Page 1

ZDRAVSTVENI SAVJETNIK

www.adiva.hr

ADIVA

BESPLATNI PRIMJERAK

BROJ 246/12. 10. 2018.

VAŠA PRIČA

Doris Karamarko: Zbog bolesti sam postala jača i sigurnija u sebe LOGOPEDIJA

Ponovno učiti govoriti i razumjeti nakon moždanog udara

moja

ADIVA LJEKARNA POSEBNI PRILOG

ZDRAVLJE IZ PRIRODE

Eterična rješenja za jačanje imuniteta TEMA BROJA

Prehlađena jesen

MJESEC BORBE PROTIV KARCINOMA DOJKE


NOVO BL AGODATI MORA UZ KOJE SE L AKŠE DIŠE

BRŽE olakšanje intenziteta simptoma kod prehlade i alergije

Distributer: Adriatic bst d.o.o., Podružnica Zagreb, Srebrnjak 61, 10 000 Zagreb, info.slovenia@perrigo.com

www.physiomer.com

Baseline+bloc marque


UVODNIK UVODNIK

Dragi čitatelji,

SADRŽAJ SADRŽAJ

možda moždaiiviviimate imateosjećaj osjećajda daviše višenigdje nigdjene nemožete možeteotići otićiaada da ne nečujete čujetekako kakonetko netkokašlje kašljeiliilikiše kiše––uuautobusu, autobusu,tramvatramvaju, ju,na naposlu, poslu,uutrgovini trgoviniiliilikod kodkuće. kuće.Ipak, Ipak,navikli naviklismo smoda da hladnije hladnijevrijeme vrijemeuvijek uvijeksa sasobom sobomnosi nositaj tajpotpis potpisprehlade. prehlade. Zbog Zbogtoga togasu, su,uostalom, uostalom,naši našistari stariiibili biliuvjereni uvjerenida daćemo ćemose se prehladiti prehladitiizađemo izađemolilina nahladan hladanzrak, zrak,no noprava pravajejeistina istinada da ćemo ćemose seprehladiti prehladitiupravo upravouusuprotnim suprotnimuvjetima uvjetima--kad kadsmo smo zatvoreni zatvorenissdrugima drugimauutoplim toplimiisuhim suhimprostorijama prostorijamagdje gdjese se virusi virusilako lakoiibrzo brzošire. šire.Glavni Glavni„rasadnici“ „rasadnici“virusa virusasu sukolektivi, kolektivi, odnosno odnosnovrtići vrtićiiiškole, škole,gdje gdjesu sudjeca djecasklonija sklonijadodirivanju, dodirivanju, bližem bližemfizičkom fizičkomkontaktu, kontaktu,što štoolakšava olakšavainfekcije. infekcije.Odrasli Odrasli pak paktrebaju trebajumisliti mislitina nato toda dadobre dobrehigijenske higijenskemjere mjere(prije (prije svega svegapranje pranjeruku, ruku,korištenje korištenjepapirnatih papirnatihmaramica maramicaiislično) slično) znatno znatnosmanjuju smanjujurizik rizikod odzaraze. zaraze.No Nozarazimo zarazimolilise, se,dobro dobrojeje znati znatida dasu suprehlade prehladenajčešće najčešćebezopasne, bezopasne,iako iakomogu mogubiti biti itekako itekakonaporne naporneiiiscrpljujuće, iscrpljujuće,posebno posebnokada kadajejeriječ riječoogrlogrlobolji boljiiicurenju curenjunosa. nosa.Stoga Stoganije nijenaodmet naodmetponoviti ponovitilekcije lekcijeoo samopomoći, samopomoći,odnosno odnosnonačinima načinimana nakoje kojemožemo možemoublažiti ublažiti simptome simptomeprehlade prehladeiirinitisa. rinitisa.Pomislimo Pomislimoliliuutoj toj„muci“ „muci“da da nam namjejeteško, teško,dobro dobrojejesjetiti sjetitise seonih onihkojima kojimajejemnogo mnogoteže, teže, aaipak ipakse sene nepredaju. predaju.Svoju Svojunam namjejepriču pričuispričala ispričalamlada mlada Doris Doriskoja kojaod odranog ranogdjetinjstva djetinjstvaboluje bolujeod odjuvenilnog juvenilnog idiopatskog idiopatskogartritisa, artritisa,no noizborila izborilase seza zasretno sretnodjetinjstvo djetinjstvoii mladost. mladost.Naučit Naučitćemo ćemonešto neštoiiookarcinomu karcinomuusne usnešupljine, šupljine, temi temiookojoj kojojse senerado neradogovori govoriiipiše, piše,no nozbog zbogprevencije prevencije se semoramo moramoupoznati upoznatissnjom. njom.Potom Potomsu sutu tuiipacijenti pacijentikoji koji nakon nakonmoždanog moždanogudara udaraponovno ponovnomoraju morajuučiti učitigovoriti. govoriti. Čovjek Čovjekjejedruštveno društvenobiće bićeiisvima svimanam namjejelakše lakšekad kadsvoje svoje teškoće teškoćepodijelimo podijelimossdrugima, drugima,kad kadimamo imamonekoga nekogatko tkonas nas sluša, sluša,razumije razumijeiipodržava. podržava.Takav Takavjejerazgovor razgovoritekako itekakoljekoljekovit. vit.Dakle, Dakle,dijelite dijelitesvoje svojemisli, misli,volite volitese seiibudite buditezdravi. zdravi.

Tema Tema broja: broja:

Prehlađena Prehlađena jesen jesen

str. 7 - 11

33 44 55 77 10 10 12 12

14 14 str. 7 - 11

16 16

Psihologija: Psihologija: Ljekovitost Ljekovitost dobrog dobrog razgovora razgovora str. str. 23 23

17 17 18 18 20 20 23 23 24 24 26 26

28 28 29 29 30 30

Uvodnik Uvodnik Zanimljivosti Zanimljivosti Riječ Riječfarmaceuta farmaceuta Trojanski Trojanskikonj konjssvirusima: virusima:što štosve svekriju kriju Flugeove Flugeovekapljice? kapljice? Provjerena Provjerenarješenja rješenjaprotiv protivzačepljenog začepljenog nosa, nosa,grlobolje grloboljeiitemperature temperature Vaša Vašapriča: priča:Doris DorisKaramarko: Karamarko: Zbog bolesti sam Zbog bolesti sampostala postalajača jačaii sigurnija u sebe sigurnija u sebe Oralno Oralnozdravlje: zdravlje:Rak Rakusne usnešupljine: šupljine: situacija u kojoj stomatolog situacija u kojoj stomatologmože može spasiti spasitiživot život Ljepota: Ljepota:Sedam Sedamrituala ritualapravilne pravilne večernje večernjenjege njegelica lica Infografika: Infografika:99načina načinaza zasmanjenje smanjenje rizika rizikaod odosteoporoze osteoporoze Zdravlje Zdravljeizizprirode: prirode:Eterična Eteričnarješenja rješenja za zajačanje jačanjeimuniteta imuniteta Logopedija: Logopedija:Afazija: Afazija:ponovno ponovnoučiti učiti govoriti govoritiiirazumjeti razumjeti Psihologija: Psihologija:Ljekovitost Ljekovitost dobrog dobrograzgovora razgovora Promo: Promo:Magnezij Magnezijza zažene ženeuusvakoj svakoj dobi dobi Putovanje Putovanje--kamo kamoiizašto: zašto:Ugljan Ugljanii Pašman, Pašman,miomirisna miomirisnamediteranska mediteranska idila idila Kulturni Kulturnivodič vodič Enigmatika Enigmatika Horoskop Horoskop

Vaša VašaADIVA ADIVAPlus Plus

IMPRESSUM IMPRESSUM IZDAVAČ: IZDAVAČ: PHOENIX PHOENIXFarmacija Farmacijad.o.o. d.o.o. Ozaljska Ozaljska95, 95,10 10000 000Zagreb Zagreb www.adiva.hr www.adiva.hr

MARKETING MARKETINGIIPRODAJA PRODAJAOGLASA: OGLASA: Tomislava TomislavaČajkovac Čajkovac Tel.: Tel.:01 013652 3652480; 480;faks: faks:01 013650 3650110 110 E-mail: E-mail:t.cajkovac@phoenix-farmacija.hr t.cajkovac@phoenix-farmacija.hr

GLAVNA GLAVNAUREDNICA: UREDNICA: Tomislava TomislavaČajkovac Čajkovac

DIZAJN DIZAJNIIPRIPREMA PRIPREMAZA ZATISAK: TISAK: Logic LogicMarketing Marketingd.o.o. d.o.o. Tel.: Tel.:01 013740 3740590; 590;faks: faks:01 013740 3740589 589 Međimurska Međimurska21/IV, 21/IV,10 10000 000Zagreb Zagreb E-mail: E-mail:oglasi@logic.hr oglasi@logic.hr www.logic.hr www.logic.hr

STRUČNI STRUČNIKOLEGIJ: KOLEGIJ: Aleksandra AleksandraGrundler GrundlerBencarić, Bencarić,mag. mag.pharm. pharm. Katarina KatarinaFehir FehirŠola, Šola,mag. mag.pharm. pharm.

TISAK: TISAK: Radin Radinprint printd.o.o. d.o.o. Gospodarska Gospodarska9,9,10 10431 431Sveta SvetaNedelja Nedelja

ADIVA ADIVA PLUS PLUS jeje besplatni besplatni dvotjedni dvotjedni časopis časopis dostupan dostupan uu odabranim odabranim ljekarnama ljekarnama diljem diljem Hrvatske. Hrvatske. ZaZasve sveinformacije, informacije,fotografije fotografijei idruge drugesadržaje sadržajeobjavljene objavljeneuučasopisu časopisupostoje postojeautorska autorskaprava. prava.Svi Svi podaci podaciobjavljeni objavljeniuučasopisu časopisuisključivo isključivosusuinformativni informativniteteniniuukojem kojemslučaju slučajunenemogu mogunadomjestiti nadomjestiti posjet posjetliječniku liječnikuiliililjekarniku. ljekarniku. Svrha Svrhaiznesenih iznesenihinformacija informacijanije nijedavanje davanjemedicinskih medicinskihsavjeta, savjeta,već većomogućavanje omogućavanjeboljeg boljeguvida uvidauu stanje stanjevašeg vašegzdravlja. zdravlja.ZaZačlanke člankeuukojima kojimajejeopisano opisanodjelovanje djelovanjei iučinak učinaklijeka lijekakoji kojiseseizdaje izdajenanaliječliječnički ničkirecept receptvrijedi vrijediupozorenje upozorenjeMinistarstva Ministarstvazdravstva zdravstvai isocijalne socijalneskrbi skrbidadasesetekst tekstodnosi odnosinanalijek lijekkoji koji seseizdaje izdajenanaliječnički liječničkirecept. recept.OOprimjerenosti primjerenostilijeka lijekazazauporabu uporabukod kodpojedinog pojedinogpacijenta pacijentaodlučuje odlučuje isključivo isključivoovlašteni ovlašteniliječnik liječniktetezazasve svedodatne dodatneinformacije informacijetreba trebapitati pitatisvog svogliječnika liječnikailiililjekarnika. ljekarnika. Izdavač Izdavaččasopisa časopisaisključuje isključujesvaku svakuodgovornost odgovornostzazaizravnu izravnuiliilineizravnu neizravnuštetu štetukoja kojaproizlazi proizlaziiliilibibimomogla glaproizići proizićikorištenjem korištenjemsadržaja sadržajaobjavljenog objavljenoguučasopisu, časopisu,kao kaoi izazabilo bilokakvu kakvupogrešku pogreškuiliilipropust propust uusadržaju. sadržaju.Prilikom Prilikomobjave objaveoglasa oglasauučasopisu, časopisu,oglašivači oglašivačisusuobvezni obveznipoštovati poštovatiodredbe odredbePravilnika Pravilnika oo načinu načinu oglašavanja oglašavanja oo lijekovima lijekovima i i homeopatskim homeopatskim proizvodima, proizvodima, kao kao i i odredbe odredbe drugih drugih propisa propisa važećih važećih nana području području Republike Republike Hrvatske. Hrvatske. Slijedom Slijedom navedenog, navedenog, izdavač izdavač časopisa časopisa isključuje isključuje svaku svaku odgovornost odgovornostzazamoguću mogućuštetu štetunastalu nastaluzbog zbognepoštovanja nepoštovanjanavedenih navedenihodredbi odredbiod odstrane straneoglašivača. oglašivača.

Hvala Hvala na na vašem vašem interesu! interesu! Čitanje Čitanje ADIVA ADIVA Plus Plus časopisa časopisa omogućila omogućila vam vam je je vaša vaša ljekarna. ljekarna. ADIVA ADIVA PLUS PLUS 33


PROMO

Cell Life Project za maksimalno zdravlje i ljepotu Cell Life Project vrhunski su dodaci prehrani, profesionalni proizvodi najviše kvalitete. Predstavljamo vam Maxximum magnezij i kalij te Koenzim Q10 B-complex biotin koje možete naći u hrvatskim ljekarnama. Magnezij je neophodan za zdravlje organizma, a posebno se preporučuje kod grčeva u mišićima (trnci), srčanih bolesnika (aritmija), visokog tlaka, dijabetesa, stanja stresa, povećanog unosa alkohola, kave te drugih napitaka s puno kofeina, glavobolja/migrena, povećane fizičke aktivnosti (sportaša), znojenja i umora. Tablete Maxximum magnezij i kalij otapaju se u ustima, ugodnog su okusa naranče, a sadrže isključivo magnezij i kalijev citrat za najbolju bioraspoloživost. Sadrže i prirodni ksilitol, prirodni alkoholni šećer niskoga glikemijskog indeksa.

Koenzim Q10 B-complex biotin sadrži prirodnu tvar koenzim Q10 koja se nalazi u našem tijelu, neophodan je za održavanje svih bioloških procesa u organizmu i pomaže pretvarati hranu u energiju. Život bez koenzima Q10 nije moguć, a najveću potrebu za njim ima naše srce, a razina koenzima Q10 opada s godinama. Vitamini B1 i B6 su pak ključni u metabolizmu homocisteina – faktor koji je definitivno indikator zdravoga krvožilnog sustava. Biotin je neophodan za normalan razvoj epiderme te pridonosi održavanju zdrave kože i kose. Vitamin B12 pridonosi normalnom funkcioniranju živčanog sustava, normalnom metabolizmu homocisteina te normalnom stvaranju crvenih krvnih stanica. Zdravo srce i maksimalna energija uz lijep ten. Samo najbolje za vaš organizam.

Vlakna za zdravlje crijeva Probiotici i prebiotici slični su po nazivu, ali različiti po djelovanju. Uzimanjem probiotika povećava se broj dobrih bakterija, no ako one nemaju što „jesti“, brzo će nestati iz crijeva, a status crijevnog mikrobioma vratit će se na prijašnje stanje. Za trajno povećanje broja dobrih bakterija treba povećati unos prebiotičkih prehrambenih vlakana koja su „hrana“ za dobre bakterije. Prebiotičko prehrambeno topljivo vlakno Sunfiber® djelomično je hidrolizirana guar guma (PHGG) koja ima snažne prebiotičke karakteristike - studija je pokazala da uzimanje 6 g na dan nakon samo dva tjedna daje 200.000 bilijuna novih bifidobacteria, što ga čini 1500 puta snažnijim od probiotika. Od drugih vlakana razlikuje se po tome što u Kanadi ima odobrenu zdravstvenu tvrdnju vezanu uz njegovu učinkovitost u liječenju simptoma sindroma iritabilnog crijeva (SIC), sposobnost ublažavanja crijevnih problema povezanih s konstipacijom u dječjoj dobi te smanjivanje glukoze nakon obroka za 20 posto. Osim toga, jedino je vlakno koje regulira i zatvor i dijareju. U osnovi je galaktomanan te je po tome jedinstven kad ga se uspoređuje s inulinom i fruktooligosaharidima. Fermentira vrlo sporo te nastaje znatno manje plinova koji izazivaju nadutost i nelagodu povezanu s drugim vlaknima. Više doznajte na http://sangreen.eu.

Cicaderm - Potpuna regeneracija kože Cicaderm krema za regeneraciju kože sadrži ekstrakt drva Mimosa Tenuiflora, termalnu izvorsku vodu Herculane te vitamin E, koji ubrzava liječenje i smanjuje rizik od upale rane. Kada se primijeni na opeklinu, Cicaderm ublažava upalu te djeluje u svim fazama epidermalne regeneracije. Učinkovitost Cicaderm kreme je klinički dokazana kod kemijskih, laserskih i toplinskih opeklina, ali i kod operacijskih te keloidnih rana. Cicaderm sadrži i termalnu vodu Herculane, čistu vodu iz najstarijeg lječilišta u Europi poznatu po njezinim terapeutskim svojstvima. Smatra se i „vodom života“ jer je od velike koristi za kožu: smiruje kožu, ublažava upalu te smanjuje iritaciju. Kada je koža ozlijeđena (kod posjekotina, opeklina, ekcema, ogrebotina, akni ili ožiljaka od operacija) koristite Cicaderm kremu. Za brzu regeneraciju i za kožu bez rana koristite učinkovite proizvode i konzumirajte veliku količinu hranjivih tvari.


RIJEČ FARMACEUTA

Urogenitalna atrofija: zanemareno stanje o kojem treba govoriti Ova izrazito neugodna tegoba kod žena u menopauzi dovodi do znatnog pada kvalitete života te može imati i teže zdravstvene posljedice menom suhoća postaje izraženija uzrokujući kao vaginalne kreme i gelovi koji sadrže veliku iritaciju, žarenje, peckanje i bol. Oslabljena i količinu vode uz dodatak masnih ulja. Mogu nadražena sluznica gubi svoju funkciju zaštite, sadržavati i druge dodatke poput hijaluronske no mijenja se i sadržaj glikogena te zaštitnih kiseline koja zadržava vlagu, vaginalnih promliječnih bakterija koje štite od različitih uz- biotika koji nadomještaju prirodnu vaginalnu ročnika pa su česte lokalne infekcije vanjskog mikrofloru ili eteričnih ulja poput čajevca koji spolovila, potom i rodnice (vulvovaginitisi) djeluje antiseptički. Vaginalni lubrikanti tako Autorica članka koje uzrokuju upalu i iscjedak iz rodnice. Spol- ublažavaju iritaciju te smanjuju nastanak ozljeAleksandra Grundler Bencarić, ni odnos je neugodan i bolan. Oštećena je i da sluznice. Pri spolnom odnosu su nužni, no sluznica mokraćnih putova zbog čega se javlja trebali bi se koristiti svakodnevno kako bi slumag. pharm. učestalo, a često i noćno mokrenje, kao i ozbilj- znica što dulje ostala zaštićena, a time i zdrava imptome urogenitalne atrofije (done- nije urinarne infekcije te s vremenom nastaje i funkcionalna. davno se zvala vulvovaginalna atrofija) inkontinencija. Smatra se da gotovo 80% žena U liječenju težih simptoma treba nadomjestiti estrogen - ženama se propisuju lijekovi koje osjećaju milijuni žena. Njezine posljedice starije dobi pati od inkontinencije. znatno narušavaju kvalitetu života, no nerijetko se zanemaruju i prihvaćaju kao nešto što ne treba liječiti. O čemu je zapravo riječ? Žene s lakšim simptomima, Već u perimenopauzi, razdoblju koje počinje posebno u razdoblju prije nekoliko godina prije menopauze, počinje pad koncentracije ženskih spolnih hormona, menopauze, često ih zanemaruju ponajprije estrogena, a nakon menopauze i potiskuju, najčešće zbog osjećaja ima ga vrlo malo. Njegov nedostatak uzrokuje sve one neugodne, a potom i teške simptome srama, te ne traže pomoć menopauze. Obično su prvi simptomi umor i iscrpljenost, zatim neraspoloženje, tjeskoba, pa i depresija te nesanica. Potom se javljaju Stariji naziv vulvovaginalna atrofija ne obuhva- nazivamo hormonskom nadomjesnom tevazomotorne tegobe u obliku naglih, krat- ća sve promjene i posljedice koje se zbivaju te rapijom. Ako su prisutni samo simptomi urokotrajnih naleta vrućine (valunga). Tijekom se danas naziva urogenitalna atrofija. Iako je genitalne atrofije, najčešće se propisuju kao godina nastaju dugoročne i trajne posljedice njome pogođeno više od 50% žena u postme- kreme s vrlo niskom dozom estrogena koje se nedostatka estrogena koje znatno utječu na nopauzi, može se javiti u bilo kojoj životnoj uvode aplikatorom u rodnicu i nanose izvana zdravlje. Smanjuje se gustoća kostiju i nastaje dobi. Osim što utječe na zdravlje, znatno na- na stidnicu. Iako u javnosti primjena hormona osteoporoza, izostaje zaštitni učinak na kardi- rušava kvalitetu života. Stalni osjećaj suhoće, ima negativan publicitet, ovi lijekovi su vrlo ovaskularni sustav te su moguće bolesti srca žarenja, čest nagon na mokrenje, pečenje pri sigurni i učinkoviti jer se ginekolozi u propii krvnih žila, posebno srčani i moždani udar, uriniranju, neugoda pri pranju i brisanju sva- sivanju pridržavaju preporučenih smjernica. smanjuju se i kognitivne sposobnosti. Estroge- kodnevne su frustracije. Održavanje spolnog Teži simptomi urogenitalne atrofije povezani ni u velikoj mjeri utječu i na sintezu kolagena odnosa, iako često tema o kojoj se ne govori u su s ostalim simptomima menopauze i tada i elastina, kao struktura kože, kose i noktiju, srednjoj i starijoj dobi, nužno je za fizičko, men- se, uz pomnu dijagnostiku, propisuju tablete za hormonsko nadomjesno liječenje. One gube se debljina, čvrstoća i elastičnost kože, talno i emocionalno zdravlje žene. smanjuje se cirkulacija te dolazi do stanjivanja Žene s lakšim simptomima, posebno u razdo- ujedno znatno usporavaju posljedice menoi suhoće kože i sluznice, kao i većeg smanjenja blju prije menopauze, često ih zanemaruju i pauze, ponajprije nastanak osteoporoze, čime potiskuju, najčešće zbog srama i ne traže po- se znatno smanjuje rizik fraktura kosti u starijoj njihovih zaštitnih funkcija. Sluznica spolnih i mokraćnih organa posebno moć - a trebale bi. Za pomoć kod blagih simp- dobi. Dakle, o urogenitalnoj atrofiji svakako je osjetljiva na nedostatak estrogena - pro- toma koriste se vaginalni lubrikanti, odnosno treba govoriti, prihvatiti je te na odgovarajući mjene su nerijetko vrlo neugodne te uzrokuju ovlaživači. U medijima se naziv lubrikant često način liječiti. bolesti. U početku se javlja samo suhoća rod- veže uz sredstvo za podmazivanje pri spolnom Još više stručnih savjeta, novosti i informacija nice, što uzrokuje neugodu i iritaciju, posebno odnosu, no ovdje govorimo o preparatima za potražite na www.adiva.hr u rubrici Riječ pri mokrenju i spolnim odnosima. No s vre- svakodnevnu njegu i zaštitu sluznice. Postoje farmaceuta.

S

ADIVA PLUS 5


PITAJTE LJEKARNIKA

Postavite pitanja ljekarniku Osim u ljekarni, pitanje ljekarniku o ispravnoj primjeni lijekova i očuvanju zdravlja možete postaviti i putem zdravstvenog portala www.adiva.hr te poštom na adresu: PHOENIX Farmacija, Pitanje ljekarniku, p.p. 184, 10 000 Zagreb. Odgovor će ubrzo biti objavljen na internetskoj stranici www.adiva.hr u rubrici Pitanja i odgovori, a odabrana pitanja i odgovore objavljujemo u časopisu ADIVA PLUS. Na vaša pitanja odgovara Melita Petrović, mag. pharm.

Blijedo i suho lice Hana:

Moj je problem suhoća kože lica na kojoj se stvaraju lišajevi. Blijeda sam te imam velike podočnjake. Trebam li povećati unos nekog vitamina? Možete li mi preporučiti odgovarajuću kremu za njegu lica?

Odgovor: Nepoznata mi je vaša dob, zdravstveno stanje i eventualni pokušaji rješavanja vašeg problema s kožom lica. Možete uzeti neki preparat koji sadrži određene vitamine, minerale i druge ljekovite sastojke koji se uzimaju oralno, odnosno popravljaju stanje kože iznutra (tzv. nutrikozmetika), a za suhu kožu na tržištu postoji doista bezbroj različitih dermokozmetičkih preparata koje će vam preporučiti u ljekarni. No, ako niste, trebali biste otići liječniku kako bi se utvrdilo je li vaš problem samo dermatološki, odnosno kozmetički ili je riječ o nečem drugom, tegobi ili bolesti koju treba liječiti.

Tegobe nakon obroka Melita:

Svaki put nakon ručka, bez obzira na količinu pojedene hrane, osjećam težinu, ponekad mučninu i bolove. Kako bih to mogla spriječiti?

Odgovor:

Nadutost i težina u želucu nakon jela, ponekad popraćena i bolovima, česte su probavne tegobe. To mogu biti simptomi bolesti želuca, crijeva, žučnog mjehura ili gušterače, ali i loših navika suvremenog načina života i prehrane. Ne stignemo jesti polako, uzimati dovoljno voća i povrća, niti piti dovoljno tekućine. Vaše

ADIVA PLUS 6

su smetnje možda povezane s time, a moguće je i da imate nedostatak probavnih enzima koji sudjeluju u razgradnji hrane u želucu. I starenjem se proces lučenja enzima usporava i smanjuje pa se masna i teško probavljiva hrana ne probavlja dovoljno brzo uzrokujući opisane tegobe. Pokušajte ublažiti tegobe čajem protiv nadutosti (sadrži anis, plod kima, komorača, kamilicu i metvicu) ili nekim preparatom koji nadomješta probavne enzime za razgradnju masti, ugljikohidrata i proteina (sadrži lipazu, amilazu i proteazu). U ljekarnama možete nabaviti i biljne preparate koji sadrže enzime tropskog voća (ananas, papaja...) koji olakšavaju probavne tegobe, ugodnog su voćnog okusa i žvaču se neposredno nakon obroka.

Otapanje kamenaca Zoran:

Koji je najbolji način da kamenčić izađe bez operacije? Ima promjer pet do šest milimetara, no povećava se. Postoji li neki učinkovit preparat koji se može nabaviti bez recepta?

Odgovor:

Pretpostavljam da se kamenčić nalazi u urinarnom sustavu, ne u žuči. U ljekarnama možete nabaviti bez recepta lijek koji sadrži terpene (sastojci eteričnih ulja), a koji pomaže otapanju i izlučivanju kamenaca u urinarnom sustavu. Terpeni se u urinu metaboliziraju te izlučuju u obliku spojeva (glukuronida) koji povećavaju topljivost kalcijevih soli, glavnog sastojka bubrežnih i mokraćnih kamenaca. Osim toga, ima i spazmolitički učinak, odnosno ublažava grčeve mokraćnih putova. Ne smiju ga uzimati bolesnici koji su na terapiji oralnim antikoagulansom te bolesnici s težom infekcijom urinarnog trakta. Od nuspojava mogu se pojaviti slabe i prolazne želučane smetnje (povraćanje). Lijek je učinkovit i siguran, na tržištu mnogih zemalja nalazi se već dugi niz godina, dobro se podnosi, a nuspojave su rijetke. Ako vam je preporučena operacija, bilo bi dobro da se posavjetujete sa svojim liječnikom te informirate o eventualnom riziku odbijanja operativnog zahvata.


TEMA BROJA: PREHLAĐENA JESEN

Trojanski konj s virusima: što sve kriju Flugeove kapljice?

Disanjem, kihanjem i kašljanjem raspršujemo jedni po drugima sićušne kapi koje nose uzročnike virusnih i bakterijskih infekcija

Autorica članka

Tanja Pekez Pavliško, dr. med., spec. obiteljske medicine


TEMA BROJA: PREHLAĐENA JESEN

D

olaskom jeseni i hladnijeg vremena mijenjaju se naše životne navike. Sve više smo u zatvorenom prostoru, počinje nastava u školama i na fakultetima, djeca se vraćaju u vrtiće, češće idemo u kino, kazalište… To sve dovodi do toga da se više ljudi nalazi u manjem prostoru. Svi oni svojim govorom, kihanjem i kašljanjem raspršuju viruse i bakterije koji se nalaze u njihovim dišnim putovima. Takozvane Flugeove kapljice izbacuju se iz ljudskog organizma i pri vrlo tihom govoru te ostaju lebdjeti u zraku. To je krajem 19. stoljeća otkrio Carl Georg Friedrich Wilhelm Flügge, njemački bakteriolog i higijeničar, a njegov je rad potaknuo kirurga iz Poljske, Jana Mikulicz-Radeckog, da uvede kirurške maske u svakodnevnu praksu krajem 19. stoljeća.

bakterija koje mogu izazvati tegobe u dišnim putovima. Zahvaljujući višedesetljetnom cijepljenju neke su bolesti gotovo potpuno iskorijenjene, kao što je difterija, a u državama gdje je cijeljenje protiv pneumokoka obavezno djeca (ali i odrasli) puno rjeđe obolijevaju i s manjim posljedicama. Zato što postoji velik broj virusa koji mogu dovesti do bolesti dišnih putova može vam se dogoditi da tijekom jedne godine obolite više puta. Bolesti koje izazivaju virusi mogu biti vrlo bezazlene (iako se vi osjećate loše) s težinom u glavi, hunjavicom, a tu su i one vrlo teške kao što je gripa, s vrlo visokom temperaturom i bolovima u mišićima. S obzirom na to da su bakterijske infekcije mnogo rjeđe, najprije ćemo o njima reći nekoliko riječi. Najčešći bakterijski uzročCijepljenje protiv bakterija nik upale grla je streptokok - on izaziva Možete samo zamisliti koliko bakterija toliko jaku grlobolju da osoba vrlo teško i virusa ima tijekom kihanja i kašljanja. guta čak i vlastitu slinu. Uz to dolazi do Postoje na stotine virusa i mnogo manje povišenja tjelesne temperature, bolova u

ADIVA PLUS 8

Rinovirusi su odgovorni za više od 50% svih prehlada. Naime, postoji više od stotinu različitih vrsta pa doista možete oboljeti puno puta

mišićima i zglobovima te opće slabosti. Streptokokna upala grla češća je kod osoba koje imaju mandule (krajnike, tonzile) koje su izrazito uvećane i tame crvene boje s gnojnim čepićima. Osobe koje nemaju mandule također mogu imati streptokoknu upalu grla. Liječenje se provodi preparatima penicilina (sve češće se daju tablete, a mnogo je brži oporavak nakon injekcije penicilina u mišić). Streptokok se vrlo lako prenosi s osobe na osobu pa može oboljeti više članova obitelji ili članova kolektiva. Hemofilus i pneumokok su bakterije koje izazivaju upa-


lu sinusa, uha i pluća. Kod male djece mogu izazvati izrazito teški tijek bolesti, a liječe se antibioticima širokog spektra. Na svu sreću, protiv te dvije bakterije postoje učinkovita cjepiva te se preporučuje cijepljenje. Protiv pneumokoka se moraju cijepiti i osobe koje imaju smanjen imunitet - postoje indikacije za cijepljenje te je potrebno javiti se svom liječniku koji će potvrditi je li preporučeno cijepljenje protiv pneumokoka ili ne.

Koliko virusa, toliko bolesti Kad je riječ o virusima, najčešći uzročnici su rinovirusi, virus influence i respiratorni sincicijski virus. Rinovirusi se obično javljaju tijekom jeseni, izazivaju vrlo blage simptome, ali bolest se može komplicirati kod osoba koje boluju od astme i kronične opstruktivne bolesti pluća. Ti su virusi odgovorni za više od 50% svih prehlada. Postoji više od stotinu različitih vrsta pa doista možete oboljeti puno puta. Virus influence i respiratorni sincicijski virus javljaju se krajem jeseni i tijekom zime. Imaju težu kliničku sliku s povišenom temperaturom te općom slabosti. Viroza koju izaziva sincicijski virus uglavnom pogađa djecu koja često dobivaju i bronhitis i upalu pluća te završe u bolnici zbog težine bolesti. Gripa nam je već svima dobro poznata bolest. Simptomi su grlobolja, glavobolja, izrazito povišena tjelesna temperatura koja se teško skida te traje tri i više dana, bolovi u mišićima i kostima, kašalj, a komplikacije su upala pluća, sinusa i uha, nažalost, i smrt kod starijih te osoba s kroničnim bolestima. Stoga je iznimno važno cijepiti se redovito, ali i držati se higijensko-dijetet-

Kada se javiti liječniku?

skih mjera, što je važno u prevenciji svih infekcija, i virusnih i bakterijskih.

Prevencija i liječenje Higijensko-dijetetske mjere uključuju izbjegavanje zatvorenih prostora s puno ljudi ako imate kronične bolesti ili vam je imunitet oslabljen te općenito izbjegavanje svih druženja ako ste bolesni. Redovito treba prati ruke te koristiti papirnate maramice koje se bacaju u smeće odmah nakon upotrebe. Ne zaboravite redovito zračiti prostorije u kojima boravite, ma koliko vani bilo hladno.

Liječniku se obavezno trebate javiti u slučaju: • temperature više od 39 stupnjeva (osim kod sumnje na gripu) • poremećaja općeg stanja • glavobolje praćene povraćanjem • otežanog disanja • boli u uhu • simptoma koji se pogoršavaju Kad je riječ o liječenju, antibioticima se liječe samo bakterijske bolesti. U slučaju povišene temperature nije potrebno odmah ići liječniku nego je treba skidati, i to samo ako je viša od 38,5 pod pazuhom. Sumnjate li na streptokoknu upalu grla, trebate se i ranije javiti liječniku. Antibiotici ne skidaju temperaturu i ne mijenjaju tijek virusnih bolesti.

ADIVA PLUS 9


TEMA BROJA: PREHLAĐENA JESEN

Provjerena rješenja protiv začepljenog nosa, grlobolje i temperature Autorica članka

Melita Petrović, mag. pharm.

ADIVA PLUS 10

Za prehladu ne postoje specifični lijekovi nego sami moramo ublažiti neugodne simptome, a svakako se vrijedi osloniti na savjet liječnika ili ljekarnika


P

ribližava se zima, a s njome i sezona infekcija gornjih dišnih putova - prehlade. Simptomi su uglavnom začepljenost ili curenje iz nosa, kihanje, povišena tjelesna temperatura, a javlja se i bolno i otežano gutanje, ponekad popraćeno promuklošću i kašljem. Za njihovo ublažavanje potrebno je piti puno tekućine, jesti laganu hranu i odmarati se. Često to neće biti dovoljno pa si možemo pomoći i bezreceptnim proizvodima.

Začepljen nos Jedan od najizraženijih simptoma prehlade jest začepljen nos, do čega dolazi zbog otečene nosne sluznice. LijeOtežano gutanje, kovi iz skupine nazalnih dekonpeckanje, bol i gestiva (nafazolin, oksimetazolin, ksilometazolin) sužavaju promuklost neugodni su kapilare u nosu te smanjuju simptomi koji otežavaju otečenost sluznice nosa prosvakodnevne aktivnosti pa se uzročene upalom (rinitisom). preporučuje što prije početi No dugotrajna primjena može dovesti do kroničnog rinitisa i, ublažavati tegobe naposljetku, do atrofije (stanjivanja) sluznice nosa pa se preporučuje upotreba do tjedan dana. U pauzama se mogu koristiti potpuno neškodljive kapi, sprej ili gel od izotonične morske vode za svakod- npr. pseudoefedrin za smanjenje otekline slunevnu higijenu nosne šupljine i za obnavljanje znice nosa, kofein kao blagi stimulans, terpen prirodne vlažnosti nosne sluznice. Prohodnost hidrat za iskašljavanje ili fenilefrin hidroklorid nosa posebno je važna kod beba koje se zbog za dekongestiju. Zbog toga se ovi lijekovi, iako začepljenog nosa često noću bude. Važno je se mogu nabaviti bez recepta, moraju uzimati znati da se kapi za nos ispravno koriste tako da uz dozu opreza, posebno ako se koriste i neki se prvo ispuše nos, a zatim se kapi ukapavaju drugi lijekovi (npr. protiv visokog tlaka), a ne dok je glava u zabačenom položaju (ili, jedno- smiju ih uzimati trudnice i mala djeca. Za odastavnije, uštrcavanjem spreja). bir najprikladnijeg lijeka treba se savjetovati s ljekarnikom koji će preporučiti optimalni lijek Povišena temperatura te tako spriječiti nuspojave, kao i nepotrebno i Povišena tjelesna temperatura predstavlja prvi štetno dupliciranje terapije. nespecifični odgovor organizma koji ujedno mobilizira i njegovu obranu. Zbog toga ne va- Grlobolja lja odmah uzeti antipiretik nego tek kad je viša Otežano gutanje, peckanje, bol i promuklost od 38 °C. Posebno su osjetljiva djeca pa treba neugodni su simptomi koji otežavaju svakodreagirati pravodobno i prikladnom dozom lije- nevne aktivnosti pa se preporučuje što prije ka (obično paracetamol u sirupu ili čepićima), započeti ublažavanje tegoba antisepticima i paziti da se ne prijeđe maksimalna dopuštena dezinficijensima lokalno, na sluznicu grla. Podoza, a ne smiju se zaboraviti ni ostale (nefar- trebno je piti dovoljnu količinu tekućine (čaj), makološke) metode - hladni oblozi i kupke te a pomoći će korištenje različitih pripravaka za unos dovoljno tekućine. lokalnu primjenu na sluznicu usne šupljine, Antipiretici (acetilsalicilna kiselina ili parace- obično u obliku pastila – tableta koje se polatamol) djelotvorni su kod povišene tjelesne gano otapaju u ustima. temperature, glavobolje i bola mišića, dakle Pastile za grlo obično sadrže lijekove iz skupiupravo onih simptoma koji se redovito po- ne antiseptika i/ili lokalnih anestetika (benzaljavljuju kod prehlade. Na tržištu je velik broj konijev klorid, cetilpiridinijev klorid, lidokain, različitih oblika (tablete, šumeće tablete, klorheksidin…). Pastile s antiseptikom ili komprašak za topli napitak…) i doza antipiretika, binacijom antiseptika djeluju antimikrobno, često i u kombinaciji s vitaminom C. Neki vrlo a često sadrže i sastojke kao što su mentol ili djelotvorni lijekovi za prehladu i gripu sadrže, eterična ulja eukaliptusa, paprene metvice, osim te dvije komponente, još neke sastojke, anisa ili timijana. Na tržištu se nalazi i velik broj

Mjere prevencije i opreza Iako je prehlada lakša i neopasna zdravstvena tegoba, u nekim je slučajevima potrebno biti na oprezu, kao kad se simptomi prehlade uz temperaturu višu od 38 °C pojave kod dojenčeta. Kod male djece i starijih osoba češće dolazi do komplikacija. Trudnice se o upotrebi bilo kojeg lijeka svakako trebaju savjetovati sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. U sprečavanju širenja infekcije pomažu opće higijenske mjere - pranje i dezinfekcija ruku, izbjegavanje zatvorenih prostora u kojima boravi puno ljudi, provjetravanje prostorija, a treba i vlažiti zrak u grijanim prostorijama. preparata u obliku pastila za grlo, registriranih kao dodaci prehrani, a sadrže ekstrakte biljaka kao što su islandski lišaj ili suhi ekstrakt kadulje te pastile s propolisom. Islandski lišaj je već dugo poznat u tradicionalnoj medicini kao lijek za zaštitu sluznice dišnih putova, polaganim otapanjem u ustima oblaže sluznicu usne šupljine i grla. Ekstrakt kadulje sadrži eterično ulje čiji sastojak tujon djeluje protuupalno i antiseptički. Dodatni biljni sastojci u pastilama za grlo potpomažu antiseptičko djelovanje, a često imaju i bronhosekretolitičko djelovanje pa pomažu i kod rinitisa i kašlja koji često prate grlobolju. Postoje verzije i bez šećera namijenjene dijabetičarima, a treba naglasiti da se pastile ne preporučuju maloj djeci zbog opasnosti od gušenja. Od velike su koristi u liječenju grlobolje i tekućine za grgljanje, bez obzira na to jesu li to otopine ljekovitih tvari (npr. heksetidin) ili vodene iscrpine biljnih droga poput kadulje.

ADIVA PLUS 11


VAŠA PRIČA

Doris Karamarko: Zbog bolesti sam postala jača i sigurnija u sebe Otprilike jedno od tisuću djece oboli od juvenilnog idiopatskog artritisa, pa je i ovo priča jedne od tisuću. No mlada Doris nije se predala, naprotiv, njezin je optimizam ostao nepobjediv

"Od prvog do trećeg srednje trenirala sam badminton, jedini sport koji sam voljela i koji ću uvijek obožavati. To je dobro djelovalo na moje zdravlje jer sam bila pokretnija i aktivnija"

djelomično izgubio sposobnost razlikovanja „stranog“ i „vlastitog“ pa napada vlastito tijelo izazivajući upalu. Dok je Doris bila malo dijete, nije bila pretjerano svjesna svoje bolesti, a ažalost, i djeca mogu oboljeti od reu- još se manje pitala čime je izazvana. Nije bila matskih bolesti. To je činjenica koja se sportski tip pa je ograničenja u pokretljivosti nema gotovo nijednu fotografiju. „Mislila sam da ću zauvijek ostati takva i sve je to jako rijetko spominje iako najčešća bolest nisu previše opterećivala. utjecalo na moju psihu“, priča Doris. Pa ipak, u toj skupini, juvenilni idiopatski artritis (JIA), nije se predavala, čak i kad joj je 2013. godine Usponi i padovi nije potpuno nepoznata široj javnosti. Pa ipak, dijagnosticirana epilepsija. Pritom joj je puno S prvim problemima suočila se s deset godiznanje je uglavnom svedeno na „teoriju“ i značila podrška roditelja i prijatelja koji su uvina, kad je počela uzimati kortikosteroide kao malo je onih koji su svjesni koliko simptomi jek bili uz nju. sastavni dio terapije. „Iako su mi pomogli, korkod mališana mogu biti teški i bolni te koliko tikosteroidi su me i fizički promijenili. Od njih je potrebno snage kako bi živjeli „normalno“, poput svojih vršnjaka. S obzirom na to da je sam se, naravno, udebljala, a uslijedile su i dru- Godine mira riječ o relativno rijetkoj bolesti (obolijeva jed- ge nuspojave“, kaže Doris. Njezino je djetinj- „Dolaskom na fakultet sam se smirila. Upisala no do dvoje djece na 1000), rijetko dobiva stvo tako obilježeno usponima i padovima u sam preddiplomski studij turizma i hotelijerprostor u medijima pa je zato Svjetski dan terapiji, brojnim pretragama, posjetima bolni- stva u Zaboku, prošle sam godine završila i kostiju i zglobova djece koji se obilježava 19. ci, injekcijama, tabletama, punkcijama, a zbog diplomski studij na istom fakultetu. Radim listopada pravi povod da se o njoj govori – i to oslabljenog imuniteta preboljela je i upalu već više od godinu dana. Prvo sam odradila stručno osposobljavanje u tvrtki Boatbooker, osobno, pričom mlade pacijentice Doris Kara- pluća te upalu bubrega i mokraćnih putova. a zatim sam prešla u Koykan. Povremeno raNajteže je, ističe, bilo u trećem razredu srednje marko (25). dim i u dječjoj igraonici te za kozmetiku Avon, škole. „Bilo je to najgore razdoblje u mojemu Doris je simptome počela osjećati vrlo rano. U kako i gdje god stignem“, smije se simpatična životu. Cijelo sam ljeto provela u bolnici na innjezinoj šestoj godini postavljena je dijagnoDoris. Iako, kaže, nije sportski tip, ipak je profuziji zbog oštećenja bubrega nastalog zbog za nakon što su se na šakama pojavile kvržinašla zadovoljstvo u kretanju koje je iznimno uzimanja lijekova propisanih za artritis. Zbog ce. Bila je to, kaže, posljedica infekcije beta važno kada je riječ o reumatskim bolestima. toga su mi ponovno dali kortikosteroide, i to hemolitičkim streptokokom grupe A, nitko „Od prvog do trećeg srednje trenirala sam velike doze, što sam teško podnijela s obzirom u njezinoj obitelji ne boluje od artritisa. Dobadminton, jedini sport koji sam voljela i koji na to da sam bila tinejdžerica kojoj je izgled duše, točni mehanizmi koji uzrokuju JIA nisu ću uvijek obožavati. To se dobro odražavalo bio važan“, požalila se Doris. Ogledalo joj je poznati. Vjeruje se da je u podlozi bolesti abna zdravlje jer sam bila pokretnija i aktivnija. postalo smrtni neprijatelj pa iz tog razdoblja normalni odgovor imunosnog sustava koji je Autorica članka Vladimira Šimić

N

ADIVA PLUS 12


Morat ću se ponovno više posvetiti nekoj aktivnosti“, dodala je. Od posljednjih simptoma prošle su godine, pa ponekad i zaboravi da je bolesna, osim kad jednom mjesečno mora ići na terapiju. O bolestima općenito nastoji što manje razmišljati te se više trudi uživati u životu. Aktivna je, izlazi, šeće, više se ne osjeća spriječeno ni u čemu. „Nekad mi je teško kad se sjetim svega što sam proživjela, koliko je bilo kontrola, jutarnje ukočenosti nakon buđenja, tableta… Ali uvijek sam razmišljala pozitivno. I kad bolje razmislim, bolesti su me zapravo učinile jačom osobom i sigurnijom u sebe, s više samopouzdanja“, zaključila je Doris.

SOLGAR® 7 - samo jedna kapsula na dan za zdrave zglobove Solgar® 7 je snažna inovativna formula koja upotrebom najnovije tehnologije spaja bioaktivne nutrijente koji je čine jedinstvenom na tržištu. U samo jednoj kapsuli sadržano je sedam bioaktivnih nutrijenata koji višestrukim mehanizmima ciljano djeluju na održavanje strukture zglobova i njihove normalne funkcije. Solgar® 7 formulacija sadrži Ester-C®, ekstrakt smole indijskog tamjanovca (kao 5-Loxin® Advanced), ekstrakt korijena kurkume, UC-II® (nedenaturirani kolagen tipa II), ekstrakt kore bijele vrbe, ekstrakt korijena đumbira i mješavinu paprenih začina. Ekstrakt smole indijskog tamjanovca (kao 5-Loxin® Advanced) sadrži 20% AKBA-e (3-O-acetil-11-keto-beta-tamjanska kiselina) i nehlapljiva ulja iz smole, što povećava njezinu bioraspoloživost. Dvostruko jača koncentracija ovog snažnog spoja pridonosi normalnoj funkciji zglobova. Podupire stresom opterećene zglobove te omogućuje slobodu pokreta i gipkost. Ester-C®, nekiseli oblik vitamina C koji se izrazito dobro podnosi, pridonosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju hrskavice i kostiju. Kada stresom opterećeni zglobovi s vremena na vrijeme kažu ne, Solgar®7 kaže - da! Samo jedna kapsula na dan.

ADIVA PLUS 13


ORALNO ZDRAVLJE

Autor članka Prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klinika za stomatologiju KBC-a Zagreb, predsjednik Radne skupine Ministarstva zdravstva RH za rano otkrivanje oralnog karcinoma

Uzrok visoke smrtnosti od ovog karcinoma je njegovo kasno otkrivanje te je stoga potreban poseban oprez

Rak usne šupljine:

situacija u kojoj stomatolog može spasiti život ADIVA PLUS 14


R

ak usne šupljine je 2011. godine bio jedan od deset glavnih uzroka smrti od malignih bolesti u Hrvatskoj. Prema podacima Registra za rak koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), u Hrvatskoj je u 2015. godini zabilježeno 425 slučajeva karcinoma usne šupljine, od čega 333 kod muškaraca, a 92 kod žena. Broj slučajeva je u blagom padu tijekom posljednjih petnaestak godina, ali broj umrlih u 2016. veći je za gotovo 10% u odnosu na 2001. i iznosi 203 muškarca i 45 žena. Stopa oboljelih od ove bolesti u Hrvatskoj veća je od prosjeka južne Europe za 40 posto, a smrtnost je veća za čak 70 posto. Svaki Uzrok visokog mortaliteta jest njegovo kasno stomatolog i otkrivanje. Rano otkrivena bolest uspješno se liječi u 80% slučajeva, a kasno otkrivena liječnik trebao bi svakom iziskuje složene i teške modalitete liječesvom pacijentu, pogotovo nja. Usprkos tome, tada petogodišnje preživljavanje pada ispod 40 posto. muškarcima starijim od 50 godina Važno je znati da se u ranijem stadiju koji puše i konzumiraju alkohol, bolesti ne javlja bol, osim u rijetkim svakih šest mjeseci temeljito slučajevima, pa će pacijent vrlo rijetko primijetiti da nešto nije u redu i tražiti lipregledati sve sluznice u ječničku pomoć. Dodatni razlog za kasno usnoj šupljini otkrivanje jest činjenica da većina oboljelih ne posjećuje stomatologa. Uzroci povezani s nastankom 90% slučajeva raka usne šupljine su pušenje i prekomjerna konzumacija alkohola. Takav životni stil povezan je s nebrigom za zube u kontekstu važnosti za zdravlje i život, brojevi i neodlaskom na redovite stomatološke pregle- na okupu djeluju zastrašujuće, a za prosječan broj pacijenata jednog stomatologa vrlo su nide pa stomatolog i nema priliku uočiti bolest. ski. U prosjeku će stomatolog u Hrvatskoj vidjeti jedan slučaj svakih 11 godina ili tek nekoliko Malen broj oboljelih Među građanima je vrlo niska razina svijesti i in- slučajeva tijekom karijere. Zbog toga nije realno formiranosti o raku usne šupljine. Događa se da očekivati da će stomatolog moći spontano steći od pacijenta doznamo kako nikada nisu čuli da iskustvo za kliničku dijagnostiku, neophodno za se u usnoj šupljini može pojaviti rak. Dobro in- stjecanje kompetencija za rano otkrivanje, niti formiran građanin, svjestan rizičnih čimbenika će biti odgovarajuće senzibiliziran na mogućza nastanak raka usne šupljine, i sam bi trebao nost da njegov pacijent možda ima rak. tražiti stomatologa da mu, osim zubi, temeljito Kad je rizik povećan pregleda cijelu usnu šupljinu. Stomatolozi imaju jedinstvenu potencijalnu Dijagnostika oralnog karcinoma temelji se na ulogu u očuvanju života ranim otkrivanjem raka kliničkom nalazu i biopsiji. U kasnijem stadiju usne šupljine. Ta je uloga ugrađena u temelj bolesti nije osobito teško posumnjati da je možstruke, ali zbog nekoliko premostivih barijera taj da riječ o karcinomu usne šupljine. Obilježja uznapredovale bolesti mogu biti dugotrajna potencijal uglavnom ostaje neiskorišten. Zato imamo dvije temeljne činjenice, od kojih bolna rana na sluznici, katkad krvareća, okolno je jedna povoljna, a druga je važan uzrok ni- otvrdnuto povećanje tkiva, nagla rasklimanost ske stope pravodobnog otkrivanja raka usne zubi u području izrasline, poteškoće pri žvakašupljine. Prva je ta da se stomatolog nalazi u nju i gutanju te povećani i bezbolni limfni čvoidealnom položaju pa među pacijentima koji rovi vrata. Dijagnosticirati bolest u ranoj fazi, mu dolaze na liječenje zubi jednostavnim, kada se time vrlo izvjesno može spasiti život, kratkim i neinvazivnim pregledom svih dijelo- traži veliku posvećenost stomatologa i liječnika va sluznice usne šupljine (uključujući područja te aktivno traženje bolesti. prednjeg dijela ždrijela) može uočiti sumnjive Svaki stomatolog i liječnik trebao bi svakom promjene i uputiti specijalistu. Druga je činjeni- svom pacijentu, pogotovo muškarcima starijim ca da, ako i provede takve rutinske preglede pa- od 50 godina koji puše i konzumiraju alkohol, cijenata, vrlo će se rijetko susresti s rakom. Iako svakih šest mjeseci temeljito pregledati sve slu-

znice u usnoj šupljini. Posebnu pozornost treba posvetiti sijelu na kojem se rak najčešće pojavljuje - sluznici dna usne šupljine i donje strane jezika, za što je potrebno uz dobro osvjetljenje izvući i odignuti jezik kako bi se pregledao i stražnji dio između jezika i donjih kutnjaka. Potrebno je sve ranice, crvene, crveno-bijele ili bijele promjene nejasnog uzroka na sluznici usne šupljine koje ne cijele nakon dva do tri tjedna smatrati sumnjivima i uputiti specijalistu oralne medicine. Specijalist će vjerojatno posjedovati iskustvo s obzirom na to da ima veći broj takvih slučajeva te će moći poduzeti odgovarajuće radnje sa svrhom postavljanja konačne dijagnoze, što uključuje uzimanje biopsije i slanje uzorka tkiva na patohistološku analizu.

Strogi nadzor Neke od uočenih promjena na sluznici usne šupljine specijalist će dijagnosticirati kao “potencijalno maligne oralne poremećaje”. To nije rak, ali tako promijenjena sluznica ima povećan rizik za njegov razvoj. Ako pacijent puši, treba što prije prestati s tom rizičnom navikom. Takve se promjene strukturirano prate u razmacima od tri do šest mjeseci uz povremeno uzimanje biopsijskog uzorka te redovito vođenje fotodokumentacije radi procjene progresije. Takav pristup strogog nadzora osigurat će rano otkrivanje raka ako dođe do maligne transformacije. Ministarstvo zdravstva RH je 2015. godine osnovalo Radnu skupinu za rano otkrivanje karcinoma usne šupljine s ciljem da se takav trend promijeni edukacijskim intervencijama među zdravstvenim djelatnicima i podizanjem svijesti među građanima.

ADIVA PLUS 15


LJEPOTA

Sedam rituala pravilne večernje njege lica Autorica članka Magda Dežđek

Lj

epota i spavanje se isprepliću. Dok spavamo, koža se regenerira i popravlja oštećenja nastala tijekom dana, a kako bismo joj u tome pomogli, potrebno je usvojiti večernje rituale njege koji su, prema mišljenju brojnih stručnjaka, esencijalni. Donosimo, dakle, savjete kako njegovati kožu prije spavanja da biste se ujutro probudili svježeg i blistavog tena.

Korak 1: Temeljito čišćenje Da biste uklonili ostatke šminke, nakupljeni sebum i nečistoće, koristite nježni losion ili micelarnu otopinu umjesto gela ili pjene jer, iako mogu temeljito očistiti kožu, mogu je i isušiti, posebice ako sadrže SLS ili alkohol. Lice čistite sve dok blazinica ne bude snježnobijela jer ostaci šminke i prljavštine mogu prouzročiti upale. Ako vam se ova metoda čišćenja ne čini najtemeljitijom, s vama se slažu i neki stručnjaci koji predlažu specijalizirane električne četkice koje dubinski čiste kožu.

1 2

Korak 2: Maska za lice

Brojni stručnjaci ističu da navečer koži lica moramo posvetiti posebnu pažnju želimo li zadržati mladolikost, a ujutro imati blistav sjaj

3 4 5 6

kožu pripremiti za sljedeći korak - hidrataciju. Tonik pomaže očuvati prirodni pH kože (koji se može poremetiti tijekom čišćenja), ojačava kožu, potiče elastičnost, sužava pore, hidratizira, pomlađuje... Odaberite ga prema tipu kože ili problemu koji želite riješiti.

Korak 4: Nekoliko kapi seruma Na kožu još vlažnu od tonika nanesite serum odabran prema tipu kože. Tim ćete dodatnim korakom noćne njege brže vidjeti pozitivne pomlađujuće rezultate jer formule seruma imaju vrlo male molekule koje prodiru u dublje slojeve kože. Nemate li serum, možete koristiti preparat s retinolom. Pričekajte 60 sekundi da se proizvod upije pa prijeđite na sljedeći korak.

Korak 5: Hidratantna krema Noćna ili dnevna krema, nije važno, glavno da je hidratantna i da vam odgovara - nanesite je na lice i vrat. Imate li suhu ili zrelu kožu, bilo bi dobro da bude bogatije teksture, a ako je normalna ili kombinirana, odličan će biti i dnevni fluid laganije teksture. No pobrinite se da proizvod sadržava sastojke kao što su peptidi koji povećavaju elastičnost, hijaluronsku kiselinu ili ceramide koji sprečavaju isušivanje kože, pomlađujući retinol ili moćne antioksidanse koji će popraviti oštećenja u stanicama.

Maska za lice može dobro doći, posebno onih dana kada je koža bila zagušena pod teškim slojem šminke, ako ste popili koji koktel previše, ako ste putovali avionom, predugo bili na suncu, ako vam je koža izrazito suha ili su se pojavile akne. Nakon čišćenja na lice nanesite umirujuću masku ili je odaberite prema svom Korak 6: Krema oko očiju tipu kože ili problemu s kojim se želite obraču- Ako ste stariji od 30, imate podočnjake ili izranati. Ostavite da djeluje između pet i dvadeset žene bore smijalice, krema za njegu područja minuta pa temeljito isperite mlakom vodom. oko očiju nužan je dio večernjeg rituala. Ona je ujedno i jednostavan način da dulje zadrKorak 3: Blagi tonik žite mladolik izgled jer koža oko očiju prva Na lice nanesite tonik (bez alkohola) koji će počinje pokazivati znakove starenja. Potra-

ADIVA PLUS 16

žite kremu uz koju će vaš pogled zablistati, primjerice s kofeinom koji će ublažiti natečenost ili niacinamidom koji će navlažiti kožu.

Korak 7: Ulje za lice

7

Suha, umorna, oštećena, osjetljiva i zrela koža bit će vam zahvalna na dodatnom sloju hidratacije i njege, posebice u zimskom razdoblju. Ulja će pružiti zaštitni sloj i prevenirati da vlaga iz kože ne ishlapi. Mazanje ulja pretvorite u njegujuću samomasažu koja će potaknuti cirkulaciju, stimulirati limfu te aktivirati uspavane mišiće.

Alternativna njega

Ako vam je ovakav složen ritual njege pretjeran, možda ćete se složiti s holističkim stručnjacima koji tvrde da je noću kožu potrebno pustiti da se „odmori“ i da „diše“. Koža se, naime, tijekom noći obnavlja, a kroz pore i folikule dlačica rješava se otpadnih produkata koji su se nakupili tijekom procesa regeneracije. Upravo tada, kažu, ne bismo je smjeli opterećivati slojevima njegujućih proizvoda jer se povećava šansa za stvaranje upalnog procesa, mitesera, komedona i drugog. Prema tome, alternativna noćna njega postiže se temeljitim čišćenjem i toniziranjem, a imate li jako suhu, zrelu ili zahtjevnu kožu, počastite je njegujućom maskom koju ćete isprati prije odlaska na počinak.


moja

POSEBNI PRILOG

ADIVA LJEKARNA SAVJETODAVNA KAMPANJA

Savjet više i manje se šmrca i kiše NAJČEŠĆE TEGOBE

LOYALTY PROGRAM

Jeste li prelistali katalog vjernosti?

Savjeti iz džepa

INTERVJU

Mr. sc. Rozita Gulić, otorinolaringolog

Virusi u jesenskom jurišu na sluznicu nosa


SAVJET VIŠE I MANJE SE ŠMRCA I KIŠE Djelujte snažno na simptome prehlade i rinitisa Stručni savjet zatražite od svog ADIVA ljekarnika

Do 31. listopada u programu savjetovanja o ublažavanju simptoma prehlade i rinitisa sudjeluju ADIVA ljekarne diljem Hrvatske. Ljekarne su prepoznatljivo obilježene, a na ulaznim vratima ili u izlogu ljekarne nalazi se poster „SAVJET VIŠE I MANJE SE ŠMRCA I KIŠE“. Popis ADIVA ljekarni dostupan je u prilogu časopisa ADIVA Plus – Moja ADIVA ljekarna i na web stranici www.adiva.hr.

NAGRAĐUJEMO VAŠU VJERNOST ZDRAVLJU Postanite član ADIVA programa vjernosti i ostvarite pravo na atraktivne pogodnosti.

www.facebook.com/ADIVA.HR

LJEKARNA MOJA ADIVA LJEKARNA 2


moja

ADIVA LJEKARNA

AKTUALNO Moćni saveznici proti v grlobolje i rinitisa

Savjet više i manje se šmrca i kiše Neo-angin® - provjere ni stručnjak kod grlobolj e

PLAĆENI OGLAS O LIJEKU

ublažavaju grlobolju te

Izaberite omiljeni Neo-angin® , pastile s posebnim načinom djelovanja. Neo-angin® pastile sadrže tri djelatne tvari te svojom TriActive formulom pomažu na tri načina:

su ugodnog okusa jagode.

Junior-angin® sirup svojom patentiranom formulom ublažava grlobolju i smiruje nadražujući kašalj. Junior-angin® sirup sadrži islandski lišaj i sljez koji stvaraju zaštitni film na nadraženoj sluznici usta i grla. Kombinacija oba sastojka dovodi do dvostruko snažnijeg zaštitnog filma koji umiruje membranu sluznice, sprečava ulaženje patogena te umiruje nadražajni kašalj, a pritom je ugodnog okusa trešnje.

ZDRAVI %

Osam godina povjerenja i stručnog savjetovanja u ADIVA ljekarnama

ADIVA ljekarnici kao najpristup ačniji zdravstveni djelatnici svakodne vno su vam na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa zdravljem. Obratite nam se s povjerenjem. Potražite u ADIVA ljekarnam a stručni savjet o zdravstvenoj tegobi ili o odabiru i pravilnom uzimanju bezrecept nih lijekova. Savjetodavne kampanje za pacijente provode ADIVA ljekarne diljem Hrvatske, a vama najbližu lako ćete pronaći na web stranici www.adiva.hr.

POPUSTI VIŠE ZDRAVLJA, VIŠE

-10%

POGODNOSTI U ADIVA

-20%

-15 Prehlada, rinitis, a s njima i grlobolja zaštitni su znak hladnijeg dijela godine. Prehladu uzrokuju različite vrste virusa te najčešće počinje grloboljom i curenjem nosa, potom slijede začepljenost nosa i blagi kašalj, a tu je i povišena temperatura, posebno kod djece. Protiv virusa prehlade ne postoje lijekovi ni cjepivo nego se ublažavaju simptomi bolesti. Tijekom širenja virusa nastaje i oštećenje sluznice nosa, odnosno razvija NAGRAĐUJEMO VAŠU se rinitis, postoji rizik i od upale sinusa (sinusitis). Ukratko, to su dani u kojima nam doista dobro VJERNOSmože T ZDRAVL JU doći savjet ljekarnika. Prilika vam se pruža već danas u ADIVA ljekarnama u kojima do 30. listopada traje program savjetovanja o ublažavanju simptoma prehlade i rinitisa. Stoga potražite na stranici www.adiva. hr vama najbližu ADIVA ljekarnu – jesen može proći i bez neugodnog šmrcanja i kihanja ili barem uz blaže simptome. Mirnije ćete spavati i uživati u bojama i suncu. Letak kampanje nalazi se na posebno dizajniranom stalku u ljekarni, gdje ćete pronaći i naš ADIVA Plus časopis. Vidimo se! 1. ublažavaju bol 2. bore se protiv infekcije 3. umiruju upalu.

Amilmetakrezol, diklorbenzi lni alkohol i levomentol sprečavaju rast bakterija koje napadaju sluznicu i uzrokuju grlobolju. Sva tri sastojka koja sadrži Neo-angin® sprečavaju medijatore upale i bola koji su uključeni u upalu sluznice usta i grla te grlobolju. Osim toga, levomentol ima učinak hlađenja pa pridonosi smirivanju grlobolje.

www.neo-angin.hr/jun

ior-angin.html Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojava ma upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Nasic® sprej za nos za brže olakšanje kod rinitisa

%

Uštedite od 10 do 20% u ADIVA ljekarnama! Ne propustite izbor aktualn ih proizvoda po sniženim cijenama.

www.neo-angin.hr

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojava ma upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Junior-angin® stručnjak za grlobolju kod djece

Junior-angin® pastile sadrže islandski lišaj i kalcijev pantotenat derivat vitamina B5 poznat po svojim svojstvima ovlaživanja koji pridonosi umirujućem učinku islandskog lišaja na nadraženu membranu sluznice. Pastile

Savjeti iz džepa Iako svi pazimo na zdravlje i svatko ima „svoje probleme“, određene tegobe su posebno česte, ponavljaju se, a s njima se ponavljaju i ista pitanja za ADIVA ljekarnike – što mi je, moram li kod liječnika i što bi mi moglo pomoći? Tijekom godina naši su ljekarnici prikupljali pitanja i spremali odgovore, a oni se nalaze objedinjeni u 12 posebnih knjižica džepnog formata koje ćete pronaći u ADIVA ljekarnama na posebno dizajniranim stalcima. U njima su skupljene godine iskustva u savjetovanju pacijenata na temu 12 najčešćih tegoba i bolesti, uključujući gripu i prehladu, glavobolju, alergijski rinitis, probavne tegobe, astmu i KOPB, hipertenziju, dijabetes, zdravlje osoba starije životne dobi, žensko zdravlje, urinarne infekcije, dječje bolesti te njegu i zaštitu kože. Pisane su jednostavno, razumljivo, besplatne su i malog formata. Možete ih uvijek nositi sa sobom kao savjetnika koji će biti uz vas čak i kada su ljekarne zatvorene. Imate li dodatnih pitanja, slobodno se javite svom ADIVA ljekarniku, rado će vam odgovoriti, pružiti savjet i podršku. LJEKARNA

LJEKARNA

LJEKARNA

LJEKARNA

LJEKARNA

LJEKARNA

LJEKARNA

LJEKARNA

LJEKARNA

LJEKARNA

LJEKARNA

LJEKARNA

Nasic® i Nasic® za djecu sprej za nos s djelatnim tvarima ksilometazolina i dekspantenola brzo otvaraju začepljen nos. Olakšavaju disanje nakon samo pet do deset minuta te ubrzavaju zacjeljivanje nadražene nosne sluznice. Nasic® i Nasic® za djecu sprej za nos sadrže djelatne tvari - ksilometazolin koji oslobađa začepljen nos i dekspantenol koji ubrzava zacjeljivanje nadražene nosne sluznice. Studije su dokazale da ta kombinacija djelatnih tvari skraćuje trajanje rinitisa u usporedbi s proizvodima koji sadrže samo ksilometazo lin. www.nasic.hr

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojava ma upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

SAVJET VIŠE I MANJE SE ŠMRCA I KIŠ E

LJEKARNI!

Djelujte snažno na simptome prehlade i rinitisa Stručni savjet zatražite od svog ADIVA ljekarnika

www.adiva.hr

Postanite član ADIVA programa vjernosti, sakupljajte nagradne bodove i ostvarite pravo na atraktivne pogodnosti. Zatražite pristupnicu u najbližoj ADIVA ljekarni!

Doznajte više na https://vj

ernizdravlju.adiva.hr/

Više stručnih savjeta o zdravlju potražite na internetsk ADIVA Plus i na Facebook oj stranici www.adiva.hr, stranici www.facebook.com/ u časopisu ADIVA.HR

LJEKARNA

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Jeste li prelistali katalog vjernosti? Program vjernosti i dalje vam VJERNI ZDRAVLJU PROGRAM VJERNOSTI donosi nagrade za vaše bodove ADIVA LJEKARNI ostvarene pri kupnji proizvoda NAGRADNI u ADIVA ljekarnama. Ako ste i KATALOG vi vlasnik ADIVA kartice te još ne znate što biste odabrali, prelistajte nagradni katalog „Vjerni zdravlju“ koji ćete pronaći na posebno dizajniranom stalku u ADIVA ljekarnama ili online na portalu www.adiva.hr. Izaberite najbolje za sebe i svoju obitelj s dugačkog popisa od 126 artikala iz kataloga, među kojima su 84 proizvoda i 42 usluge. Popis partnera programa čini gotovo 50 renomiranih brendova i zdravstvenih ustanova zahvaljujući kojima će ponuda zadovoljiti i najzahtjevnije članove ADIVA programa vjernosti. Više informacija o Programu vjernosti potražite na web stranici http://vjernizdravlju.adiva.hr ili pozivom na besplatni telefon 0800 3352. Vjernost zdravlju uvijek se isplati, provjerite! LJEKARNA

vjernizdravlju.adiva.hr

Ostanite vjerni zdravlju , izaberite najbolje za sebe!

Ponuda kataloga vrijedi

od 1. 8. 2018. do 31. 1.

2019. ili do isteka zaliha.

PLAĆENI OGLAS O LIJEKU

Provjereni stručnjaci za grlobolju i rinitis Za grlobolju izaberite omiljeni Neo-angin®, pastile s posebnim načinom djelovanja. Neo-angin® pastile sadrže tri djelatne tvari te svojoj TriActive formulom pomažu na tri načina: ublažavaju bol, bore se protiv infekcije te umiruju upalu. Potom su tu Junior-angin® pastile za djecu ugodnog okusa jagode koje sadrže islandski lišaj i kalcijev pantotenat - derivat vitamina B5 poznat po svojim svojstvima ovlaživanja koji pridonosi umirujućem učinku islandskog lišaja na nadraženu membranu sluznice. Junior-angin® sirup s okusom trešnje svojom patentiranom for-

mulom također ublažava grlobolju i smiruje nadražujući kašalj. Junior-angin® sirup sadrži islandski lišaj i sljez koji stvaraju zaštitni film na nadraženoj sluznici usta i grla. A za brže olakšanje kod rinitisa, tu je Nasic® sprej za nos. Nasic® i Nasic® za djecu sprej za nos s djelatnim tvarima ksilometazolina i dekspantenola brzo otvaraju začepljen nos. Olakšavaju disanje

nakon samo pet do deset minuta te ubrzavaju zacjeljivanje nadražene nosne sluznice. Više o proizvodima doznajte na stranicama https://www.neo-angin.hr, https://www. neo-angin.hr/junior-angin.html te https:// www.nasic.hr/. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

MOJA ADIVA LJEKARNA 3


moja

ADIVA LJEKARNA

INTERVJU

Virusi u jesenskom jurišu na sluznicu nosa S hladnijim vremenom počela je prava navala brojnih vrsta virusa koji uzrokuju raznolike simptome objedinjene pod nazivom prehlada ili akutni infektivni rinitis Razgovarala Vladimira Šimić

B

iti prehlađen u jesen nije nimalo neobično jer je to vrijeme koje iznimno pogoduje širenju virusa. Akutni infektivni rinitis i prehlada prihvaćeni su sinonimi i pod tim pojmom prije svega podrazumijevamo virusni oblik bolesti koji može prouzročiti više od 200 vrsta različitih virusa, iako se najčešće spominju rinovirusi, virus influence i drugi. O toj smo temi razgovarali s mr. sc. Rozitom Gulić, dr. med., spec. otorinolaringolog, subspec. plastični kirurg glave i vrata te audiolog. Je li infektivni rinitis uvijek udružen s upalom grla? Infektivni rinitis ne mora uvijek biti udružen s upalom grla, ali zbog anatomskih odnosa i fiziologije nosne sluznice često se proširuje na ždrijelo. Naime, stražnji dio nosa nastavlja se na dio ždrijela koji se zove epifarinks, a trepetljikavi epitel nosne sluznice čisti i transportira sve infektivne agense i materijal prema sluznici ždrijela. U tom slučaju se može očekivati da će infektivni materijal izazvati upalu na sluznici s kojom dođe u kontakt. Tada se postavlja dijagnoza rinofaringitisa. Prije grlobolje obično se dan ili dva osjeća nekontrolirano spuštanje sekreta niz ždrijelo, a koji se može progutati ili iskašljati. Koji su najčešći uzročnici infektivnog rinitisa, virusi ili bakterije? U 80% slučajeva uzročnik je virus, obično rinovirus s razdobljem inkubacije od jed-

MOJA ADIVA LJEKARNA 4

nog do tri dana. Zaražene osobe šire viruse kapljičnim putem (kašljem, kihanjem ili govorom), a u tijelo „domaćina“ ulaze kroz usta, nos ili oči. No virusi se šire i neizravno, dodirom, ako smo dirali predmete koje su kontaminirale zaražene osobe (npr. ručnik, telefon ili igračke) ili se rukovali s njom. Ponekad se na primarnu virusnu bolest nadovezuje sekundarna bakterijska infekcija prouzročena najčešće bakterijama Streptococcus pneumoniae ili Haemophilus influenzae. U tom slučaju prozirna boja nosnog sekreta postaje žuto-zelena. Bakteriološki bris nosa s antibiogramom pomaže u određivanju ciljane antibiotske terapije. U koje je doba godine infektivni rinitis najčešći? Možemo li govoriti o njemu kao o sezonskoj bolesti? Iako se infektivni rinitis može pojaviti u bilo koje doba godine, definitivno se može

Rinitisu su, posebice bakterijskom, sklonije starije osobe, osobe oslabljenog imuniteta, kao i djeca

govoriti o sezonskoj bolesti. Uglavnom se javlja u jesen i zimu, pogotovo u hladnim i vlažnim danima te pri naglim zahladnjenjima. Imaju li osobe pritom i prirođeno vrlo osjetljivu sluznicu nosa na promjenu temperature okoline (takozvani vazomotorni rinitis), pojava infektivnog rinitisa je još učestalija. Postoji li kod nekih ljudi genetski povećana sklonost rinitisu/prehladi? Jesu li češće pogođena djeca? Genetikom ne nasljeđujemo sklonost rinitisu nego locus minoris ili osjetljiviju sluznicu nosa koja, ovisno o izloženosti vanjskim faktorima, može biti „slaba točka“ obrane od virusa. Ako smo osvijestili tu činjenicu, pravilnom prevencijom možemo neutralizirati taj mali nedostatak. Rinitisu su, posebice bakterijskom, sklonije starije osobe, osobe oslabljenog imuniteta, kao i djeca. Dok odrasla osoba u prosjeku može imati dvije do tri prehlade godišnje, broj se kod djece, pogotovo mlađe od šest godina, povećava dva do tri puta zbog nedovoljno razvijenog imuniteta i boravka u kolektivima poput vrtića ili škole. No to će iskustvo u dječjoj dobi pomoći njihovu imunosnom sustavu da se lakše bori s infektima u odrasloj dobi i dio je procesa imunosnog sazrijevanja. Kako se liječi infektivni rinitis? Terapija je simptomatska dok se ne pojave znakovi bakterijskog rinitisa, kada se uvodi antibiotska terapija na temelju nalaza antibiograma. Simptomatska medikamentozna terapija podrazumijeva korištenje dekongestivnih kapi za nos, analgetika ili antipiretika, kao i antitusika. Dekongestiv-


ne kapi za nos koriste se od šeste godine, najviše deset dana, kako bi se izbjegla pojava medikamentoznog rinitisa. Odrasle osobe mogu koristiti i dekongestiv za nos u obliku tableta. Djeca do šeste godine koriste sljezove kapi ili hipertoničnu otopinu sterilne morske vode. Izbor analgetika i antipiretika pada na paracetamol i ibuprofen koji se mogu koristiti pojedinačno ili naizmjenično. Potreban je pojačan oprez ako se koriste kombinirani lijekovi koji u sebi sadrže sve tri aktivne tvari protiv temperature, kašlja i začepljenog nosa. U tim se slučajevima zbog opasnosti od predoziranja ne preporučuje korištenje i pojedinačnih lijekova s jednom aktivnom tvari. Može li se infektivni rinitis zakomplicirati? Da, može, osobito kod osoba koje imaju kompromitiran lokalni ili opći imunitet, koje boluju od kronične ili maligne bolesti, kod pušača, starijih osoba i djece. Djeca su, zbog kraće i manje strmo položene Eustahijeve tube koja spaja nos i srednje uho, osobito sklona razvoju upale srednjeg uha ili subglotičnog laringitisa zbog anatomski užeg promjera grkljana. Moguća komplikacija je i upala sinusa ako se zatvore sinusna ušća, ždrijela ili pluća ako dođe do obilnijeg slijevanja sekreta iz nosa kroz ždrijelo u donje dišne puteve, a prehlada može biti i okidač za napadaj astme. Sva ta stanja zahtijevaju intervenciju i terapiju koju propisuje liječnik. Koje su mjere samopomoći? Kako ublažiti simptome? Osim navedene terapije koja se može dobiti u slobodnoj prodaji bez recepta, postoji još načina da si olakšamo i ublažimo simptome rinitisa. Preporučuje se piti dovoljno tekućine - mlake limunade, prirodnih sokova, čajeva ili pileće juhe - koja će rehidrirati organizam te imati dekongestivni učinak na nos. Kava i alkohol se ne preporučuju s obzirom na to da imaju dehidrirajući učinak. Potrebno je smanjiti fizičku aktivnost i kontakt s drugim ljudima. Osim toga, pokazalo se učinkovitim korištenje sterilne morske vode za ispiranje nosnih šupljina, a moguća su i alternativna rješenja korištenjem vitamina C, cinka ili ehinaceje. Postoji li odgovarajuća prevencija? Unatoč tome što protiv infektivnog rinitisa ne postoji cjepivo, puno toga možemo učiniti u njegovoj prevenciji. Prva i osnovna stvar jest prati ruke vodom i sapunom, a ako nam to nije dostupno, možemo koristiti dezinficijens za ruke. Možemo izbjega-

Mr. sc. Rozita Gulić, dr. med., spec. otorinolaringolog i plastični kirurg glave i vrata te audiolog

vati kontakt s bolesnim osobama, ne koristiti isti pribor za jelo ili ručnike s bolesnim članovima obitelji. Njih možemo educirati da nakon korištenja papirnate maramice odlažu u smeće ili da pri kašljanju usta usmjere prema pregibu lakta, a ne prema

dlanovima, da često peru ruke i koriste kiruršku masku. No najvažnije je brinuti o sebi, svom zdravlju i formi te održavati imunosni sustav na zavidnoj razini odgovarajućom prehranom, tjelovježbom, s dovoljno sna i kontrolom stresa.

MOJA ADIVA LJEKARNA 5


moja

ADIVA LJEKARNA

Odaberite nagrade iz novog kataloga Nagrađujemo vašu vjernost zdravlju! Sakupljajte bodove na ADIVA kartici te birajte iz bogate ponude atraktivnih poklon-proizvoda i popusta na kupnju proizvoda, kao i popusta na zdravstvene usluge koje vam predstavljamo u novom nagradnom katalogu ADIVA programa vjernosti „Vjerni zdravlju“. Odaberite najbolje za sebe i svoju obitelj između 126 artikala iz kataloga, od čega je 84 proizvoda. Listu partnera programa čini gotovo 50 renomiranih brendova i zdravstvenih ustanova zahvaljujući kojima će ponuda zadovoljiti i najzahtjevnije članove ADIVA programa vjernosti. VIŠE O PROIZVODIMA I POPUSTIMA NA USLUGE IZ NAGRADNOG KATALOGA ADIVA PROGRAMA VJERNOSTI „VJERNI ZDRAVLJU” PRONAĐITE NA www.adiva.hr

KREMA ZA KOŽU S PJEGAMA

TRUDI BOX ADIVA

Krema je namijenjena koži s hiperpigmentacijskim područjima kao što su mrlje i pjege nastale pod utjecajem sunčevih zraka, hormona ili starenja kože. Stručno odabrana kombinacija isključivo prirodnih sastojaka pokazuje snažno depigmentacijsko djelovanje. Bez parabena je, hidrokinona i sintetskih sastojaka. Redovita primjena rezultirat će svjetlijim mrljama i pjegama, ujednačenim i blistavim tenom te će koža biti svježa i zdrava. Odabrani su isključivo prirodni aktivni sastojci: ulja slatkog badema, divlje ruže, argana, pasjeg trna i suncokreta, sok Aloe vere, vitamin E, ekstrakti grejpa, gorke naranče i ružmarina, vitamin C te eterično ulje slatke naranče. Krema je pogodna za djecu i odrasle te se može primjenjivati tijekom cijele godine. (40 ml)

Trudi ADIVA paket sadrži hidratantnu kremu s propolisom koja ima iznimno hidratantna, omekšavajuća i zaštitna svojstva, mliječnu kupku koja sadrži blaga i hranjiva sredstva za čišćenje, dobivena iz palme kokosa koja ne oštećuju zaštitnu barijeru kože nego joj pružaju vlagu i zaštitu, hranjivo ulje s matičnom mliječi posebno formulirano i prilagođeno nježnoj dječjoj koži, mlijeko za čišćenje idealno za čišćenje osjetljive dječje kože te zaštitnu kremu s cinkom i pčelinjim voskom za svakodnevnu njegu pri mijenjanju pelena. Zahvaljujući blagim i umirujućim svojstvima svi proizvodi Trudi prikladni su za svakodnevnu higijenu i njegu dječje kože. Popust od 15% na proizvod u zamjenu za 300 bodova

Popust od 30% na proizvod u zamjenu za 300 bodova

MOJA ADIVA LJEKARNA 6


CICAPLAST BAUME B5 BALZAM

COREGA EKSTRA JAKO MINT

Smirujući balzam višestruko obnavlja kožu i pruža dvostruko djelovanje: trenutačno smiruje kožu, a zatim je štiti i potiče na zacjeljivanje. Primjeren je za cijelu obitelj, od beba do odraslih. Optimalno je rješenje za nadraženu ili ispucanu kožu, smiruje osjećaj žarenja na koži te se može nanositi na tijelo, lice i usnice. Sadrži izvorsku termalnu vodu La Roche-Posay, koja je bogata selenom te ima umirujuća i antioksidacijska svojstva. (100 ml)

Corega kreme za pričvršćivanje zubnih proteza sprečavaju nakupljanje hrane ispod proteze. Namijenjene su za potpune i djelomične zubne proteze. Korisniku zubne proteze pomažu u stjecanju veće samouvjerenosti i povećavaju udobnost pri nošenju. (40 g) CHAD/CHPLD/0036/18, 07/18 »Žigovi su u vlasništvu ili licencirani GSK grupa društava. ©2018 GSK grupe društava ili njezina davatelja licence.«

Gratis proizvod dostupan u zamjenu za 800 bodova

Popust od 20% na proizvod u zamjenu za 400 bodova

NATURAL WEALTH® B KOMPLEKS DIREKTNA ENERGIJA Natural Wealth® B kompleks granule praktičan su način za brzo vraćanje energije te smanjenje umora i iscrpljenosti. Sadrže vitamine B skupine čija je svakodnevna zastupljenost u hrani važna jer ih urinom brzo gubimo iz organizma. Vitamini B2, B6 i B12 pridonose normalnom metabolizmu stvaranja energije, normalnoj funkciji živčanog sustava te smanjenju umora i iscrpljenosti. Ukusne granule otapaju se direktno u ustima bez upotrebe vode i pridonose bržem stvaranju energije. (20 vrećica) Gratis proizvod dostupan u zamjenu za 1200 bodova

VIZOL S INTENSIVE KAPI ZA OKO Vizol S Intensive vitaminske kapi za oči s natrijevim hijaluronatom i dekspantenolom imaju dvojako djelovanje - potiču regeneraciju površine oka i čine ju ponovno glatkom te vlaže oko. Pogodne su kod mehaničkih iritacija površine oka prouzročenih nošenjem leća, dijagnostičkim ili kirurškim zahvatima na oku te vanjskim čimbenicima poput vjetra ili klorirane vode te preopterećenja prouzročenih dugotrajnim radom na računalu. Bez konzervansa su i sterilne šest mjeseci nakon otvaranja. (10 ml) Gratis proizvod dostupan u zamjenu za 1700 bodova

Almagea® KRILL OIL CARDIO+ Almagea KRILL OIL CARDIO+ sadrži superiorni oblik omega-3 masnih kiselina (EPA i DHA) iz ulja antarktičkog račića krila koje su vezane na fosfolipide pa se lakše iskorištavaju u organizmu. EPA i DHA pridonose normalnoj funkciji srca i krvnih žila. Ulje krila prirodno je bogato astaksantinom koji ga štiti od oksidacije i ima blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje. Proizvod je dodatno obogaćen vitaminom E i selenom, snažnim antioksidansima koji pridonose zaštiti stanica od oksidativnog stresa. (30 Licaps® kapsula)

RIBODERMIN® Hipoalergena mast RIBODERMIN® sadrži vitamin A, vitamin D3 i riblje ulje koji su poznati epitelizanti te je primjerna za njegu kože novorođenčadi, dojenčadi, djece i odraslih. Upotreba masti preporučuje se za njegu i zaštitu osjetljive, suhe, ispucane i nadražene kože, primjerice nakon sunčanja, kod manjih opeklina i lakših upala. Kod novorođenčadi mast štiti, hrani i njeguje kožu intimnog područja. (35 g) Gratis proizvod dostupan u zamjenu za 1000 bodova

Gratis proizvod dostupan u zamjenu za 2200 bodova

MOJA ADIVA LJEKARNA 7


moja

ADIVA LJEKARNA

PROGRAM SAVJETOVANJA „SAVJET VIŠE I MANJE SE ŠMRCA I KIŠE“ U ADIVA LJEKARNAMA! Pronađite najbližu ADIVA ljekarnu i zatražite stručni savjet o ublažavanju simptoma prehlade i rinitisa Gradske ljekarne Sisak, S. i A. Radića 48, 44000 Sisak Gradske ljekarne Sisak, Rimska 1, 44000 Sisak LJU Ljekarne Župančić, Obrtnička 2, 44316 Velika Ludina LJU Ljekarne Župančić, Zagrebačka 49, 44317 Popovača LJU Ljekarna Nives Miloš, Trg kralja Tomislava 9, 44320 Kutina Ljekarna Karlovac - Dubovac, Bolnička 2, 47000 Karlovac Ljekarna Karlovac - Centrala, Kralja Tomislava 19a, 47000 Karlovac Ljekarna Čunović, Bana Josipa Jelačića 9a, 47250 Duga Resa LJU Ljekarne IP Pharma, Trg hrvatskih mučenika 3-4, 47250 Duga Resa LJU Ljekarne IP Pharma, Mahično 60, 47286 Mahično Ljekarna Turkalj, Tomšić, Josipa bana Jelačića 3, 47300 Ogulin LJU Ljekarne Škunca, Trg svetog Jurja 15, 48350 Đurđevac ZU Ljekarne Štefanić, Stjepana Radića 18, 48350 Đurđevac Ljekarne Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 11, 49000 Krapina Ljekarne Krapinsko-zagorske županije, Matije Gupca 63, 49210 Zabok ZU Ljekarne Lepeš, Trg S. Tuđmana 4, 49214 Veliko Trgovišće ZU Ljekarne Lepeš, Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice DALMACIJA Ljekarna Čelina, Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik Ljekarna Domus Christi, Placa 5, 20000 Dubrovnik Ljekarna Dubrovnik - Kod zvonika, Placa 2, 20000 Dubrovnik Ljekarna Dubrovnik - Lapad, Mate Vodopića 30, 20000 Dubrovnik ZU Ljekarna Dubrovnik, Obala pape Ivana Pavla II. 9, 20000 Dubrovnik ZU Ljekarna Draženović, Vladimira Nazora 4, 20340 Ploče ZU Ljekarna Draženović, Ante Starčevića 9, 20350 Metković ZU Ljekarna Draženović, Put Narone 6, 20350 Metković Ljekarna Cortex, Šibenska 13, 21000 Split Ljekarna Sušac, Poljana Tina Ujevića 15, 21000 Split Ljekarna Olujić, Domovinskog rata 48, 21000 Split Ljekarna Phyto Pharma Firule, Dubrovačka 3, 21000 Split Ljekarna Phyto Pharma Općina, Domovinskog rata 17, 21000 Split Ljekarna Phyto Pharma Stepinčeva, Alojzija Stepinca 18a, 21000 Split Ljekarna Ružić - ljekarna 1, Ruđera Boškovića 15, 21000 Split Ljekarna Balić, Svalina, Alojzija Stepinca 9, 21220 Trogir Ljekarna Stojan, Špika, Alojzija Stepinca 17, 21220 Trogir Ljekarna Cortex, Stjepana Radića 21, 21260 Imotski Ljekarna Poštenjak, Rebić, Đuzel, Jukić, Dr. Josipa Mladinova 20, 21260 Imotski Ljekarna Falak, Ante Starčevića 112, 21300 Makarska Ljekarna Pivčević - Dobrota, Ante Starčevića bb, 21310 Omiš ZU Ljekarne Polunić, Ulica Gospe u Siti 2, 21312 Podstrana Ljekarna Dukić, Trg kralja Tomislava 3, 21315 Dugi Rat Ljekarna Puharić, Mladena Vodanovića 24, 21400 Supetar Ljekarna Šibenik - Centrala, Stjepana Radića 41, 22000 Šibenik Ljekarna Šibenik - Baldekin, Stjepana Radića 56a, 22000 Šibenik Ljekarna Šibenik - Varoš, Kralja Zvonimira 32, 22000 Šibenik Ljekarna Šibenik - Vodice, Roca Pave 6, 22211 Vodice ZU Ljekarne Plenča 1, Karla Vipauca 21, 22000 Šibenik Ljekarna Plenča 2, Stjepana Radića 137a, 22000 Šibenik ZDRAVI % Ljekarna Plenča 3, Kralja Zvonimira 138, 22000 Šibenik POPUSTI ZU Ljekarne Krišto, Bože Peričića 10, 23000 Zadar ZU Ljekarne Vanjak, Dr. F. Tuđmana 30b, 23206 Sukošan -20 -15 ZU Butković, Stjepana Radića 2c, 23250 Pag LJU Ljekarne Kremić, Jurja Barakovića 5, 23232 Nin Moćni saveznici protiv grlobolje i rinitisa Neo-angin® - provjereni stručnjak kod grlobolje

PLAĆENI OGLAS O LIJEKU

SREDIŠNJA HRVATSKA ZU Ljekarne Mentapharm - Barlović Zagreb, Šestinski dol 5, 10000 Zagreb Ljekarna Čelina, Dobri dol 49, 10000 Zagreb ZU Ljekarne Štefanić, Ulica Vilima Korajca 3, 10000 Zagreb Ljekarne Talan, Cvjetna cesta 9, 10000 Zagreb Ljekarna Ljubić Šabić, Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb Ljekarne Filipović, Zagorska ulica 42, 10000 Zagreb ZU Ljekarne Vanjak, Dražićeva poljana 6, 10000 Zagreb ZU Ljekarne Vidmar, Ulica kralja Tomislava 15, 10000 Zagreb Ljekarna Mađerčić, Porečka 7 b, 10000 Zagreb Ljekarna Ljiljana Beljan, Vile Velebita 1d, 10000 Zagreb Ljekarna Šimac Terek, Nova cesta 120, 10000 Zagreb Ljekarna Tomljenović, Braće Domany 8, 10000 Zagreb Ljekarna Dubravka Štimac, Ljerke Šram 6, 10000 Zagreb Ljekarna Marušić, Maksimirsko naselje IV broj 21, 10000 Zagreb ZU Ljekarne Dvoržak, Selska 153, 10000 Zagreb Ljekarna Sonja Grbac Stublić, Remetinečki gaj 14, 10020 Zagreb Ljekarna Slepčević, V. Brajkovića 10, 10020 Zagreb ZU Ljekarne Petrinec, Slavonska ulica 54, 10040 Zagreb ZU Ljekarne Petrinec - Dubravica, Pavla Štosa 41, 10293 Dubravica Ljekarna Muhić-Car, Mrđen, Vrabečak 4, 10000 Zagreb Ljekarna Falak, Bencekovićeva 40, 10000 Zagreb Ljekarna Pernar, Naglić, Trg žrtava fašizma 1, 10290 Zaprešić Ljekarna Naglić Šoštarčić, Trg Franje Tuđmana 2, 10290 Zaprešić ZU Ljekarne PharmAD, Zagrebačka 99, 10291 Prigorje Brdovečko ZU Ljekarne Coner 2, Trg Petra Zrinskog 10, 10340 Vrbovec Ljekarna Galešić, Zagrebačka 104, 10340 Vrbovec ZU Ljekarne Jagatić, Bjelovarska 48b, 10360 Sesvete LJU Ljekarne Sruk - Ljekarna 2, Dragutina Domjanića 20, 10370 Dugo Selo ZU Ljekarna Zubović, Bočakova 5, 10380 Sv. Ivan Zelina Ljekarne Zagrebačke županije, Kralja Dmitra Zvonimira 3, 10410 Velika Gorica ZU Ljekarne Kenfelj, Zagrebačka 1, 10410 Velika Gorica Ljekarne Zagrebačke Županije, Trg kralja Petra Krešimira IV. 7, 10410 Velika Gorica Ljekarne Zagrebačke županije, Trg kralja Tomislava 11, 10430 Samobor Ljekarna Čakovec - Centrala, V. Morandinija 1, 40000 Čakovec Ljekarna Čakovec - Čakovec 2, Zrinsko-frankopanska 10, 40000 Čakovec ZU Ljekarne Petek, Glavna 26, 40306 Macinec Ljekarna Čakovec - D. Kraljevec, Čakovečka 3, 40320 Donji Kraljevec Ljekarna Čakovec - Mursko Središće, Trg bana Jelačića 6, 40315 Mursko Središće ZU Ljekarne Petek, Benkovac 9, 40321 Mala Subotica Ljekarna Čakovec - Prelog, Glavna 31, 40323 Prelog Ljekarne Talan, Trg slobode 1, 42000 Varaždin Ljekarne Varaždinske županije - Ludbreg, Gundulićeva 1, 42230 Ludbreg Ljekarne Varaždinske županije, Kolodvorska 18, 42000 Varaždin Ljekarna Kliček, Male Ledine 1, 42202 Trnovec Bartolovečki Ljekarna Vodopija Štorga, Braće Radića 1, 42220 Novi Marof ZU Ljekarna Zubović, Zagrebačka 8, 42220 Novi Marof ZU Ljekarne Petek, Braće Radića 1, 42233 Sveti Đurđ Ljekarna Friščić, Varaždinska 4a, 42240 Ivanec Ljekarna Žulić, Trg kralja Tomislava 4, 42250 Lepoglava Ljekarna Bjelovar, Petra Preradovića 4, 43000 Bjelovar Ljekarna Bjelovar, Šenoina 12, 43000 Bjelovar ZU Ljekarne Coner 1, Tomasa G. Masaryka 9, 43000 Bjelovar ZU Ljekarne Coner, Prilaz Andrije Hebranga 8a, 43000 Bjelovar

Izaberite omiljeni Neo-angin®, pastile s posebnim načinom djelovanja. Neo-angin® pastile sadrže tri djelatne tvari te svojom TriActive formulom pomažu na tri načina: 1. ublažavaju bol 2. bore se protiv infekcije 3. umiruju upalu.

Amilmetakrezol, diklorbenzilni alkohol i levomentol sprečavaju rast bakterija koje napadaju sluznicu i uzrokuju grlobolju. Sva tri sastojka koja sadrži Neo-angin® sprečavaju medijatore upale i bola koji su uključeni u upalu sluznice usta i grla te grlobolju. Osim toga, levomentol ima učinak hlađenja pa pridonosi smirivanju grlobolje.

ublažavaju grlobolju te su ugodnog okusa jagode.

Junior-angin® sirup svojom patentiranom formulom ublažava grlobolju i smiruje nadražujući kašalj. Junior-angin® sirup sadrži islandski lišaj i sljez koji stvaraju zaštitni film na nadraženoj sluznici usta i grla. Kombinacija oba sastojka dovodi do dvostruko snažnijeg zaštitnog filma koji umiruje membranu sluznice, sprečava ulaženje patogena te umiruje nadražajni kašalj, a pritom je ugodnog okusa trešnje. www.neo-angin.hr/junior-angin.html

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Nasic® sprej za nos - za brže olakšanje kod rinitisa

Osam godina povjerenja i stručnog savjetovanja u ADIVA ljekarnama

ADIVA ljekarnici kao najpristupačniji zdravstveni djelatnici svakodnevno su vam na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa zdravljem. Obratite nam se s povjerenjem. Potražite u ADIVA ljekarnama stručni savjet o zdravstvenoj tegobi ili o odabiru i pravilnom uzimanju bezreceptnih lijekova. Savjetodavne kampanje za pacijente provode ADIVA ljekarne diljem Hrvatske, a vama najbližu lako ćete pronaći na web stranici www.adiva.hr.

VIŠE ZDRAVLJA, VIŠE POGODNOSTI U ADIVA LJEKARNI!

-10%

ISTRA I KVARNER ZU Ljekarne Jadran - Korzo, Korzo 22 , 51000 Rijeka ZU Ljekarne Jadran - Kazalištu, Uljarska 3, 51000 Rijeka ZU Ljekarne Jadran - Strossmayer, Petra Jurčića 2, 51000 Rijeka ZU Ljekarne Jadran - Centar, Riva 18, 51000 Rijeka Ljekarna Jasminka Pahor, Gornji sroki 15, 51216 Viškovo Ljekarna Ivandić, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice ZU Ljekarne Smeraldo, Glavani 89/A, 51221 Kostrena, Rijeka ZU Ljekarne Jadran - Lovran, Šetalište M.Tita 46, 51415 Lovran Ljekarna Matejčić, Boras - Devčić, Trg Stjepana Radića 1, 51260 Crikvenica ZU Ljekarne Jadran - Novi Vinodolski, Korzo hrvatskih branitelja 17, 51250 Novi Vinodolski Ljekarna Stjepčević, M. Tita 91/1, 51410 Opatija Ljekarna Ladavac, Ćus, Tončinić, Cotman - Tomac, Šetalište Pazinske gimnazije 4, 52000 Pazin LJU Ljekarne Valun - Kamenjak, Kamenjak 3, 52100 Pula Ljekarna Valun - Kaštanjer, Zagrebačka 29, 52100 Pula Ljekarna Irena Grahovac, Trg 1. Istarske brigade 5 , 52100 Pula Ljekarna Ornela Majetić, Palladiova 20, 52100 Pula Istarske ljekarne - Centar, Giardini 14, 52100 Pula ZU Ljekarne Bobanović - Vujnović, Monte Paradiso 5a, 52100 Pula Istarske ljekarne - Medulin, Centar 214a, 52203 Medulin Istarski domovi zdravlja, Matteo Benussi bb, 52210 Rovinj Ljekarna Eror, Riva 9, 52215 Fažana LJU Ljekarna Kaštel Farm, Štrmac 112, 52231 Nedešćina Istarske ljekarne - Umag, Ernesta Miloša 2c, 52470 Umag SAVJET VIŠE I MANJE SE ŠMRCA I KIŠE

%

%

Uštedite od 10 do 20% u ADIVA ljekarnama! Ne propustite izbor aktualnih proizvoda po sniženim cijenama.

SLAVONIJA NAGRAĐUJEMO VAŠU VJERNOST ZDRAVLJU Ljekarna Škugor, Stjepana Radića 36, 31000 Osijek Ljekarna Banović, Trg Ljudevita Gaja 2, 31000 Osijek Ljekarna Cicvarić, Sjenjak 137, 31000 Osijek Ljekarna Osijek - Centar, Trg Ante Starčevića 7, 31000 Osijek

Ljekarna Osijek - Park, Park k. P. Krešimira IV. 6, 31000 Osijek Ljekarna Osijek - Donji grad, Prolaz kod Snježne Gospe 1b, 31000 Osijek Ljekarna Perman - Hrgić, Trg hrvatskog preporoda 2, 35250 Oriovac Ljekarna Beli Manastir, Imre Nagya 4, 31300 Beli Manastir Ljekarna Đakovo, Ivana Pavla II. 26, 31400 Đakovo ZU Ljekarna Kovačević, Vukovarska 4, 31540 Donji Miholjac LJU Ljekarna Iličić, A. Starčevića 40, 32000 Vinkovci LJU Ljekarna Štrkalj, Kardinala A. Stepinca 8, 32000 Vukovar Ljekarne Šibalić, V. Gortana 11, 32000 Vinkovci DZ Vinkovci Ljekarna 1, Zvonimirova 1, 32100 Vinkovci ZU Ljekarne Baturina, Veliki kraj 108, 32270 Županja Dom zdravlja Županja - Ljekarna Županja, Aleja M. hrvatske 37, 32270 Županja Ljekarne Grgić, Ferde Rusana 14, 33000 Virovitica ZU Ljekarne Berry, Ferde Rusana 4, 33000 Virovitica Ljekarna Plantak Slatina, Bana Jelačića 8, 33520 Slatina ZU Ljekarna Rajić, Matije Gupca 4, 34000 Požega ZU Ljekarna Slavonski Brod - Centralna, Vukovarska bb, 35000 Slavonski Brod ZU Ljekarna Slavonski Brod - Korzo, Trg I. B. Mažuranić 1, 35000 Slavonski Brod ZU Ljekarna Furić, Stjepana pl. Horvata 28, 35000 Slavonski Brod ZU Ljekarna Zubović, Relkovićeva 32, 35400 Nova Gradiška

Djelujte snažno na simptome prehlade i rinitisa Stručni savjet zatražite od svog ADIVA ljekarnika

www.neo-angin.hr

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Junior-angin® stručnjak za grlobolju kod djece

Junior-angin® pastile sadrže islandski lišaj

i kalcijev pantotenat - derivat vitamina B5 poznat po svojim svojstvima ovlaživanja koji pridonosi umirujućem učinku islandskog lišaja na nadraženu membranu sluznice. Pastile

Nasic® i Nasic® za djecu sprej za nos s djelatnim tvarima ksilometazolina i dekspantenola brzo otvaraju začepljen nos. Olakšavaju disanje nakon samo pet do deset minuta te ubrzavaju zacjeljivanje nadražene nosne sluznice. Nasic® i Nasic® za djecu sprej za nos sadrže djelatne tvari - ksilometazolin koji oslobađa začepljen nos i dekspantenol koji ubrzava zacjeljivanje nadražene nosne sluznice. Studije su dokazale da ta kombinacija djelatnih tvari skraćuje trajanje rinitisa u usporedbi s proizvodima koji sadrže samo ksilometazolin.

www.adiva.hr

Postanite član ADIVA programa vjernosti, sakupljajte nagradne bodove i ostvarite pravo na atraktivne pogodnosti. Zatražite pristupnicu u najbližoj ADIVA ljekarni!

Doznajte više na https://vjernizdravlju.adiva.hr/

www.nasic.hr

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Više stručnih savjeta o zdravlju potražite na internetskoj stranici www.adiva.hr, u časopisu ADIVA Plus i na Facebook stranici www.facebook.com/ADIVA.HR

LJEKARNA

Do 31. listopada ADIVA ljekarne provode program savjetovanja o ublažavanju simptoma prehlade i rinitisa. Ljekarne su prepoznatljivo obilježene, a na ulaznim vratima ili u izlogu ljekarne nalazi se i poster „SAVJET VIŠE I MANJE SE ŠMRCA I KIŠE“

MOJA ADIVA LJEKARNA 8

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

LJEKARNA


INFOGRAFIKA

9 načina za smanjenje

rizika od osteoporoze Osteoporoza je bolest koštanog tkiva tijekom koje dolazi do gubitka organskog i mineralnog dijela kosti pa one postaju krhke i lomljive. Najveći broj oboljelih, čak 80%, čine žene. Ta se bolest javlja u starijoj dobi i najčešće je povezana s hormonalnim promjenama, a posebno je opasna zbog povećanog rizika od lomova.

DONOSIMO DEVET NAČINA KAKO BISTE MOGLI SMANJITI RIZIK OBOLIJEVANJA, MISLITE O SVOJIM KOSTIMA NA VRIJEME!

Zaboravite 1. gazirana pića Ne pretjerujte 2. s unosom proteina

ZDRAV KRAŽELJAK (kompaktno tkivo)

KRAŽELJAK ZAHVAĆEN OSTEOPOROZOM (spužvasto tkivo)

Smanjite unos 3. kofeina NORMALNA STRUKTURA KOSTI

Za dodatak 4. prehrani odaberite kalcijev citrat Sunčajte se zbog 5. vitamina D

Odaberite 7. prehranu s niskim GI (glikemijski indeks)

PRIJELOM KUKA

GLAVA BEDRENE KOSTI

Regulirajte 6. razinu hormona u menopauzi

BEDRENA KOST (Femur) NORMALNA STRUKTURA KOSTI

KOST ZAHVAĆENA OSTEOPOROZOM

GLAVA BEDRENE KOSTI

BEDRENA KOST (Femur) KOST ZAHVAĆENA OSTEOPOROZOM

Smanjite razinu 8. stresa zbog kortizola Više vježbajte 9.

ADIVA PLUS 17


ZDRAVLJE IZ PRIRODE

Eterična rješenja za jačanje imuniteta Autor članka Frane Herenda, mag. pharm.

ADIVA PLUS 18

U hladnim mjesecima trebamo učiniti sve da se što učinkovitije obranimo od viroza, a pomoć možemo pronaći i u eteričnim uljima


Z

nam, nije lako roditeljima s malom djecom uzimati bolovanje ili tražiti tko će ih čuvati svakih mjesec dana zbog temperature, proljeva ili respiratorne infekcije. No moram vas razočarati - nije bilo bolje ni našim roditeljima. Nadam se da će vas ovo ipak utješiti - za djecu predškolske dobi smatra se normalnim i do deset respiratornih infekcija i/ili temperatura godišnje te u istom razdoblju do šest proljeva. I to je tako, sve je to dio razvoja i, na kraju krajeva, stvaranja imuniteta. No ako se svaki put za virusnu infekciju daje antibiotik "zbog opreza", istina je da će se spriječiti razvoj superinfekcija, odnosno bakterijskih komplikacija, no nastradat će mikrobiom koji je dio naše prirodne obrane. Osim dizanja imuniteta različitim pripravcima, možemo iskoristiti i činjenicu da postoje živa bića, biljke, koja su uložila milijune godina evolucije kako bi osigurale obranu od mikroorganizama. Kako pomažu biljkama za obranu, eterična ulja mogu pomoći i nama.

Ulja za dišne putove Eterična ulja mnogih biljaka pokazuju snažno djelovanje protiv virusa, bakterija i gljivica. Kod respiratornih infekcija se najčešće koriste ravensara, eukaliptus, bijeli bor, jela, čajevac i origano. Ravensara ili ravintsara je zapravo kamforovac (Cinnamomum camfora) koji je selidbom izgubio sposobnost produkcije kamfora. Vrlo je sigurno ulje koje pokazuje izniman učinak na viruse, a slabije djeluje na bakterije i gljivice. Eterično ulje Eucalyptus radiata volim zvati sinergijom djelovanja bora i ravensara jer ujedinjuje njihovo djelovanje te je učinkovito protiv virusa i olakšava disanje. Eucalyptus globulus se pak ne smije koristiti kod djece mlađe od dvije godine, a također je antivirusno ulje. Za bijeli bor (Pinus sylvestris) u literaturi

ju se jedna do dvije kapi (!) ponegdje piše Aromalampice eteričnog ulja. Ako vam da se ne koristi nisu najsretnije „pobjegne“ pet kapi, kod mlađih od radije prolijte tekućišest godina, rješenje jer frakcioniraju nu i prokuhajte novu no uspješno eterična ulja. U terapijske vodu. Inhaliranje „širi“ bronhe svrhe radije koristite difuzere traje jednu minutu, i povećava potom se napravi oksigenacikoji ultrazvučno raspršuju jednominutna pauza, ju. Slabijeg je čestice eteričnog ulja pa se postupak ponovi. djelovanja na Dakle, pravilo je: 1 kap, 5 infekte. Jela (Abizajedno s vodom puta na dan, maksimalno es alba) ima slično 10 minuta s pauzama. Za indjelovanje kao bor, a haliranje vrijedi isto pravilo kao i za prema literaturi se ne koridifuzere – ravensaru i eukaliptuse ne smijesti kod djece mlađe od tri godine. Naravno, tu su i čajevac te origano (mra- mo koristiti kod opstrukcija. Ako je djetetu vinac), vrlo učinkovita ulja kod bakterija i liječnik propisao salbutamol (Ventolin), ne gljivica. No za razliku od opisanih ulja koja smijete ga inhalirati ovim uljem. Po mogućsu (razrijeđena) sigurna za primjenu na koži nosti, ne inhalirajte se nad loncem, nego i većinom su sigurna pri inhalacijama, s ori- nad posebnim posudama koje štite oči, poganom je potreban izniman oprez. Koristite voljne su i ima ih u svakoj ljekarni. ga samo oralnim putem u gotovim oleokapsulama jer u suprotnom može prouzro- Primjena na koži Većina navedenih ulja (ravensara, eukalipčiti štetu na ustima, jednjaku i koži. Aromalampice nisu najsretnije rješenje jer tusi) mogu se aplicirati na kožu gdje postižu frakcioniraju eterična ulja. U terapijske svr- lokalno djelovanje, ali zbog velike lipofilnohe radije koristite difuzere koji ultrazvučno sti zasigurno imaju i sistemsko djelovanje. raspršuju čestice eteričnog ulja zajedno s Za kućnu radinost nikako se ne smije stavvodom. Ravensaru i eukaliptuse nemojte ljati više od 5% eteričnih ulja kod djece, a za nipošto koristiti na ovaj način u slučaju op- odrasle je 10% u redu. Primjerice, 5 ml eteričnog ulja ravensastrukcija i astmatskih napadaja. Ljudi koriste i čempres (strogo zabranjen re treba dopuniti do količine od 100 ml s kod trudnica i male djece!), ružmarin (ali hladno tiještenim brzoupijajućim uljem kemotip cineol koji nije specifičan za naše marelice, makadamije ili, ako želite biti egkrajeve) i već spomenuti čajevac (dobar zotični, kukuija ili sjemenki pamuka. Kukui antiseptik i za prostor, no njegov miris nije se jako brzo upija, a rafinirane sjemenke pamuka obožavaju mala djeca i poneki pretjerano ugodan). odrasli muškarci poput autora. Tako napravljen pripravak treba mazati jednom na Pravila inhaliranja Kad je riječ o inhalaciji, uvijek budite svjesni dan na prsa djece mlađe od tri godine, a da eterična ulja nikada ne kapamo u oči i stariji mogu mazati i dva puta. Izbjegavajte nos pa tako oči ne bi smjele doći u dodir s dodir sa sluznicama i bradavicama na prsima. Moguće su i kombinacije s višim poeteričnim uljima ni pri inhalaciji. Inhaliranje se provodi jednostavnim po- stocima, no u tom slučaju svakako tražite stupkom – na pola litre kipuće vode stavlja- savjet fitoaromaterapeuta.

BonUrel - inovacija u prevenciji nastajanja uroinfekcija Poboljšajte narušeno zdravlje svog mjehura jedinstvenim i inovativnim BonUrel 5u1 proizvodom! Aktivni sastojci smirit će previše aktivan mjehur te dodatno ojačati njegovu otpornost. BonUrel u samo jednoj kapsuli sadrži kombinaciju hibiskusa, odvoštenih ekstrakata propolisa, beta glukana, D-manoze i brusnice pružajući tako djelotvorniji učinak. BonUrel je biljni, prirodni proizvod, bez nuspojava, čiji sastojci ne uzrokuju interakciju s lijekovima koji se mogu propisati. Ne preporučuje ga se uzimati s medvjetkom jer se učinak brusnice i medvjetke međusobno poništava. BonUrel ne utječe na koncentraciju i nisu potrebne nikakve posebne mjere opreza, a preporučuje se uzeti jednu kapsulu dvaput na dan. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Ovaj jedinstven proizvod dostupan je u svim boljim ljekarnama bez liječničkog recepta.

ADIVA PLUS 19


LOGOPEDIJA

Afazija: ponovno učiti govoriti i razumjeti Česta posljedica moždanog udara su teškoće s govorom, zbog kojih je potrebno što prije potražiti stručnu pomoć logopeda

Autorica članka

Mr. sc. Nataša Šunić, prof. logoped Terapija glasa i govora Logoped

ADIVA PLUS 20

D

anašnji životni tempo s brojnim stresnim situacijama negativno utječe na funkciju središnjega živčanog sustava te dovodi do bolesti koje se više i ne vežu uz stariju životnu dob nego se događaju i mlađima. Među tim bolestima najčešći je moždani udar uzrokovan bolešću krvožilnog sustava, a kao jedna od posljedica pojavljuje se afazija. Ona nastaje zbog prekida procesa dvosmjerne komunikacije koja uspostavlja korespondenciju između misli i jezika. Afazični bolesnici nisu u stanju pretvarati neverbalne slike koje čine misli u jezične simbole i gramatičke relacije koje čine jezik, a u većini slučajeva


i obratni smjer procesa je oštećen - kad bolesnik čuje riječ, ne može od nje načiniti neverbalnu sliku koja odgovara značenju te riječi.

Senzorna (Wernickeova) afazija Bolesnik ne može imenovati objekt koji mu se pokaže niti pokazati objekt kad mu se kaže njegov naziv. Osoba s Wernickeovom ili senzornom afazijom nema problem s govorom, no nedostaje smislenost govora pa ni sam bolesnik ne zna što je zapravo rekao. Pogrešne riječi koje bolesnici s Wernickeovom afazijom izgoRehabilitacija vore umjesto onih koje su inicije gotovo nezamisliva jalno zapravo „htjeli“ često su slične po značenju, npr. kažu bez suradnje obitelji koja „majoneza“ umjesto „maslac“ mora biti stalna, uporna, (verbalna ili semantička parafazija). Zbog toga oni često bez prekida, što nije lako rabe riječi općeg značenja, jer traje godinama npr. „stvar“, u zamjenu za one do kojih ne mogu doći. Iako puno govore, ti bolesnici često ne prenose nikakvu ideju ili smisao.

Motorna (Brocka) afazija Govor bolesnika s Brocka afazijom je težak i spor, stanke među riječima su dugačke, nema melodične modulacije, govor nije tečan. Bolesnici s klasičnom Brocka afazijom razumiju značenje rečenica, ali ih ne mogu ponoviti, čemu se često i sami čude (a kako su svjesni deficita, postaju depresivni). Agramatizam je jedno od najizraženijih obilježja pa nastaje telegrafski govor (npr. „Ići...ja... kući...danas.“). Iako govore malo, pacijenti s Brocka afazijom prenose smislene ideje. Razumijevanje pročitanog im je poremećeno uglavnom zbog nemogućnosti razumijevanja gramatički važnih riječi (veznika, prepozicija, članova itd.). Kod motorne afazije bolesnik razumije sve što mu se govori ili čita. Razumijevanje govora (receptivni dio) je sačuvano, no onemogućen je spontani govor, tj. govorno oblikovanje misli. Iznimno je otežano i ponavljanje riječi i rečenica. Poteškoća je što bolesnik ne može samostalno pronaći potrebnu riječ, ali može je odabrati među napisanima. Kod težih oblika motorne afazije pacijent je nijem.

Konduktivna afazija Bolesnici s konduktivnom afazijom mogu razumjeti i izgovoriti jednostavne rečenice, ali ne mogu ponoviti rečenice doslovce jer ne mogu učinkovito slagati foneme. Stoga je oštećeno čitanje naglas, no čitanje radi razumijevanja je relativno dobro sačuvano.

Globalna afazija

Najtežim oblikom smatra se globalna afazija kod koje je oštećeno razumijevanje govora i sam govor. Bolesnici s globalnom afazijom imaju gotovo potpuni gubitak sposobnosti razumijevanja jezika i proizvodnje govora. Slobodni (propozicijski) govor obično je reduciran na nekoliko riječi ili rečenica. Česta je upotreba stereotipnih riječi u pokušaju da se iznese ideja ili misao.

Transkortikalna afazija Taj se poremećaj razlikuje od svih drugih po tome što je ponavljanje rečenica normalno. Motorički oblik transkortikalne afazije podsjeća na Wernickeovu afaziju, osim što bolesnici mogu ponoviti što im se kaže. Miješana transkortikalna afazija (katkad se naziva i izolacija aree za govor), vrlo je rijetka, a može se smatrati analogom globalne afazije. Razlika je u tome što takav bolesnik može ponoviti ono što mu se kaže, no nakon ponavljanja (eha) nema daljnjeg razgovora.

Anomička afazija Anomička afazija je najčešća od svih, a u tipičnim primjerima oboljeli su nesposobni pronaći pravu riječ, bilo u spontanom govoru ili u pisanju. Logoped radi u suradnji s drugim rehabilitatorima i medicinskim osobljem (liječnici, medicinske sestre, neurolozi, psiholozi) na unapređenju i povećanju jezične sposobnosti prouzročene oštećenjem mozga.

Savjeti za oporavak U nekim bolnicama rehabilitacija govora počinje već u bolesničkom krevetu, ali i u toplicama. Kad se bolesnik jedanput vrati kući, nužna mu je brza pomoć logopeda. Bilo bi dobro početi je što prije jer čekanje negativno djeluje na rezultat i trajanje terapije. Rehabilitacija je gotovo nezamisliva bez suradnje obitelji koja mora biti stalna, uporna, bez prekida, što nije lako jer traje godinama. Izostanaka ne smije biti, osim s dobrim razlogom. Članovi obitelji s bolesnikom moraju ponavljati ono što se radilo kod logopeda te mu pomagati u svladavanju pismenih i usmenih zadataka. Ne smije se tražiti previše, ali ni premalo. U početku rad treba vremenski ograničavati na 10 do 15 minuta jer se bolesnici brzo zamaraju, ali treba raditi i po nekoliko puta na dan. Članovi obitelji moraju biti spremni na to da kod bolesnika koji dobro napreduje ima dana kada se čini kao da rehabilitacije nije ni bilo te tada kod bolesnika ne smije doći do samosažaljenja. Uoče li se ikakvi znaci depresije, treba se posavjetovati s liječnikom. Uglavnom se promjene raspoloženja događaju pri promjeni vremena. Treba paziti da se bolesnika ne isključi iz obiteljskog života, da se prema njemu ne ponašamo kao prema voljenoj stvari. Naime, iako možda ne razumije govor i ne može govoriti, bolesnikov je psihički i intelektualni život intenzivan te odbacivanje može negativno djelovati na motiviranost. Čim je to moguće, bolesnika treba vratiti u njegovu prijašnju društvenu sredinu, u kojoj uloga obitelji ima neprocjenjivu važnost.

ADIVA PLUS 21


PSIHOLOGIJA

Ljekovitost dobrog razgovora Istraživanja su potvrdila da je druženje od ključne važnosti za dobro zdravlje te da je kvalitetan, iskren i otvoren razgovor iznimno važan i u prevenciji i u liječenju Autor članka

Dr. Ivo Belan

ADIVA PLUS 22

Nedavna su istraživanja otkrila pozitivan odnos između podrške okoline i bolje funkcije imunosnog, obrambenog sustava organizma, nižeg krvnog tlaka te bržeg oporavka nakon operativnog zahvata


M

eđu kakofonijom raznih upozorenja “ovo ne smijete” i “ono ne smijete” konačno iz svijeta zdravlja i znanosti dolazi jedan “ovo činite”, i to u duetu. Evo što eksperti preporučuju - igrajte se zajedno, budite zajedno, idite liječniku zajedno, a tijekom dana često razgovarajte. Utvrđeno je da će vam život biti bogatiji, ali i da ćete vjerojatno živjeti dulje. Prema navodima u jednoj nedavnoj studiji može se zaključiti da već imati partnera za razgovor može biti isto toliko važno i korisno za vaše srce poput nekog skupog medicinskog liječenja. Rezultati su pokazali da je kod pacijenata koji nisu imali ni bračnog partnera ni prijatelja bila tri puta veća smrtnost nego kod njihovih vršnjaka koji nisu bili sami. I brojna novija istraživanja na američkim sveučilištima Yale i Berkeley, kao i na nekoliko mjesta u Europi, pokazala su slične rezultate - društveno izolirani ljudi (bez obzira na to je li riječ o zdravim osobama ili srčanim bolesnicima) imali su tri do pet puta veću smrtnost od onih s jačim, intimnijim međuljudskim odnosima.

Olakšanje od stresa Što točno pruža bliski, istinski prijatelj bolesniku? Vrijednost bliskih odnosa tijekom oporavka od bolesti ili operacije jest u tome što oni pacijentu pružaju uvjerenje da je on još cijenjen u očima svoje obitelji, odnosno bliskih osoba. Nakon srčanog infarkta čovjek se u bolnici tako može brinuti hoće li biti sposoban vratiti se na posao, hoće li moći imati seksualni život, hoće li biti u stanju ponovno zauzeti svoje mjesto u obitelji? Premda je stres, kao posljedica svih tih sum-

nji i briga, golem, on se može olakšati ljubavlju i razumijevanjem. U podržavajućem međuljudskom odnosu proces ozdravljenja počinje s time da pacijent počne otvoreno govoriti o svojim strahovima, a voljena osoba počne slušati. Partner tada može uvjeriti pacijenta da će zaista ponovno biti dio obitelji, a najbolje je kad to podrži i liječnik. Bolesnici kojima je pružena takva podrška dobro napreduju i žive dulje od onih bez nje. Jednostavno objašnjeno, osjećaju sigurnost jer su voljeni. Ono što nas početno uznemiri jest osjećaj usamljenosti i izoliranosti. Strah da ne možemo ili ne smijemo otvoriti sebe drugima lišava nas prirodnih, ljudskih osjećaja povezanosti, pripadnosti, osjećaja da smo dio grupe. Ta je izoliranost put prema kroničnom stresu.

Prijateljstvom do zdravlja Razgovor s osobom od povjerenja koja vam je istinski prijatelj i voli vas može biti dobar lijek i za druge bolesti. Nedavna su istraživanja otkrila pozitivan odnos između podrške okoline i bolje funkcije imunosnog, obrambenog sustava organizma, nižeg krvnog tlaka te bržeg oporavka nakon operativnog zahvata. Stručnjaci imaju savjet i za slučajeve kada se obitelji silom prilika razdvajaju, kad u današ-

njem svijetu neki odlaze daleko od svojih najdražih u potrazi za poslom i slično. Oni preporučuju da čovjek koji živi sam u novoj sredini uspostavlja vezu s ljudima oko sebe i to mu treba biti prioritet. Eksperti savjetuju da se pridruži društvenim ili vjerskim klubovima, udruženjima i zajednicama gdje će mu se pružiti prilika za komunikaciju. U takvim grupama moći će podijeliti s drugima svoje osjećaje, ali to mora činiti iskreno. Nešto morate investirati da bi vam se vratilo. Drugim riječima, prijateljstvo može biti recept za zdravlje. Neki kažu da je razgovor „jeftin“, no on to ipak nije - za naše zdravlje, razgovor je neprocjenjiv.

MAGNEZIJ JE OD KLJUČNE VAŽNOSTI ZA NAŠE ZDRAVLJE KLI N

IH ISPI IČK

ANJA TIV

Proizvodi Magnesium-Diasporal® sadrže magnezijev citrat, koji je dokazano visoko biološki raspoloživ.

godi na

www.diasporal.hr Samo u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani.

NOVO! ADIVA PLUS 23


PROMO

Magnezij za žene u svakoj dobi Da bismo bili puni vitalnosti i snage, treba paziti na dobru opskrbljenost magnezijem, i to u svim razdobljima života

M

agnezij je iznimno važan za zdravlje i dobro stanje ljudskog organizma jer sudjeluje u više od 300 procesa u tijelu. Ta mineralna tvar koja regulira uzajamno djelovanje mišića i živaca smatra se „mineralom unutarnjeg mira“ jer djeluje opuštajuće. Magnezij pridonosi održavanju normalnih kostiju te ima ulogu u procesu dijeljenja i u obnovi stanica. Osim toga, djeluje na hormonski sustav i pridonosi normalnom metabolizmu stvaranja energije. Ukratko - magnezij je svestran za zdravlje! Da bismo u životu bili puni vitalnosti i snage, treba paziti na dobru opskrbljenost magnezijem. No potrebe tijela nisu uvijek jednake. Posebne životne situacije zahtijevaju povećano dodavanje magnezija. Za dobro zdravlje žena važna je pravilna opskrba magnezijem u svim razdobljima života.

Žena u 30-im godinama Žene u dobi oko 30 godina već su završile studij i ostvarile prve uspjehe na poslu. Utvrđuju smjernice za uređenje privatnog života žele dijete, a na popisu prioriteta karijeru stavljaju iza obitelji. Krasno je to veselo razdoblje očekivanja djeteta, no svaka trudnoća zahtijeva veliku izdržljivost tijela. Dijete u trbuhu vrlo brzo raste i metabolizam trudnice se mijenja. To uzrokuje do približno 25-postotno povećanje izlučivanja magnezija putem bubrega, zbog čega se potreba za magnezijem u trudnoći povećava. Ginekolozi budućim majkama preporučuju dodatno uzimanje preparata magnezija za pokrivanje povećanih potreba za tim mineralom. Nerođeno dijete taloži magnezij u svom organizmu. Nedostatak tog minerala pri kraju trudnoće može izazvati prijevremene trudove. Ako žena doji, njezine su potrebe za magnezijem povećane.

Žena u 40-im godinama U dobi od oko 40 godina žene se nalaze na sredini života, puno njih penje se prema sljedećem stupnju u karijeri i/ili se brinu o djeci i kućanstvu. Dvostruko opterećenje suvremene žene u svakodnevnoj žurbi djeluje na živce, često s posljedicama za zdravlje - napetost, unutarnji nemir, nesanica ili glavobolja samo su neki od tipičnih simptoma stresa. Uz sve druge probleme koje stres donosi, on je i „kradljivac“ magnezija. U tom začaranom krugu magnezij se smatra „antistresnim mineralom“ koji je u teškim vremenima tijelu osobito potreban te pridonosi normalnom funkcioniranju živčanog sustava i normalnoj funkciji mišića.

Ta mineralna tvar koja regulira uzajamno djelovanje mišića i živaca smatra se „mineralom unutarnjeg mira“ jer djeluje opuštajuće i nesanicom. Mnoge punom parom obavljaju obaveze na poslu, a kod kuće se djeca u pubertetu često razvijaju u prave male buntovnike. Opet se nagomilalo puno svega što žena u tom razdoblju života mora izdržati pa je dobra opskrba „antistresnim mineralom“ jako važna. Magnezij vam ne jamči samo jake živce, spokoj i dobro spavanje, nego i snažne kosti, a nakon menopauze rizik od osteoporoze se izrazito povećava. Za sprečavanje gubitka koštane mase nije dovoljan samo pravilan unos kalcija. U tvorbu kostiju uključen je i magnezij koji pridonosi održavanju normalnih kostiju, a u njima se i pohranjuje više od 60% magnezija u tijelu. Za očuvanje zdravih kostiju sve do visoke starosti žene bi, osim unosa kalcija, morale jako paziti i na dovoljnu zalihu magnezija (300 - 400 mg svaki dan).

Žena u 60-im godinama

Kod žena starijih od 60 godina sve češće u prvi plan dolazi želja za uživanjem u životu – karijera i briga za djecu već su prošlost. Žena konačno ima vremena aktivno se pobrinuti za sebe: bavi se hobijima, druži se s prijateljima, putuje, puno se kreće… Zbog povećane aktivnosti mišića i pojačanog znojenja tijekom tjelesnih aktivnosti ženski organizam gubi magnezij. Zbog toga sve sportsko aktivne osobe moraju paziti na dobru opskrbu magnezijem. Tipične tegobe poput krvožilnih i srčanih bolesti često zahtijevaju uzimanje lijekova (npr. tableta koje potiču izlučivanje vode) koji utječu i na povećano izlučivanje magnezija putem bubrega. Sa starošću se usporava rad bubrega pa se tako gubi sve više magnezija. Ako su pritom prisutne Žena u 50-im godinama Žene u dobi od oko 50 godina suočavaju se s hormonskim promje- i bolesti kao što je dijabetes tipa 2 koji utječe na rad bubrega, to donama u menopauzi koje su često povezane s napadajima vrućine datno potiče nedostatak magnezija.

ADIVA PLUS 24

ADIVA PLUS 24


www.icepower.com

Za brzo i učinkovito ublažavanje bola Ice Power Cold Gel + brzo i učinkovito ublažava bol i upalu + dugotrajni učinak hlađenja + učinkovito ublažava napetost mišića te bol u vratu, ramenima i donjem dijelu leđa + siguran za primjenu – čak i za dulje vrijeme liječenja + klinički dokazan učinak* Fysioline Oy Arvionkatu 2, Tampere Made in Finland

* Efficacy of Cold Gel for Soft Tissue Injuries; A Prospective Randomized Double-Blinded Trial. Airaksinen et al. The American Journal of Sports Medicine, Vol. 31, No. 5


PUTOVANJE – KAMO I ZAŠTO

Ugljan i Pašman, miomirisna mediteranska idila Ovi se jadranski otoci ne mogu pohvaliti raskošnim građevinama ili izrazito burnom prošlošću, no predstavljaju pravi raj na zemlji za obitelji s djecom, kao i tragače za mirom

Autor članka Branimir Ivkošić

ADIVA PLUS 26


P

reko puta Zadra i Biograda smjestila su se dva prekrasna jadranska otoka spojena mostom - Ugljan i Pašman. Na Ugljan se dolazi trajektom iz zadarske luke Gaženica iz koje trajekti plove do Preka, a na Pašman iz Biograda koji je trajektnom linijom spojen s Tkonom. Plovidba na obje linije traje dvadesetak minuta do pola sata. Kratka plovidba kao da ilustrira jednu od osnovnih značajki oba otoka: sve je blizu, sve je malo i pitomo. Otoci su izduženi te se pružaju paralelno s obalom, a duž njih ide cesta koja poput ogrlice na sebi ima nanizane bisere, mala mjesta koja se smjenjuju jedno za drugim svakih nekoliko minuta vožnje. Boravak je ondje idealan za obitelji s djecom koja će doživjeti ukrcaj i iskrcaj na trajekt te uživati na brojnim slikovitim plažama koje krase gotovo svako mjesto. Neće im biti dosadno jer otoci pružaju mogućnost da svakog dana obiđete novo mjesto ili više njih, da svaki dan posjetite drugu plažu. Posjećujete li otoke u drugom dijelu ljeta, možete uživati u smokvama rajskog okusa koje, kao i kupine, rastu na svakom koraku, i na privatnim i javnim površinama, pa ih možete brati i jesti sa samih stabala. Oba su otoka iznimno zelena s mnogo vegetacije i miomirisnog bilja.

Impozantni kanal Na Pašmanu od najjužnijeg Tkona prema sjeveru se nižu Ugrinić, Kraj, Pašman, Barotul, Mrljane, Neviđane, Dobropoljana, Banj i Ždrelac. U svakom od mjesta slična slika lučica, trgovina, nekoliko kafića i, naravno, prekrasna plaža. Ljeti svako mjesto ima povremena događanja, proslave, manifestacije i svetkovine. Kako od južnog dijela Pašmana do sjevernog dijela Ugljana dolazite za samo pola sata, i najudaljenija mjesta su zapravo blizu, što vam omogućuje da svaku večer sudjelujete u nekom događanju u drugome mjestu, neovisno o tome gdje ste smješteni. Otoke razdvaja impozantan kanal, a spaja ih još impozantniji most. U kanalu more vječno teče, čas u jednom, čas u drugom smjeru, kako se smjenjuju plima i oseka. Njime teče i gust promet pa gotovo ne prođe minuta da kanalom ne prođe neko plovilo.

Kukljica je domaćin najveće ljetne fešte, Gospe od sniga, velike i šarene manifestacije usred turističke sezone Prvo mjesto koje nas nakon prelaska mosta čeka na Ugljanu jest Kukljica, jedno od većih mjesta s relativno velikom marinom u prostranom zaljevu. Kukljica je domaćin najveće fešte koja se odvija u ljetnim mjesecima, Gospe od sniga, velike i šarene manifestacije usred turističke sezone. Tada je potpuno preplavljeno posjetiteljima iz svih dijelova oba otoka, kao i onima iz obližnjeg Zadra iz kojeg neki na proslavu dolaze, ni manje ni više, nego na skuterima preko Pašmanskog kanala.

Benediktinski samostan Na istočnim stranama oba otoka, dakle onima koje gledaju prema kopnu, nanizana su naselja, a zapadne obale uglavnom su nenastanjene. Tako se na istočnoj obali Ugljana nakon Kukljice smjenjuju Kali, Preko, Poljana, Sutomišćica, Lukoran, Ugljan i Muline. U blizini Mulina nalazi se slikovita plaža Južna Luka koju vam preporučujemo za sljedeće ljeto. Riječ je o pješčanoj plaži gusto načičkanoj stijenama koje su tijekom oseke poput makete planina koje se izdižu iznad ravnice, a za plime poput vulkanskih otočića koji se izdižu iznad površine mora. Podalje od obale stijene prestaju i ostaje samo čisti pijesak za uživanje. Posebnu zanimljivost na Pašmanu predstavlja samostan Sv. Kuzme i Damjana na brdu Ćokovcu, jedini aktivni benediktinski samostan u Hrvatskoj. Krasi ga bogata i burna povijest tijekom koje je bio jedno od glagoljaških središta na ovim prostorima. Kad je riječ o smještaju, na oba otoka dominira privatni smještaj, nema većeg hotela, apartmanskog naselja ili resorta pa su i gužve na plažama iznimno rijetke, što upotpunjuje osjećaj opuštenosti i idile. Nekoliko sam puta ljetovao na Pašmanu, u mjestu Dobropoljana, gdje je plaža s pješčanim dnom

mekanim poput tepiha i širokim pojasom pličine raj za djecu. Sa svojim bratićem i domaćinom ustajao sam u zadnjim noćnim satima kako bismo zoru dočekali u jednom od mnogih mjesta Pašmana ili Ugljana pecajući brancine kojim obiluje obalni dio mora. Otoci su, dakle, pravi raj i savršena su destinacija želite li uživati u miru malih jadranskih mjestašaca, ljepoti slikovitih plaža i miomirisima Mediterana.

ADIVA PLUS 27


KULTURNI VODIČ

PREGLED DOGAĐANJA

Zdravko Čolić u Zagrebu Nakon rasprodanog koncerta u pulskoj Areni kojim je Zdravko Čolić još jednom potvrdio status najveće regionalne zvijezde, turneja “Ono malo sreće” se nastavlja. Publika će imati priliku uživati u Čolićevim hitovima ISTRA I KVARNER ROVINJ 14. 10. Musica sacra, završna večer Festivala sakralne glazbe, crkva Sv. Eufemije, 16 sati RIJEKA 17. 10. Premijera opere: Nikola Šubić Zrinjski, HNK Ivana pl. Zajca, 19 sati DALMACIJA SPLIT 13. 10. Balkanski Sex & grad: Čipka i čokolada, Dvorana Lora, 20.30 sati ZADAR 18. 10. Ol’smo za jedan dan, HNK Zadar, 20 sati

20. listopada u Areni Zagreb. Zdravko Čolić bosanskohercegovački je pjevač zabavne glazbe i svojedobno najveća jugoslavenska pop-zvijezda. Prvi službeni nastup imao je kao pjevač grupe Ambasadori 1969. godine u kojoj je pjevao dvije i pol godine. Godine 1971. upoznaje Kornelija Kovača koji ga je pozvao u tada vrlo poznatu Korni grupu, gdje je ostao samo šest mjeseci, a potom se vratio u Sarajevo i odlučio se za solističku karijeru. Tako je nastupio na festivalu Vaš šlager sezone u Sarajevu 15. travnja 1972. pjesmom Kemala Montena “Sinoć nisi bila tu”. Pjesma u cijeloj zemlji postaje veliki hit, a i danas je jedna od njegovih najljepših. Od tog trenutka počinje Čolina solo karijera, a u njegovim hitovima moći ćete uskoro uživati i u Zagrebu. SLAVONIJA OSIJEK 26. 10. Željko Joksimović, Dvorana Gradski vrt, 20.30 sati SREDIŠNJA HRVATSKA VARAŽDIN 14. 10. Prošlih pet godina, Hrvatsko narodno kazalište, 20 sati GRAD ZAGREB 12. 10. Jole i prijatelji, Cibona, 20 sati 13. 10. EXPLOSIVE Live! David Garrett, Arena, 20 sati 19. 10. Opća opasnost, Boogaloo club, 20 sati 20. 10. Grupa Brkovi, Mala dvorana Doma sportova, 20.30 sati 26. 10. Boris Štok, Tvornica Kulture, 20 sati

Nina za sportaše na Specijalnoj olimpijadi Glazbena diva Nina Badrić ambasadorica je zaklade Hrvatska za djecu i s njom predstavlja posebno emotivan koncert koji će se za mlade sportaše s intelektualnim teškoćama održati u četvrtak, 25. listopada, u KD-u Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Sav prihod od prodanih ulaznica ovog donatorskog koncerta namijenjen je sportašima koji će predstavljati Hrvatsku na Svjetskim ljetnim igrama Specijalne olimpijade u Abu Dhabiju 2019. godine. Specijalna olimpijada međunarodna je organizacija koja osobama s intelektualnim teškoćama daje priliku da ostvare svoj potencijal, razvijaju fizičke sposobnosti, pokažu hrabrost, ali i radost zbog iskustva prijateljstva. Sudjelovanjem u SO programu osobe s intelektualnim teškoćama stječu veće samopouzdanje i bolju sliku o sebi. Svojim aktivnostima rastu psihički, duhovno i društveno te pokazuju beskrajnu hrabrost i entuzijazam.

ČITAJTE S ADIVOM

DR. GUY WINCH CIJENA: 125,00 kn

Praktični priručnik za liječenje psiholoških povreda

Slikovnica o ljubavi, hrabrosti i osjećajima

Prva pomoć za emocije

Dan kad sam se pretvorio u pticu

Odličan priručnik s praktičnim strategijama za liječenje sedam uobičajenih psiholoških povreda svakodnevnog života: odbijanje, samoću, gubitak, krivnju, ruminaciju, neuspjeh i nisko samopoštovanje. Iscijelite emocionalne povrede prije nego što postanu prevelike.

Što biste sve učinili zbog ljubavi? Prvi dan škole jedan se dječak zaljubio u djevojčicu koja obožava ptice i samo ptice. Kako da privuče njezinu pažnju? Ovo je predivna, originalna slikovnica koja govori o ljubavi, hrabrosti, osjećajima i kako ih izraziti. Priča koja će vas dotaknuti nježno poput ptice, a vaše će dijete potaknuti da govori o svojim osjećajima.

RAÚL NIETO GURIDI, INGRID CHABBERT CIJENA: 79,00 kn

Knjige možete potražiti u knjižari Planetopija u Ilici 72 (T/F: 01/48 46 197) i u svim boljim knjižarama diljem Hrvatske ili naručiti putem interneta na www.planetopija.hr

ADIVA PLUS i Planetopija nagrađuju vas dvjema knjigama! Odaberite knjigu iz ponuđenih naslova te pošaljite dopisnicu s osobnim podacima i nazivom knjige najkasnije do 18. listopada do 12 sati na adresu: PHOENIX Farmacija, Za nagradnu knjigu, p. p. 184, 10 000 Zagreb Dvoje najsretnijih čitatelja dobit će odabranu knjigu na kućnu adresu.

ADIVA PLUS 28

Dobitnici iz 245. broja: Martin Kovačević (Privlaka) Željka Bitunjac (Drniš)


ZABAVA SKANDINAVKA AMERI»KI NA© NAGLAVAR GLUMAC LEPINJA CIONALNI POLJOSEKTE DJELSTVO ISMAILITA ZA ΔEVAPE (ALANOV PARK SIN) NA SLICI

GLAVNI GRAD VENECUELE

Á KRMAK

LAGODNOST

IZRAELSKI PIJANIST GOLAN BIVŠI PILOT F1 SATO

CRNI KONJ

RADIJ

“INTERNET SERVICES NETWORK”

OBLIK IMENA ISAK SLOVO X NA©A BIVŠA TV VODITELJICA

», T

FILMSKA SCENA U ZATVORENOM PROSTORU

PREFIKS: NAVODNO, TOBOÆNJE POMOΔNO ZBIRKA POTICA- ©KAMP ILI JEDRO TELJ NA GRANCISPORTSKE (STARIH) FILMOVA AKTIVNOST GULA JEDRILICE

ANA KONJUH

AONI, AONCI MJESTO U SLOVENIJI METAN, ..., PROPAN

ANA KARIΔ STARA JEDINICA RADIOAKTIVNOSTI

KUKAC KOTRLJAN

GALERIJA SLIKA

STAROVJEKI GRAD NA SICILIJI

“NOMINATIV”

PROIZVODI EL. STRUJU GLUMAC GIBSON

CRKVE »ETVRTASTE OSNOVE KONJSKI SPRINT

NORVE©KA VELIKA VITI»ASTA ZAGRADA ANTE TOMIΔ KOSO PISMO, KURZIV

SUPARNICI

KOZA»KI VOJNI POGLAVICA

GLUMICA FARROW

NIZOZEMSKI SLIKAR, CORNELIS

MAKARSKA

TURSKA POSTROJBA

ZAIM IMAMOVIΔ

“GLAVNI” JAJA©CE U©I (MNOÆ.)

ZNALCI U EKOLOGIJI

MALTA “ROYAL ARMY RESERVE”

NA©A POK. BALERINA

ADIVA PLUS 29


ZABAVA HOROSKOP 12. - 25. 10. 2018.

OVAN

(21. 3. – 20. 4.)

BIK

BLIZANCI

(21. 4. – 21. 5.)

(22. 5. – 21. 6.)

Povremene nesuglasice između vas i voljene osobe bit će povezane s vašim bučnijim reakcijama ili s nekim sitnicama. Na dnevni red vraćaju se neke teme iz prošlosti ili ćete morati surađivati s ljudima koji vam baš nisu sjeli. Treba ostati pribran i profesionalan. Kasnije ćete biti zadovoljni zbog toga.

U ljubavnom životu bit ćete usredotočeni na svakodnevicu. Sve ćete se bolje povezivati s ljudima iz struke. Neki će dobiti priličnu količinu informacija uz koju će proširiti znanja i uspostaviti nove kontakte. Bit ćete osoba otvorena za sve. Neki će putovati zbog posla.

Bit ćete aktivni u stvaranju kontakata pa ako ste još sami, mogli biste nekoga upoznati. Poboljšat će se ozračje na radnome mjestu te, unatoč povremenom umoru, radit ćete lakše. Odnosi s kolegama postat će bolji. Male frustracije mogu se pojaviti zbog financijskih teškoća prolaznoga karaktera.

Savjet: Idite tamo gdje vam je dobro.

Savjet: Moguć je posjet naporne rodbine.

Savjet: Učinite nešto za svoju kondiciju.

LJUBAV: 4   POSAO: 4 ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4 POSAO: 5   ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4 POSAO: 5  ZDRAVLJE: 4

RAK

LAV

DJEVICA

U osobnim odnosima ovih će dana vladati opuštenost i ugodno ozračje. Nastavit ćete tihu diplomatsku suradnju, a ono što dogovorite, provodit ćete odmah u djelo. Tako će se izmjenjivati dva načina rada - jedan tiši, a drugi dinamičniji te ćete se bez problema prilagođavati čas jednom, čas drugom.

(23. 7. – 23. 8.) Postat će vam zanimljivije jer će biti više prilika za kretanje među osobama suprotnog spola. Vaše zasluge pomalo izlaze na vidjelo, malo se strpite dok ne budu posve transparentne. Ne forsirajte svoje stavove čak i ako ste u pravu. Pametnije je pričekati. To što vidite bolje vaše je prednost.

Savjet: Manje jedite, više se bavite sportom.

Savjet: Stvari će doći na svoje.

Savjet: Budite umjereni u svemu.

LJUBAV: 5 POSAO: 4 ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4 POSAO: 4 ZDRAVLJE: 5

LJUBAV: 4   POSAO: 4  ZDRAVLJE: 4

ŠKORPION

STRIJELAC

VAGA

(22. 6. – 22. 7.)

(24. 9. – 23. 10.)

(24. 8. – 23. 9.) Svi će izazovi biti usmjereni na temu tolerancije, a upravo će ovladavanje njome biti ono što će vas odvesti korak naprijed. Neki će biti u iskušenju podleći vlastitoj pohlepi. Analizirajte ono što imate, ako vam je to dostatno za normalan život, ne tražite više od toga. Skromnost je oduvijek bila vrlina.

(24. 10. – 22. 11.)

(23. 11. – 22. 12.)

Pojavit će se potreba za zaštitom u privatnom životu, no ne gnjavite partnera da vas stalno drži kao kap vode na dlanu. Mnogi će gledati kako usavršiti svoju stručnost. Oni koji uče bit će na dobitku, a studenti će vjerojatno uspješno polagati ispite, ali uz suradnju i diplomaciju.

Netko od vaših suradnika mogao bi vam se jako svidjeti. Izgledna su poslovna putovanja, nova učenja i otkrivanja novih spoznaja. Učenici i studenti bit će uspješni. Oni koji rade svaki će dan imati sve više odličnih ideja, a intelektualni djelatnici briljirat će u svom radu.

Uglavnom ćete igrati na kartu zavođenja, što će vam zapravo najbolje ići od ruke u privatnom životu. Vaši poslovi kreću u novom pravcu koji možda nije bio očekivan. Budite spremni na poneko iznenađenje jer će vam donijeti priliku za razvoj vlastite kreativnosti. Bit će i invencija.

Savjet: Ne prelazite svoje granice.

Savjet: Ne namećite svoje stavove.

Savjet: Ako možete, putujte. Barem na izlet.

LJUBAV: 4 POSAO: 4  ZDRAVLJE: 5

LJUBAV: 4   POSAO: 5 ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4 POSAO: 4 ZDRAVLJE: 5

JARAC

VODENJAK

RIBE

(23. 12. – 20. 1.)

(21. 1. – 19. 2.)

(20. 2. – 20. 3.)

Povezanost s voljenom osobom bit će jaka u dalekim i neobičnim temama i aktivnostima. Djelovanje iz sjene činit će vam se najbolja opcija rada. Zato ćete sve činiti mirno. Uživat ćete u sitnicama. Neki će ambicije svesti na realnu mjeru, a bit će i onih koji će vagati svoja postignuća iz prošlosti.

Sve ćete se više baviti svojim društvom, premda nećete zanemariti ni voljenu osobu. Neki će umišljati da mogu više nego što zaista mogu, zbog čega će se suočiti s određenim frustracijama. Važno je biti realan. Oni koji u tome uspiju kretat će se prema dobrim rezultatima.

Ovih biste dana ljubav mogli naći na putovanju, a za neke bi to mogla biti i ljubav iz snova. Mnogi će na poslu pokazati emocije ili će shvatiti koliko vole ono što rade, odakle će proisteći i nova motivacija te svježe ideje. Vaša discipliniranost, predanost i energija bit će zarazni. Neki će pokrenuti i kolege.

Savjet: Mogući su erotski snovi.

Savjet: Ne budite materijalist.

Savjet: Možda je vrijeme za promjenu frizure.

LJUBAV: 4   POSAO: 5 ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4 POSAO: 4 ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 5 POSAO: 4  ZDRAVLJE: 4

VRHUNSKI TAROT MAJSTORI

064 55 66 99

LJUBAV • POSAO • ZDRAVLJE • FINANCIJE

TAROT • ASTROLOGIJA • VISAK • KUGLA

SUDOKU

SUDOKU

5 4 5

1 2

8 2 4 1 6 8 2 9 5 7 1 4 5 8 2 4 8 7 3 1 2 4 9 3 ADIVA PLUS 30

3

5 4

9 2 1

Telefon: 3,49 kn/min • Mob: 4,78 kn/min Maratela mreže d.o.o., 062/700700, 064-55-66-99, +18 +18

RJEŠENJA

7 2 6 3 4 1 7 8 9 3 6 8 1 9 3 5 3 2 8 5 9

9

SUDOKU (str. 30)

2 7 6

5 3

8 4 5 7 9 1 2 3 6

9 2 3 6 5 4 1 8 7

6 1 7 8 3 2 9 5 4

5 6 2 1 8 3 4 7 9

7 3 8 4 6 9 5 1 2

1 9 4 5 2 7 8 6 3

2 7 9 3 1 5 6 4 8

4 5 6 2 7 8 3 9 1

SUDOKU (str. 30) 3 8 1 9 4 6 7 2 5

5 4 3 6 9 2 1 7 8

2 8 9 1 3 7 6 4 5

1 7 6 8 5 4 9 3 2

8 2 5 4 7 6 3 1 9

3 6 4 9 1 8 5 2 7

7 9 1 3 2 5 4 8 6

6 3 7 5 8 1 2 9 4

9 5 8 2 4 3 7 6 1

4 1 2 7 6 9 8 5 3

str. 29 - (skandinavka): prasac, lagoda, itamar, takuma, vranac, isn, ra, Ët, iks, kvazi, aonjani, skarabej, ak, n, pinakoteka, at, inik, bazilike, nom, generator, ataman, rivali, ketel, ma, alaj, ekolozi, gnjide, rar, pia mlakar


ADIVA PLUS 31


ADIVA PLUS 32

ADIVA Plus br. 246  
ADIVA Plus br. 246  
Advertisement