Page 1

ADMBinfo DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VOOR AANGESLOTENEN EN RECHTHEBBENDEN

ADMB Verzekeringen Bruggenbouwer tussen klant en verzekeraar ZIE PAGINA 28

ADMB

Award 2010 ZIE PAGINA 15

ADMB op facebook Word nu fan! Driemaandelijks - Jaargang 55 - Nummer 4 - November 2010 - Hoofdkantoor: Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge - Afgiftekantoor: GENT X - P 409699


ADMB

ADMB versterkt directiecomité in kader van opvolging algemeen directeur Onze HR-groep ADMB heeft Philip Van Eeckhoute opgenomen in haar directiecomité met het oog op de opvolging van huidig algemeen directeur Karel Ghesquière. Na een grondige inwerkperiode zal hij vanaf 2011 gradueel de bevoegdheden overnemen. Van Eeckhoute maakt de overstap vanuit een groot Vlaams accountantskantoor, waar hij ook lid was van het directiecomité. Het aantrekken van Philip Van Eeckhoute kadert in het scenario dat onze raad van bestuur, samen met huidig algemeen directeur Karel Ghesquière, heeft uitgetekend voor diens opvolging. Jozef Vandenberghe, voorzitter ADMB: “Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze toekomstige algemeen directeur alweer een sterke teamplayer hebben gevonden. Het wordt zijn opdracht om het uitstekende werk van Karel Ghesquière een passend vervolg te geven. Wij rekenen er op dat hij ADMB, samen met de andere directieleden, bestuurders en medewerkers, verder kan uitbouwen tot een nog grotere en sterkere autonome dienstengroep.” Philip Van Eeckhoute (°1969) is master in de rechten (Ugent) en behaalde een master na master in het vennootschapsrecht (KUBrussel). Hij volgde verschillende bijkomende opleidingen, onder andere in marketing en communicatie. Hij startte zijn loopbaan als juridisch en fiscaal adviseur op de Unizo-studiedienst (1994-1999). Van 1999 tot 2003 was hij secretaris-generaal van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten. Na een korte

vlnr: Karel Ghesquière, algemeen directeur ADMB, Jozef Vandenberghe, voorzitter ADMB, Philip Van Eeckhoute, lid van het directiecomité ADMB.

tussenstop bij Ernst & Young stapte hij over naar SBB Accountants & Adviseurs om er als lid van het directiecomité de marktstrategie uit te tekenen en de

commerciële aansturing vorm te geven (2004-juni 2010). Hij woont in Aalter, is gehuwd en vader van drie kinderen.

In memoriam Wij vernamen het overlijden van de heer Joris Degadt op dinsdag 5 oktober laatstleden en dit op 88 jarige leeftijd. De heer Degadt, die ook Administrateur-Generaal geweest is van het RSVZ, was tevens bestuurder van onze diensten en in de periode van

2

ADMBinfo

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

23.05.87 tot 31.12.92 ook voorzitter van onze groep ADMB. Hij heeft ontegensprekelijk meegewerkt aan de verdere uitbouw van onze diensten en was, zelfs in de laatste weken, nog zeer sterk begaan met onze groep en onze groei. Wij zullen hem herinneren als een man met de gave van het woord, met

een zeer duidelijk strategisch inzicht en vooral ook met betrokkenheid voor onze diensten én hun medewerkers.

In naam van alle medewerkers bieden wij de familie Degadt onze oprechte gevoelens van medeleven aan.


EDITORIAAL

ADMBinfo ATIEBLAD VOOR

LIJKS INFORM

DRIEMAANDE

HEBBENDEN

EN EN RECHT

AANGESLOTEN

ringen aar Verzeke ADMB klant en verzeker bouwer tussen

KAREL GHESQUIÈRE Algemeen directeur ADMB

Bruggen ZIE PAGINA 28

ADMB

Award 2010 ZIE PAGINA 15

Inhoud

book

ADMB op face

Word nu fan!

aat 48, 8000 Brugge

Driemaandelijks

- Jaargang 55 - Nummer

4 - November 2010

- Afgiftekantoor:

GENT X - P 409699

- Hoofdkantoor: Sint-Clarastr

ALGEMEEN

2

ADMB versterkt directiecomité

VOOR DE WERKGEVER

4

Eindejaar en belonen

5

Systeem leertijd

6

Feestdagen 2011

7

Index

8

Data en RSZ-bijdragen

10

Memo voor de werkgever

11

Totaaloplossing voor uw personeelszaken

ADMB OPLEIDINGEN

12

Opleidingen najaar 2010

VEKMO

13

Milieuvergunningen

PROVIKMO

14

Jaarlijks actieplan van de onderneming

ADMBEELD

15

ADMB Award 2010

INTERVIEW

16

‘Jobstudent van het Jaar’

ADMB iS

18

ICT professionals gezocht

ADMB WEBSITE

19

www.admb.jobs & www.admbis.be

PENSIOEN

20

Zenito - Pensioenbedragen

21

Zenito Aanvullend Pensioen

22

Studiepunten en kinderbijslag

23

Bedragen kinderbijslag werknemers

24

Veranderen van rekeningnummer

DIENST MAATSCH. WERK

24

Voordelen voor personen met een handicap

ZIEKTEVERZEKERING

25

Nieuwe dienstverlening CM Brugge vanaf 2011

26

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

27

Deskundig verzekerd

28

In de top 25 van verzekeringsmakelaars

29

Adressen ADMB Verzekeringen

30

Adressen adviseurs

31

Adressen kantoren

KINDERBIJSLAGEN

ADMB VERZEKERINGEN

ADRESSEN

Redactieadres Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge - Tel. 050 474 111 - Fax 050 474 110 Redactie K. Ghesquière, K. Boelens, E. Braet, L. Daeninck, M. Debruyckere, K. Defoor, P. Pirard, B. Devriendt, L. Fiers, P. Godelie, O. Gustin, L. Hoste, P. Jonckheere, S. Lemaire, V. Lenssen, P. Staelens, G. Van De Maele, R. Vanden Bussche, D. Van Loocke, D. Vantornout.

Geachte lezer, Bij het schrijven van mijn vorig editoriaal in de maand augustus, pronostikeerde ik gedurfd dat u bij het lezen ervan wellicht zou constateren dat er nog geen regering zou zijn, maar meteen ook dat u zich geen zorgen diende te maken. Immers het land leefde verder ... Nooit had ik durven denken dat er vandaag nog steeds niets is, geen regering, geen vooruitgang, geen coöperatie. En nochtans hadden de partijen die vandaag aan zet zijn, na de verkiezingen prompt en formeel meegegeven dat regeringsvorming niet lang zou duren. Ze hadden immers beiden een duidelijk mandaat van de kiezer gekregen. Op vandaag hebben de overwinnaars van de verkiezingen nog alleen die ene zege behaald. Ik ben gelukkig geen politieker, maar soms citeer ik graag volgende doordenker : “Als je echt ver wil springen, dan geraak je met hink-stap-sprongen het verst ...” Men doet er mee wat men wil. Maar ik huiver alvast van nieuwe verkiezingen. Niet omwille van de eventuele uitslag, wel omwille van het immobilisme dat in die kiesperiode ontegensprekelijk regeren zal. En dat kunnen wij missen als kiespijn. Dus moeten we ons toch stilaan zorgen beginnen te maken. Ook zorgen maken om de vele stakingen die her en der ontstaan en waardoor onze economie ontegensprekelijk veel, heel veel schade lijdt, onverminderd het onnodig negatief imago dat wij opnieuw tonen aan de internationale wereld. Hebben wij dan zoveel krediet opgebouwd dat wij dit zo maar kunnen verteren. Sorry, ik vrees van niet !!! Wat er ook gebeurt, beste lezer, wij werken zoals steeds keihard verder om u en al onze klanten en hun personeel dagdagelijks bij te staan, onverdroten. U kunt op ons rekenen.

Verantwoordelijke uitgever K. Ghesquière, p.a. Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge Oplage 76.500 ex. - Lid van VUKPP VORMGEVING ALLY GRAPH-X - DRUK ROULARTA Vroeger verschenen artikels uit ADMB Info zijn te raadplegen op onze website www.admb.be NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

ADMBinfo

3


VOOR DE WERKGEVER

Eindejaar en belonen:

De alternatieve route

GERBEN VERMEULEN Juridisch adviseur ADMB Studiedienst

De messen worden alvast gewet voor het sociaal overleg dit najaar. Er moet immers een nieuwe loonnorm vastgesteld worden voor de komende twee kalenderjaren. Aan hun zijde staan de werkgevers(organisaties) al een loonstop voor 2011 te bepleiten, terwijl de werknemersorganisaties zich stilaan de “over-mijn-lijk”-houding aanmeten en een compensatie eisen voor hun gematigde houding tijdens de voorgaande sociale ronde. Het wordt hard tegen onzacht... Nochtans, zo aan het einde van het jaar, moet het duidelijk zijn dat de werkgever thans over heel wat mogelijkheden beschikt om zijn werknemers iets extra’s te geven, zonder dat de loonkost hiervoor buitenaardse proporties aanneemt.

Loonbonus

een ander moment komt dus niet in aanmerking. Enkel de fiscus aanvaardt nog dat ook voor andere feesten een geschenkencheque wordt gegeven. Zo is er bijvoorbeeld het patroonsfeest dat in de desbetreffende beroepssector wordt gevierd, zoals Sint-Elooi of Sint-Barbara.

De regeling van de nietrecurrente resultaatsgebonden premie gaat ondertussen bijna beginnen aan zijn vierde levensjaar. Door deze nieuwe regeling werd het mogelijk om aan de werknemers een premie toe te kennen van 2.200 euro (basisbedrag; 2011: 2.358 euro). Deze bonus is enkel vrij van sociale en fiscale inhoudingen indien de nodige voorwaarden vervuld zijn. De dagdagelijkse praktijk leert ons dat het geen overbodige luxe is om te herhalen dat de voorwaarden voor de toekenning van zo’n bonus strikt moeten nageleefd worden. De belangrijkste zijn dat de te behalen doelstelling voor de toekenning van de loonbonus nooit zeker mag zijn en dat het moet gaan om een collectieve doelstelling. Er mag derhalve niet gekeken worden naar individuele prestaties of persoonlijke triomfen. Ook de door de wetgever opgestelde procedure moet strikt nageleefd worden. Bij nadere controle zijn er immers veel loonbonusplannen die door de mand vallen wegens het niet beantwoorden aan de gestelde vereisten.

Ecocheques In 2009 zag de ecocheque het levenslicht, die kan worden uitgereikt op een fiscaal en parafiscaal gunstige wijze, zolang een aantal voorwaarden worden nageleefd die nauw aansluiten bij deze voor de toekenning van de maaltijdcheques. Het betreft een aankoopbon waarmee de werknemer enkel ecologische goederen kan aanschaffen. Een volledige en limitatieve lijst van de goederen die kunnen aangeschaft worden, zit als bijlage bij de cao nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad. Het maximumbedrag dat via deze weg aan een werknemer kan geschonken worden, bedraagt vanaf

4

ADMBinfo

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

Bedrag

2010 250 euro op jaarbasis. Verschillende sectoren maakten van deze nieuwe bepaling gebruik om te voldoen aan de afgesproken nettokoopkrachtverhoging in 2009 en 2010.

Geschenkencheques Algemeen Naast de besproken loonbonus en ecocheques, kan de werkgever ook nog een meer persoonlijke attentie geven aan zijn werknemers onder de vorm van een geschenkencheque. Hoewel geschenkencheques in principe als gewone verloning dienen beschouwd te worden, kan de werkgever ze in bepaalde gevallen toch toekennen zonder dat er socialezekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd zijn. In dat geval kan zo’n cheque een mooie waardering uitmaken voor de inzet van de werknemer. Opdat die cheques als een voordelige beloning kunnen worden uitgereikt, dienen een aantal voorwaarden te worden nageleefd. Bij de huidige stand van zaken is het zo dat de RSZ en de fiscus dezelfde eisen stellen, enkele kleine verschillen niet te na gesproken.

Gebeurtenissen De toekenning moet gebeuren ter gelegenheid van Kerstmis, Nieuwjaar of Sinterklaas. Uitreiking op

Per gelegenheid mag de werkgever slechts een bedrag van € 35 toekennen. Voor ieder kind ten laste mag er eveneens eenzelfde bedrag van € 35 toegekend worden. Een kind wordt als ten laste beschouwd indien de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van dat kind draagt. Door het steeds toenemende aantal “nieuw samengestelde gezinnen”, aanvaardt de fiscus dat ook kinderen die op 1 januari van het aanslagjaar geen deel uitmaken van het gezin toch als “ten laste” kunnen beschouwd worden, en dit zolang ze op 31 december van het jaar van toekenning geen 18 jaar oud zijn. De cheques moeten apart worden toegekend. Aan een werknemer met twee kinderen mag men bijvoorbeeld geen globale cheque geven van 100 euro. De vrijstelling zal in dat geval niet gelden. De werkgever mag dit bedrag in speciën geven of onder de vorm van cheques. In dat laatste geval dienen ook andere voorwaarden vervuld te zijn. Bij overschrijding van het toegelaten bedrag, zal het gehele bedrag worden onderworpen aan RSZbijdragen en belastingen.

Cheques: extra voorwaarden De betaalbons of cheques mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die voorafgaandelijk een akkoord gesloten hebben met de uitgever van de betaalbons. Zij moeten tevens een beperkte looptijd hebben en mogen onder geen beding aan de begunstigde in speciën uitbetaald worden. De laatste voorwaarde houdt in dat de cheques niet in geld mogen uitbetaald worden door de aangesproken ondernemingen, maar dat de werknemer effectief in de betrokken onderneming ter waarde van het bedrag van deze cheque aankopen moet verrichten.


Wil men dat het personeel niet gebonden is aan één bepaalde onderneming, dan kan de werkgever deze geschenkencheques aankopen bij gespecialiseerde firma’s en kunnen de werknemers deze cheques enkel en alleen uitgeven bij de ondernemingen die verbonden zijn met dergelijke firma’s. De werkgever kan ook een systeem gebruiken waarbij een bepaald aantal ondernemingen rechtstreeks benaderd worden, waarna de werknemers de keuze krijgen bij welke onderneming zij hun cheque willen besteden (b.v. keuze tussen cheque van doehet-zelfzaak, parfumerie, kledingwinkel, enz.). Ook filmcheques worden uitdrukkelijk aanvaard door de fiscale administratie, op voorwaarde dat ook deze aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Eindejaarspremie Geen algemene verplichting Ten slotte vormt de eindejaarspremie een mooi extraatje dat de werkgever kan uitbetalen aan de werknemers. Ondanks het gebrek aan een algemene wettelijke verplichting, kent het gros van de werkgevers er toch een toe aan zijn personeelsleden. Dit komt door het feit dat er nog andere rechtsbronnen deze toebedeling kunnen opleggen, zoals een collectieve arbeidsovereenkomst, de individuele arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of zelfs een gebruik.

Kwalificatie als loon De premie, die meestal bestaat uit een extra maandloon en wordt betaald in de maand december, wordt onweerlegbaar beschouwd als loon. De werkgever moet hierop dan ook de gewone socialezekerheidsbijdragen betalen en de bedrijfsvoorheffing afhouden. In beginsel wordt de eindejaarspremie ook verworven per gewerkte maand in de referentieperiode. Enkel indien de collectieve arbeidsovereenkomst of de individuele arbeidsovereenkomst een andere regeling voorziet, kan van het vooropgestelde beginsel worden afgeweken.

Deelbaar of ondeelbaar ?

daliteiten en -data verschillen echter van sector tot sector. Alles hangt dus af van de afwijkende afspraken welke in de sector gemaakt werden omtrent de maandelijkse uitbetaling. Maar zelfs als een cao de maandelijkse betaling van de eindejaarspremie toelaat, blijven er scherpe kantjes aan vast hangen. Denkt u maar eens aan de situatie waarin blijkt dat de werknemer geen recht had op eindejaarspremie, b.v. omdat hij zelf ontslag heeft genomen en de sectoriële cao dan geen recht op eindejaarspremie voorziet! Dan moet men beginnen met het terugvorderen van de ten onrechte betaalde bedragen - en dit niet alleen bij de werknemer, maar ook bij de fiscus en de RSZ! Een éénmalige betaling geniet dus duidelijk de voorkeur.

Een lange discussie, namelijk of een eindejaarspremie pro rata temporis betaald moet worden, werd al beslecht door het Hof van Cassatie. Dat Hof stelt dat de splitsbaarheid van de eindejaarspremie het beginsel is. Men kan er wel van afwijken bij cao of in de individuele arbeidsovereenkomst. De eindejaarspremie is principieel verschuldigd in verhouding tot de duur van de tijdens het verlopen jaar gepresteerde arbeid.

Maandelijkse betaling of éénmalig gebeuren? Normaliter wordt de eindejaarspremie in één keer uitbetaald in december. De precieze uitbetalingsmo-

Het betalen van een eindejaarspremie of toekenning van een geschenkencheque is dus geen algemene plicht! Indien u interpretatieproblemen of vragen hebt, laat dan niet na uw Sociaal Bureau, dat over alle informatie hieromtrent beschikt, te contacteren.

Instappen in het systeem leertijd De middenstandsopleiding heeft FLEXIBELE instapmogelijkheden:

Voorwaarden:

- Voor niet leerplichtige leerlingen (+18jaar): gans het jaar door. - Voor leerplichtige leerlingen (-18jaar): tot 31/01/2011.

PAUL JONCKHEERE Syntra-Leersecretaris

Leerling: 15 jaar en 2 jaar secundair onderwijs gevolgd hebben

Voor info: tel. 050 474 131 Fax 050 47 48 70 paul.jonckheere@syntravlaanderen.be spreekuren: maandag en woensdag van 9 tot 12 uur Op afspraak: 0497 59 34 24

Patroon-opleider: 25 jaar zijn, 5 jaar beroepservaring, waarvan 2 jaar als zelfstandige.

Leervergoedingen aan leerling: Kosten voor patroon-opleider: -18 jaar

+18 jaar

1ste jaar

- 290,60

- 387,47

2de jaar

- 387,47

- 435,90

3de jaar

- 480,47

- 480,47

- Bonus voor leerplichtige leerling en patroon-opleider (500 - 750 euro)

- Leervergoeding - Bijdrage patroon ±20% van de leervergoeding - Afsluiten van arbeidsongevallenverzekering.

Instappen in het systeem stageovereenkomst Starten met een stageovereenkomst (+18 j.) kan heel het jaar door als men in de SYNTRA-cursus is ingeschreven.

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

ADMBinfo

5


VOOR DE WERKGEVER

De feestdagen 2011 SANDRA LAMBRECHT Senior juridisch adviseur ADMB studiedienst

TOEPASSING BIJ SCHORSING EN EINDE CONTRACT

De wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen bepaalt dat de werknemer tijdens 10 feestdagen per jaar niet mag worden tewerkgesteld, maar wel betaald wordt. Maar wat indien hij ziek valt, of in tijdskrediet gaat? Behoudt hij dan zijn rechten op 10 dagen feestdagloon? Ook deze vragen worden door de wet beantwoord. In de onderstaande tabellen vindt u een praktisch overzicht terug. Belangrijk om weten: feestdagen die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag, moeten vervangen worden. Wenst u voor alle werknemers dezelfde vervangingsdag te bepalen, dan moet de

beslissing daarover tijdig genomen worden (in de sector, in de ondernemingsraad, of in overleg met de vakbondsafvaardiging). Vóór 15 december 2010 moet u de beslissing aanplakken in de onderneming.

Voor de concrete procedure kan u uw Sociaal Bureau contacteren.

Door de werkgever te betalen feestdagen bij afwezigheid of na uitdiensttreding SCHORSING CONTRACT

Geen recht op loon voor de feestdag:

Altijd recht op loon voor de feestdag:

Recht op de feestdag die valt binnen 30 dagen vanaf de aanvang van:

Restcategorie: recht op feestdag binnen 14 dagen vanaf de aanvang van:

- Loopbaanonderbreking en tijdskrediet - Sommige vormen van borstvoedingsverlof en profylactisch verlof - Toegestane afwezigheid - Situaties waarbij de werknemer ongerechtvaardigd afwezig was op de gewone arbeidsdag die aan die feestdag voorafgaat of erop volgt.

- Alle vormen van vakantie - Tijdelijke werkloosheid te wijten aan een technische stoornis, slecht weer of gebrek aan werk om economische redenen. Eventueel aan verminderd loon. (2) - Wederoproeping onder de wapens

-

- Tijdelijke overmacht - Betaald educatief verlof - Klein verlet en verlof om dwingende redenen - Borstvoedingsverlof en profylactisch verlof, onder bepaalde voorwaarden (3) - Uitoefening van een politiek mandaat - Voorlopige hechtenis - Legerdienst (uitz. wederoproeping)

Ziekte of ongeval Arbeidsongeval (1) of beroepsziekte Zwangerschaps- of bevallingsrust Werkstaking of lock-out (indien de verzoeningsprocedure mislukt).

EINDE CONTRACT

Geen recht op loon voor de feestdag:

Altijd recht op loon voor de feestdag:

- Bij einde van een contract van max. 14 dagen - Zelfs bij langerlopende contracten is er nooit recht indien de werknemer ontslagen werd om dringende reden of wanneer hij zelf ontslag neemt (tenzij bij ernstige tekortkoming van de werkgever of ingeval van staking of lock-out).

(1) De werknemer die voor de feestdag een vergoeding ontvangt op grond van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen of beroepsziekten, heeft enkel recht op het verschil tussen het normaal loon en de vergoedingen die ter uitvoering van voornoemde wetgevingen worden uitbetaald.

6

ADMBinfo

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

Recht op de feestdag die valt binnen 30 dagen na de dag van:

Restcategorie: recht op feestdag binnen 14 dagen na de dag van:

Bij einde van een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand door: - overmacht; - staking of lock-out; - gewoon ontslag door de werkgever (tenzij de werknemer intussen nieuw werk heeft).

Indien het contract minimum 15 dagen en maximum 1 maand duurde, is er recht op maximum 1 feestdag die valt binnen de 14 dagen na de beëindiging van het contract door: - overmacht; - staking of lock-out; - gewoon ontslag door de werkgever (tenzij de werknemer intussen nieuw werk heeft).

(2) Per 25 bewezen werkloosheidsdagen moet de werkgever voor één feestdag slechts het belastbaar loon betalen, d.i. het brutoloon verminderd met RSZ-inhouding. (3) In het geval dat de schorsing ingevolge een beslissing van de arbeidsgeneesheer tot stand gekomen is en er geen ander werk voor handen is. De situatie waarbij werkgever en werknemer in onderling overleg tot deze vorm van schorsing beslissen, valt niet onder deze bepaling.


Toepassing feestdagen 2011 Heeft uw werknemer bij schorsing of beëindiging van het contract recht op loon voor de feestdag?

Uw werknemer heeft recht op de feestdag wanneer de eerste dag van de schorsing of wanneer de be-

Datum van feestdag

Kerstmis 2010 Nieuwjaar 2011 Paasmaandag Feest van de Arbeid O.-L.-Heer Hemelvaart Pinkstermaandag Nationale feestdag O.-L.-V. Hemelopneming Allerheiligen Wapenstilstand Kerstmis 2011 Nieuwjaar 2012

25/12/10 01/01/11 25/04/11 01/05/11 02/06/11 13/06/11 21/07/11 15/08/11 01/11/11 11/11/11 25/12/11 01/01/12

(za) (4) (za) (4) (ma) (zo) (4) (do) (ma) (do) (ma) (di) (vr) (zo) (4) (zo) (4)

eindiging van het contract op volgende datum valt of later (voltijdse tewerkstelling).

Recht indien de schorsing plaatshad ten vroegste op

Recht indien de beëindiging plaatshad ten vroegste op

Recht indien de schorsing plaatshad ten vroegste op

Recht indien de beëindiging plaatshad ten vroegste op

(max. 30 dagen):

(max. 30 dagen):

(max. 14 dagen):

(max. 14 dagen):

28/11/10 03/12/10 27/03/11 03/04/11 04/05/11 15/05/11 22/06/11 17/07/11 03/10/11 13/10/11 27/11/11 04/12/11

27/11/10 02/12/10 26/03/11 02/04/11 03/05/11 14/05/11 21/06/11 16/07/11 02/10/11 12/10/11 26/11/11 03/12/11

14/12/10 19/12/10 12/04/11 19/04/11 20/05/11 31/05/11 08/07/11 02/08/11 19/10/11 29/10/11 13/12/11 20/12/11

13/12/10 18/12/10 11/04/11 18/04/11 19/05/11 30/05/11 07/07/11 01/08/11 18/10/11 28/10/11 12/12/11 19/12/11

(4) Let op: deze feestdag valt op een zaterdag of zondag. De berekende data zijn gebaseerd op een klassieke werkweek (maandag tot vrijdag) en op de veronderstelling dat de vervangingsdag op de eerstvolgende werkdag (de maandag) valt.

INDEX maand jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

*1 108,84 109,62 110,42 110,67 111,66 112,28 112,87 112,18 112,36 112,16 111,49 111,25

index ‘08 *G 107,85 108,71 109,32 109,49 110,20 110,62 111,22 110,88 111,15 111,29 111,09 111,24

Opgelet: Nieuwe index vanaf 2006 Vanaf 1998: op basis 1996 = 100 Vanaf 2006: op basis 2004 = 100

*G.4 107,10 107,73 108,33 108,84 109,43 109,91 110,38 110,73 110,97 111,14 111,10 111,19

*1 111,36 111,74 111,10 111,33 111,25 111,04 110,97 111,31 111,02 111,07 111,36 111,54

index ‘09 *G 111,45 111,75 111,07 111,17 110,96 110,50 110,48 110,66 110,46 110,64 110,75 110,96

*G.4 111,27 111,38 111,38 111,36 111,24 110,93 110,78 110,65 110,53 110,56 110,63 110,70

*1 112,05 112,52 112,94 113,33 113,78 113,77 113,82 113,89 114,25

index ‘10 *G 111,36 111,90 112,11 112,34 112,72 112,74 112,86 112,94 113,29

*1 = index consumptieprijzen *G = gezondheidsindex *G.4 = viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex = basis voor loonindexatie Omschakelingsvoeten voor overgang van het ene indexcijfer naar het andere. oude index *1 x 0,8701 = nieuwe index *1 nieuwe index *1 x 1,1493 = oude index *1 oude index *G en *G.4 x 0,8790 = nieuwe index *G en *G4 nieuwe index *G en *G.4 x 1,1377 = oude index *G en *G4

Introductiedag

*G.4 110,93 111,24 111,58 111,93 112,27 112,48 112,67 112,82 112,96

Vijftien recente aanwinsten gaven op woensdag 8 september 2010 op de hoofdzetel present naar aanleiding van de introductiedag. Provikmo, Sociaal Bureau en ADMB Kinderbijslagfonds waren goed vertegenwoordigd. Maar ook ADMB Verzekeringen, Studiedienst, Communicatie- en Marketingsdienst, ADMB Interim en ADMB IS verwelkomden de voorbije maanden een nieuwe collega. ADMB wenst alle nieuwkomers nogmaals veel succes!

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

ADMBinfo

7


VOOR DE WERKGEVER

DATA

RSZ-bijdragen van 01.10.2010

van 01.11.2010 tot 31.01.2011 Hieronder volgt de lijst van de data die u in aanmerking dient te nemen over de periode van 01.11.2010 tot en met 31.01.2011 in verband met het vervullen van de sociale verplichtingen. We herinneren er aan dat de opgegeven data deze zijn waarop het betrokken organisme in het bezit moet zijn van het vereiste aangifteformulier en/of van de storting. Het betreft hier dus niet de data waarop u nog tijdig de verzending of storting kunt doen.

Huispersoneel 31.01.11

Inzenden van de aangifte over het 4e kwartaal 2010 en storten van de bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL postrek. 679-0261811-08

Bedrijfsvoorheffing 15.11.10

Oktober 2010 wanneer het bedrag van de totale BV over 2009 € 34.610 of meer bedroeg.

15.12.10

November 2010 wanneer het bedrag van de totale BV over 2009 € 34.610 of meer bedroeg.

24.12.10

BV oktober + november 2010 wanneer het bedrag van de totale BV over 2009 minder dan € 34.610 bedroeg.

14.01.11

December 2010

Sociale Zekerheid 05.11.10 Eerste provisionele storting voor het 4e kwartaal 2010 (30% van de bijdragen RSZ over het 4e kwartaal 2009). 03.12.10 Tweede provisionele storting voor het 4e kwartaal 2010 (35% van de bijdragen RSZ over het 4e kwartaal 2009). 05.01.11 Derde provisionele storting voor het 4e kwartaal 2010 (15% van de bijdragen RSZ over het 4e kwartaal 2009). OPMERKING:

de bedoelde provisionele stortingen moeten verricht worden door de werkgevers die in het voorgaande kwartaal meer dan € 6.197,34 RSZ-bijdragen verschuldigd waren. 31.01.11 a) Indienen van de aangifte over het vierde kwartaal 2010. b) Storten van het saldo van de bijdragen over het vierde kwartaal 2010, wanneer provisionele stortingen verricht worden. c) Storten van de bijdragen over het vierde kwartaal 2010, wanneer geen provisionele stortingen verricht worden.

Basis en bijzondere bijdragen BASISBIJDRAGEN Pensioen Z.I. geneesk. verz. Z.I. uitkeringen Kinderbijslagen Werkloosheid Jaarlijkse vakantie Beroepsziekte Arbeidsongevallen Educatief verlof Kinderopvang Asbestfonds Loonmatigingsbijdrage Totaal basisbijdragen BIJZONDERE BIJDRAGEN FSO basis -20 Loonmatiging FSO basis >=20 Loonmatiging FSO RVA Loonmatiging FSO niet-commerc. Loonmatiging Vak 10+ Loonmatiging Bevord. werkgel. & vorming Begel. jongeren Tijdel. werkl. & anc.toeslag

ADMBinfo

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

(809 2) (809 0) (809 4) (809 5) (810 2) (810 0) (811 2) (811 0) (857) (855) (852) (854) (859)

TOTAAL Commerciële ondernemingen -10 wn +10 wn +20 wn Niet commerciële ondernemingen -10 wn +10 wn +20 wn

0,18 0,01 0,19 0,01 0,24 0,01 0,05 0,00 1,60 1,69 0,10 0,05 0,10

0,18 0,01 0,19 0,01 0,24 0,01 0,05 0,00 1,60 1,69 0,10 0,05 0,10

13,07 13,07 13,07

39,07 40,76 40,77

33,07 34,76 34,77

13,07 13,07 13,07

38,93 40,62 40,62

32,93 34,62 34,62

SITUATIE AFHANKELIJKE WERKGEVERSBIJDRAGEN Fonds voor Bestaanszekerheid Arbeiders (820) sectorafhankelijk Bijdrage sectoraal pensioenfonds Arbeiders (825) sectorafhankelijk Forfaitaire bijdrage FBZ Arbeiders (826) sectorafhankelijk 1 Forfaitaire bijdrage 2e pensioenpijler (827) sectorafhankelijk 2 Fonds voor Bestaanszekerheid Bedienden (830) sectorafhankelijk Bijdrage Sociaal Fonds PC 218 (831) 0,21 Bijdrage Sociaal Fonds PC 201 - voeding (832 0) 0,10 - niet voeding > 20 wns (832 5) 0,50 Bijdrage sectoriaal pensioenfonds Bedienden (835) sectorafhankelijk Forfaitaire bijdrage FBZ bedienden (836) sectorafhankelijk 3 Bijdrage storting WG extra-leg. pens. (851) 8,86 Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen (862) CO2 uitstoot afhankelijk Loonbonus (888) 33,00 Solidariteitsbijdrage op verkeersboetes (889) 33,00 (1)

8

WERKNEMER WERKGEVER WERKGEVER ARBEIDER BEDIENDE 7,50 8,86 8,86 3,55 3,80 3,80 1,15 2,35 2,35 0,00 7,00 7,00 0,87 1,46 1,46 0,00 6,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,32 0,32 0,00 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,01 0,01 0,00 7,48 7,48 13,07 38,38 32,38

PC 124, 140.04, 127, 323 -

(2)

PC 130 -

(3)

PC 323

8,86 33,00 33,00


SITUATIE AFHANKELIJKE WERKNEMERSBIJDRAGEN Bijzondere bijdrage Sociale Zekerheid (856) Bijdrage op winstparticipaties (861) Bijdrage dubbel vakantiegeld bedienden (870)

variabele werknemersbijdrage 13,07 13,07

Bijdragen per kengetal WGcat. Omschrijving 000 Gewoon 000 Gewoon 010 ANPKB 011 wgs-geen bijdragen voor FSO en Sfbed 011 wgs-geen bijdragen voor FSO en Sfbed 012 WG’s geen bijdrage FSO 012 WG’s geen bijdrage FSO 025 ziekenhuizen 025 ziekenhuizen 035 vrije beroepen 035 vrije beroepen 036*** drukkerijen 036 drukkerijen 038 kleding en confectie 038 kleding en confectie 039 huisbedienden 039 huisbedienden 048 voedingsnijverheid 048 voedingsnijverheid 049 wasserijen 049 wasserijen 052 groenten-en fruitconserven 052 groenten-en fruitconserven 055 hout en stoffering 055 hout en stoffering 057 handel in voedingswaren 057 handel in voedingswaren admin. bed 057 handel in voedingswaren verkoop bed 058 bakkerijen 058 bakkerijen 062 opvoedingsinstellingen 062 opvoedingsinstellingen 064 garagebedrijf 064 garagebedrijf 065 koetswerk 065 koetswerk 066 schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven 066 schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven 067 elektriciëns 067 elektriciëns adm bed 067 elektriciëns verkoop 068 taxi’s 068 taxi’s 072 geneesheer-specialisten 074 gesubsidieerd onderwijs 074 gesubsidieerd onderwijs 077 metaalhandel 077 metaalhandel admin. bed 077 metaalhandel verkoop 078 edele metalen 078 edele metalen admin. bed 078 edele metalen verkoop 079 recuperatie metalen 079 recuperatie metalen 082 terugwinning papier 082 terugwinning papier 083** transport 083 transport 091** handel in brandstoffen

WNkengetal 015 495 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 495 015 495 495 015 495 015 495 495 015 495 495 015 495 015 495 015 495 015

-10 wn 39,07 33,07 33,28 38,88 32,88 39,07 33,07 38,93 32,93 38,93 32,93 40,83 33,28 42,47 33,90 38,97 32,97 41,77 33,47 40,92 33,28 41,77 33,47 54,22 33,28 39,67 33,28 33,17 41,37 33,47 39,42 33,42 42,86 33,28 43,05 33,28 55,02 33,28 55,55 33,28 33,17 40,47 33,28 21,49 39,39 32,68 43,05 33,28 33,17 41,77 32,28 33,17 42,02 33,28 40,67 33,28 46,82 34,12 60,82

+10 wn 40,76 34,76 34,97 40,57 34,57 40,76 34,76 40,62 34,62 40,62 34,62 43,17 34,97 44,16 35,59 40,66 34,66 43,46 35,16 42,61 34,97 43,46 35,16 55,91 34,97 41,36 34,97 34,86 43,06 35,16 41,11 35,11 44,53 34,97 44,74 34,97 56,71 34,97 57,24 34,97 34,86 42,16 34,97 21,49 41,08 34,37 44,74 34,97 34,86 43,46 34,97 34,86 43,71 34,97 42,36 34,97 48,51 35,81 62,51

+20 wn 40,77 34,77 34,98 40,57 34,57 40,77 34,77 40,62 34,62 40,62 34,62 43,18 34,98 44,17 35,60 40,66 34,66 43,47 35,17 42,63 34,98 43,47 35,17 55,92 34,98 41,37 34,98 34,87 43,07 35,17 41,11 35,11 44,54 34,98 44,75 34,98 56,72 34,98 57,25 34,98 34,87 42,17 34,98 21,49 41,08 34,37 44,75 34,98 34,87 43,47 34,98 34,87 43,72 34,98 42,37 34,98 48,52 35,82 62,52

091 091 094 094 097 097 100 100 111 111 122 122 123 123 135 135 157 157 193 193 194 194 200 200 211 211 235 235 262 262 311 311 322 322 330 330 335 335 911* 911*

handel in brandstoffen admin. bed. handel in brandstoffen verkoop onderhoud parken en tuinen onderhoud parken en tuinen erkende uitzendbureaus erkende uitzendbureaus zelfstandige kleinhandel zelfstandige kleinhandel ziekenhuizen - IBF ziekenhuizen - IBF medische-sociale sector medische-sociale sector kappersbedrijven kappersbedrijven particuliere apotheken particuliere apotheken levensmiddelenbedrijven levensmiddelenbedrijven landbouw landbouw tuinbouwbedrijf tuinbouwbedrijf expeditiekantoren expeditiekantoren gezins- en bejaardenhulp gezins- en bejaardenhulp particuliere apotheken (BVBA) particuliere apotheken (BVBA) socio-culturele sector socio-culturele sector privé-ziekenhuizen privé-ziekenhuizen kinderopvang - nederl. kinderopvang - nederl. privé-rusthuizen privé-rusthuizen particuliere apotheken (VZW) particuliere apotheken (VZW) thuisverpleging thuisverpleging

495 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495

33,28 33,17 50,47 33,28 38,97 32,97 39,07 33,17 39,03 33,03 39,42 33,42 56,44 49,14 39,07 33,07 39,67 33,67 49,52 33,28 51,47 33,28 39,07 34,22 39,32 33,32 39,17 33,17 39,42 33,42 39,03 33,03 39,42 33,42 39,17 33,17 39,11 33,11 39,07 33,07

34,97 34,86 52,16 34,97 40,66 34,66 40,76 34,86 40,72 34,72 41,11 35,11 58,13 50,83 40,76 34,76 41,36 35,36 51,21 34,97 53,16 34,97 40,76 35,91 41,01 35,01 40,86 34,86 41,11 35,11 40,72 34,72 41,11 35,11 40,86 34,86 40,80 34,80 40,76 34,76

34,98 34,87 52,17 34,98 40,66 34,66 40,77 34,87 40,72 34,72 41,11 35,11 58,14 50,84 40,76 34,76 41,37 35,37 51,22 34,98 53,17 34,98 40,77 35,92 41,01 35,01 40,87 34,87 41,11 35,11 40,72 34,72 41,11 35,11 40,87 34,87 40,80 34,80 40,77 34,77

BOUWsector 024 Bouw (ruwbouw) 026 Bouw (afwerkingsondernemingen) 044 Bouw (muur- en grondbedekking) 054 Bouwbedrijf (voeg- en dakwerken)

015 015 015 015

53,74 53,74 53,74 53,74

55,43 55,43 55,43 55,43

53,94 53,94 53,94 53,94

Toe te voegen forfaitaire bijdrage fonds voor bestaanszekerheid: Categorie arb < 25 jr in dienst arbeiders >= 58 jr 024 € 322,50 € 522,50 026 € 231,50 € 431,50 044 € 311,50 € 511,50 054 € 311,50 € 511,50 HORECAsector WGcategorie Omschrijving 016 Horeca – zonder FSO 016 Horeca – zonder FSO 017 Horeca 017 Horeca

WNkengetal 015 495 015 495

-10 wn 40,31 34,31 40,37 34,37

andere € 622,50 € 531,50 € 611,50 € 611,50

+10 wn 42,00 36,00 42,06 36,06

+50 wn 42,05 36,05 42,12 36,12

* Indien het een commerciële activiteit betreft ** Toe te voegen forfaitaire bijdrage hospitalisatieverzekering van € 25,00. *** Toe te voegen forfaitaire bijdrage 2e pensioenpijler PC 130 van € 136,00. Bovenstaande cijfers zijn ook raadpleegbaar via onze website onder de rubriek “e-news” “cijfers voor werkgevers”

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

ADMBinfo

9


VOOR DE WERKGEVER

Memo voor de werkgever 1. OPZEGTERMIJNEN

3. MINIMUMLOON (vanaf 01.09.2010)

1.1. OPZEGTERMIJNEN WERKLIEDEN ALGEMEEN (vanaf 01.10.2000)*

Gemiddeld minimum maandinkomen voor sectoren die onder geen paritair comité vallen of geen eigen indexsysteem hebben.

ANCIËNNITEIT

- 6 maand* - 5 jaar -10 jaar -15 jaar -20 jaar 20 jaar en +

* ** *** ****

VOOROPZEG WERKGEVER WET**

CAO75 ***

VOOROPZEG WERKNEMER ****

INGANGSDATUM

7 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 56 dagen

7 dagen 35 dagen 42 dagen 56 dagen 84 dagen 112 dagen

3 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 28 dagen

volg. kal.dag volg. maandag volg. maandag volg. maandag volg. maandag volg. maandag

Mits voorzien in het arbeidsreglement of in voorafgaand individueel akkoord. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, doch wel sectorale werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausule. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausules. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen.

1.2. OPZEGTERMIJNEN BEDIENDEN (vanaf 01.01.2010) JAARBEZOLDIGING

ANCIËNNITEIT

VOOROPZEG WERKGEVER

VOOROPZEG WERKNEMER

TEGENOPZEG WERKNEMER

tot 30.327,00

- 5 jaar 5 à -10 j. 10 à -15 j. enz. per 5 j.

3 maand 6 maand 9 maand telkens + 3 m.

1 1/2 maand 3 maand 3 maand 3 maand

1 maand 1 maand 1 maand 1 maand

30.327,01 tot 60.654,00

60.654,01 en+

volgens overeenkomst werkgever/ werknemer met minimum volgens termijnen -30.327,01 max. jaarbezoldiging 4 1/2maand max. 6 maand

idem *

LEEFTIJD

ANCIËNNITEIT

22 j. 21,5 j. 21 j. 20 j. 19 j. 18 j. 17 j. 16 j.

12 m. 6 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m.

MAANDWEDDE

UURLOON 40 UREN

UURLOON 39 UREN

UURLOON 38 UREN

1.469,48 1.452,80 1.415,24 1.330,33 1.245,41 1.160,50 1.075,58 990,67

8,4778 8,3815 8,1648 7,6750 7,1851 6,6952 6,2053 5,7154

8,6951 8,5964 8,3742 7,8718 7,3693 6,8669 6,3644 5,8620

8,9240 8,8227 8,5946 8,0789 7,5632 7,0476 6,5319 6,0162

4. MINIMUMVERGOEDINGEN LEERCONTRACTEN GEMEENSCHAP

VLAAMSE

FRANSE

2010

2010

2010

290,60 387,47 480,47 387,47 435,90 484,34 490,09

228,51 304,68 396,09 228,51 304,68 396,09 490,09

206,05 251,84/366,32 429,28/468,20 468,20 490,09

1e jaar van de leertijd 2e jaar van de leertijd 3e jaar van de leertijd 18 jaar: 1e jaar leertijd 2e jaar leertijd 3e jaar leertijd (vanaf 01.09.2010)* 4e jaar van de leertijd Plafond kinderbijslag (sinds 01.09.2010)

DUITSE

5. SLUITING VAN ONDERNEMINGEN (vanaf 01.09.2010) Sluitingsvergoeding 144,93 (max.= 2.898,60)

6. LOONGRENZEN SOCIALE UITKERINGEN (vanaf 01.09.2010) 2 maand max. 4 maand

werkloosheid ziekteverzekering brugpensioen cao halftijds brugpensioen collectief ontslag

2.250,63 3.139,13 3.545,62 1.772,81 3.021,79

Ingangsdatum de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand * Eventueel akkoord bij indiensttreding

7. WERKLOOSHEID: AANTAL TE BEWIJZEN DAGEN IN DE REFERTEPERIODE

2. LOOPTIJD PROEFBEDING

-36 jaar 36 tot 50 jaar boven 50 jaar

2.1. PROEFTERMIJNEN WERKLIEDEN

- min. 1 week - max. 2 weken (verbreking mogelijk zonder vooropzeg na 1e week) - verlengbaar met hoogstens 1 week schorsing 2.2. PROEFTERMIJNEN BEDIENDEN (vanaf 01.01.2010)

- min. 1 maand - max. 6 maand (tot 36.355,00 jaarloon) of 12 maand (boven 36.355,00 jaarloon) - beëindiging mogelijk via 1 week opzeg met einde ten vroegste op laatste dag 1e maand - onbeperkt verlengbaar door schorsing

312 d. (18 m. vóór aanvraag) 468 d. (27 m. vóór aanvraag) 624 d. (36 m. vóór aanvraag)

8. LOONBESLAG op nettoloon (vanaf 01.01.2010)(*) 0 - 978,00 978,01 - 1.050,00 1.050,01 - 1.159,00 1.159,01 - 1.268,00 boven 1.268,00

= nihil = 20% = 30% = 40% = onbeperkt

(= 14,40) (= 32,70)** (= 43,60)

* verhoogd met 60 EUR per kind ten laste ** n.v.t. indien uitsluitend vervangingsinkomen of zelfstandige activiteit

9. EDUCATIEF VERLOF 9.1. RECUPERATIE FOD WASO

Forfait, afhankelijk van diverse componenten 9.2. BETALING AAN WERKNEMER (vanaf 01.09.2009)

2.601 euro per maand

10. VERGOEDINGEN NACHTARBEID (vanaf 01.09.2010) - uurtoeslag voor prestaties*

meer info bij uw Sociaal Bureau 10

ADMBinfo

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

- beneden 50 jaar - vanaf 50 jaar - extra oplegvergoeding bovenop werkloosheid * indien sectorieel of in onderneming geen andere regeling

1,06 1,27 129,15


ADMB biedt u een ‘totaaloplossing’ voor uw personeelszaken ... !

KURT BOELENS Afdelingshoofd HR Consultant ADMB Select

ADMB Select, ADMB Interim / Office & Careers, ADMB School, ADMB Assistance en ADMB International vormen samen een slagkrachtig team ! ADMB biedt al decennia lang een sterke service op het vlak van personeelsadministratie (ADMB Sociaal Bureau) en welzijn op het werk (Provikmo). Door een samenwerking met deze beide diensten worden de loonberekening en de aanverwante sociaal-administratieve verplichtingen, alsook de noodzakelijke preventieve acties door onze specialisten u uit handen genomen.

ADMB Assistance biedt u de mogelijkheid om onze expertise op het vlak van personeelsbeleid en dito administratie ‘in huis’ te halen, onder meer voor een tijdelijke vervanging van uw afwezige HR- of Payroll Medewerker of bijkomende assistentie op de personeelsdienst. We zorgen tevens voor een ‘scan’ van uw personeelszaken en vullen dit aan met het nodige advies.

ADMB staat echter voor veel meer dan enkel de bovenstaande – vooral administratieve – wettelijke verplichtingen. Reeds meer dan 20 jaar bieden wij een brede waaier van consultancy op het vlak van hrm of personeelsbeleid. Of het nu gaat om een tijdelijke tewerkstelling bij piekmomenten, de zoektocht naar een nieuwe medewerker, het coachen van de bestaande ploeg, het aanwerven van een buitenlandse arbeidskracht... Geen uitdaging is voor ADMB te groot!

ADMB School – als opleidingscentrum met ervaren consultants / lesgevers – organiseert opleidingen op het vlak van sociale wetgeving, informatiesessies voor boekhouders-correspondenten rond sociale en fiscale thema’s, alsook workshops inzake people skills (communicatie, leidinggeven, com-

ADMB wil deze services nog beter op elkaar afstemmen en streeft sinds kort naar verdere synergieën tussen deze partners. De doelstelling daarbij is de klant te kunnen ondersteunen vanuit een ‘one stop shopping’ principe of met andere woorden: één aanspreekpunt voor al uw hrm-oplossingen.

Onze dienstverlening ! ADMB Select is gespecialiseerd in de rekrutering, selectie en search van gemotiveerde en bekwame medewerkers. Onze consultants zijn uitstekend opgeleid in het grondig screenen van kandidaten (via assessment centers en potentieelonderzoek), alsook hen te oriënteren naar een nieuwe job of promotie (development centers). ADMB Interim / Office & Careers zorgt voor het snel ter beschikking stellen van competente arbeidskrachten, zowel arbeiders als bedienden. Vanuit een klantgerichte aanpak streven wij naar een oplossing op maat, of het nu gaat over een tijdelijke opvang van meerwerk of de opstap naar een vaste aanwerving.

merciële vaardigheden). De focus ligt hier vooral op het aanbieden van praktisch toepasbare knowhow en/of kennis. ADMB International adviseert en begeleidt de werkgever die de stap zet om een buitenlandse werknemer aan te werven, dit zowel administratief alsook op het vlak van integratie in de nieuwe omgeving. Een grote aandacht gaat hierbij uit naar het onthaal en de ondersteuning van de werknemer zelf. Ook buitenlandse ondernemingen actief op de lokale markt, of omgekeerd, lokale ondernemingen die over de grenzen heen hun activiteiten willen ontplooien, kunnen hier terecht.

Onze kantoren ! ADMB Select / Outplacement / School / Assistance Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge Koningsstraat 75 B 4, 1000 Brussel

tel. 050 47 49 79 tel. 02 250 00 50

ADMB Interim / Office & Careers Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge Smedenstraat 3, 8000 Brugge Gasthuisstraat 1, 8600 Diksmuide René Colaertplein 23, 8900 Ieper Reepkaai 2-4, 8500 Kortrijk Ernest Feysplein 16, 8400 Oostende Noordstraat 47, 8800 Ronselaar Zuidstraat 18, 8820 Torhout Zuidstraat 58, 8630 Veurne Ottergemsesteenweg 439, 9000 Gent

tel. 050 47 48 60 tel. 050 47 48 49 tel. 051 51 17 87 tel. 057 20 07 00 tel. 056 24 54 45 tel. 059 56 40 56 tel. 051 22 00 00 tel. 050 22 26 66 tel. 058 31 62 08 tel. 09 268 28 68

tel. 050 47 48 65 (Office & Careers)

tel. 09 242 83 57 (Construct en Nieuw-Europese Cel)

ADMB International Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge

tel. 050 47 41 87

ADMB Outplacement staat voor een intensieve begeleiding van ontslagen werknemers. Vanuit een grondige analyse van hun potentieel oriënteren we deze werkzoekenden naar een haalbaar en realistisch jobaanbod. Elke werkgever kan hier terecht voor het verplichte aanbod bij het ontslag van een 45-plusser.

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

ADMBinfo

11


ADMB SCHOOL

Opleidingen Najaar 2010 Degelijke en correcte informatie via opleidingen en infosessies Basiscursus Arbeidsrecht: 4 namiddagsessies

9-16-18-23 november

Brugge

www.admbschool.be/arbeidsrecht

Talentmanagement

18 november

Puurs

www.admbschool.be/talent

Talentmanagement

25 november

Brugge

www.admbschool.be/talent

Sociale Actualia, Sociale wetgeving heet van de naald *

7 december

Brugge

www.admbschool.be/actualia

Sociale Actualia, Sociale wetgeving heet van de naald *

9 december

Puurs

www.admbschool.be/actualia

Functioneringsgesprekken

7 december

Brugge

www.admbschool.be/functionering

Functioneringsgesprekken

14 december

Puurs

Bedrijfsopleidingen MS Office

op maat

De opleidingen zijn dagsessies, telkens van 9 u. tot 17 u., voor- of namiddagsessies werden met een * aangeduid.

www.admbschool.be/functionering www.admbschool.be/office

Hebt u interesse voor 1 of meerdere opleidingen? Aarzel dan niet en schrijf u in via de link vermeld bij de respectieve opleiding(en) of via mail naar school@admb.be.

Al onze opleidingen kunnen wij ook bij u in het bedrijf organiseren. Voor opleidingen op maat en in company, contacteer vrijblijvend Ann Van Hove op telnr. 050/474 975 of via mail school@admb.be. Nieuwsgierig naar onze opleidingen voorjaar 2011? U kunt zich gratis abonneren op ons e-zine “ADMB School” via www.admbschool.be/ezine om als eerste op de hoogte gebracht te worden van de opleidingen.

laten we anders bekeken eens anders bekijken Waarom is het belangrijk voor u dat wij de dingen anders bekijken? Dat we de manier waarop u naar de financiële wereld kijkt, willen veranderen en bewijzen dat we beschikbaar, betrouwbaar en attent zijn? Dat is belangrijk omdat het over uw financiële toekomst gaat. En omdat transparant advies en ondersteuning daarin nog altijd een heel belangrijke rol spelen. Kom dus eens een keer met een verzekeringsmakelaar praten. Het zal de manier waarop u de financiële wereld ziet misschien voorgoed veranderen.

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel - BIC AXABBE22 - KBO nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel - CBFA 036705 A

12

ADMBinfo

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010


VEKMO-MILIEU

Milieuvergunningenpiek gespreid tot september 2016. Langlopende oude ARAB-vergunningen en lozingsvergunningen van vóór september 1991 waren van rechtswege beperkt geldig tot 1 september 2011, d.i. 20 jaar na het van kracht worden van VLAREM I. Omwille van de verwachte milieuvergunningenpiek heeft de Vlaamse regering op 11 juni 2010 echter een nieuwe regeling getroffen, zodat de hernieuwingsaanvragen meer gespreid in de tijd kunnen verlopen. Een eerdere maatregel, met name een vervroegde hernieuwing voor dit type vergunningen, heeft klaarblijkelijk weinig effect gehad.

aangezien met mogelijke consequenties op vlak van vergunningsvoorwaarden. De vergunning moet ook steeds actueel gehouden worden. In uitzondering op voormelde geldt dat voor de ARAB-vergunningen waarvoor de aanvraag tot een nieuwe vergunning minstens twaalf maanden voor het verstrijken van de lopende vergunning werd ingediend, er in afwachting van een definitieve beslissing over de aanvraag, ook na het verstrijken van de eindtermijn van de vergunning verder kan geëxploiteerd worden.

Wijziging behandelingstermijnen Hoe lang is uw vergunning geldig? De vergunningstermijn van ARABexploitatie- en lozingsvergunningen, verleend vóór 1 september 1991, wordt in zijn oorspronkelijke staat hersteld ingeval van een vervaldag vóór 1 september 2016. Vergunningen verleend met een vervaldag na 1 september 2016, of zonder vervaltermijn, vervallen van rechtswege op 1 september 2016. Dit betekent in sommige gevallen een verlenging van 5 jaar. Vergunningen voor de winning van grondwater, verleend vóór 1 mei 1999 (= vóór opname in de VLAREMvergunning), vervallen op de in de vergunning vermelde datum. Bij ontstentenis van een einddatum in de vergunning vervalt zij van rechtswege op 1 januari 2019. Een VLAREM-milieuvergunning wordt afgeleverd voor een termijn van

maximaal 20 jaar. De einddatum staat steeds duidelijk vermeld in de vergunning.

Is er binnen de gestelde termijn door het College van Burgemeester en Schepenen (klasse 2) of door de Bestendige Deputatie (klasse 1) geen beslissing genomen, dan wordt de milieuvergunning geacht geweigerd

te zijn. De aanvrager moet hiervan op de hoogte gesteld worden en kan vervolgens in beroep gaan. Deze regeling geldt voortaan echter niet meer bij het hernieuwen van de vergunningen verleend volgens het ARAB-systeem. Hier kan de aanvrager, na het verstrijken van de vastgestelde termijnen, bij aangetekend schrijven de overheid rappelleren. Pas indien de overheid geen uitspraak doet over de vergunningsaanvraag binnen een termijn van 120 dagen na de rappelbrief, wordt de vergunning geacht geweigerd te zijn. Hiertegen kan dan door de aanvrager alsnog beroep worden aangetekend.

KATRIEN CARELS Milieucoördinator VEKMO

Meer info? Contacteer VEKMO op 050 47 47 11 of 016 22 89 58.

Wanneer de vergunning hernieuwen? Normalerwijze moet de hernieuwing van een milieuvergunning tussen de 18e en 12e maand voor het verstrijken van de termijn opnieuw aangevraagd worden. Voor de vergunningen verleend volgens het ARAB-systeem – zowel voor als na het inwerking treden van VLAREM - is een vervroegde aanvraag tot verlenging mogelijk. Dergelijke, vroegtijdige hernieuwing is ook mogelijk in geval van een overname of bij belangrijke veranderingen (investeringen). Het is uitermate belangrijk dat een bedrijf nooit zonder vergunning komt! In dat geval kan zij als “nieuw” worden

www.mercator.be

Meer dan verzekerd

Baloise Group

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

ADMBinfo

13


PROVIKMO

Het “jaarlijks actieplan” van de onderneming

JAN BOUTEN Preventieadviseur niveau 1 Provikmo

Het jaarlijks actieplan moet rond deze periode opgesteld worden en ten laatste op 1 november voorgelegd worden aan het comité PBW. In bedrijven waar geen comité actief is, wordt het jaarlijks actieplan voorgelegd aan de werknemersafvaardiging of volgens de procedure van de rechtstreekse participatie van de werknemers. Dit alles is omschreven in het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het Jaarlijks Actieplan maakt, samen met het Globaal Preventieplan, deel uit van het Dynamisch Risicobeheersingsysteem. De opmaak van het preventie- en jaaractieplan is weliswaar wettelijk verplicht voor elke werkgever, maar een goed opgemaakt en uitgewerkt plan is tevens een garantie op betere bedrijfsresultaten door minder kosten, meer kwaliteit en een beter welzijn van de werknemers.

Het dynamisch Risicobeheersingsysteem Elke werkgever is verantwoordelijk voor het creëren en het voeren van een actief en dynamisch preventief welzijnsbeleid binnen zijn onderneming. Dit planmatige beleid is erop gericht om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren en om bedrijfsongevallen maximaal tegen te gaan. Het dynamisch risicobeheersingsysteem heeft betrekking op de zeven domeinen die samen het begrip “welzijn” vormen. Het houdt rekening met de wisselwerking die er tussen die domeinen bestaat of kan bestaan. Het doel van dit systeem bestaat er in de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid mogelijk te maken en heeft daarom betrekking op vier etappes: - de uitwerking van het beleid, dat vooral de doelstellingen en de benodigde middelen bepaalt; - de programmatie van het beleid, dat vooral de toe te passen methodes, de opdrachten, de verplichtingen en de middelen van de betrokkenen bepaalt; - de uitvoering van het beleid; - de evaluatie van het beleid, dat vooral betrekking heeft op de vaststelling van de evaluatiecriteria. Dit systeem houdt rekening met onder andere: - de aard van de activiteiten en de grootte van het bedrijf; - de specifieke risico’s verbonden aan die activiteiten; - de specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen werknemers.

14

ADMBinfo

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

Globaal Preventieplan In uitvoering van het dynamisch risicobeheersingsysteem moet er een globaal preventieplan worden opgemaakt, waarin de specifieke actiepunten betreffende de verbetering van het welzijn van de werknemers omschreven staan, over een periode van de vijf eerstvolgende jaren. Het globaal preventieplan wordt opgesteld door de werkgever in overleg met de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk. Ook de werknemers worden betrokken via het comité PBW of via rechtstreekse participatie. Het plan wordt vastgesteld voor een termijn van vijf jaar. Het geeft een concrete omschrijving van de resultaten van de risicoanalyses, van de prioritaire doelstellingen en de activiteiten die moeten worden verricht om deze doelstellingen te bereiken. Daarbij wordt tevens beschreven welke middelen er worden gebruikt en wat de opdrachten en verplichtingen zijn van alle betrokken personen. Zowel algemene doelstellingen die moeten bereikt worden (daling van het aantal arbeidsongevallen of afname van schade door ongevallen) als zeer concrete maatregelen op basis van een incident, een ongeval, of een beroepsziekte die zich heeft voorgedaan, worden opgenomen in het preventieplan.

3. de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen; 4. de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het Globaal Preventieplan ingevolge: - gewijzigde omstandigheden; - de ongevallen en incidenten die zich in de onderneming of instelling hebben voorgedaan; - het jaarverslag van de interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van het voorbije burgerlijk jaar; - de adviezen van het Comité tijdens het voorbije burgerlijk jaar. (*): het betreft “bedrijfs”-doelstellingen en niet zozeer doelstellingen voor en door de preventiedienst.

In het jaarlijks actieplan worden tevens de resultaten van de uitgevoerde actiepunten van het vorige jaarlijkse actieplan geëvalueerd. Zo nodig wordt er bijgestuurd. De preventieadviseur wordt betrokken bij het opstellen van het plan. De werkgever neemt de nodige beslissingen.

Jaaractieplan Het jaarlijks actieplan is de lijst van prioriteiten voor het komende jaar, met het oog op een verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. In het plan is omschreven welke acties zullen worden genomen, door wie, wanneer, en welke middelen worden ingezet om de acties uit te voeren. Het betreft minstens de actiepunten van het komende jaar van het globaal preventieplan. Het jaarlijks actieplan is op schrift beschikbaar en bepaalt: 1. de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend dienstjaar (*); 2. de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;

Contact: Klanten van Provikmo kunnen voor eventuele verdere vragen steeds terecht bij onze documentatiedienst op het telefoonnummer 050 474 782 of via e-mail docdienst@provikmo.be .


ADMBEELD

ADMB Award 2010 Op vrijdag 15 oktober werd in het Concertgebouw in Brugge voor de tiende keer de ADMB Award uitgereikt, een jubileumeditie! De award wordt toegekend aan een personeelsverantwoordelijke en een student voor hun verdienstelijk werk op het vlak van HR. Bijna 1000 aanwezigen, zowel personeelsleden als klanten, waren getuige van de prijsuitreiking. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de ingestuurde werken stijgt ieder jaar. Na de openingsspeech van ADMB-voorzitter Jozef Vandenberghe had Patrick Coucke, voorzitter van de jury, de eer en het genoegen om de winnaars bekend te maken. De ADMB Award voor personeelsverantwoordelijken ging dit jaar naar Peter Sommen, HR-manager van het Provinciebestuur Antwerpen, voor het project ‘Ecompetentiemanagement in de publieke sector’. In de categorie studenten sleepte Valerie Mastelinck, master in de rechten (K.U. Leuven), de prijs in de wacht voor haar eindwerk ‘Actief arbeidsmarktbeleid

en herstructurering in de onderneming’. Beide winnaars kregen naast de award een geldprijs van 1000 euro en hun bekroond werk maakt kans om gepubliceerd te worden in HR Magazine. De ADMB Award werd dit jaar opgeluisterd door een gesmaakt optreden van ‘The Country Ladies’, een trio ladies, bestaande uit Eva De Roovere, Tine Reymer en Nathalie Delcroix, dat ondersteund wordt door cowboys zoals Roland Van Campenhout en Axl Peleman. De daaropvolgende receptie was een mooie afsluiter van een geslaagde avond. Op naar het volgende jubileum!

JJ SOENEN

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

ADMBinfo

15


INTERVIEW

Interview met Stefan Huygebaert, de derde ‘jobstudent van het jaar’ ADMB en UNIZO gaven op 26 augustus aan Stefan Huygebaert de titel ‘Jobstudent van het jaar’. De 22-jarige Bruggeling, die hierdoor een extra maandloon kreeg, is tijdens de zomer fietsgids bij QuasiMundo Bike Tours, een bedrijf dat rondleidingen geeft aan toeristen. De jury koos Stefan uit 123 dossiers op basis van tien criteria, zoals ondernemingszin, creativiteit en klantvriendelijkheid. Met de prijs ‘Jobstudent van het jaar’ willen ADMB en UNIZO jongeren belonen voor hun inzet en tevens de aandacht vestigen op de complexe wetgeving rond studentenarbeid. PIETER STAELENS Communicatiemedewerker ADMB

Een stralende dinsdagmiddag in Gent. Lunchbar ‘Het Salon’ in de Sint-Pietersnieuwstraat schittert in de schaduw van de beroemde Boekentoren. Aan alle tafeltjes zie je studenten en proffen door elkaar discussiëren terwijl de heerlijke zelfgemaakte muffins vlotjes over de toonbank schuiven. Geen betere plaats om af te spreken met Stefan Huygebaert, jobstudent van het jaar 2010. Tijd voor een gesprek over studeren en ondernemen!

Wat ga je doen met je extra maandloon? Ik zou graag op reis gaan, al zal het voor volgend jaar zijn. Australië, Nieuw-Zeeland en New York staan met stip genoteerd op mijn lijstje.

Na de bekendmaking was je niet weg te slaan uit de media: De Standaard, Het Nieuwsblad, HLN, Radio 2, VTM, Jim-tv, ... Wat vond je van al die aandacht? De dag zelf was het heel overweldigend. Ik wist dat ik bij de laatste vijftien zat, maar niet dat ik gewonnen had. Toen ik ’s morgens aankwam op het werk zag ik vier camera’s lonken in mijn richting... de verrassing was dan ook compleet! Mijn gsm stond de hele dag roodgloeiend, ik kreeg overal positieve reacties. Mijn ouders waren apetrots. Jos Teughels, de zaakvoerder van QuasiMundo Bike Tours, was natuurlijk heel blij met de positieve reclame. Mijn vrienden vinden het vooral grappig. Ze maken dan opmerkingen zoals “Ah, de jobstudent van het jaar is hier. Gij trakteert zeker?” En de dag na de uitreiking werd ik zelfs herkend in Brugge. Ik vond alle aandacht wat onwennig, maar het feit dat mijn opa anderhalf uur naar Jim-tv heeft gekeken, was al die moeite waard! (lacht).

Wat bracht je naar de studies kunstwetenschappen? Ik koos voor kunstwetenschappen vanuit mijn interesse voor geschiedenis, maar gaandeweg begon het kunstaspect ervan mij steeds meer te boeien. Ik weet dat de richting weinig jobmogelijkheden biedt,

16

ADMBinfo

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

maar ik studeer het vooral omdat ik het graag doe. Ik zit nu in mijn laatste jaar, maar denk eraan om volgend jaar de lerarenopleiding te volgen. Ik vond het wel opvallend toen een toerist in het VTM nieuws over mij zei: “He should be a teacher”.

Studies geschiedenis en een passie voor vertellen: de ideale combinatie om te gaan gidsen? Ik heb gemerkt dat ik het heel graag doe! Ik vertel graag over geschiedenis, en bij QuasiMundo Bike Tours mag ik mijn eigen inbreng geven. Zo doe ik research over de gebouwen die ik tijdens de rondleiding zie en probeer dan extra informatie te vertellen tijdens het gidsen.

Wat zijn je taken bij QuasiMundo Bike Tours? Vier jaar geleden deed ik mijn eerste rondleidingen voor toeristen. In de loop van de jaren kreeg ik


INTERVIEW

Bedrijven doen vaak een beroep op gemotiveerde jongeren om tijdelijk bij hen te komen werken. Jobstudenten zijn dan ook erg belangrijk voor de kmo-economie. Uit cijfers van ADMB Interim blijkt dat er een stijging is in het aantal jobstudenten en dat ook veel jongeren ervoor kiezen om buiten de zomermaanden te werken. Het aantal full-time studenten dat ADMB Interim tewerkstelde van begin 2010 tot eind augustus steeg dit jaar t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar met 28%, en dit vooral door tewerkstelling tijdens het schooljaar en in de kleine vakanties. In de grote vakantie was er een stijging van 11%.

steeds meer functies, zoals administratieve taken, herstellen van fietsen, kijken wat toeristen vertellen over ons product op reiswebsites, ... Daarnaast gaat Jos iedere zomer twee weken op reis en mag ik het bedrijf runnen. Dat is natuurlijk ontzettend boeiend: aan de ene kant is er de stress om alles te regelen, en aan de andere kant maak je veel contacten met mensen. Zo leer je het volledige bedrijfsproces kennen. Ik merk ook dat ik na vier jaar sterk doordrongen word van het bedrijf. Ik begin zelfs al te spreken over het ‘product’ (lacht).

Wat vind je het leukste aan de job? Het vertellen over geschiedenis en het contact met de mensen. Ik kan echt genieten van hun verhalen en leer op die manier veel bij over andere culturen, bijvoorbeeld over de Amerikaanse samenleving. De voornaamste toeristen zijn Amerikanen, Britten, Canadezen en Australiërs. De meeste rondleidingen zijn dan ook in het Engels. De clichés worden wel bevestigd: Brugge is gekend voor haar bier, mosselen, frieten en chocolade. Dan probeer ik hen duidelijk te maken dat de stad ook een schitterende geschiedenis en fantastische, historische gebouwen heeft.

En wat na je studies? Gidsen vind ik alleszins heel leuk. Ik zou het wel zien zitten om later voltijds bij QuasiMundo Bike Tours te

werken. Iedere zomer krijg ik meer inzicht in het ‘management’ van het bedrijf en de bedrijfswereld in het algemeen. QuasiMundo Bike Tours wil toeristen op een sportieve manier rondleiden in Brugge en hen vooral beschermen tegen tourist traps. Verder denk ik aan lesgeven of research. En waarom zelfs niet zelfstandig worden? Het commerciële heb ik nog niet volledig onder de knie, maar dat betert ieder jaar. Mijn pad is nog niet uitgestippeld, dus zondig ik mij voorlopig aan het hedendaags fenomeen van opleidingstoerisme (lacht).

Wat maakt volgens jou een goede jobstudent? Een goede jobstudent is een ambassadeur van het bedrijf, iemand die initiatief toont en een eigen inbreng heeft. Hij of zij moet in team kunnen werken en meedenken over wat het bedrijf nog beter zou kunnen maken. En natuurlijk zijn enthousiasme en klantvriendelijkheid ook belangrijke waarden.

Veel jobstudenten werken ook buiten de zomer. Hoe zit dat bij jou? Momenteel werk ik enkel 23 dagen tijdens de zomer. Ik overweeg wel om ook tijdens het jaar te werken, maar het is afhankelijk van mijn schoolwerk. Zo moet ik dit jaar mijn thesis schrijven en daar zal ongetwijfeld veel tijd in kruipen. Ik vind het wel positief dat studenten zoveel willen werken. De motivaties zijn divers: uit traditie, voor het geld, de ervaring, of uit idealisme. Voor mij primeert vooral de laatste reden: ik wil het echt doen en vind het leuk.

Wat moet een onderneming doen om haar medewerkers te motiveren? De werkgever moet zijn medewerker de vrijheid geven om binnen de lijnen van het bedrijf zelf initiatief te kunnen nemen. Dat geldt ook voor jobstudenten. Zoals in mijn geval: een persoonlijke toets geven aan de rondleidingen. Bovendien moet de werkgever luisteren naar de suggesties van de werknemer. Werkgevers kunnen veel bijleren van anderen, ook van jobstudenten. Jos van QuasiMundo hield echt rekening met mijn voorstellen. Zo werd de EHBOdoos deze zomer op mijn aanraden uitgebreid. Verder moet er professioneel gewerkt worden, maar het mag ook wel af en toe eens leuk zijn.

Zal je de titel op je CV zetten? Nog niet over nagedacht eigenlijk. Misschien dat het wel een leuke ijsbreker is, ja (lacht).

Bedankt, en veel succes met je thesis!

Jobstudenten zijn tot heel wat in staat binnen uw onderneming. Hiervan getuigen de vele inzendingen van werkgevers die in hun jonge medewerker de ‘jobstudent van het jaar 2010’ zagen. Uit hun motivaties zien we wat werkgevers vooral appreciëren bij hun jobstudenten: -

werk ‘zien’; initiatief tonen; zelfstandig werken; gemotiveerd zijn; leergierigheid; klantvriendelijkheid.

Interesse in het in dienst nemen van jobstudenten? Meer informatie? Neem contact op met ADMB Interim via info.interim@admb.be of 050 474 860 ! Jobzoekers kunnen voor vacatures altijd terecht op www.admb.jobs

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

ADMBinfo

17


ADMB iS

INTERIM ICT MANAGEMENT IS VALUE FOR MONEY De expertise van een externe ICT manager inzetten en toch de kosten voor de onderneming binnen de perken houden. Uit een recent onderzoek naar de markt van het interim management in België blijkt dat het tevredenheidspercentage bij bedrijven die interim management inzetten, hoog is. 83% verklaart dat interim management «value for money» biedt. Ondervragen we bedrijfsleiders van ondernemingen die géén beroep doen op interim management, dan wordt de prijs aangehaald als reden om niet voor deze oplossing te kiezen. Dit is nochtans een, zij het wijd verbreid, misverstand.

De toegevoegde waarde van de expertise van een externe ICT manager voor een bedrijf ligt zeer hoog. Interim ICT management waarborgt: expertise – continuïteit – strenge selectie van de

geschikte kandidaat – flexibiliteit – continue begeleiding door ADMB iS. Interim ICT management kost niet méér dan eigen expertise van hetzelfde niveau:

ICT Directeur (55 jaar) Bruto jaarloon + Sociale lasten werkgever (36%) = Loonkost werkgever + Kost wagen per jaar (leasing) + Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, extralegaal pensioen, maaltijdcheques, forfait onkost, etc + Wervings- en selectiekosten (afgeschreven over 3 jaar)

Euro 132.240 47.606 179.846 15.000

Totale werkgeverskost per jaar (zonder bonus) Aantal gepresteerde dagen per jaar (zonder vakantie, feestdagen, ziekte, opleiding, enz)

224.942

Kost per dag

Modulis, de verzekering op maat van uw business

21.096 9.000

206 1.092

Deze tabel toont aan dat het wijd verbreide idee over de hoge kostprijs van interim management niet strookt met de werkelijkheid, althans als (bijna) alle kosten in de berekening worden opgenomen. Een aantal «verborgen» kosten zouden er nog aan toegevoegd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld opleidingskosten of kosten verbonden aan het sociaal passief. Om deze functies via interim management in te vullen zouden de dagprijzen die aangerekend worden schommelen tussen +/- 850 en € 1.500 per dag (zonder BTW). Voor die prijs krijgt het bedrijf een zeer hoog gekwalificeerde manager, die snel ingewerkt is en de opdracht zeer resultaatgericht aanpakt. Interesse? Contacteer ADMB iS, tel 050 474 680 of via email: info@admbis.be

Als zelfstandige of KMO heeft u al genoeg papierwerk aan uw hoofd. Voor uw verzekeringen zoekt u dus niet alleen zekerheid en Āexibiliteit, maar ook eenvoud, duidelijkheid en een minimum aan administratie. Modulis is een uniek verzekeringsconcept dat beantwoordt aan al die behoeften: • al uw bedrijfsverzekeringen gegroepeerd in één dossier; • één globale premie, die u gratis gespreid over het jaar kan betalen; • interessante ÿnanciële voordelen en voorkeurtarieven: zo krijgen elk jaar tienduizenden Modulis-klanten 10 % van hun premie terugbetaald; • een duidelijk overzicht van alle waarborgen; • waarborgen die optimaal op elkaar zijn afgestemd. Meer weten over dit unieke concept? Raadpleeg uw ADMB-kantoor. AG Insurance nv – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – Tel. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50 Verantwoordelijke Uitgever: Anny Verstegen

18

ADMBinfo

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010


www.admb.jobs www.admb.jobs centraliseert alle vacatures van ADMB en van ondernemingen en KMO’s die een beroep doen op ADMB voor het vinden van een geschikte medewerker. Via een gebruiksvriendelijke jobzoeker kan je makkelijk vacatures zoeken in jouw regio. Maak een gratis account aan om gebruik te maken van de vele voordelen en solliciteer voor jouw toekomstige job!

Zoek je een job of ken je iemand die op zoek is? Stel zeker eens www.admb.jobs voor!

Momenteel zijn we op zoek naar: - administratieve bedienden; - verkopers; - magazijniers; - lassers; - IT-professionals; - … en vele andere profielen!

Neem dan contact op met:

www.admb.jobs krijgt maandelijks 4000 bezoekers over de vloer. Wacht niet langer en vind een vacature op jouw maat.

Ben je werkgever en zoek je een tijdelijke of vaste werkkracht?

ADMB Select select@admb.be - 050 474 979 voor regio’s West- en Oost-Vlaanderen; select.bxl@admb.be - 02 250 00 50 voor regio’s Brussel, Brabant, Limburg, Antwerpen en Wallonië of ADMB Interim info.interim@admb.be - 050 474 860 Wij helpen je graag verder!

Website www.admbis.be in een nieuw kleedje Werkgevers kunnen bij ADMB Information Services terecht om de tijdelijke behoefte aan extra informatici in te vullen, of een gemis aan knowhow op het vlak van IT op te lossen. ADMB iS beschikt hiervoor over een ruim netwerk van gemotiveerde ITprofessionals. Recent werd de website www.admbis. be opgefrist en deze is zeker en vast een bezoekje waard, zowel voor werkgevers als ICT’ers!

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

ADMBinfo

19


ZENITO - PENSIOEN

Tegemoetkoming aan gehandicapten

Enkele nuttige pensioenbedragen

van 01.09.2010 a) De inkomensvervangende tegemoetkoming (1): Cat. A (niet behorend tot B & C): Cat. B (alleenstaande gerechtigde): Cat. C (gerechtigde die huishouden vormt of kind ten laste heeft):

Gewaarborgde minimumbedragen voor werknemers met ingang 01/09/2010 Bij een volledige loopbaan (45 jaar) worden in de pensioenregeling van de werknemers minstens volgende bedragen toegekend. Ieder jaar in de loopbaan dient wel aan specifieke voorwaarden te voldoen. Indien geen volledige loopbaan kan bewezen worden maar minstens 2/3 van een volledige loopbaan, dan dient het toegekende pensioen minstens overeen te stemmen met onderstaande bedragen, herleid in verhouding tot de bewezen loopbaan.

€ 5.925,50 € 8.888,25 € 11.851,00

(1) Vrijstellingen op de inkomensvervangende tegemoetkoming: - € 2.962,75 (- 1/2 van categorie A) voor leden van het huishouden; - 50% tot 4.329,61 euro en 25% op schijf tussen 4.416,27 en 6.624,40 euro op het arbeidsinkomen van de gehandicapte; - € 621,70 voor andere inkomsten van de gehandicapte.

b) De integratietegemoetkoming (2): Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten): Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

€ 1.082,50 € 3.688,76 € 5.894,18 € 8.587,07 € 9.741,49

(7 tot 8 ptn): (9 tot 11 ptn): (12 tot 14 ptn): (15 tot 16 ptn): (17 tot 18 ptn):

(2) De gerechtigde op een integratietegemoetkoming geniet sedert 01/09/2010 van een abattement van € 20.334,73 op het inkomen van de partner. Boven dit bedrag wordt de helft afgetrokken. Indien de gehandicapte er voordeel mee doet, wordt enkel de integratietegemoetkoming toegekend waarvan het bedrag verminderd wordt met de helft van het gedeelte van het beroepsinkomen van de gehandicapte dat € 20.334,73 overschrijdt. De vrijstelling op het vervangingsinkomen van de gehandicapte bedraagt € 2.904,55, indien de arbeidsvrijstelling niet hoger is dan € 17.429,77. Indien de arbeidsvrijstelling hoger is dan € 17.429,77, geldt de vrijstelling € 2.904,55 (arbeidsvrijstelling – 17.429,77). Op de andere inkomsten gelden specifieke vrijstellingen. Het recht op deze tegemoetkomingen vervalt niet bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. (3):

c) De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten) aan de gehandicapte die tenminste 65 jaar oud is en niet reeds de bovenstaande uitkeringen geniet: Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

JAARBEDRAGEN

MAANDBEDRAGEN

€ 15.369,88 € 12.299,77 € 12.106,39

€ 1.280,82 € 1.024,98 € 1.008,87

Gewaarborgde minimumbedragen voor zelfstandigen met ingang 01/09/2010 Indien 2/3 of een volledige loopbaan (45 jaar) bewezen wordt in de pensioenregeling van de zelfstandigen of bij samentelling van de behaalde loopbaan als zelfstandige en als werknemer, dan dient het pensioen van de zelfstandigen minstens onderstaande bedragen te evenaren, herleid in verhouding tot de in de regeling van de zelfstandigen behaalde kwartalen. De aanpassing aan deze bedragen gebeurt niet of wordt zodanig beperkt, dat het totaal van het uiteindelijk toekenbare pensioen als zelfstandige en als werknemer de grensbedragen van het gewaarborgd inkomen niet overschrijdt.

Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

JAARBEDRAGEN

MAANDBEDRAGEN

€ 15.097,26 € 11.574,41 € 11.574,41

€ 1.258,11 € 964,53 € 964,53

Inkomensgarantie voor ouderen met ingang 01/09/2010 Is de totaliteit van het pensioen (90 %) en de overige bestaansmiddelen (na aftrek van diverse abattementen) kleiner dan deze grensbedragen, dan wordt het verschil bijgepast.

€ 925,06 € 3.531,18 € 4.293,35 € 5.055,29 € 6.209,71

(7 tot 8 ptn): (9 tot 11 ptn): (12 tot 14 ptn): (15 tot 16 ptn): (17 tot 18 ptn):

Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

(3) Deze tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag van het inkomen (het pensioen wordt slechts voor 90 % gerekend) dat volgende grenzen overschrijdt: € 14.701,40 voor een gerechtigde met personen ten laste, € 11.765,03 voor een alleenstaande en voor een samenwonende.

Voor een samenwonende Voor een alleenstaande

JAARBEDRAGEN

MAANDBEDRAGEN

€ 7.330,63 € 10.995,95

€ 610,89 € 916,33

Toegelaten activiteit gepensioneerden: grenzen 2010 TOEGELATEN BEROEPSBEZIGHEID VOOR GEPENSIONEERDEN ONVERANDERD VANAF 2008 BEROEPSACTIVITEIT ALS

RUSTPENSIOEN EN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

UITSLUITEND OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

RUSTPENSIOEN EN OVERLEVINGSPENSIOEN NA DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

Werknemer (2) bruto beroepsinkomen - met kinderlast

€ 7.421,57 € 11.132,37

€ 17.280,00 € 21.600,00

€ 21.436,50 € 26.075,00

Zelfstandige (2) netto beroepsinkomen - met kinderlast

€ 5.937,26 € 8.905,89

€ 13.824,00 € 17.280,00

€ 17.149,19 € 20.859,97

(1) De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar voor werknemers en zelfstandigen. (2) Voor een activiteit als werknemer geldt het bruto beroepsinkomen; voor een activiteit als zelfstandige geldt het netto-inkomen. Het netto-inkomen zelfstandige is gelijk aan 80 % van het bruto beroepsinkomen werknemer. Deze bedragen gelden op jaarbasis. Voor een gedeelte van een jaar moeten ze omgedeeld worden (pro rata van het aantal maanden waarin een pensioen gecumuleerd wordt met een toegelaten beroepsbezigheid). Bron: KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (BS 23/03/2004) KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 23/03/2004) KB van 23/12/2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 30/12/2005)

20

ADMBinfo

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010


Kracht & zekerheid : waarom Zenito Aanvullend Pensioen ? • Bijkomend, maar facultatief, kan u terecht voor :

• Zenito Aanvullend Pensioen beschikt over een aanzienlijk marktaandeel, we zijn o.a. marktleider onder de Sociale Verzekeringsfondsen in België. Bijna 30 jaar ervaring in aanvullende pensioenopbouw. • Zenito Aanvullend Pensioen geeft continuïteit aan de pensioenplannen, ook wanneer u van statuut verandert (zelfstandige, loontrekkende,…). • Zenito Aanvullend Pensioen biedt de beste fiscale aftrekbaarheid. Via ons geniet men ook van het voordeel dat de maximumbijdrage elk jaar automatisch wordt aangepast aan het netto beroepsinkomen van 3 jaar terug waardoor dit nooit kan verworpen worden ingeval van controle. • De pensioenplannen aangeboden door Zenito Aanvullend Pensioen beantwoorden aan alle vereisten. Bovendien beschikken de Sociaal VAP’s over het label 'Conform sociaal karakter', zoals omschreven in het samenwerkingsprotocol tussen de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën en de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met Zenito (Dienst Aanvullend Pensioen), Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge - Fax 050 474 374. Voor telefonische informatie, contacteer de heer René Wullen op het nummer 050 474 310 of mail naar aanvullendpensioen@zenito.be

www.zenito.be/aanvullendpensioen De pensioenplannen worden binnen Zenito Sociaal Verzekeringsfonds vzw (CBFA-n° O18524 A) verdeeld door Zenito Aanvullend Pensioen cvba (CBFA-n° O67367 A) en beheerd door Fidea nv (CBFA-n° OO33) voor het pensioengedeelte en door Zenito Solidariteitsfonds, Onderlinge Verzekeringsvereniging, voor de solidaire waarborgen.

-groep

• Zenito Aanvullend Pensioen wordt beheerd door en voor zelfstandigen en biedt u niet alleen de beste voorwaarden, maar ook een absolute kwaliteitsgarantie : Zenito Aanvullend Pensioen is immers ISO gecertificeerd.

- het Toppensioen-Pensioensparen ! Perfect te cumuleren met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. In 2010 kunt u tot € 870,00 (tot € 1.740,00 per gezin) sparen en dat levert u een aanzienlijk bedrag op ter aanvulling van uw wettelijk pensioen; - artsen, kinesitherapeuten, tandartsen en apothekers (indien zij geconventioneerd zijn) kunnen ook bij Zenito Aanvullend Pensioen terecht ter besteding van hun RIZIV-toelage. Het RIZIV-Voorzorgsplan en zijn voordelen kan men zonder enig probleem cumuleren met de voordelen van het (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen dat men zelf financiert.

aangesloten bij de

• De pensioenplannen via Zenito Aanvullend Pensioen zijn MET gegarandeerd rendement, ze behoren tot de zgn. "tak 21" producten. Het globale rendement bedroeg trouwens 3,45 % voor de stortingen verricht in 2009.

• We beklemtonen de cruciale rol van sociale aanvullende pensioenplannen, waarin verscheidene solidaire waarborgen deel uitmaken van de pensioenrechten. Sinds de oprichting begin de jaren tachtig biedt Zenito Aanvullend Pensioen aan haar leden een totaaloplossing als antwoord op de ontoereikendheid van de wettelijke sociale zekerheid (= bescherming): - een aanvullend rustpensioen; - een aanvullend overlevingspensioen, bij voortijdig overlijden, waarbij u op elk ogenblik de keuze van de begunstigde van uw overlijdenskapitaal kan wijzigen; - de verdere financiering van het rustpensioen bij moederschap, primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, en dit tot uw 65ste; - een aanvullende rente-uitkering bij primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit tot uw 65ste bovenop de uitkering van uw mutualiteit; - een vergoeding indien u het slachtoffer zou worden van een ernstige ziekte, zoals kanker, leukemie, enz. Een uniciteit op de Belgische markt !• Via Zenito Aanvullend Pensioen kan u van uw pensioenplan genieten vanaf uw 6Oste, onafhankelijk van de leeftijd waarop u uw wettelijk pensioen opneemt.

B O UW I NTE RI E UR & TUI N B E URS

B e u rs ha l l e B ru gge (beursplein - nabij ’t Zand)

19 november tem 28 november 2010 (gesloten op di. 23 en woe. 24 nov.)

Openingsuren: Van 14 tot 19 uur Op vrijdagen van 16 tot 22 uur www.bouwenwonennu.be

REDUCTIEKAART €2 te betalen ipv €5

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

ADMBinfo

21


KINDERBIJSLAG

Veranderen van studierichting, enkele vakken wijzigen of volledig stoppen met studeren? Het nieuwe schooljaar is ondertussen alweer een tijdje bezig. Ben je tevreden over de studiekeuze? Wil je nog een aantal vakken bijdoen of enkele vakken laten vallen? Misschien overweeg je om de schoolbanken vaarwel te zeggen? Welke invloed hebben deze beslissingen op je recht op kinderbijslag? We schetsen de mogelijkheden:

De jongere verandert van studierichting tijdens het academiejaar A. De student had voor de uitschrijving minstens 27 studiepunten en kreeg kinderbijslag. Hij/zij schrijft zich onmiddellijk opnieuw in en blijft voor het volledige academiejaar minstens 27 studiepunten behouden. De studiepunten die opgenomen blijven uit de vorige richting, tellen mee. In dit geval blijft het recht op kinderbijslag behouden voor het volledige academiejaar. Indien er een onderbreking van minstens een volledige kalendermaand zit tussen de uitschrijving en de nieuwe inschrijving, moet u rekening houden met een onderbreking in de uitbetaling van de kinderbijslag van minstens twee maanden. Bijvoorbeeld Emma schrijft zich uit op 17 november 2010. Op 7 december 2010 schrijft ze zich in voor een nieuwe studierichting. Voor het volledige academiejaar heeft ze 27 studiepunten. Haar kinderbijslag wordt doorbetaald. Hans schrijft zich uit op 13 december 2010 en schrijft zich pas op 5 februari 2011 in voor een nieuwe studierichting. Voor het volledige academiejaar heeft hij 27 studiepunten. Door de laattijdige inschrijving is er geen recht op kinderbijslag voor januari en februari 2011. B. De student had voor de uitschrijving minder dan 27 studiepunten en kreeg bijgevolg geen kinderbijslag. Hij/zij schrijft zich opnieuw in en heeft nu voor het volledige academiejaar wel minstens 27 studiepunten (de studiepunten die opgenomen blijven uit de vorige richting, tellen mee).

22

ADMBinfo

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

Gebeurde de eerste inschrijving (<27 studiepunten) v贸贸r 1 december, is er nu dankzij de tweede inschrijving (>27 studiepunten) recht op kinderbijslag vanaf het begin van het academiejaar! Gebeurde de eerste inschrijving na 30 november, dan is er recht op kinderbijslag vanaf de datum van de eerste inschrijving en dit voor alle periodes dat de jongere ingeschreven was (betaling in toep.art.48 GW). Bijvoorbeeld Stef schrijft zich voor de eerste keer in op 11 oktober 2010 voor 25 studiepunten. Hij schrijft zich uit op 13 december 2010. Op 13 december 2010 heeft hij al 20 studiepunten opgenomen. Hij schrijft zich op 18 december 2010 in voor 7 studiepunten. Stef heeft dus recht op kinderbijslag voor het volledige academiejaar aangezien zijn eerste inschrijving gebeurde v贸贸r 1 december. Mieke schrijft zich op 1 december 2010 in voor 10 studiepunten. In maart 2011 schrijft zij zich bijkomend in voor 20 studiepunten. Vermits de norm van 27 studiepunten voor het academiejaar bereikt is, ontstaat het recht op 1 december 2010 en wordt het toegekend vanaf 1 januari 2011 (vertragingseffect art.48) C. De student had voor de uitschrijving minder dan 27 studiepunten, en schrijft zich opnieuw in voor een nieuwe richting maar heeft voor het volledige academiejaar nog steeds minder dan 27 studiepunten (de studiepunten die opgenomen blijven uit de vorige richting, tellen mee). Er is geen recht op kinderbijslag.

De jongere wijzigt een aantal vakken tijdens het academiejaar A. De student laat vanaf een bepaalde datum een aantal vakken vallen en vermindert daardoor het aantal studiepunten tot minder dan 27 voor het volledige academiejaar. Er is geen recht meer op kinderbijslag vanaf de maand na de uitschrijving van die vakken. Wie later nog een bijkomende inschrijving neemt en toch aan 27 studiepunten komt, heeft recht op

POL PIRARD Afdelingshoofd ADMB Kinderbijslagfonds

kinderbijslag met terugwerkende kracht; dus ook voor de maanden waarin hij/zij geen 27 studiepunten had. Bijvoorbeeld Johan brengt zijn aantal studiepunten terug tot 18 op 6 december 2010. Strikt genomen eindigt zijn recht op kinderbijslag eind december 2010. Op 2 maart 2011 schrijft hij zich bijkomend in voor 9 studiepunten. Johan heeft opnieuw recht op kinderbijslag, ook voor de maanden waarin hij geen 27 studiepunten had. B. De student laat vanaf een bepaalde datum een aantal vakken vallen, maar blijft hierdoor verder minstens 27 studiepunten behouden. Er is verder recht op kinderbijslag voor het volledige academiejaar.

De jongere stopt met studeren tijdens het academiejaar De student laat zich uitschrijven en schrijft zich niet opnieuw in. Er is geen recht meer op kinderbijslag vanaf de maand na de uitschrijving. Wie zich onmiddellijk inschrijft als werkzoekende bij de VDAB, Actiris, FOREM of ADG, kan nog onder bepaalde voorwaarden kinderbijslag krijgen als werkzoekende schoolverlater. We verwijzen hiervoor graag naar onze editie van augustus 2010. Bijvoorbeeld Laure schrijft zich uit op 8 december 2010. Vanaf 1 januari 2011 heeft zij geen recht meer op kinderbijslag als student. Schrijft zij zich onmiddellijk in als werkzoekende, kan zij nog verder kinderbijslag krijgen onder bepaalde voorwaarden.

Nog vragen? Volledig zijn is hier uiteraard onmogelijk. Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. U kunt dit via het nummer 050 474 111 of mail ons op info@ kinderbijslagfonds.be


Bedragen gezinsbijslag werknemers van kracht vanaf 01.09.2010 Berekenen van de uit te betalen kinderbijslag is door de complexiteit van de reglementering echt specialistenwerk geworden. Dit neemt niet weg dat de sociaal verzekerde graag controleert of hij de juiste bedragen uitbetaald krijgt. Dat kan op een eenvoudige manier via de website van ADMB. Bij de E-tools vindt men een berekeningsmodule voor de meest courante situaties. Wil men meer, dan kan de kinderbijslag berekend worden aan de hand van onderstaande bedragen.

Kind geboren vóór 1 januari 1991 - Kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 1 december 1990, vanaf 18 jaar .......................................................... 31,74 ANDERE KINDEREN (ook kinderen met een aandoening)

- Kind van 6 tot 12 jaar .......................................................................... 29,56 - Kind van 12 tot 18 jaar ........................................................................ 45,16 - Kind vanaf 18 jaar ............................................................................... 57,42 GEHANDICAPTEN die vóór 1 juli 1966 geboren zijn

I. Basiskinderbijslagen 1. Gewone kinderbijslag 1ste kind ............................................................................................... 85,07 2de kind .............................................................................................. 157,41 3de kind en elk der volgende .............................................................. 235,03 2. Wezen (1) per weeskind ....................................................................................... 326,82 3. Forfaitaire kinderbijslag voor kinderen geplaatst bij een particulier per geplaatst kind.................................................................................. 57,08 4. Toeslag voor kinderen van invalide werknemers (2) 1ste kind ............................................................................................... 93,18 2de kind ................................................................................................ 26,85 3de kind en elk der volgende .................................................................. 4,71 3 de kind en elk volgend opgevoed in een éénoudergezin..................... 21,65 5. Toeslag voor kinderen van werklozen van meer dan zes maanden en van gepensioneerden (2) 1ste kind ............................................................................................... 43,31 2de kind ................................................................................................ 26,85 3de kind en elk der volgende .................................................................. 4,71 3 de kind en elk volgend opgevoed in een éénoudergezin..................... 21,65 6. Toeslag voor kinderen opgevoed in een eenoudergezin (3) 1ste kind ............................................................................................... 43,31 2de kind ................................................................................................ 26,85 3de kind en elk der volgende ................................................................ 21,65

II. Supplementen 1. Bijkomende bijslag voor gehandicapten van minder dan 21 jaar OUDE REGELING

- Zelfredzaamheidsgraad 0 - 3 punten ................................................. 382,73 - Zelfredzaamheidsgraad 4 - 6 punten ................................................. 418,95 - Zelfredzaamheidsgraad 7 - 9 punten ................................................. 447,86 NIEUW SYSTEEM

- Minder dan 6pt. in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler..... 74,60 - 6-8 pt. in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler................ 99,36 - 9-11 pt. in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler............ 231,86 - 6-11 pt. in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler ............... 382,73 - 12–14 pt. in totaal ............................................................................ 382,73 - 15–17 pt. in totaal ............................................................................ 435,19 - 18–20 pt. in totaal ............................................................................ 466,28 - + 20 pt. in totaal ................................................................................ 497,36 2. Leeftijdsbijslagen

- 1ste rang ............................................................................................. 49,84 - Andere kinderen .................................................................................. 57,42 Deze kinderen ontvangen de gewone basisbijslag (zie punt I.1.) 3. Jaarlijkse bijslag (schoolpremie) (4) - Kind van 0 tot en met 5 jaar .............................................................. 25,50 - Kind van 6 tot en met 11 jaar ............................................................ 54,12 - Kind van 12 tot en met 17 jaar .......................................................... 75,77 - Kind van 18 tot en met 24 jaar .......................................................... 51,00

III. Kraamgeld - 1ste geboorte ................................................................................. 1.152,57 - 2de geboorte en elk der volgende ..................................................... 867,17 - elk kind uit een meerlingenzwangerschap ...................................... 1.152,57 Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de zesde maand zwangerschap en de uitbetaling ervan kan bekomen worden twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum.

IV. Adoptiepremie .................................................................... 1.152,57 V. Grensbedragen voor de inkomsten of sociale uitkeringen 1. Grensbedrag voor het rechtgevende kind Bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven de betrokken rechtgevende niet langer recht heeft op kinderbijslag.......................... 490,09 Zijn betrokken: - de jongere met een leerovereenkomst; - de werkzoekende die een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de rechtgevende die niet langer onderworpen is aan de leerplicht en één van de types van secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt die georganiseerd worden volgens de door de gemeenschappen bepaalde normen en daarnaast een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de student die een bezoldigde stage verricht waarvan het volbrengen een voorwaarde is tot het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet. 2. Grensbedragen voor de rechthebbende Bedrag van de globale inkomsten van het gezin waar het kind verblijft waarboven geen sociale toeslag meer verleend wordt: - rechthebbende of bijslagtrekkende woont alleen met kind ............ 2.102,22 - rechthebbende en partner wonen samen met kind ........................ 2.173,88

EERSTE KIND VAN DE GEWONE SCHAAL (niet getroffen door een aandoening)

Kind geboren na 31 december 1990 - kind van 6 tot 12 jaar .......................................................................... 14,82 - kind van 12 tot 18 jaar ........................................................................ 22,57 - kind ouder dan 18 jaar ........................................................................ 26,01 - kind dat eerste rang wordt ter vervanging van een ander kind, vanaf 6 jaar tot 18 jaar ........................................................................ 29,56 - kind dat eerste rang wordt ter vervanging van een ander kind, vanaf 18 jaar ....................................................................................... 31,74

(1) Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden vormt, geniet van de gewone kinderbijslag. (2) Deze rechthebbenden moeten de hoedanigheid hebben van ‘rechthebbende met personen ten laste’, zoniet wordt de gewone kinderbijslag (zie I,1) betaald. (3) Het maandelijks bruto inkomen mag het toegelaten grensbedrag niet overschrijden (zie grensbedragen V). (4) Bedragen geldig voor 2010. De jaarlijkse bijslag wordt uitbetaald samen met de bijslag voor de maand juli (begin augustus).

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

ADMBinfo

23


KINDERBIJSLAG

Veranderen van rekeningnummer Uw kinderbijslag wordt betaald via een circulaire cheque en u wenst voortaan uw kinderbijslag op uw rekening gestort te krijgen. U wenst uw kinderbijslag op een andere rekening gestort te krijgen. In geen van beide gevallen volstaat een telefoontje of een mail voor het wijzigen van uw rekeningnummer. Omwille van de veiligheid wordt door de kinderbijslagfondsen gevraagd om in dergelijke gevallen een formulier in te vullen en de gegevens te laten bevestigen door uw bank.

Het formulier “kinderbijslag op een bankrekening” kunt u terugvinden op onze website www.kinderbijslagfonds.be bij de rubriek e-tools/downloaden van formulieren. Het formulier bestaat uit 2 delen. Het eerste deel wordt ingevuld door de persoon die de kinderbijslag

ontvangt. Met het tweede deel gaat u naar de bank die het formulier verder aanvult. U hoeft het enkel nog terug te sturen naar uw kinderbijslagfonds.

DIENST MAATSCHAPPELIJK WERK

Voordelen voor personen met een beperking via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

JOS BEUSELINCK Diensthoofd MW CM Brugge

Een handicap hebben doet al vlug denken aan beperkingen, bepaalde zaken minder goed aankunnen en afgeremd worden in het sociale leven. Gelukkig kan de impact van een beperking veelal verminderd worden door goede zorg en passende hulpmiddelen. Hiertoe werd het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap opgericht. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is een openbare instelling van de Vlaamse Gemeenschap. Het Vlaams Agentschap richt zich tot alle personen die zich, door hun handicap, minder makkelijk kunnen integreren in de maatschappij. Die handicap kan lichamelijk, zintuiglijk, psychisch of mentaal zijn. Men moet bovendien vóór de leeftijd van 65 jaar ingeschreven zijn. Wie vóór de leeftijd van 65 jaar ingeschreven is, kan na deze leeftijd verder zorgvragen indienen voor de handicap waarvoor men werd erkend.

Wat biedt het VAPH?

4. Communicatiehulpmiddelen: doventelefoon, software voor communicatie, enz… 5. Pedagogische hulp bij hoger onderwijs en bijstand voor een doventolk. 6. Allerlei hulpmiddelen zoals incontinentiemateriaal, hef- en tilapparaten, antidecubitusmateriaal, aangepast sanitair, enz… 7. Hulpmiddelen voor het dagelijks leven zoals een bedtafel, leesplank, TV-voorzetscherm, witte stik, enz… De meerkost of noodzaak wegens de handicap dient goed gemotiveerd. Het regelmatig gebruik, de werkzaamheid en doelmatigheid van de gevraagde hulpmiddelen moeten worden aangetoond.

1. Hulpmiddelen Het Vlaams Agentschap kan financiële tegemoetkomingen bieden bij de aanschaf van hulpmiddelen. Er werd een wel omschreven lijst opgesteld van hulpmiddelen waarvoor het Vlaams Agentschap in principe kan tegemoetkomen. Deze hulpmiddelenlijst bestaat uit 7 categorieën, die elk nog eens onderverdeeld zijn. 1. Woningaanpassing - aanvullende uitrusting – meubilair. 2. Mobiliteit: tweede rolstoel, autoaanpassing, orthopedische driewielfietsen, aanvullende rijlessen, enz… 3. Hulpmiddelen voor verplaatsing van personen met een visuele handicap.

24

ADMBinfo

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

2. Tewerkstelling Wie ondersteunende maatregelen nodig heeft in het kader van tewerkstelling, moet hiervoor een aanvraag indienen bij de VDAB, bevoegd voor opleiding en tewerkstelling van personen met een handicap.

3. Zorg thuis en in voorzieningen Het VAPH biedt een persoonlijk assistentenbudget aan personen met een handicap die thuis verblijven en zelf hun assistentie willen inkopen. Men kan ook een toegangsticket aanvragen voor een door het Vlaams Agentschap erkende voorziening zoals:

-

diensten voor thuisbegeleiding; tehuizen voor kortverblijf; gezinsvervangende tehuizen; diensten voor begeleid wonen; dagcentra enz…

Hoe aanvragen? U kunt best voor het aankopen van hulpmiddelen een aanvraag indienen rechtstreeks bij het VAPH of via een hiertoe erkend multidisciplinair team. Bij een eerste aanvraag moet u een volledig gemotiveerd aanvraagdossier laten opmaken via een team, bijvoorbeeld werkzaam in uw ziekenfonds. De maatschappelijk werkers zullen u hierbij maximaal helpen. Uw aanvraagdossier wordt na onderzoek voorgelegd aan een evaluatiecommissie die dan een beslissing treft.

Meer info gewenst? Neem contact op met de dienst Maatschappelijk Werk in uw ziekenfonds of met de maatschappelijk werker in uw gemeentelijk CM-kantoor. U bent er steevast welkom. Surf ook eens naar www.cm.be en klik door naar: Wat te doen bij? U steekt er beslist wat bij op.


ZIEKTEVERZEKERING

LUC DAENINCK Directeur adminiistratie CM Brugge

Nieuwe dienstverlening binnen CM Brugge vanaf 2011 CM Brugge is het ziekenfonds met het dichtste kantorennet in de regio. Toch stellen we de laatste jaren vast dat het aantal contacten in onze CM-kantoren verder daalt. Ongeveer 80 % van onze leden komt nooit naar een CM-kantoor. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van het telefonisch contact, internet of de groene CM-expresbrievenbussen. Bovendien zal de terugbetaling van de doktersbriefjes binnen een aantal jaar volledig elektronisch verlopen. Om ons hierop voor te bereiden passen we vanaf januari 2011 ons kantorennet en dienstverlening grondig aan.

Een klantgerichte dienstverlening Vanaf januari 2011 hebben onze 19 CM-kantoren binnen het arrondissement nieuwe openingsuren (van 9 tot 12 uur en van 14.30 tot 17 uur). U kunt er terecht voor een persoonlijke dienstverlening en dit in een vernieuwde infrastructuur met individuele gespreksruimte. Hierdoor kunt u voortaan rekenen

op de privacy die u verlangt voor de behandeling van uw dossier. Bovendien bieden we u meer mogelijkheden om op afspraak te komen. U kunt met al uw vragen ook dagelijks van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur (vrijdag tot 16 uur) terecht bij het contactcenter op het nummer 050 44 05 00 of via mail naar brugge@cm.be. Onze teleconsulenten bieden u meteen een antwoord op uw vragen omtrent uw CM-dossier. Via onze website www.cm.be kunt u ook heel wat info verkrijgen of documenten downloaden of aanvragen. Om meer tijd vrij te maken voor de persoonlijke dienstverlening van uw dossier zullen vanaf 2011 de doktersbriefjes niet meer rechtstreeks in de CM-

kantoren verwerkt worden in aanwezigheid van de leden. U kunt uw doktersbriefjes via de gratis groene CM-expresenveloppen deponeren in de 44 groene CM-expresbrievenbussen in de regio (aan alle CMkantoren en in alle deelgemeenten) of in de bus binnen in het CM-kantoor. De bussen worden dagelijks gelicht en binnen enkele dagen staat het geld van de terugbetaling op uw rekening. Op uw rekeninguittreksel staat gedetailleerde info over de terugbetaling of u kunt via e-mail een overzicht vragen. Als CM-lid kunt u vrij kiezen tot welk kantoor u zich wendt of welke CM-expresbrievenbus u gebruikt. Met uw vragen kunt u zich tot onze medewerkers in het CM-kantoor of onze teleconsulenten wenden.

Mutualiteit voor Middenstand en Beroepen De mutualiteit voor • zelfstandigen • vrije beroepen • loon- en weddetrekkenden • ambtenaren • studenten hoger onderwijs • verblijvenden

OPENINGSUREN KANTOREN St-Clarastraat 48, 8000 Brugge dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 u. Tel. 050 44 05 00 Fax 050 44 05 21

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

ADMBinfo

25


ZIEKTEVERZEKERING

Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid (zelfstandigen) ? Tijdige aangifte

ziekenfonds in een eerste zending volgende documenten:

Indien u arbeidsongeschikt wordt, moet u tijdig en op correcte wijze het ziekenfonds verwittigen.

Berekening uitkering zelfstandigen

✓ Vragenlijst over de

Zelfstandigen ontvangen een vast dagbedrag, dat varieert in functie van de gezinssituatie. Hierbij wordt de zaterdag beschouwd als vergoedbare dag. De uitkering wordt maandelijks uitbetaald aan het einde van de maand en dit pas vanaf de tweede maand van de arbeidsongeschiktheid. De eerste maand is een carensperiode en is niet vergoedbaar in de ziekteverzekering.

Correct aangeven Een correcte aangifte van arbeidsongeschiktheid gebeurt steeds met een ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’. Er bestaat een specifiek attest voor zelfstandigen. Zorg ervoor dat u steeds een blanco getuigschrift in huis hebt. Het attest wordt ingevuld door de behandelende arts. Het moet steeds de diagnose of de symptomen die aanleiding geven tot de arbeidsongeschiktheid vermelden. Het ingevulde attest stuurt u op of bezorgt u tegen ontvangstbewijs aan de adviserend geneesheer. De poststempel of het ontvangstformulier geldt als bewijs van een tijdige indiening. Deponeer uw aangifte dus nooit in een CM-brievenbus of in het CM-kantoor. Het getuigschrift moet binnen onderstaande termijn -te rekenen vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid- worden bezorgd aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Zelfstandigen

beroepsactiviteit Deze vragenlijst moet zo spoedig mogelijk worden ingevuld en terugbezorgd aan het ziekenfonds, zodat de adviserend geneesheer uw arbeidsongeschiktheid kan erkennen. ✓ Bewijs van arbeidshervatting Uiterlijk twee dagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid stuurt u dit bewijs ingevuld terug naar het ziekenfonds. ✓ Blanco getuigschrift van arbeidsongeschiktheid Bewaar dit attest zorgvuldig. Het voorkomt tijdsverlies indien u later opnieuw arbeidsongeschikt wordt.

Toegelaten activiteiten Om arbeidsongeschikt erkend te worden en te blijven, moet u alle activiteiten stopzetten. Wilt u toch een activiteit uitoefenen, moet u steeds vooraf toestemming vragen aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Dit geldt niet alleen voor een bezoldigde of onbezoldigde beroepsactiviteit als werknemer of zelfstandige, maar ook voor onbetaald vrijwilligerswerk. Indien het een betaalde activiteit betreft, kan dit een weerslag hebben op het bedrag van de ziekte- of invaliditeitsuitkering.

Dagvergoeding zelfstandigen van 01.09.2010

Van zodra onze adviserend geneesheer uw arbeidsongeschiktheid erkent, ontvangt u in een tweede zending volgende documenten :

✓ Inlichtingenblad Uitkeringen ✓ Inkomensverklaring formulier 225

✓ Verklaring voor invaliden 29 kalenderdagen

Na ontslag uit het ziekenhuis

48 uur

Bij het hervallen: - binnen de veertien kalenderdagen na de werkhervatting (tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid) - binnen de drie maanden na de werkhervatting (vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid)

48 uur

Vanaf 01.09.2010 zijn de hierondervermelde dagbedragen (ziektevergoeding voor zelfstandigen) van kracht: Arbeidsongeschikte zelfstandigen met een beperkte zelfredzaamheid (niet minder dan 11 punten) kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor hulp van derden. Deze bedraagt sinds 01.09.2010 12,99 euro per dag. De tegemoetkoming kan worden toegekend vanaf de vierde maand arbeidsongeschiktheid.

M.i.v. 01.09.2010 is de moederschapsuitkering voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes vastgesteld volgens een wekelijks forfaitair brutobedrag van 383,24 euro voor de gekozen duur van de moederschapsrust. Sinds 1 januari 2010 kan de moederschapsrust verlengd worden wegens hospitalisatie van meer dan 7 dagen van de pasgeborene en vaderschapsverlof kan toegekend worden ter vervanging van moederschapsrust in geval van overlijden van de moeder.

Primaire arbeidsongeschiktheid - 2e t.e.m. 12e maand

met gezinslast alleenstaande samenwonende zonder gezinslast

€ 48,39 € 37,10 € 30,23

Invaliditeit - vanaf het 2e jaar

Als u de adviserend geneesheer te laat verwittigt, verliest u voor de periode van laattijdigheid tien procent van de uitkering.

Wat na de aangifte ? Nadat u uw arbeidsongeschiktheid hebt aangegeven, ontvangt u van uw

26

ADMBinfo

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

Nadat u bovengenoemde documenten ingevuld en ondertekend hebt terugbezorgd aan de dienst uitkeringen van het ziekenfonds, kan uw uitkering gestort worden, op voorwaarde dat u in regel bent met de betaling van uw kwartaalbijdragen als zelfstandige bij de sociale kas waarbij u bent aangesloten.

met gezinslast alleenstaande samenwonende zonder gezinslast

€ 48,39 € 37,10 € 30,23

Invaliditeit (met stopzetting bedrijf) - vanaf het 2e jaar

met gezinslast alleenstaande samenwonende zonder gezinslast

€ 49,26 € 39,42 € 33,80


ADMB VERZEKERINGEN

ADMB ADMB Verzekeringen Verzekeringen duurzaam duurzaam bekeken, bekeken, deskundig deskundig verzekerd! verzekerd! ADMB Verzekeringen stevent af op een rijpe ADMB Verzekeringen stevent af op een rijpe ervaring van 40 jaar als onafhankelijk verzekeervaring van 40 jaar als onafhankelijk verzekeringsmakelaar; een levensloop waarbinnen deze ringsmakelaar; een levensloop waarbinnen deze onderneming gestaag groeide. onderneming gestaag groeide. Getuige hiervan is de aanwezigheid van ADMB Getuige hiervan is de aanwezigheid van ADMB Verzekeringen in Brugge, Roeselare, Oostende, Verzekeringen in Brugge, Roeselare, Oostende, Dendermonde, Antwerpen, Overijse en recenDendermonde, Antwerpen, Overijse en recentelijk ook in Leuven. telijk ook in Leuven. ADMB Verzekeringen, vanuit haar roots binnen ADMB Verzekeringen, vanuit haar roots binnen de groep ADMB, heeft een sterke voeling met de groep ADMB, heeft een sterke voeling met zowel gezinnen als het bedrijfsleven en het zowel gezinnen als het bedrijfsleven en het ondernemerschap. ondernemerschap.

De klanten die hun te verzekeren risico’s in De klanten die hun te verzekeren risico’s in onze handen leggen, kiezen dan ook bewust onze handen leggen, kiezen dan ook bewust voor een duurzame aanpak. voor een duurzame aanpak. Onze service beperkt zich niet enkel tot een Onze service beperkt zich niet enkel tot een kwaliteitsvolle opvolging van polissen en schadekwaliteitsvolle opvolging van polissen en schadedossiers. Wij volgen eveneens de wijzigingen in dossiers. Wij volgen eveneens de wijzigingen in uw gezin of in uw bedrijf en zo stemmen wij uw uw gezin of in uw bedrijf en zo stemmen wij uw verzekeringsbehoeften af op de reële risico’s. verzekeringsbehoeften af op de reële risico’s. Dan bent u samen met uw gezin en onderDan bent u samen met uw gezin en onderneming veilig verzekerd zodat u voluit kan gaan neming veilig verzekerd zodat u voluit kan gaan voor wat voor u echt belangrijk is! voor wat voor u echt belangrijk is!

MEER INFO? info@admbverzekeringen.be www.admbverzekeringen.be gover ons g kantoren

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

ADMBinfo

27


ADMB VERZEKERINGEN

ADMB Verzekeringen treedt top 25 van verzekeringsmakelaars binnen De NV ADMB Verzekeringen vierde onlangs haar tienjarig jubileum in stijl door de top 25 van verzekeringsmakelaars binnen te duiken. De onderneming, die onderdeel is van de HR-groep ADMB, is het laatste decennium sterk gegroeid. Directeur Rik Vanden Bussche legt uit hoe ADMB Verzekeringen uitgroeide tot de volwaardige verzekeringsmakelaar van vandaag.

Sterke groei in het laatste decennium “In tien jaar tijd hebben we het kantorennet uitgebouwd tot 8 kantoren”, zegt Rik Vanden Bussche. We zijn gestart met tien personeelsleden in de zetel in Brugge, en nu werken er in alle kantoren samen maar liefst 52 collega’s. In de eerste jaren had ADMB Verzekeringen een omzet van 800.000 euro aan commissies, maar ondertussen benaderen we de grens van vijf miljoen euro. Hiermee behoren we tot de top 25 van verzekeringsmakelaars.” (nvdr: België telt een 3.000-tal verzekeringsmakelaars.) ADMB Verzekeringen vindt u in Brugge, Roeselare, Oostende, Dendermonde, Antwerpen, Leuven en Overijse. Daarnaast heeft het een participatie in Nuttin&Carrette in Moeskroen. “ADMB Verzekeringen voert een strategische expansiepolitiek om aanwezig te zijn in iedere provincie waar ADMB als groep actief is”, vertelt Rik Vanden Bussche.

Iedereen welkom, met focus op KMO en zelfstandige ADMB Verzekeringen legt, net als de overkoepelende HR-groep ADMB, de focus op de KMO en de zelfstandige. Rik Vanden Bussche: “De zelfstandigen en KMO’s maken samen 70% uit

van ons klantenbestand. Loontrekkenden vertegenwoordigen 30%. In totaal beheren wij 60.000 polissen, verdeeld over ongeveer 25.000 klanten.”

Breed gamma met aandacht voor innovatie ADMB Verzekeringen biedt een breed gamma aan verzekeringsproducten voor zelfstandigen, ondernemingen en particulieren. U kan er terecht voor verzekeringen arbeidsongevallen, rechtsbijstand, burgerlijke aansprakelijkheid, voertuigen, voor groeps- en levensverzekeringen, ... Rik Vanden Bussche: “We zoeken constant de markt af naar opportuniteiten. Zo lanceerden we recent ADMB Omnifisc, een verzekeringsproduct waarmee ondernemingen zich voor een bescheiden premie kunnen verzekeren tegen alle kosten die gepaard gaan met een fiscale controle, zoals erelonen van boekhouders, advocaten, ... ADMB Omnifisc is bovendien fiscaal zeer aantrekkelijk en een echte primeur in België!”

Specialisatie in levensen groepsverzekeringen

de landen. In Nederland bijvoorbeeld is men al veel meer doordrongen van het feit dat de wettelijke pensioenen in de toekomst ontoereikend zullen zijn en dat er zal moeten bijgepast worden door middel van levens- en groepsverzekeringen, pensioensparen, aanvullend pensioen, ... Nochtans zijn er veel oplossingen, bovendien allemaal fiscaal erg aantrekkelijk. Onze gemiddelde verzekeringsinvestering zal de komende jaren moeten stijgen om zo een antwoord te kunnen bieden op de pensioenproblematiek.”

Onafhankelijke werking “ADMB Verzekeringen is onderdeel van de HR-groep ADMB, wat ervoor zorgt dat wij voor de klant een one stop shop zijn. Men kan bijvoorbeeld profiteren van onze nauwe samenwerking met ADMB Sociaal Bureau op het vlak van arbeidsongevallen-, groepsen hospitalisatieverzekering. De continuïteit van ADMB Verzekeringen is gewaarborgd, ook omdat we op geen vreemd kapitaal steunen en daardoor 100% autonoom kunnen werken. Er zijn wél samenwerkingsverbanden met vijf preferente partners-verzeke-

“We zijn bijzonder sterk gespecialiseerd in levensverzekeringen. Het gemiddelde premieniveau hiervan ligt in België veel lager dan in de omringen-

Rik Vanden Bussche Directeur ADMB Verzekeringen

28

ADMBinfo

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

raars, namelijk Fidea, Axa, Vivium, Mercator en AG, en enkele niche-verzekeraars zoals Das-rechtsbijstand.”

Kracht zit in kwalitatief personeel Rik Vanden Bussche gaat door: “Een ander voordeel van ADMB Verzekeringen is dat onze klanten kunnen rekenen op een kwalitatieve dienstverlening door competente medewerkers. Onze collega’s worden door ADMB Select zorgvuldig gescreend op belangrijke competenties zoals klantvriendelijkheid, kennis en nauwkeurigheid. Aangezien de verzekeringssector sterk evolueert, krijgen onze mensen voortdurend bijscholing in verschillende domeinen, gaande van vaktechnische kwesties tot specifieke vaardigheden als commerciële feeling. We trachten ‘ACDC’ te zijn: assertief, commercieel, dynamisch en creatief. We hebben schitterende medewerkers en ook onze commerciële ploeg is outstanding.”

Bankverzekeren? Een goede zaak? Het laatste decennium zijn er enkele duidelijk waarneembare trends. “Een voorbeeld hiervan is de opkomst van de bankverzekeraars”, vertelt Rik Vanden Bussche. “En hierbij moeten zelfstandigen en ondernemingen opletten, want het is niet altijd in hun belang om een bankkrediet te koppelen aan verzekeringspolissen, integendeel. De focus komt op het krediet te liggen en dan is het niet verwonderlijk dat de verzekeringen ‘bijkomstig’ zijn of dikwijls als pasmunt dienen. Ons advies is altijd om het kredietdossier los te koppelen van het verzekeringsdossier.


Zorgen voor evenwicht Bij een verzekeringspolis zijn de belangen van de verschillende partijen niet gelijklopend. Een verzekeraar heeft er belang bij om bij schade zo weinig mogelijk te betalen. De klant heeft er daarentegen belang bij zo veel mogelijk te ontvangen. Omgekeerd is het voor de premiebedragen. Zonder makelaar is het zeer realistisch dat de verzekeraar, die verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van zijn aandeelhouders, bij interpretatie van de po-

listeksten weinig ruimte laat voor de klant. Aan ons om voor evenwicht te zorgen!”

Tot het uiterste gaan voor de klant Ook de klant zelf onderging een metamorfose. Rik Vanden Bussche: “De klanten worden in het huidige elektronische tijdperk steeds alerter en mondiger. Bovendien wordt er steeds meer vergeleken op basis van prijs.

Wij zorgen dan ook voor een scherpe prijszetting. Toch mag de klant zich niet uitsluitend op het prijskaartje baseren en zo appels met peren vergelijken. Zo zijn er diensten zoals ING Direct of Actel Direct, waarbij de klant rechtstreeks contact heeft met deze verzekeraars. Dit scenario leidt ertoe dat de klant zelf de complexe gegevens van zijn verzekeringsdossier dient te ontwarren en voor zijn eigen rechten moet opkomen. Dit is totaal anders bij ADMB Verzekeringen, die als contactpersoon met voldoende ex-

pertise tussen de verzekeringsnemer en verzekeraar fungeert. Wij bieden als makelaar een duidelijke meerwaarde waardoor we voor de klant het onderste uit de kan kunnen halen, en figuurlijk al het mogelijke uit de brand kunnen slepen.”

Toekomst “In de toekomst wil ADMB Verzekeringen verder blijven groeien. De focus ligt op interne groei, maar interessante overnames sluiten we niet uit. Hoe sterker we worden, hoe zwaarder we kunnen wegen op de verzekeraar. Finaal kan onze klant daar alleen maar de vruchten van plukken.”

Meer info over de diensten en producten van ADMB Verzekeringen? Bezoek www.admbverzekeringen.be of neem contact op via 050 474 947 of info@admbverzekeringen.be Voor informatie over ADMB Omnifisc: www.omnifisc.be

Adressen ADMB VERZEKERINGEN De klok rond bereikbaar, zeven dagen op zeven via een gespecialiseerde bijstandscentrale die uw oproep buiten de kantooruren opvangt.

BRUGGE ANTWERPEN DENDERMONDE OOSTENDE OVERIJSE ROESELARE LEUVEN

Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge - Sint-Andries Oudeleeuwenrui 25, 2000 Antwerpen Hoogveld 22, 9200 Dendermonde E. Beernaertstraat 13, 8400 Oostende Gebroeders Danhieuxstraat 6, 3090 Overijse Arme Klarenstraat 55, 8800 Roeselare (Vandeven Bank en Verzekeringen) Tessenstraat 3-3A, 3000 Leuven

Tel.

Fax

050 47 49 47 03 238 18 38 052 38 16 00 059 56 87 56 02 766 17 50 051 22 01 92

050 47 49 59 03 248 11 55 052 38 16 09 059 56 87 59 02 687 36 98 051 20 20 42

016 31 09 70

016 31 09 75

NV ADMB Verzekeringen - CBFA 13334A

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

ADMBinfo

29


ADRESSEN

Voor het bezoek van een adviseur: bel 050 47 44 78 of mail isabelle.verbist@admb.be

Adviseurs ADMB BOGAERT Pieter - Roeselare, Menen, Ieper, Poperinge Stijn Streuvelslaan 17C, 8501 Heule GSM 0475 75 94 36 - Fax 056 35 87 50 pieter.bogaert@admb.be COENEN Wim - Zaventem, Vilvoorde, Hoeilaart Meesberg 16, 3220 Holsbeek GSM 0478/430317 - wim.coenen@admb.be DEKLERCK Thijs - Harelbeke, Kortrijk, Izegem, Wingene, Tielt Vlinderbloemstraat 12/A, 8210 Veldegem GSM 0477 47 61 68 - Fax 050 37 18 27 thijs.deklerck@admb.be DE LOPHEM Pascal - Nivelles, Waterloo, Bierges, Jodoigne Middenhutlaan 22, 1640 Sint-Genesius-Rode GSM 0475 75 79 98 - Fax 02 305 70 40 pascal.delophem@admb.be DE PRYCKER Koen - Waregem, Aalter, Deinze, Oudenaarde, Brakel Kapellestraat 9, 8573 Tiegem GSM 0473 73 07 19 - Fax 056 68 17 50 koen.deprycker@admb.be LIMET Rudy - Antwerpen, Puurs, Mechelen, Lier, Heist op den Berg Wild Veld 28, 2550 Kontich GSM 0475 75 94 34 - Fax 03 458 51 17 rudy.limet@admb.be MAERTENS Jakie - Asse, Halle, Dilbeek, Gooik Leopoldlaan 86, 9400 Ninove GSM 0475 75 94 35 - Fax 054 33 43 96 jakie.maertens@admb.be

Studiedienst ZENITO sociaal verzekeringsfonds

ADRIAENSEN Hilde - Antwerpen hilde.adriaensen@zenito.be GSM 0487 33 14 31 - Fax 03 213 92 59

DE ROMSÉE Aafje - Antwerpen Rooienberg 84, 2570 Duffel, GSM 0474 74 62 28 - Fax 015 31 15 29 aafje.deromsee@zenito.be

PUT Anja - Tienen, Diest, Aarschot, Leuven, Tervuren, Haacht anja.put@zenito.be GSM 0477 47 61 67 - Fax 02 403 08 20 VERSTEYLEN Laurent - Brussel, Anderlecht laurent.versteylen@zenito.be GSM 0487 33 14 87 - Fax 02 403 08 20 AMRI Najat - Brussel najat.amri@zenito.be GSM 0485 57 18 75 - Fax 02 403 08 20 COX Jan-Wouter - Limburg janwouter.cox@zenito.be GSM 0477 42 97 42 - Fax 011 23 48 17 HOFFER Yvo - Overpelt, Bocholt, Peer yvo.hoffer@zenito.be GSM 0485 57 28 44 - Fax 011 23 48 17 ROOMAN Elias - Wetteren, Aalst, Ninove elias.rooman@zenito.be GSM 0487 33 14 84 - Fax 09 235 49 45 VAN DEN BOSSCHE Peter - Eeklo, Gent, Zottegem, Geraardsbergen peter.vandenbossche@zenito.be GSM 0475 25 07 20 - Fax 09 235 49 45

Adviseurs ADMB Verzekeringen

MOREAU Catherine - Schaarbeek, Evere, Ukkel, Sint-Lambrechts-Woluwe Avenue du Vossegat 37 - 22, 1180 Uccle GSM 0474/949014 - catherine.moreau@admb.be

DE GRANDE Chantal - Zuid West-Vlaanderen Zagersweg 79, 8000 Brugge GSM 0474 72 00 12 - Fax 050 34 64 87 chantal.degrande@admb.be

VAN DRIESSCHE Danni - Turnhout, Geel, Westerlo Karel Engelslaan 11, 2960 Brecht GSM 0475 56 69 96 - Fax 03 660 08 37 danni.vandriessche@admb.be

HUYGHEBAERT Yvan - Oost-Vlaanderen en Antwerpen Rooiveldstraat 55, 8020 Waardamme GSM 0477 77 72 88 - Fax 050 82 68 00 yvan.huyghebaert@admb.be

VERPLANCKE Erik - Brugge, Knokke, De Haan, Zedelgem, Beernem Torhoutsesteenweg 153, 8210 Zedelgem GSM 0475 75 94 28 - Fax 050 54 83 28 erik.verplancke@admb.be

MEULEMEESTER Karen - Noord WestVlaanderen B. Ravestraat 39, 8000 Brugge GSM 0477 22 08 03 - Fax 050 61 05 26 karen.meulemeester@admb.be

VERVAECK Johan - Torhout, Oostende, Koksijde, Staden Nonnebossen Noord 46, 8980 Zonnebeke GSM 0475 75 94 32 - 057 48 77 86 johan.vervaeck@admb.be

30

Adviseurs ZENITO sociaal verzekeringsfonds

ADMBinfo

NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

VAN OUDENHOVE Luc D’Hoef 2, 1741 Wambeek, GSM 0479 79 99 49 Fax 016 31 09 75 Leuven - 02 687 36 98 Overijse luc.vanoudenhove@admb.be

DE ROUCK Joachim - Oost-Vlaanderen Spastraat 8, 1000 Brussel Tel. 02 238 07 39 - Fax 02 403 06 45 GSM 0487 56 27 31 joachim.derouck@zenito.be COOMANS Jos - Limburg Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt Tel. 011 26 30 80 - Fax 011 23 48 17 jos.coomans@zenito.unizo-lim.be VAN HOVE Joost - Vlaams-Brabant Spastraat 8, 1000 Brussel Tel. 02 238 04 84 - Fax 02 403 06 45 joost.vanhove@zenito.be VANTORNOUT Daniël - West-Vlaanderen Parkstraat 65, 8820 Torhout GSM 0478 888 551 - Fax 050 21 42 98 daniel.vantornout@admb.be

Accountmanagers ADMB Sociaal Bureau DE JAEGERE Evelyne - Oost-Vlaanderen evelyne.dejaegere@admb.be NIJS Jo - West- en Oost-Vlaanderen GSM 0478 77 77 02 - jo.nijs@admb.be VAN HILST Benjamin - Antwerpen Vlaams-Brabant GSM 0477 97 99 07 - benjamin.vanhilst@admb.be

Adviseurs KMO ADMB Sociaal Bureau DE PRINS Olga - Kortrijk, Aalter, Gent, Oudenaarde GSM 0479 49 46 62 - olga.deprins@admb.be SEGERS Francis - Mechelen, Brasschaat, Turnhout, Westerlo GSM 0473 82 12 88 - francis.segers@admb.be SNELLINGS Marijke - Dendermonde, Sint-Niklaas, Antwerpen GSM 0475 36 70 42 - marijke.snellings@admb.be VAN HULLE Eddy - West-Vlaanderen GSM 0473 94 79 71 - eddy.vanhulle@admb.be DURIVET Dirk - Vlaams-Brabant - Aalst GSM 0478 43 02 44 - dirk.durivet@admb.be


KANTOREN TOT UW DIENST SOCIAAL BUREAU

PROVIKMO

ANDERE DIENSTEN

SOCIAAL BUREAU

PROVIKMO

ANDERE DIENSTEN

WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE St-Clarastraat 48 ‘t Zand 20

050 47 41 11

050 47 41 11 050 33 13 13

8200 BRUGGE Dirk Martensstraat 26 Jan Breydellaan 107

050 47 49 29

8600 DIKSMUIDE Gasthuisstraat 1

051 50 23 54

8530 HARELBEKE Marktstraat 41

056 70 15 91

056 70 15 92

056 71 38 34

8900 IEPER Maarsch. Fochlaan 34

057 21 83 73

057 22 86 67

057 22 86 86

8870 IZEGEM Burg. Vandenbogaerdeln 72

051 33 63 70

051 32 15 98

051 30 19 89

8300 KNOKKE Elizabethlaan 209

050 55 29 88

8500 KORTRIJK Koning Leopold-I-straat 18 Lange Steenstraat 10 Reepkaai 4

056 23 94 60

8930 MENEN St.-Jansmolenstraat 11 Oude Leielaan 83a

056 51 13 98

050 47 47 47

051 50 04 01

056 26 44 44 056 24 24 50 056 51 13 98 056 53 27 97

8400 OOSTENDE Wapenplein 10 8970 POPERINGE Deken de Bolaan 1 Burg. Bertenplein 12

059 55 19 19 057 33 36 20 057 33 32 96

8800 ROESELARE Ovenstraat 5 Ovenstraat 37 en Arme Klarenstraat 55 8700 TIELT Tramstraat 10

057 22 86 67

051 26 06 00

051 40 54 71

051 40 24 31

050 22 08 96

050 21 66 30

8630 VEURNE Lindendreef 9 Duinkerkestraat 17

058 31 07 50

058 31 57 27

1930 ZAVENTEM Kerkplein 25 B4

02 725 17 90

056 62 51 50 056 62 04 60 056 41 03 68

BRABANT

2000 ANTWERPEN Bataviastraat 11 Oudeleeuwenrui 25 Louisastraat 10

03 204 70 60 03 213 92 80 03 213 92 50

2650 EDEGEM Oude Godstraat 110

03 457 34 16

2440 GEEL Diestseweg 63

014 58 00 88

2200 HERENTALS Belgiëlaan 52a Kloosterstraat 1 Atealaan 65 bus 3

014 22 37 33

2500 LIER Kruisbogenhofstraat 23 & 27

03 488 43 61

2800 MECHELEN Oude Brusselsestraat 8 Oude Brusselsestraat 14

015 41 10 47

2870 PUURS Rijksweg 9

03 866 12 26

2300 TURNHOUT De Merodelei 236

014 42 17 62

2260 WESTERLO De Merodedreef 100

014 54 61 34

014 58 00 88

014 23 17 23 014 84 94 90

015 41 43 71 03 886 03 56

03 886 12 26

014 54 41 52

OOST-VLAANDEREN

02 453 01 69 02 453 09 23

09 376 76 97

9050 GENTBRUGGE Land van Rodelaan 20

09 210 82 13

9000 GENT Ottergemsesteenweg 439 Lange Kruisstraat 7

09 242 83 50 09 235 49 23

09 235 49 11 055 23 29 29 055 20 62 42

013 31 32 34

LIMBURG

02 360 31 83

3600 GENK Dieplaan 61

3000 LEUVEN Diestsevest 82

016 22 45 95 052 31 16 36

09 235 49 61

9600 RONSE Stationsstraat 6

1500 HALLE Vanden Eeckhoudtstraat 13/1

016 28 44 41

09 377 18 08

9700 OUDENAARDE Einestraat 26

3290 DIEST Michel Theysstraat 81

02 238 05 11

052 21 21 16

9900 EEKLO Stationstraat 17

02 250 00 30

02 250 00 57

053 21 57 78 053 60 62 50

9200 DENDERMONDE Hoogveld 22

1000 BRUSSEL Koningsstraat 75 Spastraat 8

1840 LONDERZEEL “De Burcht” 5A

016 80 47 11

ANTWERPEN

9300 AALST Dirk Martensstraat 67 Parklaan 47 058 31 19 02

8790 WAREGEM Westerlaan 29 ‘t Pand 349

1730 ASSE Bloklaan 5 (Huize Stas) Markt 3

016 81 24 45

051 24 84 00

8820 TORHOUT Zuidstraat 18

8560 WEVELGEM Lauwestraat 166

057 33 35 79

3300 TIENEN Goossensvest 42

9100 SINT-NIKLAAS Knaptandstraat 204

03 760 14 50

3500 HASSELT Maastrichtersteenweg 254

03 760 14 30

089 35 30 86 011 26 31 71

3910 NEERPELT Heerstraat 37/1

011 26 30 30 011 64 24 81

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge - 050 474 111 & Koning Leopold I-straat 18 - 8500 Kortrijk - 056 26 42 50 NUMMER 4 - NOVEMBER 2010

ADMBinfo

31


ADMBinfo DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VOOR AANGESLOTENEN EN RECHTHEBBENDEN

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT JAARGANG 55 - NUMMER 4 - NOVEMBER 2010 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: GENT X - P 409699

Wij raden u het Select-effect aan ! ADMB Select is een professioneel rekruterings- en selectiekantoor ten dienste van organisaties in heel België. Wij zorgen ervoor dat elk bedrijf dat bij ons aanklopt de geschikte medewerker vindt! Momenteel zoeken wij - zowel voor interne als externe klanten - o.a.:

Kantoor te Brussel

» Functional Analyst Ilias Solutions - Haren (Brussel)

Kantoor te Brugge

» (Junior) Accountancy Medewerkers

» Operator Hydrauliek

Klanten Regio Brugge

» Kantoordirecteur

Philippe Jans - Ranst-Oelegem

» Account Managers

Sociaal Bureau vzw - Torhout

» Ervaren Accountant

Provikmo vzw - Luik en Oost-Vlaanderen

» Product Specialist

Kantoor Huygens - Oostkamp

» Preventieadviseur Veiligheid

Safe Tensioning System - Waver

Provikmo - Brugge

» Java Developers

Sociaal Bureau vzw - Zaventem en Antwerpen

» Administratief Medewerker

ADMB Informatica - Brugge

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen vzw - Brussel

Meer info over deze vacatures: www.admb.jobs Via de jobzoeker op onze nieuwe jobsite vindt u meteen de vacatures in uw buurt! Schrijf u in op www.admb.jobs en ontdek de vele mogelijkheden van deze site!

Contactgegevens van onze kantoren: West- of Oost-Vlaanderen: Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge, Sint-Andries e-mail: select@admb.be

Brabant, Antwerpen, Limburg of Brussel: Koningsstraat 75 bus 4, 1000 Brussel e-mail: select.bxl@admb.be

www.admb.be

Erkend wervings-en selectiebureau VG.29/BO, B-AA04.21 & W.RS/SO.276 - lid Federgon.

» Kantoordirecteuren

ADMB Info november 2010  

Bedrijfsmagazine van ADMB met interessante artikels over HR-topics

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you