__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ZDRAVSTVENI SAVJETNIK BROJ 197 / 25. 11. 2016. OBITELJSKO ZDRAVLJE

Masna jetra može biti opasna RIJEČ FARMACEUTA

Bezglutenska hrana pomodarstvo ili potreba? INFEKTOLOGIJA

Testiranje na HIV spašava život

TEMA BROJA

Ravnoteža i neravnoteža elektrolita

www.adiva.hr

ADIVA

BESPLATNI PRIMJERAK


RIJEČ FARMACEUTA

LAJKOM DO ZDRAVIH SAVJETA

Pratite zdrave savjete na našoj Facebook stranici Adiva Savjetom do zdravlja

ADIVA PLUS 2


UVODNIK

Dragi čitatelji, temu temu ovog ovog broja broja posvetili posvetili smo smo elektrolitima elektrolitima ii važnovažnosti sti njihove njihove ravnoteže ravnoteže uu tijelu, tijelu, naša naša „voltaža“ „voltaža“ mora mora biti biti odgovarajuća. odgovarajuća. O O elektrolitima elektrolitima najčešće najčešće mislimo mislimo samo samo uu kontekstu kontekstu sporta sporta ii izotoničnih izotoničnih napitaka napitaka ili ili eventualno eventualno kad kad je je potrebno potrebno nadoknaditi nadoknaditi njihov njihov gubitak gubitak zbog zbog iscrpljujuiscrpljujućih ćih trbušnih trbušnih viroza. viroza. No No neravnotežu neravnotežu pozitivno pozitivno ii negativno negativno nabijenih nabijenih čestica čestica nipošto nipošto ne ne smijemo smijemo olako olako shvatiti shvatiti jer jer velike velike razlike razlike mogu mogu imati imati ii vrlo vrlo teške, teške, pa pa ii pogibeljne pogibeljne posljedice. posljedice. Ipak, Ipak, ako ako smo smo zdravi zdravi te te pazimo pazimo na na uravnotežeuravnoteženu nu ii zdravu zdravu prehranu, prehranu, nemamo nemamo razloga razloga za za brigu. brigu. Doznajte Doznajte čime čime možete možete obogatiti obogatiti svoj svoj tanjur tanjur radi radi poboljšanja poboljšanja električnog električnog napona napona našeg našeg stroja stroja zvanog zvanog -- tijelo. tijelo. Odličan Odličan pogon pogon za za taj taj naš naš stroj stroj predstavlja predstavlja ii LCHF LCHF -- Paleo Paleo prehrana. prehrana. Ako Ako vam vam kažemo kažemo da da skraćenica skraćenica LCHF LCHF dolazi dolazi od od riječi riječi „Low „Low Carb Carb High High Fat“, Fat“, što što znači znači smanjeni smanjeni unos unos ugljikohidrata, ugljikohidrata, aa povećani povećani unos unos masti, masti, mogli mogli biste biste pomisliti pomisliti da da je je to to uu suprotnosti suprotnosti sa sa svime svime što što smo smo pisali pisali oo masnoćama masnoćama uu krvi, krvi, aa sada sada ii oo masnoj masnoj jetri, jetri, no no stručnjaci stručnjaci nas nas uvjeravaju uvjeravaju da da je je učinak učinak takvog takvog režima režima prehrane prehrane blagotvoran blagotvoran za za zdravlje. zdravlje. Početkom Početkom prosinca prosinca pak pak obilježavamo obilježavamo dva dva važna važna datuma datuma -- Međunarodni Međunarodni dan dan borbe borbe protiv protiv AIDS-a AIDS-a ii Međunarodni Međunarodni dan dan osoba osoba ss invaliditetom, invaliditetom, koje koje nismo nismo mogli mogli zanemariti zanemariti jer jer oba oba zbog zbog važnosti važnosti zaslužuju zaslužuju svoj svoj prostor. prostor. Pritom Pritom smo, smo, umjesto umjesto uobičajenih uobičajenih tekstova, tekstova, Međunarodni Međunarodni dan dan osoba osoba ss invaliditetom invaliditetom odlučili odlučili obilježiti obilježiti na na drugačiji drugačiji način: način: oo svosvojem jem teškom teškom životnom životnom putu, putu, ali ali ii spasonosnom spasonosnom optimizoptimizmu mu napisao napisao nam nam je je osobnu osobnu ii toplu toplu priču priču Krešimir Krešimir Martin Martin Butković, Butković, novinar novinar ii pisac. pisac. Učimo Učimo od od Krešimira, Krešimira, kao kao ii onih onih pred pred koje koje je je život život stavio stavio daleko daleko veće veće izazove izazove od od naših. naših. Vaša Vaša ADIVA ADIVA Plus Plus

Tema broja: Pozitivne i negativne čestice ključne za život

SADRŽAJ SADRŽAJ

33 55 77 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18

str. str. 7 7 -- 11 11

Nutricionizam: Mali uvod u LCHF prehranu

20 20 22 22 23 23 24 24 26 26

28 28 29 29 30 30

str. str. 24 24

Uvodnik Uvodnik Riječ Riječ farmaceuta farmaceuta TEMA TEMA BROJA: BROJA: Pozitivne Pozitivne ii negativne negativne čestice čestice ključne ključne za za život život Uz zdravu hranu nema straha Uz zdravu hranu nema straha Obiteljsko Obiteljsko zdravlje: zdravlje: Masna Masna jetra jetra može biti opasna može biti opasna Infektologija: Infektologija: Testiranje Testiranje na na HIV HIV spašava život spašava život Otorinolaringologija: Otorinolaringologija: Vraćanje Vraćanje nosne nosne pregrade pregrade na na mjesto mjesto Zdravlje Zdravlje iz iz prirode: prirode: Mak Mak -- biljka biljka opojne opojne ljepote ljepote ii svojstva svojstva Osobna Osobna priča: priča: Resetiranje Resetiranje optimizma optimizma Promo Promo Zanimljivosti Zanimljivosti Nutricionizam: Nutricionizam: Mali Mali uvod uvod u u LCHF prehranu LCHF prehranu Putovanje Putovanje –– kamo kamo ii zašto: zašto: Grad Grad u kojem se rađa ljubav prema u kojem se rađa ljubav prema putovanjima putovanjima Kulturni Kulturni vodič vodič Enigmatika Enigmatika Horoskop Horoskop

IMPRESSUM IMPRESSUM IZDAVAČ: IZDAVAČ: PHOENIX PHOENIX Farmacija Farmacija d.o.o. d.o.o. Ozaljska 95, Ozaljska 95, 10 10 000 000 Zagreb Zagreb www.adiva.hr www.adiva.hr

MARKETING MARKETING II PRODAJA PRODAJA OGLASA: OGLASA: Maja Maja Jurčević Jurčević Tel.: Tel.: 01 01 3650 3650 188; 188; faks: faks: 01 01 3650 3650 110 110 E-mail: E-mail: m.jurcevic@phoenix-farmacija.hr m.jurcevic@phoenix-farmacija.hr

GLAVNA GLAVNA UREDNICA: UREDNICA: Vesna Vesna Babić Babić

DIZAJN DIZAJN II PRIPREMA PRIPREMA ZA ZA TISAK: TISAK: Logic Logic Marketing Marketing d.o.o. d.o.o. Tel.: Tel.: 01 01 3740 3740 590; 590; faks: faks: 01 01 3740 3740 589 589 Međimurska 21/IV, 10 000 Međimurska 21/IV, 10 000 Zagreb Zagreb E-mail: E-mail: oglasi@logic.hr oglasi@logic.hr www.logic.hr www.logic.hr

STRUČNI STRUČNI KOLEGIJ: KOLEGIJ: Aleksandra Aleksandra Grundler Grundler Bencarić, Bencarić, mag. mag. pharm. pharm. Katarina Fehir Šola, mag. pharm. Katarina Fehir Šola, mag. pharm.

TISAK: TISAK: Radin Radin print print d.o.o. d.o.o. Gospodarska Gospodarska 9, 9, 10 10 431 431 Sveta Sveta Nedelja Nedelja

ADIVA ADIVA Plus Plus jeje besplatni besplatni dvotjedni dvotjedni časopis časopis dostupan dostupan uu odabranim odabranim ljekarnama ljekarnama diljem diljem Hrvatske. Hrvatske. Za Za sve sve informacije, informacije, fotografije fotografije ii druge druge sadržaje sadržaje objavljene objavljene uu časopisu časopisu postoje postoje autorska autorska prava. prava. svi Svi podaci podaci objavljeni objavljeni uu časopisu časopisu isključivo isključivo su su informativni informativni te te nini uu kojem kojem slučaju slučaju ne ne mogu mogu nadomjestiti nadomjestiti posjet posjet liječniku liječniku iliili ljekarniku. ljekarniku. svrha iznesenih Svrha iznesenih informacija informacija nije nije davanje davanje medicinskih medicinskih savjeta, savjeta, već već omogućavanje omogućavanje boljeg boljeg uvida uvida uu stanje stanje vašeg vašeg zdravlja. zdravlja. Za Za članke članke uu kojima kojima jeje opisano opisano djelovanje djelovanje ii učinak učinak lijeka lijeka koji koji se se izdaje izdaje na na liječliječnički nički recept recept vrijedi vrijedi upozorenje upozorenje Ministarstva Ministarstva zdravstva zdravstva ii socijalne socijalne skrbi skrbi da da se se tekst tekst odnosi odnosi na na lijek lijek koji koji se se izdaje izdaje na na liječnički liječnički recept. recept. OO primjerenosti primjerenosti lijeka lijeka za za uporabu uporabu kod kod pojedinog pojedinog pacijenta pacijenta odlučuje odlučuje isključivo isključivo ovlašteni ovlašteni liječnik liječnik te te za za sve sve dodatne dodatne informacije informacije treba treba pitati pitati svog svog liječnika liječnika iliili ljekarnika. ljekarnika. Izdavač Izdavač časopisa časopisa isključuje isključuje svaku svaku odgovornost odgovornost za za izravnu izravnu iliili neizravnu neizravnu štetu štetu koja koja proizlazi proizlazi iliili bibi momogla gla proizići proizići korištenjem korištenjem sadržaja sadržaja objavljenog objavljenog uu časopisu, časopisu, kao kao ii za za bilo bilo kakvu kakvu pogrešku pogrešku iliili propust propust uu sadržaju. sadržaju. Prilikom Prilikom objave objave oglasa oglasa uu časopisu, časopisu, oglašivači oglašivači su su obvezni obvezni poštovati poštovati odredbe odredbe Pravilnika Pravilnika oo načinu načinu oglašavanja oglašavanja oo lijekovima lijekovima ii homeopatskim homeopatskim proizvodima, proizvodima, kao kao ii odredbe odredbe drugih drugih propisa propisa važećih važećih na na području području Republike Republike Hrvatske. Hrvatske. slijedom Slijedom navedenog, navedenog, izdavač izdavač časopisa časopisa isključuje isključuje svaku svaku odgovornost odgovornost za za moguću moguću štetu štetu nastalu nastalu zbog zbog nepoštovanja nepoštovanja navedenih navedenih odredbi odredbi od od strane strane oglašivača. oglašivača.

Hvala Hvala na na Vašem Vašem interesu! interesu! Ovaj Ovaj časopis časopis je je za za Vas Vas platila platila Vaša Vaša ljekarna. ljekarna. ADIVA ADIVA PLUS PLUS 3 3


ZANIMLJIVOSTI

Iskorijenimo nasilje nad djecom Poražavajući podaci o zlostavljanju djece u Hrvatskoj potaknuli su udrugu Korak po korak na pokretanje kampanje “Iskorijenimo nasilje! Provedimo riječi u djela!”. Naime, samo tijekom sedam dana dvije trećine djece bit će tjelesno kažnjavano, a svako drugo dijete zlostavljano, odnosno udarano otvorenim dlanom, šakom ili nekim predmetom. Kampanjom koja je trajala do 21. studenoga udruga je nastojala ukazati na razne oblike nasilja nad djecom, uključujući na prisilu djeteta na prosjačenje, trgovinu djecom, međuvršnjačko nasilje, nasilje putem interneta i drugo. “Nasilje rađa nasilje te je krajnje vrijeme da se djeci kroz zdravstveni i građanski odgoj usade vrijednosti tolerancije, nediskriminacije i miroljubivog rješavanja sukoba, ali i da odrasli budu spremniji učiti kako nenasilno odgajati djecu”, izjavila je za Hinu Marina Trbus iz udruge Korak po korak.

Promjene u težini u postmenopauzi nisu dobre za srce Žene čija težina varira više od 4,5 kilograma tijekom desetljeća, a koje nisu bile pretile, mogle bi imati povećan rizik od srčanih tegoba, otkriva nova studija. Za potrebe istraživanja znanstvenici su analizirali podatke za gotovo 160.000 žena u postmenopauzi, a koje su obuhvaćene velikom studijom Women’s Health Initiative (WHI), koja je počela 1991. radi praćenja zdravstvenih problema s kojima se žene suočavaju nakon menopauze. Znanstvenici su otkrili da je kod žena koje su bile normalne tjelesne težine, a čija je težina varirala više od 4,5 kg tijekom 11 godina, bio povećan rizik od smrti od koronarne bolesti za 66 posto u odnosu na žene kod kojih je razlika u tjelesnoj težini u tom razdoblju bila manja. No kod žena koje su bile pretile nije uočena povezanost između razlike u tjelesnoj težini i koronarne bolesti. Koronarna bolest označava suženje unutarnjeg promjera koronarnih arterija plakom koji nastaje dugotrajnim oštećenjem arterija zbog visokih vrijednosti masnoća u krvi (kolesterola), šećerne bolesti, pušenja i visokog krvnog tlaka.

ADIVA PLUS 4

Otvoreno Medicinsko savjetovalište za muško zdravlje U Strožancu pokraj Splita otvoreno je prvo specijalizirano Medicinsko savjetovalište za muško zdravlje radi poticanja muškaraca da se brinu o svom zdravlju, objavila je Hina. U savjetovalište dolaze urolozi iz Šibenika i Zadra, a inicijativu je pokrenuo pacijent Ivo Kovačević koji je uspješno izliječen od karcinoma prostate. “Razlog zbog kojeg je savjetovalište otvoreno izvan grada jest zaštita identiteta muškaraca koji nerado govore o tim problemima”, istaknuo je Kovačević naglašavajući pritom važnost redovitih pregleda koji mogu spasiti život, kao što je spašen i njegov. Savjetovalište radi subotom pa Kovačević poziva zainteresirane muškarce da se jave na broj mobitela 091/172-4889 i dogovore svoj termin.

Željezo povećava rizik od dijabetesa u trudnoći Novo istraživanje upozorilo je na povećan rizik razvoja gestacijskog dijabetesa kod trudnica koje uzimaju veće količine željeza. Naime, pokazalo se da je rizik dvostruko veći kod žena koje su imale najviše razine željeza u krvi tijekom drugog i trećeg tromjesečja trudnoće. Pretpostavlja se da je uzrok u većoj razini oksidativnog stresa zbog željeza pa se uzimanje željeza preporučuje samo trudnicama kod kojih su njegove razine preniske, što također može biti štetno za zdravlje, posebno za fetus. Mnoge majke u trudnoći imaju anemiju, no često ne poduzimaju ništa jer simptomi mogu izostati. Trudnicama koje osjete slabost ili vrtoglavicu, a posebno ako su te simptome imale i prije blaženog stanja, savjetuje se provjera krvne slike kako bi se isključila anemija.

E-cigarete štete oralnom zdravlju poput običnih Elektroničke cigarete se često oglašavaju kao zdravija alternativa konvencionalnim cigaretama. No, kada je riječ o oralnom zdravlju, nova studija otkriva da su obje opcije podjednako štetne, elektroničke možda i više. U studiji objavljenoj u časopisu Oncotarget ističe se da oštećenja nastala elektroničkih (i konvencionalnih cigareta) mogu dovesti do niza oralnih zdravstvenih problema uključujući parodontozu, gubitak zubi i karcinom usne šupljine. Također pišu da je poznata činjenica da nikotin pridonosi bolesti desni, no čini se da arome u e-cigaretama dodatno pogoršavaju oštećenje stanica uzrokovano parom, a pritom tekućine s aromom mentola uzrokuju najveću štetu.


RIJEČ FARMACEUTA

Bezglutenska hrana pomodarstvo ili potreba?

Danas je sve veći izbor namirnica koje su deklarirane kao “gluten free”, a ta je ponuda odgovor na sve veću potražnju

Autorica članka Aleksandra Grundler Bencarić, mag. pharm.

G

luten je odnedavno u velikom žarištu pozornosti - sve je više osoba koje se odlučuju na prehranu bez glutena i sve je više namirnica na kojima se nalazi deklaracija da su bez glutena. Prema kemijskom sastavu, gluten je protein koji se nalazi u pšenici, raži, ječmu i u manjim količinama u zobi koja se često uzgaja blizu pšenice. Tijestu daje elastičnost i oblik, a ima i ljepljiva svojstva te se koristi u postupcima kaširanja, odnosno za lijepljenje papira. Gluten je i razlog zbog kojeg je pšenično tijesto kompaktno, elastično i može se vrlo lijepo oblikovati, a bezglutensko brašno, primjerice heljdino ili proseno, zapravo se teško oblikuje, često se mrvi i raspada. Zato se u njega ponekad dodaje škrob ili sjemenke lana koji bubre s vodom i bolje ga povezuju. U tragovima se gluten nalazi i u većini industrijskih namirnica, gdje služi kao stabilizator i za oblikovanje namirnica, nalazi se u kozmetičkim i toaletnim proizvodima, konzervansima, aditivima, pa čak i u lijekovima. Gluten je štetan za osobe koje boluju od nasljednog imunosnog poremećaja crijeva, pri čemu se zbog nepodnošenja glutena stvaraju antitijela te dolazi do oštećenja sluznice tankog crijeva, odnosno resica crijeva, koje su odgovorne za apsorpciju hranjivih tvari. Bolest se zove celijakija i procjenjuje se da od nje danas boluje svaka stota osoba. Celijakija se može očitovati različitim simptomima, onim vezanim uz probavu ili općim simptomima. Simptomi vezani uz probavu su proljev ili zatvor, mučnina, bolovi i nadutost u trbuhu, gubitak apetita te gubitak težine. Opći simptomi vezani su uz smanjenu apsorpciju hranjivih tvari te

se javljaju anemija, suhoća i svrbež kože, ranice na sluznicama, glavobolja i umor, bolovi u mišićima te opće slabljenje organizma. Obično je dulje potrebno za točnu dijagnozu celijakije jer se javljaju različiti simptomi, a potvrda bolesti temelji se na pozitivnom nalazu antitijela, genetskim testovima i biopsiji sluznice tankog crijeva. Prije desetak godina celijakija je bila rijetka i teško prepoznatljiva bolest, a oboljeli su imali vrlo male mogućnosti za nabavu namirnica

Ako netko zbog pomodarstva ili nedokazane intolerancije na gluten konzumira većinom bezglutensku hranu, posebno industrijske bezglutenske namirnice, izlaže se prehrambenom riziku

civanjem glutena iz prehrane osobe se osjećaju znatno bolje. Osim toga, mnogi smatraju da je gluten jednostavno štetan te je sve više onih koji preferiraju bezglutenske namirnice. Tako se procjenjuje da danas gotovo svaka peta osoba pokušava izbaciti gluten iz prehrane. Ipak, liječnici gastroenterolozi upozoravaju na to da nije uvijek gluten uzrok problema, nego osobe mogu biti osjetljive i na visok sadržaj fruktana u hrani, ugljikohidrata sastavljenih od kraćih ili dužih lanaca fruktoze i glukoze, a koji se nalaze u namirnicama kao što su luk, češnjak, banane, artičoka te u ostalom voću, povrću i cjelovitim žitaricama. Oni se međusobno razlikuju po fermentacijskim osobinama i često izazivaju poteškoće u probavi. Neke osobe imaju nedostatak određenih probavnih enzima pa teže probavljaju mnoge namirnice, što je opet uzrok otežane probave i mnogih probavnih smetnji. Čini se i da mnogi boluju od blažih oblika sindroma iritabilnog crijeva, bolesti koja se povezuje sa suvremenim načinom života. Dakle, stručnjaci upozoravaju na to da nije gluten jedini krivac, nego to mogu biti i drugi sastojci iz hrane, a simptomi su vrlo slični i često se preklapaju. Ipak, i liječnici gastroenterolozi i nutricionisti upozoravaju na to da u svemu treba imati razumnu mjeru. Naime, ako netko zbog pomodarstva ili nedokazane intolerancije na gluten konzumira većinom bezglutensku hranu, posebno industrijske bezglutenske namirnice, također se izlaže prehrambenom riziku. Bezglutenske namirnice su vrlo siromašne vlaknima i mikronutrijentima, posebno kalcijem, željezom i nekim B vitaminima, no imaju visok udio masti i soli koji im poboljšavaju okus i konzistenciju te su stoga visokokalorične. Takva hrana nije pogodna za crijevnu mikrofloru koja je od presudne važnosti za probavu i zdravlje cjelokupnog organizma. Svakako je preporuka za sve koji se odluče na bezglutensku prehranu da se prije toga savjetuju sa stručnjakom nutricionistom.

bez glutena i uglavnom su samo mogli pripremati kruh bez glutena. Danas je sve veći izbor namirnica koje su deklarirane kao “gluten free”, a ta je ponuda odgovor na sve veću potražnju. Naime, prije nekoliko godina počelo se mnogo govoriti i pisati o intoleranciji na gluten, stanju koje nema veze s bolesti (celijakijom), a koje osobe pri konzumaciji glutenske hrane opisuju kao težinu u želucu, nadutost, probleme s Još više stručnih savjeta, novosti i informacija probavom i neobjašnjiv umor. Intolerancija na potražite na www.adiva.hr u rubrici Riječ gluten klinički se teško može dokazati, no izba- farmaceuta.

ADIVA PLUS 5


PITAJTE LJEKARNIKA

Postavite pitanja ljekarniku Osim u ljekarni, pitanje ljekarniku o ispravnoj primjeni lijekova i očuvanju zdravlja možete postaviti i putem internetske stranice www.adiva.hr te poštom na adresu: PHOENIX Farmacija, Pitanje ljekarniku, p.p. 184, 10 000 Zagreb. Odgovor će ubrzo biti objavljen na internetskoj stranici www.adiva.hr u rubrici Pitanja i odgovori, a odabrana pitanja i odgovore objavljujemo u časopisu ADIVA PLUS. Na vaša pitanja odgovara Melita Petrović, mag. pharm.

Vodene kozice - odrasli Pia:

Imam 40 godina i dobila sam vodene kozice. Po licu ih imam dosta, i to velikih, a na bradi imam i jednu golemu crvenu mrlju s krastom. Strah me ožiljaka pa vas molim savjet.

Odgovor:

Liječenje varičela temelji se na ublažavanju simptoma mazanjem raznim lokalnim pripravcima za ublažavanje svrbeža i eventualnih drugih simptoma (povišena temperatura ili bolno grlo). Kod odraslih osoba obično se manifestira težom kliničkom slikom nego kod djece pa će ponekad, kod osoba oslabljenog imuniteta, biti potrebno i liječenje antivirusnim lijekom. Važno je održavanje higijene, npr. kupkama hipermangana. Mjehurići koji svrbe tjeraju nas da se češemo pa lako dođe do sekundarne infekcije, što može prouzročiti nastanak ožiljka. Za ublažavanje svrbeža mogu pomoći gotovi pripravaci, primjerice Uriage Pruriced gel ili PoxClin pjena za hlađenje koja ublažava svrbež, hladi i smanjuje koncentraciju bakterija na koži. Kod preboljenih vodenih kozica u pravilu ne ostaju pravi ožiljci nego krastice koje obično spontano nestaju nakon otprilike mjesec dana. Ako je zbog intenzivnog češanja došlo do bakterijske infekcije, možete primijeniti antiseptik.

tijek srčanih i krvožilnih oboljenja, osim vrijednosti tlaka te povišenih masnoća, utječu i drugi čimbenici kao što su prekomjerna tjelesna težina, povišene vrijednosti šećera u krvi, bolesti srca i krvnih žila kod članova obitelji te eventualne druge pridružene bolesti, pušenje i loše prehrambene navike. Preniska vrijednost šećera u krvi, kao jednokratno izolirano mjerenje, ne mora značiti ništa. Mogu vam preporučiti zdravu prehranu - smanjiti prženo crveno meso, namirnice s visokim sadržajem kolesterola, a povećati unos hrane bogate prehrambenim vlaknima, povećati dnevni unos voća i povrća, češće koristiti bijelo meso i ribu. Za terapiju snižene vrijednosti željeza možete koristiti neki bezreceptni proizvod sa 50 mg željeza, 200 mcg folne kiseline i 250 mg vitamina C. Ako vas je liječnik uputio na laboratorijske pretrage ili ste bili na sistematskom pregledu, konzultirajte se s njime u vezi daljnjih postupaka.

Zaštita dječje kože Monika:

Početkom zime i dugotrajnijim boravkom u zatvorenom primijetila sam da su obrazi mog 17-mjesečnog sina stalno crveni. Mazala sam ih Becutan kremom, laganom nevenovom kremom, ali ponekad mu se čak i nakon kupanja lice zacrveni. Na dodir se osjeti lagana hrapavost. Isto se pojavljuje i pri ulasku u kuću nakon boravka vani. Ljetos toga nije bilo. O čemu je riječ?

Kolesterol, tlak, željezo Odgovor: Željko:

Molim vas savjet - kako pravilno sniziti povišen LDL (4,1), i što koristiti za podizanje željeza (7)? Tlak mi varira od jutarnjeg 140/90 do dnevnog 120/80, a šećer mi je niži (3,6 4,4). Imam 45 godina.

Odgovor: Vi imate blagu hipertenziju ujutro, a dnevna vrijednost tlaka vam je potpuno normalna. Dijagnoza hipertenzije mora se temeljiti na višestrukim mjerenjima. Ne znam bolujete li od neke kronične bolesti te kakve ste tjelesne težine i prehrambenih navika. Na nastanak i daljnji

ADIVA PLUS 6

Dječja je koža tanja od one odraslih osoba pa je zimi treba posebno zaštititi. U tu svrhu koriste se različite tzv. cold kreme koje obično sadrže pčelinji vosak, esencijalne masne kiseline i shea maslac. Na tržištu ih ima dosta - Mustela, Uriage, Avene, A-derma, Nivea i drugo. Kao jeftino i dobro rješenje može poslužiti i samo shea (karite) maslac čija izvanredna svojstva u zaštiti kože proizlaze iz njegova sastava. Sadrži velike količine tzv. nesapunskih masti koje imaju sposobnost obnavljanja hidro-masnog filma, a da pritom ne začepljuju pore. Sadrži i masne kiseline, vitamine (PP, B), sterole, masne alkohole.... Sprečava isparavanje vode i ubrzava obnavljanje stanice, štiti kožu od vanjskih utjecaja i isušivanja, vraća joj vlažnost i mekoću. Siguran je i za osjetljivu dječju kožu. Može se mazati sam ili pomiješan s malo ulja, npr. bademova, noćurka i slično. U zatvorenim prostorijama povećajte vlažnost zraka, ne zagrijavajte ih previše, smanjite korištenje sapuna, a dijete treba uzimati dovoljno tekućine.


TEMA BROJA: RAVNOTEŽA I NERAVNOTEŽA ELEKTROLITA

Svim višim oblicima života, pa tako i ljudima, elektroliti su potrebni da bi preživjeli. Za dobro zdravlje naše tijelo mora imati odgovarajuću „voltažu“

Pozitivne i negativne čestice ključne za život


TEMA BROJA: RAVNOTEŽA I NERAVNOTEŽA ELEKTROLITA

E

lektrolit je po svojoj definiciji kemijski spoj koji otapanjem u vodi stvara ione koji provode električni naboj, odnosno struju. Elektroliti su minerali, odnosno pozitivno i negativno nabijeni ioni i od esencijalne su važnosti za život. Svim višim oblicima života elektroliti su potrebni da bi preživjeli, pa tako i nama. Oni reguliraju naše živčane i mišićne funkcije, hidraciju tijela, krvni pH, krvni tlak i oporavak oštećenih tkiva. U našem tijelu postoje razni mehanizmi koji održavaju koncentraciju elektrolita u ravnoteži potrebnoj za pravilno funkcioniranje organizma. Naši mišići i neuroni ponekad se nazivaju “električnim tkivima” tijela i ovise o kretanju elektrolita između izvanstanične, međustanične te unutarstanične tekućine

!

(tekućine unutar, izvan ili između stanica). Za kontrakciju mišića potreban je kalcij (Ca2+), natrij (Na+) i kalij (K+). Pogrešne razine elektrolita mogu dovesti do mišićne slabosti ili grčeva mišića. Naše srce, mišići i živčane stanice služe se elektrolitima kako bi održali voltažu u staničnim membranama te prenosili električne impulse do drugih stanica.

Upoznajte elektrolite

U našem tijelu od elektrolita spomenimo natrij (Na+), kalij (K+), kalcij (Ca2+), magnezij (Mg2+), klorid (Cl1-) i hidrogenfosfat (HPO42-). Natrij (Na+) – riječ je o jednom od najvažnijih elektrolita u tijelu. To je pozitivno nabijen

Simptomi koji upućuju na neravnotežu Izmijenjena razina magnezija, natrija, kalija ili kalcija može proizvesti jedan ili više od sljedećih simptoma: • nepravilan rad srca • tikovi i grčevi mišića • nepravilan krvni tlak

ADIVA PLUS 8

• zbunjenost • napadaji • omamljenost • umor, letargija • konvulzije • bolesti kostiju • poremećaji živčanog sustava

ion koji se nalazi u izvanstaničnoj tekućini i krvi. Važan je za održavanje volumena krvi i kiselo-bazne ravnoteže tekućine te živčane i mišićne funkcije. Kalij (K+) – za razliku od natrija, kalij je unutarstanični pozitivno nabijen ion iako ga se može naći i izvan stanice. On sudjeluje u prijenosu živčanih impulsa te ima ulogu u mišićnim kontrakcijama, a važan je i u kontroli krvnog tlaka, kod diobe stanica, u razvoju embrija i drugo. Kalcij (Ca2+) – kalcij je najzastupljeniji esencijalni makro mineral u našem tijelu te predstavlja 1,5 do 2 posto ukupne tjelesne mase. Nalazi se u kostima i zubima, a dio u limfi i drugim tjelesnim tekućinama. Sudjeluje u nizu funkcija - od zgrušavanja krvi, regulacije srčanih otkucaja do prijenosa impulsa. Magnezij (Mg2+) – također je riječ o esencijalnom mineralu s višestrukom ulogom u organizmu. Nalazi se u stanicama, kostima te sudjeluje u njihovoj izgradnji, važan je u funkciji središnjeg živčanog sustava i održavanju normalnog krvnog tlaka. Klorid (Cl-) – klorid je najveći anion (negativni ion), a nalazi se u izvanstaničnoj tekućini. Zajedno s natrijem djeluje u održavanju ravnoteže i tlaka raznih tekućina u tijelu. Važan je i u održavanju kiselosti, a većinom ga dobivamo (kao i natrij) iz soli u prehrani. Hidrogenfosfat (HPO42-) – anion koji je u najvećem postotku prisutan u kostima, a ostatak je unutar stanica. Igra važnu ulogu u


izgradnji kostiju i zubi, proizvodnji energije, radu mišićnog i živčanog sustava te obnovi tkiva.

Hipo i hiper

Kao i u svemu, ravnoteža je važna i kada je riječ o elektrolitima. Dakle, njihova razina u krvi može postati previsoka ili preniska. Razine elektrolita u tijelu mijenjaju se kad se mijenjaju i razine vode u tijelu, odnosno kad naša razina hidratacije raste ili pada. Razine elektrolita ujednačenim održavaju naši bubrezi i neki hormoni. Kada vježbamo, znojimo se i gubimo elektrolite, i to uglavnom natrij i kalij. Da bismo održali stalnu koncentraciju elektrolita u našim tjelesnim tekućinama, potrebno ih je nadomjestiti. Svježe voće i povrće dobri su izvori natrija i kalija pa nadomještaju izgubljene elektrolite. Previsoke razine elektrolita u krvi filtriraju se kroz bubrege. Ako ne konzumiramo potrebne razine elektrolita, može biti posljedica za zdravlje. Najčešće neravnoteže su hipernatremija i hiponatremija (višak ili manjak natrija) te hiperkalemija i hipokalemija (pretjerane i preniske razine kalija). Liječnici prenisku razinu elektrolita obilježavaju prefiksom hipo, a previsoku prefiksom hiper. Simptomi koji upućuju na neravnotežu elektrolita mogu uključivati grčenje mišića, slabost i, ako se ne liječi, napadaje. Pritom su osobito ugroženi stariji ljudi. Budući da su starije osobe osjetljivije na pojačan ili smanjen unos tekućine, sklonije su i abnormalnim razinama elektrolita jer kada ostarimo, naši bubrezi ne rade više jednako učinkovito. Neke starije osobe koje imaju problema s kretanjem, a nemaju svakodnevnu pomoć te nemaju redovit ili dostatan unos hrane i pića, podložnije su nastanku neravnoteže elektrolita.

Kao i u svemu, ravnoteža je važna i kada je riječ o elektrolitima. Dakle, njihova razina u krvi može postati previsoka ili preniska. Razine elektrolita u tijelu mijenjaju se kad se mijenjaju i razine vode u tijelu, odnosno kad naša razina hidratacije raste ili pada

Krivci za neravnotežu

Neravnoteža elektrolita može se manifestirati na nekoliko načina, a simptomi će ovisiti o tome koji je elektrolit u neravnoteži i je li razina previsoka ili preniska. Bolesti bubrega i teška dehidracija uslijed povraćanja ili proljeva mogu prouzročiti neravnotežu elektrolita. Među uzrocima neravnoteže elektrolita spomenimo i toplinski udar (istraživanje je otkrilo da se broj slučajeva neravnoteže elektrolita znatno povećava tijekom toplinskih udara), kiselo-bazna neravnoteže (pH), zatim kongestivno zatajenje rada srca,

mučnina tijekom trudnoće te neki lijekovi, poput diuretika ili ACE inhibitora. Potom su tu i liječenje raka ili bulimija. Istraživanje je otkrilo da 20 posto pacijenata koji uzimaju dijuretike koji se uobičajeno propisuju za visok krvni pritisak ili bolesti srca imaju smanjene razine natrija i kalija. U kontekstu neravnoteže spomenimo hiperkalcemiju, odnosno višak kalcija. Riječ je o uobičajenom poremećaju kod oboljelih od raka, osobito onih s rakom dojke, rakom

pluća i multiplim mijelomom. Često je rezultat uništenje kosti zbog metastaza na njima. Znakovi i simptomi mogu uključivati često mokrenje, nepravilan rad srca, letargiju, umor, ćudljivost i iritabilnost, mučninu, bol u trbuhu, povraćanje, ekstremnu slabost mišića, snažnu žeđ, suha usta ili grlo, totalni gubitak apetita, komu, zbunjenost i konstipaciju. Iako ti simptomi mogu biti i rezultat samog raka ili tretmana raka, ponekad je teško odmah identificirati hiperkalcemiju.

ADIVA PLUS 9


TEMA BROJA: RAVNOTEŽA I NERAVNOTEŽA ELEKTROLITA

Uz zdravu hranu nema straha Autorica članka

Sanja Jelušić, dipl. ing. preh. teh. - nutricionist Centar za preventivnu medicinu, Služba za javno zdravstvo NZJZ „Dr. Andrija Štampar“

ADIVA PLUS 10

Poremećaji u ravnoteži elektrolita, ako su veliki, mogu imati teške posljedice za zdravlje. U prevenciji i liječenju prehrana je iznimno važna


Lj

udskom organizmu minerali su prijeko potrebni. To su esencijalni nutrijenti jer ih organizam sam mora dobiti izvana, hranom, ne može ih sam sintetizirati, odnosno proizvesti. Svaki organizam koji dnevno dobiva količine minerala i elemenata u tragovima manje od onih koje se preporučuju može oboljeti od specifičnog deficita važnog sastojka. Među elektrolite ubrajamo katione (pozitivno nabijene čestice), a to su natrij, kalij, kalcij i magnezij. Anioni (negativno nabijene čestice) su klor, sulfati, karbonati, fosfati i drugi. U krvnoj plazmi ljudi bitni su natrij i klor. Natrij se u prirodi nikada ne nalazi u slobodnom elementarnom obliku jer je kemijski vrlo aktivan pa se spaja s klorom kao sol (NaCl). Moderna zapadnjačka prehrana bogata je natrijem i kloridom, odnosno kuhinjskom solju, a siromašna je kalijem. Prekomjeran unos soli velikim je dijelom uzrokovan upotrebom soli kao aditiva i konzervansa u industrijskim prehrambenim proizvodima. Prosječan dnevni unos soli u Hrvatskoj po osobi iznosi 11,6 g na dan umjesto preporučenih, otprilike, 5 g soli, odnosno 2 g natrija.

Najčešći poremećaji

Gubitak elektrolita u organizmu mogu izazvati neuravnotežena prehrana, pojačano znojenje, dehidracija, povraćanja, proljevi, naravno određena zdravstvena stanja (bolest bubrega, jetre, bulimija te razna kancerogena stanja), duge i iscrpljujuće dijete. Elektroliti se pojačano gube i tijekom znojenja, osobito natrij i klorid, te je stoga važno paziti na njihov unos u organizam tijekom velikih vrućina ili pojačane fizičke aktivnosti. Od poremećaja spomenimo hipokalijemiju, hiponatrijemiju i hipokalcijemiju, hiperkalijemiju, hipernatrijemiju i hiperkalcijemiju. Hiponatrijemija (niske razine natrija) – do

poremećaja može doći ako osoba ne jede dovoljno hrane koja sadrži natrij, ako gubi previše tekućine ili ako u tijelu postoji višak tekućine. Kad se pacijentu daju infuzije velikih količina tekućine, a koje ne sadrže natrij, može se razviti hiponatrijemija. Uzrok mogu biti i diuretici koji ubrzavaju lučenje natrija i vode ili neke bolesti i stanja poput dijabetesa, infarkta, zatajenja jetre i dugo. Simptomi mogu biti zbunjenost, glavobolja, razdražljivost, gubitak apetita, mišićna slabost, mučnina, povraćanje, dekoncentracija, halucinacije, pa čak i koma. Hipernatrijemija (visoke razine natrija) – stanje je obično prouzročeno gubitkom tekućine (dehidracija) ili uzimanjem diuretika (mogu uzrokovati i hiponatrijemiju i hipernatrijemiju). Prvi simptom obično je žeđ uz slabost i tromost. Simptomi mogu biti i zbunjenost, paraliza, napadaji te eventualno koma. Hipokalijemija (niske razine kalija) – često je prouzročena korištenjem diuretika, kao i proljevom i povraćanjem. Manji pad u razini kalija najčešće prolazi bez simptoma, no ako takve razine potraju dulje, to može dovesti do manje proizvodnje inzulina, pa time i do povećanja razina šećera u krvi. Hipokalijemija se može prepoznati po umoru, smetenosti, slabosti mišića i grčevima. Padnu li razine kalija još niže, osoba može postati paralizirana te imati srčane aritmije. Hiperkalijemija (visoke razine kalija) – riječ je o mnogo ozbiljnijem poremećaju od hipokalijemije. Obično je prouzročen otkazivanjem bubrega ili uzimanjem nekih lijekova kao što su diuretik spironolakton i ACE inhibitori koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka. Kod pacijenata koji uzimaju te lijekove u kombinaciji sa suplementima kalija ili jedu prehranu bogatu kalijem mogla bi naglo porasti razina kalija. Hipokalcijemija (niske razine kalcija) – zbog hipokalcijemije može doći do ukočenosti ruku ili stopala kao rezultat iznenadnog širenja infekcije krvi ili drugih tkiva. Razine kalcija mogu pasti i ako tijelo proizvodi manje paratiroidnog hormona (PTH), što se može dogoditi nakon odstranjenja paratireoidne žlijezde tijekom operacije vrata. Hipokalcijemiji skloni su i ljudi s manjkom vitamina D, s usporenim radom štitnjače, kao i pacijenti koji uzimaju antiepileptike. Na hipokalcijemiju mogu upozoriti simptomi kao što su gubitak osjeta u rukama ili stopalima, smetenost ili čak napadaji. Hiperkalcijemija (visoke razine kalcija) – do poremećaja

Popis idealnih namirnica Da bi se održala odgovarajuća ravnoteža elektrolita, potrebno je misliti o zdravoj prehrani. Namirnice idealne za postizanje ravnoteže elektrolita su: • povrće (kelj, brokula, grah, krumpir, blitva, rajčica, mrkva, celer) • voće (banane, naranče, breskve, marelice, suhe marelice, ananas, grožđice, dinja, avokado) • cjelovite žitarice • orašasti plodovi (lješnjak, badem, indijski oraščić) • sjemenke (sezam, suncokret, lan) • mlijeko i mliječni proizvodi • morske alge • gljive • kava, čaj, kakao • mineralna voda može doći zbog slamanja kosti, pri čemu se kalcij oslobađa u krvotok, ako su razine paratiroidnog hormona (PTH) previsoke, kao i u slučaju nekih vrsta karcinoma. Manje povećanje razine kalcija najčešće se ne osjeća, ali kod visokih razina pacijenti osjećaju mučninu, gubitak apetita, mogu povraćati i biti smeteni. Postoji i rizik pada u komu ili smrti. Vrlo visoke razine kalcija zahtijevaju hitno liječenje. Ako ste zdravi i hranite se pravilno i uravnoteženo, nemate razloga za brigu o koncentracijama elektrolita u organizmu.

Izotonični napici

Danas se preporučuje nadoknada gubitka elektrolita konzumiranjem raznih izotoničnih napitaka. Redovito ih koriste sportaši, fizički radnici i osobe s posebnim prehrambenim potrebama.

ADIVA PLUS 11


OBITELJSKO ZDRAVLJE

Masna jetra može biti opasna Autor članka

Ivan Čurlin, dr. med, specijalist interne medicine i subspecijalist gastroenterologije i hepatologije Poliklinika Marin Med

M

asna jetra (steatosis hepatis, steatoza) posljedica je nakupljanja masti u jetri koja prelazi 5% ukupne težine jetrenog tkiva. Postoje dva osnovna tipa nakupljanja masnoće u jetri: nealkoholna masna jetra (NAFL), odnosno benigno stanje s nakupljanjem masnoća u jetri bez upalnog stanja i nealkoholni steatohepatitis (NASH) koji se odnosi na nakupljanje masnoće u jetri uz upalu jetrenog tkiva. Masnu jetru uzrokuju brojni urođeni i stečeni poremećaji metabolizma masti, pri čemu uzročnici mogu biti lijekovi i toksini (alkohol, kortikosteroidi, kontracepcija), prehrambeni uzroci (debljina, šećerna bolest, gladovanje, poremećaji metabolizma masti, bolesti gušterače, upalne bolesti crijeva), nasljedne bolesti (cistična fibroza, galaktozemija, Wilsonova bolest) ili virusne bolesti (hepatitis C). Glavni uzroci su debljina, alkoholizam i šećerna bolest. Masna jetra dugo je smatrana benignim stanjem koje ne napreduje u bolest, no nova saznanja pokazuju da steatoza može biti vrlo ozbiljna te dovesti do ciroze jetre. Masna jetra većinom ne uzrokuje tegobe ili uzrokuje samo bol pod desnim rebrenim lukom zbog povećanja jetre. Najčešće se dijagnosticira ultrazvukom trbuha i laboratorijski povišenim vrijednostima jetrenih testova. Na ultrazvuku je vidljiva uvećana, svijetla jetra.

Masna jetra dugo je smatrana benignim stanjem koje ne napreduje u bolest, no nova saznanja pokazuju da može biti vrlo ozbiljna i dovesti do ciroze jetre ADIVA PLUS 12

Dijeta i tjelesna aktivnost

Ponekad su promjene žarišne, što predstavlja dijagnostički problem u razgraničavanju prema malignoj bolesti. U slučaju trajno povišenih transaminaza (AST, ALT) potrebno je napraviti biopsiju jetre. U posljednje vrijeme, kao pomoćno dijagnostičko sredstvo, koristi se i FibroScan koji upotrebom ultrazvuka provjerava tvrdoću jetre, odnosno razinu jetrene fibroze. On nije zamjena za biopsiju, ali služi u praćenju i probiru bolesnika.


Liječenje ovisi o uzroku, no treba napomenuti da ne postoji specifična farmakološka terapija ovog stanja. Kod većine bolesnika korisno je smanjenje tjelesne težine i prekid uzimanja tvari koja je dovela do masne jetre, što dovodi do poboljšanja nalaza. Osim toga, neophodna je tjelesna aktivnost, provođenje dijete, izbjegavanje nepotrebnih lijekova te regulacija šećera u krvi. Nealkoholni steatohepatitis (NASH) drugi je tip nakupljanja masnoće u jetri. Riječ je o jetrenoj bolesti zbog koje se na jetri pojavljuju promjene koje odgovaraju alkoholnoj bolesti jetre, a pacijent ne konzumira alkohol. Danas se pretpostavlja da je NASH u podlozi većine ciroza jetre kod kojih je ranije bio nejasan uzrok. Koliki je to javnozdravstveni problem možemo predstaviti činjenicom da se u SAD-u predviđa oboljenje četiri milijuna ljudi od ciroze prouzročene NASH-om. Rizični faktori za NASH su lijekovi i toksini te nasljedni i stečeni poremećaji metabolizma. NASH se najčešće javlja u pretilih žena srednje dobi, kod inzulin neovisne šećerne bolesti i povišenih masnoća u krvi. Većina bolesnika koji imaju NASH nema tegoba te se najčešće dijagnosticira slučajno, tijekom laboratorijskih analiza krvi u sklopu sistematskog pregleda. Bolesnici se ponekad žale na umor, malaksalost, bol pod desnim rebrenim lukom, a učestalo se dijagnosticira povećanje jetre te rjeđe slezene. Nedvojbeno je dokazano da NASH, ako se ne liječi, dovodi do ciroze jetre. Za ovu bolest nema specifične terapije nego se pokušava bolje kontrolirati tjelesna težina te poremećaj masti i šećera uz izbjegavanje potencijalno toksičnih lijekova.

* % manja tableta 80

Prevencija je najbolji lijek

Spomenimo za kraj i cirozu jetre, odnosno kroničnu jetrenu bolest koja dovodi do promjene u građi jetrenog tkiva, krvnih žila i stanica jetre, što može rezultirati žuticom, povišenjem tlaka u venskom sustavu jetre, pojavom slobodne tekućine u trbušnoj šupljini (ascites), poremećajem svijesti i zatajenjem jetre. Uzroci mogu biti virusni hepatitisi, metaboličke bolesti, bolesti žučnih vodova, smetnje u odvođenju venske krvi, lijekovi i toksini, imunološke bolesti te ostali uzroci kao što su NASH i sarkoidoza. Kod pacijenata dolazi do anoreksije, odnosno gubitka teka i tjelesne težine, slabosti, umaranja, ponekad do mučnine i povraćanja. Učestalo se javlja vrućica, što predstavlja i dijagnostički problem zbog potrebe da se isključi izvor infekcije. Vrućica je najčešće stalna s blago povišenom temperaturom, a simptomi su općenito brojni i složeni te se očituju u raznim organskim sustavima. U slučaju jetrene bolesti bez pojave tekućine u trbuhu i krvarenja uzročna terapija može biti iznimno učinkovita. Dijeta sadržava jedan gram proteina po kilogramu dnevno, uz tri grama soli na dan. Ovisno o procjeni liječnika, u fazi ciroze s izljevima neophodna je terapija lijekovima za izmokravanje i spuštanje tlaka u venskom krvotoku, laksativima, nadoknada proteina u krvi, vitamina i antibiotsko liječenje. Posebno je važan program probiranja bolesnika na hepatocelularni karcinom koji se provodi ultrazvučnim pregledima i određivanjem alfa-fetoproteina svakih šest mjeseci. U slučaju terminalne faze ciroze jedina uspješna metoda s visokim preživljenjem jest transplantacija jetre. Može se reći da je najuspješnije liječenje dobra prevencija. U najvećem broju slučajeva to znači apstinencija ili umjereno konzumiranje alkohola te izbjegavanje rizičnog ponašanja za prijenos virusne bolesti (spolni odnosi bez zaštite, upotreba intravenskih narkotika) i stroga kontrola preparata ljudskog podrijetla koji se koriste u transfuzijama. Preporučuju se preventivni sistematski pregledi s testiranjem na hepatitis B i C.

ADIVA PLUS 13


INFEKTOLOGIJA

Testiranje na HIV spašava život

Autorice članka: Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., spec. epidemiologije Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za promicanje zdravlja, Referentni centar za promicanje zdravlje Ministarstva zdravstva Maja Erceg, mag. psih. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV)

Iako je u Hrvatskoj, kad je riječ o testiranju na HIV, znatno bolja situacija nego što je bila prije, i dalje se mnogi zbog straha od stigme i diskriminacije ne odlučuju na taj korak

U

Hrvatskoj se krajem studenoga obilježava Europski tjedan testiranja na HIV i hepatitise, a 1. prosinca je Svjetski dan AIDS-a. Hrvatska je zemlja niske učestalosti HIV infekcije u općoj populaciji (<0,1%). Od 1985. do kraja 2015. godine ukupno je zabilježen 1321 slučaj HIV infekcije. Od toga je 458 oboljelih od AIDS-a, a većina su muškarci (87%). U istom razdoblju od posljedica AIDS-a umrla je 201 osoba. Posljednjih godina prosječno se godišnje u Hrvatskoj bilježi 90 novodijagnosticiranih slučajeva infekcije HIV-om, što je stopa od 21 na milijun stanovnika i Hrvatsku svrstava među zemlje s niskom učestalošću HIV infekcije. Novi slučajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj pokazuju blagi porast trenda pojavnosti una-

ADIVA PLUS 14


trag nekoliko godina, sa stabilnim trendom pojavnosti oboljelih i umrlih od AIDS-a, što dijelom možemo objasniti uspješnijim otkrivanjem infekcije preventivnim aktivnostima testiranja te dostupnošću antiretrovirusne terapije koja, ako je uspješna, omogućuje gotovo normalan i dug životni vijek zaraženih HIV-om. Posljednjih se godina bilježi porast novodijagnosticiranih slučajeva među muškarcima koji prakticiraju spolni odnos s osobama istog spola, a slična je situacija i u zemljama EU (porast od 33% u odnosu na 2004.).

Odgovornost prema drugima

HIV je virus koji napada imunosni sustav i uzrokuje doživotnu kroničnu infekciju, a AIDS se, kao krajnji stadij, razvija zbog uništenja imunosnog sustava u slučaju neliječene infekcije HIV-om. Virus se prenosi nezaštićenim spolnim odnosom, krvlju (najčešće dijeljenjem igala i šprica kod injektiranja droga) te sa zaražene majke na njezino dijete tijekom trudnoće, porođaja ili dojenja. Infekcija HIV-om nema specifične simptome te zaražena osoba obično nema tegobe niz godina pa je testiranje jedini način otkrivanja i dijagnosticiranja te infekcije. Testiranje omogućuje rano otkrivanje infekcije i uspješnije liječenje te pomaže u sprečavanju daljnjeg širenja HIV-a. Osobe koje još ne primaju terapiju i ne znaju da su zaražene mogu zaraziti druge te se povećava mogućnost za komplikacije bolesti. U Hrvatskoj je, osim u zdravstvenim institucijama (mreža centara zavoda za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“), anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV dostupno i u zajednici, kao nadogradnja zdravstvenom sustavu. Ta sinergija zdravstvenog sustava i društvene zajednice u Hrvatskoj znatno pridonosi prevenciji, prepoznavanju rizika, smanjenju

stigme i diskriminacije, edukaciji građana i pravodobnom uključivanju u skrb. Popis centara nalazi se na mrežnim stranicama www.huhiv.hr i www.javno-zdravlje.hr. Osobe koje imaju veći rizik od infekcije HIV-om trebale bi se redovno testirati jedanput godišnje, a ostali ako su bili u situaciji u kojoj su se mogli zaraziti.

Informirajte se i zaštitite

Osoba kojoj je dijagnosticirana infekcija HIV-om u Hrvatskoj relativno brzo ulazi u sustav liječenja i skrbi, a pokazatelji liječenja su dobri. No ono što trebamo poboljšati je pravodobno otkrivanje HIV infekcije, što se može edukacijom o koristima ranog testiranja osoba koje imaju povećani rizik od zaraze. Spomenimo i to da je upravo s HIV-om, tj. AIDS-om povezana stigma koja ovu bolest čini drugačijom od drugih kroničnih bolesti. Osobe često taje bolest kako bi se zaštitile od stigme i diskriminacije. Iako je situacija kad je riječ o informiranosti o HIV-u/AIDS-u u Hrvatskoj bolja nego prije, stigma i diskriminacija još su sveprisutne. Događalo se da saznanje o infekciji rezultira gubitkom socioekonomskog statusa, zaposlenja, udomljenja, smanjenjem mobilnosti te uskraćivanjem potrebne zdravstvene skrbi te se velik broj osoba zaraženih HIV-om zbog toga odlučuje na šutnju. Prevencija je svakako najbolja zaštita od spolno prenosivih bolesti. Stoga se informirajte o HIV infekciji i drugim spolno prenosivim bolestima, rizicima i načinima zaštite, izaberite odgovorno spolno ponašanje koje uključuje odgađanje prvog spolnog odnosa u kasniju dob, uzajamno vjernu vezu nezaraženih partnera i korištenje zaštite kod spolnih odnosa, izbjegavajte rizična ponašanja kod injiciranja droga, testirajte se ako ste bili u situaciji u kojoj se mogla dogoditi zaraza, a kod potvrđene infekcije posjetite liječnika radi odgovarajućeg liječenja, podrške i skrbi.

Lacto Seven za imunitet tijekom putovanja tijekom liječenja antibioticima tijekom promjene prehrane

Pakiranje: 20, 50 tableta. Ne sadrži šećer, laktozu, gluten.

Rizik za infekciju HIV-om veći je kod: • nezaštićenih spolnih odnosa muškaraca s osobama istog ili oba spola, • upotrebe tuđeg nesterilnog pribora za injektiranje droga, • većeg broja spolnih partnera, • prisutnosti druge spolno prenosive bolesti, • seksualnih aktivnosti povezanih s plaćanjem ili naplaćivanjem seksualnih usluga • nezaštićenih spolnih odnosa u zemljama s visokom učestalošću infekcije HIV-om • stalnih partnera osoba koje su pod povećanim rizikom od zaraze HIV-om

Mobilna aplikacija „Spolno zdravlje“

I ove godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva, Grada Zagreba, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država Zagreb te uz podršku brojnih partnera (zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog farmaceutskog društva, udruga, medijskih pokrovitelja poput HRT-a, RTL-a, agencija za kino oglašavanje i dr.) provode kampanju čiji je cilj informirati i educirati posebno mlade, ali i sve ostale o zaštiti spolnog zdravlja te dati doprinos unapređenju savjetovanja i testiranja na krvlju i spolno prenosive bolesti u Hrvatskoj. U središtu kampanje je platforma i mobilna aplikacija „Spolno zdravlje” koju su izradili HZJZ i HUHIV te koja na pregledan i zanimljiv način pruža korisne informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući prevenciju, testiranje i liječenje spolno prenosivih infekcija, sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama.

Bakterije mliječne kiseline s inulinom i vitaminom D za cijelu obitelj

7

NO VO !

kvaliteta iz Finske soja bakterija mliječne kiseline

Svestrani sastav! 7 soja bakterija mliječne kiseline, inulin i vitamin D. L.acidophilus, L.plantarum, L.rhamnosus, L.casei, L.reuteri, B.longum, S.thermophilus. Dnevna doza 1-2 tablete sadrži: bakterije mliječne kiseline 1–2x109 cfu, Inulin 300–600 mg, D3-vitamin 2–4 µg. Doziranje: Odrasli 1-2 tablete, djeca starija od 3 godine 1 tableta dnevno.Vitamin D doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava.

www.vitabalans.hr

Dostupan u ljekarnama

ADIVA PLUS 15


OTORINOLARINGOLOGIJA

Vraćanje nosne pregrade na mjesto Nos, naravno, nije samo ukras našeg lica. Ako je iskrivljen zbog devijacije septuma, to nije samo estetski problem nego nam može stvarati i neugodne probleme s disanjem

Autor članka

Prim dr. med. Ante Munitić spec, ORL te plastične kirurgije glave i vrata Poliklinika Ribnjak

ADIVA PLUS 16


Odlazak kući isti dan Nosna pregrada se uglavnom operira nakon puberteta. Korekcija se može izvesti pri općoj ili takozvanoj lokalnoj potenciranoj anesteziji. Ovisno o željama pacijenta, ali prije svega i o medicinskoj indikaciji, donosi se odluka o vrsti anestezije. Treba napomenuti da se u većini slučajeva pri ovom zahvatu koristi opća anestezija. Tijekom takve vrste anestezije pacijent nije budan, a anesteziološki tim prati sve vitalne funkcije prije, tijekom i nakon operacije. Zahvat korekcije septuma nosa može se izvesti otvorenom ili zatvorenom metodom, a odabir ovisi o izboru operatera. Operacija u prosjeku traje jedan sat, a teh-

nika plastičnoga kirurga odlučujuća je za što manje ozljeđivanje tkiva te, shodno tome, nastanak poslijeoperacijskih heBlaži matoma i oteklina. stadiji Pažljivo dozirana anestezija omogućuje pacijentu odlazak kući devijacije septuma isti dan. Postavlja se unutarmogu se tretirati nja imobilizacija nosa tamponima, a takozvani kalup lijekovima, odnosno kapima stavlja se u slučaju komi sprejevima namijenjenim pletne korekcije izgleda nosa. Važno je naglasiti da smanjenju otoka sluznice, što se tri dana nakon zahvata smanjuje i tegobe, doduše, tamponi odstranjuju potpuno bezbolno, brzo i učinprivremeno. Teži slučajevi kovito.

zahtijevaju operativni zahvat

Čuvajte nos

Nakon zahvata potrebno je izbjegavati ispuhivanje nosa koliko god je moguće te se savjetuje ispiranje fiziološkom otopinom. Iako je nakon kompletne rinoplastike postavljena zaštitna imobilizacija nosa, sljedećih šest do osam tjedana treba izbjegavati bilo kakav kontakt koji bi mogao dovesti do gubitka postignute korekcije. Bol je umjerena i popušta već nakon pr-

vog dana te se može tretirati sredstvima protiv bolova. Otečenost nosa potrajat će još mjesecima, ali se postupno povlači, što je normalan put oporavka. Svima koji su zainteresirani za ovu vrstu zahvata savjetuje se da se dobro informiraju o stručnosti specijalista koji izvodi ovaj zahtjevni operativan zahvat.

JAČI OD PREHLADE I GRIPE Maksimalno olakšanje

HR.41.C.F.6.V1.16.09

Lj

udski nos kao organ predstavlja dio dišnog sustava, ali je i sastavni dio fizionomije lica. Smješten je u sredini lica i daje mu specifičan izgled po kojemu smo prepoznatljivi među drugima. Po svojoj građi, nos se sastoji od koštanih i hrskavičnih dijelova, takozvanih piramida, koje mu daju oblik i veličinu. Tanak zid između nosnica naziva se septum, odnosno nosna pregrada te se sastoji od hrskavice i kosti. Njegova iskrivljenost može nam stvarati neugodne tegobe pa je takozvana devijacija septuma svakako tema koja zaslužuje svoj prostor. Devijacija nosne pregrade može biti urođena, razviti se kasnije ili nastati povredom nosa. Često nema nikakve simptome, ali neki od njih uključuju teškoće s disanjem kroz nos, pojavu sinusne infekcije, krvarenja, glavobolje i slično. Blaži stadiji devijacije septuma mogu se tretirati lijekovima, odnosno kapima i sprejevima namijenjenim smanjenju otoka sluznice, što smanjuje i tegobe, doduše, privremeno. Teži slučajevi zahtijevaju operativni zahvat.

Nositelj odobrenja: Adriatic BST d.o.o. Verovškova ulica 55 1000 Ljubljana Republika Slovenija

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. ADIVA PLUS 17


ZDRAVLJE IZ PRIRODE

Mak - biljka

opojne ljepote i svojstva Iako izgledom jednostavan, divlji mak u poljima dotaknut će svaku romantičnu dušu, a od druge vrste, opijumskog maka, dobiva se pak sirovi opijum

ADIVA PLUS 18


Autorica članka

Katarina Fehir Šola, mag. pharm., mag. univ. fitofarmacije s dijetoterapijom Voditeljica ljekarne u zdravstvenoj ustanovi Ljekarna Bjelovar

M

ak je na tlu Europe poznat više od 4000 godina. Iz asirskih spisa iz 7. stoljeća prije Krista doznajemo da se smatrao sredstvom za olakšavanje bolova. Kad govorimo o maku, moramo razlikovati obični mak turčinjak ili divlji mak koji raste kao korov (Papaver rhoeas) i opijumski mak (Papaver somniferum). Mak turčinjak (Papaver rhoeas L.) jednogodišnja je zeljasta biljka iz porodice makovki (Papaveraceae). Njegova stabljika je uspravna, jednostavna ili slabo razgranata. Može narasti do 80 cm visine, obrasla je dlačicama i sadrži bijeli mliječni sok. Listovi su jednostavni ili dvostruko raspareni, duguljasti ili kopljasti te obrasli dlakama. Donji listovi nalaze se na peteljkama, a gornji su sjedeći.

Od nizina do planina

Njegovi karakteristični cvjetovi rastu na vrhovima stapki obraslima čekinjastim dlakama, pojedinačni su, veliki i do 10 cm u promjeru. Cvjetovi su jarkocrvene boje s nježnim laticama koje pri dnu imaju izražene crne pjege, a u njima su brojni prašnici. Čašku čine dva zelena lapa koja brzo otpadnu. Mak cvate od svibnja do kolovoza, kada

Plod je ovalni tobolac dug jedan do dva centimetra koji u sedam do devet pretinaca na vrhu sadrži mnogo sitnih, tamnosmeđih sjemenki. Jedna biljka proizvede od 10 do 20 tisuća sjemenki u sezoni koje zadržavaju klijavost i do deset godina

ih posjećuju pčele koje sakupljaju veće količine peluda plave boje. Plod je ovalni tobolac dug jedan do dva centimetra koji u sedam do devet pretinaca na vrhu sadrži mnogo sitnih, tamnosmeđih sjemenki. Jedna biljka proizvede od 10 do 20 tisuća sjemenki u sezoni koje zadržavaju klijavost i do deset godina. Mak prirodno raste na području Europe, zapadne Azije i sjevera Afrike. Raširen je kao korov na livadama, njivama (među žitaricama) i ruderalnim staništima, odnosno nepoljoprivrednim površinama pod utjecajem čovjeka kao što su dvorišta, putevi, pruge, međe i druga slična mjesta. Lako se razmnožava sjemenom, a odgovara mu vlažno tlo bogato dušikom. Nalazimo ga od nizina do planinskog pojasa. Od maka su jestivi mladi listovi u prizemnoj rozeti te sjemenke koje se koriste kao začin za peciva i kolače. Čaj ili sirup od latica maka pogodan je za tretiranje kašlja. Za razliku od srodnog vrtnog maka (Papaver somniferum), biljka ne sadrži opijumske alkaloide, pa tako nisu zabilježena ni veća trovanja biljkom. U narodnoj medicini koristi se protiv bolova i kašlja te u mješavinama čaja za bolji san.

20 tisuća za kilogram

Ljekarnički naziv cvijeta maka Rhoeados flos, cvijet divljeg, poljskog maka, bio je oficinalan u starijim izdanjima nacionalnih farmakopeja. Njemačka Komisija E ima ga na listi negativnih monografija – djelovanje nije dovoljno dokazano, ali može se primjenjivati za uljepšavanje čajnih mješavina. Rhoeados flos sastoji se od osušenih latica divljeg maka. Latice su ovalne, na bazi malo sužene, tanke i s modrocrnom mrljom. Glavne sastavnice su antocijani - mekocijanin, a sadrži i 0,12 % izokinolinskih alkaloida. Opijumski mak (Papaver somniferum L.) biljka je iz koje možemo dobiti opijum. Od zelenih makovih glavica zarezivanjem se dobiva mliječni sok koji se na zraku stvrdne i posmeđi. Od 20.000 glavica dobiva se oko 1 kg sirovog opijuma koji sadrži približno 40 alkaloida, među kojima je najvažniji morfin. Prema međunarodnom sporazumu o narkoticima samo određene zemlje imaju pravo proizvoditi opijum. Sjemenke maka nisu opasne jer ne sadrže alkaloide, one se koriste za dobivanje ulja i za izradu slastica. Opijum sadrži 40 alkaloida, a najvažniji su alkaloidi morfinskog tipa – morfin, kodein i tebain.

ADIVA PLUS 19


OSOBNA PRIČA

Resetiranje optimizma Uoči Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 3. prosinca, objavljujemo osobno iskustvo novinara i pisca Krešimira Martina Butkovića koji, unatoč invaliditetu, u mnogima budi optimizam i daje im nadu

Autor članka Krešimir Martin Butković, novinar i pisac

ADIVA PLUS 20

Na vratima stana sjedim u kolicima i gledam se u ogledalu. To sam sada ja - invalid u kolicima. To je to. Povlačim se u sebe. No sudbina je htjela drugačije...


M

nogi su čuli za Nicka Vujičića, mladića bez ruku i nogu kojemu tek pomični prst na batrljku noge daje mogućnost ravnoteže. I svejedno je uspio zabiti gol glavom, spustiti se niz vodeni tobogan, odigrati mini golf... Čudo od čovjeka drži motivacijske govore diljem svijeta i nadahnjuje ljude na promjene. Nedavno se oženio i dobio dijete. Predivno! Da bi došao do tog trenutka sreće, morao je proći kroz ocean suza. Bio je u depresiji, suicidalan, život mu nije značio ništa. Tu počinje njegova priča kojom oplemenjuje milijune ljudi. Mnogi koje dotakne njegova priča odluče se na promjene. To ih drži neko vrijeme i nakon mjesec dana odustanu proklinjući sebe što nemaju tu Nickovu snagu da promijene svoj život. Zašto je tome tako? Jednostavno, stajali su u živom blatu i, umjesto da iskoče iz njega, poskočili su na mjestu. Nisu preuzeli odgovornost za svoje postupke i promijenili stajalište kako bi promijenili navike koje ih drže u kakvoj takvoj ravnoteži iako im je blato sve bliže vratu. Kako resetirati optimizam? Nemamo tipku za resetiranje. Resetiramo samo stajalište. Važno je da se pomaknemo. U srpnju 1990. godine odlučio sam prihvatiti poziv da nekoliko dana provedem sa stricem, strinom i sestričnom kod njih u Senju. Dva dana ludiranja. Imam nepunih osamnaest godina, zapalim cigaretu, popijem pivo poslije ručka... Tko ne bi bio sretan? Otišli smo na kupanje. Nakon pola sata izležavanja odlučio sam skočiti u more. Procijenio sam da je pola metra dubine dovoljno za skok. S betonskog zidića zamahujem rukama. Glas u glavi mi govori da ću nastradati. Ne slušam. Skačem. Rukama se želim oduprijeti o dno, no one skliznu i rašire se jer je trava maskirala kamen. Udaram glavom i na mjestu ostajem nepokretan utapajući se u pola metra dubine.

Buđenje iz depresije

U Rijeci mi je dijagnosticirana kvadriplegija. Puknuće četvrtog i petog kralješka. Završavam na intenzivnoj njezi. Prestajem disati. Respirator. Ravnanje kralješaka, dani mučenja, operacija, upale pluća, rehabilitacija u Krapinskim toplicama, sepsa... Život ponovno na niti konca, no izvlačim se. Dolazim u Traumatološku. Godinu dana ležim u istoj sobi. Liječim dekubituse i počinjem pisati poeziju. Mnogima se sviđaju moji stihovi. U ljeto 1991. prvi put sjedam u kolica i borim se s prihvaćanjem invaliditeta. U meni nada ne posustaje. Ako treba i šest godina, sve ću ih provesti u vježbanju dok opet ne prohodam. U jesen iste godine moje su pjesme publicirane u Hrvatskom književnom ognjištu. Pišem, no bolnice i toplice uzimaju mi četiri godine. U ožujku 1994. dolazim kući. Na vratima

stana sjedim u kolicima i gledam se u ogledalu. To sam sada ja - invalid u kolicima. To je to. Povlačim se u sebe. No sudbina je htjela drugačije - nastavio sam pisati, objavljivati, završio sam srednju školu koju sam zbog invaliditeta prekinuo, upisao Filozofski fakultet. Od 1200 ljudi na prijemnom bio sam 26. na listi. Ali život me i dalje nije štedio. Bio sam anksiozan, agorafobičan, u depresiji. Na forumu jedan psihijatar po mojim ciničnim komentarima uočava da sam suicidalan te počinje sa mnom psihoterapiju preko Skypea koja je potrajala idućih pet godina. Uspio je u meni slomiti i fobiju od mora u koje su me uskoro bacili brat blizanac Tomica i tata. I tada slijedi preokret. Plivam! Borim se. Izražavam želju da dogodine ponovno preplivam Barbatski kanal. Ludost, no ne i neizvediva.

Humanitarni maraton

Pišem, izlazim i družim se s ljudima. Nabavili smo i auto u koji mogu ući kolicima, što mi olakšava život. U ljeto prijatelj Rako, susjed Domagoj i ja odlučujemo preplivati kanal širok otprilike 800 metara te nakon dva sata plivanja kanal je svladan! Neopisiv osjećaj pobjede uhvatiti se za stijenu na Dolinu, otočiću nasuprot Raba i potom se vratiti natrag. Rako i ja s prijateljima započinjemo i humanitarni plivački maraton za osobe s invaliditetom preplivavajući svake godine istu rutu. Pišem tekstove za glazbenike, romane, no 2014. u snu je preminuo moj brat blizanac. Šok, nevjerica, ali na kraju ne želim odustati. Ponovno organiziramo maraton. Slijedi prva godina bez brata. Teško nam je. Spašava nas vjera, odlazak u crkvu i posjeti crkvenog zbora iz Banjola na Rabu. Od bivše gradonačelnice Raba i moje prijateljice Rose doznajem za edukaciju iz logoterapije. Objašnjava mi sve o tom studiju te kaže da bih

ga i ja mogao pohađati. I doista, mjesec dana nakon tog susreta upisujem logoterapiju kod predavačice Cvijete Pahljine koja mi u život vraća smisao. Danas, nakon položene prve godine, imam želju psihološki pomagati osobama s invaliditetom te starijim i nemoćnim osobama u domovima. Zašto? Zato što spinalno ozlijeđeni i dalje ne dobivaju kvalitetnu fizičku i psihičku rehabilitaciju. Iako nam već tridesetak godina političari obećavaju dom za osobe s invaliditetom i spinalne centre, i dalje ih nemamo, kao ni adekvatne osobne asistente ni potrebno vrijeme. Nesposobni za samostalnost osuđeni smo na život u institucijama kad nam roditelji ostare. Eto, tu vidim svoj smisao - pomoći potrebitima. To je moja tipka za resetiranje optimizma. A izvor, sudbina ili neko naše unutarnje ja, ako smo spremni osluhnuti ga, uvijek pošalje impuls za resetiranje, samo treba prepoznati pravu poruku u pravo vrijeme.

ADIVA PLUS 21


PROMO

Optive Fusion – spas za sindrom suhog oka

Domaći čajevi patera Simona Ašiča

„Mutno vidim nakon rada na računalu i dok gledam TV…“ „Kao da imam pijesak u očima i peku me…“ „Godinama nosim leće, ali u posljednje vrijeme kao da mi iritiraju oči...“ „Nakon laserske korekcije dioptrije više ne nosim naočale, ali oči me žuljaju...“ Svi ti simptomi ukazuju na vjerojatno postojanje sindroma suhog oka (SSO). Osobe s tim problemom nemaju dovoljno suza ili su one nekvalitetne, a ako se SSO ne liječi, trajno oštećuje očnu površinu s mogućim oštećenjem vida. SSO je češći kod žena, starijih ljudi, osoba koje uzimaju lijekove protiv alergije ili za odčepljenje nosa, kod onih izloženih vjetru ili klimatiziranom prostoru, koji rade na računalu. Za ublažavanje tegoba suhog oka najčešće se koriste umjetne suze. Ponuda u ljekarnama je široka i zbunjuje: nisu sve suze jednake kvalitete, a svi za svoje oči želimo najbolje jer, kako kaže i poslovica, „dragocjen kao oči u glavi.“ Jeftinije suze su lošijeg sastava ili njihovo djelovanje nije uvijek provjereno znanstvenim istraživanjima. Zato vrijedi izdvojiti više za dokazano učinkovite i neškodljive suze. Optive Fusion su najbolje suze proizvođača Allergan, globalnog lidera u području umjetnih suza. Optive Fusion proizvedene su vrhunskom tehnologijom, pokrivaju sve potrebe suhog oka, pružaju trenutačno olakšanje i liječe suho oko, a zbog posebnog sastava potrebno je rjeđe kapanje nego kod manje kvalitetnih suza.

Pater Simon Ašič najpoznatiji je redovnik cistercitskog samostana Stična u Sloveniji, starog više od 850 godina. Gotovo pola stoljeća bavio se ljekovitim biljem. Objavio je nekoliko knjiga koje su naišle na izvrstan odjek među čitateljima. Posljednja među njima, „Domaća ljekarna patera Simona Ašiča“, prevedena je i na hrvatski jezik. S namjerom da širem krugu ljudi omogući pristup bogatoj ostavštini p. Ašiča, cistercitski samostan Stična 1992. utemeljio je tvrtku Sitik d.o.o. koja se bavi proizvodnjom čajnih mješavina, biljnih masti, gline, jabučnog octa i tinktura prema recepturama patera Ašiča. Danas, nakon gotovo 25 godina postojanja, tvrtka Sitik zapošljava stručnjake iz područja farmacije koji tradicionalno znanje i ostavštinu p. Ašiča dopunjuju i oplemenjuju stručnim znanjem te novim spoznajama iz moderne fitoterapije. Od 2000. godine tvrtka Sitik ima certifikat za brand „Pater Simon Ašič“, a uz osvojeno prvo mjesto u kategoriji Herbal Pharmacy za tržište Republike Slovenije za najvišu razinu kvalitete svojih proizvoda, nositelj je i Qudal certifikata 2016./2017., što potvrđuje kvalitetu bogate ostavštine koju njeguju i dalje razvijaju. U ponudi se nalaze 24 vrste čajeva: Obiteljski čaj, Domaći čaj, Rajski čaj, Muški čaj, RespiSIT, ImSIT, DiaSIT, Mirni čaj, PostSIT, MetaSIT, UrSIT, GaSIT, ŽuSIT, FreshSIT, Ženski čaj, PuroSIT, Vodeni čaj, PulSIT, VPresSIT, NPresSIT, ProbaSIT, MemSIT, CelSIT i KolSIT. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani.

Alavi anti-age krema – savršena priroda u borbi protiv bora Nedugo nakon predstavljanja branda i prvih sedam proizvoda kolekcije, Alavi Natural Cosmetics najavljuje velik iskorak u borbi protiv starenja kože na prirodan način. Riječ je o NaTrue certificiranoj Alavi anti-age kremi koja selekcijom dvanaest iznimno regenerirajućih biljnih ulja i ekstrakata transformira zrelu i opuštenu

kožu. Zahvaljujući superiornom antioksidativnom i pomlađujućem učinku organskih ulja amaranta, inca inchi i maline koža je svježa, revitalizirana i vidljivo zategnutija. Idealna je za svakodnevnu antiage njegu, uklanjanje prvih bora i prevenciju nastanka novih. Sve proizvode branda Alavi karakterizira superiorna organska čistoća i vrhunska kvaliteta sirovina. Upoznajte ih i potražite u ljekarnama.

NO VO !

LactaNon 4500 FCCU olakšava probavu laktoze u mliječnim proizvodima sprječava crijevne simptome laktozne intolerancije (nadutost, proljev, bolovi u trbuhu) Pakiranje: 30, 90 tableta. Ne sadrži šećer, laktozu, gluten.

ADIVA PLUS 22

za cijelu obitelj

kvaliteta iz Finske

za laktoznu intoleranciju

1 tableta sadrži: 4500 FCCU enzima laktaze. Preporučena dnevna doza: 1 tableta prije ili tijekom obroka, koji sadrži laktozu. Ukoliko je potrebno, mogu se uzeti i dvije tablete, ovisno o količini laktoze u obroku, odnosno individualnoj toleranciji na laktozu. Najviše 8 tableta dnevno.

www.vitabalans.hr

Dostupan u ljekarnama


ZANIMLJIVOSTI

Na pragu razvoja cjepiva za Zika virus Američki znanstvenici izolirali su humano monoklonalno antitijelo koje je kod miševa znatno suzbilo infekciju Zika virusom. Antitijelo nazvano ZIKV-117 štitilo je i fetus mišica inficiranih virusom, piše u članku objavljenom u stručnom časopisu Nature. Zika virus, vjeruje se, uzrokuje mikrocefaliju (vrlo male glave) i druge kongenitalne malformacije djece čije su majke u trudnoći bile inficirane. Antitijelo ZIKV-117 bit će testirano kod primata. Potvrde li se rezultati, mogao bi se razviti učinkovit tretman za trudnice kod kojih se sumnja na infekciju Zika virusom, kao i antizika cjepivo. Podsjetimo, virus Zika prenosi se ubodom zaraženoga komarca roda Aedes sa zaraženog čovjeka (uglavnom s bolesnika u fazi viremije ili prisutnosti virusa u krvi). Za te je komarce karakteristično da su aktivni cijeli dan, pri čemu su najaktivniji od izlaska do zalaska sunca. Moguć je prijenos virusa i sa zaražene majke na dijete tijekom trudnoće (putem posteljice), odnosno tijekom porođaja, a zabilježen je i prijenos spolnim putem. Virus se može prenijeti i zaraženom krvi, stanicama i tkivima (transfuzija krvi, doniranje stanica, tkiva i organa i sl.). Virus Zika ne prenosi se zrakom (kašljanje, kihanje i sl.) ili uobičajenim kontaktima (rukovanje, zagrljaj, poljubac, zajedničkim predmetima i sl.).

Učinkovite kontracepcijske injekcije za muškarce Kontracepcijske injekcije za muškarce pokazale su se gotovo podjednako učinkovitima poput antibebi pilula za žene, otkrivaju rezultati studije objavljene u novom broju stručnog časopisa Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Za potrebe studije 350 muškaraca primilo je hormonalne injekcije koje su dovele do dramatičnog smanjenja broja spermija “isključivanjem” muškog reproduktivnog sustava. No kontracepcijsko sredstvo imalo je neočekivane i neugodne nuspojave poput depresije, pojave akni i povećanja libida zbog kojih je testiranje moralo biti prekinuto. Svi ispitanici su u dugoročnim vezama te su se oslanjali samo na ovaj oblik zaštite od neželjene trudnoće, a pokazalo se da je učinkovitost kontracepcijskih injekcija dosegla gotovo 96%. Testiranje je uključivalo injekcije dvaju hormona - dugodjelujući progesteron kojemu je cilj djelovati na hipofizu da bi prestala proizvodnja sperme i testosteron kako bi se muškarci i dalje osjećali dobro. Allan Pacey, profesor andrologije na Sveučilištu Sheffield, složio se da su nuspojave najveći problem, no učinkovitost injekcija je impresivna zbog čega će se i dalje raditi na poboljšanju ovog obećavajućega kontracepcijskog sredstva.

Gubimo li bitku s dijabetesom?

U povodu Svjetskog dana dijabetesa, 14. studenoga, održana je u Novinarskom domu tribina na kojoj su se okupili liječnici, predstavnici državnih institucija i udruga pacijenata. Šećerna bolest poprima pandemijske razmjere pa se tako procjenjuje da i u Hrvatskoj od dijabetesa boluje svaka 11. osoba. Točnije, u 2014. godini liječeno je 254.296 osoba, no sigurno je da je još mnogo onih kojima bolest nije dijagnosticirana. Predstojnica Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, Lea Smirčić Duvnjak, rekla je da na svaku liječenu osobu dolazi jedna kojoj bolest još nije otkrivena. Osim što je na tribini naglašena važnost prevencije u smislu fizičke aktivnosti, pravilne prehrane i regulacije tjelesne težine jer se tim mjerama pojavnost dijabetesa tip 2 može smanjiti za više od 50 posto, raspravljalo se i o zastarjelosti informacijskih sustava u bolnicama zbog kojih je vođenje registra oboljelih neprecizno. Iz Ministarstva najavljuju da će se to već u sljedećoj godini početi mijenjati jer je planirano šest informatičkih projekata.

F LO R A M A J E ST I C A ANTI AGE CREAM

VRIJEME JE ZA S AV R Š E N O

ANTI AGE ČUDO

P R I R O D N O, U Č I N KO V I TO & B E Z KO M P R O M I S A w w w. a l a v i c o s m e t i c s .c o m

ADIVA PLUS 23


NUTRICIONIZAM

Mali uvod u LCHF prehranu Low Carb High Fat (LCHF) model prehrane sve je prihvaćeniji u zapadnim zemljama zbog pozitivnih učinaka na zdravlje Autorica članka Anita Šupe, nutricionistkinja http://istineilaziohrani.blogspot.hr

N

aziv LCHF nastao je u Švedskoj i znači Low Carb High Fat ili smanjeni unos ugljikohidrata i povećani unos masnoća. Naime, prehrana s niskim udjelom ugljikohidrata mogla bi imati visoki sadržaj proteina ili visoki sadržaj masnoće, ovisno o tome čime nadomještamo smanjeni unos ugljikohidrata. Zato je grupa švedskih liječnika 2006. godine smislila izraz LCHF kako bi naglasila da smanjeni unos ugljikohidrata ne znači povećani unos proteina nego povećani unos kalorija iz masnoće. To je važno znati jer povećani unos proteina na dulje staze može dovesti do zdravstvenih problema, na što se uglavnom i odnose kritike prehrane sa smanjenim udjelom ugljikohidrata. No povećani unos masnoće nema nikakvih negativnih posljedica, ali ima mnogo dokazanih prednosti pa je LCHF model prehrane sve prihvaćeniji i u drugim zemljama, kao uspješan medicinski tretman kod pretilosti, metaboličkog sindroma i dijabetesa.

Prehrana naših predaka

U praksi LCHF podrazumijeva strogo reduciran unos namirnica bogatih šećerom i škrobom kao što su kruh, tjestenina, žitarice, krumpir, riža i slično, a istodobno povećava unos prirodnih zdravih masti iz životinjskih i biljnih izvora. Tu prehranu sačinjava prava izvorna hrana, odnosno riba, meso, jaja i puno povrća. Prirodni mliječni proizvodi, kao i orašasti plodovi, sjemenke i voće također su dio ovog načina prehrane. Osim smanjivanja unosa ugljikohidrata i povećanja unosa masnoća, potrebno je paziti i na kvalitetu i podrijetlo namirnica. Zato, uz LCHF, upotrebljava se i naziv Paleo jer se naglasak stavlja na čiste prirodne namirnice u njihovu izvornom obliku, koliko je moguće, iz domaćeg ili organskog uzgoja. Osim šećera i škroba izbjegavaju se industrijska ulja, hidrogenizirane masti i druge industrijske prerađevine koje su prepune umjetnih dodataka i štetnih kemikalija. Paleo – LCHF prirodan je način prehrane, najsličniji izvornoj prehrani naših predaka kojoj je

ADIVA PLUS 24


LCHF kruh bez brašna Za one koji ne mogu zamisliti život bez kruha i bez sendviča, evo recepta za odličan kruh bez brašna. Narežite ga i zamrznite pa će vam dugo trajati. Kruh koristite štedljivo. Sastojci: 200 g lanenih sjemenki mljevenih u mikseru, 50 g sezamovih sjemenki, 50 g lješnjaka i 50 g badema mljevenih u mikseru, 1 žlica psyllium praška ili 50 g zobenih posija, 2 čajne žličice praška za pecivo bez fosfata, začini po želji (npr. cimet, kim), 1 čajna žličica (ravna) morske soli, 50 g rastopljenog maslaca, 1 dl milerama ili punomasnog vrhnja, 250 g zrnatog sira, 6 jaja Pomiješajte sve sastojke i izlijte u duguljasti kalup za kruh pokriven papirom za pečenje. Pecite 60 do 80 minuta, ovisno o pećnici, na 175 °C. Izvadite kruh iz kalupa i ostavite da se ohladi. Čuvajte ga u hladnjaku ili ga izrežite na tanke šnite i zamrznite. Ako kruh podijelite na 25 šnita, možete računati da jedna sadrži 2 g ugljikohidrata.

Muffini s limunom i narančom U Švedskoj imaju zgodan izraz i običaj “fredagsmys”, što znači nešto kao “ugoda petkom”, praktično to znači obilježavanje kraja radnog tjedna u krugu obitelji, uz neko fino i jednostavno jelo. Kad moja djeca kažu - napravi nam mama muffine za fredagsmys, onda znam da misle na one s narančom i limunom koji su nam omiljeni. Sastojci: 2 jaja, 1 dl čvrstog jogurta ili kiselog vrhnja, 200 g sitno mljevenih badema, 1,5 jušna žlica psyllium praška, 25 g rastopljenog maslaca, malo soli, 1 žličica praška za pecivo, malo stevije u prahu (2 x na vrh noža - provjeravajte okus), 1 bourbon vanilija, korica i sok 1 limuna, korica i sok 1 naranče Istucite jaja, pa po redu dodajte ostale sastojke. Ostavite malo da se zgusne, a zatim podijelite u namašćene kalupe za muffine. Pecite na 200 °C dok ne porumene, otprilike 15 - 20 minuta, ovisno o jačini pećnice.

čovjek genetski prilagođen te koja je optimalna ving" (Umjetnost i nauka življenja s niskim udje- sindroma, inzulinske rezistencije i dijabetesa tip za očuvanje dobrog zdravlja i normalne tjele- lom ugljikohidrata), imaju zajedno više od 50 2 jer poboljšava šećer u krvi i lipide te smanjuje sne težine. godina kliničkog iskustva u radu s LCHF dijetom inflamaciju (upalu), i to sve bez lijekova. te su zajedno objavili više od 200 znanstvenih Možemo zaključiti da je LCHF jednostavan, radova i članka na ovu temu. U najkraćim crta- zdrav, prirodan i učinkovit način za gubitak višMetabolički sindrom Znanstveno dokazane prednosti LCHF prehra- ma, oni smatraju da je restrikcija ugljikohidrata ka kilograma te reverziju metaboličkog sindrone kod metaboličkog sindroma, inzulinske rezi- ”čarobna pilula” za obuzdavanje metaboličkog ma i dijabetesa tip 2. stencije, dijabetesa tip 2 i pretilosti su: • LCHF dovodi do automatskog smanjivanja KAKO SE OSJEĆAJU VAŠE OČI? apetita, što uvelike olakšava provođenje dijete. Tako dolazi i do smanjivanja unosa kalorija bez posebnog napora, što je mnogo zdravije. • U usporedbi s drugim dijetama (redukcijskim dijetama s niskim unosom masti), ljudi na LCHF dijeti mršave više i brže, i to bez osjećaja gladi.  • LCHF je učinkovit kod smanjivanja abdominalne (trbušne) masnoće oko organa, što smanjuje rizik od razvoja srčanožilnih bolesti i dijabetesa. OLAKŠAJTE IM! LCHF dovodi do smanjivanja većine faktora rizika srčanožilnih bolesti: • povišeni trigliceridi, najpoznatiji faktor rizika za srčane bolesti, smanjuju se na LCHF dijeti. • HDL, zaštitni lipoproteini koji smanjuju rizik od Ublažite znakove i simptome suhog oka jednom snažnom srčanih bolesti, povećavaju se na LCHF dijeti. umirujućom kapi!1 • LCHF smanjuje šećer u krvi, kao i razinu inzuliOvu kombinaciju sastojaka ima na kod dijabetičara i osoba s inzulinskom rezisamo OPTIVE FUSION TM* stencijom, što omogućava smanjivanje ili pot*OPTIVE FUSION sadrži osmoprotektante, punu eliminaciju lijekova za snižavanje glukoze, hijaluronsku kiselinu i karboksimetilcelulozu smanjeni unos ugljikohidrata dovodi do snižaZa detaljnije informacije o medicinskom proizvodu pogledajte Upute za uporabu . vanja visokog tlaka. O rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Doziranje: ukapajte Dakle, svih pet simptoma metaboličkog sin1 ili 2 kapi u oko (oči) po potrebi. droma poboljšavaju se na LCHF dijeti: abdominalna pretilost, visoki tlak, povišeni šećer u krvi, Reference: visoki trigliceridi i nizak HDL. Zastupnik za tržište Republike Hrvatske: 1. Data on file, ALLERGAN Plc. Ewopharma d.o.o. 2. Upute za uporabu OPTIVE FUSION Doktori Jeff Volek i Stephen Phinney, autori knjiZadarska 80, 10000 Zagreb AD-OPT-2016/10-HR-9 ge „The Art and Science of Low Carbohydrate Li-

3u1 SAVEZNIK U BORBI PROTIV SUHOG OKA*

2

TM

ADIVA PLUS 25


PUTOVANJE - KAMO I ZAŠTO

Grad u kojem se rađa ljubav prema putovanjima Prag bi trebao posjetiti svatko, u bilo kojem aranžmanu - s prijateljima, partnerom, sam, bilo kako. No mi posebno preporučujemo da to učinite s djecom

Autor članka Branimir Ivkošić

ADIVA PLUS 26

P

rag, što reći? Pa ponajprije da je riječ o jednom od najljepših gradova na ovom planetu. Bliži se vrijeme blagdana, adventa, a to je posebno razdoblje. Tada na druge mislimo više nego inače, vrijeme je to darivanja, neke posebne altruističke melankolije kada život više nalikuje na bajku nego na svakodnevicu. Idealno vrijeme za posjet gradu iz bajke. U tom gradu bio sam više puta, no nikad otkad sam dobio djecu. I plan je za prvo pravo višednevno turističko putovanje u neku od europskih destinacija odabrati upravo Prag jer nijedan drugi grad neće ih se toliko dojmiti i toliko im rasplamsati ljubav prema putovanjima. Prag, posebno u vrijeme blagdana, savršena je destinacija za prvo dalje putovanje s djecom kojoj želite pokazati svijet. Prag je jedan od najposjećenijih gradova Europe, mnogim našim sugrađanima i prva inozemna metropola koju su posjetili. Naime, riječ je o najčešćoj destinaciji maturalnih ekskurzija naših srednjoškolaca pa osobe željne putovanja i otkrivanja često svoje sklonosti otkriju upravo ovdje. Nakon velikih geopolitičkih promjena početkom 90-ih godina Zapad i Prag obnovili su svoju ljubav koja zapravo nikad nije ni prestala, samo je neko vrijeme bila zabranjena. Pivo i ukusna, a jeftina hrana, kao i općenito niske cijene utjecali su na to da Prag postane omiljena destinacija mladih putnika, backpackera i globtrotera. U odnosu na to zlatno doba otkrivanja Praga danas je grad, naravno, jednako lijep, no malo manje nevin kad je riječ o


troškovima. Cijene su više nego u devedesetima, profiliranje grada u turističku meku, golem broj turista i potražnja učinili su svoje, no unatoč tome Prag je i dalje jedna od najpovoljnijih metropola u Europi.

Pitom i dobroćudan I još je nešto jako važno, posebno u kontekstu preporuke putovanja s djecom. Grad je, u odnosu na druge metropole, iznimno pitom i dobroćudan. Vojnik Švejk među velikim gradovima. Opasnosti velikoga grada, i danju i noću, u Pragu su svedene na minimum. Prag ima jednu od najljepših jezgri s tornjevima crkvi i palača koje se uzdižu iznad Vltave, a sve znamenitosti okupljene su u centru s dvije strane Vltave pa se sve obilazi pješice s malim udaljenostima između pojedinih atrakcija, što je važno za obilazak s djecom. Ako do središta grada dolazite metroom, snalaženje je vrlo jednostavno jer postoje samo tri linije. Predlažemo da obilazak počnete na Vaclavskom trgu, važnome mjestu praške povijesti. Ono što se uglavnom ne nalazi u programima standardnih turističkih obilazaka jest posjet Nacionalnom muzeju koji će djeci biti posebno zanimljiv ako ih barem malo zanima priroda. Bit će fascinirani geološkim, paleontološkim i zoološkim zbirkama. Krenite potom do Starogradskog trga, središtem stare gradske jezgre koje je uokvireno zdanjima poput gradske vijećnice, čiji je astronomski sat jedan od amblema grada, crkvom Svetog Nikole i Tynovom crkvom. Karlovom ulicom zatim prošećite do Karlovog mosta, najpoznatijeg simbola grada, nezaobilazne scene svih razglednica i kolaža. Karlo IV., po kojem most nosi ime, bio je car Svetog Rimskog Carstva koji je Prag učinio ovakvim kakvim ga danas znamo. Odredio ga je za svoju prijestolnicu pa

Ono što se uglavnom ne nalazi u programima standardnih turističkih obilazaka jest posjet Nacionalnom muzeju koji će djeci biti posebno zanimljiv ako ih barem malo zanima priroda. Bit će fascinirani geološkim, paleontološkim i zoološkim zbirkama mnoga današnja zdanja, kao i osnovna urbana struktura grada, datiraju upravo iz tog razdoblja. Prelaskom preko Karlova mosta dolazimo na Malu Stranu kojom dominira još jedna crkva Svetog Nikole, ona barokna, iznimno bogata liturgijskim ukrasima.

Najveći naseljeni dvorac Nad Malom Stranom, ali i nad cijelim gradom, stražari Hradčany, prema nekim izvorima najveći naseljeni dvorac na svijetu. U njemu je danas rezidencija predsjednika Češke Republike, a smjena straže je, kao i u mnogim drugim gradovima, posebno organizirana i praćena turistička atrakcija. Unutar kompleksa dominira gotička katedrala Svetog Vita. Svakako preporučujemo i posjet Višehradu, povijesnoj tvrđavi na rubu grada koja se izdiže nad Vltavom i gdje se nalazi groblje na kojem počivaju mnogi velikani češke povijesti. Ako imate dovoljno vremena, djeci možete pokazati i čarobne destinacije u blizini poput dvoraca Karlštejn i Konopište te gradova Telč ili Česky Krumlov. Nekada glavni problem turista u Pragu, gotovo potpuno nepoznavanje engleskog

jezika stanovnika Praga, dolaskom novih generacija nestaje. Premda je turizam postao komercijalniji i manje autohton, ljepota grada i dalje je očaravajuća. Svatko bi ga trebao posjetiti, u bilo kojem aranžmanu - s prijateljima, partnerom, sam, bilo kako. No ovdje posebno preporučujemo da to učinite s djecom jer će to putovanje pamtiti cijeli život i u ovom ćete gradu zametnuti njihovu ljubav prema otkrivanju i putovanju te ojačati pozitivan pogled na svijet.

ADIVA PLUS 27


KULTURNI VODIČ

PREGLED DOGAĐANJA

Marvelovi superjunaci u Zagrebu

Obitelj Marvel na okupu! Marvelovi superjunaci i negativci oživjet će prvi put i u zagrebačkoj Areni te nastupiti u spektakularnoj obiteljskoj predstavi uživo „Marvel Universe LIVE”. Svi će moći navijati za svoje najdraže superjunake, uključujući Spider-Mana, Iron Mana, Hulka, Thora, Crnu udovicu i mnoge druge, u borbi za spas ISTRA I KVARNER PULA 25. 11. Fiorin Jazz Quartet, Jazz bar Fiorin, 21.30 1. 12. Sa(n)jam knjige u Istri i 22. pulski festival knjige i autora, književna manifestacija, Dom hrvatskih branitelja, do 11. 12. od 9 do 21 sat DALMACIJA SPLIT 25. 11. Lado - godišnji koncert, Spaladium arena, 19 sati

svemira od Lokija i najzloglasnijih Marvelovih negativaca. Predstava je prepuna akcije za cijelu obitelj, a najavljena je kao tehnološki najnaprednija predstava ikad, s najsuvremenijim specijalnim efektima, pirotehnikom, zračnim akrobacijama, borilačkim vještinama, motorima i još mnogo toga. Spektakl je bio najavljen za kraj studenoga, no održat će se od 9. do 11. prosinca, a ulaznice su dostupne za pet termina u sustavu Eventima. ŠIBENIK 26. 11. Projekcija snimke predstave “Balkanski špijun”, Hrvatsko narodno kazalište, 11 sati SLAVONIJA OSIJEK 25. 11. Koncert Tamare Obrovac, kino Urania, 20 sati 9. 12. Otvaranje dvodnevnog Festivala vina, delicija i ugodnog življenja, prostor Esseker centra, 14 sati SREDIŠNJA HRVATSKA VARAŽDIN 3. 12. autorski projekt Ksenije Zec i Saše Božića: #VARAŽDIN, Hrvatsko narodno kazalište, Velika scena, 20 sati GRAD ZAGREB 29. 11. P. I. Čajkovski, Orašar, balet, Hrvatsko narodno kazalište, 19.30 sati 30. 11. Taksimetar, Teatar Exit, 20 sati 9. 12. Tomislav Bralić & Klapa Intrade, KC Dražen Petrović, 20 sati

Četiri tenora u Arsenalu

Đani Stipaničev, Marko Pecotić, Marko Škugor i Vladimir Garić okupljeni u kvartet Četiri tenora vrhunskim izvedbama i mediteranskim šarmom nevjerojatnom su brzinom osvojili publiku diljem Hrvatske te se za njihov koncert uvijek traži karta više. Uz pratnju pridruženog člana maestra Jurice Karuze, koji ih na svim koncertima prati na klavijaturama, Četiri tenora stižu u zadarski Arsenal 8. prosinca, a za koncert su pripremili pjesme poput “Golubova” Ive Robića, Oliverove “Cesarice” i Cocine “Vilo moja”, ali i ariju “Nessun Dorma” te klasike kao što su “Funiculi Funicula” i čuvena “Chitarra Romana“. Dalmatinski slavuji, kako ih od milja zovu, nigdje publiku nisu ostavili ravnodušnom. Svi koji su ih čuli slažu se da je riječ o izvođačima svjetskoga kalibra te je stoga glazbeni spektakl u Arsenalu zajamčen. Ulaznice su dostupne u sustavu Eventima, a koncert počinje u 21 sat.

ČITAJTE S ADIVOM Dizano tijesto, slatki i slani kruh, peciva i pogače, pizze

6 koraka kako obuzdati svoju ljutnju

Kruh, kao jedna od najstarijih vrsta jela, već tisućama godina čini sastavni dio ljudske prehrane. Svaki je narod prepoznatljiv po posebnoj vrsti kruha, a miris svježe pečenoga kruha nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Služeći se ovim praktičnim priručnikom za strojnu izradu i pečenje kruha sada možete svakodnevno uživati u krušnim zalogajima.

Ako ste i vi među onima koji svoju ljutnju žele izraziti na prikladniji način, ova knjiga zaista pomaže. Dr. Nay donosi jasne i izravne savjete kako obuzdati ljutnju i komunicirati bez gubljenja kontrole kako biste dobili ono što želite, a da pritom ne narušite svoje samopoštovanje, dobar glas ili odnose. Šest koraka predstavljenih u ovoj knjizi pomoći će vam da trajno preuzmete kontrolu nad svojom ljutnjom.

Recepti za strojnu izradu i pečenje kruha

Grupa autora Cijena: 159,00 kn

Upravljanje ljutnjom

W. Robert Nay Cijena: 129,00 kn

Knjige možete potražiti u knjižari Veble u Vlaškoj ulici 7 (T/F: 01/48 18 820) i u svim boljim knjižarama diljem Hrvatske ili naručiti putem interneta na www.veble-knjizara.hr

Adiva plus i Veble nagrađuju vas dvjema knjigama! Odaberite knjigu iz ponuđenih naslova te pošaljite dopisnicu s osobnim podacima i nazivom knjige najkasnije do 30. studenoga do 12 sati na adresu: PHOENIX Farmacija, Za nagradnu knjigu, p. p. 184, 10 000 Zagreb Dvoje najsretnijih čitatelja dobit će odabranu knjigu na kućnu adresu.

ADIVA PLUS 28

Dobitnici iz 196. broja: Đurđa Basara (Karlovac) Suzana Ripli Abuzeid (Virovitica)


ZABAVA SKANDINAVKA PAS IZ MORSKI CRTIΔA O RAK, HLAP MICKEYJU (MNOÆ.) MOUSEU

PISAC ZUPPA

EMILIJA KOKIΔ

NAGIB PLOVILA NA BOK, NAKRETAJ

SUMPOR

OBILNA OBLOGA HRANIDBA VIROVITICA BRODA ÆIVOTINJA (MNOÆ.) ZA KLANJE

Á

»ESTO IME PSU

©AMPIONAT

PRVA KUJA U SVEMIRU

SAT (MNOÆ.)

PAUNOV “PONOS”

EMILIJA ODMILA

X, A

Á

OTPRAVA

Á

PAPANDOPULOVA OPERA TEKUΔINA U VENAMA I ARTERIJAMA ERBIJ

BORAC U KORIDI

RODNA KUΔA NJEMA»KA FILMSKI “VUK SAMOTNJAK”

ODJEK, JEKA POZNATI FILMSKI PAS

Á

TIPKALO

Á

ZEMLJOPISNE KARTE SREDI©TE VRTNJE

GLUMICA OLIN ROSTROPOVI»EVO IME

OBASJANOST LICA SREΔOM GRADIΔ BISKUPA GRGURA

GLUMICA ZELLWEGER

PAMET, RAZBOR NAILIN IMENJAK

RIJEKA U INNSBRUCKU NORVE©KO MU©KO IME

RIMSKA JEDINICA

RIJEKA U FIRENCI

SENADOVA IMENJAKINJA

“RADIJUS” LIJEVATI

TV NOVINARKA ETEROVIΔ

SASTOJAK NEKIH ORGANSKIH BOJA (VANILIN bez V)

NOBELIJ OTO»JE U KARIBIMA (VELIKI I MALI ...)

IZIĐI ...!

Á

MALI RT, RTIΔ MALI DISNEYJEV PAS ©U©TAVO SLOVO

VRPCA PRKOS, DI©PET SIN BOÆJI, ... KRIST “RUPIJA”

DIZALO S NAVOJIMA

RENATA SOPEK

SMIJE©NA PRI»ICA, ©ALA GLUMICA ©ULENTIΔ RUÆA MAĐAREVIΔ

GLAS PREPELICE, ΔURLIKANJE BROJKA OSAM

ADIVA PLUS 29


ZABAVA HOROSKOP OD 25.11. DO 8. 12. 2016.

OVAN

BIK

(21. 3. – 20. 4.)

BLIZANCI

(21. 4. – 21. 5.)

Sljedećih dana ući ćete u nešto diskretniju ljubavnu fazu. Dobit ćete potrebne informacije te ćete moći raditi punim plućima. Cijela situacija postat će mnogo jasnija. Okolnosti će vam ići na ruku, a pravac u kojem će se razvijati vaši poslovi bit će sve stabilniji.

Primijetit ćete da sve bolje komunicirate se osobama suprotnog spola. Dobit ćete odgovore koje ste čekali te nastavite borbu do konačne pobjede. Te će vas promjene toliko zaokupiti da ništa drugo nećete vidjeti. Ono što postignete u ovom razdoblju bit će stabilno.

Savjet: Uzmite sve što možete.

Savjet: Sve bolje razumijete duhovni svijet.

LJUBAV: 4   POSAO: 5 ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 5   POSAO: 4   ZDRAVLJE: 5

RAK

LAV

(22. 6. – 22. 7.)

Svaki dan osjećat ćete se sve bolje u društvu voljene osobe. Dobit ćete nove smjernice kako raditi, bit će zanimljivo, a uključivat će i neke promjene. S promjenama ćete se nositi dobro te ćete biti sigurni i stabilni. Važno je da se ne uspavate.

(22. 5. – 21. 6.)

Ako ste još sami, bolje pogledajte osobe s kojima poslovno surađujete. Napokon ćete dobiti potrebne informacije na osnovi kojih će moći procijeniti vaše zasluge. Neki će dobiti pohvale, a neki i promaknuće. Svjesni ste svojih vrijednosti. Savjet: Idite na izlet u prirodu i uživajte. LJUBAV: 4 POSAO: 5  ZDRAVLJE: 4

DJEVICA

(23. 7. – 23. 8.)

Mašta i stvarnost miješat će vam se u ljubavnom životu gotovo svakodnevno. Primijetit ćete da se umarate i da vam treba dvostruko vremena za stvari koje inače obavljate brže. Zbog toga pažljivo isplanirajte radne sate pa ćete biti učinkovitiji.

(24. 8. – 23. 9.)

Zbog veće aktivnosti na drugim područjima zapostavit ćete privatni život. Učvrstit ćete stečene pozicije i povremeno se ponašati kao da ste glavni iako niste. Shvaćate da se vrijedilo potruditi i možete nastaviti dalje. Posebno će dobro ići onima koji su zaposleni u uslužnim djelatnostima.

Savjet: Idite u teretanu, dobro će vam doći.

Savjet: Štedite se i obnavljajte meditacijom.

LJUBAV: 4 POSAO: 5  ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4 POSAO: 4 ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4   POSAO: 54   ZDRAVLJE: 4

ŠKORPION

STRIJELAC

VAGA

(24. 9. – 23. 10.)

Savjet: Redovito se odmarajte.

(24. 10. – 22. 11.)

(23. 11. – 22. 12.)

Ovih ćete se dana polako početi distancirati od voljene osobe. Vjerojatno će vas na poslu često nadgledati, ali imat ćete snage ne obraćati pozornost na to. Ta vrsta kontrole nije uvijek ugodna, ali će se zapravo okrenuti u vašu korist pa se ne brinite previše nego radite svoje.

Više će vas zanimati neke druge teme od ljubavi. Nakon što ste postavili dobre temelje nastavit ćete graditi dalje. Mnogi će ovih dana surađivati sa šefom ili će od nadređenih dobiti posebne zahtjeve. Ponekad će vam nedostajati energije za sve pa se dobro organizirajte.

Vaši će se osobni odnosi poboljšati, a vi ćete postati blaži i diskretniji. Napokon možete sve u vezi posla sagledati u cjelini. To će vam razbistriti pogled i definirati plan za dalje. Kontakata će biti mnogo, no radit ćete dobro pa ćete osjećati i teret odgovornosti.

Savjet: Glazba vas opušta.

Savjet: Bit ćete pomalo u svemu.

Savjet: Pazite više na prehranu.

LJUBAV: 4 POSAO: 4  ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4   POSAO: 5  ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 5 POSAO: 5 ZDRAVLJE: 4

JARAC

VODENJAK

RIBE

(23. 12. – 20. 1.)

Iz dana u dan svoje ćete osobne odnose stavljati na blagu distancu. Napredovat ćete malim koracima, i to kroz praktičan rad. Uživat ćete u otkrivanju i spoznajama, a nerijetko ćete s oduševljenjem pričati što ste shvatili. Neće vas svi razumjeti pa pazite kome što govorite.

(21. 1. – 19. 2.)

Vaš privatni život više neće biti toliko atraktivan, ali neće biti ni problematičan. Suradnja s drugima obnovit će se zahtjevom za nove izazove. Sve će biti postavljeno na nove osnove pa ćete se morati snaći. Nemojte se žuriti.

Savjet: Budite otvoreni i bez predrasuda.

Savjet: Budite otvoreni za različite prijedloge.

LJUBAV: 4   POSAO: 4  ZDRAVLJE: 5

LJUBAV: 4 POSAO: 4 ZDRAVLJE: 4

VRHUNSKI TAROT MAJSTORI

064 55 66 99

LJUBAV • POSAO • ZDRAVLJE • FINANCIJE

SUDOKU

9 4 5 1

TAROT • ASTROLOGIJA • VISAK • KUGLA

6

5 1 4 2 2 4 7

8 5 2 3 1

5

8 5 9

3 9 1 3 5 4 6 9 ADIVA PLUS 30

7

2 7 6 1

3 9 4 3

7

8 2 9 5

5

9 2 8

7 6 9

Savjet: Budite ono što jeste. Telefon: 3,49 kn/min • Mob: 4,78 kn/min Maratela mreže d.o.o., 062/700700, +18

RJEŠENJA

1

1

Iako ćete se ponekad osjećati frustrirano, okolnosti, ljudi i događaji u ljubavi će vam ipak više ići na ruku. Određene borbe za svoj stav i mišljenje vjerojatno nećete moći izbjeći. Važno je da budete dovoljno mudri i surađujete koliko možete. Bit će zavrzlama, no vi učinite sve da stvari postanu jasnije. LJUBAV: 4 POSAO: 4  ZDRAVLJE: 4

SUDOKU

3 4

(20. 2. – 20. 3.)

2 1 9 8 3 4

SUDOKU (str. 30) 3 5 1 4 9 2 8 7 6

4 7 6 5 1 8 9 2 3

2 9 8 3 6 7 1 5 4

7 8 3 1 2 6 5 4 9

6 1 2 9 5 4 3 8 7

5 4 9 8 7 3 2 6 1

8 2 4 7 3 1 6 9 5

9 3 7 6 8 5 4 1 2

SUDOKU (str. 30) 1 6 5 2 4 9 7 3 8

5 3 2 8 9 7 1 4 6

1 8 4 5 3 6 2 7 9

6 9 7 2 1 4 5 3 8

4 7 9 1 6 3 8 2 5

2 6 5 9 7 8 4 1 3

8 1 3 4 5 2 6 9 7

7 2 1 6 8 9 3 5 4

3 4 6 7 2 5 9 8 1

9 5 8 3 4 1 7 6 2

str. 29 - (skandinavka): prvenstvo, rex, lajka, otprema, ure, krv, lena, torero, mape, d, ozarenost, eho, nin, taster, um, i, inn, senada, liti, r, anilin, van, no, rtak, π, inat, vint, r, rs, iva, Êurlik, osmica.


ADIVA PLUS 31


JAČI OD PREHLADE I GRIPE

HR.41.C.F.6.V1.16.09

Maksimalno olakšanje

Nositelj odobrenja: Adriatic BST d.o.o. Verovškova ulica 55 1000 Ljubljana Republika Slovenija

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. ADIVA PLUS 32

Profile for ADIVA Plus zdravstveni dvotjednik

ADIVA Plus br. 197  

ADIVA Plus br. 197  

Profile for adiva25
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded