Page 1

การให้บริการ KLINICS 1 ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้ใช้บริการนาบัตรประจาตัวสแกนเข้าระบบการขอใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีหน้าจอแบบ Touchscreen แสดงตาแหน่งและสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ผู้ใช้บริการเลือก เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องการใช้ โดยดูสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จากสีที่กาหนด - สีดา คือ เครื่องว่าง - สีฟ้า คือ เครื่องถูกใช้ - สีแดง คือ เครื่องชารุด

รูปที่ 2.2.7 ระบบการขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์


รูปที่ 2.2.8 หน้าจอระบบการขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. เมื่อผู้ใช้บริการสแกนบัตรประจาตัวเข้าระบบใช้บริการ ปรากฏข้อมูลผู้ขอใช้บริการ เพื่อให้ เลือกรูปแบบการรับบริการ เลือกใช้บริการคอมพิวเตอร์โดยการสัมผัสจากหน้าจอได้โดยตรง

รูปที่ 2.2.9 หน้าจอแสดงข้อมูลผู้ใช้บริการ

3. เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ เลือกใช้งาน


รูปที่ 2.2.10 หน้าจอเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ a. เมื่อเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ รูปเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกเลือกเปลี่ยนเป็นสีฟ้า เพื่อ บอกให้รู้ว่าเครื่องถูกใช้งาน เลือก ตกลง

รูปที่ 2.2.11 หน้าจอแสดงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกใช้งาน


รูปที่ 2.2.12 หน้าจอแสดงการยืนยันใช้งาน b. เมื่อต้องการเลิกใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการนาบัตรประจาตัวสแกน ออกจากระบบใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ หากไม่สแกนบัตรประจาตัวออกจาก ระบบ ระบบทาการล็อคการใช้บริการ ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการครั้งต่อไป ได้ และงดใช้สิทธิการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 1 วัน การใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละวัน ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้วันละ 9 ชั่วโมง โดย แบ่งเป็นครั้งละ 3 ชั่วโมง

รูปที่ 2.2.13 หน้าจอการสแกนบัตรประจาตัวออกจากระบบ


กรณีบัตรประจาตัวชารุด เนื่องจากบัตรแตก หรือ แถบแม่เหล็กผิดปกติ ทาให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้และไม่สามารถ สแกนบัตรเพื่อเข้าใช้งานได้ หากผู้ใช้ต้องการเข้าใช้งานสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เข้าระบบการขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เลือก ข้อมูลผู้เข้าใช้

รูปที่ 2.2.14 หน้าจอการเข้าระบบข้อมูลผู้ใช้ 2. ระบบปรากฏช่องข้อมูลผู้ใช้บริการ ใส่รหัสผู้ใช้บริการ กด Enter ดาเนินการตามปกติ เหมือนกับการสแกนบัตร

รูปที่ 2.2.15 การใส่รหัสของผู้ใช้บริการ


กรณีบัตรข้อมูลผิดพลาด สแกนบัตรผู้ใช้บริการ ระบบปรากฏคาว่า “ข้อมูลของบัตรผิดพลาด” เกิดจากข้อมูลของ ผู้ใช้บริการไม่มีในฐานข้อมูล

รูปที่ 2.2.16 หน้าจอข้อมูลผิดพลาด กรณีบัตรถูกล็อคการใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการสแกนบัตรประจาตัวเข้าใช้งาน แล้วเมื่อเลิกใช้งานไม่ได้มาสแกนบัตรออก ทาให้งดใช้สิทธิ์การใช้บริการเป็นเวลา 1 วัน ขั้นตอนการปลดล็อคการใช้บริการ 1. กดปุ่มStart Window บน Keyboard ปรากฏแถบ Start Menu เลือก ADMIN.EXE

รูปที่ 2.2.22 การเข้าสู่ระบบ Admin


2. ปรากฏหน้าต่างใส่ Username และ Password ผู้ใช้ระบบ กด Enter

รูปที่ 2.2.23 การใส่ Username และ Password 3. ปรากฏหน้าจอ System Administrator เลือก คาร้องนักศึกษา เลือก รูดบัตรออกผิดปกติ

รูปที่ 2.2.24 หน้าจอ System Administrator


4. ปรากฏหน้าจอรายการผู้ใช้ที่ถูกงดให้บริการ ใส่รหัสผู้ใช้บริการในช่องรหัสผู้ใช้ กด Search เพื่อค้นหารายชื่อผู้ใช้บริการที่ถูกล็อครหัส กด Return all เพื่อทาการปลดล็อค

รูปที่ 2.2.25 การปลดล็อคการใช้บริการ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ชารุด ปรับสถานะหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์จากสีดา เปลี่ยนเป็นสีแดง เพื่อแสดงสถานะเครื่อง คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องชารุด ขั้นตอนการปรับสถานะเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. เลือก แจ้งอุปกรณ์ชารุด คลิกลูกศรหลังเครื่องที่ชารุด

รูปที่ 2.2.26 การดาเนินการแจ้งเครื่องชารุด


2. ปรากฏหน้าต่างบันทึกคอมพิวเตอร์ชารุด เลือก รอการตรวจสอบ เลือกบันทึก

รูปที่ 2.2.27 การเปลี่ยนสถานะเครื่องคอมพิวเตอร์

3. ปรากฏหน้าต่างแจ้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เลือก OK เพื่อการยืนยันการบันทึก หน้าจอ เปลี่ยนสถานะเป็นสีแดง

รูปที่ 2.2.28 การยืนยันการเปลี่ยนสถานะเครื่องคอมพิวเตอร์


ขัน้ ตอนการเปลี่ยนสถานะเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก เครื่องชารุด เป็น เครื่องใช้งานได้ปกติ 1. เลือก ปรับการทางานเครื่อง

รูปที่ 2.2.29 การปรับการทางานเครื่อง 2. ปรากฏหน้าต่างการเลือกเครื่อง เลือกเครื่องที่ต้องการปรับการทางาน เลือก ไม่ให้ใช้งาน จากนใส่ Username และ Password เลือก ตกลง สถานะของเครื่องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสี ดา เพื่อแสดงว่าเครื่องว่าง และพร้อมใช้งาน

รูปที่ 2.2.30 การปรับค่าสถานะคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้


การบริการสื่อโสตทัศน์ สื่อโสตทัศน์ภายในห้อง KLINICS หมายถึง ดีวีดี , วีซีดี ซึ่งมีทั้งเนื้อหาด้านวิชาการและ บันเทิง อนุญาตให้ใช้ภายในห้อง KLINICS เท่านั้น ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้ใช้เลือกรายการสื่อโสตทัศน์จากแฟ้มรายการสื่อโสตทัศน์ 2. กรอกฟอร์มขอใช้บริการในห้อง KLINICยื่นพร้อมบัตรประจาตัวให้ผู้ให้บริการเก็บไว้เป็น หลักฐาน ลักษณะแบบฟอร์มขอใช้บริการในห้อง KLINICS

รูปที่ 2.2.31 แบบฟอร์มการขอใช้สื่อโสตทัศน์ 3. ผู้ให้บริการสารวจความครบถ้วนของการกรอกข้อมูล จากนั้นมอบสื่อโสตทัศน์พร้อมอุปกรณ์ ให้ผู้ใช้โดยกาหนดให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูสื่อโสตทัศน์ได้ครั้งละ 1 รายการเท่านั้น 4. เมื่อผู้ใช้นาสื่อโสตทัศน์มาคืน ผู้ให้บริการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของสื่อโสตทัศน์และ อุปกรณ์หากอยู่ในสภาพเรียบร้อยจะคืนบัตรประจาตัวให้ผู้ใช้และลงนามรับคืนในฟอร์มขอให้ บริการในห้องKLINICS และเก็บแบบฟอร์มไว้เป็นหลักฐาน 5. ผู้ให้บริการจัดเก็บสื่อโสตทัศน์เข้าตู้


2. บริการพิมพ์เอกสารออนไลน์ ห้อง KLINICS ให้บริการพิมพ์เอกสารออนไลน์ ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือข้อมูลทาง วิชาการจาก อินเทอร์เน็ต โดยเครื่องPrinter ที่ให้บริการมี 2 เครื่อง ได้แก่ - Printer รุ่น HP Laser jct 2430 ซึ่งเป็น Printer บริการพิมพ์เอกสารขนาด A4 ขาวดา - Printer รุ่น HP Colour Caser jct 5500 ซึ่งเป็น Printer บริการพิมพ์เอกสารขนาด A3 และ A4 สี และขาวดา อัตราค่าบริการ - พิมพ์เอกสารออนไลน์ ขนาด A4 ขาวดา หน้าละ 1 บาท - พิมพ์เอกสารออนไลน์ ขนาด A4 สี หน้าละ 15 บาท - พิมพ์เอกสารออนไลน์ ขนาด A3 สี หน้าละ 25 บาท ผู้ใช้บริการแจ้งการพิมพ์เอกสารแก่ผู้ให้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการรับเอกสารให้ลงรายละเอียดใน สมุดค่าพิมพ์เอกสารพร้อมทั้งชาระเงิน

การให้บริการ KLINICS 1  
การให้บริการ KLINICS 1  

ให้บริการคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สื่อการเรียนการสอน สื่อบันเทิง และบริการปริ้นเตอร์

Advertisement