Page 1

www.adiva.hr

ADIVA ZDRAVSTVENI SAVJETNIK

BESPLATNI PRIMJERAK

BROJ 193 / 30. 9. 2016.

OFTALMOLOGIJA

Kada je dijete spremno za prve kontaktne leće? NUTRICIONIZAM

Meso za vegetarijance: tempeh i sejtan NEUROLOGIJA

Neuralgija trigeminusa TEMA BROJA

moja

adiva LJEKARNA POSEBNI PRILOG

Pripremite se za prehladu i gripu


RIJEČ FARMACEUTA

LACTOCARE DAILY Dodatak prehrani s bakterijama mliječne kiseline za svakodnevnu upotrebu. Sadrži cink koji doprinosi normalizaciji metabolizma. Lactocare Daily – milijarda dobrih bakterija na vašoj strani

Ekskluzivni uvoznik i distributer za Hrvatsku: PHOENIX Farmacija d.o.o., Ozaljska ulica 95, 10 000 Zagreb.

ADIVA PLUS 2

www.lactocare.hr


UVODNIK UVODNIK

Dragi čitatelji, jesu lili vaša vaša djeca djeca već već počela počela dolaziti dolaziti kući kući iz iz škola škola ii vrtića vrtića jesu šmrkavih nosića? nosića? Jesen Jesen je je vrijeme vrijeme uu kojem kojem počinje počinje sezona sezona šmrkavih prehlade, aa za za koji koji tjedan tjedan (nadamo (nadamo se se ii mjesec) mjesec) možemo možemo prehlade, očekivati prve prve oboljele oboljele od od gripe. gripe. Iako Iako biste biste mogli mogli pomisliti pomisliti očekivati da smo smo požurili požurili ss ovom ovom temom, temom, činjenica činjenica je je da da se se za za gripu gripu da treba pripremiti pripremiti na na vrijeme, vrijeme, aa ne ne pet pet minuta minuta do do dvanaest. dvanaest. treba Gripa je je ozbiljna ozbiljna bolest, bolest, mora mora se se odležati odležati kako kako bismo bismo izbjeizbjeGripa gli eventualne eventualne komplikacije, komplikacije, aa najbolja najbolja je je prevencija prevencija jačanje jačanje gli svijesti oo bolesti bolesti te, te, sukladno sukladno tome, tome, jačanje jačanje imuniteta. imuniteta. svijesti Stoga se se oboružajte oboružajte informacijama, informacijama, naučite naučite razlikovati razlikovati prepreStoga hladu od od gripe, gripe, usvojite usvojite što što više više zdravih zdravih navika navika te te pojačajte pojačajte hladu svoju kućnu kućnu ljekarnu ljekarnu analgoantipireticima analgoantipireticima ii sredstvima sredstvima za za svoju nadoknadu izgubljenih izgubljenih elektrolita elektrolita za za slučaj slučaj visoke visoke temtemnadoknadu perature, odnosno odnosno vrućice. vrućice. Neugodni Neugodni bolovi bolovi uu mišićima mišićima perature, često prate prate vrućicu, vrućicu, no no još još jaču jaču bol bol može može izazvati izazvati peti peti često moždani živac. živac. Nažalost, Nažalost, neuralgija neuralgija trigeminus trigeminus predstavlja predstavlja moždani bol koji koji se se ss malo malo čime čime može može usporediti. usporediti. Doznajte Doznajte koji koji su su bol uzroci, simptomi simptomi te te kako kako se se liječi. liječi. Bol, Bol, točnije točnije glavobolja, glavobolja, uzroci, može upozoravati upozoravati ii na na probleme probleme ss vidom vidom pa pa razmislite razmislite oo može tome ako vam se dijete požali da ga boli glava. Ako mu mu je je tome ako vam se dijete požali da ga boli glava. Ako neugodno već od same pomisli da mora nositi naočale, neugodno već od same pomisli da mora nositi naočale, možda su su kontaktne kontaktne leće leće rješenje rješenje problema. problema. Djecu Djecu uvijek uvijek možda treba pažljivo slušati, a to je osobito teško u razdoblju putreba pažljivo slušati, a to je osobito teško u razdoblju puberteta. Ponekad je teško razlučiti očekivano “nenormalno” berteta. Ponekad je teško razlučiti očekivano “nenormalno” ponašanje od od onog onog koje koje bi bi moglo moglo govoriti govoriti uu prilog prilog njegove njegove ponašanje ili njezine ovisnosti. Što učiniti ako posumnjamo u takav ili njezine ovisnosti. Što učiniti ako posumnjamo u takav scenarij? Kako Kako reagirati? reagirati? Potražite Potražite odgovore odgovore na na sljedećim sljedećim scenarij? stranicama. I za kraj, broj smo ovaj put osvježili tehnologistranicama. I za kraj, broj smo ovaj put osvježili tehnologijom -- doznajte doznajte kako kako nam nam tehnologija tehnologija pomaže pomaže da da smršasmršajom vimo, kakav je potencijal virtualne stvarnosti u medicini... vimo, kakav je potencijal virtualne stvarnosti u medicini... Budućnost je je stigla stigla ii uu ADIVA ADIVA ljekarne. ljekarne. Vidimo Vidimo se! se! Budućnost

Tema broja: broja: Tema Gripa -- bolest bolest koja koja Gripa obara ss nogu nogu obara

SADRŽAJ SADRŽAJ 33 55 77 10 10 12 12 14 14 16 16 17 17

str. 7 7 -- 11 11 str.

Dermatologija: Dermatologija: Mrlje na na koži koži ss Mrlje potpisom UV UV zraka zraka potpisom

18 18 20 20 22 22

24 24 26 26 28 28 29 29 30 30

str. 20 20 str.

Vaša ADIVA ADIVA Plus Plus Vaša

Uvodnik Uvodnik Riječ farmaceuta farmaceuta Riječ TEMA BROJA: BROJA: Gripa Gripa -- bolest bolest koja koja TEMA obara s nogu obara s nogu Kako ohladiti ohladiti vrućicu vrućicu Kako Neurologija: Bol petog moždanog moždanog Neurologija: Bol petog živca živca Oftalmologija: Kada Kada je je dijete dijete Oftalmologija: spremno za za prve prve kontaktne kontaktne leće? leće? spremno Ljepota: Mršavite uz pomoć Ljepota: Mršavite uz pomoć tehnologije tehnologije Tehnologija ii zdravlje: zdravlje: Virtualna Virtualna Tehnologija stvarnost uu medicini medicini stvarnost Zdravlje iz prirode: Neprijatelj Zdravlje iz prirode: Neprijatelj odjeće, ali ali drevni drevni prijatelj prijatelj zdravlja zdravlja odjeće, Dermatologija: Mrlje na koži Dermatologija: Mrlje na koži ss potpisom UV UV zraka zraka potpisom Psihologija: Što učiniti ako ako Psihologija: Što učiniti posumnjate da da je je vaše vaše dijete dijete posumnjate ovisnik? ovisnik? Nutricionizam: Meso Meso za za Nutricionizam: vegetarijance: tempeh sejtan vegetarijance: tempeh ii sejtan Putovanje –– kamo kamo ii zašto: zašto: Grad Grad Putovanje kneževa, kraljeva i ptica kneževa, kraljeva i ptica Kulturni vodič vodič Kulturni Enigmatika Enigmatika Horoskop Horoskop

IMPRESSUM IMPRESSUM IZDAVAČ: IZDAVAČ: PHOENIX Farmacija Farmacija d.o.o. d.o.o. PHOENIX Ozaljska 95, 10 000 Zagreb Ozaljska 95, 10 000 Zagreb www.adiva.hr www.adiva.hr GLAVNA UREDNICA: UREDNICA: GLAVNA Vesna Babić Babić Vesna STRUČNI KOLEGIJ: KOLEGIJ: STRUČNI Aleksandra Grundler Bencarić, Bencarić, mag. mag. pharm. pharm. Aleksandra Grundler Katarina Fehir Šola, mag. pharm. Katarina Fehir Šola, mag. pharm.

MARKETING II PRODAJA PRODAJA OGLASA: OGLASA: MARKETING Maja Jurčević Maja Jurčević Tel.: 01 01 3650 3650 188; 188; faks: faks: 01 01 3650 3650 110 110 Tel.: E-mail: m.jurcevic@phoenix-farmacija.hr m.jurcevic@phoenix-farmacija.hr E-mail: DIZAJN II PRIPREMA PRIPREMA ZA ZA TISAK: TISAK: DIZAJN Logic Marketing Marketing d.o.o. d.o.o. Logic Tel.: 01 01 3740 3740 590; 590; faks: faks: 01 01 3740 3740 589 589 Tel.: Međimurska 21/IV, 10 000 Zagreb Međimurska 21/IV, 10 000 Zagreb E-mail: oglasi@logic.hr oglasi@logic.hr E-mail: www.logic.hr www.logic.hr TISAK: TISAK: Radin print print d.o.o. d.o.o. Radin Gospodarska 9, 10 10 431 431 Sveta Sveta Nedelja Nedelja Gospodarska 9,

ADIVA Plus Plus jeje besplatni besplatni dvotjedni dvotjedni časopis časopis dostupan dostupan uu odabranim odabranim ljekarnama ljekarnama diljem diljem Hrvatske. Hrvatske. ADIVA Za sve sve informacije, informacije, fotografije fotografije ii druge druge sadržaje sadržaje objavljene objavljene uu časopisu časopisu postoje postoje autorska autorska prava. prava. Svi svi Za podaci objavljeni objavljeni uu časopisu časopisu isključivo isključivo su su informativni informativni tete nini uu kojem kojem slučaju slučaju ne ne mogu mogu nadomjestiti nadomjestiti podaci posjet liječniku liječniku iliili ljekarniku. ljekarniku. posjet svrha iznesenih informacija nije davanje davanje medicinskih medicinskih savjeta, savjeta, već već omogućavanje omogućavanje boljeg boljeg uvida uvida uu Svrha iznesenih informacija nije stanje vašeg vašeg zdravlja. zdravlja. Za Za članke članke uu kojima kojima jeje opisano opisano djelovanje djelovanje ii učinak učinak lijeka lijeka koji koji se se izdaje izdaje na na liječliječstanje nički recept recept vrijedi vrijedi upozorenje upozorenje Ministarstva Ministarstva zdravstva zdravstva ii socijalne socijalne skrbi skrbi da da se se tekst tekst odnosi odnosi na na lijek lijek koji koji nički se izdaje izdaje na na liječnički liječnički recept. recept. OO primjerenosti primjerenosti lijeka lijeka za za uporabu uporabu kod kod pojedinog pojedinog pacijenta pacijenta odlučuje odlučuje se isključivo ovlašteni ovlašteni liječnik liječnik tete za za sve sve dodatne dodatne informacije informacije treba treba pitati pitati svog svog liječnika liječnika iliili ljekarnika. ljekarnika. isključivo Izdavač časopisa časopisa isključuje isključuje svaku svaku odgovornost odgovornost za za izravnu izravnu iliili neizravnu neizravnu štetu štetu koja koja proizlazi proizlazi iliili bibi momoIzdavač gla proizići proizići korištenjem korištenjem sadržaja sadržaja objavljenog objavljenog uu časopisu, časopisu, kao kao ii za za bilo bilo kakvu kakvu pogrešku pogrešku iliili propust propust gla sadržaju. Prilikom Prilikom objave objave oglasa oglasa uu časopisu, časopisu, oglašivači oglašivači su su obvezni obvezni poštovati poštovati odredbe odredbe Pravilnika Pravilnika uu sadržaju. načinu oglašavanja oglašavanja oo lijekovima lijekovima ii homeopatskim homeopatskim proizvodima, proizvodima, kao kao ii odredbe odredbe drugih drugih propisa propisa oo načinu važećih na na području području Republike Republike Hrvatske. Hrvatske. Slijedom slijedom navedenog, navedenog, izdavač izdavač časopisa časopisa isključuje isključuje svaku svaku važećih odgovornost za za moguću moguću štetu štetu nastalu nastalu zbog zbog nepoštovanja nepoštovanja navedenih navedenih odredbi odredbi od od strane strane oglašivača. oglašivača. odgovornost

Hvala na na Vašem Vašem interesu! interesu! Ovaj Ovaj časopis časopis je je za za Vas Vas platila platila Vaša Vaša ljekarna. ljekarna. Hvala ADIVA PLUS PLUS 3 3 ADIVA


ZANIMLJIVOSTI

PROMO

Rješenja za osjetljivu kožu starijih osoba

Osjetljiva koža je čest problem te je izraženiji kod osoba s inkontinencijom zbog duljeg kontakta kože s urinom. Najčešće se manifestira u obliku izrazito suhe kože, crvenila, osipa te inkontinencijskog dermatitisa. Da bi se iritacije kože izbjegle, potrebno je svakodnevno brinuti se o higijeni intimnog područja, a pomagalo (pelenu ili uložak) mijenjati pravodobno. Ipak, dođe li do pojave iritacija, unatoč dobroj higijeni i njezi pacijenta, na tržištu postoji široka paleta proizvoda (kreme, sprejevi) koji se koriste za regeneraciju oštećene kože. Proizvodi za njegu švedskog brenda Attends posebno su prilagođeni osjetljivoj koži. Sastojci poput pantenola, alantoina, vitamina E, Aloe vere te pčelinjeg voska, hrane i njeguju kožu, osiguravajući joj potrebnu vlagu. Proizvodi su namijenjeni njezi kože starijih osoba, posebno onih s inkontinencijom. Attends krema za njegu hrani i njeguje kožu te pruža prevenciju pelenskog osipa i dekubitusa. Attends Hydro gel potiče cirkulaciju te ublažava bolove u zglobovima i mišićima. Attends mlijeko za tijelo hrani kožu. Attends Barrier sprejevi Protection i Repair, osim pantenola, Aloe vere, vitamina E i bademova ulja, sadrže i cinkov oksid koji na koži stvara zaštitni sloj te time sprečava iritacije i regenerira već iritiranu kožu. Pri odabiru pomagala za pomoć kod inkontinencije preporučuje se odabrati ono koje omogućuje osjećaj suhoće i pri duljem nošenju, čime se ujedno prevenira iritacija kože.

Spavate dugo tijekom dana? Provjerite šećer Japanski znanstvenici sa Sveučilišta u Tokiju otkrili su moguću povezanost između duljeg dnevnog spavanja i dijabetesa tip 2. Kako prenosi BBC, za potrebe istraživanja analizirani su podaci za više od 300.000 ljudi te se pokazalo da postoji povezanost između drijemanja tijekom dana koje traje dulje od sat vremena i 45 posto većeg rizika od dijabetesa tip 2. Umor i iscrpljenost tijekom dana mogu biti posljedica lošeg noćnog spavanja zbog apneje (poremećaj disanja tijekom sna). Apneja, među ostalim, može povećati i rizik za dijabetes tip 2. Dulje drijemanje može upozoravati i na ranu fazu dijabetesa. Naime, u nizu simptoma koji prate šećernu bolest umor je jedan od njih i javlja se među prvima.

Lacto Seven za imunitet tijekom putovanja tijekom liječenja antibioticima tijekom promjene prehrane

Pakiranje: 20, 50 tableta. Ne sadrži šećer, laktozu, gluten.

ADIVA PLUS 4

Nove metode liječenja raka djeci produljuju život Mališani koji su preživjeli karcinom zahvaljujući novim metodama liječenja danas imaju veće šanse za dulji i zdraviji život. Britanski su znanstvenici analizirali podatke unatrag 60 godina za gotovo 35 tisuća osoba koje su u djetinjstvu preživjele karcinom. Pokazalo se da što pacijenti dulje požive, manje su šanse da će njihova smrt biti povezana s karcinomom od kojeg su izliječeni ili nekim drugim karcinomom. U dobi iznad 60 godina te osobe imaju najveći rizik zbog problema vezanih uz cirkulaciju i srčanožilne bolesti, a po tome se ne razlikuju od ostalih vršnjaka. Iz podataka je bilo vidljivo da je broj prijevremenih smrti znatno manji kod onih koji su se liječili nakon 1970. godine. Naime, 70-ih godina prošlog stoljeća u terapije zloćudnih bolesti uvedena je kemoterapija, a od 1990-ih transplantacija koštane srži. Kad je riječ o broju smrtnih slučajeva izazvanih kardiovaskularnim bolestima, iako se ne razlikuje u velikoj mjeri u odnosu na ostatak stanovništva, rizik s godinama raste. Pretpostavlja se da bi te bolesti mogle biti povezane s oštećenjima organa izazvanih radioterapijom ili kemoterapijom pa bi se trebalo paziti na to jer pravodobne reakcije i mjere prevencije mogu produljiti život.

Bakterije mliječne kiseline s inulinom i vitaminom D za cijelu obitelj

7

NO VO !

kvaliteta iz Finske soja bakterija mliječne kiseline

Svestrani sastav! 7 soja bakterija mliječne kiseline, inulin i vitamin D. L.acidophilus, L.plantarum, L.rhamnosus, L.casei, L.reuteri, B.longum, S.thermophilus. Dnevna doza 1-2 tablete sadrži: bakterije mliječne kiseline 1–2x109 cfu, Inulin 300–600 mg, D3-vitamin 2–4 µg. Doziranje: Odrasli 1-2 tablete, djeca starija od 3 godine 1 tableta dnevno.Vitamin D doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava.

www.vitabalans.hr

Dostupan u ljekarnama


RIJEČ FARMACEUTA

Što je dobro za vas ponekad nije za vašeg ljubimca Hrana i lijekovi namijenjeni vama nisu i za vaše ljubimce izbjegavati - kod većine pasa izaziva probavne najsigurnijih lijekova, za pse i mačke je jako štesmetnje, a kod nekih rasa može izazvati ozbiljne tan (posebno za mačke). S obzirom na to da se probleme s bubrezima. Psima se može davati nalazi u gotovo svakom domaćinstvu, treba ga banana ili oguljena jabuka, svakako bez koštica. pažljivo čuvati kako ga životinja ne bi slučajno Posebno treba paziti na koštice marelica, koji- progutala. Acetilsalicilna kiselina prepisuje se ma bi se psi mogli igrati. Napokon, ni čokolada životinjama, no u vrlo malim dozama, a velike Autorica članka nije za pse - što je tamnija i što više kakaa sadrži doze za njih su jako opasne, ponovno - opasnije Aleksandra Grundler Bencarić, za ljude je zdravija, no za pse i mačke štetnija. I za mačke nego za pse. Antihistaminici, lijekovi ostali slatkiši štetni su za životinje, posebno oni protiv alergije, koriste se i u humanoj i veterinarmag. pharm. koji sadrže umjetno sladilo ksilitol. U većim ko- skoj medicini, no u potpuno drugačijim dozasi, mačke i ptice te mali glodavci poput hr- ličinama to kod malih pasa može biti i opasno ma. Proguta li životinja veću dozu lijeka od one čaka i zamoraca najčešći su kućni ljubimci. I za život. Kofein im također ne treba davati, no koja joj je propisana, može promijeniti ponašadok ukućani s pticama i malim glodavcima treba imati na umu da se on može naći i u nekim nje od agresivnog do letargičnog te može imati iznimno rijetko dijele hranu, sa psima i mačkama često će se podijeliti sadržaj sa stola, no najčešće se dogodi i da je životinje same pronađu te pojedu mimo znanja vlasnika. U situacijama kad je životinja bolesna, a u namjeri da im se pomogne, vlasnici posežu za svojim lijekovima prilagođavajući dozu prema tjelesnoj masi, kao što se ponekad radi i s lijekovima za djecu. No u tim situacijama treba znati da životinje drugačije reagiraju na lijekove za ljude i da im se oni ne Ni čokolada nije za pse - što je tamnija i što više smiju davati bez dogovora s veterinarom. Psi su, možda suprotno nekom uvriježenome kakaa sadrži za ljude je zdravija, no za pse i mačke mišljenju, posebno osjetljivi, iako ta osjetljivost štetnija. I ostali slatkiši štetni su za životinje znatno ovisi o rasi i njihovoj veličini te je jasno da labrador može podnijeti više od maltezera. Hra- bezalkoholnim pićima ili slatkim energetskim problema s disanjem, srcem i krvnim tlakom. ne li se psi ponekad sirovim mesom, što mnogi napicima. Od njega životinje postanu hiperak- Slično je i s benzodiazepinima, koji se također veterinari ne preporučuju, vrijede jednaka pravi- tivne, naraste im tlak, ubrza se rad srca, a u većim u veterinarskoj medicini koriste za smirenje žila kao i za ljude. Meso mora biti svježe, ne smije količinama može izazvati napadaje, pa i smrt. votinja, no i psi i mačke su vrlo osjetljivi na male stajati na otvorenom i ljudi moraju dobro oprati Mačke su, za razliku od pasa, izbirljivije kad je promjene doze te im treba davati upravo onako ruke prije dodirivanja mesa jer mogu prenijeti o hrani riječ te uglavnom neće jesti ono što bi kako je prepisao veterinar. Vitamini i minerali crijevne bakterije, najčešće salmonelu. Sirovo im moglo naškoditi, no ipak, sva navedena hra- namijenjeni ljudima nikad se ne bi smjeli davati svinjsko meso za pse je zabranjeno jer se mogu na i njima škodi, gotovo identično kao i malim životinjama bez precizne upute veterinara. Živozaraziti Aujeszkyjevim virusom koji ljudima ne psima. I dok će luk i češnjak kod pasa izazvati tinje imaju potpuno drugačije potrebe za njima šteti, ali za psa je poguban te izaziva pseudo- uglavnom probavne smetnje, ako ih mačka te je svakako uputnije nabavljati one koji su nabjesnoću. Psi često i sami ukradu neku hranu, konzumira (često i u velikim količinama), može mijenjeni za veterinarsku praksu, i to za svaku vrposebno ako nije dobro pospremljena te treba oboljeti od anemije. Mačke se ne smiju hraniti ni stu posebno. Slično je i s lijekom protiv mučnine pripaziti da se neke namirnice nikako ne nađu u isključivo iznutricama, posebno jetrom, jer se, s u vožnji - veterinar obavezno treba preporučiti blizini vaših ljubimaca. Prženu i masnu hranu ne obzirom na njihovu malu masu, dugotrajnom dozu lijeka dimenhidrinata koji koriste ljudi, a treba im davati jer kod mnogih izaziva želučane konzumacijom mogu predozirati vitaminom A. koja će ovisiti o vrsti i veličini životinje, te vlasnici smetnje, a kod nekih, posebno malih rasa, može Što se tiče lijekova, sve životinje na njih reagiraju ne bi trebali određivati dozu sami. Zato je uputizazvati pankreatitis, odnosno upalu gušterače. drugačije, najčešće burnije nego ljudi, a doza se nije nabaviti lijekove protiv mučnine namijenjeSvi teški začini koji se koriste za pripremu hra- mora prilagođavati vrsti životinje i njezinoj tjele- ne veterinarskoj praksi. ne, pa čak i veće količine luka i češnjaka, izazi- snoj masi. Neki lijekovi čak i ne djeluju slično kod Još više stručnih savjeta, novosti i informacija vaju velike želučane smetnje kod pasa. Voće, pasa i mačaka slične mase. Paracetamol protiv potražite na www.adiva.hr u rubrici Riječ posebno ono bobičasto, pa čak i grožđe treba bolova i temperature, koji je za ljude jedan od farmaceuta.

P

ADIVA PLUS 5


PITAJTE LJEKARNIKA

Postavite pitanja ljekarniku Osim u ljekarni, pitanje ljekarniku o ispravnoj primjeni lijekova i očuvanju zdravlja možete postaviti i putem internetske stranice www.adiva.hr te poštom na adresu: PHOENIX Farmacija, Pitanje ljekarniku, p.p. 184, 10 000 Zagreb. Odgovor će ubrzo biti objavljen na internetskoj stranici www.adiva.hr u rubrici Pitanja i odgovori, a odabrana pitanja i odgovore objavljujemo u časopisu ADIVA PLUS. Na vaša pitanja odgovara Melita Petrović, mag. pharm.

Mučnina na putovanju i trudnoća Nikolina:

Trudna sam devet tjedana i idem na putovanje. Inače slabije podnosim vožnju u autobusu te mi je često mučno pa svakako popijem lijek prije svakog putovanja. Zanima me koji lijek protiv mučnine u vožnji smiju koristiti trudnice?

Odgovor:

Za lijek protiv povraćanja (dimenhidrinat, tj. Dramina, Aviomarin) nema podataka o primjeni u trudnoći. S obzirom na to da dimenhidrinat može prouzročiti prerane kontrakcije uterusa i time povećati rizik od preuranjenog porođaja, ne preporučuje se primjena tijekom trudnoće, pogotovo ne u zadnjem tromjesečju. Umjesto tablete možete staviti narukvicu protiv mučnine koja djeluje po principu pritiska na akupresurne točke i tako pomaže pri otklanjanju simptoma. Na tržištu postoji i biljni preparat u obliku lizalice koji sadrži suhe ekstrakte đumbira i paprene metvice i prikladan je za djecu, no možete je koristiti i vi, i to pola sata prije puta.

Akne i iscrpljenost organizma Monika:

Imam problema s masnom kožom lica, crvenilom, aknama i sitnim prištićima, a od svega toga imam i proširene pore. Tijelo mi je iscrpljeno od posla i nedostaje mi energije. Što biste mi preporučili?

Odgovor:

Uz redovito čišćenje, zdravu prehranu (bez puno šećera i masnoće) i primjenu odgovarajućih preparata za njegu nečiste kože, akne obično nestaju do 20. godine. Ako uz redovito čišćenje i tretmane dermokozmetičkim proizvodima (nabavite u ljekarnama) nami-

ADIVA PLUS 6

jenjenih problematičnoj masnoj koži ne uspijete popraviti stanje svojega lica, obratite se dermatologu. Ako ste inače zdravi, a vaš je umor rezultat prevelikog pritiska dnevnih obaveza, bilo bi bolje osigurati si barem mali dnevni odmor i zdrav san noću umjesto uzimanja različitih preparata. Postoje neki prirodni preparati koji mogu pomoći kod iscrpljenosti organizma i za tjelesni oporavak nakon bolesti. Primjerice, koenzim Q-10 (aktivator stanične energije) supstancija je slična vitaminima ili matična mliječ, najcjenjeniji pčelinji proizvod, a naziva se i kraljevska hrana (gelee royal). Zbog brojnih različitih aktivnih sastojaka djeluje kao prirodni biostimulans i antioksidans. Za vas bi najbolje bilo da uzmete neki vitaminsko-mineralni pripravak, pogotovo ako se ne stignete ispravno hraniti.

Suha koža stopala Zdenka:

Nekoliko godina imam problem s tabanima - ljušte se i jako me svrbe. Išla sam kod dermatologa, nemam gljivice nego izrazito suhu kožu. Koristila sam sve moguće kreme, spavala s vrećicama, ali ne pomaže.

Odgovor: Ljuskava i vrlo suha koža tabana dermatološki je problem koji često nije lako riješiti, iako na tržištu postoji velik broj dermokozmetičkih pripravaka za tu namjenu. Teško je preporučiti vam nešto s obzirom na to da ste mnogo toga već isprobali bez rezultata. Za dnevnu njegu suhe i ljuskave kože dosta se uspješno koriste preparati koji sadrže ureu (5 %) koja vlaži kožu, a jače koncentracije (10 %) ublažavaju svrbež i omekšavaju prekomjerno orožnjavanje. Dobro je mazati i Excipial masnu kremu. To je emulzija tipa voda u ulju, regenerirajuća krema prikladna za suhu, vrlo suhu te ispucanu kožu s uravnoteženim omjerom vode i lipida (sadrži 55,5 % lipida) koji zadržavaju vlagu u gornjem sloju kože te je tako štite i njeguju. Možda bi za vas najbolje bilo da mažete mast Kerasal koja, uz ureu, sadrži i salicilnu kiselinu (djeluje kao keratolitik), a može se nabaviti bez recepta. Kožni problem koji imate često se javlja kod dijabetičara jer oni imaju smanjenu aktivnost žlijezda znojnica i lojnica, što uvjetuje nedovoljnu količinu masnoće i vlage u koži. Time se prirodna zaštitna funkcija kože oštećuje, a posljedica je suha ili izrazito suha koža, i to najčešće na nogama i stopalima. Preporučujem vam da provjerite vrijednost šećera u krvi.


TEMA BROJA: Pripremite se za sezonu prehlade i gripe

Jesen je godišnje doba u kojem ponovno caruju virusi, među kojima je najčešća prehlada. No bliži se i sezona gripe te je poželjno pravodobno pripremiti svoj imunitet

Gripa

Autori članka: Vladimir Draženović, dr. med., spec. virusolog, voditelj Nacionalnog centra SZO za influencu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo dr. sc. Andrea Barišin, dr. med., spec. epidemiolog, Hrvatski zavod za javno zdravstvo www.gripa.hr

bolest koja obara s nogu


TEMA BROJA: Pripremite se za sezonu prehlade i gripe

G

ripa je ozbiljna bolest s visokom temperaturom koja vas baca u krevet i ne smijete je prehodati jer je okidač za brojne komplikacije. Virus gripe može se širiti i prije prvih znakova bolesti, a ima veliku sposobnost stalnih genetskih izmjena koje mu omogućuju da se svake sezone pojavi u drugom obliku. Zaštita stvorena pri prethodnom kontaktu s virusom gripe ima ograničenu ili vrlo malu učinkovitost u obrani protiv novih sojeva virusa koji se javljaju svake sezone. To je jedina neukroćena zarazna bolest još od pamtivijeka, pa tako i danas, te ima potencijal za izazivanje pandemija. Gripa nije obična prehlada, to je ozbiljna bolest čiji osnovni simptomi – nagli početak, visoka temperatura, groznica, glavobolja, bol u mišićima - prevladavaju nad onim respiratornim. Gripa je teška akutna infektivna bolest s mogućom tjelesnom temperaturom višom od 38 ˚C. Kod zdravih ljudi prolazi samoizlječenjem, a kod osoba slabijeg imuniteta često dovodi do komplikacija. Inkubacija je manje od 24 sata, što izaziva eksplozivne epidemije, a jedan oboljeli može zaraziti čak dvanaestero ljudi u urbanim sredinama i zatvorenim prostorima prijevoznih sredstava. Posebno je opasna za starije osobe i djecu, što potvrđuje porast broja komplikacija i čak pet puta veći broj hospitalizacija takvih pacijenata. Prema ispitivanjima njemačkog kineziološkog fakulteta, mjesec dana nakon preboljene gripe u prethodno zdravih, mladih osoba kapacitet pluća smanjuje se za 10

posto, a mišićni je tonus dva mjeseca od preležane bolesti smanjen za čak 20 posto. Gripa je bolest praćena velikim brojkama. Svake godine u svijetu od gripe oboli oko 600 milijuna ljudi, a samo u Hrvatskoj prosječno oboli 100.000 ljudi. Ponavljajuće sezonske epidemije omogućuje virus gripe koji se lako širi uobičajenim socijalnim kontaktom.

Mjere prevencije

Svjetska zdravstvena organizacija, a u skladu s njome i naša zemlja, ne preporučuje zbog gripe ikakva ograničenja u međunarodnom prometu ljudi i roba. Onima koji planiraju međunarodni put, a imaju bolest s temperaturom, savjetuje se da ga odgode dok ne ozdrave. I onima koji planiraju povratak iz inozemstva, a

bolesni su savjetuje se odgađanje putovanja. Izbjegavajte bliski kontakt s osobama koje imaju temperaturu, kašlju ili kišu. Izbjegavajte u sezoni gripe mjesta gdje se okuplja mnogo ljudi u zatvorenim prostorima (aerodromi, javni prijevoz, šoping centri, kina…). Na tim mjestima boravite što kraće. Izbjegnite pothlađivanje te koristite prikladnu odjeću i obuću tijekom naglih temperaturnih promjena. Prekrijte lice dok kašljete ili kišete, po mogućnosti maramicom za jednokratnu upotrebu, a nakon toga operite ruke. Perite ruke sapunom i vodom ili dezinficirajte vlažnim maramicama u skladu s higijenskim preporukama. Ne dodirujte usta i lice rukama. Provjetravajte prostorije te izbjegavajte cigarete, alkohol i slatke proizvode jer oslabljuju imunosni odgovor na infekciju. Redovito umjereno vježbanje (30 minuta brzog hoda na dan) i san od barem 7 sati dnevno jačaju imunosni sustav te smanjuju vjerojatnost obolijevanja od gripe i drugih infekcija. Ako osjetite simptome bolesti, ostanite kod kuće i kontaktirajte liječnika telefonom. Zbog povišene temperature dolazi do znatnog isušivanja organizma stoga uzimajte dovoljno tekućine, a temperaturu snižavajte lijekovima ili tuširanjem u mlakoj vodi. Pojedine simptome ublažite prikladnim sredstvima (grlobolja – pastile; curenje iz nosa - kapi za nos; suhi kašalj – antitusik). Za bolesnu osobu osigurajte poseban prostor barem metar udaljen od ostalih te ga redovito provjetravajte. Antibiotici ne djeluju na virusne uzročnike infekcija. Bolesnoj osobi osigurajte samo jednog nje-

Gdje se cijepiti? Cijepljenje se provodi svake sezone od studenoga do kraja siječnja. Za stvaranje zaštite potrebna su dva do tri tjedna pa za cijepljenje nije kasno ni u prvim mjesecima godine s obzirom na to da se vrhunac sezone gripe najčešće očekuje u veljači. Zbog stalnih promjena virusa i novog sastava cjepiva za svaku godinu trebate se redovito cijepiti svake godine. Cijepiti se možete u ordinaciji opće/obiteljske medicine, u pedijatrijskoj ordinaciji ili Zavodima za javno zdravstvo. Neki poslodavci omogućuju cijepljenje svojih djelatnika na radnome mjestu. Cijepljenje protiv gripe možete obaviti i u epidemiološkoj ambulanti Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo radnim danom (pon-pet) od 8.30 do 15.30 sati, Rockefellerova 2, Zagreb.

ADIVA PLUS 8


PREHLADA ILI GRIPA? SIMPTOMI

Iscrpljenost Kašalj Kihanje

ponekad

uobičajeno

Začepljen nos

ponekad

često, spontano prolazi unutar tjedan dana

Bolno grlo

ponekad

uobičajeno

Komplikacije

bronhitis, upala pluća, pogoršanje postojeće kronične bolesti, može ugroziti život

upala sinusa, upala srednjeg uha

Trajanje bolesti Vrućica

Jačanje imuniteta cijepljenjem Gripa ne treba biti neizbježan dio života jer je to teška, vrlo zarazna bolest, a jedini način za učinkovitu prevenciju gripe jest cijepljenje koje je u razvijenim zemljama jedna vrsta civilizacijske tekovine od koje svatko može imati samo koristi. Cijepljenje u Hrvatskoj počinje, s obzirom na dostupnost cjepiva, otprilike u vrijeme blagdana Svih svetih, što je dovoljno da se stvori razina zaštitnih protutijela do sezone gripe. Cjepivo u sebi ne sadrži žive viruse, nego tri različita virusna antigena. Cijepiti se mogu gotovo svi uz konzultaciju s liječnikom. Za zaštitu od gripe preporučuje se cjepivo protiv gripe koje se već godinama koristi, a ispitivanja po-

PREHLADA

nagli početak, razvoj simptoma unutar 3-6 sati 7-10 dana ili dulje visoka temperatura (38 do 40 o C) u trajanju 3-4 dana nagli početak, intenzivna jaka uobičajena izražen umor koji može potrajati 2-3 tjedna često suhi kašalj

Početak bolesti

govatelja te ograničite kontakte s ostalim osobama. Obratite pozornost na teže simptome bolesti i u tom se slučaju odmah javite liječniku: teškoće pri disanju i kratkoća daha, bol u prsima, slabost, nemogućnost kretanja i poremećaj svijesti, povišena temperatura dulje od tri dana, a kod djece grčevi i teškoće pri buđenju.

GRIPA

Glavobolja Bol u mišićima Drhtavica Umor, slabost

kazuju da je sigurno i učinkovito. Cjepiva pobuđuju naš imunosni sustav, dižu ga na višu razinu i štite protiv bolesti koje izazivaju epidemije, ako za njih ne postoji učinkovit lijek  ili ako izazivaju teže komplikacije. To je novopripremljeno cjepivo bez konzervansa i adjuvansa, visoko zaštitno te je prošlo sve potrebne regulative europskih i Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Velik broj ljudi propušta zaštititi se od gripe

postupan razvoj bolesti 3-5 dana rijetko blaga blaga nije uobičajena blag nikad produktivni kašalj

cijepljenjem jer nemaju točne i pouzdane informacije o težini bolesti, dobrobitima cijepljenja, učinkovitosti i sigurnosti cjepiva. Cijepljenje se preporučuje svima koji žele smanjiti rizik obolijevanja od gripe, razvoj komplikacija, aktivaciju postojeće kronične bolesti, posjete liječniku, potrošnju lijekova i izostanke s posla. Neki smatraju da je cijepljenje protiv gripe samo za starije osobe, ne znajući da najugroženijim skupinama pripadaju osobe svih životnih dobi i djeca s kroničnim bolestima.

ADIVA PLUS 9


TEMA BROJA: Pripremite se za sezonu prehlade i gripe

Autorica članka dr. Tanja Pekez-Pavliško, spec. obiteljske medicine

Visoka tjelesna temperatura simptom je koji najčešće ukazuje na to da je riječ o virusnim infekcijama. Liječnička intervencija uglavnom neće biti potrebna, no temperaturu je potrebno snižavati

Kako ohladiti vrućicu ADIVA PLUS 10


P

ovišena tjelesna temperatura (vrućica) jedan je od najčešćih simptoma zbog kojih se pacijenti javljaju liječnicima. Osim kašlja, riječ je o simptomu koji izaziva možda najveću zabrinutost. Namjerno govorimo o simptomu jer vrućica to i jest - pojava koja je uglavnom prouzročena infekcijom. U iznimno rijetkim slučajevima vrućica je izazvana nekim drugim bolestima (reumatoidni artritis, bolesti štitnjače, rak) ili stanjima (toplotni udar). Neki lijekovi, osobito psihijatrijski, mogu dovesti do povišene tjelesne temperature. Ovdje ćemo se osvrnuti samo na vrućicu koja je izazvana infekcijom. Temperatura je, kao i kašalj, simptom kojim nam tijelo ukazuje na to da se nešto u njemu događa. To je znak da se organizam bori protiv organizma koji je izazvao infekciju. Kod osoba s oslabljenim imunitetom ne mora doći do porasta tjelesne temperature, no one ipak mogu imati infekciju. Najčešće infekcije koje izazivaju povišenu tjelesnu temperaturu su virusi. Oni kod većine ljudi izazivaju bolest koja uglavnom traje nekoliko dana i prolazi bez lijekova, samo odmorom i općim potpornim mjerama. To je važno naglasiti jer, unatoč još uvriježenome mišljenju laika, antibiotici ne liječe, odnosno ne snižavaju temperaturu.

Mjerenje i opće mjere

Vrućica je obično praćena nizom općih simptoma kao što su umor, glavobolja, opća slabost, znojenje, bolovi u mišićima i, ako ne pazimo na nadoknadu tekućine, dehidracija. Ipak, za neke infekcije imamo i specifične simptome, primjerice, kod streptokokne infekcije (gnojne angine) dolazi do jakih bolova pri gutanju, kod infekcije mokraćnih putova javljaju se pečenje pri mokrenju i bol u leđima. Kašalj i povišena temperatura ne ukazuju odmah na upalu pluća, sjetite se gripe. Općenito, tijekom života ljudi različito podnose povišenu tjelesnu temperaturu i na nju treba različito reagirati. Naime, najugroženija su mala djeca i starci te oni zahtijevaju veći oprez pri pojavi povišene tjelesne temperature. Tjelesnu temperaturu možemo mjeriti različitim vrstama termometara. Donedavno je bio uvriježen živin, ali se on sve više izbacuje iz upotrebe zbog mogućeg toksičnog djelovanja žive. Temperaturu možemo mjeriti na različitim mjestima i, ovisno o tome, normalne su vrijednosti: • ispod pazuha do 37,2 Celzijeva stupnja • pod jezikom do 37,5 Celzijevih stupnjeva • mjereno rektalno do 38 Celzijevih stupnjeva. Visina temperature ne ukazuje na težinu bole-

sti. Vrlo visoke temperature, iznad 39,4 Celzijevih stupnjeva, dovode do pogoršanja općeg stanja, dehidracije, konfuzije, konvulzija (kojima su podložna djeca i kod niže tjelesne temperature) te gubitka svijesti. Pri povišenju tjelesne temperature ne treba se odmah javljati liječniku, nego je prije toga treba snižavati kod kuće. Opće mjere koje treba poduzeti su odjenuti laganu pamučnu odjeću, uzeti dosta tekućine, jesti lakšu hranu, tuširati se ili kupati. Ako je osoba nepokretna ili teško pokretna, treba je umotati u mokru plahtu. Nema nikakve svrhe stavljati obloge, osobito od krumpira, a oblozi od alkohola mogu biti opasni za djecu jer on ulazi u organizam i može dovesti do trovanja.

Nesteroidni antireumatici i želudac

U slučaju da opće mjere ne pomažu, potrebno je posegnuti za lijekovima. Uglavnom tu spadaju paracetamol (u obliku tableta, sirupa i čepića) i nesteroidni antireumatici, od kojih se najčešće koristi ibuprofen (opet u obliku tableta, sirupa i čepića). Odlazak u hitnu medicinsku službu da bi se „dobila injekcija za snižavanje temperature“ potpuno je neprimjeren. Osobe koje imaju problema sa želucem trebale bi izbjegavati nesteroidne antireumatike za snižavanje temperature i dati prednost paracetamolu. Treba naglasiti da nesteroidni antireumatici jednako loše utječu na želudac bez obzira na to uzimaju li se u obliku tableta ili čepića ili se dobivaju injekcijama. S obzirom na to da paracetamol i nesteroidni antireumatici djeluju na potpuno različite načine, kod vrlo uporne temperature mogu se koristiti naizmjence pa se tako tijekom dana češće mogu koristiti lijekovi za snižavanje temperature. Osobe koje su podložne alergijskim reakcijama trebale bi izbjegavati lijekove za snižavanje temperature koje sadrže nekoliko aktivnih tvari u jednoj tableti.

Kada se javiti liječniku?

U većini slučajeva nije potrebno odmah ići liječniku zbog vrućice jer je izazivaju virusi, a bolest prolazi bez liječenja antibioticima. Ako temperatura traje tri i više dana, potrebno je javiti se liječniku. Ako pregledom liječnik sa sigurnošću može utvrditi da je riječ o bakterijskoj infekciji, prepisat će antibiotik prema smjernicama koja je propisala struka. Nekada će biti potrebno dati krv i urin kako bi se sa sigurnošću utvrdilo je li riječ o virusnoj ili bakterijskoj infekciji, a ako postoji mogućnost i urinokultura, bris grla i slično.

Postoje stanja i dob kad se odmah mora otići liječniku, pa čak i u hitnu medicinsku službu. Primjerice, za dojenčad: • ako je dijete mlađe od tri mjeseca i ima rektalnu temperaturu višu od 38 °C • ako ima između tri i šest mjeseci, temperaturu višu od 38,9 °C i izgleda neuobičajeno uznemireno ili letargično • ako novorođenče ima sniženu temperaturu nižu od 36,1 (zbog loše regulacije temperature novorođenčad češće imaju nižu temperaturu nego povišenu) • kod pojave osipa. Ako je starije dijete mlitavo, tromo, ima jaku glavobolju praćenu povraćanjem, kod jakog povraćanja i/ili proljeva, bolova u trbuhu, kod pojave osipa, trebate ga odvesti odmah liječniku. Odrasli se trebaju javiti (ili zvati hitnu medicinsku pomoć za bolesnika) ako dođe do konvulzija, poremećaja svijesti, bolova u trbuhu, ako bolesniku smeta svjetlo, ima iznimno jaku glavobolju, povraća bez prekida te je dehidrirao. Kod starijih osoba može doći do psihičkih poremećaja zbog dehidracije te je stoga pri neuobičajenom ponašanju starije osobe potrebno prije svega paziti na dehidraciju koja može biti izazvana infekcijom.

Oblozi od alkohola mogu biti opasni za djecu jer on ulazi u organizam i može dovesti do trovanja

!

ADIVA PLUS 11


NEUROLOGIJA

Bol petog moždanog živca Neuralgija N. trigeminusa (TN) izrazito je jak, kroničan bol koji se teško podnosi. U liječenju se nastoji umiriti živčane impulse, no ponekad je potreban i kirurški zahvat

Autorica članka Akademkinja Vida Demarin Međunarodni institut za zdravlje mozga Poliklinika Orlando

ADIVA PLUS 12


N

euralgija N. trigeminusa (TN), poznata i kao tic douloureux, kroničan je bol koji se javlja u području koje inervira peti moždani živac (N. trigeminus), jedan od živaca s najvećim područjem inervacije. TN je oblik neuropatskog bola (bol koji je povezan s ozljedom ili oštećenjem živca). Tipičan ili klasičan oblik ovog poremećaja (tzv. TN1 ili Tip 1) uzrokuje izraziti, povremeni, iznenadni bol u jednoj strani lica koji obično traje od nekoliko sekundi do maksimalno dvije minute tijekom jedne epizode. Ti se napadaji mogu javljati brzo, jedan za drugim, u trajanju do oko dva sata. Atipični oblik TN-a (tzv.TN2 ili Tip 2) karakteriziran je konstantnim žarećim bolom ili onim poput ubadanja nešto slabijeg intenziteta nego kod TN1. Oba oblika boli mogu se javiti kod iste osobe, katkad u isto vrijeme. Intenzitet bola je često fizički i psihički jedva podnošljiv. Neke osobe imaju tzv. triger točke na licu - ako ih dodirnu ili ako samo prođe struja zraka preko njih, jave se opisani bolovi. To su najčešće mjesta oko nosa ili usta.

Odgovor u mijelinskim vlaknima

N. trigeminus jedan je od 12 pari moždanih živaca, a sastoji se od tri grane koje vode osjet bola s gornjeg, srednjeg ili donjeg dijela lica i usne šupljine u mozak. Gornja grana ili N. ophtalmicus odgovorna je za osjet na čelu, prednjoj strani glave i većem dijelu oglavka. Srednja grana ili N. maxillaris opskrbljuje osjetom obraz, gornju vilicu, gornju usnicu, zube, zubno meso i jednu stranu nosa. Mandibularna ili donja grana (N. mandibularis) opskrbljuje donju vilicu, zube, zubno meso i donju usnicu. Kod TN-a bol se može javljati u području samo jedne grane ili u inervacijskom području više grana. Vrlo rijetko se bol javi s obje strane lica, u

različito vrijeme ili, još rjeđe, istodobno. TN je povezan s različitim stanjima. Može ga uzrokovati pritisak krvne žile na trigeminalni živac na mjestu gdje on izlazi iz moždanog debla. Taj pritisak dovodi do oštećenja ovojnice oko živca koju čine mijelinska vlakna. To je najčešći uzrok TN-a i uzrok je bolova kod devet od deset osoba. Može se javiti i kod osoba koje boluju od multiple skleroze, a to je bolest kod koje također dolazi do oštećenja mijelinskih ovojnica. Rijetko, do TN-a može doći zbog pritiska tumora mozga na trigeminalni živac ili zbog pritiska tzv. arteriovenske malformacije (tumor koji nastaje gustim spletom arterija ili vena). TN može nastati i zbog oštećenja živca, primjerice nakon operacije sinusa, kirurških zahvata u usnoj šupljini, moždanog udara ili ozljeda lica. Bol je različit ovisno o tipu neuralgije i može varirati od iznenadnog, žestokog, ubadajućeg do konstantnog žarećeg bola. Intenzivni napadaji bola mogu se javiti nakon dodira obraza (npr. kod brijanja, umivanja ili nanošenja šminke), pranja zubi, tijekom jela, pijenja, govora ili boravka na vjetru. Bol se može javiti na malom dijelu lica ili se može proširiti na veći dio. Noću, tijekom spavanja, obično nema bolova. Napadaji bola mogu prestati na neko vrijeme i onda se ponovno vratiti. Obično se s vremenom pogoršavaju, sa sve kraćim razdobljem bez bolova. TN nije opasno stanje, no utječe na kvalitetu života. Zbog intenzivnih bolova neke osobe izbjegavaju odlazak u društvo zbog straha da ne provociraju napadaj boli. TN se najčešće javlja kod osoba starijih od 50 godina, pogotovo u dobi između 60. i 70. godine, no može se javiti u bilo koje doba života, čak i u djetinjstvu. Ako se javi kod mladih odraslih osoba, treba posumnjati na multiplu

sklerozu. Pojavnost novih slučajeva obično je 10 - 12 osoba na 100.000 stanovnika godišnje, a češće se javlja kod žena.

Ponekad pomaže i akupunktura

Kako bismo bili sigurni da je riječ o TN-u, obradom treba isključiti druga bolna stanja na licu, npr. postherpetičnu neuralgiju, glavobolju „cluster“ tipa ili problem u području temporomandibularnog zgloba. Osim detaljne anamneze, opisa simptoma i neurološkog pregleda, katkad je potrebno napraviti i pregled magnetskom rezonancijom (metoda prikaza moždanih struktura) kako bi se isključili tumor mozga ili multipla skleroza. Pristup u liječenju je višestruk, primjenom lijekova ili kirurški, a ovisi o uzroku, izraženosti simptoma i osobnosti. Od lijekova se primjenjuju antiepileptici i antidepresivi. Najčešće se daju carbamazepine tablete. Počinje se manjom dozom koja se postupno povećava do one doze koja uspijeva umanjiti bol. Ako terapija carbamazepineom nije uspješna ili izaziva nuspojave, mogu se primijeniti i noviji antiepileptici, npr. gabapentin, oxcarbazepine ili lamotrigine te eventualno baclofen. Svi se ti lijekovi daju s ciljem da se umire živčani impulsi. Uobičajeni analgetici poput paracetamola, aspirina ili nesteroidnih analgetika nemaju učinka u liječenju TN-a. Kirurško je liječenje indicirano ako je u podlozi pritisak krvne žile ili tumora na živac, a katkad se kod upornih bolova, koji ne reagiraju na lijekove, može kirurški presjeći dio živčanih niti (tzv. rizotomija). Neke osobe dobro reagiraju na liječenje akupunkturom. S obzirom na to da je riječ o kroničnom stanju, preporučuje se otkriti takozvane trigere (otponce) koji mogu dovesti do javljanja napadaja bolova te ih izbjegavati.

ADIVA PLUS 13


OFTALMOLOGIJA

Kada je dijete spremno za prve kontaktne leće? Ponuda kontaktnih leća danas je doista velika, pa tako i onih za mališane. Postavlja se samo pitanje kada je dijete spremno o njima preuzeti brigu Autor članka

Doc. dr. sc. Dean Šarić, dr. med., spec. oftalmolog Poliklinika Optotim

U donošenju odluke o kontaktnim lećama ne treba zanemariti ni psihološke aspekte. Zbog nošenja naočala dijete je često izvrgnuto poruzi vršnjaka te može imati većih problema u razvoju samosvijesti i snažne osobnosti

ADIVA PLUS 14

S

uprotno predrasudama, u izvanrednim situacijama djeca kontaktne leće ponekad trebaju početi nositi već u ranoj dojenačkoj dobi. Međutim, ako nije riječ o nekoj težoj patologiji nego o, srećom, uobičajenim problemima vida, roditelji su često u nedoumici u vezi toga kada je najbolji trenutak da se njihovo dijete riješi naočala i počne nositi leće. Kao i kod svake slične odluke, potrebno je razmotriti prednosti i mane. Kontaktne leće djeca nose iz istih razloga kao i odrasli. Leće ispravljaju greške vida, ugodne su oku, dijete nema kompleks nošenja naočala, a omogućeno mu je slobodno kretanje, bavljenje sportom i rekreacijom. Iako mnogi očekuju probleme tijekom privikavanja djeteta na učenje skidanja i stavljanja leća, ono traje vrlo kratko i djeca ih rado prihvaćaju. U oftalmološkim ordinacijama, klinikama i poliklinikama liječnici bi morali posebnu pozornost posvetiti djeci te ih na njima prikladan način voditi cijelom procedurom stavljanja, nošenja i vađenja kontaktnih leća, uz nezaobilaznu edukaciju o važnosti higijene ruku i kontaktnih leća. Sustavan i polagan pristup te, po potrebi, odgoda početka nošenja leća na neko vrijeme, dobar su izbor kod ovakvih slučajeva.

Odlično za male sportaše

Postoje različiti tipovi kontaktnih leća. Kontaktne leće danas dostupne na tržištu mogu biti grupirane po tome od čega su napravljene, koliko ih je dugo moguće nositi bez skidanja, koliko se često mijenjaju, kakav je dizajn te kakav je materijal od kojeg su napravljene. Tako imamo jednodnevne leće, leće za produ-


* % manja tableta 80

Kada posumnjati na očne bolesti kod djece? Pregled očiju djeteta može se napraviti već s navršenih šest do osam tjedana života. Preporučuju se i pregled crvenog refleksa u novorođenčadi, provjera fiksacije i “cover test” u dojenčadi te obavezno testiranje vidne oštrine (test na slabovidnost) u dobi između treće i četvrte godine. Simptomi i znakovi koji bi trebali pobuditi sumnju na očne bolesti kod djece su: • bijela zjenica • dijete ne uočava, odnosno pogledom ne prati predmete i igračke • dijete škilji, pokriva jedno oko rukom, naginje glavu • neprirodan položaj ili neusklađenost pokreta očiju (strabizam) • spontani, ritmički trzaji očiju (nistagmus) • pretjerano suzenje i crvenilo očiju • umor, glavobolja ili vrtoglavica pri čitanju. ljeno nošenje, potom one koje se mijenjaju u različitim vremenskim razmacima, a osim klasičnih dioptrijskih leća, postoje i one za korekciju astigmatizma te drugih anomalija vida. Uz današnju modernu ponudu doista je teško naći razloge protiv nošenja leća već u ranoj dječjoj dobi. Kontaktne leće pokazuju naročitu prednost i gotovo su nezamjenjive kod djece koja se intenzivno bave sportom. Padanje i oštećivanje naočala, a posebno mogućnost ozljeđivanja dovoljni su razlozi za prelazak na kontaktne leće. Pritom bavljenje sportovima u vodi nije razlog da se leće ne nose jer danas postoje i one s kojima se dijete može bezbrižno kupati u bazenu ili moru.

Potrebna doza odgovornosti

U donošenju odluke o kontaktnim lećama ne treba zanemariti ni psihološke aspekte. Zbog nošenja naočala dijete je često izvrgnuto poruzi vršnjaka te može imati većih problema u razvoju samosvijesti i snažne osobnosti. Izborom kontaktnih leća, dijete dobiva i određene nove obaveze - stavljanje, skidanje i održavanje kontaktnih leća, pri čemu se nameće ključna uloga roditelja koji moraju procijeniti je li njihovo dijete dovoljno zrelo da prihvati novu odgovornost. U praksi se javljaju iznimno pozitivna iskustva te djeca vrlo brzo, uz minimalnu stručnu pomoć i, naravno, maksimalno zalaganje roditelja, prihvaćaju novu obavezu motivirana slobodom koju nošenje leća nudi. Stručna pomoć u početku je nezamjenjiva i potrebno je obratiti se liječnicima kontaktolozima koji imaju edukaciju i iskustvo u stavljanju leća kod djece. Pridodaju li se svim prednostima i rezultati znanstvenih istraživanja koji ukazuju na velik utjecaj nošenja kontaktnih leća na usporavanje povećanja kratkovidnosti, dvojbe o zamjeni dioptrijskih naočala kontaktnim lećama ne bi trebalo biti.

ADIVA PLUS 15


LJEPOTA

Mršavite uz pomoć tehnologije Kao potpora vašim nastojanjima da izgubite višak kilograma te oblikujete svoje tijelo, na tržištu se nude neinvazivni tretmani uz pomoć tehnologije čija popularnost iz godine u godinu raste

Autorica članka Magda Dežđek

B

masnog tkiva zahtijevaju manju frekvenciju kako bi se zaštitili mišić i mišićna ovojnica. Ultrazvučni valovi proizvode energiju koja oštećuje membrane adipocita (masnih stanica) koje postaju porozne te počinju otpuštati masnoće u međustanične prostore gdje se razgrađuju. Neke odlaze u krv, druge u jetru (gdje se razgrađuju, kao i masnoća koju unosimo hranom), no dio razgrađene masnoće „putuje” organizmom i mora biti potrošen aerobnom aktivnošću – u suprotnom će se „zalijepiti“ i nagomilati na drugim dijelovima tijela. Tretman kavitacije potrebno je provoditi jednom u sedam do deset dana. Broj tretmana određuje se individualno, a neki smatraju da je učinak bolji ako se kombinira s limfnom drenažom, odnosno elektrostimulacijom. Upozorenje: Ne preporučuje se trudnicama, Ultrazvučna kavitacija preoblikuje figuru te dijabetičarima te osobama s bubrežnim oboljepomaže u gubitku masnoće i smanjenju celu- njima i tumorima. lita, a ujedno poboljšava cirkulaciju, kvalitetu kože i vezivnog potkožnog tkiva. Provodi se ultrazvučnim valovima specifičnih frekvencija Ovu svestranu metodu već niz godina koriste i amplituda za uklanjanje lokaliziranog ma- fizioterapeuti u rehabilitaciji i sportaši za izgradsnog tkiva. Primjerice, područja s intenzivnijim nju mišića i poboljšanje kondicije. Uređaj za nakupljanjem masnoga tkiva tretiraju se valo- elektrostimulaciju posjeduje module s raznovima veće frekvencije, a dijelovi tijela s manje vrsnim programima: za mršavljenje, limfnu drenažu, lipolizu, ublažavanje celulita, učvršćivanje, oblikovanje i povećanje mišićne mase, ojačaNijedan od navedenih tretmana ne preporučuje se trudnicama. vanje vezivnih tkiva, a posebno je učinkovit u Osim njih, kavitacija se ne prepouklanjanju masnih naslaga na kritičnim dijeloručuje dijabetičarima te osobama s vima tijela kao što su trbuh, bedra i stražnjica, bubrežnim oboljenjima i tumorima, što je zapravo sekundarni učinak tijekom izgaelektrostimulacija nije za osobe s ranja masnoća zbog mišićne aktivnosti. Naime, pacemakerom, urološkim probleelektrostimulatori mišića funkcioniraju preko mima te one koje pate od epilepelektroda postavljenih na tijelo koje, inducirajusije, a radiofrekvenciji se ne smiju ći strujne impulse, stimuliraju mišićnu reakciju, podvrgnuti dojilje, kao ni osobe s kontrakciju ili vibraciju. Djeluju na mišić tako proširenim venama i kapilarama. da reproduciraju prirodnu kontrakciju kakva

rzo i učinkovito skidanje kilograma i topljenje masnoća je moguće, ali je za to potreban cjeloviti pristup koji se temelji na zdravoj i uravnoteženoj prehrani, fizičkoj aktivnosti te odgovarajućim dermokozmetičkim tretmanima. Dakle, nakon što sastavite zdrav jelovnik koji isključuje grickalice, procesuiranu hranu i slična jela te krenete na trening nekoliko puta tjedno, vrijeme je da odaberete još jednog moćnog saveznika – suvremenu medicinu. Neinvazivni tretmani za mršavljenje lokalizirano djeluju na masnoće u potkožnom tkivu, učvršćuju mišiće i ublažavaju celulit, a sve to dok opušteno ležite. Stoga ne čudi što su posljednjih godina takvi tretmani sve popularniji. Evo što se na tom području nudi.

Kavitacija

Elektrostimulacija

ADIVA PLUS 16

!

se postiže fizičkom aktivnošću, jednaku kao da mukotrpno vježbate na spravama u teretani. Tako se aktivira metabolizam sagorijevanja ugljikohidrata, otapanje i izlučivanje adipocita te detoksikacija. Iako djeluje kao fizička aktivnost, elektrostimulacija ne bi trebala zamijeniti pravi trening nego je treba smatrati dodatnom pomoći pri mršavljenju. Broj tretmana određuje se individualno, svakih sedam do deset dana. Upozorenje: Ne preporučuje se trudnicama, osobama s pacemakerom i urološkim problemima te onima koje pate od epileptičnih napadaja.

Radiofrekvencija

Možda vam je prva asocijacija na radiofrekvenciju hvatanje omiljene radiopostaje, no u estetskoj medicini radiofrekvencija označava ciljano zagrijavanje određenih dijelova tijela i tkiva kako bi se postigao željeni rezultat. Osim za nekirurško topljenje masnih naslaga i za uklanjanje celulita, radiofrekvencija se često koristi i za pomlađivanje te zatezanje kože lica. Djeluje tako što ciljano zagrijava (na 39 do 42 °C) gornji sloj kože, kao i dublje, masne slojeve 5 cm ispod površine, što utječe na otpuštanje masti iz masnih stanica te ublažava vidljivu narančinu koru. Međutim, kako ovaj tretman primarno djeluje na sintezu kolagena (potičući njezinu samoobnovu) i perifernu cirkulaciju, ako imate značajniji višak kilograma, tada bi bolja opcija bila kavitacija kako bi se prvo otklonio celulit vezan za masne stanice. Za željeni učinak broj potrebnih tretmana određuje se individualno, najbolje svakih sedam do deset dana. Upozorenje: Ne savjetuje se trudnicama, dojiljama te osobama s proširenim venama i kapilarama.


moja

POSEBNI PRILOG

adiva LJEKARNA OBITELJSKO ZDRAVLJE

10 SAVJETA za lakše suočavanje s prehladom i gripom VJERNI ZDRAVLJU

100 tisuća zadovoljnih pacijenata

AKCIJA

Zdravi popusti za zdravu jesen

AKTUALNO U ADIVA LJEKARNAMA

Do grla u prehladi?


DO GRLA U PREHLADI? Ne dopustite da prehlada ili gripa postanu iscrpljujuće Savjet o ublažavanju simptoma potražite od ADIVA ljekarnika

Do 31. listopada u programu savjetovanja o ublažavanju simptoma prehlade i gripe sudjeluju 143 ADIVA ljekarne diljem Hrvatske. Ljekarne su prepoznatljivo obilježene, a na ulaznim vratima ili u izlogu ljekarne nalazi se i poster „DO GRLA U PREHLADI?“. Popis ADIVA ljekarni dostupan je u prilogu časopisa ADIVA Plus – Moja ADIVA ljekarna i na web stranici www.adiva.hr.

NAGRAĐUJEMO VAŠU VJERNOST ZDRAVLJU Postanite članom ADIVA programa vjernosti i ostvarite pravo na atraktivne pogodnosti.

LJEKARNA MOJA ADIVA LJEKARNA 2


moja

adiva LJEKARNA

AKTUALNO LUPOCET FLU i LUPOCET u borbi protiv prehlade FLU FORTE i gripe

Do grla u prehladi? LUPOCET FLU i LUPOC ET FLU FORTE

primjenjuju se za kratkotrajno ublažavanje simptoma prehlade i gripe poput curenja i svrbeža nosa, suznih očiju, promuklosti, kašlja, glavobo lje, vrućice i iscrpljenosti djelovanjem triju djelatnih tvari: paraceta mola, klorfenamina i askorbat ne kiseline (vitamin C). Uz paracetamol koji ublažava bolove i snižava povišenu tjelesnu temperaturu te askorbat nu kiselinu kao snažni antioksi dans koji nadoknađuje povećan e potrebe za vitaminom C kod akutnih virusnih infekcija, Lupocet flu i Lupocet flu forte sadrže klorfenamin, antihista obliku klorfenaminleata minik u koji se smatra jednom od najučinkovitijih djelatnih s djelovanjem na histamin tvari . Unatoč tome, čini se da nema sedirajući učinak ostalim antihistaminicima sličan . Klorfenamin ublažava simptome poput sekrecije nosa i suznih očiju te iz poboljšava kvalitetu sna. Jedna tableta Lupocet a flu forte sadrži 500 mg paraceta mola, 250 mg askorbatne kiseline i 1,41 mg klorfenamina, a namijen jena je odraslima i djeci godine, dok Lupocet flu od 12. sadrži 300 mg paraceta mola, 250 mg askorbatne kiseline i 1,41 mg klorfenamina te je namijenjen odraslim a i djeci od 6. godine. Oba lijeka su za oralnu primjenu i dolaze u obliku šumeće tablete koju je otopiti u pola čaše vode. potrebno

Sedam godina povjerenja i stručnog savjetovanja u ADIVA ljekarnama ADIVA ljekarnici kao najpristu pačniji zdravstveni djelatnici svakodn evno su vam na raspolaganju za sva vaša pitanja u vezi sa zdravljem. Obratite nam se s povjerenjem. Potražite u ADIVA ljekarnama stručni savjet o zdravstv enoj tegobi ili o odabiru i pravilnom uzimanju bezreceptnih lijekova. Savjetodavne kampanje za pacijente provode 143 ADIVA ljekarne diljem Hrvatske, a vama najbližu lako ćete pronaći na web stranici www.adiva.hr.

ZDRAVI %

VIŠE ZDRAVLJA, VIŠE

-10%

POGODNOSTI U ADIVA

-20%

LJEKARNI!

-25%

Početkom jeseni ulazimo u još jednu sezonu prehlada, a za koji tjedan očekuje se i dolazak gripe. Prehlada je infekcija gornjeg dišnog sustava, a uzročnici su različite vrste virusa. Češća je tijekom hladnih mjeseci jer virusima hladnoća odgovara. S druge strane, više boravimo u zatvorenom i u bližim smo kontaktima, što pogoduje širenju zaraze. Prehlada najčešće počinje grloboljom koja traje dan ili dva te curenjem nosa, a NAG RAĐUJEnema, MO VAŠU potom slijede začepljenost nosa i blagi kašalj. Povišene temperature kod odraslih obično a kod djece VJERNOST ZDRAVLJU je to česta pojava. Gripa pak najčešće počinje naglo i uz visoku temperaturu, karakterističnu bol u mišićima, iscrpljenost i glavobolju. Kasnije se može i začepiti nos te javiti suhi kašalj. Ako su i vas sustigli virusi, sjetite se da u svojim tegobama niste sami – ADIVA ljekarnici su tu kako bi vam stručnim savjetom pomogli ublažiti simptome prehlade i gripe te ubrzali oporavak. Do 31. listopada u ADIVA ljekarnama traje savjetodavna kampanja „Do grla u prehladi?“. Javite nam se s povjerenjem, vaše nam je zdravlje najvažnije. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarni ka.

DO GRLA U PREHLADI?

POPUSTI

Uštedite od 10 do 25% u ADIVA ljekarnama! Ne propustite izbor aktualn ih proizvoda po sniženim cijenama!

Ne dopustite da prehlada ili gripa postanu iscrpljujuće Savjet o ublažavanju simptoma potražite od ADIVA ljekarnika www.adiva.hr

Postanite član ADIVA programa vjernosti, skupljajte nagradne bodove i ostvarite pravo na atraktivne pogodnosti! Zatražite pristupnicu u najbližoj ADIVA ljekarni!

Doznajte više na: https://v

jernizdravlju.adiva.hr/

www.belupo.hr

PHOENIX_ADIVA_kampa

nja_LUPOCET_Letak_B04

Više stručnih savjeta o zdravlju potražite na internets ADIVA Plus i na Faceboo koj stranici www.adiva.hr, k stranici www.facebook.co u časopisu m/AdivaSavjetomDoZdravlja

LJEKARNA

.indd 1

9/26/16 12:58 PM

100 tisuća zadovoljnih pacijenata

LUPOCET FLU i LUPOCET FLU FORTE primjenjuju se za kratkotrajno ublažavanje simptoma prehlade i gripe poput curenja i svrbeža nosa, suznih očiju, promuklosti, kašlja, glavobolje, vrućice i iscrpljenosti djelovanjem triju djelatnih tvari: paracetamola, klorfenamina i askorbatne kiseline (vitamin C). Uz paracetamol koji ublažava bolove i snižava povišenu tjelesnu temperaturu te askorbatnu kiselinu kao snažni antioksidans koji nadoknađuje povećane potrebe za vitaminom C kod akutnih virusnih infekcija, Lupocet flu i Lupocet flu forte sadrže klorfenamin, antihistaminik u obliku klorfenaminleata koji se smatra jednom od najučinkovitijih djelatnih tvari s djelovanjem na histamin. Unatoč tome, čini se da nema sedirajući učinak sličan ostalim antihistaminicima. Klorfenamin ublažava simptome poput sekrecije iz nosa i suznih očiju te poboljšava kvalitetu sna. Jedna tableta Lupoceta flu forte sadrži 500 mg paracetamola, 250 mg askorbatne kiseline i 1,41 mg klorfenamina, a namijenjena je odraslima i djeci od 12. godine, a Lupocet flu sadrži 300 mg paracetamola, 250 mg askorbatne kiseline i 1,41 mg klorfenamina te je namijenjen odraslima i djeci od 6. godine. Oba lijeka su za oralnu primjenu i dolaze u obliku šumeće tablete koju je potrebno otopiti u pola čaše vode. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Zdravi popusti za zdravu jesen Zbog svojih boja i mirisa jesen je česta inspiracija umjetnicima, no postoji i ona manje romantična strana kada se suočavamo s različitim zdravstvenim tegobama, prije svega virusnim infekcijama. Kako bismo vam pomogli da uživate u svim blagodatima jeseni što opušteniji, zadovoljniji te, naravno, zdraviji, pripremili smo novu akciju Zdravi popusti. Od 3. do 31. listopada u ADIVA ljekarnama potražite ponudu proizvoda po sniženim cijenama te uštedite od 10 do 25 posto! Na policama vas očekuje magnezijev dodatak s vitaminom B6 koji će pridonijeti vašem dobrom zdravlju % te smanjiti umor i iscrpljenost, potom sirup s medom, smrekinim vršcima te vitaminima A i C za imunitet, a tu je i sprej za zaštitu od uši koji će posebno koristiti roditeljima mališana u vrtićima i školama. Za jačanje imuniteta u -15 -20 -15 ponudi imamo više proizvoda – šumeće tablete sa snažnom dozom vitamina C, beta glukan s vitaminom C, dodatak prehrani s propolisom, -20 -20 -20 vitaminom C i cinkom, med za djecu i odrasle, matičnu mliječ te dodatak prehrani -15 -15 -20 s bakterijama mliječne kiseline i cinkom. Kao pomoć pri ublažavanju smetnji gornjih dišnih -20 -15 -10 putova u ponudi su biljni bomboni s okusom limuna, mentola ili brusnice, a tu je i dodatak prehrani za bolje raspoloženje i više energije. -20 LJEKARNA Čuvajte zdravlje i štedite u ADIVA ljekarnama!

ZDRAVI

3. DO 31. LISTOPADA

www.adiva.hr

Lupocet flu i Lupocet flu forte u borbi protiv prehlade i gripe

Naš program vjernosti „Vjerni zdravlju“ dosad već broji oko 100.000 zadovoljnih pacijenata koji svakodnevno u ADIVA ljekarnama diljem Hrvatske traže savjete o poboljšanju zdravlja te biraju kvalitetne, vrhunske proizvode koji će ublažiti njihove zdravstvene tegobe ili unaprijediti kvalitetu života. Svaka, pa i najmanja kupnja pri kojoj ćete koristiti svoju ADIVA karticu odražava se na povećanje nagradnih bodova na vašem računu, čije stanje lako možete provjeriti brzom i jednostavnom prijavom s osobnim podacima na adresi http://vjernizdravlju.adiva.hr. Ako još niste član našeg programa vjernosti, a želite koristiti pogodnosti, u najbližoj ADIVA ljekarni ispunite pristupnicu, što će vam oduzeti samo pet minuta vremena. Karticu dobivate odmah i možete je početi koristiti već pri prvoj kupnji. Dobro došli u ADIVA program vjernosti „Vjerni zdravlju“!

POPUSTI

VIŠE ZDRAVLJA, VIŠE POGODNOSTI U ADIVA LJEKARNI!

U ovoj ADIVA ljekarni tijekom listopada potražite proizvode po sniženim cijenama. MAGNEX 375 MG + VITAMIN B6

NOVA CIJENA:

MEDEX SIRUP SMREKINI VRŠCI

NOVA CIJENA:

STARA CIJENA:

%

100 ml

STARA CIJENA:

%

APICOMPLEX PETROVIĆ VITAMIN C- ZA IMUNITET

NOVA CIJENA:

PARANIT SPREJ ZA ZAŠTITU OD UŠI

NOVA CIJENA:

200 ml

60 tableta 180 tableta

STARA CIJENA:

NOVA CIJENA:

%

MATIČNA MLIJEČ BIO

TEST ZA OTKRIVANJE PRISUTNOSTI INFEKCIJE MOKRAĆNOG SUSTAVA

NOVA CIJENA:

250 ml

450 g

STARA CIJENA:

STARA CIJENA:

%

NOVA CIJENA:

%

%

ENER PLUS JUNIOR

3 test trakice

STARA CIJENA:

NOVA CIJENA:

12x10 ml

ENER PLUS ADULTI ENER PLUS NONI

NOVA CIJENA:

BETA GLUKAN + VITAMIN C 30 kapsula

12x10 ml

STARA CIJENA:

STARA CIJENA:

%

NOVA CIJENA:

STARA CIJENA:

%

NATURAL WEALTH® IMUNO C-1000 S BIOFLAVONOIDIMA

NOVA CIJENA:

%

APIX PROPOLI FLUFAST

RICOLA BILJNI BOMBONI - LIMUN, MENTOL I BRUSNICA

NOVA CIJENA:

9 vrećica

20 šumećih tableta

STARA CIJENA:

40 g

STARA CIJENA:

%

STARA CIJENA:

%

%

LACTOCARE DAILY

NOVA CIJENA:

30 kapsula

STARA CIJENA:

%

Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Čuvati od dohvata male djece. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.

MOJA ADIVA LJEKARNA 3


moja

adiva LJEKARNA

OBITELJSKO ZDRAVLJE

10 savjeta

za lakše suočavanje s prehladom i gripom

U jednostavnijem i bržem prebolijevanju virusnih infekcija može vam pomoći i ovaj mali savjetnik Autorica članka Vladimira Šimić

K

ad smo bili djeca, roditelji su se brinuli za nas čim bismo zalegli u krevet zbog prehlade ili gripe, no u odrasloj se dobi najčešće moramo pobrinuti sami za sebe te preuzeti brigu za svoje bolesne mališane. Stoga je dobro oboružati se nizom korisnih savjeta koji će nas, s jedne strane, što više zaštititi od infekcija, a s druge omogućiti nam brži oporavak. Prevencija prije svega – Kad je riječ o zaštiti od gripe i prehlade, vrijede ista pravila kao i kada govorimo o ostalim zaraznim bolestima: kad god je to moguće, izbjegavajte bliski kontakt sa zaraženim osobama, perite redovito i dobro ruke, prekrivajte usta i nos kada kišete i kašljete, izbjegnite pothlađivanje, boravak u zatvorenim prostorima punim ljudi (primjerice, šoping centri), redovito prozračujte sobe, osobito spavaonice, jačajte imunosni sustav, hranite se zdravo i vježbajte. Zahvate li i vas simptomi, ostanite kod kuće i nemojte širiti zarazu, a posebno se čuvajte komplikacija do kojih dolazi zbog iscrpljenosti organizma. Gripu svakako treba odmirovati, a i prehladu je potrebno odbolovati ako je moguće. Ne mora se skidati svaka povišena temperatura – Osim što povišena tjelesna temperatura upozorava na to da se u tijelu nešto događa, ona je znak da se naš imunosni sustav bori protiv uzročnika. Ako njezina vrijednost ne prelazi 38 °C u djece ili 38,5 °C u odraslih, mogli biste pričekati kako biste tijelu omogućili da se samo izbori, a pomoći si možete brzim tuširanjem u mlakoj vodi i uzimanjem povećanih količina tekućine. Nemojte trpjeti bolove u mišićima i kostima – Ako vas sustigne gripa ili se zbog prehlade borite s visokom temperaturom koja je često praćena bolovima i općom malaksalošću, nemojte trpjeti nego uzmite analgoantipiretik

MOJA ADIVA LJEKARNA 4

(lijek protiv temperature i bolova) koji će, osim što će sniziti temperaturu, istodobno ublažiti bolove. Ako je moguće mirujte, povećajte unos tekućine i nemojte se tih dana izlagati prevelikim fizičkim opterećenjima. Zaustavite curenje iz nosa – Curenje nosa, osim što nije ugodno, iscrpljuje organizam jer teško dišemo. Redovito ispuhujte nos, svakako je poželjno koristiti jednokratne maramice (izvor su zaraze, pa ih nemojte gomilati blizu ukućana), a ruke perite što češće. Znate li kako se pravilno ispuhuje nos? Najprije začepite jednu nosnicu i ispuhujte je kratkim, blagim izdisajima, a potom ispuhujte drugu. Osim toga, nos ispirite otopinom slane ili morske vode koja će smiriti izmučenu nosnu sluznicu, a kad sekret postane gušći, ona će ga razblažiti pa će ga se biti lakše riješiti. Blagotvorne inhalacije – Inhalacije su odlična pomoć pri infekcijama dišnih putova. Već samo udisanje pare potiče širenje krvnih žila, bolja je prokrvljenost te se olakšava lučenje sluzi. Pri tome treba paziti da para nije prevruća, već samo topla, kako se ne bi opekla sluznica nosa. Pri inhalacijama se najčešće primjenjuju eterična ulja poput eukaliptusa, kajeputa, čajevca ili bora koji olakšavaju iskašljavanje i djeluju antivirusno. Esencijalno ulje eukaliptusa pritom potiče iskašljavanje i sma-

Ako se borite s visokom temperaturom i osjećate bolove u mišićima, nemojte trpjeti nego uzmite analgoantipiretik koji će, osim što će sniziti temperaturu, istodobno ublažiti bolove

njuje viskoznost sluzi u dišnom sustavu. Ima antimikrobno i antivirusno djelovanje. Inhalacije se najčešće provode u posudama za inhalaciju, gdje se u 500 ml vruće vode doda 1–2 kapi eteričnog ulja. Nakon minute inhalacije dodaju se ponovno 1–2 kapi te se opet inhalira. Inhalacije ne smiju trajati dulje od 10 minuta i ne preporučuju se osobama s poznatom alergijom te astmatičarima. Razumno primjenjujte kapi za nos – Kao što ste već sigurno pročitali u časopisu ADIVA Plus, kapi za nos (dekongestivi) od izuzetne su pomoći, no ne smiju se dugo koristiti. Pri korištenju svakako treba slijediti upute i ne koristiti ih dulje od pet do sedam dana kako se ne bi oštetila sluznica nosa. Ispirite grlo – Upaljeno grlo korisno je ispirati kako biste ublažili grlobolju. Recepata je doista mnogo, a kao tradicionalan i jednostavan tonik za grgljanje preporučuje se otopina morske soli. Dakle, u šalicu tople vode stavite četvrt čajne žličice morske soli i dobro promiješajte. Nemojte odmah grgljati cijeli sadržaj šalice, nego uzimajte manje gutljaje zaredom. Slanu vodu nemojte gutati. Apiterapija prehlade medom i propolisom – Med i propolis izvrsni su saveznici u liječenju prehlade. Bilo da konzumirate med, uzimate propolis u obliku tableta, kapi ili raspršivača, pčelinji proizvodi doista su odlična pomoć. Tražite savjet ljekarnika koji bi pripravak bio najbolji za vas. Povećajte unos tople i lako probavljive tekuće hrane – Juhe, variva i biljni čajevi dobro su došli tijekom prehlade i gripe. U našim krajevima limun i češnjak saveznici su u borbi protiv prehlade i gripe. Limun obiluje vitaminom C i flavonoidima, a češnjak sumpornim spojevima koji pokazuju antimikrobno djelovanje. Spavajte i odmarajte se – Tijelu treba snage za oporavak, nemojte se iscrpljivati i spavajte što više.


OD 3. DO 31. LISTOPADA

POPUSTI

www.adiva.hr

ZDRAVI

%

VIŠE ZDRAVLJA, VIŠE POGODNOSTI U ADIVA LJEKARNI!

Posjetite ADIVA ljekarne tijekom listopada i potražite proizvode po sniženim cijenama. Za cijenu proizvoda upitajte svog ADIVA ljekarnika. Popust se ostvaruje na blagajni. Najbližu ADIVA ljekarnu potražite na www.adiva.hr

MAGNEX 375 MG + VITAMIN B6

MEDEX SIRUP SMREKINI VRŠCI

60 tableta 180 tableta

200 ml

PARANIT SPREJ ZA ZAŠTITU OD UŠI 100 ml

-15%

-20%

APICOMPLEX PETROVIĆ VITAMIN C- ZA IMUNITET

MATIČNA MLIJEČ BIO 250 ml

450 g

-15% TEST ZA OTKRIVANJE PRISUTNOSTI INFEKCIJE MOKRAĆNOG SUSTAVA 3 test trakice

-20%

-20%

ENER PLUS JUNIOR 12x10 ml

ENER PLUS ADULTI ENER PLUS NONI 12x10 ml

-15%

-15%

NATURAL WEALTH® IMUNO C-1000 S BIOFLAVONOIDIMA

APIX PROPOLI FLUFAST 9 vrećica

20 šumećih tableta

-20% BETA GLUKAN + VITAMIN C 30 kapsula

-20% RICOLA BILJNI BOMBONI - LIMUN, MENTOL I BRUSNICA 40 g

-20%

-15%

-10% LACTOCARE DAILY 30 kapsula

LJEKARNA

-20% MOJA ADIVA LJEKARNA 5

Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Čuvati od dohvata male djece. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.


moja

adiva LJEKARNA

Nagrađujemo vašu ADIVA program vjernosti ”Vjerni zdravlju“ donosi vam brojne pogodnosti prilikom kupnje u ADIVA ljekarnama. Svoje bodove možete, osim za 57 poklonproizvoda iz nagradnoga kataloga, zamijeniti i za popuste na zdravstvene preglede, police dopunskog zdravstvenog osiguranja, dentalne zahvate i estetske tretmane te odmore s opuštajućim wellness sadržajima iz ponude naših partnera. U ovome broju predstavljamo vam ponudu hotela Lone u Rovinju. VIŠE O PROIZVODIMA I POPUSTIMA NA USLUGE IZ NAGRADNOG KATALOGA ADIVA PROGRAMA VJERNOSTI „VJERNI ZDRAVLJU” PRONAĐITE NA www.adiva.hr

Hotel Lone Lone je hotel čija je okosnica dizajn prožet sinergijom funkcionalnosti, harmonije i elegancije. Uz besprijekoran spoj ljepote, luksuza i kulturne baštine, predstavlja cjelogodišnju destinaciju za odmor i poslovna putovanja. Hotel Lone je spektakularan hotel jedinstvenog dizajna smješten uz more i park-šumu Zlatni rt. Od živahnog rovinjskog gradskog središta i marine dijeli ga samo petnaestak minuta ugodne šetnje. Hotel nudi 236 prostranih soba i 12 pomno i profinjeno dizajniranih apartmana. U sklopu hotela gosti mogu uživati u fine dining ponudi restorana, barovima, vrhunskom zabavnom programu i prostranom Wellness i SPA centru.

MOJA ADIVA LJEKARNA 6


vjernost zdravlju UŠTEDA

10%

CIJENA UZ

500 BODOVA • 10 % popusta na cijenu paketa • 20 % popusta na odabranu masažu

UŠTEDA

20%

PAKET uključuje: • boravak za dvije osobe u dvokrevetnoj sobi Premium • bogat bife-doručak • ogrtač i ručnik za bazen i saunu • neograničeno korištenje Wellness & SPA centra: - unutarnji grijani bazen s hidromasažnim efektima - vanjski bazen - finsku i aroma saunu te parnu kupelj u sklopu Termalne zone - „potopljene sobe“ (sobe s različitim hidromasažnim efektima) - fitness-centar s vrhunskom Precor opremom - relax zonu • raniju prijavu (prema raspoloživosti) • kasniju odjavu (prema raspoloživosti) • Wi-Fi internet. • Cijena paketa ovisi o vremenskom periodu rezervacije te je istu potrebno provjeriti na web stranici hotela: www.lonehotel.com ili na telefon: +385/(0)52/800-250. • Ponuda dostupna u sljedećim terminima: 02. 01. - 29. 04. 2016. 01. 10. - 23. 12. 2016. • Rezervacije su isključivo moguće uz prethodnu rezervaciju putem Call Centra (kontakt: info@maistra.hr, 052/800-250).

MOJA ADIVA LJEKARNA 7


moja

adiva LJEKARNA

PROGRAM SAVJETOVANJA “DO GRLA U PREHLADI?“ U ADIVA LJEKARNAMA! Pronađite najbližu ADIVA ljekarnu i zatražite stručni savjet o ublažavanju simptoma prehlade i gripe. SREDIŠNJA HRVATSKA Ljekarna Barlović, Šestinski dol 5, 10000 Zagreb Ljekarna Čelina, Dobri dol 49, 10000 Zagreb ZU Ljekarne Štefanić, Ulica Vilima Korajca 3, 10000 Zagreb Ljekarne Talan, Cvjetna cesta 9, 10000 Zagreb Ljekarna Ljubić Šabić, Kauzlarićev prilaz 7, 10000 Zagreb Ljekarne Filipović, Zagorska ulica 42, 10000 Zagreb ZU Ljekarne Vanjak , Dražićeva poljana 6, 10000 Zagreb ZU Ljekarne Vidmar, Ulica kralja Tomislava 15, 10000 Zagreb Ljekarna Mađerčić, Porečka 7 b, 10000 Zagreb Ljekarna Ljiljana Beljan, Vile Velebita 1 d, 10000 Zagreb Ljekarna Šimac Terek, Nova cesta 120, 10000 Zagreb Ljekarna Tomljenović, Braće Domany 8, 10000 Zagreb LJU Ljekarne Pablo-Pod zidom, Pod zidom 10, 10000 Zagreb LJU Ljekarne Pablo-Ilica, Ilica 191 c, 10000 Zagreb Ljekarna Dubravka Štimac, Ljerke Šram 6, 10000 Zagreb Ljekarna Marušić, Maksimirsko naselje IV broj 21, 10000 Zagreb ZU Ljekarne Dvoržak, Selska 153, 10000 Zagreb Ljekarna Sonja Grbac Stublić, Remetinečki gaj 14, 10020 Zagreb Ljekarna Slepčević, V. Brajkovića 10, 10020 Zagreb ZU Ljekarne Petrinec, Slavonska ulica 54, 10040 Zagreb Ljekarna Pernar, Naglić, Trg žrtava fašizma 1, 10290 Zaprešić Ljekarna Naglić Šoštarčić, Trg Franje Tuđmana 2, 10290 Zaprešić Ljekarna Akmadžić, Zagrebačka 99, 10291 Prigorje Brdovečko ZU Ljekarne Coner 2, Trg Petra Zrinskog 10, 10340 Vrbovec Ljekarna Galešić, Zagrebačka 104, 10340 Vrbovec Ljekarna Ksenija Mezulić, Ljudevita Posavskog 25h, Sopnica, 10360 Sesvete LJU Ljekarne Sruk-Ljekarna 2, Dragutina Domjanića 20, 10370 Dugo Selo ZU Ljekarna Zubović, Bočakova 5, 10380 Sv. Ivan Zelina Ljekarne Zagrebačke županije, Kralja Dmitra Zvonimira 3, 10410 Velika Gorica ZU Ljekarne Kenfelj, Zagrebačka 1, 10410 Velika Gorica Ljekarne Zagrebačke Županije, Trg kralja Petra Krešimira IV. 7, 10410 Velika Gorica Ljekarne Zagrebačke županije, Trg kralja Tomislava 11, 10430 Samobor Ljekarne Čakovec-Centrala, V. Morandinija 1, 40000 Čakovec ZU Ljekarne Počuča, I. G. Kovačića 20, 40000 Čakovec Ljekarne Čakovec - Čakovec 2, Zrinsko - Frankopanska 10, 40000 Čakovec ZU Ljekarne Petek, Glavna 26, 40306 Macinec Ljekarne Čakovec - D. Kraljevec, Čakovečka 3, 40320 Donji Kraljevec Ljekarna Čakovec - Mursko Središće, Trg Bana Jelačića 6, 40315 Mursko Središće ZU Ljekarne Petek, Benkovac 9, 40321 Mala Subotica Ljekarne Čakovec - Prelog, Sajmišna 1, 40323 Prelog Ljekarne Talan, Trg slobode 1, 42000 Varaždin Ljekarne Varaždinske županije, Kolodvorska 18, 42000 Varaždin Ljekarna Vodopija Štorga, Braće Radića 1, 42220 Novi Marof ZU Ljekarna Zubović , Zagrebačka 8, 42220 Novi Marof ZU Ljekarne Petek, Braće Radića 1, 42233 Sveti Đurđ Ljekarna Friščić Strahija, Varaždinska 4a, 42240 Ivanec Ljekarna Žulić, Trg kralja Tomislava 4, 42250 Lepoglava Ljekarna Bjelovar, Petra Preradovića 4, 43000 Bjelovar ZU Ljekarne Coner 1, Tomasa G. Masaryka 9, 43000 Bjelovar ZU Ljekarne Coner, Prilaz Andrije Hebranga 8a, 43000 Bjelovar Gradske ljekarne Sisak, S. i A. Radića 48, 44000 Sisak Gradske ljekarne Sisak, Rimska 1, 44000 Sisak

LJU Ljekarne Župančić, Obrtnička 2, 44316 Velika Ludina LJU Ljekarne Župančić, Zagrebačka 49, 44317 Popovača LJU Ljekarna Nives Miloš, Trg kralja Tomislava 9, 44320 Kutina Ljekarna Karlovac -Dubovac, Bolnička 2, 47000 Karlovac Ljekarna Karlovac-Centrala, Kralja Tomislava 19a, 47000 Karlovac Ljekarna Čunović, Bana Josipa Jelačića 9a, 47250 Duga Resa LJU Ljekarne IP Pharma, Trg hrvatskih mučenika 3-4, 47250 Duga Resa LJU Ljekarne IP Pharma, Mahično 60, 47286 Mahično Ljekarna Tomičić, Turkalj, Tomšić, Josipa bana Jelačića 3, 47300 Ogulin LJU Ljekarne Škunca, Trg svetog Jurja 15, 48350 Đurđevac ZU Ljekarne Štefanić, Stjepana Radića 18, 48350 Đurđevac Ljekarne Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 11, 49000 Krapina Ljekarne Krapinsko-zagorske županije, Matije Gupca 63, 49210 Zabok ZU Ljekarne Lepeš, Trg S. Tuđmana 4, 49214 Veliko Trgovišće ZU Ljekarne Lepeš, Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice DALMACIJA Ljekarna Čelina, Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik Ljekarna Domus Christi, Placa 5, 20000 Dubrovnik Ljekarna Dubrovnik-Kod zvonika, Placa 2, 20000 Dubrovnik Ljekarna Dubrovnik-Lapad, Mate Vodopića 30, 20000 Dubrovnik ZU Ljekarne Čebulc, Metohijska 4, 20000 Dubrovnik ZU Ljekarna Dubrovnik, Obala Pape Ivana Pavla II 9, 20000 Dubrovnik ZU Ljekarna Draženović, Vladimira Nazora 4, 20340 Ploče ZU Ljekarna Draženović, Ante Starčevića 9, 20350 Metković ZU Ljekarna Draženović, Put Narone 6, 20350 Metković Ljekarna Cortex, Šibenska 13, 21000 Split Ljekarna Sušac, Poljana Tina Ujevića 15, 21000 Split Ljekarna Grubišić, Istarska 4, 21000 Split Ljekarna Olujić , Domovinskog rata 48, 21000 Split Ljekarna Phyto Pharma Firule, Dubrovačka 3, 21000 Split Ljekarna Phyto Pharma Općina, Domovinskog rata 17, 21000 Split Ljekarna Balić, Svalina, Alojzija Stepinca 9, 21220 Trogir Ljekarna Stojan, Špika, Alojzija Stepinca 17, 21220 Trogir Ljekarna Cortex, Stjepana Radića 21, 21260 Imotski Ljekarna Poštenjak, Rebić, Đuzel, Jukić, Dr. Josipa Mladinova 20, 21260 Imotski Ljekarna Falak, Zagrebačka 46, 21300 Makarska Ljekarna Pivčević-Dobrota, Ante Starčevića bb, 21310 Omiš ZU Ljekarne Polunić, Ulica Gospe u Siti 2, 21312 Podstrana Ljekarna Dukić, Trg kralja Tomislava 3, 21315 Dugi Rat Ljekarna Puharić, Mladena Vodanovića 24, 21400 Supetar Ljekarna Šibenik Centrala, Stjepana Radića 41, 22000 Šibenik Ljekarna Šibenik Baldekin, Stjepana Radića 56a, 22000ZDRAVI Šibenik% Ljekarna Plenča 2, Stjepana Radića 137/a, 22000 ŠibenikPOPUSTI Ljekarna Plenča 3, Kralja Zvonimira 138, 22000 Šibenik -25 Ljekarna Šibenik-Varoš, Kralja Zvonimira 32, 22000 Šibenik-20 ZU Ljekarne Plenča 1, Karla Vipauca 21, 22000 Šibenik Ljekarna Šibenik, Roca Pave 6, 22211 Vodice Ljekarna Krišto, Bože Peričića 10, 23000 Zadar VAŠU ZU Ljekarne Vanjak, Dr. F. Tuđmana 30/b,NAGRAĐUJEMO 23206 Sukošan VJERNOST ZDRAVLJU ZU Butković, Stjepana Radića 2 C, 23250 Pag LUPOCET FLU i LUPOCET FLU FORTE u borbi protiv prehlade i gripe LUPOCET FLU i LUPOCET FLU FORTE primjenjuju se za

kratkotrajno ublažavanje simptoma prehlade i gripe poput curenja i svrbeža nosa, suznih očiju, promuklosti, kašlja, glavobolje, vrućice i iscrpljenosti djelovanjem triju djelatnih tvari: paracetamola, klorfenamina i askorbatne kiseline (vitamin C). Uz paracetamol koji ublažava bolove i snižava povišenu tjelesnu temperaturu te askorbatnu kiselinu kao snažni antioksidans koji nadoknađuje povećane potrebe za vitaminom C kod akutnih virusnih infekcija, Lupocet flu i Lupocet flu forte sadrže klorfenamin, antihistaminik u obliku klorfenaminleata koji se smatra jednom od najučinkovitijih djelatnih tvari s djelovanjem na histamin. Unatoč tome, čini se da nema sedirajući učinak sličan ostalim antihistaminicima. Klorfenamin ublažava simptome poput sekrecije iz nosa i suznih očiju te poboljšava kvalitetu sna. Jedna tableta Lupoceta flu forte sadrži 500 mg paracetamola, 250 mg askorbatne kiseline i 1,41 mg klorfenamina, a namijenjena je odraslima i djeci od 12. godine, dok Lupocet flu sadrži 300 mg paracetamola, 250 mg askorbatne kiseline i 1,41 mg klorfenamina te je namijenjen odraslima i djeci od 6. godine. Oba lijeka su za oralnu primjenu i dolaze u obliku šumeće tablete koju je potrebno otopiti u pola čaše vode.

Sedam godina povjerenja i stručnog savjetovanja u ADIVA ljekarnama

ADIVA ljekarnici kao najpristupačniji zdravstveni djelatnici svakodnevno su vam na raspolaganju za sva vaša pitanja u vezi sa zdravljem. Obratite nam se s povjerenjem. Potražite u ADIVA ljekarnama stručni savjet o zdravstvenoj tegobi ili o odabiru i pravilnom uzimanju bezreceptnih lijekova. Savjetodavne kampanje za pacijente provode 143 ADIVA ljekarne diljem Hrvatske, a vama najbližu lako ćete pronaći na web stranici www.adiva.hr.

VIŠE ZDRAVLJA, VIŠE POGODNOSTI U ADIVA LJEKARNI!

-10%

Ljekarna Banović, Trg Ljudevita Gaja 2, 31000 Osijek Ljekarna Cicvarić, Sjenjak 137, 31000 Osijek Ljekarna Osijek - Centar, Trg Ante Starčevića 7, 31000 Osijek Ljekarna Osijek - Park, Park k. P. Krešimira IV 6, 31000 Osijek Ljekarna Osijek - Donji grad, Prolaz kod Snježne Gospe 1b, 31000 Osijek Ljekarna Beli Manastir, Imre Nagya 4, 31300 Beli Manastir Ljekarna Đakovo, Ivana Pavla II 26, 31400 Đakovo Ljekarna Kovačević, Vukovarska 2, 31540 Donji Miholjac LJU Ljekarna Iličić, A. Starčevića 40, 32000 Vinkovci LJU Ljekarna Štrkalj, Kardinala A. Stepinca 8, 32000 Vukovar Ljekarne Šibalić, V. Gortana 11, 32000 Vinkovci DZ Vinkovci Ljekarna 1, Zvonimirova 1, 32100 Vinkovci ZU Ljekarne Baturina, Veliki kraj 108, 32270 Županja Dom zdravlja Županja-Ljekarna Županja, Aleja M. hrvatske 37, 32270 Županja Ljekarne Grgić, Ferde Rusana 14, 33000 Virovitica ZU Ljekarne Berry, Ferde Rusana 4, 33000 Virovitica Ljekarna Plantak Slatina, Bana Jelačića 8, 33520 Slatina ZU Ljekarna Rajić, Matije Gupca 4, 34000 Požega ZU Ljekarna Slavonski Brod-Centralna, Vukovarska bb, 35000 Slavonski Brod ZU Ljekarna Slavonski Brod-Korzo, Trg I. B. Mažuranić 1, 35000 Slavonski Brod ZU Ljekarna Furić, Stjepana pl. Horvata 28, 35000 Slavonski Brod ZU Ljekarna Zubović, Relkovićeva 32, 35400 Nova Gradiška ISTRA I KVARNER ZU Ljekarne Jadran - Korzo, Korzo 22 , 51000 Rijeka ZU Ljekarne Jadran - Kazalištu, Uljarska 3, 51000 Rijeka ZU Ljekarne Jadran - Strossmayer, Petra Jurčića 2, 51000 Rijeka Ljekarna Jasminka Pahor, Gornji sroki 15, 51216 Viškovo Ljekarna Ivandić, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice Ljekarna Smeraldo, Glavani 89/A, 51221 Kostrena, Rijeka Ljekarna Matejčić, Boras-Devčić, Trg Stjepana Radića 1, 51260 Crikvenica Ljekarna Stjepčević, M. Tita 91/1, 51410 Opatija LJU Ljekarne Valun - Kamenjak, Kamenjak 3, 52100 Pula Ljekarna Valun - Kaštanjer, Zagrebačka 29, 52100 Pula Ljekarna Irena Grahovac, Trg 1. Istarske brigade 5 , 52100 Pula Ljekarna Ornela Majetić, Palladiova 20, 52100 Pula Istarske ljekarne-Centar, Giardini 14, 52100 Pula ZU Ljekarne Bobanović-Vujnović, Monte Paradiso 5a, 52100 Pula Istarske ljekarne - Medulin, Centar 214 A, 52203 Medulin Istarski domovi zdravlja, Matteo Benussi bb, 52210 Rovinj Ljekarna Eror, Riva 9, 52215 Fažana LJU Ljekarna Kaštel Farm, Štrmac 112, 52231 Nedešćina Istarske ljekarne-Umag, Ernesta Miloša 2 c, 52470 Umag DO GRLA U PREHLADI?

%

%

Uštedite od 10 do 25% u ADIVA ljekarnama! Ne propustite izbor aktualnih proizvoda po sniženim cijenama!

Ne dopustite da prehlada ili gripa postanu iscrpljujuće Savjet o ublažavanju simptoma potražite od ADIVA ljekarnika www.adiva.hr

Postanite član ADIVA programa vjernosti, skupljajte nagradne bodove i ostvarite pravo na atraktivne pogodnosti! Zatražite pristupnicu u najbližoj ADIVA ljekarni!

SLAVONIJA Ljekarna Škugor, Stjepana Radića 36, 31000 Osijek Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

www.belupo.hr

Doznajte više na: https://vjernizdravlju.adiva.hr/

Više stručnih savjeta o zdravlju potražite na internetskoj stranici www.adiva.hr, u časopisu ADIVA Plus i na Facebook stranici www.facebook.com/AdivaSavjetomDoZdravlja

PHOENIX_ADIVA_kampanja_LUPOCET_Letak_B04.indd 1

Do 31. listopada program savjetovanja o ublažavanju simptoma prehlade i gripe provode ADIVA ljekarne. Ljekarne su prepoznatljivo obilježene, a na ulaznim vratima ili u izlogu ljekarne nalazi se i poster „DO GRLA U PREHLADI?“.

MOJA ADIVA LJEKARNA 8

LJEKARNA

9/26/16 12:58 PM

LJEKARNA


TEHNOLOGIJA I ZDRAVLJE

Virtualna stvarnost u medicini

U Hrvatskoj se pojam virtualne stvarnosti uglavnom spominje uz videoigrice, no u svijetu se ta tehnologija upotrebljava u brojnim područjima te je svoju primjenu pronašla i u medicini

Autorica članka Vladimira Šimić

taljna, predmet brojnih znanstvenih istraživa- Nuspojave VR terapija nja i projekata, no činjenica je da je tijekom tog VR tehnologija pronašla je primjenu i u kogniojam virtualne stvarnosti (virtual reality, razdoblja ta tehnologija našla svoju primjenu i tivnoj rehabilitaciji, kao što je učenje osoba VR) u Hrvatskoj je preplavio masovne u medicini. s autizmom da razviju svakodnevne vještine medije tek igricom Pokemon Go, često neophodne za samostalan život poput prelase spominjući u negativnom kontekstu. Pritom Nova grana medicine ska ceste, a tu je i niz drugih primjena poput ta igrica zapravo nije ni pravi primjer onoga na S obzirom na eksplozivnu evoluciju na tom po- tretiranja posttraumatskog stresnog poremešto se misli pod tim pojmom jer virtualna stvar- dručju, počela se razvijati i posve nova grana te ćaja (PTSP), psihoza, shizofrenije i drugoga. nost podrazumijeva korištenje posebne teh- ljudske djelatnosti - virtualna medicina. Njezin Spominje se i mogućnost korištenja VR-a u nologije, odnosno specijalnih naočala te even- je osnovni cilj, pojednostavljeno objašnjeno, forenzičkoj psihijatriji radi ocjene ponašanja tualno dodatne opreme zahvaljujući kojima smanjiti rizik za ljudski život i zdravlje tijekom u kontekstu počinjenih zločina, a preliminarimamo dojam da smo doslovno “ušli” u neku razdoblja u kojem se liječnici usavršavaju u ne studije pokazuju i korist u procjeni osoba igricu, aplikaciju ili film. Sjećate li se knjige i fil- novim tehnikama i naprednim mogućnostima sklonih pedofiliji. Poput gotovo svih ostalih ma o dadilji Mary Poppins koja je povela djecu liječenja. Virtualna stvarnost simulacija je stvar- metoda liječenja, tako i VR tretmani u psihijana izlet u slike? Skočili su i našli se u naslikanom nog stanja u kojem, primjerice, kirurzi mogu triji imaju moguće nuspojave kao što su vrtosvijetu. Slično je i s virtualnom stvarnošću - sta- vježbati osjetljive zahvate te se pripremiti za ra- glavica, mučnina, glavobolja, naprezanje očiju, vite posebne naočale, možda i slušalice, te se zne složene situacije u kojima bi se mogli naći smanjena kontrola ekstremiteta, smanjen osjenađete u drugoj stvarnosti prikazanoj na moni- tijekom zahvata ili pak za trening medicinskog ćaj prisutnosti i slično. Nije primjerena za sve pa toru računala. Treba reći da virtualna stvarnost osoblja s ciljem razvoja i usavršavanja znanja se tako, primjerice, ne smije koristiti kod osoba nije proizvod suvremene znanosti. Njezina se iz komunikacijskih vještina i područja njege koje boluju od epilepsije te razvijaju napadaje povijest počela pisati s prvim simulatorima pacijenata. Općenito, na području zdravstva, pri gledanju televizije ili igranju videoigrica. pa bismo mogli reći da je godina rođenja vir- VR tehnologija ima široku primjenu - od dija- Na temelju brojnih dokaza virtualna stvarnost tualne stvarnosti davna 1929., kad je inovator gnostike, liječenja, savjetovanja i rehabilitacije, se svakako može smatrati korisnim alatom za i poduzetnik Edwin Albert Link osmislio prvi pa čak i kao pomoć u projektiranju bolničkih medicinsko obrazovanje, osposobljavanje, simulator leta namijenjen treniranju pilota. Prvi ustanova. dijagnozu i terapiju. No ipak, činjenica je da je sustav sličan današnjim naočalama za VR bio je Svoju je primjenu virtualna stvarnost pronašla i ova tehnologija još u povojima te da još nije u projekt Headsight kompanije Philco Corp. po- u psihijatriji, o čemu se i kod nas pisalo. Primje- rutinskoj upotrebi. Veliku prepreku širem korikrenut 1961. godine. Bila je riječ o kacigi s ugra- rice, u kombinaciji sa savjetovanjem te kogni- štenju VR tehnologije predstavlja i velik trošak đenim ekranom i sustavom praćenja pokreta, tivno-bihevioralnom terapijom, VR se uspješno tih sustava, no tu će prepreku trebati prevladati namijenjenoj vojnim treninzima. Povijest virtu- koristi u liječenju ovisnosti. Također je vrijedan prije nego što se VR uvede u kliničku praksu. Bualne stvarnosti, s obzirom na njezine začetke u alat u tretiranju fobija, od arahnofobije (strah dućnost je pred vratima te je s nestrpljenjem u svijetu (prije svega u SAD-u), opsežna je i de- od pauka) do aviofobije (strah od letenja). sljedećim godinama očekujemo i u Hrvatskoj.

P

ADIVA PLUS 17


ZDRAVLJE IZ PRIRODE

Neprijatelj odjeće, ali

drevni prijatelj zdravlja

Čičak je rasprostranjen diljem svijeta i stoljećima se koristi u narodnoj medicini, a narodi Istoka vole ga i na tanjuru

Autorica članka

Katarina Fehir Šola, mag. pharm., mag. univ. fitofarmacije s dijetoterapijom Voditeljica ljekarne u zdravstvenoj ustanovi Ljekarna Bjelovar

ADIVA PLUS 18


Č

ičak (Arctium lappa L., Asteraceae) dvogodišnja je zeljasta biljka koja može biti visoka do 150 cm, uspravne, snažne i razgranate stabljike. I korijen čička je velik, mesnat, razgranat te može narasti do jednoga metra. Listovi su vrlo veliki, posebno oni bliže tlu. S donje strane listovi su sivo-bijeli i dlakavi, a prema vrhu se smanjuju. Čičak cvate u drugoj polovici godine, od srpnja do listopada, a cvjetovi su skupljeni u cvatove na vrhovima stabljike. Vanjski dijelovi cvijeta koji ga ovijaju na vrhu imaju malene kukice. Kada dozru i osuše se, prianjaju na odjeću (takva glavica se naziva – čičak). U sredini glavice nalaze se karakteristični ljubičasti cvjetovi, a čičak sadrži i mnogo sjemenki. Čičak se stoljećima koristi u narodnoj medicini, a u Kini i istočnim zemljama koristi se kao

Korijen čička jestiv je kao povrće. Koristi se za brzi oporavak te kao tonik za krvožilni i urinarni sustav. Sadrži i gorke tvari koje potiču apetit pa je čest sastojak sirupa za otvaranje apetita hrana. Kao narodni lijek koristi se na području Europe, Južne Amerike te u Aziji.

Neslužbena primjena

Korijen, list i sjeme čička ispitivani su u brojnim studijama te su za znanstveno dokazivanje ove biljke potrebna daljnja istraživanja. Već i u tradicionalnoj fitoterapiji preferira se upotreba korijena, po mogućnosti svježeg. Na tržištu se mogu naći i listovi čička, no preporučuje se isključivo upotreba korijena i pripravaka korijena. Korijen je jestiv kao povrće, što je popularno na

Istoku. Koristi se za brzi oporavak te kao tonik za krvožilni i urinarni sustav. Sadrži i gorke tvari koje potiču apetit pa je čest sastojak sirupa za otvaranje apetita. Uljni macerati korijena čička čest su sastojak šampona protiv prhuti. Listovi biljke, kada su mladi, također su jestivi. Općenito se u narodnoj medicini koristi kod dijabetesa, zadržavanja tekućine u organizmu, anoreksije, akni, suhe kože, psorijaze te drugih bolesti kože. Korijen čička sadrži velike količine složenog šećera inulina, fenolskih spojeva i skupinu nezasićenih sumpornih spojeva, a listovi sadrže gorke laktone. Čičak kao ljekovita biljka nije u svim državama Europe službena niti je uvrštena u farmakopeje. Koristi se na temelju tradicionalne upotrebe koja je opravdana, kao što je već navedeno, kod kožnih tegoba i bolesti. Čičak se često koristi i kod reumatoidnog artritisa te za „čišćenje krvi“.

Savjet liječnika ili ljekarnika

Najpopularnija primjena ove biljke jest u obliku vodene iscrpine, dekokta, koji se priprema kuhanjem 5 g korijena u 350 ml vode 10 minuta. Pije se tri puta na dan, i to pola sata prije obroka. Može se koristiti i u obliku obloga, za tretiranje akni jednom ili dva puta na dan. Moguća je priprava tinkture iz ove biljke. Tinkture se spravljaju od 25-postotnog etanola, s jednim dijelom biljnog materijala na pet dijelova otapala. Koristi se doza od jedne čajne žličice u pola čaše vode, i to pola sata prije jela tri puta na dan. Na tržištu je moguće pronaći i suspenziju, takozvani SIPF ekstrakt. Uzima se u istoj dozi kao i tinktura. Tako napravljen ekstrakt najsigurniji je za upotrebu. Čičak je biljka sigurna za upotrebu. Izbjegava se kod alergije na biljke iz obitelji Asteraceae. Oprez je potreban i kod osoba koje imaju žučne kamence. Ne preporučuje se korištenje trudnicama i dojiljama te osobama koje imaju problem sa zgrušavanjem krvi. Zato je po-

Rižoto od čička Krenete li u potragu za receptom koji uključuje čičak, uglavnom ćete naići na savjete za ljekovite pripravke, ali teško ćete pronaći savjet za ručak. Pa ipak, na stranici http://zdravakuhinja.com našli smo zanimljiv recept za rižoto od čička. Sastojci: 2 šalice sjeckanog luka, 2 šalice sjeckanog ili naribanog čičkova korijena, 3 šalice kuhane smeđe riže, 2-3 žlice ulja, 2-3 žlice umaka od soje, 1 žlica sjeckanog peršina Vrijeme pripreme je 20, a vrijeme kuhanja 40 minuta. Luk se pirja na zagrijanom ulju dok ne postane staklast, doda se čičkov korijen i malo vode te prstohvat soli. Poklopljeno se pirja 15-20 minuta, doda se kuhana riža, podlije malo vode i poklopljeno kuha na laganoj vatri dok čičak ne omekša. Pri kraju se dodaju dvije žlice umaka od soje ili još malo soli i prokuha dvije do tri minute. Neposredno prije nego što se posluži pospe se sjeckanim peršinom. U nedostatku smeđe riže može se upotrijebiti bijela, ali se ona bez kuhanja dodaje pirjanom povrću. Jedna šalica riže zalije se dvjema šalicama vode. Kuha se dok riža ne omekša. Ovo jelo može biti lagana večera uz zelenu salatu, a uz dodatak kuhane mahunarke (soja, leća, slanutak i sl.) i malo kuhanog ili parenog zelenog povrća potpun je obrok. treban dodatni oprez kod osoba koje koriste antikoagulanse jer stupa s njima u interakciju. Obavezno se prije korištenja posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.

NO VO !

LactaNon 4500 FCCU olakšava probavu laktoze u mliječnim proizvodima sprječava crijevne simptome laktozne intolerancije (nadutost, proljev, bolovi u trbuhu) Pakiranje: 30, 90 tableta. Ne sadrži šećer, laktozu, gluten.

za cijelu obitelj

kvaliteta iz Finske

za laktoznu intoleranciju

1 tableta sadrži: 4500 FCCU enzima laktaze. Preporučena dnevna doza: 1 tableta prije ili tijekom obroka, koji sadrži laktozu. Ukoliko je potrebno, mogu se uzeti i dvije tablete, ovisno o količini laktoze u obroku, odnosno individualnoj toleranciji na laktozu. Najviše 8 tableta dnevno.

www.vitabalans.hr

Dostupan u ljekarnama

ADIVA PLUS 19


DERMATOLOGIJA

Mrlje na koži

s potpisom UV zraka Hiperpigmentacije nisu velik zdravstveni problem, ali svakako je riječ o estetskom nedostatku koji svatko želi što prije ukloniti Autorica članka Prof. dr. sc. prim. Aleksandra Basta-Juzbašić, specijalist dermatovenerolog Poliklinika Ribnjak

B

oja kože odraz je mješavine četiriju pigmenata: endogeno stvorenog smeđeg melanina, egzogenog žutog karotena te reduciranog plavog i oksidiranog crvenog hemoglobina. Glavna je determinanta boje kože melanin, a njegova sinteza odvija se u melanocitima, stanicama podrijetlom iz neuralnoga grebena, koje se nalaze u bazalnom sloju epiderme. Glavna je funkcija melanina da štiti niže slojeve kože od negativnih utjecaja UV zraka. Poremećaji pigmentacije mogu se očitovati različitim kliničkim slikama. Mogu biti genski uvjetovani, ali češće je riječ o stečenim promjenama zbog različitih čimbenika okoline. Poremećaji pigmentacije mogu nastati zbog promjene broja melanocita te zbog funkcionalnih poremećaja pri stvaranju, sazrijevanju, sekreciji ili

ADIVA PLUS 20


transportu melanosoma. Hiperpigmentacije, odnosno mrlje na koži često se javljaju na licu, što predstavlja, među ostalim, i kozmetičku neprihvatljivost te ih se često pokušava ukloniti što prije, ali ne uvijek i najuspješnije. Kao češće hiperpigmentacije navode se sunčane pjege, melasma, lentigo solaris, melanodermitis toxica, pigmentacije izazvane fizikalnim i kemijskim čimbenicima, potom one izazvane lijekovima te pigmentacije u tijeku endokrinih i drugih bolesti. Ephelides (sunčane pjege) - riječ je o anomalijama kože s brojnim sitnim pigmentiranim mrljama. Češće se pojavljuju u osoba crvene ili crvenkastoplave kose između 3. i 6. godine, a za njihovu pojavu postoji i genetska predispozicija. Broj pjega se ljeti povećava te jače potamne pod utjecajem UV svjetla. Na srednjim dijelovima lica, nosu, obrazima, vratu, sternalno, na ramenima i rukama pojavljuju se oštro ograničene pigmentirane mrlje promjera 2-5 mm, žućkastocrvenkaste do smeđe boje, pravilnih, ovalnih i okruglih oblika. Ne pojavljuju se na mjestima koja nisu izložena suncu. Chloasma (Melasma) - javlja se u obliku multiplih pigmentiranih mrlja na licu i vratu. Na čelu, obrazima i bradi, često simetrično, pojavljuju se mrlje smeđežute do tamnosmeđe boje, nepravilnih oblika, veličine nokta do manjeg kovanog novca, oštro ograničenih naznačenih rubova. Učestalije se javlja kod tamnoputih osoba, a može se povezati s nekim stanjima ili bolestima. Lentigo senilis (Lentigo solaris) - pojava je to smeđih mrlja na područjima izloženima suncu, obično nakon 30. godine. Mrlje su svijetlo do tamnosmeđe boje, promjera od nekoliko milimetara do jednog centimetra, oštro ograničene od okoline, a najčešće se nalaze na hrptovima šaka, gornjim dijelovima podlaktica, dekolteu i licu. Broj promjena i njihov opseg s vremenom se povećavaju. Pigmentacija nastaje zbog povećanog broja melanocita. Melanodermitis toxica - nastaje kao hiper-

pigmentacija nakon upale kože izazvane kontaktom kože s fototoksičnim supstancijama i nakon izlaganja svjetlu. Posrijedi je vjerojatno fotosenzitivna reakcija. Na licu, šakama i podlakticama pojavljuje se eritem, edem, mjehurići, svrbež i ljuštenje. Nakon smirivanja upale zaostaju retikularne ljubičastosmeđe pigmentacije. Češće se pojavljuje kod radnika koji dolaze u dodir s katranima i mineralnim uljima te kod osoba koje su primjenjivale kozmetičke preparate koji sadrže fotodinamičke aditive. Pigmentacije izazvane fizikalnim i kemijskim čimbenicima - brojni fizikalni čimbenici kao što su trauma, ponavljani pritisak, infracrvene zrake ili izloženost toplini mogu prouzročiti dugotrajne i raznolike pigmentacije. Tako se smeđe pigmentacije pojavljuju ispod naramenica, remena ili u obliku retikularnih pigmentacija nakon ponavljanoga grijanja nogu uz električne peći. Pigmentacije se primjećuju i nakon dulje izloženosti UV svjetlu i rendgenskim zrakama, kao i nakon raznih upalnih dermatoza. Pigmentacije izazvane lijekovima - najčešće se vide nakon uzimanja klorpromazina, derivata hidantoina, amiodarona, tetraciklina, barbiturata, bleomicina, sintetičkih antimalarika, arsena, spojeva zlata i srebra. Češće su nakon dugotrajne terapije i izloženosti suncu. Pigmentacije u tijeku endokrinih i drugih bolesti - Addisonova bolest često je praćena difuznom smeđom pigmentacijom kože. Kod hemokromatoze pigmentacija je brončane boje. Pigmentacije se pojavljuju i kod hipertireoze, tumora hipofize, raznih malignih, bubrežnih i jetrenih bolesti.

s visokim zaštitnim faktorom. Zaštitni faktori trebaju sadržavati i fizikalna sredstva zaštite kao što su, primjerice, titanijev dioksid ili cinkov oksid jer samo kemijski preparati za zaštitu od sunca nisu dovoljno učinkoviti, čak i kad sadrže visok faktor zaštite (SPF). Takva sredstva moraju se upotrebljavati pri svakom izlaganju suncu, a ne samo u ljetnim mjesecima. Davno su se hiperpigmentacije pokušavale ukloniti mastima koje su sadržavale živu i bizmutov subnitrat, a zatim su se pojavila lokalna sredstva koja su sadržavala 2 do 4 posto hidrokinona, a koja se zbog toksičnosti više toliko ne upotrebljavaju. Osim toga, primjenjuju se i različiti keratolitici kao što su, primjerice, tretinoin ili drugi (retinoična i azelaična kiselina, ekstrakti nekih biljaka kao što su soja, slatki korijen, kojična kiselina iz gljive Aspergillus oryzae, zeleni čaj, europska vinova loza Vitis vinifera) te se s oprezom primjenjuju tekući dušik i kemijski pilinzi koji mogu pomoći u tretmanu. U kvalitetnim tretmanima danas je nezaobilazna i vrhunska tehnologija poput Intense PulUklanjanje hiperpigmetacija Kod svih hiperpigmentacija savjetuje se izbje- sed Light (IPL), Dermatude meta terapije ili pak gavanje boravka na suncu uz upotrebu krema tretmana Dermapen.

Proizvođač: Vitabalans Oy Varastokatu 8 FI- 13500 Hämeenlinna Finska

Prirodne bakterije mliječne kiseline za zaštitu rodnice

NO VO !

Održava i vraća prirodnu ravnotežu vaginalne flore Za prevenciju i uklanjanje simptoma vaginalnih infekcija uzrokovanih bakterijama Nakon uzimanja antibiotika za liječenje gljivičnih infekcija

www.vitabalans.com

Gynolact je vaginaleta koja sadrži prirodne bakterije mliječne kiseline (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus). Gynolact je siguran i lako upotrebljiv, samo jedna vaginaleta prije spavanja. Prikladan za žene svih dobnih skupina. Pakiranje: 8 vaginaleta. Visoka kvaliteta iz Finske

ADIVA PLUS 21


PSIHOLOGIJA

Što učiniti ako posumnjate da je vaše

dijete ovisnik? Obitelj, odnosno roditelji imaju važnu ulogu u sprečavanju zloupotrebe droga i drugih ponašanja koja mogu dovesti do ovisnosti, no mogu učiniti i mnogo kako bi se djetetu pomoglo

V

ećina roditelja u odgoju slijedi primjer vlastitih roditelja, možemo reći da uče iz osobnog iskustva. Međutim, tijekom odrastanja, a posebno adolescencije, može doći do negativnog utjecaja iz okoline. Takvi utjecaji su sve raznolikiji i sve ih je teže prevladavati. Jedan od osobito osjetljivih problema do kojeg može doći zbog tih utjecaja je sve šira zloupotreba alkohola i ostalih droga te problem kockanja, klađenja i prekomjernog korištenja internetom. Djeca, obitelj i cijela zajednica izloženi su pritiscima koji su prije samo nekoliko desetljeća bili gotovo nepoznati. Obitelj kao temeljna društvena zajednica može itekako pridonijeti sprečavanju zloupotrebe droga i drugih ponašanja koja mogu dovesti do ovisnosti. To se može postići njegova-

Autorica članka mr. sc. Snježana Šalamon, dipl. soc. radnica Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

ADIVA PLUS 22


njem zdravih i snažnih veza između roditelja i djece, dobrom međusobnom komunikacijom, postavljanjem jasnih granica i pravila ponašanja te poznavanjem činjenica o sredstvima i ponašanjima koja mogu izazvati ovisnost. Sredstva koja mogu izazvati ovisnost nazivaju se i psihoaktivne supstancije, a uvjetno ih možemo podijeliti na legalne i ilegalne. Najčešće zloupotrebljavana legalna sredstva su alkohol, duhan, inhalanti (ljepila, aceton, benzin i slične lako hlapljive tvari), različiti lijekovi te sintetički kanabinoidi, odnosno osvježivači prostora. Najčešće zloupotrebljavane ilegalne supstancije su kanabinoidi, ecstasy, amfetamini (speed), LSD, halucinogene gljive, heroin i kokain.

Od znatiželje do osamljenosti

Klađenje, kockanje, pretjerano korištenje internetom i različiti oblici igara na računalu ponašanja su koja zaslužuju posebnu pozornost u sprečavanju razvoja ovisnosti. Pogrešno bi bilo svako pojavljivanje takvog ponašanja promatrati kao ovisničko i loše. S druge strane, jednako bi pogrešno bilo ne obratiti pozornost na činjenicu da popriličan broj adolescenata u klađenju i kockanju vidi jednostavan i lak način zarade. Psihoaktivne tvari mogu izazvati psihičku i/ili fizičku ovisnost te razvoj tolerancije. Ovisnost o ponašanjima je psihičke naravi. Zašto mladi posežu za drogama i drugim ovisničkim ponašanjima? To se pitanje sigurno najčešće postavlja mladim konzumentima droga. Zašto? Odgovori su, kao i razlozi, različiti, a mogli bismo ih pokušati smjestiti u nekoliko skupina kao što su znatiželja, želja da se osjećaju odraslima, neodgovorno ponašanje odraslih osoba, neprimjereni odgojni postupci, želja za uklapanjem i pripadanjem skupini, želja da se opuste i dobro osjećaju, želja za pobunom i riskiranjem, želja za brzom i lakom zaradom te otuđenost, odnosno osamljenost.

Na što treba obratiti pozornost?

Bez obzira o kojem je rizičnom ponašanju riječ, postoje neki zajednički znakovi koji se mogu prepoznati, pa tako možemo govoriti o promjenama u ponašanju, slabijim rezultatima u školi te znakovima tjelesnog propadanja. Promjene u ponašanju: • izražena sklonost laganju, varanju, krađi, problemi s policijom • napuštanje starih prijatelja, izbjegavanje razgovaranja o novima • posjedovanje veće količine novca • nasilničko ponašanje, razdražljivost, tajnovitost • ljutnja i izbjegavanje razgovora

• smanjena motivacija, nedostatak energije i samodiscipline • smanjen stupanj samopouzdanja • smanjeno zanimanje za prijašnje aktivnosti i hobije Slabiji rezultati u školi: • sve lošije ocjene • učestali neopravdani izostanci • lijenost Znakovi tjelesnog propadanja: • teškoće u pamćenju i koncentraciji • slaba koordinacija pokreta, nepovezan i nejasan govor • nezdrav izgled, zapuštanje osobne higijene • zakrvavljene oči, izrazito proširene ili sužene zjenice • poremećaji ritma prehrane i spavanja • gubitak tjelesne težine Važno je naglasiti kako treba biti prisutno nekoliko znakova te oni trebaju biti prisutni neko vrijeme da bi se moglo zaključiti da adolescent ima problem. Iznimno je važno znati kako ispravno reagirati kada doznate da se vaše dijete upustilo u rizična ponašanja. Za početak, ne prepuštajte se panici, najvažnije je ostati miran i pokušati shvatiti što se s djetetom događa. Ne krivite sebe i ne optužujte dijete nego pokažite razumijevanje. Problem rješavajte postupno, korak po korak, ne možete riješiti sve

Gdje potražiti pomoć?

!

Posumnjate li da vaše dijete ima problema s ovisnošću, ne ustručavajte se potražiti savjet i stručnu pomoć. Adrese na koje se možete javiti su: Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Mirogojska cesta 16, Zagreb Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Odjel za mentalno zdravlje u zajednici Remetinečki gaj 14, Zagreb tel. 01 3830 088 Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak od 8 do 16 sati utorak i četvrtak od 12 do 20 sati Odjel za prevenciju ovisnosti Mirogojska cesta 11, Zagreb tel. 01 3830 066 Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak od 8 do 16 sati utorak i četvrtak od 12 do 20 sati

odjednom. I za kraj, prihvatite i iskoristite svaku pomoć koja vam je potrebna jer treba zapamtiti: kao i svaka druga bolest, ovisnost se može liječiti.

SIRUP, dodatak prehrani sa šećerima

POBIJEDITE BAKTERIJE I VIRUSE Sadrži BETAGLUKANE i VITAMIN C, koji: - Doprinosi normalnoj funkciji IMUNOLOŠKOG SUSTAVA - Smanjuje UMOR i ISCRPLJENOST Nova poboljšana formula s NUKLEOTIDIMA UGODNOG OKUSA

ZA DJECU OD 1. GODINE

Odgovoran za RH: Adriatic BST d.o.o. Podružnica Zagreb, Srebrnjak 61, 10000 Zagreb HR.38.C.C.V1.16.09

www.multiimun.com.hr ADIVA PLUS 23


NUTRICIONIZAM

Meso za vegetarijance: tempeh i sejtan Svjetski dan vegetarijanstva, koji se obilježava 1. listopada, prava je prilika da se i toj temi posveti prostor te da se uživa u specijalitetima vegetarijanske kuhinje

Autor članka Ivan Sović, dipl. ing. nutricionist

V

egetarijanska prehrana je danas iznimno zastupljena diljem svijeta. Najčešći razlog za prakticiranje vegetarijanske prehrane je poštovanje svih živih bića, a prvi zapisi takvog odnosa prema prehrani i životinjama sežu do 7. stoljeća prije Krista. No tijekom srednjeg vijeka vegetarijanstvo je gotovo u potpunosti nestalo, osim u Indiji. Novi uzlet tog načina prehrane dogodio se tijekom 19. i 20. stoljeća, kada je osnovana i Međunarodna vegetarijanska unija, a 1. listopada se diljem svijeta

obilježava kao Svjetski dan vegetarijanstva. Nutritivne, etičke, ekološke i ekonomske brige danas su najčešći razlozi prakticiranja vegetarijanske prehrane. Najveći izazov pri planiranju prehrane je unos dovoljnih količina svih za život i zdravlje potrebnih nutrijenata, a uzimajući pritom u obzir ukupni energetski unos. Svaka prehrana ima svoje prednosti i nedostatke, a kada govorimo o vegetarijanskoj prehrani, najveći problem predstavlja-

RECEPTI

Rižoto s povrćem i tempehom Sastojci (4 osobe):

150 g tempeha, 2 mlada luka, 3 češnja protisnutog češnjaka, 3 žlice maslinova ulja, 100 g svježih shiitake gljiva ili lisičarki, 100 g mlade mrkve narezane na trokutiće, 320 g riže dugog zrna, 150 ml bijelog vina, 700 ml povrtnog temeljca, 200 ml soka od mrkve, 100 g rajčice narezane na kockice, 1 žlica sitno narezanog svježeg bosiljka, 1 žlica svježeg nasjeckanog timijana, 1 limun Za paniranje: 100 ml zobenog mlijeka, 50 g Polubijelog brašna Podravka, 50 g Kukuruzne krupice Podravka, 1 žličica Slatke paprike mljevene Podravka, 1 žličica sitno narezanog svježeg bosiljka, 1 žličica sitno narezanog svježeg origana, sol, maslinovo ulje za prženje. Za posluživanje: 100 g rikule

ADIVA PLUS 24

Tempeh kuhajte na pari 20 minuta, ohladite ga i uvaljajte u zobeno mlijeko, a zatim u smjesu brašna i začina. Pržite na maslinovu ulju da porumeni, izvadite ga i stavite na toplo mjesto. Na dvije žlice maslinova ulja nekoliko minuta pirjajte nasjeckani mladi luk i češnjak, dodajte narezane gljive i mrkvu pa sve pirjajte još malo. Dodajte rižu, a nakon 3-4 minute i vino. Miješajte na srednjem plamenu dok vino ne ispari. Zalijte dijelom temeljca kuhajte uz miješanje i podlijevanje temeljcem. Pretkraj dodajte sok od mrkve i svježu rajčicu pa kuhajte uz miješanje da riža bude al dente. Na kraju dodajte začine, limunovu koricu, tempeh i žlicu maslinova ulja.


100 g tempeha i sejtana prosječno sadrži: Nutrijent

Tempeh

Sejtan

Energija

193 kcal

370 kcal

Proteini

19 g

75 g

Masti

11 g

2g

Ugljikohidrati

9g

14 g

Riboflavin (B2)

0,4 mg

-

Vitamin B6

0,2 mg

-

Niacin (B3)

2,6 mg

-

111 mg

142 mg

Kalcij Željezo

2,7 mg

5,2 mg

Fosfor

266 mg

260 mg

Bakar

0,6 mg

0,2 mg

Mangan

1,3 mg

-

-

39,7 µg

Selen

ju nutrijenti iz namirnica životinjskog podrijetla poput minerala željeza, cinka, selena, vitamina B kompleksa (posebno vitamina B3, B6 i B12) i proteina. Zbog toga vegetarijanci konzumiraju zamjene za meso - namirnice koje predstavljaju bogat izvor proteina, a nisu životinjskog podrijetla. Najpoznatija takva namirnica je soja, a tempeh i sejtan su također vrlo bogat izvor proteina.

Pripazite na udio soli

Tempeh je namirnica koja se dobiva fermentacijom soje, a fermentaciju obavlja plijesan Rhizopus oligosporus. Fermentacija traje nekoliko dana i odvija se na temperaturi od oko 30 °C. Tempeh se može kupiti u obliku sličnom tofuu, ali ima manji sadržaj vode te izraženiji okus. Zdravstvene prednosti zamjene mesa tempehom (ili drugim proizvodima od soje) uključuju povećanje unosa folata, vitamina K,

kalcija, magnezija, željeza i dijetalnih vlakana te smanjenje unosa kolesterola. Tempeh je bogat i fitonutrijentima poput flavonoida, fitosterola i saponina. Istraživanja su dokazala i da fermentirani sojini proizvodi poput tempeha sadrže više bioaktivnih supstancija od nefermentiranih proizvoda. Konzumacija cjelovitih sojinih proizvoda umjereno poboljšava udio masnoća u krvi, a najizraženije je smanjenje razine LDL kolesterola. Istraživanja djelovanja soje i sojinih proizvoda poput tempeha na smanjenje rizika od nastanka karcinoma daju raznolike rezultate, a ukazuju na to da djelovanje varira od pojedinca do pojedinca te ovisi o mnogo drugih čimbenika. Fermentacija soje često rezultira i povećanjem udjela vitamina K. Novija istraživanja soje ukazuju na to da fermentirani sojini proizvodi poput tempeha mogu pomoći u borbi s pretilosti i dijabetesom tipa 2, ali ta su istraživanja još u preliminarnoj fazi i potrebno je pričekati kako bi se takvo djelovanje potvrdilo. Sejtan je poznat i kao pšenično meso, a u vegetarijanskoj prehrani koristi se i kao zamjena za meso. Dobiva se iz glutena žitarica, bogat je proteinima i željezom te ima nizak udio masnoća. No sejtan može sadržavati visok udio soli i loše djelovati na krvni tlak. Iako se dobiva iz žitarica, sejtan ima malen udio ugljikohidrata i visok udio proteina. Bogat je i dijetalnim vlaknima, a ako ne sadrži visok udio soli, povoljno djeluje na zdravlje krvožilnog sustava. Sejtan ima i pozitivan učinak na krvnu sliku zbog udjela željeza, a iako nije dobar izvor ovog minerala kao tofu, može pomoći pri dostizanju željenog unosa željeza. Kako bi se povećala apsorpcija željeza iz sejtana, preporučuje ga se jesti uz namirnice bogate vitaminom C poput paprike i brokule. Sejtan, za razliku od tempeha, ne sa-

drži velike količine vitamina, ali to nadoknađuje visokim udjelom željeza, fosfora, kalcija i selena. Sejtan sadrži gotovo isključivo gluten i za to nije pogodan za osobe koje boluju od netolerancije na gluten.

Pažljivo planiranje jelovnika

Kada uspoređujemo meso i vegetarijanske zamjene za meso, važno je spomenuti cjelovite i necjelovite proteine. Cjelovitim proteinima smatramo one koji sadrže sve esencijalne aminokiseline, a takvi se proteini nalaze u mesu. Proteini u vegetarijanskim zamjenama za meso ne sadrže sve aminokiseline potrebne čovjeku i smatraju se necjelovitim proteinima. Uz pažljivo planiranje i raznolik izbor proteina, prehranom možemo unijeti sve aminokiseline potrebne čovjeku. Osobe koje prate veganski način prehrane (ne konzumiraju nikakve namirnice životinjskog podrijetla) često moraju posegnuti za dodacima prehrani. Svima koji žele prakticirati vegetarijansku prehranu preporučuju se konzultacije s liječnikom i nutricionistom te stalno praćenje unosa nutrijenata i udjela pojedinih nutrijenata u organizmu kako bi se izbjegli ili na vrijeme otkrili eventualni nedostaci. Konzultacije se posebno preporučuju zbog korištenja dodataka prehrani. Maksimalnu korist iz vegetarijanske prehrane moguće je ostvariti uz pravilan pristup prehrani, konzumaciju raznovrsnih namirnica i precizno planiranje jelovnika.

Dobar tek!

Sejtan u košuljici Sastojci (4 osobe): 400 g mariniranog sejtana, 30 g Gussnela Dolcela, ulje za prženje. Za tijesto: 2 jaja, 50 g Pšeničnog oštrog brašna Podravka, 50-60 ml mlijeka, ½ žličice Vegete, 1 žlica naribanog parmezana. Za umak: 200 ml tekućeg jogurta, 1 žličica tamari umaka, 2 žličice svježe narezanog kopra, sol

Od jaja, brašna, mlijeka i Vegete pjenjačom izradite glatku smjesu i ostavite da odstoji oko 15 minuta, a potom umiješajte parmezan. Sejtan narežite na komadiće i uvaljajte u Gussnel. Nakon toga pripremljeni sejtan umočite u pripremljenu smjesu za pohanje. Sejtan pržite 3-4 minute dok ne poprimi zlatnožutu boju. Prženi sejtan stavite na papirnate ubruse kako biste odstranili višak masnoće. Za umak pomiješajte jogurt s tamari umakom, koprom, a po potrebi malo posolite. Pripremljeni sejtan poslužite s umakom i kuhanim povrćem po želji. Sejtan pripremljen na ovaj način može se poslužiti i kao dio finger fooda.

Izvor: Izvor: www.coolinarika.com Izvor: ADIVA PLUS 25


PUTOVANJE - KAMO I ZAŠTO

Grad kneževa, kraljeva i ptica Nin je gradić koji oduševljava bogatom poviješću i krajolikom, prepun priča i - ptica. A dodirnete li palac Grgura Ninskog, sreća vam je zajamčena Autor članka Branimir Ivkošić

ADIVA PLUS 26


N

a sjeveru sjeverne Dalmacije, petnaestak kilometara od Zadra, na otočiću u mirnoj laguni smjestio se Nin. Kad bismo nastavili koji kilometar sjevernije, došli bismo do mosta koji s kopnom spaja otok Vir, a koji kilometar istočnije do mosta koji s kopnom spaja Pag. Još malo dalje, prema sjeveroistoku, horizont čine hrptovi Velebita, a na zapadu obrisi otoka zadarskog arhipelaga. U takvom je krajoliku prije tri tisuće godina ilirsko pleme Liburni osnovalo naselje Aenona. Okružili su ga bedemima i u nastambama od suhozida se, prema arheološkim rekonstrukcijama, dobro živjelo. Nin je bio važno naselje i u doba antičkog Rima. Bio je municipij i pomorska luka te imao svoj vodovod, forum i hram, jedan od najvećih u Dalmaciji. Kao i drugi gradovi duge povijesti Nin je trpio, povremeno bivao potpu- grada, Split i Varaždin. Sva tri spomenika izradio no uništen, pa obnovljen, a najteže je stradao u je Ivan Meštrović i na sva tri spomenika palci su ratovima Venecije i Osmanskog Carstva. promijenili boju zbog predaje koja kaže da je sreća zajamčena svakome tko dodirne njegov brončani palac. Grgurova želja Za nas je ipak najvažnije razdoblje srednjovje- Nin je grad jedinstvene vizure. Njegova jezgra kovne Hrvatske – Nin je bio njezino prvo poli- na otočiću u laguni s kopnom je spojena slikovitičko i kulturno središte, dakle mjesto rođenja tim mostom, okolno more je plitko i bez velikih države, najstariji hrvatski kraljevski grad. U nje- valova, a posjetitelji svoja vozila parkiraju prije mu su stalno ili povremeno stolovali kneževi ulaska u grad pa u njemu viđamo samo šetaVišeslav, Trpimir i Branimir te kraljevi Tomislav, če. Sve to pridonosi dojmu izrazite pitomosti i Petar Krešimir IV. i Zvonimir. Oko tisuću godina, sklada pa je obilazak grada vrhunski opuštajuod 9. do 19. stoljeća, Nin je bio biskupija. Među ći užitak. S obzirom na dugu i bogatu povijest, biskupima najvažniji i najpoznatiji je Grgur Nin- Nin je grad spomenik, na svakom kutu nalazi se ski, glasni zagovornik staroslavenskog jezika znamenitost. Među najvažnije spada crkva Svei narodnog pisma glagoljice te glagoljaškoga tog križa poznata i kao najmanja katedrala na bogoslužja. Inače monumentalni brončani ki- svijetu sagrađena u 9. stoljeću. Crkva na prvi popovi ovog važnog čovjeka, uz Nin, krase još dva gled djeluje nevješto izgrađena, no to je samo

dojam, pomaci od pravilne gradnje napravljeni su radi praćenja Sunca pa je služila kao svojevrsni sat, odnosno kalendar.

Pomorska tradicija

Inače, područje Nina prava je riznica srednjovjekovne baštine. U okolici grada pronađeno je oko 170 grobova iz hrvatskog srednjovjekovlja. Jedan od najvažnijih relikata toga doba je Višeslavova krstionica koja se, nakon što je stoljećima lutala europskim i hrvatskim gradovima, skrasila u Arheološkom muzeju u Splitu, a u Ninu se može vidjeti replika u Muzeju ninskih starina. Povijest Nina svakako je i pomorska pa među znamenitosti grada spadaju i prepoznatljivi brodovi Condura Croatica. Prije pedesetak godina pronađeni su u podmorju Nina, potom izvađeni konzervirani i restaurirani. Plovili su u 11. i 12. stoljeću, a njihova brojnost bila je tolika da možemo govoriti o hrvatskoj mornarici. Jedan od najvažnijih razloga dobrom životu u ovom gradu je duga tradicija proizvodnje soli. Današnja solana najvažniji je gospodarski subjekt u gradu. U sklopu solane nalazi se i Muzej soli te je moguć turistički obilazak muzeja i solane, što svakako preporučujemo.

Promatranje ptica na poljima soli Kako je more plitko, ovo je područje i vrlo živo stanište brojnih vrsta ptica pa je organizirana manifestacija pod nazivom Europski dan prebrojavanja ptica na poljima soli. Cilj te prije svega ekološke manifestacije jest upoznavanje brojnih vrsta ptica koje obitavaju na tom području bilo sezonski, bilo cijele godine. Manifestacija će se održati 2. listopada. Inače, promatranje ptica (birdwatching) jedan je od velikih i brzorastućih sektora aktivnog turizma u kojem naša zemlja ima golem potencijal. Nin svakako ima potencijal biti jedan od njegovih centara. Naravno, ovdje trebati doći i ako vas barem malo zanima povijest, povijest Hrvatske, posebno njezini temelji, korijeni, kraljevi i knezovi jer u Ninu je, naime, sve počelo.

ADIVA PLUS 27


KULTURNI VODIČ

PREGLED DOGAĐANJA

Kongres, izložba i koncert Za mentalno zdravlje

Odjel za Psihijatriju zadarske Opće bolnice organizira 1. kongres i 11. izložbu radova pacijenata te 1. koncert Za mentalno ISTRA I KVARNER RIJEKA 3. 10. Premijera: "Werther", opera, HNK Ivana pl. Zajca, 19.30 sati JURŠIĆI (SVETVINČENAT) 9. 10. Smotra istarskog tovara i trka na tovari, selo Juršići, cijeli dan DALMACIJA ŠIBENIK 30. 9. Koncert Spectrum, Trg ispred Bona, Gira, Castela i Hendrick’sa, 21 sat SPLIT 7. 10. Koncert: Oliver & Gibonni, Spaladium Arena, 20 sati

zdravlje u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja, čija je ovogodišnja tema “Dostojanstvo u mentalnom zdravlju: Mentalno zdravlje – prva pomoć za sve”. Jedna od četiri odrasle osobe imat će poteškoća s mentalnim zdravljem u nekom razdoblju života, ali mali će broj njih dobiti malu ili nikakvu pomoć kada im je hitno potrebna. Suprotno tome, velika većina ljudi kojima je potrebna hitna pomoć zbog poremećaja tjelesnog zdravlja tu će pomoć i dobiti. Prva pomoć za mentalno zdravlje treba biti dostupni svima! To je razlog zašto je Svjetska federacija za mentalno zdravlje (WFMH) odabrala ovu temu za Svjetski dan mentalnog zdravlja 2016. (WFMH & SZO), poručuju iz OB-a Zadar. Izložba će biti otvorena 10. listopada u Gradskoj straži u 11 sati, a koncert će se održati u dvorani Jazine s početkom u 20 sati. SLAVONIJA OSIJEK 6. 10. Đurologija, kino Urania, 20 sati SREDIŠNJA HRVATSKA KARLOVAC 30. 9. Literarno-likovni program “Čitamo bajke i priče (iz Bajkomata)”, Plašljiva vjeverica, 18 sati GRAD ZAGREB 2. 10. Orgulje u crkvi Sv. Marka – Pavao Mašić, crkva Sv. Marka, 12.15 sati 3. 10. Musica Maxima VIII – festival komorne glazbe, Studentski centar, 20 sati 14. 10. The Bambi Molesters, KSET, 20 sati

Upoznaj pčelicu Pipu

Tržište je bogatije za još jednu lijepu slikovnicu za djecu „Pčelica Pipa, upoznaj me“, autora i osnivača tvrtke PIP d.o.o. Ivana Bračića. Slikovnica je namijenjena djeci predškolske i mlađe školske dobi te će se dijeliti u vrtićima, školama, dječjim udrugama, bolnicama, a povremeno i u ljekarnama. Želja autora slikovnice bila je kreirati edukativni vodič za djecu i roditelje o koristi pčela i pčelinjih proizvoda za ljudsko zdravlje, a cilj je podići razinu odgovornosti šire društvene zajednice prema pčelama. Najbolji učinak postiže se kada to komuniciramo s djecom najranije dobi. Slikovnicu je ilustrirala Zrinka Ostović koja se unaprijed veseli i radu na sljedećoj slikovnici – u potpunosti se, kaže, unijela u projekt iako je autora upoznala tek na predstavljanju knjige. Iz PIP-a vjeruju da će slikovnica snažno pozitivno djelovati na djecu, ali i odrasle koji mogu mnogo naučiti o marljivim pčelama i pčelinjim proizvodima.

ČITAJTE S ADIVOM Program temeljen na kognitivno-bihevioralnoj terapiji

Otkrivanje, korištenje i uživanje u bilju

Kako pobijediti poremećaje hranjenja

Riccardo Dalle Grave Cijena: 149,00 kn

Poremećaji u prehrani nisu samo medicinski, nego sociokulturalni i duševni problem. Ujedno, izvor su brojnih društvenih predrasuda, zbog čega ova knjiga na svima razumljiv i nadasve zanimljiv način prikazuje kako pojedinac, sam ili uz pomoć stručnjaka, može postići djelotvorne rezultate boreći se protiv ovih poremećaja.

Ljekovito bilje priručnik

Priručnik "Ljekovito bilje" savršen je vodič za sve koje zanima čudesni svijet biljaka. Sadrži opise više od 120 vrsta ljekovitih bilja, uključujući njihova svojstva, uzgoj i praktičnu primjenu u svakodnevnom životu. Uključuje i izbor manje poznatih ljekovitih biljaka. Su Bristow Cijena: 99,00 kn

Knjige možete potražiti u knjižari Veble u Vlaškoj ulici 7 (T/F: 01/48 18 820) i u svim boljim knjižarama diljem Hrvatske ili naručiti putem interneta na www.veble-knjizara.hr

Adiva plus i Veble nagrađuju vas dvjema knjigama! Odaberite knjigu iz ponuđenih naslova te pošaljite dopisnicu s osobnim podacima i nazivom knjige najkasnije do 4. listopada do 12 sati na adresu: PHOENIX Farmacija, Za nagradnu knjigu, p. p. 184, 10 000 Zagreb Dvoje najsretnijih čitatelja dobit će odabranu knjigu na kućnu adresu.

ADIVA PLUS 28

Dobitnici iz 192. broja: Bojana Pavičin (Slatine) Klara Kelemen (Lepoglava)


ZABAVA SKANDINAVKA

Á

Á

IZGUBITI FRANCU- DRVOLIK VISOK SKI NOGO- GENEASTATUS, LO©KI META©, SROZATI NICOLAS PRIKAZ SE (FIG.) OBITELJI MOMAK I DJEVOJKA

“DA” KOD »EHINJA RIJEKA U MAĐARSKOJ (obrnuto: DES) ZEMLJI©TE, TEREN

SLOVO X

KRALJ IZ “MAHABHARATE” (NALA)

KISIK AUSTRIJA

GR»KA BOÆICA ZORE

NOV»ANA SVOTA

BRDSKI ©TAKOR, MRMOT

VELIKA LUKSEMMA»KA BURG KOJA OBI»AVA LEÆATI NA GRANI PRIZEMLJITI LETJELICOM RADNIK U SVILARSTVU DRUGI, OSTALI

EMMA SAMMS

NANOVO, PONOVO

PODNOSITI (POSLJEDICE)

KR©ΔANSKA BOGOMOLJA “VRH” GLAVE

DOBROVOLJAC

NJEMA»KI ELEKTROKONCERN SPASILE SU RIM

SPLITSKA LU»ICA

CRNA PTICA PJEVICA

SAT TRKAΔI KONJ

LJEVKASTO RIJE»NO U©ΔE

JA, ..., ON MJERA ZA PAPIR (MNOÆ.) MIT. KRALJ SIKULACA

KUTIJA ZA NAO»ALE TV REDATELJ ©O©TARIΔ

BAKALAR ILI ©ARAN

VANADIJ SRNINO MLADUN»E

0,5 : 0,5 U ©AHU

LENA OLIN

EDAMER ILI EMENTALER

VREMENSKI TERMIN

PRI»A O POZNATOJ OBITELJI (MNOÆ.) »AKOVEC

“ATLETSKI”

PIPIN MALI ILI KARLO VELIKI LANTAN GLUMICA PARAMINSKI

KOJE JE ZGODNA STASA

EMANUEL LASKER

FRANCUSKI SKLADATELJ, MAURICE (BOLERO)

Á

SPLITSKA GLUMICA IVANKOVIΔ

“GAUS”

DOMAΔA ÆIVOTINJA SVADBENO SINJSKI VESELJE VITEZOVI (VUNA!)

KALIJ MASKA

KARTA©KI AS U SLAVONIJI

ADIVA PLUS 29


ZABAVA HOROSKOP OD 30. 9. DO 13. 10. 2016.

OVAN

BIK

(21. 3. – 20. 4.)

BLIZANCI

(21. 4. – 21. 5.)

(22. 5. – 21. 6.)

Kad je riječ o ljubavi, većinu idućih dana imat ćete dobar vjetar u leđa. Neki će započeti male kućne radove i uzeti slobodne dane da ih obave. Pokazat će se to kao pun pogodak. Oni koji ostaju na radnome mjestu morat će obaviti neke zaostatke ili male inventure.

Uživat ćete udvoje u miru i tišini poznatih mjesta. Neće vam se dati ići na društvena okupljališta nego ćete radije boraviti u prirodi ili kod kuće. Činit će vam se da poslovno ne možete mnogo utjecati na trenutačnu situaciju. U ovom trenutku morat ćete se prilagođavati.

Oni koji ne očekuju ništa spektakularno bit će zadovoljni, a oni koji maštaju o ljubavnim atrakcijama bit će pomalo frustrirani. Vaš poslovni interes se više usmjerava na skrivene teme ili područja gdje niste izloženi. Možda je ovo malo čudno, ali baš u tome biste sada mogli imati uspjeha.

Savjet: Organizirajte boravak u prirodi.

Savjet: Vjerujte u ljepše sutra.

Savjet: Ne pretjerujte s užicima.

LJUBAV: 5   POSAO: 4 ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4   POSAO: 4   ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4 POSAO: 5  ZDRAVLJE: 4

RAK

LAV

DJEVICA

(22. 6. – 22. 7.)

(23. 7. – 23. 8.)

(24. 8. – 23. 9.)

Sljedeći će dani donijeti mirno uživanje u vezi ili diskretno traženje srodne duše. Možda će vam dosaditi djelovati iz sjene jer jedva čekate dospjeti u prvi plan. Ovih će se dana otvoriti jedna vrata, ali kako biste zablistali u punom sjaju, pričekajte još malo.

Pred vama su ugodniji ljubavni događaji, a potom situacija jenjava. Godio bi vam boravak u prirodi. Ako možete, uzmite nekoliko slobodnih dana. U suprotnome nakon posla prošetajte jer ćete tako brže i lakše dolaziti do dobrih poslovnih rješenja, a napunit ćete i baterije.

Do sredine tjedna vaša će ljubavna stremljenja biti uglavnom platonskoga karaktera ili će sve biti obojeno frustracijama. Sve što je nedefinirano u poslu vas sputava. Morat ćete se prilagođavati novim programima, i to najčešće onim koje su smislili drugi.

Savjet: Kad se ide polako, rezultati su čvršći.

Savjet: Pazite na kilažu.

Savjet: Osvježite se vodenim sportom.

LJUBAV: 4 POSAO: 4  ZDRAVLJE: 5

LJUBAV: 5 POSAO: 4 ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4   POSAO: 4   ZDRAVLJE: 5

ŠKORPION

STRIJELAC

VAGA

(24. 9. – 23. 10.)

(24. 10. – 22. 11.)

(23. 11. – 22. 12.)

Uživajte u društvu osobe koja vam je draga. Ipak, pazite da katkad ne reagirate preburno. Poslovno ćete imati određene protekcije pa ćete se zamišljati u ulozi onoga koji vodi. To će biti djelomično točno, no prije toga treba odraditi još neke detalje. Činite to prema pravilima struke.

Bit ćete zanimljivi drugima, zavodljivi, šarmantni i elokventni. Sve su to osobine kojima možete ostvariti ugodna poznanstva, a možda i mnogo više. Bit ćete aktivniji nego inače, a cilj će vam biti stvoriti što kreativnije okruženje ili takav proizvod. Ništa vam neće biti teško, pa ni prekovremeni rad.

Možda ste očekivali nešto drugo od onoga što živite i osjećate, no to je samo privremena i prolazna zbrka. U poslu ćete se mjeriti s drugima, a povremeno i nadmudrivati. Ne inzistirajte na svojim idejama jer vas drugi ovaj put neće potpuno razumjeti. Šefovi će imati velike apetite koji vam se neće svidjeti.

Savjet: Izađite s prijateljima.

Savjet: Povremeno zastanite.

Savjet: Opustite se uz dobru glazbu.

LJUBAV: 5 POSAO: 5  ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 5   POSAO: 5  ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4 POSAO: 4 ZDRAVLJE: 5

JARAC

VODENJAK

RIBE

(23. 12. – 20. 1.)

(21. 1. – 19. 2.)

(20. 2. – 20. 3.)

Oslobodite se prevelikih ljubavnih očekivanja jer vam pozicija planeta donosi male prilike. Nakon što riješite problem, radite s manje napetosti i s više ugode. Ipak, i dalje će biti sitnih provokacija pa budite budni i oslonite se na vlastitu samokontrolu. Ne postavljate suvišna pitanja.

Oni koji su još sami i dalje će čekati svog princa na bijelom konju, ali će polako prihvaćati da ga nema. Kako biste poboljšali ono što radite, morate se otvoriti i više surađivati s drugima. Stav da je netko bogom dan nije dobar, a pogotovo kad to mislite za sebe. Poradite na samoanalizi i sve će vam biti lakše.

Mnogi će provjerenim potezima pokušati ispuniti ljubavna očekivanja. Nije potrebno žuriti se ni otkrivati sve adute jer se neke situacije još moraju razbistriti. Nemojte se potpuno eksponirati, ali možete raditi u tišini i prema pravilima igre. Strpljivo čekajte svojih pet minuta.

Savjet: Prošetajte se prije spavanja.

Savjet: Veselite se.

Savjet: Neki će se zainteresirati za fotografiju.

LJUBAV: 4   POSAO: 4  ZDRAVLJE: 4

LJUBAV: 4 POSAO: 4 ZDRAVLJE: 5

LJUBAV: 4 POSAO: 4  ZDRAVLJE: 4

VRHUNSKI TAROT MAJSTORI

064 55 66 99

LJUBAV • POSAO • ZDRAVLJE • FINANCIJE

SUDOKU

SUDOKU

9

8 3 7 9 3 6

4

TAROT • ASTROLOGIJA • VISAK • KUGLA

1 8

2 5 7 3 2 ADIVA PLUS 30

3 6 9 8 4 4 2

7

RJEŠENJA

3 9 4

SUDOKU (str. 30)

2 8 8 5

6 2

9 4

7 1 3 7 6

3 9

4 8

9

Telefon: 3,49 kn/min • Mob: 4,78 kn/min Maratela mreže d.o.o., 062/700700, +18

3 6

6 5 5 4

5 8 3

9 1

4

1 5 8 9 3 4 6 2 7

9 4 2 6 7 5 8 1 3

7 3 6 8 2 1 4 5 9

4 7 3 1 6 8 5 9 2

5 2 9 3 4 7 1 6 8

8 6 1 5 9 2 7 3 4

2 9 5 4 8 6 3 7 1

3 1 4 7 5 9 2 8 6

SUDOKU (str. 30) 6 8 7 2 1 3 9 4 5

7 5 6 2 1 9 4 8 3

8 4 1 5 6 3 9 7 2

3 9 2 7 8 4 1 5 6

9 3 7 4 5 2 6 1 8

6 2 8 3 9 1 5 4 7

4 1 5 8 7 6 3 2 9

5 8 4 6 3 7 2 9 1

2 6 9 1 4 8 7 3 5

1 7 3 9 2 5 8 6 4

str. 29 - (skandinavka): par, ano, sed, tlo, iks, nal, a, o, nives, leopard, iznova, svilar, snositi, crkva, kos, zenta, aeg, estuarij, grlo, g, arci, etui, v, riba, remis, lo, atl, sage, kralj, naoËito, leona, el, krinka, kec.


ADIVA PLUS 31


ADIVA PLUS 32

ADIVA Plus br. 193