural history and its aboriginal peoples.

54

AngkoR

AngkoR

55


Other sites offer an interesting lens on Taiwan’s Chinese influence, such as

springs caused by geothermal activity of the thankfully dormant volcano

the National Palace Museum. This showcase of Chinese imperial artifacts

known as Seven Star Mountain.

and artworks takes visitors back into antiquity with thousands upon

The park also gives you stunning panoramic views of Taipei and its

thousands of unique objects.

soaring Taipei 101 tower, which was the tallest building in the world until

A big part of Taipei’s allure comes from its sheer accessibility. Not only

just a few years ago. But no matter what vantage point you see it from,

is the city crisscrossed with lines of the city Metro railway, but you’re

this city is an incredible place to eat, wander and soak in a culture both

always in easy reach of the island’s natural splendor. Take a hike through

familiar and utterly its own.

Yangmingshan National Park to witness the steaming pools and hot

56

AngkoR

AngkoR

57


Currency

There are many tour operators in Phnom Penh

start with codes such as 010, 011, 012, 013, 015,

and Siem Reap who offer tours to other parts of

016, 017, 077, 098 and so forth.

Cambodian Riel is the country’s official currency.

the country. Several of them also provide cars

However, the US dollar is accepted in most

and mini-vans for hire, as do a number of car

places. Travellers’ cheques in US dollars can be

rental agencies. Regular bus services to most

exchanged at most banks in Phnom Penh, Siem

provinces are available.

Reap and other major cities. If you travel to the more distant provinces, it is advisable to take plenty of riel. Credit card facilities are readily available in tourist destinations, but are limited in other locations. ATMs are widespread, though international accounts may incur fees

Main landline numbers are as follows: Phnom Penh 023 Siem Reap 063 Sihanoukville 034 Battambang 053 Kampot 033 / Kep 036 Koh Kong 035

Traffic can be busy and congested in Phnom

Kampong Cham 042 Kampong Thom 062

Penh, and at night the risk of accidents is even higher. It is recommended that only experienced drivers attempt to drive here.

Clothing Cambodians

are

usually

casual

in

their

as high as $5 per withdrawal. The currency

Time

dressing, except when they are attending

exchange rate is approximately 4,000 riel to $1.

Cambodia is seven hours ahead of GMT.

formal wear is required. It’s not unusual to see

Transport

Business Hours

The best and most inexpensive way to take

Government offices are open from 7.30am to

in the sights and sounds of Phnom Penh is by

5pm, weekdays only. Lunch break is from 11.30

motodop (motorcycle) or motorised rickshaw

to 2pm. Banks open from 8am to 4pm. Most

(tuk-tuk). Fares increase at night. Siem Reap

businesses open between 8am and 5pm.

formal events or business meetings, for which both men and women wearing a krama, a long, narrow, checked cotton cloth round their neck

Electricity

Metered taxis are now available in Phnom Penh.

The electrical supply uses 220 volts.

Alternatively, you may want to hire a car with a driver at around $35 a day, a tuk-tuk from around $20, or a motordop from $10 a day. Many

sarongs are also worn frequently. When visiting temples or wats (pagodas), your shoulders should be covered and shorts should cover below the knees.

has motodops, tuk-tuks and taxis as well as App based Transport.

or on their head. In the provinces, traditional

Communication

online transport apps are now available, like

Mobile SIM cards can be easily purchased at

Passapp, Exnet Taxi, and iTsumo are Uber-like

the airports on arrival as well as phone shops

taxi apps operating in Phnom Penh that allow

all over, but you'll need a passport to register

you to book a metered tuk tuk, taxi, or SUV with

them. Phone credit can be topped up via

minimum of fuss. Ask hotel staff to find the best

scratchcards bought at phone shops, minimarts

option for you.

and streetside kiosks. The international dialling code is +855, and locally the phone numbers

Cambodia in brief... History and Geography Comprising

an

area

of

181,035

Climate

Economy

square

Cambodia’s tropical climate is affected by the

Around 70 percent of the population work in

kilometres, the Kingdom of Cambodia was

monsoons. The cool, dry Northeast monsoon,

agriculture, such as rice cultivation, rubber,

once part of the ancient Kingdom of Funan.

which brings little rain, lasts from November to

cassava, and pepper. Cambodia is also rich in

Today, it is comprised of 25 provinces.

March. April and May are the hottest months,

hardwood (teak and mahogany) and precious

with generally clear skies and temperatures

gems, which are found in the Northwest. Other

reaching upwards of 38°C during the day.

major industries include garments, tourism

From late May to early October, the Southwest

and light manufacturing assembly.

The Mekong River, which flows through the country, and the Tonle Sap (Great Lake) are the lifeline of the people who live along the waterways. The Tonle Sap is one of the richest sources of freshwater fish in the world. There

are

three

main

mountain

monsoon brings rains and high humidity. The average annual daytime temperature is 32°C, and around 24°C at night.

ranges,

namely the Cardamom mountains in the Southwest, the Dangkrek mountains up in the North and the Annamese mountains away in the Northeast.

The

economy

operates

on

free

has adopted one of the region’s most liberal

Religion

investment laws for foreign investors.

The official religion is Theravada Buddhism and

Entry Requirements

almost 90% of the population are of this faith. The rest of the population is made up primarily

market

principles, and in recent years Cambodia

A

valid

passport

and

visa

are

required

for entry. Visas can be obtained at the

Population and People

of Muslims and Christians.

Of the 16 million people (according to the latest

Language

Siem Reap, and other international border

The official language is Khmer, while the

bring

second language (spoken by the educated older

fill out the forms. A one-month tourist visa

Cambodians) has traditionally been French.

costs $30, while a one-month "ordinary"

However in recent years, English has gained

(business) visa costs $35. Only the latter

huge popularity and is widely spoken.

can be extended indefinitely.

UN estimates), about 90% are ethnic Khmers. There are several minorities such as the Chams (Khmer Muslims), Vietnamese and Chinese. Hill tribes, such as the Pnong, Tampoun, Jarai and Kreung, can be found in the country’s mountainous regions.

58

AngkoR

In-Flight Magazine September - October 2019

international airports in Phnom Penh and checkpoints two

on

arrival.

passport-size

Travellers

should

photographs

and

AngkoR

In-Flight Magazine September - October 2019

59


DESTINATION PHNOM

PENH

River Cruises

Royal Palace

National Museum

THE HEART OF THE KINGDOM Things to do and see in Phnom Penh

3. The National Museum

Shanghai

The National Museum displays more than

1. The Royal Palace & Silver Pagoda

5,000 works of art from the 7th to the

Built in 1866, the Khmer-style Throne Hall served

19th century, including sculptures, dance

as the residence of the King of Cambodia, his

costumes, royal barges and palanquins.

family and foreign dignitaries, and as a venue for

Visitors can rest by the peaceful, palm-shaded

court ceremonies and performances. A highlight

central courtyard and lotus ponds and

in the Palace is the revered Emerald Buddha

contemplate one of Asia’s riches cultures.

made of Baccarat Crystal, alledgedly dating back

Open everyday from 8am-5pm, $10 per person

to the 17th century. Behind it, another Buddha

(for foreigners).

statue was cast in 1906, using 90kg of gold and

4. Wat Phnom

9,584 diamonds. Located within the Royal Palace compound, the Silver Pagoda is so named because of its floor, which is made up of 5,000 silver tiles. However, only a small area is open for viewing.

A small hill crowned by an active wat (pagoda) marks the legendary founding place of Phnom Penh. The temple was built

China

Guangzhou Hanoi

Laos

Vietnam

Thailand Bangkok

Danang

Siem Reap

Cambodia

Phnom Penh Sihanoukville

Ho Chi Minh City

in 1434 to house sacred Buddhist relics. The green surroundings offer relief from the city

Admission: $10/person (foreigners only),

heat, with a nearby playground for children

lunches and dinners, and an upstairs bar.

includes camera use. Open everyday from

to enjoy. Temple admission is $1 each for

Tours include the best-selling sunset cruise

7.30-11am and 2-5pm.

foreigners, and the museum is another $2.

(5pm to 7pm), and a half-day trip over the

2. Oudong Mountain

5. River Cruises

About 40km northwest of Phnom Penh,

Short river cruises are easy to arrange

a mountain topped with three ancient

from the northern part of Phnom Penh's

stupas rears from the plain like a fairytale

riverfront, and offer an interesting

castle. This is Phnom Oudong, the capital

perspective of the city. A cruise typically

of Cambodia between 1618-1866, a truly

takes about 1-2 hours and runs along

monumental necropolis for past kings of the

the Tonle Sap River and then across

Khmer Empire. A short but often sweaty climb

the large river confluence and up the

up from the base of the mountain affords

Mekong, passing some floating fishing

breathtaking views of the surrounding rice

villages. Meanwhile, Cambo Cruise has

fields, floodplains and temples, which are well

specially-designed 30-metre ferryboats,

worth the effort.

replete with Westernised kitchen for

Mekong to Silk Island.

60

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

Head Office Phnom Penh: 206A, Preah Norodom Boulevard, Tonle Bassac, Phnom Penh, Cambodia Tel:(+855) 23 6666 786, 788, 789; (+855) 23 21 25 64 Facebook: Cambodia Angkor Air Website: www.cambodiaangkorair.com


DESTINATION SIEM

REAP

CAMBODIA’S TOURIST HOT SPOTS 10

Oddar Meanchey

4

11

1 2 Banteay Meanchey

Tonle Sap lake

Stung Treng

Preah Vihear

3

Rattanakiri

Siem Reap Battambang

8

Pailin

Kratie

12

5

Kampong Thom

Mondulkiri

Pursat Kampong Chnang

Kampong Cham

7

Bayon Temple

Ta Prom Temple

Koh Kong

Kampong Speu Phnom Penh

Prey Veng

Kandal

NATIONAL TREASURES Things to see and do in Siem Reap

Svay Rieng

3. Phnom Kulen National Park

Takeo

Shanghai

Situated about 50km north of Siem Reap,

1. Angkor Wat

Phnom Kulen National Park is one of the

One of the ten man-made wonders of the

most revered destinations in Cambodia as it

world and a UNESCO World Heritage site, the

features Kulen Mountain, home to a slew of

spectacular ruins of Angkor Wat are located

temple ruins and old consecrated carvings as

in the Angkor Archaeological Park. With

well as many excellent sculptures.

its five lotus-like towers rising 65 meters into the sky, it is truly a monumental and awe-inspiring sight. To visit, you must have a valid admission pass, now costing $37 for a one-day pass, $62 for a three-day pass, and $72 for a seven-day pass.

Sihanoukville

China

Guangzhou

Visitors can immerse themselves in the cool,

Laos

spellbinding attractions that nature offers rivers and gushing waterfalls. Meanwhile, the remote archaeological site of Kbal Spean, or the “River of a Thousand

2. Bayon Temple and Ta Prohm

Lingas”, has a riverbed with a myriad of carved

Ta Prohm and the Bayon are the best known

sculptures dating back to the 11th and 12th

and most photographed of the “other” temples

centuries of Hindu Gods. Costs $20 per person

in the Angkor complex. The huge, enigmatic

for the road toll.

Vietnam Danang

Siem Reap

Cambodia

Phnom Penh Sihanoukville

Ho Chi Minh City

compared to the dry season, making it the

iconic and recognisable features associated

4. Apsara Dance Shows

access to the bird sanctuaries and their

with the ancient Khmer Kingdom and its

Several restaurants and hotels in Siem Reap

abundant wildlife.

architecture. The temple is at the centre of the

present performances of Apsara dancing, and

great walled city of Angkor Thom and is rich

dinner shows are included in many tours.

in decoration – the bas-reliefs on the exterior

Although little explanation is provided about

walls are outstanding.

the meaning of the classical Khmer art form,

Ta Prohm is a quiet and sprawling monastery made famous in the 2001 film 'Tomb Raider' starring Angelina Jolie. Its most distinguishing features are the trees that probe walls and push terraces apart as their gigantic roots intertwine to form a roof over the stone structures.

62

AngkoR

they are still an interesting and a beautiful way to experience the ancient culture.

7. Silver Pagoda

Angkor Wat is the most magnificent and largest of all the Angkorian

Located within the Royal Palace compound in Phnom Penh,

the 12th century by King Suryavarman II, the temple’s balance,

8. Tonle Sap

monuments in the world.

Tonlé Sap is the largest freshwater lake in Southeast Asia and is of

2. Bayon Temple Part of the world-famous Angkor temple complex, the Bayon features a total of 216 massive stone faces on the sides of its towers.

Banteay Srei, with its stunning carvings in red sandstone, lies 25km north-east of the main group of temples.

4. Koh Ker Koh Ker was the capital of the Khmer Empire from 928 to 944 AD, and

Branch Office Siem Reap: House 17D, Omkhun Street, Siem Reap, Cambodia Tel: ( +855) 63 969 268, (+855) 63 636 3666 Website: www.cambodiaangkorair.com

the Silver Pagoda houses many national treasures.

composition and beauty make it one of the finest religious

3. Banteay Srei best time to visit, especially allowing easy

stone faces of the Bayon are some of the most

1. Angkor Wat temples and the top tourist attraction in Cambodia. Built during

Thailand Bangkok

Kampot Kep

Hanoi

by way of jungle-covered verdant surrounds,

6

9

is home to many overgrown temples structures with sculptures.

5. Kratie Kratie is a small town located on the banks of the Mekong River and is dominated by a central marketplace and colonial architecture.

major importance to Cambodia, rising and falling with the seasons.

9. Sihanoukville Sihanoukville hosts an array of white-sand beaches and several undeveloped tropical islands – a perfect getaway destination.

10. Preah Vihear Preah Vihear is a temple that sits atop a 525-metre cliff in the Dangrek Mountains, with the most spectacular views of the jungle canopy below.

11. Yeak Loam Lake Set in a volcanic crater, Yeak Loam lake is one of Ratanakiri's most popular tourist spots. Formed by a volcanic eruption almost 4,000 years ago, there is a 2.5km walking path around the lake as well as a quaint wooden visitor’s centre housing tribal handicraft.

5. Tonlé Sap Lake

6. Bokor Hill Station

12. Bou Sra Waterfall

The Tonlé Sap Lake is the largest freshwater

Bokor Hill Station near Kampot was built by the French in the 1920s.

Bou Sra Waterfall is considered by many to be the most beautiful

lake in Southeast Asia and home to several

While abandoned for nearly a century, the site is currently being

waterfall in Mondulkiri. Divided into three picturesque stages, the

revived, including the completion of a large hotel and resort.

waterfall is popular with tourists and locals alike.

floating villages. In the rainy season, the lake swells to more than six times its size

In-Flight Magazine January - February 2020

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

63


DESTINATION SIHANOUKVILLE

Ochheuteal Beach

The Sandy Beach, Koh Rong Samloem

Koh Ta Kiev Island

RELAX AND UNWIND Things to see and do in Sihanoukville

scene. Numerous residents come out of the

Shanghai

woodwork to display their crafts, sell their

1. Island Hopping

homemade food and have a good time.

Finding pristine, unspoiled beaches around

From jewellery makers and locals artists to

Sihanoukville is no trouble at all, with daily

people selling clothes and pastries, there

ferries taking you out on day-trips to the

is definitely enough to make it interesting.

islands that are just a short journey away

After dark, live gigs start, and it’s not just

from the mainland. One-day trips include

your normal rock band playing – ladder

snorkelling, fishing, lunch and a light breakfast

balancing and blind juggling, anyone?

China

Guangzhou Hanoi

Laos

that can be booked from as low as $12 at

4. Koh Rong / Koh Rong Samloem

various places.

The islands of Koh Rong and Koh Rong

Vietnam

Thailand Bangkok

Danang

2. Scuba Diving

Samloem – around 90 minutes by fast boat

Many of the islands boast coral and fish

from the mainland – have plenty to see

sanctuaries that are great for diving

and do. Their best attraction is arguably

expeditions. There are a number of PADI

the bioluminescent phytoplankton, which

authorised dive centres in Sihanoukville that

sparkle like tiny stars when disturbed during

provide a range of diving and snorkelling

a twilight swim. You can go snorkelling

parks in Cambodia, Ream covers 15,000

services. The main scuba diving areas can be

straight off the beach, book a scuba diving

hectares of land and 6,000 hectares of

found at Koh Rong Samloem and Koh Tang,

excursion to the superb nearby dive sites, or

marine habitat. There are over 155 species

home to “Explosion Reef” – fields of staghorn

go trekking through the relatively untouched

of birds in the park, including a few that are

corals that act as a nursery and “explode”

jungles on the islands. If you're heading

threatened. The park offers walking tours of

with the dazzling colours of juvenile fish

to the smaller and more relaxed Koh Rong

the mountain, and safari tours of the smaller

and marine life. All-inclusive day trips cost

Samloem – which was recently lauded by

mammals, birds and waterfalls. Hotels and

upwards of $59, while overnight trips such as

National Geographic as having one of the

guesthouses have $15 or $20 tickets for a

to the more distant Koh Tang cost from $185.

top 21 best beaches in the world – you'll

day-tour to the park.

Siem Reap

Cambodia

Phnom Penh Sihanoukville

Ho Chi Minh City

likely arrive at Saracen Bay, a stunning

3. Otres Night Market

two-kilometre long crescent of white sand

A little off the beaten track you can find

and crystalline waters.

the Otres Night Market, which opens only on Saturday evenings. Organised by a

5. Ream National Park

small community of expats, the market

This park is located roughly 18km southeast

has become quite popular on the tourist

of Sihanoukville. One of seven national

64

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

Website: www.cambodiaangkorair.com Cambodia Angkor Air Operates regular flights between Sihanoukville and Beijing, Ho Chi Minh City and DAILY flights between Sihanoukville and Guangzhou. Domestically, Cambodia Angkor Air operates regular flights between Sihanoukville and Phnom Penh and DAILY between Sihanoukville and Siem Reap.

AngkoR

65


DESTINATION VIETNAM

Bana Hills in Da Nang

Ho Chi Minh City Hall, Ho Chi Minh City

Turtle Tower in Hoan Kiem lake, Hanoi

Ha Long Bay, Hanoi

The Dragon Bridge in Da Nang

Ho Chi Minh City

AN ENCHANTING LAND Vietnam is a country that lures in travellers with

more landscaped area setting, is about 200 years

its spectacular scenery and keeps them thoroughly

old, while the Emperor of Jade Pagoda, built in 1909,

fascinated with its unique heritage. Millions of

is a colourful Chinese temple filled with statues

visitors graces its shores each year, attracted by

of deities. Not to be missed is the Notre Dame

luscious landscapes, picturesque villages, colonial

Cathedral, a replica of its namesake in Paris, France.

architecture, war museums, and ancient fortresses. And lets not forget the food – Vietnamese cuisine is regarded as one of the best in the world!

Shanghai

recent history, you can visit the War Remnants

the top three Vietnamese tourist destinations, the

Museum, the Museum of Revolution and the

latter two of which are served by Cambodia Angkor

Reunification Hall, the former Presidential Palace

Air and have direct links to Siem Reap. Ho Chi Minh

of South Vietnam. Flora and fauna lovers will

City also connects to Phnom Penh and Sihanoukville.

enjoy the zoo and botanical gardens close by.

Formerly known as Saigon, this is the

Hanoi is the capital of Vietnam and the

than a provincial backwater, but this is not the

country’s second largest city. Although in

case anymore. In recent decades, the city has

recent years it has become a sophisticated

experienced steadfast development, growing

metropolis with the high-rise buildings,

into a transportation and logistics hub for

sensational cuisine and world-class art that

Central Vietnam. Da Nang now stands as the

it boasts today, Hanoi still retains much of

fifth largest city in Vietnam, and one of the

its older charm from bygone eras.

centre of Vietnam. Economic changes Guangzhou

Laos

cathedrals to museums and central markets.

Vietnam Danang

Siem Reap

Cambodia

Phnom Penh Sihanoukville

There are also several places on the outskirts worth exploring – the tunnels

Thailand Bangkok

here than anywhere else. There is much to see here – from pagodas and ancient

Hanoi

artefacts dating from 3,300 BC. And for those that want to find out more about the country's more

Hanoi

Once upon a time, Da Nang was little more

sweeping the country are more evident

Museum of Vietnamese History, which has

Ho Chi Minh City, and the central city of Da Nang are

Da Nang

largest city and the dynamic business

China

To trace the origins of Vietnam, head for the

The capital Hanoi in the north, the southern hub of

Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

of Cu Chi, the Caodai Great Temple, where the architecture is an interesting combination of a church and a Chinese pagoda, the Tiger Balm Gardens, Madame Tussauds Wax Museum and Vung Tau,

Hanoi is a city of lakes, and Hoan Kiem Lake is

Over to Da Nang, and a stroll along the Han

one of the most popular with visitors. Superbly

riverfront will bring you face-to-face with the

scenic and serene, the lake provides a habitat for

city’s frenetic development, with its gleaming

soft-shell turtles and contains many photogenic

new modernist hotels, towering apartments

Business Hours

pagodas and small bridges. Tran Quoc, meanwhile,

blocks and a never-ending array of restaurants. As

Most government offices are open from

is the most historic pagoda in all of Hanoi and is

more and more bridges cross the Han river, the

8-11.30am and from 2-5pm on weekdays. Most

Climate

the foremost symbol of Buddhism in the country.

landmark new D-City rises from the flatlands.

shops are open from 8am-9pm.

A tropical wet and dry climate, with

You can also take a two-hour drive down to

But this busy port has also space for those

the famous Ha Long Bay – a UNESCO World

who seek solace in nature. Head south and

Heritage Site – where you'll have your breath

you’ll have a chance to unwind at China

well and truly taken away by its emerald

Beach, a strip of white-sand coastline booming

waters and thousands of towering limestone

with hostel and resort developments.

islands topped by jungle flora.

Languages

a beach resort on the Sea.

with well-preserved colonial and pre-colonial

city is located within 100 kilometres of several

architecture. The city has an understated

UNESCO World Heritage Sites. 70 kilometres

charisma that is definitely worth enjoying and,

west of Da Nang lies My Son, an archaeological

with countless transport options, it’s a perfect

site that dates back more than a thousand

base for exploration of the North.

years. Other scenic jaunts include the Old Town of Hoi An, the Marble Mountains, and

As you walk along the street, you may find that locals start talking to you. It is a cultural

the Imperial City of Hue.

Central Mosque and a Hindu temple.

This is also the region where you can find the

strangers. They might ask you where you

strongest and boldest flavours in Vietnam.

are from and other general questions. It may

Some of its delicious delicacies include bun

take a while to get used to, but there will be

cha ca (fish ball noodle soup) and canh ga

times when you might find this friendliness

chien mam (fried chicken wings in fish sauce).

extremely helpful.

Climate

Climate

Da Nang has a tropical monsoon climate

Hanoi experiences relatively high humidity,

with two seasons: a typhoon and wet season

all year and a hot rainy season from May to

lasting from September through March, and a

October, where temperatures are in the high

dry season lasting from April through August.

30s, sometimes dipping over 40°C. Winter

and 31C. The rainy season runs from

Vietnamese Dong is the official currency

May to late October, featuring high

of Hanoi. The exchange rate is around 22,800

humidity in the earlier stages. The dry

Vietnamese Dong to $1.

season is from November through to April, with temperatures and humidity steadily

Website: www.cambodiaangkorair.com

The streets are wonderfully atmospheric

Da Nang is a perfect base for day trips. The

Right in the middle of the city is the Saigon

average temperatures between 21°C

Currency

country’s major ports.

increasing throughout.

norm in Vietnam to make conversation with

Head down to Ho Chi Minh City for some more

Vietnamese is the national official language

Temperatures are typically high, with an

months are much cooler, often getting down to

cultural and religious centres. The oldest temple in

of Vietnam. English is now widely spoken in

annual average of 26 °C.

the low teens between January and March.

Cambodia Angkor Air operates Daily between Phnom Penh and Da Nang and the city is the Giac Lam Pagoda, which has highly all the major tourist destinations, as well as DAILY between Siem Reap and Da Nang. distinctive architecture. The Giac Vien Pagoda, in a French in some parts. Also, we operate regular flights between Siem Reap and Ho Chi Minh and DAILY flights between Phnom Penh/Siem Reap and Ho Chi Minh city. AngkoR In-Flight Magazine January - February 2020

66

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

67


Inside CAMBODIA ANGKOR AIR

Cambodia Angkor Air’s first Phnom Penh – Da Nang flight takes off!

Our Cambodia Angkor Airbus 321 landed as scheduled. Delegates and passengers on this first flight were warmly welcomed by the representatives of the Department of Tourism in Da Nang, representative of the Da Nang International Airport and celebrated with a beautiful performance and gifts. The opening ribbon cutting ceremony was officially launched by the delegation and was finished auspiciously with a group photo.

Cambodia Angkor Air’s first direct flight to Da Nang from Phnom Penh capital city was inaugurated on the 27th October 2019. We celebrated the Opening Ceremony at the Da Nang international airport. The occassion was overseen by the honourable Chief Executive Officer of Cambodia Angkor Air, the president of Cambodia Association of Travel Agents, representatives from the Ministry of Tourism Cambodia, representatives from the Department of Tourism in Da Nang, representatives from the Da Nang International Airport and the passengers.

The launch of this new route, Phnom Penh - Da Nang demonstrates a tremendous commitment from Cambodia Angkor Air to connect these two main tourism hubs, Cambodia and Vietnam in order to answer the high demand from the outbound Cambodian tourist and to attract more international tourists in Vietnam. Cambodia Angkor Air anticipates that this new direct flight will largely contribute to the growth between the two countries, increasing

tourism opportunities. The fact that Phnom

Penh and Da Nang share a number of beautiful and attractive destinations gives enormous potential in their tourism sectors. Furthermore, as the national flag carrier, we firmly believed that this new route will strengthen the relationships between Cambodia and Vietnam. Through mutual economic growth, cultural exchanges and travelling experiences. After the Ceremony, Cambodia Angkor Air organized a Gala Dinner at the Novotel Da Nang Premier Han River Hotel. Attended by many honorable guests, tour operators and

laos

Da Nang

agencies who participated in the FAM trip from 27th till 31st October 2019.

thailand

Cambodia Angkor Air operates daily flights between Phnom Penh and

Siem Reap Phnom Penh

Cambodia

vietnam

Danang as well as Siem Reap and Da Nang. Tickets can be purchased at the Cambodia Angkor Air’s sales office, cambodiaangkorair.com and travel agents in Cambodia and various other country.

68

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

69


Inside CAMBODIA ANGKOR AIR

The K6 Fam trip to Da Nang October 2019

DAY 1:

An inspiring trip for K6 as well as invited guests from the hospitality industry. A lot of fun for everyone. Arriving in Danang Aiport, then to Da Nang Golden Bay Hotel. A wonderful Gala dinner at the Novotel Da Nang Premier Han River. We visited the Heroic Mother Statue and lunched at Sabirama restaurant in Cam Thanh.

DAY 2:

In Hoi An ancient town we saw the pagodas, temples, shrines, guilds, ancient houses and architectural relics. Another wonderful dinner in Hoi An, Silk Village Resort and Spa, Pavillion restaurant.

DAY 3:

A visit to The God of Fortune Mountain. Then Linh Ung, Son Peninsula, then visiting Da Nang Museum. Eventually checking in at Cocobay. Dinner and rest at Cocobay.

DAY 4:

Departing to visit Sung World Ba Na Hills. Then Sun World Bà Nà Hills lunching at Ba Na Hills. Fun and Games at Sun World Bà Nà Hills. Returning to Da Nang, then checking in at Danang Golden Bay. Dinner was at the Sea Food Restaurant. Finishing with a trip to the Asia Park. The trip was a great opporunity for everyone to inspect some hotels, resorts and tourist locations and get to know and explore Danang better.

70

AngkoR

AngkoR

71


ABOUT K6

IATA ASSIGNS CODE TO CAMBODIA ANGKOR AIR

HOW TO CONTACT US

The assigned code of K6 allowed Cambodia Angkor Air to join the airline industry. The code

HEAD OFFICE PHNOM PENH

Main email:

has been advised to OAG and INNOVATA LLC for

Eng Molina (molina@angkor-air.com)

BE: (pax.sales@airagencies.be)

schedule distribution and has been updated into

+855 23 6666 786 | +855 23 6666 788

DK, SE & NO: (nordic@apg-ga.com)

the Global Distribution System for reservations.

+855 23 6666 789 | +855 23 212 564

FR: (cambodiaangkorair.fr@apg-ga.com)

Cambodia Angkor Air has had the accounting

PHNOM PENH AIRPORT OFFICE

code of 188 since September 2009 and installs

Ung Seamleng (seamleng@angkor-air.com)

the aero network of SITA under the code of K6

+855 97 973 1001

at the same time. The strategy of the airline is safety first, with

BRANCH OFFICE SIEM REAP +855 63 969 268 | +855 63 636 3666

plans to expand the network to several other

+855 31 6487 666

MAIN EMAIL

Bui Hai Nam (bhnam@angkor-air.com)

that it has obtained insurance in relation to

+86 20 83310123 | +86 20 83312213

DEKS AIR (SINGAPORE) PTE LTD.

potential liabilities that may arise for the airline

seleneli@angkor-air.com / reganliu@angkor-air.com

Ms. Karen Tan

during the course of its operations, at levels

BRANCH OFFICE SHANGHAI

within the international aviation insurance in

SIHANOUKVILLE AIRPORT OFFICE

the international market. The arrangements

Wattanak@angkor-air.com

have been organized by Wills Limited, one of

+855 12 507 050

In July 2017, Cambodia Angkor Air became

The airline's management and all our staff

existence, development and prestige are built

the first Cambodian airline to pass the IATA

are always striving to understand thoroughly

on the safety and quality of our service.

Operational Safety Audit (IOSA) and officially become a member of the IATA.

OUR SERVICE SYSTEM

The IOSA registration process, created by

Cambodia Angkor Air (K6) endeavours to

IATA in 2003, requires a comprehensive audit

1. Strictly applying the quality management

offer service along with the company's

of operational standards, control processes

system in compliance with all requirements

commercial plans, thereby introducing

and safety systems. Registrations are audited

of Regulatory Aviation Authorities, applicable

a new system provided by SABRE, an

every two years, and all airlines must remain

legal regulations and international

internationally renowned company

registered to maintain IATA membership.

conventions.

specialising in airline solutions. K6 provides and operational efficiency.

GUIDELINES FOR BOOKING AND TICKETING

regulations in operations, maintenance

On May 23rd, 2010, the airline initiated and

Cambodia Angkor Air (K6) has many sales

and services with safety and quality to be

launched their SABRE System. The first flight

networks for booking and ticketing facilities,

continually sustained and improved.

was K6101 from Phnom Penh to Siem Reap.

so our valued customers can access all they

3. Providing sufficient resources and necessary

After a successful cross-over was completed,

conditions to implement the company's

Cambodia Angkor Air connected directly to

policy and objectives regarding safety and

the full suite of passenger service systems

quality. We are continuously improving

and better operations. Founded in 2009,

HOW TO BOOK AND ISSUE WITH K6

management system, creating reliable working

K6 currently offers flights between three

All K6 flights can be booked and tickets issued

environments with the highest sense of

domestic cities: Phnom Penh, Siem Reap,

via our agent network using the following Global

responsibility to satisfy customers’ demands

Sihanoukville.

Systems (GDS), Amadeus (1A), Abacus (1B),

destinations: Ho Chi Minh City and Da Nang

Tickets can also be issued via our offices, our

(in Vietnam), and Beijing, Guangzhou, and

appointed agents and via our official website

provision of updated safety and quality

Shanghai (in China).

at www.cambodiaangkorair.com.

In-Flight Magazine January - February 2020

Mr.Akio Mamada lpmamada@gmail.com +81 3 5295 0251

Sale and marketing manager Karen@deksair.com.sg

THAIPHUM SKYLIGHTS CO., LTD

TEL: +65 63388188

Mr. Chayapaporn

MOB: +65 91119671

tktg@tpsl.co.th

FALCON MARKETING LIMITED

WOOREE AGENCY AVIATION CORP.

Mr. Simon

Mr. H.M. CHOUNG

simonyung@pam.com.hk

BRANCH OFFICE VIETNAM

chung2001@chol.com

MAIN EMAIL

Le Hoang Hai

+(82-2) 774 7765 / +(82-2) 777 9850/

K6.RNT@pam.com.hk

lhhai@angkor-air.com

(+82)-10-3268-1417 latest contact

(852) 2830 4883

+84 862 92 79 88

(852) 2830 4889

XIN FLIGHT TRAVEL SERVICE CO., LTD

+852 9739 1322

Mr. Kevin Tu

+852 3180 3237

CEO

ADVANCE AUSTRALIA TRAVEL PTY LIMITED Ms. Vincent Le Managing Director vincentle@vnholidays.com.au (+61 2) 9261 4488

HG AVIATION SERVICE CO., LTD Mr. Ngo Minh Duc

taipeitu@gmail.com / taipeitu@xinflight.com +886911 813 943 +886-2-25170142

ductour@hgtravel.com (+84-28) 39 330633

K.I.S INTERNATIONAL CO., LTD

APG INC

(+84-28) 39 330633

Mr. KIS SAWAKI

Mrs. Sandrine de Saint Sauveur

Hanoi Branch

President

President & CEO

(+84-24) 37 333333

sawaki@kisinter.co.jp

s.de-saint-sauveur@apg-ga.com

(+84-24) 37 333337

+81 3 5295 0251

Travelsky (1E), Infini (1F), Topaz, and Galileo.

communication system to ensure continual

AngkoR

+7 (495) 937 59 50

require from our services and fares.

4. Establishing an efficient and effective

72

melodyzhang@angkor-air.com

k6@indochinatravels.com

SOUTHERN BREEZE INTERNATIONAL CO., LTD

Cambodia Angkor Air (K6) is pleased to confirm

information and data. Cambodia Angkor Air's

The airline also serves five international

MKarakozyan@aviareps.com

BRANCH OFFICE GUANGZHOU

+86 21 60562320 | vivien@angkor-air.com /

MAIN EMAIL: +49 (0) 69 90 43 49 50

K6 INSURANCE

Greetings from Cambodia Angkor Air (K6)!

and expectations.

herfort@indochinatravels.com

Ms. Elena Fursa EFursa@aviareps.com

CAMBODIA ANGKOR AIR BECOMES MEMBER OF IATA

consciously abide by the requirements,

AVIAREPS AG

Mak Lak (maklak@angkor-air.com)

reinsurance brokers.

their customers with high levels of service

INDOCHINA TRAVELS/ EUVIBUS GMBH Mrs. Xuan Tinh Herfort

well as growing their fleet.

the world’s foremost aviation insurance and

2. Ensuring that our members always

US: (usa.k6@apg-ga.us)

Regional Director Finance, CIS Region

Vietnam Insurance Company, and is reinsured

loyalty. We commit ourselves to:

UK: (cambodiaangkorair@apg-ga.co.uk)

SIEM REAP AIRPORT OFFICE

This insurance has been placed with Cambodia

company are based on customers’ trust and

ES: (cambodiaangkorair@apg-spain.com)

major cities of Asia in the next five years, as

consistent with international airline standards.

that the existence and development of a

NL: (sales@apg-airagencies.nl)

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

73


បដិសណ្ឋារកិច្ច កាបូបយួរដៃ

អ្នកដំណរើ ទាំងអស់អនុញត ា្ញ ឲ្យយកបានតែកាបូប

មួយឡើងលើយន្តហោះ ។ ទុកដាក់កាបូបរបស់លោក-អ្នក

នៅក្នុងធ្នើរពីលើកន្លែងអង្គុយ ឬទុកក្រោមកៅអី ។ នៅ ពេលចាកចេញពីយន្តហោះ ត្រវូ ប្រក ា ដថាលោក-អ្នកបាន យកទ្រព្យសម្បតិ្តទាំងអស់របស់លោក-អ្នកទៅជាមួយ ។

កៅអីអង្គុយ

ប័ ណ្ណ ឡើ ង ជិះ យន្ត ហោះរបស់ លោ ក-អ្ន ក មាន

សរសេរនូវលេខកៅអីរបស់លោក-អ្នក ។ ប្រសិនបើ លោក-អ្នកពុប ំ ក ា្រ ដក្នង ុ ចិត្ត សូមមេត្តប ា ង្ហញ ា ប័ណឡ ្ណ ង ើ

ជិះយន្តហោះនោះទៅបាហុនកា ិ (អ្នកបំរល ើ យ ើ ន្តហោះ) ដូ ច្នេះ គេ នឹ ង នាំ លោ ក-អ្ន កទៅរកកន្លែ ង អង្គុ យ របស់ លោក-អ្នក ។ នៅគ្រប់កៅអីមានប៊ូតុងចុចសម្រាប់បញ្ជា

បង្អែកកៅអី និងហៅបាហុនិកា ។ ប៊ូតុងទាំងនោះអាច

មាននៅជាប់នឹងភ្នាក់ដៃកៅអី ឬនៅពិដានខាងលើកៅអី

អំពីអាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ (K6) សូមស្វាគមន៍

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន

អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ បានយល់យង ា៉ ច្បាស់

របស់លោក-អ្នក អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទយន្តហោះ ។

ការផ្លស ា ប ់ រូ្ត ប្រពន ័ ន ្ធ ះ េ ត្រវូ បានចាប់ផមន ើ្ត ៅថ្ងទ ៃ ី ២៣

យុទសា ្ធ ស្ររ្ត បស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ គឺសេវាកម្មការហោះហើរ

ប្រកបដោយស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងពង្រីកគោលដៅ

ក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពឲ្យជាប់នៅពេលយន្តហោះកំពុងហោះ

K6-101 ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឆ្ពោះ

៥ឆ្នំា ខាងមុខ ព្រមទាំងបង្កន ើ ចំនន ួ យន្តហោះបន្ថម ែ ទៀត ។

ខ្សក ែ វ ្រ ត ា៉ ស ់ វុ ត្ថភា ិ ពភ្លឡ ឺ ង ើ ។ ចូរយកចិតទ ្ត ក ុ ដាក់តាមដាន

ដំណរើ ការតាមរយៈប្រពន ័ ថ ្ធ ី្ម គឺជង ើ ហោះហើរដំបង ូ លេខ

ហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងសំខាន់ៗ នៅអាស៊ីក្នុងរយៈពេល

ទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប ។

យើងប្តេជ្ញាៈ

ចប់សព្វគប ្រ ក ់ ម ុ ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ (K6)

ការធានារ៉ប ា រ់ ងរបស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ (K6)

ដូចបានអធិបបា ្ យនៅក្នង ុ សៀវភៅណែនាគ ំ ណ ុ ភាពដោយ

ខ្លួនឯងជាមួយនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការកាន់តែប្រសើរឡើង ។

ជម្រប ា ជូនថា ទាក់ទងទៅនឹងសំណងដល ែ អាចកើត ឡើងពី

ដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ ។

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានជើងហោះហើរ

រ៉ាប់រងក្នុងកម្រិតសមស្របមួយ

នឹងគោរពតាមតម្រវូ ការបទដ្ឋន ា ប្រតប ិ តិ្តការថែរក្សាជួសជុល

ទីកង ុ្រ ព្រះសីហនុ ។

ជាប់ជានិច្ច ព្រមទាំងបន្តកែលំអជាលំដាប់ ។

អន្តរជាតិផងដែរគឺ រដ្ឋធានីហាណូយ ទីក្រុងហូជីមីញ

១. អនុវត្តយង ា៉ ខ្ជប ា ខ ់ ន ួ្ជ នូវប្រពន ័ គ ្ធ ប ្រ គ ់ ង ្រ គុណភាព

បន្ទា ប់ ពី កា រផ្លា ស់ ប្តូ រ ប្រ ព័ ន្ធ ថ្មី ជំ នួ ស ប្រ ព័ ន្ធចាស់

បានចាប់ដណ ំ រើ ការសេវាកម្មលក់សប ំ ត ុ ្រតាមប្រពន ័ ដោយ ្ធ

គោរពតាមតម្រវូ ការ ចបា ្ ប់-បទបញ្ញតរិ្ត បស់រដ្ឋលា េខ ធិការ

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ បង្កត ើ ឡើង

២. ធានាថាបុគល ្គ ក ិ បស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ ម្នក ា ៗ ់ ជានិច្ចកាល

ក្នុងស្រុកចំនួនបីគឺ រាជធានីភព ំ្ន ញ េ ទីកង ុ្រ សៀមរាប និង

និងផ្តល់សេវាកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងគុណភាព ៣. ផ្តល់ធនធានគ្រប់គ្រាន់ និងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់

នានាដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយ កត្តាសុវត្ថិភាព និង

គុណភាពបន្តធ្វើការកែលំអប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង បង្កើតនូវ

ដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន លោក-អ្នកត្រូវពាក់ខែ្ស

ខឧ ែ សភា ឆ្នំា ២០១០ ហើយជើងហោះហើរដំបង ូ បង្អសបា ់ ន

ថា ភាពឋិតថរេ និងការអភិវឌឍ្ ន៍របស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ គឺពង ឹ ផ្អក ែ

ទាំងស្រុង ទៅលើទំនុកចិត្ត និងភក្តីភាពរបស់អតិថិជន ។

សុវត្ថិភាព

ក្រម ុ ហ៊ន ុ មានជើងហោះហើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅ

(ប្រទេសវៀតណាម) រដ្ឋធានីប៉េកាំង ទីក្រុងសៀងហៃ (ប្រទេសចិន) ។

ទីក្រុងក្វាងចូវ និង

កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ មានសច េ ក្តោ ីស មនស្សរីករាយសូម

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អំឡង ុ ពេលប្រតប ិ ត្តិការ ក្រម ុ ហ៊ន ុ បានដាក់ធានា អាកាសចរណ៍អន្តរជាតិ ។

តាមស្តង់ដារក្រុមហ៊ុន

ឡើង និងចុះចត ឬនៅពេលណាដែលភ្លើងសញ្ញាពាក់

ការបង្ហាញអំពីសុវត្ថិភាព និងការណែនាំពីបាហុនិកា ។

បាហុនិកានឹងណែនាំអំពីខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ម៉ាស់ អុកសស ី៊ ន ែ និងឧបករណ៍សវុ ត្ថភា ិ ពសំខាន់ៗដ៏ទទ ៃ ៀត ។

សូមយកចិតទ ្ត ក ុ ដាក់អានប័ណណ ្ណ នា ែ ស ំ វុ ត្ថិភាពដល ែ មាន នៅក្នុងហោប៉ៅកៅអីរបស់លោក-អ្នក ។

ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច

យន្តហោះកំពង ុ ហោះហើរពឹងផ្អក ែ ទៅលើបព ្រ ន ័ ្ធនាំ

ការធានារ៉ប ា រ់ ងនេះបានធ្វឡ ើ ង ើ ជាមួយនឹងក្រម ុ ហ៊ន ុ

ផ្លូវជាក់លាក់មួយ ។ ទូរស័ព្ទដៃ ឧបករណ៍ទទួលសម្លេង

ធានារ៉ប ា រ់ ងបន្តកង ុ ្ន ទីផសា ្ រធានារ៉ប ា រ់ ងក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍

ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពក្នុងការហោះហើរ ត្រូវបិទ

ធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា-វៀតណាម (CVI) និងត្រូវបានធ្វើការ អន្តរជាតិ ។ ការចាត់ចង ែ ការធានារ៉ប ា រ់ ងបន្ត ត្រូវបានរៀបចំ ឡើងដោយក្រុមហ៊ុនវីលីស លីមីតធីត

(Willis Limited)

ដែលជាក្រម ុ ហ៊ន ុ ធានារ៉ប ា រ់ ងអាកាសចរណ៍ពភ ិ ពលោក

និងវិទយ្ ទា ុ ក់ទងអាចរំខានដល់ឧបករណ៍យន្តហោះ ដូចនេះ

ការណែនាំសម្រាប់ការកក់ និងទិញសំបុត្រ

ភាព ដើម្បីធានាបាននូវការផ្តល់ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យអំពី

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ ចូលរួមក្នង ុ

សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ថា

អាហារ និងភេសជ្ជៈ

ការអភិវឌ្ឍន៍ និងកិត្យានុភាពរបស់កម ុ្រ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍

ត្រវូ បានជូនដំណង ឹ ទៅអង្គការ OAG និង INNOVATA LLC

សំបត ុ ជា ្រ ច្រន ើ សម្រប ា ស ់ ម្រល ួ ដល់ការកក់ ឬលក់សប ំ ត ុ ្រ

រីករាយជាមួយនឹងអាហារនិងភេសជ្ជៈដែលមានបំរើជូន

ចែកចាយពិភពលោក

ការទាំងសេវា និងតម្លៃ ។

យន្តហោះត្រវូ បានផ្តលជ ់ ន ូ ដោយបាហុនកា ិ (ការីបរ ំ ល ើ ើ

ការទទួ ល ខុ ស ត្រូ វ ខ្ព ស់ បំ ផុ ត នៅក្នុ ង ក្រុ ម ហ៊ុ ន ទាំ ង មូ ល ៤. បង្កត ើ ឡើងនូវប្រពន ័ ទ ្ធ នា ំ ក់ទន ំ ងឲ្យមានប្រសទ ិ ិ្ធ

ការទទួលបានលខ េ កូដជើងហោះហើរ អនុញត ា្ញ ឲយ្

គុណភាព និងសុវត្ថិភាពថ្មីៗជាប់ជានិច្ច ។ ភាពឋិតថេរ

វិសយ ័ ឧស្សាហ៍កម្មអាកាសចរណ៍ ។ លខ េ កូដជើងហោះហើរ K6

ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ ត្រូវបានកសាងឡើងតាមរយៈ

ដើមប្ ច ី ក ែ ចាយកាលវិភាគ និងធ្វប ើ ច្ចប ុ ប្ ន្នភាពទៅក្នង ុ ប្រពន ័ ្ធ

សុវត្ថិភាព និងគុណភាពក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ម ។

(Global Distribution System-GDS)

សំរាប់ការកក់ ឬ ទិញសំបត ុ យ ្រ ន្តហោះតាមអ៊ន ី ធើណត េ ។

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិកម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ

(K6)

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ មានវិធល ី ក់

ជូនអតិថិជន ដូច្នេះអតិថិជនអាចជ្រើសរើសតាមតម្រូវ

លេខកូដសំបុត្រ ១៨៨ នៅ ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩ ហើយ

ខ្លួ ន សូ ម ជូ ន នូ វ ប្រ ព័ ន្ធ ថ្មី មួ យ ដែ ល ផ្ត ល់ ដោ យក្រុ ម ហ៊ុ ន

ក្នុងពេលតែមួយ ។

នៅតាមភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុន

ជំនាញក្នង ុ វិសយ ័ អាកាសចរណ៍ ។ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ ផ្តលជ ់ ន ូ

សំខាន់ៗមួយចំនួនគឺ រាជធានីភ្នំពេញ ទីក្រុងសៀមរាប

Global System (GDS), Amadeus (1A), Abacus (1B), Travelsky (1E) និង Infini (1F) ។ ការកក់/ទិញសំបត ុ ្រ

យ៉ាងមានប្រសិទិ្ធភាព ។

សៀងហៃ និងទីក្រុងក្វាងចូវ ។

គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន www.cambodiaangkorair.com

កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ

កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ បានដំណើការរបស់ខ្លួនក្រោម

(K6)

ខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជូន

សេវាកម្មរួមជាមួយនឹងផែនការពាណិជ្ជកម្មរបស់កុម ្រ ហ៊ុន

SABRE ដល ែ ជាក្រម ុ ហ៊ន ុ អន្តរជាតិដល ៏ ប្ ឈ ី ះ ោ្ម ដែលមាន អតិថជ ិ នរបស់ខន ួ្ល នូវសេវាកម្មលប ្អ ផ ំ ត ុ និងធ្វប ើ ត ្រ ប ិ ត្តិការ

74

AngkoR

ក៏បានដំឡើងបណ្តាញប្រព័ន្ធ SITA ក្រោមលេខកូដ K6 ក្រម ុ ហ៊ន ុ របស់យង ើ កំពង ុ ប្រតប ិ ត្តិការទៅកាន់ទក ី ង ុ្រ

រដ្ឋធានីហាណូយ ទីក្រុងហូជីមីញ រដ្ឋធានីប៉េកាំង ទីក្រុង

In-Flight Magazine January - February 2020

ដ៏ទូលំទូលាយមួយ ។ សូមទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យ

បន្ទប់ទឹកស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយ និងខាងមុខនៃ

បន្ទប់ទឹកនៅតែខាងក្រោយ ។

យើងខ្ញផ ំុ ល ្ត ជ ់ ន ូ នូវសេវាកម្មការកក់ទក ុ និងលក់សប ំ ត ុ ្រ

ក្រម ុ ហ៊ន ុ អាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ ឬក៏ភក ា្ន ់ងារ លក់ទទៅ ូ របស់យង ើ ឬទិញសំបត ុ តា ្រ មអនឡាញ តាមរយៈ

ជំនួយជាពិសេស

ប្រសន ិ បើលោក-អ្នកត្រវូ ការជំនយ ួ ផ្សង េ ៗ បាហុនកា ិ

របស់យើងរីករាយបំរើលោក-អ្នក ។ លោក-អ្នកអាចចុច ប៊ូតុង ឬហៅបាហុនិកាផ្ទាល់តែម្តង ។

គហ េ ទំពរ័ របស់យង ើ គឺៈ www.cambodiaangkorair.com ។

ម៉ោងធ្វើការ ៨:០០-១២:០០ ព្រឹក និង ១៣:៣០-១៧:៣០

ល្ងាច រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ (ឈប់សំរាក ថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ និងថ្ងៃបុណ្យ) ។

សេវាកម្មនៅអាកាសយានដ្ឋាន ការបំពេញបែបបទ

លោក-អ្នកបំពញ េ បប ែ បទនៅអាកាសយានដ្ឋន ា ឲយ្

បានមុនរយៈពេល ៦០នាទីមន ុ ពេលចេញដំណរើ សម្រប ា ់ ជើងហោះហើរក្នុងស្រុក និងឲ្យបានមុនរយៈពេល ៩០ នាទី សម្រាប់ជើងហោះហើរអន្តរជាតិ ។

វ៉ាលិស /ហិប

ចំពោះអ្នកដំណរើ ដែលទិញសំបត ុ ធ ្រ ម្មតាសម្រប ា ់

ធ្វើដំណើរ អាចផ្ញើវ៉ាលិសដែលមានទម្ងន់មិនឲ្យលើស

ពី ២៣គីឡក ូ ម ា្រ ហើយ ចំពោះអ្នកដំណរើ ដល ែ ទិញសំបត ុ ្រ ធ្វដ ើ ណ ំ រើ ថ្នក ា ធ ់ រុ កិច្ច អាចផ្ញវ ើ ល ា៉ ស ិ ទម្ងន់ ៣២គីឡក ូ ម ា្រ ។ រាល់វល ា៉ ស ិ ដល ែ ផ្ញគ ើ រួ តចា ែ ក់សោរ និងមានស្លក ា ឈ្មះ ោ

សម្រាប់សំគាល់អត្តសញ្ញាណ ។ រាល់វត្ថុមានតម្លៃគួរតែ យកទៅតាមខ្លួន ។

ការរៀបចំជាពិសេស

យើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្តល់ការថែទាំជា

ពិសេសសម្រាប់ មនុស្សចាស់ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះទារក កូនក្មេង ជនពិការ និងអ្នកដែលត្រូវការរបបអាហារ

ជាពិសេស ។ សូមផ្តល់ព័ត៌មានមកយើងខ្ញុំនៅពេល ដែលលោក-អ្នកកក់ជើងហោះហើរ ប្រសិនបើ លោក-អ្នកត្រូវការសេវាកម្មពិសេសនេះ ។

ទសស្ នាវដ្តី “អង្គរ” គឺជាទសស្ នាវដ្តផ ី វូ្ល ការដាក់លយ ើ ន្តហោះ របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិយើង វាមាននៅក្នុង

តើការកក់សំបុត្រជើងហោះហើរ (K6) ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច?

សេវាកម្ម

យន្តហោះ Airbus A320 និង A321 រីឯយន្តហោះ ATR-72

ការកំសាន្ត

ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ និងក្តីរំពឹងរបស់អតិថិជន ។

បរិយាកាសការងារដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដោយមាន

ការកក់/ទិញសំបុត្រ

ឧបករណ៍ទាំងនោះ ។

ការផ្តល់លេខកូដជើងហោះហើរដល់ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ ដោយសមាគមដឹកជញ្ជូន ផ្លូវអាកាស អន្តរជាតិ (IATA)

ដ៏លេចធ្លោបំផុតមួយ ។

បន្ទប់ទឹក

គ្របជ ់ ង ើ ហោះហើរទាំងអស់របស់ K6 ត្រវូ បានលក់

ហោប៉ៅកៅអីនៅពីមុខលោក-អ្នក ។

កម្ពជា ុ អង្គរ អ៊រែ សងឃ្ ម ឹ ថាលោក-អ្នកនឹងមានសច េ ក្តី

នៅលើយន្តហោះ ។ គ្រឿងស្រវឹងដែលពិសារនៅលើ យន្តហោះ) របស់យង ើ ។ តាមបទដ្ឋន ា អន្តរជាតិ បាហុនកា ិ

របស់យើងអាចបដិសេដ មិនផ្តល់គ្រឿងស្រវឹងជូនដល់ អ្នកដំណើរទាំងឡាយណាដែលមានសភាពស្រវឹង ។

ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

អាចធ្វនៅ ើ ការិយាល័យក្រម ុ ហ៊ន ុ ភ្នក ា ់ងារលក់សប ំ ត ុ ្រ និង

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

75


OUR HOSPITALITY CARRY-ON HAND LUGGAGE We allow passengers to carry only one item of hand luggage on board, suitable in size for placing in storage in the overhead compartments or under your

OUR GROUND SERVICES CHECK-IN Passengers should check in at least 60

seat. When leaving the aircraft, please

minutes before departure for domestic

make sure that you take your personal

flights, and 90 minutes before departure

belongings with you.

for international flights.

SEATING

LUGGAGE

All seats are numbered and the class of

For passengers travelling in Economy

travel is marked either Premium (C) and

Class, the maximum weight for baggage

Economy (Y). Your boarding pass has

is 23kg and for Economy or Premium

your seat number printed on it. If you

Class passengers it is 32kg. All check-in

are unsure, show the boarding pass to

baggage should be locked and have

our crew members and they will direct

name tags for identification. Valuable

you to your seat. All seats have their own

items should be hand carried.

reading light button, recliner, as well as call buttons. These buttons can be

SPECIAL ARRANGEMENTS

found either on the overhead panel or at

We extend special care and attention to

the arm-rest, depending on the type of

the elderly, expectant mothers, babies,

aircraft you are on.

children, the disabled and those with special dietary needs. Please inform us

SAFETY

when booking your flight if you need this

For your own safety, your seat belt

special service.

must be fastened during take-off and landing and whenever the seat belt sign

BOOKINGS

is switched on. It is advisable to keep

We offer you a wide range of ticketing

your seat belt fastened when you’re

and reservation services. Contact

seated during the flight. Life jackets are

Cambodia Angkor Air office: Phnom

stored under the seats. Each seat pocket

Penh: 206A, Preah Norodom Boulevard

in-front of you has a safety booklet.

Operating Hours: 8.00am-noon and

Please read it carefully.

1:30-5:00pm

ELECTRONIC EQUIPMENT

Tel: +855 23 6666 786

As most portable electronic equipment interferes with the aircraft navigational equipment on board the aircraft, they are not permitted to be used on board

+855 23 212 564 Fax: +855 23 224 164 www.cambodiaangkorair.com

the aircraft. However, personal stereos and laptop computers can be used in the aircraft during the flight but not during take-off and landing.

ENTERTAINMENT Angkor, the official In-flight Magazine, is available in the seat pocket in front of you.

WASHROOMS Toilets are located in the back and front section of our Airbus A320 and A321, and in the back section of our ATR 72.

SPECIAL ASSISTANCE If you need any assistance, our cabin crew will be happy to take care of your needs. You can either press the call button or approach them personally.

76

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

HOW TO BOOK AND ISSUE WITH K6 SPECIAL SERVICE: Extra Baggage, Preferred seats, Travel insurance, meet and assist Inorder to make our travel become more covenince please visit our website: www.cambodiaangkorair.com


PHNOM PENH - DA NANG - PHNOM PENH

K6118

SIHANOUKVILLE - BEIJING SIHANOUKVILLE Penh--to Da Nang PHNOM - DA NANG PHNOM PENH K6846 PENHPhnom

1-Jan-20

28-Mar-20

Daily

13:00

15:00

AT7

Sihanoukville toDa Beijing K6874 Da NangPenh to Phnom Penh K6847 Phnom to Nang K6846 Beijing to-to Sihanoukville K6875 SIEM REAP - DA SIEM REAP DaNANG Nang Phnom Penh K6847

1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20

20:00 15:35 13:00

02:00 17:50 15:00

A320 AT7

1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20

357 Daily Daily 146 Daily

02:55 15:35

07:20 17:50

A320 AT7

WINTER SCHEDULE 2019

Reap to Da-REAP Nang PHNOM PENH -Siem GUANGZHOU PHNOM PENH K6840 SIEM REAP - DA NANG - SIEM

28-Mar-20

Daily

16:20

17:35

A321

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily Daily

08:25 18:40 16:20

12:15 20:00 17:35

A320 A321

K6120 K67116

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily Daily

13:25 18:40

15:15 20:00

A320 A321

K67112 K67116

K6668 K6841 K6840

Phnom Penh to Da Nang toto Siem Reap Siem Reap DaGuangzhou Nang

K6669 K6841

Guangzhou Phnom Da Nang to to Siem ReapPenh

1-Jan-20 1-Jan-20

FLIGHT K6838 NO

SECTOR/ROUTE

PHNOM - SIEM REAPCity - PHNOM PENH K6837 PENHHo Chi Minh to Sihanoukville K6839 PHNOM REAP- -PHNOM PHNOMPENH PENH K6105 PENH PHNOM PENH -- SIEM DA NANG

1-Jan-20

28-Mar-20

23467

1-Jan-20

28-Mar-20

1-Jan-20

28-Mar-20

DAY OF Daily OPERATIONS

1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20

EFFECTIVE

FROM

PHNOM PENH - SIEM REAP - PHNOM PENH

23467 Daily

10:45

TIME

DEPARTURE

14:55

08:20 09:55

14:10 12:00

19:55 20:05

20:45 21:00

AT7

4 26

14:00 19:55

14:50 20:45

A320 AT7

1-Jan-20

28-Nov-20 28-Mar-20

3 4

16:15 14:00

17:00 14:50

A320

1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20 12-Jan-20 TO

146 3 OF 4 DAY OPERATIONS

NO

SECTOR/ROUTE

EFFECTIVE

FROM

02:55 16:15 06:30

TIME

07:20 17:00 07:15

A320 A320

ARRIVAL

AIRCRAFT

08:25

12:15

A320

13:25 13:00

15:15 15:00

A320 AT7

Daily 23467

15:35 12:50

17:50 14:10

AT7 AT7

Daily Daily

10:45 16:20

AT7 A321

23467 Daily

14:55 18:40

12:00 17:35 16:05 20:00

28-Mar-20

Daily 357

08:20 20:00

09:30 02:00

AT7 A320

AT7

PHNOM K67112 PENH - GUANGZHOU - PHNOM PENH

1-Jan-20

28-Mar-20

09:30 10:50

AT7 AT7

1-Jan-20 Penh -toPHNOM Guangzhou K6668 PENHPhnom PHNOM - DA NANG PENH 1-Jan-20 Guangzhou to Phnom Penh K6669 1-Jan-20 Phnom Penh to Da Nang K6846 SIHANOUKVILLE - HO CHI MINH CITY - SIHANOUKVILLE 1-Jan-20 Da Nang to Phnom Penh K6847 1-Jan-20 K6836 Sihanoukville to REAP SIEM REAP - DA NANG - SIEM

28-Mar-20

Daily

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily Daily

28-Mar-20 28-Mar-20

1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

1-Jan-20

16:05

3

DEPARTURE

16:15

17:00

A320

23467 Daily Daily

17:50 09:55 13:00

18:35 10:50 15:00

AT7 AT7

28-Mar-20

15 Daily 23467

11:35 17:50 15:35

12:30 18:35 17:50

AT7 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 15

06:50 14:30 11:35

07:55 15:25 12:30

AT7 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily Daily Daily

17:35 18:25 16:20 14:30

18:35 19:15 17:35 15:25

AT7 A321 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 246 Daily Daily

21:10 20:35 18:25 18:40

22:10 21:30 19:15 20:00

AT7 A321 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 37 246

08:30 20:35

09:30 21:30

AT7 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 15 37

13:00 20:00 20:35

14:00 20:55 21:30

AT7 AT7

1-Jan-20

28-Mar-20

146 357

02:55 20:00

07:20 02:00

A320

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 234 15

18:40 16:05 20:00

19:40 16:50 20:55

AT7 A320 AT7

PHNOM - HO CHI CITY - PHNOM PENH1-Jan-20 K6875 PENH Beijing toMINH Sihanoukville GUANGZHOU - PHNOM PENH

28-Mar-20

146

02:55

07:20

A320

1-Jan-20

28-Mar-20

234

16:05

16:50

A320

28-Mar-20

Daily

06:50 08:25

07:55 12:15

AT7 A320

1-Jan-20

28-Mar-20

3467

09:30

10:30

AT7

K6812 PENH Phnom 1-Jan-20 K6668 Penh to Guangzhou PHNOM - GUANGZHOU - PHNOM PENH Phnom Penh to K6816 PENHPhnom 1-Jan-20 K6669 Guangzhou toCity Penh K6668 Penh to Guangzhou PHNOM - SIEM REAP -Phnom PHNOM PENH Ho Chi Minh K6818 1-Jan-20 SIHANOUKVILLE - HO CHI to MINH CITYPenh - SIHANOUKVILLE K6669 Guangzhou Phnom K6105 1-Jan-20 1-Jan-20 K6813 SIHANOUKVILLE - HO CHI MINH K6836 Sihanoukville to CITY - SIHANOUKVILLE 1-Jan-20 Ho Chi Minh City K6109 Ho Chi Minh City K6817 1-Jan-20 K6836 K6838 1-Jan-20 Sihanoukville to to Phnom Penh Ho Chi Minh City 1-Jan-20 K6819 1-Jan-20 K6837 K6838 Ho Chi Minh City 1-Jan-20 K6115 to Sihanoukville 1-Jan-20 K6837 K6839 Ho Chi Minh City 1-Jan-20 Phnom Penh to Siem Reap K6117 to Sihanoukville 1-Jan-20 K6839 1-Jan-20 PHNOM K6119 PENH - HO CHI MINH CITY - PHNOM PENH1-Jan-20

AT7

K6108 K6115

1-Jan-20

28-Mar-20

2467 Daily

16:05 11:25 14:30

16:50 12:15 15:25

AT7

1-Jan-20

28-Mar-20

1 2467 Daily

15:40 16:05 18:25

16:25 16:50 19:15

AT7

1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20

35 1 246

16:15 15:40 20:35

17:10 16:25 21:30

AT7 AT7

1-Jan-20

28-Mar-20

24 35 37

19:10 16:15 20:35

19:55 17:10 21:30

AT7 AT7

K6838 K6840

Ho Chi Minh City Siem Reap to Da Nang

K6837 Ho Minh SIHANOUKVILLE BEIJING -City SIHANOUKVILLE K6841 Da-Chi Nang to Siem Reap to Sihanoukville K6839 K6874 Sihanoukville to Beijing SIHANOUKVILLE - BEIJING - SIHANOUKVILLE K6875 K6874

Beijing to Sihanoukville Sihanoukville to Beijing

28-Mar-20

6 24 15

18:55 19:10 20:00

19:55 20:55

AT7

1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 37 234 6

10:30 19:00 16:05 18:55

11:45 19:55 16:50

A321 A320 AT7

1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

15 1 37

15:00 18:55 19:55 15:00 19:00 10:30 18:55

AT7 AT7

23467 5 3467 1

13:30 18:00 19:00 13:50 18:00 09:30

1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 25 13457 Daily 26 15 13457

20:50 09:35 20:05 18:00 08:20 19:55 09:55 20:05

22:00 10:30 21:00 19:00 09.35 20:45 10:45 21:00

A321 AT7

1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 4 Daily 26

12:30 14:00 11:25 19:55

13:40 14:50 12:15 20:45

A321 A320 AT7

1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Nov-20 28-Mar-20

15 3 2467 4

16:00 16:15 16:05 14:00

17:25 17:00 16:50 14:50

AT7 A320 AT7

K6808

1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Nov-20 28-Mar-20

23467 3 17

16:00 16:15 15:40

17:10 17:00 16:25

A321 A320 AT7

PHNOM K67112 PENH - SIHA NOUKVILLE - PHNOM PENH 1-Jan-20

12-Jan-20 28-Mar-20

4 7 35

06:30 16:15

07:15 17:00 17:10

A320 AT7

K6116 K6824

Siem Reap to Ho Chi Minh City

1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20 12-Jan-20

23467 3 24 4

11:30 16:15 19:10 06:30

12:15 17:00 19:55 07:15

AT7 A320 AT7

K6828

Siem Reap to Phnom Penh

1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20

15 63

08:30 16:15 18:55

09:15 17:00 19:55

AT7 A320 AT7

K6809

1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20

1 37

08:55 19:00

09:45 19:55

A320 AT7

K6825 K6118

1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

23467 1 15 5

16:40 18:00 09:55 18:00

17:20 18:55 10:40 19:00

AT7 AT7

K6829

SIEM REAP - SIHANOUKVILLE - SIEM REAP K6120 K6132 Sihanoukville to Siem Reap K6130 SIHANOUKVILLE - BEIJING - SIHANOUKVILLE K67116

1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

13457 46 26 Daily 4

20:05 08:55 19:55 12:05 14:00

21:00 09:55 20:45 13:05 14:50

AT7 A321 AT7 A321 A320

K6131 Sihanoukville to Beijing K6874 K67112 SIHANOUKVILLE - BEIJING SIHANOUKVILLE Siem Reap to -Sihanoukville K6133 Beijing to Sihanoukville K6875 Sihanoukville to Beijing K6874 K67112

1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Nov-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 357 3 357 146 357 7

10:20 20:00 16:15 16:15 02:55 20:00 16:15

11:20 02:00 17:00 17:15 07:20 02:00 17:00

A321 A320 A320 A321 A320 A320

PHNOM - GUANGZHOU - PHNOM PENH to Sihanoukville K6875 PENH Beijing K67112

1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 12-Jan-20

146 4

02:55 06:30

07:20 07:15

A320 A320

Penh to Guangzhou K6668 PENH Phnom PHNOM - GUANGZHOU - PHNOM PENH K67112

1-Jan-20 1-Jan-20

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 3

08:25 16:15

12:15 17:00

A320 A320

1-Jan-20

28-Mar-20

Daily

13:25 08:25

15:15 12:15

A320

SIHANOUKVILLE - HO CHI to MINH CITYPenh - SIHANOUKVILLE 1-Jan-20 Guangzhou Phnom K6669

28-Mar-20

Daily

13:25

15:15

A320

1-Jan-20 K6836 SIHANOUKVILLE - HO CHI MINH Sihanoukville to CITY - SIHANOUKVILLE

28-Mar-20

23467

12:50

14:10

AT7

28-Mar-20

Daily 23467

10:45 12:50

12:00 14:10

AT7

28-Mar-20

23467 Daily

14:55 10:45

16:05 12:00

AT7

Ho Chi Minh City 78K6838 AngkoR In-Flight Magazine January - February1-Jan-20 2020 K6836 Sihanoukville to 1-Jan-20

A320 AT7 A321 AT7

AT7 AT7

1-Jan-20 1-Jan-20

PHNOM K6812 PENH - HO CHI MINH CITY - PHNOM PENH1-Jan-20 1-Jan-20 Phnom Penh to 1-Jan-20 K6812 K6816 K67117 1-Jan-20 Ho Chi Minh City Phnom Penh to K6818 1-Jan-20 K6816 Ho Chi Minh City K6818 1-Jan-20 K6813 1-Jan-20 Ho Chi Minh City 1-Jan-20 K6817 K6813 1-Jan-20 to Phnom Penh K6106 Ho Chi Minh City 1-Jan-20 K6819 K6817 1-Jan-20 to Phnom Penh 1-Jan-20 SIEM REAP HO CHI MINH CITY SIEM REAP K6819 1-Jan-20 K6108

1-Jan-20

Ho Ho Chi Chi Minh Minh City City

26 13457

28-Mar-20

Beijing to Sihanoukville

12:15 10:45 12:30

K6837 K6838

28-Mar-20

1-Jan-20

K6875 FLIGHT K67112

11:25 09:55 11:35

Guangzhou Penh Phnom PenhtotoPhnom Guangzhou

1-Jan-20

AT7

Daily 15

K6669 K6668

AT7

AIRCRAFT

28-Mar-20

Sihanoukville to Phnom Penh

19:00 21:00

ARRIVAL

1-Jan-20

K6142

18:00 20:05

A320 A320

AT7 AT7

K6140 K6118

5 13457

AT7

10:45 10:30 18:35

Siem Reap to Phnom Penh Phnom Penh to Sihanoukville

28-Mar-20

A320

09:55 09:35 17:50

K67112 K6143 K67112

1-Jan-20

02:00 07:15 17:00

15 2 23467

K67112 K67116 K6829 K67112 K6116

AT7

17:00

28-Mar-20 28-Mar-20

Ho Chi Minh City to Siem Reap

18:55 19:00

16:15

1-Jan-20 1-Jan-20

K6828 K6106 K6120 K6809 K6120 K6825 K67116 K6108

18:00

20:00 06:30 16:15

K6106 K6109 K6108

Siem Reap to Ho Chi Minh City

1 5

7 3

AT7

K6118 K6824

28-Mar-20

357 4 7

10:30 10:50

K6808 K67117 K6118

1-Jan-20

28-Mar-20 12-Jan-20 28-Mar-20

09:35 09:30 09:55

Siem Phnom Penh SIEM REAP - HO CHIReap MINHtoCITY - SIEM REAP

AT7

28-Mar-20 28-Nov-20

2 3467 Daily

Siem Reap to Phnom Penh

18:55 19:55

1-Jan-20

28-Mar-20

K6119

18:00 19:00

1-Jan-20

1-Jan-20

Phnom Penh to Siem Reap

1 37

Sihanoukville to Beijing

K6105 K6106

K6116 K6117 K6116

28-Mar-20

28-Mar-20

1-Jan-20 K6105 Phnom Penh to Da Nang K6846 K6109 PHNOM - HO CHI to MINH CITYPenh - PHNOM PENH1-Jan-20 Nang Phnom K6847 PENH Da K6109 1-Jan-20 K6812 K6115 SIEM REAP - DA NANG - SIEM REAP 1-Jan-20 Phnom Penh to 1-Jan-20 K6816 Siem Reap to Da Nang K6840 1-Jan-20 K6115 Ho Chi Minh Phnom Penh City to Siem Reap K6117 K6818 1-Jan-20 1-Jan-20 K6841 1-Jan-20 Da Nang to Siem Reap Phnom Penh to Siem Reap K6117 1-Jan-20 K6813 K6119 1-Jan-20 Ho Chi Minh City 1-Jan-20 K6817 K6119 1-Jan-20 to Phnom Penh 1-Jan-20 K6819 K67117 1-Jan-20 K67117

TO

12:50

1-Jan-20

K6874 K67112

K67112 SIHANOUKVILLE - BEIJING - SIHANOUKVILLE

SIHANOUKVILLE - HO CHI MINH CITY - SIHANOUKVILLE Sihanoukville to Ho Chi Minh City

K6120

1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20

K6836

K6118

Ho Chi Minh City to Siem Reap

1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20 1-Jan-20

AT7 A321

28-Mar-20

Daily

17:35 13:25 08:25

18:35 15:15 12:15

AT7 A320

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily Daily Daily 23467 23467 Daily 23467 Daily 15 Daily 23467 Daily Daily

21:10 13:25 09:55 08:30 12:50 17:50 13:00 12:50 10:45 11:35 18:40 14:55 10:45 14:30

22:10 15:15 10:50 09:30 14:10 18:35 14:00 14:10 12:00 12:30 19:40 16:05 12:00 15:25

AT7 A320 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20

23467 Daily Daily

14:55 08:20 18:25

16:05 09:30 19:15

AT7 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 246

08:20 20:35

09:30 21:30

AT7 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

37 Daily 15

20:35 06:50 20:00

21:30 07:55 20:55

AT7

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 234

17:35 06:50 16:05

18:35 07:55 16:50

AT7 AT7 AT7 A320

Daily

17:35 21:10

22:10 18:35

AT7

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 3467

08:30 21:10 09:30

AT7 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 2 Daily 15

13:00 08:30 09:35 18:40 13:00 09:55

09:30 22:10 10:30 14:00 09:30 10:30 19:40 14:00 10:45

AT7 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily Daily Daily 2467

18:40 11:25 10:30 16:05

19:40 12:15 11:45 16:50

AT7 AT7 A321 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

15 1 23467 35 Daily 24

13:30 15:40 13:50 16:15 20:50 19:10

15:00 16:25 15:00 17:10 22:00 19:55

AT7 AT7 A320 AT7

28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20 28-Mar-20

Daily 6 Daily 37 15 1 23467 5

08:20 18:55 12:30 19:00 16:00 18:00 16:00 18:00

09.35 19:55 13:40 19:55 17:25 18:55 17:10 19:00

A321 AT7 A321 AT7 AT7 AT7

AT7 AT7

A321 AT7

A321 AT7

PHNOM PENH - SIHA NOUKVILLE - PHNOM PENH SIEM REAP - HO CHI MINH CITY - SIEM REAP AT7 Note:1-Jan-20  28-Mar-20 13457 20:05 21:00 K6120 1 1-Jan-20 = Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday, 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 A321 = Sunday 23467 11:30 12:15 28-Mar-20 AT7 28-Mar-20 Daily 10:30 11:45 SIEM REAP HO CHI MINH CITY SIEM REAP K6808 AT7 1-Jan-20 28-Mar-20 26 19:55 20:45 Phnom Penh to Sihanoukville Detail schedule visit our website www.cambodiaangkorair.com K6143 08:30 09:15 1-Jan-20 28-Mar-20 15 15:00 AT7 10:30 11:45 A321 Cambodia Air reserves the Daily right schedule without prior noticesA320 K6808 Siem Reap to 1-Jan-20Angkor 28-Mar-20 4 to change13:30 14:00 14:50 K67116 K6824 All times are in local time. Ho Chi Minh City 23467 13:50 A320 08:55 09:45 1 K6140 1-Jan-20 28-Mar-20 15 13:30 15:00 AT7 K67112 A320 Siem Reap to 3 1-Jan-20 28-Nov-20 16:15 17:00 K6824 Ho Chi Minh City Sihanoukville to Phnom Penh 16:40 17:20 AT7 1-Jan-20 28-Mar-20 23467 13:50 15:00 A320 Daily 20:50 22:00 A321 K6828 A320 K67112 1-Jan-20 28-Mar-20 7 16:15 17:00 K6142 15 09:55 10:40 AT7 1-Jan-20 28-Mar-20 Daily 08:20 09.35 A321 K6809 20:50 22:00 K6828 A320 1-Jan-20 12-Jan-20 4 06:30 07:15 K67112 SIEM REAP - SIHANOUKVILLE K6825 08:20 09.35 K6809 1-Jan-20 28-Mar-20 Daily 12:30 13:40 A321 Ho Chi Minh City- SIEM REAP 16:15 17:00 A320 1-Jan-20 28-Mar-20 3 K67112 to Siem Reap 1-Jan-20 28-Mar-20 46 08:55 09:55 A321 K6132 K6825 Daily 12:30 13:40 A321 1-Jan-20 28-Mar-20 15 16:00 17:25 AT7 Ho Chi Minh City Sihanoukville to Siem Reap K6829 to Siem Reap 1-Jan-20 28-Mar-20 Daily 12:05 13:05 A321 K6130 23467 16:00 17:10 1-Jan-20 28-Mar-20 15 17:25 AT7 K6829 1-Jan-20 28-Mar-20 Daily 10:20 11:20 A321 K6131 28-Mar-20 23467 16:00 17:10 A321 PHNOM PENHSiem - SIHA NOUKVILLE - PHNOM PENH 1-Jan-20 Reap to Sihanoukville 1-Jan-20 28-Mar-20AngkoR 357 16:15 17:15- February 2020 A321 K6133 PENH - SIHA NOUKVILLE - PHNOM PENH 1-Jan-20 23467 28-Mar-20 11:30 12:15 AT7 In-Flight Magazine January PHNOM Phnom Penh to Sihanoukville K6143 23467 1-Jan-20 28-Mar-20 15 08:30 09:15 AT7 11:30 12:15

79


ATR SAFETY

OUR PLANES

យន្តហោះបភ ្រ ទ េ ATR 72 រចនា ATR 72: DESIGNED WITH SAFETY IN MIND ឡើងដោយផ្តត ោ លើសវុ ត្ថភា ិ ពខ្ពស់ Cambodia Angkor Air is proud to count the ATR 72 among its airliners. This prestigious aircraft is a twin-engine turboprop short-haul airliner built by the French-Italian manufacturer ATR. The ATR 72 is widely recognised as the most cost-effective regional aircraft, a reputation that has made it the preferred choice for short-haul flights. The craft’s innovative design introduces a range of improvements that have dramatically improved the passenger experience. The airliner’s revolutionary design minimises noise within the cabin, thanks to the installation of dynamic vibration absorbers and the use of advanced, soundproof materials. This makes for a silent and serene environment, maximising customer satisfaction. The innovations introduced by the design of the ATR 72 are not limited to passenger comfort. Powered by PW127 engines, the ATR 72 provides outstanding short-field landing performance, particularly for an aircraft of its size. With regards to safety, the ATR 72-500 has been suitably modified to better handle icing, and has a clean safety record. To deal with control surface jams, the ATR 72 has a provision to disconnect the otherwise linked elevator, allowing for the captain or the first officer to have full authority over their respective, independent elevators. With the inclusion of the revolutionary ATR 72, Cambodia Angkor Air offers its customers one of the best flying experiences of any airliner in the region. Clients can enjoy the aircraft on Phnom Penh-Siem Reap, Siem Reap-Sihanoukville and Phnom Penh-Ho Chi Minh City routes, and more to come. Always giving maximum priority to safety, Cambodia Angkor Air continues to invest in new aircrafts that adhere to all international safety requirements.

80

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ មានមោទភាពដោយមានយន្តហោះ ATR 72 ក្នុងចំណោម

យន្តហោះផស្ ង េ ទៀតរបស់ខន ួ្ល ។ យន្ដហោះដ៏លប្ ល ី បា ្ ញនះ េ ផលិតដោយក្រម ុ ហ៊ន ុ បារាំង អ៊តា ី លី ATR មានម៉ស ា ន ី៊ ភ្លះ ោ និងផលិតជាពិសស េ សម្រប ា ហោ ់ ះហើររយៈចម្ងយ ា ខ្លី ។

យន្តហោះ ATR 72 នះ េ ត្រវូ បានគទ េ ទួលស្គាល់យង ា៉ ទូលទ ំ លា ូ យថាជាយន្តហោះ

ក្នង ុ តំបន់ដល ែ ចំណាយតិច និងជាជម្រស ើ ដ៏បស ្រ រើ សម្រប ា ជ ់ ង ើ ហោះហើររយៈចម្ងយ ា ខ្លី ។

ម៉ូដប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់វាបានបង្ហាញនូវភាពរីកចម្រើនមួយ ដែលធ្វើឱ្យ អ្នកដំណើរទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការហោះហើរប្រសើរជាងមុន ។

ការរចនាថ្មជ ី យ ួ កាត់បន្ថយសម្លង េ រំខាន ដោយមានការដំឡង ើ ឧបករណ៍សប ូ្រ

យករំញរ័ និងឧបករណ៍បបា ំ ត់សម្លង េ បែបទំនប ើ ដែលបង្កត ើ បានជាបរិយាកាសស្ងប់ ស្ងៀមមួយគួរជាទីពេញចិត្តសម្រាប់អតិថិជន ។

យន្តហោះនេះក៏ផ្តល់ជូននូវផាសុកភាពសម្រាប់អ្នកដំណើរផងដែរ ព្រោះវា

បំពាក់ដោយម៉ស ា ន ី៊ PW127 សម្រប ា ងា ់ យស្រល ួ ចុះចតក្នង ុ ទីវាលខ្លី ដល ែ សមស្រប

នឹងទំហំរបស់វា ។

ទាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពវិញ យន្តហោះប្រភេទ ATR 72-500 ត្រូវបានកែប្រែ

ឡើងដើមប្ ស ី ម្របនឹងភាពកក និងមានកំណត់តស ា្រ វុ ត្ថិភាពត្រម ឹ ត្រវូ ។ ដើមប្ ងា ី យស្រល ួ

ដល់ការបញ្ជយ ា ន្តហោះ យន្តហោះATR 72 អាចកាត់ផច ា្ត ទ ់ នា ំ ក់ទន ំ ងនានាដែលមាន

តភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្លាបយន្តហោះ ដូច្នេះ អ្នកបើកយន្តហោះ ឬជំនួយការអាចមាន អំណាចពេញលេញដើម្បីបញ្ជាលើស្លាបដោយឯករាជ្យ ។

ជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលនៃយន្តហោះប្រភេទ ATR 72 នេះ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ

ផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននូវបទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់ ។ អតិថិជនអាច

រីករាយជាមួយនឹងការធ្វដ ើ ណ ំ រើ លើយន្តហោះនេះពីភព ំ្ន ញ េ ទៅសៀមរាប សៀមរាប ទៅក្រង ុ ព្រះសីហនុ ភ្នព ំ ញ េ ទៅហូជម ី ញ ិ និងផ្លវហោ ូ ះហើរជាច្រន ើ ទៀត ។ កម្ពុជា អង្គរ អ៊រែ

តែងតែផល ្ត អា ់ ទិភាពទៅលើសវុ ត្ថិភាព និងនៅតែបន្តវន ិ ោ ិយ គលើយន្តហោះថ្មីៗ ដែល ប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងតម្រូវការសុវត្ថិភាពខ្នាតអន្ដរជាតិ ។


IMMIGRATION & CUSTOMS

1

Each document point to be completed is numbered according to its description in the legend. Please note that sections to be

WEST

3 M

2 JAMES

completed which appear on more than one document (ie. Surname or Date Of Birth) are given the same number and coloured red.

5 22/05/1979 6 AMERICAN 7 87654321 13 K6123 12 NEW YORK 18 TOURIST

1

WEST

3

JAMES

2

19 7 DAY

23 54321

ü

16 PHNOM PENH HOT EL, PHNOM PENH

NEW YORK

4 5

22

05

21 28 06 2019 6 AMERICAN

1979

87654321

7

8

15

9

08

MEDIA

2013

PHNOM PENH

11

22 J. West

10

14

08

2023

13 K6123

12 NEW YORK

10, 5T H AVENUE, DOWNTOWN, NEW YORK

14

jwang@email.com

16

1

PHNOM PENH HOT EL, PHNOM PENH

WEST JOHN

3

2

ü

22/05/1979 5 7 87654321 6 AMERICAN 8 MEDIA 13 K6123 11 12 SHANGHAI / PHNOM PENH

17 19

TOURIST

18

ü

7 DAYS

PHNOM PENH HOT EL

ü

20

28

21 22

06

25

2019

ü

26

27

ü

J. West

28

29

30

22 J. West

9

Date Passport Issued

13

Flight Number

Nationality

10

Date Passport Expires

14

Home Address

7

Passport Number

11

Place of Entry

15

Email Address

18

8

Profession / Job

12

Place of Departure

16

Address in Cambodia

19

1

Surname / Family Name

5

Date of Birth

2

Given Name / First Name

6

3

Gender / Sex

4

Place of Birth

82

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

17

21

Place Visa Issued

28

Quantity

Goods to Declare

29

Weight

30

Value

20

Visa Type Required

24

21

Today’s Date

25

Purpose of Visit

22

Signature

26

 Foreign Currency Over $10,000

Length of Stay

23

Visa Number

27

 Description of Goods to Declare

 Name & Date of Birth of Children Under 12 Years Old on Your Passport Who Are Traveling with You

AngkoR

In-Flight Magazine January - February 2020

83


Profile for admin-ava-go

CAA Angkor Inflight Magazine #38  

The inflight Magazine for the National Carrier of Cambodia, Cambodia Angkor Air, information for visitors and tourists

CAA Angkor Inflight Magazine #38  

The inflight Magazine for the National Carrier of Cambodia, Cambodia Angkor Air, information for visitors and tourists

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded