Page 1

308909

305495

˙¯„ÂÒÓ ‰Ï„‚ ß„Á 3 ÔÈË·Ϸ 052- Áßߢ 950,000 ˙ÈÏÚÓ ´ 3289490 305504 6¢˜ ˙¯„ÂÒÓ ß„Á 3 ÔȘˆÂÓ· 050- ˘ È Ó ‚ È È Ù ˙ È Ï Ú Ó ´ 2742588 305569 ‰ ˘ „ Á Î ß „ Á 3,5 Ê Â Ú ≠ ‰    · 050-2255226 ° ˙   Ó „ Ê ‰· GLOBAR 305570 ‡„¯Â≠˙ȯ˜· ‰¯È„ ÌÈ˘ÙÁÓ 050- ° ˙ ·  ˙ Î ‰   Á  ‡ ø GLOBAR 2255226 305792 ÚË Â‰ ßÁ ¯ · ‰Ï „‚ ß„ Á 3 052-2951447 ¢ÌÈ„‡ ÍÂÂÈ˙¢ 306175 052- Û ‚ È ÊÈ „ · ˜ ¢˜ ß „ Á 3 3952555 306188 ˙  Ó „ ʉ · 3 ‰ ˜  ¯ ȉ ‰ È ˙ · 050- ¢Ô¯˘· Ԣτ‰ ˙‚ÒÈÙ¢ ¯˘‡ 9411140 306233 530,000 ‚¢˜ ȘÒÂÏ˘· ß„Á 3 052- ¢ Ì È Ò Î  ‚ Ï Â Ù ¢ Á ß ß ˘ 2493054 306262 ‰¯È„ ÌÈÚÈˆÓ Ì„˜ ˙¯Ȅ Áßߢ 890,000 Êίӷ ˙˜ÏÂÁÓ Á ßߢ 6,000 ˙È˘„ ÂÁ ‰ÒΉ 052-2240490

305186

‰¯ÈÎÓÏ 3-3.5

¨˙ÈÏ ÚÓ ´ ß„ Á 3 ¨˜¯ ÂÓ˘ · ˘È Ó ‚ È Â È Ù ¨ ¯„  ÒÓ Ô ÈÈ  ·· 050-2742588 305370 850000 ‡¢ ˜ È ˜ ˆ „  ¯ ·· 3 050-5212192 Áßߢ 305371 Ô È Ë  · Ï· ‰ Ï Â „‚  ˙¯ „ Â Ò Ó 3 050-5212192 Áßߢ 950000 305372 050- ‰„Ï‚ ˙‡· ˙¯„ÂÒÓ 3 5212192 305389 640,000 ß„Á 3 ¯Â‡È˘≠ÔÓÏÊ· ‚ ÏÂÙ ¢ ˙È·ÈË ˜¯Ë ‡ Áßߢ ÈËÂÓ 054-7124095 ¢ÌÈÒÎ 305408 054- 1070000 ÔÈË·Ϸ 3 champion real 7967917 estate 305428 ßÁ¯· ˙ȘÚ ß„Á 3,5 °° ‰‡ÈˆÓ 052- ¢ÌÈ„‡ ÍÂÂÈ˙¢ Șˆ„¯· 4697698 305493 ≠˙ÒÙ¯Ó ´ 600 ˙· ß„Á 3 1,280,000 Ì ÈÏ ‰Ùˆ ˘Ó˘ 052-3289490 Áßߢ 305494 ‰Ï„ ‚ ß„Á 3 ȘÒÏ ÈÓÒ· ´ ÌÈ ‰ Ô Â ÈÎ Ï ˙ ÈÊÁ ‰ ‰Â ·‚ Áßߢ 1,100,000 ‰ÈÁ ˙ÈÏÚÓ 052-3289490

050- ¯˘˜ ¯ˆ ø ‰¯È„ ÌȯÎÂÓ ÏÙ˜ Ô˙ȇ 2148480 308963 650,000 „ „‚‰≠Ò„¯Ù· 2,5 054-5721459 Áßߢ 308965 Áßߢ 280,000 ¯ÈÙÒ· ß„Á 2 054-3232462 308969 052- 1 ¢ ˜ Ï ˆ ¯ ‰ · 1,5 052-4636395 2923218 310122 052- Ú ˜ ¯ ˜ Ô Ó ˆ È Â · 2,5 2923218 311854

Ì ¯ ÍÂ ¯·· ¯ „ Á ˙ ¯ È „ 054- Á ß ß ˘ 390,000 3076283 312815

´ ß„Á 2 Êίӷ ‰¯ÈÎÓÏ ËÏ ÙÓ ˜ ˙ˆÙ ˘Ó ˙ÒÙ¯Ó 052-3952555 312821

09- ψ¯‰· ω ´ ß„Á 2.5 052-5933030 8614955 313031

ÌÈÓȉ ≠˙ ˘˘· ˙ Ú˜˘Â Ó 2,5 050-5212192 Áßߢ 750,000 313213 050- ¯ÎÈη ÂÈ„ÂËÒ ˙¯Ȅ 2 7490490 313880 ´ · È ˆ  ‰ ≠ Ï ‡ Â Ó ˘ · ß „ Á 2,5 052- 054-6104720 ˙ÈÏÚÓ 6045180

305863

‰È˙ ‰¯ÈÎÓÏ Ô¢Ï„ ‰¯ÈÎÓÏ 1-2.5

‰ Ú ˜ ˘ ‰ Ï ¯ ¢ Ó 60 ß „ Á 2 050-7490490 ¢Ìȯ˘È¢ 306097 ‰Ó˜· ÏÂÙÎ ÂÈ„ÂËÒ ÏӯΠÔÂÏÓ· 052- Á ßߢ 725,000 ¨ ‰‰Â ·‚ 3378954 306677 Ï Ë Ù ÒÂ È ß Á ¯ · ˙ ˆ Ù Â ˘ Ó ß „ Á 2 052-6223901 ¢ÌÈ„‡ ÍÂÂÈ˙¢ 306993 2 Ì „ ˜ ˙  ¯ È „ · ‰ Ï Â„ ‚ ‰ ‡ È ˆ Ó Â‡ „¯ Â≠ ˙ȯ ˜· ˙ ¯‡ ÂÙÓ 052-2440394 Áßߢ 560,000 308299 ˙Âӄʉ· ¯ÈÚ· ¯„Á 1 ‰¯ÈÎÓÏ 052-2923218 1¢˜ 308321 054- Áßߢ 280000 ¯ÈÙÒ· 2 3232462 308337 Á ßߢ 490000 ¯¢Ó 36 ß„ Á2 050-7490490 308635 ˙ È ÏÏ Î ˙ ˆ Ù ˘ Ó 2 ¢ ˜ ÏÈ Ï ‚ ‰ · Á ß ß ˘ 920,000 ˙ È Ï Ú Ó ‡ Ï Ï 052-2901208 308649 2 Ì„˜ ˙¯Ȅ· ‰Ï„‚ ˙Âӄʉ 052- 380000 „¯˘ÓÎ ‰Ó¢¯ 2440394

62 62


308327

˙ˆÙ Â˘Ó ÌÈȯ٠‡ ˙ Ó¯· 3 052-6877897 ÛÂ ´ ‰Ë˜˘ ¢Ô¢Ï„ ÒȯҢ 308522 052-2410160  ‰ È Ú ˘ È · 3 ° ° ° È „È È Ó 308558 ˙ ¯ ‡ Â Ù Ó ˙ È ˜ Ú Ô ÈË   ·Ï · 5 ‰ÎÂÊ Ì„Â˜‰ ¨˘Ó˘≠ÆÓ ´ ¯˙ÂÈ· 052-2850211 °°° 308620 Ï ¢ˆ‡ ßÁ ¯· ˙ ¯„ ÂÒÓ ß „Á 3 052-6389863 ¢ÌÈ„‡ ÍÂÂÈ˙¢ 308629 ˙ÈÊÁ ¯¢Ó 90 ß„Á 3 Û‚ÈÊÈ„· 052-2901208 308633 950,000 ¯¢Ó 110 ÔÈË·Ϸ ˙È ˜ÏÁ ˙ˆÙÂ˘Ó 1 ¢˜ Á ßߢ 052-2901208 308634 2¢˜ ¯¢Ó 85 ß„Á 3 ÏÈÏ‚‰· 052- Áßߢ 850,000 ˙ˆÙÂ˘Ó 2901208 308652 ˙ È ¯ ˜ · 3 Ì „ ˜ ˙ ¯ È „ · ‰ ˆ ˆ Ù 052- 650000  ‡ „ ¯   2440394 308660 ˙ˆÙÂ˘Ó ß„Á 3 ¯¢Ó 85 ȯ‡·· 054- Áßߢ 885,000 ˙ÈÏÚÓ´ 2645787

63

307669

650,000 ÔӈȠ߄˘· ß„Á 3 052- ¢ÌÈ„‡ ÍÂÂÈ˙ ¢ Áßߢ 2951447 307677 ÔÈ È Ë ˘ ¯Ó Â Ê · ˙ ˆ Ù Â ˘Ó ß „ Á 3 054-7967917 Áßߢ 730,000 champions real estat 307957 ß „ Á 3 ¢ „ È ˙ Ú ‰ ≠ Ï ‡ ¢ ¨ „ ¢ Ò· 054-2375751 ÌÂÏ·ÈÏÈÏ· 308014 ˙ÈÏÚ Ó ß„Á 3 ˜¯ÂÓ˘· 050-2255226 Áßߢ 595,000 GLOBAR 308015 ˙ È Ï Ú Ó ´ ß „ Á 3 Ï Â Î ˘ ‡ ≠ È Â Ï· GLOBAR 050-2255226 308077 ˙ÈÙ¯ÂÚ ° ˙ÁÂÂ¯Ó ¨ÔÓˆÈÈ· 3 È„ÈÈÓ ° ˘ÈÓ‚ ¯ÈÁÓ ° ‰Ë˜˘Â 052-7022280 ° 308307 ¯ÈÁÓ ·ÂÁ¯„ÓÏ ÌÈÏ ‰·Â¯˜ 3 °°°‰ÏÂÚÓ ‰Ú˜˘‰ °È·È˘¯Ë‡ Ԣτ ÒȯҢ 052-7022280 308312 050- Ê Î ¯ Ó · 3 ° ° ° ı Â Ù È ˘ Ï 7490490 308314 050- 750000 ‚¢˜ ÏÈÏ‚· 3 7490490 308315 ˙ÈÊÁ ȘÒÈË·ßÊ· 3 050- Á ß ß ˘ 1150000 7490490

306972

ß„Á 3 ¢ Ô·Ï Ï ÂÁ Î Ò˜Óȯ ¢ 75 ‰ÓÈ ‰„ Ó ˙ ˆÙÂ˘Ó ¯¯·· 052-5550529 ÈÏ· 2¢˜ ¯¢Ó Ș ÈÓ 307005 ¨ ˙ Ú˜ ˘ Â Ó ß „ Á 3 Ï Â Î ˘ ‡ È ÂÏ · χ ¯˘È 050-2255226 GLOBAR 307102 ˙„Ú· 3 ÍÂ˙Ó 2¢˜ ˙ˆÙÂ˘Ó 052- ©‰¯Â„Ï ‰ÒÈή ȘÒω 6744705 307356 ß„Á 2,5 ´ ß„Á 3 ¯ÂÈ„ ßÁÈ 2 ÌÈ Ï ‚ Û · Ô ÈË Â Ï Á Ï ˙ ˆ Ù Â ˘ Ó 052- „·Ï· Áßߢ 1,350,000 2850211 307359 2¢ ˜ ˘ ˜  · Ó‰ Ê Î ¯ Ó· ß „ Á 3 052- „ · Ï · Á ß ß ˘ 830,000 2850211 307378 Ô„¯Â‚ ßÁ¯· ˙ȘÚ ¨˙Âӄʉ· 3 052-2923218 Áßߢ 680,000 307664 ÁÙ ËÓ ÔÈ È ·· Ô ÈË  ·Ï · 3,5 054- Á ß ß ˘ 1,000,000 2591518 307665 ˙È ˜  Ú ˙ È Ï Ú Ó ‡ ÏÏ Ô Â „ ¯  ‚ · 3 054-2591518 Áßߢ 820,000 307668 ‰ Ú · ˘ ‰ ß Á ¯ · ˙ ¯ „  ÒÓ ß „ Á 3 052-6223901 ¢ÌÈ„‡ ÍÂÂÈ˙¢

306263

È Ï · ¯ ¢ Ó 120 Ô Â Ó Â Ï Â Ò · 3 052- Áßߢ 850,000 ˙ÈÏÚÓ 2457974 306485 ‰Ú ˜ ˘‰ Ï ‰ ¯È „  ˙   Ó„ ʉ · 90 ÏÚÓ ‰Ï„‚ ‰¯È„ ¯ÈÙÒ ßÁ¯· 050- Á ß ß ˘ 750,000 ¯ ¢ Ó 6919101 306495 ´ ‰‰Â·‚ ‰Ó˜ ß„Á 3 ÌȯÂʇ· ¨ ·Â Ë Ì Â È ¨ ˘È Ó ‚ È Â  È Ù Æ ßÚ Ó ¢ÌÈÒÎ ‡¯ÊÚ¢ 050-2742588 306500 ÌȯÂʇ · ß„Á 3 ‰ ¯ÈÎÓÏ 052-3952555 ˙¯„ÂÒÓ 306613 850,000 Ô„¯Â‚· ˙¯„ÂÒÓ 3 052-7958111 306618 ˙ˆÙ¢ Ó ß„ Á 3 ÏÈÏ ‚‰· 052-2850211 Áßߢ 830,000 306674 ‰Ï„‚ Û‚ÈÊÈ„ ßÁ¯· ß„Á 3,5 052- ¢ Ì È  „ ‡ Í Â Â È ˙ ¢ 6223901 306695 ¯ ¢ Ó 105 7 ¢ ˜ 3.5 Ô Ó ˆ È Â 054-7967917 990000 champions real estate 306906 ˙   Ó „ Ê ‰ · ˙ È ˜  Ú Ô „ ¯  ‚ · 3 052-2923218


311094

ß„Á 3 ÌÈÒ¯ȇ‰≠˙Ú·‚· °¯È„ ¨ßÚÓ ´ 6¢˜ ¨˙¯„ÂÒÓ ‰Ë˜˘ · Â Ë ≠ Ì Â È ¢ Ì È ÒÎ  ‚ Ï Â Ù ¢ Û Â  050-2742588 Ìȯه 311123 ≠˙ȯ˜· ÌÈÚÈˆÓ Ì„˜ ˙¯Ȅ 640,000 2¢˜ ‰Ï„‚ 3 ‡„¯Â 052-2440394 Áßߢ 311131 3,5 Ì È Ú È ˆ Ó Ì „ ˜ ˙  ¯ È „ ˙È ÏÚÓ´ 2 ¢˜ ÔÈË·Ϸ 052- Á ß ß ˘ 1,000,000 2457974 311243 Áßߢ 790,000 ß„Á 3 ¨‰ÈÏÓÚ· ¢ÔÂÒÎÒ≠ÂÏ‚‡¢ 0522670151 311247 860,000 ß „ Á 3 ¨· ¢‰ ˘ Ó · 052- ¢Ô ÒÎÒ≠ÂÏ ‚‡¢ Á ßߢ 2670151 311480 ˙ÈÏÚÓ ´ ·Âί·· ˙Ú˜˘ÂÓ 3 050- Áßߢ 1,100,000 ‰ÈÁ´ 5757621 311481 050- ß „ Á 3 ˜ ß ˆ ¯  ˜ · 2255226 311482 050- ß „ Á 3 È ˜ Ò  Â Ï ˘ · 2255226 311483 050-2255226 ß„Á 3 Ô·Ϸ 311486 050- ß „ Á 3 ‚ ¯ ·  Ë Â ¯ · 2255226 311487 050- 1,230,000 ß„Á 3 ‚ÏÂÙ· 2255226 311495 -100 3,5 ° Ô Â ¯˘ ‰ ≠ ˙ È ¯ ˜· ÈÊÎ¯Ó Ì˜ÈÓ· ¨¯¢Ó ÒÈ Â ¯Ò¢° Á ßߢ 1,180,000 052-4429095 ¢Ô¢Ï„ 311498 ≠ ‰ ˘ Ó ß Á ¯ · ˙ ¯ „ Â Ò Ó ß „Á 3 ÍÂÂÈ˙¢ Áßߢ 650,000 ‡¯ÈÙ˘ 052-6223901 ¢ÌÈ„‡ 311811 ß„Á 3,5 ¢„È˙Ú‰≠χ¢ ¨„¢Ò· 054-2375751 ÔÈË·Ϸ 312039 3 ˙¢Ù ßÁ¯· ‰È˙· ‰¯ÈÎÓÏ Áßߢ 850,000 ¯¢Ó 70 ß„Á 050- ¢¯ÙΉ Ԣτ≠‰Ë‡¢ 5562869 312081 È Ù Ï ß „Á 3 ‰ ¯È„ ‰¯È ÎÓ Ï Ô È È  · · ‰ „  ‰ È Ô · „ È Ï ı ÂÙ È ˘ 050- Áßߢ 890,000 ÁÙÂËÓ 8441118 312144 ßÁ¯· ˙¯„ÂÒÓ ‰Ï„‚ ß„Á 3 052- ¢ÌÈ„‡ ÍÂÂÈ˙¢ ȯ‡· 6223901 312176 ÔÈÈ ·· ¨ÌÈÒ Â¯ ȇ ‰≠ ˙ Ú·‚ · 6 ‰Ó˜¨ß„Á 3 ¯„ÂÒÓ ˘˘ ¢ Ì È Ò Î ‚ Ï Â Ù ¢ ¨ Û Â  ¨ ß Ú Ó ´ · Â Ë Ì Â È 050-2742588 Ìȯه 312212 ¯¯· ßÁ ¯· 3 ˙Âӄʉ· 09- ˙ È Ê Á Á ß ß ˘ 800,000 8337555 312217 ˙ ÈÏ Ú Ó ¨ß „ Á 3 Ô Â  ‚ Ú È ¢ ˘· Áßߢ 780,000 ˜¯ ˙Ú˜˘ÂÓ 050-2255226 312218 ˙ÈÏÚÓ ¨ß„Á 3 ¯¯Â˘Ó‰ Ô˙· 050- Á ß ß ˘ 750,000 2255226

308661

310789

≠χÂÓ˘· „Â‡Ó ˙¯„ÂÒÓ ß„Á 3 052- ¢ÌÈ„ ‡ ÍÂÂÈ˙ ¢ ·Èˆ‰ 2951447 310791 ˙Ú˜˘ÂÓ ˙ÈÏÚÓ ´ ¯¯· „ÈÏ 3 054-2591518 310793 ‰ Ó È ‰ „Ó Â ˙ ˆ Ù Â ˘ Ó È ¯ ‡· · 3 054-2591518 ˜ÊÁÂ˙Ó ÔÈÈ·· 310875 Ìȯه≠˙Ó¯· ˙ÈÈÂˆÓ ‰Ú˜˘‰ ÔÈÈ· ˙¯„ÂÒÓ ¨¯ÈÈ„ ÌÚ ß„Á 3 052- Á ßߢ 750,000 ¯„ ÂÒÓ 7303737 310879 ÏÚ ‡¢˜ Ìȯه≠˙Ó¯· ß„Á 3 ˙ ¯ „ Â Ò Ó Â· ‡ Ë ‡ Ï Ï Ì È „ ÂÓ Ú 052-6744705 Áßߢ 750,000 311067

ß Á ¯· ß „ Á 3 ‰ ¯ È Î Ó Ï È¯Á‡ ÔÈÈ· ‰È˙ ÔÙ¯ÂÂË‡ 054-2036999 ıÂÙÈ˘ 311085

ßÁ¯· ¯¢Ó 96 ß„Á 3,5 ‰¯ÈÎÓÏ ˜¯ È ˜Ò  ÏÈÓ Ò Ï ·Â ¯˜ ˘ ˘ 050- Á ß ß ˘ 1,230,000 7420598 311092 ß„Á 3,5 ¢„È˙Ú‰≠χ¢ ¨„¢Ò· 054-2375751 ÔÈÓÈ· ß„˘·

310451

ȘÒÏÈÓÒ ßÁ¯· ‰·ÂË ß„Á 3,5 Á ß ß ˘ 1,000,000 ˙ È Ï Ú Ó ´ 052-4697698 ¢ÌÈ„‡ ÍÂÂÈ˙¢ 310464 ˙ÈÎÂ˙ ÍÈω· Ô„¯Â‚· ‰Ï„‚ 3 050- ‰¯È‚ÒÏ Áßߢ 760,000 38 5757621 310467 ‰ÈÁ´ ˙ÈÏÚÓ´ ÒÂÒ˜ÂÏ ß„Á 3 ·Â ί  ·· ıÙ Â˘Ó ÔÈÈ· 050- ‰¯È‚ÒÏ Áßߢ 1,050,000 5757621 310489 ≠˙˘˘· ˙ ȘÚ 3 054- ˙ÈÏÚÓ´ ˙Ú˜˘ÂÓ¨ÌÈÓȉ 2591518 310717 050- ‰Ï„‚ ß„ Á 3 ‚¯·˯· 2255226 310723 ß Á¯ · ¢ Ô ·Ï Ï ÂÁÎ ≠ Ò˜ ÓÈ ¯¢ ¯¢Ó 85 ¨ß„Á 3 ˙¯È„ Û‚ÈÊÈ„ ‰‰  ·‚ ‰‡Â ˘ ˙ ¨ ı ÙÈ ˘ È ¯Á ‡ χÎÈÓ 052-5550495 310763 052- ˙ÈÏÚÓ ´ ˙ȘÚ Ôӈȷ 3 2923218 310785 ß Á ¯ · ˙ È ÏÚ Ó ´ ˙¯ „ Â Ò Ó ß „ Á 3 ¢ÌÈ„‡ Í È˙¢ Ô ·Ï≠ÒÁÙ 052-4697698

˙ˆÙ ˘Ó ß„Á 3 ÔÈË · Ï· · ‡ Ë · ‰ È  Á ˙È ÏÚ Ó ‰ ˘ „ Á Î 054-2645787 Áßߢ 885,000 308663 ß „ Á 3,5 ‡ ¯ È Ù ˘ Ì ‰ ¯ · ‡ · ‰ È  Á ˙Ò Ù ¯Ó ´ ˙Á ¯ Ó 935,000 ˘„Á Á·ËÓ ¨˙ÈÏÚÓ 054-2645787 Áßߢ 308968 ´ ˙ȘÚ ˙Âӄʉ· ÔÈË·Ϸ 3 052- 052-2923218 ˙ÈÏÚÓ 4636395 309359 Ú˜¯˜ ¨˙ Ú˜˘ÂÓ ÏÈÏ‚‰· 3,5 052-2923218 309365 ·„ ßÁ¯· „Â‡Ó ˙Ú˜˘ÂÓ ß„Á 3 052- ¢ Ì È „ ‡ ÍÂ Â È ˙ ¢ ¯  ¯ ‚ 4697698 309404 ¯ÎÈÎÏ ‰„ÂÓˆ Û‚ÈÊÈ„· ß„Á 3 050- „·Ï· Áßߢ 1,150,000 2591516 309411 ´ ˙Ú˜˘ÂÓ ÔÈË·Ϸ ß„Á 3,5 Á ß ß ˘ 1,020,000 ˙ · ˘ ≠ Æ Ó 050-7420598 309608 3,5 Șˆ„¯·· ¢ÌÈÒÎ ¯Â˘¢ 900,000 ıÙ ˘Ó Ú ˜ ¯˜ ß„ Á 052-3984888 Áßߢ 309700 ‰ È Ù È Ù È ß „ Á 3,5 ‰ ¯ È Î Ó Ï ‰ ‰  · ‚ ‰ Ó Â ˜ ¯ ˙Â È · ˙Ú ˜ ˘ Â Ó 052- ˘ ˜  · Ó ‰ Ê Î ¯ Ó · 8441118 309719 Êίӷ ˙ÈÏÚÓ ÈÏ· 2¢˜ ß„Á 3 050-7420598 Áßߢ 850,000 309735 ˙ÈÏÚÓ ‡ÏÏ È˜ˆ„¯·· ß„Á 3,5 054- Áßߢ 750,000 ˙ˆÙÂ˘Ó 2591518 309736 ˙ È Ï Ú Ó ´ Ê Î ¯ Ó · ß „ Á 3,5 Á ß ß ˘ 1,050,000 ‰ Ó È ‰ „ Ó 054-2591518 309738 ˙ȯ˜· 3 ¢„È˙Ú‰≠χ¢ „¢Ò· 054- ˙ È Ï Ú Ó ´  ‡ „ ¯   2375751 309767 ‰·È·Ò ¨˙¯„ÂÒÓ ¨¯ÈÚ‰ ÔÂÙˆ· 3 ÒȯҢ ‰ÏÂÚÓ ‰˜ÒÈÚ ¨‰Ë˜˘ 052-7022280 ¢Ô¢Ï„ 309966 ß„Á 3 ˜Â˜≠·¯‰ ßÁ¯· ˙Âӄʉ· ‰ËÏÁ‰ ȯȉÓÏ ¯¢Ó 90 6¢˜ 050-6919101 310116 È ¯ ‡ · · ß Á¯ · ˙Ú ˜ ˘ ÂÓ ß „Á 3 052-6223901 ¢ÌÈ„‡ ÍÂÂÈ˙¢ 310131 WWW.ADANIMI M M O . C O . I L < h t t p : / / WWW.ADANIMIMMO.CO.IL> 310277 ˙È ÏÚ Ó ß „ Á 3 Ô Â· Ï ÒÁ Ù · ¨˙È„ÈÈÓ Áßߢ 760,000 ˙Á¯ ¢GLOBAR¢ 050-2255226 310415 ‰Ï„‚ ȯ‡·· ß„Á 3,5 ‰¯ÈÎÓÏ 1,170,000 ˙ˆÙÂ˘Ó ¯¢Ó 90 050-7420598 Áßߢ 310418 ¯¢Ó 100 ˙ȘÚ ß„Á 3 ‰¯ÈÎÓÏ 050- ˙ÈÏÚÓ ‡ÏÏ ıȷ¯ȇӷ 7420598

64 64


312364

˙ÈÏÚÓ ´ ıÙÂ˘Ó ÔÈÈ·· ‰Ï„‚ 3 09-8337555 ȘÒÏÈÓÒ ßÁ¯· 312413 ˙ˆÙÂ˘Ó ‰Ï„‚ ß„Á 3 ‰¯ÈÎÓÏ 052- ‚ ¢ ˜ ‰ ‰  · ‚ ‰ Ó ¯ · 3952555 312471 ßÁ¯· Ú ˜¯ ˜ ˙ ȘÚ ß„Á 3 ¢ÌÈ„‡ ÍÂÂÈ˙¢ ·Èˆ‰≠χÂÓ˘ 052-2951447 312491 ‰ÙȘ˘Ó 7¢˜ ß„Á 3 ÔÂ‚Ú È¢˘· 050- Á ß ß ˘ 780,000 ¨ Ì È Ï 2255226 312499 ≠Ƙ· Ìȯ ‚Ó Â ‡ ‰Ú˜˘‰Ï ˙ÈÏÚÓ ´ ß„ Á 3 ‡„¯ Â ¢Ô¢Ï„ ÒȯҢ Áßߢ 690,000 052-2434756 312501 ß„Á 3 ÔÈÈÂˆÓ Ì˜ӷ ˙ˆÙÂ˘Ó 850,000 ˙ÈÏÚÓ ´ ‡„¯Â≠Ƙ· 052- ¢Ô ¢Ï „  Ò È Â Â ¯Ò ¢ Á ß ß˘ 2434756 312502 ßÁ ¯ ·  ‡„ ¯Â  ≠ Æ ˜ · ‰ Ù È ‰ ¯ È „ Áßߢ 850,000 ß„Á 3 ȘÒÂÏ˘ 052-2434756 ¢Ô¢Ï„ ÒȯҢ 312525 ¨¯ÈÚ‰ ÔÂÙˆ· ¯¢Ó 110 ˙ȘÚ 3 ° ˙  ‡ ¯ Ï ı Ï Ó Â Ó Á ß ß˘ Ô Â ÈÏ Ó Î ¢Ô¢Ï„ ÒȯҢ 052-7022280 312635

‰ÈÁ ´ ˙ÈÏÚÓ ´ ß„Á 3.5 ÌÈ‚ÊÓ 3 ´ ‰¯ ˜ Ó 052- Á ß ß ˘ 1,100,000 3698574 312687

850,000 È ˜ ˆ „  ¯ · · ‡ ¢˜ 3 050-5212192 Áßߢ 312688 050- Ô È Ë   · Ï · ˙ ¯ „ Â Ò Ó 3 5212192 313032 050- È ¯ ‡ · · ˙ È Ï Ú Ó ´ 3 7480405 313033 ‰Â˜˙≠Á˙Ù· ˙ÈÊÁ ˙Ú˜˘ÂÓ 3,5 050-5212192 313163 ¯¢Ó 100 ‰Ú·˘‰ ßÁ¯· ß„Á 3,5 050- Á ß ß ˘ 1,230,000 7420598 313164 ¯¢Ó 100 ÔÂȈ≠¯‰ ßÁ¯· ß„Á 3,5 050- Á ß ß ˘ 1,050,000 7420598 313187 ¨ÈÊÎ¯Ó Ì˜ÈÓ ¨ÔÈÓÈ· ß„˘· 3 052- ¢Ô¢Ï„ ÒȯҢ °˙ȘÚ 7022280 313217 ‰ ÏÂ Ú Ó Ì Â ˜ È Ó · ß „ Á 3 ‚ Ï Â Ù· 050-2255226 ¢ÌÈÒÎ ¯·ÂÏ‚¢ 313218 ˙È·È˘¯Ë‡ ß„Á 3 ‰„Ï‚ ˙‡· ¢ÌÈÒÎ ¯·ÂÏ‚¢ Áßߢ 790,000 050-2255226 313223 ˙ È Ï Ú Ó ´ ‰ Ï Â „ ‚ ß „ Á 3 Ï ÂÓ · 052- Áßߢ 1,200,000 ‰ÈÁ 3289490 313224 ˙Ú˜˘ÂÓ ß„Á 3,5 ȘÒÈË·ßÊ· 052- Áßߢ 1,300,000 ˙ÈÏÚÓ´ 3289490 313275

´ 5¢˜ ˙¯„ÂÒÓ ß„Á 3 ˙¯È„ 054- ˙ ¯ ˘ ß Á ¯ · ˙ È Ï Ú Ó 7697166 313462

˙¯‡ÂÓ ˙Ú˜˘ÂÓ È˜ÒÏÈÓÒ· 3 054-2591518 ·¢˜

65


305351

Ô Ò Á Ó ´ Ô Â ¯ ˘ ‰ ≠˙ È ¯ ˜ · ß „ Á 4 050- ¢ Ì È ¯ ˘ È ¢ ˙ · ˘ · ≠ ‡ Ï 7490490 305374 ‰„Ï Â‚ ˙‡ · ˙ Ú˜˘ÂÓ 4 050-5212192 Áßߢ 845000 305377 ˙· ˘ ˙ÈÏ ÚÓ ˙ÒÙ ¯Ó´ 5 050- È Â Ï ‰ ‰ „  ‰ È · ˙ ¯ „ Â Ò Ó 5212192 305395 ¯ ˜  „ Ë ˜È È Â ¯Ù· Ô Â ¯˘‰ ≠ Æ ˜· ° ° ° ‰ Ó È ‰ „ Ó ß„ Á 5 È ˙ ¯ ˜ Â È ‰ 052-4429095 305397 ß„Á 5,5 ÈÂω≠‰„‰ȷ ° ‰‡ÈˆÓ 1,290,000 ˘Ó˘≠ÆÓ ´ ‰Ï„‚ 052-4429095 Áßߢ 305399 „Â‡Ó ˙ÁÂÂ¯Ó ß„Á 5 ¯ÊÚÈχ≠Ô·· 2 ´ Ï Î Ï ·  ¯ ˜  ‰ Ï ÂÚ Ó ¯  ʇ ¨ 052- Áßߢ 1,200,000 ˙ÂÒÙ¯Ó ‰Ê‡Â ˜¯· 4429095 305400 ˙¯Ù ˘Ó ß „Á 4 È ˜Ò ÏÈ ÓÒ · Ì È ¯ „Á ¨ „ ‡ Ó ‰ Ë ˜ ˘ ˙ · ˆ Â Ú Ó Â 052- Áßߢ 1,290,000 ° ÌÈÏ„‚ ˜¯· ‰Ê‡Â 4429095 305401 Û Â  ˙È ˜  Ú ß „Á 4 Ô Â ¯ ˘‰ ≠Æ ˜ · 052- Áßߢ 1,220,000 ˜Ë¯ÂÙÒÏ ‰Ê‡Â ˜¯· 4429095 305404 4 ȯ„≠Ƈ ˘Èȯ٠Ô¯˘‰≠Ƙ· ˘Ó˘≠ÆÓ ¨ÔÒÁÓ ´ ‰Óȉ„Ó ß„Á 052- ° Ì È È Á ˙ Â Î È ‡ ¨ ‰ Ï Â „ ‚ ‰Ê‡Â ˜¯· 4429095 305405 054- ˙Âӄʉ· ÈÂω ‰„‰ȷ 4 champion real 7967917 estate 305424 ÈÂω ‰„Â‰È ßÁ¯· ¯‡ÂÙÓ Ë˜Èȯ٠052-6389863 ¢ÌÈ„‡ ÍÂÂÈ˙¢ 305496 ‰ È  Á  ˙ È Ï Ú Ó ´ ß „ Á Ô Ó ˆ È Â ·4 052-3289490 Áßߢ 950,000 305497 ˘Ó˘≠˙ÒÙ¯Ó ´ 600 ˙· ß„Á 5 1,950,000 Ô¢‡¯ ˜ ÌÈÏ ‰Ùˆ 052-3289490 Áßߢ 305498 ˘ Ó ˘ ≠ Æ Ó ´ 600 ˙  · ß „ Á 4 1,650,000 ÌÈÏ ‰Ù ˆ ¨‰‰Â ·‚ 052-3289490 Áßߢ 305499 ‰ ÈÙ È ÙÈ ß „Á 5 Í Ï Ó‰ ‰ ÓÏ ˘ · Áßߢ 1,750,000 ÌÈÏ ‰ÂÙ ‰Ï„‚ 052-3289490 305500 ˙ Ú ˜˘ Â Ó ‰ Ï Â „ ‚ ß „ Á 4 Ô Ó ˆ È Â · 052- Áßߢ 1,220,000 ¨ ˙ÈÊÁ 3289490 305506 ´ ß„Á 4 ‰„Ï‚ ≠˙‡· ‰‡ÈˆÓ ≠ÆÙ ˙ÈÏÚÓ ´ 5¢˜ ˘Ó˘≠˙ÒÙ¯Ó 052-5327728 ˘ÈÓ‚ 305568 ˙‡· ° ˙¯ÊÂÁ È˙Ï· ˙Âӄʉ· ˜¯ ˙¯‡ÂÙÓ ß„Á 5 ‰„Ï‚ GLOBAR Á ßߢ 1,080,000 050-2255226 305665 ˘„Á ÔÈÈ· ß„Á 4 ˙¯È„ ‰¯ÈÎÓÏ Ì È Ï ‡ Ï Ó Û Â ¨ Ï Ó ¯ Î Ô Â Ï Ó „ È Ï 050-2591516 È·È˘¯Ë‡ ¯ÈÁÓ 305790 Û Â  ¨ ˙ ˜ Ï Á Ó ‰ ˆ È  ß „ ˘ · ß „ Á 4 052- ¢ Ì È  „ ‡ Í Â Â È ˙ ¢ Ì È Ï 2951447

313464

306497

¨ ˙ Ò Ù ¯ Ó ´ ß „Á 4 Ì È Ï ‚ Û Â  · ÌÈÏ ÈÁˆ ÛÂ ¨˙ˆÙÂ˘Ó ¨ÔÒÁÓ 050-2742588 · Â Ë Ì Â È ° ¢ÌÈÒÎ ‡¯ÊÚ¢ 313475 09- Ô È È Ë ˘ ¯ Ó Â Ê · ‰ Ï Â „ ‚ 5 8337555 305193 ¨¯¢Ó 125 ß„Á 5 ¨ÌÈÏ‚ ÛÂ· Áßߢ 1,340,000 5¢˜ ˙¯„ÂÒÓ 050-2742588 ·ÂË ÌÂÈ 305505 „Â‡Ó ˙¯„ÂÒÓ ß„Á 4 ÊÂÚ≠‰ÂÂ· Áßߢ 1,180,000 È„ÈÈÓ ÈÂÈÙ 050-2742588 ·ÂË≠ÌÂÈ 313473 ÌȇÂÓ˘Á· ˙ÈÏÚÓ ´ ‰Ï„‚ 4 09-8337555 305187 ß „Á 4 È·ˆ≠Ô·· ˙ Ó„ ʉ· ‰ È Á´ ˙Ò Ù¯ Ó ´ ˙¯„Â Ò Ó Áßߢ 1,040,000 ˜¯ ·‡Ë· 050-2742588 ·ÂË ÌÂÈ 305349 ˙ · ˘ · ≠ ‡ Ï ¨ È Ï È  · ˙ ¯ „Â Ò Ó 4 050-7490490 ¢Ìȯ˘È¢

305737

09- ˙ÈÏÚÓ ´ ÌÈÏ˘Â¯È ßÁ¯· 4 8337555 305739 ´ ˙¯ „ Â Ò Ó ‰ Ï Â „ ‚ 4 ˙   Ó „ Ê ‰ · 09- Ô Ó ˆ È Â ß „ ˘ · Ô Ò Á Ó 8337555 305741 ‰ Á Ó ˘ · ‰ Ï Â „ ‚ 5 ˙  Ó „ Ê ‰ · 09-8337555 ÍÈϯ‡ 305741

‰ Á Ó ˘ · ‰ Ï Â „ ‚ 5 ˙  Ó „ Ê ‰ · 09-8337555 ÍÈϯ‡ 305741 ˙Ú˜˘ÂÓ ¨ ß„Á µ ∂∞∞ ˙¢ · ÌÈÏ ‡ÏÓ ÛÂ °„Â‡Ó ˙Á¯Ӡ052- ¢Ô¢Ï„ ÒÈ·¯Ò¢ ¨È„ÈÈÓ 2434756 305746 09-8337555 ÒÈȯ· ‰˘„Á 5 311312 ß Á ¯ · ‡¢ ˜ ‰È Á ¨ Ô Ò ÁÓ ´ 4 052-2452777 ÔÂȈÏ≠Ô¢‡¯ 313476 09- Û Â ‚  È Ê È „ · ‰ Ï Â „ ‚ 4 8337555 305759 09-8337555 Êίӷ ‰È·· 5

‰ Ë ˜ ˘ ¨ ˙ Ú ˜ ˘ ÂÓ Â ˙ È ˜  Ú 3 ≠χÂÓ˘· ˙ÂÒÙ¯Ó ´ ˙¯‡ÂÓ 054- Áßߢ 810,000 ·Èˆ‰ 2591518 313468 ‡¯ÈÙ˘≠̉¯·‡· ˙ÈÏÚÓ´ 3 054- Á ß ß ˘ 860,000 2591518 313471 3 ¨ ‰ „ Ï Â‚ ≠ ˙  ‡  · ˙   Ó „ Ê ‰ · 750,000 ¨‰‰Â·‚ ‰Ó˜· ß„Á 052- ¢ÔÂÒÎÒ≠ ÂÏ‚‡¢ Áßߢ 3378954 313472 È ˜ ˆ „  ¯ · ˙ ¯ „Â Ò Ó Â ‰ Ï Â „ ‚ 3 09-8337555 313575 ß„ Á 3 ‰„  ‰È ≠ ¯ · · ¢ ¯ · Â Ï ‚ ¢ Áßߢ 780,000 ˙Ú˜˘ÂÓ 8¢˜ 050-2255226 313580 ß „Á 3 ‚ ¯· Ë Â¯ · ¢¯· Â Ï ‚ ¢ Á ßߢ 540,000 ° °° ‰‡ÈˆÓ 050-2255226 313581 ß„Á 3 ‰„Ï Â‚ · ¢¯· ÂÏ‚ ¢ 050- Áßߢ 790,000 ‰¯ÂÓ˘ 2255226 313586 ‰Óȇ˙Ó ¨‡ÏÏ 2¢˜ ÚËÂ‰· 3 057- © ˙ ¯ Î ˘ Â Ó ® ‰ Ú ˜ ˘ ‰ Ï 5585954 313605 Áßߢ 650,000 ÍÈȯ Ô‡ÈÏ· 3 054-5721459 313609 ˙ ¯ „ ÒÓ ˙ ˆ Ù Â˘ Ó ‰ Ï Â„‚ 3 Ìȯ Âʇ· ‰Â ˜Ï ‡ ßÁ¯ · 09-8337555 Áßߢ 590,000 313612 ‰ ˘ ˘ È ˜ Ò ÏÈ ÓÒ· ß „ Á 3 ¯·Ú˘ ÔÈÈ·· ˙‚ÂÊÓÓ ˙¯‡ÂÓ 054- Áßߢ 950,000 ıÂÙÈ˘ ¯Ê˜È·‡ ‰„Â‰È 6332211 313696 050- ‰ „ Ï Â ‚ ≠ ˙  ‡  · 3 5212192 313697 930,000 ‰Â˜˙≠Á˙Ù ßÁ¯· 3 050-5212192 Áßߢ 313876 ß„Á 3 Ô¯˘‰≠Ƙ· ¢˙Æ·ÆÈÆË¢ 1,150,000 ‰ÈÁ ´ ˙ÈÙ¯ÂÚ 050-8942240 Áßߢ 313878 3 ‰˜Â¯È‰≠‰È˙· ¢˙Æ·ÆÈÆË¢ ¯ È ÁÓ ¨ ˙ Á  ¯ Ó ‰ ¯ ÂÓ ˘ ß „Á 050-8942240 È·È˘¯Ë‡ 313904 ˙ Ú˜ ˘ Â Ó ˙ È Ï ÚÓ ´ Ê Î ¯ Ó · 3 052-5888197 „Â‡Ó 313991 ‰ Ú · ˘ ‰ ß Á ¯ · ˙È ˜  Ú ß „ Á 3 052- ¢ Ì È  „ ‡ Í Â Â È ˙ ¢ 6223901 313994 ˙ÈÏÚÓ ´ ‰Ï„‚ ‰ÙÈ ß„Á 3 ¢ Ì È  „ ‡ Í Â Â È ˙¢ È ¯ ‡ · ß Á ¯ · 052-6223901 313997 ßÁ¯· ˙ÈÏÚÓ ´ ‰Ï„‚ ß„Á 3 ¢Ì È „‡ Í  È˙¢ ÌÈ Ï˘Â¯È 052-6223901 314035 ȘÒÏÈÓÒ· ß„Á 3 ˙¯È„ 09-8822039 ‰ ¢ ˜ ‰ È  ˙  © Ì ¯ ÂÈ ® 313255

‰¯ÈÎÓÏ ¯˙ÂÈ 4

˙·ÈÁ ßÁ¯· ˙ÈÏÚÓ ´ ‰Ï„‚ 4 09- ı Â Ù È ˘ È ¯ Á ‡ ¨ Ô Â È ˆ 8337555

66 66

השבוע בנתניה טסט 28 לאוגוסט  

העיתון הנפוץ והדומיננטי בנתניה והסביבה גליון 28 לאוגוסט 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you