Page 1

BELGIË

BELGIQUE

P.B. Brugge 1 4/332

TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VOOR AANGESLOTENEN EN RECHTHEBBENDEN

Nieuwjaarsconcert 2004 ADMB & ING West-Vlaanderen ZIE ZIEOOK OOKPAGINA PAGINA1717

Bezoek onze website: www.admb.be JAARGANG 49 - NUMMER 1 - FEBRUARI 2004 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: BRUGGE 1, 2e afdeling


Wij lenen aan zelfstandigen!

Wacht niet meer met investeren !

West-Vlaamse Bank BRUGGE - Adriaan Willaertstraat 9 - 8000 Brugge - Tel. 050 44 59 00 IEPER - Rijselsestraat 7 - 8900 Ieper - Tel. 057 20 33 01 KNOKKE-HEIST - Piers de Raveschootlaan 77 - 8300 Knokke-Heist - Tel. 050 60 37 01 OOSTENDE - Hendrik Serruyslaan 34 - 8400 Oostende - Tel. 059 70 52 89 RUDDERVOORDE - Torhoutsestraat 21 - 8020 Ruddervoorde - Tel. 050 27 76 72 TIELT - Markt 35 - 8700 Tielt - Tel. 051 40 23 76


INHOUD 4 6 7 8 9 9 10 10 12 14 15 16 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Het Rosettaplan hervormd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De grensarbeider en de fiscus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nieuwe loongrenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADMB Praktijktrainingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grensbedragen loonbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adressen kantoren ADMB Interim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formule Claeys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leer- en stagevergoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RSZ-bijdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Online dienstverlening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADMB Interim Gent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADMBeeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IKMO-Veiligheids- en gezondheidsinstructiekaart . . . . . . . . . Pensioenbedragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Info naar kinderbijslagfondsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedragen gezinsbijslag werknemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Info voor werkzoekenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Periodieke vragenlijsten kinderbijslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CM-voordelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palliatieve zorg thuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CM en de ziekteverzekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vakantieverblijf Atlanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADMB Voorzorgsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADMB Hospitalisatieverzekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adressen adviseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adressen kantoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KMO Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EDITORIAAL

Beste lezer In naam van onze Raden van Bestuur, van de Directies en van onze 740 medewerkers, bieden wij bij deze eerste editie, jaargang 04, van ADMB Info, onze hartelijkste wensen aan voor een voorspoedig, gezond en uitdagend jaar 2004 voor u, voor uw familie, voor uw medewerkers en voor uw onderneming. Ik wens u een jaar met veel evenwicht, vol energie en puike realisaties. Ik droom met u van een jaar van stopzetten van eindeloos gepalaver en principiële maar soms onuitvoerbare stellingnames die tal van rondetafels, staten-generaals en superministerraden ontsierden. Zou ik echt mogen dromen van een efficiënt e-government, van democratische en niet-demagogische verkiezingen, van groeiende tewerkstelling, dromen dat de economische diesel in 2004 uiteindelijk aanslaat? Ik droom van een jaar waarin de beleidsmensen de zelfstandigen, de ondernemers én hun medewerkers eindelijk eens au sérieux nemen en hen niet langer paaien met loze beloften en engagementen, waaromtrent de eerste besprekingen maar gepland zijn in 2006. Ik hoop dat de belovers woord zullen houden. In elk geval beloven wij, met al onze medewerkers, dat wij alles in het werk zullen stellen om u nog beter te kunnen dienen, omdat voor ons "goed niet goed genoeg is".

TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VOOR AANGESLOTENEN EN RECHTHEBBENDEN

Dat beloven wij.

Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge Tel. 050 474 111 - fax 050 474 110 REDACTIE E. Braet, L. Daeninck, J. De Lille, M. Debruyckere, K. Defoor, J. Degrande, J. Deklerck, B. Devriendt, L. Fiers, K. Ghesquière, P. Godelie, L. Hoste, P. Jonckheere, S. Lambrecht, V. Lenssen, S. Lemaire, R. Vanden Bussche, A. Vanderschaeghe, R. Vanhaecke, D. Van Loocke, D. Vantornout, G. Vermeulen.

Met vriendelijke groet Karel Ghesquière ALGEMEEN DIRECTEUR ADMB

LAY-OUT ALLY GRAPH-X, www.ally.be DRUK ROULARTA, Roeselare VERANTWOORDELIJKE UITGEVER K. Ghesquière, p.a. Sint-Clarastraat 48 8000 Brugge OPLAGE 71.000 ex. Lid van VUKKP

3


VOOR DE WERKGEVER

Het Rosettaplan HERVORMD De startbanen na de werkgelegenheidsconferentie Karien Defoor JURIDISCH ADVISEUR ADMB STUDIEDIENST

n het voorjaar van 2000 lanceerde de toenmalige Minister van Tewerkstelling en Arbeid Mevr. Onkelinx, het Rosettaplan, als opvolger van de stage-overeenkomsten, met de bedoeling de tewerkstellingskansen van de jongeren te verhogen. De werkloosheidsgraad van jongeren bleef echter hoog, zodat in de werkgelegenheidsconferentie van in het najaar van vorig jaar afgesproken werd om het Rosettaplan vanaf 2004 drastisch te versoepelen. De eerste wetgevende initiatieven op dat vlak werden inmiddels gerealiseerd in de Programmawet van 24 december 2003, traditiegetrouw verschenen in het Staatsblad op oudejaarsdag. Er volgt nog een Koninklijk Besluit, dat op het ogenblik van de redactie van dit artikel, evenwel nog niet gepubliceerd werd.

I

1. DE DOELGROEP ‘JONGEREN’ OVERZICHTELIJKER Tot vorig jaar bestond er een zogenaamd ‘cascadesysteem’ van jongeren die in aanmerking kwamen voor een startbaanovereenkomst : • ten eerste kwamen alle werkzoekenden jonger dan 25 jaar in aanmerking; • was er een tekort aan jongeren van die eerste doelgroep, dan kwamen alle werkzoekenden jonger dan 30 jaar in aanmerking. Dit tekort aan jongeren binnen een bepaalde groep diende vastgesteld te worden door het subregionaal tewerkstellingscomité, met als gevolg dat de groep jongeren die in aanmerking kon komen voor een startbaanovereenkomst, verschilde van regio tot regio. Sinds dit jaar bestaat het cascadesysteem niet meer en komt iedere jongere, die ingeschreven is als werkzoekende en die nog geen 26 jaar is, in aanmerking voor een startbaan en dit ongeacht de regio waartoe de jongere behoort. Voor die regio’s, vooral in Vlaanderen, die steeds een tekort kenden aan jongeren van de eerste doelgroep, waardoor zij jongeren tot aan de leeftijd van 30 jaar konden aanwerven met een startbaanover-

4

eenkomst, betekent dit dus een verenging van de doelgroep. Mocht evenwel blijken dat er in een Gewest problemen zouden ontstaan om voldoende werkzoekende jongeren tot aan de leeftijd van 26 jaar te vinden, kan bovenvermeld toepassingsgebied bij Koninklijk Besluit uitgebreid worden.

2. DE DUUR VAN DE STARTBAANOVEREENKOMST VERSOEPELD Vóór 2004 was de periode gedurende dewelke een jongere verbonden kon zijn met een startbaanovereenkomst, aan strenge regels onderworpen : • in principe kon iedere jongere maar één startbaanovereenkomst sluiten; enkel in het geval dat de startbaanovereenkomst de voorziene maximumduur niet bereikt had, kon de jongere meerdere overeenkomsten aangaan tot aan die maximumduur; • de maximumduur van de startbaanovereenkomst was afhankelijk van het soort onderliggend contract : - indien het onderliggend contract een gewone arbeidsovereenkomst was, kon een startbaanovereenkomst gesloten worden voor maximum 1 jaar; - indien het onderliggend contract een arbeidsovereenkomst was in combinatie met een opleiding, kon een start-

baanovereenkomst gesloten worden voor maximum 2 of 3 jaar, afhankelijk van de duur van de door de jongere gevolgde opleiding; - indien het onderliggend contract een leercontract was, kon een startbaanovereenkomst eveneens gesloten worden voor maximum 2 of 3 jaar, afhankelijk van de duur van de opleiding. Sinds dit jaar wordt er geen maximumduur meer opgelegd. De arbeids- of leerovereenkomst gesloten met een jongere wordt als een startbaanovereenkomst beschouwd totdat de jongere 26 jaar wordt. Daaruit volgt ook dat iedere jongere, zolang hij geen 26 jaar is, een onbeperkt aantal startbaanovereenkomsten kan sluiten. Doordat de startbaanovereenkomst nu véél langer kan duren dan voorheen, gelden de specifieke arbeidsvoorwaarden verbonden aan een startbaanovereenkomst voortaan enkel gedurende de eerste 12 maanden van de tewerkstelling. Het gaat om het volgende : • de werkgever kan de jongere, verbonden met een gewone arbeidsovereenkomst én aangeworven op basis van een startbaankaart, bezoldigen aan minimum 90 % van het normale voorziene loon voor die functie (zonder dat die verloning lager mag zijn dan het gewaarborgd minimum maandinkomen zoals vastgesteld in de Nationale


Arbeidsraad), voor zover hij het restbedrag (= maximum 10 % van het normale loon) besteedt aan vorming voor de startbaner. Hierbij dient de ondernemingsraad, de syndicale afvaardiging of het subregionaal tewerkstellingscomité jaarlijks alle informatie te ontvangen over de daadwerkelijke besteding ervan; • de startbaner kan gedurende de eerste 12 maanden van de uitvoering van de startbaanovereenkomst, met behoud van loon afwezig zijn om een vaste job te zoeken, mits hij een attest van de werkgever kan voorleggen met vermelding van de plaats, de dag en het uur waarop hij zich heeft aangeboden; • de startbaners, verbonden door een gewone arbeidsovereenkomst al dan niet in combinatie met een opleiding, kunnen de overeenkomst éénzijdig beëindigen mits een opzeggingstermijn van 7 dagen, die aanvangt de dag volgend op de betekening, indien zij een andere baan hebben gevonden.Voor de jongere verbonden met een industrieel leercontract, blijft die mogelijkheid bestaan voor de gehele duur van de startbaanovereenkomst.

De nieuwe tewerkstellingsmaatregelen komen eraan. Misschien komt de overheid voor een stuk tussen in uw volgende aanwerving ... Bestel daarom nu reeds de nieuwe brochure.

TEWERKSTELLINGSSTIMULANSEN 2004 1e EDITIE Ondergetekende:

.........................................................

Adres:

.........................................................

Gemeente:

.........................................................

Telefoon:

.........................................................

Handtekening:

.........................................................

Bestelt de brochure “De tewerkstellingsstimulansen, versie 2004, 1e editie” in ....................................... ex. en schrijft hiertoe het bedrag van 12,50 euro x ....................................... ex. = ............................................................

euro over op rekening 471-5366031-91 van ADMB Service Buro.

Bestellen via internet: www.admb.be3. DE FORMALITEITEN VEREENVOUDIGD Voorheen werd naast het eigenlijk contract, dat een arbeids- of leercontract is, een schriftelijke startbaanovereenkomst vereist, op te stellen volgens een door de overheid vastgelegd model. Een kopie van deze startbaanovereenkomst diende vervolgens binnen de 30 dagen naar de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) opgestuurd te worden. Vanaf 1/1/04 wordt elke overeenkomst een arbeidsovereenkomst al dan niet in combinatie met een opleiding of een leerovereenkomst - gesloten met een werkzoekende, jonger dan 26 jaar, op basis van een geldige startbaankaart, automatisch als een startbaanovereenkomst beschouwd en dit voor de ganse duur van de overeenkomst, maar maximaal tot het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt. Voortaan is het van essentieel belang dat de tewerkstelling van de jongere gebeurt op basis van een geldige startbaankaart, aan te vragen door de jongere of door de werkgever binnen de 30 dagen na de indienstneming van de jongere, bij de plaatselijke RVA-dienst. Aan de hand van zo’n startbaankaart attesteert de RVA dat de jongere in aanmerking komt voor een startbaanovereenkomst; dat de jongere m.a.w. jonger is dan 26 jaar én, uiterlijk de dag voor de indiensttreding, ingeschreven is als werkzoekende bij de regionale dienst voor arbeidsbemiddeling

(= bij de VDAB, BGDA of For.EM.). Daarnaast vermeldt de RVA nog volgende zaken : • de geldigheidsduur van de startbaankaart en datum waarop de aanvraag van de startbaankaart werd ingediend; • in voorkomend geval, het feit dat de jongere een laaggeschoolde is; • in voorkomend geval, het feit dat de jongere van buitenlandse afkomst is; • in voorkomend geval, het feit dat het een jongere met een handicap is. Naast de aanvraag van de startbaankaart dient de werkgever enkel nog een schriftelijke arbeids- of leerovereenkomst te sluiten, uiterlijk op het moment van de indiensttreding van de werknemer en zorgt hij ervoor dat betrokkene als ‘startbaner’ wordt aangegeven op de RSZ-aangifte.

4. DE STARTBAANVERPLICHTING BLIJFT De verplichting voor grotere werkgevers (= werkgevers die minstens 50 werknemers tewerkstellen) om een aantal jongeren met een startbaankaart aan te werven, blijft. De werkgevers van de profitsector zijn ertoe gehouden jongeren aan te werven ten belope van 3 %; de non-profitsector en de openbare sector hebben een verplichting van 1,5 %. Wel zou het begrip ‘non-profitsector’ in het nog te verschijnen Koninklijk Besluit enigszins anders geformuleerd worden en

zouden de mogelijkheden om een vrijstelling van die startbaanverplichting te bekomen, herzien worden. In ieder geval is het zo dat de jongere aangeworven met een startbaankaart, veel langer kan meetellen in de naleving van de verplichting dan vroeger. Een jongere die in dienst blijft, wordt immers als een startbaner beschouwd tot en met het kwartaal waarin hij 26 jaar wordt !

5. EEN NIEUWE RSZVERMINDERING BIJ DE AANWERVING VAN EEN LAAGGESCHOOLDE JONGERE MET EEN STARTBAANKAART Wordt een laaggeschoolde jongere (= niet in het bezit van het getuigschrift hoger middelbaar onderwijs of een daarmee gelijkgesteld getuigschrift) aangeworven met een startbaankaart, dan geniet de werkgever van een bijkomende RSZ-vermindering tijdens de duur van de startbaanovereenkomst. De berekening van deze RSZ-vermindering is, samen met andere soorten lastenverlagingen, eveneens sinds 1/1/04 grondig gewijzigd door het zogenaamd ‘vereenvoudigd banenplan’. Meer informatie daarover is bij uw ADMB-Sociaal Bureau beschikbaar en zal eveneens terug te vinden zijn in de eerstkomende extra-editie van ADMB-info.

••••••••••••••••••••••

5


De grensarbeider EN DE FISCUS

Een uitdovende combinatie ele werknemers steken dagelijks de landsgrenzen over om "in den vreemde" het dagelijks brood te gaan verdienen. Naast de hieruit voortvloeiende consequenties op het vlak van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht, heeft dit alles ook zijn weerslag op het toepasselijke belastingregime. Het daartoe in het leven geroepen grensarbeiderstatuut lijkt de laatste jaren ten dode opgeschreven.

V

Gerben Vermeulen JURIDISCH ADVISEUR ADMB STUDIEDIENST

1. ALGEMEEN: LEX LOCI LABORI Elk land heft, op basis van interne fiscale spelregels, belastingen op de op zijn grondgebied verworven beroepsinkomsten. Dit leidt tot de algemene regel dat, vanaf het moment dat er werkzaamheden uitgeoefend worden in een andere lidstaat, het inkomen uit arbeid belast wordt in de werkstaat. Deze regel wordt aangeduid met het adagium "Lex loci labori". Ondanks de voormelde regel, is het bij internationale tewerkstelling nog steeds mogelijk dat het beroepsinkomen dubbel belast wordt. Het interne recht van de woonplaatsstaat blijft immers ook belasting heffen op het wereldwijd inkomen. Om dubbele belasting zoveel als mogelijk te vermijden, gaan vele lidstaten over tot het sluiten van dubbelbelastingverdragen (DBV’s), waarin wordt afgesproken dat de woonplaatsstaat het beroepsinkomen dat in de werkstaat wordt behaald, in principe vrijstelt van belastingen. België sloot onder andere dubbelbelastingverdragen met al zijn buurlanden (Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg).

2. GRENSARBEIDERREGELING 2.1 Regeling

Tot voor kort voorzagen de DBV’s een uitzonderingsregel voor personen die in een grensstreek van de ene verdragstaat werken en hun duurzaam tehuis hebben in de grensstreek van de andere verdragstaat. Met duurzaam tehuis wordt bedoeld de plaats naar waar de persoon gewoonlijk dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert. Er is geen eenduidige definitie te geven van wat verstaan wordt onder "grensstreek". Voor een goed begrip ervan dient men het DBV erop na te lezen. Daarin hanteert men het principe van een denkbeeldige lijn die parallel met de gemeenschappelijk grens wordt getrokken volgens bepaalde criteria.

6

Voor de grensarbeiders werd overeengekomen dat de beroepsinkomsten worden belast in de woonstaat, dit in afwijking van de algemene regeling.

van kracht. Een aanzet tot onderhandelingen met de Franse overheden werd gegeven, maar de Fransen hebben "blijk gegeven van weinig haast". 2.4 Luxemburg

2.2 Nederland en Duitsland

Voor beide vermelde landen werd de grensarbeiderregeling afgeschaft. Wat het DBV België-Nederland betreft, is vanaf 1 januari 2003 weer de werkstaat bevoegd om de inkomsten uit arbeid te belasten. Met ingang van 1 januari 2004 werd naar analogie met het bovenstaande, ook in de relatie België-Duitsland de grensarbeiderregeling naar de fiscale geschiedenisboeken verwezen. Voortaan heft de werkstaat dus weer de belastingen op beroepsinkomsten. Hieruit volgt dat de Belgische werkgever vanaf dan ook BV moet inhouden op de beroepsinkomsten van Nederlandse of Duitse grensarbeiders. 2.3 Frankrijk

In tegenstelling tot de dubbelbelastingverdragen met Nederland en Duitsland, blijft de grensarbeiderregeling met Frankrijk gehandhaafd. De laatste van de drie grensarbeiderregelingen die België rijk was, is nog

Hoewel een buurland van België, werd tussen Luxemburg en België nooit een grensarbeiderregeling voorzien. De kleine oppervlakte van het Groothertogdom zou immers met zich meebrengen dat ongeveer het gehele grondgebied als grensgebied aangemerkt wordt. Voor de grensarbeiders in de grensgebieden van de twee vernoemde landen gold dus steeds het principe van belasting in de werkstaat.

3. CONCLUSIE Met het afschaffen van de grensarbeiderregeling met Nederland en Duitsland, rest er nu nog één van de oorspronkelijke drie grensarbeiderregelingen die België rijk was. Deze met Frankrijk blijft voorlopig vigeren, al wordt ook daar geopperd om de piste te verlaten en terug te keren naar het algemeen internationaal fiscaal aanknopingspunt, de werkstaat.

••••••••••••••••••••••


Nieuwe loongrenzen

IN DE WET OP DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VANAF 1 JANUARI 2004 elke is de maximale proeftijd die bediende Gabriël en zijn werkgever kunnen overeenkomen? Kan dit concurrentiebeding uitwerking krijgen? Mag een werkgever bij de contractsluiting reeds afspreken welke de opzeggingstermijn zal zijn als hij bediende Elisabeth ooit zou afdanken? Het antwoord op al deze vragen wordt beïnvloed door de loongrenzen voorzien in de Wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten. Deze grenzen worden jaarlijks automatisch geïndexeerd. Per 1 januari 2004 komen deze jaarbezoldigingen respectievelijk van 25.921 EUR, 31.073 EUR en 51.842 EUR op 26.418 EUR, 31.669 EUR en 52.836 EUR. Deze nieuwe cijfers zijn van toepassing op geschriften opgesteld vanaf die datum. Hierna wordt even in het kort overlopen op welk gebied deze bedragen van belang zijn.

W

1. PROEFTIJD VOOR BEDIENDEN De proeftijd bij bedienden bedraagt minimaal 1 maand. Het maximum ervan is vastgelegd op: • 6 maanden, wanneer het jaarloon 31.669 EUR niet overschrijdt; • 12 maanden, wanneer het jaarloon 31.669 EUR overschrijdt.

2. OPZEGGINGSTERMIJN BIJ ONTSLAG VAN BEDIENDEN Wenst een werkgever een bediende te ontslaan, zal hij rekening moeten houden met het jaarloon van betrokkene. Wanneer de bediende niet meer verdient dan 26.418 EUR per jaar (= "lagere" bediende), moet de werkgever gedurende de eerste 5 jaar dienst een opzeggingstermijn van minstens 3 maanden in acht nemen. Deze termijn van 3 maanden wordt verlengd met 3 maanden bij het begin van elke nieuwe schijf van 5 jaar dienst. Als het jaarloon van de bediende 26.418 EUR wel overschrijdt (= "hogere" bediende), dan wordt de opzeggingstermijn bepaald hetzij bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter. Als het jaarloon van de bediende echter 52.836 EUR overschrijdt, kan de door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn ook vooraf uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding in de arbeidsovereenkomst bepaald worden. De werkgever moet in elk geval minimaal de-

zelfde opzeggingstermijnen in acht nemen als deze die gelden voor de "lagere" bedienden.

3. OPZEGGINGSTERMIJN BIJ ONTSLAGNAME DOOR BEDIENDEN Wanneer zijn jaarlijks loon 26.418 EUR of minder bedraagt, moet de bediende een opzeggingstermijn van 1 1/2 maand bij een anciënniteit van minder dan 5 jaar en 3 maanden bij minstens 5 jaar dienst geven. Wanneer het jaarloon 26.418 EUR overschrijdt, wordt de door de bediende in acht te nemen opzeggingstermijn vastgesteld hetzij bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter. De opzeggingstermijn mag niet langer zijn dan 4 1/2 maand, indien het jaarloon hoger is dan 26.418 EUR zonder 52.836 EUR te overschrijden. Overschrijdt het jaarlijks loon 52.836 EUR, dan mag de opzeggingstermijn niet langer zijn dan 6 maanden.

4. TEGENOPZEGGING DOOR BEDIENDEN Een bediende die opgezegd werd, kan aan zijn arbeidsovereenkomst een einde maken, vooraleer de opzeggingstermijn van de werkgever verstreken is. De termijn van deze tegenopzegging bedraagt: • 1 maand, wanneer het jaarloon 26.418 EUR niet overschrijdt; • 2 maanden, als het jaarloon ligt tussen 26.418 en 52.836 EUR; • maximum 4 maanden, als het jaarloon 52.836 EUR overschrijdt. Hier wordt de termijn vastgelegd bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik van de tegenopzegging, of door de rechter.

5. RECHT OP AFWEZIGHEID GEDURENDE DE OPZEGGINGSTERMIJN De arbeiders en bedienden hebben gedurende hun opzeggingstermijn recht om, met behoud van hun loon, van hun werk afwezig te blijven om ander werk te zoeken. De duur van die afwezigheid is beperkt tot: • voor alle arbeiders en voor de bedienden met een jaarloon van

Matthias Debruyckere ADJUNCT-AFDELINGSHOOFD ADMB-STUDIEDIENST

maximaal 26.418 EUR: 1 dag per week; • voor de bedienden met een jaarloon hoger dan 26.418 EUR: 1 dag per week gedurende de laatste 6 maanden, 1/2 dag voordien.

6. HET CONCURRENTIEBEDING Het concurrentiebeding wordt als niet-bestaande beschouwd in de arbeidsovereenkomsten waarin het jaarloon 26.418 EUR niet overschrijdt. Ligt het jaarloon boven 26.418 EUR, dan moet een onderscheid gemaakt worden tussen de bedienden en werklieden enerzijds en de handelsvertegenwoordigers anderzijds: • voor de bedienden en werklieden waarvan het jaarloon tussen 26.418 en 52.836 EUR ligt, kan het concurrentiebeding slechts voor de functies bepaald bij C.A.O. Ligt het jaarloon boven 52.836 EUR, dan kan het concurrentiebeding, behalve voor de functies omschreven in een C.A.O.; • voor de handelsvertegenwoordigers met een jaarloon hoger dan 26.418 EUR kan het concurrentiebeding toepassing vinden.

7. HET SCHEIDSRECHTERLIJK BEDING De verbintenis voorafgaandelijk door de partijen aangegaan om een eventueel geschil te beslechten door het voor te leggen aan scheidsrechters is ongeldig, behalve voor die bedienden die met het dagelijks beheer van de onderneming belast zijn of in een afdeling of bedrijfseenheid van de onderneming beheersverantwoordelijkheid hebben die kan worden vergeleken met die voor de gehele onderneming en wiens jaarloon 26.418 EUR overschrijdt.

Wanneer vanaf 1/1/2004 bedingen in de arbeidsovereenkomst worden ingelast of ontslagen worden doorgevoerd, dienen deze nieuwe bedragen in acht genomen te worden.

••••••••••••••••••••••

7


KBC-Voorafbetalingsplan

Word niet uitgeperst. U i t g e p e r s t . Gepluimd. Uitgemolken. U kent het gevoel. Alles in één keer. Een jaarlijks fenomeen. Een aanslag op uw portefeuille. Een g o e d e s p r e i d i n g is de sleutel. Maar wat is ideaal? Wanneer? En hoeveel? Trek het u niet langer aan. KBC neemt u die beslommeringen graag uit handen. D e b e r e k e n i n g . De stipte betalingen. D e f i n a n c i e r i n g . En u? U geniet het fiscaal voordeel. En b e h o u d t u w l i q u i d i t e i t . H o e ? Met het KBC-Voorafbetalingsplan. Vraag ernaar in uw KBC-bankkantoor. www.kbc.be

we hebben het voor u

ADMB PRAKTIJKTRAININGEN

ACCOUNTPLANNING VOOR UW VERKOPERS ...

Een garantie voor meer omzet gratis opleidingscheque Vele diensten en producten zijn vaak zo goed als gelijk aan deze welke door onze concurrenten worden aangeboden, in dezelfde markt. Het speelt dus niet zozeer WAT we aanbieden maar veel eerder HOE dit gebeurt.

• Hoe zorgt u voor de nodige professionele motivatie bij uw medewerkers?

• Hoe traint u uw verkopers om steeds optimaal resultaat te halen?

• Hoe klantgericht is uw onderneming georganiseerd?

• Hoe leidt u uw meetings zo Vandaar volgende vragen:

S P E C I A L E

A C T I E

Voor iedere werkgever ligt er een opleidingscheque van € 30 ter beschikking. GRATIS TE VERKRIJGEN! *

verkoopactief mogelijk?

ADMB PRAKTIJKTRAININGEN Ik wens een opleidingscheque van € 30 te ontvangen*

ADMB PRAKTIJKTRAININGEN/ADMB SELECT

8

Johan De Lille CONSULTANT TRAINER

Naam:

................................................................................

Adres:

................................................................................

Tel.:

................................................................................

E-mail:

................................................................................

Sector:

................................................................................

Johan De Lille Gsm 0475 75 94 27 Tel 050 474 470 - Fax 050 474 479 e-mail johan.delille@admb.be www.admbpraktijktrainingen.be

Stuur deze bon op naar ADMB Praktijktrainingen Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge * De cheque mag enkel aangewend worden voor de eerste opdracht met ADMB Praktijktrainingen of ADMB Select. Deze actie loopt tot 30.06.2004.

www.admb.be


LOONBESLAG EN VERHOGING PER KIND TEN LASTE:

Nieuw uitstel of afstel? en werknemer kan zijn lening aan de bank niet meer aflossen… of zijn ex blijft maar doorkauwen op de nog uitstaande onderhoudsschuld… In al deze gevallen draagt u ook als werkgever een groot deel van de verantwoordelijkheid ! De schuldeiser kan immers, mits naleving van bepaalde voorwaarden, ook bij u als werkgever komen aankloppen. Niettemin is één en ander hieromtrent wettelijk geregeld en kan bijvoorbeeld maar een beperkt gedeelte van het loon van de werknemer beslagen worden. Deze beslagbare loongrenzen worden bovendien jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

E

Ann Vanderschaeghe JURIDISCH ADVISEUR ADMB STUDIEDIENST

Kantoor

BRUGGE Smedenstraat 60, 8000 Brugge Tel. 050 47 48 49 - Fax 050 47 48 58 interim.brugge@admb.be

Deze loongrenzen zijn evenmin van toepassing bij beslag over overdracht wegens onderhoudsschulden, loondelegatie en collectieve schuldenregeling. Bijgevolg komt het volledig loon in aanmerking voor de betaling aan de schuldeiser.

Kantoor

DIKSMUIDE Gasthuisstraat 1, 8600 Diksmuide Tel. 051 51 17 87 - Fax 051 51 17 88 interim.diksmuide@admb.be

VERHOGING PER KIND TEN LASTE

Normaal zouden vanaf 1 januari 2004 de minimumgrenzen inzake loonbeslag per kind ten laste verhoogd worden met 53 EUR. Er werd ondertussen een definitie van "kinderen ten laste" gegeven, maar desondanks deze – eindelijke – definiëring werd deze verhoging opnieuw uitgesteld ! Wordt beslist vervolgd…

Kantoor

GENT Brabantdam 48, 9000 Gent Tel. 09 268 28 68 - Fax 09 268 28 65 interim.gent@admb.be

Kantoor

IEPER

AANPASSING GRENSBEDRAGEN

Ingevolge de publicatie van het Koninklijk Besluit van 4 december 2003 in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2003, werden de grenzen die de voor beslag of overdracht vatbare loongedeelten bepalen, terug aangepast. Voor 2004 gelden momenteel onderstaande loongrenzen voor beslag en overdracht (zie tabel). Opgelet  deze drempelbedragen vertegenwoordigen nettomaandbedragen, na aftrek van de bedrijfsvoorheffing en van de RSZ-bijdragen (en eventueel ook andere bijdragen die verschuldigd zijn op grond van een aanvullende socialezekerheidsregeling). Als een werknemer uitsluitend een vorm van vervangingsinkomen geniet (zoals een uitkering wegens langdurige ziekte) dan wordt de tussenliggende schijf van 30% niet toegepast !

Inhoudingen op het loon van een werknemer wegens een loonbeslag, loonsoverdracht of loondelegatie zijn zaken waaraan een werkgever niet kan ontsnappen. Bij niet-naleving van zijn verplichtingen kan de werkgever zelfs veroordeeld worden tot het betalen van (een deel van) de schuld die de werknemer aan zijn/haar schuldeiser moest vereffenen… Om alle misverstanden hieromtrent te voorkomen, rekent het Sociaal Bureau voor haar aangesloten werkgevers dan ook maandelijks graag uit welk bedrag van het loon van een werknemer ten voordele van een beslagleggende schuldeiser mag ingehouden en doorgestort worden.

R. Colaertplein 23, 8900 Ieper Tel. 057 200 700 - Fax 057 209 200 interim.ieper@admb.be

Kantoor

KORTRIJK Reepkaai 2, 8500 Kortrijk Tel. 056 245 445 - Fax 056 245 444 interim.kortrijk@admb.be

Kantoor

OOSTENDE Ernest Feysplein 16, 8400 Oostende Tel. 059 56 40 56 - Fax 059 56 40 55 interim.oostende@admb.be

Kantoor

ROESELARE Noordstraat 47, 8800 Roeselare Tel. 051 22 00 00 - Fax 051 24 94 24 interim.roeselare@admb.be

•••••••••••••••••••••• Kantoor

TORHOUT Netto-inkomsten van de schuldenaar per maand

Beslagbaar gedeelte (procentueel)

Maximaal beslagbaar gedeelte per schijf (nominaal)

< = 872 EUR > 872 - < = 937 EUR > 937 EUR - < = 1.033 EUR > 1.033 EUR - < = 1.130 EUR > 1.130 EUR

Niet beslagbaar Beslagbaar voor 20% Beslagbaar voor 30% Beslagbaar voor 40% Onbeperkt beslagbaar

13,00 EUR 28,80 EUR 38,80 EUR Onbeperkt

Burg 61 winkel 2, 8820 Torhout Tel. 050 222 666 - Fax 050 217 917 interim.torhout@admb.be

Kantoor

VEURNE Duinkerkestraat 15, 8630 Veurne Tel. 058 31 62 08 - Fax 058 31 62 52 interim.veurne@admb.be

9


Formule Claeys

AAN ACTUELE RECHTSPRAAK AANGEPAST ij ontslagdaden door de werkgever dienen de beide partijen te onderhandelen over de opzegperiode van zodra het jaarloon een bepaald niveau overschrijdt (vanaf 2004 = 26.418 euro). Deze termijn wordt bepaald door de kansen van de bediende op het vinden van een nieuwe arbeidsbetrekking onder minstens gelijkaardige voorwaarden. De werkgever zal hoe dan ook de opzegtermijnen van de "lagere" bedienden dienen te respecteren (= 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit).

B

Indien de partijen niet tot een vergelijk komen kan een eventueel bijgeroepen rechter een beslissing vellen. Hij zal daarbij rekening houden met elementen zoals de anciënniteit, de leeftijd en het loon van de werknemer. De Formule Claeys (maar ook andere formules, zoals Walckiers, Van Meel, …) kan hem daarbij als leidraad dienen. Deze veel gehanteerde ontslagformule voor hogere bedienden is thans weerom aan de recente rechtspraak aangepast. De reeds lang aangevoelde tendens zet zich door : verlaging van de gemiddelde

Eddy Braet AFDELINGSHOOFD ADMB STUDIEDIENST

DE OPGEFRISTE VERSIE :

(anciënniteit x 0,88) + (leeftijd x 0,06) + (loon*/1.000 x 0,033)

opzegtermijnen én aftopping van de extremen.

*huidig loon x 112,59/laatst gekend gewoon indexcijfer

Dit valt af te lezen uit de nieuwe coëfficiënten waaraan elk van de parameters gekoppeld is : een quasi status-quo voor de anciënniteit, en de voortschrijdende neergang van de elementen leeftijd en bezoldiging.

Het eindresultaat dient nog met –1 geregulariseerd te worden.

De formule is onmiddellijk klaar voor gebruik.

Het relatief stijgend belang van de factor anciënniteit (ook al merkbaar in de Formule Walckiers) wordt hier dus bevestigd.

Vergeet vooral niet dat ze steeds "maar" een richtsnoer is, geen onwrikbare wet.

Traditiegetrouw is er een kersvers basisindexcijfer in de teller van de breuk waarmee het loon dient teruggezet te worden tot op het ogenblik van de totstandkoming van de hernieuwde formule, nl. de gewone consumptie-index van juli 2003 = 112,59.

INDEXATIE LEER- & STAGEVERGOEDING

Onthou ook dat uw dossierbeheerder bij Sociaal Bureau u in deze delicate aangelegenheden met raad en daad bijstaat

••••••••••••••••••••••

Paul Jonckheere ZELFSTANDIG LEERSECRETARIS ERKEND DOOR HET VIZO VOORZITTER VERENIGING VLAAMSE LEERSECRETARISSEN 050 474 131

LEERVERGOEDING Het hoofddoel van een leerovereenkomst is het aanleren van een beroep; ‘AL DOENDE LEREN’. Daarom wordt er geen loon uibetaald, doch een leervergoeding. De leervergoeding is hetgeen de leerling ontvangt voor wat hij presteert, terwijl hij het beroep aanleert. De leervergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de levensduurte, de index. De leervergoeding bedraagt in 2004 minimaal :

10

-18 JAAR

+18 JAAR

1ste jaar

€ 254,05

€ 338,73

2de jaar

€ 338,73

€ 381,08

3de jaar

€ 423,42

€ 423,42

STAGEVERGOEDING Tijdens de ondernemersopleiding gekoppeld aan een stageovereenkomst krijgen de cursisten-stagiairs vanaf 2004 minimaal volgende stagevergoeding:

1°) WANNEER DE CURSIST-STAGIAIR GEEN VOLDOENDE VOOROPLEIDING HEEFT IN HET BEROEP:

• € 423,07 tijdens het eerste cursusjaar (+ kinderbijslag); • € 596,64 tijdens het tweede cursusjaar; • € 705,11 tijdens het derde cursusjaar. (Indien cursus 3 jaar duurt). 2°) WANNEER DE CURSIST-STAGIAIR WEL VOLDOENDE VOOROPLEIDING HEEFT IN HET BEROEP:

• € 596,64 tijdens het eerste cursusjaar; • € 705,11 tijdens het tweede en derde cursusjaar.


Memo

voor de werkgever !

1. OPZEGTERMIJNEN

3. MINIMUMLOON (VANAF 01.06.2003)

1.1. Opzegtermijnen werklieden algemeen (vanaf 1.10.2000)* Anciënniteit

- 6 maand* - 5 jaar -10 jaar -15 jaar -20 jaar 20 jaar en + * ** *** ****

Vooropzeg werkgever

Gemiddeld minimum maandinkomen voor de sectoren die onder geen paritair comité vallen of geen eigen overeenkomst of indexsysteem in het P.C. hebben.

Vooropzeg Ingangsdatum werknemer****

Wet**

CAO75***

7 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 56 dagen

7 dagen 35 dagen 42 dagen 56 dagen 84 dagen 112 dagen

3 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 28 dagen

volg. kal.dag volg. maandag volg. maandag volg. maandag volg. maandag volg. maandag

Mits voorzien in het arbeidsreglement of in voorafgaand individueel akkoord. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, doch wel sectorale werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausule. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausules. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen.

1.2. Opzegtermijnen bedienden (vanaf 1.01.2004) Jaarbezoldiging Anciënniteit Vooropzeg werkgever tot 26.418,00

26.418,01 tot 52.836,00 52.836,01 en+

Maandwedde

Uurloon 40 uren

Uurloon 39 uren

Uurloon 38 uren

1.233,54 1.219,01 1.186,31 1.115,13 1.043,96 972,77 901,60 830,42

7,1166 7,0328 6,8441 6,4334 6,0228 5,6121 5,2015 4,7909

7,2991 7,2131 7,0196 6,5984 6,1773 5,7560 5,3349 4,9137

7,4911 7,4029 7,2043 6,7720 6,3398 5,9075 5,4753 5,0430

Leeft. Anciënniteit

Vooropzeg werknemer

- 5 jaar 3 maand 1 1/2 maand 5 à -10 j. 6 maand 3 maand 10 à -15 j. 9 maand 3 maand enz. per 5 j. telkens + 3 m. 3 maand volgens overeenkomst werkgever/ werknemer met minimum volgens termijnen -26.418,01 max. jaarbezoldiging 4 1/2maand max. idem * 6 maand

Tegenopzeg werknemer 1 maand 1 maand 1 maand 1 maand

22 j. 21,5 j. 21 j. 20 j. 19 j. 18 j. 17 j. 16 j.

12 m. 6 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m.

4. MINIMUMVERGOEDINGEN LEERCONTRACTEN GEMEENSCHAP

VLAAMSE vanaf 01/01/04

FRANSE vanaf 01/01/03

254,05 338,73 423,42 338,73 381,08 423,42 423,91

200,11 266,82 346,86 200,11 266,82 346,86 423,91

4e en 3e laatste jaar van de leertijd voorlaatste jaar van de leertijd laatste jaar van de leertijd vanaf 18-jarige leeftijd 1e jaar vanaf 18-jarige leeftijd 2e jaar vanaf 18-jarige leeftijd 3e jaar plafond waarboven verlies kinderbijslag

5. SLUITING VAN ONDERNEMINGEN (VANAF 01.06.2003)

Sluitingsvergoeding 126,17 (max.= 2523,40)

6. LOONGRENZEN SOCIALE UITKERINGEN (VANAF 01.06.2003) 2 maand max. 4 maand

Ingangsdatum de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand Eventueel akkoord bij indiensttreding

*

2. LOOPTIJD PROEFBEDING 2.1. Proeftermijnen werklieden

- min. 1 week - max. 2 weken (verbreking mogelijk zonder vooropzeg na 1e week) - verlengbaar met hoogstens 1 week schorsing 2.2. Proeftermijnen bedienden (vanaf 01.01.2004)

- min. 1 maand - max. 6 maand (tot 31.669,00 jaarloon) of 12 maand (boven 31.669,00 jaarloon) - beëindiging mogelijk via 1 week opzeg met einde ten vroegste op laatste dag 1e maand - onbeperkt verlengbaar door schorsing

werkloosheid ziekteverzekering brugpensioen CAO (vanaf 01/06/2003) halftijds brugpensioen (vanaf 01/06/2003) collectief ontslag

1.676,07 2.631,50 2.958,03 1.479,02 2.630,66

7. WERKLOOSHEID : AANTAL TE BEWIJZEN DAGEN IN DE REFERTEPERIODE -36 jaar 36 tot 50 jaar boven 50 jaar

312 d. (18 m. vóór aanvraag) 468 d. (27 m. vóór aanvraag) 624 d. (36 m. vóór aanvraag)

8. LOONBESLAG OP NETTOLOON (VANAF 01.01.2004)

0 - 872,00 872,01 - 937,00 937,01 - 1.033,00 1.033,01 - 1.130,00 boven 1.130,00

= nihil = 20% = 30% = 40% = onbeperkt

(= 13,00) (= 28,80)* (= 38,80)

* n.v.t. indien uitsluitend vervangingsinkomen

9. RECUPERATIE EDUCATIEF VERLOF (VANAF 1.09.2003)

tot 1.960,00/maand = algemeen tot 2.500,00/maand = beroepsopleidingen 45+ of herstructurering

10. VERGOEDINGEN NACHTARBEID (VANAF 01.06.2003)

- uurtoeslag voor prestaties* MEER INFO BIJ UW SOCIAAL BUREAU

- beneden 50 jaar 0,92 - vanaf 50 jaar 1,11 - extra oplegvergoeding bovenop werkloosheid (vanaf 01/06/2003) 107,74 * indien sectorieel of in onderneming geen andere regeling

11


RSZ-bijdragen

(VANAF 01.01.2004)

BIJDRAGEN PER WERKGEVERKENGETAL KEN OMSCHR

000 000 010 011 011 012 016 016 017 017 020 020 022 022 023 023 024 025 025 026 035 035 036 037 038 038 039 039 044 048 048 049 051 051 052 052 054 055 057 057 057 058 058 058 062 062 064 065 066 067 068 072 074 074 077 078 079 082 083 083 091 094 097 097 100 100 111 111 122

12

Gewoon Gewoon ANPKB wgs - geen bijdrage voor FSO en SFbed wgs - geen bijdrage voor FSO en SFbed WGs geen bijdrage voor FSO horeca - zonder FSO horeca - zonder FSO horeca horeca met fooien bezoldigden met fooien bezoldigden kinderdagverblijven kinderdagverblijven met fooien bezoldigden met fooien bezoldigden bouw (ruwbouw) ziekenhuizen ziekenhuizen bouw (afwerkingsondernemingen) vrije beroepen vrije beroepen drukkerijen dienstboden kleding en confectie kleding en confectie huisbedienden huisbedienden bouw (bevloering) voedingsnijverheid voedingsnijverheid wasserijen groenten- en fruitconserven (zonder fbz) groenten- en fruitconserven (zonder fbz) groenten- en fruitconserven (met FBZ) groenten- en fruitconserven (met FBZ) bouwbedrijf (voegwerken) hout en stoffering handel in voedingswaren Handel in voedingswaren adm bed Handel in voedingswaren winkel bed bakkerijen Bakkerijen winkel bed Bakkerijen adm bed opvoedingsinstellingen opvoedingsinstellingen garagebedrijf koetswerk schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven electriciëns taxi’s geneesheer-specialisten gesubsidieerd onderwijs gesubsidieerd onderwijs metaalhandel edele metalen recuperatie metalen terugwinning papier transport transport handel in brandstoffen onderhoud parken en tuinen erkende uitzendbureaus erkende uitzendbureaus zelfst, kleinhandel zelfst, kleinhandel ziekenhuizen - ibf ziekenhuizen - ibf medisch-sociale sector

CODE

-10

+10

+20

495 015 495 015 495 015 015 495 015 495 015 495 495 015 015 495 015 015 495 015 015 495 015 045 015 495 015 495 015 015 495 015 495 015 015 495 015 015 015 495 495 015 495 495 015 495 015 015 015 015 015 495 015 495 015 015 015 015 495 015 015 015 015 495 015 495 015 495 015

33,18 39,18 33,08 38,92 32,92 38,92 40,82 34,82 41,08 35,08 38,91 32,91 32,92 38,92 39,18 33,18 65,03 38,92 32,92 61,53 38,92 32,92 40,88 24,43 42,48 33,91 38,92 32,92 64,53 40,68 33,48 40,83 33,28 39,38 40,68 33,48 64,53 54,23 39,53 33,28 33,18 40,48 32,60 33,08 39,02 33,02 42,23 42,22 56,38 54,87 40,43 21,39 39,12 32,67 42,33 41,88 40,53 40,28 33,48 46,83 56,18 49,63 48,07 42,07 39,18 33,28 38,92 32,92 38,92

34,87 40,87 34,77 40,61 34,61 40,61 42,56 36,56 42,82 36,82 40,60 34,60 34,61 40,61 40,87 34,87 65,22 40,61 34,61 61,72 40,61 34,61 43,22 26,03 44,17 35,60 40,61 34,61 64,72 42,37 35,17 42,52 34,97 41,07 42,37 35,17 64,72 55,92 41,22 34,97 34,87 42,17 34,37 32,98 40,71 34,71 43,92 43,91 58,07 56,56 42,12 21,39 40,81 34,36 44,02 43,57 42,22 41,97 35,17 48,52 57,87 51,32 49,76 43,76 40,87 34,97 40,61 34,61 40,61

34,92 40,92 34,82 40,61 34,61 40,61 42,56 36,56 42,87 36,87 40,60 34,60 34,61 40,61 40,92 34,92 65,27 40,61 34,61 61,77 40,61 34,61 43,27 26,03 44,22 35,65 40,61 34,61 64,77 42,42 35,22 42,57 35,02 41,12 42,42 35,22 64,77 55,97 41,27 35,02 34,92 42,22 34,42 34,32 40,71 34,71 43,97 43,96 58,12 56,61 42,17 21,39 40,81 34,36 44,07 43,62 42,27 42,02 35,22 48,57 57,92 51,37 49,76 43,76 40,92 35,42 40,61 34,61 40,61

122 123 123 135 135 157 157 193 194 200 200 211 211 235 235 262 262 311 311 322 322 330 330 335 335 911 911

medisch-sociale sector kappersbedrijven kappersbedrijven Particuliere apotheek (nat,pers) Particuliere apotheek (nat,pers) levensmiddelenbedrijven levensmiddelenbedrijven landbouw tuinbouwbedrijf expeditiekantoren expeditiekantoren gezins- en bejaardenhulp gezins- en bejaardenhulp particuliere apotheek (bvba) particuliere apotheek (bvba) socio-culturele sector socio-culturele sector prive-ziekenhuizen (geen FSO) prive-ziekenhuizen (geen FSO) Kinderopvang Nederlandstalige sector Kinderopvang Nederlandstalige sector prive-rusthuizen (met FSO) prive-rusthuizen (met FSO) particuliere apotheken (vzw) particuliere apotheken (vzw) Thuisverpleging Thuisverpleging BOUW 024 bouw (ruwbouw) 026 bouw (afwerkingsondernemingen) 044 bouw (bevloering) 054 bouwbedrijf (voegwerken) HORECA 016 horeca - zonder FSO 016 horeca - zonder FSO 017 horeca 017 horeca Horecabedrijven +50wn’s verhogen met 0.05%

495 495 015 495 015 015 495 015 015 015 495 015 495 495 015 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 495 015

32,92 49,15 56,45 32,92 38,92 39,53 33,68 49,23 51,58 39,08 33,48 38,92 32,92 33,18 39,18 39,02 33,02 38,92 32,92 38,92 32,92 39,18 33,18 38,92 32,92 32,92 38,92

34,61 50,84 58,14 34,61 40,61 41,22 35,37 50,92 53,27 40,77 35,17 40,61 34,61 34,87 40,87 40,71 34,71 40,61 34,61 40,61 34,61 40,87 34,87 40,61 34,61 34,61 40,61

34,61 50,89 58,19 34,61 40,61 41,27 35,42 50,97 53,32 40,82 35,22 40,61 34,61 34,92 40,92 40,71 34,71 40,61 34,61 40,61 34,61 40,92 34,92 40,61 34,61 34,61 40,61

015 015 015 015

65,03 61,53 64,53 64,53

65,22 61,72 64,72 64,72

65,27 61,77 64,77 64,77

015 495 015 495

40,82 34,82 41,08 35,08

42,51 36,51 42,77 36,77

42,51 36,51 42,80 36,80

BASIS EN BIJZONDERE BIJDRAGEN BASISSECTOREN

Pensioen Z.I. geneesk. verz. Z.I. uitkeringen Kinderbijslagen Werkloosheid Jaarlijkse vakantie Loonmatigingsbijdrage Beroepsziekte Arbeidsongevallen Educatief verlof SUBTOTAAL BIJZONDERE BIJDRAGEN

WERKNEMER

ARBEIDER

BEDIENDE

7,50 3,55 1,15 0 0,87 0 0 0 0 0

8,86 3,80 2,35 7,00 1,46 6,00 7,48 1,10 0,30 0,04

8,86 3,80 2,35 7,00 1,46 0,00 7,48 1,10 0,30 0,04

13,07

38,39

32,39

0,25 0,01 0,29 0,02 0,22 0,01 1,60 0,09 0,10 0,05 0,10 0,05

0,25 0,01 0,29 0,02 0,22 0,01 1,60 0,09 0,10 0,05 0,10 0,05

39,18 40,87 40,92

33,18 34,87 34,92

fso-basis -20 809 loonmatiging 809 fso-basis >=20 809 loonmatiging 809 fso-bijz. bijdrage 810 loonmatiging 810 vak 10+ 857 loonmatiging 855 werkgel. en vorming 852 ind. begeleid.plan 854 Tijd wlh & anc.toesl 859 Kinderopvang

TOTAAL

-10 wn's -20 wn's >= 20 wn's

13,07 13,07 13,07


DATA VAN 01.02.2004 TOT 30.04.2004 Hieronder volgt de lijst van de data die u in aanmerking dient te nemen over de periode van 01.02.2004 tot en met 30.04.2004 in verband met het vervullen van de sociale verplichtingen.

We herinneren er aan dat de opgegeven data deze zijn waarop het betrokken organisme in het bezit moet zijn van het vereiste aangifteformulier en/of van de storting. Het betreft hier dus niet de data waarop u nog tijdig de verzending of storting kunt doen.

Na Loopbaanonderbreking komt Tijdskrediet.

De volledig herwerkte brochure behandelt de nieuwe regeling en de moeilijke overgang er naartoe.

Uitermate nuttige lectuur voor bedrijfsleiders met personeel. Bestel daarom nu reeds een exemplaar.

Het Tijdskrediet, maart 2004

HUISPERSONEEL 30.04.04

Inzenden van de aangifte over het eerste kwartaal 2004 en storten van de bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL postrek. 679-0261811-08

BEDRIJFSVOORHEFFING 13.02.04

15.03.04

15.04.04

Januari 2004 wanneer het bedrag van de totale BV over 2003 € 29.980,00 of meer bedroeg Februari 2004 wanneer het bedrag van de totale BV over 2003 € 29.980,00 of meer bedroeg

Ondergetekende:

.........................................................

Adres:

.........................................................

Gemeente:

.........................................................

Telefoon:

.........................................................

Handtekening:

.........................................................

Bestelt de brochure “Het Tijdskrediet”, maart 2004 in ............... ............... ex. en schrijft hiertoe het bedrag van € 22 x ............... ............... ex. =

............... .............................. ...............

Bestellen via e-mail: isabelle.verbist@admb.be

a. Maart 2004 wanneer het bedrag van de totale BV over 2003 € 29.980,00 of meer bedroeg b. Eerste kwartaal 2004 wanneer het bedrag van de totale BV minder dan € 29.980,00 of meer bedroeg

Index TOEPASSELIJK SINDS JANUARI 1998

SOCIALE ZEKERHEID 05.02.04

Eerste provisionele storting voor het eerste kwartaal 2004. (30% van de bijdragen RSZ over het 3e kwartaal 2003)

05.03.04

Tweede provisionele storting voor het eerste kwartaal 2004. (30% van de bijdragen RSZ over het 3e kwartaal 2003)

05.04.04

Derde provisionele storting voor het eerste kwartaal 2004. (30% van de bijdragen RSZ over het 3e kwartaal 2003)

OPMERKING :

de bedoelde provisionele stortingen moeten verricht worden door de werkgevers die in het voorgaande kwartaal meer dan € 6.197,34 RSZ-bijdragen verschuldigd waren. 30.04.04

a) Indienen van de aangifte over het eerste kwartaal 2004. b) Storten van het saldo van de bijdragen over het eerste kwartaal 2004, wanneer provisionele stortingen verricht worden. c) Storten van de bijdragen over het eerste kwartaal 2004, wanneer geen provisionele stortingen verricht worden.

euro over op

rekening 471-5366031-91 van ADMB Service Buro.

Vanaf 1991: op basis 1988 = 100 Vanaf 1998: op basis 1996 = 100 maand *1 jan. 107,11 febr. 107,57 maart 107,81 april 108,75 mei 109,43 juni 109,62 juli 109,54 aug. 109,53 sept. 109,84 okt. 109,67 nov. 109,79 dec. 109,56

index ‘01 *G *G.4 106,48 106,34 106,83 106,54 107,14 106,71 107,94 107,10 108,46 107,59 108,81 108,09 108,92 108,53 108,99 108,80 109,16 108,97 109,22 109,07 109,43 109,20 109,23 109,26

*1 110,22 110,40 110,69 110,72 110,89 110,58 110,94 110,91 111,22 111,09 111,00 111,06

index ‘02 *G *G.4 109,93 109,45 110,09 109,67 110,33 109,90 110,11 110,12 110,35 110,22 110,09 110,22 110,44 110,25 110,39 110,32 110,62 110,39 110,43 110,47 110,46 110,48 110,55 110,52

*1 111,55 112,32 112,64 112,36 112,04 112,37 112,59 112,89 113,22 112,85 113,06 112,99

index ‘03 *G *G.4 110,94 110,60 111,56 110,88 111,82 111,22 111,73 111,51 111,57 111,67 111,85 111,74 112,06 111,80 112,20 111,92 112,47 112,15 112,15 112,22 112,36 112,30 112,32 112,33

*1 = index consumptieprijzen *G = gezondheidsindex *G.4 = viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex = basis voor loonindexatie

Omschakelingsvoeten voor overgang van het ene indexcijfer naar het andere. OUDE index *1 x 0,8148 = NIEUWE index *1 NIEUWE index *1 x 1,2273 = OUDE index *1 OUDE index *G en *G4 x 0,8294 = NIEUWE index *G en *G4 NIEUWE index *G en *G4 x 1,2057 = OUDE index *G en *G4

13


2004 startschot

VERNIEUWING ONLINE DIENSTVERLENING et nieuwe jaar is ingezet en wij staan klaar met onze goede voornemens. Voornemens die de wil van de groep ADMB weerspiegelen om een voortrekkersrol te spelen in de online dienstverlening en daarbij noch de nodige inspanningen noch de nodige investeringen te schuwen. Onze voornemens voor het nieuwe jaar aangaande E-business zijn drieledig, met name: het versturen van volwaardige elektronische nieuwsbrieven, het functioneler en aantrekkelijker maken van de website en het streven naar het gebruik van 1 paswoord dat u toegang verschaft tot alle modules waar u als klant recht op hebt. Een woordje uitleg over wat u mag verwachten.

H

Julie De Wever E-BUSINESS COORDINATOR ADMB

2) Website, voor en na: 1) Professionele elektronische nieuwsbrieven

In januari 2004 introduceren we elektronische nieuwsbrieven. We starten met twee elektronische nieuwsbrieven, namelijk ADMB Actua en de VEKMO-zine. ADMB Actua is ter vervanging van de huidige dienst nieuwsberichten, die u via email informeert over nieuwe actuele artikels op onze website. ADMB Actua brengt het nieuws uit de verschillende diensten van ADMB tot bij u. De VEKMO-zine vervangt de papieren "VEKMO Voedingsflash"en "VEKMO Informeert". Deze elektronische nieuwsbrieven, ook ezines genoemd, zullen dezelfde kwaliteit aan artikels leveren zoals u dat gewoon bent, maar er is meer: • functionele lay-out en eenvoudige navigatie • een persoonlijk voorwoord • een verzameling van de meest relevante en recente nieuwsberichten • duidelijke en beknopte titels • een inleidende tekst bij elke berichtkop • een link naar het volledige artikel op onze website Hou dus uw mailbox in de gaten. De elektronische nieuwsbrieven zijn enkel toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. De registratie is eenvoudig en bovendien volledig gratis. Bent u nog niet ingeschreven op onze nieuwsberichten of op de VEKMO-zine, surf dan snel naar http://ezine.admb.be/ en schrijf u vandaag nog in.

14

Naast het optimaliseren van onze elektronische nieuwsverstrekking, nemen wij ook de website opnieuw onder handen. Niet alleen de look van de website zal veranderen, ook de functionaliteit willen wij nog eenvoudiger tot bij u brengen. De voorbereidingen naar structuur en lay-out toe zijn zo goed als afgerond. De omschakeling van de bestaande webpagina’s zal een stapsgewijs proces zijn, startende begin 2004. Hou dus ook onze website in de gaten.

elektronische kennisdeling bevorderen. Met onze goede voornemens voor 2004 hopen wij deze strategie verder uit te diepen en uit te bouwen. Hebt u vragen of opmerkingen aangaande onze online activiteiten, aarzel dan niet en contacteer ons op het adres info@admb.be.

••••••••••••••••••••••

3) Gebruiksvriendelijk inlogsysteem

Tot slot, om het u nog gemakkelijker te maken, willen we komen tot één inlogsysteem, ons derde voornemen voor 2004. Dit betekent één paswoord waarmee u toegang hebt tot alle webfunctionaliteiten waar u recht op heeft. Alle systemen zullen vervangen worden door één nieuw identificatiesysteem. Dit systeem is al een tijdje in gebruik voor toegang tot KMO Direct, het ondernemingsloket van ADMB. Ook u kunt, als geregistreerde gebruiker van SVMB E-Dossiers, al dit nieuw systeem gebruiken via het inloggen op onze website www.admb.be. Kortom, de E-business strategie van ADMB wil een gebruiksvriendelijke

Uit sympathie


INTERIMARBEID

ADMB Interim… IN VOLLE EXPANSIE! et jaar 2004 is goed begonnen. Niettegenstaande de minder goede marktomstandigheden in 2003 maakte ADMB Interim weerom een fikse groei. En de resultaten blijven spectaculair! De dag van vandaag ziet men door de bomen het bos niet meer in de interim-wereld, maar toch kan ADMB interim een hele meerwaarde betekenen, ook voor u : men hoeft niet groot te zijn om goed te zijn !

H

Tijdens de eerste maanden van dit jaar staat bij ons de KMO, motor van onze economie, centraal. De filosofie van ADMB, zeer gewaardeerde partner bij KMO’s, is ook onze filosofie : we praten er niet veel over en maken geen grote zwier, maar we doen; en wat we doen, doen we goed én met kennis van zaken ! Zo ook ons kantoor in Gent. Katrien De Jonghe, even afwezig wegens gezinsuitbreiding, Angélique Vantroys, Karolien Leemans en sinds kort ook Sofie Debrock zijn één en al enthousiasme om de daad bij het woord te voegen - namelijk u als klant op alle mogelijke vlakken van dienst zijn, gesteund door een Groep van 700 collega’s die van alle markten thuis zijn : Waar ligt nu juist het verschil in aanpak ? "Iedere klant, hoe klein ook, brengen we volledig in kaart. Het is zowel voor ons, als voor de uitzendkracht en vooral voor de klant van het allergrootste

KAROLIEN:

belang dat de juiste kandidaat op de juiste plaats komt. Bij kleinere werkgevers zeker nog meer dan bij de grotere: het moet vooral van de eerste keer goed zijn. Niet de kwantiteit maar de kwaliteit is belangrijk, dus voor ADMB Interim geen grote hoop kandidaten, waar je dan maar zelf uit moet kiezen, neen, één of twee per vacature en meteen de goeie. Dit kun je maar realiseren als je goed naar de klant luistert en veel aandacht hebt voor je uitzendkracht. Daarna moet alles perfect gebeuren, want het is moeilijker een ontevreden klant terug te winnen dan een nieuwe klant te maken. En juist die langere samenwerking is voor ons zo bepalend : iedere klant, hoe klein ook, is voor ons belangrijk!" ANGÉLIQUE: "Maar daar stopt het niet.Vanuit onze groepsstructuur moeten wij net dat ietsje meer geven. Wij staan de klant graag met raad en daad bij als er vragen zijn over personeelsbeheer, sociale wetgeving,… Wij brengen hen graag op de hoogte van wijzigingen en onderrichtingen, waar ze misschien niet zo direct mee vertrouwd zijn. Klanten zitten dikwijls met problemen waar zij niet onmiddellijk raad mee weten, en soms niet alleen in de personeelssfeer, maar misschien ook over milieu, preventie op het werk, verzekeringen… Weten we het zelf niet, dan gaan we bij de collega’s in de Groep te rade. Is er veel uitleg vereist, dan sturen wij graag vrijblijvend één van onze adviseurs langs." Blijven jullie niet eeuwig opboksen tegen de ‘grote jongens’ binnen jullie sector? ANGÉLIQUE: "Kijk, dit is zo’n misvatting waar wij graag snel korte metten mee willen maken. In feite proberen wij niet op te boksen tegen de gekende multinationals. Onze benadering is heel verschillend. Voor ons geen hoge beurskoers, maar een gezond bedrijf dat zijn eigen groei zelf kan financieren en dat een extra service biedt

aan iedereen die van de knowhow van de Groep wil gebruik maken. We zijn niet belust op die grote pakketten. Die verhinderen het afleveren van kwaliteit, wat in tegenstelling staat tot de servicegraad die we in onze Groep kennen. Zijn wij dan duur? Neen, helemaal niet. Door onze lichte kostenstructuur volgen we in grote lijnen de courante marktprijzen en bieden u daarbovenóp deze extra dienstverlening." KAROLIEN: "Onlangs zat een klant van ons in de knoop met de nieuwe wettelijk te nemen maatregelen tegen legionella-besmetting. Een half uur en twee telefoons later wist de persoon van naaldje tot draadje wat hem te doen stond. Een andere klant had problemen met de toepassing van geschenkencheques, zoals in het paritair comité was voorgeschreven. Welk ander interim-bureau kan terugvallen op 7 juristen die fulltime de ontwikkelingen op de voet volgen? Dat is nu precies onze meerwaarde, net dat ietsje meer. En dit is ook waar ADMB voor staat." SOFIE: "Het is ook een uitdaging met de klanten actief mee te denken, want het is een proces waarbij wij met het bedrijf meegroeien. Als lid van een dienstengroep zijn we trots als wij een stukje mee aan de basis mogen liggen van de groei en bloei van onze klanten. ANGÉLIQUE: "We hebben niet voor niets onze lijfspreuk. ADMB Interim wérkt met je mee!"

••••••••••••••••••••••

15 7 0


INFOSESSIES VOOR BOEKHOUDERS/ACCOUNTANTS DMB organiseert voor boekhouders/accountants jaarlijks een aantal infosessies in het kader van de verandering in de sociaaleconomische wetgeving.

A

Voor de najaarsessies (in Brugge en Grobbendonk) werd Dhr. Jan Verhoeye als gastspreker uitgenodigd. Het onderwerp ‘hervorming vennootschapsbelasting, de investeringsreserve en fiscale amnestie’, zorgde voor volle zalen.

SOCIALE ACTUALIA

ok in het najaar van 2003 lichtte Sociaal Bureau haar aangesloten leden in over de nieuwigheden op sociaalrechtelijk gebied.

O

Hierbij een blik op de toehoorders tijdens de op 17 november door ADMB-Studiedienst verzorgde infonamiddag te Brugge.

BEDRIJVENCONTACTDAGEN Naar tweejaarlijkse gewoonte nam ADMB ook in 2003 deel aan de Bedrijvencontactdagen in de Xpo van Kortrijk.

Op de foto : medewerkers Sociaal Bureau en ADMB Interim

16


EERSTE NIEUWJAARSCONCERT p donderdag 29 januari organiseerden ADMB, de sociale dienstengroep met hoofdkantoor te Brugge & ING West-Vlaanderen, een eerste NIEUWJAARSCONCERT in het Concertgebouw te Brugge, dit in het kader van de groei van beide bedrijven.

O

Het Jeugd- en Muziekorkest van Antwerpen o.l.v. dirigent Ivo Venkov bracht een concert met composities uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Gastoptredens van de soprane Christa Biesemans en solist Janos Csikos gaven een extra dimensie aan deze muzikale happening. De presentatie werd verzorgd door Mevr. Connie Neefs. Achteraf was er ook nog een receptie voorzien voor de 1100 aanwezigen.

FOTOâ&#x20AC;&#x2122;S (+ VOORPAGINA): J.J. SOENEN, OOSTENDE

17


PREVENTIE EN BESCHERMING IKMO-VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINSTRUCTIEKAART VGIK vereenkomstig het Koninklijk Besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (B.S. 14 maart 2002, Ed. 2) dient aan de werknemers onder andere informatie omtrent gevaarlijke stoffen en preparaten, verschaft te worden.

O

De leverancier van het product verschaft deze inlichtingen door middel van het Veiligheidsinformatieblad (VIB), ook wel Material Safety Data Sheet (MSDS) genoemd. De werkgever bezorgt deze informatie aan zijn werknemers met opgave van de bedrijfseigen risicofactoren inzake gevaarlijke stoffen en preparaten.

• Ze is geplastificeerd waardoor ze tegen een stootje kan, in de handen gehouden kan worden en vloeistofdicht is. • Ze kan op diverse werkposten beschikbaar gesteld worden, waardoor alle betrokken werknemers over de juiste informatie beschikken. • Het gebruik van pictogrammen en R- en S-zinnen in de VGIK bevordert het lezen van de etikettering op de verpakkingen. • Ze kan gebruikt worden bij de opleiding van de (nieuwe) werknemers.

VEILIGHEIDS-

• Ze vervangt geenszins het VIB, maar is een welkome aanvulling en op de werkpost rechtstreeks toegankelijk voor alle werknemers. • De inhoud is beknopt, terzake en beperkt tot 1 pagina. • Er wordt gebruik gemaakt van de alom bekende pictogrammen en R- en S-zinnen, waardoor de werknemer weinig tekst hoeft te lezen. • Het A4-formaat is uitermate geschikt om diverse VGIK-en op één werkpost te bundelen in bijvoorbeeld zichtmappen aan de muur of bij de machine.

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij Delaere Fanny secretaresse afdeling risicobeheersing Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge (Sint-Andries) e-mail: fanny.delaere@ikmo.be tel.:050 47 47 69 fax: 050 47 47 98

EN GEZOND

HEIDSINSTR

Methyleench

Vluchtige kle

urloze vloeis tof met type rende geur. Dampen zwaa rder dan lucht .

Deze kaart is bedoeld om de werknemer op de arbeidspost snel en in één oogopslag een overzicht te geven betreffende het product:

WAT ZIJN ENKELE VOORDELEN VAN ONZE VGIK?

VEILIGHEIDSDESKUNDIGE NIVEAU 1 IKMO

De VGIK kan eveneens aangevuld worden met bijvoorbeeld het bedrijfslogo, het type persoonlijke beschermingsmiddelen en telefoonnummers bij E.H.B.O. en/of brand.

IKMO heeft reeds enkele jaren een nieuw product ten behoeve van haar leden, namelijk de Veiligheids- en gezondheidsinstructiekaart (VGIK), geplastificeerd en in A4formaat (zie specimen hiernaast).

• gevaren, op basis van de R-zinnen; • grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling; • preventie en/of beschermingsmaatregelen, op basis van de S-zinnen; • EHBO-maatregelen; • brandbestrijdingsmaatregelen; • maatregelen bij opslag; • maatregelen bij opruiming; • het milieu.

Georges Van De Maele

UCTIEKAAR

T

loride © CH2Cl2

Risico

R40

Carcinogene

effecten zijn

niet uitgeslo ten. Xn, Schadelijk

Preventie / B escherming Dampen niet inademe

S23 S24/25 S36/37

n Aanraking me t de ogen en de huid verm Draag geschikt ijden. e handschoene n en bescher mende kledin Chemisch g. Polyvinylalcoho

bestendig

INADEMEN HUID OGEN INSLIKKEN

l

Filtertype AX

E.H.B.O.

Frisse lucht. Rust. Arts raa dplegen. Bij verbrandin g aan de huid vastgeplakte spoelen met kleding NIET veel water, da lostrekken. Ee n pas kleding rst verwijzen. uittrekken. Naspoelen. Na ar arts Minimaal 15 mi nuten spoelen met water, da Mond laten sp n naar oogarts oelen, twee gla brengen. zen water lat ziekenhuis ve en drinken en rvoeren. onmiddellijk naar

Brandbestrij ding Niet brandbaa

OPSLAG OPRUIMING

MILIEU Antigifcentrum

Gescheiden van Gemorst pro

oxidatiemidde

len, sterke zur

en, ventilatie langs

r

de vloer.

duct opnemen

met een inert en opslaan in absorptiemid vaten. Vaten del en dit zor etiketteren gvuldig verzam en afvoeren elen volgens region ale regels. Schadelijk voo r het watermil ieu. Niet in rioler ing of openbare wateren lozen.

: 070/245.245

Voor verdere informatie: zie het Veiligh eidsinformatieb lad. Datum uitprint : 14/10/2003

18


PENSIOEN TEGEMOETKOMINGEN AAN GEHANDICAPTEN VANAF 01.07.2003

€ 9.529,93 € 7.147,44 € 4.764,96

(1) Deze tegemoetkoming wordt verminderd met het jaarbedrag van het gezamenlijk belastbaar en de afzonderlijk belastbare inkomsten van het tweede aan de aanvraag voorafgaande jaar dat volgende grenzen overschrijdt : € 9.468,86 voor een gerechtigde met personen ten laste, € 7.119,15 voor een alleenstaande en € 4.734,44 voor een samenwonende. Het inkomen van de echtgenoot van de gerechtigde of van de persoon met wie hij een huishouden vormt, wordt met een abattement van € 1.500,00 verminderd.

B) DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

(2)

:

Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten) : Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

€ 942,34 € 3.211,12 € 5.130,98 € 7.475,18 € 8.480,13

(7 tot 8 ptn) : (9 tot 11 ptn) : (12 tot 16 ptn) : (15 tot 16 ptn) : (17 tot 18 ptn) :

(2) De gerechtigde op een integratietegemoetkoming in de cat III en IV geniet sedert 1 juli 2001 van een abattement van € 17.701,71 op het inkomen van de echtgenoot van de gerechtigde of van de persoon met wie hij een huishouden vormt. Boven dit bedrag wordt de helft afgetrokken. Indien de gehandicapte er voordeel mee doet, wordt enkel de integratietegemoetkoming toegekend waarvan het bedrag verminderd wordt met de helft van het gedeelte van het beroepsinkomen dat € 17.701,71 overschrijdt. Het recht op deze tegemoetkomingen vervalt niet bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

C) DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN (3) : Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten) aan de gehandicapte die tenminste 65 jaar oud is, en niet reeds de bovenstaande uitkeringen geniet : Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

€ 805,28 € 3.073,95 € 3.737,43 € 4.400,71 € 5.405,66

(7 tot 8 ptn) : (9 tot 11 ptn) : (12 tot 14 ptn) : (15 tot 16 ptn) : (17 tot 18 ptn) :

MET INGANG VAN 01.06.2003

GEWAARBORGDE MINIMUMBEDRAGEN VOOR WERKNEMERS

A) DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING (1) : Gerechtigde met personen ten laste : Alleenstaande gerechtigde : Samenwonende gerechtigde :

Enkele NUTTIGE pensioenbedragen

(3) Deze tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag van het inkomen (het pensioen wordt slechts voor 90 % gerekend) dat volgende grenzen overschrijdt : € 12.029,32 voor een gerechtigde met personen ten laste, € 9.626,65 voor een alleenstaande en voor een samenwonende.

Bij een volledige loopbaan (45 jaar voor een man, 43 voor een vrouw) worden in de pensioenregeling van de werknemers minstens volgende bedragen toegekend. Ieder jaar in de loopbaan dient wel aan specifieke voorwaarden te voldoen. Indien geen volledige loopbaan kan bewezen worden maar minstens 2/3 van een volledige loopbaan, dan dient het toegekende pensioen minstens overeen te stemmen met onderstaande bedragen, herleid in verhouding tot de bewezen loopbaan. Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

JAARBEDRAGEN

MAANDBEDR.

€ 12.485,61 € 9.991,63 € 9.834,53

€ 1.040,47 € 832,64 € 819,54

GEWAARBORGDE MINIMUMBEDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN Indien 2/3 of een volledige loopbaan (45 jaar voor een man, 43 jaar voor een vrouw) bewezen wordt in de pensioenregeling van de zelfstandigen of bij samentelling van de behaalde loopbaan als zelfstandige en als werknemer, dan dient het pensioen van de zelfstandigen minstens onderstaande bedragen te evenaren, herleid in verhouding tot de in de regeling van de zelfstandigen behaalde kwartalen. De aanpassing aan deze bedragen gebeurt niet of wordt zodanig beperkt, dat het totaal van het uiteindelijk toekenbare pensioen als zelfstandige en als werknemer de grensbedragen van het gewaarborgd inkomen niet overschrijdt. JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN

Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

€ 10.074,73 € 7.557,08 € 7.557,08

€ 839,56 € 629,76 € 629,76

INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN Is de totaliteit van het pensioen (90 %) en de overige bestaansmiddelen (na aftrek van diverse abattementen) kleiner dan deze grensbedragen, dan wordt het verschil bijgepast. JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN

Voor een samenwonende Voor een alleenstaande

€ 5.036,41 € 7.554,62

€ 419,70 € 629,55

TOEGELATEN BEROEPSINKOMEN-GRENZEN JAARBEDRAGEN 2002 EN 2003

GRENSBEDRAGEN WERKNEMERS

GRENSBEDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN (netto)

GRENSBEDRAGEN WERKN. + ZELFST. (gelijktijdig of achtereenvolgens)

zonder kinderlast

met kinderlast

zonder kinderlast

met kinderlast

zonder kinderlast

met kinderlast

Uitsluitend genot van een overlevingspensioen voor 65 j.

€ 14.843,13

€ 18.553,93

€ 11.874,50

€ 14.843,13

€ 11.874,50

€ 14.843,13

Rust- en overlevingspensioen voor wettelijke pensioenleeftijd

€ 7.421,57

€ 11.132,37

€ 5.937,26

€ 8.905,89

€ 5.937,26

€ 8.905,89

Rust- en overlevingspensioen vanaf wettelijke pensioenleeftijd

€ 10.845,34

€ 14.556,14

€ 8.676,27

€ 11.644,90

€ 8.676,27

€ 11.644,90

(*)

Persoon die UITSLUITEND van een overlevingspensioen geniet en die op 1 januari, of op de ingangsdatum van het pensioen, de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt heeft. (**) Bruto-loon van de werknemer wordt voor 80 % in aanmerking genomen. OPMERKINGEN - Worden deze grenzen met ten hoogste 15 % overschreden, dan wordt het

pensioen verminderd met een bedrag dat overeenstemt met het % overschrijding. - Worden deze grenzen met meer dan 15% overschreden, dan verliest men het recht op het pensioen. - De kinderlast wordt nagegaan per 1 januari van het beschouwde jaar, evenals de leeftijdsvoorwaarde inzake het uitsluitend genot van een overlevingspensioen (geen 65 jaar oud zijn). - Indien het pensioen niet voor een volledig kalenderjaar wordt toegekend, moeten

de jaarbedragen waarvan sprake hierboven teruggebracht worden tot zoveel 12en als er maanden zijn in de periode waarin het pensioen wordt genoten. - Indien in de loop van een jaar de pensioenleeftijd bereikt wordt of voor wie uitsluitend een overlevingspensioen geniet en de leeftijd van 65 jaar bereikt wordt, dan worden de grenzen toegelaten activiteit berekend pro rata het aantal maanden verstreken vanaf de pensioenleeftijd of 65 jaar voor personen met uitsluitend een overlevingspensioen.

19


KINDERBIJSLAGEN

Informatie

NAAR DE KINDERBIJSLAGFONDSEN VANAF APRIL 2004 Rudi Vanhaecke

HOE IS HET NU? Het recht op kinderbijslag in de sector van de werknemers is gekoppeld aan het feit of voor de werknemer voldoende bijdragen worden gestort voor de sociale zekerheid. Daarom is sluitende informatie hierover een basiselement in het kinderbijslagdossier. De werkgever zelf (of het sociaal secretariaat bij wie hij is aangesloten), heeft tot nu toe twee belangrijke werkmiddelen om zijn kinderbijslagfonds in te lichten. Enerzijds is er het Model AB waarmee hij laat weten dat iemand als loontrekkende voor hem werkt (bij geboorte van een eerste kind bij die werknemer) of begint te werken (bij het in dienst komen van een werknemer die reeds kinderen ten laste heeft). Dit Model AB wordt doorgestuurd naar het kinderbijslagfonds dat zijn dossier opmaakt, rekening houdend met de vermelde gegevens. Nadien is ook een bevestiging nodig of de betrokken werknemer verder in dienst is (lees: elke maand loontrekkende prestaties heeft) en zo nee, wat hiervan de reden is (ziek, arbeidsongeval, uit dienst, al dan niet met vooropzeg, …). Dit gebeurt met het Model G dat driemaandelijks op verzoek van het kinderbijslagfonds door de werkgever (of zijn sociaal secretariaat) wordt ingevuld. Het spreekt vanzelf dat de werkgever niet alleen aan het kinderbijslagfonds gegevens moet doorgeven (denk maar aan de RSZaangiftes), en dat veel van die informatie eigenlijk dezelfde elementen bevat.

HOE WORDT HET IN DE TOEKOMST? Vanaf 1 januari 2003 moeten de werkgevers of hun sociaal secretariaten, inzake arbeidsprestaties maar één enkele aangifte versturen naar de RSZ (naar één enkel elektronisch loket). Die enige aangifte (de driemaandelijkse multifunctionele aangifte DMFA) omvat alle gegevens die nodig zijn voor iedere sector

20

AFDELINGSHOOFD ADMB KINDERBIJSLAGFONDS

van de sociale zekerheid voor het berekenen van de bijdragen en voor het bepalen van de sociale rechten. Dus ook voor de kinderbijslag! Op die manier worden de administratieve verplichtingen van de werkgevers beperkt tot één enkele aangifte en ontvangt het kinderbijslagfonds bij één enkele bron de gegevens die het nodig heeft. Dit is een verregaande vereenvoudiging en vormt een sluitstuk op andere gegevens die nu al via centrale weg het kinderbijslagfonds bereiken (gegevens van werkloosheid, erkende ziekteperiodes, …). De multifunctionele aangifte (DMFA) zal naast andere functies dus onder meer het oude Model G vervangen. Indien technisch alles op punt staat, wordt het laatste model G verstuurd eind februari 2004 (betreffende maanden december 2003, januari 2004 en februari 2004). In mei 2004 zouden wij dan de eerste DMFA ontvangen, met gegevens betreffende het eerste kwartaal 2004. Wat dan met het oude Model AB, het formulier waarmee onder meer wordt gemeld dat iemand in dienst is gekomen waarvoor een kinderbijslagdossier moet worden opgestart? Ook dit formulier zal in de toekomst (bijna) niet meer gebruikt worden omdat een systeem dat al bestond in de bouwsector veralgemeend wordt, namelijk DIMONA. DIMONA (Déclaration Immédiate Onmiddellijke Aangifte) is een aangifte die iedere werkgever moet afleveren telkens hij voor een werknemer een arbeidsovereenkomst afsluit of beëindigt. Hierdoor is dit gegeven bijna onmiddellijk beschikbaar (onder meer voor de beheerder van het kinderbijslagdossier). Dit systeem wordt veralgemeend voor alle tewerkstellingen in de privésector. De bedoeling is dus ook hier dat de werkgever onmiddellijk één centrale instantie inlicht (via DIMONA) en dat onder meer diensten uit de sociale zekerheid zoals het kinderbijslagfonds onmiddellijk door die centrale instantie worden geïnformeerd (via elektronische weg).

Het is hierbij nuttig te vermelden bij wélk fonds de informatie aankomt. Als iemand verandert van werk, wordt het op dàt moment betalende fonds verwittigd. Het krijgt een datum uit dienst (oude werkgever) en een datum in dienst (nieuwe werkgever). Het kinderbijslagfonds van de nieuwe werkgever wordt dus niét rechtstreeks verwittigd (dit is een fundamenteel verschil met het oude systeem!), maar krijgt achteraf bericht van het oude fonds (overdracht van het dossier). Met DIMONA valt in verreweg de meeste gevallen het Model AB weg (met name voor alle reeds bestaande dossiers). Hier en daar zal het Model AB toch nog nodig zijn. Voorbeeld 1. Een Belgische of buitenlandse werknemer komt na een verblijf en een tewerkstelling in het buitenland met zijn gezin in België aan en begint een eerste loontrekkende activiteit. De gegevens van DIMONA zullen niét automatisch aan een kinderbijslagfonds kunnen toegestuurd worden aangezien er op dat moment (nog) geen Belgische kinderbijslag voor dit gezin wordt betaald. Voorbeeld 2. Bij een alleenstaande werknemer komt een vrouw wonen met haar kind. Zij heeft geen enkel statuut en kreeg tot nu toe geen kinderbijslag (kwam bijvoorbeeld uit het buitenland aan). Ook hier zal er geen andere aanleiding zijn (wijziging werkgever, aanvraag kraamgeld, ..) die het correcte kinderbijslagfonds automatisch inlicht. In dergelijke situaties is het ten zeerste aan te bevelen dat de betrokken werknemer of zijn personeelsdienst of het sociaal secretariaat, … contact opneemt met het kinderbijslagfonds.

••••••••••••••••••••••


Bedragen gezinsbijslag werknemers

VANAF 01.06.2003

BEDRAGEN IN EURO

Andere kinderen (ook kinderen met een aandoening)

I. BASISKINDERBIJSLAGEN

kind van 6 tot 12 jaar ........................................................................................................................................... 25,73 kind van 12 tot 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2003) .................................. 39,31 kind boven de 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2009) ..................................... 49,99

1. GEWONE KINDERBIJSLAG

1ste kind.....................................................................................................................74,06 2de kind...................................................................................................................137,03 3de kind en elk der volgende......................................................................204,60 2. WEZEN

(1)

per weeskind ................................................................................................................................................................... 284,50 3. KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN VAN INVALIDE WERKNEMERS

(2)

1e kind ........................................................................................................................................................................................ 155,18 2e kind ........................................................................................................................................................................................ 160,40 3e kind en elk der volgende ................................................................................................................ 208,70

KINDEREN GEBOREN VOOR 1 JANUARI 1991 Eerste rang van de gewone schaal (kinderen die niet getroffen zijn door een aandoening)

kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, jonger dan 18 jaar ............................................................................... 25,73 kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, vanaf 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2003) ................................................ 27,63 kinderen geboren tussen 1 januari 1981 en 31 december 1984 .................................................................................................................................................. 41,22 kinderen geboren vóór 1 januari 1981 (inclusief de gehandicapten van +25 jaar) ..................................................................... 43,38

4. KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN VAN WERKLOZEN VAN MEER DAN ZES MAANDEN EN VAN GEPENSIONEERDEN

(2)

Andere kinderen (ook kinderen met een aandoening)

1ste kind ..................................................................................................................111,76 2de kind...................................................................................................................160,40 3de kind en elk der volgende......................................................................208,70

kind van 12 tot 18 jaar ...................................................................................................................................... 39,31 kind boven de 18 jaar .......................................................................................................................................... 49,99 gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn, en wees zijn of afhangen van een invalide rechthebbende ........................ 29,87

5. KINDERBIJSLAG VOOR HET ENIG GEHANDICAPT KIND DAT VOOR 1 JULI 1966 GEBOREN WERD, DAT WEES IS OF AFHANGT VAN EEN INVALIDE RECHTHEBBENDE .........................................................................................................................................................................................................................

92,71

Het gehandicapt kind dat geboren werd vóór 1 juli 1966 en deel uitmaakt van een gezin dat meerdere rechtgevende kinderen telt of afhangt van een actieve werknemer, een werkloze of een gepensioneerde, heeft recht op de gewone kinderbijslag (zie I,1).

II. SUPPLEMENTEN

III. KRAAMGELD 1e geboorte ............................................................................................................................................................... 1.003,33 2e geboorte en elk der volgende ............................................................................................. 754,89 elk kind uit een meerlingen zwangerschap ........................................................ 1.003,33 Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de zesde maand zwangerschap en de uitbetaling ervan kan bekomen worden twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum.

IV. ADOPTIEPREMIE

6. BIJKOMENDE BIJSLAG VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN VAN

..............................................................................................................................................................................................................

1.003,33

MINDER DAN 21 JAAR

Oud systeem

zelfredzaamheidsgraad 0 - 3 punten.......................................................333,17 zelfredzaamheidsgraad 4 - 6 punten.......................................................364,70 zelfredzaamheidsgraad 7 - 9 punten.......................................................389,87 Nieuw systeem

ernst van de gevolgen van de aandoening ernst van de gevolgen van de aandoening ernst van de gevolgen van de aandoening ernst van de gevolgen van de aandoening ernst van de gevolgen van de aandoening ernst van de gevolgen van de aandoening

4 - 8 punten ..............64,94 9 - 11 punten.........162,36 12 - 14 punten......270,60 15 - 17 punten......378,84 18 - 20 punten......405,90 +20 punten.............432,96

V. GRENSBEDRAGEN VOOR DE INKOMSTEN OF SOCIALE UITKERINGEN 1. Grensbedragen voor het rechtgevend kind

Bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven de betrokkene rechtgevenden niet langer recht hebben op kinderbijslag ............................................................................................................................................................................................. 423,91

KINDEREN GEBOREN NA 31 DECEMBER 1990

Zijn betrokken: - de jongere met een leerovereenkomst; - de werkzoekende die een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de rechtgevende die niet langer onderworpen is aan de leerplicht en één van de types van secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt die georganiseerd worden volgens de door de gemeenschappen bepaalde normen en daarnaast een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de student die een bezoldigde stage verricht waarvan het volbrengen een voorwaarde is tot het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet.

Eerste rang van de gewone schaal (kinderen die niet getroffen zijn door een aandoening)

2. Grensbedragen voor de rechthebbende

7. LEEFTIJDSBIJSLAGEN

kind van 6 tot 12 jaar ........................................................................................................................................... 12,90 kind van 12 tot 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2003) .................................. 19,65 kind boven de 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2009) ..................................... 22,64 kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 die eerste rang worden ter vervanging van een rechtgevende op leeftijdsbijslag, vanaf 6 jaar tot minder dan 18 jaar .............................. 25,73 kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 die eerste rang worden ter vervanging van een rechtgevende op leeftijdsbijslag, vanaf 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2009) .................................................................................................................... 27,63

Bedrag van het loon of de ervan afgeleide sociale uitkering verbonden aan de hoedanigheid van de rechthebbende met personen ten laste ....................................................................... 241,44 Bedrag van de vervangingsinkomsten waarboven geen verhoogde bijslag meer verleend wordt ............................................. 1.639,71 (1)

(2)

Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden vormt, geniet van de gewone kinderbijslag. Deze rechthebbenden moeten de hoedanigheid hebben van ‘Rechthebbende met personen ten laste’ en mogen geen bruto-vervangingsinkomen genieten dat het bedrag van € 1.639,71 overschrijdt, zoniet wordt de gewone kinderbijslag (zie I,1) betaald.

21


✁ BESTELBON SYLLABUS en/of WETBOEK KINDERBIJSLAG Naam

........................................................

Adres

........................................................

Postnr - Gemeente

....................................

...................................................................

Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestelt : - de syllabus kinderbijslag - de wetteksten kinderbijslag (*) en : - voegt hierbij : € 6,20 / 12,39 / 18,59 (*) - heeft het bedrag overgeschreven op rekening 471-5354701-13 (*). Handtekening (*) Schrappen wat niet past.

DE KINDERBIJSLAGWETGEVING

Deze handleiding is in een verstaanbare taal geschreven en gestoffeerd met vele voorbeelden. Vanzelfsprekend kunt u bij ons ook terecht voor de actuele wetteksten (de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, haar uitvoeringsbesluiten en aansluitende wetten - 252 blz.).

ndien u meer wenst te weten over de kinderbijslagwetgeving voor werknemers of indien u in de praktijk met deze materie te maken hebt, dan kunnen wij u onze syllabus aanbevelen.

Geïnteresseerd? U kunt deze syllabus (€ 6,20) en/of de wetteksten (€ 12,39) bestellen door hiernaaststaande bestelbon, samen met het verschuldigd bedrag, op te sturen naar :

In klare taal I

In deze syllabus vindt u alle informatie over de verschillende aspecten van de wetgeving (wie is rechthebbende, toekenning van de bijslag per kwartaal, cumulatie met kinderbijslag zelfstandigen, enz...).

ADMB T.a.v. Rudi Vanhaecke Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge of door het bedrag over te schrijven op rekening 471-5354701-13. Na betaling sturen wij u het gevraagde.

Bestellen via internet: www.admb.be

FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR WERKZOEKENDEN Vooraleer jongeren werkloosheidsuitkeringen kunnen ontvangen, moeten ze ingeschreven zijn als werkzoekende en een wachttijd van 9 maanden doorlopen. Voor de meeste afgestudeerde jongeren die zich lieten inschrijven bij de V.D.A.B., duurt deze wachttijd van augustus tot en met april. Tijdens die wachttijd is er recht op kinderbijslag.

Wat indien de werkzoekende tewerkgesteld is tijdens de wachttijd?

Tijdens de laatste zomervakantie volgend op het einde van de studies kan een jongere die als werkzoekende ingeschreven is kinderbijslag genieten, indien: • ofwel de activiteit uitgeoefend wordt in het raam van een studentenovereenkomst; • ofwel de activiteit beneden de 80 uur per maand blijft; • ofwel de bezoldiging minder dan € 423,91 per maand (bedrag van toepassing sedert 1/6/2003) bedraagt

en in het algemeen tijdens de maand juli. Voor de maanden van de wachttijd die geen zomervakantiemaanden zijn is een bezoldiging van meer dan € 423,91 per maand een beletsel voor de kinderbijslag. Eind april, na beëindiging van de wachttijd, zal aan de werkzoekenden een vragenlijst model P20 gestuurd worden. Wij hebben deze vragenlijst nodig ter rechtvaardiging van onze betalingen kinderbijslag tijdens de wachttijd. Stuur ze spoedig ingevuld terug, teneinde terugvordering van de uitbetaalde kinderbijslag te voorkomen.

FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH

JAARLIJKSE VRAGENLIJSTEN BETREFT UW KINDERBIJSLAG en wijziging in de gezinssituatie of beroepssituatie van één van de gezinsleden kan belangrijke gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Vandaar hebben wij de verplichting jaarlijks vragenlijsten te sturen om na te gaan of er zich wijzigingen voorgedaan hebben.

E

In januari worden aan sommige gezinnen één of meerdere van onderstaande vragenlijsten verstuurd: Formulier model P16

• De wees geniet de verhoogde of de

22

gewone wezenbijslag en de overlevende ouder woont in het buitenland. Formulier model P16com

• De verlaten wees (dit is de wees die geen enkel contact meer heeft met de overlevende ouder). Formulier model P19-P19bis

• De meer dan zes maanden arbeidsongeschikte of werkloze rechthebbende of de gepensioneerde rechthebbende die de verhoogde bijslag geniet.

Deze vragenlijsten betreffen allen de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2003. Indien wij een vragenlijst niet ontvangen hebben voor het einde van februari 2004, zullen wij verplicht zijn de betaling van de kinderbijslag te onderbreken. Het niet inzenden ervan kan aanleiding geven tot terugvordering van de kinderbijslag over het jaar 2003.

U hebt er dus alle belang bij de vragenlijst zo spoedig mogelijk aan ons terug te sturen!


ZIEKTEVERZEKERING

Nieuwe CM-voordelen VANAF 2004 M Brugge biedt u een aantrekkelijk pakket aanvullende voordelen en diensten tegen een uiterst lage bijdrage. Vanaf januari 2004 wordt dit aanbod uitgebreid met enkele nieuwe voordelen. U kunt in het CM-kantoor een brochure bekomen met alle CM-voordelen en diensten.

C

Tussenkomst 25 euro voor reisvaccinaties voor jongeren tot 25 jaar

Op vaccinaties tegen gele koorts, meningitis A, W,Y, hepatitis A, buiktyfus, Japanse encefalitis en tekenencefalitis. De tegemoetkoming geldt voor leden die jonger zijn dan 25 jaar op het ogenblik van de vaccinatie. Vraag uw folder in het CM-kantoor. 50 % tussenkomst logopedie voor kinderen tussen 3 en 18 jaar

Door de tussenkomst in de inschrijvingskosten wordt niet alleen op een krachtdadige wijze de sportbeoefening en beweging door jongeren gepromoot, maar kwijt CM Brugge zich van haar preventieve taak en krijgen de sportverenigingen en jeugdbewegingen uit de regio een duwtje in de rug. Elke jongere die aangesloten is bij een erkende sportvereniging of jeugdbeweging kan een tussenkomst vragen. Hiervoor moet wel een correct ingevuld, afgestempeld en ondertekend attest worden bezorgd aan CM Brugge. Deze attesten worden ter beschikking gesteld van alle erkende sportclubs en jeugdbewegingen en zijn eveneens verkrijgbaar in de CM-kantoren. Diabetesstrips

Voor bepaalde logopedische stoornissen die niet in verplichte ziekteverzekering terugbetaald worden. Tot 20 zittingen per behandelingsjaar - eenmalige verlenging met 10 behandelingen mogelijk.

40 % tussenkomst op bloedglucosestrips (mits attest insuline-afhankelijke patiënt of zelfcontrole) met max. 150 euro per jaar. Er is een doktersattest vereist. Aankoop mogelijk in de Thuiszorgwinkel, Oude Burg 23 te Brugge.

Jump & Go

Start to run

Tussenkomst van 50 % op het lidgeld van erkende sportclub of jeugdbeweging voor jongeren van 6 tot 18 jaar. Max. 30 euro eerste jaar; later 15 euro. De Christelijke Mutualiteit Brugge wil, in het kader van haar politiek van gezondheidspromotie en -opvoeding, de actieve sportbeoefening en beweging door jongeren sterk ondersteunen.

10 euro tegemoetkoming voor wie erin slaagt een brevet van 5 km joggen te halen. Voetverzorging

Tot 2 keer een tussenkomst van 3,5 euro bij voetverzorging thuis voor 65-plussers op voorlegging medisch attest en betalingsbewijs. Voor patiënten met diabetes (risicogroep 1

Dagvergoeding

ZELFSTANDIGEN p dag van vandaag en dit sedert 01.06.2003 zijn de hiernaast vermelde dagbedragen (ziektevergoeding voor zelfstandigen) van kracht: arbeidsongeschikte zelfstandigen met een beperkte zelfredzaamheid (niet minder dan 11 punten) kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor hulp van derden.

O

Deze bedraagt € 5,26 per dag. De tegemoetkoming kan worden toegekend vanaf de vierde maand arbeidsonge-

Luc Daeninck ADJUNCT-DIRECTEUR CM BRUGGE

of 2a): 21,14 euro tussenkomst voor rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming of 17,61 euro voor jaarlijkse consultatie bij een erkende podoloog. Tussenkomst bij Ziekenzorgvakanties

Zieken of gehandicapte leden die deelnemen aan een Ziekenzorgvakantie of -bedevaart, ingericht door Ziekenzorg CM, krijgen een eenmalige jaarlijkse tussenkomst. Vanaf 2004 wordt de tussenkomst verhoogd tot: • 50 euro voor een binnen- of een buitenlandse vakantie; • 60 euro voor een Lourdesbedevaart. Info: in uw CM-kantoor of tel. 050 44 05 00 of 0473 92 46 62. Bijdrage CM-bijdrage per maand gezinshoofd: 4,65 euro alleenstaande: 3,55 euro werkende partner: 1,75 euro Een gezin betaalt maximaal 6,40 euro.

••••••••••••••••••••••

PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2e T.E.M. 12e MAAND met gezinslast zonder gezinslast

€ 30,53 € 22,90

INVALIDITEIT VANAF HET 2e JAAR met gezinslast zonder gezinslast

schiktheid.Vanaf 01-06-2003 is de moederschapsuitkering voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes vastgesteld op € 1.962,06.

€ 30,74 € 23,05

INVALIDITEIT (MET STOPZETTING BEDRIJF) VANAF HET 2e JAAR met gezinslast zonder gezinslast

€ 33,70 € 25,28

23


INFOHOEKJE CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK

Palliatieve Zorg Thuis: TUSSENKOMSTEN VANWEGE DE ZIEKTEVERZEKERING EN HULPVERLENING

Jos Beuselinck

e zorg thuis voor zieken is emotioneel zwaar en tevens een dure aangelegenheid, zeker wanneer het levenseinde nadert. Om de zorg omtrent het levenseinde ook thuis financieel draaglijker te maken zijn er enkele tussenkomsten vanwege de ziekteverzekering voorzien. Daarnaast is er in Vlaanderen een geheel van diensten ontwikkeld om ook in de thuissituatie gespecialiseerde palliatieve

D

MUTUALITEIT VOOR MIDDENSTAND EN BEROEPEN DE MUTUALITEIT VOOR - zelfstandigen - vrije beroepen - loon- en weddetrekkenden - ambtenaren - studenten hoger onderwijs - verblijvenden Sint-Clarastraat 48 bis, 8000 Brugge  050 44 05 00, fax 050 44 05 21

OPENINGSUREN KANTOREN Sint-Clarastraat 48 bis, 8000 Brugge maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 u.

AANDACHT ! De hier behandelde thema’s zijn algemeen bindend voor om het even welk ziekenfonds, met uitzondering van het item betreffende de CMdiensten en -voordelen en de bijdragen.

24

hulpverlening aan te bieden bij mensen die tot het einde toe wensen thuis te blijven.

DIENSTHOOFD CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK CM BRUGGE

1. EEN FINANCIËLE TUSSENKOMST Er wordt een forfaitaire ziekteverzekeringstussenkomst van 483,39 euro toegekend aan thuisverblijvende palliatieve patiënten als tussenkomst in de kosten voor geneeskundige en verzorgingskosten. De thuisverzorgde persoon moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden: • lijden aan een onomkeerbare aandoening, met een ongunstige evolutie, • waarbij een behandeling geen verbetering meer kan inhouden, • waarbij het levenseinde op korte termijn kan verwacht worden (tussen de 24 uur en minder dan 3 maand), • waarbij de lichamelijke, psychische en geestelijke noden een belangrijke volgehouden inzet vergen, • met de wens om thuis te sterven • en voldoen aan de voorwaarden vermeld op het speciale aanvraagformulier verkrijgbaar bij uw huisarts, de CAW-dienst maatschappelijk werk van het plaatselijk ziekenfondskantoor of de dienst palliatieve zorg thuis. HOE AANVRAGEN?

• De regeling is in voege sinds 1 januari 2000. • De huisarts vult het speciale aanvraagformulier in en stuurt deze kennisgeving, voor het overlijden, via de post naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van betrokkene. • Na ontvangst van de kennisgeving vanwege de huisarts betaalt het ziekenfonds onmiddellijk op de rekening van betrokkene of een familielid. • De tussenkomst van 483,39 euro heeft betrekking op de 30 dagen te rekenen vanaf het versturen van de kennisgeving. • De vergoeding van 483,39 euro is een tweede maal betaalbaar als na dertig dagen de persoon nog verder voldoet aan de voorwaarden. • De palliatief zieke mag bij de aanvraag niet gehospitaliseerd zijn. • De vergoeding kan niet met terugwerkende kracht toegekend worden.

2. WELKE BIJKOMENDE TUSSENKOMSTEN KUNT U BEKOMEN? Bij toekenning van de genoemde tussenkomst moeten er ook geen remgelden meer betaald worden op de raadplegingen bij de huisarts. Er is eveneens de mogelijkheid om beroepsloopbaanonderbreking of verlof voor palliatieve hulpverlening aan te vragen bij de werkgever.

3. OP WELKE DIENSTVERLENING KUNT U EEN BEROEP DOEN? In heel Vlaanderen zijn er netwerken van ondersteunende diensten opgericht die palliatieve zorgverlening bieden. Ook in de thuiszorg bestaan palliatieve zorgteams (met artsen, verpleegkundigen, psycholoog aangevuld met opgeleide vrijwilligers) die pijn- en symptoombehandeling, maar ook spirituele en psychosociale begeleiding bieden. Hun waardevolle hulpverlening aanvullend aan de hulp van de gewone thuiszorgdiensten (zoals huisarts, thuisverpleging maatschappelijk werk en gezinszorg,…) is voor de patiënt gratis.

Meer info over dit alles kunt u verkrijgen: bij de maatschappelijk werker in het plaatselijk CM-kantoor of het palliatief thuiszorgteam van uw regio. U kunt ook telefonisch informatie bekomen bij de permanentie van de CAW-dienst maatschappelijk werk CM op 050 44 03 53, tijdens de kantooruren. Mailen kan op caw.cmbrugge@cm.be

••••••••••••••••••••••


CM EN DE ZIEKTEVERZEKERING e ziekteverzekering bestaat uit twee delen: de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering. De verplichte ziekteverzekering ligt vast bij wet en is voor iedereen gelijk. De aanvullende verzekering is een mand van voordelen en diensten die verschilt tussen de ziekenfondsen. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de verplichte ziekteverzekering.

D

Aansluiten

Als Belg moet je aansluiten bij een ziekenfonds. Dat is verplicht door de wet. Hierdoor krijg je toegang tot de ‘verplichte ziekteverzekering’. Rechten en plichten

Om te kunnen genieten van de ziekteverzekering betaal je een bijdrage. Als werknemer wordt een deel van je brutoloon afgehouden. Ben je zelfstandige, dan betaal je een bijdrage via een sociale verzekeringskas. Eenmaal aangesloten bij de ziekteverzekering heb je recht op terugbetaling van gezondheidszorgen en recht op ziektevergoeding.

1. TERUGBETALING VAN GENEESKUNDIGE VERZORGING Als je ziek wordt, heb je recht op een gedeeltelijke terugbetaling van de uitgaven voor gezondheidszorgen. Werknemers krijgen het grootste deel van hun kosten terug. Zij zijn immers verzekerd tegen de grote én de kleine risico’s van ziekte. De grote risico’s zijn onder meer operaties, ziekenhuisopnames, bevallingen … Onder de kleine risico’s rekenen we het bezoek aan een huisarts, de tandarts of de specialist, behandelingen door kinesisten, de aankoop van geneesmiddelen … Zelfstandigen zijn in principe enkel verzekerd tegen de grote risico’s. Zij doen er goed aan zich via hun ziekenfonds aan te sluiten voor de kleine risico’s. Hoeveel krijg je terug?

De terugbetaling van gezondheidszorgen wordt geregeld via ‘akkoorden’ tussen de overheid, de ziekenfondsen en de artsen. Deze akkoorden bepalen hoeveel de zorgverstrekkers verdienen en hoeveel je terugbetaald krijgt. Zo kan je goed weten wat je gezondheid kost. Komt men niet tot een akkoord, dan

bepalen de zorgverstrekkers zelf hun ereloon. De terugbetaling door het ziekenfonds blijft altijd bepaald door de ‘nomenclatuur’, het wettelijk vastgelegde terugbetalingstarief. Niet alle zorgverstrekkers ondertekenen de prijsafspraken. Voor hen die niet tekenden, gelden de afspraken niet. Bovendien kan een akkoord door de artsen ook gedeeltelijk ondertekend worden. In onze kantoren kan je nagaan of jouw arts het akkoord ondertekend heeft. Bepaalde mensen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen een hoger bedrag terug voor hun gezondheidszorgen. Weduwen, wezen, invaliden, gepensioneerden en oudere langdurig werklozen die aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen, zijn daar voorbeelden van. Bovendien werd dit recht ook uitgebreid naar andere categorieën. Hoe gebeurt de terugbetaling?

De terugbetaling van de gezondheidszorgen gebeurt altijd via een post- of bankrekening. Je kan de getuigschriften afgeven in het CM-kantoor. Of stop de getuigschriften in een omslag en steek ze in een CM-brievenbus in jouw buurt. Binnen de week vind je het bedrag op de rekening: correct, snel en veilig!

klever aan. Op die manier wordt jouw dossier snel en correct afgewerkt. EEN ONGEVAL?

Signaleer ons onmiddellijk als de gezondheidszorgen het gevolg zijn van een ongeval. Je vermijdt veel tijd- en geldverlies.

2. ZIEKTE-UITKERING Als je door ziekte niet kan werken, dan betaalt de CM een ziekte- of invaliditeitsvergoeding. Werknemers ontvangen bij ziekte een bepaald percentage van het loon. Dit percentage hangt af van de (gezins)situatie: gezinshoofd, alleenstaande of samenwonende. Vanaf het tweede jaar van ziekte ontvang je een ‘invaliditeitsvergoeding’. Bij zelfstandigen is de ziekte-uitkering een vast (forfaitair) bedrag. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen ‘met gezinslast’ en ‘zonder gezinslast’. Ben je in bevallingsrust? Dan ontvang je een moederschapuitkering. Vaderschapsverlof? Ook als vader heb je recht op betaald verlof bij de geboorte van een kind. Vraag de brochure ‘Zwangerschap en Geboorte’ in het CM-kantoor.

DE GELE KLEVER: ALTIJD EN OVERAL

Breng op elk getuigschrift en op elk document voor het ziekenfonds de (juiste) gele

••••••••••••••••••••••

25


U bent op zoek naar een unieke vakantie aan zee ?

ATLANTA, opgetrokken in een origineel Normandisch-Anglosaksische bouwstijl met verfijnde Belle-Epoque-toetsen in het interieur. In DE HAAN op 150 meter van de zee, duinen en bossen binnen handbereik, vlakbij de winkels, een lekkere keuken, een gezellige sfeer en vriendelijke bediening, alles voor een kommerloze vakantie ...

ATLANTA EEN STIJLVOL VAKANTIEVERBLIJF. HEDENDAAGS COMFORT MET EEN TIKJE ART NOUVEAU.

Diverse verblijfformules. Kortom geknipt voor jonge gezinnen, derde leeftijd, groepen, seminaries en vergaderingen.

APARTLOGIES Half- of volpension. De kamer wordt een privaat ‘appartement’. Geen kamerservice. Lakens en dekens zijn voorzien en in de prijs begrepen. Geen handdoeken en zeep.

Voor meer informatie stuur deze bon ingevuld terug ... Naam:

....................................................................................................

Adres:

....................................................................................................

FORMULES MET VOLLEDIGE KAMERSERVICE MET ONTBIJTBUFFET, HALFPENSION OF VOLPENSION ZIJN OOK MOGELIJK.

Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefax:

....................................................................................................

of kom langs !

ATLANTA - ADMB M. HENDRIKALAAN 20-8420 DE HAAN

26 22

Tel. 059 23 33 01 - Fax 059 23 53 19


ADMB VERZEKERINGEN

ADMB-voorzorgsplan EXCLUSIEF VOOR CLIËNTEN VAN ADMB STAAT U WEL STIL BIJ DE GEVOLGEN? ls zelfstandige hebt u de touwtjes zelf in handen! Een prima situatie tot ...op de dag dat u ziek wordt of u een ongeval overkomt. Uw beroepsinkomen valt geheel of gedeeltelijk weg en uw gezin krijgt het financieel moeilijk. De financiële gevolgen zijn afhankelijk van de wettelijke voorzieningen en, in veel belangrijker mate, de voorzorgen die u zelf hebt genomen... De uitkeringen die door de wetgever zijn vastgelegd zijn in elk geval volstrekt ontoereikend! Over de mate waarin u bijkomende voorzorgen neemt beslist u alleen!

A

HET ADMB VOORZORGSPLAN IS ER ALLEEN VOOR U Exclusief voor het cliënteel van ADMB ontwikkelde onze afdeling VERZEKERINGEN samen met verzekeraar Zelia het ADMB Voorzorgsplan. Dit betekent dat alleen u, als cliënt van ADMB, van de voordelen kunt genieten. Precies zoals bij de ADMB Hospitalisatieverzekering werd er bijzonder veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de verzekerde waarborgen. Zekerheid is troef in het ADMB Voorzorgsplan.

WELKE ZEKERHEID BIEDT HET ADMB VOORZORGSPLAN? Voor u, als zelfstandige, is de zekerheid om uw gezinsinkomen te behouden zeer belangrijk! Dit inkomen wordt sterk onder druk gezet wanneer u overlijdt of werkongeschikt wordt. Het ADMB Voorzorgsplan biedt dan ook een dubbele zekerheid: 1. uitbetaling van een kapitaal ingeval van overlijden vóór 60 jaar 2. uitbetaling van een maandelijkse rente ingeval van werkongeschiktheid

DE 10 STERKE PUNTEN VAN HET ADMB VOORZORGSPLAN 1. U hebt niet alleen de zekerheid dat uw inkomen op een redelijk niveau blijft ingeval van werkongeschiktheid! Het ADMB Voorzorgsplan voorziet eveneens in een waarborg overlijden dat wordt uitbetaald

aan uw echtgenote of kinderen. Dit betekent dat er ook financiële zekerheid is voor uw gezin wanneer u overlijdt door ziekte of ongeval. 2. De verzekerde rente wordt uitbetaald bij werkongeschiktheid door ongeval in het privé-leven, door ongeval in het beroepsleven en door ziekte. 3. Voor het bepalen van het percentage van werkongeschiktheid worden een "fysiologisch" en een "economisch" criterium gehanteerd. Het ADMB Voorzorgsplan baseert de uitbetaling steeds op de hoogste van de twee percentages. 4. De verzekerde rente wordt uitgekeerd van zodra u meer dan 25% werkongeschikt bent. Ingeval van gedeeltelijke werkongeschiktheid wordt de verzekerde rente in dezelfde verhouding uitbetaald. Het ADMB Voorzorgsplan keert de rente volledig uit wanneer u minstens 67% werkongeschikt bent. 5. De verzekeringsovereenkomst eindigt op 60 jaar. Dit betekent dat u ook bij blijvende werkongeschiktheid kunt rekenen op een vast inkomen. Daarenboven stijgt de uitkering ieder jaar met 3%. Op die manier vangt het ADMB Voorzorgsplan ook de stijging van de levensduurte op. 6. Tijdens de duur van de werkongeschiktheid neemt het ADMB Voorzorgsplan de premiebetaling voor eigen rekening. U betaalt niets en blijft toch verder verzekerd! 7. Wanneer u langer dan één maand werkongeschiktheid bent betaalt het ADMB Voorzorgsplan de vergoedingen vanaf de eerste dag. Enkel wanneer de werkongeschiktheid korter is dan één maand, is er geen vergoeding. 8. De waarborgen zijn zeer ruim en actueel. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van een motorfiets voor recreatieve doeleinden automatisch verzekerd. 9. De medische onderzoeken zijn beperkt. Voor de eerste drie combinaties volstaat een persoonlijke medische vragenlijst die samen met onze adviseur wordt ingevuld. 10. Door de maandelijkse bijdragebetaling is er een optimale spreiding van de investering.

Rik Vanden Bussche AFDELINGSHOOFD - ADMB VERZEKERINGEN

De bijdrage voor de waarborg overlijden is fiscaal aftrekbaar in de rubriek van het langetermijnsparen. In werkelijkheid bedraagt de reële kostprijs minder dan de helft van hetgeen u betaalt. De uitgekeerde rente wordt beschouwd als vervangingsinkomen en geniet aldus van een voordeliger fiscaal regime. Het ADMB Voorzorgsplan kan eveneens worden onderschreven door de vennootschap in het voordeel van zijn werkende venno(o)t(en).

HET ADMB VOORZORGSPLAN: 5 KEUZEMOGELIJKHEDEN KAPITAAL OVERLIJDEN

€ 25.000,00 € 31.250,00 € 37.500,00 € 43.750,00 5. € 50.000,00

1. 2. 3. 4.

MAANDELIJKSE RENTE BIJ WERKONGESCHIKTHEID

€ 9.000,00 € 10.500,00 € 12.000,00 € 13.500,00 € 15.000,00

Samen met onze adviseur kiest u de combinatie die het best overeenstemt met uw inkomen en uw budget.

ADMB VOORZORGSPLAN GEEFT U PERSOONLIJK ADVIES ADMB Verzekeringen vindt het belangrijk u persoonlijk te adviseren. Neem daarom vandaag nog contact op met Sandra Desmulie 050 474 948 Emly Descheemaecker 050 474 941 Rudy Goemaere 050 474 955 om een persoonlijke offerte te bekomen.

ADMB VOORZORGSPLAN EN DE FISCUS

Op onze website kunt u eveneens uw persoonlijke offerte onmiddellijk elektronisch bekomen.

De bijdrage voor de waarborg werkongeschiktheid is aftrekbaar als beroepskost.

••••••••••••••••••••••

27


In een nieuw kleedje!

DE ADMB-HOSPITALISATIEVERZEKERING n 1992 heeft ADMB Verzekeringen, samen met Fidea, de ADMB HOSPITALISATIEVERZEKERING ontwikkeld.

I

De promotie ervan kende (en kent nog steeds) zeer veel succes gezien de evenwichtige prijs-kwaliteit verhouding en het prima beheer. De medische wetenschap heeft weliswaar sindsdien niet stilgestaan. De research en de constante, positieve evolutie inzake medische dienstverlening zijn het levende bewijs hiervan.

raadplegingen bij een homeopaat; eveneens is er tussenkomst voorzien voor homeopathische producten. • Thuisbevalling is thans eveneens gewaarborgd (tot € 625). • Voorheen bedroeg de franchise 10% van de vergoeding met een minimum van € 61,79 (2.500 BEF). Bij hoge ziekenhuisfacturen was dit voor de verzekerde een belangrijke aderlating. Dit is in de nieuwe versie teruggebracht tot € 60 (2.420 BEF) forfaitair, zonder meer!

Dit heeft ons ertoe aangezet om de voorwaarden van de ADMB Hospitalisatieverzekering, te actualiseren en te moderniseren. Dit gebeurde vorig jaar en gezien het succes van deze vernieuwde formule willen wij u de nieuwigheden nog even in herinnering brengen.

• De beperking in het persoonlijk aandeel van tweemaal de Riziv-tussenkomst wordt in de nieuwe voorwaarden opgeheven.

• In de "oude" versie is er een waarborgplafond, per verzekerde en per verzekeringsjaar van € 6197,34 (250.000 BEF). In de nieuwe versie is er geen waarborgplafond en bijgevolg onbeperkte dekking.

• De nominatieve lijst van zware ziekten wordt uitgebreid van 15 tot 30, hoewel wij oprecht hopen dat niemand ooit deze waarborg zal moeten aanspreken.

• Waar voorheen de pré- en posthospitalisatiekosten verzekerd waren in de periode van één maand vóór en drie maand na de hospitalisatie is dit in de nieuwe voorwaarden twee maand vóór en zes maand na de hospitalisatie. • De bij-overnachting van één van de ouders was verzekerd bij hospitalisatie van zoon of dochter tot 12 jaar. In de nieuwe voorwaarden is dit 18 jaar. Daarenboven wordt het verzekerd bedrag per overnachting van € 12,39 opgetrokken tot € 25. • De vergoeding van de medische kosten wordt uitgebreid naar de kosten voor alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur, chiropraxie, osteopathie en

• Het vergoedingsplafond voor de vervoerkosten bedraagt thans € 1250 (voorheen € 247,89).

Het prijskaartje zal u ongetwijfeld interesseren. De jaarpremies (taksen en lasten inbegrepen) in euro bedragen:

INSTAPLEEFTIJD

VANAF 01.07.2003 Sandra Desmulie 050 47 49 48 Emly Descheemaecker 050 47 49 41 Rudy Goemaere 050 47 49 55

00 tot 19 jaar

55,57

20 tot 29 jaar

100,03

30 tot 39 jaar

111,14

Een offerte kunt u ook elektronisch opvragen via onze website

40 tot 49 jaar

133,37

www.admb.be

50 tot 59 jaar

194,49

Bovendien geniet u van een korting op de totale jaarpremie indien u met minimum 3 verzekerden toetreedt.

organising your office 28

Als u de ADMB Hospitalisatieverzekering (nog) niet hebt onderschreven, helemaal nog geen hospitalisatieverzekering hebt of graag een alternatief aanbod zou zien, neem dan gerust telefonisch contact op met

ADMB Verzekeringen nv is ingeschreven in het register van de verzekeringsmakelaars onder het nr. 13.334

••••••••••••••••••••••

L. Bauwensstraat 15 • 8200 Brugge Tel. 050 32 04 08 • Fax 050 31 19 12 info@buro-center.be - www.buro-center.be


NIEUWJAARSVIERING ADMB aar jaarlijkse gewoonte verenigden zich op 2 januari van het nieuwe jaar 2004 de voorzitter, de leden van het Uitvoerend Bureau, de Directie en het personeel van ADMB.

N

Een terugblik op 2003 was zoals steeds aan de orde. 2003 was een goed jaar voor ADMB. Eind december telde ADMB 740 personeelsleden ! Het bestaande ledenaantal kende opnieuw een opwaartse trend. Ook voor 2004 kondigt de groei zich reeds aan.

Het succes van ADMB is ongetwijfeld toe te schrijven aan het dagelijks streven naar kwaliteit en een persoonlijke en individuele aanpak van elk dossier. Tijdens deze nieuwjaarsviering werd ook hulde gebracht aan verdienstelijke personeelsleden.

Adviseurs SVMB

Adviseurs ADMB

BOLLEKENS Yves

COTTENIE Hubert

VAN DRIESSCHE Danni

Bergendreef 5, 2970 Schilde GSM 0477 42 97 33 - Fax 03 354 13 22 E-mail yves.bollekens@svmb.be

Waterstraat 47, 8930 Rekkem GSM 0475 75 94 29 - Fax 056 42 49 76 E-mail hubert.cottenie@admb.be

Karel Engelslaan 11, 2960 Brecht GSM 0475 56 69 96 - Fax 03 660 08 37 E-mail danni.vandriessche@admb.be

COOMANS Jos

DE JAEGERE Evelyne

VERPLANCKE Erik

Krawatenstraat 74, 3470 Kortenaken GSM 0477 47 61 67 - Fax 011 58 32 56 E-mail jos.coomans@svmb.be

Steppestede 2, 9051 St.-Denijs-Westrem GSM 0477 47 61 68 - Fax 09 225 15 82 E-mail evelyne.dejaegere@admb.be

Torhoutsesteenweg 153, 8210 Zedelgem GSM 0475 75 94 28 - Fax 050 54 83 28 E-mail erik.verplancke@admb.be

HEBBERECHT Christine

DE LILLE Johan

Cameliastraat 19, 9050 Gent GSM 0477 47 61 70 - Fax 03 760 14 31 E-mail christine.hebberecht@svmb.be

Dorpsstraat 23A, 8490 Jabbeke GSM 0475 75 94 27 - Fax 050 39 32 17 E-mail johan.delille@admb.be

MATTHYS Patrick

DE MOL Mario

Brouwersstraat 13, 3700 Tongeren GSM 0477 42 97 42 - Fax 012 23 35 00 E-mail patrick.matthys@svmb.be

Mandekensstraat 47, 9255 Buggenhout GSM 0475 75 94 30 - Fax 052 34 14 90 E-mail mario.demol@admb.be

NAERT Joris

DE PRYCKER Koen

DE ROMSテ右 Aafje (Antwerpen)

Palmstraat 42, 9090 Melle GSM 0475 25 07 20 - Fax 09 230 38 64 E-mail joris.naert@svmb.be

Skaldenstraat 20, 8800 Roeselare GSM 0473 73 07 19 - Fax 051 22 04 64 E-mail koen.deprycker@admb.be

Mechelseplein 16, 2000 Antwerpen GSM 0474 74 62 28 - Fax 03 231 44 40 E-mail aafje.deromsee@svmb.be

VROMBOUT Karel

LIMET Rudy

DELDYCKE Joost (Limburg)

Elfjulistraat 90 B3, 9000 Gent GSM 0477 47 61 69 - Fax 09 221 01 27 E-mail karel.vrombout@svmb.be

Wild Veld 28, 2550 Kontich GSM 0475 75 94 34 - Fax 03 458 51 17 E-mail rudy.limet@admb.be

Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt Tel. 011 26 30 80 - Fax 011 23 48 17 E-mail joost.deldycke@svmb.unizo-lim.be

MAERTENS Jakie

PUYPE Peter (Vlaams-Brabant)

Leopoldlaan 86, 9400 Ninove GSM 0475 75 94 35 - Fax 054 33 43 96 E-mail jakie.maertens@admb.be

Spastraat 8, 1000 Brussel Tel. 02 238 04 59 - Fax 02 230 87 58 E-mail peter.puype@svmb.be

TROCH Filip

VANTORNOUT Daniテォl (W-Vlaanderen)

Lauwestraat 106, 8930 Rekkem GSM 0475 75 94 36 - Fax 056 40 08 23 E-mail filip.troch@admb.be

Parkstraat 65, 8820 Torhout GSM 0478 888 551 - Fax 050 21 42 98 E-mail daniel.vantornout@admb.be

VAN DEN MEERSSCHE Koen

VERMOERE Pol (O-Vlaanderen)

Antwerpse Heirweg 1, 8340 Sijsele GSM 0475 75 94 32 - Fax 050 37 66 92 E-mail koen.vandenmeerssche@admb.be

Paardenstraat 24, 9070 Destelbergen GSM 0478 888 550 - Fax 09 355 59 20 E-mail pol.vermoere@svmb.be

VOOR PLAATSELIJKE ZITDAGEN OF BEZOEK ADVISEUR :

TEL. 050 47 44 78 isabelle.verbist@admb.be

DIENST INFORMATIE & RECHTSBIJSTAND

29


Kantoren tot uw dienst Sociaal Bureau

ADMB kinderbijslagfonds

I.K.M.O.

Andere Diensten

WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE St-Clarastraat 48 ‘t Zand 20 Dirk Martensstraat 26

050 47 44 01 050 47 41 11

8600 DIKSMUIDE Gasthuisstraat 1

051 50 23 54 051 50 23 54

8530 HARELBEKE Marktstraat 41

056 70 15 91 056 70 15 91 056 70 15 92 056 71 38 34

8900 IEPER Maarsch. Fochlaan 34

057 21 83 73 057 21 83 73

8870 IZEGEM Burg.Vandenbogaerdeln 70

051 30 04 62 051 30 04 62 051 32 15 98 051 30 19 89

8300 KNOKKE Elisabethlaan 141

050 63 14 73 050 63 14 73

8500 KORTRIJK Lange Steenstraat 10 (ingang Lekkerbeetstraat 2) Reepkaai 4

056 26 44 54 056 26 44 54

8930 MENEN St.-Jansmolenstraat 11 Oude Leielaan 83a

056 51 13 98 056 51 13 98

8400 OOSTENDE Wapenplein 10 8970 POPERINGE Deken de Bolaan 1 Burg. Bertenplein 12 Rekhof 22 8800 ROESELARE Ovenstraat 5 Ovenstraat 37 en Arme Klarenstraat 55

050 47 41 11 050 33 13 13 050 47 47 47

Sociaal Bureau

3300 TIENEN Goossensvest 42

016 81 24 45 016 81 24 45

1930 ZAVENTEM Kerkplein 25 B4

02 725 17 90 02 725 17 90

I.K.M.O.

Andere Diensten

016 80 47 11

051 50 04 01

057 21 78 58

056 26 44 44 056 24 24 50 056 51 13 98 056 53 27 97

059 55 19 19

059 55 19 19

057 33 36 20 057 33 36 20 057 33 32 96 057 33 32 96

057 33 35 79

ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN Louisastraat 10

03 213 92 80 03 213 92 80

2650 EDEGEM Oude Godstraat 110

03 213 92 50 03 457 34 16

2440 GEEL Diestseweg 63

014 58 00 88 014 58 00 88

2200 HERENTALS Belgiëlaan 52a Lierseweg 86 Atealaan 65 bus 3

014 22 37 33 014 22 37 33

2500 LIER Kruisbogenhofstraat 11

03 488 43 61 03 488 43 61

2800 MECHELEN Oude Brusselsestraat 8 Oude Brusselsestraat 14

015 41 10 47 015 41 10 47

014 58 00 88

014 23 17 23 014 84 94 90

015 41 43 71

2400 MOL B.Van Eetveldeplein 3c

014 31 90 98

057 33 80 10

2870 PUURS Rijksweg 9

03 866 12 26 03 866 12 26 03 886 03 56 03 886 12 26

051 20 60 80

2300 TURNHOUT Parklaan 136

014 42 17 62 014 42 17 62

2260 WESTERLO de Merodedreef 100

014 54 61 34 014 54 61 34

051 26 90 60 051 24 84 00

051 24 84 00

014 54 41 52

8200 ST. MICHIELS-BRUGGE Kon. Astridlaan 134 b1

050 47 49 09 050 47 49 09

8700 TIELT Tramstraat 10

051 40 54 71 051 40 54 71

8820 TORHOUT Zuidstraat 18

050 22 08 96 050 22 08 96 050 21 66 30 050 21 21 97

9300 AALST Dirk Martensstraat 67

053 21 57 78

053 21 57 78

058 31 10 70 058 31 10 70

9200 DENDERMONDE Hoogveld 22

052 21 21 16

052 21 21 16

9900 EEKLO Stationstraat 17

09 377 18 08

09 377 18 08

8630 VEURNE Duinkerkestraat 17 Oude Beestenmarkt 6 8790 WAREGEM ‘t Pand 349 8560 WEVELGEM Noordstraat 9 8380 ZEEBRUGGE Koggenstraat 3

051 40 24 31

058 31 19 02 058 31 57 27

056 62 04 60

056 62 04 60

056 41 03 68 056 41 03 68 050 55 29 88 050 55 29 88

OOST-VLAANDEREN

9050 GENTBRUGGE Land van Rodestraat 20

09 210 82 13 09 210 82 13

9000 GENT Ottergemsesteenweg 439 Lange Kruisstraat 7

09 242 83 50 09 242 83 50 09 235 49 23 09 235 49 61 09 235 49 11

9700 OUDENAARDE Einestraat 26

BRABANT

9600 RONSE Stationsstraat 6

1730 ASSE Spiegelstraat 1 Markt 3

9100 SINT-NIKLAAS Knaptandstraat 204

02 453 01 69 02 453 09 23 02 453 09 23

1000 BRUSSEL Koningsstraat 75 Spastraat 8

02 250 00 30 02 250 00 30 02 250 00 57

3290 DIEST Michel Theysstraat 81

013 31 32 34 013 31 32 34

055 31 11 79

055 31 19 29 055 20 62 42

03 760 14 50

03 760 14 30

089 35 30 86

02 238 05 11

LIMBURG

1500 HALLE Vanden Eeckhoudtstraat 13/1 02 360 31 83 02 360 31 83

3600 GENK Dieplaan 61

089 35 30 86

3000 LEUVEN Diestsevest 82

3500 HASSELT Maastrichtersteenweg 254

011 26 30 30 011 26 31 71 011 26 30 30

3910 NEERPELT Broesveldstraat 5 Bus 1

011 64 24 81

1840 LONDERZEEL “De Burcht” 5A

30

ADMB kinderbijslagfonds

016 22 45 95 016 22 45 95

016 22 61 36 052 31 16 36

011 64 24 81


31


BELGIË

BELGIQUE

P.B. Brugge 1 4/332 JAARGANG 49 - NUMMER 1 - FEBRUARI 2004 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: BRUGGE 1, 2e afdeling

TIJDSCHRIFT

Wij raden u het Select-effect aan ! ADMB Select is een professioneel wervings- en selectiekantoor, ten dienste van de zelfstandige ondernemers en kmo’s in gans Vlaanderen. Op regelmatige basis zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers voor een ruim aanbod aan functies. Momenteel zoeken wij o.a. PROJECT/WERFLEIDER BOUW NV building & engineering te Deerlijk

ADMINISTRATIEF BEDIENDE NV Taveirne te Torhout

AANKOPER BOUW

TECHNISCH COMMERCIEEL BEDIENDE ICT NV CBM Moerman te Waregem

NV building & engineering te Deerlijk

STUDIEVERANTWOORDELIJKE PROJECTEN NV building & engineering te Deerlijk

CALL CENTER SUPERVISOR NV Sunparks te De Haan

PRODUCTIELEIDER ACCOUNT MANAGER HEALTHCARE

NV Fortex te Oedelem

NV Fortex regio’s Brussel en Wallonië

COMMERCIEEL BEDIENDE BVBA Garage Scheerens te Brugge

AFDELINGSHOOFD CAFE & RESTAURANT NV Sunparks te Vielsalm

ALLROUND BEDIENDE BVBA Werkhuizen Roelants te Knokke-Heist

COMMERCIEEL MEDEWERKER BUITENDIENST NV Transport Maenhout regio’s Antwerpen - Limburg - Brabant

Koningin Astridlaan 134 bus 4 8200 Brugge Sint-Michiels e-mail select@admb.be

Koningsstraat 75 bus 4 1000 Brussel e-mail select.bxl@admb.be

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van onze vacatures? Raadpleeg onze jobsite http://www.jobs-career.be/admb of onze website: http://www.admb.be of stuur uw spontane sollicitatie naar één van de bovenstaande adressen. Erkend wervings-en selectiebureau VG.29/BO - lid Federgon.

15

ADMB Info 2004-02  

ADMB Info editie februari 2004

ADMB Info 2004-02  

ADMB Info editie februari 2004

Advertisement