Page 1

BELGIË

BELGIQUE

P.B. Brugge 1 4/332

TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VOOR AANGESLOTENEN EN RECHTHEBBENDEN

ADMB-Awards 2003 DE LAUREATEN ZIE OOK PAGINA 16

Bezoek onze website: www.admb.be JAARGANG 48 - NUMMER 6 - NOVEMBER 2003 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: BRUGGE 1, 2e afdeling


INHOUD

EDITORIAAL

4 Eindejaarspremie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Afschaffing controlekaart bruggepensioneerden . . . . . . . . . . 5 De leertijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Hora : HRM Organisatie en Registratie Applicatie . . . . . . . . 7 Vrijstelling vervanging bruggepensioneerde . . . . . . . . . . . . . .

Beste lezer

8 ADMB Praktijktrainingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 RSZ-bijdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Feestdagen in 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 15 jaar ADMB Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ADMB Interim te Roeselare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pensioenbedragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ADMBeeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Werken in besloten ruimten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rijgeschiktheidsattest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Wijziging aanvraag kraamgeld/kinderbijslag . . . . . . . . . . . . . . 20 Jaarlijkse vragenlijsten kinderbijslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Bedragen gezinsbijslag werknemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Periodieke formulieren kinderbijslag zelfstandigen . . . . . . . . 23 CM-diensten & -voordelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Verzekering kleine risico’s zelfstandigen . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Parkeerkaart voor gehandicapten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hebt u ook genoten van die lange, heerlijke zomer ? Ik hoop dat de batterijen, door de vakantie én het schitterende weertje, volledig opgeladen zijn zodat wij de aankomende winter met voldoende energie kunnen doorstaan om dan uit te zien naar de lente. Het gaat vlug We hadden het genoegen op 18 september staatssecretaris Peter Vanvelthoven te kunnen ontvangen op de hoofdzetel van ADMB te Brugge. Het was een rijke ervaring, voor beide partijen. Hij was uitermate luisterbereid naar onze problemen waarmee wij, in het kader van het e-government in onze relatie naar de overheid toe, geconfronteerd worden. Hij stelt met ons vast dat de omvang van de problemen door de overheid onderschat wordt en hij beloofde ons in de regering te pleiten om deze pijnpunten zo snel mogelijk bij te sturen.

27 Wet op aanvullende pensioenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ADMB Hospitalisatieverzekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Adressen adviseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Adressen kantoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 KMO Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het hoeft geen betoog dat, naast e-government, ook de verdere administratieve vereenvoudiging aan bod kwam. Dit was wellicht een voorproefje van het gesprek dat wij ook eerstdaags zullen hebben met zijn collega staatssecretaris Vincent Van Quickenborne. In de veelvoudige enquêtes die overal worden gehouden, blijkt met name dat de ondernemers en hun diensten erg gebukt gaan onder de zware druk (en dito kostprijs) van de administratieve rompslomp. Wij hopen dat wij hen voldoende informatie zullen hebben gegeven om daaraan wat te doen.

TWEEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VOOR AANGESLOTENEN EN RECHTHEBBENDEN

Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge Tel. 050 474 111 - fax 050 474 110 REDACTIE E. Braet, L. Daeninck, J. De Lille, M. Debruyckere, K. Defoor, J. Degrande, J. Deklerck, B. Devriendt, L. Fiers, K. Ghesquière, P. Godelie, L. Hoste, P. Jonckheere, S. Lambrecht, R. Lenssen, S. Lemaire, R. Vanden Bussche, A. Vanderschaeghe, R. Vanhaecke, D. Van Loocke, D. Vantornout, G. Vermeulen.

Goed voor een nieuwe lente ?

Met vriendelijke groet Karel Ghesquière ALGEMEEN DIRECTEUR ADMB

LAY-OUT ALLY GRAPH-X, www.ally.be DRUK ROULARTA, Roeselare VERANTWOORDELIJKE UITGEVER K. Ghesquière, p.a. Sint-Clarastraat 48 8000 Brugge OPLAGE 70.000 ex. Lid van VUKKP

3


VOOR DE WERKGEVER

Oh denneboom OH DENNEBOOM e zomer ligt alweer een tijdje achter ons. Het druilerige weer en de donkere avonden verdrijven de laatste sporen van het eens zo intense vakantiegevoel. Terwijl we weemoedig terugkijken op die prachtige zomerdagen waarop tal van weerkundige records sneuvelden, zien we de eindejaarsperiode al tegemoet. Kerstmarkten met allerhande kerstartikelen, kaartjes en... warme Glühwein drijven de koopwoede weer ten top. Men duikt diep in de geldbeugel op zoek naar het juiste cadeautje voor man- of vrouwlief, voor de kleinsten, voor… Velen rekenen daarbij op een oudejaars- of eindejaarspremie die wat meer financiële armslag moet bieden. Maar… is dergelijke beloning wel een algemeen recht?

D

EINDEJAARSPREMIE: BEGRIP De eindejaarspremie, in de volksmond "de dertiende maand" genoemd, vertegenwoordigt de tegenprestatie voor de trouwe arbeid van de werknemer gedurende het afgelopen jaar. De premie bestaat meestal uit een extra maandloon dat wordt betaald bovenop het loon van de maand december.

VERPLICHTING TOT BETALING VAN EEN EINDEJAARSPREMIE ? Er geldt geen enkele wettelijke verplichting, noch een algemeen recht tot betaling van een eindejaarspremie. Nochtans blijkt uit de praktijk dat de meerderheid van de werkgevers er wel één verschuldigd is! Deze verplichting berust dan op de verbintenis die de werkgever aanging via een collectieve arbeidsovereenkomst, via de individuele arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of het gebruik. Hoewel de betaling gewoonlijk gebeurt door de werkgever zelf, neemt het Fonds voor Bestaanszekerheid deze in sommige sectoren over van de werkgever, die de bijdragen reeds doorstortte. I. Een collectieve arbeidsovereenkomst

In de meeste paritaire comités werd een recht op eindejaarspremie vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. Diezelfde CAO regelt meteen ook de verschillende modaliteiten ervan zoals daar zijn: het bedrag, het tijdstip van betaling en

4

Gerben Vermeulen JURIDISCH ADVISEUR ADMB STUDIEDIENST

de toekenningsvoorwaarden, om er maar enkele te noemen. II. De individuele arbeidsovereenkomst en/of het arbeidsreglement

Indien er geen recht op eindejaarspremie werd toegekend bij CAO, kan dergelijk recht terug te vinden zijn in de individuele arbeidsovereenkomst of in een mondeling akkoord. Ook het arbeidsreglement is een mogelijke rechtsbron waarop de werknemer zich kan beroepen om zijn recht op een eindejaarspremie te laten gelden. III. Het gebruik

Bij afwezigheid van een van de bovenvermelde bronnen, kan er een gebruik ontstaan zijn waarop de werknemer zijn aanspraken op een eindejaarspremie kan steunen. Om van zo’n gebruik te kunnen gewagen, dienen de volgende 3 voorwaarden cumulatief vervuld te zijn: bestendigheid, vastheid en algemeenheid. • bestendigheid: het voordeel moet gedurende een voldoende lange tijd toegekend zijn; een algemene termijn valt hier echter niet op te kleven. • vastheid: het moet steeds om hetzelfde voordeel gaan, d.w.z. volgens een vaste berekeningsbasis gebeuren; dit betekent niet dat het noodzakelijkerwijze steeds om eenzelfde bedrag gaat. • algemeenheid: het voordeel moet worden uitgekeerd aan alle werknemers die zich in dezelfde situatie bevinden. Het kan hier ook een bepaalde categorie van werknemers betreffen.

Indien de werkgever wil vermijden dat de betaling als een verworven recht beschouwd wordt, doet hij er best aan om enig voorbehoud te formuleren door schriftelijk te stellen dat de huidige toekenning ervan, geen enkele verplichting naar de toekomst toe meebrengt.

KWALIFICATIE ALS LOON ? Loon is de tegenprestatie van de werkgever voor de arbeid die de werknemer verricht ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Bijgevolg - en hierin gevolgd door het Hof van Cassatie - is de eindejaarspremie die aan de werknemer wordt uitgekeerd in ruil voor zijn trouwe arbeid, onweerlegbaar loon. Dit houdt in dat er voor de eindejaarspremie sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn en dat het bedrag van de eindejaarspremie moet meegerekend worden in de basis voor de berekening van onder meer de opzeggingsvergoeding, de beschermingsvergoeding, de berekening van het vakantiegeld voor arbeiders en het vertrekvakantiegeld voor bedienden, de voor beslag of overdracht vatbare bedragen,…

DEELBAAR OF ONDEELBAAR ? Bijkomend probleem is of een eindejaarspremie pro rata temporis betaald moet worden. Het Hof van Cassatie verdedigt de terechte stelling dat deze premie niet louter een vergoeding is wegens getrouwheid aan de


werkgever, maar in feite loon is en zij dus principieel verschuldigd is in verhouding tot de duur van de tijdens het verlopen jaar gepresteerde arbeid. Het recht op loon ontstaat immers naarmate er prestaties geleverd worden! Het Hof stelt dus de splitsbaarheid van die eindejaarspremie als beginsel, tenzij hiervan wordt afgeweken bij CAO of in de individuele arbeidsovereenkomst.

MAANDELIJKSE BETALING OF ÉÉNMALIG GEBEUREN ? Los van de discussie omtrent de deelbaarheid of ondeelbaarheid, stelt zich dan nog

de vraag op welk tijdstip de eindejaarspremie nu precies dient betaald te worden. Normaliter wordt de eindejaarspremie in één keer uitbetaald in december. De precieze uitbetalingsmodaliteiten en -data verschillen echter van sector tot sector. Alles hangt dus af van de afwijkende afspraken die in de sector gemaakt werden omtrent de maandelijkse uitbetaling. Maar zelfs als een CAO de maandelijkse betaling van de eindejaarspremie toelaat, blijven er scherpe kantjes aan vast hangen. Denkt u maar eens aan de situatie waarin blijkt dat de werknemer geen recht had op eindejaarspremie, bv. omdat hij zelf ontslag heeft genomen en de sectoriële CAO dan geen recht op eindejaarspremie voorziet!

Dan moet u beginnen met de terugvordering van de ten onrechte betaalde bedragen - en dit niet alleen bij de werknemer, maar u dient dan ook bij de fiscus en de RSZ aan te kloppen! Een éénmalige betaling geniet dus duidelijk de voorkeur. Het betalen van een eindejaarspremie is dus geen algemene plicht ! Indien u interpretatieproblemen hebt, laat dan niet na uw Sociaal Bureau, dat over alle informatie hieromtrent beschikt, te contacteren.

••••••••••••••••••••••

Afschaffing ... VAN DE CONTROLEKAART

VOOR BRUGGEPENSIONEERDEN inds 1 september 2003 zijn bruggepensioneerden vrijgesteld van het bezit van een controlekaart. Een bruggepensioneerde moet dus geen formulier C 3 brugpensioen meer in zijn bezit hebben en hoeft deze kaart op het einde van de maand ook niet meer bij zijn uitbetalingsinstelling in te dienen om betaling van zijn werkloosheidsuitkeringen te bekomen.

S

In vergelijking met de gewone werklozen hoeven bruggepensioneerden een aantal verplichtingen niet na te leven : • ze mogen een betrekking die hen aangeboden wordt, weigeren; • ze moeten niet beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt; • ze moeten niet als werkzoekende ingeschreven zijn; • ze moeten zich niet aanmelden voor de gemeentelijke controle; • ze moeten niet arbeidsgeschikt zijn. Vanaf 1 september 2003 krijgen ze er nog een extra voordeel bij. Zij hoeven namelijk niet langer in het bezit te zijn van een controlekaart. Zij kunnen hun werkloosheidsuitkeringen dus automatisch ontvangen vermits de betalingsinstelling uitgaat van het principe dat ze voor de volledige maand vergoedbaar zijn. De bruggepensioneerde die niet van plan is om nog te werken, doet er goed aan om dit voor eens en voor altijd aan te geven bij zijn uitbetalingsinstelling. Op die manier zal hij elke maand automatisch zijn uitkeringen ontvangen zonder dat hij nog verder stappen moet ondernemen. Uiteraard moet hij de betalingsinstelling onmiddellijk verwittigen zodra er zich een wijziging in zijn gegevens voordoet.

Voor de bruggepensioneerden die bepaalde nevenactiviteiten of artistieke activiteiten uitoefenen, wordt evenwel een uitzondering gemaakt. Indien de bruggepensioneerde activiteiten verricht die niet gecumuleerd mogen worden met werkloosheidsuitkeringen, moet een bruggepensioneerde hiervan aangifte doen bij zijn uitbetalingsinstelling, ofwel door een voorafgaande schriftelijke verklaring (formulier C

INSTAPPEN IN HET SYSTEEM LEERTIJD

99), ofwel door het gebruik van een controlekaart waarop hij de gewone vermeldingen aanbrengt. De bruggepensioneerde kan de procedure vrij kiezen en hij deelt zijn keuze mee aan zijn uitbetalingsinstelling. Sabien Lemaire JURIDISCH ADVISEUR ADMB STUDIEDIENST

••••••••••••••••••••••

Paul Jonckheere

ZELFSTANDIG LEERSECRETARIS ERKEND DOOR HET VIZO

De middenstandsopleiding heeft FLEXIBELE instapmogelijkheden:

- voor niet leerplichtige leerlingen (+18jaar): gans het jaar door. - voor leerplichtige leerlingen (-18jaar): tot 31/12/2003. Leervergoedingen aan leerling:

VOORZITTER VERENIGING VLAAMSE LEERSECRETARISSEN 050/47.41.31

Voorwaarden: LEERLING:

15 jaar en 2 jaar secundair onderwijs gevolgd hebben (uitzondering o.a. Kleinhandel, 16 jaar) PATROON-OPLEIDER:

-18 JAAR

+18 JAAR

1ste jaar

€ 249,75

€ 333,01

2de jaar

€ 333,01

€ 374,64

3de jaar

€ 416,26

€ 416,26

25 jaar zijn, 5 jaar beroepservaring, waarvan 2 jaar als zelfstandige. Kosten voor patroon-opleider:

- Leervergoeding - RSZ bijdrage van +/- 15% van de leervergoeding - Afsluiten van arbeidsongevallenverzekering.

5


HRM ORGANISATIE EN REGISTRATIE APPLICATIE www.hora.be BESCHRIJVING

FUNCTIONELE SPECIFICATIES

Een volledige dienstverlening rond tewerkstelling van personeel op maat van het bedrijf.

In samenspraak met uw klantencontact zal een voor u op maat gesneden pakket aangeboden worden.

We onderscheiden soorten gebruikers. Samen met uw klantencontact zal het meest ideale profiel voor u bepaald worden.

‘De missie van HORA.’

FUNCTIONALITEIT • Loonopgave • Volledige of gedeeltelijke medewerkerssignalitiek • Bruto-netto-loonberekening • Integratie met verschillende tijdsregistratiesystemen. • Integratie met uw boekhoudpakket. • HRM • Begrotingsmodule • Beleidsinformatie • ….. en andere

DE GEWONE GEBRUIKER Er verandert niets.

Meer dan 4 jaar lang werkte een ploeg van gemiddeld 25 informatici en 35 praktijkmensen aan de ontwikkeling van HORA. Doel is een state-of-the-art toepassing voor loonverwerking met de nodige HRM-tools te ontwikkelen. HORA bouwt verder op de toepassing die ADMB Sociaal Bureau reeds vanaf 1992 gebruikt om u optimaal te bedienen. Qua technologie wordt er echter een volledig nieuwe weg bewandeld. HORA zal u enerzijds vertrouwd in de oren klinken, anderzijds wenst HORA een vernieuwing door te voeren. HORA vernieuwt om: • U meer mogelijkheden te geven, indien u dit wenst. • U de flexibiliteit te geven om de evolutie van uw bedrijf of organisatie op te volgen. • De voordelen van nieuwe technologie te benutten. HORA doet hierbij een beroep op bewezen en stabiele technologie en implementeert geen technologie omwille van de technologie. • Klaar te zijn voor de e-government-wereld. HORA wil anderzijds uw vertrouwen behouden: • Door gebruiksvriendelijk te zijn. • HORA is op uw maat geschreven. • Uw manier van werken blijft behouden: de persoonlijke aanpak! • Uw contactpersonen blijven dezelfde. • De betrouwbaarheid is voor HORA prioritair wegens: · Een projectdoorlooptijd van ruim 4 jaar; · Bedacht in nauwe samenwerking met verschillende Erkende Sociaal Secretariaten.

GEGEVENSUITWISSELING Mogelijk via • Papier • Fax • E-mail • Bestand DUS ELECTRONISCHE LOONBRIEF MOGELIJK

HET VERSCHIL TUSSEN VOORSPRONG OF ACHTERSTAND ? EEN KWESTIE VAN TOEKOMSTGERICHT TE KIEZEN.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DE WEINIG INTENSIEVE GEBRUIKER Een internetverkenner volstaat. Wij testen de applicaties telkens met de meest gebruikte versie. Dit is op dit moment Internet Explorer 6.0 en hoger voor het Microsoft Windows platform. DE INTENSIEVE GEBRUIKER User interface • De applicaties staan ter beschikking via een Citrix-cliënt. • Een volledige lijst van door Citrix ondersteunde systemen en andere technische informatie vindt u op www.hora.be . • Alle applicaties worden door HORA gecertificeerd op het Windows 2000 en het Windows XP platform. Netwerkconnectie • De verbinding verloopt volledig beveiligd via een Virtual Private Network (VPN) over internet. • De applicatie is beschikbaar voor elk type van internetconnectie: PSTN- of ISDNdial-up, ADSL of Kabel. Voor een maximaal gebruikscomfort is het aangeraden om een ADSL- of een Kabelconnectie te gebruiken. Datacenter • De applicatie is gehuisvest in een modern datacenter voor optimale connectie naar de overheid, bancaire instellingen, e.a. • De belangrijkste technologieën die gebruikt worden zijn Citrix en Oracle. • De beveiligingsinfrastructuur werd optimaal uitgewerkt en wordt continu geëvalueerd.

CONTACT Via uw normaal klantencontact of http://www.hora.be e-mail info@hora.be

MET HORA GAAT U, SAMEN MET UW SOCIAAL BUREAU, EEN NIEUWE UITDAGING IN EEN NIEUWE TOEKOMST TEGEMOET. EEN NIEUWE TOTAALOPLOSSING VOOR HRM EN LOONVERWERKING VANAF 2004! 6


Aanvraag

VRIJSTELLING VERVANGING BRUGGEPENSIONEERDE Wijzigingen vanaf 1 oktober 2003 Sabien Lemaire

n principe moet elke conventioneel voltijds bruggepensioneerde, die dus bij aanvang van het brugpensioen jonger is dan 60 jaar, worden vervangen door een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze (of gelijkgestelde persoon) waarvan de arbeidsregeling per arbeidscyclus gemiddeld ten minste éénzelfde aantal arbeidsuren omvat als de arbeidsregeling van de bruggepensioneerde die hij vervangt.

I

In een drietal gevallen kan de werkgever hiervan vrijgesteld worden. Het koninklijk besluit van 6 juli 2003 (BS 1.09.2003) wijzigt de aanvraagprocedure om deze vrijstelling te bekomen vanaf 1 oktober 2003.

MOGELIJKE VRIJSTELLINGEN : • De directeur van het werkloosheidsbureau kan vrijstelling verlenen omdat er in de categorie van de volledig uitkeringsgerechtigde werklozen of de ermee gelijkgestelde personen, geen enkele vervanger voorhanden is van hetzelfde niveau. Deze aanvraagprocedure tot vrijstelling blijft ongewijzigd. • De Minister van Werk en Pensioenen kan vrijstelling toestaan omdat er een structurele personeelsvermindering heeft plaatsgevonden en de werkgever het brugpensioen verkiest boven de afdanking van andere werknemers. Vanaf 1 oktober moet de aanvraag tot vrijstelling bij aangetekende brief gebeuren en ten laatste de laatste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin het brugpensioen een aanvang neemt, toekomen bij de Minister van Werk en Pensioenen. Voordien bestond hiervoor geen termijn. • Aan ondernemingen die erkend zijn als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering of in geval van sluiting

JURIDISCH ADVISEUR ADMB STUDIEDIENST

van de onderneming, kan de Minister van Werk en Pensioenen eveneens een vrijstelling van vervanging toestaan. Ook hier moet vanaf 1 oktober de aanvraag tot vrijstelling bij aangetekende brief gebeuren en ten laatste toekomen op het einde van de tweede maand na die waarin geen geldige vervanging meer is doorgevoerd. Ook hiervoor bestond voordien geen termijn. De aangetekende brief wordt in deze gevallen geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na de afgifte ervan ter post.

Aarzel niet uw Sociaal Bureau te contacteren voor bijkomende informatie zo u meent in aanmerking te komen voor een vrijstelling.

••••••••••••••••••••••

Na Loopbaanonderbreking komt Tijdskrediet. De volledig herwerkte brochure behandelt de nieuwe regeling en de moeilijke overgang er naartoe. Uitermate nuttige lectuur voor bedrijfsleiders met personeel. Bestel daarom nu reeds een exemplaar.

Het Tijdskrediet, juli 2003 Ondergetekende:

..................................................................................

Adres:

..................................................................................

Gemeente:

..................................................................................

Telefoon:

..................................................................................

Handtekening:

..................................................................................

Bestelt de brochure “Het Tijdskrediet”, juli 2003 in ............... ............... ex. en schrijft hiertoe het bedrag van € 22 x ............... ............... ex. =

............... .............................. ...............

euro over op

rekening 471-5366031-91 van ADMB Service Buro. Bestellen via e-mail: isabelle.verbist@admb.be

7


KBC-Voorafbetalingsplan

Word niet uitgeperst. U i t g e p e r s t . Gepluimd. Uitgemolken. U kent het gevoel. Alles in één keer. Een jaarlijks fenomeen. Een aanslag op uw portefeuille. Een g o e d e s p r e i d i n g is de sleutel. Maar wat is ideaal? Wanneer? En hoeveel? Trek het u niet langer aan. KBC neemt u die beslommeringen graag uit handen. D e b e r e k e n i n g . De stipte betalingen. D e f i n a n c i e r i n g . En u? U geniet het fiscaal voordeel. En b e h o u d t u w l i q u i d i t e i t . H o e ? Met het KBC-Voorafbetalingsplan. Vraag ernaar in uw KBC-bankkantoor. www.kbc.be

we hebben het voor u

ADMB PRAKTIJKTRAININGEN

ACCOUNTPLANNING VOOR UW VERKOPERS ...

Een garantie voor meer omzet gratis opleidingscheque Vele diensten en producten zijn vaak zo goed als gelijk aan deze welke door onze concurrenten worden aangeboden, in dezelfde markt. Het speelt dus niet zozeer WAT we aanbieden maar veel eerder HOE dit gebeurt.

motivatie bij uw medewerkers?

• Hoe traint u uw verkopers om steeds optimaal resultaat te halen?

• Hoe klantgericht is uw onderneming georganiseerd?

• Hoe leidt u uw meetings zo Vandaar volgende vragen:

S P E C I A L E

A C T I E

Voor iedere werkgever ligt er een opleidingscheque van € 30 ter beschikking. GRATIS TE VERKRIJGEN!

verkoopactief mogelijk?

ADMB PRAKTIJKTRAININGEN Ik wens een opleidingscheque van € 30 te ontvangen*

ADMB PRAKTIJKTRAININGEN/ADMB SELECT

8

Johan De Lille CONSULTANT TRAINER

• Hoe zorgt u voor de nodige professionele

Naam:

................................................................................

Adres:

................................................................................

Tel.:

................................................................................

E-mail:

................................................................................

Sector:

................................................................................

Johan De Lille Gsm 0475 75 94 27 Tel 050 474 470 - Fax 050 474 479 e-mail johan.delille@admb.be www.admbpraktijktrainingen.be

Stuur deze bon op naar ADMB Praktijktrainingen Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge * De cheque mag enkel aangewend worden voor de eerste opdracht met ADMB Praktijktrainingen of ADMB Select. Deze actie loopt tot 30.06.2004.

www.admb.be


Memo

voor de werkgever !

1. OPZEGTERMIJNEN

3. MINIMUMLOON (VANAF 01.06.2003)

1.1. Opzegtermijnen werklieden algemeen (vanaf 1.10.2000)* Anciënniteit

- 6 maand* - 5 jaar -10 jaar -15 jaar -20 jaar 20 jaar en + * ** *** ****

Vooropzeg werkgever

Gemiddeld minimum maandinkomen voor de sectoren die onder geen paritair comité vallen of geen eigen overeenkomst of indexsysteem in het P.C. hebben.

Vooropzeg Ingangsdatum werknemer****

Wet**

CAO75***

7 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 56 dagen

7 dagen 35 dagen 42 dagen 56 dagen 84 dagen 112 dagen

3 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 28 dagen

volg. kal.dag volg. maandag volg. maandag volg. maandag volg. maandag volg. maandag

Mits voorzien in het arbeidsreglement of in voorafgaand individueel akkoord. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, doch wel sectorale werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausule. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausules. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen.

1.2. Opzegtermijnen bedienden (vanaf 1.01.2003) Jaarbezoldiging Anciënniteit Vooropzeg werkgever tot 25.921,00

25.921,01 tot 51.842,00 51.842,01 en+

Maandwedde

Uurloon 40 uren

Uurloon 39 uren

Uurloon 38 uren

1.233,54 1.219,01 1.186,31 1.115,13 1.043,96 972,77 901,60 830,42

7,1166 7,0328 6,8441 6,4334 6,0228 5,6121 5,2015 4,7909

7,2991 7,2131 7,0196 6,5984 6,1773 5,7560 5,3349 4,9137

7,4911 7,4029 7,2043 6,7720 6,3398 5,9075 5,4753 5,0430

Leeft. Anciënniteit

Vooropzeg werknemer

- 5 jaar 3 maand 1 1/2 maand 5 à -10 j. 6 maand 3 maand 10 à -15 j. 9 maand 3 maand enz. per 5 j. telkens + 3 m. 3 maand volgens overeenkomst werkgever/ werknemer met minimum volgens termijnen -25.921,01 max. jaarbezoldiging 4 1/2maand max. idem * 6 maand

Tegenopzeg werknemer 1 maand 1 maand 1 maand 1 maand

22 j. 21,5 j. 21 j. 20 j. 19 j. 18 j. 17 j. 16 j.

12 m. 6 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m.

4. MINIMUMVERGOEDINGEN LEERCONTRACTEN GEMEENSCHAP

VLAAMSE vanaf 01/01/03

FRANSE vanaf 01/01/03

249,75 333,01 416,26 333,01 374,64 416,26 423,91

200,11 266,82 346,86 200,11 266,82 346,86 423,91

4e en 3e laatste jaar van de leertijd voorlaatste jaar van de leertijd laatste jaar van de leertijd vanaf 18-jarige leeftijd 1e jaar vanaf 18-jarige leeftijd 2e jaar vanaf 18-jarige leeftijd 3e jaar plafond waarboven verlies kinderbijslag

5. SLUITING VAN ONDERNEMINGEN (VANAF 01.06.2003)

Sluitingsvergoeding 126,17 (max.= 2523,40)

6. LOONGRENZEN SOCIALE UITKERINGEN (VANAF 01.06.2003) 2 maand max. 4 maand

Ingangsdatum de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand Eventueel akkoord bij indiensttreding

*

2. LOOPTIJD PROEFBEDING 2.1. Proeftermijnen werklieden

- min. 1 week - max. 2 weken (verbreking mogelijk zonder vooropzeg na 1e week) - verlengbaar met hoogstens 1 week schorsing 2.2. Proeftermijnen bedienden (vanaf 01.01.2003)

- min. 1 maand - max. 6 maand (tot 31.073,00 jaarloon) of 12 maand (boven 31.073,00 jaarloon) - beëindiging mogelijk via 1 week opzeg met einde ten vroegste op laatste dag 1e maand - onbeperkt verlengbaar door schorsing

werkloosheid ziekteverzekering brugpensioen CAO (vanaf 01/06/2003) halftijds brugpensioen (vanaf 01/06/2003) collectief ontslag

1.676,07 2.631,50 2.958,03 1.479,02 2.630,66

7. WERKLOOSHEID : AANTAL TE BEWIJZEN DAGEN IN DE REFERTEPERIODE -36 jaar 36 tot 50 jaar boven 50 jaar

312 d. (18 m. vóór aanvraag) 468 d. (27 m. vóór aanvraag) 624 d. (36 m. vóór aanvraag)

8. LOONBESLAG OP NETTOLOON (VANAF 01.01.2003)

0 - 857,00 857,01 - 921,00 921,01 - 1.016,00 1.016,01 - 1.111,00 boven 1.111,00

= nihil = 20% = 30% = 40% = onbeperkt

(= 12,80) (= 28,50)* (= 38,00)

* n.v.t. indien uitsluitend vervangingsinkomen

9. RECUPERATIE EDUCATIEF VERLOF (VANAF 1.09.2003)

tot 1.960,00/maand = algemeen tot 2.500,00/maand = beroepsopleidingen 45+ of herstructurering

10. VERGOEDINGEN NACHTARBEID (VANAF 01.06.2003)

- uurtoeslag voor prestaties* MEER INFO BIJ UW SOCIAAL BUREAU

- beneden 50 jaar 0,92 - vanaf 50 jaar 1,11 - extra oplegvergoeding bovenop werkloosheid (vanaf 01/06/2003) 107,74 * indien sectorieel of in onderneming geen andere regeling

9


RSZ-bijdragen

(VANAF 01.10.2003)

BIJDRAGEN PER WERKGEVERKENGETAL KEN OMSCHR

000 000 010 011 011 012 020 020 022 022 023 023 025 025 035 035 036 037 038 038 039 039 048 048 049 051 051 052 052 055 057 057 057 058 058 058 062 062 064 065 066 067 068 072 074 074 077 078 079 082 083 083 091 094 097 097 100 100 111 111 122 122 123 123

10

Gewoon Gewoon ANPKB wgs - geen bijdrage voor FSO en SFbed wgs - geen bijdrage voor FSO en SFbed WGs geen bijdrage voor FSO met fooien bezoldigden met fooien bezoldigden kinderdagverblijven kinderdagverblijven met fooien bezoldigden met fooien bezoldigden ziekenhuizen ziekenhuizen vrije beroepen vrije beroepen drukkerijen dienstboden kleding en confectie kleding en confectie huisbedienden huisbedienden voedingsnijverheid voedingsnijverheid wasserijen groenten- en fruitconserven (zonder fbz) groenten- en fruitconserven (zonder fbz) Groenten- en fruitconserven (met FBZ) Groenten- en fruitconserven (met FBZ) hout en stoffering handel in voedingswaren Handel in voedingswaren adm bed Handel in voedingswaren winkel bed bakkerijen Bakkerijen winkel bed Bakkerijen admb bed opvoedingsinstellingen opvoedingsinstellingen garagebedrijf koetswerk schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven Elektriciëns Taxi’s geneesheer-specialisten gesubsidieerd onderwijs gesubsidieerd onderwijs metaalhandel edele metalen recuperatie metalen terugwinning papier transport transport handel in brandstoffen onderhoud parken en tuinen erkende uitzendbureaus erkende uitzendbureaus zelfst, kleinhandel zelfst, kleinhandel ziekenhuizen - ibf ziekenhuizen - ibf medisch-sociale sector medisch-sociale sector kappersbedrijven kappersbedrijven

CODE

-10

+10

+20

495 015 495 015 495 015 015 495 495 015 015 495 015 495 015 495 015 045 015 495 015 495 015 495 015 495 015 015 495 015 015 495 495 015 495 495 015 495 015 015 015 015 015 495 015 495 015 015 015 015 495 015 015 015 015 495 015 495 015 495 015 495 495 015

33,23 39,23 33,03 39,02 33,02 39,02 39,01 33,01 32,92 38,92 39,23 33,23 38,92 32,92 39,02 33,02 40,63 24,53 42,43 33,86 39,02 33,02 40,93 33,43 40,78 33,23 39,18 40,93 33,43 54,18 39,23 33,13 33,13 39,83 32,63 33,03 38,82 32,82 41,98 41,97 56,33 54,82 40,48 21,44 39,07 32,62 42,08 41,83 40,48 39,83 33,43 46,78 53,23 49,58 47,47 41,47 39,23 33,33 38,92 32,92 38,92 32,92 49,55 56,85

34,92 40,92 34,72 40,71 34,71 40,71 40,7 34,7 34,61 40,61 40,92 34,92 40,61 34,61 40,71 34,71 42,97 26,13 44,12 35,55 40,71 34,71 42,62 35,12 42,47 34,92 40,87 42,62 35,12 55,87 40,92 34,82 34,82 41,52 34,32 34,62 40,51 34,51 43,67 43,66 58,02 56,51 42,17 21,44 40,76 34,31 43,77 43,52 42,17 41,52 35,12 48,47 54,92 51,27 49,16 43,16 40,92 35,02 40,61 34,61 40,61 34,61 51,24 58,54

34,95 40,95 34,75 40,71 34,71 40,71 40,7 34,7 34,61 40,61 40,95 34,95 40,61 34,61 40,71 34,71 43 26,13 44,15 35,58 40,71 34,71 42,65 35,15 42,5 34,95 40,9 42,65 35,15 55,9 40,95 34,85 34,85 41,55 34,32 34,25 40,51 34,51 43,7 43,69 58,05 56,54 42,2 21,44 40,76 34,31 43,8 43,55 42,2 41,55 35,15 48,5 54,95 51,3 49,16 43,16 40,95 35,45 40,61 34,61 40,61 34,61 51,27 58,57

135 135 157 157 193 194 200 200 211 211 235 235 262 262 311 311 322 322 330 330 335 335 911 911

Particuliere apotheek (nat,pers) 495 Particuliere apotheek (nat,pers) 015 levensmiddelenbedrijven 015 levensmiddelenbedrijven 495 landbouw 015 tuinbouwbedrijf 015 expeditiekantoren 015 expeditiekantoren 495 gezins- en bejaardenhulp 015 gezins- en bejaardenhulp 495 particuliere apotheek (bvba) 495 particuliere apotheek (bvba) 015 socio-culturele sector 015 socio-culturele sector 495 privé-ziekenhuizen (geen FSO) 015 privé-ziekenhuizen (geen FSO) 495 Kinderopvang Nederlandstalige sector 015 Kinderopvang Nederlandstalige sector 495 privé-rusthuizen (met FSO) 015 privé-rusthuizen (met FSO) 495 particuliere apotheken (vzw) 015 particuliere apotheken (vzw) 495 Thuisverpleging 495 Thuisverpleging 015 HORECA 016 horeca - zonder FSO 015 016 horeca - zonder FSO 495 017 horeca 015 017 horeca 495 Horecabedrijven +50wn’s verhogen met 0.05% BOUWBEDRIJVEN 024 Bouw (ruwbouw) 015 026 Bouw (afwerkingsondernemingen) 015 044 Bouw (bevloering) 015 054 bouwbedrijf (voegwerken) 015

32,92 38,92 39,23 33,63 49,28 51,63 39,03 33,43 39,02 33,02 33,13 39,13 39,22 33,22 38,92 32,92 38,92 32,92 39,13 33,13 38,92 32,92 33,02 39,02

34,61 40,61 40,92 35,32 50,97 53,32 40,72 35,12 40,71 34,71 34,82 40,82 40,91 34,91 40,61 34,61 40,61 34,61 40,82 34,82 40,61 34,61 34,71 40,71

34,61 40,61 40,95 35,35 51 53,35 40,75 35,15 40,71 34,71 34,85 40,85 40,91 34,91 40,61 34,61 40,61 34,61 40,85 34,85 40,61 34,61 34,71 40,71

39,82 33,82 40,03 34,03

41,51 35,51 41,72 35,72

41,51 35,51 41,75 35,75

64,98 61,48 64,48 64,48

65,17 61,67 64,67 64,67

65,2 61,7 64,7 64,7

BASIS EN BIJZONDERE BIJDRAGEN BASISSECTOREN

Pensioen Z.I. geneesk. verz. Z.I. uitkeringen Kinderbijslagen Werkloosheid Jaarlijkse vakantie Loonmatigingsbijdrage Beroepsziekte Arbeidsongevallen Educatief verlof SUBTOTAAL BIJZONDERE BIJDRAGEN

fso-basis -20 loonmatiging fso-basis >=20 loonmatiging fso-bijz. bijdrage loonmatiging vak 10+ loonmatiging werkgel. en vorming ind. begeleid.plan Tijd wlh & anc.toesl Kinderopvang TOTAAL

809 809 809 809 810 810 857 855 852 854 859

-10 wn's -20 wn's >= 20 wn's

WERKNEMER

ARBEIDER

BEDIENDE

7,50 3,55 1,15 0 0,87 0 0 0 0 0

8,86 3,80 2,35 7,00 1,46 6,00 7,48 1,10 0,30 0,04

8,86 3,80 2,35 7,00 1,46 0,00 7,48 1,10 0,30 0,04

13,07

38,39

32,39

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,20 0,01 0,23 0,01 0,17 0,01 1,60 0,09 0,20 0,10 0,10 0,05

0,20 0,01 0,23 0,01 0,17 0,01 1,60 0,09 0,20 0,10 0,10 0,05

13,07 13,07 13,07

39,23 40,92 40,95

33,23 34,92 34,95


DATA VAN 01.11.2003 TOT 31.01.2004 Hieronder volgt de lijst van de data die u in aanmerking dient te nemen over de periode van 01.11.2003 tot en met 31.01.2004 in verband met het vervullen van de sociale verplichtingen.

We herinneren er aan dat de opgegeven data deze zijn waarop het betrokken organisme in het bezit moet zijn van het vereiste aangifteformulier en/of van de storting. Het betreft hier dus niet de data waarop u nog tijdig de verzending of storting kunt doen.

De nieuwe tewerkstellingsmaatregelen komen eraan.

Misschien komt de overheid voor een stuk tussen in uw volgende aanwerving ... Bestel daarom nu reeds de nieuwe brochure.

TEWERKSTELLINGSSTIMULANSEN 2003, VERSIE 2003, 2e EDITIE Ondergetekende:

.........................................................

Adres:

.........................................................

Gemeente:

.........................................................

Telefoon:

.........................................................

Handtekening:

.........................................................

HUISPERSONEEL 31.01.04

Inzenden van de aangifte over het vierde kwartaal 2003 en storten van de bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL postrek. 679-0261811-08

Bestelt de brochure “De tewerkstellingsstimulansen 2003,

BEDRIJFSVOORHEFFING 14.11.03

Oktober 2003 wanneer het bedrag van de totale BV over 2002 € 29.490,00 of meer bedroeg

versie 2003, 2e editie” in ............... ............... ex. en schrijft hiertoe het bedrag van 12,50 euro x ............... ............... ex. =

............... .............................. ...............

euro over op

rekening 471-5366031-91 van ADMB Service Buro. 15.12.03

November 2003 wanneer het bedrag van de totale BV over 2002 € 29.490,00 of meer bedroeg

24.12.03

BV Oktober + november 2003 wanneer het bedrag van de totale BV over 2002 minder dan € 29.490 bedroeg

15.01.04

December 2003

Bestellen via internet: www.admb.beIndex

SOCIALE ZEKERHEID 05.11.03

Eerste provisionele storting voor het vierde kwartaal 2003. (35% van de bijdragen RSZ over het 2e kwartaal 2003)

05.12.03

Tweede provisionele storting voor het vierde kwartaal 2003. (35% van de bijdragen RSZ over het 2e kwartaal 2003)

05.01.04

Derde provisionele storting voor het vierde kwartaal 2003. (20% van de bijdragen RSZ over het 2e kwartaal 2003)

OPMERKING :

de bedoelde provisionele stortingen moeten verricht worden door de werkgevers die in het voorgaande kwartaal meer dan € 6.197,34 RSZ-bijdragen verschuldigd waren. 31.01.04

a) Indienen van de aangifte over het vierde kwartaal 2003. b) Storten van het saldo van de bijdragen over het vierde kwartaal 2003, wanneer provisionele stortingen verricht worden. c) Storten van de bijdragen over het vierde kwartaal 2003, wanneer geen provisionele stortingen verricht worden.

TOEPASSELIJK SINDS JANUARI 1998 Vanaf 1991: op basis 1988 = 100 Vanaf 1998: op basis 1996 = 100 maand jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

*1 107,11 107,57 107,81 108,75 109,43 109,62 109,54 109,53 109,84 109,67 109,79 109,56

index ‘01 *G *G.4 106,48 106,34 106,83 106,54 107,14 106,71 107,94 107,10 108,46 107,59 108,81 108,09 108,92 108,53 108,99 108,80 109,16 108,97 109,22 109,07 109,43 109,20 109,23 109,26

*1 110,22 110,40 110,69 110,72 110,89 110,58 110,94 110,91 111,22 111,09 111,00 111,06

index ‘02 *G *G.4 109,93 109,45 110,09 109,67 110,33 109,90 110,11 110,12 110,35 110,22 110,09 110,22 110,44 110,25 110,39 110,32 110,62 110,39 110,43 110,47 110,46 110,48 110,55 110,52

*1 111,55 112,32 112,64 112,36 112,04 112,37 112,59 112,89 113,22 112,85

index ‘03 *G *G.4 110,94 110,60 111,56 110,88 111,82 111,22 111,73 111,51 111,57 111,67 111,85 111,74 112,06 111,80 112,20 111,92 112,47 112,15 112,15 112,22

*1 = index consumptieprijzen *G = gezondheidsindex *G.4 = viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex = basis voor loonindexatie

Omschakelingsvoeten voor overgang van het ene indexcijfer naar het andere. OUDE index *1 x 0,8148 = NIEUWE index *1 NIEUWE index *1 x 1,2273 = OUDE index *1 OUDE index *G en *G4 x 0,8294 = NIEUWE index *G en *G4 NIEUWE index *G en *G4 x 1,2057 = OUDE index *G en *G4

11


De feestdagen 2004

DOOR DE WERKGEVER TE BETALEN FEESTDAGEN, BIJ AFWEZIGHEID OF NA UITDIENSTTREDING

TOEPASSING BIJ SCHORSING & EINDE CONTRACT Ook in 2004 heeft uw werknemer recht op 10 betaalde feestdagen. Maar wat indien hij ziek valt of in tijdskrediet gaat? Behoudt hij dan zijn rechten op 10 dagen feestdagloon? In de onderstaande tabellen vindt u een praktisch overzicht terug.

Belangrijk om weten: feestdagen die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag, moeten vervangen worden. Wenst u voor àlle werknemers dezelfde vervangingsdag te bepalen, dan moet de beslissing daarover tijdig genomen worden

(in de sector, in de ondernemingsraad, of in overleg met de vakbondsafvaardiging). Vóór 15 december 2003 moet u de beslissing aanplakken in de onderneming. Voor de concrete procedure kan u uw Sociaal Bureau contacteren.

DOOR DE WERKGEVER TE BETALEN FEESTDAGEN BIJ AFWEZIGHEID OF NA UITDIENSTTREDING

Geen recht op loon voor de feestdag

Altijd recht op loon voor de feestdag

Recht indien de feestdag valt binnen 30 dagen na aanvang van:

Restcategorie: recht op feestdag binnen 14 dagen na aanvang van:

Schorsing contract

- loopbaanonderbreking en tijdskrediet; - sommige vormen van borstvoedingsverlof en profylactisch verlof; - toegestane afwezigheid; - situaties waarbij de werknemer ongerechtvaardigd afwezig was op de gewone arbeidsdag die aan die feestdag voorafgaat of erop volgt;

- alle vormen van vakantie; - tijdelijke werkloosheid te wijten aan een technische stoornis, slecht weer of gebrek aan werk om economische redenen, eventueel aan verminderd loon; (2) - wederoproeping onder de wapens.

- ziekte of ongeval; - arbeidsongeval (1) of beroepsziekte; - zwangerschaps- of bevallingsrust; - werkstaking of lock-out (indien de verzoeningsprocedure mislukt);

- tijdelijke overmacht; - betaald educatief verlof; - klein verlet en verlof om dwingende redenen; - borstvoedingsverlof en profylactisch verlof, onder bepaalde voorwaarden - uitoefening van een politiek mandaat; - voorlopige hechtenis; - legerdienst (uitz. wederoproeping);

Einde contract

- bij einde van een contract van max. 14 dagen; - zelfs bij langerlopende contracten is er nooit recht indien de werknemer ontslagen werd om dringende reden, of wanneer hij zelf ontslag neemt (tenzij bij ernstige tekortkoming van de werkgever of ingeval van staking of lock-out).

bij einde van een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand door: - overmacht; - staking of lock-out; - gewoon ontslag door de werkgever (tenzij de werknemer intussen nieuw werk heeft).

indien het contract min. 15 en max. 1 maand duurde, is er recht op max. 1 feestdag die valt binnen de 14 dagen na de beëindiging van het contract door: - overmacht; - staking of lock-out; - gewoon ontslag vanwege de werkgever (tenzij de wn. intussen nieuw werk heeft).

TOEPASSING FEESTDAGEN 2004

Datum van feestdag in 2004

Kerstmis 2003 Nieuwjaar 2004 Paasmaandag Feest van de Arbeid (3) O.-L.-Heer Hemelvaart Pinkstermaandag Nationale feestdag O.-L.-Vrouw Hemelopneming(3) Allerheiligen Wapenstilstand Kerstmis 2004 (3) Nieuwjaar 2005 (3)

25 december 2003 1 januari 2004 12 april 2004 1 mei 2004 20 mei 2004 31 mei 2004 21 juli 2004 15 augustus 2004 1 november 2004 11 november 2004 25 december 2004 1 januari 2005

(donderdag) (donderdag) (maandag) (zaterdag) (donderdag) (maandag) (woensdag) (zondag) (maandag) (donderdag) (zaterdag) (zaterdag)

(1) De werknemer die voor de feestdag een vergoeding ontvangt op grond van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen of beroepsziekten, heeft enkel recht op het verschil tussen het normaal loon en de vergoedingen die ter uitvoering van voornoemde wetgevingen worden uitbetaald.

12

Heeft uw werknemer bij schorsing of beëindiging van het contract recht op loon voor de feestdag? Vergelijk onderstaande data met de 2 meest rechtse kolommen in de tabel hierboven. Uw werknemer heeft recht op de feestdag wanneer de eerste dag van de schorsing of wanneer de beëindiging van het contract (zie hierboven) op volgende datum valt of later (voltijdse tewerkstelling).

Recht indien de schorsing of beëindiging plaatshad ten vroegste op:

Recht indien de schorsing of beëindiging plaatshad ten vroegste op:

25 november 2003 2 december 2003 13 maart 2004 3 april 2004 (3) 20 april 2004 1 mei 2004 21 juni 2004 17 juli 2004 (3) 2 oktober 2004 12 oktober 2004 27 november 2004 (3) 4 december 2004 (3)

11 december 2003 18 december 2003 29 maart 2004 19 april 2004 (3) 6 mei 2004 17 mei 2004 7 juli 2004 2 augustus 2004 (3) 18 oktober 2004 28 oktober 2004 13 december 2004 (3) 20 december 2004 (3)

(2) Per 25 bewezen werkloosheidsdagen moet de werkgever voor één feestdag slechts het belastbaar loon betalen, d.i. het brutoloon verminderd met RSZ-inhouding.

(3) Let op: deze feestdag valt op een zaterdag of zondag. De berekende data zijn gebaseerd op een klassieke werkweek (maandag tot vrijdag), en op de veronderstelling dat de vervangingsdag op de eerstvolgende werkdag (de maandag) valt.


ADMB SELECT VIERT HAAR 15e VERJAARDAG !!! Select is geboren in de gouden jaren ’80 met aan de wieg Kurt Boelens, huidig afdelingshoofd. Destijds kreeg hij als pas afgestudeerd bedrijfspsycholoog de uitdaging aangeboden om werving en selectie te implementeren in de werking van ADMB. Het duurde niet lang vooraleer Select zijn eerste pasjes zette op de arbeidsmarkt en in geen tijd uitgroeide tot een stevige speler die zijn vaste plaats veroverde op de KMO-markt. En zo is Select gedreven blijven groeien en uitbreiden tot de dienst die we op vandaag geworden zijn. Ook ons dienstenpakket is ondertussen aanzienlijk uitgegroeid. Waarvoor kan u bij ADMB Select terecht ?

REKRUTERING EN SELECTIE Onze specialiteit is nog steeds het vinden van de meest geschikte werknemer voor uw onderneming, voornamelijk in kleine en middelgrote bedrijven of instellingen.Via advertenties, internet en filesearch gaan wij op zoek naar potentiële kandidaten. De selectie gebeurt via psychologisch en psychotechnisch onderzoek.

POTENTIEELONDERZOEK Wij profileren, via een wetenschappelijk onderbouwde testmethodiek, de door u voorgestelde kandidaten in het kader van een aanwerving of promotie. U ontvangt van iedere kandidaat een uitgebreid schriftelijk rapport.

OPLEIDING EN TRAINING Wij bieden een opleiding op maat van uw onderneming, rekening houdende met uw specifieke vragen en noden. Een greep uit ons aanbod : communicatietraining, teamcoaching, commerciële training, voeren van functioneringsgesprekken, …

BEGELEIDING EN ADVIES Als externe adviseur kunnen we u op neutrale wijze de blinde vlekken in uw organisatie helpen ontdekken, duiden en invullen. Een greep uit ons aanbod : competentiemanagement, loonstudie, doorlichting van personeelsstructuur, potentieelbeoordeling, …

OUTPLACEMENT Wij helpen bij de begeleiding van ontslagen werknemers, vanaf de opvang na het ontslag totdat een gepaste nieuwe baan gevonden is.

Aangezien ADMB Select staat voor kwaliteit, zorgen we ook voor een correcte manier van werken. Zo bieden we een garantie van zes maanden op een volledige selectieprocedure. ADMB Select is tevens houder van het Qfor-kwaliteitslabel, waardoor u de garantie krijgt op kwalitatief en gericht advies dat betaald kan worden met adviescheques. Dit betekent voor u een korting van maar liefst 50 % op de totale kostprijs ! Wil ook u genieten van onze jarenlange ervaring in personeelsaangelegenheden in KMO’s en non-profit sector ? Aarzel niet één van onze 7 medewerkers te contacteren.Wij komen graag vrijblijvend bij u langs !

ADMB Select vzw Koningin Astridlaan 134 b 4 8200 Brugge St. Michiels tel. 050 474 979 - fax. 050 474 974 e-mail select@admb.be Koningsstraat 75 bus 4 1000 Brussel tel. 02 250 00 50 - fax. 02 217 46 56 e-mail select.bxl@admb.be

13


INTERIMARBEID

Interim, WAT MOET DAT KOSTEN? an het woord is Wim Vermander, sedert 5 jaar kantoorverantwoordelijke van het ADMB Interim kantoor in Roeselare, sinds kort benoemd als regioverantwoordelijke in de regio Roeselare - Kortrijk.

A

Over de prijs van een uitzendkracht bestaan de wildste verhalen. De marketingbudgetten die de grote jongens in onze sector er tegenaan gooien, versterken dit beeld : « moeten die uitzendbureau’s geld verdienen ! » De werkelijkheid ligt wel eventjes anders.

WIM :

De prijs die wij opgeven is altijd een factor waarmee het gepresteerde brutoloon, inclusief de gangbare premies, in het bedrijf wordt vermenigvuldigd. Belangrijk in deze zin is het woord "gepresteerd". De klant ontvangt een factuur waarop in hoofdzaak de door de klant opgegeven, gewerkte uren staan vermeld, vermenigvuldigd met het in zijn bedrijf gangbare uurloon en de bewuste coëfficiënt.

14

En dit word ik als klant niet apart aangerekend ? WIM : Neen, dit zit allemaal in onze all–in prijs, zoals ook de arbeidsongevallenverzekering, de verzekering van en naar het werk, de patronale bijdragen, arbeidsgeneeskundige onderzoeken, … De factuur omvat alles wat rechtstreeks met het loon en veiligheid van de uitzendkracht te maken heeft. Al deze genoemde kosten zitten dus in die coëfficiënt begrepen ? WIM : Ja, dat klopt. Stel nu: een uitzendkracht werkt voor een periode van 4 weken bij u en de donderdag in de eerste week moet hij naar de begrafenis van een naast familielid. Tot overmaat van ramp wordt hij in de vierde week ziek vanaf de dinsdag. Was deze persoon bij u in dienst, dan kostte hij u 4 weken zijn volledig brutoloon, bleef hij recht hebben op zijn volledig vakantiegeld, zijn eindejaarspremie, betaalde u zijn volledige patronale lasten, verzekering, ... Via een interimcontract betaalt u enkel de werkelijk gepresteerde uren, vermenigvuldigd met de afgesproken coëfficiënt. De uitzendkracht zelf ontvangt alles alsof hij bij u in dienst zou zijn, voor de duur van zijn contract. In dit geval doen jullie een slechte zaak ? WIM : Dat klopt, maar dat hoort bij het ondernemen zeker ?

Betekent dit dat de uitzendkracht enkel de gewerkte uren wordt betaald ? WIM : Helemaal niet ! De uitzendkracht krijgt alles waar hij recht op heeft, alsof hij in het bedrijf vast in dienst zou zijn.

Maar dan zijn jullie coëfficiënten torenhoog ! WIM : Was dit maar waar. Hier speelt natuurlijk de concurrentie en iedereen weet dat er uitzendkantoren in overvloed zijn. Het spel wordt dus op het scherp van de snee gespeeld. Continu zitten we te rekenen, want de afgesproken coëfficiënt is afhankelijk van veel factoren: of er al dan niet veel aanbod is aan kandidaten, de sector waarin wordt gewerkt – patronale lasten en verzekeringspremies verschillen sterk van sector tot sector –, het volume,… Dus iedere coëfficiënt wordt individueel berekend.

Dus ook de feestdagen… WIM : Tuurlijk en ook de klein verlet dagen, het gewaarborgd loon bij ziekte en zelfs de feestdagen eigen aan het bedrijf of de sector en de feestdagen binnen de 14 dagen bij uit dienst, als hij er recht op heeft. En meer : wat dacht u van zijn vakantiegeld en eindejaarspremie : juist, allemaal inbegrepen !

Toe Wim, laat ons eens achter de schermen kijken ! Goed, maar pin me niet vast, coëfficiënten moeten immers individueel berekend worden, afhankelijk van klant per klant. Stel, we spreken coëfficiënt 2.00 af, een veel voorkomende coëfficiënt voor de groep van technisch geschoolde arbeiders. In ons vorig voorbeeld zou u, als klant de WIM :

volgende factuur hebben ontvangen : 4 maal 38 uur minus 8 uur begrafenis minus 30 u ziekte = 114 u x brutoloon (bvb € 10) x coëfficiënt 2 = € 2.280 te vermeerderen met 100% recupereerbare BTW. Stel dat deze persoon dezelfde periode bij u in dienst was, laat mij dan eens voorrekenen: • Brutoloon : 4 x 38 x 10 = € 1.520 • Patronale last, stel 42% = 1.520 x 42% = € 638 • Vakantiegeld : 1.520 x 16% = € 243 • Eindejaarspremie : 1.520 x 12% = € 182 • Arbeidsongevallenverzekering : 1.520 x 0.7% = € 11 • Totaal € 2.594 En hier spreken we niet over de bijdrage aan de arbeidsgeneeskundige dienst, het zoeken en eventueel testen van de kandidaat, eventueel een annonce in de krant, het opmaken van de contracten, de loonberekening die anders via uw sociaal secretariaat gebeurt, de betaaltermijn waarin wij loon, BV en sociale lasten voorschieten, ... Hoe zijn die kosten dan omgerekend in coëfficiënt ? WIM : Zoals ik al zei, onze coëfficiënt is op basis van de werkelijk gepresteerde uren of 2.594 gedeeld door (114 uren x € 10 brutoloon) = 2.28. Dus niet op basis van betaalde uren, want dan komen we op 2.594 gedeeld door (38 x 4 ) = 1.71, een veelvuldig gemaakte redeneerfout! Hadden wij in dit geval 2.28 overeengekomen dan waren we uit onze directe kosten gekomen, maar zo werkt het nu eenmaal. Gelukkig voor jullie zijn niet alle tewerkstellingsperiodes zo ! Gelukkig niet ! Maar wat ik vooral wil aangeven is dat interim toch niet zo duur is als dikwijls wordt beweerd. WIM :

Moet ik jou nog verder overtuigen ? Mijn mensen en ik komen graag langs : ADMB Interim Roeselare, telefoon 051 22 00 00, mailen kan natuurlijk ook interim.Roeselare@admb.be

••••••••••••••••••••••


PENSIOEN TEGEMOETKOMING AAN GEHANDICAPTEN VANAF 01.07.2003

€ 4.764,96 € 7.147,44 € 9.529,93

(1) Deze tegemoetkoming wordt verminderd met het gedeelte van het inkomen van de persoon met wie de gehandicapte een huishouden vormt dat meer dan € 2.382,48 per jaar overschrijdt. Er is eveneens een forfaitaire vrijstelling van € 541,20 voorzien op andere inkomsten.

B) DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING (2) : Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten) : € 942,34 € 3.211,12 € 5.130,98 € 7.475,18 € 8.480,13

Categorie I (7 tot 8 ptn) : Categorie II (9 tot 11 ptn) : Categorie III (12 tot 16 ptn) : Categorie IV (15 tot 16 ptn) : Categorie V (17 tot 18 ptn) :

(2) Er is een categorievrijstelling van de cat. A ten belope van € 4.764,96 cat. B ten belope van € 7.147,44 cat. C ten belope van € 9.529,93 De gerechtigde op een integratietegemoetkoming in de cat. 1 en 2 geniet sedert 01/07/2003 van een vrijstelling van € 1.623,60 op het inkomen van de leden die een huishouden vormen met de gehandicapte. Deze die tot de cat. 3 t/m 5 behoren, genieten van een vrijstelling van € 17.701,71. Op het arbeidsinkomen van de gehandicapte worden tot eerste € 17.701,71 vrijgesteld, alsook de helft van het arbeidsinkomen dat meer bedraagt dan dit bedrag.

C) DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN (3) : Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten) aan de gehandicapte die tenminste 65 jaar oud is, en niet reeds de bovenstaande uitkeringen geniet : Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

€ 805,28 € 3.073,95 € 3.737,43 € 4.400,71 € 5.405,66

(7 tot 8 ptn) : (9 tot 11 ptn) : (12 tot 14 ptn) : (15 tot 16 ptn) : (17 tot 18 ptn) :

MET INGANG VAN 01.06.2003

GEWAARBORGDE MINIMUMBEDRAGEN VOOR WERKNEMERS

A) DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING (1) : Categorie A : Categorie B : Categorie C :

Enkele NUTTIGE pensioenbedragen

Bij een volledige loopbaan (45 jaar voor een man, 43 voor een vrouw) worden in de pensioenregeling van de werknemers minstens volgende bedragen toegekend. Ieder jaar in de loopbaan dient wel aan specifieke voorwaarden te voldoen. Indien geen volledige loopbaan kan bewezen worden maar minstens 2/3 van een volledige loopbaan, dan dient het toegekende pensioen minstens overeen te stemmen met onderstaande bedragen, herleid in verhouding tot de bewezen loopbaan. Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

MAANDBEDR.

€ 12.485,61 € 9.991,63 € 9.834,53

€ 1.040,47 € 832,64 € 819,54

GEWAARBORGDE MINIMUMBEDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN Indien 2/3 of een volledige loopbaan (45 jaar voor een man, 43 jaar voor een vrouw) bewezen wordt in de pensioenregeling van de zelfstandigen of bij samentelling van de behaalde loopbaan als zelfstandige en als werknemer, dan dient het pensioen van de zelfstandigen minstens onderstaande bedragen te evenaren, herleid in verhouding tot de in de regeling van de zelfstandigen behaalde kwartalen. De aanpassing aan deze bedragen gebeurt niet of wordt zodanig beperkt, dat het totaal van het uiteindelijk toekenbare pensioen als zelfstandige en als werknemer de grensbedragen van het gewaarborgd inkomen niet overschrijdt. JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN

Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

€ 10.074,73 € 7.557,08 € 7.557,08

€ 839,56 € 629,76 € 629,76

INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN Is de totaliteit van het pensioen (90 %) en de overige bestaansmiddelen (na aftrek van diverse abattementen) kleiner dan deze grensbedragen, dan wordt het verschil bijgepast. JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN

Voor een samenwonende Voor een alleenstaande

(3) Er is een categorievrijstelling van de cat. A ten belope van € 9.626,65 cat. B ten belope van € 9.626,65 cat. C ten belope van € 12.029,32

JAARBEDRAGEN

€ 5.036,41 € 7.554,62

€ 419,70 € 629,55

TOEGELATEN BEROEPSINKOMEN-GRENZEN JAARBEDRAGEN 2002 EN 2003

Uitsluitend genot van een overlevingspensioen voor 65 j.

GRENSBEDRAGEN WERKNEMERS

GRENSBEDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN (netto)

GRENSBEDRAGEN WERKN. + ZELFST. (gelijktijdig of achtereenvolgens)

zonder kinderlast

met kinderlast

zonder kinderlast

met kinderlast

zonder kinderlast

met kinderlast

€ 14.843,13

€ 18.553,93

€ 11.874,50

€ 14.843,13

€ 11.874,50

€ 14.843,13

Rust- en overlevingspensioen voor wettelijke pensioenleeftijd

€ 7.421,57

€ 11.132,37

€ 5.937,26

€ 8.905,89

€ 5.937,26

€ 8.905,89

Rust- en overlevingspensioen vanaf wettelijke pensioenleeftijd

€ 10.845,34

€ 14.556,14

€ 8.676,27

€ 11.644,90

€ 8.676,27

€ 11.644,90

(*)

Persoon die UITSLUITEND van een overlevingspensioen geniet en die op 1 januari, of op de ingangsdatum van het pensioen, de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt heeft. (**) Bruto-loon van de werknemer wordt voor 80 % in aanmerking genomen. OPMERKINGEN - Worden deze grenzen met ten hoogste 15 % overschreden, dan wordt het

pensioen verminderd met een bedrag dat overeenstemt met het % overschrijding. - Worden deze grenzen met meer dan 15% overschreden, dan verliest men het recht op het pensioen. - De kinderlast wordt nagegaan per 1 januari van het beschouwde jaar, evenals de leeftijdsvoorwaarde inzake het uitsluitend genot van een overlevingspensioen (geen 65 jaar oud zijn). - Indien het pensioen niet voor een volledig kalenderjaar wordt toegekend, moeten

de jaarbedragen waarvan sprake hierboven teruggebracht worden tot zoveel 12en als er maanden zijn in de periode waarin het pensioen wordt genoten. - Indien in de loop van een jaar de pensioenleeftijd bereikt wordt of voor wie uitsluitend een overlevingspensioen geniet en de leeftijd van 65 jaar bereikt wordt, dan worden de grenzen toegelaten activiteit berekend pro rata het aantal maanden verstreken vanaf de pensioenleeftijd of 65 jaar voor personen met uitsluitend een overlevingspensioen.

15 7 0


ADMB AWARDS 2003 n het concertgebouw van Brugge werd voor de derde keer de ADMB Award uitgereikt.

I

Bij de studenten ging de Award én de cheque van 1.000 euro naar VUB-student Tim Festraets uit Tienen. Zijn eindverhandeling had als titel : Opstellen van een wetenschappelijke procedure inzake duurzame ontwikkeling met betrekking tot werkgelegenheid. In de categorie personeelsverantwoordelijken werden de award en geldprijs toegekend aan Luk Colpaert, verpleegkundig directeur van het AZ Maria Middelares Sint-Jozef in Gent. Titel van het proefschrift : ‘Verpleegkundigen gegeerd : van aantrekken en behouden naar ontvangen en koesteren.’ Zo’n 900 klanten en medewerkers van ADMB kregen na de prijsuitreiking nog een spetterend optreden van Raymond van het Groenewoud en een uitgebreide receptie geserveerd.

16


••••••••••••••••••••••

17


PREVENTIE EN BESCHERMING

Werken IN BESLOTEN RUIMTEN et tragische ongeval, dat heeft plaatsgevonden met de steiger in de stoomketel van de Amercentrale te Geertruidenberg (Nederland), is allicht niet aan onze aandacht ontsnapt.

H

Zaterdagnacht 27.09.2003, vielen acht mensen in een stoomketel toen de steiger waarop zij werkten instortte. De mannen zijn enkele tientallen meter naar beneden gevallen en raakten bedolven onder het puin van de steiger. De acht, vier Turkse en vier Amerikaanse, waren bezig met schoonmaakwerkzaamheden aan de ketelwand.

Twee personen konden gemakkelijk worden gered. Ook een derde slachtoffer kon uit de ketel worden gered, twee andere mannen werden dood aangetroffen. De drie andere slachtoffers konden pas dagen later bereikt worden en bleken eveneens overleden te zijn. Nog steeds eisen ongevallen in besloten ruimten slachtoffers, waarbij men de risico’s door de uit te voeren werkzaamheden zelf, vaak onderschat. Het betreden van en het werken in besloten ruimten vereisen dus bijzondere aandacht en dit dient opgevangen te worden door het uitvoeren van een goede risicoanalyse, namelijk een systematische identificatie en analyse van de aanwezigheid van gevaren en risicofactoren in de concrete arbeidssituatie. Arbeidsplaatsen of werklokalen die bestemd zijn voor een continu verblijf van werknemers moeten voldoen aan de desbetreffende algemene reglementering. Welputten, regenputten, vergaarbakken, riolen, tanks en kruipruimtes zijn geen normale arbeidsplaatsen maar worden veelal omschreven als besloten ruimten. Ook installateurs voeren geregeld werken uit op dergelijke plaatsen.

GEVAREN, EIGEN AAN BESLOTEN RUIMTEN, zijn onder te verdelen in 4 factoren, met name: • gevaren in verband met de aanwezige atmosfeer; • de veiligheidsrisico’s;

18

Georges Van De Maele VEILIGHEIDSDESKUNDIGE NIVEAU 1 IKMO

De menselijke factor.

• de uit te voeren werkzaamheden; • de menselijke factor. Gevaren, aanwezig in de atmosfeer van/rond een besloten ruimte.

• Explosieve en/of brandgevaarlijke stoffen. • Zuurstofconcentratie in de omgevingslucht (te rijke of te arme zuurstofconcentratie). • Toxische dampen en gassen. • Uitwasemingen, stof, nevel, mist. • Rook. • Biologische agentia. Veiligheidsrisico’s in een besloten ruimte.

• Fobieën (ziekelijke vrees of angst). • Mentale en fysieke conditie. Het betreden van een besloten ruimte vereist een aantal maatregelen voorafgaand, tijdens en na de betreding. Dit vergt enige zelfbeheersing en een goede kennis van de problematiek, aangezien het accent vanzelfsprekend op het uitvoeren van de werkzaamheden zelf zal komen te liggen. De maatregelen inzake toezicht en redding mogen echter niet genegeerd worden, zelfs al neemt men voldoende preventiemaatregelen. Het falen van dergelijke maatregelen is zeer realistisch en de mogelijke gevolgen zijn meestal fataal indien er niet tijdig wordt ingegrepen.

• Betreden en verlaten van de besloten ruimte (in- en uitgangen). • Ventilatiesystemen. • Machines. • Leidingen en transportsystemen. • Residuen, restanten van chemicaliën / materialen. • Gevaren door elektriciteit. • Beperkte / slechte zichtbaarheid. • Fysieke obstakels. • Loopvlakken en/of werkmiddens. • (Extreme) temperatuur. • Luchtvochtigheid. • Lawaai. • Trillingen. • Stralingen. • Ongedierte.

Dit vereist goed opgeleid en van het nodige reddingsmateriaal voorzien personeel dat een eerstelijnsinterventie uitvoert (het slachtoffer onttrekken aan de levensbedreigende omstandigheden binnen een tijdspanne waarin het slachtoffer een redelijke kans op overleven heeft) en een afgestemd noodplan voor het opstarten en het laten uitvoeren van een tweedelijnsinterventie (de evacuatie van het slachtoffer).

De werkzaamheden in een besloten ruimte.

DE VOLGENDE MANIER VAN AANPAK KAN ALS LEIDRAAD DIENEN VOOR DE BETREDING VAN BESLOTEN RUIMTEN.

• De uit te voeren werkzaamheden. • Het gevaar van brand en/of verbranding bij het maken van open vuur, branden, lassen, slijpen, e.d. • Bevriezingsgevaar bij gebruik van bepaalde techieken.

Diegenen die de eerstelijnsinterventie en tweedelijnsinterventie uitvoeren, dienen dit eveneens in veilige omstandigheden te kunnen doen. Ook op dit vlak is de risicoanalyse noodzakelijk.

Alle betrokkenen kunnen dit stappenplan gebruiken bij elke betreding, waardoor vermeden wordt dat noodzakelijke maatregelen over het hoofd gezien worden.


Het stappenplan kan men onderverdelen in drie belangrijke elementen, nl.: 1. de voorbereiding van een betreding, 2. de betreding en 3. het einde van de werkzaamheden. Tijdens de voorbereiding worden de volgende stappen weerhouden: • voorbereidingen tot het vrijgeven van een besloten ruimte: - uitvoeren van de risicoanalyse; - vastleggen van de te nemen preventiemaatregelen; • voorbereidingen ten behoeve van het beveiligen van de betreders: - controleren en verwijderen van restverontreinigingen uit de besloten ruimte; - uitvoeren van metingen; - ventileren van de besloten ruimte (natuurlijke en/of kunstmatige ventilatie); - planning van het toezicht op de betreders van de besloten ruimte. Tijdens de betreding worden de volgende stappen weerhouden: • het nazicht en de controle op de genomen beveiligingsmaatregelen: - nazicht op het isoleren van de besloten ruimte; - aanwezigheid van de toezichter(s); - controle op de uitgevoerde metingen; - controle op de aanwezige ventilatie; • de controle door de toezichter op de betreders, vooraleer de ruimte betreden mag worden: - meetapparatuur; - communicatiemiddelen; - persoonlijke beschermingsmiddelen; - aansluiting van het elektrisch materiaal; - plaatsing en beveiliging van ander materiaal;

• het betreden van en het werken in besloten ruimten: - betreding van de besloten ruimte; - persoonlijke beschermingsmiddelen; - materiaal; - bijkomende beveiligingen; - ventilatie; - metingen; • de hulpverlening in besloten ruimten: - toezichter / hulpverlener / veiligheidswacht; - opmerken / herkennen van problemen binnen besloten ruimten; - interventie en alarmering • de redding uit besloten ruimten: - de eerstelijnsinterventie; - de tweedelijnsinterventie; Op het einde van de werkzaamheden dient men rekening te houden met: - de overdracht aan het bedrijf en

- de voorbereiding tot het opnieuw sluiten van een besloten ruimte.

CONCLUSIE: Het werken in besloten ruimten kan op een veilige manier gebeuren, terwijl de veiligheid van zowel de betreders als de uitvoerders van eerste- en/of tweedelijnsinterventies (ook in noodsituaties) gegarandeerd blijft. Belangrijk is een goede voorbereiding van deze werkzaamheden. Bij het werken in besloten ruimten is improvisatie absoluut uit den boze, ja zelfs levensbedreigend !

••••••••••••••••••••••

Om onze cliënteel nog beter en vlugger te kunnen helpen, werd er in het voorjaar voor de Oost- en Westvlaamse dossierbeheerders een opleidingsreeks veiligheid niv. 3 georganiseerd. Hierin werd o.a. aandacht besteed aan de inhoud van de welzijnswet, KB medisch toezicht, risicoanalyses,... Op 26 september mochten de cursisten hun diploma in ontvangst nemen. Ook de dossierbeheerders uit de andere regio's volgen momenteel deze cursus.

FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST: Overgangsperiode met 6 maanden verlengd Sinds 01.10.1998 moet de kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie C, C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E, niet alleen slagen in een theoretisch en een praktisch examen, maar eveneens slagen voor een medisch onderzoek (bevestigd door het rijgeschiktheidsattest). Voor dergelijke rijbewijzen die vóór 1989 behaald werden, liep de overgangsperiode af op 1 oktober 2003. Om zich in regel te stellen

volstond het een medisch onderzoek te ondergaan en met het rijgeschiktheidsattest een hernieuwd rijbewijs bij de gemeente te verkrijgen. Ondanks een overgangsperiode van 5 jaar en spijts de uitgebreide informatiecampagnes, de verschillende berichten in gespecialiseerde informatiebladen en de pers en de onderrichtingen aan de verschillende betrokken sectoren, blijkt dat er laattijdig een enorme aanvraag is voor medische onderzoeken bij de erkende bevoegde

geneesheren, met name bij de medische centra van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de erkende Arbeidsgeneeskundige diensten, zoals IKMO. Op de valreep is deze overgangsperiode met 6 maanden verlengd. De betrokken rijbewijzen moeten nu pas tegen 1 april 2004 in orde zijn. Ga er echter niet vanuit dat er nadien opnieuw uitstel gegeven zal worden en vraag tijdig het medisch onderzoek aan zodat je je in regel kan stellen.

FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH

19


KINDERBIJSLAGEN

Opheffing van de verplichting OM HET KRAAMGELD EN DE KINDERBIJSLAG AAN TE VRAGEN MET EEN FORMULIER elet op de maatschappelijke veranderingen en de daarop geënte evolutie van de reglementering, de uitbouw van elektronische gegevensstromen en de toegang tot elektronische databanken, wordt het aantal formulieren dat de sociaal verzekerde moet indienen om een sociaal voordeel te bekomen, tot het absoluut noodzakelijke beperkt. Enkel de gegevens die onontbeerlijk zijn omdat ze nog niet bij een andere (authentieke) bron kunnen bekomen worden, worden nog opgevraagd bij de sociaal verzekerde. Dit leidt tot volgende wijzigingen inzake aanvraag om kraamgeld (geboortepremie) en kinderbijslag.

G

AANVRAAG OM KRAAMGELD Tot op heden moest voor elke zwangerschap het kraamgeld aangevraagd worden met een aanvraagformulier Model E. Voortaan volstaat een verklaring van een geneeskundige met vermelding van de vermoedelijke geboortedatum om het onderzoek naar het recht op kraamgeld te starten, zonder dat nog een aanvraagformulier Model E nodig is.

Ook de ontvangst van het ‘speciaal geboorteattest om het kraamgeld te verkrijgen’ doet het onderzoek starten. Het Model E wordt evenwel niet afgeschaft. Het zal nog vereist worden in uitzonderlijke gevallen waar wij de vereiste informatie niet via andere kanalen kunnen bekomen.

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG Een aanvraag om kinderbijslag via een aanvraagformulier Model AA is enkel nog noodzakelijk in bepaalde gevallen waarin wij de vereiste informatie niet via andere wegen kunnen verkrijgen. Dit is zo als de gegevens van de sociaal verzekerde nog

niet opgenomen zijn in de databanken van de sociale zekerheid. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een gezin dat uit het buitenland komt. Een ander voorbeeld is dit van een ambtenaar die voor een ministerie werkt en werknemer wordt. In die gevallen waar nog een aanvraagformulier, Model E of Model AA, vereist is, neemt het kinderbijslagfonds het nodige initiatief om dit formulier op te vragen. Het algemeen principe is echter dat deze aanvraagformulieren niet meer vereist zijn. Opgelet, dit geldt enkel in het kinderbijslagstelsel werknemers, niet in dat van de zelfstandigen.

••••••••••••••••••••••

JAARLIJKSE VRAGENLIJSTEN BETREFT UW KINDERBIJSLAG en wijziging in de gezinssituatie of beroepssituatie van één van de gezinsleden kan belangrijke gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Vandaar hebben wij de verplichting jaarlijks vragenlijsten te sturen om na te gaan of er zich wijzigingen voorgedaan hebben.

E

In januari worden aan sommige gezinnen één of meerdere van onderstaande vragenlijsten verstuurd: Formulier model P16

• De wees geniet de verhoogde of de

20

gewone wezenbijslag en de overlevende ouder woont in het buitenland. Formulier model P16com

• De verlaten wees (dit is de wees die geen enkel contact meer heeft met de overlevende ouder). Formulier model P19bis

• De meer dan zes maanden arbeidsongeschikte of werkloze rechthebbende of de gepensioneerde rechthebbende die de verhoogde bijslag geniet.

Deze vragenlijsten betreffen allen de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2003. Indien wij een vragenlijst niet ontvangen hebben voor het einde van februari 2004, zullen wij verplicht zijn de betaling van de kinderbijslag te onderbreken. Het niet inzenden ervan kan aanleiding geven tot terugvordering van de kinderbijslag over het jaar 2003.

U heeft er dus alle belang bij de vragenlijst zo spoedig mogelijk aan ons terug te sturen!


Bedragen gezinsbijslag werknemers

VANAF 01.06.2003

BEDRAGEN IN EURO

Andere kinderen (ook kinderen met een aandoening)

I. BASISKINDERBIJSLAGEN

kind van 6 tot 12 jaar ........................................................................................................................................... 25,73 kind van 12 tot 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2003) .................................. 39,31 kind boven de 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2009) ..................................... 49,99

1. GEWONE KINDERBIJSLAG

1ste kind.....................................................................................................................74,06 2de kind...................................................................................................................137,03 3de kind en elk der volgende......................................................................204,60 2. WEZEN

(1)

per weeskind ................................................................................................................................................................... 284,50 3. KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN VAN INVALIDE WERKNEMERS

(2)

1e kind ........................................................................................................................................................................................ 155,18 2e kind ........................................................................................................................................................................................ 160,40 3e kind en elk der volgende ................................................................................................................ 208,70

KINDEREN GEBOREN VOOR 1 JANUARI 1991 Eerste rang van de gewone schaal (kinderen die niet getroffen zijn door een aandoening)

kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, jonger dan 18 jaar ............................................................................... 25,73 kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, vanaf 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2003) ................................................ 27,63 kinderen geboren tussen 1 januari 1981 en 31 december 1984 .................................................................................................................................................. 41,22 kinderen geboren vóór 1 januari 1981 (inclusief de gehandicapten van +25 jaar) ..................................................................... 43,38

4. KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN VAN WERKLOZEN VAN MEER DAN ZES MAANDEN EN VAN GEPENSIONEERDEN

(2)

Andere kinderen (ook kinderen met een aandoening)

1ste kind ..................................................................................................................111,76 2de kind...................................................................................................................160,40 3de kind en elk der volgende......................................................................208,70

kind van 12 tot 18 jaar ...................................................................................................................................... 39,31 kind boven de 18 jaar .......................................................................................................................................... 49,99 gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn, en wees zijn of afhangen van een invalide rechthebbende ........................ 29,87

5. KINDERBIJSLAG VOOR HET ENIG GEHANDICAPT KIND DAT VOOR 1 JULI 1966 GEBOREN WERD, DAT WEES IS OF AFHANGT VAN EEN INVALIDE RECHTHEBBENDE .........................................................................................................................................................................................................................

92,71

Het gehandicapt kind dat geboren werd vóór 1 juli 1966 en deel uitmaakt van een gezin dat meerdere rechtgevende kinderen telt of afhangt van een actieve werknemer, een werkloze of een gepensioneerde, heeft recht op de gewone kinderbijslag (zie I,1).

II. SUPPLEMENTEN

III. KRAAMGELD 1e geboorte ............................................................................................................................................................... 1.003,33 2e geboorte en elk der volgende ............................................................................................. 754,89 elk kind uit een meerlingen zwangerschap ........................................................ 1.003,33 Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de zesde maand zwangerschap en de uitbetaling ervan kan bekomen worden twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum.

IV. ADOPTIEPREMIE

6. BIJKOMENDE BIJSLAG VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN VAN

..............................................................................................................................................................................................................

1.003,33

MINDER DAN 21 JAAR

Oud systeem

zelfredzaamheidsgraad 0 - 3 punten.......................................................333,17 zelfredzaamheidsgraad 4 - 6 punten.......................................................364,70 zelfredzaamheidsgraad 7 - 9 punten.......................................................389,87 Nieuw systeem

ernst van de gevolgen van de aandoening ernst van de gevolgen van de aandoening ernst van de gevolgen van de aandoening ernst van de gevolgen van de aandoening ernst van de gevolgen van de aandoening ernst van de gevolgen van de aandoening

4 - 8 punten ..............64,94 9 - 11 punten.........162,36 12 - 14 punten......270,60 15 - 17 punten......378,84 18 - 20 punten......405,90 +20 punten.............432,96

V. GRENSBEDRAGEN VOOR DE INKOMSTEN OF SOCIALE UITKERINGEN 1. Grensbedragen voor het rechtgevend kind

Bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven de betrokkene rechtgevenden niet langer recht hebben op kinderbijslag ............................................................................................................................................................................................. 423,91

KINDEREN GEBOREN NA 31 DECEMBER 1990

Zijn betrokken: - de jongere met een leerovereenkomst; - de werkzoekende die een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de rechtgevende die niet langer onderworpen is aan de leerplicht en één van de types van secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt die georganiseerd worden volgens de door de gemeenschappen bepaalde normen en daarnaast een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de student die een bezoldigde stage verricht waarvan het volbrengen een voorwaarde is tot het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet.

Eerste rang van de gewone schaal (kinderen die niet getroffen zijn door een aandoening)

2. Grensbedragen voor de rechthebbende

7. LEEFTIJDSBIJSLAGEN

kind van 6 tot 12 jaar ........................................................................................................................................... 12,90 kind van 12 tot 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2003) .................................. 19,65 kind boven de 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2009) ..................................... 22,64 kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 die eerste rang worden ter vervanging van een rechtgevende op leeftijdsbijslag, vanaf 6 jaar tot minder dan 18 jaar .............................. 25,73 kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996 die eerste rang worden ter vervanging van een rechtgevende op leeftijdsbijslag, vanaf 18 jaar (toepasselijk vanaf 1/1/2009) .................................................................................................................... 27,63

Bedrag van het loon of de ervan afgeleide sociale uitkering verbonden aan de hoedanigheid van de rechthebbende met personen ten laste ....................................................................... 241,44 Bedrag van de vervangingsinkomsten waarboven geen verhoogde bijslag meer verleend wordt ............................................. 1.639,71 (1)

(2)

Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden vormt, geniet van de gewone kinderbijslag. Deze rechthebbenden moeten de hoedanigheid hebben van ‘Rechthebbende met personen ten laste’ en mogen geen bruto-vervangingsinkomen genieten dat het bedrag van € 1.639,71 overschrijdt, zoniet wordt de gewone kinderbijslag (zie I,1) betaald.

21


✁ BESTELBON SYLLABUS en/of WETBOEK KINDERBIJSLAG Naam

........................................................

Adres

........................................................

Postnr - Gemeente

....................................

...................................................................

Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestelt : - de syllabus kinderbijslag - de wetteksten kinderbijslag (*) en : - voegt hierbij : € 6,20 / 12,39 / 18,59 (*) - heeft het bedrag overgeschreven op rekening 471-5354701-13 (*). Handtekening (*) Schrappen wat niet past.

DE KINDERBIJSLAGWETGEVING

Deze handleiding is in een verstaanbare taal geschreven en gestoffeerd met vele voorbeelden. Vanzelfsprekend kunt u bij ons ook terecht voor de actuele wetteksten (de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, haar uitvoeringsbesluiten en aansluitende wetten - 252 blz.).

ndien u meer wenst te weten over de kinderbijslagwetgeving voor werknemers of indien u in de praktijk met deze materie te maken hebt, dan kunnen wij u onze syllabus aanbevelen.

Geïnteresseerd? U kunt deze syllabus (€ 6,20) en/of de wetteksten (€ 12,39) bestellen door hiernaaststaande bestelbon, samen met het verschuldigd bedrag, op te sturen naar :

In klare taal I

In deze syllabus vindt u alle informatie over de verschillende aspecten van de wetgeving (wie is rechthebbende, toekenning van de bijslag per kwartaal, cumulatie met kinderbijslag zelfstandigen, enz...).

ADMB T.a.v. Rudi Vanhaecke Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge of door het bedrag over te schrijven op rekening 471-5354701-13. Na betaling sturen wij u het gevraagde.

Bestellen via internet: www.admb.be

VOOR ZELFSTANDIGEN

Periodieke formulieren VOOR KINDERBIJSLAG bent aangesloten bij SVMB als zelfstandige in hoofdberoep, waarvoor u elk kwartaal uw bijdragen betaalt.

U

Anderzijds is SVMB bevoegd om u de kinderbijslag uit te betalen voor uw kinderen. Niet alleen het betalen van de bijdragen is een onontbeerlijke voorwaarde om kinderbijslag te kunnen ontvangen. Ook het correct invullen en het tijdig terugsturen van de documenten die u periodiek ontvangt, openen het recht op betaling van de kinderbijslag. Eind september 2003 was het weer zover. SVMB stuurde naar alle begunstigden van de kinderbijslag haar jaarlijkse formulieren.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste documenten die u kunt ontvangen.

1. De vragenlijst controleert de gezinstoestand en de beroepssituatie van de gezinsleden over het afgelopen jaar (vanaf 01.10.2002 tot de dag van ondertekening).

22

Normaal gezien hebt u de wettelijke verplichting om elke wijziging binnen de 15 dagen mee te delen, maar vaak wordt dit vergeten. Met de vragenlijst krijgt u de kans om dit alsnog te doen. Een wijziging die haar impact heeft op de kinderbijslag zal dan wel met terugwerkende kracht worden toegepast, eventueel met terugvorderingen tot gevolg. 2. U geniet een vervangingsinkomen (als gepensioneerde of invalide)? Dan zult u het document ‘rechtvaardiging van het recht op verhoogde kinderbijslag’ ontvangen. 3. Uw kinderen zijn niet meer leerplichtig. Dan ontvangt u voor elk van hen : • het document ‘rechtvaardiging van het recht op kinderbijslag na de leerplicht’, in te vullen door de persoon die de kinderbijslag ontvangt • en een ‘verklaring van de onderwijsinstelling’, in te vullen door de school waar uw kind de studies volgt in het schooljaar 2003-2004. Hierbij wordt ook een inlichtingenformulier gevoegd waarop beschreven staat welke situaties worden beoogd en wat u moet doen.

Virginie Lenssen AFDELINGSHOOFD SVMB

4. Indien wij reeds weten dat uw kind werkt met een leercontract of dat het een ondernemersopleiding volgt, dan zult u respectievelijk een model P9 of P9.OO ontvangen. Volledig zijn is hier onmogelijk. Afhankelijk van uw specifieke situatie is het mogelijk dat u nog andere formulieren ontvangt, anders dan deze die hierboven werden beschreven.

Indien u vragen hebt bij het invullen van deze documenten, dan kunt u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder. Zijn/haar naam en telefoonnummer vindt u bovenaan elk document.

••••••••••••••••••••••


ZIEKTEVERZEKERING

CMDIENSTEN & VOORDELEN 2003 1. REISVERZEKERING EUROCROSS:

12. OVERLIJDENSVERGOEDING:

impliceert terugbetaling voor medische verzorging in het buitenland; deze bijstand omvat tevens 24 uur op 24 uur hulp en informatie via de alarmcentrale EuroCross.

er wordt een wettelijke vergoeding van € 148,74 toegekend aan loon- en weddetrekkenden.

2. GEBOORTEPREMIE / ADOPTIEPREMIE:

bij geboorte of adoptie ontvangt u per kind een waardebon van € 25 voor de thuiszorgwinkel bovenop de premie die € 125 per ouder bedraagt (€ 250 indien beide ouders lid zijn bij CM Brugge); een alleenstaande ouder ontvangt ook € 250 geboortepremie. 3. HOSPITAALPLAN:

mits een afzonderlijke bijdrage (betaalbaar per jaar) waarborgt deze hospitalisatieverzekering een maximale terugbetaling van uw kosten bij hospitalisatie of dagopname in een ziekenhuis. 4. FACULTATIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING:

mits een bijkomende bijdrage (betaalbaar per kwartaal) bekomt men bij hospitalisatie een bijkomende dagvergoeding vanaf de tweede ligdag (€ 24,79; ouder dan 65 jaar of persoon ten laste € 12,37). 5. GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN ZIEKENVERVOER

13. TUSSENKOMST IN DE OPLEG VAN GEWRICHTSPROTHESEN BIJ HOSPITALISATIE:

100 % op het bedrag boven de € 198; de totale tussenkomst per jaar is beperkt tot € 744 per opname. 14. TUSSENKOMST VISCEROSYNTHESE- EN ENDOSCOPISCH MATERIAAL:

een tussenkomst is voorzien bij bepaalde ingrepen met gebruik van modern chirurgisch materiaal, uitgevoerd in één van de algemene ziekenhuizen uit het arrondissement Brugge (een voordeel dat kan oplopen tot € 669). 15. PREVENTIEVE TANDZORGEN VOOR JONGEREN:

terugbetaling remgeld op preventief mondonderzoek voor kinderen tussen 4 en 18 jaar; terugbetaling remgeld voor het opvullen van putjes en groeven in blijvende tanden voor kinderen tussen 6 en 14 jaar. Bijkomend wordt ook vergoed: het verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, bij gehandicapten vóór de 18de verjaardag. 16. ORTHODONTIE:

8. JEUGDVAKANTIES:

tussenkomst € 74; behandelingen met IOTN-score 4 of 5 bekomen € 620. De schijven worden voortaan echter anders uitbetaald: • € 74 na start behandeling; • € 236 na 6de maandforfait; • € 310 na 18de maandforfait of bij beëindigen behandeling.

in België en buitenland tegen interessante prijzen.

17. VOORDELEN BIJ OOGZORG:

6. THUISVERPLEGING:

in het kader van het sociaal dienstbetoon. 7. GEZINS- EN BEJAARDENHULP:

tussenkomst van € 0,25 per uur of € 0,60 per uur (>60 uur gezinszorg per maand).

9. GEZINSVAKANTIES INTERSOC 10. UITLEENDIENST:

tegen geringe prijzen kunnen o.a. krukken, rolwagen, ziekenbed, gaankader,… gehuurd worden. 11. VAKANTIEPREMIE VOOR LANGDURIG ZIEKEN:

premie voor alleenstaande: € 74; voor gezinshoofd: € 124 wordt toegekend aan leden die gedurende 3 jaar ziektevergoeding ontvangen wegens loonverlies door werkonbekwaamheid.

jongeren beneden 18 jaar kunnen maximaal driemaal een tegemoetkoming van max. € 50 bekomen n.a.v. de aankoop van: • ofwel een brilmontuur; • ofwel één of méér glazen; • ofwel één of méér lenzen en eventuele toebehoren; • ofwel een combinatie van het hierboven vermelde materiaal. De tegemoetkoming is gelijk aan het persoonlijk aandeel na aftrek van eventuele kortingen en/of tegemoetkoming vanuit de verplichte verzekering of de kleine risico’s voor zelfstandigen.

Luc Daeninck ADJUNCT-DIRECTEUR CM BRUGGE

De originele factuur afgeleverd door een opticien dient overhandigd te worden en de dioptrie is minimaal 1. 18. VOORHUWELIJKSSPAREN:

mogelijkheid om de kinderen tegen een aantrekkelijke intrest te laten sparen vóór hun huwelijk: maximum € 48 per jaar; inschrijven is mogelijk van 14 tot 27 jaar. 19. HERSTELDIENST:

personen herstellend van een heelkundig ingrijpen of langdurig zieken kunnen genieten van een herstelverlof in één van de centra van CM te Nieuwpoort, Leuven, Spa of Waregem; er dient in elk geval een doktersvoorschrift voorgelegd te worden; de persoonlijke opleg per dag bedraagt € 9,92 per dag (met voorkeurregeling) of €17,48 per dag (zonder voorkeurregeling). 20. KRAAMHULP:

tussenkomst van € 2,50 per uur voor gezinshulp met een maximum van 32 uur tot 30 dagen na de bevalling; tussenkomst van € 5 per uur bij verblijf van max. 4 dagen in materniteit, bij poliklinische of thuisbevalling met een maximum van 32 uur. 21. KORTVERBLIJF:

tussenkomst tot € 15 per dag (max. 28 dagen) 22. ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN:

• tot € 74 per persoon voor homeopathische geneesmiddelen per kalenderjaar per persoon; • tot € 50 per persoon voor chiropractie of osteopathie per kalenderjaar per persoon. 23. OPPAS ZIEK KIND:

de opvang wordt verleend tot 5 dagen per ziekteperiode per kind; u betaalt € 1,25 per uur per ziek kind, met een minimum van € 4,96 per beurt. 24. TUSSENKOMST DAGCENTRUM:

€ 2,50 per dag bij verblijf in een erkend dagverzorgingscentrum, beperkt tot 100 dagen per kalenderjaar.

••••••••••••••••••••••

23


EEN VERZEKERING TEGEN KLEINE RISICO’S VOOR ZELFSTANDIGEN w zoontje moet morgen naar de tandarts, uw partner ondergaat kinesitherapie na een beenbreuk, zélf moet u nog wekenlang een duur geneesmiddel innemen…

U

MUTUALITEIT VOOR MIDDENSTAND EN BEROEPEN DE MUTUALITEIT VOOR - zelfstandigen - vrije beroepen - loon- en weddetrekkenden - ambtenaren - studenten hoger onderwijs - verblijvenden Sint-Clarastraat 48 bis, 8000 Brugge  050 47 44 68, fax 050 47 41 10

OPENINGSUREN KANTOREN Sint-Clarastraat 48 bis, 8000 Brugge maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.45 tot 16.45 u. donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 u.

Het is maar een greep uit de kleine ongemakken die nu eenmaal bij het leven horen. Onschuldige kwaaltjes, waarvoor u wel naar uw dokter en tandarts moet, of minder prettige geneeskundige zorgen betekenen steeds onvoorziene kosten. En die kunnen wel eens flink oplopen als u af te rekenen krijgt met een langdurige ernstige ziekte.

Vandaag enkel verzekerd tegen grote risico’s ?

U kunt maar beter op de hoogte zijn van het feit dat de wettelijke ziekteverzekering voor zelfstandigen alleen grote risico’s dekt zoals: • verblijfkosten in het ziekenhuis (ligdagprijs, toezichtshonorarium en geneesmiddelen); • heelkundige ingrepen, reanimatie, bevalling, röntgenfoto’s, grote laboonderzoeken, nierdialyse, synthesemateriaal (pacemaker, heupprothese); • rolwagens en hulptoestellen bij het lopen; • radio- en radiumtherapie (bestralingen). Alle overige geneeskundige zorgen moet u als zelfstandige uit eigen zak betalen.

AANDACHT ! De hier behandelde thema’s zijn algemeen bindend voor om het even welk ziekenfonds, met uitzondering van het item betreffende de CMdiensten en -voordelen en de bijdragen.

De beste voorwaarden!

Als zelfstandige moet u telkens wel diep in uw geldbeugel tasten.

Dagvergoeding

ZELFSTANDIGEN p dag van vandaag en dit sedert 01.06.2003 zijn de hiernaastvermelde dagbedragen (ziektevergoeding voor zelfstandigen) van kracht: Arbeidsongeschikte zelfstandigen met een beperkte zelfredzaamheid (niet minder dan 11 punten) kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor hulp van derden.

O

Deze bedraagt € 5,26 per dag. De tegemoetkoming kan worden toegekend vanaf de vierde maand arbeidsonge-

24

Tenzij u een verzekering tegen kleine risico’s afsluit bij de Christelijke Mutualiteit. Gelukkig biedt de verzekering tegen kleine risico’s van de Christelijke Mutualiteit hier de oplossing. Zij betaalt u alle kosten voor kleine risico’s terug, behalve het remgeld natuurlijk. Zelfs als u in het buitenland ziek wordt, komt de CM tussen in de grootste kosten. Morgen uw medische uitgaven verzekerd.

In feite komt deze verzekering tussen, telkens u medische uitgaven heeft: • raadplegingen van een dokter of specialist; • kleine heelkundige ingrepen; • geneesmiddelen op voorschrift; • tandartsbezoek; • inschakelen van een thuisverpleegkundige of kinesist na ziekenhuisopname of bij ziekte; • de eerste brillenglazen van uw kinderen; • een hoortoestel; • steunzolen, speciale prothesen die door bandagisten of orthopedisten bij u thuis moeten geleverd worden. In elk geval krijgt u exact hetzelfde bedrag terugbetaald als een loontrekkende.

Aansluiten? Wacht niet. U bent zelfstandige of u oefent een vrij beroep uit? U bent jonger dan vijftig jaar? Dan hoeft u enkel nog CM-lid te zijn en de bijdrage te betalen. Eenvoudig dus.

PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2e T.E.M. 12e MAAND met gezinslast zonder gezinslast

€ 30,53 € 22,90

INVALIDITEIT VANAF HET 2e JAAR met gezinslast zonder gezinslast

schiktheid.Vanaf 01-06-2003 is de moederschapsuitkering voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes vastgesteld op € 1.962,06.

€ 30,74 € 23,05

INVALIDITEIT (MET STOPZETTING BEDRIJF) VANAF HET 2e JAAR met gezinslast zonder gezinslast

€ 33,70 € 25,28


INFOHOEKJE CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK

De parkeerkaart VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP De blauwe kaart is goud waard. Jos Beuselinck

D

DIENSTHOOFD CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK CM BRUGGE

e parkeerkaart voor personen met een handicap : de blauwe kaart is goud waard.

Walter heeft sinds jaren ernstige gangmoeilijkheden na een hersenbloeding. Niettegenstaande zijn beperkingen houdt hij dolgraag voeling met wat reilt en zeilt in de wereld en trekt hij er op uit met trein, bus of soms ook met de auto. Een speciale parkeerkaart, die hem toelaat te parkeren, dichtbij de plaats waar hij heen wil, is in zijn situatie goud waard.

Alhoewel de speciale parkeerkaart dus enkel bedoeld is voor mensen met ernstige beperkingen in hun verplaatsingsmogelijkheden, is misbruik spijtig genoeg niet helemaal onbestaande. In dit artikel willen we de mensen voor wie de kaart echt wel waardevol is, informeren over het wat en hoe van de blauwe Europese parkeerkaart voor personen met een handicap.

WIE MAAKT RECHT OP EEN KAART? • personen met een blijvende invaliditeit van minstens 80 %; • personen met een blijvende vermindering van de graad van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten (in het kader van de reglementering op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap); • een score 2 toegekend worden inzake ‘verplaatsing’ vanwege de FOD Sociale zaken (vanaf 01-03-2003); • personen met minimum 50 % blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen; • personen die het gebruik van hun bovenste ledematen volledig moeten missen; • militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden met ten minste 50 % invaliditeit.

WELKE ZIJN DE VOORDELEN? • voor een onbeperkte duur parkeren op plaatsen waar normaal voor een beperkte duur mag worden geparkeerd (mits een parkeerschijf of betalend aan een parkeermeter); In sommige gemeenten kan je bovendien gratis parkeren.

Voor burgerlijke oorlogsslachtoffers:

Om verrassingen en boetes te voorkomen, vraag vooraf informatie omtrent de mobiliteitsplanning van de gemeente waarnaar u reist. • parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden voor personen met een handicap (waar een markering op het wegdek is aangebracht); • gratis parkeren op plaatsen van de NMBS, rond het station. De kaart is strikt persoonlijk en mag enkel gebruikt worden wanneer de persoon met handicap de wagen bestuurt of ermee vervoerd wordt.

HOE AANVRAGEN? Het aanvraagformulier kunt u afhalen bij uw gemeente of bij de maatschappelijk werker van uw ziekenfonds. Personen die niet over een officieel attest van hun handicap beschikken, moeten bij de aanvraag een formulier 3 en 4 (verkrijgbaar op de gemeente) bijvoegen. Het ingevulde formulier, voorzien van een pasfoto, verstuurt u naar: Algemeen:

FOD van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, dienst gehandicaptenbeleid, Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel

FOD van Volksgezondheid en Leefmilieu, Bestuur der Oorlogsgetroffenen, Luchtscheepvaartsquare 31, 1070 Brussel Voor militaire invaliden:

FOD van Financiën, Bestuur der pensioenen Financiëntoren bus 31 Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel Bij overlijden van de kaarthouder moet de kaart dadelijk teruggestuurd naar bovenstaande diensten ofwel vernietigd worden.

WIE MEER INFORMATIE WIL kan steeds terecht bij de maatschappelijk werker van de CAW–dienst maatschappelijk werk van zijn ziekenfonds op de wekelijkse zitdagen in de plaatselijke CM-kantoren. U kan ook bellen naar het hoofdkantoor van CM Brugge, CAW-dienst maatschappelijk werk op tel 050 440353, of mailen naar caw.cmbrugge@cm.be. U kan er uiteraard ook terecht voor gespecialiseerd advies en informatie bij al uw vragen rond handicap of zorgbehoevendheid.

••••••••••••••••••••••

25


Ontwikkeling

Your aspirations. Our passion.

van vernieuwende Kantoor

oplossingen in verzekeringen, financiĂŤle bescherming en

BRUGGE

Smedenstraat 60 8000 Brugge Tel. 050 47 48 49 Fax 050 47 48 58 interim.brugge@admb.be Kantoor

DIKSMUIDE

Gasthuisstraat 1 8600 Diksmuide Tel. 051 51 17 87 Fax 051 51 17 88 interim.diksmuide@admb.be Kantoor

vermogensbeheer.

GENT

Brabantdam 48 9000 Gent Tel. 09 268 28 68 Fax 09 268 28 65 interim.gent@admb.be Kantoor

IEPER

R. Colaertplein 23 8900 Ieper Tel. 057 200 700 Fax 057 209 200 interim.ieper@admb.be Kantoor Lloyd Georgelaan 7 1000 Brussel

www.zurich.be

26

KORTRIJK

Reepkaai 2 8500 Kortrijk Tel. 056 245 445 Fax 056 245 444 interim.kortrijk@admb.be

Kantoor

OOSTENDE

Ernest Feysplein 16 8400 Oostende Tel. 059 56 40 56 Fax 059 56 40 55 interim.oostende@admb.be Kantoor

ROESELARE

Noordstraat 47 8800 Roeselare Tel. 051 22 00 00 Fax 051 24 94 24 interim.roeselare@admb.be Kantoor

TORHOUT

Burg 61 winkel 2 8820 Torhout Tel. 050 222 666 Fax 050 217 917 interim.torhout@admb.be Kantoor

VEURNE

Duinkerkestraat 15 8630 Veurne Tel. 058 31 62 08 Fax 058 31 62 52 interim.veurne@admb.be


ADMB VERZEKERINGEN

Wet

OP AANVULLENDE PENSIOENEN e Wet op Aanvullende Pensioenen wordt van kracht op 1 januari 2004. We horen veel de verkorte naam van deze wet, WAP, maar wat houdt ze juist in en waarom is ze zo belangrijk?

D

De wetgever heeft de intentie om de pensioenverzekering op het niveau van de werkgever verder aan te moedigen, te democratiseren en te veralgemenen. Alle werkgevers zullen op lange termijn verplicht of aangemoedigd worden om voor hun werknemers een collectieve pensioentoezegging te doen. Waarom? Het wettelijk pensioen zal op termijn onbetaalbaar worden. We leven langer, gaan vroeger met pensioen en als gepensioneerde hebben we op vandaag een hogere levensstandaard/consumentenpatroon. Hou daarnaast rekening met de kleiner wordende verhouding tussen actieve werknemers en de totale bevolking en de dalende geboortecijfers, dan is de rekening snel gemaakt en het probleem juist ingeschat.

BRUTO LOONSVERHOGING Totale loonkost RSZ WG 34,64 %

412,32 106,08

Binnen bepaalde sectoren, bv. metaalsector en voedingsindustrie, zijn er reeds verplichte pensioentoezeggingen. Deze en andere zijn opgelegd en worden aangekaart door de Paritaire Comités. Om over uw collectieve pensioentoezegging zelf te kunnen beslissen raden wij u aan om niet te wachten op een verplichting en desgevallend gebruik te maken van mogelijke opportuniteiten. Zo krijgen de werkgevers met bedienden die vallen onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden (PC 218), binnen het nationaal akkoord voor de periode 2003 – 2004, de mogelijkheid om de voorziene loonsverhoging, vanaf 01/01/2004, ten bedrage van € 22,00 bruto per maand, toe te kennen onder de vorm van een pensioentoezegging. Als u kijkt (zie tabel) naar het verschil in jaarlijkse loonkost voor de werkgever en de meerwaarde voor de werknemer, dan ligt het besluit voor de hand.

Rik Vanden Bussche AFDELINGSHOOFD - ADMB VERZEKERINGEN

Wenst u bijkomende informatie over de Wet op Aanvullende Pensioenen in het algemeen of wenst u meer te weten over de mogelijkheden binnen PC 218, neem dan gerust contact met ons op: Emly Descheemaecker 050 47 49 41, Sandra Desmulie 050 47 49 48, Rudy Goemaere 050 47 49 55 of Karl Debontridder 02 766 17 65 Wij maken graag tijd voor u.

Wim Baert ADJUNCT-AFDELINGSHOOFD ADMB VERZEKERINGEN

••••••••••••••••••••••

PENSIOENTOEZEGGING Totale kost RSZ bijdrage 8,86 % Premietaks 4,4 %

346,84

Voordeel werkgever 19 % minder loonkost

27,13 13,47

Brutoloon

306,24

Premie Pensioen

RSZ WN 13,07 % Personenbelasting 45%

- 40,03 - 119,80

306,24

Eindbelasting 22 %

- 67,37

Netto loonstijging

146,42

Netto te kapitaliseren

238,87

Voordeel werknemer 63 % meer netto koopkracht

Stuur mij bijkomende info over :

WET OP AANVULLENDE PENSIOENEN Naam

.............................................................................................................................................................

Adres

.............................................................................................................................................................

Postcode en gemeente Telefoonnummer

..................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ADMB Verzekeringen - Kon. Astridlaan 134 bus 2 - 8200 Sint-Michiels-Brugge CDV 13.334

27


In een nieuw kleedje!

DE ADMB-HOSPITALISATIEVERZEKERING n 1992 heeft ADMB Verzekeringen, samen met Fidea, de ADMB HOSPITALISATIEVERZEKERING ontwikkeld.

I

De promotie ervan kende (en kent nog steeds) zeer veel succes gezien de evenwichtige prijs-kwaliteit verhouding en het prima beheer. De medische wetenschap heeft weliswaar sindsdien niet stilgestaan. De research en de constante, positieve evolutie inzake medische dienstverlening zijn het levende bewijs hiervan.

raadplegingen bij een homeopaat; eveneens is er tussenkomst voorzien voor homeopathische producten. • Thuisbevalling is thans eveneens gewaarborgd (tot € 625). • Voorheen bedroeg de franchise 10% van de vergoeding met een minimum van € 61,79 (2.500 BEF). Bij hoge ziekenhuisfacturen was dit voor de verzekerde een belangrijke aderlating. Dit is in de nieuwe versie teruggebracht tot € 60 (2.420 BEF) forfaitair, zonder meer!

Dit heeft ons ertoe aangezet om de voorwaarden van de ADMB Hospitalisatieverzekering, te actualiseren en te moderniseren. Dit gebeurde vorig jaar en gezien het succes van deze vernieuwde formule willen wij u de nieuwigheden nog even in herinnering brengen.

• De beperking in het persoonlijk aandeel van tweemaal de Riziv-tussenkomst wordt in de nieuwe voorwaarden opgeheven.

• In de "oude" versie is er een waarborgplafond, per verzekerde en per verzekeringsjaar van € 6197,34 (250.000 BEF). In de nieuwe versie is er geen waarborgplafond en bijgevolg onbeperkte dekking.

• De nominatieve lijst van zware ziekten wordt uitgebreid van 15 tot 30, hoewel wij oprecht hopen dat niemand ooit deze waarborg zal moeten aanspreken.

• Waar voorheen de pré- en posthospitalisatiekosten verzekerd waren in de periode van één maand vóór en drie maand na de hospitalisatie is dit in de nieuwe voorwaarden twee maand vóór en zes maand na de hospitalisatie. • De bij-overnachting van één van de ouders was verzekerd bij hospitalisatie van zoon of dochter tot 12 jaar. In de nieuwe voorwaarden is dit 18 jaar. Daarenboven wordt het verzekerd bedrag per overnachting van € 12,39 opgetrokken tot € 25. • De vergoeding van de medische kosten wordt uitgebreid naar de kosten voor alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur, chiropraxie, osteopathie en

• Het vergoedingsplafond voor de vervoerkosten bedraagt thans € 1250 (voorheen € 247,89).

Het prijskaartje zal u ongetwijfeld interesseren. De jaarpremies (taksen en lasten inbegrepen) in euro bedragen:

INSTAPLEEFTIJD

VANAF 01.07.2003

00 tot 19 jaar

55,57

20 tot 29 jaar

100,03

30 tot 39 jaar

111,14

40 tot 49 jaar

133,37

50 tot 59 jaar

194,49

Bovendien geniet u van een korting op de totale jaarpremie indien u met minimum 3 verzekerden toetreedt.

organising your office 28

Als u de ADMB Hospitalisatieverzekering (nog) niet hebt onderschreven, helemaal nog geen hospitalisatieverzekering hebt of graag een alternatief aanbod zou zien, neem dan gerust telefonisch contact op met Sandra Desmulie 050 47 49 48 Emly Descheemaecker 050 47 49 41 Rudy Goemaere 050 47 49 55 Een offerte kunt u ook elektronisch opvragen via onze website

www.admb.be ADMB Verzekeringen nv is ingeschreven in het register van de verzekeringsmakelaars onder het nr. 13.334

••••••••••••••••••••••

L. Bauwensstraat 15 • 8200 Brugge Tel. 050 32 04 08 • Fax 050 31 19 12 info@buro-center.be


Bij het nemen van de kaap van 60 jaar, verkiest iedere bedrijfsleider toch gegarandeerde resultaten? De groepsverzekering The Boss: zekerheid en rentabiliteit voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Member of the Swiss Life Group - Zelia N.V. de meeテサssquare, 37 - B-1000 Brussel

Adviseurs SVMB

Adviseurs ADMB

BOLLEKENS Yves

COTTENIE Hubert

VAN DRIESSCHE Danni

Bergendreef 5, 2970 Schilde GSM 0477 42 97 33 - Fax 03 354 13 22 E-mail yves.bollekens@svmb.be

Waterstraat 47, 8930 Rekkem GSM 0475 75 94 29 - Fax 056 42 49 76 E-mail hubert.cottenie@admb.be

Karel Engelslaan 11, 2960 Brecht GSM 0475 56 69 96 - Fax 03 660 08 37 E-mail danni.vandriessche@admb.be

COOMANS Jos

DE JAEGERE Evelyne

VERPLANCKE Erik

Krawatenstraat 74, 3470 Kortenaken GSM 0477 47 61 67 - Fax 011 58 32 56 E-mail jos.coomans@svmb.be

Steppestede 2, 9051 St.-Denijs-Westrem GSM 0477 47 61 68 - Fax 09 225 15 82 E-mail evelyne.dejaegere@admb.be

Torhoutsesteenweg 153, 8210 Zedelgem GSM 0475 75 94 28 - Fax 050 54 83 28 E-mail erik.verplancke@admb.be

HEBBERECHT Christine

DE LILLE Johan

Cameliastraat 19, 9050 Gent GSM 0477 47 61 70 - Fax 03 760 14 31 E-mail christine.hebberecht@svmb.be

Kon. Albert I laan 44b46, 8200 St.-Michiels GSM 0475 75 94 27 - Fax 050 39 32 17 E-mail johan.delille@admb.be

MATTHYS Patrick

DE MOL Mario

Brouwersstraat 13, 3700 Tongeren GSM 0477 42 97 42 - Fax 012 23 35 00 E-mail patrick.matthys@svmb.be

Mandekensstraat 47, 9255 Buggenhout GSM 0475 75 94 30 - Fax 052 34 14 90 E-mail mario.demol@admb.be

NAERT Joris

DE PRYCKER Koen

Palmstraat 42, 9090 Melle GSM 0475 25 07 20 - Fax 09 230 38 64 E-mail joris.naert@svmb.be

Skaldenstraat 20, 8800 Roeselare GSM 0473 73 07 19 - Fax 051 22 04 64 E-mail koen.deprycker@admb.be

VROMBOUT Karel

LIMET Rudy

Elfjulistraat 90 B3, 9000 Gent GSM 0477 47 61 69 - Fax 09 221 01 27 E-mail karel.vrombout@svmb.be

Wild Veld 28, 2550 Kontich GSM 0475 75 94 34 - Fax 03 458 51 17 E-mail rudy.limet@admb.be

DIENST INFORMATIE & RECHTSBIJSTAND DE ROMSテ右 Aafje (Antwerpen)

Mechelseplein 16, 2000 Antwerpen GSM 0474 74 62 28 - Fax 03 231 44 40 E-mail aafje.deromsee@svmb.be DELDYCKE Joost (Limburg)

Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt Tel. 011 26 30 80 - Fax 011 23 48 17 E-mail joost.deldycke@svmb.unizo-lim.be

MAERTENS Jakie

Leopoldlaan 86, 9400 Ninove GSM 0475 75 94 35 - Fax 054 33 43 96 E-mail jakie.maertens@admb.be

PUYPE Peter (Vlaams-Brabant)

Spastraat 8, 1000 Brussel Tel. 02 238 04 59 - Fax 02 230 87 58 E-mail peter.puype@svmb.be

TROCH Filip

Lauwestraat 106, 8930 Rekkem GSM 0475 75 94 36 - Fax 056 40 08 23 E-mail filip.troch@admb.be

VANTORNOUT Daniテォl (W-Vlaanderen)

Parkstraat 65, 8820 Torhout GSM 0478 888 551 - Fax 050 21 42 98 E-mail daniel.vantornout@admb.be

VAN DEN MEERSSCHE Koen VOOR PLAATSELIJKE ZITDAGEN OF BEZOEK ADVISEUR :

TEL. 050 47 44 78 isabelle.verbist@admb.be

Antwerpse Heirweg 1, 8340 Sijsele GSM 0475 75 94 32 - Fax 050 37 66 92 E-mail koen.vandenmeerssche@admb.be

VERMOERE Pol (O-Vlaanderen)

Paardenstraat 24, 9070 Destelbergen GSM 0478 888 550 - Fax 09 355 59 20 E-mail pol.vermoere@svmb.be

29


Kantoren tot uw dienst Sociaal Bureau

ADMB kinderbijslagfonds

I.K.M.O.

Andere Diensten

WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE St-Clarastraat 48 ‘t Zand 20 Dirk Martensstraat 26

050 47 44 01 050 47 41 11

8600 DIKSMUIDE Gasthuisstraat 1

051 50 23 54 051 50 23 54

8530 HARELBEKE Marktstraat 41

056 70 15 91 056 70 15 91 056 70 15 92 056 71 38 34

8900 IEPER Maarsch. Fochlaan 34

057 21 83 73 057 21 83 73

8870 IZEGEM Burg.Vandenbogaerdeln 70

051 30 04 62 051 30 04 62 051 32 15 98 051 30 19 89

8300 KNOKKE Elisabethlaan 141

050 63 14 73 050 63 14 73

8500 KORTRIJK Lange Steenstraat 10 (ingang Lekkerbeetstraat 2) Reepkaai 4 8930 MENEN St.-Jansmolenstraat 11 Oude Leielaan 83a 8400 OOSTENDE Wapenplein 10 8970 POPERINGE Deken de Bolaan 1 Burg. Bertenplein 12 Rekhof 22 8800 ROESELARE Ovenstraat 5 Ovenstraat 37 en Arme Klarenstraat 55

050 47 41 11 050 33 13 13 050 47 47 47

Sociaal Bureau

016 81 24 45 016 81 24 45

1930 ZAVENTEM Kerkplein 25 B4

02 725 17 90 02 725 17 90

I.K.M.O.

Andere Diensten

016 80 47 11

051 50 04 01

057 21 78 58

056 26 44 54 056 26 44 54

056 26 44 44 056 24 24 50

056 51 13 98 056 51 13 98

056 51 13 98 056 53 27 97

059 55 19 19

059 55 19 19

057 33 36 20 057 33 36 20 057 33 32 96 057 33 32 96

057 33 35 79 057 33 80 10 051 20 60 80

051 26 90 60 051 24 84 00

051 24 84 00

ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN Louisastraat 10

03 213 92 80 03 213 92 80

2650 EDEGEM Oude Godstraat 110

03 213 92 50 03 457 34 16

2440 GEEL Diestseweg 63

014 58 00 88 014 58 00 88

2200 HERENTALS Belgiëlaan 52a Lierseweg 86 Atealaan 65 bus 3

014 22 37 33 014 22 37 33

2500 LIER Kruisbogenhofstraat 11

03 488 43 61 03 488 43 61

2800 MECHELEN Oude Brusselsestraat 8 Oude Brusselsestraat 14

015 41 10 47 015 41 10 47

014 58 00 88

014 23 17 23 014 84 94 90

015 41 43 71

2400 MOL B.Van Eetveldeplein 3c

014 31 90 98

2870 PUURS Rijksweg 9

03 866 12 26 03 866 12 26 03 886 03 56 03 886 12 26

2300 TURNHOUT Parklaan 136

014 42 17 62 014 42 17 62

2260 WESTERLO de Merodedreef 100

014 54 61 34 014 54 61 34

014 54 41 52

8200 ST. MICHIELS-BRUGGE Kon. Astridlaan 134 b1

050 47 49 09 050 47 49 09

8700 TIELT Tramstraat 10

051 40 54 71 051 40 54 71

8820 TORHOUT Zuidstraat 18

050 22 08 96 050 22 08 96 050 21 66 30 050 21 21 97

8630 VEURNE Duinkerkestraat 17 Oude Beestenmarkt 6

9300 AALST Dirk Martensstraat 67

053 21 57 78

053 21 57 78

058 31 10 70 058 31 10 70

9200 DENDERMONDE Hoogveld 22

052 21 21 16

052 21 21 16

9900 EEKLO Stationstraat 17

09 377 18 08

09 377 18 08

8790 WAREGEM ‘t Pand 349

051 40 24 31

058 31 19 02 058 31 57 27

056 62 04 60

8560 WEVELGEM Noordstraat 9

056 41 03 68 056 41 03 68

8380 ZEEBRUGGE Koggenstraat 3

050 55 29 88 050 55 29 88

056 62 04 60

OOST-VLAANDEREN

9050 GENTBRUGGE Land van Rodestraat 20

09 210 82 13 09 210 82 13

9000 GENT Ottergemsesteenweg 439 Lange Kruisstraat 7

09 242 83 50 09 242 83 50 09 235 49 23 09 235 49 61 09 235 49 11

9700 OUDENAARDE Einestraat 26

BRABANT 1730 ASSE Spiegelstraat 1 Markt 3

02 250 00 30 02 250 00 30 02 250 00 57

3290 DIEST Michel Theysstraat 81

013 31 32 34 013 31 32 34

1840 LONDERZEEL “De Burcht” 5A

055 31 19 29

03 760 14 50

03 760 14 30

3600 GENK Dieplaan 61

089 35 30 86

089 35 30 86

3500 HASSELT Maastrichtersteenweg 254

011 26 30 30 011 26 31 71 011 26 30 30

3910 NEERPELT Broesveldstraat 5 Bus 1

011 64 24 81

9100 SINT-NIKLAAS Knaptandstraat 204

02 453 01 69 02 453 09 23 02 453 09 23

1000 BRUSSEL Koningsstraat 75 Spastraat 8

3000 LEUVEN Diestsevest 82

055 31 11 79

9600 RONSE Stationsstraat 6

055 20 62 42

02 238 05 11

LIMBURG

1500 HALLE Vanden Eeckhoudtstraat 13/1 02 360 31 83 02 360 31 83

30

ADMB kinderbijslagfonds

3300 TIENEN Goossensvest 42

016 22 45 95 016 22 45 95

016 22 61 36 052 31 16 36

011 64 24 81


31


BELGIË

BELGIQUE

P.B. Brugge 1 4/332 JAARGANG 48 - NUMMER 6 - NOVEMBER 2003 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: BRUGGE 1, 2e afdeling

TIJDSCHRIFT

Wij raden u het Select-effect aan ! ADMB Select is een professioneel wervings- en selectiekantoor, ten dienste van de zelfstandige ondernemers en kmo’s in gans Vlaanderen. Op regelmatige basis zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers voor een ruim aanbod aan functies. Momenteel zoeken wij o.a.

ASSISTENT-PRODUCTIELEIDER NV Fortex te Oedelem

COÖRDINATOR COMMERCIËLE ACTIVITEITEN NV Toerisme Oostende

VERANTWOORDELIJKE CLEANROOM NV Fortex te Oedelem

DOSSIERBEHEERDER vzw ADMB Sociaal Bureau te Zaventem

PRODUCTIELEIDER COMMERCIEEL MEDEWERKER

NV Zeebrugse Visveiling te Zeebrugge

NV Unidek te Berchem

BEDIENDE MAGAZIJNBEHEER

SHOP ADVISOR NV Compu@Home voor regio Vlaanderen-Wallonië

NV Schiltz te Brugge

MAGAZIJNIER-VERKOPER NV Schiltz te Brugge

SALES EXECUTIVE TRAVEL TRADE NV Sunparks te De Haan

COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE NV Parasol te Edegem

WERFVERANTWOORDELIJKE NV Corus Building Systems te Duffel

Koningin Astridlaan 134 bus 4 Koningsstraat 75 bus 4 8200 Brugge Sint-Michiels 1000 Brussel tel. 050 47 49 79 fax 050 47 49 74 tel. 02 250 00 50 fax 02 217 46 56 e-mail select@admb.be e-mail select.bxl@admb.be Wenst u op de hoogte gehouden te worden van onze vacatures? Raadpleeg onze jobsite http://www.jobs-career.be/admb of onze website: http://www.admb.be of stuur uw spontane sollicitatie naar één van de bovenstaande adressen. Erkend wervings-en selectiebureau VG.29/B - lid FWS.

15

ADMB Info 2003-11  

ADMB Info november 2003

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you