Page 1

_ZOmag_V3.indd 1

ADMBinfo DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VOOR AANGESLOTENEN EN RECHTHEBBENDEN

Nieuw kantorengebouw ADMB te Brugge ZIE PAGINA 20

Zenito Persoonlijk advies voor starters, ondernemers en vrije beroepen... ZIE PAGINA 21

ADMB op facebook Word nu fan! Driemaandelijks - Jaargang 55 - Nummer 2 - Mei 2010 - Hoofdkantoor: Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge - Afgiftekantoor: GENT X - P 409699 13/01/10 14:13


ADMB iS

INTERIM ICT MANAGEMENT IS VALUE FOR MONEY De expertise van een externe ICT manager inzetten en toch de kosten voor de onderneming binnen de perken houden. Uit een recent onderzoek naar de markt van het interim management in België blijkt dat het tevredenheidspercentage bij bedrijven die interim management inzetten, hoog is. 83% verklaart dat interim management «value for money» biedt. Ondervragen we bedrijfsleiders van ondernemingen die géén beroep doen op interim management, dan wordt de prijs aangehaald als reden om niet voor deze oplossing te kiezen. Dit is nochtans een, zij het wijd verbreid, misverstand.

De toegevoegde waarde van de expertise van een externe ICT manager voor een bedrijf ligt zeer hoog. Interim ICT management waarborgt: expertise – continuïteit – strenge selectie van de

geschikte kandidaat – flexibiliteit – continue begeleiding door ADMB iS. Interim ICT management kost niet méér dan eigen expertise van hetzelfde niveau:

ICT Directeur (55 jaar) Bruto jaarloon + Sociale lasten werkgever (36%) = Loonkost werkgever + Kost wagen per jaar (leasing) + Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, extralegaal pensioen, maaltijdcheques, forfait onkost, etc + Wervings- en selectiekosten (afgeschreven over 3 jaar)

Euro 132.240 47.606 179.846 15.000

Totale werkgeverskost per jaar (zonder bonus) Aantal gepresteerde dagen per jaar (zonder vakantie, feestdagen, ziekte, opleiding, enz)

224.942 206

Kost per dag

Wie de beker ook wint, de toekomst van Cercle Brugge is verzekerd.

21.096 9.000

1.092

Deze tabel toont aan dat het wijd verbreide idee over de hoge kostprijs van interim management niet strookt met de werkelijkheid, althans als (bijna) alle kosten in de berekening worden opgenomen. Een aantal «verborgen» kosten zouden er nog aan toegevoegd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld opleidingskosten of kosten verbonden aan het sociaal passief. Om deze functies via interim management in te vullen zouden de dagprijzen die aangerekend worden schommelen tussen +/- 850 en € 1.500 per dag (zonder BTW). Voor die prijs krijgt het bedrijf een zeer hoog gekwalificeerde manager, die snel ingewerkt is en de opdracht zeer resultaatgericht aanpakt. Interesse? Contacteer ADMB iS, tel 050 474 680 of via email: info@admbis.be

De jeugd is de toekomst, ook in het voetbal. Cercle Brugge heeft dat goed begrepen. Haar jeugdwerking behoort tot de top in België. Professioneel georganiseerd, veelzijdig en gericht op de lange termijn. AG Insurance is de structurele partner van deze jeugdwerking. We verzekeren dus niet alleen uw auto, uw woning of uw pensioen, we steunen ook de toekomst van het voetbal.

ADMB en AG Insurance, partners in verzekeringen

AG Insurance nv – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brusse – Tel. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50 Verantwoordelijke Uitgever: Anny Verstegen

2

ADMBinfo

NUMMER 2 - MEI 2010


EDITORIAAL

ADMBinfo ATIEBLAD VOOR

LIJKS INFORM

DRIEMAANDE

HEBBENDEN

EN EN RECHT

AANGESLOTEN

gebouw Nieuw kantoren ugge ADMB te Br

ZIE PAGINA 20

KAREL GHESQUIÈRE Algemeen directeur ADMB

Zenito

voor starters, Persoonlijk advies vrije beroepen... ondernemers en

Geachte lezer,

ZIE PAGINA 24

Inhoud ADMB IS VOOR DE WERKGEVER

ADMB INTERNATIONAL ADMB SELECT ADMB OPLEIDINGEN VAKANTIES ADMB INTERIM

ADMBEELD ZENITO ONDERNEMINGSLOKET WEBSITE ZELFSTANDIGEN

PENSIOEN PROVIKMO

KINDERBIJSLAGEN

ZIEKTEVERZEKERING

ADMB VERZEKERINGEN

ADRESSEN

book

ADMB op face

Word nu fan!

r: Sint-Clarastraat

dd 1

Driemaandelijks

- Jaargang 55 - Nummer

48, 8000 Brugge

- Afgiftekantoor:

GENT X - P 409699

2 - Mei 2010 - Hoofdkantoo 13/01/10 14:13

Zenito_advertentie_ZOmag_V3.in

2 4 6 7 8 10 11 12 13 14 14 15 15 16 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31

ICT professionals gezocht Studentenarbeid in 2010 Jaarlijkse vakantie in 2010 Leersecretariaat : wat na de leertijd? Data en RSZ-bijdragen Index Memo voor de werkgever Tewerkstelling buitenlands personeel Werkzoekenden : de jonge leeuwen komen er weer aan Opleidingen 2010 Vakantieverblijf ‘Atlanta’ te De Haan ADMB Assistance Contactgegevens ADMB Interim en Construct Interim ADMB achter de coulissen van het veldrijden en shorttrack Naamsverandering en werking Nieuwe website www.zenito.be Zenito – Aanvullend Pensioen Zenito - Persoonlijk advies voor starters, ondernemers, … Zenito - Pensioenbedragen Zelfstandige, schadeloosstelling o.w.v. ziekte t.g.v. blootstelling asbest Discriminatie gehandicapte kinderen weggewerkt Werken tijdens de vakantie Bedragen kinderbijslagen voor loontrekkenden Medisch verbruik in West-Vlaanderen CAW : Minder betalen voor mensen met een laag inkomen ADMB Omnifisc Adressen ADMB Verzekeringen Adressen adviseurs Adressen kantoren

Redactieadres Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge - Tel. 050 474 111 - fax 050 474 110 Redactie K. Ghesquiere, K. Boelens, E. Braet, L. Daeninck, M. Debruyckere, K. Defoor, P. Pirard, B. Devriendt, L. Fiers, P. Godelie, O. Gustin, L. Hoste, P. Jonckheere, S. Lemaire, V. Lenssen, G. Van De Maele, R. Vanden Bussche, D. Van Loocke, D. Vantornout. Verantwoordelijke uitgever K. Ghesquière, p.a. Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge Oplage 76.500 ex. - Lid van VUKPP

Elk voorjaar brengt zijn frisse geuren, heldere kleuren en levensblije geluiden. Dit voorjaar moet zo’n beetje de heropstanding inluiden van onze economie, na ettelijke donkere maanden waarin de aanzwellende stroom faillissementen en de toch hoge werkloosheid niet uit het nieuws weg te branden waren. Ons sociaal bestel heeft in deze woelige tijden gelukkig zijn soliditeit kunnen bewijzen. Nu het tijd wordt voor heropleving en hopelijk heropstanding, past het om naar de toekomst toe te werken, best met het wegwerken van de fouten uit het verleden. Om opnieuw hoog te kunnen vliegen, zal alvast enige ballast dienen afgeworpen te worden. Unizo haalde onlangs nog de krantenkoppen met haar voorstel om de maaltijd- en meteen ook ecocheques af te schaffen en ze beide te vervangen door een rechtstreeks via de loonstrook uit te betalen nettobedrag. Het in oorsprong verdedigbaar idee om werknemers middels dergelijke cheques een belastingvrij inkomen te bezorgen, is immers verworden tot een onverantwoord kostelijk en administratief rampzalig wangedrocht, waar wellicht enkel de uitgiftefirma’s baat bij hebben. Het Unizo-alternatief daarentegen is dermate eenvoudig in toepassing en in uitvoering, dat het normaliter meteen uitvoerbaar zou moeten kunnen gemaakt worden. Maar wellicht zorgen duistere machinerieën en machtige belangen ervoor dat een en ander wel nog even op zich zal laten wachten. Een veel omvangrijker reeks problematieken dient zich aan in de sociale zekerheid. Met name de kost van een verouderende bevolking baart zorgen, eerst en vooral in de gezondheidssector, binnenkort ook bij de wettelijke pensioenen. De discussies voor de eindeloopbaan zijn dan ook niet uit de lucht. Ze situeren zich voornamelijk rond de normale ingangsleeftijd van het pensioen en de invulling van de loopbaanjaren. Het kan niet ontkend worden dat loopbanen steeds later ingaan, én dat ze steeds minder gefinancierd worden door bijdragen uit effectieve prestaties. De gelijkstellingen, en zeker deze die de werknemer zelf veroorzaakt, zorgen voor een verbijsterend sterke verhoging van de financiële druk op de pensioenstelsels. Zo draagt een werknemer die zijn klassiek tijdskrediet uitputtend opneemt gemiddeld bijna 9% minder bij tot zijn pensioen. Om al deze redenen past het een lans te breken voor een efficiënter en beter ondernemerschap. Een zuiniger doch tegelijk eerlijker sociaal beleid kan daarbij een onderliggende stimulans betekenen. ADMB laat niet na om toekomstgerichte ideeën een kans te geven. Aan de nieuwe regering en de sociale partners om ons in deze hoopvolle lente verder uit het economisch moeras te trekken. Veel succes toegewenst!

VORMGEVING ALLY GRAPH-X - DRUK ROULARTA Vroeger verschenen artikels uit ADMB Info zijn te raadplegen op onze website www.admb.be NUMMER 2 - MEI 2010

ADMBinfo

3


VOOR DE WERKGEVER

Studentenarbeid in 2010 In de zomermaanden ziet het horecapersoneel er heel wat jeugdiger uit dan in de rest van het jaar. Maar ook in andere sectoren worden in die periode vaak bijkomende jonge krachten ingehuurd. In bijgaande bijdrage vindt u in een notendop een overzicht van de belangrijkste zaken waarvoor werkgever (en student) oog moeten hebben. De overheid is druk bezig met het wijzigen van de reglementering rond de tewerkstelling van studenten (o.m. optrek naar maximum 50 dagen RSZ-arme tewerkstelling, verspreid over het ganse kalenderjaar). Zoals het er nu naar uitziet, zullen de nieuwe spelregels echter pas gelden vanaf 1 januari 2011.

1. Wie kan tewerkgesteld worden als student met een studentenovereenkomst ? Kunnen studentenarbeid verrichten: • de minderjarigen van 15 jaar en meer die onderwijs met volledig leerplan vol-

gen; • de minderjarigen die na hun voltijdse leerplicht, maar tijdens hun deeltijdse

leerplicht (= -18-jarigen) deeltijds onderwijs of deeltijdse vorming volgen en die niet genieten van een overbruggingsuitkering. Deze studentenarbeid kan echter alleen gedurende de periodes van schoolvakanties; • de studenten die niet meer aan de schoolplicht onderworpen zijn.

Kunnen geen studentenarbeid verrichten, de studenten die: • hun voltijdse leerplicht niet beëindigd hebben en dus jonger zijn dan 16 (of

15) jaar; • na hun voltijdse leerplicht, naast hun deeltijds onderwijs, nog verbonden zijn

door: - een deeltijdse stageovereenkomst; - een deeltijdse arbeidsovereenkomst; - een industriële leerlingenovereenkomst; - een middenstandsovereenkomst; of overbruggingsuitkeringen ontvangen; • minstens sedert 6 maanden werken; • bij wijze van stage onbezoldigde arbeid verrichten die deel uitmaakt van hun studieprogramma; • ingeschreven zijn in een avondschool of onderwijs met beperkt leerplan (d.i. minder dan 15 uur/week) volgen.

4

MATTHIAS DEBRUYCKERE Adjunct-afdelingshoofd ADMB Studiedienst

Het studentencontract is een contract voor bepaalde duur van maximum 6 maanden dat voor elke student afzonderlijk en steeds schriftelijk moet worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de student in dienst treedt. Dit contract moet een aantal specifieke vermeldingen bevatten. Een dergelijke overeenkomst mag een proefperiode voorzien die, zowel voor arbeiders als voor bedienden, minimaal 7 en maximaal 14 dagen bedraagt. Hoewel het om een contract voor bepaalde tijd gaat dat afloopt op een bepaalde datum, beschikken zowel werkgever als student over de mogelijkheid om de overeenkomst vervroegd te beëindigen mits ze een opzeggingstermijn van respectievelijk 3 of 1 dag(en) naleven. De duur van deze opzeggingstermijn wordt opgetrokken tot respectievelijk 7 en 3 dagen wanneer het studentencontract meer dan 1 maand beslaat. De werkgever is er eveneens toe verplicht de studentenovereenkomsten gedurende 5 jaar te bewaren op de plaats waar deze studenten tewerkgesteld worden.

3. Arbeidsvoorwaarden a) loon Een student moet als tegenprestatie voor zijn arbeid in principe minimaal het loon ontvangen dat, voor het werk dat hij doet, bepaald is binnen de sector. In sommige sectoriële C.A.O.’s is er voor studentenarbeid echter een aparte loonschaal voorzien. Bij tewerkstelling in sectoren die geen lonen voorzien hebben, moet voor tewerkstellingen vanaf 1 maand het nationaal minimum gerespecteerd worden.

b) arbeidsreglement De student moet vanaf de eerste dag van zijn tewerkstelling een exemplaar van het arbeidsreglement krijgen. Hij moet tekenen voor ontvangst ervan.

c) arbeidsduur De overeenkomst en het arbeidsreglement moeten de arbeidsduur vermelden. Behoudens enkele uitzonderingen (waaronder de studenten waarvan het loon vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen (zie hieronder), mag de wekelijkse arbeidsduur niet beneden 1/3 van de arbeidsduur, toepasselijk in de sector, liggen. Bovendien mag elke arbeidsperiode in de regel niet minder dan 3 uur bedragen.

4. RSZ bijdrageplicht

De leerplicht beloopt 12 jaar, begint met het schooljaar waarin het kind 6 jaar wordt en eindigt bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd (uitzonderlijk op 17-jarige leeftijd, met name op 30/6 van het jaar van de 18de verjaardag, indien op dat moment reeds 12 jaar lager en secundair onderwijs doorlopen zijn). Voltijds leerplichtig is iemand slechts tot de leeftijd van 16 jaar of tot 15 jaar als de betrokken leerling op die leeftijd al de eerste twee jaar secundair onderwijs gevolgd heeft.

In principe moeten de student en de werkgever sociale bijdragen betalen. Indien de werkgever nog niet voor andere werknemers ingeschreven is bij de RSZ, moet hij zich speciaal aansluiten bij deze instantie. Voor de daaropvolgende jaren is geen nieuwe inschrijving meer vandoen. Onafgezien de mogelijkheden tot vrijstelling van RSZ-bijdragen die gelden voor alle werknemers (d.i. occasionele arbeid, arbeid in de socio-culturele sector, seizoenarbeid, arbeid van bepaalde niet-inwonende dienstboden), bestaat er voor studenten, zij het onder strikte voorwaarden, slechts een minimale bijdrageplicht.

2. Studenten-overeenkomst

a) tijdens de zomermaanden

De studenten worden in België speciaal beschermd. Naast de algemene regels die van toepassing zijn op alle werknemers, heeft de wetgever voorzien in specifieke bepalingen voor de studenten tewerkgesteld met een studentenovereenkomst.

In geval van tewerkstelling van studenten in de zomervakantiemaanden, moet op hun loon 5,01 % werkgevers- en 2,5 % werknemersbijdragen afgedragen worden, mits:

ADMBinfo

NUMMER 2 - MEI 2010


• de student tewerkgesteld wordt in het kader van een studentencontract; • de tewerkstelling plaatsvindt in de maanden juli, augustus en september; • de tewerkstelling in de maanden juli, augustus en september 23 arbeidsdagen

Let wel:

niet overschrijdt; • de student niet bij dezelfde werkgever tewerkgesteld werd in de loop van het voorafgaand schooljaar, tenzij in het kader van een studentencontract en uitsluitend tijdens de niet-verplichte aanwezigheidsperiodes in de onderwijsinstelling.

gehouden met de RSZ-werkbonus (waardoor de opgegeven bedragen in bepaalde omstandigheden te hoog liggen); • als de student alimentatiegeld krijgt, moet 80 % van het ontvangen bedrag meegeteld worden in de berekening voor het al dan niet fiscaal ten laste blijven. Ter compensatie wordt de hierboven vermelde maximumgrens van de netto-belastbare bestaansmiddelen verhoogd met € 2.830,00; • voor inkomsten op basis van een studentencontract worden de grenzen verhoogd met € 2.360,00.

b) de rest van het jaar Als de studenten tewerkgesteld worden buiten de zomervakantiemaanden, moet sinds 1 juli 2005 op hun loon 8,01 % werkgevers- en 4,5 % werknemersbijdragen betaald worden, op voorwaarde dat: • de student werkt in het kader van een studentencontract; • de tewerkstelling niet plaatsvindt in de periode juli-september; • er maximum 23 arbeidsdagen per kalenderjaar gepresteerd worden; • er enkel gepresteerd wordt tijdens niet-verplichte aanwezigheidsperioden in de onderwijsinstelling.

5. Fiscale implicaties van studentenarbeid a) bedrijfsvoorheffing Voor de niet-inhouding van bedrijfsvoorheffing op het loon van de jobstudent, gelden dezelfde voorwaarden als voor de gedeeltelijke vrijstelling van RSZ-bijdragen (zie hoger).

b) is de jobstudent nog ten laste van zijn ouders ? Om nog fiscaal ten laste van zijn ouders te kunnen zijn, mag de student op jaarbasis maximaal volgende bedragen (aanslagjaar 2011, inkomsten 2010) verdienen: • algemeen: - wanneer op hun loon volledige RSZ (13,07 %) ingehouden wordt: - als bediende: € 4.069,37 bruto; - als arbeider: € 4.118,91 bruto; - wanneer op hun loon beperkte RSZ ingehouden wordt: - tijdens zomer (2,5 %): € 3.628,21 bruto; - buiten zomer (4,5 %): € 3.704,19 bruto; - wanneer op hun loon geen RSZ ingehouden wordt: € 3.537,50 bruto; - netto-belastbaar: € 2.830,00; • als student met alleenstaande vader of moeder: - wanneer op hun loon volledige RSZ (13,07 %) ingehouden wordt: - als bediende: € 5.866,79 bruto; - als arbeider: € 5.938,21 bruto; - wanneer op hun loon beperkte RSZ ingehouden wordt: - tijdens zomer (2,5 %): € 5.230,77 bruto; - buiten zomer (4,5 %): € 5.340,31 bruto; - wanneer op hun loon geen RSZ ingehouden wordt: € 5.100,00 bruto; - netto-belastbaar: € 4.080,00; • als gehandicapte student met alleenstaande vader of moeder: - wanneer op hun loon volledige RSZ (13,07 %) ingehouden wordt: - als bediende: € 7.448,52 bruto; - als arbeider: € 7.539,20 bruto; - wanneer op hun loon beperkte RSZ ingehouden wordt: - tijdens zomer (2,5 %): € 6.641,03 bruto; - buiten zomer (4,5 %): € 6.780,10 bruto; - wanneer op hun loon geen RSZ ingehouden wordt: € 6.475,00 bruto; - netto-belastbaar: € 5.180,00.

• bij de bedragen met volledige RSZ werd noodgedwongen geen rekening

6. Recht op kinderbijslag Sinds 1 september 2005 behoudt de student die werkt in twee gevallen zijn recht op kinderbijslag: • tijdens het 3e kwartaal (juli, augustus en september) gelden geen beperkingen, ongeacht het statuut van de student (werknemer of zelfstandige) en ongeacht het type arbeidsovereenkomst; • tijdens het 1e, 2e en 4e kwartaal mag de student maximaal 240 uren per kwartaal werken, ongeacht zijn statuut (werknemer of zelfstandige) en ongeacht het type arbeidsovereenkomst. De beperking geldt dus ook voor jongeren tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten.

7. Arbeidsongevallen Wanneer de werkgever reeds verzekeringsplichtig personeel in dienst heeft, hoeft er in principe geen uitbreiding van de arbeidsongevallenverzekering te gebeuren (toch beter checken bij uw verzekeraar). Werkt de werkgever daarentegen enkel met jobstudenten, dan moet er speciaal hiertoe een arbeidsongevallenverzekering afgesloten worden.

8. Onmiddellijke Aangifte van Tewerkstelling (DIMONA) Sinds 1/1/03 moet elke werkgever de in- en uitdiensttreding van zijn personeel melden aan de RSZ. Deze verplichting bestaat eveneens bij tewerkstelling van studenten. U kunt als klant van Sociaal Bureau uw DIMONA via onze website doorgeven. Beschikt u nog niet over een user-ID, schrijf u dan in via www.sociaalbureau.be/registreren. Deze melding moet gebeuren vooraleer de student in dienst treedt en dient volgende gegevens te bevatten: • datum van in- en uitdiensttreding; • de vermelding dat het om een student gaat; • het INSZ-nummer van de student (terug te vinden in de rechterbovenhoek van de SIS-kaart van betrokkene); • de (eerste) plaats van tewerkstelling. Werkgevers die deze verplichting niet respecteren, riskeren aanzienlijke geldboetes.

Een juridisch correcte “gewone” personeelsorganisatie is al geen sinecure. Bij tewerkstelling van studenten komen er nog heel wat aandachtspunten bij. Hebt u verder nog vragen, dan kunt u uiteraard altijd terecht bij uw Sociaal Bureau.

NUMMER 2 - MEI 2010

ADMBinfo

5


VOOR DE WERKGEVER

Jaarlijkse vakantie in 2010 VEERLE DEGRENDELE Juridisch adviseur ADMB Studiedienst

De gure dagen waarmee de lente zich heeft ingezet, doen velen dromen van een vakantie in warmere oorden. Uw werknemers beginnen plannen te maken en willen weten op hoeveel vakantie ze dit jaar recht hebben en u bereidt zich voor op de berekening van het vakantiegeld. We belichten voor u de voornaamste principes van de vakantiereglementering.

tiegeld als het dubbel vertrekvakantiegeld bedragen 7,67%.

Duur van de vakantie In de privĂŠsector wordt het recht op vakantie opgebouwd tijdens het voorgaande kalenderjaar, het vakantiedienstjaar. Het aantal betaalde vakantiedagen dat een werknemer in 2010 mag opnemen, hangt dus samen met zijn prestaties geleverd in 2009. Wie het volledige vakantiedienstjaar heeft gewerkt, heeft het jaar nadien (vakantiejaar) recht op 4 weken betaalde vakantie. Sommige afwezigheden (bv. ziekte gedurende 1 jaar, moederschapsrust, ...) worden met effectieve prestaties gelijkgesteld. In 2009 werden bepaalde anti-crisismaatregelen in het leven geroepen om deze moeilijke tijden te overleven (vb. economische werkloosheid voor bedienden). De werknemers waarvoor deze maatregelen zijn toegepast, dienen voor de socialezekerheidstak jaarlijkse vakantie gelijkgesteld te worden met voltijds tewerkgestelden. De werkgever hoeft het recht op vakantie voor een arbeider niet zelf te berekenen. Het aantal vakantiedagen wordt vermeld op de strook van de vakantiecheque en de werkgever kan deze gegevens ook terugvinden op de website van de Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be). Een bediende die werkt in het zesdagenstelsel heeft recht op 2 vakantiedagen per gepresteerde maand. Werkt hij in het vijfdagenstelsel, dan wordt het recht herleid. Ook wanneer in het vakantiejaar volgens een ander tewerkstellingsregime wordt gewerkt dan in het vakantiedienstjaar, moet het opgebouwde recht worden omgerekend.

Het enkel vertrekvakantiegeld wordt als loon beschouwd en de werkgever dient socialezekerheidsbijdragen te betalen. Op een deel van het dubbel vertrekvakantiegeld (6,8/7,67) moet de werkgever nog steeds 13,07% inhouden. Hierop zijn geen patronale bijdragen verschuldigd. Het overige dubbel vertrekvakantiegeld (0,87 / 7,67) is aan geen socialezekerheidsbijdragen onderworpen.

Jeugdvakantie Vakantiegeld De werknemer heeft niet alleen recht op loon voor zijn vakantiedagen (enkel vakantiegeld), hij krijgt ook een toeslag in verhouding tot het opgebouwde recht (dubbel vakantiegeld), dus maximaal voor 4 weken. Het vakantiegeld voor een arbeider wordt betaald door de Rijkskas voor Jaarlijkse Vakantie of door het bevoegde vakantiefonds. De werkgever financiert het vakantiegeld via zijn socialezekerheidsbijdragen. Het enkel vakantiegeld voor een bediende zit automatisch vervat in het brutoloon van de maand waarin de vakantiedag(en) worden opgenomen. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het brutoloon van de maand waarin de bediende zijn hoofdvakantie opneemt, indien nodig geproratiseerd volgens de tewerkstelling gedurende het vakantiedienstjaar.

Vakantiedagen De jaarlijkse vakantie moet worden opgenomen tijdens het lopende vakantiejaar. Het is niet toegelaten vakantiedagen over te dragen naar een volgend jaar. De jaarlijkse vakantie kan collectief worden vastgelegd, op sectoraal of op ondernemingsniveau. Indien de vakantie niet collectief werd vastgesteld, worden de vakantiedata bepaald in een individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

Vertrekvakantiegeld Bij de uitdiensttreding van een bediende dient ook vakantiegeld te worden betaald. Het vertrekvakantiegeld vertegenwoordigt het recht op vakantie dat bij de huidige werkgever werd opgebouwd, maar nog niet werd opgenomen. De volgende werkgever van deze bediende betaalt eveneens vakantiegeld maar zal dit reeds uitbetaalde vertrekvakantiegeld in mindering mogen brengen. Het vertrekvakantiegeld bedraagt 15,34% van het verdiende brutoloon. Zowel het enkel vertrekvakan-

6

ADMBinfo

NUMMER 2 - MEI 2010

Een jeugdige werknemer die na zijn opleiding in dienst treedt van een werkgever, heeft het daaropvolgend jaar meestal geen recht op een volledige vakantie. De jeugdvakantieregeling wil de vlugge indiensttreding van jongeren aanmoedigen door deze werknemers een aanvullende vakantie toe te kennen. De jeugdvakantiedagen worden toegekend voor 4 weken, verminderd met de gewone betaalde vakantiedagen waarop de jongere recht heeft. De jeugdige werknemer ontvangt hiervoor van de RVA een jeugdvakantie-uitkering. Om recht te hebben op jeugdvakantie, moet de jongere aan volgende voorwaarden cumulatief voldoen: - op 31 december van het vakantiedienstjaar de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben; - in de loop van het vakantiedienstjaar zijn studies, leertijd of opleiding beĂŤindigd hebben en in dienst getreden zijn van een werkgever; - in de loop van het vakantiedienstjaar minimaal 1 maand (70 arbeidsuren) verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst; - gedurende de vakantie-uren werkloze zonder beroeps- of vervangingsinkomen zijn (bv. ziekteuitkering, moederschapsuitkering). Het recht op jeugdvakantie is eenmalig.

Seniorvakantie Oudere werknemers die na een periode van werkloosheid of invaliditeit de arbeid hervatten, hebben geen recht op een volledige vakantie. De seniorvakantieregeling wil de werkhervatting van ouderen


aanmoedigen door ook deze werknemers een aanvullende vakantie toe te kennen. Net zoals de jeugdvakantie, geeft de seniorvakantie recht op bijkomende vakantie tot maximaal 4 weken en op bijkomend vakantiegeld, de seniorvakantie-uitkering. Om de seniorvakantie te bekomen, moet de werknemer aan volgende voorwaarden cumulatief voldoen: - tewerkgesteld zijn in een betrekking die onder het toepassingsgebied van de vakantiewetgeving privésector valt (dus geen zelfstandigen, overheid of onderwijs);

- op 31 december van het vakantiedienstjaar de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben; - omwille van volledige werkloosheid of invaliditeit (= na 1 jaar ziekte) in het vakantiedienstjaar geen recht hebben op 4 weken wettelijke vakantie; - gedurende de vakantie-uren werkloze zonder beroeps- of vervangingsinkomen zijn. In tegenstelling tot de regeling van de jeugdvakantie, is het recht op seniorvakantie niet eenmalig. De oudere werknemer kan telkens hij aan de voorwaarden voldoet de seniorvakantie genieten.

Dit is de vakantiereglementering in een notendop. In de praktijk kan u met meer ingewikkelde situaties worden geconfronteerd. Denken we bv. aan de bediende die (meermaals) wijzigt van arbeidsregime. Uw dossierbeheerder staat reeds klaar om u feilloos te begeleiden.

Einde cursusjaar... wat na de leertijd? Op 30 juni eindigt het cursusjaar. Concreet betekent dit dat de vergoedingen verhoogd worden vanaf 1 juli 2010. Voor het zover is, staat er nog heel wat op het programma. De leerlingen van het eerste en tweede jaar leertijd hebben overgangsexamens. Voor leerlingen die een modulair traject volgen is er ook een praktijkproef. Voor de laatstejaars is er naast het eindexamen maatschappijgerichte vorming en het examen theoretische beroepskennis ook nog de eindpraktijkproef. Ter beoordeling van een externe jury moet de leerling aan de hand van een praktijkopdracht bewijzen dat hij/zij een volwaardig vakman is. Dit dient grondig voorbereid te worden. De patroonopleider is hierbij ter beschikking om de leerling te helpen bij die voorbereiding. Het einde van het cursusjaar is voor de lopende leerovereenkomsten ook een evaluatiemoment van de praktijkopleiding in het bedrijf. Patroon, ouders en leerling worden in de Syntra uitgenodigd om dit te bespreken. Leerkrachten, directie, CLB en de leersecretaris zijn daar ter beschikking. Laat dit moment niet voorbijgaan!! Tot slot moeten ook in die periode tijdig vakantie-afspraken en regelingen gebeuren.

Wat na de leertijd? Leerlingen opleiden is een investering. Het vraagt tijd, energie en kosten. De leerlingen groeien mee in het bedrijf. Zij kennen als geen ander de specificiteit van de zaak. De opleiding gebeurt op maat van het bedrijf. Wanneer straks voor een aantal leerlingen de stageperiode afgelopen is, moet de vraag gesteld worden: wat nadien? Belangrijk hierbij is dat deze vraag tijdig gesteld en besproken wordt met leerlingen en/of ouders. Statistieken bewijzen het en uit ervaring weten we dat heel wat leerlingen kunnen blijven na hun leertijd. Die belangrijke investering, van leerling tot vakman, laat geen enkele bedrijfsleider graag verloren gaan. Daarenboven is technisch onderlegd personeel niet gemakkelijk te vinden en afgestudeerden uit beroepsscholen hebben dikwijls te weinig beroepservaring en werkattitude om direct met rendement te worden ingeschakeld. De loonkost is een beslissende factor. Uw Sociaal Bureau is altijd bereid een simulatie te maken van wat die leerling zal kosten als werknemer. Daarenboven zijn er RSZ-verminderingen o.a. voor het aannemen van een eerste werknemer.

PAUL JONCKHEERE Syntra Vlaanderen Leersecretariaat

Nieuwe leerovereenkomsten De nieuwe leerovereenkomsten kunnen starten vanaf 1 juli 2010. De voorwaarden voor de patroonopleider zijn: • 25 jaar zijn en • 5 jaar beroepservaring hebben, waarvan 2 jaar als zelfstandige. Het bedrijf zelf moet voldoen aan alle voorwaarden om een leerling te kunnen opleiden. Behoudens een aantal uitzonderingen dient de leerling 15 jaar te zijn.

Stageovereenkomst Sinds een vijftal jaren bestaat de stageovereenkomst als nieuwe opleidingsformule. Dit systeem toont veel gelijkenissen met de leertijd. Een cursist-stagiair volgt de lessen ondernemersopleiding in een Syntra-lesplaats en volgt zijn praktijkopleiding in een bedrijf. De stageovereenkomst richt zich tot jongeren die voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (18 jaar) en die al of niet een vooropleiding hebben voor het beroep dat zij wensen aan te leren. De lessen Ondernemersopleiding in de Syntra worden meestal onder de vorm van avondlessen gegeven en lopen per cursusjaar over een periode van 32 lesweken. De totale cursus duurt 2 cursusjaren. In een aantal beroepen zijn dit 3 cursusjaren. Zij omvatten een cursus bedrijfsbeheer die gericht is op het specifieke commerciële-, financiële-, administratieve-, en personeelsbeleid. De cursussen beroepskennis zijn gericht op de technisch gerichte leerdoelen. De Leersecretaris is ook hier de begeleider tijdens de stageovereenkomst. Hij stelt het contract op en is de raadgever en de bemiddelaar voor beide partijen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Jonckheere op het telefoonnummer 050 47 41 31 Fax 050 47 45 99 en e-mail paul.jonckheere@syntravlaanderen.be Spreekuren: op afspraak: 0497 59 34 24

NUMMER 2 - MEI 2010

ADMBinfo

7


VOOR DE WERKGEVER

DATA van 01.05.2010 tot 31.07.2010 Hieronder volgt de lijst van de data die u in aanmerking dient te nemen over de periode van 01.05.2010 tot en met 31.07.2010 in verband met het vervullen van de sociale verplichtingen. We herinneren er aan dat de opgegeven data deze zijn waarop het betrokken organisme in het bezit moet zijn van het vereiste aangifteformulier en/of van de storting. Het betreft hier dus niet de data waarop u nog tijdig de verzending of storting kunt doen.

Huispersoneel 31.07.10

Inzenden van de aangifte over het 2e kwartaal 2010 en storten van de bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL postrek. 679-0261811-08

Bedrijfsvoorheffing 14.05.10

April 2010 wanneer het bedrag van de totale BV over 2009 € 34.610,00 of meer bedroeg

15.06.10

Mei 2010 wanneer het bedrag van de totale BV over 2009 € 34.610,00 of meer bedroeg

15.07.10

a. Juni 2010 wanneer het bedrag van de totale BV over 2009 € 34.610,00 of meer bedroeg b . Tweede kwartaal 2010 wanneer het bedrag van de totale BV minder dan € 34.610,00 bedroeg

Sociale Zekerheid 05.05.10 Eerste provisionele storting voor het 2e kwartaal 2010. (30% van de bijdragen RSZ over het 4e kwartaal 2009) 04.06.10 Tweede provisionele storting voor het 2e kwartaal 2010. (30% van de bijdragen RSZ over het 4e kwartaal 2009) 05.07.10 Derde provisionele storting voor het 2e kwartaal 2010. (25% van de bijdragen RSZ over het 4e kwartaal 2009) OPMERKING:

de bedoelde provisionele stortingen moeten verricht worden door de werkgevers die in het voorgaande kwartaal meer dan € 6.197,34 RSZ-bijdragen verschuldigd waren. 31.07.10 a) Indienen van de aangifte over het tweede kwartaal 2010. b) Storten van het saldo van de bijdragen over het tweede kwartaal 2010, wanneer provisionele stortingen verricht worden. c) Storten van de bijdragen over het tweede kwartaal 2010, wanneer geen provisionele stortingen verricht worden.

8

ADMBinfo

NUMMER 2 - MEI 2010

RSZ-bijdragen van 01.04.2010 Basis en bijzondere bijdragen BASISBIJDRAGEN

WERKNEMER WERKGEVER WERKGEVER ARBEIDER BEDIENDE 7,50 8,86 8,86 3,55 3,80 3,80 1,15 2,35 2,35 0,00 7,00 7,00 0,87 1,46 1,46 0,00 6,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,32 0,32 0,00 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,01 0,01 0,00 7,48 7,48 13,07 38,38 32,38

Pensioen Z.I. geneesk. verz. Z.I. uitkeringen Kinderbijslagen Werkloosheid Jaarlijkse vakantie Beroepsziekte Arbeidsongevallen Educatief verlof Kinderopvang Asbestfonds Loonmatigingsbijdrage Totaal basisbijdragen BIJZONDERE BIJDRAGEN FSO basis -20 Loonmatiging FSO basis >=20 Loonmatiging FSO RVA Loonmatiging FSO niet-commerc. Loonmatiging Vak 10+ Loonmatiging Bevord. werkgel. & vorming Begel. jongeren Tijdel. werkl. & anc.toeslag TOTAAL Commerciële ondernemingen -10 wn +10 wn +20 wn Niet commerciële ondernemingen -10 wn +10 wn +20 wn

(809 2) (809 0) (809 4) (809 5) (810 2) (810 0) (811 2) (811 0) (857) (855) (852) (854) (859)

0,18 0,01 0,19 0,01 0,24 0,01 0,05 0,00 1,60 0,09 0,10 0,05 0,10

0,18 0,01 0,19 0,01 0,24 0,01 0,05 0,00 1,60 0,09 0,10 0,05 0,10

13,07 13,07 13,07

39,07 40,76 40,77

33,07 34,76 34,77

13,07 13,07 13,07

38,93 40,62 40,62

32,93 34,62 34,62

SITUATIE AFHANKELIJKE WERKGEVERSBIJDRAGEN Fonds voor Bestaanszekerheid Arbeiders (820) Bijdrage sectoraal pensioenfonds Arbeiders (825) Forfaitaire bijdrage FBZ Bouw (826)

sectorafhankelijk sectorafhankelijk sectorafhankelijk (PC 124, 140.04, 127, 323) Fonds voor Bestaanszekerheid Bedienden (830) sectorafhankelijk Bijdrage Sociaal Fonds PC 218 (831) 0,21 Bijdrage Sociaal Fonds PC 201 - voeding (832 0) 0,10 - niet voeding > 20 wns (832 5) 0,50 Bijdrage sectoraal pensioenfonds Bedienden (835) sectorafhankelijk Forfaitaire bijdrage FBZ bedienden (836) sectorafhankelijk (PC 323) Bijdrage storting WG extra-leg. pens. (851) 8,86 8,86 Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen (862) CO2 uitstoot afhankelijk Bijdr. op aanvullende verg. ontslagen wn (883) 32,25 32,25 Bijdr. op aanvullende verg. tijdskrediet (885) 32,25 32,25 Loonbonus (888) 33,00 33,00 Solidariteitsbijdrage op verkeersboetes (889) 33,00 33,00


SITUATIE AFHANKELIJKE WERKNEMERSBIJDRAGEN Bijzondere bijdrage Sociale Zekerheid (856) Bijdrage op winstparticipaties (861) Bijdrage dubbel vakantiegeld bedienden (870)

variabele werknemersbijdrage 13,07 13,07

Bijdragen per kengetal WGcat. Omschrijving 000 Gewoon 000 Gewoon 010 ANPKB 011 wgs-geen bijdragen voor FSO en Sfbed 011 wgs-geen bijdragen voor FSO en Sfbed 012 WG’s geen bijdrage FSO 012 WG’s geen bijdrage FSO 025 ziekenhuizen 025 ziekenhuizen 035 vrije beroepen 035 vrije beroepen 036 drukkerijen 036 drukkerijen 038 kleding en confectie 038 kleding en confectie 039 huisbedienden 039 huisbedienden 048 voedingsnijverheid 048 voedingsnijverheid 049 wasserijen 049 wasserijen 052 groenten- en fruitconserven 052 groenten- en fruitconserven 055 hout en stoffering 055 hout en stoffering 057 handel in voedingswaren 057 handel in voedingswaren admin. bed 057 handel in voedingswaren verkoop bed 058 bakkerijen 058 bakkerijen 062 opvoedingsinstellingen 062 opvoedingsinstellingen 064 garagebedrijf 064 garagebedrijf 065 koetswerk 065 koetswerk 066 schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven 066 schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven 067 elektriciens 067 elektriciens adm bed 067 elektriciens verkoop 068 taxi’s 068 taxi’s 072 geneesheer-specialisten 074 gesubsidieerd onderwijs 074 gesubsidieerd onderwijs 077 metaalhandel 077 metaalhandel admin. bed 077 metaalhandel verkoop 078 edele metalen 078 edele metalen admin. bed 078 edele metalen verkoop 079 recuperatie metalen 079 recuperatie metalen 082 terugwinning papier 082 terugwinning papier 083** Transport 083 Transport

WNkengetal 015 495 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 495 015 495 495 015 495 015 495 495 015 495 495 015 495 015 495 015 495

-10 wn 39,07 33,07 33,28 38,88 32,88 39,07 33,07 38,93 32,93 38,93 32,93 40,83 33,28 42,47 33,90 38,97 32,97 41,77 33,47 40,92 33,28 41,77 33,47 54,22 33,28 39,67 33,28 33,17 41,37 33,47 39,03 33,03 42,86 33,28 43,05 33,28 55,02 33,28 55,55 33,28 33,17 40,47 33,28 21,49 39,39 32,68 43,05 33,28 33,17 41,77 32,28 33,17 42,02 33,28 40,67 33,28 46,82 34,12

+10 wn 40,76 34,76 34,97 40,57 34,57 40,76 34,76 40,62 34,62 40,62 34,62 43,17 34,97 44,16 35,59 40,66 34,66 43,46 35,16 42,61 34,97 43,46 35,16 55,91 34,97 41,36 34,97 34,86 43,06 35,16 40,72 34,72 44,53 34,97 44,74 34,97 56,71 34,97 57,24 34,97 34,86 42,16 34,97 21,49 41,08 34,37 44,74 34,97 34,86 43,46 34,97 34,86 43,71 34,97 42,36 34,97 48,51 35,81

+20 wn 40,77 34,77 34,98 40,57 34,57 40,77 34,77 40,62 34,62 40,62 34,62 43,18 34,98 44,17 35,60 40,66 34,66 43,47 35,17 42,63 34,98 43,47 35,17 55,92 34,98 41,37 34,98 34,87 43,07 35,17 40,72 34,72 44,54 34,98 44,75 34,98 56,72 34,98 57,25 34,98 34,87 42,17 34,98 21,49 41,08 34,37 44,75 34,98 34,87 43,47 34,98 34,87 43,72 34,98 42,37 34,98 48,52 35,82

091** 091 091 094 094 097 097 100 100 111 111 122 122 123 123 135 135 157 157 193 193 194 194 200 200 211 211 235 235 262 262 311 311 322 322 330 330 335 335 911* 911*

handel in brandstoffen handel in brandstoffen admin. bed. handel in brandstoffen verkoop onderhoud parken en tuinen onderhoud parken en tuinen erkende uitzendbureaus erkende uitzendbureaus zelfstandige kleinhandel zelfstandige kleinhandel ziekenhuizen - IBF ziekenhuizen - IBF medisch-sociale sector medisch-sociale sector kappersbedrijven kappersbedrijven particuliere apotheken particuliere apotheken levensmiddelenbedrijven levensmiddelenbedrijven landbouw landbouw tuinbouwbedrijf tuinbouwbedrijf expeditiekantoren expeditiekantoren gezins- en bejaardenhulp gezins- en bejaardenhulp particuliere apotheken (BVBA) particuliere apotheken (BVBA) socio-culturele sector socio-culturele sector privé-ziekenhuizen privé-ziekenhuizen kinderopvang - nederl. kinderopvang - nederl. privé-rusthuizen privé-rusthuizen particuliere apotheken (VZW) particuliere apotheken (VZW) thuisverpleging thuisverpleging

015 495 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495 015 495

58,15 33,28 33,17 50,47 33,28 38,97 32,97 39,07 33,17 39,03 33,03 39,03 33,03 56,44 49,14 39,07 33,07 39,67 33,67 49,52 33,28 51,47 33,28 39,07 34,22 38,93 32,93 39,17 33,17 39,24 33,24 39,03 33,03 39,03 33,03 39,17 33,17 39,11 33,11 39,07 33,07

59,84 34,97 34,86 52,16 34,97 40,66 34,66 40,76 34,86 40,72 34,72 40,72 34,72 58,13 50,83 40,76 34,76 41,36 35,36 51,21 34,97 53,16 34,97 40,76 35,91 40,62 34,62 40,86 34,86 40,93 34,93 40,72 34,72 40,72 34,72 40,86 34,86 40,80 34,80 40,76 34,76

59,85 34,98 34,87 52,17 34,98 40,66 34,66 40,77 34,87 40,72 34,72 40,72 34,72 58,14 50,84 40,76 34,76 41,37 35,37 51,22 34,98 53,17 34,98 40,77 35,92 40,62 34,62 40,87 34,87 40,93 34,93 40,72 34,72 40,72 34,72 40,87 34,87 40,80 34,80 40,77 34,77

BOUWsector 024 Bouw (ruwbouw) 026 Bouw (afwerkingsondernemingen) 044 Bouw (muur- en grondbedekking) 054 Bouwbedrijf (voeg- en dakwerken)

015 015 015 015

53,74 53,74 53,74 53,74

55,43 55,43 55,43 55,43

53,94 53,94 53,94 53,94

Toe te voegen forfaitaire bijdrage fonds voor bestaanszekerheid: Categorie arb < 25 jr indienst arbeiders >= 58 jr 024 € 307,50 € 507,50 026 € 216,50 € 416,50 044 € 296,50 € 496,50 054 € 296,50 € 496,50 HORECAsector WGcategorie Omschrijving 016 Horeca – zonder FSO 016 Horeca – zonder FSO 017 Horeca 017 Horeca

WNkengetal 015 495 015 495

-10 wn 40,31 34,31 40,37 34,37

andere € 607,50 € 516,50 € 596,50 € 596,50

+10 wn 42,00 36,00 42,06 36,06

+50 wn 42,05 36,05 42,12 36,12

* Indien het een commerciële activiteit betreft ** Toe te voegen forfaitaire bijdrage hospitalisatieverzekering van € 25,00. Bovenstaande cijfers zijn ook raadpleegbaar via onze website onder de rubriek “e-news” “cijfers voor werkgevers”

NUMMER 2 - MEI 2010

ADMBinfo

9


VOOR DE WERKGEVER

INDEX maand jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

*1 108,84 109,62 110,42 110,67 111,66 112,28 112,87 112,18 112,36 112,16 111,49 111,25

index ‘08 *G 107,85 108,71 109,32 109,49 110,20 110,62 111,22 110,88 111,15 111,29 111,09 111,24

Opgelet: Nieuwe index vanaf 2006 Vanaf 1998: op basis 1996 = 100 Vanaf 2006: op basis 2004 = 100

*G.4 107,10 107,73 108,33 108,84 109,43 109,91 110,38 110,73 110,97 111,14 111,10 111,19

*1 111,36 111,74 111,10 111,33 111,25 111,04 110,97 111,31 111,02 111,07 111,36 111,54

index ‘09 *G 111,45 111,75 111,07 111,17 110,96 110,50 110,48 110,66 110,46 110,64 110,75 110,96

*G.4 111,27 111,38 111,38 111,36 111,24 110,93 110,78 110,65 110,53 110,56 110,63 110,70

*1 112,05 112,52 112,94 113,33

index ‘10 *G 111,36 111,90 112,11 112,34

*1 = index consumptieprijzen *G = gezondheidsindex *G.4 = viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex = basis voor loonindexatie Omschakelingsvoeten voor overgang van het ene indexcijfer naar het andere. oude index *1 x 0,8701 = nieuwe index *1 nieuwe index *1 x 1,1493 = oude index *1 oude index *G en *G.4 x 0,8790 = nieuwe index *G en *G4 nieuwe index *G en *G.4 x 1,1377 = oude index *G en *G4

Introductiedag

*G.4 110,93 111,24 111,58 111,93

Zeventien recente aanwinsten gaven op woensdag 10 maart 2010 op de hoofdzetel present naar aanleiding van de introductiedag. Provikmo, Sociaal Bureau, Zenito Sociaal Verzekeringsfonds en ADMB Ondernemingsloket waren goed vertegenwoordigd. Maar ook ADMB Verzekeringen, Bouwunie, Communicatie- en Marketingdienst en de informaticadienst verwelkomden de voorbije maanden een nieuwe collega. ADMB wenst alle nieuwkomers nogmaals veel succes!

Samen zorgen we ervoor dat uw plannen de beste kansen krijgen. www.kbc.be/samenondernemen

we hebben het voor u 10

ADMBinfo

NUMMER 2 - MEI 2010


Memo voor de werkgever 1. OPZEGTERMIJNEN

3. MINIMUMLOON (vanaf 01.10.2008)

1.1. OPZEGTERMIJNEN WERKLIEDEN ALGEMEEN (vanaf 01.10.2000)*

Gemiddeld minimum maandinkomen voor sectoren die onder geen paritair comité vallen of geen eigen indexsysteem hebben.

ANCIËNNITEIT

- 6 maand* - 5 jaar -10 jaar -15 jaar -20 jaar 20 jaar en +

* ** *** ****

VOOROPZEG WERKGEVER WET**

CAO75 ***

VOOROPZEG WERKNEMER ****

INGANGSDATUM

7 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 56 dagen

7 dagen 35 dagen 42 dagen 56 dagen 84 dagen 112 dagen

3 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 28 dagen

volg. kal.dag volg. maandag volg. maandag volg. maandag volg. maandag volg. maandag

Mits voorzien in het arbeidsreglement of in voorafgaand individueel akkoord. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, doch wel sectorale werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausule. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausules. Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen.

1.2. OPZEGTERMIJNEN BEDIENDEN (vanaf 01.01.2010) JAARBEZOLDIGING

ANCIËNNITEIT

VOOROPZEG WERKGEVER

VOOROPZEG WERKNEMER

TEGENOPZEG WERKNEMER

tot 30.327,00

- 5 jaar 5 à -10 j. 10 à -15 j. enz. per 5 j.

3 maand 6 maand 9 maand telkens + 3 m.

1 1/2 maand 3 maand 3 maand 3 maand

1 maand 1 maand 1 maand 1 maand

30.327,01 tot 60.654,00

60.654,01 en+

volgens overeenkomst werkgever/ werknemer met minimum volgens termijnen -30.327,01 max. jaarbezoldiging 4 1/2maand max. 6 maand

idem *

LEEFTIJD

ANCIËNNITEIT

22 j. 21,5 j. 21 j. 20 j. 19 j. 18 j. 17 j. 16 j.

12 m. 6 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m. 0 m.

MAANDWEDDE

UURLOON 40 UREN

UURLOON 39 UREN

UURLOON 38 UREN

1.440,67 1.424,31 1.387,49 1.304,24 1.220,99 1.137,74 1.054,49 971,24

8,3116 8,2172 8,0048 7,5245 7,0442 6,5639 6,0836 5,6033

8,5247 8,4279 8,2100 7,7174 7,2248 6,7322 6,2396 5,7470

8,7490 8,6497 8,4261 7,9205 7,4149 6,9094 6,4038 5,8982

4. MINIMUMVERGOEDINGEN LEERCONTRACTEN GEMEENSCHAP

VLAAMSE

FRANSTALIGE

(vanaf 01.01.2010)

(vanaf 01.01.2010)

4e en 3e laatste jaar van de leertijd voorlaatste jaar van de leertijd laatste jaar van de leertijd vanaf 18-jarige leeftijd 1e jaar vanaf 18-jarige leeftijd 2e jaar vanaf 18-jarige leeftijd 3e jaar plafond waarboven verlies kinderbijslag (vanaf 01.09.2008)

290,60 387,47 480,47 387,47 435,90 480,47 480,47

228,51 304,68 396,09 228,51 304,68 396,09 480,47

5. SLUITING VAN ONDERNEMINGEN (vanaf 01.09.2008) Sluitingsvergoeding 142,09 (max.= 2.841,80)

6. LOONGRENZEN SOCIALE UITKERINGEN (vanaf 01.09.2008) 2 maand max. 4 maand

Ingangsdatum de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand * Eventueel akkoord bij indiensttreding

2. LOOPTIJD PROEFBEDING

werkloosheid ziekteverzekering brugpensioen cao halftijds brugpensioen collectief ontslag

2.206,46 3.077,53 3.476,03 1.738,02 2.962,54

7. WERKLOOSHEID: AANTAL TE BEWIJZEN DAGEN IN DE REFERTEPERIODE -36 jaar 312 d. (18 m. vóór aanvraag) 36 tot 50 jaar 468 d. (27 m. vóór aanvraag) boven 50 jaar 624 d. (36 m. vóór aanvraag)

2.1. PROEFTERMIJNEN WERKLIEDEN

- min. 1 week - max. 2 weken (verbreking mogelijk zonder vooropzeg na 1e week) - verlengbaar met hoogstens 1 week schorsing 2.2. PROEFTERMIJNEN BEDIENDEN (vanaf 01.01.2010)

- min. 1 maand - max. 6 maand (tot 36.355,00 jaarloon) of 12 maand (boven 36.355,00 jaarloon) - beëindiging mogelijk via 1 week opzeg met einde ten vroegste op laatste dag 1e maand - onbeperkt verlengbaar door schorsing

8. LOONBESLAG op nettoloon (vanaf 01.01.2010)(*) 0 - 978,00 978,01 - 1.050,00 1.050,01 - 1.159,00 1.159,01 - 1.268,00 boven 1.268,00

= nihil = 20% = 30% = 40% = onbeperkt

(= 14,40) (= 32,70)** (= 43,60)

* verhoogd met 60 EUR per kind ten laste ** n.v.t. indien uitsluitend vervangingsinkomen of zelfstandige activiteit

9. EDUCATIEF VERLOF 9.1. RECUPERATIE FOD WASO

Forfait, afhankelijk van diverse componenten 9.2. BETALING AAN WERKNEMER (vanaf 01.09.2009)

2.601 euro per maand (onder voorbehoud van publicatie van het K.B.)

10. VERGOEDINGEN NACHTARBEID (vanaf 01.09.2008) - uurtoeslag voor prestaties*

- beneden 50 jaar - vanaf 50 jaar - extra oplegvergoeding bovenop werkloosheid

meer info bij uw Sociaal Bureau

1,04 1,25 126,64

* indien sectorieel of in onderneming geen andere regeling

NUMMER 2 - MEI 2010

ADMBinfo

11


ADMB INTERNATIONAL

ADMB International ADMB International is een van de jongste afdelingen van de dynamische dienstverlenende groep ADMB. De voornaamste taak omvat de dienstverlening rond tewerkstelling van buitenlands personeel. ADMB International verbindt ook de verschillende afdelingen binnen de groep dankzij meertalige dienstverlening aan klanten van alle nationaliteiten.

Tot onze diensten behoren onder andere: - adviesverlening over het tewerkstellen van buitenlands personeel en het werken met buitenlandse onderaannemers of detacheringbureaus; - adviesverlening rond werken en verblijven in België; - adviesverlening aan startende zelfstandigen van een andere nationaliteit; - adviesverlening aan buitenlandse bedrijven die hun personeel tijdelijk voor korte of lange opdrachten naar België detacheren; - sociale, fiscale en arbeidsrechtelijke diensten voor buitenlandse bedrijven in België met name gespecialiseerde adviezen voor expatriates; - Limosa registratie van buitenlands gedetacheerd personeel en zelfstandigen; - adviesverlening aan buitenlandse bouwbedrijven die in België projecten uitvoeren.

Tot het team behoren: Jowita Sokolowska: senior international consultant (zie foto) Rafal Rogozinski: international consultant

Alle vragen in het Pools kunnen gericht worden aan één van de medewerkers via: Telefoon: Fax: GSM: E-mail: Website:

Het ADMB International Team bestaat uit twee personen die op hun beurt ondersteund worden door de meer dan 1000 medewerkers die groep ADMB sinds vorig jaar telt.

Dit is wat mensen moeten denken dit is wat mensen moeten denken dat verzekeraars en banken niet altijd hun beloftes houden dat verzekeraars en banken niet altijd hun beloftes houden klanten geloven niet langer klanten geloven niet langer dat wij beschikbaar, betrouwbaar en attent zijn dat wij beschikbaar, betrouwbaar en attent zijn mensen moeten denken mensen moeten denken dat we ons te weinig engageren, dat men ons niet kan vertrouwen dat we ons te weinig engageren, dat men ons niet kan vertrouwen het zou nu heel naïef zijn om te beweren het zou nu heel naïef zijn om te beweren wij gaan dat denkpatroon doorbreken wij gaan dat denkpatroon doorbreken bekijkt dit anders ADMBinfo

NUMMER 2 - MEI 2010

Maar AXA

12

+32 50 474 187 +32 50 474 188 0474 94 90 42 international@admb.be www.pracawbelgii.pl www.admb.be


ADMB SELECT

De jonge leeuwen komen er weer aan Het voorjaar doet zijn intrede, waarbij bedrijven naar jaarlijkse gewoonte ook de eerste CV’s voorgeschoteld krijgen van laatstejaarsstudenten. Deze jonge leeuwen maken zich klaar om een boeiende plaats te veroveren op de arbeidsmarkt, wat voor hen een belangrijke en serieuze uitdaging is. Hierbij worden ze geconfronteerd met hun eigen ambities, behoeften en - vandaag des te meer - met de marktomstandigheden.

Op vandaag wordt er bij werkzoekenden veel aandacht besteed aan de huidige arbeidsmarkt met zeer actuele thema’s zoals het economische klimaat en het generatiepact. Ook studenten gaan niet voorbij aan de huidige economische crisis. Zij hebben hun voorgangers van het academiejaar 2009 dan ook zien worstelen om een interessante job te vinden. Zij zijn zich hierbij meestal bewust van de moeilijke missie die hen te wachten staat, doch ze missen vaak de juiste omkadering en het nodige realisme om hun zoektocht adequaat te voeren. We zien dan ook dat deze jonge leeuwen te sterk denken vanuit hun theoretische denkkader, waardoor het hen bij aanvang duidelijk moeilijk valt om de vertaalslag te maken naar de realiteit. Met de overmoed, kenmerkend voor deze populatie, gaan de meesten er dan ook vanuit dat zij wel tot de gelukkigen gaan horen die een boeiende en welbetaalde droomjob gaan vinden. In tijden van crisis is dit uiteraard des te minder evident, waardoor de realiteit soms inslaat als een mokerslag. Al jaren constateren we de enorme kloof die er heerst tussen de cocon van een theoretische opleiding binnen universiteit of hogeschool en de complexiteit van de Belgische arbeidsmarkt met een waaier aan overheidsbedrijven, multinationals, KMO’s, non-profit, ... Ondanks vermeende pogingen tot toenadering tussen de arbeidsmarkt en de opleidingsinstituten, blijkt deze op vandaag echter nog niet voldoende pertinent te zijn. De uitgebouwde samenwerkingen worden al te vaak gereduceerd tot sponsorcontracten, waarbij enkel kapitaalkrachtige bedrijven zich kunnen profileren als arbeidsmarkt naar het aanstormend geweld. Hierbij krijgen de laatstejaarsstudenten van bij aan-

vang een zeer vertekend beeld van wat mogelijk is en hoe de arbeidsmarkt er in werkelijkheid uitziet. Sommige van deze bedrijven deinzen voor niets terug om een hele kudde jonge leeuwen aan te trekken en beloven hierbij de financiële hemel op aarde, zonder vermelding van de vlotte 70 uur per week te presteren of het feit dat amper 1/3e na 3 jaar nog op post zal zitten. Deze zeer beperkte commerciële strijd tussen enkele titanen wordt al snel hét referentiekader voor deze zelfde jonge leeuwen die hierdoor het risico lopen in andere sollicitatiegesprekken als overdreven ‘veeleisend’ en ‘assertief’ te worden aanzien. Met looneisen die vaak overeenstemmen met die van werknemers met 5 jaar of meer werkervaring, maken zij op dat moment weinig kans op slagen. Des te frustrerender is dat zij zelf vaak niet beseffen wat de ware reden van het niet-weerhouden is, waardoor ze op dit elan voortdoen. Naast een mogelijk theoretische toelichting rond de opmaak van een CV en een sollicitatiebrief ontbreekt het laatstejaarsstudenten vandaag dan ook aan een degelijke voorbereiding op de arbeidsmarkt. Opleidingsinstituten moeten dan ook meer begeleiding voorzien in het klaarstomen van onze jonge leeuwen alvorens hen de arbeidsmarkt te laten bestormen. Afstuderenden zouden aangezet moeten worden tot een grondige zelfreflectie alvorens zich te profileren als ‘young professional’. Daarnaast moet een voldoende doorgedreven informatieoverdracht hen meer realisme kunnen brengen rond de effectieve mogelijkheden in de bestaande en veranderlijke arbeidsmarkt. Belangrijke zaken om mee te geven, zijn onder andere de samenstelling van de arbeidsmarkt, de type functies voorhanden en een indicatie rond een basissalarispakket en de potentiële

evolutie hiervan. Vele afstuderenden beseffen te weinig dat er een waaier bestaat van multinationals, KMO’s, non-profit en overheidsinstellingen, waarbij elk hun voor- en nadelen kent qua werkwijze. Ook zijn vaak te weinig type functies gekend zodat zij geen idee hebben dat bepaalde competenties bij een veelheid aan functies kan passen. Belangrijker is mogelijk nog dat verschillende type persoonlijkheden, ambities en waardepatronen ook andere functies en omgevingen vergen, waarbij elke type profiel een adequate plaats kan weten te veroveren op de arbeidsmarkt. Tot slot is enig realisme aan de orde rond gemiddelde salarispakketten en de evolutie die hieraan potentieel kan verbonden zijn. Ondanks de tanende crisis mogen bedrijven niet vergeten dat de ‘war for talent’ onvermoeid doorgaat en dat de jonge leeuwen van vandaag, de medewerkers zullen zijn die morgen de verdere groei van het bedrijf zullen garanderen. Hou al deze aspecten in gedachten als de jonge leeuwen binnenkort spontaan of via lopende

opdrachten jullie deur platlopen, want hoogstwaarschijnlijk zijn ze niet zo ‘veeleisend’ en ‘arrogant’ als ze mogelijk overkomen. Hun mogelijk gedisproportioneerde looneisen of onrealistische kijk op zaken komt waarschijnlijk voort uit een slecht en theoretisch referentiekader zonder dat dit per sé een intrinsieke of essentiële verwachting van hun zijde is. Mits een doorgedreven gesprek zullen jullie vaak zeer valabele werkkrachten aantreffen met op termijn potentieel een grote meerwaarde voor jullie bedrijf.

ADMB Select Tel. 02 250 00 50 dorothy.clerens@admb.be

- VIVIUM Business Solutions Maatschappelijke Zetel - Koningsstraat 153 - 1210 Brussel - Zetel Antwerpen - Desguinlei 92 - 2018 Antwerpen VIVIUM N.V., verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA onder codenummer 0051 - RPR Brussel - BTW BE 0404.500.094

DOROTHY CLERENS Senior HR Consultant ADMB Select

Het voelt goed om begrepen te worden. VIVIUM Business Solutions is een verzekeringspakket voor zelfstandigen en kleine ondernemingen dat aan alles denkt. Vraag meer informatie aan uw makelaar. www.vivium.be

NUMMER 2 - MEI 2010

ADMBinfo

13


ADMB SCHOOL

Opleidingen Degelijke en correcte informatie via opleidingen en infosessies Functioneringsgesprekken

18 mei

Brugge

www.admbschool.be/functionering

Functioneringsgesprekken

20 mei

Brussel

www.admbschool.be/functionering

Coachen van medewerkers

1 juni

Brugge

www.admbschool.be/coachen

Klantgericht telefoneren

11 juni

Brugge

www.admbschool.be/telefoon

Salesmanagement

14 juni

Brugge

www.admbschool.be/sales

Sociale Actualia, Sociale wetgeving heet van de naald *

15 juni

Brugge

www.admbschool.be/actualia

Sociale Actualia, Sociale wetgeving heet van de naald *

17 juni

Puurs

www.admbschool.be/actualia

Loonbeslag *

22 juni

Brugge

www.admbschool.be/loonbeslag

Loonbeslag *

24 juni

Brussel

www.admbschool.be/loonbeslag

Klantgericht telefoneren

18 oktober

Brugge

www.admbschool.be/telefoon

Sociale Actualia, Sociale wetgeving heet van de naald *

7 december

Brugge

www.admbschool.be/actualia

Sociale Actualia, Sociale wetgeving heet van de naald *

9 december

Puurs

www.admbschool.be/actualia

Bedrijfsopleidingen MS Office

op maat

www.admbschool.be/office

De opleidingen zijn dagsessies, telkens van 9 u. tot 17 u., voor- of namiddagsessies werden met een * aangeduid.

Hebt u interesse voor 1 of meerdere opleidingen? Aarzel dan niet en schrijf u in via de link vermeld bij de respectieve opleiding(en) of via mail naar school@admb.be. Elke opleiding die door ADMB School georganiseerd wordt, komt in aanmerking voor 50% terugbetaling via de kmo-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O101449. Meer informatie op www.kmo-portefeuille.be. U kunt zich gratis abonneren op ons e-zine â&#x20AC;&#x153;ADMB Schoolâ&#x20AC;? via www.admbschool.be/ezine om op de hoogte gehouden te worden van de opleidingen.

U bent op zoek naar een unieke vakantie aan zee? zee ? EEN STIJLVOL VAKANTIEVERBLIJF. HEDENDAAGS COMFORT MET EEN TIKJE ART NOUVEAU. NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP - TEL 059 23 33 01 M. HENDRIKALAAN 20 - 8420 DE HAAN

14

ADMBinfo

NUMMER 2 - MEI 2010

ATLANTA In DE HAAN op 150 meter van de zee, duinen en bossen binnen handbereik, vlakbij de winkels, een lekkere keuken, een gezellige sfeer en vriendelijke bediening, alles voor een kommerloze vakantie ... Diverse verblijfformules. Kortom geknipt voor jonge gezinnen, derde leeftijd, groepen, seminaries en vergaderingen.


ADMB INTERIM

Uw administratie stijgt boven uw hoofd:

ADMB ASSISTANCE uw oplossing De administratieve werkdruk verminderen... Het leeft onder de bedrijven. Eindeloos plannen, registreren, rapporteren, ellenlange vergaderingen en een toenemend aantal verwachtingen en opdrachten die door de overheid op het bord van de (personeels) administratie worden gelegd, maken de werkdruk soms te hoog. En dat weegt op de schouders van uw administratieve medewerkers. Daarom heeft ADMB Interim, naast de erkende kwaliteiten van hun dienstverlening, de laatste twee jaar goed gescoord op vlak van ondersteuning naar elke vorm van administratie, en vooral in personeelsadministratie. Deze laatste vraagt zowel projectmatig als doorlopend heel wat aandacht van uw onderneming.

worden. Parttime of fulltime, enkele uren of dagen per maand, en geruggensteund door specifieke ondersteunende diensten van de Groep ADMB.

Het ondersteunende departement van ADMB Interim, Admb Assistance is samengesteld uit flexibele medewerkers. Het zijn medewerkers die afhankelijk van “uw behoefte” ingeschakeld worden voor een bepaalde tijd of voor een bepaald project.

Onze waarden: Creativiteit en vernieuwing zorgen voor een mooie balans binnen uw administratie !

Bij veel organisaties komt het regelmatig voor dat een bepaalde functie tijdelijk moet worden opgevangen (ziekte, zwangerschap, verlof, ontslag, etc...) of er is tijdelijk meer capaciteit nodig is (tijdelijke vermeerdering van werk).

100 % productief:

Daarom is een dienst als Admb Assistance op vandaag geen overbodige luxe.

Doelgroep: - Bedrijven in nood door tijdelijk afwezige medewerkers. - Bedrijven met plannen maar zonder de mankracht of kennis binnenshuis. - Opstartende bedrijven: implementatie / optimalisatie van de administratie. Indien u meer wilt weten over deze assistentie en over onze concurrentïele tarieven, vragen wij u contact op te nemen via steve.lefevere@admb.be of luc. mergaert@admb.be Wij zijn u graag van dienst !

We komen een welomschreven taak uitvoeren, op het moment dat uw bedrijf er nood aan heeft.

Flexibel: Onmiddellijk inzetbare medewerkers.

Op een meer structurele manier komen wij functies van u inbesteden. Functies waar kennis onvoldoende aanwezig is in het bedrijf, daar kunt u de taak tijdelijk of permanent aan ons uitbesteden. Onze medewerkers vinden het daarom altijd weer een uitdaging om hiervoor ingeschakeld te mogen

Besparing: Uw onderneming investeert enkel in de tijd die nodig is om de opdracht uit te voeren.

Juridisch: Zekerheid dat alles wettelijk verloopt.

Zoek je een job of ken je iemand die op zoek is? Stel dan zeker eens www.admb.jobs voor!

Gegevens ADMB INTERIM & CONSTRUCT INTERIM Tel.

E-mail

BRUGGE GENT

050 474 860 09 242 83 56

info.interim@admb.be construct@constructinterim.be

ANTWERPEN BRUGGE DIKSMUIDE GENT IEPER KORTRIJK MECHELEN OOSTENDE ROESELARE TORHOUT VEURNE

03 204 10 50 050 47 48 49 051 511 787 09 268 28 68 057 200 700 056 245 445 015 44 63 70 059 56 40 56 051 22 00 00 050 222 666 058 31 62 08

interim.antwerpen@admb.be interim.brugge@admb.be interim.diksmuide@admb.be interim.gent@admb.be interim.ieper@admb.be interim.kortrijk@admb.be interim.mechelen@admb.be interim.oostende@admb.be interim.roeselare@admb.be interim.torhout@admb.be interim.veurne@admb.be

NUMMER 2 - MEI 2010

ADMBinfo

15


ADMBEELD

ADMB achter de coulissen van het veldrijden en shorttrack ADMB had een sportief gesprek met de vaders van Klaas Vantornout, zilver op WK veldrijden, en Maarten Slembrouck, Belgisch Kampioen shorttrack. ADMB is via sponsoring actief in de sportwereld door haar naam te verbinden aan onder andere Cercle Brugge, de atletiekclub KAA Gent en de volgende editie van de Zesdaagse van Gent. Maar dit is klein bier in vergelijking met de ervaring die enkele personeelsleden van ADMB in deze wereld hebben. ADMB had een gesprek met Daniel Vantornout, vader van Klaas (veldrijder, 2de op WK veldrijden Tabor 2010), en Johan Slembrouck, vader van Maarten (shorttrack-schaatser, Belgisch Kampioen 2010). Beide staan op de payroll van ADMB en werken bij Zenito Sociaal Verzekeringsfonds. Daniel staat in voor de sociale begeleiding van klanten en Johan is klantverantwoordelijke. PIETER STAELENS Communicatiemedewerker ADMB

Ik veronderstel dat er hier twee trotse vaders zitten? Daniel: Ja, absoluut. Zijn tweede plaats is prachtig, want iedereen piekt naar het WK natuurlijk (lacht). Johan: Zo’n kampioenschappen zijn dé afspraken van het seizoen! D: Je mag het WK zeker niet onderschatten. Het is moeilijk want het kampioenschap vindt plaats op het einde van het seizoen, net als op de weg. Je bent al wat uitgeblust en je moet dan nog proberen te pieken naar die ene wedstrijd. En de kampioen kan zijn trui dan niet meer showen tijdens het seizoen, of toch slechts een paar keer.

Hadden jullie verwacht dat jullie zonen zo hoog konden eindigen? D: Op het BK hoopten we op een podiumplaats, maar op het WK was dit voor mij toch een verrassing. Het feit dat hij nooit vermeld werd bij de kans-

Maarten Slembrouck

16

ADMBinfo

NUMMER 2 - MEI 2010

hebbers voor het podium heeft hem gestimuleerd. Een gebeten hond kan ietske meer hé (lacht). J: Maarten was topfavoriet, dus we hadden het verwacht. Maar de wedstrijd moet nog altijd gereden worden, je weet nooit wat er gebeurt.

sen niet. Natuurlijk zal hij zich altijd eens proberen te tonen, zeker in ritten met enkele beklimmingen, want dan voelt hij zich in zijn sas. Vorig jaar reed hij tijdens de Ronde van België op La Redoute nog weg van de rest.

Wanneer kozen ze voor hun sport?

Hoe combineren ze hun sport met school?

J: In oktober 2003 ging Maarten mee met zijn zus Marjolijn om shorttrack te proberen. Marjolijn is ondertussen gestopt met shorttrack, en Maarten doet het dus nog altijd. Hij deed shorttrack aanvankelijk als training voor het skeeleren, voornamelijk om zijn bochtenwerk te verbeteren. Nu is het omgekeerd: hij doet shorttrack in competitie en skeeleren als training. D: Klaas is begonnen met koersen als laatste jaar aspirant op de weg. Vanaf de nieuwelingen combineerde hij de weg en het veld tot bij de beloften. Daarna koos hij voor de cross, want het veld lag hem beter. Ieder jaar maakte hij progressie en dat was een stimulans om de cross voor te nemen. Vlak voor zijn 24ste verjaardag kreeg hij een profcontract. Als training fietst hij op de weg, maar dat zien de men-

J: Maarten heeft een topsportstatuut. Het enige wat men daarvoor in ruil vraagt, is een medaille op het Belgisch Kampioenschap. Goud, zilver of brons speelt geen rol, maar het moet een medaille zijn. Als hij het niet haalt, verliest hij zijn sportstatuut. Tot nu toe stond hij elk jaar vlot op het podium. Maarten, nu 21 jaar, zit nu in het derde jaar industrieel ingenieur elektronica en wil verder studeren voor burgerlijk ingenieur. Hij kan sport en school perfect combineren. Hij heeft één keer een examen moeten uitstellen, voor het EK in Dresden. Twee dagen nadat hij thuis kwam deed hij zijn examen. Hij SMS’te naar mijn vrouw: “ik heb 19 op 20”. En tussen haakjes stond er: “ik moet nog meer gaan schaatsen tijdens de examens” (lacht). Mijn dochter Marjolijn deed vroeger ook aan shorttrack en mijn dochter Marieke schaatst nu ook. Ze haalde brons op het BK, maar, om eerlijk te zijn, er waren maar drie deelnemers. Maar hier vragen ze meestal niet naar (lacht). Voor Maarten is en blijft shorttrack een hobby. Geld verdien je er alleszins niet mee: het shorttrack kent geen sponsoring, ploegensysteem of prijzengeld. Zelfs voor het Belgisch Kampioenschap krijg je enkel een medaille. D: Klaas is gaan werken tot hij een profcontract kreeg, en dat kunnen niet veel profwielrenners zeggen. Op het moment dat hij prof werd, heeft hij nog een grote stap vooruit kunnen zetten, want vanaf dan kon hij zich volledig toeleggen op trainen en rusten. Van zijn hobby maakte hij zijn beroep. Het is een grote investering geweest, maar nu verdient hij goed zijn brood en kan hij terugvallen op een ploeg die al het materiaal levert, namelijk vier fietsen en twaalf paar wielen. De startgelden zijn in het veldrijden enorm belangrijk. Na zijn tweede plaats op het WK is zijn startgeld wat gestegen, maar nog bijlange niet tot het niveau van Albert, Nys of Stybar.


ADMBEELD

op één mes door zo’n bocht, wat zeker niet evident is. Het is gekromd naar binnen om beter de bochten aan te kunnen. Toen Maarten zestien was, heeft hij daarvoor een wiskundige formule bedacht (lacht). Maarten heeft een sterke uithouding en een techniek die nooit verloren geraakt op het ijs. Shorttrack is een technische sport en er wordt dan ook serieus op getraind.

Gaan jullie altijd supporteren? J: Zoveel mogelijk, nu wel iets minder dan vroeger. Maar als we kunnen, gaan we graag mee. We zijn vaak op reis geweest in functie van zijn sport, maar zo zie je tenminste iets van de wereld. Wie gaat er anders naar Dresden bijvoorbeeld, een hele mooie stad! Maarten is ondertussen al oud genoeg om zijn plan te trekken. D: Iedere wedstrijd wordt Klaas vergezeld van minstens drie personen, namelijk twee materiaalmeesters en één verzorger. Ik ben als materiaalmeester verantwoordelijk om met de camper het materiaal van Klaas naar de wedstrijd te brengen, het materiaal klaar te zetten, te kuisen nadien en om tijdens de wedstrijd in de materiaalzone klaar te staan. We nemen veel materiaal mee: vier fietsen, zestien paar wielen, materiaal, hogedrukreiniger, ... De verste verplaatsing is Treviso in Italië, een kleine 1400 kilometer. Ik heb geluk dat het altijd in het weekend is, maar ik doe dat sowieso graag. En zeker als de resultaten er zijn (lacht). Ik zal proberen in de winter de camper eens mee te brengen naar het werk, zo kan iedereen zien hoe het in zijn werk gaat. Ik heb één keer per ongeluk een paar reservewielen van Stybar meegehad (lacht). Het waren er van hetzelfde merk en ik dacht dat het wielen van Klaas waren, tot één van de verzorgers van Stybar kwam aanlopen…

Hoe beleef je zo’n wedstrijd? Zijn jullie nog nerveus? J: ik niet, dat went wel. D: Er moet positieve stress zijn, maar eens de wedstrijd bezig is, valt dat wel mee. J: Er zijn mensen die daar van afzien hoor, dat zie ik ook wel. Hij heeft wel één keer een schaatsmes van een voorganger in zijn aangezicht gehad, juist onder zijn ogen. Het risico van vallen zit er altijd in, maar tot nu toe valt het heel goed mee. D: In het veldrijden is vallen schering en inslag. Deze winter was het veld vaak bevroren met een laag dooi en dat is aartsgevaarlijk. Soms, zoals op het BK, moet je hopen dat ze recht blijven. Op het WK heeft Klaas geen enkele fout gemaakt, in tegenstel-

Hoe belangrijk is sportsponsoring voor de sport? D: Het is belangrijk dat ploegen sponsoring krijgen om de renners en het materiaal te kunnen betalen. Het is enorm belangrijk dat er goede prestaties komen van de renners om de sponsors te kunnen behouden, want de contracten zijn altijd maar voor twee jaar geldig. Klaas scoort op dat vlak goed, want hij heeft zeventien keer op het podium gestaan. Uit een enquête bleek dat 83% van de respondenten Sunweb, ploegsponsor van Klaas, kent via de cross. Bovendien is hun omzet vorig jaar met 21% gestegen, en dat in een crisisjaar. Klaas Vantornout

Hebben jullie nog tips voor ouders van jonge topsporters? ling tot bijvoorbeeld Nys. Hoe meer je vermoeid raakt, hoe vlugger je een fout zal maken.

Wat zijn de sterke punten van Klaas en Maarten? D: Het feit dat hij ondanks zijn grootte ongeveer ieder parcours aankan. In het begin was hij allergisch aan een bevroren parcours, maar op het BK en WK was daar niets van te merken. Op steile trappen of lange loopstroken is hij in zijn sas, daar komt zijn lange tred wel van pas. En Klaas maakt altijd een goede bandenkeuze. Zelfs Vervecken, met al zijn ervaring, kwam voor iedere wedstrijd, ook zijn laatste, vragen aan Klaas met welke tubes hij ging rijden en hoeveel druk erop zat (lacht). J: Maarten heeft ook als nadeel dat hij groot is. Dat schaatsmes is slechts 2 à 3mm dik en je gaat maar

J: De weg is lang en de verbetering komt geleidelijk. Niemand begint met een sport en staat er onmiddellijk. Het is belangrijk dat je dat inziet. D: En laat kinderen alstublieft hun eigen weg zoeken, en bijvoorbeeld rustig aan atletiek laten doen. Als je bij een goede club zit, leer je alle disciplines en kan je later een beredeneerde keuze maken. Een eenzijdige sport op jonge leeftijd is niet ideaal. Laat de kinderen zelf kiezen en dring niets op. Sommige ouders kunnen daar te fanatiek in zijn. J: Het is belangrijk dat ze sporten met plezier. Leg hen zeker geen druk op.

Blog Maarten Slembrouck: http://blog.msl-projects.be/ Website Klaas Vantornout: http://users.telenet.be/vantornoutklaas/

ADMB had een Meet & Greet met Cercle-spelers Vossen en Cornelis Om haar hoofdsponsoring van Cercle Brugge nog wat in de verf te zetten, organiseerde ADMB een online wedstrijd. De winnaars, enkele klanten en personeelsleden van ADMB, mochten op 27 februari gratis naar de wedstrijd Cercle Brugge - Racing Genk. Als kers op de taart was er na de match in de loges een meet&greet met Hans Cornelis en Jelle Vossen, twee sterkhouders van de Brugse voetbalvereniging.

Karel Ghesquière, algemeen directeur van ADMB, besliste in onderling overleg met Cercle Brugge om de hoofdsponsoring met twee jaar te verlengen. ADMB zal dus nog zeker tot de zomer van 2012 op de groene shirts pronken.

NUMMER 2 - MEI 2010

ADMBinfo

17


ZENITO ONDERNEMINGSLOKET

KMO Direct voelt zich goed als ‘Zenito Ondernemingsloket’ KMO Direct, SVMB en OVMB heten sinds begin dit jaar respectievelijk ‘Zenito Ondernemingsloket’, ‘Zenito Sociaal Verzekeringsfonds’ en ‘Zenito Aanvullend pensioen’. ADMB, één van de sturende partijen achter Zenito Ondernemingsloket, had een gesprek met directeur Lieven Fiers over de naamsverandering, de werking van Zenito Ondernemingsloket en het economische klimaat. PIETER STAELENS Communicatiemedewerker ADMB

Zenito Ondernemingsloket is een nieuwe naam in het ondernemerslandschap. Waarom de naamsverandering? Zenito is een vlag waaronder drie ondernemingen vallen: Zenito Ondernemingsloket, het vroegere ‘KMO Direct’, Zenito Sociaal Verzekeringsfonds, dat voorheen ‘SVMB’ heette, en Zenito Aanvullend Pensioen, tot voor kort ‘OVMB’. De beslissing om een nieuwe naam te kiezen was eigenlijk het resultaat van verschillende bewegingen. Vooreerst was er de fusie tussen SVMB en Intersociale. In plaats van één van de bestaande namen te kiezen voor de nieuwe entiteit, werd er geopteerd voor een volledig nieuwe naam. Voor KMO Direct was dit een opportuniteit om mee deze nieuwe weg in te slaan. Een starter moet namelijk bij zowel Zenito Ondernemingsloket als bij Zenito Sociaal Verzekeringsfonds langsgaan om alle wettelijke verplichtingen te regelen. Door mee op de kar van de nieuwe naam te springen, konden we dus ook een duidelijke link leggen tussen de oude entiteiten SVMB en KMO Direct. Het samengaan van drie partners onder één vlag biedt uiteraard kansen in het zoeken naar synergieën en meer efficiëntie. Zo kunnen we ons uiteindelijke doel bereiken: nog meer mensen overtuigen van onze sterkte, namelijk een toonaangevende kwaliteit, en – alle diensten inbegrepen - een onovertroffen dienstenpakket. Dit is misschien een evidentie, maar toch een dagelijkse inzet voor al onze medewerkers! Zenito Ondernemingsloket is een samenwerkingsverband tussen ADMB, Zenito Sociaal Verzekeringsfonds, Unizo en Sofim. Daarnaast werken er nog enkele kleinere sociale secretariaten in mee. Aan deze samenwerking verandert er natuurlijk niets. Integendeel: ook ADMB zou de vruchten moeten kunnen plukken van ons nu sterkere merk.

Waarom de keuze voor de naam ‘Zenito’? De gekozen naam is in de eerste plaats geen letterwoord. Zo werd er onder andere uitdrukkelijk gekozen voor zachte klanken en open lettergrepen. En de beginletter ‘Z’ zorgt ervoor dat de naam in het oog springt. De begeleiding door een gespecialiseerd bureau gaf bij de zoektocht een echte meerwaarde. Intussen heb ik de indruk dat de naam Zenito al vrij goed gekend is.

Waaruit bestaan jullie activiteiten precies? Onze kernactiviteiten zijn nog altijd dezelfde: ondernemingsnummers voor de startende onderneming aanvragen, invoeren van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bedrijfsbeheer en beroepskennis nakijken, vergunningen en BTW aanvragen, wijzigingen doorvoeren voor bestaande ondernemingen, adviseren, enzovoort. Het gamma van procedures die we behandelen, gaat steeds breder. Een belangrijke Europese wet (‘de Dienstenrichtlijn’) werd immers op 28 december 2009 van kracht. Deze wetgeving bepaalt dat iedere starter in elke Europese lidstaat op

18

ADMBinfo

NUMMER 2 - MEI 2010

Lieven Fiers directeur Zenito Ondernemingsloket

één plek moet terecht kunnen voor het opstarten van een onderneming. In België werden de ondernemingsloketten hiervoor aangewezen. Onze rol is dus niet enkel meer federaal, ook voor Vlaamse procedures kan men op ons een beroep doen.

Waarop ligt de focus bij Zenito Ondernemingsloket? De kleine helft van onze klanten zijn starters, mensen die aan het begin staan van hun loopbaan als zelfstandige, of het nu als advocaat of als bakker is. We focussen op de starter, die we een ruime en professionele dienstverlening aanbieden. Ze vormen een belangrijke focus, net omdat zij die begeleiding echt wel kunnen gebruiken om door de administratieve papierslag te geraken. Starters in vele sectoren, zoals horeca, voedingssector, bouwsector, alle kantoren waar er muziek gespeeld wordt, enz., moeten namelijk beschikken over bepaalde vergunningen, en het zijn er vaak meer dan men denkt. Zenito Ondernemingsloket helpt die vergunningen uitzoeken en begeleidt de ondernemer tijdens het volledige proces. Het grootste deel van ons cliënteel bestaat echter uit gevestigde ondernemingen die een wijziging willen laten doorvoeren, bv. een adreswijziging, of hun activiteiten willen laten juist zetten in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ook dit moet via een erkend Ondernemingsloket als het onze gebeuren. Een derde zeer belangrijke groep vormen de boekhouders en accountants. Meer dan de helft van onze dossiers verkrijgen we via boekhouders. Zij vormen dus een belangrijke schakel in onze werking. We bouwden speciaal voor deze professionele partners een netwerk uit van gespecialiseerde kantoren, die tot 90% of meer van hun klanten via boekhouders zien binnenkomen.

Wat zijn de voordelen van Zenito Ondernemingsloket? In de eerste plaats beschikken we over medewerkers met veel know how en expertise op het vlak van het opstarten van ondernemingen. Daarnaast zijn we marktleider op het vlak van begeleiding bij vergunningen.


Een ander sterk punt is onze gebruiksvriendelijke website www.zenito.be: alles wat je in onze loketten kan doen, kan je ook online doen, zonder je dus te moeten verplaatsen. Last but not least zijn we heel dicht bij de klant. Geen enkel ondernemingsloket heeft meer kantoren in Vlaanderen, namelijk dertig. Daarnaast hebben we nog 4 kantoren in zowel Brussel als Wallonië.

Het aantal starters en stopzettingen zijn goede indicatoren voor de economische crisis. Wat vertellen de cijfers van Zenito Ondernemingsloket hierover? De eerste 3 maanden van dit jaar waren er 3675 starters via Zenito Ondernemingsloket. Dat is een stijging met 5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, maar toch nog onder het niveau van 2007-2008. Wat de keerzijde van de medaille betreft: in 2009 waren er 7400 stopzettingen via Zenito Ondernemingsloket. Dat is een duidelijke stijging ten opzichte van 2008 (7000 stopzettingen) en 2007 (6200 stopzettingen). In het eerste kwartaal van 2010 zijn er al 2168 stopzettingen. Als deze trend zich voortzet, bereiken we een triest record. De economische crisis wordt dus ook bij ons bevestigd...

Participeren jullie in andere initiatieven om het ondernemerschap te promoten? Het is evident dat we ons cliënteel op alle mogelijke manieren zo goed mogelijk begeleiden bij alle aspecten die komen kijken bij het opstarten en het runnen van een zaak. Daarnaast steunen we ook verschillende initiatieven die het ondernemerschap ten goede komen. Uiteraard staan we paraat op de Vlaamse Startersdag van UNIZO op woensdag 5 mei. Een ander voorbeeld hiervan is de kijkstage die Vlaamse leerkrachten van het secundair onderwijs bij ons kunnen lopen. We werken daarvoor samen met de Vlaamse overheid. Op deze manier kunnen deze leerkrachten contact houden met de praktijk en kunnen ze hun leerlingen enthousiasmeren voor het ondernemerschap.

In welke sectoren worden de meeste ondernemingen opgestart? Zonder daar cijfers op te kleven zijn de vijf voornaamste sectoren horeca, bouw, kleinhandel, schoonheidsverzorging en IT. Twee derde van de starters start met een éénmanszaak en slechts één derde van de creaties betreft een rechtspersoon. Daarbij gaat het dan vaak om een doorstart: een omschakeling van eenmanszaak naar vennootschap.

Meer info: www.zenito.be Op 078 35 35 65 kan u terecht met alle vragen omtrent starten.

Nieuwe website met alle info voor starters en zelfstandige ondernemers:

www.zenito.be KMO Direct, SVMB en OVMB bundelen sinds begin dit jaar hun krachten onder de naam ‘ZENITO’. De drie bedrijven heten nu respectievelijk ‘Zenito Ondernemingsloket’, ‘Zenito Sociaal Verzekeringsfonds’ en ‘Zenito Aanvullend pensioen’. Niet alleen de naam werd gewijzigd, ook de website onderging een heuse metamorfose. Om onze dienstverlening te optimaliseren, werden de drie afzonderlijke websites nu geïntegreerd in 1 gebruiksvriendelijke website: www.zenito.be De website spitst zich toe op vier doelgroepen: de starter, ondernemer, vrije beroeper en boekhouder/accountant. Surf nu naar www.zenito.be en maak kennis met de vele voordelen van deze vernieuwde website: • bekijk alle informatie en diensten van Zenito nu op één plaats; • start en beheer uw dossier online en bespaar tijd en moeite;

• raadpleeg zowel de toepassing van het Sociaal Verzekeringsfonds als

van het Ondernemingsloket met één paswoord; • geniet van een zorgvuldige begeleiding; • schrijf je in en ontvang de Zenito nieuwsbrief.

NUMMER 2 - MEI 2010

ADMBinfo

19


ZENITO - AANVULLEND PENSIOEN

U oefent een activiteit uit in een vennootschap of u wenst over te gaan naar een vennootschap…

Dan is Zenito Aanvullend Pensioen uw ideale partner. Wij bieden: - een (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen; - een Gewaarborgd Inkomensverzekering; - een Individuele Pensioentoezegging (Groep); - en we ondersteunen uw correcte registratie bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (via Zenito Ondernemingsloket), aangepast aan zelfstandigen die hun activiteit uitoefenen in vennootschapsverband.

Wat u ook onderneemt, met het Sociaal VAP bent u dubbel gerust. De Sociaal VAP’s via Zenito Aanvullend Pensioen bieden volgende waarborgen: • een rustpensioen = extra wettelijke pensioenopbouw Wat op de spaarrekening terecht komt, wordt opgerent. Men bouwt op die manier een interessant aanvullend pensioenkapitaal op tegen pensioenleeftijd;

• een overlevingspensioen = in-

dien men vóór de pensioenleeftijd overlijdt, gaat het aanvullend pensioen naar de nabestaanden; • een garantie dat de VAP-bijdrage door ons wordt doorbetaald in geval van arbeidsongeschiktheid door hetzij een ziekte of een ongeval (arbeids- of privéongeval) of in het kader van de moederschapsverzekering en dit uiterlijk tot aan 65 jaar; • bij arbeidsongeschiktheid (eveneens door een ziekte of een ongeval) ontvangt men bovendien een uitkering onder de vorm van een rente (ook uiterlijk tot aan 65 jaar); • een extra vergoeding wanneer men het slachtoffer zou worden van een ernstige ziekte (zoals bijvoorbeeld kanker). Deze bijkomende waarborg is uniek in België. Deze nieuwe waarborg “vergoeding bij ernstige ziekte” heeft volgende voordelen: - deze bijkomende vergoeding komt bovenop de rente bij arbeidsongeschiktheid;

- men krijgt als zelfstandige dadelijk een uitkering indien men getroffen wordt door een ernstige ziekte; - het betreft volgende ernstige ziekten: kanker, leukemie, multiple sclerose, tuberculose, ziekte van Parkinson en ziekte van Hodgkin (allen erkend door de Minister van Sociale Zaken); - en niet onbelangrijk, het betreft een kostenvergoeding, d.w.z. dat de uitkering niet belastbaar is!

Toppensioen-Pensioensparen in 2010: Naast het (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen kan iedere zelfstandige ook nog deelnemen aan het Toppensioen-Pensioensparen. Het fiscaal maximaal aftrekbare bedrag bedraagt voor 2010: 870 EUR. Deze 870 EUR is fiscaal cumuleerbaar met de VAP-bijdrage !

Deze moderne locatie is sinds kort de nieuwe thuishaven voor de ICT-diensten van ADMB, waaronder Kamodata en ADMB Information Services. In totaal verhuisden een 100-tal IT’ers van de Sint-Clarastraat 48, het hoofdkantoor van ADMB in de Brugse binnenstad, naar de site in de Wittemolenstraat.

20

ADMBinfo

NUMMER 2 - MEI 2010

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met Zenito (Dienst Aanvullend Pensioen), Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge Fax 050 474 374 Voor telefonische informatie, contacteer de heer René Wullen op het nummer 050 474 310 of mail naar aanvullendpensioen@zenito.be; www.zenito.be/aanvullendpensioen

De VAP-pensioenplannen worden binnen Zenito Sociaal Verzekeringsfonds (CBFA-n° 018524 A) verdeeld door Zenito

Specifiek voor medische zorgverleners (nl. voor dokters, tandartsen, apothekers en kine-

Nieuw informaticagebouw in de Wittemolenstraat te Brugge ADMB heeft recent haar Brugse aanwezigheid versterkt met de aankoop van een nieuw kantorengebouw in de Wittemolenstraat 64, langs de Expresweg.

sitherapeuten) is er ook nog het RIZIV-Voorzorgsplan ! Een niet te missen halte voor uw RIZIV-voordeel. De meest aangewezen manier om deze toelage van het RIZIV te besteden is een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen. Deze formule garandeert u een maximale pensioenopbouw met interessante waarborgen.

In de huidige omgeving van complexe wetgevingen en technologische uitdagingen neemt IT ook binnen ADMB een steeds prominentere rol in. De aankoop van dit gebouw is dan ook een investering om het personeel en de klant zo goed mogelijk te kunnen dienen op technologisch vlak.

Aanvullend Pensioen cvba (CBFA-n° 067367 A) en beheerd door Fidea nv (CBFA-n° 0033) voor het pensioengedeelte en door het Zenito Solidariteitsfonds, Onderlinge Verzekeringsvereniging, voor de solidaire waarborgen.


Persoonlijk advies en een hoogwaardige administratieve ondersteuning voor starters, ondernemers en vrije beroepen. Een betere zekerheid voor jou als ondernemer, daar kun je voor kiezen. Door in zee te gaan met Zenito. Als belangrijkste dienstengroep voor starters, ondernemers en vrije beroepen bieden we je persoonlijk advies, deskundige begeleiding en een uitstekende dienstverlening. En dat van vóór je start tot na je pensioen. Surf naar www.zenito.be en ontdek hoe je met Zenito in alle zekerheid onderneemt.

www.zenito.be ONDERNEMINGSLOKET • SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS • AANVULLEND PENSIOEN • STARTERSCONSULT

AANBEVOLEN DOOR


ZENITO - PENSIOEN

Tegemoetkoming aan gehandicapten

Enkele nuttige pensioenbedragen

van 01.09.2008 a) De inkomensvervangende tegemoetkoming (1): Cat. A (niet behorend tot B & C): Cat. B (alleenstaande gerechtigde): Cat. C (gerechtigde die huishouden vormt of kind ten laste heeft):

Gewaarborgde minimumbedragen voor werknemers met ingang 1/6/2009 Bij een volledige loopbaan (45 jaar) worden in de pensioenregeling van de werknemers minstens volgende bedragen toegekend. Ieder jaar in de loopbaan dient wel aan specifieke voorwaarden te voldoen. Indien geen volledige loopbaan kan bewezen worden maar minstens 2/3 van een volledige loopbaan, dan dient het toegekende pensioen minstens overeen te stemmen met onderstaande bedragen, herleid in verhouding tot de bewezen loopbaan.

€ 5.695,31 € 8.542,57 € 11.390,62

(1) Vrijstellingen op de inkomensvervangende tegemoetkoming: - € 2.847,66 (- 1/2 van categorie A) voor leden van het huishouden; - 50% tot 4.329,61 euro en 25% op schijf tussen 4.329,61 en 6.494,41 euro op het arbeidsinkomen van de gehandicapte; - € 690,50 voor andere inkomsten van de gehandicapte.

b) De integratietegemoetkoming (2): Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten): Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

€ 1.061,26 € 3.616,37 € 5.778,51 € 8.418,56 € 9.550,33

(7 tot 8 ptn): (9 tot 11 ptn): (12 tot 14 ptn): (15 tot 16 ptn): (17 tot 18 ptn):

(2) De gerechtigde op een integratietegemoetkoming geniet sedert 01/09/2008 van een abattement van € 19.935,68 op het inkomen van de partner. Boven dit bedrag wordt de helft afgetrokken. Indien de gehandicapte er voordeel mee doet, wordt enkel de integratietegemoetkoming toegekend waarvan het bedrag verminderd wordt met de helft van het gedeelte van het beroepsinkomen van de gehandicapte dat € 19.935,68 overschrijdt. De vrijstelling op het vervangingsinkomen van de gehandicapte bedraagt € 2.847,55, indien de arbeidsvrijstelling niet hoger is dan € 17.087,73. Indien de arbeidsvrijstelling hoger is dan € 17.087,73, geldt de vrijstelling € 2.847,55 (arbeidsvrijstelling – 17.087,73). Op de andere inkomsten gelden specifieke vrijstellingen. Het recht op deze tegemoetkomingen vervalt niet bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. (3):

c) De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten) aan de gehandicapte die tenminste 65 jaar oud is en niet reeds de bovenstaande uitkeringen geniet: Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

JAARBEDRAGEN

MAANDBEDRAGEN

€ 15.068,28 € 12.058,44 € 11.868,84

€ 1.255,69 € 1.004,87 € 989,07

Gewaarborgde minimumbedragen voor zelfstandigen met ingang 1/8/2009 Indien 2/3 of een volledige loopbaan (45 jaar) bewezen wordt in de pensioenregeling van de zelfstandigen of bij samentelling van de behaalde loopbaan als zelfstandige en als werknemer, dan dient het pensioen van de zelfstandigen minstens onderstaande bedragen te evenaren, herleid in verhouding tot de in de regeling van de zelfstandigen behaalde kwartalen. De aanpassing aan deze bedragen gebeurt niet of wordt zodanig beperkt, dat het totaal van het uiteindelijk toekenbare pensioen als zelfstandige en als werknemer de grensbedragen van het gewaarborgd inkomen niet overschrijdt.

Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

JAARBEDRAGEN

MAANDBEDRAGEN

€ 14.561,16 € 11.047,44 € 11.047,44

€ 1.213,43 € 920,62 € 920,62

Inkomensgarantie voor ouderen met ingang 1/1/2010 Is de totaliteit van het pensioen (90 %) en de overige bestaansmiddelen (na aftrek van diverse abattementen) kleiner dan deze grensbedragen, dan wordt het verschil bijgepast.

€ 906,91 € 3.461,89 € 4.209,10 € 4.956,09 € 6.087,86

(7 tot 8 ptn): (9 tot 11 ptn): (12 tot 14 ptn): (15 tot 16 ptn): (17 tot 18 ptn):

Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

(3) Deze tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag van het inkomen (het pensioen wordt slechts voor 90 % gerekend) dat volgende grenzen overschrijdt: € 13.792,25 voor een gerechtigde met personen ten laste, € 11.037,47 voor een alleenstaande en voor een samenwonende.

Voor een samenwonende Voor een alleenstaande

JAARBEDRAGEN

MAANDBEDRAGEN

€ 7.186,80 € 10.780,20

€ 598,90 € 898,35

Toegelaten activiteit gepensioneerden: grenzen 2010 TOEGELATEN BEROEPSBEZIGHEID VOOR GEPENSIONEERDEN ONVERANDERD VANAF 2008 BEROEPSACTIVITEIT ALS

RUSTPENSIOEN EN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

UITSLUITEND OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

RUSTPENSIOEN EN OVERLEVINGSPENSIOEN NA DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

Werknemer (2) bruto beroepsinkomen - met kinderlast

€ 7.421,57 € 11.132,37

€ 17.280,00 € 21.600,00

€ 21.436,50 € 26.075,00

Zelfstandige (2) netto beroepsinkomen - met kinderlast

€ 5.937,26 € 8.905,89

€ 13.824,00 € 17.280,00

€ 17.149,19 € 20.859,97

(1) De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar voor werknemers en zelfstandigen. (2) Voor een activiteit als werknemer geldt het bruto beroepsinkomen; voor een activiteit als zelfstandige geldt het netto-inkomen. Het netto-inkomen zelfstandige is gelijk aan 80 % van het bruto beroepsinkomen werknemer. Deze bedragen gelden op jaarbasis. Voor een gedeelte van een jaar moeten ze omgedeeld worden (pro rata van het aantal maanden waarin een pensioen gecumuleerd wordt met een toegelaten beroepsbezigheid). Bron: KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (BS 23/03/2004) KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 23/03/2004) KB van 23/12/2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 30/12/2005)

22

ADMBinfo

NUMMER 2 - MEI 2010


PROVIKMO

Zelfstandige Schadeloosstelling omwille van ziekte ten gevolge van blootstelling aan asbest.

GEORGES VAN DE MAELE Veiligheidsdeskundige niveau 1 Verantwoordelijke Documentatiedienst Provikmo

Op 1 april 2007 werd binnen het Fonds voor de beroepsziekten het Asbestfonds opgericht. Sindsdien is het mogelijk om een schadeloosstelling te krijgen als men ziek is geworden ten gevolge van blootstelling aan asbest. In principe mag iedereen een aanvraag voor schadeloosstelling indienen, of men nu ambtenaar, zelfstandige, bediende of werkloos is. ling) en het erkende tijdsverloop voor de ontwikkeling van de ziekte bedraagt eveneens tien jaar.”

De vergoede ziekten zijn: - mesothelioom

kwaadaardige tumor van de pleura, het peritonium of het pericard en in 80% van de gevallen verbonden aan een asbestblootstelling; - asbestose

interstitiële longfibrose veroorzaakt door asbest; - bilaterale diffuse pleuraverdikkingen.

Een nieuwsitem van het Asbestfonds vestigt de aandacht op de vaststelling dat heel weinig zelfstandigen een beroep doen op het Asbestfonds.

Gedeeltelijke weergave bericht van het asbestfonds “Tot op heden hebben heel weinig zelfstandigen een beroep gedaan op het Asbestfonds. Nochtans zijn deze zelfstandigen, net als de loontrekkenden, vooral vóór 1985 in verschillende sectoren blootgesteld geweest aan asbest. Het betreft met name de bouwsector en meer bepaald de dak- en afbraakwerken, de sector van de opslag, de verkoop en de distributie van bouwmateriaal (voornamelijk producten in vezelcement). De verwarmingstechnici (plaatsing en onderhoud), de schrijnwerkers, de automonteurs-garagehouders zijn eveneens betrokken. Voor mesothelioom bestaat de vergoeding door het Asbestfonds uit een forfaitaire rente van 1.500 euro per maand (1.591,81 euro volgens

Het Asbestfonds doet de volgende oproep en we nemen dit in ADMB Info graag over:

- nieuws; - vaak gestelde vragen; - wetgeving; - brochure en formulieren; - klachten; - voor artsen; - contact.

Bent u een zelfstandige die door een longfibrose is getroffen en denkt u dat u blootgesteld bent geweest, aarzel dan niet contact op te nemen met uw behandelende geneesheer.

Provikmo-klanten kunnen voor bijkomende vragen terecht in onze Documentatiedienst.

Oproep aan de getroffen zelfstandigen het indexcijfer van 01.09.2008). Ze is volledig cumuleerbaar met andere sociale voordelen. Voor asbestose en de bilaterale diffuse pleuraverdikkingen bestaat de vergoeding door het Asbestfonds uit een maandelijkse rente, waarvan het bedrag als volgt wordt berekend: 15 euro per % toegekende lichamelijke ongeschiktheid (15,92 euro volgens het indexcijfer van 01.09.2008). Deze rente is niet volledig cumuleerbaar met andere sociale voordelen, maar zal met de helft worden verminderd indien de betrokkene andere voordelen geniet met betrekking tot dezelfde aandoening. De rechthebbenden ontvangen een kapitaal dat in één keer wordt uitbetaald. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van hun band met de overledene en van de asbestgerelateerde ziekte die men voor het overlijden verantwoordelijk acht. Wat de erkenning van de ziekte betreft, volstaat de bevestiging van de diagnose van mesothelioom en de blootstelling in België. De bevestiging van de diagnose wordt verricht door de “Mesothelioomcommissie”, een comité van 9 deskundigen uit de voornaamste universitaire centra van België, en het door het FBZ erkende tijdsverloop tussen de eerste blootstelling en de ontwikkeling van de ziekte bedraagt minstens tien jaar. In de gevallen van asbestose controleert men de blootstellingen aan asbest (het risico dat asbestose zich ontwikkelt, is evenredig met de intensiteit van de blootstel-

Op deze website zijn de volgende rubrieken beschikbaar:

Voor bijkomende informatie kan u telefonisch contact opnemen met dhr. Vanderstraeten op het nummer 02 22 66 208 of via e-mail: tim.vanderstraeten@fbz.fgov.be. Het nieuwsitem is te raadplegen op de website van het Asbestfonds: www.fmp-fbz.fgov.be/afa/afa_nl.html

Provikmo vzw Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050 47 47 82 Fax 050 47 41 61 mailto docdienst@provikmo.be www.provikmo.be

www.mercator.be

Meer dan verzekerd

Baloise Group

NUMMER 2 - MEI 2010

ADMBinfo

23


KINDERBIJSLAG

Discriminatie gehandicapte kinderen weggewerkt

POL PIRARD Afdelingshoofd ADMB Kinderbijslagfonds

De kinderbijslagreglementering voorziet tot de leeftijd van 21 jaar een bijslagsupplement voor kinderen die getroffen zijn door een aandoening. Als het kind werkt of een sociale uitkering geniet als gevolg van deze tewerkstelling verliest het deze toeslag. Tot voor kort bestonden 3 uitzonderingen op deze regel. 1. De jongere oefent een activiteit uit die geen aanleiding geeft tot sociale zekerheidsbijdragen. Hiermee wordt o.a. vrijwilligerswerk, maar ook een studententewerkstelling bedoeld. De solidariteitsbijdrage die verschuldigd is bij een studentenovereenkomst wordt in deze context niet beschouwd als een sociale zekerheidsbijdrage. 2. De jongere werkt in een door de overheid erkende beschutte werkplaats, sociale werkplaats of bedrijf voor aangepast werk. 3. De jongere werkt in het kader van een leerovereenkomst of leerverbintenis en ontvangt een loon dat niet hoger is dan het voorziene plafondbedrag. Sinds 1 september 2008 bedraagt dit plafond € 480,47 (spilindex 110,51).

Kinderen die een tewerkstelling hadden die niet onder één van bovenstaande uitzonderingen viel, verloren hun bijslagsupplement ongeacht het tewerkstellingsvolume. Dit leidde soms tot onrechtvaardige toestanden. Kinderen die bijvoorbeeld, in het kader van hun integratie, enkele uren per week gingen werken, konden geen aanspraak meer maken op de toeslag. De regels voor andere jongeren zoals studenten daarentegen zijn veel soepeler. Met het KB van 9 februari 2010 heeft men aan deze discriminatie een einde willen stellen door aan bovenstaande drie uitzonderingen een vierde toe te voegen: Jongeren met een aandoening die voldoen aan de klassieke voorwaarden betreffende de toegelaten activiteit kunnen verder hun bijslagsupplement (samen met de basisbijslag) behouden. Het betreft voorwaarden die betrekking hebben op de leeftijdsgrens, de soort studies, het inkomensplafond of de duur van de tewerkstelling en de eventuele toegelaten sociale uitkering.

Concreet. • De jongere kan onbeperkt werken tot 31 augustus

van het jaar waarin hij 18 jaar wordt zonder het recht op kinderbijslag te verliezen. • De jongere, ouder dan 18 jaar, mag werken met een leercontract voor zover de bruto maandinkomsten niet hoger zijn dan € 480,47 (zie hoger). • De student, ouder dan 18 jaar, mag in het 1e, 2e en 4e kwartaal niet meer werken dan 240u. In het 3e kwartaal mag de student onbeperkt werken. • De schoolverlater, ouder dan 18 jaar en ingeschreven als werkzoekende, mag werken en kan zijn kinderbijslag behouden indien hij niet meer dan € 480,47 bruto per maand verdient. Belangrijk: Bij een eerste tewerkstelling, andere dan een studentenovereenkomst, kan de FOD Sociale Zekerheid beslissen de ongeschiktheid van de jongere te herzien. Deze regeling gaat retroactief in vanaf 1 januari 2010.

Werken tijdens de vakantie: wat met de kinderbijslag? Een centje bijverdienen is voor een student zeer aantrekkelijk. Voor sommigen is het een noodzaak om de studies mee te helpen financieren, voor anderen is het een welkom supplement om aan hobby’s te spenderen. Kan een jongere werken zonder het recht op kinderbijslag te verliezen?

1. Jongeren tot 18 jaar Tot 31 augustus van het jaar waarin men 18 jaar wordt heeft een jongere onbeperkt recht op kinderbijslag. Dit betekent dat de jongere zo veel kan werken als hij of zij wil zonder het recht op kinderbijslag te verliezen. In 2010 vallen de kinderen geboren in 1992 en vroeger binnen deze categorie.

2. Jongeren ouder dan 18 jaar die voltijds onderwijs volgen Voor deze kinderen moet een onderscheid gemaakt worden tussen het 3e kwartaal, waarbinnen de grote vakantie valt, en de andere kwartalen. Indien de jongere gedurende het 1e, 2e of 4e kwartaal maximum 240u werkt blijft het recht op kinder-

24

ADMBinfo

NUMMER 2 - MEI 2010

bijslag behouden. Een tewerkstelling van 240u komt ongeveer overeen met een halftijdse tewerkstelling. In het 3e kwartaal mag de jongere onbeperkt werken zonder het recht op kinderbijslag te verliezen. Pas op: indien het plafond van 240u in het 2e kwartaal overschreden wordt is er ook geen recht op kinderbijslag gedurende het 3e kwartaal! In dit geval is er dus geen recht voor het 2e en het 3e kwartaal, dit is een periode van 6 maand.

3. Schoolverlaters ouder dan 18 jaar Een jongere die in de loop van het 3e kwartaal meer dan 240u werkt heeft geen recht op kinderbijslag voor het 3e kwartaal als hij of zij de studies niet hervat! Jongeren die afstuderen schrijven zich best in als werkzoekende. Gedurende de wachttijd bestaat recht op kinderbijslag op voorwaarde dat de jongere niet meer verdient dan € 480,47 bruto per maand (bedrag geldig vanaf 01.10.2008).

4. Deeltijds onderwijs of leercontract en ouder dan 18 jaar Voor deze kinderen bestaat gedurende de vakantie,

net als in het schooljaar, recht op kinderbijslag indien het bruto maandinkomen maximum € 480,47 bedraagt.

OPGEPAST: Uw kind stopt met studeren en begint te werken. Zal uw kind meer dan 240 uur werken gedurende het 3e kwartaal (of het 2e kwartaal als het voortijdig stopt)? Verwittig onmiddellijk uw kinderbijslagfonds om te vermijden dat er ten onrechte kinderbijslag uitbetaald wordt. U kan dit doen via info@kinderbijslagfonds.be of via het nummer 050 474 111.


Bedragen kinderbijslagen voor loontrekkenden vanaf 01.10.2008 Index vanaf 1 september 2008 en verhoging van de éénoudertoeslag vanaf 1 oktober 2008. Berekenen van de uit te betalen kinderbijslag is door de complexiteit van de reglementering echt specialistenwerk geworden. Dit neemt niet weg dat de sociaal verzekerde graag controleert of hij de juiste bedragen uitbetaald krijgt. Dat kan op een eenvoudige manier via de website van ADMB. Bij de E-tools vindt men een berekeningsmodule voor de meest courante situaties. Wil men meer, dan kan de kinderbijslag berekend worden aan de hand van onderstaande bedragen.

I. Basiskinderbijslagen 1a. Gewone kinderbijslag - 1e kind .............................................................................................. 83,40 - 2e kind ............................................................................................ 154,33 - 3e kind en volgende ........................................................................ 230,42 1b. Gewone kinderbijslag vermeerderd met éénoudertoeslag (1) - 1e kind ............................................................................................ 125.86 - 2e kind ............................................................................................ 180.65 - 3e kind en volgende ........................................................................ 251,64 2. Verhoogde wezenbijslag (2) - per weeskind ................................................................................... 320,40 3. Forfaitaire kinderbijslag voor kinderen geplaatst bij een particulier - per geplaatst kind.............................................................................. 55,96 4. Kinderbijslag vermeerderd met de sociale toeslag voor kinderen van invalide werknemers (3) - 1e kind ............................................................................................ 174,75 - 2e kind ............................................................................................ 180,65 - 3e kind en volgende ........................................................................ 235,04 - 3e kind en volgende in éénoudergezin ............................................ 251,64 5. Kinderbijslag vermeerderd met de sociale toeslag voor kinderen van werklozen van meer dan zes maanden en van gepensioneerden (3) - 1e kind ............................................................................................ 125,86 - 2e kind ............................................................................................ 180.65 - 3e kind en volgende ........................................................................ 235,04 - 3e kind en volgende in éénoudergezin ............................................ 251,64

II. Supplementen 1. Bijkomende bijslag voor gehandicapten van minder dan 21 jaar De bedragen zijn afhankelijk van de ernst van de gevolgen van de aandoening.

2. Leeftijdsbijslagen Eerste kind van de gewone schaal (niet getroffen door een aandoening) KINDEREN GEBOREN NA 31 DECEMBER 1990

- Kind van 6 tot en met 11 jaar ............................................................ 14,53 - Kind van 12 tot en met 17 jaar .......................................................... 22,12 - Kind vanaf 18 jaar ............................................................................. 25,50 - Kind dat eerste rang wordt ter vervanging van een ouder kind, vanaf 6 jaar (5) ........................................................... 28,98 KINDEREN GEBOREN VÓÓR 1 JANUARI 1991

- Kinderen geboren tussen 1 januari 1985 en 31 december 1990, vanaf 18 jaar....................................................... 31,12 Andere kinderen (ook kinderen met een aandoening) - Kind van 6 tot en met 11 jaar ............................................................ 28,98 - Kind van 12 tot en met 17 jaar .......................................................... 44,27 - Kind vanaf 18 jaar ............................................................................. 56,29 Gehandicapten die vóór 1 juli 1966 geboren zijn - 1e rang .............................................................................................. 48,86 - 2e rang en volgende.......................................................................... 56,29 Deze rechtgevenden ontvangen de gewone basisbijslag (I. 1a of 1b) 3. Jaarlijkse bijslag (schoolpremie) (6) - Kind van 0 tot en met 5 jaar .............................................................. 25,50 - Kind van 6 tot en met 11 jaar ............................................................ 54,12 - Kind van 12 tot en met 17 jaar .......................................................... 75,77 - Kind van 18 tot en met 24 jaar .......................................................... 50,00

III. Kraamgeld (7)

- 1e geboorte .................................................................................. 1.129,95 - 2e geboorte en volgende ................................................................. 850,15 - elk kind uit meerlingzwangerschap .............................................. 1.129,95

IV. Adoptiepremie .................................................................... 1.129,95 V. Grensbedragen voor de inkomsten of sociale uitkeringen (Bruto !) 1. Grensbedrag voor het rechtgevende kind Bedrag van het loon of de sociale uitkering waarboven de betrokken rechtgevende niet langer recht heeft op kinderbijslag ......................... 480,47 Zijn betrokken: leercontract, werkzoekende, deeltijds onderwijs, bezoldigde stage 2. Grensbedragen voor de rechthebbende en éénoudergezinnen Bedrag van de globale inkomsten van het gezin waar het kind verblijft waarboven geen sociale toeslag meer verleend wordt: - rechthebbende of bijslagtrekkende woont alleen met kind ............ 2.060,91 - rechthebbende en partner wonen samen met kind ........................ 2.131,19

OUD SYSTEEM

zelfredzaamheidsgraad 0 – 3 punten ................................................. 375,22 zelfredzaamheidsgraad 4 – 6 punten ................................................. 410,73 zelfredzaamheidsgraad 7 – 9 punten ................................................. 439,07 NIEUW SYSTEEM (4)

- 6 pt. in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler ..................... 73,14 6-8 pt. in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler ................ 97,41 6-8 pt. in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler .................. 375,22 9-11 pt. in totaal waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler ............ 227,31 9-11 pt. in totaal waarvan minstens 4 voor de eerste pijler ................ 375,22 12-14 pt. in totaal .............................................................................. 375,22 15-17 pt. in totaal .............................................................................. 426,65 18-20 pt. in totaal .............................................................................. 457,13 + 20 pt. in totaal ................................................................................ 487,60

(1) De uitbetaling van de éénoudertoeslag is afhankelijk van het inkomen, zie punt V. 2. (2) Het weeskind waarvan de overlevende ouder herhuwd is of een feitelijk gezin vormt geniet de gewone kinderbijslag (3) Deze rechthebbenden moeten de hoedanigheid bezitten van “rechthebbende met personen ten laste”, zoniet wordt de gewone bijslag (zie I. 1a of 1b) betaald. (4) Dit systeem is sinds 1 mei 2003 van toepassing op kinderen geboren na 1 januari 1996 en sinds 1 januari 2007 op kinderen geboren vanaf 1 januari 1993. De oude regeling blijft evenwel van kracht als overgangsmaatregel. (5) Alleen voor kinderen geboren tussen 1 januari 1991 en 31 december 1996. Vanaf 1 januari 2009 ontvangen die kinderen vanaf 18 jaar: 31,12. (6) Bedragen geldig voor 2009. De jaarlijkse bijslag wordt uitbetaald samen met de bijslag voor de maand juli (begin augustus) (7) Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de zesde maand zwangerschap en de uitbetaling ervan kan bekomen worden twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum

NUMMER 2 - MEI 2010

ADMBinfo

25


ZIEKTEVERZEKERING

Medisch verbruik in West-Vlaanderen

LUC DAENINCK Directeur adminiistratie CM Brugge

Het Intermutualistisch College van West-Vlaanderen organiseerde op 24 maart 2010 een studiedag voor zijn directie- en kaderleden en adviserend geneesheren. Dit college is een overkoepelend orgaan van alle ziekenfondsen die actief zijn binnen onze provincie. Aanleiding was de studie die het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering heeft gepubliceerd rond ‘het medisch verbruik vanuit een geografisch perspectief’. De studie gaat over de uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging, dus over de uitgaven verbonden aan terugbetaalbare verstrekkingen. Die uitgaven vormen een zeer groot deel van het ‘medisch verbruik’ in België. De resultaten voor de provincie West-Vlaanderen zijn merkwaardig ten opzichte van de andere regio’s van ons land. Maar ook binnen de provincie West-Vlaanderen zijn er zeer uiteenlopende verschillen tussen de diverse arrondissementen. Naast de absolute uitgaven per inwoner, is het belangrijk om deze uitgaven te corrigeren met een aantal factoren zoals ouderdom, al of niet rechthebbende met voorkeurregeling, sociaal statuut van de rechthebbende, ... Maar ook rekening houdend met deze correcties heeft onze provincie zeer hoge uitgaven. Vooral inzake uitgaven voor gehospitaliseerde patiënten, chronische zie-

ken, verpleegkundigen, implantaten, psychiatrie en logopedie scoort onze provincie hoog tot zeer hoog. Het aanwezige aanbod van verstrekkers en instellingen is hierbij een gedeeltelijke verklaring. Zo scoort de regio Brugge het hoogst inzake de uitgaven voor psychiatrie, verklaard door de aanwezigheid van heel wat psychiatrische voorzieningen in onze regio. Maar het uitgavenpatroon wordt niet altijd alleen verklaard door het aanwezige aanbod. Zo is West-Vlaanderen ook ‘de kampioen’ in de terugbetaling van een aantal geneesmiddelen. Hoe komt het dat onze provincie het hoogste uitgavenpatroon heeft rond de Methylfenidaat-geneesmiddelen (o.a. het gekende Rilatine)? Een hoog uitgavenpatroon hoeft niet noodzakelijk een negatieve beoordeling te krijgen. Misschien is er in andere regio’s wel een onderconsumptie? De West-Vlaamse ziekenfondsen zullen alvast deze studie aangrijpen voor verder onderzoek op het terrein. De volledige studie is terug te vinden op de website van het Riziv: www.riziv.be.

Dagvergoeding zelfstandigen van 01.01.2010 Vanaf 01.01.2010 zijn de hierondervermelde dagbedragen (ziektevergoeding voor zelfstandigen) van kracht. Arbeidsongeschikte zelfstandigen met een beperkte zelfredzaamheid (niet minder dan 11 punten) kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor hulp van derden. Deze bedraagt sinds 01.09.2008 12,73 euro per dag. De tegemoetkoming kan worden toegekend vanaf de vierde maand arbeidsongeschiktheid. M.i.v. 01.08.2009 is de moederschapsuitkering voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes vastgesteld volgens een wekelijks forfaitair brutobedrag van 375,72 euro voor de gekozen duur van de moederschapsrust. Primaire arbeidsongeschiktheid - 2e t.e.m. 12e maand

met gezinslast alleenstaande samenwonende zonder gezinslast

€ 46,67 € 35,41 € 29,64

Invaliditeit - vanaf het 2e jaar

met gezinslast alleenstaande samenwonende zonder gezinslast

€ 46,67 € 35,41 € 29,64

Invaliditeit (met stopzetting bedrijf) - vanaf het 2e jaar

met gezinslast alleenstaande samenwonende zonder gezinslast

Voorzitter van het Provinciaal Intermutualistisch College Geert Vansteenkiste nodigde Administrateur-generaal van het Riziv Jo De Cock uit voor een toelichting omtrent het medisch verbruik in West-Vlaanderen.

26

ADMBinfo

NUMMER 2 - MEI 2010

€ 48,30 € 38,65 € 33,14

Vanaf 1 januari 2010 traden er 2 nieuwe maatregelen in voege in de regeling zelfstandigen. De eerste maatregel betreft de toekenning van een vaderschapsverlof ter vervanging van de moederschapsrust in geval van overlijden van de moeder. De tweede maatregel betreft de invoering van een verlenging van de moederschapsrust wegens de hospitalisatie van meer dan 7 dagen van de pasgeborene.


WELZIJNSZORG

Mensen met een laag inkomen betalen minder ... Ziektekosten wegen zwaar door. Bij mensen die een laag inkomen hebben, doen deze kosten extra pijn. Daarom ontwikkelde de overheid in de ziekteverzekering twee ‘voordeelstatuten’. Wie één van deze statuten verkrijgt, betaalt minder ‘uit eigen portemonnee’ bij ziektekosten. In onderstaand artikel willen we hierbij even stilstaan.

1. Het statuut van de ‘Verhoogde Tegemoetkoming(VT)’: Volgende personen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming, op voorwaarde dat hun bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 15 063,45 euro, te verhogen met 2.788,65 euro per persoon ten laste (bedragen geldig sinds 1 januari 2010): - gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden; - langdurig werklozen ouder dan 50 jaar; - ambtenaren die langer dan een jaar in disponibiliteit zijn wegens ziekte; - personen met een handicap; - verblijvenden in België vanaf 65 jaar; - religieuzen vanaf de pensioenleeftijd; - kinderen met verhoogde kinderbijslag wegens handicap; - personen die één van onderstaande uitkeringen ontvangen: - leefloon; - gewaarborgd inkomen voor bejaarden; - inkomensgarantie voor ouderen (IGO); - inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap; - integratietegemoetkoming voor personen met een handicap; - tegemoetkoming hulp aan bejaarden. De verhoogde tegemoetkoming geldt zowel voor betrokkene als zijn personen ten laste.

2. Het OMNIO-statuut: Al wie een laag inkomen heeft, komt in aanmerking voor het OMNIO-statuut. Concreet moet het bruto belastbare

gezinsinkomen (2009) lager zijn dan 14.778,26 euro, te verhogen met 2.735,85 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is. Om het gezinsinkomen te berekenen, telt het inkomen mee van alle personen die op 1 januari 2010 op hetzelfde adres gedomicilieerd waren, ongeacht of er al dan niet een familieband is. Aantal gezinsleden

1 persoon 2 personen 3 personen

Grensbedrag

14 778,26 euro 17 514,11 euro 20 249,96 euro

Wat krijg je precies meer terug als je een OMNIO-statuut of verhoogde tegemoetkoming hebt?

In de ziekteverzekering: - Terugbetaling ziektekosten: hogere terugbetaling voor sommige geneesmiddelen, bij een bezoek aan de dokter, tandarts, kinesist of andere zorgverlener. Hiervoor moet je zelf niets doen. Het bedrag wordt automatisch juist berekend. - Hospitalisatie: lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten en verbod op kamer- en honorariumsupplementen bij opname in gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer. - Regeling betalende derde: toepassing van de regeling betalende derde indien jouw arts hiermee akkoord gaat. Dit betekent dat jouw arts de kosten rechtstreeks verrekent met het ziekenfonds, zodat je zelf enkel het ‘remgeld’(=eigen bijdrage) en eventuele supplementen betaalt. - Maximumfactuur: lager plafondbedrag voor de ziektekosten die je jaarlijks moet betalen.

Zodra de remgelden van het gezin tijdens een kalenderjaar 450 euro bedragen, krijg je automatisch voor de daaropvolgende prestaties het remgeld volledig terugbetaald.

Extra CM-voordelen: - Herstelverblijf: hogere CMtegemoetkoming bij verblijf in een hersteloord als acuut of chronisch zieke. - Psychotherapie: hogere terugbetaling van psychotherapie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. - Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker: hogere tegemoetkoming. - Reisbijstand: kleinere franchise voor dringende medische kosten tijdens vakantie in het buitenland. - Jeugdvakanties: extra korting voor jeugdvakanties met Kazou. - Ziekenzorg CM: extra korting voor vakanties met Ziekenzorg CM en Ariadne-cursussen voor chronisch zieken. - Gezondheidspromotie: korting voor infosessies en cursussen rond gezondheid.

Andere: - Zorgverzekering: lagere jaarbijdrage (10 euro) voor de Vlaamse zorgverzekering indien je op 1 januari van het voorafgaande jaar het VT-statuut genoot. - Openbaar vervoer: vijftig procent korting voor trein en bus. - Telefoon: recht op sociaal telefoontarief (Omnio: bij arbeidsongeschiktheid of voor 65-plussers). - Koelkast en wasmachine: korting 150 euro bij aankoop van energiezuinige koelkast of wasmachine. - Verwarming: verwarmingstoelage indien woning wordt verwarmd met

bulkpropaangas, huisbrandolie (in bulk of aan de pomp) of verwarmingspetroleum aan de pomp. - Regionaal: in sommige regio’s zijn er gemeentelijke of provinciale tegemoetkomingen.

Meer info gewenst ? Surf ook eens naar www.cm.be naar Ziekteverzekering/specifieke regelingen/verhoogde tegemoetkoming/ voordelen/andere financiële voordelen. Je vindt er een schat aan informatie. Als je denkt in aanmerking te komen voor het OMNIO- of het VT-statuut, kan je best contact opnemen met de plaatselijke CM-consulent of de maatschappelijk werker van je ziekenfonds.

Mutualiteit voor Middenstand en Beroepen De mutualiteit voor • zelfstandigen • vrije beroepen • loon- en weddetrekkenden • ambtenaren • studenten hoger onderwijs • verblijvenden

OPENINGSUREN KANTOREN St-Clarastraat 48, 8000 Brugge dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 u. Tel. 050 44 05 00 Fax 050 44 05 21

NUMMER 2 - MEI 2010

ADMBinfo

27


ADMB VERZEKERINGEN

ADMB Omnifisc Nieuw en uniek in België!

RIK VANDEN BUSSCHE Afdelingshoofd ADMB Verzekeringen

Exclusieve verdeling door ADMB Verzekeringen. Elke onderneming en elke zelfstandige krijgt vroeg of laat te maken met een doorgedreven fiscale controle. De gevolgen van een dergelijke controle zijn vaak niet te onderschatten: omzet-verhogingen, boetes, intresten,… Een deskundige bijstand bij deze fiscale controles is dan ook van zeer groot belang. Om deze deskundigheid te waarborgen voorziet ADMB in een bijstandsverzekering die alle erelonen van uw fiscale raadgevers dekt!

Er zijn op zijn minst vijf goede redenen om te kiezen voor ADMB Omnifisc:

FAQ - ADMB Omnifisc 1. Welke controle is verzekerd?

• een optimale bijstand bij fiscale controles en fiscale betwistingen; • alle erelonen van erkende boekhouders, boekhouders-fiscalisten, accountants en advocaten met betrekking tot fiscale controles, administratieve en gerechtelijke betwistingen met betrekking tot inkomstenbelasting en BTW, zijn gewaarborgd; • de betaling gebeurt rechtstreeks aan de raadgever. U hoeft niets voor te schieten; • de premie is verre van overdreven èn fiscaal aftrekbaar; • een dekking van 30.000 euro (15.000 euro voor de administratieve verdediging, 15.000 euro voor de gerechtelijke verdediging) is uitzonderlijk hoog.

2. 3.

4.

5.

Tegen een bescheiden premie verzekert ADMB Omnifisc alle erelonen voor:

6.

• de bijstand door uw erkend boekhouder - erkend fiscalist of accountant belastingconsulent bij een fiscale controle; • de bijstand door uw erkend boekhouder - erkend fiscalist of accountant - belastingconsulent voor het betwisten van een fiscale aanslag bij de administratie; • de bijstand door een advocaat voor het voeren van een fiscale procedure voor de Belgische rechtbanken. Als bijkomend voordeel dekt de polis ook de echtgeno(o)t(e) en de wettelijke samenwonende partner van de verzekerde alsook de bestuurder, zaakvoerders of werkende vennoten van de verzekerde.

7.

8.

9.

Jaarlijkse premie (inclusief taksen en kosten) 10.

Voor zelfstandigen Voor een bijberoep: Voor een hoofdberoep:

80,00 euro 245,00 euro

Voor vennootschappen Met omzet tot 1 miljoen euro: Boven de 1 miljoen euro en tot 3 miljoen euro: Boven de 3 miljoen euro en tot 5 miljoen euro: Boven de 5 miljoen euro:

28

ADMBinfo

NUMMER 2 - MEI 2010

320,00 euro 650,00 euro 1.080,00 euro offerte

11.

Enkel de controle ter plaatse aangekondigd door een schrijven van de administratie is verzekerd. Dikwijls gaat het om een controle over twee boekjaren, waarbij de btw en directe belastingen samen op controle komen, de zogenaamde AOIF controle’s. Is het werk voor de voorbereiding van de controle ook verzekerd? Ja. Is een antwoord op een vraag om inlichtingen ook verzekerd? Neen, tenzij deze vraag om inlichtingen betrekking heeft op de aangekondigde controle. Is een antwoord op een bericht van wijziging verzekerd? Neen, tenzij deze het rechtstreekse gevolg is van de controle. Is een teruggave controle van BTW verzekerd? Neen, deze is niet verzekerd, tenzij deze schriftelijk werd aangekondigd. Indien een procedure jaren aansleept, is elke nieuwe discussie voor een nieuw aanslagjaar gedekt door de polis? Ja, indien de eerste betwisting onder de dekking valt en het gevolg is van een aangekondigde controle. Wat is de positie van Qdos in het Verenigd Koninkrijk? Qdos is marktleider in niche verzekeringsproducten in het Verenigd Koninkrijk. Bijkomend info op www.qdosconsulting.be. Biedt de samenwerking met Qdos voldoende garantie op continuïteit De juridische afdeling van ADMB (ADMB Studiedienst) onderzocht ten gronde alle juridische aspecten van de samenwerking. Onder meer de solvabiliteit en de diverse wettelijk verplichte erkenningen werden uitgespit. Wie beslist of de klant mag in beroep gaan tegen de fiscus na een mislukt akkoord met de fiscus? Het is in principe de claimsverantwoordelijke van Qdos die beslist. De verzekeringswet voorziet, om de eindklant te beschermen, de verplichte objectiviteits-clausule. Doel hiervan is om meer in consensus met de verzekeraar een beroepsprocedure te beoordelen. Deze clausule is ook opgenomen in de algemene polisvoorwaarden. Wat gebeurt er met de factuur indien de klant niet btw-plichtig is? Indien de klant BTW-plichtig is dan zal de accountant of boekhouder zijn factuur opsturen naar zijn klant met het verzoek enkel de btw aan hem te betalen. De accountant of boekhouder stuurt een kopie van deze factuur aan de verzekeraar en krijgt dan van de verzekeraar het netto bedrag zonder btw uitbetaald. Indien de klant van de accountant of boekhouder geen btw-belastingplichtige is, dan stuurt de accountant of boekhouder de factuur rechtstreeks naar de verzekeraar (zonder kopie aan de klant). Kan de boekhouder zelf ook intekenen? Ja, hij moet dan wel voor deze controle een factuur maken aan zichzelf.


VERZEKERINGSVOORSTEL

ADMB Omnifisc 12. Zijn restaurantkosten verzekerd? Quid verplaatsingskosten.

Kosten bedoeld door de polis zijn “noodzakelijke” kosten gerelateerd aan het voorwerp van de dekking. Hieronder vallen wel de verplaatsingskosten, echter niet de restaurantkosten. 13. Kan inzake het ereloon, het aanbevolen uurtarief van de beroepsvereniging worden gehanteerd? Hoewel wij ervoor opteerden om dit niet expliciet in de polis te vermelden is de gedragscode de beste referentie. In die zin is de toetsing aan het aanbevolen uurtarief van de beroepsvereniging het meest relevant. 14. Is het contract jaarlijks opzegbaar ? Zo ja, wat is de vooropzegtermijn. Inderdaad, per aangetekend schrijven en mits een vooropzeg van 30 dagen. Conform de wet op de landverzekeringsovereenkomsten is dit recht wederzijds.

Ingevuld terug te sturen aan ADMB Verzekeringen. U ontvangt een paar dagen nadien de polis. Waarborg is onmiddellijk bij ontvangst verworven. In te vullen door de verzekeringsnemer.

Verzekeringsnemer (naam en vennootschapvorm) • Natuurlijke persoon: ........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................

Ondernemingsnummer:.................................................................................................................................................... • Naam van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende: .......................................................................... .......................................................................................................................................................................................................

• Adres: ......................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................

• Naam Vennootschap of rechtspersoon: ...................................................................................................................

Dit product is NIEUW EN UNIEK IN BELGIË, maar is in het Verenigd Koninkrijk reeds meer dan 15 jaar een gevestigde waarde. ADMB Verzekeringen onderhandelde exclusiviteit voor de promotie en het beheer met Qdos, een gerenenommeerd Brits verzekerings- en consultancykantoor. In de praktijk is het volledig beheer aan ADMB Verzekeringen gedelegeerd. Schadeclaims worden afgehandeld door een Belgische vertegenwoordiging van Qdos.

.......................................................................................................................................................................................................

Ondernemingsnummer:.................................................................................................................................................... • Naam van de zaakvoerder(s), bestuurder(s) en werkende veno(o)t(en): ............................................... • Adres maatschappelijke zetel: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................

• Tel.: .............................................................................................................................................................................................. Fax: ..............................................................................................................................................................................................

Informatie en offerte Wij zullen u graag bijstaan voor het kiezen van de juiste formule. Rudy Goemaere (050 474 955) en Luc Brucher (050 474 943) maken u wegwijs. U kunt ook een e-mail sturen naar info@admbverzekeringen.be. Op onze website vindt u ook bijkomende informatie: www.admbverzekeringen.be

U bent steeds van harte welkom in onze kantoren.

Email: .......................................................................................................................................................................................... • Aantal andere zetels:........................................................................................................................................................... Adressen:.................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................

• Omzetcijfer van het laatste volledige boekjaar:...........................................................................................EUR • Naam en adres van de boekhouder/accountant die normaal gelast is met de fiscale aangiftes en -controles: .................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................

 Adressen ADMB VERZEKERINGEN De klok rond bereikbaar, zeven dagen op zeven via een gespecialiseerde bijstandscentrale die uw oproep buiten de kantooruren opvangt.

BRUGGE ANTWERPEN DENDERMONDE OOSTENDE OVERIJSE ROESELARE LEUVEN

Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge - Sint-Andries Museumstraat 48 b21, 2000 Antwerpen Hoogveld 22, 9200 Dendermonde E. Beernaertstraat 13, 8400 Oostende Gebroeders Danhieuxstraat 6, 3090 Overijse Arme Klarenstraat 55, 8800 Roeselare (Vandeven Bank en Verzekeringen) Tessenstraat 3-3A, 3000 Leuven

Tel.

Fax

050 47 49 47 03 238 18 38 052 38 16 00 059 56 87 56 02 766 17 50 051 22 01 92

050 47 49 59 03 248 11 55 052 38 16 09 059 56 87 59 02 687 36 98 051 20 20 42

016 31 09 70

016 31 09 75

NV ADMB Verzekeringen - CBFA 13334A

NUMMER 2 - MEI 2010

ADMBinfo

29


ADRESSEN

Voor het bezoek van een adviseur: bel 050 47 44 78 of mail isabelle.verbist@admb.be

Adviseurs ADMB BOGAERT Pieter - Roeselare, Menen, Ieper, Poperinge Stijn Streuvelslaan 17C, 8501 Heule GSM 0475 75 94 36 - Fax 056 35 87 50 pieter.bogaert@admb.be COENEN Wim - Zaventem, Vilvoorde, Hoeilaart Meesberg 16, 3220 Holsbeek GSM 0478/430317 - wim.coenen@admb.be DEKLERCK Thijs - Harelbeke, Kortrijk, Izegem, Wingene, Tielt Vlinderbloemstraat 12/A, 8210 Veldegem GSM 0477 47 61 68 - Fax 050 37 18 27 thijs.deklerck@admb.be DE LOPHEM Pascal - Nivelles, Waterloo, Bierges, Jodoigne Middenhutlaan 22, 1640 Sint-Genesius-Rode GSM 0475 75 79 98 - Fax 02 305 70 40 pascal.delophem@admb.be DE PRYCKER Koen - Waregem, Aalter, Deinze, Oudenaarde, Brakel Kapellestraat 9, 8573 Tiegem GSM 0473 73 07 19 - Fax 056 68 17 50 koen.deprycker@admb.be LIMET Rudy - Antwerpen, Puurs, Mechelen, Lier, Heist op den Berg Wild Veld 28, 2550 Kontich GSM 0475 75 94 34 - Fax 03 458 51 17 rudy.limet@admb.be MAERTENS Jakie - Asse, Halle, Dilbeek, Gooik Leopoldlaan 86, 9400 Ninove GSM 0475 75 94 35 - Fax 054 33 43 96 jakie.maertens@admb.be MOREAU Catherine - Schaarbeek, Evere, Ukkel, Sint-Lambrechts-Woluwe Avenue du Vossegat 37 - 22, 1180 Uccle GSM 0474/949014 - catherine.moreau@admb.be VAN DRIESSCHE Danni - Turnhout, Geel, Westerlo Karel Engelslaan 11, 2960 Brecht GSM 0475 56 69 96 - Fax 03 660 08 37 danni.vandriessche@admb.be VERPLANCKE Erik - Brugge, Knokke, De Haan, Zedelgem, Beernem Torhoutsesteenweg 153, 8210 Zedelgem GSM 0475 75 94 28 - Fax 050 54 83 28 erik.verplancke@admb.be VERVAECK Johan - Torhout, Oostende, Koksijde, Staden Nonnebossen Noord 46, 8980 Zonnebeke GSM 0475 75 94 32 - 057 48 77 86 johan.vervaeck@admb.be

30

ADMBinfo

NUMMER 2 - MEI 2010

Adviseurs ZENITO sociaal verzekeringsfonds ADRIAENSEN Hilde - Antwerpen hilde.adriaensen@zenito.be - GSM 0487 33 14 31 - Fax 03 233 70 89 PUT Anja - Tienen, Diest, Aarschot, Leuven, Tervuren, Haacht anja.put@zenito.be - GSM 0477 47 61 67 Fax 02 403 08 20 VERSTEYLEN Laurent - Brussel, Anderlecht laurent.versteylen@zenito.be GSM 0487 33 14 87 - Fax 02 403 08 20 COX Jan-Wouter - Limburg janwouter.cox@zenito.be GSM 0477 42 97 42 - Fax 011 23 48 17 VAN DE VELDE Gino - Dendermonde, Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren gino.vandevelde@zenito.be GSM 0477 47 61 70 - Fax 09 235 49 45 ROOMAN Elias - Wetteren, Aalst, Ninove elias.rooman@zenito.be GSM 0487 33 14 84 - Fax 09 235 49 45 VAN DEN BOSSCHE Peter - Eeklo, Gent, Zottegem, Geraardsbergen peter.vandenbossche@zenito.be GSM 0475 25 07 20 - Fax 09 235 49 45

Studiedienst ZENITO sociaal verzekeringsfonds DE ROMSテ右 Aafje - Antwerpen Rooienberg 84, 2570 Duffel, GSM 0474 74 62 28 - Fax 015 31 15 29 aafje.deromsee@zenito.be DE ROUCK Joachim - Oost-Vlaanderen Spastraat 8, 1000 Brussel Tel. 02 238 07 39 - Fax 02 403 06 45 GSM 0487 56 27 31 joachim.derouck@zenito.be COOMANS Jos - Limburg Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt Tel. 011 26 30 80 - Fax 011 23 48 17 jos.coomans@zenito.unizo-lim.be VAN HOVE Joost - Vlaams-Brabant Spastraat 8, 1000 Brussel Tel. 02 238 04 84 - Fax 02 403 06 45 joost.vanhove@zenito.be VANTORNOUT Daniテォl - West-Vlaanderen Parkstraat 65, 8820 Torhout GSM 0478 888 551 - Fax 050 21 42 98 daniel.vantornout@admb.be

Adviseurs ADMB Verzekeringen DE GRANDE Chantal - Zuid West-Vlaanderen Zagersweg 79, 8000 Brugge GSM 0474 72 00 12 - Fax 050 34 64 87 chantal.degrande@admb.be HUYGHEBAERT Yvan - Oost-Vlaanderen en Antwerpen Rooiveldstraat 55, 8020 Waardamme GMS 0477 77 72 88 - Fax 050 82 68 00 yvan.huyghebaert@admb.be MEULEMEESTER Karen - Noord WestVlaanderen B. Ravestraat 39, 8000 Brugge GSM 0477 22 08 03 - Fax 050 61 05 26 karen.meulemeester@admb.be

Accountmanagers ADMB Sociaal Bureau NIJS Jo - West- en Oost-Vlaanderen GSM 0478 77 77 02 - jo.nijs@admb.be VAN HILST Benjamin - Antwerpen Vlaams-Brabant GSM 0477 97 99 07 - benjamin.vanhilst@admb.be

Adviseurs KMO ADMB Sociaal Bureau DE PRINS Olga - Regio Aalter - Gent (boven Oudenaarde) GSM 0479 49 46 62 - olga.deprins@admb.be SNELLINGS Marijke - Eeklo Dendermonde - Sint-Niklaas GSM 0475 36 70 42 - marijke.snellings@admb.be VAN HULLE Eddy - West-Vlaanderen GSM 0473 94 79 71 - eddy.vanhulle@admb.be DURIVET Dirk - Vlaams-Brabant - Aalst GSM 0478 43 02 44 - dirk.durivet@admb.be


KANTOREN TOT UW DIENST SOCIAAL BUREAU

PROVIKMO

ANDERE DIENSTEN

WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE St-Clarastraat 48 ‘t Zand 20

1840 LONDERZEEL “De Burcht” 5A 050 47 41 11

050 47 41 11 050 33 13 13

8200 BRUGGE Dirk Martensstraat 26 Jan Breydellaan 107

050 47 49 29

8600 DIKSMUIDE Gasthuisstraat 1

051 50 23 54

8530 HARELBEKE Marktstraat 41

056 70 15 91

056 70 15 92

056 71 38 34

8900 IEPER Maarsch. Fochlaan 34

057 21 83 73

057 22 86 67

057 22 86 86

8870 IZEGEM Burg. Vandenbogaerdeln 72

051 33 63 70

051 32 15 98

051 30 19 89

8300 KNOKKE Elisabethlaan 141

050 63 14 73

8500 KORTRIJK Koning Leopold-I-straat 18 Lange Steenstraat 10 Reepkaai 4

056 23 94 60

8930 MENEN St.-Jansmolenstraat 11 Oude Leielaan 83a

056 51 13 98

050 47 47 47

051 50 04 01

056 26 44 44 056 24 24 50 056 51 13 98 056 53 27 97

8400 OOSTENDE Wapenplein 10 8970 POPERINGE Deken de Bolaan 1 Burg. Bertenplein 12

059 55 19 19 057 33 36 20 057 33 32 96

8800 ROESELARE Ovenstraat 5 Ovenstraat 37 en Arme Klarenstraat 55 8700 TIELT Tramstraat 10

057 22 86 67

057 33 35 79

051 26 06 00

PROVIKMO

ANDERE DIENSTEN

052 31 16 36

3300 TIENEN Goossensvest 42

016 81 24 45

1930 ZAVENTEM Kerkplein 25 B4

02 725 17 90

016 80 47 11

ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN Bataviastraat 11 Oudeleeuwenrui 25 Louisastraat 10

03 204 70 60 03 213 92 80 03 213 92 50

2650 EDEGEM Oude Godstraat 110

03 457 34 16

2440 GEEL Diestseweg 63

014 58 00 88

2200 HERENTALS Belgiëlaan 52a Kloosterstraat 1 Atealaan 65 bus 3

014 22 37 33

2500 LIER Kruisbogenhofstraat 23 & 27

03 488 43 61

2800 MECHELEN Oude Brusselsestraat 8 Oude Brusselsestraat 14

015 41 10 47

2870 PUURS Rijksweg 9

03 866 12 26

2300 TURNHOUT De Merodelei 236

014 42 17 62

2260 WESTERLO De Merodedreef 100

014 54 61 34

014 58 00 88

014 23 17 23 014 84 94 90

015 41 43 71 03 886 03 56

03 886 12 26

014 54 41 52

051 24 84 00 051 40 54 71

051 40 24 31

8820 TORHOUT Zuidstraat 18

050 22 08 96

050 21 66 30

8630 VEURNE Lindendreef 9 Duinkerkestraat 17

058 31 07 50

058 31 57 27

056 62 51 50 056 62 04 60

8560 WEVELGEM Lauwestraat 166

056 41 03 68

8380 ZEEBRUGGE Koggenstraat 3

050 55 29 88

OOST-VLAANDEREN 9300 AALST Dirk Martensstraat 67 Parklaan 47

058 31 19 02

8790 WAREGEM Westerlaan 29 ‘t Pand 349

BRABANT 1730 ASSE Bloklaan 5 (Huize Stas) Markt 3

SOCIAAL BUREAU

02 453 01 69 02 453 09 23

9200 DENDERMONDE Hoogveld 22 09 376 76 97

9050 GENTBRUGGE Land van Rodelaan 20

09 210 82 13

9000 GENT Ottergemsesteenweg 439 Lange Kruisstraat 7

09 242 83 50 09 235 49 23

09 235 49 61

09 235 49 11 055 23 29 29

9600 RONSE Stationsstraat 6

055 20 62 42

02 250 00 30

3290 DIEST Michel Theysstraat 81

013 31 32 34

3600 GENK Dieplaan 61

1500 HALLE Vanden Eeckhoudtstraat 13/1

02 360 31 83

3500 HASSELT Maastrichtersteenweg 254

3000 LEUVEN Diestsevest 82

016 22 45 95

016 28 44 41

09 377 18 08

9700 OUDENAARDE Einestraat 26

9100 SINT-NIKLAAS Knaptandstraat 204 02 238 05 11

052 21 21 16

9900 EEKLO Stationstraat 17

1000 BRUSSEL Koningsstraat 75 Spastraat 8

02 250 00 57

053 21 57 78 053 60 62 50

03 760 14 50

03 760 14 30

LIMBURG 089 35 30 86 011 26 31 71

3910 NEERPELT Heerstraat 37/1

011 26 30 30 011 64 24 81

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge - 050 474 111 & Koning Leopold I-straat 18 - 8500 Kortrijk - 056 26 42 50 NUMMER 2 - MEI 2010

ADMBinfo

31


ADMBinfo DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VOOR AANGESLOTENEN EN RECHTHEBBENDEN

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT JAARGANG 55 - NUMMER 2 - MEI 2010 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: GENT X - P 409699

Wij raden u het Select-effect aan ! ADMB Select is een professioneel rekruterings- en selectiekantoor ten dienste van organisaties in heel België. Wij zorgen ervoor dat elk bedrijf dat bij ons aanklopt de geschikte medewerker vindt! Momenteel zoeken wij - zowel voor interne als externe klanten - o.a.:

Kantoor te Brugge

» Juridisch Adviseur

Kantoor te Brussel

ADMB te Brugge

» Commercieel Regiomanager Vlaams-Brabant

» Fiscaal Jurist Van Reybrouck Accountants & Tax Consultants te Oostkamp

ADMB Verzekeringen

» Senior Accountant Van Reybrouck Accountants & Tax Consultants te Oostkamp

Provikmo vzw

» Paramedicus Vlaams-Brabant

» Accountancy Medewerker

Provikmo vzw

» Arbeidsgeneesheer (Limburg)

Van Reybrouck Accountants & Tax Consultants te Oostkamp

Kantoren Brugge en Brussel

Provikmo vzw

» Bedienden Loonadministratie » ICT-Adviseur

Sociaal Bureau - diverse regio’s Unizo vzw te Brussel

Meer info over deze vacatures: www.admb.jobs Via de jobzoeker op onze nieuwe jobsite vindt u meteen de vacatures in uw buurt! Schrijf u in op www.admb.jobs en ontdek de vele mogelijkheden van deze site!

Contactgegevens van onze kantoren: West- of Oost-Vlaanderen: Jan Breydellaan 107, 8200 Brugge, Sint-Andries e-mail: select@admb.be

Brabant, Antwerpen, Limburg of Brussel: Koningsstraat 75 bus 4, 1000 Brussel e-mail: select.bxl@admb.be

www.admb.be

Erkend wervings-en selectiebureau VG.29/BO, B-AA04.21 & W.RS/SO.276 - lid Federgon.

» Verpleegkundige/ Preventieadviseur (Limburg)

ADMB Info mei 2010  

Bedrijfsmagazine van ADMB met interessante artikels over HR-topics.