Page 1

BELGIË

BELGIQUE

P.B. Brugge 1 4/332

TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VOOR AANGESLOTENEN EN RECHTHEBBENDEN

Advies op maat! REGIONALE ADVISEURS ADMB ZIE PAGINA 17

Bezoek onze website: www.admb.be JAARGANG 48 - NUMMER 5 - AUGUSTUS 2003 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: BRUGGE 1, 2e afdeling


CAT

VOOR UW INVESTERINGSKREDIETEN De bank in dienst van de zelfstandigen en KMO's. U wil een nieuwe vennootschap oprichten, een zaak overnemen, onroerende goederen kopen of vernieuwen, nieuwe machines of nieuwe voertuigen aankopen?

Wij helpen de ondernemingshoofden hun doelstellingen te bereiken, dankzij onze diverse formules van beroepskrediet. Ook al hebt u verschillende projecten, wij hebben even gediversifieerde oplossingen! Aarzel dus niet om bij ons te komen ontdekken wat wij voor u kunnen doen.

Adriaan Willaertstraat 9 - 8000 Brugge Tel. 050 - 44 59 00 - Fax 050 - 33 57 24 - E-mail info@wvb.be Website www.wvb.be


INHOUD 4 Arbeidsongeschiktheid en overmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vereenvoudiging verplichting aangifte arbeidsongeval . . . . . 8 Werken met leerovereenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 RSZ-bijdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Hora : nieuwe informaticatoepassing in Sociaal Bureau . . . . 12 ADMB Praktijktrainingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ADMB Select, erkend in het kader van ‘adviescheques’ . . . . 15 Gezondheidstoezicht op werknemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vakantiehuis Atlanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Regionale adviseurs ADMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Bedrijfsopvolging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Pensioenbedragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Jaarlijkse vragenlijsten kinderbijslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Bedragen gezinsbijslag werknemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Kinderbijslag en tewerkgestelde jongeren . . . . . . . . . . . . . . . 23 ADMB Interim te Veurne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ziekteverzekering : bescherming amateursporters . . . . . . . . 24 Nieuws voor schoolverlaters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Infohoekje CAW: thuiszorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Adressen kantoren ADMB Interim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ADMB Voorzorgsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ADMB Hospitalisatieverzekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Adressen kantoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 KMO Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VOOR AANGESLOTENEN EN RECHTHEBBENDEN

Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge Tel. 050 474 111 - fax 050 474 110 REDACTIE E. Braet, L. Daeninck, J. De Lille, M. Debruyckere, K. Defoor, J. Degrande, J. Deklerck, B. Devriendt, L. Fiers, K. Ghesquière, P. Godelie, L. Hoste, P. Jonckheere, S. Lambrecht, R. Lenssen, S. Lemaire, R. Vanden Bussche, A. Vanderschaeghe, R. Vanhaecke, D. Van Loocke, D. Vantornout, G. Vermeulen.

EDITORIAAL

Beste lezer, Ik hoop dat uw welverdiende vakantie deugddoende is geweest, voor u als ondernemer, voor u als werknemer, voor de ganse familie, voor het bedrijf. Onszelf wat extra zuurstof en rust kunnen toedienen, het is meer dan ooit een noodzaak in deze immer voortrazende maatschappij. En voor hen die het in augustus of later nog gepland hebben, geniet ervan! Mijn veertiendaags verlof zit er alvast op. Maar toen ik geheel bevrijd en met opgeladen batterijen de vertrouwde Clarastraat binnenstapte, verbleekte mijn door de heerlijke zon gekleurde huid. Zoals gevreesd was de overheid, ondanks alle inspanningen van de privé-sector, niet klaar met de basisorganisatie van het ondernemingsloket (zelfs de noodprocedure lukte niet !), werd de Dmfa-aangifte uitgesteld en kunnen essentiële verplichtingen van diverse sociale diensten in relatie met de overheid niet uitgevoerd worden. Deze eerste, weinig verheugende vaststellingen vond ik diezelfde avond nog eens extra bewaarheid bij de diagonale lectuur van mijn stapeltje nog niet gelezen kranten. Let wel, deze column heeft nooit tot doel – laat staan de pretentie – gehad om polemieken te voeren rond "de politiek" of haar beslissingen. Doch, blijkbaar wordt de lijn van het vorig paars-groengezelschap nu op paarse wijze doorgetrokken : beloftes die nooit verwerkelijkt (kunnen) worden, constant aanrollende goednieuws-shows bij economische en andere tendensen die nochtans duidelijk naar onderen gericht zijn, dit alles badend in een wereld van jeugdige glamour waar ervaring en wijsheid ver te zoeken zijn. De ondernemer, de werknemer, kortom de inwoner van dit land wenst helemaal niet ondergedompeld te worden in deze sprookjeswereld, zo pijnlijk veraf van zijn dagelijkse realiteit. Elkeen beseft dat er zal moeten gesaneerd, gespaard en bezuinigd worden en voor velen wordt het ook duidelijk dat echt "gratis" niet bestaat, dat je niet zomaar in een handomdraai tweehonderdduizend banen uit je mouw schudt, dat je slechts na behoorlijk wat levensjaren de fond en kunde hebt ontwikkeld om - zeker op dit niveau - iets deugdelijks en waardevols tot stand te brengen. We behoeven geen grootspraak, maar een goed landsbestuur dat pas aankondigt wat naderhand consequent zal uitgevoerd worden. We hebben geen nood aan leuke, vlotte gezichten maar wel aan knappe koppen. De ondernemers houden hun hart vast, en wij met hen. Mag ik hierbij vragen aan "Paars I" om voldoende aandacht te schenken aan de moedige werkgevers en hun hardwerkende werknemers … Ik hoop voor u en ons allen het beste. Belangrijk is dat we er positief bij blijven.

LAY-OUT ALLY GRAPH-X, www.ally.be DRUK ROULARTA, Roeselare VERANTWOORDELIJKE UITGEVER K. Ghesquière, p.a. Sint-Clarastraat 48 8000 Brugge OPLAGE 70.000 ex.

Met vriendelijke groeten, Karel Ghesquière ALGEMEEN DIRECTEUR ADMB

Lid van VUKKP

3


VOOR DE WERKGEVER

Definitieve ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN OVERMACHT:

een nieuwe stap in de codex over het welzijn op het werk

Gerben Vermeulen JURIDISCH ADVISEUR ADMB STUDIEDIENST

et Belgisch Staatsblad van 16 juni 2003 voegt de nieuwe reglementering omtrent de arbeidsgeneeskunde in, die de oude ARAB-bepalingen vervangt. Meteen een aanleiding om even terug te komen op de veel voorkomende beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid en eventuele wijzigingen in de reglementering te onderzoeken. Daarbij wordt vooral nagegaan wat de implicaties zijn van de nieuwe wetgeving voor de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de verplichting tot het aanbieden van aangepast werk.

H

OVERMACHT ALS REDEN VOOR BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Algemeen

Bovenop de bepalingen in het gemeen recht, vermeldt de Arbeidsovereenkomstenwet expressis verbis de overmacht als wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (Art. 32, 5° AOW). Deze vorm van beëindiging bevrijdt beide partijen van hun verplichtingen. Er dient dan ook geen vergoeding betaald of opzegging gegeven te worden. Inroepen van overmacht: voorwaarden

Opdat men overmacht kan inroepen, dienen uiteraard een aantal voorwaarden vervuld te zijn. De uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet onmogelijk geworden zijn. Het moeilijker of duurder worden van de uitvoering volstaat op zich niet om het beroep op overmacht te rechtvaardigen. Bovendien moet de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het inroepen van de overmacht, plaatsvinden buiten de wil van de betrokkene die dit voorval niet kon voorzien noch voorkomen. Tenslotte beëindigt overmacht de arbeidsovereenkomst slechts als de uitvoering definitief onmogelijk wordt. Een veel voorkomende toepassing van overmacht als beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de brand die de werklo-

4

kalen vernietigde waardoor de werkgever de werknemers niet langer kan tewerkstellen. Uiteraard dient de onmogelijkheid te worden beoordeeld naargelang de functie die de betrokken werknemer bekleedt. Zo zal de bediende die toezicht houdt op de werkplaatsen deze functie niet meer kunnen uitoefenen. Faillissement en kennelijk onvermogen maken nooit een geval van overmacht uit.

geschiktheid. Het Hof oordeelde dat "een blijvende arbeidsongeschiktheid (niet de tijdelijke) waarbij een werknemer definitief in de onmogelijkheid verkeert de bedongen arbeid te hervatten, overmacht kan uitmaken waardoor de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd". Het Hof oordeelde tevens dat de werkgever niet diende te bewijzen dat hij de werknemer geen lichter en meer aangepast werk kon verschaffen.

De definitieve arbeidsongeschiktheid is een bijzonder toepassingsgeval van de overmacht als reden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Na een algemene uiteenzetting, wordt onderzocht of de vernieuwde regelgeving belangrijke gevolgen heeft op de thans vigerende regels.

Dat de werknemer ander werk aankan dat de werkgever wel kan aanbieden, doet dan ook niet ter zake. De overmacht dient te worden beoordeeld in het licht van de overeengekomen arbeid. In latere arresten spreekt het Hof van Cassatie zelfs over "zijn werk" dat wordt omschreven als de "in de overeenkomst bedongen taak, essentieel element van de arbeidsovereenkomst, met inbegrip van de overeengekomen arbeidstijd".

Principe

Bewijs

Reeds in 1981 paste het Hof van Cassatie in een arrest de theorie van de beëindigende overmacht toe op de definitieve arbeidson-

Het bewijs van de overmacht moet worden geleverd door diegene die er zich op beroept, meestal de werkgever. Ten eerste

DEFINITIEVE ARBEIDSONGESCHIKTHEID


moet bewezen worden dat de overmacht definitief is en geen tijdelijk karakter heeft, in welk geval de arbeidsovereenkomst slechts geschorst kan worden. Ten tweede moet diezelfde belanghebbende het bestaan van de overmacht bewijzen. Een doktersattest kan uiteraard het voormeld bewijs leveren. Men dient wel rekening te houden met de persoon die het attest aflevert: de behandelende geneesheer, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Enkel het attest van de behandelend geneesheer volstaat op zich altijd om de definitieve arbeidsongeschiktheid te kunnen inroepen. Voorwaarde hierbij is wel dat het doktersattest de duidelijke vermelding bevat dat de arbeidsongeschiktheid onmiddellijk en definitief is. Aan deze vereiste wordt voldaan door de woorden "onmiddellijk en definitief arbeidsongeschikt", of ook "onmiddellijk en voorgoed arbeidsongeschikt" te vermelden. Het attest van de hand van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer is enkel voldoende als bewijs wanneer het werknemers betreft die op een veiligheidspost zijn tewerkgesteld of blootgesteld zijn aan het risico van ioniserende straling. Voor de andere werknemers is voornoemd attest niet voldoende –slechts adviserend- en dient zekerheidshalve een attest van de behandelend geneesheer te worden gevraagd aan de betrokken werknemer. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds kan nooit het bewijs leveren van de definitieve arbeidsongeschiktheid met een attest. Procedure

Zowel voor de personen met een veiligheidspost of met een functie die een risico inhoudt op ioniserende straling, als voor de overige werknemers, geldt een te volgen procedure met telkens een beroepsmogelijkheid. In het kader van dit artikel dat de gevolgen van de gewijzigde regelgeving omtrent de medische onderzoeken wil traceren, volstaat hieromtrent volgende opmerking omtrent het aanbieden van aangepast werk. De werkgever is immers, overeenkomstig de artikelen 146bis, §2 en 146ter, §3 en §4 ARAB, verplicht om aangepast werk aan te bieden aan de betrokken werknemer. Het Hof van Cassatie meent echter dat deze verplichtingen geenszins kunnen beletten vast te stellen dat er overmacht is ingevolge de blijvende arbeidsongeschiktheid om de bedongen arbeid uit te voeren. De theorie van de beëindigende overmacht kan dus ook ingeroepen worden door de werkgever die zich baseert op de resultaten van een arbeidsgeneeskundig onderzoek.

GEZONDHEIDSTOEZICHT OP WERKNEMERS: VERNIEUWDE WETGEVING

beidsongeschiktheid in te roepen en de arbeidsovereenkomst te beëindigen door overmacht.

Zoals hierboven al aangekondigd, voegt het K.B. van 28 mei 2003 een nieuw hoofdstuk toe aan de in opbouw zijnde Codex over het welzijn op het werk. Dit K.B. heft meteen ook de ARAB-bepalingen op die handelen over deze materie. Hierna worden de nieuwigheden bekeken die betrekking hebben op de beëindigende overmacht en worden deze vergeleken met de oude ARAB-bepalingen.

Tewerkstellingsplicht

Definitieve arbeidsongeschiktheidsverklaring

Een eerste vernieuwing bestaat erin dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer nu ook kan beslissen dat de werknemer definitief arbeidsongeschikt is. Waar dit voorheen werd afgeleid uit het oordeel dat het aangeraden was de werknemer voorgoed over te plaatsen naar een andere werkpost, kan de arbeidsgeneesheer zich voortaan meer gericht uitlaten over de gezondheidstoestand van de betrokken werknemer. Ook het aantal categorieën van werknemers, waarvoor de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bindend is, wordt uitgebreid. Naast de personen met een veiligheidspost en diegenen die een functie uitoefenen met een risico voor blootstelling aan ioniserende straling, behoren de personen met een functie met verhoogde waakzaamheid tot die categorieën waarvoor de arbeidsgeneesheer een bindend oordeel kan vellen. Tevens worden de veiligheidsfuncties uitgebreid met die functies waar dienstwapens gedragen worden.

Na de zonet vermelde tewerkstellingsplicht, blijft er uiteraard nog een tewerkstellingsplicht gelden na het beroep op de definitieve arbeidsongeschiktheid. Het hier besproken KB legt, in tegenstelling tot de vroegere ARAB-bepalingen, wel een strengere tewerkstellingsplicht op. De werkgever dient voortaan te bewijzen dat ander werk noch technisch noch objectief mogelijk is of rederlijkerwijze niet kan worden geëist om gegronde redenen. Hoewel deze verplichting strenger is dan tot nu toe het geval was, is de algemene verwachting dat het Hof van Cassatie zijn huidig standpunt hieromtrent gewoon zal bevestigen. De strengere verplichting zal hoogstwaarschijnlijk dode letter blijven. Reïntegratieprocedure

Een laatste grote vernieuwing is dat werknemers, die door de behandelend geneesheer definitief arbeidsongeschikt werden verklaard, een reïntegratieprocedure kunnen starten met het oog op hun verdere tewerkstelling. De vroegere ARAB-bepalingen beperkten deze procedure tot de ongeschiktheid die voortvloeide uit een beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Hiermee wordt gestreefd naar een meer uniforme behandeling van de werknemers die definitief arbeidsongeschikt verklaard zijn. Zowel bij beslissing van de behandelend geneesheer als van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan de betrokken werknemer nu de reïntegratieprocedure starten.

Definitieve beslissing

Een tweede nieuwigheid bestaat hierin dat de werkgever de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer niet kan inroepen zolang de beslissing niet definitief is. Start de werknemer de overleg- of beroepsprocedure dan kan de werkgever zich niet rechtsgeldig beroepen op de beslissing van de arbeidsgeneesheer om de definitieve arbeidsongeschiktheid in te roepen. De nieuwe reglementering stelt immers: "Zolang er geen definitieve beslissing omtrent de arbeidsongeschiktheid van de werknemer genomen is, is de definitieve arbeidsongeschiktheid niet bewezen". Rekening houdende met de tewerkstellingsplicht van de werkgever (zowel tijdens de overleg- en beroepsprocedure als na de definitieve beslissing) en met het feit dat de werknemer geen loonverlies mag lijden tot de dag van de definitieve beslissing, geeft deze nieuwe regel een bescheiden aanzet tot een tewerkstellingsplicht die moet worden nageleefd vooraleer de definitieve ar-

Ondanks de enkele, soms significante wijzigingen (bv. reïntegratieprocedure) dient de draagwijdte van de vernieuwde reglementering zeker niet te worden overschat. De categorieën waarvoor de preventieadviseurarbeidsgeneesheer een bindend advies kan geven is weliswaar uitgebreid, maar heeft desalniettemin kleine gevolgen. En de tewerkstellingsplicht -behalve deze voordat de beslissing definitief is- zal dode letter blijven, gezien de verwachte bevestiging door het Hof van Cassatie van zijn oud standpunt. Men kan dus besluiten dat de nieuwe regelgeving net wat meer is dan oude wijn in nieuwe zakken…

••••••••••••••••••••••

5


Vereenvoudiging VAN DE VERPLICHTING VAN AANGIFTE VAN EEN ARBEIDSONGEVAL

Sandra Lambrecht

n de aanloop tot een volledige elektronische dialoog tussen de werkgever en de overheid in het kader van een e-governement, heeft de overheid de formaliteiten omtrent de aangifte van een arbeidsongeval vereenvoudigd. Naast de DIMONA (Déclaration IMmédiates/ONmiddellijke Aangifte) en de DMFA (Déclaration Multi Functionnelle/Multi Functionele Aangifte) is het derde luik van deze e-governement de ASR (Aangifte Sociaal Risico). In het kader daarvan is het KB van 12 maart 2003(1) tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval in het Belgisch Staatsblad verschenen (BS 2/4/03).

beidsongevallen in, dat op zijn beurt de Inspecteur voor arbeidsveiligheid op de hoogte brengt. Het niet tijdig aangeven van het arbeidsongeval binnen de 10 werkdagen heeft tot gevolg dat u als werkgever strafrechtelijk vervolgd kan worden. De verplichting tot aangifte blijft echter na die 10 werkdagen nog steeds bestaan.

In welke gevallen kan u, als werkgever, gebruik maken van deze vereenvoudiging ?

• Werkgevers ressorterend onder het PC voor het bouwbedrijf (PC 124); • Het ongeval heeft plaatsgevonden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats; • De getroffene is een uitzendkracht; • De getroffene is een student, tewerkgesteld met een studentenovereenkomst (max. 6 maanden). Ook voor studenten die meer dan 6 maanden werken, voor zover zij dit niet gedurende een ononderbroken periode van 6 maanden bij dezelfde werkgever doen, zal de Technische Inspectie op de hoogte moeten worden gebracht.

I

DE AANGIFTE Algemeen

Overkomt één van uw werknemers een arbeidsongeval in de onderneming, dan heeft u, als werkgever, of uw aangestelde of lasthebber, de verplichting om dat arbeidsongeval binnen de 10 werkdagen aan te geven, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van het ongeval, zoals bedoeld in art. 62 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. De vereenvoudiging situeert zich in het feit dat deze aangifte vanaf 1 januari 2003 enkel nog moet gebeuren ten aanzien van uw verzekeringsmaatschappij en niet meer aan de Inspecteur voor arbeidsveiligheid (Technische Inspectie). De verzekeraar licht het Fonds voor Ar-

(1) Tot uitvoering van de wet van 3 mei 1999, tot opheffing van het KB van 28 december 1971 tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte.

6

Uitzondering op basis van het KB van 12 maart 2003

Toch blijft u in welbepaalde gevallen gehouden om het arbeidsongeval zowel aan de verzekeringsmaatschappij als aan de Inspecteur voor de arbeidsveiligheid aan te geven :

Uitzondering op basis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, maakt nog steeds een uitzondering op de algemene aangiftetermijn van 10 werkdagen. Wanneer er zich een ernstig ongeval voordoet, moet u ook aangifte doen bij de Inspecteur voor arbeidsveiligheid (Technische Inspectie).

JURIDISCH ADVISEUR ADMB-STUDIEDIENST

Onder het begrip ernstig ongeval verstaat men : • een dodelijk ongeval • een arbeidsongeval dat volgens de eerste medische diagnose hetzij de dood, hetzij een algehele of gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, hetzij een algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan 1 maand tot gevolg kan hebben. De aangifte moet gebeuren binnen de 2 werkdagen, tenzij het gaat om een dodelijk arbeidsongeval of een arbeidsongeval dat volgens de eerste medische diagnose de dood of een blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 25 % tot gevolg heeft. In dat geval is een onmiddellijke aangifte vereist. Deze verkorte aangiftetermijn bestond al langer, maar de wet van 25 februari 2003 (BS 14/3/03) heeft voor deze ernstige ongevallen een nieuwigheid ingevoerd. De technische inspectie kan een deskundige aanstellen, die de omstandigheden van het ongeval zal onderzoeken. De kosten worden betaald door de arbeidsongevallenverzekeraar, maar deze rekent ze door aan de werkgever. Het bedrag dat kan doorgerekend worden is geplafonneerd op max. € 300 (geïndexeerd). Indien de werkgever binnen de 8 dagen volgend op het ongeval een omstandig verslag van het ongeval aan de technische inspectie bezorgt, kan men afzien van de aanstelling van die deskundige. Deze bepalingen traden in werking op 24 maart 2003. Daarnaast blijven de specifieke (afwijkende) aangifteplichten voor ongevallen te wijten aan elektrische installaties, gasflessen, gasrecipiënten, stoomtoestellen en ioniserende stralingen natuurlijk ook bestaan.


HET AANGIFTEFORMULIER 1. Algemeen

De aangifte gebeurt via een vereenvoudigd model, waarvan de inhoud is vastgesteld door het Fonds voor Arbeidsongevallen en dat ter beschikking gesteld wordt door de verzekeringsmaatschappij. Uitvoerings-KB’s zijn nog niet verschenen, waardoor het model nog niet vast staat. Het vereenvoudigd model kan dus nog niet echt in de praktijk gebruikt worden, alhoewel het retroactief beschikbaar moest zijn vanaf 1/1/03. De aangifte kan gebeuren ofwel op papier, via het vereenvoudigd model, ofwel via elektronische weg. U kan het formulier downloaden via de site van het Fonds voor Arbeidsongevallen (http://www.socialsecurity.fgov.be/faofat/)

een ononderbroken periode van 6 maanden bij dezelfde werkgever doen, want dan kan een studentenovereenkomst niet meer gehanteerd worden; • Het ongeval heeft plaatsgevonden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats. Eenmaal de juridische waarde van een elektronische aangifte in de toekomst ook bij KB is vastgelegd, zal deze papieren bevestiging waarschijnlijk niet meer nodig zijn.

• De getroffene is een uitzendkracht; • De getroffene is een student, tewerkgesteld met een studentenovereenkomst (max. 6 maanden). Dit geldt ook voor studenten die meer dan 6 maanden werken, voor zover zij dit niet gedurende een ononderbroken periode van 6 maanden bij dezelfde werkgever doen; • In de gevallen waar een arbeidsongevallensteekkaart moet ingevuld worden en opgestuurd worden naar de dienst voor preventie en bescherming op het werk, met name voor ieder arbeidsongeval (uitgezonderd de ongevallen van en naar het werk) dat ten minste 1 dag arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt (Art. 27 Titel I, hfdst 3, Codex Welzijn op het werk). De opvolging van de arbeidsongevallen binnen de onderneming maakt immers de risicobeheersing door de dienst voor preventie en bescherming op het werk mogelijk.

DE FORMALITEITEN Naast het aangeven van het arbeidsongeval, moet u ook nog bepaalde documenten aan de verzekeringsmaatschappij overmaken : 1.

een medisch attest met de beschrijving van de vastgestelde letsels en van de gevolgen van het ongeval, van het ogenblik dat hij het in zijn bezit heeft;

een omstandige opgave van de bruto bezoldigingen verdiend tijdens het jaar dat het ongeval voorafgaat. Dit mag ook vervangen worden door de individuele rekening. • binnen de 30 dagen na het ongeval of het begin van de arbeidsongeschiktheid, indien dit een zekere of vermoedelijke blijvende arbeidsongeschiktheid of de dood tot gevolg heeft;

In bepaalde gevallen kan er ook gebruik gemaakt worden van een collectieve aangifte. In ondernemingen waar een ondernemingsraad en een comité voor preventie en bescherming op het werk moet geïnstalleerd worden en de getroffene uitsluitend verzorgd werd binnen de eigen medische dienst, kan het eenvoudig model toegepast worden dat dan collectief kan aangegeven worden binnen de 10 dagen na het einde van elk kwartaal samen met de andere arbeidsongevallen op eenvoudig model.

2. Uitzondering

In volgende gevallen kan u het vereenvoudigd model in de toekomst toch niet gebruiken :

2.

• binnen de 10 werkdagen : - na ontvangst van het verzoek van de verzekeringsonderneming of van de getroffenen, gericht aan de werkgever - na ontvangst van het verzoek van de inspecteur voor arbeidsveiligheid - die volgen op de termijn van 30 dagen na het ongeval of het begin van de arbeidsongeschiktheid, indien dit een volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt van meer dan 30 dagen. Deze verplichting om een omstandige opgave over te maken treedt evenwel buiten werking op 31 december 2003. De elektronische Aangifte Sociaal Risico maakt dat immers overbodig, omdat de inkomsten-informatie dan rechtstreeks kan worden opgevraagd via de Kruispuntbank. Op die manier komen de werkgevers, voetstapsgewijs, ook in de praktijk, dichter bij het ultieme doel, nl. een volledige e-governement.

••••••••••••••••••••••

Na Loopbaanonderbreking komt Tijdskrediet. De volledig herwerkte brochure behandelt de nieuwe regeling en de moeilijke overgang er naartoe. Uitermate nuttige lectuur voor bedrijfsleiders met personeel. Bestel daarom nu reeds een exemplaar.

Het Tijdskrediet, februari 2003

Als werkgever is het soms niet voldoende om aangifte te doen via elektronische weg, maar moet u toch nog een afschrift op papier overhandigen zowel aan de verzekeringsmaatschappij als aan de Inspecteur voor de arbeidsveiligheid. Dat is van toepassing op volgende situaties :

Ondergetekende:

..................................................................................

Adres:

..................................................................................

Gemeente:

..................................................................................

Telefoon:

..................................................................................

• Werkgevers ressorterend onder het PC voor het bouwbedrijf; • De getroffene is een uitzendkracht; • De getroffene is een student, tewerkgesteld met een studentenovereenkomst (max. 6 maanden). Dit geldt ook voor de studenten die meer dan 6 maanden werken, voor zover zij dit niet gedurende

Handtekening:

..................................................................................

Bestelt de brochure “Het Tijdskrediet”, februari 2003 in ............... ............... ex. en schrijft hiertoe het bedrag van € 22 x ............... ............... ex. =

............... .............................. ...............

euro over op

rekening 471-5366031-91 van ADMB Service Buro. Bestellen via e-mail: isabelle.verbist@admb.be

7


Zelf opgeleide medewerkers

ZIJN MIJN BESTE MEDEWERKERS!

B

Leerlingen opleiden in de leertijd is een investering in de toekomst en vraagt een welbewuste keuze en strategie. Immers niet ieder startende leerling groeit uit tot een volwaardig stielman. Selectief werken en overleg met de leersecretaris wat u juist beoogt, zijn hierbij belangrijke elementen. De leersecretaris brengt ook vraag en aanbod samen. Hieronder vindt u samengevat de belangrijkste voorwaarden waaraan de partijen dienen te voldoen en de mogelijke beroepen waarin een leerovereenkomst kan afgesloten worden.

VOORWAARDEN OM EEN LEEROVEREENKOMST AF TE SLUITEN PATROON - OPLEIDER

- ten volle 25 jaar oud zijn of 23 indien een bijzondere bekwaamheid kan bewezen worden (vb. diploma ondernemersopleiding); - ten minste 5 jaar beroepspraktijk hebben waarvan 2 jaar als zelfstandige; - van onberispelijk gedrag zijn; - in het bezit zijn van een vestigingsattest wanneer het beroep gereglementeerd is; - een onderneming leiden die alle waarborgen biedt voor een degelijke praktische opleiding; - aangesloten zijn bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. LEERJONGERE

- voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht d.w.z. : • ten volle 15 jaar oud zijn en ten minste twee leerjaren van het secundair onderwijs (ASO,TSO, BSO) met volledig leerplan beëindigd hebben; • ofwel ten volle 16 jaar oud zijn. Hierop zijn enkele uitzonderingen zoals voor de paramedische beroepen (opticien, orthesist) en kleinhandelaars die 16 jaar moeten zijn of worden in het kalenderjaar waarin hun opleiding start. - fysisch geschikt worden bevonden (medisch onderzoek door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de patroon - opleider). Naast bovenstaande administratieve voor-

8

waarden is de motivatie om in deze opleidingsvorm te stappen zeer belangrijk. Dit houdt o.a. in: VOOR DE LEERLING:

• een bewuste beroepskeuze; • misschien wel schoolmoe maar niet leermoe zijn, m.a.w. bereid zijn een vak in de praktijk aan te leren; • gemotiveerd zijn voor het systeem lerenwerken; • een aantal praktische vaardigheden hebben die noodzakelijk zijn voor het gekozen beroep; • een stukje “werkrijpheid” bezitten; • bereid zijn een theoretische bijscholing te volgen in een Syntra (1 dag per week). VOOR DE PATROON:

• bereid zijn te investeren in jonge mensen; • kennisoverdracht doen aan de leerjongere; • de leerjongere begeleiden op technisch, sociaal en pedagogisch vlak; • kunnen omgaan met jongeren; • veel geduld hebben; • op die manier een medewerker vormen voor het bedrijf waar je na een zekere tijd ook economisch rendement van hebt en die kan ingroeien in het bedrijf.

LEEROVEREENKOMST OF LEERVERBINTENIS De LEEROVEREENKOMST is een overeenkomst die wordt aangegaan: - tussen ondernemingshoofd enerzijds en de leerjongere en zijn ouders anderzijds - voor bepaalde duur: • normaal: 3 jaar • vermindering tot 2 of 1 jaar rekening houdend met vooropleiding en leeftijd • uitzond.: o.a. kleinhandelaars: 2 jaar - met een proeftijd van 1,2 of 3 maanden - met rechten en plichten voor de beide partijen - door bemiddeling van de leersecretaris. De LEERVERBINTENIS is een verbintenis die wordt aangegaan tussen de ondernemer-opleider en de leersecretaris waarbij de zoon of dochter in de ouderlijke éénmanszaak wordt opgeleid. De LEERVERGOEDINGEN: 1ste jaar ± € 250/md.; 2de jaar ± € 335/md.; 3de jaar ± € 420/md.

N

I

E

U

W

STAGE-OVEREENKOMST - opleiding vanaf 18 jaar - in combinatie met de cursus ondernemersopleiding (beroepskennis & bedrijfsbeheer)ovenstaande uitdrukking horen wij regelmatig aanhalen door zelfstandigen & bedrijfsleiders. Zonder omwegen voegen zij er aan toe dat zij bij de aanwerving van vaklui de voorkeur geven aan iemand die met leerovereenkomst gewerkt heeft: “Zij hebben immers ervaring en weten wat werken is.”

Paul Jonckheere ZELFSTANDIG LEERSECRETARIS ERKEND DOOR HET VIZO VOORZITTER VERENIGING VLAAMSE LEERSECRETARISSEN

Tel. 050 474 131 Fax 050 474 110 paul.jonckheere@admb.be www.leersecretariaat.be

WANNEER AF TE SLUITEN EN IN WELKE BEROEPEN ? - leerplichtige leerlingen (tot 18 jaar): tussen 1 juli en 31 januari - niet leerplichtige leerlingen (+18 jaar): het hele jaar door - beroepen: in principe alle beroepen die zelfstandig kunnen worden uitgeoefend (ong. 200) o.a.: • voeding (slager, bakker, restauranthouder, ijsbereider...); • textiel (kleermaker, naaister, modiste, textielreiniger...); • hout (schrijnwerker, meubelmaker, parketvloerlegger, restaurateur antieke meubelen...); • leder (schoenmaker, orthopedist, schoentechnicus...); • metaal (smid, hoefsmid, carrosseriehersteller, metaalconstructeur, sanitair installateur-loodgieter, installateur centrale verwarming...); • edelmetalen (juwelier-goudsmid, edelsteenzetter...); • werktuigkundige (mecanicien, garagehouder, motorfietsmecanicien, fiets- en bromfietsmecanicien...); • elektriciteit (elektrotechnische installateur, radio en televisie monteur-hersteller, autoelektricien, koeltechnicus...); • bouw (metselaar, betonwerker, plafonneerder, tegelzetter, marmerbewerker, kassei- en klinkerlegger, huisschilder, decoratieschilder...); • personenzorg (kapper, opticien, tandprothesetechnicus, schoonheidsspecialiste, bandagist, prothesist, orthesist...); • tuin- en bosbouw (florist, bloemen- en plantenteler, tuinaannemer...); • dieren (hondentrimmer, manegehouder, trainer van dravers, viskweker...); • verkoop-kleinhandelaar-groothandelaar.

•••••••••••••••••••••• - praktijkopleiding in een erkend bedrijf - opleiding voldoet aan de vereisten van de vestigingswet - minimum stagevergoedingen: ± € 420 - € 585 - € 695 - ideale ingroeiformule (ook mogelijk voor kinderen in ouderlijke zaak)


Memo

voor de werkgever !

1. OPZEGTERMIJNEN

3. MINIMUMLOON (VANAF 01.06.2003)

1.1. Opzegtermijnen werklieden algemeen (vanaf 1.10.2000)* Anciënniteit

- 6 maand* - 5 jaar -10 jaar -15 jaar -20 jaar 20 jaar en + * ** *** ****

Vooropzeg werkgever

Gemiddeld minimum maandinkomen voor de sectoren die onder geen paritair comité vallen of geen eigen overeenkomst of indexsysteem in het P.C. hebben.

Vooropzeg Ingangsdatum werknemer****

Wet**

CAO75***

7 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 56 dagen

7 dagen 35 dagen 42 dagen 56 dagen 84 dagen 112 dagen

3 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 28 dagen

volg. kal.dag volg. maandag volg. maandag volg. maandag volg. maandag volg. maandag

Mits voorzien in het arbeidsreglement of in voorafgaand individueel akkoord. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, doch wel sectorale werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausule. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausules. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen.

1.2. Opzegtermijnen bedienden (vanaf 1.01.2003) Jaarbezoldiging Anciënniteit Vooropzeg werkgever tot 25.921,00

25.921,01 tot 51.842,00

Maandwedde

Uurloon 40 uren

Uurloon 39 uren

Uurloon 38 uren

1.233,54 1.219,01 1.186,31 1.115,13 1.043,96 972,77 901,60 830,42

7,1166 7,0328 6,8441 6,4334 6,0228 5,6121 5,2015 4,7909

7,2991 7,2131 7,0196 6,5984 6,1773 5,7560 5,3349 4,9137

7,4911 7,4029 7,2043 6,7720 6,3398 5,9075 5,4753 5,0430

Leeft. Anciënniteit

Vooropzeg werknemer

- 5 jaar 3 maand 1 1/2 maand 5 à -10 j. 6 maand 3 maand 10 à -15 j. 9 maand 3 maand enz. per 5 j. telkens + 3 m. 3 maand volgens overeenkomst werkgever/ werknemer met minimum volgens termijnen -25.921,01 max. jaarbezoldiging 4 1/2maand max. idem * 6 maand

Tegenopzeg werknemer 1 maand 1 maand 1 maand 1 maand

22 j. 21,5 j. 21 j. 20 j. 19 j. 18 j. 17 j. 16 j.

12 m. 6 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m.

4. MINIMUMVERGOEDINGEN LEERCONTRACTEN GEMEENSCHAP

VLAAMSE vanaf 01/01/03

FRANSE vanaf 01/01/03

249,75 333,01 416,26 333,01 374,64 416,26 423,91

200,11 266,82 346,86 200,11 266,82 346,86 423,91

4e en 3e laatste jaar van de leertijd voorlaatste jaar van de leertijd laatste jaar van de leertijd vanaf 18-jarige leeftijd 1e jaar vanaf 18-jarige leeftijd 2e jaar vanaf 18-jarige leeftijd 3e jaar plafond waarboven verlies kinderbijslag

5. SLUITING VAN ONDERNEMINGEN (VANAF 01.06.2003)

Sluitingsvergoeding 126,17 (max.= 2523,40)

6. LOONGRENZEN SOCIALE UITKERINGEN 2 maand max. 4 maand

(VANAF 01.06.2003)

*

Ingangsdatum de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand Eventueel akkoord bij indiensttreding

werkloosheid ziekteverzekering brugpensioen CAO (vanaf 01/06/2003) halftijds brugpensioen (vanaf 01/06/2003) collectief ontslag

2. LOOPTIJD PROEFBEDING

7. WERKLOOSHEID : AANTAL TE BEWIJZEN DAGEN IN DE REFERTEPERIODE

51.842,01 en+

2.1. Proeftermijnen werklieden

- min. 1 week - max. 2 weken (verbreking mogelijk zonder vooropzeg na 1e week) - verlengbaar met hoogstens 1 week schorsing 2.2. Proeftermijnen bedienden (vanaf 01.01.2003)

- min. 1 maand - max. 6 maand (tot 31.073,00 jaarloon) of 12 maand (boven 31.073,00 jaarloon) - beëindiging mogelijk via 1 week opzeg met einde ten vroegste op laatste dag 1e maand - onbeperkt verlengbaar door schorsing

-36 jaar 36 tot 50 jaar boven 50 jaar

1.676,07 2.631,50 2.958,03 1.479,02 2.630,66

312 d. (18 m. vóór aanvraag) 468 d. (27 m. vóór aanvraag) 624 d. (36 m. vóór aanvraag)

8. LOONBESLAG OP NETTOLOON (VANAF 01.01.2003)

0 - 857,00 857,01 - 921,00 921,01 - 1.016,00 1.016,01 - 1.111,00 boven 1.111,00

= nihil = 20% = 30% = 40% = onbeperkt

(= 12,60) (= 28,50)* (= 37,60)

* n.v.t. indien uitsluitend vervangingsinkomen

9. RECUPERATIE EDUCATIEF VERLOF (VANAF 1.09.2002)

tot 1.920,00/maand

10. VERGOEDINGEN NACHTARBEID (VANAF 01.06.2003)

- uurtoeslag voor prestaties* MEER INFO BIJ UW SOCIAAL BUREAU

- beneden 50 jaar 0,92 - vanaf 50 jaar 1,11 - extra oplegvergoeding bovenop werkloosheid (vanaf 01/06/2003) 107,74 * indien sectorieel of in onderneming geen andere regeling

9


RSZ-bijdragen

(VANAF 01.07.2003)

BIJDRAGEN PER WERKGEVERKENGETAL KEN OMSCHR

000 000 010 011 011 012 020 020 022 022 023 023 025 025 035 035 036 037 038 038 039 039 048 048 049 051 051 052 052 055 057 057 057 058 058 058 062 062 064 065 066 067 068 072 074 074 077 078 079 082 083 083 091 094 097 097 100 100 111 111 122 122 123 123

10

Gewoon Gewoon ANPKB wgs - geen bijdrage voor FSO en SFbed wgs - geen bijdrage voor FSO en SFbed WGs geen bijdrage voor FSO met fooien bezoldigden met fooien bezoldigden kinderdagverblijven kinderdagverblijven met fooien bezoldigden met fooien bezoldigden ziekenhuizen ziekenhuizen vrije beroepen vrije beroepen drukkerijen dienstboden kleding en confectie kleding en confectie huisbedienden huisbedienden voedingsnijverheid voedingsnijverheid wasserijen groenten- en fruitconserven (zonder fbz) groenten- en fruitconserven (zonder fbz) Groenten- en fruitconserven (met FBZ) Groenten- en fruitconserven (met FBZ) hout en stoffering handel in voedingswaren Handel in voedingswaren adm. bed Handel in voedingswaren winkel bed bakkerijen Bakkerijen winkel bed Bakkerijen adm. bed opvoedingsinstellingen opvoedingsinstellingen garagebedrijf koetswerk schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven electriciëns taxi’s geneesheer-specialisten gesubsidieerd onderwijs gesubsidieerd onderwijs metaalhandel edele metalen recuperatie metalen terugwinning papier transport transport handel in brandstoffen onderhoud parken en tuinen erkende uitzendbureaus erkende uitzendbureaus zelfst, kleinhandel zelfst, kleinhandel ziekenhuizen - ibf ziekenhuizen - ibf medisch-sociale sector medisch-sociale sector kappersbedrijven kappersbedrijven

CODE

-10

+10

+20

015 495 495 015 495 015 015 495 495 015 015 495 015 495 015 495 015 045 015 495 015 495 015 495 015 495 015 015 495 015 015 495 495 015 495 495 015 495 015 015 015 015 015 495 015 495 015 015 015 015 495 015 015 015 015 495 015 495 015 495 015 495 495 015

39,23 33,23 33,03 39,02 33,02 39,02 39,01 33,01 32,92 38,92 39,23 33,23 38,92 32,92 39,02 33,02 40,63 24,53 42,43 33,86 39,02 33,02 40,18 33,43 40,78 33,03 39,03 40,18 33,43 54,18 39,23 33,13 33,13 39,83 32,63 33,03 38,82 32,82 41,98 41,97 56,33 54,82 40,48 21,44 39,07 32,62 42,08 41,83 40,48 39,83 33,03 46,78 53,23 49,38 47,47 41,47 39,23 33,33 38,92 32,92 38,92 32,92 47,45 54,75

40,92 34,92 34,72 40,71 34,71 40,71 40,7 34,7 34,61 40,61 40,92 34,92 40,61 34,61 40,71 34,71 42,97 26,13 44,12 35,55 40,71 34,71 41,87 35,12 42,47 34,72 40,72 41,87 35,12 55,87 40,92 34,82 34,82 41,52 34,32 34,62 40,51 34,51 43,67 43,66 58,02 56,51 42,17 21,44 40,76 34,31 43,77 43,52 42,17 41,52 34,72 48,47 54,92 51,07 49,16 43,16 40,92 35,02 40,61 34,61 40,61 34,61 49,14 56,44

40,95 34,95 34,75 40,71 34,71 40,71 40,7 34,7 34,61 40,61 40,95 34,95 40,61 34,61 40,71 34,71 43 26,13 44,15 35,58 40,71 34,71 41,9 35,15 42,5 34,75 40,75 41,9 35,15 55,9 40,95 34,85 34,85 41,55 34,35 34,25 40,51 34,51 43,7 43,69 58,05 56,54 42,2 21,44 40,76 34,31 43,8 43,55 42,2 41,55 34,75 48,5 54,95 51,1 49,16 43,16 40,95 35,45 40,61 34,61 40,61 34,61 49,17 56,47

135 135 157 157 193 194 200 200 211 211 235 235 262 262 311 311 322 322 330 330 335 335 911 911

Particuliere apotheek (nat,pers) 495 Particuliere apotheek (nat,pers) 015 levensmiddelenbedrijven 015 levensmiddelenbedrijven 495 landbouw 015 tuinbouwbedrijf 015 expeditiekantoren 015 expeditiekantoren 495 gezins- en bejaardenhulp 015 gezins- en bejaardenhulp 495 particuliere apotheek (bvba) 495 particuliere apotheek (bvba) 015 socio-culturele sector 015 socio-culturele sector 495 prive-ziekenhuizen (geen FSO) 015 prive-ziekenhuizen (geen FSO) 495 Kinderopvang Nederlandstalige sector 015 Kinderopvang Nederlandstalige sector 495 prive-rusthuizen (met FSO) 015 prive-rusthuizen (met FSO) 495 particuliere apotheken (vzw) 015 particuliere apotheken (vzw) 495 Thuisverpleging 495 Thuisverpleging 015 HORECA 016 horeca - zonder FSO 015 016 horeca - zonder FSO 495 017 horeca 015 017 horeca 495 Horecabedrijven +50wn’s verhogen met 0.05% BOUWBEDRIJVEN 024 Bouw (ruwbouw) 015 026 Bouw (afwerkingsondernemingen) 015 044 Bouw (bevloering) 015 054 bouwbedrijf (voegwerken) 015

32,92 38,92 39,23 33,63 49,53 51,43 39,03 33,03 39,02 33,02 33,13 39,13 39,22 33,22 38,92 32,92 38,92 32,92 39,13 33,13 38,92 32,92 33,02 39,02

34,61 40,61 40,92 35,32 51,22 53,12 40,72 34,72 40,71 34,71 34,82 40,82 40,91 34,91 40,61 34,61 40,61 34,61 40,82 34,82 40,61 34,61 34,71 40,71

34,61 40,61 40,95 35,35 51,25 53,15 40,75 34,75 40,71 34,71 34,85 40,85 40,91 34,91 40,61 34,61 40,61 34,61 40,85 34,85 40,61 34,61 34,71 40,71

39,82 33,82 40,03 34,03

41,51 35,51 41,72 35,72

41,51 35,51 41,75 35,75

64,98 61,48 64,48 64,48

65,17 61,67 64,67 64,67

65,2 61,7 64,7 64,7

BASIS EN BIJZONDERE BIJDRAGEN BASISSECTOREN

Pensioen Z.I. geneesk. verz. Z.I. uitkeringen Kinderbijslagen Werkloosheid Jaarlijkse vakantie Loonmatigingsbijdrage Beroepsziekte Arbeidsongevallen Educatief verlof SUBTOTAAL BIJZONDERE BIJDRAGEN

fso-basis -20 loonmatiging fso-basis >=20 loonmatiging fso-bijz. bijdrage loonmatiging vak 10+ loonmatiging werkgel. en vorming ind. begeleid.plan Tijd wlh & anc.toesl Kinderopvang TOTAAL

809 809 809 809 810 810 857 855 852 854 859

-10 wn's -20 wn's >= 20 wn's

WERKNEMER

ARBEIDER

BEDIENDE

7,50 3,55 1,15 0 0,87 0 0 0 0 0

8,86 3,80 2,35 7,00 1,46 6,00 7,48 1,10 0,30 0,04

8,86 3,80 2,35 7,00 1,46 0,00 7,48 1,10 0,30 0,04

13,07

38,39

32,39

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,20 0,01 0,23 0,01 0,17 0,01 1,60 0,09 0,20 0,10 0,10 0,05

0,20 0,01 0,23 0,01 0,17 0,01 1,60 0,09 0,20 0,10 0,10 0,05

13,07 13,07 13,07

39,23 40,92 40,95

33,23 34,92 34,95


DATA VAN 01.08.2003 TOT 31.10.2003 Hieronder volgt de lijst van de data die u in aanmerking dient te nemen over de periode van 01.08.2003 tot en met 31.10.2003 in verband met het vervullen van de sociale verplichtingen.

We herinneren er aan dat de opgegeven data deze zijn waarop het betrokken organisme in het bezit moet zijn van het vereiste aangifteformulier en/of van de storting. Het betreft hier dus niet de data waarop u nog tijdig de verzending of storting kunt doen.

De nieuwe tewerkstellingsmaatregelen komen eraan.

Misschien komt de overheid voor een stuk tussen in uw volgende aanwerving ... Bestel daarom nu reeds de nieuwe brochure.

TEWERKSTELLINGSSTIMULANSEN 2003, EDITIE VOORJAAR 2003 Ondergetekende:

.........................................................

Adres:

.........................................................

Gemeente:

.........................................................

Telefoon:

.........................................................

Handtekening:

.........................................................

HUISPERSONEEL 31.10.03

Inzenden van de aangifte over het derde kwartaal 2003 en storten van de bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL postrek. 679-0261811-08

Bestelt de brochure “De tewerkstellingsstimulansen 2003,

BEDRIJFSVOORHEFFING 14.08.03

Juli 2003 wanneer het bedrag van de totale BV over 2002 € 29.490,00 of meer bedroeg

15.09.03

Augustus 2003 wanneer het bedrag van de totale BV over 2002 € 29.490,00 of meer bedroeg

15.10.03

a) September 2003 wanneer het bedrag van de totale BV over 2002 € 29.490,00 of meer bedroeg b) Derde kwartaal 2003 wanneer het bedrag van de totale BV over 2002 minder dan € 29.490,00 bedroeg

editie voorjaar 2003” in ............... ............... ex. en schrijft hiertoe het bedrag van 12,50 euro x ............... ............... ex. =

............... .............................. ...............

euro over op

rekening 471-5366031-91 van ADMB Service Buro. Bestellen via internet: www.admb.beIndex TOEPASSELIJK SINDS JANUARI 1998

SOCIALE ZEKERHEID 05.08.03

Eerste provisionele storting voor het derde kwartaal 2003. (30% van de bijdragen RSZ over het 1e kwartaal 2003)

05.09.03

Tweede provisionele storting voor het derde kwartaal 2003. (30% van de bijdragen RSZ over het 1e kwartaal 2003)

03.10.03

Derde provisionele storting voor het derde kwartaal 2003. (30% van de bijdragen RSZ over het 1e kwartaal 2003)

OPMERKING :

de bedoelde provisionele stortingen moeten verricht worden door de werkgevers die in het voorgaande kwartaal meer dan € 6.197,34 RSZ-bijdragen verschuldigd waren. 31.10.03

a) Indienen van de aangifte over het derde kwartaal 2003. b) Storten van het saldo van de bijdragen over het derde kwartaal 2003, wanneer provisionele stortingen verricht worden. c) Storten van de bijdragen over het derde kwartaal 2003, wanneer geen provisionele stortingen verricht worden.

Vanaf 1991: op basis 1988 = 100 Vanaf 1998: op basis 1996 = 100 maand *1 jan. 107,11 febr. 107,57 maart 107,81 april 108,75 mei 109,43 juni 109,62 juli 109,54 aug. 109,53 sept. 109,84 okt. 109,67 nov. 109,79 dec. 109,56

index ‘01 *G *G.4 106,48 106,34 106,83 106,54 107,14 106,71 107,94 107,10 108,46 107,59 108,81 108,09 108,92 108,53 108,99 108,80 109,16 108,97 109,22 109,07 109,43 109,20 109,23 109,26

*1 110,22 110,40 110,69 110,72 110,89 110,58 110,94 110,91 111,22 111,09 111,00 111,06

index ‘02 *G *G.4 109,93 109,45 110,09 109,67 110,33 109,90 110,11 110,12 110,35 110,22 110,09 110,22 110,44 110,25 110,39 110,32 110,62 110,39 110,43 110,47 110,46 110,48 110,55 110,52

*1 111,55 112,32 112,64 112,36 112,04 112,37

index ‘03 *G *G.4 110,94 110,60 111,56 110,88 111,82 111,22 111,73 111,51 111,57 111,67 111,85 111,74

*1 = index consumptieprijzen *G = gezondheidsindex *G.4 = viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex = basis voor loonindexatie

Omschakelingsvoeten voor overgang van het ene indexcijfer naar het andere. OUDE index *1 x 0,8148 = NIEUWE index *1 NIEUWE index *1 x 1,2273 = OUDE index *1 OUDE index *G en *G4 x 0,8294 = NIEUWE index *G en *G4 NIEUWE index *G en *G4 x 1,2057 = OUDE index *G en *G4

11


HET SOCIAAL BUREAU HET VERSCHIL TUSSEN VOORSPRONG OF ACHTERSTAND ? EEN KWESTIE VAN TOEKOMSTGERICHT KIEZEN. IN 2004 NEEMT HET SOCIAAL BUREAU EEN VOLLEDIG NIEUWE INFORMATICATOEPASSING IN GEBRUIK:

HRM ORGANISATIE EN REGISTRATIE APPLICATIE EEN NIEUWE TOTAALOPLOSSING VOOR HRM EN LOONVERWERKING VANAF 2004! Naast de juridische kennis en klantgerichte instelling van de dossierbeheerders in de kantoren, is de informaticatoepassing een essentieel onderdeel in het correct verwerken van de lonen en het afhandelen van alle sociale verplichtingen. In 2000 besloot het Sociaal Bureau haar informaticatoepassing te vernieuwen: met als missie een toepassing te ontwerpen die een volledige dienstverlening rond tewerkstelling van personeel op maat van het bedrijf omvat. Meer dan 4 jaren werkte een team van 30 informatici en 46 praktijkmensen aan de ontwikkeling van HORA.

HORA is niet enkel een ultramoderne en perfectionistische software voor de loonverwerking, het is eveneens een uitgedokterde software voor HRM en personeelsbeleid.

Wenst u meer informatie over HORA ? Stuur, fax of mail uw gegevens naar het Sociaal Bureau van ADMB, Sint-Clarastraat 48, 8000 BRUGGE,

27.331 werkgevers schenken nu hun vertrouwen aan de informaticatoepassing van het Sociaal Bureau. Elke werkgever zal de keuze kunnen maken: blijft hij of zij verder werken op de vertrouwde wijze, of wil hij/zij rechtstreeks op HORA werken, op zijn/ haar aangepast niveau, via het internet.

servicedesk@hora.be

Een snelle internetverbinding, een PC en best met Windows 2000. Dit volstaat om op de meest geavanceerde loonberekeningsen HRM-toepassing te werken.

Op de website www.admb.be is onder "Sociaal Bureau" een speciale HORA-rubriek, waarin wij de bezoeker via nieuwsbrieven informeren over de stand van zaken van HORA, de aangewende technologieën, enz.

MET HORA GAAT U, SAMEN MET UW SOCIAAL BUREAU, EEN NIEUWE UITDAGING IN EEN NIEUWE TOEKOMST TEGEMOET.

ADMB PRAKTIJKTRAININGEN

ACCOUNTPLANNING VOOR UW VERKOPERS ...

Een garantie voor meer omzet Vele diensten en producten zijn vaak zo goed als gelijk aan deze welke door onze concurrenten worden aangeboden, in dezelfde markt. Het speelt dus niet zozeer WAT we aanbieden maar veel eerder HOE dit gebeurt.

• Hoe zorgt u voor de nodige professionele motivatie bij uw medewerkers? optimaal resultaat te halen?

• Hoe klantgericht is uw onderneming georganiseerd? verkoopactief mogelijk?

✁ Ik wens contact of info i.v.m.

PRAKTIJKTRAININGEN Naam:

................................................................................

Adres:

................................................................................

Tel.:

................................................................................

E-mail:

................................................................................

Sector:

................................................................................

Stuur deze bon op naar ADMB Praktijktrainingen Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge

12

C

O

N

T

A

C

T

• Hoe traint u uw verkopers om steeds

• Hoe leidt u uw meetings zo Vandaar volgende vragen:

Johan De Lille CONSULTANT TRAINER

www.admbpraktijktrainingen.be Voor wie echt wil scoren hebben wij tal van praktische tips en tools Vraag vrijblijvend info bij onze dienst:

ADMB PRAKTIJKTRAININGEN Johan De Lille Consultant trainer Gsm 0475 75 94 27 Tel 050 474 470 - Fax 050 474 479 e-mail johan.delille@admb.be

www.admb.be


ADMB Select

ERKEND IN HET KADER VAN ADVIESCHEQUES ADMB Select IS UW KMO-PARTNER EN KAN SINDS KORT OOK VERGOED WORDEN VIA ‘ADVIESCHEQUES’

ia de consultants van ADMB Select kan u gebruik maken van meer dan 15 jaar expertise inzake het voeren van een motiverend personeelsbeleid binnen uw kmo. Vragen omtrent communicatie, werkoverleg, functioneren van de medewerkers, personeelsplanning, verloning, conflictbeheersing, teambuilding, … worden snel en steeds op maat aangepakt.

V

VEKMO VOEDING ONTDEKT FRANKRIJK In het kader van de GMP Dierenvoeders dienen voedingsbedrijven als toeleverancier aan de mengvoederindustrie de veiligheid van hun producten te borgen. De GMP-regeling stelt dat voedingsbedrijven deze borging kunnen verzekeren door het laten keuren door een onafhankelijke externe keuringsinstelling, van de productsteekkaart die ze voor deze producten dienden op te stellen. VEKMO Voeding is sinds 2001 een externe keuringsinstelling geregistreerd bij OVOCOM vzw en keurt reeds tientallen klanten in Vlaanderen en Wallonië. In juni 2003 werden de eerste drie contracten met Franse toeleveranciers getekend en op 30 juni 2003 werd in Villeneuve d’Ascq nabij Rijsel de eerste keuring, met goed gevolg voor de onderneming, verricht. Begin augustus volgt een onderneming in Reims. Meer informatie is te verkrijgen bij VEKMO Voeding tel. 050 47 47 17 contactpersoon: Paul Thevelein.

Door een beroep te doen op ADMB Select, als erkende adviesinstantie, betaalt u slechts de helft van de factuur! De Vlaamse overheid past de rest bij!

HOE GAAT U TE WERK? • Neemt contact op met ADMB Select (tel. 050 474 979). • Bespreek uw probleem/vraag met onze consultants, deze zorgen dan voor een antwoord in de vorm van een voorstel of offerte. Indien u akkoord gaat, wordt een contract opgemaakt en ondertekend. • Registreer uw onderneming op de website van de Vlaamse overheid (www.vlaanderen.be/adviescheques). • Na ontvangst van uw persoonlijke registratiegegevens (code & paswoord),

kan u de nodige cheques reserveren. Dit moet binnen de 14 dagen na ondertekening van het contract gebeuren. • Eenmaal deze reservatie is bevestigd, kan het project van start gaan.

VOOR WIE? • Alle informatie over de voorwaarden en de uitsluitende sectoren vindt u tevens terug op de website: www.vlaanderen.be/adviescheques.

INTERESSE? Contacteer: Kurt Boelens, afdelingshoofd ADMB Select, tel. 050 474 970

••••••••••••••••••••••

QFORKWALITEITSCERTIFICAAT VOOR ADMB ADMB Select & ADMB Praktijktrainingen ZIJN DE TROTSE EIGENAAR VAN EEN QFOR-KWALITEITSCERTIFICAAT! e dienstverlening van deze respectieve ADMB-diensten slaagde met brio in een intensieve audit vanwege het bureau Management Information en mag nu gedurende drie jaar uitpakken met deze kwaliteitsgarantie naar haar klanten.

D

Belangrijker echter dan het certificaat op zich is het feit dat dit een bevestiging vormt van een zeer klantgerichte aanpak. ADMB Select & ADMB Praktijktrainingen zoeken steeds naar de meest passende oplossing voor elke individuele klant en deinzen er zeker niet

voor terug om zoveel mogelijk programma’s op-maat uit te werken. Voor alle vragen omtrent advies inzake personeelsbeleid ofwel meer specifiek vorming en opleiding kan u steeds terecht bij: • Kurt Boelens afdelingshoofd ADMB Select tel. 050 474 970 • Johan De Lille consultant-trainer ADMB Praktrijktrainingen tel. 050 474 470

13


Tolkwerk en vertalingen op maat van de klant Ines Galle Tolkwerk & Vertaling (IGTV) is gespecialiseerd in alle tolkwerk en in het vakkundig, snel en kostenefficiĂŤnt vertalen van allerlei documenten van en naar alle talen. De voornaamste troeven hierbij zijn: kwaliteitswerk, het respecteren van de deadline en een optimale samenwerking met de klant. IGTV gaat dus verder dan het klassieke dienstenaanbod en mikt op een echt partnerschap met de klant.

Vertalingen U kunt bij IGTV terecht voor alle Europese talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, ... maar ook voor Slavische en Oosterse talen en Arabisch. IGTV hanteert uiterst strenge selectiecriteria en heeft zich op die manier kunnen omringen met een betrouwbaar team van een 100-tal ervaren vertalers, allen native speakers met jarenlange ervaring in hun vakgebied. Bovendien verlaat geen enkele vertaling het kantoor zonder een bijkomende, dubbele taalcheck. Uw garantie voor een eersteklas uitvoering van uw opdrachten.

Tolkwerk IGTV is ook thuis in alle soorten tolkwerk: simultaan- of conferentietolken, consecutief tolken, liaison- of verbindingstolken en nasynchronisatie. Een gedreven ploeg tolken met een ruime ervaring zorgt voor een rimpelloze communicatie tijdens uw congres, bedrijfsbezoek, presentatie of jaarvergadering. U kunt tevens tolkopdrachten van a tot z toevertrouwen aan IGTV. Gespecialiseerde technici nemen u dan het werk uit handen en staan u onafgebroken bij. Zij maken gebruik van de meest geavanceerde geluidstechnologieĂŤn, zoals infraroodapparatuur, cabines, microfoons, videoprojectoren, draagbare vertaalinstallaties, enz. Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij:

Ines Galle Tolkwerk & Vertaling Daalstraat 125 1852 Grimbergen tel. 02 272 05 80 fax 02 272 05 85 e-mail: igtv@unicall.be http://www.igtv.be

14


PREVENTIE EN BESCHERMING HET K.B. VAN 28 MEI 2003 BETREFFENDE HET GEZONDHEIDSTOEZICHT OP DE WERKNEMERS n het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2003 verscheen het K.B. van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers. Het is in voege getreden vanaf 27 juni 2003. Dit K.B. coördineert de thans bestaande wetteksten inzake het gezondheidstoezicht op de werknemers en actualiseert de regelgeving gelet op de nieuwe wettelijke begrippen en nieuwe technologieën. Het vervangt de bepalingen over het medisch toezicht over de werknemers uit onderafdeling II van afdeling I van Hoofdstuk III betreffende de gezondheid van de werknemers uit het ARAB. Het nieuw K.B. vormt titel I, hoofdstuk IV van de Codex over het welzijn op het werk.

I

NIEUWE TERMINOLOGIE • medisch toezicht  • medisch onderzoek  • aanwervingsonderzoek  • medisch dossier  • kaart van medisch onderzoek 

gezondheidstoezicht gezondheidsbeoordeling voorafgaande gezondheidsbeoordeling gezondheidsdossier formulier voor de gezondheidsbeoordeling

DOELSTELLINGEN De doelstellingen worden verfijnd en aangepast aan de Wet Welzijn. Het gezondheidstoezicht op de werknemers heeft tot doel de gezondheid van de werknemers te bevorderen en te behouden door risico’s te voorkomen.

TOEPASSINGSGEBIED UITGEBREID

VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER

1. Het begrip "veiligheidsfunctie" wordt uitgebreid met het gebruik van arbeidsmiddelen en dienstwapens, voor zover het gebruik of het dragen ervan de veiligheid en gezondheid van andere werknemers kan in gevaar brengen. Het begrip werknemer wordt hier uitgebreid naar werknemers van ondernemingen van buitenaf. Dit heeft als logisch gevolg dat chauffeurs, alhoewel ze alleen rijden, die gaan laden of lossen op het terrein van een andere werkgever, in dit geval een veiligheidsfunctie vervullen. 2. Er wordt een functie met verhoogde waakzaamheid of controlefunctie ingevoerd. Dit is een werkpost die bestaat uit permanent toezicht op de werking van een installatie en waar een gebrek aan waakzaamheid tijdens de uitvoering van het toezicht, de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf, in gevaar kan brengen. 3. Activiteiten met een welbepaald risico. Naast de klassieke beroepsziekterisico’s, zal men ook moeten rekening houden met risico’s op een fysieke en mentale belasting ten gevolge van een blootstelling aan een belasting van ergonomische aard, de zwaarte van het werk en een monotoon of tempogebonden werk. Ook identificeerbare risico’s voor psycho-sociale belasting moeten in rekening worden gebracht. 4. Activiteiten verbonden aan voedingswaren. Elke activiteit die een behandeling of een onmiddellijk contact inhoudt met voedingswaren of –stoffen die bestemd zijn voor consumptie ter plaatse of voor verkoop en die kunnen worden besmet of bezoedeld.

De verplichting tot gezondheidstoezicht wordt afhankelijk gemaakt van het resultaat van de risicoanalyse, die u als werkgever uitvoert in samenwerking met IKMO. Indien uit de risicoanalyse gezondheidsrisico’s blijken, is het gezondheidstoezicht verplicht voor de vier hierboven vermelde categorieën van werknemers. Daarenboven neemt de werkgever de nodige maatregelen opdat elke werknemer, die dit wenst, op gezette tijdstippen van een gezondheidstoezicht kan genieten. De werkgever zorgt er ook voor dat elke werknemer die klaagt over ongemakken, die kunnen worden toegeschreven aan zijn werkomstandigheden, onverwijld door de arbeidsgeneesheer wordt onderzocht. Net zoals vroeger moet de werkgever een aantal lijsten opmaken en bijhouden en de naamlijsten van het gezondheidstoezicht nu voegen bij het jaarlijks actieplan. IKMO blijft advies geven bij de lijst van risicoposten. De werknemers, tewerkgesteld op deze risicoposten, zijn onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht. Om u te helpen bij het bijhouden van deze lijsten, werkt IKMO momenteel een programma uit dat toelaat om via onze website de lijsten van het eigen bedrijf op te vragen. Zoals vroeger moeten de onderzoeken doorgaan tijdens de werkuren. De hieraan bestede tijd wordt als arbeidstijd bezoldigd. Uitzondering hierop vormt de voorafgaande gezondheidsbeoordeling (aanwervingsonderzoek). Voor bepaalde categorieën van werkgevers kan door de Minister van Werkgelegenheid van het verbod betreffende de werkuren worden afgeweken. Verplaatsingsonkosten zijn ten laste van de werkgever.

DE PREVENTIEVE MEDISCHE ONDERZOEKEN Nieuw is de aandacht voor de gezondheidsbeoordeling m.b.t. de reïntegratie van een definitief arbeidsongeschikte werknemer en voor de mogelijkheid tot uitbreiding van het gezondheidstoezicht. Wanneer de behandelend geneesheer de werknemer definitief ongeschikt verklaart om het overeen gekomen werk uit te voeren wegens ziekte of ongeval, heeft elke werknemer recht op een procedure van reïntegratie. Dit is dus geen verplichting! De werknemer richt zijn vraag om reïntegratie d.m.v. een aangetekende brief samen met het attest van zijn behandelend geneesheer aan de werkgever. Deze maakt voor de werknemer een afspraak bij de arbeidsgeneesheer. Deze laatste onderzoekt de werknemer en geeft zijn advies of neemt zijn beslissing. Op basis van de risicoanalyse kan het gezondheidstoezicht uitgebreid worden tot alle werknemers die werken in de onmiddellijke omgeving van de werkpost van een werknemer die onderworpen is aan het preventief gezondheidstoezicht. Dit wordt meegedeeld aan de geneesheer-arbeidsinspecteur van de medische arbeidsinspectie. Noot: Wij willen de lezer er evenwel op wijzen dat de huidige regelgeving geen afbreuk doet aan de bepalingen van de K.B.'s inzake het "werken met beeldschermen" (K.B.'s 27/8/1993 en 20/2/2002) en "manueel hanteren van lasten" (KB 12/8/1993). Beide besluiten zijn immers een concrete invulling van het nieuwe wettelijke kader. Ook het K.B. van 3 mei 1999 betreffende de "Jongeren op het werk" - dat recentelijk geactualiseerd werd door het K.B. van 3 mei 2003 - blijft onverminderd van toepassing. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw arbeidsgeneesheer of bij onze documentatiedienst, tel. 050 474 783. Dr. J. Saelen ADJUNCT GENEESHEER-DIRECTEUR

••••••••••••••••••••••

15 7 0


U bent op zoek naar een unieke vakantie aan zee ?

ATLANTA, opgetrokken in een origineel Normandisch-Anglosaksische bouwstijl met verfijnde Belle-Epoque-toetsen in het interieur. In DE HAAN op 150 meter van de zee, duinen en bossen binnen handbereik, vlakbij de winkels, een lekkere keuken, een gezellige sfeer en vriendelijke bediening, alles voor een kommerloze vakantie ...

ATLANTA EEN STIJLVOL VAKANTIEVERBLIJF. HEDENDAAGS COMFORT MET EEN TIKJE ART NOUVEAU.

Diverse verblijfformules. Kortom geknipt voor jonge gezinnen, derde leeftijd, groepen, seminaries en vergaderingen.

APARTLOGIES Half- of volpension. De kamer wordt een privaat ‘appartement’. Geen kamerservice. Lakens en dekens zijn voorzien en in de prijs begrepen. Geen handdoeken en zeep.

Voor meer informatie stuur deze bon ingevuld terug ... Naam:

....................................................................................................

Adres:

....................................................................................................

FORMULES MET VOLLEDIGE KAMERSERVICE MET ONTBIJTBUFFET, HALFPENSION OF VOLPENSION ZIJN OOK MOGELIJK.

Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefax:

....................................................................................................

of kom langs !

ATLANTA - ADMB M. HENDRIKALAAN 20-8420 DE HAAN

22 16

Tel. 059 23 33 01 - Fax 059 23 53 19


Onze regionale adviseurs GEVEN U GRAAG ADVIES ... COTTENIE Hubert

Waterstraat 47 8930 Rekkem Gsm 0475 75 94 29 Fax 056 42 49 76 hubert.cottenie@admb.be Regio Poperinge, Ieper, Kortrijk DE JAEGERE Evelyne

Steppestede 2 9051 St.-Denijs-Westrem Gsm 0477 47 61 68 Fax 09 225 15 82 evelyne.dejaegere@admb.be Regio Waregem, Ieper, Kortrijk DE LILLE Johan

Koning Albert I laan 44 bus46 8200 St.-Michiels Gsm 0475 75 94 27 Fax 050 39 32 17 johan.delille@admb.be Regio Veurne DE MOL Mario

LIMET Rudy

VAN DEN MEERSSCHE Koen

Mandekensstraat 47 9255 Buggenhout Gsm 0475 75 94 30 Fax 052 34 14 90 mario.demol@admb.be Regio Brussel,Vilvoorde, Overijse, Hoeilaart, Zaventem, Kampenhout

Wild Veld 28 2550 Kontich Gsm 0475 75 94 34 Fax 03 458 51 17 rudy.limet@admb.be Regio Antwerpen, Puurs, Mechelen, Herentals

Antwerpse Heirweg 1 8340 Sijsele Gsm 0475 75 94 32 Fax 050 37 66 92 koen.vandenmeerssche@admb.be Regio Staden, Hooglede, Lichtervelde,Torhout, Kortemark, Gistel, Oostende, Diksmuide, Koekelare, Koksijde, Oudenburg

MAERTENS Jakie DE PRYCKER Koen

Skaldenstraat 20 8800 Roeselare Gsm 0473 73 07 19 Fax 051 22 04 64 koen.deprycker@admb.be Regio Roeselare, Ardooie, Wingene,Tielt, Meulebeke, Izegem, Ingelmunster, Pittem, Deinze

Leopoldlaan 86 9400 Ninove Gsm 0475 75 94 35 Fax 054 33 43 96 jakie.maertens@admb.be Regio Asse, Halle, Brussel TROCH Filip

Lauwestraat 106 8930 Rekkem Gsm 0475 75 94 36 Fax 056 40 08 23 filip.troch@admb.be Regio Waregem, Ieper, Kortrijk

VAN DRIESSCHE Danni

Karel Engelslaan 11 2960 Brecht Gsm 0475 56 69 96 Fax 03 660 08 37 danni.vandriessche@admb.be Regio Turnhout, Geel, Westerlo VERPLANCKE Erik

Torhoutsesteenweg 153 8210 Zedelgem Gsm 0475 75 94 28 Fax 050 54 83 28 erik.verplancke@admb.be Regio Brugge, Knokke, Blankenberge, De Haan, Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp, Ruddervoorde, Damme

VOOR PLAATSELIJKE ZITDAGEN OF BEZOEK ADVISEUR :

TEL. 050 47 44 78 - isabelle.verbist@admb.be

••••••••••••••••••••••

17


VOOR ZELFSTANDIGEN

Opvolging

IS DE ACHILLESHIEL VAN FAMILIEBEDRIJVEN Drie KMO-colloquia over bedrijfsopvolging, -overname én successieplanning problematiek een KMO-colloquium. Twee vakspecialisten brengen er de belangrijkste fiscale, juridische en financiële gevolgen bij opvolging, overname en stopzetting in kaart en reiken tal van concrete tips, raadgevingen en voorbeelden aan, ook op het vlak van successieplanning. De deelnameprijs bedraagt € 50 per onderneming/bedrijf/beroep voor leden van SVMB, UNIZO, ADMB, Markant en KBCcliënten. Bent u geen lid dan betaalt u € 70. In de prijs begrepen: een documentatiepakket en een receptie achteraf. Gratis deelname van partner, opvolger(s) of medewerker(s).

edere zelfstandig ondernemer droomt ervan zijn bedrijf of zaak succesvol en vlot over te laten aan zijn kind(eren) of aan een buitenstaander.

I

Maar uit onderzoek komt naar voren dat ‘niets doen’ omtrent de opvolging in de zaak of het bedrijf bij vele zelfstandige ondernemers vaak de meest gemaakte keuze blijkt te zijn. Dit is een gevaarlijke houding. Want de opvolging of overname is meestal een moeilijk en ingewikkeld proces omdat het een emotioneel kruitvat is, waarbij de spanning tussen bedrijf, familie en eigendom een hoogtepunt bereikt. De uitwerking ervan is niet eenvoudig en neemt heel wat tijd in beslag. Vanuit diverse aspecten van de bedrijfsuitvoering valt er op juridisch, fiscaal, familiaal, bedrijfseconomisch en financieel vlak een heleboel te regelen. Omdat zowel de vrucht van uw arbeid als de nieuwe toekomst op het spel staan, moet die operatie goed slagen. De continuïteit van de onderneming moet bij de opvolging een hoofdbekommernis zijn. Een onderneming overleeft pas als er een goed evenwicht is tussen de meest uiteenlopende menselijke, organisatorische en financiële belangen. Door tijdig aan de be-

KMO-COLLOQUIUM

U kan vrijblijvend een programmafolder opvragen bij Integraal vzw, Spastraat 8, 1000 Brussel. Tel: 02 238 04 71 Fax: 02 238 04 70 - E-mail: integraal@kmonet.org . Het volledig programma is ook te raadplegen via internet : www.kmonet.be/integraal

drijfssuccessie te denken en de opvolgingsperikelen in familiekring bespreekbaar te maken, kunnen al heel wat problemen vermeden worden. Op 3 (Antwerpen), 17 (Gent) en 24 (Brussel) november 2003 organiseert de adviesdienst Integraal vzw in de auditoria van KBC Bank & Verzekering over deze

••••••••••••••••••••••

Bedrijfsopvolging, -overname en successieplanning

MET SUCCES ÉN KENNIS VAN ZAKEN

UW BEDRIJF OVERLATEN OF STOPZETTEN

Meer info ? Surf naar: www.kmonet.be/integraal KBC-AUDITORIA TE

18

Antwerpen, maandag 3 november 2003

Gent, maandag 17 november 2003

Brussel, maandag 24 november 2003


Enkele NUTTIGE pensioenbedragen (met ingang van 01.06.2003)

VANAF 01.07.2003

TEGEMOETKOMING AAN GEHANDICAPTEN A) DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING (1) : € 4.764,96 € 7.147,44 € 9.529,93

Categorie A : Categorie B : Categorie C :

(1) Deze tegemoetkoming wordt verminderd met het gedeelte van het inkomen van de persoon met wie de gehandicapte een huishouden vormt dat meer dan € 2.382,48 per jaar overschrijdt. Er is eveneens een forfaitaire vrijstelling van € 541,20 voorzien op andere inkomsten.

B) DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

(2)

:

Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten) : € 942,34 € 3.211,12 € 5.130,98 € 7.475,18 € 8.480,13

Categorie I (7 tot 8 ptn) : Categorie II (9 tot 11 ptn) : Categorie III (12 tot 16 ptn) : Categorie IV (15 tot 16 ptn) : Categorie V (17 tot 18 ptn) :

(2) Er is een categorievrijstelling van de cat. A ten belope van € 4.764,96 cat. B ten belope van € 7.147,44 cat. C ten belope van € 9.529,93 De gerechtigde op een integratietegemoetkoming in de cat. 1 en 2 geniet sedert 01/07/2003 van een vrijstelling van € 1.623,60 op het inkomen van de leden die een huishouden vormen met de gehandicapte. Deze die tot de cat. 3 t/m 5 behoren, genieten van een vrijstelling van € 17.701,71. Op het arbeidsinkomen van de gehandicapte worden tot eerste € 17.701,71 vrijgesteld, alsook de helft van het arbeidsinkomen dat meer bedraagt dan dit bedrag.

GEWAARBORGDE MINIMUMBEDRAGEN VOOR WERKNEMERS Bij een volledige loopbaan (45 jaar voor een man, 43 voor een vrouw) worden in de pensioenregeling van de werknemers minstens volgende bedragen toegekend. Ieder jaar in de loopbaan dient wel aan specifieke voorwaarden te voldoen. Indien geen volledige loopbaan kan bewezen worden maar minstens 2/3 van een volledige loopbaan, dan dient het toegekende pensioen minstens overeen te stemmen met onderstaande bedragen, herleid in verhouding tot de bewezen loopbaan.

Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

€ 805,28 € 3.073,95 € 3.737,43 € 4.400,71 € 5.405,66

(7 tot 8 ptn) : (9 tot 11 ptn) : (12 tot 14 ptn) : (15 tot 16 ptn) : (17 tot 18 ptn) :

(3) Er is een categorievrijstelling van de cat. A ten belope van € 9.626,65 cat. B ten belope van € 9.626,65 cat. C ten belope van € 12.029,32

MAANDBEDR.

€ 12.485,61 € 9.991,63 € 9.834,53

€ 1.040,47 € 832,64 € 819,54

GEWAARBORGDE MINIMUMBEDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN Indien 2/3 of een volledige loopbaan (45 jaar voor een man, 43 jaar voor een vrouw) bewezen wordt in de pensioenregeling van de zelfstandigen of bij samentelling van de behaalde loopbaan als zelfstandige en als werknemer, dan dient het pensioen van de zelfstandigen minstens onderstaande bedragen te evenaren, herleid in verhouding tot de in de regeling van de zelfstandigen behaalde kwartalen. De aanpassing aan deze bedragen gebeurt niet of wordt zodanig beperkt, dat het totaal van het uiteindelijk toekenbare pensioen als zelfstandige en als werknemer de grensbedragen van het gewaarborgd inkomen niet overschrijdt.

C) DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN (3) : Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten) aan de gehandicapte die tenminste 65 jaar oud is, en niet reeds de bovenstaande uitkeringen geniet :

JAARBEDRAGEN

JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN

Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

€ 10.074,73 € 7.557,08 € 7.557,08

€ 839,56 € 629,76 € 629,76

INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN Is de totaliteit van het pensioen (90 %) en de overige bestaansmiddelen (na aftrek van diverse abattementen) kleiner dan deze grensbedragen, dan wordt het verschil bijgepast. JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN

Voor een samenwonende Voor een alleenstaande

€ 5.036,41 € 7.554,62

€ 419,70 € 629,55

TOEGELATEN BEROEPSINKOMEN-GRENZEN JAARBEDRAGEN 2002 EN 2003

GRENSBEDRAGEN WERKNEMERS

GRENSBEDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN (netto)

GRENSBEDRAGEN WERKN. + ZELFST. (gelijktijdig of achtereenvolgens)

zonder kinderlast

met kinderlast

zonder kinderlast

met kinderlast

zonder kinderlast

met kinderlast

Uitsluitend genot van een overlevingspensioen voor 65 j.

€ 14.843,13

€ 18.553,93

€ 11.874,50

€ 14.843,13

€ 11.874,50

€ 14.843,13

Rust- en overlevingspensioen voor wettelijke pensioenleeftijd

€ 7.421,57

€ 11.132,37

€ 5.937,26

€ 8.905,89

€ 5.937,26

€ 8.905,89

Rust- en overlevingspensioen vanaf wettelijke pensioenleeftijd

€ 10.845,34

€ 14.556,14

€ 8.676,27

€ 11.644,90

€ 8.676,27

€ 11.644,90

(*)

Persoon die UITSLUITEND van een overlevingspensioen geniet en die op 1 januari, of op de ingangsdatum van het pensioen, de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt heeft. (**) Bruto-loon van de werknemer wordt voor 80 % in aanmerking genomen. OPMERKINGEN - Worden deze grenzen met ten hoogste 15 % overschreden, dan wordt het

pensioen verminderd met een bedrag dat overeenstemt met het % overschrijding. - Worden deze grenzen met meer dan 15% overschreden, dan verliest men het recht op het pensioen. - De kinderlast wordt nagegaan per 1 januari van het beschouwde jaar, evenals de leeftijdsvoorwaarde inzake het uitsluitend genot van een overlevingspensioen (geen 65 jaar oud zijn). - Indien het pensioen niet voor een volledig kalenderjaar wordt toegekend, moeten

de jaarbedragen waarvan sprake hierboven teruggebracht worden tot zoveel 12en als er maanden zijn in de periode waarin het pensioen wordt genoten. - Indien in de loop van een jaar de pensioenleeftijd bereikt wordt of voor wie uitsluitend een overlevingspensioen geniet en de leeftijd van 65 jaar bereikt wordt, dan worden de grenzen toegelaten activiteit berekend pro rata het aantal maanden verstreken vanaf de pensioenleeftijd of 65 jaar voor personen met uitsluitend een overlevingspensioen.

19


KINDERBIJSLAGEN

Jaarlijkse vragenlijsten BETREFFENDE DE OP KINDERBIJSLAG GERECHTIGDE JONGEREN

Rudi Vanhaecke

lke jongere heeft recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin hij de leeftijd van achttien jaar bereikt. Daarna kan de jongere nog kinderbijslag genieten, mits hij/zij een opleiding volgt (studies, leerovereenkomst) of gehandicapt is. In september van elk jaar moeten wij, met vragenlijsten, nagaan indien wij in het voorbije jaar terecht kinderbijslag betaald hebben.

E

Begin september zullen wij dan ook volgende vragenlijsten versturen aan degene die de kinderbijslag ontvangt (= de bijslagtrekkende):

• Model P2: voor de gehandicapte jongere die niet in een beschutte werkplaats werkt; • Model P5: voor de gehandicapte jongere die in een beschutte werkplaats werkt; • Model P9: voor de jongere die met een leerovereenkomst werkt; • Model P7: voor de jongere die onderwijs volgt (de student). De terugontvangst van deze vragenlijsten is noodzakelijk om onze betalingen over het voorbije jaar te rechtvaardigen. Is uw vragenlijst niet in ons bezit tegen eind oktober, dan zijn wij genoodzaakt

AFDELINGSHOOFD ADMB-KINDERBIJSLAGFONDS

om tot terugvordering van de betaalde kinderbijslag over te gaan. Let wel, voor universiteitsstudenten wordt deze termijn verlengd tot eind november. Vragen en advies betreffende het invullen van deze vragenlijsten kunt u gerust aan uw dossierbeheerder voorleggen.

••••••••••••••••••••••

KBC-Voorafbetalingsplan

Word niet uitgeperst. U i t g e p e r s t . Gepluimd. Uitgemolken. U kent het gevoel. Alles in één keer. Een jaarlijks fenomeen. Een aanslag op uw portefeuille. Een g o e d e s p r e i d i n g is de sleutel. Maar wat is ideaal? Wanneer? En hoeveel? Trek het u niet langer aan. KBC neemt u die beslommeringen graag uit handen. D e b e r e k e n i n g . De stipte betalingen. D e f i n a n c i e r i n g . En u? U geniet het fiscaal voordeel. En b e h o u d t u w l i q u i d i t e i t . H o e ? Met het KBC-Voorafbetalingsplan. Vraag ernaar in uw KBC-bankkantoor. www.kbc.be

we hebben het voor u

20


Bedragen gezinsbijslag werknemers

VANAF 01.06.2003

BEDRAGEN IN EURO

Andere kinderen (ook kinderen met een aandoening)

I. BASISKINDERBIJSLAGEN

kind van 6 tot 12 jaar ........................................................................................................................................... 25,73 kind van 12 tot 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2003) .................................. 39,31 kind boven de 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2009) ..................................... 49,99

1. GEWONE KINDERBIJSLAG

1ste kind.....................................................................................................................74,06 2de kind...................................................................................................................137,03 3de kind en elk der volgende......................................................................204,60 2. WEZEN

(1)

per weeskind ................................................................................................................................................................... 284,50 3. KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN VAN INVALIDE WERKNEMERS

(2)

1e kind ........................................................................................................................................................................................ 155,18 2e kind ........................................................................................................................................................................................ 160,40 3e kind en elk der volgende ................................................................................................................ 208,70

KINDEREN GEBOREN VOOR 1 JANUARI 1991 Eerste rang van de gewone schaal (kinderen die niet getroffen zijn door een aandoening)

kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, jonger dan 18 jaar ............................................................................... 25,73 kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, vanaf 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2003) ................................................ 27,63 kinderen geboren tussen 1 januari 1981 en 31 december 1984 .................................................................................................................................................. 41,22 kinderen geboren vóór 1 januari 1981 (inclusief de gehandicapten van +25 jaar) ..................................................................... 43,38

4. KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN VAN WERKLOZEN VAN MEER DAN ZES MAANDEN EN VAN GEPENSIONEERDEN

(2)

Andere kinderen (ook kinderen met een aandoening)

1ste kind ..................................................................................................................111,76 2de kind...................................................................................................................160,40 3de kind en elk der volgende......................................................................208,70

kind van 12 tot 18 jaar ...................................................................................................................................... 39,31 kind boven de 18 jaar .......................................................................................................................................... 49,99 gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn, en wees zijn of afhangen van een invalide rechthebbende ........................ 29,87

5. KINDERBIJSLAG VOOR HET ENIG GEHANDICAPT KIND DAT VOOR 1 JULI 1966 GEBOREN WERD, DAT WEES IS OF AFHANGT VAN EEN INVALIDE RECHTHEBBENDE .........................................................................................................................................................................................................................

92,71

Het gehandicapt kind dat geboren werd vóór 1 juli 1966 en deel uitmaakt van een gezin dat meerdere rechtgevende kinderen telt of afhangt van een actieve werknemer, een werkloze of een gepensioneerde, heeft recht op de gewone kinderbijslag (zie I,1).

II. SUPPLEMENTEN

III. KRAAMGELD 1e geboorte ............................................................................................................................................................... 1.003,33 2e geboorte en elk der volgende ............................................................................................. 754,89 elk kind uit een meerlingen zwangerschap ........................................................ 1.003,33 Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de zesde maand zwangerschap en de uitbetaling ervan kan bekomen worden twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum.

IV. ADOPTIEPREMIE

6. BIJKOMENDE BIJSLAG VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN VAN

..............................................................................................................................................................................................................

1.003,33

MINDER DAN 21 JAAR

Oud systeem

zelfredzaamheidsgraad 0 - 3 punten.......................................................333,17 zelfredzaamheidsgraad 4 - 6 punten.......................................................364,70 zelfredzaamheidsgraad 7 - 9 punten.......................................................389,87 Nieuw systeem

ernst van de gevolgen van de aandoening ernst van de gevolgen van de aandoening ernst van de gevolgen van de aandoening ernst van de gevolgen van de aandoening ernst van de gevolgen van de aandoening ernst van de gevolgen van de aandoening

4 - 8 punten ..............64,94 9 - 11 punten.........162,36 12 - 14 punten......270,60 15 - 17 punten......378,84 18 - 20 punten......405,90 +20 punten.............432,96

V. GRENSBEDRAGEN VOOR DE INKOMSTEN OF SOCIALE UITKERINGEN 1. Grensbedragen voor het rechtgevend kind

Bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven de betrokkene rechtgevenden niet langer recht hebben op kinderbijslag ............................................................................................................................................................................................. 423,91

KINDEREN GEBOREN NA 31 DECEMBER 1990

Zijn betrokken: - de jongere met een leerovereenkomst; - de werkzoekende die een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de rechtgevende die niet langer onderworpen is aan de leerplicht en één van de types van secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt die georganiseerd worden volgens de door de gemeenschappen bepaalde normen en daarnaast een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de student die een bezoldigde stage verricht waarvan het volbrengen een voorwaarde is tot het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet.

Eerste rang van de gewone schaal (kinderen die niet getroffen zijn door een aandoening)

2. Grensbedragen voor de rechthebbende

7. LEEFTIJDSBIJSLAGEN

kind van 6 tot 12 jaar ........................................................................................................................................... 12,90 kind van 12 tot 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2003) .................................. 19,65 kind boven de 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2009) ..................................... 22,64 kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 die eerste rang worden ter vervanging van een rechtgevende op leeftijdsbijslag, vanaf 6 jaar tot minder dan 18 jaar .............................. 25,73 kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 die eerste rang worden ter vervanging van een rechtgevende op leeftijdsbijslag, vanaf 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2009) .................................................................................................................... 27,63

Bedrag van het loon of de ervan afgeleide sociale uitkering verbonden aan de hoedanigheid van de rechthebbende met personen ten laste ....................................................................... 241,44 Bedrag van de vervangingsinkomsten waarboven geen verhoogde bijslag meer verleend wordt ............................................. 1.639,71 (1)

(2)

Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden vormt, geniet van de gewone kinderbijslag. Deze rechthebbenden moeten de hoedanigheid hebben van ‘Rechthebbende met personen ten laste’ en mogen geen bruto-vervangingsinkomen genieten dat het bedrag van € 1.639,71 overschrijdt, zoniet wordt de gewone kinderbijslag (zie I,1) betaald.

21


✁ BESTELBON SYLLABUS en/of WETBOEK KINDERBIJSLAG Naam

........................................................

Adres

........................................................

Postnr - Gemeente

....................................

...................................................................

Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestelt : - de syllabus kinderbijslag - de wetteksten kinderbijslag (*) en : - voegt hierbij : € 6,20 / 12,39 / 18,59 (*) - heeft het bedrag overgeschreven op rekening 471-5354701-13 (*). Handtekening (*) Schrappen wat niet past.

DE KINDERBIJSLAGWETGEVING

Deze handleiding is in een verstaanbare taal geschreven en gestoffeerd met vele voorbeelden. Vanzelfsprekend kunt u bij ons ook terecht voor de actuele wetteksten (de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, haar uitvoeringsbesluiten en aansluitende wetten - 252 blz.).

ndien u meer wenst te weten over de kinderbijslagwetgeving voor werknemers of indien u in de praktijk met deze materie te maken hebt, dan kunnen wij u onze syllabus aanbevelen.

Geïnteresseerd? U kunt deze syllabus (€ 6,20) en/of de wetteksten (€ 12,39) bestellen door hiernaaststaande bestelbon, samen met het verschuldigd bedrag, op te sturen naar :

In klare taal I

In deze syllabus vindt u alle informatie over de verschillende aspecten van de wetgeving (wie is rechthebbende, toekenning van de bijslag per kwartaal, cumulatie met kinderbijslag zelfstandigen, enz...).

ADMB T.a.v. Rudi Vanhaecke Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge of door het bedrag over te schrijven op rekening 471-5354701-13. Na betaling sturen wij u het gevraagde.

Bestellen via internet: www.admb.be

KAN IK TEGELIJKERTIJD TEWERKGESTELD ZIJN EN KINDERBIJSLAG ONTVANGEN? u het zomervakantie is zijn vele jongeren tewerkgesteld. Sommigen daarvan zullen na de vakantie opnieuw naar school gaan. Anderen hebben hun schooltijd beëindigd en zijn als werkzoekende ingeschreven, in afwachting dat ze werk gevonden hebben. Hoe zit dat nu met de kinderbijslag voor de tewerkgestelde jongere?

N

Vooraf : elke jongere geniet kinderbijslag tot en met 31 augustus van het jaar waarin de leeftijd van 18 jaar bereikt wordt, zonder één enkele voorwaarde.

DE JONGERE DIE DEELTIJDSE STUDIES VOLGT De jongeren die onderwijs met beperkt leerplan of een erkende vorming volgen, blijven kinderbijslag genieten als het maandelijks bruto-inkomen ingevolge tewerkstelling niet meer dan € 423,91 (bedrag geldig vanaf 1 juni 2003) bedraagt. Dit geldt ook voor een tewerkstelling tijdens één van de vakantieperiodes!

DE JONGERE DIE VOLTIJDS ONDERWIJS VOLGT Tijdens het schooljaar

• De activiteit uitgeoefend met een studentenovereenkomst is toegelaten.

22

• Indien het geen studentenovereenkomst betreft, is de tewerkstelling uitgeoefend gedurende minder dan 80 uur per maand toegelaten. Tijdens de vakantieperiodes

In geval van tewerkstelling gelden de volgende principes: • elke activiteit uitgeoefend tijdens de maand juli is toegelaten; • de activiteit uitgeoefend met een studentenovereenkomst is toegelaten; • de tewerkstelling uitgeoefend gedurende minder dan 80 uur per maand is toegelaten; • de activiteit uitgeoefend tijdens de vakantie tussen twee periodes van schoolbezoek is toegelaten. Wanneer de tewerkstelling volledig binnen de vakantieperiodes (kerstvakantie, paasvakantie of zomervakantie) valt, is ze toegelaten. Wanneer de tewerkstelling zich daarentegen situeert in de loop van een maand die zich uitstrekt over zowel een vakantieperiode als de daarop volgende periode van schoolbezoek, dan is de kinderbijslag voor die maand enkel verschuldigd indien de activiteit wordt uitgeoefend in het raam van een studentenovereenkomst of gedurende minder dan 80 uur tijdens de maand in kwestie.

Vb. : een jongere werkt tijdens heel de maand september, terwijl de vakantie eindigt op 15 september en de lessen op 16 september hervat worden. • Als de lessen na de vakantie niet hervat worden (schoolverlater), zal er in geval van tewerkstelling maar recht op kinderbijslag voor de vakantiemaanden zijn indien de activiteit wordt uitgeoefend in juli, of onder een studentenovereenkomst, of gedurende minder dan 80 uur per maand.

DE JONGERE DIE ALS WERKZOEKENDE INGESCHREVEN IS Tijdens de laatste zomervakantie volgend op het einde van de studies kan een jongere die als werkzoekende ingeschreven is en tewerkgesteld is, kinderbijslag genieten indien: • ofwel de activiteit uitgeoefend wordt in het raam van een studentenovereenkomst; • ofwel de activiteit beneden de 80 uur per maand blijft; • ofwel de bezoldiging minder dan € 423,91 (bedrag toepasselijk vanaf 1 juni 2003) per maand bedraagt. en in het algemeen tijdens de maand juli.

••••••••••••••••••••••


INTERIMARBEID

Vandaag in de kijker: ONS KANTOOR IN VEURNE aast Ieper is ADMB Interim ook reeds 5 jaar actief in Veurne, meer bepaald in de Duinkerkestraat 15, naast het kantoor van onze collega’s van het Sociaal Bureau en van Unizo. Debora Adelaere is er kantoorverantwoordelijke. Ze wordt er commercieel bijgestaan door Kathleen Vansieleghem. Ann Hatse, onze medewerkster van het eerste uur, is er de administratieve rots in de branding. In onze vorige aflevering hadden we het over wie onze klanten zijn en hoe wij een vacature invullen.

N

Voor ons is ook de evaluatie tijdens en na iedere tewerkstelling zeer belangrijk : we bespreken met de kandidaat wat hij van onze aangeboden job vindt en trekken hieruit samen met de kandidaat conclusies. Ook aan de klant vragen we hoe alles loopt, of de kandidaat aan zijn verwachtingen voldoet. Op die manier kunnen we snel reageren bij eventuele problemen en bijsturen, aan beide kanten. We leren vooral onze kandidaten door en door kennen waardoor onze kans op succes op een goeie selectie zeer hoog is : wij hebben weinig mensen die afhaken tijdens de opdracht. Wij als lid van de ADMB–groep hebben het voordeel dat we veel met kleinere werkgevers werken, die interim vrij vaak gebruiken als selectiemethode voor hun toekomstig vast personeel. Kun je je immers een betere methode voorstellen? Je kunt de kandidaten het werk zelf ter plaatse zien uitvoeren en wij helpen graag om via verschillende gesprekken de opstaande kantjes weg te vijlen. Gezien wij onze kandidaten zo dicht opvolgen kunnen wij vaak, wanneer er een vacature is met uitzicht op vast werk, een geschikte kandidaat met een grote kans op succes voorstellen. Op dat ogenblik hebben wij reeds een hele reeks referenties nagegaan en hebben we zelf ervaring met die kandidaat opgedaan.

ANN :

Debora, kunnen wij het eens hebben over onze kandidaat-uitzendkrachten? Het merendeel van de mensen die zich bij ons komen inschrijven zijn jonger dan 30 jaar. Ze hebben meestal al één of meerdere kortlopende opdrachten achter de rug en hebben dus op die manier reeds wat werkervaring opgedaan. De meeste kandidaten zijn uiteindelijk op zoek naar een vaste job, maar willen ondertussen niet stil blijven zitten. Ze zien interim dan ook als een springplank naar die vaste betrekking. Zelden komen kandidaten binnen die bewust gekozen hebben voor tijdelijk werk, of die interimarbeid zien als een bijverdienste.

DEBORA :

DEBORA : Op die manier hebben wij een tevreden klant, die voor weinig geld een geschikte kandidaat heeft gevonden, en een tevreden kandidaat die zijn wens naar een vaste job in vervulling ziet gaan. Enkel wij blijven een beetje verweesd achter, maar dat is onze job, en we hebben nog een paar honderd kandidaten te gaan!

Hoe gebeurt een inschrijving van een kandidaat ? Niettegenstaande dat men zich kan inschrijven via de website, vinden we het toch belangrijk dat de kandidaten langskomen. Met de kandidaat doorlopen we een hele waslijst van vragen, waarbij naast de persoonsgegevens veel aandacht wordt besteed aan de studies, de ervaringen die reeds werden opgedaan en vooral de interessepunten en verwachtingen.

ANN :

Wij besteden veel aandacht aan de carrièreplanning van onze kandidaten, we gaan uitgebreid na welke vaste job de kandidaat uiteindelijk zou willen hebben. In het kader daarvan gaan we op zoek naar interimjobs die in die lijn van de verwachtingen liggen. Op die manier weten we dat zowel onze kandidaat als onze klant tevreden zal zijn : de kandidaat kan werken in zijn eigen interessesfeer, de klant heeft een gemotiveerde tijdelijke medewerker. KATHLEEN :

DEBORA : Sommige van onze concurrenten onderwerpen hun kandidaten systematisch

aan testen.Testen kan bij ons ook, maar we doen dit niet systematisch. Een goed gestructureerd interview haalt meestal even goed naar boven wat we willen weten. Voor bepaalde vaardigheden (talenkennis, kennis van computer, …) hebben we standaardtests in het kantoor. Persoonlijkheidsonderzoeken, motivatietests en dergelijke kunnen op vraag van de klant ook op elk moment. Deze worden dan in samenwerking met onze collega’s van ADMB Select gedaan : deze mensen bezitten zowel de meest actuele testen als de nodige opleiding en ervaring. Zij zullen dan ook, binnen de regels van de privacy - wetgeving de klant en de kandidaat een uitgebreide bespreking geven van de resultaten op de meest professioneel verantwoorde manier. ANN : Met de gegevens van het interview (en de eventuele tests) wordt de kandidaat ingeschreven in de database via een hele reeks criteria, die ervoor zorgen dat we, bij een vacature, de beste kandidaten kunnen voorstellen. Ook worden referenties nagetrokken bij vorige werkgevers en ook die gegevens worden geregistreerd. KATHLEEN : Bij een vacature wordt de database geconsulteerd en worden de kandidaten opgebeld met de vraag of ze eventueel geïnteresseerd zijn in de opdracht. We proberen de kandidaat steeds een zo goed mogelijk beeld te geven van de job en van het bedrijf, met de nodige aandacht voor alle veiligheidsaspecten. De klant proberen we zo goed mogelijk het profiel van en de ervaring met de kandidaat te schetsen. Bij interesse van beiden zorgen we voor een presentatie, waarbij de kandidaat zich bij de klant aanbiedt. Nadien leggen we bij beiden ons oor te luister, in het slechtste geval gaan we op zoek naar een nieuwe kandidaat. Onze database wordt dus constant bijgewerkt, waardoor we steeds op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en bevindingen. Enkel dit garandeert dat we de juiste kandidaat op de juiste vacature kunnen plaatsen. DEBORA : en daar slagen we, afgaande op de cijfers, heel goed in.

Ook eens proberen? Contacteer ons : ADMB Interim Veurne, Duinkerkestraat 15 in Veurne, tel : 058 31 62 08 of mail naar debora.adelaere@admb.be.

••••••••••••••••••••••

23


ZIEKTEVERZEKERING

Alle amateursporters VOORTAAN BESCHERMD indelijk heeft de wetgever duidelijkheid en éénvormigheid gebracht in de regeling van de sportongevallen. Voortaan immers worden de sportongevallen van alle nietprofessionele sporters gedekt door de ziekteverzekering.

E

Vele amateursporters die een sportletsel opliepen, konden vroeger niet terugvallen

op de ziekteverzekering. Deze kwam immers niet tegemoet bij blessures opgelopen tijdens een wedstrijd (of de voorbereiding ervan) waarvoor toegangsgeld werd gevraagd en waarvoor betrokkene een bezoldiging ontving. Deze reglementering gaf heel wat interpretatieproblemen. Want wat kon bv. worden beschouwd als een bezoldiging of als toegangsgeld? Bovendien leidde ze ook tot financiële drama’s. Wie op geen enkele tegemoetkoming van de ziekteverzekering kon rekenen en geen dure privé-verzekering had afgesloten, moest immers alle medische kosten zelf betalen. En die konden bij zware kwetsuren hoog oplopen.

NIEUWE REGELING

MUTUALITEIT VOOR MIDDENSTAND EN BEROEPEN

Alle onzekerheden behoren intussen tot het verleden. Want sinds 1 mei is een nieuwe regeling van kracht, die duidelijkheid schept en amateursporters ten goede komt. Voortaan zijn immers alle sportongevallen van niet-

professionele sporters gedekt door de ziekteverzekering. Ook indien ze zich voordoen tijdens een wedstrijd waarvoor toegangsgeld wordt gevraagd en indien de sporter een bezoldiging ontvangt. Net zoals bij de regeling voor onbezoldigde sportbeoefenaars, betaalt de ziekteverzekering uiteraard enkel de wettelijk voorziene tegemoetkomingen uit. Remgeld en supplementen blijven dus ten laste van betrokkene. Voor profs met een arbeidscontract verandert er niets. Voor hen blijven sportongevallen op training of tijdens wedstrijden erkend als arbeidsongeval.

••••••••••••••••••••••

NIEUWS VOOR SCHOOLVERLATERS ONZE MUTUALITEIT VOOR - zelfstandigen - vrije beroepen - loon- en weddetrekkenden - ambtenaren - studenten hoger onderwijs - verblijvenden Sint-Clarastraat 48 bis, 8000 Brugge  050 47 44 68, fax 050 47 41 10

OPENINGSUREN KANTOREN Sint-Clarastraat 48 bis, 8000 Brugge maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.45 tot 16.45 u. donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 u.

AANDACHT ! De hier behandelde thema’s zijn algemeen bindend voor om het even welk ziekenfonds, met uitzondering van het item in het infohoekje ‘centrum algemeen welzijnswerk.

24

GEDAAN MET STUDEREN olang je studeert ben je bij een ziekenfonds ingeschreven als persoon ten laste op het lidboekje van één van je ouders. Dit kan tot 25-jarige leeftijd. Ben je ouder dan 25 en je studeert nog voort, dan moet je je op eigen naam laten inschrijven bij het ziekenfonds.

Z

Ben je echter voor de leeftijd van 25 jaar al schoolverlater, dan moet je bij het ziekenfonds aansluiten op eigen naam, van zodra je uitkeringsgerechtigde werkloze, loontrekkende of zelfstandige geworden bent. We overlopen de verschillende hypothesen: • je wordt uitkeringsgerechtigde werkloze: bezorg daarvan het attest van de RVA aan je ziekenfonds; aan de hand van dit attest zal het ziekenfonds je een inschrijvingsformulier voorleggen; zodra je dit document ondertekend hebt,

ontvang je een eigen lidmaatschap bij het ziekenfonds en zal jijzelf voor je rechten inzake ziekteverzekering instaan; • je wordt loontrekkende: bezorg een kopie van je arbeidscontract aan het ziekenfonds; aan de hand van dit attest zal het ziekenfonds je een inschrijvingsformulier voorleggen; ook hier ontstaat hetzelfde lidmaatschap als bij de uitkeringsgerechtigde werkloze; • je wordt zelfstandige: sluit je eerst aan bij een sociale verzekeringskas; aan de hand van dit attest zal het ziekenfonds je een inschrijvingsformulier bezorgen; wel moet je hier nog de keuze maken indien je al dan niet wenst verzekerd te zijn voor de kleine risico's. Wens je nog bijkomende info, surf dan naar www.cm.be of kom even langs in één van onze kantoren.


INFOHOEKJE CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK

Thuiszorg...

ZO LANG HET KAN aston en Maria vormen een kwiek koppel zeventigers dat met volle teugen van het leven geniet. Totdat Maria getroffen wordt door een hersentrombose… Dan verandert het leven van dit gezin en hun familie plots heel grondig. Maria herstelt heel traag en slechts gedeeltelijk van haar halfzijdige verlamming. Gaston heeft hulp nodig om de zorg thuis voor zijn vrouw te kunnen blijven opnemen. CM wil hierin mensen bijstaan via zijn thuiszorgplan. Hierna doen we uit de doeken wat dit voor u kan betekenen:

G

DE CM HELPT U MET RAAD EN DAAD 1. Thuiszorg betekent een zware belasting voor de zieke persoon en haar directe omgeving. Onze CAW-dienst maatschappelijk werk heeft aandacht voor de beleving van ziekte en handicap. Betrokkenen worden gestimuleerd om de vaak belastende thuiszorgsituatie vol te houden. Allereerst krijgt u van de CM via de CAW-dienst maatschappelijk werk een duidelijk advies op uw maat. We informeren u over alle sociale en financiële voorzieningen die op uw situatie van toepassing zijn. 2. Bij thuiszorg komt heel wat kijken. Verpleging, gezinszorg, hulpmiddelen, vervoer, oppas, noem maar op. De CM helpt verzorgers en hun familieleden om dat allemaal uit te zoeken en te organiseren. 3. De CM zorgt voor een snelle regeling van alle wettelijke financiële steun waarop u recht heeft. Als persoon in een thuiszorgsituatie komt u mogelijk in aanmerking voor een zorgforfait van € 247,89 per jaar. Personen met een ernstige incontinentie krijgen daar € 377,54 bovenop. Bij palliatieve zorg voorziet de overheid een toelage van tweemaal € 483,39. En een verzorger die loopbaanonderbreking neemt, kan een toelage van € 515,82 krijgen. 4. De CM beschikt over een brede waaier aan informatie. Die delen we graag met u tijdens infosessies, cursussen en ontmoetingsdagen. U krijgt er de kans uw kennis en vaardigheden bij te spijkeren. U leert er beter met uw thuiszorgsituatie omgaan. En u kunt er ervaringen uitwisselen met andere personen in een vergelijkbare situatie. 5. De CM kan bemiddelen bij uw vraag voor verpleegkundige hulp thuis. Een verpleegkundige komt dan langs voor

wondverzorging, inspuitingen, hygiënische zorgen, …. 6. Thuiszorg mag niet ten koste gaan van uw gezinsleven. Daarom bemiddelt de CM snel en vlot omtrent uw vraag voor gezinszorg, hulp in het huishouden en woningonderhoud. 7. We werken nauw samen met alle professionele hulpverleners, de thuiszorgcentra en vrijwilligers. Zo kunnen we het hulpaanbod helpen coördineren en zorgen dat, volledig rekening houdend met uw vrije keuze, u precies de passende diensten en zorg krijgt.

MET DE CM WORDT THUISZORG GEEN FINANCIËLE ZORG 8. Misschien is het nodig uw woning aan te passen aan de nieuwe situatie.Via de CM krijgt u daarover degelijk advies. Ofwel gratis van onze eigen mensen, ofwel tegen betaling van een erkende specialist. 9. Goed incontinentie- en anti-doorligmateriaal is niet goedkoop. Daarom draagt de CM een belangrijk deel van de kosten, mits voorlegging van een doktersattest. Die tussenkomst bedraagt 40 % voor incontinentie- en anti-doorligmateriaal met maximaal € 744 voor antidoorligmateriaal en € 62 voor een toiletstoel per kalenderjaar. Voorwaarde is wel dat het materiaal wordt aangekocht in een thuiszorgwinkel waarmee de CM een overeenkomst heeft. 10. De CM geeft u ook een toelage voor gezinszorg. Per uur krijgt u een minimale tussenkomst van € 0,25. Heeft u meer dan 60 uur verzorging per maand nodig, dan trekken we die toelage op naar € 0,62 per uur. 11. Daarnaast biedt de CM u een toelage voor verblijf in een dagverzorgingscentrum. Die toelage bedraagt € 2,5 per dag, gedurende maximum 100 dagen.

DE CM VERHUURT U ALLE SPECIALE HULPMIDDELEN 12. Een speciaal bed, een rolstoel, een badlift... Dure hulpmiddelen die voor thuiszorg vaak onmisbaar zijn. Gelukkig kunt u bij de CM heel wat hulpmiddelen huren. Zo lang en zo vaak als u ze nodig heeft. Zonder financiële kater, want alle huurkosten boven € 150 per kalenderjaar neemt de CM voor haar rekening. 13. Met een personenalarmtoestel kan de patiënt via een alarmcentrale een

Jos Beuselinck DIENSTHOOFD CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK CM BRUGGE

verzorger contacteren, dag en nacht. Zo'n toestel huurt u rechtstreeks bij de CM, of bij een organisatie waarmee we samenwerken. Die service kost maar €12,40 per maand plus € 25 installatiekosten.

DE CM NEEMT EVEN OVER ALS HET NODIG IS 14. Bij de CM kunnen zieken die het ziekenhuis verlaten en verdere revalidatie nodig hebben terecht voor een herstelverblijf in een aangepast tehuis.Tot twee maanden als het moet, in één van de instellingen waarmee we een overeenkomst hebben. 15. Als thuisverzorger heeft u ook nog een eigen sociaal leven. Moet u even weg, dan kunt u tussen 7 en 24 uur een beroep doen op de CM voor dagoppas. In dat geval betaalt u € 2,5 per uur. Ook ’s nachts is er mogelijkheid tot oppas: €11,2 van 24 tot 7 uur. 16. Terwijl een instelling voor kortverblijf even de thuiszorg overneemt, kan de verzorgende familie wat op adem komen. De CM betaalt 50 % van de kosten van zo'n verblijf. Met een maximum van € 15 per dag, gedurende maximaal 28 dagen per jaar. 17. Voeling houden met de buitenwereld is erg belangrijk voor een thuiszorgpatiënt. De goed opgeleide vrijwilligers van Ziekenzorg CM organiseren daarom huisbezoeken en ontmoetingen voor patiënten, verzorgers en familieleden. Familieleden krijgen ook de ondersteuning van de mantelorganisaties. 18. Ziekenzorg CM organiseert bovendien vakanties voor personen in een thuiszorgsituatie. Met de hulp van vrijwilligers, in aangepaste vakantiehuizen. Om de kosten te drukken krijgt u een toelage van het CM-ziekenfonds.

DE CM ZORGT OOK VOOR UW ZORGVERZEKERING 19. U heeft vast al gehoord over de nieuwe 'zorgverzekering'. U bent wettelijk verplicht zo'n verzekering af te sluiten.

25


Hoe u een zorgverzekering afsluit? Heel simpel en eenvoudig: de CM zal met u contact nemen. Als u in aanmerking komt krijgt u een maandelijkse tussenkomst van € 90.

De Vlaamse overheid wil zo de nietmedische kosten van thuiszorg voor zwaar zorgbehoevende 65-plussers dekken. Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal thuiszorgpatiënten immers sterk toenemen.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met de maatschappelijk werker in uw plaatselijk CM-kantoor. We hebben ook gratis informatiebrochures omtrent thuiszorg voor u beschikbaar. U kan ook bellen naar 050 440 353 of mailen naar caw.cmbrugge@cm.be.

••••••••••••••••••••••

Dagvergoeding

PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2e T.E.M. 12e MAAND

ZELFSTANDIGEN

met gezinslast zonder gezinslast

p dag van vandaag en dit sedert 01.06.2003 zijn de hiernaastvermelde dagbedragen (ziektevergoeding voor zelfstandigen) van kracht: Arbeidsongeschikte zelfstandigen met een beperkte zelfredzaamheid (niet minder dan 11 punten) kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor hulp van derden.

O

Deze bedraagt € 5,26 per dag. De tegemoetkoming kan worden toegekend vanaf de vierde maand arbeidsonge-

€ 30,53 € 22,90

INVALIDITEIT VANAF HET 2e JAAR met gezinslast zonder gezinslast

€ 30,74 € 23,05

INVALIDITEIT (MET STOPZETTING BEDRIJF) VANAF HET 2e JAAR

schiktheid. M.i.v. 01-06-2003 is de moederschapsuitkering voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes vastgesteld op € 1.962,06.

met gezinslast zonder gezinslast

€ 33,70 € 25,28

Ontwikkeling

Your aspirations. Our passion.

van vernieuwende oplossingen in verzekeringen,

Kantoor

Kantoor

financiële bescherming en

BRUGGE

Smedenstraat 60 8000 Brugge Tel. 050 47 48 49 Fax 050 47 48 58

DIKSMUIDE

Kantoor

Gasthuisstraat 1 8600 Diksmuide Tel. 051 51 17 87 Fax 051 51 17 88

Ernest Feysplein 16 8400 Oostende Tel. 059 56 40 56 Fax 059 56 40 55

Kantoor

vermogensbeheer.

GENT

Brabantdam 48 9000 Gent Tel. 09 268 28 68 Fax 09 268 28 65 Kantoor

IEPER

R. Colaertplein 23 8900 Ieper Tel. 057 200 700 Fax 057 209 200 Kantoor Lloyd Georgelaan 7 1000 Brussel

www.zurich.be

26

KORTRIJK

Reepkaai 2 8500 Kortrijk Tel. 056 245 445 Fax 056 245 444

Kantoor

OOSTENDE

ROESELARE

Noordstraat 47 8800 Roeselare Tel. 051 22 00 00 Fax 051 24 94 24 Kantoor

TORHOUT

Burg 61 winkel 2 8820 Torhout Tel. 050 222 666 Fax 050 217 917 Kantoor

VEURNE

Duinkerkestraat 15 8630 Veurne Tel. 058 31 62 08 Fax 058 31 62 52


ADMB VERZEKERINGEN

ADMB-voorzorgsplan EXCLUSIEF VOOR CLIËNTEN VAN ADMB STAAT U WEL STIL BIJ DE GEVOLGEN? ls zelfstandige heeft u de touwtjes zelf in handen! Een prima situatie tot ...op de dag dat u ziek wordt of u een ongeval overkomt. Uw beroepsinkomen valt geheel of gedeeltelijk weg en uw gezin krijgt het financieel moeilijk. De financiële gevolgen zijn afhankelijk van de wettelijke voorzieningen en, in veel belangrijker mate, de voorzorgen die u zelf heeft genomen... De uitkeringen die door de wetgever zijn vastgelegd zijn in elk geval volstrekt ontoereikend! Over de mate waarin u bijkomende voorzorgen neemt beslist u alleen!

A

HET ADMB VOORZORGSPLAN IS ER ALLEEN VOOR U Exclusief voor het cliënteel van ADMB ontwikkelde onze afdeling VERZEKERINGEN samen met verzekeraar Zelia het ADMB Voorzorgsplan. Dit betekent dat alleen u, als cliënt van ADMB, van de voordelen kunt genieten. Precies zoals bij de ADMB Hospitalisatieverzekering werd er bijzonder veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de verzekerde waarborgen. Zekerheid is troef in het ADMB Voorzorgsplan.

WELKE ZEKERHEID BIEDT HET ADMB VOORZORGSPLAN? Voor u, als zelfstandige, is de zekerheid om uw gezinsinkomen te behouden zeer belangrijk! Dit inkomen wordt sterk onder druk gezet wanneer u overlijdt of werkongeschikt wordt. Het ADMB Voorzorgsplan biedt dan ook een dubbele zekerheid: 1. uitbetaling van een kapitaal ingeval van overlijden vóór 60 jaar 2. uitbetaling van een maandelijkse rente ingeval van werkongeschiktheid

DE 10 STERKE PUNTEN VAN HET ADMB VOORZORGSPLAN 1. U heeft niet alleen de zekerheid dat uw inkomen op een redelijk niveau blijft ingeval van werkongeschiktheid! Het ADMB Voorzorgsplan voorziet eveneens in een waarborg overlijden dat wordt uitbetaald

aan uw echtgenote of kinderen. Dit betekent dat er ook financiële zekerheid is voor uw gezin wanneer u overlijdt door ziekte of ongeval. 2. De verzekerde rente wordt uitbetaald bij werkongeschiktheid door ongeval in het privé-leven, door ongeval in het beroepsleven en door ziekte. 3. Voor het bepalen van het percentage van werkongeschiktheid wordt een "fysiologisch" en een "economisch" criterium gehanteerd. Het ADMB Voorzorgsplan baseert de uitbetaling steeds op de hoogste van de twee percentages. 4. De verzekerde rente wordt uitgekeerd van zodra u meer dan 25% werkongeschikt bent. Ingeval van gedeeltelijke werkongeschiktheid wordt de verzekerde rente in dezelfde verhouding uitbetaald. Het ADMB Voorzorgsplan keert de rente volledig uit wanneer u minstens 67% werkongeschikt bent. 5. De verzekeringsovereenkomst eindigt op 60 jaar. Dit betekent dat u ook bij blijvende werkongeschiktheid kunt rekenen op een vast inkomen. Daarenboven stijgt de uitkering ieder jaar met 3%. Op die manier vangt het ADMB Voorzorgsplan ook de stijging van de levensduurte op. 6. Tijdens de duur van de werkongeschiktheid neemt het ADMB Voorzorgsplan de premiebetaling voor eigen rekening. U betaalt niets en blijft toch verder verzekerd! 7. Wanneer u langer dan één maand werkongeschiktheid bent betaalt het ADMB Voorzorgsplan de vergoedingen vanaf de eerste dag. Enkel wanneer de werkongeschiktheid korter is dan één maand, is er geen vergoeding. 8. De waarborgen zijn zeer ruim en actueel. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van een motorfiets voor recreatieve doeleinden automatisch verzekerd. 9. De medische onderzoeken zijn beperkt. Voor de eerste drie combinaties volstaat een persoonlijke medische vragenlijst die samen met onze adviseur wordt ingevuld. 10. Door de maandelijkse bijdragebetaling is er een optimale spreiding van de investering.

Rik Vanden Bussche AFDELINGSHOOFD - ADMB VERZEKERINGEN

De bijdrage voor de waarborg overlijden is fiscaal aftrekbaar in de rubriek van het langetermijnsparen. In werkelijkheid bedraagt de reële kostprijs minder dan de helft van hetgeen u betaalt. De uitgekeerde rente wordt beschouwd als vervangingsinkomen en geniet aldus van een voordeliger fiscaal regime. Het ADMB Voorzorgsplan kan eveneens worden onderschreven door de vennootschap in het voordeel van zijn werkende venno(o)t(en).

HET ADMB VOORZORGSPLAN: 5 KEUZEMOGELIJKHEDEN KAPITAAL OVERLIJDEN

€ 25.000,00 € 31.250,00 € 37.500,00 € 43.750,00 5. € 50.000,00

1. 2. 3. 4.

MAANDELIJKSE RENTE BIJ WERKONGESCHIKTHEID

€ 9.000,00 € 10.500,00 € 12.000,00 € 13.500,00 € 15.000,00

Samen met onze adviseur kiest u de combinatie die het best overeenstemt met uw inkomen en uw budget.

ADMB VOORZORGSPLAN GEEFT U PERSOONLIJK ADVIES ADMB Verzekeringen vindt het belangrijk u persoonlijk te adviseren. Neem daarom vandaag nog contact op met Sandra Desmulie 050 474 948 Emly Descheemaecker 050 474 941 Rudy Goemaere 050 474 955 om een persoonlijke offerte te bekomen.

ADMB VOORZORGSPLAN EN DE FISCUS

Op onze website kunt u eveneens uw persoonlijke offerte onmiddellijk elektronisch bekomen.

De bijdrage voor de waarborg werkongeschiktheid is aftrekbaar als beroepskost.

••••••••••••••••••••••

27


In een nieuw kleedje!

DE ADMB-HOSPITALISATIEVERZEKERING n 1992 heeft ADMB Verzekeringen, samen met Fidea, de ADMB HOSPITALISATIEVERZEKERING ontwikkeld.

I

De promotie ervan kende (en kent nog steeds) zeer veel succes gezien de evenwichtige prijs-kwaliteit verhouding en het prima beheer. De medische wetenschap heeft weliswaar sindsdien niet stilgestaan. De research en de constante, positieve evolutie inzake medische dienstverlening zijn het levende bewijs hiervan.

raadplegingen bij een homeopaat; eveneens is er tussenkomst voorzien voor homeopathische producten. • Thuisbevalling is thans eveneens gewaarborgd (tot € 625). • Voorheen bedroeg de franchise 10% van de vergoeding met een minimum van € 61,79 (2.500 BEF). Bij hoge ziekenhuisfacturen was dit voor de verzekerde een belangrijke aderlating. Dit is in de nieuwe versie teruggebracht tot € 60 (2.420 BEF) forfaitair, zonder meer!

Dit heeft ons ertoe aangezet om de voorwaarden van de ADMB Hospitalisatieverzekering, te actualiseren en te moderniseren. Dit gebeurde vorig jaar en gezien het succes van deze vernieuwde formule willen wij u de nieuwigheden nog even in herinnering brengen.

• De beperking in het persoonlijk aandeel van tweemaal de Riziv-tussenkomst wordt in de nieuwe voorwaarden opgeheven.

• In de "oude" versie is er een waarborgplafond, per verzekerde en per verzekeringsjaar van € 6197,34 (250.000 BEF). In de nieuwe versie is er geen waarborgplafond, en bijgevolg onbeperkte dekking.

• De nominatieve lijst van zware ziekten wordt uitgebreid van 15 tot 30, hoewel wij oprecht hopen dat niemand ooit deze waarborg zal moeten aanspreken.

• Waar voorheen de pré- en posthospitalisatiekosten verzekerd waren in de periode van één maand vóór en drie maand na de hospitalisatie is dit in de nieuwe voorwaarden twee maand vóór en zes maand na de hospitalisatie. • De bij-overnachting van één van de ouders was verzekerd bij hospitalisatie van zoon of dochter tot 12 jaar. In de nieuwe voorwaarden is dit 18 jaar. Daarenboven wordt het verzekerd bedrag per overnachting van € 12,39 opgetrokken tot € 25. • De vergoeding van de medische kosten wordt uitgebreid naar de kosten voor alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur, chiropraxie, osteopathie en

• Het vergoedingsplafond voor de vervoerkosten bedraagt thans € 1250 (voorheen € 247,89).

Het prijskaartje zal u ongetwijfeld interesseren. De jaarpremies (taksen en lasten inbegrepen) in euro bedragen:

INSTAPLEEFTIJD

VANAF 01.07.2003 Sandra Desmulie 050 47 49 48 Emly Descheemaecker 050 47 49 41 Rudy Goemaere 050 47 49 55

00 tot 19 jaar

55,57

20 tot 29 jaar

100,03

30 tot 39 jaar

111,14

Een offerte kunt u ook elektronisch opvragen via onze website

40 tot 49 jaar

133,37

www.admb.be

50 tot 59 jaar

194,49

Bovendien geniet u van een korting op de totale jaarpremie indien u met minimum 3 verzekerden toetreedt.

organising your office 28

Als u de ADMB Hospitalisatieverzekering (nog) niet hebt onderschreven, helemaal nog geen hospitalisatieverzekering hebt of graag een alternatief aanbod zou zien, neem dan gerust telefonisch contact op met

ADMB Verzekeringen nv is ingeschreven in het register van de verzekeringsmakelaars onder het nr. 13.334

••••••••••••••••••••••

L. Bauwensstraat 15 • 8200 Brugge Tel. 050 32 04 08 • Fax 050 31 19 12 info@buro-center.be


IN MEMORIAM RIK LEENKNEGT et was een dramatische telefoon die bij ons toekwam op dinsdag 27 mei laatstleden. Rik Leenknegt overleden. Dit kon niet waar zijn, dit was onmogelijk, oneerlijk en veel te vroeg.

H

Rik Leenknegt was reeds 19 jaar in dienst bij onze ADMB-equipe, en sedert 1998 adjunct-algemeen directeur. Hij was daarenboven beheerder bij ons, maar ook bij SVMB, SOVI, KMO Direct. En ook buiten onze groep heeft hij zich verdienstelijk gemaakt, ook daar onvoorwaardelijk. Hij had en hij bracht diepgang. En zoals iemand schreef over Rik : "Op een meesterlijke manier kon hij op een vergadering spelen met de tijd, doorstomen als een locomotief als het moest en dan weer soepel het ritme aanpassen en rust brengen als het om de essentie ging. Het leek alsof hij onder een enorme tijdsdruk op zijn best kon functioneren."

Ik was een bevoorrechte getuige van het vele waardevolle dat hij voor ons heeft gerealiseerd. Er was nog zoveel te doen. Rik, wij zullen u blijvend herinneren, vol dankbaarheid voor uw gedreven inzet en doordrongen loyaliteit. Langs deze weg bieden wij nogmaals aan zijn echtgenote Marie-Paule en de kinderen Stijn en Liesbet ons oprecht medevoelen aan, en danken wij tevens de zovele vrienden en kennissen die op de plechtige uitvaartmis of daarnaast hun blijken van medeleven hebben geuit aan onze ADMB Groep. Karel Ghesquière ALGEMEEN DIRECTEUR ADMB

••••••••••••••••••••••

NIEUWE BEHEERDER

D

e Algemene Vergadering van onze diensten benoemde op 23 mei laatstleden de heer Koen Vandelanotte als nieuwe beheerder.

De heer Koen Vandelanotte uit Wevelgem studeerde af als Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen (KUL) en behaalde daarna nog een Master of Business Administration.

Professioneel is hij bedrijfsrevisor, waardoor wij hem als dusdanig hebben leren kennen en appreciëren bij meerdere van onze klanten en partners. Zijn ervaring, zeker ook inzake sociale wetgeving, doch evenzeer zijn fiscale en administratieve deskundigheid zullen ontegensprekelijk een meerwaarde betekenen voor onze dienstengroep. Wij wensen hem hierbij veel succes toe.

29


Kantoren tot uw dienst Sociaal Bureau

ADMB kinderbijslagfonds

I.K.M.O.

Andere Diensten

WEST-VLAANDEREN

ADMB kinderbijslagfonds

3300 TIENEN Goossensvest 42

016 81 24 45 016 81 24 45

1930 ZAVENTEM Kerkplein 25 B4

02 725 17 90 02 725 17 90

8000 BRUGGE St-Clarastraat 48 ‘t Zand 20 Dirk Martensstraat 26

050 47 44 01 050 47 41 11

8600 DIKSMUIDE Gasthuisstraat 1

051 50 23 54 051 50 23 54

8530 HARELBEKE Marktstraat 41

056 70 15 91 056 70 15 91 056 70 15 92 056 71 38 34

8900 IEPER Maarsch. Fochlaan 34

2000 ANTWERPEN Louisastraat 10

057 21 83 73 057 21 83 73

8870 IZEGEM Burg.Vandenbogaerdeln 70

2650 EDEGEM Oude Godstraat 110

051 30 04 62 051 30 04 62 051 32 15 98 051 30 19 89

8300 KNOKKE Elisabethlaan 141

2440 GEEL Diestseweg 63

014 58 00 88 014 58 00 88

050 63 14 73 050 63 14 73

8500 KORTRIJK Lange Steenstraat 10 (ingang Lekkerbeetstraat 2) Reepkaai 4

014 22 37 33 014 22 37 33

056 26 44 54 056 26 44 54

2200 HERENTALS Belgiëlaan 52a Lierseweg 86 Atealaan 65 bus 3

8930 MENEN St.-Jansmolenstraat 11 Oude Leielaan 83a

2500 LIER Kruisbogenhofstraat 11

03 488 43 61 03 488 43 61

056 51 13 98 056 51 13 98

2800 MECHELEN Oude Brusselsestraat 8 Oude Brusselsestraat 14

015 41 10 47 015 41 10 47

8400 OOSTENDE Wapenplein 10 8970 POPERINGE Deken de Bolaan 1 Burg. Bertenplein 12 Rekhof 22 8800 ROESELARE Ovenstraat 5 Ovenstraat 37 en Arme Klarenstraat 55

050 47 41 11 050 33 13 13 050 47 47 47

Andere Diensten

016 80 47 11

ANTWERPEN 057 21 78 58

056 26 44 44 056 24 24 50 056 51 13 98 056 51 36 01

03 213 92 80 03 213 92 80

03 213 92 50 03 457 34 16 014 58 00 88

014 23 17 23 014 84 94 90

015 41 43 71

059 55 19 19

059 55 19 19

2400 MOL B.Van Eetveldeplein 3c

057 33 36 20 057 33 36 20 057 33 32 96 057 33 32 96

057 33 35 79

2870 PUURS Rijksweg 9

03 866 12 26 03 866 12 26 03 886 03 56 03 886 12 26

2300 TURNHOUT Parklaan 136

014 42 17 62 014 42 17 62

2260 WESTERLO de Merodedreef 100

014 54 61 34 014 54 61 34

057 33 80 10 051 20 60 80 051 26 90 60 051 24 84 00

051 24 84 00

050 47 49 09 050 47 49 09

8700 TIELT Tramstraat 10

051 40 54 71 051 40 54 71

8820 TORHOUT Zuidstraat 18 Papebrugstraat 8

050 22 08 96 050 22 08 96 050 21 66 30 050 21 21 97 050 21 78 81

8630 VEURNE Duinkerkestraat 17 Oude Beestenmarkt 6

058 31 10 70 058 31 10 70

051 40 24 31

058 31 19 02 058 31 57 27

056 62 04 60

8560 WEVELGEM Noordstraat 9

056 41 03 68 056 41 03 68

8380 ZEEBRUGGE Koggenstraat 3

050 55 29 88 050 55 29 88

056 62 04 60

9300 AALST Dirk Martensstraat 67

3290 DIEST Michel Theysstraat 81

013 31 32 34 013 31 32 34

014 54 41 52

053 21 57 78 09 386 14 48

9200 DENDERMONDE Hoogveld 22

052 21 21 16

052 21 21 16

9900 EEKLO Stationstraat 17

09 377 18 08

09 377 18 08

9050 GENTBRUGGE Land van Rodestraat 20

09 210 82 13 09 210 82 13

9000 GENT Ottergemsesteenweg 439 Lange Kruisstraat 7

09 242 83 50 09 242 83 50 09 235 49 23 09 235 49 61 09 235 49 11

9100 SINT-NIKLAAS Knaptandstraat 204

02 453 09 23 02 453 09 23 02 250 00 30 02 250 00 30 02 250 00 57

053 21 57 78

9800 DEINZE Tolpoortstraat 18

055 31 11 79

9600 RONSE Stationsstraat 6

02 453 01 69

1000 BRUSSEL Koningsstraat 75 Spastraat 8

014 31 90 98

OOST-VLAANDEREN

9700 OUDENAARDE Einestraat 26

BRABANT 1730 ASSE Spiegelstraat 1 Markt 3

I.K.M.O.

051 50 04 01

8200 ST. MICHIELS-BRUGGE Kon. Astridlaan 134 b1

8790 WAREGEM ‘t Pand 349

055 31 19 29 055 20 62 42

03 760 14 50

03 760 14 30

089 35 30 86

02 238 05 11

LIMBURG

1500 HALLE Vanden Eeckhoudtstraat 13/1 02 360 31 83 02 360 31 83

3600 GENK Dieplaan 61

089 35 30 86

3000 LEUVEN Diestsevest 82

3500 HASSELT Maastrichtersteenweg 254

011 26 30 30 011 26 31 71 011 26 30 30

3910 NEERPELT Broesveldstraat 5 Bus 1

011 64 24 81

1840 LONDERZEEL “De Burcht” 5A

30

Sociaal Bureau

016 22 45 95 016 22 45 95

016 22 61 36 052 30 94 69

011 64 24 81


52 LOCATIES - GROOTSTE NETWERK - 24/24 BEREIKBAAR - STARTERSSERVICE

Vraag je ondernemingsnummer aan zonder omwegen.

Wijzig of krijg je ondernemingsnummer bij KMO DIRECT, de kortste weg naar ondernemen.

www.kmodirect.be Voor het oprichten van een bedrijf of voor het wijzigen van je bedrijfsgegevens moet je voortaan terecht bij een erkend ondernemingsloket. KMO Direct, het erkend ondernemingsloket, werkt met de ervaren KMO-partners: UNIZO, de grootste ondernemersorganisatie, SVMB, het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, de sociale dienstengroepen ADMB en Sofim én met belangrijke beroepsverenigingen en gespecialiseerde diensten. KMO Direct is daarom de kortste weg voor je eigen zaak. KMO Direct garandeert bovendien een extra servicepakket aan starters. Maak nu een afspraak met KMO Direct, het ondernemingsloket met het dichtste kantorennet. Ook in jouw streek. > Nog directer: vraag op www.kmodirect.be uw ondernemingsnummer aan.

EEN NETWERK VAN 52 KMO DIRECT-KANTOREN IN JE REGIO: BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE & VLAAMS-BRABANT: 1000 Brussel, Spastraat 10, 02/238.07.07 • 1000 Brussel, Koningstraat 75 bus 1, 02/250.00.30 • Zaventem, Kerkplein 25/4, 02/725.17.90 • Halle, Vanden Eeckhoutstraat 13/1, 02/360.31.83 • Asse, Markt 3, 02/453.09.23 • Diest, Michel Theysstraat 81, 013/31.32.34 • Leuven, Diestsevest 82, 016/24.41.00 • Tienen, Goossensvest 42, 016/81.24.45 • ANTWERPEN: Antwerpen, Louizastraat 10-12, 03/213.92.50 • Westerlo, De Merodedreef 100, 014/54.41.52 • Mechelen, Oude Brusselsestraat 14, 015/41.43.71 • Puurs, Rijksweg 9, 03/866.12.26 • Turnhout, Parklaan 136, 014/42.17.62 • Turnhout, Meirgorenstraat 6, 014/42.42.44 • Herentals, Belgiëlaan 52, 014/22.37.33 • Geel, Diestseweg 63, 014/58.00.88 • Lier, Kruisbogenhofstraat 11, 03/488.43.61 • LIMBURG: Hasselt, Maastrichtersteenweg 254, 011/26.31.80 • Genk, Dieplaan 61, 011/26.31.80 • Neerpelt, Broesveldstraat 5, 011/26.31.80 • OOST-VLAANDEREN: Gent, Lange Kruisstraat 7, 09/253.49.54 • Eeklo, Stationsstraat 17, 09/377.18.08 • Aalst, D. Martensstraat 67, 053/21.57.78 • Dendermonde, Hoogveld 22, 052/21.21.16 • Oudenaarde, Einestraat 26, 055/30.19.22 • St.-Niklaas, Knaptandstraat 204, 03/760.14.30 • WEST-VLAANDEREN: Brugge, Sint-Clarastraat 48, 050/474.482 • Brugge, t Zand 20, 050/33.13.13 • Kortrijk, Lange Steenstraat 10, 056/26.44.44 • Menen, St.-Janmolenstraat 11, 056/51.13.98 • Diksmuide, Gasthuisstraat 1, 051/50.04.01 • Ieper, M. Fochlaan 34, 057/22.86.86 • Harelbeke, Marktstraat 41, 056/70.15.91 • Waregem, Pand 349, 056/62.04.60 • Oostende, Wapenplein 10, 059/55.19.19 • Poperinge, Deken De Bolaan 1, 057/33.35.79 • Roeselare, Arme Klarenstraat 55, 051/24.84.00 • Roeselare, Ovenstraat 37, 051/26.90.60 • Izegem, B. Vandenbogaerdelaan 70, 051/30.04.62 • Torhout, Zuidstraat 18, 050/22.08.96 • Tielt, Tramstraat 10, 051/40.24.31 • Veurne, Duinkerkestraat 17, 058/31.19.02 • WALLONIË: Libramont, Avenue Herfobin 1, 061/22.26.63 • Tournai, Quai Andrei Sacharov 8, 069/22.17.17.

31


BELGIË

BELGIQUE

P.B. Brugge 1 4/332 JAARGANG 48 - NUMMER 5 - AUGUSTUS 2003 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: BRUGGE 1, 2e afdeling

TIJDSCHRIFT

UW PARTNER OP VLAK VAN PERSONEELSBELEID Onze ervaren consultants en assistenten helpen u graag bij : Rekrutering en Selectie Onze specialiteit (ervaring van meer dan 15 jaar) is het vinden van de meest geschikte werknemer voor uw onderneming, voornamelijk in kleine en middelgrote bedrijven of instellingen. Via advertenties, internet en filesearch gaan wij op zoek naar potentiële kandidaten. De selectie gebeurt via psychologisch en psychotechnisch onderzoek.

Potentieelonderzoek Wij profileren, via een wetenschappelijk onderbouwde testmethodiek, de door u voorgestelde kandidaten in het kader van een aanwerving of promotie. U ontvangt van iedere kandidaat een uitgebreid schriftelijk rapport.

Opleiding en Training Wij bieden een opleiding op maat van uw onderneming, rekening houdende met uw specifieke vragen en noden. Een greep uit ons aanbod : communicatietraining, teamcoaching, voeren van functioneringsgesprekken, commerciële training,…

Begeleiding en Advies Als externe adviseur kunnen we op neutrale wijze de blinde vlekken in uw organisatie helpen ontdekken, duiden en invullen. Een greep uit ons aanbod : competentiemanagement, loonstudie, doorlichting van de personeelsstructuur, potentieelbeoordeling,…

Outplacement Wij helpen bij de begeleiding van ontslagen werknemers, vanaf de opvang na het ontslag totdat een gepaste nieuwe baan gevonden is.

Welke troeven hebben we in huis ? Snelle, efficiënte werking Vaste kostprijs Persoonlijke aanpak Specialist in een brede waaier van management- en bediendefuncties Ruime ervaring in kleine en middelgrote ondernemingen en instellingen. Garantie van 6 maanden op een volledige selectieprocedure Geautomatiseerd testpakket met 80 verschillende tests Houder van het Qfor-kwaliteitslabel Erkende adviesinstantie, waardoor betaald kan worden met adviescheques Flexibel in tijd, avond- en weekendwerk zijn niet uitgesloten Flexibel qua plaats, groot aantal kantoren in West-Vlaanderen, Antwerpen en Brabant beschikbaar Voor meer informatie:

ADMB Select vzw Koningin Astridlaan 134 b 4 8200 Brugge St. Michiels tel. 050 474 979 - fax. 050 474 974 e-mail select@admb.be Koningsstraat 75 bus 4 1000 Brussel tel. 02 250 00 50 - fax. 02 217 46 56 e-mail select.bxl@admb.be

15

ADMB Info 2003-08  

ADMB Info editie augustus 2003

Advertisement