Page 1

Nieuwjaarsconcert ADMB & ING West-Vlaanderen ZIE PAGINA 16

JAARGANG 50 - NUMMER 1 - FEBRUARI 2005 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: GENT X

Bezoek onze website: www.admb.be


EDITORIAAL Beste lezer, Bij deze eerste editie jaargang 2005 bied ik u in naam van het bestuur en alle medewerkers van de ADMB groep, onze hartelijkste wensen aan voor een gezond, voorspoedig en succesrijk nieuw jaar. Dit wens ik voor u persoonlijk en voor ieder die u dierbaar is. Ik hoop van ganser harte dat 2005 beter wordt dan 2004 en dat wij een jaar mogen beleven waar veel gerealiseerd kan worden. Constateerden wij immers niet dat in 2004 wel veel veranderde, doch weinig werd gerealiseerd ? Gelukkig ben ik om te bevestigen dat al onze diensten vorig jaar recordcijfers hebben neergezet, waardoor wij het blijvend geloof mogen koesteren dat de klant en de markt onze inspanningen naar waarde weten te schatten. Dank alvast aan alle leden en zeker ook aan de vele nieuwe leden, voor het in ons gestelde vertrouwen.

Nu maken wij ons klaar om enerzijds de nieuwe programmawet, waar nota bene toch een aantal moeilijke klippen insteken voor de ondernemers, en anderzijds de op komst zijnde sociale akkoorden (als die er zullen komen) in uw voordeel te bestuderen en te interpreteren. Ik hoop dat de sociale partners verstandig en sereen met elkaar verder zullen kunnen debatteren, niet ten voordele van hun eigen ego, doch ten voordele van onze regio’s, onze ondernemingen en hun personeelsleden. Van zodra wij zinvol daar meer kunnen over informeren, zullen wij dit doen via de vele kanalen waarlangs wij elkaar kunnen ontmoeten, zodanig dat u steeds door ons als eerste de nieuwigheden zult kunnen vernemen. In elk geval beloven wij, met onze steeds groeiende groep van medewerkers, dat wij dit jaar opnieuw zo kwaliteitsvol mogelijk dienstbetoon zullen leveren. U mag op ons rekenen. Met vriendelijke groet Karel Ghesquière Algemeen directeur ADMB

Inhoud VOOR DE WERKGEVER

Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge Tel. 050 474 111 - fax 050 474 110 Redactie:

E. Braet, L. Daeninck, J. De Lille, J. De Potter, M. Debruyckere, K. Defoor, J. Degrande, B. De Wolf J. Deklerck, B. Devriendt, L. Fiers, K. Ghesquière, P. Godelie, L. Hoste, P. Jonckheere, S. Lambrecht, V. Lenssen, S. Lemaire, R. Vanden Bussche, A. Vanderschaeghe, R. Vanhaecke, D. Van Loocke, D. Vantornout, G. Vermeulen.

ADMB-SELECT ADMB-INTERIM PREVENTIE EN BESCHERMING ADMBEELD MILIEU VEILIGHEID ADMB-SELECT KINDERBIJSLAG

Lay-out:

ALLY GRAPH-X, www.ally.be Druk:

ROULARTA, Roeselare

ZIEKTEVERZEKERING

Verantwoordelijke uitgever:

K. Ghesquière p.a. Sint-Clarastraat 48 8000 Brugge

PENSIOEN ADMB VERZEKERINGEN ADRESSEN

Oplage: 71.500 ex.

4 5 6 7 8 10 12 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

De Programmawet Indexatie leer- & stagevergoeding Plafondbedragen in de wet op de arbeidsovereenkomsten Inkomstengrenzen voor loonbeslag en loonoverdracht “Kind ten laste” bij loonbeslag of -overdracht Memo voor de werkgever RSZ-bijdragen Rekrutering, selectie, hr-advies... “Bijna gratis” Interimkantoren Rookstopprogramma Uitbreiding online dienstverlening Nieuwjaarsconcert Vakantiehuis “Atlanta” Nieuwe verordening inzake hemelwater Uitbreiding aanbod elektronische nieuwsbrieven Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen HRM-Coach Kinderbijslag volgens mijn gezinssituatie Voorwaarden om te kunnen genieten van sociale toeslagen Jaarlijkse vragenlijsten Bereken nu zelf uw kinderbijslag Kinderbijslag tijdens de paasvakantie Belangrijke informatie voor werkzoekenden Bedragen gezinsbijslag werknemers CM verbetert haar diensten en voordelen in 2005 CM en de ziekteverzekering Goedkoper reizen met “De Lijn” Pensioenbedragen ADMB Hospitalisatieverzekering De individuele levensverzekering Adviseurs Kantoren

Lid van VUKKP Vroeger verschenen artikels uit ADMB Info zijn te raadplegen op onze website www.admb.be

3


VOOR DE WERKGEVER

Geen jaarovergang zonder Programmawet 

Karien DEFOOR Juridisch adviseur ADMB Studiedienst

Trouw aan de traditie, zorgde de federale Regering er ook in 2004 voor om op het einde van het jaar nog uit te pakken met een nieuwe Programmawet. Deze wet van 27 december 2004, gepubliceerd op 31 december 2004, bevat allerhande sociale en budgettaire bepalingen. De voor de werkgever belangrijkste nieuwigheden worden hieronder op een rijtje gezet. Nieuwe solidariteitsbijdrage op het privé-gebruik van de firmawagen

Om enerzijds een betere controle te hebben op de correcte inning van de solidariteitsbijdrage op het privé-gebruik van de firmawagen en anderzijds meer rekening te houden met de ecologische aspecten, wordt vanaf 1/1/05 de solidariteitsbijdrage t.b.v. de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid helemaal anders berekend. De 33 %-bijdrage op het voordeel van het privé-gebruik van de firmawagen, afhankelijk van het aantal PK van de wagen én van de afstand van het woon-werkverkeer, wordt vervangen door een heffing op basis van volgende formule (op jaarbasis), afhankelijk van de CO2-uitstoot en van de te gebruiken brandstof : • benzine: CO2-uitstoot van de wagen x € 9 - 768 • diesel: CO2-uitstoot van de wagen x € 9 - 600 • LPG: CO2-uitstoot van de wagen x € 9 - 990. Deze bijdrage is de werkgever verschuldigd voor iedere firmawagen die hij aan een werknemer ter beschikking stelt en die ook voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor het woon-werkverkeer) dan voor loutere beroepsdoeleinden gebruikt mag worden, zelfs als de werknemer een bijdrage betaalt voor het persoonlijk gebruik van die firmawagen. De fiscale berekening van dit voordeel in natura is evenwel niet gewijzigd. Hier blijft men het voordeel ramen op basis van de fiscale PK van de firmawagen en het aantal gereden kilometers (= 5.000 km/jaar indien de afstand woon-werkverkeer minder dan 25 km is en 7.500 km/jaar indien de afstand woon-werkverkeer minstens 25 km bedraagt). Ambtshalve opstelling van de sociale zekerheidsaangifte

Tot op heden was het voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid enkel mogelijk ambtshalve een aangifte op te stellen wanneer de werkgever naliet een aangifte te doen of in geval van een onjuiste of onvolledige aangifte. Ingevolge huidige Programmawet wordt het nu tevens mogelijk ambtshalve een aangifte te laten opstellen door de inspectiediensten indien naar aanleiding van hun tussenkomst onvolledigheden of onjuistheden werden vastgesteld, en dit op kosten van de werkgever of hun mandataris. Daarnaast kan de werkgever of zijn mandataris nu ook een boete oplopen bij de indiening van een onjuiste of onvolledige aangifte. Opnieuw een onweerlegbaar vermoeden in geval van niet naleving van de formaliteiten bij deeltijdse arbeid

Wanneer de werkgever de vereiste formaliteiten bij deeltijdse arbeid niet naleeft, geldt er een vermoeden van tewerkstelling overeenkomstig de openbaargemaakte uurroosters. Als ook de uurroosters van de deeltijdse

4

werknemers niet bekendgemaakt werden, is er een vermoeden van voltijdse tewerkstelling. Omdat deze vermoedens al te gemakkelijk konden weerlegd worden door de werkgever en de bewijslast opnieuw in de schoenen van de inspectiediensten geschoven werd, worden deze vermoedens – voor wat de sociale zekerheid betreft – opnieuw onweerlegbaar. Als de inspectiediensten bijvoorbeeld vaststellen dat de uurroosters van de deeltijds tewerkgestelde werknemers niet bekendgemaakt werden, mogen zij ervan uitgaan dat deze werknemers voltijds tewerkgesteld worden en kunnen zij derhalve de betaling van sociale zekerheidsbijdragen op een voltijds loon eisen. Zij dienen enkel na te gaan of er geen materiële onmogelijkheid is om voltijds tewerkgesteld te worden, zoals bijvoorbeeld de deeltijdse tewerkstelling van een student die nog voltijds onderwijs volgt. Deze onweerlegbaarheid geldt enkel in de relatie van de werkgever t.o.v. de instellingen van de sociale zekerheid. Arbeidsrechtelijk blijven het weerlegbare vermoedens. Behoud van sommige bijdrageverminderingen in geval van wijziging van werkgever

Werkgevers die hun ondernemingsactiviteit omvormen of een handelsactiviteit overnemen, verliezen vaak uit het oog dat de lopende RSZ-bijdrageverminderingen daardoor verloren kunnen gaan. Dit is in principe het geval van zodra de werknemers waarvoor een RSZ-vermindering genoten wordt, veranderen van juridische werkgever aan wie een nieuw RSZ-inschrijvingsnummer wordt toegekend. Op bovenvermeld principe was er al één uitzondering, namelijk wanneer de wijziging van juridische werkgever het gevolg is van een fusie, splitsing of daarmee gelijkgestelde verrichting tussen vennootschappen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Enerzijds zijn er sinds 1/1/05 nog twee andere situaties waarbij de nieuwe werkgever verder kan genieten van reeds lopende RSZ-verminderingen, weliswaar beperkt tot de doelgroepverminderingen: • wanneer de nieuwe werkgever een rechtspersoon zonder winstoogmerk is die bewijst dat zijn vermogen het resultaat is van de samenvoeging van de activa na vereffening van één of meerdere rechtspersonen zonder winstoogmerk, waarvan de algemene vergaderingen de wil hebben uitgedrukt om hun vermogen toe te kennen aan de nieuwe rechtspersoon; • wanneer de nieuwe werkgever een rechtspersoon is die bewijst dat hij de voortzetting is van de handelsactiviteit van een natuurlijk persoon die zijn handelsfonds heeft toegewezen aan de nieuwe rechtspersoon. Anderzijds is het ook zo dat bovenstaande nieuwe werkgevers hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vorige werkgever t.o.v. de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Versterking van de acties voor het behoud van de tewerkstelling van oudere werknemers

In 2001 werd het Fonds ter bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden opgericht met als doel financiële ondersteuning te bieden aan acties die de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van werknemers van 55 jaar en ouder bevorderen.


Het Fonds werd herdoopt met de naam ‘Ervaringsfonds’. De leeftijdsgrens van de doelgroep ‘oudere werknemers’ is verlaagd tot 45 jaar en de acties waarvoor de geldmiddelen van het fonds aangewend kunnen worden, werden verruimd. Het gaat niet alleen meer om acties die de arbeidsomstandigheden verbeteren, maar ook om initiatieven ter bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de arbeidsvoorwaarden en de organisatie van de arbeid. Bovendien kan er nu ook een toelage toegekend worden voor acties ondernomen door de sectorale fondsen, naast de maatregelen uitgaande van de individuele werkgevers. De werkbonus : een financiële stimulans voor de laagste lonen

In 1999 werd de vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de werknemers met lage lonen ingevoerd om het verschil tussen het nettoinkomen van de actieven met een laag loon en de werkloosheidsuitkering iets te vergroten. Deze techniek werd bij wijze van experiment ingevoerd en diende regelmatig via een wetgevend initiatief verlengd te worden. Omwille van het succes van deze maatregel, wordt deze nu ingevoerd voor onbepaalde duur en herbenoemd als ‘werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen’. Door een combinatie van deze vermindering van RSZ-werknemersbijdragen en het belastingskrediet voor lage lonen, verloor men echter al te vlug de eraan gekoppelde financiële voordelen. Om die reden is vanaf het aanslagjaar 2005 het belastingskrediet voor de lage lonen afgeschaft en wordt alles geïntegreerd in de werkbonus. Ook uitstel mogelijk bij administratieve geldboetes

Naar aanleiding van een uitspraak door het Arbitragehof is het nu ook mogelijk voor de arbeidsgerechten én de Federale Overheidsdienst Werk-

gelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om bij het opleggen van administratieve geldboetes, geheel of gedeeltelijk uitstel van de betaling van deze geldboete te verlenen. Canada drystelsels niet langer aantrekkelijk

De werknemer die aan bepaalde, strikt omschreven voorwaarden voldoet (anciënniteit, leeftijd, bestaan van een overeenkomst, ...), kan bij ontslag van het meer voordelige statuut van het brugpensioen genieten. In de gevallen waarin één of meer van de voorwaarden ontbreken, kan de werkgever de werknemer toch een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen toekennen alsof de werknemer bruggepensioneerd zou zijn. Dit stelsel wordt in de omgangstaal het “brugpensioen Canada dry” genoemd. De vergoedingen voor het brugpensioen Canada dry, zijn bij gebrek aan wettelijke basis, niet aan patronale en persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen onderworpen. Dit maakt het stelsel zeer voordelig waardoor het ook veelvuldig wordt toegepast. De overheid wil deze techniek ontmoedigen door ofwel een aantal van deze aanvullingen als loon te beschouwen waarop de gewone sociale zekerheidsbijdragen zullen verschuldigd zijn dan wel op de aanvullingen toegekend in het kader van een “brugpensioen Canada dry” dezelfde bijdragen te innen als deze die nu reeds bestaan bij het eigenlijke brugpensioenstelsel. De inwerkingtreding van deze maatregel staat evenwel nog niet vast aangezien een en ander nog verder bij Koninklijk Besluit moet uitgewerkt worden. In ieder geval zal deze nieuwe bijdrageregeling enkel gelden voor de aanvullingen die voor het eerst toegekend worden vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel – waarvan de datum zich wellicht niet vóór 1/1/05 zal situeren - en niet voor de op deze datum reeds lopende aanvullingen.

Indexatie leer- & stagevergoeding LEERVERGOEDING

STAGEVERGOEDING

Het hoofddoel van een leerovereenkomst is het aanleren van een beroep: “AL DOENDE LEREN”. Daarom wordt er geen loon uitbetaald, doch een leervergoeding.

Tijdens de ondernemersopleiding gekoppeld aan een stageovereenkomst krijgen de cursisten-stagiairs vanaf 2005 minimaal volgende stagevergoeding:

De leervergoeding is hetgeen de leerling ontvangt voor wat hij presteert, terwijl hij het beroep aanleert. De leervergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de levensduurte, de index. De leervergoeding bedraagt in 2005 minimaal: -18 jaar

+18 jaar

1ste jaar

€ 258,85

€ 345,13

2de jaar

€ 345,13

€ 388,28

3de jaar

€ 431,42

€ 431,42

Paul JONCKHEERE Zelfstandig leersecretaris erkend door het vizo Voorzitter Vereniging Vlaamse Leersecretarissen 050 47 41 31

1. WANNEER DE CURSIST-STAGIAIR GEEN VOLDOENDE VOOROPLEIDING HEEFT IN HET BEROEP:

· € 431,06 tijdens het eerste cursusjaar (+ kinderbijslag); · € 607,91 tijdens het tweede cursusjaar; · € 718,43 tijdens het derde cursusjaar. (Indien cursus 3 jaar duurt.) 2. WANNEER DE CURSIST-STAGIAIR WEL VOLDOENDE VOOROPLEIDING HEEFT IN HET BEROEP:

· € 607,91 tijdens het eerste cursusjaar; · € 718,43 tijdens het tweede en derde cursusjaar.

5


VOOR DE WERKGEVER

Nieuwe plafondbedragen in de wet op de arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2005 

Matthias DEBRUYCKERE Adjunct-afdelingshoofd ADMB Studiedienst

Is een proef van 12 maanden in het contract van mijn nieuwe bediende toegelaten of niet? Kan dit concurrentiebeding uitwerking krijgen? Mag een werkgever bij de contractsluiting reeds afspreken welke de opzeggingstermijn zal zijn als hij zijn bediende ooit zou afdanken? Het antwoord op al deze vragen wordt beïnvloed door de loongrenzen voorzien in de Wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten. Deze grenzen worden jaarlijks automatisch geïndexeerd. Per 1 januari 2005 komen deze jaarbezoldigingen respectievelijk van 26.418 EUR, 31.669 EUR en 52.836 EUR op 26.912 EUR, 32.261 EUR en 53.825 EUR. Deze nieuwe cijfers zijn van toepassing op geschriften opgesteld vanaf die datum. Hierna wordt even in het kort overlopen op welk gebied deze bedragen van belang zijn.

4. Tegenopzegging door bedienden

Een bediende die opgezegd werd, kan aan zijn arbeidsovereenkomst een einde maken vooraleer de opzeggingstermijn van de werkgever verstreken is. De termijn van deze tegenopzegging bedraagt: • 1 maand, wanneer het jaarloon 26.912 EUR niet overschrijdt; • 2 maanden, als het jaarloon ligt tussen 26.912 en 53.825 EUR; • maximum 4 maanden, als het jaarloon 53.825 EUR overschrijdt. Hier wordt de termijn vastgelegd bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik van de tegenopzegging, of door de rechter. 5. Recht op afwezigheid gedurende de opzeggingstermijn

De proeftijd bij bedienden bedraagt minimaal 1 maand. Het maximum ervan is vastgelegd op: • 6 maanden, wanneer het jaarloon 32.261 EUR niet overschrijdt; • 12 maanden, wanneer het jaarloon 32.261 EUR overschrijdt.

De arbeiders en bedienden hebben, gedurende hun opzeggingstermijn, recht om, met behoud van hun loon, van hun werk afwezig te blijven om ander werk te zoeken. De duur van die afwezigheid is beperkt tot: • voor alle arbeiders en voor de bedienden met een jaarloon van maximaal 26.912 EUR: 1 dag per week; • voor de bedienden met een jaarloon hoger dan 26.912 EUR: 1 dag per week gedurende de laatste 6 maanden, een halve dag voordien.

2. Opzeggingstermijn bij ontslag VAN bedienden

6. Het concurrentiebeding

Wenst een werkgever een bediende te ontslaan, zal hij rekening moeten houden met het jaarloon van betrokkene.Wanneer de bediende niet meer verdient dan 26.912 EUR per jaar (= “lagere” bediende), moet de werkgever gedurende de eerste 5 jaar dienst een opzeggingstermijn van minstens 3 maanden in acht nemen. Deze termijn van 3 maanden wordt verlengd met 3 maanden bij het begin van elke nieuwe schijf van 5 jaar dienst. Als het jaarloon van de bediende 26.912 EUR wel overschrijdt (= “hogere” bediende), dan wordt de opzeggingstermijn bepaald hetzij bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter. Als het jaarloon van de bediende echter 53.825 EUR overschrijdt, kan de door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn ook vooraf uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding in de arbeidsovereenkomst bepaald worden. De werkgever moet in elk geval minimaal dezelfde opzeggingstermijnen in acht nemen als deze die gelden voor de “lagere” bedienden.

Het concurrentiebeding wordt als niet bestaande beschouwd in de arbeidsovereenkomsten waarin het jaarloon 26.912 EUR niet overschrijdt.Ligt het jaarloon boven 26.912 EUR, dan moet een onderscheid gemaakt worden tussen de bedienden en werklieden enerzijds en de handelsvertegenwoordigers anderzijds: • voor de bedienden en werklieden waarvan het jaarloon tussen 26.912 en 53.825 EUR ligt, kan het concurrentiebeding slechts voor de functies bepaald bij C.A.O. Ligt het jaarloon boven 53.825 EUR dan kan het concurrentiebeding, behalve voor de functies omschreven in een C.A.O.; • voor de handelsvertegenwoordigers met een jaarloon hoger dan 26.912 EUR kan het concurrentiebeding toepassing vinden.

1. Proeftijd voor bedienden

3. Opzeggingstermijn bij ontslagname DOOR bedienden

Wanneer zijn jaarlijks loon 26.912 EUR of minder bedraagt, moet de bediende een opzeggingstermijn van 1 1/2 maand bij een anciënniteit van minder dan 5 jaar en 3 maanden bij minstens 5 jaar dienst geven. Wanneer het jaarloon 26.912 EUR overschrijdt, wordt de door de bediende in acht te nemen opzeggingstermijn vastgesteld hetzij bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter. De opzeggingstermijn mag niet langer zijn

6

dan 4 1/2 maand indien het jaarloon hoger is dan 26.912 EUR zonder 53.825 EUR te overschrijden. Overschrijdt het jaarlijks loon 53.825 EUR, dan mag de opzeggingstermijn niet langer zijn dan 6 maanden.

7. Het scheidsrechterlijk beding

De verbintenis voorafgaandelijk door de partijen aangegaan om een eventueel geschil te beslechten door het voor te leggen aan scheidsrechters is ongeldig, behalve voor die bedienden die met het dagelijks beheer van de onderneming belast zijn of in een afdeling of bedrijfseenheid van de onderneming beheersverantwoordelijkheid hebben die kan worden vergeleken met die voor de gehele onderneming en wiens jaarloon 26.912 EUR overschrijdt.

Wanneer vanaf 1/1/2005 bedingen in de arbeidsovereenkomst worden ingelast of ontslagen worden doorgevoerd, dienen deze nieuwe bedragen in acht genomen te worden. De e-tool “ontslagberekening” op onze website (www.admb.be) is reeds aangepast.


Nieuwe geïndexeerde inkomstengrenzen voor loonbeslag en loonoverdracht 

Sandra LAMBRECHT Juridisch adviseur ADMB Studiedienst

Naar jaarlijkse gewoonte worden de bedragen die niet voor beslag of overdracht vatbaar zijn, aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen. 1. Voor de uitvoering van loonbeslagen en loonoverdrachten gelden vanaf 01.01.2005 volgende beroepsinkomstengrenzen : Netto-inkomsten van de schuldenaar per maand

Beslagbaar gedeelte (procentueel)

Maximaal beslagbaar gedeelte per schijf (nominaal)

< = 889 EUR > 889 EUR - < = 954 EUR > 954 EUR - < = 1.053 EUR > 1.053 EUR - < = 1.152 EUR > 1.152 EUR

Niet beslagbaar Beslagbaar voor 20% Beslagbaar voor 30% Beslagbaar voor 40% Onbeperkt beslagbaar

Niets 13,00 EUR 29,70 EUR 39,60 EUR Onbeperkt

Een voorbeeld : Een werknemer met een nettoloon van meer dan 1.180 EUR houdt in 2005 bij beslag of overdracht van zijn loon dus altijd een beschermd minimum van netto 1.069,70 EUR (= 1.180 EUR - 13,00 EUR - 29,70 EUR - 39,60 EUR - 28 EUR) over. 2. Ontvangt de werknemer echter uitsluitend vervangingsinkomens (b.v. langdurig zieke), wordt de tussenliggende inkomstengrens voor beslag of overdracht ten belope van 30 % NIET toegepast. De geïndexeerde grenzen worden in dat geval voor 2005 dus als volgt vastgesteld: Netto-inkomsten van de schuldenaar per maand

Beslagbaar gedeelte (procentueel)

Maximaal beslagbaar gedeelte per schijf (nominaal)

< = 889 EUR > 889 EUR - < = 954 EUR > 954 EUR - < = 1.152 EUR > 1.152 EUR

Niet beslagbaar Beslagbaar voor 20% Beslagbaar voor 40% Onbeperkt beslagbaar

Niets 13,00 EUR 79,20 EUR Onbeperkt

3. Ook het bedrag van € 53 per kind ten laste waarmee de grenzen moeten worden verhoogd, is geïndexeerd tot een afgerond bedrag van € 54 per kind ten laste van de persoon van wie het loon onderhevig is aan beslag of overdracht.

de betaling dat determinerend is : alhoewel de bezoldiging betrekking heeft op een periode van vóór januari 2005, zal de betaling ervan onderworpen zijn aan de nieuwe grenzen van beslag en overdracht indien ze plaatsvindt vanaf 1 januari 2005.

Op de allerlaatste dag van het jaar 2004 is dan uiteindelijk toch het “nieuwe” KB verschenen dat de definitie van ‘kind ten laste’ vastlegt. Men moet immers eerst bepalen wie als kind ten laste kan worden beschouwd vooraleer men in een specifiek geval de grensbedragen voor het loonbeslag en loonoverdracht kan vermeerderen. Verder in deze ADMB info vindt u een artikel over wie nu als “kind ten laste” kan worden beschouwd. Dit KB zal pas in werking treden wanneer het formulier, een model vastgelegd bij ministerieel besluit, waarbij de schuldenaar verklaart “kinderen ten laste” te hebben, in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen. Wordt vervolgd...

Voor alle duidelijkheid willen wij u eraan herinneren dat bovenstaande grenzen van gedeeltelijke onbeslagbaarheid NIET gelden in de gevallen van : • beslag of overdracht wegens onderhoudsschulden; • een loondelegatie; • een collectieve schuldenregeling.

Deze nieuwe bedragen gelden vanaf 1 januari 2005. Concreet betekent dit dat iedere betaling van een nettoloon, onderhevig aan loonbeslag of aan loonoverdracht, en die plaatsvindt vanaf 1 januari 2005, getoetst moet worden aan de nieuwe inkomstengrenzen. Het is het ogenblik van

In deze situaties zal het volledige nettoloon van de werknemer in aanmerking komen voor de betaling van de schuldeiser.

Bron : KB 9 december 2004 tot uitvoering van artikel 1409, §2 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 15 december 2004.

7


VOOR DE WERKGEVER

De langverwachte omschrijving van “kind ten laste” bij loonbeslag of -overdracht is hopelijk definitief vastgelegd 

Sandra LAMBRECHT Juridisch adviseur ADMB Studiedienst

schap in eerste graad of in de hoedanigheid van zorgouder, op substantiële wijze voorziet in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding. We ontleden de definitie even in de drie cumulatief te vervullen criteria :

Ook het bedrag van € 53 per kind ten laste waarmee de grensbedragen die niet voor beslag of overdracht vatbaar zijn kunnen worden verhoogd, is geïndexeerd tot een afgerond bedrag van € 54 per kind ten laste van de persoon van wie het loon onderhevig is aan beslag of overdracht. We zetten de feitelijkheden even chronologisch op een rijtje.

HET VERLEDEN Het begrip ”kind ten laste “

De wet van 24 maart 2000 heeft het principe van een verhoging van de beslagbare of overgedragen grenzen ingevoegd in de artikelen 1409 §1 lid 4 en §1bis lid 4 van het Gerechtelijk Wetboek. Het KB van 8 april 2003 heeft het begrip “kind ten laste” omschreven, zodat oorspronkelijk vanaf 1 juli 2003 en nadien verlaat vanaf 1 januari 2004 de verhogingen van de grensbedragen effectief konden worden toegepast. Het bewijs en de rechtspleging

Tijdens de eindejaarsperiode van 2003 kwam een werkgroep al gauw tot de constatatie dat voor een goed werkende begripsomschrijving en een effectief uitvoerbaar stelsel de Koning over te weinig toegewezen bevoegdheden beschikte. Art 337 van de Programmawet van 22 december 2003 bezorgde de Koning de nodige bevoegdheid om bij KB eveneens op het vlak van bewijsvoering en rechtspleging maatregelen te nemen die een hanteerbare definitie van een kind ten laste kan garanderen. De regering kreeg de tijd tot 31 december 2004. Art 1409 §1 lid 5 en §1bis lid 5 werden ingevoegd in het Gerechtelijk wetboek. Als gevolg van deze ommezwaai werd het KB van 8 april 2003 dan ook opgeheven bij KB van 18 december 2003.

HET HEDEN

De hoedanigheid van het kind Een “kind” dat 25 jaar geworden is, kan niet als ten laste worden beschouwd, tenzij het het statuut heeft van de verlengde minderjarigheid. Deze grensleeftijd is afgeleid uit de normale duur van de langste universitaire studie. Daarnaast mag het kind ook geen inkomen hebben dat hoger is dan € 2.490/jaar (aanslagjaar 2005), tenzij dit zou samengevoegd worden met de belastbare inkomens van de schuldenaar van de inbeslaggenomen of overgedragen goederen. Op die manier is het voor het kind ten laste ook mogelijk om als jobstudent bijvoorbeeld wat geld te verdienen, zonder zijn beslagen ouder daarmee in de problemen te brengen. De bevoorrechte band tussen de schuldenaar en het kind ten laste Het zijn de ouders die hier in de eerste plaats geviseerd worden : zij zijn het immers die voor de kosten voor huisvesting, levensonderhoud en opvoeding van hun kind moeten instaan. Toch heeft de wetgever ook rekening gehouden met de evolutie van de gezinsstructuren. Niet ieder kind wordt in het klassieke gezin opgevoed. Daarom wordt ook aanvaard dat de zorgouder, in de figuur van een grootouder, de nieuwe partner van de ouder, of ieder ander persoon die ter vervanging van de ouder instaat voor het kind, deze bevoorrechte band met het kind heeft/kan hebben.

De financiële bijdrage van de schuldenaar aan de opvoeding van het kind ten laste De schuldenaar moet in aanzienlijke mate bijdragen in de kosten voor huisvesting, het levensonderhoud of de opvoeding van het kind ten laste. Het is ook aan hem om daar het bewijs voor te leveren indien hij wil genieten van de verhoging van de grensbedragen. Om de bewijslast te verlichten wordt in twee gevallen deze voorwaarde beschouwd als zijnde vervuld :

• wanneer het “kind ten laste” op duurzame wijze samenwoont met de schuldenaar van de in beslaggenomen of overgedragen goederen, ook al is dit niet uitsluitend en onafgebroken het geval; • wanneer de schuldenaar een storting van een bijdrage van meer dan € 54/maand doet. Het bewijs en de rechtspleging

Het begrip “kind ten laste”

Op de allerlaatste dag van het jaar 2004 is dan uiteindelijk toch het “nieuwe” KB verschenen dat een totaal andere definitie van “kind ten laste” vastlegt. Het KB van 27 december 2004 aanziet als een “kind ten laste”, elke persoon die de volle leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt of die valt onder het statuut van de verlengde minderjarigheid, voor wie de titularis van de in beslaggenomen of overgedragen inkomsten ingevolge een verwant-

8

Zoals bepaald in de Programmawet van 22 december 2003 heeft de Koning op het laatste nippertje, nl. op 31 december 2004, dan ook nog zijn bevoegdheid omtrent het bepalen van de bewijslast, de bewijskracht en de rechtspleging betreffende het “kind ten laste”, ten volle benut. Volgende principes betreffende het bewijs werden uitgevaardigd in het KB van 27 december 2004 : • de schuldenaar moet door middel van een formulier verklaren dat hij een kind ten laste heeft. Deze verklaring heeft rechtskracht op de eerstvolgende vervaldag van de betaling van de beslagen bedragen en


Misschien komt de overheid voor een stuk tussen in uw volgende aanwerving ... Bestel daarom volgende brochure. is geldig gedurende een jaar. Vóór het verstrijken van deze termijn kan de schuldenaar reeds tot een nieuwe verklaring overgaan; • de schuldenaar voegt hierbij de stukken die de aangevoerde last werkelijk aantonen. In principe is de bewijsvoering vrij, maar onderstaande documenten worden sowieso aangezien als een voldoende bewijs dat er een kind ten laste is : - een verklaring van de ziekteverzekeringsinstelling die bepaalt dat er een kind ten laste is; - het attest van gezinssamenstelling dat de verblijfplaats van het kind vaststelt op de woonplaats van de schuldenaar; - de gerechtelijke beslissing of de overeenkomst die de gedeelde materiële bewaring vaststelt, alsook een verklaring op erewoord dat de gerechtelijke beslissing of de overeenkomst wordt nagekomen; - de rekeninguittreksels die een geregelde storting aantonen van een bijdrage in het onderhoud voor een bedrag van meer dan € 54/maand. • de schuldenaar bezorgt ook een verklaring op eer dat het kind ten laste niet beschikt over eigen inkomsten hoger dan € 2490/jaar (aanslagjaar 2005) of dat de eigen inkomsten van het kind ten laste het voorwerp waren van een gemeenschappelijke belastingsaangifte.

TEWERKSTELLINGSSTIMULANSEN 2004 2e EDITIE Ondergetekende:

...........................................................................................................

Adres:

...........................................................................................................

Gemeente:

...........................................................................................................

Telefoon:

...........................................................................................................

Handtekening:

...........................................................................................................

bestelt de brochure “De tewerkstellingsstimulansen, versie 2004, 2e editie” in .............. ex. en schrijft hiertoe het bedrag van 12,50 euro x .............. ex. = .............................. euro over op rekening 471-5366031-91 van ADMB Service Buro. Bestellen kan via onze website op: www.admb.be/brochuresHet KB van 27 december 2004 heeft ook zijn gevolgen ten aanzien van de rechtspleging. De schuldenaar van de beslagen of overgedragen inkomsten heeft de verplichting om elke wijziging van zijn toestand bekend te maken. In het geval van een inbeslagname van de goederen van de schuldenaar, is het aan de deurwaarder om te oordelen over de waarachtigheid van de aangevoerde situatie en om hiervan een proces-verbaal op te maken. Dat proces-verbaal wordt dan ter kennis gebracht van de schuldeiser en van de schuldenaar.

den van de kennisgeving tot uitvoering van de overdracht aan de werknemer, de verklaring van kind ten laste, vergezeld van de bewijsstukken, terugzendt naar de overgedragen schuldenaar (= werkgever) kunnen de verhogingen voor het kind ten laste toepassing vinden.

DE TOEKOMST Gaat het echter om een overdracht van loon, dan zal de verklaring van het kind ten laste direct tot de gecedeerde schuldenaar (werkgever) worden gericht. De bijgevoegde stukken worden door de gecedeerde schuldenaar op hun relevantie beoordeeld, tenzij het over de door het KB bewijskrachtige stukken gaat, waarmee de werkgever dan verplichtend rekening houdt. Betwistingen omtrent de beslissingen van deurwaarder of gecedeerde schuldenaar worden aanhangig gemaakt bij de beslagrechter. Na de betekening van een loonoverdracht aan de werkgever moet er ook een aanzegging gebeuren ten aanzien van de werknemer. Deze aanzegging die hetzij bij deurwaardersexploot hetzij bij aangetekende brief met ontvangstbewijs, gebeurt, moet op straffe van nietigheid het aangifteformulier voor kind ten laste bevatten. Indien de overdrager (= werknemer) binnen de 10 dagen na het verzen-

Zowel het begrip “kind ten laste” als de bepalingen omtrent het bewijs en de rechtspleging zullen pas in werking treden op de dag dat het formulier, waarbij de schuldenaar verklaart “kinderen ten laste” te hebben, in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen. Het model van dit formulier wordt bij ministerieel besluit vastgelegd. Wordt vervolgd... Bron : KB 27 december 2004 tot uitvoering van artikel 1409, §1, vierde lid en 1409 §1 bis, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 31 december 2004. KB 27 december 2004 tot vaststelling van de voorschriften van de bewijsvoering alsook de regels van rechtspleging voor de tenuitvoerlegging van artikel 1409, §1, vierde lid en 1409 §1 bis, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek, BS 31 december 2004.

9


VOOR DE WERKGEVER

Memo voor de werkgever ! 1. OPZEGTERMIJNEN

3. MINIMUMLOON (vanaf 01.10.2004)

1.1. OPZEGTERMIJNEN WERKLIEDEN ALGEMEEN (vanaf 01.10.2000)*

Gemiddeld minimum maandinkomen voor de sectoren die onder geen paritair comité vallen of geen eigen overeenkomst of indexsysteem in het P.C. hebben.

ANCIËNNITEIT

VOOROPZEG WERKGEVER WET**

CAO75 ***

VOOROPZEG INGANGSDATUM WERKNEMER ****

- 6 maand* - 5 jaar -10 jaar -15 jaar -20 jaar 20 jaar en +

7 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 56 dagen

7 dagen 35 dagen 42 dagen 56 dagen 84 dagen 112 dagen

3 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 28 dagen

* ** *** ****

volg. kal.dag volg. maandag volg. maandag volg. maandag volg. maandag volg. maandag

Mits voorzien in het arbeidsreglement of in voorafgaand individueel akkoord. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, doch wel sectorale werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausule. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausules. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen.

LEEFTIJD

ANCIËNNITEIT

22 j. 21,5 j. 21 j. 20 j. 19 j. 18 j. 17 j. 16 j.

12 m. 6 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m.

MAANDWEDDE

UURLOON 40 UREN

UURLOON 39 UREN

UURLOON 38 UREN

1.258,18 1.243,36 1.210,00 1.137,40 1.064,80 992,20 919,60 847,00

7,2587 7,1732 6,9808 6,5619 6,1431 5,7242 5,3054 4,8865

7,4449 7,3572 7,1598 6,7302 6,3006 5,8710 5,4414 5,0118

7,6408 7,5508 7,3482 6,9073 6,4664 6,0255 5,5846 5,1437

4. MINIMUMVERGOEDINGEN LEERCONTRACTEN GEMEENSCHAP

1.2. OPZEGTERMIJNEN BEDIENDEN (vanaf 01.01.2004) JAARBEZOLDIGING

ANCIËNNITEIT

VOOROPZEG WERKGEVER

VOOROPZEG WERKNEMER

TEGENOPZEG WERKNEMER

tot 26.912,00

- 5 jaar 5 à -10 j. 10 à -15 j. enz. per 5 j.

3 maand 6 maand 9 maand telkens + 3 m.

1 1/2 maand 3 maand 3 maand 3 maand

1 maand 1 maand 1 maand 1 maand

26.912,01 tot 53.825,00

volgens overeenkomst werkgever/ werknemer met minimum volgens termijnen -26.912,01 max. jaarbezoldiging 4 1/2maand

53.825,01 en+

idem *

max. 6 maand

VLAAMSE

FRANSE

(vanaf 01.01.2005)

(vanaf 01.01.2005)

258,85 345,13 431,42 345,13 328,28 431,42 435,18

206,81 275,75 358,47 206,81 275,75 358,47 435,18

4e en 3e laatste jaar van de leertijd voorlaatste jaar van de leertijd laatste jaar van de leertijd vanaf 18-jarige leeftijd 1e jaar vanaf 18-jarige leeftijd 2e jaar vanaf 18-jarige leeftijd 3e jaar plafond waarboven verlies kinderbijslag

5. SLUITING VAN ONDERNEMINGEN (vanaf 01.10.2004) Sluitingsvergoeding 128,69 (max.= 2573,80) 2 maand

6. LOONGRENZEN SOCIALE UITKERINGEN (vanaf 01.10.2004)

max. 4 maand

werkloosheid ziekteverzekering brugpensioen cao (vanaf 01.01.2005) halftijds brugpensioen (vanaf 01.01.2005) collectief ontslag

Ingangsdatum de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand * Eventueel akkoord bij indiensttreding

2. LOOPTIJD PROEFBEDING 2.1. PROEFTERMIJNEN WERKLIEDEN

- min. 1 week - max. 2 weken (verbreking mogelijk zonder vooropzeg na 1e week) - verlengbaar met hoogstens 1 week schorsing 2.2. PROEFTERMIJNEN BEDIENDEN (VANAF 01.01.2004)

- min. 1 maand - max. 6 maand (tot 32.261,00 jaarloon) of 12 maand (boven 32.261,00 jaarloon) - beëindiging mogelijk via 1 week opzeg met einde ten vroegste op laatste dag 1e maand - onbeperkt verlengbaar door schorsing

1.709,67 2.684,26 3.096,06 1.548,03 2.682,77

7. WERKLOOSHEID : AANTAL TE BEWIJZEN DAGEN IN DE REFERTEPERIODE -36 jaar 36 tot 50 jaar boven 50 jaar

312 d. (18 m. vóór aanvraag) 468 d. (27 m. vóór aanvraag) 624 d. (36 m. vóór aanvraag)

8. LOONBESLAG OP NETTOLOON (vanaf 01.01.2004) 0 - 889,00 889,01 - 954,00 954,01 - 1.053,00 1.053,01 - 1.152,00 boven 1.152,00

= nihil = 20% = 30% = 40% = onbeperkt

(= 13,00) (= 29,70)* (= 39,60)

* n.v.t. indien uitsluitend vervangingsinkomen

9. RECUPERATIE EDUCATIEF VERLOF (vanaf 01.09.2004) tot 2.000,00/maand = algemeen tot 2.500,00/maand = beroepsopleidingen 45+ of herstructurering

10. VERGOEDINGEN NACHTARBEID (vanaf 01.10.2004) - uurtoeslag voor prestaties*

MEER INFO BIJ UW SOCIAAL BUREAU

10

- beneden 50 jaar 0,94 - vanaf 50 jaar 1,13 - extra oplegvergoeding bovenop werkloosheid (vanaf 01.01.2005) 112,77 * indien sectorieel of in onderneming geen andere regeling


Data [van 01.02.2005 tot 30.04.2005] 

Hieronder volgt de lijst van de data die u in aanmerking dient te nemen over de periode van 01.02.2005 tot en met 30.04.2005 in verband met het vervullen van de sociale verplichtingen. We herinneren er aan dat de opgegeven data deze zijn waarop het betrokken organisme in het bezit moet zijn van het vereiste aangifteformulier en/of van de storting. Het betreft hier dus niet de data waarop u nog tijdig de verzending of storting kunt doen.

NA LOOPBAANONDERBREKING KOMT TIJDSKREDIET De volledig herwerkte brochure behandelt de nieuwe regeling en de moeilijke overgang er naartoe. Uitermate nuttige lectuur voor bedrijfsleiders met personeel. Bestel daarom nu reeds een exemplaar.

HET TIJDSKREDIET Ondergetekende:

............................................................................................................

Adres:

............................................................................................................

Gemeente:

............................................................................................................

Telefoon:

............................................................................................................

Handtekening:

............................................................................................................

HUISPERSONEEL 29.04.05

Inzenden van de aangifte over het 1e kwartaal 2005 en storten van de bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL postrek. 679-0261811-08

Bestelt de brochure “Het Tijdskrediet”, herwerkte versie oktober 2004 in .............................. ex. en schrijft hiertoe het bedrag van

15.02.05

Januari 2005 wanneer het bedrag van de totale BV over 2004 € 30.460,00 of meer bedroeg

15.03.05

Februari 2005 wanneer het bedrag van de totale BV over 2004 € 30.460,00 of meer bedroeg

15.04.05

a. Maart 2005 wanneer het bedrag van de totale BV over 2004 € 30.460,00 of meer bedroeg b. Eerste kwartaal 2005 wanneer het bedrag van de totale BV minder dan € 30.460,00 of meer bedroeg

SOCIALE ZEKERHEID 04.02.05

Eerste provisionele storting voor het 1e kwartaal 2005. (30% van de bijdragen RSZ over het 3e kwartaal 2004)

04.03.05

Tweede provisionele storting voor het 1e kwartaal 2005. (30% van de bijdragen RSZ over het 3e kwartaal 2004)

05.04.05

Derde provisionele storting voor het 1e kwartaal 2005. (30% van de bijdragen RSZ over het 3e kwartaal 2004)

OPMERKING :

de bedoelde provisionele stortingen moeten verricht worden door de werkgevers die in het voorgaande kwartaal meer dan € 6.197,34 RSZ-bijdragen verschuldigd waren. 29.04.05 a) Indienen van de aangifte over het eerste kwartaal 2005. b) Storten van het saldo van de bijdragen over het eerste kwartaal 2005, wanneer provisionele stortingen verricht worden. c) Storten van de bijdragen over het eerste kwartaal 2005, wanneer geen provisionele stortingen verricht worden.

22 euro x .............................. ex. = ............................................................ euro over op rekening 471-5366031-91 van ADMB Service Buro. Bestellen kan via onze website op: www.admb.be/brochuresBEDRIJFSVOORHEFFING

Index maand jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

*1 111,55 112,32 112,64 112,36 112,04 112,37 112,59 112,89 113,22 112,85 113,06 112,99

index ‘03 *G *G.4 110,94 110,60 111,56 110,88 111,82 111,22 111,73 111,51 111,57 111,67 111,85 111,74 112,06 111,80 112,20 111,92 112,47 112,15 112,15 112,22 112,36 112,30 112,32 112,33

Toepasselijk sinds januari 1998 Vanaf 1991: op basis 1988 = 100 Vanaf 1998: op basis 1996 = 100

*1 113,32 113,74 113,91 114,52 114,96 114,91 115,30 115,44 115,52 116,08 115,94 115,56

index ‘04 *G *G.4 112,67 112,38 113,02 112,59 113,05 112,77 113,50 113,06 113,67 113,31 113,65 113,47 114,00 113,71 114,03 113,84 114,08 113,94 114,49 114,15 114,48 114,27 114,25 114,33

index ‘05 *1 *G *G.4 115,88 114,68 114,48

*1 = index consumptieprijzen *G = gezondheidsindex *G.4= viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex = basis voor loonindexatie Omschakelingsvoeten voor overgang van het ene indexcijfer naar het andere. oude index *1 x 0,8148 = nieuwe index *1 nieuwe index *1 x 1,2273 = oude index *1 oude index *G en *G.4 x 0,8294 = nieuwe index *G en *G4 nieuwe index *G en *G.4 x 1,2057 = oude index *G en *G4

11


VOOR DE WERKGEVER

RSZ-bijdragen [vanaf 01.01.2005] BIJDRAGEN PER WERKGEVERKENGETAL ken 000 000 010 011 011 012 020 020 022 022 023 023 025 025 035 035 036 037 038 038 039 039 048* 048 049 051* 051 052 052* 055 057 057 057 058* 058 058 062 062 064 065 066 067 068 072 074 074 077 078 079 082 083 083 091 094 097 097 100 100 111 111 122 122 123 123 135 135 157 157

12

omschr gewoon gewoon ANPKB wgs - geen bijdrage voor FSO en SFbed wgs - geen bijdrage voor FSO en SFbed WGs geen bijdrage voor FSO met fooien bezoldigden met fooien bezoldigden kinderdagverblijven kinderdagverblijven met fooien bezoldigden met fooien bezoldigden ziekenhuizen ziekenhuizen vrije beroepen vrije beroepen drukkerijen dienstboden kleding en confectie kleding en confectie huisbedienden huisbedienden voedingsnijverheid voedingsnijverheid wasserijen groenten- en fruitconserven (zonder fbz) groenten- en fruitconserven (zonder fbz) groenten- en fruitconserven (met FBZ) groenten- en fruitconserven (met FBZ) hout en stoffering handel in voedingswaren handel in voedingswaren adm bed handel in voedingswaren winkel bed bakkerijen bakkerijen winkel bed bakkerijen adm bed opvoedingsinstellingen opvoedingsinstellingen garagebedrijf koetswerk schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven elektriciëns taxi’s geneesheer-specialisten gesubsidieerd onderwijs gesubsidieerd onderwijs metaalhandel edele metalen recuperatie metalen terugwinning papier transport transport handel in brandstoffen onderhoud parken en tuinen erkende uitzendbureaus erkende uitzendbureaus zelfst, kleinhandel zelfst, kleinhandel ziekenhuizen - ibf ziekenhuizen - ibf medisch-sociale sector medisch-sociale sector kappersbedrijven kappersbedrijven Particuliere apotheek (nat,pers) Particuliere apotheek (nat,pers) levensmiddelenbedrijven levensmiddelenbedrijven

code 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 015 495 015 495 015 495 015 045 015 495 015 495 015 495 015 015 495 495 015 015 015 495 495 015 495 495 015 495 015 015 015 015 015 495 495 015 015 015 015 015 495 015 015 015 495 015 495 015 495 015 495 015 015 495 015 495 015 495

-10 33,10 39,10 33,00 38,84 32,84 38,84 32,83 38,83 32,74 38,74 39,10 33,10 38,74 32,74 38,84 32,84 40,40 24,55 42,40 33,83 38,84 32,84 41,25 33,40 40,75 39,95 33,20 33,40 41,19 54,15 39,25 33,20 33,10 40,75 32,60 33,00 38,74 32,74 42,25 42,24 56,30 54,92 40,35 21,21 32,59 39,04 42,35 41,80 40,45 39,80 33,40 46,75 57,27 49,55 41,49 47,49 33,20 39,10 32,74 38,74 32,74 38,74 56,22 48,92 38,84 32,84 39,25 33,60

+10 34,79 40,79 34,69 40,53 34,53 40,53 34,52 40,52 34,43 40,43 40,79 34,79 40,43 34,43 40,53 34,53 42,74 26,15 44,09 35,52 40,53 34,53 42,94 35,09 42,44 41,64 34,89 35,09 42,88 55,84 40,94 34,89 34,79 42,44 34,29 34,59 40,43 34,43 43,94 43,93 57,99 56,61 42,04 21,21 34,28 40,73 44,04 43,49 42,14 41,49 35,09 48,44 58,96 51,24 43,18 49,18 34,89 40,79 34,43 40,43 34,43 40,43 57,91 50,61 40,53 34,53 40,94 35,29

+20 34,84 40,84 34,74 40,53 34,53 40,53 34,52 40,52 34,43 40,43 40,84 34,84 40,43 34,43 40,53 34,53 42,79 26,15 44,14 35,57 40,53 34,53 42,99 35,14 42,49 41,69 34,94 35,14 42,93 55,89 40,99 34,94 34,84 42,49 34,34 34,64 40,43 34,43 43,99 43,98 58,04 56,66 42,09 21,21 34,28 40,73 44,09 43,54 42,19 41,54 35,14 48,49 59,01 51,29 43,18 49,18 35,34 40,84 34,43 40,43 34,43 40,43 57,96 50,66 40,53 34,53 40,99 35,34

193 194 200 200 211 211 235 235 262 262 311 311 322 322 330 330 335 335 911 911

landbouw tuinbouwbedrijf expeditiekantoren expeditiekantoren gezins- en bejaardenhulp gezins- en bejaardenhulp particuliere apotheek (bvba) particuliere apotheek (bvba) socio-culturele sector socio-culturele sector prive-ziekenhuizen (geen FSO) prive-ziekenhuizen (geen FSO) kinderopvang Nederlandstalige sector kinderopvang Nederlandstalige sector prive-rusthuizen (met FSO) prive-rusthuizen (met FSO) particuliere apotheken (vzw) particuliere apotheken (vzw) thuisverpleging thuisverpleging

015 015 015 495 495 015 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 495 015

49,15 51,50 39,10 33,40 32,84 38,84 39,10 33,10 38,84 32,84 38,74 32,74 38,74 32,74 39,00 33,00 38,84 32,84 32,84 38,84

50,84 53,19 40,79 35,09 34,53 40,53 40,79 34,79 40,53 34,53 40,43 34,43 40,43 34,43 40,69 34,69 40,53 34,53 34,53 40,53

50,89 53,24 40,84 35,14 34,53 40,53 40,84 34,84 40,53 34,53 40,43 34,43 40,43 34,43 40,74 34,74 40,53 34,53 34,53 40,53

015 015 015 015

53,77 53,77 53,77 53,77

53,96 53,96 53,96 53,96

54,01 54,01 54,01 54,01

015 495 495 015

39,94 33,94 34,20 40,20

41,63 35,63 35,89 41,89

41,63 35,63 35,94 41,94

* toe te voegen 0,75% sectoraal aanvullend pensioen (volledige bijdrage)

BOUW 024* bouw (ruwbouw) 026** bouw (afwerkingsondernemingen) 044* bouw (bevloering) 054* bouwbedrijf (voegwerken) * toe te voegen € 480 – ** toe te voegen € 400

HORECA 016 horeca - zonder FSO 016 horeca - zonder FSO 017 horeca 017 horeca Horecabedrijven +50 wn’s verhogen met 0.05%

BASIS EN BIJZONDERE BIJDRAGEN BASISSECTOREN pensioen Z.I. geneesk. verz. Z.I. uitkeringen kinderbijslagen werkloosheid jaarlijkse vakantie loonmatigingsbijdrage beroepsziekte arbeidsongevallen educatief verlof subtotaal

werknemer 7,50 3,55 1,15 0 0,87 0 0 0 0 0 13,07

BIJZONDERE BIJDRAGEN fso-basis -20 809 loonmatiging 809 fso-basis >=20 809 loonmatiging 809 fso-bijz. bijdrage 810 loonmatiging 810 vak 10+ 857 loonmatiging 855 werkgel. en vorming 852 ind. begeleid.plan 854 Tijd wlh & anc.toesl 859 kinderopvang TOTAAL

-10 wn's -20 wn's >= 20 wn's

13,07 13,07 13,07

ARBEIDER 8,86 3,80 2,35 7,00 1,46 6,00 7,48 1,02 0,30 0,04 38,31

BEDIENDE 8,86 3,80 2,35 7,00 1,46 0,00 7,48 1,02 0,30 0,04 32,38

0,25 0,01 0,29 0,02 0,22 0,01 1,60 0,09 0,10 0,05 0,10 0,05

0,25 0,01 0,29 0,02 0,22 0,01 1,60 0,09 0,10 0,05 0,10 0,05

39,10 40,79 40,84

33,10 34,79 34,84

Bovenstaande cijfers zijn ook raadpleegbaar via onze website onder de rubriek “e-news” “cijfers voor werkgevers”


ADMB-SELECT PENSIOEN

Rekrutering, selectie, hr-advies... ook in 2005 betaalt u slecht 50% zelf! 

Kurt BOELENS Afdelingshoofd-Personeelsconsulent ADMB Select HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Sinds maart 2003 kan de Vlaamse kmo-er voor zijn externe adviezen een beroep doen op een subsidie van de Vlaamse Overheid. Via het systeem van de adviescheques betaalt deze overheid voor hem de helft van zijn factuur. Na een wat aarzelende start in 2003 draaide het systeem in 2004 op volle toeren. Ook de klanten van ADMB Select deden veelvuldig een beroep op deze steun van de Vlaamse Overheid. Concreet adviseerden we in 2004 via dit systeem reeds 22 klanten, samen goed voor 46 adviesprojecten. Dit komt neer op ongeveer 1/5 van opdrachten, dus een stijging met ongeveer 20% ten opzichte van 2003. De cheques geven dus duidelijk de kans aan heel wat ondernemers om een professioneel advies op maat en betaalbaar te krijgen. Ook in 2005 is opnieuw een zelfde budget voorzien! Wie kan adviescheques gebruiken?

Om in aanmerking te komen moet uw organisatie aan volgende voorwaarden voldoen: • een exploitatiezetel hebben in het Vlaams gewest; • minder dan 250 werknemers tewerkstellen; • een jaaromzet hebben van maximaal 40 miljoen euro, of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 27 miljoen euro; • beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium: niet meer dan 25% van de aandelen van de onderneming zijn in handen van grote ondernemingen; • actief zijn in een van de toegelaten sectoren (voor een lijst van de NACE codes kan u de website www.vlaanderen.be/adviescheques raadplegen). Hoeveel cheques kan u aanvragen?

De Vlaamse Overheid heeft dit jaar een budget van € 15 miljoen voorzien. Uw onderneming mag maximaal 820 cheques bestellen. Eén cheque is telkens € 30 waard. Dat wil zeggen dat u dit jaar voor € 24.600 advies kan inwinnen aan halve prijs. Hoe lang zijn de cheques geldig?

De cheques moeten binnen de 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst met ADMB Select worden aangevraagd. U reserveert cheques voor het volledige netto bedrag van de advieskost. Het adviesproject mag pas van start gaan na deze reservering. De gereserveerde cheques blijven 12 maanden ter beschikking. Op het moment dat u een factuur ontvangt, kan u de cheques effectief bestellen. Dit kan in maximaal vier afzonderlijke orders gebeuren. De cheques die u bestelt moet u binnen de 14 dagen voor de helft betalen. De Overheid legt de andere helft in uw plaats bij. Ten laatste 14 dagen na de betaling zal u de bestelde cheques ontvangen. Deze cheques stuurt u naar ADMB Select, ter betaling van het geleverde advies.

Stap 1 Registreer uw bedrijf Registreer uw bedrijf via www.vlaanderen.be/adviescheques. Daar voert u enkele gegevens in die zullen bepalen of uw onderneming voor Adviescheques in aanmerking komt. Uw persoonlijke login wordt via gewone post opgestuurd naar de maatschappelijke zetel van uw bedrijf. Stap 2 Sluit een adviesovereenkomst af U sluit met ADMB Select een overeenkomst af voor een advies- of begeleidingsproject. Stap 3 Reserveer Adviescheques Via de website van de Vlaamse Overheid reserveert u de adviescheques voor het volledige bedrag van de factu(u)r(en) - zonder BTW - van desbetreffende adviesovereenkomst. U gebruikt uw login en paswoord om u aan te melden op de website en u klikt op het programma “Adviescheques”. De reservatie wordt per e-mail doorgestuurd naar uw bedrijf en naar ADMB Select.  Max. 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst Stap 4 U ontvangt een bevestiging van de reservatie Na het akkoord van ADMB Select en verificatie door de Vlaamse Overheid krijgt u een bericht per e-mail met uw reservatienummer. Op dat moment wordt de reservering definitief. Uw reservatie heeft een geldigheidsduur van 12 maanden.  Meestal dezelfde dag, maar max. na 10 dagen Stap 5 Start van het adviesproject Nu kan het adviesproject van start gaan. Stap 6 U ontvangt een factuur ADMB Select stuurt u de factuur voor het geleverde advies. Stap 7 Bestel de gereserveerde cheques U bestelt (een deel van de) gereserveerde cheques voor het bedrag van het advies – dus het bedrag zonder BTW en andere kosten (bvb. advertentie). Stap 8 Betaal de bestelde cheques U betaalt de helft van de waarde van de bestelde adviescheques aan de uitgever.  Max. 14 dagen na de bestelling Stap 9 U ontvangt de cheques U ontvangt de adviescheques per post op naam van uw onderneming, het betreffende project en adviesverlener. De adviescheques hebben een geldigheidsduur van 14 maanden.  Max. 14 dagen na betaling Stap 10 U vergoedt ADMB Select met de cheques U stuurt ADMB Select de ontvangen cheques ter betaling van de factuur. Interesse?

Indien u vragen heeft omtrent personeelsbeleid of het gebruik van adviescheques, neem dan contact op met ADMB Select. Wij maken graag een afspraak met u. ADMB Select Koningin Astridlaan 134 b 4 8200 Brugge - St.-Michiels tel. 050 47 49 70 kurt.boelens@admb.be

ADMB Select Koningsstraat 75 b 4 1000 Brussel tel. 02 250 00 50 sandra.deboes@admb.be

13


ADMB-INTERIM

‘Bijna gratis’ 

‘Groeiend bedrijf zoekt gemotiveerde werknemer…Voor onze nieuwe vestiging wensen wij een dynamische kracht aan te werven…’. Zaken waar u als werkgever uiteraard vaak mee geconfronteerd wordt. Snel inzetbaar en gekwalificeerd personeel vinden is echter geen sinecure meer en adverteren is een duur alternatief zonder garantie op een witte raaf.

‘Uiteraard blijft het klassieke kanaal bestaan waarbij de werkgever één of enkele kantoren inschakelt om de vacature in te vullen. Om onze pro-activiteit echter te verhogen willen wij ook de rollen omkeren. Enerzijds willen wij via e-mail iedereen die lid is van ADMB, al dan niet op zoek naar nieuwe medewerkers, op maandelijkse basis vrijblijvend op de hoogte brengen van enkele volledig gescreende kandidaten die kunnen buigen op sterke referenties: “de ADMB-meevaller”.

Daarom wil ADMB uitpakken met enkele nieuwe initiatieven om u kosteloos op weg te zetten naar die nieuwe geschikte medewerker. Een woordje uitleg…

De slaagkans om een perfecte matching te maken heeft uiteraard zijn beperkingen, maar het geeft de bedrijfsleiders ook een zicht op wat er beweegt op de arbeidsmarkt. Anderzijds willen wij ook onze leden toegang verschaffen tot onze eigen databank van kandidaten. Via een eenvoudig geïnformatiseerde procedure kunnen bedrijven met vacatures onze inschrijvingen raadplegen en een afspraak maken met deze kandidaat via het betreffende kantoor. Uiteraard kan u als werkgever ook nog steeds terecht op onze website voor al uw juridische of andere vragen’.

‘Net als veel andere sectoren beleeft ook de uitzendwereld harde tijden. Omzet pompen wordt belangrijk, maar dat mag niet gaan ten koste van de kwaliteit. Een vaak gehoorde opmerking van onze mensen in the field is dat werkgevers te vaak overspoeld worden met kandidaturen van niet geschikte kandidaten. Een tijdrovende en dure aangelegenheid. Bovendien zorgt dit op termijn enkel voor een verzuurde relatie tussen het uitzendkantoor en de werkgevers en dat kan bij ADMB niet de bedoeling zijn. Vandaar dat er enkele extra mogelijkheden gecreëerd werden in functie van onze service naar de werkgever toe’, weet Angelique Vantroys, commercieel consulente te Kortrijk.Vrijblijvend en gratis

‘Het is ook niet evident om als uitzendkantoor op ieder moment van de dag te weten wat er gebeurt binnen de bedrijven en het kan onmogelijk de bedoeling zijn dat onze mensen de deuren van bedrijven blijven platlopen zonder concrete bedoelingen. Vandaag de dag geldt het back to basics principe dan ook meer dan ooit. Een goede uitzendkracht zorgt altijd voor een win-win situatie en een geslaagde langetermijn relatie. De loonlast wordt ook steeds zwaarder en zwaarder en de zoektocht naar nieuwe mensen niet minder gemakkelijk. Vandaar dat ADMB zijn leden gratis en vrijblijvend wil laten gebruik maken van zijn pro-activiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat dit initiatief absoluut een meerwaarde kan betekenen. Onze eerste pilootprojecten in Kortrijk en Ieper hebben ons immers al heel wat positieve reacties opgeleverd’, besluit Angelique Vantroys.

JA, IK WIL MAANDELIJKS DE ADMB MEEVALLER VRIJBLIJVEND ONTVANGEN U mag deze gegevens doorsturen naar: Naam bedrijf:

............................................................................................................

Adres:

............................................................................................................

Naam contactpersoon:

............................................................................................................

E-mail adres:

............................................................................................................

Handtekening:

............................................................................................................

Stuur deze bon terug t.a.v. Gwendolyn Provoost naar ADMB Interim - Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge. U kunt u ook inschrijven door bovenstaande gegevens te vermelden t.a.v. Gwendolyn Provoost op volgend mail-adres: gwendolyn.provoost@admb.be Van zodra deze gegevens in ons bezit zijn, krijgt u op maandelijkse basis een greep uit onze beste kandidaten volledig vrijblijvend toegestuurd.

14

BRUGGE Smedenstraat 60, 8000 Brugge Tel. 050 47 48 49 - Fax 050 47 48 58 - interim.brugge@admb.be DIKSMUIDE Gasthuisstraat 1, 8600 Diksmuide Tel. 051 51 17 87 - Fax 051 51 17 88 - interim.diksmuide@admb.be GENT Brabantdam 48, 9000 Gent Tel. 09 268 28 68 - Fax 09 268 28 65 - interim.gent@admb.be IEPER R. Colaertplein 23, 8900 Ieper Tel. 057 20 07 00 - Fax 057 20 92 00 - interim.ieper@admb.be KORTRIJK Reepkaai 2, 8500 Kortrijk Tel. 056 24 54 45 - Fax 056 24 54 44 - interim.kortrijk@admb.be OOSTENDE Ernest Feysplein 16, 8400 Oostende Tel. 059 56 40 56 - Fax 059 56 40 55 - interim.oostende@admb.be ROESELARE Noordstraat 47, 8800 Roeselare Tel. 051 22 00 00 - Fax 051 24 94 24 - interim.roeselare@admb.be TORHOUT Burg 61 winkel 2, 8820 Torhout Tel. 050 22 26 66 - Fax 050 21 79 17 - interim.torhout@admb.be VEURNE Duinkerkestraat 15, 8630 Veurne Tel. 058 31 62 08 - Fax 058 31 62 52 - interim.veurne@admb.be


PREVENTIE EN BESCHERMING

IKMO biedt rookstopprogramma aan als concrete actie binnen het tabakspreventiebeleid 

Een tabakspreventiebeleid is een beleidsmatige en formele aanpak van het roken. Het roken wordt niet enkel gereglementeerd, er wordt ook mee bedoeld dat het roken in de organisatie ontmoedigd wordt. Vanuit wetenschappelijke studies is gebleken dat rookbeperkingen op het werk kunnen resulteren in een vermindering van het aantal rokers, een vermindering van de sigarettenconsumptie en een kleiner aantal gelegenheidsrokers dat overschakelt naar dagelijks roken. Het uiteindelijke doel van een tabakspreventiebeleid is steeds het realiseren van een rookvrije organisatie. Plots een rookverbod in een bedrijf invoeren is absurd. Je moet niet alleen opleggen, maar ook informeren en tijd geven zodat iedereen in het bedrijf kan wennen aan het idee. Het is ook niet de bedoeling van het rookverbod om een grootscheepse jacht op rokers te organiseren. Het rookverbod is overigens even heilzaam voor de rokers en lang niet alleen omdat ze dan een sigaretje minder opsteken. Veel rokers grijpen een rookverbod op het werk met beide handen aan om te stoppen met ro-

ken. Ongeveer de helft van de rokers is namelijk niet gelukkig met het eigen rookgedrag. Een manier om rokers te helpen bij het stoppen met roken is een rookstopprogramma. Het is wel niet de bedoeling om rokers onder druk te zetten om aan een rookstop cursus deel te nemen. Bij gemotiveerde groepen ligt het slaagpercentage heel hoog. Meer dan de helft van de kandidaatstoppers slaagt erin van de sigaretten af te geraken. Maar dergelijke methodes helpen alleen bij rokers die absoluut van hun verslaving afwillen! IKMO biedt aan de werknemers die willen stoppen met roken een intensief begeleidingstraject aan. Het traject bestaat uit 5 fasen, die nog eens opgedeeld zijn in 9 stappen en waarbij per traject 12 mensen begeleid worden. De begeleiding gebeurt in samenwerking met de preventieadviseur - arbeidsgeneesheer en preventieadviseur psychosociaal welzijn en duurt maximum 14 weken.

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met IKMO, afdeling risicobeheersing cel psychosociaal welzijn op het nummer 050 47 47 35 of per e-mail naar ikmo.psy@ikmo.be

IKMO-WEBSITE

Nieuwe lay-out en uitbreiding online dienstverlening. 

Georges VAN DE MAELE Veiligheidsdeskundige niveau 1 Documentatiedienst IKMO

Begin februari 2005 komt IKMO met een nieuwe lay-out van de website naar buiten. Tevens is er een uitbreiding van onze service in de vorm van een elektronische nieuwsbrief, IKMO Actua. Daar waar we indertijd een mailing hadden die beperkt was tot de topics van ons e-infosysteem en uitsluitend voor onze klanten bestemd was, is onze informatieservice via IKMO Actua nu verruimd en door iedereen gratis te ontvangen.

Downloaden van de volledige teksten van onze E-tools blijft echter voorbehouden aan de IKMO-klanten. Bent u klant bij IKMO en beschikt u nog niet over een userid en paswoord voor onze E-tools, dan kunt u dit aanvragen via www.ikmo.be en dan â&#x20AC;&#x153;E-tools - Meer infoâ&#x20AC;?.

IKMO Actua informeert niet alleen over nieuwe topics in het e-infosysteem, maar nu ook periodiek over nieuwe artikels op de volledige website.

Gratis abonneren op onze nieuwsbrief kan via www.ikmo.be en dan verder klikken naar IKMO Actua.

Zijn er nieuwe E-tools beschikbaar of zijn er veranderingen in de bestaande E-tools, IKMO Actua zal u informeren.

Wenst u andere elektronische nieuwsbrieven van de groep ADMB per e-mail te ontvangen, dan kunt u dit aankruisen op het inschrijvingsformulier van IKMO Actua.

15


ADMBEELD

Nieuwjaarsviering ADMB 

Op donderdag 20 januari 2005 verwelkomde ADMB, in samenwerking met ING West-Vlaanderen, meer dan 1100 Vlaamse bedrijfsleiders, zelfstandig ondernemers en prominenten op het Nieuwjaarsconcert in het Concertgebouw te Brugge. Onder leiding van dirigent Ivo Venkov bracht het Jeugd en Muziek Orkest van Antwerpen werken van o.a. Rossini, Puccini, Verdi â&#x20AC;Ś De gekende tenor Alexei Grigorev en de getalenteerde sopraan Claudia Couwenbergh brachten een extra ode aan ItaliĂŤ en haar wonderlijke componisten. Bovendien werd in naam van ING en ADMB een cheque geschonken aan de schatbewaarder van het Consortium 1212. Achteraf was er nog een receptie voorzien voor alle aanwezigen.

16

J.J. Soenen


U bent op zoek naar een unieke vakantie aan zee ? ATLANTA, opgetrokken in een origineel Normandisch-Anglosaksische bouwstijl met verfijnde Belle-Epoque-toetsen in het interieur. In DE HAAN op 150 meter van de zee, duinen en bossen binnen handbereik, vlakbij de winkels, een lekkere keuken, een gezellige sfeer en vriendelijke bediening, alles voor een kommerloze vakantie ... Diverse verblijfformules. Kortom geknipt voor jonge gezinnen, derde leeftijd, groepen, seminaries en vergaderingen.

ATLANTA EEN STIJLVOL VAKANTIEVERBLIJF. HEDENDAAGS COMFORT MET EEN TIKJE ART NOUVEAU. APARTLOGIES Half- of volpension. De kamer wordt een privaat ‘appartement’. Geen kamerservice. Lakens en dekens zijn voorzien en in de prijs begrepen. Geen handdoeken en zeep.

Voor meer informatie stuur deze bon ingevuld terug ... Naam:

...................................................................................................

Adres:

...................................................................................................

Telefoon:

...................................................................................................

Telefax:

...................................................................................................

FORMULES MET VOLLEDIGE KAMERSERVICE MET ONTBIJTBUFFET, HALFPENSION OF VOLPENSION ZIJN OOK MOGELIJK.

of kom langs !

ATLANTA - ADMB M. HENDRIKALAAN 20-8420 DE HAANTel. 059 23 33 01 - Fax 059 23 53 19

17


MILIEU

Nieuwe verordening inzake hemelwater 

Bart DECRAEMER Afdelingshoofd VEKMO Milieu

Op 1 oktober verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuwe stedenbouwkundige verordening inzake opvang, buffering, infiltratie en lozing van hemelwater. De nieuwe tekst houdt heel wat consequenties in, niet alleen inzake bouwontwerp, maar zeker ook op vlak van milieubeleid binnen de onderneming. Iedereen kan op vandaag vaststellen dat de natuurlijke afvloei van hemelwater volledig verstoord is, door meerdere oorzaken: een overdreven verharding van terreinen, afvoer via de gewone riolering, het verdwijnen van heel wat natuurlijke afvoerwegen zoals grachten en beken. Gevolgen zijn onder andere overstromingen bij hevige regenval en slecht werkende zuiveringstations. Daarnaast is er een bewustwording inzake drinkwater: dit hoogwaardig product wordt op vandaag al te veel voor laagwaardige toepassingen gebruikt. In heel wat recente milieuvergunningen werd dan ook een combinatie van bijzondere voorwaarden opgelegd, startend met de opmaak van een haalbaarheidsstudie rond opvang en hergebruik van regenwater, tot ingrijpende technische aanpassingen inzake buffering, lozingsdebieten en afkoppeling van hemelwater. Die tendens wordt ook doorgetrokken bij de huidige opmaak van DULOplannen inzake duurzaam lokaal waterbeleid. Nu wordt alles dus wettelijk onderbouwd in de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening. De krachtlijnen hierbij zijn: • van toepassing bij een horizontale dakoppervlakte vanaf 75 m2 of bij een uitbreiding vanaf 50 m2 ; • uitzondering voor groendaken en rieten daken, en indien de totale oppervlakte van het goed kleiner is dan 3 are; • van toepassing ook op verhardingen vanaf 200 m2;

• uitzondering o.a. indien nog voldoende infiltratiemogelijkheid aanwezig is op het terrein en op het openbaar wegdomein; • in de eerste plaats hergebruik van regenwater, in de tweede plaats buffering en/of infiltratie. Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning zal dus steeds tenminste moeten voorzien zijn in een hemelwaterput met pompinstallatie (bij daken) of met infiltratievoorzieningen (verharding). Bij ontwerp van gebouwen wordt rekening gehouden met volgende richtlijnen: • horizontale dakopp. <100 m2: minimale putcapaciteit 3000 liter; • horizontale dakopp. 100 tot 150 m2: minimale putcapaciteit 5000 liter; • horizontale dakopp. 150 tot 200 m2: minimale putcapaciteit 7500 liter; • bij een grotere dakopp. kunnen alternatieven worden uitgewerkt. Voor verhardingen wordt dit: • buffercapaciteit van 300 liter per elke begonnen 20 m2 verharding; • infiltratieoppervlakte van 2 m2 per elke begonnen 100 m2 verharding; • indien verharding >1000 m2: vertraagde afvoer is toegelaten à 1500 liter/uur/100 m2; hierbij moet dan voorzien worden in een buffering van 400 liter per begonnen 20 m2. De afvoer van regenwater naar de riolering wordt verboden indien er, tegen redelijke kostprijs, mogelijkheid is tot aansluiting op een oppervlaktewater of afvoerweg voor hemelwater. Bij afvoer moet tenminste ook een scheiding zijn van het afvalwater tot aan het lozingspunt. De verordening voorziet tenslotte in een aantal afwijkingsmogelijkheden en alternatieven.

Voor nadere informatie kan u steeds contact opnemen met VEKMO afdeling milieu, bart.decraemer@vekmo.be tel. 050 47 47 11

Uitbreiding aanbod elektronische nieuwsbrieven van de groep ADMB 

Julie DE WEVER E-business coördinator ADMB

Na de succesvolle lancering van ADMB Actua en VEKMO-zine, in 2004, starten we begin 2005 met drie bijkomende nieuwsbrieven. De eerste draagt de naam ADMB Actua +. Deze nieuwsbrief brengt een bundeling van de opleidingen en infosessies die uitgaan van de groep ADMB. Is er een opleiding die u interesseert, consulteer de gedetailleerde opleidingsfiche die u via de nieuwsbrief kunt oproepen. De nieuwsbrief bereikt de abonnees voor de eerste keer eind januari en vanaf dan mag u maandelijks een nieuwe ADMB Actua + in uw mailbox verwachten. Maar daar stopt het niet bij. Ook starten we met de lancering van de IKMO Actua.

18

Deze informatieservice van IKMO heeft tot doel u periodiek op de hoogte te houden van nieuwe wetten, koninklijke besluiten en evoluties in preventie en bescherming op het werk. Bent u klant bij IKMO, dan kan u bovendien de volledige teksten die u interesseren downloaden, mits u over een gebruikersnaam en paswoord beschikt. De elektronische nieuwsbrief IKMO Actua, die u attent maakt op een nieuwe topic, is daarentegen door iedereen gratis te ontvangen. Ook ADMB Interim zal elektronische nieuwsbrieven versturen. Meer hierover vindt u op pagina 14. Hebt u interesse om één of meerdere van onze nieuwsbrieven te ontvangen, surf dan naar http://ezine.admb.be en schrijf u vandaag nog in. U kunt er ook alle vroeger verschenen nieuwsbrieven raadplegen. U kunt de nieuwsbrieven ook vinden op de afzonderlijke websites van de verschillende diensten. Hebt u vragen of opmerkingen aangaande onze on line activiteiten, aarzel dan niet en contacteer ons op het adres info@admb.be.


VEILIGHEID

De Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen: soap of reality? 

Patrick GODELIE Algemeen directeur VEKMO

Hierbij een korte stand van zaken: 1. Minister Laruelle, Fed. Minister van Middenstand en Zelfstandige Beroepen spreekt zich negatief uit over het invoeren van een grenswaarde van 500 m2. Zij suggereert de opdeling in functie van risico-gerelateerde criteria. Zij verzoekt tevens een duidelijkere scheiding van de functies van architect en coördinator te voorzien. Dit negatieve advies resulteerde uit de adviezen aan mevr. Laruelle verstrekt door VCCS voor de coördinatoren en enkele architectenverenigingen. 2. 12.01.2005 - Advies van de Raad van State : negatief vermits er geen rechtsgrond bestaat die toelaat een verschil in behandeling van werven van boven en onder de 500 m2 oppervlakte te voorzien. 3. 13.01.2005 - Minister Van Den Bossche overweegt het creëren van een kader dat wel zou toelaten verschillende behandelingen van werven van boven en onder de 500 m2 oppervlakte te voorzien. 4. 14.01.2005 - Ministerraad : hierin wordt bevestigd dat mevr. Van Den Bossche de wet wil laten verschijnen. Tegelijk en bewarend wordt een voorstel tot nieuw KB ingediend (ter goedkeuring bij de Raad van State) om het wettelijk kader te scheppen dat de Koning moet toelaten om verschillende behandelingen toe te laten voor werven onder of boven een arbitrair gekozen scheidingslijn. 5. 19.01.2005 : de pers deelt opnieuw verkeerdelijk mee dat de afschaffing van de veiligheidscoördinatie een feit is. 6. 26.01.2005 : verwachte verschijningsdatum van het KB, ingeval geen negatief advies door de Raad van State op het nieuwe KB m.b.t. kader voor mogelijk onderscheid. 7. 26.01.2005 (?): mevr. Van Den Bossche informeert het publiek over de wijzigingen m.b.t. de Coördinatie Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen.

Randopmerking: de Raad van State is gevallen over één van de eerste artikels, namelijk het bepalen van de scheidingslijn tussen werven waar al dan niet de vereenvoudiging werd toegelaten. Dit volstond om een negatief advies te formuleren. Dit negatief advies op één item laat evenwel de mogelijkheid open om bij een tweede voorlegging door het Kabinet Van Den Bossche nog andere non-conformiteiten bloot te leggen en opnieuw tot een negatief advies te komen. Het opdelen van werven in functie van hun oppervlakte lijkt ons in strijd met de geest van de Europese Directive waarvan het KB een uitvoeringsbesluit is. Immers, er is duidelijk de betrachting om te komen tot veiligere bouwplaatsen en een hogere graad van welzijn van de werknemers. Deze doelstelling kan enkel gerealiseerd worden indien men maatregelen voorziet die gekoppeld zijn aan de op de werven aanwezige risico’s. Wat dit betreft zitten de werknemersafvaardigingen, de verenigingen van coördinatoren veiligheid en gezondheid en een aantal architectenverenigingen overigens op dezelfde golflengte. De overheid maakte zelf een studie waaruit bleek dat de risico’s evengoed aanwezig zijn op de kleine bouwwerven en dat ongevallen er evengoed gebeuren. Bijgevolg lijkt de démarche van opdeling in functie van een bouwoppervlakte eerder ingegeven vanuit het resultaat van lobbywerk van consumentenorganisaties en beroepsfederaties en niet uit bekommernis om het welzijn van de werknemer. Een bijkomend element dat deze veronderstelling ondersteunt is het niet-betrekken van de veiligheidscoördinatoren zelf bij het opmaken van de nieuwe wetgeving. Nochtans zijn zij degenen met de praktijkervaring.

Voor bijkomende informatie: info@vekmo.be, tel. 016/22 89 58 PS: In het Belgisch Staatsblad dd 27/01/05 (tweede editie) verscheen een nieuw KB tot wijziging van het KB van 25/01/01 betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen. Over de impact en gevolgen van het nieuw KB berichten wij in volgende publicaties.

ADMB SELECT

HRM-Coach... personeelsbeleid op slechts een muisklik afstand! 

ADMB Select biedt u, in samenwerking met KMO Contact de UNIZO-werking voor groei KMO’s – een digitale coach voor uw HR-beleid. Via onze internetsite (www.admbselect.be) kunt u snel en doelgericht een beroep doen op een praktische gids en tips inzake werving & selectie, opleiding, evaluatie, coaching, … U vindt er interessante on line seminaries, die u in een oogwenk vertrouwd maken met deze HRM-onderwerpen. U kunt er ook langer in rondneuzen en een echte expert worden in de diverse problematieken. Leuke afbeeldingen, linken, een verklarende woordenlijst en enkele boekentips maken van elke on line raadpleging van de HRM-Coach een aangename on line infosessie. Maar u kunt ook zelf aan de slag gaan. Door het aanvinken van de reeds volbrachte taken in de ‘to do-lijsten’ krijgt u een handig overzichtsrapport van wat u nog te doen staat.

De on line begeleidingen vergen iets meer invulwerk door u, maar dat levert u wel een krachtig persoonlijk eindrapport op. U kunt van op onze website (www.admbselect.be) rechtstreeks inloggen op de toepassing. Registratie is volledig gratis en zorgt ervoor dat al uw ingebrachte gegevens bijgehouden worden. Vanzelfsprekend garanderen wij uw privacy en worden uw ingebrachte data niet aan anderen doorgegeven. Niet twijfelen … doen! Wenst nog meer informatie, aarzel dan niet om ons te contacteren op één van onderstaande coördinaten. Koningin Astridlaan 134 b 4 8200 Sint-Michiels Tel. 050 47 49 79 E-mail select@admb.be

Koningsstraat 75 b 4 1000 Brussel Tel. 02 250 00 50 E-mail select.bxl@admb.be

19


KINDERBIJSLAG

Kinderbijslag volgens mijn gezinssituatie 

Het recht op kinderbijslag voor een kind is afhankelijk van de gezinssituatie waarin het kind zich bevindt. Volgend beknopt overzicht wil u hierover informeren. Gezien de rechthebbende op kinderbijslag een belangrijke rol speelt, leggen we eerst dit begrip uit. Ik woon bij mijn ouders Rechthebbende

De rechthebbende is de persoon die het recht op kinderbijslag opent. De rechthebbende is een werknemer of daarmee gelijkgesteld (werkloze, gepensioneerde, langdurig zieke of invalide). De rechthebbende moet een band hebben met het kind.

Het gaat om: • de vader of moeder; • de stiefvader of stiefmoeder; • de partner van de vader of moeder; • de wettelijk samenwonende of ex-wettelijk samenwonende van de vader of moeder; • één van de grootouders; • een oom of tante; • een (half)broer of (half)zus van het kind. Als meerdere personen binnen het gezin een recht op kinderbijslag kunnen openen, bestaat er een voorrangsorde tussen die personen.Mijn vader is rechthebbende. Het kinderbijslagfonds van zijn werkgever betaalt de kinderbijslag. Mijn moeder ontvangt de kinderbijslag. Ik woon bij één van mijn ouders, maar ze voeden mij samen op

Mijn ouders leven niet samen, maar ze oefenen toch samen het ouderlijk gezag uit over mij. Mijn vader blijft rechthebbende. Het kinderbijslagfonds van zijn werkgever blijft de kinderbijslag verder betalen. Mijn moeder blijft de kinderbijslag ontvangen. UITZONDERINGEN:

• Mijn vader kan aan zijn kinderbijslaginstelling vragen om zelf de kinderbijslag te ontvangen, als ik bij hem woon en op zijn adres gedomicilieerd ben. • De arbeidsrechter kan op vraag van mijn ouders iemand uit mijn naaste omgeving aanwijzen. Ik woon bij één van mijn ouders die mij alleen opvoedt

Mijn ouders wonen niet samen en mijn vader of mijn moeder oefent alleen het ouderlijk gezag uit over mij. Hij of zij is rechthebbende en ontvangt de kinderbijslag. Ik woon bij één van mijn ouders die een gezin vormt

BESTELBON SYLLABUS EN/OF WETBOEK KINDERBIJSLAG

Hij of zij is rechthebbende en ontvangt de kinderbijslag. Als mijn vader en moeder geen recht hebben op kinderbijslag, kan zijn of haar partner de kinderbijslag aanvragen. In principe ontvangt mijn vader of moeder de kinderbijslag. Als ze niet langer samenwonen, kan dat recht behouden blijven voor alle kinderen in het gezin van de (ex-)wettelijk samenwonende, op voorwaarde dat er wettelijke samenwoning is of was. In principe ontvangt de (ex-)wettelijk samenwonende van mijn vader of moeder de kinderbijslag. Ik ben door de overheid in een instelling geplaatst

2/3 van de kinderbijslag wordt betaald aan de plaatsingsinstantie. Het overige 1/3 wordt ofwel betaald aan de persoon die de kinderbijslag voor mijn plaatsing ontving ofwel op mijn spaarboekje gestort.

Naam:

...........................................................................................................

Adres:

...........................................................................................................

Postnr./Gemeente:

...........................................................................................................

Telefoon:

...........................................................................................................

Voorbeeld: oom, tante, grootouder, … Hij of zij is rechthebbende met voorrang aan de oudste. Wie mij opvoedt, ontvangt de kinderbijslag.

Handtekening:

...........................................................................................................

Ik woon alleen

Ik woon bij een familielid

bestelt :- de syllabus kinderbijslag - de wetteksten kinderbijslag (*) en : - voegt hierbij : 6,20 euro / 12,39 euro / 18,59 euro(*) - heeft het bedrag overgeschreven op rekening 471-5354701-13 (*).

20

Mijn vader is rechthebbende. Ik kan zelf mijn kinderbijslag ontvangen • als ik tenminste 16 jaar ben en ik een afzonderlijk domicilie heb; • als ik gehuwd ben; • of als ik zelf al een kindje heb voor wie ik kinderbijslag ontvang.

(*) Schrappen wat niet past.

UITZONDERING:

Bestellen kan via onze website op: www.admb.be/brochures

Ik kan het kinderbijslagfonds vragen mijn kinderbijslag aan één van mijn ouders uit te betalen.


Voorwaarden om te kunnen genieten van de sociale toeslagen ALS WERKLOZE RECHTHEBBENDE, ARBEIDSONGESCHIKTE RECHTHEBBENDE OF GEPENSIONEERDE RECHTHEBBENDE 

De rechthebbende die ofwel meer dan zes maanden uitkeringsgerechtigd werkloos is, ofwel meer dan zes maanden arbeidsongeschikt is ofwel gepensioneerd is, kan voor de kinderen waarvoor hij het recht op kinderbijslag doet ontstaan, een sociale toeslag ontvangen. Om deze sociale toeslag te kunnen krijgen, moet deze rechthebbende de hoedanigheid van ‘rechthebbende met personen ten laste’ hebben. De voorwaarden om deze hoedanigheid te bekomen worden vermeld in het koninklijk besluit van 26 oktober 2004, dat met ingang van 1/1/2005 van toepassing is. Principes

Om de hoedanigheid van ‘rechthebbende met personen ten laste’ te kunnen hebben, moet de rechthebbende zich in één van de volgende gezinstypes bevinden: • de rechthebbende woont alleen met het kind; • de rechthebbende woont met het kind en met zijn echtgenoot of een persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt; • de rechthebbende die niet meer samenwoont met de (ex-)echtgenoot die bijslagtrekkende is; • de rechthebbende die niet meer samenwoont met de andere ouder die bijslagtrekkende is. Bovendien hangt de hoedanigheid van ‘rechthebbende met personen ten laste’ samen met de financiële situatie van het gezin waarin het kind leeft. Die financiële situatie wordt geëvalueerd op basis van de beroepsen vervangingsinkomsten van dat gezin:

• de rechthebbende woont alleen met het kind: de beroeps- en vervangingsinkomsten van de rechthebbende mogen maximaal € 1672,38 bedragen; • de rechthebbende woont alleen met het kind en een partner (echtgenoot of feitelijk gezin): maximum gezinsinkomen (beroeps- en vervangingsinkomsten van beide partners) van € 1930,21; • de rechthebbende leeft gescheiden van de bijslagtrekkende (ex-)echtgenoot: beroeps- en vervangingsinkomsten van de bijslagtrekkende mogen maximaal € 1672,38 bedragen. Bovendien mag de bijslagtrekkende niet hertrouwd zijn en geen feitelijk gezin vormen; • de rechthebbende ouder leeft gescheiden van de andere ouder die bijslagtrekkende is: beroeps- en vervangingsinkomsten van de bijslagtrekkende mogen maximaal € 1672,38 bedragen. Bovendien mag de bijslagtrekkende ouder niet getrouwd zijn en geen feitelijk gezin vormen. Voorbeeld

Een invalide met een uitkering van € 750 per maand woont samen met een partner die voltijds werkt tegen een loon van € 1500 per maand. De invalide is rechthebbende voor zijn kind dat in zijn gezin verblijft. Gezien het globale maandelijks inkomen (€ 2250 per maand) hoger ligt dan € 1930,21, is er geen recht op een sociale toeslag.

Jaarlijkse vragenlijsten betreffende uw kinderbijslag 

Een wijziging in de gezinssituatie of beroepssituatie van één van de gezinsleden kan belangrijke gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Vandaar hebben wij de verplichting jaarlijks vragenlijsten te sturen om na te gaan of er zich wijzigingen voorgedaan hebben. In januari werd aan sommige gezinnen één of meerdere van onderstaande vragenlijsten verstuurd: Formulier model P16 De wees geniet de verhoogde of de gewone wezenbijslag en de overlevende ouder woont in het buitenland. Formulier model P16com De verlaten wees (dit is de wees die geen enkel contact meer heeft met de overlevende ouder).

Formulier model P19 – P19bis De meer dan zes maanden arbeidsongeschikte of werkloze rechthebbende of de gepensioneerde rechthebbende die de verhoogde bijslag geniet.

Deze vragenlijsten betreffen allen de periode van 1 januari 2004 tot 31 december 2004.

Indien wij een vragenlijst niet ontvangen hebben voor het einde van februari 2005, zullen wij verplicht zijn de betaling van de kinderbijslag te onderbreken. Het niet inzenden ervan kan aanleiding geven tot terugvordering van de kinderbijslag over het jaar 2004. U heeft er dus alle belang bij de vragenlijst zo spoedig mogelijk aan ons terug te sturen!

21


KINDERBIJSLAG

Bereken nu zelf uw kinderbijslag Met onze nieuwe e-tool kunt u online, via een gebruiksvriendelijke interface, een aantal gegevens invullen en zo in een oogwenk berekenen op hoeveel kinderbijslag u recht heeft. Er is een verklarende woordenlijst omtrent kinderbijslag aanwezig, het glossarium, om het u nog makkelijker te maken.

Belangrijke informatie voor werkzoekenden Vooraleer jongeren werkloosheidsuitkeringen kunnen ontvangen, moeten ze ingeschreven zijn als werkzoekende en een wachttijd van 9 maanden doorlopen. Voor de meeste afgestudeerde jongeren die zich lieten inschrijven bij de V.D.A.B., duurt deze wachttijd van augustus tot en met april. Tijdens die wachttijd is er recht op kinderbijslag.

Bezoek onze website www.kinderbijslagfonds.be om de e-tool â&#x20AC;&#x153;bereken zelf uw kinderbijslagâ&#x20AC;? te ontdekken.

Wat indien de werkzoekende tewerkgesteld is tijdens de wachttijd? Tijdens de laatste zomervakantie volgend op het einde van de studies kan een jongere die als werkzoekende ingeschreven is kinderbijslag genieten, indien:

Kinderbijslag tijdens paasvakantie: opgepast!

â&#x20AC;˘ ofwel de activiteit uitgeoefend wordt in het raam van een studentenovereenkomst; â&#x20AC;˘ ofwel de activiteit beneden de 80 uur per maand blijft; â&#x20AC;˘ ofwel de bezoldiging minder dan â&#x201A;Ź 435,18 per maand (bedrag van toepassing sedert 1/10/2004) bedraagt en in het algemeen tijdens de maand juli.

Wat het recht op kinderbijslag tijdens de komende paasvakantie betreft, moet de student in de maand voorafgaand aan de vakantiemaand aan twee voorwaarden voldoen om kinderbijslag te kunnen genieten tijdens de paasvakantie :

â&#x20AC;˘ hij moet regelmatig de lessen gevolgd hebben; â&#x20AC;˘ er mag geen verlies aan kinderbijslag geweest zijn wegens een niettoegelaten tewerkstelling.

Voor de maanden van de wachttijd die geen zomervakantiemaanden zijn is een bezoldiging van meer dan â&#x201A;Ź 435,18 per maand een beletsel voor de kinderbijslag. Eind april, na beĂŤindiging van de wachttijd, zal aan de werkzoekenden een vragenlijst model P20 gestuurd worden. Wij hebben deze vragenlijst nodig ter rechtvaardiging van onze betalingen kinderbijslag tijdens de wachttijd. Stuur ze spoedig ingevuld terug, teneinde terugvordering van de uitbetaalde kinderbijslag te voorkomen.

,#$7PPSBGCFUBMJOHTQMBO

%FGJTDVT  FFOHPFEFWSJFOE

;FLFS XBOUEFmTDVTCFMPPOUVXBOOFFSVEFCFMBTUJOH PQ VX CFESJKGTJOLPNTUFO WPPSBG CFUBBMU &O IFU ,#$7PPSBGCFUBMJOHTQMBOCJFEUVEFPQMPTTJOHPN VXWPPSBGCFUBMJOHFOOPHWPPSEFMJHFSVJUUFWPFSFO 6CFUBBMUFFOQBLNJOEFSCFMBTUJOHFOFOIPVEUEF mTDVTUPDIUFWSJFOE,PNFSFFOTPWFSQSBUFONFU EF,#$BEWJTFVS XXXLCDCFPOEFSOFNFO

22


Bedragen gezinsbijslag werknemers [vanaf 01.10.2004] I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. Gewone kinderbijslag 1ste kind ........................................................................................75,54 2de kind.......................................................................................139,78 3de kind en elk der volgende ........................................................208,70 2. Wezen (1) per weeskind .............................................................................. 290,20 3. Forfaitaire kinderbijslag voor kinderen geplaatst bij een particulier per geplaatst kind ......................................................................... 50,69 4. Kinderbijslag voor kinderen van invalide werknemers (2) 1e kind ....................................................................................... 158,28 2e kind ....................................................................................... 163,62 3e kind en elk der volgende ........................................................ 212,88 5. Kinderbijslag voor kinderen van werklozen van meer dan zes maanden en van gepensioneerden (2) 1ste kind ......................................................................................114,00 2de kind.......................................................................................163,62 3de kind en elk der volgende ........................................................212,88

Andere kinderen (ook kinderen met een aandoening) kind van 6 tot 12 jaar ................................................................... 26,24 kind van 12 tot 18 jaar .................................................................. 40,10 kind boven de 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2009) ...................... 50,99 KINDEREN GEBOREN VOOR 1 JANUARI 1991

Eerste rang van de gewone schaal (kinderen die niet getroffen zijn door een aandoening) kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, jonger dan 18 jaar ......................................... 26,24 kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, vanaf 18 jaar ...................................................................... 28,19 kinderen geboren tussen 1 januari 1981 en 31 december 1984 ..... 42,04 kinderen geboren vóór 1 januari 1981 (inclusief de gehandicapten van +25 jaar) ..................................... 44,25 Andere kinderen (ook kinderen met een aandoening) kind van 6 tot 12 jaar ................................................................... 26,24 kind van 12 tot 18 jaar ................................................................. 40,10 kind boven de 18 jaar ................................................................... 50,99 gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn, en wees zijn of afhangen van een invalide rechthebbende .................. 29,87

III. KRAAMGELD 6. Kinderbijslag voor het enig gehandicapt kind dat voor 1 juli 1966 geboren werd, dat wees is of afhangt van een invalide rechthebbende .............................. 92,71 Het gehandicapt kind dat geboren werd vóór 1 juli 1966 en deel uitmaakt van een gezin dat meerdere rechtgevende kinderen telt of afhangt van een actieve werknemer, een werkloze of een gepensioneerde, heeft recht op de gewone kinderbijslag (zie I,1).

II. SUPPLEMENTEN

1e geboorte ............................................................................ 1.023,45 2e geboorte en elk der volgende ................................................. 770,02 elk kind uit een meerlingen zwangerschap ............................... 1.023,45 Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de zesde maand zwangerschap en de uitbetaling ervan kan bekomen worden twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum.

7. Bijkomende bijslag voor gehandicapte kinderen van minder dan 21 jaar

IV. ADOPTIEPREMIE ..................................................... 1.023,45

OUD SYSTEEM

V. GRENSBEDRAGEN VOOR DE INKOMSTEN OF SOCIALE UITKERINGEN

zelfredzaamheidsgraad 0 - 3 punten .............................................339,85 zelfredzaamheidsgraad 4 - 6 punten .............................................372,02 zelfredzaamheidsgraad 7 - 9 punten .............................................397,69 NIEUW SYSTEEM

ernst van de gevolgen van de aandoening 4 - 5 punten...................66,25 ernst van de gevolgen van de aandoening 6 - 8 punten...................66,25 ernst van de gevolgen van de aandoening 9 - 11 punten...............165,62 ernst van de gevolgen van de aandoening 12 - 14 punten.............276,03 ernst van de gevolgen van de aandoening 15 - 17 punten.............386,44 ernst van de gevolgen van de aandoening 18 - 20 punten.............414,04 ernst van de gevolgen van de aandoening +20 punten .................441,64 8. Leeftijdsbijslagen KINDEREN GEBOREN NA 31 DECEMBER 1990

Eerste rang van de gewone schaal (kinderen die niet getroffen zijn door een aandoening) kind van 6 tot 12 jaar ................................................................... 13,16 kind van 12 tot 18 jaar .................................................................. 20,04 kind boven de 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2009) ...................... 23,10 kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 die eerste rang worden ter vervanging van een rechtgevende op leeftijdsbijslag, vanaf 6 jaar tot minder dan 18 jaar ................... 26,24 kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 die eerste rang worden ter vervanging van een rechtgevende op leeftijdsbijslag, vanaf 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2009) ....... 28,19

1. Grensbedragen voor het rechtgevend kind Bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven de betrokken rechtgevenden niet langer recht hebben op kinderbijslag ............. 435,18 Zijn betrokken: - de jongere met een leerovereenkomst; - de werkzoekende die een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de rechtgevende die niet langer onderworpen is aan de leerplicht en één van de types van secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt die georganiseerd worden volgens de door de gemeenschappen bepaalde normen en daarnaast een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de student die een bezoldigde stage verricht waarvan het volbrengen een voorwaarde is tot het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet.

2. Grensbedragen voor de rechthebbende Bedrag van de globale inkomsten van het gezin waar het kind verblijft waarboven geen sociale toeslag meer verleend wordt: rechthebbende of bijslagtrekkende woont alleen met het kind .... 1.672,38 rechthebbende en partner wonen samen met kind ................... 1.930,21 (1) Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden vormt, geniet van de gewone kinderbijslag. (2) Deze rechthebbenden moeten de hoedanigheid hebben van ‘Rechthebbende met personen ten laste’ zoniet wordt de gewone kinderbijslag (zie I,1) betaald.

23


ZIEKTEVERZEKERING

CM verbetert haar diensten en voordelen in 2005 

Luc DAENINCK Directeur administratie CM BRUGGE

Alle leden van CM Brugge genieten van een uitgebreid pakket voordelen en diensten. Vanaf 2005 zijn er enkele belangrijke uitbreidingen. We geven u een kort overzicht. • Brillen en lenzen voor jongeren: jongeren tot 18 jaar krijgen driemaal een tussenkomst van maximaal 50 euro voor brilglazen, -monturen of lenzen; vanaf 2005 is er de uitbreiding met nog één extra tegemoetkoming van maximum 50 euro voor jongeren van 18 tot en met 24 jaar. • Jump & Go: de tegemoetkoming voor lidgeld jeugdbeweging of sportclub voor jongeren van 6 tot 18 jaar bedraagt 30 euro voor het eerste jaar en 15 euro vanaf de volgende jaren; vanaf 2005 is er ook een tegemoetkoming voor deelnamegelden aan openluchtklassen, speelpleinwerking en schoolsport (initiatief van minstens één dag). • Osteopathie - chiropraxie: de voordeelboekjes worden afgeschaft en vervangen door afzonderlijke getuigschriften; er wordt vanaf 2005 10 euro uitbetaald per behandeling; leden moeten niet meer wachten tot het bereiken van het maximum (5 behandelingen) of het einde van het jaar. • Loop-je-fit: een tussenkomst van 10 euro voor wie erin slaagt om via een door CM erkende organisatie een brevet van 5 km joggen te behalen. • Voetverzorging: voor 65-plussers vier keer per jaar een tussenkomst van 3,5 euro bij een voetverzorging thuis door een door CM erkende pedicure. • Tussenkomst bij diabetesstrips: 40 % tussenkomst op bloedglucosestrips op de kostprijs met een maximum van 150 euro per jaar: er is voortaan enkel een attest zelfcontrole vereist.

• Tussenkomst voor verblijf in een dagverzorgingscentrum: de tussenkomst wordt van 2,5 euro naar 5 euro/dag verhoogd, gedurende maximaal 100 dagen. • Endoscopisch en/of viscerosynthesemateriaal: een tussenkomst bij modern hechtingsmateriaal en materialen gebruikt bij een kijkbuisoperatie (er is een franchise van 100 euro per factuur). CM-bijdragen per maand vanaf 2005

Gezinshoofd: 5,19 euro Alleenstaande: 4,04 euro Werkende partner: 2,22 euro Een gezin betaalt maximaal 7,41 euro. Wil u een overzicht van alle CM-voordelen en -diensten? Vraag dan de gratis brochure in uw CM-kantoor of via tel. 050 44 05 00. CM-teleconsulenten

Maandelijks beantwoorden de drie teleconsulenten van het CM-contactcentrum te Brugge zo’n 5.000-tal telefoons op het gekende nummer 050 44 05 00. Gemiddeld kunnen zij 80 % van de leden onmiddellijk een antwoord bezorgen. Een dienstverlening die zeer geapprecieerd wordt door onze leden. CM-kantoor Sint-Clarastraat te Brugge

Vanaf 2005 kunt u terecht op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur in de Sint-Clarastraat 48 bis te Brugge, tel. 050 44 05 00, fax 050 44 05 21, brugge@cm.be.

Dagvergoeding zelfstandigen 

Op dag van vandaag en dit sedert 01.10.2004 zijn de hiernaast vermelde dagbedragen (ziektevergoeding voor zelfstandigen) van kracht: arbeidsongeschikte zelfstandigen met een beperkte zelfredzaamheid (niet minder dan 11 punten) kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Primaire arbeidsongeschiktheid - 2e t.e.m. 12e maand

met gezinslast zonder gezinslast

€ 31,14 € 23,36

Invaliditeit vanaf het 2e jaar

Deze bedraagt € 5,37 per dag. De tegemoetkoming kan worden toegekend vanaf de vierde maand arbeidsongeschiktheid. M.i.v. 01.10.2004 is de moederschapsuitkering voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes vastgesteld op € 2.001,84.

24

met gezinslast zonder gezinslast

€ 31,35 € 23,51

Invaliditeit (met stopzetting bedrijf) - vanaf het 2e jaar

met gezinslast zonder gezinslast

€ 34,38 € 25,78


CM & de ziekteverzekering 

De ziekteverzekering bestaat uit twee delen: de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering. De verplichte ziekteverzekering ligt vast bij wet en is voor iedereen gelijk. De aanvullende verzekering is een mand van voordelen en diensten die verschillen tussen de ziekenfondsen. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de verplichte ziekteverzekering.

Of stop de getuigschriften in een omslag en steek ze in een CM-brievenbus in jouw buurt. Binnen de week vind je het bedrag op de rekening: correct, snel en veilig! De gele klever: altijd en overal

Aansluiten

Als Belg moet je aansluiten bij een ziekenfonds. Dat is verplicht door de wet. Hierdoor krijg je toegang tot de verplichte ziekteverzekering.

Breng op elk getuigschrift en op elk document voor het ziekenfonds de (juiste) gele klever aan. Op die manier wordt jouw dossier snel en correct afgewerkt. Een ongeval?

Rechten en plichten

Om te kunnen genieten van de ziekteverzekering betaal je een bijdrage. Als werknemer wordt een deel van je brutoloon afgehouden. Ben je zelfstandige, dan betaal je een bijdrage via een sociale verzekeringskas. Eenmaal aangesloten bij de ziekteverzekering heb je recht op terugbetaling van gezondheidszorgen en recht op ziektevergoeding.

1. TERUGBETALING VAN GENEESKUNDIGE VERZORGING Als je ziek wordt, heb je recht op een gedeeltelijke terugbetaling van de uitgaven voor gezondheidszorgen. Werknemers krijgen het grootste deel van hun kosten terug. Zij zijn immers verzekerd tegen de grote én de kleine risico’s van ziekte. De grote risico’s zijn onder meer operaties, ziekenhuisopnames, bevallingen... Onder de kleine risico’s rekenen we het bezoek aan een huisarts, de tandarts of de specialist, behandelingen door kinesisten, de aankoop van geneesmiddelen... Zelfstandigen zijn in principe enkel verzekerd tegen de grote risico’s. Zij doen er goed aan zich via hun ziekenfonds aan te sluiten voor de kleine risico’s.

Signaleer ons onmiddellijk als de gezondheidszorgen het gevolg zijn van een ongeval. Je vermijdt veel tijd- en geldverlies.

2. ZIEKTE-UITKERING Als je door ziekte niet kan werken, dan betaalt de CM een ziekte- of invaliditeitsvergoeding. Werknemers ontvangen bij ziekte een bepaald percentage van het loon. Dit percentage hangt af van de (gezins)situatie: gezinshoofd, alleenstaande of samenwonende. Vanaf het tweede jaar van ziekte ontvang je een invaliditeitsvergoeding. Bij zelfstandigen is de ziekte-uitkering een vast (forfaitair) bedrag. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen met gezinslast en zonder gezinslast. Ben je in bevallingsrust? Dan ontvang je een moederschapuitkering. Vaderschapsverlof? Ook als vader heb je recht op betaald verlof bij de geboorte van een kind. Vraag de brochure “Zwangerschap en Geboorte” in het CM-kantoor.

Hoeveel krijg je terug?

De terugbetaling van gezondheidszorgen wordt geregeld via akkoorden tussen de overheid, de ziekenfondsen en de artsen. Deze akkoorden bepalen hoeveel de zorgverstrekkers verdienen en hoeveel je terugbetaald krijgt. Zo kan je goed weten wat je gezondheid kost. Komt men niet tot een akkoord, dan bepalen de zorgverstrekkers zelf hun ereloon. De terugbetaling door het ziekenfonds blijft altijd bepaald door de nomenclatuur, het wettelijk vastgelegde terugbetalingstarief.

Mutualiteit voor Middenstand en Beroepen De mutualiteit voor

Niet alle zorgverstrekkers ondertekenen de prijsafspraken. Voor hen die niet tekenden, gelden de afspraken niet. Bovendien kan een akkoord door de artsen ook gedeeltelijk ondertekend worden. In onze kantoren kan je nagaan of jouw arts het akkoord ondertekend heeft.

OPENINGSUREN KANTOREN

Bepaalde mensen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen een hoger bedrag terug voor hun gezondheidszorgen. Weduwen, wezen, invaliden, gepensioneerden en oudere langdurig werklozen die aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen, zijn daar voorbeelden van. Bovendien werd dit recht ook uitgebreid naar andere categorieën.

Sint-Clarastraat 48 bis 8000 Brugge dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 u.

• zelfstandigen • vrije beroepen • loon- en weddetrekkenden • ambtenaren • studenten hoger onderwijs • verblijvenden Sint-Clarastraat 48 bis 8000 Brugge Tel 050 44 05 00 Fax 050 44 05 21

Hoe gebeurt de terugbetaling?

AANDACHT !

De terugbetaling van de gezondheidszorgen gebeurt altijd via een post-of bankrekening. Je kan de getuigschriften afgeven in het CM-kantoor.

De hier behandelde thema’s zijn algemeen bindend voor om het even welk ziekenfonds met uitzondering van het item “diensten en voordelen in 2005” dat gericht is aan onze leden CM Brugge.

25


INFOHOEKJE CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK

Goedkoper reizen met “De Lijn” 

Jos BEUSELINCK Diensthoofd Centrum Algemeen Welzijnswerk CM Brugge

De Lijn maakte recent bekend dat het werk wil maken om het openbaar vervoer toegankelijker te maken voor personen met fysische beperkingen: van lage instapdrempels en voldoende ruimte in haar bussen en trams tot toegankelijkere haltes en duidelijkere informatie over wie goedkoper of gratis kan reizen. In dit nummer behandelen we alle praktische informatie (voorwaarden en aanvraag) over het gratis netabonnement, de kaart voor de begeleider, de reductiekaart én de voordelen voor de houders van een WIGW-kaart (kaart voor de leden met verhoogde tegemoetkoming).

Reductiekaart

De reductiekaart van de N.M.B.S. geeft ook bij De Lijn het recht op vermindering van 50% bij aankoop van een Lijnkaart. Personen, die in het bezit zijn van een reductiekaart afgeleverd door de N.M.B.S. kunnen bij De Lijn een Buzzy Pazz (voor jongeren tot 25 jaar) of een Omnipas (voor personen vanaf 25 jaar) van 12 maanden kopen aan de prijs van 25 euro.

Gratis netabonnement

Het gratis netabonnement is geldig tot 31.12.2007 en wordt uitgereikt aan mensen:

• die bij het Vlaams Fonds zijn ingeschreven; • die een tegemoetkoming ontvangen vanwege de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ); • die ouder zijn dan 65 jaar; • die in Vlaanderen wonen. In principe ontvang je als rechthebbende vanuit de administratie van de Regeringscommissaris van Sociale Zekerheid een brief met een reeds ingevuld aanvraagformulier. Je hoeft dit formulier enkel te ondertekenen en op te sturen in de bijgevoegde omslag. Enkele weken later valt het netabonnement in je brievenbus.Indien je echter geen aanvraagbundel toegestuurd krijgt en je behoort tot één van bovenstaande doelgroepen, kan je contact opnemen met de Provinciale Afdeling van het Vlaams Fonds of met de FODSZ. De kaart voor de begeleider

Met deze kaart kan diegene die de persoon met een handicap vergezelt gratis reizen met tram en bus. De persoon met een handicap moet wonen in:

• het Vlaamse Gewest; • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; • of in de gemeenten Edingen, Komen, Moeskroen en Vloesberg; en aangetast zijn door ofwel:

• een visuele handicap van méér dan 75%; • een handicap aan de bovenste ledenmaten van méér dan 75%; • een handicap aan de onderste ledenmaten van méér dan 50%; • mentaal gehandicapt zijn voor ten minste 66%. Als rechthebbende dien je bij een schriftelijke aanvraag een eensluidend verklaarde kopie van een attest toe te voegen, afgeleverd door een officiële instantie waaruit het percentage van de handicap blijkt of een door het gemeentebestuur voor eensluidend verklaard doktersattest van een geneesheer-specialist waaruit de handicap en het percentage blijkt en waarbij deze bevestigt dat je als persoon met een handicap begeleiding nodig hebt bij het op- en afstappen wanneer je het openbaar vervoer neemt.

26

Personen met een leefloon en gelijkgestelden, ouderen met een gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie kunnen zo’n abonnement aanvragen zonder voorlegging van de reductiekaart. Hiervoor dienen ze een attest toe te voegen afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen of het OCMW. Houders van een WIGW-kaart

Houders van een geldige WIGW-kaart (Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen) kunnen ook een Buzzy Pazz of een Omnipas kopen voor 25 euro of een gecombineerd De Lijn-MIVB abonnement voor 102 euro. Voor meer info:

CAW-Dienst Maatschappelijk Werk in het ziekenfondskantoor in uw buurt. U kan ook bellen naar de dienst op 050 44 03 07 of mailen naar caw.cmbrugge@cm.be.

U kunt ook de volledige informatie terugvinden op de website van De Lijn via www.delijn.be of via De LijnInfo 070 220 200.


PENSIOEN

Tegemoetkoming aan gehandicapten [vanaf 01.10.2004]

Enkele nuttige pensioenbedragen [met ingang van 01.10.2004] Gewaarborgde minimumbedragen voor werknemers

a) De inkomensvervangende tegemoetkoming (1) :

Cat. A (niet behorend tot B & C): € 4.860,49 Cat. B (alleenstaande gerechtigde): € 7.290,74 Cat. C (gerechtigde die huishouden vormt of kind ten laste heeft): € 9.720,98 (1) Vrijstellingen op de inkomensvervangende tegemoetkoming: - € 2.430,25 (= 1/2 van categorie A) voor leden van het huishouden; - 10% van het arbeidsinkomen van de gehandicapte; - € 552,05 voor andere inkomsten van de gehandicapte.

Bij een volledige loopbaan (45 jaar voor een man, 43 voor een vrouw) worden in de pensioenregeling van de werknemers minstens volgende bedragen toegekend. Ieder jaar in de loopbaan dient wel aan specifieke voorwaarden te voldoen. Indien geen volledige loopbaan kan bewezen worden maar minstens 2/3 van een volledige loopbaan, dan dient het toegekende pensioen minstens overeen te stemmen met onderstaande bedragen, herleid in verhouding tot de bewezen loopbaan.

b) De integratietegemoetkoming (2) :

Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten) : Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

(7 tot 8 ptn) : (9 tot 11 ptn) : (12 tot 14 ptn) : (15 tot 16 ptn) : (17 tot 18 ptn) :

€ 961,23 € 3.275,50 € 5.233,84 € 7.625,05 € 8.8650,14

(2) De gerechtigde op een integratietegemoetkoming in de cat. III, IV en V geniet sedert 01/07/2001 van een abattement van € 18.056,59 op het inkomen van de leden van het huishouden. Boven dit bedrag wordt de helft afgetrokken. Indien de gehandicapte er voordeel mee doet, wordt enkel de integratietegemoetkoming toegekend waarvan het bedrag verminderd wordt met de helft van het gedeelte van het beroepsinkomen van de gehandicapte dat € 18.056,59 overschrijdt. Bij een gerechtigde op een integratietegemoetkoming in de cat. I en II wordt slechts een vermindering van € 1.656,15 vrijstelling op het inkomen van de leden van het huishouden toegekend. De vrijstelling op het vervangingsinkomen van de gehandicapte bedraagt € 2.579,14, indien de arbeidsvrijstelling niet hoger is dan € 15.477,09 ligt. Indien de arbeidsvrijstelling hoger is dan €15.477,09, geldt de vrijstelling € 2.579,14 (arbeidsvrijstelling – 15.477,09). Op de andere inkomsten gelden specifieke vrijstellingen. Het recht op deze tegemoetkomingen vervalt niet bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

(7 tot 8 ptn) : (9 tot 11 ptn) : (12 tot 14 ptn) : (15 tot 16 ptn) : (17 tot 18 ptn) :

€ 821,43 € 3.135,58 € 3.812,36 € 4.488,94 € 5.514,03

MAANDBEDRAGEN

€ 12.735,60 € 10.191,72 € 10.031,40

€ 1.061,30 € 849,31 € 835,95

Gewaarborgde minimumbedragen voor zelfstandigen

Indien 2/3 of een volledige loopbaan (45 jaar voor een man, 43 jaar voor een vrouw) bewezen wordt in de pensioenregeling van de zelfstandigen of bij samentelling van de behaalde loopbaan als zelfstandige en als werknemer, dan dient het pensioen van de zelfstandigen minstens onderstaande bedragen te evenaren, herleid in verhouding tot de in de regeling van de zelfstandigen behaalde kwartalen. De aanpassing aan deze bedragen gebeurt niet of wordt zodanig beperkt, dat het totaal van het uiteindelijk toekenbare pensioen als zelfstandige en als werknemer de grensbedragen van het gewaarborgd inkomen niet overschrijdt.

Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

c) De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (3) :

Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten) aan de gehandicapte die tenminste 65 jaar oud is, en niet reeds de bovenstaande uitkeringen geniet :

JAARBEDRAGEN

JAARBEDRAGEN

MAANDBEDRAGEN

€ 10.680,64 € 8.039,07 € 8.039,07

€ 890,05 € 669,92 € 669,92

Inkomensgarantie voor ouderen

Is de totaliteit van het pensioen (90 %) en de overige bestaansmiddelen (na aftrek van diverse abattementen) kleiner dan deze grensbedragen, dan wordt het verschil bijgepast.

Voor een samenwonende Voor een alleenstaande

JAARBEDRAGEN

MAANDBEDRAGEN

€ 5.259,48 € 7.889,28

€ 438,29 € 657,44

(3) Deze tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag van het inkomen (het pensioen wordt slechts voor 90 % gerekend) dat volgende grenzen overschrijdt : € 12.270,48 voor een gerechtigde met personen ten laste, € 9.819,64 voor een alleenstaande en voor een samenwonende.

TOEGELATEN ACTIVITEIT GEPENSIONEERDEN: GRENZEN 2005 ONGEWIJZIGD T.O.V. 2004 TOEGELATEN BEROEPSBEZIGHEID VOOR GEPENSIONEERDEN VANAF 2004: BEROEPSACTIVITEIT ALS

RUSTPENSIOEN EN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

UITSLUITEND OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

RUSTPENSIOEN EN OVERLEVINGSPENSIOEN NA DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

Werknemer (2) (bruto beroepsinkomen - met kinderlast (3)

€ 7.421,57 € 11.132,37

€ 14.843,13 € 18.553,93

€ 13.556,68 € 17.267,47

Zelfstandige (2) (netto beroepsinkomen - met kinderlast (3)

€ 5.937,26 € 8.905,89

€ 11.874,50 € 14.843,13

€ 10.845,34 € 13.813,96

(1) De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar voor werknemers en zelfstandigen, door het geleidelijk optrekken van de pensioenleeftijd voor vrouwen is die vandaag 63 jaar.

(2) Voor een activiteit als werknemer geldt het bruto beroepsinkomen; voor een activiteit als zelfstandige geldt het netto-inkomen. Het netto-inkomen zelfstandige is gelijk aan 80 % van het bruto beroepsinkomen werknemer. (4) Deze bedragen gelden op jaarbasis. Voor een gedeelte van een jaar moeten ze omge(3) In geval van kinderlast worden de grenzen verhoogd met een forfaitair bedrag. Dat deeld worden (pro rata van het aantal maanden waarin een pensioen gecumuleerd forfait wordt niet gewijzigd. wordt met een toegelaten beroepsbezigheid).

Bron: KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (BS 23/03/2004) KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 23/03/2004)

27


ADMB VERZEKERINGEN

ADMB Hospitalisatieverzekering nog steeds een succes 

Rik VANDEN BUSSCHE Afdelingshoofd ADMB Verzekeringen

In 1992 heeft ADMB Verzekeringen, samen met Fidea, de ADMB HOSPITALISATIEVERZEKERING ontwikkeld. De promotie ervan blijft succesvol door de evenwichtige prijs-kwaliteit verhouding en het prima beheer. Niettegenstaande sommige verzekeraars reeds initiatieven namen om de premies (drastisch) te verhogen kunnen wij, op vandaag en weliswaar zonder garantie voor de toekomst, onze schitterende tarieven aanhouden. De ADMB Hospitalisatieverzekering heeft haar plaats tussen gelijkaardige kwalitatieve aanbiedingen van verzekeringsmaatschappijen dubbel en dik verdiend. Het aantal cliënten dat afscheid van ons neemt is als het ware op één hand te tellen, hetgeen zonder twijfel de beste kwaliteitsbarometer is.

EVEN OP EEN RIJTJE • Geen waarborgplafond en bijgevolg onbeperkte dekking. • De pré- en posthospitalisatiekosten aangerekend in de periode van twee maand vóór en zes maand na de hospitalisatie zijn gewaarborgd. Dit is belangrijk. Zeker de kosten “na” zijn dikwijls indrukwekkend. • De bijovernachting van één van de ouders is verzekerd bij hospitalisatie van zoon of dochter tot 18 jaar tot € 25 per nacht. • De vergoeding van de medische kosten voor alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur, chiropraxie, osteopathie en raadplegingen bij een homeopaat, is gewaarborgd. • Thuisbevalling is verzekerd tot € 625. • De vrijstelling bedraagt slechts € 60. • Het vergoedingsplafond voor de vervoerkosten bedraagt € 1250 wat zeer ruim is.

De jaarpremies (taksen en lasten inbegrepen) in euro bedragen: Instapleeftijd

Vanaf 01.07.2004

0 tot 19 jaar 20 tot 29 jaar 30 tot 39 jaar 40 tot 49 jaar 50 tot 59 jaar

57,02 euro 102,63 euro 114,03 euro 136,84 euro 199,56 euro

Bovendien geniet u van een korting op de totale jaarpremie vanaf een gezin met drie. Als u de ADMB Hospitalisatieverzekering (nog) niet hebt onderschreven, helemaal nog geen hospitalisatieverzekering hebt of graag een alternatief aanbod zou zien, neem dan gerust contact op met Sandra Desmulie op het nummer 050 47 49 48.

Een offerte kunt u ook elektronisch opvragen via onze website www.admbverzekeringen.be.

Het prijskaartje zal u ongetwijfeld interesseren.

NV ADMB Verzekeringen - CBFA 13.334

ADMB Verzekeringen De klok rond bereikbaar, zeven dagen op zeven via een gespecialiseerde bijstandscentrale die uw oproep buiten de kantooruren opvangt. SINT-ANDRIES BRUGGE OVERIJSE OOSTENDE DENDERMONDE

28

Jan Breydellaan 107, 8200 Sint-Andries Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge Gebroeders Danhieuxstraat 6, 3090 Overijse E. Beernaertstraat 13, 8400 Oostende Brusselsestraat 93, 9200 Dendermonde

tel. 050 47 49 47 tel. 050 47 49 44 tel. 02 766 17 50 tel. 059 56 87 56 tel. 052 38 16 00

fax 050 47 49 59 fax 050 47 49 59 fax 02 687 36 98 fax 059 56 87 59 fax 052 38 16 09


De individuele levensverzekering ? “NEEN, DANK U, IK HEB AL GENOEG VERZEKERINGEN”, KLINKT HET IN KOOR! HOEWEL… 

In de spurt naar het vorig jaareinde werden zowel door particulieren, zelfstandigen als vennootschappen nog aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in levens- en groepsverzekering. Het is (gelukkig) lang geleden dat dergelijke verzekeringsinstrumenten nog werden geassocieerd met gladde verkooppraatjes van deur tot deur. Dit is maar goed ook want deze producten zijn echt prima en worden vandaag de dag professioneel gecommercialiseerd en beheerd, onder het waakzaam oog van de Controlediensten van het Bank- en Verzekeringswezen (CBFA). De motieven liggen voor de hand:

• de opbouw van een aanvullend pensioen omdat iedereen graag zijn levensstandaard wil behouden in zijn of haar derde jeugd. Dat ons wettelijk pensioen hier niet voor zal zorgen is een boodschap die eenieder van ons ondertussen wel uit het hoofd kent. • de fiscale stimuli verbonden aan deze investeringen. De overheid doet hiervoor aanzienlijke inspanningen en het fiscaal voordeel van vrijwel alle systemen is niet te versmaden. Zo onderstreept de overheid ook haar geloof in de persoonlijke pensioenopbouw en haar vertrouwen in de geciteerde (spaar)verzekeringsformules.

Tot aan uw wettelijk pensioen kunt u ieder jaar tot 1830 euro investeren. Het precieze bedrag hangt af van uw inkomen. Let wel, dit valt onder de rubriek van het “lange termijn sparen” waaronder ook de kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen vallen. ADMB Verzekeringen zal uw individuele situatie graag én gratis onderzoeken en u vervolgens adviseren omtrent de mogelijkheden. Uw voordelen

• Afhankelijk van uw inkomen realiseert u een belastingsbesparing van 30 tot 43%, ttz van 550 tot 785 euro per jaar. • Er is een gegarandeerde rente van 3,25% op de spaarsom en op iedere storting. • Bovenop de gegarandeerde rente ontvangt u ook een belastingsvrije winstdeelname. • Optimale spreiding door maandelijkse betalingen kan zonder enig probleem. • Op einddatum ontvangt u het kapitaal, plus intresten, plus winstdeelname. Op het kapitaal plus intresten is er een fiscale voorheffing van 10%. • De individuele levensverzekering is cumuleerbaar met alle andere vormen van pensioensparen, levens- en groepsverzekeringen.

HET BOS….

BETAALD VOOR HET EINDE VAN HET JAAR?

Schuldsaldoverzekering, pensioensparen, individuele levensverzekering, vrij aanvullend pensioen (voor de zelfstandigen), bedrijfsleidersverzekering, groepsverzekering, enz…

Helaas, ja, met uitzondering van de individuele levensverzekering waarvoor u uitstel krijgt tot 30 juni 2005 om uw belastingen van het jaar 2004 alsnog te “corrigeren.”

Laat u niet afschrikken. Toegegeven, het is veel, maar er zit wel degelijk structuur in en er is een veelvoud van oplossingen; doch een enkelvoud van maatoplossingen.

Met andere woorden, u kunt vóór 30 juni 2005 een premie betalen die de verzekeraar zal toewijzen aan het jaar 2004. U krijgt een fiscaal attest teneinde de betaalde premie in te schrijven in de rubriek van het “lange termijn sparen” waaronder ook de individuele levensverzekering ressorteert, met een aanzienlijke belastingvermindering voor 2004 tot gevolg.

Laat u daarom informeren door een verzekeringsmakelaar die goed thuis is in deze materie. Dergelijke adviezen zijn altijd vrijblijvend, evenzo wat ADMB Verzekeringen betreft.

DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING

Voor info

Het is daarenboven een spaarformule in de echte zin van het woord! Niet alleen geniet u een belangrijke belastingsvermindering; daarenboven is het rendement bijzonder aantrekkelijk!

Contacteer Sandra Desmulie op 050 47 49 48 of surf naar www.admbverzekeringen.be Veel succes en laat de geboden opportuniteit niet liggen…

organising your office

L. Bauwensstraat 15 • 8200 Brugge Tel. 050 32 04 08 • Fax 050 31 19 12 info@buro-center.be - www.buro-center.be

29


ADRESSEN ADVISEURS SVMB BOLLEKENS Yves, Bergendreef 5, 2970 Schilde GSM 0477 42 97 33 - Fax 03 233 70 89 E-mail yves.bollekens@svmb.be COOMANS Jos, Krawatenstraat 74, 3470 Kortenaken GSM 0477 47 61 67 - Fax 011 58 32 56 E-mail jos.coomans@svmb.be HEBBERECHT Christine, Cameliastraat 19, 9050 Gent GSM 0477 47 61 70 - Fax 09 225 94 13 E-mail christine.hebberecht@svmb.be MATTHYS Patrick, Brouwersstraat 13, 3700 Tongeren GSM 0477 42 97 42 - Fax 012 23 35 00 E-mail patrick.matthys@svmb.be VAN BESIEN PIETER, Lange Kruisstraat 7, 9000 Gent GSM 0475 25 07 20 - Fax 09 225 94 13 E-mail pieter.vanbesien@svmb.be VROMBAUT Karel, Elfjulistraat 90 B3, 9000 Gent GSM 0477 47 61 69 - Fax 09 377 82 93 E-mail karel.vrombaut@svmb.be

SVMB STUDIE- EN VORMINGSDIENST DE ROMSÉE Aafje (Antwerpen) Mechelseplein 16, 2000 Antwerpen GSM 0474 74 62 28 - Fax 03 231 44 40 E-mail aafje.deromsee@svmb.be MEYEN Jos (Limburg) Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt Tel. 011 26 30 80 - Fax 011 23 48 17 E-mail jos.meyen@svmb.unizo-lim.be PUYPE Peter (Vlaams-Brabant) Spastraat 8, 1000 Brussel Tel. 02 238 04 59 - Fax 02 230 87 58 E-mail peter.puype@svmb.be VANTORNOUT Daniël (W-Vlaanderen) Parkstraat 65, 8820 Torhout GSM 0478 888 551 - Fax 050 21 42 98 E-mail daniel.vantornout@admb.be VERMOERE Pol (O-Vlaanderen) Paardenstraat 24, 9070 Destelbergen GSM 0478 888 550 - Fax 09 355 59 20 E-mail pol.vermoere@svmb.be

ADVISEURS ADMB COTTENIE Hubert, Waterstraat 47, 8930 Rekkem GSM 0475 75 94 29 - Fax 056 42 49 76 E-mail hubert.cottenie@admb.be DE JAEGERE Evelyne, Steppestede 2, 9051 St.-Denijs-Westrem GSM 0477 47 61 68 - Fax 09 225 15 82 E-mail evelyne.dejaegere@admb.be DE MOL Mario, Mandekensstraat 47, 9255 Buggenhout GSM 0475 75 94 30 - Fax 052 34 14 90 E-mail mario.demol@admb.be DE PRYCKER Koen, Skaldenstraat 20, 8800 Roeselare GSM 0473 73 07 19 - Fax 051 22 04 64 E-mail koen.deprycker@admb.be LIMET Rudy, Wild Veld 28, 2550 Kontich GSM 0475 75 94 34 - Fax 03 458 51 17 E-mail rudy.limet@admb.be MAERTENS Jakie, Leopoldlaan 86, 9400 Ninove GSM 0475 75 94 35 - Fax 054 33 43 96 E-mail jakie.maertens@admb.be TROCH Filip, Lauwestraat 106, 8930 Rekkem GSM 0475 75 94 36 - Fax 056 40 08 23 E-mail filip.troch@admb.be VAN DRIESSCHE Danni, Karel Engelslaan 11, 2960 Brecht GSM 0475 56 69 96 - Fax 03 660 08 37 E-mail danni.vandriessche@admb.be VERPLANCKE Erik, Torhoutsesteenweg 153, 8210 Zedelgem GSM 0475 75 94 28 - Fax 050 54 83 28 E-mail erik.verplancke@admb.be VERVAECK Johan, Nonnenbossen Noord 46, 8980 Zonnebeke GSM 0475 75 94 32 - Fax 057 48 77 86 E-mail johan.vervaeck@admb.be

VOOR PLAATSELIJKE ZITDAGEN OF BEZOEK ADVISEUR: TEL. 050 47 44 78 – isabelle.verbist@admb.be

Nieuwjaarsviering ADMB 

Naar jaarlijkse gewoonte verenigden zich op 3 januari van het nieuwe jaar 2005 de voorzitter, leden van het Uitvoerend Bureau en het personeel van ADMB. Een terugblik op 2004 was zoals steeds aan de orde. 2004 was een goed jaar voor ADMB. Eind december telde ADMB 762 personeelsleden! Het bestaande ledenaantal kende opnieuw een opwaartse trend. Ook voor 2005 kondigt de groei zich reeds aan. Het succes van ADMB is ongetwijfeld toe te schrijven aan het dagelijks streven naar kwaliteit en een persoonlijke en individuele aanpak van elk dossier. Tijdens deze nieuwjaarsviering werd ook hulde gebracht aan verdienstelijke personeelsleden.

30


ADRESSEN

Kantoren tot uw dienst Sociaal Bureau

IKMO

Andere Diensten

Sociaal Bureau

IKMO

Andere Diensten

WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE Sint-Clarastraat 48 ‘t Zand 20 Dirk Martensstraat 26

050 47 44 01

8600 DIKSMUIDE Gasthuisstraat 1

051 50 23 54

8530 HARELBEKE Marktstraat 41

056 70 15 91

8900 IEPER Maarsch. Fochlaan 34

057 21 83 73

8870 IZEGEM Burg. Vandenbogaerdeln 70

051 30 04 62

8300 KNOKKE Elisabethlaan 141

050 47 41 11 050 33 13 13

051 32 15 98

052 31 16 36

3300 TIENEN Goossensvest 42

016 81 24 45

051 50 04 01

1930 ZAVENTEM Kerkplein 25 B4

02 725 17 90

056 71 38 34

ANTWERPEN

057 22 86 86

2000 ANTWERPEN Louisastraat 10

051 30 19 89

2650 EDEGEM Oude Godstraat 110

050 47 47 47

056 70 15 92

1840 LONDERZEEL “De Burcht” 5A

03 213 92 80

050 63 14 73

8500 KORTRIJK Lange Steenstraat 10 (ingang Lekkerbeetstraat 2) Reepkaai 4

056 26 44 54

2200 HERENTALS Belgiëlaan 52a Lierseweg 86 Atealaan 65 bus 3

014 22 37 33

8930 MENEN St.-Jansmolenstraat 11 Oude Leielaan 83a

056 51 13 98

056 51 13 98

2500 LIER Kruisbogenhofstraat 11

03 488 43 61

059 55 19 19

2800 MECHELEN Oude Brusselsestraat 8 Oude Brusselsestraat 14

015 41 10 47

057 33 35 79

2400 MOL B. Van Eetveldeplein 3c

056 24 24 50

056 53 27 97

8400 OOSTENDE Wapenplein 10 8970 POPERINGE Deken de Bolaan 1 Burg. Bertenplein 12 Rekhof 22

057 33 36 20 057 33 32 96 057 33 80 10

8800 ROESELARE Ovenstraat 5 Ovenstraat 37 en Arme Klarenstraat 55

051 20 60 80 051 24 84 00

8200 ST. MICHIELS-BRUGGE Kon. Astridlaan 134 b1

050 47 49 09

8700 TIELT Tramstraat 10

051 40 54 71

8820 TORHOUT Zuidstraat 18

050 22 08 96

8630 VEURNE Duinkerkestraat 17 Oude Beestenmarkt 6

058 31 10 70

051 40 24 31 050 21 66 30 058 31 19 02 058 31 57 27

8790 WAREGEM ‘t Pand 349

056 62 04 60

8560 WEVELGEM Noordstraat 9

056 41 03 68

8380 ZEEBRUGGE Koggenstraat 3

050 55 29 88

BRABANT 1730 ASSE Blokaal 5 Markt 3

02 453 01 69 02 453 09 23

015 41 43 71 014 31 90 98

014 42 17 62

2260 WESTERLO de Merodedreef 100

014 54 61 34

03 886 03 56

03 866 12 26

014 54 41 52

OOST-VLAANDEREN 9300 AALST Dirk Martensstraat 67

053 21 57 78

9200 DENDERMONDE Hoogveld 22

052 21 21 16

9900 EEKLO Stationstraat 17

09 377 18 08

9050 GENTBRUGGE Land van Rodestraat 20

09 210 82 13

9000 GENT Ottergemsesteenweg 439 Lange Kruisstraat 7

09 242 83 50 09 235 49 61

09 235 49 11

9700 OUDENAARDE Einestraat 26

055 31 19 29

9600 RONSE Stationsstraat 6

055 20 62 42

9100 SINT-NIKLAAS Knaptandstraat 204

03 760 14 30

013 31 32 34

3600 GENK Dieplaan 61

1500 HALLE Vanden Eeckhoudtstraat 13/1

02 360 31 83

3500 HASSELT Maastrichtersteenweg 254

016 22 45 95

3910 NEERPELT Broesveldstraat 5 Bus 1

016 28 44 41

014 23 17 23

2300 TURNHOUT Parklaan 136

3290 DIEST Michel Theysstraat 81

3000 LEUVEN Diestsevest 82

014 58 00 88

014 84 94 90

03 866 12 26

02 250 00 30

02 238 05 11

014 58 00 88

2870 PUURS Rijksweg 9

1000 BRUSSEL Koningsstraat 75 Spastraat 8

02 250 00 57

03 213 92 50 03 457 34 16

2440 GEEL Diestseweg 63 056 26 44 44

016 80 47 11

LIMBURG 089 35 30 86 011 26 31 71

011 26 30 30 011 64 24 81

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge - 050 474 111

31


JAARGANG 50 - NUMMER 1 - FEBRUARI 2005 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: GENT X

TIJDSCHRIFT

Wij raden u het Select-effect aan ! ADMB Select is een professioneel wervings- en selectiekantoor, ten dienste van de zelfstandige ondernemers en kmo’s in gans Vlaanderen. Op regelmatige basis zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers voor een ruim aanbod aan functies. Een greep uit ons vrijwel permanent aanbod:

COMMERCIËLE TALENTEN Account Managers Marketingmedewerkers Winkelverantwoordelijken

ECONOMISCHE GRADUATEN / UNIVERSITAIREN Boekhouders Dossierbeheerders Bedienden Verzekeringen

INFORMATICI Ontwikkelaars Functioneel Analisten Systeembeheerders

TECHNISCHE GRADUATEN / INGENIEURS Werfleiders Calculators Veiligheidscoördinatoren … Bent u op zoek naar een eerste of nieuwe uitdaging in een dynamische omgeving waar zelfstandigheid, flexibiliteit en inzet gewaardeerd worden? Bent u benieuwd of wij u een interessante job kunnen aanbieden? Contacteer ons dan vandaag nog….

Koningin Astridlaan 134 b 4 8200 Sint-Michiels E-mail: select@admb.be

Koningsstraat 75 b 4 1000 Brussel E-mail: select.bxl@admb.be

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van onze vacatures? Raadpleeg onze jobsite http://www.jobscareer.be/admb of onze website http://www.admbselect.be of stuur uw spontane sollicitatie naar één van bovenstaande adressen. Erkend wervings-en selectiebureau VG.29/BO - lid Federgon.

ADMB Info 2005-05  
ADMB Info 2005-05  

ADMB Info editie februari 2005

Advertisement